Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 02. mai /015/OYDRYD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 02. mai 2013 201112128-14/015/OYDRYD"

Transkript

1 HORDALAND FYLKESKOMM Opplærings- og helseutvalet Medlemene i Opplærings- og helseutvalet Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 02. mai /015/OYDRYD Innkalling til møte i Opplærings- og helseutvalet Det blir med dette kalla inn til møte i Opplærings- og helseutvalet Tid: Tirsdag 14. mai 2013 kl Stad: Fylkeshuset, møterom «Sunnhordland», 4. etg. Program: Kl : Div. orienteringar: SIU: Internasjonaliseringsaktivitet knytta opp mot vgs Fagopplæringsseksjonen: Læreplassar/formidling Kl : Kl : Kl : Omvisning på Amalie Skram vgs Lunsj i kantina 4. etg. Sakshandsaming Til dette møtet har Roald Stenseide meldt forfall. Petter Kvinge Tvedt vert innkalla. Dersom nokon av utvalet sine medlemer ikkje kan møta og må melda forfall vert dei bedne om å gjere dette snarast ved å nytte vedlagte forfallskjema. Skjemaet kan hentast på Returner skjemaet på e-post til eller send det på fax til Innkallinga gjeld valde medlemer i Opplærings- og helseutvalet. Ved eventuelt forfall frå faste medlemer vil varamedlemer bli kalla inn særskilt. Roald Stenseide utvalsleiar

2 HORDALAND FYLKESKOMMUNE MELDINGAR - Opplærings- og helseutvalet Periode: 16. april mai 2013 Nr. Arkivsak Referatsakstittel 21/ Kartlegging av internasjonale aktivitetar ved dei vidaregåande skolane i / Oppfølging av skolebruksplanen 23/ Åtte gode grunner til at Medier og kommunikasjon bør legges til studiespesialiserende utdanningsprogram 24/ Partipolitisk verksemd i skuletida 25/ Ny Giv - Gjennomføringsbarometeret 2013:1 26/ Notat til prognoseinntaket 27/ Svar på spørsmål - Tilstandsrapport vidaregåande opplæring 5

3 HORDALAND FYLKESKOMM Regionalavdelinga Internasjonal seksjon NOTAT Til: Opplæringsdirektøren Dato: 22. april 2013 Heggheim, Svein Leidulf, Opplæringsavdelinga Frå: Internasjonal seksjon Arkivsak: /CHALIL Kopi til: Roksvåg, Berit, Opplæringsavdelinga Arkivnr.: 520.T05 Kartlegging av internasjonale aktivitetar ved dei vidaregåande skolane i 2012 Vedlagt finn du resultatet av kartlegginga av dei internasjonale aktivitetane ved dei vidaregåande skolane i Hordaland i Dette er sjette året Internasjonal seksjon, saman med Opplæringsavdelinga, kartlegg dei internasjonale aktivitetane ved dei vidaregåande skolane i fylket. Kartlegginga blei gjennomførd i februar 2013 og 44 av dei vidaregåande skolane i Hordaland har gitt eit svar. Den vedlagte rapporten oppsummerar svara frå skolane i høve til gjennomførte aktivitetar i Dei er òg bedt om å gi tilbakemeldingar på effektane av internasjonaliseringstiltaka, hindringar for vidare internasjonalisering, tilrettelegging for internasjonale aktivitetar og kva type oppfølging dei ønskjer frå sentraladministrasjonen. Det er i hovudsak dei same spørsmåla som vart nytta i år som i fjor. Dei viktigaste funna i kartlegginga er oppsummert i punkt 3 i rapporten. Besøksadresse: Agnes Mowinckels gate 5 - Postadresse: Postboks BERGEN - Telefon Telefaks E-postadresse: Bankgironr Foretaksnr. NO mva.

4 Internasjonale aktivitetar ved dei vidaregåande skolane i Hordaland fylkeskommune Rapport for

5 Internasjonale aktivitetar ved dei vidaregåande skolane i Hordaland fylkeskommune i Bakgrunn For åra 2007 til 2012 har Hordaland fylkeskommune ved Internasjonal seksjon og Opplæringsavdelinga gjennomførd årlege kartleggingar av dei internasjonale aktivitetane ved dei vidaregåande skolane i Hordaland fylkeskommune. I 2010 var skolane i Hordaland derimot ein del av ei nasjonal kartlegging, gjennomførd av SIU (Senter for Internasjonalisering av Utdanning). Sidan kartlegginga for 2010 skilte seg frå dei andre åra på fleire punkt, er det ikkje alle resultat som kan samanliknast for heile seks-årsperioden. Der det er mogleg vil resultata bli samanlikna med heile perioden og elles vil dei bli samanlikna med tala frå Målet med denne kartlegginga har heile tida vore å få ei betre faktabasert oversikt over skolane sitt aktivitetsnivå, motivasjonar og eventuelle hindringar for det internasjonale arbeidet, samt få ei oversikt over kva som er ønskt av oppfølging frå fylkeskommunen sentralt. 2. Gjennomføring av kartlegginga Kartlegginga blei utarbeidd av Internasjonal seksjon, saman med Opplæringsavdelinga, og vart sendt ut som ei elektronisk undersøking per e-post til alle dei 47 skolane i fylkeskommunen 30. januar Den elektroniske kartlegginga vart avslutta 6. mars Da hadde 44 av skolane svart på undersøkinga. Dette er det same talet som i fjor, og representerer ein svarprosent på om lag 94 % 1. Undersøkinga vart distribuert til skolane sine offisielle e-postmottak. Det var opp til dei einskilde skolane å avgjere kven som skulle svare. I mange tilfelle var det dei internasjonale kontaktpersonane, men det var òg rektorar, assisterande rektorar og andre tilsette. 3. Oppsummering av dei viktigaste funna 89 % av skolane som deltok i undersøkinga, hadde internasjonale aktivitetar i 2012 (5 skolar sa at dei ikkje hadde hatt noe aktivitet) Comenius og Leonardo da Vinci var dei mest brukte programma, og bruken av sistnemnte aukar. Studiespesialiserande program er det mest aktive, men på dei fleste av utdanningsprogramma (9 av 12) er det fleire skolar som har internasjonale aktivitetar enn som ikkje har det. 26 skolar i Hordaland fortel om samarbeid i til saman 25 europeiske land Sjølv om e-post og besøk framleis er viktige reiskap i førebuing av internasjonale prosjekt, ser vi at bruken av «nettsamfunn» aukar 48 % av skolane driv internasjonalisering heime og eksempla viser eit stort mangfald Tid og pengar heller enn kunnskap opplevast som dei viktigaste hindringane for internasjonalisering. Elevane sin internasjonale erfaring og faglege utvikling er den viktigaste motivasjonen for skolane sitt internasjonaliseringsarbeid og dette reflekterast òg i dei effektane dei viser til. Samstundes ser mange skolar gode effektar òg for skolen sitt sosiale miljø og omdømme. 41 % av skolane ønskjer meir oppfølging frå fylkeskommunen sentralt og da først og fremst relatert til prosjektutforming, partnarsøk og søknadsskriving. 4. Tilbakemeldingar i høve til aktivitetar i Aktivitetsnivå: «88 % av skolane hadde internasjonale aktivitetar i 2012» På spørsmålet Har dykkar skole hatt nokre internasjonale aktivitetar i 2012? svarer nesten 88 % av skolane ja. Berre 5 skolar melder om at dei ikkje har hatt nokre internasjonale aktivitetar i løpet av siste år. Sjølv om det framleis er et veldig høgt aktivitetsnivå, er det likevel ein kime til bekymring at talet på skolar som ikkje har hatt noe aktivitet, har auka frå 3 til 5. 1 To av dei tre skolane som ikkje har svart er skolar vi ikkje insisterer på at må svare sidan dei ikkje er ordinære vidaregåande skolar. Dette er Manger Folkehøgskule og Bergen Tekniske Fagskole. 1

