Valg 2007 Det tilstrebes at: Kommentar fra valgkomiteen: Kommentar fra Landsmøtebilagets redaktør: Valgkomiteens helhetsvurdering: Eilin Ekeland

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Valg 2007 Det tilstrebes at: Kommentar fra valgkomiteen: Kommentar fra Landsmøtebilagets redaktør: Valgkomiteens helhetsvurdering: Eilin Ekeland"

Transkript

1 Valg 2007 Kandidater Kriterier for valg av kandidater til sentrale verv som tillitsvalgt i NFF Det tilstrebes at: Sentralstyret og øvrige råd og utvalg er sammensatt slik at de representerer bredde innenfor geografi, alder, kjønn, yrkeserfaring og stillings- og fagbakgrunn, og at de representerer ulike politiske meninger og skaper debatt. I de råd og utvalg der det er naturlig skal både privat og offentlig virksomhet være representert. Kandidatene er engasjert i det å bedre fysioterapeuters arbeidsvilkår og lønn/inntekt, og å fremme utvikling av fysioterapifaget og yrkesgruppens posisjon i dagens helsepolitikk. Kandidatene viser gode kommunikasjons- og samarbeidsevner. Kandidater til lederverv har erfaring innenfor ledelse og administrasjon. Kandidater er godt kjent med NFFs organisasjon og har organisasjonserfaring, men dette må ikke utelukke yngre krefter. Kommentar fra valgkomiteen: Valgkomiteen har hatt et ufordrende arbeid. Mye har vært gjort for å fremskaffe kandidater som ønsker å ta på seg et verv for neste landsmøteperiode. Dessverre er ikke alle kandidatene på plass når dette bladet går i trykken. De manglende kandidatene vil bli presentert på et annet vis så snart de er klare. Valgkomiteens arbeid har vært spennende. Vi er overbevist om at denne typen prosess er svært viktig både for organisasjonens vitalitet og medlemmenes interesser. Kommentar fra Landsmøtebilagets redaktør: Kandidater som ikke er klare er merket med spørsmålstegn. For kandidater hvor vi ikke har mottatt omtale, har vi enten brukt omtale fra forrige Landsmøtebilag, eller latt omtalen stå åpen. Vi beklager på forhånd eventuelle feil og/eller manglende oppdatering. Sentralstyret Ni medlemmer inklusiv leder og nestleder Valgkomiteens helhetsvurdering: Valgkomiteen har gjennomført en grundig prosess i forhold til å innstille leder og nestleder til gjenvalg. To av rådslederne er nye, og det ser også ut til at vi får to nye sentralstyremedlemmer. Valgkomiteen har forsøkt å ta hensyn til valgkriteriene, men det har vært et utfordrende arbeid å skaffe kandidater. Det viktigste har derfor vært å finne kandidater som har stor arbeidsevne og lyst til å utføre et slikt arbeid, dernest har vi tenkt på ansettelsesforhold og geografi. Eilin Ekeland Innstilt til: Leder Alder: 48 år Bosted: Drammen, Buskerud. Stilling: Forbundsleder fra landsmøtet 2004 d.d. Utdanning: Fysioterapihøgskolen i Oslo Spesialist i barnefysioterapi og master i Folkehelsevitenskap Yrkeserfaring: Kommunefysioterapeut Sande kommune og Drammen kommune, hovedsakelig forebyggende og helsefremmende arbeid rettet mot barn og unge. Ett år avdelingsleder ved Hjelpemiddelsentralen i Buskerud. Sjefsfysioterapeut i Drammen kommune (6 mnd.) Organisasjonserfaring: Leder NFFs avd. Buskerud 4 år. Leder og medlem i faglig utvalg (4 år) Delegat fra avdeling Buskerud 4 år. Ansvarlig for barneidretten i Drammen svømmeklubb (10 år), Medlem og leder i menighetsråd, 15 år hvorav 10 som leder. Beskrivelse av kandidaten: Hun viser stort engasjement i de oppgaver hun tar fatt på. Hun prøver å få tak i hva folk mener og omsette det i praktisk handling, og er flink til å få andre med seg i et teamarbeid og til å involvere mennesker. Hun er ikke redd for å bruke andres kompetanse, samtidig som hun er trygg på hva hun selv kan bidra med. Ekeland er strukturert, målrettet og lyttende, og beskrives av andre som å være rask og effektiv i det arbeidet hun setter i gang. Hun er spesielt opptatt av at NFF må være tydeligere og tøffere på den offentlige arenaen, og er opptatt av faglig kvalitet som varemerke for fysioterapeutene. Hun har påvirket retningen av IA-arbeidet i Unio og mellom partene i arbeidslivet, til fordel for fysioterapeuter, og har sett og åpnet muligheten for oss innen kjøp av helse- og rehabiliteringstjenester. Nå har hun etter hvert blitt bedre kjent med utfordringene og mulighetene både i egen organisasjon og overfor beslutningstakere, og vil gjennom dette kunne være mer målrettet og tryggere i valg av strategier for å få gjennomslag for våre saker. Hun vil også kunne etablere gode relasjoner og oppgavefordeling i sentralstyret raskere enn i forrige periode. Hun er en god rollefigur for fysioterapistanden. Elin Engeseth Innstilt til: Nestleder Alder: 60 år Bosted: Vinterbro, Akershus. Stilling: Privat praksis, psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi Utdanning: Statens Fysioterapihøgskole I Oslo, NFF spesialist i psykiatrisk/ psykosomatisk fysioterapi, Grunnfag: Arbeidsliv, organisasjon og ledelse, Rehabilitering av personer med sammensatte lidelser («livsstyrketrening») Høgskolen i Vestfold, videreutdanning i praksisveiledning innen helse- og sosialfag. Yrkeserfaring: Psykiatrisk sykehus, div privatpraksis, egen praksis (gruppepraksis) siden Organisasjonserfaring: NFFs faggruppestyre Psyk/psyk, leder forhandlingsutvalg privat praksis/leder Privat råd i 2 perioder, nå nestleder i 2 perioder. Beskrivelse av kandidaten: Hun liker å bli kjent med ulike miljøer og synspunkter og bidra til helhetlige løsninger. Hun har særlig jobbet med fysioterapitjenesten i kommunene, forhandlinger i privat praksis og fysioterapi innen psykisk helsevern. Hun er NFFs representant i Rådet for psykisk helse, og har også representert NFF i WCPT sammenheng Hun kjenner organisasjonen godt, og kan arbeide for NFFs målsetninger på flere arenaer. Særlig er hun opptatt av å bidra til at rammevilkår for fysioterapi i kommunehelsetjenesten blir bedre tilpasset fagets utvikling, og at disse står bedre i forhold til dagens oppgaver og behov, herunder også fysioterapi innen psykisk helsevern. Norsk Fysioterapeutforbund 22. landsmøte 11

2 Beate Golten Innstilt til: Styremedlem Alder: 38 år Bosted: Øyer, Oppland Stilling: Leder, Helsetjenesten Utdanning: København Videreutdanning: Cand.Mag. Idrettsfag, Administrasjon/Ledelse, Rehabilitering Yrkeserfaring: Har jobbet noen år som underviser i norsk skolevesen. Deretter et par år i dansk helsevesen. Har vært fysioterapeut på sykehus, og så fysioterapeutstilling i kommune. Er nå kommunal leder på heltid. Organisasjonserfaring: Tidligere styremedlem og leder av avd. Oppland i NFF. Sentralstyremedlem siste periode. Diverse tillitsverv i idrettslag. Beskrivelse av kandidaten: Beate Golten kjenner organisasjonen, og har derfor god kjennskap til gjeldene og rådende politikk, lovverk, forskrifter, intensjoner osv. som berører fysioterapeuters og annet helsepersonells hverdag. Hun er en god dialogpartner, og er tydelig og skaper gehør, og håper å kunne bidra utad i organisasjonen med politisk budskap, begeistring og engasjement. I tidligere arbeid har hun hatt spesiell fokus og engasjement i utfordringene med fysioterapitjenester knyttet til kommunehelsetjenesten. Endringer er forestående, derfor mener Golten at også norske fysioterapeuter, både ansatte og private, må delta og påvirke i endringsprosessene. Hun er opptatt av modning og politisering av alle NFFs organisasjonsledd, og vektlegger entrepenørskap. Hun vil kunne fortsette å bidra til fellesforståelse innad i organisasjonen på tross av ulike praksisfelt. Stig Bjarne Salberg Innstilt til: Styremedlem Alder: 50 år Bosted: Stjørdal, Nord- Trøndelag. Stilling: Privat praksis Stokmoen Fysioterapi og Manuell Terapi Utdanning: Statens Mensendieckskole 1980, Oslo, 1/2-årig videreutdanning i generell fysioterapi. Videreutdanning: Manuell Terapi, Universitetet i Bergen, Yrkeserfaring: Sykehus.Vårtun Skole. Vikhov skole for hørselshemmede (siviltjeneste), Instruktør ved Mensendieckutdanningen i Oslo, Privat praksis. Organisasjonserfaring: Styreverv i idrettslag og div. foreldreutvalg i forbindelse med barnehage og skole. Styre i NFF avd. Nord-Trøndelag (leder i ett år). Forhandlingsutvalget NFF 2 år, leder i utvalg for driftstilskudd- og takster 6 år, Sentralstyre fra 2002 Beskrivelse av kandidaten: Gode samarbeidsevner og erfaring med saker som er viktige for NFF. Han har vært med å planlegge og gjennomføre forhandlinger om takster og driftstilskudd og NFFs avtale med KS om drift av privat praksis (ASA 4313). Han mener det er viktig å få på plass et system for faglig oppdatering av fysioterapeuter, styrke manuellterapeutenes primærkontaktfunksjon og å få en offentlig godkjent spesialistordning for fysioterapeuter. Han er også opptatt av mulighetene for unge fysioterapeuter til å komme seg inn på arbeidsmarkedet. Det vil være en viktig sak for NFF fremover å følge opp kommunene slik at avtalehjemler ikke blir sagt opp. Gerty Lund Innstilt til: Styremedlem Alder: 45 år Bosted: Lommedalen, Akershus Stilling: Sjeffysioterapeut, Martina Hansens Hospital Utdanning: Mensendieckutdanningen, Videreutdanning: Pedagogikk mellomfag UiO. Livssyn og etikk UiO. Helse- og sosialadministrasjon. Yrkeserfaring: Spesialisthelsetjenesten fra 1986, hovedsakelig ortopedi og revmatologi. Vært lærer ved Mensendieck-utdanningen i 2 perioder. Kursleder NFF kurs i elektiv ortopedi tema skulder. Organisasjonserfaring: Avdelingsleder NFF avd. Akershus i 6 år. Styreleder Dønski Alpin 1,5 år (Alpint skigymnas). Styremedlem Hospitalstyret Martina Hansens Hospital. Beskrivelse av kandidaten: Gerty Lund er løsningsorientert og en ideskaper. Hun har vært med i utviklingen av kurset i elektiv ortopedi tema skulder, som ble en helt ny måte å tenke etterutdanningskurs i NFF på. Ved at vi muligens står foran store endringer med hensyn til finansieringsordningene for fysioterapeuter både innen det private og det offentlige, synes Lund at det er viktig at vi er på banen i forkant slik at vi kan påvirke hvordan finansieringsordningene evt. blir, og at fysioterapeutene står samlet. Hun synes det bør utarbeides løsninger for driften av og politikken til NFF som alle fysioterapeutene i Norge vil være komfortable med. Dette betyr at hun er opptatt av kvaliteten i fysioterapien, og mener det er viktig at vi har et enkelt og ryddig kvalitetssikringssystem som våre motparter forstår og ser er seriøst. Dette er ifølge Lund spesielt viktig i konkurransen med andre yrkesgrupper fremover for å sikre fysioterapeutenes særstilling i Helse-Norge. Mona Kajanus (Leder av Ansatt råd) Alder: 32 år Bosted: Oslo Stilling: Skolefysioterapeut. Utdanning: Fysioterapeututdanning ved Høgskolen i Sør-Trøndelag, Videreutdanning: Ex.phil. (7 vekttall), innføring i psykologi (3 vekttall), NTNU, Psykologi grunnfag (20 vekttall), NTNU, Innføring i idrettsvitenskap (10 vekttall), NTNU, studiepoeng i forskningsmetodikk («Hverdagsforskning»), Høgskolen i Akershus, Yrkeserfaring: : Turnustjeneste i Kristiansund kommune og Fylkessykehuset i Kristiansund : Kommunefysioterapeut i Askim kommune, Østfold d.d.: Skolefysioterapeut i Asker kommune. Organisasjonserfaring: : Styremedlem i NFF avd. Østfold : Hovedtillitsvalgt i Askim kommune : Avdelingsleder i NFF avd. Østfold : Medlem i NFFs Ansatt Råd d.d.: Nestleder i NFF avd. Akershus. Beskrivelse av kandidaten: Mona Kajanus har som tillitsvalgt i NFF vært opptatt av dialog og samarbeid internt i organisasjonen, og har et mål om å ha mindre «oss» og «dem»- tenking, og mer fokus på «vi» i NFF. Dialog gir i hennes øyne mer solide og varige resultater enn kamp. Uten å gå for mye rundt grøten, ønsker hun slik å komme til kjernen i ulike spørsmål. Hun er også opptatt av visjonen for organisasjonen, og ønsker at medlemmene kort skal kunne forklare hva vi står for, hvor vi vil og hvorfor de er medlemmer i NFF, samtidig som hun har respekt for kompleksiteten i organisasjonen. Som leder av Ansatt Råd vil hun bruke sin opparbeidede erfaring fra rådet, og samtidig jobbe for å synliggjøre og bevisstgjøre rådets medlemmer på dets politiske rolle. De er politikerne som gir innspill til Sentralstyret og andre ledd i organisasjonen med hensyn til ansatte fysioterapeuters lønns- og arbeidsvilkår. Med lang erfaring som tillitsvalgt i NFF mener Kajanus at hun kjenner organisasjonen så godt at hun kan være mer opptatt av politikken enn å forstå systemet landsmøte Norsk Fysioterapeutforbund

