Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 03/2014 Møtested: Universitetet i Nordland Dato: Tidspunkt: 08:30-13:00

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 03/2014 Møtested: Universitetet i Nordland Dato: 27.05.2014 Tidspunkt: 08:30-13:00"

Transkript

1 MØTEINNKALLING Utvalg: Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 03/2014 Møtested: Universitetet i Nordland Dato: Tidspunkt: 08:30-13:00 Innkalling går til: Navn Funksjon Representerer Rita Lekang Leder EKS Arne Hjalmar Hansen Nestleder EKS Johanne Alteren Medlem FAG Sissel Holla Medlem FAG Solrun Holm Medlem FAG Rita Solbakken Medlem FAG Gisle Pettersen Medlem TEK Julie Amundsen Medlem STU Kristoffer Grorud Medlem STU Godkjenning av innkalling og saksliste. Godkjenning av protokoll fra forrige møte. Rita Lekang Utvalgsleder 1

2 Saksliste: Saksnr. Sakstittel Unntatt offentlighet VS 6/14 VS 7/14 VS 8/14 Godkjenning av innkalling Godkjenning av protokoll fra forrige møte. Foreløpig studieportefølje Profesjonshøgskolen OS 6/14 Søkertall til studieåret OS 7/14 Årsrapport Profesjonshøgskolen 2

3 VS 6/14 Godkjenning av innkalling VS 7/14 Godkjenning av protokoll fra forrige møte. 3

4 Universitetet i Nordland Saksnummer: Møtedato: Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen 8/ Arkivreferanse: 2014/1022/421 Sak: Foreløpig studieportefølje Profesjonshøgskolen Innstilling til vedtak: 1. Fakultetsstyret vedtar følgende (foreløpige) studieportefølje for Profesjonshøgskolen for studieåret Fakultetsstyret er tilfreds med det grunnlagsarbeid og analyse som er gjennomført i forkant av forslag til studieportefølje for studieåret 2015/16. Fakultetsstyret ber om at dette arbeidet videreføres for kommende år, og at alle studier ved PHS har vært gjenstand for en slik gjennomgang før endelig studieportefølje 2015/16 vedtas høsten Fakultetsstyret understreker videre viktigheten av å følge opp de elementer som er påpekt i de respektive rapporter, slik at man sikrer en positiv og relevant utvikling av studietilbudene ved Profesjonshøgskolen. Arne Fjalstad dekan 4

5 SAKSUTREDNING Sak: Saksbehandler: Foreløpig studieportefølje Profesjonshøgskolen Gisle Pettersen Vedlegg 1 Rapport Bachelor i sykepleie campus Bodø 2 Rapport Bachelor i sykepleie campus Mo i Rana 3 Rapport Bachelor i sykepleie nett- og praksisbasert 4 Rapport Geriatri, eldreomsorg og ledelse (nettbasert) 5 Rapport Hverdagsrehabilitering 6 Rapport Diabetesbehandling og diabetesomsorg 7 Rapport Helse, miljø og sikkerhet 8 Rapport Folkehelsearbeid 9 Rapport Helsepedagogikk for helsepersonell 10 Rapport Revmatologiske tilstander i et livsløpsperspektiv 11 Rapport Lungelidelser 12 Rapport Nettbasert arbeidsmiljøopplæring 13 Rapport Palliativ behandling, omsorg og pleie (Stokmarknes) 14 Rapport Legemiddelhåndtering 15 Rapport Kunnskapsbasert praksis 16 Rapport Demensomsorg og omsorg til eldre med psykiske lidelser 17 Rapport barnehagelærerutdanningen 18 Rapport grunnskolelærer 5-10.trinn og 1.-7.trinn 19 Rapport Bachelor i engelsk og årstudium engelsk 20 Rapport Bachelor i lulesamisk 21 Rapport Bachelor i yrkesfaglærer 22 Rapport Praktisk -pedagogisk utdanning 23 Rapport masterstudiene ved PHS 24 Rapport Master i folkehelse 25 Rapport vurdering Master i lulesamisk 26 Rapport Læring med digitale medier 27 Rapport Adventure knowledge 28 Estimert studiepoengproduksjon ved PHS 29 Rapport studier ved idrettsseksjonen 5

6 Studieportefølje (foreløpig) for Profesjonshøgskolen Gjennom dette dokument presenteres forslag til studieportefølje for Profesjonshøgskolen for studieåret Saken bygger på og inneholder følgende elementer: Toppnotat: Inneholder informasjon om bakgrunn og prosess, vurderinger og endringer av foreløpig studieportefølje. Tabell: Oversikt over studier for på mer enn 30 stp Tabell: Oversikt over studier (tabell) for på 30 stp og mindre Tabell: Oversikt over studier fra porteføljen for som ikke har opptak i Mulige nye studier i I vedlegg følger nærmere informasjon om: Estimert studiepoengsproduksjon for PHS i Analyse av studieporteføljen ved PHS Bakgrunn og prosess I det videre fremmes forslag til foreløpig studieportefølje for studieåret for Profesjonshøgskolen. Arbeidet med studieporteføljen følger et prosessforløp som er definert av institusjonsnivå. Ved UiN er fakultetene gitt følgende frister for arbeidet med studieporteføljen: Nr Oppgave Ansvar Frister Kommentar Oversende foreløpig forslag til Forslaget skal 1 fakultetets studieportefølje inkludere eventuelle Dekan 19. mai 2014 nye studietilbud 2 Vedtak om foreløpig forslag til UiNs Styret for UiN 18. juni 3 Oversende fakultetets endelige forslag Dekan 1. oktober 4 Vedtak om og oversendelse av fakultetets endelige studieportefølje for studier på 30 stp eller mindre Dekan 1. oktober Oversikten må oversendes på dette tidspunktet bl.a. for å få studiene med i Studiekatalogen 5 Oversende søknad om etablering av Dekan 1. oktober Vedtak om etablering av nye 6 studieprogram over 30 stp Styret for 29. oktober UiN Er grunnlag for søknad om rektors godkjenning av detaljert studieplan. 6

