NY SØKNAD OM ANLEGGSKONSESJON FOR DREVVATN TRANSFORMATORSTASJON.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NY SØKNAD OM ANLEGGSKONSESJON FOR DREVVATN TRANSFORMATORSTASJON."

Transkript

1 HelgelandsKraft Konsesjonssøknad Drevvatn transformatorstasjon 1 NY SØKNAD OM ANLEGGSKONSESJON FOR DREVVATN TRANSFORMATORSTASJON. Holandsvika

2 HelgelandsKraft Konsesjonssøknad Drevvatn transformatorstasjon 2 Forord/sammendrag. Helgelandskraft AS legger med dette fram en ny søknad om konsesjon, ekspropriasjonstillatelse og forhåndstiltredelse for en ny /22 kv transformatorstasjon ved Drevvatnet i Vefsn kommune. (Søknad av april 2011 tilbakekalles) Behovet for Drevvatn Transformatorstasjon er utløst av forventet ny kraftproduksjon i Elsfjord- området i Vefsn kommune (anslagsvis ca MW). Stasjonen planlegges tilknyttet eksisterende 66 kv luftledninger mellom Mosjøen Transformatorstasjon i Vefsn kommune og Meisfjord Transformatorstasjon i Leirfjord kommune. Det søkes også om konsesjon og ekspropriasjonstillatelse for nødvendig omlegging og deling av eksisterende 66 kv ledning mot Kaldåga kraftstasjon ved den nye transformatorstasjonen. Samtidig ber vi også om at det blir fattet vedtak om forhåndstiltredelse slik at arbeidet med anlegget kan påbegynnes før rettskraftig skjønn foreligger. Årsaken til at det søkes konsesjon for både 66- og 132kV for Drevvatn transformatorstasjon, er at HelgelandsKraft ønsker å oppgradere den eksisterende 66 kv kraftledningene til 132 kv, men at det blir det eventuelt søkt om i en egen søknad om anleggskonsesjon for oppgradering av kraftledningene både til Mosjøen transformatorstasjon og Meisfjord transformatorstasjon noe senere. Før eventuell oppgradering av kraftledningene til 132 kv, blir transformeringen 22/66 kv og etter eventuell oppgradering til 22/132 kv. Planene blir forelagt systemansvarlig myndighet i henhold til FOS 14. Søknaden vil bli behandlet av Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE) i henhold til gjeldende lovverk og søknaden vil bli lagt ut på nettsidene Høringsuttalelser til søknaden sendes NVE på følgende adresse merket Drevvatn Transformatorstasjon : Norges vassdrags- og energidirektorat Postboks 5091 Majorstua 0301 OSLO Eller til følgende e-postadresse: Send gjerne også kopi av uttalelsen direkte til HelgelandsKraft på følgende adresse: HelgelandsKraft Postboks MOSJØEN Eller til E-post adresse:

3 HelgelandsKraft Konsesjonssøknad Drevvatn transformatorstasjon 3 Spørsmål til søknaden kan rettes til: Anders Hegge, tlf ,mob , e-post eller Magne Grytå, tlf , mob , e-post: Informasjon om HelgelandsKraft finnes på internettadressen: Mosjøen, september Frode Valla Nettsjef Helgelandskraft AS Kopi til: Grunneiere, rettighetshavere, STATNETT SF. Vedlegg: 4 eksemplar av konsesjonssøknad og CD.

4 4 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 GENERELLE OPPLYSNINGER PRESENTASJON AV TILTAKSHAVER KONTAKTINFORMASJON SØKNADENS OMFANG EIER OG DRIFTSFORHOLD ANLEGGETS BELIGGENHET BERØRTE GRUNNEIERE BEHOV FOR TILLATELSE ETTER ANNET LOVVERK FORURENSNINGSLOVEN FORARBEIDER FORBEREDENDE PLANLEGGING FORHÅNDSMELDING FRAMDRIFTSPLAN BAKGRUNN FOR SØKNAD ALTERNATIV NETTILKNYTNINGER Lokalt distribusjonsnett Finneidfjord transformatorstasjon BEGRUNNELSE FOR TILTAKET OG TIDLIGERE SAKSGANG NETTILKNYTNING AV SMÅKRAFTVERK I ELSFJORD Kraftsystemutredning Konsekvenser Tiltak Framdriftsplan HVA SØKES DET OM: EIER OG DRIFTSFORHOLD ØVRIGE NØDVENDIGE AVKLARINGER BESKRIVELSE AV ANLEGGET PLASSERING AV DREVVATN TRAFOSTASJON AREALBESLAG SKISSE/OVERSIKT DREVVATN TRANSFORMATORSTASJON UTFØRELSE AV DREVVATN TRANSFORMATORSTASJON kv bryterfelt: Transformatorer Annen utrustning BYGNINGSMESSIG UTFØRELSE VANN OG AVLØP ØKONOMISKE FORHOLD ANTATTE BYGGEKOSTNADER FOR DREVVATN TRANSFORMATORSTASJON ANLEGGSBIDRAG OG FORDELING AV KOSTNADER AREALBRUK OG FORHOLDET TIL GRUNNEIERE DAGENS BRUK ERSTATNINGSPRINSIPPER BERØRTE PARTER VIRKNINGER FOR MILJØ, NATUR OG SAMFUNN AREALBEHOV: STØY: VISUELL VIRKNING: NATURVERN: PLANTE- OG DYRELIV: SKOG- OG LANDBRUK:...20

5 8.7 KULTURMINNER: FRILUFTSLIV: REINDRIFT: SYSSELSETTING: LOV OM SIKKERHET OG HELSE: REFERANSELISTE OVERSIKT VEDLEGG

6 6 1 GENERELLE OPPLYSNINGER. 1.1 Presentasjon av tiltakshaver. Helgelandskraft AS (HK) er et offentlig eid aksjeselskap med 14 kommuner som aksjonærer. Selskapet er organisert med en divisjonsstruktur for forretningsområdene kraftproduksjon, marked og nett. Hovedkontor er i Mosjøen med avdelingskontorer i Mosjøen, Brønnøysund, Sandnessjøen og Mo i Rana. Omsetningen i 2009 var 1126 mill. kr, driftsresultatet var 261 mill. kr og resultatet etter skatt 163 mill. kr. Antall årsverk er 250. Helgelandskraft AS sin områdekonsesjon omfatter hele Helgeland, unntatt kommunene Træna, Rødøy, Lurøy og deler av Bindal. Konsesjonsområdet dekker et areal på ca km² og ant. Kunder er ca Linjenettet har en utstrekning på ca km, og dekker et område fra Saltfjellet i nord til Nord-Trøndelag i sør. Produksjon 978 GWh Distribusjonsnett 1076 GWh Regionalnett 4305 GWh Marked 1032 GWh Helgelandskraft eier også 9 kraftverk, som har en samlet årlig middelproduksjon på ca. 978 GWh. Fig. 1 Oversikt regionalnett i konsesjonsområdet.

7 7 1.2 Kontaktinformasjon Konsesjonssøker er: Helgelandskraft AS Postboks Mosjøen Tlf: Organisasjonsnummer: NO MVA Spørsmål om konsesjonssøknaden kan rettes til: Firma HelgelandsKraft HelgelandsKraft Kontaktperson Anders Hegge Magne Grytå Tlf Eventuelle høringsuttalelser til konsesjonssøknaden kan sendes til: Norge Vassdrags- og energidirektorat NVE, PB 5091 Majorstua, 0301 OSLO. Tlf Spørsmål om rettigheter, grunnavståelse, bruk av grunn, eiendomsforhold etc. tas opp med Helgelandskraft AS. 1.3 Søknadens omfang. Lov om produksjon, omforming, overføring og fordeling av elektrisk energi m.m. av , Energiloven, 2-1 har følgende generelle bestemmelser om innhold i søknader: Søknaden skal gi de opplysninger som er nødvendig for å vurdere om tillatelse bør gis og hvilke vilkår som skal settes. De heter videre i 3-1: Anlegg for produksjon, omforming, overføring og fordeling av elektrisk energi, kan ikke bygges, eies eller drives uten konsesjon. Det samme gjelder ombygging eller utvidelse av bestående anlegg. Med bakgrunn i Energilovens krav, søker HelgelandsKraft om: Tiltak 1: Tiltak 2: Bygging av Drevvatn transformatorstasjon, komplett inkludert linjeinnstrekk, alternativt kabel for spenning til og med 132 kv med totalt inn til 50 MVA transformatorytelse og med en omsetning 132/66/22 kv. Nødvendig omlegging av 66 kv-kabler fra eksisterende Kaldåga kraftverk for tilknytning til Drevvatn transformatorstasjon. 1.4 Eier og driftsforhold. Anlegget vil eies og driftes av HelgelandsKraft. 1.5 Anleggets beliggenhet. Det omsøkte anlegget ligger i Vefsn kommune i Nordland fylke. Koordinater: UTM sone 33/Euref89: x: , Y: Berørte grunneiere. Etablering av transformatorstasjonen, skjer på tomt eid av HelgelandsKraft, men berører også naboeiendom ifb med bygging av tilførsel fra eksisterende 66 kv linje og inn til stasjonen.

8 8 1.7 Behov for tillatelse etter annet lovverk. Elektriske anlegg og kraftledninger som har vært konsesjonsbehandlet etter energiloven er unntatt fra en rekke bestemmelser i plan- og bygningsloven byggesaksbestemmelser, jamfør forskrift om saksbehandling og kontroll i byggesaker (SAK) 7. I FOR nr 749: Forskrift om saksbehandling og kontroll i byggesaker (SAK) heter det i kap. II. Tiltak som er unntatt fra byggesaksbehandling: 7. Unntak fra krav om saksbehandling, ansvar og kontroll for visse tiltak som behandles etter annet lovverk. Unntak fra andre byggesaksregler. c) Anlegg for produksjon, omforming og overføring av elektrisk kraft samt fjernvarmeanlegg, som har vært underlagt konsesjonsbehandling etter bestemmelsene om anleggskonsesjon, områdekonsesjon eller fjernvarmekonsesjon gitt i eller i medhold av lov av 29.juni 1990 nr. 50 om produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi m.m. (Energiloven). Elektriske anlegg som konsesjonssøkes etter energiloven, er unntatt fra byggesaksregler om søknad, ansvar og kontroll i plan- og bygningsloven kapittel XVI, jamfør forskrift av med endring Det pålegger imidlertid tiltakshaver å avklare tiltaket mot planbestemmelser og sørger for at tiltaket utføres i samsvar med bestemmelser gitt i eller i medhold til bygningsloven. Høyspenningsanlegg som omfattes av denne søknaden kommer ikke under forskrift om konsekvensutredning av 26.juni 2009, og det foreligger dermed ikke plikt til å foreta konsekvensutredning. For Lov om Naturvern henvises det til kapittel 8.4 For Lov om kulturminner henvises til kapittel 8.7 For Lov om sikkerhet og helse henvises det til kapittel Forurensningsloven. Det planlagte tiltaket vil ikke gi økt forurensning i området, da planlagte endringer ansees å være av et beskjedent omfang. 2 Forarbeider. 2.1 Forberedende planlegging. Tiltaket har sin bakgrunn i behov dokumentert i Kraftsystemutredning for Helgeland , samt vurderinger foretatt av HelgelandsKraft og Norsk Grønnkraft AS. Det omsøkte anlegget har ikke vært gjenstand for detaljert planlegging, men det er opprettet kontakt med berørte parter. Parallelt med innsending av konsesjonssøknad, vil det bli sendt ut informasjon, om det planlagte tiltaket til følgende parter: a. Berørte grunneiere og naboeiendommer. b. Rettighetshavere. Minimum høringsfrist er tre uker. Det vil i dette arbeidet bli bedt om tilbakemelding på forhold som kan være av betydning for det planlagte anlegget. HelgelandsKraft vil oppsummere og informere NVE om eventuelle mottatte tilbakemeldinger.

