Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 03/2014 Møtested: Universitetet i Nordland Dato: Tidspunkt: 08:30-13:00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 03/2014 Møtested: Universitetet i Nordland Dato: 27.05.2014 Tidspunkt: 08:30-13:00"

Transkript

1 MØTEINNKALLING Utvalg: Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 03/2014 Møtested: Universitetet i Nordland Dato: Tidspunkt: 08:30-13:00 Innkalling går til: Navn Funksjon Representerer Rita Lekang Leder EKS Arne Hjalmar Hansen Nestleder EKS Johanne Alteren Medlem FAG Sissel Holla Medlem FAG Solrun Holm Medlem FAG Rita Solbakken Medlem FAG Gisle Pettersen Medlem TEK Julie Amundsen Medlem STU Kristoffer Grorud Medlem STU Godkjenning av innkalling og saksliste. Godkjenning av protokoll fra forrige møte. Rita Lekang Utvalgsleder 1

2 Saksliste: Saksnr. Sakstittel Unntatt offentlighet VS 6/14 VS 7/14 VS 8/14 Godkjenning av innkalling Godkjenning av protokoll fra forrige møte. Foreløpig studieportefølje Profesjonshøgskolen OS 6/14 Søkertall til studieåret OS 7/14 Årsrapport Profesjonshøgskolen 2

3 VS 6/14 Godkjenning av innkalling VS 7/14 Godkjenning av protokoll fra forrige møte. 3

4 Universitetet i Nordland Saksnummer: Møtedato: Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen 8/ Arkivreferanse: 2014/1022/421 Sak: Foreløpig studieportefølje Profesjonshøgskolen Innstilling til vedtak: 1. Fakultetsstyret vedtar følgende (foreløpige) studieportefølje for Profesjonshøgskolen for studieåret Fakultetsstyret er tilfreds med det grunnlagsarbeid og analyse som er gjennomført i forkant av forslag til studieportefølje for studieåret 2015/16. Fakultetsstyret ber om at dette arbeidet videreføres for kommende år, og at alle studier ved PHS har vært gjenstand for en slik gjennomgang før endelig studieportefølje 2015/16 vedtas høsten Fakultetsstyret understreker videre viktigheten av å følge opp de elementer som er påpekt i de respektive rapporter, slik at man sikrer en positiv og relevant utvikling av studietilbudene ved Profesjonshøgskolen. Arne Fjalstad dekan 4

5 SAKSUTREDNING Sak: Saksbehandler: Foreløpig studieportefølje Profesjonshøgskolen Gisle Pettersen Vedlegg 1 Rapport Bachelor i sykepleie campus Bodø 2 Rapport Bachelor i sykepleie campus Mo i Rana 3 Rapport Bachelor i sykepleie nett- og praksisbasert 4 Rapport Geriatri, eldreomsorg og ledelse (nettbasert) 5 Rapport Hverdagsrehabilitering 6 Rapport Diabetesbehandling og diabetesomsorg 7 Rapport Helse, miljø og sikkerhet 8 Rapport Folkehelsearbeid 9 Rapport Helsepedagogikk for helsepersonell 10 Rapport Revmatologiske tilstander i et livsløpsperspektiv 11 Rapport Lungelidelser 12 Rapport Nettbasert arbeidsmiljøopplæring 13 Rapport Palliativ behandling, omsorg og pleie (Stokmarknes) 14 Rapport Legemiddelhåndtering 15 Rapport Kunnskapsbasert praksis 16 Rapport Demensomsorg og omsorg til eldre med psykiske lidelser 17 Rapport barnehagelærerutdanningen 18 Rapport grunnskolelærer 5-10.trinn og 1.-7.trinn 19 Rapport Bachelor i engelsk og årstudium engelsk 20 Rapport Bachelor i lulesamisk 21 Rapport Bachelor i yrkesfaglærer 22 Rapport Praktisk -pedagogisk utdanning 23 Rapport masterstudiene ved PHS 24 Rapport Master i folkehelse 25 Rapport vurdering Master i lulesamisk 26 Rapport Læring med digitale medier 27 Rapport Adventure knowledge 28 Estimert studiepoengproduksjon ved PHS 29 Rapport studier ved idrettsseksjonen 5

6 Studieportefølje (foreløpig) for Profesjonshøgskolen Gjennom dette dokument presenteres forslag til studieportefølje for Profesjonshøgskolen for studieåret Saken bygger på og inneholder følgende elementer: Toppnotat: Inneholder informasjon om bakgrunn og prosess, vurderinger og endringer av foreløpig studieportefølje. Tabell: Oversikt over studier for på mer enn 30 stp Tabell: Oversikt over studier (tabell) for på 30 stp og mindre Tabell: Oversikt over studier fra porteføljen for som ikke har opptak i Mulige nye studier i I vedlegg følger nærmere informasjon om: Estimert studiepoengsproduksjon for PHS i Analyse av studieporteføljen ved PHS Bakgrunn og prosess I det videre fremmes forslag til foreløpig studieportefølje for studieåret for Profesjonshøgskolen. Arbeidet med studieporteføljen følger et prosessforløp som er definert av institusjonsnivå. Ved UiN er fakultetene gitt følgende frister for arbeidet med studieporteføljen: Nr Oppgave Ansvar Frister Kommentar Oversende foreløpig forslag til Forslaget skal 1 fakultetets studieportefølje inkludere eventuelle Dekan 19. mai 2014 nye studietilbud 2 Vedtak om foreløpig forslag til UiNs Styret for UiN 18. juni 3 Oversende fakultetets endelige forslag Dekan 1. oktober 4 Vedtak om og oversendelse av fakultetets endelige studieportefølje for studier på 30 stp eller mindre Dekan 1. oktober Oversikten må oversendes på dette tidspunktet bl.a. for å få studiene med i Studiekatalogen 5 Oversende søknad om etablering av Dekan 1. oktober Vedtak om etablering av nye 6 studieprogram over 30 stp Styret for 29. oktober UiN Er grunnlag for søknad om rektors godkjenning av detaljert studieplan. 6

7 7 8 Vedtak om endelig studieportefølje for UiN studieåret for studier over 30 stp Oversende studieplan med programog emnebeskrivelser samt dokumentasjon på fagmiljøet for nye studier over 30 stp 9 Behandle studieplan for nye studier over 30 stp Styret for UiN Dekan Sentralt SKU 29. oktober 10. november 1. desember Er grunnlag for rekrutteringsarbeid, opptak og gjennomføring av studieprogram NB: Meget viktig at all nødvendig informasjon oversendes innen fristen. Sjekker hvorvidt studiet oppfyller NOKUTs kriterier for akkreditering 10 Endelig godkjenning av studieplan for nye studier over 30 stp Rektor desember Fakultetsstyret ved Profesjonshøgskolen har saken til behandling i sitt styremøte tirsdag 27. mai. Studieporteføljestyring; kandidatmåltall, overordnede strategier, risikoområde, profilområder samt tilgjengelig verktøy for vurdering av studier I forbindelse med statsbudsjett for 2014 og Kunnskapsdepartementets tildelingsbrev (av ) til Universitetet i Nordland påpeker departementet på at styringen av dimensjoneringen for enkelte utdanninger endres ved at tidligere aktivitetskrav erstattes av kandidatmåltall. I tillegg til alle utdanninger som tidligere har hatt aktivitetskrav, gjelder det nye kravet de ulike lærerutdanningene. Kandidatmåltallet er kun et minstekrav. Generelt sett legger departementet til grunn som hovedregel at det ikke er hensiktsmessig å gi undervisningstilbud til grupper under 20 studenter. Studieporteføljen skal reflektere institusjonens og fakultetets strategier. I Universitetets strategiplanen er blant annet følgende fastsatt: Studieportefølje Studieporteføljen skal videreutvikles slik at attraktive studier kan sikre økende tilgang av kvalifiserte søkere til universitetet og bidra til å styrke det økonomiske grunnlaget for kvalitetsutviklingen ved institusjonen. Blant annet satsing på fellesgrader og erfaringsbaserte mastergrader skal bidra til et attraktivt studietilbud. Universitetet skal utvikle studieportefølje og infrastruktur på en måte som gjør institusjonen til et naturlig valg ved tildeling av nye studieplasser. Samfunnets og regionens behov For å sikre at Universitetet i Nordland utvikler studietilbud som er i samsvar med samfunnets og regionens behov, skal universitetet være åpent for innspill fra samfunns- og arbeidsliv om nye studietilbud og utvikling av studieporteføljen, blant annet gjennom Råd for samarbeid med arbeidslivet og etablering av samfunnskontrakt for høyere utdanning i Nord-Norge. Studiestedene UiN Helgeland og UiN Vesterålen UiN Helgeland og UiN Vesterålen skal ha en sentral plass i universitetets satsing i nord- og sørfylket. 7

