En velferdsstat for fremtiden. Kristendemokratiske betraktninger om en bærekraftig velferdsstat

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "En velferdsstat for fremtiden. Kristendemokratiske betraktninger om en bærekraftig velferdsstat"

Transkript

1 En velferdsstat for fremtiden Kristendemokratiske betraktninger om en bærekraftig velferdsstat 0

2 Innledning Bærekraftig velferd handler om å forvalte samfunnets verdier på en måte som ivaretar behovene for både dagens og fremtidens innbyggere. Over 0 år med petroleumsaktivitet har bidratt til et historisk høyt velferdsnivå i Norge, der fokus på velferdsutgifter ikke har vært like sterkt som i sammenlignbare land. Denne utviklingen har gitt Norge en velferdsstat som ikke er bærekraftig over tid, og som har sider ved seg som ikke tjener det opprinnelige formålet. En sterk stat kan også over lengre tid opprettholde sosiale ordninger som det i realiteten ikke er økonomisk rom for, enn det privatpersoner kunne gjort om de hadde betalt for tjenestene selv. Samtidig er dagens velferdsstat et så stort gode for samfunnet, at det er bred politisk enighet om å i hovedsak opprettholde dagens velferdssystem. En viktig bærebjelke i den kristendemokratiske ideologi er grunnverdien forvalteransvar. Prinsippet sier at verdiene vi disponerer er på lån, og skal videreføres for framtidige generasjoner. Dette forplikter oss til å ha en fornuftig disponering av ressursene, som sikrer framtidige generasjoner samme mulighet til et sosialt sikkerhetsnett som dagens generasjon. De to andre kristendemokratiske grunnverdiene, nestekjærlighet og menneskeverd, forplikter til en politikk som ivaretar alle mennesker i samfunnet, uansett evner og egenskaper. Den kristendemokratiske ideologi forplikter derfor til å sikrer alle mulighet til å leve verdige liv, uavhengig om dette krever trygdeytelser ved varig uførhet eller hjelp til å komme inn på arbeidsmarkedet. En kristendemokratisk politikk kan derfor ikke godta en flat innstramning i velferdsgoder som ikke tar hensyn til enkeltmenneskers behov. En kan heller ikke føre en politikk der utgiftene overgår det som er bærekraftig i et langsiktig perspektiv. KrFU ønsker å framholde arbeidslinjen som den viktigeste løsningen på utfordringene med voksende velferdsutgifter. Det er viktig at vi jobber lenger og at flere blir inkludert i arbeidslivet. For å gjøre dette mulig, er vi nødt å se på hvordan dagens skatte- og avgiftspolitikk er rettet mot næringslivet, og gjøre endringer som gir bedriftene insentiv til å ansette personer med nedsatt funksjonsevne, eller har vært utenfor arbeidslivet i perioder. Samtidig er det viktig å vurdere dagens pensjonsordninger i lys av økt gjennomsnittlig levetid enn for få generasjoner siden. Framtidens velferdsstat sett med kristendemokratiske øyne, skal ikke være en velferdsstat som svikter de svakeste i samfunnet, men en velferdsstat som løfter fram det personlige ansvaret og friheten. Omlegginger i velferdsstaten skal gjelde det store flertallet og ikke mindretallet som større grad er avhengig av velferdsstaten. Det bør i større grad enn i dag jobbes aktivt for at færre havner i en situasjon der de blir avhengig av offentlige ytelser. KrFU ønsker å framheve arbeidsplassen som en av samfunnets viktigeste sosiale arenaer. Deltagelse i arbeidslivet må handle om mer en bare økonomi. Like viktig er sosial kontakt, personlig utvikling, oppleving av mestring og fellesskap. I dette manifestet forsøkes det å peke i retning av en framtidig velferdsstat, som med bakgrunn i kristendemokratisk ideologi gir løsninger på dagens utfordringer. 1