9 9 2.2 Forhåndsmelding. Det omsøkte anlegget berøres ikke av plikten til å forhåndsmelde. Det er derfor ikke utarbeidet en forhåndsmelding i forbindelse med konsesjonssøknaden. 2.3 Framdriftsplan. Følgende framdriftsplan er utarbeidet for prosjektet: (Se pkt nr ) 3 Bakgrunn for søknad. Vurdering av alternative nett-tilknytninger: 3.1 Alternativ nettilknytninger Lokalt distribusjonsnett. Det lokale 22 kv distribusjonsnettet har ikke kapasitet til å motta slike energimengder Finneidfjord transformatorstasjon. HelgelandsKraft er kjent med at Norsk Grønnkraft AS, vurdert å føre krafta til Finneidfjord transformatorstasjon, (eid av HelgelandsKraft), men frafalt dette alternativet. 3.2 Begrunnelse for tiltaket og tidligere saksgang. NVE oversendte Norsk Grønnkraft AS, den 3.september 2010 anleggskonsesjon for Kvassteinåga, Kinnforsen, Skravlåga og Gåstjønna kraftverk i Elsfjord i Vefsn kommune i Nordland fylke. I anleggskonsesjonen er det gitt tillatelse til En ca 12,1 km lang jordkabel fra Skravlåga kraftverk til Kaldåga kraftverk med nominell spenning 22 kv og tverrsnitt 3x1x630 mm2, type TSLF, ref pkt. 7. Behovet for Drevvatn Transformatorstasjon er utløst av konsesjonsgitt ny kraftproduksjon i Elsfjord- området i Vefsn kommune (anslagsvis ca MW). Stasjonen planlegges tilknyttet eksisterende 66 kv luftledninger mellom Mosjøen Transformatorstasjon i Vefsn kommune og Meisfjord Transformatorstasjon Leirfjord kommune. Tab. 2.3: Transformatorstasjonen ved Drevvatnet, antas å få kraft fra følgende småkraftverk: Kraftverk Effekt [MW] Produksjon [GWh] Status Kinnforsen Kraftverk 2,9 9,0 Konsesjon tildelt. Kvassteinåga Kraftverk 4,3 14,9 Konsesjon tildelt. Skravlåga Kraftverk 5,0 20,0 Konsesjon tildelt. Sum 12,2 43,9 3.3 Nettilknytning av småkraftverk i Elsfjord. Norsk Grønnkraft AS er gitt av NVE, tillatelse til i Vefsn kommune i Nordland fylke å bygge og drive følgende elektriske anlegg: Kvassteinåga, - Kinnforsen, og Skravlåga Kraftverker. Videre: En ca 2,2 km lang jordkabel fra Kinnforsen kraftverk til Kvassteinåga kraftverk med nominell spenning 22 kv og tverrsnitt 3x1x95mm 2, type TSLF. En ca 2,7 km lang sjøkabel fra Kvassteinåga kraftverk til Skravlåga kraftverk, med nominell spenning 22 kv og tverrsnitt 3x1x95mm 2, type TXRA. En ca 12,1 km lang jordkabel 12,1 km lang jordkabel fra Skravlåga- til Kaldåga Kraftverk, med nominell spenning 22 kv og tverrsnitt 3x1x630 mm 2 type TSLF. På denne måten blir produksjonen fra alle tre kraftverka ført i felles kabel fra Skravlåga til Kaldåga kraftverk, der framtidige omsøkte Drevvatn transformatorstasjon planlegges bygd.

10 3.3.1 Kraftsystemutredning. I kraftsystemutredningens grunnlagsrapport for 2011, side 92, pkt 6.3.3: Sitat: Kraftverksprosjekter i Elsfjord. Drevvatn transformatorstasjon. Det foreligger planer for flere kraftverksprosjekter i Elsfjord i Vefsn. Kvassteinåga på 3,8 MW og 13,6 GWh/år er igangsatt bygd, og produksjonen inngår i summen oppgitt i kap Dessuten har Kinnfossen på 2,9 MW og 9,5 GWh/år fått konsesjon. Denne produksjonen inngår i summen oppgitt i kap I tillegg er det søkt konsesjon for Skravlåga kraftverk. Opprinnelig var det oppgitt en installert effekt på 5 MW og årsproduksjon på ca. 20 GWh. Tallene er senere oppjustert, og det er gitt konsesjon på henholdsvis 7,1 MW og 21,5 GWh/år. Det kan også bli aktuelt med andre mindre kraftverk i området. Det er ikke mulig å mate all denne produksjonen inn i eksisterende distribusjonsnett i området. Det bygges derfor en felles 22 kv kabel til Kaldåga, hvor produksjonen er planlagt tilknyttet via en 22/66 kv transformator i en ny transformatorstasjon ved Drevvatn, i nærheten av eksisterende Kaldåga kraftverk. Dermed kan produksjonen mates inn på eksisterende 66 kv-linje til Mosjøen sekundærstasjon. Dette kan imidlertid medføre at transformatorkapasiteten i Mosjøen må økes. Kvassteinåga kraftverk har fått tillatelse til en midlertidig tilknytning i lokalnettet ved Kaldåga, via produksjonskabelen fra Elsfjordområdet. Dette forutsetter redusert produksjon inntil en permanent nettløsning med transformatorstasjon er realisert. Den planlagte produksjonen vil føre til at 66 kv-nettet blir fullastet ved full produksjon i alle kraftverk. Dette sammen med ovenfor nevnte transformatorkapasitet i Mosjøen er med på å aktualisere planer om en eventuell oppgradering av dette nettet til 132 kv (se kap ). Den nye transformatoren i Drevvatn transformatorstasjon planlegges derfor å være omkoblbar fra 22/66 kv til 22/132 kv. Det er også vurdert å overføre produksjonen i Elsfjord-området nordover via en sjøkabel til Finneidfjord transformatorstasjon, men dette alternativet er nå forlatt. Sitat slutt Konsekvenser. I grunnlagsrapporten står det: Sitat: Det bygges derfor en felles 22 kv kabel til Kaldåga, hvor produksjonen er planlagt tilknyttet via en 22/66 kv transformator i en ny transformatorstasjon ved Drevvatn, i nærheten av eksisterende Kaldåga kraftverk. Dermed kan produksjonen mates inn på eksisterende 66 kvlinje til Mosjøen sekundærstasjon. Dette kan imidlertid medføre at transformatorkapasiteten i Mosjøen må økes. Videre: Den planlagte produksjonen vil føre til at 66 kv-nettet blir fullastet ved full produksjon i alle kraftverk. Dette sammen med ovenfor nevnte transformatorkapasitet i Mosjøen er med på å aktualisere planer om en eventuell oppgradering av dette nettet til 132 kv (se kap ). Videre: Det er ikke mulig å mate all denne produksjonen inn i eksisterende distribusjonsnett i området. Det bygges derfor en felles 22 kv kabel til Kaldåga, hvor produksjonen er planlagt tilknyttet via en 22/66 kv transformator i en ny transformatorstasjon ved Drevvatn, i nærheten av eksisterende Kaldåga kraftverk. Sitat slutt Tiltak. Følgende forslag til tiltak er utredet: I kraftsystemutredningens grunnlagsrapport for 2011, side 98, pkt 6.4.3: Sitat: Renovering/oppgradering av 66 kv-ledning Mosjøen (Leirosen) - Meisfjord Ut fra tilstandsvurdering av denne linja bør linetråden skiftes i løpet av en 10-års-periode. Det vurderes i den anledning å oppgradere linja fra 66 kv til 132 kv på strekningen fra Mosjøen (via Holandsvika og Kaldåga) til Leirosen (med tilkobling til eksisterende 132 kv-nett der), og videre til Meisfjord. Leirosen ligger geografisk mellom Kaldåga og Meisfjord. En slik oppgradering vil kunne gi bedre mulighet for å ta imot planlagt produksjon, blant annet fra Elsfjord-området,(se kap ), hvor planen er å mate inn i Kaldåga. Dette vil også gjøre det mulig å føre overskytende effekt i Sjona-området direkte mot Mosjøen, (Sjona Nesna Leirosen Mosjøen) i stedet for mot Langvatn og Svabo. 10

11 11 I 2008 gjennomførte HelgelandsKraft i samarbeid med SKS nett AS og Statnett SF, en nettstudie for regional- og sentralnettet i Salten og Helgeland, som er dokumentert i rapporten Nettstudie Helgeland/Salten. I Nettstudie Helgeland/Salten, står det i kapittel 8, pkt 8.3.2: Sitat. Alternativ 1) Ombygging av linjestrekningen Mosjøen Leirosen. Eksisterende 66 kv linje på strekningen Mosjøen til Leirosen er fra 1955 med maksimal linetemperatur på 40 C. Denne vil ifølge kraftsystemutredningen for Helgeland 2007 måtte skiftes ut innen 5 til 10 år og en ombygging som denne til 132 kv har vært vurdert. Stolper, tretraverser og isolatorer er av akseptabel eller god kvalitet, og det er kun linen som må skiftes hvis en vil fortsette med 66 kv spenningsnivå. Det er i dette alternativet forutsatt at 66 kv ledningen mellom Mosjøen og Leirosen bygges om til 132 kv i samme trasé som tidligere. En ombygging til 132 kv innebærer at en må installere nye transformatorer i Mosjøen (132/22 kv) og Kaldåga (132/8 kv). Eksisterende 132/66/22 kv treviklingstransformator i Mosjøen kan flyttes til Leirosen og eksisterende 132/22 kv toviklingstransformator i Leirosen flyttes til Holandsvika. Det forutsettes at en fortsatt har 66 kv mellom Leirosen og Meisfjord. Ledninger er forutsatt bygget med tverrsnitt FeAl 240. For beregninger gjennomført for analyseåret 2025, vil en ved dette alternativet kunne avlaste forbindelsen Sjona - Langvatn - Svabo. Sjona Langvatn vil fortsatt kunne være mer enn fullastet, 107 % i perioder med full kraftproduksjon i småkraftverkene. Øresvik til Sørfjord ligger med 85 % belastningsgrad. Sørfjord Sjona vil ligge med opp mot 130 %. Sitat slutt. Konklusjon: 1. Drevvatn transformatorstasjon må bygges for å ta i mot kraftproduksjonen fra Elsfjord. 2. Det planlegges å søke konsesjon for opprustning av 66 kv kraftledningene fra Mosjøen til Meisfjord etter følgende prioriteringer mellom transformatorstasjonene: 1. Drevvatn via Leirosen til Meisfjord. 2. Drevvatn via Holandsvika til Mosjøen Framdriftsplan. Opprusting fra 66- til 132 kv av dette anlegget, er planlagt slik: Objekt Oppstart Ferdig Drevvatn transformatorstasjon Leirosen transformatorstasjon utvides med 2 felt kv Leirosen Meisfjord, oppgradering fra 66- til 132 kv Meisfjord transformatorstasjon, oppgradering fra 66- til 132 kv kv Drevvatn Leirosen, oppgradering fra 66- til 132 kv Drevvatn Transformatorstasjon; omkobles fra 66- til 132 kv kv Drevvatn Mosjøen, oppgradering fra 66- til 132 kv Holandsvika transformatorstasjon, oppgradering fra 66- til 132 kv Mosjøen Transformatorstasjon, ombygging/omkobling Hva søkes det om: Det søkes her om følgende tillatelser for de anlegg som er spesifisert i kap 2 av konsesjonssøknaden:

