RÅDSMEDLEMMENE OG LEIAR I RÅDMANNSFORUM INNKALLING TIL RÅDSMØTE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RÅDSMEDLEMMENE OG LEIAR I RÅDMANNSFORUM INNKALLING TIL RÅDSMØTE"

Transkript

1 Hardangerrådet RÅDSMEDLEMMENE OG LEIAR I RÅDMANNSFORUM INNKALLING TIL RÅDSMØTE Dato: Torsdag Tid: Stad: Heradshuset i Kinsarvik Møteplanen i Hardangerrådet IKS godkjent , gjeld som møteinnkalling. Agenda: Klokka Hardangerrådsmøte sakshandsaming Klokka Lunsj Klokka Besøk på Statens Kartverk og nye lokale Hardangerrådet. Klokka Presentasjon av Hardangerfjordforskrifta ved Hans Inge Algerøy -FHL Klokka Presentasjon av Tilbakeføringsgarantien ved Asle Tonstad KIF (Rådmannsforum deltek?) Klokka Regional Læreplan Presentasjon ved HiB (Rådmannsforum deltek) (Leiar og sekretær for Kometanseregionen deltek?) Klokka møteslutt (Ferje Kvanndal 15.40) Møte i Rådmannsforum Rådmannsforum avsluttar Tone Klokka Styringsgruppemøte i Flytt til Hardanger. Sakliste vert sendt frå Prosjektleiar.. Klokka Lunsj Klokka Slutt (Ferje til Kvanndal 13.35) Til sakshandsaming i Regionrådet: HR-sak 31/12 Meldingar (utdelt på møtet) HR-sak 32/12 Folgefonna Sommarskisenter søkjer støtte frå Kraftlinemidlane. HR-sak 33/12 Stiftinga Messen kunst- og kulturhus under skiping søkjer medetablering og søkjer støtte til prosjekt frå Hardangerrådet. HR-sak 34/12 Søknad om støtte til Nærings og utdanningsmessa for Hardanger HR-sak 35/12 Regional Transportplan Hordaland Uttale frå Hardangerrådet HR-sak 36/12 Slowfjord Forprosjekt for arbeidet med Slowfood Hardanger HR-sak 37/12 Orienterings- og drøftingssaker Hardanger Landbruk Hardangerhagen distribuerte næringshage i Hardanger. Hardangerkonferansen 2012 løypemelding Hardinglaget i Oslo 100 år i 2014 spørsmål om deltaking Endra dato for Rådsmøtet i september? Mogelege andre saker melde til eller i møtet. Kinsarvik Forfall må meldast Hardangerrådet v/trude Rinaldo tlf Varamedlemmene møter etter særskild innkalling. Ingebjørg Winjum/s Rådsordførar/s Leiv Vambheim Dagleg leiar

2 Folgefonna Sommarskisenter søkjer støtte frå Kraftlinemidlane. Møtedato Saksansvarleg Leiv Vambheim HR-sak 32/12 Saksvedlegg: Folgefonna Sommarskisenter søkjer støtte frå Kraftlinemidlane. Søknad frå Klakje AS Saksutgreiing: Hardangerrådet har motteke 3 søknader med tittelen «ME SATSAR PÅ FONNA»: 1. Frå Klakje AS til Kraftlinemidlane om kr 2012 og kr i 2013 til prosjekt «Visit Fonna» for Folgefonna Sommarskisenter fase 1 til konseptualisering og utvikling av aktivitetsområde for ungdom. 2. Frå Klakje as til Regonalt Næringsfond om kr som omdisponering av tidlegar løyvde midlar til veksemda men som ikkje vart realisert etter planen. Midlane skal gå til same tiltak som i overståande i likelydande søknad. 3. Frå Ski heile året til Hardangerrådet om kr i 2012 og kr i Midlane skal gå til same tiltak som i overståande i likelydande søknad. I søknadane går det fram at både Klakje AS og Ski heile året no saman satsar på utbygging av Folgefonna sommarskisenter. Det legg opp til 3 fasar og slik eg tolkar det, så er det Fase 1: 1. Investering i nytt driftsanlegg og driftsmidlar. 2. Konseptualisering og utvikling av aktivitetsområde for ungdom, idrett og aktivitet på snøen. 3. Prosjektering av nytt velkomstsenter og konsept knytt til dette. Dei ynskjer i denne søknaden å be om stønad til konseptualisering og utvikling av aktivitetsområde for ungdom, idrett og aktivitet på snøen. Fase 2 vil omhandla byggjing av nybygg og velkomstsenter, medan fase 3 vil gå endå lenger i å skapa aktivitetar på Folgefonna. Dette er avhengig av kva som skjer i fase 1 og 2, så konkrete planar ikkje er lagt enno. Reint konkret er det eit ambisjonsnivå å utvikle sterke synergiar mellom fleire fagmiljø. Budsjett og finansieringsplan for alle tre søknadane er likelydande slik eg forstår det: Budsjett 2012 Finansieringsplan 2012 Art: NOK Kjelde: NOK Prosjektering Spetalen/Hvammen Aktivitetsområde Hordaland Fylkeskommune Innovasjon Norge Regionalt næringsfond Kompensasjonsmidlar for master Jondal kommune Ski Heile Året Lokalt næringsliv SUM SUM

3 Budsjett 2013 Finansieringsplan 2013 Art: NOK Kjelde: NOK Prosjektering Hordaland Fylkeskommune Aktivitetsområde Innovasjon Norge Hardangerrådet Lokalt næringsliv Jondal kommune Ski Heile Året SUM SUM Vurdering: Etter at Folgefonna Sommarskisenter måtte innstilla har det vore jobba aktivt for å få til eit nytt konsept som kan aktiviteten vidare. Det nye konseptet for Folgefonna Sommarskisenter er tufta på privat finansiering frå Spetalen/Hvammen, Hordaland Fylkskommune, Innovasjon Norge, Hardangerrådet/Kraftlinemidlar/Regionalt Næringsfond og lokale midlar. Sommarskisenteret i Jondal er eit svært viktig og spennande bidrag til Hardanger som attraktiv sommardestinasjon. Det gjev regionen image som «kul» hos eit stadig aukande sportsegment og bidreg til spennade opplevingar i Hardanger. Det generer også merksemd og skaper aktivitet. For både Jondal kommune og for Hardanger som region er drift av Folgefonna Sommarskisenter eit stort gode. Slik eg oppfattar søknadane så gjeld dei same prosjekt og har same føremål. Tilsaman vert det søkt om kr frå Hardangerrådet i 2012 og 2013 fordelt på kr i 2012 og kr i 2013 av totalt kr. I Hardangerrådet sin portefølgje er det to finansieringskjelder til dette prosjektet: Regionalt Næringsfond Hardanger og Kraftlinemidlane. Næringsfondsmidlane kan ikkje gå til investering eller driftstilskot og Kraflinemidlane skal brukast til eigne tiltak og ikkje til driftsstøttetiltak. Det betyr at Kraftlinemidlane kan brukast til investeringar. Ut frå dette skil eg dei 3 søknadane slik: Søknad 2 og 3 vert handsama av Regionalt Næringsfond. Søknad 1 vert handsama av Kraftlinemidlane slik omsøkt. Klakje AS søkjer altså Kraftlinemidlane om kr 2012 og kr i 2013 til prosjekt «Visit Fonna» for Folgefonna Sommarskisenter fase 1 til konseptualisering og utvikling av aktivitetsområde for ungdom. Dette oppfattar eg både som utviklingsarbeid for å få fram spennande og realistiske konsept for det nye selskapet og direkte investering i aktivitetsområde. Dette er i samsvar med Handlingsreglen for Kraftlinemidlar. Men av omsyn til den avgrensa summen på 4 mill kr og drøftinga på sist Hardangerrådsmøte så tilrår eg å gje brutto tilskot på kr som Kraftlinemidlane sitt bidrag. Altså avvisa tildeling for Framlegg til vedtak: 1. Hardangerrådet iks gjev Klakje AS tilsagn om tilskot inntil kr til Konseptualisering og utvikling av aktivitetar for ungdom. Midlane kan nyttast til investering og til utviklingsarbeid, men ikkje til drift av selskapet. 2. Midlane vert løyvde frå avsett konto for Avbøtande Kraftlinemidlar, Hardangerrådet sin del. 3. Dette tilsegnet vert administrert av Klakje As ved styreleiar Lars Tveit % av tilskottet kan utbetalast når føresegnene for tilsegn er godkjend av søkjar. 5. Ved sluttutbetaling skal revidert prosjektrekneskap og sluttrapport for fase 1 ligga føre. 6. Dersom prosjektet ikkje vert fullfinansiert, vil ein be om at revidert budsjett i samsvar med endra budsjettrammer vert lagt fram før prosjektstart.

