ommar i Fusa Opplevingar for alle! Fusa - kjapt og nyttig! INFORMASJONSAVIS 2011 GRATIS - FREE Sjå midtsidene

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ommar i Fusa Opplevingar for alle! Fusa - kjapt og nyttig! INFORMASJONSAVIS 2011 GRATIS - FREE Sjå midtsidene"

Transkript

1 S GRATIS - FREE ommar i INFORMASJONSAVIS kjapt og nyttig! Sjå midtsidene Opplevingar for alle! Adventures for everyone! Inside you will find good ideas of what to see and what to do when visiting. We hope you will enjoy your stay. Generell informasjon Aktivitetar Kultur Natur- og friluftsliv FUSA UTVIKLINGSSELSKAP FUSA KOMMUNE

2 Telefon : Telefax : SOMMAR I FUSA Sommaravis kommune 2011 Velkomen til! I denne avisa har me prøvd å visa litt av det har å tilby. Me er sikre på at du vil finna noko som er av interesse anten du berre er på gjennomreis, om du har leigt deg ei hytte for nokre dagar, eller om du har lang fartstid som hyttebuar eller fastbuande. har mange s ommar opplevingar som altfor få kjenner til: Bokbåten Epos ved kai på Skjørsand. Skatten i enden av regnbogen finn du på Vinnesholmen! Sommarlege blinkskot! 2011 ei oppleving for store og små Kajakktur i Lygrepollen med overnatting på Tretteskjæret. Kveldsbad frå svaberga på Vinnesholmen. Badelunsj i Hagafjøra med lokal produsert røykelaks. Midnattstur til Ottanosi. Eit godt måltid med god drikke på Handelslaget i Strandvik. Fisketur på Skogseidvatnet og fersk røya på grillen til kvelds. Tunet på Dalland, Vinnes juni vert VinnesFestival arrangert på Vinnes i kommune, med ei rekkje aktivitetar for både born, ungdom og vaksne. Dette er berre døme på kva du kan få med deg i. Me håpar at du gjennom denne avisa kan bli inspirert til sjølv å finna fram til dei gode opplevingane i. Ikkje minst vil me minna hyttefolk og fastbuande i om at er ditt nærmaste ferieland. Dra ein tur til nabo bygdene og sjå kva du finn der. Du vil garantert få gode opplevingar. Med helsing Hans S Vindenes Ordførar Fotografen Berge Skåtun har tatt mange av bileta i denne sommaravisa. Han er ein ivrig hobbyfotograf som tek bilete av høg kvalitet. I Sommaravisa er det mest land skapsbilete frå som er presentert. Berge er fugleinteressert. Han fotograferer fuglane etter kvart som dei kjem tilbake til Vinnes utover våren. Aurorasommarfuglen har landa på engkarseblomen. Dei som har sett bileta til Berge veit også at han har eit fint blikk for dei små detaljane i naturen. Han hentar fram og viser oss det vakre i ein enkel doggdrope. Sommaravisa takkar Berge for fine bilete. Dersom de vil sjå fleire av Berge sine bilete, så finn de dei på nettsida: fotoberge Er du forsiktig kan du gå på vatnet! Frå Lauvneset, Eikelandsosen. Grønsisik i hagen til Berge. Fredag 17. juni rusfri ungdomsmønstring i Nesjaheimen på Vinnes. Lokale band vil spela. Aldersgrense frå 7. klasse Laurdag 18. juni Vinnesholmen kl torgdag Utstillarar frå heile Bjørnefjorden, aktivitetar for store og små, servering av grillmat, vaflar, is, brus, og mykje meir kl FamiLiesHoW Med bl.a. Smertestillande, Marius Skåtun og kulturskulen i kl «HiV o Hoi» Piratane Kjem!! Kaptein Grønnskjegg entrar festivalen, ungane får duellere med kapteinen, gå på skattejakt, skyta med kanon, og mykje meir. Borna vert utnevmd til ekte sjørøvarar! Det heile sluttar med eit forrykande show frå scenen. kl drakamp mellom BYgdene i! Her er alle bygdelaga invitert for å måla krefter mot kvarandre. Dette blir ein skikkelig drakamp! andre aktivitetar PÅ dagen Eliasbåtane kjem, rappelering, natursti, helikoptersightseeing, bruskassestabling, og mykje meir Kveldsprogram kl PuB ÅPner Inngong: kr 250,- Aldersgrense 18 år kl stand up show! Christer Torjussen, Baste Bolstad og Christoffer Scheldrup, er tre av dei fremste standup artistane i landet, og vil halda eit forrykande show! kl internasjonal entertainer! Stig Eldred frå Australia er ein frammifrå entertainer, og vil underholda oss med piano og song, kanskje har han nokre gjesteartistar med seg? kl Hot shots til dans Desse karane er svært populære på desse trakter, og skapar eit fantastisk liv! kl slutt søndag 19. juni kl KuLturBedeHuset FredHeim Rhoda Ondeng Wilhelmsen syng spirituals, hymns, kenyanske sanger og Grieg Ingvard Wilhelmsen kåserar: sjef i eget liv: Hvor mye skal vi bekymre oss her i verden Ansvarleg utgjevar: AS Tlf: Fax: kommune Ansvarleg for Sommaravisa: Terje Raunsgard tlf: / E-post: Fotografar: Berge Skåtun, Bjørghild des Bouvrie, Astrid Heidal, Erik Vangsnes, Terje Hjartnes Os & posten, Terje Raunsgard, Arvid Midtrød, Gunnar Hansen, Anne-Lise Aaseng, Vidar Langeland, Grete Byrkjeland, Anja Tveiterås, foto frå annonsørane. Opplag: Utforming: ASKO Reklame Trykk: Mediatrykk MILJØMERKET 241 Trykksak 599 Avfotografering av materiell frå denne avisa er kun tillatt etter avtale. Trelast Byggevarer Byggmester Takstoler Arkitekt / ingeniørtjenester Prefabrikerte konstruksjoner sjå KVa so skjer: Strandvik

