TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING"

Transkript

1 TYSFJORD KOMMUNE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset, Kjøpsvik Møtedato: Tid: MØTEINNKALLING Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes snarest til tlf.: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 39/11 11/153 AVTALE OM SAMARBEID OG ETABLERING AV OVERORDNET SAMARBEIDS ORGAN MELLOM KOMMUNENE BEIARN,FAUSKE,GILDESKÅL,HAMARØY,MELØY,RØST,SALTDAL, S TEIGEN,SØRFOLD,TYSFJORD OG VÆRØY OG NORDLANDSSYKEHUS 40/11 11/235 NORDKRAFT AS - SØKNAD OM BYGGING AV ØVRE OG NEDRE RUSSVIK KRAFTVERK I TYSFJORD KOMMUNE HØRINGSUTTALELSE 41/11 11/236 SØKNAD OM KONSESJON FOR BYGGING AV SOMMERSETHELVA KRAFTVERK HØRINGSUTTALELSE 42/11 11/291 VEDTEKTER FOR TYSFJORD KOMMUNES BARNEHAGER 43/11 11/292 FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I TYSFJORD KOMMUNE 44/11 11/293 PLAN FOR HÅNDTERING AV TRUSLER OM VOLD FOR SKOLENE I TYSFJORD KOMMUNE Adresse: Tlf: Org.nr.: Postboks Kjøpsvik Fax: Bankgiro:

2 45/11 11/396 UTTALELSE FRA STH-UTVALGET, VEDRØRENDE UTBEDRINGER AV FLASKEHALSER PÅ E6-TRASEEN INNHAVET-BOGNES 46/11 08/42 KULTURSKOLESAMARBEID HAMARØY - TYSFJORD 47/11 11/282 INTERKOMMUNALT SAMARBEID - LØNN, SKATT OG REGNSKAP 48/11 11/317 VALG AV ARBEIDSGRUPPE - STEDSUTVIKLINGSPLAN FOR DRAG 49/11 11/372 KJØP AV NARVIK SPAREBANKS BYGG I KJØPSVIK INTENSJONSAVTALE 50/11 07/1018 REHABILITERING AV DRAG OG KJØPSVIK SKOLE 51/11 11/350 BUDSJETTREGULERING /11 11/170 REVIDERT KOMMUNEPLAN FOR TYSFJORD KOMMUNE KYSTSONEPLANENS PRIORITERING I PLANPROSESSEN 53/11 08/721 REGULERINGSPLAN FOR NEVERVIK HYTTEOMRÅDE 3. GANGS BEHANDLING - GODKJENNING 54/11 08/921 FORSLAG TIL REGIONAL PLAN OM SMÅ VANNKRAFTVERK I NORDLAND HØRING 55/11 11/160 MUSKEN LAKS AS - NY LOKALITET BENANJARGGA/HUNDODDEN 3120 TONN MTB - TYSFJORD KOMMUNE - OVERSENDELSE AV SØKNAD TIL OFF.UTLYSNING OG KOMMUNAL BEHANDLING 56/11 11/104 MUSKEN LAKS AS - NY LOKALITET MÅHKKE TYSFJORD KOMMUNE 57/11 11/391 BOSETTING AV FLYKTNINGER 58/11 11/360

3 ELDRERÅDETS ÅRSMELDING FOR 2011 Kjøpsvik, Anders Sæter ordfører

4 Sak 39/11 AVTALE OM SAMARBEID OG ETABLERING AV OVERORDNET SAMARBEIDS ORGAN MELLOM KOMMUNENE BEIARN,FAUSKE,GILDESKÅL,HAMARØY,MELØY,RØST,SALTDAL,STEIGEN,S ØRFOLD,TYSFJORD OG VÆRØY OG NORDLANDSSYKEHUS Saksbehandler: Lill Tove Hansen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 11/153 Saksnr.: Utvalg Møtedato 25/11 Driftsutvalget /11 Kommunestyret Innstilling: 1. Tysfjord kommune godkjenner samarbeidsavtalen mellom kommunene Beiarn, Bodø, Fauske, Gildeskål, Hamarøy, Meløy, Røst, Saltdal, Steigen, Sørfold, Tysfjord og Værøy og Nordlandssykehuset (NLSH). 2. Det forutsettes at det utarbeides retningslinjer som viser hvordan Tysfjord kommunes interesser ivaretas i RESO. Utvalg: Driftsutvalget Møtedato: Sak: PS 25/11 Resultat: Innstilling vedtatt Behandling i utvalget: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: 3. Tysfjord kommune godkjenner samarbeidsavtalen mellom kommunene Beiarn, Bodø, Fauske, Gildeskål, Hamarøy, Meløy, Røst, Saltdal, Steigen, Sørfold, Tysfjord og Værøy og Nordlandssykehuset (NLSH). 4. Det forutsettes at det utarbeides retningslinjer som viser hvordan Tysfjord kommunes interesser ivaretas i RESO. Saksutredning: Salten Regionråd har sendt framforhandlet avtale om samarbeid og etablering av overordnet samarbeidsorgan (RESO-Salten) mellom kommunene Beiarn, Bodø, Fauske, Gildeskål, Hamarøy, Meløy, Røst, Saltdal, Steigen, Sørfold, Tysfjord og Værøy og Nordlandssykehuset (NLSH). Avtalen er signert fra Nordlandssykehuset HF og skal vedtas i Salten Regionråd etter fullmakt fra hver enkelt kommune. Helseforetakene er pålagt av Helse- og omsorgsdepartementet å inngå samarbeidsavtaler med kommunene. Hensikten med en slik avtale er å bidra til et optimalt pasientforløp og å sikre velfungerende samarbeid mellom kommunehelsetjenesten og helseforetakene. Side 4 av 97