6 Det er viktig å presisere at på dette spørsmålet står skolane fritt til sjølv å definere kva dei reknar som internasjonale aktivitetar. Detaljane blir kartlagt i seinare spørsmål, men innleiingsvis er vi ute etter om skolen sjølv opplever at dei har internasjonale aktivitetar. 41 % av skolane melder at dei har hatt eit høgare aktivitetsnivå enn året før mens 48 % meiner at aktiviteten har vore stabil. Ingen av dei aktive skolane har opplevd eit redusert aktivitetsnivå. Samanlikna med tala for 2011 er det fleire som har opplevd eit stabilt aktivitetsnivå i Type aktivitetar: «Auka bruk av Leonardo da Vinci-programmet» I høve til spørsmålet Kva type aktivitet har de hatt var det oppgitt 12 faste kategoriar av aktivitetar, samt ein open kategori. Den mest vanlege aktiviteten i 2012 var Elevtur opptil 4 veker. 46 % av skolane hadde gjennomførd dette i 2012 (ned frå 49 % i 2009). I tal på skolar er det ein nedgang frå 20 til 18 skolar). Dette omfattar dei vanlege studieturane på 1-2 veker og har vore den mest nytta aktiviteten kvart år vi har kartlagt, sjølv om omfanget har variert noe. Av programaktivitetar var det utsending av elevar gjennom Leonardo da Vinci-programmet (for fagopplæring) og deltaking i Comenius-prosjekt (for studiespesialiserande) som var dei desidert mest populære aktivitetane i % av skolane melder at dei har sendt ut elevar med stipend frå Leonardo da Vinci programmet og 33 % har tatt i mot elevar gjennom det same programmet. 33 % melder at dei har delteke i Comeniusprogrammet. Deltakinga i Comenius-programmet er stabil samanlikna med tidlegare år, mens det har vore ein solid auke innanfor Leonardo-programmet. Sistnemnte er eit gledelig trekk sidan Hordaland fylkeskommune over ein lengre periode har satsa tungt på nettopp dette programmet. Denne utviklinga er i tråd med fylkeskommunen sine ønske sidan slike prosjekt representerer meir langvarige relasjonar, i tillegg til at dei bidrar med ekstern finansiering av aktivitetane. Det har tilsynelatande vore ein jamn reduksjon i utveksling av lærarar (både utsending og mottak), men det kan og skuldast endringar i registrering; at lærarar som har følgt med elevar på prosjekt i mindre grad har vore registrert som ein eigen aktivitet enn tidlegare. Når det gjeld utveksling av elevar på lengre opphald (t.d. elevar som tar eit heilt skoleår i utlandet gjennom ulike organisasjonar) er det også usikkert om det verkeleg har vore ein så markant nedgang eller om det først og fremst skuldast ei endring i registrering. Det er gledeleg å sjå at det for første gang er ein skole som melder om deltaking i Nordisk råd sitt program Nordplus. Den opne kategorien «andre aktivitetar» syner at det er eit rikt utval av aktivitetar som ikkje passar inn i faste kategoriar; internasjonale humanitæraksjonar, språkassistent og førstehjelpskonkurranse, men og aktivitetar som faller inn i kategorien «internasjonalisering heime», slik som språkdag, Operasjon Dagsverk og FNprosjekt. Alle resultata kan lesast av tabell 1. Tabell 1: Internasjonale aktivitetar Elevtur opptil 4 veker 46 % 49 % 46 % 54 % 2 Leonardo da Vinci - sendt ut elevar 44 % 39 % 31 % 29 % 3 Leonardo da Vinci - mottatt elevar 33 % 20 % 11 % 11 % Deltaking i Comeniusprosjekt 33 % 34 % 23 % 20 % 4 Andre fellesprosjekt med utanlandsk skole 31 % 20 % 25 % 37 % 5 Lærarutveksling send ut lærar(ar) 15 % 20 % 40 % 37 % 5 Administrering av utanlandsklasse 13 % 20 % 14 % 11 % 7 Lærarutveksling mottatt utanlandsk(e) lærar(ar) 8 % 15 % 31 % 40 % Utveksling av elevar - mottatt utanlandske elevar 8 % 10 % 25 % 20 % minst 4 veker 8 Utveksling av elevar - sendt ut elevar minst 4 veker 5 % 12 % 17 % 11 % Etablering av vennskapsskole 5 % 12 % 11 % 20 % 9 Deltaking i Nordplus-prosjekt 3 % Andre aktivitetar 44 % 24 % - 53 % 2

7 4.3 Deltaking: «Studiespesialiserande program er mest aktive» Når det gjeld kva for studieretningar som deltek i dei internasjonale aktivitetane så er det i 2012, som det òg var dei tidlegare åra, eit fleirtal av internasjonale aktivitetar retta mot Studiespesialiserande. 25 skolar svarer at det er deira studiespesialiserande elevar som deltek (64 % av dei aktive skolane mot 37 % av dei aktive skolane i 2011 og 56 % i 2009). Det er sjølvsagt ikkje overraskande at det er flest tilbod for elevar som tar studiespesialiserande sidan det er det programmet som blir tilbydd på flest skolar. Ser vi på tilbodet i relative termar: Kor mange av skolane som tilbyr eit program har hatt internasjonale aktivitetar på det same programmet blir resultatet det same i den forstand at det framleis er dei studiespesialiserande programma som er dei mest aktive (81 % av dei har internasjonale aktivitetar på programmet). Når vi ser på resultata i tabell 2, kan ein gjere tre umiddelbare observasjonar: a) «Studiespesialiserande» er det klart mest aktive programmet b) Det er bare tre utdanningsprogram som har fleire skolar som ikkje er aktive enn skolar som er aktive c) Ingen fagskoleprogram har internasjonale aktivitetar Tabell 2: Aktivitetar fordelt på utdanningsprogram Skolar som tilbyr programmet Skolar med aktivitetar på programmet Studiespesialisering % Musikk, dans og drama % Restaurant- og matfag % Medier og kommunikasjon % Helse- og oppvekstfag % Naturbruk % Bygg- og anleggsteknikk % Idrettsfag % Service og samferdsel % Elektrofag % Teknikk og industriell produksjon % Design og handverk % Fagskole Vi kan dessverre ikkje samanlikne desse resultata med tala for 2011 sidan registreringsmåten er endra og tala difor ikkje er direkte samanliknbare. 4.4 Geografisk fordeling «16 samarbeid i samarbeidsregionane» Hordaland fylkeskommune har ei målsetting om å styrke det internasjonale samarbeidet med nokre utvalte samarbeidsregionar. Når vi ser på skolane sitt samarbeid i desse regionane, er det ein liten framgang, sjølv om talet framleis er for lågt. For 2012 melder skolane om 16 samarbeid med ein av Hordaland sine utvalde samarbeidsregionar. Dette er ein framgang frå 15 skolar i 2011, 11 skolar i 2010 og frå 7 til 10 skolar i perioden 2007 til Dei regionane der det blir opplyst om samarbeid, er Edinburgh (1), Kaunas (1), Cardiff (3), Thüringen (4) og Nedre-Normandie (7). Ingen melder i år om samarbeid med Orknøyane. 26 skolar har samarbeid i 25 land i Europa Når det vert spurd om dei samarbeider i andre europeiske regionar, opplyser 26 av skolane at dei samarbeider med skolar, lærebedrifter eller liknande i til saman 25 europeisk land. Dette er nøyaktig dei same tala som for Den interne fordelinga er derimot litt ulik; fire land som vart nemnt i fjor, vart ikkje nemnt i år og vice versa. Det mest overraskande i dette er kanskje at ingen opplyser at dei samarbeidde med svenske partnarar i Det er òg nokre mindre endringar i talet som seier dei samarbeider i dei ulike landa. Den mest markante endringa er i høve til samarbeidet med Tyskland, som har auka frå 7 til 12 skolar. Det er derimot to kjelder til feilinformasjon som det er viktig å vere klar over: Dette var ikkje eit avkryssingsspørsmål. Dei som svarte måtte sjølv liste opp dei stadene der dei hadde samarbeid. I ein slik samanheng kan ein region lett verte glømt eitt år. I dette spørsmålet vart det spurt om samarbeid utanom samarbeidsregionene. Om vi legg til desse samarbeida, vil dei reelle tala bli høgare for både Frankrike, Tyskland og Storbritannia. 3

8 Alle resultata finst i tabell 3. Tabell 3: Geografisk fordeling av samarbeid med skolar i Europa Slovenia 2 3 Tyskland 13 7 Østerrike 2 1 Spania Hellas 2 2 Italia 6 6 Estland 1 1 Frankrike 5 5 Malta 1 1 Finland 4 4 Kroatia 1 1 Polen 4 5 Irland 1 - Tsjekkia 4 1 Bulgaria 1 - Tyrkia 4 3 Slovakia 1 - Portugal 4 2 Latvia 1 - Danmark 3 4 Litauen - 3 Belgia 3 3 Island - 1 Ungarn 2 1 Luxemburg - 1 Nederland 2 3 Romania - 2 UK 2 5 Sverige - 4 Samarbeid i Asia, Afrika og Amerika Når det gjeld samarbeid med skolar eller andre institusjonar i Afrika, Asia eller Nord/Sør-Amerika, opplyser 6 skolar at dei har dette. Dette er det same talet som for 2011, slik at nivået på ikkje-europeisk samarbeid er relativt stabilt. Prosjekta som dei seks skolane har nemnt er: Samarbeidsprosjekt med barneheim og skole for gatebarn i Brasil Humanitært samarbeid mot Maisha Mema, ein barneheim i Nairobi, Kenya Praksisopphald på Zanzibar Hordalandsklasse i USA Samarbeid med næringsliv i Japan og skolestyresmakter i Kina Samarbeid med yrkesskole i Tanzania 4.5 Gjennomføring av aktivitetane; «nesten ingen aktivitetar avlyst» På spørsmålet Var det nokre aktivitetar som var planlagt, men som likevel ikkje vart gjennomførde? svarte 95 % nei, mens 5 % svarte ja. Det vil seie at bare 2 skolar har måtta avlyst planlagde aktivitetar i året som har gått. Dette er ei klar forbetring frå både 2011, da 15 % hadde avlyst noe, og frå 2009 (det var ikkje med i kartlegginga for 2010) da talet var 20 %. Dei to skolane som svarte at dei hadde avlyst noe, svarte i det eine tilfellet at det dreidde seg om for låg påmelding, og i det andre at det dreidde seg om eit større prosjekt som var blitt godkjent og at andre aktiviteter derfor måtte utsettast/leggast på is. Dette kan vere eit teikn på at skolane er flinke til ikkje å leggje meir omfattande planer enn dei klarer å gjennomføre. 4.6 Førebuing av internasjonale prosjekt: «Auka bruk av nettsamfunn» Eit punkt i kartlegginga gjeld kva for hjelpemidlar som blir nytta i førebuing og oppfølging av internasjonale prosjekt. Målsetninga er å finne ut i kva grad ny teknologi blir nytta. I 2012, som alle tidlegare år, var e-post utan tvil det mest vanlege hjelpemiddelet, som nesten alle nytta (95 %), men 68 % av dei som svarte hadde og oversendt skriftleg eller anna fysisk materiale med vanleg post. Når det gjeld dei nyare verktya som videokonferansar og nettsamfunn, ser vi nå ei god utvikling i riktig retning. Talet på skolar som har nytta nettsamfunn (både i form av Facebook, og meir spesialiserte plattformar som t.d. Moodle) har gått frå 4-5 skolar dei første åra til 9 skolar i 2011 og 17 skolar i Talet på skolar som melder at dei nytta videokonferansar (inkl. med gratisprogram som Skype eller MSN Messenger) er på same nivået i 2012 som det var i 2011: 7 skolar. Sjølv om digital teknologi kan vere eit effektivt hjelpemiddel både i planlegging og gjennomføring av internasjonale samarbeidsprosjekt, så er det framleis viktig med direkte kontakt; 68 % har hatt førebuande reiser og møte og omtrent like mange har hatt kontakt på telefon. 4