4 7. Tilsegn fell bort om det ikkje er kravd utbetalt eitt år etter tilsegnsdato. 8. Hardangerrådet iks ber om skriftleg tilbakemelding om aksept av vedtekt seinast ein månad etter motteke tilsegn med stadfesting av tilfredsstillande, oppnådd finansiering. 9. Tildelte midlar kan krevjast tilbakebetalt dersom dei ikkje er nytta etter føresetnadene i søknaden. Hardangerrådet iks vil ta endeleg avgjerd i slike saker og avgjera kan ikkje ankast.

5 SØKNAD TIL KOMPENSASJONSMIDLAR FOR HARDANGERMASTER FOLGEFONNA SOMMARSKISENTER, FASE 1. ME SATSAR PÅ FONNA!

6 Nøkkelinformasjon om søknaden: Søkjar: Klakje AS Søkjesum: kr Kontaktinformasjon: Lars Tveit Tlf: E-post: Innleiing. Prosjekt VisitFonna: Folgefonna Sommarskisenter ligg på nordsida av Folgefonna, om lag 1200m.o.h. i Jondal kommune. Fonna har eit av Noregs lengste breskitrekk, 1100 meter langt, og med ein høgdeforskjell på 250 meter. Det er asfaltert bilveg heilt fram med god parkeringsplass. Utleige av ski, snowboard og kjelkar.området har stort potensiale for snøbrett og frikøyrarar som kan nytta skipark, alpinistar har moglegheit for treningstrassear og freestyle kan få tilrettelagt for freestyle arena. Terrenget høver også fint for turskigåing og kan tilretteleggast for treningstrassear for langrennsutøvere. Skisenteret ligg 19km frå Jondal sentrum, og det går buss både opp og ned i sommarsesongen. Folgefonna Sommarskisenter har i fleire år gjeve skituristar gode opplevingar og eit tilbod i verdsklasse. Blant anna har skisenteret på eigen kostnad utvikla konsept for ein av nordeuropas beste parkar for snøbrettkøyring. Skisenteret har spesialisert seg på å laga idrettsarena for alpinistar, freestyle, telemark, jibbing, slopestyling og BigJump, Dette gjer at mange tusen lovande idrettsutøvere frå inn- og utland kan nytta flotte treningsforhold på sommaren og legg vedifullt treningsgrunnlag for komande sesong. Dette er ikkje tilbod som skisenter i Noreg tilbyr på dette grunnlaget og er ikkje del av normal drift av eit skisenter på denne storleiken. Men idretten i Noreg må ha ein treningsarena og dette er difor å rekna som reindyrka idrettsanlegg for desse idrettane. Difor vert dette no ei satsing innanfor Ski Heile Året med prosjektet VisitFonna der utvikling av desse konsepta skal realiserast. Det er registrert domene VisitFonna.no. For å få ei berekraftig utvikling for Folgefonna må det utviklast nye aktivitetar og tilbod for dei mange tusen som besøkjer Folgefonna. Dette må og leggja grunnlaget for å lokka eit breiare lag av turistar opp til breen, og som kan vera med å stabilisera framtida til aktivitet på Folgefonna. For meg er Folgefonna den viktigaste plassen i heile verda for at eg skal klara å koma meg til OL i 2014 i storslalåm. Det er også den destinasjonen eg er mest på i løpet av eit år. Sommaren på Folgefonna er ubeskriveleg Jon Olsson Landslagskøyrar for Sverige i storslalåm og freestyle.

7 Gjennom den store utviklinga i samferdsle som føregår i Hardanger og Voss i desse dagar, vert Sommarskisenteret å rekna for eit svært interessant regionalt reiselivskonsept. Det nye Sommarskisenteret vil samarbeide aktivt både regionalt gjennom Reisemål Hardangerfjord og Ski Heile Året, samt nasjonalt og internasjonalt med blant anna WHAT! Summercamp og SkiFjordNorge. Folgefonna Sommarskisenter prosjektfase 1 Folgefonna er inne i ei spanande tid, der store investorar er interesserte i å satsa på ny drift av sommarskisenteret og har visjonar om utvikling av Folgefonna til et mykje breiare destinasjonsanlegg. Øystein Stray Spetalen og Gunnar Hvammen er samde med det noverande eigarselskapet Klakje om å gå inn i skisenteret med ny eigenkapital og nytt engasjement i framtida til Folgefonna. Planane om utvikling i lag med investorane er delte opp i tre fasar, og det er fase 1 me i denne søknaden søkjer midlar til. Dei tre fasane er organiserte som tre avdelte prosjekt. Fase 1: Prosjektering av nybygg og investering i aktivitetsproduksjon. For å skapa stabile, forutsigbare sesongar, vil investeringane i fase 1 dekkje tre fråskilte satsingar. 1. Konseptualisering og utvikling av aktivitetsområde for ungdom, idrett og aktivitet på snøen. 2. Prosjektering av nytt velkomstsenter og konsept knytt til dette. Me ynskjer i denne søknaden å be om stønad til konseptualisering og utvikling av aktivitetsområde for ungdom, idrett og aktivitet på snøen. På Folgefonna Sommarskisenter er dei fleste besøkjande dei siste sesongane parkbrukarar. Dei kjem til skisenteret for å stå på ski eller brett i det som vert rekna som ein av Nordeuropas aller beste parkar. Dette er born, ungdom og unge vaksne frå Träningsmöjligheterna för ski uppe på Fonna, vårt vattenhopp nere på Byrkjeland, fotbollplanen, beachvolleybollbanan, skateboardrampen och alla andra aktiviteter nere i Jondal gör det till ett oslagbart ställe för ung aktiv ungdom. David Kantermo, trenar for Noregs kulekøyringslandslag, og startar av WHAT! Summercamp for ungdom. heile verda, som kjem til Fonna både gjennom skicampane i Jondal og på eige hand. Det vert sett opp instruktørtimar, andre aktivitetstilbod og busstilbod til borna, for å gje dei eit breitt, kvalitetsmessig og innhaldsrikt opphald på Folgefonna. Både amatørar og verdskjende aktørar kjem att sesong etter sesong for å køyra i parken på fonna, og ein skal berre gjera eit lite Folgefonna-søk på youtube for å sjå noko av aktiviteten der oppe. For å laga ein slik park kravst det fagfolk, og Folgefonna Sommarskisenter leiger inn dei beste av dei beste for å oppretthalda kvaliteten på arbeidet. Desse ser de i sving på biletet over. Det kostar om lag kr ,- kvart år å byggja parken, utanom driftskostnader.

