DEN NORSKE KJØTTBRANSJES RETNINGSLINJE FOR OVERVÅKING OG KONTROLL AV LISTERIA MONOCYTOGENES I SPISEKLARE PRODUKTER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DEN NORSKE KJØTTBRANSJES RETNINGSLINJE FOR OVERVÅKING OG KONTROLL AV LISTERIA MONOCYTOGENES I SPISEKLARE PRODUKTER"

Transkript

1 DEN NORSKE KJØTTBRANSJES RETNINGSLINJE FOR OVERVÅKING OG KONTROLL AV LISTERIA MONOCYTOGENES I SPISEKLARE PRODUKTER 22. FEBRUAR 2012

2 DEN NORSKE KJØTTBRANSJES RETNINGSLINJE FOR OVERVÅKING OG KONTROLL AV LISTERIA MONOCYTOGENES I SPISEKLARE PRODUKTER Innholdsfortegnelse 1 Formål Virkeområde Definisjoner Ansvar og roller Bakgrunn og referanser Overvåkings- og kontrollprogrammets delelementer L. monocytogenes framfor Listeria spp Kortfattet sammendrag av framgangsmåten i programmet Fastsettelse av produktenes listeriaholdbarhet Programmet må være risikobasert => tre produktkategorier Overvåkings- og kontrollprogrammet omfatter fire prøvetyper Trafikklysprinsippet Dynamisk og fleksibel prøvetakingsplan Verifiseringsprøving av sluttprodukt Flytdiagrammer for illustrasjon av programmet Hygienemerking av produkter som utilsiktet kan oppfattes som spiseklare Gyldighet... 16

3 1 Formål For å redusere risikoen for utbrudd av sjukdom forårsaket av L. monocytogenes overført med spiseklare produkter, har den norske kjøttbransjen utarbeidet en felles retningslinje for overvåking og kontroll av L. monocytogenes ved produksjon av slike produkter. Formålet med retningslinjen er å forebygge at mattrygghetsproblemer oppstår, oppdage og lokalisere avvik tidlig, og gi føringer for tiltak ved påvist listeriarisiko. Programmet er risikobasert og skal bygge kunnskap om eventuelle hygieniske svakheter og bidra til kontinuerlig forbedring. Retningslinjen gir en praktisk veiledning i oppbygging, etablering og drifting av overvåkings- og kontrollprogrammet, og representerer en minste felles standard. Retningslinjen er ikke begrensende for virksomheter som ønsker å gjennomføre en strengere praksis. Dagligvarehandelen kan slutte seg til retningslinjen. Det samme gjelder matprodusenter som ikke er medlem av KLF eller tilsluttet Nortura. 2 Virkeområde Retningslinjen sikter primært på produksjonen av spiseklare kjøttprodukter, men kan også anvendes ved produksjon av annen spiseklar mat. Retningslinjen gir føringer for virksomhetenes overvåking og kontroll av L. monocytogenes ved produksjon av både spiseklare produkter og produkter som utilsiktet kan bli oppfattet som spiseklare. 3 Definisjoner 1. Spiseklar mat (I følge Mikrobiologiske kriterier art. 2g): Næringsmidler som produsenten eller fabrikanten har framstilt med henblikk på direkte konsum uten at koking eller annen tilberedning er nødvendig for å fjerne, eller redusere til et akseptabelt nivå, uønskede mikroorganismer. Typisk produkt: skivet kjøttpålegg. 2. Utilsiktet spiseklar mat: produkter som kan bli oppfattet som spiseklare til tross for at produsenten har ment at de skal varmebehandles på nytt før servering. Typisk produkt: grillpølser. 3. Listeriaholdbarheten: den tiden det tar, for et produkt som er forurenset med L. monocytogenes, under standardiserte lagringsforhold å nå de mikrobiologiske kriterienes grenseverdi på 100 kde (kolonidannede enheter) L. monocytogenes per gram. 4. Bransjestyret: fagstyre for virksomheten ved Animalia og Opplysningskontoret for egg og kjøtt. 5. Utbrudd: forekomst av sjukdom utover det normale. 6. Patogene bakterier: bakterier med evne til å forårsake sjukdom. 7. Parti: den mengdebegrensning av et produkt som virksomheten definerer som en enhet i forhold til risiko, sporing, tilbakekalling og tilbaketrekking, Et parti kan inneholde flere batcher. 8. Batch: den mengdebegrensning av et produkt som virksomheten definerer oppad begrenset til maksimalt en dags produksjon.

4 4 Ansvar og roller Bransjestyret vedtar retningslinjen og nødvendige endringer etter innstilling fra Animalia. Bransjestyret kan utelukke tilsluttede virksomheter for vesentlige brudd på retningslinjen. Virksomhetene må tilslutte seg skriftlig og forplikter seg dermed å etterleve retningslinjen. Det er virksomhetens ansvar å tilpasse programmet til virksomhetens hygieneutfordringer. Virksomheten forplikter seg til å gjøre retningslinjen til en fullverdig og integrert del av eget kvalitetssystem. Tilsluttede virksomheter utenfor Nortura SA eller KLF skal ha avtale om tredjepartsrevisjoner. Virksomheten kan når som helst skriftlig trekke sin tilslutning til retningslinjen ved å sende melding til Animalia, Nortura SA eller KLF. Animalia skal på vegne av KLF og Nortura SA være sekretariat og saksbehandler for Bransjestyret og foreslå endringer av retningslinjen ved behov. Videre holder Animalia oppdaterte lister på sin hjemmeside (www.animalia.no) over virksomheter som har forpliktet seg i forhold til retningslinjen, og være pådriver for samordnet og lik praktisering av retningslinjen. Animalia kan gi råd til tilsluttede virksomheter om bruk av resultatene av de til enhver tid foreliggende vekst-/belastningsforsøk og om bruk av matematiske modeller. Nortura SA og KLF skal utpeke revisorer til å revidere og føre stikkprøvebasert tilsyn med retningslinjene i sine tilsluttede virksomheter. Virksomhetene plikter å legge til rette for revisorens arbeid. KLF og Nortura SA kan utelukke tilsluttede virksomheter for vesentlige brudd på retningslinjen. Veterinærinstituttet: En følge av EUs mikrobiologiske kriterier er at Veterinærinstituttet (VI) har blitt utpekt som norsk referansemiljø for L. monocytogenes i mat. Vekst- og belastningsstudier skal derfor gjennomføres ved VI eller et laboratorium som har avtale om dette med Mattilsynet/Veterinærinstituttet. Vekst- og belastningsstudiene anviser listeriaholdbarheten for undersøkte produkter. Mattilsynet: Ved Mattilsynets tilsyn i tilsluttede virksomheter vil retningslinjen fungere som tilsynsreferanse på linje med andre elementer i virksomhetens kvalitetsstyringssystem, spesielt ved IK-mat revisjoner og ved tilsyn med HACCP og produksjonshygiene i virksomheten.

5 5 Bakgrunn og referanser Retningslinjen er utarbeidet i henhold til Forskrift nr om næringsmiddel-hygiene, artikkel 8, og Forskrift nr om særlige hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse. Retningslinjens regelverksreferanse er de Mikrobiologiske kriterier: Kommisjonsforordning (EF) nr. 2073/2005 av 15.november 2005 om mikrobiologiske kriterier for næringsmidler. I følge fortalen, pkt. 21, til de Mikrobiologiske kriterier er det virksomhetens ansvar å avgjøre hvilke produkter som er spiseklare og dermed omfattes av bransjens retningslinje: Produsenten eller fabrikanten av et næringsmiddel må avgjøre om det kan spises slik det er, uten koking eller steking eller annen tilberedning for å sikre at det er trygt og at det oppfyller de mikrobiologiske kriteriene. Utilsiktet spiseklare produkter omfattes også av bransjens retningslinje; forutsatt at produktene merkes i henhold til kapittel 8. Slike produkter får et forenklet program. Dersom ikke produktene merkes skal de regnes som spiseklare. De Mikrobiologiske kriteriene setter krav til matindustriens håndtering av listeriautfordringen i spiseklar mat. Kriteriene definerer hva som er spiseklar mat, setter konkrete maksimumsgrenser for forekomsten av L. monocytogenes, og krever at virksomhetene etablerer risikobaserte overvåkings- og kontrollprogrammer. Programmene forventes å inkludere både miljøprøver og verifikasjonsprøver av produkt, de skal vise utviklingen i status over tid, og de skal anvise risikobaserte tiltak ved funn av L. monocytogenes i miljø og produkt. Det gis også svært detaljert veiledning i hvordan man skal gjennomføre vekst- og belastningsforsøk for å vurdere mulighetene for vekst av L. monocytogenes i produktene. Retningslinjene gir imidlertid ingen veiledning for prøvetakingsfrekvens, prøveantall eller graderte tiltak ved funn i henholdsvis miljøprøver og produktkontaktflater. Dette overlates til virksomhetene. De mikrobiologiske kriteriene setter grensen for akseptabel listeriaforekomst i spiseklar mat på inntil 100 per gram og setter krav til at bedriftene skal dokumentere vekstmulighetene for L. monocytogenes i produktene. Dette kan gjøres som podeforsøk hvor kjente listeriastammer tilsettes produktet for å se i hvilken grad L. monocytogenes vokser under standardiserte lagringsforhold. Det kan også gjøres ved hjelp av matematiske modeller som tar utgangspunkt i produktenes egenskaper som vannaktivitet, saltinnhold, ph, tilsetting av laktat/acetat og nitritt, røyking, lagringstemperatur mv. I Mikrobiologiske kriterier artikkel 3.2 åpnes det for at flere bedrifter kan gå sammen om holdbarhets- og vekststudier. Den norske kjøttbransjes retningslinje baserer seg på slikt samarbeid mellom tilsluttede virksomheter hvor man både kan dele resultatene av vekst- og belastningsforsøk og tilstrebe felles dokumentasjon og bruk av egnede matematiske modeller.