9 Figur 1: Hjelpemidlar i førebuing av internasjonale prosjekt 5. Internasjonalisering heime Stortingsmelding nr 14 ( ): Internasjonalisering av utdanning legg stor vekt på internasjonalisering heime at elevane skal få internasjonale impulsar og utan å dra utanlands Kartlegginga inneheld difor eit spørsmål om korleis skolane forstår og implementerer dette ved eigen skole. På spørsmålet Har de hatt nokre aktivitetar som reknast som internasjonalisering heime i 2012 svarte 48 % av skolane ja, 41 % nei, mens 11 % ikkje var sikre. Det er nøyaktig like mange skolar som svarer at dei har hatt slike aktivitetar i 2012 som det var i Dei 21 skolane som svarte at dei hadde hatt slike aktivitetar, vart bedne om å gi eksempel på dei. Desse eksempla viser eit stort mangfald i internasjonaliseringsarbeidet som finn stad på skolane. Vi kan dele dei inn i seks grupper: - Opp mot kompetansemål i ulike læreplanar enten det er mot landbruk, handelsfag eller språkfaga. Særleg språkundervisninga, og tiltak for meir intensiv språkopplæring vert nemnt av fleire. - Knytt til internasjonale prosjekt som skolen er med i, og da særleg Comenius prosjekt. Som ein skole formulerer det: «Hele skolen er involvert i Comenius-prosjektet, sjølv om bare nokre få elevar reiser utanlands». Fleire lagar òg utstillingar på skolen knytt til desse prosjekta. Andre nemner at dei har «faglege aktivitetar i samband med studieturar» - Internasjonal tilstedeværelse på skolen - enten det er språkassistentar, utvekslingselevar som er ved skolen eit helt år, eller utanlandske elevar eller lærarar som bare er ved skolen ein kortare periode, så melder fleire at dette gjør noe både i forhold til internasjonalt perspektiv og praktisering av språk. - Internasjonale dagar slik som Operasjon dagsverk (eller temadagar knytt til andre solidaritetsaksjonar) og Internasjonal dag. Nokre skolar har òg markert dagar som Europeisk språkdag og kinesisk nyttår. - Solidaritetsaksjonar vert i år konkret nemnt av seks skolar. Ved nokre av skolane er dette ein dag i året (t.d. i staden for Operasjon Dagsverk), mens andre stader har det ein kontinuerleg merksemd. - Meir enkeltståande aktivitetar som t.d. Europeisk ungdomsparlament, stilkonkurranse eller samarbeid med FN-Sambandet 6. Planlagde aktivitetar for 2013 Når det gjeld aktivitetar som er planlagde for 2012 så er det først og fremst kortare elevturar som gjeld. 55 % av skolane planlegg dette for Dette er litt høgare enn dei siste åra (48 % for 2012 og 46 % for 2010). Mange skolar planlegg utveksling av elevar gjennom Leonardo da Vinci programmet (50 % planlegg å sende ut elevar og 33 % å ta i mot elevar), mens 45 % planlegg å delta i Comenius-prosjekt. 5

10 Nå er dette bare planlagde aktivitetar og mykje kan skje, men vi ser likevel at skolane er relativt realistiske når dei legg fram sine planar; tala for prosjektdeltaking stemmer med verkelegheita og aukar litt for kvart år. Talet på kortare elevturar blir derimot alltid litt høgare enn berekna.???? Det er gledelig å sjå at det er langt fleire som planlegg å delta i Comenius-prosjekt (frå 36 til 45 %) og Leonardo-utplasseringar (frå 45 til 50%) i Tabell 4: Kva type aktivitetar er planlagde for 2013? Elevtur opp til 4 veker 55 % Leonardo da Vinci sendt ut elevar 50 % Deltaking i Comenius-prosjekt 45 % Leonardo da Vinci mottatt elevar 33 % Andre fellesprosjekt med utanlandsk skole 21 % Lærarutveksling sendt ut lærar(ar) 21 % Lærarutveksling mottatt utanlandsk lærar(ar) 24 % Administrering av Hordalandsklasse i utlandet 12 % Utveksling av elevar til ein anna skole minst 4 veker 7 % Mottatt elevar frå anna skole minst 4 veker 2 % Etablering av vennskapsskole 12 % Deltaking i Nordplus-prosjekt 7 % Andre aktivitetar 31 % I kategorien andre aktivitetar fell skolane sine meir «frittståande» aktivitetar inn, slik som markering av den internasjonale språkdagen, feiring av kinesisk nyttår, solidaritetsarbeid, språkassistentar og utplassering av elevar og lærlingar utanom prosjekt. I tillegg kjem førebuande aktivitetar slik som oppretting av kontakt med potensielle partnarskolar og førebuingar til prosjektsøknadar. 7. Hindringar for internasjonalisering Når det gjeld kva skolane ser på som dei viktigaste hindringane for internasjonalisering, er det tid og pengar heller enn kunnskap. Dei to førre åra var det manglande tid til planlegging/gjennomføring som vart sett på som det største hinderet, og ikkje dei økonomiske ressursane, men i år er det på same måte som i 2008 dei økonomiske hindringane som kjem øvst (det er éin skole meir som svarer «økonomi» enn som svarer «tid»). Tilsette som ønskjer å engasjere seg og mangel på «konkrete aktivitetar/gode idear» er i mindre grad sett på som hindringar i år. Figur 2: Hindringar for auka internasjonalisering 6

11 8. Tilrettelegging for internasjonalisering På spørsmål om kva skolane sjølv meiner kunne forbetre moglegheitene for internasjonalisering ved sin eigen skole, er det dei same problemstillingane kring tid og pengar som dominerer. Tilbakemeldingane kan oppsummerast som følgjer: Økonomiske ressursar: både auka økonomiske tilskot frå fylkeskommunen sentralt og oftare søknadsfristar på desse slik at ein kan søke midlar når ein faktisk treng dei. Spørsmålet om dei nasjonale retningslinjene for eigenandel frå elevar vart også tatt opp igjen. Tidsressursar: Det er stor einigheit om at det internasjonale arbeidet tærer på nokre få eldsjeler blant lærarane. Derfor er det mange som tar til orde for øyremerka tidsressursar til internasjonalt arbeid, evt. ein fast internasjonal koordinator. Kunnskap/informasjon: Fleire skolar nemner at dei ønskjer meir informasjon både om tilgjengelege program, prosjektmidlar, men og om fylkeskommunen sine eksisterande samarbeidspartnarar. Fleksibilitet: Dette gjeld fleksibilitet i høve til reisebestilling (prosjektmidla rekk lenger ved å nytte lågprisselskap som t.d. RyanAir), fleksibilitet i høve til arbeidstidsavtale for pedagogisk personale, samt i høve til systemet med søknad om reiseløyve, som burde vere muleg å gjere elektronisk. Samarbeid med andre skolar og med fylkesadministrasjonen sentralt nemnast av nokre få. Det er ein kommentar som skil seg ut: «Tilhøva ligg godt til rette. Vi må berre bruke dei». 9. Motivasjonen bak og effektar av internasjonalisering Motivasjonen for internasjonalisering Det er ein kombinasjon av forklaringar bak skolane sitt internasjonale engasjement. På spørsmålet Kva er hovudmotivasjonen bak internasjonaliseringstiltaka på din skole? var dei tre viktigaste grunnane i år, som for 2011, å Gi elevane internasjonal erfaring (95%), Gi elevane ny tilnærming til faget (81%) og Betre språkkunnskapen (76%). Alle desse målsettingane har auka oppslutnad. Den viktigaste motivasjonen er altså elevane sitt utbytte. Nytt i år er det at det å «styrke miljøet i elevgruppa» har gått forbi både profilering av eigen skole og gi lærarane internasjonal erfaring som motivasjon for det internasjonale arbeidet. Dette tydar på at skolane ser verdien i dei utanom-faglege aspekta ved internasjonalisering - i tillegg til dei reint faglege. Når det gjeld svara i kategorien anna så er mellom anna pedagogisk utviklingsarbeid, auka kulturkompetanse og fordelar ved søking til lærlingplass trekt fram som motivasjon for internasjonaliseringsarbeidet. Figur 3: Kva er hovudmotivasjonen bak internasjonaliseringstiltaka på din skole? 7

12 Effektane av internasjonalisering Når det gjeld effektane av disse tiltaka, var det lagt opp som eit ope spørsmål der skolane kunne svare fritt. Dei svara som kom inn kan grovt sett delast i to kategoriar; dei positive effektane for dei einskilde deltakarane, det vere seg elevar eller lærarar, og dei positive effektane for skolen, undervisninga og miljøet. Dei positive effektane på elevane er først og fremst språkkunnskapen, men òg den faglege kompetansen. Utanlandsopphald verkar motiverande på elevane i ettertid, men skoler som set førehandskrav til fagleg dyktigheit og punktlegheit opplever og at dette er motiverande og gjer status blant elevane. Lærarane opplever at elevane får meir motivasjon for faget og mindre fråvær. Utanlandsopphaldet gjev dei ei kjensle av meistring og gjer dei meir modne og trygge. Dei opplever og at dei internasjonale prosjekta bidrar til å fjerne ein del fordommar og gjev auka toleranse. Lærarane har òg fagleg utbytte av det internasjonale arbeidet. Skolar melder om lærarar som får meir vidvinkel i si faglege tilnærming. Sjølv om dette er ressurskrevjande for lærarane så melder dei at desse prosjekta er inspirerande og gjer at dei reflekterer over eigen praksis. Dei positive effektane for skolen understrekast av mange. Dette kan vere i form av betre samhald, ei kjensle av styrka fellesskap og betre læringsmiljø og sosialt miljø. Stadig fleire skolar trekker og fram dei positive effektane det har for rekruttering til skolen generelt og einskilde program spesielt; «Vi opplever at det bidrar til positiv omtale av skolen» og «bidrar til å bygge opp en positiv merkevare for skolen» 10. Informasjon og oppfølging Informasjon På spørsmålet Opplever de at de har tilstrekkelig informasjon om dei moglegheitene som finst i høve til internasjonale aktivitetar? svarar 52 % ja, 39 % nei og 9 % veit ikkje. Over halvparten av skolane opplever altså at dei har god nok kunnskap om dei moglegheitene som finns. Dette er eit betre resultat enn i fjor, da 39 % svarte det same. Delen som svarar at dei ikkje har nok informasjon har også auka litt, frå 34 til 39 %, mens det er nokre få som svarer at dei ikkje veit. Når det gjeld kva form dei ønskjer å få informasjonen i, så er det framleis ein kombinasjon av det elektroniske, gjennom nyheitsbrev/e-poster (79 %) og det personlege, her eksemplifisert med informasjonsmøte (70 %). Ser vi på resultata frå tidlegare år ser vi at denne kombinasjonen konsekvent er det flest ønskjer. Interessa for trykt informasjon har derimot aldri vore mindre. I kategorien anna finn ein ønskje om meir erfaringsutveksling med andre skolar. Dei fullstendige resultata finst i figuren nedanfor; Figur 4: Korleis ønskjer de å få informasjon om nye program/tiltak? 8

