Styrker rehabiliteringsfeltet, nettside Helse Sør Øst, Helse Sør-Øst RHF tildeler avtaler til 30 institusjoner innen spesialisert

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styrker rehabiliteringsfeltet, nettside Helse Sør Øst, 24.10.14 Helse Sør-Øst RHF tildeler avtaler til 30 institusjoner innen spesialisert"

Transkript

1 Statusrapport fra mediebildet og andre kilder uke 43 og 44 Region: Sør-Øst Dato: Viktigste oppslag: Vurdering av oppslag: Tiltak fra koordinator: Til HOD sin nettside eller aktuelt for statsrådsbesøk? Lokale/ regionale media Kutter sengeplasser - Økte kostnader og ubenyttet kapasitet på Helsehuset, Smaalenenes avis, Helsehuset i Indre Østfold er et interkommunalt selskap som eies av kommunene Askim, Eidsberg, Hobøl, Marker, Skiptvet, Spydeberg og Trøgstad. I tillegg til bl.a. legevakt og øyeblikkelig hjelp døgntilbud er det også i løpet av de siste månedene opprettet ni senger for å ta i mot utskrivningsklare pasienter. I sin budsjettinnstilling til representantskapet informerer styret i helsehuset om at eierkommunene ikke benytter seg av den tilgjengelige kapasiteten. De foreslår derfor å redusere tilbudet fra ni, som opprinnelig var vedtatt, til fem sengeplasser. Avdelingen for utskrivningsklare pasienter er et godt faglig rustet tilbud til pasienten, men det i hovedsak eierkommunen som benytter seg av tilbudet. Hvilke prinsipper for finansieringsløsninger som velges som eierstrategi i interkommunale selskaper kan, i tillegg til informasjon og kommunikasjonssvikt, påvirke kommunenes bruk av tjenestene. Spørsmålet blir om pasientene får et like godt tilbud i egen kommune og hvordan dette evt. påvirker for eksempel korttid- og rehabiliteringstilbudet. Erfaringsseminar - bedre utnytting av ressursene i poliklinikkene, nettside Helse Sør Øst Som ledd i arbeidet med å unngå fristbrudd og redusere ventetidene er sykehusene i fellesskap i gang med å se på om poliklinikkene kan organiseres og drives enda mer effektivt. Onsdag 22. oktober var nøkkelpersonell fra alle helseforetakene og sykehusene i regionen samlet for å dele erfaringer fra dette arbeidet. Styrker rehabiliteringsfeltet, nettside Helse Sør Øst, Helse Sør-Øst RHF tildeler avtaler til 30 institusjoner innen spesialisert Spesielt innen somatikken er det store utfordringer med lang ventetid ved poliklinikkene. Tilgjengelighet er grunnleggende for pasientsikkerhet og kvalitet. Økt poliklinisk aktivitet kan redusere behovet for innleggelse i tråd med reformens intensjoner. Helseforetaket har i sin anskaffelse lagt vekt på etablering av tverrfaglige kartleggings- og

2 rehabilitering og øker kapasiteten med over 130 plasser. Dette styrker rehabiliteringsfeltet ytterligere, og med løpende avtaler med institusjonene gir dette større fleksibilitet til å møte behovet framover, sier direktør for eksterne helsetjenester i Helse Sør-Øst RHF, Stig Grydeland. Et viktig prinsipp er at ingen tjenester skal tas ned før det er bygget opp i kommunene. Andre kilder, lokale hendelser og tiltak Regionalt nettverksmøte samhandlingskontakter FM Sør Øst, Fra agendaen: Status fra Nasjonalt nettverk v/reg. samhandlingskoordinator Status rundt bordet: Øyeblikkelig hjelp døgntilbud besøk? Landsomfattende tilsyn 2015 forløp/samhandling ved fylkeslege Anne- Sofie Syvertsen, FM Aust-Agder - innspill/dialog HelseOmsorg 21 - presentasjon av strategien med hovedanbefalingene v/signe Bang, Spesialrådgiver, Norges forskningsråd Det nasjonale praksisprosjektet - Kvalitet i praksis styrket yrkesrelevans i helse- og sosialfaglige utdanninger v/grete Samstad, prosjektleder og helsefaglig sjef ved St. Olavs Kommunereform og samhandlingsreform hvordan sikres arbeidet med samhandlingsreformen inn i arbeidet med kommunereform rundt i embetene? - presentasjon av satsing ved FMOA v/prosjektdirektør Anne-Marie Vikla - innspill fra embetene - dialog rundt bordet vurderingsopphold som kan kombineres med kommunale tilbud. Flere av embetene har besøkt eller planlegger besøk ved øyeblikkelig hjelp døgnenhetene. Mange tilbud er nå på plass i regionen. Flere av enhetene sliter med lavt belegg, men det er stort sett stigende. Debatt rundt fremtidig kommunestruktur påvirker samarbeid og etableringer. Arbeidet med veilederen for det landsomfattende samhandlingstilsynet i 2015 er i ferd med å ferdigstilles. Hovedtemaet for tilsynet er forsvarlig utskriving av pasienter fra sykehus, og forsvarlig mottak og tilrettelegging i kommunene. En av utfordringene i planlegging av gjennomføringen er bl.a. manglende tilgang på fastlegenes epostadresser. Fylkesmannens oppdrag med kommunereformen er i gang i embetene. Det oppfordres til at arbeidet med samhandlingsreformen sikres inn i dette arbeidet. Ved Fylkesmannen i Oslo og Akershus er det i Helseavdelingen opprettet egen samhandlingsgruppe som rapporterer Regional koordinator arrangerer kvartalsvise møter for samhandlings kontaktene ved Fylkesmanns-embetene i Sør Øst.

3 inn med representant i etablert prosjektgruppe for kommunereformen på tvers av fagavdelingene. Regional rehabiliteringskonferanse, Lillestrøm, Arrangør Sunnaas sykehus HF og Helse Sør Øst RHF. Årets konferanse var den 11. i rekken i Helse Sør-Øst og temaet for konferansen var selvstendighet og deltagelse. Nytt av året var at konferansen inneholdt en egen barnehabiliteringskonferanse. Etter åpning og plenumsforedrag var det første dag parallelle sesjoner med tema kartleggingsverktøy, forebygging og rehabilitering i forbindelse med ikkesmittsomme sykdommer og koordinatorrollen. Andre dag hadde rehabiliterings- og habiliteringskonferansen hvert sitt program med felles avslutning. Konferansen var et av mange arrangement i Rehabiliteringsuka. Dette er en nasjonal markering og har som mål å bidra til økt oppmerksomhet, publisitet og erfaringsutveksling innen habilitering og rehabilitering. Fagseminar Psykisk helse, DM Arena, Oslo, Dagens Medisin arrangerer fagseminarer for leger og andre beslutningstakere i helsevesenet, politikere og helsebyråkrater. Målet for arrangementene er å rette søkelyset mot aktuelle medisinske og helsepolitiske temaer. Innledende foredrag: forskning, sorgdiagnose, storby DPS og ADHD Regjeringens politikk for en satsing på psykisk helse, Helseminister Bent Høie Debatt: Psykisk helse: Hvordan blir gode intensjoner til god behandling? Paneldeltakere: Bent Høie (H), helse- og omsorgsminister Ketil Kjenseth, (V), medlem av helse- og omsorgskomiteen Tor Levin Hofgaard, president i Norsk Psykologforening og styreleder i Rådet for psykisk helse. Ola Marstein, psykiater og spesialrådgiver, Norsk Psyk. Forening En god konferanse med stort engasjement, kunnskapsformidling, nettverksbygging og erfaringsoverføring. Kristiansand kommune holdt bl.a. et godt innlegg om utvikling av rehabilitering i kommunen. Regional kompetansetjeneste for rehabilitering presenterte modell for implementering av ny kunnskap. Forskning viser at det tar i gj.sn. 17 år før ny kunnskap er fullt implementert. Foredrag fra konferansen: Rehabiliteringskonferansen 2014 Et interessant seminar med en god paneldebatt. Det knytter seg store forventninger til primærhelsemeldingen og opptrappingsplan for psykiatri/rus. Helseminister Bent Høie kom med en oppfordring om å få konkrete tilbakemeldinger om evt. ACT-team som har blitt lagt ned i Regional koordinator deltok på seminaret.

4 Marit Hermansen, leder av Norsk forening for allmennmedisin Leif Rune Skymoen, leder av Nansen Neuroscience Network Miniseminar om primærhelsetjenestens fremtidige kompetansebehov, Helsedirektoratet, Campus Kristiania holdt innlegg på fredagsseminaret i Helsedirektoratet 24.oktober. Hva er Campus Kristianias oppgave og hva holder vi på med v/ Stig A. Bruset, fastlege/spesialist i allmennmedisin Fra Kronisk Syk til Kronisk Frisk: Utfordringene i dagens system og hva som kreves v/ Fedon A. Lindberg, lege/spes. i indremedisin og ernæring Fastlegenes rolle som portvokter og samhandlingspartner v/ S. A. Bruset Miniseminaret fulgte opp innholdet i fredagsseminaret og gikk nærmere inn på utfordringsbildet og muligheter for fremtidens helsetjeneste. Møte mellom IMDi (Inkluderings- og mangfoldsdirektoratet) i region Sør Øst og Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Oslo, Med bakgrunn i embetsoppdraget tok FMOA initiativ til møte med representanter fra region Sør Øst. Møtet satte fokus på behovet for at helsepersonell på alle nivåer har behov for nødvendig opplæring for å kunne yte likeverdige helse- og omsorgstjenester, også for pasienter med innvandrer bakgrunn. IMDi arbeider for at offentlig sektor skal ta utgangspunkt i Nasjonalt tolkeregister når det er behov for tolk. Campus Kristiania er en ledende aktør innen det private utdanningsmarkedet i Norge og er et utdanningshus bestående av fakultetene Markedshøyskolen, Norges Kreative Høyskole, Norges Helsehøyskole og etter- og videreutdanningsenheten NKS Nettstudier samt Aktiv Læring. Fedon A. Lindberg - modellen «Funksjonell medisin» En helthetlig behandling med aktiv pasient i sentrum. «Det er viktigere å vite hva slags pasient som har sykdommen, enn hvilken sykdom pasienten har. Pasientens historie er helt sentral» Viktigheten i bruk av tolk ble tatt frem som et eksempel i tilfeller hvor pasienter/brukere/ pårørende har begrensede norske kunnskaper. Innsyn i tolkens formelle kvalifikasjoner gir offentlige tjenestemenn en mulighet til selv å kvalitetssikre tolkingen i et ellers uregulert tolkemarked. Tolk er ingen beskyttet tittel, og erfaringen viser at kommuner/sykehus har brukt formidlingsfirmaer som har tilbudt tolketjenester av dårlig kvalitet. Regional koordinator deltok på seminaret. Samhandlingskontakt ved FMOA initierte og deltok i møtet. Oppsummering: Mange medieoppslag rundt frisklivssentralenes arrangement rundt den Den store sluttedagen 20. oktober der Helsedirektoratet oppfordrer røykere og snusere til å gjøre et slutteforsøk.