12 12 A) Anleggskonsesjon: I medhold av lov av nr. 50 «Energiloven» 3-1, søkes det om anleggskonsesjon for bygging og drift av de anlegg som er spesifisert i kap 2 i konsesjonssøknaden. B) Ekspropriasjonstillatelse: Helgelandskraft AS tar sikte på å oppnå minnelige avtaler med de berørte grunneierne. I tilfelle slike forhandlinger ikke fører frem, søkes det, i medhold av lov av nr.3 Oreigningslova 2, om ekspropriasjonstillatelse for alle de rettigheter som trengs for bygging og drift av de spesifiserte anleggene i kap. 2. C) Forhåndstiltredelse: I medhold av Oreigningslova av , søkes det om tillatelse til å ta rettighetene i bruk slik at anleggene kan bygges før rettskraftig skjønn er avholdt. Bakgrunnen for dette er at store samfunnsinteresser går tapt dersom de elektriske overføringsanlegg ikke blir ferdig i tide. Liste over berørte grunneiere og rettighetshavere vedlegges søknaden i tab. 1, kap.7.3. Det tas forbehold om eventuelle feil og mangler. Dersom det er feil i listen ber vi om at det meldes til Helgelandskraft AS. 4.1 Eier og driftsforhold. Helgelandskraft AS skal eie og drive den omsøkte trafostasjonen ved Drevvatnet. Kostnadene for bygging av Drevvatn trafostasjon vil stort sett bli innkrevd som anleggsbidrag fra de nevnte kraftverk. Således vil tiltaket kun marginalt bli belastet Helgelandskraft sine kunder. 4.2 Øvrige nødvendige avklaringer. Vefsn kommune: - Forholdet til vann og avløp fra trafostasjonen. - Forholdet til arealplanen for bruk av eksisterende veg og avkjørsel til Drevvatn transformatorstasjon. Statens vegvesen: - Orientering om bruk eksisterende avkjørselsveg fra FV 241 til Drevvatn transformatorstasjon. Berørte grunneiere: - Avklaring vedr. eventuell arealbeslag/avståelse av grunn. Den planlagte transformatorstasjonen bygges på tomt eid av HelgelandsKraft, men utbyggingen vil også berøre naboeiendom. 5 BESKRIVELSE AV ANLEGGET 5.1 Plassering av Drevvatn trafostasjon. Helgelandkraft AS søker om konsesjon på Drevvatn Transformatorstasjon i Vefsn kommune. Transformatorstasjonen plasseres like ved Kaldåga Kraftverk, eid av HelgelandsKraft Produksjon. Koordinater: UTM sone 33/Euref89 x: , Y:

13 13 Kaldåga kraftverk Dobbel 66 kv-linje/kabel Drevvatn transformatorstasjon Fig 2. Kaldåga kraftverk. Fig. 3. Planlagt nettstruktur ved Drevvatn Transformatorstasjon. Transformatorstasjonsområde 66kV-kabel 66 kv kraftledning, (eksisterende) 66/132 kv kraftledning, alternativ kabelforlengelse. 22 kv- kabel fra Elsfjord, konsesjonshaver, Norsk Grønnkraft AS

14 Arealbeslag. Transformatorstasjon med tilhørende høyspent bryteranlegg plassers ca. på kote 125 (moh). Stasjonsområdet må planeres, enten ved bruk av stedlig masse eller ved tilkjøring av fyllmasser. Endelige detaljer vedr. areal og arealbruk i forbindelse med bygging av Drevvatn transformatorstasjon er ennå ikke avklart. Basert på forliggende skisser og tegninger i vedlegg, ser Helgelandskraft for seg følgende utførelse: 1. Parkeringsplass/uteområde: Ca. 0,92daa 2. Bygning: Ca. 0,33 daa SUM Ca. 1,25 daa Gir samlet (nødvendig) planert areal: ca. 1,3 daa. En fornuftig arealavståelse kan dermed se ut til å bli nærmere 1,5 daa, dersom man tar hensyn til terreng og veganlegg ved grensesetting. Fig. 4. Kraftnett Drevvatn. 5.4 Skisse/oversikt Drevvatn Transformatorstasjon. Skjematisk tegning/oversikt kraftnett Drevvatnet. Se fig Utførelse av Drevvatn Transformatorstasjon. Trafostasjonen på Drevvatnet planlegges utført som et prefabrikkert anlegg, med et innendørs 132 kv koblingsanlegg. HelgelandsKraft ønsker å få leverandørene til å konkurrere om å levere den økonomisk/teknisk beste løsningen. Derfor søker HelgelandsKraft om konsesjonsstillatelse der utformingen av stasjonen ikke er endelig, men at når det er sluttet avtale med leverandør av stasjonen, sendes det inn søknad om endelig godkjenning av stasjonen. Drevvatn Transformatorstasjon blir plassert ved Kaldåga kraftverk og vil bli tilknyttet i Kaldåga på eksisterende 66 kv ledning fra Mosjøen Holandsvika Kaldåga Meisfjord.

15 Trafostasjonen på Drevvatnet planlegges utført med et innendørs 132 kv koblingsanlegg og får følgende utrustning: kv bryterfelt: 1 stk 132 kv linjefelt mot Holandsvika/Mosjøen 1 stk 132 kv linjefelt mot Leirosen/Meisfjord. 1 stk 66 kv linjefelt mot Kaldåga kraftverk. 1 stk 132 kv trafofelt Transformatorer. En stk treviklingstrafo, 66/132/22 kv krafttransformator med ytelse inntil 50 MVA. Plasseres i trafocelle i et bygg av betong. (Byggets totale størrelse ca. 330 m²) Annen utrustning. Nødvendige samleskinner og brytere). Oppførelse av trafobygning/hus (ca. 330 m²) med tilhørende høyspentanlegg herunder: - Nødvendig 22 kv apparatanlegg. - Stasjonstransformator 22kV/400 V - Vern og kontrollanlegg. - WC.

16 16 Fig.5. Prinsippskisse for teknisk løsning Drevvatn transformatorstasjon. 5.6 Bygningsmessig utførelse. På Drevvatn Transformatorstasjon vil det bli oppført et betongbygg med følgende utførelse: (Se vedlegg nr 2A og 2B.) 1. Bryterrom. Areal: Ca. 160 m². Antatte mål: (20 x 8 x 8)m Fasader: Betong. 2. Transformatorrom: Areal: Ca. 80 m². Antatte mål: (11 x 8 x 8)m Fasader: Betong. 3. Apparatrom: Areal: Ca 73 m². Antatte mål: (9,5 x 7,6 x 8)m Fasader: Betong. Kommentar: Det foreligger ikke detaljplaner for bygningene. Foreløpig legges det til grunn at vedlagte tegninger og skisser er prinsippskisser, og at endelig utforming vil ta utgangspunk i disse.

17 Vann og avløp Transformatorstasjonen planlegges utført med innlagt vann og WC. Det vil (kan) bli utslipp av både gråvann og svartvann, men i meget begrenset omfang. Stasjonen vil ikke bli tilrettelagt for permanent opphold, og utslipp begrenses dermed til utslipp av gråvann fra normal rengjøring og svartvann fra WC ved opphold på stasjonen. I den forbindelse vil Helgelandskraft forholde seg til Vefsn kommune sine regelverk vedr vann og avløp. I og med at Kaldåga Kraftverk har tilførsel av vann og avløp, planlegges tilkobling til eksisterende anlegg. Innlegging av vann: 1. Tilkobling til eksisterende vannanlegg tilhørende HelgelandsKraft. Utslipp av gråvann/svartvann: 1. Utslipp til eksisterende kloakkanlegg tilhørende HelgelandsKraft. 2. Alternativt kan det etableres tørrklosettløsninger og tette oppsamlingskar for gråvann. Det legges til grunn at en eventuell søknad om utslipptillatelse kan defineres som, utslipp fra mindre avløpsanlegg.