13 Oppfølging I høve til oppfølging frå administrasjonen i fylkeskommunen meiner 41 % at dei har behov for meir oppfølging, 20 % at dei ikkje har eit slikt behov, mens 39 % er usikre. Desse resultata er like dei vi fekk for eitt år sidan. Det relativt høge talet på skolar som svarer «vet ikkje» kan vere uttrykk for ei avventande haldning, der ein ønskjer å vite kva tilbodet om oppfølging er, før ein seier ja eller nei. Dei 18 skolane som svarte at dei hadde behov for meir oppfølging, fekk høve til å utdjupe dette i eit siste spørsmål, i fritekst. Svara kan grupperast som følgjer: Starthjelp: innspel til nye prosjekt, hjelpe nye skoler i gang, gi ekstra støtte til de som har lite erfaring Søknadsskriving: hjelp i sjølve søknadsprosessen er framleis noko som er etterspurd av mange Partnarsøk: fleire skolar ønskjer hjelp til å finne partnarar for internasjonale prosjekt, utveksling og praksis, både blant fylkeskommunen sine partnarregionar og andre stader. Erfaringsutveksling med andre skolar både i høve til prosjekterfaringar, men og i høve til andre aktivitetar som t.d. alternative opplegg for Operasjon Dagsverk. Informasjon om dei nye EU-programma: sidan den nye programperioden i EU startar vil alle program verte endra. Dette krev ny informasjon Fylkeskommunen sine målsettingar for og tilbod knytt til internasjonaliseringa i skolane: både informasjon om tilgjengelig hjelp, pågåande prosjekt og midlar det kan søkast på - og fylkeskommunen sine målsettingar for skolane sine internasjonale prosjekt, vert etterspurd. 9

14 Hordaland fylkeskommune har ansvar for å utvikle Hordalandssamfunnet. Vi gir vidaregåande opplæring, tannhelsetenester og kollektivtransport til innbyggjarane i fylket. Vi har ansvar for vegsamband og legg til rette for verdiskaping, næringsutvikling, fritidsopplevingar og kultur. Som del av eit nasjonalt og globalt samfunn har vi ansvar for å ta vare på fortida, notida og framtida i Hordaland. Fylkestinget er øvste politiske organ i fylkeskommunen. Agnes Mowinckels gate 5 Postboks BERGEN Tlf: E-post: April 2013, Internasjonal seksjon

15 HORDALAND FYLKESKOMM Opplæringsavdelinga NOTAT Til: Opplærings og helseutvalet Dato: 26. april 2013 Frå: Opplæringsdirektøren Arkivsak: /BAHA Kopi til: Arkivnr.: 52.T07 Oppfølging av skolebruksplanen Gjennomføring av vedtaka i skolebruksplanen vert fulgt opp gjennom prosjektet «varige og gode effektar av skolebruksplanen». Politikarane vil få oversikt over prioriterte investeringsprosjekt i budsjettet for 2014 og økonomiplan for perioden som vert offentleggjort i oktober og handsama i fylkestinget i desember Utgangspunktet for arbeidet med investeringsbudsjettet er vedtaka slik dei ligg i skolebruksplanen. Når det gjeld prosessar for samanslåing m.m. vil fylkesrådmannen leggje fram ei orienteringssak i fylkesutvalet i juni månad. I denne saka vil plan for implementering av skolebruksplanen vert presentert. Besøksadresse: Agnes Mowinckels gate 5 - Postadresse: Postboks Bergen - Telefon Telefaks E-postadresse: Bankgironr Foretaksnr. NO mva.

MØTEBOK. Opplærings- og helseutvalet. Dato: 17. april 2013 Kl.: 09.00 11.15 Stad: Voss kulturhus, 1.etg. Saknr.: 20/13-28/13 MØTELEIAR

MØTEBOK. Opplærings- og helseutvalet. Dato: 17. april 2013 Kl.: 09.00 11.15 Stad: Voss kulturhus, 1.etg. Saknr.: 20/13-28/13 MØTELEIAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Opplærings- og helseutvalet Dato: 17. april 2013 Kl.: 09.00 11.15 Stad: Voss kulturhus, 1.etg. Saknr.: 20/13-28/13 MØTELEIAR Stenseide, Roald (FRP) DESSE MØTTE Malones,

Detaljer

Kartlegging av internasjonale aktivitetar ved dei vidaregåande skolane i 2012

Kartlegging av internasjonale aktivitetar ved dei vidaregåande skolane i 2012 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Internasjonal seksjon NOTAT Til: Opplæringsdirektøren Heggheim, Svein Leidulf, Opplæringsavdelinga Dato: 22. april 2013 Frå: Internasjonal seksjon Arkivsak: 200800495-16/CHALIL

Detaljer

TILSKOT TIL FAGSKULEUTDANNING INNAN HELSE- OG OPPVEKSTFAG - HAUSTEN 2013

TILSKOT TIL FAGSKULEUTDANNING INNAN HELSE- OG OPPVEKSTFAG - HAUSTEN 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Drift- og utviklingsseksjonen Arkivsak 201202560-20 Arkivnr. 135 Saksh. Landro, Adeline Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 16.04.2013 TILSKOT TIL

Detaljer

MØTEBOK. Opplærings- og helseutvalet. Dato: 17. januar 2012 Kl.: 11.30 15.30 Stad: Etne vidaregåande skule, Etne Saknr.: 1/12-7/12

MØTEBOK. Opplærings- og helseutvalet. Dato: 17. januar 2012 Kl.: 11.30 15.30 Stad: Etne vidaregåande skule, Etne Saknr.: 1/12-7/12 HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Opplærings- og helseutvalet Dato: 17. januar 2012 Kl.: 11.30 15.30 Stad: Etne vidaregåande skule, Etne Saknr.: 1/12-7/12 MØTELEIAR Stenseide, Roald (FRP) DESSE MØTTE Malones,

Detaljer

Høyring forslag om overgang frå Vg1 studiespesialiserande til yrkesfaglege programområde på Vg 2

Høyring forslag om overgang frå Vg1 studiespesialiserande til yrkesfaglege programområde på Vg 2 OPPLÆRINGSAVDELINGA Arkivnr: 2017/3318-1 Saksbehandlar: Gerd Kjersti Ytre-Arne Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Yrkesopplæringsnemnda 02.05.2017 Utval for opplæring og helse 09.05.2017 Fylkesutvalet

Detaljer

PÅBYGG TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE - ALTERNATIVE VEGAR

PÅBYGG TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE - ALTERNATIVE VEGAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201209189-1 Arkivnr. 522 Saksh. Krüger, Ragnhild Hvoslef Saksgang Yrkesopplæringsnemda Opplærings- og helseutvalet Møtedato 04.12.2012 04.12.2012 PÅBYGG

Detaljer

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201112362-125 Arkivnr. 522 Saksh. Landro, Adeline Saksgang Møtedato Hordaland fagskulestyre 19.03.2013 SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL

Detaljer

OPPNEMNING AV STYREREPRESENTANTAR VED PRIVATE SKOLAR

OPPNEMNING AV STYREREPRESENTANTAR VED PRIVATE SKOLAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201209024-1 Arkivnr. 5 Saksh. Haugen, Birthe Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 13.11.2012-14.11.2012 OPPNEMNING AV STYREREPRESENTANTAR VED

Detaljer

MØTEBOK MØTEBOK. Opplærings- og helseutvalet. Opplærings- og helseutvalet

MØTEBOK MØTEBOK. Opplærings- og helseutvalet. Opplærings- og helseutvalet HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Opplærings- og helseutvalet Dato: 27. mars 2012 Kl.: 10.00 Stad: Fylkesutvalsalen; Fylkeshuset, Bergen Saknr.: 15/12-17/12 HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Opplærings- og

Detaljer

Tilstandsrapport vidaregåande opplæring 2014/15

Tilstandsrapport vidaregåande opplæring 2014/15 OPPLÆRINGSAVDELINGA Arkivnr: 2015/1090-106 Saksbehandlar: Tor Ivar Sagen Sandvik, Stig Aasland Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Yrkesopplæringsnemnda 30.11.2015 Opplærings- og helseutvalet 03.12.2015

Detaljer

Oppretting av nye klassar hausten 2015 ved Hordaland helsefagskole

Oppretting av nye klassar hausten 2015 ved Hordaland helsefagskole OPPLÆRINGSAVDELINGA Arkivnr: 2014/2-79 Saksbehandlar: Adeline Berntsen Landro Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Hordaland fagskulestyre 07.05. Oppretting av nye klassar hausten ved Hordaland

