MØTEINNKALLING. Utvalg: HOVEDUTVALG FOR KULTUR, OPPVEKST OG OMSORG Møtested: Herredshuset Møtedato: Tid: 18.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING. Utvalg: HOVEDUTVALG FOR KULTUR, OPPVEKST OG OMSORG Møtested: Herredshuset Møtedato: 27.01.2011 Tid: 18."

Transkript

1 SKIPTVET KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG FOR KULTUR, OPPVEKST OG OMSORG Møtested: Herredshuset Møtedato: Tid: Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaknr.: Side: Tittel 1/11 11/98 REFERATER 3 2/11 11/11 KRITERIER FOR TILDELING AV HJEMMEBASERTE OG INSTITUSJONSBASERTE TJENESTER 4 3/11 11/97 SAMHANDLINGSPROSJEKT 7 4/11 10/478 SKAL SKIPTVET TA IMOT ESLIGE MINDREÅRIGE FLYKTNINGER/ASYLSØKERE I STEDET FOR FAMILIER? 11 5/11 10/846 FAMILIENS HUS 15 6/11 10/847 NY ORGANISERING AV KULTURARBEIDET I SKIPTVET KOMMUNE 19 7/11 11/44 RETNINGSLINJER FOR LIKEVERDIG BEHANDLING AV IKKE KOMMUNALE BARNEHAGER - SKIPTVET KOMMUNE 21 8/11 11/41 VEDTEKTER I KOMMUNALE BARNEHAGER /11 11/10 BARNEHAGEPLASSER

2 10/11 10/759 BYGDEDAGEN VALG AV KOMITE 28 11/11 11/35 SØKNAD OM SERVERINGSBEVILLING - GAMLE BAKER'N 29 12/11 11/67 KOMMUNESLAGET /11 11/74 KULTURSKOLELØFTET - HØRING 32 14/11 11/98 ÅPEN POST 36 Skiptvet, den Harald Frorud leder Kjell Eivind Solberg rådmann

3 SKIPTVET KOMMUNE Sak 1/11 SAKSFRAMLEGG REFERATER Saksbehandler: Arkivsaksnr.: 11/98 Arkiv: Saksnr.: Utvalg Møtedato 1/11 Hovedutvalg for kultur, oppvekst og omsorg /11 Referat fra virksomhetsledermøtet og /11 Kontrollrapport fra Securitas REMA /11 Kontrollrapport fra Securitas REMA /11 Kontrollrapport fra Securitas Mammas Pizza og Grill /11 Brev fra SIL m/svarbrev datert vedrørende fordeling av kulturmidler 2010 Side 3 av 36

4 SKIPTVET KOMMUNE Sak 2/11 SAKSFRAMLEGG KRITERIER FOR TILDELING AV HJEMMEBASERTE OG INSTITUSJONSBASERTE TJENESTER Saksbehandler: Gro Abotnes Arkivsaksnr.: 11/11 Arkiv: Saksnr.: Utvalg Møtedato 2/11 Hovedutvalg for kultur, oppvekst og omsorg / Formannskapet / Kommunestyret Vedlegg: Kriterier for tildeling av: Trygghetsalarm Hjemmehjelp/ praktisk bistand Hjemmesykepleie Rehabiliteringsopphold i institusjon Avlastningsopphold i institusjon Korttidsopphold i institusjon Langtidsopphold i institusjon Brukerstyrt personlig assistanse Trygdeleilighet/ omsorgsbolig Serviceleilighet Verdighetsgarantien, ny Bakgrunn: I Hovedutvalget ble det ytret ønske om en sak på retningslinjer for inntak i sykehjem/ hjemmetjenester. Saksutredning: Kriterier for tildeling av ulike pleie og omsorgstjenester blir ved flere anledninger diskutert i media. Dette har sammenheng med stor etterspørsel etter enkelte pleie og omsorgstjenester og spesielt vies det stor oppmerksomhet på langtidsopphold i institusjon. Ved avslag på tjenester velger da enkelte å bruke media for å gjøre omgivelsene oppmerksomme på sin situasjon og konsekvensene av de vurderinger som blir gjort av pleie og omsorgstjenesten. Det har ikke vært innslag i media fra Skiptvet kommune. Om media ikke har hatt situasjoner fra Skiptvet, er problematikken lik hva andre kommuner opplever. Det vil være avslag på søknader hvor tjenesteapparatet og bruker/ pårørende har forskjellig oppfatning av situasjonen. Som bakgrunn for drøftelsene av kriterier og innslagspunkt er det noen nøkkeltall som er viktige å vite. Andel plasser i institusjon i prosent av innbyggere over 85 har Skiptvet kommune en dekningsgrad på 27 %. Anbefalt dekningsgrad ligger på 25 % av befolkningsgruppen over 85. Gjennomsnitt for kommuner på Skiptvet sin størrelse er på 28 %. Antall søknader om langtidsopphold i 2010: Antall avslag: Antall avslag som er påklaget: 14 stk 4 stk 2 stk Side 4 av 36

5 Sak 2/11 1 klage ble trukket tilbake da søker var fornøyd med samlet hjelpetilbud 1 klage ligger til behandling hos fylkesmann siden sommer 2010 Antall avslag på korttidsopphold: 1 stk; ikke påklaget Det er ikke gitt avslag på hjemmesykepleie eller hjemmehjelp. Kriteriene har vært vurdert av lederne i pleie og omsorg og gjenspeiler dagens praktisering og organisering av søknadsbehandlingen. Ved gjennomgang av kriteriene har den nye Verdighetsgarantien vært vurdert opp i mot dagens saksbehandling. Forskriften gir ikke brukerne nye rettigheter. Det er heller snakk om en klargjøring av de rettigheter den enkelte har. Enkelte kriterier setter begrensninger i forhold til hva tjenestemottaker kan forvente hjelp til og diskusjon på hvor grensene går er sett opp imot hva loverket sier. De lagde kriterier gjenspeiler praksis og de faglige vurderingene i skjønnsanvendelsen som er utslagsgivende for innslagspunktet. Vurdering av alternativer: Søknader om ulike pleie og omsorgstjenester skal behandles individuelt. Søknadene behandles av saksbehandler i pleie og omsorg. Saksbehandler skal sørge for at saken blir tilstrekkelig utredet. Dette foregår som ved innhenting av nødvendig informasjon fra søker og andre samarbeidene instanser som kjenner søker. Dette kan være instanser som hjemmesykepleie, fastlege, sykehus og pårørende. Saksbehandler foretar også hjemmebesøk. Ved behandling av søknader blir det en faglig vurdering og prioritering av hvilket tilbud som er det riktige og hva som anses tilstrekkelig. Det er styrende og et forankret prinsipp at tjenestetilbud skal ytes på lavest effektive omsorgsnivå slik at tilbudet er tilstrekkelig i forhold til den enkeltes behov, og ikke mer omfattende enn det som anses nødvendig ( LEON prinsippet jfr Omsorgsplan s. 10 og 11). Dette innbærer en aktiv vurdering og bruk av alle trinnene i den kommunale tjenestetrappen. Den kommunale tjenestetrappen for pleie og omsorgstjenester gjenspeiles i de ulike kriteriene. Alle trinnene skal benyttes aktivt. Saksbehandlingen bygger på at hvert enkelt tilbud i trappen skal være vurdert mht om det er tilstrekkelig og som hovedregel være utprøvd/ vurdert før neste trinn tas i bruk. I den kommunale tjenestetrappen befinner de rimligste og minst omfattende tjenester seg nederst. Ofte er det kombinasjon av tjenester som må til for at bruker skal kunne klare å bo hjemme lengst mulig. Langtidsopphold i institusjon befinner seg naturlig nok øverst i tjenestetrappen. Kommunens egne kriterier vil alltid ta utgangspunkt i og bygge på formål og begreper som er nedfelt i lovverket. De vil være et utrykk for en konkretisering av hva som faller innenfor begrepet faglig forsvarlighet samt forståelsen av hva som til en hver tid betraktes som god praksis og god skjønnsutøvelse innenfor det aktuelle området. Kriterier for de ulike pleie og omsorstjenestene vil ikke kunne utformes på en slik måte at de angir konkrete løsninger for ulike behov. Det vil kun være et redskap i tilknytning til saksbehandlingen mht å sjekke ut alle forhold i de ulike sakene og på det viset være en støtte i forbindelse med faglige vurderinger som skal tas. Likeledes vil kriteriene fungere som en informasjon både til brukere og samarbeidspartnere om hva som generelt legges til grunn for de ulike tjenestene og hva som forventes å være vurdert og evt prøvd før neste trinn i kommunenes tjenestetrapp benyttes. Side 5 av 36

