TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING"

Transkript

1 TYSFJORD KOMMUNE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset, Kjøpsvik Møtedato: Tid: MØTEINNKALLING Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes snarest til tlf.: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 39/11 11/153 AVTALE OM SAMARBEID OG ETABLERING AV OVERORDNET SAMARBEIDS ORGAN MELLOM KOMMUNENE BEIARN,FAUSKE,GILDESKÅL,HAMARØY,MELØY,RØST,SALTDAL, S TEIGEN,SØRFOLD,TYSFJORD OG VÆRØY OG NORDLANDSSYKEHUS 40/11 11/235 NORDKRAFT AS - SØKNAD OM BYGGING AV ØVRE OG NEDRE RUSSVIK KRAFTVERK I TYSFJORD KOMMUNE HØRINGSUTTALELSE 41/11 11/236 SØKNAD OM KONSESJON FOR BYGGING AV SOMMERSETHELVA KRAFTVERK HØRINGSUTTALELSE 42/11 11/291 VEDTEKTER FOR TYSFJORD KOMMUNES BARNEHAGER 43/11 11/292 FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I TYSFJORD KOMMUNE 44/11 11/293 PLAN FOR HÅNDTERING AV TRUSLER OM VOLD FOR SKOLENE I TYSFJORD KOMMUNE Adresse: Tlf: Org.nr.: Postboks Kjøpsvik Fax: Bankgiro:

2 45/11 11/396 UTTALELSE FRA STH-UTVALGET, VEDRØRENDE UTBEDRINGER AV FLASKEHALSER PÅ E6-TRASEEN INNHAVET-BOGNES 46/11 08/42 KULTURSKOLESAMARBEID HAMARØY - TYSFJORD 47/11 11/282 INTERKOMMUNALT SAMARBEID - LØNN, SKATT OG REGNSKAP 48/11 11/317 VALG AV ARBEIDSGRUPPE - STEDSUTVIKLINGSPLAN FOR DRAG 49/11 11/372 KJØP AV NARVIK SPAREBANKS BYGG I KJØPSVIK INTENSJONSAVTALE 50/11 07/1018 REHABILITERING AV DRAG OG KJØPSVIK SKOLE 51/11 11/350 BUDSJETTREGULERING /11 11/170 REVIDERT KOMMUNEPLAN FOR TYSFJORD KOMMUNE KYSTSONEPLANENS PRIORITERING I PLANPROSESSEN 53/11 08/721 REGULERINGSPLAN FOR NEVERVIK HYTTEOMRÅDE 3. GANGS BEHANDLING - GODKJENNING 54/11 08/921 FORSLAG TIL REGIONAL PLAN OM SMÅ VANNKRAFTVERK I NORDLAND HØRING 55/11 11/160 MUSKEN LAKS AS - NY LOKALITET BENANJARGGA/HUNDODDEN 3120 TONN MTB - TYSFJORD KOMMUNE - OVERSENDELSE AV SØKNAD TIL OFF.UTLYSNING OG KOMMUNAL BEHANDLING 56/11 11/104 MUSKEN LAKS AS - NY LOKALITET MÅHKKE TYSFJORD KOMMUNE 57/11 11/391 BOSETTING AV FLYKTNINGER 58/11 11/360

3 ELDRERÅDETS ÅRSMELDING FOR 2011 Kjøpsvik, Anders Sæter ordfører

4 Sak 39/11 AVTALE OM SAMARBEID OG ETABLERING AV OVERORDNET SAMARBEIDS ORGAN MELLOM KOMMUNENE BEIARN,FAUSKE,GILDESKÅL,HAMARØY,MELØY,RØST,SALTDAL,STEIGEN,S ØRFOLD,TYSFJORD OG VÆRØY OG NORDLANDSSYKEHUS Saksbehandler: Lill Tove Hansen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 11/153 Saksnr.: Utvalg Møtedato 25/11 Driftsutvalget /11 Kommunestyret Innstilling: 1. Tysfjord kommune godkjenner samarbeidsavtalen mellom kommunene Beiarn, Bodø, Fauske, Gildeskål, Hamarøy, Meløy, Røst, Saltdal, Steigen, Sørfold, Tysfjord og Værøy og Nordlandssykehuset (NLSH). 2. Det forutsettes at det utarbeides retningslinjer som viser hvordan Tysfjord kommunes interesser ivaretas i RESO. Utvalg: Driftsutvalget Møtedato: Sak: PS 25/11 Resultat: Innstilling vedtatt Behandling i utvalget: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: 3. Tysfjord kommune godkjenner samarbeidsavtalen mellom kommunene Beiarn, Bodø, Fauske, Gildeskål, Hamarøy, Meløy, Røst, Saltdal, Steigen, Sørfold, Tysfjord og Værøy og Nordlandssykehuset (NLSH). 4. Det forutsettes at det utarbeides retningslinjer som viser hvordan Tysfjord kommunes interesser ivaretas i RESO. Saksutredning: Salten Regionråd har sendt framforhandlet avtale om samarbeid og etablering av overordnet samarbeidsorgan (RESO-Salten) mellom kommunene Beiarn, Bodø, Fauske, Gildeskål, Hamarøy, Meløy, Røst, Saltdal, Steigen, Sørfold, Tysfjord og Værøy og Nordlandssykehuset (NLSH). Avtalen er signert fra Nordlandssykehuset HF og skal vedtas i Salten Regionråd etter fullmakt fra hver enkelt kommune. Helseforetakene er pålagt av Helse- og omsorgsdepartementet å inngå samarbeidsavtaler med kommunene. Hensikten med en slik avtale er å bidra til et optimalt pasientforløp og å sikre velfungerende samarbeid mellom kommunehelsetjenesten og helseforetakene. Side 4 av 97

5 Sak 39/11 Formålet med RESO er å bidra til gode og sammenhengende pasientprosesser/pasientforløp ved å utvikle et velfungerende klinisk og administrativt samarbeid mellom kommunene og NLSH. RESO skal bidra til effektivisering og løsningsorientert innsats. De tar beslutninger på vegne av kommunene og NLSH med de begrensninger som følger av lovverk og samarbeidsavtalen. Det er ikke eget budsjett for RESO. Partene i samarbeidet og sekretariatet bærer selv sine kostnader. Avtalen trer i kraft når den er vedtatt i Salten regionråd etter fullmakt fra kommunene og den gjelder til våren 2012 med mulighet for forlengelse. Salten regionråd oppnevner kommunenes representanter, men direktøren ved NLSH oppnevner sykehusets medlemmer. Organet skal ha 8 medlemmer, 4 fra kommunene og 4 fra sykehuset. Leder velges blant kommunenes medlemmer og nestleder fra NLSH. Tysfjord kommune er ikke er medlem i Salten regionråd og er heller ikke oppnevnt som medlem eller varamedlem til RESO. Det er ut fra dette vanskelig å se hvordan Tysfjord kommune skal holdes orientert om saker, hvordan kommunens interesser ivaretas og på hvilken måte kommunen skal ha muligheter til å påvirke de avgjørelser som tas. Det må konkretiseres hvordan Tysfjord kommune skal ha muligheter til å påvirke de beslutningene som tas i RESO. Tysfjord kommune tilhører som kjent to helseforetak, Nordlandssykehuset (NLSH) og UNN HF. Unn HF og kommunene har hatt et velfungerende overordnet samarbeidsutvalg i flere år. Det er Narvik kommune som representerer Ofoten og Lødingen i OSO, mens Tysfjord kommune har varamedlemmet. Vedlegg: Avtale om samarbeid og etablering av et overordnet samarbeidsorgan mellom kommunene Beiarn, Bodø, Fauske, Gildeskål, Hamarøy, Meløy, Røst, Saltdal, Steigen, Sørfold, Sørfold, Tysfjord og Værøy og Nordlandssykehuset HF. Konrad Sætra rådmann Lill Tove Hansen helse- og omsorgssjef Side 5 av 97

6 Sak 40/11 NORDKRAFT AS - SØKNAD OM BYGGING AV ØVRE OG NEDRE RUSSVIK KRAFTVERK I TYSFJORD KOMMUNE - HØRINGSUTTALELSE Saksbehandler: Tor Svein Skogstad Arkiv: S10 Arkivsaksnr.: 11/235 Saksnr.: Utvalg Møtedato 26/11 Driftsutvalget /11 Kommunestyret Innstilling: Tysfjord kommune stiller seg positiv til bygging av nedre Russvik kraftverk, men reiser innsigelse mot at utbygging av øvre Russvik kraftverk godkjennes. Nedre Russvik kraftverket vil ikke være i strid med kommunens overordnede planverk Kommunen oppfordrer NVE til å vurdere en noe høyere minstevannføring enn den som er forutsatt i søknaden. Utvalg: Driftsutvalget Møtedato: Sak: PS 26/11 Resultat: Innstilling vedtatt Behandling i utvalget: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: Tysfjord kommune stiller seg positiv til bygging av nedre Russvik kraftverk, men reiser innsigelse mot at utbygging av øvre Russvik kraftverk godkjennes. Nedre Russvik kraftverket vil ikke være i strid med kommunens overordnede planverk Kommunen oppfordrer NVE til å vurdere en noe høyere minstevannføring enn den som er forutsatt i søknaden. Saksutredning: Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) mottok søknad fra Nordkraft AS, datert februar 2011, om tillatelse til å bygge øvre og nedre Russvik kraftverk i Tysfjord kommune. Søknaden skal behandles etter reglene i kap. 3 i vannressursloven og gjelder tillatelse etter 8. Det er også søkt om tillatelse etter energiloven for bygging og drift av kraftverkene med tilhørende koplingsanlegg og kraftlinje. NVE sendte i brev av søknaden til høring i Tysfjord kommune. Søknaden ble lagt ut til offentlig ettersyn med høringsfrist Side 6 av 97