5 Sak 39/11 Formålet med RESO er å bidra til gode og sammenhengende pasientprosesser/pasientforløp ved å utvikle et velfungerende klinisk og administrativt samarbeid mellom kommunene og NLSH. RESO skal bidra til effektivisering og løsningsorientert innsats. De tar beslutninger på vegne av kommunene og NLSH med de begrensninger som følger av lovverk og samarbeidsavtalen. Det er ikke eget budsjett for RESO. Partene i samarbeidet og sekretariatet bærer selv sine kostnader. Avtalen trer i kraft når den er vedtatt i Salten regionråd etter fullmakt fra kommunene og den gjelder til våren 2012 med mulighet for forlengelse. Salten regionråd oppnevner kommunenes representanter, men direktøren ved NLSH oppnevner sykehusets medlemmer. Organet skal ha 8 medlemmer, 4 fra kommunene og 4 fra sykehuset. Leder velges blant kommunenes medlemmer og nestleder fra NLSH. Tysfjord kommune er ikke er medlem i Salten regionråd og er heller ikke oppnevnt som medlem eller varamedlem til RESO. Det er ut fra dette vanskelig å se hvordan Tysfjord kommune skal holdes orientert om saker, hvordan kommunens interesser ivaretas og på hvilken måte kommunen skal ha muligheter til å påvirke de avgjørelser som tas. Det må konkretiseres hvordan Tysfjord kommune skal ha muligheter til å påvirke de beslutningene som tas i RESO. Tysfjord kommune tilhører som kjent to helseforetak, Nordlandssykehuset (NLSH) og UNN HF. Unn HF og kommunene har hatt et velfungerende overordnet samarbeidsutvalg i flere år. Det er Narvik kommune som representerer Ofoten og Lødingen i OSO, mens Tysfjord kommune har varamedlemmet. Vedlegg: Avtale om samarbeid og etablering av et overordnet samarbeidsorgan mellom kommunene Beiarn, Bodø, Fauske, Gildeskål, Hamarøy, Meløy, Røst, Saltdal, Steigen, Sørfold, Sørfold, Tysfjord og Værøy og Nordlandssykehuset HF. Konrad Sætra rådmann Lill Tove Hansen helse- og omsorgssjef Side 5 av 97

6 Sak 40/11 NORDKRAFT AS - SØKNAD OM BYGGING AV ØVRE OG NEDRE RUSSVIK KRAFTVERK I TYSFJORD KOMMUNE - HØRINGSUTTALELSE Saksbehandler: Tor Svein Skogstad Arkiv: S10 Arkivsaksnr.: 11/235 Saksnr.: Utvalg Møtedato 26/11 Driftsutvalget /11 Kommunestyret Innstilling: Tysfjord kommune stiller seg positiv til bygging av nedre Russvik kraftverk, men reiser innsigelse mot at utbygging av øvre Russvik kraftverk godkjennes. Nedre Russvik kraftverket vil ikke være i strid med kommunens overordnede planverk Kommunen oppfordrer NVE til å vurdere en noe høyere minstevannføring enn den som er forutsatt i søknaden. Utvalg: Driftsutvalget Møtedato: Sak: PS 26/11 Resultat: Innstilling vedtatt Behandling i utvalget: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: Tysfjord kommune stiller seg positiv til bygging av nedre Russvik kraftverk, men reiser innsigelse mot at utbygging av øvre Russvik kraftverk godkjennes. Nedre Russvik kraftverket vil ikke være i strid med kommunens overordnede planverk Kommunen oppfordrer NVE til å vurdere en noe høyere minstevannføring enn den som er forutsatt i søknaden. Saksutredning: Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) mottok søknad fra Nordkraft AS, datert februar 2011, om tillatelse til å bygge øvre og nedre Russvik kraftverk i Tysfjord kommune. Søknaden skal behandles etter reglene i kap. 3 i vannressursloven og gjelder tillatelse etter 8. Det er også søkt om tillatelse etter energiloven for bygging og drift av kraftverkene med tilhørende koplingsanlegg og kraftlinje. NVE sendte i brev av søknaden til høring i Tysfjord kommune. Søknaden ble lagt ut til offentlig ettersyn med høringsfrist Side 6 av 97

7 Sak 40/11 Russvikelva renner gjennom Russvikdalen fra vannskillet mot Norddalen til utløp i Indre Tysfjorden ved Russvik. Øvre Russvik kraftverk vil utnytte et fall med brutto fallhøyde på 415 meter mellom inntakssted på kote 530 og planlagt kraftstasjonsplassering på kote 115. Middelvannføringen i vassdraget ved inntaksstedet er beregnet til 0,42 m3/s. Med en installert effekt på 4,2 MW og største slukeevne på 1,2 m3/s vil årlig middelproduksjon bli ca. 10 GWh. Tiltaksområdet er i dag veiløst og vei må forlenges fra uløpet av Russvikvatnet til kraftstasjonen, ca. 1,2 km. I tillegg må det legges vei langs rørtraseen til inntaket, om lag 2,7 km. Det er planlagt å slippe minstevannføring fra inntaket på 42 l/s hele året. Nedre Russvik kraftverk skal utnytte en brutto fallhøyde på 99 meter mellom inntak ved utløpet av Russvikvatnet på kote 102 og kraftstasjon på kote 3. Middelvannføringen i vassdraget ved inntaksstedet er beregnet til å være ca. 0,89 m3/s. Med en installert effekt på til sammen 2,3 MW fordelt på to turbiner og en maksimal slukeevne i kraftverket på til sammen 2,7 m3/s vil årlig middelproduksjon bli ca. 5 GWh. Det går eksisterende traktorvei opp mot inntaksstedet, men det må bygges anleggsvei på 650 meter langs rørtraseen. Det er planlagt å slippe minstevannføring fra inntaket på 89 l/s hele året. Side 7 av 97

