Tur/Tour Bergen Fana Os

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tur/Tour Bergen Fana Os"

Transkript

1 Tur/Tour Bergen Fana Os 30 Turen tar oss til og forbi fleire av dei mest kjente attraksjonane i denne landsdelen. This tour takes you to several of the most famous attractions in this area. Gamlehaugen 1 Troldhaugen Stend 3 BERGEN 553 E39 Rådalen 30 B Nesttun 4 Fana kyrkje Kalandseid Bergen ble by i kong Olav Kyrre si regjeringstid ( ). Byen var fram til 1830-åra den største i landet, og ei tid i mellomalderen også den største i Norden. I dag har Bergen ca innbyggjarar, er hovedstaden på Vestlandet og inngangsporten til Fjord Noreg. Dei mest vitja attraksjonar er Fisketorget, Fløien/Fløibanen, Bryggen, Bergen Akvarium, og sjølvsagt heimen til Edvard Grieg, Troldhaugen. Bergen became a city during the reign of King Olav Kyrre ( ). Until the 1830s it was Norway s largest city, and at one point during the Middle Ages it was the largest in Scandinavia. Nowadays Bergen has about 221,000 inhabitants and is the capital of western Norway and gateway to the fjords. The best-known attractions are the fish market, Mount Fløien and its funicular, Bryggen, Bergen Aquarium and Troldhaugen, Edvard Grieg s home. Os kommune har ein båt under ei stor rose i kommunemerket. Det symboliserer hevdvunne handverk i Os, i form av Oselvarbåten og rosemåling. Kommunen har i dag om lag innbyggjarar. Frå 1100-talet vert Os si historie sterkt prega av at Lyse Kloster vart grunnlagt i bygda, skipa 10 juli 1146 av bisp Sigurd i Bergen. Det vakre og lune landskapet i Os har lokka mange til seg, og ein av desse var fiolin-virtuosen Ole Bull. I 1872 fekk han bygd eventyrlege «Villa Lysø» på Lysøya i Lysefjorden. Os district has a boat beneath a large rose on its coat of arms, symbolising the district s traditional handicrafts, boatbuilding and decorative rose painting. Today, the district s population is about 13,000. From the 12th century onwards, Lyse Abbey played a key role in the area s history. The abbey was consecrated on 10 July 1146 by Bishop Sigurd of Bergen. The district s beautiful countryside has attracted many people, including the violin virtuoso Ole Bull. In 1872 he had his fairytale villa built on Lysøen in the Lysefjord. 30 C 5 Fanafjellet Søfteland Lysefjorden Lysøen 6 Lyse Kloster 7 Buena Hagavik Askvik Os E39 Ulven 30 E 8 Osøyro Lysøen. Foto: Muséet Lysøen Halhjem km Avstander/Distances: Bergen sentrum-lysefjorden: Lysefjorden-Osøyro: Osøyro-Bergen: 19 km 12 km 28 km Lysekloster. Reiserute Ut frå Bergen er det best å følgja Rv553 langs Fjøsangervegen og skilt mot Fana. Vi køyrer forbi Gamlehaugen(1)(på høgre sida av vegen) og litt seinare avkøyringa til Troldhaugen(2) før vi fortset sydover gjennom Fana. I Rådalskrysset delar vegen seg mot Bergen Lufthavn og Fana. Vi skal ta den siste, Rv546 til venstre. Denne tar oss forbi Stend(3) og til Fana Kyrkje(4). Her køyrer vi rett fram på veg merka Drange, over Fanafjellet (5) (vakker utsikt over Fanabygda) og ned til Lysefjorden. Her ifrå kan vi sjå over, og ta turen over til Lysøen(6). Vi er i Os kommune. Route Leaving Bergen, it is best to take Rv553 via Fjøsangervegen, following signs to Fana. We pass Gamlehaugen (1) on the right and, shortly afterwards, the turning for Troldhaugen (2), before continuing south through Fana. At Rådal crossroads, the road divides for Bergen airport and Fana. We take the latter route, Rv546, to the left, which takes us past Stend (3) to Fana church (4). Here, keep straight ahead on the road marked Drange, over Fanafjellet hill (5) (fine views of the Fana area) and down to the Lette og merka fotturar. Eigne kartskisser og informasjon for kvar tur Easy and marked walks. Especially designed maps and information to each walk

2 I krysset ved Nordstraumen svingar vi skarpt til venstre på skilta veg mot Lysekloster/Ulven. Vi passerer ruinane etter Lyse Kloster(7) og fortset mot Ulven(militærleir). I krysset like etter militærleiren svingar vi skarpt til høgre, skilt mot Hagavik/Strøno. I neste vegkryss tar vi til venstre og heretter skal vi følgja skilt mot Os/Osøyro(8). Retur frå Osøyro på E39 til Bergen. Stader og ting av interesse (1) Gamlehaugen, Kongebustad i Bergen. Tidlegare statsminister Chr. Michelsen sin heim. Faste opningstider i sommarsesongen. Parken er open heile året. (2) Eit besøk på Troldhaugen kan kombinerast med denne turen. Ta til venstre i første rundkøyringa etter Gamlehaugen og deretter første til høgre, skilta til Troldhaugen. Edvard Grieg bygde heimen sin «Troldhaugen» i 1885 og budde der i 22 år. Huset er i dag eit museum og innreidinga er Grieg sin eigen frå (3) Stend. Den gamle garden er i dag Hordaland fylke sin eigedom og ligg under Stend Jordbruksskule. Den staselege hovedbygningen er frå 1600-talet og er i dag freda. Stend Stasjon, like ved riksvegen, er den einaste av stasjonsbygningane på Nesttun-Osbanen som enno står i si opphavlege form. På Stend finn vi også Hordamuséet, eitt av dei kulturhistoriske distriktsmusea i fylket. Muséet har ei bygningshistorisk avdeling med gardstun,skulestove, kvernhus, krambu og postkontor. Kystkulturen har ein stor plass, med naust, båtar og fiskereiskap. Muséet har ei finsamling biletteppe av vevkunstnaren Ragna Breivik. (4) Fana Kyrkje er første gong nemnd i skriftlege kjelder i 1228, men er truleg eldre enn dette. Den var ei av valfartskyrkjene i mellomalderen, med eit undergjevande krusifiks som kunne lækja sjuke. (5) Ved toppen av vegen over Fanafjellet har Hordamuséet ei stølsavdeling, med stølshus frå ulike stader i Hordaland. Her i frå er det god og merka sti til toppen, med vakker utsikt over Fanabygda. Ca.40 min. (6) Lysøen innbyr til eit besøk ein seint vil gløyma. Sjølve øya er på 700 mål og hovedattraksjonen er Ole Bull sin fantastiske villa, bygd i Ole Bull var og er framleis sett på som eit nasjonalt symbol, ein komponist og fiolinist som vart anerkjent over heile verda. Huset er ope for publikum i sommarmånadene. På Lysøen er det 13 km idylliske turvegar og stiar lagde med skjelsand, frodig vegetasjon, lune badevikar, utsiktstårn, lysthus og gardstun kor dei eldste bygningane er frå Til Lysøen kjem du med båt frå Buena kai (5 min.). På Lysøen er det mange, koselege spaservegar. Kart frå museet. (7) Ruinane etter Lyse Kloster (Heilag Maria Kloster i Lyse). Grunnlagt i 1146 som dotterkloster av Fountain Abbey i Yorkshire i England. Her kan vi oppleva eit møte med mellomalderen fram til reformasjonen i Då klosteret vart rive, vart det ført kleberstein frå Lyse til bygging av Rosenkrentztårnet i Bergen og Kronborg slott i Danmark. (8) Osøyro er kommunesenter og ligg ved elveosen, som har gjeve garden, bygda og seinare kommunen namn. Her er det ein treng av servicetilbod, anten ein kjem langs landevegen eller i båt. Sjå fottur 30E. Lysefjord. From here you can see and take a trip over to Lysøen (6). We are now in Os district. At the junction by Nordstraumen, take a sharp left turn, signposted Lysekloster/Ulven. We pass the ruins of Lyse Abbey and continue towards Ulven (army base). At the crossroads just past the army base, take a sharp right turn, signposted Hagavik/Strøno. Turn left at the next junction and follow signs to Os/Osøyro (8). Return from Osøyro on the E39 to Bergen. Places of interest and attractions (1) Gamlehaugen, Bergen s royal residence. Formerly the home of Christian Michelsen, the first prime minister of independent Norway. Fixed opening hours in summer season. Park open all year. (2) This tour can be combined with a visit to Troldhaugen. Turn left at the first roundabout after Gamlehaugen and then take the first right, signposted Troldhaugen. Edvard Grieg built his home Troldhaugen («fairy hill») in 1885 and lived there for 22 years. The house is now a museum, with Grieg`s own furnishings from (3) Stend, a historic farm now owned by Hordaland province and administered by Stend agricultural college. The imposing 17th-century main building is now preserved. Stend station, right beside the main road, is the only station on the Nesttun-Os line with its original buildings still intact. Stend is also home to Hordamuseet, one of the province s cultural history museums. The architectural history section includes a farmyard, schoolhouse, mill, village shop and post office. Much space is also devoted to coastal life, with boathouses, boats and fishing gear. The museum has a fine collection of tapestries woven by Ragna Breivik. (4) Fana church was first mentioned in written records in 1228, but is probably older. It was a centre of pilgrimage in the Middle Ages, with a miraculous crucifix that could heal the sick. (5) At the summit of the road over Fanafjellet, a branch of Hordamuseet features buildings from various shielings (summer mountain farms) in Hordaland. Easy and well marked path to the mountain top, with beautiful view. Approx. 40 min. (6) A visit to Lysøen is an experience you will never forget. The island measures 700,000 m2 and its main attraction is Ole Bull s marvellous villa, built Ole Bull was and remains a Norwegian national hero, a composer and violinist who won worldwide fame. His house is open to visitors in the summer months. Lysøen has 13 km of picturesque paths and sandy tracks, lush vegetation, calm bays for swimming, a lookout tower, summer house and farmyard, whose oldest buildings date from You reach Lysøen by boat from Buen pier (5 min). The island has a number of small and interesting roads for walks. Special map at the the museum. (7) The ruins of Lyse Abbey (St Mary s), founded 1146 as a daughter church of Fountains Abbey in Yorkshire, give a vivid impression of medieval life before the Reformation in When the abbey was demolished, stone from Lyse was used to build the Rosenkrantz Tower in Bergen and Kronborg castle in Denmark. (8) Osøyro, the administrative centre of Os district, is situated at the river mouth that gave its name to the farm, the village and eventually the district. A wide range of services are available, whether you come by road or sea. See Walk 30E. Tur 30 BODONI HUS

3 Fottur/Walk Osøyro Sjå Tur 30 for reiserute og fotturar See Tour 30 for route and walks 30 E Ein lett og interessant tur gjennom gamal og ny kultur i og omkring den gamle tettstaden Osøyro, med vakker utsikt over Bjørnefjorden. An easy and interesting walk through modern and historical surroundings. The old community center Osøyro will thrill you with its historic charm and magnificent views over the fjord, Bjørnefjorden. Byvegen E39 Gamlebrua Os ungdomsskule 6 Landbogen 552 Hatvikvegen Finnabrekka 5 3 Postvegen 4 7Oselva Midtskogvegen Alt. 2 Haugsneset Alt Osøyro. Foto: A. M. Holen Mobergsbakken Route and places of interest Hamnevegen Giljavegen E39 Terrain: Pavement, some gravel road, gentle terrain. Duration: The walk may be split in two parts Route I and Route II. Each route takes about one hour. 2 Mobergsvika Rute og ymse av interesse m Terreng: Asfalt, litt grusvegar. Lett terreng Tid: Turen kan delast i to turar - Runde I og Runde II. Kvar runde tar ca. 1 time. 50 m 25 m 0 Runde I: Start ved turistinformasjonen på Gjestebryggja. Her er det parkeringsplass. Osøyro er kommunesenteret til Os kommune og ligg ved elveosen, som har gjeve garden, bygda og seinare kommunen namn. På andre sida av hovudvegen (E 39) ser me vognhallen og stasjonsbygningen til gamle Os stasjon (1). Me går mot rundkøyringa og kryssar E 39 ved det fyrste gangfeltet. Os stasjon var endestasjonen for den smalspora Nestun-Osbanen, som var i drift frå 1894 til Særmerkt for Os stasjon er at han ligg tett ved sjøen, med eigen kai som gjorde sjø-land-sambandet til ein del av stasjonsanlegget. Bygningane som står att er stasjonsbygningen, vognhallen og vognverkstaden. Det er planar for restaurering av stasjonsanlegget. Me går opp til venstre mellom Statoilstasjonen og brannstasjonen og opp snarvegen til Midtskogvegen. Gangvegen (mot venstre) stig bratt opp, mellom anna med ei trapp, og vel oppe får me utsyn over Osøyro og Bjørnefjorden. Me tek til venstre i Midtskogvegen (ved postkassestativ) og føl den heilt til me kryssar E 39. Trafikken kan vere stor, så her må ein vise varsemd. Her følgjer me hovudvegen nokre meter før me tar til høgre og ned Giljavegen. Nede i dumpa tek me til venstre ned ein grusstig til Mobergsvika (2). Mobergsvika ligg sør-austvend, med utsyn mot Bjørnefjorden med Raudholmane i framgrunnen, og er den viktigaste badeplassen nær sentrum i Os. Frå Mobergsvika går det ein tunnel frå krigens dagar med trappetrinn opp til Moberg. Herifrå går me vidare på strandpromenaden forbi Mobergsvikjo Kafe, Bubilcampingen og hamna, langs Gjestebryggja til parkeringsplassen. Runde II: Me går mot sentrum, kryssar hovudvegen på gangfelt og fortset rett fram gjennom sentrum av Osøyro, til torget. Her finst alle typar sentrumsfunksjonar med butikkar, post, bank, apotek etc. Ved Leganger tek me til høgre og nok Route I: Start at the information centre at the visitors harbour where you also find convenient parking. Osøyro is the administrative centre of Os municipality and is located by the mouth of the river that lent its name to the original farm and later to the village and the modern municipality. On the other side of the main highway (E39) you can still see the car barn and terminal of the old Os Station (1). Go past the roundabout and across E39 at the first pedestrian crossing. Os station was the final stop on the Nesttun-Os narrow gauge railway, which was in operation from 1894 to Due to its unique seaside location the station doubled as a steamship and railway terminal and was for many years an important and direct link between land and sea transportation. Only the terminal, the car barn and the shop are still there. Plans are now being readied for a complete restoration. Continue up to the left between the Statoil petrol station and the fire station and take the shortcut to Midtskogvegen. The pedestrian walk (to the left) is steep and even includes some stairs, but on the top you have a fine view of Osøyro and Bjørnefjorden. Turn left in Midtskogvegen (by the mailboxes) and continue along this road all the way to E39. Be careful, as the traffic can be quite heavy. Go along the main road a few steps and turn right and onto Giljavegen. At the bottom of the hill you turn left and follow a gravel path down to Mobergsvika (2). Mobergsvika faces south and east and provides a fine view of Bjørnefjorden and the small islands called Raudholmane in the foreground. This is the most important public beach near the centre of Os. From Mobergsvika there is a tunnel (constructed during WW-II) with steps leading up to Moberg. From here we may proceed along the seaside mall past Mobergsvikjo Kafe, the caravan camping and the harbour, and finally along the visitors mooring and back to the parking area. Route II: Go towards the centre, cross the main road at the pedestrian crossing and continue straight ahead through the village of Osøyro to the square. Here you find all commercial and public services such as shops, post office, bank, chemists, and so on. Turn right at Leganger and right again at Lehrmann and into Postvegen. This area was used for military drills before the military camp Ulven was established around Here is also The old Village Hall (3). The building was first erected as officers residence at Molla (Moldegård) around In 1884 the house was dismantled and moved to Osøyro, where it started its career as a village hall and courthouse. The building was moved again in 1886 and this time intact, on steel rollers to its present location in