Detaljer

MØTEBOK. Hordaland fagskulestyre

MØTEBOK. Hordaland fagskulestyre HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Hordaland fagskulestyre Dato: 25. november 2010 Kl.: 10.30 11.30 Stad: Fylkeshuset, Agnes Mowinkelsgt. 5 møterom 367 3. etg. Saknr.: 8/10-13/10 MØTELEIAR Stenseide, Roald

Detaljer

MØTEBOK. Opplærings- og helseutvalet. Dato: 03. desember 2013 Kl.: 11.00 14.45 Stad: Fylkeshuset, fylkesutvalsalen Saknr.: 69/13-71/13 MØTELEIAR

MØTEBOK. Opplærings- og helseutvalet. Dato: 03. desember 2013 Kl.: 11.00 14.45 Stad: Fylkeshuset, fylkesutvalsalen Saknr.: 69/13-71/13 MØTELEIAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Opplærings- og helseutvalet Dato: 03. desember 2013 Kl.: 11.00 14.45 Stad: Fylkeshuset, fylkesutvalsalen Saknr.: 69/13-71/13 MØTELEIAR Stenseide, Roald (FRP) DESSE MØTTE

Detaljer

ETABLERING AV TOPPIDRETTSLINJE PÅ YRKESFAGLEGE UTDANNINGSPROGRAM

ETABLERING AV TOPPIDRETTSLINJE PÅ YRKESFAGLEGE UTDANNINGSPROGRAM HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200804110-4 Arkivnr. 522 Saksh. Mjelstad, Torbjørn Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato 27.01.2009 18.02.2009-19.02.2009 ETABLERING

Detaljer

Oppmoding om uttale - Hordaland Privatgymnas AS - søknad etter friskulelova

Oppmoding om uttale - Hordaland Privatgymnas AS - søknad etter friskulelova OPPLÆRINGSAVDELINGA Arkivnr: 2015/5369-4 Saksbehandlar: Sunniva Schultze-Florey Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Opplærings- og helseutvalet 18.08.2015 Fylkesutvalet 27.08.2015 Oppmoding om

Detaljer

SKULESTRUKTUREN PÅ VOSS REFORDELING AV ELEVPLASSTAL OG UTDANNINGSPROGRAM

SKULESTRUKTUREN PÅ VOSS REFORDELING AV ELEVPLASSTAL OG UTDANNINGSPROGRAM HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201011666-7 Arkivnr. 171 Saksh. Ziem, Øydis Rydland Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato 05.06.2012 21.06.2012 SKULESTRUKTUREN

Detaljer

Fordeling av tilskot til fagskuleutdanning innan helse- og sosialfag - 2016

Fordeling av tilskot til fagskuleutdanning innan helse- og sosialfag - 2016 OPPLÆRINGSAVDELINGA Arkivnr: 2014/12978-72 Saksbehandlar: Adeline Berntsen Landro Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Utval for opplæring og helse 28.04.2016 Fordeling av tilskot til fagskuleutdanning

Detaljer

HØYRING KVALITETSSYSTEM FOR FAG-OG YRKESOPPLÆRINGA

HØYRING KVALITETSSYSTEM FOR FAG-OG YRKESOPPLÆRINGA HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Fagopplæringskontoret Arkivsak 201307419-2 Arkivnr. 545 Saksh. Mjelstad, Torbjørn Saksgang Møtedato Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet

Detaljer

Opplærings- og helseutvalet

Opplærings- og helseutvalet Møteprotokoll Opplærings- og helseutvalet Utval: Møtestad: Sunnhordland, 4.etg., Fylkeshuset Dato: 11.02.2014 Tidspunkt: 11:00-12.30. Følgjande faste medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerer Rasmus

Detaljer

Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt val! Vidaregåande opplæring 2007 2008 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og handverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medium og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

HØYRING AV FORSLAG OM ENDRINGAR I FORSKRIFT OM TILDELING AV UTDANNINGSSTØTTE FOR 2013-2014

HØYRING AV FORSLAG OM ENDRINGAR I FORSKRIFT OM TILDELING AV UTDANNINGSSTØTTE FOR 2013-2014 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201210128-2 Arkivnr. 143 Saksh. Roksvåg, Berit Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato 12.02.2013 20.02.2013-21.02.2013 HØYRING

Detaljer

OPPLÆRINGSAVDELINGA. Utval Saknr. Møtedato Utval for opplæring og helse

OPPLÆRINGSAVDELINGA. Utval Saknr. Møtedato Utval for opplæring og helse OPPLÆRINGSAVDELINGA Arkivnr: 2017/416-1 Saksbehandlar: Birthe Andersen Haugen Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Utval for opplæring og helse 07.02.2017 Høyring- endringar i opplæringslova Direkte

Detaljer

VERKSEMDSBASERT VURDERING OG OPPFØLGING AV DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE

VERKSEMDSBASERT VURDERING OG OPPFØLGING AV DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201102938-1 Arkivnr. 520 Saksh. Wanvik, Torill Iversen Saksgang Y- nemnda Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato 29.03.2011 05.04.2011-06.04.2011

Detaljer

MERKNADER TIL INNKALLINGA

MERKNADER TIL INNKALLINGA MØTEBOK Hordaland fagskulestyre Dato: 12. september 2013 Kl.: 10.00-11.15 Stad: Fylkeshuset, Agnes Mowinkelsgt. 5 møterom 367 et. Saknr.: 15/13-18/13 MØTELEIAR Stenseide, Roald (FRP) DESSE MØTTE Stenseide,

Detaljer

BRUK AV ALTERNATIVE LØP SOM FØRER FRAM TIL FAGBREV

BRUK AV ALTERNATIVE LØP SOM FØRER FRAM TIL FAGBREV HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Fagopplæringskontoret Arkivsak 201206699-9 Arkivnr. 545 Saksh. Svendsen, Anne Sara Saksgang Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato

Detaljer

Opplæringsavdelinga Kompetanseløftet 23. januar 2013

Opplæringsavdelinga Kompetanseløftet 23. januar 2013 Opplæringsavdelinga Kompetanseløftet 23. januar 2013 Informasjon og utfordringar sett frå Fylkeskommunen og dei vidaregåande skulane si side Adeline Landro - rådgjevar for fagskulane Annbjørg Laupsa -

Detaljer

Internasjonale aktivitetar ved dei vidaregåande skulane i Hordaland fylkeskommune

Internasjonale aktivitetar ved dei vidaregåande skulane i Hordaland fylkeskommune Internasjonale aktivitetar ved dei vidaregåande skulane i Hordaland fylkeskommune Rapport 2014 Innhald 1 Bakgrunn... 3 2 Gjennomføring av kartlegginga 2014... 3 3 Oppsummering av dei viktigaste funna...

Detaljer

FØRESPURNAD OM UTTALE - AKADEMIET BERGEN AS VEDKOMMANDE SØKNAD OM GODKJENNING ETTER PRIVATSKOLELOVA

FØRESPURNAD OM UTTALE - AKADEMIET BERGEN AS VEDKOMMANDE SØKNAD OM GODKJENNING ETTER PRIVATSKOLELOVA HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200801229-5 Arkivnr. 540 Saksh. Haugen, Birthe Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato 16.11.2010 24.11.2010-25.11.2010 FØRESPURNAD

Detaljer

EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER 2013

EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200903324-51 Arkivnr. 520 Saksh. Farestveit, Linda Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 17.09.2013 EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER

Detaljer

Styringsdokument. for det pedagogiske utviklingsarbeidet ved dei vidaregåande skolane.

Styringsdokument. for det pedagogiske utviklingsarbeidet ved dei vidaregåande skolane. Styringsdokument for det pedagogiske utviklingsarbeidet ved dei vidaregåande skolane. 2013-2015 Innleiing Styringsdokument for det pedagogiske utviklingsarbeidet ved dei vidaregåande skolane i Hordaland

Detaljer

Internasjonale aktivitetar ved dei vidaregåande skulane i Hordaland fylkeskommune - Rapport 2013

Internasjonale aktivitetar ved dei vidaregåande skulane i Hordaland fylkeskommune - Rapport 2013 Notat Dato: 12.05.2014 Arkivsak: 2014/10200-2 Saksbehandlar: lenfjel Til: Frå: Opplærings- og helseutvalet Fylkesrådmannen Internasjonale aktivitetar ved dei vidaregåande skulane i Hordaland fylkeskommune

Detaljer

Kunnskapsløftet i vidaregåande opplæring Struktur, innhald og fleksibilitet

Kunnskapsløftet i vidaregåande opplæring Struktur, innhald og fleksibilitet Kunnskapsløftet i vidaregåande opplæring Struktur, innhald og fleksibilitet Strukturen i vidaregåande opplæring Studiekompetanse, yrkeskompetanse eller grunnkompetanse Kunnskapsløftet Mål: at alle elevar

Detaljer

Høyring Forslag om endringar i privatskulelova Innføring av midlertidig dispensasjonsregel

Høyring Forslag om endringar i privatskulelova Innføring av midlertidig dispensasjonsregel OPPLÆRINGSAVDELINGA Arkivnr: 2014/10160-1 Saksbehandlar: Birthe Andersen Haugen Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Opplærings- og helseutvalet 11.02.2014 Fylkesutvalet 30.01.2014 Høyring Forslag

Detaljer

TILBUDSSTRUKTUR FOR FAGSKOLANE I HORDALAND - TEKNISK FAGSKOLE 2013/14

TILBUDSSTRUKTUR FOR FAGSKOLANE I HORDALAND - TEKNISK FAGSKOLE 2013/14 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Drift- og utviklingsseksjonen Arkivsak 201112362-76 Arkivnr. 522 Saksh. Landro, Adeline Saksgang Hordaland fagskulestyre Opplærings- og helseutvalet Møtedato

Detaljer

Opplæring i kinesisk språk (mandarin) i den vidaregåande skulen i Hordaland

Opplæring i kinesisk språk (mandarin) i den vidaregåande skulen i Hordaland HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201103360-4 Arkivnr. 522 Saksh. Alver, Inge Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 13.11.2012-14.11.2012 Opplæring i kinesisk språk (mandarin)

Detaljer

Elev- og lærlingombod i HFK

Elev- og lærlingombod i HFK OPPLÆRINGSAVDELINGA Arkivnr: 2014/22610-3 Saksbehandlar: Laila Christin Kleppe Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Y-nemnda 25.05.16 Utval for opplæring og helse 02.06.16 Fylkesutvalet 23.06.16

Detaljer

Hovudmålet for den vidaregåande opplæringa i Hordaland for skoleåret er:

Hovudmålet for den vidaregåande opplæringa i Hordaland for skoleåret er: Styringsdokument for det pedagogiske utviklingsarbeidet ved dei vidaregåande skolane 2012-2013 Dokumenttype: Godkjend av: Gjeld frå: Tal sider: 5 Styringsdokument Opplæringsdirektøren Skoleåret 2012-13

Detaljer

STIMULERINGSMIDLAR FOR 2013

STIMULERINGSMIDLAR FOR 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Fagopplæringskontoret Arkivsak 201206348-10 Arkivnr. 545 Saksh. Isdal, Sigrid Saksgang Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet Møtedato 09.04.2013

Detaljer

MØTEBOK. Opplærings- og helseutvalet. Dato: 22. januar 2013 Kl.: Stad: Møterom Sunnhordland rom 420, Fylkeshuset, Bergen Saknr.

