Orientering om Arbeidstilsynets revisjon ved klinikk Hammerfest

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Orientering om Arbeidstilsynets revisjon ved klinikk Hammerfest"

Transkript

1 Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2014/530 Andreas Ertesvåg Hammerfest, Saksnummer 63/2015 Saksansvarlig: Vivi Brenden Bech, klinikksjef klinikk Hammerfest Møtedato: 27. august 2015 Orientering om Arbeidstilsynets revisjon ved klinikk Hammerfest Administrerende direktørs forslag til vedtak: Styret i Finnmarkssykehuset HF tar arbeidstilsynets revisjon ved Klinikk Hammerfest til etterretning. Torbjørn Aas Administrerende direktør Vedlegg: Saksfremlegg Rapport etter tilsyn Finnmarkssykehuset HF klinikk Hammerfest ( ) Finnmarkssykehuset HF Besøksadresse: Telefon: Org nr. Sykehusveien 35 Sykehusveien 35 Telefaks sekretariat: MVA NO 9613 Hammerfest 9613 Hammerfest

2 Orientering om Arbeidstilsynets revisjon ved klinikk Hammerfest Saksbehandler: Vivi Brenden Bech, klinikksjef klinikk Hammerfest Andreas Ertesvåg, HR-rådgiver Møtedato: 27. august Bakgrunn Helse- og sosialsektoren er valgt ut som en av fem satsinger i Arbeidstilsynets strategiske plan for Arbeidstilsynet har gjennomført revisjoner ved ett helseforetak i hver region. I Helse Nord ble Finnmarkssykehuset, klinikk Hammerfest valgt ut. Tema for revisjonen var samarbeid mellom ledelse, verneombud og tillitsvalgte. Revisjonen ble gjennomført med formøte 27. mai 2014, og revisjon juni Saksvurdering/analyse Arbeidstilsynet valgte ut avdeling for medisin og avdeling for kirurgi og ortopedi ved klinikk Hammerfest. Det ble gjennomført intervju fra enhetsnivå og opp til og med administrerende direktør. Ledere, verneombud og tillitsvalgte ble intervjuet. Revisjonen resulterte i seks varslede avvik og en anmerkning. Finnmarkssykehuset fikk frist til på å gi tilbakemelding på Arbeidstilsynets rapport. De varslede avvikene og anmerkningen var: drøfte bruk av midlertidig ansettelse med tillitsvalgte drøfte bruk av innleide arbeidstakere, herunder praktisering av kravet om likebehandling, med tillitsvalgte sikre at verneombudene tas med på råd under planlegging og gjennomforing av tiltak som har betydning for arbeidsmiljøet vurdere om arbeidstidsordningene er forsvarlige kartlegge, risikovurdere og på denne bakgrunn iverksette tiltak for å beskytte arbeidstakerne mot vold og trusler bruke utstyr med sikkerhetsmessige beskyttelsesmekanismer for å hindre stikkskader Anmerkning: inngåelse av skriftlig avtale mellom leder og verneombud i tråd med helseforetakets retningslinjer Etter Finnmarkssykehusets tilbakemelding besluttet Arbeidstilsynet å ikke følge opp følgende avvik og anmerkning videre: drøfte bruk av midlertidig ansettelse med tillitsvalgte drøfte bruk av innleide arbeidstakere, herunder praktisering av kravet om likebehandling, med tillitsvalgte Finnmarkssykehuset HF Besøksadresse: Telefon: Org nr. Sykehusveien 35 Sykehusveien 35 Telefaks sekretariat: MVA NO 9613 Hammerfest 9613 Hammerfest

3 sikre at verneombudene tas med på råd under planlegging og gjennomforing av tiltak som har betydning for arbeidsmiljøet kartlegge, risikovurdere og på denne bakgrunn iverksette tiltak for å beskytte arbeidstakerne mot vold og trusler Anmerkning: inngåelse av skriftlig avtale mellom leder og verneombud i tråd med helseforetakets retningslinjer Arbeidstilsynet ga pålegg om bruk av utstyr med sikkerhetsmessige beskyttelsesmekanismer for å hindre stikkskader, og forsvarlighetsvurdering av arbeidstid. Begge påleggene ble gitt med frist for gjennomføring Bruk av utstyr med sikkerhetsmessige beskyttelsesmekanismer for å hindre stikkskader Der det er egnet utstyr med sikkerhetsmessige beskyttelsesmekanismer for å hindre stikkskader, skal dette brukes. Det var nødvendig å bruke høsten på anbudsprosess og opplæring i dette utstyret. Dette ble gjennomført innen midten av desember. Avviket ble lukket innen fristen. Forsvarlighetsvurdering av arbeidstid Arbeidstilsynet mener det skal gjøres en forsvarlighetsvurdering av arbeidstidsordningen for leger i spesialisering og turnusleger. Forsvarlighetsvurderingen skal gjennomføres i samarbeid med vernetjenesten. Det har vært mye diskusjon om dette pålegget. Finnmarkssykehuset har rådført seg med Spekter for å diskutere innholdet i, og grunnlaget for pålegget. Spørsmålet har vært både på hjemmel for pålegget og konkret hva Arbeidstilsynet ønsket at foretaket skulle gjøre. På bakgrunn av diskusjonen, hadde Finnmarkssykehuset et nytt møte med Arbeidstilsynet 5. februar På møtet ga Arbeidstilsynet veiledning og informasjon for å utdype og presisere hvilke krav Arbeidstilsynet stiller for å lukke pålegget. Arbeidstilsynet utsatte svarfristen til I samarbeid mellom relevante ledere, hovedverneombud og tillitsvalgte for legeforeningen, utarbeidet Finnmarkssykehuset en retningslinje for forsvarlighetsvurderinger. Denne ble brukt til å gjennomføre forsvarlighetsvurdering for leger i spesialisering og turnusleger ved medisinsk og kirurgisk/ortopedisk avdeling i klinikk Hammerfest. Arbeidstilsynet lukket pålegget innen fristen som ble gitt. 3. Risikovurdering Oppfølging av revisjonen er gjennomført i tråd med kjerneverdiene kvalitet, trygghet og respekt. Finnmarkssykehuset HF Besøksadresse: Telefon: Org nr. Sykehusveien 35 Sykehusveien 35 Telefaks sekretariat: MVA NO 9613 Hammerfest 9613 Hammerfest

4 4. Budsjett/finansiering Oppfølging av revisjonen har krevd ressurser fra ledelse, tillitsvalgte og verneombud. Dette er en del av kvalitetsarbeidet i foretaket, og er gjort som en del av ordinær drift. 5. Medbestemmelse Tillitsvalgte og verneombud har deltatt på formøte, intervju under revisjonen og avslutningsmøte. Alle svarbrevene er utformet i samarbeid med hovedverneombud i klinikk Hammerfest. Foretakets arbeidsmiljøutvalg (FAMU) har fått regelmessige oppdatering om arbeidet med revisjonen. I tillegg har saken vært behandlet i klinikkens KVAM-råd. Saken er drøftet med tillitsvalgte og vernetjenesten på informasjons- og drøftingsmøte 17. august Vedlegg Rapport etter tilsyn Finnmarkssykehuset HF klinikk Hammerfest ( ) Finnmarkssykehuset HF Besøksadresse: Telefon: Org nr. Sykehusveien 35 Sykehusveien 35 Telefaks sekretariat: MVA NO 9613 Hammerfest 9613 Hammerfest

5 VAR DATO DERES DATO VAR REFERANSE DERES REFERANSE 1av30 Arbeidstilsynet VAR SAKSBEHANDLER Bjørnar Fladsrud, tlf FINNMARKSSYKEHUSET HF KLINIKK HAMMERFEST Sykehusveien HAMMERFEST Unntatt offentlighet off/. 24, 2. ledd 2. punktum Tilsyn - FINNMARKSSYKEHUSET HF KLINIKK HAMMERFEST Vi viser til tilsynet hos virksomheten den Tilsynet ble gjennomført som en revisjon. Arbeidstilsynet gjennomførte revisjonen i perioden 27. mai til 1. juli Forberedende møte var 27. mai. Åpningsmøte, intervjuer og befaring var gjennomført i perioden 16. juni til 19. juni og sluttmøte ble gjennoomført 1. juli Revisjonen er en del av Arbeidstilsynets satsning i helse- og sosialsektoren i perioden Hensikten med tilsynet Formålet med revisjonen var å vurdere hvordan arbeidsgiver, verneombud og tillitsvalgte samarbeider om: arbeidstilknytning; drøfting av bruk av midlertidige og innleide arbeidstakere endring og omstilling; informasjon, medvirkning og kompetanseutvikling arbeidstidsordningene; vurdering av hensynet til sikkerhet, helse og velferd vold og trusler; vurdering av risiko, utarbeide planer og iverksette tiltak Vi foretok befaringer med hvordan arbeidsgiver forebygger og følger opp stikkskader. Vi etterspurte hvordan arbeidsgiver bruker bedriftshelsetjenesten innen de reviderte områdene. Oppsummering av tilsynet Kontrollen ble utført på/ved: Sykehusveien HAMMERFEST Til stede fra virksomheten: se vedlegg 1 - Deltakerliste. Til stede fra Arbeidstilsynet: Bjørnar Fladsrud (seniorrådgiver), Hege Kristin Moløkken (seniorrådgiver), Rita Lindbom (senioringeniør), Tore Wammer Aasen (rådgiver), Conny Tove Bruun (senioringeniør) og Bente Kristin Englund (seniorinspektør). POSTADRESSE Postboks 4720 Sluppen 7468 Trondheim Norge E-POST INTERN ETT TELEFON TELEFAKS ORGANISASJONSNR

6 VAR REFERANSE 2 av 30 Revisjonen ble gjennomført som enkeltintervju med ledere, verneombud og tillitsvalgte gjennomgang av innsendt dokumentasjon (se vedlegg 2 - Dokumnentoversikt) befaringer med hvordan arbeidsgiver forebygger og følger opp stikkskade Omfang Det har i løpet av revisjonsuken vært gjennomført 21 intervjuer, men med 22 personer. Vi intervjuet ledere, verneombud og tillitsvalgte på enhet-, avdeling-, klinikk- og foretaksnivå: Finnmarkssykehuset HF Klinikk Hammerfest Medisinsk avdeling o Poliklinisk enhet med hudpoliklinikk og LMS o Sengeenhet medisin med dialyse, slag og geriatri Kirurgisk ortopedisk avdeling o Sengeenhet kirurgisk/ortopedisk med poliklinikk o Enhet kirurgiske leger Vi gjennomførte befaringer ved postene: Intensiv sengeenhet og dagkirurgi Sengeenhet medisin med dialyse, slag og geriatri Enhet medisinsk biokjemi og blodbank For oversikt over omfanget av revisjonen (se vedlegg 3 - plan for gjennomføring) Hovedkonklusjon Positive funn: Vesentlig endring i arbeidsorganisering eller ansettelsesforhold drøftes på foretaksnivå Utarbeidet en god veileder «Omstilling og nedbemanning - veileder for ledere» Generelt god struktur for arbeidsmiljøarbeidet- fra FAMU til KVAM-grupper Revitalisering av verneorganisasjonen var planlagt Tilsynet avdekket forhold som etter Arbeidstilsynets vurdering gir grunnlag for: 6 avvik I anmerkning Avvik er manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov. Avvik følges opp med pålegg.