4 ein gong til høgre ved Lehrmann og inn i Postvegen. Me er no i området der det var ekserserplass før Ulven leir vart skipa kring Ved postvegen ligg Det gamle kommunehuset (3). Oberst Johan Jacob Pritzier bygde dette huset som herskapshus på offisersgarden Molla (Moldegård) på 1720-talet. I 1884 vart huset plukka ned og flytt til Osøyro og teke i bruk som kommunehus og tinghus. I 1986 vart det flytta på nytt denne gongen i heilo, trilla på jernrøyr frå Øyro til Postvegen der det står no. Ved Postvegen og Landboden ligg også dei siste sveitserhusa (4) som er att på Osøyro. Frå 1890-åra og i nokre tiår vart gjerne dei vestlandske lemstovene bygde i sveitserstil, med store takutspring, krossar og ornament i gavlane og utskore listverk. Bygningane på Osøyro frå denne perioden vart òg bygde i sveitserstil. Dette gjeld stasjonsbygningen og nokre få hus ved Postvegen og Landboden. Resten av sveitserhusa er borte no. Vidare fortset me langs Landbogen, og passerer Os kyrkje (5). Os kyrkje vart bygd i 1870, like ved staden der den gamle kyrkja stod, ei tømmerkyrkje frå Før det var her ei stavkyrkje, og det har truleg stått kyrkje her like frå 1000-talet. Os kyrkje er bygd i nygotisk stil og er ein av dei få freda bygningane i Os. Me held fram mot Gamlebrua, og på venstre side har me då Os prestegard med 1300-tals bygningen Borgstova (6), som er den eldste bygningen i Os. Me går over Gamlebrua og føl Finnabrekko langs Oselva (7). Oselva er kjend som god lakseelv like frå mellomalderen. I klostertida var det langvarige stridar mellom abbeden på Lyse kloster og soknepresten i Os om lakserettane i elva. Oselva har vore kjend som den elva i landet der laksen gjekk tidlegast opp. Det er framleis mange naust ved nedste delen av Oselva. Her var det brørne Lars og Jørn Tøsdal hadde nausta sine, då dei kring 1770 var dei einaste båtbyggjarane i Os. Dette gav namnet til den vidkjende båttypen Oselvar. Me føl Finnabrekko oppover og kryssar riksvegen på gangfeltet og kjem inn på gangvegen til Haugsneset. Her er det utsikt til Bjørnefjorden. Me går ned igjen til Hamnevegen på ein sti mellom hagane. Me føl Hamnevegen til høgre nokre meter og tar så til venstre igjen og går ned til sjøen og til Oselvarverkstaden (8) (okergul bygning). Oselvarverkstaden er bygd for å ta vare på det gamle båtbyggjarhandverket, kunnskapen om å byggja båtar i oselvartradisjonen. Os har vore mellom dei viktige båtbyggjarbygdene, og oselvaren er kanskje den mest velkjende norske småbåten. Oselvaren er ein av dei heilt få småbåtane som framleis har ein levande båtbyggjartradisjon. Postvegen. By Postvegen and Landboden you can also see the few remaining houses left in Osøyro in a Swiss architectural style. From around 1890 and for a couple of decades, the West-Norwegian lofthouses were often built in an adopted Swiss style with wide awnings, crossed timbers in the gables and richly carved moulding and trim all around. The buildings at Øsøyro from this period were no exception, but the only ones remaining are the old railway terminal and, as mentioned, Landboden and a few houses nearby. Continue past Landboden to Os Church (5). The Os Church was built in 1870 next to the site of the old church, a log structure from Even earlier there was a stave church here and it is believed that this was a church site as far back as the eleventh century. The present Os Church is in pre-gothic and is one of the few protected historical buildings in Os. Continue to Gamlebrua (The Old Bridge) where on the left you find the Os Rectory. The oldest building in Os, Borgstova (6) from some time after 1300, is located here. Cross Gamlebrua and follow Finnabrekko along the Os River (7). The Os River has been a good salmon river from medieval times and there were protracted disputes between the abbot at Lysekloster and the clergy in Os as to the fishing rights. The Os river is said to have been the first river in the country where the salmon went up to spawn each year. There are still many boathouses along the lower part of the river and this is where the two brothers Lars and Jørn Tøsdal had their boathouses back in 1770, when they were the only boat builders in Os. The design of the now famous boat Oselvar dates back to that time. Continue up Finnabrekko and across the main road at the pedestrian crossing. You will soon be on the path to Hauganeset where there is a fine view of Bjørnefjorden. Take a path down through the gardens to Hamnevegen, turn right and then left again almost at once and continue down to Oselvarverkstaden (8), a yellow (ochreous) building by the riverside. Oselvarverkstaden (The Oselvar Workshop) has been restored to preserve the boat building traditions and the art of constructing the Oselvar. The village of Os has long been one of the most important centres for boat building in Norway, and the local design is probably the best known type of small boat in the country. The Oselvar (hard to tell whether it is a rowboat with sail or a sailboat with oars) is one of the very few traditional small wooden craft still being built in Norway. From the workshop you cross the bridge, walk past the visitors mooring and back to the tourist information office. Vidare går me over brua, langs Gjestebryggja og tilbake til turistinformasjonen. Hugs: Grunneigarane har opna opp for turvegen, og alle som fylgjer veg og sti må forvalta denne invitasjonen på best mogeleg måte. Hugs og lat att grindar, ver var om dyr i marka, og far fint med naturen. Ver merksam på lokale reglar for bandtvang for hundar. Sjølv om fotturan er lagt godt tilrette og merka, kan det alltid vera noko som endrar seg, eller synest å mangla. Dei som har lagt turane tilrette, tar ikkje ansvar for skader eller anna som måtte skje under turen. Turen blir gjennomført på eige ansvar og risiko. Remember: The landowners have opened their land to visitors, and no-one using the roads or paths should abuse this invitation. Remember to close gates behind you, don t disturb or feed animals, and take care with nature. Dogs must be on a lead. Although the walks are well marked and prepared, things may change, or appear to be missing. Those responsible for laying out the walks do not accept any responsibility whatsoever for any injury or damage caused during any participation in any or all walks. Lagt tilrette og utgitt av Hordaland fylkeskommune i samarbeid med Fylkesmannen i Hordaland, Landbruksavdelinga og Hordaland og Bergen Reiselivsråd. 30E Kopiering er ikkje tillatt All rights reserved. BODONI HUS

5 Tur/Tour Bjørnefjorden 31 Ein tur rundt den vakre Bjørnefjorden med sitt vekslande naturlandskap - fjordar, øyar og fjell - og interessante kulturminner. A trip round the lovely Bjørnefjord, with its varied scenery - fjords, islands and mountains - and interesting cultural heritage. Søfteland Til Bergen E39 Os Hatvik 30 G Osøyro E39 Halhjem Våge Vinnes 5 Venjaneset Fusa 49 T ysnes 552 Bjørnefjorden 11 A 32 A Lundegrend Lukksund bru km Eikelandsosen Baldersheim Sundvor Stussvik Sævareidfjorden 2 Engevik Halhjem Våge Lygrepollen 4 Holdhus kyrkje Bergen Hatvik 48 Fusa Drageidkanalen 3 Skogseidvatnet Henangervatnet 549 Sævareid Kilen Femanger Jektevik Hodnanes Skjersholmane Valevåg Nordtveit Haugesund Os kommune har ein båt under ei stor rose i kommunemerket. Det symboliserar hevdvunne handverk i Os, i form av Oselvarbåten og rosemåling.. Kommunen har i dag omlag innbyggjarar.frå 1100-talet vart Os si historie sterkt prega av at Lyse Kloster vart grunnlagt i bygda. Lyse Kloster vart skipa 10. juli 1146 av bisp Sigurd i Bergen. Det vakre landskapet i Os har lokka mange til seg, og ein av desse var fiolinvirtuosen Ole Bull. I 1872 fekk han bygd eventyrlege «Villa Lysø» på Lysøya i Lysefjorden. Os district has a boat beneath a large rose on its coat of arms, symbolising the district s traditional handicrafts, boatbuilding and decorative rose painting. Today, the district s population is about 13,000. From the 12th century onwards, Lyse Abbey played a key role in the area s history. The abbey was consecrated on 10 July 1146 by Bishop Sigurd of Bergen. The district s beautiful countryside has attracted many people, including the violin virtuoso Ole Bull. In 1872 he had his fairytale villa built on Lysøen in the Lysefjord. Tysnes kommune har to økser med tak over som symboliserar Onarheimsgilde i kommunemerket sitt. Onarheim var eit hovdingsete i forhistorisk tid. Garden var eit midtpunkt og møtestad i den vestre delen av landet vårt, vide kjend som kultstad og tingstad. I Tysnes kommune er det 2900 fastbuande innbyggjarar og det er 9000 som har sin feriestad her. Tysnes district has as its symbol two oxen with a roof over them, representing the Onarheim Guild. Onarheim was the seat of a prehistoric chieftain, whose farm was a centre of worship and assembly for western Norway. Tysnes district has 2,900 permanent residents and 9,000 residents with holiday homes. Fusa kommune har stiliserte jettegryter i kommunemerket. Det er ein vidstrakt kommune med 137 km strandline. Her finn ein idylliske fjordarmar med holmar og svaberg, vekkgøymde dalar med stupbratte fjellsider omkring, frodige gardsbruk og fiskerike vassdrag. Folketalet er omlag Fusa, a scattered district with 137 km of coastline, has potholes depicted on its coat of arms. Here you will find idyllic fjords with small islands and skerries, concealed valleys surrounded by steep mountainsides, abundant agriculture and rivers rich in fish. The population is about 3,700. Bjørnefjorden. Avstander/Distances: Bergen-Os Os-Halhjerm Halhjem-Våge, ferje/ferry Våge-Stussvik Stussvik-Kilen Kilen-Eikelandsosen Eikelandsosen-Vengjaneset Vengjaneset-Hatvik ferje/ferry Hatvik-Os 30 km 5 km 25 min. 10 km 14 km 10 min. 5 km Reiserute Route Frå Bergen E39 sydover via Nesttun-Kalandseid-Søfteland til Os/Osøyro. Frå Os sentrum (1) følgjer vi E39 sydover til ferjeleiet Halhjem. Ferje over Bjørnefjorden til Våge i Tysnes kommune. Vidare på Rv49 austover via Lundegrend-Luksund bru til Stussvik. Frå krysset i Stussvik tar ein til venstre mot Sævareid og Kilen i Fusa kommune. Vi køyrer forbi Sundvor-Nordtveit-Fernanger-Baldersheim og Engjavik (2) I Kilen tar ein til venstre på Rv48. Her køyrer vi forbi Drageidkanalen (3) og Holdhus gamle kirke (4) til Eikelandsosen, som er kommunesenter. I Eikelandsosen tar ein til venstre på Rv552, og reiser gjennom Fusabygdene til Fusa, gjerne med ein «avstikkar» til Vinnes (5), deretter tilbake til Venjaneset, over fjorden med ferje til Hatvik og tilbake til Os. From Bergen city centre, follow E39 south via Nesttun_Kalandseid-Søfteland to Os/Osøyro. From Os village (1), continue south on E39 to Halhjem ferry terminal. Ferry across the Bjørnefjord to Våge, Tysnes district. Follow Rv49 east via Lundegrend and Luksund bridge to Stussvik. At the junction here, turn off to the left towards Sævereid and Kilen in Fusa district (C). Drive past Sundvor, Nordtveit, Fernanger, Baldersheim and Engjavik (2). At Kilen, turn left onto Rv48. Pass the Drageid Canal (3) and Holdhus old church (4) and continue to Eikelandsosen, the district s administrative centre. Turn left at Eikelandsosen onto Rv552, and head for Fusa village, via the area of the same name. You may like to make a detour to Vinnes (5), before returning to Venjaneset to take the ferry back across the fjord to Hatvik and Os. Lette og merka fotturar. Eigne kartskisser og informasjon for kvar tur Easy and marked walks. Especially designed maps and information to each walk