MØTEBOK. Opplærings- og helseutvalet. Dato: 22. januar 2013 Kl.: Stad: Møterom Sunnhordland rom 420, Fylkeshuset, Bergen Saknr. HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Opplærings- og helseutvalet Dato: 22. januar 2013 Kl.: 10.00 13.15 Stad: Møterom Sunnhordland rom 420, Fylkeshuset, Bergen Saknr.: 1/13-6/13 MØTELEIAR Stenseide, Roald (FRP)

Detaljer

Dato: 14. september 2011 Kl.: 10.00 11.30 Stad: Bergen maritime vid. skole, V. Strømkai 10, Bergen Saknr.: 12/11-18/11

Dato: 14. september 2011 Kl.: 10.00 11.30 Stad: Bergen maritime vid. skole, V. Strømkai 10, Bergen Saknr.: 12/11-18/11 HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Hordaland fagskulestyre Dato: 14. september 2011 Kl.: 10.00 11.30 Stad: Bergen maritime vid. skole, V. Strømkai 10, Bergen Saknr.: 12/11-18/11 MØTELEIAR Stenseide, Roald

Detaljer

Fordeling av tilskot til fagskuleutdanning innan helse- og sosialfag

Fordeling av tilskot til fagskuleutdanning innan helse- og sosialfag OPPLÆRINGSAVDELINGA Arkivnr: 2017/1383-12 Saksbehandlar: Adeline Berntsen Landro Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Utval for opplæring og helse 19.04.2017 Fordeling av tilskot til fagskuleutdanning

Detaljer

ORGANISERING AV KNUTEPUNKSKULEN FOR HØRSELSHEMMA ELEVAR FRÅ HAUSTEN 2010

ORGANISERING AV KNUTEPUNKSKULEN FOR HØRSELSHEMMA ELEVAR FRÅ HAUSTEN 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200910136-1 Arkivnr. 523 Saksh. Lisen Ringdal Strøm, Janne Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 10.11.2009 18.11.2009-19.11.2009

Detaljer

Disponering av investeringsmidlar i opplæringssektoren 2017

Disponering av investeringsmidlar i opplæringssektoren 2017 OPPLÆRINGSAVDELINGA Arkivnr: 2017/1128-1 Saksbehandlar: Marit Virkesdal Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Yrkesopplæringsnemnda 13/17 09.03.2017 Utval for opplæring og helse 30/17 14.03.2017

Detaljer

Følgjande medlemmer hadde meldt forfall: Namn Funksjon Representerer Dan Stian Femoen Nestleiar H Ingrid Reitan Medlem H

Følgjande medlemmer hadde meldt forfall: Namn Funksjon Representerer Dan Stian Femoen Nestleiar H Ingrid Reitan Medlem H Møteprotokoll Utval: Opplærings- og helseutvalet Møtestad: Fylkesutvalsalen, 3. etg, Fylkeshuset Dato: 29.09.2015 Tidspunkt: 10:00 11.15 Følgjande faste medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerer Roald

Detaljer

Dato: 20. november 2012 Kl.: Stad: Fylkeshuset, Agnes Mowinkelsgt. 5, møterom 367, 3. etg. Saknr.: 16/12-21/12

Dato: 20. november 2012 Kl.: Stad: Fylkeshuset, Agnes Mowinkelsgt. 5, møterom 367, 3. etg. Saknr.: 16/12-21/12 HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Hordaland fagskulestyre Dato: 20. november 2012 Kl.: 11.30 13.00 Stad: Fylkeshuset, Agnes Mowinkelsgt. 5, møterom 367, 3. etg. Saknr.: 16/12-21/12 MØTELEIAR Stenseide, Roald

Detaljer

MØTEBOK. Yrkesopplæringsnemnda. Dato: 06. november 2012 Kl.: Stad: Wigandgården 8. etg. møterom: Forskjønnelsen Saknr.

MØTEBOK. Yrkesopplæringsnemnda. Dato: 06. november 2012 Kl.: Stad: Wigandgården 8. etg. møterom: Forskjønnelsen Saknr. HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Yrkesopplæringsnemnda Dato: 06. november 2012 Kl.: 13.00-14.30 Stad: Wigandgården 8. etg. møterom: Forskjønnelsen Saknr.: 8/12-12/12 MØTELEIAR Pilskog, Roger (LO) DESSE

Detaljer

Følgjande medlemmer hadde meldt forfall: Namn Funksjon Representerer Jane Kirsti Stangeland Medlem A

Følgjande medlemmer hadde meldt forfall: Namn Funksjon Representerer Jane Kirsti Stangeland Medlem A Møteprotokoll Utval: Opplærings- og helseutvalet Møtestad: Øystese gymnas/fylkesutvalsalen 3 etg, Øystese gymnas (dag 1), Fylkeshuset (dag 2) Dato: 14042015 Tidspunkt: 07:00 18:30 (dag 1) 10:00 11:30 (dag

Detaljer

Økonomisk situasjon ved Hordaland helsefagskole

Økonomisk situasjon ved Hordaland helsefagskole OPPLÆRINGSAVDELINGA Arkivnr: 2015/11453-4 Saksbehandlar: Adeline Berntsen Landro Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Hordaland fagskulestyre 26.11.2015 Økonomisk situasjon ved Hordaland helsefagskole

Detaljer

Opplæring av faglege leiarar og instruktørar i lærebedrifter

Opplæring av faglege leiarar og instruktørar i lærebedrifter OPPLÆRINGSAVDELINGA Arkivnr: 2014/862-15 Saksbehandlar: Trond-Harald Alvær Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Yrkesopplæringsnemnda 09.09.2014 Opplærings- og helseutvalet 16.09.2014 Opplæring

Detaljer

Medlem Medlem. Følgjande medlemmer hadde meldt forfall: Namn Funksjon Representerer Toralv Mikkelsen Medlem A Anette Netteland Dybvik Medlem H

Medlem Medlem. Følgjande medlemmer hadde meldt forfall: Namn Funksjon Representerer Toralv Mikkelsen Medlem A Anette Netteland Dybvik Medlem H Møteprotokoll Utval: Hordaland fagskulestyre Møtestad: Bergen tekniske fagskole Dato: 10.09.2015 Tidspunkt: 10:00 11.00 Følgjande faste medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerer Roald Stenseide Leiar

Detaljer

FORDELING AV INVESTERINGSMIDLAR

FORDELING AV INVESTERINGSMIDLAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201002086-1 Arkivnr. 112 Saksh. Viken, Karl Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 23.03.2010-24.03.2010 FORDELING AV INVESTERINGSMIDLAR SAMANDRAG

Detaljer

Samanslåing av Hordaland helsefagskole og Fagskolen i Hordaland

Samanslåing av Hordaland helsefagskole og Fagskolen i Hordaland OPPLÆRINGSAVDELINGA Arkivnr: 2015/11453-89 Saksbehandlar: Adeline Berntsen Landro Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Yrkesopplæringsnemnda 29.08.2017 Utval for opplæring og helse 05.09.2017 Fylkesutvalet

Detaljer

Gjeldende per 15.10.2009. Ditt valg! Videregående opplæring 2010 2011

Gjeldende per 15.10.2009. Ditt valg! Videregående opplæring 2010 2011 3 Gjeldende per 15.10.2009 Ditt valg! Videregående opplæring 2010 2011 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier

Detaljer

System for verksemdbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skulane

System for verksemdbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skulane System for verksemdbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skulane Forord Skuleeigar skal ha oversyn over tilstanden i dei vidaregåande skulane, ha kapasitet til å gjere nødvendige endringar

Detaljer

Følgjande medlemmer hadde meldt forfall: Namn Funksjon Representerer Aslaug Hellesøy Medlem FL KRF/R/SV Steffan Wetherell Medlem STUD

Følgjande medlemmer hadde meldt forfall: Namn Funksjon Representerer Aslaug Hellesøy Medlem FL KRF/R/SV Steffan Wetherell Medlem STUD Møteprotokoll Utval: Hordaland fagskulestyre Møtestad: Fylkesutvalsalen, 3. etg., Fylkeshuset Dato: 26.11.2015 Tidspunkt: 10:00 11.45. Følgjande faste medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerer Roald

Detaljer

Ka vil DU velje? - hjelp til å g jere det rette yrkesvalet

Ka vil DU velje? - hjelp til å g jere det rette yrkesvalet Ka vil DU velje? - hjelp til å g jere det rette yrkesvalet Dei 12 utdanningsprogramma er: Ka vil DU velje? 3 studieførebuande: Musikk, dans og drama Idrettsfag Studiespesialisering Val av utdanning er

