VEDLEGG. Utvalg: Hovedutvalg for oppvekst og levekår Dato: Møtested: Kommunestyresalen Tid: SAKSLISTE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VEDLEGG. Utvalg: Hovedutvalg for oppvekst og levekår Dato: 11.05.2011 Møtested: Kommunestyresalen Tid: 18.00 SAKSLISTE"

Transkript

1 VEDLEGG Utvalg: Hovedutvalg for oppvekst og levekår Dato: Møtested: Kommunestyresalen Tid: SAKSLISTE Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel PS 20/11 11/953 ÅRSMELDING 2010 Sidenr. Eget hefte PS 21/11 11/861 KOMPETANSEPLAN FOR SKOLENE PS 22/11 11/860 VIRKSOMHETSPLAN FOR SKOLENE I RANDABERG 2011 PS 23/11 11/876 OPPFØLGING AV BRUKERUNDERSØKELSE - TJENESTEANALYSE PS 24/11 11/354 ORIENTERING OM BRUKERUNDERSØKELSEN I BARNEHAGENE 2011 PS 25/11 10/385 ORIENTERING OM GJENNOMFØRT PROSJEKT - TIDLIG INNSATS - BARNEHAGE

2

3 PS 21/11 11/861 KOMPETANS EPLAN FOR SKOLENE

4

5

6

7

8

9 PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING, SKOLEÅRET 2011/2012 TIDSPUNKT HVEM DELTAR Videreutdanning Oppstart vår 5 engelsklærere tr Oppstart høst 2011 Oppstart høst 2011 Etterutdanning Oppstart høst 2011 Oppstart høst 2011 Vår 2012 Høst 2011 Andre aktiviteter 2.mai sept lærer i matematikk 3 lærere som underv i GNO Spes.ped.vei - ledere TEMA Engelsk didaktikk 15 stp Matematikk 30 stp Norsk som andrespråk 10 stp Tilpassa opplæring i aktuelle fag Norsklærere Les/skriv Matematikk vansker Lesing i alle fag Skoleledelse Analysekom petanse Lærere som Grunnkurs i underviser i GNO faget Matematikklærere og spespedveiledere Alle lærerne på skolene SFOpersonale Ernæring og kosthold 3 skoler-alle RESPEKT Skole-hjem 3 skoler-alle RESPEKT Emosjonelle vansker KOSTNAD Randaberg ANSVARLIG (studieavg. UIS/Marianne pr pers) Univ i Bergen ( studieavg pr.pers) Kursutgifter/ vikar/ hospitering pr pers UiS el. Agder UIS/Marianne 2 dg Olav Lunde/ Marianne UiS/rektorene SAMARB. MED ANDRE UiS-Pluss m/tilbud til andre kommuner UiS-Pluss m/tilbud til andre kommuner UiS/Marianne Tilbud til andre kommuner 3 dg UiS Grønn landsby * SAF/Marianne BoF * SAF/Marianne BoF

10 *) Finansiert fra tidligere tildelte midler. Ubrukte midler fra etterutdanningspotten : Analysekompetanse: Tildelt kr i 2010 Matematikkvansker: Tildelt kr i 2010 Søknader i forhold til neste skoleår: Det søkes kompetansemidler i forhold til: Videreutdanning Egenandel Omsøkte midler Tot kostnader Engelsk 1.-4.tr kr studieavgift Matematikk kr Norsk som andrespråk kr studieavgift ,- Etterutdanning For spes.ped.veiledere: Veiledning og kompetanseutvikling i forhold tilpassa opplæring i kjernefag Norsk Matematikk , Lesing i alle fag , ,- Grunnkurs i GNO for alle , ,- som underviser i faget Norskkurs for lærere , , ,- 10-trinn Ernæring og kosthold , Tiltak som er finansierte og skal gjennomføres skoleåret : Respekt avtale med SAF ( ) kr ,- Respekt arrangement kr ,- Matematikkvansker kr ,- Analysekompetanse kr ,-

11 PS 22/11 11/860 VIRKSOMHETSPLAN FOR SKOLENE I RANDABERG 2011

12 H: \ vpl \ vpl skole Skole 2010 RETNINGSMÅL kommuneplanen) Budsjettmessige forhold, jfr. budsj ett for 2010 (konkret opplisting) Oppstart renovering av Grødem skole, inklusivt uteområdene kr Kompetanseplan for undervisningspersonalet kr TILTAK/STRATEGIER (Noen tiltak vil være mer fremtredende på en skole enn på de andre) Detaljplanlegging vår. Planlagt oppstart oktober. Må sees i sammenheng med den økonomiske situasjonen i kommunen. Oppstart og gjennomføring av respektprogrammet på alle skolene i kommunen. Oppstart februar Faglig ansvarlig: SAF. Deltakere. Alle ansatte på skolene, PPT og tverrfaglig team. ANSVARLIG GJENNOMFØRT Byggekomiteen Arbeidet er i god gang. Godt samarbeid mellom byggeledelse og skole Skolesjef Rektorer Gjennomført 3 kursdager for skolene. Barnehagene med på den siste. Fellestid på skolene blir også brukt. Fortsetter i uketimer gratis leksehjelp på klassetrinn Skoletiden utvides med 1 uketime på trinnet. Budsjett høst 2010: kr Våren brukes til å planlegge leksehjelp. Innhold, organisering drøftes og vedtas våren Oppstar tilbudet august Planlegging vår, klassetrinn og fag Oppstart august Skolesjef og rektorer Planlegging og oppstart som tenkt. Stadig tema på rektormøte. Evalueres i februar 2011 for å se på om det bør gjøres endringer for Veiledning til elevene Kr , - Elever får veiledning fra lærer i forhold til kompetansemålene i fag på ak tuelt klassetrinn. I samsvar med ny vurderingsforskrift Rektorene Gjennomført som planlagt. Litt usikkert hvordan vi klarer å fortsette dette i 2011 med reduserte rammer.

13 H: \ vpl \ vpl skole Tjenesteutvikling/satsningsområder. (Tiltak må ses i sammenheng med kommuneplanen ) Læringsutbytte: 1. Skolene i Randaberg har personale god kompetanse Det foretas kompetansekartlegging på skolene i forhold til gjeldende kompetansekrav, spesielt på ungdomstrinn et Personalet på skolene tilbys relevante kurs og etterutdanningstilbud i tråd med kompetanseplan og i forhold til økonomi. Skolesjef Rektor Kompetansekartlegging viser at lærere på u - trinnet ikke har nok formell kompeta nse i forhold til nye lovkrav. Det er tilbud om kurs men to utfordringer: Vikarer Tilrettelegging og rammevilkår 2. Hovedlærere i norsk/matematikk og engelsk på ungdomstrinnet Videreutvikle modellen for fagansvarlige i basisfagene på u - trinnet. - Evaluere ordningen før sommeren - Skriftliggjøre rutiner og ansvarsoppgaver Rektor Fungerer godt. Lagt som funksjon i lokale forhandlinger. Må videreutvikles vår Oppfølging av nyutdanna lærere Nyutdanna lærere får veiledning fra veiledere på egen skole og fra UiS Godt system for dette, flinke veiledere. 4. Standpunktkarakterene til elevene i Randaberg ska l opp til et nivå som er like høyt eller høyere enn eksamens - Karakterene i skriftlige fag. Karakterene i andre fag skal opp med 0,2 I snitt. Gjennomgå vurderingskriteriene som brukes i Randaberg og justere praktisering i tråd med det som er gjeldende i Rogaland/landsgjennomsnittet. Skolesjef Går rett vei her. Enkelte fag må jobbes spesielt emd, for eksempel kroppsøving. Blir gjennomført vår 2011.

14 H: \ vpl \ vpl skole 5. Forbedre resultat på nasjonale prøver, spesielt engelsk på 5. trinn 6. Videreutvi kle arbeidsplaner som har klare læringsmål og gir elever utfordring i tråd med evner og forutsetninger Gjennomføre vide reutdanning av lærere som underviser i engelsk på 1. til 4. trinn ( 15 studiepoeng) Erfaringsdeling i personalene. Sette seg inn i de forventningene som ligger i de nasjonale prøvene. Ha større fokus på læringstrykk og grunnleggende ferdigheter fra tr inn. Bruke tilgjengelig informasjon fra tidligere prøver for å forbedre læringsresultatene. Ha fokus på det som ser ut til å virke og videreføre det. Jobbe langsiktig for å få en utvikling over tid. Det lages felles maler og det jobbes med felles struktur på arbeidsplaner og lekseplaner på hver skole. Alle planer legges tilgjengelig for foresatte på skolens hjemmeside Rektor 13 lærere startet opp med engelsk. 8 lærere har tatt 15 studiepoeng. Tilbud om å fortsette vår Resultat fra 2010 viser forbedrede resultater på de fles te fag. Stort fokus og gode prosesser på skolene. Svært lav fritaksprosent gjør at dette er gode resultat. OK, gjennomført. 7. Elevene utfordres og veiledes for å utvikle sine evner og bruke sine forutsetninger. Elevsamtaler med fokus på elevenes læringsutbytte utvikles videre ved at det skjer en erfaringsutveksling på trinn og at ledelsen følger op p 2 g pr. år. Er godt i gang. Vil fra neste skoleår være en del av den daglige driften. 8. Elever med spesielle behov skal ha et kvalitativt godt til bud. IOP - er har klare og målbare mål og utvikling dokumenteres i halvårsrapporter ( kontinuerlig prosess) Det tilbys kompetanseheving i forhold til spesielle utfordringer. Eksempel på dette er nettverk for asberger/autisme. PPT er viktig ressu rs i arbeidet med kompetanseheving. Det tilbys alternative opplæringsarenaer dersom det er vur dert å være nyttig for eleven (for eksempel Vistnestunet ) Det har ikke vært jobbet spesifikt med dette. Overfø res til Gjennomført og videreføres. På grunn av tilsyn har en måttet jobbe med system og formaliteter rundt dette

15 H: \ vpl \ vpl skole 9. Barn av flyktninger og arbeidsinnvandrere skal lære seg raskt norsk og ha godt utbytte av skoletilbudet i Randaberg kommune Introbasen videreutvikles og tilpasses de behov som til en hver tid er. Elevene testes fortløpende slik at en har oversikt over kompetansen til den enkelte elev. Morsmål brukes som middel for å lære norsk. tema. Det oppleves som en begrensing i mulighetene for å bruke slike arenaer. Kommet godt i gang. Videreføres og videreutvikles. Settes mer penger til dette i Politisk sak vår 2011 med evaluering av opplegget.