6 Sak 2/11 Anvendelse av kriteriene og det faglige skjønn kan ikke sees helt uavhengig av de ressursene som er til disposisjon. For eksempel vil antall plasser å forvalte være avgjørende for hvor grensa for tildeling av langtidsopphold ligger. Pleie og omsorgstjenesten er forpliktet til å gi faglig forsvarlige tjenester i hht lov og forskrift. Dette innebærer at det må tas tydelige prioriteringer slik at de som trenger tjenesten mest er de som får den. Når det gis avslag på langtidsopphold i institusjon, så gis det alltid et annet tjeneste tilbud. Det vil være mer eller mindre omfattende hjemmesykepleie i kombinasjon med hjemmehjelp, trygghetsalarm, varm mat, dagtilbud eller avlastning - / korttidsopphold i institusjon. Utfordringen er ofte at søker og/ eller pårørende opplever at det kun er langtidsopphold som vil være forsvarlig og trygt, mens pleie og omsorgsstjenesten er nødt til å foreta riktige prioriteringer slik at de som trenger det mest og er helt avhengig av plass, er de som får det. Det må også understrekes betydningen av å ha en god og likeverdig samhandling med sykehuset. I enkelte saker erfarer kommunen at det er skapt en forventing av, fra sykehusets side, at det vil bli innvilget institusjonsopphold i forlengelse av sykehusinnleggelsen. Dette er svært uheldig; kommunen er avhengig av å gjøre selvstendige vurderinger ut i fra kommunens tilgjengelige ressurser. Antall istitusjonsplasser til disposisjon vil være styrende for innslagspunktet mht tildelingspraksis i den type saker. Når det gjelder de generelle utfordringer for virksomhet pleie og omsorg og nødvendigheten av til en hver tid å foreta de riktige og faglig forsvarlige prioriteringer, så vil saken om kriterier ikke kunne føre til en vesentlig endring av innslagspunkt for tjenester. Men det vil fungere som en tydliggjøring og være retningsgivende for de vurderinger som gjøres av pleie og omsorgstjenesten og også bidra til en forventningsavklaring av hva en bruker kan forvente å få hjelp til. Skjønnsutøvelsen og prioriteringene må alltid sees i sammenheng med og innenfor rammen av kommunens eget tjenestetilbud og ressursramme. INNSTILLING: Kriterier for tildeling av hjemmebaserte og institusjonsbaserte tjenester, tas til orientering. Side 6 av 36

7 SKIPTVET KOMMUNE Sak 3/11 SAKSFRAMLEGG SAMHANDLINGSPROSJEKT Saksbehandler: Evy Ruud Eng Arkivsaksnr.: 11/97 Arkiv: Saksnr.: Utvalg Møtedato 3/11 Hovedutvalg for kultur, oppvekst og omsorg / Formannskapet / Kommunestyret Vedlegg: 1. Prosjektplanen av St.meld. nr. 47 ( ), Kap 1. Sammendrag Bakgrunn: Kommunene i Indre Østfold skal behandle og tilslutte seg prosjektplanen for Samhandlingsprosjektet mellom kommunene og Sykehuset Østfold Hver kommune vil få framlagt konkrete samhandlingstiltak etter hvert som prosjektet utvikler seg. Saksutredning: Sykehuset Østfold (SØ) og kommunene Askim, Eidsberg, Hobøl, Marker, Skiptvet, Spydeberg og Trøgstad (IØ) har gått sammen om Samhandlingsprosjektet IØ og SØ. Styringsgruppen for prosjektet består av samtlige rådmenn og ordførere i de 7 kommunene og 4 representanter fra ledelsen i Sykehuset Østfold. Prosjektet omfatter flere fagområder. Det arbeides for å utnytte kommunenes samlede kompetanse og ressurser gjennom interkommunalt samarbeid og oppgavedeling i regionen. Dette innebærer også å finne organisasjonsformer som ivaretar politisk styring og administrativ ledelse av helsetjenester. Grunnlaget for satsingen er regjeringens samhandlingsreform og ny sykehusstruktur i Østfold. Et av samhandlingsreformens viktigste virkemidler er etablering av økonomiske insentiver. Fra får kommunene det fulle økonomiske ansvaret for utskrivingsklare pasienter. Det skal bygges nytt østfoldsykehus på Kalnes som skal stå ferdig i Med opprustet sykehusbygg i Moss får man da en tostrukturmodell. En omlegging av driften, med kortere liggetid og overgang til mer dagbehandling og poliklinisk virksomhet, vil gi økt aktivitet i spesialisthelsetjenesten. Samtidig må kommunene forberede seg på en økt håndtering av oppgaver lokalt. Grunnlaget for samarbeid mellom kommunene og sykehuset er lagt i Samarbeidsavtalen. I tillegg deltar sykehuset i 4 ulike prosjekter i Østfold som alle har satt fokus på forberedelser til og gjennomføring av samhandlingsreformen. Samhandlingsprosjektet i Indre Østfold er det prosjektet som har kommet lengst. Kommunene i prosjektet har felles legevakt, som er en viktig aktør i samhandlingsarbeidet blant annet ved sin portnerfunksjon for bruk av sykehustjenester. Dette er også en instans som, særlig innenfor psykiatri, mottar pasienter som kan falle mellom to stoler i møtet med kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Samhandlingsprosjektet IØ og SØ har utviklet en omfattende prosjektportefølje med 3 fokusområder: Side 7 av 36