18 18 6 ØKONOMISKE FORHOLD 6.1 Antatte byggekostnader for Drevvatn Transformatorstasjon. Følgende byggekostnader i NOK, antas foreløpig for Drevvatnet Transformatorstasjon: 1. Arealkostnader. Planering, utfylling, massefyll, grusing, Asfaltering, grunneiererstatning mm ,- 2. Komplett stasjon ferdig bygd Piggtrådgjerde + port ,- 4. Lokal strømforsyning. Omlegging av eks. 22 kv ledninger. 22 kv kabel inn til stasjonen. RS ,- SUM investeringskostnader ,- Planlegging og administrasjon ca. 2-4 % ,- Uforutsett. RS ,- TOTALT (ekskl. 132 kv linjefelt mot Tosbotn) ,- Prisen på totalt 19,1 mill kr fremstår som en budsjettpris, prisnivå 2011 med usikkerhet +/- 15 %. 6.2 Anleggsbidrag og fordeling av kostnader. Pga økt omfang av småkraftverk i Elsfjord-området, omsøkes Drevvatn Transformatorstasjon som en transformatorstasjon. Helgelandskraft AS legger til grunn følgende prinsipper på fordeling av kostnader for Drevvatnet Transformatorstasjon: Kostnadene ved å bygge Drevvatn transformatorstasjon skal dekkes inn i form av anleggsbidrag fra småkraftverkene som utløser bygging av denne transformatorstasjonen. 7 AREALBRUK OG FORHOLDET TIL GRUNNEIERE 7.1 Dagens bruk. Området som Drevvatn Transformatorstasjon er omsøkt på, ligger i et LNF område som er klassifisert som LNF B i Vefsn kommune sin gjeldende arealplan ( ). I disse områdene vil det bli ført en restriktiv holdning med hensyn til spredt bolig og fritidsbebyggelse For øvrig anses området til å være utmark (myrområde) med middels og lav bonitet. 7.2 Erstatningsprinsipper. Areal for etablering av Drevvatn Transformatorstasjon skal erverves som eiendom og Helgelandskraft AS må dermed utløse arealet. Oppgave over de eiendommer og rettighetshavere som blir berørt av tiltakene fremgår i kap Vederlag for kjøp av eiendommene blir fastsatt som en engangssum for all fremtid, enten vha minnelige avtaler eller ved offentlig skjønn. Grunneiere/rettighetshavere har rett til sakkyndig (juridisk) hjelp under dette arbeidet. Anskaffelser av arealet skjer vanligvis på følgende måte:

19 19 1. Søknad om ekspropriasjon og forhåndstiltredelse (dette dokument) 2. Krav om skjønn sendes til skjønnsretten. Grunneier blir stevnet til skjønnsretten og får rett til sakkyndig hjelp 3. Arealoppgaver og detaljer utarbeides (tomteplaner). 4. Det kan startes forhandlinger om minnelige avtaler. 5. I den grad man ikke klarer å omforenes om en minnelig avtale, vil vederlag bli fastsatt av skjønnsretten. 6. Vederlag skal utbetales med tillegg av renter. 7.3 Berørte parter. Oversikt over eiendomsforholdene fremgår av fig. 3 og tab /1 Drevvatn transformatorstasjon 179/ /2 179/1 179/6 Fig 6. Oversiktskart over berørte grunneiere Drevvatn Transformatorstasjon. Partene er orientert i eget brev der hele konsesjonssøknaden er lagt med som vedlegg. Tab Berørte grunneiere. Gnr/bnr Navn Adresse Merknad 179/1 Liv Bodil Vatshaug 8672 ELSFJORD Nabo 179/2 Liv Bodil Vatshaug 8672 ELSFJORD Nabo 179/11-12 HelgelandsKraft Postboks 702, 8657 MOSJØEN Grunneier Tab Berørt Reinbeitedistrikt. Rettighetshaver Adresse Merknad Røssåga/Toven Reinbeitedistrikt Ole Martin Renberg, 8646 KORGEN Bengt Renfjell, Sørlandsveien HEMNESBERGET Rettighetshavere

20 20 8 VIRKNINGER FOR MILJØ, NATUR OG SAMFUNN. Kort oppsummeres noen konsekvenser her isolert for Drevvatn transformatorstasjon: 8.1 Arealbehov: Tomten for transformatorstasjonen ligger på et LNF B-område. Tomtestørrelsen er beregnet til 1,5 daa og består av delvis opparbeidet grunn. 8.2 Støy: Transformatoren avgir normalt en lavfrekvent lyd som vil kunne høres i m. avstand. Imidlertid plasseres transformatoren i en egen trafocelle med vegger og tak, slik at lyden vil dempes noe. Normalt vil man derfor ikke kunne høre noe trafodur før man er nærmere stasjonen/trafoen enn < 30 m. 8.3 Visuell virkning: Den visuelle virkningen av trafostasjonens utendørsanlegg vil til en viss grad bli oppfattet som negativt. 8.4 Naturvern: Stasjonstomten kommer ikke i konflikter med prioriterte naturtyper eller naturreservat. 8.5 Plante- og dyreliv: Konsekvensene for plante og dyreliv vurderes til å være marginal. Det er ikke avdekket noen spesifikke artsdata på eller i rimelig nærhet av stasjonsområdet. 8.6 Skog- og landbruk: En har ikke kjennskap til at stasjonen vil komme i konflikt med utøving av skogbruk eller jordbruk. 8.7 Kulturminner: En har ikke kjennskap til at det finnes automatisk freda kulturminner som blir berørt av tiltaket. 8.8 Friluftsliv: Det eksisterer etablerte turstier i rimelig nærhet av stasjonsområdet. Utover det at stasjonen kan oppfattes som visuelt negativ, antas det at DrevvatnTransformatorstasjon ikke vil være med på begrense muligheten for å utøve friluftsliv og rekreasjon i området. Her bør det også bemerkes at det allerede eksisterer 66 kv luftledning og 22 kv luftledning til/fra stasjonen. 8.9 Reindrift: Det utøves reindrift i området. (Røssåga/Toven reinbeitedistrikt). Etter samtale med representant for reinbeitedistriktet, antas selve stasjonen ikke å skape noen åpenbare problemer for reindriftsnæringen Sysselsetting: Det forventes noe økt regional og lokal sysselsettingseffekt som følge av tiltaket. Lokalt/regionalt antas det andelen utgjør ca. 6-8 mill kr av byggekostnaden for stasjonen. Driftsmessig vil stasjonen direkte gi marginalt med sysselsettingseffekt, og kun ved rengjøring av stasjonen som normalt utøves av lokalt rengjøringsfirma. Man kan også si at stasjonen vil være med på å opprettholde sysselsettingseffekten til Helgelandskraft sitt driftspersonell. Indirekte kan trafostasjonen være med på å heve sysselsettingseffekten lokalt i området med tanke på at stasjonen åpner for muligheten av å bygge småkraftverk i området.

Endringssøknad for nytt 132 kv koblingsanlegg og ny transformatorstasjon i Tunnsjødal i Namsskogan kommune November 2015

Endringssøknad for nytt 132 kv koblingsanlegg og ny transformatorstasjon i Tunnsjødal i Namsskogan kommune November 2015 Endringssøknad for nytt 132 kv koblingsanlegg og ny transformatorstasjon i Tunnsjødal i Namsskogan kommune November 2015 Innhold 1 BAKGRUNN... 3 2 GENERELLE OPPLYSNINGER... 4 2.1 Presentasjon av tiltakshaver...

Detaljer

NOTAT Rafossen Kraftverk

NOTAT Rafossen Kraftverk NOTAT Notat nr.: 1 Dato Til: Navn Per Øivind Grimsby Kopi til: Borgund Kåre Theodorsen, Agnar Firma Fork. Anmerkning Sira Kvina Kraftselskap Fra: Fitje Erlend Nettilknytning av Rafoss kraftverk Rafoss

Detaljer

Bakgrunn for vedtak. Øvre Røssåga kraftverk og Bleikvassli transformatorstasjon. Hemnes kommune i Nordland fylke

Bakgrunn for vedtak. Øvre Røssåga kraftverk og Bleikvassli transformatorstasjon. Hemnes kommune i Nordland fylke Bakgrunn for vedtak Øvre Røssåga kraftverk og Bleikvassli transformatorstasjon Hemnes kommune i Nordland fylke Tiltakshaver Statkraft Energi AS Referanse 201505246-10 Dato 22.10.2015 Notatnummer KN-notat

Detaljer

Deres ref.: 1593508 Tlf.: 22 95 91 86. Statnett SF - 420/132 kv transformering i Svartisen. Oversendelse av tillatelse

Deres ref.: 1593508 Tlf.: 22 95 91 86. Statnett SF - 420/132 kv transformering i Svartisen. Oversendelse av tillatelse Noiges v.3ssdrags- og er e.idirekto(ar H/o3L93(- N V E Postboks 5192 Majorstua 0302 OSLO 2 3 NOV 2012 Vår dato: Vår ref.: NVE 201106390-14 kn/kmar Arkiv: 611 Saksbehandler: Deres dato: 17.11.2011 Kristian

Detaljer

Nettutfordringer i Helgelandsområdet for å få realisert fornybarpotensialet. Frode Valla, Nettsjef HelgelandsKraft AS

Nettutfordringer i Helgelandsområdet for å få realisert fornybarpotensialet. Frode Valla, Nettsjef HelgelandsKraft AS Nettutfordringer i Helgelandsområdet for å få realisert fornybarpotensialet. Frode Valla, Nettsjef HelgelandsKraft AS 24.08.2009 2 Storforshei Ørtfjell Fagervollan Langvatn Reinforsen Sjona Gullsmedvik

Detaljer

ENorges. Anleggskonsesjon. EB Nett AS. I medhold av energiloven - lov av 29. juni 1990 nr. 50. Meddelt: Organisasjonsnummer:

ENorges. Anleggskonsesjon. EB Nett AS. I medhold av energiloven - lov av 29. juni 1990 nr. 50. Meddelt: Organisasjonsnummer: a N V vassdrags- og energidirektorat ENorges Middelthuns gate 29 Postboks 5091, Majorstuen 0301 OSLO Anleggskonsesjon Telefon: 22 95 95 95 Telefaks: 22 95 90 00 E-post: nve@nve.no Internett: www.nve.no

Detaljer

Konsesjonssøknad. Ny transformatorstasjon i forbindelse med vindkraftutbygging i Bjerkreim kommune. Utarbeidet av Lyse Nett AS

Konsesjonssøknad. Ny transformatorstasjon i forbindelse med vindkraftutbygging i Bjerkreim kommune. Utarbeidet av Lyse Nett AS Konsesjonssøknad Ny transformatorstasjon i forbindelse med vindkraftutbygging i Bjerkreim kommune Utarbeidet av Lyse Nett AS 07.juli 2005 1 Generelle opplysninger... 3 1.1 Søknadens omfang... 3 1.2 Anleggets

Detaljer

Ny 132 kv forbindelse Bjerkreim-Opstad samt ny Opstad transformatorstasjon. Konsesjonssøknad

Ny 132 kv forbindelse Bjerkreim-Opstad samt ny Opstad transformatorstasjon. Konsesjonssøknad Ny 132 kv forbindelse Bjerkreim-Opstad samt ny Opstad transformatorstasjon Konsesjonssøknad Omsøkt tiltak Ny 132 kv forbindelse mellom Bjerkreim transformatorstasjon i Bjerkreim kommune og en ny Opstad

Detaljer

Anleggskonsesjon. Statnett SF. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet: Ref:

Anleggskonsesjon. Statnett SF. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet: Ref: Anleggskonsesjon Meddelt: Statnett SF Organisasjonsnummer: 962 986 633 Dato: 17.11.2014 Varighet: 13.11.2044 Ref: 201405376-4 Kommune: Lærdal Fylke: Sogn og Fjordane Side 2 I medhold av lov av 29. juni

Detaljer

Nettilknytning av Øystese kraftverk

Nettilknytning av Øystese kraftverk Bakgrunn for innstilling Nettilknytning av Øystese kraftverk Kvam kommune i Hordaland fylke Tiltakshaver Øystese Kraft AS Referanse Dato 14.12.2015 Notatnummer KN-notat 30/15 Ansvarlig Siv Sannem Inderberg