7 VÅR REFERANSE 3 av 30 Anmerkninger er et forhold som Arbeidstilsynet mener det er nødvendig å påpeke, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik. Virksomhetens manglende etterlevelse av egne regler som er strengere enn lovkravene, vil Arbeidstilsynets ikke betrakte som et avvik, men vi kan omtale det som en anmerkning. Avvik: Arbeidstilsynet varsler pålegg om å: drøfte bruk av midlertidig ansettelse med tillitsvalgte drøfte bruk av innleide arbeidstakere, herunder praktisering av kravet om likebehandling, med tillitsvalgte sikre at verneombudene tas med på råd under planlegging og gjennomføring av tiltak som har betydning for arbeidsmiljøet vurdere om arbeidstidsordningene er forsvarlige kartlegge, risikovurdere og på denne bakgrunn iverksette tiltak for å beskytte arbeidstakerne mot vold og trusler bruke utstyr med sikkerhetsmessige beskyttelsesmekanismer for å hindre stikkskader Anmerkninger: Forhold som Arbeidstilsynet mener det er nødvendig å påpeke: inngåelse av skriftlig avtale mellom leder og verneombud i tråd med helseforetakets retningslinjer Varsel om pålegg Dette er et varsel om at vi vurderer å gi pålegg til virksomheten. Hvis dere mener at beskrivelsen ikke er korrekt eller har kommentarer til de pålegg og frister som er varslet, ber vi om skriftlig tilbakemelding senest Dere vil deretter motta et eget brev om den videre oppfølgingen. Pålegg - Midlertidig ansettelser - drøfting Arbeidsgiver skal drøfte bruk av midlertidig ansettelse med de tillitsvalgte. Vilkår: For å kunne vurdere om pålegget er oppfylt, må vi innen fristen ha mottatt: Tidspunkt for når drøftinger med tillitsvalgte ble gjennomført Bekreftelse på gjennomført drøfting fra de tillitsvalgte skal vedlegges, eventuelt med underskrift fra tillitsvalgte på tilbakemeldingen

8 VÅR REFERANSE 4 av 30 Hjemmel: arbeidsmiljøloven 14-9 første ledd tredje punktum Dersom vi gir pålegg, vil vi sette fristen til: Begrunnelse: Arbeidsgiver skal minst en gang per år drøfte bruk av midlertidig ansettelse med de tillitsvalgte. Dette fremgår av arbeidsmiljøloven 14-9 første ledd tredje punktum. Bestemmelsen gjelder virksomheter som bruker midlertidig ansettelser. Den årlige drøftingsplikten omfatter ikke innleide fra virksomhet som har til formål å drive utleie. Hovedregelen er at arbeidstaker skal ansettes fast. Formålet med bestemmelsen er å øke bevisstheten hos arbeidsgiverne om lovligheten av eventuelle midlertidige arbeidsavtaler. Drøftingen skal belyse det faktiske grunnlaget for og nødvendigheten av de midlertidige ansettelsene. Arbeidsgiver må i forbindelse med drøftingen gi tillitsvalgte informasjon og legge frem dokumentasjon slik at partene er i stand til å foreta reelle drøftinger. Behovet for dokumentasjon vil kunne variere avhengig av hvilke sider av grunnlaget for de midlertidige ansettelsene partene er opptatt av å belyse. Arbeidsgiver må kunne fremlegge: Oversikt over hvilke midlertidig ansettelseskontrakter som finnes i virksomheten Oversikt over ansettelseskontraktenes varighet Begrunnelse for de midlertidige ansettelsene I virksomheter med betydelig vikarbruk og bruk av ekstrahjelper/ringevikarer, bør drøftingen omfatte en vurdering av andel midlertidig ansatte i forhold til totalt antall ansatte i virksomheten. Det er ikke krav om at det oppnås enighet mellom arbeidsgiver og de tillitsvalgte om bruk av midlertidig ansettelser. De ansattes tillitsvalgte kan være fagforeningstillitsvalgte, verneombudet eller andre representanter fra de ansatte. Faktiske forhold og Arbeidstilsynets vurdering Både arbeidsgiver, verneombud og tillitsvalgte opplyste i intervjuene at sykehuset benytter midlertidig ansatte. Helseforetaket opplyser i brev av 22. mai 2014 at bruk av midlertidig ansatte ikke er drøftet med tillitsvalgte i I intervjuene bekreftet ledere og tillitsvalgte dette. Helseforetaket planlegger å drøfte bruk av midlertidig ansatte i 2014 og vurderer å legge drøftingen inn i årshjulet. Det foreligger brudd på bestemmelsen om å drøfte bruk av midlertidig ansettelse.

9 VAR REFERANSE 5 av 30 Pålegg - Innleie - drøfting av bruk av innleide arbeidstakere og kravet om likebehandling Arbeidsgiver (innleier) skal drøfte bruken av innleid arbeidskraft, herunder praktisering av kravet om likebehandling, med de tillitsvalgte. Vilkår: For å kunne vurdere om pålegget er oppfylt, må vi innen fristen ha mottatt: Tidspunkt for når drøftinger med tillitsvalgte ble gjennomført Bekreftelse på gjennomført drøfting fra de tillitsvalgte skal vedlegges, eventuelt med underskrift fra tillitsvalgte på tilbakemeldingen Hjemmel: arbeidsmiljøloven tredje ledd Dersom vi gir pålegg, vil vi sette fristen til: Begrunnelse: Arbeidsgiver (innleier) skal minst en gang per år drøfte bruk av innleid arbeidskraft etter arbeidsmiljøloven første og andre ledd, herunder praktiseringen av kravet om likebehandling, med de tillitsvalgte. Dette følger av arbeidsmiljøloven tredje ledd. Arbeidsgiver skal i tilknytning til drøftingen gi den informasjon og legge frem den dokumentasjon som setter partene i stand til å gjennomføre en reell drøfting av: Virksomhetens bruk av innleid arbeidskraft fra bemanningsforetak Praktiseringen av kravet om likebehandling Arbeidsgiver skal ha oversikt over og gi tillitsvalgte informasjon om: Hvilke innleide arbeidstakere virksomheten benytter Lengden på leieperiodene Grunnlag for innleien Opplysninger om hvorvidt innleides vilkår er i samsvar med likebehandlingsprinsippet Arbeidsgiver (innleier) skal, når tillitsvalgte ber om det, dokumentere hvilke lønns- og arbeidsvilkår som er avtalt mellom innleid arbeidstaker og dennes arbeidsgiver, jf. arbeidsmiljøloven 14-12b fjerde ledd. Tillitsvalgte som mottar opplysninger, har taushetsplikt om opplysningene. Plikten til å gi opplysninger gjelder bare Arbeidstidens lengde og plassering, overtidsarbeid, varighet og plassering av pauser og hvileperioder, nattarbeid, feriefritid, feriepenger, fridager og godtgjøring på slike dager, og

10 VAR REFERANSE 6 av 30 lønn og utgiftsdekning. I virksomheter med betydelig bruk av innleide arbeidstakere, vil det være naturlig at gjennomgangen innholder en vurdering av andelen innleide. Faktiske forhold og Arbeidstilsynets vurdering I intervjuene fikk vi opplyst at flere poster ved sykehuset benytter innleide arbeidstakere fra bemannings foretak. Helseforetaket opplyser i brev av 22. mai 2014 at bruk av innleide arbeidstakere fra bemanningsbyrå ikke er drøftet med tillitsvalgte i I intervjuene bekreftet ledere og tillitsvalgte dette. Helseforetaket planlegger å drøfte bruk av innleid arbeidskraft i 2014 og vurdere å legge drøftingen inn i årshjulet. Det foreligger brudd på bestemmelsen om drøfting med tillitsvalgte. Pålegg - Verneombud - tatt med på råd Arbeidsgiver skal sørge for at verneombudet tas med på råd under både planlegging og gjennomføring av tiltak som har betydning for arbeidsmiljøet. Vilkår: For å kunne vurdere om pålegget er oppfylt, må vi innen fristen ha mottatt: En beskrivelse av hvordan arbeidsgiver sikrer at verneombudene tas med på råd innenfor ombudets verneområde En beskrivelse av hvordan foretaksverneombud i Finnmarkssykehuset HF og hovedverneombudet i Klinikk Hammerfest har medvirket i gjennomføring av pålegget Hjemmel: arbeidsmiljøloven 6-2 fjerde ledd Dersom vi gir pålegg, vil vi sette fristen til: Begrunnelse: Arbeidsgiver skal sørge for at verneombudet tas med på råd under planlegging og gjennomføring av tiltak som har betydning for arbeidsmiljøet innenfor verneombudets verneområde. Dette gjelder også ved etablering, utøvelse og vedlikehold av virksomhetens systematiske helse-, miljøog sikkerhetsarbeid. Dette følger av arbeidsmiljøloven 6-2 fjerde ledd. En av arbeidsmiljølovens målsetninger er at loven skal gi grunnlag for at arbeidsgiver og arbeidstakerne i virksomhetene selv kan ivareta og utvikle sitt arbeidsmiljø. Den sterke vekten på virksomhetens egenaktivitet er blant annet begrunnet med at:

11 VÅR REFERANSE 7 av 30 virksomhetens egne ressurser bør utnyttes for å skape et bedre arbeidsmiljø arbeidsmiljøarbeidet må samordnes med virksomhetens øvrige planer og utviklingsarbeid det er et mål i seg selv å styrke arbeidstakernes innflytelse i arbeidsmiljøsaker de som opplever problemene må få være med å definere dem og finne løsninger Arbeidsmiljølovens målsetning om at arbeidsgiver i samarbeid med arbeidstakerne skal ivareta og utvikle sitt arbeidsmiljø, kommer blant annet til uttrykk i arbeidsmiljølovens krav til verneorganisasjon og systematisk arbeidsmiljøarbeid. Arbeidsgiver er ansvarlig for organisering av arbeidsmiljøarbeidet, og for en hensiktsmessig organisering av vernetjenesten. Verneombudene er arbeidstakernes tillitsvalgte når det gjelder verne- og arbeidsmiljøsaker, og har først og fremst oppgaver av overvåkende art. Verneombudet skal tas med på råd under planlegging og gjennomføring av alle tiltak som har betydning for arbeidsmiljøet i det aktuelle verneområdet. Når verneombudet skal tas med på råd under planlegging og gjennomføring av endringer av betydning for arbeidsmiljøet, må verneombudet få informasjon i forkant og ha tid til å sette seg inn i informasjonen før verneombudet gir innspill til leder. Verneombudet bør også gis tilstrekkelig tid slik at verneombudet har anledning til åta endringene opp med dem det gjelder innen sitt verneområde. Faktiske forhold Mottatte dokumenter Arbeidstilsynet har mottatt «Omstilling og nedbemanning - Veileder for ledere». Veiledning har flere definisjoner og beskriver prosessen for hvordan arbeidsgiver og lederer med medvirkning fra tillitsvalgte og verneombud skal gjennomføre omstilling og nedbemanning. Nedbemanning er i hovedsak av privatrettslig karakter. Arbeidstilsynet har derfor oppmerksomheten rettet mot punkt 2 i veilederen og den delen som gjelder endring og omstilling. Punkt 2 omhandler prosessen i forbindelse med omstillinger og nedbemanning, men så langt vi ser, kan punkt 2 også være egnet i forbindelse med prosesser som kan medføre vesentlig endringer i arbeidstakernes arbeidssituasjon eller til vesentlig endring i arbeidsorganisering uten at endringen nødvendigvis fører til nedbemanning i helseforetaket. I punkt 2.2 i veiledningen fremgår blant annet at: straks behovet for utvikling og omstilling er erkjent må leder gå i dialog med tillitsvalgte, vernetjeneste og ansatte tillitsvalgte og vernetjeneste skal informeres om bakgrunn for omstillingen det skal utarbeides en kommunikasjonsplan så tidlig som mulig, alle ansatte skal ha informasjon det er fornuftig å nedsette en arbeidsgruppe som fremskaffer data og foreslår mulige tiltak. Tillitsvalgte skal uttale seg om gruppens sammensetning og mandat arbeidsgruppen skal risikovurdere mulige tiltak og komme med en skisse til løsning, herunder hva som gjøres av tiltak for å redusere risiko i prosessen omstilling skal drøftes med tillitsvalgte

12 VÅR REFERANSE 8 av 30 arbeidsgiver skal sørge for den informasjon, medvirkning og kompetanseutvikling som er nødvendig for å ivareta kravet til et fullt forsvarlig arbeidsmiljø under omstillingsprosesser som medfører endring i arbeidstakernes arbeidssituasjon planer av betydning for arbeidsmiljøet, som rasjonalisering og endring i arbeidsprosesser, skal behandles i arbeidsmiljøutvalg (FAMU eller KVAM-råd) arbeidsgiver beslutter - vedtak Så langt Arbeidstilsynet kan se, skal denne delen av veiledning bidra til å ivareta kravene i arbeidsmiljøloven 3-1 første og andre ledd bokstav d, 4-1 andre ledd, 4-2 tredje ledd, 8-1, 8-2, 6-2 fjerde ledd og 7-2 andre ledd bokstav d. Vedlagt veilederen har Arbeidstilsynet også mottatt vedlegg 5: «Risikoanalyse ved omstilling og/eller nedbemanning». Arenaer for medvirkning ved Finnmarkssykehuset HF Arbeidstilsynet har i brev fra Finnmarkssykehuset HF datert 25. mai 2014 fått beskrevet hvilke møtefora helseforetaket har for medvirkning, og vi har også mottatt dokumenter som beskriver ledernes ansvar, vernetjenesten og funksjonsbeskrivelse for verneombudene (foretaksverneombud, hovedverneombud og verneombud). Arbeidsmiljøapparatet i Finnmarkssykehuset HF er: FAMU på foretaksnivå KVAM-råd på klinikknivå KV AM-grupper på avdelings- eller enhetsnivå, det er klinikken som bestemmer antall KVAM-grupper Verneombud Arbeidsgrupper - ad hoc-grupper som eventuelt nedsettes i forkant av beslutning om endring/ omstill ing I tillegg er det: Informasjons- og drøftingsmøter på foretaksnivå mellom arbeidsgiver, foretakstillitsvalgte og foretaksverneombud Samarbeidsmøter på klinikknivå mellom klinikkledelse, tillitsvalgte og hovedverneombud Intervjuene viste at beslutninger som kan føre til vesentlig endring for arbeidsorganisering, drøfter arbeidsgiver med tillitsvalgte i informasjons- og drøftingsmøtene på foretaksnivå. I følge en av de tillitsvalgte har «helseforetaket arbeidsmiljøarbeidet og medvirkning på stell, og det er bedre på stell jo høyere opp i helseforetaket du kommer. Jo, lengre ut jo mer variabelt er arbeidsmiljøarbeidet og medvirkningen, men dårlig er det likevel ikke.» En annen tillitsvalgt uttrykte <<jo, høyere opp i systemet, jo bedre er det. På foretaksnivå er det veldig bra. Men det er nok litt annerledes utover i linjen>>. Møter i samarbeidsfora - tillitsvalgte, verneombudenes og ansattes medvirkning F AMU har faste, regelmessige møter som legges i forkant av styremøtene.

