RÅDSMEDLEMMENE OG LEIAR I RÅDMANNSFORUM INNKALLING TIL RÅDSMØTE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RÅDSMEDLEMMENE OG LEIAR I RÅDMANNSFORUM INNKALLING TIL RÅDSMØTE"

Transkript

1 Hardangerrådet RÅDSMEDLEMMENE OG LEIAR I RÅDMANNSFORUM INNKALLING TIL RÅDSMØTE Dato: Torsdag Tid: Stad: Heradshuset i Kinsarvik Møteplanen i Hardangerrådet IKS godkjent , gjeld som møteinnkalling. Agenda: Klokka Hardangerrådsmøte sakshandsaming Klokka Lunsj Klokka Besøk på Statens Kartverk og nye lokale Hardangerrådet. Klokka Presentasjon av Hardangerfjordforskrifta ved Hans Inge Algerøy -FHL Klokka Presentasjon av Tilbakeføringsgarantien ved Asle Tonstad KIF (Rådmannsforum deltek?) Klokka Regional Læreplan Presentasjon ved HiB (Rådmannsforum deltek) (Leiar og sekretær for Kometanseregionen deltek?) Klokka møteslutt (Ferje Kvanndal 15.40) Møte i Rådmannsforum Rådmannsforum avsluttar Tone Klokka Styringsgruppemøte i Flytt til Hardanger. Sakliste vert sendt frå Prosjektleiar.. Klokka Lunsj Klokka Slutt (Ferje til Kvanndal 13.35) Til sakshandsaming i Regionrådet: HR-sak 31/12 Meldingar (utdelt på møtet) HR-sak 32/12 Folgefonna Sommarskisenter søkjer støtte frå Kraftlinemidlane. HR-sak 33/12 Stiftinga Messen kunst- og kulturhus under skiping søkjer medetablering og søkjer støtte til prosjekt frå Hardangerrådet. HR-sak 34/12 Søknad om støtte til Nærings og utdanningsmessa for Hardanger HR-sak 35/12 Regional Transportplan Hordaland Uttale frå Hardangerrådet HR-sak 36/12 Slowfjord Forprosjekt for arbeidet med Slowfood Hardanger HR-sak 37/12 Orienterings- og drøftingssaker Hardanger Landbruk Hardangerhagen distribuerte næringshage i Hardanger. Hardangerkonferansen 2012 løypemelding Hardinglaget i Oslo 100 år i 2014 spørsmål om deltaking Endra dato for Rådsmøtet i september? Mogelege andre saker melde til eller i møtet. Kinsarvik Forfall må meldast Hardangerrådet v/trude Rinaldo tlf Varamedlemmene møter etter særskild innkalling. Ingebjørg Winjum/s Rådsordførar/s Leiv Vambheim Dagleg leiar

2 Folgefonna Sommarskisenter søkjer støtte frå Kraftlinemidlane. Møtedato Saksansvarleg Leiv Vambheim HR-sak 32/12 Saksvedlegg: Folgefonna Sommarskisenter søkjer støtte frå Kraftlinemidlane. Søknad frå Klakje AS Saksutgreiing: Hardangerrådet har motteke 3 søknader med tittelen «ME SATSAR PÅ FONNA»: 1. Frå Klakje AS til Kraftlinemidlane om kr 2012 og kr i 2013 til prosjekt «Visit Fonna» for Folgefonna Sommarskisenter fase 1 til konseptualisering og utvikling av aktivitetsområde for ungdom. 2. Frå Klakje as til Regonalt Næringsfond om kr som omdisponering av tidlegar løyvde midlar til veksemda men som ikkje vart realisert etter planen. Midlane skal gå til same tiltak som i overståande i likelydande søknad. 3. Frå Ski heile året til Hardangerrådet om kr i 2012 og kr i Midlane skal gå til same tiltak som i overståande i likelydande søknad. I søknadane går det fram at både Klakje AS og Ski heile året no saman satsar på utbygging av Folgefonna sommarskisenter. Det legg opp til 3 fasar og slik eg tolkar det, så er det Fase 1: 1. Investering i nytt driftsanlegg og driftsmidlar. 2. Konseptualisering og utvikling av aktivitetsområde for ungdom, idrett og aktivitet på snøen. 3. Prosjektering av nytt velkomstsenter og konsept knytt til dette. Dei ynskjer i denne søknaden å be om stønad til konseptualisering og utvikling av aktivitetsområde for ungdom, idrett og aktivitet på snøen. Fase 2 vil omhandla byggjing av nybygg og velkomstsenter, medan fase 3 vil gå endå lenger i å skapa aktivitetar på Folgefonna. Dette er avhengig av kva som skjer i fase 1 og 2, så konkrete planar ikkje er lagt enno. Reint konkret er det eit ambisjonsnivå å utvikle sterke synergiar mellom fleire fagmiljø. Budsjett og finansieringsplan for alle tre søknadane er likelydande slik eg forstår det: Budsjett 2012 Finansieringsplan 2012 Art: NOK Kjelde: NOK Prosjektering Spetalen/Hvammen Aktivitetsområde Hordaland Fylkeskommune Innovasjon Norge Regionalt næringsfond Kompensasjonsmidlar for master Jondal kommune Ski Heile Året Lokalt næringsliv SUM SUM

3 Budsjett 2013 Finansieringsplan 2013 Art: NOK Kjelde: NOK Prosjektering Hordaland Fylkeskommune Aktivitetsområde Innovasjon Norge Hardangerrådet Lokalt næringsliv Jondal kommune Ski Heile Året SUM SUM Vurdering: Etter at Folgefonna Sommarskisenter måtte innstilla har det vore jobba aktivt for å få til eit nytt konsept som kan aktiviteten vidare. Det nye konseptet for Folgefonna Sommarskisenter er tufta på privat finansiering frå Spetalen/Hvammen, Hordaland Fylkskommune, Innovasjon Norge, Hardangerrådet/Kraftlinemidlar/Regionalt Næringsfond og lokale midlar. Sommarskisenteret i Jondal er eit svært viktig og spennande bidrag til Hardanger som attraktiv sommardestinasjon. Det gjev regionen image som «kul» hos eit stadig aukande sportsegment og bidreg til spennade opplevingar i Hardanger. Det generer også merksemd og skaper aktivitet. For både Jondal kommune og for Hardanger som region er drift av Folgefonna Sommarskisenter eit stort gode. Slik eg oppfattar søknadane så gjeld dei same prosjekt og har same føremål. Tilsaman vert det søkt om kr frå Hardangerrådet i 2012 og 2013 fordelt på kr i 2012 og kr i 2013 av totalt kr. I Hardangerrådet sin portefølgje er det to finansieringskjelder til dette prosjektet: Regionalt Næringsfond Hardanger og Kraftlinemidlane. Næringsfondsmidlane kan ikkje gå til investering eller driftstilskot og Kraflinemidlane skal brukast til eigne tiltak og ikkje til driftsstøttetiltak. Det betyr at Kraftlinemidlane kan brukast til investeringar. Ut frå dette skil eg dei 3 søknadane slik: Søknad 2 og 3 vert handsama av Regionalt Næringsfond. Søknad 1 vert handsama av Kraftlinemidlane slik omsøkt. Klakje AS søkjer altså Kraftlinemidlane om kr 2012 og kr i 2013 til prosjekt «Visit Fonna» for Folgefonna Sommarskisenter fase 1 til konseptualisering og utvikling av aktivitetsområde for ungdom. Dette oppfattar eg både som utviklingsarbeid for å få fram spennande og realistiske konsept for det nye selskapet og direkte investering i aktivitetsområde. Dette er i samsvar med Handlingsreglen for Kraftlinemidlar. Men av omsyn til den avgrensa summen på 4 mill kr og drøftinga på sist Hardangerrådsmøte så tilrår eg å gje brutto tilskot på kr som Kraftlinemidlane sitt bidrag. Altså avvisa tildeling for Framlegg til vedtak: 1. Hardangerrådet iks gjev Klakje AS tilsagn om tilskot inntil kr til Konseptualisering og utvikling av aktivitetar for ungdom. Midlane kan nyttast til investering og til utviklingsarbeid, men ikkje til drift av selskapet. 2. Midlane vert løyvde frå avsett konto for Avbøtande Kraftlinemidlar, Hardangerrådet sin del. 3. Dette tilsegnet vert administrert av Klakje As ved styreleiar Lars Tveit % av tilskottet kan utbetalast når føresegnene for tilsegn er godkjend av søkjar. 5. Ved sluttutbetaling skal revidert prosjektrekneskap og sluttrapport for fase 1 ligga føre. 6. Dersom prosjektet ikkje vert fullfinansiert, vil ein be om at revidert budsjett i samsvar med endra budsjettrammer vert lagt fram før prosjektstart.

4 7. Tilsegn fell bort om det ikkje er kravd utbetalt eitt år etter tilsegnsdato. 8. Hardangerrådet iks ber om skriftleg tilbakemelding om aksept av vedtekt seinast ein månad etter motteke tilsegn med stadfesting av tilfredsstillande, oppnådd finansiering. 9. Tildelte midlar kan krevjast tilbakebetalt dersom dei ikkje er nytta etter føresetnadene i søknaden. Hardangerrådet iks vil ta endeleg avgjerd i slike saker og avgjera kan ikkje ankast.