3 Arbeids- og finanspolitikk 1 Finanspolitikk Finanspolitikken som blir ført har en avgjørende betydning for ressursforvaltningen i samfunnet. Dette betyr at pengebruken må stå i forhold til inntektene for å sikre at statens utgifter ikke øker mer enn hva som er bærekraftig. Retningslinjene som ble lagt da Statens Pensjonsfond Utland ble starte, antok en gradvis innfasing av inntektene i den norske økonomien. For dermed å sikre verdiene for framtidige generasjoner, ble bruken av fondet begrenset til % over tid. Siden da har fondet vokst raskere enn hva som ble beregnet. Resultatet er at retningslinjene for en gradvis innfasing av oljepenger i dag er synonymt med en ekspansiv finanspolitikk. Handlingsrommet som gis ved den raskt voksende pengebruken fratar politikere for ansvaret det er å prioritere og å vurdere kost/nytte effekten. For å begrense forbruket ønsker KrFU at handlingsregelen blir revidert med sikte på å redusere bruken av fondet til % på lang sikt. Dette bidrar til at verdien ikke brukes opp for kommende generasjoner, i henhold til det det kristendemokratiske forvalteransvaret. KrFU forutsetter at det fortsatt føres en stabiliserende motkonjunkturpolitikk. Pengebruken bør økes når økonomien går tregt og med tilsvarende kutt i gode tider. Over tid må bruken av fondet balanseres på %. KrFU forutsetter at økt handlingsrom i økonomien primært brukes på investeringer, og ikke på innføring av omfattende velferdsreformer som bidrar til å øke statens framtidige forpliktelser. - Jobbe for at handlingsregelen reduseres til % av oljefondet. - Primært ikke innføre velferdsreformer som medfører en prosentvis økning av statsbudsjettet. - Ha økt fokus på prioriteringer i stedet for en generell økning. - At eksisterende velferdsgoder spisses mot de som trenger det mest for å redusere den totale kostnaden. Arbeidsmarkedet Arbeidsmarkedet er et sentralt element i et velfungerende samfunn. KrFU ønsker derfor å styrke arbeidslinjen i norsk politikk. En viktig del av et bærekraftig velferdssystem er å sikre hver enkelt mulighet til å fungere i arbeidslivet. Dette er ikke bare et spørsmål om å redusere statens utgifter og øke inntektene, siden deltagelse i arbeidslivet også handler om menneskeverd. Utestengelse fra arbeidslivet er å frata mennesker muligheten til å bruke og utvikle sine evner og talenter. Samtidig som de blir utestengt fra en av de viktigeste sosiale arenaene i samfunnet. KrFU ønsker å bidra til at de positive sidene ved å delta i arbeidslivet skal komme bedre frem. Nødvendige tiltak må derfor innføres for å sikre at alle har mulighet til å delta i arbeidslivet og at færre faller utenfor.