3 Sommaravis kommune 2011 Kulturattraksjonar Det er mykje å sjå og oppleva i, her nemner vi noko av det som er verd eit besøk. 1. Vinnesholmen: Husmannsplass Offentleg friområde. Frå ca til 1930 husmannsplass under dei seks hovudbruka på Vinnesgarden. I 1866 fødde plassen tre kyr og åtte sauer. Dei siste husmennene var Lars og Engelina Vindenes, som festa plassen i Dei fekk kjøpa han i 1930 og skilja han ut som eige bruk, Solholm. Dottera Elisa (Liso) og mannen Bård Foss, testamenterte eigedomen til sjuke- og aldersheim. Då Liso døydde i 1983, overtok kommune Vinnesholmen. I 1991 vart Stiftinga Vinnesholmen oppretta. Stiftinga har restaurert og drive Vinnesholmen som utleigebustad for feriegjester etter filosofien "Vern gjennom bruk". 2. Selsneset, Vinnes: Vindenes teglverk Vindenes teglverk på Selsneset vart sett i gang i 1876 av engelskmannen John Vickers Scarborough. Råstoffet var bakkeleira på staden. To tjødner i området syner kvar dei tok ut leira. Dei laga murstein og takpanner. Teglverket vart nedlagt tidleg på 1920-talet, då det vart slutt på råstoffet. Bygningane vart selde og flytta, og den store ringomnspipa vart fjerna i Utskipingskaien står att, restaurert. 3. Strandvik kyrkje Vigsla 15. november Teikna av arkitekt Stockfleth. Byggmeister: Øvsthus. Bygd av private eigarar. Soknet sin eigedom f.o.m Ombygd Største kyrkja i prestegjeld. 4. Postvegen : Postføring over fjellet som del av postvegen mellom Bergen og Stavanger. Vegen var då statleg hovudveg. Øpstad var postgard på sida, Vik på Strandviksida var dette den kommunale vegen mellom og Strandvik. Nedlagd i 1901, då nyetraseen gjennom Vinnes opna. 5. Engevik gaard, Sævareid Offisersgard frå 1700-talet ved Sævareidfjorden. Major Christian Wilhelm Segelcke kjøpte garden og tilliggjande jordegods av Kong Fredrik 4. på 1720-t. I over 100 år fungerte Engevik som embetsgard og militær sjefsgard for Søndre Bergenhus infanteriregiment. Gards anlegget omfattar ni bygningar med hovudbygningen frå 1770 i karakteristisk bergensklassisisme med halvvalma tak, som naturleg midtpunkt. Eigarane Anne og Lars Johan Ditmarsen tek imot grupper for omvising og servering. Sjå 6. Jettegryter ved Koldalselva Langs Koldalselva finst fleire store jettegryter, somme heile og andre halve. Jettegryter vert forma når vasstraumar, gjerne under eller langs ein isbre, kvervlar stein rundt og rundt mot berget, slik at det vert laga holer i berget. På grunn av si særeigne form, og ofte enorme dimensjonar, har det opp gjennom tidene lege eit skjær av mystikk rundt fenomenet jettegryter, og dei har gjeve grobotn for mange segner og forteljingar. Namnet "jettegryter" spelar truleg på førestillingar i norsk folketru om at dette var grytene til "jøtular", nokre store eventyrfigurar. 7. Eidegrend klyngjetun Garden Eide ligg på eidet mellom Skogseidvatnet og Gjønavatnet. Han har vore delt i to bruk sidan 1600-t. For å spara på den viktigaste ressursen, jorda, vart husa til dei to gardbrukarane bygde tett saman i eit klyngjetun. I år 1900 budde det 23 personar i tunet. I 1996 opna Margun og Knut Henrik Eide tunet for gjester etter å ha sett i stand dei gamle bygningane. Rikhaldig innbu og stor gjenstandssamling. Omvising og servering for grupper. Eidegrend klyngjetun Jettegryter ved Koldalselva Cultural sights 1. Vinnesholmen: crofter s place Public recreational area it was a crofter s place, farmed by landless tenants, while belonging to the Vinnes farms. In 1866 three cows and eight sheep were fed here. The last crofters were Engelina and Lars Vindenes from 1892 until 1930, when they were allowed to purchase the crofter s place and it became a small freeholding farm called Solholm (the sun island). Their daughter Liso and her husband Bård Foss had no children and bequeathed the property to municipality. Liso died in In 1991 a foundation, Stiftinga Vinnes-holmen was established to restore and take care of the property. The former crofter s place can be rented as a summer house according to the philosophy preservation through use. 2. Vindenes tile-works Vindenes tile-works in Selsneset in Vinnes was founded by the Englishman John Vickers Scarborough in It produced bricks and roof-tiles using clay found in the ground. Two ponds in this area show where the clay was dug out. The tile-works was closed down in the 1920s when they ran out of clay. The buildings were sold and removed, and the big chimney from the tile-kiln was demolished in Only the quay remains, and has been restored 3. Strandvik church Strandvik church was consecrated on November 15th Architect: Stockfleth, building contractor: Øvsthus. It was built by private owners, but the parish took over in Rebuilt in It is the largest church in. 4. The mail road : As part of the postal route between Bergen and Stavanger, the mailroad was a public main road. Øpstad in and Vik in Strandvik were socalled post-farms : Municipial road between Strandvik and. 1901: Closed down, as the new municipial road through Vinnes opened. 5. Sævareid military manor Military manor from the 18th century by the Sævareidfjord. Major Christian Strandvik kyrkje Holdhus kyrkje Wilhelm Segelcke purchased the manor with underlying farms from King Fredrik 4th in the 1720s. For more than 100 years Engevik functioned as the official residence and seat of the commander of Søndre Bergenhus (Hordaland) infantry regiment. Engevik manor with the characteristic main building in classical style from 1770, includes nine buildings. The estate has sheltered location with views over the Sævareidfjord. While wandering around the 9 buildings you really get the fell of manor life in Norway in days gone by. The owners Anne and Lars Johan Ditmarsen receive groups for guided tours, food and drink. 6. Pot holes by Koldal river, Eikelandsosen Along the banks of the Koldal River there are several large pot holes, some whole, others only half. These pot holes have been formed when water currents, most probably under or alongside a glacier, have ground stones round and round against the rock, causing holes in the rock. Most of the formations have very distinctive shapes and are often of considerable size, and these features have awarded them a certain mystiqe forming the basis of Skulemuseet Hålandsdalen various legends and fairy stories. The Norwgian namne "jettegryte" can be translated as "giant cauldron". This most likely stems from Norwegian folklore which talks about the cauldrons of "jøtular", the large male trolls. 7. The farm Eide The farm Eide is situated on a neck of land (norw. eid ) between the two lakes Skogseidvatnet and Gjønavatnet. It was divided into two separate holdings in the 17th century. In order to spare the best farmland all the buildings of the two farmers were built in a close group in one farm-hamlet (norw. klyngjetun ). In persons were living there. In 1996 the owners Margun and Knut Henrik Eide opened their farm to visitors after having restored most of the buildings. Abundant collection of furniture and objects. Guided tours, food and drink for groups. 8. Kikedalen abandoned farm Abandoned farm from the Black Death (1349). A botanical survey from 1998 concluded that the farm was established during the late Iron Age. Hunting and Vindenes teglverk 8. Kikedalen øydegard Øydegard frå Svartedauden (1349). Ei vegetasjonshistorisk undersøking frå 1998 viser at garden vart etablert i eldre jernalder. Dei vide fjellområda med fangst og fiske gav livsgrunnlag for folket her. Segna om Kikedalsbonden fortel at heile huslyden strauk med under Svartedauden. Sidan har det ikkje vore busetnad her, men det har vore drive tradisjonell fôrsanking og beiting heilt fram til vår tid. Styvingsskogen i dalsidene går attende til mellomalderen. Tuftene etter det som ein trur kan ha vore Kikedalsbonden sitt tun, ligg på ein terrasse i dalbotnen. 9. Skulemuseet på Holdhus Den kvitmåla skulestova, som ligg like ved Holdhus kyrkje, vart bygd i Det vesle skulehuset, med eitt skulerom, lærarkammer, gang og utedo, vart brukt som skulehus fram til 1956/57, då nyeskulen på fishing in the vast mountain areas provided the people in Kikedalen a good living. According to the legend of the Kikedalen farmer he was a strong and prosperous man, but he died during the Black Death together with his whole family. The farm has been abandoned ever since, but Kikedalen has been used as extended grazing land and fodder supply by other farms until this day. On the hillsides you can see polled trees. This practice dates back to the Middle Ages. The ruins of the farm can be seen on a terrace in the bottom of the valley. 9. The school museum in Holdhus, Hålandsdalen This white school house is located close to Holdhus church and was built in The old school house, with one classroom, a teacher's room, corridor and outside toilet was used as a school until 1956/57, when a new school in Holdhus was completed. The school museum comprises an interesting collection of teaching aids used in "the old school", and in the corridor the old pupils' most usual footwear wooden clogs are lined up in neat rows. The school museum and Holdhus church Holdhus stod ferdig. Skulemuseet inneheld i dag ei interessant samling av læremidla som fanst i "den gamle skulen", og i gangen står skuleborna sitt vanlegaste fottøy, treskoa, oppstilte på rekkje og rad. Skulemuseet og Holdhus kyrkje har felles guideordning og felles opningstider. 10. Holdhus kyrkje Holdhus gamle kyrkje vart ombygd frå stavkyrkje til tømra hallkyrkje truleg i Det finst ei inventarliste frå kyrkja frå 1306, men kyrkja kan vera eldre. Nedlagd som soknekyrkje i 1890, då nyekyrkja på Eide stod ferdig. Kjøpt av bonde Hans H. Holdhus, seld vidare til Foreningen til norske fortidsminnesmerkers bevaring i Dei eig framleis kyrkja, som vart restaurert Drageidkanalen Kanalen frå 1887 bind saman Skogseidvatnet og Henangervatnet. Letta vasstransporten for bøndene i Hålandsdalen mellom gardane deira og Sævareid, som var både fabrikkbygd, handelsstad og utgangspunkt for byturar. På heimvegen måtte dei dra båten etter to tau frå ein trekkveg ved sida av kanalen. can be visited on one guided tour and have the same opening times. 10. Holdhus church Holdhus church was rebuilt from a stave church into a single-nave lafted timber church probably in There is a list of furnishings dated back to 1306, but the church may very well be older. As the new parish church in Eide was consecrated in 1890, the Holdhus church was closed down. Hans H. Holdhus, a farmer, purchased the church in 1893 in order to prevent it from being demolished and to preserve it for future generations. The Society for the Preservation of Norwegian Ancient Monuments acquired the church in It was restored in Canal, Hålandsdalen The Drageid canal joins the two lakes Skogseidvatnet and Henangervatnet. It made the transport of goods for the farmers in the Hålandsdal valley to Sævareid industrial area, shopping area and harbour much easier. Along the canal there is a footpath. On their way home, the farmers had to pull their boats up the canal by ropes from this path. 4 5 kommune

4 SOMMAR I FUSA Sommaravis kommune meir enn du trur 5640 Eikelandsosen Kvifor gå over bekken etter vatn? På Fjord n Senter får du tak i alt du treng til kvardag og fest! Apotek Bank Barneklede Blomar Catering Daglegvarer Dameklede Fargehandel Fritidsklede Gardiner Garn Gåver Helsekost Herreklede Hobbyartiklar Interiør Velkomen til hyggeleg handel! Kafe Leiker Post Sko Smykker, skjerf og anna tilbehør Sportsklede Sportsutstyr Aktiv -sommar er nok mest kjent for skiskyttar miljøet, men idretts miljøet i er meir enn ski og skyting. Utøvarar frå har markert seg både nasjonalt og internasjonalt i så ulike idrettar som fotball, karate, riding, skyting og volleyball. Det som likevel er hovudsatsinga til idrettslaga i er arbeidet for å aktivisera born og unge. Også her er det stor aktivitet i frå allsidig idrettskule for dei minste, til spesialtrening i karate eller volleyball. Sommaren er tida for uformell kappe strid innan fleire av idrett ane. I Hålandsdalen kan du testa både sykkelform og fjellform. I Ottanosi duathlon skal du for eige maskin klatra frå O til ca meter over havet. I Strandvik er det 22. gongen Strandvik løpet vert arrangert. Også her er det ope både for dei som vil konkurrera mot dei beste og dei som vil konkurrera med seg sjølv. I tillegg er det ei mengd aktivitetar du kan vera med på. Om kvelden kan du ta ut resten av energien på dansegolvet i Strandvik grendahus. Sandvolleyball har blitt ein stor sport i dei siste åra. Her har kome fleire banar i Strandvik og ein på. Her kan du bokstavleg slå deg i form på ein sosial måte. Strandvik open er treningsleir for dei yngste med innlagt turnering. Her kan du ta med deg nokre vener eller kollegar og ha det kjekt. Her er konkurranse klasse med stor d eltaking, men også turklasse for dei som vil testa ut eigen form. Ottanosi Duathlon 19. juni Sykkel frå Eikelandsosen til Heihiller. Løp opp på toppen av Ottanosi. Trimklasse kl Konkurranseklasse kl Fjelltrim frå Heihiller. Info: Tlf Arr: Hålandsdal IL og sykkel Strandvikløpet juli løpet går for 22 gong i år! Løp for alle frå år. Diverse aktivitetar. Revy med Ausekarane og dans med Tor Endresen. Tlf Arr: Strandvik idrettslag Strandvik Open 2011 Turnering i volleyball frå juli Frå 5 17 år, mandag fredag: Volleyballtrening og turnering. Laurdag 9. juli: Turnering for bedrifter og venelag. Nytt i år: KM i sandvolleyball vert arrangert i Strandvik helga juni. Klassane u13/u15/u17/u19 og open klasse menn og kvinner. Info./påmelding: I tillegg har vi fysioterapeut, naprapat, alternativ terapeut, fotpleiar, konsulentar, statlege- og kommunale kontor. OPNINGSTIDER: P God parkering 6 kommune 10-18(15) Tak over hovudet t kor åve G MAT: (18) Gåvekort Gjestebrygge Me støttar ein aktiv -sommar: FUSA UTVIKLINGSSELSKAP FUSA KOMMUNE 7