13 VAR REFERANSE 9 av 30 Arbeidstakerrepresentantene i F AMU er også representert i informasjons- og drøftingsmøtene. Vi fikk opplyst at FAMU skal behandle endring og omstilling i et arbeidsmiljøperspektiv. FAMU behandler saker som skal opp i styret. Vi fikk opplyst at de faste møtene i FAMU fungerer bra. FAMU skal ha referatene fra KVAM-rådene i klinikkene. Det varierer om KVAM-rådene sender inn referater. I Klinikk Hammerfest har KVAM-rådet fått på plass en struktur med faste møter i I KVAM-gruppene varierer strukturen på gruppene og møtehyppigheten. Det en avdeling ikke klarer å løse på sitt beslutningsnivå, skal avdelingen løfte til KV AM-rådet. FAMU har bedt om status fra hver klinikk når det gjelder arbeidet i KVAM-gruppene. I Klinikk Hammerfest etterspør klinikksjefen arbeidet i KVAM-gruppene. Klinikk Hammerfest har fått en ny organisering/lederstruktur, og de utreder nå spørsmålet om hvordan klinikken skal organisere KVAM-gruppene. KVAM-gruppene har fått i oppgave å se på hvordan gruppene fungerer, og de har fått en frist for dette. Ledere, tillitsvalgte og verneombud har opplyst at noen KV AM-grupper fungerer bra og andre ikke. Klinikksjefen i Hammerfest vil se til at KVAM-gruppene i Hammerfest har en møteplan for høsten. Verneombudene deltar på vernerunder. I Klinikk Hammerfest purrer klinikksjefen dersom avdelingene og enhetene ikke har fulgt årshjulet for vernerundene. Dette blir bekreftet av verneombudene. Verneombud og enhetsleder følger opp vernerundene og lager handlingsplaner. Vi fikk opplyst at verneombudene savner tilbakemelding på vernerundene fra KV AM-rådet. I Klinikk Hammerfest har hovedverneombudet et ønske om at antall verneområder blir vurdert for få til en bedre verneorganisasjon. Det er også et ønske at verneombudene er en støtte for leder. Foretaksverneombud og hovedverneombud mener verneombudstjenesten er i ferd med å falle på plass. De mener det er forståelse for vernetjenesten hos lederne. Verneombudene mener at dersom verneombudene får medvirke før arbeidsgiver treffer beslutning om endring, vil forståelse og aksept øke. Verneombudene opplyste at de deltar i vernerunder, men vi fikk opplyst at det varierer hvorvidt verneombudene utover dette tas med på råd under planlegging og gjennomføring av tiltak som har betydning for arbeidsmiljøet innenfor ombudets verneområde. Også ledere har gitt uttrykk for at helseforetaket har behov for å gå gjennom verneorganisasjonen. Når det gjelder medvirkning er det vanligere at ledere involverer tillitsvalgte enn verneombud. I forbindelse med større endringer nedsetter helseforetaket eller klinikken normalt en arbeidsgruppe som skal vurdere konsekvenser og fremme forslag til tiltak før beslutning treffes. Deltakelse i arbeidsgruppe utgjør en del av medvirkningen fra arbeidstakerne. Vernetjenesten og tillitsvalgte peker ut hvem som skal delta i arbeidsgruppene. Om deltakelse i arbeidsgrupper oppleves som medvirkning hos arbeidstakerne er et annet spørsmål. Ledere og tillitsvalgte opplyste at det i perioder har vært vanskelig å få alle deltakerne fra arbeidstakersiden til å møte i de ulike samarbeidsfora. Vi fikk opplyst at det ofte er vanskelig å få legene til å møte, men det gjelder også andre yrkesgrupper. Slik vi forstod det, gjelder det både i FAMU, KVAM-råd, KVAM-grupper, informasjons- og drøftingsmøter og samarbeidsråd. De som ikke møter, melder ofte ikke forfall og de sender heller ikke vara. Vi fikk opplyst at legene deltar i arbeidsgruppene, der de kommer med mange konstruktive innspill. Når det gjelder legene

14 VAR REFERANSE 10 av 30 har vi fått opplyst at det har vært for få tillitsvalgte og alle tillitsvalgte har ikke hatt en vararepresentant. Mottatte referater fra F AMU viser også at arbeidsgiverrepresentantene ikke alltid møter. Tillitsvalgt opplyste at i KVAM-møtene (KVAM-råd og -gruppene) er kvalitetspørsmål først på dagsorden og arbeidsmiljøspørsmål er temaer på slutten av møtet. «Da har enkelte av deltakerne gått fra møtet. De har forsøkt å endre rekkefølgen på postene i møtet, men det nytter ikke. F AMU fungerer rimelig bra. De skal ha referater fra KVAM-rådene i klinikkene. Av referatene kan de se at KV AM-rådene fungerer ulikt». Det har blitt nevnt i intervju at årsaken til at tillitsvalgte og verneombud ikke møter uten å ha meldt forfall og uten gyldig fraværsgrunn har med kultur å gjøre. Andre årsaker som er nevnt i intervju er mangel på tid og det faktum at tillitsvalgte og verneombud arbeider turnus. For å øke møtedeltakelsen i F AMU søker partene å sikre at det er relevante saker for arbeidsmiljøet på dagsorden. Arbeidstakerrepresentantene i F AMU er også representert i mange andre utvalg. Det kan også ha betydning for manglende møtedeltakelse. Kunnskap om organisasjonen, om prosesser og om endringer Ledere ga uttrykk for at det kan være mer kunnskap om organisasjonen og pågående prosesser hos foretakstillitsvalgte og foretaksverneombud enn blant tillitsvalgte på avdelings- og enhetsnivå. Ledere og tillitsvalgt har gitt uttrykk for at det kan det være naturlig å se på behovet for kompetanseheving når det gjelder ROS-analyser. Leder har gitt uttrykk for at det er behov for å se på hvordan mindre endringer skal gjennomføres, men lederne har også fått bedre kompetanse når det gjelder krav til hvordan endringer skal besluttes og gjennomføres. Vi har fått opplyst av foretaksledelsen at lederne i klinikkene forstår at de nå skal gå til HR-avdelingen for å få råd i forkant av endringer. HR-sjefen møter ofte selv opp på møter, og avdelingslederen får en medarbeider i HR-avdelingen som leder kan sparre med. I dag er ledergruppen mer omforent på hva som skal gjøres av tiltak, for eksempel når det gjelder reduksjon i senger. Informasjon før og under endring og omstilling Ledere på foretaks- og klinikknivå mener det er medvirkning før beslutning fattes, men de tror at noen ganger når ikke informasjonen fram til alle berørte arbeidstakere. Arbeidsgiver nevnte at endringsprosesser som arbeidstakerne ikke opplever som positive, kan skyldes mangel på informasjon og/eller at endringene går for fort. Verneombud mente at ledelsen i helseforetaket og Klinikk Hammerfest ikke formidler hvilke tanker de har når det gjelder endring og omstilling. Beslutningene om endringer kan være vanskelig å forstå for de ansatte. Pleierne er opptatt av pasientsikkerheten og de er bekymret. Og de ansatte drøfter i korridorene hva som skal gjøres. Verneombudene og tillitsvalgte fremhever at ledelsen må forstå uroen blant arbeidstakerne, deres uro for pasientene og uro knyttet til hvilke konsekvenser endringer kan ha for den enkelte på bakgrunn av arbeidstakerens forutsetninger og

15 VAR REFERANSE 11 av 30 livsfase. Enkelte arbeidstakere opplever usikkerhet knyttet til egen fremtid når det skjer endringer, og arbeidstakerne har behov for informasjon for å redusere usikkerheten. Tillitsvalgte mente at den informasjonen tillitsvalgte får på foretaksnivå burde også arbeidstakere fått. Det er kanskje gitt informasjon, men det er ikke sikkert informasjonen har nådd fram til berørte arbeidstakere. Ledere opplyste at det i 2014 har vært informasjonsmøter. I tillegg har informasjon vært lagt ut på intranettet. En av utfordringene er at få av arbeidstakerne som arbeider turnus leser informasjon på nett. HR-avdelingen og kommunikasjonsavdelingen har et prosjekt som gjelder hvordan helseforetaket kan nå flere ansatte med informasjon. Et av tiltakene er at «Solsiden» på helseforetakets intranett også skal komme i papirutgave. Vurdering av arbeidsmiljøkonsekvenser av endringer Helseforetaket gjennomfører ROS-analyse i forbindelse med endringer. Arbeidsgiver mener at ROS-analyser på foretaksnivå er gode. Kvaliteten på analysene varierer utover i organisasjonen. Tillitsvalgt opplyser at avdelingene gjennomfører ROS-analyser. Noen ganger foretas ROSanalyser i etterkant. Vi har fått opplyst at i noen prosesser medvirker verneombudene i ROSanalyse, i andre prosesser ikke. Arbeidsmiljøkonsekvenser av endringer skal utredes og vurderes i en arbeidsgruppe. Som tidligere nevnt, behandles arbeidsmiljøkonsekvenser av endringer i F AMU, eller på klinikknivå i KVAM-rådet. Verneombudene opplyste at FAMU eller KVAM-rådet skal få ROS-analysen fra arbeidsgruppene oversendt i forkant av behandlingen. De kan sende tilbake saken dersom den ikke er godt nok utredet. Spørsmålet er hvor dypt arbeidsgruppen og FAMU eller KVAM-rådet går ned i ROS-analysen. ROS-analysen får fram mulige konsekvenser. Enkelte verneombud mener likevel at ledelsen vil bygge videre på det, som enkelte verneombud mener, ledelsen allerede har besluttet. Verneombud mener det er en mangel at foretaket ikke gjennomfører en ROS-analyse før beslutning treffes. ROS-analysen skal blant annet ligge til grunn for beslutningen. Verneombud mener at også vurdering av konsekvenser av endringer i forbindelse med nedtrekk av senger handler mer om pasientsikkerhet enn om konsekvenser for arbeidstakernes arbeidsmiljø. Tillitsvalgte mente at noen ROS-analyser er tatt i forkant og andre er kanskje tatt etter at beslutning er fattet. Vi fikk av ledere opplyst at Klinikk Hammerfest gjennomførte ROS-analyse når det gjaldt nedtrekk av senger. I forbindelse med ROS-analyser er det et problem at ikke alle som skal delta i analysen faktisk deltar. Klinikken begynner å bli mer drevne på ROS-analyser nå. Om det er foretatt ROS-analyse i alle saker der det burde vært gjennomført er et annet spørsmål. Klinikksjefen mener klinikken har et forbedringspotensial. Eksempel på endringer nevnt i intervjuene Eksempler på endringer som ledere, verneombud og tillitsvalgte nevnte i intervjuene var: nedleggelsen av Jansnes nedtrekk av senger i sengeenhet kirurgi/ortopedi med poliklinikk

16 VAR REFERANSE 12 av 30 sammenslåing av to enheter til sengeenhet medisin med dialyse, slag og geriatri. Den ene posten ble redusert fra sjudagers til fem dagers post - endringene skjedde i 2010/2011. Det er også besluttet nedtrekk i senger akuttmottaket sekretærløftet innføring av ny teknologi og programvare - DIPS (Distribuert Informasjons og Pasientdatasystem i Sykehus), FIKS (Felles innføring kliniske systemer) og HOS (harmonisering, optimalisering og sammenslåing) ny organisasjonsstruktur med et nytt ledernivå bygging av nytt skyllerom (på grunn av nye regler for rengjøring) sammenslåing av gynekologisk- og fødeenhet med barneenhet endring på dialysen endring i gruppeinndelingen på medisinsk sengeenhet Nedenfor vil vi kommentere nedlegging av Jansnes, og endringene i medisinsk sengeenhet og i kirurgisk ortopedisk sengeenhet. Slik Arbeidstilsynet forstår det, er enkelte omstillinger/endringer en følge av politiske beslutninger eller beslutninger fattet utenfor helseforetaket og som helseforetaket må forholde seg til. Nedleggelse av Jansnes Eksempel på en endring som ledelsen og tillitsvalgte har nevnt som en positiv prosess, er nedleggelsen av Jansnes. Arbeidstilsynet fikk opplyst at helseforetaket i prosessen fulgte «omstilling og nedbemanning - veileder for ledere». Slik vi forstår det har også HR-avdelingen bistått med kunnskap og kompetanse under prosessen. Ledere og tillitsvalgt har positiv erfaring med å bruke veilederen «Omstilling og nedbemanning, veileder for ledere» ved nedbemanninger. Vi fikk opplyst at helseforetaket, i forbindelse med nedleggelsen av Jansnes, sikret stor medvirkning og ga mye informasjon. En av de tillitsvalgte uttrykte «i denne prosessen gikk alt etter boken. De måtte skjerpe seg. Det vi har fokus på får vi til. Når helseforetaket skal stenge en hel institusjon da kommer HR-sjefer og jurister. Mindre omstillinger har ofte ikke samme tilgang på ressurser og avdelingslederne er ikke nødvendigvis like dyktige når det gjelder endring- og omstillingsprosesser». Ledere på foretaks- og klinikknivå har gitt utrykk for at ledere på avdelings- og enhetsnivå bør bruke prinsippene i veilederen så langt de passer, også når det gjelder mindre endringer. Med mindre endringer, sikter Arbeidstilsynet i denne sammenheng til endringer som ikke berører hele helseforetaket eller som medfører nedbemanning, men som likevel kan oppleves som en vesentlig endring for de arbeidstakerne som er berørt. Arbeidsgiver ga uttrykk for at ledere bør bli bedre kjent med hvordan endringer skal gjennomføres. Endring i sengeenhet kirurgi/ortopedi med poliklinikk Foretaksverneombud og hovedverneombud opplyser at nedbemanning og reduksjon av senger gjelder alle sengeenheter. I kirurgisk avdeling har det vært reduksjon i antall sengeplasser. Flere pasienter skal behandles poliklinisk. Dette er i tråd med omlegging fra døgn til dag. Pasienter som er ferdigbehandlet i