Detaljer

Grunneiermøte Ny 132 kv kraftledning Kjønnagard-Myrkdalen

Grunneiermøte Ny 132 kv kraftledning Kjønnagard-Myrkdalen Grunneiermøte Ny 132 kv kraftledning Kjønnagard-Myrkdalen JØSOK PROSJEKT AS 1. Åpning ved Voss Energi AS 2. Orientering fra Jøsok Prosjekt - Konsesjonsbehandling - Rettigheter - Tillatelser - Mastebilder

Detaljer

Søknad om anleggskonsesjon SmiSto kraftverk med koblingsanlegg

Søknad om anleggskonsesjon SmiSto kraftverk med koblingsanlegg 26.04.2017 Søknad om anleggskonsesjon SmiSto kraftverk med koblingsanlegg Robert Hagen SKS PRODUKSJON AS Sammendrag Søknaden beskriver Smibelg og Storåvann kraftverker med nødvendige elektriske anlegg

Detaljer

Anleggskonsesjon. Vegusdal Kraftverk AS. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: <30 år fra konsesjonsdato> Ref:

Anleggskonsesjon. Vegusdal Kraftverk AS. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: <30 år fra konsesjonsdato> Ref: Anleggskonsesjon Meddelt: Vegusdal Kraftverk AS Organisasjonsnummer: 977 359 805 Merknad [ØA1]: Fyll ut Dato: Varighet: Ref: 201406345-7 Kommuner: Birkenes og Evje og Hornnes

Detaljer

Grunneiermøte Ny 132 kv kraftledning Kjelland Egersund vindpark mm

Grunneiermøte Ny 132 kv kraftledning Kjelland Egersund vindpark mm - Grunneiermøte Ny 132 kv kraftledning Kjelland Egersund vindpark mm 1. Åpning ved Norsk Vind Egersund AS. Status 2. Orientering fra Jøsok Prosjekt - Tekniske planer - Konsesjonsbehandling - Rettigheter

Detaljer

Endring av traséinnføring til Saurdal transformatorstasjon for 66 kv kraftledningen Mo Saurdal. Oversendelse av tillatelser

Endring av traséinnføring til Saurdal transformatorstasjon for 66 kv kraftledningen Mo Saurdal. Oversendelse av tillatelser Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Vår dato: 30.01.2015 Vår ref.: 201002649-13 Arkiv: 611

Detaljer

Fosen Nett AS Overføring av område- og anleggskonsesjoner i forbindelse med sammenslåing av nettvirksomhetene i Rissa Kraftlag SA og FosenKraft AS

Fosen Nett AS Overføring av område- og anleggskonsesjoner i forbindelse med sammenslåing av nettvirksomhetene i Rissa Kraftlag SA og FosenKraft AS Fosen Nett AS Emil Schanches gate 8 7160 BJUGN Vår dato: 26.02.2015 Vår ref.: 201406766-5 Arkiv: 611 Deres dato: 02.12.2014 Deres ref.: K. Bulling Saksbehandler: Grete Johnsen 22959160/gaj@nve.no Fosen

Detaljer

Anleggskonsesjon for Kvidalselva, Væla og Grytnes kraftverk. Oversendelse av tillatelser.

Anleggskonsesjon for Kvidalselva, Væla og Grytnes kraftverk. Oversendelse av tillatelser. Clemens Kraft AS Fridtjof Nansens plass 6 0160 OSLO Vår dato: 14.04.2016 Vår ref.: 201601213-1 Arkiv: 611 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Lars Hagvaag Seim 22959874/lhs@nve.no Anleggskonsesjon for

Detaljer

Anleggskonsesjon. Agder Energi Vannkraft AS. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet:

Anleggskonsesjon. Agder Energi Vannkraft AS. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet: Anleggskonsesjon Meddelt: Agder Energi Vannkraft AS Organisasjonsnummer: 882973972 Dato: 15.02.2016 Varighet: 15.02.2046 Ref: 201502594-49 Kommune: Nissedal Fylke: Telemark Side 2 I medhold av lov av 29.

Detaljer

Vår dato: 2 9 APR 2009 Vår ref.: NVE 200703943-20 ke/gaj Arkiv:611 Saksbehandler: Deres dato :

Vår dato: 2 9 APR 2009 Vår ref.: NVE 200703943-20 ke/gaj Arkiv:611 Saksbehandler: Deres dato : Norges vassdrags- og energidirektorat INNHERRED SAMKOMMUNE 0 6 MAI 2009 NTE Energi AS 7736 STEINKJER Vår dato: 2 9 APR 2009 Vår ref.: NVE 200703943-20 ke/gaj Arkiv:611 Saksbehandler: Deres dato : Grete

Detaljer

Anleggskonsesjon. Statnett SF. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet: Ref:

Anleggskonsesjon. Statnett SF. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet: Ref: Anleggskonsesjon Meddelt: Statnett SF Organisasjonsnummer: 962 986 633 Dato: 16.04.2015 Varighet: 15.04.2045 Ref: 201305330-145 Kommuner: Surnadal og Sunndal Fylke: Møre og Romsdal Side 2 I medhold av

Detaljer

Pæsa transformatorstasjon. Oversendelse av tillatelse

Pæsa transformatorstasjon. Oversendelse av tillatelse Nord-Salten Kraft AS 8276 ULVSVÅG Vår dato: 28.04.2016 Vår ref.: 201600862-8 Arkiv: 611 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Anine Mølmen Andresen 22 95 98 46/aman@nve.no Pæsa transformatorstasjon. Oversendelse

Detaljer

Konsesjonssøknad om bygging av ny 420 kv kraftledning som erstatning for eksisterende 300 kv kraftledning mellom Viklandet og Trollheim.

Konsesjonssøknad om bygging av ny 420 kv kraftledning som erstatning for eksisterende 300 kv kraftledning mellom Viklandet og Trollheim. Informasjon fra Statnett Konsesjonssøknad om bygging av ny 420 kv kraftledning som erstatning for eksisterende 300 kv kraftledning mellom Viklandet og Trollheim. Oppgradering av sentralnettet til 420 kv

Detaljer

Flytting og ombygging av regionalnett kraftledninger mellom Kambo - Moss

Flytting og ombygging av regionalnett kraftledninger mellom Kambo - Moss Flytting og ombygging av regionalnett kraftledninger mellom Kambo - Moss Informasjonsmøter Moss kommune Nøkkeland skole 12. oktober 2015 Elnettets ulike nivåer Sentralnettet Sentralnettet eies av Statnett.

Detaljer

Ny transformator i Volda transformatorstasjon. Oversendelse av tillatelse

Ny transformator i Volda transformatorstasjon. Oversendelse av tillatelse Mørenett AS Langemyra 6 6160 HOVDEBYGDA Vår dato: 02.03.2017 Vår ref.: 201605755-3 Arkiv: 611 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Anine Mølmen Andresen 22959846/aman@nve.no Ny transformator i Volda

Detaljer

Anleggskonsesjon. BKK Nett AS. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet: Ref.:

Anleggskonsesjon. BKK Nett AS. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet: Ref.: Anleggskonsesjon Meddelt: BKK Nett AS Organisasjonsnummer: 976944801 Dato: 17.10.2017 Varighet: 27.05.2046 Ref.: 201505469-53 Kommune: Fjell og Bergen Fylke: Hordaland Side 2 I medhold av lov av 29. juni

Detaljer

Konsesjonssøknad ny transformator i Refsdal transformatorstasjon

Konsesjonssøknad ny transformator i Refsdal transformatorstasjon Forord Statnett SF søker herved i henhold til energiloven av 29.6.1990 om konsesjon for bygging og drift av en ny transformator 300(420)/66(132) kv, 160 MVA i Refsdal, Vik kommune, Sogn og Fjordane fylke.

Detaljer

Anleggskonsesjon. Namdal Kraft AS. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet: Ref.

Anleggskonsesjon. Namdal Kraft AS. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet: Ref. Anleggskonsesjon Meddelt: Namdal Kraft AS Organisasjonsnummer: 896 261 622 Dato: 03.07.2017. Varighet: 01.07.2047 Ref.: 201700962-3 Kommune: Namsskogan Fylke: Nord-Trøndelag Side 2 I medhold av lov av

Detaljer

Grunneiermøte Ny 66 kv kraftledning Otteråi-Langeland-Stord

Grunneiermøte Ny 66 kv kraftledning Otteråi-Langeland-Stord Grunneiermøte Ny 66 kv kraftledning Otteråi-Langeland-Stord 1. Åpning ved SKL 2. Orientering fra Jøsok Prosjekt - Konsesjonsbehandling - Rettigheter - Tillatelser - Mastebilder - Elektriske felt - Avtaler

Detaljer

KSK - Birgitte M. W. Kjelsberg, Kirsten Marthinsen, Steinar Pettersen KN Solveig Willgohs Siv Sannem Inderberg

KSK - Birgitte M. W. Kjelsberg, Kirsten Marthinsen, Steinar Pettersen KN Solveig Willgohs Siv Sannem Inderberg Internt notat Til: Fra: Ansvarlig: KSK - Birgitte M. W. Kjelsberg, Kirsten Marthinsen, Steinar Pettersen KN Solveig Willgohs Siv Sannem Inderberg Dato: 21.10.2013 NVE 201300139-xx, 200904143-xx, 201208149-xx,

Detaljer

Tillatelse til utvidet transformeringskapasitet i Utheim og Vikstrøm transformatorstasjoner

Tillatelse til utvidet transformeringskapasitet i Utheim og Vikstrøm transformatorstasjoner TrønderEnergi Nett AS Postboks 9480 Sluppen 7496 TRONDHEIM Vår dato: 10.05.2017 Vår ref.: 201701931-2 Arkiv: 611 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Katrine Stenshorne Berg 22959327/kast@nve.no Tillatelse

Detaljer

Vedlegg 1 Trasékart omsøkt trasé

Vedlegg 1 Trasékart omsøkt trasé VEDLEGGSLISTE Vedlegg 1 Trasékart omsøkt trasé Vedlegg 2 Enlinjeskjema (underlagt taushetsplikt) Vedlegg 3 Mulighet for tilknytning- Ørtfjell transformatorstasjon, brev fra Mo Industripark AS (underlagt

Detaljer

Trossovdalen, Middalen og Grøno kraftverk

Trossovdalen, Middalen og Grøno kraftverk Trossovdalen, Middalen og Grøno kraftverk Odda kommune i Hordaland Konsesjonssøknad Side i av i Småkraft AS Solheimsveien 15 Postboks 7050 5020 Bergen Tel.: 55 12 73 20 Faks: 55 12 73 21 Arne.namdal@smaakraft.no

Detaljer

Hydro Høyanger transformatorstasjon - Oversendelse av tillatelse

Hydro Høyanger transformatorstasjon - Oversendelse av tillatelse Hydro Aluminium AS Postboks 980 Skøyen 0240 OSLO Vår dato: 30.01.2017 Vår ref.: 201604151-8 Arkiv: 611 Saksbehandler: Deres dato: Anine Mølmen Andresen Deres ref.: 22959846/ aman@nve.no Hydro Høyanger

Detaljer

Anleggskonsesjon. Statnett SF. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet: Ref.:

Anleggskonsesjon. Statnett SF. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet: Ref.: Anleggskonsesjon Meddelt: Statnett SF Organisasjonsnummer: 962 986 633 Dato: 28.04.2017 Varighet: 01.06.2045 Ref.: 201403536-11 Kommune: Vågan Fylke: Nordland Side 2 I medhold av lov av 29. juni 1990 nr.