8 Sak 3/11 1. Lokalmedisinsk kompetansesenter 2. Forsterkede tiltak for særskilte grupper 3. Strategisk helsearbeid og forebygging I prosjektet vurderes blant annet Askim Helsehus (Askim sykehus), hvor legevakten er lokalisert, som en aktuell løsning for lokalisering av lokalmedisinsk kompetansesenter. Arbeidet med lokalmedisinsk kompetansesenter foregår nå i tett samarbeid med fagmiljøene i kommunene, og vil bli fremlagt til politisk behandling tidligst høsten Den første saken som blir lagt frem for kommunestyrene er ACT (aktivt oppsøkende behandlingsteam). Målgruppen er mennesker med alvorlige psykiske lidelser, ofte med samtidige ruslidelser, som ikke er i stand til å benytte seg av de tjenestene som tilbys fra det ordinære hjelpeapparat i kommune og sykehus. SØ har finansiert prosjektets innledende faser med i overkant av 1 million kroner. Prosjektet er videre dekket gjennom midler fra helsedirektoratet. I styringsgruppemøtet i november 2010 ble det anbefalt et bidrag fra kommunene på kr 5,- pr innbygger for 2011, for å sikre god kommunikasjons- og informasjonsflyt. SØ vil bidra med halvparten av kommunenes samlede beløp. Vurdering av alternativer og konsekvenser: Tverrfaglige vurderinger: Samarbeid mellom kommunene vil gi et større pasientgrunnlag med muligheter for robuste enheter med stabilitet/kontinuitet i drift, samt bedre utstyr og fasiliteter. Gjennom team sammensatt av ulike faggrupper vil man kunne oppnå bredde i fagressurser og skape tverrfaglig tilnærming. Samlokalisering av tjenester vil gi muligheter for å utnytte felles personalressurser og overførbar kompetanse. Lokalmedisinsk senter betegner en paraplyorganisasjon for samhandling i helsevesenet, med samarbeid mellom kommuner og sykehus, mellom kommuner og tjenester innad i en kommune. Samhandlingsprosjektet IØ og SØ benytter betegnelsen kompetansesenter og sier med det at kompetanseutvikling er sentralt. Mangel på kompetanse i kommunehelsetjenesten er en av de viktigste hastighetsbegrensende faktorer for gjennomføring av reformen. Faglig trygghet er vesentlig for både å forebygge unødige sykehusinnleggelser og å ta imot utskrivingsklare pasienter. Gjennom helsesamarbeid vil det kunne skapes solide fagmiljøer med tilknytning til utdannings- og forskningsinstitusjonene, og regionen vil fremstå som attraktiv i rekruttering av kvalifisert arbeidskraft. Lokaliseringsspørsmålet for Samhandlingsprosjektets foreslåtte lokalmedisinske kompetansesenter er ennå ikke avklart. Her kan man se for seg ulike alternativer som a) benytte eksisterende bygningsmasse ved Askim sykehus, b) bygge nytt eller c) fysisk spredte enheter under felles organisatorisk overbygning. Samhandlingsreformen legger stor vekt på etablering av kommunale tilbud før, i stedet for og etter sykehusopphold. Det betyr likevel at pasienter som trenger spesialisthelsetjeneste skal behandles på sykehus. Samhandlingsprosjektet IØ og SØ tar opp i seg tiltak for særskilte grupper innenfor rehabilitering, palliasjon, demens, funksjonshemmede, rus og psykiatri. Det dreier seg om å vurdere mulige samarbeid rundt pasienter som en liten kommune har få av, men som vil kunne være relativt ressurskrevende når behovet oppstår. Kapasitet er en viktig forutsetning for gjennomføringen av reformen. Prosjektet legger opp til interkommunale løsninger for utvikling av fagmiljøer, styrke kvaliteten i arbeidet innenfor ulike fagområder og for å håndtere kompetansekrevende oppgaver. Den enkelte kommune må Side 8 av 36

9 Sak 3/11 imidlertid selv sørge for å ha tilstrekkelig kapasitet og høy nok bemanning for å håndtere volumet av pasientstrømmen. Dette forutsetter økte statlige tilskudd. Vurderinger i forhold til etisk refleksjon og miljøforhold: Gjennom prosjektet settes det søkelys på forebygging, behandlerkompetanse og samhandling i Indre Østfold kommunene. Med et samlet innbyggertall på snart ligger det, med en riktig ressursfordeling og organisering, til rette for å bygge opp regionale funksjoner som gir likeverdige tilbud i nærmiljøet. Innbyggerne er hovedmålet for prosjektarbeidet. Fravær av sykdom er det beste gode vi kan gi. Sykdomsbegrensing tidlig i forløpet er svært viktig, både for pasientens livskvalitet og med tanke på samfunnets bæreevne. De store kostnadskrevende oppgavene kommer gjerne sent i sykdomsforløpet. At kommunene, i samarbeid med sykehuset, vil utvikle kompetente tilbud lokalt, bør medføre at enkelte pasienter unngår lange reiseveier for å få behandling. Dette er tidsbesparende for pasienter og pårørende. For enkelte pasienter vil dette ha mye å si for livskvaliteten. Redusert transport er miljøvennlig. For helsepersonell vil det skapes økt trygghet i hverdagen, gjennom ambulante tjenester, styrking av fagnettverk og tilknytning til fagmiljøer. Samhandlingsprosjektet IØ og SØ gir en verdifull plattform for å drøfte og fremme behov, på både et operativt og overordnet plan. I prosjektets møteplasser søkes det å oppnå likeverd mellom kommuner og mellom kommuner og sykehus idet både kommuner og sykehuset er representert. Her er det gode muligheter for å skape forståelse for hverandres situasjon og utveksle erfaringer, noe som også gjør at samhandlingstiltak kan utvikles med bedre presisjon. Økonomiske forhold: Helsesamarbeid vil gi en rekke stordriftsfordeler. Indre Østfold Legevakt er et godt eksempel på interkommunalt helsesamarbeid i praksis. Pleie- og omsorgstiltakene i prosjektet handler først og fremst om ressursstyring, og ikke direkte ressursbesparelse. Pleie- og omsorgstjenestene er sårbare i forhold til bemanning og økonomi. Manglende bredde i bemanningen er et problem. Dette kan løses ved felles kompetansestyring i regionen. Samhandlingsreformen understreker at kommunene ikke skal få nye oppgaver uten at det samtidig følger midler med til å gjennomføre dem. Enkelte kommunale oppgaver vil imidlertid få gradvis økt omfang. Det er vesentlig at sykehuset og kommunene har en tett dialog med ansvarsavklaring underveis. Det grenseforskyvende samhandlingsarbeidet mellom sykehus og kommuner skal nedfelles i lovpålagte avtaler. Et eksempel på avtalefestet virksomhet vil være forslag om opprettelse av ACT. Dette er et av flere tiltak som følger opp Samhandlingsreformens intensjon om å skape et nytt terreng mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten. Samhandlingsprosjektet IØ og SØ er stort og avansert prosjekt, som har flere perspektiver å forholde seg til. Prosjektet må følge samhandlingsreformens gradvise konkretisering, og samtidig kommunisere det interkommunale ambisjonsnivået, både til sykehuset og til kommunene. En egenandel fra oppdragsgiverne skal tilføre midler ut over det som ble innvilget til arbeid med fagområdene, nemlig å sikre god kommunikasjon mellom prosjektet og eiere. Side 9 av 36

10 Sak 3/11 Så langt er prosjektet fullfinansiert av SØ og midler fra Helsedirektoratet. Sykehuset vil nå øke sin andel gjennom delfinansiering av en prosjektmedarbeider for ovennevnte formål. En egenandel på kr. 5 pr innbygger vil signalisere at kommunene tar ansvar for prosjektporteføljen. Egenfinansiering er en forutsetning når det skal søkes om midler for INNSTILLING: 1. Skiptvet kommune slutter seg til Samhandlingsprosjektet IØ og SØ slik det er beskrevet i prosjektplanen av Skiptvet kommune vil behandle de foreslåtte tiltak etter hvert som de er klare til beslutning. 3. For å sikre og ivareta god kommunikasjon i og fra prosjektet, bevilger Skiptvet kommune kr. 5 pr. innbygger for 2011 for medfinansiering av en prosjektmedarbeider. Kr bevilges fra reservekontoen. Side 10 av 36

