BÆREKRAFTIG UTVIKLING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BÆREKRAFTIG UTVIKLING"

Transkript

1

2 BÆREKRAFTIG UTVIKLING En Bærekraftig utvikling er en samfunnsutvikling som imøtekommer dagens konsumbehov uten å forringe mulighetene for kommende generasjoner til å få dekket sine. Begrepet ble allment kjent etter Brundtlandkommisjonen i Begrepet brukes ofte av politikere og miljøbevegelser for å begrunne at fattigdomsproblemer og miljøproblemer må ses i sammenheng, og for å argumentere for at kortsiktige økonomiske hensyn må vike plassen for langsiktige miljøhensyn..

3 DEN TREDELTE BUNNLINJA

4 SOSIAL BÆREKRAFT Det er ikke utarbeidet eller gjengitt en definisjon på hva sosial bærekraft er. I vår gjeldende nasjonale strategi er følgende fire sosialt orienterte mål angitt som delmål og viktige handlinger under temaet Bærekraftig økonomisk og sosial utvikling: fremme verdiskaping og bekjempe arbeidsledighet og utestenging fra arbeids- og samfunnslivet gjennom økonomisk politikk motvirke sosialt betingede helseforskjeller gi flest mulig tilgang til relevant høyere utdanning stimulere utforming av produkter og omgivelser på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpasning og en spesiell utforming. (Finansdepartementet 2007: 70)

5 ØKONOMISK BÆREKRAFT Statens pensjonsfond utland søker å utnytte fondets langsiktige perspektiv og betydelig størrelse for å skape høy avkastning og sikre verdier for fremtidige generasjoner. Fondet består av 60 prosent aksjer, prosent rentepapir og inntil 5 prosent eiendom. Investeringene er spredt globalt utenfor Norge. Fondet eksponeres bredt mot de internasjonale markedene for aksjer, obligasjoner og eiendom. I tillegg eksponeres fondet mot risikofaktorer som forventes å gi høy avkastning over tid. Fondet investeres også i utvalgte sektorer og selskaper. Hvor og i hva velger Norge å investere? Er den norske velferdsmodellen bærekraftig over tid?

6 MILJØMESSIG BÆREKRAFT Sikter til klima- og miljøutfordringen som: Fossilt brensel som viktigste energikilde Bevaring av artsmangfold Vann 1. Norge skal være karbonnøytralt innen Innen 2020 skal Norges klimagassutslipp reduseres med 30 % av det vi slapp ut i 1990

7 MIKKE MUS - EFFEKTEN

8 SOSIALT MILJØMESSI G ØKONOMISK

9 SOSIALT ØKONOMISK MILJØMESSIG

10 ØKONOMIS K MILJØMESSI G SOSIALT

11 BALANSE MED DEN TREDELTE BUNNLINJA

12 VÅR VISJON: Å skape et lokalsamfunn der det er godt å BO LEVE - JOBBE

13 OVERORDNA MÅL Hurdal kommune skal gjennom sin tjenesteproduksjon, arealplanlegging og samfunns- og næringsutvikling søke bærekraftige løsninger. Hurdal skal være et bærekraftig samfunn uavhengig av kommunegrenser. Hurdal har som mål å være et pluss-samfunn innen Hurdal kommune vil jobbe for at det innen 2016 skal etableres et bærekraftakademi i Hurdal i samarbeid med ledende nasjonale og internasjonale universiteter. Målet er at det i 2020 skal være minst 1 million nettstudenter ved akademiet. Hurdal kommune vil jobbe for at minimum 1 % av oljefondet skal inn i statsbudsjettet for 2017 øremerket bærekraftig forskning og utvikling.

14 OVERORDNA VERDIER Bærekraftperspektivet langs 3 dimensjoner sosialt - miljømessig - økonomisk Folkehelseperspektivet med fokus på - aktivitet mestring - livsglede Samarbeid med ulike aktører, internt og eksternt, er viktige for å skape positiv utvikling og vinn-vinn-situasjoner.