7 7 8 Vedtak om endelig studieportefølje for UiN studieåret for studier over 30 stp Oversende studieplan med programog emnebeskrivelser samt dokumentasjon på fagmiljøet for nye studier over 30 stp 9 Behandle studieplan for nye studier over 30 stp Styret for UiN Dekan Sentralt SKU 29. oktober 10. november 1. desember Er grunnlag for rekrutteringsarbeid, opptak og gjennomføring av studieprogram NB: Meget viktig at all nødvendig informasjon oversendes innen fristen. Sjekker hvorvidt studiet oppfyller NOKUTs kriterier for akkreditering 10 Endelig godkjenning av studieplan for nye studier over 30 stp Rektor desember Fakultetsstyret ved Profesjonshøgskolen har saken til behandling i sitt styremøte tirsdag 27. mai. Studieporteføljestyring; kandidatmåltall, overordnede strategier, risikoområde, profilområder samt tilgjengelig verktøy for vurdering av studier I forbindelse med statsbudsjett for 2014 og Kunnskapsdepartementets tildelingsbrev (av ) til Universitetet i Nordland påpeker departementet på at styringen av dimensjoneringen for enkelte utdanninger endres ved at tidligere aktivitetskrav erstattes av kandidatmåltall. I tillegg til alle utdanninger som tidligere har hatt aktivitetskrav, gjelder det nye kravet de ulike lærerutdanningene. Kandidatmåltallet er kun et minstekrav. Generelt sett legger departementet til grunn som hovedregel at det ikke er hensiktsmessig å gi undervisningstilbud til grupper under 20 studenter. Studieporteføljen skal reflektere institusjonens og fakultetets strategier. I Universitetets strategiplanen er blant annet følgende fastsatt: Studieportefølje Studieporteføljen skal videreutvikles slik at attraktive studier kan sikre økende tilgang av kvalifiserte søkere til universitetet og bidra til å styrke det økonomiske grunnlaget for kvalitetsutviklingen ved institusjonen. Blant annet satsing på fellesgrader og erfaringsbaserte mastergrader skal bidra til et attraktivt studietilbud. Universitetet skal utvikle studieportefølje og infrastruktur på en måte som gjør institusjonen til et naturlig valg ved tildeling av nye studieplasser. Samfunnets og regionens behov For å sikre at Universitetet i Nordland utvikler studietilbud som er i samsvar med samfunnets og regionens behov, skal universitetet være åpent for innspill fra samfunns- og arbeidsliv om nye studietilbud og utvikling av studieporteføljen, blant annet gjennom Råd for samarbeid med arbeidslivet og etablering av samfunnskontrakt for høyere utdanning i Nord-Norge. Studiestedene UiN Helgeland og UiN Vesterålen UiN Helgeland og UiN Vesterålen skal ha en sentral plass i universitetets satsing i nord- og sørfylket. 7

8 Utvikling av Universitetet i Nordland Helgeland og Vesterålen skal være basert på regionale behov og etterspørsel. Internasjonalisering Utvikling av internasjonale fellesgrader med attraktive utenlandske samarbeidsinstitusjoner skal være en hovedsatsing for å stimulere til økt faglig kvalitet og styrking av universitetets rekrutteringsgrunnlag. Universitetets fokus på samarbeid med Russland skal videreføres, samtidig som samarbeidsrelasjoner med læresteder i Nord-Amerika og Europa skal styrkes. Rekruttering av utenlandske studenter til engelskspråklige studier skal økes gjennom 3 målrettet rekrutteringsarbeid internasjonalt, attraktive studietilbud på engelsk og engelskspråklig studieinformasjon av høy kvalitet, bl.a. gjennom ECTS Label. Det er selvfølgelig også slik at det er en nær sammenheng til fakultetets strategiplan. Her heter det: Studieporteføljen skal bestå av attraktive studier som gir stor tilgang av kvalifiserte søkere til fakultet. Rekruttering av søkere og studenter til fakultetets studier skal være en sentral og prioritert oppgave, noe som også vil bidra til å styrke det økonomiske grunnlaget for virksomheten. Studiestedene på Stokmarknes og i Mo i Rana skal ha en sentral plass i fakultets satsing i nord- og sørfylket. Utvikling av Universitetet i Nordland Helgeland og Vesterålen skal være basert på regionale behov og etterspørsel. Utvikling av internasjonale fellesgrader med attraktive utenlandske samarbeidsinstitusjoner skal være en hovedsatsing for å stimulere til økt faglig kvalitet og styrking av fakultetets rekrutteringsgrunnlag og omdømme. Fakultetet har som mål å være blant de fremste i Norge når det gjelder læringsmiljø, studiekvalitet, satsing på fleksibel utdanning og pedagogisk bruk av IKT. Satsing på bruk av IKT i utdanning (fleksibelt eller på campus) og arbeidet med å definere læringsutbytte i studieplaner og emnebeskrivelser skal danne grunnlag for en intensivert innsats for å videreutvikle studiekvalitet og universitetspedagogisk kompetanse. Fakultetet har sin kjernevirksomhet gjennom grunnutdanningene: Bachelor i sykepleie, Grunnskolelærerutdanningene Bachelor barnehagelærer Fakultetet skal bidra til et samfunn med profesjonelle yrkesutøvere som gjennom refleksjon, forskningsog erfaringsbasert kunnskap har større forståelse av yrkespraksis og yrkesteori. Fakultetet vil på vegne av Universitetet i Nordland ha en viktig samfunnsoppgave med å møte behovet for sykepleiere, lærere og førskolelærere i vår region. Fakultetet skal videreutvikle sine utdanningstilbud slik at nye behov møtes og ivaretas på en god måte. Profesjonshøgskolen har lagt den såkalte «SEFØ-modellen» til grunn for vurdering av studieporteføljen for 2015/16. Dette er et verktøy for studieporteføljestyring, som opprinnelig er utviklet og utprøvd i Storbritannia, og senere tilpasset norske forhold av egen arbeidsgruppe sammensatt av representanter fra UiA, UiS, UiN, HiOA og HiB. 8