11 SKIPTVET KOMMUNE Sak 4/11 SAKSFRAMLEGG SKAL SKIPTVET TA IMOT ESLIGE MINDREÅRIGE FLYKTNINGER/ASYLSØKERE I STEDET FOR FAMILIER? Saksbehandler: Kjell Eivind Solberg Arkivsaksnr.: 10/478 Arkiv: Saksnr.: Utvalg Møtedato 45/10 Hovedutvalg for kultur, oppvekst og omsorg /11 Hovedutvalg for kultur, oppvekst og omsorg / Formannskapet / Kommunestyret Vedlegg: Brev fra IMDI datert Bakgrunn: I sak 5/10 vedtok f.skapet: Administrasjonen bes se på praktiske konsekvenser/muligheter for å opprette døgnbemannet bolig for mindreårige flyktninger. Saksutredning: Etter at Skiptvet Omsorgssenter etablert i Skiptvet, er det naturlig å vurdere om Skiptvet skal velge å bosette enslige mindreårige flyktninger framfor familier som vi hittil har gjort. Mange av de barna på Skiptvet omsorgssenter har bodd i Skiptvet i 6 12 mnd før de har fått oppholdstillatelse i Norge og er klare for bosetting i en kommune. Disse ungene har da allerede lært mye om Skiptvet, blitt litt kjent med andre unger, fritidsaktiviteter og skolen i Skiptvet. Slik sett kan det være lettere både for dem og for Skiptvet å integreres i kommunen. Det er stort behov for bosetting av enslige mindreårige flyktninger nå. Dersom Skiptvet skal bosette enslige mindreårige flyktninger, så vil det være å ta ansvaret for enslige barn fra års alder og fram til de er 20 år. Det innebærer at kommunens barnevern må ta omsorgen for barna gjennom vedtak i barnevernsloven. Det vanligste bosettingsformer er da: Bofellesskap hvor 3-5 barn bor sammen, det kreves da en relativt stor bolig og heldøgns bemanning. Hybel med tilsyn. Mest aktuelt for ungdommer nærmere 20 år. Krever hybler og mindre bemanning enn heldøgnsbemanning. Fosterhjem kan være aktuelt. Sarpsborg kommune har drevet denne type bosetting i flere år. De har valgt bofelleskap med 4 barn i boligene kombiner med hybler og tilsyn når barna nærmer seg 20 år. Juridiske forhold: Kommunen er ikke juridisk forpliktet til å ta imot flyktninger. Dette forholdet er det samme uavhengig av om kommunen velger å bosette familier eller enslig mindreårige flyktninger. Side 11 av 36

12 Sak 4/11 Økonomiske forhold: Staten gir tilskudd til kommunene når kommunen bosetter flyktninger. Det gis ekstra tilskudd dersom kommunen bosetter enslige mindreårige flyktninger. De tilskudddsordningene vi kjenner til er: Integreringstilskudd på kr kr pr flyktning. Dette beløpet fordeler staten over 5 år. Dette gjelder pr person uavhengig av alder eller sivil status. Særskilt tilskudd for enslige mindreårige flyktninger. Dette er kr kr pr person inntil de fyller 20 år. Tilskudd til norsk- og morsmålsopplæring i skolen, kr pr år i 5 år. Husbanken kan gi inntil 40 % tilskudd til kjøp av bolig når boligen skal brukes til bosetting av enslige mindreårige flyktninger. Refusjon av kommunens kostnader ut over kr pr barn og mnd forbundet med driften av bofelleskap, fosterhjem eller annen ordninger når dette er hjemlet i barnevernslovens % 4-4, 4-6, 4-8, 4-12 og Alle disse tilskuddene gis til kommunen for at kommunens skal få dekket det meste av sine kostnader med det ansvaret det innebærer å ta omsorgen for enslige mindreårige flyktninger. Det største beløpet vil være refusjonen knyttet til driften av bofellesskapet. Alle kostnader med driften av bofellesskapet minus kommunal egenandel på kr pr barn og mnd vil bli refundert fra staten (BUF-etat, det statlige barnevernet). Kommunen kan bruke integreringstilskuddet og særskilt tilskudd til å dekke egenandelen. Den statlige refusjonsordningen dekker: Lønn til personalet i bofelleskapet også i en oppstartsperiode før ungene flytter inn. Utgifter til livsopphold Andre nødvendige tiltak som ungene trenger, for eksempel leksehjelp og fritidsaktivitetet Husleie Renter på kommunens huslån Tiltak for fellesskapet Årlige driftsutgifter på bil Kostnader som ikke dekkes er: avdrag eller egenfinansierte kostnader til bolig og bil, møbler og inventar i boligen, kostnader til skole, helsetjenester reiser til utlandet vergelønn tolk Disse kostnadene kan dekkes av integreringstilskuddet og det særskilte tilskuddet til enslige mindreårige flyktninger. Det er mange forskjellige ordninger som må kobles sammen. For å få helhet i dette, må vi først bestemme oss for hvordan bosettingen skal gjennomføres. Ut fra erfaringene i Sarpsborg tror vi det er lettest å bosette enslige mindreårige i et bofellesskap med 4 barn og heldøgns bemanning, ca 10 årsverk. I driften av bofellesskapet må kommunen betale en egenandel på kr pr mnd. Med 4 barn i 12 mnd blir egenandelen Side 12 av 36

13 Sak 4/11 kr pr år. Hvis vi går ut fra at barna flytter inn i bofellesskapet når de er 13 år og bor i Skiptvet inntil de er 20 år, så kan integreringstilskuddet og det særskilte tilskuddet bidra med kr pr barn og år, kr i alt pr år. Da er det kr kr igjen av integreringstilskudd og særskilt tilskudd til å dekke årlig utgifter på bolig og bil samt inventar, møbler, vergelønn og tolk. I tillegg kommer husleieinntekter fra barna. Om hvert barn betaler 2000 kr i husleie, så gir det kr i leieinntekter pr år. Sammen med et husbanktilskudd på 40% fra Husbanken vil det kunne nedbetale huskjøp på ca 2 mill kr. Ut fra dette er det rimelig å anta at summen av de aktuelle tilskuddsordningene vil dekke kostnadene forbundet med bosetting av enslig mindreårige flyktninger. Marginene er ikke store. Det er antagelig betydelig usikkerhet i anslagene. Drift av hybler vil bli på samme måte som driften av bofelleskap. Forskjellen er at det der blir mindre bemanning og mindre refusjonskrav til BUF-etat. Det er rimelig å anta at ungdommen betaler full husleie som dekkes i refusjonskravet. Vurdering: Den erfaringen Skiptvet kommune har med å bosette flyktninger har vi gjennom å bosette familier. De aller fleste familier vi har bosatt er familier med barn. Integreringen har da bestått i å gi bolig, barna plass i barnehage, i skole og fritidstilbud, opplæring av de voksne i norsk og å skaffe jobb. Skiptvet har ikke brukt mye resurser på dette ut over de resursene som allerede er i barnegahge, skole og på NAV. Dersom Skiptvet skal bosette enslige mindreårige barn, så vil det være et alternativ til å bosette familier. Det kan derfor være relevant å sammenligne de 2 oppgavene. Bosetting av enslige mindreårige flyktninger vil ikke berøre barnehagen. Det frigir plasser i barnehagen. Begge bosettingsalternativene vil berøre skolen. De enslig mindreårige har sannsynligvis vært i norsk skole i 6-12 mnd, antagelig i vår egen skole. Når barna i tillegg bor i kommunens eget bofelleskap, kan vi selv bestemme hvor mye ressurser barna trenger til leksehjelp (inngår i refusjonsordningen). Ved bosetting av familier er det som regel barn helt uten kjennskap til norsk språk, norsk samfunn og Skiptvet. Integrering av barn i fritidsaktiviteter vil det være omtrent som i skolen. Ved mottak ev enslig mindreårige må vi skaffe 1 stor bolig. Denne er til gjengjeld den samme ved hver ny bosetting. For familier har vi hittil kunnet leie boliger. Det har samtidig gjort det tidvis vanskelig å bestemme bosettingstidspunktet, avhengig av at leiligheter er ledig. Integrering i arbeidslivet er antagelig enklere med unge enslige flyktninger enn med familier. Mange av de unge vil ta videreutdanning mens de voksne i familiebosettinger ofte har nok med norskopplæring. Integrering i fritidsaktiviteter er vanskeligere for voksne enn for unge. Barn blir kjent med de samme barna i skolen som de kal bli kjent med på fritidsaktivitetene. De voksne har ikke samme mulighet. Hvis de integreres i arbeidslivet, så er det ikke de samme personene som de vil treffe i fritidaktivitetene i Skiptvet. Side 13 av 36