5 Også denne perioden dominerer oppslag om store budsjettkutt i kommuner og spesialisthelsetjenesten. Kampen rundt Rjukan sykehus fortsetter i medieoppslagene. Stortingsrepresentantene Kjersti Toppe, Per Olaf Lundteigen og Janne Sjelmo Nordås har stilt et representantforslag om oppretting av Rjukan spesialistsenter, oppgaver og finansiering. Mye medieomtale rundt oppfølging av en pasient fra Akershus som døde etter manglende oppfølging og behandling. Fylkesmannen har konkludert med at forsvarlighetskravet er brutt og spesialisthelsetjenesten har ikke overholdt informasjonsplikten. I følge media uttaler både helseforetaket og kommunen at samhandlingsreformen kan være årsaken. Forsvarlighetskrav og informasjonsplikt er ikke endret som en følge av samhandlingsreformen, snarere tvert i mot - reformen skal bidra til å skape arenaer for å styrke pasientsikkerheten. Meldt til nasjonalt nettverk: Meldt av: Tone Løken Sendt til: ACS Region: Midt-Norge Dato: Viktigste oppslag: Vurdering av oppslag: Tiltak fra koordinator: Til HOD sin nettside eller aktuelt for statsrådsbesøk? Andre kilder, lokale hendelser og tiltak Arbeidsgruppemøter i f.m. Helse Midt-Norges strategi for utdanning og kompetanse i ukene A.g. 2: Kunnskapsgrunnlag og felles metodikk innen strategisk kompetanseledelse og kompetanseutvikling (2 møter) A.g. 3: Utdanning (2 møter) Strategi for utdanning og kompetanse i Helse Midt-Norge skal bidra til at helseregionen ivaretar det lovpålagte ansvaret for utdanning og arbeidsgiveransvaret for kompetanse i tråd med behovene. En viktig del av dette er å bygge opp under strategisk kompetanseledelse i regionen og bearbeide systemer som støtter dette. Andre områder er identifisering av Helse Midt-Norge arbeider med kompetansestrategi ut fra en tenkning om at spesialisthelsetjenesten er avhengig av omgivelsene, ikke minst hvordan primærhelsetjenesten fungerer, og hvilke behov som utledes av arbeidsfordelingen. Koordinator deltar i de to arbeidsgruppene.

6 kompetansebehov og sikring av god kvalitet og relevant praksis i utdanningene. Strategien henger sammen med andre parallelle strategier, bl.a. Kvalitet og pasientsikkerhet, Forskning og innovasjon og HR. I arbeidet deltar helseforetakene og utdanningsinstitusjonene fra hele regionen, samt representanter for KS og Fylkesmannen, utpekt av Midtnorsk samarbeidsutvalg for utdanning og forskning. Prosjektplanen forutsetter en intensiv arbeidsperiode frem mot jul. Arbeidsgruppemøter knyttet til Midtnorsk samarbeidsutvalg for utdanning og forskning Kompetansedeling v.h.a. ny teknologi (2 møter) Utgangspunktet for arbeidet er at kommunene, utdanningsinstitusjonene og spesialisthelsetjenesten i regionen skal etablere et forpliktende samarbeid rundt kompetansedeling og kompetansebygging ved hjelp av ny teknologi, som bygger på: Åpenhet Delbarhet Fleksibelt Prosjektplanen forutsetter en intensiv arbeidsperiode frem mot jul. Regional rehabiliteringskonferanse, Hell, Konferansen samlet 250 deltakere fra regionens helseforetak, kommuner, rehabiliteringsinstitusjoner, brukerorganisasjoner, brukerutvalg og pasientog brukerombud. Første foredraget «Verdikommunikasjon når livet er krevende» ved Geir Lippestad satte standard for hele konferansen. Essensen var menneskeverd i bunnen for alt vi gjør. Svanhild Jenssen presenterte resultatene fra Helse Midt-Norges og KS Midt- Norges rehabiliteringsprosjekt. De til sammen 80 begrunnede anbefalingene, som var fordelt på åtte kategorier, kom ut av en prosess med fire regionale konferanser, der mer enn 400 politikere, brukere, fagfolk og ledere drøftet behov og oppgaveløsing sammen. Andre innlegg omhandlet både kognitive metoder og eksempler på verktøy Tanken er at innholdsproduksjon og etablering og drift av kompetanseportaler er ressurskrevende, kompetansebehovene er overlappende og samhandlingsbehovet stort mellom helsetjenestens nivåer. Det vil derfor være mer bærekraftig å samarbeide om dette. Konferansen hadde et godt faglig program og ga inspirasjon til videre arbeid. Koordinator deltar i arbeidsgruppen Koordinator deltok.

7 for mestring, teknologistøtte, kompetanse og forskningsresultater, hverdagsrehabilitering og pasienterfaring. Møte mellom DMS-forum Midt-Norge og statssekretær Erlandsen Med bakgrunn i det midtnorske rehabiliteringsprosjektet ønsket DMSforumet å drøfte DMS enes plass i helhetlige rehabiliteringsløp. Diskusjonen omfattet utover dette de fleste sider av samhandlingsreformen, der DMS ene har en rolle. Både statssekretæren og DMS-lederne mente at møtet var nyttig. Det ble avsluttet med besøk hos Værnesregionen DMS. Drøftingene følges opp i det videre arbeid. Neste møte i DMS-forumet vil holdes tidlig i Koordinator leder og tilrettelegger for forumets møter. Oppsummering: Det er ikke tatt inn noen nyheter fra media, regionalt eller nasjonalt, da oppslagene ikke innebar noe vesentlig nytt for gjennomføringen av reformen. Meldt til nasjonalt nettverk: Meldt av: Leena Stenkløv Sendt til: ACS Region: Nord Dato: Viktigste oppslag: Vurdering av oppslag: Tiltak fra koordinator: Til HOD sin nettside eller aktuelt for statsrådsbesøk? Lokale/ regionale media God helse med god kommunikasjon, Nordlys, God samhandling i helsetjenesten forutsetter god kommunikasjon. I Nord- Norge har man jobbet lenge for å muliggjøre sikker kommunikasjon mellom ulike aktører og nivåer i helsetjenesten. Mange pasienter og pårørende er uvitende om hvordan samhandlingen mellom ulike aktører i helsevesenet fungerer. Når kommunikasjonen ikke fungerer er det ofte til stor irritasjon,

8 belastning og noen ganger skade for den det gjelder. Viktig informasjon mellom kommunehelsetjenesten og sykehuset når noen ganger ikke frem til riktig adressat. Mye kommunikasjon har gått via telefon, faks og skriftlige beskjeder som har fulgt pasientene. Med digital kommunikasjon blir informasjonen alltid skriftlig og den utveksles raskere enn før. Dette styrker både kvalitet og effektivitet i samhandlingen. Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) har tatt i bruk elektroniske pleieog omsorgsmeldinger ved alle somatiske og psykiatriske sengeposter ved sykehusene i Tromsø, Harstad og Narvik. 46 kommuner i Troms/Ofoten, Finnmark og Nordland kommuniserer med UNN. I løpet av 2014 vil nesten alle 19 kommunene i Finnmark være koblet mot Finnmarksykehuset og alle 39 kommuner i Nordland være koblet til Nordlandssykehuset og Helgelandssykehuset. Alle fastleger og mange private spesialister i region nord kommuniserer med UNN og de andre helseforetakene i region nord, gjennom elektroniske henvisninger, epikriser (utskrivningsinformasjon) samt laboratorie- og røntgensvar. E-resept er tatt i bruk av fastleger og spesialister. Alle kommuner som tar i bruk meldingsutveksling, samhandler også med NAV. Ved årsskifte vil fastlege, spesialist, farmasøyt og pleie- og omsorgstjenesten i region nord være fulldigitalisert. Vil ha et nytt felles sykehus, Rana Blad, Totalt fire alternativer for organisering har vært utredet. Alternativ null var å videreføre dagens sykehus uten noen form for tilbygg. Alternativ en var å beholde dagens struktur med en utvidelse av bygningsmassen. Alternativ to er et nytt sykehus med sengeposter, samtidig som man beholder distriktsmedisinske senter i deler av bygningsmassen ved dagens sykehus. Det siste er alternativ tre, som kun innebærer bygging av ett nytt og moderne sykehus for regionen. - Styringsgruppa har enstemmig gått inn for anbefalingen fra evalueringsgruppa, som sier man skal gå videre og arbeide med