6 I følge Mikrobiologiske kriterier, vedlegg 1, kapittel 1, merknad 8), trenger ikke virksomhetene gjennomføre holdbarhets- og vekststudier dersom produktene har følgende egenskaper (fordi Listeria ikke kan vokse eller nå grenseverdiene i de mikrobiologiske kriteriene under disse betingelsene): Produkter med ph 4,4 Produkter med vannaktivitet 0,92 Produkter med kombinasjonen ph 5,0 og vannaktivitet 0,94 Produkter med holdbarhet mindre enn 5 dager Dette betyr at tradisjonell norsk spekemat og produkter som omsettes fryst faller utenfor kravene om vekstforsøk, overvåking og kontroll for forekomst av L. monocytogenes. Det forutsettes imidlertid at heller ikke slike spiseklare produkter har en startforurensning som overskrider listeriakravene i de mikrobiologiske kriteriene. 6 Overvåkings- og kontrollprogrammets delelementer 6.1 L. monocytogenes framfor Listeria spp. I litteraturen og i internasjonal matindustris overvåking og kontroll av listeriatrusselen i spiseklar mat finnes både eksempler på programmer basert på analyse av L. monocytogenes og på analyse av Listeria spp. Påvisning av L. monocytogenes går direkte på denne listeriavarianten, mens Listeria spp. fanger opp både L. monocytogenes og apatogene (ufarlige) varianter. Mange oppfatter Listeria spp. som en indikatorlisteria som kan sammenlignes med bruken av E.coli som indikator på fekal forurensning i f.eks. rå kjøttprodukter. Fordelen med å bruke en indikatorbakterie er at man normalt ikke trenger å regne funn som sikker påvisning av den patogene varianten. Ulempen er imidlertid at man må regne med et betydelig større antall positive prøver som vil kreve verifiseringsanalyser for å sjekke eventuell forekomst av L. monocytogenes. Den norske kjøttbransjen har valgt å basere overvåkings- og kontrollprogrammet på analyse av L. monocytogenes. 6.2 Kortfattet sammendrag av framgangsmåten i programmet 1. Først vurderer virksomheten om produktet er spiseklart, om det utilsiktet kan bli oppfattet som spiseklart, eller om det faller utenfor denne retningslinjen. 2. For produkter som omfattes av retningslinjen må produktets listeriaholdbarhet fastsettes ved sammenligning med allerede analyserte produkter i bransjens resultatbase, ved nye vekst- og belastningsforsøk, eller ved matematisk modellering 3. På grunnlag av produktets listeriaholdbarhet og behovet for kommersiell holdbarhetstid, fastsetter virksomheten produktets anvendte holdbarhetstid. Forholdet mellom produktets listeriaholdbarhet og produktets anvendte holdbarhet plasserer produktet i kategori 1-3 (se kapittel 6.4). 4. Produktets plassering i kategori 1-3 gir føringer for omfanget av programmet og for avviksbehandling ved positive funn i miljø- eller produktprøver. 5. Teoretisk kan man unngå vekstforsøk dersom man plasserer alle spiseklare produkter i kategori 3, men dette kan medføre et mer omfattende program enn faglig nødvendig.

7 Det presiseres at spiseklare produkter og utilsiktet spiseklare produkter håndteres forskjellig: kategoriinndelingen er lik (kapittel 6.4), mens prøvetakingsfrekvensen er forskjellig (kapittel 6.7). 6.3 Fastsettelse av produktenes listeriaholdbarhet I samråd mellom Nortura og Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund (KLF) er det gjennomført pode- og belastningsforsøk for et betydelig antall produkter hos Veterinærinstituttet for å få konkret kunnskap om vekstpotensialet under standardiserte lagringsforhold for L. monocytogenes i norske kjøttprodukter. Framgangsmåten har fulgt veilederne under de mikrobiologiske kriteriene; tilpasset norske forhold av Veterinærinstituttet. Resultatene oppgis som produktenes listeriaholdbarhet (i dager). Per februar 2012 foreligger dokumentasjon for ca 40 produkter i bransjens resultatbase. Antallet vil stige etter hvert som flere bedrifter tester egne produkter. Der hvor det er mulig fastsettes andre produkters listeriaholdbarhet ved sammenligning med analyserte produkters sammensetning og egenskaper (saltinnhold, vannaktivitet, ph, røkt/urøkt, laktat/acetat, nitrittinnhold mv). Like produkter gis samme listeriaholdbarhet. Produkter som ikke kan kategoriseres ved sammenligning med bransjens resultatbase, må gjennom egne belastningsforsøk. Inntil tilfredsstillende dokumentasjon foreligger, plasseres slike produkter midlertidig i kategori 3 (se kap. 6.4). Det er ønskelig å redusere omfanget av kostbare belastningsforsøk ved bruk av gode matematiske, prediktive modeller (matematiske beregninger av bakterienes evne til overlevelse og vekst ved ulike temperaturer og i ulike produkter). For å kunne ta slike modeller i bruk kreves dokumentasjon av relevante kjemisk/fysikalske egenskaper for alle aktuelle produkter og at modellene er bygget på erfaringer med sammenlignbare produkter. De kan for eksempel være gode for pålegg, men uegnet for kaker og pølser. Modellenes egnethet for de aktuelle produkttypene må dokumenteres før de kan brukes. 6.4 Programmet må være risikobasert => tre produktkategorier En god risikokategorisering av aktuelle produkter er en forutsetning for modellen. Basert på de Mikrobiologiske kriteriene og norsk dokumentasjon av vekstmulighetene for L. monocytogenes, deles produktene i tre kategorier ut fra risiko. Forenklet kan vi si at dersom den anvendte holdbarheten for produktet settes kortere enn listeriaholdbarheten, faller produktet i kategori 1 eller 2. Dersom den anvendte holdbarheten for produktet settes lengre enn listeriaholdbarheten, faller produktet i kategori 3. Grenseverdiene for forekomsten av L. monocytogenes er gitt i de Mikrobiologiske kriteriene vedlegg 1, kapittel 1. Kategori 1: L. monocytogenes vokser ikke eller svært dårlig i produktet under standard lagringsbetingelser: <0,5 log økning i løpet av anvendt holdbarhetstid. Anvendt holdbarhet kortere enn listeriaholdbarheten. Kan akseptere inntil 100 L. monocytogenes per gram Kategori 2: L. monocytogenes vokser moderat i produktet under standard lagringsbetingelser: <2 log økning i løpet av anvendt holdbarhetstid.

8 Anvendt holdbarhet kortere enn listeriaholdbarheten. Ved dokumentasjon av startantall <10 per gram og vekst <+2 log i belastningsforsøk, aksepteres inntil 100 L. monocytogenes per gram. Uten slik dokumentasjon, og ved valg av lengre holdbarhetstid enn listeriaholdbarheten, plasseres produktet i kategori 3. Kategori 3: L. monocytogenes vokser godt i produktet under standard lagringsbetingelser: >2 log økning i løpet av anvendt holdbarhetstid. Anvendt holdbarhet lengre enn listeriaholdbarheten. L. monocytogenes skal ikke påvises i 25 gram. Nedenfor vises et eksempel på hvordan resultatene fra belastningsforsøk kan rapporteres og hvordan virksomheten kan bruke resultatene til å fastsette anvendt holdbarhet og dermed programmets omfang for aktuelle produkter. Et eksempel på resultater fra belastningsforsøk Produkt Produkt A (uten lactat/acetat) Kategorisering av produkter basert på Listeriaholdbarhet Kategori 1 Maks +0,5 log innenfor anvendt holdbarhetstid Nei Kategori 2 Maks +2 log innenfor anvendt holdbarhetstid Gitt holdbarhet max 9 dager Kategori 3 > 2 log innenfor anvendt holdbarhetstid Ved holdbarhet >9 dager Produkt A (med lactat/acetat) Gitt holdbarhet max 21 dager Gitt holdbarhet dager Ved holdbarhet >50 dager Produkt B Nei Gitt holdbarhet max 15 dager Ved holdbarhet >15 dager Eksempel: belastningsforsøket viser en listeriaholdbarhet på 15 dager for produkt B. Ved valg av anvendt holdbarhet på maksimum 15 dager følges programmet for kategori 2, mens holdbarhet >15 dager forutsetter program for kategori Overvåkings- og kontrollprogrammet omfatter fire prøvetyper I følge de Mikrobiologiske kriteriene må alle virksomheter som produserer spiseklar mat etablere et overvåkings- og kontrollprogram for L. monocytogenes. Programmet må være risikobasert, det må fange opp den enkelte fabrikks utfordringer, og programmet må raskt kunne tilpasses når forutsetningene endres. Siden det ikke er mulig å garantere listeriafrihet gjennom omfattende sluttproduktkontroll, må programmet oppfattes som en HACCP-basert sjekk på om virksomhetens rutiner for god hygienisk praksis er effektive, og om de er blitt fulgt.