17 VAR REFERANSE 13 av 30 helseforetaket skal foretaket overføre til hjemkommunen. Kommunen står ikke alltid klar til åta imot pasientene. Avdelingen har økning i korridorpasienter. Tillitsvalgte og leder opplyste at reduksjon i antall senger har vært drøftet på klinikknivå. Alle arbeidstakerorganisasjonene var ikke representert. For ett år siden ble det satt ned en arbeidsgruppe bestående av avdelingsleder og tre enhetsledere. Vi fikk opplyst at verken verneombud, tillitsvalgte eller andre representanter for de ansatte deltok i arbeidsgruppen. Vi har også forstått det slik at lokalt verneombud heller ikke ble tatt med på råd. Ledere, verneombud og tillitsvalgte har opplyst at arbeidstakerne på enheten fikk beskjed noen dager før endringen ble iverksatt. Enhetsleder etterspurte informasjon. Verneombud og tillitsvalgte mener at informasjon om endringen på enhetsnivå ikke har vært god nok. Ansatte på enheten fikk ikke informasjon om hva som skjedde og hvorfor antall senger ble redusert. Ledelsen har forsøkt å informere i ettertid. Arbeidstakerne er frustrert. Tillitsvalgt på foretaksnivå mener at dersom arbeidstakerne hadde fått informasjon ville de skjønt at tiltaket er nødvendig. Verneombud mener at reduksjon i senger på kirurgisk sengeenhet, var en beslutning som ble tredd ned over hodet på de ansatte på enheten. Nedtrekk av senger tredde i kraft 1. februar Slik vi forstod det, ble det nedsatt en gruppe som skulle undersøke hvordan enheten kunne redusere antall liggedøgn. Gruppen ble nedsatt etter at nedtrekk av senger var besluttet. Gruppen bestod av to leger og tre sykepleiere. Tillitsvalgt opplyste at det var nedtrekk av senger før enheten hadde fått iverksatt tiltak for å møte beslutningen. Dette resulterte i økning av korridorpasienter. Slik Arbeidstilsynet forstår det, har ikke ledere tatt verneombudet med på råd og vurdert mulige arbeidsmiljøkonsekvenser av nedtrekk av senger før beslutningen og under gjennomføring. Enheten har redusert med fire senger (fra 26 til 22 senger), men rommet med de fire sengene blir likevel brukt og dermed er det overbelegg. Rommet med de fire sengene skulle brukes som lager, og dette førte til korridorpasienter. I dag er rommet åpent og rommet fungerer som pasientrom. Vi fikk opplyst at i forrige uke var det åtte korridorpasienter i tillegg til de fire pasientene på rommet som skulle vært stengt. For å få det til, har ansatte gått doble vakter. «Det har vært et kjempetrykk». Til tross for dette mener arbeidstakerne på enheten at de har et godt arbeidsmiljø. Verneombud uttrykte at dersom en enhet får færre ansatte og færre senger, samtidig som antall pasienter ikke blir redusert, vil trykket på arbeidstakerne øke. Verneombud uttrykte «pasientene vil alltid være dem. Endring på medisinsk avdeling Det ble gjennomført en omstilling på medisinsk avdeling i 2010/2011. På denne enheten ble det opprettet en fem dagers post og en sju dagers post. Vi har fått opplyst at de to postene hadde ulik kultur. Det ble gitt uttrykk for at ansatte fremdeles har følelser rundt dette. Vi har fått opplyst av leder, verneombud og tillitsvalgte at klinikksjefen etterspurte innspill før endringen. Innspill ble gitt. Det ble også opprettet en arbeidsgruppe som presenterte forslag. Det har vært medvirkning, men leder, tillitsvalgte og verneombud mener de ikke har fått gehør for innspillene. Vi fikk opplyst at i forbindelse med endringer er det ofte korte frister til å gjennomføre konsekvensanalyse i arbeidsgruppene. Noen mener også at det har vært liten grad av reelle konsekvensanalyser i forbindelse med endringer og at analysene har hatt liten påvirkningsgrad.

18 VAR REFERANSE 14 av 30 Ansatte i enheten sluttet i 2012 og det ble 19 vakante sykepleierstillinger. Høsten 2012 ba klinikksjefen om at lederne skulle iverksatte tiltak for å rekruttere sykepleiere. For å finne fram til tiltak hadde de en kafedialog. Forslag til tiltak var blant annet: Sign on fee Fadderordninger I dag har enheten 2-3 vakante stillinger. Som følge av at den ene posten stenger i helgene, flyttes pasientene til den andre posten. Det resulterer i overbelegg og korridorpasienter. To ganger i vinter har fem dagers posten vært nødt til å åpne for pasienter. Vi har også fått opplyst at sammenslåingen av enhetene førte til en travlere arbeidsdag. Ledere opplyste at det nasjonalt er besluttet at sykehusene skal øke poliklinisk behandling. Dette kan innebære nedtrekk i senger. Leder opplyste at det er besluttet å redusere antall senger på medisin.åta ned senger er drøftet. Før beslutningen var drøftet, ble det satt ned en arbeidsgruppe. Arbeidsgruppen arbeidet i Etter arbeidsgruppens arbeid og drøfting med tillitsvalgte ble reduksjon av antall senger besluttet i styret. Beslutningen i styret om å redusere antall senger ble truffet på bakgrunn av det potensialet avdelingen selv hadde lagt til grunn. Arbeidstilsynet fikk opplyst at medisinsk sengeenhet allerede skulle ha redusert antall senger og antall stillinger, men kommunene tar ikke i tilstrekkelig grad i mot utskrivningsklare pasienter. Derfor er antall senger og antall stillinger i enheten foreløpig ikke redusert. Slik vi har forstått det, er arbeidsbelastningen for legene høy på medisinsk avdeling. Legene mener de har for mange pasienter å følge opp. Dette betyr for eksempel forsinket legevisitt og har konsekvenser for både leger og pleiere. Vi har fått opplyst at legene ofte er i en situasjon der de tenker: «er dette forsvarlig?». Legene er slitne. Til tross for dette trives legene og de lærer mye. Videre har vi fått opplyst at det er eksempler på at leger jobber opptil 30 timer i strekk. Arbeidstilsynets vurdering Arbeidstilsynet vil presisere at vi i beskrivelsen av faktiske forhold nevner flere forhold enn det som er nødvendig for å kunne begrunne at verneombudene ikke i tilstrekkelig grad er tatt med på råd. Pålegget gjelder verneombudene på avdelings- og enhetsnivå og i forbindelse med at det planlegges og gjennomføres tiltak som har betydning for arbeidsmiljøet innenfor verneombudets verneområde. Vi har valgt å gi en relativt omfattende beskrivelse av faktiske forhold for å sette verneombudets rolle på avdelings- og enhetsnivå inn i en større sammenheng. Det er også for å synliggjøre arbeidsmiljøarbeidet i helseforetaket slik vi har fått det framlagt i dokumentasjon og i intervjuer. Vi vil også kommentere mangelfull eller manglende informasjon på avdelings- og enhetsnivå, og manglende medvirkning fordi tillitsvalgte eller verneombud ikke alltid møter i aktuelle fora for medvirkning. I intervjuene fremkom det at arbeidstakere under omstillingsprosesser ikke har fått tilstrekkelig informasjon om endringer av betydning for arbeidstakernes arbeidssituasjon. Vi viser blant annet

19 VÅR REFERANSE 15 av 30 til nedtrekk av senger i sengeenhet kirurgisk ortopedisk med poliklinikk. Verneombudets medvirkning på avdelings- og enhetsnivå kan bidra til at arbeidstakerne får informasjon, og kan sikre at arbeidstakernes samlede erfaring og kunnskap utnyttes. Informasjon om endringer kan også være viktig for andre arbeidstakere enn de som er direkte berørt. Når det gjelder hvordan helseforetaket skal gi arbeidstakerne informasjon, viste for øvrig intervjuene at helseforetaket arbeider med ulike informasjonskanaler. Arbeidstilsynet finner det ikke nødvendig å gi et eget pålegg om informasjon til arbeidstakere under omstillingsprosesser, jf. arbeidsmiljøloven 4-2 tredje ledd. Arbeidstilsynet vil også bemerke at arbeidsgiver/arbeidsgivers representant har tilrettelagt for medvirkning, men at tillitsvalgte og verneombud ikke alltid møter. Dette kan ha flere årsaker. Årsaker kan være mangel på tid og/eller at arbeidstaker er på vakt og ikke kommer fra, at tillitsvalgte og verneombud finner at dagsorden er lite relevant for arbeidsmiljøet, eller at nøkkelpersoner forlater KVAM-møter før arbeidsmiljø blir et tema. Vi vil presisere at mulige årsaker kun er ment som eksempler. Dersom manglende medvirkning skyldes mangel på tid, minner vi om at arbeidsgiver skal tilrettelegge slik at verneombudet får nødvendig tid. Arbeidstilsynet vil også minne om at arbeidstaker har plikt til å delta i det organiserte verne- og miljøarbeidet i virksomheten, jf. arbeidsmiljøloven 2-1 første ledd. I intervjuene ga arbeidsgivers representant uttrykk for at helseforetaket arbeider for en profesjonalisering og forståelse av roller. I dette ligger at også ledere skal ha kunnskap om hva som er verneombudets oppgave og funksjon. I intervjuene kom det frem at i forbindelse med vesentlige endringer som kan medføre nedbemanning i Finnmarkssykehuset HF, ivaretar helseforetaket kravene til drøfting og medvirkning slik arbeidsmiljøloven krever. Dette er i intervju bekreftet av foretaksverneombud og foretakstillitsvalgte. Spørsmålet er om leder tar verneombudene med på råd under planlegging og gjennomføring av endringer på avdelings- og enhetsnivå. Så langt vi kan se, er aktuelle fora for medvirkning i Finnmarkssykehuset HF arbeidsgruppe, KV AM råd eller gruppe, eller direkte kontakt mellom leder og verneombud. I de tilfeller det blir nedsatt en arbeidsgruppe på avdeling- eller enhetsnivå, har vi forstått det slik at det ikke er gitt at verneombud og tillitsvalgte får uttale seg om mandat og hvem som skal delta i arbeidsgruppen. Verneombud eller andre som representerer arbeidstakerne, er heller ikke nødvendigvis representert i gruppen. Ett eksempel vi nevner i denne sammenheng er nedtrekk av senger i sengeenhet kirurgisk ortopedisk med poliklinikk. Et annet mulig forum der verneombudet på enhets- eller avdelingsnivå kan tas med på råd, er KVAM-gruppen. Dette forutsetter at relevante ledere og verneombud er representert. Arbeidstilsynet har fått opplyst at møtehyppighet og innhold i KVAM-gruppene er varierende. Vi har også fått opplyst at arbeidsmiljø er tema på slutten av møtene og da har enkelte av deltakerne gått. (se tidligere beskrivelse) En tredje mulighet er at leder tar verneombudet med på råd. Slik vi har forstått det, er det slik at enhetsleder heller ikke alltid har vært godt nok informert om planlagte endringer, eller innsett at