5 SØKNAD TIL KOMPENSASJONSMIDLAR FOR HARDANGERMASTER FOLGEFONNA SOMMARSKISENTER, FASE 1. ME SATSAR PÅ FONNA!

6 Nøkkelinformasjon om søknaden: Søkjar: Klakje AS Søkjesum: kr Kontaktinformasjon: Lars Tveit Tlf: E-post: Innleiing. Prosjekt VisitFonna: Folgefonna Sommarskisenter ligg på nordsida av Folgefonna, om lag 1200m.o.h. i Jondal kommune. Fonna har eit av Noregs lengste breskitrekk, 1100 meter langt, og med ein høgdeforskjell på 250 meter. Det er asfaltert bilveg heilt fram med god parkeringsplass. Utleige av ski, snowboard og kjelkar.området har stort potensiale for snøbrett og frikøyrarar som kan nytta skipark, alpinistar har moglegheit for treningstrassear og freestyle kan få tilrettelagt for freestyle arena. Terrenget høver også fint for turskigåing og kan tilretteleggast for treningstrassear for langrennsutøvere. Skisenteret ligg 19km frå Jondal sentrum, og det går buss både opp og ned i sommarsesongen. Folgefonna Sommarskisenter har i fleire år gjeve skituristar gode opplevingar og eit tilbod i verdsklasse. Blant anna har skisenteret på eigen kostnad utvikla konsept for ein av nordeuropas beste parkar for snøbrettkøyring. Skisenteret har spesialisert seg på å laga idrettsarena for alpinistar, freestyle, telemark, jibbing, slopestyling og BigJump, Dette gjer at mange tusen lovande idrettsutøvere frå inn- og utland kan nytta flotte treningsforhold på sommaren og legg vedifullt treningsgrunnlag for komande sesong. Dette er ikkje tilbod som skisenter i Noreg tilbyr på dette grunnlaget og er ikkje del av normal drift av eit skisenter på denne storleiken. Men idretten i Noreg må ha ein treningsarena og dette er difor å rekna som reindyrka idrettsanlegg for desse idrettane. Difor vert dette no ei satsing innanfor Ski Heile Året med prosjektet VisitFonna der utvikling av desse konsepta skal realiserast. Det er registrert domene VisitFonna.no. For å få ei berekraftig utvikling for Folgefonna må det utviklast nye aktivitetar og tilbod for dei mange tusen som besøkjer Folgefonna. Dette må og leggja grunnlaget for å lokka eit breiare lag av turistar opp til breen, og som kan vera med å stabilisera framtida til aktivitet på Folgefonna. For meg er Folgefonna den viktigaste plassen i heile verda for at eg skal klara å koma meg til OL i 2014 i storslalåm. Det er også den destinasjonen eg er mest på i løpet av eit år. Sommaren på Folgefonna er ubeskriveleg Jon Olsson Landslagskøyrar for Sverige i storslalåm og freestyle.

7 Gjennom den store utviklinga i samferdsle som føregår i Hardanger og Voss i desse dagar, vert Sommarskisenteret å rekna for eit svært interessant regionalt reiselivskonsept. Det nye Sommarskisenteret vil samarbeide aktivt både regionalt gjennom Reisemål Hardangerfjord og Ski Heile Året, samt nasjonalt og internasjonalt med blant anna WHAT! Summercamp og SkiFjordNorge. Folgefonna Sommarskisenter prosjektfase 1 Folgefonna er inne i ei spanande tid, der store investorar er interesserte i å satsa på ny drift av sommarskisenteret og har visjonar om utvikling av Folgefonna til et mykje breiare destinasjonsanlegg. Øystein Stray Spetalen og Gunnar Hvammen er samde med det noverande eigarselskapet Klakje om å gå inn i skisenteret med ny eigenkapital og nytt engasjement i framtida til Folgefonna. Planane om utvikling i lag med investorane er delte opp i tre fasar, og det er fase 1 me i denne søknaden søkjer midlar til. Dei tre fasane er organiserte som tre avdelte prosjekt. Fase 1: Prosjektering av nybygg og investering i aktivitetsproduksjon. For å skapa stabile, forutsigbare sesongar, vil investeringane i fase 1 dekkje tre fråskilte satsingar. 1. Konseptualisering og utvikling av aktivitetsområde for ungdom, idrett og aktivitet på snøen. 2. Prosjektering av nytt velkomstsenter og konsept knytt til dette. Me ynskjer i denne søknaden å be om stønad til konseptualisering og utvikling av aktivitetsområde for ungdom, idrett og aktivitet på snøen. På Folgefonna Sommarskisenter er dei fleste besøkjande dei siste sesongane parkbrukarar. Dei kjem til skisenteret for å stå på ski eller brett i det som vert rekna som ein av Nordeuropas aller beste parkar. Dette er born, ungdom og unge vaksne frå Träningsmöjligheterna för ski uppe på Fonna, vårt vattenhopp nere på Byrkjeland, fotbollplanen, beachvolleybollbanan, skateboardrampen och alla andra aktiviteter nere i Jondal gör det till ett oslagbart ställe för ung aktiv ungdom. David Kantermo, trenar for Noregs kulekøyringslandslag, og startar av WHAT! Summercamp for ungdom. heile verda, som kjem til Fonna både gjennom skicampane i Jondal og på eige hand. Det vert sett opp instruktørtimar, andre aktivitetstilbod og busstilbod til borna, for å gje dei eit breitt, kvalitetsmessig og innhaldsrikt opphald på Folgefonna. Både amatørar og verdskjende aktørar kjem att sesong etter sesong for å køyra i parken på fonna, og ein skal berre gjera eit lite Folgefonna-søk på youtube for å sjå noko av aktiviteten der oppe. For å laga ein slik park kravst det fagfolk, og Folgefonna Sommarskisenter leiger inn dei beste av dei beste for å oppretthalda kvaliteten på arbeidet. Desse ser de i sving på biletet over. Det kostar om lag kr ,- kvart år å byggja parken, utanom driftskostnader.

8 For å driva skisenter på sommarstid, og i tillegg ha ein stabil, og langvarig sesong, så må ein rekna med å flytta snø. Når ein i tillegg driv skisenter på bevegeleg grunn, så vert hindring av snøsmelting ein stor jobb heile året gjennom. Bresmelting er eit stort problem verda over, og det viser seg at det å flytte snø over brekanten og samla snø ved brekanten er viktige faktorar for å bremsa smeltinga. Alle tradisjonelle alpinanlegg ligg på fast mark og fjell. Folgefonna er ein isbre med store mengder naturleg snø som grunnlag for aktivitet. Dette skiller aktivitetane særskilt sterkt frå alle vinteranlegg. Til dømes vart det frå november 2010 til opninga i mai 2011 brukt800 maskintimar (a kr 1500,-) på å flytta m3 snø ned til starten av skibakken. Dette fordi det då var stor smelting på breen i I år er smeltinga merkbart mindre, og det låg framleis snø nedst i trekket etter sesongslutt. Dette viser at det store arbeidet som vart lagt ned i snøflyttinga har effekt i å verna isbreen frå smelting Dette arbeidet sikrar at bakken, som då eigentleg er ein isbre kombinert med snø, vert vedlikehaldt og halde oppe Jag har tagit chansen att åka till fonna för egen åkning/träning i de sista 5-6 åren. Det är den bästa skidåkningen i Norge på sommaren. Henrik Windstedth, verdsmeister i frikøyring. på eit forsvarleg nivå for å kunne drive dei sportslege aktivitetane Folgefonna kan tilby. Slikt arbeid må haldast ved like kvart år, og ein reknar ein oppstartskost ved opning av skisenteret på om lag kr Gjennomsnittleg køyrer om lag bilar opp til Folgefonna Sommarskisenter kvar sesong, og berre ein brøkdel av desse er skituristar. På ei veldig god helg er det om lag 1200 personar som nyttar heisen på skisenteret. Dei andre som reiser opp er interesserte i å sjå ein isbre, i å oppleva høgfjellet og i å finna eit reisemål på linje med Juvass eller Voss Resort. Alle desse gruppene har alt for få organiserte tilbod når dei kjem opp til breen. Potensialet er enormt og uutnytta, men kan møtast om ein klarar å utvikla eit reisemålskonsept ved brekanten med tilbod for dei aller fleste, om dei anten ynskjer seg ski, brett, kjelke, kafé, restaurant, besøkssenter, overnatting, shopping eller andre aktivitetar. I den nye satsinga på Folgefonna ynskjer investorane å starta prosjektering av eit velkomstsenter ved skisenteret. Dette skal realiserast gjennom eit nybygg med moderne fasilitetar til eit meir heilskapleg konsept med både mogelegheiter for bresenter i samarbeid med forskningsmiljø, butikk, restaurant, aktivitetssenter og visningssenter/infosenter for Folgefonna Nasjonalpark. Det skal også utgreiast for mogelegheiter for overnattingsturisme og fleire andre tilbod for den generelle turisten. Målgruppene for eit slikt velkomstsenter er mange, og her nemner me nokre av dei. 1. Bilturistar frå heile Europa. Turistar med interesse for isbrear og naturlege reisemål finst i alle aldersgrupper og nasjonalitetar, og statistikk frå bompunktet på vegen opp viser at desse er godt representerte allereie. 2. Cruiseturistar. Både Odda og Rosendal cruiseports ligg innanfor grei ekskursjonsavstand frå Folgefonna Sommarskisenter når Jondalstunnelen opnar (September 2012). Rosendal Cruiseport er allereie ein samarbeidspartnar for Jondal kommune, og ytrar ynskje om å laga pakkeløysingar for deira cruiseturistar med

9 Folgefonna Sommarskisenter som mål (Ref: Karen Løvfall Våge, turistsjef i Kvinnherad kommune). 3. Skiorganisasjonar, landslag og idrettslag. Desse har eit godt tilbod på Folgefonna i dag, og vil få nye opplevingar inn i opphaldet sitt. Kvart år brukar FSS kr på å preparera eigne løyper til dei laga/organisasjonane som treng det for trening. 4. Innbyggjarar i Hardanger og omegn. Å byggja eit velkomstsenter eit bulysttiltak for regionen. Dette meiner me vil byggja stoltheit og tilhøyre for hardingane spesielt og vestlendingane generelt, og me vil arbeida for at det kan verta eit fyrtårn som heile vestlandet vil bruka for å visa fram regionen sin. 5. Bussreiser. Slik det er i dag, har ikkje kafeen kapasitet til å ta imot bussturistar, men med ein ny restaurant vil denne mogelegheita opna seg, og ein kan ta imot større grupper. Synergieffektar for dei rundt oss: Ein auke i tilreisande til Jondal kommune, vil sjølvsagt ha stor effekt på regionalt næringsliv. Det som mogelegvis vil ha like stor effekt på overnattingsbedriftene og opplevingsprodusentane er å få utvida sesongen, og gjera sesongtidene meir stabile. Mykje av reiselivet lokalt er deltidsreiseliv, med reiseliv som attåtnæring til, spesielt, landbruket. Så lenge turistsesongen vert bestemt av åpningstida til skisenteret, så er det svært vanskeleg for reiselivet i Jondal og omegn å utvikla eit større tilbod enn det som finst i dag. Utbyggjing av overnattingstilbod og oppstart av aktivitetstilbod har vore nesten ikkje-eksisterande dei siste åra, men med ei stabilisering og utviding av tilbodet på breen, vil og ei utviding av tilbodet generelt i regionen kunne setja i gang. Reisemål Hardanger Fjord AS ser på tilboda rundt og på Folgefonna som ei av Hardanger sine sterke sider som reisemål. RHF vonar at arbeidet med vidareutvikling av tilbodet ved sommarskisenteret kan gå vidare og at den unike nærleiken mellom fonn og fjord vert utnytta og gjev grobunn for vidare vekst, trivsel, arbeidsplassar og busetjing i Jondal. Hans Jørgen Andersen, reiselivsdirektør ved Reisemål Hardanger Fjord AS. Folgefonna Sommarskisenter er eitt av tre sommarskisenter i Noreg, og har såleis stor marknadsføringsverdi for regionen vår. Det er eit absolutt mål at den nye satsinga på Folgefonna skal verta eit fyrtårn i Hardanger som skal gje unike opplevingar for dei besøkjande og vide synergiar for heile Hardanger regionen. Hardanger er kjent for spektakulær natur, og eit breitt tilbod ved Folgefonna vil vera eit trekkplaster for alle kommunane i regionen. Hardangerrådet har fokus på naturopplevingar i sine reiselivssatsingar, og har såleis signalisert kor viktig det er med eit reisemål i tilknyting til bre- og skiaktivitet, også på sommarstid. Ski Heile Året-prosjektet, som er ei storsatsing på aktivitetspromotering og bulyst-tiltak, er avhengig av aktivitet og eit godt tilbod på Folgefonna Sommarskisenter for å heidra namnet sitt. Det er klart at jo betre dei fire Me er svært interesserte i skisenteret på Folgefonna, og særleg dersom aktivitetane vil få breidde og ikkje berre for dei på ski. Marknadspotensialet er stort for andre snøaktivitetar. Me på Hotel Ullensvang vonar verkeleg at de vil lukkast. Edmund Harris Utne, Hotel Ullensvang.