6 Stader ymse av interesse: (1) Osøyro er kommunesenter og ligg ved elveosen, som har gjeve garden, bygda og seinare kommunen namn. Her er det ein treng av servicetilbod, anten ein kjem langs landevegen eller i båt. (2) Engevik var militært hovedsete for søndre bergenhusiske regiment midt på 1700 talet. Engevik gaard som no er restaurert og open for førehandstinga grupper, var den militære sjefsgarden for dette regimentet. Engevik hamn ligg litt lenger inne i Sævareidfjorden og var eit handelssenter tidleg på 1800 talet. Her dreiv dei østersjøhandel, sildesalting i buena, her var krambu, bakeri, post og pensjonat. (3) Drageidkanalen vart bygd i 1887 for at ein skulle betra transportvilkåra frå Hålandsdalen til sjøen. I Hålandsdalen var det mellom anna mykje ved, som då kunne fraktast i båt over Skogseidvatnet, vidare gjennom Drageidkanalen til Henangervatnet som går heilt ned til Sævareidfossen, der vart den lasta i større båtar og frakta til Bergen. Sævareidvassdraget er eit særleg populært fiskeområde, med felles fiskekortordning og båtutleige. (4) Holdhus kyrkje i Hålandsdalen er ei av dei mest interessante etterreformatoriske kyrkjene på Vestlandet. I tårnet og i somme av stolane finst materialar frå stavkyrkja som har stått på same staden. Stavkyrkja er første gong omtala i ei jordebok frå ca Kyrkja og kulturlandskapet omkring fortel oss mykje om liv og levemåte før i tida. Det gjer også skulemuseet, som ligg like ved kyrkja. Ope for omvising i sommermånadene. (5) Vinnesholmen. På garden Vinnes har det vore husmannsplass så tidleg som år 1658, men vi veit ikkje kor langt attende i tid det har budd folk i Vinnesholmen. Den vesle husmannsplassen er sett fint i stand og vert leigd ut på sommarstid - ein idyll ved Bjørnefjorden og eit nærbilde av den nøysame levemåten. Ein del av den historiske vandringa på Vinnes. Sjå fottur 32A. Places of interest and attractions: (1) Osøyro, the administrative centre of Os district, is situated at the river mouth that gave its name to the farm, the village and eventually the district. A wide range of services are available, whether you come by road or sea. (2) Engevik was an important military base in the mid 18th century. Engevik manor, which is now restored and open to groups by prior arrangement, was the regimental headquarters. Engevik harbour, a little further up the Sævareidfjord, was a trading centre in the early 19th century, engaging in Baltic trade, with huts where herring was salted, a shop, bakery, post office and guest house. (3) The Drageid Canal was built in 1887 to improve transport links between Hålandsdalen and the sea. Hålandsdalen was a source of much timber, among other things, which was transported by boat across Skogseidvatnet, on through the Drageid Canal to Henangervatnet and down to Sævareidfossen, where it was transferred to larger boats for transport to Bergen. The Sævareid watercourse is particularly popular with anglers, with permit-sharing arrangements and boat hire. (4) Holdhus church in Hålandsdalen is one of the most interesting post- Reformation churches in western Norway. The tower and some of the pews contain remnants of the stave church that once occupied the same site and was first mentioned in a land register in c The church and the surrounding agricultural landscape tell us much about old ways of living, as does the school museum, right beside the church. Open for guided tours in the summer months. (5) Vinnesholmen. There was a croft at Vinnes as long ago as 1658, but we do not know how long people have been living on Vinnesholmen. The tiny croft has been lovingly restored and is rented out during the summer, offering guests an idyll beside the Bjørnefjord and a taste of the simple country life. Part of the Vinnes heritage trail. See Walk 32A. 31 BODONI HUS

7 Tur/Tour Samnangerfjorden 32 Turen går gjennom områder som omkranser Bjørnefjorden, Fusafjorden og Samangerfjorden. Det er vakre landskap og områder rike på kultur, tradisjonar og fortidsminner. This tour covers the areas surrounding the Bjørnefjord, Fusafjord and Samnangerfjord. The beautiful landscape is rich in culture, traditions and ancient monuments. BERGEN Nesttun E39 Søfteland Kalandseid Lønningdal Hegglandsdalen Os Hatvik Osøyro Bjørkheim Ådland 7 6 Hisdal 7 Trengereidfjord 32 D Brekkedalsvegen 8 Boga Holsund Samnangerfjorden 552 Venjaneset Fusa 4 Holmefjord 48 Vinnes 2 32 A Bjørnefjorden km Samnanger 5 Tysse Fossen Bratte Eikelandsosen 3 Holdhus kyrkje Eidegrend Os kommune har ein båt under ei stor rose i kommunemerket. Det symboliserer hevdvunne handverk i Os, i form av Oselvarbåten og rosemåling. Kommunen har idag omlag innbyggjarar. Frå 1100-talet vert Os si historie sterkt prega av at Lyse Kloster vart grunnlagt i bygda, skipa 10 juli 1146 av bisp Sigurd i Bergen. Det vakre og lune landskapet i Os har lokka mange til seg, og ein av desse var fiolin-virtuosen Ole Bull. I 1872 fekk han bygd eventyrlege «Villa Lysø» på Lysøya i Lysefjorden Os district has a boat beneath a large rose on its coat of arms, symbolising the district s traditional handicrafts, boatbuilding and decorative rose painting. Today, the district s population is about 13,000. From the 12th century onwards, Lyse Abbey played a key role in the area s history, after its consecration on 10 July 1146 by Bishop Sigurd of Bergen. The district s beautiful, calm countryside has attracted many people, including the violin virtuoso Ole Bull. In 1872 he had his fairytale villa built on Lys- Fusa kommune har stiliserte jettegryter i kommunevåpnet sitt. Her finn ein idylliske fjordarmar, vekkgøymde dalar med stupbratte fjellsider omkring, frodige gardsbruk og fiskerike vassdrag. Jordbruk er framleis fulltids- eller deltidsnæring for mange fusingar, medan andre har arbeid innan fiskeoppdrett, treforedling, skipsbygging og service. Folketalet er omlag Fusa district has potholes depicted on its coat of arms. Here you will find idyllic fjords, concealed valleys surrounded by steep mountainsides, abundant agriculture and rivers rich in fish. Agriculture remains a full or part-time occupation for many residents, while others work in fish farming, timber processing, shipbuilding and service industries. The population is about 3,700. Samnanger kommune har eit kommunevåpen som symboliserar at kommunen set pris på regnet. På raud botn ligg det seks gull dropar i sirkel, og dei skal minna om den tidlege vasskraftutbygginga, og kva den har betydd for utviklinga av Samnanger samfunnet. The coat of arms of Samnanger indicates that the district values the rain. Six golden drops form a circle on a red background, recalling the pioneering days of hydro-electric power and its importance to Samnanger s development as a community. Samnangerfjorden. Reiserute Route Avstander/Distances: Bergen sentrum-osøyro: 28 km Os-Hatvik: 5 «Hatvik-Venjaneset, ferje/ferry 10 min. Venjaneset-Vinnes: 6 km Venjaneset-Eikelandsosen: 14 km Eikelandsosen-Holdhus: 5 «Eikelandsosen-Tysse: 24 «Tysse-Fossen Bratte: 8 «Tysse-Hisdal(vegkryss): 10 km Hisdal-Osøyri: 30 km Hisdal-Bergen(Rv7): 36 km Frå Bergen E39 sydover via Nesttun-Kalandseid-Søfteland til Os/Osøyro. Frå Os sentrum/osøyri(1) følgjer vi Rv552 til ferjeleiet Hatvik. Ferje over Fusafjorden til Venjaneset i Fusa kommune. Etter Venjaneset vil vi tilrå ein tur utover langs fjorden til Vinnes (2). Etter opphaldet på Vinnes retur til Venjaneset og vidare på Rv552 gjennom Fusa sentrum til Eikelandsosen. Frå Eikelandsosen kan vi tilrå ein «avstikkar» til Hålandsdalen og Holdhus kyrkje(3). Frå krysset ved Eikelandsosen følgjer vi Rv48 mot Tysse. Vi køyrer forbi Holmefjord(4) før vi kjem inn i Samnanger kommune og til ytre Tysse. Tettstaden Indre Tysse ligg 200 meter frå krysset ved Tyssebrua (5). From Bergen city centre, follow E39 south via Nesttun-Kalandseid-Søfteland to Os/Osøyro. From Os village/osøyro (1), follow Rv552 to Hatvik ferry terminal. Ferry across the Fusafjord to Venjaneset, Fusa district. After Venjaneset, we recommend a trip along the shores of the fjord to Vinnes (2), before returning to Venjaneset and continuing on Rv552 via Fusa village to Eikelandsosen. From Eikelandsosen, we suggest a detour to Hålandsdalen and Holdhus church (3). At Eikelandsosen crossroads, take Rv48 towards Tysse. We pass Holmefjord (4) before entering Samnanger district and reaching Ytre Tysse. The Lette og merka fotturar. Eigne kartskisser og informasjon for kvar tur Easy and marked walks. Especially designed maps and information to each walk

8 Hovudvegen fylgjer Tysseelva oppover til krysset ved Straumen bru. Her tek du vidare til venstre langs Rv7 i retning Bergen. Vi kan tilrå ein avstikkar opp til fossen Bratte. Ta då til høgre ved Straumen bru på Rv7 mot Norheimsund. På Rv7 mot Bergen køyrer vi forbi Bjørkheim (6) og Ådland (7) der vi svingar opp mot Hisdal. I Hisdal svingar vi av til venstre ved oppkøyringa mot Gullbotn, og held fram gjennom Hisdal, forbi Trengereidfjord, langs Samnangerfjorden og gjennom Hegglandsdalen tilbake til Osøyro. Stader og ymse av interesse (1) Osøyro er kommunesentret og ligg ved elveosen, som har gjeve garden, bygda og seinare kommunen namn. Her er det ein treng av servicetilbod, anten ein kjem langs landevegen eller i båt. (2) Vinnes, ei vakker jordbruksbygd med framifrå utsikt over Bjørnefjorden. Området er rikt på fornminner og byr på ein godt tilrettelagt sogesti med start frå Vinnes kai. (3) Holdhus kyrkje i Hålandsdalen er ei av dei mest interessante etterreformatoriske kyrkjene på Vestlandet. I tårnet og i somme av stolane finst materialar frå stavkyrkja som har stått på same staden. Stavkyrkja er første gong omtala i ei jordebok frå ca Ope for omvising i sommarmånadene. (4) Holmefjord og Bogøya er kjerneområdet for bøkkarverksemda i Fusa. Både ved Samnøysjøen, i Holsund og på Boga har det vore tønneproduksjon i stor skala; på Boga og i Holmefjord er det framleis verksemder som har folk i arbeid. (5) Tysse er administrasjonssentret i Samnanger kommune. I 1866 vart A/S Samnanger Uldvarefabrikk sett i drift og dette forvandla Tysse frå eit tradisjonelt jordbrukssamfunn til tettstad med arbeidarsamfunn på eitt par tiår. Ein brann i 1931 la fabrikken i ruinar, men i 1941 vart Samnanger Fabrikkar (A/S Safa) bygd opp. Denne fabrikken er no Noregs største strømpefabrikk, og på Ytre Tysse kan du få med deg ein ekte Samnanger souvenir. (6) På det nye sentret som har vakse fram på Bjørkheim kan ein få kjøpt det meste. Middagen på Bjørkheim Gjestetun er i tråd med gode norske mat-tradisjonar, (7) Garden Ådland ligg inst i Samnangerfjorden, og her har det vore kyrkjestad sidan middelalderen. Den nye kyrkja frå 1851 er teikna av arkitekt cand.theol Andreas Grønning, og har ein sjelden arkitektur med både nygotiske og seinempiriske uttrykksformer. (8) Brekkedalsvegen kjem ned til fylkesvegen i Trengereidfjorden, og er ein gamal militærveg frå 1920 åra. Den slynger seg oppover «Brekken» og går ned til Haugsdalen. village of Indre Tysse is 200 metres from the junction at Tysse bridge (5). The main road follows the Tysseelva river to the junction at Straumen bridge, where we turn left onto Rv7 towards Bergen. From Straumen bridge we recommend a detour to Bratte waterfall, on Rv7 towards Norheimsund. Driving towards Bergen on Rv7, we pass Bjørkheim (6) and Ådland (7), where we turn off towards Hisdal. Here, we turn left at the junction approximately 1 km before Gullbotn, and continue through Hisdal, past Trengereidfjord, alongside the Samnangerfjord and through Hegglandsdalen back to Osøyro. Places of interest and attractions: (1) Osøyro, the administrative centre of Os district, is situated at the river mouth that gave its name to the farm, the village and eventually the district. A wide range of services are available, whether you come by road or sea. (2) Vinnes, a lovely farming community with superb views over the Bjørnefjord. The area has a wealth of ancient monuments and a well-planned heritage trail starting at Vinnes pier. (3) Holdhus church in Hålandsdalen is one of the most interesting post- Reformation churches in western Norway. The tower and some of the pews contain remnants of the stave church that once occupied the same site and was first mentioned in a land register in c Open for guided tours in the summer months. (4) Holmefjord and Bogøya are the main centres of Fusa s barrel-making industry. Samnøysjøen, Holsund and Boga were once scenes of largescale barrel manufacturing, and the industry still employs people at Boga and Holmefjord. (5) Tysse is the administrative centre of Samnanger district. The establishment of a woollen mill in 1866 transformed Tysse from a traditional farming community to an industrial village within a few decades. The factory was destroyed by fire in 1931, but 1941 saw the establishment of Samnanger Fabrikkar (A/S Safa), now Norway s largest stocking factory. At Ytre Tysse you can obtain a genuine Samnanger souvenir. (6) The new community that has developed at Bjørkheim has shops selling most things. For the best in traditional Norwegian cooking, try lunch at Bjørkheim Gjestetun. (7) Ådland farm lies at the head of the Samnangerfjord and has been the site of a church since medieval times. The present church, dating from 1851, was designed by Andreas Grønning. Its unusual architecture combines neo-gothic and late Empiricist features. (8) Brekkedalsvegen, which descends to join the road at Trengereidfjord, is an old military road from the 1920s. It winds its way up and over the hills to Hausdalen. 32 AS Centraltrykkeriet, Bergen

9 Fottur/Walk Ådland Kvernes, Samnangerfjorden Sjå Tur 32 for reiserute og fotturar See Tour 32 for route and walks 32 D 7 Rødne Leitet Ådland Bjørkheim Lauskard 1 Ådland kyrkje Klubben Sørholmen Haukaneset Route and places of interest Terrain: Gravel roads, easy walking, suitable for the elderly and families with small children. Skutevika 5 Brunane 3 Kvernesvatnet Straumneset 4 Hellenaustet 2 Tranholmen Samnangerfjorden Notholmane Flesjane m 1 km = Tursti = Fiske = Badeplass = Overnatting = Kirke 400 m 350 m 300 m 250 m 200 m 150 m 100 m 50 m 0 Time: hours Leave your car in the car park at Ådland Church (1). Walk past the graveyard and then take the farm road past the cultivated fields down to the sea. Take the left fork and carry on along the path until you come to a signpost marked Kvernes. Turn right to Kvernes and after a while you pass a farmhouse on the right. Carry on along the path until you come to a new path on the left, leading down to Flesjane (2). Flesjane, about 700 metres further on offers excellent swimming and benches from which to enjoy the view. If you take the main footpath further on you will come to a protected deciduous wood and a dense, ancient pine forest before arriving at Kvernesvatnet (3). Take a short walk to the lake for a swim or just rest on the carved wooden benches. If you feel like fishing, go ahead - you don t need a license. About metres further down the main footpath the path splits. The left fork leads to Hellenaustet (4) after about 500 metres while the right fork leads to Skutevika (5). Samnanger Rute og ymse av interesse Terreng: Grusvegar,stiar. Lett terreng. Høveleg og for eldre og for familiar med små born. Tid: 1 1/2-2 timar Start er ved Ådland kyrkje (1) der det er parkering. Vi går langs gravplassen og føl gardsvegen forbi dyrka mark ned til sjøen. Vegen deler seg og vi går til venstre og føl vegen vidare langs sjøen til vi kjem til skilt merka Kvernes. Føl skiltet og gå til høgre. Etter ei stund kjem vi til eit gardhus, som vi passerar på høgre sida. Deretter på stien i litt stigning til ein sidesti ned til Flesjane The road to Hellenaustet was the first public road built in Samnanger. It was called «Priest s Road» and went from Hellenaustet to the Ådland Church and was constructed to ensure that the vicar had safe passage when the ice on the fjord was unsafe. The main route for the walk to Kvernes follows Priest s Road most of the way. The name Hellenaustet is derived from the old «naust» - boathouse - that has been here for centuries. You can still see the remains of the old boathouse. Just above Hellenaustet there is a bench where you can enjoy the fine views of Samnangerfjord and towards Gaupholm and Tysse on the far side. If you take the path to Skuevika (5), you will find an excellent bathing site. Steatite was mined here in the old days. There is also an old cotter s farm here, and the remains can still be seen. There are a number of large Steatite blocks in the bay ready for shipping... they were left here at the turn of the century. Take the same route back to Ådland Church.