4 Forskning viser at å falle tidlig ut av arbeidslivet gjør det vanskeligere å komme inn igjen. KrFU ønsker å legge til rette for at det finnes nok lærlingplasser. Det er viktig med økt samarbeid med næringslivet for å finne løsninger for skoletrøtt ungdom som finner det vanskelig å følge det standardiserte opplegget. Eksempler på dette kan være praksisplasser der eleven jobber i en bedrift og tar de teoretiske fagene over flere år, eller et opplegg der teoretiske fag kan byttes bort mot en lenger læretid. Muligheten for å ta et fagbrev krever at det er nok lærlingplasser tilgjengelig. KrFU ønsker derfor at det settes krav til en viss andel lærlingeplasser i bedrifter som deltar i offentlige anbudsrunder og at det videreføres fritak for arbeidsgiveravgift for lærlinger. Hull i CV er et problem som hindrer mange personer i å komme tilbake til arbeidslivet etter å ha vært utenfor i en periode. KrFU ønsker å legge til rette for at denne gruppen skal lettere kan komme tilbake i jobb ved at det gis fritak fra arbeidsgiveravgift i en periode som er proporsjonal med tiden vedkommende har vært utenfor arbeidslivet. På denne måten hjelpes personer i en vanskelig situasjon inn i arbeidslivet igjen. Arbeidsmiljøloven legger i dag viktige rammer for hvordan arbeidslivet er organisert, men er på noen områder i utakt med hvordan arbeidslivet har utviklet seg. KrFU ønsker at arbeidsmiljøloven blir tatt opp til revidering for å se på muligheten for større fleksibilitet i arbeidslivet slik at flere kan delta. Det er særlig viktig å legge til rette for at mennesker med ulikt funksjonsnivå kan inkluderes i arbeidslivet. - At arbeidslinjen styrkes som hovedregelen for inntekt. - Framheve arbeidsplassen som en viktig sosial arena i samfunnet - At en tilpasset arbeidssituasjon blir løsningen og ikke varig utenforskap - Vil ha en målrettet kompetanseheving for ungdom som sliter med å komme inn i arbeidslivet. - Fritak for arbeidsgiveravgift ved ansettelse av personer som har vært utenfor arbeidslivet etter en 1 til 1 modell, begrenset oppad til år. - Revidere arbeidsmiljøloven med sikte på å skape større fleksibilitet i arbeidsmarkedet og større individuell tilpasning. - Ha krav om lærlingandel ved offentlige anbud. - Videreføre fritak for arbeidsgiveravgift for lærlinger. - Ha bedre oppfølging av lærlinger. - Styrke muligheten for å ta fagbrev og svenne brev på grunnlag av erfaring. 0 1 Utdanning Dagens arbeidsliv stiller høyere krav til formell kompetanse enn for bare få tiår siden. Personer uten formell utdanning har statistisk sett mye større risiko for å havne på trygd enn personer med formell utdanning. Det norske kostnadsnivået gjør at vi er helt avhengig av å ha høykompetent arbeidskraft for å kunne konkurrere med land med lavere kostnadsnivå. Hovedregelen i dag er at den høyere utdanningen i Norge er i gratis, og KrFU ønsker å videreføre denne linjen. For å redusere de totale utgiftene til utdanning og for å bedre kvaliteten, må antall studiesteder i Norge reduseres.

5 KrFU er positiv til at det legges mer til rette for deltidsutdanning i den høyere utdanningen i Norge. Det vil gjøre det enklere å omskolere seg og skaffe seg faglig påfyll. Dette er ikke er ment å skulle erstatte heltidsstudenten, men være et supplement. - Ha en omlegging av yrkesutdanning med større yrkesfaglige fokus. - At staten i større grad kan legge føringer for hvilke utdanninger som skal prioriteres når visse typer kompetanse mangler over lengre tid. - Legge til rette for økt bruk av deltids- og nettstudier. - Redusere antall studiesteder i Norge. - Begrense antall studieplasser etter samfunnets behov Sykelønn. Sikker inntekt ved sykdom er et viktig gode for å sikre trygghet for arbeidstaker. Dette forhindrer at mennesker kommer i store økonomiske problemer ved sykdom. Det er imidlertid viktig at det signaliseres at det skal lønne seg å arbeide, og at det er en sammenheng mellom arbeid og inntekt. Sykefraværet i Norge er høyere enn i mange sammenlignbare land, som for eksempel Sverige. Der har omlegging av sykelønnsordningen vist at at det er mulig å redusere sykefraværet. KrFU ønsker å redusere sykelønn til 0% av inntekt. Ved langvarig sykdom over 0 dager skal det fortsatt betales 0 % av lønn inntil et år før andre ordninger trår inn. KrFU ønsker at det ses på muligheten for å innføres en sykelønnsordning etter svensk modell der det i større grad enn i dag er normerte lengder på sykemeldinger. - Vurdere innføring av normerte sykemeldinger. - innføre 0 % lønn første dag ved sykdom i egenmeldingsperioden. - redusere sykelønnen til 0 % av inntekt. 0 1 Trygder og ytelser Barne og familiepolitikk Familien er grunnenheten i samfunnet. KrFU ønsker å jobbe for at familiene også i fremtiden skal ha et handlingsrom til å bestemme over egen hverdag. En god familiepolitikk er en viktig årsak til at Norge har høyere fødselstall enn sammenlignbare land. Kristendemokratisk ideologi avviser imidlertid en argumentasjon som begrunner økte fødselstall med framtidig økte inntekter. Dette må aldri være annet enn en bieffekt, da ingen mennesker skal måles utfra materiell verdi, men bare utfra sin egenart og sitt ukrenkelige menneskeverd.