5 Sommaravis kommune 2011 Fiske- og friluftsliv i Du er velkomen til og til å ta del i den varierte og rike naturen vi har her både til sjøs, i skog, på fjell og på alle vatna våre. For at alle skal ha glede av naturen vår også i framtida, ber vi deg om å ferdast med omsyn. På desse sidene er difor nokre råd og vink om kva rettar og plikter du har som brukar av naturen i. Bålbrenning Det er forbod mot å gjere opp eld i eller ved skogsmark f.o.m t.o.m Ein er likevel ansvarleg for ikkje å gjere opp eld i tørre periodar med fare for brann også utanom dette tidsrommet. Jakt Det er eit felles jaktkort på småvilt i området til Hålandsdalen grunneigarlag. Fjellrype og lirype er dei viktigaste viltartane, men ein kan også vera heldig å treffa på hare og skogsfugl. Jaktkorta kan kjøpast frå grunneigarar. Kontaktperson: Hans Berland tlf Allemannsretten på land I utgangspunktet er det fri ferdsel i utmarka. Den frie ferdsla gjev deg rett til å ferdast fritt til fots, til hest, på ski eller sykkel i utmarka. Motorferdsle er forbode. I vassdrag kan du padla, ro eller segla. I utmarka er rasting, overnatting og telting tillate. For å rasta eller telta på innmark, treng du løyve frå grunn eigar. Etter frilufts lova skal du ikkje telta nærare hus og hytte enn 150 meter. Full konsentrasjon Bandtvang I er det bandtvang f.o.m t.o.m Hundar skal haldast i band eller innestengt heile året i og ved buområde, kyrkjegardar, område for leik, idrett og badeplassar. Vær snill og ha meg i band! Padling på fjorden Friluftsområde Hagafjøra: Badeplass. God parkering. Tilrettelagd for funksjonshemma med rampe i sjø og til toalett. Bergen og omland friluftsråd står ansvarleg for drifta. Vinnesholmen: Parkering på landsida. Toalett. Badeplass og stort friareal. Stangfiske på berga mot vest. Stiftinga Vinnesholmen står ansvarleg for drifta. Sjå fleire område på s Padling har fine padleområde både i sjø og ferskvatn: Samangerfjorden, Ådlandsfjorden, Lygrepollen, Sævareidvassdraget. Merk desinfiseringsreglane (sjå neste punkt). Fiske i ferskvatn kan by på fiske etter røye og aure i vatna i Hålandsdalen og laksefiske i Sævareidelva. Du må ha fiskekort. Sjå eigen oversikt over salsstader. Sævareidelva: Eige sjølvbetjent kortsystem. Merk deg at det er restriksjonar på ferdsel og fiske. Tek du med fiskeutstyr utafrå og/eller båt/kano/kajakk, må du desinfisera dette for å unngå spreiing av fiskesjukdommar. Det står informasjon om dette på oppslagstavlene til Hålandsdalen Grunneigarlag rundt vassdraga, og det er også sett ut desinfiseringsmiddel der. Ferdsel på sjø Alle har rett til å ferdast i kystsonen. Ta omsyn til andre. Det er forbode å fiska nærare enn 100 meter eller opphalda seg nærare enn 20 meter frå oppdrettsanlegg og slepekast og steng. Fiske på Vinnesholmen Fishing and outdoor recreation You are welcome to and to make use of our magnificent nature at sea, in the woods, on the mountain and on our lakes. We would like that also future users to have an unspoiled nature. In the following is therefore some advice on your rights and commitments as a user of the nature in. The public right of access There is a general right of access to outlying fields, woods, moors, lakes and mountains on foot, horseback, ski or bike, and canoeing, kayaking, boating and sailing, picnicing and camping is allowed. Motorized traffic is prohibited. Fields and Utsettingsplass for småbåt Frå rampe i båthamna på Vinnes mot avgift. Sjølvbetjening. Fiske i Hålandsdalen Hålandsdalen grunneigarlag sel felles fiskekort for alle dei store vatna i Hålandsdalen: Henangervatnet, Skogseidvatnet, Gjønavatnet og Vengsvatnet. I dei fleste vatna er det også lov med garn- og oterfiske. Grunneigarlaget har ivareteke lokale interesser for fiske, fiskehelse og foredling av fiskestammene i over 40 år. Særleg Skogseidvatnet er kjent som plassen der du kan få storfisk på all sorts of cultivated land are private, and you have to ask for permission to picnic or camp there. Please keep a distance of at least 150 m to houses and cottages. Considerate and cautious behavior is required. Do not harm or disturb trees, plants, birds or animals. Open fire It is prohibited to use open fire in woodlands from April 14 to September 14. Hunting You need a game licence to shoot on the properties of Hålandsdalen landowners organization. Ptarmigan (Lagopus mutus) and willow grouse (Lagopus lagopus) are the most common species, but kroken. Noregs største røye på kg vart tatt her i Skogseidvatnet har to stammer med aure; ei med fisk normalt rundt 3-400g og ei storaurestamme med fisk på over 10kg. Det er ikkje utan grunn at Skogseidvatnet vert rekna som eit av Noregs beste fiskevatn. Om du ikkje skulle få fisk, vil du likevel få med ei flott naturoppleving. Det er mange idyllar og raste plassar langs strendene og på holmane i Skogseidvatnet. Tips! skogseidvatnet.no Hålandsdal Grunneigarlag with luck, you can also come across hare and woodgrouse. You can buy your game licence from the landowners. Please contact Hans Berland tlf Leash law In you must keep dogs on a leash from April 1 to October 31, and in residential areas, cemetries, playgrounds, sports grounds and beaches all year round. Recreational areas Hagafjøra: Beach. Parking ground. Toilet. Accessible by wheelchair. Vinnesholmen: Parking ground on the mainland. Toilet. Beach. Recreational area. Fishing from the cliffs. NAMN/NAME Laila Tveitnes Margun Eide Harald Bjørndal Gitle Emil Ragnhildstveit Håkon Tombre Vengstunet Hyttegrend Svein Arne M. Teigland - båt og kano NAMN/NAME Laila Tveitnes Margun Eide Ole Gjøen Gitle Emil Ragnhildstveit John-Eirik Håland Knut Skjelbreid Vengstunet Hyttegrend (www.vengstunet.no) Harald Bjørndal Kilen Auto AS Håkon Tombre P. H. Haugen Landhandel YX bensinstasjon Canoeing and kayaking Nice areas for canoeing and kayaking in the fjords and lakes: Samnangerfjorden, Ådlandsfjorden, Lygrepollen, Sævareidvassdraget. Please notice the rules for disinfection. Fishing in lakes and rivers can offer you fishing for char and trout in the lakes in Hålandsdalen and fishing for salmon in the river Sævareidelva. You need a fishing licence. For Sævareidelva you need a special licence obtainable through self service. Please notice: Fishing tackle and/or boats/ canoes/kayaks must be disinfected to prevent spreading of fish diseases. Further information is available on the notice Båtutleige Boat rental STAD/PLACE Tveitnes Eide Bjørndal Eidestøa Tombre Holdhus Tegland TELEFON/PHONE Fiskekort Fishing license STAD/PLACE Tveitnes Eide Gjøn Eidestøa Holdhus Skjelbreid Holdhus Bjørndal Kilen Tombre Sævareid Eikelandsosen Fiskekort/ Fishing license: 1 day NOK week NOK year NOK TELEFON/PHONE boards from the landowners organization by the lakes. There you can also find disinfectants. For Sævareidelva you need a special licence obtainable through self service. Boating on sea There is a general right to go boating in coastal areas. Show consideration. It is prohibited to fish closer than 100 m, or to stay closer than 20 m, from a fish farm, a dragnet or a seine full of fish. Launching of boats In the boatyard in Vinnes for a small fee. Self-service. 8 9 kommune

6 Sommaravis kommune 2011 Skjelbreid Poirée hyttetur i verdsklasse Kontakt oss gjerne for meir informasjon og prisar. Liv Grete Skjelbreid Poirée, Raphael Poirée, Ann-Elen Skjelbreid og Egil Gjelland har alle avslutta skiskyttarkarrieren og bur no på Skjelbreid gard. Det må vera den garden med størst samling av medaljar frå NM, VM og OL. Og garantert den garden i Noreg med størst samling franske meisterskapmedaljar. Ann-Elen og Egil driv garden. Dei ynskjer på halda garden i hevd og satsar med friskt mot på mjølkeproduksjon. I lag vil alle byggja på dei erfaringane dei har frå idrettslivet sitt og dei natur ressursane som garden gjev for å skapa eit tilbod innan reiseliv. Med den bakgrunnen desse fire har, så er det ikkje overraskande at dei også her har sett seg høge mål. Dei ynskjer å presentera ei oppleving som held høg kvalitet både når det gjeld overnatting, mat, service og oppleving. Det har vore stor aktivitet på Skjelbreid i heile vinter for å få hytta klar til opning i midten av juni. Alle detaljar er difor ikkje klare når Sommaravisa er på besøk, men det er ikkje vanskeleg å sjå at det er satsa på gode kvalitetar. Berre plasseringa er eit kapittel for seg. Anlegget ligg fint til i landskapet og har på ein flott måte klart å kombinera ei hytte med fantastisk utsikt samstundes som hytta ligg fint og naturleg i land skapet. I festsalen er det store glasfasadar i begge endar. I den eine enden har du panoramautsikt til Skjelbreidvatnet og utover fjorden. Snur du deg, ser du inn i dei fagre Hålandsdalsfjella med Ottanosi midt i mot. Denne utsikta kombinert med eit gourmetmåltid av norske råvarer og fransk finesse, må tilfredsstilla den mest kresne. Anlegget har 30 sengeplassar. Konferanse sal som kan romma 80 personar, peisestove, utandørs boblebad og eigen landingsplass for helikopter. Alt dette tilseier at dette ikkje er ei vanleg hytte, der ein dett innom for ei tilfeldig vitjing. Skjelbreid Poirée satsar fyrst og fremst på bedriftsmarknaden med kurs og konferanse. Dei som kjem på besøk kan også få tilbod om teambuilding. Du kan bli utfordra både fysisk og mentalt i hinderløypa Parc Aventure med wirebanar som strekkjer seg opptil 400 meter. Om ikkje dette er for deg; kan ein gå flotte fjellturar, eller skyta på blink lik den skiskyttarane på TV skyt på det er meir utfordrande enn kva ein skulle tru. Alle fire stiller som teamleiarar på aktivitetane og kan i tillegg halda innlegg om motivasjon og andre tema dei har spisskompetanse på gjennom sine langvarige idrettskarrierer. Du kan fylgja Skjelbreid Poirée på Facebook skjelbreidpoiree. Sida vert jamleg oppdatert med bilete og informasjon. NATURSTEIN VAKKERT SOLID EVIGVARANDE H. ÅDLAND AS Eit allsidig firma med dyktige medarbeidarar, lang erfaring og gode samarbeids partnarar. Vi har utstyr og kompetanse til å utføra dei fleste prosjekt innan graving, boring, sprenging, bygg, anlegg og muring. Vi kan gjennomføra både store og små oppdrag for private, næringsdrivande og det offentlege. MUR Muring med naturstein er eit gammalt handtverk som er mykje brukt i veg og husbygging. Naturstein kan brukast til alt frå peis og piper til høge terrengmurar og forblending utvendig. Ferdig oppsette murar kan utførast over heile Vestlandet! ENTREPRENØR Vi utfører alt innan graving, boring og sprenging. Nokre av dei prosjekta vi har utført er Hopselva Kraftverk, Nore Industriområde, Boge Kraft 2, rulleskiløypa på Holdhus, Opsalmarka II, Strandvik hyttefelt, Bygdastølen ski og turanlegg, og vi er no i gang med Eitro Kraftverk. DALE STEINBRUDD AS frå fjell til byggjemateriale og pynt Vi har steinbrudd i Dale i. Der vert det tatt ut murstein til muring, forblending m.m. HANDSTEIN Liten stein som ein klarer mure for hand, og eignar seg best til forblending, små pyntemurar og blomsterbed. LITEN MASKINSTEIN Denne steinen må du nok ha maskin for å klara mure, og er ein storleik mellom handstein og maskinstein. Steinen er godt eigna til mindre forstøtning og pyntemurar i hage. MASKINSTEIN Denne steinen er av slik storleik at den må murast med maskin, og er mest brukt i oppbygging av terreng for hus og veganlegg. H. Ådland AS og Dale Steinbrudd AS eit samarbeid som gjev solid og varig resultat. Med naturstein frå Dale i lagar vi alt frå peis og piper til høge terrengmurar og forblending utvendig. ÅDLAND AS Flotte, innbydande rom til gjestene. Hytta ligg fint og naturleg i landskapet. Utan mat og drikke... Nore Industriområde Holsundveien 283, 5642 Holmefjord Telefon: E post: adland.no adland.no Nore Industriområde Holsundveien 283, 5642 Holmefjord Telefon: E post : kommune