14 Sak 4/11 Organisering av tjenesten Et bofelleskap for barn krever betydelig bemanning og blir en egen avdeling i Skiptvet kommune. Den virksomheten som har erfaring fra døgnbemannet drift pr i dag er pleie- og omsorg. Pleie- og omsorg er i det alt vesentlige innrettet mot eldre eller funksjonshemmede. Det er derfor ikke naturlig å organisere et bofellesskap under pleie- og omsorg. De fleste ander kommuner som driver bofelleskap for enslige mindreårige flyktninger har dette organisert under barnevernstjenesten. Også i Skiptvet er det naturlig at bofellesskapet organiseres under barnevernslederen i NAV. Oppstart Å etablere et bofellskap vil nødvendigvis ta noe tid. Det første vi bør gjøre er å ansette lederen for bofellskapet. Deretter bør vi erverve boligen og ansette resten av personalet. BUFetet gir tilskudd som gjør det mulig å ansette lederen 3 mnd før bosetting og resten av personalet 1 mnd før bosetting. Med vedtak i kommunestyret 14. sept kan det være realistisk med bosetting ca 1. mars Dersom kommunestyret behandler saken 15. februar så kan bosetting tidligest skje i september INNSTILLING: 1. Skiptvet kommune velger å bosette enslig mindreårige flyktninger. 2. Det opprettes døgnbemannet bofellsskap under barnevernslederen i NAV for å bosette enslig mindreårige flyktninger. 3. Det opprettes stilling som avdelingsleder under barnevernslederen til å lede og drive bofellesskapet. De øvrige stillingene i bofelleskapet opprettes så snart avdelingsleder er ansatt. 4. Skiptvet kommune kjøper en passende bolig til formålet og søker Husbanktilskudd. Behandling/vedtak i Hovedutvalg for kultur, oppvekst og omsorg den sak 45/10 Behandling: Harald Frorud spurte om inhabilitet fordi han er verge for flere av ungene. Harald Frorud fratrådte ved behandlingen av habilitetsspørsmålet. Cecilie Agnalt ledet utvalget under behandlingen av hablilitetsspørsmålet. Utvalget erklærte Harald Frorud som habil. Harald Frorud tiltrådte utvalget. Cecilie Agnalt foreslo: Saken utsettes. Saken tas opp på nytt i Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt. VEDTAK: Saken utsettes. Side 14 av 36

15 SKIPTVET KOMMUNE Sak 5/11 SAKSFRAMLEGG FAMILIENS HUS Saksbehandler: Kjell Eivind Solberg Arkivsaksnr.: 10/846 Arkiv: Saksnr.: Utvalg Møtedato 5/11 Hovedutvalg for kultur, oppvekst og omsorg / Formannskapet / Kommunestyret Vedlegg: Uttalelse fra Helsestasjonen Uttalelse fra NAV Uttalelse fra Frivillighetssentralen Uttalelse fra kultur Uttalelse fra organisasjonene ettersendes pga utsatt frist Bakgrunn: Skiptvet kommune opprette i sak.. Tiltaksteam. Hensikten med dette var å styrke innsatsen overfor barn og unge. Tiltaksteamet har hatt sammensetning: Barnevern Helsestasjonen Ungdomskontakt Begge skolene Psykiatri Lensmannen I starten var lensmannen leder for teamet. Seinere har NAV-leder vært leder for teamet. Tiltaksteamet har hatt regelmessige møter. Tiltaksteamet har ikke hatt eget budsjett. Hensikten har vært at teamet skulle drøfte aktuelle tiltak for de barn unge som teamet mente trengte ekstra tiltak. Når teamet kom fram til riktige tiltak, så skal medlemmene hver på sin virksomhet sette inn de tiltak som teamet bestemte. Ut fra dette har ikke tiltaksteamet hatt eget budsjett. Teamet har vært et samordningsorgan for de virksomheter som har oppgaver overfor barn og unge. Tiltaksteamer har flere ganger reist spørsmål om å samle større deler av tiltaksteamet under en administrativ ledelse. Det vil øke sikkerheten for at tiltakene blir iverksatt. Saksutredning: Diskusjonene omkring Familiens Hus har i stor grad dreid seg om hvilke stillinger eller tjenester som skal inngå i enheten. Det har hele tiden vært enighet om at helsestasjonen og barnevernet bør utgjøre grunnstammen i enheten. Det er videre enighet om at denne enheten trenger psykiatrisk fagkompetanse. Det er noe uenighet om det er riktig å bryte opp Skiptvets psykiatrienhet. Den er fra før liten, 3 ½ årsverk. Det faglige miljøet i psykiatri kan lett smuldre opp. Det er likevel enighet om at psykiatrien må delta i Familiens Hus med fagperson 2-3 dager pr uke. Side 15 av 36