Detaljer

Oppgradering av Refsdal transformatorstasjon. Oversendelse av tillatelser

Oppgradering av Refsdal transformatorstasjon. Oversendelse av tillatelser Statnett SF Postboks 4904 Nydalen 0423 OSLO Vår dato: 29.06.2015 Vår ref.: 201405378-13 Arkiv: 611 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Katrine Stenshorne Berg 22959327/kast@nve.no Oppgradering av Refsdal

Detaljer

Anleggskonsesjon. Statnett SF. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet: Ref:

Anleggskonsesjon. Statnett SF. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet: Ref: Anleggskonsesjon Meddelt: Statnett SF Organisasjonsnummer: 962986633 Dato: 07.10.2014 Varighet: 9.9.2044 Ref: 201006400-50 Kommune: Bærum Fylke: Akershus Side 2 I medhold av lov av 29. juni 1990 nr. 50

Detaljer

NY 66 KV-KABEL FRA STEINKJER TRANSFORMATORSTASJON TIL STEINKJER OMFORMERSTASJON

NY 66 KV-KABEL FRA STEINKJER TRANSFORMATORSTASJON TIL STEINKJER OMFORMERSTASJON KONSESJONSSØKNAD NY 66 KV-KABEL FRA STEINKJER TRANSFORMATORSTASJON TIL STEINKJER OMFORMERSTASJON Konsesjonssøknad og søknad om ekspropriasjonstillatelse og forhåndstiltredelse fra NTE Nett AS NTE Nett

Detaljer

Kobbvatnet transformatorstasjon Ny stasjon samt endrede traséer for omliggende 420 kv-ledninger. Informasjonsmøte Kobbelv vertshus 10.

Kobbvatnet transformatorstasjon Ny stasjon samt endrede traséer for omliggende 420 kv-ledninger. Informasjonsmøte Kobbelv vertshus 10. Kobbvatnet transformatorstasjon Ny stasjon samt endrede traséer for omliggende 420 kv-ledninger Informasjonsmøte Kobbelv vertshus 10. mai 2017 Hvem er vi Ketil Rian - Prosjektleder Lars Størset - Areal-

Detaljer

av planlegging -,-...

av planlegging -,-... ~.* "o, \,/«: JJJ-55 'i HKref:Saksnr. 13-45 Dok. Nr. 13-2559 Melding om oppstart av planlegging I -1,- N I l J J 1 i v :i 'I H V. v -,-... -x».'l""_"'*.. fir,f, Eksisterende Se k-v Iinje - Spenningsoppgradering

Detaljer

Anleggskonsesjon SUNNHORDLAND KRAFTLAG AS. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet: Ref.

Anleggskonsesjon SUNNHORDLAND KRAFTLAG AS. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet: Ref. Anleggskonsesjon Meddelt: SUNNHORDLAND KRAFTLAG AS Organisasjonsnummer: 916435711 Dato: 25.08.2017 Varighet: 25.08.2047 Ref.: 201703360-7 Kommune: Etne Fylke: Hordaland Side 2 I medhold av lov av 29. juni

Detaljer

Anleggskonsesjon. Statnett SF. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet: Kommune: Sirdal og Forsand

Anleggskonsesjon. Statnett SF. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet: Kommune: Sirdal og Forsand Anleggskonsesjon Meddelt: Statnett SF. Organisasjonsnummer: 962 986 633 Dato: 17.12.2014 Varighet: 15.12.2044 Ref: NVE 201203263-82 Kommune: Sirdal og Forsand Fylke: Vest-Agder og Rogaland Side 2 I medhold

Detaljer

Uttalelse til offentlig ettersyn av kraftutbyggingsplaner på Helgeland

Uttalelse til offentlig ettersyn av kraftutbyggingsplaner på Helgeland Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) Mosjøen 12.04.16 Postboks 5091 Majorstuen Vår Ref : 0301 OSLO Arkiv : Deres Ref : Uttalelse til offentlig ettersyn av kraftutbyggingsplaner på Helgeland NVE

Detaljer

Kw/Lrr-2'» Q l j \ > BKK

Kw/Lrr-2'» Q l j \ > BKK S e Morgendagen er her I Z-:>! :C)é gâ `: Kw/Lrr-2'» Q l j \ > BKK Norges vassdrags- og energidirektorat Postboks 5091 Majorstua 0301 OSLO Deres ref.: Vàr ref.: 11604553 Dato: 24.11.2015 Søknad om overføring

Detaljer

Ny adkomstveg Trofors. Oversendelse av tillatelser

Ny adkomstveg Trofors. Oversendelse av tillatelser Statnett SF Postboks 4904 Nydalen 0423 OSLO Ellen Hoff Vår dato: 11.11.2015 Vår ref.: 201203690-156 Arkiv: 611 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Solveig Willgohs 22959245/sowi@nve.no Ny adkomstveg

Detaljer

Anleggskonsesjon. Statnett SF. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet: Ref.

Anleggskonsesjon. Statnett SF. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet: Ref. Anleggskonsesjon Meddelt: Statnett SF Organisasjonsnummer: 962 986 633 Dato: 19.12.2016 Varighet: 19.12.2046 Ref.: 201605175-16 Kommune: Trondheim, Malvik, Stjørdal Fylke: Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag

Detaljer

Anleggskonsesjon. Eidsiva Nett AS. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: 3 0 JAN2014. Varighet: Ref: NVE

Anleggskonsesjon. Eidsiva Nett AS. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: 3 0 JAN2014. Varighet: Ref: NVE Norges vassdrags- og energidirektorat NVE Anleggskonsesjon Meddelt: Eidsiva Nett AS Organisasjonsnummer: 981 963 849 Dato: 3 0 JAN2014 Varighet: 1.1.2044 Ref: NVE 201201816-261 Kommune: Eidsvoll, Nord-Odal

Detaljer

Søknad om endring fra jordkabel til luftledning for nettilknytning av Varntresk transformatorstasjon

Søknad om endring fra jordkabel til luftledning for nettilknytning av Varntresk transformatorstasjon NVE Saksbehandler Arne Anders Sandnes Postboks 5091 Majorstua 0301 Oslo Saksbeh./tlf.nr.: Thomas W. Fennefoss, 97546631 Deres ref./deres dato: 201300093-34, 24.11.2016, 201300093-30, 24.06.2016 Vår ref.:

Detaljer

Anleggskonsesjon. Norsk Hydro ASA. I medhold av energiloven - lov av 29. juni 1990 nr. 50. Meddelt: Organisasjonsnummer: 914778271.

Anleggskonsesjon. Norsk Hydro ASA. I medhold av energiloven - lov av 29. juni 1990 nr. 50. Meddelt: Organisasjonsnummer: 914778271. Anleggskonsesjon I medhold av energiloven - lov av 29. juni 1990 nr. 50 Meddelt: Norsk Hydro ASA Organisasjonsnummer: 914778271 Dato: Varighet: 23.11.2029 Ref: Kommuner: Åfjord Fylke: Sør-Trøndelag Side

Detaljer

420 kv Tonstad Ertsmyra. Oversendelse av tillatelser

420 kv Tonstad Ertsmyra. Oversendelse av tillatelser Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Vår dato: 29.05.2015 Vår ref.: 201001760-164 Arkiv: 611

Detaljer

Anleggskonsesjonen gir i tillegg rett til å fortsatt drive følgende elektriske anlegg:

Anleggskonsesjonen gir i tillegg rett til å fortsatt drive følgende elektriske anlegg: Anleggskonsesjon Meddelt: Nordkraft Nett AS Organisasjonsnummer: 983099807 Dato: 16.08.2016 Varighet: 01.01.2035 Ref: 201604085-3 Kommune: Narvik Fylke: Nordland Side 2 I medhold av lov av 29. juni 1990

Detaljer

Omgjøring av vedtak 132 kv Hennøy-Svelgen. Oversendelse av tillatelser

Omgjøring av vedtak 132 kv Hennøy-Svelgen. Oversendelse av tillatelser SFE Nett AS Bukta 6823 SANDANE Vår dato: 06.01.2015 Vår ref.: 201104378-245 Arkiv: 611 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Matilde Anker 22959890/man@nve.no Omgjøring av vedtak 132 kv Hennøy-Svelgen.

Detaljer

Anleggskonsesjon. SFE Nett AS. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet: Ref:

Anleggskonsesjon. SFE Nett AS. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet: Ref: Anleggskonsesjon Meddelt: SFE Nett AS Organisasjonsnummer: 984 882 092 Dato: 15.06.2015 Varighet: 15.06.2045 Ref: 201104378-264 Kommuner: Bremanger og Vågsøy Fylke: Sogn og Fjordane Side 2 I medhold av

Detaljer

Anleggskonsesjon. Mørenett AS. Meddelt: Organisasjonsnummer: 912 631 532. Dato: 08.04.2016. Varighet: 01.01.2046

Anleggskonsesjon. Mørenett AS. Meddelt: Organisasjonsnummer: 912 631 532. Dato: 08.04.2016. Varighet: 01.01.2046 Anleggskonsesjon Meddelt: Mørenett AS Organisasjonsnummer: 912 631 532 Dato: 08.04.2016 Varighet: 01.01.2046 Ref: 201507185-10 Kommune: Haram, Hareid, Herøy, Norddal, Sandøy, Skodje, Stordal, Stranda,

Detaljer

Høring av konsesjonssøknad: Nedre Røssåga Namsos (Skage) og Namsskogan - Kolsvik. Ombygging fra 300 til 420 kv spenningsoppgradering

Høring av konsesjonssøknad: Nedre Røssåga Namsos (Skage) og Namsskogan - Kolsvik. Ombygging fra 300 til 420 kv spenningsoppgradering Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt - Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2012/4917-14 Saksbehandler: Åse Ferstad Saksframlegg Høring av konsesjonssøknad: Nedre Røssåga Namsos (Skage) og

Detaljer

Oversendelse av tillatelse - Ertsmyra transformatorstasjon

Oversendelse av tillatelse - Ertsmyra transformatorstasjon Agder Energi Nett AS Postboks 794 Stoa 4809 ARENDAL Vår dato: 14.09.2015 Vår ref.: 201501606-25 Arkiv: 611 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Anette Ødegård 22959269/anod@nve.no Oversendelse av tillatelse

Detaljer

Informasjon fra Statnett. Om konsesjonssøknad på spenningsoppgradering Lyse Førre Saurdal

Informasjon fra Statnett. Om konsesjonssøknad på spenningsoppgradering Lyse Førre Saurdal Informasjon fra Statnett Om konsesjonssøknad på spenningsoppgradering Lyse Førre Saurdal HVA SØKER VI PÅ Statnett søker Norges vassdrags- og energi direktorat (NVE) om å opp gradere spennings nivået fra

Detaljer

FORELEGGING AV TILTAK.