8 Sak 40/11 Side 8 av 97

9 Sak 40/11 Øvre og nedre Russvik kraftverker sammendrag av konsesjonssøknaden: Side 9 av 97

10 Side 10 av 97 Sak 40/11

11 Sak 40/11 Saksbehandlerens vurdering: Tysfjord kommune har tidligere behandlet og gitt positiv tilslutning til bygging av Storå småkraftverk, sak 20/07 og 4/10. I vedtaket sak 20/07 inngikk følgende formulering: Kommunen forutsetter at det foreligger en fylkesplan for småkraftverk før eventuell behandling av nye konsesjonssøknader om småkraftverk i kommunen. En slik fylkesplan er nå utarbeidet av Nordland fylkeskommune og er sendt ut på høring med en uttalefrist satt til 30. mai Kommunen har tidligere behandlet en forhåndshøring av planforslaget , kst.sak sak 19/10. Fylkesplanen skal gi generelle kriterier og retningslinjer som grunnlag for planprosess og enkeltsaksbehandling av utbyggingstiltak. Planen identifiserer og synliggjør viktige miljøinteresser- og verdier i Tysfjord kommune som bør ivaretas ved behandling av enkeltprosjekter. Planens registreringer og temakart sett i forhold til øvre og nedre Russvik kraftverk: Innen biologisk mangfold er det ikke registrert og verdisatt spesielle naturtyper, heller ikke registrert som spesielt viktig landskap eller fjordlandskap, kulturmiljøer eller viktig område for friluftsliv. Området har heller ingen interesse for reindrift. Russvikelva er ikke registret som lokalitet med anadrom laksefisk. Russvikområdet er imidlertid registrert som inngrepsfrie naturområde (INON) av middels til stor verdi (fjord til fjell), og fjellområdene ovenfor Russvik med Stetind er angitt som område av stor verdi for friluftsliv. Stor verdi er i planen definer som svært viktig friluftsområde. Forholdet til overordnet kommunalt planverk: Øvre Russvik med tilhørende vassdrag ligger innenfor LNF-område, sone III i kommuneplanens arealdel. Innenfor sone III kan det godkjennes utbyggingstiltak på bestemte vilkår. I Kystsoneplanen av er nedre Russvik avsatt til byggeområde. Den framlagte detaljplanen for kraftverkene i Russvik anses dermed ikke å være i strid med kommunens overordnede planverk. Konsekvenser for områdets betydning i forhold til biologisk mangfold: De negative ulempene ved utbygging, spesielt av det øvre kraftverket, både i forhold til biologisk mangfold og inngrepsfrie naturområder i Norge (INON) tilsier at utbyggingen av øvre Russvik kraftverk bør utgå. I følge utredningen om konsekvenser for biologisk mangfold medfører dette en reduksjon av de samlede konsekvensene av utbyggingen fra middels/store negative til liten negativ konsekvens. I søknaden foreslås det heller ingen særskilte avbøtende tiltak i forbindelse med utbyggingen. Tilrådning: Tysfjord kommune bør stille seg positiv til bygging av nedre Russvik kraftverk, men bør reise innsigelse mot at utbygging av øvre Russvik kraftverk godkjennes. Side 11 av 97

12 Sak 40/11 Alternativt kan kommunen stille seg negativt til utbygging av øvre Russvik kraftverk. Nedre Russvik kraftverk vil ikke være i strid med kommunens overordnede planverk Videre bør kommunen oppfordre NVE til å vurdere en noe høyere minstevannføring enn den som er forutsatt i søknaden. Vedlegg: - Brev fra NVE datert Komplett konsesjonssøknad er vedlagt saksmappen Konrad Sætra rådmann Tor Svein Skogstad plan- og utviklingssjef Side 12 av 97

13 Sak 40/11 SØKNAD OM KONSESJON FOR BYGGING AV SOMMERSETHELVA KRAFTVERK HØRINGSUTTALELSE Saksbehandler: Tor Svein Skogstad Arkiv: S10 Arkivsaksnr.: 11/236 Saksnr.: Utvalg Møtedato 27/11 Driftsutvalget /11 Kommunestyret Innstilling: Ut fra en samlet vurdering stiller Tysfjord kommune seg positivt til søknaden om bygging av Sommersetelva kraftverk. Dette forutsetter at utbyggingen skjer i henhold til de framlagte planene. Kommunen oppfordrer NVE til å vurdere om det er aktuelt med en noe høyere minstevannføring enn den som er forutsatt i søknaden. Utvalg: Driftsutvalget Møtedato: Sak: PS 27/11 Resultat: Innstilling vedtatt Behandling i utvalget: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: Ut fra en samlet vurdering stiller Tysfjord kommune seg positivt til søknaden om bygging av Sommersetelva kraftverk. Dette forutsetter at utbyggingen skjer i henhold til de framlagte planene. Kommunen oppfordrer NVE til å vurdere om det er aktuelt med en noe høyere minstevannføring enn den som er forutsatt i søknaden. Saksutredning: NVE har mottatt søknad fra Fjellkraft AS, datert , om tillatelse til å bygge Sommersetelva kraftverk i Tysfjord kommune. NVE sendte i brev av søknaden til høring i Tysfjord kommune. Søknaden ble lagt ut til offentlig ettersyn med høringsfrist Sommersetelva kraftverk er planlagt bygget i Sommersetelva i Tysfjord kommune. Kraftverket vil ha en brutto fallhøyde på 290 m mellom inntak på kote 295 og utløp på kote 5 og vil berøre en elvestrekning på 600 m. Vannveien vil få en total lengde på 760 m og vil være nedgravd, bortsett fra de øvre delene av traseen hvor vannveien vil legges i dagen. Det vil bli anlagt midlertidig anleggsvei langs Side 13 av 97

14 Sak 40/11 vannveien. Middelvannføringen i vassdraget er på 300 l/s. Installert effekt vil være 1,9 MW og årlig produksjon er estimert til 5 GWh. Søker planlegger slipp av minstevannføring på 27 1/s hele året. Det er også søkt om tillatelse etter energiloven for bygging og drift av Sommersetelva kraftverk med tilhørende koplingsanlegg og kraftlinje. Søknaden skal behandles etter reglene i kap. 3 i vannressursloven og gjelder tillatelse etter vannressursloven 8. Søknaden med vedlegg er lagt ut på og den er kunngjort av NVE. Kopi av kunngjøringen er vedlagt. NVE foretrekker at uttalelser sendes elektronisk via så snart som mulig og senest innen I tillegg kan uttalelser sendes per e-post til eller per post til: NVE, Konsesjonsavdelingen, Postboks 5091 Majorstua, 0301 Oslo. Side 14 av 97