9 I følge de Mikrobiologiske kriterier fortalen pkt. 22 og artikkel 5.2, er det krav om prøvetaking fra foredlingsområdene og utstyret for å avdekke forekomst av L. monocytogenes. De fire prøvetypene: Miljøprøver Produktkontaktflateprøver Renholdsprøver Produktprøver Miljøprøver Dette er prøver fra deler av produksjonsmiljøet som ikke er i direkte kontakt med produktene (gulv, sluk, stativer, hjul, paller, styringspaneler mv). Miljøprøvene kan deles i linjerelaterte prøver og romrelaterte prøver. De romrelaterte prøvene speiler det hygieniske nivået i for eksempel et rom med flere pakkelinjer, mens de linjerelaterte prøvene viser den hygieniske tilstanden for hver enkelt produksjonseller pakkelinje. Funn i miljøprøver skal regnes som et tidlig varsel om risiko for at Listeria også kan forurense produktkontaktflater. Slike funn skal derfor alltid følges opp med rutinegjennomgang og sjekk av mulig rutinesvikt, samt korrigerende tiltak som ekstra vask og desinfeksjon av kjente kritiske punkter på linja. Etter korrigerende tiltak skal det tas nye prøver for å verifisere tilfredsstillende effekt av tiltakene. Miljøprøvene skal tas ut under drift, og minimum 2-3 timer etter oppstart av produksjon eller pakking fordi L. monocytogenes, som eventuelt gjemmer seg i vanskelig tilgjengelige hulrom langs linja, skal få tid til å lekke ut og bli tilgjengelige for prøvetaking. Produktkontaktflateprøver Dette er prøver av flater som er i direkte kontakt med produktene (transportbånd, kniver, vekter, trakter mv). Prøver fra siste kontaktflate før pakking skal alltid være med i programmet for å fange opp summen av flest mulig kontaktpunkter. Funn av L. monocytogenes i prøver av produktkontaktflater indikerer at risikoen for forurensning av produktet er til stede og at det må iverksettes tiltak for å forebygge videre spredning til produkt. Alvorlighetsgraden, og dermed avviksbehandlingen, varierer med produktkategori, og stiger med økende andel positive prøver i hver prøverunde, og dersom to eller flere etterfølgende prøverunder er positive Funn av Listeria i prøver av produktkontaktflater skal følges opp umiddelbart med utredning, tiltak og nye prøver for å verifisere effekten av tiltakene. Prøver av produktkontaktflater skal også tas ut under drift, minimum 2-3 timer etter oppstart av produksjon eller pakking. Renholdsprøver Dette er prøver som tas etter vask og desinfeksjon for å bekrefte at effekten er tilfredsstillende.

10 Faglig sett er det en utfordring at vaske- og desinfeksjonsmidler kan svekke Listeria slik at den blir vanskelig å påvise, selv om den overlever behandlingen og kan friskne til igjen under lagring av produktene. Rutinemessig listeriatesting på rengjorte flater kan derfor gi falsk trygghet. Derfor er det ikke nødvendig å teste for L. monocytogenes ved rutinemessig reinholdskontroll. Når en linje eller avdeling er i gult eller rødt nivå (se seinere, kapittel 6.6) som følge av funn av Listeria i produksjonsmiljøet, kan imidlertid listeriaprøver fra rengjorte flater være et nyttig supplement til prøver fra produksjonsmiljøet. Ved utredning av tilfeller hvor Listeria er vanskelig å bli kvitt er det nødvendig med ekstraordinære tiltak. Omfattende demontering av maskiner og utstyr mv utover vanlig rutine for å komme til på flater som ikke er tilgjengelig for rutinemessig reinhold kan hjelpe. Ved slike anledninger kan det også bli nødvendig med ekstratiltak i hele rommet eller avdelingen, ikke bare en konkret maskin. Dette omtales ofte som 0-stilling. Etter hvert som kritiske punkter langs linja avdekkes, må disse fjernes eventuelt vies spesiell oppmerksomhet ved vask, desinfeksjon og reinholdskontroll. Produktprøver Dette er prøver av ferdigpakkede produkter. Produktprøver kan gi ekstra trygghet på linjer hvor prøver fra miljø og produktkontaktflater viser kritiske hygieneutfordringer. Modellen forutsetter derfor at det tas prøver av produkter i rødt nivå (se trafikklysprinsippet i kapittel 6.6 og flytdiagrammene i kapittel 8) for spiseklare produkter i kategori 3. I praksis innføres et regime hvor produktene arresteres, hvert parti kontrolleres, og frigis eller avviksbehandles avhengig av analyseresultatene. Det presiseres at slike partier bare kan frigis dersom både prøvene av produkt (minimum fem prøveuttak) og produktkontaktflater er negative. I følge Mikrobiologiske kriterier, fortalens pkt. 5 og 23, og artikkel 4.1, skal prøving mot de mikrobiologiske kriteriene også utføres for å validere og verifisere at virksomhetens framgangsmåte basert på HACCP-prinsippene og god hygienepraksis fungerer tilfredsstillende. Verifiseringsprøving av sluttprodukt er beskrevet i retningslinjens kapittel 6.8.

11 6.6 Trafikklysprinsippet Modellen baseres på trafikklysprinsippet. Det betyr at innsats og korrigerende tiltak skal stå i forhold til aktuell risiko. Når overvåkingen dokumenterer endret risiko, skal tiltaksprogrammet korrigeres tilsvarende. Dette synliggjøres ved at aktuell avdeling eller produksjonslinje flyttes mellom grønt, gult, og rødt nivå avhengig av de løpende analyseresultatene. Modellen har risikobaserte kriterier for opptrapping av prøvetakingsfrekvens og tiltak på vei fra grønt til rødt nivå, og tilsvarende når det regnes som forsvarlig å nedgradere via gult til grønt nivå: Grønt nivå = fred => rutine Virksomheten har tilfredsstillende kontroll med listeriarisikoen. Rutinene følges og virker etter hensikten. Funn av L. monocytogenes i stikkprøver fra produksjonsmiljøet er imidlertid uønsket og skyldes rutinesvikt, men det skal ikke regnes som en krise. Bakterien finnes over alt og vil før eller siden bli påvist i alle anlegg. Det forutsettes imidlertid at hverdagsrutinene er gode nok til å fjerne evt. forurensning og hindre ny. Testing av samleprøver er tilstrekkelig for å dokumentere styring i grønt nivå. Positive funn fra to eller flere etterfølgende prøver indikerer imidlertid for dårlige rutiner => gult nivå Gult nivå = rutinesvikten utredes, omfanget kartlegges og tiltak iverksettes Funn i grønt nivå viser at hverdagsrutinene ikke er tilstrekkelige eller ikke følges. Grundigere utredning av situasjonen er nødvendig og effektive korrigerende tiltak må iverksettes. Utredning og dokumentasjon av effekten av korrigerende tiltak og nye rutiner krever utvidet prøvetaking/økt frekvens. Siden formålet er å finne de svake punktene på linja, er ikke samleprøver godt nok => individuelle prøver. Rødt nivå = krig. Situasjonen krever ekstreme tiltak (primært for kategori 3) Utredningen fra gult nivå og gjennomførte tiltak har ikke hatt tilsiktet effekt. Virksomheten må erkjenne at de har en uakseptabel listeriarisiko. Positive funn fra to eller flere etterfølgende prøver medfører flytting til rødt nivå I rødt nivå sikres produktene ved arrest, kontroll og frigivelse etter negative analyser av hver batch og samtidige analyser av produktkontaktflater. Miljøprøvene fortsetter som i gult nivå. Tredjeparts bistand (ekstern/intern) vurderes og produksjonslinja 0-stilles så langt dette er mulig. Ved mistanke om eller bekreftet sykdom hos mennesker koblet til dokumentert konta minasjon av anleggets produkter, styres overvåkingsnivået direkte i rødt nivå. Dette skjer uavhengig av produktkategori og gjelder både spiseklare og utilsiktet spiseklare produkter. 6.7 Dynamisk og fleksibel prøvetakingsplan I følge fortalen, pkt. 23, til de Mikrobiologiske kriterier er det den driftsansvarlige som avgjør hvor ofte det er nødvendig å foreta prøvetaking..innenfor rammene av sine framgangsmåter basert på HACCP-prinsipper og andre framgangsmåter for hygienekontroll. Programmet som beskrives i denne retningslinjen må derfor regnes som veiledende. Virksomheten må kartlegge evt. hygienisk svake punkter i rom og produksjonslinjer og sette opp en prøvetakingsplan tilpasset virksomhetens hygieneutfordringer. Planen må være tilstrekkelig dynamisk til å svare på dokumenterte endringer i risikobildet. Tabellen nedenfor viser hvordan dette kan løses:

12 Prøvetakingstabell for både miljø og produktkontaktflater Produkt Prøvetakingsfrekvens i uker Kategori Undergruppe Grønt nivå Samleprøver/ overvåking 1 Vokser ikke 2 Kan vokse 3 Vokser Gult nivå Individuelle prøver/ utredning Rødt nivå Individuelle prøver/ utredning Spiseklare Utilsiktet spiseklare Spiseklare Utilsiktet spiseklare Spiseklare 2 1 Daglig Utilsiktet spiseklare Det skal tas prøver av minimum 5 prøvepunkter per prøverunde. I grønt nivå som samleprøver (overvåking), i gult og rødt nivå som individuelle prøver/ enkeltprøver (utredning) Tabellen må regnes som veiledende Det går fram av tabellen at prøvetakingsfrekvensen er risikobasert og forskjellig for spiseklare og utilsiktet spiseklare produkter. I grønt nivå anbefales det at alle virksomheter følger tabellen. I gult og rødt nivå må opplegget tilpasses avhengig av produkt, prosess og lokale hygieneutfordringer. Man skal fortsatt prøveta både miljø og produktkontaktflater, men produktkontaktflateprøver på kritiske punkter prioriteres fordi det er resultatene fra disse som styrer overgangen mellom grønt, gult og rødt nivå (se også flytdiagrammene i kapittel 7). Ved funn av Listeria i miljø- eller produktkontaktflater skal det umiddelbart tas nye prøver etter at avvik er korrigert og ekstra vask og desinfeksjon er gjennomført. I slike tilfeller overstyres prøvetakingsfrekvensene i tabellen. Virksomheten skal sikre at analyseresultatene bearbeides og framstilles på en måte som sikrer lettvint oversikt over utviklingen over tid (per avdeling, linje og produkt).