7 SOMMAR I FUSA Sommaravis kommune 2011 Laks eksklusiv mat for alle Frå ein gong å vera ei eksklusiv råvara, er laks no blitt ein e ksklusiv kvardagsrett for alle. Laks frå og frå Noreg finn du på stadig fleire bord i verda. har vore med på utviklinga av oppdrettseventyret frå Magne Bolstad starta med oppdrett av aure i dammar på land i I dag er oppdrettsnæringa ei høgt profesjonalisert næring. G jennom hardt arbeid, forsking og utvikling har oppdrettsnæringa auka det produktive arealet til Noreg vesentleg. Gjennom oppdrettsnæringa har ein lært seg å dyrka sjøen. Det har ført til ei vesentleg auke i produksjonen av sunn og god mat. 27 millionar menneske over heilt verda et eit måltid norsk laks kvar dag. Aviser og tidsskrift fløymer over av gode råd om kosthald som skal gjera deg frisk og rask. Det er diettar med feitt og utan feitt, lågkarbo e ller råmat. Felles for alle er at det er stor usemje om kor sunne diettane eigentleg er, og at det krev ekstra innsats for å fylgja dei. Fisk og i særleg grad feit fisk som laks er alle ekspertar einig om er ei svært sunn matvare. Laks kan du dermed eta med godt samvit. Laks er glimrande som sommar mat. Gode oppskrifter frå lokale kokkar! Deilig pepparlaks med tzatsiki Tzatsiki kan kjøpast ferdig eller lagast slik: 1. Ha yoghurt naturell i ei sil dekka med kaffifilter. La vatnet renna av i ca. 1 time. Den er lett tilgjengeleg i frysedisken og etter kvart har b utikkane og fersk laks å tilby. Vår lokale produsent Holmefjord lakseprodukter h ar og røykelaks og peparlaks med kvalitet i noregstoppen. 2. Dryss salt over eit brett og rasp agurk over. TRÖBBEL MED MED BILEN? BILEN? TRØBBEL 3. Klem ut resten av vatnet etter ca. ½ time. Med laks på grillen kan du sjå grill sesongen både lyst og lett i møte. Det smakar svært godt og er eit sunnare produkt enn mykje av det som elles vert lagt på grillen i sommar. oss! kontakt kontakt oss! 4. Bland agurk, yoghurt, eit par fedd finhakka kvitløk og litt peppar. Nydeleg på lakse smørbrød. Passar og godt til varmrøykt pepparlaks med kokte nypoteter! Smarte bileiere sitt. Smarte bileiere stiller stillerstrenge strengekrav kravtiltilverkstedet verkstedet sitt. Krav som beliggenhet. Krav somvivimøter møterbåde bådemed medriktig riktigpris prisogoghøy høy kompetanse. Vi gir Vi gir den den smarte smartebileieren bileierenen enenklere enklerehverdag! hverdag! - Tips frå Kaféen te Gro Foto: Eksportutvalget for fisk Eikhaugen sin grava laks Eide Fjordbruk AS 5640 Eikelandsosen Produksjon av matfisk og setjefisk Tlf faks AS Sævareid Fiskeanlegg AS Sævareid Fiskeanlegg Tlf Sævareid faks Årleg produksjon av 5 mill smolt Go'laks fra AS Bolaks, 5640 Eikelandsosen Laks som skal gravast må vere frosen fyrst: 1. Tin laksefiletane. Lag ei blanding av: 1 ss salt og 1 ss sukker pr. kg fisk. FUSA AUTO AS 5641 Tlf.: Åpningstider: man-fre: 07:30-16:00 2. Legg den eine fileten med skinnsida ned i eit passe kar, dryss blandinga over. Klipp rikeleg med fersk dill og ha over fisken. 3. Ha resten av salt/sukkerblandinga over den andre fileten og legg den med skinnsida opp, oppå den andre fileten. Dekk fisken med plastfolie og sett i kjøleskåpet. Legg f.eks. eit skjærebrett oppå filetane og legg litt press på (ca. 2 kg). Snu filetane kvar dag, aus søet over fisken. Laksen er ferdig grava etter 5 6 dagar. Strandvik Plast starta med å laga plastbåtar i I dag vert det laga eit allsidig utval av produkt både til næring og nytte. Med badestamp og symjebasseng kan me og tilby hyggje og eit lite snev av luksus. Siv sin sennepssaus: 4 ss Idun mild sennep og 2 ss sterk fransk sennep. Ca. 2 dl soyaolje, som vert rørt inn i sennepen - litt om gongen. Tillsett til slutt 2 ss sukker som vert rørt godt inn. - Tips frå Eikhaugen Gjestegard Tlf faks Strandvik Stampen er i glasfiberarmert polyester. Enkelt reinhald og alltid tett og klar til bruk. Setet er ein del av stampen, det reduserer vassvolumet og gjev kortare oppvarmingstid. Stampen kan gravast ned, eller byggjast inn i terrasse. Symjebassenga er produsert i seksjonar, og har Holmefjord Lakseprodukt AS is renowned for delivering salmon products of the highest q uality. We have main taine d our p osition amongst the top three salmon refiners at the Norwegian Championships several years in a row. Smoked salmon Gravlax Peppered salmon Hot-smoked peppered salmon Fillet of Salmon ( sides, frozen portions) Factory shop: Helland, Eikelandsosen Open: Monday Friday kl Saturday kl Igland Bruk AS Aspeneset Tlf Eikelandsosen faks Produksjon av setjefisk Kvalitet i generasjonar 5640 Eikelandsosen 12 kommune Strandvik Plast har i over 30 år levert utstyr til oppdrettsnæringa: Oppdrettskar, inkubatorar, lagringstankar m.m. Slamavskiljarar og vasstankar kan leverast i ulike storleikar. (Closed Saturdays in July/August) Holmefjord Lakseprodukter, Grimeneset 60, 5640 Eikelandsosen. Tlf Faks høg kvalitet. Bassenga er fleksible i storleik og form, er isolert og kan tilpassast dei fleste ynskje. Fiskeanlegg AS 5640 Eikelandsosen Tlf Strandvik Tlf

8 og Strandvik Vegen mot studiekompetanse startar på vidaregåande skule Vil du utvikla og bruka dei kreative evnene dine på høgare studium, ligg dei fleste løp på høgskular og universitet opne for deg som tek studiespesialisering med formgjevingsfag. På skulen vår kan du kombinera dei estetiske faga med valfrie programfag frå andre utdanningsprogram. Nytt bygg hausten I august tek me i bruk nye lokale! Me ser fram til å samla alle under same tak. Teknikk og industriell produksjon får ny og moderne verkstad, studiespesialiserande utdanning får betre arbeidstilhøve og tilsette får nye kontorplassar. Me gler oss! Studietilbod: Skulen har eit svært godt samarbeid med næringslivet. Det at elevane får koma ut, gjer opplæringa meir praksisnær. vidaregåande skule, P.b. 113, 5649 Eikelandsosen. Tlf E-post: Naustrekkje i Strandvik FUSA VIDAREGÅANDE SKULE Utdanningsprogram: TAF - Marine TAF - Teknikk og industriell produksjon TAF - Helse Naturbruk Restaurant- og matfag Helse- og sosialfag Teknikk og industriell produksjon Studiespes. m/formgjevingsfag Skulen har gode tilbod særskilt retta mot vaksne: Helsefagarbeidar Barne- og ungdomsarbeidar Ambulansefag Fagskuletilbod i psykisk helsearbeid, kreftomsorg og rehabilitering* og akvakultur* (*Med atterhald av godkjenning frå NOKUT) på skulen RUSS : Kva utdanning har du teke på v.g.skule? 2: Di meining om denne utdanninga? 3: Kva vert vegen vidare for deg? Maria Bogevik Brandal 1: Eg har gått studiespesialiserande med formgjeving, tre år. 2: Eg er vedig nøgd med det valet eg tok. Eg får studiekompetansen, men har og noken timar i veka med kreative fag, noko som gjer at ein får litt pause frå dei teoretiske faga. 3: Til hausten skal eg til Buskerud folkehøgskule, på fotograf - linja. Eg ser veldig fram til dette året der eg skal læra meir om hobbyen min, møta nye mennesker og få oppleva litt meir enn det eg gjer i. Etter det er planen å gå eit år på psykologi, for å finne ut om det er det eg vil gå på i 6 år framover. Susann Koldal: 1: Studiespesialiserande med formgjevingsfag. 2: Eg synes det er ei bra utdanning. Eg trivs godt på linja og har det kjekt med medelevar. Kombinasjonen med form gjevingsfag og allmenne fag er ei bra løysing, då får ein litt variasjon og ein kjekkare kvardag. Alle har godt av å lære litt forming, det er jo kjekt. 3: Eg skal fyrst gå eit år på folkehøgskule med hest. Etter det er eg ikkje heilt sikker, men mest sannsynleg ei kreativ linje med design og kunst. Kanskje kunsthøgskulen i Bergen eller studiar i utlandet. Peter Raa Alvheim: 1: Eg har gått fire år på TAF Helse. Eg får både spesiell studiekompetanse og fagbrev som helsefagarbeidar. 2: Eg er svært nøgd med ordninga der eg får kombinera skule med praksis. Dette gjer eit stort læringsutbytte når det gjeld helsefaga. Samstundes får eg den realkompetansen som trengst for å gå vidare på høgskule/universitet. Skulemiljøet på Vgs. er eg godt nøgd med. Flinke lærarar med eit høgt fagleg nivå. 3: Eg håpar på å koma inn på medisinstudie i Bergen til hausten, der eg får fordjupa meg i endå større grad innan helsefaga. Jakta på Sommaridyll 1 om Kjapt og nyttig På dei neste 4 sidene har me plukka ut kortversjonen av ferie-. Her finn du kart med oversikt over attraksjonar, turar, servering, butikkar m.m. Dessutan er det kontaktinformasjon til overnatting og serveringsstadar og ei oversikt over aktivitets- og kulturtilbod i. Dersom du nappar desse sidene ut av Sommaravisa har du med deg dei viktigaste opplysningane du treng for ein aktiv dag i. Me ynskjer FUSA UTVIKLINGSSELSKAP deg lukke til og håpar at du finn fram til det har å tilby på ein enkel og grei måte. i Dersom du likevel har spørsmål kan du venda deg til Kaféen te Gro på Fjord n senter. Her er det turistinformasjon og dei vil kunne hjelpa til med det meste. Måndag fredag kl Torsdag kl Laurdag kl Tlf FUSA KOMMUNE kommune Lege/Eikelandsosen helsesenter Ope: / Apotek Legevakt heile døgnet Politi lensmannskontor BRANN 110 POLITI 112 AMBULANSE 113 Overnatting camping Venjaneset, Tlf / camping ligg idyllisk til ved fjorden. Badeplass og utleige av båt. Gåavstand til butikk. 6 hytter. TV-stove. Vaskerom og vaskemaskin. Toalett og dusjar. Leiligheit med minikjøken. Robåt og motorbåt til utleige. Telt, camping vogner og bubilar er velkomne. Hytter Dei fleste hyttene i vert leigd ut på vekebasis i høgsesongen, men det kan vera ledige dagar. EIKELANDSOSEN Naustdalen Oddvar Helland: HÅLANDSDALEN Skjelde hyttegrend: Odd Gunnar Skjelde Vengstunet hyttegrend: Riv ut og ta med deg heftet! VINNES Djupvik Ragnhild Bjørke/ Magne Gjuvsland: Eikhaugen Gjestegard Siv Stadaas: Vinnesholmen Hege Anita Lie: Hildur Sofie Lie: Køyrer du rett gjennom, er stort sett Venjaneset med ferjekaien og Frank Mohn AS. Berre nokre hundre meter frå Frank Mohn ligg camping der mange med campingvogn har funne sin ferieidyll. Sentralt plassert, men likevel roleg og stille. Gangvegen frå Framo Aktiv gjennom skogen til gamle sentrum har blitt ein populær spasertur. Du går forbi kyrkje, det gamle sentrum i der det var ferjekai, butikk, bank, lege. Er det varmt i veret kan du gå utom på neset og ta deg eit bad. Her legg Bergen og omland friluftsråd til rette eit flott friområde. Tilbake kan du gå langs fortauet forbi skulen og idrettsanlegget og det nye sentrum på tun - med butikkar og anna service. var ein sentral plass på den gamle postvegen mellom Bergen og Stavanger. Postvegen frå til Strandvik er framleis i god stand og er ein fin tur. Sommar i Strandvik er eit vidunder av høg himmel, blå Bjørnefjord og drivande skyer som aldri kjem framfor sola. Her kan du ha late dagar på svaberga eller på stranda i Skjelevika. Du kan rusla langs småvegar i eit velhalde kulturlandskap. Kjøpa deg ein is på butikken og sitja på brua og kasta kvist i elva, eller gå deg ein tur på postvegen til eller opp på fjellet. Har du meir energi å bruka, kan få med deg nokre venner på ein runde strandvolleyball. Kveldssola kan nytast på utsiktspunktet Kletten, eller med eit glas doggfrisk drikke på terrassen til Handelslaget. Kjem du til Strandvik med båt er det gjestehamn i Ådnavika. Med bil er det berre vel ei mil frå ferjekaien på Venjaneset. Elles er sykkel eit godt alternativ, du får litt trim samstundes som du kan nyta lukta av nyslått gras. Strandvik Gamle sentrum Tegland Kristin Tegland STRANDVIK Handelslaget We aim to preserve our countryside and keep it clean and pleasant. We hope you will respect this whish and request that you only camp in the local campsites. camping is picturesquely situated by the fjord. Good conditions for sea fishing. Shops within walking distance. 6 cabins - TV-lounge - Laundry facilities - Toilets and showers - Apartment with small kitchen - Rowboat and motorboat for rent. Tents, caravans and mobile homes are welcome. Cabins in are mostly rented on weekly basis. Call for vacancies kommune