8 Utvikling av Universitetet i Nordland Helgeland og Vesterålen skal være basert på regionale behov og etterspørsel. Internasjonalisering Utvikling av internasjonale fellesgrader med attraktive utenlandske samarbeidsinstitusjoner skal være en hovedsatsing for å stimulere til økt faglig kvalitet og styrking av universitetets rekrutteringsgrunnlag. Universitetets fokus på samarbeid med Russland skal videreføres, samtidig som samarbeidsrelasjoner med læresteder i Nord-Amerika og Europa skal styrkes. Rekruttering av utenlandske studenter til engelskspråklige studier skal økes gjennom 3 målrettet rekrutteringsarbeid internasjonalt, attraktive studietilbud på engelsk og engelskspråklig studieinformasjon av høy kvalitet, bl.a. gjennom ECTS Label. Det er selvfølgelig også slik at det er en nær sammenheng til fakultetets strategiplan. Her heter det: Studieporteføljen skal bestå av attraktive studier som gir stor tilgang av kvalifiserte søkere til fakultet. Rekruttering av søkere og studenter til fakultetets studier skal være en sentral og prioritert oppgave, noe som også vil bidra til å styrke det økonomiske grunnlaget for virksomheten. Studiestedene på Stokmarknes og i Mo i Rana skal ha en sentral plass i fakultets satsing i nord- og sørfylket. Utvikling av Universitetet i Nordland Helgeland og Vesterålen skal være basert på regionale behov og etterspørsel. Utvikling av internasjonale fellesgrader med attraktive utenlandske samarbeidsinstitusjoner skal være en hovedsatsing for å stimulere til økt faglig kvalitet og styrking av fakultetets rekrutteringsgrunnlag og omdømme. Fakultetet har som mål å være blant de fremste i Norge når det gjelder læringsmiljø, studiekvalitet, satsing på fleksibel utdanning og pedagogisk bruk av IKT. Satsing på bruk av IKT i utdanning (fleksibelt eller på campus) og arbeidet med å definere læringsutbytte i studieplaner og emnebeskrivelser skal danne grunnlag for en intensivert innsats for å videreutvikle studiekvalitet og universitetspedagogisk kompetanse. Fakultetet har sin kjernevirksomhet gjennom grunnutdanningene: Bachelor i sykepleie, Grunnskolelærerutdanningene Bachelor barnehagelærer Fakultetet skal bidra til et samfunn med profesjonelle yrkesutøvere som gjennom refleksjon, forskningsog erfaringsbasert kunnskap har større forståelse av yrkespraksis og yrkesteori. Fakultetet vil på vegne av Universitetet i Nordland ha en viktig samfunnsoppgave med å møte behovet for sykepleiere, lærere og førskolelærere i vår region. Fakultetet skal videreutvikle sine utdanningstilbud slik at nye behov møtes og ivaretas på en god måte. Profesjonshøgskolen har lagt den såkalte «SEFØ-modellen» til grunn for vurdering av studieporteføljen for 2015/16. Dette er et verktøy for studieporteføljestyring, som opprinnelig er utviklet og utprøvd i Storbritannia, og senere tilpasset norske forhold av egen arbeidsgruppe sammensatt av representanter fra UiA, UiS, UiN, HiOA og HiB. 8

9 Prosess for arbeidet med studieporteføljen 2015/16 Fakultetet har i løpet av våren 2014 foretatt en større gjennomgang av omtrent hele studieporteføljen. Dette blant annet med bakgrunn i styringsdialogen med institusjonsledelsen. Det har vært en omforent forståelse av at det vil være nødvendig med større strukturelle/organisatoriske endringer i studieporteføljen, dersom fakultetet skal kunne ha faglig og økonomisk bærekraft i et lengre tidsperspektiv (fra 2015) innenfor dagens budsjettmodell. Det har i denne prosessen også vært viktig å se studieprogrammet i en nær sammenheng med budsjett Prosessene vil ikke være avsluttet før endelig studieportefølje , og budsjett 2015, vedtas høsten Analysearbeidet har grovt vært inndelt i to faser: Fase 1 (1. januar 15. februar): Utarbeide nødvendig dokumentasjon/grunnlag Dette arbeidet har vært gjennomført av en administrativ arbeidsgruppe som var gitt oppgave/mandat: Utarbeide og frembringe relevant dokumentasjon og grunnlag for analyse og vurdering av hele studieporteføljen (programtilnærming) til PHS. Arbeidsgruppen skal særlig vektlegge grunnlagsdokumentasjon i henhold til økonomisk bærekraft, faglig bærekraft, strategisk betydning og etterspørsel. Fase 2 (15. februar til 15. april): Vurderings- og beslutningsfase Det har vært vurdert som viktig at de vurderinger som foretas har en faglig forankring og legitimitet. Vurderingene (og forslag til endringer) er derfor foretatt i nær dialog med faglig ledelse på hver enkelt enhet. Arbeidet har resultert i flere grunnlagsnotater (følger vedlagt) som da inneholder en vurdering av hvert enkelt studieprogram basert på følgende struktur: En beskrivelse av studieprogrammet En kommentar på emner under 10 studiepoeng Vurdering av mulig samordning Vurdering av programmets faglige innretning (status og særlige utfordringer) Vurdere navn på studieprogrammet Målgruppe En klargjøring av programmets målgruppe Strategisk betydning Vurdere i hvilken grad studiet har spesiell samfunnsbetydning og/eller er viktig for institusjonens og fakultetets strategiske utvikling. 9

10 Økonomisk bærekraft Produksjonstall for et studieprogram gjennom et bestemt år. Produksjonstall baseres på antall beståtte kandidater i sammenheng med studiepoeng. Ressursene er antall timer tildelt til gjennomføring av emne. Lønnsomheten er regnet ut basert på lønnskostnader, heltidsekvivalenter og finansieringskategori. En vurdering av ressursfordeling og gjennomstrømming Faglig bærekraft Kommentere synliggjøring og anerkjennelse av fagmiljø Kommentere og vurdere fagmiljøets samlede størrelse og kompetanse i studieprogrammet Vurdering av studentenes faglige tilfredshet (hovedinntrykk) Etterspørsel Vurdering og tiltak når det gjelder rekruttering og opptak Totalvurdering Status på programmet Helhetlig vurdering av struktur, om den er formålstjenlig med tanke på økonomisk bærekraft, faglig bærekraft og attraktivitet Eventuelle forslag til tiltak for videre studieutvikling og bedring av programmet med begrunnelse Overordnede vurderinger: Masterutdanninger: Det vurderes som viktig at det gjøres noen justeringer/endringer av mastertilbudene ved Profesjonshøgskolen. En hovedutfordring er knyttet til at fakultetet gir relativt mange mastertilbud uten spesielt samordning/samkjøring av disse. På kort sikt (fra høsten 2014) vil dette søkes løst gjennom nærmere samordning av noe undervisning i statistikk og vitenskapelig metode. En arbeidsgruppe som ledes av dekan ved PHS, vil fremme forslag til justering i løpet av tidlig høst slik at disse vil inngå i fakultetets endelige forslag til studieportefølje for I tillegg er det iverksatt et større utviklingsarbeid som skal bidra til en tydeligere profil og sammenheng mellom de ulike mastrene, og da også for fakultetets PhD-grad i Studier av profesjonspraksis. Dette arbeidet vil først ha effekt i studieporteføljen for 2016/17. Når det gjelder opptak på masterutdanningene for høsten 2015 kan det være grunn til å peke på at det for Master i spesialsykepleie (ny høst 2014) ikke vil være nytt opptak før høsten I og med at det ikke gjøres opptak på Master i idrett og Master i praktisk kunnskap høsten 2014, og at det gjøres opptak for disse programmene annet hvert år, vil disse masterprogrammene ha opptak i

11 De andre masterprogrammene som har årlig opptak rekrutterer foreløpig godt. Det er imidlertid behov for å intensivere innsatsen med rekruttering. I grunnlagsarbeidet til studieportefølje for foreligger et forslag om oppstart av Master i lulesamisk. Administrasjonen vil foreta en nærmere vurdering av dette forslaget med sikte på en avklaring i forbindelse med vedtak om endelig studieportefølje høsten Fakultetet vil også søke departementet om å få utlyse Master GLU (grunnskolelærerutdanning) trinn for høsten Bachelorutdanninger: Bachelor i sykepleie er fortsatt en drivende kraft i fakultetets virksomhet og både utdanningen som tilbys ved campus i Bodø og Campus Helgeland rekrutterer godt. Fra høsten 2015 foreslås det å skyve opptaket til deltidsutdanningen fra VÅR 2015 til HØST 2015 for å kunne ha mulighet til å samkjøre noe undervisning med heltidsutdanningen. Bachelor barnehagelærer har stabile søkertall, og utdanningen som tilbys ved Campus Vesterålen hadde rekordhøye søkertall i PHS planlegger for å videreføre dagens praksis med å foreta opptak i Vesterålen annet hvert år og da ikke for studieåret Grunnskolelærerutdanningene sliter med rekrutteringen og har gjort det over lang tid. Vi opprettholder GLU trinn som en fireårig fleksibel utdanning som før. GLU trinn hadde et stort fall i søkertallene i 2014, samtidig som tendensen på landsbasis er at femårige GLU-løp der masterutdanning er integrert øker. Det foreslås derfor at det går en søknad til Kunnskapsdepartementet der vi ber om at vår GLU trinn lyses ut som en femårig GLU-master. Det vil ikke ha organisatoriske eller økonomiske konsekvenser i forhold til måten det er organisert på i dag. Vi setter dette forslaget i rekken av studier som vil bli avklart fram mot endelig portefølje skal vedtas i påvente av KDs behandling av søknaden. Det vil ikke bli gjort opptak til Bachelor i lulesamisk for studieåret 2015/16, fordi man ønsker å komme inn i et spor som samsvarer med de lulesamiske emnene som tilbys i mindre enheter. Det vil derfor være hensiktsmessig å ikke tilby denne bachelorgraden før høsten Det gjøres noen mindre endringer i porteføljen for idrettsfaglige studier ved fakultetet. Det foreslås en endring av Bachelor i idrett, hvor man ønsker å bringe inn emner innen personlig trening. En «ny» Bachelor i idrett og personlig trener vil bli nærmere vurdert for en endelig avklaring kommende høst. Årsstudier: Årsstudiene i idrett, engelsk, friluftsliv og visuelle kunstfag videreføres i porteføljen for Disse programmene vil også kunne samkjøres med emner som tilbys i grunnskolelærerutdanningene. Det foreslås i tillegg oppstart av Personlig trener, årsstudium. Dette er et studieprogram som i stor grad vil samkjøres med Idrett årsstudium og dermed ikke kreve store ressurser i tillegg til det som allerede er inne i det eksisterende årsstudiet i idrett. Videreutdanninger: Flere av studiene innen videreutdanningssegmentet vil måtte være gjenstand for en nærmere vurdering høsten 2014, og da blant annet ses i sammenheng med budsjettprosessen for 2015 og søkertall/opptak Av nye studier som foreslås er Interkulturell kommunikasjon, 30 stp, det eneste som er helt nytt. Flere studier som har oppstart annet hvert år vil ha opptak i