15 Sak 40/11 Orientering til høringspartene Generelt NVE har hjemmel til å gi tillatelse i saker som gjelder utbygging av småkraftverk (inntil 10 MW), og andre vassdragstiltak. Tillatelse til større kraftutbygginger gis av Kongen i statsråd. Fra 1. januar 2010 er fylkeskommunen delegert myndighet for kraftverk med installert effekt inntil 1 MW. Dette gjelder bl.a. ikke saker i vernede vassdrag. Denne orienteringen gjelder saker der NVE kan gi tillatelse etter vannressursloven 8. Behandling av søknaden fram til endelig vedtak NVE sender informasjon om høringen til berørte kommuner, fylkesmenn (FM), fylkeskommuner (FK), statlige forvaltningsorgan og interesseorganisasjoner. Høringsperioden er minst 6 uker. Saken blir kunngjort i minst én avis i distriktet, og kommunen legger søknaden ut til offentlig gjennomsyn, ev. utlån. I tillegg legges søknaden ut på med adgang til å sende inn høringsuttalelse elektronisk. Søker får anledning til å kommentere innkomne uttalelser, før NVE gjennomfører befaring i området. I helhetsvurderingen står NVE fritt til å vurdere om tillatelse skal gis og i hvilken utstrekning, jf. vannressursloven 25. Søknaden og innkomne uttalelser er viktige grunnlag for NVEs vurdering. Dersom NVE gir tillatelse, kan det knyttes vilkår til denne, jf. vannressursloven 26. Vilkårene kan omfatte byggefrister, vannslipping, naturforvaltning, fornminner og sanksjoner ved ev. brudd på vilkårene. NVEs vedtak kan påklages til Olje- og energidepartementet innen 3 uker fra det tidspunkt underretning er kommet frem til parten. Dersom det er søkt om tillatelse etter energiloven for elektriske anlegg i kraftverk høyspent overføringsanlegg, vil NVE gi nødvendige konsesjoner samtidig med at vedtaket fattes. De fleste høyspentanlegg med linjer kan bygges innenfor lokal netteiers områdekonsesjon. Hva forventes av høring&instansene? Kommunen bør gi begrunnede synspunkter på om planene bør gjennomføres, ev. valg av alternativ. Vi ber kommunen informere om hvorvidt kjente allmenne interesser (f.eks. landskap, friluftsliv, fisk og vilt) blir berørt av tiltaket, og ev. andre forhold som kan få betydning for gjennomføringen. NVE ønsker forslag til vilkår eller avbøtende tiltak som kan redusere ev. skader ved gjennomføring av planene. NVE forventer at kommunen omtaler forhold knyttet til kommuneplanen og andre kommunale planer. FM bør vektlegge forhold omkring miljø, herunder fisk og biologisk mangfold, og vurdere tiltaket i forhold til sektorlovgivningen. jç bør legge vekt på kulturminner og friluftsliv som særlige ansvarsområder. Det skal redegjøres for tiltakets status og antatte konfiiktnivå i fylkesdelplan for småkraftverk, dersom slik plan er utarbeidet. Innsigelses- og klagerett I ny plan- og bygningslov er forholdet mellom konsesjonsbehandling og planbehandling av energianlegg endret for å sikre en mer effektiv saksbehandling. Det er ikke krav om reguleringsplan. For å ivareta innsigelsesadgangen som kommuner og statlige fagetater har hatt til reguleringsplaner, er det innført bestemmelser i energi- og vassdragslovgivningen om innsigelse og klagerett. NVE understreker at en ev. innsigelse må reises i høringsperioden. Vi viser til våre nettsider for mer informasjon: Side 15 av 97

16 Sak 41/11 Utdrag fra søknaden: Side 16 av 97

17 Side 17 av 97 Sak 41/11

18 Sak 41/11 Utredning av biologisk mangfold og konsekvenser av en utbygging: Side 18 av 97

19 Sak 41/11 Saksbehandlerens vurdering: Tysfjord kommune har tidligere behandlet og gitt positiv tilslutning til bygging av Storå småkraftverk, sak 20/07 og 4/10. Kraftverket er nå under utbygging. Samtidig med behandling av Sommersetelv kraftverk, er søknad om bygging av Øvre og nedre Russvik lagt fram for politisk behandling. Disse sakene, sammen med den store interessen som vises om å bygge ut de mindre vassdragene i kommunen, viser tydelig et behov for å se spørsmålet om utbygging av småkraftverk, og de ulike konsekvensene av dette, i en sammenheng. De strategiske vurderingene knyttet til denne problematikken blir viktige momenter i arbeidet med revidert kommuneplan. Registreringer og temakart i Regional plan om små vannkraftverk sett i forhold til øvre og Sommersetelva kraftverk: Innen biologisk mangfold er det ikke registrert og verdisatt spesielle naturtyper, heller ikke registrert som spesielt viktig landskap eller fjordlandskap og kulturmiljøer. Fjellområdet ovenfor Sommerset inngår i et større område betegnet som inngrepsfrie naturområde (INON) av middels til stor verdi (fjord til fjell) Fjellområdet lenger inn fra Sørfjorden til grensen mot Sverige er registrert som viktig område for friluftsliv. Området har heller ingen interesse for reindrift. Sommersetelva er ikke registret som lokalitet med anadrom laksefisk. Forholdet til overordnet kommunalt planverk: Sommersetelva ligger innenfor LNF-område, sone III i kommuneplanens arealdel. Innenfor sone III kan det godkjennes utbyggingstiltak på bestemte vilkår. Kystsoneplanen av henviser til kommuneplanens arealdel for dette området.. Den framlagte detaljplanen for Sommersetelva kraftverk anses dermed ikke å være i strid med kommunens overordnede planverk. Reisliv og turisme: Planen for forlengelse av Grenseleden fra Kjærringvatnet til Grunnvoll vil kunne bli berørt av denne utbyggingen. Det er i denne sammenheng positivt at elveinntaket legges relativt langt ned i fjellsiden og under skoggrensen. Dette vil gi en mye mer skjermet utbygging enn om inntaket skulle vært lagt oppe i fjellet, eventuelt helt oppe ved et av vannene. Grenseledens nedstigning til fjorden kan kanskje benytte anleggsveien det siste stykket. Uansett vil vandringsleden bli mindre berørt av utbygging enn dagens nedtur til Sørfjorden Tilrådning: Side 19 av 97