FORELEGGING AV TILTAK. Besøksadresse: Kokstaddalen 26, 5257 Kokstad Etne Kommune Postboks 54 5591 Etne Postadresse: Postboks 169 Kokstad, 5863 Bergen Telefon: 55 11 60 40 - Telefax: 55 11 60 41 E-post: firmapost@josok-prosjekt.no

Detaljer

Statkraft Energi AS Oversendelse av endret anleggskonsesjon for Jostedal kraftverk i Luster kommune i Sogn og Fjordane fylke

Statkraft Energi AS Oversendelse av endret anleggskonsesjon for Jostedal kraftverk i Luster kommune i Sogn og Fjordane fylke Statkraft Energi AS Postboks 200 Lilleaker 0216 OSLO Vår dato: 21.03.2016 Vår ref.: 201601561-3 Arkiv: 611 Saksbehandler: Deres dato: 14.03.2016 Grete Johnsen Deres ref.: Edvard Leirdal 22959160/ gaj@nve.no

Detaljer

Skifte av line på fjordspenn over Lysefjorden - Oversendelse av tillatelse

Skifte av line på fjordspenn over Lysefjorden - Oversendelse av tillatelse Lyse Elnett AS Postboks 8124 4069 STAVANGER Vår dato: 06.07.2016 Vår ref.: 201602801-3 Arkiv: 611 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Kristian Marcussen 22959186/kmar@nve.no Skifte av line på fjordspenn

Detaljer

Vinda Kraftverk Elektriske anlegg og overføringsledninger

Vinda Kraftverk Elektriske anlegg og overføringsledninger Skagerak Kraft AS Elektriske anlegg og overføringsledninger 2013-10-14 Oppdragsnr.: 5133526 J03 08.11.2013 Endelig rapport LFo/JSOLL SON LFo J02 15.10.2013 Endelig rapport LFo/JSOLL SON LFo A01 15.08.2013

Detaljer

Anleggskonsesjon. SFE Nett AS 6 NOV I medhold av energiloven - lov av 29. juni 1990 nr. 50. Meddelt: Organisasjonsnummer:

Anleggskonsesjon. SFE Nett AS 6 NOV I medhold av energiloven - lov av 29. juni 1990 nr. 50. Meddelt: Organisasjonsnummer: a ENorges vassdrags- og energidirektorat N V Postboks 5091, Majorstuen 0301 OSLO Anleggskonsesjon I medhold av energiloven - lov av 29. juni 1990 nr. 50 Telefon: 22 95 95 95 Telefaks: 22 95 90 00 E-post:

Detaljer

Søknad om ekspropriasjon og konsesjon fra VOKKS Nett AS.

Søknad om ekspropriasjon og konsesjon fra VOKKS Nett AS. Søknad om ekspropriasjon og konsesjon fra VOKKS Nett AS. 24 kv kabelanlegg mellom Skrautvål trafostasjon og Statoilstølen i Nord Aurdal kommune. 23.11.2015 Innholdsfortegnelse. 1. Sammendrag.. 1 2. Generelle

Detaljer

Vadsø Transformatorstasjon. Konsesjonssøknad Vadsø Transformatorstasjon Omlegging 66 kv ledningsinnstrekk

Vadsø Transformatorstasjon. Konsesjonssøknad Vadsø Transformatorstasjon Omlegging 66 kv ledningsinnstrekk Vadsø Transformatorstasjon Konsesjonssøknad Vadsø Transformatorstasjon Omlegging 66 kv ledningsinnstrekk februar 2011 Vadsø Transformatorstasjon ombygging 66 kv innstrekk Side: 2 av 20 FORORD Varanger

Detaljer

Skjåk Energi KF Oversendelse av fornyet områdekonsesjon for Skjåk kommune og tunnelanleggene på riksveg 15 mot Stryn

Skjåk Energi KF Oversendelse av fornyet områdekonsesjon for Skjåk kommune og tunnelanleggene på riksveg 15 mot Stryn Skjåk Energi KF Moavegen 28 A 2690 SKJÅK Vår dato: 21.12.2016 Vår ref.: 201606662-3 Arkiv: 611 Saksbehandler: Deres dato: 06.12.2016 Grete Johnsen Deres ref.: Tordis Brandsar 22959160/ gaj@nve.no Skjåk

Detaljer

Anleggskonsesjon. Lyse Elnett AS. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet: Ref.:

Anleggskonsesjon. Lyse Elnett AS. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet: Ref.: Anleggskonsesjon Meddelt: Lyse Elnett AS Organisasjonsnummer: 980 038 408 Dato: 16.01.2017 Varighet: 01.01.2020 Ref.: 201504652-20 Kommune: Sola Fylke: Rogaland Side 2 I medhold av lov av 29. juni 1990

Detaljer

Utvidelse med 132/66 kv transformatoranlegg

Utvidelse med 132/66 kv transformatoranlegg SOGNDAL TRANSFORMATORSTASJON. KONSESJONSSØKNAD desember 2011. Utvidelse med 132/66 kv transformatoranlegg AS Sognekraft. Nytt administrasjonsbygg. Søknaden er utarbeidet av Sak 2096 Innhold Side 1. PRESENTASJON

Detaljer

Veileder for utforming av søknad om omorganisering og fornyelse

Veileder for utforming av søknad om omorganisering og fornyelse Veileder for utforming av søknad om omorganisering og fornyelse Sist revidert 30.01.2013. Kapittel 5.1 oppdatert 19.01.2015. Innhold 1. Innledning... 3 2. Tidsbegrensede konsesjoner utløper... 3 3. Omorganiseringer...

Detaljer

420 kv-ledning Lyse-Stølaheia. Tilleggssøknad trasealternativ i Forsand kommune

420 kv-ledning Lyse-Stølaheia. Tilleggssøknad trasealternativ i Forsand kommune Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE) Postboks 5091 Majorstuen 0301 Oslo Saksbehandler: Tanja Midtstian Saksbeh./tlf.nr.: Maria K. Lyngstad/23 90 37 20 Vår ref.: 2101290 Vår dato: 28.04.2015 420

Detaljer

FORELEGGING AV TILTAK.

FORELEGGING AV TILTAK. Hordaland Fylkeskommune Kulturetaten Postboks 7900 5020 BERGEN Kokstad, 25. januar 2013 Vår ref.: 2156/TF Deres ref.: FORELEGGING AV TILTAK. Tiltaket utføres innen rammen av gjeldene områdekonsesjon, og

Detaljer

Oversendelse av tillatelse - nettstasjoner til elbillading i Rygge, Larvik og Rennebu kommuner

Oversendelse av tillatelse - nettstasjoner til elbillading i Rygge, Larvik og Rennebu kommuner Tesla Motors Norway AS Bekkenstenveien 15 0976 OSLO Vår dato: 10.11.2017 Vår ref.: 201708317-4 Arkiv: 611 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Anine Mølmen Andresen 22959846/aman@nve.no Oversendelse

Detaljer

Informasjon fra Statnett

Informasjon fra Statnett Informasjon fra Statnett Om ny ledning fra Fosen til Orkdal og/eller Surnadal. Desember 2009 Statnett planlegger en ny 420 kv kraftledning fra Storheia på Fosen og sørover til Orkdal og/eller til Trollheim

Detaljer

Anleggskonsesjon. BKK Nett AS. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet: Ref:

Anleggskonsesjon. BKK Nett AS. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet: Ref: Anleggskonsesjon Meddelt: BKK Nett AS Organisasjonsnummer: 976 944 801 Dato: 25.08.2016 Varighet: 25.08.2046 Ref: 201602726-17 Kommune: Bergen Fylke: Hordaland Side 2 I medhold av lov av 29. juni 1990

Detaljer

132 (50) kv kraftledninger Hasle Råde Halmstad. Oversendelse av korrigert anleggskonsesjon

132 (50) kv kraftledninger Hasle Råde Halmstad. Oversendelse av korrigert anleggskonsesjon Hafslund Nett AS Postboks 990 Skøyen 0247 OSLO Håvard Bårli Vår dato: 02.02.2017 Vår ref.: 201003308-219 Arkiv: 611 Deres dato: 02.12.2016 Deres ref.: Saksbehandler: Tanja Midtsian 22959493/tcm@nve.no

Detaljer

SØKNAD. Oppgradering av transformator T9 i Fortun stasjon Søknad om anleggskonsesjon

SØKNAD. Oppgradering av transformator T9 i Fortun stasjon Søknad om anleggskonsesjon SØKNAD Oppgradering av transformator T9 i Fortun stasjon Søknad om anleggskonsesjon Side 1 Utarbeidet av : Fredrik Kühn Sign. : Verifisert av : Sign. : Godkjent av : Stein Øvstebø Sign. : Side 2 Innhold

Detaljer

Norges vassdrags- og energidirektorat Postboks 5091, Majorstuen 0301 OSLO. Dato: Vår ref: 101/TAP

Norges vassdrags- og energidirektorat Postboks 5091, Majorstuen 0301 OSLO. Dato: Vår ref: 101/TAP Norges vassdrags- og energidirektorat Postboks 5091, Majorstuen 0301 OSLO Scanergy AS Org nr: 992 889 713 Maridalsveien 91 0461 Oslo Norge Telefon: +47 488 95 692 E-post: tap@scanergy.no Dato: 2017-08-21

Detaljer

132 kv Vadsø - Smelror

132 kv Vadsø - Smelror Varanger KraftNett AS 132 kv Vadsø - Smelror Tilleggssøknad Utvidelse av byggeforbudsbelte 2014-01-03 Oppdragsnr.: 5133695 1 11.2.2014 Supplering av søknadsdokument prh ms jao Rev. Dato: 3.1.2014 Beskrivelse

Detaljer

Anleggskonsesjon. Solvind Prosjekt AS. I medhold av energiloven - lov av 29. juni 1990 nr. 50. Meddelt: Varighet: 1.5.2041. Ref: NVE 200703569-17

Anleggskonsesjon. Solvind Prosjekt AS. I medhold av energiloven - lov av 29. juni 1990 nr. 50. Meddelt: Varighet: 1.5.2041. Ref: NVE 200703569-17 Norges vassd rags- og energidirektorat N V E Anleggskonsesjon I medhold av energiloven - lov av 29. juni 1990 nr. 50 Meddelt: Solvind Prosjekt AS Organisasjonsnummer: 990 898 847 Dato: 1 i MAI 2010 Varighet:

Detaljer

Veidekke Entreprenør AS Postboks 504 Skøyen 0214 OSLO. Vår dato: Vår ref.:

Veidekke Entreprenør AS Postboks 504 Skøyen 0214 OSLO. Vår dato: Vår ref.: Veidekke Entreprenør AS Postboks 504 Skøyen 0214 OSLO Vår dato: 02.05.2017 Vår ref.: 201702500-3 Arkiv: 611 Deres dato: 27.04.2017 Deres ref.: Torleif Håvi Saksbehandler: Grete Johnsen 22959160/gaj@nve.no

Detaljer

Informasjon fra Statnett

Informasjon fra Statnett Informasjon fra Statnett 420 kv kraftledning Storheia-Orkdal/Trollheim Juni 2010 Statnett har søkt Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) om tillatelse til å bygge en 420 kv-kraftledning fra den planlagte

Detaljer

MULTICONSULT Totalleverandør av rådgivningstjenester

MULTICONSULT Totalleverandør av rådgivningstjenester MULTICONSULT Totalleverandør av rådgivningstjenester MYNDIGHETER OG VANNKRAFTUTBYGGING kompetent - kreativ - komplett Hvordan planlegge et utbyggingsløp (jungelboka) Halvor Aarrestad, sivilingeniør elektro

Detaljer

FORELEGGING AV TILTAK.