7 Sak 40/11 Russvikelva renner gjennom Russvikdalen fra vannskillet mot Norddalen til utløp i Indre Tysfjorden ved Russvik. Øvre Russvik kraftverk vil utnytte et fall med brutto fallhøyde på 415 meter mellom inntakssted på kote 530 og planlagt kraftstasjonsplassering på kote 115. Middelvannføringen i vassdraget ved inntaksstedet er beregnet til 0,42 m3/s. Med en installert effekt på 4,2 MW og største slukeevne på 1,2 m3/s vil årlig middelproduksjon bli ca. 10 GWh. Tiltaksområdet er i dag veiløst og vei må forlenges fra uløpet av Russvikvatnet til kraftstasjonen, ca. 1,2 km. I tillegg må det legges vei langs rørtraseen til inntaket, om lag 2,7 km. Det er planlagt å slippe minstevannføring fra inntaket på 42 l/s hele året. Nedre Russvik kraftverk skal utnytte en brutto fallhøyde på 99 meter mellom inntak ved utløpet av Russvikvatnet på kote 102 og kraftstasjon på kote 3. Middelvannføringen i vassdraget ved inntaksstedet er beregnet til å være ca. 0,89 m3/s. Med en installert effekt på til sammen 2,3 MW fordelt på to turbiner og en maksimal slukeevne i kraftverket på til sammen 2,7 m3/s vil årlig middelproduksjon bli ca. 5 GWh. Det går eksisterende traktorvei opp mot inntaksstedet, men det må bygges anleggsvei på 650 meter langs rørtraseen. Det er planlagt å slippe minstevannføring fra inntaket på 89 l/s hele året. Side 7 av 97

8 Sak 40/11 Side 8 av 97

9 Sak 40/11 Øvre og nedre Russvik kraftverker sammendrag av konsesjonssøknaden: Side 9 av 97

10 Side 10 av 97 Sak 40/11

11 Sak 40/11 Saksbehandlerens vurdering: Tysfjord kommune har tidligere behandlet og gitt positiv tilslutning til bygging av Storå småkraftverk, sak 20/07 og 4/10. I vedtaket sak 20/07 inngikk følgende formulering: Kommunen forutsetter at det foreligger en fylkesplan for småkraftverk før eventuell behandling av nye konsesjonssøknader om småkraftverk i kommunen. En slik fylkesplan er nå utarbeidet av Nordland fylkeskommune og er sendt ut på høring med en uttalefrist satt til 30. mai Kommunen har tidligere behandlet en forhåndshøring av planforslaget , kst.sak sak 19/10. Fylkesplanen skal gi generelle kriterier og retningslinjer som grunnlag for planprosess og enkeltsaksbehandling av utbyggingstiltak. Planen identifiserer og synliggjør viktige miljøinteresser- og verdier i Tysfjord kommune som bør ivaretas ved behandling av enkeltprosjekter. Planens registreringer og temakart sett i forhold til øvre og nedre Russvik kraftverk: Innen biologisk mangfold er det ikke registrert og verdisatt spesielle naturtyper, heller ikke registrert som spesielt viktig landskap eller fjordlandskap, kulturmiljøer eller viktig område for friluftsliv. Området har heller ingen interesse for reindrift. Russvikelva er ikke registret som lokalitet med anadrom laksefisk. Russvikområdet er imidlertid registrert som inngrepsfrie naturområde (INON) av middels til stor verdi (fjord til fjell), og fjellområdene ovenfor Russvik med Stetind er angitt som område av stor verdi for friluftsliv. Stor verdi er i planen definer som svært viktig friluftsområde. Forholdet til overordnet kommunalt planverk: Øvre Russvik med tilhørende vassdrag ligger innenfor LNF-område, sone III i kommuneplanens arealdel. Innenfor sone III kan det godkjennes utbyggingstiltak på bestemte vilkår. I Kystsoneplanen av er nedre Russvik avsatt til byggeområde. Den framlagte detaljplanen for kraftverkene i Russvik anses dermed ikke å være i strid med kommunens overordnede planverk. Konsekvenser for områdets betydning i forhold til biologisk mangfold: De negative ulempene ved utbygging, spesielt av det øvre kraftverket, både i forhold til biologisk mangfold og inngrepsfrie naturområder i Norge (INON) tilsier at utbyggingen av øvre Russvik kraftverk bør utgå. I følge utredningen om konsekvenser for biologisk mangfold medfører dette en reduksjon av de samlede konsekvensene av utbyggingen fra middels/store negative til liten negativ konsekvens. I søknaden foreslås det heller ingen særskilte avbøtende tiltak i forbindelse med utbyggingen. Tilrådning: Tysfjord kommune bør stille seg positiv til bygging av nedre Russvik kraftverk, men bør reise innsigelse mot at utbygging av øvre Russvik kraftverk godkjennes. Side 11 av 97

12 Sak 40/11 Alternativt kan kommunen stille seg negativt til utbygging av øvre Russvik kraftverk. Nedre Russvik kraftverk vil ikke være i strid med kommunens overordnede planverk Videre bør kommunen oppfordre NVE til å vurdere en noe høyere minstevannføring enn den som er forutsatt i søknaden. Vedlegg: - Brev fra NVE datert Komplett konsesjonssøknad er vedlagt saksmappen Konrad Sætra rådmann Tor Svein Skogstad plan- og utviklingssjef Side 12 av 97

13 Sak 40/11 SØKNAD OM KONSESJON FOR BYGGING AV SOMMERSETHELVA KRAFTVERK HØRINGSUTTALELSE Saksbehandler: Tor Svein Skogstad Arkiv: S10 Arkivsaksnr.: 11/236 Saksnr.: Utvalg Møtedato 27/11 Driftsutvalget /11 Kommunestyret Innstilling: Ut fra en samlet vurdering stiller Tysfjord kommune seg positivt til søknaden om bygging av Sommersetelva kraftverk. Dette forutsetter at utbyggingen skjer i henhold til de framlagte planene. Kommunen oppfordrer NVE til å vurdere om det er aktuelt med en noe høyere minstevannføring enn den som er forutsatt i søknaden. Utvalg: Driftsutvalget Møtedato: Sak: PS 27/11 Resultat: Innstilling vedtatt Behandling i utvalget: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: Ut fra en samlet vurdering stiller Tysfjord kommune seg positivt til søknaden om bygging av Sommersetelva kraftverk. Dette forutsetter at utbyggingen skjer i henhold til de framlagte planene. Kommunen oppfordrer NVE til å vurdere om det er aktuelt med en noe høyere minstevannføring enn den som er forutsatt i søknaden. Saksutredning: NVE har mottatt søknad fra Fjellkraft AS, datert , om tillatelse til å bygge Sommersetelva kraftverk i Tysfjord kommune. NVE sendte i brev av søknaden til høring i Tysfjord kommune. Søknaden ble lagt ut til offentlig ettersyn med høringsfrist Sommersetelva kraftverk er planlagt bygget i Sommersetelva i Tysfjord kommune. Kraftverket vil ha en brutto fallhøyde på 290 m mellom inntak på kote 295 og utløp på kote 5 og vil berøre en elvestrekning på 600 m. Vannveien vil få en total lengde på 760 m og vil være nedgravd, bortsett fra de øvre delene av traseen hvor vannveien vil legges i dagen. Det vil bli anlagt midlertidig anleggsvei langs Side 13 av 97

14 Sak 40/11 vannveien. Middelvannføringen i vassdraget er på 300 l/s. Installert effekt vil være 1,9 MW og årlig produksjon er estimert til 5 GWh. Søker planlegger slipp av minstevannføring på 27 1/s hele året. Det er også søkt om tillatelse etter energiloven for bygging og drift av Sommersetelva kraftverk med tilhørende koplingsanlegg og kraftlinje. Søknaden skal behandles etter reglene i kap. 3 i vannressursloven og gjelder tillatelse etter vannressursloven 8. Søknaden med vedlegg er lagt ut på og den er kunngjort av NVE. Kopi av kunngjøringen er vedlagt. NVE foretrekker at uttalelser sendes elektronisk via så snart som mulig og senest innen I tillegg kan uttalelser sendes per e-post til eller per post til: NVE, Konsesjonsavdelingen, Postboks 5091 Majorstua, 0301 Oslo. Side 14 av 97