10 destinasjonane vert kvar for seg, jo betre vert det samla produktet som Ski Heile Året kan tilby sine kundar og innbyggjarane i kvar kommune/region. Eit løft på Folgefonna kan vera med å løfta Ski Heile Året til eit enno høgare nivå, og eit enno meir marknadsførbart produkt, enn der prosjektet er i dag. Reisemål Hardangerfjord, destinasjonsselskapet for Hardanger, har alltid brukt Folgefonna Nasjonalpark som eit trekkplaster i sine kampanjar. For tida er det Trolltunga i Odda kommune, med utsikten sin over Folgefonna som er hovudmarknadsbiletet dei brukar i all si promotering av Hardanger som reisemål. Trolltunga kan berre nåast til fots, og det tek minimum fire timar å koma dit, så eit velkomstsenter som kan nåast med bil vert eit mykje meir tilgjengeleg reisemål. Reiselivsdirektør Hans Jørgen Andersen gjev sterkt uttrykk for at eit breiare tilbod ved skisenteret vil nyttast aktivt i marknadsføringa av regionen og såleis koma alle deira medlemsbedrifter til gode. Folgefonna Sommarskisenter vil då verta eitt av dei viktigaste aktivitetsreisemåla for å trekkja turistar til Hardanger. Fase 2 og 3: Som tilleggsinformasjon legg me her til at sjølv om dei tre prosjektfasane vil handterast som tre ulike prosjekt, vil dei sjølvsagt vera avhengige av kvarandre, og såleis fylgja kvarandre naturleg. Fase to av prosjektet vil omhandla byggjing av nybygg og velkomstsenter, medan fase tre vil gå endå lenger i å skapa aktivitetar på Folgefonna. Dette er avhengig av kva som skjer i fase 1 og 2, så konkrete planar ikkje er lagt enno. Reint konkret er det eit ambisjonsnivå å utvikla sterke synergiar mellom fleire fagmiljø. Det er realistisk å etablera eit prosjekt i samarbeid med forskingsmiljøet på Universitetet i Bergen om eit forskings- og bresenter på Folgefonna. Men fyrst må dette forankrast i diverse miljø. Dette kan verta eit særskilt spanande prosjekt der ein knyt synergiar i mange dimensjonar. Nasjonalpark, turisme, forsking på isbre og arktiske tema, fritidsaktivitetar og idrett. Alt i ein fantastisk pakke. Unikt! Økonomi og tidsbruk: Me søkjer fleire samarbeidspartnarar om midlar til denne prosjekteringsfasen. Lokalt og regionalt næringsliv er sentrale i dette arbeidet, då det er viktig for oss å skapa eigarskap lokalt til prosessen. Me er ekstra glade for at det lokale næringslivet allereie har signalisert at dei vil vera med. Men jondalssamfunnet er ikkje stort nok til å bera dette åleine, difor satsar me også på regionale midlar som kan dra i gang desse prosessane fram til fase 2. Me søkjer i første omgang om stønad for 2012 for etableringa av VisitFonnaprosjektet, altså kr, og signaliserer også eit ynskje om å søkja om støtte også til neste år. Nedanfor finn de eit overslag over budsjettet på fase 1 for heile VisitFonnaprosjektet.

11 Budsjett 2012 Finansieringsplan 2012 Art: NOK Kjelde: NOK Prosjektering Spetalen/Hvammen Aktivitetsområde Hordaland Fylkeskommune Innovasjon Norge Regionalt næringsfond Kompensasjonsmidlar for master Jondal kommune Ski Heile Året Lokalt næringsliv SUM SUM Budsjett 2013 Finansieringsplan 2013 Art: NOK Kjelde: NOK Prosjektering Hordaland Fylkeskommune Aktivitetsområde Innovasjon Norge Hardangerrådet Lokalt næringsliv Jondal kommune Ski Heile Året SUM SUM Tidstabell frå april 2012 tom desember 2013, som er tidsramma for fase 1: Hovudaktivitet M Å N A D E R Person Sum Prosjektering av velkomstsenter X X X X X X X X X X 20 Spetalen/Hvammen/ Klakje Utvikling av aktivitetsområde X X X X X X 12 Tom Erik Finnerud (Driftsansvarleg) (Utvikling av aktivitetsområdet må skje i dei månadene det er brøytt veg opp til breområdet, difor pausen midt i prosjektperioden)

12 Stiftinga Messen kunst- og kulturhus under skiping søkjer medetablering og søkjer støtte til prosjektet frå Hardangerrådet. Møtedato Saksansvarleg Leiv Vambheim HR-sak 33/12 Stiftinga Messen kunst- og kulturhus under skiping søkjer medetablering og søkjer støtte til prosjektet frå Hardangerrådet. Saksvedlegg: 1. Søknad frå Kultursjef Lars Erik Klafstad på vegne av stiftinga Messen kunst- og kulturhus, under etablering. 2. Framlegg til Vedtekter for Messen Kunst- og kulturhus. Saksutgreiing: Søkjar: På vegne av Stiftinga Messen kunst- og kulturhus under etablering søkjer Kvam herad ved kultursjef Lars Erik Klafstad Hardangerrådet om kr til eigenkapital for kjøp av bygningen Messen i Ålvik. Fakta om Eigedomen: Eigedomen har Gardsnummer 77, bruksnummer 380 i Ålvik. Arkitekt er Nicolai Beer. Byggeår Tomta er på 5 140m². Bygningen har totalt 3 etasjar samt kjellar, og har tidlegare vore brukt som kontorbygg for A/S Bjølvefossen. Bygningen har Bruksareal 1 575m², og er med parkanlegg rekna som verneverdig med sin flotte arkitektur. Eigedomen er godt vedlikehalde utvendig, men innvendig er det behov for oppgradering av alle overflater og tekniske anlegg til dagens krav til standard. Huset er stort, og pr. i dag er det 9 arbeidsrom, 5 hyblar og 2 leilegheiter som kan brukast. I tillegg er det opphaldsrom, prosjekttrom, kjøkken, tekjøkken, kontorplass. Kunstarhuset Messen: Huset Messen har vore Bjølvefossen sitt administrasjonsbygg. Messen sto tom i perioden Kvam herad teikna leigeavtale med Elkem Bjølvefossen i 2008 for bruk av Messen i Ålvik til kunstprosjekt og kulturbasert næring som lekk i Hardangerlokk, og i samarbeid med Ålvik Vekst. Etter at Hardangerlokk vart avslutta vart det arbeidd for ei nyorganisering av kunstnarhuset. I mai 2010 vart det oppretta eit profesjonelt styre for Kunstnarhuset Messen som no er registrert som ei sjølvstendig eining i Brønnøysundregistra. Frå mai 2010 har eit arbeidsutval arbeidd med diverse oppgåver på timebasis. Søknaden fortel om den aktiviteten og drifta som har vore i noverande Kunstarhuset Messen, og dei synergiane dette har gjeve for dei involverte i dette miljøet. Frå oppstart og fram til i dag har 12 regionale kunstnarar arbeidd i huset. Harding Puls disponerer eit arbeidsrom og ein hybel i huset for sine kunstnarar. Harding Puls nyttar også huset som kontorplass til sine styremøte og ulike arrangement. I dag har 7 regionale kunstnarar fast arbeidsplass i Messen. I tillegg har eit kunstnarpar fast bustad i huset. Dei utfører vaktmeistertenester og deltek som vertskap for gjestekunstnarane. Vidare er det lista opp aktuelle samarbeidspartar som kan danna grunnlag for drift og utviklingsarbeid ved huset. Desse er: Kunstnarforumet Harding Puls, regionalt Kunsthuset Kabuso i Øystese Wallcon lydstudio i Ålvik

13 Hardanger kunstskule (nyetablering) Etablering av samarbeid med Kunsthøgskulen i Bergen Prosjektet 2014 Hardangerrådet Internasjonale kontaktar Stiftinga: Stifinga Messen Kunst og Kulturhus skal opprettast med ein bunden stiftingskapital på kroner. Føremålet med Stiftinga skal vera å: a) ivareta eigaroppgåvene til Messen Kunst- og Kulturhus b) drive med utleige til Kunstnarhuset Messen og andre verksemder innanfor kulturbasert næring. Herunder også frivillige lag i Ålvik. c) medverke til positiv utvikling innan kunst- og kulturfeltet for Hardanger og Hordaland. Stiftarane er tilrådd rekruttert frå høvelege kulturverksemder og lokale institusjonar. Det vil vere naturleg å føreslå om det skal vere representasjon i styret frå til dømes Kvam herad, Harding Puls, Hardangerrådet og Hardanger Næringsråd. Prisen for eigedomen er sett til kr Det har ikkje vore forhandla om pris på dette tidspunkt. Ein tek difor utgangspunkt i prisforlangande. Kostnaden har ei bruttoramme på 3.1 mill kr som då også tek inn stiftingskapitalen. Finansieringa er tilrådd slik: Kvam herad kr Hardangerrådet Bjølvefossen Hordaland fylkeskommune Kvam Næringsråd Private gåver/sponsor Låneopptak Totalt kr Vurdering Kunstnarhuset Messen har vore navnet i Hardangerlokk, som del av prosjektet Flytt til Hardanger fase 1, Deretter har drifta vore basert på eige selskap. Messen har bidrege sterkt til å gje regionen spennande image som kunstnarregion. Dette er i tråd med tilrådingane frå Hardangerscenariet Messen har også vist seg å vera ein sentral stad for dei regionale kunstnarane lokalisert midt i regionen. Dersom ein no kan få til ei vidare drift av Messen som eit «Artist in Residence» i Hardanger for både lokale, nasjonale og internasjonale kunstnarar, så vil det forsterka og vidareutvikla Hardanger som ein kreativ region. Det er ein tendens til at der kunstnarar verkar følgjer andre kreative yrke etter. Då eigedomen låg ute for sal kom det ein interessent, som så trekte seg. Det er grunnen til at huset framleis er mogeleg å erverva. Eg har følgt den aktiviteten som har vore i Messen i desse åra med kunstnarar og tilrår at Hardangerrådet deltek i opprettinga av stiftinga, er open for å ha styrerepresentant og yter midlar til kjøp av huset. Andre organisasjonsformer har vore vurderte, men til kulturføremål er stifting vorte ein vanleg modell. Midlane tilrår eg å henta frå Avbøtande Kraftlinemidlar, Hardangerrådet sin del, med kr frå grunnkapitalen og kr frå rentene. Det er klart at ein no byrjar tæra på Kraftlinemidlane, men det er der Hardangerrådet har mogelegheiter for å kunna bidra med så