3 Marianne Aars (Leder av Fag- og spesialistrådet) Alder: 50 år Bosted: Tromsø, Troms Stilling: Førstelektor. Utdanning: Oslo, Statens fysioterapiutdanning, Videreutdanning: 1/2-årig videreutdanning i barnefysioterapi, Tromsø, Cand. Polit. med hovedfag i pedagogikk, Universitetet i Tromsø, Yrkeserfaring: : Kommunehelsetjenesten, privat praksis, sykehus (deltidsstillinger og vikariater i ulike kombinasjoner i Tromsø) : Fylkeskommunalt institusjon; fysioterapi til barn m/psykisk utviklingshemming d.d: Høgskolelektor, Fysioterapeututdanningen, Høgskolen i Tromsø. Organisasjonserfaring: Leder i Fysioterapirådet i Tromsø; Råd for privatpraktiserende fysioterapeuter Landsmøtedelegat NFF i 85. Kurskontakt NFF, avd. Troms Tillitsvalgt NFF, Høgskolen i Tromsø Styremedlem i Tromsø Skiklub Avdelingsstyremedlem på avd. for helsefag Medlem i nasjonalt rammeplanutvalg for grunnutdanning fysioterapi Beskrivelse av kandidaten: Marianne Aars har jobbet mye med strategiske planer for avdelingens virksomhet, og med fagplaner for utdanninger på AFH. I dette arbeidet har hun vært opptatt av at perspektiver på faglig og pedagogisk virksomhet må komme tydelig fram og av å ha visjoner for fagutøvelse og utdanning. I de senere år har hun vært faglig koordinator for utvikling og gjennomføring av nettstøttet deltidsutdanning i fysioterapi, noe som har vært et stort nybrottsarbeid, både når det gjelder fysioterapi, pedagogikk og IKT. Som person er hun arbeidsom og pliktoppfyllende, og har evne til å se store linjer. Hun er lyttende og åpen for ulike synspunkter, samtidig som hun er analytisk og forsøker å bidra konstruktivt til fremdrift i de sakene som skal utredes/løses. Hun mener at det som leder vil bli viktig å samle informasjon, ønsker og behov fra medlemmene og de ulike faggruppene når det gjelder utvikling av faget fremover, og bidra til å skape debatt om fysioterapifagets utvikling. Faget står overfor mange dilemmaer og utfordringer, og hun synes det blir viktig å se utdanning, klinisk virksomhet og forskning i sammenheng for å styrke faget i fremtiden. Innstilt til: Styremedlem (Leder Privat Råd) Innstilt til: Styremedlem Privat Råd Åtte medlemmer inklusiv representant fra PFG. Dersom landsmøtevedtak, økes det til 9 medlemmer inklusiv PFGs representant. Valgkomiteens helhetsvurdering: I likhet med tidligere år, har også denne valgkomiteen valgt å vektlegge kandidater med organisasjonserfaring. Vi har etterstrebet en balansert geografisk representasjon og vi har også vært opptatt av at kandidatene har et engasjement for arbeidsvilkår og finansieringsordninger i privat praksis. Innstilt til: Leder Privat Råd Ellen M. Hallan Alder: 58 år Bosted: Oslo Utdanning: School of Physiotherapy, Glasgow Royal Infirmary, Videreutdanning i forebyggende fysioterapi og ergonomic (1994). Studerer nå psykomotorisk fysioterapi. Yrkeserfaring: Privat praksis fra 1975 (60 prosent), bedriftsfysioterapeut/ergonomirådgiver fra 1978 (40 prosent) Organisasjonserfaring: Styremedlem NFF avdeling Oslo i tre år, kontaktperson for privat praksis i Bydel Frogner i en rekke år, medlem kursutvalget i Ergonomigruppa og styremedlem og nestleder i Norsk Ergonomiforening. Beskrivelse av kandidaten: Ellen har lang erfaring som privatpraktiserende fysioterapeut og er opptatt av å styrke det forebyggende helsearbeidet. Hun er faglig engasjert og har gode samarbeidsevner. Ellen har et stort kontaktnett og god forståelse av administrative og politiske beslutningsprosesser. Hun er opptatt av å videreutvikle kvaliteten på fagutøvelsen i privat praksis. Roar Høidal Alder: 58 år Bosted: Kongsberg, Buskerud. Stilling: Privat praksis. Utdanning: Statens Fysioterapihøgskole i Oslo i 1979, Norges Idrettshøgskole mellomfag, NKI Lederutdanning for helsesektoren. Yrkeserfaring: Privat praksis. Kommunefysioterapeut. Sjefsfysioterapeut Kommune Organisasjonserfaring: Leder NFF. avd. Buskerud og styremedlem. Leder PFG 3 år. Leder Privat Råd 5 år. Div styreverv i idrettslag og politiske organisasjoner. Kommunestyrerepresentant Beskrivelse av kandidaten: Han har erfaring fra NFF gjennom snart 14 år, god oversikt over feltet privat praksis. Han har stor kjennskap til lover og avtaler privatpraktiserende må forholde seg til. Han er flink til å presentere saker i større forsamlinger, og er av andre blitt karakterisert som en fighter. Han ser muligheter til å påvirke forhandlingsmotpartene i privat praksis, dvs. KS, departement og RTV. Han ser også mulighet til å påvirke privatpraktiserende til å opptre ryddig i forhold til pasienter, kollegaer, samarbeidspartnere i kommunene og i forhold til oppgjørsmyndighetene. Dessuten ønsker han å påvirke eldre og yngre fysioterapeuter til å bli bedre til å finne løsninger som kan trygge og utvikle nye arbeidsplasser i privat praksis. Han vil også påvirke sentrale og lokale myndigheter til å sikre befolkningen en kvalitativ god fysioterapitjeneste. Norsk Fysioterapeutforbund 22. landsmøte 13

4 Mona Lønning Kjos Alder: 34 år Bosted: Hamar, Hedmark. Utdanning: Januar 99, Fysioterapeutskolen i København. Ex.phil, UiO, 1993 Grunnfag i psykologi, videreutd. i psykisk helsearbeid, fagspesifikk fordypning i psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi, Høgskolen i Tromsø. Stilling: Privat praksis m driftstilskudd. I tillegg hjemmefysioterapi. Yrkeserfaring: Sykehusarbeid, opptreningssenter, kommunal virksomhet og privatpraksis. Organisasjonserfaring: Fra skolekorps, voksenkorps og avdelingsleder i Norsk Folkehjelp i flere år. Deltok aktivt i NFFs forhandlingsdelegasjon i reforhandlingen av ASA 4313 i Deltok i NFFs takstforhandlinger Leder av NFFs faggruppe for psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi. Beskrivelse av kandidaten: Mona Lønning Kjos er ryddig og liker at retningslinjer og gjeldende lover følges. Vil jobbe for å forbedre ASA 4313, som for eksempel å korte ned på behandlingstiden i overdragelsessaker. Ønsker å «gå opp stier» for nyetablerere. Vil slåss for den yngre generasjon. Berit Ianssen Alder: 49 år Bosted: Levanger, Nord- Trøndelag fysioterapeut Utdanning: Fysioterapihøgskolen i Oslo Videreutdanning: Psykomotorisk fysioterapi Yrkeserfaring: Hjemmefysioterapeut i Oslo og ledende fysioterapeut i Oslo Helseråd. Privatpraktiserende fysioterapeut i Harstad og Levanger. Leder av bevegelsesgrupper i 20 år, kursleder, lærer og veileder innen fagfeltet psykomotorisk fysioterapi. Vært med å skrive boka Bevegelse, liv og forandring (Cappelen akademiske forlag 1997) og Innovations in the Reflecting Process (Karnac Books 2006). Organisasjonserfaring: Faggruppeleder for NFFs faggruppe for psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi Diverse verv i organisasjoner og lag på Levanger. Beskrivelse av kandidaten: Berit Ianssen har lang erfaring som privatpraktiserende fysioterapeut. Hun har et stort kontaktnett i organisasjonen etter 7 år som faggruppeleder, og har også gjennom dette fått godt innsyn i organisasjonen og mange forskjellige perspektiver på hva man må ta hensyn til når man arbeider med saker i organisasjonen. Hun har sittet i flere ad-hoc grupper i NFF. Ianssen ser Privat Råd som et svært viktig i den perioden vi går inn i, og ønsker å være med å påvirke beslutninger i denne perioden. Dagfinn Sæther Alder: 49 år Bosted: Bærum, Akershus fysioterapeut i 75 % stilling Utdanning: Fysioterapihøgskolen i Oslo 1983 Yrkeserfaring: Privat praksis fra Organisasjonserfaring: «PFG avd Oslo» 6 år på 90-tallet. Styremedlem NFF avd Oslo 4 år ( ). Ulike verv i idrettsorganisasjonen og andre organisasjoner. Beskrivelse av kandidaten: Dagfinn Sæther kjenner problematikken rundt privatpraksis og hvilke utfordringer vi står overfor i tiden fremover. Han har i avdeling Oslo brukt mye tid på «Oslo-problemer», samt engasjert seg i enkeltsaker. Innspill og vurderinger i forskjellige fora er noe Sæther ønsker å være forberedt til å komme med, noe han nå også har prioritert tid til. I tillegg kjenner Sæther NFF på en slik måte at kontakt kan oppnås på ønskelige nivåer. Eirik Helgesen Alder: 40 år Bosted: Frei, Møre og Romsdal fysioterapeut med driftsavtale. Utdanning: Høgskolen i Bergen Videreutdanning: Forskningskurs balanse og postural kontroll, Universitetet i Lund Tverrfaglig kurs i belastningslidelser, Universitetet i Bergen Hovedfag i fysioterapivitenskap, Universitetet i Bergen Yrkeserfaring: : Kommunefysioterapeut i 50 % og driftsavtale 50 %, Osterøy kommune : Sensor, praktisk muntlig eksamen og avsluttende skriftlig eksamen, Høgskolen i Bergen, fysioterapeutdanningen : Sjefsfysioterapeut 50 % og driftsavtale 50 %, Frei kommune : Driftsavtale 100 %, Frei kommune : Timelærer i emnene forskningsmetode, rehabiliteringsideologi og bevegelsesaktivitet, samt sensor på fordypningsoppgave ved Høgskolen i Molde : Referee i tidsskriftet Fysioterapeuten : Bedriftsfysioterapi, arbeidsplassvurdering for NAV arbeid, samt gjennomføring av ulike arbeidsmiljøprosjekter, Frei Fysioterapi Senter Arbeidshelse. Organisasjonserfaring: : Styremedlem Hordaland gymnastikk og turnkrets : Kontaktperson for privat praksis Frei kommune : Tillitsvalgt Frei kommune fysioterapitjenesten : Styremedlem og nestleder for NFF avd Nordmøre og Romsdal : Medlem av Redaksjonsutvalget for tidsskriftet Fysioterapeuten. Beskrivelse av kandidaten: Eirik Helgesen er en løsningsorientert, utholdende, kreativ person med stor arbeidskapasitet. Han arbeidet fra for å utvide antall fysioterapiårsverk i Frei kommune fra 1 til 3, og lyktes med dette etter samarbeid med kommunens ledelse, der han hadde ansvaret for saksutredningen. Gjennom sitt arbeid, ønsker Helgesen å bidra til å skape trygge og forutsigbare arbeidsforhold for fysioterapeuter i privat praksis ved å påvirke lovgivende og bevilgende myndigheter. Han ønsker også å bidra til å øke kvaliteten på det arbeidet som utføres av privatpraktiserende fysioterapeuter. Dette gjelder i alle faser av en behandlingssekvens fra undersøkelse til avsluttet behandling, men også overordnede forhold som systematisk kvalitetssikring av kunnskapsgrunnlag og driftstyring. For å oppnå dette mener han at vi må påvirke egne medlemmer gjennom opplysningsvirksomhet samt rammefaktorene i forhold til lov- og regelverk. Håkon Hellenes Alder: 49 år Bosted: Melhus, Sør- Trøndelag Stilling: Fysioterapeut i privat praksis Utdanning: Fysioterapihøyskolen i Oslo Videreutdanning: Medisinsk treningsterapi, Bergen. Div. kurs. Yrkeserfaring: Privat praksis. Idrettskadeklinikk. Bedriftsfysioterapeut. Organisasjonserfaring: Leder NFF avd. Sør- Trøndelag. Leder i idrettslag. Beskrivelse av kandidaten: Håkon Hellenes har evne til samarbeid, og erfaring fra diverse styrer. Han har jobbet med forbedring av kontaktpersonordningen i privat praksis i Sør-Trøndelag. Han ønsker å kunne påvirke til at privat praksis fortsetter å ha en plass i vårt helsevesen, som en aktør sammen med våre offentlig ansatte kollegaer. PFGs representant: Regin Dahl landsmøte Norsk Fysioterapeutforbund