Detaljer

Følgjande medlemmer hadde meldt forfall: Namn Funksjon Representerer Børge Lunde Medlem H

Følgjande medlemmer hadde meldt forfall: Namn Funksjon Representerer Børge Lunde Medlem H Møteprotokoll Utval: Opplærings- og helseutvalet Møtestad: Fylkesutvalsalen 3. etg., Fylkeshuset, Agnes Mowinckelsgt. 5 Dato: 02.06.2015 Tidspunkt: 10:00 11:30 Følgjande faste medlemmer møtte: Namn Funksjon

Detaljer

VIDARE SAMARBEID MELLOM FYLKESKOMMUNANE PÅ VESTLANDET MED TANKE PÅ Å FREMJE NYNORSKE LÆREMIDDEL

VIDARE SAMARBEID MELLOM FYLKESKOMMUNANE PÅ VESTLANDET MED TANKE PÅ Å FREMJE NYNORSKE LÆREMIDDEL Strategi- og næringsavdelinga Arkivsak 200800581-42 Arkivnr. 027 Saksh. Fredheim, Ingeborg Lie, Gjerdevik, Turid Dykesteen, Bjørgo, Vigdis, Hollen, Sverre Saksgang Møtedato Vestlandsrådet 02.12.2008-03.12.2008

Detaljer

MØTEBOK HORDALAND FYLKESKOMMUNE. Hordaland fagskulestyre. Dato: 19. november 2013 Kl.: Stad: Austevoll vidaregåande skule

MØTEBOK HORDALAND FYLKESKOMMUNE. Hordaland fagskulestyre. Dato: 19. november 2013 Kl.: Stad: Austevoll vidaregåande skule HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Hordaland fagskulestyre Dato: 19. november 2013 Kl.: 11.15 12.30 Stad: Austevoll vidaregåande skule Saknr.: 19/13-22/13 MØTELEIAR Hellesøy, Aslaug DESSE MØTTE Mikkelsen,

Detaljer

Kopi til: Arkivnr.: 526. Vurdering av prognoseinntaket til dei vidaregåande skolane, skoleåret 2009/2010

Kopi til: Arkivnr.: 526. Vurdering av prognoseinntaket til dei vidaregåande skolane, skoleåret 2009/2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Inntakskontoret NOTAT Til: Fylkesrådmannen Dato: 16. mars 2009 Frå: Opplæringdirektøren Arkivsak: 200902532-1/NSKA Kopi til: Arkivnr.: 526 Vurdering av prognoseinntaket

Detaljer

GRUPPER MED REDUSERT ELEVTAL

GRUPPER MED REDUSERT ELEVTAL HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200911238-1 Arkivnr. 523 Saksh. Haugland, Kjersti Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Yrkesopplæringsnemnda Møtedato 02.12.2009 16.12.2009

Detaljer

Redusert eigendel elev-pc

Redusert eigendel elev-pc OPPLÆRINGSAVDELINGA Arkivnr: 2017/3598-1 Saksbehandlar: Birthe Andersen Haugen Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Utval for opplæring og helse 09.05.2017 Redusert eigendel elev-pc Samandrag Under

Detaljer

Følgjande medlemmer hadde meldt forfall: Namn Funksjon Representerer Roald Stenseide Leiar FRP

Følgjande medlemmer hadde meldt forfall: Namn Funksjon Representerer Roald Stenseide Leiar FRP Møteprotokoll Utval: Hordaland fagskulestyre Møtestad: Fylkesutvalsalen, Fylkeshuset Dato: 06.05.2014 Tidspunkt: 10:00 11.45 Følgjande faste medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerer Toralv Mikkelsen

Detaljer

Strategiplan for fag- og yrkesopplæringa i Hordaland

Strategiplan for fag- og yrkesopplæringa i Hordaland OPPLÆRINGSAVDELINGA Arkivnr: 2015/9089-1 Saksbehandlar: Ragnhild Ravna Skjærvik Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Yrkesopplæringsnemnda 22.09.2015 Opplærings- og helseutvalet 29.09.2015 Strategiplan

Detaljer

MØTEBOK. Opplærings- og helseutvalet. Dato: 04. oktober 2011 Kl.: Stad: Fylkeshuset, møterom Sunnhordland, 4. etg. Saknr.

MØTEBOK. Opplærings- og helseutvalet. Dato: 04. oktober 2011 Kl.: Stad: Fylkeshuset, møterom Sunnhordland, 4. etg. Saknr. MØTEBOK Opplærings- og helseutvalet Dato: 04. oktober 2011 Kl.: 10.00 11.30 Stad: Fylkeshuset, møterom Sunnhordland, 4. etg. Saknr.: 38/11-42/11 MØTELEIAR Stenseide, Roald (FRP) DESSE MØTTE Robberstad,

Detaljer

Saksprotokoll. Skulebruksplan for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2013-2024

Saksprotokoll. Skulebruksplan for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2013-2024 Saksprotokoll Organ: Møtedato: 28.05.2013 Hovudutval for opplæring Sak nr.: 12/752-129 Internt l.nr. 18035/13 Sak: 7/13 Tittel: Skulebruksplan for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2013-2024 Behandling:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset : 27.04.2015 Tid: 10.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf.

Detaljer

TILTAK FOR Å BETRE KVALITETEN I OPPLÆRING I BEDRIFT

TILTAK FOR Å BETRE KVALITETEN I OPPLÆRING I BEDRIFT HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Fagopplæringskontoret Arkivsak 201202258-3 Arkivnr. 545 Saksh. Svendsen, Anne Sara Saksgang Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet Møtedato 07.05.2013

Detaljer

Det er henta inn tilbod på utbygginga og prisen er basert på dei innkomne tilboda.

Det er henta inn tilbod på utbygginga og prisen er basert på dei innkomne tilboda. Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon55 23 99 42 Telefaks55 23 99 49 Voss 10. juni 2008 Hordaland fylkesting sitt møte på Voss 10. juni 2008: Byggjer

Detaljer

Oppdragsnr.: Dokument nr.: 1 Modellar for organisering av vidaregåande opplæring Revisjon: 0

Oppdragsnr.: Dokument nr.: 1 Modellar for organisering av vidaregåande opplæring Revisjon: 0 Samandrag Norconsult har på oppdrag frå Sogn og Fjordane fylkeskommune vurdert dagens modell for organisering av vidaregåande opplæring, og utarbeida framlegg av tre anbefalte modellar for framtidig organisering.

Detaljer

Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Trenger ikke bekreftes. Innsendt av:

Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Trenger ikke bekreftes. Innsendt av: Skoleeiers sluttrapportering 201 4-201 6 av FYR - satsingen Svar - Sogn og Fjordane fylkeskommune Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Trenger ikke bekreftes. Innsendt av: sissel.espe@sfj.no Innsendt

Detaljer

MØTEBOK. Yrkesopplæringsnemnda. Dato: 07. mai 2013 Kl.: 13.00-14.30 Stad: Wigandgården 8. etg. møterom: Forskjønnelsen Saknr.: 5/13-7/13 MØTELEIAR

MØTEBOK. Yrkesopplæringsnemnda. Dato: 07. mai 2013 Kl.: 13.00-14.30 Stad: Wigandgården 8. etg. møterom: Forskjønnelsen Saknr.: 5/13-7/13 MØTELEIAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Yrkesopplæringsnemnda Dato: 07. mai 2013 Kl.: 13.00-14.30 Stad: Wigandgården 8. etg. møterom: Forskjønnelsen Saknr.: 5/13-7/13 MØTELEIAR Knudsen, Tom (NHO) DESSE MØTTE Malones,

Detaljer

Gjennomføring og val av løp Rett fram eller alternativ modell?

Gjennomføring og val av løp Rett fram eller alternativ modell? Gjennomføring og val av løp Rett fram eller alternativ modell? 1 Gjennomføring i forskjellige løp 1 Ei oversikt og gjennomgang over fullføring i forskjellige løpstypar i Hordaland fylkeskommune basert

Detaljer

HØYRING - FORSLAG TIL ENDRINGAR I FORSKRIFT TIL OPPLÆRINGSLOVA KAPITTEL 13 OPPFØLGINGSTENESTE I VIDAREGÅANDE OPPLÆRING

HØYRING - FORSLAG TIL ENDRINGAR I FORSKRIFT TIL OPPLÆRINGSLOVA KAPITTEL 13 OPPFØLGINGSTENESTE I VIDAREGÅANDE OPPLÆRING HORDALAND FYLKESKOMMUNE Oppfølgings- og pedagogisksykolo isk teneste Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo KD 20 OKL Vår ref.:201108485 Dykkar ref.:201101650-/abh Bergen, 14. oktober 2011

Detaljer

Følgjande medlemmer hadde meldt forfall: Namn Funksjon Representerer Anette Netteland Dybvik Medlem H

Følgjande medlemmer hadde meldt forfall: Namn Funksjon Representerer Anette Netteland Dybvik Medlem H Møteprotokoll Utval: Opplærings- og helseutvalet Møtestad: Fylkesutvalssalen, 3. etg., Fylkeshuset Dato: 18.08.2015 Tidspunkt: 10:00 11.00 Følgjande faste medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerer Roald

Detaljer

Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt val! Vidaregåande opplæring 2007 2008 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og handverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medium og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Organisasjonsavdelinga IT-seksjonen Arkivsak 201011409-3 Arkivnr. 036 Saksh. Svein Åge Nottveit, Birthe Haugen Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 23.02.2011-24.02.2011

Detaljer

- perla ved Sognefjorden - Rapport om tilstanden i balestrandskulen. for Balestrand kommune

- perla ved Sognefjorden - Rapport om tilstanden i balestrandskulen. for Balestrand kommune - perla ved Sognefjorden - Rapport om tilstanden i balestrandskulen 2011 for Balestrand kommune I n n h a l d 1. Innleiing s.2 2. Resultat/læringsutbyte s. 3 3. Gjennomføring i vidaregåande opplæring s.