20 Sak 41/11 Ut fra en samlet vurdering, bør Tysfjord kommune stille seg positivt til søknaden om bygging av Sommersetelva kraftverk. Vedlegg: - Brev fra NVE datert Komplett konsesjonssøknad er vedlagt saksmappen Konrad Sætra rådmann Tor Svein Skogstad plan- og utviklingssjef Side 20 av 97

21 Sak 42/11 VEDTEKTER FOR TYSFJORD KOMMUNES BARNEHAGER Saksbehandler: Gunnar Solstrøm Arkiv: A10 &00 Arkivsaksnr.: 11/291 Saksnr.: Utvalg Møtedato 28/11 Driftsutvalget /11 Kommunestyret Innstilling: Tysfjord kommune godkjenner forslag til reviderte barnehage vedtekter. Administrasjonen bes se på muligheten for å innarbeide regler for barns permisjon inn i vedtektene Utvalg: Driftsutvalget Møtedato: Sak: PS 28/11 Resultat: Innstilling vedtatt Behandling i utvalget: Tilleggsforslag v/leif H. Olsen: Administrasjonen bes se på muligheten for å innarbeide regler for barns permisjon inn i vedtektene. Innstillingen med tilleggsforslaget enstemmig vedtatt. Vedtak: Tysfjord kommune godkjenner forslag til reviderte barnehage vedtekter. Administrasjonen bes se på muligheten for å innarbeide regler for barns permisjon inn i vedtektene Saksutredning: Endringen kommer på bakgrunn av at vedtektene skal tilpasses dagens formål og drift. Samtidig ønsker vi å gjøre det kjent at forvaltningsansvaret i kommunen tidligere har vært komite for oppvekst og kultur, mens det i dag er driftsutvalg som har forvaltningsansvaret. De vesentlige endringene er merket kursivt i følgende og vil bli slik: 4. FORMÅL Side 21 av 97

22 Sak 42/11 Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem. Barnehagen skal hjelpe til med å gi barna en oppdragelse i samsvar med kristne grunnverdier. Barnehagen må ta hensyn til det enkelte barns forutsetninger, og det enkelte hjems kulturelle og religiøse eller verdimessige tilknytning. De ansatte skal vise respekt og toleranse i sitt møte med barnet og deres hjemmemiljø. Barnehagen skal være en pedagogisk tilrettelagt virksomhet som yter omsorg og har tilsyn med barn under skolepliktig alder. Stortinget vedtok enstemmig to nye formålsparagrafer, en for barnehagen og en for opplæringen. De vedtatte paragrafene bygger på Bostadutvalgets utredning Formål for framtida (NOU 2007:6), men er i sin endelige formulering et resultat av samarbeid på tvers av partiene. Barnehageloven (om formålet med barnehagen) De nye formålsparagrafene understreker at barnehagen og skolen skal formidle verdier, men ikke påvirke elevene til å følge en bestemt religion. Den nye paragrafen for opplæringen skal etter planen tre i kraft i januar 2009, mens den nye formålsparagrafen for barnehagen vil tre i kraft når følgeendringer av ny formålsparagraf er vedtatt av Stortinget. Formål for barnehage Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene. Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger. Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering. 5. OPPTAKSMYNDIGHET Side 22 av 97

23 Sak 42/11 De private og kommunale barnehagene i Tysfjord kommune har et samordna opptak. Det betyr at alle søknader ved hovedopptaket sendes til oppvekst og kultur (endres til oppvekst og utdanning) og fordeles deretter til de respektive barnehagene. Àrran barnehage har egne opptakskriterier og prosedyrer. Det årlige hovedopptaket for kommunens barnehager foretas av et samlet styrermøte. Barnehagene utarbeider anbefaling i forkant av hovedopptak. Styrer i hver enkelt barnehage er saksbehandler ved hovedopptak og opptak i barnehageåret for egen barnehage Opptak i barnehage er enkeltvedtak som følger Forvaltningslovens bestemmelser, og kan følgelig påklages. Klage over opptak sendes seksjon for oppvekst og utdanning som videresender klagen til kommunens klagenemnd, med mindre klagen tas til følge ved forvaltningsorganet som behandlet opptaket. Seksjon for oppvekst og utdanning er ansvarlig for kunngjøring av årlig hovedopptak i barnehagene. Søknadsfrist for hovedopptak settes til 1.mars. Søknad om opptak sendes seksjon for oppvekst og utdanning. Søkere skal ha mottatt svar senest 1. mai m.h.t. resultatet av hovedopptaket for kommende barnehageår. For opptak i barnehageåret skal disse primært skje fortløpende, med mindre særlige grunner tilsier noe annet. Den enkelte barnehage har ansvaret for den avdelingsvise sammensetting etter at opptak er foretatt. 6. OPPTAKSKRITERIER Tildeling av plass i barnehage er betinget av at søker (foreldre / foresatte) ikke har uoppgjorte betalingsforpliktelser overfor Tysfjord kommune for barnehageopphold for familiens barn, uansett betalingsmisligholdets varighet og beløpsstørrelse. Før seksjon for oppvekst og kultur (endres til oppvekst og utdanning) kan avvise en søker p.g.a. betalingsmislighold, skal søker gjøres oppmerksom på skyldig betaling og gis minimum fjorten dagers frist til å rette opp forholdet. Barn over ett år kan få plass i barnehagene. Et barn regnes for å oppfylle aldersbestemmelsen fra og med den kalendermåneden barnet fyller ett år. Barn med funksjonshemming skal ha prioritet ved opptak, dersom barnet etter en sakkyndig vurdering er funnet å kunne ha nytte av opphold i barnehage, i samsvar med Lov om barnehager 13. Ved opptak skal det legges hovedvekt på barnas behov for plass i barnehage. Barn som har anbefaling fra barnevern, helsesøster, PPT samt 5-åringer prioriteres. Videre skal det tilstrebes å skape en best mulig sammensatt barnegruppe med hensyn til alder, kjønn, oppholdstid, samt barnas behov for kontinuitet. Utover dette skal følgende kriterier vektlegges: Barnas bosituasjon, mulighet for lek i trygge omgivelser, foreldrenes omsorgssituasjon, barns mulighet for omgang med jevnaldrende. 7. OPPTAKSPERIODE Side 23 av 97