5 Ansatt råd Ni medlemmer inklusiv leder. Valgkomiteens helhetsvurdering: Komiteen har så langt det har vært mulig søkt å knytte alle tariffområder til Ansatt råd. Rådet har fortsatt en overvekt fra KS-området, men disse kandidatene er godt geografisk spredt, noe vi anser som en styrke. Valgkomiteen er spesielt glade for å innstille kandidater både fra HSH sykehus og HSH rehabilitering. Mona Kajanus Innstilt til: Leder Presentert under Sentralstyret Kristin Benjaminsen Borch Alder: 37 år Bosted: Tomasjord, Troms. Stilling: Ansatt ved Universitetet i Tromsø som forskningstekniker, prosjekt for fysisk aktivitet og kreft. Skriver masteroppgave om dette temaet. Utdanning: Høgskolen i Tromsø, Senere ett 10 vekttallsstudie i kommunal ledelse, omstilling og kompetanse. Yrkeserfaring: Turnus ved UNN og Tromsø kommune. Deretter kommunefysioterapeut i Tromsø kommune til sept Deretter ansatt ved høgskolen og universitetet. Organisasjonserfaring: Har vært hovedtillitsvalgt i Tromsø kommune i 3 år og tillitsvalgt i 1 år. Har sittet i avdelingsstyret Avd. Troms i to perioder. Har fra tidligere erfaring fra organisasjonen Røde Kors, og har instruktørutdannelse i førstehjelp/hjelpekorpsarbeid herfra. Beskrivelse av kandidaten: Kristin er faglig og fagpolitisk engasjert. I perioden som hovedtillitsvalgt har hun benyttet sin evne til å samarbeide for å være med i påvirkning av omorganisering av kommunen og struktur i organisasjon. Hun har erfaring fra flere år med lønnsforhandlinger på kommunalt område samt noe på statlig område, der hun har jobbet med å bedre lønnsvilkår for ansatte fysioterapeuter. Dette har gitt henne bedre forhandlingskunnskaper. Studiet i kommunal ledelse, omstilling og kompetanse har gitt henne økt innsikt spesielt i omstillingsprosesser, som skjer i de fleste store organisasjoner, offentlig og privat. Hun ønsker å bidra til å påvirke og bedre inntektsnivå og arbeidsvilkår for offentlige og private fysioterapeuter i kraft av å sitte i Ansatt råd. Hun vil representere tariffområde Stat i rådet. Grethe Gjendemsjø Alder: 42 år Bosted: Nesstun, Hordaland Stilling: Spesialfysioterapeut i geriatri. Utdanning: Fysioterapihøgskolen i Bergen Videreutdanning: Tverrfaglig videreutdanning i aldring og eldreomsorg, Betanien sykepleierhøgskole Yrkeserfaring: 16 år ved Fysioterapiavdelingen på Haraldsplass Diakonale Sykehus. Organisasjonserfaring: Har vært tillitsvalgt for NFF i flere perioder. Beskrivelse av kandidaten: Grethe Gjendemsjø har vært og er medlem i det regionale konfliktrådet i Hordaland, noe som sammen med erfaring fra spesialisthelsetjenesten kan bidra til å fremme synspunkt fra medlemmene som har sitt arbeid innenfor dette området. Hun vil representere HSH Sykehus. Rune Larsen Alder: 30 år Bosted: Drammen, Buskerud Stilling: Fysioterapeut. Utdanning: Mensendieckutdanningen Oslo, Videreutdanning: Veiledningspedagogikk. Ca 500 kurstimer innen Idrettsfysioterapi og Aktivitetsmedisin. Ca 100 kurstimer innen rehabilitering. Ca 100 kurstimer innen service, markedsføring og tillitsvalgtsarbeid. Yrkeserfaring: Fulltid: Vikersund Kurbad (turnus 1/2 år ). Sigdal Kommune (turnus 1/2 år 1999). Det Skandinaviske Fysikalske Institutt, Puerto Rico Gran Canaria, Vikersund Kurbad 2000 d.d. Deltid: SATS Drammen, treningsveileder, 1997 d.d. Fysioterapeut HIL Volleyball damer 2. divisjon sesongen `03 og deler av sesongen `04. Drammen Fysioterapi, vikariat driftstilskudd 50 %, desember `00 mai `01. Organisasjonserfaring: Tillitsvalg ved Vikersund Kurbad fra januar `02 og frem til i dag. Styremedlem og forhandlingskontakt NFF Buskerud `02 `04. Beskrivelse av kandidaten: Rune Larsen er kreativ, løsningsorientert og har evne til å «tenke utenfor boksen». Samtidig har han gjennomføringsevne i de prosjekter han setter seg fore. Med bakgrunn fra HSH er det viktig for ham å sikre lønns- og arbeidsvilkår for fysioterapeutene i rehabiliteringssentrene, til tross for de dårlige rammevilkår denne delen av spesialisthelsetjenesten sliter med. Han brenner også for en sterkere kobling mellom lønn og kompetanse, på like linje med det sammenlignbare grupper, som sykepleiere og lærere, allerede har i sine tariffavtaler. Videre ser Larsen det som viktig for fysioterapeutene som yrkesgruppe å kvalitetssikre sin kompetanse med hensyn til videre- og etterutdanning. Han vil representere HSH rehabilitering. Norsk Fysioterapeutforbund 22. landsmøte 15

6 Mai Bente Myrvold Alder: 39 år Bosted: Drammen, Buskerud Stilling: Klinikksjef. Utdanning: Robert Gordon University, Aberdeen, Skottland Videreutdanning: 2006 : Helserettet arbeid ved katastrofer og krig, Høyskolen i Buskerud : Påvirkningsledelse, Master of Management program ved BI, senter for lederutdanning : Grunnstudiet i Helseledelse ved BI, senter for nettstudier. Yrkeserfaring: 2007: Klinikksjef, Nevromuskulær klinikk, Sykehuset Buskerud HF : Sjeffysioterapeut, Sykehuset Buskerud HF. 1999: Avd. led. fysioterapeut, Addenbrooke s, Cambridge University Teaching Hospitals Trust. 1998: Høgskolelærer, emne: fysioterapi innen indremedisinsk spesialområde, Høgskolen i Sør-Trøndelag. 1996: Fysioterapeut, Norwegian Aid Committee, Sør-Libanon : Fysioterapeut, Sykehuset Buskerud HF : Fysioterapeut, Gjøvik Fylkessykehus. 1992: Fysioterapeut, Hospital Britannico, Buenos Aires, Argentina. Organisasjonserfaring: : Ansatt Råd, Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) : Nestleder i Drammen Fotoklubb : Redaksjonsutvalget i «Fysioterapeuten» : Styremedlem i NFFs faggruppe for hjerte- og lungefysioterapi : Tillitsvalgt NFF Sykehuset Buskerud HF. Beskrivelse av kandidaten: Mai Bente Myrvold er en ryddig, strukturert og engasjert person, og tror at siden hun allerede har sittet en periode i ansatt råd vil kunne gi henne økt trygghet og kunnskap inn i gruppen og rundt sakene i en eventuell ny periode. Hennes erfaringsbakgrunn som både fysioterapeut i klinisk arbeid og som leder for en fysioterapitjeneste vil kunne bidra til at man kan lettere se problemstillinger fra flere ståsted. Hun tror at den erfaringen hun har med seg inn i dette arbeidet vil bidra positivt til hennes evne til å være løsningsorientert. Gjennom Ansatt Råd vil man sitte nært til organisasjonen og har dermed bedre muligheter til direkte kommunikasjon ifølge Myrvold, og hun mener at vedtakene som fattes i rådet vil også bli lest av sentralstyret, og at man på den måten kan få oppmerksomhet rundt det man er opptatt av. Hun håper å få til en dialog med lokalforeningene, slik at også de i større grad vil kunne påvirke hva de ønsker at rådet skal jobbe med. Hun vil representere Spekter Henriëtta Richter Uitdenbogaardt Alder: 40 år Bosted: Tomter, Østfold Stilling: Fysioterapeut/ Avdelingsleder Oslo. Utdanning: Ferdig utdannet i Nederland i Videreutdanning: Helse og sosial administrasjon, veiledningspedagogikk. Yrkeserfaring: Har jobbet som fysioterapeut med voksne på Sunnaas sykehus og Sykehuset Nord Norge, men har de siste 10 år jobbet med barn i Oslo kommune med spesielt ansvar for terapiridning. Organisasjonserfaring: Sekretær i faggruppen for terapiridning. Avdelingsleder Oslo. Beskrivelse av kandidaten: Henriëtta Richter Uitdenbogaardt har pågangsmot, er kreativ og gir sjelden opp. Hun evner å se de fleste hindre som en utfordring. Gjennom sitt verv som avdelingsleder har hun påvirket både lønns og arbeidsvilkår til medlemmer, og har også hatt ansvar for de sentrale forhandlinger i Oslo kommune. Med sin erfaring kan hun påvirke lønns- og arbeidsvilkår for offentlige ansatte. Hun vil representere Oslo Vivian Stoss Alder: 29 år Bosted: Namsos, Nord- Trøndelag Stilling: Kommunefysioterapeut i Namsos. Utdanning: Idrett Høgskolen i Agder, 1998/99. Fysioterapiutdanninga ved Høgskolen i Sør-Trøndelag, Trondheim Videreutdanning: Gruppeinstruktør. Yrkeserfaring: Fysioterapeut ved St.Olavs hospital: ortopedisk avd. Trondheim og avd. Røros. Fysioterapeut i Trondheim kommune. Fysioterapeut ved Tynset Friskliv. Fysioterapeut ved St.Olavs hospital: avd. for fysikalsk medisin og rehabilitering. Fysioterapeut i Namsos kommune Organisasjonserfaring: Tidligere nestleder i UFF. Har sittet i Ansatt råd Beskrivelse av kandidaten: Vivian Stoss har sittet i ansatt råd i 2 år, og jobbet med saker i forbindelse med dette. Hun har jobbet med tema som tariff, deltatt i arbeidet med ulike veiledere, dagsaktuelle saker som for eksempel fysioterapeuter i pleietjeneste osv. Stoss er engasjert i fysioterapeuters lønnsvilkår og i saker som har med arbeidsmarked og arbeidsforhold for fysioterapeuter å gjøre, og ønsker å jobbe for bedre lønnsvilkår for fysioterapeuter. Hun vil også jobbe for økt synliggjøring av fysioterapi/fysioterapeuter og vår kompetanse, slik at det opprettes flere stillinger for fysioterapeuter i kommuner og helseforetak i Norge. Hun vil representere KS Kjellaug Øygard Alder: 39 år Bosted: Tromsø, Troms Stilling: Fysioterapeut 50% / spesialfysioterapeut 50%. Utdanning: Høgskolen i Tromsø, Har tidligere: Medisin grunnfag, EDB-økonomi studie, Organisasjon og ledelse, Ex-phil, Farmakologi og toksikologi og Farmasøytisk lovkunnskap. Videreutdanning: Pedagogisk veiledning, 1. halvårsenhet (2006). Forskningsmetodekurs (2006). Yrkeserfaring: Universitetssykehuset i Nord-Norge, Fysioterapiavdelingen 2001 d.d., turnustjeneste deretter fysioterapeut. Vikariat som seksjonsledende fysioterapeut 10 mnd. Jobber nå 50 % vanlig fysioterapeut tilknyttet seksjon for Revma/barn og 50 % som prosjektleder/spesialfysioterapeut med forskningsprosjektet «Kan fysioterapi basert på Bobath-konseptet påvirke gange og balansefunksjon hos personer med muskeldystrofi?». Miljøterapeut Døvblindesenteret i Nord-Norge 2000 d.d. (20 % stilling, fra 2006 ekstravakt). Fysioterapeut, Kvaløysletta fysioterapi, turnustjenste høsten Adm.konsulent Norut Informasjonsteknologi Sekretær/konsulent Norges Forskningsråd, Råd for medisinsk forskning Organisasjonserfaring: Hovedtillitsvalgt for fysioterapeutene på Univ.sykehuset Nord-Norge Styremedlem NFF avd Troms Tillitsvalgt for NTL i 1988/1989. Styremedlem i Karveslettlia foreldrelagsbarnehage, Medlem NFFs Faggrupper for hjerte/lunge, kvinnehelse og Faggruppe NOR. Beskrivelse av kandidaten: Kjellaug Øygard har erfaring som ansatt i flere forskjellige offentlige og private bedrifter både som fysioterapeut og i andre yrker. Hun får raskt innsikt i kompliserte prosesser, er ryddig, og en god forhandler. Hun har evnen til å holde mange baller i lufta samtidig. Har forholdsvis lang administrativ erfaring bl.a. med å tilrettelegge for styrer, råd og arrangere møter/konferanser, samt regnskap/budsjett, og har med dette grunnlag for å kunne uttale seg om hvordan fysioterapeuters arbeidsvilkår er i forhold til andre yrker. Som hovedtillitsvalgt for NFF på Nord-Norges største sykehus, har hun vært spesielt opptatt av å jobbe med kriterier for spesialfysioterapien, og at personer med høy kompetanse og erfaring skal få ekstra uttelling lønnsmessig for det. For Øygård er det viktig at fysioterapeutene skal bli mer bevisst sine rettigheter, og bli flinkere til å stille lønnskrav når de har opparbeidet seg kompetanse som bør gi uttelling i form av bedre lønn. En annen hjertesak er at alle fysioterapeuter skal ha samme mulighet til å holde seg faglig oppdatert uavhengig av bosted, arbeidsgiver og hvilket fagfelt de jobber innen. Gjennom forskjellige verv har hun fått økt forståelse for at store endringsprosesser må ta tid hvis resultatet skal bli godt, men hun har stor arbeidskapasitet til dette, og engasjerer seg sterkt for det hun opplever som urettferdig. Hun håper å kunne bidra med å gi direkte innspill om hvordan ansatte opplever sin arbeidssituasjon og foreslå tiltak som kan forbedre deres arbeidsdag. Det er viktig for henne at NFF sentralt har representanter som bor i utkant-norge der avstandene er lange, og en av de største utfordringene er å holde seg faglig oppdatert, og hun har tanker om hva NFF bør gjøre for å forbedre dette. Det er viktig for Øygårds innsats i Ansatt råd at det gis tilstrekkelig tid og rom for å fylle vervet bl.a. ved at det arrangeres jevnlige møter, og at rådets anbefalinger blir hørt av Sentralstyret. Hun vil representere Spekter landsmøte Norsk Fysioterapeutforbund