8 For å driva skisenter på sommarstid, og i tillegg ha ein stabil, og langvarig sesong, så må ein rekna med å flytta snø. Når ein i tillegg driv skisenter på bevegeleg grunn, så vert hindring av snøsmelting ein stor jobb heile året gjennom. Bresmelting er eit stort problem verda over, og det viser seg at det å flytte snø over brekanten og samla snø ved brekanten er viktige faktorar for å bremsa smeltinga. Alle tradisjonelle alpinanlegg ligg på fast mark og fjell. Folgefonna er ein isbre med store mengder naturleg snø som grunnlag for aktivitet. Dette skiller aktivitetane særskilt sterkt frå alle vinteranlegg. Til dømes vart det frå november 2010 til opninga i mai 2011 brukt800 maskintimar (a kr 1500,-) på å flytta m3 snø ned til starten av skibakken. Dette fordi det då var stor smelting på breen i I år er smeltinga merkbart mindre, og det låg framleis snø nedst i trekket etter sesongslutt. Dette viser at det store arbeidet som vart lagt ned i snøflyttinga har effekt i å verna isbreen frå smelting Dette arbeidet sikrar at bakken, som då eigentleg er ein isbre kombinert med snø, vert vedlikehaldt og halde oppe Jag har tagit chansen att åka till fonna för egen åkning/träning i de sista 5-6 åren. Det är den bästa skidåkningen i Norge på sommaren. Henrik Windstedth, verdsmeister i frikøyring. på eit forsvarleg nivå for å kunne drive dei sportslege aktivitetane Folgefonna kan tilby. Slikt arbeid må haldast ved like kvart år, og ein reknar ein oppstartskost ved opning av skisenteret på om lag kr Gjennomsnittleg køyrer om lag bilar opp til Folgefonna Sommarskisenter kvar sesong, og berre ein brøkdel av desse er skituristar. På ei veldig god helg er det om lag 1200 personar som nyttar heisen på skisenteret. Dei andre som reiser opp er interesserte i å sjå ein isbre, i å oppleva høgfjellet og i å finna eit reisemål på linje med Juvass eller Voss Resort. Alle desse gruppene har alt for få organiserte tilbod når dei kjem opp til breen. Potensialet er enormt og uutnytta, men kan møtast om ein klarar å utvikla eit reisemålskonsept ved brekanten med tilbod for dei aller fleste, om dei anten ynskjer seg ski, brett, kjelke, kafé, restaurant, besøkssenter, overnatting, shopping eller andre aktivitetar. I den nye satsinga på Folgefonna ynskjer investorane å starta prosjektering av eit velkomstsenter ved skisenteret. Dette skal realiserast gjennom eit nybygg med moderne fasilitetar til eit meir heilskapleg konsept med både mogelegheiter for bresenter i samarbeid med forskningsmiljø, butikk, restaurant, aktivitetssenter og visningssenter/infosenter for Folgefonna Nasjonalpark. Det skal også utgreiast for mogelegheiter for overnattingsturisme og fleire andre tilbod for den generelle turisten. Målgruppene for eit slikt velkomstsenter er mange, og her nemner me nokre av dei. 1. Bilturistar frå heile Europa. Turistar med interesse for isbrear og naturlege reisemål finst i alle aldersgrupper og nasjonalitetar, og statistikk frå bompunktet på vegen opp viser at desse er godt representerte allereie. 2. Cruiseturistar. Både Odda og Rosendal cruiseports ligg innanfor grei ekskursjonsavstand frå Folgefonna Sommarskisenter når Jondalstunnelen opnar (September 2012). Rosendal Cruiseport er allereie ein samarbeidspartnar for Jondal kommune, og ytrar ynskje om å laga pakkeløysingar for deira cruiseturistar med

9 Folgefonna Sommarskisenter som mål (Ref: Karen Løvfall Våge, turistsjef i Kvinnherad kommune). 3. Skiorganisasjonar, landslag og idrettslag. Desse har eit godt tilbod på Folgefonna i dag, og vil få nye opplevingar inn i opphaldet sitt. Kvart år brukar FSS kr på å preparera eigne løyper til dei laga/organisasjonane som treng det for trening. 4. Innbyggjarar i Hardanger og omegn. Å byggja eit velkomstsenter eit bulysttiltak for regionen. Dette meiner me vil byggja stoltheit og tilhøyre for hardingane spesielt og vestlendingane generelt, og me vil arbeida for at det kan verta eit fyrtårn som heile vestlandet vil bruka for å visa fram regionen sin. 5. Bussreiser. Slik det er i dag, har ikkje kafeen kapasitet til å ta imot bussturistar, men med ein ny restaurant vil denne mogelegheita opna seg, og ein kan ta imot større grupper. Synergieffektar for dei rundt oss: Ein auke i tilreisande til Jondal kommune, vil sjølvsagt ha stor effekt på regionalt næringsliv. Det som mogelegvis vil ha like stor effekt på overnattingsbedriftene og opplevingsprodusentane er å få utvida sesongen, og gjera sesongtidene meir stabile. Mykje av reiselivet lokalt er deltidsreiseliv, med reiseliv som attåtnæring til, spesielt, landbruket. Så lenge turistsesongen vert bestemt av åpningstida til skisenteret, så er det svært vanskeleg for reiselivet i Jondal og omegn å utvikla eit større tilbod enn det som finst i dag. Utbyggjing av overnattingstilbod og oppstart av aktivitetstilbod har vore nesten ikkje-eksisterande dei siste åra, men med ei stabilisering og utviding av tilbodet på breen, vil og ei utviding av tilbodet generelt i regionen kunne setja i gang. Reisemål Hardanger Fjord AS ser på tilboda rundt og på Folgefonna som ei av Hardanger sine sterke sider som reisemål. RHF vonar at arbeidet med vidareutvikling av tilbodet ved sommarskisenteret kan gå vidare og at den unike nærleiken mellom fonn og fjord vert utnytta og gjev grobunn for vidare vekst, trivsel, arbeidsplassar og busetjing i Jondal. Hans Jørgen Andersen, reiselivsdirektør ved Reisemål Hardanger Fjord AS. Folgefonna Sommarskisenter er eitt av tre sommarskisenter i Noreg, og har såleis stor marknadsføringsverdi for regionen vår. Det er eit absolutt mål at den nye satsinga på Folgefonna skal verta eit fyrtårn i Hardanger som skal gje unike opplevingar for dei besøkjande og vide synergiar for heile Hardanger regionen. Hardanger er kjent for spektakulær natur, og eit breitt tilbod ved Folgefonna vil vera eit trekkplaster for alle kommunane i regionen. Hardangerrådet har fokus på naturopplevingar i sine reiselivssatsingar, og har såleis signalisert kor viktig det er med eit reisemål i tilknyting til bre- og skiaktivitet, også på sommarstid. Ski Heile Året-prosjektet, som er ei storsatsing på aktivitetspromotering og bulyst-tiltak, er avhengig av aktivitet og eit godt tilbod på Folgefonna Sommarskisenter for å heidra namnet sitt. Det er klart at jo betre dei fire Me er svært interesserte i skisenteret på Folgefonna, og særleg dersom aktivitetane vil få breidde og ikkje berre for dei på ski. Marknadspotensialet er stort for andre snøaktivitetar. Me på Hotel Ullensvang vonar verkeleg at de vil lukkast. Edmund Harris Utne, Hotel Ullensvang.