24 Sak 42/11 Barn i alderen 1 5 år tildeles plass i barnehagene på permanent basis, med mindre tildelt plass sies opp av en av partene. Med partene menes her foreldre / foresatte og eier. Ved overgang til skole opphører automatisk retten til tildelt plass. Det tildeles hel eller halv plass i barnehagene. I tillegg gis det mulighet for kjøp av enkeltdager for barn som allerede er tildelt halv plass, under forutsetning av at barnehagen har ledig kapasitet og at det ikke er til hinder for tildeling av faste plasser. Barn som fyller tre år i tidsrommet fra og med 1. januar til og med siste dag i barnehageåret regnes som treåringer fra og med 1. januar. Barn som fyller tre år i tidsrommet fra og med første dag i nytt barnehageår og til og med 31. desember regnes som treåringer fra og med første dag i nytt barnehageår. På avdelinger med barn i alderen 1 3 år gis de barna som er tatt opp på avdelingen anledning til å være der ut barnehageåret. 8. ÅPNINGSTIDER / FERIER Barnehagene har i utgangspunktet åpent hele året, 5 virkedager pr. uke. Maks åpningstid er 9 timer hver dag. Barnehagene kan i samarbeid med foreldrene sette åpningstiden innenfor denne rammen. Endringer i åpningstiden skal bygge på behovet i foreldregruppa. Drag Barnehage har åpent Pæsatun barnehage har åpent Storjord Oppvekstsenter har åpent Driftsutvalget kan fastsette andre åpningstider dersom det er behov for det. Et barnehageår løper fra skolestart ca. 20.august og 1 år fremover. Barnehageårets start samordnes så godt som mulig med skolestart, slik at de som er på tur over i skolen også har et tilbud - enten i barnehage eller SFO. I løpet av barnehageåret må barna ha ferie i fem uker, hvorav minimum tre uker er sammenhengende sommerferie som tas ut i perioden 15. juni 5.september. Barnehagen må ha bindende melding om barnas sommerferie innen 1. mai. Dersom foreldre/foresatte ikke melder om barnas ferie innen denne frist, kan barnehagene fritt pålegge ferieavvikling etter egne bestemmelser. Den fjerde ferieuken er samordnet med barnehagenes 5 planleggingsdager og den femte ferieuken kan tas etter ønske / behov. Barnehagen må ha bindende melding senest dagen før en feriedag skal avvikles. Jule- og nyttårsaften holder barnehagene stengt. Barnehagene må ha melding en uke i forveien om hvorvidt barna skal være i barnehagene i jule-, nyttårs- og påskehøytiden. Det avsettes 37,5 timer (5 dager) pr. barnehageår til fellesplanlegging / personalutvikling for personalet i barnehagene. Barnehagene holdes stengt inntil tre dager i begynnelsen av barnehageåret til dette formål. De øvrige planleggingsdagene tas i samråd med oppvekst- og utdanningssjef. Barnehagene gir melding til foresatte i god tid og senest fjorten dager før. 9. FORELDREBETALING Side 24 av 97

25 Sak 42/11 Tysfjord kommune fastsetter betalingssatsene for barnehageplass gjennom budsjettvedtak hvert år. Foreldrebetaling kreves inn en gang pr. måned i henhold til vedtatte satser. Det betales for 11 perioder pr. barnehageår. Den tolvte perioden som legges til august er betalingsfri. Barna bringer med seg matpakke hjemmefra og får frukt og drikke i barnehagen. Vedtatte betalingssatser omfatter oppholds- og frukt / drikke utgifter. Det opereres med flate betalingssatser, uavhengig av foreldres / foresattes inntekt og betalingsevne. Det gis søskenmoderasjon i barnehagene, som følger: 50 % av fullpris for andre barn, 25 % av fullpris for øvrige barn. Ved for sent henting av barna / barnet faktureres foreldre / foresatte med kr pr. påbegynt kvarter etter stengetid. 10. MISLIGHOLD AV BETALING Dersom foreldre / foresatte har ubetalt to regninger for barnehageopphold for familiens barn, har mottatt varsel (purringer) og betalingsutsettelse ikke er innvilget, gir seksjon for oppvekst og utdanning de foresatte skriftlig melding om at barna / barnet mister plassen ( e ) dersom betaling ikke skjer innen fjorten dager. Ved for sen betaling ilegges forsinkelsesrenter og purregebyr, jfr. lov om renter ved forsinket betaling av nr Kravet vil bli inndrevet gjennom rettslig inkasso ved manglende betaling, jfr. inkassoloven av nr. 26 med forskrift fastsatt i kgl. res. av Unntaksvis vil eier forbeholde seg retten til å kreve at det betales forskuddsvis for opphold i barnehage (antesipert mislighold). Dersom foreldre / foresatte har ubetalte regninger for barnehageplass vil ikke barna /barnet få tildelt plass i kommunens SFO skolefritidsordning. 12. HELSEKONTROLL OG POLITIATTEST Foreldre / foresatte informerer barnehagen om forhold ved barnets helse dersom dette er opplysninger barnehagen bør kjenne til. Barn som ikke er friske nok til å oppholde seg utendørs, holdes hjemme. Dersom et barn som er tatt opp i barnehagen viser seg å ha behov for tilrettelagt hjelp, skal barnehagens styrer med foreldrenes tillatelse melde fra til Pedagogisk Psykologisk Tjeneste (PPT). Uten hinder av taushetsplikt skal barnehagepersonalet av eget tiltak gi opplysninger til barnevernstjenesten, når det er grunn til å tro at et barn blir mishandlet i hjemmet, eller det foreligger andre former for alvorlig omsorgssvikt. Det nærmeste tilsyn med helsetiltak i barnehagene føres av den kommunale helsemyndighet. Side 25 av 97