15 Sak 40/11 Orientering til høringspartene Generelt NVE har hjemmel til å gi tillatelse i saker som gjelder utbygging av småkraftverk (inntil 10 MW), og andre vassdragstiltak. Tillatelse til større kraftutbygginger gis av Kongen i statsråd. Fra 1. januar 2010 er fylkeskommunen delegert myndighet for kraftverk med installert effekt inntil 1 MW. Dette gjelder bl.a. ikke saker i vernede vassdrag. Denne orienteringen gjelder saker der NVE kan gi tillatelse etter vannressursloven 8. Behandling av søknaden fram til endelig vedtak NVE sender informasjon om høringen til berørte kommuner, fylkesmenn (FM), fylkeskommuner (FK), statlige forvaltningsorgan og interesseorganisasjoner. Høringsperioden er minst 6 uker. Saken blir kunngjort i minst én avis i distriktet, og kommunen legger søknaden ut til offentlig gjennomsyn, ev. utlån. I tillegg legges søknaden ut på med adgang til å sende inn høringsuttalelse elektronisk. Søker får anledning til å kommentere innkomne uttalelser, før NVE gjennomfører befaring i området. I helhetsvurderingen står NVE fritt til å vurdere om tillatelse skal gis og i hvilken utstrekning, jf. vannressursloven 25. Søknaden og innkomne uttalelser er viktige grunnlag for NVEs vurdering. Dersom NVE gir tillatelse, kan det knyttes vilkår til denne, jf. vannressursloven 26. Vilkårene kan omfatte byggefrister, vannslipping, naturforvaltning, fornminner og sanksjoner ved ev. brudd på vilkårene. NVEs vedtak kan påklages til Olje- og energidepartementet innen 3 uker fra det tidspunkt underretning er kommet frem til parten. Dersom det er søkt om tillatelse etter energiloven for elektriske anlegg i kraftverk høyspent overføringsanlegg, vil NVE gi nødvendige konsesjoner samtidig med at vedtaket fattes. De fleste høyspentanlegg med linjer kan bygges innenfor lokal netteiers områdekonsesjon. Hva forventes av høring&instansene? Kommunen bør gi begrunnede synspunkter på om planene bør gjennomføres, ev. valg av alternativ. Vi ber kommunen informere om hvorvidt kjente allmenne interesser (f.eks. landskap, friluftsliv, fisk og vilt) blir berørt av tiltaket, og ev. andre forhold som kan få betydning for gjennomføringen. NVE ønsker forslag til vilkår eller avbøtende tiltak som kan redusere ev. skader ved gjennomføring av planene. NVE forventer at kommunen omtaler forhold knyttet til kommuneplanen og andre kommunale planer. FM bør vektlegge forhold omkring miljø, herunder fisk og biologisk mangfold, og vurdere tiltaket i forhold til sektorlovgivningen. jç bør legge vekt på kulturminner og friluftsliv som særlige ansvarsområder. Det skal redegjøres for tiltakets status og antatte konfiiktnivå i fylkesdelplan for småkraftverk, dersom slik plan er utarbeidet. Innsigelses- og klagerett I ny plan- og bygningslov er forholdet mellom konsesjonsbehandling og planbehandling av energianlegg endret for å sikre en mer effektiv saksbehandling. Det er ikke krav om reguleringsplan. For å ivareta innsigelsesadgangen som kommuner og statlige fagetater har hatt til reguleringsplaner, er det innført bestemmelser i energi- og vassdragslovgivningen om innsigelse og klagerett. NVE understreker at en ev. innsigelse må reises i høringsperioden. Vi viser til våre nettsider for mer informasjon: Side 15 av 97

16 Sak 41/11 Utdrag fra søknaden: Side 16 av 97

17 Side 17 av 97 Sak 41/11

18 Sak 41/11 Utredning av biologisk mangfold og konsekvenser av en utbygging: Side 18 av 97

19 Sak 41/11 Saksbehandlerens vurdering: Tysfjord kommune har tidligere behandlet og gitt positiv tilslutning til bygging av Storå småkraftverk, sak 20/07 og 4/10. Kraftverket er nå under utbygging. Samtidig med behandling av Sommersetelv kraftverk, er søknad om bygging av Øvre og nedre Russvik lagt fram for politisk behandling. Disse sakene, sammen med den store interessen som vises om å bygge ut de mindre vassdragene i kommunen, viser tydelig et behov for å se spørsmålet om utbygging av småkraftverk, og de ulike konsekvensene av dette, i en sammenheng. De strategiske vurderingene knyttet til denne problematikken blir viktige momenter i arbeidet med revidert kommuneplan. Registreringer og temakart i Regional plan om små vannkraftverk sett i forhold til øvre og Sommersetelva kraftverk: Innen biologisk mangfold er det ikke registrert og verdisatt spesielle naturtyper, heller ikke registrert som spesielt viktig landskap eller fjordlandskap og kulturmiljøer. Fjellområdet ovenfor Sommerset inngår i et større område betegnet som inngrepsfrie naturområde (INON) av middels til stor verdi (fjord til fjell) Fjellområdet lenger inn fra Sørfjorden til grensen mot Sverige er registrert som viktig område for friluftsliv. Området har heller ingen interesse for reindrift. Sommersetelva er ikke registret som lokalitet med anadrom laksefisk. Forholdet til overordnet kommunalt planverk: Sommersetelva ligger innenfor LNF-område, sone III i kommuneplanens arealdel. Innenfor sone III kan det godkjennes utbyggingstiltak på bestemte vilkår. Kystsoneplanen av henviser til kommuneplanens arealdel for dette området.. Den framlagte detaljplanen for Sommersetelva kraftverk anses dermed ikke å være i strid med kommunens overordnede planverk. Reisliv og turisme: Planen for forlengelse av Grenseleden fra Kjærringvatnet til Grunnvoll vil kunne bli berørt av denne utbyggingen. Det er i denne sammenheng positivt at elveinntaket legges relativt langt ned i fjellsiden og under skoggrensen. Dette vil gi en mye mer skjermet utbygging enn om inntaket skulle vært lagt oppe i fjellet, eventuelt helt oppe ved et av vannene. Grenseledens nedstigning til fjorden kan kanskje benytte anleggsveien det siste stykket. Uansett vil vandringsleden bli mindre berørt av utbygging enn dagens nedtur til Sørfjorden Tilrådning: Side 19 av 97

20 Sak 41/11 Ut fra en samlet vurdering, bør Tysfjord kommune stille seg positivt til søknaden om bygging av Sommersetelva kraftverk. Vedlegg: - Brev fra NVE datert Komplett konsesjonssøknad er vedlagt saksmappen Konrad Sætra rådmann Tor Svein Skogstad plan- og utviklingssjef Side 20 av 97

21 Sak 42/11 VEDTEKTER FOR TYSFJORD KOMMUNES BARNEHAGER Saksbehandler: Gunnar Solstrøm Arkiv: A10 &00 Arkivsaksnr.: 11/291 Saksnr.: Utvalg Møtedato 28/11 Driftsutvalget /11 Kommunestyret Innstilling: Tysfjord kommune godkjenner forslag til reviderte barnehage vedtekter. Administrasjonen bes se på muligheten for å innarbeide regler for barns permisjon inn i vedtektene Utvalg: Driftsutvalget Møtedato: Sak: PS 28/11 Resultat: Innstilling vedtatt Behandling i utvalget: Tilleggsforslag v/leif H. Olsen: Administrasjonen bes se på muligheten for å innarbeide regler for barns permisjon inn i vedtektene. Innstillingen med tilleggsforslaget enstemmig vedtatt. Vedtak: Tysfjord kommune godkjenner forslag til reviderte barnehage vedtekter. Administrasjonen bes se på muligheten for å innarbeide regler for barns permisjon inn i vedtektene Saksutredning: Endringen kommer på bakgrunn av at vedtektene skal tilpasses dagens formål og drift. Samtidig ønsker vi å gjøre det kjent at forvaltningsansvaret i kommunen tidligere har vært komite for oppvekst og kultur, mens det i dag er driftsutvalg som har forvaltningsansvaret. De vesentlige endringene er merket kursivt i følgende og vil bli slik: 4. FORMÅL Side 21 av 97

22 Sak 42/11 Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem. Barnehagen skal hjelpe til med å gi barna en oppdragelse i samsvar med kristne grunnverdier. Barnehagen må ta hensyn til det enkelte barns forutsetninger, og det enkelte hjems kulturelle og religiøse eller verdimessige tilknytning. De ansatte skal vise respekt og toleranse i sitt møte med barnet og deres hjemmemiljø. Barnehagen skal være en pedagogisk tilrettelagt virksomhet som yter omsorg og har tilsyn med barn under skolepliktig alder. Stortinget vedtok enstemmig to nye formålsparagrafer, en for barnehagen og en for opplæringen. De vedtatte paragrafene bygger på Bostadutvalgets utredning Formål for framtida (NOU 2007:6), men er i sin endelige formulering et resultat av samarbeid på tvers av partiene. Barnehageloven (om formålet med barnehagen) De nye formålsparagrafene understreker at barnehagen og skolen skal formidle verdier, men ikke påvirke elevene til å følge en bestemt religion. Den nye paragrafen for opplæringen skal etter planen tre i kraft i januar 2009, mens den nye formålsparagrafen for barnehagen vil tre i kraft når følgeendringer av ny formålsparagraf er vedtatt av Stortinget. Formål for barnehage Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene. Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger. Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering. 5. OPPTAKSMYNDIGHET Side 22 av 97

23 Sak 42/11 De private og kommunale barnehagene i Tysfjord kommune har et samordna opptak. Det betyr at alle søknader ved hovedopptaket sendes til oppvekst og kultur (endres til oppvekst og utdanning) og fordeles deretter til de respektive barnehagene. Àrran barnehage har egne opptakskriterier og prosedyrer. Det årlige hovedopptaket for kommunens barnehager foretas av et samlet styrermøte. Barnehagene utarbeider anbefaling i forkant av hovedopptak. Styrer i hver enkelt barnehage er saksbehandler ved hovedopptak og opptak i barnehageåret for egen barnehage Opptak i barnehage er enkeltvedtak som følger Forvaltningslovens bestemmelser, og kan følgelig påklages. Klage over opptak sendes seksjon for oppvekst og utdanning som videresender klagen til kommunens klagenemnd, med mindre klagen tas til følge ved forvaltningsorganet som behandlet opptaket. Seksjon for oppvekst og utdanning er ansvarlig for kunngjøring av årlig hovedopptak i barnehagene. Søknadsfrist for hovedopptak settes til 1.mars. Søknad om opptak sendes seksjon for oppvekst og utdanning. Søkere skal ha mottatt svar senest 1. mai m.h.t. resultatet av hovedopptaket for kommende barnehageår. For opptak i barnehageåret skal disse primært skje fortløpende, med mindre særlige grunner tilsier noe annet. Den enkelte barnehage har ansvaret for den avdelingsvise sammensetting etter at opptak er foretatt. 6. OPPTAKSKRITERIER Tildeling av plass i barnehage er betinget av at søker (foreldre / foresatte) ikke har uoppgjorte betalingsforpliktelser overfor Tysfjord kommune for barnehageopphold for familiens barn, uansett betalingsmisligholdets varighet og beløpsstørrelse. Før seksjon for oppvekst og kultur (endres til oppvekst og utdanning) kan avvise en søker p.g.a. betalingsmislighold, skal søker gjøres oppmerksom på skyldig betaling og gis minimum fjorten dagers frist til å rette opp forholdet. Barn over ett år kan få plass i barnehagene. Et barn regnes for å oppfylle aldersbestemmelsen fra og med den kalendermåneden barnet fyller ett år. Barn med funksjonshemming skal ha prioritet ved opptak, dersom barnet etter en sakkyndig vurdering er funnet å kunne ha nytte av opphold i barnehage, i samsvar med Lov om barnehager 13. Ved opptak skal det legges hovedvekt på barnas behov for plass i barnehage. Barn som har anbefaling fra barnevern, helsesøster, PPT samt 5-åringer prioriteres. Videre skal det tilstrebes å skape en best mulig sammensatt barnegruppe med hensyn til alder, kjønn, oppholdstid, samt barnas behov for kontinuitet. Utover dette skal følgende kriterier vektlegges: Barnas bosituasjon, mulighet for lek i trygge omgivelser, foreldrenes omsorgssituasjon, barns mulighet for omgang med jevnaldrende. 7. OPPTAKSPERIODE Side 23 av 97