10 destinasjonane vert kvar for seg, jo betre vert det samla produktet som Ski Heile Året kan tilby sine kundar og innbyggjarane i kvar kommune/region. Eit løft på Folgefonna kan vera med å løfta Ski Heile Året til eit enno høgare nivå, og eit enno meir marknadsførbart produkt, enn der prosjektet er i dag. Reisemål Hardangerfjord, destinasjonsselskapet for Hardanger, har alltid brukt Folgefonna Nasjonalpark som eit trekkplaster i sine kampanjar. For tida er det Trolltunga i Odda kommune, med utsikten sin over Folgefonna som er hovudmarknadsbiletet dei brukar i all si promotering av Hardanger som reisemål. Trolltunga kan berre nåast til fots, og det tek minimum fire timar å koma dit, så eit velkomstsenter som kan nåast med bil vert eit mykje meir tilgjengeleg reisemål. Reiselivsdirektør Hans Jørgen Andersen gjev sterkt uttrykk for at eit breiare tilbod ved skisenteret vil nyttast aktivt i marknadsføringa av regionen og såleis koma alle deira medlemsbedrifter til gode. Folgefonna Sommarskisenter vil då verta eitt av dei viktigaste aktivitetsreisemåla for å trekkja turistar til Hardanger. Fase 2 og 3: Som tilleggsinformasjon legg me her til at sjølv om dei tre prosjektfasane vil handterast som tre ulike prosjekt, vil dei sjølvsagt vera avhengige av kvarandre, og såleis fylgja kvarandre naturleg. Fase to av prosjektet vil omhandla byggjing av nybygg og velkomstsenter, medan fase tre vil gå endå lenger i å skapa aktivitetar på Folgefonna. Dette er avhengig av kva som skjer i fase 1 og 2, så konkrete planar ikkje er lagt enno. Reint konkret er det eit ambisjonsnivå å utvikla sterke synergiar mellom fleire fagmiljø. Det er realistisk å etablera eit prosjekt i samarbeid med forskingsmiljøet på Universitetet i Bergen om eit forskings- og bresenter på Folgefonna. Men fyrst må dette forankrast i diverse miljø. Dette kan verta eit særskilt spanande prosjekt der ein knyt synergiar i mange dimensjonar. Nasjonalpark, turisme, forsking på isbre og arktiske tema, fritidsaktivitetar og idrett. Alt i ein fantastisk pakke. Unikt! Økonomi og tidsbruk: Me søkjer fleire samarbeidspartnarar om midlar til denne prosjekteringsfasen. Lokalt og regionalt næringsliv er sentrale i dette arbeidet, då det er viktig for oss å skapa eigarskap lokalt til prosessen. Me er ekstra glade for at det lokale næringslivet allereie har signalisert at dei vil vera med. Men jondalssamfunnet er ikkje stort nok til å bera dette åleine, difor satsar me også på regionale midlar som kan dra i gang desse prosessane fram til fase 2. Me søkjer i første omgang om stønad for 2012 for etableringa av VisitFonnaprosjektet, altså kr, og signaliserer også eit ynskje om å søkja om støtte også til neste år. Nedanfor finn de eit overslag over budsjettet på fase 1 for heile VisitFonnaprosjektet.

11 Budsjett 2012 Finansieringsplan 2012 Art: NOK Kjelde: NOK Prosjektering Spetalen/Hvammen Aktivitetsområde Hordaland Fylkeskommune Innovasjon Norge Regionalt næringsfond Kompensasjonsmidlar for master Jondal kommune Ski Heile Året Lokalt næringsliv SUM SUM Budsjett 2013 Finansieringsplan 2013 Art: NOK Kjelde: NOK Prosjektering Hordaland Fylkeskommune Aktivitetsområde Innovasjon Norge Hardangerrådet Lokalt næringsliv Jondal kommune Ski Heile Året SUM SUM Tidstabell frå april 2012 tom desember 2013, som er tidsramma for fase 1: Hovudaktivitet M Å N A D E R Person Sum Prosjektering av velkomstsenter X X X X X X X X X X 20 Spetalen/Hvammen/ Klakje Utvikling av aktivitetsområde X X X X X X 12 Tom Erik Finnerud (Driftsansvarleg) (Utvikling av aktivitetsområdet må skje i dei månadene det er brøytt veg opp til breområdet, difor pausen midt i prosjektperioden)

12 Stiftinga Messen kunst- og kulturhus under skiping søkjer medetablering og søkjer støtte til prosjektet frå Hardangerrådet. Møtedato Saksansvarleg Leiv Vambheim HR-sak 33/12 Stiftinga Messen kunst- og kulturhus under skiping søkjer medetablering og søkjer støtte til prosjektet frå Hardangerrådet. Saksvedlegg: 1. Søknad frå Kultursjef Lars Erik Klafstad på vegne av stiftinga Messen kunst- og kulturhus, under etablering. 2. Framlegg til Vedtekter for Messen Kunst- og kulturhus. Saksutgreiing: Søkjar: På vegne av Stiftinga Messen kunst- og kulturhus under etablering søkjer Kvam herad ved kultursjef Lars Erik Klafstad Hardangerrådet om kr til eigenkapital for kjøp av bygningen Messen i Ålvik. Fakta om Eigedomen: Eigedomen har Gardsnummer 77, bruksnummer 380 i Ålvik. Arkitekt er Nicolai Beer. Byggeår Tomta er på 5 140m². Bygningen har totalt 3 etasjar samt kjellar, og har tidlegare vore brukt som kontorbygg for A/S Bjølvefossen. Bygningen har Bruksareal 1 575m², og er med parkanlegg rekna som verneverdig med sin flotte arkitektur. Eigedomen er godt vedlikehalde utvendig, men innvendig er det behov for oppgradering av alle overflater og tekniske anlegg til dagens krav til standard. Huset er stort, og pr. i dag er det 9 arbeidsrom, 5 hyblar og 2 leilegheiter som kan brukast. I tillegg er det opphaldsrom, prosjekttrom, kjøkken, tekjøkken, kontorplass. Kunstarhuset Messen: Huset Messen har vore Bjølvefossen sitt administrasjonsbygg. Messen sto tom i perioden Kvam herad teikna leigeavtale med Elkem Bjølvefossen i 2008 for bruk av Messen i Ålvik til kunstprosjekt og kulturbasert næring som lekk i Hardangerlokk, og i samarbeid med Ålvik Vekst. Etter at Hardangerlokk vart avslutta vart det arbeidd for ei nyorganisering av kunstnarhuset. I mai 2010 vart det oppretta eit profesjonelt styre for Kunstnarhuset Messen som no er registrert som ei sjølvstendig eining i Brønnøysundregistra. Frå mai 2010 har eit arbeidsutval arbeidd med diverse oppgåver på timebasis. Søknaden fortel om den aktiviteten og drifta som har vore i noverande Kunstarhuset Messen, og dei synergiane dette har gjeve for dei involverte i dette miljøet. Frå oppstart og fram til i dag har 12 regionale kunstnarar arbeidd i huset. Harding Puls disponerer eit arbeidsrom og ein hybel i huset for sine kunstnarar. Harding Puls nyttar også huset som kontorplass til sine styremøte og ulike arrangement. I dag har 7 regionale kunstnarar fast arbeidsplass i Messen. I tillegg har eit kunstnarpar fast bustad i huset. Dei utfører vaktmeistertenester og deltek som vertskap for gjestekunstnarane. Vidare er det lista opp aktuelle samarbeidspartar som kan danna grunnlag for drift og utviklingsarbeid ved huset. Desse er: Kunstnarforumet Harding Puls, regionalt Kunsthuset Kabuso i Øystese Wallcon lydstudio i Ålvik