9 Finn fram i 4 flotte fotturar A B Vinnesleira. 1,5 t/h lett/easy. Gjøn Kikedalen. 3 t/h middels/intermediate. Sjå markeringar på kartet! Eikelandsosen Kommunesenter med offentlege kontor. Daglegvare og spesialbutikkar Bensinstasjon Bank Fjord n senter med butikkar og kafe Flytebryggje ved Fjord n senter Jettegryter ved Koldalselva Hagafjøra friområde med badestrand Badeplassar Det er mange fine stadar å bada i. Har du båt vil du finna mange idyllar. På kartet er det merka av offentlege friområde/badeplassar. Hagafjøra ved Eikelandsosen. Parkering, toalett, tilrettelagt for funksjonshemma med rampe i sjøen. 4 D 5 6 B C C B B 7 C D B Ottanosa. 2,5 t/h krevande/demanding. Topptur/summit hike. Postvegen Strandvik. 1,5 t/h lett/easy. ygdastølen ski- og tursenter Bomvegen opp til Heihiller fører deg til eit flott utgangspunkt for turar i Hålandsdalsfjella. Frå parkeringa er det skiløyper som er egna for spasering, jogging eller sykling. Om du vil ut i terrenget og gå, kan du velja mellom toppturar til Ottanosa og Kjerringafjellet. Eller kan du velja kortare og lettare turar som til Holdhusstølen eller Heihillerhornet. Det er ganske bra merka på dei mest bruka turane, men vil du gå lenger innover i fjella bør du ta med deg turkart og kompass. Vinnesholmen, Vinnes. Parkering, toalett, stort friområde, bading frå svaberg og strand. 1 D God tur! Tretteskjeret i Lygrepollen. Ein idyll du må ha båt for å koma til. Gode ankringstilhøve. Skjelavikjo i Strandvik. God parkering. Toalett. Badefjøre og svaberg, stupebrett, stort friområde. A 2 3 Stader verdt å vitja neset på. Flotte svaberg og ei lita badevik. Toalett. Parkering ved gravplassen og tilkomst langs fjøra. 1. Vinnesholmen: Husmannsplass crofter's place 2. Selsneset, Vinnes: Vindenes teglverk tile-works 3. Strandvik kyrkje church 4. Postvegen the mail-road Kulturattraksjon/ Cultural sight Servering/ Food service Bensin/Gas A Badeplass/ Seaside place Daglegvare/ Groceries Turar/Hikes Symbolforklaringar! 5. Engevik gaard, Sævareid military manor 6. Jettegryter ved Koldalselva pot holes 7. Eidegrend klyngjetun the farm Eide 8. Kikedalen øydegard abandoned farm 9. Skulemusèet på Holdhus the school museum Lege/Doctor Toalettømming/ Caravan toilet waste dump 10. Holdhus kyrkje church 11. Drageidkanalen canal kommune 17

10 Sommaravis kommune 2011 Serveringsstader Kva skjer i sommar? Handelslaget Handelslaget var butikk frå ca til 1998, og vart i 2002 restaurert og pussa opp til ein lys og triveleg restaurant. Om du er litt svolten, svært svolten om du reiser åleine eller har med deg ei heil gruppe så skal me klara å skaffa deg mat i magen. EIKELANDSOSEN Kafeen te Gro, Fjord n senter Kafe med både søtt og salt. Enkle lunsjrettar. Middagar. Pizza. Komler kvar torsdag. Måndag fredag kl Torsdag kl Laurdag kl Tlf YX - bensinstasjon Assortert gatekjøkkenmat. Ope alle dagar kl 9 22 Tlf STRANDVIK Handelslaget À la carte, pizza og pasta. Alle rettigheiter. Måndag torsdag kl Fredag laurdag kl Sundag kl Tlf VINNES Eikhaugen Gjestegard Vestlandske råvarer med ein kontinental vri. Berre førehandstinga grupper. Ring for reservasjon. Ope for enkle lunsjrettar kvar sundag kl i juli. Catering. Tlf SÆVAREID Engevik Gaard Tradisjonsrik kost i historiske omgivnadar. Berre førehandstinga grupper. Ring for reservasjon. Ope for sundagsmiddag kvar sundag kl til 4. september. Catering. Tlf FUSA Venjaneset kro & cafe På ferjekaien. Rask og god mat. Kjent for sine hamburgarar. Alle dagar kl Tlf Under ser du noko av det som skjer i sommaren Aktivitetane vert oppdaterte på Kulturkalenderen til kommune: Der finn du og nærare opplysningar om aktivitetane. 1/6 4/6 5/6 8/6 Ut på tur til Vinnesleiro. Oppmøte ved Fjord'n senter kl eller ved Vinnesleiro kl Arr. Frivilligsentral 8/6 10/6 18/6 Pelargonia og fuchsiabyte med grilling. Ta med stiklingar/planter og grillmat. Vinnesholmen kl Arr. hagelag 18 19/6 19/6 19/6 22/6 KM i sandvolleyball i Strandvik. Arr. Strandvik IL 1/7 4 9/7 Haraball på nyaferjo "Ausa på 2011". Ved kaien i EIkelandsosen kl Medverkande m.a. Bjørn Jensen og Tor Endresen. Førehandsal frå 20. mai. Sjå /7 30/7 14/8 28/8 Engjavikfestivalen på Engevik Gaard. Sumarkonsertar ved Eikhaugen Gjestegard: Billettsal per e-post og mobil Betalte billettar vert sendt per post. Inga førehandstinging. 9. juli: 23. juli: 6. aug.: Njål Vindenes (gitar). Solokonsert med klassiske stykke frå Latinamerika og Sør-Europa. Ole Amund Gjersvik (bass) og Tore Thorsen (gitar). Melodisk og stemningsfull jazz. Tor Jaran Apold (fiolin) og Bergmund Skaslien (bratsj). Variasjonar innan klassiske stykke, folketonar og improvisasjonar. folkebibliotek Ope tysdag, onsdag, torsdag kl Bøker, aviser, video, tidsskrift. Trådlaust nettverk og PC til låns. Sommarmarknad ved Fjord'n senter. Konsert med Jørn Hoel om kvelden. Ottanosi Duathlon. Sykkel E.osen Heihiller. Løp opp på toppen av Ottanosi. Arr. Hålandsdalen IL og sykkel Joråsen rundt terrengritt. Sjå www. fusasykkel.no. Arr. sykkel Gudstenester Gudsteneste i ei av kyrkjene i kvar sundag. Sjå under Kyrkja på Hagens dag på Gimle planteskule kl Arr. hagelag Konsert i kyrkje kl Medverkande: Anette Bjørnenak (blokkfløyte) og Gjermund Fredheim (barokkgitar) spelar eit program med europeisk og norsk barokkmusikk, samt irsk-inspirert folkemusikk. Inngang: kr. 100,-. Arr. sokneråd Konsert og kåseri i bedehuset Fredheim på Vinnes kl Songerinna Rhoda Ondeng Wilhelmsen og kåsør Ingvard Wilhelmsen. Arr. Venelaget bedehuset Fredheim Strandvik Open med trening og turnering i sandvolleyball. Sjå Arr. Strandvik idrettslag Fredheimseminaret Bedehuset Fredheim på Vinnes. Kåseri ved Tryggve Fett. Tema: Terje Vigen. Arr. Venelaget bedehuset Fredheim Engevik Gaard Ope kvar sundag frå 29. mai t.o.m. 4. september kl Ut på tur til Va Altasetret Markskildtjørna. Oppmøte ved Fjord'n senter kl eller Va kl Arr. Frivilligsentral Vinnesfestivalen Ungdomskonsert i Holdhus kyrkje. 9/7 Strandvikløpet 2011 Revy og dans om kvelden. Konsert med Berit Opheim og Stein Versto i Holdhus kyrkje. Bill.pris: NOK 335,- (alle konsertane) inkl. enkel servering. Dørane vert opna kl med konsertstart kl Unytta billettar vert ikkje refunderte. 20 års aldersgrense. Sjå for meir info. Holdhus kyrkje Ope tysdag sundag frå 21. juni t.o.m. 13. august kl Handelslaget ligg i fjøresteinane til Bjørnefjorden med fantastisk utsikt. Vår spesialitet er á la carte, pizza og pasta. Alle rettigheiter. Feriehusvære med veranda og den beste utsikten over Bjørnefjorden. Opningstider Månd. tors.kl Fre. laur. kl Sundag kl Tlf Kaféen te Gro Telefon Komler kvar torsdag! Opningstider: Måndag - ferdag: Torsdag: Laurdag: Brød og kaker frå Vi leverer koldtbord og snittar. Heile Folkets Sommerfavorittar Som du veit, vert ikkje Folkets Sommerfavoritter levert av kven som helst, men av dei produsentane folk stoler på og likar best: Bama på frukt og grønt, Gilde på kjøt, Prior på kylling og kalkun, Lerøy på fisk og sjømat, Sørlandschips, Stabburet, Toro, Hennig-Olsen og Ringnes, for å nevna nokre. Dei beste produkta frå dei mest kjende leverandørane solgt i butikkane du bruker oftast dét er Folkets Sommerfavoritter! Lokal og kortreist mat Spør gjerne personalet etter varer du saknar i butikken. 1. Jordbær 2. Melon 3. Vann 4. Reker 5. Krone-is 6. Vaniljeis 7. Aviser 8. Sommarkål 9. Kyllingfilet 10. Potetsalat SPAR Eikelandsosen tlf du kjenner oss SPAR Eikelandsosen har eigen disk med lokal produsert mat frå området. Det er etter kvart mange gode produsentar som satsar på foredling av eigne ressursar og som ynskjer å ta vare på ein lokal mattradisjon. Eikhaugen Gjestegard fordi god mat skaper glede På Vinnes kan du vitje Eikhaugen Gjestegard, ein pulserande gard med eit bredt spekter av opplevingar i eit vakkert natur- og kulturlandskap. Siv Grethe og Arne-Richard Stadaas har bygd opp ei komplett pakke av opplevingar på garden sin. I den gamle fjøsen finn du ein særprega gardsrestaurant, der du kan oppleva konsertar av høg kvalitet på Høyloftet i sommar. Gardsbutikken sel mat frå utvalde lokale produsentar i tillegg til eigne produkt. Siv er og gartnar og det kjem tydeleg fram i eigen produksjon; fersk frukt og bær frå garden, oljer, sirupar, syltetøy og ikkje minst iskrem, nylaga brød og skillingsbollar. Eikhaugen Gjestegard har to komfortable hytter med 20 senger OPNINGSTIDER I GARDSBUTIKKEN: Mai: Laurdag Sundag Juni: Likt som mai, og i tillegg; Pinse Fredag Måndag som kan leigast for kortare eller lengre periodar, gjerne til kurs eller konferanse. Hyttene ligg kun nokre få meter frå fjæresteinane med panorama utover fjorden. På Eikhaugen Gjestegard kan du leige motorbåt, sykkel eller kajakk også om du ikkje er overnattingsgjest. Restauranten er i hovudsak open for grupper, men i sommar kan du droppa innom for ein sundagslunsj. Maten til Siv er vel verdt eit besøk. Ho brukar lokale råvarer, men har valt å gje den vestnorske matkulturen spennande kontinentale innslag. Gjestegarden med sine flotte uteområde, deilige duftar og vakker utsikt innbyr til ein rast i sommarsola. Velkommen til Eikhaugen! Juli: Fredag Laurdag Sundag August: Likt som for juli månad t.o.m. 14/8, resten av august vert det ope på laurdagar. Tlf: , Sundagslunsj kl i juli kommune