9 Prosess for arbeidet med studieporteføljen 2015/16 Fakultetet har i løpet av våren 2014 foretatt en større gjennomgang av omtrent hele studieporteføljen. Dette blant annet med bakgrunn i styringsdialogen med institusjonsledelsen. Det har vært en omforent forståelse av at det vil være nødvendig med større strukturelle/organisatoriske endringer i studieporteføljen, dersom fakultetet skal kunne ha faglig og økonomisk bærekraft i et lengre tidsperspektiv (fra 2015) innenfor dagens budsjettmodell. Det har i denne prosessen også vært viktig å se studieprogrammet i en nær sammenheng med budsjett Prosessene vil ikke være avsluttet før endelig studieportefølje , og budsjett 2015, vedtas høsten Analysearbeidet har grovt vært inndelt i to faser: Fase 1 (1. januar 15. februar): Utarbeide nødvendig dokumentasjon/grunnlag Dette arbeidet har vært gjennomført av en administrativ arbeidsgruppe som var gitt oppgave/mandat: Utarbeide og frembringe relevant dokumentasjon og grunnlag for analyse og vurdering av hele studieporteføljen (programtilnærming) til PHS. Arbeidsgruppen skal særlig vektlegge grunnlagsdokumentasjon i henhold til økonomisk bærekraft, faglig bærekraft, strategisk betydning og etterspørsel. Fase 2 (15. februar til 15. april): Vurderings- og beslutningsfase Det har vært vurdert som viktig at de vurderinger som foretas har en faglig forankring og legitimitet. Vurderingene (og forslag til endringer) er derfor foretatt i nær dialog med faglig ledelse på hver enkelt enhet. Arbeidet har resultert i flere grunnlagsnotater (følger vedlagt) som da inneholder en vurdering av hvert enkelt studieprogram basert på følgende struktur: En beskrivelse av studieprogrammet En kommentar på emner under 10 studiepoeng Vurdering av mulig samordning Vurdering av programmets faglige innretning (status og særlige utfordringer) Vurdere navn på studieprogrammet Målgruppe En klargjøring av programmets målgruppe Strategisk betydning Vurdere i hvilken grad studiet har spesiell samfunnsbetydning og/eller er viktig for institusjonens og fakultetets strategiske utvikling. 9

10 Økonomisk bærekraft Produksjonstall for et studieprogram gjennom et bestemt år. Produksjonstall baseres på antall beståtte kandidater i sammenheng med studiepoeng. Ressursene er antall timer tildelt til gjennomføring av emne. Lønnsomheten er regnet ut basert på lønnskostnader, heltidsekvivalenter og finansieringskategori. En vurdering av ressursfordeling og gjennomstrømming Faglig bærekraft Kommentere synliggjøring og anerkjennelse av fagmiljø Kommentere og vurdere fagmiljøets samlede størrelse og kompetanse i studieprogrammet Vurdering av studentenes faglige tilfredshet (hovedinntrykk) Etterspørsel Vurdering og tiltak når det gjelder rekruttering og opptak Totalvurdering Status på programmet Helhetlig vurdering av struktur, om den er formålstjenlig med tanke på økonomisk bærekraft, faglig bærekraft og attraktivitet Eventuelle forslag til tiltak for videre studieutvikling og bedring av programmet med begrunnelse Overordnede vurderinger: Masterutdanninger: Det vurderes som viktig at det gjøres noen justeringer/endringer av mastertilbudene ved Profesjonshøgskolen. En hovedutfordring er knyttet til at fakultetet gir relativt mange mastertilbud uten spesielt samordning/samkjøring av disse. På kort sikt (fra høsten 2014) vil dette søkes løst gjennom nærmere samordning av noe undervisning i statistikk og vitenskapelig metode. En arbeidsgruppe som ledes av dekan ved PHS, vil fremme forslag til justering i løpet av tidlig høst slik at disse vil inngå i fakultetets endelige forslag til studieportefølje for I tillegg er det iverksatt et større utviklingsarbeid som skal bidra til en tydeligere profil og sammenheng mellom de ulike mastrene, og da også for fakultetets PhD-grad i Studier av profesjonspraksis. Dette arbeidet vil først ha effekt i studieporteføljen for 2016/17. Når det gjelder opptak på masterutdanningene for høsten 2015 kan det være grunn til å peke på at det for Master i spesialsykepleie (ny høst 2014) ikke vil være nytt opptak før høsten I og med at det ikke gjøres opptak på Master i idrett og Master i praktisk kunnskap høsten 2014, og at det gjøres opptak for disse programmene annet hvert år, vil disse masterprogrammene ha opptak i