14 høge summar. Eg oppfatta at Hardangerrådet i møtet signaliserte vilje til å støtta dette prosjektet. Framlegg til vedtak. 1. Hardangerrådet ønskjer å bidra med eit eingongstilskot til ei nyetablert stifting som overtek eigaransvaret for Gardsnr 77 Bruksnr 380 Messen i Ålvik med føremål å sikra drifta av Kunstnarhuset Messen. 2. Hardangerrådet iks gjev Stiftinga Kunstnarhuset Messen tilsagn om tilskot inntil kr til etablering av stiftinga og kjøp av eigedomen. Midlane kan nyttast til stiftingskapital, investering og til utviklingsarbeid, men ikkje til drift av selskapet. 3. Midlane vert løyvde frå avsett konto for Avbøtande Kraftlinemidlar, Hardangerrådet sin del, kr frå grunnkapitalen og kr frå rentene. 4. Dette tilsegnet vert administrert av Kvam herad ved Lars Erik Klafstad og Stiftinga Kunstnarhuset Messen ved styreleiar etter at stiftinga er etablert. 5. Tilskottet kan utbetalast når føresegnene for tilsegn er godkjend av søkjar. 6. Hardangerrådet skal ha tilsendt revidert stifitings- og investeringsrekneskap. 7. Dersom prosjektet ikkje vert fullfinansiert, vil ein be om at revidert budsjett i samsvar med endra budsjettrammer vert lagt fram for Hardangerrådet til vurdering. 8. Hardangerrådet er positiv til å vera representert i styret i stiftinga.

15 Søknad om tilskot til Messen i Ålvik Kvam herad søker på vegne av stiftinga Messen Kunst- og kulturhus om kr i tilskot frå Hardangerrådet til kjøp av Messen. 0

16 1.0 Samandrag Vedtak i Kvam Heradsstyre 15. mai 2012: Om bygget: Reguleringsplan i prosess: Historikk Organisasjonen Kunstnarhuset Messen Kjerneaktivitet Visjonar og mål for Kunstnarhuset Messen Verdiskaping Bakgrunn og organisering Styret for Kunstnarhuset Messen Arbeidsplassar og fasilitetar i Messen Kompetanseutvikling Samarbeidspartar Kunstnarforumet Harding Puls Kunsthuset Kabuso Hardanger Kunstskule Kunsthøgskulen i Bergen Prosjektet 2014, eit kunstformidlingsprosjekt i Hardanger Fabrikkbyen Ålvik Økonomi Internasjonale kontaktar og nettverk Eigarstiftinga Messen Kunst- og kulturhus Vedtekter Stiftingsstyret Grunnkapital Forhandle kjøpesum Frist Økonomi Konklusjon Kunstsatsinga i Hardanger i ein større samanheng Åtgaum Vedlegg Samandrag 1

17 Kvam herad teikna leigeavtale med Elkem Bjølvefossen i 2008 for bruk av Messen i Ålvik til kunstprosjekt og kulturbasert næring som lekk i Hardangerlokk, og i samarbeid med Ålvik Vekst. Etter at Hardangerlokk vart avslutta vart det arbeidd for ei nyorganisering av kunstnarhuset. I mai 2010 vart det oppretta eit profesjonelt styre for Kunstnarhuset Messen som no er registrert som ei sjølvstendig eining i Brønnøysundregistra. Frå mai 2010 har eit arbeidsutval arbeidd med diverse oppgåver på timebasis. Styret for Kunstnarhuset Messen består av: Heidi Jaeger. Styreleiar Toralv Mikkelsen. Styremedlem Ingebjørg Astrup. Styremedlem Els Geelen. Styremedlem og arbeidsutval Ingunn van Etten. Styremedlem og arbeidsutval Kjerneaktiviteten er å utvikle Kunstnarhuset Messen til møteplass for regionale kunstnarar, gjestekunstnarar og studentar ved HAKU (Hardanger kunstskule). Huset skal vere ein base og tene som arbeidsrom for kunstnarar til workshops, seminar, kunstnartreff, kunstnarpresentasjonar, utveksling og kunstnarlege utviklingsprosjekt. Individuell kunstnarisk utvikling av kunstnarar og møte med lokal- samfunnet og regionen er viktige tiltak i programmet. Vesentleg er også nettverksbygging og kunstnarleg kvalitet på høgt nivå nasjonalt og internasjonalt. Eigar av Messen, Bjølvefossen, vart seld til Bluestar våren I denne prosessen vart Messen overført til eigedomsselskapet Bjølvefossen Eigedom AS som er eit dotterselskap av Orkla. Selskapet har til føremål å selje bygget på marknadsvilkår. Kvam herad mottok oppseiing av leigekontrakt 18. mai 2012 med varsel om utflytting innan 1. juli Forsøk på å reforhandle eller forlenge kontrakten har ikkje ført fram. Bygget, teikna av Nicolai Beer, med omkrinsande parkanlegg er vurdert som verneverdig, og er omfatta av føresegner i reguleringsplanen som er under arbeid. Dette saman med mangel på nyetablering av næring med behov for denne type byggmasse i Ålvik syner at Messen er vanskeleg å omsette. Fleire interessentar har vore på banen, og i desember 2011 kom det også inn bod på 3 millionar kroner. Selskapet som fekk tilslaget trakk seg før underteikning av kontrakt. Sidan har det ikkje kome inn fleire bod, men fleire har vist interesse utan å kome opp med ein forretningsplan som tilfredstillar kommersielle interesser. Faren er stor for at bygget vert ståande tomt og til nedfalls om drifta av kunstnarhuset vert lagt ned. Dette vil gjere det ytterlegare vanskeleg for private å overta ansvaret for bygget i framtida. Ordførar i Kvam tok saka opp i FSK under punktet orientering. Han ba om ei tilbakemelding vedrørande Messen i Ålvik. Skal me arbeida for å prøva etablera eit eigarskap for kjøp av bygget? FSK støtta eit slikt engasjement. Administrasjonen har i lengre tid jobba i samarbeid med styret for Kunstnarhuset Messen for å skissere ei løysing som inneber ivaretaking av bygget og kunstnarprosjektet. Ei viktig føremon har vore at Kvam herad ikkje ynskjer å ha dette som eit kommunalt eigd bygg. Ein har difor landa på eit oppsett der det vert oppretta ei uavhengig næringsdrivande stifting som har til føremål å overta eigarskapen, og drive utleige til noverande leigetakarar. Stiftinga vil trenge kapital for å forhandle med Bjølvefossen Eigedom AS for å overta eigedomen. Prisen er sett til kr Denne summen har det ikkje vore forsøkt forhandla om på dette tidspunkt. 2

18 Tida er i ferd med å renne ut når det gjeld moglegheita for å sikre drifta av kunstnarhuset viss prosjektet vert flytta ut og lagt ned 1. juli Eit tilskot på kr frå Kvam herad danner grunnlag for ytterlegare finansiering frå andre kjelder som Hardangerrådet, Norsk Kulturråd, Hordaland fylkeskommune, Kvam Næringsråd, Bjølvefossen, Statkraft og andre private, og eventuelt gjennom låneopptak. Administrasjonen er i dialog med desse partane om ei løysing. Årleg tilskot frå Kvam herad har vore kr til Kunstnarhuset Messen. I tillegg har Hardangerrådet, Hordaland fylkeskommune og andre investert i denne satsinga. Det er eit viktig poeng i saka at desse investeringane får avkastning. 1.1 Vedtak i Kvam Heradsstyre 15. mai 2012: a) Kvam herad ynskjer å bidra til at Kunstnarhuset Messen får halde fram drifta i Ålvik gjennom å bidra med eit eingongstilskot på kr til ei nyetablert stifting som overtek eigaransvaret for Gardsnr 77 Bruksnr 380 Messen i Ålvik med føremål å sikra drifta av Kunstnarhuset Messen. Føresetnader for tilskotet: 1) Stiftinga får fullfinansiert planen slik skissert i saksframstillinga. 2) Stiftinga skal leige ut til organisasjonen Kunstnarhuset Messen på vilkår som er tilpassa driftsbudsjett til denne type verksemd. 3) Stiftinga skal opne for at andre leigetakarar med kulturbasert verksemd, herunder frivillige organisasjonar som i dag er leigetakarar, også kan leige lokale i bygget. 4) Messen vert ivareteken i samsvar med føresegner i reguleringsplanen som er under arbeid. b) Administrasjonen skal arbeida for å få oppretta ei stifting som skal vere uavhengig av, og utan bindingar til, Kvam herad. c) Messen får fritak for eigedomsskatt i 5 år frå overtakingstidspunktet. d) Tilskotet vert finansiert av midlar etter Ålvik Vekst og kompensasjonsmidlar for kraftlineutbygginga. 3