20 VAR REFERANSE 16 av 30 verneombudet skal involveres tidlig i prosessen. Verneombud har i intervju opplyst at de ikke er tatt med på råd i forbindelse med planlagte endringer. Dette er bekreftet av ledere. Arbeidstilsynet vurderer at nødvendige forutsetninger for åta verneombudet med på råd er at: leder og verneombud er kjent med hva som er verneombudets oppgave og funksjon at det er møtearena der leder tar verneombudet med på råd at verneombudet har tilstrekkelig tid til å utføre vervet at verneombudet får tilstrekkelig informasjon, og at informasjonen gis på et så tidlig tidspunkt at verneombudet har tid til å sette seg inn i og undersøke saken Det foreligger brudd på bestemmelsen om åta verneombudet med på råd. Arbeidstilsynet vil presisere at bruddet gjelder verneombud på avdelings- og enhetsnivå innenfor deres verneområde. Pålegg - Arbeidstidsordning - vurdering av forsvarlighet (virksomheter over 50 ansatte) Arbeidsgiver skal vurdere om arbeidstidsordningen er fullt forsvarlig slik at hensynet til helse, velferd og sikkerhet er ivaretatt. På bakgrunn av vurderingen skal det eventuelt iverksettes nødvendige tiltak. Verneombudet skal medvirke i vurderingen av arbeidstidsordningen samt i utarbeidelse og iverksettelse av nødvendige tiltak. Arbeidsmiljøutvalget skal behandle helse- og velferdsmessige spørsmål knyttet til arbeidstidsordningen. Vilkår: For å kunne vurdere om pålegget er oppfylt, må vi innen fristen ha mottatt: Kopi av vurderingen av arbeidstidsordningene for leger i spesialisering og turnusleger Beskrivelse av eventuelle tiltak for å sikre forsvarlighet Beskrivelse av hvordan relevant verneombud og foretaksverneombudet har medvirket Referat fra behandlingen av arbeidstidsordningene i arbeidsmiljøutvalget Hjemmel: arbeidsmiljøloven 10-2 første ledd, 3-1 første ledd og andre ledd bokstav c og 7-2 andre ledd bokstav f, forskrift om organisering, ledelse og medvirkning 7-1 andre ledd og sjette ledd og forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) 5 andre ledd nr. 6 Dersom vi gir pålegg, vil vi sette fristen til: Begrunnelse: Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstidsordningen i virksomheten er slik at arbeidstakerne ikke utsettes for uheldige fysiske eller psykiske belastninger, og slik at det er mulig å ivareta

Tilsyn - ÅMLI KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON

Tilsyn - ÅMLI KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 10 05.02.2014 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Leif Thorbjørnsen, tlf. 95286982 ÅMLI KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON v/rådmannen Gata 5 4865 ÅMLI Tilsyn - ÅMLI KOMMUNE

Detaljer

Erfaringer og kunnskap. Snorre Nordstrand og Edle Utaaker. Arbeidstilsynet

Erfaringer og kunnskap. Snorre Nordstrand og Edle Utaaker. Arbeidstilsynet Erfaringer og kunnskap Snorre Nordstrand og Edle Utaaker Mål for revisjonene i sykehusene Styrket partssamarbeid i sykehusene Styrket systematisk og forebyggende HMS-arbeid i sykehusene Økt forståelse

Detaljer

Tilsyn - MODUM KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON

Tilsyn - MODUM KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 5 08.01.2014 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Kirsti By Raaum, tlf. 97027352 MODUM KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON v/rådmann Aud Norunn Strand Postboks 38 3371 VIKERSUND

Detaljer

Tilsyn - SYKEHUSET TELEMARK HF ADM OG FELLESTJENESTER SKIEN

Tilsyn - SYKEHUSET TELEMARK HF ADM OG FELLESTJENESTER SKIEN VA Arbeidstilsynet VAR DA FO VAR REFERANSE 08 10 2014 DERES DATO VAR SAKSBEHANDLER Conny Tove Bruun. tlf. 93895566 DERES REFERANSE 1 av 22 Syke.nuset Teemark HF SYKEHUSET TELEMARK HF ADM OG FELLESTJENESTER

Detaljer

Tilsyn - BARNEVERNSTJENESTER

Tilsyn - BARNEVERNSTJENESTER /42rA Arbeidstilsynet VAR DATO VAR REFERANSE 16.09.2014 DERES DATO VAR SAKSBERANDLER Olaug Iren Fossbakk, tlf. 91889748 DERES REFERANSE 1 av 7 (1.3.)ct BALSFJORD KOMMUNE v/rådmann Rådhusgata 11 900 STORSTE1NNES

Detaljer

Tilsyn - ULLERUD HELSEBYGG

Tilsyn - ULLERUD HELSEBYGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 30.10.2017 DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Monica Brox, tlf. 95275018 FROGN KOMMUNE Postboks 10 1441 DRØBAK Orgnr 963999089 Tilsyn - ULLERUD HELSEBYGG Vi viser til tilsyn den 24.10.2017.

Detaljer

Tilsyn - BALSFJORD BO- OG SERVICESENTER

Tilsyn - BALSFJORD BO- OG SERVICESENTER IAWYA VAR DATO 11 12 2015 DERES DATO DERES REFERANSE 1 av 7 Arbeidstilsynet VAR SAKSBEHANDLER OLAUG IREN FOSSBAKK 91889748 TLF BALSFJORD KOMMUNE v/rådmann Rådhusgata 11 9050 STORSTEINNES Tilsyn BALSFJORD

Detaljer

IIAUrA. Tilsyn - NORDRE LAND KOMMUNE ÅPEN OMSORG AVD BOFELLESSKAP. NORDRE LAND KOMMUNE v/rådmannen Storgata 28 2870 DOKKA

IIAUrA. Tilsyn - NORDRE LAND KOMMUNE ÅPEN OMSORG AVD BOFELLESSKAP. NORDRE LAND KOMMUNE v/rådmannen Storgata 28 2870 DOKKA IIAUrA Arbeidstilsynet VAR DATOVAR 04.02.2014 DERES DATODERES REFERANSE REFERANSE 1 av 5 VAR SAKSBEHANDLER Jan Arne Erlimo, tlf. 99369113 NORDRE LAND KOMMUNE v/rådmannen Storgata 28 2870 DOKKA Tilsyn -

Detaljer

Tilsyn - HJEMMEBASERTE TJENESTER AVD 2 (TPU)

Tilsyn - HJEMMEBASERTE TJENESTER AVD 2 (TPU) Arbeidstilsynet A 17.06.201 201/68376 DERES DATO DERES REFERANSE VAR SAKSBEHANDLER Gunvor Steinkjer Solstad, tlf. 957132 VIKNA KOMMUNE HELSE OG SOSIALETAT Postboks 133 Sentrum 7901 RØRVIK c.(31.37?li'3

Detaljer

Tilsyn - GORAN'S HJØRNE AS

Tilsyn - GORAN'S HJØRNE AS VÅR DATO VÅR REFERANSE 01.11.2017 DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Gunn-Berit Gjevestad, tlf. 91102722 GORAN'S HJØRNE AS Hestehoven 1 3930 PORSGRUNN Orgnr 916162588 Tilsyn - GORAN'S HJØRNE AS Vi viser

Detaljer

L-f(qc. Tilsyn - HELSESØSTERTJENESTEN. 1 SEPT20u. BALSFJORD KOMMUNE v/rådmann Rådhusgata STORSTE1NNES

L-f(qc. Tilsyn - HELSESØSTERTJENESTEN. 1 SEPT20u. BALSFJORD KOMMUNE v/rådmann Rådhusgata STORSTE1NNES IÅriYA Arbeidstilsynet VAR DATOVAR 16.09.201 DERES DATODERES VAR SAKSBEHANDLER Olaug Iren Fossbakk, tlf. 9188978 REFERANSE REFERANSE 1 av 6 Lf(qc BALSFJORD KOMMUNE v/rådmann Rådhusgata 11 9050 STORSTE1NNES

Detaljer

Tilsyn - RØRVIK SYKESTUE

Tilsyn - RØRVIK SYKESTUE v. Arbeidstilsynet VAR DATO 04.12.2013 DERES DATO DERES REFERANSE var SAKSBEHANDLER Margrethe M Aune, tlf. 90541602 1 av 5 VIKNA KOMMUNE v/rådmann Postboks 133 Sentrum 7901 RØRVIK Tilsyn - RØRVIK SYKESTUE

Detaljer

Tilsyn - BERGEN KOMMUNE BYRÅDSAVDELING FOR HELSE OG OMSORG

Tilsyn - BERGEN KOMMUNE BYRÅDSAVDELING FOR HELSE OG OMSORG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 5 13.01.2014 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Lisbeth Tveit, tlf. 48204656 BERGEN KOMMUNE BYRÅDSAVDELING FOR HELSE OG OMSORG Postboks 7700 5020 BERGEN Tilsyn - BERGEN

Detaljer

Tilsyn - SOI 5 AS. SOI 5 AS Postboks LANGESUND. Orgnr Vi viser til tilsyn den

Tilsyn - SOI 5 AS. SOI 5 AS Postboks LANGESUND. Orgnr Vi viser til tilsyn den VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 6 08.08.2017 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER WENCHE LILL PETTERSEN, TLF. 97588453 SOI 5 AS Postboks 75 3970 LANGESUND Orgnr 915051774 Tilsyn - SOI 5 AS Vi viser

Detaljer

Arbeidstilsynet har hjemmel i arbeidsmiljøloven 18-7 til å fastsette tvangsmulkt. Vi vurderer å gi dere tvangsmulkt for følgende:

Arbeidstilsynet har hjemmel i arbeidsmiljøloven 18-7 til å fastsette tvangsmulkt. Vi vurderer å gi dere tvangsmulkt for følgende: VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 6 06.09.2017 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER WENCHE LILL PETTERSEN, TLF. 97588453 MR. WOK AS c/o Din Regnskapsfører Telemark AS Nybergvegen 19 3737 SKIEN Orgnr

Detaljer

Tilsyn - SELBU KOMMUNE NESTANSRINGEN BOFELLELSKAP

Tilsyn - SELBU KOMMUNE NESTANSRINGEN BOFELLELSKAP VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 5 23.08.2017 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER GUNVOR STEINKJER SOLSTAD, TLF. 95741342 SELBU KOMMUNE SEKTOR HELSE OG SOSIAL 7580 SELBU Orgnr 974777509 Tilsyn - SELBU

Detaljer

Tilsyn - BARNEVERNSTJENESTER

Tilsyn - BARNEVERNSTJENESTER /[2rA Arbeidstilsynet BALSFJORD KOMMUNE v/rådmann Rådhusgata 11 9050 STORSTEINNES V Mr, 1h, I rtcrcrtmivo. 13.10.201201/65516 DERES DATODERES VAR SAKSBEHANDLER Olaug Iren Fossbakk, tlf. 9188978 REFERANSE

Detaljer

I brev med varsel om pålegg av fikk dere frist til for å komme med kommentarer. Vi har ikke mottatt kommentarer fra dere.

I brev med varsel om pålegg av fikk dere frist til for å komme med kommentarer. Vi har ikke mottatt kommentarer fra dere. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 7 28.08.2017 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER WENCHE LILL PETTERSEN, TLF. 97588453 MR. WOK AS c/o Din Regnskapsfører Telemark AS Nybergvegen 19 3737 SKIEN Orgnr

Detaljer

Tilsyn - ATTENDO OMSORG AS HJEMMETJENESTE

Tilsyn - ATTENDO OMSORG AS HJEMMETJENESTE VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 10 15.06.2015 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Nenad Tomic, tlf. 41249003 ATTENDO OMSORG AS HJEMMETJENESTE Rødtvetveien 40 0955 OSLO Tilsyn - ATTENDO OMSORG AS HJEMMETJENESTE

Detaljer

Tilsyn - HJEMMETJENESTEN SONE SØR

Tilsyn - HJEMMETJENESTEN SONE SØR VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 5 08.01.2014 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Kirsti By Raaum, tlf. 97027352 MODUM KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON v/rådmann Aud Norunn Strand Postboks 38 3371 VIKERSUND

Detaljer

Samtykke til gjennomsnittsberegning av alminnelig arbeidstid Løten kommune, Sykehusvegen 2 (Lykkebo) og 12 (inkludert avlastning)

Samtykke til gjennomsnittsberegning av alminnelig arbeidstid Løten kommune, Sykehusvegen 2 (Lykkebo) og 12 (inkludert avlastning) VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 26.06.2017 2017/4745 DERES DATO 13.06.2017 VÅR SAKSBEHANDLER Ingelin Gammersvik tlf. 99243849 DERES REFERANSE Løten kommune Postboks 113 2341 LØTEN Att. Marianne Eidem Samtykke

Detaljer

TILLSYNSRAPPORT FRA STATUSMØTE - VARSEL OM TVANGSMULKT VARSEL OM PÅLEGG ANMODNING OM OPPLYSNINGER

TILLSYNSRAPPORT FRA STATUSMØTE - VARSEL OM TVANGSMULKT VARSEL OM PÅLEGG ANMODNING OM OPPLYSNINGER VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 29.11.2011 2011/3195 DERES DATO DERES REFERANSE VÅRE SAKSBEHANDLERE Lena Blomdahl Hege Kristin Moløkken Oslo universitetssykehus HF Postboks 4950 Nydalen 0424 OSLO Att. adm. direktør