6 KrFU vil jobbe for et fortsatt fokus på småbarnsfamilienes økonomi for å sikre at ingen barn vokser opp i fattigdom. Et virkemiddel for å sikre dette er en inntektsgradering av barnetrygden som tar hensyn til familiens samlede inntekt og antall barn. Enslige forsørgere bør få en forholdsmessig høyere barnetrygd enn barn med to forsørgere for å avhjelpe den økte belastningen det er å være eneforsørger. For studenter bør det gis en høyere engangsstøtte og økt barnetrygd i forhold til i dag. - Ha inntektsgradert barnetrygd - Ha et fleksibelt barnehagetilbud og fjerne makspris i barnehage Arbeidsledighetstrygd Arbeidsledighetstrygd er en viktig ordning for å sikre arbeidstakere ved tap av arbeidsplass, og bidrar til at Norge har et arbeidsliv med god omstillingsevne. KrFU ønsker å styrke bevisstheten om at arbeidsledighetstrygd skal være en ordning for personer som står mellom jobber. Personer som mottar denne ytelsen skal være aktive arbeidssøkere. Dette innebærer at mottakere er forpliktet til å søke på relevante arbeid, men også at vedkommende tar i mot jobber som blir tilbudt, selv om det ikke er inne samme yrke som vedkommende hadde før. Tap av denne ytelsen bør være en reell konsekvens for mottakere som ikke er tilstrekkelig aktive med å komme seg tilbake i jobb. Som mottaker av arbeidsledighetstrygd bør det være obligatorisk deltagelse på kurs og opplæring. Etter måneders som arbeidsledig, gis det fullmakt til NAV å melde mottaker på relevante kurs for å øke vedkommende mulighet for å få jobb. Det bør videre vurderes om det skal innføres tildeling av oppgaver som skal utføres i perioden vedkommende er arbeidsledig. Manglende deltagelse på kurs og opplæring bør resultere i tap av arbeidsledighetstrygd. - Redusere arbeidsledighetstrygden til 0 % av tidligere inntekt. - Stille større krav til at mottakere av arbeidsledighetstrygd jobber aktivt mot å finne ny jobb. - Ha obligatorisk deltagelse på jobbrelaterte kurs. - Gi fullmakt til NAV å vurdere hvilke kurs som trengs etter måneders ledighet. Uføretrygd KrFU mener at en av samfunnets viktigste oppgaver er å sikre alle innbyggere en verdig livssituasjon, uavhengig av helsetilstand. Hovedregelen skal være at inntekt kommer fra deltagelse i arbeidslivet, men det er samfunnets oppgave å sikre de som av helsemessige årsaker ikke kan delta i arbeidslivet. Størrelsen på ytelsen bør ligge på et moderat nivå som sikrer mottakerne et verdig liv, uten at det blir mer økonomisk gunstig å gå på trygd enn å delta i arbeidslivet. For å sikre at ytelsen er tilpasset samfunnet for øvrig, bør den kjøpekraftsjusteres årlig.

7 Mange med ulike grader av nedsatt funksjonsevne har vanskelig for å komme inn på arbeidsmarkedet selv om de har høy kompetanse. Ved å harmonisere disse reglene er målsettingen at det skal være mulig å finne en løsning som passer for den enkelte. - At kun i unntakstilfeller skal full uføretrygd innvilges til personer under år. - Årlig kjøpekraftsjustere uføretrygden Pensjon Pensjonssystemet må tilpasses en levealder som har har økt jevnt og trutt over mange år. Det har pågått en reell senkning av pensjonsalder over lang tid og dette er ikke en ønsket utvikling. Fra et kristendemokratisk perspektiv er det viktig at utgifter til pensjon ikke overgår det som er bærekraftig. Siden forventet levealder har økt, er det også viktig at gjennomsnittlig pensjonsalder økes tilsvarende. KrFU ønsker å øke normal pensjonsalder fra til 0 år. Videre ønskes det at grensen for når arbeidsgiver kan si opp en ansatt grunnet alder økes fra 0 til år. Tidligpensjon, slik som AFP, er et viktig virkemiddel for å sikre at mennesker som har jobbet i tunge yrker har en mulighet til å gå av tidligere en normalt grunnet helsemessige årsaker. KrFU ønsker å videreføre denne ordningen, men stramme inn for grupper som ikke er i fysisk krevende yrker. Det bør kreves at det gjøres en vurdering av lege før tidligpensjon innvilges. For grupper som i dag har spesialordninger når det kommer til pensjon, slik som politiet, bør det i større grad tilrettelegges for aktiv deltakelse ut normal pensjonsalder. - Stramme inn AFP-ordningen - Øke det personlige ansvaret for pensjonssparing - Øke pensjonsalderen til 0 år. - Øke grensen for nå personer kan sies opp grunnet alder fra 0 til år. - Jobbe for at den offentlige pensjonsutbetalingen blir moderert, med større ansvar for den enkelte til å spare til egen pensjon. 0 1 Helse og omsorg Sykehustjeneste Et offentlig helsevesen er et viktig virkemiddel for å bidra til at alle innbyggere får den hjelpen de trenger ved fysiske og psykiske lidelser. KrFU mener at det offentlig finansierte helsevesenet fortsatt skal være hovedregelen, men ønsker et større fokus på å dele inn i hva som er alvorlige og mindre alvorlige tilfeller. Sykdommer som kommer inn under alvorlige tilfeller bør fortsatt være gratis, mens de i kategorien mindre alvorlige bør i større grad enn i dag være brukerfinansiert. Det bør videreføres en frikortordning som sikrer at personer med særlig lav inntekt ikke betaler mer enn i dag.

8 KrFU ønsker at det skal være mangfold i helsevesenet og ønsker at det skal legges til rette for et privat helsetilbud i Norge som supplement til det offentlige. Gjennom det private tilbudet kan det offentlige helsevesenet kjøpe ekstra kapasitet når det er nødvendig. Dette legger også til rette for at enkeltmennesker som ønsker det kan kjøpe tjenester gjennom det private. - Innføre høyere brukerbetaling ved tilstander som er klassifisert som mindre alvorlige - Legge til rette for private helsetilbud - Ta i bruk ledig kapasitet ved private sykehus med sikte på redusert behandlingstid Sykehjem og omsorgstjenester En viktig oppgave for det offentlige er å sikre innbyggerne en verdig alderdom gjennom en god eldreomsorg. Det økende antall eldre, kombinert med økende krav til eldreomsorgen, vil trolig sette den offentlige sykehjemstjenesten under et sterkt press. Sykehjemstjenesten i Norge er allerede en veldig kostbar ordning som er generøs sammenlignet med andre land. For å sikre at samfunnet også i framtiden skal være i stand til å gi en verdig eldreomsorg, er det viktig at det offentlige primært yter et godt basistilbud. KrFU ønsker ikke å innføre nye kostbare reformer som øker utgiftene til sykehjemstjenesten. Det bør legges til rette for et sterkere samarbeid mellom sykehjemstjenesten og frivillige organisasjoner. For å klare å møte den kommende eldrebølgen, er det også viktig å legge tilrette for at eldre kan bo hjemme lengre. Dette vil være positivt for eldre som trives hjemme, og lette trykket på behovet for sykehjemsplasser. - At det offentliges oppgave skal være å sikre et basistilbud i eldreomsorg. - Jobbe for at det legges til rette for større grad av samarbeid mellom sykehjemssektor og ideelle organisasjoner for å bedre det sosiale tilbudet.

En ny arbeidsdag. Det norske arbeidslivet skal være det mest inkluderende, nyskapende og omstillingsdyktige i verden.

En ny arbeidsdag. Det norske arbeidslivet skal være det mest inkluderende, nyskapende og omstillingsdyktige i verden. 1 2 3 4 En ny arbeidsdag 5 6 7 8 9 10 11 12 Det norske arbeidslivet skal være det mest inkluderende, nyskapende og omstillingsdyktige i verden. 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 1 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Detaljer

Unge Høyres Landsforbund. Velferdsvalget. - Fra velferdsstat til velferdssamfunn

Unge Høyres Landsforbund. Velferdsvalget. - Fra velferdsstat til velferdssamfunn Unge Høyres Landsforbund Velferdsvalget - Fra velferdsstat til velferdssamfunn Program vedtatt på Unge Høyres Landsmøte 2004 PROGRAMKATEGORISERING 1. VELFERD ETTER VELFERDSSTATEN 3 1.1 Velferdsstaten er

Detaljer

De lønnsomme arbeiderne

De lønnsomme arbeiderne NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, juni 2011 De lønnsomme arbeiderne En samfunnsøkonomisk analyse av varig tilrettelagt arbeid Kine-Marte Igland og Bjarte Sandal Veileder: Victor D. Norman Masterutredning

Detaljer

Arbeide~ R.8,fief VARE ARGU MENTER

Arbeide~ R.8,fief VARE ARGU MENTER Arbeide~ R.8,fief o VARE ARGU MENTER 2 Kjære valgmedarbeider I dette heftet presenteres våre hovedargumenter til bruk i stortingsvalgkampen. Vi har lagt vekt på å konsentrere oss om de mest sentrale saksområdene,

Detaljer

Mathilde Fasting HAR VI RÅD TIL FREMTIDEN? Perspektivmeldingens utfordringer

Mathilde Fasting HAR VI RÅD TIL FREMTIDEN? Perspektivmeldingens utfordringer Mathilde Fasting HAR VI RÅD TIL FREMTIDEN? Perspektivmeldingens utfordringer Mathilde Fasting Har vi råd til fremtiden? Perspektivmeldingens utfordringer 2014 Civita AS Printed in Norway ISBN 978-82-92581-64-3

Detaljer

Budsjett-innst. S. nr. 11

Budsjett-innst. S. nr. 11 Budsjett-innst. S. nr. 11 (2003 2004) Budsjettinnstilling til Stortinget fra sosialkomiteen St.prp. nr. 1 (2003-2004) og St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 6 (2003-2004) Innstilling fra sosialkomiteen om bevilgninger

Detaljer

Meld. St. 12. (2012 2013) Melding til Stortinget. Perspektivmeldingen 2013

Meld. St. 12. (2012 2013) Melding til Stortinget. Perspektivmeldingen 2013 Meld. St. 12 (212 213) Melding til Stortinget Perspektivmeldingen 213 Innhold 1 Utfordringer og valgmuligheter for norsk økonomi... 5 1.1 Mål og utfordringer... 5 1.2 Høy velstand i en omskiftelig verden...

Detaljer

Ærede President, Vi foreslår i tråd med Sundvolden-erklæringen:

Ærede President, Vi foreslår i tråd med Sundvolden-erklæringen: Redegjørelse Finanstalen II Finansminister Siv Jensens redegjørelse i Stortinget 8. november 2013 om Regjeringen Solbergs økonomiske opplegg for 2014 Ærede Velgerne har gitt det nye stortingsflertallet

Detaljer

Redegjørelse. Finanstalen. Finansministerens redegjørelse i Stortinget 14. oktober 2013 om Regjeringens økonomiske opplegg for 2014

Redegjørelse. Finanstalen. Finansministerens redegjørelse i Stortinget 14. oktober 2013 om Regjeringens økonomiske opplegg for 2014 Redegjørelse Finanstalen Finansministerens redegjørelse i Stortinget 14. oktober 2013 om Regjeringens økonomiske opplegg for 2014 Ærede President, Norsk økonomi er i god stand. Vi har Europas laveste ledighet.

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2004 2005) FOR BUDSJETTERMINEN 2005. Utgiftskapitler: 600 666, 2541 2543, 2600 2690

St.prp. nr. 1 (2004 2005) FOR BUDSJETTERMINEN 2005. Utgiftskapitler: 600 666, 2541 2543, 2600 2690 St.prp. nr. 1 (2004 2005) FOR BUDSJETTERMINEN 2005 Utgiftskapitler: 600 666, 2541 2543, 2600 2690 Inntektskapitler: 3600 3643, 5527, 5631, 5701 5702, 5704 5705 asdf Innhold Del I 3.3 Grunnbeløp, særtillegg

Detaljer

DKEDQCROQNFQ@L Ö Ö ÖÖ Ö Ö JSNADQÖ

DKEDQCROQNFQ@L Ö Ö ÖÖ Ö Ö JSNADQÖ DKEDQCROQNFQ@L Ö Ö ÖÖ Ö Ö JSNADQÖ Ö 1 Velferd gir frihet... 3 2 Et livsløp... 4 2.1 Barndommen livets grunnmur... 5 2.2 Utdanning som døråpner... 9 2.3 Tak over hodet en rettighet...16 2.4 Arbeid til

Detaljer

Trygghet gjennom kunnskap og konkurransekraft

Trygghet gjennom kunnskap og konkurransekraft Trygghet gjennom kunnskap og konkurransekraft Høyres alternative statsbudsjett 2012 Forord Mens verden preges av økonomisk uro, er Norge i en privilegert situasjon. I Europa og USA rammes mange av arbeidsledighet,

Detaljer

AUFs velferdsprogram 2014. Velferd gir frihet

AUFs velferdsprogram 2014. Velferd gir frihet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 AUFs velferdsprogram 2014 Velferd gir frihet Sentralstyrets endelige innstilling 15.6.2014 1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Innholdsfortegnelse 1 Velferd gir frihet... 3 2

Detaljer

Debatthefte. Landskonferanse for ungdom 2015. Hvor går veien videre? Vår framtid vårt valg. omtanke solidaritet samhold

Debatthefte. Landskonferanse for ungdom 2015. Hvor går veien videre? Vår framtid vårt valg. omtanke solidaritet samhold Debatthefte Landskonferanse for ungdom 2015 omtanke solidaritet samhold Hvor går veien videre? Vår framtid vårt valg Innhold Velkommen til debatt... 3 Praktiske opplysninger... 4 Politisk handlingsprogram....

Detaljer

1. Proposisjonens hovedinnhold

1. Proposisjonens hovedinnhold Innst. X L (2014 2015) Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om endringer i arbeidsmiljøloven og allmenngjøringsloven (arbeidstid, aldersgrenser, straff mv.) Prop. 48 L (2014 2015) Til Stortinget

Detaljer

vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017

vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017 vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017 Arbeiderpartiets program vedtatt på landsmøtet i Arbeiderpartiet 21. april 2013 Arbeiderpartiet Postboks 8743 Yongstorget 0028 Oslo Tlf. 24 14 40

Detaljer

MANGFOLD OG MULIGHETER

MANGFOLD OG MULIGHETER MANGFOLD OG MULIGHETER Integreringspolitisk dokument vedtatt av landsmøtet 10.04.11 IKKE KORREKTURLEST 1 Innholdsfortegnelse Forord... 4 Mulighetenes samfunn... 4 Plikter og rettigheter... 5 Tydelig samfunnsfundament...

Detaljer

Partiprogrammer, politiske konfliktlinjer og temaer på YS sine områder i valgkampen 2013

Partiprogrammer, politiske konfliktlinjer og temaer på YS sine områder i valgkampen 2013 Partiprogrammer, politiske konfliktlinjer og temaer på YS sine områder i valgkampen 2013 Målet med dette notatet er å se hva som kan bli viktige temaer i valgkampen med utgangspunkt i partienes forslag

Detaljer

2012-2013. DOK 8:12 S (2012-2013) Om endring i foreldrepermisjonsordningen

2012-2013. DOK 8:12 S (2012-2013) Om endring i foreldrepermisjonsordningen En utredning gjennomført av Wenche Irene Thomsen ved LOs Forhandlings- og HMS-avdeling. Revidert 28.06.2013 Representantforslag Forslaget Innholdet For Mot Votering/vedtak i Stortinget 2012-2013 DOK 8:12

Detaljer

Pensjonsreformen: Hvilken effekt har den på uttaket av helserelaterte ytelser?

Pensjonsreformen: Hvilken effekt har den på uttaket av helserelaterte ytelser? Pensjonsreformen: Hvilken effekt har den på uttaket av helserelaterte ytelser? Av: Ole Christian Lien Sammendrag Fra 2011 ble det innført nye fleksible uttaksregler for alderspensjon. Hovedprinsippet er

Detaljer

SKOLE OG UTDANNING - investere i kunnskap

SKOLE OG UTDANNING - investere i kunnskap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 SKOLE OG UTDANNING - investere i kunnskap 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

Detaljer

Høyres alternative statsbudsjett 2007: Høyre vil investere mer i morgendagens velferd og skape muligheter for alle!

Høyres alternative statsbudsjett 2007: Høyre vil investere mer i morgendagens velferd og skape muligheter for alle! Høyres alternative statsbudsjett 2007: Høyre vil investere mer i morgendagens velferd og skape muligheter for alle! Innholdsfortegnelse 1 Høyres alternative budsjett 2007: Høyre vil investere mer i morgendagens

Detaljer

VIRKEMÅLET: Virkes arbeidslivsundersøkelse

VIRKEMÅLET: Virkes arbeidslivsundersøkelse 1 VIRKEMÅLET: Virkes arbeidslivsundersøkelse 1 Hver eneste arbeidsuke er nordmenn på jobb i til sammen 88 millioner timer. Vi er ansatt i over 200 000 private virksomheter, er selvstendig næringsdrivende,

Detaljer

Store utfordringer for velferdsstaten

Store utfordringer for velferdsstaten Store utfordringer for velferdsstaten Velferdsutfordringen noen hovedpunkter: Hvis den historiske utviklingen fortsetter, står velferdsstaten de kommende tiårene overfor store utfordringer - både finansielt

Detaljer

Meld. St. 1 (2014 2015)

Meld. St. 1 (2014 2015) Opplysninger om abonnement, løssalg og pris får man hos: Fagbokforlaget Postboks 65, Postterminalen 5892 Bergen E-post: offpub@fagbokforlaget.no Telefon: 55 38 66 Faks: 55 38 66 1 www.fagbokforlaget.no/offpub

Detaljer

Prinsipp- og handlingsprogram 2013 2017

Prinsipp- og handlingsprogram 2013 2017 PRINSIPP- OG HANDLINGSPROGRAM VEDTEKTER 2014 2017 Prinsipp- og handlingsprogram 2013 2017 omtanke solidaritet samhold Innhold Prinsipprogrammet... 3 Handlingsprogrammet... 8 Tariffpolitikk... 8 Likestilling

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2003 2004) FOR BUDSJETTERMINEN 2004. Utgiftskapitler: 600-666, 2600-2690. Inntektskapitler: 3600-3622, 5527, 5631, 5701

St.prp. nr. 1 (2003 2004) FOR BUDSJETTERMINEN 2004. Utgiftskapitler: 600-666, 2600-2690. Inntektskapitler: 3600-3622, 5527, 5631, 5701 St.prp. nr. 1 (2003 2004) FOR BUDSJETTERMINEN 2004 Utgiftskapitler: 600-666, 2600-2690 Inntektskapitler: 3600-3622, 5527, 5631, 5701 Tilråding fra av 19. september 2003, godkjent i statsråd samme dag.

Detaljer

Meld. St. 1. (2010 2011) Melding til Stortinget. Nasjonalbudsjettet 2011

Meld. St. 1. (2010 2011) Melding til Stortinget. Nasjonalbudsjettet 2011 Meld. St. 1 (21 211) Melding til Stortinget Innhold 1 Hovedlinjer i den økonomiske politikken og utsiktene for norsk økonomi... 5 2 De økonomiske utsiktene... 18 2.1 Hovedtrekk... 18 2.2 Internasjonal

Detaljer

Prop. 1 S (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 1 S (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 1 S (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2014 Utgiftskapitler: 600 667, 2470, 2541 2542, 2620 2690 Inntektskapitler: 3600 3642, 5470, 5571, 5607,

Detaljer

VI ER SMÅ, VI ER MANGE OG VI BETYR NOE

VI ER SMÅ, VI ER MANGE OG VI BETYR NOE 20 å 1992 2 VI ER SMÅ, VI ER MANGE OG VI BETYR NOE VI ER SMÅBEDRIFTSEIERE På 50/60-tallet beklaget en embedsmann, som senere ble statsråd, at han ikke kunne forby småbedriftene, men måtte nøye seg med

Detaljer