19 2.0 Om bygget: Gardsnummer 77, bruksnummer 380 i Ålvik. Arkitekt er Nicolai Beer. Byggeår Tomta er på m². Bygningen har totalt 3 etasjar samt kjellar, og har tidlegare vore brukt som kontorbygg for A/S Bjølvefossen. Bygningen har Bruksareal m², og er med parkanlegg rekna som verneverdig med sin flotte arkitektur. Eigedomen er godt vedlikehalde utvendig, men innvendig er det behov for oppgradering av alle overflater og tekniske anlegg til dagens krav til standard. Bygget inneheld kjellar BTA/BRA 420/390 m² med lager og kjellerrom, garderobe og toalett. 1.etg. BTA/BRA 420/385 m² inneheld resepsjon, vestibyle og kontor. 2.etg. BTA/BRA 420/395 m² inneheld kontor, kjøken og møterom. 3.etg. BTA/BRA 340/325 m² er utforma som bustadetasje. Loft BTA/BRA 80/80 m² inneheld lager, tørkeloft og mange kott. Takst i 2011 var på Prisantydning april 2012 er på kr Reguleringsplan i prosess: Ny reguleringsplan er under utvikling i Ålvik. Messen ligg inne i planen med føresegner om å ta vare på bygget og miljøet rundt. Det går klart fram av kommentarar frå mellom andre Hordaland fylkeskommune at Ålvik har mange historiske og arkitektoniske kvalitetar som kan vere eit potensiale for framtida. Reguleringsplanen har vore til handsaming i Heradsstyret, men det er komen inn motsegner som lyt handsamast før den får endeleg vedtak/godkjenning. I føresegnene står det: Vern av kulturmiljø: Tiltak som krev saksbehandling etter Plan- og bygningslovens 93 i "Messen" som gjeld fasadeendring, ombygging, tilbygging eller påbygging skal sendast til fylkeskonservatoren i Hordaland til uttale før det kan gjevast løyve. Likeeins gjeld dette for uteareal som har direkte tilknyting til bygningen, så som tilgjenge, oppstillingsplass for bilar tilhøyrande "Messen" og annan synleg infrastruktur som fører til "Messen". Større tre og annan verdifull vegetasjon skal i størst mogleg grad takast vare på. Fjerning av store tre og verdifull vegetasjon av område avsett til park- og sentrumsformål kan gjerast etter ein heilskapleg vurdering av område avsett til park- og sentrumsformål. 2.3 Historikk Messen, tidlegare administrasjonsbygg for Bjølvefossen, sto tomt i ein periode på 5 år fram til Kvam herad teikna leigeavtale om bruk av bygget til drift av Kunstnarhuset Messen. Dette var ein del av prosjektet Hardangerlokk og Flytt Til Hardanger med tilskot frå mellom anna Kommunal- og regionaldept, Hordaland fylkeskommune, Regionalt Næringsfond i Hardanger og Norsk kulturråd. Bjølvefossen tok unna kjellaren til eige bruk for lager til historisk arkiv. Kvam herad betalar ikkje leige, men har ansvar for vedlikehald innvendig. Heradet har høve til og skal stimulere til etablering av næring i lokala. Eigar skal ha prosentar av leigeinntekter til dette føremålet. Kontraktstid var 5 år fram til april

20 Ålvik vekst var part i forhandlingar og utvikling av planar. Dei ga også tilskot til etablering. Under Ålvik Vekst vart det jobba med eit prosjekt kalla Klekkeriet Messen som hadde som mål å etablere kreativ næring som kunne spele opp mot med kunstnarverksemda. Då Ålvik Vekst vart lagt ned stoppa arbeidet med å etablere anna kreativ næring i bygget. Det er eit reelt potensiale i å få etablert denne type verksemd i framtida. Kunstnarhuset Messen danna eige styre og har overteke drifta av kunstnarhuset frå Kvam herad. Leigeavtale mellom Kvam herad og Kunstnarhuset er under arbeid, men har stoppa opp då kontrakta mellom heradet og Bjølvefossen Eigedom vart sagt opp. Bygget vart skilt ut og overført til Bjølvefossen Eigedom AS før fabrikken vart kjøpt opp av Bluestar. Dei ynskjer nå å selje bygget. Eigedomen er nå lagt ut for sal gjennom advokatfirmaet Kvåle og Skeie. Kontrakta mellom Bjølvefossen Eigedom og Kvam herad er sagt opp, og utflytting må skje innan Ålvik Kvinne- og familielag leigar lokale av Kvam herad til drift av arbeidsstova i huset. Harding Puls disponerar eitt arbeidsrom og ein hybel til eigne kunstnarar og prosjekt. Prosjektet Hardanger 2014 er tiltenkt kontor i huset. Foreninga Torget i Ålvik vurderte å utvikle Messen med tanke på leigebustader og næring. Ålvik Vekst ga tilskot til utgreiing av kostnader ved ein slik etablering. Målet var å få overta bygget mot ein symbolsk sum. Prosjektet vart lagt på is. Ombygging av Messen til bustad og anna næring vil medføre store kostnader med tanke på universell utforming og brannsikringstiltak. Kunstnarhuset er ein del av utviklingsarbeidet i Kvam og Hardanger, og er ein av fleire viktige aktørar som spelar opp mot etableringa av Hardanger Kunstskule kunstnarar, sjølvstendig næringsdrivande, frå regionen har fast tilhald i huset. I tillegg er det eit kunstnarpar som fungerar som vertsskap og som bur i huset. Kunstnarhuset Messen er drive på tilskotsmidlar, og er berre mogleg å drive med låg kostnad. Ideen er å etablere eit miljø i huset som kan bli attraktivt med tanke på næringsetablering, dvs kreative næringar som design og reklame. Verksemda vert marknadsført gjennom eigne kanalar ut til kunstnarar over heile verda. Kunstnarhuset samarbeidar med mellom andre Hordaland fylkeskommune, Kabuso, Harding Puls, Hardanger kunstskule og andre liknande institusjonar i inn- og utland. 5

Lønnsame næringar. Presentasjon av Folgefonni Breførarlag AS ved daglegleiar Åsmund Bakke

Lønnsame næringar. Presentasjon av Folgefonni Breførarlag AS ved daglegleiar Åsmund Bakke Lønnsame næringar Presentasjon av Folgefonni Breførarlag AS ved daglegleiar Åsmund Bakke Litt historikk, og om verksemda. Våre produkt i dag. Kven er våre kundar? Nokre av våre utfordingar? Korleis ser

Detaljer

Søknadsnr. 2013-0161 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 KVAMMALOKK REVISITED - LAKMUSTESTEN

Søknadsnr. 2013-0161 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 KVAMMALOKK REVISITED - LAKMUSTESTEN Søknad Søknadsnr. 2013-0161 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn KVAMMALOKK REVISITED - LAKMUSTESTEN Kort beskrivelse Etablering og organisering av kunst- og kulturbasert næringsklynge

Detaljer

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: rådhuset Møtedato: 01.04.2009 Tid: 15.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 4/09 09/254

Detaljer

TILLEGGSAK KUP-LØYVING 2013

TILLEGGSAK KUP-LØYVING 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga Arkivsak 201302181-120 Arkivnr. 135.6 Saksh. Haugland, Tone Stedal Saksgang Møtedato Kultur- og ressursutvalet 17.09.2013-18.09.2013 TILLEGGSAK KUP-LØYVING

Detaljer

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Hovudutval for plan og næring Side 1 av 5 Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Fylkesdirektøren rår Hovudutval for plan og næring til å gjere slikt vedtak: 1 Fylkeskommunen vil ikkje engasjere

Detaljer

Møteprotokoll Styremøte Lærdal Næringsutvikling AS

Møteprotokoll Styremøte Lærdal Næringsutvikling AS Møteprotokoll Styremøte Lærdal Næringsutvikling AS Møte nr: 2014-08 Tid: 22. september 2014 kl. 15.00 18.30 Stad: Lærdal, møterom 2. etasje KIWI-bygget Til stades Rolf Jerving (Styreleiar) Jarle Molde

Detaljer

Høyring - nye retningsliner for kommunale næringsfond særlege punkt til drøfting

Høyring - nye retningsliner for kommunale næringsfond særlege punkt til drøfting Side 1 av 5 Næringsavdelinga Notat Sakshandsamar: Kristin Arnestad E-post: kristin.arnestad@sfj.no Tlf: 57 65 62 45 Vår ref. Sak nr.: 11/5776-2 Gje alltid opp vår ref. ved kontakt Internt l.nr. 34646/11

Detaljer

Hardanger. Om Hardangerrådet iks 2014 Dagleg leiar Leiv Vambheim

Hardanger. Om Hardangerrådet iks 2014 Dagleg leiar Leiv Vambheim Hardanger Om Hardangerrådet iks 2014 Dagleg leiar Leiv Vambheim HARDANGER 2030 PARAPLYPROSJEKT SENTRAL STYRINGSGRUPPE OG PROSJEKTANSVARLEG Framtidssatsing Folketalsauke Livskraftige kommunar Prosjektarbeid

Detaljer

Nissedal kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utval: Møtestad: Kommunehuset Dato: 02.10.2014 Tidspunkt: 13:00

Nissedal kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utval: Møtestad: Kommunehuset Dato: 02.10.2014 Tidspunkt: 13:00 Nissedal kommune Møteinnkalling Formannskapet Utval: Møtestad: Kommunehuset Dato: 02.10.2014 Tidspunkt: 13:00 Forfall skal meldast på tlf. 35 04 84 00. Varamedlemmer møter berre ved særskilt innkalling.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32 Kjøp av husvære Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSOPPLYSNINGAR Behov Kommunstyret

Detaljer

SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID

SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID SAK 04/12 SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID Saksopplysning Kommunane i Hallingdal søkjer i brev dat. 2.9.2011 om tilskot til regionalt plansamarbeid. Målet er å styrke lokal plankompetanse gjennom

Detaljer

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd VISJON I arbeidet for og med dei medarbeidarane i Fjell sokn har vi utarbeida ein visjon: I Fjell sokn vil vi

Detaljer

Fyll ut alle felt så godt, kort og presist som mogleg.

Fyll ut alle felt så godt, kort og presist som mogleg. SØKNAD OM MIDLAR TIL PROSJEKT FRÅ PROGRAM OPPLEVINGSNÆRINGAR 2009 Fyll ut alle felt så godt, kort og presist som mogleg. A: Her skal du fylle inn nøkkeldata for søknad og søkjar. Nøkkeldata for søknad

Detaljer

Kvam herad. Arkiv: N-132 Objekt:

Kvam herad. Arkiv: N-132 Objekt: Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Tenesteutvalet 26.10.2009 022/09 MGAK Kvam formannskap 27.10.2009 051/09 MGAK Kvam heradsstyre 10.11.2009 096/09 MGAK

Detaljer

Desse punkta markerar utdrag frå kommentarfeltet i undersøkinga som me har lima inn i rapporten.