10 (2). Det er om lag 700 meter ned til Flesjane, der det er fleire flotte badeplassar med sittebenkar og flott utsikt. Om vi følgjer hovudstien vidare går vi gjennom eit område med verna edellauvskog og mykje gamal furuskog, og kjem fram til Kvernesvatnet (3). Her kan vi ta ein liten avstikkar bort til vatnet om ein vil bada eller kvila seg på ein av dei utskorne trebenkane. Her er fritt fiske, om ein vil prøva fiskelukka. Vidare på hovudstien kjem vi etter meter til eit punkt der stien deler seg. Stien til venstre fører etter omlag 500 meter fram til Hellenaustet (4), medan den andre går til Skutevika (5). Vegen mot Hellenaustet var den fyrste offentlege vegen som vart bygd i Samnanger. Den vart kalla «prestavegen» og gjekk frå Hellenaustet til kyrkja på Ådland. Denne vegen vart bygd slik at presten skulle koma fram når det var utrygg is på fjorden. Hovudtraseen for turstien til Kvernes følgjer i all hovudsak den gamle prestevegen. Namnet Hellenaustet kjem av at det frå gamalt har vore eit naust for større båtar her. Restane av det gamle naustet kan ein tydeleg sjå den dag i dag. Like ovanom Hellenaustet er det laga til kvilebenk, plassert med flott utsikt over Samnangerfjorden, og mot Gaupholm og Tysse på andre sida. Tek ein stien til Skutevika (5), kjem ein til ein flott badeplass. Her var det klebersteinsbrot i gamle dagar. Det ligg og ein gamal husmannsplass her, og tuftene av denne er framleis tydelege. I vika ser ein fleire store klebersteinar klare for utskiping. Dei vart forlete tidleg i dette århundre. For å returnere til Ådland kyrkje, føl ein same vegen tilbake. Hugs: Grunneigarane har opna opp for turvegen, og alle som fylgjer veg og sti må forvalta denne invitasjonen på best mogeleg måte. Hugs og lat att grindar, ver var om dyr i marka, og far fint med naturen. Ver merksam på lokale reglar for bandtvang for hundar. Sjølv om fotturane er lagt godt tilrette og merka, kan det alltid vera noko som endrar seg, eller synest å mangla. Dei som har lagt turane tilrette, tar ikkje ansvar for skader eller anna som måtte skje under turen. Turen blir gjennomført på eige ansvar og risiko. Remember: The landowners have opened their land to visitors, and no-one using the roads or paths should abuse this invitation. Remember to close gates behind you, don t disturb or feed animals, and take care with nature. Dogs must be on a lead. Although the walks are well marked and prepared, things may change, or appear to be missing. Those responsible for laving out the walks do not accept any responsibility whatsoever for any injury or damage caused during any participation in any or all walks. Lagt tilrette og utgitt av Hordaland fylkeskommune i samarbeid med Fylkesmannen i Hordaland, Landbruksavdelinga og Hordaland og Bergen Reiselivsråd. 32D Kopiering er ikkje tillatt All rights reserved. BODONI HUS

11 Tur/Tour Askøy 40 Fire kilometer nordvest for Bergen, tvers over Byfjorden finn du Askøy. Askøy vart landfast i 1992 med den lengste hengebrua i Nord-Europa. Four kilometres northwest of Bergen, on the other side of Byfjord, lies the island of Askøy, joined to the mainland in 1992 by northern Europe s longest suspension bridge. 40 A 9 Herdla Askøy kommune er den største landkommunen i Hordaland, med innbyggjarar. Kleppestø er administrasjonssentret i kommunen. Øya har namn etter garden Ask, som i sin tur fekk namn etter treslaget ask. Kommunevåpenet førestiller eit asketre som står på ei øy eller kolle med sjø framføre. Holsnøy Herdlefjorden With 19,000 inhabitants, Askøy is the most populous rural district in Hordaland. Kleppestø is the administrative centre of the island, which takes its name from a farm called Ask, meaning ash tree. Askøy s coat of arms depicts an ash tree standing on an island or hilltop, with the sea in the foreground. Kjerrgarden 7 Åsebø 8 Hanevik 6 Ask Hjeltefjorden Kollevåg 10 Hanøytangen 11 Ramsøy 12 Sotra Hetlevik 562 Follese 14 Strusshamn 13 5 Hop 4 Erdal Florvåg 2 Kleppestø 1 BERGEN 555 Strusshamn km Åsebø Avstander/Distances: Bergen sentrum-askøybroen Askøybroen-Kleppestø Kleppestø-Florvåg 2,3 km Florvåg-Ask 8 km Ask-Åsebø 6,5 km Åsebø-Herdla 16,5 km Herdla-Askøybroen 28 km Avstikkarar: Ravnanger-Ramsøy 9,4 km Strusshamn-Hetlevik 5,5 km Reiserute Frå Bergen sentrum vestover, over Puddefjordsbroen. Følg Rv555 merka Sotra. Etter ca. 5 km ta inn på Rv. 562 merka Askøy. Videre over Askøybroen. (Merk: Askøybroen er bompengebru. Avgift, for tida kr. 100,- for personbilar, blir betalt på returen). Like over Askøybroen tar vi til høgre på Rv. 563, merka Kleppestø. Frå Kleppestø vidare på RV563 på austsida av Askøy. Forbi Florvåg og Ask. Ved Åsebø møter vi Rv562 og følgjer denne til høgre nordover til Herdla. Retur frå Herdla på Rv562. Hugs bompengar etter Askøybroen. Ta gjerne nokre «avstikkarar» frå denne ruta, dersom tida tillet det. Vi nemner særskilt ein tur frå Ravnanger vestover forbi Kollevåg, Hanøytangen til Ramsøy. Vidare, lenger sør, til Strusshamn, Follese og Hetlevik. Route Head west from Bergen city centre, crossing Puddefjord bridge. Follow signs for Sotra on Rv555. After about 5km, turn off on Rv562 at the sign for Askøy, crossing the Askøy Bridge. (Note: The Askøy Bridge is a toll bridge. The toll, currently NOK 100 for a car, is payable on the return crossing.) Immediately after the bridge, turn right on Rv563. Follow signs for Kleppestø, then continue up the east side of the island, passing Florvåg and Ask. At Åsebø, where the road rejoins Rv562, turn right and head north to Herdla. Return via Rv562, not forgetting the toll at the Askøy Bridge! Time permitting, feel free to make some detours from this route. We particularly recommend a drive west from Ravnanger via Kollevåg and Hanøytangen to Ramsøy or, further south, the road to Strusshamn, Follese and Hetlevik Lette og merka fotturar. Eigne kartskisser og informasjon for kvar tur Easy and marked walks. Especially designed maps and information to each walk

12 Stader og ymse av interesse: 1. Askøybroen sto ferdig i 1992 og er med sine 1250 meter den lengste hengebrua i Nord-Europa. Bompengar på returen. 2. Kleppestø er kommunesentret. Her ligg kommuneadministrasjonen, kjøpesentre, bensinstasjonar, post og bankar. Hurtigbåt og bussterminal. 3. Florvåg er ein tettstad med helsesenter, skular, butikkar og båthamn. I Bakervågen ligg Sjøhuset, ein restaurant i maritim stil. Båthamn med gjestebrygge, dusj og myntvaskeri. 4. På Erdal ragar to svære radiomaster som landemerke i landskapet; den tidlegare «Askøy-sendaren» som har unike teletekniske samlingar På Hop (5) og Ask (6) er det godt bevarte gravhaugar frå vikingtida ( e.kr.). Ask er ein av dei eldste gardane på Askøya; kjend sidan 600-talet. Under rikssamlinga vart Ask ein av kongsgardane som Harald Hårfagre la under seg. Her er og minne frå nyare tid, med store herskapshus, tidlegare sommarbustader for rike bergenske kjøpmenn. Ask er og vide kjent for sine spesielle jordbær, «Askebær», og i dei mange jordbæråkrane er det mogelegheiter for sjølvplukk i sesongen I området rundt Hanevik (7) og Åsebø (8) er det rike mogelegheiter for både sjø-, innlandsfiske og bading. 9. Lengst i nord ligg øya Herdla, ei naturperle i seg sjølv, knytt til Askøy med bru. Tallrike fornfunn viser at busetnaden på Herdla går attende til forhistorisk tid, og storgarden på Herdla har hatt ein sentral plass i rikssoga sidan høgmellomalderen. Liksom Ask var Herdla ein del av det jordegodset Harald Hårfagre tok hand om då ha la under seg Vestlandet. Her reiste Eigil Skallagrimson si berømte nidstong, og her ligg vakre Herdla kirke, først reist på 1100-talet. Under siste verdskrigen bygde tyskarane flyplass for ein jagerskvadron på Herdla. Dette er gjenskapt i Herdla Museum som opna i 1995, vel verdt eit besøk. Herdla med sin natur og historie, er kommunen sitt nye satsingsområde innan reiseliv og turisme. Vi viser til Fottur 40A for dei som vil utforska meir av denne spesielle naturen. Places of interest and attractions: 1. The Askøy Bridge, completed in 1992, is northern Europe s longest suspension bridge (1.250m). Toll payable on return crossing. 2. Kleppestø is the districts administrative centre, home to council offices, shopping precincts, petrol stations, post office and banks. Fast-ferry terminal and bus station. 3. The village of Florvåg has a health centre, schools, shops and marina. Sjøhuset at Bakervågen is a restaurant with a nautical flavour. Marina with guest berths, shower facilities and coin-operated laundry. 4. At Erdal, two massive radio masts dominate the landscape. The former Askøy Radio is now a unique telecommunications museum At Hop (5) and Ask (6) there are well-preserved burial mounds from the Viking era (ad ). Ask, one of the island s oldest farms, was first recorded in the 7th century and incorporated in the crown lands by King Harald Fairhair when he unified Norway. Large mansions, once the summer residences of wealthy Bergen merchants, are a monument to more recent times. Ask is also famous for its special strawberries, and many farms offer you the chance to pick your own The area round Hanevik (7) and Åsebø (8) has plenty of opportunities for sea and freshwater angling and bathing. 9. Herdla, joined to the northern tip of Askøy by a bridge, is a small island of outstanding natural beauty. Various archaeological finds indicate that Herdla was inhabited in prehistoric times, and the island estate played a key role in Norwegian history from the High Middle Ages onwards. Like Ask, Herdla was incorporated in the crown lands by Harald Fairhair when he subjugated Western Norway. According to Old Norse sagas, this is where Eigil Skallagrimson erected a pole in defiance of his enemies. Herdla s historic church dates from the 12th century. During the Second World War the Germans built an airfield for a fighter squadron. The story is retold at Herdla Museum, opened in 1995 and well worth visiting. The local authority is focusing on Herdla s nature and history in its tourism strategy. To discover more of this special island, see Walk 40A. Avstikkere: 10. Kollevåg, friluftsområde med vakre, kvite sandstrender. Eige strandområde for naturistar. 11. Hanøytangen. Her har Kværner etablert verdens største tørrdokk, der understellet til mellom anna Troll oljeplattform vart bygt. 12. Ramsøy ligg heilt ytst, midt i Hjeltefjorden mellom Askøy og Sotra. Ramsøy er knytt til Askøy med veg lagt på steinfylling i sjøen; ein attraksjon i seg sjølv. Her er eit godt verna kystfort med kanonstilling, bygt av tyskarane under krigen. 13. Strusshamn var tidlegare Askøy sitt kommunesenter. Frå gamalt av kyrkjestad med gjestgiveri, brenneri og mølledrift. Her finn ein i dag Havna, eit unikt havnemiljø under restaurering, som huser museum og brukskunstlag. Den kjente båtprodusenten Viksund Båt held også til i dette området. 14. Follese har eit unikt bygdemuseum med «typiske» askøyhus frå talet. Her er og ein fin badeplass. Detours 10. Kollevåg, recreational area with lovely white sandy beaches. Separate area for nude bathing. 11. Hanøytangen, site of the world s largest dry-dock, where Kværner built the substructure for the Troll oil platform. 12. Ramsøy lies in the middle of Hjeltefjord between Askøy and Sotra and is linked to Askøy by a causeway, itself worth seeing. The island includes a well-preserved coastal fort with gun emplacements, built by the Germans during the war. 13. Strusshamn, previously the administrative centre of Askøy, has for centuries been the site of a church, inn, distillery and mill. Havna, a historic waterfront area, is currently being restored and houses a museum and crafts centre. The boat manufacturer Viksund Båt is based here. 14. Follese has a folk museum featuring typical 19th-century Askøy homes, and a great bathing spot. 40 AS Centraltrykkeriet, Bergen

