Frisk og fornøyd 2012 Hvordan har EB Kundeservice AS arbeidet for å redusere sykefraværet?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Frisk og fornøyd 2012 Hvordan har EB Kundeservice AS arbeidet for å redusere sykefraværet?"

Transkript

1 Frisk og fornøyd 2012 Hvordan har EB Kundeservice AS arbeidet for å redusere sykefraværet? HMS temadag - Energi Norge AS EB Kundeservice Tom Kjuusmoen, leder kundefront Benedicte Louise Påsche-Espedal, fagansvarlig HMS

2 Litt om EB Kundeservice EB Kundeservice AS tilbyr tjenester innen fakturering, kundeservice, innfordring og beslektede tjenester til energi- og kommunikasjonsselskap, på områder der selskapet har kompetanse og ressurser. Ca nettkunder, ca fiberbredbåndskunder Ca telefonhenvendelser pr år Vi utfører tjenester for: Viken fibernett, Østfold fibernett, Skagerak fiberbredbånd Mål om å være sentral tilbyder i Østlandsområdet De ansattes arbeidsoppgaver består i stor grad av kundebehandling over telefon eller svare på kundehenvendelser pr mail. Noen medarbeidere gir uttrykk for at det til tider kan være stor arbeidsbelastning da det kan være stor pågang på telefon og få kundebehandlere grunnet sykefravær. De ansatte er delt inn i 2 hovedgrupper: Strømkunder (fakturering, innfordring, databehandling) Fiberkunder (besvarer kundehenvendelser pr telefon/mail) Den ene gruppen har en noe friere arbeidsdag enn den andre og sitter mer på data enn telefon EB Kundeservice har fast ansatt 25 kvinner og 32 menn. Gjennomsnittsalderen er på 36 år Stor kjønnsforskjell mellom avdelingene 2

3 Hvorfor «Frisk og fornøyd»? EB Kundeservice har i løpet av 2011 og 2012 fått en økende utfordring når det gjelder en høyt sykefravær. Vi har forpliktet oss i henhold til IA avtalen Høyt sykefravær kan raskt bli et arbeidsmiljøproblem! Avdelingen må driftes, vi må ha ansatte på jobb hva gjør vi for å redusere fraværet? Gjennomsnittlig sykefravær : 2012:? 2011: 10,5 % 2010: 6,11 % 2009: 5,04 % 2008: 6,50 % 2007: 6,29 % 2006: 3,12 % 2005: 4,70 % 3

4 Vi føler vi gjør mye rett Vi følger NAV sine anbefalinger, og vi vet at det er viktig med tidlig og tett oppfølging av ansatte Stort fokus på systematisk HMS-arbeid: Godt forankret AMU Årlige HMS-runder Risikovurderinger Svært positive resultater på medarbeiderundersøkelser Medarbeidersamtaler Medarbeiderpåvirkning mange fora for å bli hørt! Ansattegoder Samtaler med ansatte i EB s dialogutvalg Dialogutvalget består av ansatt, personalansvarlig leder, leder for HR/HMS avd og BHT.Ansatt kan ha med seg en tillitsperson dersom det er ønskelig. Arbeidstakere som har langtidsfravær eller som har brukt mer enn 4 egenmeldinger i løpet av de siste 12 månedene blir innkalt til dialogutvalget. 4

5 Vi gjorde oss noen tanker om hva som kunne være årsak til det høye sykefraværet Hvor mye av fraværet er reell sykdom? Arbeidsmiljø? (gode skåringer på MTU, men lavere score på medbestemmelse og mulighet til å påvirke egen hverdag) Økt rekruttering de siste årene mangler i opplæring, manglende mestring? Lavere gjennomsnittsalder enn i andre EB selskaper. Holdninger, lav terskel for å holde seg hjemme (for mange første møte med arbeidslivet hva har man med seg i bagasjen) Livsstil og livssituasjon (fysisk form, ernæring) Få muligheter til å variere arbeidet, statisk arbeid og stillesitting. Ikke tidlig og tett nok oppfølging? Få muligheter for karriereutvikling - hvorfor gidde? Jobb-motivasjon 5

6 Tiltak måtte iverksettes, og «Frisk og fornøyd» ble til Fattet vedtak i AMU januar 2012 Prosjektgruppe etablert (verneombud, leder, HMS avdeling) Styringsgruppe etablert (daglig leder i EB Kundeservice og HMS/HR leder i EB) Fremdriftsplan for prosjektet ble utarbeidet tydelige mål og frister å forholde oss til Samarbeidsmøter med våre kontaktpersoner i BHT og NAV arbeidslivsenter Prosjektmidler fra NAV (prosjektsøknad - tilretteleggingstilskudd innvilget) 6