16 Sak 5/11 Ungdomskontakten blei i sin tid opprette for at den skulle komme i kontakt med ungdom som ikke deltok i organiserte fritidsaktiviteter. Ungdomskontakten har da en viktig rolle i å vurdere hva som bør tilbys uorganisert ungdom. Ungdomskontakte er derfor en viktig del av Familiens Hus. Det samme gjelder ungdomsklubben. Skolene, SFO og barnehagene er nære samarbeidsparter med alle de tjenestene som er nevnt over. Samarbeidet gjelder de barn og unge som trenger annen hjelp enn det skolen normalt gir. Koordinator for funksjonshemmede er i dag en del av NAV. Koordinator for funksjonshemmede har lang erfaring i å vurdere og koordinere ulike behov for barn og unge med funksjonshemminger. Denne stillingen, 0,6 årsverk, bør være med i familien hus. Åpent lekested er i dag en del av helsestasjonen og bør videreføres innenfor Familiens hus. Jeg foreslår at det etableres en egen administrativ enhet som kalles familiens hus. Enheten består av: Helsestasjonen med åpent lekested 2,67 årsverk. Barnevernet 3,3 Koordinator for funksjonshemmede 0,6 Ungdomskontakten 0,5 Ungdomsklubben 1,28 Psykiatrien har 3 kontordager i familiens Hus 1,0 Ledelse Blant de stillingene som vil inngå i familiene hus er det 2 stillinger som har ledelse i dag, ledende helsesøster og barnevernsleder. Barnevernsleder har mest omfattende ledererfaring av disse. Jeg vil forslå at barnevernsleder får det administrative ansvaret for Familiens Hus. Jeg vil likevel ikke foreslå at Familiens hus etableres som egen virksomhet. For at en enhet skal være egen virksomhet, må enheten være av en viss størrelse. Familien Hus vil ha ca 9 årsverk. Virksomhetene vi har i dag har fra 50 til 100 årsverk. Virksomhetslederne utgjør rådmannens ledergruppe. Det er viktig at denne gruppen ikke blir for stor. Hvis Famliens hus blir egen virksomhet, så reduseres NAV tilsvarende. Nav vil da ha bare 7 stillinger igjen hvorav bare 4 er kommunale. Jeg foreslår derfor at Familiens Hus etableres som en enhet under NAV. Av de 9 årsverkene i Familiens hus er allerede 7 årsverk innenfor NAV-leders ansvar. Lokalisering Familiens hus trenger å samles under samme tak. All erfaring tilsier at gevinstene ved felles administrative enheter er lettest å ta ut når de er lokalisert sammen. Helsestasjonen og barnevernet mener videre at Familiens Hus med fordel bør være nær Kirkelund skole. Det ideelle er derfor at familiens Hus etableres på Kirkelund. Den gamle skolen bør innredes slik at Familiens Hus kan samles der. Det vil imidlertid kreve noe tid og bør kanskje vurderes sammen med skoleutbyggingen som er under planlegging. Det er imidlertid fult mulig å samle familens hus så nær som helsestasjonen i vester fløy i Herredshuset umiddelbart. Med bakgrunn også i forslag til omorganisering av kulturvirksomheten som foreslås samtidig, vil det å samle Familiens Hus uten helsestasjonen i vester fløy i Herredshuset være å foretrekke som en midlertidig løsning. Side 16 av 36

17 Sak 5/11 Juridiske forhold: Flere av tjenesten i Familiens hus er lovpålagte tjenester. Det gjelder helsestasjonen, barnevernet, koordinator for funksjonshemmede og psykiatritjeneste. Hver av disse tjenesten har sitt eget lovverk som ikke stiller egne krav til administrativ organisering. Ungdomskontakt og ungdomsklubb er ikke lovpålagte tjenester. Lovene er ikke til hinder for å etablere enheten. Økonomiske forhold: I utgangspunktet skal den endrede organiseringen ikke medføre økte driftskostnader. Ombygging av den gamle skolen vil likevel medføre investeringer. Anslag på dette er ikke ferdig. Vurdering: Hensikten med omorganiseringen er å sikre at Skiptvet kommune tidligst mulig setter i verk nødvendige tiltak overfor barn og unge som trenger hjelp ut over det normal barnehage og skole gir. Det å samle tjenesten i en enhet vil i seg selv styrke kompetansen og gjennomslagskraften til virkemidlene i disse tjenestene. Håpet er at denne innsatsen kan forhindre dyre barnevernstiltak som omsorgsovertakelse og andre meget kostbare reparasjonstiltak seinere. Mange andre kommuner har etablert en lignende enhet og hevder at dette er rette vegen å gå. Selv om Familiens Hus etableres, så kreves det gode samarbeidsrutiner mellom Familiens Hus og de virksomhetene som ikke er med i familiens hus, for eksempel skoler, SFO og barnehager. Forholdet til ansatte som berøres. Ideen om Familiens Hus kommer fra tiltaksteamet slik at de aller fleste berørte ansatte kjenner forslaget godt. Forslaget er vurdert i arbeidsgrupper minst 2 ganger tidligere før spørsmålet blei att opp igjen høsten Uttalelser Forslaget som er beskrevet her blei sendt ut til berørte virksomheter og fagforeninger den 3.januar med invitasjon til å komme med uttalelser innen 14. januar. Helsestasjonen, NAV og PLO har gitt uttalelser. Disse følger vedlagt. Pleie- og omsorg ønsker Familiens Hus velkommen, men ønsker ikke å avse stillinger fra psykiatritjenesten til enheten. Helsestasjonen ønsker Familiens Hus velkommen. Helsestasjonen er sterkt opptatt av at Familiens Hus også må ha ansatt med psykiatrikompetanse. NAV ønsker Familiens Hus velkommen. NAV er sterkt opptatt av at Familiens Hus trenger ansatt med psykiatrisk fagkompetanse. Nav ønsker ikke midlertidig samling av Familiens Hus i Herredshuset, men ønsker fortgang i å bygge om gamle Kirkelund slik at hele Familiens Hus kan samles samtidig. Organisasjonene har bedt om forlenget frist til Konklusjon Rådmannen har bedt N/T om å vurdere hvordan gamle Kirkelund best kan tilpasses til Familens Hus. Jeg ønsker da å beholde tannklinikken i huset. Dersom det er nødvendig for å få plass til Familiens Hus, så kan det bli nødvendig å gjøre om leiligheten i 2.etg. til kontorer. Side 17 av 36

18 Sak 5/11 Dette arbeidet er ikke ferdig ennå. Likevel ønsker jeg å etablere Familiens Hus administrativt så snart som mulig. Selv om storparten av Familiens Hus allerede er en del av NAV, så er det viktig å få ungdomskontakten, fritidsklubben og psykiatrikompetanse inn i virksomheten. Om nødvendig synes jeg at deler av familiens Hus bør etableres midlertidig i Herredshuset inntil gamle Kirkelund er ombygd. Jeg ønsker videre å tilføre Familiens Hus stillingsressurs 1 årsverk fra psykiatrien. I samarbeid med psykiatrien tas det sikte på å finne fram til en løsning med overføring av 1 årsverk til familiens hus. INNSTILLING: Innenfor virksomhet NAV etableres en administrativ enhet kalt Famileien Hus.Enheten omfatter følgende enheter og stillinger : Helsestasjonen med åpent lekested Barnevernet Koordinator for funksjonshemmede Ungdomskontakten Ungdomsklubben 1 årsverk fra psykiatrien. Bjørn Hermansen ansettes som leder for Familiens Hus. Bjørn Hermansen er fortsatt barnevernsleder i Skiptvet. Side 18 av 36