11 Sommaravis kommune 2011 Daglegvarer meir enn det daglege brød I er dei fleste daglegvare butikkar meir enn det daglege brød. Dei er ein viktig møteplass i bygda og fleire av butikk ane har bord og stolar der kundane kan setja seg ned med ein kopp kaffi og ein prat. I vare utvalet vil du vanlegvis finna meir enn brød og mjølk. Dei fleste plasser vil du få hjelp til nye støvlar, ny sluk, eller ny camping stol. I tillegg til at du sjølvsagt finn dei vanlege daglegvarene og det du treng for eit vellukka grillmåltid. Du treng heller ikkje reisa langt i for å finna ein dagleg vare butikk. Sjå kart på s for å finna butikken nærast deg! 1. Kjøtet bør ha romtemperatur når du legg det på grillen. 2. Grillar du med kol, må tennvæska få tid til å trekka skikkeleg inn. Lat grillen verta ordentleg varm, begynn å grilla når kolet er dekka av eit grått oskelag. 3. Pensle grillrista med olje. 4. Salte og pepre kjøtet før du legg det på grillen. 5. Grill med sterk varme og snu kjøtet ofte, store kjøt stykker treng ikkje like sterk varme. 6. Bruk grillklype og ikkje gaffel. Ikkje stikk eller press på kjøtet, då renn safta og den gode smaken ut. 7. Tørk av marinert kjøt, då unngår du brent skorpe. Gode grilltips! Leigland Bygg AS bygd på lang bygg meister-kunnskap. Selskapet vart skipa i 1986 av Mikal Leigland 4. generasjon av byggmeistrar i familien. Verksemda har ekspandert mykje og lagt vekt på å utvikla både kunnskap og kompetanse. Leigland Bygg har i dag 45 tilsette og har kontor, lager og produksjonslokale i Strandvik, kommune. Produksjonen er i hovudsak som prefabrikkerte element frå vårt anlegg i Strandvik. Natlandsmarken er eit prosjekt me har for Gravdal-gruppen. 50 leilegheiter er under oppføring. Foto: Tilbygg til vidaregåande skule på omlag 2800m². Bygget skal vera ferdig til skulestart hausten Nybygg til BI som vert oppført på Marineholmen i Bergen. Joker Revnestranden 5647 Baldersheim, Telefon Ope: 9 18, fredag 9 19 og laurdag 9 16 e-post: Daglegvare Bensin og diesel Medisinutsal Rikstoto Tipping AGA Propan SPAR Eikelandsosen Ope: (18) Telefon: Faks: Post i butikk Velkomen til ein hyggeleg handel! SPAR Ope: 8 20, laurdag 9 18 Telefon: Faks: Post i butikk Tipping Rikstoto Bogavik Samyrkjelag etbl Opningstider: (15) fredag Sommarope 12/6 14/8 kl Tlf: Legg båtturen innom oss! Bakervarer Post i butikk Tipping Brødrene Eikeland Ope: (18) Telefon: P. H. Haugen Joker Sævareid 5645 Sævareid Ope: 9 17, fredag 9 18 og laurdag 9 14 Telefon: Faks: Me har spel frå Norsk Tipping Kundeavis: Velkomen til ein hyggeleg handel! EIKELANDSOSEN Brødrene Dalland Joker Strandvik 5643 Strandvik Opningstider i sommar, 14/6 20/8: (18) Telefon: Faks: Me kan tilby: > Hovudentreprisar > Ferdighus > Ingeniørtenester > Arkitekttenester > > Hus, hytter og leilegheiter Byggmeistertenester Tett hus på 4 dagar? Sjå våre ferdighus og korleis me får det til på Strandvik Telefon kommune

12 SOMMAR I FUSA Sommaravis kommune 2011 Hålandsdalen naturoppleving Vestlandske Limtre Industri AS starta opp i 1975 og har lang erfaring i produksjon av limtre til ulike føremål. Kontor- og produksjonslokale ligg på Holmefjord. Det kan vera kjekt med ein guide om du ikkje er heilt trygg på vegen. Limtre I limtre nyttast normalt gran- og furuvirke som vert sortert etter strenge kvalitetskriteria. Limtre har mange bruksområde og kan mellom anna nyttast som dragarar, sperr, golvbjelkar og komplette bærekonstruksjonar. Det kjekkaste er likevel at du får meir enn berre turopplevinga. O pplevinga vert mykje rikare når du høyrer sogene som landskapet løyner for dei som ikkje er kjende. Særleg turen frå Gjøn til Kikedalen er full av historie Meir informasjon: og opplevingar. Å høyra soga om Kikedalsbonden fortalt i hans eige rike er ei oppleving i seg sjølv. Solveig har båt og kan gje guida tur på Gjønavatnet inn til Kikedalen. Det er litt enklare og tek litt kortare tid enn å gå, men opplevingane av landskapet er like spektakulært. Solveig Håland; tlf Vestlandske Limtre AS produserer takstolar og limtre til alle typar bygg frå garasje til idrettshallar. SPESIALIST TREKONSTRUKSJONER Spesialist PÅ på trekonstruksjoner limtre -- BESLAG beslag -- takstoler LIMTRE TAKSTOLER- -takverk TAKVERK Telefon: Telefaks: Jakta på 2 l l y d i r a m m So Vestlandske Limtre_13114.indd 1 Parti frå Vinnesleiro På veg forbi gardsbutikken ved Eikhaugen gjestegard kan du kjøpa med deg eit av dei heimelaga brøda til Siv. Du finn sikkert noko anna godt som du kan eta i lag med brødet. Med nista klar, er det berre å ta for seg av sommardagen. Ein tur ut på Vinnesholmen med fisking frå svaberga, eller berre liggja å lesa i graset. Her er ein liten tursti med informasjonsskilt om natur og kultur på holmen. 22 kommune... til butikken med alle dine favoritt merker! FRISØRBUA A/S hud og hår Vinnes Det er eit ope og vennleg landskap på Vinnes. Varme sommarvindar kjem strykande inn frå Bjørnefjorden over Skagen. Perfekt for små rusleturar i eit vakker kulturlandskap. velkommen :12:10 Med utgangspunkt i Vinnesleiro eit våtmarksområde med eit yrande fugleliv kan du gå kyststien som går dels gjennom skog, men mest langs strendene. Ein flott og spanande tur for både store og små. Vinnes har mange kulturminne du kan få med deg, frå gravrøyser til restar etter gammal teglsteinsverksemd ved Leiro. Me kan tilby: tivalen sfes Frå Vinne Alt innan frisør/hårpleie Hudpleie/ansiktsbehandlingar Solarium Båthamna Massasjestol Tlf Opningstider: Båthamna på Vinnes ligg innafor moloen ut til Vinnesholmen. Her er eit par gjesteplassar og du ligg midt i smørauga for å utforska Vinnes. Måndag Velkomen innom! Fiske frå en Vinnesholm Tysdag Onsdag/Torsdag Fredag Laurdag Vi selger også tapeter fra PIP HOME Vi har flyttet til nye og større lokaler i Holsundveien 79, Holmefjord PIP Home inkl. PIP tapeter, Green Gate, Bloomingville, Lisbeth Dahl, Ib Laursen, Chic Antique, Nordal, Hübsch, Durance, A. Nordin, MeMini, Kristine Vikse, Tina Wodstrup, Kjederqvist m.m. Besøk vår nettbutikk for åpningstider! 23