12 Studier som avklares fram mot endelig portefølje: Selv om det er gjort et betydelig og grundig analysearbeid av fakultetets studieportefølje, så vil det være behov for å gjøre avklaringer rundt flere av studiene som foreslås i porteføljen. Dette har sammenheng med bemanning, budsjett og endelige opptakstall for studieåret De studiene det gjelder vises i tabell 3. Disse studiene er vurdert i gul sone (usikker nærmere vurdering) i henhold til SEFØ-modellen. Fakultetet foreslår ingen studier nedlagt (rød sone). Studier som vil utredes til portefølje for : Bachelor i fysioterapi Bachelor i ergoterapi Bachelor ambulansefag Psykologi, årsstudium Ortopedisk medisin Helse- og omsorgstjenesten i kommunen, 30 stp Organisasjon og ledelse i helse- og omsorgstjenesten, 15 stp 12

13 Tabell 1: Studieportefølje PHS < 30 stp, start høst Kode Studium Studiepoeng Opptaksmål Aktive stud* Opptaksmål Sykepleie og helsefag BASY Bachelor i sykepleie (heltid Bodø) BASYM Bachelor i sykepleie (heltid Helgeland) MASYK Master i klinisk sykepleie Endring Master i folkehelsearbeid, deltid BASYS BASYH BASYV Bachelor i sykepleie 4-årig nettstøttet* (praksisområde Salten) Bachelor i sykepleie 4-årig nettstøttet* (praksisområde Helgeland) Bachelor i sykepleie 4-årig nettstøttet* (praksisområde Vesterålen) PSD Videreutdanning i psykisk helsearbeid 60 Ikke opptak Lærerutdanning, kunst og kulturfag Barnehagelærerutdanning: BAHAG Bachelor barnehagelærerutdanning BAHAGN Bachelor barnehagelærerutdanning, nettog samlingsbasert Grunnskolelærerutdanning: GLU1-7 Grunnskolelærer trinn GLU5-10 Grunnskolelærer trinn Praktisk pedagogiske studier: BAYRK Bachelor yrkesfaglærerutdanning PPAN PP1N Praktisk-pedagogisk utdanning for allmennfaglærere Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfaglærere

14 Språkfag: BAENG Bachelor i engelsk * 15 3EN Engelsk årsstudium *Endring av navn Kode Studium Studiepoeng Opptaksmål Aktive stud mai 2014 Opptaksmål Idrett og friluftsliv: BFAKI Bachelor, faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag Endring/ny Bachelor i idrett og personlig trener GID Idrett årsstudium FRI1 Friluftsliv årsstudium NY Personlig trener, årsstudium Kunst og kulturfag: KUN1 Visuelle kunstfag, årsstudium Mastergradsutdanninger: Master i tilpassa opplæring. Med vekt på Spesialpedagogikk MASPT Undervisning og organisasjonsledelse MALOGO Master i logopedi MAIDR Master i drett trener- og lederprofesjonen Kunst og håndverk 14

15 Senter for praktisk kunnskap MABORD Joint master degree in borderology DRGPR PhD i Studier av profesjonspraksis SUM

16 Tabell 2a: Studieportefølje PHS stp eller mindre, start høst Kode Studium Sykepleie og helsefag Studiepoeng Opptaksmål Aktive stud mai 2014 Opptaksmål DEMPS Demensomsorg og omsorg til eldre med psykiske lidelser * 30 HMS1 Helse, miljø og sikkerhet, halvårig studium FHV Folkehelsearbeid HEPED30 Helsepedagogikk REVMA Revmatologiske tilstander i et livsløpsperspektiv LUNG Lungelidelser PALL Palliativ behandling, omsorg og pleie HVREHAB Hverdagsrehabilitering Ny ARBM Nettbasert arbeidsmiljøopplæring LEGEMH Legemiddelhåndtering VPROF Veilederutdanning for profesjonsutøvere NY Interkulturell kommunikasjon, nettbasert Lærerutdanning, kunst og kulturfag Pedagogikk: MANG Mangfold og mestring i barnehage og skole Høstemne 3 Løpende opptak 4 Studenter ved Bachelor førskolelærer som tar dette som fordypningsfag kommer i tillegg 16

17 MULIG Mulighet og vekst VPRAKSIS Veilederutdanning for praksislærere SM Småbarnspedagogikk GLSM1 MA4 Grunnleggende lese-, skrive- og matematikkopplæring Videreutdanning i norsk og matematikk for barnetrinnet NETTPED Nettpedagogikk Språkfag: HAMSK Hamsun i skolen LU Lulesamisk * 10 ENGB Business English I og II ENGPÅ Engelsk påbygging IKT DIGI Læring med digitale medier Mat og helse ERNÆR Ernæring Kode Studium Studiepoeng Opptaksmål Aktive stud mai 2014 Opptaksmål Realfag: ENGAD Adventure Knowledge Høstemne 6 Studenter ved Bachelor førskolelærer som tar dette som fordypningsfag kommer i tillegg 7 Studenter blant annet på utveksling tar programmets valgemner, fra 8 til 22 studenter på programmets 3 emner. 17

18 VERDEN Fra verdensrommet til landjorda Idrett og friluftsliv: 1UT Utefag * 10 IDRP Idrett påbygging SUM *Ikke opptak 2013 Tabell 2b: Studieportefølje PHS , 30 stp eller mindre, start vår Kode Studium Studiepoeng Opptaksmål Aktive stud mai 2014 Opptaksmål Sykepleie og helsefag KUNPRAKSIS Kunnskapsbasert praksis VPRAKSIS2 Veilederutdanning for praksislærere SUM 30 Tabell 3: Følgende studier, som er i foreløpig portefølje, vil bli nærmere vurdert fram mot endelig studieportefølje for (gul sone ihht SEFØ-modellen): Endring Master i folkehelsearbeid, deltid Endring Grunnskolelærerutdanning trinn, 5- årig master NY Personlig trener, årsstudium Høstemne. Ikke opptak

19 FHV Folkehelsearbeid HEPED30 Helsepedagogikk REVMA Revmatologiske tilstander i et livsløpsperspektiv LUNG Lungelidelser NY Interkulturell kommunikasjon, nettbasert GLSM1 MA4 Grunnleggende lese-, skrive- og matematikkopplæring Videreutdanning i norsk og matematikk for barnetrinnet HAMSK Hamsun i skolen DIGI Læring med digitale medier NY Natur- og kulturbasert reiseliv NY Bachelor i idrett og personlig trener KUNPRAKSIS Kunnskapsbasert praksis 30 VPROF Veilederutdanning for profesjonsutøvere Det vil også bli tatt stilling til om man skal tilby alle fordypningsfagene i Bachelor barnehagelærer, Småbarnspedagogikk, Mangfold og mestring og Utefag, høsten 2015 i og med at det bare er to klasser som skal velge blant disse fordypningsfagene. Tabell 4: Endringer studieportefølje og til studieportefølje Følgende studier gjøres ikke opptak til i : MASPESYK MASPESYK MASPESYK MASPESYK MASPESYK Master i klinisk sykepleie med fordypning i anestesisykepleie Opptak 2016 Master i klinisk sykepleie med fordypning i barnesykepleie Opptak 2016 Master i klinisk sykepleie med fordypning i intensivsykepleie Opptak 2016 Master i klinisk sykepleie med fordypning i operasjonssykepleie Opptak 2016 Master i klinisk sykepleie med fordypning i kreftsykepleie Opptak 2016 BAHAGNV? Bachelor barnehagelærerutdanning, Opptak

20 Studiested Stokmarknes MAPRO Master i praktisk kunnskap * Opptak 2016 BALU Bachelor i lulesamisk 180 Opptak 2016 GERI Geriatri og eldreomsorg 30 Opptak 2016 DIAB Diabetesbehandling og -omsorg 30 Opptak 2016 Vedlegg: Estimert studiepoengsproduksjon for PHS i Analyse av studietilbud innen idrettsseksjonen ved PHS 20