Desse punkta markerar utdrag frå kommentarfeltet i undersøkinga som me har lima inn i rapporten. Rapport. Innbyggjarundersøkinga 2015 Ulvik herad. Generelt om spørsmåla: Spørsmåla kunne graderast på ein skala frå 1-6, kor 1 var dårlegast. Eit gjennomsnitt på 3,5 vil seie ein vurderingsscore midt på

Detaljer

Forstudie Næringshage i Vinje

Forstudie Næringshage i Vinje Forstudie Næringshage i Vinje Forord Dette forstudiet er laga med utgangspunkt i det potensialet som Rehabiliteringssenteret AIR ser rundt si verksemd. Arbeidet med rapporten er gjort i tett samarbeid

Detaljer

KoønnWEK. v/sidgr.1- or 11(0I: &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. iii

KoønnWEK. v/sidgr.1- or 11(0I: &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. iii KoønnWEK v/sidgr.1- or 11(0I: iii &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. Opplysningar om søkjaren: Namn:Jorun Larsen Adresse: Seimsvegen 73 Postnr./stad: 5472 SEIMSFOSS Telefon: 91398512 Organisasjonsnr:

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2008/2009 Innleiing Årsmøtet for 2007/08 vart avvikla i grendahuset 20.03.08. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968 Kommunale utleigebustader - Status Gaupne og bygging Indre Hafslo og Veitastrond. Rådmannen si tilråding: 1)Kommunestyret har ikkje

Detaljer

FLORA KOMMUNE KJØP AV FLORØ SJUKEHUS

FLORA KOMMUNE KJØP AV FLORØ SJUKEHUS FLORA KOMMUNE Saksgang Møtedato Saksnr Bystyret 02.10.2012 Sakshandsamar: Terje Heggheim Arkiv: K1-614, K3-&50 Objekt: Arkivsaknr 09/1411 KJØP AV FLORØ SJUKEHUS Kva saka gjeld: Flora kommune må ta stilling

Detaljer

EU-prosjektet Économusée Tradisjonsnæringar gir arbeidsplassar og ny giv

EU-prosjektet Économusée Tradisjonsnæringar gir arbeidsplassar og ny giv EU-prosjektet Économusée Tradisjonsnæringar gir arbeidsplassar og ny giv Arve Tokvam, Aurland Prosjektteneste AS Tradisjonsnæringar som verkemiddel for å skape meir attraktive lokalsamfunn! Tradisjonsnæringar?

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 09/1467-19413/09 Saksbeh.: Jofrid Fagnastøl Arkivkode: PLAN soneinndeling Saksnr.: Utval Møtedato 109/09 Formannskap/ plan og økonomi 05.11.2009 SAMLA SAK - DETALJREGULERINGSPLAN

Detaljer

Uttale vedr. ferjesamband i Hardanger

Uttale vedr. ferjesamband i Hardanger Samferdselsutvalet i Hordaland 5020 BERGEN Uttale vedr. ferjesamband i Hardanger Hardangerrådet iks sender slik uttale vedr. ferjesamband i Hardanger, og ber om at denne uttalen vert teke omsyn til i budsjetthandsamingsprosessen

Detaljer

Tilstandsvurdering av «Gamle Essoen»

Tilstandsvurdering av «Gamle Essoen» Tilstandsvurdering av «Gamle Essoen» - Og skisser til mogeleg opprusting Status Bygget er eit eldre bygg bygd midt på 1960-talet. Bygget framstår i hovudtrekk slik det var bygd. Det er gjort nokre endringar

Detaljer

INTERNASJONAL STRATEGI

INTERNASJONAL STRATEGI INTERNASJONAL STRATEGI 2008 2009 SOGN OG FJORDANE FYLKESKOMMUNE AUGUST 2007 1. Innleiande kommentarar Det internasjonale engasjementet i Sogn og Fjordane er aukande. Dette skapar utfordringar for fylkeskommunen,

Detaljer

- Tilleggsakliste. Valnemnda. Dato: 11. juni 2013 kl. 09.30 Stad: Hotel Ullensvang, Lofthus INNHALD

- Tilleggsakliste. Valnemnda. Dato: 11. juni 2013 kl. 09.30 Stad: Hotel Ullensvang, Lofthus INNHALD HORDALAND FYLKESKOMMUNE - Tilleggsakliste Valnemnda Dato: 11. juni 2013 kl. 09.30 Stad: Hotel Ullensvang, Lofthus INNHALD TILLEGGSAKLISTE - Valnemnda... 2 Grieghallen IKS - skiping av selskap, kjøp og

Detaljer

SOGN driftig raus ekte

SOGN driftig raus ekte SOGN driftig raus ekte Regionalplan for splan 2013-2014 Næringsutvikling Fylkesgrenser grenser hinder eller utvikling? Sogn skal styrka seg som region og bli interessant for nye etableringar. må bli meir

Detaljer

Kommunikasjonsplan. Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy

Kommunikasjonsplan. Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Kommunikasjonsplan Nordhordland ein 2020? Nordhordland Utviklingsselskap IKS Foto: NUI / Eivind Senneset Nordhordland

Detaljer

REGIONALT UTVIKLINGSPROGRAM FOR HORDALAND 2007 TILSEGN OM TILSKOT INNTIL KR 1,2 mill, TIL PROSJEKT Tiltaksprosjekt i Tysnes TILSEGN 40-07ON

REGIONALT UTVIKLINGSPROGRAM FOR HORDALAND 2007 TILSEGN OM TILSKOT INNTIL KR 1,2 mill, TIL PROSJEKT Tiltaksprosjekt i Tysnes TILSEGN 40-07ON HORDALAND FYLKESKOMMUNE Strategi- og næringsavdelinga Tysnes kommune Postboks 110 5685 UGGDAL Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 16. mai 2007 200606323-6/135.3/HIND 06/00188 REGIONALT

Detaljer

HORDALANDD. Utarbeidd av

HORDALANDD. Utarbeidd av HORDALANDD FYLKESKOMMUNE Utflyttingar frå Hardanger Utarbeidd av Hordaland fylkeskommune Analyse, utgreiing og dokumentasjon August 28 INNLEIING: Analysen er utarbeidd som ein del av Hordaland fylkeskommune

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER I ØRSKOG

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER I ØRSKOG KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER I ØRSKOG PLANPROGRAM Dette bildet av ein del av Sjøholt sentrum er teke i slutten av 1860-åra INNHALDSLISTE 1. INNLEIING... 3 2. BAKGRUNN FOR KULTURMINNEPLANEN... 4 3. FØRINGAR,

Detaljer

Kvam herad. Arkiv: N-211 Objekt:

Kvam herad. Arkiv: N-211 Objekt: Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Komité for oppvekst 22.04.03 012/03 JOOE Kvam heradsstyre 13.05.03 052/03 JOOE Avgjerd av: Saksh.: Jorunn Øyen Utvida

Detaljer

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201112362-125 Arkivnr. 522 Saksh. Landro, Adeline Saksgang Møtedato Hordaland fagskulestyre 19.03.2013 SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL

Detaljer

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Kvinnherad kommune 2014 Rettleiing for søknad om spelemidlar i Kvinnherad kommune Tilskot til anlegg og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Detaljer

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Kvinnherad kommune 2015 Rettleiing for søknad om spelemidlar i Kvinnherad kommune Tilskot til anlegg og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Detaljer

FORDELING AV REGIONALE NÆRINGSFOND 2011

FORDELING AV REGIONALE NÆRINGSFOND 2011 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Næringsseksjonen Arkivsak 201101622-5 Arkivnr. 146 Saksh. Imset, Øystein Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 19.05.2011 FORDELING AV REGIONALE NÆRINGSFOND 2011 SAMANDRAG

Detaljer

MØTEINNKALLING. Folkevalde, både medlemer og varamedlemer, plikter å møte jf. kommunelova 40 nr. 1, med mindre det ligg føre gyldig forfall.

MØTEINNKALLING. Folkevalde, både medlemer og varamedlemer, plikter å møte jf. kommunelova 40 nr. 1, med mindre det ligg føre gyldig forfall. Utvalg: Ungdomsrådet Møtestad: Møterom A, Rådhuset Dato: 16.11.2017 Tid: 16:00 MØTEINNKALLING Forfall skal snarast meldast til koordinator på e-post: mll@volda.kommune.no eller mobil nr. 480 09 814 som

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Olav Grov Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 07/1522. Kommunalt tenestekjøp; bade- og symjetenester Gaupne. Rådmannen si tilråding:

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Olav Grov Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 07/1522. Kommunalt tenestekjøp; bade- og symjetenester Gaupne. Rådmannen si tilråding: SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Olav Grov Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 07/1522 Kommunalt tenestekjøp; bade- og symjetenester Gaupne Rådmannen si tilråding: Formannskapet godkjenner konkurransegrunnlaget for kjøp

Detaljer

SANDØY KOMMUNE VEDTEKTER FOR NÆRINGSFONDET

SANDØY KOMMUNE VEDTEKTER FOR NÆRINGSFONDET SANDØY KOMMUNE VEDTEKTER FOR NÆRINGSFONDET Vedteke i K-sak12/39 datert 19.09.2012 Søknad om tilskot skal sendast til: SANDØY KOMMUNE Tiltaksnemnda 6487 HARØY Desse vedtektene er utarbeidde på grunnlag

Detaljer

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet:

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Har igjen fått sps om dekninga i Sør. Veit ein meir om når utbygging av skal skje? Kor mange barn i sør får ikkje plass i nær? Svar frå administrasjonen: Vi syner til

Detaljer

RETNINGSLINER FOR TILDELING AV MIDLAR TIL KOMMUNALE NÆRINGSFOND. GJELD FRÅ

RETNINGSLINER FOR TILDELING AV MIDLAR TIL KOMMUNALE NÆRINGSFOND. GJELD FRÅ RETNINGSLINER FOR TILDELING AV MIDLAR TIL KOMMUNALE NÆRINGSFOND. GJELD FRÅ 1.2.2012. 1. Kommunar som blir omfatta av ordninga Alle kommunane i Sogn og Fjordane blir omfatta av ordninga med kommunale næringsfond.

Detaljer

Program Opplevingsnæringar Sogn og Fjordane. Retningslinjer for søknad om tilskot frå programmet 2009.