Harstad kommune Dok.id.: I.6.6.1-2 Side: 1

Harstad kommune Dok.id.: I.6.6.1-2 Side: 1 Harstad kommune Dok.id.: I.6.6.1-2 Side: 1 VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I HARSTAD Sist revidert i kommunestyret 14.4.2011. 1 Innledning Harstad kommune er eier av de kommunale barnehagene i Harstad

Detaljer

Møteinnkalling Utvalg for oppvekst og kultur

Møteinnkalling Utvalg for oppvekst og kultur Møteinnkalling Utvalg for oppvekst og kultur Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 32 Møtested: Vestveien barnehage Møtedato: 10.09.2014

Detaljer

1 EIEFORHOLD OG DRIFT Barnehagene eies og drives av Eidsvoll kommune. Administrativt er barnehagene organisert i Virksomhet barnehage.

1 EIEFORHOLD OG DRIFT Barnehagene eies og drives av Eidsvoll kommune. Administrativt er barnehagene organisert i Virksomhet barnehage. Vedtekter for de kommunale barnehagene i Eidsvoll Vedtatt av kommunestyret 03.02.15 1 EIEFORHOLD OG DRIFT Barnehagene eies og drives av Eidsvoll kommune. Administrativt er barnehagene organisert i Virksomhet

Detaljer

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Møte nr. 2/2013 MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Omsorgs- og oppvekstutvalget holder møte den 04.06.2013 kl 10.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem

Detaljer

Møteinnkalling for Hovedutvalg for oppvekst og kultur. Forfall meldes til politisk sekretariat tlf 91877985, epost: postmottak@notteroy.kommune.

Møteinnkalling for Hovedutvalg for oppvekst og kultur. Forfall meldes til politisk sekretariat tlf 91877985, epost: postmottak@notteroy.kommune. Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Hovedutvalg for oppvekst og kultur Møtedato: 09.10.2013 Møtested: Kommunestyresalen, Tinghaugv 18 Møtetid: Kl. 18:00 Forfall meldes til politisk sekretariat tlf 91877985,

Detaljer

Birkenes kommune Kommunestyret

Birkenes kommune Kommunestyret Birkenes kommune Kommunestyret Innkalles til møte tirsdag 12.03.2013, kl. 17:00 i Kommunehuset, Heimdal Møtet er åpent for publikum. Møtet starter med orientering om Konsesjonskraftfondet for Aust-Agder

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR. FYKENBORG BARNEHAGE SA Org. Nr 971 494 905

SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR. FYKENBORG BARNEHAGE SA Org. Nr 971 494 905 SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR FYKENBORG BARNEHAGE SA Org. Nr 971 494 905 Vedtatt på ekstraordinært årsmøte 16.12. 2012 Innholdsfortegnelse Selskapsvedtekter i henhold til Samvirkeloven 1

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 2/2013 Kommunestyret holder møte den 18.06.2013 klokka 11.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Orfører Ragnar Olsen AP Varaordfører Rita Dreyer AP Medlem

Detaljer

Det Norske Veritas Barnehage 2015

Det Norske Veritas Barnehage 2015 REGLEMENT FOR STIFTELSEN DET NORSKE VERITAS BARNEHAGE Fastsatt av Stiftelsestyret i Det Norske Veritas Barnehage den 22.05.2013 Revidert 12.02.2015 12.02.2015 Page 1 Table of Contents DEL 1 FORMÅL OG ORGANISERING...

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET Aurskog-Høland kommune TID: 08.06.2015 kl. 12:30 STED: FORMANNSKAPSSALEN MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET Formannskapet starter med Valgstyret, Klagenemnd, Administrasjonsstyret og Formannskapet. Deretter

Detaljer

Lov om barnehager med forskrifter

Lov om barnehager med forskrifter Lov 5. mai 1995 nr. 19 Lov om barnehager med forskrifter Lov 5. mai 1995 nr. 19 om barnehager (med endringer senest ved lov 4. juli 2003 nr. 73) med forskrifter og departementets merknader til bestemmelsene

Detaljer

VEDTEKTER FOR BERGHEIM BARNEHAGE SA

VEDTEKTER FOR BERGHEIM BARNEHAGE SA VEDTEKTER FOR BERGHEIM BARNEHAGE SA Innholdsfortegnelse, vedtekter Vedtekter for Bergheim Barnehage SA med andelskapital...3 1 Navn og forretningssted...3 2 Formål...3 3 Andelshavere...3 4 Rettslig disposisjonsevne.