11 De andre masterprogrammene som har årlig opptak rekrutterer foreløpig godt. Det er imidlertid behov for å intensivere innsatsen med rekruttering. I grunnlagsarbeidet til studieportefølje for foreligger et forslag om oppstart av Master i lulesamisk. Administrasjonen vil foreta en nærmere vurdering av dette forslaget med sikte på en avklaring i forbindelse med vedtak om endelig studieportefølje høsten Fakultetet vil også søke departementet om å få utlyse Master GLU (grunnskolelærerutdanning) trinn for høsten Bachelorutdanninger: Bachelor i sykepleie er fortsatt en drivende kraft i fakultetets virksomhet og både utdanningen som tilbys ved campus i Bodø og Campus Helgeland rekrutterer godt. Fra høsten 2015 foreslås det å skyve opptaket til deltidsutdanningen fra VÅR 2015 til HØST 2015 for å kunne ha mulighet til å samkjøre noe undervisning med heltidsutdanningen. Bachelor barnehagelærer har stabile søkertall, og utdanningen som tilbys ved Campus Vesterålen hadde rekordhøye søkertall i PHS planlegger for å videreføre dagens praksis med å foreta opptak i Vesterålen annet hvert år og da ikke for studieåret Grunnskolelærerutdanningene sliter med rekrutteringen og har gjort det over lang tid. Vi opprettholder GLU trinn som en fireårig fleksibel utdanning som før. GLU trinn hadde et stort fall i søkertallene i 2014, samtidig som tendensen på landsbasis er at femårige GLU-løp der masterutdanning er integrert øker. Det foreslås derfor at det går en søknad til Kunnskapsdepartementet der vi ber om at vår GLU trinn lyses ut som en femårig GLU-master. Det vil ikke ha organisatoriske eller økonomiske konsekvenser i forhold til måten det er organisert på i dag. Vi setter dette forslaget i rekken av studier som vil bli avklart fram mot endelig portefølje skal vedtas i påvente av KDs behandling av søknaden. Det vil ikke bli gjort opptak til Bachelor i lulesamisk for studieåret 2015/16, fordi man ønsker å komme inn i et spor som samsvarer med de lulesamiske emnene som tilbys i mindre enheter. Det vil derfor være hensiktsmessig å ikke tilby denne bachelorgraden før høsten Det gjøres noen mindre endringer i porteføljen for idrettsfaglige studier ved fakultetet. Det foreslås en endring av Bachelor i idrett, hvor man ønsker å bringe inn emner innen personlig trening. En «ny» Bachelor i idrett og personlig trener vil bli nærmere vurdert for en endelig avklaring kommende høst. Årsstudier: Årsstudiene i idrett, engelsk, friluftsliv og visuelle kunstfag videreføres i porteføljen for Disse programmene vil også kunne samkjøres med emner som tilbys i grunnskolelærerutdanningene. Det foreslås i tillegg oppstart av Personlig trener, årsstudium. Dette er et studieprogram som i stor grad vil samkjøres med Idrett årsstudium og dermed ikke kreve store ressurser i tillegg til det som allerede er inne i det eksisterende årsstudiet i idrett. Videreutdanninger: Flere av studiene innen videreutdanningssegmentet vil måtte være gjenstand for en nærmere vurdering høsten 2014, og da blant annet ses i sammenheng med budsjettprosessen for 2015 og søkertall/opptak Av nye studier som foreslås er Interkulturell kommunikasjon, 30 stp, det eneste som er helt nytt. Flere studier som har oppstart annet hvert år vil ha opptak i

12 Studier som avklares fram mot endelig portefølje: Selv om det er gjort et betydelig og grundig analysearbeid av fakultetets studieportefølje, så vil det være behov for å gjøre avklaringer rundt flere av studiene som foreslås i porteføljen. Dette har sammenheng med bemanning, budsjett og endelige opptakstall for studieåret De studiene det gjelder vises i tabell 3. Disse studiene er vurdert i gul sone (usikker nærmere vurdering) i henhold til SEFØ-modellen. Fakultetet foreslår ingen studier nedlagt (rød sone). Studier som vil utredes til portefølje for : Bachelor i fysioterapi Bachelor i ergoterapi Bachelor ambulansefag Psykologi, årsstudium Ortopedisk medisin Helse- og omsorgstjenesten i kommunen, 30 stp Organisasjon og ledelse i helse- og omsorgstjenesten, 15 stp 12

13 Tabell 1: Studieportefølje PHS < 30 stp, start høst Kode Studium Studiepoeng Opptaksmål Aktive stud* Opptaksmål Sykepleie og helsefag BASY Bachelor i sykepleie (heltid Bodø) BASYM Bachelor i sykepleie (heltid Helgeland) MASYK Master i klinisk sykepleie Endring Master i folkehelsearbeid, deltid BASYS BASYH BASYV Bachelor i sykepleie 4-årig nettstøttet* (praksisområde Salten) Bachelor i sykepleie 4-årig nettstøttet* (praksisområde Helgeland) Bachelor i sykepleie 4-årig nettstøttet* (praksisområde Vesterålen) PSD Videreutdanning i psykisk helsearbeid 60 Ikke opptak Lærerutdanning, kunst og kulturfag Barnehagelærerutdanning: BAHAG Bachelor barnehagelærerutdanning BAHAGN Bachelor barnehagelærerutdanning, nettog samlingsbasert Grunnskolelærerutdanning: GLU1-7 Grunnskolelærer trinn GLU5-10 Grunnskolelærer trinn Praktisk pedagogiske studier: BAYRK Bachelor yrkesfaglærerutdanning PPAN PP1N Praktisk-pedagogisk utdanning for allmennfaglærere Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfaglærere

14 Språkfag: BAENG Bachelor i engelsk * 15 3EN Engelsk årsstudium *Endring av navn Kode Studium Studiepoeng Opptaksmål Aktive stud mai 2014 Opptaksmål Idrett og friluftsliv: BFAKI Bachelor, faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag Endring/ny Bachelor i idrett og personlig trener GID Idrett årsstudium FRI1 Friluftsliv årsstudium NY Personlig trener, årsstudium Kunst og kulturfag: KUN1 Visuelle kunstfag, årsstudium Mastergradsutdanninger: Master i tilpassa opplæring. Med vekt på Spesialpedagogikk MASPT Undervisning og organisasjonsledelse MALOGO Master i logopedi MAIDR Master i drett trener- og lederprofesjonen Kunst og håndverk 14