15 INNOVATIV UTVIKLING Innovasjon: betyr å skape noe nytt (til det bedre), men har etter hvert fått en videre betydning som fenomen innenfor det akademiske feltet. Det norske ordet Nyvinning, som samtidig bidrar til en bedre løsning, er kanskje det som mest presist angir hva som menes med innovasjon. Å studere innovasjon gir forståelse av prosesser og resultater ved å gjøre noe nytt med en bedre løsning. Det meste av det vi ønsker å gjøre, har vært gjort før, men vi kjenner ingen som har klart å bygge en hel kommune på bærekraftige prinsipper. og også her kommer det til å ta tid, men retningen er klar og vi har en fordel som en liten slagkraftig kommune.

16

17

18 7. August 2014

19 ØSTGREINA Hurdal kommune skal bidra til at det utvikles et hytte- og fritidsområde som skal være karbonnøytralt. Kommunedelplan for Østgreina vedtas oktober 2014.

20

21 KOLLEKTIVSATSING OG SAMFERDSEL En hydrogenbuss i timen. Etablere ladestasjoner på minimum to steder i kommunen. Etablere nødvendige innfartsparkeringer Etablere et samarbeidsprosjekt med Ruter. Søke om midler til hurtigladestasjoner

22 MATPROSJEKTET Bidra til å skape et samarbeid med næringslivet for å fremme produksjon og foredling, omsetning og bruk av lokal mat. Fra jord til bord. Kommunen tar initiativ til å samle næringen for å etablere et lokalt næringssamarbeid. Kommunen etablerer et internt prosjekt for Helse og mat.

23 Treprosjektet - Et samarbeid med MEV, Flaen Sag og Høvleri, AktivHus og Helen&Hard - Fra plante til ferdig hus

24 KRETSLØPSNÆRING - AVLØP Bruke kretsløpsteknologi for å skape og utvikle lokal næring ved bruk av kloakkslam. Etablere et utviklingsprosjekt for sammensetning av ny teknologi.

25 Tjenesteutvikling ideseminar 16. september 2014 Skape et tjenestetilbud som bidrar til sosial bærekraft der forebygging og hjelp til egenmestring står sentralt. Utarbeide en handlingsplan, budsjett og service-erklæringer som understøtter mål og verdier. I alle saker som legges frem for politisk behandling skal bærekraftperspektivet være belyst

26 KULTURLIV En ting er å få folk til å ville flytte til Hurdal, noe annet er å få folk til å bli og trives. Bidra til å ajourholde en oversikt over det som skjer av ulike kulturelle begivenheter. Arbeide mer aktivt med samarbeidsavtaler for å stimulere frivilligheten.

27 HVORFOR SKAL VI GJØRE DETTE? - Fordi det bygger på bygdas NATURLIGE FORTRINN - Fordi det er FORNUFTIG

28 Den bærekraftige dalen

29

30

31 STYRINGSGRUPPAS ROLLE OG MANDAT Styringsgruppas mandat omfatter den totale bærekraftsatsingen for Hurdal kommune, slik den fremkommer i programbeskrivelsen. Det betyr å fatte beslutninger om tiltak som støtter opp under målene for de ulike programområdene og deres målsettinger.

32 MØTER For å kunne følge prosessen tett skal styringsgruppa ha møter hver 3. uke. Møtene legges til mandager kl Møtedatoer: 1. september, 22. september, 13. oktober, 3. november, 24. november og 15. desember. Arbeidsgruppa har ukentlige møter. Møtene legges på mandager kl Hensikten med hyppige møtepunkter er å få en god forankring samtidig som man har en god fremdrift i arbeidet med bærekraftsatsingen.

33 INFORMASJON Hurdal kommune merker en stadig økende interesse for det som skjer i Økolandsbyen, men også for bærekraftsatsingen i kommunen knyttet til sentrumsutviklingen og Østgreina. For å kunne gi god og oppdatert informasjon ut til innbyggere og andre interessenter vil det bli utarbeidet en egen nettside knyttet til kommunens hjemmesider. Denne nettsiden vil også være den fremste informasjonskanalen til politikerne og det vil bli lagt til rette for å kunne kommunisere direkte med ordfører for å kunne komme fortløpende med innspill. Det er nylig ansatt en informasjonsmedarbeider i 20 % stilling og i tillegg dedikeres 20 % av stillingen konsulent for IKT ved servicetorget til denne oppgaven. Denne ordningen har en foreløpig ramme på 3 måneder eller ut året, og vil bli vurdert i forbindelse med utarbeiding av prosjektbudsjett for 2015.

34

35 NYE NETTSIDER

36 HURDALSKONFERANSEN Hurdalskonferansen skal være et verktøy for å få satt bærekraftsatsningen i Hurdal på kartet og på den måten skape rom og mulighet for å nå de målene vi setter oss. Vi ønsker både å ta en rolle som en foregangskommune, kanskje verdens første som tar mål av seg å bli et plusssamfunn, der bærekraftstenkningen gjennomsyrer alt vi gjør, og påvirke nasjonale og internasjonale beslutningstakere til å jobbe mer bærekraftig.

37 BÆREKRAFTAKADEMIET Et verdensledende kompetansesenter i Hurdal for forskning og utdanning, bygd rundt de nettbaserte modellene som Harvard og MIT bruker. Det vil være naturlig å ta kontakt med ledende universitetsmiljøer i Norge for å innlede et samarbeid og bygge en modell for akademiet.

38 FINANSIERING Næringsutviklingen Frem til utgangen av august har det vært jobbet parallelt med sentrumsplanen og næringsprosjektene knyttet til tre og utvikling av avløp som næring. Fra og med september vil eventuelle midler kommunen skal bruke til næringsutviklingen måtte fremkomme i egne politiske saker. Her forventes det at næringsaktørene selv søker eksterne midler, gjerne med bistand fra Hurdal kommune. Tjenesteutviklingen Må skje innenfor ordinær drift eller definerte prosjekter som det søkes midler til. Informasjon og Hurdalskonferansen Har en foreløpig ramme på ,- kr., hvorav ,- er knyttet til Hurdalkonferansen med en mulighet for å gå i null, avhengig av tilskuddsmidler, medarrangørers finansieringsvilje og sponsorinntekter. Av dette dekkes ,- innenfor driftsbudsjettet under HA 1. Når det gjelder Hurdalskonferansen vil en egen finansieringsplan bli lagt frem for behandling i styringsgruppa.

39 ER MÅLENE FOR HÅRETE? Ja, kanskje, men det er ikke det viktigste. Det viktigste er at vi går i riktig retning og tør å tro at vi betyr en forskjell.

40 Vi er alle aktører på hvert vårt nivå vi har alle et ansvar Hurdal vil ta ansvar

Kommuneplan - Samfunnsdel 2013-2025

Kommuneplan - Samfunnsdel 2013-2025 Foto: Stangeavisa Foto: Stangeavisa Kommuneplan - Samfunnsdel 2013-2025 Høringsutkast åpenhet trygghet mangfold Foto: Stangeavisa 1 Innhold: Ordførerens forord 3 1. Innledning 5 2. Samlet utviklingsstrategi

Detaljer

2015-2020. Næringsplan for Larvik kommune Del 2; Mål og Handlingsprogram. Plandokumentene: Del 1: Beslutningsgrunnlaget Del 2: Mål og handlingsprogram

2015-2020. Næringsplan for Larvik kommune Del 2; Mål og Handlingsprogram. Plandokumentene: Del 1: Beslutningsgrunnlaget Del 2: Mål og handlingsprogram 2015-2020 Næringsplan for Larvik kommune Del 2; Mål og Handlingsprogram Plandokumentene: Del 1: Beslutningsgrunnlaget Del 2: Mål og handlingsprogram 1 Innledning... 3 Formålet med «Næringsplan for Larvik

Detaljer

Kommuneplan. Iveland kommune fram mot 2026. Del A: Samfunnsdelen

Kommuneplan. Iveland kommune fram mot 2026. Del A: Samfunnsdelen Kommuneplan Iveland kommune fram mot 2026 Del A: Samfunnsdelen Vedtatt av kommunestyret 9. oktober 2014 Formelt grunnlag Kravene til samfunnsdelen av kommuneplanen er hjemlet i Plan- og bygningslovens

Detaljer

Bærekraftig innovasjons- og teknologipolitikk. Rapport 2 2005

Bærekraftig innovasjons- og teknologipolitikk. Rapport 2 2005 Bærekraftig innovasjons- og teknologipolitikk Rapport 2 2005 Bærekraftig innovasjons- og teknologipolitikk ISBN 82-92447-04-0 Utgitt: Oslo, april 2005 Omslag: Enzo Finger Design AS Trykk: ILAS Grafisk

Detaljer

Visjon, mål og strategier

Visjon, mål og strategier Fagrådet for Ytre Oslofjord side 1 Visjon, mål og strategier Fagrådet for Ytre Oslofjord Visjon, mål og strategier Styrets forslag til generalforsamlingen 2005 Fagrådet for Ytre Oslofjord side 2 Visjon,

Detaljer

Selvstendig, trygg og aktiv. Foto: Shutterstock.com

Selvstendig, trygg og aktiv. Foto: Shutterstock.com Selvstendig, trygg og aktiv Foto: Shutterstock.com Strategi for implementering av velferdsteknologi 2014-2017 Strategi for implementering av velferdsteknologi 2014-2017 1 Innhold 1.Innledning... 3 1.1.Visjon

Detaljer

Arbeiderpartiet.no/norgevidere TILLIT OG SAMHOLD. Arbeiderpartiets programdebatt 2012. Vi tar Norge videre. Arbeiderpartiet.

Arbeiderpartiet.no/norgevidere TILLIT OG SAMHOLD. Arbeiderpartiets programdebatt 2012. Vi tar Norge videre. Arbeiderpartiet. 1 TILLIT OG SAMHOLD Arbeiderpartiets programdebatt 2012 Vi tar Norge videre Arbeiderpartiet.no/norgevidere Sosialdemokratiet er et frihetsprosjekt. Sosialdemokratiets mål er å utvikle et rettferdig samfunn

Detaljer

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI Brev fra Norges Bank til Finansdepartementet 16. mars 1999 1. Innledning

Detaljer

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2024 PLANPROGRAM. Hitra kommune

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2024 PLANPROGRAM. Hitra kommune KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2024 PLANPROGRAM Hitra kommune FASTSATT I HITRA KOMMUNESTYRE 18.06.2013 INNHOLD 1 LITT BAKGRUNNSINFORMASJON 3 1.1 Kommuneplanlegging 4 1.1.1 Kommunal planstrategi 4 1.1.2

Detaljer

FLÅ KOMMUNE Kommuneplan for Flå kommune Samfunnsdelen 2011-2023 Vedtatt av Flå kommunestyre den 31.03.2011, sak 26/11

FLÅ KOMMUNE Kommuneplan for Flå kommune Samfunnsdelen 2011-2023 Vedtatt av Flå kommunestyre den 31.03.2011, sak 26/11 FLÅ KOMMUNE Kommuneplan for Flå kommune Samfunnsdelen 2011-2023 Vedtatt av Flå kommunestyre den 31.03.2011, sak 26/11 1 Innhold 1 Innledning...5 2 Rammer for kommuneplanarbeidet...5 2.1 Lovgrunnlaget...6

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel for perioden

Kommuneplanens samfunnsdel for perioden Kommuneplanens samfunnsdel for perioden 2014-2026 Innhold Side Forord... 5 LITT OM PROSESSEN... 7 Formelle krav... 7 Slik har vi arbeidet... 8 Hva lærte vi?... 11 DAGENS HITRA HVOR ER VI NÅ?... 12 Hitra

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING

REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING Høringsutgave 01.09.14 Buskerud fylkeskommune Utviklingsavdelingen september 2014 Innhold FORORD... 5 1. SAMMENDRAG... 6 2. INNLEDNING... 8 2.1 Bakgrunn

Detaljer

Fra konvensjonelle biler til elbiler

Fra konvensjonelle biler til elbiler Fra konvensjonelle biler til elbiler Umoe itet går i front mot strømmen og gjør utfordringer om til muligheter Synnøve Andreassen og Tone Pettersen Sustainable Management FE 306E-003 Vår 2010 Abstract

Detaljer

REGIONALT UTVIKLINGSPROGRAM FOR NORD-TRØNDELAG 2012

REGIONALT UTVIKLINGSPROGRAM FOR NORD-TRØNDELAG 2012 1 2 REGIONALT UTVIKLINGSPROGRAM 3 Innhold 1. Innledning... 6 1.1 Politisk grunnlag... 6 1.2 Viktige partnerskap... 7 1.3 Sentrale perspektiv... 8 1.4 Hvem gjelder føringene i programmet for?... 9 2. Regionalt

Detaljer

Strategisk næringsplan Stange 2014 2020 - Høringsforslag

Strategisk næringsplan Stange 2014 2020 - Høringsforslag Strategisk næringsplan Stange 2014 2020 - Høringsforslag 1 Forord (Eva) 2 Innhold 1. Om planen bakgrunn for arbeidet 1.1 Mandat og organisering 1.2 Metode og oppfølging av planen 2. Rammer og forutsetninger

Detaljer

Drømmeløftet - Tilbakemelding til Innovasjon Norge fra SE-senteret

Drømmeløftet - Tilbakemelding til Innovasjon Norge fra SE-senteret Drømmeløftet - Tilbakemelding til Innovasjon Norge fra SE-senteret Fra: Senter for sosialt entreprenørskap og innovasjon SE-senteret Oslo 1. mai 2015 SE-senteret har som Visjon: En arena for et likeverdig

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi

Kommunikasjonsstrategi Kommunikasjonsstrategi for perioden 2012-2015 - MULIGHETENES KOMMUNE - - 0 - Innledning Asker kommunes kommunikasjonsstrategi er et fireårig styringsdokument som gir føringer for arbeidet med kommunens

Detaljer

Rullering 2012 Rollag kommune pr 10.04.2012

Rullering 2012 Rollag kommune pr 10.04.2012 Planstrategi Rullering 2012 Rollag kommune pr 10.04.2012 Innhold 1. Innledning... 3 2. Planprosessen for rullering av planstrategi... 4 3. Overordna rammer og føringer... 4 3.1 Nasjonale føringer... 4

Detaljer

Meld. St. 39. Mangfold av vinnere. Næringspolitikken mot 2020. (2012 2013) Melding til Stortinget

Meld. St. 39. Mangfold av vinnere. Næringspolitikken mot 2020. (2012 2013) Melding til Stortinget Meld. St. 39 (2012 2013) Melding til Stortinget Næringspolitikken mot 2020 Innhold 1 innledning og sammendrag... 5 1.1 Innledning... 5 1.2 Mål for en fremtidsrettet næringspolitikk... 8 1.3 Sammendrag

Detaljer

Vil du nå nye høyder sammen med oss?

Vil du nå nye høyder sammen med oss? Vil du nå nye høyder sammen med oss? VI ER BEARINGPOINT BearingPoint Norge er et energisk og lite konsulenthus. Vi har et spennende og offensivt miljø, hvor muligheten til å påvirke og forme arbeidsplassen

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel

Kommuneplanens samfunnsdel Forslag til Kommuneplanens samfunnsdel Horten kommune 2015-2027 Dokumentet er utarbeidet av Kommunalområde Kultur og Samfunn, Enhet for kommuneutvikling, ved Helge Etnestad. Forside: Digital Grafiske ved

Detaljer

Omdømme og mobilisering Gamvik kommune Prosjektbeskrivelse med handlingsplan2012. Programperiode

Omdømme og mobilisering Gamvik kommune Prosjektbeskrivelse med handlingsplan2012. Programperiode Omdømme og mobilisering Gamvik kommune Prosjektbeskrivelse med handlingsplan2012 Programperiode 2012-2015 1 Innhold Innledning og bakgrunn... 2 Bakgrunnsinformasjon... 2 Konklusjoner fra forstudiet...

Detaljer

Regionalplan kultur 2010 2013. Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010

Regionalplan kultur 2010 2013. Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010 Regionalplan kultur 2010 2013 Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010 Forord Kulturpolitikk i Norge utøves av mange og på mange plan. Og det er enda flere som berører eller berøres av, kulturelle aktiviteter.

Detaljer

Drømmeløftet, slik Innovasjon Norge ser det

Drømmeløftet, slik Innovasjon Norge ser det Drømmeløftet, slik Innovasjon Norge ser det (Utdrag av Innovasjon Norges hovedrapport om #Drømmeløftet) Utfordringer og muligheter Vi lever i spennende tider, på godt og ondt. Verden står overfor store

Detaljer

Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016

Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016 Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016 Innhold INNHOLD... 2 1 INNLEDNING... 3 1.1 OMDØMME I OFFENTLIG SEKTOR... 3 1.2 OM PLANEN... 3 1.3 STYRINGSDOKUMENTER... 4 2. OMDØMMEARBEID

Detaljer

Sammen skaper vi det gode næringslivet

Sammen skaper vi det gode næringslivet Sammen skaper vi det gode næringslivet Strategisk næringsplan 2011-2023 for Nesodden kommune Ajourført etter vedtak i kommunestyret 28.10.2010 Innholdsfortegnelse 0. Sammendrag. Strategier og tiltak 1.

Detaljer

RAPPORT. Organisasjonsgjennomgang. Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN!

RAPPORT. Organisasjonsgjennomgang. Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN! RAPPORT Organisasjonsgjennomgang Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN! Eigersund kommune 24.09.12 1 INNLEDNING OG BAKGRUNN 4 1.1 MANDAT 4

Detaljer

Rogaland - en skapende region med vilje til vekst

Rogaland - en skapende region med vilje til vekst Rogaland - en skapende region med vilje til vekst Regionalplan for næringsutvikling Rogaland 2011-2020 Sammendrag Regionalplan for næringsutvikling uttrykker den langsiktige næringspolitikken i fylket.

Detaljer

7.2 KARAKTERISTIKK/STATUS/PROBLEMBESKRIVELSE...35 7.3 MÅLBESKRIVELSE...35 7.4 TILTAK...35 8. BOLIGER FOR ELDRE...37 8.1 INTRODUKSJON...37 8.

7.2 KARAKTERISTIKK/STATUS/PROBLEMBESKRIVELSE...35 7.3 MÅLBESKRIVELSE...35 7.4 TILTAK...35 8. BOLIGER FOR ELDRE...37 8.1 INTRODUKSJON...37 8. 2 Innhold 1. INNLEDNING...5 Formål med planarbeidet...5 Planprosessen...5 Mål for planen...5 Nasjonale føringer...6 Regionale føringer...7 Kommunale føringer...7 Utfordringsbilde...8 2. UTVIKLING AV BOLIGPOLITIKK

Detaljer

Retningslinjer for samfunnsansvarsrapportering

Retningslinjer for samfunnsansvarsrapportering RG Retningslinjer for samfunnsansvarsrapportering 2000-2011 GRI Versjon 3.1 2000-2011 GRI Versjon 3.1 Retningslinjer for samfunnsansvarsrapportering RG Innholdsfortegnelse Forord Bærekraftig utvikling

Detaljer