Program Opplevingsnæringar Sogn og Fjordane. Retningslinjer for søknad om tilskot frå programmet 2009. Program Opplevingsnæringar Sogn og Fjordane Retningslinjer for søknad om tilskot frå programmet 2009. Fylkesplanen 2005-2010 Program opplevingsnæringar - utlysing av midlar Program opplevingsnæringar er

Detaljer

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09 TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE Sist redigert 15.06.09 VISJON TILTAK Stord kulturskule skal vera eit synleg og aktivt kunstfagleg ressurssenter for Stord kommune, og ein føregangsskule for kunstfagleg

Detaljer

Side 2 av 6 SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 001/13 13/91 Faste saker 002/13 09/635 Utbygging ved Samnangerh

Side 2 av 6 SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 001/13 13/91 Faste saker 002/13 09/635 Utbygging ved Samnangerh SAMNANGER KOMMUNE Side 1 av 6 MØTEINNKALLING Utval: Kommunestyret Møtedato: 12.02.2013 Møtetid: 17:00 - Møtestad: Kommunehuset Varamedlem skal ikkje møta utan nærare innkalling Forfall til møtet eller

Detaljer

Forslag frå fylkesrådmannen

Forslag frå fylkesrådmannen TELEMARK FYLKESKOMMUNE Hovudutval for kultur Forslag frå fylkesrådmannen 1. Telemark fylkeskommune, hovudutval for kultur gir Norsk Industriarbeidarmuseum og Vest Telemark Museum ei samla tilsegn om kr

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre 12.12.2006 120/06 SILA

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre 12.12.2006 120/06 SILA Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre 12.12.2006 120/06 SILA Avgjerd av: Kvam heradsstyre Saksh.: Sigrid Laupsa Arkiv: N-016 Objekt: Arkivsaknr

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 017/12 Kommuneplannemnda /12 Kommunestyret

Saksnr. Utval Møtedato 017/12 Kommuneplannemnda /12 Kommunestyret Aurland kommune Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 017/12 Kommuneplannemnda 06.09.2012 112/12 Kommunestyret 06.09.2012 Saksansvarleg: Jan Olav Møller Arkivsaknr.: Arkiv Sakshandsamar Dato 12/771-3 K1-120,

Detaljer

Revidering av programområder for Kulturelt utviklingsprogram 2014

Revidering av programområder for Kulturelt utviklingsprogram 2014 KULTUR- OG IDRETTSAVDELINGA Arkivnr: 2014/12991-1 Saksbehandlar: Tone Stedal Haugland Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Kultur- og ressursutvalet 18.03.2014 Revidering av programområder for Kulturelt

Detaljer

MØTEBOK Rådsmøte i Hardanger Ungdomsråd. Stad: Norheimsund Industrier. Den 14.02.13. Kl. 09.30-14.30. Ungdomsrådsleiar Karoline Hauge Stalheim

MØTEBOK Rådsmøte i Hardanger Ungdomsråd. Stad: Norheimsund Industrier. Den 14.02.13. Kl. 09.30-14.30. Ungdomsrådsleiar Karoline Hauge Stalheim Hardanger Ungdomsråd Til stades: MØTEBOK Rådsmøte i Hardanger Ungdomsråd Stad: Norheimsund Industrier Den 14.02.13 Kl. 09.30-14.30 Odda kommune: Eidfjord kommune: Ulvik herad: Jondal kommune: Kvam herad:

Detaljer

RETNINGSLINER FOR TILSKOT TIL KULTURARBEID I GOL KOMMUNE.

RETNINGSLINER FOR TILSKOT TIL KULTURARBEID I GOL KOMMUNE. RETNINGSLINER FOR TILSKOT TIL KULTURARBEID I GOL KOMMUNE. 1. TILSKOTSFORMER. Det kan søkjast om: Tilskot til lokale organisasjonar. Søknadsfrist: innan 30. april Tilskot til regionale organisasjonar. Søknadsfrist:

Detaljer

Vaksdal Venstre. «Venstre er det grøne og liberale alternativet i Vaksdal» Tommy Svendsson Ordførarkandidat for Venstre

Vaksdal Venstre. «Venstre er det grøne og liberale alternativet i Vaksdal» Tommy Svendsson Ordførarkandidat for Venstre Vaksdal Venstre «Venstre er det grøne og liberale alternativet i Vaksdal» Tommy Svendsson Ordførarkandidat for Venstre Eit liberalt Vaksdal Næring og nyskaping Venstre vil legge betre til rette for næring

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0038/05 04/01566 SØKNAD OM KJØP AV TOMT 230

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0038/05 04/01566 SØKNAD OM KJØP AV TOMT 230 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 15.03.2005 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0038/05 04/01566 SØKNAD OM KJØP

Detaljer

VAL AV PILOTPROSJEKT FOR SAMARBEID MELLOM VIDAREGÅANDE SKULAR OG LOKALT NÆRINGSLIV

VAL AV PILOTPROSJEKT FOR SAMARBEID MELLOM VIDAREGÅANDE SKULAR OG LOKALT NÆRINGSLIV HORDALAND FYLKESKOMMUNE Strategi- og næringsavdelinga Arkivsak 200600700-17 Arkivnr. 135 Saksh. Gilberg, Einar Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato 20.06.2006 22.06.2006 VAL AV PILOTPROSJEKT

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2013/2014 Innleiing Årsmøtet for 2012/13 vart avvikla i grendahuset 28.03.13. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014

Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014 Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014 Møtestruktur: Fylkesstyremøte ein gong kvar månad. Ein bør setja dato for neste møte når ein er samla slik at flest mogleg har høve til å notera seg datoen

Detaljer

TELEMARK FYLKESKOMMUNE Fylkesordføraren

TELEMARK FYLKESKOMMUNE Fylkesordføraren TELEMARK FYLKESKOMMUNE Fylkesordføraren Vår ref. 11/611-1 033 /ANKH Til medlemmer og varamedlemmer i Dato 09.02.2011 Telemark utviklingsfond Telemark utviklingsfond - møte 14.02.2011 kl.12.00 på Fylkeshuset,

Detaljer

VEDTEKT av februar 2007

VEDTEKT av februar 2007 IKS VEDTEKT av februar 2007 Vedteken i følgjande kommunar: Bokn Etne Haugesund Tysvær Vindafjord Vedtekt av februar 2007 Side 1 av 5 INNHALD Side 1. Heimel... 2 2. Deltakarar... 2 3. Føremål... 2 4. Hovudkontor...

Detaljer

Kommunestrukturprosessen i Hardangerrådet iks 2013 Fylkesmannsamling ved Dagleg leiar Leiv Vambheim

Kommunestrukturprosessen i Hardangerrådet iks 2013 Fylkesmannsamling ved Dagleg leiar Leiv Vambheim Kommunestrukturprosessen i Hardangerrådet iks 2013 Fylkesmannsamling 24.-25.10.2013 ved Dagleg leiar Leiv Vambheim Regionrådet i Hardanger Kommunestrukturprosessen i Hardangewr To løp: 1.Drøfting i Regionrådsmøta

Detaljer

Opning av Fellesmagasinet 14.04.2009 ved fylkesordførar Torill Selsvold Nyborg

Opning av Fellesmagasinet 14.04.2009 ved fylkesordførar Torill Selsvold Nyborg Opning av Fellesmagasinet 14.04.2009 ved fylkesordførar Torill Selsvold Nyborg Kjære alle! Gratulerer alle med dagen. Dette er ein merkedag for bevaringstenestene både her i fylket og nasjonalt! Hordaland

Detaljer

STIMULERINGSMIDLAR FOR 2013

STIMULERINGSMIDLAR FOR 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Fagopplæringskontoret Arkivsak 201206348-10 Arkivnr. 545 Saksh. Isdal, Sigrid Saksgang Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet Møtedato 09.04.2013

Detaljer

INTENSJONSAVTALE FOR SAMANSLA ING AV ODDA KOMMUNE, JONDAL KOMMUNE OG ULLENSVANG HERAD

INTENSJONSAVTALE FOR SAMANSLA ING AV ODDA KOMMUNE, JONDAL KOMMUNE OG ULLENSVANG HERAD INTENSJONSAVTALE FOR SAMANSLA ING AV ODDA KOMMUNE, JONDAL KOMMUNE OG ULLENSVANG HERAD I samband med den pågåande kommunereforma i Noreg tek Odda kommune, Jondal kommune og Ullensvang herad sikte på å slå

Detaljer

Referat frå MINTA møte

Referat frå MINTA møte Referat frå MINTA møte Dato: 15.12.2010 Deltakarar: NM på ski v/tore, Fleischer`s Hotel v/knut, Vossa Jazz v/ Trude, Voss kommune v/gunnhild, Festival Voss v/torgunn, VM2013 v/kristin,ekstremsportveko

Detaljer

Ad hoc arbeidsgruppe i 2006. Arbeidet resulterte i 3 ulike forslag til ombygging av Storstoga. Det som vart vedtatt fekk førehandsgodkjenning som

Ad hoc arbeidsgruppe i 2006. Arbeidet resulterte i 3 ulike forslag til ombygging av Storstoga. Det som vart vedtatt fekk førehandsgodkjenning som Ad hoc arbeidsgruppe i 2006. Arbeidet resulterte i 3 ulike forslag til ombygging av Storstoga. Det som vart vedtatt fekk førehandsgodkjenning som kulturhus med regional status frå Aafk, og tilsegn om investeringstilskot.

Detaljer

LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING

LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING SAK 32/12 LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING Saksopplysning (i grove trekk brev dat. 13.8.2012) I vedlagt brev dat. 13.8.2012 (vedlegg 1) frå prosjektgruppa for Prosjekt lokalmedisinske

Detaljer

Møteprotokoll Styremøte Lærdal Næringsutvikling AS

Møteprotokoll Styremøte Lærdal Næringsutvikling AS Møteprotokoll Styremøte Lærdal Næringsutvikling AS Møte nr: 2014-03 Tid: 8. april 2014 kl. 15.30 18.00 Stad: Lærdal, Møterom 2. etasje KIWI-bygget Til stades Rolf Jerving (styreleiar) Jarle Molde Gro Starheimsæter

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Råd for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne SAKLISTE:

MØTEPROTOKOLL. Råd for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne SAKLISTE: MØTEPROTOKOLL Råd for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 19.04.2016 Tid: 09:00-11:00 Funksjon Navn Forfall Møtt for SAKLISTE: Sak nr. Arkivsak nr. Tittel

Detaljer

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 1

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 1 Rolf Lystad 12.05.14 Oklavegen 4 6155 Ørsta Utdanningsavdelinga v/ståle Solgard Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset, Julsundvegen 9 6404 Molde Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen

Detaljer

SAK 51/17 FILM; FJORD, FJELL OG VIDDE

SAK 51/17 FILM; FJORD, FJELL OG VIDDE SAK 51/17 FILM; FJORD, FJELL OG VIDDE Saksopplysning Det er eit uttalt nasjonalt mål for Norge at det skal leggjast til rette for auka verdiskapning, basert på å få fleire internasjonale film- og serieproduksjonar

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1 Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing TILRÅDING: Saka blir lagt fram utan tilråding frå administrasjonen.

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Fjell kommune Arkiv: Saksmappe: 2014/2350-21542/2014 Sakshandsamar: Grethe Bergsvik Dato: 09.10.2014 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Drøftingssak - Eigarskapsmelding 2015 Samandrag

Detaljer

Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon Telefaks. Bergen 22. mai 2008

Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon Telefaks. Bergen 22. mai 2008 Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon Telefaks 55 23 99 42 55 23 99 49 Bergen 22. mai 2008 Hordaland fylkesutval sitt møte i Bergen 22. mai 2008:

Detaljer

Skal skal ikkje. Det startar gjerne med ein vag idé eller ein draum om å bruka interessene dine og kompetansen din på nye måtar på garden din.