13 Sommaravis kommune 2011 Bruk sjøvegen i Hopp på sykkelen! Engevik Gaard historisk sus ved Sævareidfjorden Engevik Gaard er ein av stadane i der du verkeleg kan kjenna eit historisk sus. Tunet og dei 9 bygningane står om lag som dei vart bygde på tallet. Det er ingen nye bygningar eller inngrep i, eller ved tunet, så her kan du verkeleg stå midt i det historiske. smitteeffekt på andre bygningar i nærleiken. Garden har frå starten av og heilt fram til i dag blitt driven som ein vanleg vestlandsgard. Du får difor ei unik blanding av dansk embetsmannskultur og norsk bondekultur i, og mellom bygningane i tunet. Treng du Baderomsmøblar Baderomsutstyr Dusjkabinett Andre dusjløysingar Du får det på Heiane hjå 5640 Eikelandsosen Installasjon av røyr og varme Sterk- og svakstraumsinstallasjon Det er stadig fleire som køyrer rundt med ein kajakk på taket av bilen. Når du er i bør du få den ned av taket og ut på vatnet. Med utgangspunkt i Holmefjord kan du padla utover Ådlandsfjorden med mange holmar som innbyr til strandhogg. I Eikelandsosen er det lett å koma til sjøen ved Fjord n senter. På innsida av Hafskorholmen er det fin rasteplass. Herifrå kan du padla langs det stupbratte fjellet ut til Altaneset. Er veret bra er det fint å kryssa over til -landet og ta den sida inn att. Med utgangspunkt på -halvøya, har du heile Bjørnefjorden framfor deg og ei fin kystline med mange fine viker og svaberg å slå leir. Men hugs på at Bjørnefjorden fort kan blåsa opp. Lygrepollen ligg skjerma til og er ypparleg til padling. Med utgangspunkt i brua på Sundvor kan du padla ein rundtur og få med både Sundfjord, Austefjord og Lygre frå sjøen. Ein rast, og helst ei overnatting, på Tretteskjeret må du ta med deg. Ei perle. har 137 km kystline. Med så mykje å velja i, bør du finna ein plass for strandhogg som passar nett for deg. Du finn garantert ein holme eller ei vik der du kan vera heilt åleine, eller du kan velja å gå inn til ei av bygdene våre eller til ei av gjestebryggene. Det er aldri langt frå sjøen til aktivitetar og opplevingar på land. I Strandvik kan du få med deg utsikten frå Kletten og ein betre middag på Handelslaget. Til Engevik gard bør du helst koma sjø vegen for å sjå den gamle offisers garden frå den staselegaste sida. Ship O'hoi! er veleigna for tursykling. Her er få sykkel stiar, men relativt liten trafikk. Sjå forslag til sykkelruter under: Eikelandsosen Vinnes Strandvik (Håvik) Rv 552/Fv km ( 29 km) Eikelandsosen Holmefjord Holsund Rv 48/Fv km Engevik Gaard vart bygd av general major Christian Wilhelm Segelcke som var kommandant for Søndre Bergenhusiske Infanteriregiment. Garden er eit svært godt døme på ein militær sjefsgard. Med eit besøk her får du eit godt inntrykk av daglegliv og smaksstil hjå embetsmannsstanden i unionstida. Brukar du augene godt, kan du sjå OPNINGSTIDER I TUNET OG BUO: Tunet Ope kvar sundag frå 29. mai t.o.m. 4. sept. kl til Borgstovo gardsrestaurant med middagsservering. Omvisning i hovedhuset på førespurnad. Anne og Lars Johan Ditmarsen er eigarar og vertsfolk på tunet. Dei har tatt godt vare på bygningane og miljøet og har eit breitt tilbod. I sommarsesongen er tunet ope for alle om sundagane. Puben (på sjøbuo) er ope kvar helg om sommaren. Utanom opningstidene er tunet ope for grupper heile året. Buo (puben) Ope kvar fredag og laurdag (20 år) frå kl til Biljard, dart og karaoke. - Matservering til kl Tapas, pizza m.m. - Ofte levande musikk, fylg med på engevikgaard Engevik, 5645 Sævareid, Tlf , Vi leverer catering! Kontakt Jan Magnus på tlf eller send ein mail: Ope: Måndag - Fredag: 9-16 Kontakt oss på tlf NÆRINGSRIKE MÅLTIDER SOM PASSER LIVSSTILEN DIN! Intelligent ernæring opplev forskjellen! SIGNE GANGSTØ tlf Me leiger ut bosscontainere frå 10m 3 35m 3. Sal av veg-grus, singel og pukk. Sal av dekkbark. Transport. Gjestehamner Ådnavika i Strandvik Kaiplass ned vaskerom, straum, dusj og vatn. Vinnes båthamn Uthamner/ Ankringsstader Tretteskjeret i Lygrepollen Vågane på Vinnes Hafskorholmen i Eikelandsfjorden Holmane i Ålandsfjorden Kai Eikelandsosen Sævareid Nordtveit Vinnessundet Strandvik Bogøy Eikelandsosen Skjelbreidkrysset Holdhus Eide Tveita Rv 48/Fv km Eikelandsosen Kilen Sævareid Sundvor Sundfjord Husa i Ølve (Hatlestrand Mundheim Eikelandsosen) Rv 48/Fv 121/Rv 49/48) - 45 km (85 km)...og bein! Trening for armar kommune

14 SOMMAR I FUSA Sommaravis kommune 2011 Vi har det meste av det du treng for å få jobben gjort: Verktøy Spikar, skruer, boltar og beslag Hage- og vatningsutstyr Grasklippar og traktor Kjøkenmaskin KMM760 Major Kitchen Machine 1200W motor 6.7 liters stålbolle Sprutdeksel Trinnlaus hastigheit 1.5 liters glasblendar Motorsag og verneutstyr Varmepumper Vaskemaskin re g No s b il l e g a s t e! Nå 3995,ord. 5990,- Kjøtkvern A950 Kjøleskåp Fjernsyn Radio Treng du ei Parabol DVD tterpå! pinga e Til avslap Iskrembolle AT957A Ice Cream Maker er ein bolle frå Kenwood spesiallaga for å laga deilig heimelaga iskrem, frossen yoghurt eller sorbet. Passar til Kenwood Major eller Chef kjøkenmaskin. Nå 798,- ekstra hand? Då bør du sikra deg at handa veit kva ho skal gjera. Her har me s amla nokre av dei gode fagfolka me har i. Her skal du finna hjelp til nesten kva du vil ha r eparert e ller gjort noko med. Du finn alt frå store ord. 1090,- er Fagfolk! fagfolk f irma med spesial kompetanse til enkelthandverkarane med blikk og handlag for å løysa dei fleste o ppgåver. Hugs det gamle ordet: Fagfolk er fagfolk. MASKINENTREPRENØR Nils Petter Vindenes 3 l l y d mmar i So Engevik hamn Baldersheim og Sævareid Det er få stader der Bjørnefjorden kjem så til sin rett som på Balders heim. Du får med deg utsynet og det vide, samstundes som halvøya og Tysnes rammar det heile inn. Turen på gamlevegen over tunnelen og ned att over Leitet gjev deg denne utsikten til fulle. Nede på Fv 121 igjen passar det å stoppa ved butikken som etter fleire generasjonar ved sjøen, har flytta opp til vegen. Butikken har blitt ein møteplass der du kan få deg ein kopp kaffi og ein sosial prat i tillegg til det daglege brød. Skogane på Baldersheim har flust med skogsvegar. Med utgangspunkt i kapellet kan du rusla på gode skogsvegar langt innover og finna mange fine idyllar. Ynskjer du utsikt, kan du gå på toppen av Våganipen med fantastisk utsikt både innover i Hardanger og utover i øyane. Du finn enno minne frå den gong Sævareid var den viktigaste industriarbeidsplassen i. Sjølve fabrikkområdet er overtatt av Sævareid fiskeanlegg som produserer smolt, men den tette bygginga vitnar om at dette har vore eit viktig sentrum. På butikken kan du handla det du treng til ein rast på kaien. Frå kaien har du god sjans på å henta deg ein fiskemiddag. Den korte elva opp mot fossen er ein enno betre fiskeplass. Er du heldig kan du få ein sværing på over 20 kg! Sævareid er bygd opp rundt vatn og vasskraft. Det siste er småkraftverket i Haugeelva, ein fin liten spasertur frå sentrum. Tvers over fjorden finn du Engevik. Langs stranda ser du velhaldne sjøbuer og du ser over til Engevik hamn som i si tid var ein viktig handelsplass. Rundt neset finn du offisersgarden Engevik Gaard. Denne er open for publikum og har omvisning og servering. Puben ligg i sjøbua. Her kan du sitja ute og nyta sjøbrisen og godt drikke. Både til Sævareid sentrum og til Engevik Gaard er det godt tilrettelagt for å koma til med båt. Baldersheim Installasjon av røyr-, varme- og elektroarbeid. kommune Tlf Entreprenør Kurt Andersen Havbruk Industri VA Vannkraft VVS Utfører alt innan betongarbeid. Tlf Strandvik Mob Privat Tlf Utfører alt innen graving, muring, pigging, sprenging og massetransport. Ring eller send e-post: for å få pristilbod. Entrep. Vidar Kolle Kalven 99, Holmefjord Mob ME UTFØRER BETONGARBEID OGSÅ I SJØKANTEN! 5646 Nordtveitgrend Tlf: Faks: E-post: Eit allsidig installatørfirma som tek på seg det meste av elektriske installasjonar! Alt innen malerarbeid og tapetsering. Tlf Telefon: Telefax: E-post: 5640 Eikelandsosen - Tlf: DE Rørleggerservice AS 5645 Sævareid Sentralgodkjent røyrleggjarfirma. Natursteinsmuring, graving og transport. Levering av singel, grus og jord. Tlf / Solheim Elektro AS ai Sævareid k Utfører alt innan skogrydding. Sal og montering av gjerde - Sal av ved Tlf: Butikk - Handverk Tlf Eikelandsosen Tlf www.h-rt.no Tlf Jakta på TRANSPORT RENGING SP G IN R O B OG STEIN GRAVING V MURSTEIN 5643 Strandvik LEVERING A 5642 Holmefjord Telefon: Bolig, industri og skipselektro Termografering og kontroll av elektrisk anlegg Sertifisert av Det Norske Veritas Trelast - Takstolar - Byggevarer - Byggmester Prefabrikerte konstruksjonar Arkitekt- og ingeniørtjenester Telefon