13 Fottur/Walk Herdla Sjå Tur 40 for reiserute og fotturar See Tour 40 for route and walks 40 A Ein lett tur rundt historiske og naturvakre Herdla. An easy walk round the beautiful and historic island of Herdla. Urdneset 5 Prestvika 4 Lille Kalsøy Store Kalsøy Kalsøysundet Lamøy Jakobsøy Herdla. Laksevågen Lamøysundet Herdla kyrkje 3 2 Herdlevågen Skarvøy 40 m 20 m 0 Vestrefjæra 1 Herdla Museum Herdlesundet Det naue m 1 km Rute og ymse av interesse Terreng: Bygdeveg og sti. Relativt flatt. Tid: 1 1/2-2 timar Route and places of interest Terrain: Country roads and paths. Relatively flat. Time: 1 1/2-2 hours Kort om Herdla si soge: Herdla har ei soge forankra i arkeologiske funn. Desse viser at det har budd folk på øya i meir enn år. Bygdeborga på vestsida av øya er eit av dei største byggverka vi kjenner frå førhistorisk tid i Noreg. Herdla Gard vart kongsgard under Harald Hårfagre, og mange kjende kongar, adelige og vikingar har budd på garden. I dag dannar aktivitetar og dyreliv på storgarden kontrastar til sjøfuglparadiset mot det nordlege Herdlaflaket. Restar av fordums okkupasjon står ennå att einskilde stader, som avskrekkande symbol på soga si ublide handsaming av fredelege folk og landskap. Parkering ved Herdla Museum. 1. Herdla Museum vart formelt opna den 7. mai 1995 i samband med feiringa av 50 års jubileet for frigjeringa etter 2. verdskrig. Museet inneheld ein eigen utstilling som presenterer effektar, modellar og fakta om det som skjedde på Herdla under 2. verdskrigen. Museet gir dessutan informasjon om kyrkja, og om Herdla si lange og spanande soge, om geologi, natur og fugleliv. Alle sider ved øya sin natur og soge er vist gjennom ymse utstillingar. Museet vil vera i kontinuerleg utvikling... Herdla s history in brief Herdla s history is rich in archaeological finds, which show that the island has been inhabited for over 5,000 years. Bygdeborga on the west side of the island is one of the largest prehistoric sites discovered in Norway. Herdla Gard (estate) was incorporated in the crown lands by King Harald Fairhair, and many famous kings, noblemen and Vikings stayed at the manor house. Nowadays the farming operations and livestock on the estate contrast with the seabird sanctuary at the north end of Herdlaflaket. The remains of the German occupation can still be seen in some places, a frightening reminder of history s indifference to peaceful people and landscapes. Park at Herdla Museum. Herdla Museum (1) was officially opened on 7 May 1995 as part of the celebrations marking the 50th anniversary of Norway s liberation after the Second World War. A special exhibition displays artefacts, models and information about Herdla during the war. The museum also includes exhibitions on the church, on the island s long and fascinating history, and on geology, wildlife and birds. All aspects of Herdla s nature and

14 Frå Herdla Museum går vi tilbake til hovudvegen tar til høgre og passerer Herdlevågen (2) med småbåthamn. Her var «kyrkjekaien», der folk som skulle i kyrkja gjekk i land. Her ser vi og den gamle driftsbygningen til Herdla Gard. Vidare tar vi vegen oppover til Herdla Kyrkje (3). Det er ei dramatisk soge knytt til denne kyrkja. Ho vart bygd på 1100-talet og var ei steinkyrkje i romansk stil. Seinare vart ho bygd om i gotisk stil. I 1665 vart kyrkja rana av engelskmenn. Etter stormskade i 1861 vart kyrkja riven. Det vart så bygd opp ei ny, større kyrkje på same staden. Steinen frå den gamle kyrkja vart brukt i dei nye kyrkjemurane. I 1934 brann kyrkja, men vart reist igjen på dei gamle murane. Under 2. verdskrigen vart alt i kyrkja sett på lager rundt om i distriktet, og tyskarane brukte kyrkja mellom anna til lager og stall. På søndre del av kyrkjegarden finst ei lita minnestøtte over russiske krigsfangar som vart sette til å laga eit nett av tunnelar under kyrkja. Tilbake på hovudvegen tar vi til venstre, forbi Herdlahuset med utleigerom. Følg vegen vidare og vi kjem ut på den gamle flyplassen (4). Den vart bygt av tyskarane under 2. verdskrigen. Det er framleis mogeleg å sjå konturar av flystripa. Vi følgjer så grusvegen som held til høgre utover. Dette er er eit område der ein må visa spesielt omsyn til fugle- og dyrelivet. Hugs å ha hunden i band! Nesten heilt ute kjem vi til restane av to hangarar. Like før desse kan vi følgja stien opp til høgre. Her er det ein del krigsminner, kanonstillingar og holer inn i fjellet. Vi gjer merksam på at desse ikkje er sikra. Her er det og ei rekkje fine plassar å raste på. Her i frå følgjer vi stien vidare langs nordre del av den gamle flyplassen, på utsida av gjerdet, mot sjølve fuglereservatet. Naturen på Herdla er særprega med store, flate områder og langgrunne strender med eit våtmarksområde som har gjort fuglelivet særs spesielt. Dette heng saman med det store grunnvatnområdet «Herdlaflaket», som har ein rik marinbiologisk fauna som gir mat til store mengder dykkande sjøfugl. Det er observert fleire fugleartar enn nokon annan stad i fylket (204 artar pr. des. 1994). Forutan å ta vare på eit maritimt våtmarksområde, har området også stor geologisk interesse. Alle er velkomne til å vitja reservatet. Vernereglane er ikkje til hinder for vanleg ferdsle til fots. Som ein service er det til og med på Urneset (5) sett opp eit fugleobservasjonstårn og ein observasjonsplattform ute i naturreservatet. Det er ferdselsforbod i området nord for dette huset i perioden 15/4 til 30/9. Etter eit besøk i fugleobservasjonshuset følgjer vi same veg tilbake ca. 200 meter. Her går du inn gjennom ein opning i gjerdet og skrår over jordet (langs den tidlegare flystripa). Vel tilbake på hovudvegen vil det høva bra med litt forfriskningar på Herdla vertshus før vi går tiltbake til utgangspunktet og parkeringsplassen. history are represented in the museum, and further development of the exhibitions is planned. From the museum, return to the main road and turn right, passing the small harbour at Herdlavågen (2), once used by churchgoers arriving by boat. The old farm buildings for the estate are also here. Continue up the hill to Herdla Church (3), which has a dramatic history. It was built in the 12th century as a stone church in Romanesque style and later rebuilt in Gothic style. In 1665 the church was ransacked by the English, and in 1861 demolished following storm damage. A new, larger church was then built on the same site, using stones from the old church. This new church burned down in 1934 but was rebuilt. During the Second World War the church was used by the Germans as a store and stables, after its contents had been removed for safekeeping to various locations in the district. The southern part of the churchyard contains a small memorial to Russian prisoners of war, who were ordered to construct a network of tunnels beneath the church. Returning to the main road, turn left past Herdlahuset (guest house). Continue along the road until you reach the old airfield (4), built by the Germans during the war. You can still make out the outline of the runway. Now follow the gravel track which bears off to the right. You must take particular care with wildlife and birds in this area, so please keep dogs on a lead. Just before you reach the remains of two hangars, take the path up the hill on your right. There are more war remains here: gun emplacements and holes in the hillside. Please note that these are unsafe. There are also plenty of good picnic places. Continue on the same path along the northern edge of the old airfield, skirting the fence, towards the bird sanctuary. The landscape of Herdla is characterized by large, flat expanses, long, shallow beaches and wetlands with abundant birdlife. This is because the area of shallow water known as Herdlaflaket is rich in marine fauna, providing food for large numbers of seabirds. More bird species have been observed here than anywhere else in Hordaland (204 different species at December 1994). The area is also interesting from a geological viewpoint. Visitors are welcome to enter the bird sanctuary - the rules do not prohibit normal access on foot. At Urneset (5) an observation tower and platform provide fine views of the nature reserve. Access to the area north of this point is prohibited between 15 April and 30 September. After visiting the bird observatory, retrace your steps for about 200ÿm, then pass through the opening in the fence and cut across the field, following the former runway. Once back to the main road, you might like to enjoy some refreshments at Herdla Vertshus (inn) before returning to the car park where the walk started. Hugs: Grunneigarane har opna opp for turvegen, og alle som fylgjer veg og sti må forvalta denne invitasjonen på best mogeleg måte. Hugs og lat att grindar, ver var om dyr i marka, og far fint med naturen. Ver merksam på lokale reglar for bandtvang for hundar. Sjølv om fotturane er lagt godt tilrette og merka, kan det alltid vera noko som endrar seg, eller synest å mangla. Dei som har lagt turane tilrette, tar ikkje ansvar for skader eller anna som måtte skje under turen. Turen blir gjennomført på eige ansvar og risiko. Remember: The landowners have opened their land to visitors, and no-one using the roads or paths should abuse this invitation. Remember to close gates behind you, don t disturb or feed animals, and take care with nature. Dogs must be on a lead. Although the walks are well marked and prepared, things may change, or appear to be missing. Those responsible for laving out the walks do not accept any responsibility whatsoever for any injury or damage caused during any participation in any or all walks. Lagt tilrette og utgitt av Hordaland fylkeskommune i samarbeid med Fylkesmannen i Hordaland, Landbruksavdelinga og Hordaland og Bergen Reiselivsråd. 40A Kopiering er ikkje tillatt All rights reserved. BODONI HUS

15 Tur/Tour Bergen Sund 41 Øyriket utanfor Bergen Sund. Berre 15 minutt vest for Bergen ligg eit øyrike fullt av historie og opplevingar, knytt til fastlandet med bruer. Eit kystområde med store og små øyar, tronge sund og vikar. Eit paradis for dei som likar litt sjøluft, gamle tradisjonsrike handelsstadar og fiskevær. The Archipelago west of Bergen Sund. Only 15 minutes by car west and north of Bergen there is a large archipelago rich in historical sites as well modern developments. The largest islands are now connected to the mainland by bridges, but numerous ferries still ply the many fjords past beautiful small islands, narrow sounds and inlets. It is a veritable paradise for those who love the fresh sea air and old harbours and fishing villages. 2 Fjell 1 Straume 555 BERGEN Sund kommune utgjer den sørlege delen av øya Sotra. Kommunen har eit areal på 99,3 km2. Kystlinja er 110 km lang. Kommunen femner om ca. 466 øyar, holmar og skjer. Det høgste fjellet er Veten, 284 m.o.h. Folketalet er om lag The municipality of Sund encompasses the southern part of the island Sotra. The municipality has an area of some 99,3 km 2 and the coastline is 110 km long. It has approximately 466 islands and skerries, large and small, and the tallest mountain is Veten, with the summit at 284 metres above sea level. The population is about Telavåg 4 Skogsskiftet 3 9 Skogsvåg Hjellestad Glesvær A 8 Klokkarvik Trellevik 6 Loshytta 7 Hummelsund Tælavåg. Foto: Willy Haraldsen km Avstander/Distances: Bergen - Straume: 18 km Straume Fjell Eide: 17 km Eide Spildepollen Telavåg: 7 km Spildepollen Glesvær: 5 km Eide - Hamre: 4 km Hamre Trellevik: 3 km Trellevik Losstasjonen: 3 km Hamre Klokkarvik: 9 km Klokkarvik Skogsskiftet: 8 km Glesvær. Foto: Willy Haraldsen Reiserute Frå Bergen sentrum vestover, over Puddefjordsbroen, føl Rv 555 merka Sotra gjennom Damsgårdstunnelen, langs Liavatnet, gjennom Lyderhorntunnelen og vidare over Sotrabrua. Etter Sotrabrua er vi på Lille Sotra i Fjell kommune. Vi køyrer forbi kommunesenteret Straume (1), vidare over Bildøy og gjennom Kolltveittunnellen. Ta til venstre straks etter tunnelen framleis på Rv555 fortset forbi Fjell (2) på Rv555 til Skogsskiftet/Skogsvåg (3). Vidare på Rv555 gjennom svingane ved Kørølen fram til Eide. Her tek ein til høgre om ein vil vitja kjende Telavåg (4). Vegen deler seg i Spildepollen til høgre mot Telavåg, til venstre mot Glesvær (5). Tilbake på Rv555 tek vi til høgre sydover forbi Vorland til Hamre. Her kan ein ta ein avstikkar til Tofterøy og Trellevik (6). Vidare utover kan Route Drive west from the centre of Bergen, across the Puddefjord Bridge and take Rv555 to Sotra. Continue on Rv555 through the Damsgård tunnel, along Liavatnet, through the Lyderhorn tunnel and on across the large Sotrabrua (Sotra Bridge). Once past Sotrabrua, you are on the island Lille Sotra (Little Sotra) in the municipality of Fjell. Proceed past the municipal centre in Straume (1), across the island of Bildøy and through the Kolltveit tunnel. Turn left just after the tunnel you are still on Rv555 continue past Fjell (2) to Skogsskiftet/Skogsvåg (3). Follow Rv555 through the sharp turns at Kørelen and on to Eide. The road divides in Spildepollen, and this is where you turn right if you want to see Telavåg (4), famous for its resistance in the last war, and left if you want to see the old fishing village Glesvær (5). When you are back on Rv555, turn right and go south past Vorland to Lette og merka fotturar. Eigne kartskisser og informasjon for kvar tur Easy and marked walks. Especially designed maps and information to each walk

