VEDLEGG. Utvalg: Hovedutvalg for oppvekst og levekår Dato: Møtested: Kommunestyresalen Tid: SAKSLISTE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VEDLEGG. Utvalg: Hovedutvalg for oppvekst og levekår Dato: 11.05.2011 Møtested: Kommunestyresalen Tid: 18.00 SAKSLISTE"

Transkript

1 VEDLEGG Utvalg: Hovedutvalg for oppvekst og levekår Dato: Møtested: Kommunestyresalen Tid: SAKSLISTE Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel PS 20/11 11/953 ÅRSMELDING 2010 Sidenr. Eget hefte PS 21/11 11/861 KOMPETANSEPLAN FOR SKOLENE PS 22/11 11/860 VIRKSOMHETSPLAN FOR SKOLENE I RANDABERG 2011 PS 23/11 11/876 OPPFØLGING AV BRUKERUNDERSØKELSE - TJENESTEANALYSE PS 24/11 11/354 ORIENTERING OM BRUKERUNDERSØKELSEN I BARNEHAGENE 2011 PS 25/11 10/385 ORIENTERING OM GJENNOMFØRT PROSJEKT - TIDLIG INNSATS - BARNEHAGE

2

3 PS 21/11 11/861 KOMPETANS EPLAN FOR SKOLENE

4

5

6

7

8

9 PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING, SKOLEÅRET 2011/2012 TIDSPUNKT HVEM DELTAR Videreutdanning Oppstart vår 5 engelsklærere tr Oppstart høst 2011 Oppstart høst 2011 Etterutdanning Oppstart høst 2011 Oppstart høst 2011 Vår 2012 Høst 2011 Andre aktiviteter 2.mai sept lærer i matematikk 3 lærere som underv i GNO Spes.ped.vei - ledere TEMA Engelsk didaktikk 15 stp Matematikk 30 stp Norsk som andrespråk 10 stp Tilpassa opplæring i aktuelle fag Norsklærere Les/skriv Matematikk vansker Lesing i alle fag Skoleledelse Analysekom petanse Lærere som Grunnkurs i underviser i GNO faget Matematikklærere og spespedveiledere Alle lærerne på skolene SFOpersonale Ernæring og kosthold 3 skoler-alle RESPEKT Skole-hjem 3 skoler-alle RESPEKT Emosjonelle vansker KOSTNAD Randaberg ANSVARLIG (studieavg. UIS/Marianne pr pers) Univ i Bergen ( studieavg pr.pers) Kursutgifter/ vikar/ hospitering pr pers UiS el. Agder UIS/Marianne 2 dg Olav Lunde/ Marianne UiS/rektorene SAMARB. MED ANDRE UiS-Pluss m/tilbud til andre kommuner UiS-Pluss m/tilbud til andre kommuner UiS/Marianne Tilbud til andre kommuner 3 dg UiS Grønn landsby * SAF/Marianne BoF * SAF/Marianne BoF

10 *) Finansiert fra tidligere tildelte midler. Ubrukte midler fra etterutdanningspotten : Analysekompetanse: Tildelt kr i 2010 Matematikkvansker: Tildelt kr i 2010 Søknader i forhold til neste skoleår: Det søkes kompetansemidler i forhold til: Videreutdanning Egenandel Omsøkte midler Tot kostnader Engelsk 1.-4.tr kr studieavgift Matematikk kr Norsk som andrespråk kr studieavgift ,- Etterutdanning For spes.ped.veiledere: Veiledning og kompetanseutvikling i forhold tilpassa opplæring i kjernefag Norsk Matematikk , Lesing i alle fag , ,- Grunnkurs i GNO for alle , ,- som underviser i faget Norskkurs for lærere , , ,- 10-trinn Ernæring og kosthold , Tiltak som er finansierte og skal gjennomføres skoleåret : Respekt avtale med SAF ( ) kr ,- Respekt arrangement kr ,- Matematikkvansker kr ,- Analysekompetanse kr ,-

11 PS 22/11 11/860 VIRKSOMHETSPLAN FOR SKOLENE I RANDABERG 2011

12 H: \ vpl \ vpl skole Skole 2010 RETNINGSMÅL kommuneplanen) Budsjettmessige forhold, jfr. budsj ett for 2010 (konkret opplisting) Oppstart renovering av Grødem skole, inklusivt uteområdene kr Kompetanseplan for undervisningspersonalet kr TILTAK/STRATEGIER (Noen tiltak vil være mer fremtredende på en skole enn på de andre) Detaljplanlegging vår. Planlagt oppstart oktober. Må sees i sammenheng med den økonomiske situasjonen i kommunen. Oppstart og gjennomføring av respektprogrammet på alle skolene i kommunen. Oppstart februar Faglig ansvarlig: SAF. Deltakere. Alle ansatte på skolene, PPT og tverrfaglig team. ANSVARLIG GJENNOMFØRT Byggekomiteen Arbeidet er i god gang. Godt samarbeid mellom byggeledelse og skole Skolesjef Rektorer Gjennomført 3 kursdager for skolene. Barnehagene med på den siste. Fellestid på skolene blir også brukt. Fortsetter i uketimer gratis leksehjelp på klassetrinn Skoletiden utvides med 1 uketime på trinnet. Budsjett høst 2010: kr Våren brukes til å planlegge leksehjelp. Innhold, organisering drøftes og vedtas våren Oppstar tilbudet august Planlegging vår, klassetrinn og fag Oppstart august Skolesjef og rektorer Planlegging og oppstart som tenkt. Stadig tema på rektormøte. Evalueres i februar 2011 for å se på om det bør gjøres endringer for Veiledning til elevene Kr , - Elever får veiledning fra lærer i forhold til kompetansemålene i fag på ak tuelt klassetrinn. I samsvar med ny vurderingsforskrift Rektorene Gjennomført som planlagt. Litt usikkert hvordan vi klarer å fortsette dette i 2011 med reduserte rammer.