7 Åse Tillier Alder: 35 år Bosted: Bergen, Hordaland Stilling: Fysioterapeut Laksevåg bydel, Bergen kommune. Hovedtillitsvalgt Bergen kommune. Utdanning: Høyskolen i Bergen, Yrkeserfaring: Ble ansatt i Bergen kommune i 1997 har siden det jobbet med voksne og eldre i samme bydel. Organisasjonserfaring: Har vært tillitsvalgt på egen arbeidsplass siden årsskiftet 1998/99. Har vært med i forhandlingsutvalget (tillitsvalgtapparatet) i Bergen kommune siden Hovedtillitsvalgt i Bergen kommune siden juli Var ellers aktiv i Fysio under studietiden. Beskrivelse av kandidaten: Åse Tillier har flere års erfaring med lønnsforhandlinger i Bergen kommune, en av landets største kommuner. I den forbindelse har hun også samarbeidet med andre organisasjoner, primært innenfor UNIO. Hun har vært med gjennom til dels store omlegginger av lønnsystemet og har erfaring både fra tiden «før og etter». Gjennom årene med lønnsforhandlinger har Tillier også fått et innblikk i arbeidsgivers tankemåter og lønnspolitikk. Som hovedtillitsvalgt har hun et primært ansvar, sammen med forhandlingsutvalget, for å utforme NFFs kravlinje ved lokale forhandlinger samt gjennomføring av forhandlingene. Gjennom forhandlingsprosessen har organisasjonene muligheter for å «dryppe» inn tanker og innspill til arbeidsgiver. Hun vil representere KS. Fag- og spesialistrådet Ni medlemmer inklusiv leder. Valgkomiteens helhetsvurdering: Valgkomiteen har prioritert kontinuitet, men også fornying. De innstilte gir samlet sett en overvekt fra fagmiljøet i Tromsø, men dette er dyktige kandidater som vi ønsker å ha med oss videre. Komiteen innstiller en ny leder av rådet. Det har vært viktig at kandidatene har styreerfaring og vi har prøvd å gjenspeile bredden i fagmiljøet så langt det har vært mulig. Marianne Aars Innstilt til: Leder Presentert under Sentralstyret Beate Ytreberg Alder: 43 år Bosted: Tromsø, Troms Stilling: Høgskolelektor/fysioterapeut Utdanning: Fysioterapihøgskolen i Bergen Videreutdanning: Helse- og sosialadministrasjon. Pedagogisk veiledning. Hovedfag i helsefag. Videreutdanning i Psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi påbegynnes høsten Yrkeserfaring: Kommunefysioterapeut Ledende kommunefysioterapeut Høgskolelærer 2006 Høgskolelektor Organisasjonserfaring: Tillitsvalgt og hovedtillitsvalgt for NFF i Tromsø kommune, Avdelingstillitsvalgt for NFF ved Høgskolen i Tromsø, Sentralstyremedlem i NFF, Sentralstyremedlem og leder av Fag- og spesialistrådet i NFF, Beskrivelse av kandidaten: Beate Ytreberg har etter 6 år i Sentralstyret god kjennskap til NFF som organisasjon og har også blitt kjent med mange av menneskene som utgjør NFF. Gjennom sitt arbeid som Høgskolelektor ved Fysioterapeututdanningen i Tromsø har hun også god oversikt over fysioterapeuter og fysioterapivirksomhet i Nord-Norge. Hun har et bredt faglig interessefelt, med forankring i fysioterapi for barn og unge, og har grunnet dette fokuset vært medlem i NFFs Faggruppe for barne og ungdomsfysioterapi og NFFs faggruppe for idrettsfysioterapi. Høsten 2007 starter Ytreberg videreutdanning i Psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi. Som person er hun diplomatisk og konstruktiv, og evner å lytte samtidig som hun kan hevde egne meninger. Hun har tro på at løsninger utarbeides i dialog. Som sentralstyremedlem i 6 år har Ytreberg vært mer eller mindre involvert i alle saker som NFF har arbeidet med i denne tidsperioden, men har hele tiden vært spesielt opptatt av saker som dreier seg om fagutvikling, utdanning og forskning, og som leder av Fag- og spesialistrådet har hun det siste året fått anledning til å fordype seg i disse sakene. Prosjekt Faglig Ajourføring, utredningsarbeidet knyttet til 5-årig grunnutdanning for fysioterapeuter, og arbeidet for å oppnå offentlig spesialistordning for fysioterapeuter er spesielt viktig for henne, og hun vil gjerne følge dette arbeidet videre. Hun mener at fysioterapeutmiljøet i Norge har mye å bidra med internasjonalt fordi vi i forhold til mange land er kommet langt i å begrepsfeste og tydeliggjøre en fagforståelse som rommer fysioterapifagets særegenheter. En plass i Fag- og spesialistrådet gir muligheter for å spille inn faglige synspunkter til WCPT og til WCPT Europa. Eva Sundsvold Alder: 52 år Bosted: Mo i Rana, Nordland Stilling: Fysioterapeut i privat praksis. Spesialist i psykiatrisk- og psykosomatisk fysioterapi. Utdanning: Fysioterapihøgskolen i Oslo Videreutdanning: Psykiatrisk- og psykosomatisk fysioterapi Yrkeserfaring: Praksis fra kommunehelsetjeneste, psykiatrisk senter og privatpraksis. Har i tillegg jobbet 2 år i Midt-Østen. Organisasjonserfaring: En periode som styremedlem i Nordlandsforeninga. Kasserer i faggruppen for psyk/psyk (4 år). Medlem av fag- og spesialistrådet (siste periode). Beskrivelse av kandidaten: Eva Sundsvold har lang arbeidserfaring innen flere fagfelt, og har lang organisasjonserfaring fra NFF. Hun er opptatt av å kunne komme med konstruktive innspill, da spesielt fra sitt fagfelt, og å være aktivt med i diskusjoner. Norsk Fysioterapeutforbund 22. landsmøte 17

8 Sigrid Bjerke Alder: 57 år Bosted: Haslum, Akershus Stilling: HMS konsulent/ bedriftsfysioterapeut. Utdanning: Glasgow, Skottland Videreutdanning: Sosialpedagogikk for fysioterapeuter. VIFFE (Ergonomi for bedriftsfysioterapeuter). Studie i Folkehelsevitenskap. Spesialist i helse- og miljøarbeid. Yrkeserfaring: Sykehus, Fysikalsk institutt, Rehabiliteringsinstitusjon, Fysioterpiskole i Tanzania. Arbeidet innen feltet helse-, miljø og sikkerhet (HMS) siden 1986; på Statens Arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) og som bedriftsfysioterapeut/hmskonsulent i kommuner, på sykehus og som privat konsulent. Organisasjonserfaring: Sittet i faglig utvalg (tror det var på 80 tallet), Bistått med å bygge opp fysioterapiorganisasjonene i Tanzania og Uganda. Sittet i styret i Skolemusikken, Er nå leder for kursutvalget i Ergonomigruppen. Har sittet en periode i Fag- og spesialistrådet. Medlem av fag- og spesialistrådet (siste periode). Beskrivelse av kandidaten: Sigrid Bjerke evner å lytte til andres synspunkter samtidig som hun gjerne står på for det som hun tror på og synes er viktig. Som leder av kursutvalget i Ergonomigruppen har hun bl.a. arbeidet med hva som er relevant etter- og videreutdanning for bedriftsfysioterapeuter og relevante krav for å bli spesialist. Hun ser på arbeidslivet som en stor og omfattende arena hvor det er viktig å nå frem med en helsefremmende og forebyggende tankegang på organisasjonsnivå, det vil si å nå ledere på alle nivåer i forhold til systematisk HMS-arbeid. Bjerke synes derfor at det er viktig med spesielt fokus på muskel- og skjelettplager og hvordan forebygge disse. Dette perspektivet, og hvordan NFF kan være med å påvirke på dette område, ønsker hun spesielt å bringe inn i Fag- og spesialistrådet. Kari Straume Haugland Alder: 49 år Bosted: Bergen, Hordaland fysioterapeut. Utdanning: Bergen Videreutdanning: Hovedfag i fysioterapivitenskap Bergen Yrkeserfaring: Privatpraktiserende i mange år. Har hatt prosjektstilling ved Haukeland Universitetssykehus Timelærer ved Fysioterapiutdanningen, Høgskolen i Bergen. Kurslærer ved NFF-kurs. Organisasjonserfaring: Leder i faggruppe for kvinnehelse siste 4 år, og 2 år som styremedlem før dette. Tidligere verv i kurskomité i lokalavdelingen. Har også vært FAU-leder i skolen. Beskrivelse av kandidaten: Kari Straume Haugland liker å jobbe i team, er ryddig og fokusert. Hun er opptatt av å få gjennomført saker, enten de er store eller små. Trives i samarbeid med engasjerte kolleger. Hun har det siste året vært med på å forberede og avholdt 40 års-jubileum i faggruppen for kvinnehelse, med både faglig og sosialt fokus. Med lang erfaring fra faggruppearbeid har Haugland blitt kjent med organisasjonen og systemene der, noe som kan være en stor fordel i videre arbeid i NFF. Hun ønsker også å opprettholde god kontakt med faggruppen fremover. Randi Granbo Alder: 53 år Bosted: Trondheim, Sør- Trøndelag Stilling: Høgskolelektor. Utdanning: Statens Fysioterapiskole i Oslo i Videreutdanning: Trondheim Helsefaghøgskole, 1994: «Tiltak for funksjonshemmede i åpen omsorg». NTNU: Samfunnsvitenskapelig forskningsmetode, Universitetet i Bergen, 2001: Hovedfag i Helsefag med fordypning i pedagogikk og fagdidaktikk. Universitetet i Oslo: Ph.d kurs «Humanistiske og samfunnsvitenskapelige perspektiver på helsefaglig forskning». Yrkeserfaring: Privat praksis (full tid) (2 1/2 år). Ledende fys. på Søbstad sykehjem (Sør-Trøndelag Fylkeskommune) 1/2 st , Privat praksis 1/2 st. samme periode. Ledende kommunefysioterapeut i Trondheim kommune , Sjeffysioterapeut (vikar) i Trondheim kommune Bedriftsfysioterapeut i Trondheim Bedriftshelsetjeneste (40%), Helseleder i Nardo distrikt, Trondheim kommune, (2 år). Høgskolelærer/høgskolelektor ved Trondheim Helsefaghøgskole/Høgskolen i Sør-Trøndelag, 1994 og fortsatt. Organisasjonserfaring: Styremedlem i Sør Trøndelag lokalforening av NFF, Medlem av avdelingsstyret ved Høgskolen i Sør Trøndelag, varamedlem i avdelingsstyret/tilsettingsrådet ved AHS i 2007 og valgt som 1. vara til avdelingsstyret for to år fra høsten Beskrivelse av kandidaten: Randi Granbo har i mange år vært og er fortsatt opptatt av fagutvikling i fysioterapi, og har de siste fem årene deltatt i forsknings- og fagutviklingsprosjekter i Trondheim kommune. Dette har vært samarbeidsprosjekter mellom forskningsmiljø, grunnutdanning og praksisfeltet. Hun har også deltatt i et utviklingsprosjekt blant personalet ved et sykehjem i årene Som medlem av fagplanutvalget har hun vært med på utarbeidelsen av to fagplaner ved fysioterapeututdanninga i Trondheim. Har nå 10% stillingsandel ved Program for etter- og videreutdanning ved HiST hvor hun blant annet er knyttet til den tverrfaglige videreutdanningen i aldring og eldreomsorg, for blant annet å bidra i utviklingen av ny fagplan for studiet. Granbo har også deltatt/ deltar i ulike arbeidsgrupper/utredningsarbeider ved Høgskolen i Sør- Trøndelag. Hun tror hennes kompetanse og erfaring i fagplanarbeid fra grunnog etterutdanning kan komme til nytte i diskusjoner knyttet til fagkompetanse i fysioterapi, og håper også at hennes kompetanse og interesser innenfor kunnskapsbasert fysioterapi og fagutvikling, vil kunne være viktige bidrag i diskusjoner knyttet til nødvendigheten av kompetanse og kontinuerlig fagutvikling hos fysioterapeuter. Erfaring fra samarbeid mellom forskningsfelt, utdanning og praksisfelt innen kunnskapsutvikling kan også komme til nytte ved diskusjoner om metodiske innfallsvinkler for kunnskapsutvikling i fysioterapi. Siri Moe Alder: 55 år Bosted: Tromsø, Troms Stilling: Førsteamanuensis, Avdeling for sykepleie og helsefag, Universitetet i Tromsø. Utdanning: Statens fysioterapiskole, Oslo, Videreutdanning: Forebyggende fysioterapi/ergonomi. Hovedfag idrett, dr. philos. Yrkeserfaring: Arbeidet ved institutt, videregående skole, bedriftshelsetjeneste, sykehus, fysioterapeututdanning. Organisasjonserfaring: NFF lokalt: avdelingsleder, medlem valgkomité, LM-delegat. NFF sentralt: sentralstyremedlem, medlem valgkomité, redaksjonsutvalg, fag og spesialistråd to siste perioder. Leder ved eget arbeidssted 3 siste år. Beskrivelse av kandidaten: Siri Moe har gjennom mangeårig engasjement i faglige og fagpolitiske forhold, samt orientering i samfunnsforhold, grunnlag for å behandle dagsaktuelle saker som har betydning for fysioterapifaget i dag og i fremtid. Hun er godt orientert om fagutviklingen og teoretisk skolert, noe som er viktige grunnlag for analyse av saksforhold og legge strategier for styrking av fagutøvelsen/fagutvikling. I de senere år har Moe vært særlig involvert i utviklingen av spesialistordningen og prosjektet faglig ajourføring, og har i perioder vært delaktig i arbeid for å etablere formalisert utdannelse på flere nivå for fysioterapeuter i Nord-Norge. Med sin bakgrunn og grundige forberedelser til møter, diskusjoner og saksfremlegg mener hun at det kan legges premisser som blir tatt med i betraktning ved behandling av saker av betydning for NFFs fagpolitikk landsmøte Norsk Fysioterapeutforbund