Detaljer

Austmarka barne- og ungdomsskole

Austmarka barne- og ungdomsskole Austmarka barne- og ungdomsskole Telefon: 62 82 38 50 - Telefax: 62 82 38 70 E-post: Austmarka.skole@kongsvinger.kommune.no Hjemmeside: www.kongsvinger.kommune.no/enheter/austmarka-bu-skole/ Skoleåret

Detaljer

Loppa kommune. Møteinnkalling. Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamerur. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Loppa kommune. Møteinnkalling. Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamerur. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Loppa kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: Tid: Kommunestyre Kommunestyresal, Loppa Rådhus 23.04.2015 10:00 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamerur. Varamenn

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKEDSMO KOMMUNALE BARNEHAGER Vedtatt av kommunestyret i møte 26. februar 2014

VEDTEKTER FOR SKEDSMO KOMMUNALE BARNEHAGER Vedtatt av kommunestyret i møte 26. februar 2014 VEDTEKTER FOR SKEDSMO KOMMUNALE BARNEHAGER Vedtatt av kommunestyret i møte 26. februar 2014 1 DRIFT Barnehagene eies av Skedsmo kommune og drives i samsvar med Lov om barnehager av 17. juni 2005, kommunale

Detaljer

Vedtekter. for. Eplehagan barnehage SA

Vedtekter. for. Eplehagan barnehage SA Vedtekter for Eplehagan barnehage SA Vedtatt på Årsmøtet i Eplehagan barnehage SA 15.03.2012 VEDTEKTER for samvirkeforetaket Eplehagan Barnehage SA, org. nr. [880 711 792] vedtatt på årsmøte den [15.03.2012],

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for Oppvekst og kultur har møte. den 11.06.2012 kl. 10:00. i Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for Oppvekst og kultur har møte. den 11.06.2012 kl. 10:00. i Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Hovedutvalg for Oppvekst og kultur har møte den 11.06.2012 kl. 10:00 i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB!

MØTEINNKALLING. Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB! Sak 1/10 MØTEINNKALLING Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB! Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes

Detaljer

Lov 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager (barnehageloven) med forskrifter og departementets merknader til bestemmelsene

Lov 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager (barnehageloven) med forskrifter og departementets merknader til bestemmelsene Rundskriv F-08/2006 Lov 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager (barnehageloven) med forskrifter og departementets merknader til bestemmelsene Barnehageløftet Rundskriv F-08/2006 Lov 17. juni 2005 nr. 64 om

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR. SINTEF-barnehagene Prestegårdsjordet og Tyholttunet SA

SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR. SINTEF-barnehagene Prestegårdsjordet og Tyholttunet SA SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR SINTEF-barnehagene Prestegårdsjordet og Tyholttunet SA Vedtatt på årsmøtet 20.05.2014 Org.nr. 971 375 914 (SINTEF-barnehagene Prestegårdsjordet og Tyholttunet

Detaljer

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING TYSFJORD KOMMUNE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Musken skole Møtedato: 06.05.2009 Tid: 09.30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes snarest til tlf.: 75 77 55 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

Foreldrehåndboken 2014-2015 Steinerskolen i Stavanger. Foreldrehåndboken. Steinerskolen i Stavanger 2014-2015 REVIDERT 13.10.2014.

Foreldrehåndboken 2014-2015 Steinerskolen i Stavanger. Foreldrehåndboken. Steinerskolen i Stavanger 2014-2015 REVIDERT 13.10.2014. Foreldrehåndboken Steinerskolen i Stavanger 2014-2015 REVIDERT 13.10.2014 Side 1 SKOLENS ADRESSE: SKOLEVOLLEN 19, 4017 STAVANGER TELEFON, SENTRALBORD: 51828400 (9-15), LÆRERROM: 51828401 Mail: stavanger@steinerskolen.no

Detaljer

God start på livslang læring Kommunedelplan barnehage 2015-2027

God start på livslang læring Kommunedelplan barnehage 2015-2027 God start på livslang læring Kommunedelplan barnehage 2015-2027 Høringsutkast per 26.05.15 Innhold 1 Innledning... 3 2 Sammendrag... 4 3 Bakgrunn... 6 3.1 Statlige, regionale og kommunale styringssignaler

Detaljer

VEDTEKTER KOMMUNALE BARNEHAGER. gjeldende fra 1. mars 2015

VEDTEKTER KOMMUNALE BARNEHAGER. gjeldende fra 1. mars 2015 VEDTEKTER KOMMUNALE BARNEHAGER gjeldende fra 1. mars 2015 VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I VENNESLA Reviderte vedtekter gjøres gjeldende fra 1. mars 2015 1 FORVALTNING OG DRIFT AV BARNEHAGENE De kommunale

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Oppvekst- og omsorgsutvalget. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 19.11.2013 Tidspunkt: 10:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Oppvekst- og omsorgsutvalget. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 19.11.2013 Tidspunkt: 10:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Oppvekst- og omsorgsutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 19.11.2013 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77

Detaljer

Vedtekter for Egenes Idrettsbarnehage

Vedtekter for Egenes Idrettsbarnehage Vedtekter for Egenes Idrettsbarnehage 1. Eierforhold Barnehagen drives som et aksjeselskap(as). Barnehagen eies av Svein Aase, adresse Hitraveien. 2. Formål Formål for barnehage Barnehagen skal i samarbeid

Detaljer

Bjørketun Barnehage bra bagasje!

Bjørketun Barnehage bra bagasje! Virksomhetsplan/informasjonshefte Bjørketun Barnehage bra bagasje! Adresse: Vestheiveien 2, 4550 Farsund Tlf. 38390560/47413940 www.bjorketun.barnehageside.no e-post: bj-bhg@online.no Styrer Vigdis M.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaknr.: Side: Tittel 35/14 14/335 REFERATER 3 36/14 14/126 VARSEL OM TILSYN - BARNEVERN VÅREN 2014 4

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaknr.: Side: Tittel 35/14 14/335 REFERATER 3 36/14 14/126 VARSEL OM TILSYN - BARNEVERN VÅREN 2014 4 SKIPTVET KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Kommunehuset Møtedato: 12.06.2014 Tid: 15:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 69806000 Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling. SAKSLISTE

Detaljer

Side 1. Møteinnkalling. Møtested:, Rådhuset Dato: 04.05.2010 Tidspunkt: 13:00

Side 1. Møteinnkalling. Møtested:, Rådhuset Dato: 04.05.2010 Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested:, Rådhuset Dato: 04.05.2010 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 / 71 57 43 90 eller Eldbjorg.hogstad@kristiansund.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET Aurskog-Høland kommune TID: 31.08.2015 kl. 10:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer