Kapitalen, bind 3, siste del av kapittel 15.2 Konflikten mellom utvidelse av produksjonen og verdiøkning.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kapitalen, bind 3, siste del av kapittel 15.2 Konflikten mellom utvidelse av produksjonen og verdiøkning."

Transkript

1 1 Krise og fremtid For de fleste av oss er det nå klart at verdenskapitalismen er i en ganske dyp krise. Dette er ikke noe nytt og mange venter på det neste store oppsvinget. For å si noe om dette og fremtiden er det nødvendig å se både på de allmenne trekkene ved denne krisen, eller disse krisene, og på de spesielle trekkene som skiller den fra tidligere kriser. Dette reiser også spørsmålet om hvordan vi skal forklare det. Noe som gjør Marx sine analyser av økonomien stadig mer interessante. Derfor skal jeg først presentere en tekst fra tredje bind av Kapitalen der han sammenfatter sitt syn på hovedlinjene i kapitalismens utvikling og dens kriser og en rekke diagrammer, hentet fra diverse kilder, som illustrere utviklingen. Karl Marx om kriser i kapitalismen Kapitalen, bind 3, siste del av kapittel 15.2 Konflikten mellom utvidelse av produksjonen og verdiøkning. For å si det helt generelt, består motsigelsen i at den kapitalistiske produksjonsmåten innebærer en tendens i retning av at produktivkreftene utvikles absolutt, uansett verdien og merverdien denne inneholder, og uansett de samfunnsmessige betingelsene som hersker der den kapitalistiske produksjonen finner sted; på den andre sida er målet å bevare verdien til den eksisterende kapitalen og å fremme dens sjølekspansjon så vidt som mulig (dvs. å fremme en alltid raskere verdiøkning). Dens særegne trekk er at den bruker den eksisterende verdien til kapitalen som et middel til å øke denne verdien så langt som mulig. De metodene den bruker for å oppnå dette omfatter en minking av profittraten, verdiforringelse av den eksisterende kapitalen, og utvikling av arbeidets produktive krefter på bekostning av de produktivkreftene som alt er skapt. Den periodiske verdiforringelsen av den eksisterende kapitalen et av midlene bygd inn i den kapitalistiske produksjonen for å bremse minkinga av profittraten og framskynde akkumulasjonen av kapitalverdi gjennom dannelse av ny kapital forstyrrer de gitte betingelsene sirkulasjonsprosessen og kapitalreproduksjonen foregår under, og skjer derfor sammen med brå avbrudd og kriser i produksjonsprosessen. Den relative nedgangen i den variable kapital i forhold til den konstante, som skjer hand i hand med utviklinga av produktivkreftene, stimulerer tilveksten av den arbeidende befolkninga, mens den stadig skaper kunstig overbefolkning. Akkumuleringa av kapital uttrykt i verdi blir svekka av minkinga i profittraten, som igjen påskynder akkumuleringa av bruksverdier enda mer, mens dette, i sin tur, gir ny kraft til akkumuleringa uttrykt i verdi. Den kapitalistiske produksjonen prøver stadig å komme forbi disse innebygde grensene, men kommer forbi dem bare på en slik måte, at disse hindringene igjen plasseres i dens vei, og da i enda større skala. Den kapitalistiske produksjonens virkelige grense er kapitalen sjøl. Det er at kapitalen og dens egenekspansjon viser seg som utgangspunkt og endepunkt, beveggrunnen for og hensikten med produksjonen; at produksjonen bare er produksjon for kapital og ikke motsatt, produksjonsmidlene blir ikke midler som kun er til for en uavbrutt ekspansjon av den levende prosessen til produsentenes samfunn. De grensene innen hvilken opprettholdelsen og sjølekspansjonen av kapitalens verdi som hviler på eksproprieringa og fattiggjøringa av den store massen av produsenter alene kan bevege seg, disse grensene kommer stadig i konflikt med produksjonsmetodene kapitalen må bruke for å nå

2 2 sitt mål, og som har som siktemål ubegrensa utvidelse av produksjonen, produksjon som mål i seg sjøl, betingelsesløs utvikling av samfunnets produktivitet. Midlet den betingelsesløse utviklinga av samfunnets produktivkrefter kommer i stadig konflikt med den begrensa målsettinga, sjølekspansjonen til den eksisterende kapitalen. Når derfor den kapitalistiske produksjonsmåten er et historisk bestemt middel for å utvikle de materielle produktivkreftene og skape et tilsvarende verdensmarked, er den samtidig den konstante motsigelsen mellom denne historiske oppgave og de tilsvarende samfunnmessige produksjonsforhold. Utviklingen av økonomien frem til de siste årene Så skal vi se på en del grafer og tall som illustrerer grunnleggende trekk ved utviklingen av økonomien i løpet av de siste hundre årene og spesielt siste halvdel av denne perioden. La oss se på illustrasjoner som viser et grunnleggende trekk ved økonomien i verden fra rundt Den første illustrasjonen viser en utregning over veksten i brutto nasjonalprodukt (BNP) per hode mellom 1961 og 2003 tatt fra David Harvey, A Brief History of Neoliberalism, Oxford University Press 2005 (side 155). Kort sagt viser dette diagrammet at vekstraten i økonomien i verden per hode har gått jevnt nedover fra rundt 3,5 % på 1960-tallet til litt over 1 fra 1980 til rundt 1 % på 2000-tallet. Vi ser også hvordan krisene i 1974/75 avtegner seg og vi ser den etterfølgende krisen i 1980/81/82 med vekstrater på = 0 og under det. Det samme gjentar seg i 2001, men da i en mildere versjon. Denne utviklingen er katastrofal når det gjelder utviklingen av kapitalismen i verden. Det jevne fallet i kapitalens vekstrate viser et uavvendelig fall mot null og minustall. Vi kan sammenholde det med et annet diagram under her fra Socialist Register 2011 som viser profittgraden i ikke-finansielle selskaper i USA.

3 3 Her ser vi en liknende utvikling når det gjelder verdens største økonomi. Typisk trekk her er fall i profittgraden frem til 1958, da det var en økonomisk nedgangskonjunktur i USA, økende profittgrad fra 1958 til 1966 og et kraftig fall fra 1966 til Så får vi en stabilisering fra 1983 og fremover til 2007 da den nåværende krisen satte inn. Vi ser at profittgraden ville ha falt til 0 i USA rundt år 2000 dersom vi trekker en linje fra toppen i 1966 til bunnen i I virkeligheten var USA inne i en desperat økonomisk kriseutvikling i disse årene. Det gjorde det helt nødvendig med spesielle og nye tiltak for å hindre at denne utviklingen fortsatte. Dette er bakgrunnen for det som er blitt kalt nyliberalismen med stagnasjon eller nedgang i lønn og stadig større gjeld for å finansiere forbruk og åpningen av Sovjet og Kina for kapitalen.

4 4 Her ser vi en kurve som skal vise utviklingen av profittraten i USA og EU. Her er en kurve som viser utviklingen av profittraten i ikke-finansielle foretak i USA. Fallet fra 1965 til 1981 var katastrofalt. Hvis perioden fra 1929 og fremover viste at den tradisjonelle økonomiske

5 5 liberalismen ikke kunne holde den kapitalistiske økonomien jevnt gående, så viste perioden fra 1965 til 1981 at heller ikke keynesianismen kunne være noen redning. Den økonomiske krisen som begynte så smått i 2006 og som slo ut for alvor i 2009 har vist at heller ikke gjeldsfinansieringen kan stabilisere kapitalismen. Og at det kan faktisk heller ikke den enorme utvidingen av det kapitalistiske markedet i Kina og det gamle Sovjet. Her passer det igjen å vise til Marx sin tekst som er sitert tidligere her Den periodiske verdiforringelsen av den eksisterende kapitalen et av midlene bygd inn i den kapitalistiske produksjonen for å bremse minkinga av profittraten og framskynde akkumulasjonen av kapitalverdi gjennom dannelse av ny kapital forstyrrer de gitte betingelsene sirkulasjonsprosessen og kapitalreproduksjonen foregår under, og skjer derfor sammen med brå avbrudd og kriser i produksjonsprosessen. Den relative nedgangen i den variable kapital i forhold til den konstante, som skjer hand i hand med utviklinga av produktivkreftene, stimulerer tilveksten av den arbeidende befolkninga, mens den stadig skaper kunstig overbefolkning. Akkumuleringa av kapital uttrykt i verdi blir svekka av minkinga i profittraten, som igjen påskynder akkumuleringa av bruksverdier enda mer, mens dette, i sin tur, gir ny kraft til akkumuleringa uttrykt i verdi. Den kapitalistiske produksjonen prøver stadig å komme forbi disse innebygde grensene, men kommer forbi dem bare på en slik måte, at disse hindringene igjen plasseres i dens vei, og da i enda større skala. Over her er noen kurver som viser utvikling av produktivitet per time (tykk linje) i USA, trend for reell kompensasjon for denne økning i produktivitet per time ut fra forholdet slik det var (stiplet linje) og virkelig kompensasjon (tynn linje). Vi ser at produktiviteten har steget mye er enn kompensasjonen fra rundt

6 6 Over og under her er kurver som viser lønnens (Part salariale) og forbrukets (Consommation) andel av personlig disponibel inntekt (PIB) i henholdsvis USA og EU. Det vi ser er at lønnens andel av personlig disponibel inntekt har sunket hele tiden siden rundt da de nyliberale politikken begynt å slå gjennom for alvor. Vi ser også at forbrukets del av PIB i USA steg mye mer enn i EU helt frem til Det betyr at andre inntektskilder enn lønn ble brukt til forbruk.

7 7 Her finner du kurver som viser utviklingen av lønnens del av personlig disponibel inntekt i USA og EU. Dette viser det samme forholdet som forrige kurver. Her er kurver over gjeldsbyrden i forhold til disponible inntekt som viser hvor mye av de ekstra inntektene kom fra. Igjen ser vi at det er et brudd litt etter Gjelden har steget fra rundt 70 % av PIB rundt 1980 til nærmere 140 % i 2007.

8 Over her finner du kurve over forhold mellom gjeld og inntekt i USA som viser samme tendens som forrige kurve. Denne kurven fortsetter forbi 2007 og viser at fra da av minket gjeldens del noe da slo den økonomiske krisen inn. 8

9 9 Her er en kurve som viser hvor mange prosent av disponibel inntekt som ble brukt til å betjene gjeld i USA. Vi ser at det var en stor stigning etter krisen i At det var nedgang i forbindelse med krisen på begynnelsen av 1990-tallet og at det deretter var en ganske stor stigning frem til 2006.

10 10 Over her finner du en kurve over sparing i forhold til disponibel inntekt i USA. Vi er at sparingen lå på rundt 10 % fra 1970 frem til og med første halvdel av 1980-tallet. Så falt den til i nærheten av 0 % i Dette viser også hvorfor forbruket holdt seg oppe så lenge. Folk brukte sparepengene sine. Denne grafen viser indeks over den årlige utviklingen av husprisene i USA. Den lave renten på tallet gjorde det mulig å refinansiere huslån slik at husstandene fikk mer penger å rutte med til forbruk. Men vi ser at denne muligheten tok slutt rundt 2005 da husprisene begynt å falle. Så var det kraftige fall hvert år frem til 2010 da det var et svakt brudd med trenden igjen.

11 11 Har kan vi se hvor mange prosent av husholdningene som eier sine egne hus. Vi ser at det er ganske stor økning i den prosentdelen som eier egne hus fra 1993 frem til Så begynte fallet allerede fra da av. The homeownership rate declined in 2010 for the sixth straight year according to the Housing Vacancy Survey, conducted by the US Census Bureau in conjunction with the Current Population Survey. The home ownership rate for 2010 was 66.9%, down from 67.4% in By region, home ownership in 2010 was highest in the Midwest at 70.8%, followed by the South (69.0%), the Northeast (64.1%) and the West (61.4%). A distribution of housing units by occupancy follows for the US: Type of Occupancy All Housing Units * 2009 * , , , , , , , , , ,599 Occupied 107, , , , , , , , , ,860 Owneroccupied Renteroccupied Vacant (including year-round and seasonal) 72,593 71,278 72,054 73,575 74,553 75,380 75,159 74,931 74,892 74,791 34,417 33,687 33,506 33,013 33,678 34,195 35,147 35,544 36, ,470 14,332 15,274 15,599 15,694 16,437 17,652 18,543 18,785 18,739

12 12 *Revised Her er kurve som viser utviklingen av renten i USA. Vi ser at renten har blitt satt ned fra rundt 14 % omkring 1980 til nærmere 0 % i Dette har fremmet spekulasjon i boliger og gjort mulig de store refinansieringene som har skapt midler til forbruk. Vi ser også at renten har gått i bølger. Fra 2004 ble den hevet en del. Dette var en del av bakgrunnen for at boligboblen i USA sprakk i tiden etterpå.

13 Over her finner ut kurve som viser renten i USA og hos USAs handelspartnere. Det er stort sett samme utvikling. 13

14 14 Her finner du kurve over veksten i brutto nasjonalprodukt i USA under noen tidligere kriser. Her ser vi også hvordan keynesianismen ble brukt i krisen fra Vi ser også at brutto nasjonal produkt falt når regjeringen brukte mindre midler til å stimulere økonomien og at den steg når det omvendte skjedde. Men det var først med oppbyggingen for krig at brutto nasjonalprodukt begynte å stige for alvor. Utover i krigen ble dette enda mer tydelig.

15 15 Her finner du kurver som viser utvikling av gjeld i forhold til brutto nasjonal produkt (debt/gdp), endring i konsumprisindeksen (cpi) og utbytte på tiårs obligasjoner (ten year bond yield) i Tyskland. Det viser hvordan statsgjelden økte eksplosjonsartet fra 2007 til Endringene var enda større i andre land i EU. Terje Valen,

En kontrafaktisk analyse av Spanias finanspolitikk, 2001-2014. Hanna Klette Bøhler

En kontrafaktisk analyse av Spanias finanspolitikk, 2001-2014. Hanna Klette Bøhler En kontrafaktisk analyse av Spanias finanspolitikk, 2001-2014 Hanna Klette Bøhler MASTEROPPGAVE I GRADEN MASTER IN ECONOMICS Økonomisk institutt Universitetet i Oslo Mai 2013 I En kontrafaktisk analyse

Detaljer

Rente og pengepolitikk 1. Innhold. Forelesningsnotat 9, februar 2015

Rente og pengepolitikk 1. Innhold. Forelesningsnotat 9, februar 2015 Forelesningsnotat 9, februar 2015 Rente og pengepolitikk 1 Innhold Rente og pengepolitikk...1 Hvordan virker Norges Banks styringsrente?...3 Pengemarkedet...3 Etterspørselskanalen...4 Valutakurskanalen...4

Detaljer

Finanskrisa og den djevelske eksponentialfunksjonen av Trond Andresen

Finanskrisa og den djevelske eksponentialfunksjonen av Trond Andresen <trond.andresen@itk.ntnu.no> Finanskrisa og den djevelske eksponentialfunksjonen av Trond Andresen side 1 "Hva er den sterkeste kraften i universet?" Albert Einstein stilte spørsmålet, og besvarte det

Detaljer

Penger og inflasjon 1. Innhold. Forelesningsnotat 8, februar 2015

Penger og inflasjon 1. Innhold. Forelesningsnotat 8, februar 2015 Forelesningsnotat 8, februar 2015 Penger og inflasjon 1 Innhold Penger og inflasjon...1 Penger og finansielle aktiva...2 Penger og økonomisk aktivitet...4 Ulike typer penger...6 Sentralbankpenger (basispengemengden,

Detaljer

RENTEKUTT UTSATT TIL JUNI

RENTEKUTT UTSATT TIL JUNI RENTEKUTT UTSATT TIL JUNI 11. mai 2015 Norges Bank valgte å holde renten uendret på møtet i mai, men signaliserte at om utviklingen i norsk økonomi går som forventet så vil de kutte renten i juni. Frykt

Detaljer

Økonomiske perspektiver

Økonomiske perspektiver Tale av sentralbanksjef Øystein Olsen til s representantskap og inviterte gjester Torsdag 1. februar 15 Analyser og figurer er basert på informasjon fram til og med 11. februar 15 1. februar 15 En oljedrevet

Detaljer

Den enes død, den andres brød

Den enes død, den andres brød NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, våren 2012 Den enes død, den andres brød Hvordan lage en strategi for å investere mot en boble? -Med IT-boblen som eksempel Hans Kristian Furuseth Veileder: Ola H. Grytten

Detaljer

Årsaken til boligprisstagnasjonen i Oslo sentrum høsten 2013

Årsaken til boligprisstagnasjonen i Oslo sentrum høsten 2013 Årsaken til boligprisstagnasjonen i Oslo sentrum høsten 2013 Mads Åke Sjøberg (Kandidat 319) Martin Seland Simensen (Kandidat 382) Veileder Joachim Thøgersen Bacheloroppgaven er gjennomført som ledd i

Detaljer

Økonomiske perspektiver

Økonomiske perspektiver Økonomiske perspektiver Foredrag av sentralbanksjef Svein Gjedrem på s representantskapsmøte torsdag 1. februar 8. Det tas forbehold om endringer under fremføringen. Det er år siden Henrik Wergeland ble

Detaljer

Hva var årsakene til den norske bankkrisen i 1920-årene (maks 5 s, 1,5 linjeavstand)

Hva var årsakene til den norske bankkrisen i 1920-årene (maks 5 s, 1,5 linjeavstand) Denne oppgaven har tre delspørsmål hvor vi blir bedt om årsaker til krisene i 1920, 1987 og den siste internasjonale krisen, jeg begrenser denne oppgaven til å diskutere årsaker før og under opptakten

Detaljer

SUBTRAKSJON FRA A TIL Å

SUBTRAKSJON FRA A TIL Å SUBTRAKSJON FRA A TIL Å VEILEDER FOR FORELDRE MED BARN I 5. 7. KLASSE EMNER Side 1 Innledning til subtraksjon S - 2 2 Grunnleggende om subtraksjon S - 2 3 Ulike fremgangsmåter S - 2 3.1 Tallene under hverandre

Detaljer

Økonomiske perspektiver. Tale av sentralbanksjef Øystein Olsen til Norges Banks representantskap og inviterte gjester, torsdag 14.

Økonomiske perspektiver. Tale av sentralbanksjef Øystein Olsen til Norges Banks representantskap og inviterte gjester, torsdag 14. Økonomiske perspektiver Tale av sentralbanksjef Øystein Olsen til Norges Banks representantskap og inviterte gjester, torsdag. februar Analyser og figurer er basert på informasjon fram til og med. februar

Detaljer

Penger og kapitalmarkeder

Penger og kapitalmarkeder Forelesningsnotat nr 12, Steinar Holden, revidert januar 2012 Penger og kapitalmarkeder Penger... 1 Pengemengde og rente... 2 Penger og inflasjon... 3 Pengemengden... 4 Pengepolitikk gjennom styring av

Detaljer

Konjunkturrapport. Snart tom for bensin. Macro Research. Fall i olje- og gassinvesteringene. Svakere vekst i fastlandsøkonomien

Konjunkturrapport. Snart tom for bensin. Macro Research. Fall i olje- og gassinvesteringene. Svakere vekst i fastlandsøkonomien Macro Research 23 oktober 2014 Konjunkturrapport Snart tom for bensin Fall i olje- og gassinvesteringene Svakere vekst i fastlandsøkonomien Ingen renteheving, kanskje kutt Volatil krone, risiko for videre

Detaljer

NORGES BANKS NESTE RENTEBESLUTNING. Samfunnsøkonomisk analyse. Rapport nr. 7-2013. Samfunnsøkonomisk analyse. Rapport nr. 3-2013

NORGES BANKS NESTE RENTEBESLUTNING. Samfunnsøkonomisk analyse. Rapport nr. 7-2013. Samfunnsøkonomisk analyse. Rapport nr. 3-2013 Samfunnsøkonomisk analyse Rapport nr. 7-2013 ike Samfunnsøkonomisk analyse Rapport nr. 3-2013 NORGES BANKS NESTE RENTEBESLUTNING SAMMENDRAG Norges Bank, prognosemakere og markedet for rentepapirer forventer

Detaljer

BOLIGKRISEN Norges plass i det globale boligkrakket

BOLIGKRISEN Norges plass i det globale boligkrakket BOLIGKRISEN Norges plass i det globale boligkrakket Boligpriser i fritt fall? Et av de mest markante trekkene ved den internasjonale finanskrisen, som vi så konturene av allerede i 2007, og som for alvor

Detaljer

Internasjonal økonomi

Internasjonal økonomi Konjunkturtendensene Økonomiske analyser /7 Internasjonal økonomi Det er fortsatt høy vekst i verdensøkonomien. Veksten er særlig sterk i Kina og India, men også i en del andre asiatiske land, Latin-Amerika

Detaljer

Markedssyn Allegro Finans ASA. Januar 2012

Markedssyn Allegro Finans ASA. Januar 2012 Markedssyn: Januar 2012 Markedssyn Allegro Finans ASA Januar 2012 1. Oppsummering 2. Makro: 3. Aksjemarkedet 4. Konklusjon Innhold i presentasjonen forrige periode USA EUROPA ASIA NORGE allokering Utvikling

Detaljer

Copyright 2013 Pöyry Management Consulting (Norway) AS

Copyright 2013 Pöyry Management Consulting (Norway) AS Norsk økonomi Vol. 2, nr. 1 2013 Konjunktursituasjonen internasjonalt og i Norge Prognoser for norsk økonomi Prognoser for boligmarkedet, nasjonalt og regionalt Analyse av petroleumssektoren og kraftmarkedet

Detaljer

Økonomiske perspektiver

Økonomiske perspektiver Økonomiske perspektiver Foredrag av sentralbanksjef Svein Gjedrem på s Banks representantskapsmøte torsdag. februar 8. Det er år siden Henrik Wergeland ble født. Han hadde i perioder sitt virke nettopp

Detaljer

Eksamensbesvarelser i SAM3026 Samfunnsøkonomi 2

Eksamensbesvarelser i SAM3026 Samfunnsøkonomi 2 Eksamensbesvarelser i SAM3026 Samfunnsøkonomi 2 Eksamensbesvarelsene er fra eksamen våren 2014. Forberedelsen og eksamensoppgaven finner du her: Eksamensoppgaver Eksamensveiledningen med kjennetegn finner

Detaljer

Økonomiske perspektiver

Økonomiske perspektiver Økonomiske perspektiver Foredrag av sentralbanksjef Svein Gjedrem på Norges Banks representantskapsmøte torsdag 19. februar Innledning Norsk økonomi er nå i vekst. Oljeprisen er god. Kapasitetsutnyttelsen

Detaljer

Finansmarkedet 1. Innhold. Forelesningsnotat 11, mars 2015

Finansmarkedet 1. Innhold. Forelesningsnotat 11, mars 2015 Forelesningsnotat 11, mars 2015 Finansmarkedet 1 Innhold Finansmarkedet...1 Bedrifters finansiering...5 Lån og sparing i husholdningene...7 Direkte og indirekte finansiering - finansielle mellomledd...

Detaljer

1. Internasjonal økonomi

1. Internasjonal økonomi Konjunkturtendensene Økonomiske analyser 3/1 1. Internasjonal økonomi Økt fare for at Hellas vil forlate eurosamarbeidet har forsterket uroen i verdens finansmarkeder den siste tiden. Aksjekursene har

Detaljer

Markedssyn Allegro Finans ASA. september 2012

Markedssyn Allegro Finans ASA. september 2012 Markedssyn: oktober 2012 Markedssyn Allegro Finans ASA september 2012 1. Oppsummering 2. Makro: 3. Aksjemarkedet 4. Konklusjon Innhold i presentasjonen forrige periode USA EUROPA ASIA NORGE allokering

Detaljer

Carl Andreas Claussen, rådgiver i Pengepolitisk avdeling og Kåre Hagelund, spesialrådgiver i Internasjonal avdeling 1

Carl Andreas Claussen, rådgiver i Pengepolitisk avdeling og Kåre Hagelund, spesialrådgiver i Internasjonal avdeling 1 Deflasjon? Carl Andreas Claussen, rådgiver i Pengepolitisk avdeling og Kåre Hagelund, spesialrådgiver i Internasjonal avdeling 1 Prisstigningen er svært lav i mange land. I enkelte land er det deflasjon

Detaljer

Trangt og dyrt for mange av de yngre aleneboende

Trangt og dyrt for mange av de yngre aleneboende Aleneboendes levekår Boforhold Arne S. Andersen 2. Boforhold Trangt og dyrt for mange av de yngre aleneboende Færre yngre aleneboende er selveiere, flere av de eldre. Bare de yngste bor trangt, mange eldre

Detaljer

Markedssyn Allegro Finans ASA Dopet fra ECB har hjulpet. Januar 2012

Markedssyn Allegro Finans ASA Dopet fra ECB har hjulpet. Januar 2012 Markedssyn: januar 2012 Markedssyn Allegro Finans ASA Dopet fra ECB har hjulpet Januar 2012 1. Oppsummering 2. Makro: 3. Aksjemarkedet 4. Konklusjon Innhold i presentasjonen forrige periode USA EUROPA

Detaljer

Markedssyn Allegro Finans ASA. september 2012

Markedssyn Allegro Finans ASA. september 2012 Markedssyn: oktober 2012 Markedssyn Allegro Finans ASA september 2012 1. Oppsummering 2. Makro: 3. Aksjemarkedet 4. Konklusjon Innhold i presentasjonen forrige periode USA EUROPA ASIA NORGE allokering

Detaljer

Det komplekse boligmarkedet

Det komplekse boligmarkedet Norges Handelshøyskole Bergen, vår 2014 Det komplekse boligmarkedet - En analyse av realboligpriser, drivere og fremtidig utvikling i Norge Av Emil Solheim og Kjetil Solstrand Fosen Veileder: Lars Fredrik

Detaljer