15 Senter for praktisk kunnskap MABORD Joint master degree in borderology DRGPR PhD i Studier av profesjonspraksis SUM

16 Tabell 2a: Studieportefølje PHS stp eller mindre, start høst Kode Studium Sykepleie og helsefag Studiepoeng Opptaksmål Aktive stud mai 2014 Opptaksmål DEMPS Demensomsorg og omsorg til eldre med psykiske lidelser * 30 HMS1 Helse, miljø og sikkerhet, halvårig studium FHV Folkehelsearbeid HEPED30 Helsepedagogikk REVMA Revmatologiske tilstander i et livsløpsperspektiv LUNG Lungelidelser PALL Palliativ behandling, omsorg og pleie HVREHAB Hverdagsrehabilitering Ny ARBM Nettbasert arbeidsmiljøopplæring LEGEMH Legemiddelhåndtering VPROF Veilederutdanning for profesjonsutøvere NY Interkulturell kommunikasjon, nettbasert Lærerutdanning, kunst og kulturfag Pedagogikk: MANG Mangfold og mestring i barnehage og skole Høstemne 3 Løpende opptak 4 Studenter ved Bachelor førskolelærer som tar dette som fordypningsfag kommer i tillegg 16

17 MULIG Mulighet og vekst VPRAKSIS Veilederutdanning for praksislærere SM Småbarnspedagogikk GLSM1 MA4 Grunnleggende lese-, skrive- og matematikkopplæring Videreutdanning i norsk og matematikk for barnetrinnet NETTPED Nettpedagogikk Språkfag: HAMSK Hamsun i skolen LU Lulesamisk * 10 ENGB Business English I og II ENGPÅ Engelsk påbygging IKT DIGI Læring med digitale medier Mat og helse ERNÆR Ernæring Kode Studium Studiepoeng Opptaksmål Aktive stud mai 2014 Opptaksmål Realfag: ENGAD Adventure Knowledge Høstemne 6 Studenter ved Bachelor førskolelærer som tar dette som fordypningsfag kommer i tillegg 7 Studenter blant annet på utveksling tar programmets valgemner, fra 8 til 22 studenter på programmets 3 emner. 17

18 VERDEN Fra verdensrommet til landjorda Idrett og friluftsliv: 1UT Utefag * 10 IDRP Idrett påbygging SUM *Ikke opptak 2013 Tabell 2b: Studieportefølje PHS , 30 stp eller mindre, start vår Kode Studium Studiepoeng Opptaksmål Aktive stud mai 2014 Opptaksmål Sykepleie og helsefag KUNPRAKSIS Kunnskapsbasert praksis VPRAKSIS2 Veilederutdanning for praksislærere SUM 30 Tabell 3: Følgende studier, som er i foreløpig portefølje, vil bli nærmere vurdert fram mot endelig studieportefølje for (gul sone ihht SEFØ-modellen): Endring Master i folkehelsearbeid, deltid Endring Grunnskolelærerutdanning trinn, 5- årig master NY Personlig trener, årsstudium Høstemne. Ikke opptak

19 FHV Folkehelsearbeid HEPED30 Helsepedagogikk REVMA Revmatologiske tilstander i et livsløpsperspektiv LUNG Lungelidelser NY Interkulturell kommunikasjon, nettbasert GLSM1 MA4 Grunnleggende lese-, skrive- og matematikkopplæring Videreutdanning i norsk og matematikk for barnetrinnet HAMSK Hamsun i skolen DIGI Læring med digitale medier NY Natur- og kulturbasert reiseliv NY Bachelor i idrett og personlig trener KUNPRAKSIS Kunnskapsbasert praksis 30 VPROF Veilederutdanning for profesjonsutøvere Det vil også bli tatt stilling til om man skal tilby alle fordypningsfagene i Bachelor barnehagelærer, Småbarnspedagogikk, Mangfold og mestring og Utefag, høsten 2015 i og med at det bare er to klasser som skal velge blant disse fordypningsfagene. Tabell 4: Endringer studieportefølje og til studieportefølje Følgende studier gjøres ikke opptak til i : MASPESYK MASPESYK MASPESYK MASPESYK MASPESYK Master i klinisk sykepleie med fordypning i anestesisykepleie Opptak 2016 Master i klinisk sykepleie med fordypning i barnesykepleie Opptak 2016 Master i klinisk sykepleie med fordypning i intensivsykepleie Opptak 2016 Master i klinisk sykepleie med fordypning i operasjonssykepleie Opptak 2016 Master i klinisk sykepleie med fordypning i kreftsykepleie Opptak 2016 BAHAGNV? Bachelor barnehagelærerutdanning, Opptak

20 Studiested Stokmarknes MAPRO Master i praktisk kunnskap * Opptak 2016 BALU Bachelor i lulesamisk 180 Opptak 2016 GERI Geriatri og eldreomsorg 30 Opptak 2016 DIAB Diabetesbehandling og -omsorg 30 Opptak 2016 Vedlegg: Estimert studiepoengsproduksjon for PHS i Analyse av studietilbud innen idrettsseksjonen ved PHS 20

21 Bachelor i sykepleie campus Bodø Studiumansvarlig: Annie Karlsen / Elsa Kommedal 1.0 Beskrivelse av studieprogrammet Sykepleie (Bachelor) er et heltidsstudie som går over 3 år, studiested Bodø. Semester Emnekode Navn Std Samkjøring 1 SYK108H Anatomi, fysiologi, 10 biokjemi, ernæringsfysiologi og mikrobiologi 1 SYK101H Praktiske 8 ferdigheter i sykepleie 1 1 SYK100H Grunnleggende 12 sykepleie 2 SYK109H Psykologi og 6 pedagogikk 2 SYK104H Sykepleie, omsorg 8 og behandling 2 SYK103H Medikamentregning 1 2 SYK102H Kunnskapssyn, 8 menneskesyn og tradisjon 2 SYK130H Sykepleie i 12 sykehjem praksisstudier vår 2 SYK140H Sykepleie i 12 hjemmesykepleie praksisstudie vår 3 SYK105H Sykepleierens 10 helsefremmende, forbyggende og rehabiliterende funksjon 3 SYK141H Sykepleie i 15 hjemmesykepleie praksisstudie høst 3 SYK131H Sykepleie i 15 sykehjem praksisstudie høst 4 og 5 SYK189H Medisinsk 12 sykepleie praksisstudier 4 og 5 SYK182H Kirurgisk sykepleie 12 praksisstudier 4 og 5 SYK176H Psykisk helsearbeid 12 praksisstudier 4 SYK111H Psykisk helsearbeid 8 4 SYK183H Somatisk sykepleie 9 4 SYK106H Praktiske ferdigheter i 3 21