7 Dette ønsket vi å ha fokus på i prosjektet Fokus på at vi har et for høyt korttidsfravær- det man vier oppmerksomhet får man tyngde på! Bred medvirkning - forslag til tiltak eierskap til prosjektgjennomføringen Bevisstgjøring medvirkningsplikt ansvar for eget liv, helse og arbeidsmiljø Fokus på rettigheter og plikter (arbeidskontrakt) Se på nærværsfaktorer hva er det som gjør at jeg går på jobb hver dag? Se de som kommer på jobb hver dag. Kulturendring - belastning for andre når mange er syke- man er en del av et fellesskap Se på muligheten for alternative arbeidsoppgaver innenfor de rammene vi har Tettere samarbeid med legen i oppfølgingsarbeidet. Formidle til legen at EB er et godt sted å jobbe. Dialog- terskelen skal være så liten som mulig. Vurdere behov for ekstra incentiver for EB Kundeservice EBs medarbeiderløfte: KLOK-STOLT-GLAD = styrke medarbeidernes ferdigheter i møtet med utfordrende kunder. Fokus på at deres jobb er svært viktig- EB`s ansikt utad. Reparerende forebyggende - helsefremmende 7

8 Hvordan jobbet vi så videre? Vi sendte ut spørreundersøkelse til alle ansatte Vurdering av eget sykefravær, kultur, oppfølging/dialog med nærmeste leder, arbeidsglede/motivasjon, muligheter for tilrettelegging, dialog med sykemelder (lege) samt åpne forslag fra de ansatte på hva de mente kunne bidra til å redusere sykefraværet 58 medarbeidere svarte på undersøkelsen Resultater ble gjort tilgjengelig for alle Vi ønsket fortsatt stor grad av medvirkning fra ansatte og satt derfor i gang samlinger for å jobbe med gruppeoppgaver. 8

9 Hva gjorde vi i gruppesamlingene? Prosjektgruppen utarbeidet oppgaver basert på viktige funn i spørreundersøkelsen Spørsmålstilling som kunne gi konkrete forslag til tiltak Trenger hjelp fra alle sammen til å se alternative løsninger det er dere som best kan si hva dere vil tro har effekt! Samlingenes varighet 3 ½ time Deltakere (ca 20 ansatte på hver samling- delt inn i grupper fiber /strøm) Cafedialog Metode for gruppearbeid som gir mulighet for rotasjon i gruppene, hver enkelt får jobb med ulike problemstillinger 9

10 Oppsummering av tiltak som er foreslått av medarbeiderne på fellessamlingene Etablere en «Trivselsgruppe» på tvers av strøm og fiber. 4 ansatte (2 fra fiber og 2 fra strøm. Gruppen får mulighet til å komme med forslag på trivselstiltak for EB Kundeservice. Forslag fremmes for ledergruppen. Bonus/belønning Arbeidsplassvurdering med BHT Etablering av utkjøringstjeneste Tettere samarbeid mellom avdelingene Massasje, samt foredrag om helse og kosthold Oftere samtaler med nærmeste leder Felles frokost før jobb Skrytekort/mer ros+ Skjema for vurdering av eget fravær 10

11 Alle tilbakemeldingene fra fellessamlingene resulterte i følgende: Ti på topp holdningsliste Liste på punkter som ble tatt videre til ledermøte i EB Kundeservice Forslag til tiltaksliste basert på tilbakemeldingene i fellessamlingene 11

12 Videre arbeid. Ny spørreundersøkelse (Rangering fra 1-10) - hvilke tiltak hver enkelt hadde tro på ville bidra til økt arbeidsglede og lavere sykefravær. AMU, styringsgruppe og prosjektgruppens vurdering vedrørende hvilke tiltak som skulle iverksettes: Medarbeidernes vurdering (høy/lav score) Praktisk mulig å gjennomføre? Økonomisk mulig å gjennomføre? Har vi tro på at tiltaket vil ha en reell effekt? 12