24 Sak 42/11 Barn i alderen 1 5 år tildeles plass i barnehagene på permanent basis, med mindre tildelt plass sies opp av en av partene. Med partene menes her foreldre / foresatte og eier. Ved overgang til skole opphører automatisk retten til tildelt plass. Det tildeles hel eller halv plass i barnehagene. I tillegg gis det mulighet for kjøp av enkeltdager for barn som allerede er tildelt halv plass, under forutsetning av at barnehagen har ledig kapasitet og at det ikke er til hinder for tildeling av faste plasser. Barn som fyller tre år i tidsrommet fra og med 1. januar til og med siste dag i barnehageåret regnes som treåringer fra og med 1. januar. Barn som fyller tre år i tidsrommet fra og med første dag i nytt barnehageår og til og med 31. desember regnes som treåringer fra og med første dag i nytt barnehageår. På avdelinger med barn i alderen 1 3 år gis de barna som er tatt opp på avdelingen anledning til å være der ut barnehageåret. 8. ÅPNINGSTIDER / FERIER Barnehagene har i utgangspunktet åpent hele året, 5 virkedager pr. uke. Maks åpningstid er 9 timer hver dag. Barnehagene kan i samarbeid med foreldrene sette åpningstiden innenfor denne rammen. Endringer i åpningstiden skal bygge på behovet i foreldregruppa. Drag Barnehage har åpent Pæsatun barnehage har åpent Storjord Oppvekstsenter har åpent Driftsutvalget kan fastsette andre åpningstider dersom det er behov for det. Et barnehageår løper fra skolestart ca. 20.august og 1 år fremover. Barnehageårets start samordnes så godt som mulig med skolestart, slik at de som er på tur over i skolen også har et tilbud - enten i barnehage eller SFO. I løpet av barnehageåret må barna ha ferie i fem uker, hvorav minimum tre uker er sammenhengende sommerferie som tas ut i perioden 15. juni 5.september. Barnehagen må ha bindende melding om barnas sommerferie innen 1. mai. Dersom foreldre/foresatte ikke melder om barnas ferie innen denne frist, kan barnehagene fritt pålegge ferieavvikling etter egne bestemmelser. Den fjerde ferieuken er samordnet med barnehagenes 5 planleggingsdager og den femte ferieuken kan tas etter ønske / behov. Barnehagen må ha bindende melding senest dagen før en feriedag skal avvikles. Jule- og nyttårsaften holder barnehagene stengt. Barnehagene må ha melding en uke i forveien om hvorvidt barna skal være i barnehagene i jule-, nyttårs- og påskehøytiden. Det avsettes 37,5 timer (5 dager) pr. barnehageår til fellesplanlegging / personalutvikling for personalet i barnehagene. Barnehagene holdes stengt inntil tre dager i begynnelsen av barnehageåret til dette formål. De øvrige planleggingsdagene tas i samråd med oppvekst- og utdanningssjef. Barnehagene gir melding til foresatte i god tid og senest fjorten dager før. 9. FORELDREBETALING Side 24 av 97

25 Sak 42/11 Tysfjord kommune fastsetter betalingssatsene for barnehageplass gjennom budsjettvedtak hvert år. Foreldrebetaling kreves inn en gang pr. måned i henhold til vedtatte satser. Det betales for 11 perioder pr. barnehageår. Den tolvte perioden som legges til august er betalingsfri. Barna bringer med seg matpakke hjemmefra og får frukt og drikke i barnehagen. Vedtatte betalingssatser omfatter oppholds- og frukt / drikke utgifter. Det opereres med flate betalingssatser, uavhengig av foreldres / foresattes inntekt og betalingsevne. Det gis søskenmoderasjon i barnehagene, som følger: 50 % av fullpris for andre barn, 25 % av fullpris for øvrige barn. Ved for sent henting av barna / barnet faktureres foreldre / foresatte med kr pr. påbegynt kvarter etter stengetid. 10. MISLIGHOLD AV BETALING Dersom foreldre / foresatte har ubetalt to regninger for barnehageopphold for familiens barn, har mottatt varsel (purringer) og betalingsutsettelse ikke er innvilget, gir seksjon for oppvekst og utdanning de foresatte skriftlig melding om at barna / barnet mister plassen ( e ) dersom betaling ikke skjer innen fjorten dager. Ved for sen betaling ilegges forsinkelsesrenter og purregebyr, jfr. lov om renter ved forsinket betaling av nr Kravet vil bli inndrevet gjennom rettslig inkasso ved manglende betaling, jfr. inkassoloven av nr. 26 med forskrift fastsatt i kgl. res. av Unntaksvis vil eier forbeholde seg retten til å kreve at det betales forskuddsvis for opphold i barnehage (antesipert mislighold). Dersom foreldre / foresatte har ubetalte regninger for barnehageplass vil ikke barna /barnet få tildelt plass i kommunens SFO skolefritidsordning. 12. HELSEKONTROLL OG POLITIATTEST Foreldre / foresatte informerer barnehagen om forhold ved barnets helse dersom dette er opplysninger barnehagen bør kjenne til. Barn som ikke er friske nok til å oppholde seg utendørs, holdes hjemme. Dersom et barn som er tatt opp i barnehagen viser seg å ha behov for tilrettelagt hjelp, skal barnehagens styrer med foreldrenes tillatelse melde fra til Pedagogisk Psykologisk Tjeneste (PPT). Uten hinder av taushetsplikt skal barnehagepersonalet av eget tiltak gi opplysninger til barnevernstjenesten, når det er grunn til å tro at et barn blir mishandlet i hjemmet, eller det foreligger andre former for alvorlig omsorgssvikt. Det nærmeste tilsyn med helsetiltak i barnehagene føres av den kommunale helsemyndighet. Side 25 av 97

Vedtekter for Tysfjord kommunes barnehager

Vedtekter for Tysfjord kommunes barnehager Vedtekter for Tysfjord kommunes barnehager Oppvekst og utdanning sist revidert og godkjent av kommunestyret 22.06.2011 Side 1 Vedtekter for Tysfjord kommunes barnehager 1. EIER Barnehagen eies og drives

Detaljer

Vedtekter for de kommunale barnehagene i Overhalla

Vedtekter for de kommunale barnehagene i Overhalla Vedtekter for de kommunale barnehagene i Overhalla Gyldig fra: Hovedopptaket 2017 med virkning fra 15. august 2017. Sist endret: 7. februar 2017 (Overhalla kommunestyre, PS 4/17) 1 Generelt Barnehagene

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Driftsutvalget. Johanne Ellingsen, Pernille Krogh Storøy, Tor Asgeir Johansen, Jan Einar Pedersen

HOVEDUTSKRIFT. Driftsutvalget. Johanne Ellingsen, Pernille Krogh Storøy, Tor Asgeir Johansen, Jan Einar Pedersen HOVEDUTSKRIFT Driftsutvalget Møtested: Margits Minne Drag Møtedato: 15.06.2011 Tid: 12.45 15.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Leif Harald Olsen, Jonny Langmo Johanne Ellingsen,

Detaljer

Vedtekter for kommunale barnehager i Songdalen kommune

Vedtekter for kommunale barnehager i Songdalen kommune Vedtekter for kommunale barnehager i Songdalen kommune Revidert Kommunestyret 14.12.2011 Revidert Kommunestyret 05.09.2012 Revidert Kommunestyret 12.12.2012 VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I SONGDALEN

Detaljer

Hasvik kommune - Søknad om utvidet uttak av vann fra Hasvik vannverk i Hasvik kommune, Finnmark - høring

Hasvik kommune - Søknad om utvidet uttak av vann fra Hasvik vannverk i Hasvik kommune, Finnmark - høring vassdrags- og energidirektorat lanorges N V E Til adresseliste Vår dato: 2 3 SEPT2011 Vår ref.: 201103565-3 ki/frgm Arkiv: 313 Saksbehandler: Deres dato: 01.09.2011 Fredrik Glenne Myhre Deres ref.: 22

Detaljer

4 Opptaksregler Søknad Søknadsfrist 1. mars Opptak Opptakskrets Tildeling av plass Supplerende opptak Annet

4 Opptaksregler Søknad Søknadsfrist 1. mars Opptak Opptakskrets Tildeling av plass Supplerende opptak Annet Lyngdal kommune 13.01.15 Barnehage Vedtekter for kommunale barnehager Lyngdal kommune Alle barnehager skal i henhold til barnehageloven ha vedtekter. Det er barnehagens eier som fastsetter vedtektene.