19 SKIPTVET KOMMUNE Sak 6/11 SAKSFRAMLEGG NY ORGANISERING AV KULTURARBEIDET I SKIPTVET KOMMUNE Saksbehandler: Kjell Eivind Solberg Arkivsaksnr.: 10/847 Arkiv: Saksnr.: Utvalg Møtedato 6/11 Hovedutvalg for kultur, oppvekst og omsorg / Formannskapet / Kommunestyret Vedlegg: Utalelse fra Servicekontoret Uttalelse fra biblioteket Avtale med Kristin Lyhmann Uttalelse fra kultursjefen Uttalelse fra Frivillighetssentralen Uttalelse fra organisasjonene ettersendes pga utsatt frist til Bakgrunn: Kultur er i dag egen virksomhet i Skiptvet kommune. Virksomheten består av : Kultursjef Ungdomskontakt Ungdomsklubb Bibliotek Kultursjefen har nå ansvaret for økonomi, personalet og saksbehandling innen kultur. Kultursjefen må bruke stor del av sin tid til administrative rutiner og saksbehandling. Jeg ønsker derfor å prøve en annen organisering av kulturarbeidet hvor formålet er å frigjøre resurser til det å drive utvikling av kulturtilbudene i Skiptvet. Saksutredning: Jeg ønsker å frigjøre ½ stilling til å utvikle kulturtilbudene i Skiptvet. Denne halve stillingen bør derfor ikke ha ansvar for driften av det som inntil nå er kommunale kulturtilbud som biblioteket, ungdomsklubb og ungdomskontakt. I annen sak foreslås ungdomskontakt og ungdomsklubb flyttet til Familiens Hus. Likevel ligger det mye saksbehandling og rutinearbeid igjen hos kultursjef slik det er organisert pr i dag. Mesteparten av dette arbeidet kan med fordel legges til servisekontoret. Servisekontoret må styrkes for å grei dette. Alle 3 enhetene, 50 % kulturkonsulent, servicekontoret og biblioteket foreslås organisert i sentraladministrasjonen med økonomi og personalsjefen som virksomhetsleder. Juridiske forhold: Skiptvet kommune står fritt til selv å organisere kulturvirksomheten. Økonomiske forhold: Forslaget innebærer å splitte kultursjefsstillingen i 2 deler. Det opprettes en kulturkonsulent i 50 % stilling. Dette koster kr. Tilsvarende beløp stilles til rådighet for utvidelse av sekretærstilling på servisekontoret eller i sentraladministrasjonen. Vurdering: Side 19 av 36

20 Sak 6/11 Denne organiseringen vil gjøre det letter å prioritere utviklingen av nye kulturtilbud. Samtidig vil servicekontoret effektivisere rutinesakene innen kultur. Forholdet til ansatte i virksomhet for kultur Leder for biblioteket, leder for fritidsklubben og fritidsleder blei muntlig informert om dette forslaget den 21. des Det blei samtidig orientert om at forslaget med Familiens Hus blei tatt opp på nytt og at både fritidsklubben og ungdomskontakten ville bli foreslått inn i familiens hus. Uttalelser Dette forslaget er sendt ut til virksomheter og fagforeninger i Skiptvet kommune med invitasjon til å komme med eventuelle uttalelser innen 14. januar. Det har kommet inn uttalelser fra biblioteket, servisekontoret, kultursjefen og Frivillighetssentralen. Uttalelsene følger vedlagt. Bibliotekansatte ønsker å beholde dagens organisering av kulturoppgavene i Skiptvet kommune og påpeker at kultur er viktig og mangfoldig. Servisekontoret er positive til forslaget. Kultursjefen ønsker å beholde dagens organisering og foreslår i stedet at kulturetaten utvides med 50 % stiling. Jeg er enig i at kultur er både viktig og mangfoldig. Nettopp derfor ønsker jeg å effektivisere de kjente oppgavene innen kultur og frigjøre ressurser som i større grad kan utvikle vårt kulturtilbud til å bli ennå mer mangfoldig. Fordeling av kulturarbeidet Forslaget til ny organisering krever en sortering av arbeidsoppgaver, spesielt mellom servicekontoret og kulturkonsulenten. Dette er drøfta med hver av partene. Arbeidsfordelingen framgår stikkordsmessig i vedlegget fra servicekontoret og i avtaleforslaget med Kristin Lyhmann. Kultursjefen har lagt ved en fortegnelse over kultursjefens oppgaver. Jeg har markert med S de oppgavene som vil bli tillagt sentraladministrasjonen/servicekontoret og med K de som blir tillagt stillingen som kulturkonsulent. INNSTILLING: Kultursjefstillingen gjøres om til 50 stilling som kulturkonsulent. Resten av stillingens lønnsmidler stilles til rådighet for servisekontoret og sentraladministrasjonen. Kulturkonsulenten skal konsentrere seg om å videreutvikle kulturtilbudene i Skiptvet. Servicekontoret skal ha ansvaret for å saksbehandle eksisterende kultursaker. Kulturkonsulenten og biblioteket organiseres i sentraladministrasjonen under økonomi og personalsjefen. Ordningen evalueres høsten Side 20 av 36

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaknr.: Side: Tittel 35/14 14/335 REFERATER 3 36/14 14/126 VARSEL OM TILSYN - BARNEVERN VÅREN 2014 4

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaknr.: Side: Tittel 35/14 14/335 REFERATER 3 36/14 14/126 VARSEL OM TILSYN - BARNEVERN VÅREN 2014 4 SKIPTVET KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Kommunehuset Møtedato: 12.06.2014 Tid: 15:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 69806000 Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling. SAKSLISTE

Detaljer

PS 8/11 08/443 Klima- og energiplan for Indre Østfolds kommuner - 2. gangs behandling

PS 8/11 08/443 Klima- og energiplan for Indre Østfolds kommuner - 2. gangs behandling MARKER KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 17.03.2011 Tidspunkt: 18.30 Forfall meldes på tlf 45406516 eller på e-post til hanne.beate.vigen.hattestad@marker.kommune.no,

Detaljer

Boligsosial handlingsplan Spydeberg kommune

Boligsosial handlingsplan Spydeberg kommune 2013-2025 Boligsosial handlingsplan Spydeberg kommune Hjem kjære hjem Høringsutkast Innhold Innhold...1 Innledning...3 Mandat for arbeidet...3 Organisering av arbeidet...4 Sentrale føringer...5 Relevant

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Ekstraordinært møte Møtedato: 14.12.2010 Tid: Kl. 17.15 Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer

Detaljer

UTREDNING AV ET SAMORDNET TILBUD INNEN PSYKISK HELSE OG RUS FOR VOKSNE I LUNNER

UTREDNING AV ET SAMORDNET TILBUD INNEN PSYKISK HELSE OG RUS FOR VOKSNE I LUNNER Lunner kommune UTREDNING AV ET SAMORDNET TILBUD INNEN PSYKISK HELSE OG RUS FOR VOKSNE I LUNNER Desember 2010 mars 2012 Arkivsaksnr. 12/965-7 1 Innholdsfortegnelse: 1 Innledning... 3 1.1 Mandat... 4 1.2

Detaljer

Boligsosial handlingsplan. Steinkjer kommune 2011-2014

Boligsosial handlingsplan. Steinkjer kommune 2011-2014 Boligsosial handlingsplan Steinkjer kommune 2011-2014 Innhold Boligsosial handlingsplan...1 Steinkjer kommune 2011-2014...1 Boligsosial handlingsplan 2011 2014...4 0 Forord...4 1.0 Innledning...6 1.1Type

Detaljer

Rådmannens forslag til Handlingsprogram 2014-2017. Spørsmål og svar til handlingsprogrammet

Rådmannens forslag til Handlingsprogram 2014-2017. Spørsmål og svar til handlingsprogrammet Rådmannens forslag til Handlingsprogram 2014-2017 Spørsmål og svar til handlingsprogrammet Innledning Rådmannen vil i dette dokumentet besvare spørsmålene fra partiene. Det er innkommet totalt 104 spørsmål.