21 Bachelor i sykepleie campus Bodø Studiumansvarlig: Annie Karlsen / Elsa Kommedal 1.0 Beskrivelse av studieprogrammet Sykepleie (Bachelor) er et heltidsstudie som går over 3 år, studiested Bodø. Semester Emnekode Navn Std Samkjøring 1 SYK108H Anatomi, fysiologi, 10 biokjemi, ernæringsfysiologi og mikrobiologi 1 SYK101H Praktiske 8 ferdigheter i sykepleie 1 1 SYK100H Grunnleggende 12 sykepleie 2 SYK109H Psykologi og 6 pedagogikk 2 SYK104H Sykepleie, omsorg 8 og behandling 2 SYK103H Medikamentregning 1 2 SYK102H Kunnskapssyn, 8 menneskesyn og tradisjon 2 SYK130H Sykepleie i 12 sykehjem praksisstudier vår 2 SYK140H Sykepleie i 12 hjemmesykepleie praksisstudie vår 3 SYK105H Sykepleierens 10 helsefremmende, forbyggende og rehabiliterende funksjon 3 SYK141H Sykepleie i 15 hjemmesykepleie praksisstudie høst 3 SYK131H Sykepleie i 15 sykehjem praksisstudie høst 4 og 5 SYK189H Medisinsk 12 sykepleie praksisstudier 4 og 5 SYK182H Kirurgisk sykepleie 12 praksisstudier 4 og 5 SYK176H Psykisk helsearbeid 12 praksisstudier 4 SYK111H Psykisk helsearbeid 8 4 SYK183H Somatisk sykepleie 9 4 SYK106H Praktiske ferdigheter i 3 21

22 sykepleie 2 6 SYK190H Avsluttende praksisstudier 6 SYK112H Samfunn og organisasjon 6 SYK180H Bacheloroppgave i sykepleie Kommentar; Vi har ingen samkjøring på emnene. Hvert emne går hver for seg med en emneansvarlig. Jobber pr.tiden med samkjøring av heltid og deltid ved bla. et felles opptak i høst semestret. Kommentere emner under 10 studiepoeng o Noen emner er under ti studiepoeng ved spl.utdanningen Disse emnene omhandler mediakmentregning, som har ett studiepoeng, men som må være bestått før studentene kan gå videre i sitt spl.studie. o Praktiske ferdigheter er et annet emne der studentene øver på praktiske ferdigheter i sal. Vurdering av programmets faglige innretning (status og særlige utfordringer) o Programmet er styrt etter fagplan som gir klare føringer for innholdet i utdanningen. Navn på studieprogrammet vurdere det o Som før. 1.1 Målgruppe Generell studiekompetanse. Krav til karakter. Relevant praksis. 2.0 Strategisk betydning Målet for bachelorutdanningen i sykepleie er å utdanne kunnskapsrike, selvstendige og ansvarsbevisste sykepleiere som viser evne og vilje til en bevisst og reflektert holdning ved utøvelsen av sykepleie. Pleie, omsorg, forebygging og behandling utgjør hjørnesteinene i sykepleie kompetansen. Samhandlingsreformen er den største helsereformen i nyere tid. Her stilles krav om gode pasientforløp. Kortere liggetid i sykehus, mer polikliniske behandlinger og større fokus på forebygging og folkehelse. Fremtidens omsorg vil i stor grad foregå i kommunehelsetjenesten. Struktur og innhold i utdanningen må gjenspeile det kompetansebehovet som er ute i tjenestene. Innovasjon må være et sentralt begrep i utforming og innhold i sykepleieutdanningen. Med de samfunnsmessige utfordringer vi står overfor, både nasjonalt og globalt, vil behovet for sykepleie være økende. Den demografiske utviklingen vil være av betydning for etterspørselen etter helse og omsorgtjenester. Blant annet vil antall eldre påvirke behovet for sykepleietjenester. Studieporteføljen innenfor sykepleie og helsefag, er en viktig motor ved universitetet. Institusjonens evne til å møte utfordringer her, vil være av betydning for utviklingen og sammensetningen i studietilbudet. Helsedirektoratets føringer er å øke kapasiteten på utdanningen. 3.0 Økonomisk bærekraft Emnekode Navn Sp Antall Antall Studieprod Ressurser Lønnsomhet Kommentar studenter beståtte SYK108H Anatomi, fysiologi, Grunnleggende 22

23 SYK101H biokjemi, ernæringsfysiologi og mikrobiologi Praktiske ferdigheter i sykepleie Svært ressurskrevende. Grunnleggende sal. Ved gjennomgang ser vi på andre muligheter for å øve i praksissal Grunnleggende SYK100H Grunnleggende sykepleie SYK109H Psykologi og Grunnleggende pedagogikk SYK104H Sykepleie, omsorg og 8 Ingen tall 540 Vår 2014 behandling SYK103H Medikamentregning 1 Ingen tall 338 Vår 2014 SYK102H Kunnskapssyn, Vår 2014 menneskesyn og tradisjon SYK130H Sykepleie i sykehjem praksisstudier vår SYK140H Sykepleie i hjemmesykepleie praksisstudie vår SYK105H Sykepleierens helsefremmende, forbyggende og rehabiliterende funksjon SYK141H Sykepleie i hjemmesykepleie praksisstudie høst SYK131H Sykepleie i sykehjem praksisstudie høst SYK189H Medisinsk sykepleie praksisstudier SYK182H Kirurgisk sykepleie praksisstudier SYK176H Psykisk helsearbeid praksisstudier I og med at studenter spres over hele Nordfylke blir veiledning av studenter svært henhold til rammeplan skal 5 % av spl.studiet være praksis. Vi ser nå på andre løsninger i fht. å veilede vi adobe fått midler til andre måter å veilede på. 90 stp.er praksis, og det er ressurskrevende Se SYK 140 H 10 Ingen tall 675 Høst Se tidl.kommentar Se tidl.kommentar Se tidl.kommentar Se tidl.kommenatr SYK111H Psykisk helsearbeid 8 Ingen tall 540 Vår2015 SYK183H Somatisk sykepleie SYK106H Praktiske ferdigheter i 3 Ingen tall 900 Vår 2015 sykepleie 2 SYK190H Avsluttende praksisstudier Se tild.kommentar 23

Vedtakssaker. 7/15 15/02668-2 Godkjenning av innkalling og saksliste 2. 8/15 15/02668-1 Godkjenning av protokoll 3

Vedtakssaker. 7/15 15/02668-2 Godkjenning av innkalling og saksliste 2. 8/15 15/02668-1 Godkjenning av protokoll 3 MØTEINNKALLING Fakultetsstyre Profesjonshøgskolen Dato: 03.06.2015 kl. 9:00 Sted: Arkivsak: 15/02668 Arkivkode: Møterom 3428.16 (Grønne møterommet i administrasjonen) Mulige forfall meldes snarest til

Detaljer

MØTEINNKALLING. Godkjenning av innkalling og saksliste. Godkjenning av protokoll fra forrige møte. Rita Lekang Utvalgsleder. Side1

MØTEINNKALLING. Godkjenning av innkalling og saksliste. Godkjenning av protokoll fra forrige møte. Rita Lekang Utvalgsleder. Side1 MØTEINNKALLING Utvalg: Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 4/2014 Møtested: Stokmarknes, Universitetet i Nordland, Campus Vesterålen Dato: 01.10.2014 Tidspunkt: 13:30-17:30 Innkalling går

Detaljer

Forfall: Navn Funksjon Representerer Gisle Pettersen MEDL TEK Arne Hjalmar Hansen NESTL EKS Johanne Alteren MEDL FAG Kristoffer Grorud MEDL STU

Forfall: Navn Funksjon Representerer Gisle Pettersen MEDL TEK Arne Hjalmar Hansen NESTL EKS Johanne Alteren MEDL FAG Kristoffer Grorud MEDL STU MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 4/2014 Møtested: Stokmarknes, Universitetet i Nordland, Campus Vesterålen Dato: 01.10.2014 Tidspunkt: 13:30-16:30 Til stede: Rita

Detaljer

MØTEINNKALLING. Godkjenning av innkalling og saksliste. Godkjenning av protokoll fra forrige møte. Rita Lekang Utvalgsleder. Side1

MØTEINNKALLING. Godkjenning av innkalling og saksliste. Godkjenning av protokoll fra forrige møte. Rita Lekang Utvalgsleder. Side1 MØTEINNKALLING Utvalg: Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 03/2013 Møtested: UiN, Studiested Mo i Rana (Strandgata) Dato: 28.05.2013 Tidspunkt: 08:30-12:30 Innkalling går til: Navn Funksjon

Detaljer

Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 05/14 Møtested: Nye møterommet, Universitetet i Nordland Dato: 26.11.2014 Tidspunkt: 09:00-13:00

Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 05/14 Møtested: Nye møterommet, Universitetet i Nordland Dato: 26.11.2014 Tidspunkt: 09:00-13:00 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 05/14 Møtested: Nye møterommet, Universitetet i Nordland Dato: 26.11.2014 Tidspunkt: 09:00-13:00 Til stede: Rita Lekang Leder EKS