Detaljer

VEDTEKTER F O R K O MM U N A L E B A R N E H A G E R I BAMBLE

VEDTEKTER F O R K O MM U N A L E B A R N E H A G E R I BAMBLE VEDTEKTER F O R K O MM U N A L E B A R N E H A G E R I BAMBLE Gjelder fra 01.08.2011 Enhet for skole og barnehage 11/1306-20761/11 01.08.2011 Arkiv A10 Side 1 av 6 1 EIERFORHOLD 1.1. Kommunale barnehager

Detaljer

Trøgstad kommune VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I TRØGSTAD

Trøgstad kommune VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I TRØGSTAD VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I TRØGSTAD VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I TRØGSTAD 1 EIERFORHOLD Barnehagene eies av Trøgstad kommune, og drives i samsvar med Lov om barnehager og de til enhver

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I STEINKJER GJELDENDE FRA

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I STEINKJER GJELDENDE FRA VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I STEINKJER GJELDENDE FRA 01.05.2012 1. Organisasjon De kommunale barnehager drives i samsvar med Lov om barnehager og de til enhver tid fastsatte forskrifter og retningslinjer,

Detaljer

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I RINGSAKER

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I RINGSAKER VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I RINGSAKER Vedtatt i Ringsaker kommunestyre 27. august 1997, sak nr. 72, med endringer vedtatt 20. september 2000 og 15. desember 2004, sak nr. 124 og 24.mai 2006,

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I STEINKJER GJELDENDE FRA 01.01.2015

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I STEINKJER GJELDENDE FRA 01.01.2015 VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I STEINKJER GJELDENDE FRA 01.01.2015 1. Organisasjon De kommunale barnehagene drives i samsvar med "Lov om barnehager" og de til enhver tid fastsatte forskrifter og retningslinjer,

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I SKIEN

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I SKIEN VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I SKIEN (Vedtatt av Skien bystyre 09.09. og 30.09.76 med endringer vedtatt 10.11.77, 18.02.82, 13.10.83, 16.04.85, 30.08.88, 16.11.95, 20.06.96, 04.09.97, 15.01 og 21.02.02,

Detaljer

Vedtekter kommunale barnehager

Vedtekter kommunale barnehager Vedtekter kommunale barnehager Vedtatt av Stange kommunestyre 17.06.98. K-sak 98/0036 Endringer vedtatt av Formannskapet 25.06.03. Endringer vedtatt av Kommunestyret 27.04.05. Endringer vedtatt av Driftsutvalget

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I PORSGRUNN. Godkjent i Bystyret 15.1.2015 Trer i kraft fra og med 01.03.2015

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I PORSGRUNN. Godkjent i Bystyret 15.1.2015 Trer i kraft fra og med 01.03.2015 VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I PORSGRUNN. Godkjent i Bystyret 15.1.2015 Trer i kraft fra og med 01.03.2015 1. EIERFORHOLD 2. FORMÅL 3. FORVALTNINGSMYNDIGHET 4. OPPTAKSMYNDIGHET 5. OPPTAKSKRETS 6.

Detaljer

HVALER KOMMUNE Seksjon opplæring og kultur VEDTEKTER FOR HVALER KOMMUNES BARNEHAGER

HVALER KOMMUNE Seksjon opplæring og kultur VEDTEKTER FOR HVALER KOMMUNES BARNEHAGER HVALER KOMMUNE Seksjon opplæring og kultur VEDTEKTER FOR HVALER KOMMUNES BARNEHAGER Vedtatt i utvalg for kultur og personrettede tjenester 17.11.2010 Gjøres gjeldende fra 20.11.2010 Endringer vedtatt i

Detaljer

VEDTEKTER FOR BIRKENES KOMMUNES BARNEHAGER

VEDTEKTER FOR BIRKENES KOMMUNES BARNEHAGER VEDTEKTER FOR BIRKENES KOMMUNES BARNEHAGER Vedtatt av kommunestyret 12.3.13 VEDTEKTER FOR BIRKENES KOMMUNES BARNEHAGER 1 BARNEHAGENS FORMÅL «Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta

Detaljer

VEDTEKTER KOMMUNALE BARNEHAGER. gjeldende fra 1. august 2010

VEDTEKTER KOMMUNALE BARNEHAGER. gjeldende fra 1. august 2010 VEDTEKTER KOMMUNALE BARNEHAGER gjeldende fra 1. august 2010 2 VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I VENNESLA Vedtektene gjøres gjeldende fra 1. august 2010 1 FORVALTNING OG DRIFT AV BARNEHAGENE De kommunale

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNEHAGEDRIFTA I NAMDALSEID KOMMUNE

VEDTEKTER FOR BARNEHAGEDRIFTA I NAMDALSEID KOMMUNE VEDTEKTER FOR BARNEHAGEDRIFTA I NAMDALSEID KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 13.2.2014 Reglene er gjeldende fra 1.1.2014. 1. FORMÅL Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I BIRKENES

VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I BIRKENES BIRKENES KOMMUNE VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I BIRKENES ENGESLAND BARNEHAGE HEREFOSS BARNEHAGE NATVEITÅSEN BARNEHAGE BIRKENESPARKEN BARNEHAGE BIRKELAND BARNEHAGE (fra 1.8.12) Vedtatt av kommunestyret 9.2.10

Detaljer

VEDTEKTER DE FOR KOMMUNALE BARNEHAGENE I MIDTRE GAULDAL

VEDTEKTER DE FOR KOMMUNALE BARNEHAGENE I MIDTRE GAULDAL VEDTEKTER DE FOR KOMMUNALE BARNEHAGENE I MIDTRE GAULDAL Vedtatt av utvalg for oppvekst og kultur i sak 13/10 2010 og Kommunestyret i sak xx/2010 1 Hjemmel 1.1 De kommunale barnehagene eies og drives av

Detaljer

Krødsherad kommune. Vedtekter for Krøderen og Noresund barnehager

Krødsherad kommune. Vedtekter for Krøderen og Noresund barnehager Krødsherad kommune Vedtekter for Krøderen og Noresund barnehager Gjeldende fra 01.08.2016 1. EIERFORHOLD Krøderen barnehage eies og drives av Krødsherad kommune i henhold til kommunestyrevedtak 07.11.1978

Detaljer

Vedtekter for kommunale barnehager i Songdalen kommune

Vedtekter for kommunale barnehager i Songdalen kommune Vedtekter for kommunale barnehager i Songdalen kommune Revidert Kommunestyret 12.12.2012 Revidert Kommunestyret 25.12.2015 VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I SONGDALEN KOMMUNE 1 EIERFORHOLD Barnehagene

Detaljer

Vedtekter for Barnas Barnehage. Endret av eiere

Vedtekter for Barnas Barnehage. Endret av eiere Vedtekter for Barnas Barnehage Endret av eiere 22.08.17 Vedtekter Barnas barnehage 1. Forvaltning av barnehagen. Barnas barnehage AS eies og drives av Ann-Gro Gundersen og Hege T. S. Jakobsen. Barnehagen

Detaljer

VEDTEKTER FOR PETRINE BARNEHAGE I ØVRE RÆLINGEN KIRKE.

VEDTEKTER FOR PETRINE BARNEHAGE I ØVRE RÆLINGEN KIRKE. VEDTEKTER FOR PETRINE BARNEHAGE I ØVRE RÆLINGEN KIRKE. RÆLINGEN KIRKELIGE FELLESRÅD HAR MØTE DEN 30.01.07 MED ENDRINGER 18.11.2014 FASTSATT DISSE VEDTEKTENE FOR PETRINE BARNEHAGE I MEDHOLD MED LOV OM BARNEHAGER

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNING TYSFJORD KOMMUNE

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNING TYSFJORD KOMMUNE VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNING I TYSFJORD KOMMUNE Vedtatt i Tysfjord Kommunestyre 11.01.2010 Gjeldende fra 01.02.2010 VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNING I TYSFJORD KOMMUNE. 1. EIER Skolefritidsordningene

Detaljer

Vedtekter for den kommunale barnehage i Dyrøy

Vedtekter for den kommunale barnehage i Dyrøy Vedtekter for den kommunale barnehage i Dyrøy Senest revidert i kommunestyret den 16.6.2014, med virkning fra 18.8.2014. Vedtektene gjelder for barnehagen i Dyrøy og drives i samsvar med: Lov av 17.juni

Detaljer

bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som

bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som VEDTEKTER FOR BAMSEBO BARNEHAGE AS Revidert utgave desember 2007 Revidert utgave mars 2009 Revidert utgave mars 2010 Revidert utgave januar 2011 Revidert utgave juni 2011 Revidert utgave februar 2012 Revidert

Detaljer

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I HOL KOMMUNE.

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I HOL KOMMUNE. VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I HOL KOMMUNE. I HENHOLD TIL LOV OM BARNEHAGER ER DET BARNEHAGENS EIER SOM SKAL FASTSETTE VEDTEKTENE. Det vises til 7,4 ledd. VEDTEKTENE ER BEHANDLET I KOMMUNESTYRET

Detaljer

VEDTEKTER. for kommunale barnehager i Bærum. Sist endret av Sektorutvalg barn og unge 28. oktober 2015

VEDTEKTER. for kommunale barnehager i Bærum. Sist endret av Sektorutvalg barn og unge 28. oktober 2015 VEDTEKTER for kommunale barnehager i Bærum Sist endret av Sektorutvalg barn og unge 28. oktober 2015 1. Eierforhold Vedtektene gjelder for barnehager som eies og drives av Bærum kommune. 2. Formål Barnehageloven

Detaljer

Vedtekter for Folldal kommunale barnehage.

