Nr Side NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nr. 2 2015 Side 155 303 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv."

Transkript

1 Nr Side NORSK LOVTDEND Avd. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 2 Utgitt 23. april 2015

2 nnhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2015 Feb. 6. Lov nr. 7 om beskyttelse av mindreårige mot skadelige bildeprogram mv Feb. 6. Lov nr. 8 om endr. i vegtrafikkloven mv. (ruspåvirket kjøring, gebyr for forvaltningskontroll og unntak fra lovens motorvognbegrep) Feb. 13. Lov nr. 9 om utenrikstjenesten (utenrikstjenesteloven) Feb. 13. Lov nr. 10 om utvalget for evaluering av EOS-utvalget Feb. 13. Midl. lov nr. 11 om endr. i lov 10. juni 1977 nr. 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag Mars 13. Lov nr. 12 om endr. i stiftelsesloven (stiftelsesklagenemnd) Mars 20. Lov nr. 13 om endr. i lov 10. juni 1977 nr. 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag Mars 20. Lov nr. 14 om endr. i studentsamskipnadsloven Feb. 6. Delt ikrafts. av lov 20. juni 2014 nr. 52 om endringer i plan- og bygningsloven (forenklinger i byggesaksdelen og oppheving av krav om lokal godkjenning av foretak) m.m. (Nr. 91) Feb. 13. krafttr. av lov 13. februar 2015 nr. 9 om utenrikstjenesten (utenrikstjenesteloven) (Nr. 131) Mars 13. krafts. av lov 12. september 2014 nr. 64 om endringer i lov om planlegging og byggesaksbehandling kapittel 14 (bestemmelsene om konsekvensutredninger for tiltak og planer etter annen lovgivning) (Nr. 218) Mars 13. Delvis ikraftsetting av lov 13. mars 2015 nr. 12 om endringer i stiftelsesloven (stiftelsesklagenemnd) (Nr. 226) Forskrifter 2014 Des. 8. Forskrift om regulering av fisket etter reker ved Grønland i 2015 (Nr. 1940) Jan. 30. Forskrift om adopsjon av barn fra utlandet (Nr. 72) Feb. 3. Forskrift om stopp i fisket etter havbrisling i EU-sonen i 2015 (Nr. 80) Feb. 5. Forskrift om fellesansvar for utfisking mv. av rømt oppdrettsfisk (Nr. 89) Feb. 11. Forskrift om særskilte beskyttelsestiltak ved import av visse fiskeri- og akvakulturprodukter fra Thailand (Nr. 115) Feb. 13. Forskrift om militær luftfartsmyndighet (Nr. 123) Feb. 12. Forskrift om beregning av uføretrygd etter EØS-avtalen (Nr. 130) Feb. 18. Forskrift om frivillig merking av næringsmidler med Nøkkelhullet (Nr. 139) Feb. 12. Forskrift om tilskudd til driftsomstilling grunnet rovvilt (Nr. 158) Feb. 18. Forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret (Nr. 160) Feb. 25. Forskrift om særskilte beskyttelsestiltak ved import av guarkjernemel fra ndia (guarkjernemelforskriften) (Nr. 161) Feb. 27. Forskrift om dispensasjon fra krav om helseattest for trekkhunder som deltar i Finnmarksløpet 2015 (Nr. 171) Feb. 20. Forskrift om regulering av fisket etter uer i CES-statistikkområder Va, X og XV og i NAFO-området utenfor noen stats jurisdiksjon, og i Grønlands økonomiske sone i 2015 (Nr. 180) Mars 3. Forskrift om felles koordinert overvåkningsprogram for 2015, 2016 og 2017 for rester av plantevernmidler i næringsmidler (Nr. 182) Mars 4. Forskrift om regulering av forsøksfisket etter makrellstørje i 2015 (Nr. 187) Mars 9. Forskrift om rapporteringsplikt for kraftleveringsavtaler (Nr. 194) Mars 7. Forskrift om stenging av et område for fiske etter lodde i 2015 (Nr. 205) Mars 10. Forskrift om regulering av fisket etter tobis i 2015 (Nr. 208) Mars 12. Forskrift om regulering av fangst av sel i Vesterisen og Østisen i 2015 (Nr. 211) Mars 20. Forskrift om samvirkningsevnen mellom elektroniske trafikantbetalingssystemer i Europa (EETS-forskriften) (Nr. 230) Mars 20. Forskrift om krav til og organisering av kommunal legevaktordning, ambulansetjeneste, medisinsk nødmeldetjeneste mv. (akuttmedisinforskriften) (Nr. 231)

3 Endringsforskrifter 2014 Aug. 11. Endr. i forskrift om forebygging av sammenstøt på sjøen (Sjøveisreglene) m.m. (Nr. 1944) Jan. 30. Endr. i forskrift om formidling av innenlandsadopsjon der foreldre samtykker til adopsjon (Nr. 73) Feb. 2. Endr. i forskrift om brannsikring på skip (Nr. 74) Feb. 3. Endr. i forskrift om regulering av fisket etter lodde ved Jan Mayen, Grønland og sland i (Nr. 81) Feb. 3. Endr. i forskrift om fastsettelse av faktor i fisket etter lodde ved Jan Mayen, Grønland og sland i (Nr. 82) Feb. 4. Endr. i forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning (Nr. 83) Feb. 4. Endr. i forskrift om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsforskriften) (Nr. 84) Feb. 4. Endr. i forskrift om fastsettelse av faktor i fisket etter lodde ved Jan Mayen, Grønland og sland i (Nr. 85) Feb. 2. Endr. i forskrift om berekraftig skogbruk (Nr. 88) Feb. 6. Endr. i forskrift om oppkreving av gebyr til statskassen for besiktelser, sertifikatutstedelse mv. som foretas i henhold til skipssikkerhetsloven mv. (Sjøfartsdirektoratets gebyrforskrift) (Nr. 90) Feb. 6. Endr. i legemiddelforskriften (Nr. 92) Feb. 9. Endr. i REACH-forskriften (endring i REACH-forordningen vedlegg XV) (Nr. 93) Feb. 9. Endr. i forskrift om skattlegging av inntekt vunnet ved utvinning og rørledningstransport av petroleum (Nr. 94) Jan. 26. Endr. i forskrift om opptak til høyere utdanning (Nr. 106) Feb. 4. Endr. i forskrift om spesialistgodkjenning av helsepersonell og turnusstillinger for leger (Nr. 108) Feb. 6. Endr. i forskrift om utforming og innmontering av sorteringsrist i fisket etter kolmule og øyepål med småmasket trål (Nr. 109) Feb. 6. Endr. i forskrift om særlige hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse (animaliehygieneforskriften) (Nr. 110) Feb. 9. Endr. i forskrift om sanksjoner mot Al-Qaida (Nr. 111) Feb. 11. Endr. i forskrift om kvoteordningen for melk (Nr. 112) Feb. 11. Endr. i forskrift om visse forhold vedrørende de politiske partiene (partilovforskriften) (Nr. 118) Feb. 11. Endr. i forskrift om fastsettelse av faktor i fisket etter lodde ved Jan Mayen, Grønland og sland i (Nr. 119) Feb. 11. Endr. i forskrift om utforming og innmontering av sorteringsrist i reketrål (Nr. 120) Feb. 12. Endr. i forskrift om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (produktforskriften) (Nr. 121) Feb. 13. Endr. i forskrift om behandling av etikk og redelighet i forskning (Nr. 122) Feb. 13. Endr. i forskrift om eksport av forsvarsmateriell, flerbruksvarer, teknologi og tjenester (Nr. 124) Feb. 16. Endr. i forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (Nr. 126) Feb. 17. Endr. i forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (Nr. 132) Feb. 17. Endr. i forskrift om helsekrav for personer i arbeid på innretninger i petroleumsvirksomhet til havs (Nr. 133) Feb. 17. Endr. i forskrift om utøvelse av fisket i sjøen (Nr. 134) Feb. 18. Endr. i forskrift om industrivern (Nr. 135) Feb. 18. Endr. i forskrift om forrentning og tilbakebetaling av utdanningslån og tap av rettigheter 2015 (Nr. 136) Feb. 19. Endr. i forskrift om forbud mot fangst av snøkrabbe (Nr. 137) Feb. 3. Endr. i forskrift om allmenngjøring av tariffavtale for jordbruks- og gartnerinæringene (Nr. 138) Feb. 19. Endr. i forskrift om import fra tredjestater av visse levende dyr, bier, humler og ferskt kjøtt av visse dyr (forlengelse av beskyttelsestiltak mot epidemisk diaré hos svin med hensyn til import) (Nr. 140) Feb. 19. Endr. i forskrift om prøveordning med narkotikaprogram med domstolskontroll (Nr. 141). 201 Feb. 19. Endr. i forskrift til utfylling og gjennomføring mv. av skattebetalingsloven (skattebetalingsforskriften) (Nr. 142)

4 Feb. 19. Endr. i forskrift om utøvelse av fisket i sjøen (Nr. 143) Feb. 20. Endr. i forskrift om administrative tollnedsettelser for landbruksvarer og i forskrift om fordeling av tollkvoter for landbruksvarer (Nr. 144) Feb. 20. Endr. i forskrift om utøvelse av fisket i sjøen (Nr. 145) Feb. 20. Endr. i forskrift om regulering av fisket etter sei i Nordsjøen og Skagerrak i 2015 (Nr. 146) Feb. 20. Endr. i forskrift om forebyggelse av anslag mot sikkerheten i luftfarten mv. (Nr. 151) Feb. 23. Endr. i forskrift om utøvelse av fisket i sjøen (Nr. 152) Feb. 24. Endr. i forskrift om bruk av tvangsmulkt og overtredelsesgebyr ved brudd på havressursloven (Nr. 153) Feb. 24. Endr. i samleforskrift om tredjeparters opplysningsplikt (Nr. 154) Feb. 24. Endr. i forskrift om opptak til studier ved Universitetet i Tromsø (Nr. 155) Feb. 25. Endr. i forskrift til utfylling og gjennomføring mv. av skattebetalingsloven (skattebetalingsforskriften) (Nr. 156) Feb. 26. Endr. i forskrift om dyrehelsemessige betingelser for import og eksport av sæd, egg og embryoer fra visse dyrearter (Nr. 157) Feb. 17. Endr. i legemiddelforskriften (Nr. 159) Feb. 25. Endr. i forskrift om stønad til motorkjøretøy eller annet transportmiddel, forskrift om arbeidsavklaringspenger, forskrift om forsikring mot ansvar for sykepenger i arbeidsgiverperioden for små bedrifter, forskrift om dagpenger under arbeidsløshet, forskrift om forsøk med tidsubestemt lønnstilskudd (Nr. 162) Feb. 25. Endr. i forskrift om arbeidsrettede tiltak mv. (Nr. 163) Feb. 25. Endr. i forskrift om utførsel og innførsel av kulturgjenstander (Nr. 164) Feb. 25. Endr. i forskrift om regulering av fiske etter sei i Nordsjøen og Skagerrak i 2015 (Nr. 165) Feb. 26. Endr. i forskrift om tilskudd til siidaandeler og tamreinlag (Nr. 167) Feb. 26. Endr. i forskrift om registre for lagring av elektroniske fangst- og aktivitetsdata fra fiskeog fangstfartøy (Nr. 168) Feb. 27. Endr. i forskrift til lov om lotterier m.v., forskrift om forhåndstrukne lotterier med skrapelodd, forskrift om bingo og forskrift om lotteritilsynet og lotteriregisteret m.m. (endring i reglene for lotterier) (Nr. 169) Mars 2. Endr. i forskrift om grenseverdier for legemiddelrester i næringsmidler fra dyr (Nr. 172) Mars 3. Endr. i vinforskriften (Nr. 178) Feb. 10. Endr. i forskrift om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsforskriften) (Nr. 179) Mars 3. Endr. i forskrift om rester av plantevernmidler i næringsmidler og fôrvarer (Nr. 181) Mars 4. Endr. i forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst (Nr. 183) Mars 4. Endr. i forskrift om kosmetikk og kroppspleieprodukter (Nr. 184) Mars 3. Endr. i forskrift om drift av akvakulturanlegg (akvakulturdriftsforskriften) (Nr. 185) Mars 4. Endr. i forskrift om administrative tollnedsettelser for landbruksvarer (Nr. 186) Mars 4. Endr. i forskrift om særlige importbetingelser for fôrvarer og næringsmidler med opprinnelse i eller eksportert fra Japan (Nr. 188) Mars 4. Endr. i forskrift om import og transitt av fjørfe og visse fjørfeprodukter fra tredjestater og forskrift om import av tilberedt kjøtt, kjøttprodukter, behandlede mager, blærer og tarmer fra tredjestater (Nr. 189) Mars 4. Endr. i forskrift om utfasing av særfradraget for store sykdomsutgifter (Nr. 190) Mars 4. Endr. i forskrift om forsøksordning med rettsmekling for jordskifterettene (Nr. 191) Mars 5. Endr. i forskrift til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14 (Nr. 192) Mars 6. Endr. i forskrift om regulering av fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62 N i 2015 (Nr. 193) Feb. 27. Endr. i forskrift om regulering av fisket etter lodde i Barentshavet i 2015 (Nr. 203) Mars 2. Endr. i forskrift om forebyggelse av anslag mot sikkerheten i luftfarten mv. (Nr. 204) Mars 8. Endr. i forskrift om byggesak (byggesaksforskriften) (Nr. 206) Mars 10. Endr. i forskrift om sertifisering av besetningsmedlemmer (Nr. 207) Mars 11. Endr. i forskrift om særskilte beskyttelsestiltak i forbindelse med aviær influensa i Kroatia og Sveits (Nr. 209) Mars 11. Endr. i forskrift om stenging av et område for fiske etter lodde i 2015 (Nr. 210) Mars 12. Endr. i forskrift om visse forurensende stoffer i næringsmidler (Nr. 212) Mars 12. Endr. i forskrift om endring i forskrift om yrkestransport innenlands med motorvogn og fartøy (Nr. 213)

5 Mars 11. Endr. i forskrift om utfyllende tekniske og arkivfaglige bestemmelser om behandling av offentlige arkiver (Nr. 214) Mars 12. Endr. i forskrift om kosmetikk og kroppspleieprodukter (Nr. 215) Mars 12. Endr. i forskrift om regulering av fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62 N i 2015 (Nr. 216) Mars 13. Endr. i forskrift om visse forurensende stoffer i næringsmidler (Nr. 217) Feb. 12. Endr. i forskrift om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsforskriften) (Nr. 223) Mars 10. Endr. i forskrift om matinformasjon til forbrukerne (matinformasjonsforskriften) (Nr. 224) Mars 10. Endr. i forskrift om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsforskriften) (Nr. 225) Mars 17. Endr. i forskrift om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer (Nr. 227) Mars 18. Endr. i forskrift om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH) (Nr. 229) Diverse 2013 Sept. 26. Delegasjonsreglement for Kirkerådet (Nr. 1779) Feb. 6. Normrentesats for inntektsåret 2014 i henhold til forskrift om skattemessig behandling av leie av flyttbar produksjonsinnretning på kontinentalsokkelen (Nr. 86) Feb. 6. Rentesats for inntektsåret 2014 til bruk ved framføring av underskudd og friinntekt (Nr. 87) Feb. 4. Opph. av Vedtekter for Jordfondet (Nr. 107) Feb. 11. Opph. av forskrift om tilskudd til kursvirksomhet for avløsere, landbruksvikarer, daglige ledere og tillitsvalgte i avløserlag (Nr. 113) Feb. 11. Opph. av forskrift om særskilte beskyttelsestiltak ved import av produkter fra Kina som kan inneholde melamin (Nr. 114) Feb. 11. Opph. av forskrift om satser for frakt av slakt (Nr. 116) Feb. 11. Endr. i våpeninstruks for politiet (Nr. 117) Feb. 14. Opph. av forskrift om tilskudd til omstilling av arbeidssamvirker og produksjonsverksteder (Nr. 125) Feb. 26. Opph. av delegering av myndighet fra det sentrale Mattilsynet til det lokale og regionale Mattilsynet (Nr. 166) Feb. 27. Opph. av forskrift 27. juli 1939 nr om forbud mot utførsel av levende rev, skogmår m.v, Jan Mayen (Nr. 170) Mars 17. Opph. av delegering av myndighet til Mattilsynet etter matloven 9 (Nr. 228) Rettelser Nr. 1/2014 s. 30 (i forskrift 20. desember 2013 nr om endring i forskrift 1. desember 1999 nr om utfyllende tekniske og arkivfaglige bestemmelser om behandling av offentlige arkiver) Nr. 17/2014 s (i forskrift 15. desember 2014 nr om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Gjøvik) Oversikt over rettelser... Bestillinger, adresseendringer m.v omslagsside 4. omslagsside

6 6. feb. Lov nr Norsk Lovtidend NORSK LOVTDEND Avd. Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Utgitt 23. april 2015 Nr feb. Lov nr Lov om beskyttelse av mindreårige mot skadelige bildeprogram mv. Prop.123 L ( ), nnst.65 L ( ), Lovvedtak 16 ( ). Stortingets første og andre gangs behandling hhv. 10. og 15. desember Fremmet av Kulturdepartementet. Kunngjort 6. februar 2015 kl Endringer i følgende lover: 1 Lov 15. mai 1987 nr. 21 om film og videogram. 2 Lov 4. desember 1992 nr. 127 om kringkasting og audiovisuelle bestillingstjenester (kringkastingsloven). Kapittel 1 nnledende bestemmelser 1. Formål Loven har til formål å beskytte mindreårige mot skadelig påvirkning fra levende bilder. 2. Definisjoner denne loven forstås med a) mindreårige: personer som ikke har fylt 18 år b) bildeprogram: et sett av levende bilder, med eller uten lyd, som utgjør en avgrenset enhet c) tilknyttet materiale: innhold som tilgjengeliggjøres før, under eller etter et bildeprogram, inkludert reklame, egenreklame, trailere og lignende d) videogram: disk, plate, magnetbånd eller annen enhet med lagret informasjon som er egnet til å gjengi bildeprogram e) bildeprogramdistributør: den som har, eller har ervervet, rettighetene til tilgjengeliggjøring av bildeprogrammet på det norske markedet f) visningssted: kino og annen arena for offentlig fremvisning av bildeprogram g) omsetningssted: forretning, nettside e.l. som selger billetter til fremvisning av bildeprogram, eller gir allmennheten tilgang til videogrammer gjennom kjøp, leie eller lignende h) skadelig innhold: skildringer i bildeprogram som kan virke følelsesmessig opprivende eller kognitivt forstyrrende for mindreåriges velbefinnende i) alvorlig skadelig innhold: skildringer i bildeprogram som kan virke sterkt følelsesmessig opprivende eller sterkt kognitivt forstyrrende for mindreåriges velbefinnende, særlig nærgående skildringer av kjønnslig aktivitet, grov vold og annen svært forstyrrende eller skremmende tematikk. Departementet kan gi forskrift om forståelsen av definisjonene i denne bestemmelsen. 3. Virkeområde Loven gjelder for tilgjengeliggjøring av bildeprogram og tilknyttet materiale til allmennheten ved a) fjernsyn og audiovisuelle bestillingstjenester omfattet av kringkastingsloven b) fremvisning ved allmenn sammenkomst i Norge, inkludert kino eller annet visningssted c) tilgjengeliggjøring av videogram i Norge når bildeprogrammet tilgjengeliggjøres av et foretak som er registrert i Norge eller har forretningssted i Norge, av en person som er norsk statsborger eller har bosted i Norge, eller beslutningen om tilgjengeliggjøring er tatt i Norge. Loven gjelder også på Svalbard og Jan Mayen. Departementet kan gi forskrift om de unntaks- og særregler som de stedlige forholdene tilsier. Kapittel 2 Aldersgrenser 4. Aldersgrenser Et bildeprogram kan ikke tilgjengeliggjøres uten å være gitt én av følgende aldersgrenser: a) tillatt for alle

7 6. feb. Lov nr Norsk Lovtidend b) 6 år c) 9 år d) 12 år e) 15 år f) 18 år Aldersgrensen skal fastsettes etter en vurdering av om innholdet i bildeprogrammet kan være skadelig for personer under den aktuelle aldersgrensen. Bildeprogram med alvorlig skadelig innhold skal ha 18-årsgrense. Unntatt fra kravet i første ledd er bildeprogram som i hovedsak inneholder a) nyhets- og aktualitetsstoff, b) undervisnings- og forskningsstoff, c) informasjonsstoff om ideell, politisk eller religiøs virksomhet, d) musikkstoff, e) idrettsstoff, f) hobby-, instruksjons- og fritidsstoff og g) direktesendinger. Departementet kan gi forskrift om ytterligere unntak fra kravet i første ledd. 5. Fastsettelse av aldersgrenser på kinofilm For kinofilmer settes aldersgrensen av Medietilsynet ved forhåndskontroll. Med kinofilm menes bildeprogram som primært er produsert for fremvisning på kino eller annet visningssted. Unntatt fra kravet om forhåndskontroll er kinofilmer som a) skal fremvises med 18-årsgrense, b) skal vises under filmfestivaler og lignende kulturarrangementer eller c) inneholder lokalt produsert stoff. Medietilsynet kan ikke sette aldersgrense på kinofilmer som tilsynet mener er i strid med straffeloven 204, 204a eller 382. Den som vil ha et bildeprogram vurdert av Medietilsynet, skal betale en avgift som blir fastsatt av departementet. Departementet kan gi forskrift om forhåndskontroll og betaling av avgift. 6. Fastsettelse av aldersgrenser på andre bildeprogram For bildeprogram som ikke er underlagt forhåndskontroll etter 5, settes aldersgrensen av bildeprogramdistributør. Aldersgrense fastsatt i medhold av 5 skal legges til grunn ved all senere tilgjengeliggjøring av samme bildeprogram innenfor en periode på ti år fra siste vedtaksdato. Fastsettelse av aldersgrenser utføres for øvrig med utgangspunkt i retningslinjer fastsatt av Medietilsynet. Medietilsynet kan ved enkeltvedtak overprøve aldersgrenser fastsatt av bildeprogramdistributør i medhold av første ledd. Departementet kan gi forskrift om unntak fra kravene i denne paragrafen og om utarbeidelse av retningslinjer for aldersklassifisering. 7. nformasjonsplikt Publikum skal på en tydelig og nøytral måte informeres om aldersgrensen før tilgjengeliggjøring av det aktuelle bildeprogrammet. nformasjon om bildeprogrammets aldersgrense skal som minimum gjøres tilgjengelig på følgende måter: a) På fjernsyn skal tjenestetilbyder informere muntlig om aldersgrensen før programmet starter eller tydelig merke bildeprogrammet med aldersgrense under hele sendetiden. Tjenestetilbyder skal også gjøre aldersgrensen tilgjengelig i sine programoversikter og elektroniske programguider. b) audiovisuelle bestillingstjenester skal tjenestetilbyder informere om aldersgrensen før endelig bestilling gjennomføres, samt i presentasjon og omtale av bildeprogrammet. c) Ved fremvisning ved allmenn sammenkomst skal visnings- og omsetningssted informere om aldersgrensen ved annonsering og billettkjøp. d) Ved tilgjengeliggjøring av videogram skal bildeprogramdistributør informere om aldersgrensen ved tydelig merking på forsiden av videogrammets omslag. Departementet kan gi forskrift om informasjonsplikt, inkludert om unntak og merking. Kapittel 3 Alderskontroll og andre beskyttelsestiltak 8. Plikt til å iverksette beskyttelsestiltak Enhver som tilgjengeliggjør bildeprogram, plikter å iverksette egnede tiltak for å beskytte mindreårige mot skadelig og alvorlig skadelig innhold. Departementet kan gi forskrift om alderskontroll og andre beskyttelsestiltak. 9. Beskyttelsestiltak ved tilgjengeliggjøring i fjernsyn Bildeprogram med alvorlig skadelig innhold kan ikke sendes på fjernsyn.

8 6. feb. Lov nr Norsk Lovtidend Tjenestetilbyder skal ved valg av sendetid eller tekniske tiltak sørge for at mindreårige normalt ikke får tilgang til bildeprogram eller tilknyttet materiale med skadelig innhold. Nyhets- og aktualitetsprogrammer er unntatt fra kravene i første punktum. 10. Beskyttelsestiltak ved tilgjengeliggjøring i audiovisuelle bestillingstjenester Tjenestetilbyder skal iverksette tiltak som sikrer at mindreårige normalt ikke får tilgang til bildeprogrammer eller tilknyttet materiale med alvorlig skadelig innhold. Tjenestetilbyder skal tilby tiltak som kan aktiveres av foresatte eller andre i foresattes sted, for å sikre at mindreårige normalt ikke får tilgang til bildeprogram eller tilknyttet materiale med skadelig innhold. Nyhets- og aktualitetsprogrammer er unntatt kravene i første punktum. 11. Beskyttelsestiltak for fremvisning ved allmenn sammenkomst Visnings- og omsetningssted skal utforme rutiner for og gjennomføre alderskontroll ved tilgjengeliggjøring av bildeprogram som er klassifisert etter 5 og 6. Tilknyttet materiale skal være tilpasset bildeprogrammets aldersgrense. Ledsaget av foresatte eller andre i foresattes sted kan mindreårige gis adgang til fremvisninger med ett trinn høyere aldersgrense enn oppnådd alder tilsier. 18-årsgrensen er likevel absolutt. 12. Beskyttelsestiltak for tilgjengeliggjøring av videogram Omsetningssted skal utforme rutiner for og gjennomføre alderskontroll ved tilgjengeliggjøring av bildeprogram som er klassifisert etter 5 og 6. Tilknyttet materiale skal være tilpasset bildeprogrammets aldersgrense. Kapittel 4 Tilsyn og klage mv. 13. Tilsyn Medietilsynet fører tilsyn med at bestemmelsene gitt i og i medhold av denne lov blir overholdt. Dersom Medietilsynet gjennom sin tilsynsvirksomhet blir kjent med bildeprogram som rammes av straffeloven 204a, skal forholdet meldes til politiet. 14. Oppbevarings- og utleveringsplikt Bildeprogramdistributør plikter å oppbevare bildeprogrammet i minst to måneder etter at bildeprogrammet første gang ble vist offentlig eller tilgjengeliggjort på annen måte. Dersom det reises klagesak i medhold av 16, skal bildeprogrammet oppbevares inntil klagen er avgjort. Bildeprogrammet skal også oppbevares inntil saken er rettskraftig avgjort, dersom det blir gitt melding om at det blir reist søksmål. Bildeprogramdistributør plikter på forespørsel å utlevere bildeprogram etter første ledd til Medietilsynet og Klagenemnda for mediesaker (Medieklagenemnda). Departementet kan gi forskrift om oppbevarings- og utleveringsplikten, herunder hvem som er omfattet av plikten og hvordan oppbevaringen skal skje. 15. Opplysningsplikt Enhver plikter å gi Medietilsynet de opplysninger som tilsynet krever for å kunne utføre sine gjøremål etter loven, eller for å kunne oppfylle Norges avtaleforpliktelser overfor en fremmed stat eller internasjonal organisasjon. Opplysningene kan kreves gitt skriftlig eller muntlig innen en fastsatt frist. Departementet kan gi forskrift om opplysningsplikten, herunder om hvem som er omfattet av opplysningsplikten og om hvilke opplysninger som kan kreves. 16. Klage Klager på Medietilsynets enkeltvedtak etter loven eller regler fastsatt i medhold av loven behandles av Medieklagenemnda. Klagenemnda kan ikke omgjøre Medietilsynets vedtak etter eget tiltak. Bildeprogramdistributør og Barneombudet har klagerett over tilsynets vedtak om aldersklassifisering av kinofilm etter 5. For øvrig gjelder reglene i forvaltningsloven kapittel V. Medieklagenemnda oppnevnes av Kongen. Kongen fastsetter hvem som skal være klagenemndas leder og nestleder, og kan gi forskrift om nemndas størrelse, sammensetning og oppgaver. Eventuelle søksmål i anledning Medieklagenemndas vedtak skal rettes mot staten ved Klagenemnda for mediesaker. 17. Begrensninger i omgjørings- og instruksjonsmyndighet Departementet kan ikke instruere Medietilsynet eller Medieklagenemnda i enkeltsaker eller omgjøre tilsynets eller klagenemndas vedtak etter denne loven. Departementet kan pålegge Medietilsynet å ta en sak opp til behandling. saker av prinsipiell eller stor samfunnsmessig betydning kan Kongen i statsråd omgjøre Medietilsynets eller Medieklagenemndas vedtak etter reglene i forvaltningsloven 35 annet, tredje og femte ledd.

9 6. feb. Lov nr Norsk Lovtidend Kapittel 5 Sanksjoner 18. Advarsel Ved overtredelse av denne loven eller bestemmelse eller vilkår fastsatt i medhold av denne loven, kan Medietilsynet gi den som er ansvarlig for overtredelsen, en advarsel. 19. Overtredelsesgebyr Medietilsynet kan ved overtredelse av bestemmelser gitt i eller i medhold av denne loven, eller av enkeltvedtak truffet i medhold av disse bestemmelsene, ilegge den som er ansvarlig for overtredelsen, et overtredelsesgebyr til staten beregnet etter forskrift fastsatt av departementet. Departementet kan gi forskrift om forhøyet gebyr ved gjentatt overtredelse. Medietilsynet kan i særlige tilfeller frafalle ilagt overtredelsesgebyr. lagt gebyr er tvangsgrunnlag for utlegg. Departementet kan gi forskrift om ileggelse av overtredelsesgebyr, herunder om inndrivelse og om betalingsfrist. Det kan i forskrift fastsettes at det skal betales renter av ilagt overtredelsesgebyr. 20. Tvangsmulkt For å sikre at plikter fastsatt i eller i medhold av denne loven blir oppfylt, kan Medietilsynet ilegge den ansvarlige tvangsmulkt. Tvangsmulkt kan ilegges når overtredelse er oppdaget. Tvangsmulkten kan fastsettes som en løpende mulkt eller som et engangsbeløp. Ved løpende mulkt kan Medietilsynet bestemme at mulkten skal fastsettes for hver dag, uke eller måned som går. Tvangsmulkten begynner å løpe dersom den ansvarlige oversitter fristen for retting av forholdet. Ved tvangsmulkt i form av et engangsbeløp kan Medietilsynet bestemme at mulkten skal betales ved en særskilt fastsatt frist for oppfyllelse av plikten, dersom denne fristen er utløpt uten at plikten er oppfylt. Tvangsmulkt tilfaller statskassen og er tvangsgrunnlag for utlegg. Medietilsynet kan i særlige tilfeller redusere eller frafalle påløpt tvangsmulkt inklusive renter. Departementet kan gi forskrift om ileggelse av tvangsmulkt, herunder om vilkår for tvangsmulkt, om tvangsmulktens størrelse og om renter ved forsinket betaling. Kapittel 6. krafttredelse og endringer i andre lover 21. krafttredelse Loven trer i kraft fra den tid Kongen bestemmer. Kongen kan sette i kraft de enkelte bestemmelsene til forskjellig tid. 22. Endringer i andre lover Med virkning fra den tid loven trer i kraft gjøres følgende endringer i andre lover: 1. lov 4. desember 1992 nr. 127 om kringkasting og audiovisuelle bestillingstjenester gjøres følgende endringer: 1 1 første ledd bokstav a skal lyde: Kringkasting: utsending av tale, musikk, bilder og liknende via elektroniske kommunikasjonsnett, ment eller egnet til å ses eller høres direkte og samtidig av allmennheten. 2 7 oppheves. 3 1 andre ledd skal lyde: Det kan ikke sendes reklameinnslag i tilknytning til barneprogram eller reklameinnslag som særlig er rettet mot barn i kringkasting eller audiovisuelle bestillingstjenester. 4 5 første ledd bokstav b skal lyde: sender program med pornografi eller vold i strid med norsk lov eller andre program som i alvorlig grad kan skade mindreåriges fysiske, mentale eller moralske utvikling 4 5 første ledd bokstav c skal lyde: c) sender program som kan være skadelige for mindreårige, med mindre det ved valg av sendetid eller ved tekniske tiltak sørges for at mindreårige normalt ikke kan se eller høre slike sendinger 10 1 første ledd skal lyde: Med bøter eller fengsel inntil 6 måneder straffes den som forsettlig eller uaktsomt grovt eller gjentatte ganger overtrer bestemmelsene i 2 1 første eller tredje ledd, 2 4, 3 1 andre ledd, 4 5 første ledd bokstav b og d, og kapittel 9 eller forskrift eller enkeltvedtak gitt med hjemmel i disse bestemmelser. Medvirkning straffes på samme måte. 2. lov 15. mai 1987 nr. 21 om film og videogram gjøres følgende endringer: Kapittel oppheves. 7 andre og tredje ledd oppheves. Nåværende fjerde ledd blir andre ledd.

10 6. feb. Lov nr Norsk Lovtidend 9 oppheves. 11 oppheves. 12 skal lyde: 12. Nekta registrering av videogram Departementet kan gi forskrift om høve for Medietilsynet til å nekte registrering av videogram frå distributørar som bryt reglane i denne lova eller i forskrifter gitt med heimel i denne lova. 13 a til 16 oppheves. 6. feb. Lov nr Lov om endringer i vegtrafikkloven mv. (ruspåvirket kjøring, gebyr for forvaltningskontroll og unntak fra lovens motorvognbegrep) Prop.115 L ( ), nnst.114 L ( ), Lovvedtak 20 ( ). Stortingets første og andre gangs behandling hhv. 12. og 15. desember Fremmet av Samferdselsdepartementet. Kunngjort 6. februar 2015 kl Endringer i følgende lover: 1 Lov 18. juni 1965 nr. 4 om vegtrafikk (vegtrafikkloven). 2 Lov 11. juni 1993 nr. 101 om luftfart (luftfartsloven). 3 Lov 2. juli 1999 nr. 64 om helsepersonell m.v. (helsepersonelloven). lov 18. juni 1965 nr. 4 om vegtrafikk gjøres følgende endringer: 2 tredje ledd nytt tredje punktum skal lyde: Departementet kan også bestemme at kjøretøy som etter foregående ledd er motorvogn, likevel ikke skal regnes som motorvogn etter denne loven. 14 tredje ledd nytt annet punktum skal lyde: Departementet kan gi nærmere bestemmelser om gebyr for manglende fremstilling av kjøretøy til forvaltningskontroll hos Statens vegvesen. 22 tredje ledd annet punktum skal lyde: Dette gjelder likevel ikke hvor overskridelsen skyldes legemiddel inntatt i henhold til gjeldende forskrivning fra lege eller tannlege. 22 fjerde ledd annet punktum skal lyde: Det samme gjelder villfarelse med hensyn til størrelsen av konsentrasjonen av annet berusende eller bedøvende middel, med mindre slikt middel er inntatt i henhold til gjeldende forskrivning fra lege eller tannlege, jf. tredje ledd. 22 a tredje ledd annet punktum skal lyde: Blodprøve og spyttprøve kan tas av lege, sykepleier, helsesekretær eller bioingeniør. 31 tredje ledd skal lyde: Påvirkningsgraden hos førere som har inntatt legemiddel i henhold til gjeldende forskrivning fra lege eller tannlege, vurderes konkret. lov 2. juli 1999 nr. 64 om helsepersonell m.v. gjøres følgende endringer: 12 første ledd skal lyde: Lege, sykepleier, helsesekretær eller bioingeniør skal etter anmodning fra politiet ta blodprøve eller foreta lignende undersøkelse av personer som er mistenkt for straffbart forhold under påvirkning av alkohol eller annet berusende eller bedøvende middel når dette er hjemlet i lov og kan skje uten fare. 12 tredje ledd innledningen skal lyde: Lege, sykepleier, helsesekretær eller bioingeniør har ingen plikt til å foreta undersøkelser etter første og annet ledd av: lov 11. juni 1993 nr. 101 om luftfart gjøres følgende endring: 6 13 tredje ledd annet punktum skal lyde: Blodprøve og spyttprøve kan tas av lege, sykepleier, helsesekretær eller bioingeniør.

11 13. feb. Lov nr Norsk Lovtidend Loven trer i kraft straks. V 13. feb. Lov nr Lov om utenrikstjenesten (utenrikstjenesteloven) Prop.11 L ( ), nnst.133 L ( ), Lovvedtak 39 ( ). Stortingets første og andre gangs behandling hhv. 5. og 10. februar Fremmet av Utenriksdepartementet. Kunngjort 13. februar 2015 kl Følgende lov oppheves: Lov 3. mai 2002 nr. 13 om utenrikstjenesten. Endringer i følgende lover: 1 Lov 13. august 1915 nr. 5 om domstolene (domstolloven). 2 Lov 30. juni 1955 nr. 20 om når norsk tenestemakt kan halda brudvigjing i utlandet og utenlandsk tenestemakt i Noreg 3 Lov 22. mai 1981 nr. 25 om rettergangsmåten i straffesaker (Straffeprosessloven). 4 Lov 4. mars 1983 nr. 3 om statens tjenestemenn m.m. 1. Utenrikstjenestens oppgaver Utenrikstjenestens oppgaver er 1. å ivareta og fremme Norges interesser overfor utlandet, både norske særinteresser og de interesser Norge har felles med andre land, 2. å gi norske statsborgere og juridiske personer råd og hjelp overfor utenlandske myndigheter, personer og institusjoner, og 3. å gi bistand til norske statsborgere i utlandet, inkludert bistand i forbindelse med strafforfølging, ulykker, sykdom og dødsfall. Utenrikstjenestens oppgaver ivaretas av utenriksstasjonene og det departementet som Kongen bestemmer. Departementet forvalter utenrikstjenestens virksomhet og påser at lover og forskrifter blir overholdt. Kongen gir nærmere forskrifter for utenrikstjenesten. 2. Utenriksstasjon Som utenriksstasjon regnes ambassade, konsulær stasjon, fast delegasjon eller annen utenriksrepresentasjon som opprettes av Kongen eller departementet. Som diplomatisk fagstasjon regnes ambassade, fast delegasjon og annen utenriksrepresentasjon bestyrt av utsendt utenrikstjenestemann. Som konsulær fagstasjon regnes generalkonsulat og konsulat bestyrt av utsendt utenrikstjenestemann. Som honorær utenriksstasjon regnes generalkonsulat, konsulat, visekonsulat og konsularagentur bestyrt av honorær representant. 3. Utsendt utenrikstjenestemann Utsendt utenrikstjenestemann er embetsmann utnevnt i eller tjenestemann ansatt i departementet på ordinære vilkår som har stilling ved utenriksstasjon, og spesialutsending som er finansiert av annen statlig etat, utsendt for særlige formål ved utenriksstasjon for et bestemt tidsrom og ansatt midlertidig i departementet. Kravet om midlertidig ansettelse kan fravikes for så vidt gjelder spesialutsendinger fra forsvarsmyndighetene. Utsendt utenrikstjenestemann som har ansvar for fagområder som utenriksstasjonen ivaretar på vegne av annen statlig etat, kan ansettes på åremål. Åremålsperioden kan være inntil fire år, med adgang til gjentagelse. ngen kan være ansatt på åremål etter denne bestemmelsen i mer enn åtte år til sammen. Utsendt utenrikstjenestemann er underlagt stasjonssjefen. Bestemmelsene i 12 andre ledd, og 13 og 14 gjelder ikke for spesialutsending, med mindre departementet bestemmer noe annet. Ambassadør eller generalkonsul er embetsmann. Dette gjelder likevel ikke honorær generalkonsul. Departementet fastsetter forskrift om bruk av titlene ambassadør, ministerråd, ambassaderåd, ambassadesekretær, attaché, generalkonsul, konsul, visekonsul og konsularagent. 4. Annen utsending Annen utsending er utsending som etter departementets bestemmelse knyttes til utenriksstasjon for et bestemt tidsrom, og som er ansatt i selvstendig rettssubjekt. Annen utsending er underlagt stasjonssjefen. 5. Honorær representant Honorær representant oppnevnes av departementet som honorær generalkonsul, konsul, visekonsul eller konsularagent. Departementet kan løse honorær representant fra vervet når det anses å være i Norges interesse. 6. Lokalt ansatt Lokalt ansatt er arbeidstaker som er ansatt ved utenriksstasjonen.

12 13. feb. Lov nr Norsk Lovtidend Utenriksstasjonen har myndighet til å ansette, suspendere, si opp og avskjedige lokalt ansatt. Saker som gjelder suspensjon, oppsigelse eller avskjed, skal på forhånd forelegges departementet til godkjenning. 7. Flytteplikt Flyttepliktig embetsmann eller tjenestemann har plikt til å motta forflytning til likeverdig eller høyere stilling i departementet eller ved utenriksstasjon, med mindre det i særlige tilfeller blir bestemt noe annet. Fast ansatt arbeidstaker i departementet blir flyttepliktig utenrikstjenestemann ved å tiltre stilling av minst ett års sammenhengende varighet ved utenriksstasjon. Departementet bestemmer hvilke stillinger ved utenriksstasjon og i departementet som skal anses likeverdige når det gjelder forflytning. Kongen gir forskrift om beordring av aspirant i utenrikstjenesten. 8. Hjemkalling og rådighet Når tjenestlige hensyn tilsier det, kan utsendt utenrikstjenestemann hjemkalles og stilles til rådighet for departementet. 9. Statsborgerskap Utsendt utenrikstjenestemann må være norsk statsborger. 10. Verv, forretningsdrift mv. Utsendt utenrikstjenestemann, annen utsending og honorær representant må ikke motta noe verv av diplomatisk, konsulær eller annen offisiell art av annen stats regjering eller av internasjonal organisasjon, med mindre departementet samtykker. Utsendt utenrikstjenestemann og annen utsending må ikke for egen eller andres regning drive noen form for forretningsvirksomhet på tjenestestedet eller i utenriksstasjonens embetsdistrikt. 11. Verneting rettssaker angående tjenesteanliggender har alt personell som er nevnt i 3 og 4, verneting i Oslo, med mindre annet følger av folkeretten, eller saken etter alminnelige regler hører inn under annet verneting. rettssaker angående tjenesteanliggender har alt personell som er nevnt i 5 og 6, verneting på arbeidsstedet, med mindre annet følger av folkeretten, eller saken etter alminnelige regler hører inn under annet verneting. Etter at tvist har oppstått, kan partene som er nevnt her, avtale annet verneting. 12. Overoppsyn Fagstasjonene har overoppsyn med underliggende honorære utenriksstasjoner i sitt embetsdistrikt. Diplomatiske fagstasjoner virker samtidig som konsulære fagstasjoner så langt departementet bestemmer. Embetshandlinger som ifølge lov skal utføres av konsulær fagstasjon, eller av tjenestemann ved konsulær fagstasjon, kan med samme rettsvirkning utføres av tjenestemann ved diplomatisk fagstasjon. 13. Notarialforretning Dersom norsk lov, overenskomst med fremmed stat eller denne statens lovgivning ikke er til hinder for det, kan utsendt utenrikstjenestemann, honorær representant eller den denne gir fullmakt, utføre enhver forretning som notarius publicus i Norge kan utføre, dersom det skjer til fordel for norsk borger, eller forholdet ellers har tilknytning til Norge eller norske interesser. Departementet fastsetter i forskrift de nærmere vilkårene for utførelse av notarialforretninger ved utenriksstasjon. Forsikring etter domstolloven 141 kan likevel bare mottas av utsendt utenrikstjenestemann eller honorær representant som departementet har gitt fullmakt, eller, ved forfall, av hans stedfortreder. 14. Vigsel Dersom norsk lov eller internasjonal overenskomst ikke er til hinder for det, og overenskomst med vedkommende vertsland tillater det, kan utsendt utenrikstjenestemann ved utenriksstasjon som departementet har gitt fullmakt, utføre vigsel. Det kan gis fullmakt til å utføre vigsel også når bare én av brudefolkene er norsk statsborger eller bosatt i Norge. Fullmakt kan ikke gis til vigsel av person som er borger av den stat hvor vigsel skal finne sted. Dersom vigsel er utført i strid med første ledd, gjelder lov 30. juni 1955 nr. 20 om når norsk tenestemakt kan halda brudvigjing i utlandet og utenlandsk tenestemakt i Noreg 11 tilsvarende. Kongen gir forskrift om vigsel ved utsendt utenrikstjenestemann. 15. Gebyr Utenriksstasjonene kan innkreve gebyr for tjenestehandlinger etter forskrift fastsatt av departementet. 16. krafttredelse Loven trer i kraft på det tidspunkt Kongen bestemmer. Fra samme tidspunkt oppheves lov 3. mai 2002 nr. 13 om utenrikstjenesten. Forskrifter gitt med hjemmel i lov 18. juli 1958 nr. 1 om utenrikstjenesten og lov 3. mai 2002 nr. 13 om utenrikstjenesten gjelder også etter at loven har trådt i kraft, så langt det er hjemmel for å gi slik forskrift også etter loven her. 17. Endringer i andre lover Fra det tidspunktet loven trer i kraft gjøres følgende endringer i andre lover:

13 13. feb. Lov nr Norsk Lovtidend 1. lov 13. august 1915 nr. 5 om domstolene skal 51 første ledd lyde: Konsulretten styres av utsendt utenrikstjenestemann og norsk honorær representant som departementet har gitt myndighet. 2. lov 30. juni 1955 nr. 20 om når norsk tenestemakt kan halda brudvigjing i utlandet og utenlandsk tenestemakt i Noreg skal 4 lyde: Utsend utanrikstenestemann kan vigja brudfolk i samsvar med lovreglane om utenrikstenesta. 3. lov 22. mai 1981 nr. 25 om rettergangsmåten i straffesaker gjøres følgende endringer: 225 tredje ledd skal lyde: Etterforskning av straffbare handlinger forøvd om bord i norsk skip kan også foretas av utsendte utenrikstjenestemenn og norske honorære representanter som departementet har gitt myndighet, etter nærmere regler som Kongen gir. 231 første punktum skal lyde: Etter begjæring fra påtalemyndigheten kan utsendte utenrikstjenestemenn og norske honorære representanter som departementet har gitt myndighet, oppta forklaringer i utlandet, dersom det er adgang til det overfor den fremmede stat. 4. lov 4. mars 1983 nr. 3 om statens tjenestemenn m.m. skal 12 tredje punktum lyde: Med dette gjøres ingen endring i plikten til å motta forflytninger etter utenrikstjenesteloven 7, eller i plikten til å la seg disponere mv. i forsvarspersonelloven feb. Lov nr Lov om utvalget for evaluering av EOS-utvalget nnst.134 L ( ), Lovvedtak 38 ( ). Stortingets første og andre gangs behandling hhv. 29. januar og 3. februar Fremmet av Justis- og beredskapsdepartementet. Kunngjort 13. februar 2015 kl Utvalget som 27. mars 2014 ble oppnevnt av Stortingets presidentskap for å evaluere EOS-utvalgets virksomhet og rammebetingelser/regelverk, har rett til å innhente opplysninger uten hinder av taushetsplikten i lov 3. februar 1995 nr. 7 om kontroll med etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste 9 første ledd. 2. Medlemmene av evalueringsutvalget og enhver som utfører tjeneste eller arbeid for utvalget, har taushetsplikt. Taushetsplikten er ikke til hinder for at utvalget avgir en ugradert evalueringsrapport til Stortinget. 3. Loven trer i kraft straks. 13. feb. Lov nr Midlertidig lov om endringer i lov 10. juni 1977 nr. 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag Dok.nr.8:56 L ( ), Lovvedtak 40 ( ). Stortingets første og andre gangs behandling hhv. 5. og 10. februar Fremmet av Klima- og miljødepartementet. Kunngjort 13. februar 2015 kl Endringer i følgende lov: Lov 10. juni 1977 nr. 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag. lov 10. juni 1977 nr. 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag gjøres følgende endringer: Ny 4 b skal lyde: 4 b. (midlertidig bestemmelse om snøscooterløyper i tidligere forsøkskommuner) Uhindret av 3 og 4 a kan snøscooter brukes vintersesongen i kommunene Vinje, Sirdal, Stor-Elvdal, Lom, Røros, Hattfjelldal og Fauske i løyper som kommunen har fastsatt i medhold av tidligere forsøk etter lov 26. juni 1992 nr. 87 om forsøk i offentlig forvaltning. Bruk av snøscooter i slike løyper reguleres av de bestemmelser og vedtekter som tidligere har vært fastsatt i medhold av lov 26. juni 1992 nr. 87 om forsøk i offentlig forvaltning. Departementet kan i forskrift gi nærmere bestemmelser om bruk av slike løyper. Ny 14 a skal lyde: 14 a. (opphevelse av midlertidig bestemmelse) 4 b oppheves 1. juni 2015.

14 20. mars. Lov nr Norsk Lovtidend Loven trer i kraft straks. 13. mars. Lov nr Lov om endringer i stiftelsesloven (stiftelsesklagenemnd) Prop.12 L ( ), nnst.151 L ( ), Lovvedtak 41 ( ). Stortingets første og andre gangs behandling hhv. 12. februar og 3. mars Fremmet av Nærings- og fiskeridepartementet. Kunngjort 13. mars 2015 kl Endringer i følgende lov: Lov 15. juni 2001 nr. 59 om stiftelser (stiftelsesloven). lov 15. juni 2001 nr. 59 om stiftelser gjøres følgende endringer: Ny 7 a skal lyde: 7 a. Stiftelsesklagenemnda Stiftelsesklagenemnda avgjør klager på enkeltvedtak fattet av Stiftelsestilsynet i medhold av stiftelsesloven, dekningsloven, arvelova og samvirkelova, med mindre noe annet følger av særskilt lovbestemmelse. Departementet har ikke instruksjons- eller omgjøringsrett overfor Stiftelsesklagenemnda i enkeltsaker. Departementet er klageinstans for Stiftelsestilsynets og Stiftelsesklagenemndas avgjørelser om partsinnsyn etter forvaltningsloven, samt avgjørelser i saker etter offentleglova. Stiftelsesklagenemnda skal ha en leder og to medlemmer, alle med personlig oppnevnte varamedlemmer. Medlemmene oppnevnes av Kongen for en periode på inntil fire år. Gjenoppnevning kan foretas. Stiftelsesklagenemnda skal ha et sekretariat som foretar saksforberedelse. Stiftelsesklagenemnda kan bare treffe vedtak når alle medlemmene er til stede. Avgjørelser treffes med alminnelig flertall. Stiftelsesklagenemnda er klageinstans for Stiftelsestilsynets avgjørelser om sakskostnader etter forvaltningsloven 36. Nemndas avgjørelser om sakskostnader kan ikke påklages. Departementet kan gi forskrift med nærmere bestemmelser om Stiftelsesklagenemndas sammensetning, organisering og arbeid og om nemndas sekretariat. Departementet kan gi nærmere overgangsregler for nemndsbehandling av klager fremsatt før lovendringen trer i kraft. Stiftelsesklagenemnda finansieres gjennom den årlige avgiften stiftelsene betaler etter forskrift gitt i medhold av 7 tredje ledd. 53 fjerde ledd skal lyde: Når sammenslåingen er vedtatt, og vedtaket i tilfelle er godkjent av Stiftelsestilsynet, skal Stiftelsestilsynet kunngjøre vedtaket i Brønnøysundregistrenes elektroniske kunngjøringspublikasjon og varsle stiftelsenes kreditorer om at de må melde fra til stiftelsen innen seks uker fra kunngjøringen, dersom de vil gjøre innsigelse mot sammenslåingen. Loven gjelder fra den tid Kongen bestemmer. Kongen kan sette i kraft de enkelte bestemmelsene til forskjellig tid. 20. mars. Lov nr Lov om endring i lov 10. juni 1977 nr. 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag Dok.nr.8:69 L ( ), Lovvedtak 44 ( ). Stortingets første og andre gangs behandling hhv. 12. og 17. mars Fremmet av Klima- og miljødepartementet. Kunngjort 20. mars 2015 kl Endring i følgende lov: Lov 10. juni 1977 nr. 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag. lov 10. juni 1977 nr. 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag gjøres følgende endring: 4 b skal lyde: 4 b. (midlertidig bestemmelse om bruk av snøscooter i tidligere forsøkskommuner) kommunene Vinje, Sirdal, Stor-Elvdal, Lom, Røros, Hattfjelldal og Fauske reguleres bruk av snøscooter i vintersesongen av de bestemmelser og vedtekter som tidligere har vært fastsatt i medhold av tidligere forsøk etter lov 26. juni 1992 nr. 87 om forsøk i offentlig forvaltning. Bruk av snøscooter i disse kommunene skjer uhindret av 3, 4 a, 5 og 6.

15 26. sept. Nr Norsk Lovtidend Loven trer i kraft straks. 20. mars. Lov nr Lov om endringer i studentsamskipnadsloven Prop.9 L ( ), nnst.149 L ( ), Lovvedtak 42 ( ). Stortingets første og andre gangs behandling hhv. 19. februar og 3. mars Fremmet av Kunnskapsdepartementet. Kunngjort 20. mars 2015 kl Endringer i følgende lov: Lov 14. desember 2007 nr. 116 om studentsamskipnader (studentsamskipnadsloven). lov 14. desember 2007 nr. 116 om studentsamskipnader oppheves 6 syvende ledd. Nåværende 6 åttende og niende ledd blir nytt syvende og åttende ledd. Loven gjelder fra den tid Kongen bestemmer. 26. sept. Nr Delegasjonsreglement for Kirkerådet Hjemmel: Fastsatt av Kirkerådet 26. september 2013 med hjemmel i regler 14. november 1997 nr for Kirkerådets virksomhet 9 pkt. 2 og 8 pkt. 2 og lov 7. juni 1996 nr. 31 om Den norske kirke (kirkeloven) 25 siste ledd. Kunngjort 17. februar 2015 kl Bakgrunn, formål og anvendelsesområde Kirkerådets oppgaver fremgår i dag av kirkeloven og av en rekke delegasjonsvedtak. Som den daglige leder av virksomheten i rådet, utfører direktøren de oppgaver som hører til den løpende administrasjon. Denne myndigheten trenger ikke og skal ikke ha hjemmel i delegasjon fra rådet fordi den følger direkte av kirkeloven og av delegasjonsvedtak fra andre kirkelige og offentlige organer enn rådet. For at rådet skal kunne utføre sine oppgaver på en hensiktsmessig måte, har rådet behov for å delegere enkelte oppgaver til rådets leder, direktøren, rådets arbeidsutvalg eller andre utvalg oppnevnt av rådet. Formålet med dette reglementet er å gi enkelte generelle bestemmelser om rådets delegasjon samt enkelte nærmere retningslinjer for rådets delegasjon til henholdsvis dets leder, direktør, arbeidsutvalget eller andre utvalg oppnevnt av rådet. Bestemmelsene gitt i dette regelverket kommer til anvendelse så lenge de ikke står i strid med lover og forskrifter vedrørende Den norske kirke og de til enhver tid gjeldende Regler for Kirkerådets virksomhet og eventuelt andre regler gitt av Kirkemøtet. Se også 2 nest siste ledd om utøving av delegert myndighet. 2. Generelle bestemmelser om rådets delegasjon og bruk av delegert myndighet Dersom ikke annet er bestemt, kan Kirkerådet delegere myndighet til å avgjøre enkeltsaker eller saker på avgrensede områder. nnenfor den ramme som fremgår av 1 siste ledd, bestemmer Kirkerådet selv hvordan rådet skal praktisere adgangen til delegasjon. Det som skal være retningsgivende for rådets delegasjonspraksis, er hva som til enhver tid fremstår som en hensiktsmessig arbeidsdeling mellom rådet, dets leder, direktøren, rådets arbeidsutvalg eller andre utvalg oppnevnt av rådet. Ved vurderingen av hva som er hensiktsmessig, skal rådet særlig legge vekt på hva som fremstår som mest forsvarlig og som bidrar til best samlet ressursutnyttelse. Rådet har ikke gjennom en bestemt delegasjon frasagt seg retten til selv å utøve den delegerte myndighet. Der avgjørelse er truffet i medhold av delegert hjemmel, kan rådet bare omgjøre denne der det ikke er til skade for en berørt tredjepart. Se 2 siste ledd. Ved bruk av en delegert myndighet skal vedkommende person eller utvalg påse at alle saker som har prinsipiell betydning, likevel alltid behandles av rådet selv. Dersom den som har fått en myndighet delegert til seg, er i tvil om rekkevidden av myndigheten, skal spørsmålet om delegasjonens rekkevidde legges frem for Kirkerådet for avgjørelse. Der dette vanskelig lar seg gjøre, bør den som har fått myndigheten delegert til seg søke råd enten hos direktøren, rådets leder eller arbeidsutvalget. Delegert myndighet kan delegeres videre med mindre noe annet er uttrykkelig bestemt eller må anses forutsatt. Delegert myndighet skal utøves innenfor de rammer som fremgår av lover og forskrifter samt regelverk gitt av Kirkemøtet og Kirkerådet. Avgjørelser truffet med hjemmel i delegasjon fra Kirkerådet, skal legges frem for rådet til rådets orientering på første mulige møte. Kirkerådet kan gi nærmere bestemmelser om orienteringens form og innhold.

16 8. des. Nr Norsk Lovtidend 3. Delegasjon til Kirkerådets leder Rollen og oppgavene til rådets leder vil i hovedsak gå frem av Regler for Kirkerådets virksomhet og Reglement for representasjon på vegne av Den norske kirke. saker som Kirkerådet har behandlet, skal lederen uttale seg på vegne av rådet hvis ikke annet er bestemt. Til dette trengs ikke formelt delegasjonsvedtak fra rådet. Det er retningslinjene angitt i 2 tredje ledd som bestemmer om rådet delegerer til rådets leder eller til direktøren. Se også 4 om forholdet mellom leder og direktør. 4. Delegasjon til Kirkerådets direktør Som den daglige leder av virksomheten i Kirkerådet, utfører direktøren de oppgaver som hører til den løpende administrasjon, jf. 1 annet ledd. Herunder avgjør direktøren saker på vegne av rådet mellom dets møter, og direktøren kan uttale seg på vegne av rådet. Som ledd i nevnte løpende administrasjon har direktøren en lovhjemlet generell fullmakt til å foreta tolkninger og presiseringer i regelverk gitt av Kirkemøtet eller Kirkerådet, der dette er nødvendig for å kunne treffe vedtak i enkeltsaker eller grupper av saker. Slike tolkninger og presiseringer bør fortrinnsvis nedfelles i form av rundskriv. På områder der Kirkerådet har fått myndighet til å foreta mindre endringer i regelverk eller til å gi nærmere bestemmelser om enkelte spørsmål, kan rådet delegere myndigheten videre til direktøren med mindre noe annet er bestemt. Hvis rådet gir slik delegasjon, bør direktøren konferere med rådets leder i spørsmål som reiser særlig tvil. Uansett om myndigheten følger av uttrykkelig delegasjon eller direkte av den generelle myndighet til direktøren som er omtalt i 1 annet ledd, skal direktøren forelegge saker av prinsipiell betydning for rådet. Dersom rådet av tidsmessige grunner ikke kan behandle en slik sak, eller det fremstår som et uforholdsmessig ressurskrevende tiltak å legge saken frem for rådet, skal direktøren så langt det lar seg gjøre drøfte saken med Kirkerådets arbeidsutvalg før den avgjøres. Dersom heller ikke dette er mulig, kan slike saker avgjøres av direktøren etter samråd med Kirkerådets leder. Der rådet delegerer til sekretariatet, betyr dette direktøren, med mindre noe annet særskilt er fastsatt. Direktøren kan delegere sin myndighet videre i sekretariatet, dersom ikke annet er bestemt. Kirkerådet gir direktøren, i henhold til Hovedavtalen 8 nr. 2 siste ledd, fullmakt til å drøfte og/eller forhandle som arbeidsgiverpart. 5. Delegasjon til Kirkerådets arbeidsutvalg Kirkerådets arbeidsutvalg avgjør saker som Kirkerådet har delegert til dette. Slik delegasjon er særlig aktuelt i saker av mer kirkepolitisk karakter, der Kirkerådet gir føringer som arbeidsutvalget bes følge opp i vedtak eller høringsuttalelse. 6. Delegasjon til andre utvalg Kirkerådet kan opprette utvalg for blant annet å ivareta grener av rådets virksomhet, jf. om slike utvalg i dagens Regler for Kirkerådets virksomhet 8 pkt. 2. Myndigheten til slike utvalg bør klarest mulig fremgå av utvalgets mandat. Når er et slikt utvalg er opprettet, kan rådet også delegere andre, særskilt angitte oppgaver til dette. Disse oppgavene skal være tydelig definerte. 7. krafttredelse Dette reglementet trer i kraft straks. 8. des. Nr Forskrift om regulering av fisket etter reker ved Grønland i 2015 Hjemmel: Fastsatt av Fiskeridirektoratet 8. desember 2014 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) 11, 12, 16 og 36 og lov 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven) 20 og 21, jf. delegeringsvedtak 16. oktober 2001 nr Kunngjort 13. februar 2015 kl Generelt forbud Det er forbudt for norske fartøy å fiske og lande reker i Grønlands økonomiske sone i Kvote Uten hinder av forbudet i 1 kan fartøy som fyller vilkårene i 3, jf. 4, fiske inntil tonn reker i Grønlands økonomiske sone i CES'-områdene XV og Va. Deltakende fartøy kan fiske fritt innenfor totalkvoten. 3. Vilkår for deltakelse For å kunne delta i fisket må følgende vilkår være oppfylt: 1) fartøyet må ha deltatt i rekefisket ved Grønland i minst ett av de seks siste årene 2) fartøyet må være skriftlig påmeldt til Fiskeridirektoratet. 4. Utskiftning Fartøy som ikke fyller vilkårene for deltakelse etter 3 nr. 1, kan likevel delta når dette er et erstatningsfartøy for konsesjonshaver som tidligere hadde et fartøy som ville fylt vilkåret etter denne bestemmelsen.

17 30. jan. Nr Norsk Lovtidend 5. Midlertidig tillatelse til å benytte annet fartøy (leiefartøy) Fiskeridirektoratets regionkontor kan ved forlis og havari som medfører vesentlig driftsavbrudd, tillate bruk av leiefartøy. Fiskeridirektoratets regionkontor kan fastsette nærmere vilkår for slik tillatelse, herunder at høvedsmann samt hele eller deler av mannskapet skal delta i fisket med leiefartøyet. Det må nyttes leiefartøy fra samme fartøygruppe. Fiskeridirektoratet er klageinstans. 6. Stopp i fisket Fisket vil bli stoppet når totalkvoten er beregnet oppfisket. 7. Straff Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskriften straffes i henhold til lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) 60, 61, 62, 64 og 65 og lov 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst 31. På samme måte straffes medvirkning og forsøk. 8. krafttredelse Denne forskriften trer i kraft straks og gjelder til og med 31. desember aug. Nr Forskrift om endring i forskrift om forebygging av sammenstøt på sjøen (Sjøveisreglene) m.m. Hjemmel: Fastsatt av Sjøfartsdirektoratet 11. august 2014 med hjemmel i lov 16. februar 2007 nr. 9 om skipssikkerhet (skipssikkerhetsloven) 2, 14, 19 og 20, jf. delegeringsvedtak 16. februar 2007 nr. 171 og delegeringsvedtak 31. mai 2007 nr. 590 og lov 26. juni 1998 nr. 47 om fritidsog småbåter (småbåtloven) 20 og 24, jf. delegeringsvedtak 27. november 1998 nr. 1095, delegeringsvedtak 1. desember 1998 nr. 4532, delegeringsvedtak 31. mai 2007 nr. 591 og delegeringsvedtak 25. juni 2007 nr Kunngjort 6. mars 2015 kl. 14:40. forskrift 1. desember 1975 nr. 5 om forebygging av sammenstøt på sjøen (Sjøveisreglene) gjøres følgende endringer: Regel 53d skal lyde: tillegg til posisjonslanterner, skal norske kystvaktfartøy vise en blå lanterne som kjennetegn under kontroll med fiske. Lanternen skal plasseres på høyeste mastetopp og lyse med et ubrutt, blått lys i 360 grader og være synlig på minst 2 nautiske mils avstand. Vedlegg V. Nødsignaler nr. 1 bokstav (l) skal lyde: (l) Nødalarm ved bruk av digitalt selektivt anrop (DSC) sendt på: (i) VHF kanal 70, eller (ii) MF/HF på frekvensene 2187,5 khz, 8414,5 khz, 4207,5 khz, 6312 khz, khz eller 16804,5 khz. Vedlegg V. Nødsignaler nr. 1 bokstav (m) skal lyde: (m) Skip-til-land nødalarm sendt av skipets nmarsat eller annen satellittjenesteleverandørs mobile skipsjordstasjon. Forskrift 28. desember 1967 nr. 1 om manøverregler for undervannsbåter, overflatefartøyer og sjøfly på vannet som nærmer seg hverandre, og om særskilt lanterneføring for norske orlogsfartøyer og andre militære fartøyer oppheves. Forskriften trer i kraft straks. 30. jan. Nr Forskrift om adopsjon av barn fra utlandet Hjemmel: Fastsatt av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet 30. januar 2015 med hjemmel i lov 28. februar 1986 nr. 8 om adopsjon (adopsjonsloven) 16e fjerde ledd. Kunngjort 3. februar 2015 kl Virkeområde og formål Forskriften gir regler om vilkår for forhåndssamtykke, krav til søkerne og om behandlingsmåten i saker om forhåndssamtykke til adopsjon av barn fra utlandet, jf. adopsjonsloven 16e. Kravene skal sikre at barn som adopteres fra utlandet får et godt og varig hjem slik at adopsjonen blir til barnets beste.

18 30. jan. Nr Norsk Lovtidend 2. Hvem kan søke om å adoptere De som er gift eller lever sammen i et stabilt og ekteskapslignende forhold kan søke om å adoptere sammen. Enslige kan også søke om å adoptere. 3. Utredning av adopsjonssøkere Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat) skal utrede adopsjonssøkere. Ber Bufetat om det, skal kommunen bistå med å opplyse en søknad om forhåndssamtykke etter adopsjonsloven 16e. 4. Forhåndssamtykke til adopsjon av barn fra utlandet Bufetat gir forhåndssamtykke til å adoptere barn fra utlandet etter adopsjonsloven 16e. Det skal gå frem av forhåndssamtykket om søkeren kan adoptere ett barn eller søsken, hvilket land det kan adopteres fra og hvilken alder barna kan ha. For adopsjon av et barn som har fylt fem år, søskengrupper med flere enn to barn og barn med spesielle omsorgsbehov, kreves det godkjenning fra Faglig utvalg for adopsjonssaker i tillegg til forhåndssamtykke. Faglig utvalgs beslutning kan ikke påklages. Forhåndssamtykket gis for tre år, og kan etter søknad forlenges med to år. Dersom det foreligger en konkret tildeling fra opprinnelseslandets myndigheter og adopsjonsprosessen er inne i en avsluttende fase, kan det vurderes en forlengelse av forhåndssamtykket utover dette. Ved søknad om forlengelse av forhåndssamtykket, skal søkerne legge fram ny egenerklæring, ny legeerklæring, ny politiattest og ny likningsattest, jf. 8 bokstav c, d, e og f. 5. Krav til adopsjonssøkere Bare adopsjonssøkere med muligheter for å kunne ivareta barnet i hele dets oppvekstperiode kan gis forhåndssamtykke. Det skal foretas en helhetsvurdering av om søkerne er egnet for å adoptere, der det blant annet skal legges vekt på: a. personlige egenskaper og motivasjon for å adoptere b. fysisk og psykisk helse c. forutsetninger for å takle omsorgsoppgaver i tilstrekkelig tid framover d. familiesituasjon e. familiens økonomi f. boligstandard og bomiljø g. vandel. Er det tvil om en adopsjon vil bli til barnets beste, skal søknaden avslås, jf. adopsjonsloven Adopsjonsforberedende kurs Adopsjonssøkerne skal ha deltatt på adopsjonsforberedende kurs før forhåndssamtykke kan gis. Hvis søkerne tidligere har deltatt på adopsjonsforberedende kurs og det søkes om adopsjon av et nytt barn, kreves det ikke nytt kurs før forhåndssamtykke kan gis. Bufetat kan gjøre unntak fra kravet om kurs dersom søknaden gjelder adopsjon av barn søkerne har hatt omsorgen for. 7. Krav til søkere når eldre barn og søsken adopteres Ved adopsjon av barn i alderen fra tre til fylte fem år eller søskenpar hvor begge er yngre enn fem år, må søkerne være egnet for et slikt omsorgsansvar. vurderingen skal det særlig legges vekt på søkernes innsikt i eldre adoptivbarns behov og søkernes erfaring med og kunnskap med barn. 8. Søknad om forhåndssamtykke og dokumentasjonskrav Søknad om forhåndssamtykke til å adoptere fra utlandet sendes Bufetat. Søknaden skal inneholde følgende dokumentasjon: a. formidlingsbekreftelse fra en godkjent adopsjonsorganisasjon b. fødselsattest c. egenerklæring om helse på fastsatt skjema fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet d. legeerklæring på fastsatt skjema fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet e. uttømmende politiattest f. utskrift av siste likning som angir inntekt og gjeld g. for adopsjonsøkere som lever sammen kreves vigselsattest eller adressehistorikk fra folkeregisteret som dokumenterer samboerskapet h. Dokumentasjon av statsborgerskap ved kopi av pass eller utskrift fra folkeregisteret. Dokumentasjon som nevnt i bokstav a, c, d, e, g og h skal ikke være eldre enn seks måneder. Før forhåndssamtykke kan gis, skal søkerne fremvise kursbevis fra adopsjonsforberedende kurs. Er det nødvendig for å opplyse saken, kan Bufetat be om ytterligere dokumentasjon. tilfeller hvor dokumentasjonen omfatter personopplysninger, skal Bufetat innhente særskilt samtykke fra den opplysningene gjelder på det tidspunktet det er aktuelt.

19 2. feb. Nr Norsk Lovtidend 9. Opplysningsplikt om endringer og nye forhold Søkerne skal opplyse Bufetat om endringer i livssituasjonen og familielivet i perioden fra søknaden ble sendt og frem til adopsjonen er gjennomført. Endringer det skal opplyses om vil for eksempel være samlivsbrudd, at familien har fått fosterbarn, graviditet, behandling for barnløshet, sykdom, arbeidsledighet, vesentlige endringer i økonomi og flytting. Bufetat kan på grunnlag av nye opplysninger foreta en undersøkelse. Mens undersøkelsen pågår, kan Bufetat be adopsjonsorganisasjonen om å stille saken i bero, slik at søkerne ikke blir tildelt barn mens undersøkelsen pågår. Dersom Bufetat finner at søkerne ikke lenger oppfyller vilkårene for å adoptere, kan etaten trekke forhåndssamtykket tilbake. 10. kraftsetting og overgangsregler Forskriften trer i kraft 1. februar Forskriften gjelder for søknader om forhåndssamtykke som har kommet til Bufetat 1. februar 2015 eller senere. 30. jan. Nr Forskrift om endring i forskrift om formidling av innenlandsadopsjon der foreldre samtykker til adopsjon Hjemmel: Fastsatt av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet 30. januar 2015 med hjemmel i lov 28. februar 1986 nr. 8 om adopsjon (adopsjonsloven) 16c andre ledd. Kunngjort 3. februar 2015 kl forskrift 30. november 1999 nr om formidling av innenlandsadopsjon der foreldre samtykker til adopsjon gjøres følgende endring: 5 første ledd første punktum skal lyde: Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat) skal utrede søkere etter adopsjonsloven 16c. Endringen trer i kraft fra 1. februar feb. Nr Forskrift om endring i forskrift om brannsikring på skip Hjemmel: Fastsatt av Sjøfartsdirektoratet 2. februar 2015 med hjemmel i lov 16. februar 2007 nr. 9 om skipssikkerhet (skipssikkerhetsloven) 6, 9, 11, 19, 20 og 21, jf. delegeringsvedtak 16. februar 2007 nr. 171 og delegeringsvedtak 31. mai 2007 nr Kunngjort 3. februar 2015 kl forskrift 1. juli 2014 nr om brannsikring på skip gjøres følgende endringer: 3 settes det inn nytt andre og tredje ledd som skal lyde: 4, 5, 7, 9, 10, 12, 13 og 14 gjelder ikke for hurtiggående fartøy med lengde (L) under 24 meter som skal ha passasjersertifikat. Med hurtiggående fartøy menes et fartøy som kan oppnå en hastighet på 20 knop eller mer. Hurtiggående fartøy med lengde (L) under 24 meter som skal ha passasjersertifikat, skal oppfylle kravene i vedlegg til forskriften her. Nytt vedlegg skal settes inn før SOLAS 74 og lyde: 1. Bygningsmåte 1.1 Hurtiggående fartøy med lengde (L) under 24 meter som skal ha passasjersertifikat, skal bygges av godkjente materialer og skal ha tilstrekkelig styrke for det fartsområdet fartøyet skal sertifiseres for. 2. Krav til brannintegritet av skott og dekk 2.1 Brannsikre skiller skal ha en isolasjonsverdi som innebærer at i løpet av 30 minutter skal ikke gjennomsnittstemperaturen på den ikke-utsatte siden stige mer enn 140 C over den opprinnelige temperaturen temperaturen på noe enkelt punkt, inklusive en eventuell skjøt, stige mer enn 225 C over den opprinnelige temperaturen. 2.2 Følgende skott og dekk skal være brannsikre skott og dekk rundt maskinrom, inklusive skipssidene i maskinrom til minst 20 cm under vannlinjen skott og dekk som skiller kontrollrom fra beboelsesrom skott og dekk som skiller innskipningsstasjon for livbåter og redningsflåter fra arbeidsrom, beboelsesrom, fellesrom og lasterom.

20 2. feb. Nr Norsk Lovtidend 2.3 Når aluminium er tillatt som brannsikkert skille, skal skillet være isolert slik at temperaturen i konstruksjonskjernen ikke stiger med mer enn 200 C over temperaturen i omgivelsene i løpet av de første 30 minuttene av standard brannprøve. 2.4 Aluminium brukt i skott og dekk som omgir maskinrom, skal ha brannisolasjon på maskinromssiden. solasjonen skal være beskyttet slik at olje og oljeholdige damper ikke trenger inn i isolasjonen. 3. Ventilasjonsarrangement 3.1 Ventilasjonskanaler og rør o.l. til maskinrom skal være utstyrt med spjeld som kan manøvreres fra utsiden av rommet. 3.2 Ventilasjonskanaler o.l. til maskinrom skal ikke føres gjennom innredning, og ventilasjonskanaler o.l. til innredning skal ikke føres gjennom maskinrom. 3.3 Maskinromsvifter skal kunne stenges fra utsiden av maskinrommet. 4. Brannoppdagelsessystem 4.1 Et automatisk brannoppdagelsessystem skal være installert i maskinrom. 5. Brennoljeinstallasjoner 5.1 Brennoljetanker skal være atskilt fra maskinrom og innredning med kofferdam e.l. 5.2 Brennoljetanker skal være utstyrt med hurtigavstengningsventil. Sjøfartsdirektoratet skal akseptere ventilens plassering. 6. Brannslokkingsanlegg og bærbare brannslokkingsapparater 6.1 maskinrom skal det være installert et fastmontert hovedslokkingsanlegg som oppfyller kravene i SOLAS regel 2/ maskinrom på skip med bruttotonnasje under 100 skal det finnes minst ett bærbart brannslokkingsapparat. 6.3 maskinrom på skip med bruttotonnasje 100 eller mer, men med bruttotonnasje under 200 skal det finnes minst to bærbare brannslokkingsapparater. 6.4 maskinrom på skip med bruttotonnasje 200 eller mer skal det i tillegg til kravene i 6.3 finnes så mange brannslokkingsapparater at det ikke er mer enn 10 meter fra et brannslokkingsapparat til noe punkt i maskinrommet. Ved hver oljefyrt kjeleinstallasjon i maskinrommet skal det finnes et brannslokkingsapparat. 6.5 innredningen fastsetter Sjøfartsdirektoratet antallet og størrelsen på brannslokkingsapparater. 6.6 Vekten av et bærbart brannslokkingsapparat skal ikke være mer enn 23 kg Når bærbare brannslokkingsapparater kreves skal CO 2 -apparater minst ha en CO 2 -ladning på 5 kg vannapparater minst ha et innhold på 9 liter pulverapparater minst ha 6 kg pulver. 6.8 Fartøy med bruttotonnasje under 50 kan ha brannslokkingsapparater med mindre innhold enn kravene etter punkt Hvert brannslokkingsapparat skal ha minst én reserveladning. Når apparatene ikke kan lades opp om bord skal antallet apparater økes med 50 prosent Sjøfartsdirektoratet kan kreve ytterligere brannslokkingsapparater plassert andre steder enn nevnt ovenfor hvis arrangementet gjør dette nødvendig Apparater med slokkemiddel under trykk skal ikke installeres i passasjerenes eller besetningens soverom. Sjøfartsdirektoratet bestemmer om slike apparater kan tillates i den øvrige innredningen Apparater som kan bli utsatt for frost, skal være av frostsikker type. 7. Plassering av bærbare brannslokkingsapparater 7.1 Når det er krav til bærbare brannslokkingsapparater, plasseres de som følger: nnredning: Vannapparater Pulverapparater kan også brukes. Plasseringen skal da være slik at et vannapparat alltid er innen en rimelig rekkevidde fra neste vannapparat. Dette medfører at det totale antall apparater i innredningen i slike tilfelle må økes. Styrehus og bysse: Pulverapparater Maskin- og kjelerom, rom for hjelpemaskineri: Pulverapparater Elektriske apparattavler, generatorer mv. i maskinrom: Pulverapparater CO 2 -apparater Rom for tauverk, storesrom mv.: Vannapparater 7.2 Et håndslokningsapparat som er bestemt til bruk i et spesielt rom, skal være tilgjengelig nær inngangen til dette rommet. 8. Brannpumper, brannledninger, hydranter, slanger, strålerør og brannmannsutstyr

Lov om beskyttelse av mindreårige mot skadelige bildeprogram mv.

Lov om beskyttelse av mindreårige mot skadelige bildeprogram mv. Lov om beskyttelse av mindreårige mot skadelige bildeprogram mv. Kapittel 1. Innledende bestemmelser 1.Formål Loven har til formål å beskytte mindreårige mot skadelig påvirkning fra levende bilder. 2.Definisjoner

Detaljer

1 (Lovens formål) Loven har til formål å beskytte mindreårige mot skadelig påvirkning fra levende bilder.

1 (Lovens formål) Loven har til formål å beskytte mindreårige mot skadelig påvirkning fra levende bilder. LOV OM BESKYTTELSE AV MINDREÅRIGE MOT SKADELIGE BILDEPROGRAM Kap. 1 Innledende bestemmelser 1 (Lovens formål) Loven har til formål å beskytte mindreårige mot skadelig påvirkning fra levende bilder. 2 (Definisjoner)

Detaljer

Ot.prp. nr. 13 ( )

Ot.prp. nr. 13 ( ) Ot.prp. nr. 13 (2001-2002) Tilråding fra Utenriksdepartementet av 5. oktober 2001, godkjent i statsråd samme dag. Kapittel 1 Ot.prp. nr. 13 2 1 Proposisjonens innhold Utenriksdepartementet legger med dette

Detaljer

Ny lov om beskyttelse av barn. Presentasjon av lovens hovedinnhold

Ny lov om beskyttelse av barn. Presentasjon av lovens hovedinnhold Ny lov om beskyttelse av barn Presentasjon av lovens hovedinnhold Innhold Hva, hvem, når? Gjennomgang av tre lovbestemte beskyttelsestiltak Klage, sanksjoner, tilsyn Medietilsynet 2 Hva, hvem, når? Medietilsynet

Detaljer

Ny lov om beskyttelse av barn

Ny lov om beskyttelse av barn Ny lov om beskyttelse av barn Beskyttelsesloven Filmtreff Film & Kino 27. januar 2015 Ove Watne (ove.watne@medietilsynet.no) Innhold Hovedlinjer i den nye loven Bakgrunn, formål virkeområde Beskyttelsestiltak

Detaljer

Ny lov om beskyttelse av barn

Ny lov om beskyttelse av barn Ny lov om beskyttelse av barn Beskyttelsesloven Seminar TIFF Film & Kino - torsdag 15. januar 2015 Line Langnes (line.langnes@medietilsynet.no) Innhold Hovedlinjer i den nye loven Bakgrunn, formål virkeområde

Detaljer

Lov om endringar i sjømannslov 30. mai 1975 nr. 18 mv.

Lov om endringar i sjømannslov 30. mai 1975 nr. 18 mv. Lov om endringar i sjømannslov 30. mai 1975 nr. 18 mv. DATO: LOV-2008-12-19-123 DEPARTEMENT: NHD (Nærings- og handelsdepartementet) PUBLISERT: I 2008 hefte 14 s 1977 IKRAFTTREDELSE: Kongen fastset. ENDRER:

Detaljer

Kunngjort 22. mai 2017 kl PDF-versjon 22. mai 2017

Kunngjort 22. mai 2017 kl PDF-versjon 22. mai 2017 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 22. mai 2017 kl. 15.00 PDF-versjon 22. mai 2017 22.05.2017 nr. 30 Lov om fornøyelsesinnretninger

Detaljer

KR 38/13. Delegasjonsreglement for Kirkerådet DEN NORSKE KIRKE. Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd. Sammendrag

KR 38/13. Delegasjonsreglement for Kirkerådet DEN NORSKE KIRKE. Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd. Sammendrag DEN NORSKE KIRKE KR 38/13 Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd Oslo, 26.-27. september 2013 Referanser: KR 14/12 Saksdokumenter: Delegasjonsreglement for Kirkerådet Sammendrag Kirkerådet kan

Detaljer

Kunngjort 16. juni 2017 kl PDF-versjon 19. juni Lov om endringer i markedsføringsloven og angrerettloven (håndhevingsreglene)

Kunngjort 16. juni 2017 kl PDF-versjon 19. juni Lov om endringer i markedsføringsloven og angrerettloven (håndhevingsreglene) NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 16. juni 2017 kl. 16.15 PDF-versjon 19. juni 2017 16.06.2017 nr. 49 Lov om endringer i

Detaljer

Lov om allmenngjøring av tariffavtaler m.v.

Lov om allmenngjøring av tariffavtaler m.v. Lov om allmenngjøring av tariffavtaler m.v. (allmenngjøringsloven). Dato LOV 1993 06 04 58 Departement Arbeids og sosialdepartementet Sist endret LOV 2013 06 14 32 fra 01.01.2014 Publisert Avd I 1993 477

Detaljer

Kunngjort 15. desember 2017 kl PDF-versjon 15. desember Lov om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten mv. (helsetilsynsloven)

Kunngjort 15. desember 2017 kl PDF-versjon 15. desember Lov om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten mv. (helsetilsynsloven) NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 15. desember 2017 kl. 15.25 PDF-versjon 15. desember 2017 15.12.2017 nr. 107 Lov om statlig

Detaljer

Ny lov om beskyttelse av barn

Ny lov om beskyttelse av barn Ny lov om beskyttelse av barn «Beskyttelsesloven» Bransjedag Video 8. mai 2015 Line Langnes (line.langnes@medietilsynet.no) Innhold Hovedlinjer i den nye loven Hva, hvem, når? Beskyttelsestiltak Klage,

Detaljer

Fiskeridirektoratet Postboks 185 Sentrum Strandgaten BERGEN

Fiskeridirektoratet Postboks 185 Sentrum Strandgaten BERGEN Fiskeridirektoratet Postboks 185 Sentrum Strandgaten 229 5804 BERGEN Deres ref Vår ref Dato 16/5787-11 1. september 2017 Forskrift om endring av forskrift 20. desember 2011 nr. 1437 om bruk av tvangsmulkt

Detaljer

J-165-2015: Forskrift om regulering av fisket etter tobis i 2015

J-165-2015: Forskrift om regulering av fisket etter tobis i 2015 J-165-2015: Forskrift om regulering av fisket etter tobis i 2015 Innholdsfortegnelse: Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet 24. juni 2015 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av

Detaljer

Kunngjort 16. juni 2017 kl PDF-versjon 19. juni Lov om Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten

Kunngjort 16. juni 2017 kl PDF-versjon 19. juni Lov om Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 16. juni 2017 kl. 16.15 PDF-versjon 19. juni 2017 16.06.2017 nr. 56 Lov om Statens undersøkelseskommisjon

Detaljer

Av totalkvoten angitt i første ledd avsettes 570 kilo til bifangst av makrellstørje i fiske etter andre arter.

Av totalkvoten angitt i første ledd avsettes 570 kilo til bifangst av makrellstørje i fiske etter andre arter. Melding fra fiskeridirektøren J-45-2015 (Kommende) Forskrift om regulering av forsøksfisket etter makrellstørje i 2015 Erstatter: J-24-2014 Gyldig fra: 04. 03. 2015 Gyldig til: 31. 12. 2015 Bergen, 05.

Detaljer

33 Bergen, HCHÆS

33 Bergen, HCHÆS FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Boks 185 Sentrum. 5804 BERGEN Telex 42 151 Telefax55 23 80 90 Tlf. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-121-2003 (J-63-2003 UTGÅR) ). 33 Bergen, 10.6 2003 HCHÆS

Detaljer

Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket etter tobis i 2014

Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket etter tobis i 2014 Melding fra fiskeridirektøren J-103-2014 Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket etter tobis i 2014 Erstatter: J-245-2013 Gyldig fra: 11. 04. 2014 Gyldig til: 31. 12. 2014 Bergen, 11.

Detaljer

FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Boks 185 Senttum, 5804 BERGEN Telex 42 151 Telefax 55 23 80 90 Tlf. 55 23 80 00

FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Boks 185 Senttum, 5804 BERGEN Telex 42 151 Telefax 55 23 80 90 Tlf. 55 23 80 00 FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Boks 185 Senttum, 5804 BERGEN Telex 42 151 Telefax 55 23 80 90 Tlf. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-198-2002 (J-195-2002 UTGÅR) Bergen, 24.09.2002 THÆW

Detaljer

Kunngjort 9. juni 2017 kl PDF-versjon 9. juni 2017

Kunngjort 9. juni 2017 kl PDF-versjon 9. juni 2017 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 9. juni 2017 kl. 14.15 PDF-versjon 9. juni 2017 09.06.2017 nr. 39 Lov om endringer i lov

Detaljer

This document was reproduced from http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/all/nl-20130308-009.html (accessed 8 July 2013)

This document was reproduced from http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/all/nl-20130308-009.html (accessed 8 July 2013) This document was reproduced from http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/all/nl-20130308-009.html (accessed 8 July 2013) LOV 2005-06-10 nr 51: Lov om norsk statsborgerskap (statsborgerloven). DATO:

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 15/ /

Deres ref Vår ref Dato 15/ / Fiskeridirektoratet Postboks 185 Sentrum Strandgaten 229 5804 BERGEN Deres ref Vår ref Dato 15/18186 15/5097-7 4.3.16 Forskrift om regulering av forsøksfisket etter makrellstørje (Thunnus thynnus) i 2016

Detaljer

Forskrift om regulering av fisket etter makrellstørje (Thunnus thynnus) i 2017

Forskrift om regulering av fisket etter makrellstørje (Thunnus thynnus) i 2017 Fiskeridirektoratet Postboks 185 Sentrum Strandgaten 229 5804 BERGEN Deres ref Vår ref Dato 16/17731 16/6822-3 10.03.17 Forskrift om regulering av fisket etter makrellstørje (Thunnus thynnus) i 2017 Fastsatt

Detaljer

[ij FISKERIDIREKTORATET

[ij FISKERIDIREKTORATET [ij FISKERIDIREKTORATET Telex 42 151 Telefax 55 23 80 90 Tlf. 55 43 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-64-2003 (J-42-2003 UTGÅR) r Bergen, 19.03.2003 HØ/EW FORSKRIFT OM ENDRING AV FORSKRIFT OM ADGANG

Detaljer

a) Magerøysundet. Sør og øst for en linje trukket mellom punktene:

a) Magerøysundet. Sør og øst for en linje trukket mellom punktene: Forskrift om regulering av fangst av kongekrabbe i kvoteregulert område øst for 26 Ø mv. i 2015 Dato FOR-2015-08-27-996 Departement Nærings- og fiskeridepartementet Publisert I 2015 hefte 10 Ikrafttredelse

Detaljer

LOV 1997-06-13 nr 53: Lov om eierskap i medier (medieeierskapsloven)

LOV 1997-06-13 nr 53: Lov om eierskap i medier (medieeierskapsloven) Page 1 of 5 LOV 1997-06-13 nr 53: Lov om eierskap i medier (medieeierskapsloven) DATO: LOV-1997-06-13-53 DEPARTEMENT: KKD (Kultur- og kirkedepartementet) PUBLISERT: Avd I 1997 Nr. 14 IKRAFTTREDELSE: 1999-01-01

Detaljer

FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Boks 185 Sentrum, 5804 BERGEN Telex Telefax Tlf

FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Boks 185 Sentrum, 5804 BERGEN Telex Telefax Tlf Telex 42 151 Telefax 55 23 80 90 Tlf. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-105-2002 (J-260-2001 UTGÅR) Bergen, 21.05.2001 TO/EW FORSKRIFT OM ENDRINGA V FORSKRIFT OM ADGANG TIL Å DELTA I KYSTFARTØYGRUPPENS

Detaljer

[i] FISKERIDIREKTORATET

[i] FISKERIDIREKTORATET [i] FISKERIDIREKTORATET Telex 42 151 Telefax 55 23 80 90 Tif. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-174-2002 (J-170-2002 UTGÅR) Bergen, 22.08.2002 FSU/EWI FORSKRIFT OM ENDRING I FORSKRIFT OM REGULERING

Detaljer

J : Forskrift om regulering av fisket etter kolmule i 2017

J : Forskrift om regulering av fisket etter kolmule i 2017 J-17-2017: Forskrift om regulering av fisket etter kolmule i 2017 Erstatter: J-242-2016 Endringer: Se utgåtte meldinger Gyldig fra: 27.01.2017 Gyldig til: 31.12.2017 Publisert: 27.01.2017 Forskrift om

Detaljer

[i] FISKERIDIREKTORATET

[i] FISKERIDIREKTORATET [i] FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Boks 185 Sentrum, 5804 BERGEN Telex 42 151 Telefax 55 23 80 90 Tif. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-80-2004 (J-236-2003 UTGÅR) d-oolf I fqs

Detaljer

Forskrift om regulering av fisket etter kolmule i 2017

Forskrift om regulering av fisket etter kolmule i 2017 J-34-2017: Forskrift om regulering av fisket etter kolmule i 2017 Erstatter: J-17-2017 Endringer: Se utgåtte meldinger Gyldig fra: 01.03.2017 Gyldig til: 31.12.2017 Publisert: 06.03.2017 Forskrift om endring

Detaljer

I lov av 6. juni 2008 nr 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) er det vedtatt:

I lov av 6. juni 2008 nr 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) er det vedtatt: Strandgaten 229, Pb. 185, Sentrum, 5804 Bergen Faks 55 23 80 90* Tlf. 03495 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-78-2009 (J-90-2008 UTGÅR) Bergen, 22.4.2009 EHB/EW Endring av lov av 26. mars 1999 nr. 15 om

Detaljer

Besl. O. nr. 110. (2004-2005) Odelstingsbeslutning nr. 110. Jf. Innst. O. nr. 102 (2004-2005) og Ot.prp. nr. 67 (2004-2005)

Besl. O. nr. 110. (2004-2005) Odelstingsbeslutning nr. 110. Jf. Innst. O. nr. 102 (2004-2005) og Ot.prp. nr. 67 (2004-2005) Besl. O. nr. 110 (2004-2005) Odelstingsbeslutning nr. 110 Jf. Innst. O. nr. 102 (2004-2005) og Ot.prp. nr. 67 (2004-2005) År 2005 den 9. juni holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov om

Detaljer

J : Forskrift om regulering av fisket etter kolmule i 2016

J : Forskrift om regulering av fisket etter kolmule i 2016 J-39-2016: Forskrift om regulering av fisket etter kolmule i 2016 Erstatter: J-26-2016 Endringer: Se utgåtte meldinger Gyldig fra: 04.03.2016 Gyldig til: 31.12.2016 Publisert: 08.03.2016 Forskrift om endring

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato. Det er forbudt for norske fartøy å fiske og lande kolmule i 2016.

Deres ref Vår ref Dato. Det er forbudt for norske fartøy å fiske og lande kolmule i 2016. Fiskeridirektoratet Postboks 185 Sentrum Strandgaten 229 5804 BERGEN Deres ref Vår ref Dato 15/5212-3 16.12.15 Forskrift om regulering av fiske etter kolmule for 2016 Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet

Detaljer

3Y3. ~oo:ij 14~1 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J Bergen, TH/EW

3Y3. ~oo:ij 14~1 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J Bergen, TH/EW MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-231-2002 ~oo:ij 14~1 3Y3 Bergen, 5.11.2002 TH/EW FORSKRIFT OM ADGANG TIL Å DELTA I FISKET ETTER TORSK, HYSE OG SEI FOR FAR TØY UNDER 28 METER STØRSTE LENGDE SOM FISKER MED

Detaljer

J : Forskrift om regulering av fisket etter kolmule i 2016

J : Forskrift om regulering av fisket etter kolmule i 2016 J-26-2016: Forskrift om regulering av fisket etter kolmule i 2016 Erstatter: J-25-2016 Endringer: Se utgåtte meldinger Gyldig fra: 15.02.2016 Gyldig til: 31.12.2016 Publisert: 15.02.2016 Forskrift om endring

Detaljer

Vedtak om tvangsmulkt er tvangsgrunnlag for utlegg. Forurensningsmyndigheten kan frafalle påløpt tvangsmulkt.

Vedtak om tvangsmulkt er tvangsgrunnlag for utlegg. Forurensningsmyndigheten kan frafalle påløpt tvangsmulkt. Forurensningsloven 22. (krav til utførelse av avløpsanlegg) Forurensningsmyndigheten kan i forskrift eller i det enkelte tilfelle fastsette nærmere krav til avløpsledning, herunder om den skal være lukket

Detaljer

FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Boks 185 Sentrum, 5804 BERGEN Telex Telefax Tlf

FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Boks 185 Sentrum, 5804 BERGEN Telex Telefax Tlf FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Boks 185 Sentrum, 5804 BERGEN Telex 42 151 Telefax 55 23 80 90 Tlf. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-258-2001 (J-253-2001 UTGÅR) Bergen, 13.12.2001 HØ/EW

Detaljer

[i] FISKERIDIREKTORATET

[i] FISKERIDIREKTORATET [i] FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Boks 185 Sentrum, 5804 BERGEN Telex 42 151 Telefax 55 23 80 90 Tlf. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-125-2002 I Bergen, 21.6.2002 HØ/SIR FORSKRIFT OM

Detaljer

Utkast til lov om endring i lov 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakulturloven):

Utkast til lov om endring i lov 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakulturloven): Utkast til lov om endring i lov 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakulturloven): I lov 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakulturloven) gjøres følgende endringer: 2 skal lyde: 2. Saklig virkeområde

Detaljer

[i] FISKERIDIREKTORATET

[i] FISKERIDIREKTORATET [i] FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Boks I 85 Sentrum, 5804 BERGEN Telex 42 151 Telefax 55 23 80 90 Tlf. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-237-2003 (J-64-2003 UTGÅR) Bergen, 11.12.2003 RL/EW

Detaljer

J : forskrift om regulering av fisket etter kolmule i 2016

J : forskrift om regulering av fisket etter kolmule i 2016 J-9-2016: forskrift om regulering av fisket etter kolmule i 2016 Erstatter: J-267-2015 Endringer: Se utgåtte meldinger Gyldig fra: 19.01.2016 Gyldig til: 31.12.2016 Publisert: 19.01.2016 Forskrift om endring

Detaljer

Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket etter tobis og øyepål i 2009

Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket etter tobis og øyepål i 2009 Strandgaten 229, Pb. 185, Sentrum, 5804 Bergen Faks 55 23 80 90* Tlf. 03495 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-83-2009 (J-60-2009 UTGÅR) Bergen, 28.04.2009 TM/EW Forskrift om endring av forskrift om regulering

Detaljer

Lov om endringer i allmenngjøringsloven m.m. (solidaransvar mv.)

Lov om endringer i allmenngjøringsloven m.m. (solidaransvar mv.) Lov om endringer i allmenngjøringsloven m.m. (solidaransvar mv.) DATO: LOV-2009-06-19-42 DEPARTEMENT: AID (Arbeids- og inkluderingsdepartementet) PUBLISERT: I 2009 hefte 7 s 990 IKRAFTTREDELSE: Kongen

Detaljer

Forskrift om regulering av fisket med fartøy som fører russisk flagg i Norges økonomiske sone og fiskerisonen ved Jan Mayen i 2015 FOR-2014-12-22-1930

Forskrift om regulering av fisket med fartøy som fører russisk flagg i Norges økonomiske sone og fiskerisonen ved Jan Mayen i 2015 FOR-2014-12-22-1930 Forskrift om regulering av fisket med fartøy som fører russisk flagg i Norges økonomiske sone og fiskerisonen ved Jan Mayen i 2015 Dato FOR-2014-12-22-1930 Departement Nærings- og fiskeridepartementet

Detaljer

FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Boks 185 Sentrum, 5804 BERGEN Telex 42 151 Telefax 55 23 80 90 Tlf. 55 23 80 00

FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Boks 185 Sentrum, 5804 BERGEN Telex 42 151 Telefax 55 23 80 90 Tlf. 55 23 80 00 FISKERIDIREKTORATET Telex 42 151 Telefax 55 23 80 90 Tlf. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-223-2002 (J-102-2002 UTGÅR) Bergen, 29.10.2002 HHa/EW FORSKRIFT OM ENDRING AV FORSKRIFT OM ADGANG TIL

Detaljer

Besl. O. nr. 37. (2006-2007) Odelstingsbeslutning nr. 37. Jf. Innst. O. nr. 24 (2006-2007) og Ot.prp. nr. 81 (2005-2006)

Besl. O. nr. 37. (2006-2007) Odelstingsbeslutning nr. 37. Jf. Innst. O. nr. 24 (2006-2007) og Ot.prp. nr. 81 (2005-2006) Besl. O. nr. 37 (2006-2007) Odelstingsbeslutning nr. 37 Jf. Innst. O. nr. 24 (2006-2007) og Ot.prp. nr. 81 (2005-2006) År 2006 den 5. desember holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov

Detaljer

EKSPBt>tRT 1 1 ~'1002

EKSPBt>tRT 1 1 ~'1002 FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Boks 185 Sentrum, 5804 BERGEN Telex 42!Sl Telem 55 23 80 90 Tlf. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-47-2002 (J-273-2001 UTGÅR) EKSPBt>tRT 1 1 ~'1002 Bergen,.11.3.2002

Detaljer

MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-52-2007. Bergen, 2.3.2007 HØ/EW

MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-52-2007. Bergen, 2.3.2007 HØ/EW Strandgaten 229, Pb. 2009, Nordnes, 5817 Bergen Faks 55 23 80 90* Tlf. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-52-2007 Bergen, 2.3.2007 HØ/EW Lov 22. desember 2006 nr. 96 om endring i lov 17. juni

Detaljer

Kunngjort 21. juni 2017 kl PDF-versjon 21. juni 2017

Kunngjort 21. juni 2017 kl PDF-versjon 21. juni 2017 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 21. juni 2017 kl. 15.05 PDF-versjon 21. juni 2017 21.06.2017 nr. 89 Lov om endringer i

Detaljer

FORSLAG TIL FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKET ETTER REKER I NORDSJØEN OG SKAGERRAK I 2016

FORSLAG TIL FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKET ETTER REKER I NORDSJØEN OG SKAGERRAK I 2016 NOTAT Saksnummer: 2015018312 Fra: Rune Mjørlund Dato: 16.12.2015 Seksjon: Reguleringsseksjonen Side 1 av 5 Telefon: 95259448 E-post: rune.mjorlund@fiskeridir.no TIL: Stein-Åge Johnsen FORSLAG TIL FORSKRIFT

Detaljer

Lovutkast. Utkast til lov om måling. Kapittel 23. Kapittel 1 Innledning. Kapittel 2 Grunnleggende måleteknisk infrastruktur

Lovutkast. Utkast til lov om måling. Kapittel 23. Kapittel 1 Innledning. Kapittel 2 Grunnleggende måleteknisk infrastruktur Kapittel 23 Lovutkast Utkast til lov om måling Kapittel 1 Innledning 1 (Formål) Lovens formål er å sikre en måleteknisk infrastruktur som har tillit nasjonalt og internasjonalt og bidra til effektiv bruk

Detaljer

FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Boks 185 Sentrum, 5804 BERGEN Telex Telefax Tlf

FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Boks 185 Sentrum, 5804 BERGEN Telex Telefax Tlf FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Boks 185 Sentrum, 5804 BERGEN Telex 42 151 Telefax 55 23 80 90 Tlf. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-253-2001 (J-226-2001 UTGÅR) q Bergen, 12.12.2001 THA/SIR

Detaljer

Lov om endringer i utlendingsloven mv. (behandling av sikkerhetssaker)

Lov om endringer i utlendingsloven mv. (behandling av sikkerhetssaker) Lov om endringer i utlendingsloven mv. (behandling av sikkerhetssaker) I K K E A J O UR FØ R T I K K E A J O UR FØ R T I K K E A J O UR FØ R T I K K E A J O UR FØ R T Dato LOV 2013 06 21 92 Departement

Detaljer

MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN. tt111111tftt11n tttttt111111tttt1tttttttttfttt1111n11 J. 19

MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN. tt111111tftt11n tttttt111111tttt1tttttttttfttt1111n11 J. 19 B e r g e n, den 10.8.66 AAa/VTL MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN tt111111tftt11n11111111tttttt111111tttt1tttttttttfttt1111n11 J. 19 Lov om Norges fiskerigrense og om forbud mot at utlendinger driver fiske

Detaljer

Lov om endringer i utlendingsloven og i enkelte andre lover

Lov om endringer i utlendingsloven og i enkelte andre lover Lov om endringer i utlendingsloven og i enkelte andre lover DATO: LOV-2009-06-19-41 DEPARTEMENT: AID (Arbeids- og inkluderingsdepartementet) PUBLISERT: I 2009 hefte 7 s 987 IKRAFTTREDELSE: Kongen bestemmer.

Detaljer

Har du spørsmål angående j-meldinger, kan du ta kontakt med Elin Winsentss på telefon

Har du spørsmål angående j-meldinger, kan du ta kontakt med Elin Winsentss på telefon Har du spørsmål angående j-meldinger, kan du ta kontakt med Elin Winsentss på telefon 468 04 156. Melding fra fiskeridirektøren J-51-2011 Forskrift om endring av forskrift om reguleringg av fisket etter

Detaljer

AVTALE OM BISTAND TIL FORVALTNINGEN AV TILSYNET ETTER LOV OM PETROLEUMSVIRKSOMHET MELLOM OLJEDIREKTORATET OG KYSTDIREKTORATET

AVTALE OM BISTAND TIL FORVALTNINGEN AV TILSYNET ETTER LOV OM PETROLEUMSVIRKSOMHET MELLOM OLJEDIREKTORATET OG KYSTDIREKTORATET AVTALE OM BISTAND TIL FORVALTNINGEN AV TILSYNET ETTER LOV OM PETROLEUMSVIRKSOMHET MELLOM OLJEDIREKTORATET OG KYSTDIREKTORATET Lov om petroleumsvirksomhet av 22.3.85 med kgl res av 28.06.85 om sikkerhet

Detaljer

[i] FISKERIDIREKTORATET

[i] FISKERIDIREKTORATET MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-235-2003 (J-60-2003 UTGÅR) Bergen, 11.12.2003 RL/EW FORSKRIFT OM ADGANG TIL Å DELTA I KYSTFARTØYGRUPPENS FISKE ETTER NORDSJØSILD SØR FOR 62 N I 2004 Fiskeridepartementet

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERING AV FISKET ETTER VASSILD I 2017

FORSLAG TIL REGULERING AV FISKET ETTER VASSILD I 2017 NOTAT Saksnummer: 2016013421 Fra: Trond Ottemo Dato: 19.12.2016 Seksjon: Reguleringsseksjonen Side 1 av 5 Telefon: 46803973 E-post: trond.ottemo@fiskeridir.no TIL: Stein-Åge Johnsen FORSLAG TIL REGULERING

Detaljer

NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET STATSRÅD Per Sandberg

NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET STATSRÅD Per Sandberg NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET STATSRÅD Per Sandberg KONGELIG RESOLUSJON Forskrift om endring av tre forskrifter etter deltakerloven. Endring av delegert myndighet etter deltakerloven. Kongelig resolusjon

Detaljer

Har du spørsmål angående j-meldinger, kan du ta kontakt med Elin Winsents på telefon

Har du spørsmål angående j-meldinger, kan du ta kontakt med Elin Winsents på telefon Har du spørsmål angående j-meldinger, kan du ta kontakt med Elin Winsents på telefon 468 04 156. Melding fra fiskeridirektøren J-7-2011 Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket etter lodde

Detaljer

Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven).

Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven). Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven). Dato 10.02.1967 Departement Justis- og beredskapsdepartementet Sist endret LOV-2016-06-10-23 fra 01.07.2016 Publisert ISBN 82-504-1190-0

Detaljer

Kunngjort 16. juni 2017 kl PDF-versjon 19. juni 2017

Kunngjort 16. juni 2017 kl PDF-versjon 19. juni 2017 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 16. juni 2017 kl. 16.15 PDF-versjon 19. juni 2017 16.06.2017 nr. 47 Lov om gjeldsinformasjon

Detaljer

[j] FISKERIDIREKTORATET

[j] FISKERIDIREKTORATET [j] FISKERIDIREKTORATET Telex 42 151 Telefax 55 23 80 90 Tlf. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-74-2003 (J-42 og 46-2002 UTGÅR) nr D k o.nr. ergen, 25.03.2003 HØ/EW FORSKRIFT OM REGULERINGA V

Detaljer

Endret ved lov 30 juni 2006 nr. 41 (ikr. 1 jan 2007 iflg. res. 30 juni 2006 nr. 762).

Endret ved lov 30 juni 2006 nr. 41 (ikr. 1 jan 2007 iflg. res. 30 juni 2006 nr. 762). Side 1 av 5 LOV 1999-07-16 nr 69: Lov om offentlige anskaffelser. DATO: LOV-1999-07-16-69 DEPARTEMENT: FAD (Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet) PUBLISERT: Avd I 1999 Nr. 16 IKRAFTTREDELSE:

Detaljer

[i] FISKERIDIREKTORATET_

[i] FISKERIDIREKTORATET_ [i] FISKERIDIREKTORATET_ Strandgaten 229, Boks 185 Sentrum, 5804 BERGEN Telex 42 151 Telefax 55 23 80 90 Tlf. 55 23 80 00.. MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-179-2002 (J-153-2002 UTGÅR) Bergen, 27.08.2002

Detaljer

FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Boks 185 Sentrum, 5804 BERGEN Telex 42 151 Telefax 55 23 80 90 Tlf. 55 23 80 00

FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Boks 185 Sentrum, 5804 BERGEN Telex 42 151 Telefax 55 23 80 90 Tlf. 55 23 80 00 FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Boks 185 Sentrum, 5804 BERGEN Telex 42 151 Telefax 55 23 80 90 Tlf. 55 23 80 00," f I MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-266-2002 Bergen, 12.12.2002 TO/EW FORSKRIFT OM

Detaljer

MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J (J UTGÅR) Bergen, HØ/EWI

MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J (J UTGÅR) Bergen, HØ/EWI MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-226-2001 (J-204-2001 UTGÅR) Bergen, 21.11.2001 HØ/EWI FORSKRIFT OM ENDRING I FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKET ETTER SEI NORD FOR 62 NI 2001. Fiskeridirektøren har den 19.

Detaljer

J.ooa/~l'i>'-15 _Lf_, 333

J.ooa/~l'i>'-15 _Lf_, 333 Strandgaten 229, Boks 185 Sentrum, 5804 BERG EN Telex 42 151 Telefax 55 23 80 90 Tlf. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-61-2003 (J-265-2002 UTGÅR) J.ooa/~l'i>'-15 _Lf_, 333 Bergen, 5.03.2003

Detaljer

Utkast til lov om kosmetiske produkter

Utkast til lov om kosmetiske produkter Utkast til lov om kosmetiske produkter Kapittel I. Formål, virkeområde og definisjoner 1. Formål Formålet med loven er å bidra til å sikre at kosmetiske produkter ikke er farlige for menneskers og dyrs

Detaljer

r-.-i E~~~r;~Bl0Ps1 1 ~s~t~m~2 ~~!ET

r-.-i E~~~r;~Bl0Ps1 1 ~s~t~m~2 ~~!ET r-.-i E~~~r;~Bl0Ps1 1 ~s~t~m~2 ~~!ET ~ Telex 42 151 Telefax 55 23 80 90 Tif. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-196-2001 (J-195-2001 UTGÅR) Bergen, 4.10.2001 TH/EWI FORSKRIFT OM ENDRINGA V FORSKRIFT

Detaljer

[i] FISKERIDIREKTORATET

[i] FISKERIDIREKTORATET [i] FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Boks 185 Sentrum, 5804 BERGEN Telex 42 15 I Telefax 55 23 80 90 Tif. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-204-2001 (J-196-2001 UTGÅR) Bergen, 23.10.2001

Detaljer

[i] FISKERIDIREKTORATET

[i] FISKERIDIREKTORATET [i] FISKERIDIREKTORATET Telex 42 151 Telefax 55 23 80 90 Tlf. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-260-2001 Bergen, 13.12.2001 RLØ/EWI FORSKRIFT OM ADGANG TIL Å DELTA I KYSTFARTØYGRUPPENS FISKE

Detaljer

INNHOLD. LOV 2004-12-10 nr 76: Lov om arbeidsmarkedstjenester

INNHOLD. LOV 2004-12-10 nr 76: Lov om arbeidsmarkedstjenester LOV 2004-12-10 nr 76: Lov om arbeidsmarkedstjenester (arbeidsmarkedsloven). DATO: LOV-2004-12-10-76 DEPARTEMENT: AD (Arbeidsdepartementet) PUBLISERT: I 2004 hefte 14 IKRAFTTREDELSE: 2005-07-01 SIST-ENDRET:

Detaljer

FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Boks 185 Sentrum, 5804 BERGEN Telex Telefax Tlf

FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Boks 185 Sentrum, 5804 BERGEN Telex Telefax Tlf FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Boks 185 Sentrum, 5804 BERGEN Telex 42 151 Telefax 55 23 80 90 Tlf. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-150-2003 (J-62-2003 UTGÅR), l Bergen, 21. 7.2003 /ES

Detaljer

Forskrift om regulering av fisket etter makrell i 2009

Forskrift om regulering av fisket etter makrell i 2009 Strandgaten 229, Pb. 2009, Nordnes, 5817 Bergen Faks 55 23 80 90* Tlf. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-287-2008 (J-256-2008 UTGÅR) Bergen, 18.12.2008 TM/EW Forskrift om regulering av fisket

Detaljer

d.oo~ 1~l'6Y'-( ~3.3 FORSKRIFT OM ENDRINGA V FORSKRIFT OM ADGANG TIL Å DELTA I KYSTF ARTØYGRUPPENS FISKE ETTER NORSK VÅRGYTENDE SILD

d.oo~ 1~l'6Y'-( ~3.3 FORSKRIFT OM ENDRINGA V FORSKRIFT OM ADGANG TIL Å DELTA I KYSTF ARTØYGRUPPENS FISKE ETTER NORSK VÅRGYTENDE SILD FISKERIDIREKTORATET Telex 42 151 Telefax 55 23 80 90 Tlf. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-62-2003 (J-262-2002 UTGÅR) d.oo~ 1~l'6Y'-( 4 ----1 ~3.3 Bergen, 10. 03.2003 TO/EW FORSKRIFT OM ENDRINGA

Detaljer

r:- ::;.-;-s-1 1_r _ İ.,J((h. . I Jood-/&f).(OC,S ;i_ I-A rkiv-~

r:- ::;.-;-s-1 1_r _ İ.,J((h. . I Jood-/&f).(OC,S ;i_ I-A rkiv-~ FISKERIDIREKTORATET Strandgatcn 229, Bok.! 185 Sentrum, 5804 BERGEN 'felex 42 IS I Telefax 55 23 80 90 Tir. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-291-2002 (J-250-2001 UTGÅR) İ.,J((h. r:- ::;.-;-s-1

Detaljer

Forskrift om regulering av fisket for fartøy som fører færøysk flagg i Norges økonomiske sone og i fiskerisonen ved Jan Mayen i 2007

Forskrift om regulering av fisket for fartøy som fører færøysk flagg i Norges økonomiske sone og i fiskerisonen ved Jan Mayen i 2007 Strandgaten 229, Pb. 2009, Nordnes, 5817 Bergen Faks 55 23 80 90* Tlf. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-180-2007 (J-93-2007 UTGÅR) Bergen, 23.08.07 HØ/EW Forskrift om endring i forskrift om

Detaljer

L/C/So.~oo /J.5. Det er forbudt for norske fartøy å fiske og levere sei nord for 62 N i 2001.

L/C/So.~oo /J.5. Det er forbudt for norske fartøy å fiske og levere sei nord for 62 N i 2001. MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-236-2000 (J-195-2000 UTGÅR) L/C/So.~oo /J.5 3 s~ Bergen,.22.12.2000 TH/SIR FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKE ETTER SEI NORD FOR 62 N I 2001. Fiskeridepartementet har den.20.

Detaljer

Forskrift om endring av forskrift om regulering av vinterloddefisket i Barentshavet i 2009 av 18. desember 2008 nr 1434

Forskrift om endring av forskrift om regulering av vinterloddefisket i Barentshavet i 2009 av 18. desember 2008 nr 1434 Strandgaten 229, Pb. 185, Sentrum, 5804 Bergen Faks 55 23 80 90* Tlf. 03495 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-50-2009 (J-19-2009 UTGÅR) Bergen, 4.3.2009 POS/EW Forskrift om endring av forskrift om regulering

Detaljer

Lov av 18. april 2008 nr. 10 om endring av lov 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven)

Lov av 18. april 2008 nr. 10 om endring av lov 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven) Strandgaten 229, Pb. 2009, Nordnes, 5817 Bergen Faks 55 23 80 90* Tlf. 03495 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-90-2008 (J-18-2005 UTGÅR) Bergen, 28.4.2008 EHB/EW Lov av 18. april 2008 nr. 10 om endring av

Detaljer

Forskrift om endring av forskrift om regulering av vinterloddefisket i Barentshavet i 2009

Forskrift om endring av forskrift om regulering av vinterloddefisket i Barentshavet i 2009 Strandgaten 229, Pb. 185, Sentrum, 5804 Bergen Faks 55 23 80 90* Tlf. 03495 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-65-2009 (J-50-2009 UTGÅR) Bergen, 27.3.2009 POS/EW Forskrift om endring av forskrift om regulering

Detaljer

Besl. O. nr. 69. ( ) Odelstingsbeslutning nr. 69. Jf. Innst. O. nr. 71 ( ) og Ot.prp. nr. 34 ( )

Besl. O. nr. 69. ( ) Odelstingsbeslutning nr. 69. Jf. Innst. O. nr. 71 ( ) og Ot.prp. nr. 34 ( ) Besl. O. nr. 69 (2004-2005) Odelstingsbeslutning nr. 69 Jf. Innst. O. nr. 71 (2004-2005) og Ot.prp. nr. 34 (2004-2005) År 2005 den 25. april holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov om

Detaljer

Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. Dato. 12/923-4 GNR 36/7 PUE/ADM/JAPE

Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. Dato. 12/923-4 GNR 36/7 PUE/ADM/JAPE DØNNA KOMMUNE Helge Tobiassen Kveldsolgata 77 8618 MOI RANA Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. Dato. 12/923-4 GNR 36/7 PUE/ADM/JAPE 06.11.2013 TILSYNSRAPPORT DATERT 5.11.2013 - UTTALELSE Viser

Detaljer

[i] FISKERIDIREKTORATET

[i] FISKERIDIREKTORATET [i] FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Boks 2009, Nordnes 5817 Bergen Fax. 55 23 80 90 Tlf 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-209-2004 (J-67-2004 UTGÅR Bergen, 2.12.2004 ES/EW FORSKRIFT OM ENDRING

Detaljer

Forsklrift om endring av forskrift om reguleringg av fiske etter tobis i 2012

Forsklrift om endring av forskrift om reguleringg av fiske etter tobis i 2012 Melding fra fiskeridirektøren J-52-2012 Forsklrift om endring av forskrift om reguleringg av fiske etter tobis i 2012 Erstatter: J-232-2011 Gyldig fra: 23. 02. 2012 Gyldig til: 31. 12. 2012 Bergen, 23.

Detaljer

Forskrift om program mot ruspåvirket kjøring

Forskrift om program mot ruspåvirket kjøring Forskrift om program mot ruspåvirket kjøring 1. Forskriftens virkeområde Reglene i denne forskriften gjelder for personer som er dømt for overtredelse av vegtrafikkloven 31 jf. 22 første ledd og der retten

Detaljer

Forskrift om adgang til å delta i kystfartøygruppens fiske for 2008 (deltakerforskriften)

Forskrift om adgang til å delta i kystfartøygruppens fiske for 2008 (deltakerforskriften) Strandgaten 229, Pb. 2009, Nordnes, 5817 Bergen Faks 55 23 80 90* Tlf. 03495 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-231-2007 (J-151-2007 UTGÅR) Bergen, 30.11.2007 TH/EW Forskrift om adgang til å delta i kystfartøygruppens

Detaljer

[i] FISKERIDIREKTORATET

[i] FISKERIDIREKTORATET [i] FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Boks 185 Sentrum, 5804 BERGEN Telex 42 151 Telefax 55 23 80 90 Tlf. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-29-2002 (J-36-2001 UTGÅR) 1] Bergen, 11.02.2002

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 20. desember 2017 kl. 15.35 PDF-versjon 3. januar 2018 13.12.2017 nr. 2192 Forskrift om

Detaljer

Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket etter tobis og øyepål i 2008

Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket etter tobis og øyepål i 2008 Strandgaten 229, Pb. 2009, Nordnes, 5817 Bergen Faks 55 23 80 90* Tlf. 03495 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-99-2008 (J-49-2008 UTGÅR) Bergen, 06.05.2008 TM/EB Forskrift om endring av forskrift om regulering

Detaljer

Lov om behandling av helseopplysninger ved ytelse av helsehjelp (pasientjournalloven)

Lov om behandling av helseopplysninger ved ytelse av helsehjelp (pasientjournalloven) Lov om behandling av helseopplysninger ved ytelse av helsehjelp (pasientjournalloven) Kapittel 1. Generelle bestemmelser 1.Lovens formål Formålet med loven er at behandling av helseopplysninger skal skje

Detaljer

Forskrift om regulering av fangst av kongekrabbe i kvoteregulert område øst for 26 Ø mv. i 2016

Forskrift om regulering av fangst av kongekrabbe i kvoteregulert område øst for 26 Ø mv. i 2016 Fiskeridirektoratet Postboks 185 Sentrum 5804 BERGEN Deres ref Vår ref Dato 15/1116-22 18.12.2015 Forskrift om regulering av fangst av kongekrabbe i kvoteregulert område øst for 26 Ø mv. i 2016 Fastsatt

Detaljer

Høringsnotat - Endring i utlendingslovens og utlendingsforskriftens bestemmelser om blant annet å pålegge meldeplikt eller bestemt oppholdssted

Høringsnotat - Endring i utlendingslovens og utlendingsforskriftens bestemmelser om blant annet å pålegge meldeplikt eller bestemt oppholdssted Høringsnotat - Endring i utlendingslovens og utlendingsforskriftens bestemmelser om blant annet å pålegge meldeplikt eller bestemt oppholdssted 1 Innledning Hovedpunktene i høringsnotatet gjelder: Endring

Detaljer

Virksomhet som krever tillatelse

Virksomhet som krever tillatelse Ml:LDING l'ra l'isicbllidiult'l'øun J-105-91 (J-94-89 O'l'GAR) Bergen, 02.07.1991 AKN/TBR IIJV OM &NDRING I IIJV 14. JtJNI 1985 NR. 68 OM OPPDRBT'l' AV l'isjt, SJCALLDYI. M.V. Stortinget har den 17. juni

Detaljer

Temaark: Kontroll med foretakssammenslutninger Rev.dato: Rev.nr: 02 Utarbeidet av: Konkurransetilsynet Side: 1 av 5

Temaark: Kontroll med foretakssammenslutninger Rev.dato: Rev.nr: 02 Utarbeidet av: Konkurransetilsynet Side: 1 av 5 Tittel: Dok.nr: VU002 Temaark: Kontroll med foretakssammenslutninger Rev.dato: 25.04.2017 Rev.nr: 02 Utarbeidet av: Konkurransetilsynet Side: 1 av 5 INNHOLD 1 BAKGRUNN... 2 2 KONKURRANSEANALYSE OG EFFEKTIVITETSGEVINSTER...

Detaljer