16 H: \ vpl \ vpl skole Læringsmiljø 1) Elevene i Randaberg har et trivelig læringsmiljø som bidrar til utvikling og vekst. Den systematiske kartlegging av læringsmiljø gjennom elevundersøkelser, forelderundersøkelser og lærerundersøkelser fortsettes. Hver skole utformer egne rutiner for oppfølging av unde rsøkelsene. Rektor Gjennomføres i tråd med oppsatt pl an. Må sees i sammenheng med Respekt. ) Alle i skolesamfunnet viser respekt for hverandre og alle voksn e og barn skal oppleve at det som en er blitt enige om blir fulgt opp av alle elever, lærere og foreldre Alle skolene i Randaberg er Respektskoler fra 17. august. Personalet i skole og SFO kurses og programmet skal forankres og implementeres i løpet av 2 år. Spørreundersøkelser for klassetrinn og for lærere gjennomføres før programmet inn føres og underveis i arbeidet. Første gang i uke 16 i Gjennomføre som planlagt 3) Elevkantine for elevene på ungdomstrinnet Harestad skole har elevkantine, Goa har elevkantine fra august Grødem får elevkantine når skolen er utbygd. Skolene utarbeider modeller for organisering og bemanning av elevkantiner. Elevene involveres i arbeidet og det forsøkes å få til en form for elevbedrift knyttet til dette arbeidet. Det vurderes også muligheten for at kantina kan være et sosialpedagogisk tiltak. Harestad ok Goa ok Grødem under oppbygging 4) Tilrettelegging for positive aktiviteter i friminutt IKT Kvalitet på IKT - tilbudet er tilnærmet lik på skolene våre og organisering er best mulig tilpasset de rammevilkår og behov Elevråd og skolens personal har felles fokus på å skape gode friminuttsaktiviterer for å forhindre og forebygge mobbing og utestenging. Prosjektgruppe opprettet. Prosjektdirektiv utformes innen starten av mars. Se på dagens opplegg fordeler og ulemper med Godt i gang. Videreføres i 2011 ved at skolene blir emd på Trivselsprogrammet. Harestad og Goa februar Grødem august pga oppbygging/r enovasjon. Skolesjef Gjennomført og Prosjektgruppe. konkludert. P enger avsatt på budsjett

17 H: \ vpl \ vpl skole som skolene har dette. Alternative driftsformer fordeler og ulemper Utfordringer og behov i fremtiden Kostnader og rammer. for 2011 for å gjennomføre endringene. Innspill til rammesak i juni. Politisk sak november/desember. Hjem - skole samarbeid Kvalitet i alle ledd Meningsfulle arenaer som FAU og samarbeidsutvalg der viktige problemstillinger drøftes Gode foreldrekonferanser og tilbakemeldinger til foresatte i tråd med ny vurderingsforskrift Gode hjemmesider med relevant informasjon til foresatte og elever Kontaktlærerne har gode rutiner for informasjon og samarbeid med foresatte. Rektor Ok Ok Samme mal for hjemmesider i løpet av Jobbes kontinuerl ig med. Utfordrende å klare å informere om alle ting. SFO: 1) Respektprogrammet Samme opplegg som for skoledelen gjennomføres også her. 2) Godt samarbeid og god informasjonsflyt skole/sfo 3) Tilbud i SFO i tråd med de Egenvurderingsskjema og medar beidersamtaler. retningslinjer og målsettinger som er vedtatt for SFO 4) Leksehjelp for tr inn i tråd Organisering og planlegging skjer våren med statlige føringer Oppstart august. Må skje som et samarbeid skole/sfo. 5) God kommunikasjon med Daglig kontakt, samt foreldreundersøkelser. Rektorene Skolesjef og rektorer Ok Ok Gjennomført i tråd med planene. Evalueres v2011. Foreldreundersøkelse,

18 H: \ vpl \ vpl skole foresatte 6) Samarbeid med kulturskolen for at barn kan få tilbud i SFO - tiden 7) Samarbeid med Kultur for barn med behov for tilbud i juli. Voksenopplæring: Randaberg kommune overtar ansvar for deler av norskopplæring som Johannes opplæringssenter ha r i dag. Systemarbeid: Kvalitetssystemet skal fungere både som kontroll og utvikling av Randabergskolen Viser til politisk sak. Skolene videreformidler informasjon fra kulturskolen Skolene kart legger behov for et slikt tilbud og formidler dette videre til ansvarlig i kultur. Fra 1. mars vil vi tilby inntil 10 personer opplæring i norsk i regi av voksenopplæringen i kommunen. ere Det utarbeides informasjonsmateriell og rutiner rundt denne opplæringen. Opplegget evalueres og om det er ønskelig/mulig utvides. Kvalitetsystemet revideres både med hensyn til layout og oppjustering i forhold til gjeldende regelverk. Alle skjema gjenno mgås og kvalitetssikres. Ny rutiner implementeres i systemet og rutiner gjøres lettere tilgjengelig. Det utarbeides evalueringsskjema og egenmåling på ulike sentrale områder. Det gjennomføre samtale med skolene med fokus på utvalgte områder. Aktuelle områ der varierer de ulike årene. Det settes opp en plan for dette. dårlig svarprosent. OK? Sommertilbud for barn i juli gjennomført på Vistnestunet. Skolesjefen hadde noen få henvendelser fra foresatte (FAU- Harestad) i forhold til behov for åpen SFO i juli. Skolekontor/lærOK voksenopplærin gen Skolekontoret Rektorene OK Ingen formell evaluering men tilbakemeldingen er gode. Kommunen tar i bruk kvalitetslosen. Skole er pilot og alt er lagt over i Losen. Utrulling februar Ikke skjema og målinger men gjennomført kvalitetssamtaler der muntlig evaluering av ulike områder ble gjort. Tiltaksliste utarbeidet.

19 H: \ vpl \ vpl skole Rapportering skal være et utgangspunkt for kvalitetsheving. enkelte skole Prøve ut kvalitetsrapporteringsmalen utarbeidet av Udir. Skolesjefenfor den Skolene har sett på dett e men mener det ikke vil være fornuftig tidsbruk å gjøre dette. Tatt i bruk ved rapportering for Utviklingsmål for Randaberg kommune som kan måles Med utgangspunkt i tidligere formulerte utviklingsmål for Randabe rg skolen, utvikle nye, konkrete og målbare utviklingsmål. Ferdig høsten Skolekontoret Målene er ikke gjort noe med. De er overordnede og for så vidt greie. Viktig å ha tiltak som kan måles. Skolene har gode rutiner for sikring og ivaretakelse av aktuelle elevdata Kompetanseplan 1) Plan for skol eåret Gjennomgang av rutiner knyttet opp mot lovverk. Deltakere skolekonsulenter og dokumentsenteret Gjennomføres i tråd med oppsatte tiltak. Det rapporteres om gjennomføring av planen til HOL/kommunestyre før sommeren. Skolesjef og rektorer Arbeid satt i gang høst To utfordringer : Dokumentsenteret må ha en viktig rolle her og de har ikke hatt kapasitet enda. Kommer tilbake til dette våren behov for datasystem som koster penger. Ikke midler i prøver å få det inn i øk.plan for Gjennomført 2) Plan for Det utarbeides ny plan i tråd med satsingsområder i skolen. Det søkes midler via fylkesma nnen til å gjennomføre planen På god gang. Får mindre midler nå enn tidligere

20 H: \ vpl \ vpl skole Lærere informeres om og oppfordres til å ta videreutdanning både på UiS og via nettstudier. Planen skal til politisk behandling før sommeren fordi mye er øremerket vider e utdanning. Fordelingsmodellen her er slik at det koster kommunen store summer dersom det skal søkes om slike midler. Etterutdanning, her har vi fått , -. Det rekker ikke så langt når det skal dekke både kostnader ved stu diet og vikarer.

21 H: \ vpl \ vpl skole Skole 2011 RETNINGSMÅL kommuneplanen) Budsjettmessige forhold, jfr. budsj ett for 2011 (konkret opplisting) Rehabilitering Grødem skole. I 2010 var det o ppstart renovering av Grødem skole, inklusivt uteområdene kr Videreføres i kr Respekt. Kr var avsatt i Respekt går over to år og midlene som ikke ble brukt i 2010, kr , er sa tt på fond og brukes i Skoleskyss. Ø kning fra kr til kr Av dette er kr midler som er tilført skolebudsjettet. Kr er omfordelte midler. + kr , - Introbase, tilført kr Omdisponerte midler innen skoleområdet. Tilpasning, reduksjon skolene - kr Sammenslåing av IKT - systemene ved Harestad og Grødem skole + kr Samme layout og TILTAK/STRATEGIER (Noen tiltak vil være mer fremtredende på en skole enn på de andre) Arbeidet er godt i gang. Byggekomitemøter fortløpende. Faste sa marbeidsmøter skole og byggleder. Utfordringer som kommer opp blir fotløpende diskutert og konkludert i byggekomiteen. Brukes etter oppsatt plan. Kurs for alle i mai og september. Deltakere. Alle ansatte på skolene, PPT, tverrfaglig team. Og andre representanter fra BoF. Ordinær skoleskyss utført av Kolumbus, refusjon for elever som går på skole i andre kommuner og kostnader ved skyss til elever som hospiterer på videregående skoler. Øke kapasiteten på introbasen på grunn av flere elever. Over 90 % av skolebudsjettet e r lønnsmidler. Tilpasningen blir derfor, i stor grad, tatt ved færre lærertimer. Det medfører færre delingstimer og større grupper i enkelte fag. To tilsvarende system slås sammen til et system. Dette gjør systemene mindre sårbare og sikrer lik drift og utvikling på de to skolene ( Vår 2011 ) ANSVARLIG Byggekomiteen Skolesjef Rektorer Skolesjef. Grødem skole Rektorene Skolesjef IKT_ansvarlig på skolene GJENNOMFØRT

22 H: \ vpl \ vpl skole funksjonali tet på skolene sine Tas i forbindelse med sammenslåing av Grødem og Harestad Odin og rektorene. hjemmesider skole sine IT syst em. Skal være klar ved skolestart høsten Plattform for Randabergskolen: Elevene i Randaberg ha r god språkutvi kling, god leseutvikling og er flinke i grunnleggende ferdigheter Elevene i Randaber g ha r et inkluderende læringsmiljø med nulltoleranse for mobbing og utestengning Klassene blir ledet av tydelige voksne med sterk vektlegging på gode relasjoner mellom voksne og barn og i elevgruppen. Elevene i Randaberg oppleve r mestring etter sine forut setninger og skal oppleve aksept for at vi er ulike og arbeider i ulikt tempo /vanskegrad. Skolene i Randaberg ha r et godt og aktivt samarbeid med hj emmet om utviklingen til eleven. Personalet på skolene i Randaberg har god faglig kompetanse. Det legges vek t på kollegalæring og refleksjon over egen praksis for å kunne fremstå som et lærende fellesskap. Skolene i Randaberg har planer med satsingsområder og konkrete målsettinger. Tjenesteutvikling/satsningsområder. For å kunne stå støtt på plattformen til R andabergskolen har vi disse satsingsområdene for skolene våre: 1. Læringsutbytte 2. Læringsmiljø 3. Tilpassa opplæring 4. Hjem - skolesamarbeid 5. Kompetanseutvikling på alle områder. Satsingsområde ne skal være i tråd med verdiene i Randaberg kommune nær, åpen og aktiv. I alle v urderinger og tiltak som gjennomføres skal en stille seg spørsmål et om en opptrer i tråd med det som er sagt å være verdiene i kommunen. 1. Læringsutbytte Elevene i Randaberg har god språk - utvikling, god leseutvikling, god mate - matisk for ståelse og er flinke i grunnleggende ferdigheter. Skolesjef/Rektor Satse på begynneropplæring./tidlig innsats Små grupper/klasser de første årene. Styrkingstiltak settes inn straks en ser at det er behov for det. Elevene utvikler evnen sin til å lese for å forstå, analysere, reflektere og resonere. I matematikk bygge opp samlinger med læremidler, konkretiseringsmateriell og i debank. Elevene har god tilgang på PCer og bruker sin digitale kompetanse i

23 H: \ vpl \ vpl skole Elevene i Randaberg opplever mestring i forhold til sine forutsetninger og skal oppleve aksept for at mennesker er ulike og arbeider i ulikt tempo/med ulik vanskegrad skolearbeidet. Gjennomgang tferdig av kriterier for måloppnåelse med sikte på at vurdering og karaktersettin gjennomføres på så likt grunnlag som mulig i kommunen. Spesielt fokus på standpunktkarakterer som bør harmonisere med eksa mensresultater og karakterene på landsbasis. Spesielt fokus i 2011 på: Kroppsøvingsfaget Mat og helse Skolene har plan for hvilke tester og kartlegginger som skal gjøres på de ulike klassetrinn. frå 1. til 10. klassetrinn. Etter fra en samlet vurdering etter observasjon og kartlegging blir det satt inn tiltak der det er nød vendig ( Tidlig innsats). Tilpassing i de ulike fag skjer bl.a. gjennom kurs/gruppeopplæring i deler av fag/deler av året. I størst mulig grad skal opplæringen skje innenfor gruppens/klassens rammer. Skolesjef/rektor Rektor Elever som ikke har norsk som morsmål Introbasen videreutvikles i tråd med evaluering av ordningen så langt. Får en målrettet språkopplæring som Lærere som underviser i grunnleggende norsk får bedre kompetanse i dette gjør at de raskt kan inkluderes i norske faget. skoleklasser og samfunn Kartleggin g av elevenes språkkunnskaper gjennomføres og følges opp på alle skolene. 2: Læringsmiljø Elevene i Randaberg har et inkluderende Elevundersøkelsen og respektundersø kelsen gjennomføres og evalueres. læringsmiljø med nulltoleranse for Tiltak settes inn på de områdene der det er nødvendig. Dette blir etterspurt mobbing og utestengning og fulgt opp i den årlige kvalitetssamtalen. Trivselslederprogrammer gjennomføres på alle skolen e Nettregler og vettug bruk av sosiale medier er tema s om tas opp på alle skolene Personalet på skolene jobber med observasjon som metode med tanke på å avdekke mobbing. Klassene blir ledet av tydelige voksne R espektprogrammet videreføres og personalet kurses i følge oppsatt plan. Rektor/skolesjef Rektor Skolesjef/rektor

24 H: \ vpl \ vpl skole med sterk vektlegging på gode relasjoner Kollegaveiledning i det voksne miljø på skolene for å dele de gode mellom voksne og barn og i elevgruppen. eksemplene. Nyutdanna lærere for veiledning av erfarne lærere på egen skole. 3: Hjem/sko lesamarbeid Skolene i Randaberg har et godt og aktivt samarbeid med hjemmet om utviklingen til eleven 4: Kompetanseutvikling Personalet på skolene i Randaberg har god faglig kompetanse. Det legges vekt på kollegalæring og refleksjon over egen praksis for å kunne fremstå som et lærende fellesskap. Skolene i Randaberg har planer med satsingsområder og konkrete målsettinger. Alle skolene har et årshjul og /eller en plan for samarbeidet. Rektor/skolesjef Kontaktlærerne har gode rutiner for informasjon og samarbeid med hjemmet Skolene har hjemme sider med relevant informasjon til foresatte Alle skolens ansatte skal ha en kursdag med tema hjem/skole samarbeid ( Respekt ) Nettverk for asberger/autisme har foreldresamarbeid som tema. Alle skolene vurderer muligheten for å ha sms - meldingssystem til al le foresatte. Skolesjef Kompetanse plan lages i samarbeid mellom utdanningsforbundet, rektorene og skolesjefen. Kompetansetiltakene skjer på bakgrunn av resultat av kompetansekartlegging og satsingsområdene. Rammevilkårene for de som tar videreutdanning tilstrebes å legge til rette i tråd m ed nasjonale føringer og lokale behov. Hovedlærere i norsk, matematikk og engelsk på u - trinnet får utvide t ansvar for sine respektive fag. Alle skolene utarbeider sine pedagogiske handlingsplaner der Rektor satsingsområdene blir beskrevet. Disse planene konkretiserer de satsingsområdene som er beskrevet i denne planen. Planene lages på den enkelte skole men de skal inneholde de samme elementene på alle skolene. Mal for planen e for 2011/2012 avgjøres før sommeren 2011 Skolesjef

25 PS 23/11 11/876 OPPFØLGING AV BRUKERUNDERSØKELSE - TJENESTEANALYSE

26 T j enesteanalyse f or Helse - og omsorgst j enest en i Randaberg kommune

27 Innh o ldsliste 1 Innledning Bakgrunn om kommunen og t jenesten Bakgrunn for analysen Hva kommer senere i analysen Ressursanalyse Ressursinnsats Dekningsgrad Produktivitet Oppsummering av ressursanalysen Kvalitetsanalyse Resultat fra brukarundersøkelsen Andre kvalitetsindikatorer Oppsummering av kvalitetsan alysen Medarbeidere i tjenesten Sykefravær Kom petanse Medarbeidertilfredshet Oppsummering medarbeidere Vurdering av resultateffektivitet Mål og forbedringstiltak Tj enesteanalyse for Pleie - og omsorgstjenesten i Randaberg kommune Desember

28 1 Innle dn ing 1.1 Bakgrunn om kommunen og tjenesten Randab erg kommune er en geografisk liten kystkommune ved Stavanger. Kommunen er 24 km2 og har ca innbyggere. Kommunen har god økonomi, har en godt utbygd hjemmetjeneste og 21 plasser på sykehjem fordelt på 7 langtidsplasser og 13 korttidsplasser. Omsorgsp i boliger og at sykehjemmet har korttidsplasser. Kommunen har en ung befolkning der 2,4% er over 80 år (2009). Andelen eldre >80 år vil øke fram mot Bakgrunn for analys en Randaberg kommune har i flere år sett at det har vært behov for en brukerundersøkelse. Resultatet gir oss et grunnlag for å arbeide med utformingen av tjenestetilbudet i årene som kommer. Svarene ses i sammen heng Helsetilsynets systemgjennomgang av tjenesten våren fra 1.3 Hva kommer senere i analysen Tjenesteanalysen vil gå inn på disse områdene: Kapittel 2 inneholder en ressursanalyse hvor vi ser på regnskapstallene og sammenlikner disse med Kostratallene og Iplos statistikken. I kapittel 3 gjennomgås brukerundersøkelse n. Kapittel 4 tar for seg medarbeiderne som utfører tjenesten. Vi ser på resultatene fra medarbeiderundersøkelsen, nærværet og kompetanse n. I kapittel 5 tar vi en vurdering av resultateffe ktiviteten. Er det en sammenheng mellom innsatsfaktore r og resultat? e? Til slutt setter vi i kapittel 6 opp mål og forbedringstiltak ut ifra det vi har kommet frem til i vår vurdering av resultateffektiviteten. 2. Ressursanalyse Tj enesteanalyse for Pleie - og omsorgstjenesten i Randaberg kommune Desember

29 200 Pleie og omsorg Status Gjennomsnitt alle kommuner unntatt Oslo = 100 Randa - berg AKUO Netto utg PLO pr innb 67 år + Ressursinnsats Dekningsgrad Produktivitet Netto utg hjemmetj, pr innb Netto utg institusjon pr innb 80 år + Andel innb 0-66 år som mottar tjenester Andel innb år som mottar tjenester Andel innb 80 år + som mottar tjenester Korr bto driftsutg pr mottaker PLO - tj Korr bto driftsutg pr mottaker hjemmetj Korr bto driftsutg pr komm inst - plass Figur 1 Profilene viser Blå søyler er kommunens tall sett i forhold til tall for landet unntatt O slo (AKUO = Alle kommuner unntat Oslo). En kommune som f.eks har 90 på første søyle har en ressursbruk (prioritering) til plo samlet sett som ligger 10 % lavere enn landet, fremstilt som kroner pr innbygger over 67 år. De tre første søylene viser ressursbruk (kr pr innb). De tre neste s øylene viser dekningsgrader (% av innb som mottar tjenester), og de tre siste viser produktivitet/enhetskostnader (kr pr mottaker/plass). Rød linje som viser AKUO, som altså er 100 % for alle indikatorer Turkise punkter som viser høyeste verdi i nettverket Gule punkter som viser laveste verdi i nettverket 2.1 Ressursinnsats Randaberg kommune er en kommune som ligger over lands gjennomsnitt målt i netto driftsutgifter, pleie og omsorg pr innbygger 67 år og over. Figur 1 viser at nettoutgiftene for hjemm etjenesten pr innbygger er over landsgjennomsnitt, mens nettoutgifter i institusjon pr innbygger over 80 år+ er lavere. Prioritering av institusjonstjenester ligger lavere enn land sgjennomsnittet, mens Randaberg kommune prioriterer hjem metjenesten høyere enn snittet. Dette er i tråd med satsingen i vår helse og omsorgsplan, Aktiv omsorg 2020, der vi skal gi botilbud i omsorgsboliger med heldøgns omsorg gitt som hjemmetjeneste. 2.2 Dekningsgrad Figur 1 viser at vi har færre innbyggere som mottar tjeneste r i aldersgruppen enn landsgjennomsnittet. Tj enesteanalyse for Pleie - og omsorgstjenesten i Randaberg kommune Desember

30 For dekningsgrader viser tabellen i figur 2 at Randaberg kommune har færre plasser i institusjon i p rosent av innbyggere over 80 år enn landsgjennomsnittet. 2.3 Produktivitet 100 Mottakere av hjemmetjenester, aldersfordeling ,4 17,9 27,2 14,5 60,3 45,1 30,8 14,2 49,4 46,9 50,4 42, ,4 16,0 21,6 16,8 23, ,6 58,3 22,2 37,4 55,0 34,6 31,4 32,8 33, ,5 0 Sola Randa - berg Suldal Kvam Fusa Fjell Hylle - stad Ask - voll Vågs - øy Selje Land eks Oslo Andel 0-66 år av alle mottakere av hjemmetjenester Andel år av alle mottakere av hjemmetjenester Andel 80 år og eldre av alle mottakere av hjemmetjenester Fi gur 2 Randaberg kommun mottaker av plo tjenester og pr. mottaker av hjemmetjenester. I Randaberg kommune mottar 1, 8 % av innbygger e 0-66 år hjemmetjenester. Dette utgjør 58,3% av alle som mottar hjemme tjeneste. 15,6 % av mottakere av hjemmetjenester 0-66 år har omfattende bistandsbehov. 2.4 Oppsummering av ressursanalysen Randaberg kommune har en god t utbygget hjemmetjeneste. Dette gjelder både ute på bygda og i omsorgsboliger. Selv om dekningsgrade n på syke hjem er lavere enn landsgjennomsnittet, har det ikke vært ventelister på sykehjem met. Det er h eller ikke blitt betalt døgnbøter til SuS for utskrivningsklare pasienter i Vi har en godt utbygget rehabiliteringsavdeling. Sykehjemmet blir i dag i stor grad drevet etter intensjonen i planen Aktiv omsorg. Det vil si, aktiv behandling, rehabilitering og palliasjon. Ferdigbehandlete pasienter utskrives til hjemmet eller til bolig med heldøgns omsorg. Det kan synes som om at innslagspunktet for hjel p i hjemmetjenesten ligger høyere i Randaberg Kommune enn i nettverket, men at brukerne får mye hjelp når de først får hjelp. Tj enesteanalyse for Pleie - og omsorgstjenesten i Randaberg kommune Desember

Pleie og omsorg ressursbruk og kvalitet

Pleie og omsorg ressursbruk og kvalitet Pleie og omsorg ressursbruk og kvalitet Forvaltningsrevisjon av Nordreisa kommune Vi skaper trygghet for fellesskapets verdier Problemstillinger og konklusjoner i revisjonens undersøkelser Problemstillinger

Detaljer

Virksomhetsplan 2015

Virksomhetsplan 2015 Virksomhetsplan 2015 Innholdsfortegnelse 1 Overordnede kommunale mål...2 2 Oppfølging av overordnede kommunale mål...2 3 Kommunalt vedtatte utviklingsmål...3 4 Oppfølging av kommunalt vedtatte utviklingsmål...5

Detaljer

Kvalitetsforbedring gjennom brukerundersøkelser. Tromsø, 18.3.2013 Jens-Einar Johansen, seniorrådgiver

Kvalitetsforbedring gjennom brukerundersøkelser. Tromsø, 18.3.2013 Jens-Einar Johansen, seniorrådgiver Kvalitetsforbedring gjennom brukerundersøkelser Tromsø, 8.3.203 Jens-Einar Johansen, seniorrådgiver Hvorfor skal kommunen gjennomføre brukerundersøkelser? For å få svar på hva brukerne synes om tjenesten.

Detaljer

RESULTAT AV BRUKERUNDERSØKELSEN FOR FROGN-BARNEHAGENE 2012 ORIENTERINGSNOTAT 44% 37% 73% 61%

RESULTAT AV BRUKERUNDERSØKELSEN FOR FROGN-BARNEHAGENE 2012 ORIENTERINGSNOTAT 44% 37% 73% 61% Notat Til: Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur Kommunestyret Fra: Rådmann Harald K.Hermansen Kopi: Dato: 12.03. Sak: 13/545 Arkivnr : A10 RESULTAT AV BRUKERUNDERSØKELSEN FOR FROGN-BARNEHAGENE

Detaljer

Hjemmebaserte tjenester og hjemmesykepleie, vurdere struktur:

Hjemmebaserte tjenester og hjemmesykepleie, vurdere struktur: NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: Eldrerådet, Råd for personer med nedsatt funksjonsevne, Hovedutvalg for oppvekst, omsorg og kultur, Formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Aud Palm Dato: 23. februar

Detaljer

Arkivsaknr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb htv Deres ref. Dato: 021109

Arkivsaknr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb htv Deres ref. Dato: 021109 Type møte REFERAT samarbeidsutvalget, Grødem skole Dato/tidspunkt Onsdag 28.10.09 kl. 18.00 19.30 Innkalt Forfall Møteleder Referent Leder SU, Kristine Enger FAU: Kathrine Edland, nestleder FAU: Alf Helge

Detaljer

Pleie og omsorg. Færre bor på institusjon - flere mottar hjelp hjemme. Kommunene og norsk økonomi Nøkkeltallsrapport 2014

Pleie og omsorg. Færre bor på institusjon - flere mottar hjelp hjemme. Kommunene og norsk økonomi Nøkkeltallsrapport 2014 Fylkesvise diagrammer fra nøkkeltallsrapport Pleie og omsorg Kommunene i Vestfold Pleie og omsorg Færre bor på institusjon - flere mottar hjelp hjemme Kommunene og norsk økonomi Nøkkeltallsrapport 214

Detaljer

Barnehagene i Kongsberg

Barnehagene i Kongsberg AL7 Aud J Sperle, avdeling for samfunnsutvikling Barnehagene i Kongsberg Brukerundersøkelse 2012 Side 1 21.05.12 Brukerundersøkelse i Kongsbergbarnehagene 2012 Femte gang undersøkelsen gjennomføres med

Detaljer

Tjenesteanalyse for pleie- og omsorgstjenestene i Gausdal kommune

Tjenesteanalyse for pleie- og omsorgstjenestene i Gausdal kommune Tjenesteanalyse for pleie- og omsorgstjenestene i Gausdal kommune Februar 2012 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Ressursanalyse... 4 2.1. Prioritering... 4 2.2. Dekningsgrad... 5 2.3. Enhetskostnad/produktivitet...

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen på rådhuset Møtedato: 28.04.2010 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

Detaljer

Virksomhetsplan 2015 Hovinhøgda skole

Virksomhetsplan 2015 Hovinhøgda skole Virksomhetsplan 015 Hovinhøgda skole Innholdsfortegnelse 1 Overordnede kommunale mål... Oppfølging av overordnede kommunale mål... 3 Kommunalt vedtatte utviklingsmål...4 4 Oppfølging av kommunalt vedtatte

Detaljer

AL7 Innbygger- og brukerundersøkelser. Kongsbergbarnehagene. Brukerundersøkelse 2014. Side 1

AL7 Innbygger- og brukerundersøkelser. Kongsbergbarnehagene. Brukerundersøkelse 2014. Side 1 AL7 Innbygger- og brukerundersøkelser. Kongsbergbarnehagene Brukerundersøkelse 2014 Side 1 08.05.2014 Brukerundersøkelse i Kongsbergbarnehagene 2014 Brukerundersøkelser er ett viktig element som inngår

Detaljer

Medarbeidertilfredshet. kommuneorganisasjonen

Medarbeidertilfredshet. kommuneorganisasjonen Lunner kommune Medarbeidertilfredshet i kommuneorganisasjonen RESULTATER 2013 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Oppbygging av undersøkelsen... 3 1.3 Gjennomføring, utvalg og

Detaljer

Handlingsplan for skoleåret 2012-2013

Handlingsplan for skoleåret 2012-2013 Handlingsplan for skoleåret 2012-201 Harestad skole «Vi ønsker å bli distriktets beste skole når det gjelder elevmiljø, grunnleggende ferdigheter og trivsel for både voksne og barn.» Skolens visjon og

Detaljer

TRANØY KOMMUNE Tilstanden i grunnskolen og voksenopplæringen i Tranøy

TRANØY KOMMUNE Tilstanden i grunnskolen og voksenopplæringen i Tranøy TRANØY KOMMUNE Tilstanden i grunnskolen og voksenopplæringen i Tranøy Kvalitetsmelding 2014 - kortversjon Innledning Du holder nå i handa kortversjonen av en rapport som opplæringsloven pålegger skoleeiere

Detaljer

Tjenesteanalyse for pleie- og omsorgstjenestene i Modum kommune 2011

Tjenesteanalyse for pleie- og omsorgstjenestene i Modum kommune 2011 Tjenesteanalyse for pleie- og omsorgstjenestene i Modum kommune 2011 Innholdsfortegnelse 1. 2. 3 4 5 6 Innledning 2 Ressursanalyse 3 2.1 Prioritering...3 2.2 Dekningsgrad...3 2.3 Produktivitet...3 2.4

Detaljer

Orientering om status for pleie og omsorg. Formannskapet 7. september 2010

Orientering om status for pleie og omsorg. Formannskapet 7. september 2010 Orientering om status for pleie og omsorg Formannskapet 7. september 2010 Status i pleie og omsorg 1. Demografi 2. Nøkkeltall og andre fakta om pleie- og omsorgstjenesten i Drammen kommune 3. Drammen sammenliknet

Detaljer

Kvalitetsutvikling og implementering av standard for vurdering for læring

Kvalitetsutvikling og implementering av standard for vurdering for læring Kvalitetsutvikling og implementering av standard for vurdering for læring Jo Fiske og Torgunn Skaaland Asker kommune i Utdanningsdirektoratet 26. januar 2015 Asker kommune i tall > Ca 58 000 innbyggere

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tom Lassen Havnsund Arkiv: A20 &34 Arkivsaksnr.: 14/3885

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tom Lassen Havnsund Arkiv: A20 &34 Arkivsaksnr.: 14/3885 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tom Lassen Havnsund Arkiv: A20 &34 Arkivsaksnr.: 14/3885 KVALITETSSYSTEM FOR SKOLENE I MODUM Rådmannens innstilling: Saken tas til orientering Saksopplysninger: Rådmannen viser

Detaljer

Brukerundersøkelse - skolefritidsordningen 2011. Sarpsborg kommune

Brukerundersøkelse - skolefritidsordningen 2011. Sarpsborg kommune Brukerundersøkelse - skolefritidsordningen 2011 Sarpsborg Innhold 1.0 Om undersøkelsene... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Forarbeider, metode og utvalg... 3 1.3 Målgruppe... 3 1.4 Datainnsamling og gjennomføring....

Detaljer

Skole. Samla budsjett i 2008 var kr. 103 742

Skole. Samla budsjett i 2008 var kr. 103 742 ÅRSMELDING 2008 2 Skole Innledning/økonomi Skoletilbudet er forankret i Opplæringsloven og læreplanverket Kunnskapsløftet (LK06) Skolene har ansvar for å gi barn og unge de beste muligheter til å utvikle

Detaljer

Bruk av lokale data i kommunal styring og planlegging

Bruk av lokale data i kommunal styring og planlegging Bruk av lokale data i kommunal styring og planlegging v/ Olaug Olsen og Kristine Asmervik Styringsdatarapport Malvik kommune 2013 Interkommunal satsning Bedre analyse av styringsdata Synliggjøre fordeler

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Hovedutvalget for oppvekst og kultur Møtested: Herredshuset Møtedato: 13.11.2013 Tid: 12.00 Det innkalles med dette til møte i Hovedutvalget for oppvekst og kultur

Detaljer

12. Desember 2005. Grete Haug Rådgiver i Utdanningsdirektoratet Prosjektleder Fysisk aktivitet og måltider i skolen

12. Desember 2005. Grete Haug Rådgiver i Utdanningsdirektoratet Prosjektleder Fysisk aktivitet og måltider i skolen 12. Desember 2005 Grete Haug Rådgiver i Utdanningsdirektoratet Prosjektleder Fysisk aktivitet og måltider i skolen Prosjektet Fysisk aktivitet og måltider i skolen Fysisk aktivitet i Strategi for kompetanseutvikling

Detaljer

Kostra- iplos uttrekk for Steigen kommune. Helse - og omsorgtjenesten basert på kommunens rapportering juni 2014

Kostra- iplos uttrekk for Steigen kommune. Helse - og omsorgtjenesten basert på kommunens rapportering juni 2014 Kostra- iplos uttrekk for Steigen kommune. Helse - og omsorgtjenesten basert på kommunens rapportering juni 214 Vi har tatt med samme utvalg som i analysen som er brukt for skole, men har lagt til Hurum

Detaljer

Tjenesteanalyse for pleie- og omsorgstjenestene i Modum kommune 2011

Tjenesteanalyse for pleie- og omsorgstjenestene i Modum kommune 2011 Tjenesteanalyse for pleie- og omsorgstjenestene i Modum kommune 2011 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Ressursanalyse... 4 2.1 Prioritering... 4 2.2 Dekningsgrad... 4 2.3 Produktivitet... 5 2.4

Detaljer

Refleksjoner lagt frem drøftet i ledelsen og lærerne på 10.trinn Vil bli presentert i kollegiet og i FAU og DS

Refleksjoner lagt frem drøftet i ledelsen og lærerne på 10.trinn Vil bli presentert i kollegiet og i FAU og DS TASTARUSTÅ SKOLE 200514 Elevundersøkelsen på 10.trinn Refleksjoner lagt frem drøftet i ledelsen og lærerne på 10.trinn Vil bli presentert i kollegiet og i FAU og DS Rektor har hatt møte med representanter

Detaljer

AL7 Innbygger- og brukerundersøkelser. Kongsbergbarnehagene. Brukerundersøkelse 2016. Side 1

AL7 Innbygger- og brukerundersøkelser. Kongsbergbarnehagene. Brukerundersøkelse 2016. Side 1 AL7 Innbygger- og brukerundersøkelser. Kongsbergbarnehagene Brukerundersøkelse 2016 Side 1 Brukerundersøkelse i Kongsbergbarnehagene 2016 Brukerundersøkelser er ett viktig element som inngår i Kongsberg

Detaljer

Brukerundersøkelse i barnehagene i Hitra kommune 2012-13 - Resultater og analyse

Brukerundersøkelse i barnehagene i Hitra kommune 2012-13 - Resultater og analyse HITRA KOMMUNE Oppvekstsektoren Arkiv: Saksmappe: 2013/143-1 Saksbehandler: Kjell Roar Sæther Dato: 17.01.2013 Brukerundersøkelse i barnehagene i Hitra kommune 2012-13 - Resultater og analyse Utvalg Møtedato

Detaljer

Brukerundersøkelse hjemmebaserte tjenester

Brukerundersøkelse hjemmebaserte tjenester Brukerundersøkelse hjemmebaserte tjenester Om undersøkelsen Ett av kommunens virkemidler for brukermedvirkning er brukerundersøkelser. Det er første gang det er gjennomføre en egen brukerundersøkelse for

Detaljer

Harstad kommune. Kommune i Troms med. 24.500 innbyggere. Vel 2800 elever. 333 lærerårsverk. 13 skoler

Harstad kommune. Kommune i Troms med. 24.500 innbyggere. Vel 2800 elever. 333 lærerårsverk. 13 skoler Harstad kommune Kommune i Troms med 24.500 innbyggere Vel 2800 elever 333 lærerårsverk 13 skoler Hva nå? Strategisk plan for oppvekst skal revideres. Ny plan skal utarbeides og fremmes til k- styrebehandling

Detaljer

Foreldremøte. Ask barnehage 21. mai 2014

Foreldremøte. Ask barnehage 21. mai 2014 Foreldremøte Ask barnehage 21. mai 2014 Ved å uttale forventninger kan vi bli mer bevisste på hvilke forventninger som er realistisk å bli møtt på, og hvilke vi ikke kan bli møtt på. En forventning er

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen i Grimstad kommune 2013.

Medarbeiderundersøkelsen i Grimstad kommune 2013. Medarbeiderundersøkelsen i. Kommunerapport Resultater på - og sektornivå 15. mars Om Medarbeiderundersøkelsen og Kommunerapport. Medarbeiderundersøkelsen ble gjennomført i januar/februar og omfattet alle

Detaljer

Effektiviseringsnettverkene

Effektiviseringsnettverkene Effektiviseringsnettverkene Helge Eide Områdedirektør Kommunenettverk for fornyelse og effektivisering Endring og utvikling basert på fakta, ikke synsing Bidra til helhetlig styringssystem, tilpasset kommunens

Detaljer

SOLVANG SKOLES PEDAGOGISKE UTVIKLINGSPLAN 2014/2015

SOLVANG SKOLES PEDAGOGISKE UTVIKLINGSPLAN 2014/2015 SOLVANG SKOLES PEDAGOGISKE UTVIKLINGSPLAN 2014/2015 Vår visjon: Nasjonale satsingsområder: Kommunale satsingsområder: Hamarskolen som merkevare Kunnskap til styrke Økt læringsutbytte og grunnleggende ferdigheter

Detaljer

Kompetanseplan for undervisningspersonalet i grunnskolen i Røyken Tiltak 2009-2010

Kompetanseplan for undervisningspersonalet i grunnskolen i Røyken Tiltak 2009-2010 Kompetanseplan for undervisningspersonalet i grunnskolen i Røyken Tiltak 2009-2010 Kompetanseplan for lærere og skoleledere i grunnskolen skal ivareta nasjonale og kommunale satsingsområder i den hensikt

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR GOA SKOLE ME BRYR OSS!

HANDLINGSPLAN FOR GOA SKOLE ME BRYR OSS! HANDLINGSPLAN FOR GOA SKOLE ME BRYR OSS! Vi bryr oss om: Elevenes sosiale kompetanse Elevenes faglige kompetanse Elevenes fysiske miljø Elevenes læringsmiljø Presentasjon Goa skole er en 1-10 skole. Inneværende

Detaljer

Namdalseid kommunes. kvalitetssystem. etter opplæringslovens 13-10

Namdalseid kommunes. kvalitetssystem. etter opplæringslovens 13-10 Namdalseid kommunes kvalitetssystem etter opplæringslovens 13-10 August 2009 2 Bakgrunn Opplæringslovens 13-10 annet ledd sier følgende: Kommunen/fylkeskommunen og skoleeier for privat skole skal etter

Detaljer

Handlingsplan. Forfatter: Enhetsleder + Føp-ledere + tillitsvalgt Enhet: Øreåsen barne- og ungdomsskole

Handlingsplan. Forfatter: Enhetsleder + Føp-ledere + tillitsvalgt Enhet: Øreåsen barne- og ungdomsskole Handlingsplan Forfatter: Enhetsleder + Føp-ledere + tillitsvalgt Enhet: Øreåsen barne- og ungdomsskole Beskrivelse av enheten Øreåsen barne- og ungdomsskole har 764 elever og 107 ansatte. Dette fordeler

Detaljer

Virksomhetsplan 2015 Ramstadskogen barnehage

Virksomhetsplan 2015 Ramstadskogen barnehage Virksomhetsplan 2015 Ramstadskogen barnehage Innholdsfortegnelse 1. Overordnede kommunale mål... 2 2. Oppfølging av overordnede kommunale mål... 3 3. Oppfølging av kommunalt vedtatte utviklingsmål... 6

Detaljer

Felles strategidokument for skole og barnehage i Bamble kommune

Felles strategidokument for skole og barnehage i Bamble kommune Enhet for skole og barnehage åpner dører mot verden og framtida Felles strategidokument for skole og barnehage i Bamble kommune Gyldig fra 01.01.2012 til 31.07.2016 Forord: Enhet for skole og barnehage

Detaljer

MØTEINNKALLING. Møtested: Heggin 3 Møtedato: 24.03.2014 Tid: 18.00

MØTEINNKALLING. Møtested: Heggin 3 Møtedato: 24.03.2014 Tid: 18.00 EIDSBERG KOMMUNE Råd for funksjonshemmede MØTEINNKALLING 13.03.2014/MSL Møtested: Heggin 3 Møtedato: 24.03.2014 Tid: 18.00 Eventuelle forfall meldes til Mimi Slevigen innen torsdag 20.03.14 kl. 13.00 tlf.

Detaljer

Hva vet vi egentlig om Lillehammer kommune?

Hva vet vi egentlig om Lillehammer kommune? Hva vet vi egentlig om Lillehammer kommune? Kilder til fakta og kunnskap om kommunen Denne presentasjonen handler ikke om hvor GOD Lillehammer kommune er Denne presentasjonen handler heller ikke om hvor

Detaljer

Kompetanse i barnehagen

Kompetanse i barnehagen Kompetanse i barnehagen Strategisk plan for kompetanseutvikling i barnehagesektoren for Lyngen kommune 2014-2017 INNHOLD INNHOLD... 2 Forord... 3 Innledning... 4 Visjon for barnehagene i Lyngen kommune...

Detaljer

Søknad til Skoleeierprisen for 2016

Søknad til Skoleeierprisen for 2016 Søknad til Skoleeierprisen for 2016 Haugesund kommune søker herved på Skoleeierprisen 2016. Haugesund kommune har de senere år gjennom flere ulike prosesser skapt et aktivt skoleeierskap som synliggjør

Detaljer

Norske kommuner tar brukerne på alvor. Rådgiver Lisbeth Frydenlund KS, Bergen 19. november 2010

Norske kommuner tar brukerne på alvor. Rådgiver Lisbeth Frydenlund KS, Bergen 19. november 2010 Norske kommuner tar brukerne på alvor Rådgiver Lisbeth Frydenlund KS, Bergen 19. november 2010 Bedrekommune.no nettportal for brukerundersøkelser fra 2004 305 kommuner har lisens 17 undersøkelser på ulike

Detaljer

Halden kommune. Agenda Kaupang AS 13.02.2015

Halden kommune. Agenda Kaupang AS 13.02.2015 Halden kommune Agenda Kaupang AS 13.02.2015 1 Samlet utgiftsbehov: som normalt 2 Samlede justerte utgifter: som snitt i gruppen 3 Kostnadsforskjeller pr. tjeneste 4 Samlede netto utgifter-konklusjon Samlede

Detaljer

Årsrapport 2014. Utøy skole og barnehage

Årsrapport 2014. Utøy skole og barnehage Årsrapport 2014 Utøy skole og barnehage 1. Om resultatenheten 1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten Enhetens navn Enhetsleder* Følgende tjenestesteder inngår i enheten Tjenesteenhetsleder*

Detaljer

Skolefritidsordningene i Kongsberg

Skolefritidsordningene i Kongsberg AL7 Innbygger- og brukerundersøkelser. Skolefritidsordningene i Kongsberg Brukerundersøkelse 2014 Side 1 24.11.2014 Brukerundersøkelse i skolefritidsordningene 2014 Undersøkelsen skal: Gi den enkelte SFO-ordning

Detaljer

NLK Gausdal Nord-Aurdal Oppland 37,7 34,6 41,4 35,4. Tjenester til hjemmeboende, andel av netto driftsutgifter til plo

NLK Gausdal Nord-Aurdal Oppland 37,7 34,6 41,4 35,4. Tjenester til hjemmeboende, andel av netto driftsutgifter til plo 1. Beskrivelse av tjenesten Hjemmetjenesten i NLK er lokalisert i 2 soner. Dokka og Torpa. Hjemmetjenesten Dokka har et budsjett på 17 683 500,-, mens Torpa har budsjett på 13 050 400,- Lønn faste stillinger

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. PLAN FOR ELDREOMSORG I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 06/40068. Forslag til innstilling:

Saksframlegg. Trondheim kommune. PLAN FOR ELDREOMSORG I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 06/40068. Forslag til innstilling: Saksframlegg PLAN FOR ELDREOMSORG I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 06/40068 Forslag til innstilling: Bystyret vedtar følgende: A. Mål: 1) Alle 75-åringer tilbys råd og veiledning for å fremme helse og

Detaljer

Barnehageundersøkelsen 2010. Barnehageundersøkelsen 2012

Barnehageundersøkelsen 2010. Barnehageundersøkelsen 2012 Barnehageundersøkelsen Barnehageundersøkelsen Om undersøkelsen Lillehammer kommune gjennomførte i perioden 9. mars. april en brukerundersøkelse blant barnehagene i Lillehammer. Denne rapporten presenterer

Detaljer

Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal 08.09.2011. System. for kvalitetsutvikling. av skolene i Sigdal kommune

Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal 08.09.2011. System. for kvalitetsutvikling. av skolene i Sigdal kommune Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal 08.09.011 System for kvalitetsutvikling av skolene i Sigdal kommune n gode skole i sigdal den gode skole i sigdal den gode skole i sigdal den gode skole i sigdal den gode

Detaljer

Felles pedagogisk praksis på Hatlane skole og SFO

Felles pedagogisk praksis på Hatlane skole og SFO Felles pedagogisk praksis på Hatlane skole og SFO Hatlane skole og SFO Hatlane skole (tidl. Nørvasund skole) er en skole som startet i 1931. På 1990-tallet ble skolen slått sammen med Ratvikåsen spesialskole.

Detaljer

Institusjonstjenesten består av beboere på sykehjem og i korttids/ rehabiliteringsavdelingen

Institusjonstjenesten består av beboere på sykehjem og i korttids/ rehabiliteringsavdelingen Hva saken gjelder Rådmannen legger i denne saken fram resultatene fra en kartlegging av pårørendes tilfredshet med institusjonstjenesten i Rennesøy kommune. Det gis en kort oppsummering av undersøkelsesopplegg,

Detaljer

Dimensjonering av pleie- og omsorgstilbudet

Dimensjonering av pleie- og omsorgstilbudet Dimensjonering av pleie- og omsorgstilbudet Søndre Land Mandatet Dimensjonering av tilbudet som skal gis i pleieog omsorgstjenesten i institusjon og i hjemmebaserte tjenester som tar opp i seg de utfordringer

Detaljer

LOKAL PLAN. Vang skole

LOKAL PLAN. Vang skole LOKAL PLAN Vang skole 2010 1 FORORD Denne planen er på sitt vis en del av et historisk vendepunkt i Ryggeskolen. Siden 2002 har skolene fungert som selvstendige driftsenheter. Fra skolesjefen sluttet i

Detaljer

Meld. St. 22 Motivasjon-Mestring-Muligheter. Strategiplanen for ungdomsskolen

Meld. St. 22 Motivasjon-Mestring-Muligheter. Strategiplanen for ungdomsskolen Meld. St. 22 Motivasjon-Mestring-Muligheter Strategiplanen for ungdomsskolen Hvorfor fornye ungdomstrinnet? Elevenes motivasjon i grunnskolen faller med alderen, og er lavest på 10. trinn Elever lærer

Detaljer

1 Virksomhetsplan 2016. Virksomhetsplan 2016. Institusjons- og forebyggende tjenester område Helse og omsorg

1 Virksomhetsplan 2016. Virksomhetsplan 2016. Institusjons- og forebyggende tjenester område Helse og omsorg 1 Institusjons- og forebyggende tjenester område Helse og omsorg 2 Innhold Om enheten... 3 Kort beskrivelse av enheten... 3 Rammebetingelser... 4 Gjennomgående målekort... 5 Målekort for enheten... 7 Beskrivelse

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM.

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. TID: 30.05.2012 kl. 09.15 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2.ETG. RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Resultatene av medarbeiderundersøkelsen 2015 tas til orientering.

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Resultatene av medarbeiderundersøkelsen 2015 tas til orientering. Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO RIH-14/18948-7 58590/15 08.06.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Administrasjonsutvalget / 16.06.2015 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN

Detaljer

Løpsmark skole Utviklingsplan 2012-2016

Løpsmark skole Utviklingsplan 2012-2016 Løpsmark skole Utviklingsplan 2012-2016 Grunnleggende ferdigheter Elevvurdering Klasseledelse Elevaktiv læring Foreldresamarbeid Innhold Visjon for Bodøskolene 2012-2016... 3 Utviklingsområde 1: GRUNNLEGGENDE

Detaljer

Virksomhetsplan 2015 Østersund ungdomsskole

Virksomhetsplan 2015 Østersund ungdomsskole ( Virksomhetsplan 2015 Østersund ungdomsskole Innholdsfortegnelse 1 Overordnede kommunale mål...2 2 Oppfølging av overordnede kommunale mål...2 3 Kommunalt vedtatte utviklingsmål...4 4 Oppfølging av kommunalt

Detaljer

Kvalitetsplan 2010 2011 Rauma videregående skole

Kvalitetsplan 2010 2011 Rauma videregående skole Kvalitetsplan 2010 2011 Rauma videregående skole Kvalitetsområde : Tilpassa opplæring som grunnlag for mestring Tiltak Nærmere om gjennomføring Ansvarlig Tidspunkt Annet A: - gjennomføre systematisk kartlegging

Detaljer

Kvalitetskjennetegn for videregående opplæring Vest-Agder fylkeskommune

Kvalitetskjennetegn for videregående opplæring Vest-Agder fylkeskommune Utdanningsavdelingen Kvalitetskjennetegn for videregående opplæring Vest-Agder fylkeskommune Foto: Vennesla vgs. (øverst venstre), Kvadraturen skolesenter (nederst), utdanningsavdelingen (høyre) Vest-Agder

Detaljer

Tiltaksplan Varden skole 2014 2015

Tiltaksplan Varden skole 2014 2015 splan Varden skole 2014 2015 KUNNSKAP OG VENNSKAP HÅND I HÅND Elevene på Varden er aktive og utvikler sin kunnskap i samhandling med andre i et stimulerende og tilrettelagt læringsmiljø. Grunnleggende

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Administrasjonsutvalget 16.12.15 AMU 10.02.16. Forslag til vedtak: Saken tas til orientering.

SAKSFRAMLEGG. Administrasjonsutvalget 16.12.15 AMU 10.02.16. Forslag til vedtak: Saken tas til orientering. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Marit Melhus Wik Arkiv: 431 &32 Arkivsaksnr.: 12/363 Sign: Dato: 04.12.15 Utvalg: Administrasjonsutvalget 16.12.15 AMU 10.02.16 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN Forslag til vedtak:

Detaljer

Verran kommune: Sjekkliste opplæringsloven, del 1 SKOLE

Verran kommune: Sjekkliste opplæringsloven, del 1 SKOLE Verran kommune: Sjekkliste opplæringsloven, del 1 SKOLE Tema Kontrollområde God praksis/ dokumentasjon Lover og forskrifter Vurdering Oppfølging/tiltak Rett og plikt til opplæring Innholdet i opplæringen

Detaljer

Haugesundskolen. Strategiplan 2014-18

Haugesundskolen. Strategiplan 2014-18 Haugesundskolen Strategiplan 2014-18 STRATEGIPLAN 2014-18 Innhold Innledning side 3 Overordnet målsetting side 4 Satsingsområder, resultatmål og effektmål side 6 Strategier side 8 Kvalitetsårshjul side

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2014. Sandvollan skole og barnehage

VIRKSOMHETSPLAN 2014. Sandvollan skole og barnehage VIRKSOMHETSPLAN 2014 Sandvollan skole og barnehage 1. Om resultatenheten Sandvollan skole og barnehage Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Thomas Herstad Barnehage Bodil Myhr

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 12/2656-1 Arkiv: 420 &32 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 12/2656-1 Arkiv: 420 &32 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/2656-1 Arkiv: 420 &32 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Administrasjonens innstilling: 1. Hovedutvalg

Detaljer

PROTOKOLL. Per Arne Nyvoll (H) (Ingen vara kunne stille)

PROTOKOLL. Per Arne Nyvoll (H) (Ingen vara kunne stille) Randaberg kommune PROTOKOLL Utvalg: Hovedutvalg for oppvekst og levekår Møtedato: 02.12.2009 kl. 18.00 18.45 Møtested: Kommunestyresalen Til stede: Medlemmer: Forfall: Trond Arne Jørstad (Ap), Utvalgsleder

Detaljer

Hvordan unngå sykehjemskø?

Hvordan unngå sykehjemskø? Hvordan unngå sykehjemskø? Hans Knut Otterstad & Harald Tønseth Køer foran sykehjemmene er et av de største problemene i eldreomsorgen. Forfatterne peker på hvorfor de oppstår og hvordan de kan unngås.

Detaljer

Rehabiliteringsvirksomheten, Psykisk helse og Helsetjenesten - Brukerundersøkelser 2011

Rehabiliteringsvirksomheten, Psykisk helse og Helsetjenesten - Brukerundersøkelser 2011 Lier kommune MELDING Saksmappe nr: 2011/738 Saksbehandler: Unni Thingberg Rehabiliteringsvirksomheten, Psykisk helse og Helsetjenesten - Brukerundersøkelser 2011 Bakgrunn Kommunestyret vedtok ved behandling

Detaljer

TIDSBRUKUTVALGETS RAPPORT Dokument til lærere, tillitsvalgte og skoleledere

TIDSBRUKUTVALGETS RAPPORT Dokument til lærere, tillitsvalgte og skoleledere TIDSBRUKUTVALGETS RAPPORT Dokument til lærere, tillitsvalgte og skoleledere Innledning: Tidsbrukutvalgets rapport er et konkret og godt dokument. Her er det forslag til tiltak som alle kan ta tak i. Nå

Detaljer

ØSTGÅRD- STANDARDEN FORVENTNINGER TIL SKOLEN HJEMMET ELEVEN LEDELSEN

ØSTGÅRD- STANDARDEN FORVENTNINGER TIL SKOLEN HJEMMET ELEVEN LEDELSEN ØSTGÅRD- STANDARDEN FORVENTNINGER TIL SKOLEN HJEMMET ELEVEN LEDELSEN Kjære foresatte ved Østgård skole «Forskning viser at foresatte som omtaler skolen positivt, og som har forventninger til barnas innsats

Detaljer

Eldres Råd Møteprotokoll

Eldres Råd Møteprotokoll Eldres Råd Møteprotokoll Utvalg: Eldres Råd Møtested: 1. etg. v/heisen, rom 1068, Levanger Rådhus Dato: 27.08.2007 Tid: 10:00 11.30 Følgende medlemmer var tilstede: Sven Tangen, leder Inger Sandberg, nestleder

Detaljer

Bystyrekomite helse, sosial og omsorg 5. april 2011 Ingar Pettersen, helse og sosialdirektør

Bystyrekomite helse, sosial og omsorg 5. april 2011 Ingar Pettersen, helse og sosialdirektør Bystyrekomite helse, sosial og omsorg 5. april 2011 Ingar Pettersen, helse og sosialdirektør Kvalitetsarbeidet i pleie- og omsorgstjenesten Systemet Læringsprossessen Hva er et avvik? Manglende oppfyllelse

Detaljer

Hva er KOSTRA? Rådgiver Arvid Ekremsvik

Hva er KOSTRA? Rådgiver Arvid Ekremsvik Hva er KOSTRA? KOmmune-STat-RApportering Foreløpige tall 15. mars Endelige tall 15. juni Sier mye om produktiviteten, lite om etterspørselen De ordinære tallene sier lite eller ingenting om kvaliteten

Detaljer

Plan for utvikling av sosial kompetanse for Fjellsdalen skole

Plan for utvikling av sosial kompetanse for Fjellsdalen skole Plan for utvikling av sosial kompetanse for Fjellsdalen skole PLAN FOR UTVIKLING AV ET POSITIVT ELEVMILJØ I opplæringsloven 9a-1 står det at «Alle elever har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten Rommen skole. Strategisk plan Rommen skole 2015-2018

Oslo kommune Utdanningsetaten Rommen skole. Strategisk plan Rommen skole 2015-2018 Oslo kommune Utdanningsetaten Rommen skole Strategisk plan Rommen skole - Utdanningsetatens strategiske kart Kilde: Byrådets budsjettforslag, del 1 Visjon. Osloskolen skal gi elever mulighet til å realisere

Detaljer

Kvalitetskartlegging av kommunale tjenester. Faglig veileder for skolefritidsordningen (SFO)

Kvalitetskartlegging av kommunale tjenester. Faglig veileder for skolefritidsordningen (SFO) Kvalitetskartlegging av kommunale tjenester Faglig veileder for skolefritidsordningen (SFO) Innhold 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn og formål... 3 3 Forberedelser... 5 4 Gjennomføring av undersøkelsen...

Detaljer

Læring og sunn utvikling i et trygt fellesskap

Læring og sunn utvikling i et trygt fellesskap Læring og sunn utvikling i et trygt fellesskap Strategisk plan for Ytteren skole 2014-2017 Innhold 1. Innledning 2. Forankring og faglige begrunnelser for valg av prioriterte områder 3. Framdriftsplan

Detaljer

Tiltaksplan for Oppdalungdomsskole 2009

Tiltaksplan for Oppdalungdomsskole 2009 6.1 Oppvekstmiljø Barns totale oppvekstmiljø skal ses i en helhet slik at det er sammenheng mellom heim, barnehage/skole og fritid. Det skal utvikles gode lokale lærings-, kultur- og oppvekstmiljø knyttet

Detaljer

Utarbeidelse av overordnet analyse metodevalg. Martin S. Krane Rådgiver

Utarbeidelse av overordnet analyse metodevalg. Martin S. Krane Rådgiver Utarbeidelse av overordnet analyse metodevalg Martin S. Krane Rådgiver Overordnet analyse bakgrunn Plan for forvaltningsrevisjon skal utarbeides av kontrollutvalget minst én gang per kommunestyreperiode

Detaljer

Kostra- iplos uttrekk for pleie- og omsorgtjenesten Steigen kommune er basert på kommunens rapportering juni 2014.

Kostra- iplos uttrekk for pleie- og omsorgtjenesten Steigen kommune er basert på kommunens rapportering juni 2014. Til effektiviseringsprosjektet i Steigen kommune v/ styringsgruppa Notat 11.desember 214. Kostra- iplos uttrekk for pleie- og omsorgtjenesten Steigen kommune er basert på kommunens rapportering juni 214.

Detaljer

KONGSVINGER KOMMUNE Presentasjon 17. september Hvordan skape praksisendring?

KONGSVINGER KOMMUNE Presentasjon 17. september Hvordan skape praksisendring? KONGSVINGER KOMMUNE Presentasjon 17. september Hvordan skape praksisendring? Problemstillinger Hovedpunkter fra mandat: Beskriv hva som kjennetegner en kultur og en praksis hvor HOtjenester på et tidlig

Detaljer

På lag med framtida. Virksomhetsplan. for. Lindesnes ungdomsskole LINDESNES KOMMUNE

På lag med framtida. Virksomhetsplan. for. Lindesnes ungdomsskole LINDESNES KOMMUNE Virksomhetsplan for Lindesnes ungdomsskole 2015 2019 LINDESNES KOMMUNE Innhold: 1. Bakgrunn 2. Kommuneplanens mål og verdier 3. Etatsplanens føringer 4. Enhetens fokusområder 5. Handlingsprogram 2 1. Bakgrunn

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN ÅSGÅRD SKOLE 2012

VIRKSOMHETSPLAN ÅSGÅRD SKOLE 2012 1 VIRKSOMHETSPLAN ÅSGÅRD SKOLE 2012 Tema: God faglig og sosial utvikling for alle elevene. Strategisk mål: Gi alle elever like muligheter til å utvikle sine evner og talenter individuelt og i samarbeid

Detaljer

VIRKSOMHETSPLANEN skoleåret 2012/2013 ALSTAD BARNESKOLE

VIRKSOMHETSPLANEN skoleåret 2012/2013 ALSTAD BARNESKOLE VIRKSOMHETSPLANEN skoleåret 2012/2013 ALSTAD BARNESKOLE Læring og trivsel et felles ansvar Alstad barneskoles visjon Læring og trivsel et felles ansvar Alstad skole, varm og nær, Dær vi leka, dær vi lær

Detaljer

Plan for kvalitetsutvikling i skole og barnehage 2016-2019 Rindal kommune 2016

Plan for kvalitetsutvikling i skole og barnehage 2016-2019 Rindal kommune 2016 Plan for kvalitetsutvikling i skole og barnehage 2016-2019 Rindal kommune 2016 Vedtatt i driftsstyret den 12.4.2016 DS-038/16 Side 1 Innhold FORORD... 3 1. RAPPORTERING FOR 2015... 4 2. STRATEGISK PLAN

Detaljer

Drammen kommune. Skoleeiers bruk av ulike data for kvalitetsutvikling

Drammen kommune. Skoleeiers bruk av ulike data for kvalitetsutvikling Drammen kommune Skoleeiers bruk av ulike data for kvalitetsutvikling Skoleeier (rådmann) Skole (rektor) Presentasjonen Del 1: Gi en oversikt over systematikken for oppfølgningen av skolene Del 2: Innføring

Detaljer

Årsmelding for Kjeldås skole skoleåret 2014-15

Årsmelding for Kjeldås skole skoleåret 2014-15 Årsmelding for Kjeldås skole skoleåret 2014-15 Kjeldås skole; et godt sted å væreet godt sted å lære. Sandeskolen har følgende visjon: «Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag.» Årsmeldingen

Detaljer

Kan inneholde data under publiseringsgrense. Tilstandsrapport for kåfjordskolen. våren 2012

Kan inneholde data under publiseringsgrense. Tilstandsrapport for kåfjordskolen. våren 2012 Tilstandsrapport for kåfjordskolen våren Innhold 1. Sammendrag...3 2. Hovedområder og indikatorer...4 2.1. Elever og undervisningspersonale...4 2.1.1. Lærertetthet...4 2.1.2. Antall elever og lærerårsverk...5

Detaljer

Kvalitet i barnehagen

Kvalitet i barnehagen 1 FUBs kvalitetsdokument Kvalitet i barnehagen Innledning Barna er det viktigste vi har. Foreldrene er barnas viktigste ressurs og den viktigste samarbeidspartneren for barnehagen. Foreldrenes innflytelse

Detaljer

Rutiner for skolens arbeid med Tilpassa opplæring (TPO)

Rutiner for skolens arbeid med Tilpassa opplæring (TPO) Rutiner for skolens arbeid med Tilpassa opplæring (TPO) Mål TPO-team skal bidra til å sikre skolens tilpassa opplæring jfr. 1-3 opplæringsloven Grunnlag for instruks Arbeidsoppgaver og rutiner i forhold

Detaljer

Tjenesteanalyse for pleie- og omsorgstjenestene i Marker kommune

Tjenesteanalyse for pleie- og omsorgstjenestene i Marker kommune Tjenesteanalyse for pleie- og omsorgstjenestene i Marker kommune RAUS GLEDE UTVIKLING Tre ord som symboliserer Marker bo- og servisesenter, som viser hva vi som jobber der står for. Innholdsfortegnelse

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Læringsutbytte i grunnskolen Saksbehandler: E-post: Tlf.: Arvid Vada arvid.vada@verdal.kommune.no 74048290 Arkivref: 2007/9376 - / Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr.

Detaljer

Sør-Varanger kommune Kommunedelplan habilitering og rehabilitering 2008-2011. Virksomhetenes oppfølging TILTAKSPLAN

Sør-Varanger kommune Kommunedelplan habilitering og rehabilitering 2008-2011. Virksomhetenes oppfølging TILTAKSPLAN TILTAKSPLAN Rulleres hvert år i sammenheng med økonomiplanen SMIL BAK HVER SKRANKE HOVEDMÅL 1 KOMMUNENS BEFOLKNING SKAL MØTE ET HELHETLIG OG SAMORDNET TJENESTETILBUD DELMÅL 1.1 BRUKERNE SKAL VITE HVOR

Detaljer

Årsmelding for Selvik skole skoleåret 2013-14

Årsmelding for Selvik skole skoleåret 2013-14 Årsmelding for Selvik skole skoleåret 2013-14 Selvik skole; ET STED HVOR ALLE ER TRYGGE OG TRIVES, SÅ DET SKAPES GROBUNN FOR PERSONLIG OG FAGLIG VEKST Sandeskolen har følgende visjon: «Alle skal ha minst

Detaljer