9 alternativene to og tre, sier administrerende direktør Per Martin Knutsen i Helgelandssykehuset. Andre kilder, lokale hendelser og tiltak Se mulighetene, nettside Helse Nord oktober 2014 arrangerte Helse Nord, Nordlandssykehuset og KS den regionale konferansen Se mulighetene i Bodø, med ca. 150 brukerrepresentanter og helsefagfolk. Konferansen omhandlet hvordan og hvorfor lærings- og mestringsarbeid er nødvendig som en del av pasientforløpene. Hvis du blir rammet av sykdom har du ikke bare rett til diagnose og behandling, men også kurs og skolering i å mestre hverdagen. Konferansen «Se mulighetene» Finnmarkssykehuset innfører pasientverter i Hammerfest, nettside Finnmarkssykehuset, Pasientvertordningen ved Hammerfest sykehus er et samarbeid mellom Finnmarkssykehuset og frivillighetssentralen i Hammerfest. Pasientvertene er resepsjonens «forlengede arm» ute på gulvet i hovedvestibylen. De hjelper pasienter og besøkende med å finne fram til poliklinikker og andre behandlingssteder ved Hammerfest sykehus, og følger de som ønsker det dit de skal. Pasientvertene kan også bistå med få tak i rullestol og å trille dem som trenger det. Pasientvertordning Hammerfest sykehus Oppsummering: Meldt til nasjonalt nettverk: Meldt av: John Arve Skarstad Sendt til: ACS

10 Region: Vest Tidsrom: Viktigste oppslag: Vurdering av oppslag: Tiltak fra koordinator: Til HOD sin nettside eller aktuelt for statsrådsbesøk? Lokale/ regionale media For liten tid til å hjelpe, Stavanger Aftenblad, Sandnes kommune fastsatte i 2008 mål om å komme opp på legedekning på 0,5 timer per langtidspasient per uke. Målet har aldri blitt oppfylt. I samme periode har sykehjemmene fått sykere og mer ustabile pasienter med store medisinske behov. Sykehjemslege Hanne Hetland sier at det blir for liten tid til journalføring, til pårørende, til utvikling av rutiner og til opplæring. Kommunen bruker for tiden om lag halvparten av fastlegenes tilgjengelige tid til offentlig legearbeid. Manko for å nå målsetningen om 0,5 timer er om lag 42 timer/uke, og dette krever et kraftig økonomisk løft i følge kommuneoverlege Hans Petter Torvik. Tøff start for yngre fastleger, Bergens Tidende, Leder for Allmennlegeforeningen, Kari Sollien, uttrykker bekymring for fremtidig rekruttering av fastleger på grunn av for stram økonomi og stor usikkerhet. Hun argumenterer for at behovet for nyrekruttering som følge av blant annet samhandlingsreformen er på om lag 500 nye fastleger hvert år fremover. Sollien peker på at rammevilkårene må bedres, og argumenterer for gjeninnføring av tilskudd til nye hjemler. Leder i Hordaland legeforening, Eivind Solheim, sier at utdanningen eksponerer studentene for 90 % sykehusmedisin og spesialisthelsetjeneste. Etableringskostnader og usikkerhet gjør dermed fastlegeyrket lite fristende for mange. Han tror at Fylkesmannen i Hordaland sin kartlegging av sykehjemsplasser og legedekning i sykehjem i Hordaland viser at det er store forskjeller mellom kommunene i legedekning. Hvor mange timer lege er til stede kan være en indikator på i hvilken grad pasientene får nødvendig medisinsk oppfølging. Den store variasjonen reiser spørsmål om forskjeller i kommuneøkonomi påvirker tjenestetilbudet i større grad enn befolkningens helsetilstand og organisatoriske forhold i kommunen skulle tilsi. Det er ikke gjennomført en tilsvarende kartlegging i Rogaland i Rekruttering av fastleger til distriktskommuner har lenge vært en utfordring på Vestlandet. FMSF trekker dette fram som en av de viktigste utfordringene i helsetjenesten i fylket. Flere større kommuner i regionen har også opplevd utfordringer med å få søkere til fastlegehjemler de siste årene.

11 det kan bli kritisk mangel på fastleger om noen år hvis ikke tiltak settes inn. Han viser til at en mulig løsning kan være å tilby rekrutteringsstillinger med fastlønn til unge leger mens de spesialiserer seg til allmennpraksis. Her er kommunens nye «eldresluse», Fanaposten, Den tidligere intermediæravdelingen på Storetveit sykehjem i Bergen kommune er omgjort til mottaksavdeling for pasienter som skrives ut fra sykehuset. Normalt vil pasientene ikke ligge mer enn tre dager i avdelingen før de overføres til andre sykehjem eventuelt til eget hjem. Pasientombudet i Hordaland, Rune Skjælaaen, uttrykker bekymring for hyppig flytting av pasienter og sier at ekstra flytting er en kjempebelastning for eldre. Han mener videre at sykehus og kommune burde samhandlet bedre slik at pasienten slapp så mange flyttinger. Byråd for helse og omsorg, Hilde Onarheim, understreker at tilbudet primært vil gjelde pasienter der kommunen har behov for å kartlegge situasjonen før videre tilbud gis, og der det er behov for et forsterket opphold i etterkant av sykehusinnleggelse. Hun mener at dette vil kunne forebygge reinnleggelser og at det totalt sett vil utgjøre et bedre tilbud for pasientene. Andre kilder, lokale hendelser og tiltak Møte i styringsgruppen for Vestlandsløftet, Vestlandsløftet er kommunene i de tre vestlandsfylkene sitt fellesprosjekt for innføring av elektroniske meldinger. Prosjektet avsluttes ved utgangen av året, og det er da forventet at alle kommunene unntatt en vil være i gang med meldingsutveksling internt og til helseforetak. Sluttrapport for prosjektet legges fram i november. Flere saker diskutert i møtet, herunder blant annet delprosjekt knyttet til kvalitet på innhold i meldinger. Det beskrives at det er stort behov for bedring av kvalitet på innhold i meldinger behov for sjekklister og opplæring meldes inn som viktige tema. Styringsgruppen anbefaler at rapport som er under utarbeidelse fra en Intermediæravdelingen ved Storetveit sykehjem ble drevet i et spleiselag mellom Helse Bergen og Bergen kommune. Bergen kommune har etter oppstart av samhandlingsreformen betalt for et relativt høyt antall utskrivningsklare pasientdøgn innenfor somatikken. Avisen skriver på lederplass (24.10) at tiltaket «er et ektefødt barn av samhandlingsreformen, en reform som tilsynelatende bruker dagbøter som virkemiddel fremfor dialog», og videre at «ekte samhandling ville være om stat og kommune i fellesskap kunne finne en ordning som tillot pasientene å være på samme sted frem til hjemreise eller sykehjemsopphold var avklart». Forsand kommune i Rogaland vil ikke komme i gang med meldingsutveksling før nyttår. Kommunen lover å prioritere oppstart på nyåret, og begrunner forsinkelse med omlegginger i drift på IKT-området. Vestlandsforskning har utarbeidet en rapport som oppsummerer erfaringer med Vestlandsløftet i Sogn og Fjordane. Erfaringer fra kartlegging av Koordinator deltok på møtet.

12 arbeidsgruppe som har jobbet med anbefaling til bedring av kvalitet i meldinger tas inn som vedlegg til samarbeidsavtaler. Prosjektet er også i ferd med å gjennomføre kartlegging av meldingsutveksling i hele pasientforløp over en 14 dagers periode i Helse Bergen og Haraldsplass for å kunne ha konkrete eksempler å jobbe videre med. Ambisjon om å ta dette videre til alle helseforetakene i regionen. Samling for helseledere i Nord-Rogaland og Sør-Rogaland, og Fylkesmannen i Rogaland arrangerte samlinger for helseledere i kommunal sektor i fylket. Hovedtema for samlingene var kommunale erfaringer med fylkesmannens tilsynsvirksomhet og det kommunale utfordringsbilde på helse- og omsorgssiden. Flere viktige utfordringer ble beskrevet: rekruttering og kontinuitet i legestillinger, kommunereform usikkerhet knyttet til hvordan denne vil slå ut, mange krevende brukere med ROPlidelser og rekruttering av ansatte til stillinger rundt disse ble nevnt spesielt. Nasjonale reformer og lovendringer ble også trukket fram som en viktig del av utfordringsbildet, særlig ble endringer i akuttforskriften knyttet til kompetanse framhevet som krevende å håndtere fra enkelte kommuner. For å møte utfordringene fremover ble det lagt spesielt vekt på bedre bruk av grunnlagsdata (kostra, iplos) for å sikre kunnskapsbasering av tiltak i tjenestene, forskning (jfr. Helseomsorg 21) og vekt på metodeutvikling og effektmåling. meldingsutveksling vil kunne være interessante element i planleggingen av fylkesmennenes samhandlingstilsyn. Samlingene hadde godt oppmøte og det var ønske fra deltakerne om årlige arrangement. To kommuner beskrev utfordringer knyttet til tilsynsvirksomhet, og stilte spesielt spørsmål ved om det gjennom detaljfokusering i tilsynsvirksomheten også var tilstrekkelig oppmerksomhet knyttet til helhetsbildet, og særlig til kommunenes økonomiske situasjon. Videre ble det gitt innspill til at fylkesmannens tilsynsvirksomhet også bør spørre om tiltak i tjenestene virker og om de er kostnadseffektive. Koordinator deltok på samlingene og holdt innlegg om status for samhandlingsreformen. Oppsummering: Legedekning på sykehjem og rekruttering av leger til fastlegestillinger har vært en del omtalt de siste ukene. På Vestlandet har legedekningen i distriktene vært spesielt krevende i en årrekke. Flere kommuner er bekymret for virkning av ny akuttforskrift både med tanke på rekruttering og kostnader. Meldt til nasjonalt nettverk: Meldt av: Christer B. Frantzen Sendt til: ACS

13 Nasjonale media, brukerorganisasjoner, fagtidsskrift Kutter program om velferdsteknologi, Kommunal rapport, I statsbudsjettet foreslår Helse- og omsorgsdepartementet å legge ned Nasjonalt velferdsteknologiprogram (NVP). Regjeringen vil i stedet opprette et tilskudd til kompetanse og innovasjon i kommunene, som Fylkesmennene skal forvalte. Etterleves samarbeidsavtalene mellom kommuner og helseforetak? KS-nettside Rapporten fra KS FoU-prosjekt nr.:134017: «Samarbeidsavtaler mellom kommuner og helseforetak etterleves de?» er en undersøkelse utført av for KS av Deloitte. Denne undersøkelsen har hatt som formål å kartlegge hvordan samarbeidsavtaler i et utvalg kommuner og helseforetak fungerer som et virkemiddel i å nå målene i samhandlingsreformen. Lenke til rapporten: Rapport fra KS FoU-prosjekt nr Vanskelig relasjon, Tidsskriftet rus og samfunn, Regjeringens budsjettforslag vekker ikke begeistring i rusfeltet. Det er særlig mangel på øremerking som vekker reaksjoner. Det vises spesielt til en rapport fra Sintef (2014) som peker på at trange kommunebudsjett vanskeliggjør prioritering av midler til psykisk syke og rusavhengige om pengene ikke er øremerket til formålet. Både Blå kors, Frelsesarmeen, Fellesorganisasjonen og Fagrådet for rusfeltet hevder at både omfang av bevilgninger og mangel på øremerking kan føre til at rusfeltet på nytt blir en salderingspost i kommunene. Eldre ble liggende på akuttmottak i over syv timer, Forskning.no, Risiko for feil ved overføring av eldre mellom hjem, sykehus og sykehjem Fra funnene er hovedutfordringene omfanget, både i antall og detaljeringsgrad. Innen områder hvor ansvars- og oppgavefordelingen er uklar, preges avtalene av vage og runde formuleringer. Særlig gjelder dette innenfor rehabilitering, psykisk helse og rus. Avtalene oppfattes i hovedsak som et positivt virkemiddel. Rapporten er et godt grunnlag for den videre oppfølging og utvikling av avtaleverket. Stabile rammebetingelser er avgjørende for å bygge opp slagkraftige kommunale organisasjoner på rusfeltet. Ulike signaler knyttet til finansiering i førte til usikkerhet rundt en rekke stillinger og satsninger. Som en del av prosjektet har 100 ansatte fra kommune og sykehus i Stavanger deltatt på den nyopprettede møteplassen. Her gis deltakerne Kan være aktuelt å fremme som et

14 kan reduseres ved å introdusere en møteplass mellom ansatte i kommuneog spesialisthelsetjenesten, mener forskere ved Universitetet i Stavanger. Forskerne har undersøkt eldreomsorg i to norske sykehus med tilhørende kommuner. Resultatene viser blant annet at skrøpelige eldre ofte blir liggende lenge på akuttmottak, i byområder opptil sju og en halv time. Uklare symptomer hos gruppen utløser ofte diagnosen «nedsatt allmenntilstand», noe som kan gi lav prioritet i mottaket. I tillegg mangler gjerne opplysninger om medisinbruk. Sykepleiens tidstyvundersøkelse, tidsskriftet Sykepleien, Tidsskriftet Sykepleien har gjennomført en undersøkelse i sitt leserpanel om hvordan de opplever tidstyver på jobben. Undersøkelsen antyder at det skjer en glidning mot flere ikke-pasientnære oppgaver, og mange opplever at det ikke er nok tid til pasientnære oppgaver, særlig i sykehjem og hjemmetjeneste. Konsekvenser av mindre tid går først og fremst utover pasientene i form av mindre aktivisering (69 %), mer ensomhet (61 %), mindre informasjon/veiledning (55 %) og dårligere pasientsikkerhet (45 %). Om lag halvparten av spurte sykepleiere i sykehjem og hjemmetjeneste har opplevd fysiske plager på grunn av redusert tid, mens noen har vurdert å slutte (47 % sykehus, 28 % sykehjem, 18 % hjemmetjeneste). blant annet undervisning om kritiske forhold ved overføring av pasienter. Diskusjon og løsning av pasientcase er en viktig del av opplegget som går over tre samlinger. Karina Aase, professor ved UiS, sier at målet er at opplegget skal bli et fast tilbud. Lenke til publikasjon i BMJ. Det er lenket flere temasaker til undersøkelsen i samme utgave av tidsskriftet Sykepleien. I saken «Sluttet i protest» tegnes det et bilde av en sektor med store utfordringer, der brannslokking, merkantile oppgaver, matlaging, generelt renhold, dårlige ikt-systemer og prosjektarbeid er noen av tidstyvene som trekkes fram. Dårlig ledelse trekkes også fram som en del av bildet. godt eksempel på praksisnær forskning og samhandling på HOD eller Hdir sine nettsider.

Samhandling kommune spesialisthelsetjeneste; Hva viser evalueringene etter 4 år?

Samhandling kommune spesialisthelsetjeneste; Hva viser evalueringene etter 4 år? Samhandling kommune spesialisthelsetjeneste; Hva viser evalueringene etter 4 år? Helseledersamling 9-10/6 2016 Ørland Kysthotell Samhandlingsdirektør Tor Åm St. Olavs Hospital HF Mål og følge-evaluering

Detaljer

Helhetlige pasientforløp for rehabiliteringspasientene.

Helhetlige pasientforløp for rehabiliteringspasientene. Helhetlige pasientforløp for rehabiliteringspasientene. Kurs; Aktiv deltakelse og mestring i hele pasientforløpet Arrangør; Klinikk for kliniske servicefunksjoner, St. Olavs Hospital HF Tor Åm Samhandlingsdirektør

Detaljer

Samhandlingsreformen. Helse- og omsorgsdepartementet

Samhandlingsreformen. Helse- og omsorgsdepartementet Samhandlingsreformen Ny regjering Samhandlingsreformen skal videreføres Politisk enighet om utfordringsbildet og i stor grad enighet om virkemidlene Mange prosesser er startet, og mange er godt i gang

Detaljer

Samhandlingsreformen

Samhandlingsreformen Samhandlingsreformen Bakgrunn for reformen 1) Vi har for liten innsats for å fremme helse og forebygge sykdom i Norge 2) Pasientenes behov for helhetlige og koordinerte tjenester besvares ikke godt nok

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av ressursutnyttelse og kvalitet i helsetjenesten etter innføringen av samhandlingsreformen. Haugesund 10.

Riksrevisjonens undersøkelse av ressursutnyttelse og kvalitet i helsetjenesten etter innføringen av samhandlingsreformen. Haugesund 10. Riksrevisjonens undersøkelse av ressursutnyttelse og kvalitet i helsetjenesten etter innføringen av samhandlingsreformen Haugesund 0. november 206 Riksrevisjonen Stortingets kontrollorgan Forvaltningsrevisjon:

Detaljer

Helsetjenester for eldre

Helsetjenester for eldre Helsetjenester for eldre Plan for samhandling mellom spesialist- og kommunehelsetjenesten Raymond Dokmo, medisinskfaglig rådgiver, Helse Nord RHF Innledning Befolkningsframskriving Innledning Målgruppe

Detaljer

Samhandling og oppgavefordeling Hvem skal gjøre jobben?

Samhandling og oppgavefordeling Hvem skal gjøre jobben? Samhandling og oppgavefordeling Hvem skal gjøre jobben? Regional fagkonferanse konferanse for, om og med Habiliteringstjenestene for barn og unge i Helse Sør Øst RHF Knut Even Lindsjørn, direktør samhandling

Detaljer

Rehabilitering først. Nasjonal konferanse om rehabilitering og habilitering 19. og 20. mai 2016 Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim

Rehabilitering først. Nasjonal konferanse om rehabilitering og habilitering 19. og 20. mai 2016 Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim Rehabilitering først Nasjonal konferanse om rehabilitering og habilitering 19. og 20. mai 2016 Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim Rehabilitering først Lokale forhold Helsehuset Virtuell avdeling Rehabiliteringsprosjektet

Detaljer

Erfaringer med Samhandlingsreformen? Føringer framover -ser vi en ny kurs?

Erfaringer med Samhandlingsreformen? Føringer framover -ser vi en ny kurs? Erfaringer med Samhandlingsreformen? Føringer framover -ser vi en ny kurs? Samhandlingskonferansen Tromsø 3-4. desember 2014 Tor Åm Prosjektdirektør, Samhandlingsdirektør, St. Olavs hospital St. Olavs

Detaljer

Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering Individuell plan, koordinator og koordinerende enhet

Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering Individuell plan, koordinator og koordinerende enhet Agenda Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering Individuell plan, koordinator og koordinerende enhet Fagdag for koordinatorer og koordinerende enheter 2017 Stein Roger Jørgensen, rådgiver Fylkesmannen

Detaljer

Samhandlingsreform, nye stortingsmeldinger Hvor er vi og hvor går vi?

Samhandlingsreform, nye stortingsmeldinger Hvor er vi og hvor går vi? Samhandlingsreform, nye stortingsmeldinger Hvor er vi og hvor går vi? KomUT-samling Molde 1. mars 2016 Samhandlingsdirektør Tor Åm St. Olavs Hospital HF Velferdsstaten under press Alternativ til kutt i

Detaljer

Helseledelse anno 2013; hva kreves?

Helseledelse anno 2013; hva kreves? Helseledelse anno 2013; hva kreves? NSF; Fagseminar for ledere Fagernes 23. januar 2013 Tor Åm Samhandlingsdirektør, St. Olavs hospital Prosjektdirektør, HOD Samhandlingsreformen - Krav til ledelse Mål;

Detaljer

Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering

Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering 2017-2019 Sigrunn Gjønnes, seniorrådgiver Leiarnettverkssamling - Fylkesmannen I Sogn og Fjordane Førde, 17.oktober 2017 Regjeringen vil skape pasientens

Detaljer

Tjenesteutvikling i Nord-Trøndelag

Tjenesteutvikling i Nord-Trøndelag Tjenesteutvikling i Nord-Trøndelag Prosjektplan, mandat og framdriftsplan Dialogmøte med Indre Namdal og HNT 17.03.2016 Olav Bremnes Evaluering av DMS-ene Bakgrunn Endret finansieringsmodell for DMS-ene

Detaljer

Høringsuttalelse fra Fosen Helse IKS med eierkommunene Indre Fosen, Ørland, Bjugn, Åfjord og Roan om revidert Utviklingsplan /2035

Høringsuttalelse fra Fosen Helse IKS med eierkommunene Indre Fosen, Ørland, Bjugn, Åfjord og Roan om revidert Utviklingsplan /2035 St. Olavs hospital HF utviklingsplan@stolav.no. Deres ref. Vår ref. Dato 1.2.2018 Høringsuttalelse fra Fosen Helse IKS med eierkommunene Indre Fosen, Ørland, Bjugn, Åfjord og Roan om revidert Utviklingsplan

Detaljer

Samhandlingsreformen; Implementering psykisk helse. NSH; Nasjonal konferanse om psykisk helse Oslo 17. oktober 2011 Prosjektdirektør Tor Åm

Samhandlingsreformen; Implementering psykisk helse. NSH; Nasjonal konferanse om psykisk helse Oslo 17. oktober 2011 Prosjektdirektør Tor Åm Samhandlingsreformen; Implementering psykisk helse NSH; Nasjonal konferanse om psykisk helse Oslo 17. oktober 2011 Prosjektdirektør Tor Åm Reformer for kvalitet og bærekraft Opptrappingsplan psykisk helse

Detaljer

Refleksjoner om vegen videre Hvordan når vi målene i samhandlingsreformen?

Refleksjoner om vegen videre Hvordan når vi målene i samhandlingsreformen? Refleksjoner om vegen videre Hvordan når vi målene i samhandlingsreformen? Vegen videre fagseminar Hardangerrådet IKS Lofthus 8. september 2016 Samhandlingsdirektør Tor Åm St. Olavs Hospital HF Velferdsstaten

Detaljer

Samhandlingsreform, nye stortingsmeldinger.. Hvor er vi og hvor går vi?

Samhandlingsreform, nye stortingsmeldinger.. Hvor er vi og hvor går vi? Samhandlingsreform, nye stortingsmeldinger.. Hvor er vi og hvor går vi? Dialogmøte Kommunene og helseforetaket i Møre og Romsdal Ålesund 4. november 2015 Tor Åm Prosjektdirektør, Samhandlingsdirektør,

Detaljer

L S: S : H i H sto t ri r kk

L S: S : H i H sto t ri r kk Fagnettverk for læring og mestring: UNN og tilhørende kommuner Koordinator for læring og mestring Cathrine Kristoffersen, Ergoterapeut, Rehabiliteringstjenesten, Tromsø kommune Bodø 16 oktober 2014 Tromsø

Detaljer

Samhandlingsreformen... og helsetjenesten sett fra et «sentralt» ståsted. Rune Hallingstad Fagleder KS

Samhandlingsreformen... og helsetjenesten sett fra et «sentralt» ståsted. Rune Hallingstad Fagleder KS Samhandlingsreformen.. og helsetjenesten sett fra et «sentralt» ståsted. Rune Hallingstad Fagleder KS Disposisjon Samhandlingsreformen Stortingsmelding om fremtidens primærhelsetjeneste Nasjonal helse-

Detaljer

Samhandlingsreformen, erfaringer så langt og veien videre 2012 2014 2016 -????

Samhandlingsreformen, erfaringer så langt og veien videre 2012 2014 2016 -???? Samhandlingsreformen, erfaringer så langt og veien videre 2012 2014 2016 -???? Jon Hilmar Iversen, prosjektdirektør, Flekkefjord, 30, januar 2013 Samhandlingsreformen Møte utfordringsbildet Sikre kvalitet

Detaljer

Status for Samhandlingsreformen - med vekt på helsefremmende og forebyggende arbeid

Status for Samhandlingsreformen - med vekt på helsefremmende og forebyggende arbeid Status for Samhandlingsreformen - med vekt på helsefremmende og forebyggende arbeid Fylkesmannens helsekonferanse Fylkesmannen i Oslo og Akershus Oslo 12. november 2013 Tor Åm Prosjektdirektør, Samhandlingsdirektør,

Detaljer

Samhandlingsreformen; Betydning for habiliteringsog rehabiliteringsfeltet?

Samhandlingsreformen; Betydning for habiliteringsog rehabiliteringsfeltet? Samhandlingsreformen; Betydning for habiliteringsog rehabiliteringsfeltet? Regional ReHabiliteringskonferanse 2011 Lillestrøm 26. oktober 2011 Prosjektdirektør Tor Åm Stortingsbehandling våren 2010; St.meld

Detaljer

Tema: Rehabilitering

Tema: Rehabilitering Tema: Rehabilitering Er rehabiliteringsområdet blitt den stille reformen? Hva skjer nasjonalt? Presentasjon av KS FOU Helsesjef Ingeborg Laugsand, Steinkjer kommune 2 Steinkjer kommune Ca 21 600 innbyggere

Detaljer

Samhandlingsreformen Roger Rasmussen Planlegger helse og omsorg Harstad kommune. Samhandlingsreformen! Sammen for et friskere Norge

Samhandlingsreformen Roger Rasmussen Planlegger helse og omsorg Harstad kommune. Samhandlingsreformen! Sammen for et friskere Norge Samhandlingsreformen Roger Rasmussen Planlegger helse og omsorg Harstad kommune Samhandlingsreformen! Sammen for et friskere Norge 1 Samhandlingsreformen Samfunnsreform Ikke bare en helsereform Alle sektorer

Detaljer

Meld. St. 26 ( ) Melding til Stortinget. Pasientens helsetjeneste

Meld. St. 26 ( ) Melding til Stortinget. Pasientens helsetjeneste Meld. St. 26 (2014-2015) Melding til Stortinget Pasientens helsetjeneste Utfordringsbildet Pasienten ble spurt Generelle Spesielle Flere sykdommer mer kompleks Tjenestene fragmentert Lite koordinert Mangelfull

Detaljer

Psykisk helsevern og samhandling med kommunene

Psykisk helsevern og samhandling med kommunene Psykisk helsevern og samhandling med kommunene Bakgrunn Litt historikk Avisoppslag Samhandlingstilsyn psykiatri Dialogmøte med kystgruppen 18.01.17 Dialogmøte mellom kommunehelsetjenesten og psykiatrisk

Detaljer

Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering

Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering 2017-2019 Bente E. Moe, avdelingsdirektør Helse og omsorgskonferansen I Hordaland 11.mai 2017 Regjeringen vil skape pasientens helsetjeneste «Habilitering

Detaljer

Status for Samhandlingsreformen og vegen videre.. Åpning Valdres lokalmedisinske senter Fagernes 16. januar 2015

Status for Samhandlingsreformen og vegen videre.. Åpning Valdres lokalmedisinske senter Fagernes 16. januar 2015 Status for Samhandlingsreformen og vegen videre.. Åpning Valdres lokalmedisinske senter Fagernes 16. januar 2015 Tor Åm Prosjektdirektør, Samhandlingsdirektør, St. Olavs hospital Velferdsstaten under press;

Detaljer

Delavtale om forebyggingstiltak og pasientforløp for utvalgte pasientgrupper

Delavtale om forebyggingstiltak og pasientforløp for utvalgte pasientgrupper Delavtale 4.3.8. Delavtale om forebyggingstiltak og pasientforløp for utvalgte pasientgrupper (habilitering, rehabilitering, læring og mestring og forebyggende arbeid) (Lov om helse- og omsorgstjenester

Detaljer

Sentrale føringer og satsinger. Seniorrådgiver Karin Irene Gravbrøt

Sentrale føringer og satsinger. Seniorrådgiver Karin Irene Gravbrøt Sentrale føringer og satsinger Seniorrådgiver Karin Irene Gravbrøt ACT- og samhandlingskonferansen 28. November 2013 Sentrale føringer og satsninger 27.11.2013 2 Helsedirektoratet God helse gode liv Faglig

Detaljer

Årsrapport Brukerutvalget Helse Sør Øst RHF. Pasientens behov skal være førende for struktur og innhold i tjenestene

Årsrapport Brukerutvalget Helse Sør Øst RHF. Pasientens behov skal være førende for struktur og innhold i tjenestene Årsrapport 2012 Brukerutvalget Helse Sør Øst RHF Pasientens behov skal være førende for struktur og innhold i tjenestene 1 Brukerutvalgets årsrapport Brukerutvalget har i 2012 hatt 15 medlemmer. Rammen

Detaljer

Samhandling til beste for brukeren. Gunn Marit Helgesen Styreleder KS

Samhandling til beste for brukeren. Gunn Marit Helgesen Styreleder KS Samhandling til beste for brukeren Gunn Marit Helgesen Styreleder KS Samhandlingsreformen lever fortsatt i kommunene! Kommunene er opptatt av samhandling Gjennomfører tiltak i tråd med forventningene Øyeblikkelig

Detaljer

Disposisjon. Føringer og lovgrunnlag koordinering på tjenestenivå 28.10.2011. Nasjonale krav og føringer

Disposisjon. Føringer og lovgrunnlag koordinering på tjenestenivå 28.10.2011. Nasjonale krav og føringer Disposisjon Føringer og lovgrunnlag koordinering på tjenestenivå Audhild Høyem Regional koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering 27.10.2011 Overordnede krav og føringer. Hvor er koordinerende

Detaljer

Formalisert samarbeidsarena innen kompetanseheving, utdanning og forskning mellom

Formalisert samarbeidsarena innen kompetanseheving, utdanning og forskning mellom Formalisert samarbeidsarena innen kompetanseheving, utdanning og forskning mellom bestillersiden (kommunene og helseforetakene) og tilbydersiden (NTNU, høgskolene og fylkeskommunene) Leena Stenkløv Regional

Detaljer

Disposisjon. Føringer og lovgrunnlag koordinering på tjenestenivå. Nasjonale krav og føringer 05.10.2011

Disposisjon. Føringer og lovgrunnlag koordinering på tjenestenivå. Nasjonale krav og føringer 05.10.2011 Disposisjon Føringer og lovgrunnlag koordinering på tjenestenivå Audhild Høyem Regional koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering 6.10.2011 Overordnede krav og føringer. Hvor er koordinerende

Detaljer

Samhandling. Sonja Solbakken Ass. Fylkeslege Fylkesmannen i Telemark

Samhandling. Sonja Solbakken Ass. Fylkeslege Fylkesmannen i Telemark Samhandling Sonja Solbakken Ass. Fylkeslege Fylkesmannen i Telemark Bakgrunn I juni 2009 la regjeringen fram samhandlingsreformen som en stortingsmelding. Vedtatt 27. april 2010 med sitat; Norge bruker

Detaljer

Samhandlingsreformen - sett opp mot kommunene. Rusforum 12.april 2011

Samhandlingsreformen - sett opp mot kommunene. Rusforum 12.april 2011 Samhandlingsreformen - sett opp mot kommunene Rusforum 12.april 2011 Samhandlingsreformen St.medl.nr.47. (2008 2009) Vedtatt i stortinget 27.04.2010 Fakta Vi blir stadig eldre Norge får en dobling av antall

Detaljer

Lærings- og mestringssentrenes fagnettverk i Helse Nord. LMS Fagnettverk Nord

Lærings- og mestringssentrenes fagnettverk i Helse Nord. LMS Fagnettverk Nord Lærings- og mestringssentrenes fagnettverk i Helse Nord LMS Fagnettverk Nord Årsrapport 2014 1 Årsmelding 2014 Et lærings- og mestringssenter (LMS) er en møteplass i sykehuset for helsepersonell, erfarne

Detaljer

SAMHANDLINGSREFORMEN JOHN ARVE SKARSTAD 10. NOVEMBER 2014

SAMHANDLINGSREFORMEN JOHN ARVE SKARSTAD 10. NOVEMBER 2014 SAMHANDLINGSREFORMEN JOHN ARVE SKARSTAD 10. NOVEMBER 2014 Tanker rundt samhandlingsreformen Samhandlingsreformen-hva er status? Skal bidra til å sikre kvalitet og bærekraft Utfordringsbildet; Vi må gjøre

Detaljer

LPP konferanse. Gardemoen, 19.10.14. v/avdelingsdirektør Thor Rogan Helse og omsorgsdepartementet

LPP konferanse. Gardemoen, 19.10.14. v/avdelingsdirektør Thor Rogan Helse og omsorgsdepartementet LPP konferanse Gardemoen, 19.10.14 v/avdelingsdirektør Thor Rogan Helse og omsorgsdepartementet Målet ligger fast Målet er å fremme uavhengighet, selvstendighet og evne til å mestre eget liv (Det norske

Detaljer

Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering

Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering 2017-2019 Sigrunn Gjønnes, seniorrådgiver Fagdag Fylkesmannen I Oslo og Akershus, 27. sept 2017 Regjeringen vil skape pasientens helsetjeneste «Habilitering

Detaljer

Samhandlingsreformen og hvordan fastlegene skal kobles inn. Kommuneoverlegemøte Bårdshaug Herregård, Orkdal 7. mai 2014

Samhandlingsreformen og hvordan fastlegene skal kobles inn. Kommuneoverlegemøte Bårdshaug Herregård, Orkdal 7. mai 2014 Samhandlingsreformen og hvordan fastlegene skal kobles inn Kommuneoverlegemøte Bårdshaug Herregård, Orkdal 7. mai 2014 Samhandlingsreformen og samarbeid med kommunehelsetjenesten og fastleger Mål Samarbeidsarenaer

Detaljer

DMS Inn-Trøndelag. Et samarbeidsprosjekt mellom kommunene Verran, Mosvik, Inderøy, Snåsa og Steinkjer, Helse Nord- Trøndelag og Helse Midt-Norge

DMS Inn-Trøndelag. Et samarbeidsprosjekt mellom kommunene Verran, Mosvik, Inderøy, Snåsa og Steinkjer, Helse Nord- Trøndelag og Helse Midt-Norge DMS Inn-Trøndelag Et samarbeidsprosjekt mellom kommunene Verran, Mosvik, Inderøy, Snåsa og Steinkjer, Helse Nord- Trøndelag og Helse Midt-Norge Prosjektfasen avsluttes og folkevalgt nemnd etableres Prosjektleder

Detaljer

Hvordan ser helsetjenestene ut i dag og i nær framtid? Svein Steinert, fylkeslege i Troms November 2017

Hvordan ser helsetjenestene ut i dag og i nær framtid? Svein Steinert, fylkeslege i Troms November 2017 Hvordan ser helsetjenestene ut i dag og i nær framtid? Svein Steinert, fylkeslege i Troms November 2017 Hovedtrekk ved norsk helsetjeneste Sterk sentral styring gjennom lover, forskrifter og retningslinjer

Detaljer

Samhandlingsreformen; Virkemidler og muligheter 2

Samhandlingsreformen; Virkemidler og muligheter 2 Samhandlingsreformen; Virkemidler og muligheter 2 Fylkesmannen i Vest-Agder 04. november 2011 Fremtidens utfordringer i helse og omsorg vegen videre Prosjektdirektør Tor Åm Lokalmedisinsk senter en paraplyorganisasjon

Detaljer

Delavtale. mellom. Sørlandets sykehushf og Søgne kommune

Delavtale. mellom. Sørlandets sykehushf og Søgne kommune 4 Sørlandet sykehus HF Delavtale mellom Sørlandets sykehushf og Søgne kommune Delavtale 4 beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikk hjelp etter 3-5 tredje ledd Forhandlet 30.05.2012 Side

Detaljer

Likeverdig samhandling for helhetlige forløp Anders Grimsmo professor, NTNU helsefaglig ansvarlig, Norsk Helsenett

Likeverdig samhandling for helhetlige forløp Anders Grimsmo professor, NTNU helsefaglig ansvarlig, Norsk Helsenett . m a i 0 Likeverdig samhandling for helhetlige forløp Anders Grimsmo professor, NTNU helsefaglig ansvarlig, Norsk Helsenett . Formålet med nasjonal rammeavtale «Formålet med nasjonal rammeavtale er todelt.

Detaljer

Rapport. Rettighetsvurdering av henvisninger til delytelse J- Kronisk muskel og bløtdelssmerte. Regionalt nettverksmøte med PKO

Rapport. Rettighetsvurdering av henvisninger til delytelse J- Kronisk muskel og bløtdelssmerte. Regionalt nettverksmøte med PKO Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Rapport Rettighetsvurdering av henvisninger

Detaljer

Tall og fakta fra varselordningen

Tall og fakta fra varselordningen Tall og fakta fra varselordningen I artikkelen presenterer vi en oversikt over antall varsler til Statens helsetilsyn om alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten, jf. 3-3a i spesialisthelsetjenesteloven,

Detaljer

Fylkesmannens tilsynsvirksomhet Fylkeslege Anne-Sofie Syvertsen 1

Fylkesmannens tilsynsvirksomhet Fylkeslege Anne-Sofie Syvertsen 1 Fylkesmannens tilsynsvirksomhet 18.05.2017 Fylkeslege Anne-Sofie Syvertsen 1 Kort oppsummert Tilsyn med hvem: Virksomhet Individ (helsepersonell) Tilsyn med hva: Faglig forsvarlighet gjennom - Styring

Detaljer

Nord-Norge og Helse Nord RHF

Nord-Norge og Helse Nord RHF Møtedato: 14. desember 2011 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Oddvar Larsen, 75 51 29 00 Dato: 2.12.2011 Styresak 151-2011 Samarbeidsavtale mellom kommunene i Nord-Norge og Helse Nord RHF Bakgrunn og sammendrag Helse

Detaljer

Ny stortingsmelding nr. 26: Fremtidens primærhelsetjeneste Nærhet og helhet

Ny stortingsmelding nr. 26: Fremtidens primærhelsetjeneste Nærhet og helhet Ny stortingsmelding nr. 26: Fremtidens primærhelsetjeneste Nærhet og helhet Hovedpunkter OSS Kristiansand 27.mai 2015 Samhandlingskoordinator i Østre Agder Harry Svendsen Arendal Froland Åmli Tvedestrand

Detaljer

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunal regi

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunal regi Øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunal regi Myndighetenes forventninger Bergen 28.05.13 Jo Kåre Herfjord, assisterende fylkeslege Bjarne Håkon Hanssen, Helse- og omsorgsminister 2008-2009 Samhandlingsreformen

Detaljer

Hva er de viktigste utfordringene med reformen? Hvordan kan vi bidra til at den lykkes for innbyggere, myndigheter, ansatte og arbeidsgivere?

Hva er de viktigste utfordringene med reformen? Hvordan kan vi bidra til at den lykkes for innbyggere, myndigheter, ansatte og arbeidsgivere? Hva er de viktigste utfordringene med reformen? Hvordan kan vi bidra til at den lykkes for innbyggere, myndigheter, ansatte og arbeidsgivere? Gudrun Haabeth Grindaker Direktør Mars 2012 KS ønsker en Samhandlingsreform

Detaljer

Nasjonal strategi for habilitering og rehabilitering Status og utfordringer

Nasjonal strategi for habilitering og rehabilitering Status og utfordringer Nasjonal strategi for habilitering og rehabilitering Status og utfordringer v/ statssekretær Arvid Libak, Helse- og omsorgsdepartementet 5. april 2008 2 5. april 2008 Status for strategien Behandlet av

Detaljer

Samhandling i Østfold - forpliktende samarbeid

Samhandling i Østfold - forpliktende samarbeid De gode eksemplene,- samhandling på tvers av nivåer Samhandling i Østfold - forpliktende samarbeid Anne Grethe Erlandsen Samhandlingssjef ved Sykehuset Østfold HF Mer info. se www.sykehuset-ostfold.no

Detaljer

Samhandlingsreformen konsekvenser, utfordringer og muligheter. Sigrunn Gjønnes, seniorrådgiver Avd minoritetshelse og rehabilitering

Samhandlingsreformen konsekvenser, utfordringer og muligheter. Sigrunn Gjønnes, seniorrådgiver Avd minoritetshelse og rehabilitering Samhandlingsreformen konsekvenser, utfordringer og muligheter Sigrunn Gjønnes, seniorrådgiver Avd minoritetshelse og rehabilitering Disposisjon En retningsreform Historikk Nasjonal strategi for habilitering

Detaljer

Strategi for utdanning og kompetanseutvikling i Helse Midt-Norge RHF Forslag til handlingsplan med mål og tiltak

Strategi for utdanning og kompetanseutvikling i Helse Midt-Norge RHF Forslag til handlingsplan med mål og tiltak Strategi for utdanning og kompetanseutvikling i Helse Midt-Norge RHF 2015-2020 Forslag til handlingsplan med mål og tiltak Mål: o Ledere på alle nivå skal til enhver tid ha oversikt over enhetens kompetanse

Detaljer

Særavtale mellom Bergen Kommune, Helse Bergen HF og Haraldsplass Diakonale Sykehus vedrørende kommunalt tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold

Særavtale mellom Bergen Kommune, Helse Bergen HF og Haraldsplass Diakonale Sykehus vedrørende kommunalt tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold Særavtale mellom Bergen Kommune, Helse Bergen HF og Haraldsplass Diakonale Sykehus vedrørende kommunalt tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold 1 1. PARTER Bergen Kommune (BK) - organisasjonsnummer 974773880

Detaljer

Morgendagens helse- og omsorgstjeneste. Sigrid J. Askum, KS

Morgendagens helse- og omsorgstjeneste. Sigrid J. Askum, KS Morgendagens helse- og omsorgstjeneste Sigrid J. Askum, KS Kostnadene for velferdstjenestene avhenger av alder Barnehage, skole og pleie og omsorg er de store kommunale tjenesteområdene kostnadene er særlig

Detaljer

Pasientens helsetjeneste

Pasientens helsetjeneste Pasientens helsetjeneste Befolkning 2015: 5 167 475 2030 5 948 156 Utfordringsbildet Eldre 2015: 503 051 2030 794 873 Mangfold 2030 Hva lever vi med og hva dør vi av? Vi kan ikke bemanne oss ut av utfordringene

Detaljer

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunen for psykisk helse og rus fra 2017

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunen for psykisk helse og rus fra 2017 Øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunen for psykisk helse og rus fra 2017 v/ann Nordal og Kaja C. Sillerud Avd. psykisk helse og rus, Helsedirektoratet Erfaringskonferanse Scandic Oslo Airport Hotel,

Detaljer

Sak 12/2017 Etablering av Regionalt fagråd digital samhandling i Midt- Norge. Møtedato

Sak 12/2017 Etablering av Regionalt fagråd digital samhandling i Midt- Norge. Møtedato Sak 12/2017 Etablering av Regionalt fagråd digital samhandling i Midt- Norge Saken behandles i: Administrativt samarbeidsutvalg Møtedato 15.06.2017 Møtesaksnummer 12/2017 Saksbehandler: Aslaug Skarsaune

Detaljer

LFH Markedsgruppe Helseforetak. Møte 21. januar 2015

LFH Markedsgruppe Helseforetak. Møte 21. januar 2015 LFH Markedsgruppe Helseforetak Møte 21. januar 2015 Agenda LFH Markedsgruppe HF 1) Referat fra møtet i LFH MG HF 21. november (10 min) 2) Politiske rammer for HF 2015: Sykehustalen til Bent Høie + oppdragsdokumenter

Detaljer

SU Vestfold 05.02.2105 Utfordringer. Per G. Weydahl, klinikksjef kirurgi, SiV

SU Vestfold 05.02.2105 Utfordringer. Per G. Weydahl, klinikksjef kirurgi, SiV SU Vestfold 05.02.2105 Utfordringer Per G. Weydahl, klinikksjef kirurgi, SiV 3 hovedutfordringer 1. Overordnet samarbeid Slagkraftig SU, med delegert beslutningsmyndighet? Færre deltakere representativt?

Detaljer

Samhandlingsreformen noen viktige perspektiver. Fagdag 18. februar 2011

Samhandlingsreformen noen viktige perspektiver. Fagdag 18. februar 2011 Samhandlingsreformen noen viktige perspektiver Fagdag 18. februar 2011 Kort om innlegget Samhandlingsreformen tre overordnede utfordringer Meldingens 5 hovedgrep Viktige perspektiver i meldingen Nye lovforslag

Detaljer

Samhandlingsreformern i kortversjon

Samhandlingsreformern i kortversjon Samhandlingsreformern i kortversjon http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/kam panjer/samhandling/omsamhandlingsreformen/samhandlingsref ormen-i-kortversjon.html?id=650137 Bakgrunn Helse- og omsorgsminister

Detaljer

Helse Sør-Øst fokus og viktigste oppgaver Spesialisthelsetjenesten fremover

Helse Sør-Øst fokus og viktigste oppgaver Spesialisthelsetjenesten fremover Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Fremtidens helsetjenester nærhet og helhet

Detaljer

DMS Inn Trøndelag Samarbeidsprosjekt mellom kommunene. Verran, Inderøy, Mosvik, Snåsa og Steinkjer Helse Nord Trøndelag Helse Midt Norge

DMS Inn Trøndelag Samarbeidsprosjekt mellom kommunene. Verran, Inderøy, Mosvik, Snåsa og Steinkjer Helse Nord Trøndelag Helse Midt Norge DMS Inn Trøndelag Samarbeidsprosjekt mellom kommunene Verran, Inderøy, Mosvik, Snåsa og Steinkjer Helse Nord Trøndelag Helse Midt Norge Nedslagsfelt 33.000 innbyggere 25 % av fylkets befolkning Målsetting

Detaljer

Gode og likeverdige helsetjenester samspillet mellom sykehus og kommuner

Gode og likeverdige helsetjenester samspillet mellom sykehus og kommuner NSH Jubileumskonferanse 5. sept 2007 Gode og likeverdige helsetjenester samspillet mellom sykehus og kommuner Adm.dir Helse Sør-Øst RHF Bente Mikkelsen Sammenhengende behandling krever klarere arbeidsdeling

Detaljer

Nasjonale tiltak for styrking av habilitering og rehabilitering. Åse Jofrid Sørby, seniorrådgiver Avdeling minoritetshelse og rehabilitering

Nasjonale tiltak for styrking av habilitering og rehabilitering. Åse Jofrid Sørby, seniorrådgiver Avdeling minoritetshelse og rehabilitering Nasjonale tiltak for styrking av habilitering og rehabilitering Åse Jofrid Sørby, seniorrådgiver Avdeling minoritetshelse og rehabilitering Lillestrøm, 22.oktober 2014 Disposisjon Hvor er vi internasjonalt

Detaljer

Veileder om habilitering, rehabilitering, individuell plan og koordinator, samt andre sentrale føringer for rehabiliteringsfeltet

Veileder om habilitering, rehabilitering, individuell plan og koordinator, samt andre sentrale føringer for rehabiliteringsfeltet Veileder om habilitering, rehabilitering, individuell plan og koordinator, samt andre sentrale føringer for rehabiliteringsfeltet Bjørnar A. Andreassen, seniorrådgiver Helsedirektoratet Om Helsedirektoratet

Detaljer

Strategi 2010 er den fortsatt holdbar? Styreseminar 300909

Strategi 2010 er den fortsatt holdbar? Styreseminar 300909 Strategi 2010 er den fortsatt holdbar? Styreseminar 300909 Bakgrunn for plan 2010 Bestillerdokumentet fra HOD 2005 Styrets vedtak 120405 Prosjektets hensikt (HOD 2005 ) 1. Utvikle strategier for utvikling

Detaljer

Pårørendearbeid i rusfeltet

Pårørendearbeid i rusfeltet Pårørendearbeid i rusfeltet OPP- konferanse Trondheim 17.-18.2.10 Seniorrådgiver Einar R. Vonstad I MORGON Sa du og la fra deg børa Den som tyngde deg ned I morgon sa du Og la det over på meg Dikt av :

Detaljer

Status for samhandlingsreformen sett fra det nasjonale nettverkets perspektiv. Arbeidsseminar SU 5. februar 2015, Geir Magnussen

Status for samhandlingsreformen sett fra det nasjonale nettverkets perspektiv. Arbeidsseminar SU 5. februar 2015, Geir Magnussen Status for samhandlingsreformen sett fra det nasjonale nettverkets perspektiv Arbeidsseminar SU 5. februar 2015, Geir Magnussen Noen overordnede konklusjoner - 1 Det er skapt et engasjement for endring

Detaljer

Mandat for prosjekt gjensidig kompetanseoverføring mellom SSHF og kommunehelsetjenesten på Agder Bakgrunn

Mandat for prosjekt gjensidig kompetanseoverføring mellom SSHF og kommunehelsetjenesten på Agder Bakgrunn Mandat for prosjekt gjensidig kompetanseoverføring mellom SSHF og kommunehelsetjenesten på Agder Bakgrunn Samhandlingsreformen Delavtale 6 gjeldende fra 01.07.2012 Delavtale 7, gjeldende fra 01.07.2012

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Pasientforløp for nysyke psykosepasienter over 18 år i St Olavs Hospital HF. Nasjonalt topplederprogram. Solveig Klæbo Reitan

Utviklingsprosjekt: Pasientforløp for nysyke psykosepasienter over 18 år i St Olavs Hospital HF. Nasjonalt topplederprogram. Solveig Klæbo Reitan Utviklingsprosjekt: Pasientforløp for nysyke psykosepasienter over 18 år i St Olavs Hospital HF Nasjonalt topplederprogram Solveig Klæbo Reitan Trondheim, mars 2013 Bakgrunn og organisatorisk forankring

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 30. oktober 2014 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør medisin, helsefag og utvikling Vedlegg: Utkast til avtale om virksomhetsoverdragelse SAK 58/2014

Detaljer

Utviklingen i reinnleggelser fra 2011 til 2016 Somatiske sykehus

Utviklingen i reinnleggelser fra 2011 til 2016 Somatiske sykehus Nr. 14/2017 Utviklingen i reinnleggelser fra 2011 til 2016 Somatiske sykehus Analysenotat 14/17 SAMDATA Spesialisthelsetjenesten Publikasjonens tittel: Utviklingen i reinnleggelser fra 2011 til 2016. Somatiske

Detaljer

PO - årsmelding 2012_Layout 1 27.02.13 13:02 Side 1. Årsmelding 2012 PASIENT- OG BRUKEROMBUDENE I NORGE

PO - årsmelding 2012_Layout 1 27.02.13 13:02 Side 1. Årsmelding 2012 PASIENT- OG BRUKEROMBUDENE I NORGE PO - årsmelding 2012_Layout 1 27.02.13 13:02 Side 1 Årsmelding 2012 PASIENT- OG BRUKEROMBUDENE I NORGE PO - årsmelding 2012_Layout 1 27.02.13 13:02 Side 2 2 www.pasientogbrukerombudet.no PO - årsmelding

Detaljer

Behov for endring og nye løsninger. Samhandling spesialisthelsetjeneste - primærhelsetjeneste

Behov for endring og nye løsninger. Samhandling spesialisthelsetjeneste - primærhelsetjeneste Behov for endring og nye løsninger Samhandling spesialisthelsetjeneste - primærhelsetjeneste Rolf Johannes Windspoll Samhandlingssjef, St. Olavs Hospital Jeg vil si noe om.. Samhandlingsreformen Utfordringsbildet

Detaljer

Rehabiliteringstjenestene til voksne pasienter med nyervervet hjerneskade/ hodeskade og påfølgende behov for rehabilitering

Rehabiliteringstjenestene til voksne pasienter med nyervervet hjerneskade/ hodeskade og påfølgende behov for rehabilitering Rehabiliteringstjenestene til voksne pasienter med nyervervet hjerneskade/ hodeskade og påfølgende behov for rehabilitering 1 Tilsynet ble gjennomført av et felles team fra FM i Midt- Norge Fylkesmannen

Detaljer

Samhandling til beste for pasienten - kommuneperspektivet. Bjørn Arild Gram Nestleder i KS og ordfører i Steinkjer

Samhandling til beste for pasienten - kommuneperspektivet. Bjørn Arild Gram Nestleder i KS og ordfører i Steinkjer Samhandling til beste for pasienten - kommuneperspektivet Bjørn Arild Gram Nestleder i KS og ordfører i Steinkjer Der livet leves 428 kommuner 19 fylkeskommuner 500 bedrifter 444 000 ansatte 11 500 politikere

Detaljer

Samhandlingsreformen. Anne Grethe Erlandsen direktør kommunikasjon og samhandling

Samhandlingsreformen. Anne Grethe Erlandsen direktør kommunikasjon og samhandling Samhandlingsreformen Anne Grethe Erlandsen direktør kommunikasjon og samhandling DRG Forum 5. mars 2012 Samhandlingsreformen Det handler om PASIENTEN KVALITET RESSURSER Nytt østfoldsykehus 2015-16 Overordnede

Detaljer

Den nye brukerrollen. Den regionale rehabiliteringskonferansen Helse Sør-Øst RHF Lillestrøm, 22. oktober 2014

Den nye brukerrollen. Den regionale rehabiliteringskonferansen Helse Sør-Øst RHF Lillestrøm, 22. oktober 2014 Den nye brukerrollen Den regionale rehabiliteringskonferansen Helse Sør-Øst RHF Lillestrøm, 22. oktober 2014 AGENDA: Erfaringer med pasient-og brukerrollen. Rolleskifte. Berit Gallefoss Denstad Brukerrepresentant

Detaljer

Samhandlingsreformen han kom å han gikk mærka du nåkka?

Samhandlingsreformen han kom å han gikk mærka du nåkka? Samhandlingsreformen han kom å han gikk mærka du nåkka? Status 5 år etter innføring fra et regionalt perspektiv samt et forsøk på å se i glasskula Raymond Dokmo Medisinskfaglig rådgiver Helse Nord RHF

Detaljer

Trender og utviklingstrekk sett i lys av samhandlingsreformen

Trender og utviklingstrekk sett i lys av samhandlingsreformen Trender og utviklingstrekk sett i lys av samhandlingsreformen FOREDRAG 15.02.2015 DAGLIG LEDER VED SENTER FOR OMSORGSFORSKNING, MIDT-NORGE- KIRSTEN LANGE Senter for Omsorgsforskning, Midt-Norge - hvem

Detaljer

Prosjekt rehabilitering. Presentasjon av anbefalinger fra arbeidsgruppe og videre behandling av anbefalingene

Prosjekt rehabilitering. Presentasjon av anbefalinger fra arbeidsgruppe og videre behandling av anbefalingene Prosjekt rehabilitering Presentasjon av anbefalinger fra arbeidsgruppe og videre behandling av anbefalingene Hvorfor prosjekt rehabilitering? Rehabilitering som fagfelt Ansvarsforholdene mellom nivåene

Detaljer

Hvordan vil helsetjenestene til syke eldre bli fra 2012?

Hvordan vil helsetjenestene til syke eldre bli fra 2012? Hvordan vil helsetjenestene til syke eldre bli fra 2012? Petter Øgar, NHSs konferanse om helsetjenester til eldre, Oslo 26.09.2011 Hva er helsetjenester til eldre Forebygging, diagnostikk, behandling,

Detaljer

Sunndal kommune ved oppvekst- og omsorgsutvalget avgir slik høringsuttale til høringsdokumentet "Forslag til ny folkehelselov":

Sunndal kommune ved oppvekst- og omsorgsutvalget avgir slik høringsuttale til høringsdokumentet Forslag til ny folkehelselov: Sunndal kommune Arkiv: 113 Arkivsaksnr: 2009/988-13 Saksbehandler: Kari Thesen Korsnes Saksframlegg Utval Oppvekst- og omsorgsutvalget Utval ssak Møtedato Forslag til ny folkehelselov - høringsuttale Rådmannens

Detaljer

Døgnopphold øyeblikkelig hjelp

Døgnopphold øyeblikkelig hjelp Døgnopphold øyeblikkelig hjelp Prosjektets hovedmål: Kommunene etablerer et samarbeid om døgnopphold til pasienter og brukere med behov for øyeblikkelig helse- og omsorgshjelp. Forslag til vedtak: Kommunene

Detaljer

Oppsummering av tjenestetilbudet i Helsehuset jf. kommunestyresak 77/14

Oppsummering av tjenestetilbudet i Helsehuset jf. kommunestyresak 77/14 Oppsummering av tjenestetilbudet i Helsehuset jf. kommunestyresak 77/14 Kommunestyret i Aurskog-Høland vedtok 15.12.14 etablering av Helsehus på Bjørkelangen med samlokalisering av enkelte etablerte tjenester,

Detaljer

Lærings- og mestringssentrenes fagnettverk i Helse Nord. LMS Fagnettverk Nord. Årsmelding 2016

Lærings- og mestringssentrenes fagnettverk i Helse Nord. LMS Fagnettverk Nord. Årsmelding 2016 Lærings- og mestringssentrenes fagnettverk i Helse Nord LMS Fagnettverk Nord Årsmelding 2016 1 Årsmelding 2016 Pasient- og pårørendeopplæring er med på å fremme helse og livskvalitet ved å bidra til økt

Detaljer

Tingvoll kommune vil uttale dette til forslaget til ny lov om kommunale helse og omsorgstjenester og ny folkehelselov:

Tingvoll kommune vil uttale dette til forslaget til ny lov om kommunale helse og omsorgstjenester og ny folkehelselov: Uttale Tingvoll kommune vil uttale dette til forslaget til ny lov om kommunale helse og omsorgstjenester og ny folkehelselov: Tingvoll kommune ser positivt på hovedintensjonene i samhandlingsreformen men

Detaljer

Pasientsentrert helsetjenesteteam

Pasientsentrert helsetjenesteteam Pasientsentrert helsetjenesteteam tidlig vurdering, behandling og oppfølging av pasienter med sammensatte helsetjenestebehov Monika Dalbakk prosjektleder, Pasientsentrert helsetjenesteteam OSO sak: 08/14

Detaljer

Folkehelse, forebygging i helsetjenesten og Frisklivssentraler. Omsorgskonferansen i Nord-Trøndelag. Stiklestad, 15.oktober 2015

Folkehelse, forebygging i helsetjenesten og Frisklivssentraler. Omsorgskonferansen i Nord-Trøndelag. Stiklestad, 15.oktober 2015 Folkehelse, forebygging i helsetjenesten og Frisklivssentraler Omsorgskonferansen i Nord-Trøndelag. Stiklestad, 15.oktober 2015 1. Folkehelse og helsetjenestens rolle i folkehelsearbeidet 2. Frisklivssentraler

Detaljer

Nasjonal konferanse om rehabilitering og habilitering

Nasjonal konferanse om rehabilitering og habilitering Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Nasjonal konferanse om rehabilitering og habilitering Tilsyn med rehabiliteringstjenesten til voksne pasienter med nyervervet hjerneskade og påfølgende behov for rehabilitering

Detaljer

Det gode pasientforløpet. Felles prioriterte innsatsområder for brukerutvalg i Helse Sør-Øst

Det gode pasientforløpet. Felles prioriterte innsatsområder for brukerutvalg i Helse Sør-Øst Det gode pasientforløpet Felles prioriterte innsatsområder for brukerutvalg i Helse Sør-Øst August 2012 1 Innhold 1. Pasientsikkerhet og kvalitet... 4 1.1 Kontinuerlig kvalitetsarbeid... 4 1.2 Støtte opp

Detaljer

Overføring av oppgaver innen rehabilitering fra spesialisthelsetjenesten til kommunene; muligheten for å lykkes med oppgaveoverføring

Overføring av oppgaver innen rehabilitering fra spesialisthelsetjenesten til kommunene; muligheten for å lykkes med oppgaveoverføring Overføring av oppgaver innen rehabilitering fra spesialisthelsetjenesten til kommunene; muligheten for å lykkes med oppgaveoverføring Rehabiliteringskonferansen 12.10.15 Avdelingsleder Gro Aasland Avdeling

Detaljer