Detaljer

Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 05/2013 Møtested: E313, Universitetet i Nordland Dato: Tidspunkt: 08:30-13:00

Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 05/2013 Møtested: E313, Universitetet i Nordland Dato: Tidspunkt: 08:30-13:00 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 05/2013 Møtested: E313, Universitetet i Nordland Dato: 21.11.2013 Tidspunkt: 08:30-13:00 Til stede: Navn Funksjon Representerer Rita

Detaljer

Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 4/12 Møtested: E313, Universitetet i Nordland Dato: Tidspunkt: 08:30-11:40

Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 4/12 Møtested: E313, Universitetet i Nordland Dato: Tidspunkt: 08:30-11:40 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 4/12 Møtested: E313, Universitetet i Nordland Dato: 05.12.2012 Tidspunkt: 08:30-11:40 Til stede: Navn Funksjon Representerer Rita

Detaljer

Utvalg: Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 1/2012 Møtested: E313, Universitetet i Nordland Dato: 31.1.2012 Tidspunkt: 08:30-15:00

Utvalg: Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 1/2012 Møtested: E313, Universitetet i Nordland Dato: 31.1.2012 Tidspunkt: 08:30-15:00 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 1/2012 Møtested: E313, Universitetet i Nordland Dato: 31.1.2012 Tidspunkt: 08:30-15:00 Til stede: Navn Funksjon Representerer Rita

Detaljer

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 21.03.2014 Tidspunkt: 09:15-12:00. Følgende faste medlemmer møtte:

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 21.03.2014 Tidspunkt: 09:15-12:00. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Studieutvalget Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 21.03.2014 Tidspunkt: 09:15-12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Medlem

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 6/2013 Møtested: Møterom, Campus Helgeland Dato: 29.10.2013 Tidspunkt: 09:00 12:30.

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 6/2013 Møtested: Møterom, Campus Helgeland Dato: 29.10.2013 Tidspunkt: 09:00 12:30. MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 6/2013 Møtested: Møterom, Campus Helgeland Dato: 29.10.2013 Tidspunkt: 09:00 12:30 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger

Detaljer

Avdeling for helsefag. Søknadsfrist

Avdeling for helsefag. Søknadsfrist NO EN Sykepleieutdanning I sykepleiestudiet lærer du blant annet å gi pleie, omsorg og behandling til syke mennesker. Sykepleieryrket er praktisk, samfunnsnyttig og spennende, og samfunnet har et stort

Detaljer

Studieåret VIDERE- UTDANNING. Fakultet for sykepleie og helsevitenskap.

Studieåret VIDERE- UTDANNING. Fakultet for sykepleie og helsevitenskap. Studieåret 2017-2018 VIDERE- UTDANNING Fakultet for sykepleie og helsevitenskap www.nord.no VIDEREUTDANNINGER i studieåret 2017-2018 Nord universitet, Fakultet for sykepleie og helsevitenskap, tilbyr et

Detaljer

Fakultetsstyret Profesjonshøgskolen

Fakultetsstyret Profesjonshøgskolen Møteinnkalling: Fakultetsstyret Profesjonshøgskolen Dato: 09.22.2015 Sted: Møterom 3431 (rett ved administrasjone) Notat: Saksliste Vedtakssaker 1/15 Godkjenning av innkalling og saksliste for møte 22.09.15

Detaljer

Utvalg: Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 1/2011 Møtested: E313 Dato: Tidspunkt: 09:00-13:45

Utvalg: Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 1/2011 Møtested: E313 Dato: Tidspunkt: 09:00-13:45 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 1/2011 Møtested: E313 Dato: 19.10.2011 Tidspunkt: 09:00-13:45 Til stede: Rita Lekang Leder EKS Arne Hjalmar Hansen Nestleder EKS Johanne

Detaljer

leder medlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem varamedlem Stina Hiis Bergh medlem student

leder medlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem varamedlem Stina Hiis Bergh medlem student MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 10/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 28.11.2011 Tidspunkt: 10:30 15.40 Til stede: Navn Vigdis Moe Skarstein (fra kl 11.20) Paul Birger Torgnes (til kl 14.30) Inge Myrvoll

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Protokoll fra møte i Fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet 08.10.2014. Møtet ble holdt i Christies gate 13 og varte fra kl. 12:00-16:00. Til stede fra Fakultetsstyret

Detaljer

Forfall: Navn Funksjon Representerer Johanne Alteren MEDL FAG Bent-Cato Hustad MEDL FAG Solrun Holm MEDL FAG Malin Sofie Tørrisplass MEDL STU

Forfall: Navn Funksjon Representerer Johanne Alteren MEDL FAG Bent-Cato Hustad MEDL FAG Solrun Holm MEDL FAG Malin Sofie Tørrisplass MEDL STU MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 02/12 Møtested: E313, Universitetet i Nordland, Bodø Dato: 16.04.2012 Tidspunkt: 08:30-15:00 Til stede: Rita Lekang Leder EKS Arne

Detaljer

Profesjonshøgskole n. Søknadsfrist

Profesjonshøgskole n. Søknadsfrist NO EN Tilpassa opplæring Studiet henvender seg til lærere, førskolelærere og andre med relevant utdanning og kan gjennomføres med fordypning avhengig av kandidatens opptaksgrunnlag. Fordypningene er: Generell

Detaljer

Studieplan 2009/2010

Studieplan 2009/2010 Bachelor i sykepleie Studieplan 2009/2010 Beskrivelse Bachelorutdanningen i sykepleie skal utdanne selvstendige, ansvarsbevisste, endrings- og pasientorienterte sykepleiere som viser evne og vilje til

Detaljer

Høringsuttalelse til forskrifter om rammeplaner for lærerutdanning trinn 8-13

Høringsuttalelse til forskrifter om rammeplaner for lærerutdanning trinn 8-13 Byrådssak 1493/12 Høringsuttalelse til forskrifter om rammeplaner for lærerutdanning trinn 8-13 IFOS SARK-03-201100106-66 Hva saken gjelder: Kunnskapsdepartementet sendte 31.8.2012 ut til høring forslag

Detaljer

Navn studieprogram/retning: Mastergradsprogram i sykepleie. Søkertall perioden : : : ikke opptak 2016: 30

Navn studieprogram/retning: Mastergradsprogram i sykepleie. Søkertall perioden : : : ikke opptak 2016: 30 Bruke dette skjemaet til å gi tilbakemelding på datagrunnlaget og annen relevant informasjon om studietilbudet. Fakultetene velger fritt hvilke vurderingskriterier de ønsker å kommentere. Navn studieprogram/retning:

Detaljer

Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 03/12 Møtested: E313, Universitetet i Nordland Dato: Tidspunkt: 08:30-13:00

Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 03/12 Møtested: E313, Universitetet i Nordland Dato: Tidspunkt: 08:30-13:00 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret for Møte nr: 03/12 Møtested: E313, Universitetet i Nordland Dato: 17.10.2012 Tidspunkt: 08:30-13:00 Til stede: Navn Funksjon Representerer Rita Lekang Leder EKS Arne

Detaljer

REVISJON AV STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I PSYKOMOTORISK FYSIOTERAPI (PMF) - 60 STUDIEPOENG

REVISJON AV STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I PSYKOMOTORISK FYSIOTERAPI (PMF) - 60 STUDIEPOENG Til fakultetsstyret Dato: 13.10.2011 VEDTAKSSAK Saksnr.: FSHF11/2011 Journalnr.: 2006/1242 Saksbehandler: Hege Nedberg REVISJON AV STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I PSYKOMOTORISK FYSIOTERAPI (PMF) - 60

Detaljer

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING YRKESFAG

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING YRKESFAG FAG- OG YRKESDIDAKTIKK YRKESFAG SIDE 61 MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING YRKESFAG Kort om studieretningen Master i yrkesdidaktikk er særlig rettet mot yrkesfaglærere, instruktører,

Detaljer

STUDIEPLAN. Bachelor i idrett. 180 studiepoeng, heltid. Alta

STUDIEPLAN. Bachelor i idrett. 180 studiepoeng, heltid. Alta STUDIEPLAN Bachelor i idrett 180 studiepoeng, heltid Alta Studieplanen er godkjent av IRS-fak den 14.12.2016 Navn på studieprogram Bachelor i idrett, Idrettshøgskolen UiT Norges arktiske universitet. Det

Detaljer

A 23/11 Studietilbud for 3 GLU og 4 ALU 2012/13

A 23/11 Studietilbud for 3 GLU og 4 ALU 2012/13 Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Camilla Nereid Dato: 23.11.2011 A 23/11 Studietilbud for 3 GLU og 4 ALU 2012/13 I studieåret 2012/13 skal siste kull med ALU-studenter gå ut fra ALT. Samtidig

Detaljer

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: C4043, Grimstad Dato: 15.11.2013 Tidspunkt: 09:15-12:30. Følgende faste medlemmer møtte:

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: C4043, Grimstad Dato: 15.11.2013 Tidspunkt: 09:15-12:30. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Studieutvalget Utvalg: Møtested: C4043, Grimstad Dato: 15.11.2013 Tidspunkt: 09:15-12:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Medlem Anne

Detaljer

Overordnet strategiplan for Universitetet i Nordland (2012-2016)

Overordnet strategiplan for Universitetet i Nordland (2012-2016) Overordnet strategiplan for Universitetet i Nordland (2012-2016) 1 Ambisjon Universitetet i Nordland skal utfordre etablerte sannheter og være en aktiv bidragsyter til den nasjonale og internasjonale kunnskapsallmenningen.