Detaljer

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN NAV Tinn 2012-2016 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning. s.2 2 Generelle forhold.. s.4 3 Bomiljø i Tinn kommune..... s.4 4 Hva er en boligsosial handlingsplan?... s.5 5 Formålet

Detaljer

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/439. Hovedutvalg helse og omsorg 12.03.2014

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/439. Hovedutvalg helse og omsorg 12.03.2014 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/439 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg 12.03.2014 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - 22.01.2014 Forslag til vedtak: Hovedutvalg

Detaljer

OMSORGSMELDING 2008 2015. Pleie-, omsorgs- og rehabiliteringstjenester til brukere i alderen 0 67 år

OMSORGSMELDING 2008 2015. Pleie-, omsorgs- og rehabiliteringstjenester til brukere i alderen 0 67 år OMSORGSMELDING 2008 2015 Pleie-, omsorgs- og rehabiliteringstjenester til brukere i alderen 0 67 år Omsorgsmeldingen ble behandlet av sektorutvalg for bistand og omsorg 17. juni 2008 (sak 38/08) og 4.

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 08.06.2011 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs Saksliste 2

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 08.06.2011 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs Saksliste 2 SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Formannskapet har møte den 08.06.2011 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf.. 7845 5223 Epost: POSTPS@alta.kommune.no Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Boligsosial handlingsplan

Boligsosial handlingsplan Ringerike kommune Boligsosial handlingsplan 2014-2022 16.9.2014 Saksprotokoll Arkivsaksnr.: 14/823-4 Arkiv: F17 &30 Sak: 133/14 Boligsosial hendlingsplan 2015-2022 Vedtak i Kommunestyret: 1. Ringerike

Detaljer

Møteinnkalling Eldrerådet

Møteinnkalling Eldrerådet Møteinnkalling Eldrerådet Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 32 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.02.2014 Møtetid: 11:00-00:00

Detaljer

Saker til behandling. 11/17 11/01064-1 Opptak barnehageåret 2011-2012 3. Avslutning av prosjekt Samarbeid om overgang mellom barnehage og skole

Saker til behandling. 11/17 11/01064-1 Opptak barnehageåret 2011-2012 3. Avslutning av prosjekt Samarbeid om overgang mellom barnehage og skole VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Levekårsutvalget Dato: 01.06.2011 kl. 9:00 Sted: Sal 2 Arkivsak: 11/00014 Arkivkode: 033 _ &17 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde

Detaljer

1 Innledning. 2 Sammendrag

1 Innledning. 2 Sammendrag Helse- og omsorgsplan 2012-2015 Rullering 2012 Innholdsliste 1 Innledning...3 2 Sammendrag...3 3 Temaplaner som en del av styringssystemet...6 4 Sentrale dokumenter...6 Kapittel 5 Nøkkeltall fra KOSTRA...6

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 2/11 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte den 08.02.2011 klokka 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Varaordfører Tor Arvid Myrseth

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Boligsosial handlingsplan 2012-2018

LILLESAND KOMMUNE Boligsosial handlingsplan 2012-2018 LILLESAND KOMMUNE Boligsosial handlingsplan 2012-2018 1 KAPITTEL 1 INNLEDNING...3 1.1. Hva er boligsosial handlingsplan... 3 1.2 Målgruppe... 3 1.3. Relevant lovverk... 4 1.4 Statlige og kommunale føringer...

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Helse- og omsorgsutvalget Møtested: Møterom 1, Tana Rådhus Dato: 05.11.2009 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200. Vararepresentanter

Detaljer

Gjerdrum kommune Rådmannens forslag til Budsjett 2015 Økonomiplan 2016 2021

Gjerdrum kommune Rådmannens forslag til Budsjett 2015 Økonomiplan 2016 2021 Gjerdrum kommune Rådmannens forslag til Budsjett 2015 Økonomiplan 2016 2021 Innholdsfortegnelse Gjerdrum kommune 1 Budsjett 2015 1 Rådmannens kommentarer 1 2. Overordnet del 3 2.1Gjerdrum kommunes organisering

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2. 06.04.2011 kl. 16.30

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2. 06.04.2011 kl. 16.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2 06.04.2011 kl. 16.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet

Detaljer

I samsvar med funksjonsbeskrivelsen gir Brukerombudet med dette melding om sin virksomhet i 2012.

I samsvar med funksjonsbeskrivelsen gir Brukerombudet med dette melding om sin virksomhet i 2012. Forord I samsvar med funksjonsbeskrivelsen gir Brukerombudet med dette melding om sin virksomhet i 2012. Gjennom denne meldingen ønsker vi å videreformidle noen av brukernes erfaringer i møte med tjenesteapparatet.

Detaljer

Den grenseløse regionen

Den grenseløse regionen Den grenseløse regionen Fritt kommunalt tjenestevalg INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG...3 1. BAKGRUNN...4 2. GRENSELØST TJENESTETILBUD...4 2.1. FORUTSETNINGER FOR ET GRENSELØST TJENESTETILBUD...5 3. KRITERIER

Detaljer

Strategisk helse- og omsorgsplan 2015-2025

Strategisk helse- og omsorgsplan 2015-2025 2015-2025 Sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Side 2 Strategisk helse- og omsorgsplan Forord Strategisk helse og omsorgs plan med delplaner for 2015-2025 erstatter omsorgsplan 2010-2019 og er den

Detaljer

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Helse og omsorgskomiteen. Med dette innkalles til møte på

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Helse og omsorgskomiteen. Med dette innkalles til møte på Til medlemmer av Helse og omsorgskomiteen MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Mandag 05.11.2012 kl. 18:00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan for

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2011-2014

Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Innhold 1. Innledning... 4 1.1. Inkluderende, tradisjonsrik og nytenkende... 4 1.2. Raus, proff og praktisk... 4 1.3. Samhandlingsreformen... 5 1.4. Hva er en boligsosial

Detaljer

Prosjekt Samhandlingsreformen på Hadeland. Forprosjektrapport. 6. januar 2012

Prosjekt Samhandlingsreformen på Hadeland. Forprosjektrapport. 6. januar 2012 Prosjekt Samhandlingsreformen på Hadeland Forprosjektrapport 6. januar 2012 Innhold Sammendrag...5 Innledning...6 1.1 Bakgrunn for prosjektarbeidet... 6 1.2 Prosjektorganisering... 7 1.3 Prosjektgjennomføring...

Detaljer

Boligsosial handlingsplan

Boligsosial handlingsplan 2013 SLUTTRAPPORT 2025 Boligsosial handlingsplan Foto: Fred Christensen «Det er bare ett sted som er et virkelig hjem. Og det er der hvor et menneske føler seg helt trygg» Peter Egge Bamble kommune 2013

Detaljer

Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015

Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 HITRA KOMMUNE Fillan den: 14.12.2011 Medlemmer og varamedlemmer av Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2014-2020

Boligsosial handlingsplan 2014-2020 Boligsosial handlingsplan 2014-2020 Vedtatt 19.juni 2014 Boligsosial handlingsplan ble behandlet i Kommunestyret 19. juni 2014 sak 14/44 Kommunestyrets enstemmige vedtak: 1. Kommunestyret vedtar boligsosial

Detaljer

Morgendagens omsorg. Hurum kommune Helse- og omsorgsplan 2015 2025

Morgendagens omsorg. Hurum kommune Helse- og omsorgsplan 2015 2025 Morgendagens omsorg Hurum kommune Helse- og omsorgsplan 2015 2025 Forord «Alle bør være opptatt av framtida. Det er der vi skal tilbringe resten av vårt liv.» Helse- og omsorgstjenestene står overfor store

Detaljer