13 Hardanger kunstskule (nyetablering) Etablering av samarbeid med Kunsthøgskulen i Bergen Prosjektet 2014 Hardangerrådet Internasjonale kontaktar Stiftinga: Stifinga Messen Kunst og Kulturhus skal opprettast med ein bunden stiftingskapital på kroner. Føremålet med Stiftinga skal vera å: a) ivareta eigaroppgåvene til Messen Kunst- og Kulturhus b) drive med utleige til Kunstnarhuset Messen og andre verksemder innanfor kulturbasert næring. Herunder også frivillige lag i Ålvik. c) medverke til positiv utvikling innan kunst- og kulturfeltet for Hardanger og Hordaland. Stiftarane er tilrådd rekruttert frå høvelege kulturverksemder og lokale institusjonar. Det vil vere naturleg å føreslå om det skal vere representasjon i styret frå til dømes Kvam herad, Harding Puls, Hardangerrådet og Hardanger Næringsråd. Prisen for eigedomen er sett til kr Det har ikkje vore forhandla om pris på dette tidspunkt. Ein tek difor utgangspunkt i prisforlangande. Kostnaden har ei bruttoramme på 3.1 mill kr som då også tek inn stiftingskapitalen. Finansieringa er tilrådd slik: Kvam herad kr Hardangerrådet Bjølvefossen Hordaland fylkeskommune Kvam Næringsråd Private gåver/sponsor Låneopptak Totalt kr Vurdering Kunstnarhuset Messen har vore navnet i Hardangerlokk, som del av prosjektet Flytt til Hardanger fase 1, Deretter har drifta vore basert på eige selskap. Messen har bidrege sterkt til å gje regionen spennande image som kunstnarregion. Dette er i tråd med tilrådingane frå Hardangerscenariet Messen har også vist seg å vera ein sentral stad for dei regionale kunstnarane lokalisert midt i regionen. Dersom ein no kan få til ei vidare drift av Messen som eit «Artist in Residence» i Hardanger for både lokale, nasjonale og internasjonale kunstnarar, så vil det forsterka og vidareutvikla Hardanger som ein kreativ region. Det er ein tendens til at der kunstnarar verkar følgjer andre kreative yrke etter. Då eigedomen låg ute for sal kom det ein interessent, som så trekte seg. Det er grunnen til at huset framleis er mogeleg å erverva. Eg har følgt den aktiviteten som har vore i Messen i desse åra med kunstnarar og tilrår at Hardangerrådet deltek i opprettinga av stiftinga, er open for å ha styrerepresentant og yter midlar til kjøp av huset. Andre organisasjonsformer har vore vurderte, men til kulturføremål er stifting vorte ein vanleg modell. Midlane tilrår eg å henta frå Avbøtande Kraftlinemidlar, Hardangerrådet sin del, med kr frå grunnkapitalen og kr frå rentene. Det er klart at ein no byrjar tæra på Kraftlinemidlane, men det er der Hardangerrådet har mogelegheiter for å kunna bidra med så

14 høge summar. Eg oppfatta at Hardangerrådet i møtet signaliserte vilje til å støtta dette prosjektet. Framlegg til vedtak. 1. Hardangerrådet ønskjer å bidra med eit eingongstilskot til ei nyetablert stifting som overtek eigaransvaret for Gardsnr 77 Bruksnr 380 Messen i Ålvik med føremål å sikra drifta av Kunstnarhuset Messen. 2. Hardangerrådet iks gjev Stiftinga Kunstnarhuset Messen tilsagn om tilskot inntil kr til etablering av stiftinga og kjøp av eigedomen. Midlane kan nyttast til stiftingskapital, investering og til utviklingsarbeid, men ikkje til drift av selskapet. 3. Midlane vert løyvde frå avsett konto for Avbøtande Kraftlinemidlar, Hardangerrådet sin del, kr frå grunnkapitalen og kr frå rentene. 4. Dette tilsegnet vert administrert av Kvam herad ved Lars Erik Klafstad og Stiftinga Kunstnarhuset Messen ved styreleiar etter at stiftinga er etablert. 5. Tilskottet kan utbetalast når føresegnene for tilsegn er godkjend av søkjar. 6. Hardangerrådet skal ha tilsendt revidert stifitings- og investeringsrekneskap. 7. Dersom prosjektet ikkje vert fullfinansiert, vil ein be om at revidert budsjett i samsvar med endra budsjettrammer vert lagt fram for Hardangerrådet til vurdering. 8. Hardangerrådet er positiv til å vera representert i styret i stiftinga.

15 Søknad om tilskot til Messen i Ålvik Kvam herad søker på vegne av stiftinga Messen Kunst- og kulturhus om kr i tilskot frå Hardangerrådet til kjøp av Messen. 0

16 1.0 Samandrag Vedtak i Kvam Heradsstyre 15. mai 2012: Om bygget: Reguleringsplan i prosess: Historikk Organisasjonen Kunstnarhuset Messen Kjerneaktivitet Visjonar og mål for Kunstnarhuset Messen Verdiskaping Bakgrunn og organisering Styret for Kunstnarhuset Messen Arbeidsplassar og fasilitetar i Messen Kompetanseutvikling Samarbeidspartar Kunstnarforumet Harding Puls Kunsthuset Kabuso Hardanger Kunstskule Kunsthøgskulen i Bergen Prosjektet 2014, eit kunstformidlingsprosjekt i Hardanger Fabrikkbyen Ålvik Økonomi Internasjonale kontaktar og nettverk Eigarstiftinga Messen Kunst- og kulturhus Vedtekter Stiftingsstyret Grunnkapital Forhandle kjøpesum Frist Økonomi Konklusjon Kunstsatsinga i Hardanger i ein større samanheng Åtgaum Vedlegg Samandrag 1