13 6.8 Verifiseringsprøving av sluttprodukt Det presiseres at verifiseringsprøving av sluttprodukt utføres for å validere og verifisere at virksomhetens framgangsmåte basert på HACCP-prinsippene og god hygienepraksis fungerer tilfredsstillende. Dette er ikke ordinære overvåkingsprøver, men verktøy som skal verifisere at virksomhetens program er basert på gode faglige forutsetninger. Virksomheten må sette opp et verifiseringsprogram tilpasset produktportefølje og hygieniske utfordringer, og verifiseringsresultatene må dokumenteres og bearbeides. For å sikre et rasjonelt prøvetakings- og analyseopplegg kan prøvene fryses og analyseres batchvis, for eksempel hvert kvartal. Funn av L. monocytogenes i verifiseringsprøvene i mengder som viser avvik i forhold til de oppsatte prinsippene for aktuell produktkategori, krever videre utredning og eventuell revisjon av virksomhetens program for aktuelt produkt/pakkelinje. Følgende prinsipper i programmet må verifiseres: 1. At varmebehandlingen har vært korrekt Verifiseres ved måling eller overvåking av tid og temperatur i varmebehandlingsprosessen for å sikre at eventuell råvareforurensning med L. monocytogenes drepes i prosessen. 2. At produktkategoriseringen er korrekt => basert på gode faglige vurderinger Kategoriseringen deler produktene i risikokategorier som viser om L. monocytogenes kan vokse utover kravene i de mikrobiologiske kriteriene. Verifiseres ved: uttak av produktprøver for kvantitativ analyse av L. monocytogenes fra linjer for produkter i kategori to som har stått i gult nivå i mer enn fire uker. Prøvetakingen gjøres på produksjons-/pakkedag, samtidig med rutinemessig prøvetaking i produksjonsmiljøet, og ved utløpet av holdbarhetstida uttak av produktprøver for kvantitativ analyse av L. monocytogenes fra linjer for utilsiktet spiseklar mat i kategori tre som har stått i gult nivå i mer enn fire uker. Prøvetakingen gjøres på produksjons-/pakkedag, samtidig med rutinemessig prøvetaking i produksjonsmiljøet, og ved utløpet av holdbarhetstida 3. At en eventuell produktforurensning på pakketidspunktet vil være lav Vekstvurderingene baseres på erfaringen at en eventuell produktforurensning på pakketidspunktet vanligvis vil være <10 kde (kolonidannede enhet) L. monocytogenes per gram. I praksis vist ved at kvalitativ analyse kan ha vært positiv, mens kvantitativ analyse av samme produkt vanligvis har vært negativ. Ved beregningen av listeriaholdbarheten settes derfor en tenkt startforurensning til 1 kde L. monocytogenes per gram. Verifiseres ved: uttak av produktprøver for kvantitativ analyse av L. monocytogenes fra alle partier hvor det blir påvist L. monocytogenes ved interne eller eksterne analyser. Prøveuttak på produksjons-/pakkedag og ved utløpet av holdbarhetstida.

14 4. Prøver fra produksjonsmiljøet er mest følsomme hygieneindikator Modellen forutsetter at produktprøvene vil være negative så lenge miljøprøver og produktkontaktflateprøver er negative. Verifiseres ved: tilfeldige uttak av produktprøver for kvantitativ analyse av L. monocytogenes fra linjer som står i grønt nivå. Prøvetakingen gjøres samme dag som det gjennomføres rutinemessig prøvetaking i produksjonsmiljøet. Prøvetakingen rulleres mellom produksjons-/pakkelinjene, slik at det gjennomføres minst én verifiseringsprøve per år av hver linje. Funn av L. monocytogenes i produktprøvene, samtidig med negative prøver fra produksjonsmiljøet, viser mangler i prøvetakingsopplegget fra produksjonsmiljøet. Eventuelle tiltak gjøres avhengig av produktkategori og analyseresultat. 7 Flytdiagrammer for illustrasjon av programmet Følgende flytdiagrammer illustrerer arbeids- og tiltaksflyten ved gjennomføring av overvåkings- og kontrollprogrammet. Det første, grunnleggende flytdiagrammet illustrerer den generelle arbeids- og tiltaksflyten for alle produktkategorier; både for spiseklare og utilsiktet spiseklare produkter. Dette må ses i sammenheng med prøvetakingsplanen i kapittel 6.7. Det er den risikobaserte prøvetakingsplanen som styrer omfanget av programmet for de forskjellige produktkategoriene.

15 Siden den høyeste risikoen i programmet er forbundet med spiseklare produkter i kategori 3, kreves det produkttesting som rutine for denne produktkategorien når tiltak i gult nivå ikke gir ønskede resultater. Etter to positive prøverunder fra linje/avdeling i gult nivå oppgraderes risikoen til rødt nivå for denne produktgruppen. Dette innebærer at alle partier av aktuelle produkter arresteres og analyseres for L. monocytogenes. Arresterte partier kan bare frigis ved negative analyser, forutsatt at samtidige analyser fra produktkontaktflater også er negative. Positive produkter destrueres. 8 Hygienemerking av produkter som utilsiktet kan oppfattes som spiseklare I følge fortalen, pkt. 21, til de Mikrobiologiske kriterier, er det krav om en bruksanvisning på næringsmiddelets etikett dersom forsvarlig bruk av næringsmiddelet ellers ikke er mulig. Driftsansvarlige for næringsmiddelforetak må ta hensyn til slike bruksanvisninger når det skal fastsettes hensiktsmessig prøvetakingsfrekvens for undersøkelse på grunnlag av mikrobiologiske kriterier. I praksis betyr dette at dersom driftsansvarlige velger et mindre omfattende OKprogram for produkter som utilsiktet kan bli oppfattet som spiseklare enn for spiseklare produkter, må slike produkter merkes på en måte som sikrer at forbrukerne gir produktene en varmebehandling før servering som sikrer drap av evt. forekommende L. monocytogenes. Kjøttbransjens organisasjoner har valgt å standardisere dette budskapet gjennom setningen: Må gjennomvarmes før servering.

16 Setningen skal framheves i forhold til omgivende tekst ved bruk av annen skrift, annen skriftstørrelse, farge eller lignende. Setningen skal plasseres i tilknytning til tilberedningstipsene som skal angi hvilken/hvilke varmebehandlingsmetoder som anbefales. Når dette er relevant skal det gis konkrete råd om tid og temperatur ved tilberedningen. Det følger av ovenstående at dersom slik merking mangler, må virksomheten inkludere de aktuelle produktene i programmet for spiseklare produkter. 9 Gyldighet Den norske kjøttbransjes retningslinje for overvåking og kontroll av L. monocytogenes i spiseklare produkter ble vedtatt som en bransjeavtale av Bransjestyret. Retningslinjen ble innsendt til Mattilsynet for vurdering som Nasjonal retningslinje jfr Forskrift nr 1623 om næringsmiddelhygiene (næringsmiddelhygieneforskriften) vedlegg 1, artikkel 8. Mattilsynet ga xx.xx.201x retningslinjen sin anerkjennelse som Nasjonal retningslinje.

Prøvetaking, kritiske kontrollpunkter og HACCP Generelt. Heidi Camilla Sagen Fagsjef Mikrobiologi

Prøvetaking, kritiske kontrollpunkter og HACCP Generelt. Heidi Camilla Sagen Fagsjef Mikrobiologi Prøvetaking, kritiske kontrollpunkter og HACCP Generelt Heidi Camilla Sagen Fagsjef Mikrobiologi Trygt og effektivt prøveuttak TRYGG MAT MED RIKTIG KVALITET Riktige og representative resultater (Prøvetakingsplan)

Detaljer

Økt kontroll med Listeria i laksenæringen

Økt kontroll med Listeria i laksenæringen Økt kontroll med Listeria i laksenæringen Forslag til innhold i bransjeveileder Even Heir, Nofima even.heir@nofima.no 25.09.2014 1 Listeria monocytogenes En av de største mikrobiologiske utfordringene

Detaljer

KJØTTETS TILSTAND 2010 STATUS I NORSK KJØTT- OG EGGPRODUKSJON

KJØTTETS TILSTAND 2010 STATUS I NORSK KJØTT- OG EGGPRODUKSJON KJØTTETS TILSTAND 2010 STATUS I NORSK KJØTT- OG EGGPRODUKSJON INNHOLD ARTIKLER S. 6 DYREVELFERD Nye driftsformer for verpehøner S. 12 OPTIMALISERING Lean, mean, money machine S. 18 MATTRYGGHET En tøff

Detaljer

Prøvetaking - kjøtt: Risikovurdering og prøvetakingsregimer

Prøvetaking - kjøtt: Risikovurdering og prøvetakingsregimer Prøvetaking - kjøtt: Risikovurdering og prøvetakingsregimer Norge rundt med Nortura Nøkkeltall Ca. 22 milliarder kroner i årsomsetning (2014) Årsproduksjon på ca. 230 000 tonn slakt og 42 000 tonn egg

Detaljer

DEN NORSKE KJØTT- OG FJØRFEBRANSJENS RETNINGSLINJE FOR EGG

DEN NORSKE KJØTT- OG FJØRFEBRANSJENS RETNINGSLINJE FOR EGG DEN NORSKE KJØTT- OG FJØRFEBRANSJENS RETNINGSLINJE FOR EGG 22.desember 2011 DEN NORSKE KJØTT- OG FJØRFEBRANSJENS RETNINGSLINJE FOR EGG Innholdsfortegnelse 1. Formål... 4 2. Virkeområde... 4 3. Definisjoner...