9 Thomas Larsen Alder: 31 år Bosted: Oslo. Stilling: Utdanning: Yrkeserfaring: Organisasjonserfaring: Beskrivelse av kandidaten: Appellutvalget Fem faste medlemmer. Dersom vedtak på Landsmøtet skal leder velges særskilt. Grete Østensjø Waage Alder: 62 år Bosted: Haugesund, Rogaland Stilling: Kommunefysioterapeut. Utdanning: Oslo Ortopediske Institutt Videreutdanning: Generell videreutdanning i fysioterapi Kollegaveiledning, Høgskolen i Oslo, Spesialist NNF rehabilitering med fordypning i nevrologisk fysioterapi, Organisasjon og ledelse, Høgskolen Stord Haugesund, Yrkeserfaring: Fysioterapi ved Sunnaas Sykehus, Fylkessjukehuset i Haugesund og Aker sykehus i Oslo Spesialisthelsetjeneste rehabilitering Rogaland Kommune Kommunehelsetjeneste, Karmøy kommune, virksomhetsleder i rehabiliteringstjenesten i 6 år, Nå fagansvarlig fysioterapi eldre dd.. Organisasjonserfaring: Plasstillitsvalgt i NFF. Styremedlem og delegat NFF, avd. Rogaland. Styremedlem og delegat NFF, avd. Oslo. Leder OFF. Sentralstyremedlem NFF. Medlem fondsstyret NFF. Beskrivelse av kandidaten: Grete Østensjø Waage har lett for å komme i kontakt med folk, og er god på samarbeid. Det foreslåtte vervet er en kontrollfunksjon hvor det er en fordel med lang erfaring både fra organisasjonsarbeid og fra ulike arbeidsforhold, noe Østensjø innehar, både i forhold til arbeidserfaring, videreutdannelse og organisasjonsarbeid. Pekka Mykkeltvedt Alder: 50 år Bosted: Laksevåg, Hordaland. Stilling: Privat praksis med avtale Utdanning: Mensendieckhøgskolen 1982 Oslo Yrkeserfaring: Privat praksis Organisasjonserfaring: Avd.leder NFF avd. Hordaland, mange sentrale TV-kurs. Sitter i appellutvalget nå. Beskrivelse av kandidaten: Kandidaten har stor kjennskap til organisasjonen og lovverket. Har vært engasjert på mange fronter i NFF. Er ryddig og engasjert. Ivar Storm-Paulsen Alder: 54 år Bosted: Kragerø, Telemark. Stilling: Utdanning: Yrkeserfaring: Organisasjonserfaring: Beskrivelse av kandidaten: Grete Heggheim Alder: 46 år Bosted: Hønefoss, Buskerud Stilling: Konstituert leder Enhet for rehabiliteringstjenester Ringerike Sykehus HF. Utdanning: Fysioterapihøyskolen Oslo, Videreutdanning: Pedagogikk. Idrett. Helseledelse. Yrkeserfaring: Opptreningsinstitusjon, privat praksis, sykehus. Organisasjonserfaring: Beskrivelse av kandidaten: Olai Myklebust Innstilt til: Leder Alder: 62 år Bosted: Brumunddal, Hedmark fysioterapeut med eget institutt. Utdanning: Oslo, Videreutdanning: Spes. Ped. fra Yrkeserfaring: Privat praksis. Organisasjonserfaring: Avd. leder NFF Hedmark Fra 2000 og fortsatt. Etisk utvalg Beskrivelse av kandidaten: Olai Myklebust har en god evne til å løse konflikter. Norsk Fysioterapeutforbund 22. landsmøte 19

10 Desisjonsutvalget Fire medlemmer inklusiv leder. Dersom vedtak på Landsmøtet hetende Kontrollutvalget med fem medlemmer + et varamedlem og eventuelt at leder velges særskilt. Birgit Gran Alder: 51 år Bosted: Bergen, Hordaland Stilling: Utdanning: Yrkeserfaring: Organisasjonserfaring: Beskrivelse av kandidaten: Anne Margrethe Fladmark Alder: 42 år Bosted: Trondheim, Sør-Trøndelag Stilling: Spesialfysioterapeut St. Olavs Hospital (50 %), privat praksis Redcord Clinic, Trondheim (50 %). Utdanning: Høgskolen i Sør-Trøndelag Master i Helsevitenskap, ISM, Medisinsk Fakultet, NTNU. Forøvrig utdannet Diplomøkonom. Yrkeserfaring: Har 10 års erfaring fra Nevrologisk avdeling, Seksjon Fysioterapi, St. Olavs Hospital, Trondheim. 3 år som forskningsassistent ved to ryggprosjekt, ISM, NTNU. Nylig startet i privat praksis i 50% stilling ved Redcord Clinic Trondhem. Har også 5 års erfaring fra Shipping og flere års erfaring fra handlesbedrift. Organisasjonserfaring: Hoved-/fylkestillitsvalgt (STFK og RiT), NFF, fra mars 2000 til mars Styremedlem/nestformann NFF, avd. Sør-Trøndelag, 2x2 år, våren Teknisk ansvarlig for TØH-konferansen Regnskapsfører for StudenterUKA-85, Trondheim. Medlem Kontaktforum, student foreningen ved TØH 2 år. Beskrivelse av kandidaten: Anne Margrete Fladmark er utdannet økonom, og har mange års erfaring som økonomimedarbeider innen handel og shipping. Hennes erfaring med regnskap og kontrollarbeid har ført til en opparbeidelse av nøyaktighet og struktur. Denne erfaringen vil kunne påvirke at medlemmenes interesser blir ivaretatt i henhold til at vedtatte budsjett følges, og spesielt i forhold til økonomiske disposisjoner. Knut Indahl Alder: 46 år Bosted: Hamar, Hedmark fysioterapeut i Hamar kommune. Utdanning: Bergen, Yrkeserfaring: Rehabiliteringsinstitusjon gjennom 2 år. Privat praksis, Fysioteam på Hamar i 20 år. Organisasjonserfaring: Styremedlem Hedmark avdeling i 2 perioder som kasserer. Revisor i NFF, Hedmark, 1 år. Styremedlem og regnskapsfører MAF Norge 3 år. Beskrivelse av kandidaten: Knut Indahl har god sans for tall, og er systematisk og ryddig. Snorre Vikdal Alder: 36 år Bosted: Trondheim, Sør. Trøndelag fysioterapeut. Utdanning: Høyskolen i Sør- Trøndelag Videreutdanning: Autorisert Idrettsfysioterapeut, FFI. Spesialist i Psykiatrisk og Psykosomatisk fysioterapi, NFF. Yrkeserfaring: : Høyanger kommune kommunefysio og privat d.d.: Privatpraktiserende fysioterapeut i Trondheim og Melhus kommune d.d.: Daglig leder Sling. Organisasjonserfaring: Leder Unge Fysioterapeuters Fellesskap Diverse utvalg NFF Valgkomiteen Unge Fysioterapeuters Fellesskap Regnskapskontrollør UFF 2007 d.d. Leder Porthuset Beboerforening Leder Eierforeningen Elvehavn Brygge F Beskrivelse av kandidaten: Snorre Vikdal er flink til å ta tak i saker, og har en del erfaring i forhold til saksframdrift, økonomi og utvalgsarbeid. Han er ikke redd for å si i fra dersom det er nødvendig eller hvis han har innspill i saker, og har også bra kjennskap til hvordan NFF er organisert og fungerer. Tidligere har Vikdal jobbet med mange saker som leder i UFF (driftstilskuddsordningen, begrense utdanningskapasiteten, rydde opp i privat praksis og diverse landsmøtesaker), og har også en del erfaring i drift av praksis og bedrift, og gjennom det budsjett og økonomistyring. I Desisjonsutvalget ønsker han å kontrollere at landsmøtevedtak blir fulgt opp og at saker ikke treneres, samt å se til at det er god budsjettstyring, og at NFF fungerer effektivt. Innstilt til: Varamedlem landsmøte Norsk Fysioterapeutforbund