Detaljer

Forslag til Ungdommens fylkesting 2016. 12.-14. februar 2016

Forslag til Ungdommens fylkesting 2016. 12.-14. februar 2016 Forslag til Ungdommens fylkesting 2016 12.-14. februar 2016 Innhald Del 1: Visjon og verdiar for Ungdommens fylkesting... 1 Del 2: Mål for perioden... 2 Del 3: Tiltak... 3 Opplæring og helse... 3 Kultur,

Detaljer

Kompetanseutvikling - 2009/2010 (budsjettåret 2009 - vgo)

Kompetanseutvikling - 2009/2010 (budsjettåret 2009 - vgo) rundskriv nr 5/09 Frå: Utdanningsavdelinga Til: Dei vidaregåande skolane Dato: Ref: 16.03.2009 MR 9146/2009/040 Kompetanseutvikling - 2009/2010 (budsjettåret 2009 - vgo) Fylkesutdanningsdirektøren meiner

Detaljer

Sauda vidaregåande skule skuleåret 2011-2012. Regionalt kompetansesenter

Sauda vidaregåande skule skuleåret 2011-2012. Regionalt kompetansesenter Skuletilbod Sauda vidaregåande skule skuleåret 2011-2012 Ein skule ska ver Eit fyrtårn i brottsjø når skoddå står tett tt Ei stjerne ein blink i det fjerne eit vink Som blir sett Det e det me ska få te

Detaljer

Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Vidaregåande opplæring 2015 2016 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og handverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Medium og kommunikasjon Naturbruk Restaurant-

Detaljer

Retten til spesialundervisning

Retten til spesialundervisning Retten til spesialundervisning Elevens individuelle rett til spesialundervisning Gunda Kallestad OT/PPT Opplæringslova 5-1, første ledd Elevar som ikkje har, eller som ikkje kan få tilfredsstillande utbytte

Detaljer

Tiltaksplan for fag- og yrkesopplæringa i Hordaland 2016

Tiltaksplan for fag- og yrkesopplæringa i Hordaland 2016 OPPLÆRINGSAVDELINGA Arkivnr: 2015/9089-2 Saksbehandlar: Ragnhild Ravna Skjærvik Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Yrkesopplæringsnemnda 04.02.2016 Utval for opplæring og helse 10.02.2016 Tiltaksplan

Detaljer

Retningsliner for lokalt gitt munnleg eksamen og munnleg-praktisk eksamen i Møre og Romsdal fylkeskommune

Retningsliner for lokalt gitt munnleg eksamen og munnleg-praktisk eksamen i Møre og Romsdal fylkeskommune rundskriv nr. 5/15 Frå: Utdanningsavdelinga Til: Dei vidaregåande skolane i Møre og Romsdal Dei private vidaregåande skolane i Møre og Romsdal Dato: Ref: 29.01.2015 6082/2015/062 - Retningsliner for lokalt

Detaljer

Prognoseinntaket 2013: Orientering frå opplæringsavdelinga

Prognoseinntaket 2013: Orientering frå opplæringsavdelinga Prognoseinntaket 2013: Orientering frå opplæringsavdelinga Samandrag av dei viktigaste punkta i prognoseinntaket 2013. Totalt søkjartal frå Hordaland 19 173 Søkjarar med Ungdomsrett: 18 021 Total auke

Detaljer

VOLDA KOMMUNE Servicekontoret

VOLDA KOMMUNE Servicekontoret VOLDA KOMMUNE Servicekontoret Fylkesmannen i Møre og Romsdal Fylkeshuset 6404 Molde Arkivsak nr. Løpenr. Arkivkode Avd/Sakshandsamar Dato 2016/852 7525/2016 A20 SVK/ UNNISTRA 21.06.2016 MELDING OM POLITISK

Detaljer

Høring - Forslag til endring i prosjekt til fordypning for videregående trinn 1 og 2, yrkesfaglige utdanningsprogram.

Høring - Forslag til endring i prosjekt til fordypning for videregående trinn 1 og 2, yrkesfaglige utdanningsprogram. Side 1 av 7 VÅR SAKSBEHANDLER FRIST FOR UTTALELSE PUBLISERT DATO VÅR REFERANSE Avdeling for læreplanutvikling 19.12.201 12.09.201 2013/612 Høring - Forslag til endring i prosjekt til fordypning for videregående

Detaljer

Dato: 16. april 2009 Kl.: 10.30 12.00 Stad: Voss tekniske fagskule (Voss vidaregåande skule) Saknr.: 3/09-6/09

Dato: 16. april 2009 Kl.: 10.30 12.00 Stad: Voss tekniske fagskule (Voss vidaregåande skule) Saknr.: 3/09-6/09 HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Hordaland fagskulestyre Dato: 16. april 2009 Kl.: 10.30 12.00 Stad: Voss tekniske fagskule (Voss vidaregåande skule) Saknr.: 3/09-6/09 MØTELEIAR Stenseide, Roald (FRP) DESSE

Detaljer

Dette notatet baserer seg på dei oppdaterte tala frå dei tre siste åra. Vi ønskjer å trekke fram følgjande:

Dette notatet baserer seg på dei oppdaterte tala frå dei tre siste åra. Vi ønskjer å trekke fram følgjande: Elevanes val av framandspråk i vidaregåande skule Nasjonalt senter for framandspråk i opplæringa - Notat 6/216 Utdanningsdirektoratet har publisert fagvala til elevar i vidaregåande skule for skuleåret

Detaljer

HØYRING - JUSTERING AV LÆREPLAN I NATURFAG OG MATEMATIKK

HØYRING - JUSTERING AV LÆREPLAN I NATURFAG OG MATEMATIKK HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201210112-3 Arkivnr. 520 Saksh. Sandvik, Tor Ivar Sagen Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato 12.02.2013 20.02.2013-21.02.2013

Detaljer

Handbok for minoritetsspråklege elevar i vidaregåande opplæring

Handbok for minoritetsspråklege elevar i vidaregåande opplæring Handbok for minoritetsspråklege elevar i vidaregåande opplæring www.sfj.no Innleiing: side 3 Arbeidskalender: side 5 Søknadsskjema for vidaregåande opplæring side 6 Vedleggsskjema for minoritetsspråklege

Detaljer

Dykkar ref: Dykkar dato: Vår ref: Vår saksbehandlar: Vår dato: 58223/2014/ Melvin Tornes, 71 25 80 56 18.09.2014

Dykkar ref: Dykkar dato: Vår ref: Vår saksbehandlar: Vår dato: 58223/2014/ Melvin Tornes, 71 25 80 56 18.09.2014 Dei Vidaregåande skolane Lærarorganisasjonane Opplæringskontora Landsorganisasjonen Næringslivets hovedorganisasjon - Dykkar ref: Dykkar dato: Vår ref: Vår saksbehandlar: Vår dato: 58223/2014/ Melvin Tornes,

Detaljer

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT Språkrådet Landssamanslutninga av nynorskkommunar Nynorsk kultursentrum 17. mars 2011 Undersøking om målbruken i nynorskkommunar er eit samarbeid mellom

Detaljer

Følgjande varamedlemmer møtte: Namn Møtte for Representerer Rasmus L. Rasmussen Alexander Fosse Andersen A

Følgjande varamedlemmer møtte: Namn Møtte for Representerer Rasmus L. Rasmussen Alexander Fosse Andersen A Møteprotokoll Utval: Hordaland fagskulestyre Møtestad: Nordhordland, 4.etg., Fylkeshuset Dato: 13.03.2014 Tidspunkt: 10:00 11:00 Følgjande faste medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerer Roald Stenseide

Detaljer

Handlingsprogram 2016 og rapportering Kompetanse

Handlingsprogram 2016 og rapportering Kompetanse saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 21.01.2016 3917/2016 Rune Solenes Opstad Saksnr Utval Møtedato UD 2/16 Utdanningsutvalet 04.02.2016 Fylkesrådmannens tilråding 17.02.2016 Fylkesutvalet

Detaljer

TILBODSSTRUKTUR FOR FAGSKULANE I HORDALAND FOR SKULEÅRET 2012/13

TILBODSSTRUKTUR FOR FAGSKULANE I HORDALAND FOR SKULEÅRET 2012/13 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Drift og utviklingsseksjonen Arkivsak 201013633-100 Arkivnr. 522 Saksh. Landro, Adeline Saksgang Hordaland fagskulestyre Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet

Detaljer

FAGSKOLETILBOD PÅ STORD - FJERNUNDERVISNING INNAN MASKINTEKNIKK OG ELKRAFT

FAGSKOLETILBOD PÅ STORD - FJERNUNDERVISNING INNAN MASKINTEKNIKK OG ELKRAFT HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen Arkivsak 201112362-44 Arkivnr. 522 Saksh. Landro, Adeline Saksgang Hordaland fagskulestyre Fylkesutvalet Møtedato 05.06.2012 21.06.2012 FAGSKOLETILBOD PÅ STORD -

Detaljer

Pressemelding 11.12.2012

Pressemelding 11.12.2012 ORGANISASJONSAVDELINGA INFORMASJONSSEKSJONEN Pressemelding 11.12.2012 Vedtak i Hordaland fylkesting 11. desember 2012 Samlar tre vidaregåande skular i Bergen til ein Bjørgvin videregående skole, Bergen

Detaljer

Møteprotokoll. Utval: Hordaland fagskulestyre Møtestad: Hordaland helsefagskole, Fusa Dato: Tidspunkt: 10:

Møteprotokoll. Utval: Hordaland fagskulestyre Møtestad: Hordaland helsefagskole, Fusa Dato: Tidspunkt: 10: Møteprotokoll Utval: Hordaland fagskulestyre Møtestad: Hordaland helse, Fusa Dato: 10.05.2016 Tidspunkt: 10:00 13.30 Følgjande faste medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerer Steffan Wetherell Medlem

Detaljer