Detaljer

DEN NORSKE KJØTTBRANSJES RETNINGSLINJE AV 14.06. NOVEMBER

DEN NORSKE KJØTTBRANSJES RETNINGSLINJE AV 14.06. NOVEMBER DEN NORSKE KJØTTBRANSJES RETNINGSLINJE AV 14.06.2012 FOR SIKRING AV HYGIENISK RÅVAREKVALITET VED SLAKTING AV STORFE, SAU OG GRIS (HYGIENISK RÅVAREKVALITET) 8. NOVEMBER 2012 Utarbeidet av: Animalia, KLF

Detaljer

Bedre renhold kan gi økt kontroll med Listeria i laksenæringen

Bedre renhold kan gi økt kontroll med Listeria i laksenæringen Bedre renhold kan gi økt kontroll med Listeria i laksenæringen Even Heir, Nofima 07.11.2013 1 Listeria: en utfordring for norsk laksenæring Gir opphav til alvorlig sykdom Krav til trygg mat Myndighetskrav

Detaljer

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1020/2008. av 17. oktober 2008

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1020/2008. av 17. oktober 2008 26.3.2015 Nr. 18/43 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1020/2008 2015/EØS/18/10 av 17. oktober 2008 om endring av vedlegg II og III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 853/2004 om fastsettelse

Detaljer

MIN STORKJØKKENLEVERANDØR:

MIN STORKJØKKENLEVERANDØR: Versjon 2, februar 2011 MIN STORKJØKKENLEVERANDØR: TEMAHEFTER Bransjeforening for Storkjøkkenleverandører i Norge BFSN har utarbeidet flere temahefter. Disse kan bestilles hos BFSN sine medlemsbedrifter.

Detaljer

Hvordan sikre at lang holdbarhet ikke går på akkord med trygg mat

Hvordan sikre at lang holdbarhet ikke går på akkord med trygg mat Hvordan sikre at lang holdbarhet ikke går på akkord med trygg mat Askild Holck Matvettseminar 11. Mars 17.03.2015 1 Trender som gir ekstra holdbarhetsutfordringer Helse: Lavere nivåer av NaCl, sukker og

Detaljer

Laksefilet får bedre holdbarhet og kvalitet med god hygiene. Solveig Langsrud

Laksefilet får bedre holdbarhet og kvalitet med god hygiene. Solveig Langsrud Laksefilet får bedre holdbarhet og kvalitet med god hygiene Solveig Langsrud Prosjekt 900938: Produksjonshygiene og holdbarhet av pre-rigor laksefilet, 2013-2015 Rapporter med detaljer på www.fhf.no Kortversjon

Detaljer

Tiltak for økt kontroll med Listeria i laksenæringen

Tiltak for økt kontroll med Listeria i laksenæringen Tiltak for økt kontroll med Listeria i laksenæringen Even Heir even.heir@nofima.no 08.10.2014 1 Organisering av prosjektet Forskningsprosjekt over 4 år: Prosjektslutt 2014 Finansiering FHF Deltagere Laksenæringen

Detaljer

Den norske kjøtt- og eggbransjes retningslinje for dyrevelferdsprogram slaktekylling

Den norske kjøtt- og eggbransjes retningslinje for dyrevelferdsprogram slaktekylling Den norske kjøtt- og eggbransjes retningslinje for dyrevelferdsprogram slaktekylling Anbefalt av bransjestyret 9.4.2013 Anerkjent av Mattilsynet 6.6.2013 Den norske kjøtt- og eggbransjes retningslinje

Detaljer

Nedenfor gjengis EØS-avtalen vedlegg I kapittel I del 6.2 nr. 52 (forordning (EF) nr. 2073/2005).

Nedenfor gjengis EØS-avtalen vedlegg I kapittel I del 6.2 nr. 52 (forordning (EF) nr. 2073/2005). Nedenfor gjengis EØS-avtalen vedlegg I kapittel I del 6.2 nr. 52 (forordning (EF) nr. 2073/2005). KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 2073/2005 av 15. november 2005 om mikrobiologiske kriterier for næringsmidler

Detaljer

Lover og forskrifter. Forskrifter om næringsmiddelhygiene og internkontroll og ulike særforskrifter om hygiene Mattilsynet

Lover og forskrifter. Forskrifter om næringsmiddelhygiene og internkontroll og ulike særforskrifter om hygiene Mattilsynet Lover og forskrifter Forskrifter om næringsmiddelhygiene og internkontroll og ulike særforskrifter om hygiene 1 Lover og forskrifter - næringsmiddelhygiene Innhold UTVIKLING AV REGELVERK...2 FORSKRIFT

Detaljer

Legionella sykehjem prosjekt 2013

Legionella sykehjem prosjekt 2013 prosjekt 2013 Helse- og miljøtilsyn Salten IKS Notveien 17, 8013 Bodø Tlf. 40 00 77 77 e-post: post@hmts.no Org.nr. 986 504 907 www.hmts.no Saksbehandler: Kurt Stien direkte telefon:98223930 e-post: ks@hmts.no

Detaljer

Hygienepakken og sjømatproduksjon - hva er nytt?

Hygienepakken og sjømatproduksjon - hva er nytt? Hygienepakken og sjømatproduksjon - hva er nytt? Sylvi Anita Olsen Mattilsynet, Hovedkontoret FHL fagdag: Tromsø 11. februar 2008 Oversikt over presentasjonen Gjenværende forskrifter - Fiskekvalitetsforskriften/

Detaljer

Listeria i sjømatproduksjon. kartlegging av risikoforhold og tiltak

Listeria i sjømatproduksjon. kartlegging av risikoforhold og tiltak Listeria i sjømatproduksjon kartlegging av risikoforhold og tiltak Solveig Langsrud, Anlaug Hansen, Elin Røssvoll, Trond Møretrø & Even Heir Nofima Mat AS even.heir@nofima.no 03.06.2010 1 Bakgrunn Produsenter

Detaljer

Den norske kjøttbransjes retningslinje. for trygg produksjon av spekepølse, utbenet spekemat og hel spekemat

Den norske kjøttbransjes retningslinje. for trygg produksjon av spekepølse, utbenet spekemat og hel spekemat Den norske kjøttbransjes retningslinje for trygg produksjon av spekepølse, utbenet spekemat og hel spekemat Dato: 08.04.2008 Avtale om Den norske kjøttbransjes retningslinje for trygg produksjon av spekepølse,

Detaljer

Krav til næringsmiddelvirksomheter. Silvia Wathne Seniorinspektør Mattilsynet

Krav til næringsmiddelvirksomheter. Silvia Wathne Seniorinspektør Mattilsynet Krav til næringsmiddelvirksomheter Silvia Wathne Seniorinspektør Mattilsynet Kort om meg - Seniorinspektør ved avdeling Sør-Rogaland, Sirdal og Flekkefjord siden 2008. - Bachelorgrad i Næringsmiddelteknologi

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og drikke

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og drikke RADISSON BLU HOTEL TROMSØ Postboks 928 9259 TROMSØ Deres ref: Vår ref: 2014/222916 Dato: 02.10.2014 Org.nr: 985399077 TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering

Detaljer

Brita Næss Fagsjef gj Trygg Mat, Eurofins Norsk Matanalyse www.matanalyse.no

Brita Næss Fagsjef gj Trygg Mat, Eurofins Norsk Matanalyse www.matanalyse.no God hygiene trygge produkter Brita Næss Fagsjef gj Trygg Mat, Eurofins Norsk Matanalyse www.matanalyse.no Dagens tekst Biologisk i fare mikroorganismer i Personlig hygiene Renhold og desinfeksjon Regelverk

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/312R0225.lbjo OJ L 77/12, p. 1-5 COMMISSION REGULATION (EU) No 225/2012 of 15 March 2012 amending Annex II to Regulation (EC) No 183/2005 of the European Parliament and of the Council as regards the

Detaljer

Listeria i sushi. Januar 2008. Bjørn T. Lunestad 1) og Taran Skjerdal 2)

Listeria i sushi. Januar 2008. Bjørn T. Lunestad 1) og Taran Skjerdal 2) Listeria i sushi - sluttrapport fra prosjekt gjennomført av Veterinærinstituttet (Oslo) og Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (Bergen). Januar 2008 Bjørn T. Lunestad 1) og Taran Skjerdal

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og drikke

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og drikke ISS FACILITY SERVICES AS AVD 471014 SYDSPISSEN HOTELL STRANDV 166 9006 TROMSØ Deres ref: Vår ref: 2014/222309 Dato: 02.10.2014 Org.nr: 985399077 TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning

Detaljer

Renhold, hygiene og kvalitet

Renhold, hygiene og kvalitet Som forbrukere blir vi i vår del av verden mer og mer bevisste på hva vi spiser og drikker og hva maten inneholder. Samtidig er det viktig for oss å vite at maten vi spiser er trygg. Trygg mat vil si at

Detaljer

Formål med prøvetaking Planlegging Sted Utstyr Forholdsregler Når Hvem Hvordan. Taran Skjerdal

Formål med prøvetaking Planlegging Sted Utstyr Forholdsregler Når Hvem Hvordan. Taran Skjerdal Formål med prøvetaking Planlegging Sted Utstyr Forholdsregler Når Hvem Hvordan Taran Skjerdal Vil du virkelig ta prøve? Prøver er nyttige, men har begrensninger: Ujevn fordeling av agens i partiet: Ikke