22 sykepleie 2 6 SYK190H Avsluttende praksisstudier 6 SYK112H Samfunn og organisasjon 6 SYK180H Bacheloroppgave i sykepleie Kommentar; Vi har ingen samkjøring på emnene. Hvert emne går hver for seg med en emneansvarlig. Jobber pr.tiden med samkjøring av heltid og deltid ved bla. et felles opptak i høst semestret. Kommentere emner under 10 studiepoeng o Noen emner er under ti studiepoeng ved spl.utdanningen Disse emnene omhandler mediakmentregning, som har ett studiepoeng, men som må være bestått før studentene kan gå videre i sitt spl.studie. o Praktiske ferdigheter er et annet emne der studentene øver på praktiske ferdigheter i sal. Vurdering av programmets faglige innretning (status og særlige utfordringer) o Programmet er styrt etter fagplan som gir klare føringer for innholdet i utdanningen. Navn på studieprogrammet vurdere det o Som før. 1.1 Målgruppe Generell studiekompetanse. Krav til karakter. Relevant praksis. 2.0 Strategisk betydning Målet for bachelorutdanningen i sykepleie er å utdanne kunnskapsrike, selvstendige og ansvarsbevisste sykepleiere som viser evne og vilje til en bevisst og reflektert holdning ved utøvelsen av sykepleie. Pleie, omsorg, forebygging og behandling utgjør hjørnesteinene i sykepleie kompetansen. Samhandlingsreformen er den største helsereformen i nyere tid. Her stilles krav om gode pasientforløp. Kortere liggetid i sykehus, mer polikliniske behandlinger og større fokus på forebygging og folkehelse. Fremtidens omsorg vil i stor grad foregå i kommunehelsetjenesten. Struktur og innhold i utdanningen må gjenspeile det kompetansebehovet som er ute i tjenestene. Innovasjon må være et sentralt begrep i utforming og innhold i sykepleieutdanningen. Med de samfunnsmessige utfordringer vi står overfor, både nasjonalt og globalt, vil behovet for sykepleie være økende. Den demografiske utviklingen vil være av betydning for etterspørselen etter helse og omsorgtjenester. Blant annet vil antall eldre påvirke behovet for sykepleietjenester. Studieporteføljen innenfor sykepleie og helsefag, er en viktig motor ved universitetet. Institusjonens evne til å møte utfordringer her, vil være av betydning for utviklingen og sammensetningen i studietilbudet. Helsedirektoratets føringer er å øke kapasiteten på utdanningen. 3.0 Økonomisk bærekraft Emnekode Navn Sp Antall Antall Studieprod Ressurser Lønnsomhet Kommentar studenter beståtte SYK108H Anatomi, fysiologi, Grunnleggende 22

23 SYK101H biokjemi, ernæringsfysiologi og mikrobiologi Praktiske ferdigheter i sykepleie Svært ressurskrevende. Grunnleggende sal. Ved gjennomgang ser vi på andre muligheter for å øve i praksissal Grunnleggende SYK100H Grunnleggende sykepleie SYK109H Psykologi og Grunnleggende pedagogikk SYK104H Sykepleie, omsorg og 8 Ingen tall 540 Vår 2014 behandling SYK103H Medikamentregning 1 Ingen tall 338 Vår 2014 SYK102H Kunnskapssyn, Vår 2014 menneskesyn og tradisjon SYK130H Sykepleie i sykehjem praksisstudier vår SYK140H Sykepleie i hjemmesykepleie praksisstudie vår SYK105H Sykepleierens helsefremmende, forbyggende og rehabiliterende funksjon SYK141H Sykepleie i hjemmesykepleie praksisstudie høst SYK131H Sykepleie i sykehjem praksisstudie høst SYK189H Medisinsk sykepleie praksisstudier SYK182H Kirurgisk sykepleie praksisstudier SYK176H Psykisk helsearbeid praksisstudier I og med at studenter spres over hele Nordfylke blir veiledning av studenter svært henhold til rammeplan skal 5 % av spl.studiet være praksis. Vi ser nå på andre løsninger i fht. å veilede vi adobe fått midler til andre måter å veilede på. 90 stp.er praksis, og det er ressurskrevende Se SYK 140 H 10 Ingen tall 675 Høst Se tidl.kommentar Se tidl.kommentar Se tidl.kommentar Se tidl.kommenatr SYK111H Psykisk helsearbeid 8 Ingen tall 540 Vår2015 SYK183H Somatisk sykepleie SYK106H Praktiske ferdigheter i 3 Ingen tall 900 Vår 2015 sykepleie 2 SYK190H Avsluttende praksisstudier Se tild.kommentar 23

MØTEINNKALLING. Side1. Anne Husebekk rektor. Lasse Lønnum universitetsdirektør

MØTEINNKALLING. Side1. Anne Husebekk rektor. Lasse Lønnum universitetsdirektør Dato: MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Styrerommet, Administrasjonsbygget, Breivika Møtedato: 11.12.2014 Tidspunkt: 10:30 Eventuelt forfall til styremøte må meldes snarest til Hege Skogvang,

Detaljer

Årsrapport 2014-2015. www.uin.no

Årsrapport 2014-2015. www.uin.no Årsrapport 2014-2015 www.uin.no Årsrapport 2014 2015 Innhold I. Styrets beretning... 3 II. Introduksjon til virksomheten og hovedtall... 6 III. Årets aktiviteter og resultater... 9 Sektormål 1: Universiteter

Detaljer

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet (3 etg. lærerutdanningen) Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 -

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet (3 etg. lærerutdanningen) Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 - MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet (3 etg. lærerutdanningen) Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 - Innkalling går til: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder

Detaljer

Studiekvalitetsrapport

Studiekvalitetsrapport HANDELSHØGSKOLEN I BODØ HHB Studiekvalitetsrapport Studieåret høst 2013 vår 2014 Innhold Fakultetets utdanningsvirksomhet... 3 Fakultetets utdanningsprofil... 3 Samfunnets og regionens behov... 4 Internasjonalisering...