Detaljer

VARSEL OM PÅLEGG, SYKEHUSKAMPANJEN GOD VAKT! TIL UBALANSE MELLOM OPPGAVER OG RESSURSER

VARSEL OM PÅLEGG, SYKEHUSKAMPANJEN GOD VAKT! TIL UBALANSE MELLOM OPPGAVER OG RESSURSER VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 22.06.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Heidi Wølneberg tlf 922 31 717 SYKEHUSET ØSTFOLD FREDRIKSTAD Postboks 16 1603 FREDRIKSTAD VARSEL OM PÅLEGG, SYKEHUSKAMPANJEN

Detaljer

Samtykke til arbeidstidsordning JAG Assistanse AS - Haugesund

Samtykke til arbeidstidsordning JAG Assistanse AS - Haugesund VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 01.08.2017 2017/8939 DERES DATO 12.06.2017 VÅR SAKSBEHANDLER Vidar Heimset tlf 47458887 DERES REFERANSE JAG ASSISTANSE AS Postboks 9217 Grønland 0134 OSLO Att. Alette Reinholdt

Detaljer

Egenevalueringer, tilsyn og internrevisjon 2013-2014 Barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker, Klinikk psykisk helsevern og rus

Egenevalueringer, tilsyn og internrevisjon 2013-2014 Barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker, Klinikk psykisk helsevern og rus Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2013/2871 Inger Lise Balandin Hammerfest, 28.5.2014 Saksnummer 49/2014 Saksansvarlig: Inger Lise Balandin, Klinikksjef Klinikk Psykisk

Detaljer

Arbeidstilsynets vurderinger nedenfor bygger på en gjennomgang av følgende mottatt dokumentasjon:

Arbeidstilsynets vurderinger nedenfor bygger på en gjennomgang av følgende mottatt dokumentasjon: VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 25.10.2011 2011/6558 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Pål Johansen tlf 90654835 Stein Indsetviken tlf 94865561 SYKEHUSET INNLANDET BRUMUNDDAL Postboks 104 2381 BRUMUNDDAL

Detaljer

Tillatelse til utvidet bruk av overtid etter arbeidsmiljøloven 10-6 sjette ledd

Tillatelse til utvidet bruk av overtid etter arbeidsmiljøloven 10-6 sjette ledd VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 22.12.2016 2016/43174 DERES DATO 18.10.2016 VÅR SAKSBEHANDLER Kjersti Marie Gjerd tlf 476 42 023 DERES REFERANSE 2010/1402-21/GUKI Fet kommune Postboks 100 1901 FETSUND Att. Terje

Detaljer

Tilsyn - VIKNA KOMMUNE

Tilsyn - VIKNA KOMMUNE VA VAR DATO 03.03.2014 DERES DATO VAR REFERANSE DERES REFERANSE 1 av 5 Arbeidstilsynet var SAKSBEHANDLER Margrethe M Aune, tlf. 90541602 VIKNA KOMMUNE Rolb v/rådmann Postboks 133 Sentrum H 7901 RØRVIK

Detaljer

Vi har per dags dato ikke mottat noen form for dokumentasjon fra virksomheten og det blir derfor vedtatt tvangsmulkt i denne saken.

Vi har per dags dato ikke mottat noen form for dokumentasjon fra virksomheten og det blir derfor vedtatt tvangsmulkt i denne saken. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 7 26.09.2017 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER WENCHE LILL PETTERSEN, TLF. 97588453 MR. WOK AS c/o Din Regnskapsfører Telemark AS Nybergvegen 19 3737 SKIEN Orgnr

Detaljer

Endret ved lov 19 juni 2009 nr. 39 (i kraft 1 jan 2010 iflg. res. 19 juni 2009 nr. 822).

Endret ved lov 19 juni 2009 nr. 39 (i kraft 1 jan 2010 iflg. res. 19 juni 2009 nr. 822). Arbeidsmiljøloven 3-1. Krav til systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (1) For å sikre at hensynet til arbeidstakers helse, miljø og sikkerhet blir ivaretatt, skal arbeidsgiver sørge for at det

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Arbeidstidsbestemmelser rapportering og oppfølging

SAKSFREMLEGG. Arbeidstidsbestemmelser rapportering og oppfølging SAKSFREMLEGG Sak 26/12 Arbeidstidsbestemmelser rapportering og oppfølging Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital HF Dato: 27.9.2012 Saksbehandler: Heidi Magnussen Arkivsak: 11/2797-30 Arkiv: 251 Innstilling

Detaljer

I brev med varsel om pålegg av fikk dere frist til for å komme med kommentarer. Vi har ikke mottatt kommentarer fra dere.

I brev med varsel om pålegg av fikk dere frist til for å komme med kommentarer. Vi har ikke mottatt kommentarer fra dere. 804812-2 -5 Arbeidstilsynet VARDATO VARREFERANSE 1 av 3 27.02.2015 2014/106344 DERESDATO DERESREFERANSE VARSAKSBEHANDLER Gunvor Steinkjer Solstad, tlf. 95741342 FOSEN BARNEVERNSTJENESTE c/o Rissa kommune

Detaljer

VÅLIrA. Tilsyn - OPPDAL KOMMUNE HJEMMETJENESTEN ( OPPDAL KOMMUNE Inge Krokanns veg OPPDAL. Orgnr

VÅLIrA. Tilsyn - OPPDAL KOMMUNE HJEMMETJENESTEN ( OPPDAL KOMMUNE Inge Krokanns veg OPPDAL. Orgnr VÅLIrA Arbeidstilsynet VAR DATO 07.07.2017 DERES DATO VAR SAKSBEHANDLER GUNVOR STEINKJER SOLSTAD, TLF 95741342 var REFERANSE DERES REFERANSE 1 av 7 OPPDAL KOMMUNE Inge Krokanns veg 2 7340 OPPDAL Orgnr

Detaljer

Tilsyn - MODUM KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON

Tilsyn - MODUM KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 8 02.12.2013 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Kirsti By Raaum, tlf. 97027352 MODUM KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON v/rådmann Aud Norunn Strand Postboks 38 3371 VIKERSUND

Detaljer

Konklusjon Arbeidstilsynet avviser søknaden. Vi viser til begrunnelse og vedtak nedenfor.

Konklusjon Arbeidstilsynet avviser søknaden. Vi viser til begrunnelse og vedtak nedenfor. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 23.03.2016 2016/15700 DERES DATO 17.03.2016 VÅR SAKSBEHANDLER Hege Kristin Moløkken tlf 905 30 502 DERES REFERANSE AZF CONTRACTORS AS Sofies gate 6C 0170 OSLO Att. Caroline Carroll

Detaljer

Verdal kommune Møteinnkalling

Verdal kommune Møteinnkalling Møteinnkalling Utvalg: Verdal arbeidsmiljøutvalg Møtested: Stiklestad skole Dato: 19.11.2012 Tid: 13:00 15:00 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer

Detaljer

FOSENBARNEVERNSTJENESTE, *5 "'e fl* AQ».f/ k _.

FOSENBARNEVERNSTJENESTE, *5 'e fl* AQ».f/ k _. 769245-2 - 6 VÅRDATo VAR REFERANSE 1 av 10 06.02.2015 2014/106344 DERES DATO DERES REFERANSE Arbeidstilsynet varsaksbehandler! =? ;'; -"" ' m" Gunvor Steinkjer Solstad, tlf. 9514;; 2'l-`;1a». Ex _" 7 3,

Detaljer

Samtykke til gjennomsnittsberegning av alminnelig arbeidstid Lyngdal kommune Bergsakerveien 15

Samtykke til gjennomsnittsberegning av alminnelig arbeidstid Lyngdal kommune Bergsakerveien 15 VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 30.01.2017 2016/43323 DERES DATO 05.12.2016 VÅR SAKSBEHANDLER Vidar Heimset tlf 47458887 DERES REFERANSE Lyngdal kommune - Enhet for Psykisk helse / habilitering Postboks 353 4577

Detaljer

Kapittel 10. Arbeidstid

Kapittel 10. Arbeidstid Kapittel 1. Arbeidstid 1-1.Definisjoner (1) Med arbeidstid menes den tid arbeidstaker står til disposisjon for arbeidsgiver. (2) Med arbeidsfri menes den tid arbeidstaker ikke står til disposisjon for

Detaljer

2-2 første ledd ny bokstav c skal lyde: c) sørge for at innleid arbeidstakers arbeidstid er i samsvar med bestemmelsene i kapittel 10.

2-2 første ledd ny bokstav c skal lyde: c) sørge for at innleid arbeidstakers arbeidstid er i samsvar med bestemmelsene i kapittel 10. Nærmere om lovendringene i vikarbyrådirektivet Ikrafttredelsen for endringene er ikke fastsatt p.t., men basert på Innst. 326 L (2011 2012), vil arbeidsmiljøloven få en rekke endringer i innleiereglene.

Detaljer

Samtykke til gjennomsnittsberegning av alminnelig arbeidstid Personal Partner AS Datelco Oslo

Samtykke til gjennomsnittsberegning av alminnelig arbeidstid Personal Partner AS Datelco Oslo VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 31.07.2017 2017/7175 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Silje Åsnes tlf 93833572 PERSONAL PARTNER AS Postboks 83 4756 HOVDEN I SETESDAL Att. Fiddelie Nyvall Samtykke

Detaljer

Tilsyn - BLIDENSOL SYKEHJEM

Tilsyn - BLIDENSOL SYKEHJEM VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 8 28.02.2017 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER KARI GALAASEN, TLF. 97597895 Driftsstyret ved Blidensol sykehjem v/ Dagny H.H. Pedersen Welle Hundvågveien 80 4085

Detaljer

Tilsyn - HELSESØSTERTJENESTEN

Tilsyn - HELSESØSTERTJENESTEN PrÅ3A Arbeidstilsynet 13.10.201201/65518 DERES DATODERES REFERANSE VAR SAKSBEIIANDLER Olaug Iren Fossbakk, tlf. 9188978 BALSFJORD KOMMUNE v/rådmann Rådhusgata 11 9050 STORSTEINNES OKI7fm Tilsyn HELSESØSTERTJENESTEN

Detaljer

Tilsyn - HJEMMETJENESTEN SONE SØR

Tilsyn - HJEMMETJENESTEN SONE SØR VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 6 02.12.2013 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Kirsti By Raaum, tlf. 97027352 MODUM KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON v/rådmann Aud Norunn Strand Postboks 38 3371 VIKERSUND

Detaljer

Tilsyn - ÅFJORD KOMMUNE HELSESØSTERTJENESTE

Tilsyn - ÅFJORD KOMMUNE HELSESØSTERTJENESTE 2019/EV? VÅR DATO VAR REFERANSE 1 av 7 22.09.2017 2017/32247 DERES DATO DERES REFERANSE 8 CL ) f Afbeldsfllsynet VAR SAKSBEHANDLER TONE OREKÅSA, TLF 95280453 ÅFJORD KOMMUNE Øvre Åmes 7 7170 ÅFJQRD Orgnr

Detaljer

Avslag på søknad om gjennomsnittsberegning av alminnelig arbeidstid Grieg Seafood Finnmark AS, settefiskanlegg Landersfjord

Avslag på søknad om gjennomsnittsberegning av alminnelig arbeidstid Grieg Seafood Finnmark AS, settefiskanlegg Landersfjord VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 29.06.2016 2016/27561 DERES DATO 10.06.2016 VÅR SAKSBEHANDLER Hege Furebotn Tveit Tlf. 93032901 DERES REFERANSE GRIEG SEAFOOD FINNMARK AS Postboks 1053 9503 ALTA Avslag på søknad

Detaljer

Oppsummering Tilsyn i Helse Møre og Romsdal HF

Oppsummering Tilsyn i Helse Møre og Romsdal HF Oppsummering Tilsyn i Helse Møre og Romsdal HF Arbeidstilsynets satsing i helse- og sosialsektoren 2013-2014 1 Innhold Arbeidstilsynets satsing i helse- og sosialsektoren i perioden 2013 2014.... 3 1 Formål

Detaljer

Samtykke til gjennomsnittsberegning av alminnelig arbeidstid Asker kommune Bondi avlastning avdeling Idunn, Drengestua

Samtykke til gjennomsnittsberegning av alminnelig arbeidstid Asker kommune Bondi avlastning avdeling Idunn, Drengestua VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 02.05.2017 2017/13616 DERES DATO 10.02.2017 VÅR SAKSBEHANDLER Vidar Heimset tlf 47458887 DERES REFERANSE Asker kommune - Bondi avlastning Postboks 353 1386 ASKER Att. Siw Johnsen

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG ÅRNES SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Årnes skole i Nes kommune den 22.04.2009

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG ÅRNES SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Årnes skole i Nes kommune den 22.04.2009 VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 07.07.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Hildegunn Molvær tlf Nes kommune v/rådmann Postboks 114 2151 Årnes TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG ÅRNES SKOLE Vi viser