Skal skal ikkje. Det startar gjerne med ein vag idé eller ein draum om å bruka interessene dine og kompetansen din på nye måtar på garden din. Skal skal ikkje Har du ein draum om å driva Inn på tunet verksemd? Gjennom dette kapittelet i netthandboka får du tankehjelp og praktisk hjelp i dei første fasane mot etablering; frå draum til forretningsplan.

Detaljer

Lønnsundersøkinga for 2014

Lønnsundersøkinga for 2014 Lønnsundersøkinga for 2014 Sidan 2009 har NFFs forhandlingsseksjon utført ei årleg lønnsundersøking blant medlemane i dei største tariffområda for fysioterapeutar. Resultata av undersøkinga per desember

Detaljer

Ullensvang herad Sakspapir

Ullensvang herad Sakspapir Ullensvang herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, del. vedtaksmynde. Møtedato Saksnr Sakshands. Heradsstyret 13.10.2008 100/08 JORO Formannskapet 13.10.2008 134/08 JORO Eldrerådet 21.01.2010 005/10 JORO

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 7/11 10/582 PROTOKOLL: SØKNAD OM FRITAK FOR EIGEDOMSSKATT - DE HEIBERGSKE SAMLINGER - SOGN FOLKEMUSEUM

MØTEINNKALLING SAKLISTE 7/11 10/582 PROTOKOLL: SØKNAD OM FRITAK FOR EIGEDOMSSKATT - DE HEIBERGSKE SAMLINGER - SOGN FOLKEMUSEUM MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 05.05.2011 Tid: 16.30 17.10 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 7/11 10/582 PROTOKOLL:

Detaljer

STRATEGISK KULTURPLAN FOR SELJORD KOMMUNE 2010-2013

STRATEGISK KULTURPLAN FOR SELJORD KOMMUNE 2010-2013 STRATEGISK KULTURPLAN FOR SELJORD KOMMUNE 2010-2013 Vedtatt i Kommunestyret, sak nr 18/10 16.september 2010 1 2 Innhald 1. Innleiing...3 2. Planprosessen...3 3. Planperiode, revidering og evaluering...4

Detaljer

Formannskapet. Tilleggsinnkalling

Formannskapet. Tilleggsinnkalling Finnøy kommune Formannskapet Tilleggsinnkalling Møtedato: 23.08.2017 Møtestad: Formannskapssalen Møtetid: Kl. 09:00 Utvalsmedlemene vert med dette kalla inn til møte. Varamedlemene møter berre etter særskilt

Detaljer

OPPRETTING AV ADMINISTRASJONSSELSKAP FOR BOMPENGESELSKAPA I HORDALAND

OPPRETTING AV ADMINISTRASJONSSELSKAP FOR BOMPENGESELSKAPA I HORDALAND HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200803028-19 Arkivnr. 81 Saksh. Midtgård, Bjørn Inge Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Valnemnda Fylkestinget Møtedato 11.11.2009 18.11.2009-19.11.2009

Detaljer

Hardangerkonferansen. FOTO: Torleiv Ljones. HARDANGER i VEKST

Hardangerkonferansen. FOTO: Torleiv Ljones. HARDANGER i VEKST 2015 Hardangerkonferansen FOTO: Torleiv Ljones HARDANGER i VEKST 2015 Hardangerkonferansen 11.-12. november 2015 Hotel Ullensvang Lofthus i Hardanger Tema: HARDANGER i VEKST HARDANGERKONFERANSEN 2015 SET

Detaljer

Retningsliner for tilskot til kulturbygg i Sogn og Fjordane. 1. Vilkår for tilskotsordninga fastsett av Kulturdepartementet:

Retningsliner for tilskot til kulturbygg i Sogn og Fjordane. 1. Vilkår for tilskotsordninga fastsett av Kulturdepartementet: Retningsliner for tilskot til kulturbygg i Sogn og Fjordane. Desse retningslinene definerer krava og omfang av desentralisert ordning for tilskot til kulturbygg. Ordninga er finansiert av overskot frå

Detaljer

Kvam herad. Kvam heradsstyre 10.11.2009 098/09 HIAN

Kvam herad. Kvam heradsstyre 10.11.2009 098/09 HIAN Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 27.10.2009 050/09 HIAN Rådet for menneske med nedsatt 28.10.2009 016/09 HIAN funksjonsevne Kvam heradsstyre

Detaljer

Virksomhetsplan for år 2016 BESØKSSENTER FOLGEFONNA NASJONALPARK

Virksomhetsplan for år 2016 BESØKSSENTER FOLGEFONNA NASJONALPARK 1. Vedlegg b Virksomhetsplan for år 2016 BESØKSSENTER FOLGEFONNA NASJONALPARK Senteret skal årlig utarbeide en virksomhetsplan. Denne skal beskrive senterets planlagte drift for 1 år av gangen. Virksomhetsplanen

Detaljer

Kunstverkstaden Guddalshuset. Rosendal. Hulda Bohlin - maling. Karin Bøe tekstil

Kunstverkstaden Guddalshuset. Rosendal. Hulda Bohlin - maling. Karin Bøe tekstil Kunstverkstaden Guddalshuset Rosendal Hulda Bohlin - maling Sussi Bodin - maling/foto/papir/musikk Karin Bøe tekstil Bakgrunn: Kulturvisjon 2014. Mål om å synleggjera det kulturelle mangfaldet i Kvinnherad

Detaljer

Reguleringsføresegner 05007 Reguleringsendring - Evanger

Reguleringsføresegner 05007 Reguleringsendring - Evanger Reguleringsføresegner 05007 Reguleringsendring - Evanger Arkivsak: 05/00520 Arkivkode: PLAN soneinndeling Sakstittel: REGULERINGSENDRING - EVANGER Vedtak i planutvalet om utlegging til offentleg ettersyn

Detaljer

Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet /61 Plan- og miljøutvalet /85

Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet /61 Plan- og miljøutvalet /85 Vinje kommune Økonomi, plan og utvikling Arkiv saknr: 2013/1446 Løpenr.: 5195/2017 Arkivkode: 151/5 Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet 22.03.2017 17/61 Plan- og miljøutvalet 19.04.2017 17/85

Detaljer

Kommunal overtakelse av privat vannverk eksempel frå Stryn. Siv. Ing Tobias Dahle ( og tidlegare teknisk sjef i Stryn kommune)

Kommunal overtakelse av privat vannverk eksempel frå Stryn. Siv. Ing Tobias Dahle ( og tidlegare teknisk sjef i Stryn kommune) Kommunal overtakelse av privat vannverk eksempel frå Stryn ( og tidlegare teknisk sjef i Stryn kommune) Bergen 10 11 april 2013 Moment Status/bakgrunnen for at denne saka kom opp Gjeldande lovverk på området

Detaljer

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE»

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» «ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 4-2000 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING I 2. FORMÅL 1 3. METODE OG DATAGRUNNLAG

Detaljer

Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418

Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418 Vaksdal kommune SAKSFRAMLEGG Saksnr: Utval: Dato Formannskap/plan- og økonomiutvalet Kommunestyret Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418 Revisjon av retningsliner

Detaljer

Referat frå møte i Internasjonalt forum

Referat frå møte i Internasjonalt forum Referat frå møte i Internasjonalt forum Når: Tysdag 31.januar kl.12 Stad: Foss, stort møterom Til stades: Terje Bjelle, Bjarne Gjermundstad, Kari Thorsen, Åge Wiberg Bøyum, Ane Bergersen, Erik Kyrkjebø,

Detaljer

RAMMEAVTALE Hordaland Fylkeskommune og Fjord Norge AS

RAMMEAVTALE Hordaland Fylkeskommune og Fjord Norge AS S-200504339-4/135.3 RAMMEAVTALE og Som del av denne avtalen følgjer: Vedlegg l: Samarbeidavtale med spesifikasjon av tilskot. 1. Definisjonar Tenestar knytt til tilskot: Som nemnt i punkt 3.1 og vedlegg

Detaljer

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN Lov for Jotun, skipa 30.03.1923. Vedteken den 10.06.1945, med seinare endringar seinast av 29.06.2000. Revidert etter årsmøte i 2007 og 2011. Godkjend av Idrettsstyret: 18.02.02

Detaljer

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Organisasjonsavdelinga IT-seksjonen Arkivsak 201011409-3 Arkivnr. 036 Saksh. Svein Åge Nottveit, Birthe Haugen Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 23.02.2011-24.02.2011

Detaljer

EXPO 2010 OG SAMARBEIDSRELASJONAR MED KINA

EXPO 2010 OG SAMARBEIDSRELASJONAR MED KINA EXPO 2010 OG SAMARBEIDSRELASJONAR MED KINA Fylkesrådmannen rår Vestlandsrådet til å gjere slikt vedtak: 1. Vestlandsrådet peiker ut ein delegasjon som reiser til Shanghai i 2010 i samband med EXPO 2010.

Detaljer

- Tilleggsakliste. Kultur- og ressursutvalet. Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD

- Tilleggsakliste. Kultur- og ressursutvalet. Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD - Tilleggsakliste Kultur- og ressursutvalet Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD TILLEGGSAKLISTE - Kultur- og ressursutvalet... 2 Tilskot til utgreiing av lokalisering av Hordaland

Detaljer

hoppid.no - Nyheiter Gründeråret 2015 Vårens mobiliseringsdugnad er i gang:

hoppid.no - Nyheiter Gründeråret 2015 Vårens mobiliseringsdugnad er i gang: Nyheiter hoppid.no - Gründeråret 2015 Vårens mobiliseringsdugnad er i gang: Ny tilskotsordning for hoppid.no-nettverket, frist 4.mai Søk midlar Bygdemobilisering, frist 1.mai Ein million kroner i etablerartilskot

Detaljer

Arkivsak Arkivkode Dato 09/988 614/A2/ 01.10.2009. Drøftingsnotat vedk. tidlegare Fortun skule

Arkivsak Arkivkode Dato 09/988 614/A2/ 01.10.2009. Drøftingsnotat vedk. tidlegare Fortun skule - Luster kommune Drøftingsnotat Til: Frå: Formannskapet Rådmannen Arkivsak Arkivkode Dato 09/988 614/A2/ 01.10.2009 Sak: Drøftingsnotat vedk. tidlegare Fortun skule Rådmannen ønskjer på dette området å

Detaljer

KVAM HERAD - BUDSJETT 2012

KVAM HERAD - BUDSJETT 2012 KVAM HERAD - BUDSJETT 2012 Framlegg til budsjett 2012/ økonomiplan 2012-2015 frå Kvam formannskap: Kvam heradsstyre vedtek følgjande: 1. Skatt på eige og inntekt Skatt på eige og inntekt vil verta utlikna

Detaljer