Detaljer

RAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og drikke

RAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og drikke AMALIE HOTEL POSTBOKS 14 9251 TROMSØ Deres ref: Vår ref: 2014/220969 Dato: 01.10.2014 Org.nr: 985399077 RAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og drikke Mattilsynet

Detaljer

Hvordan bli kvitt Listeria - i produksjonsmiljøet - på laks. Solveig Langsrud

Hvordan bli kvitt Listeria - i produksjonsmiljøet - på laks. Solveig Langsrud Hvordan bli kvitt Listeria - i produksjonsmiljøet - på laks Solveig Langsrud Hva gjøres ved funn av Listeria i miljø? Du finner Listeria på renholdsprøver / Listeria-prøver tatt under produksjon. Hva gjør

Detaljer

RAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og drikke

RAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og drikke CIRCA AS Postboks 428 9255 TROMSØ Deres ref: Vår ref: 2014/220480 Dato: 01.10.2014 Org.nr: 985399077 RAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og drikke Mattilsynet

Detaljer

Listeria monocytogenes og laks myndighetskravene er forskjellige! Gardermoen 7. oktober 2014

Listeria monocytogenes og laks myndighetskravene er forskjellige! Gardermoen 7. oktober 2014 Listeria monocytogenes og laks myndighetskravene er forskjellige! Gardermoen 7. oktober 2014 Hvordan jobber FHL for å sikre forutsigbarhet og lik risikoforståelse i alle markeder? Mattrygghet og global

Detaljer

Er det mulig å kvitte seg med bakterier som begrenser holdbarhet på fersk laksefilet?

Er det mulig å kvitte seg med bakterier som begrenser holdbarhet på fersk laksefilet? Er det mulig å kvitte seg med bakterier som begrenser holdbarhet på fersk laksefilet? Solveig Langsrud Prosjekt 900938: Produksjonshygiene og holdbarhet av pre-rigor laksefilet Koordinator FHF: Kristian

Detaljer

Nedenfor gjengis til informasjon EØS-avtalen vedlegg I kapittel I del 7.2 (forordning (EF) nr. 79/2005) slik Mattilsynet tolker denne del av

Nedenfor gjengis til informasjon EØS-avtalen vedlegg I kapittel I del 7.2 (forordning (EF) nr. 79/2005) slik Mattilsynet tolker denne del av Nedenfor gjengis til informasjon EØS-avtalen vedlegg I kapittel I del 7.2 (forordning (EF) nr. 79/2005) slik Mattilsynet tolker denne del av EØS-avtalen med de endringer og tillegg som følger av EØS-tilpasningen

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og drikke

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og drikke LOTUS VIN OG MATHUS AS Postboks 357 9254 TROMSØ Deres ref: Vår ref: 2014/222693 Dato: 03.10.2014 Org.nr: 985399077 TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og drikke

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og drikke BURGER KING AVD 5027 HULDERV Huldervegen 6 9016 TROMSØ Deres ref: Vår ref: 2014/223291 Dato: 06.10.2014 Org.nr: 985399077 TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering

Detaljer

RAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og drikke

RAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og drikke QUALITY HOTEL SAGA Postboks 43 / 44 9251 TROMSØ Deres ref: Vår ref: 2014/218866 Dato: 29.09.2014 Org.nr: 985399077 RAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og

Detaljer

Kan overgang fra "siste forbruksdag" til "best før" gi mindre matsvinn? Beate Furuto Folgerø, Kvalitetssjef produkt, Nortura SA

Kan overgang fra siste forbruksdag til best før gi mindre matsvinn? Beate Furuto Folgerø, Kvalitetssjef produkt, Nortura SA Kan overgang fra "siste forbruksdag" til "best før" gi mindre matsvinn? Beate Furuto Folgerø, Kvalitetssjef produkt, Nortura SA Først: Nortura på 30 sekunder 17.03.2015 2 Norge rundt med Nortura Nøkkeltall

Detaljer

Hygienekurs for offshore ansatte Tid: 5.- 7. november 2014 Sted: Måltidets Hus, Stavanger

Hygienekurs for offshore ansatte Tid: 5.- 7. november 2014 Sted: Måltidets Hus, Stavanger Hygienekurs for offshore ansatte Tid: 5.- 7. november 2014 Sted: Måltidets Hus, Stavanger Matforpleiningen innen catering og storkjøkken er meget sårbar. Skiftordninger på kjøkkenet gjør at personlig hygiene

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og drikke

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og drikke 2 BRØDRE POLARSENTRET Postboks 2615 9273 TROMSØ Deres ref: Vår ref: 2014/219527 Dato: 30.09.2014 Org.nr: 985399077 TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av

Detaljer

Hygienekurs for offshore ansatte Tid: 14.- 16. oktober 2015 Sted: Måltidets Hus, Stavanger

Hygienekurs for offshore ansatte Tid: 14.- 16. oktober 2015 Sted: Måltidets Hus, Stavanger Hygienekurs for offshore ansatte Tid: 14.- 16. oktober 2015 Sted: Måltidets Hus, Stavanger Matforpleiningen innen catering og storkjøkken er meget sårbar. Skiftordninger på kjøkkenet gjør at personlig

Detaljer

Legionella sykehjem prosjekt 2014

Legionella sykehjem prosjekt 2014 sykehjem prosjekt 2014 Helse- og miljøtilsyn Salten IKS Notveien 1, 013 Bodø Tlf. 40 00 e-post: post@hmts.no Org.nr. 96 504 90 www.hmts.no Saksbehandler: Kurt Stien direkte telefon:9223930 e-post: ks@hmts.no

Detaljer

RAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og drikke

RAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og drikke GRAND NORDIC HOTEL TROMSØ Storgta 44 9008 Tromsø Deres ref: Vår ref: 2014/233027 Dato: 16.10.2014 Org.nr: 985399077 RAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og

Detaljer

Nedenfor gjengis til informasjon EØS-avtalen vedlegg I kapittel I del 7.2 (forordning (EF) nr. 811/2003) slik Mattilsynet tolker denne del av

Nedenfor gjengis til informasjon EØS-avtalen vedlegg I kapittel I del 7.2 (forordning (EF) nr. 811/2003) slik Mattilsynet tolker denne del av Nedenfor gjengis til informasjon EØS-avtalen vedlegg I kapittel I del 7.2 (forordning (EF) nr. 811/2003) slik Mattilsynet tolker denne del av EØS-avtalen med de endringer og tillegg som følger av EØS-tilpasningen

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og drikke

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og drikke RICA ISHAVSHOTEL TROMSØ Postboks 196 9252 TROMSØ Deres ref: Vår ref: 2014/220459 Dato: 01.10.2014 Org.nr: 985399077 TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av

Detaljer

Mattilsynets tilsynsprosjekt drikkevann 2012 - erfaringer så langt fra tilsyn med ledningsnett

Mattilsynets tilsynsprosjekt drikkevann 2012 - erfaringer så langt fra tilsyn med ledningsnett Mattilsynets tilsynsprosjekt drikkevann 2012 - erfaringer så langt fra tilsyn med ledningsnett VA-dagene på Vestlandet 2012 Haugesund 20.9.2012 May Britt Dahle Seniorrådgiver/prosjektleder Mattilsynet

Detaljer

Matindustriens Opplæringskontor i Oslo og Akershus OPPLÆRINGSBOK FOR INDUSTRIELL MATPRODUKSJON

Matindustriens Opplæringskontor i Oslo og Akershus OPPLÆRINGSBOK FOR INDUSTRIELL MATPRODUKSJON Matindustriens Opplæringskontor i Oslo og Akershus OPPLÆRINGSBOK FOR INDUSTRIELL MATPRODUKSJON FMO - Foreningen for Matfagenes Opplæringskontorer Side 1 av 40 Gjennomføringsskjema for opplæring i bedrift

Detaljer

Fleksibilitetens bakside Nordisk tilsynskonferanse Finnland, februar 2012

Fleksibilitetens bakside Nordisk tilsynskonferanse Finnland, februar 2012 Miljø- og hygienekontrollen i Reykjavik - mattilsynet Fleksibilitetens bakside Nordisk tilsynskonferanse Finnland, februar 2012 Óskar Ísfeld Sigurðsson Leder for avdeling for mattilsyn i Reykjavik Næringsmiddelhygieneforskriften

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og drikke

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og drikke COOP NORD SA AVD 5034 OBS TROMSØ KAFÉ Heilovegen 4 9015 TROMSØ Deres ref: Vår ref: 2014/219519 Dato: 30.09.2014 Org.nr: 985399077 TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning

Detaljer

Prøvetakingsplan( 1 ) Grenseverdier( 2 ) Referansemetode for analyse( 3 ) n c m M

Prøvetakingsplan( 1 ) Grenseverdier( 2 ) Referansemetode for analyse( 3 ) n c m M 1.7. Mekanisk utbeinet kjøtt (MSM)( 9 ) 1.8. Kjøttprodukter som er beregnet på å spises rå, unntatt produkter 1.9. Kjøttprodukter fra fjørfe som er beregnet på å spises kokt eller stekt Salmonella 5 0

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og drikke

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og drikke DOLLY DIMPLES DRIFT AS AVD JEKTA Stakkevollvegen 68 9010 TROMSØ Deres ref: Vår ref: 2014/219161 Dato: 30.09.2014 Org.nr: 985399077 TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning

Detaljer

Hygienekurs for offshore ansatte Tid: 19.- 21. januar 2011 Sted: Måltidets Hus, Stavanger