FORELEGGING AV TILTAK. Besøksadresse: Kokstaddalen 26, 5257 Kokstad Postadresse: Postboks 169 Kokstad, 5863 Bergen Telefon: 55 11 60 40 - Telefax: 55 11 60 41 E-post: firmapost@josok-prosjekt.no Bank: Den Norske Bank - Bankgiro:

Detaljer

Anleggskonsesjon. Statkraft Energi AS. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet:

Anleggskonsesjon. Statkraft Energi AS. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet: Anleggskonsesjon Meddelt: Statkraft Energi AS Organisasjonsnummer: 987 059 729 Dato: 20.04.2016 Varighet: 01.09.2038 Ref: 201601160-9 Kommune: Høyanger Fylke: Sogn og Fjordane Side 2 I medhold av lov av

Detaljer

66 kv kraftledning Fillan Vikstrøm og Vikstrøm transformatorstasjon. Oversendelse av tillatelser

66 kv kraftledning Fillan Vikstrøm og Vikstrøm transformatorstasjon. Oversendelse av tillatelser TrønderEnergi Nett AS Postboks 9480 Sluppen 7496 TRONDHEIM Vår dato: 25.06.2015 Vår ref.: 200905705-46 Arkiv: 611 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Katrine Stenshorne Berg 22959327/kast@nve.no 66

Detaljer

Saksbehandler: Tore Wiik Arkiv: T00 Arkivsaksnr.: 08/ Dato:

Saksbehandler: Tore Wiik Arkiv: T00 Arkivsaksnr.: 08/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tore Wiik Arkiv: T00 Arkivsaksnr.: 08/8671-20 Dato: 12.03.2009 NY RINGFORBINDELSE 132 KV KRAFTLINJER I DRAMMEN. KLAGE PÅ KONSE- SJONSVEDTAK VEDR. STREKNINGEN BRÅTAN - BRAGERNES

Detaljer

FORELEGGING AV TILTAK.

FORELEGGING AV TILTAK. Gulen kommune Eivindvikvegen 1119 5966 EIVINDVIK Besøksadresse: Kokstaddalen 26, 5257 Kokstad Postadresse: Postboks 169 Kokstad, 5863 Bergen Telefon: 55 11 60 40 - Telefax: 55 11 60 41 E-post: firmapost@josok-prosjekt.no

Detaljer

Konsesjonssøknad for Tellenes. Vedlegg: Nett og nettilknytninger

Konsesjonssøknad for Tellenes. Vedlegg: Nett og nettilknytninger Konsesjonssøknad for Tellenes Vedlegg: Nett og nettilknytninger Vedlegget inneholder: 1 Teknisk underlag fra Sweco Grøner 2 Brev fra Sira Kvina kraftselskap 3 E-post fra Titania A.S. 4 Utdrag fra Kraftsystemutredning

Detaljer

Hvordan kan vi sikre at Sør-Rogaland har nok strøm? Informasjonsmøte 11. juni 2013

Hvordan kan vi sikre at Sør-Rogaland har nok strøm? Informasjonsmøte 11. juni 2013 Hvordan kan vi sikre at Sør-Rogaland har nok strøm? Informasjonsmøte 11. juni 2013 Behov og bakgrunn for prosjektet Alternative løsninger Konsekvensutredning Konsesjonssøkte løsninger Behov og bakgrunn

Detaljer

Ny transformator i Borgund Transformatorstasjon

Ny transformator i Borgund Transformatorstasjon Konsesjonssøknad Nettforsterkning i Indre Sogn Ny transformator i Borgund Transformatorstasjon September 2014 September 2014 Konsesjonssøknad ny transformator i Borgund Forord Statnett SF søker herved

Detaljer

Planendringssøknad Flateland kraftverk - NVEs innstilling

Planendringssøknad Flateland kraftverk - NVEs innstilling Olje- og energidepartementet Postboks 8148 Dep 0033 OSLO Vår dato: 25.06.2015 Vår ref.: 201406345-7 Arkiv: 312 Deres dato: 22.01.2015 Deres ref.: Stephan Klepsland Saksbehandler: Eilif Brodtkorb 1 Planendringssøknad

Detaljer

Ny 420 kv-ledning Rana- Møre/Trøndelag. Informasjon om oppstart av planarbeid på seksjon 1, Rana-Namsos

Ny 420 kv-ledning Rana- Møre/Trøndelag. Informasjon om oppstart av planarbeid på seksjon 1, Rana-Namsos Adressater i hht liste Saksbeh./Adm. enhet/tlf.nr: Kristin Melander Vie/TM/22527025 Vår ref. (oppgis ved svar): Vår dato: 05/1-38 Dok. id: 346595 Ny 420 kv-ledning Rana- Møre/Trøndelag. Informasjon om

Detaljer

Ombygging av tre regionalnettsledninger i forbindelse med ny E18. Oversendelse av tillatelse

Ombygging av tre regionalnettsledninger i forbindelse med ny E18. Oversendelse av tillatelse Agder Energi Nett AS Postboks 794 Stoa 4809 ARENDAL Vår dato: 16.12.2015 Vår ref.: 201506151-10 Arkiv: 611 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Anine Mølmen Andresen 22 95 98 46/aman@nve.no Ombygging

Detaljer

22959774-41679196/ olah@nve.no 1

22959774-41679196/ olah@nve.no 1 Statnett SF Postboks 4904 Nydalen 0423 OSLO Vår dato: 22.09.2014 Vår ref.: 201403063-9 Arkiv: 617 Deres dato: 29.08.2014 Deres ref.: Saksbehandler: Olav Haaverstad 22959774-41679196/ olah@nve.no 1 Statnett

Detaljer

Tilknytningsplikt Leiråga kraftverk vedtak om brudd på tilknytningsplikten og varsel om tvangsmulkt

Tilknytningsplikt Leiråga kraftverk vedtak om brudd på tilknytningsplikten og varsel om tvangsmulkt Norges vassdrags- og energidirektorat 13. N V E Helgelandskraft AS Postboks 702 8654 MOSJØEN 02. 03. 2012 Vår dato: Vår ref.: 201107054-3 ep/chs Arkiv: 627 Deres dato: Deres ref.: 12-188 Saksbehandler:

Detaljer

132 kv kraftledning Meen-Solum-Dolven. Tillatelse til traséjustering ved Vestmunnvannet og samtykke til ekspropriasjon

132 kv kraftledning Meen-Solum-Dolven. Tillatelse til traséjustering ved Vestmunnvannet og samtykke til ekspropriasjon Skagerak Nett AS Postboks 80 3901 PORSGRUNN Peer Christian Andersen Vår dato: 24.05.2016 Vår ref.: 201403931-76 Arkiv: 611 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Kristian Marcussen 22959186/kmar@nve.no

Detaljer

FORELEGGING AV TILTAK.

FORELEGGING AV TILTAK. Side 1 Fylkesmannen i Hordaland Miljøvernavdelinga Postboks 7310 5020 BERGEN Kokstad, 29. januar 2013 Vår ref.:2262/rj/tf Deres ref.: FORELEGGING AV TILTAK. Tiltaket utføres innen rammen av gjeldene områdekonsesjon,

Detaljer

FORELEGGING AV TILTAK.

FORELEGGING AV TILTAK. Lærdal Kommune Postboks 83 6886 Lærdal Besøksadresse: Kokstaddalen 26, 5257 Kokstad Postadresse: Postboks 169 Kokstad, 5863 Bergen Telefon: 55 11 60 40 - Telefax: 55 11 60 41 E-post: firmapost@josok-prosjekt.no

Detaljer

~~.~iii ~... JØSOK PROSJEKT AS FORELEGGING AV TILTAK.

~~.~iii ~... JØSOK PROSJEKT AS FORELEGGING AV TILTAK. ~~.~iii ~... JØSOK PROSJEKT AS 'I11III.'" Stryn Kommune. Tonningsgata 4 6783 Stryn Besøksadresse: Kokstaddalen 26, 5257 Kokstad Postadresse: Postboks 169 Kokstad, 5863 Bergen Telefon: 55 11 6040 - Telefax:

Detaljer

scanergy nformasjon om planlagt utbygging av i Vindøla Surnadal kommune Møre og Romsdal fylke Norges Småkraftverk AS 41.

scanergy nformasjon om planlagt utbygging av i Vindøla Surnadal kommune Møre og Romsdal fylke Norges Småkraftverk AS 41. scanergy nformasjon om planlagt utbygging av Vindøla kraftverk i Vindøla Surnadal kommune Møre og Romsdal fylke 41. Norges Småkraftverk AS Kort om søker Norges Småkraftverk AS er datterselskap av Scanergy,

Detaljer

Konsesjonssøknad for nytt kontrollbygg på Kristiansand transformatorstasjon.

Konsesjonssøknad for nytt kontrollbygg på Kristiansand transformatorstasjon. Norges Vassdrags - og Energidirektorat Postboks 5091 Maj orstuen 0301 OSLO e - post: nve@nve.no Saksbeh./tlf.nr.: Jan Eskedal / 95 73 46 25 Deres ref./deres dato: / Vår ref.: Dok.id. 2246707-1 - 1 Vår

Detaljer

Deres ref.: Vår ref.: Dato:

Deres ref.: Vår ref.: Dato: grunneiere iflg liste sept. 2011 Deres ref.: Vår ref.: 11120860 Dato: 26.09.2011 Varsel om søknad om ekspropriasjon og forhåndstiltredelse Informasjon om bygging av 132 kv kabel mellom Kleppe og Horsøy

Detaljer