Vedtekter for Folldal kommunale barnehage. !" #"$ %# 1 Vedtekter for Folldal kommunale barnehage. 1. Eierforhold og administrasjon Folldal kommune ved kommunestyret er eier og ansvarlig for den kommunale barnehagen. Den kommunale forvaltning av

Detaljer

VEDTEKTER KOMMUNALE BARNEHAGER. gjeldende fra 1. mars 2013

VEDTEKTER KOMMUNALE BARNEHAGER. gjeldende fra 1. mars 2013 VEDTEKTER KOMMUNALE BARNEHAGER gjeldende fra 1. mars 2013 VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I VENNESLA Reviderte vedtekter gjøres gjeldende fra 1. mars 2013 1 FORVALTNING OG DRIFT AV BARNEHAGENE De kommunale

Detaljer

Vedtekter for Furumoen Barnehage

Vedtekter for Furumoen Barnehage 1. Forvaltning Vedtekter for Furumoen Barnehage Vedtektene er gjeldende fra 1. mars 2015 Furumoen barnehage eies og drives av Marisko Stiftelsen Alstadhaug Menighetsbarnehager som ble opprettet av Alstadhaug

Detaljer

2. ORGANISERING a) Politisk tilknytting Tjenesteutvalget har det overordna ansvaret for barnehagesaker.

2. ORGANISERING a) Politisk tilknytting Tjenesteutvalget har det overordna ansvaret for barnehagesaker. Vedtekter For Barnehagene i Audnedal Kommune (Gjeldende etter vedtak i Tjenesteutvalget 19.11.15) 1. EIERFORHOLD Byremo barnehage og Konsmo barnehage eies og drives av Audnedal Kommune. Audnedal kommune

Detaljer

Vedtekt for kommunal barnehage

Vedtekt for kommunal barnehage Vedtekt for kommunal barnehage Kommunestyrets vedtak 2. februar 2016 Erstatter kommunestyrets vedtak 13. mai 2014 1. Formål Siljan kommunes barnehage drives i samsvar med lov om barnehager med forskrifter,

Detaljer

Vedtekter Vardø barnehage

Vedtekter Vardø barnehage Vedtekter Vardø barnehage 1 Eierforhold Vardø kommunale barnehage eies og drives av Vardø kommune. Barnehagen drives i samsvar med barnehageloven og gjeldene forskrifter. 2 Administrasjon Barnehagen er

Detaljer

Engstorkenebb kommuneblomst for Bjugn kommune.

Engstorkenebb kommuneblomst for Bjugn kommune. Engstorkenebb kommuneblomst for Bjugn kommune. forvaltningsressurser. Vedtekter for kommunale barnehager i Bjugn Kommune Vedtatt av Bjugn kommunestyre 14.12.2001 Revidert av hovedutvalg for Oppvekst og

Detaljer

MOTTATT 15 SEPT. 2010

MOTTATT 15 SEPT. 2010 Eii. Norges vassdrags- og MOTTATT energidirektorat 15 SEPT. 2010 NAMDALSEID KOMMUNE Adresseliste Vår dato: 1 3 SEPT 2010 Vår ref.: NVE 200802426-5 ki/elfa Arkiv: 312 /138.3Z Saksbehandler: Deres dato.

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I BERGEN RACKETSENTER AS

VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I BERGEN RACKETSENTER AS VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I BERGEN RACKETSENTER AS BRS BARNEHAGENE 1 EIERFORHOLD BRS Barnehagene er private barnehager, som er avdelinger under Bergen Racketsenter AS. Disse barnehagene er: Senterhagen

Detaljer

VEDTEKTER FOR SLETTHEIA FAMILIEBARNEHAGE

VEDTEKTER FOR SLETTHEIA FAMILIEBARNEHAGE VEDTEKTER FOR SLETTHEIA FAMILIEBARNEHAGE Pr 01.01.14 1. ADRESSE / EIERFORHOLD Familiebarnehagens adresse er Løvsangerveien 15b., 4626 Kr. sand. Tlf: 380 12886 / 97 67 16 97 Barnehagen eies og drives av

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Åmot kommune

Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Åmot kommune Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Åmot kommune Vedtatt av kommunestyret 23.06.2010 i politisk sak 10/66 Innhold I. INNLEDNING... 3 1. Hjemmel... 3 2. Virkeområde... 3 3. Formål...

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER Alle barnehager skal i henhold til barnehageloven ha vedtekter. Det er barnehagens eier som fastsetter vedtektene, og disse skal gi opplysninger som er av betydning for

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Meløy kommune. INNLEDNING 1. Hjemmel 2. Formål 3. Virkeområde

Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Meløy kommune. INNLEDNING 1. Hjemmel 2. Formål 3. Virkeområde Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Meløy kommune. I INNLEDNING 1. Hjemmel 2. Formål 3. Virkeområde II REGLER OG SANKSJONER 4 Generell oppførsel 1. Du har krav på 2. Du har plikt til å 3. Farlige

Detaljer

Vedtekter for kommunale barnehager i Trøgstad Revidert og vedtatt av kommunestyret i Trøgstad

Vedtekter for kommunale barnehager i Trøgstad Revidert og vedtatt av kommunestyret i Trøgstad Trøgstad kommune Vedtekter for kommunale barnehager i Trøgstad Revidert og vedtatt av kommunestyret i Trøgstad 13.12.2016 Gjeldende fra 01.01.2017 VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I TRØGSTAD 1 EIERFORHOLD

Detaljer

4 FORELDREMEDVIRKNING

4 FORELDREMEDVIRKNING Vedtekter for Lundebygrenda Barnehage AS i Aurskog-Høland kommune «Sammen skal vi skape gode barndomsminner gjennom omsorg, lek og læring og humor og glede» 1 EIERFORHOLD Barnehagen eies av Lundebygrenda

Detaljer

Vedtekter for barnehagene i Rennebu

Vedtekter for barnehagene i Rennebu 1 Vedtekter for barnehagene i Rennebu Vedtatt av kommunestyret 25.august 2011 2 1. Barnehagens formål Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme

Detaljer

Vedtekter. Huskestua Barnehage 12. August 2013

Vedtekter. Huskestua Barnehage 12. August 2013 Vedtekter Huskestua Barnehage 12. August 2013 Innholdsfortegnelse 1. Eierforhold 2 2. Formål 2 3. Foreldreråd og samarbeidsutvalg 3 4. Plasstilbud og åpningstider 3 5. Opptaksmyndighet 3 6. Opptakskriterier

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I BERGEN RACKETSENTER

VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I BERGEN RACKETSENTER VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I BERGEN RACKETSENTER BRS BARNEHAGENE 1 EIERFORHOLD BRS Barnehagene er private barnehager, som er avdelinger under Bergen Racketsenter AS. Disse barnehagene er: Senterhagen Barnehage

Detaljer

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 03.03.2011 Tid: Kl. 09.00 Orientering om oppfølging av forvaltningsrevisjon. Informasjon manifest mot mobbing. Til stede

Detaljer

VEDTEKTER FOR ÅRENGEN BARNEHAGE NES I HEDMARK. Revidert 02.08.2014

VEDTEKTER FOR ÅRENGEN BARNEHAGE NES I HEDMARK. Revidert 02.08.2014 VEDTEKTER FOR ÅRENGEN BARNEHAGE PÅ NES I HEDMARK Revidert 02.08.2014 1 FORMÅL 1.1 Verdigrunnlag Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring

Detaljer

VEDTEKTER FOR GLENDRANGE BARNEHAGE AS

VEDTEKTER FOR GLENDRANGE BARNEHAGE AS VEDTEKTER FOR GLENDRANGE BARNEHAGE AS Revidert sept. 2015 1. EIERFORHOLD. Glendrange barnehage as er en privat barnehage og eies av Synnøve og Anders G. Glendrange 2. FORMÅL Jf. Barnehagelovens 1 Barnehagen

Detaljer

VEDTEKTER FOR GULSPURVEN FAMILIE BARNEHAGE, Hartmansvei 36, 0284 Oslo pr.3. februar 2014

VEDTEKTER FOR GULSPURVEN FAMILIE BARNEHAGE, Hartmansvei 36, 0284 Oslo pr.3. februar 2014 - 1 - VEDTEKTER FOR GULSPURVEN FAMILIE BARNEHAGE, Hartmansvei 36, 0284 Oslo pr.3. februar 2014 1. EIERFORHOLD Gulspurven familiebarnehage eies og drives av Tårnsvalen Barnehage A/S, Dr. Holmsvei 3, 0787

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I HASVIK KOMMUNE Sist endret av kommunestyret i møte 17.06.2010 i sak 23/10 21.10.2011 i sak 40/11-02.05.

VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I HASVIK KOMMUNE Sist endret av kommunestyret i møte 17.06.2010 i sak 23/10 21.10.2011 i sak 40/11-02.05. VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I HASVIK KOMMUNE Sist endret av kommunestyret i møte 17.06.2010 i sak 23/10 21.10.2011 i sak 40/11-02.05.2012 i sak 22/12 1 Eierforhold Lov og regelverk Barnehagene eies og drives

Detaljer

Tingvoll kommune. Vedtekter for kommunale barnehager i Tingvoll kommune. (Gjeldende fra , Vedtatt av kommunestyret den

Tingvoll kommune. Vedtekter for kommunale barnehager i Tingvoll kommune. (Gjeldende fra , Vedtatt av kommunestyret den Vedtekter for kommunale barnehager i Tingvoll kommune. (Gjeldende fra 15.08.13, Vedtatt av kommunestyret den 23.05.2013) 1.Eierforhold / forvaltning: 7 Barnehageiers ansvar Barnehageeier skal drive virksomheten

Detaljer

VEDTEKTER. Utarbeidet desember 2011, revidert januar 2012.