17 Kvam herad teikna leigeavtale med Elkem Bjølvefossen i 2008 for bruk av Messen i Ålvik til kunstprosjekt og kulturbasert næring som lekk i Hardangerlokk, og i samarbeid med Ålvik Vekst. Etter at Hardangerlokk vart avslutta vart det arbeidd for ei nyorganisering av kunstnarhuset. I mai 2010 vart det oppretta eit profesjonelt styre for Kunstnarhuset Messen som no er registrert som ei sjølvstendig eining i Brønnøysundregistra. Frå mai 2010 har eit arbeidsutval arbeidd med diverse oppgåver på timebasis. Styret for Kunstnarhuset Messen består av: Heidi Jaeger. Styreleiar Toralv Mikkelsen. Styremedlem Ingebjørg Astrup. Styremedlem Els Geelen. Styremedlem og arbeidsutval Ingunn van Etten. Styremedlem og arbeidsutval Kjerneaktiviteten er å utvikle Kunstnarhuset Messen til møteplass for regionale kunstnarar, gjestekunstnarar og studentar ved HAKU (Hardanger kunstskule). Huset skal vere ein base og tene som arbeidsrom for kunstnarar til workshops, seminar, kunstnartreff, kunstnarpresentasjonar, utveksling og kunstnarlege utviklingsprosjekt. Individuell kunstnarisk utvikling av kunstnarar og møte med lokal- samfunnet og regionen er viktige tiltak i programmet. Vesentleg er også nettverksbygging og kunstnarleg kvalitet på høgt nivå nasjonalt og internasjonalt. Eigar av Messen, Bjølvefossen, vart seld til Bluestar våren I denne prosessen vart Messen overført til eigedomsselskapet Bjølvefossen Eigedom AS som er eit dotterselskap av Orkla. Selskapet har til føremål å selje bygget på marknadsvilkår. Kvam herad mottok oppseiing av leigekontrakt 18. mai 2012 med varsel om utflytting innan 1. juli Forsøk på å reforhandle eller forlenge kontrakten har ikkje ført fram. Bygget, teikna av Nicolai Beer, med omkrinsande parkanlegg er vurdert som verneverdig, og er omfatta av føresegner i reguleringsplanen som er under arbeid. Dette saman med mangel på nyetablering av næring med behov for denne type byggmasse i Ålvik syner at Messen er vanskeleg å omsette. Fleire interessentar har vore på banen, og i desember 2011 kom det også inn bod på 3 millionar kroner. Selskapet som fekk tilslaget trakk seg før underteikning av kontrakt. Sidan har det ikkje kome inn fleire bod, men fleire har vist interesse utan å kome opp med ein forretningsplan som tilfredstillar kommersielle interesser. Faren er stor for at bygget vert ståande tomt og til nedfalls om drifta av kunstnarhuset vert lagt ned. Dette vil gjere det ytterlegare vanskeleg for private å overta ansvaret for bygget i framtida. Ordførar i Kvam tok saka opp i FSK under punktet orientering. Han ba om ei tilbakemelding vedrørande Messen i Ålvik. Skal me arbeida for å prøva etablera eit eigarskap for kjøp av bygget? FSK støtta eit slikt engasjement. Administrasjonen har i lengre tid jobba i samarbeid med styret for Kunstnarhuset Messen for å skissere ei løysing som inneber ivaretaking av bygget og kunstnarprosjektet. Ei viktig føremon har vore at Kvam herad ikkje ynskjer å ha dette som eit kommunalt eigd bygg. Ein har difor landa på eit oppsett der det vert oppretta ei uavhengig næringsdrivande stifting som har til føremål å overta eigarskapen, og drive utleige til noverande leigetakarar. Stiftinga vil trenge kapital for å forhandle med Bjølvefossen Eigedom AS for å overta eigedomen. Prisen er sett til kr Denne summen har det ikkje vore forsøkt forhandla om på dette tidspunkt. 2

18 Tida er i ferd med å renne ut når det gjeld moglegheita for å sikre drifta av kunstnarhuset viss prosjektet vert flytta ut og lagt ned 1. juli Eit tilskot på kr frå Kvam herad danner grunnlag for ytterlegare finansiering frå andre kjelder som Hardangerrådet, Norsk Kulturråd, Hordaland fylkeskommune, Kvam Næringsråd, Bjølvefossen, Statkraft og andre private, og eventuelt gjennom låneopptak. Administrasjonen er i dialog med desse partane om ei løysing. Årleg tilskot frå Kvam herad har vore kr til Kunstnarhuset Messen. I tillegg har Hardangerrådet, Hordaland fylkeskommune og andre investert i denne satsinga. Det er eit viktig poeng i saka at desse investeringane får avkastning. 1.1 Vedtak i Kvam Heradsstyre 15. mai 2012: a) Kvam herad ynskjer å bidra til at Kunstnarhuset Messen får halde fram drifta i Ålvik gjennom å bidra med eit eingongstilskot på kr til ei nyetablert stifting som overtek eigaransvaret for Gardsnr 77 Bruksnr 380 Messen i Ålvik med føremål å sikra drifta av Kunstnarhuset Messen. Føresetnader for tilskotet: 1) Stiftinga får fullfinansiert planen slik skissert i saksframstillinga. 2) Stiftinga skal leige ut til organisasjonen Kunstnarhuset Messen på vilkår som er tilpassa driftsbudsjett til denne type verksemd. 3) Stiftinga skal opne for at andre leigetakarar med kulturbasert verksemd, herunder frivillige organisasjonar som i dag er leigetakarar, også kan leige lokale i bygget. 4) Messen vert ivareteken i samsvar med føresegner i reguleringsplanen som er under arbeid. b) Administrasjonen skal arbeida for å få oppretta ei stifting som skal vere uavhengig av, og utan bindingar til, Kvam herad. c) Messen får fritak for eigedomsskatt i 5 år frå overtakingstidspunktet. d) Tilskotet vert finansiert av midlar etter Ålvik Vekst og kompensasjonsmidlar for kraftlineutbygginga. 3

19 2.0 Om bygget: Gardsnummer 77, bruksnummer 380 i Ålvik. Arkitekt er Nicolai Beer. Byggeår Tomta er på m². Bygningen har totalt 3 etasjar samt kjellar, og har tidlegare vore brukt som kontorbygg for A/S Bjølvefossen. Bygningen har Bruksareal m², og er med parkanlegg rekna som verneverdig med sin flotte arkitektur. Eigedomen er godt vedlikehalde utvendig, men innvendig er det behov for oppgradering av alle overflater og tekniske anlegg til dagens krav til standard. Bygget inneheld kjellar BTA/BRA 420/390 m² med lager og kjellerrom, garderobe og toalett. 1.etg. BTA/BRA 420/385 m² inneheld resepsjon, vestibyle og kontor. 2.etg. BTA/BRA 420/395 m² inneheld kontor, kjøken og møterom. 3.etg. BTA/BRA 340/325 m² er utforma som bustadetasje. Loft BTA/BRA 80/80 m² inneheld lager, tørkeloft og mange kott. Takst i 2011 var på Prisantydning april 2012 er på kr Reguleringsplan i prosess: Ny reguleringsplan er under utvikling i Ålvik. Messen ligg inne i planen med føresegner om å ta vare på bygget og miljøet rundt. Det går klart fram av kommentarar frå mellom andre Hordaland fylkeskommune at Ålvik har mange historiske og arkitektoniske kvalitetar som kan vere eit potensiale for framtida. Reguleringsplanen har vore til handsaming i Heradsstyret, men det er komen inn motsegner som lyt handsamast før den får endeleg vedtak/godkjenning. I føresegnene står det: Vern av kulturmiljø: Tiltak som krev saksbehandling etter Plan- og bygningslovens 93 i "Messen" som gjeld fasadeendring, ombygging, tilbygging eller påbygging skal sendast til fylkeskonservatoren i Hordaland til uttale før det kan gjevast løyve. Likeeins gjeld dette for uteareal som har direkte tilknyting til bygningen, så som tilgjenge, oppstillingsplass for bilar tilhøyrande "Messen" og annan synleg infrastruktur som fører til "Messen". Større tre og annan verdifull vegetasjon skal i størst mogleg grad takast vare på. Fjerning av store tre og verdifull vegetasjon av område avsett til park- og sentrumsformål kan gjerast etter ein heilskapleg vurdering av område avsett til park- og sentrumsformål. 2.3 Historikk Messen, tidlegare administrasjonsbygg for Bjølvefossen, sto tomt i ein periode på 5 år fram til Kvam herad teikna leigeavtale om bruk av bygget til drift av Kunstnarhuset Messen. Dette var ein del av prosjektet Hardangerlokk og Flytt Til Hardanger med tilskot frå mellom anna Kommunal- og regionaldept, Hordaland fylkeskommune, Regionalt Næringsfond i Hardanger og Norsk kulturråd. Bjølvefossen tok unna kjellaren til eige bruk for lager til historisk arkiv. Kvam herad betalar ikkje leige, men har ansvar for vedlikehald innvendig. Heradet har høve til og skal stimulere til etablering av næring i lokala. Eigar skal ha prosentar av leigeinntekter til dette føremålet. Kontraktstid var 5 år fram til april