Detaljer

Styremøte nr. 5/2013

Styremøte nr. 5/2013 Styremøte nr. 5/2013 Tid: Mandag 11. november 2013, kl. 09:00 15:00 (møtet avbrytes i ca. 1 time fra kl. 12 styret besøker en fagavdeling) Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom Ørneredet (G-bygget/ 3. etasje)

Detaljer

MØTEINNKALLING. Rita Lekang Styreleder. Side1

MØTEINNKALLING. Rita Lekang Styreleder. Side1 MØTEINNKALLING Utvalg: Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 02/2013 Møtested: E313, Universitetet i Nordland Dato: 03.04.2013 Tidspunkt: 09:00-14:00 Innkalling går til: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Innkalling. Innkalling til styremøte 15. november 2012. Vår ref.: 2012/218

Innkalling. Innkalling til styremøte 15. november 2012. Vår ref.: 2012/218 Innkalling Innkalling til styremøte 15. november 2012 Vår ref.: 2012/218 Til: Ingrid S. Dahl, Petter Dyndahl, Marius Flemmen Knudsen, Atle Hauge, Tormod Hermansen, Maren Kyllingstad, Mette Løhren, Line

Detaljer

Før styremøtet settes, vil det bli holdt et miniseminar på inntil 30 min) om MOOC.

Før styremøtet settes, vil det bli holdt et miniseminar på inntil 30 min) om MOOC. Dato: 19. november 2013 MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Styrerommet A 319, Administrasjonsbygget, Breivika Møtedato: 28.11.2013 Tidspunkt: 10:30 16.30 Før styremøtet settes, vil det

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 STUDIEKVALITET OG LÆRINGSMILJØ

ÅRSRAPPORT 2013 STUDIEKVALITET OG LÆRINGSMILJØ ÅRSRAPPORT 2013 STUDIEKVALITET OG LÆRINGSMILJØ 1 Rapporten ble behandlet og godkjent av høgskolestyret i møte den 25.4.2014. Forsidebilde: Barnevernsstudent Hege Skreivang, opprinnelig fra Kolbotn, har

Detaljer

Rapport for 2006 Plan for 2007. Høgskolen i Harstad Havnegt. 5 9480 Harstad

Rapport for 2006 Plan for 2007. Høgskolen i Harstad Havnegt. 5 9480 Harstad Rapport for 2006 Plan for 2007 Høgskolen i Harstad Havnegt. 5 9480 Harstad Telefon: 77 05 81 00 Telefax: 77 05 81 01 Vedtatt i høgskolestyret E-post: postmottak@hih.no 27.02.2007/ HS sak 02/07 1 Innledning...

Detaljer

Thon Hotel Åsgårdstrand Styreseminar fra 13/3 klokken 1600 14/3 klokken 1000.

Thon Hotel Åsgårdstrand Styreseminar fra 13/3 klokken 1600 14/3 klokken 1000. STYRESAK FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD Møtedato 14.03.14 (Styreseminar starter torsdag 13.03 klokken 1600) Dokumentdato 06.03.14 Saksbehandler Høgskoledirektør Saksnummer 14/00886 SAK 31/14 INNKALLING

Detaljer

Rapport og planer 2013-2014

Rapport og planer 2013-2014 Rapport og planer 2013-2014 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 Utdanning... 3 FoU... 4 Samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon (SAK)... 4 Organisering og ledelse... 4 HiMoldes arbeid med strategisk

Detaljer

2014 ÅRSRAPPORT FOR STUDIEKVALITET OG LÆRINGSMILJØ

2014 ÅRSRAPPORT FOR STUDIEKVALITET OG LÆRINGSMILJØ 2014 ÅRSRAPPORT FOR STUDIEKVALITET OG LÆRINGSMILJØ 1 Rapporten ble godkjent i Kvalitet- og læringsmiljøutvalgets møte den 9.4.2015. Rapporten behandlet og godkjent av høgskolestyrets møte den 23.4.2015.

Detaljer

Bachelorprogrammet i økonomi og administrasjon... 13. Masterprogrammene... 17. PhD... 23. Etter og videreutdanning...26. Læringsmiljø...

Bachelorprogrammet i økonomi og administrasjon... 13. Masterprogrammene... 17. PhD... 23. Etter og videreutdanning...26. Læringsmiljø... Innhold 1. INNLEDNING OG OPPSUMMERING... 2 2. RESULTATRAPPORTERING FOR 2009... 13 2.1 UTDANNING... 13 Bachelorprogrammet i økonomi og administrasjon... 13 Masterprogrammene... 17 PhD... 23 Etter og videreutdanning...26

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring

NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring Mastergradsstudium ved Høgskolen i Hedmark Februar 2015 NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling ved lærestedene.