13 Disse tiltakene har vi valgt å arbeide videre med: Iverksatte tiltak blir fortløpende vurdert med tanke på engasjement og «nytteverdi». 1. Etablere en «Trivselsgruppe» på tvers av strøm og fiber. 4 ansatte (2 fra fiber og 2 fra strøm. Medarbeidere og gruppen kommer med forslag på trivselstiltak for EB Kundeservice (forslagskasse) Fast punkt på ledermøtet. 2. Etablere en utkjøringstjeneste. Hensikten er å kunne gi våre kunder enda bedre service og mulighet for å skape variasjon i arbeidet en gang i blant for ansatte på fiber. Ingen vil bli pålagt utkjøringstjeneste. 3. Tilbud om individuell arbeidsplassvurdering (ergonomi) med fysioterapeut fra BHT (rapport) Fellesundervisning 1 time (4 samlinger) med tema ergonomi, helse, livsstil og ergonomi. Status Utført Pågår Utført 4. Tilbud om massasje i arbeidstiden mot en egenandel bindene påmelding. Starter 3.oktober 5. Mer fokus på fysisk aktivitet 10-mils klubben etablert. Målet er at deltagerne har gått, løpt, syklet eller drevet med annen trening tilsvarende 10 mil i en gitt periode. Deltagerne fyller selv inn skjema. Konkurranse også mellom avdelingene i selskapet. Avslutning med premiering. Runde nr 2 er i gang Stor suksess der flere andre EB selskaper startet det samme. 6. Helse, trening og kosthold Samarbeid med DHK Drammen Håndball klubb (EB er sponsor) Samling kick off Lære å trene, hvorfor må vi gjøre dette Lære å spise riktig hvorfor Ukentlig «energipause» i trimrommet. 30 minutter x 2 «tøy og bøy». Mulighet til å få et individuelt tilpasset treningsprogram. Pågår 13

14 Sykefravær status 2012 Sykefraværsstatus siden prosjektet startet: 14

15 Videre utfordringer Hva er det viktig at vi fortsatt har fokus på? Tett oppfølging og dialog med nærmeste leder. Hvordan gjennomføre gode oppfølgingssamtaler Personaloppfølgingssystem Gjøre det vi kan for å oppnå dialog og samarbeide med sykemelder Tema på allmøter/avdelingsmøter/ledermøter/amu Systematisk HMS arbeid summen av alle tiltakene vi gjennomfører i løpet av året ikke skippertak Fortsatt fokus på helse, livsstil og fysisk aktivitet Arbeidsgiver kan legge til rette, men medarbeiderne må selv ta ansvar for eget liv og helse Sosiale tiltak Jobbmotivasjon Arbeid med sykefravær er en kontinuerlig prosess Begrenset mulighet for tilrettelegging Vi har ikke funnet mange lure snarveier, prosessen tar tid men vi har tro på langsiktige resultater 15

16 Spørsmål? Kontaktopplysninger: Benedicte L Påsche Espedal. Fagansvarlig HMS Tom Kjuusmoen. Avd. leder kundefront fiber 16

SLUTTRAPPORT GRAVID OG I JOBB

SLUTTRAPPORT GRAVID OG I JOBB SLUTTRAPPORT GRAVID OG I JOBB Januar 2012 1 I N N H O L D side 1. Sammendrag 3 2. Bakgrunn for prosjektet 4 3. Prosjektets måloppnåelse 5 3.1 Målsetting for gravide ansatte i Sande kommune 6 4. Gjennomføring

Detaljer

Stjørdal kommune som arbeidsgiver

Stjørdal kommune som arbeidsgiver Stjørdal kommune som arbeidsgiver Forebygging av sykefravær og oppfølging av sykmeldte Stjørdal kommune Forvaltningsrevisjon nr 1714-2/2011 Forvaltningsrevisjonsrapporter fra KomRev Trøndelag IKS 2011

Detaljer

SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Juni 2009 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommunelovens 77 nr.4. Formålet med forvaltningsrevisjon er å utføre systematiske

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Øyer kommune

Forvaltningsrevisjon Øyer kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Øyer kommune Oppfølging av sykmeldte i Pleie og omsorg Rapport 2010-14 Forord Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Oppfølging av

Detaljer

GRAVID OG I ARBEID Et pilotprosjekt i regi av Sør-Troms HMS-Tjeneste

GRAVID OG I ARBEID Et pilotprosjekt i regi av Sør-Troms HMS-Tjeneste GRAVID OG I ARBEID Et pilotprosjekt i regi av Sør-Troms HMS-Tjeneste Ekstern sluttrapport september 2009 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 5 1.1 PROSJEKTETS MÅL... 5 1.1.1 Effektmål... 5 1.1.2 Resultatmål...

Detaljer

Sykefravær og IA-avtalen

Sykefravær og IA-avtalen www.vefik.no RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON 2015 Sykefravær og IA-avtalen HAMMERFEST KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE 0. SAMMENDRAG... 1 0.1 FORMÅLET MED PROSJEKTET... 1 0.2 REVISORS VURDERINGER OG KONKLUSJONER...

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF. Status sykefraværsarbeid - orientering. Saksnummer 47/2013. Saksbehandler: HR-sjef Lena E. Nielsen Møtedato: 19.6.