Detaljer

Veilederutdanning for praksislærere og mentorer - modul 2

Veilederutdanning for praksislærere og mentorer - modul 2 Veilederutdanning for praksislærere og mentorer - modul 2 Denne videreutdanningen legger vekt på å utdanne praksislærere som kan tilby systematisk og kvalifisert veiledning, som bidrar i studentenes profesjonsutvikling,

Detaljer

Sykepleie nettbasert - bachelorstudium

Sykepleie nettbasert - bachelorstudium Sykepleie nettbasert - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Fører til grad: Bachelor i sykepleie

Detaljer

Kroppsøving og idrettsfag (faglærer), bachelor

Kroppsøving og idrettsfag (faglærer), bachelor NO EN Kroppsøving og idrettsfag (faglærer), bachelor Syns du at fysisk aktivitet for barn og ungdom er viktig? Vet du at manglende fysisk aktivitet og dårlig kosthold har ført til en sterk økning av livsstilsykdommer?

Detaljer

Opptakskrav Bachelorgrad eller tilsvarende fra grunnskolelærerutdanning med fordypning tilsvarende 60 sp i naturfaglige emner, eller

Opptakskrav Bachelorgrad eller tilsvarende fra grunnskolelærerutdanning med fordypning tilsvarende 60 sp i naturfaglige emner, eller SIDE 50 FAG- OG YRKESDIDAKTIKK NATURFAG MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING NATURFAG Kort om studieretningenmed naturfagdidaktikk menes alle de overveielser som er knyttet til

Detaljer

Navn studieprogram/retning: Master of Laws in Law of The Sea

Navn studieprogram/retning: Master of Laws in Law of The Sea Navn studieprogram/retning: Master of Laws in Law of The Sea Vurderingskriterier Søkertall perioden 2011-2016 Kommentar Vi ser at søkertallene har hatt en jevn stigning fra 2011 (17 søkere), og til de

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 24.03.2011 Tidspunkt: 12:30-15:30. Følgende faste medlemmer møtte:

Møteprotokoll. Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 24.03.2011 Tidspunkt: 12:30-15:30. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 24.03.2011 Tidspunkt: 12:30-15:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Inger Johanne Håland Knutson

Detaljer

Sykepleie, 4-årig nett- og samlingsbasert

Sykepleie, 4-årig nett- og samlingsbasert NO EN Sykepleie, 4-årig nett- og samlingsbasert Sykepleiere arbeider med friske og syke mennesker i ulike livssituasjoner og livsfaser. Sykepleiestudiet er spennende og utfordrende, og du kan arbeide i

Detaljer

SU-sak 15/2014. Gjennomgang av programporteføljen ved NMBU. Studieutvalget. Bjørg Ekerholt Dysvik, Sylvi Nilsen. Arkiv nr:

SU-sak 15/2014. Gjennomgang av programporteføljen ved NMBU. Studieutvalget. Bjørg Ekerholt Dysvik, Sylvi Nilsen. Arkiv nr: SU-sak 15/2014 Gjennomgang av programporteføljen ved NMBU Studieutvalget Saksansvarlig: Saksbehandler: Arkiv nr: Ole-Jørgen Torp Bjørg Ekerholt Dysvik, Sylvi Nilsen Forslag til vedtak: Studieutvalget gir

Detaljer

Studieplan Barn, barndom og barnehage - videreutdanning 30 studiepoeng Studieåret

Studieplan Barn, barndom og barnehage - videreutdanning 30 studiepoeng Studieåret www.dmmh.no Studieplan Barn, barndom og barnehage - videreutdanning 30 studiepoeng Studieåret 2014-2015 Godkjent av styret ved DMMH og NTNUs fagråd vår 2012 Sist revidert av fagansvarlig 01.03.2014 1 Studieprogrammets

Detaljer

Helse, miljø og sikkerhet

Helse, miljø og sikkerhet NO EN Helse, miljø og sikkerhet Arbeidslivet er en viktig arena for folkehelsearbeid. Et trygt og godt arbeidsmiljø lønner seg både menneskelig og økonomisk. Studiet har som mål å gi deg nødvendige kunnskaper

Detaljer

STUDIEPLAN. Erfaringsbasert mastergradsprogram i ledelse og profesjonell utvikling i utdanningssektoren

STUDIEPLAN. Erfaringsbasert mastergradsprogram i ledelse og profesjonell utvikling i utdanningssektoren STUDIEPLAN Erfaringsbasert mastergradsprogram i ledelse og profesjonell utvikling i utdanningssektoren 120 studiepoeng Studiested: Tromsø Studieplanen er godkjent av styret ved Fakultet for humaniora,

Detaljer

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING ENGELSK OG FREMMEDSPRÅK

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING ENGELSK OG FREMMEDSPRÅK SIDE 40 FAG- OG YRKESDIDAKTIKK ENGELSK OG FREMMEDSPRÅK MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING ENGELSK OG FREMMEDSPRÅK Kort om studieretningen Studiet skal gi lærerstudenter og

Detaljer

Geir Øivind Kløkstad Cecilie Boberg Medlem STA. Isabelle-Louise Aabel MEDL STA. Inger Johanne Rydland Isabelle-Louise Aabel STA

Geir Øivind Kløkstad Cecilie Boberg Medlem STA. Isabelle-Louise Aabel MEDL STA. Inger Johanne Rydland Isabelle-Louise Aabel STA Møteprotokoll Utvalg: Studieutvalget Møtested: C4041, Grimstad Dato: 14.03.2012 Tidspunkt: 09:15-13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Medlem Anne

Detaljer

Rapport fra avdeling til styret 2015

Rapport fra avdeling til styret 2015 Rapport fra avdeling til styret 2015 Avdeling Dekan Avdeling for helsefag Bratseth Kristin 1. Resultater 2013 2014 2015 Søkertall (1. prioritetssøkere) 823 638 811 Opptakstall 648 609 614 Aktive studenter

Detaljer

Studieplan Engelsk 1 (1-7)

Studieplan Engelsk 1 (1-7) Studieplan Engelsk 1 (1-7) A. Overordnet beskrivelse av studiet 1. Engelsk 1 2. FS kode: K2ENG17 3. Studiepoeng Arbeidsmengde i studiepoeng er: 30 (15 + 15) 4. Dato for etablering: 24.02.12 5. NOKUT akkreditert:

Detaljer

Veilederutdanning for praksislærere og mentorer - modul 2

Veilederutdanning for praksislærere og mentorer - modul 2 NO EN Veilederutdanning for praksislærere og mentorer - modul 2 Denne videreutdanningen legger vekt på å utdanne praksislærere som kan tilby systematisk og kvalifisert veiledning, som bidrar i studentenes

Detaljer

Strategisk plan 2014-2017

Strategisk plan 2014-2017 Strategisk plan 2014-2017 Visjon Høgskolen i Nesna skal være attraktiv, dynamisk og relevant for regionen. Virksomhetsidé Høgskolen i Nesna er en selvstendig høgskole som, alene og i samarbeid med andre

Detaljer

«Til barns beste» Strategisk plan. Dronning Mauds Minne Høgskole. for barnehagelærerutdanning DMMH

«Til barns beste» Strategisk plan. Dronning Mauds Minne Høgskole. for barnehagelærerutdanning DMMH «Til barns beste» Strategisk plan Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning DMMH Foreliggende plan gjelder fram til 2025 Vedtatt i styremøte 2. mai 2012 Endret i styremøte 3. november 2014

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Engelsk 1 for 1.-7. trinn Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2015/2016 Studiet er et deltidsstudium med normert studietid på to semestre. Studiet omfatter to emner på 15 studiepoeng

Detaljer

Videreutdanning i sosialt entreprenørskap og innovasjon (ENTRO) - Oppdrag

Videreutdanning i sosialt entreprenørskap og innovasjon (ENTRO) - Oppdrag Studieplan Videreutdanning i sosialt entreprenørskap og innovasjon (ENTRO) - Oppdrag 15 Studiepoeng deltid Godkjenning Godkjent av rektor ved Høgskolen i Akershus 25. mars 2010 Fakultet for lærerutdanning

Detaljer

Bachelor i sykepleie;

Bachelor i sykepleie; Informasjonshefte Bachelor i sykepleie; grunnutdanning i sykepleie organisert som desentralisert deltidsstudium over fire år med oppstart 18. august 2010 1 Bachelorutdanning i sykepleie organisert som

Detaljer

HiST, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET

HiST, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Odd Morten Mjøen Dato: 30.10.07 Innledning Hensikten med dette saksframlegget er å drøfte framtidige tiltak ved våre masterstudier i lys av den bekymringsfulle

Detaljer

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING LÆRERPROFESJON, UTVIKLINGSARBEID OG VEILEDNING

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING LÆRERPROFESJON, UTVIKLINGSARBEID OG VEILEDNING SIDE 66 FAG- OG YRKESDIDAKTIKK MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING LÆRERPROFESJON, UTVIKLINGSARBEID OG VEILEDNING Kort om studieretningen Studiet tilbyr forskningsbasert kvalifisering

Detaljer

Pedagogstudentene i Utdanningsforbundets høringsuttalelser om forslag til forskrift om rammeplaner for lærerutdanning trinn 8-13.

Pedagogstudentene i Utdanningsforbundets høringsuttalelser om forslag til forskrift om rammeplaner for lærerutdanning trinn 8-13. Til: Kunnskapsdepartementet Fra: Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Deres ref. 12/3854 Oslo: 29.11.2012 Pedagogstudentene i Utdanningsforbundets høringsuttalelser om forslag til forskrift om rammeplaner

Detaljer

Grunnskolelærerutdanning 1.-7.trinn, 5-årig master

Grunnskolelærerutdanning 1.-7.trinn, 5-årig master Grunnskolelærerutdanning 1.-7.trinn, 5-årig master Studiet har ukentlige studieaktiviteter på campus ved studiested Bodø. Pedagogikk og elevkunnskap, Norsk og Matematikk er obligatoriske fag, mens studentene

Detaljer

Bachelor i sykepleie;

Bachelor i sykepleie; Informasjonshefte Bachelor i sykepleie; grunnutdanning i sykepleie organisert som deltidsstudium over fire år med oppstart 19. august 2009 1 Bachelorutdanning i sykepleie organisert som deltidsstudium

Detaljer

Idrett, deltid, Meråker

Idrett, deltid, Meråker NO EN Idrett, deltid, Meråker Dette studiet i idrett er tilrettelagt for deg som er idrettsutøver på høgt nivå - først og fremst innen langrenn, skyting og skiskyting. Her har du mulighet til å trene,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 7/2013 Møtested: Møterom 3003 Dato: 12.12.2013 Tidspunkt: 09:00 14:30. Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 7/2013 Møtested: Møterom 3003 Dato: 12.12.2013 Tidspunkt: 09:00 14:30. Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 7/2013 Møtested: Møterom 3003 Dato: 12.12.2013 Tidspunkt: 09:00 14:30 Til stede: Navn Vigdis Moe Skarstein Inge Myrvoll Bodil Børset Berit Støre Brinchmann

Detaljer

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING NATURFAG

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING NATURFAG FAG- OG YRKESDIDAKTIKK NATURFAG SIDE 47 MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING NATURFAG Kort om studieretningen Med naturfagdidaktikk menes alle de overveielser som er knyttet

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 6/2014 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 10:30 15:30. Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 6/2014 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 10:30 15:30. Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 6/2014 Møtested: Styrerommet Dato: 29.10.2014 Tidspunkt: 10:30 15:30 Til stede: Navn Vigdis Moe Skarstein Paul Birger Torgnes Inge Myrvoll Bodil Børset

Detaljer

Sykepleie - bachelorstudium

Sykepleie - bachelorstudium Studieprogram B-SYKEPL, BOKMÅL, 12 HØST, versjon 08.aug.13 11:16:51 Sykepleie - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt

Detaljer

L ÆRERUTDANNING. Bærekraftig,internasjonal & mangfoldig BACHELOR

L ÆRERUTDANNING. Bærekraftig,internasjonal & mangfoldig BACHELOR L ÆRERUTDANNING Bærekraftig,internasjonal & mangfoldig BACHELOR Steinerpedagogisk lærerutdanning bachelorgrad med mulighet for mastertillegg Den treårige lærerutdanningen med bachelorgrad på Steinerhøyskolen

Detaljer

Handlingsplan for Utdanningsutvalget Kilde illustrasjon: NOKUT-konferanse om kvalitet i høyere utdanning 2015 (

Handlingsplan for Utdanningsutvalget Kilde illustrasjon: NOKUT-konferanse om kvalitet i høyere utdanning 2015 ( Handlingsplan for Utdanningsutvalget 2016 2017 Kilde illustrasjon: NOKUT-konferanse om kvalitet i høyere utdanning 2015 (19.-20. Mai, Bergen) Forberedelser til besøk/informasjonsinnhenting (jamfør brev):

Detaljer

Utdanningsmelding Det humanistiske fakultet Universitetet i Bergen

Utdanningsmelding Det humanistiske fakultet Universitetet i Bergen Utdanningsmelding 2012 Det humanistiske fakultet Universitetet i Bergen Forslag til Fakultetsstyret 19.03.2013 Oppfølging av prioriteringer omtalt i utdanningsmeldingen for 2011 Det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket

Detaljer

Velkommen til Universitetet i Nordland

Velkommen til Universitetet i Nordland Velkommen til Universitetet i Nordland http://www.youtube.com/watch?v=en0fr_geqe0 Fakta om UIN Ca 6500 studenter Over 100 studiemuligheter Norges mest moderne campus Campus Stokmarknes, Campus Mo Gode

Detaljer

Styret tar foreløpige søkertall for 2012 til orientering.

Styret tar foreløpige søkertall for 2012 til orientering. Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 24.05.12 Saksbehandler: Journalnummer: Mette Venheim 2012/287 SØKERTALL 2012 Saken i korte trekk Årets søkertall i nasjonalt opptak (NOM) viser en økning

Detaljer

Veileder for utfylling av studieplaner og emnebeskrivelser i Studiehåndboka

Veileder for utfylling av studieplaner og emnebeskrivelser i Studiehåndboka Veileder for utfylling av studieplaner og emnebeskrivelser i Studiehåndboka Høgskolen i Molde April 2012 Studiesjefens kontor 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Prosess for godkjenning av studieplaner/fagplaner...

Detaljer

Idrett/kroppsøving - bachelorstudium

Idrett/kroppsøving - bachelorstudium Studieprogram B-IDRETT, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:51 Idrett/kroppsøving - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det humanistiske fakultet,

Detaljer

Videreutdanning i kontaktlærer og klasseleder oppgaver og utfordringer (KONTO)

Videreutdanning i kontaktlærer og klasseleder oppgaver og utfordringer (KONTO) Studieplan Videreutdanning i kontaktlærer og klasseleder oppgaver og utfordringer (KONTO) Further Education in Tutor and Manager of Classes and Groups Tasks and Challenges 15 Studiepoeng deltid Godkjenning

Detaljer

Navn studieprogram/retning: Toårig masterprogram i farmasi

Navn studieprogram/retning: Toårig masterprogram i farmasi Bruke dette skjemaet til å gi tilbakemelding på datagrunnlaget og annen relevant informasjon om studietilbudet. Fakultetene velger fritt hvilke vurderingskriterier de ønsker å kommentere. Navn studieprogram/retning:

Detaljer

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 15.03.2013 Tidspunkt: 09:15-12:45. Følgende faste medlemmer møtte:

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 15.03.2013 Tidspunkt: 09:15-12:45. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Studieutvalget Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 15.03.2013 Tidspunkt: 09:15-12:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Medlem

Detaljer

Sykepleie - bachelorstudium

Sykepleie - bachelorstudium Studieprogram B-SYKEPL, BOKMÅL, 2007 HØST, versjon 08.aug.2013 11:10:49 Sykepleie - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i sykepleie Heltid/deltid: Heltid Introduksjon Graden

Detaljer

Sykepleie, 4 årig nett- og praksisbasert

Sykepleie, 4 årig nett- og praksisbasert NO EN Sykepleie, 4 årig nett- og praksisbasert Sykepleiere arbeider med friske og syke mennesker i ulike livssituasjoner og livsfaser. Dette studiet tas på deltid over fire år, med noen få fysiske samlinger

Detaljer

Idrett/kroppsøving - bachelorstudium

Idrett/kroppsøving - bachelorstudium Studieprogram B-IDRETT, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:43:56 Idrett/kroppsøving - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det humanistiske fakultet,

Detaljer

SO AF Kode Navn 2012 2011 2010 2009 2008 2007 170 Engelsk årsstudium 22 20 21 20 34 32 179 Historie årsstudium 20 13 23 24 26 17 613 Historie, nett

SO AF Kode Navn 2012 2011 2010 2009 2008 2007 170 Engelsk årsstudium 22 20 21 20 34 32 179 Historie årsstudium 20 13 23 24 26 17 613 Historie, nett SO AF Kode Navn 2012 2011 2010 2009 2008 2007 170 Engelsk årsstudium 22 20 21 20 34 32 179 Historie årsstudium 20 13 23 24 26 17 613 Historie, nett 31 20 400 Idehistorie 7 4 11 481 Historiske fag, bachelor

Detaljer

Helsevitenskap - Masterstudium

Helsevitenskap - Masterstudium Studieprogram M-HELVIT, BOKMÅL, 2013 HØST, versjon 31.mai.2013 06:45:30 Helsevitenskap - Masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Grunnskolelærerutdanning 1.-7.trinn, 5-årig master (samlingsbasert)

Grunnskolelærerutdanning 1.-7.trinn, 5-årig master (samlingsbasert) NO EN Grunnskolelærerutdanning 1.-7.trinn, 5-årig master (samlingsbasert) Studiet er organisert i en fleksibel modell hvor undervisning og læring skjer på mange ulike læringsarenaer, og undervisningen

Detaljer

Høgskolen i Telemark SØKERTALL 2013. Styret. 02.05.13 S-sak 32/13. Mette Venheim 2013/674

