Videreutdanning i helsefremmende teorier og verktøy:tverrfaglig fordypning i Kroppskunnskaping. 30 studiepoeng

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Videreutdanning i helsefremmende teorier og verktøy:tverrfaglig fordypning i Kroppskunnskaping. 30 studiepoeng 2014-2015"

Transkript

1 STUDIEPLAN Videreutdanning i helsefremmende teorier og verktøy:tverrfaglig fordypning i Kroppskunnskaping 30 studiepoeng Haraldsplass diakonale høgskole i samarbeid med Folkeuniversitetet. 1

2 Innhold 1 Innledning 3 Helsefremmende arbeid 3 Kroppskunnskaping 3 Behovet for utdanningen 4 Videreutdanningen i helsefremmende teorier og verktøy: Tverrfaglig fordypning i Kroppskunnskaping 4 2 Studiets hovedmål 5 3 Målgruppe og opptakskrav 6 4 Omfang, innhold og varighet 6 5 Arbeidsformer Emnebeskrivelser Emne 1: Helsefremmende prosesser (15 studiepoeng) Emne 2: Kroppskunnskaping prosessorientert tilnærming til mestring og helse (15 studiepoeng) Pensum

3 1. Innledning Helsefremming Tradisjonelt har arbeidet med forebygging og helsefremming vært organisert som et ansvarsområde for bestemte yrkesgrupper innen helsetjenesten. Situasjonen vi er i nå, gjør det nødvendig å engasjere helsepersonell på bred front. Bakgrunnen er at antallet mennesker som rammes av langvarige og kroniske helseplager er sterkt økende (WHO 1992,1996, Jervel & Allgot 2010). Det forebyggende arbeidet handler om å forhindre eller utsette sykdomsforløp (primær forebygging), hindre at en sykdom på ny manifesterer seg eller utvikler seg videre (sekundær forebygging), og å minske de følgene sykdommen får for funksjon og livskvalitet (tertiær forebygging). Det helsefremmende arbeidet står i nær sammenheng med forebyggingsaspektet, og har fokus på styrking av ressurser for god helse. Helsefremmende arbeid defineres som prosessen som setter den enkelte så vel som fellesskapet i stand til økt kontroll over forhold som virker inn på helsen, og derigjennom bedre sin egen helse (Mæland 2010; 13-15). I Nasjonal helseplan ( ) vektlegges det helsefremmende arbeidet overfor kronisk syke som et prioritert område, og Samhandlingsreformen (2012) trekker i samme retning i og med at forebygging og helsefremming vektlegges i alle ledd. Målet er å forebygge at sykdom oppstår eller forverres, styrke det helsefremmende arbeidet og som en del av dette, styrke brukerens posisjon og koordineringen av tjenesten. Det er behov for et kompetanseløft blant helsepersonell slik at brukermedvirkning kan realiseres, og slik at en i større grad kan arbeide tverrfaglig med helsefremming på tvers av organisatoriske settinger. Kroppskunnskaping Kroppskunnskaping defineres som en grunnleggende prosess for utvikling av kunnskap om egen kropp, mestring og helse, og er et nytt konsept for helsefremmende arbeid som er fundert i klinisk forskning. Ulike pasientgruppers erfaringer med å håndtere helseplager og fremme egen helse er kjernen i konseptet som består av a) Teorien og modellen Kroppskunnskaping, b) Et pedagogisk helsetilbud, og c) En videreutdanning for helsepersonell. Konseptet kan anvendes i møte med ulike pasient/brukergrupper i ulike organisatoriske settinger både i spesialist- og kommunehelsetjenesten, og i folkehelsearbeid. Konseptet er teoretisk og forskningsmessig knyttet til sentrale begreper og teorier om kropp og kunnskap, helse og mestring, salutogenese, recovery og empowerment og dette danner et godt fundament for helsefremmende arbeid. 3

4 Behovet for utdanningen Langvarige og kroniske helseplager rammer mennesker i alle aldersgrupper og gjennom hele livsløpet, og helsepersonell møter disse pasientene/brukerne på de fleste arenaer i helsetjenesten. Utviklingen av diagnostiseringsverktøy og behandlingsformer har økt, men kurativ behandling for kroniske tilstander er i mange tilfeller ikke mulig å oppdrive. I de fleste tilfeller må personene og deres nærmeste lære å leve med plagene, og mange sliter med å håndtere konsekvensene. Mange opplever tap av funksjoner og redusert livskvalitet, og sliter med å fungere godt i hverdagen. Et økende antall faller ut av utdanningsløp og arbeidsliv. En slik livssituasjon innebærer stress for den det gjelder og de som står dem nær, og situasjonen er også utfordrende for samfunnet de er en del av. Personer som lever med helseplager, er dessuten i risikosonen for ytterligere helse og funksjonssvikt, noe som gjør at forebygging og helsefremming overfor denne delen av befolkningen er spesielt viktig. Det er derfor behov for økt kompetanse og nye verktøy/program som gjør det mulig å arbeide systematisk med å styrke medvirkning, mestring og helse i møte med disse gruppene. Videreutdanningen i helsefremmende teorier og verktøy - tverrfaglig fordypning i Kroppskunnskaping. Utdanningen er utviklet som et resultat av langvarig og praksisnær forskning der pasienters erfaring med å håndtere plager og erfaring av bedring har stått i fokus for utvikling av teori, modell og helsetilbud. Prosessmodellen og helsetilbudet Kroppskunnskaping er utprøvd i praksis og bekreftet som et relevant og nyttig verktøy for helsefremming og samhandling overfor ulike pasientgrupper både i spesialist- og kommunehelsetjenesten. En opplæringspakke for helsepersonell fulgte den første utprøvingen av helsetilbudet, og ble senere formalisert til en 30 studiepoengs videreutdanning. Sammenhengen mellom forskning, teori og praksis er essensiell i konsept Kroppskunnskaping, og i utdanningen. Fokus i studiet er hvordan menneskers ressurser til medvirkning og helse kan styrkes gjennom helsefremmende tenkning og metoder. Den praktiske delen av studiet er viktig for at helsepersonellet kan oppnå kompetanse i å anvende konkrete helsepedagogiske verktøy og metoder. Praksisutøvelsen bygger på studier av teori og forskning som vektlegges i første delen av utdanningen. Videreutdanningen tilbys i samarbeid med Haraldsplass diakonale høgskole og med Dr.polit Kristin Heggdal som har utviklet studiet, og som er fagansvarlig. 4

5 2. Studiets hovedmål Hovedmålet med utdanningen er å utvikle helsepersonellets kompetanse i å identifisere, styrke og anvende pasientenes/brukernes ressurser til medvirkning i helsefremmende arbeid. Helse og mestring som prosess, salutogenese og recovery representerer viktige teoretiske perspektiver for å belyse helsebringende muligheter og ressurser, og åpner for anvendelse av ulike tilnærminger i praksis. Temaene blir gjenstand for studier via forskningsbasert litteratur og praktiske øvelser slik at studentene utvikler gode teoretiske kunnskaper, ferdigheter og holdninger som gjør vedkommende i stand til å arbeide helsefremmende med pasient/brukeren i fokus. Anvendelse av konsept Kroppskunnskaping som diagnoseuavhengig og profesjonsuavhengig konsept vil stå sentralt i studiet, slik at studentene kvalifiseres til å planlegge, og gjennomføre et pedagogisk helsetilbud i praksis. Læringsutbytte etter endt studium Kunnskap: Kandidaten har spesialisert kunnskap og innsikt i fagfeltet helsefremmende arbeid ved langvarig sykdom og funksjonssvikt. Kandidaten kan analysere faglige problemstillinger og vurdere teorier, metoder og forskningsresultater knyttet til ulike helsepedagogiske tilnærminger. Kandidaten har utdypende kunnskap om tverrfaglig samarbeid og samhandling. Ferdigheter: Kandidaten kan identifisere og beskrive pasienters/brukeres ressurser og ferdigheter i å anvende og styrke ressursene i praksis. Kandidaten kan gjenkjenne, beskrive og analysere faser i helsefremmende prosesser. Kandidaten kan reflektere over helsepedagogiske utfordringer og vurdere relevansen av ulike helsepedagogiske metoder. Kandidaten har ferdigheter i samhandling med brukere og tverrfaglig helsepersonell. Kandidaten har pedagogisk kompetanse og kan anvende konsept Kroppskunnskaping som tenkningsgrunnlag og verktøy for brukermedvirkning, mestring og helse. Generell kompetanse: Kandidaten kan anvende forskningsbasert kunnskap, analysere og forholde seg kritisk til aktuelle informasjonskilder og kan argumentere faglig. Kandidaten har høy etisk bevissthet i møte med mennesker som lever med langvarige helse/funksjonsutfordringer, og kan vurdere yrkesetiske problemstillinger. Kandidaten reflekterer over og videreutvikler sin egen måte å arbeide på. Kandidaten viser innsikt i endrings/fagutviklingsarbeid i praksisfeltet. 5

6 3. Målgruppe og opptakskrav Studiets målgruppe er helsepersonell over hele landet og helsepersonell i andre nordiske land (som leser norsk), og som ønsker å studere hvordan brukermedvirkning, mestring og helse, kan styrkes ved hjelp av helsepedagogiske tilnærminger. Studiet egner seg derfor for helsepersonell som ønsker å arbeide med forebygging, helsefremming, mestring og rehabilitering i kommune eller i spesialisthelsetjenesten, innen arbeidsrettet rehabilitering, innen HMS, i NAV, innen helsetjenesten i videregående skole/høgskole eller innen generelt folkehelsearbeid. Dette kan være sykepleiere, ergoterapeuter, fysioterapeuter, vernepleiere, radiografer, leger og helsepedagoger m.m. Helsepersonell som arbeider med forebygging og rehabilitering/senskader ved kreft er også aktuelle grupper. Opptakskrav er fullført 3-årig helsefaglig eller helsepedagogisk utdanning på høgskole- /universitetsnivå eller tilsvarende, og to års relevant yrkespraksis. På grunn av praksisdelen i emne 2, forutsettes det at studenten har tilknytning til et praksisfelt i den tiden de tar utdanningen, og det oppfordres til at flere søker opptak fra samme arbeidsplass/kommune/etat. Tverrfaglighet i studentgruppen tilstrebes. 4. Omfang, innhold og varighet Studiet er en post bachelor videreutdanning med et omfang på 30 studiepoeng. Studiet er organisert som et deltidsstudium med normert studietid på to semestre og tilbys som et desentralisert opplegg via Folkeuniversitetet. Studiet består av to hovedemner som står i en nær sammenheng: Emne 1 omhandler helsefremmende prosesser og brukermedvirkning hos personer med helse/funksjonssvikt og utgjør 15 studiepoeng. Inkludert i dette er to samlinger med 3 dagers varighet hvorav andre samling er organisert som en videokonferanse. Tidspunkt: 1.semester. Emne 2 fokuserer på integrering av teori om helsefremming i helsepedagogiske metoder og gjennomføring i praksis. Studenten skal tilegne seg kompetanse i helsefremmende arbeid og arbeide med et selvvalgt tema innenfor fagfeltet. Emnet har et omfang på 15 studiepoeng. Inkludert i dette er gjennomføring av det pedagogiske helsetilbudet Kroppskunnskaping i studentens egen praksisarena. Emnet er basert på 3 samlinger med 3 dagers varighet hvorav to samlinger er organisert som videokonferanse. Gjennomføring av helsetilbudet kommer i tillegg. Tidspunkt: 2.semester. 6

7 Oversikt over ukesamlinger, praksisstudier og studiekrav knyttet til emnene Emne 1: Helsefremmende prosesser. (15 studiepoeng) 2 samlinger a 3 dager hvorav en på video/nett Studiekrav Fagnotat 1 (gruppe) Fagnotat 2 (indiduelt) Emner Samlinger Praksisstudier Studiepoeng 7,5 7,5 Eksamen og vurderingsformer Godkjent/ikke godkjent Godkjent/ikke godkjent Semesterplassering 1 Emne 2: Kroppskunnskaping - prosessorientert tilnærming til mestring og helse. 3 samlinger a 3 dager hvorav to på video/nett Gjennomføring av det pedagogiske helsetilbudet Kroppskunnskaping Fagnotat 3 Praksis Fagnotat 4 (to-ergruppe) Fordypningsoppgave (individuell) Godkjent/ikke godkjent Godkjent/ikke godkjent Godkjent/ikke godkjent Individuell hjemmeeksamen Gradert karakter A-F 2 SUM: Arbeidsformer Studentene tilegner seg kunnskaper og faglig skjønn gjennom å følge undervisningen, lese aktuell fag og forskningslitteratur, gjennomføre oppgaveskriving individuelt og i grupper og ved å gjennomføre øvelsene og praksisdelen i studiet. Deltagelse i disse lærings- og arbeidsformene er obligatorisk og forfall må varsles. Studentenes aktive medvirkning i studiet, både i og mellom samlinger vektlegges for å sikre gode læringsmuligheter. Undervisning og øvelser: Det blir arrangert ressursforelesninger ut fra sentrale tema i de to hovedemnene. Forelesningene har som mål å gi spesialisert kunnskap som grunnlag for videre arbeid med emnene. For å gjøre studiet tilgjenglig for studenter som er i arbeid og som kommer fra ulike steder, tilrettelegges undervisningen og øvelsene i 5 samlinger a 3 dager. Undervisningen vil 7

8 bli arrangert regionalt i lokaliteter fremskaffet av Folkeuniversitetet, og dels i form av nettbasert undervisning/videokonferanser (se oversikt pkt. 4) administrert av Folkeuniversitetet Nettstudier. Mange av studentene vil sannsynligvis ha lang erfaring fra praksis og deres erfaring må tydeliggjøres og knyttes til teori gjennom refleksjon og skriftlige arbeider. Det legges derfor opp til en kombinasjon av forelesninger, individuell refleksjon, tverrfaglig gruppearbeid og plenumsdiskusjoner. Praktiske øvelser vektlegges i studiesamlingene for å tilrettelegge for egen-erfaring med de helsepedagogiske metodene underveis. Studentene får trening i å lede grupper og individuelle samtaler med pasienter/brukere med et helsefremmende fokus. Fortløpende veiledning og tilbakemeldinger fra medstudenter og lærere vil bli praktisert. Øvelser som fremmer bevisstgjøring av egne kroppsreaksjoner vektlegges i utdanningen. Lærer/fagansvarlig vil kombinere rollen som foreleser, veileder og samtalepartner underveis. Målet er at teori og egne erfaringer integreres hos den enkelte som en følge av individuell og kollektiv refleksjon og dialog mellom studenter og lærere. Litteraturstudier: Hvert emne har eget pensum som studenten skal arbeide med for å tilegne seg nødvendig kompetanse. Studiekrav: Studiekravene er obligatoriske oppgaver og arbeidskrav hvert semester. Disse skal sikre at studentene når læringsmålene i studiet. Studiekravene er spesifisert under det enkelte emne. Alle studiekrav må være godkjent i emne 1 før eksamen kan gjennomføres i emne 2. Fullført og bestått eksamen innebærer samtidig at studenten blir kvalifisert til å implementere det pedagogiske helsetilbudet Kroppskunnskaping i offentlig virksomhet. Studiet er IKT støttet og arbeidskravene leveres via e-læringssystemet Its learning (administrert av FU-nettstudier). Fagutviklingsarbeid og arbeid i studiegrupper: Arbeid med teoristudier og refleksjon over egen praksis, individuelt og i grupper, i og mellom samlingene, er en forutsetning for å nå studiets mål. Som ledd i dette settes det sammen studiegrupper ut fra geografisk tilhørighet. Det ideelle er om flere fra samme arbeidsplass/etat/kommune/region kan arbeide sammen i studiegrupper og støtte hverandre i læringen underveis. Studiegruppene benytter e-læringsprogrammet Its learning som kommunikasjonshjelpemiddel og/eller sørger for å holde kontakten om studiet på annen måte. Studentene skal mellom samlingene arbeide med og levere skriftlige fagnotat knyttet til hovedemnene. Fagnotatene er studentenes besvarelser på oppgaver gitt av fagansvarlig for studiet. Her skal studentene relatere forsknings- og erfaringsbasert kunnskap til konkrete problemstillinger innen helsefremmende arbeid og helsepedagogikk som er belyst gjennom undervisningen. Fagnotatene skal skrives mellom samlingene, individuelt og i studiegrupper, og skal sendes fagansvarlig før den første påfølgende samlingen. Rammene for dette vil bli kunngjort. I emne 2. skal studenten planlegge og gjennomføre det pedagogiske helsetilbudet Kroppskunnskaping sammen med en medstudent, og under veiledning av fagansvarlig. I tillegg skal det skrives en fordypningsoppgave over et selvvalgt tema tilknyttet emne 2. 8

9 Praksisstudier og logg: Planlegging, organisering og gjennomføring av det pedagogiske helsetilbudet Kroppskunnskaping er en viktig del av studiet. Kritisk refleksjon over egne erfaringer vektlegges samt refleksjon over egen funksjon i møte med brukere og kollegaer. Logg i form av prosessnotater skrives etter hvert møte med pasient/gruppe i tilbudet, og danner utgangspunkt for veiledning med faglærer (Fagnotat 4). Veiledning i gjennomføring av det pedagogiske helsetilbudet Kroppskunnskaping ved egen arbeidsplass blir gitt underveis ved hjelp av telefon og videokonferanser. Studentenes egne erfaringer fra praksis er sentrale i veiledningssituasjonen, og knyttes sammen med aktuell teori og forskning. For å få godkjent praksisdelen i studiet, må studentene ha vært tilstede i 90% av praksistiden og deltatt i alle delene av gjennomføringen (planlegging, gjennomføring, evaluering). Videokonferanser: Studiet er organisert i 5 regionale samlinger hvorav tre samlinger organiseres som videokonferanse. Det satses på samtidighet i den nettbaserte delen av studiet slik at studentgruppene i hver region er samlet på samme sted når undervisning og veiledning skjer via nettet (i andre samling i emne 1 og tredje samling i emne 2). E-læring: E- læringsprogrammet Its learning skal benyttes aktivt i studentenes læreprosess. 9

10 6. Emnebeskrivelser Emne 1. Helsefremmende prosesser Plassering: 1. semester Studiepoeng: 15 Undervisning: 2 samlinger a 3 dager Innledning: Studentene skal i dette emne fordype seg i teori og forskning om helsefremmende prosesser ved langvarige helseplager, med vekt på brukernes ressurser til medvirkning. Studentene får innføring i grunnleggende begreper, helsepedagogiske tilnærminger, samt juridiske og etiske aspekter ved helsefremming i denne sammenheng. Emne 1 omfatter sju undertema: 1.1 Grunnleggende perspektiver i helsefremmende arbeid 1.2 Kropp, kunnskap, sykdom og helse 1.3 Helsefremmende prosesser 1.4 Empowerment og brukermedvirkning 1.5 Sosiale relasjoners betydning for mestring og helse 1.6 Jus, etikk og organisering 1.7 Helsepedagogikk 1.1.Grunnleggende perspektiver i helsefremmende arbeid Har innsikt i hva fokus på mestringsressurser innebærer i møte med mennesker som lever med helse/funksjonssvikt. Kan gjøre rede for et salutogenisk perspektiv på helsefremming. Kan reflektere kritisk over hva et salutogenisk perspektiv innebærer i møte med pasienter/brukere og deres nærmeste i praksis. Ressursperspektivet i møte med mennesker som lever med helseplager eller er i risiko for å rammes. Salutogenisk teori og anvendelsen av tenkningen i praksis. Mestring 1.2 Kropp, kunnskap, sykdom og helse 10 Har innsikt i forskjellen mellom biomedisinsk og fenomenologisk forståelse av kropp, sykdom og helse samt konsekvenser av ulike forståelser for helsefremmende arbeid.

11 Har innsikt i ulike former for kunnskap. Kan beskrive dimensjoner ved pasienters erfaringskunnskap og eksemplifisere dette. Reflekterer over hvordan individuelle, relasjonelle og kulturelle faktorer virker inn på hvordan pasienters håndtering av helseplager. Biomedisinsk og fenomenologisk forståelse av kropp, sykdom og helse. Påstandskunnskap, ferdighetskunnskap, fortrolighetskunnskap. Evidensbasert kunnskap og kunnskapsbasert praksis. Pasientens/brukeres erfaringsbaserte kunnskap, egenskaper og dimensjoner. Ulike forståelser av begrepet langvarig og kronisk sykdom. Individuelle, relasjonelle og kulturelle faktorers betydning for sykdom og helse. 1.2 Helsefremmende prosesser Kan gjenkjenne, beskrive og diskutere faser i helsefremmende prosesser, Kan gjøre rede for fasene i den helsefremmende prosessen Kroppskunnskaping, og relatere teorien til pasient/brukersituasjoner. Integrerer kunnskap om helsefremmende prosesser med kritisk refleksjon over utfordringer i møte med pasienter/brukere i egen praksis. Utviser selvstendighet i tenkningen omkring helsefremmende prosesser, og selv kunne formulere aktuelle problemstillinger for videre fagutvikling og forskning. Recoveryforskning ved langvarig sykdom innen somatikk og psykiatri. Den helsefremmende prosessen Kroppskunnskaping Pasienters/brukeres erfaringer med helsefremmende prosesser 1.3 Empowerment og brukermedvirkning Har innsikt i ulike forståelser av begrepene empowerment og brukermedvirkning. Kan gjøre rede for ulike nivå av brukermedvirkning. Analysere forholdet mellom teori og praksis når det gjelder å ivareta pasienters/brukeres perspektiv og ressurser til mestring og bedring. Reflekterer kritisk over hvordan brukerens kunnskap om egen mestring og helse kan inkluderes i praksis, f.eks i nettverksmøter, individuell plan, og i rehabilitering, HMS. Ulike forståelser av begrepene empowerment og brukermedvirkning. Brukermedvirkning på system og relasjonsnivå. Pasienter som eksperter på egen mestring og helse. Verktøy og tilrettelegging for brukermedvirkning i praksis. 11

12 1.4 Sosiale relasjoners betydning for mestring og helse Har innsikt i ulike sosiale og kulturelle faktorers innvirkning på utvikling, forverring og bedring av helseplager. Kan beskrive egenskaper ved sosiale kontekster/nettverk som fremmer bedring. Har innsikt i nære relasjoners betydning for mestring og bedring. Kan støtte og motivere pasienter/brukere til å anvende sosiale nettverk som ressurs. Sosiale nettverk og sosial kapital Sosial kontekst, inkludering og sosialt samspill som fremmer bedring 1.5 Jus, etikk og organisering av helsefremmende arbeid Har innsikt i juridiske rammer for pasientmedvirkning og helsepedagogikk. Kan formulere etiske problemstillinger og reflektere over etikk i praksis. Har et reflektert og bevisst forhold til egne verdier og holdninger. Reflekterer kritisk over kulturelle og samfunnsmessige forhold som hindrer eller fremmer brukermedvirkning. Pasientrettigheter og menneskerettigheter Etiske aspekter ved brukermedvirkning og i møte med informerte pasienter/brukere Pasienter/brukere som likeverdige partnere i det helsefremmende arbeid Systemer og kulturer som fremmer medvirkning Samhandlingsreformen intensjoner og praktiske eksempel på gjennomføring 1.6 Helsepedagogikk Kan beskrive og diskutere aktuelle helsepedagogiske utfordringer knyttet til å styrke mestring og helsefremmende prosesser. Kan beskrive hvordan prosessmodellen for Kroppskunnskaping kan anvendes som tenkningsgrunnlag og verktøy for å styrke mestring, helse og brukermedvirkning. Viser ferdigheter i å inkludere brukernes erfaringskunnskap i praksis. Reflekterer over egen rolle i helsefremmende arbeid. Dialog som grunnleggende tilnærming i helsefremmende arbeid. Narrativ metode fortellinger å skrive som metode i helsepedagogikken Gruppemetode og gruppeprosesser. 12

13 Studiekrav emne 1: Fagnotat 1. ved studiegruppen med muntlig fremlegg i videokonferanse (7,5 studiepoeng). Fagnotat 2. individuelt med veiledning med faglærer (7,5 studiepoeng). Fagnotatene er studentenes besvarelser på oppgaver gitt fra studiet. Her skal studentene relaterer forsknings- og erfaringsbasert kunnskap til konkrete problemstillinger som er belyst i undervisningen. Fagnotatene skal skrives mellom samlingene, individuelt og i studiegrupper, og skal legges fram for medstudenter på den første påfølgende samlingen. Studiekravet blir vurdert som godkjent/ikke godkjent. 13

14 Emne 2: Kroppskunnskaping prosessorientert tilnærming til mestring og helse. Plassering: 2 semester Studiepoeng: 15 Undervisning: 3 samlinger a 3 dager Innledning: I dette emnet skal studenten integrere teorien fra emne 1 og tilegne seg utvidede kunnskaper i helsepedagogikk gjennom undervisning, litteraturstudier, øvelser, veiledning og praksis. Øvelser i å tilrettelegge for reell brukermedvirkning og åpen dialog, er spesielt vektlagt. Teori og øvelser som bidrar til å styrke bevisstgjøring på egen kropp som kilde til kunnskap om egen mestring og helse er en viktig del av emnet. Målet er at studentene videreutvikler sin faglige og relasjonelle kompetanse slik at de kan styrke krefter til forebygging og helsefremming i møte med mennesker som er rammet av eller utsatt for helseplager. For å nå målene skal studentene planlegge og gjennomføre det pedagogiske helsetilbudet Kroppskunnskaping i praksis, og reflektere over gjennomføringen i lys av teori og forskning. Emne 2 omfatter tre underemner: 2.1 Kroppskunnskaping som pedagogisk helsetilbud og verktøy for helsefremming. 2.2 Helsepedagogikk 2.3 Fagutvikling og endringsarbeid i praksis. 2.1 Kroppskunnskaping- pedagogisk helsetilbud og verktøy for helsefremmende arbeid. Kan anvende prosessmodellen for Kroppskunnskaping som tenkningsgrunnlag for praksis, og som verktøy i kartlegging og kommunikasjon med pasienter/brukere. Kan planlegge, og gjennomføre, det pedagogiske helsetilbudet Kroppskunnskaping i tråd med veilederen og det forskningsbaserte grunnlaget for konseptet. Utviser profesjonell relasjonskompetanse i møte med pasienter/brukere og kolleger. Struktur, innhold, metoder og verktøy i helsetilbudet Kroppskunnskaping. Ressursbruk og krav til organisering og kvalitet. Tverrfaglig samarbeid. Dokumentasjon av endring underveis. Refleksjon over egen praksis. Konsept Kroppskunnskaping som verktøy for samhandling. Kroppskunnskaping organisert som oppfølgende program i spesialist- og kommunehelsetjenesten. Konsept Kroppskunnskaping organisert som mestringskurs, verktøy for individuell plan, tilretteleggingstiltak, rehabiliteringstiltak og forebyggende tiltak. Konsept Kroppskunnskaping sammenlignet med andre pedagogiske helsetilbud. Forskning i og videreutvikling av konsept Kroppskunnskaping. 14

15 2.2 Helsepedagogikk Anvender varierte pedagogiske metoder for å styrke mestring og helse. Kan kritisk vurdere relevansen av ulike helsepedagogiske tilnærminger. Har innsikt i muligheter og begrensninger ved ulike tilnærminger i helsepedagogikken. Løsningsorientert tilnærming i helsefremmende arbeid. Den fysioterapeutiske metoden Basal Kroppskjennskap Dialog, fortelling, skriving, Løft og øvelser inspirert av den fysioterapeutiske metoden Basal Kroppskjennskap i gjennomføring av program Kroppskunnskaping. 2.3 Fagutvikling og utviklings og endringsarbeid i praksis. Reflekterer over egen utvikling som fagperson. Har innsikt i hvordan faglig identitet og tverrfaglig samarbeid videreutvikles når brukeren har en likeverdig posisjon i det helsefremmende teamet. Har innsikt i og reflekterer over utfordringer knyttet til endringsarbeid i egen avdeling. Fagutvikling som utfordring og mulighet, personlig og kollektivt. Tverrfaglighet Endringsarbeid i egen organisasjon. Studiekrav i emne 2: Fagnotat 3, (i grupper med to studenter): Plan for gjennomføring av det pedagogiske helsetilbudet Kroppskunnskaping i praksis. (1 studiepoeng) Praksisstudium: To og to studenter samarbeider om å gjennomføre det pedagogiske helsetilbudet Kroppskunnskaping. (3 studiepoeng) Fagnotat 4: Prosessnotat skrives etter hvert møte med pasient/gruppe etter oppgitt mal. Individuell fordypningsoppgave - med utgangspunkt i prosessnotatene fra praksis, der studenten reflekterer over gjennomføringen av det pedagogiske helsetilbudet i lys av pensumteori, forskning og egen erfaring (10 studiepoeng). Vurdering av studentens kompetanse som kursleder i program Kroppskunnskaping inngår som del av en helhetlig vurdering. 15

16 7. Pensum Fullstendig pensumliste sendes til søkere av studiet. Det totale pensumet er på om lag 2000 sider, fordelt på de to emnene. Pensumlisten er under kontinuerlig revidering for å være i samsvar med relevant litteratur som publiseres. Hovedboken i studiet: Heggdal, K. (2008) Kroppskunnskaping: pasienten som ekspert i helsefremmende prosesser. Oslo, Gyldendal Akademisk. Andre bøker: (Her er deler av disse bøkene pensum) Andreassen, T. A. (2008) Når pasienter blir brukere. I: Asdal, K. & k Moser, I. red. Ekspertise og brukermakt. [Oslo], Unipub Askheim, O. P. & Starrin, B. red. (2007) Empowerment: i teori og praksis. Oslo, Gyldendal akademisk Antonovsky, A. (1987) Unraveling the mystery of health. San Francisco, Jossey-Bass. Eide, S. B. et al. (2008) Til den andres beste: en bok om veiledningens etikk. Oslo, Gyldendal akademisk. Heap, K. (2005) Gruppemetode for sosial- og helsearbeidere. 5. utg. Oslo, Gyldendal akademisk. Ekeland, T.-J. & Heggen, K. red. Meistring og myndiggjering: reform eller retorikk? Oslo, Gyldendal akademisk Ulvestad, A. K. et al. red. Klienten - den glemte terapeut. Oslo, Gyldendal akademisk Langslet, G. J. (1999) LØFT: løsningsfokusert tilnærming til organisasjonsutvikling, ledelsesutvikling og konfliktløsning. Oslo, Ad Notam Gyldendal. Martinsen, K. (2005) Samtalen, skjønnet og evidensen. Oslo, Akribe. Kompendier hører også til pensumlisten og dekker forskjellige områder slik som løsningsorienterte metoder, recoveryforskning, helsefremming langs ulike perspektiv m.m. 16

klinisk helsearbeid Studieplan 2007-2011 Mastergradsstudium i klinisk helsearbeid 120 studiepoeng

klinisk helsearbeid Studieplan 2007-2011 Mastergradsstudium i klinisk helsearbeid 120 studiepoeng Side 1/41 Studieplan 120 studiepoeng HiBu - Avd for Helsefag Høgskolen i Buskerud Postboks 7053 N-3007 Drammen Tlf. +47 32 20 64 Fax.+47 32 20 64 10 postmottak@hibu.no Endringshistorikk Dato Sign Endring

Detaljer

STUDIEPLAN. Videreutdanning i legevaktsykepleie

STUDIEPLAN. Videreutdanning i legevaktsykepleie STUDIEPLAN Videreutdanning i legevaktsykepleie 60 studiepoeng 2015-2017 0 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 Legevakt... 2 Studiets relevans for arbeidslivet og videre studier... 2 Videreutdanning

Detaljer

STUDIEPLAN. Fagskoleutdanning i Omsorg for mennesker med nevrologiske lidelser. Januar 2011

STUDIEPLAN. Fagskoleutdanning i Omsorg for mennesker med nevrologiske lidelser. Januar 2011 STUDIEPLAN Fagskoleutdanning i Omsorg for mennesker med nevrologiske lidelser Januar 2011 Studieplanen er laget med utgangspunkt i Nasjonal plan for ettårig fagskoleutdanning i helse- og sosialfag, generell

Detaljer

Fagplan for Bachelor i fysioterapi

Fagplan for Bachelor i fysioterapi Fagplan for Bachelor i fysioterapi Institutt for fysioterapeututdanning Avdeling for helse- og sosialfag Høgskolen i Sør-Trøndelag 2005 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Innledning 1 - Samfunnsutviklingen 1

Detaljer

Psykisk helsearbeid og rusarbeid

Psykisk helsearbeid og rusarbeid Studieplan for fagskoleutdanning i: Psykisk helsearbeid og rusarbeid 60 fagskolepoeng Høst 2014 Innhold 1 Innledning... 1 2 Opptak... 1 2.1 Opptakskrav... 2 2.2 Søknad om og innvilgelse av opptak... 2

Detaljer

FAGPLAN BACHELOR I SYKEPLEIE

FAGPLAN BACHELOR I SYKEPLEIE FAGPLAN BACHELOR I SYKEPLEIE HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 180 studiepoeng Godkjent av Avdelingsstyret 20.3.2009, Gjeldende fra 1.8.2009 Revisjon godkjent 1. juli 2010 Høgskolen

Detaljer

FAGPLAN. AVANSERT GERONTOLOGI En tverrfaglig videreutdanning. 60 studiepoeng. Godkjent av høgskolestyret Gjelder for studieåret 2015-16

FAGPLAN. AVANSERT GERONTOLOGI En tverrfaglig videreutdanning. 60 studiepoeng. Godkjent av høgskolestyret Gjelder for studieåret 2015-16 FAGPLAN AVANSERT GERONTOLOGI En tverrfaglig videreutdanning 60 studiepoeng 1 Godkjent av høgskolestyret Gjelder for studieåret 2015-16 FAGPLAN Innholdsfortegnelse 1 Avansert gerontologi en tverrfaglig

Detaljer

STUDIEPLAN Tverrfaglig videreutdanning i veiledning 60 studiepoeng 2013-2014

STUDIEPLAN Tverrfaglig videreutdanning i veiledning 60 studiepoeng 2013-2014 STUDIEPLAN Tverrfaglig videreutdanning i veiledning 60 studiepoeng 2013-2014 Studieplan Tverrfaglig videreutdanning i veiledning / 60 studiepoeng / 2013-2014 1 Innhold 1. Innledning... 3 Veiledning...

Detaljer

Studieplan 2014-2015. Videreutdanning i sår. 30 studiepoeng

Studieplan 2014-2015. Videreutdanning i sår. 30 studiepoeng Side 1/7 Studieplan 2014-2015 Kull 2014 høst Forebygging, behandling og lindring 30 studiepoeng HBV Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold Campus Drammen Grønland 58 3044 Drammen

Detaljer

FAGSKOLEN I KRISTIANSAND KVADRATUREN SKOLESENTER. Studieplan for fagskoleutdanning i helse, aldring og aktiv omsorg

FAGSKOLEN I KRISTIANSAND KVADRATUREN SKOLESENTER. Studieplan for fagskoleutdanning i helse, aldring og aktiv omsorg FAGSKOLEN I KRISTIANSAND KVADRATUREN SKOLESENTER Studieplan for fagskoleutdanning i helse, aldring og aktiv omsorg INNHOLD 1 GENERELT OM FAGSKOLEUTDANNING I HELSE, ALDRING OG AKTIV OMSORG... 3 1.1 Overordna

Detaljer

1. Innledning... 5 1.1 Bakgrunn for studiet... 5 1.2 Behovet for studiet... 6 1.3 Særtrekkene ved studiet... 7 2. Mål for studiet... 7 3.

1. Innledning... 5 1.1 Bakgrunn for studiet... 5 1.2 Behovet for studiet... 6 1.3 Særtrekkene ved studiet... 7 2. Mål for studiet... 7 3. 1. Innledning... 5 1.1 Bakgrunn for studiet... 5 1.2 Behovet for studiet... 6 1.3 Særtrekkene ved studiet... 7 2. Mål for studiet... 7 3. Målgruppe... 8 4. Opptakskrav... 8 5. Studiets varighet, omfang

Detaljer

Studieplan. SEPREP Ung

Studieplan. SEPREP Ung Skriv 2.2 September 2012 Studieplan SEPREP Ung Forebygging og tidlig oppdagelse, behandling og oppfølging av psykose/alvorlig psykisk lidelse hos ungdom 60 studiepoeng Studieplanen er godkjent/revidert:

Detaljer

RAMMEPLAN FOR SYKEPLEIERUTDANNING

RAMMEPLAN FOR SYKEPLEIERUTDANNING RAMMEPLAN FOR SYKEPLEIERUTDANNING Fastsatt 25. januar 2008 av Kunnskapsdepartementet Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. FELLES INNHOLDSDEL... 3 2.1 FORMÅL... 3 2.2 MÅL... 3 2.3 INNHOLD... 4 3. UTDANNINGSSPESIFIKK

Detaljer

Studieplan for. Videreutdanning i fysisk aktivitet i psykisk helsearbeid med vekt på forebyggende, behandlende og helsefremmende tiltak

Studieplan for. Videreutdanning i fysisk aktivitet i psykisk helsearbeid med vekt på forebyggende, behandlende og helsefremmende tiltak Studieplan for Videreutdanning i fysisk aktivitet i psykisk helsearbeid med vekt på forebyggende, behandlende og helsefremmende tiltak 30 studiepoeng Studieplanen er godkjent 16.01.2013 1 Overordnet beskrivelse

Detaljer

RAMMEPLAN FOR FYSIOTERAPEUTUTDANNING

RAMMEPLAN FOR FYSIOTERAPEUTUTDANNING RAMMEPLAN FOR FYSIOTERAPEUTUTDANNING Fastsatt 1. desember 2005 av Utdannings- og forskningsdepartementet Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. FELLES INNHOLDSDEL... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Mål... 3 2.3 Innhold...

Detaljer

Studieplan for Bachelor i sykepleie

Studieplan for Bachelor i sykepleie Høgskolen i Sør-Trøndelag Studieplan for Bachelor i sykepleie Kull 2012 Studieåret 2012-2013 AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING Forankret i Rammeplan for sykepleierutdanning med forskrift, fastsatt av KD

Detaljer

STUDIEPLAN. for audiografutdanning Bachelor. Program for audiografutdanning Avdeling for helse- og sosialfag Høgskolen i Sør-Trøndelag 2005

STUDIEPLAN. for audiografutdanning Bachelor. Program for audiografutdanning Avdeling for helse- og sosialfag Høgskolen i Sør-Trøndelag 2005 STUDIEPLAN for audiografutdanning Bachelor Program for audiografutdanning Avdeling for helse- og sosialfag Høgskolen i Sør-Trøndelag 2005 2 Studieplan godkjent av Høgskolestyret 22. mai 2002 Revidert 2.juni

Detaljer

Studieplan Studieår 2014-2015

Studieplan Studieår 2014-2015 Side 1/6 Studieplan Studieår 2014-2015 Kull 2014 høst (STAKRI) HBV Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold, Campus Drammen Postboks 7053, 3007 Drammen tlf. 32 20 64 00 Side 2/6 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Studieplan. SEPREP Ung

Studieplan. SEPREP Ung Studieplan SEPREP Ung Forebygging og tidlig oppdagelse, behandling og oppfølging av psykose/alvorlig psykisk lidelse hos ungdom 60 studiepoeng Studieplanen er godkjent/revidert: 1 A. Overordnet beskrivelse

Detaljer

Evaluering av videreutdanning i psykisk helsearbeid

Evaluering av videreutdanning i psykisk helsearbeid SINTEF A2954 RAPPORT Evaluering av videreutdanning i psykisk helsearbeid Marian Ådnanes og Trond Harsvik SINTEF Helse Oktober2007 Forord Sosial og helsedirektoratet ga i januar 2007 SINTEF Helse oppdraget

Detaljer

Utredning - Rapport etc. Handlingsprogram for pasient- og pårørende opplæring

Utredning - Rapport etc. Handlingsprogram for pasient- og pårørende opplæring Utredning - Rapport etc. Handlingsprogram for pasient- og pårørende opplæring Dato: juni 2004 Innhold INNHOLD... 2 SAMMENDRAG... 3 INNLEDNING...5 ET PERSPEKTIVSKIFTE... 6 DAGENS SITUASJON... 10 PRINSIPP

Detaljer

Spesialpedagogikk, bachelor

Spesialpedagogikk, bachelor 1 of 19 15.10.2012 09:24 Spesialpedagogikk, bachelor Studieprogramkode 000 Offisielt studieprogramnavn Spesialpedagogikk /grad, bachelor Studieprogrammets varighet (antall år) 3,00 Antall studiepoeng 180

Detaljer

Studieplan for reseptarutdanningen Kull 2002-05. Bachelorstudium i farmasi 180 studiepoeng. Avdeling for helsefag Høgskolen i Oslo

Studieplan for reseptarutdanningen Kull 2002-05. Bachelorstudium i farmasi 180 studiepoeng. Avdeling for helsefag Høgskolen i Oslo Reseptarutdanningen kull 2002-05 1 Studieplan for reseptarutdanningen Kull 2002-05 Bachelorstudium i farmasi 180 studiepoeng Avdeling for helsefag Høgskolen i Oslo Reseptarutdanningen kull 2002-05 2 Innledning

Detaljer

Om vernepleieryrket. 24 Om vernepleieryrket vernepleieryrket

Om vernepleieryrket. 24 Om vernepleieryrket vernepleieryrket Foto: Mike Kemp Gettyimages Layout: LO Media Trykk: Aktuell 11/2008 Utarbeidet av seksjonsrådet for vernepleiere i Fellesorganisasjonen (FO) Postboks 4693, Sofienberg, 0506 Oslo. Besøksadresse: Mariboesgate

Detaljer

Studieplan studieår 2014 2015. Videreutdanning Psykodynamisk arbeid innen psykisk helse og rus. 15 studiepoeng. kull 2014 høst

Studieplan studieår 2014 2015. Videreutdanning Psykodynamisk arbeid innen psykisk helse og rus. 15 studiepoeng. kull 2014 høst Side 1/6 Studieplan studieår 2014 2015 Videreutdanning innen psykisk helse og 15 studiepoeng kull 2014 høst HBV Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold, campus Drammen Postboks 7053,

Detaljer

VIDEREUTDANNING I OPPMERKSOMT NÆRVÆR, 30 STUDIEPOENG

VIDEREUTDANNING I OPPMERKSOMT NÆRVÆR, 30 STUDIEPOENG VIDEREUTDANNING I OPPMERKSOMT NÆRVÆR, 30 STUDIEPOENG INNLEDNING Høgskolen i Gjøvik, Lærings- og mestringssenteret ved Sykehuset Innlandet, Tonsåsen Rehabilitering og Topro har samarbeidet om utvikling

Detaljer

Studieplan. Videreutdanning i Anestesisykepleie. Kull 2012 Studieåret 2012-2013

Studieplan. Videreutdanning i Anestesisykepleie. Kull 2012 Studieåret 2012-2013 Høgskolen i Sør-Trøndelag Studieplan Videreutdanning i Anestesisykepleie Kull 2012 Studieåret 2012-2013 AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING PROGRAM FOR VIDEREUTDANNING 90 studiepoeng Forankret i Rammeplan

Detaljer

Programplan 2010-2014. Grunnskolelærerutdanning for 5. 10. trinn. Kull 2010

Programplan 2010-2014. Grunnskolelærerutdanning for 5. 10. trinn. Kull 2010 Programplan 2010-2014 Kull 2010 HiBu Avdeling for Lærerutdanning Høgskolen i Buskerud Postboks 241 3603 Kongsberg Tlf.: 32206400 Faks.: 32206410 e-post: info.drammen@hibu.no Gjelder for studieårene 2010-2014

Detaljer

Regional strategi for pasient- og pårørendeopplæring 2013-2016

Regional strategi for pasient- og pårørendeopplæring 2013-2016 Regional strategi for pasient- og pårørendeopplæring 2013-2016 Vedtatt 20. juni 2013 Kvalitet og pasientsikkerhet i behandlingen er avhengig av god opplæring. Innhold 1. Innledning strategiske forutsetninger...

Detaljer

Arbeidshefte. Videreutdanning i barnesykepleie. Advanced Paediatric Nursing. Kull 2012. 90 studiepoeng Heltid VUBARN

Arbeidshefte. Videreutdanning i barnesykepleie. Advanced Paediatric Nursing. Kull 2012. 90 studiepoeng Heltid VUBARN Arbeidshefte Videreutdanning i barnesykepleie Advanced Paediatric Nursing Kull 2012 90 studiepoeng Heltid VUBARN Fakultet for helsefag Institutt for sykepleie Innhold 1.0 Barnesykepleiers funksjons- og

Detaljer