Styremøte i Helse Finnmark HF. Status sykefraværsarbeid - orientering. Saksnummer 47/2013. Saksbehandler: HR-sjef Lena E. Nielsen Møtedato: 19.6. Styremøte i Helse Finnmark HF Saksnummer 47/2013 Saksbehandler: HR-sjef Lena E. Nielsen Møtedato: 19.6.2013 Status sykefraværsarbeid - orientering Administrerende direktørs forslag til vedtak: Styret i

Detaljer

2. Det godkjennes at Stange kommune inngår avtale om å bli IA - bedrift

2. Det godkjennes at Stange kommune inngår avtale om å bli IA - bedrift PROSJEKT "EN FRISKERE KOMMUNE" Rådmannens innstilling: 1. Administrasjonsutvalget tar prosjektrapporten " En freskere kommune " til etterretning, og forutsetter at det arbeides videre med tiltakene i tilknytning

Detaljer

Internkontroll, tjenesteutøving og samarbeid ved NAV-kontoret Fredrikstad kommune

Internkontroll, tjenesteutøving og samarbeid ved NAV-kontoret Fredrikstad kommune Unntatt off. jfr. koml. 78 nr. 7 Opph. av ØKUS 13.9 2011 Internkontroll, tjenesteutøving og samarbeid ved NAV-kontoret Fredrikstad kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 12. september 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 16, eller pr epost til møtesekretær. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 16, eller pr epost til møtesekretær. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtedato: 20.02.2014 Møtested: Harstad Rådhus Formannskapssalen Tidspunkt: 09:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 16, eller pr epost

Detaljer

Forebygging og oppfølging av sykefravær. - Notodden kommune -

Forebygging og oppfølging av sykefravær. - Notodden kommune - Forebygging og oppfølging av sykefravær - Notodden kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 707014 2012 Telemark kommunerevisjon IKS i Innholdsfortegnelse SAMMENDRAG... IV 1 INNLEDNING... 1 1.1 BAKGRUNN

Detaljer

Nærværsledelse og forebygging av sykefravær

Nærværsledelse og forebygging av sykefravær Nærværsledelse og forebygging av sykefravær Hitra kommune November 2007 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden juni - november 2007.

Detaljer

HÅNDBOK for arbeidstakere på VTA

HÅNDBOK for arbeidstakere på VTA HÅNDBOK for arbeidstakere på VTA Viktige adresser og telefoner Brenselsutsalget AS Fyllingsvn 11, 9900 Kirkenes Postboks 370 Tel. 78 99 25 09 Fax 78 99 37 57 E-mail: bjorn@brenselsutsalget.no Pasvik-gruppa

Detaljer

nkluderende A rbeidsliv IA-bedrifter i Norges Bilbransjeforbund

nkluderende A rbeidsliv IA-bedrifter i Norges Bilbransjeforbund nkluderende A rbeidsliv IA-bedrifter i Norges Bilbransjeforbund Bilbransjen og inkluderende arbeidsliv Norges Bilbransjeforbund (NBF) ønsker med dette heftet å synliggjøre inkluderende arbeidsliv (IA)

Detaljer

Samarbeid om redusert sykefravær i prosessindustrien

Samarbeid om redusert sykefravær i prosessindustrien Samarbeid om redusert sykefravær i prosessindustrien av Hans Christoffer Aargaard Terjesen & Anne Inga Hilsen AFI-FoU 2013 Forord Dette prosjektet ble først ledet av seniorforsker Anne Inga Hilsen, som

Detaljer

Sak nr. Sak Ca tid for behandling 40/2014 Orientering ved rådmannen. 18:00

Sak nr. Sak Ca tid for behandling 40/2014 Orientering ved rådmannen. 18:00 KONTROLLUTVALGET I SØRUM KOMMUNE Kontrollutvalgets medlemmer Tor-Arne Lie Jensen (leder) Tore Kampen (nestleder) Jon Arild Hoelsengen Steinar Dalbakk Anita Heier Kopi av innkallingen sendes: Ordfører Rådmann

Detaljer

arbeidsbok for IA-arbeidet

arbeidsbok for IA-arbeidet Inspirasjons- og arbeidsbok for IA-arbeidet i Spekter-området Navn: Virksomhet: Avdeling: Forord Denne Inspirasjons- og Arbeidsboken er laget for ledere, tillitsvalgte og verneombud i Spekters medlemsvirksomheter.