Hygienekurs for offshore ansatte Tid: 19.- 21. januar 2011 Sted: Måltidets Hus, Stavanger Hygienekurs for offshore ansatte Tid: 19.- 21. januar 2011 Sted: Måltidets Hus, Stavanger Matforpleiningen innen catering og storkjøkken er meget sårbar. Skiftordninger på kjøkkenet gjør at personlig hygiene

Detaljer

Lover og forskrifter. Forskrifter om næringsmiddelhygiene og internkontroll og ulike særforskrifter om hygiene Atle Wold, Mattilsynet

Lover og forskrifter. Forskrifter om næringsmiddelhygiene og internkontroll og ulike særforskrifter om hygiene Atle Wold, Mattilsynet Lover og forskrifter Forskrifter om næringsmiddelhygiene og internkontroll og ulike særforskrifter om hygiene, Mattilsynet 2005 1 Lover og forskrifter - næringsmiddelforskrifter Innhold FORSKRIFT OM NÆRINGSMIDDELHYGIENE

Detaljer

Status for vannverkene i MR mht. godkjenning, vannbehandling, beredskap mv

Status for vannverkene i MR mht. godkjenning, vannbehandling, beredskap mv Status for vannverkene i MR mht. godkjenning, vannbehandling, beredskap mv Ola Krogstad Seniorrådgiver Mattilsynet, DK Romsdal Gratulasjon Vi gratulerer Åndalsnes og Isfjorden med god drift og godt vann,

Detaljer

VEILEDER KSL-STANDARD. 10 - Honning. Versjon 11, oktober 2015 bokmål

VEILEDER KSL-STANDARD. 10 - Honning. Versjon 11, oktober 2015 bokmål KSL-STANDARD Versjon 11, oktober 2015 bokmål VEILEDER 10 - Honning Foto: Eli Åsen KSL-standarden består av både sjekklister og veiledere, som begge skal benyttes ved egenrevisjon. Veiledning til sjekklisten

Detaljer

Risikobasert prøvetaking på ledningsnett

Risikobasert prøvetaking på ledningsnett VA-dagene Innlandet 9. og 10. November 2010 Risikobasert prøvetaking på ledningsnett Elisabeth Harrang Seniorinspektør Mattilsynet Distriktskontoret for Valders og Gjøvikregionen, kontorsted Gjøvik 61

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og drikke

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og drikke TANGS RESTAURANT AS Bankgata 7 9008 TROMSØ Deres ref: Vår ref: 2014/220485 Dato: 01.10.2014 Org.nr: 985399077 TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat

Detaljer

NOR/305R2076.00T OJ L 338/05, p. 83-88

NOR/305R2076.00T OJ L 338/05, p. 83-88 NOR/305R2076.00T OJ L 338/05, p. 83-88 Commission Regulation (EC) No 2076/2005 of 5 December 2005 laying down transitional arrangements for the implementation of Regulations (EC) No 853/2004, (EC) No 854/2004

Detaljer

Hygiene - hvilke regler gjelder for servering i skolekantiner/matboder

Hygiene - hvilke regler gjelder for servering i skolekantiner/matboder Hygiene - hvilke regler gjelder for servering i skolekantiner/matboder 5. Februar 2015 Mattilsynet ved seniorinspektør Merete Christiansen Dette skal jeg si noe om: Fokus på hvilke rutiner det er viktig

Detaljer

Analyser av kvalitet på råvann og renset vann

Analyser av kvalitet på råvann og renset vann Analyser av kvalitet på råvann og renset vann VA-dagene Haugesund, 10. September 2014 Helene Lillethun Botnevik Eurofins Environment Testing Norway AS 08 September 2014 www.eurofins.no Disposisjon Bakgrunn

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og drikke

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og drikke KAFFEBØNNA STORTORGET AS Postboks 582 9256 TROMSØ Deres ref: Vår ref: 2014/221920 Dato: 03.10.2014 Org.nr: 985399077 TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og drikke

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og drikke RISØ MAT & KAFFEBAR AS Strandgata 32 9008 TROMSØ Deres ref: Vår ref: 2014/220488 Dato: 02.10.2014 Org.nr: 985399077 TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av

Detaljer

Even Heir, Solveig Langsrud og Therese Hagtvedt

Even Heir, Solveig Langsrud og Therese Hagtvedt Veiledning for forebygging, overvåking og fjerning av listeria i laksenæringen En leveranse i prosjektet «Tiltak for økt kontroll med listeria i laksenæringen» FHF # 900521 - januar 2015 Even Heir, Solveig

Detaljer

NOR/300R0645.00T OJ L 78/00, p. 7-9

NOR/300R0645.00T OJ L 78/00, p. 7-9 NOR/300R0645.00T OJ L 78/00, p. 7-9 Commission Regulation (EC) No 645/2000 of 28 March 2000 setting out detailed implementing rules necessary for the proper functioning of certain provisions of Article

Detaljer

Sporing og merking. Merking

Sporing og merking. Merking Sporing og merking Mange forbrukere i vår del av verden blir mer og mer bevisste på hva de spiser og drikker. De vet hvilke næringsstoffer de trenger, og ønsker enkelt og raskt å få nødvendig informasjon

Detaljer

Nr. 15/36 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2003/40/EF. av 16. mai 2003

Nr. 15/36 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2003/40/EF. av 16. mai 2003 Nr. 15/36 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 23.3.2006 KOMMISJONSDIREKTIV 2003/40/EF 2006/EØS/15/10 av 16. mai 2003 om fastsettelse av listen over, grenseverdier for konsentrasjon av og krav

Detaljer

Miljøenheten. Hygienekrav og smittevern i barnehager/sfo

Miljøenheten. Hygienekrav og smittevern i barnehager/sfo Miljøenheten Hygienekrav og smittevern i barnehager/sfo Foto: Carl-Erik Eriksson Rune Berg, rådgiver Miljøenheten Ansatt i Miljøenheten siden 15.aug. 2013 Bakgrunn fra Mattilsynet Jobbet som kvalitetskoordinator

Detaljer

Kan metoder for behandling av laks gi økt kontroll med Listeria?

Kan metoder for behandling av laks gi økt kontroll med Listeria? Kan metoder for behandling av laks gi økt kontroll med Listeria? FHF Havbruk: Samling 13. 14. oktober Scandic Hotell Gardermoen Even Heir, Nofima Listeria fra røkt laks årsak til sykdomstilfeller og dødsfall

Detaljer

Den midlertidige forskriften gjelder som et tillegg til de regler som allerede gjelder for denne type anlegg.

Den midlertidige forskriften gjelder som et tillegg til de regler som allerede gjelder for denne type anlegg. Tekniske bedrifters Landforening Ventilasjons- og rørentreprenørenes landsforening Kulde- og varmepumpeentreprenørnes landsforening Kjemikalieleverandørenes forening Næringslivets hovedorganisasjon Handels-

Detaljer

Mattilsynets kampanje med fokus på ledningsnettet Tilsynskampanjen 2006/2007. Eli Thompson Mattilsynet Distriktskontoret for Aust-Agder

Mattilsynets kampanje med fokus på ledningsnettet Tilsynskampanjen 2006/2007. Eli Thompson Mattilsynet Distriktskontoret for Aust-Agder Mattilsynets kampanje med fokus på ledningsnettet Tilsynskampanjen 2006/2007 Eli Thompson Mattilsynet Distriktskontoret for Aust-Agder MATTILSYNETS KAMPANJE I 2006/ 2007 Landsomfattende tilsynskampanje:

Detaljer

A V T A L E. Om frivillig merkeordning av kjøtt og kjøttprodukter

A V T A L E. Om frivillig merkeordning av kjøtt og kjøttprodukter A V T A L E Om frivillig merkeordning av kjøtt og kjøttprodukter inngått mellom Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund og. A V T A L E Mellom Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund (KLF) og. (bedriften)

Detaljer

2.10.2003 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EØS-ORGANER EØS-KOMITEEN EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2001/46/EF. av 23.

2.10.2003 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EØS-ORGANER EØS-KOMITEEN EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2001/46/EF. av 23. Nr. 49/1 EØS-ORGANER EØS-KOMITEEN EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2001/46/EF 2003/EØS/49/01 av 23. juli 2001 om endring av rådsdirektiv 95/53/EF om fastsettelse av prinsippene for organisering av offentlige

Detaljer

Introduksjon til dekontaminering

Introduksjon til dekontaminering Grunnkurs i dekontaminering 5.11.2015 Introduksjon til dekontaminering Linda Ashurst Nasjonal kompetanstjeneste for dekontaminering Avd for smittevern Formål med dekontaminering av medisinsk utstyr Pasienter

Detaljer

NOR/311R0835.lbjo OJ L 215/11, p. 4-8 COMMISSION REGULATION (EU) No 835/2011 of 19 August 2011 amending Regulation (EC) No 1881/2006 as regards

NOR/311R0835.lbjo OJ L 215/11, p. 4-8 COMMISSION REGULATION (EU) No 835/2011 of 19 August 2011 amending Regulation (EC) No 1881/2006 as regards NOR/311R0835.lbjo OJ L 215/11, p. 4-8 COMMISSION REGULATION (EU) No 835/2011 of 19 August 2011 amending Regulation (EC) No 1881/2006 as regards maximum levels for polycyclic aromatic hydrocarbons in foodstuffs

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og drikke

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og drikke CLARION HOTEL THE EDGE Postboks 2454 Solli 0201 OSLO Deres ref: Vår ref: 2014/218038 Dato: 29.09.2014 Org.nr: 985399077 TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering

Detaljer

Kontroll av bremser på tyngre kjøretøy ved teknisk utekontroll

Kontroll av bremser på tyngre kjøretøy ved teknisk utekontroll Sammendrag: TØI-rapport 701/2004 Forfatter(e): Per G Karlsen Oslo 2004, 52 sider Kontroll av bremser på tyngre kjøretøy ved teknisk utekontroll Med hensyn på trafikksikkerhet er det viktig at kjøretøy

Detaljer

Hvordan Mattilsynet vil gjennomføre tilsyn innen vannforsyningssektoren

Hvordan Mattilsynet vil gjennomføre tilsyn innen vannforsyningssektoren Hvordan Mattilsynet vil gjennomføre tilsyn innen vannforsyningssektoren Morten Nicholls Tilsynsmyndigheter Mattilsynets distriktskontorer (DK) I praksis blir tilsynet begrenset til de godkjenningspliktige

Detaljer

Ny luseforskrift. Stian Johnsen HK, RA

Ny luseforskrift. Stian Johnsen HK, RA Ny luseforskrift Stian Johnsen HK, RA Generelle kommentarer fra høringen Forslaget har fått generelt god mottakelse blant høringsinstansene, men det har vært diskusjon om noen sentrale punkter: Kortere

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) 1 NOR/312R0307.irja OJ L 102/2012, p. 2-4 COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 307/2012 of 11 April 2012 establishing implementing rules for the application of Article 8 of Regulation (EC) No 1925/2006

Detaljer

Forebygging av legionellasmitte fra interne vannfordelingsnett

Forebygging av legionellasmitte fra interne vannfordelingsnett Forebygging av legionellasmitte fra interne vannfordelingsnett Forskrift om miljørettet helsevern har fått et nytt kapittel 3a: Krav om å hindre spredning av Legionella via aerosol, som er gjeldende fra

Detaljer

Læreplan i kjøttskjærerfaget Vg3 / opplæring i bedrift

Læreplan i kjøttskjærerfaget Vg3 / opplæring i bedrift Læreplan i kjøttskjærerfaget Vg3 / opplæring i bedrift Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 5. februar 2008 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Utvikling av nye intelligente etiketter for kjølte og frosne produkter og fremme inflytelsen av smarte etikker på reduksjon av svinn, kvalitet og

Utvikling av nye intelligente etiketter for kjølte og frosne produkter og fremme inflytelsen av smarte etikker på reduksjon av svinn, kvalitet og Utvikling av nye intelligente etiketter for kjølte og frosne produkter og fremme inflytelsen av smarte etikker på reduksjon av svinn, kvalitet og matsikkerhet i den europeiske forsyningskjeden 17 partnere

Detaljer

RAPPORT Nasjonalt tilsynsprosjekt 2013 SMITTESTOFFER I FRISKE, IMPORTERTE VEGETABILER

RAPPORT Nasjonalt tilsynsprosjekt 2013 SMITTESTOFFER I FRISKE, IMPORTERTE VEGETABILER RAPPORT Nasjonalt tilsynsprosjekt 2013 SMITTESTOFFER I FRISKE, IMPORTERTE VEGETABILER 10. februar 2014 Mattilsynets nasjonale tilsynsprosjekter Et tilsynsprosjekt er et tidsavgrenset prosjekt hvor virksomhetenes

Detaljer

AVTALE OM SERTIFISERING - ØKOLOGI

AVTALE OM SERTIFISERING - ØKOLOGI AVTALE OM SERTIFISERING - ØKOLOGI Tiltak og dokumentasjon fra bedriften skal til enhver tid være i samsvar med denne avtalen og med kravene i forskrift 4.oktober 2005 nr. 1103 om økologisk produksjon og

Detaljer

Avtale mellom Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og

Avtale mellom Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og Side 1 Avtale mellom Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og Om kontroll av elektriske anlegg om bord i fiske og fangstfartøy og lasteskip under 15 meter største lengde. 1. Formål og virkeområde

Detaljer

Invitasjon. NM i Kjøttprodukter 2008

Invitasjon. NM i Kjøttprodukter 2008 Invitasjon NM i Kjøttprodukter 2008 Velkommen til NM i kjøttprodukter 2008! Norsk kjøttbransje har all grunn til å by på seg selv. Deltakelse i NM bidrar til økt fokus på bedriftene, produktene og bransjen

Detaljer

Krav til høsteområder, ekspedisjons- og rensesentraler

Krav til høsteområder, ekspedisjons- og rensesentraler Krav til høsteområder, ekspedisjons- og rensesentraler Workshop stillehavsøsters Sandefjord 2. - 3. februar 2015 Merete Hestdal (Prosjektkoordinator for Nasjonalt tilsynsprogram muslinger) AGENDA MATTRYGGHET

Detaljer

NOR/308R1020.00T OJ L 277/08, p. 8-14

NOR/308R1020.00T OJ L 277/08, p. 8-14 NOR/308R1020.00T OJ L 277/08, p. 8-14 COMMISSION REGULATION (EC) No 1020/2008 of 17 October 2008 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 853/2004 of the European Parliament and of the Council

Detaljer

Håndbok for FarmSert

Håndbok for FarmSert Håndbok for FarmSert Rettledning for gjennomgang og sertifisering av pelsdyrgårder i henhold til pelsdyrnæringens kvalitetsstandard. INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning... 3 2. Åpenhet... 3 3. Drift av sertifiseringssystemet...

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og drikke

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og drikke BLÅ ROCK CAFE AS Strandg 14-16 9008 TROMSØ Deres ref: Vår ref: 2014/223190 Dato: 03.10.2014 Org.nr: 985399077 TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat

Detaljer

Matindustrien kan ta ansvar for å redusere saltinnholdet i produktene, ikke det faktiske saltinntaket i befolkningen.

Matindustrien kan ta ansvar for å redusere saltinnholdet i produktene, ikke det faktiske saltinntaket i befolkningen. Til: Fra: Helseminister Bent Høie Næringslivsgruppen på Matområdet FELLES INNSATS FOR Å REDUSERE SALTINNTAKET MED 15% INNEN 2018 Helseministerens Næringslivsgruppe på Matområdet er positiv til initiativet

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og drikke

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og drikke VIKING HOTELL Postboks 3315 9275 TROMSØ Deres ref: Vår ref: 2014/223925 Dato: 03.10.2014 Org.nr: 985399077 TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og

Detaljer

Marine ingredienser Smakebiter på aktuelt regelverk. FHF Marint restråstoff Gardermoen 28. november 2013 Gunn Harriet Knutsen

Marine ingredienser Smakebiter på aktuelt regelverk. FHF Marint restråstoff Gardermoen 28. november 2013 Gunn Harriet Knutsen Marine ingredienser Smakebiter på aktuelt regelverk FHF Marint restråstoff Gardermoen 28. november 2013 Gunn Harriet Knutsen Smakebiter på aktuelt regelverk Ny fiskekvalitetsforskrift Ny biproduktforskrift

Detaljer

Sak: Kvalitetssikringssystem ved Universitetet i Nordland

Sak: Kvalitetssikringssystem ved Universitetet i Nordland Høgskolen i Bodø Saksnummer: Møtedato: Styret 103/10 16.12.2010 Arkivreferanse: 2010/2058/ Sak: Kvalitetssikringssystem ved Universitetet i Nordland Behandling: Vedtak: 1. Styret for Høgskolen i Bodø vedtar

Detaljer

Akutte hendelser innen smittevernet. Oppdage, varsle og oppklare. Systemer for å: Georg Kapperud

Akutte hendelser innen smittevernet. Oppdage, varsle og oppklare. Systemer for å: Georg Kapperud Akutte hendelser innen smittevernet Systemer for å: Oppdage, varsle og oppklare Georg Kapperud Hva er en akutt hendelse? Sykdomsutbrudd eller et enkelttilfeller av alvorlig, smittsom sykdom Utbrudd Flere

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og drikke

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og drikke HELMERSEN DELIKATESSER Storgata 66 9008 TROMSØ Deres ref: Vår ref: 2014/220810 Dato: 02.10.2014 Org.nr: 985399077 TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av

Detaljer

Hygienepakken - innledning

Hygienepakken - innledning Hygienepakken - innledning Felles hygieneregelverk for all næringsmiddelproduksjon i EØS 11. Februar 2008 Nytt hygieneregelverk Food Law forordningen forordning nr.178/2002 Kontrollforordningen forordning

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Regionalt pilotprosjekt OAØ

SLUTTRAPPORT. Regionalt pilotprosjekt OAØ SLUTTRAPPORT Regionalt pilotprosjekt OAØ TILSYN MED VIRKSOMHETER MED HENSYN TIL SAMMENSETNING OG MERKING AV NÆRINGSMIDLER TIL PERSONER MED GLUTENINTOLERANSE Kilde: google Mattilsynet Region OAØ Postadresse:

Detaljer

KOMMISJONSDIREKTIV 98/53/EF. av 16. juli 1998

KOMMISJONSDIREKTIV 98/53/EF. av 16. juli 1998 Nr. 55/99 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 23. 11. 2000 KOMMISJONSDIREKTIV 98/53/EF av 16. juli 1998 om fastsettelse av prøvetakings- og analysemetoder til offentlig kontroll av innholdet

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og drikke

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og drikke SCANDIC HOTELL TROMSØ Postboks 2243 9269 TROMSØ Dykkar ref: Vår ref: 2014/221568 Dato: 02.10.2014 Org.nr: 985399077 TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - Etter tilsyn med detaljomsetning og servering av

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/312R1078.ame OJ L 320/12, p. 8-13 COMMISSION REGULATION (EU) No 1078/2012 of 16 November 2012 on a common safety method for monitoring to be applied by railway undertakings, infrastructure managers

Detaljer