16 ein ta av mot Viksøy. Der vegen deler seg kan ein parkera langs vegen og gå til fots på vegen til venstre, fram til ein liten, privat parkeringsplass. Her ifrå på sti/veg opp til Losstasjonen (7). Tilbake på Hamre fortset ein sydover forbi Steinsland, Stranda (sjå tur 41A) og Kleppe. Vi kjem forbi Høyland der vegen svingar nordover mot Klokkarvik (8). Frå Klokkarvik går det ferje til Hjellestad. Retur elles nordover frå Klokkarvik forbi Skogsvåg (9) og tilbake til Skogsskiftet og deretter Rv555 til Bergen. Hamre. Here you can make a detour to Tofterøy and Trellevik (6). Still further out you take to the right, on the road to Viksøy. Park the car where the road divides, and follow (walk) the road to the left to a small, private parking place. From here follow a small path/road to the right up to Losstasjonen (the pilots station)(7). When you return to Hamre, continue south past Steinsland, Stranda (see tour 41A) and Kleppe. Past Høyland the road turns north to Klokkarvik (8). From Klokkarvik return to Skogsskiftet and follow Rv555 to Bergen. Stadar og ymse av interesse: (1) Straume, kommuesenter i Fjell. Stort kjøpesenter, turistinformasjon., bankar, apotek, spisestad, TAX-FREE butikkar, bussterminal og bensinstasjon. (2) Fjell, tidlegare kommunesenter. Fjell kyrkje frå 1874 har namn etter Fjell gard som frå gamalt heitte Undir Fjalle «garden under fjellet». Oppe på fjellet og inne i det, ligg Fjell Festning, bygd av tyskarane i krigsåra Det var ein gigantisk festning, på det meiste skal fleire tusen mann ha vore knytta til festningen. Kombinasjonen av fjernbatteri og nærforsvar gjorde Fjell Festning til den sterkaste i Norden. (3) Skogsskiftet er kommunesenteret i Sund kommune. Kjøpesenter, bank, postkontor, 2 bensinstasjonar og kro. Særprega bussterminal i gamal byggeskikk. (4)«Telavåg, den vesle bygda heilt vest på Sotra med om lag 400 innbyggjarar, dreiv aktivt hjelpearbeid for nordmenn som måtte flykta over Nordsjøen under krigen, og tok imot agentar frå Kompani Linge som hadde ulike typar oppdrag i det okkuperte Norge. Trafikken vart oppdaga i april 1942 og ein tysk offiser vart skoten og drepen. Som straff vart alle bygningane i Telavåg jamna med jorda og alle innbyggjarane sende vekk, mannfolka til Tyskland og kvinner, gamle og born havna på Framnes. Nordsjøfartmuseet i Telavåg vart opna 26. april 1998, og tek føre seg Nordsjøfarten med flyktningar og agentar under 2. verdskrig samt Telavågtragedien. (5) Handelsstaden Glesvær vart etablert av Abraham Wessel på slutten av 1600-talet. Abraham Wessel som var bestefar til Tordenskjold, hadde privilegium frå danskekongen til å driva handel ute ved havet, og bygde seg opp til å eiga store eigedomar i Sund kommune. Våningshuset på Glesvær har lik byggestil som dei bergenske borgarhusa frå talet. (6) Trellevik Kystkultursenter representerer eit autentisk sjøbruksmiljø. Anlegget er restaurert og vert m.a. nytta til undervisningsføremål. Sund kommune er eigar av anlegget. «Bygnaden» er ei 200 år gammal saltebu bygd i same stil som sjøbuene i Sandviken i Bergen. «Skjenkestova» er servicebygget med kjøkken, toalett/dusj. «Jektehuset» er fullt rehabilitert som grindabygg. (7) Losstasjonen. Frå den vesle loshytta er det eit fantastisk skue ut mot Marsteinen Fyr og over krossfjorden mot Austevoll. På ein klår dag kan ein sjå Folgefonna i aust. (8) Klokkarvik, bygdesentrum. Sund kyrkje i Klokkarvik har alltid vore seglingsmerke ved innseglinga til Bergen. «Gamlekyrkja» brann i Nye Sund kyrkje vart vigsla 18. mai 1997 og viser godt frå sjøen,der ho liknar på eit fyrtårn. Frå Klokkarvik går det ferje til Hjellestad, og der ifrå Rv556 mot Bergen. ferjeturen er ei fin avveksling frå bilkøyring. Turen går innom Lerøy og forbi den gamle handelsstaden Bukken. Retur elles: Sjå under reiserute. (9) Skogsvåg. Ein av dei to kvalvågane i Sund kommune. I opningen inn til vågen ligg der ein holme kalla Stekholmen. Kvalen gjekk inn forbi holmen og utgangen vart stengd med «stek» i sjøen mellom holmen og land. Veidemåten og reglane for korleis kvalen skulle delast, følgde eldgamle tradisjonar. Places and points of interest: (1) Straume, the centre of Fjell Municipality with a large shopping mall with tourist information, banks, chemists, restaurant, TAX-FREE shops, bus terminal and petrol station. (2) Fjell is the former municipality centre and has a lovely church from The village is named after the old farm Fjell, which in the old days called Undir Fjalle, or Under Fell in English. On top of the mountain, and in tunnels inside it, you find Fjell Festning, a defence installation from the years It was a gigantic fortification: several thousand German soldiers were stationed here. A combination of far-reaching cannon and proximity defence made the Fjell fortifications to one of the strongest in Northern Europe. (3) Skogsskiftet is the administrative centre in the municipality of Sund, and a shopping centre. The bus terminal is built along traditional lines but still functions as a modern facility. (4) Telavåg is a small settlement on the West Coast of Sotra with approximately 400 inhabitants. The village assisted many Norwegian resistance people fleeing the Gestapo during the war, and furnished shelter and transportation across the North Sea. They also received agents from the England based resistance unit Company Linge on various assignments in occupied Norway. This activity was discovered by the Gestapo in April in 1942, and the entire village was levelled with the ground.nordsjøfartsmuseet in Telavåg was opened on the 26 th of April 1998, and shows how the secret transportation was carried out, and the ensuing tragedy as well. (5) The trading village Glesvær was established by Abraham Wessel towards the end of the 16-hundreds. Abraham Wessel was the grandfather of Peter Wessel Tordenskjold who broke the British blockade of Denmark/Norway a hundred years or so later. He (Abraham) had permission from the Danish king to engage in commercial activities along the coast, and amassed large holdings in the Sund area. The main building at Glesvær reflects the style of the wealthy trading houses in Bergen during 18 th and 19 th Centuries. (6) Trellevik Kystkultursenter represents the authentic coastal culture. The facility was restored some years back and is now used for educational purposes and is owned by Sund Municipality. Bygnaden is a 200 years old salting shed constructed just like the old wooden warehouses in Sandviken in Bergen. Skjenkestova is now a service facility with kitchen, toilet and shower. Jektenaustet is a fully restored boathouse in the old frame construction. (7) Losstasjonen (the pilots station). From the small pilots hut there is a magnificent view of Marsteinen Fyr and across Krossfjorden to Austevoll. To the east, on a clear day, you can see the Folgefonna glacier. (8) Klokkarvik is an old community centre, and Sund Kyrkje in Klokkarvik has always been a popular landmark for mariners on their way in to Bergen. The old church burned down in 1994 and it might not be entirely accidental that the new church looks a bit like a lighthouse. Tur 41 AS Centraltrykkeriet, Bergen

17 Fottur/Walk Veten i Sund Sjå Tur 41 for reiserute og fotturar See Tour 41 for route and walks 41 A Ein fottur med utfordringar til Sund sitt høgste fjell Veten 284 m.o.h. Fantastisk utsikt frå toppen. I godt vær kan ein sjå inntil 11 kommunar. A challenging walk to the top of Veten, the highest mountain in Sund, 284 asl. Fantastic views from the top. If the weather is good you can see 11 municipalities. Berge Bakke Grindavatnet Fadraboret 5 Nyatrævatnet 555 Hamre 6 4 Veten Strandafjellet 7 Storavarden 3 Trollvatn Steinsland 2 Rustefjorden Tofterøy Langevatnet 1 Stranda skule Frå Veten mot Marsteinen fyr. Foto: Eva M. T. Hamre 250 m 200 m 150 m 100 m 50 m m 1 km Forland Rute og ymse av interesse Terreng: Merka sti med variert terreng frå flatt til bratte parti. Ein del våte områder, gode fjellsko eller støvlar er anbefalt fottøy. Tid: Turen tek ca. 2 timar og 15 minutt (rastepause ikkje medrekna) Parkering finn ein ved Stranda barneskule (1). Halve turen føl vi den gamle Kyrkjestien og denne er merka med skilt på enden av parkeringsplassen. Den gamle Kyrkjestien vart nytta i gamle dagar når folk skulle til kyrkje. Kyrkja låg på Klokkarvik, og den lettaste vegen dit var over fjellet. Første del av ruta vi har valt føl Kyrkjestien. Dette området er på dagtid mykje nytta av skulane og barnehagen både til trim og undervisning. Barnehagen har laga til ein stad der dei ofte et nistematen sin og dei har bygd ein lavo som vert nytta både til leik og læring. Frå parkeringsplassen til første «vegkryss» (2) brukar ein ca. 15 min. Her går Kyrkjestien mot venstre til Fadraboret medan vi vel stien rett fram til Kleppedalen. Kleppedalen er bratt, men ikkje uoverkommeleg for dei fleste. På toppen byrjar ein å ane utsikten ein vil få når ein kjem til topps på Veten. Turen opp Kleppedalen til «vegkrysset» (3) ved Trollvatn tek ca. 1 /2 time. Her deler vegen seg i to og dersom ein ikkje ynskjer å gå til Veten, kan ein her gå mot Storevarden og komme inn på Kyrkjestien att og følgje denne tilbake til parkeringsplassen. Vi vel å gå rett fram over Vetadalen og opp til Veten (4). På denne delen av ruta har me stigning, men stien føl fjellryggen og det er lett å gå. Rett før varden på Veten vart det 6. september 1998 sett opp eit monument til minne om eit av flyvåpenets Catalinafly som havarerte i fjellveg- Fadraboret. Route and places of interest Foto: Eva M. T. Hamre Terrain: Sign-posted footpath with varying terrain from flat to steep inclines. Some marshy areas, we recommend good mountain shoes or boots. Time: The walk takes about 2 hours 15 minutes (rest pauses not included) Parking is available at Stranda barneskule (infants school) (1). For the first half of the walk you take the old Kyrkjestien Church Path which is signposted at the car park exit. The old Church Path was once used by locals going to Church. The old Church was at Klokkarvik, and the easiest route was over the mountain. The first section of the route we have chosen follows the Church Path. The area is in frequent use both by the schools and play schools for physical training and educational purposes. The play school have prepared a place where the children often take their lunch, and they have also constructed a lavo, used both for play and educational purposes. The walk from the car park to the first cross-roads (2) takes about 15 min. The Church Path turns to the left here towards Fadraboret but you carry straight on along the path to Kleppedalen. Kleppedalen is steep but not insurmountable for most people. When you reach the top you start to get an inkling of the views you will get when you reach the top of Veten.

18 gen på Veten 6. september av eit mannskap på 15 omkom og minnesmerket er plassert rett over staden der flyet traff fjellveggen. Monumentet er laga av ein av motorane frå flyet. På Veten er det sett opp ei antenne for mobiltelefon. Nedanfor denne antenna står ei lita hytte der det heng ei postkasse på veggen. Der finn de ei bok der alle som tek turen til Veten skriv inn namnet sitt og datoen. Turen opp til Veten frå Trollvatn tek ca. 15 min. Frå Veten går vi vidare mot Fadraboret (5). Stien ned frå Veten er kupert, men det er sett opp trapper på dei brattaste stadane. På veg ned til Fadraboret ser me Grindavatnet rett fram. Dette vatnet er nytta til drikkevatn. Turen til Fadraboret frå Veten tek ca. 20 min. Når vi er komen til Fadraboret er vi tilbake på Kyrkjestien. Fadraboret er den staden folk kvilte på veg til/frå kyrkja. Mons Hansen Steinsland var med og reiste Fadraboret omkring I fjellet er det sett opp ei plate med eit dikt av Reidar Steinsland. Eit av versa lyder slik «Det var ved kyrkjestien over fjellet og eldre folk frå grenda kan fortelje at folk på kyrkjeveg ein matrast gjorde og såleis fekk det namnet Fadraboret» Frå Fadraboret føl vi stien mot vest over Strandafjellet. Her er stien flat og det er lett å gå. Etter å ha gått i ca. 15 min. kjem vi til eit nytt «vegkryss» (6). Her vil ein komme inn på stien dersom ein ved Trollvatn vel stien mot Storavarden. Her kan ein også ta ein avstikkar dersom ein ynskjer å gå inn til foten av Veten der restane av flyvraket frå ulykka i 1948 ligg. Vi fortset rett fram og vil no komme inn i skogen på veg ned frå Strandafjellet. Her er det litt bratt nedover, men det er lagt til rette med trapper og gelender der det passar. Mjukt, stilt og fint å gå. Vi brukar ca. 10 min. ned til det siste vegkrysset (7). Her deler vegen seg og ein kan fylgja den ned til Hamre, vi tek til venstre og går mot parkeringsplassen. Etter ca. 15 min er vi tilbake i det fyrste vegkrysset att og der tek vi mot høgre og kjem ned att til parkeringsplassen. The walk up Kleppedalen to the cross-roads (3) at Trollvatn Troll Lake takes about half an hour. The road divides here, and if you don t want to go all the way to Veten you can walk towards Storevarden, rejoin the Church Path and return along it to the car park. To continue your walk, carry on through Vetadalen and up to Veten (4). This section of the walk is uphill, but the path follows the mountain ridge and the going is easy. A monument was erected on September 6 th. 1998, just in front of the varden on Veten, in remembrance of a Norwegian Airforce Catalina that crashed into the mountain on September 6 th of the crew of 15 died, and the monument, one of the engines from the aircraft, has been placed at the very place the plane crashed. Their is a mobile telephone antenna on Veten and just below this you will find a small cabin with a post-box on the outside. Open the box and you will find a book where you can add your name to all the others as proof that you have made the climb. Don t forget to put in the date. The walk up to Veten from Trollvatn takes about 15 minutes. From Veten you continue on towards Fadraboret (5). The path from Veten is steep in places but steps have been erected at the steepest parts. On the way down to Fadraboret you will see Grindavatnet, a drinking water source, straight ahead. The walk to Fadraboret from Veten takes about 20 mins. When you arrive at Fadraboret you are back on the Church Path. Fadraboret is the old resting place used by churchgoers on the way to and from the Church. Mons Hansen Steinsland helped to build Fadraboret in around A plaque has been set into the mountain side with a poem by Reidar Steinsland. One of the verses is: Det var ved kyrkjestien over fjellet og eldre folk frå grenda kan fortelje at folk på kyrkjeveg ein matrast gjorde og såleis fekk det namnet Fadraboret Which translates roughly as : Over the mountain ran a path to the Church and the old village folks can tell you - it was here that Churchgoers rested and eat which is how it was named Fadraboret From Fadraboret follow the path west over Strandafjellet. The pathway is flat here and the going is quite easy. After about 15 minutes walking you reach another crossroads (6). This is where you meet the footpath coming from Trollvatnet and Storavarden. You may wish to take a small diversion and walk to the foot of Veten where the remains of the aircraft that crashed in 1948 still lie. If you carry straight on you will enter the woods on the road down from Strandafjellet. The path is quite steep in places but stairs and railings have been placed at the steepest points. This is a gentle, quiet place, with a peaceful atmosphere. It takes about 10 minutes to get down to the last crossroads (7). The road divides here and you can follow it to Hamre or turn left and to return to the car park. After about 15 minutes you are back at the first cross roads where you turn right and are soon back at your starting point. Hugs: Grunneigarane har opna opp for turvegen, og alle som fylgjer veg og sti må forvalta denne invitasjonen på best mogeleg måte. Hugs og lat att grindar, ver var om dyr i marka, og far fint med naturen. Ver merksam på lokale reglar for bandtvang for hundar. Sjølv om fotturan er lagt godt tilrette og merka, kan det alltid vera noko som endrar seg, eller synest å mangla. Dei som har lagt turane tilrette, tar ikkje ansvar for skader eller anna som måtte skje under turen. Turen blir gjennomført på eige ansvar og risiko. Remember: The landowners have opened their land to visitors, and no-one using the roads or paths should abuse this invitation. Remember to close gates behind you, don t disturb or feed animals, and take care with nature. Dogs must be on a lead. Although the walks are well marked and prepared, things may change, or appear to be missing. Those responsible for laying out the walks do not accept any responsibility whatsoever for any injury or damage caused during any participation in any or all walks. Lagt tilrette og utgitt av Hordaland fylkeskommune i samarbeid med Fylkesmannen i Hordaland, Landbruksavdelinga og Hordaland og Bergen Reiselivsråd. 41A Kopiering er ikkje tillatt All rights reserved. BODONI HUS