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 SAK NR 030-2012 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2011 ARBEIDSFORM OG RESULTATER

Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 SAK NR 030-2012 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2011 ARBEIDSFORM OG RESULTATER Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 SAK NR 030-2012 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2011 ARBEIDSFORM OG RESULTATER Forslag til vedtak: 1. Styret tar saken om den regionale

Detaljer

Ekte og Enkelt God livskvalitet gjennom mat og mennesker RAPPORT

Ekte og Enkelt God livskvalitet gjennom mat og mennesker RAPPORT RAPPORT Ekte og Enkelt God livskvalitet gjennom mat og mennesker Hva skal til for å bygge opp og synliggjøre uføretrygdede og personer med nedsatt funksjonsevne sin kompetanse og arbeidskraft på en måte

Detaljer

1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5

1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5 2 1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5 3. TA TAK I VERVET!...6 3.1. VERNEOMBUDSARBEID... 6 3.2 OPPLÆRING OG KOMPETANSEPLANLEGGING... 6 3.3 SAMARBEIDSAKTØRER... 7

Detaljer

Sammen for et godt arbeidsmiljø

Sammen for et godt arbeidsmiljø SYSTEMATISK HELSE-, MILJØEn prosess i 7 trinn om hvordan manog kan SIKKERHETSARBEID utvikle et godt samarbeid mellom leder, verneombud og tillitsvalgt 2 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Innledning... 4

Detaljer

UNG i Rehab. - gjennomføring av aktiviteter og vurdering av resultater. 2012 Rehabiliteringssenteret AiR, ved AiR - Klinikk Knut Seltveit

UNG i Rehab. - gjennomføring av aktiviteter og vurdering av resultater. 2012 Rehabiliteringssenteret AiR, ved AiR - Klinikk Knut Seltveit UNG i Rehab - gjennomføring av aktiviteter og vurdering av resultater 2012 Rehabiliteringssenteret AiR, ved AiR - Klinikk Knut Seltveit 2 Innhold Innledning:... 5 Rammer/ antall deltakere/ rekruttering/

Detaljer

HMS. Tilrettelegging. Senior/eldre. Barnepass Kompetansebehov Tekniske hjelpemidler. Fysisk arbeidsmiljø. Psykososialt arbeidsmiljø

HMS. Tilrettelegging. Senior/eldre. Barnepass Kompetansebehov Tekniske hjelpemidler. Fysisk arbeidsmiljø. Psykososialt arbeidsmiljø Sissel C. Trygstad og Mona Bråten Tilrettelegging i arbeidslivet HMS Utstøting Sykefravær IA Senior/eldre Samarbeidsrutiner Fysisk arbeidsmiljø Hjemmekontor Oppfølgingsplan av langtidssykmeldte Barnepass

Detaljer

SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID

SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID FAUSKE KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Desember 2009 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommuneloven. Formålet med forvaltningsrevisjon

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Sykefraværsarbeid i Nes kommune Til: Kontrollutvalget i Nes kommune den 4.12.2013 Fra: Østre Romerike revisjonsdistrikt FORORD Forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag

Detaljer

www.sintef.no/helse/gruppe-for-arbeid-og-helse

www.sintef.no/helse/gruppe-for-arbeid-og-helse NAVN v/daglig leder/virksomhetsleder ADRESSE PNR STED Orgnr: Påminnelse for besvaring av: Spørreskjema om IA-arbeidet Rett før jul mottok dere et spørreskjema som skal besvares i forbindelse med evalueringen

Detaljer

Veileder for IA-arbeid i staten

Veileder for IA-arbeid i staten Veileder for IA-arbeid i staten Kjære ledere med personalansvar, ansatte, tillitsvalgte og verneombud! 2 Innhold Forord s 3 Kapittel 1: Om IA-avtalen og veilederen s 4 Kapittel 2: IA-metodikk. Ansvar.

Detaljer

SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID

SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID STEIGEN KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Juli 2010 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommuneloven. Formålet med forvaltningsrevisjon

Detaljer

Forebygging og oppfølging

Forebygging og oppfølging Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Om forebygging av helseproblemer og oppfølging av sykefravær på arbeidsplassen Arbeidstilsynet, NAV og Petroleumstilsynet 3. utgave 2015 1 Bedre føre var...

Detaljer

Årsrapport 2011. Årsrapport Deltagruppen AS 2011 Side: 1

Årsrapport 2011. Årsrapport Deltagruppen AS 2011 Side: 1 Årsrapport 2011 Årsrapport Deltagruppen AS 2011 Side: 1 Deltagruppen Best på attføring og opplæring Flest mulig ut i arbeid Likeverd - Inkludering - Utvikling Årsrapport Deltagruppen AS 2011 Side: 2 Årsrapporten

Detaljer