11 Etisk utvalg Fem medlemmer inklusiv leder og to varamedlemmer. Unni Bilden Innstilt til: Leder Alder: 50 år Bosted: Storslett, Troms.. Utdanning: Statens fysioterapihøgskole i Oslo årig videreutdanning i generell fysioterapi, 5 vt. studie i tverrfaglig veiledningspedagogikk, videreutdanning i elektroterapi Diverse kurs i regi av NFF. Yrkeserfaring: Kommunehelsetjeneste bl.a. sjefsfysioterapeut, sykehus, arbeid ved et slagrehabiliteringsteam, privatpraksis. Organisasjonserfaring: Tidligere sentralstyremedlem NFF, representant i Fondstyret, Fondstyreleder en periode. Også en god del organisasjonserfaring gjennom idrett. Beskrivelse av kandidaten: Unni Bilden har lang fartstid innen NFF og kjenner organisasjonen. Har en periode i desisjonsutvalget og en periode i Etisk utvalg bak seg, og har også jobbet en del med regnskap i forbindelse med fondstyrevervet. Grethe Sterner Alder: 63 år Bosted: Skien, Telemark Stilling: LMS medarbeider (Læring og mestring) Utdanning: Norsk Mensendieck-skole, Fysioterapeut, Videreutdanning: Psykomotorisk fysioterapi Veiledningspedagogikk Personalutvikling og ledelse Yrkeserfaring: Regionssykehuset i Trondheim, Fysioterapeut ved Telemark sentralsykehus Leder og avd. leder, Kjørbekk bedrifthelsetjeneste Telemark fylkeskommune, HMS-seksjonen (konsulent) Sykehuset Telemark HF sjeffysioterapeut. LMSmedarbeider 2006 d.d. Organisasjonserfaring: Diverse styreverv innen NFF avdeling Telemark. Beskrivelse av kandidaten: Grethe Sterner har lang yrkeserfaring. Hun er også veileder innen NFF og har kollegaveiledningsgrupper. For øvrig har hun deltatt som veileder ved NFFs Ledertreningsprogram og opplæring av turnusveiledere. I hennes yrke kommer etiske problemstillinger og etiske dilemmaer opp jevnlig, og hun jobber for tiden mye med etiske utfordringer i forbindelse med brukerinnflytelse og medbestemmelse. Odd Magne Lundby Alder: 59 år Bosted: Gjøvik, Oppland i enepraksis Utdanning: Wolverhampton, England, Videreutdanning: Veiledningspedagogikk. Yrkeserfaring: 34 år i privat praksis. Organisasjonserfaring: Styremedlem i NFF lokalavd. Oppland. Sentralstyremedlem PFF. Beskrivelse av kandidaten: Odd Magne Lundby har humoristisk sans, og har spesiell interesse for kommunikasjon/språk. Han er opptatt av individets plass i forbundssammenheng, og praksisens forhold til forskningen. Lundby mener det vil bli interessant å kunne være med å tolke kollegers atferd i forhold til lover og regler, skrevene og uskrevne, og å prøve å finne nyansene som til enhver tid finnes mellom det svarte og hvite. Randi Sørsdal Alder: 70 år Bosted: Bergen, Hordaland Stilling: Pensjonert. Utdanning: Oslo Ortopediske Institutt, Videreutdanning: Cand.scient. (hovedfag i fysioterapi) 1993, UiB. Mastergrad i Engelsk 2006, UiB. Yrkeserfaring: Mangeårig praksis fra inn- og utland, primært ved sykehus og institusjoner. I alt ca. 8 år som høgskolelærer/lektor ved fysioterapeututdanningene i Bergen og Tromsø. Fagkonsulent ved fysioterapiavd. på Haukeland Sykehus og Regionsykehuset i Tromsø til sammen 2 år. Organisasjonserfaring: Styremedlem og senere leder i NFF avd. Hordaland på 70 tallet. Styremedlem i samme avd. en periode på 2000-tallet. Sitter p.t. i styret i fysioterapeutenes seniorgruppe i Bergen. Varakvinne i Etisk Utvalg en periode for noen år siden. Beskrivelse av kandidaten: Randi Sørsdal har lang erfaring i yrket, og er fortsatt meget interessert i faget og rimelig oppdatert. Hun er opptatt av hvordan vi synliggjør oss. Hun ser det som en fordel at hun har lang og bred yrkeserfaring. Marit Brustugun Alder: 28 år Bosted: Oslo Stilling: Fysioterapeut i Bærum kommune Utdanning: Høgskolen i Oslo Videreutdanning: Arbeidslivsetikk (10 studiepoeng), Videreutdanning i helse- og sosialpolitikk (15 studiepoeng), HiO, Tverrfaglig videreutdanning. Videreutdanning i helsefremmende og forebyggende arbeid (60 studiepoeng), HiO, Tverrfaglig videreutdanning. Yrkeserfaring: Turnusttjeneste ved Bærum Sykehus, Bærum kommune ( ). Bærum kommune, rehabilitering Bekkestua (2001 d.d.). Organisasjonserfaring: Styremedlem NFF- Akershus. Beskrivelse av kandidaten: Marit Brustugun evner å se helhet i arbeid hun driver med. Hun sitter nå i internundervisningsgruppe på sin arbeidsplass, og har blant annet arrangert undervisning med etikk som tema og arrangert gruppearbeid med etikk i arbeidshverdagen som tema. Hun er også interessert i arbeidslivsetikk som fagområde. Gjennom et verv, ønsker hun å bidra til at fokuset på etikk i arbeidslivet blant fysioterapeuter blir større, for å høyne kvaliteten på våre tjenester. Norsk Fysioterapeutforbund 22. landsmøte 21

12 Anders Aasheim Innstilt til: Varamedlem Alder: 46 år Bosted: Kvaløysletta, Troms Stilling: Folkehelserådgiver, Fylkesmannen i Troms, helseavdelingen. Utdanning: Bergen fysioterapihøgskole Videreutdanning i pedagogisk veiledning Yrkeserfaring: Kommunehelsetjenesten, Arbeidstilsynet og Fylkeslegekontoret. Organisasjonserfaring: Etisk utvalg fra 1995, leder og andre verv i NFF, avd. Troms. Ekstern representant i styret ved Høgskolen i Tromsø. Verv tilknyttet barnehage og skole. Beskrivelse av kandidaten: Ryddig og nøyaktig i arbeid med kompliserte saker. Kjenner myndighetenes arbeid med kvalitet og faglig forsvarlighet i helsetjenesten. Jobbet mye med utviklingsarbeid innen folkehelsen. Opptatt av kvalitet innen fysioterapi og at etisk utvalg må være løsningsorientert og ivareta alle involverte parter på en god måte. Anne W. Ervik Innstilt til: Varamedlem Alder: 58 år Bosted: Nesodden, Akershus Stilling: Kommunefysioterapeut Utdanning: Statens Fysioterapiskole i Oslo Videreutdanning: Organisasjon og ledelse. Praksisveiledning. Tilrettelegging av kommunale tjenester (TAKT). Yrkeserfaring: Har jobbet mange år på ortopedisk sykehus, og flere år i kommune. Tidligere kursleder i NFF og i andre sammenhenger. Organisasjonserfaring: Plasstillitsvalgt. Vararepresentant i styret for Sophies Minde Ortopedisk Hospital. Tillitsvalgt i byggeprosessen av Nytt Rikshospital. Flere styreverv i ideelle organisasjoner. Beskrivelse av kandidaten: Anne Ervik jobber ryddig og strukturert, og har evne til refleksjon og til å se helhet. Hun har også erfaring med individuelle planer. Ervik besitter evnen til det å stille gode spørsmål som bidrar til å kaste nytt lys over forskjellig arbeid. Fond for etter- og videreutdanning Seks medlemmer; fire faste og to suppleanter + to oppnevnte fra Helse- og omsorgsdepartementet. Siv Mørkved Innstilt til: Leder Alder: 44 år Bosted: Melhus, Sør-Trøndelag Nåværende arbeid: Forsker ved DMF, NTNU og privatpraktiserende fysioterapeut. Utdanning: Statens fysioterapihøgskole, Oslo Hovedfag i fysioterapi, Dr.philos., Det medisinske fakultet, Norges teknisknaturvitenskapelige universitet. Yrkeserfaring: Privat praksis, Ledende fysioterapeut i kommune, Prosjektleder, Høgskolelektor, Forskningstipendiat, Forsker. Organisasjonserfaring: Ulike saker i forbindelse med arbeidet i Fondet, og i NFFs Faggruppe for kvinnehelse. Beskrivelse av kandidaten: Hun ønsker å legge til rette for at fysioterapeuter får muligheter til fagutvikling, forskning og formidlingsvirksomhet. Gro Jamtvedt Alder: 50 år Bosted: Oslo Stilling: Forsker. Utdanning: Oslo, Videreutdanning: MPH. Yrkeserfaring: 10 år i sykehus. Prosjektledelse. Høgskolelærer ved HiO. Lederstillinger i forvaltning (Sosial- og helsedirektoratet) og på Folkehelsa. For tiden forsker i Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten med bistillinger (undervisningsstillinger) ved Universitetet i Oslo og Høgskolen i Bergen. Organisasjonserfaring: Har sittet i Fondsstyret en periode. Jobbet i 2 år i NFFs sekretariat som prosjektleder i fagseksjonen. Tidligere medlem av styret i Friskis og Svettis. Beskrivelse av kandidaten: Gro Jamtvedt er opptatt av utdanningssaker. Hun har kjennskap til helseforvaltning, og har ledererfaring fra helsetjenesten og forvaltning. Hun har også forskererfaring og mye erfaring med å vurdere søknader og forskningsbasert kunnskap, samt å veilede og undervise. Jamtvedt ser på fondsstyret som en meget viktig area for påvirkning av utdanning, forskning og fagutvikling i fysioterapi, da vervet innbærer å bidra til riktige prioriteringer og satsninger både innen tildelinger og forvaltning av Fondets midler, og mener hun kan bidra her. Marianne Løkke Alder: 52 Bosted: Lillestrøm, Akershus Stilling: Spesialfysioterapeut, Seksjon for nevrorehab., AHUS. Utdanning: Høgskolen i Oslo -78, Storfag jus, hovedfag i fysioterapi Yrkeserfaring: Fysikalsk institutt, Sykehus, Praksisveileder. Organisasjonserfaring: Tillitsvalgt. Forhandlingsutvalget i NFF, Leder for kvinnefronten. To perioder i forhandlingsutvalget, én periode i Fondet. Beskrivelse av kandidaten: Hun er skolert med mangeårig allsidig praksis, er arbeidsom, grundig og dyktig. Hun håper på å kunne påvirke teorigrunnlaget i fysioterapifaget og bidra til mangfold i kunnskapsforståelsen. Hun er opptatt av fagutvikling i fysioterapi og at den skal ta utgangspunkt i ulike kunnskapsformer og ikke ensidig biomedisinsk forståelse av kropp og sykdom landsmøte Norsk Fysioterapeutforbund

13 Kjersti Storheim Innstilt til: medlem Alder: 44 Bosted: Oslo Stilling: Post.doc stipendiat ved Norsk forskningssenter for Aktiv Rehabilitering (NAR). Utdanning: Oslo (Statens) i Hovedfag ved Norges idrettshøgskole (1996) og dr.scient (2003) ved Norges idrettshøgskole. Yrkeserfaring: Privatpraksis, barnefysioterapi, kommune / bydel, sykehus Kompetansesenteret i fysioterapi, stipendiat. Organisasjonserfaring: Representant for midlertidig vitenskapelig ansatte i instituttråd på institutt for idrettslige og biologiske fag, NIH, Medlem av Sosial- og Helsedepartementets rådgivningsgruppe for kompetansenettverk for rygg og ryggsykdommer. Styremedlem i FFIs forskningsråd (utnevnt i 1999, sitter fortsatt), Styremedlem i Fond til fremme for Norsk Idrettsmedisin og Idrettsfysioterapi, Styremedlem i Norsk Forening for Ryggforskning (utnevnt i 2004, sitter fortsatt). Beskrivelse av kandidaten: Med bakgrunn både fra klinisk arbeid som fysioterapeut og ti års forskererfaring mener hun å kunne bidra til fagutvikling på flere nivåer. Hun har også erfaring som leder av nasjonale tverrfaglige forskningsprosjekter og fra komitéarbeid for å bedre behandlingstilbudet for ryggpasienter. Hun har fire års ansettelse ved vitenskapelig høgskole noe som har ført til en inngående innsikt og erfaring med universitets- og høgskolesystemet. Hennes sterkeste sider er dels faglig, dels basert på inngående kjennskap til høyere utdanningssystem. I tillegg har hun et utstrakt nettverk opparbeidet gjennom forskningsvirksomhet, både i kliniske miljøer og innen akademia. Alle disse faktorene mener hun kan bidra positivt til utøvelsen av det foreslåtte verv. Elisabeth Thornes Innstilt til: 2. suppleant Alder: 49 år Bosted: Akershus Stilling: Fysioterapeut/ FoU-koordinator. Utdanning: Fysioterapihøyskolen i Oslo, Videreutdanning: Spesialist i allmenn fysioterapi. Folkehelsevitenskap, videreutdanningskurs ved Folkehelsa i Oslo. Hovedfag i Helsefag. Yrkeserfaring: 16 år som privatpraktiserende fysioterapeut ( ). 7 år som sykehusansatt fysioterapeut ( ). Organisasjonserfaring: Styret, medlemsmøtekomité og kurskomité i NFF-Akershus. Komité for Fysioterapiens dag, NFF. PFG-styret, NFF. SUT-tillitsvalgt og AMU-medlem ved Martina Hansens Hospital. Daglig leder Eiksmarka Trim & Fysioterapi i 5 år. Styreverv i barnehager, idrettslag med mer på hjemmefront. Beskrivelse av kandidaten: Elisabeth Thornes har medvirket til å sikre og gjennomføre arbeidsoppgaver innenfor på en forsvarlig og kvalitetsmessig god måte i de vervene hun tidligere har hatt og har. Ved aktiv tilstedeværelse og deltagelse i de aktuelle arbeidsoppgavene ønsker hun å sette seg inn i og overholde Fondets statutter ved avgjørelser. Hun håper å kunne ta del i fysioterapifagets utvikling og påvirke disse tendensene. Alf Sigurd Solberg Innstilt til: 1. suppleant Alder: 55 Bosted:Koppang, Hedmark Stilling: Manuellterapeut Utdanning: Statens Fysioterapiskole, Oslo Videreutdanning i Manuell terapi 1979 Yrkeserfaring: Privat praksis, undervisning på kurs, sensor UiB og Høgskolen i Sør-Trøndelag Organisasjonserfaring: Kurskontakt i Hedmark, Styret i Manuellterapigruppen i 2 år Beskrivelse av kandidaten: Bred klinisk erfaring. Har både drevet kursutvikling og skrevet lærebøker. Vil stimulere til fagutvikling og klinisk forskning. Lovutvalget Fem medlemmer inklusiv leder. Anne Sofie Andersen Innstilt til: Leder Alder: 39 år Bosted: Mysen, Østfold Stilling: Prosjektleder Utdanning: Høgskolen i Oslo, fysioterapiutdanningen Videreutdanning: Psykologi grunnfag. Ledelse, økonomistyring og planlegging. Prosjektledelse. Forvaltningsrett Yrkeserfaring: Kommunefysioterapeut i Rakkestad kommune Rådgiver i forhandlingsseksjonen, NFF, Prosjektleder og enhetsleder i Rakkestad kommune, Organisasjonserfaring: Sittet i styret i NFF-Østfold og Avdelingsleder NFF-Østfold, FAU-leder. Diverse tillitsverv i lag og foreninger i mange år. Beskrivelse av kandidaten: Anne Sofie Andersen er strukturert og systematisk, og evner å se sammenhenger og konsekvenser. Hun har i jobbsammenheng beveget seg litt vekk fra fysioterapifaget og klinisk praksis i senere år, men kjenner NFF godt etter mange år med ulike engasjementer i organisasjonen. Hun jobber med relaterte arbeidsoppgaver i nåværende stilling, blant annet revisjon av kommunens reglementer og bygd opp internt delegasjonsreglement for administrasjonen. Til tross for mindre direkte tilknytning til fysioterapifaget de siste årene, både ønsker og mener Andersen at hun kan gjøre noe for organisasjonen. Hun ønsker gjennom lovutvalget å gi NFF gode rammebetingelser for sitt organisasjonsarbeid og ser det som svært viktig at NFFs vedtekter gir mest mulig hensiktsmessig og oppdatert arbeids- og ansvarsfordeling mellom ulike ledd i organisasjonen. Føler seg trygg på at det er gjort en grundig jobb i sittende lovutvalg slik at utgangspunktet er det beste for videre arbeid. Birthe C. Hansson Alder: 56 år Bosted: Eiksmarka, Akershus Stilling: Sekretariatsleder i Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter. Utdanning: SFO, Videreutdanning: 1-årig helse- og sosialadministrasjon. Bedriftsøkonom. Spesialkurs i arbeidsrett og i prosjektledelse. Hovedfag i helsefag. Yrkeserfaring: Fysioterapeut/ledende fysioterapeut ved Radiumhospitalet i 8 år. Leder for NFFs fagseksjon i 3 år. Har bygget opp og ledet Fondets sekretariat siden Organisasjonserfaring: Plasstillitsvalgt, styremedlem og senere regnskapskontrollør i avdeling Akershus. Har sittet i Lovutvalget inneværende periode. Verv innen handikapidrett, styremedlem i ulike selskap, ulike verv i nærmiljøet, herunder formann i velforening og i båtforening, revisor i samme, leder av flere komiteer og frivillige grupper. Beskrivelse av kandidaten: Birthe C. Hansson er ryddig og strukturert. Hun har god formell forståelse, evne til prinsipp- og konsekvensvurdering, og har historisk innsikt i NFF. Tidligere har Hansson også jobbet med den revisjonen av NFFs lover og mønstervedtekter som nå fremmes for Landsmøtet. Hun ser muligheter for å påvirke/bidra til at NFF har et lov- og rammeverk som er tilgjengelig, forståelig og anvendbart og til at det brukes aktivt for å holde en seriøs og redelig profil på organisasjonen. Norsk Fysioterapeutforbund 22. landsmøte 23