Detaljer

Delvis tillatelse til utvidet overtidsarbeid Lemminkäinen Norge AS/Avd. Karmøy

Delvis tillatelse til utvidet overtidsarbeid Lemminkäinen Norge AS/Avd. Karmøy VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 25.08.2017 2017/17862 DERES DATO 06.07.2017 VÅR SAKSBEHANDLER Vidar Heimset tlf 47458887 DERES REFERANSE Lemminkäinen Norge AS Postboks 6704 Etterstad 0609 Oslo Att. Anita Aase

Detaljer

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Åsen skole i Lørenskog kommune 20.10.2010. Mette S. Haugstvedt, verneombud skole Elin Wanne, rektor

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Åsen skole i Lørenskog kommune 20.10.2010. Mette S. Haugstvedt, verneombud skole Elin Wanne, rektor VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 21.12.2010 2010/16935 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Lasse Skjelbostad tlf 920 35 096 Lørenskog kommune v/rådmannen Postboks 304 1471 LØRENSKOG TILSYNSRAPPORT MED

Detaljer

SAMTYKKE TIL GJENNOMSNITTSBEREGNING AV ALMINNELIG ARBEIDSTID - HAUGHOLT ANLEGGS SERVICE AS - PROSJEKT K11 RÅDAL-NORDÅS- FLYPLASSVEGEN I BERGEN

SAMTYKKE TIL GJENNOMSNITTSBEREGNING AV ALMINNELIG ARBEIDSTID - HAUGHOLT ANLEGGS SERVICE AS - PROSJEKT K11 RÅDAL-NORDÅS- FLYPLASSVEGEN I BERGEN VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 13.09.2017 2017/14171 DERES DATO 29.08.2017 VÅR SAKSBEHANDLER Jarle Berggraf tlf 41623826 DERES REFERANSE HAUGHOLT ANLEGG'S SERVICE AS Gjerstadveien 1704 4980 Gjerstad SAMTYKKE

Detaljer

Samtykke til arbeidstidsordning Borger With Ungdomsinstitusjon Ferietur til Kristiansand i uke 33

Samtykke til arbeidstidsordning Borger With Ungdomsinstitusjon Ferietur til Kristiansand i uke 33 VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 03.08.2017 2017/10124 DERES DATO VÅR SAKSBEHANDLER Eva Duesund tlf 90157842 DERES REFERANSE 16/00831-12 OSLO KOMMUNE BARNE- OG FAMILIEETATEN Postboks 6726 St Olavs plass 0130 OSLO

Detaljer

Tilsyn - NY LETT&METT AS

Tilsyn - NY LETT&METT AS VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 5 05.09.2017 DERES DATO DERES REFERANSE NY LETT&METT AS Storgata 139C 3915 PORSGRUNN Orgnr 917973016 Tilsyn - NY LETT&METT AS Vi viser til tilsyn den 11.03.2017. Vedtak om tvangsmulkt

Detaljer

Samtykke til gjennomsnittsberegning av alminnelig arbeidstid Nes Kommune Nattjenesten avd 2

Samtykke til gjennomsnittsberegning av alminnelig arbeidstid Nes Kommune Nattjenesten avd 2 VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 24.06.2016 2016/28075 DERES DATO 13.06.2016 VÅR SAKSBEHANDLER Vidar Heimset tlf 47458887 DERES REFERANSE Nes kommune, Miljøarbeidertjenesten Postboks 114 2151 ÅRNES Att. Sissel

Detaljer

SAMTYKKE TIL GJENNOMSNITTSBEREGNING AV ALMINNELIG ARBEIDSTID - ASKER KOMMUNE, ASKERVANGEN GRUPPEBOLIG

SAMTYKKE TIL GJENNOMSNITTSBEREGNING AV ALMINNELIG ARBEIDSTID - ASKER KOMMUNE, ASKERVANGEN GRUPPEBOLIG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 15.09.2017 2017/28043 DERES DATO 12.07.2017 VÅR SAKSBEHANDLER Kine Herland tlf 98479519 DERES REFERANSE ASKER KOMMUNE HELSE OG OMSORG Postboks 353 1372 ASKER Att. Lise Velund SAMTYKKE

Detaljer

Til stede fra skolens ledelse og vernetjeneste: Ellen Løchen Børresen, rektor Sigmund Snørøs, verneombud

Til stede fra skolens ledelse og vernetjeneste: Ellen Løchen Børresen, rektor Sigmund Snørøs, verneombud VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 27.10.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Cathrine Louise Holme tlf 416 00 414 Trøgstad Kommune v/rådmann Postboks 34 1861 TRØGSTAD TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG

Detaljer

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Landøya ungdomsskole i Asker kommune 5. mai 2009. Ingunn Steinnes, verneombud

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Landøya ungdomsskole i Asker kommune 5. mai 2009. Ingunn Steinnes, verneombud VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 28.08.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Monica Brox tlf 952 75 018 Asker kommune sentraladministrasjon Postboks 355 1383 Asker Att: Rådmann VEDTAK OM PÅLEGG Vi

Detaljer

Samtykke til gjennomsnittsberegning av alminnelig arbeidstid Herøy kommune, Sykehjemmet avd. Soltun

Samtykke til gjennomsnittsberegning av alminnelig arbeidstid Herøy kommune, Sykehjemmet avd. Soltun VÅR DATO VÅR REFERANSE 24.10.2017 2017/43514 DERES DATO DERES REFERANSE 20.09.2017 14/1466-1 VÅR SAKSBEHANDLER Mari Vikhals Strøm tlf 47637503 HERØY KOMMUNE Silvalveien 1 8850 HERØY Samtykke til gjennomsnittsberegning

Detaljer

Det vises til varsel om pålegg av 23.07.2011, samt til tilbakemelding fra Karasjok kommune datert 07.09.2011.

Det vises til varsel om pålegg av 23.07.2011, samt til tilbakemelding fra Karasjok kommune datert 07.09.2011. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 22.09.2011 2011/14412 DERES DATO DERES REFERANSE 07.09.2011 2011/169-3 VÅR SAKSBEHANDLER Jon Helge Vaeng tlf 992 91 425 Karasjok kommune Rådhusgata 4 9730 KARASJOK VEDTAK OM PÅLEGG

Detaljer

Tillatelse til utvidet overtidsarbeid ØKOKRIM

Tillatelse til utvidet overtidsarbeid ØKOKRIM VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 16.08.2017 2017/31616 DERES DATO 23.06.2017 VÅR SAKSBEHANDLER Hege Furebotn Tveit tlf 93032901 DERES REFERANSE 200900092 ØKOKRIM Postboks 8193 DEP 0034 OSLO Att. Hedvig Moe Tillatelse

Detaljer

Det vises til varsel om pålegg av 26.05.2009, hvor det ble gitt en frist for å komme med eventuelle kommentarer. Vi har ikke mottatt noen kommentarer.

Det vises til varsel om pålegg av 26.05.2009, hvor det ble gitt en frist for å komme med eventuelle kommentarer. Vi har ikke mottatt noen kommentarer. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 07.07.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Lasse Skjelbostad tlf 920 35 096 Ski kommune Postboks 3010 1400 SKI VEDTAK OM PÅLEGG Det vises til varsel om pålegg av 26.05.2009,

Detaljer

Samtykke til gjennomsnittsberegning av alminnelig arbeidstid Ntt Com Security (Norway) AS

Samtykke til gjennomsnittsberegning av alminnelig arbeidstid Ntt Com Security (Norway) AS VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 20.07.2017 2017/16511 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Ingeborg Sofie Hansen tlf 459 74 409 NTT SECURITY (NORWAY) AS Postboks 721 Stoa 4808 ARENDAL Att. Åge Aanjesen

Detaljer

Arbeidstilsynet viser til søknad mottatt , samt tilleggsopplysninger mottatt pr. e-post

Arbeidstilsynet viser til søknad mottatt , samt tilleggsopplysninger mottatt pr. e-post VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 20.06.2016 2016/23621 DERES DATO 23.05.2016 VÅR SAKSBEHANDLER Mari Vikhals Strøm tlf 47637503 DERES REFERANSE HAMARØY KOMMUNE Kommunehuset 8294 HAMARØY Att. Grete Prestegård SAMTYKKE

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG VEDRØRENDE SIKRING AV VEDLIKEHOLD OG ET TILFREDSTILLENDE INNEKLIMA I AUDNEDAL KOMMUNE SINE SKOLEBYGG

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG VEDRØRENDE SIKRING AV VEDLIKEHOLD OG ET TILFREDSTILLENDE INNEKLIMA I AUDNEDAL KOMMUNE SINE SKOLEBYGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 13.10.2010 2010/13981 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Conny Bruun tlf 938 95 566 Audnedal Kommune v/ Rådmannen Postboks 68 4525 KONSMO TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM

Detaljer

Avviksmeldinger og avvikshåndtering i Finnmarkssykehuset HF 2014

Avviksmeldinger og avvikshåndtering i Finnmarkssykehuset HF 2014 Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Renate Jakobsson tlf. 78 42 11 18 Hammerfest, 25. November 2014 Saksnummer 102/2014 Saksansvarlig: Harald G. Sunde, medisinsk fagsjef

Detaljer

Arbeidsmiljøloven Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv.

Arbeidsmiljøloven Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. Arbeidsmiljøloven Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. Vedtatt 17.juni 2005, endret ved lov av 21.desember 2005 og gjort gjeldende fra 01.01.06 litt om historien Tore Sund 1850.. Industrialisering,

Detaljer

Samtykke til gjennomsnittsberegning av alminnelig arbeidstid K. Bull AS/ Regjeringskvartalet i Oslo

Samtykke til gjennomsnittsberegning av alminnelig arbeidstid K. Bull AS/ Regjeringskvartalet i Oslo VÅR DATO VÅR REFERANSE 10.10.2017 2017/20013 DERES DATO 22.03.2017 DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Ingeborg Sofie Hansen tlf 459 74 409 K. BULL AS Haavard Martinsens vei 29 0978 OSLO Att.: Glenn Trandum

Detaljer

Tillatelse til utvidet overtidsarbeid Sykehuspartner HF

Tillatelse til utvidet overtidsarbeid Sykehuspartner HF VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 15.05.2017 2017/24353 DERES DATO 11.05.2017 VÅR SAKSBEHANDLER Vidar Heimset tlf 47458887 DERES REFERANSE SYKEHUSPARTNER HF Postboks 3562 3007 DRAMMEN Att. Lisa Iversen Vrettos

Detaljer

Tillatelse til utvidet bruk av overtidsarbeid Haandverkerne AS, prosjekt Oslo Lufthavn Gardermoen

Tillatelse til utvidet bruk av overtidsarbeid Haandverkerne AS, prosjekt Oslo Lufthavn Gardermoen VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 25.01.2017 2016/47264 DERES DATO 24.11.2016 VÅR SAKSBEHANDLER Hege Furebotn Tveit tlf. 930 32 901 DERES REFERANSE HAANDVERKERNE AS Sandviksveien 221 1341 SLEPENDEN Tillatelse til

Detaljer

/42r A. Melding om tilsyn. BJUGN KOMMUNE HELSE OG OMSORG Alf Nebbs gate BJUGN

/42r A. Melding om tilsyn. BJUGN KOMMUNE HELSE OG OMSORG Alf Nebbs gate BJUGN /42r A VAR DATO 04.09.2015 DERES DATO VAR REFERANSE DERES REFERANSE 1 av 4 Arbeidstilsynet VAR SAKSBEHANDLER ELIN SKANCKE, TLF 92812064 BJUGN KOMMUNE HELSE OG OMSORG Alf Nebbs gate 2 Melding om tilsyn

Detaljer

Avslag på søknad om gjennomsnittsberegning av arbeidstiden

Avslag på søknad om gjennomsnittsberegning av arbeidstiden VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 06.09.2016 2016/30483 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Ingelin Gammersvik tlf. 99243849 Hygieneteknikk AS Hovemoveien 1 2624 Lillehammer Att. Svein Inge Holtesmo Avslag

Detaljer

Tillatelse til utvidet overtidsarbeid Wema System AS

Tillatelse til utvidet overtidsarbeid Wema System AS VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 24.04.2017 2017/15738 DERES DATO 08.03.2017 VÅR SAKSBEHANDLER Eva Duesund tlf 90157842 DERES REFERANSE WEMA SYSTEM AS Lønningsflaten 21 5258 BLOMSTERDALEN Att. Petter Vikan Tillatelse

Detaljer

SYKEHUSET INNLANDET BRUMUNDDAL Postboks 104 2381 BRUMUNDDAL TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG

SYKEHUSET INNLANDET BRUMUNDDAL Postboks 104 2381 BRUMUNDDAL TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 31.01.2013 2011/6558 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Stein Indsetviken tlf 948 65 561 SYKEHUSET INNLANDET BRUMUNDDAL Postboks 104 2381 BRUMUNDDAL TILSYNSRAPPORT OG

Detaljer

Tillatelse til utvidet overtidsarbeid Molde Kommune Vintervedlikehold, gatefeiing og renhold

Tillatelse til utvidet overtidsarbeid Molde Kommune Vintervedlikehold, gatefeiing og renhold VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 24.02.2017 2017/12455 DERES DATO 16.02.2017 VÅR SAKSBEHANDLER Vidar Heimset tlf 47458887 DERES REFERANSE Molde Kommune - Molde Bydrift Rådhusplassen 1 6413 MOLDE Att. Randi Gujord

Detaljer

Hvilke rammer setter arbeidsmiljøloven til arbeidstidsordningene? Kjersti Marie - Gjerd Arbeidstilsynet Vestlandet

Hvilke rammer setter arbeidsmiljøloven til arbeidstidsordningene? Kjersti Marie - Gjerd Arbeidstilsynet Vestlandet Hvilke rammer setter arbeidsmiljøloven til arbeidstidsordningene? Kjersti Marie - Gjerd Vestlandet Arbeidstid Noen begreper Hvorfor har vi bestemmelser om arbeidstid? Hvem har ansvaret for arbeidstidsordningene?