Detaljer

Redegjørelse for studiekvalitetsarbeidet ved Høgskolen i Oslo og Akershus

Redegjørelse for studiekvalitetsarbeidet ved Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus Avdeling for studier, utdanningskvalitet og internasjonalisering Redegjørelse for studiekvalitetsarbeidet ved Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus www.hioa.no

Detaljer

Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten

Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten 29 Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten 29-21 2 Innhold Forord...5 1 Sammendrag og helhetlige vurderinger...6 2 Høgskolens arbeid for utdanningskvalitet...7

Detaljer

Rapport for 2013 plan for 2014

Rapport for 2013 plan for 2014 Rapport for 2013 plan for 2014 Høgskolen i Harstad Havnegata 5, 9480 Harstad Telefon: 77 05 81 00 E-post: postmottak@hih.no Vedtatt i høgskolestyret sak HS 12 /14 Høgskolen i Harstad rapport 2013 plan

Detaljer

Rapport og planer 2013-14

Rapport og planer 2013-14 Rapport og planer 2013-14 13. mars 2014 1 Innhold i rapporten 1.0 Innledning 3 1.1.1 Styrets rapportering for 2013 6 2. Resultatrapportering for 2013 7 2. 1 Rapportering på mål: 7 2.1.1 Virksomhetsmål

Detaljer

Styremøte nr. 5/2010

Styremøte nr. 5/2010 Styremøte nr. 5/2010 Tid: onsdag 10. november 2010 kl 10.00 til kl 14.30 med påfølgende felles styreseminar fra kl 15 00 til 18 10 (se eget program), deretter felles middag. Sted: Ørneredet, HiG Saksliste

Detaljer

RAPPORT & PLANER 2013 2014. Haraldsplass diakonale høgskole

RAPPORT & PLANER 2013 2014. Haraldsplass diakonale høgskole RAPPORT & PLANER 2013 2014 Haraldsplass diakonale høgskole INNLEDNING... 1 1 SEKTORMÅL 1: HØYSKOLEN SKAL GI UTDANNING AV HØY INTERNASJONAL KVALITET I SAMSVAR MED SAMFUNNETS BEHOV... 2 1.1 Gjennomføring

Detaljer

Fram i lyset! En kartlegging av status og behov for lærerutdanning for yrkesfag. Sidsel Øiestad Grande og Rønnaug H.

Fram i lyset! En kartlegging av status og behov for lærerutdanning for yrkesfag. Sidsel Øiestad Grande og Rønnaug H. Fram i lyset! En kartlegging av status og behov for lærerutdanning for yrkesfag Sidsel Øiestad Grande og Rønnaug H. Lyckander, HiOA Jarle Landro og Klara Rokkones, NTNU Forord Prosjektgruppen kan se tilbake

Detaljer

1.3 Søknad om midler til undervisnings- og forskningsutstyr 2008. 1.4 Søknad om utviklingsmidler til engelskspråklige studietilbud 2008

1.3 Søknad om midler til undervisnings- og forskningsutstyr 2008. 1.4 Søknad om utviklingsmidler til engelskspråklige studietilbud 2008 HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG 31.08.07, aom 1 FØRINGER FOR PLAN OG BUDSJETTARBEIDET 2008-2010 PLANMAL - TEKSTDEL: Tilbakemelding fra Avdeling for lærer- og tolkeutdanning på bestillinger og føringer i Hoveddokument

Detaljer

Vedtakssaker. 19/15 15/01555-1 Godkjenning av protokoll fra møte 2/15 2. 20/15 15/01153-1 Årsrapport 2014 pr. fakultet og avdeling 12

Vedtakssaker. 19/15 15/01555-1 Godkjenning av protokoll fra møte 2/15 2. 20/15 15/01153-1 Årsrapport 2014 pr. fakultet og avdeling 12 MØTEINNKALLING Styret for Universitetet i Nordland Dato: 30.04.2015 kl. 9:00 Sted: Styrerommet, Mørkvedgården Arkivsak: 15/01372 Arkivkode: SAKSKART Side Vedtakssaker 19/15 15/01555-1 Godkjenning av protokoll

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 67/15 Tverrgående satsinger Saksnr: 15/01560-3 Saksansvarlig: Bjarte Hoem, fung utdanningsdirektør Møtedag: 11.06.2015 Informasjonsansvarlig:

Detaljer

Rapport og Planer 2008-2009 Høgskolen i Narvik

Rapport og Planer 2008-2009 Høgskolen i Narvik Rapport og Planer 2008-2009 Høgskolen i Narvik Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 1 2. Resultatrapport 2008... 2 3.1 Planer 2009... 22 3.2 Disponering av tildelt bevilgning 2009... 38 1. Innledning 2008

Detaljer

Vedtakssaker. Godkjenning av møteinnkalling til styremøtet 08.05.2015, og godkjenning av møteprotokoll fra styremøtet 13.03.2015.

Vedtakssaker. Godkjenning av møteinnkalling til styremøtet 08.05.2015, og godkjenning av møteprotokoll fra styremøtet 13.03.2015. MØTEINNKALLING FRA STYREMØTET FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD MØTEINNKALLING Høgskolestyret HBV Dato: 08.05.2015 kl. 9:00 Sted: Campus Drammen, Papirbredden 2, 5.etg rom 15203 Arkivsak: 15/00247 Arkivkode:

Detaljer

Studiekvalitet & Læringsmiljø 2011

Studiekvalitet & Læringsmiljø 2011 Studiekvalitet & Læringsmiljø 2011 Behandlet i KU / LMU 16.2.2012. Godkjent av Høgskolestyret 29.2.2012 (Sak 11/2012). Sammendrag Rekruttering og inntakskvalitet Oppstartskvalitet Program- og studiekvalitet

Detaljer

1. INNLEDNING OG OPPSUMMERING 4 2. RESULTATRAPPORTERING FOR 2013 15. 2.2 Forskning... 45 3. PLANER FOR 2014 71

1. INNLEDNING OG OPPSUMMERING 4 2. RESULTATRAPPORTERING FOR 2013 15. 2.2 Forskning... 45 3. PLANER FOR 2014 71 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING OG OPPSUMMERING 4 1.1 Om Rapport og planer 2013-2014 4 1.2 Strategi for NHH 2014-2017. 4 1.3 Høyskolens studietilbud.. 7 1.4 Nøkkeltall for NHH.. 8 1.5 Oppsummering av

Detaljer

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. MØTEINNKALLING Høgskolestyret Dato: 09.12.2014 kl. 9:00 Sted: Terningen arena klasserom 4 Arkivsak: 14/02000 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun

Detaljer