14 Morten de Lange Alder: 34 år Bosted: Horten, Vestfold Stilling: Kommunefysioterapeut. Utdanning: University of Ulster, Nord-Irland, Yrkeserfaring: Kommunefysioterapeut og enhetsleder Ergo- og fysioterapitjenesten i Horten kommune siden Organisasjonserfaring: Styremedlem NFF Vestfold Avdelingsleder NFF Vestfold 2000 d.d. NFFs Ansatt Råd Beskrivelse av kandidaten: Morten de Lange er en positiv person som evner å være pragmatisk og fleksibel i sitt arbeid. Axel Johan Peterson Alder: 36 år Bosted: Oslo. Stilling: Utdanning: Yrkeserfaring: Organisasjonserfaring: Beskrivelse av kandidaten: Britt Strømme Alder: 46 år Bosted: Osterøy, Hordaland med 100 % avtale. Medeier i Osterøy Fysioterapi, Institutt for Manuellterapi. Utdanning: Reha-zentrum Berlin, Videreutdanning: Arbeids og Organisasjonspsykologi del fag 1, UIB Arbeids og Organisasjonspsykologi del fag 2, UIB Videreutdanning i Manuellterapi, UIB Yrkeserfaring: 1986 til 1998 kombinert privatpraksis og ansatt barnefysioterapeut i kommunehelsetjeneste og spesialisthelsetjeneste Osterøy Kommune, Barnefysioterapeut 14t pr.uke, kombinert med 16 t avtale til d.d. 100 % avtale, Medeier i Osterøy Fysioterapi, Institutt for Manuellterapi. Organisasjonserfaring: Medlem av NFFs Næringsutvalg Medlem NFFs Privat Råd PFGs representant i NFFs Privat Råd Leder PFG. Div. arbeidsgrupper og ad hock utvalg i NFF. Delegat til NFFs landsmøter i 2001, 2004 og Delegat til IPPA, (Internasjonal Private Practitioners Association) General Meeting, Vancouver Beskrivelse av kandidaten: Britt Strømme har bred erfaring innenfor Privatpraksis, og har sittet i flere utvalg i NFF, noe som gjør at hun har bred kjenneskap til NFFs som organisasjon. Strømme har som leder av PFG hatt mye befatning med NFFs lover og mønstervedtekter for faggrupper og kommet med innspill til revisjon av lovene, og har også bred kjennskap til lover og regler som gjelder privatpraktiserende. Som PFG -leder har hun jobbet med tvistesaker. Ankeutvalget for spesialistgodkjenning Tre faste medlemmer pluss ett varamedlem. Dersom vedtak på Landsmøtet skal leder velges særskilt. Ragnhild Bech Alder: 55 år Bosted: Oslo. Stilling: Bydelsfysioterapeut i Oslo. Utdanning: Statens Fysioterapiskole i Oslo, Can san. Spesialist i barnefysioterapi. Yrkeserfaring: Div. fysioterapipraksis med barn. Organisasjonserfaring: Har hatt flere verv i faggruppen for barnefysioterapi og NFF, avd. Oslo. Har drevet med internasjonalt arbeid gjennom Norsk medisinsk Komité for Midtøsten, Norsk Folkehjelp, Palestinagruppene i Norge, NFF. Beskrivelse av kandidaten: Hun har meget god faglig innsikt og er fagpolitisk godt orientert. Har spesiell interesse for spesialistordningen i NFF. Maya Ringvold Alder: 52 år Bosted: Oslo Stilling: Høgskolelektor. Utdanning: Oslo, Videreutdanning: Hovedfag ved UiO, Institutt for spesialpedagogikk. Grunnfag ved UiO, Institutt for spesialpedagogikk. Praktisk-pedagogisk utdanning ved SYH. Ledelse og samarbeid ved BI. Ledd-mobilisering, 1. avdeling manuell terapi, NFF. Yrkeserfaring: Høgskolelektor ved Høgskolen i Oslo. Prosjektarbeid for Norsk Fysioterapeutforbund samt kort periode i klinisk arbeid ved fysikalsk institutt. Leder for fagseksjonen, NFF. Lærer ved Sogn videregående skole. Fysioterapeut i Bærum kommune med driftstilskudd. Fysioterapeut ved Vardø sykehus. Fysioterapeut ved Grøgaards Fysikalske Institutt. Fysioterapeut ved Ullevål sykehus. Turnustjeneste ved Larvik sykehus og Lillehammer Revmatismesykehus. Organisasjonserfaring: 2006 d.d.: Medlem av styret i NFFs faggruppe for manuellterapi : Leder av fag og spesialistrådet i NFF samt styremedlem i Sentralstyret i NFF : Medlem av hovedstyret i Akershus Fysioterapeuters Forening, NFF. En periode tillitsvalgt i Rådet for privatpraktiserende fysioterapeuter i Bærum. Beskrivelse av kandidaten: Maya Ringvold har gode kunnskaper om organisasjonen via arbeidet i sekretariatet og som tillitsvalgt med verv i sentralstyret og faggruppestyre. Hun har blant annet gjennomført en gjennomgang av NFFs spesialistordning i Samme år ble «Prosjekt Retningslinjer» ferdigstilt, og Ringvold var da prosjektleder i siste periode av prosjektet, som førte frem til ferdigstillelse av prosjektrapporten. Eva Sundsvold Alder: 52 år Bosted: Mo i Rana, Nordland Stilling: Fysioterapeut i privat praksis. Spesialist i psykiatrisk- og psykosomatisk fysioterapi. Utdanning: Fysioterapihøgskolen i Oslo Videreutdanning: Psykiatrisk- og psykosomatisk fysioterapi Yrkeserfaring: Praksis fra kommunehelsetjeneste, psykiatrisk senter og privatpraksis. Har i tillegg jobbet 2 år i Midt-Østen. Organisasjonserfaring: En periode som styremedlem i Nordlandsforeninga. Kasserer i faggruppen for psyk/psyk (4 år). Medlem av fag- og spesialistrådet (siste periode). Beskrivelse av kandidaten: Eva Sundsvold har lang arbeidserfaring innen flere fagfelt, og har lang organisasjonserfaring fra NFF. Hun er opptatt av å kunne komme med konstruktive innspill, da spesielt fra sitt fagfelt, og å være aktivt med i diskusjoner landsmøte Norsk Fysioterapeutforbund

15 Hilde Strøm Solberg Innstilt til: Varamedlem Alder: 50 år Bosted: Trondheim, Sør-Trøndelag Stilling: Utdanning: Yrkeserfaring: Organisasjonserfaring: Beskrivelse av kandidaten: Valgkomiteen Fem medlemmer inklusiv leder. Ann-Elin Myklebust Innstilt til: medlem Alder: 27 år Bosted: Lillehammer, Oppland Stilling: Utdanning: Yrkeserfaring: Organisasjonserfaring: Janiche Helen Pedersen Innstilt til: Leder av Valgkomiteen Bosted: Bergen, Hordaland Stilling: Spesialfysioterapeut Utdanning: 1992 Høgskolen i Bergen. Videreutdanning: Sosiologi grunnfag UiB 1997, Tverrfaglig videreutdanning i psykisk helsearbeid, fordypning i psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi HiO 2005, Forskningsmetode Helsefag UiB 2007, startet mastergradsstudier UiB/fysioterapivitenskap høsten 2007 Yrkeserfaring: Ansatt i Bergen kommune som kommunefysioterapeut siden I all hovedsak arbeidet med barn fram til Fra 1999 til 2005 arbeidet i Bergen kommunes flyktningehelsetjeneste. Nå ansatt som spesialfysioterapeut på opptrappingsmidler for psykisk helse knyttet til 3 ungdomsskoler i en bydel i Bergen kommune. Organisasjonserfaring: Har vært tillitsvalgt ved lokal arbeidsplass i flere år og har fullført hele kursrekken for tillitsvalgte. Har vært involvert i Avd. Hordalands drift siden 1995 som avdelingsleder siden 2002 og sitter nå på 6. året. Har vært leder av NFFs Valgkomite i en Landsmøteperiode. Hun har som avdelingsleder vært medlem i arbeidsgruppen som har arbeidet med lokal/sentral ressursfordeling i NFF. Beskrivelse av kandidaten: Janiche er tålmodig, grundig og systematisk. Hun er en utholdende og demokratisk lagspiller. Berit Ianssen Innstilt til: medlem Alder: 49 år Bosted: Levanger, Nord- Trøndelag fysioterapeut Utdanning: Fysioterapihøgskolen i Oslo Videreutdanning: Psykomotorisk fysioterapi Yrkeserfaring: Hjemmefysioterapeut i Oslo og ledende fysioterapeut i Oslo Helseråd. Privatpraktiserende fysioterapeut i Harstad og Levanger. Leder av bevegelsesgrupper i 20 år, kursleder, lærer og veileder innen fagfeltet psykomotorisk fysioterapi. Vært med å skrive boka Bevegelse, liv og forandring (Cappelen akademiske forlag 1997) og Innovations in the Reflecting Process (Karnac Books 2006). Organisasjonserfaring: Faggruppeleder for NFFs faggruppe for psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi Diverse verv i organisasjoner og lag på Levanger. Beskrivelse av kandidaten: Berit Ianssen har lang erfaring som privatpraktiserende fysioterapeut. Hun har et stort kontaktnett i organisasjonen etter 7 år som faggruppeleder, og har også gjennom dette fått godt innsyn i organisasjonen og mange forskjellige perspektiver på hva man må ta hensyn til når man arbeider med saker i organisasjonen. Hun har sittet i flere ad-hoc grupper i NFF. Norsk Fysioterapeutforbund 22. landsmøte 25

fysio terapeuten Tema: Studentlivet og framtida, side 9 Slutt på dobbeltmedlemskap, side 5 Fysioterapeut i fargerikt fellsskap, side 35

fysio terapeuten Tema: Studentlivet og framtida, side 9 Slutt på dobbeltmedlemskap, side 5 Fysioterapeut i fargerikt fellsskap, side 35 www.fysioterapeuten.no nr. 8 august 2003 årgang 70 fysio terapeuten Tema: Studentlivet og framtida, side 9 Slutt på dobbeltmedlemskap, side 5 Fysioterapeut i fargerikt fellsskap, side 35 FysioPartner &

Detaljer

NFFs verdigrunnlag 2002 2004: Norsk Fysioterapeutforbund er fysioterapeuters fagorganisasjon i Norge.