19 Tur/Tour Bergen Fjell/Øygarden 42 Øyriket utanfor Bergen Fjell/Øygarden. Berre 15 minutt vest og nord for Bergen ligg eit øyrike fullt av historie og opplevingar, knytt til fastlandet med bruer. Eit kystområde med store og små øyar, tronge sund og vikar. Eit paradis for dei som likar litt sjøluft, gamle tradisjonsrike handelstadar og fiskevær. The Archipelago west of Bergen Fjell/Øygarden. Only 15 minutes by car west and north of Bergen there is a large archipelago rich in historical sites as well modern developments. The largest islands are now connected to the mainland by bridges, but numerous ferries still ply the many fjords past beautiful small islands, narrow sounds and inlets. It is a veritable paradise for those who love the fresh sea air and old harbours and fishing villages. Hellesøy Hjelme Nautnes 11 Tjeldstø 10 9 Ovågen Kollsnes 8 Blomvågen 7 Rongesund bru 6 Turøy 5 42 B Fjell kommune er ein vekstkommune med kort avstand til Bergen sentrum, eit veksande folketal og offentlege tenester i rask utvikling. Næringslivet er godt utbygd og på Straume ligg eit stort handelsområde med butikkar for ein kvar smak. Ein variert natur gjev kommunen til ein ideell stad for alle slags utandørsaktivitetar. Her finn ein mange små, idylliske fiskemiljø med naust og gamle bygningar. Kommunen har rike kultur- og fritidstilbod for alle. Innbyggjarar: Fjell Municipality is only a short distance from the centre of Bergen and both population and public services are expanding rapidly. The economic base is well developed and at Straume there is a large commercial area with shops for every need. A varied landscape makes the community ideal for all sorts of out-of-doors activities. There are numerous small fishing villages with old boathouses, and the community can offer all its inhabitants a variety of leisure activities and cultural pursuits. Øygarden vart eigen kommune i Etter at ein fekk ferjefritt samband har kommunen vore i ei rivande og utfordrande brytningstid, kjennteikna m.a. ved jamn og stor folkeauke og mange nye etableringar innan næringslivet. Dei viktigaste næringsvegane er knytte til sjøen: Olja kjem frå Oseberg. Reiselivet vert utvikla kring sjøen som det naturgjevne element. Sjøfart, fiske og arbeid med fisk er framleis viktig som levebrød. Kommunen har i dag om lag innbyggjarar. Øygarden became an independent municipality in 1964, and after the various islands were connected to the mainland by bridges, the community has grown considerably both in number of businesses and population. The most important economic activities are related to the sea, in one way or another: the oil comes from the offshore field Oseberg, and fishing and sea freight are still important. Sea oriented tourism is on the rise, with the sea as the central element. The municipality has approximately inhabitants. Landro 4 14 Ågotnes Langøy Kultursenter Sotra Straume BERGEN Fjell km Avstander/Distances: Bergen-Straume-Fjell: 24 km Fjell-Langøy: 8 «Reiserute Langøy-Solsvik: 10 km Solsvik-Hellesøy: 20 «Hellesøy-Bergen: 48 «Solsvik. Route Frå Bergen sentrum vestover, over Puddefjordsbroen, følg Rv555 merka Sotra. Fortsett på Rv555 gjennom Damsgårdstunnelen, langs Liavatnet, gjennom Lyderhorntunnelen og videre over Sotrabrua. Etter Sotrabrua er vi på Litle-Sotra i Fjell kommune. Vi køyrer forbi kommunesentret Straume (2), vidare over Bildøy og gjennom Kolltveitunnelen. Ta til venstre straks etter tunnelen framleis på Rv555 og fortset til Fjell (2). Ta til høgre like forbi kyrkja, inn på Rv559, forbi Ulveseth-Møvik-Skålvik. Avstikkar til venstre like etter Skålvik mot Algrøy. Til høgre etter den vesle brua og vidare mot Algrøy til Langøy Kystkultursenter (3). Tilbake til Rv559 til venstre og nordover til Landro (4), forbi Solsvik og inn på Rv561, til venstre og over to vakre bruer med flott utsikt. For Tur 42B ta til venstre etter den andre brua inn på veg skilta Turøy (5). NB: Sjå Tur 42B med meir informasjon om Turøy. Drive west from the centre of Bergen, across the Puddefjord Bridge and take Rv555 to Sotra. Continue on Rv555 through the Damsgård tunnel, along Liavatnet, through the Lyderhorn tunnel and on across the large Sotrabrua (Sotra Bridge). Once past Sotrabrua, you are on the island Lille Sotra (Little Sotra) in the municipality of Fjell. Proceed past the municipal centre in Straume (1), across the island of Bildøy and through the Kolltveit tunnel. Turn left just after the tunnel you are still on Rv555 continue to Fjell (2) Turn right just past the church and take Rv559 past Ulveseth, Møvik and Skålvik. Just after Skålvik you turn left towards Algrøy. Cross the little bridge and turn right to Algrøy and on to the Langøy Kystkultursenter (3). When you get back to Rv559, turn left and go north to Landro (4), past Solsvik and onto Rv561. Here you turn left and cross two beautiful bridges where you have a Lette og merka fotturar. Eigne kartskisser og informasjon for kvar tur Easy and marked walks. Especially designed maps and information to each walk

20 Tilbake på Rv561 til venstre nordover over Toftøy til Rongesund bru (6). Etter brua kjem vi til Rong og Rong Senter med butikkar, post, bank og anna service. Vidare nordover, etter Ulvesundet bru, kan vi ta ein avstikkar til Blomvågen (7). Vidare nordover forbi Kollsnes (8), Ovågen (9), Tjeldstø (10), og Nautnes (11). Litt lenger nord ein avstikkar til Hjelme (12), og til slutt så langt vegen går- til Hellesøy (13). Retur sydover på Rv559, forbi Ågotnes (14), inn på Rv555 ved Kolltveittunnelen. Stader og ymse av interesse: (1) Straume, kommunesenter i Fjell. Stort kjøpesenter: Turistinformasjon, banker, apotek, spisestad, TAX-FREE butikkar, bussterminal og bensinstasjon. (2) Fjell, tidlegare kommunesenter. Fjell kirke frå 1874 har namn etter Fjell gard, som frå gammalt heitte Undir Fjalle - «garden under fjellet». Oppe på fjellet og inne i det, ligg Fjell Festning, bygt i krigsåra Det vart ein gigantisk festning, på det meste skal fleire tusen mann ha vore knytta til festningen. Kombinasjonen av fjernkampbatteri og nærforsvar gjorde Fjell Festning til den sterkaste i Nord-Europa. (3) Langøy Kultursenter, ein gammal handelsstad som representerar eit historisk dokument over det tradisjonelle næringsgrunnlaget for busetnaden langs kysten med omsyn til fiske/sjøbruk, handel, samferdsle og jordbruk. Langøy Kultursenter består i dag av 2 sauefjøs på sørsida av vegen og 3 bygningar nede ved sjøen. Bygningane er restaurert. Her er toalett og sanitæranlegg, kafè og 7 overnattingsplassar. Badevik og kai. Parkeringsplass ved vegen. 4) Landro har vore storgarden på Sotra, med 15 gardsbruk som har hatt rimeleg gode vilkår for jordbruk. Nausta sine har dei i Landrovågen; ei framifrå hamn for småbåtar. Det mest innhaldsrike miljøet med eldre smånaust på Sotra finn vi i dag i den lune hamna i Landrovågen. (5) Turøy, ligg ut mot storhavet og her kan ein oppleva havet sine krefter.gammalt sjøbruksmiljø og interessant fottur. Sjå Tur 41A for meir omtale. (6) Rongesund bru er som eit landemerke, med flott utsikt til alle kantar. (7) Blomvågen, kanskje staden for dei eldste funna etter menneske her i landet? Blomvågfunnet i 1941 inneheld restar som er år gamle, etter kval, sel, reinsdyr, fuglar fisk og planter. I dag ein turiststad. Restaurert naustmiljø i Blomestø. (8) Kollsnes, med Nord-Europas største gassterminal. Her er funne mange tusen år gamle buplassar. (9) Ovågen. Her ligg Kystmuseet, eit økomuseum som ikkje berre skal vera utstilling i eit museumsbygg. Det skal syna deg vegen ut til stader, bygningar, kultur og natur i sitt naturlege miljø: det vakre kystlandskapet. Servering. I Ovågen finn ein og eit restaurert naustmiljø. (10) Tjeldstø er kommunesentret i Øygarden. (11) Nautnes, fiskevær og turiststad. (12) Hjelme, gard og kyrkjestad med Hjelme gamle kyrkje (bygd på dugnad i 1875, første kyrkja i Øygarden). Eit fint, restaurert naustmiljø ved kyrkja. (13) Hellesøy, siste stopp på vegen i nord. Her ligg ei restaurert nothengje, og ny gjestgjevarstad. Frå Hellesøy er det rutebåt til Hernar. (14) Ågotnes, senter for oljeverksemd. Serveringstad, post, bank, daglegvarer, bensin. magnificent view of the fjords. For Tour 42A turn left after the second bridge and onto a road with signs to Turøy (5). Note: See Tour 42A for more information about Turøy. Back on Rv561, turn left and north past Toftøy to the Rongesund bridge (6). Just after the bridge you find Rong and Rong Senter with shops, bank and other services. When you continue north and pass Ulvesundet Bridge, you can make a detour to Blomvågen (7). Further north you drive past Kollsnes (8), Ovågen (9), Tjeldstø (10) and Nautnes (11). Just a short distance past Nautnes you can make a short detour to Hjelme (12), and at the very end of the road you find Hellesøy (13). The return trip going south follows Rv559 past Ågotnes (14) and onto Rv555 by the Kolltveit tunnel. Places and points of interest: (1) Straume is the centre of Fjell Municipality with a large shopping mall with tourist information, banks, chemists, restaurant, TAX-FREE shops, bus terminal and petrol station. (2) Fjell is the former municipality centre and has a lovely church from The village is named after the old farm Fjell, which in the old days was called Undir Fjalle, or Under Fell in English. On top of the mountain, and in tunnels inside it, you find Fjell Festning, a defence installation from the years It was a gigantic fortification: several thousand German soldiers were stationed here. A combination of far-reaching cannon and proximity defence made the Fjell fortifications one of the strongest in Northern Europe. (3) Langøy Kultursenter is an old commercial village, now restored to show the traditional and basic economic activities along the coast, namely fishing, production of nets and rigging, trade, sea transport and farming. Langøy Kultursenter consists of 2 sheep sheds on the south side of the road, and 3 buildings by the sea. The buildings are restored, and you find toilets and sanitary facilities, a cafe and overnight accommodations. There is a public beach and quay for mooring and a parking area by the road. (4) Landro has long been the largest farm area on the island of Sotra with 15 farms, each enjoying better average conditions for farming. These farms keep their boathouses in Landrovågen; an exceptionally fine harbour for small boats. It is in the sheltered harbour in Landrovågen with the many old boathouses that we now find the most interesting historical setting on Sotra. (5) Turøy is located right on the ocean and will on occasion give you a memorable experience of the full-blown fury of the sea. It is a traditional fishing village with an interesting walk. See Tour 41A for more information. (6) Rongesund Bridge is quite a landmark with beautiful views in all directions. (7) Blomvågen is perhaps where the earliest signs of human habitation have been found in Norway. The Blomvåg discovery in 1941 included years old bones of whales, reindeer, seals, birds, fish and plants. The archaeological site is now a tourist attraction. There is a restored group of traditional boathouses in Blomestø. (8) Kollsnes is home to the largest gas terminal in Northern Europe. There are also a number ruins of Viking settlements dated to around year (9) Ovågen. This is the site of Kystmuseet (Coastal Museum), an ecological exhibit that goes beyond the traditional museum concept. Rather, it aims to point the way outside to places and buildings in their traditional cultural and natural setting, namely the beautiful coastal landscape. There is a small cafe and in Ovågen you find another restored group of old boathouses. (10) Tjeldstø is the municipal centre in Øygarden. (11) Nautnes is an old fishing village and now also a tourist destination. (12) Hjelme is a farm and also the location of the old Hjelme church (which was built by the local population at no cost in 1875 and was the first church in Øygarden). The people rowed to church in the old days and the old boathouses by the church are now restored. (13) Hellesøy is the last stop on this tour and marks the end of the road in Øygarden. One of the old drying racks for nets has been restored and there is a new inn with overnight accommodations. (14) Ågotnes is a centre for offshore supply services. Here you can find a restaurant, postal service, a bank, groceries and petrol. Tur 42 BODONI HUS

BRIKSDALSBREEN Oldedalen - The valley of glaciers

BRIKSDALSBREEN Oldedalen - The valley of glaciers BRIKSDALSBREEN Oldedalen - The valley of glaciers Oldedalen Guide Stryn/Oslo Loen Alexandra Hotel Loenfjord Hotel 723 Bergen RV60 Olden Fjordhotel Olden 724 Ca 24 km til Briksdal Ca 24 km to Briksdal Loenvatnet

Detaljer

Foto: Amund Velken. Hardangerfjorden at Hesthammer, near Utne, in the blue hour. Hardangerfjorden ved Hesthammer, nær Utne, i den blå timen.

Foto: Amund Velken. Hardangerfjorden at Hesthammer, near Utne, in the blue hour. Hardangerfjorden ved Hesthammer, nær Utne, i den blå timen. Langs den idylliske vei mellom tettstedet Jondal og Utne ligger Herand, kjent for båtbyggermuseum, oppgangsag og ikke minst 3000 år gamle helleristninger. Foruten tradisjonelle motiv, er feltet på Bakke

Detaljer

U T SSI RIA N 59 18 E 4 53 U T S I R A. w w w. u t s i r a. n o. Foto: Tove V. Bråthen

U T SSI RIA N 59 18 E 4 53 U T S I R A. w w w. u t s i r a. n o. Foto: Tove V. Bråthen U T S I R A N 59 18 E 4 53 U T SSI RIA R A Foto: Rune Solevåg w w w. u t s i r a. n o Foto: Tove V. Bråthen N 59 18 E 4 53 V E L K O M M E N T I L U T S I R A Utsira er landets nest minste kommune i areal,

Detaljer

INFORMASJONSGUIDEN 2014/2015

INFORMASJONSGUIDEN 2014/2015 1 Informasjonguiden Stord Kommune 2012-2013 INFORMASJONSGUIDEN 2014/2015 STORD MUNICIPALITY Information Guide Stord municipality 2014-2015 1 2 Informasjonsguiden Stord kommune 2014-2015 Foto: Åse Nøttveit

Detaljer

Sunnmørsalpane. Ørsta & Volda Guide orstainfo.no - volda.kommune.no

Sunnmørsalpane. Ørsta & Volda Guide orstainfo.no - volda.kommune.no Sunnmørsalpane Ørsta & Volda Guide orstainfo.no - volda.kommune.no 2013/2014 2 Innhald Contents Annonser - Contents - Advertisements - Inhalt - Annonser Contents Sunnmørsalpane guide Welcome 3 Ørsta 4-5

Detaljer

INFORMASJONSGUIDEN 2012/2013

INFORMASJONSGUIDEN 2012/2013 1 Informasjonguiden Stord Kommune 2012-2013 INFORMASJONSGUIDEN 2012/2013 STORD MUNICIPALITY 2 Informasjonsguiden Stord Kommune 2012-2013 Foto: Nina Sørli Innhald Content Innhald Velkomen til Stord Kart

Detaljer

Bjørvika. Byliv og Bolig Kultur Transport Handel og Business. Leisure and housing Culture Transportation Commerce and Business

Bjørvika. Byliv og Bolig Kultur Transport Handel og Business. Leisure and housing Culture Transportation Commerce and Business Bjørvika Byliv og Bolig Kultur Transport Handel og Business Leisure and housing Culture Transportation Commerce and Business For lenge, lenge siden, i år 1050, skjedde det at kong Harald Hårdråde, den

Detaljer

i Grenseland REISELIVSINFORMASJON KOMMUNE REISELIVSINFORMASJON

i Grenseland REISELIVSINFORMASJON KOMMUNE REISELIVSINFORMASJON AREMARK KOMMUNE K KOMMUNE i Grenseland REISELIVSINFORMASJON REISELIVSINFORMASJON Møllerens Hus VELKOMMEN TIL MØLLERENS HUS Et kultursenter i Aremark - med butikk, kafé og møteplass! Og et vareutvalg som

Detaljer

TURISTMAGASIN / TOURIST MAGAZINE

TURISTMAGASIN / TOURIST MAGAZINE Drammen TURISTMAGASIN / TOURIST MAGAZINE The River City Historie / History Kultur / Culture Shopping / Shopping Aktiviteter / Activities Spisesteder / Restaurants Hoteller / Hotels Sport / Sports Natur

Detaljer

INFOGUIDE 2 0 0 8 DISCOVER REGION HARSTAD. Harstad Bjarkøy Evenes Kvæfjord Skånland Tjeldsund. Norsk English www.visitharstad.com

INFOGUIDE 2 0 0 8 DISCOVER REGION HARSTAD. Harstad Bjarkøy Evenes Kvæfjord Skånland Tjeldsund. Norsk English www.visitharstad.com INFOGUIDE 2 0 0 8 DISCOVER REGION HARSTAD Harstad Bjarkøy Evenes Kvæfjord Skånland Tjeldsund Norsk English www.visitharstad.com Velkommen til vår Region I hjertet av Nord-Norge! På besøk hos oss vil du

Detaljer

sigmund aarseth Norway Painted in Light and Color written by Marit Aarseth Design & reproductions by Gudmund Aarseth

sigmund aarseth Norway Painted in Light and Color written by Marit Aarseth Design & reproductions by Gudmund Aarseth Å få vera med på dette spanande prosjektet er noko eg er verkeleg glad for. Etter fleire andre bokutgjevingar, kjem endeleg ei bok med det som eg vil kalle hovudyrket hans far, friluftsmålar som fester

Detaljer

AARHUS Explore the beautiful Latin Quarter. PORTRAIT Learn more about world famous Adam Price. WINTER Why Danes love the Norwegian mountains

AARHUS Explore the beautiful Latin Quarter. PORTRAIT Learn more about world famous Adam Price. WINTER Why Danes love the Norwegian mountains FJORD LINE MAGAZINE ISSUE 3/2013 AARHUS Explore the beautiful Latin Quarter PORTRAIT Learn more about world famous Adam Price WINTER Why Danes love the Norwegian mountains NOSTALGIA Ride the historic waves

Detaljer

Syklubbens weekendtur til The Highland, Skottland 2008

Syklubbens weekendtur til The Highland, Skottland 2008 Syklubbens weekendtur til The Highland, Skottland 2008 April 10-14, 2008 Vårt opphold i Skottland: Vi bor i landsbyen Keith - side 2 Craighurst Guest House- side 3 Rundtur på det skotske høyland- side

Detaljer

PROGRAM 2012 EN KJEDE AV FYR

PROGRAM 2012 EN KJEDE AV FYR PROGRAM 2012 EN KJEDE AV FYR On the Edge 2012 Flere fyr i Rogaland er siden 2008 i drift som levende kulturarenaer i sine nærmiljø. I 2012 kan sju fyr igjen invitere kunstnere inn i sine enkle, små, men

Detaljer

Turistinformasjon. Tourist Information ÅPNINGSTIDER OPENING HOURS

Turistinformasjon. Tourist Information ÅPNINGSTIDER OPENING HOURS TROMSØ GUIDE 2015 TURISTINFORMASJON // TOURIST INFORMATION TURISTINFORMASJON // TOURIST INFORMATION FOTO/PHOTO: TRULS TILLER Turistinformasjon Turistinformasjonen i Tromsø hjelper deg med planleggingen

Detaljer

TROMSØ SUMMER AKTIVITETER / ACTIVITIES. Foto: CH_visitnorway.com

TROMSØ SUMMER AKTIVITETER / ACTIVITIES. Foto: CH_visitnorway.com TROMSØ SUMMER 2015 AKTIVITETER / ACTIVITIES Foto: CH_visitnorway.com VELKOMMEN TIL TROMSØ Bestilling er enkelt 1. 2. 3. 4. isl dolore magnibh Bestill på Velg en eller flere aktiviteter som har ledig kapasitet

Detaljer

Visit Narvik ARCTIC EXPERIENCE

Visit Narvik ARCTIC EXPERIENCE Visit Narvik ARCTIC EXPERIENCE WELCOME TO NARVIK AND OFOTEN Situated in the arctic land scape of Northern Norway, the lo cation of Narvik is perfect e town is surroun de d by astonishing nature, mountains

Detaljer

Opplev Sykkylven - midt i hjartet av Sunnmøre

Opplev Sykkylven - midt i hjartet av Sunnmøre Opplev Sykkylven - midt i hjartet av Sunnmøre Activities in Sykkylven Summer/Autumn 2007 V e n l e g, v i l l o g v a k k e r Utgjevar sykkylven reiselivsforum Velkomen til Sykkylven 2007 V e n l e g,

Detaljer

Sunnfjord Fosseheimen 2012

Sunnfjord Fosseheimen 2012 Sunnfjord Fosseheimen 2012 www.sunnfjord.no Fossestien CH/Innovation Norway 2 www.sunnfjord.no Lisjevatnet at Hov CH/ Innovation Norway About Sunnfjord Jølster, Førde, Naustdal, Gaular Sunnfjord ligg sentralt

Detaljer

Hovedbygningen til Drammens Museum en vakker vinterkveld. I 2011 kunne museet by på Jubileumsutstillingen som er den offisielle utstillingen til

Hovedbygningen til Drammens Museum en vakker vinterkveld. I 2011 kunne museet by på Jubileumsutstillingen som er den offisielle utstillingen til Historiske Drammen Tollbugata på Strømsø er en god representant for det historiske Drammen. TH. The Tollbugata Street in Strømsø is very representative of the historical Drammen. TH. 80 81 Historiske Drammen

Detaljer

CC GJØVIK KRYDRER OPPLEVELSEN

CC GJØVIK KRYDRER OPPLEVELSEN annonse sandbeck.no 2015 CC GJØVIK KRYDRER OPPLEVELSEN Vi har toppet senteret med krydderbutikker for at våre kunder skal oppleve et besøk hos oss som noe unikt og spesielt. Ta en tur innom, og opplev

Detaljer

Øygarden. - vilt og ekte. øygarden. SOS Svartskjær. - Kinosuksess frå Øygarden. Øygarden eit lite «flyndrekast» frå Bergen. Inspirasjonsmagasinet

Øygarden. - vilt og ekte. øygarden. SOS Svartskjær. - Kinosuksess frå Øygarden. Øygarden eit lite «flyndrekast» frå Bergen. Inspirasjonsmagasinet Øygarden Inspirasjonsmagasinet - vilt og ekte SOS Svartskjær - Kinosuksess frå Øygarden Historisk sus på Kystmuseet Sommarutstilling med Katrine Risløw Ekstremsport i sommarvarmen Øygarden eit lite «flyndrekast»

Detaljer

Internship Report R A M B Ø L L S T A V A N G E R N O R W A Y

Internship Report R A M B Ø L L S T A V A N G E R N O R W A Y Internship Report R A M B Ø L L S T A V A N G E R N O R W A Y title intern internship report claus sigurd petersen msc3 urban design, a&d, aalborg university cspe11@student.aau.dk study number 20110881

Detaljer

FJORDKYSTEN REISEGUIDE

FJORDKYSTEN REISEGUIDE FJORDKYSTEN REISEGUIDE www.fjordkysten.no1 Ålesund Trondheim VISIT FJORDKYSTEN AS Kvartalet Næringspark Strandgata 42, 6900 Florø, Norway E-mail: mail@fjordkysten.no Web: www.fjordkysten.no Redaksjonell

Detaljer

Utgitt av Published by The J.J. Ugland Companies 1.2011 Vol. 55. Photo: Jan Petter Lehne, Innoventi

Utgitt av Published by The J.J. Ugland Companies 1.2011 Vol. 55. Photo: Jan Petter Lehne, Innoventi Utgitt av Published by The J.J. Ugland Companies 1.2011 Vol. 55 Photo: Jan Petter Lehne, Innoventi Ombordløfting av boremodul for transport til boreriggen Island Innovator som bygges i Kina. Modulen er

Detaljer

«Topp 20» Vandring / Hiking / Wandern

«Topp 20» Vandring / Hiking / Wandern «Topp 20» Vandring / Hiking / Wandern www.hemsedal.com Vanskelighetsgrader Grønn = meget lett Blå = lett Rød = litt krevende Sort = krevende Lengde på turene / Lengde er angitt i antall timer tur/retur,

Detaljer

Please see english version of this information following the norwegian pages. BLI KJENT MED BARDØLA. www.bardola.no

Please see english version of this information following the norwegian pages. BLI KJENT MED BARDØLA. www.bardola.no Please see english version of this information following the norwegian pages. BLI KJENT MED BARDØLA www.bardola.no Velkommen til Bardøla! Velkommen til oss! Mange positive tilbakemeldinger viser at medarbeidernes

Detaljer

KIWI Hemsedal INNHOLD. Velkommen til

KIWI Hemsedal INNHOLD. Velkommen til SOMMER 2015 INNHOLD Butikksjef Oddbjørn Halbjørhus Mandag-fredag....7-23 Lørdag.... 7-21 Søndag....9-21 Velkommen til KIWI Hemsedal INFORMASJON 4-11 -Velkommen til Hemsedal -Hemsedal Turistkontor -Hemsedalkortet

Detaljer

BANG SAREY NORDIC BANGSAREY VILLAGE. Quality Living RESORT. Activities & Attractions

BANG SAREY NORDIC BANGSAREY VILLAGE. Quality Living RESORT. Activities & Attractions BANGSAREY VILLAGE Bangsarey Village er en koselig fiskelandsby som det er lett å bli glad i. Den ligger kun 10 minutter fra resorten og selv om størrelsen er liten kan den tilby nok av opplevelser og inntrykk.

Detaljer

Spør gjerne etter vårt allsidige utvalg av turer og utflukter, vi har daglige avganger fra Tromsø både vinter og sommer.

Spør gjerne etter vårt allsidige utvalg av turer og utflukter, vi har daglige avganger fra Tromsø både vinter og sommer. Tromsø Guide 2013 turistinformasjon // tourist information Foto/PHOTO: KNUT HANSVOLD / www.nordnorge.com Turistinformasjon Turistinformasjonen i Tromsø hjelper deg med planleggingen av oppholdet i Tromsø

Detaljer