20 Ålvik vekst var part i forhandlingar og utvikling av planar. Dei ga også tilskot til etablering. Under Ålvik Vekst vart det jobba med eit prosjekt kalla Klekkeriet Messen som hadde som mål å etablere kreativ næring som kunne spele opp mot med kunstnarverksemda. Då Ålvik Vekst vart lagt ned stoppa arbeidet med å etablere anna kreativ næring i bygget. Det er eit reelt potensiale i å få etablert denne type verksemd i framtida. Kunstnarhuset Messen danna eige styre og har overteke drifta av kunstnarhuset frå Kvam herad. Leigeavtale mellom Kvam herad og Kunstnarhuset er under arbeid, men har stoppa opp då kontrakta mellom heradet og Bjølvefossen Eigedom vart sagt opp. Bygget vart skilt ut og overført til Bjølvefossen Eigedom AS før fabrikken vart kjøpt opp av Bluestar. Dei ynskjer nå å selje bygget. Eigedomen er nå lagt ut for sal gjennom advokatfirmaet Kvåle og Skeie. Kontrakta mellom Bjølvefossen Eigedom og Kvam herad er sagt opp, og utflytting må skje innan Ålvik Kvinne- og familielag leigar lokale av Kvam herad til drift av arbeidsstova i huset. Harding Puls disponerar eitt arbeidsrom og ein hybel til eigne kunstnarar og prosjekt. Prosjektet Hardanger 2014 er tiltenkt kontor i huset. Foreninga Torget i Ålvik vurderte å utvikle Messen med tanke på leigebustader og næring. Ålvik Vekst ga tilskot til utgreiing av kostnader ved ein slik etablering. Målet var å få overta bygget mot ein symbolsk sum. Prosjektet vart lagt på is. Ombygging av Messen til bustad og anna næring vil medføre store kostnader med tanke på universell utforming og brannsikringstiltak. Kunstnarhuset er ein del av utviklingsarbeidet i Kvam og Hardanger, og er ein av fleire viktige aktørar som spelar opp mot etableringa av Hardanger Kunstskule kunstnarar, sjølvstendig næringsdrivande, frå regionen har fast tilhald i huset. I tillegg er det eit kunstnarpar som fungerar som vertsskap og som bur i huset. Kunstnarhuset Messen er drive på tilskotsmidlar, og er berre mogleg å drive med låg kostnad. Ideen er å etablere eit miljø i huset som kan bli attraktivt med tanke på næringsetablering, dvs kreative næringar som design og reklame. Verksemda vert marknadsført gjennom eigne kanalar ut til kunstnarar over heile verda. Kunstnarhuset samarbeidar med mellom andre Hordaland fylkeskommune, Kabuso, Harding Puls, Hardanger kunstskule og andre liknande institusjonar i inn- og utland. 5

INNKALLING TIL MØTE I REGIONALT NÆRINGSFOND HARDANGER

INNKALLING TIL MØTE I REGIONALT NÆRINGSFOND HARDANGER INNKALLING TIL MØTE I REGIONALT NÆRINGSFOND HARDANGER TIL STYREMEDLEMMENE I RNH Dato: Torsdag 08.11.2012 Stad: Kommunehuset i Eidfjord Tid: Kl.09.30 Agenda: Klokka 09.30 Møte i Regionalt Næringsfond Hardanger

Detaljer

RÅDSMEDLEMMENE OG LEIAR I RÅDMANNSFORUM INNKALLING TIL RÅDSMØTE

RÅDSMEDLEMMENE OG LEIAR I RÅDMANNSFORUM INNKALLING TIL RÅDSMØTE Hardangerrådet RÅDSMEDLEMMENE OG LEIAR I RÅDMANNSFORUM INNKALLING TIL RÅDSMØTE Dato: Torsdag 07.11.2013 Klokka 13.30-15.00 Stad: Kommunehuset i Jondal Møteplanen i Hardangerrådet IKS godkjent 14.09.2012

Detaljer

Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre 19.05.2014 ASTE

Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre 19.05.2014 ASTE Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre 19.05.2014 ASTE Avgjerd av: Saksh.: Arild McClellan Steine Arkiv: N-252 Objekt: Arkivsaknr 14/293-6 Søknad

Detaljer

Forstudie av reiseliv som fokusert satsing. Analyse av Ålvik

Forstudie av reiseliv som fokusert satsing. Analyse av Ålvik Forstudie av reiseliv som fokusert satsing Analyse av Ålvik Føreord Kaizen AS har på oppdrag frå Ålvik Vekst KF utarbeida denne forstudien. Ålvik har opplevd ei kraftig nedbemanning ved hjørnesteinsbedrifta

Detaljer

1. MÅLOPPNÅING. 2 1.1 Tabellar folketalsvekst og nettoflytting 2. 1.2 Tilbakemelding på prosjektet frå Hardangerkommunane 4

1. MÅLOPPNÅING. 2 1.1 Tabellar folketalsvekst og nettoflytting 2. 1.2 Tilbakemelding på prosjektet frå Hardangerkommunane 4 INNHALD 1. MÅLOPPNÅING. 2 1.1 Tabellar folketalsvekst og nettoflytting 2 1.2 Tilbakemelding på prosjektet frå Hardangerkommunane 4 2. AVSLUTNING AV PROSJEKTET..6 3. PROSJEKTORGANISERING...7 4. VIKTIGE

Detaljer

Innkalling av Kraftfondsstyret

Innkalling av Kraftfondsstyret Masfjorden kommune Innkalling av Kraftfondsstyret Møtedato: 21.04.2015 Møtestad: Møtetid: 16:00 Eventuelle forfall må meldast til Maud Sleire Holmaas per tlf. 56166216, sms til 91572395 eller per epost

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0144/03 03/03309 MØTEPLAN 2004 FOR FORMANNSKAP OG KOMMUNESTYRE

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0144/03 03/03309 MØTEPLAN 2004 FOR FORMANNSKAP OG KOMMUNESTYRE OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 11.11.2003 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0144/03 03/03309 MØTEPLAN 2004 FOR FORMANNSKAP

Detaljer

Hardangerbadet. Prosjektomtale. 14. februar 2014. eit stort nytt bade-, helse-, trenings- og velværesenter i Kvam

Hardangerbadet. Prosjektomtale. 14. februar 2014. eit stort nytt bade-, helse-, trenings- og velværesenter i Kvam Hardangerbadet eit stort nytt bade-, helse-, trenings- og velværesenter i Kvam Prosjektomtale 14. februar 2014 1 Hardangerbadet (HB) - eit stort nytt bade-, helse-, trenings- og velværesenter er under

Detaljer

Hardangerlokk Programplan 2008-2010

Hardangerlokk Programplan 2008-2010 Hardangerlokk Programplan 2008-2010 Innhald Programplan Hardangerlokk 1.0 MÅL OG RAMMER... 2 1.2 Bakgrunn... 2 1.3 Hardangerlokk-programmet definisjon:... 3 1.4 Prosjektmål/visjon... 3 1.5 Hovudmål og

Detaljer

RÅDSMEDLEMMENE OG LEIAR I RÅDMANNSFORUM INNKALLING TIL RÅDSMØTE

RÅDSMEDLEMMENE OG LEIAR I RÅDMANNSFORUM INNKALLING TIL RÅDSMØTE Hardangerrådet iks RÅDSMEDLEMMENE OG LEIAR I RÅDMANNSFORUM INNKALLING TIL RÅDSMØTE Dato: Torsdag 07.05.2015 Klokka 09.15 15.00 Stad: Hardangerakademiet i Jondal Møteplanen i Hardangerrådet iks godkjent

Detaljer

Møtebok for Formannskapet i Radøy

Møtebok for Formannskapet i Radøy Radøy kommune Møtedato: 16.04.2015 Møtested: Alver hotell Møtetid: 09:00 Møtebok for Formannskapet i Radøy Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Ordførar Ann Christin Hoen AP Varaordførar Frode Hervik