VEDTEKTER. Utarbeidet desember 2011, revidert januar 2012. VEDTEKTER Utarbeidet desember 2011, revidert januar 2012. Eierforhold Jåddåren gårdsbarnehage er eid av Ona Margrete Myhr Haugnes og ligger på gården Heltuv på sør- Jåddåren, i Steinkjer Kommune. Barnehagens

Detaljer

VEDTEKTER FOR RAKKERUNGAN BARNEHAGEDRIFT AS

VEDTEKTER FOR RAKKERUNGAN BARNEHAGEDRIFT AS VEDTEKTER FOR RAKKERUNGAN BARNEHAGEDRIFT AS 1.BARNEHAGENS FORM OG EIERFORM Rakkerungan barnehage på Hånes er en 1.avd.barnehage for barn i alder 0-6 år Rakkerungan Gårdsbarnehage på Frikstad er en 1.avd.barnehage

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I SAUDA

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I SAUDA VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I SAUDA 11/152-411/979 Arkivkode: K2-A10, K2-03.02.2011 11/979 Side 1 av 5 Innholdsfortegnelse Eierforhold s. 3 Formål s. 3 Samarbeidsorgan s. 3 Søknad s. 3 Søknad om

Detaljer

FAGERBORG MENIGHETSBARNEHAGE VEDTEKTER.

FAGERBORG MENIGHETSBARNEHAGE VEDTEKTER. 11. FORELDREMØTER, DUGNADER M.M. Barnehagen arrangerer minst to foreldremøter i løpet av et barnehageår. FAU kan også arrangere foreldremøter. Alle foreldrene innkalles til foreldresamtaler to ganger i

Detaljer

Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet. Rammeplanen for barnehager gir retningslinjer for barnehagens innhold og oppgaver.

Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet. Rammeplanen for barnehager gir retningslinjer for barnehagens innhold og oppgaver. VEDTEKTER FOR WERGELANDSVEIEN BARNEHAGE Vedtatt av årsmøtet 29.03.2012 1. Eierforhold og forvaltning Barnehagene eies og drives av Wergelandsveien Barnehage SA. Barnehagen drives i samsvar med Lov om barnehager,

Detaljer

Vedtekter SKAUGDALEN BARNEHAGE

Vedtekter SKAUGDALEN BARNEHAGE Vedtekter SKAUGDALEN BARNEHAGE 2012 Innholdsfortegnelse, vedtekter Vedtekter for Skaugdalen barnehage... 1 1 Eierforhold... 2 2 Formål... 2 3 Opptaksmyndighet... 2 4 Opptakskrets og opptakskriterier...

Detaljer

VEDTEKTER FOR VALLERSTUA BARNEHAGE, Gjettumkollen 1, 1346 Gjettum. Pr. 2. februar 2015

VEDTEKTER FOR VALLERSTUA BARNEHAGE, Gjettumkollen 1, 1346 Gjettum. Pr. 2. februar 2015 - 1-1. EIERFORHOLD VEDTEKTER FOR VALLERSTUA BARNEHAGE, Gjettumkollen 1, 1346 Gjettum. Pr. 2. februar 2015 Vallerstua barnehage eies og drives av Tårnsvalen Barnehage A/S Risalleen 36, 0778 Oslo. Cecilie

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER I GRUNNSKOLEN I OPPDAL KOMMUNE

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER I GRUNNSKOLEN I OPPDAL KOMMUNE 2008 Oppdal kommune Fagansvarlig oppvekst PP-tjenesten FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER I GRUNNSKOLEN I OPPDAL KOMMUNE 1. Hjemmel Kommunestyret i Oppdal har i møte 23.04.08, med hjemmel i lov av

Detaljer

VEDTEKTER KOMMUNALE BARNEHAGER

VEDTEKTER KOMMUNALE BARNEHAGER VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER Vedtatt av DRU 01.06.16 INNHOLD Punkt Tekst Side 01 Eierforhold - forvaltning 3 02 Formål 3 03 Lovverk 3 04 Barnehagenes innhold 3 05 Foreldreråd og samarbeidsutvalg

Detaljer

VEDTEKTER. Korntrøberget barnehage AS er en privateid barnehage med 45 plasser for barn i alderen 0-6 år.

VEDTEKTER. Korntrøberget barnehage AS er en privateid barnehage med 45 plasser for barn i alderen 0-6 år. VEDTEKTER 1 EIERFORHOLD Korntrøberget barnehage AS er en privateid barnehage med 45 plasser for barn i alderen 0-6 år. Barnehagens eiere er: Anne Fagrell, førskolelærer Monika Hoven, førskolelærer Liv

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER FAUSKE

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER FAUSKE VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I FAUSKE Vedtatt i Kommunestyret Sak 59/16 15.12.2015 VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I FAUSKE GJELDENDE FRA 2015 2019 1. EIERFORHOLD Disse vedtektene gjelder for

Detaljer

Vedtekter for AKASIA BARNEHAGENE

Vedtekter for AKASIA BARNEHAGENE Vedtekter for AKASIA BARNEHAGENE Vedtektene har som formål å gi informasjon og opplysninger som har særlig betydning for foresattes forhold til barnehagen. Vedtektene fastsettes og kan endres av styret

Detaljer

VEDTEKTER FOR BETEL BARNEHAGE

VEDTEKTER FOR BETEL BARNEHAGE VEDTEKTER FOR BETEL BARNEHAGE Siste endret 17.06.2015 1. EIERFORHOLD OG OMFANG Betel Menighetssenter står som eier og er ansvarlig for driften av Betel barnehage. Den skal drives i samsvar med de lover

Detaljer

3. Samarbeidsorganer For å sikre samarbeid med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg.

3. Samarbeidsorganer For å sikre samarbeid med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg. Vedtekter for Akasia Litlafjell barnehage Vedtektene har som formål å gi informasjon og opplysninger som har særlig betydning for foresattes forhold til barnehagen. Vedtektene fastsettes og kan endres

Detaljer

Vedtekter Dersom det takkes ja til plass i Fjære barnehage AS godtar man samtidig barnehages vedtekter og betalingsreglement.

Vedtekter Dersom det takkes ja til plass i Fjære barnehage AS godtar man samtidig barnehages vedtekter og betalingsreglement. Vedtekter Dersom det takkes ja til plass i Fjære barnehage AS godtar man samtidig barnehages vedtekter og betalingsreglement. Vedtekter for Fjære barnehage AS INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Eierforhold 1.1 Eierform

Detaljer

Vedtekter for Skomakergata gårds- og naturbarnehage

Vedtekter for Skomakergata gårds- og naturbarnehage Vedtekter for Skomakergata gårds- og naturbarnehage Like muligheter uavhengig av kjønn. Fullt pedagogisk utbytte. 1 Formål Formålet til Skomakergata gårds- og naturbarnehage er å drive en trygg og pedagogisk

Detaljer

Ullensaker kommune Skole, barnehage og kultur

Ullensaker kommune Skole, barnehage og kultur Ullensaker kommune Skole, barnehage og kultur SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 89/09 Hovedutvalg for skole, barnehage og kultur 16.12.2009 SVAR PÅ HØRINGSNOTAT OM ENDRINGER I BARNEHAGELOVEN - ENDRINGER

Detaljer

KRØDSHERAD KOMMUNE VEDTEKTER FOR KRØDEREN OG NORESUND BARNEHAGER

KRØDSHERAD KOMMUNE VEDTEKTER FOR KRØDEREN OG NORESUND BARNEHAGER KRØDSHERAD KOMMUNE VEDTEKTER FOR KRØDEREN OG NORESUND BARNEHAGER Endret etter kommunestyrevedtak 05.02.2009 1. EIERFORHOLD Krøderen barnehage eies og drives av Krødsherad kommune i henhold til kommunestyrevedtak

Detaljer

Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor.

Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Vår dato: 19.06.2015 Vår ref.: 201004592-6 Arkiv: 312

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. HØRINGSUTTALELSE TIL ENDRINGER I BARNEHAGELOVEN Arkivsaksnr.: 10/160

Saksframlegg. Trondheim kommune. HØRINGSUTTALELSE TIL ENDRINGER I BARNEHAGELOVEN Arkivsaksnr.: 10/160 Saksframlegg HØRINGSUTTALELSE TIL ENDRINGER I BARNEHAGELOVEN Arkivsaksnr.: 10/160 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Trondheim formannskap slutter seg til departementets forslag

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I SKAUN KOMMUNE

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I SKAUN KOMMUNE VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I SKAUN KOMMUNE Vedtatt av Skaun Kommunestyre 25. mai 2011 1 Eierforhold Barnehagene eies og drives av Skaun kommune. Barnehagene drives i samsvar med Lov om barnehager,

Detaljer

NORDRE LAND KOMMUNE Juni 2015

NORDRE LAND KOMMUNE Juni 2015 NORDRE LAND KOMMUNE Juni 2015 1 Lovforankring Barnehagene i Nordre Land drives i samsvar med Lov om barnehager av 17.juni 2005 nr. 64: med endringer, sist ved lov av 24.juni 2011 nr. 30 (i kraft 1.januar

Detaljer

VEDTEKTER FOR LØKKA FAMILIEBARNEHAGE: Navn og eierforhold:

VEDTEKTER FOR LØKKA FAMILIEBARNEHAGE: Navn og eierforhold: VEDTEKTER FOR LØKKA FAMILIEBARNEHAGE: Navn og eierforhold: Familiebarnehagens navn er Løkka familiebarnehage, er organisert som et privat foretak og eid av Grete Mortensen. Barnehagen drives av eieren,

Detaljer

VEDTEKTER FOR LILJA FAMILIEBARNEHAGE

VEDTEKTER FOR LILJA FAMILIEBARNEHAGE VEDTEKTER FOR LILJA FAMILIEBARNEHAGE 1. NAVN OG EIERFORHOLD Barnehagens navn er Lilja familiebarnehage. Barnehagen består av to avdelinger. En i Grinistubben 2 og en avdeling i Grinistubben 6. Familiebarnehagen

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for skolene i Tysfjord kommune

Forskrift om ordensreglement for skolene i Tysfjord kommune Forskrift om ordensreglement for skolene i Tysfjord kommune Oppvekst og utdanning sist revidert 17.01.2011 Side 1 Hjemmel. Med hjemmel i Lov om grunnskolen og videregående opplæring av 17.juli 1998 nr.