NFFs verdigrunnlag 2002 2004: Norsk Fysioterapeutforbund er fysioterapeuters fagorganisasjon i Norge. Fra Sentralstyret: BERETNING 2002, 2003 OG 01.01. 01.06. 2004 Sentralstyrets beretninger for 2002, 2003 og de første fem månedene av 2004 er skrevet i direkte sammenheng med vedtatte resultatmål for respektive

Detaljer

fysio terapeuten Ny båt gir frihet på sjøen, side 17 Botox og fysioterapi til barn med CP, side 14 Eilin Ekeland ny leder for NFF?

fysio terapeuten Ny båt gir frihet på sjøen, side 17 Botox og fysioterapi til barn med CP, side 14 Eilin Ekeland ny leder for NFF? www.fysioterapeuten.no september 2004 årgang 71 fysio terapeuten Ny båt gir frihet på sjøen, side 17 9 Botox og fysioterapi til barn med CP, side 14 Eilin Ekeland ny leder for NFF?, side 6 Effektiv trening

Detaljer

Mastere om syn og motorikk

Mastere om syn og motorikk 12.10 Årgang 77 www.fysioterapeuten.no Mastere om syn og motorikk Ny spesialistordning i boks Sterk kritikk mot ny helselov Idrett, nærvær og stress Med pasienten som lærebok TELEFON; +47 69 35 20 80 TELEFAX;

Detaljer

Treningsutstyr for rehabilitering

Treningsutstyr for rehabilitering Treningsutstyr for rehabilitering Norsk Fitness Handel Tlf: 22 96 10 50 post@norskfitness.no www.norskfitness.no Fysioterapeuten på nett! Føler du behov for å oppdatere deg på nyheter innen fysioterapi

Detaljer

MEDLEMSMØTE OG ÅRSMØTE 2013 NFF AVD. SØR-TRØNDELAG TORSDAG 14. MARS 2013 RICA NIDELVEN HOTELL PROGRAM: Saksliste til årsmøtet: AVD.

MEDLEMSMØTE OG ÅRSMØTE 2013 NFF AVD. SØR-TRØNDELAG TORSDAG 14. MARS 2013 RICA NIDELVEN HOTELL PROGRAM: Saksliste til årsmøtet: AVD. MEDLEMSMØTE OG ÅRSMØTE 2013 NFF AVD. SØR-TRØNDELAG TORSDAG 14. MARS 2013 RICA NIDELVEN HOTELL PROGRAM: Kl. 18.30 Faglig innlegg ved Anders Tuko Bakken, spesialfysioterapeut ved tverrfaglig poliklinikk,

Detaljer

Medlemsblad for NFF s faggruppe psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi. Mars 2008 årgang 26

Medlemsblad for NFF s faggruppe psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi. Mars 2008 årgang 26 Spenningsnytt Medlemsblad for NFF s faggruppe psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi. Mars 2008 årgang 26 Årsmøte 2008 i Tromsø Sporene etter Reich i Norge Dansk avspenningspedagogikk og psykomotorikk

Detaljer

Spenningsnytt. årsmøte 2009 kunnskap om kroppen mellom grep og begrep inntrykk fra kropps-psykoterapikonferansen i Paris

Spenningsnytt. årsmøte 2009 kunnskap om kroppen mellom grep og begrep inntrykk fra kropps-psykoterapikonferansen i Paris Spenningsnytt Medlemsblad for NFF s faggruppe psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi Februar 2009, årgang 27 årsmøte 2009 kunnskap om kroppen mellom grep og begrep inntrykk fra kropps-psykoterapikonferansen

Detaljer

fysio terapeuten Bevegelse mot fedme på Flisa, side 17 Seier med bismak, side 12 Trykkmåling av sitteputer, side 26

fysio terapeuten Bevegelse mot fedme på Flisa, side 17 Seier med bismak, side 12 Trykkmåling av sitteputer, side 26 www.fysioterapeuten.no mai 2004 årgang 71 fysio terapeuten Bevegelse mot fedme på Flisa, side 17 5 Seier med bismak, side 12 Trykkmåling av sitteputer, side 26 -gjør det lettere å gå Det å kunne klare

Detaljer

fysio terapeuten IA høyt opp på dagsorden, side 12-22 Fysioterapi etter brystkreftoperasjon, side 24 Lymfødembehandling av barn, side 31-36

fysio terapeuten IA høyt opp på dagsorden, side 12-22 Fysioterapi etter brystkreftoperasjon, side 24 Lymfødembehandling av barn, side 31-36 www.fysioterapeuten.no nr. 5 mai 2003 årgang 70 fysio terapeuten IA høyt opp på dagsorden, side 12-22 Fysioterapi etter brystkreftoperasjon, side 24 Lymfødembehandling av barn, side 31-36 PRESENTERER:

Detaljer

Kroppsbilde og spiseforstyrrelser

Kroppsbilde og spiseforstyrrelser 6.13 Årgang 80 www.fysioterapeuten.no Kroppsbilde og spiseforstyrrelser Slutt på monopolet Forlater et NFF i endring Elefanten i rommet Rehabilitering med robot Anne-Berit Auran: Cochrane review 2001,

Detaljer

NR. 4-2007 ISSN 0807-7002 Organ for Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Sykepleieledere

NR. 4-2007 ISSN 0807-7002 Organ for Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Sykepleieledere NR. 4-2007 ISSN 0807-7002 Organ for Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Sykepleieledere Lederen Kjære medlemmer Takk for den tillitt jeg ble vist ved å bli valgt som sentral leder for LSL i generalforsamlingen

Detaljer

Veileder i brukermedvirkning

Veileder i brukermedvirkning Veileder i brukermedvirkning med kreftrammede og pårørende i fokus Utgitt i samarbeid mellom Kreftforeningen og pasient- og likepersonsorganisasjonene Innhold 4 Hva er brukermedvirkning? 16 Råd og tips

Detaljer

Generalforsamling i Landsgruppen av Helsesøstre NSF 24. april 2014 Stavanger Forum, Stavanger. Saksliste

Generalforsamling i Landsgruppen av Helsesøstre NSF 24. april 2014 Stavanger Forum, Stavanger. Saksliste Generalforsamling i Landsgruppen av Helsesøstre NSF 24. april 2014 Stavanger Forum, Stavanger Saksliste Kl.1230 - Åpning ved leder av Landsgruppen av Helsesøstre NSF Astrid Grydeland Ersvik Sak nr. 1 -

Detaljer

fysio terapeuten Når energien er borte, side 26 MT-pasienter i Oslo kartlagt, side 5 Bobahtkonseptet i praksis, side 15

fysio terapeuten Når energien er borte, side 26 MT-pasienter i Oslo kartlagt, side 5 Bobahtkonseptet i praksis, side 15 w w w. f y s i o t e r a p e u t e n. n o f e b r u a r 2 0 0 9 å r g a n g 7 6 fysio terapeuten Når energien er borte, side 26 MT-pasienter i Oslo kartlagt, side 5 2 Bobahtkonseptet i praksis, side 15

Detaljer

Beveger. ungdommen. Det starter alltid. med en samtale. 3.14 Årgang 81 www.fysioterapeuten.no. NFFs nye mann i nord. Ut med et smell i Troms

Beveger. ungdommen. Det starter alltid. med en samtale. 3.14 Årgang 81 www.fysioterapeuten.no. NFFs nye mann i nord. Ut med et smell i Troms 3.14 Årgang 81 www.fysioterapeuten.no Det starter alltid Beveger med en samtale ungdommen Ut med et smell i Troms NFFs nye mann i nord Millioninvestering i Elverum Fag: Frisklivsresept i Modum innhold

Detaljer

Se hvem som stiller til valg i år

Se hvem som stiller til valg i år Illustrasjonsfoto Colourbox Se hvem som stiller til valg i år Mange engasjerte sykepleiere ønsker å gjøre en ekstra innsats som styremedlemmer i faggruppen vår de to neste årene. Møt dem på de neste sidene,

Detaljer

Lederutdanning innen helse- og omsorgssektoren

Lederutdanning innen helse- og omsorgssektoren Lederutdanning innen helse- og omsorgssektoren Kartlegging av eksisterende utdanningstilbud og kompetansebehov blant ledere i helse og omsorgssektoren Dag Ellingsen og Vilde Hoff Bernstrøm FoU resultat

Detaljer

fysio terapeuten Om kroppslig og mental balanse, side 25 Fysioterapi en merkevare? side 12 Liten mann, store visjoner, side 16

fysio terapeuten Om kroppslig og mental balanse, side 25 Fysioterapi en merkevare? side 12 Liten mann, store visjoner, side 16 www.fysioterapeuten.no august 2004 årgang 71 fysio terapeuten Om kroppslig og mental balanse, side 25 8 Fysioterapi en merkevare? side 12 Liten mann, store visjoner, side 16 Aktuelt 5 6 8 10 12 15 16

Detaljer

Kandidat til Medlem - Faglig komité for helse- og sosialfagutdanning

Kandidat til Medlem - Faglig komité for helse- og sosialfagutdanning Kandidat til Medlem - Faglig komité for helse- og sosialfagutdanning Navn: Peter Øverlie E-post: Alder: 27 Mobil: HSH - Høgskolen Stord/Haugesund Jeg ønsker å få bedre innsikt i hvilket arbeid som pågår

Detaljer

Evaluering av videreutdanning i psykisk helsearbeid

Evaluering av videreutdanning i psykisk helsearbeid SINTEF A2954 RAPPORT Evaluering av videreutdanning i psykisk helsearbeid Marian Ådnanes og Trond Harsvik SINTEF Helse Oktober2007 Forord Sosial og helsedirektoratet ga i januar 2007 SINTEF Helse oppdraget

Detaljer

Ledelse. NSF vil ha med lederne. nr. 1-2013 årgang 1. nsfs faggruppe for ledere

Ledelse. NSF vil ha med lederne. nr. 1-2013 årgang 1. nsfs faggruppe for ledere I DETTE NUMMERET: Resept på god ledelse Ahus-direktøren Hvordan gi feedback Look to Denmark Ledelse nr. 1-2013 årgang 1 nsfs faggruppe for ledere NSF vil ha med lederne Ledelse LEDELSE blir utgitt av Landsgruppa

Detaljer

Strøm-Erichsen mener fysioterapi blir prioritert

Strøm-Erichsen mener fysioterapi blir prioritert 9.10 Årgang 77 www.fysioterapeuten.no Strøm-Erichsen mener fysioterapi blir prioritert Nåler og takster i fokus Når du aner at det er noe «Psykmaster» i Oslo? Ultralyd og diagnostikk Gå ikke glipp av vårt

Detaljer

På oppdrag i Kabul. 2.12 Årgang 79 www.fysioterapeuten.no. En godt bevart hemmelighet? Vi skulle ha blitt advart. Turnusendring kan gi venteliste

På oppdrag i Kabul. 2.12 Årgang 79 www.fysioterapeuten.no. En godt bevart hemmelighet? Vi skulle ha blitt advart. Turnusendring kan gi venteliste 2.12 Årgang 79 www.fysioterapeuten.no På oppdrag i Kabul Turnusendring kan gi venteliste Vi skulle ha blitt advart En godt bevart hemmelighet? Gangfunksjon etter hjerneslag RIKTIG UTSTYR ER EN VIKTIG SUKSESSFAKTOR.

Detaljer

fysio terapeuten UFF er etablert, side 6 Individuell plan for Johan Amund, side 23-25 Behandling av nakke- og ryggsmerter, side 12-18

fysio terapeuten UFF er etablert, side 6 Individuell plan for Johan Amund, side 23-25 Behandling av nakke- og ryggsmerter, side 12-18 www.fysioterapeuten.no nr. 13 november 2002 årgang 69 fysio terapeuten Individuell plan for Johan Amund, side 23-25 UFF er etablert, side 6 Behandling av nakke- og ryggsmerter, side 12-18 Økt velvære...

Detaljer

4.14 Årgang 81 www.fysioterapeuten.no

4.14 Årgang 81 www.fysioterapeuten.no 4.14 Årgang 81 www.fysioterapeuten.no Side 5: Felles nordisk i Sotsji Vil framsnakke fysioterapifaget Subjektive plager ved lymfødem En effektiv behandlingsform? Godt nytt om hofteartrose Bli med på FYSIOTERAPI

Detaljer

Fysioterapiforskning i primærhelsetjenesten

Fysioterapiforskning i primærhelsetjenesten Fysioterapiforskning i primærhelsetjenesten En midtveisevaluering av Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuters strategi for forskning i primærhelsetjenesten Fredrik Niclas Piro Agnete Vabø

Detaljer

LM 2010 23. Landsmøte

LM 2010 23. Landsmøte Fra: Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter ÅRSBERETNING FOR 2007 FOND TIL ETTER- OG VIDEREUTDANNING AV FYSIOTERAPEUTER Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter skal i henhold

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. FO sett fra grasrota

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. FO sett fra grasrota Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad FO sett fra grasrota Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad FO sett fra grasrota Fafo-rapport 2010:11 Fafo 2010 ISBN 978-82-7422-724-8 ISSN 0801-6143 Omslagsfoto:

Detaljer

Yrkesfaglige og Yrkespolitiske utfordringer

Yrkesfaglige og Yrkespolitiske utfordringer Yrkesfaglige og Yrkespolitiske utfordringer Innhold Innledning... 4 Samhandlingsreformen... 5 Folkehelsearbeid i yrkesutøvelsen/arbeidshverdagen... 6 Hverdagsrehabilitering.... 6 Samarbeid på tvers av

Detaljer