13 H: \ vpl \ vpl skole Tjenesteutvikling/satsningsområder. (Tiltak må ses i sammenheng med kommuneplanen ) Læringsutbytte: 1. Skolene i Randaberg har personale god kompetanse Det foretas kompetansekartlegging på skolene i forhold til gjeldende kompetansekrav, spesielt på ungdomstrinn et Personalet på skolene tilbys relevante kurs og etterutdanningstilbud i tråd med kompetanseplan og i forhold til økonomi. Skolesjef Rektor Kompetansekartlegging viser at lærere på u - trinnet ikke har nok formell kompeta nse i forhold til nye lovkrav. Det er tilbud om kurs men to utfordringer: Vikarer Tilrettelegging og rammevilkår 2. Hovedlærere i norsk/matematikk og engelsk på ungdomstrinnet Videreutvikle modellen for fagansvarlige i basisfagene på u - trinnet. - Evaluere ordningen før sommeren - Skriftliggjøre rutiner og ansvarsoppgaver Rektor Fungerer godt. Lagt som funksjon i lokale forhandlinger. Må videreutvikles vår Oppfølging av nyutdanna lærere Nyutdanna lærere får veiledning fra veiledere på egen skole og fra UiS Godt system for dette, flinke veiledere. 4. Standpunktkarakterene til elevene i Randaberg ska l opp til et nivå som er like høyt eller høyere enn eksamens - Karakterene i skriftlige fag. Karakterene i andre fag skal opp med 0,2 I snitt. Gjennomgå vurderingskriteriene som brukes i Randaberg og justere praktisering i tråd med det som er gjeldende i Rogaland/landsgjennomsnittet. Skolesjef Går rett vei her. Enkelte fag må jobbes spesielt emd, for eksempel kroppsøving. Blir gjennomført vår 2011.

14 H: \ vpl \ vpl skole 5. Forbedre resultat på nasjonale prøver, spesielt engelsk på 5. trinn 6. Videreutvi kle arbeidsplaner som har klare læringsmål og gir elever utfordring i tråd med evner og forutsetninger Gjennomføre vide reutdanning av lærere som underviser i engelsk på 1. til 4. trinn ( 15 studiepoeng) Erfaringsdeling i personalene. Sette seg inn i de forventningene som ligger i de nasjonale prøvene. Ha større fokus på læringstrykk og grunnleggende ferdigheter fra tr inn. Bruke tilgjengelig informasjon fra tidligere prøver for å forbedre læringsresultatene. Ha fokus på det som ser ut til å virke og videreføre det. Jobbe langsiktig for å få en utvikling over tid. Det lages felles maler og det jobbes med felles struktur på arbeidsplaner og lekseplaner på hver skole. Alle planer legges tilgjengelig for foresatte på skolens hjemmeside Rektor 13 lærere startet opp med engelsk. 8 lærere har tatt 15 studiepoeng. Tilbud om å fortsette vår Resultat fra 2010 viser forbedrede resultater på de fles te fag. Stort fokus og gode prosesser på skolene. Svært lav fritaksprosent gjør at dette er gode resultat. OK, gjennomført. 7. Elevene utfordres og veiledes for å utvikle sine evner og bruke sine forutsetninger. Elevsamtaler med fokus på elevenes læringsutbytte utvikles videre ved at det skjer en erfaringsutveksling på trinn og at ledelsen følger op p 2 g pr. år. Er godt i gang. Vil fra neste skoleår være en del av den daglige driften. 8. Elever med spesielle behov skal ha et kvalitativt godt til bud. IOP - er har klare og målbare mål og utvikling dokumenteres i halvårsrapporter ( kontinuerlig prosess) Det tilbys kompetanseheving i forhold til spesielle utfordringer. Eksempel på dette er nettverk for asberger/autisme. PPT er viktig ressu rs i arbeidet med kompetanseheving. Det tilbys alternative opplæringsarenaer dersom det er vur dert å være nyttig for eleven (for eksempel Vistnestunet ) Det har ikke vært jobbet spesifikt med dette. Overfø res til Gjennomført og videreføres. På grunn av tilsyn har en måttet jobbe med system og formaliteter rundt dette

15 H: \ vpl \ vpl skole 9. Barn av flyktninger og arbeidsinnvandrere skal lære seg raskt norsk og ha godt utbytte av skoletilbudet i Randaberg kommune Introbasen videreutvikles og tilpasses de behov som til en hver tid er. Elevene testes fortløpende slik at en har oversikt over kompetansen til den enkelte elev. Morsmål brukes som middel for å lære norsk. tema. Det oppleves som en begrensing i mulighetene for å bruke slike arenaer. Kommet godt i gang. Videreføres og videreutvikles. Settes mer penger til dette i Politisk sak vår 2011 med evaluering av opplegget.

16 H: \ vpl \ vpl skole Læringsmiljø 1) Elevene i Randaberg har et trivelig læringsmiljø som bidrar til utvikling og vekst. Den systematiske kartlegging av læringsmiljø gjennom elevundersøkelser, forelderundersøkelser og lærerundersøkelser fortsettes. Hver skole utformer egne rutiner for oppfølging av unde rsøkelsene. Rektor Gjennomføres i tråd med oppsatt pl an. Må sees i sammenheng med Respekt. ) Alle i skolesamfunnet viser respekt for hverandre og alle voksn e og barn skal oppleve at det som en er blitt enige om blir fulgt opp av alle elever, lærere og foreldre Alle skolene i Randaberg er Respektskoler fra 17. august. Personalet i skole og SFO kurses og programmet skal forankres og implementeres i løpet av 2 år. Spørreundersøkelser for klassetrinn og for lærere gjennomføres før programmet inn føres og underveis i arbeidet. Første gang i uke 16 i Gjennomføre som planlagt 3) Elevkantine for elevene på ungdomstrinnet Harestad skole har elevkantine, Goa har elevkantine fra august Grødem får elevkantine når skolen er utbygd. Skolene utarbeider modeller for organisering og bemanning av elevkantiner. Elevene involveres i arbeidet og det forsøkes å få til en form for elevbedrift knyttet til dette arbeidet. Det vurderes også muligheten for at kantina kan være et sosialpedagogisk tiltak. Harestad ok Goa ok Grødem under oppbygging 4) Tilrettelegging for positive aktiviteter i friminutt IKT Kvalitet på IKT - tilbudet er tilnærmet lik på skolene våre og organisering er best mulig tilpasset de rammevilkår og behov Elevråd og skolens personal har felles fokus på å skape gode friminuttsaktiviterer for å forhindre og forebygge mobbing og utestenging. Prosjektgruppe opprettet. Prosjektdirektiv utformes innen starten av mars. Se på dagens opplegg fordeler og ulemper med Godt i gang. Videreføres i 2011 ved at skolene blir emd på Trivselsprogrammet. Harestad og Goa februar Grødem august pga oppbygging/r enovasjon. Skolesjef Gjennomført og Prosjektgruppe. konkludert. P enger avsatt på budsjett

17 H: \ vpl \ vpl skole som skolene har dette. Alternative driftsformer fordeler og ulemper Utfordringer og behov i fremtiden Kostnader og rammer. for 2011 for å gjennomføre endringene. Innspill til rammesak i juni. Politisk sak november/desember. Hjem - skole samarbeid Kvalitet i alle ledd Meningsfulle arenaer som FAU og samarbeidsutvalg der viktige problemstillinger drøftes Gode foreldrekonferanser og tilbakemeldinger til foresatte i tråd med ny vurderingsforskrift Gode hjemmesider med relevant informasjon til foresatte og elever Kontaktlærerne har gode rutiner for informasjon og samarbeid med foresatte. Rektor Ok Ok Samme mal for hjemmesider i løpet av Jobbes kontinuerl ig med. Utfordrende å klare å informere om alle ting. SFO: 1) Respektprogrammet Samme opplegg som for skoledelen gjennomføres også her. 2) Godt samarbeid og god informasjonsflyt skole/sfo 3) Tilbud i SFO i tråd med de Egenvurderingsskjema og medar beidersamtaler. retningslinjer og målsettinger som er vedtatt for SFO 4) Leksehjelp for tr inn i tråd Organisering og planlegging skjer våren med statlige føringer Oppstart august. Må skje som et samarbeid skole/sfo. 5) God kommunikasjon med Daglig kontakt, samt foreldreundersøkelser. Rektorene Skolesjef og rektorer Ok Ok Gjennomført i tråd med planene. Evalueres v2011. Foreldreundersøkelse,

18 H: \ vpl \ vpl skole foresatte 6) Samarbeid med kulturskolen for at barn kan få tilbud i SFO - tiden 7) Samarbeid med Kultur for barn med behov for tilbud i juli. Voksenopplæring: Randaberg kommune overtar ansvar for deler av norskopplæring som Johannes opplæringssenter ha r i dag. Systemarbeid: Kvalitetssystemet skal fungere både som kontroll og utvikling av Randabergskolen Viser til politisk sak. Skolene videreformidler informasjon fra kulturskolen Skolene kart legger behov for et slikt tilbud og formidler dette videre til ansvarlig i kultur. Fra 1. mars vil vi tilby inntil 10 personer opplæring i norsk i regi av voksenopplæringen i kommunen. ere Det utarbeides informasjonsmateriell og rutiner rundt denne opplæringen. Opplegget evalueres og om det er ønskelig/mulig utvides. Kvalitetsystemet revideres både med hensyn til layout og oppjustering i forhold til gjeldende regelverk. Alle skjema gjenno mgås og kvalitetssikres. Ny rutiner implementeres i systemet og rutiner gjøres lettere tilgjengelig. Det utarbeides evalueringsskjema og egenmåling på ulike sentrale områder. Det gjennomføre samtale med skolene med fokus på utvalgte områder. Aktuelle områ der varierer de ulike årene. Det settes opp en plan for dette. dårlig svarprosent. OK? Sommertilbud for barn i juli gjennomført på Vistnestunet. Skolesjefen hadde noen få henvendelser fra foresatte (FAU- Harestad) i forhold til behov for åpen SFO i juli. Skolekontor/lærOK voksenopplærin gen Skolekontoret Rektorene OK Ingen formell evaluering men tilbakemeldingen er gode. Kommunen tar i bruk kvalitetslosen. Skole er pilot og alt er lagt over i Losen. Utrulling februar Ikke skjema og målinger men gjennomført kvalitetssamtaler der muntlig evaluering av ulike områder ble gjort. Tiltaksliste utarbeidet.

19 H: \ vpl \ vpl skole Rapportering skal være et utgangspunkt for kvalitetsheving. enkelte skole Prøve ut kvalitetsrapporteringsmalen utarbeidet av Udir. Skolesjefenfor den Skolene har sett på dett e men mener det ikke vil være fornuftig tidsbruk å gjøre dette. Tatt i bruk ved rapportering for Utviklingsmål for Randaberg kommune som kan måles Med utgangspunkt i tidligere formulerte utviklingsmål for Randabe rg skolen, utvikle nye, konkrete og målbare utviklingsmål. Ferdig høsten Skolekontoret Målene er ikke gjort noe med. De er overordnede og for så vidt greie. Viktig å ha tiltak som kan måles. Skolene har gode rutiner for sikring og ivaretakelse av aktuelle elevdata Kompetanseplan 1) Plan for skol eåret Gjennomgang av rutiner knyttet opp mot lovverk. Deltakere skolekonsulenter og dokumentsenteret Gjennomføres i tråd med oppsatte tiltak. Det rapporteres om gjennomføring av planen til HOL/kommunestyre før sommeren. Skolesjef og rektorer Arbeid satt i gang høst To utfordringer : Dokumentsenteret må ha en viktig rolle her og de har ikke hatt kapasitet enda. Kommer tilbake til dette våren behov for datasystem som koster penger. Ikke midler i prøver å få det inn i øk.plan for Gjennomført 2) Plan for Det utarbeides ny plan i tråd med satsingsområder i skolen. Det søkes midler via fylkesma nnen til å gjennomføre planen På god gang. Får mindre midler nå enn tidligere

20 H: \ vpl \ vpl skole Lærere informeres om og oppfordres til å ta videreutdanning både på UiS og via nettstudier. Planen skal til politisk behandling før sommeren fordi mye er øremerket vider e utdanning. Fordelingsmodellen her er slik at det koster kommunen store summer dersom det skal søkes om slike midler. Etterutdanning, her har vi fått , -. Det rekker ikke så langt når det skal dekke både kostnader ved stu diet og vikarer.

21 H: \ vpl \ vpl skole Skole 2011 RETNINGSMÅL kommuneplanen) Budsjettmessige forhold, jfr. budsj ett for 2011 (konkret opplisting) Rehabilitering Grødem skole. I 2010 var det o ppstart renovering av Grødem skole, inklusivt uteområdene kr Videreføres i kr Respekt. Kr var avsatt i Respekt går over to år og midlene som ikke ble brukt i 2010, kr , er sa tt på fond og brukes i Skoleskyss. Ø kning fra kr til kr Av dette er kr midler som er tilført skolebudsjettet. Kr er omfordelte midler. + kr , - Introbase, tilført kr Omdisponerte midler innen skoleområdet. Tilpasning, reduksjon skolene - kr Sammenslåing av IKT - systemene ved Harestad og Grødem skole + kr Samme layout og TILTAK/STRATEGIER (Noen tiltak vil være mer fremtredende på en skole enn på de andre) Arbeidet er godt i gang. Byggekomitemøter fortløpende. Faste sa marbeidsmøter skole og byggleder. Utfordringer som kommer opp blir fotløpende diskutert og konkludert i byggekomiteen. Brukes etter oppsatt plan. Kurs for alle i mai og september. Deltakere. Alle ansatte på skolene, PPT, tverrfaglig team. Og andre representanter fra BoF. Ordinær skoleskyss utført av Kolumbus, refusjon for elever som går på skole i andre kommuner og kostnader ved skyss til elever som hospiterer på videregående skoler. Øke kapasiteten på introbasen på grunn av flere elever. Over 90 % av skolebudsjettet e r lønnsmidler. Tilpasningen blir derfor, i stor grad, tatt ved færre lærertimer. Det medfører færre delingstimer og større grupper i enkelte fag. To tilsvarende system slås sammen til et system. Dette gjør systemene mindre sårbare og sikrer lik drift og utvikling på de to skolene ( Vår 2011 ) ANSVARLIG Byggekomiteen Skolesjef Rektorer Skolesjef. Grødem skole Rektorene Skolesjef IKT_ansvarlig på skolene GJENNOMFØRT

22 H: \ vpl \ vpl skole funksjonali tet på skolene sine Tas i forbindelse med sammenslåing av Grødem og Harestad Odin og rektorene. hjemmesider skole sine IT syst em. Skal være klar ved skolestart høsten Plattform for Randabergskolen: Elevene i Randaberg ha r god språkutvi kling, god leseutvikling og er flinke i grunnleggende ferdigheter Elevene i Randaber g ha r et inkluderende læringsmiljø med nulltoleranse for mobbing og utestengning Klassene blir ledet av tydelige voksne med sterk vektlegging på gode relasjoner mellom voksne og barn og i elevgruppen. Elevene i Randaberg oppleve r mestring etter sine forut setninger og skal oppleve aksept for at vi er ulike og arbeider i ulikt tempo /vanskegrad. Skolene i Randaberg ha r et godt og aktivt samarbeid med hj emmet om utviklingen til eleven. Personalet på skolene i Randaberg har god faglig kompetanse. Det legges vek t på kollegalæring og refleksjon over egen praksis for å kunne fremstå som et lærende fellesskap. Skolene i Randaberg har planer med satsingsområder og konkrete målsettinger. Tjenesteutvikling/satsningsområder. For å kunne stå støtt på plattformen til R andabergskolen har vi disse satsingsområdene for skolene våre: 1. Læringsutbytte 2. Læringsmiljø 3. Tilpassa opplæring 4. Hjem - skolesamarbeid 5. Kompetanseutvikling på alle områder. Satsingsområde ne skal være i tråd med verdiene i Randaberg kommune nær, åpen og aktiv. I alle v urderinger og tiltak som gjennomføres skal en stille seg spørsmål et om en opptrer i tråd med det som er sagt å være verdiene i kommunen. 1. Læringsutbytte Elevene i Randaberg har god språk - utvikling, god leseutvikling, god mate - matisk for ståelse og er flinke i grunnleggende ferdigheter. Skolesjef/Rektor Satse på begynneropplæring./tidlig innsats Små grupper/klasser de første årene. Styrkingstiltak settes inn straks en ser at det er behov for det. Elevene utvikler evnen sin til å lese for å forstå, analysere, reflektere og resonere. I matematikk bygge opp samlinger med læremidler, konkretiseringsmateriell og i debank. Elevene har god tilgang på PCer og bruker sin digitale kompetanse i

23 H: \ vpl \ vpl skole Elevene i Randaberg opplever mestring i forhold til sine forutsetninger og skal oppleve aksept for at mennesker er ulike og arbeider i ulikt tempo/med ulik vanskegrad skolearbeidet. Gjennomgang tferdig av kriterier for måloppnåelse med sikte på at vurdering og karaktersettin gjennomføres på så likt grunnlag som mulig i kommunen. Spesielt fokus på standpunktkarakterer som bør harmonisere med eksa mensresultater og karakterene på landsbasis. Spesielt fokus i 2011 på: Kroppsøvingsfaget Mat og helse Skolene har plan for hvilke tester og kartlegginger som skal gjøres på de ulike klassetrinn. frå 1. til 10. klassetrinn. Etter fra en samlet vurdering etter observasjon og kartlegging blir det satt inn tiltak der det er nød vendig ( Tidlig innsats). Tilpassing i de ulike fag skjer bl.a. gjennom kurs/gruppeopplæring i deler av fag/deler av året. I størst mulig grad skal opplæringen skje innenfor gruppens/klassens rammer. Skolesjef/rektor Rektor Elever som ikke har norsk som morsmål Introbasen videreutvikles i tråd med evaluering av ordningen så langt. Får en målrettet språkopplæring som Lærere som underviser i grunnleggende norsk får bedre kompetanse i dette gjør at de raskt kan inkluderes i norske faget. skoleklasser og samfunn Kartleggin g av elevenes språkkunnskaper gjennomføres og følges opp på alle skolene. 2: Læringsmiljø Elevene i Randaberg har et inkluderende Elevundersøkelsen og respektundersø kelsen gjennomføres og evalueres. læringsmiljø med nulltoleranse for Tiltak settes inn på de områdene der det er nødvendig. Dette blir etterspurt mobbing og utestengning og fulgt opp i den årlige kvalitetssamtalen. Trivselslederprogrammer gjennomføres på alle skolen e Nettregler og vettug bruk av sosiale medier er tema s om tas opp på alle skolene Personalet på skolene jobber med observasjon som metode med tanke på å avdekke mobbing. Klassene blir ledet av tydelige voksne R espektprogrammet videreføres og personalet kurses i følge oppsatt plan. Rektor/skolesjef Rektor Skolesjef/rektor

24 H: \ vpl \ vpl skole med sterk vektlegging på gode relasjoner Kollegaveiledning i det voksne miljø på skolene for å dele de gode mellom voksne og barn og i elevgruppen. eksemplene. Nyutdanna lærere for veiledning av erfarne lærere på egen skole. 3: Hjem/sko lesamarbeid Skolene i Randaberg har et godt og aktivt samarbeid med hjemmet om utviklingen til eleven 4: Kompetanseutvikling Personalet på skolene i Randaberg har god faglig kompetanse. Det legges vekt på kollegalæring og refleksjon over egen praksis for å kunne fremstå som et lærende fellesskap. Skolene i Randaberg har planer med satsingsområder og konkrete målsettinger. Alle skolene har et årshjul og /eller en plan for samarbeidet. Rektor/skolesjef Kontaktlærerne har gode rutiner for informasjon og samarbeid med hjemmet Skolene har hjemme sider med relevant informasjon til foresatte Alle skolens ansatte skal ha en kursdag med tema hjem/skole samarbeid ( Respekt ) Nettverk for asberger/autisme har foreldresamarbeid som tema. Alle skolene vurderer muligheten for å ha sms - meldingssystem til al le foresatte. Skolesjef Kompetanse plan lages i samarbeid mellom utdanningsforbundet, rektorene og skolesjefen. Kompetansetiltakene skjer på bakgrunn av resultat av kompetansekartlegging og satsingsområdene. Rammevilkårene for de som tar videreutdanning tilstrebes å legge til rette i tråd m ed nasjonale føringer og lokale behov. Hovedlærere i norsk, matematikk og engelsk på u - trinnet får utvide t ansvar for sine respektive fag. Alle skolene utarbeider sine pedagogiske handlingsplaner der Rektor satsingsområdene blir beskrevet. Disse planene konkretiserer de satsingsområdene som er beskrevet i denne planen. Planene lages på den enkelte skole men de skal inneholde de samme elementene på alle skolene. Mal for planen e for 2011/2012 avgjøres før sommeren 2011 Skolesjef

25 PS 23/11 11/876 OPPFØLGING AV BRUKERUNDERSØKELSE - TJENESTEANALYSE

26 T j enesteanalyse f or Helse - og omsorgst j enest en i Randaberg kommune

27 Innh o ldsliste 1 Innledning Bakgrunn om kommunen og t jenesten Bakgrunn for analysen Hva kommer senere i analysen Ressursanalyse Ressursinnsats Dekningsgrad Produktivitet Oppsummering av ressursanalysen Kvalitetsanalyse Resultat fra brukarundersøkelsen Andre kvalitetsindikatorer Oppsummering av kvalitetsan alysen Medarbeidere i tjenesten Sykefravær Kom petanse Medarbeidertilfredshet Oppsummering medarbeidere Vurdering av resultateffektivitet Mål og forbedringstiltak Tj enesteanalyse for Pleie - og omsorgstjenesten i Randaberg kommune Desember

28 1 Innle dn ing 1.1 Bakgrunn om kommunen og tjenesten Randab erg kommune er en geografisk liten kystkommune ved Stavanger. Kommunen er 24 km2 og har ca innbyggere. Kommunen har god økonomi, har en godt utbygd hjemmetjeneste og 21 plasser på sykehjem fordelt på 7 langtidsplasser og 13 korttidsplasser. Omsorgsp i boliger og at sykehjemmet har korttidsplasser. Kommunen har en ung befolkning der 2,4% er over 80 år (2009). Andelen eldre >80 år vil øke fram mot Bakgrunn for analys en Randaberg kommune har i flere år sett at det har vært behov for en brukerundersøkelse. Resultatet gir oss et grunnlag for å arbeide med utformingen av tjenestetilbudet i årene som kommer. Svarene ses i sammen heng Helsetilsynets systemgjennomgang av tjenesten våren fra 1.3 Hva kommer senere i analysen Tjenesteanalysen vil gå inn på disse områdene: Kapittel 2 inneholder en ressursanalyse hvor vi ser på regnskapstallene og sammenlikner disse med Kostratallene og Iplos statistikken. I kapittel 3 gjennomgås brukerundersøkelse n. Kapittel 4 tar for seg medarbeiderne som utfører tjenesten. Vi ser på resultatene fra medarbeiderundersøkelsen, nærværet og kompetanse n. I kapittel 5 tar vi en vurdering av resultateffe ktiviteten. Er det en sammenheng mellom innsatsfaktore r og resultat? e? Til slutt setter vi i kapittel 6 opp mål og forbedringstiltak ut ifra det vi har kommet frem til i vår vurdering av resultateffektiviteten. 2. Ressursanalyse Tj enesteanalyse for Pleie - og omsorgstjenesten i Randaberg kommune Desember

29 200 Pleie og omsorg Status Gjennomsnitt alle kommuner unntatt Oslo = 100 Randa - berg AKUO Netto utg PLO pr innb 67 år + Ressursinnsats Dekningsgrad Produktivitet Netto utg hjemmetj, pr innb Netto utg institusjon pr innb 80 år + Andel innb 0-66 år som mottar tjenester Andel innb år som mottar tjenester Andel innb 80 år + som mottar tjenester Korr bto driftsutg pr mottaker PLO - tj Korr bto driftsutg pr mottaker hjemmetj Korr bto driftsutg pr komm inst - plass Figur 1 Profilene viser Blå søyler er kommunens tall sett i forhold til tall for landet unntatt O slo (AKUO = Alle kommuner unntat Oslo). En kommune som f.eks har 90 på første søyle har en ressursbruk (prioritering) til plo samlet sett som ligger 10 % lavere enn landet, fremstilt som kroner pr innbygger over 67 år. De tre første søylene viser ressursbruk (kr pr innb). De tre neste s øylene viser dekningsgrader (% av innb som mottar tjenester), og de tre siste viser produktivitet/enhetskostnader (kr pr mottaker/plass). Rød linje som viser AKUO, som altså er 100 % for alle indikatorer Turkise punkter som viser høyeste verdi i nettverket Gule punkter som viser laveste verdi i nettverket 2.1 Ressursinnsats Randaberg kommune er en kommune som ligger over lands gjennomsnitt målt i netto driftsutgifter, pleie og omsorg pr innbygger 67 år og over. Figur 1 viser at nettoutgiftene for hjemm etjenesten pr innbygger er over landsgjennomsnitt, mens nettoutgifter i institusjon pr innbygger over 80 år+ er lavere. Prioritering av institusjonstjenester ligger lavere enn land sgjennomsnittet, mens Randaberg kommune prioriterer hjem metjenesten høyere enn snittet. Dette er i tråd med satsingen i vår helse og omsorgsplan, Aktiv omsorg 2020, der vi skal gi botilbud i omsorgsboliger med heldøgns omsorg gitt som hjemmetjeneste. 2.2 Dekningsgrad Figur 1 viser at vi har færre innbyggere som mottar tjeneste r i aldersgruppen enn landsgjennomsnittet. Tj enesteanalyse for Pleie - og omsorgstjenesten i Randaberg kommune Desember

30 For dekningsgrader viser tabellen i figur 2 at Randaberg kommune har færre plasser i institusjon i p rosent av innbyggere over 80 år enn landsgjennomsnittet. 2.3 Produktivitet 100 Mottakere av hjemmetjenester, aldersfordeling ,4 17,9 27,2 14,5 60,3 45,1 30,8 14,2 49,4 46,9 50,4 42, ,4 16,0 21,6 16,8 23, ,6 58,3 22,2 37,4 55,0 34,6 31,4 32,8 33, ,5 0 Sola Randa - berg Suldal Kvam Fusa Fjell Hylle - stad Ask - voll Vågs - øy Selje Land eks Oslo Andel 0-66 år av alle mottakere av hjemmetjenester Andel år av alle mottakere av hjemmetjenester Andel 80 år og eldre av alle mottakere av hjemmetjenester Fi gur 2 Randaberg kommun mottaker av plo tjenester og pr. mottaker av hjemmetjenester. I Randaberg kommune mottar 1, 8 % av innbygger e 0-66 år hjemmetjenester. Dette utgjør 58,3% av alle som mottar hjemme tjeneste. 15,6 % av mottakere av hjemmetjenester 0-66 år har omfattende bistandsbehov. 2.4 Oppsummering av ressursanalysen Randaberg kommune har en god t utbygget hjemmetjeneste. Dette gjelder både ute på bygda og i omsorgsboliger. Selv om dekningsgrade n på syke hjem er lavere enn landsgjennomsnittet, har det ikke vært ventelister på sykehjem met. Det er h eller ikke blitt betalt døgnbøter til SuS for utskrivningsklare pasienter i Vi har en godt utbygget rehabiliteringsavdeling. Sykehjemmet blir i dag i stor grad drevet etter intensjonen i planen Aktiv omsorg. Det vil si, aktiv behandling, rehabilitering og palliasjon. Ferdigbehandlete pasienter utskrives til hjemmet eller til bolig med heldøgns omsorg. Det kan synes som om at innslagspunktet for hjel p i hjemmetjenesten ligger høyere i Randaberg Kommune enn i nettverket, men at brukerne får mye hjelp når de først får hjelp. Tj enesteanalyse for Pleie - og omsorgstjenesten i Randaberg kommune Desember

FORVALTNINGSREVISJON AV PLEIE OG OMSORG

FORVALTNINGSREVISJON AV PLEIE OG OMSORG FORVALTNINGSREVISJON AV PLEIE OG OMSORG RANDABERG KOMMUNE AUGUST 2011 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

Tilstandsrapport for Randabergskolen 2014

Tilstandsrapport for Randabergskolen 2014 Tilstandsrapport for skolen 2014 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr 31 (2007-2008) fremgår

Detaljer

Målselv kommune Årsmelding 2014 MÅLSELV KOMMUNE ÅRSMELDING 2014. Vedtatt i Målselv kommunestyre 25.06.15, sak 69/15, 1

Målselv kommune Årsmelding 2014 MÅLSELV KOMMUNE ÅRSMELDING 2014. Vedtatt i Målselv kommunestyre 25.06.15, sak 69/15, 1 MÅLSELV KOMMUNE ÅRSMELDING 2014 Vedtatt i Målselv kommunestyre 25.06.15, sak 69/15, 1 INNHOLD RÅDMANNENS FORORD... 4 MEDARBEIDERE OG ORGANISASJON... 5 ANTALL ÅRSVERK 2012-2014... 5 NÆRVÆRSUTVIKLING...

Detaljer

Tilstandsrapport for Randabergskolen 2012

Tilstandsrapport for Randabergskolen 2012 Tilstandsrapport for Randabergskolen 2012 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr 31 (2007-2008)

Detaljer

Omdømmearbeid i Frogn kommune

Omdømmearbeid i Frogn kommune Omdømmearbeid i Frogn kommune Omdømme - omgivelsenes oppfatning av en organisasjon over tid En virksomhet kan ha en identitet, den kan muligvis konstruere et image, men omdømme er noe en gjør seg fortjent

Detaljer

Tilstandsrapport for Ryggeskolen 2013/2014

Tilstandsrapport for Ryggeskolen 2013/2014 Tilstandsrapport for Ryggeskolen 2013/2014 Rygge,juni 2014 Innhold 0. Innledning side 3 1. Elever side 6 1.1 Elever/grunnlagsdata 1.2. Spesialundervisning og tidlig innsats 1.3 Veien videre- hovedmål 1,delmål

Detaljer

Et løft i Nes-skolen. Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018. Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune

Et løft i Nes-skolen. Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018. Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune Et løft i Nes-skolen Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018 Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune Kapt. 1: Innledning Innhold INNHOLD... 2 1. INNLEDNING... 3 1.1 FØRENDE PRINSIPPER FOR

Detaljer

Gjerdrum kommune Rådmannens forslag til Budsjett 2015 Økonomiplan 2016 2021

Gjerdrum kommune Rådmannens forslag til Budsjett 2015 Økonomiplan 2016 2021 Gjerdrum kommune Rådmannens forslag til Budsjett 2015 Økonomiplan 2016 2021 Innholdsfortegnelse Gjerdrum kommune 1 Budsjett 2015 1 Rådmannens kommentarer 1 2. Overordnet del 3 2.1Gjerdrum kommunes organisering

Detaljer

6.2.7 Helse og omsorg... 48 6.2.4 Plan og samfunn... 49 6.2.5 Ansvar 170 overordnet økonomi... 50 6.3 Finans... 50 6.3.1 Nøkkeltall for finansiell

6.2.7 Helse og omsorg... 48 6.2.4 Plan og samfunn... 49 6.2.5 Ansvar 170 overordnet økonomi... 50 6.3 Finans... 50 6.3.1 Nøkkeltall for finansiell ÅRSMELDING 2013 Innhold 1 Rådmannens innledning... 4 2 Mål og resultater... 7 2.1 Kommentar til måloppnåelsen... 14 3 Kommunen som organisasjon... 18 4 Områdene... 22 4.1 Sentral stab... 22 4.2 Oppvekst

Detaljer

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Hovedområder og indikatorer... 6 2.1. Elever og undervisningspersonale... 6 2.1.1. Antall elever og

Detaljer

Kvalitetsmelding 2011 Barnehage og skole

Kvalitetsmelding 2011 Barnehage og skole Kvalitetsmelding 2011 Barnehage og skole Behandlet i Mandal bystyre 26.5.2011 (j.nr.: 2010/731) Innhold Sammendrag... 3 Innledning... 4 Struktur og innhold... 4 Dokumentasjon og kilder... 5 Økonomi...

Detaljer

Kostnader og kvalitet på tjenester ved Bamble sykehjem

Kostnader og kvalitet på tjenester ved Bamble sykehjem Kostnader og kvalitet på tjenester ved Bamble sykehjem - Bamble kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 714017 2009 Innholdsfortegnelse Sammendrag...iii 1 Innledning...1 1.1 Avgrensing...1 2 Metode

Detaljer

Strategisk helse- og omsorgsplan 2015-2025

Strategisk helse- og omsorgsplan 2015-2025 2015-2025 Sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Side 2 Strategisk helse- og omsorgsplan Forord Strategisk helse og omsorgs plan med delplaner for 2015-2025 erstatter omsorgsplan 2010-2019 og er den

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR KOMMUNALE BARNEHAGER SKOLER ÅS KOMMUNE

TILSTANDSRAPPORT FOR KOMMUNALE BARNEHAGER SKOLER ÅS KOMMUNE TILSTANDSRAPPORT FOR KOMMUNALE BARNEHAGER OG SKOLER I ÅS KOMMUNE 2012 Innholdsfortegnelse 1 Tilstandsrapport 2012 for Ås kommune, kvalitet i barnehage og skole... 4 1.1 Innledning barnehage... 4 1.2 Innledning

Detaljer

Sak 10/534. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2009/10

Sak 10/534. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2009/10 Sak 10/534 Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Innledning... 5 3. Målsettinger... 5 3.1. Kommunens visjon og hovedmål... 6 3.2. Utviklingsmål... 6 3.3. Forslag

Detaljer

ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER

ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER 11. 7. 2014 LØTEN KOMMUNE ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER Revidering av strategiplan 2013-2015 Innholdsfortegnelse 1.1 Forord... 3 1.2 Innledning... 4 1.3 Skolenes kapasitet

Detaljer

4. Tjenesteområdene status og mål

4. Tjenesteområdene status og mål 4. 4.1 Innledning I dette kapitlet gjennomgås status og utviklingstrekk 2007-2011, samfunnsutvikling og prognoser for 2012-2015, samt målsetninger og strategier for tjenestene. Befolkningsutviklingen har

Detaljer

www.ro.no Arbeidsdokument fra RO desember 2014 RO Værnesgata 17, 7503 Stjørdal Sentralbord: 74 83 97 99

www.ro.no Arbeidsdokument fra RO desember 2014 RO Værnesgata 17, 7503 Stjørdal Sentralbord: 74 83 97 99 Kartlegging av dagens status innenfor pleie- og omsorgstjenesten i Agdenes kommune med mål om en framtidig bærekraftig omsorgstjeneste "Vi skal bli best på pleie- og omsorgstjenester" Arbeidsdokument fra

Detaljer

KOMMUNESTYREMELDING skole

KOMMUNESTYREMELDING skole KOMMUNESTYREMELDING skole Februar 2013 Versjon februar 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENDRAG... 3 2. INNLEDNING... 3 2.1 BAKGRUNN... 3 2.2 OPPDRAG... 3 2.3 TOLKING AV OPPDRAGET... 4 2.4 MÅL... 4 3. STATUS

Detaljer

ØKONOMI OG AKTIVITETSRAPPORT 2012

ØKONOMI OG AKTIVITETSRAPPORT 2012 ØKONOMI OG AKTIVITETSRAPPORT 2012 2. tertial 2012 Administrasjonens forslag 1 Innholdsfortegnelse Overordna styringskort side 3 Nærvær side 4 Bruk av overtid side 4 Oppsummering økonomi Planområde 1 Administrative

Detaljer

Tilpasset opplæring. Forvaltningsrevisjon - Larvik kommune 2014 :: 709 015

Tilpasset opplæring. Forvaltningsrevisjon - Larvik kommune 2014 :: 709 015 Tilpasset opplæring Forvaltningsrevisjon - Larvik kommune 2014 :: 709 015 Innhold Sammendrag... iii 1 Innledning... 5 1.1 Kontrollutvalgets bestilling... 5 1.2 Problemstillinger og revisjonskriterier...

Detaljer

1 Innledning. 2 Sammendrag

1 Innledning. 2 Sammendrag Helse- og omsorgsplan 2012-2015 Rullering 2012 Innholdsliste 1 Innledning...3 2 Sammendrag...3 3 Temaplaner som en del av styringssystemet...6 4 Sentrale dokumenter...6 Kapittel 5 Nøkkeltall fra KOSTRA...6

Detaljer

Sandnes - i sentrum for framtiden MODIG. Kvalitetsplan for Sandnes-skolen 2011-2014 SANDNES KOMMUNE

Sandnes - i sentrum for framtiden MODIG. Kvalitetsplan for Sandnes-skolen 2011-2014 SANDNES KOMMUNE MODIG Kvalitetsplan for Sandnes-skolen 2011-2014 Sandnes - i sentrum for framtiden SANDNES KOMMUNE Innholdsfortegnelse Innledning...3 Kapittel 1 Kvalitet i Sandnes-skolen.6 Kapittel 2 Tilpasset opplæring

Detaljer

Sak 12/90. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2011/12

Sak 12/90. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2011/12 Sak 12/90 Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Innledning... 5 3. Målsettinger... 5 3.1. Nasjonale målsettinger... 5 3.2. Kommunens visjon og hovedmål... 6 3.3.

Detaljer

Revisjonsrapport fra prosjektet

Revisjonsrapport fra prosjektet Innlandet Revisjon IKS Rapport nr 15-2009 Revisjonsrapport fra prosjektet Kvalitet i skolen. Hvordan arbeider kommunen og skolene i forhold til å oppnå gode læringsresultater? For kontrollutvalget i Nord-Fron

Detaljer

Årsrapport 2014 Arendal kommune 2015

Årsrapport 2014 Arendal kommune 2015 Innhold: ÅRSRAPPORT INNLEDNING... 3 1. FOLKETALL OG BEFOLKNINGSSAMMENSETNING... 5 2. ARBEIDSGIVERSTRATEGI... 7 3. KUNNSKAPSSAMFUNNET... 15 4. HELSE OG LEVEKÅR... 26 5. KULTUR OG SAMFUNNSUTVIKLING... 40

Detaljer

Ringsaker videregående skole. Årsmelding for skoleåret 2012/2013

Ringsaker videregående skole. Årsmelding for skoleåret 2012/2013 Ringsaker videregående skole Årsmelding for skoleåret 2012/2013 30. august 2013 Årsmelding 2012-2013: Ringsaker videregående skole Innhold: 1. GRUNNDATA FOR SKOLEN... 4 VIRKSOMHETSDATA... 4 ELEVENES FORUTSETNINGER...

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN

FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN GJESDAL KOMMUNE FEBRUAR 2014 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

Tilstandsrapport 2010 for Bærum kommune, kvalitet i barnehage og skole

Tilstandsrapport 2010 for Bærum kommune, kvalitet i barnehage og skole Tilstandsrapport 2010 Bildene som ble brukt i Stortingsmelding 31, Kvalitet i skolen er laget av elever ved Løkeberg skole, Bærum Tilstandsrapport 2010 for Bærum kommune, kvalitet i barnehage og skole

Detaljer

MÅLSELV KOMMUNE ÅRSMELDING 2013

MÅLSELV KOMMUNE ÅRSMELDING 2013 MÅLSELV KOMMUNE ÅRSMELDING 2013 INNHOLD RÅDMANNENS FORORD... 2 MEDARBEIDERE OG ORGANISASJON... 3 ANTALL ÅRSVERK I 2012 OG 2013... 3 SYKEFRAVÆRSUTVIKLING... 3 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) OG IA... 4

Detaljer