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 25.11.11

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 25.11.11 Sykehuset Innlandet HF Styremøte 25.11.11 SAK NR 085 2011 ARBEIDSTILSYNETS TILSYNSRAPPORT VEDRØRENDE OVERHOLDELSE AV REGLENE OM ARBEIDSTID I ARBEIDSMILJØLOVENS KAPITTEL 10 REVIDERING AV HANDLINGSPLAN FOR

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG SKJØNHAUG SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Skjønhaug skole i Trøgstad kommune den 16.09.09.

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG SKJØNHAUG SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Skjønhaug skole i Trøgstad kommune den 16.09.09. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 03.11.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Lene Cecilie Skahjem tlf 954 79 624 TRØGSTAD KOMMUNE Postboks 34 1861 Trøgstad Att: Rådmann TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM

Detaljer

Nedre Eiker kommune Postboks MJØNDALEN. Samtykke til gjennomsnittsberegning av alminnelig arbeidstid - Flisa omsorgsboliger

Nedre Eiker kommune Postboks MJØNDALEN. Samtykke til gjennomsnittsberegning av alminnelig arbeidstid - Flisa omsorgsboliger VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 01.12.2016 2016/11756 DERES DATO 27.09.2016 VÅR SAKSBEHANDLER Jens Erik Romslo tlf 986 76 648 DERES REFERANSE Nedre Eiker kommune Postboks 399 3051 MJØNDALEN Samtykke til gjennomsnittsberegning

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG - SVINNDAL SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Svinndal skole i Våler kommune den 03.06.

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG - SVINNDAL SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Svinndal skole i Våler kommune den 03.06. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 29.06.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Hildegunn Molvær tlf Våler Kommune v/rådmann Herredshuset 1592 VÅLER I ØSTFOLD TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG - SVINNDAL

Detaljer

Tilsynsrapport og varsel om pålegg

Tilsynsrapport og varsel om pålegg VA Arbeidstilsynet VAR DATO 28.02.2012 DERES DATO VAR SAKSBEHANDLER Tahereh Talebi DERES REFERANSE 1 av 6 OSLO KOMMUNE HYRADSAVDELING FOR VELFERD OG SOSIALE TJENESTER Olav Vs gate 4 0161 OSLO Tilsynsrapport

Detaljer

Avslag på søknad om gjennomsnittsberegning av alminnelig arbeidstid - Bjørgatunnelen

Avslag på søknad om gjennomsnittsberegning av alminnelig arbeidstid - Bjørgatunnelen VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 30.08.2017 2017/36843 DERES DATO 18.08.2017 VÅR SAKSBEHANDLER Petter Randa Bøe tlf 48271750 DERES REFERANSE Abot AS Wirgenes vei 3 3157 Barkåker Att. Arne Andre Freitag Avslag

Detaljer

Tillatelse til utvidet overtidsarbeid KIPPR AS

Tillatelse til utvidet overtidsarbeid KIPPR AS VÅR DATO VÅR REFERANSE 17.10.2017 2017/37536 DERES DATO 24.08.2017 DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Hege Furebotn Tveit tlf 93032901 KIPPR AS POSTBOKS 380 0513 OSLO Att. Rita Kolstad Tillatelse til utvidet

Detaljer

Samtykke til gjennomsnittsberegning av alminnelig arbeidstid Ny helsevakt ved St. Olavs Hospital i Trondheim

Samtykke til gjennomsnittsberegning av alminnelig arbeidstid Ny helsevakt ved St. Olavs Hospital i Trondheim VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 10.02.2017 2017/7666 DERES DATO 17.01.2017 VÅR SAKSBEHANDLER Petter Randa Bøe tlf 48271750 DERES REFERANSE Gråkallen Bygg og Utleie AS Rogerts gate 8 7052 Trondheim Att. Lars Ove

Detaljer

Orientering om tiltaksplan for arbeid med anbefalinger etter Internrevisjonsrapport 04/2013 - Henvisninger og ventelister i Helse Finnmark HF

Orientering om tiltaksplan for arbeid med anbefalinger etter Internrevisjonsrapport 04/2013 - Henvisninger og ventelister i Helse Finnmark HF Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2013/2208 Andreas Ertesvåg, 78 97 31 54 Hammerfest, 5.2.2014 Saksnummer 6/2014 Saksansvarlig: Harald Sunde, Medisinsk fagsjef Møtedato:

Detaljer

Avslag på søknad om gjennomsnittsberegning av alminnelig arbeidstid Lervåg Asfalt og Utleie (ENK) - Ryfylketunnelen

Avslag på søknad om gjennomsnittsberegning av alminnelig arbeidstid Lervåg Asfalt og Utleie (ENK) - Ryfylketunnelen VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 08.05.2017 2017/19815 DERES DATO 02.05.2017 VÅR SAKSBEHANDLER Vidar Heimset tlf 47458887 DERES REFERANSE Lervåg Asfalt og Utleie 6629 TORJULVÅGEN Att. Harry Lervåg Avslag på søknad

Detaljer

Samtykke til gjennomsnittsberegning av alminnelig arbeidstid JAG Assistanse AS Molde kommune

Samtykke til gjennomsnittsberegning av alminnelig arbeidstid JAG Assistanse AS Molde kommune VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 24.01.2017 2016/11367 DERES DATO 20.12.2016 VÅR SAKSBEHANDLER Vidar Heimset tlf 47458887 DERES REFERANSE JAG Assistanse AS Postboks 9217 Grønland 0134 OSLO Att. Alette Reinholdt

Detaljer

Avvisning av søknad om gjennomsnittsberegning av alminnelig arbeidstid Sigdal kommune

Avvisning av søknad om gjennomsnittsberegning av alminnelig arbeidstid Sigdal kommune VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 27.03.2017 2016/50748 DERES DATO 23.12.2016 VÅR SAKSBEHANDLER Vidar Heimset tlf 47458887 DERES REFERANSE SIGDAL KOMMUNE - Tjenester til funksjonshemmede Kommunehuset 3350 PRESTFOSS

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG, RYKKIN SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Rykkin skole i Bærum kommune dato 7.5.09.

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG, RYKKIN SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Rykkin skole i Bærum kommune dato 7.5.09. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 20.05.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Heidi Wølneberg tlf 922 31 717 Bærum kommune v/rådmann 1304 Sandvika TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG, RYKKIN SKOLE Vi

Detaljer

SAMTYKKE TIL GJENNOMSNITTSBEREGNING AV ALMINNELIG ARBEIDSTID - SØR-FRON KOMMUNE - BASISTEAM FOR FAMILIER MED KREVENDE OMSORGSOPPGAVER

SAMTYKKE TIL GJENNOMSNITTSBEREGNING AV ALMINNELIG ARBEIDSTID - SØR-FRON KOMMUNE - BASISTEAM FOR FAMILIER MED KREVENDE OMSORGSOPPGAVER VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 27.07.2017 2017/7518 DERES DATO VÅR SAKSBEHANDLER Birgitte Moltu tlf 99163197 DERES REFERANSE 17/6772 SØR-FRON KOMMUNE v/ avdeling for Basisteam, Bolig- og miljøtjenesten og Flatmoen

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG HAGALØKKA SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Hagaløkka skole i Asker kommune

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG HAGALØKKA SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Hagaløkka skole i Asker kommune VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 07.07.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Monica Brox tlf 952 75 018 Asker Kommune Sentraladministrasjon Postboks 355 1383 ASKER Att: Rådmann TILSYNSRAPPORT MED VARSEL

Detaljer

Lov om endringer i arbeidsmiljøloven og tjenestemannsloven mv. (likebehandling ved utleie av

Lov om endringer i arbeidsmiljøloven og tjenestemannsloven mv. (likebehandling ved utleie av Lov om endringer i arbeidsmiljøloven og tjenestemannsloven mv. (likebehandling ved utleie av arbeidstakere mv.) DATO: LOV-2012-06-22-33 DEPARTEMENT: AD (Arbeidsdepartementet) PUBLISERT: I 2012 hefte 8

Detaljer

Arbeidsmiljøloven som kart ved omstillingsprosesser

Arbeidsmiljøloven som kart ved omstillingsprosesser Arbeidsmiljøloven som kart ved omstillingsprosesser Thor Pundsnes, seniorinspektør Vestlandet 1 26.04.2017 2 YTRE PÅVIRKNINGER ARBEIDSTILSYNETS ARBEIDSMILJØMODELL INNGANGSDØRER TIL VURDERING AV ARBEIDSMILJØ

Detaljer

Generell medvirkning vs. medbestemmelse og styringsrett. 12. juni 2014 Verneombudseminar v/ Personaldirektør Irene Sandlie

Generell medvirkning vs. medbestemmelse og styringsrett. 12. juni 2014 Verneombudseminar v/ Personaldirektør Irene Sandlie Generell medvirkning vs. medbestemmelse og styringsrett 12. juni 2014 Verneombudseminar v/ Personaldirektør Irene Sandlie Godt arbeidsmiljø Tillitsvalgte Verneombud Medvirkning Medbestemmelse Arbeidsgiver

Detaljer

Delvis samtykke til gjennomsnittsberegning av arbeidstiden jf. arbeidsmiljøloven (aml) 10-5 tredje ledd

Delvis samtykke til gjennomsnittsberegning av arbeidstiden jf. arbeidsmiljøloven (aml) 10-5 tredje ledd VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 08.03.2016 2016/6668 DERES DATO 11.01.2016 VÅR SAKSBEHANDLER Mari Vikhals Strøm tlf 47637503 DERES REFERANSE EIDSKOG KOMMUNE Postboks 94 2231 SKOTTERUD Delvis samtykke til gjennomsnittsberegning

Detaljer

SUNNDAL KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJ Postboks 94 6601 SUNNDALSØRA TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG

SUNNDAL KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJ Postboks 94 6601 SUNNDALSØRA TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 13.05.2011 2011/11278 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Bjørn Maur tlf 905 82 205 SUNNDAL KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJ Postboks 94 6601 SUNNDALSØRA TILSYNSRAPPORT OG

Detaljer

Samtykke til gjennomsnittsberegning av alminnelig arbeidstid - TT Pukk AS, prosjekt "E18 Rugtveit/Dørdal"

Samtykke til gjennomsnittsberegning av alminnelig arbeidstid - TT Pukk AS, prosjekt E18 Rugtveit/Dørdal VÅR DATO VÅR REFERANSE 11.10.2017 2017/32807 DERES DATO 04.10.2017 VÅR SAKSBEHANDLER Kine Herland tlf 98479519 DERES REFERANSE TT Pukk AS Doneheia 138 4516 MANDAL Att. Tina Åsland Samtykke til gjennomsnittsberegning

Detaljer

Endringer i arbeidsmiljøloven og betydningen for innarbeidingsordningene

Endringer i arbeidsmiljøloven og betydningen for innarbeidingsordningene 1 Endringer i arbeidsmiljøloven og betydningen for innarbeidingsordningene 2 Endringer i arbeidsmiljøloven (aml) og betydningen for godkjenning av innarbeidingsordninger Forbundene og LO har i mange år

Detaljer

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG TEMA: INNEKLIMA I OFFENTLIGE BYGG, HERUNDER SKOLER

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG TEMA: INNEKLIMA I OFFENTLIGE BYGG, HERUNDER SKOLER VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 05.12.2011 2011/14733 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Rita Lindbom tlf 971 97 095 FET KOMMUNE Postboks 100 1901 FETSUND TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG TEMA: INNEKLIMA

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD OM GJENNOMSNITTSBEREGNING AV ARBEIDSTID - HAUGHOLT ANLEGGS SERVICE AS - K11 - E39 SVEGATJØRN - RÅDAL

AVSLAG PÅ SØKNAD OM GJENNOMSNITTSBEREGNING AV ARBEIDSTID - HAUGHOLT ANLEGGS SERVICE AS - K11 - E39 SVEGATJØRN - RÅDAL VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 20.03.2017 2017/14171 DERES DATO 28.02.2017 VÅR SAKSBEHANDLER Jarle Berggraf tlf 41623826 DERES REFERANSE HAUGHOLT ANLEGG'S SERVICE AS Gjerstadveien 1704 4980 GJERSTAD Att. Anna

Detaljer