Detaljer

VEDTEKTER 2015/2016. www.grenaderstubben.no

VEDTEKTER 2015/2016. www.grenaderstubben.no VEDTEKTER 2015/2016 www.grenaderstubben.no VEDTEKTER FOR GRENADERSTUBBEN BARNEHAGE AS (Fastsatt av styret 01.08.2015) 1 INNLEDNING (Jfr. barnehagelovens 7) Vedtektene gjelder for Grenaderstubben Barnehage

Detaljer

VEDTEKTER FOR RØDSTRUPEN BARNEHAGE, Silurveien 12, 0380 Oslo. Pr. 2. februar 2015

VEDTEKTER FOR RØDSTRUPEN BARNEHAGE, Silurveien 12, 0380 Oslo. Pr. 2. februar 2015 - 1 - VEDTEKTER FOR RØDSTRUPEN BARNEHAGE, Silurveien 12, 0380 Oslo. Pr. 2. februar 2015 1. EIERFORHOLD Rødstrupen barnehage eies og drives av Tårnsvalen Barnehage A/S,. Risalleen 36, 0778 Oslo. Cecilie

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I MOSKENES KOMMUNE.

VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I MOSKENES KOMMUNE. 1. EIERFORHOLD OG FORVALTNING 1. Moskenes kommune eier og driver Reine og Sørvågen barnehage. 2. Tiltak som reguleres av Lov om barnehager ligger til formannskapet 3. Administrasjonutvalget er tillsettingsorgan

Detaljer

VEDTEKTER FOR HUSEBYGRENDA FAMILIEBARNEHAGE

VEDTEKTER FOR HUSEBYGRENDA FAMILIEBARNEHAGE VEDTEKTER FOR HUSEBYGRENDA FAMILIEBARNEHAGE 1. EIERFORHOLD Husebygrenda familiebarnehage er en privateid barnehage med 5 plasser for barn i alderen 0 til 5 år. Eier er selvstendig næringsdrivende. Eier

Detaljer

Vedtatt i kommunestyret 1. februar 2012 sak 7/12

Vedtatt i kommunestyret 1. februar 2012 sak 7/12 Vedtatt i kommunestyret 1. februar 2012 sak 7/12 1 2 1 Definisjon Med barnehage menes en godkjent pedagogisk tilrettelagt virksomhet på dagtid for barn under opplæringspliktig alder. 2 Eierforhold og virkeområde:

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGENE FAUSKE

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGENE FAUSKE 1 FAUSKE KOMMUNE VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGENE I FAUSKE Vedtatt i Kommunestyret 03.10.2013 K-sak 66/13 1 2 VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I FAUSKE GJELDENDE FRA 2013 2017 1. EIERFORHOLD Disse

Detaljer

Vedtekter for kommunale barnehager i. Nore og Uvdal

Vedtekter for kommunale barnehager i. Nore og Uvdal Vedtekter for kommunale barnehager i Nore og Uvdal 1. A. Eierforhold. Nore og Uvdal kommune er eier av de kommunale barnehagene. Kommunen er forpliktet til å sørge for at det finnes et tilstrekkelig antall

Detaljer

Vedtekter. 1. Eierforhold. 2. Formål

Vedtekter. 1. Eierforhold. 2. Formål Vedtekter 1. Eierforhold Steinvegen barnehage AS er en privat barnehage for barn i alderen 0-6 år. Steinvegen barnehage AS er et aksjeselskap, med to aksjonærer. Dette er Lena Sneeggen og Janne Helen Løkken

Detaljer

Vedtekter for de kommunale barnehagene i Nordreisa kommune

Vedtekter for de kommunale barnehagene i Nordreisa kommune Vedtekter for de kommunale barnehagene i Nordreisa kommune Dok.id.: 2016/7 Utgave 7 Skrevet av: Berit Kalseth, barnehagekonsulent Gjelder fra 01.08.16 Behandlet av: Kommunestyret, sak 0007/04, 19.02.04

Detaljer

Vedtekter for de kommunale barnehagene i Midtre Gauldal

Vedtekter for de kommunale barnehagene i Midtre Gauldal Vedtekter for de kommunale barnehagene i Midtre Gauldal Vedtatt av utvalg for oppvekst og kultur i sak 40/13 2013 og Kommunestyret i sak 84/2013 1 1 Hjemmel 1.1 De kommunale barnehagene eies og drives

Detaljer

Vedtekter for Akasia sine barnehager

Vedtekter for Akasia sine barnehager Vedtekter for Akasia sine barnehager Vedtektene har som formål å gi informasjon og opplysninger som har særlig betydning for foresattes forhold til barnehagen. Vedtektene fastsettes og kan endres av Akasia.

Detaljer

VEDTEKTER FOR HOLE KOMMUNES BARNEHAGER

VEDTEKTER FOR HOLE KOMMUNES BARNEHAGER VEDTEKTER FOR HOLE KOMMUNES BARNEHAGER Vedtatt ajourført i humanitært styre 25.01.2011 1. OMFANG...3 2. ADMINISTRASJON...3 3. LOV, FORSKRIFT OG RAMMEPLAN...3 4. MÅL...4 5. SAMARBEIDSUTVALG (SAU) OG FORELDRERÅD...4

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGENE FROSTA

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGENE FROSTA VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE PÅ FROSTA GJELDENDE FRA 29.03.2011. VEDTATT AV KOMMUNESTYRET DEN 29.03.2011, sak 12/11. Endring vedtatt av samarbeidsutvalget 01.12.2011 Endring vedtatt av samarbeidsutvalget

Detaljer

VEDTEKTER FOR LØNSET PRIVATE BARNEHAGE.

VEDTEKTER FOR LØNSET PRIVATE BARNEHAGE. VEDTEKTER FOR LØNSET PRIVATE BARNEHAGE. Barnehageeieren skal fastsette barnehagens vedtekter. Vedtektene skal gi opplysninger som er av betydning for foresattes forhold til barnehagen. Eierforhold Oppdal

Detaljer

VEDTEKTER. for kommunale barnehager i Lunner

VEDTEKTER. for kommunale barnehager i Lunner VEDTEKTER for kommunale barnehager i Lunner Tidligere vedtatt: K-sak 12.02.85, K-sak 46/86, Bn-sak 5/88, K-sak 32/89, 10/90, 13/91, 89/91, 95/93, 91/94, O/O-sak 5/95, 63/98, K-sak 3/99, O/O-sak 1/01, Utv.utv.

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I HASVIK KOMMUNE

VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I HASVIK KOMMUNE VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I HASVIK KOMMUNE Sist endret av kommunestyret i møte 22. 9.2008 sak 45/08 1 Eierforhold Lov og regelverk Barnehagene eies og drives av Hasvik kommune. Barnehagene drives i samsvar

Detaljer

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I TINN KOMMUNE

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I TINN KOMMUNE VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I TINN KOMMUNE Gjeldende fra 15.03.16 Vedtak i Tinn kommunestyre 02.12.10 sak 118/2010 saksnr 2010/ 3056 Nytt vedtak i Tinn kommunestyre 27.02.14 saksnr 2014/233

Detaljer

Vedtektene er en del av det juridiske grunnlaget for barnehagens virksomhet.

Vedtektene er en del av det juridiske grunnlaget for barnehagens virksomhet. VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE Vedtatt i Hol kommunestyre, sak 47/14, 25.06.2014. 1 FORVALTNING Barnehagen drives i samsvar med Lov om barnehager og de til enhver tid fastsatte forskrifter og retningslinjer,

Detaljer

VEDTEKTER FOR. FANTEBAKKEN FAMILIEBARNEHAGE Kanutten og Knærten

VEDTEKTER FOR. FANTEBAKKEN FAMILIEBARNEHAGE Kanutten og Knærten VEDTEKTER FOR FANTEBAKKEN FAMILIEBARNEHAGE Kanutten og Knærten 1. EIERFORHOLD Fantebakken familiebarnehage, er en privateid barnehage med 2 avdelinger: Knærten og Kanutten godkjent for 10 plasser hver,

Detaljer

Vedtekter Norlandia barnehagene 1.mars 2016

Vedtekter Norlandia barnehagene 1.mars 2016 Vedtekter Norlandia barnehagene 1.mars 2016 Innholdsfortegnelse Del 1 Felles punkter gjeldende for alle Norlandia barnehagene 1. Formål 2 2. Helse, miljø og sikkerhet 2 3. Betaling 3 4. Permisjon 4 5.

Detaljer

VEDTEKTER FOR NLM-BARNEHAGENE avd. SPIREN

VEDTEKTER FOR NLM-BARNEHAGENE avd. SPIREN VEDTEKTER FOR NLM-BARNEHAGENE avd. SPIREN 1. Eier Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) eier og driver Spiren barnehage, Trondheim, gjennom NLM-barnehagene AS. Styret for aksjeselskapet er ansvarlig organ

Detaljer

VEDTEKTER KOMMUNALE BARNEHAGER. gjeldende fra 1. mars 2015

VEDTEKTER KOMMUNALE BARNEHAGER. gjeldende fra 1. mars 2015 VEDTEKTER KOMMUNALE BARNEHAGER gjeldende fra 1. mars 2015 VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I VENNESLA Reviderte vedtekter gjøres gjeldende fra 1. mars 2015 1 FORVALTNING OG DRIFT AV BARNEHAGENE De kommunale

Detaljer