Høgskolen i Telemark SØKERTALL 2013. Styret. 02.05.13 S-sak 32/13. Mette Venheim 2013/674 Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 02.05.13 S-sak 32/13 Saksbehandler: Journalnummer: Mette Venheim 2013/674 SØKERTALL 2013 Saken i korte trekk Årets søkertall i nasjonalt opptak (NOM) viser

Detaljer

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Programmets navn Bokmål: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Nynorsk: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Engelsk: Bachelor's Degree

Detaljer

STUDIEPLAN. Bachelor i idrett studiepoeng, heltid. Tromsø

STUDIEPLAN. Bachelor i idrett studiepoeng, heltid. Tromsø STUDIEPLAN Bachelor i idrett 2017-2020 180 studiepoeng, heltid Tromsø Studieplanen er godkjent av IRS-fak den 14.12.2016 Navn på studieprogram Studiets navn er Bachelor i idrett, Idrettshøgskolen UiT Norges

Detaljer

Handlingsplan for Utdanningsutvalget 2017 (vedtatt )

Handlingsplan for Utdanningsutvalget 2017 (vedtatt ) Handlingsplan for Utdanningsutvalget 2017 (vedtatt 07.04.2017) Kilde illustrasjon: NOKUT-konferanse om kvalitet i høyere utdanning 2015 (19.-20. Mai, Bergen) Fusjon til Nord universitet 1. Avklare og implementere

Detaljer

Høgskolen i Østfold. Studieporteføljen. Lena Tolfsen Rådgiver Studie- og forskningsenheten. Fagdag Østfold Karrieresenter 29.04.

Høgskolen i Østfold. Studieporteføljen. Lena Tolfsen Rådgiver Studie- og forskningsenheten. Fagdag Østfold Karrieresenter 29.04. Høgskolen i Østfold Studieporteføljen Lena Tolfsen Rådgiver Studie- og forskningsenheten Fagdag Østfold Karrieresenter 29.04.2014 1 Tema Rammer for studieporteføljen Studieporteføljens relevans og utvikling

Detaljer

Veilederutdanning for praksislærere og mentorer - modul 2

Veilederutdanning for praksislærere og mentorer - modul 2 NO EN Veilederutdanning for praksislærere og mentorer - modul 2 Denne videreutdanningen legger vekt på å utdanne praksislærere som kan tilby systematisk og kvalifisert veiledning, som bidrar i studentenes

Detaljer

Bygger på rammeplan av (oppgi dato og årstall) Studieplanen er godkjent av xxxxxx den dd.mm.yyyy.

Bygger på rammeplan av (oppgi dato og årstall) Studieplanen er godkjent av xxxxxx den dd.mm.yyyy. STUDIEPLAN Navn på studieprogram XXX studiepoeng Studiested: Campus xxxxxxx Bygger på rammeplan av (oppgi dato og årstall) Studieplanen er godkjent av xxxxxx den dd.mm.yyyy. Alt i kursiv er hjelpetekst

Detaljer

2. Kommentarer knyttet til enkelte punkter i forskriften

2. Kommentarer knyttet til enkelte punkter i forskriften Sak 2015/10807 Kommentarer - utkast til ny forskrift om studier ved NTNU 1. Bakgrunn Fra 01.01.2016 blir Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST), Høgskolen i Gjøvik (HiG) og Høgskolen i Ålesund (HiÅ) slått sammen

Detaljer

STUDIEPLAN Praktisk-pedagogisk utdanning trinn 8-13

STUDIEPLAN Praktisk-pedagogisk utdanning trinn 8-13 STUDIEPLAN Praktisk-pedagogisk utdanning trinn 8-13 60 studiepoeng Studieplanen er godkjent av styret ved Fakultet for humaniora, samfunnsfag og lærerutdanning den 16.12.2016 2 Navn på studieprogram Bokmål:

Detaljer

Idrett/kroppsøving - bachelorstudium

Idrett/kroppsøving - bachelorstudium Idrett/kroppsøving - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Heltid/deltid: Heltid Introduksjon Bachelor i kroppsøving/idrett er en treårig utdanning som tilsvarer 180 studiepoeng. Opptakskravet er generell

Detaljer

Hentet fra «Politisk plattform for Grunnskolelærerutdanning»:

Hentet fra «Politisk plattform for Grunnskolelærerutdanning»: Politikk rettet spesielt mot allmennlærerutdanning og grunnskolelærerutdanningene. Dette er politikk rettet direkte mot allmennlærer- og grunnskolelærerutdanningenene. Se kapittel «Våre utdanninger» i

Detaljer

Leseopplæring 2, Kompetanse for kvalitet 18 januar 2012

Leseopplæring 2, Kompetanse for kvalitet 18 januar 2012 Leseopplæring 2, Kompetanse for kvalitet 18 januar 2012 Foreløpig studieplan. A. Overordnet beskrivelse av studiet 1. Leseopplæring 2 2. FS kode 3. 15 + 15 studiepoeng 4. Etablert XX XX 5. Ikke relevant

Detaljer

Studieplan. Barnehagens læringsmiljø og pedagogisk ledelse. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå. dmmh.no. Studieåret

Studieplan. Barnehagens læringsmiljø og pedagogisk ledelse. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå. dmmh.no. Studieåret dmmh.no Studieplan Barnehagens læringsmiljø og pedagogisk ledelse 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå Studieåret 2016-2017 Sist endret 21.04.16 Navn Nynorsk navn Barnehagens læringsmiljø

Detaljer

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING SAMFUNNSFAG

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING SAMFUNNSFAG SIDE 52 FAG- OG YRKESDIDAKTIKK SAMFUNNSFAG MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING SAMFUNNSFAG Kort om studieretningen Å studere samfunnsfagdidaktikk innebærer å analysere faglige

Detaljer

dmmh.no Studieplan Ledelse i en lærende barnehage Fordypning 30 sp 2015-2016 Med forbehold om endringer

dmmh.no Studieplan Ledelse i en lærende barnehage Fordypning 30 sp 2015-2016 Med forbehold om endringer dmmh.no Studieplan Fordypning 30 sp 2015-2016 Med forbehold om endringer Navn Nynorsk Leiing i ein lærande barnehage Engelsk Leadership in a learning early childhood educational and care institution Studiepoeng

Detaljer

Psykisk helsearbeid - deltid

Psykisk helsearbeid - deltid NO EN Psykisk helsearbeid - deltid Har du lyst til å gjøre en forskjell i arbeidet mot psykiske plager og lidelser? Masterutdanning i psykisk helsearbeid gir deg spesialkompetanse på hvordan du kan hjelpe

Detaljer

Grunnskolelærerutdanning 1.-7.trinn, 5-årig master (samlingsbasert)

Grunnskolelærerutdanning 1.-7.trinn, 5-årig master (samlingsbasert) NO EN Grunnskolelærerutdanning 1.-7.trinn, 5-årig master (samlingsbasert) Studiet er organisert i en fleksibel modell hvor undervisning og læring skjer på mange ulike læringsarenaer, og undervisningen

Detaljer

Grunnskolelærerutdanning trinn, 5-årig master (samlingsbasert)

Grunnskolelærerutdanning trinn, 5-årig master (samlingsbasert) NO EN Grunnskolelærerutdanning 5.-10.trinn, 5-årig master (samlingsbasert) Dette mastergradsstudiet er organisert i en fleksibel modell hvor undervisning og læring skjer på mange ulike læringsarenaer,

Detaljer

Studieplan. Studieår Våren Videreutdanning. Kunnskapsbasert praksis. 15 studiepoeng

Studieplan. Studieår Våren Videreutdanning. Kunnskapsbasert praksis. 15 studiepoeng Studieplan Studieår 2014-2015 Våren 2015 Videreutdanning 15 studiepoeng HBV Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold, Campus Drammen Postboks 7053, 3007 Drammen tlf. 31 00 80 60 Studieprogrammets

Detaljer

STUDIEPLAN. Årsstudium i idrett. 60 studiepoeng, heltid. Alta

STUDIEPLAN. Årsstudium i idrett. 60 studiepoeng, heltid. Alta STUDIEPLAN Årsstudium i idrett 60 studiepoeng, heltid Alta Studieplanen er godkjent av IRS-fak den 16.12.2016 Navn på studieprogram Årsstudium idrett, Idrettshøgskolen UiT Norges arktiske universitet.

Detaljer

Helsevitenskap - Masterstudium

Helsevitenskap - Masterstudium Studieprogram M-HELVIT, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:51 Helsevitenskap - Masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

RAPPORT. Veilederutdanning av mentorer for nyutdannede lærere - forslag til rammer for utdanningen

RAPPORT. Veilederutdanning av mentorer for nyutdannede lærere - forslag til rammer for utdanningen RAPPORT Veilederutdanning av mentorer for nyutdannede lærere - forslag til rammer for utdanningen Studiet skal kvalifisere lærere til å utøve veiledningsoppgaver for nytilsatte nyutdannende lærere i barnehage,

Detaljer

Nord universitet med regionalt fokus Kristin Bratseth, dekan Avdeling for helsefag

Nord universitet med regionalt fokus Kristin Bratseth, dekan Avdeling for helsefag Nord universitet med regionalt fokus Kristin Bratseth, dekan Avdeling for helsefag Nord universitet: Opprettet 01.01.16 tidligere Høgskolen i Nesna, Universitetet i Nordland og Høgskolen i Nord- Trøndelag

Detaljer