Detaljer

Regionalt strategidokument for bustad i Hardanger 2013

Regionalt strategidokument for bustad i Hardanger 2013 Regionalt strategidokument for bustad i Hardanger 2013 Draum Fagert Arkitekt Erlend A. Bolstad Ein ny start Innholdsfortegnelse 1. INNLEIING... 2 2. FORMELL STATUS FOR STRATEGIDOKUMENTET... 3 2. 2 Saksgang/handsaming

Detaljer

KULTURBASERT ENTREPRENØRSKAP. Sluttrapport. For, av og med ungdomen! Figur 1 Foto: Ingeborg Hauge Vindedal

KULTURBASERT ENTREPRENØRSKAP. Sluttrapport. For, av og med ungdomen! Figur 1 Foto: Ingeborg Hauge Vindedal KULTURBASERT ENTREPRENØRSKAP Sluttrapport For, av og med ungdomen! Figur 1 Foto: Ingeborg Hauge Vindedal Denne rapporten er ein ferdigrapport for prosjekt kulturbasert entreprenørskap for, av og med ungdomen.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0087/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR MAI 2005 716

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0087/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR MAI 2005 716 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Bjørnefjorden Gjestetun Møtedato: 21.06.2005 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0087/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT

Detaljer

PLAN FOR BRUK AV KOMPENSASJONSMIDLAR

PLAN FOR BRUK AV KOMPENSASJONSMIDLAR 2012 PLAN FOR BRUK AV KOMPENSASJONSMIDLAR Foto: Umoe Schat Harding Bømlo Etne Jondal Kvam Kvinnherad Modalen Tysnes Forord Styringsgruppa for bruk av kompensasjonsmidlar i Hordaland har i samarbeid med

Detaljer

Framtidig drift ved Gamle Bjølvo kraftverk, Ålvik

Framtidig drift ved Gamle Bjølvo kraftverk, Ålvik Forprosjekt Framtidig drift ved Gamle Bjølvo kraftverk, Ålvik Dreis AS, www.dreis.no 1 INNHALD FORORD 3 1 BAKGRUNN... 4 1.1 Bakgrunn 1.2 Mål 1.3 Delmål 1.4 Rammer 1.5 Omfang og avgrensing 1.6 Organisering

Detaljer

Evaluering av kompensasjonsordninga. April 2009

Evaluering av kompensasjonsordninga. April 2009 Evaluering av kompensasjonsordninga for auka arbeidsgjevaravgift i Hordaland April 2009 INNHALD SAMANDRAG... 3 KAPITTEL 1 INNLEIING... 10 KAPITTEL 2 METODE... 12 2.1 Intervju... 12 2.2 Spørjeundersøkingar...

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 166/06 06/127 REKNESKAPSRAPPORT PR SEPTEMBER 2006 2399

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 166/06 06/127 REKNESKAPSRAPPORT PR SEPTEMBER 2006 2399 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Rådhuset, formannskapsalen Møtedato: 31.10.2006 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Møtet tek til med eit fellesmøte kl. 09.00 med Os Sokneråd. SAKLISTE

Detaljer

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Side 1 av 11 Saksframlegg Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Sogn jord- og hagebruksskule Fylkesrådmannen rår hovudutvalet for opplæring til å gje slik tilråding:

Detaljer

Årsmøtesaker. Samarbeidsrådet for Sunnhordland Postboks 444, 5403 Stord Tlf 53456790

Årsmøtesaker. Samarbeidsrådet for Sunnhordland Postboks 444, 5403 Stord Tlf 53456790 2013 Årsmøtesaker Samarbeidsrådet for Sunnhordland Postboks 444, 5403 Stord Tlf 53456790 firmapost@samarbeidsraadet-sunnhordland.no www.samarbeidsraadet-sunnhordland.no Innhaldsliste STYRET SI ÅRBERETNING

Detaljer

Budsjett 2009 / Økonomiplan 2009-2012

Budsjett 2009 / Økonomiplan 2009-2012 Kvam herad sjett 2009 / Økonomiplan 2009-2012 www.kvam.no Side 2 av 58 FORORD Økonomien i Kvam er god, men pressa. Dei siste åra er det sett i verk store investeringar og fleire er undervegs. Om nokre

Detaljer

Kvam herad Årsmelding 2003. Kvam herad. Årsmelding 2003. Side 1 av 132

Kvam herad Årsmelding 2003. Kvam herad. Årsmelding 2003. Side 1 av 132 Kvam herad Årsmelding 2003 Side 1 av 132 1 VEDTAK...5 2 KOMMENTARAR, OPPSUMMERING OG FORSLAG TIL DISPONERING AV RESULTAT...6 2.1 RÅDMANNEN SINE KOMMENTARAR...6 2.1.1 Eksterne rammevilkår...6 2.1.2 Interne

Detaljer

Regional plan for museum 2011-2015 Musea i samfunnet

Regional plan for museum 2011-2015 Musea i samfunnet Regional plan for museum 2011-2015 Musea i samfunnet Høyringsutkast Agnes Mowinckels gt 5 Postboks 7900 N-5020 BERGEN tlf: 55 23 90 00 www.hordaland.no 2011 Musea i samfunnet Regional plan for museum

Detaljer

Prosjektansvarleg FØREORD

Prosjektansvarleg FØREORD FØREORD Forprosjektet Berekraftig utvikling i lokalsamfunna på Folgefonnhalvøya er gjennomført med både utviding og forlenging av arbeidet frå opphaveleg plan. Eit forprosjekt er likevel eit mellomstadium

Detaljer

Styret og administrasjonen har arbeidd ut frå Handlingsplanen for 2012 og Strategisk plan for 2010-2013.

Styret og administrasjonen har arbeidd ut frå Handlingsplanen for 2012 og Strategisk plan for 2010-2013. Årsmøtesaker 2013 Samarbeidsrådet for Sunnhordland IKS Postboks 444 5403 Stord Tlf 53456790 Epost: firmapost@samarbeidsraadetsunnhordland.no www.samarbeidsraadet-sunnhordland.no 1 Innhaldsliste: Styret

Detaljer

MØTEBOK. Framlegg til tilråding: Kommunestyret tek avkastningsrapport for september 2008 frå Grieg Investor AS som melding.

MØTEBOK. Framlegg til tilråding: Kommunestyret tek avkastningsrapport for september 2008 frå Grieg Investor AS som melding. Sak 108/08 MØTEBOK PORTEFØLJESTATUS PR SEPTEMBER 2008 Saksbehandlar: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 255 Arkivsaksnr.: 08/440 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 17/08 Os Formannskap PS 26.02.2008 25/08 Os Formannskap

Detaljer

Innkalling til møte i Opplærings- og helseutvalet

Innkalling til møte i Opplærings- og helseutvalet Opplærings- og helseutvalet Til medlemene i Opplærings- og helseutvalet Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 1. november 2012 201112128-9/015/OYDRYD Innkalling til møte i Opplærings-

Detaljer

Innovasjon og entreprenørskap i Sogn og Fjordane

Innovasjon og entreprenørskap i Sogn og Fjordane Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF-notat 6/2003 Innovasjon og entreprenørskap i Sogn og Fjordane -virkemiddel og analyse av to etableringar Thor André

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon 700 58 700.

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon 700 58 700. VOLDA KOMMUNE Utvalg: Formannskapet Møtestad: Møterom A, Volda rådhus Dato: 30.01.2014 Tid: 12:30 MØTEINNKALLING Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan bli

Detaljer