15 Sommaravis kommune 2011 La draumen bli verkeleg! Skal du kjøpa deg hytte, må du vurdera før du bestemmer deg. Her er eit yrande båt- og badeliv om sommaren. Turterreng rett utanfor døra med nydelig natur. Hålandsdalen ligg sentralt i forhold til hyttefelta og har flotte lysløyper som du kan bruka på vinterstid. På Fjord n senter i Eikelandsosen kan du handla eller slappa av med middag eller ein kopp kaffi. STRANDVIK BJØRNEFJORDEN PANORAMA solrike tomter med nydelig utsikt! Arkitektteikna hytter av høg standard som blir levert med fellesanlegg for veg, vatn og kloakk. Kontakt: Håvard Ådland Mobil: E-post: STRANDVIK KLETTEN BUSTAD- OG HYTTEFELT 9 tomter med flott utsikt over Bjørnafjorden. Det er ledige plassar i båthamna i nærleiken. Kontakt: Haldor Tuft Mobil: E-post: 9 flotte tomter! Holdhus kyrkje Holdhus skulemuseum Opningstider/opening hours: 21. Juni 13. August Tuesday Sunday (Stengt måndag/monday closed) Open for groups. Booking: / Eidegrend klyngjetun Eidegrend klyngjetun ligg sentralt i Hålandsdalen i enden av Gjønavatnet. Tunet er eit klyngjetun forma av dei to bruka på Eide. Husa har hatt ein naturleg funksjon i gardsdrifta og alt utstyr og inventar som er i husa har vore på garden. Difor er dette meir enn eit museum, det er eit innblikk i eit buog arbeidsmiljø som ikkje ligg så langt tilbake i tid. Margunn Eide er oppvoksen i tunet og er ei svært gjestfri vertinne med stor kunnskap om tunet. Eidegrend klyngjetun er berre ope for grupper. I sommar er det to dagar som er opne for alle. Då bør du nytta høvet til å koma på besøk til Margunn på Eide. Sommarlege blinkskot! Sommarope: Laurdag 16. juli: kl Sundag 20. juli: kl Elles ope for grupper. Kontakt: Margunn Eide mob Inngang: kr 40,- Velkomen til apotek! FUSA CAMPING Camping ligg landleg og idyllisk til mellom sjø, fjell og fjord, ca. 3,5 mil sør for Bergen. Bestilling/spørsmal: Rolf-Harald Opsal tlf.: / mob.: > Utleige av båt > Gode fiskemoglegheiter > 6 heilårshytter, 5 8 pers. > Telt-, camping- og bubilplass > Eige servicehus TV-stove, vaskerom/vaskemaskin, toalett/dusj fasilitetar, handicap dusj/toalett fasilitetar. Alt til hagen! Vi hjelper deg med: Planlegging Rydding og planting Oppsatser til kyrkje og festbord Brudebukettar Tørkar og preparerer brudebukettar Måndag fredag kl Laurdag kl Juli: Tysdag torsdag kl Laurdag kl EikElandsosEn Tlf: Mob: Opningstider: Måndag-fredag Torsdag Laurdag apotek Tlf Faks e-post: Fjord n Senter, Eikelandsosen Den gamle handelsstaden Engevik hamn ved Sævareid. Doggdråpar. Ditt andlet i alle. (Japansk haikudikt) Speglblank idyll ved Skogseidvatnet kommune

16 Sommaravis kommune 2011 HovDeN BuStADfeLt Holdhus i Hålandsdalen Her skulle ein tru at fleire ville bu Solnedgang på Matland Areal pr. bustad: 2 husvære m/1. etasje og underetasje m/rom: BRA 1. et.: 67m² + BRA u. et.: 60m². Stove/kjøken, 3 soverom, 2 bad, vaskerom, utebod, gangar. 1 husvære 1. etasje m/rom: BRA 1. et.: 67m² Stove/kjøken, 2 soverom, bad/vask, gang, bod, utebod. 1 husvære underetasje m/rom: BRA u.et.: 62m². Stove/kjøken, 1 soverom, bad, vask/gard., bod/disp. Pris: Er under utarbeiding. HARALD BJØRNDAL AS Pb. 103, 5649 Eikelandsosen - Tlf: Jakta på Sommaridyll 4 STRANDVIK Stølen bustadfelt Store, sørvendte tomter med flott utsikt over Strandvik og Bjørnafjorden Info: Erik Vik STRANDVIK Kletten bustadfelt Solrike tomter med heile Bjørnafjorden framfor glaset. Båtplass 200m frå utedøra di. Info: Haldor Tuft VINNES Klubben bustadfelt Sjønære og solrike tomter i eit lite felt. Info: Torstein Skåtun VINNES Vinnestunet Prosjekterte terrasseleilegheiter med nydeleg utsikt over Bjørnafjorden mot Os. Info: Jarle Vinnes er ei perle som er for lite kjent. Det er mange som let seg overraska over kva har å tilby av natur, opplevingar, arbeidsplassar og bumiljø. Ikkje minst vert mange overraska over kort veg til Bergen til og med heilt ferjefritt. har ikkje tatt del i den store utbygginga av bustad område som nabo kommunane til Bergen har fått, sjølv om folketals utviklinga er positiv. Difor står framleis fram som ein jomfrueleg bu kommune, der dei nye byggje felta er ein integrert del av bygdene. Det er med på å skapa gode sosiale og kulturelle samanhengar med aktive idrettslag, revy og andre aktivitetar som bind folk saman. er likevel ikkje gammal dags. Næringslivet er basert på ny teknologi og høg kompe tanse, med eit rikt utval av arbeids plassar. Landbruket er i god aktivitet og lagar levande kulturl andskap rundt deg. Av handel og service finn du det meste av det du har bruk for. er delt opp i ulike bygder, alle med sine eigne kvalitetar. Det er bustadtomter tilgjengeleg i dei aller fleste bygdene og fleire felt er under planlegging. På denne sida har me samla nokon av dei som har tomter, hus eller leilegheiter å tilby i. EIKELANDSOSEN Fjorden brygge Moderne nybygg i sjøkanten med 18 leilegheiter. Info: Mikal Leigland EIKELANDSOSEN Stallabrotet bustadfelt Store, rimelege tomter nær skule og barnehage. Info: Terje Raunsgard EIKELANDSOSEN Leilegheit Leilegheit midt i sentrum av Eikelandsosen. Info: Svein Berge EIKELANDSOSEN Leilegheit Leilegheit i nyoppussa hus i sentrum av Eikelandsosen. Info: Kenneth Samnøen Boga og Holmefjord Heilt nord i finn du fleire små, idylliske bygder og grender. Tek du av riksveg 48 ved Matland, kan du sno deg langs den gamle vegen mot Holmefjord. Vegen er smal og svingete og ei oppleving i seg sjølv no når den ikkje er hovudveg lenger. Frå Holmefjord bør du køyra ut og få med deg Bogøy og Holsund. Du vil sjå tønnebuer på kaiane og langs strendene frå den tid det var yrande bøkkring i alle buer. Det vert framleis banka tønner her, men i mindre målestokk. I den tid sjøen var viktigaste vegen, var Holsund staden for kommunestyremøte i gamle Os kommune. Det er framleis stor aktivitet i denne delen av kommunen. På veg inn att køyrer du forbi to etablerte industriområde og det nye området i Tveitamarka. Stor tilflytting og husbygging viser også at dette er aktive bygder i vekst. Bil er ei god oppfinning, men denne turen er eigentleg best eigna for sykkel. Nett passeleg til ein dagstur. Butikken på Bogøy ligg på kaien og passar difor godt til båtfolket. Fiske på kaien, Bogøy Holmefjord Late dagar... FUSA Opsalmarka bustadfelt Tomter tett ved barnehage og 3 minutt til ferje. Info: Terje Raunsgard FUSA Bolig AS Rimelege, nøkkelferdige leilegheiter i Opsalmarka. Info: Bjarte Skåtun BALDERSHEIM Leitet byggjefelt Tomter med den beste utsikten over Bjørnafjorden? Info: Sigmund Leitet Strandvik Eikelandsosen sentrum Baldersheim Du er velkomen til å busetja deg i! HOLMEFJORD Tomter Solrike tomter med flott utsikt, 50 minutt ferjefritt til Bergen sentrum. Info: Arild Matland HOLDHUS Hovden bustadfelt Utsiktstomter nær skule og barnehage, idrettsanlegg. Info: Harald Bjørndal SÆVAREID Haugen byggjefelt Rimelege tomter med utsikt over fjorden. Info: Terje Raunsgard kommune

17 Returadresse:, Pb 31, 5649 Eikelandsosen Ta beina fatt! har mange fine turar å tilby i vekslande natur og terreng. Krevjande toppturar og kortare rusle turar. Her presenterer vi nokre av turane. kommune har laga turkart for som beskriv 32 ulike turar. Kartet er for sal i Kommunetunet, Eikelandsosen og i dei fleste butikkane i. God tur! Vinnesleira 1,5 t, lett Parkering ved Fv 122. Freda naturreservat for å sikra eit produktivt gruntvassområde av stor verdi for trekkande vade fugl. Plante-, fugle- og dyreliv er freda. Båndtvang. Skilta tursti i reservatet. Kyststi i området utanom. Gjøn-Kikedalen 3 t, middels Lang, men ikkje særleg tung tur. Turane er merka på kart. Sjå midtsidene Parkering ved starten av skogsvegen. Følg skogsveg og ta så av innover lia langs Gjønavatnet. Fint utsyn mot den særmerkte Kikedalen frå Marhovda. Frå Kikedalen er det spennande å følgja stien vidare til Setehaugtjørna. Alternativ: Gå vidare til Holmane i Samnanger (ca. 3 t). NB: I seinare år har det vore hestebeite i Kikedalen frå jonsoktider. Ottanosa (976 moh) 2,5 t, krevjande topptur Parkering: Bomveg med avgift til p-plass på Heihiller. Turen er lett i starten, men det er relativt bratt frå Bjørndalsstølen og opp. Flott utsyn frå toppen. Frå Ottanosa er det ein fin rundtur å gå over Kjerringafjell og ned mot Bygdastølen. På vegen kan du sjå minnetavlene etter flysleppa i Frå parkeringa på Heihiller er det også fint å spasera på traseen til skiløypa 3 til 4 km rundtur. Eller du kan gå til Heihillerhornet, Holdhusstølen eller til Botnavatnet. Postvegen 1,5 t, lett Parkering ved Rv 552 på eller i Strandvik sentrum. Frå sida: Følg vegen opp til øvste garden på Øpstad. Fast og god skogsveg vidare, følgjer stort sett den gamle post vegen. Postkasse med loggbok i stikryss på Ludden. Ned mot Strandvik kryssar stien ein skytebane. Eventuell aktivitet er varsla med flagg. has numerous hikes in woods, mountains and along the sea side. You can find demanding summit hikes and easy strolling. Here are some of the hikes presented. The hiking chart for describe 32 different hikes. The chart is for sale i Kommune tunet, Eikelandsosen and in most shops in. Vinnesleira: - easy hike (1,5 h) Parking site on road Fv 122. Declared a nature reserve in order to secure a productive costal shallow water-area, which is very valuable to migrating wading birds. All plantbird- and animal life is protected. Keep dogs on leash. Signposted nature trail in reserve. Costal path in the areas outside. Gjøn-Kikedalen: - intermediate hike (3 h) Long, but not difficult hike. Parking at the start of the forest road. Follow the forest road and turn left onto the footpath through the steep hill along the lake Gjønavatnet. From Mar hovda there s a nice view over Kikedalen. You can follow the footpath further on to the lake Setehaugtjørna, and even walk on to Holmane in Samnanger. NB: Horses are grazing in Kikedalen from midsummer. Ottanosa: - demanding summit hike (2,5 h) Parking: Toll road to the parking at Heihiller. The hike starts off easy. Follow the forest road to the signpost and turn left onto the footpath towards Bjørndalsstølen. The path is steep from there on. Wonderful view from the summit. If you want a roundtrip, cross the mountain Kjerringafjell down to the summer farm area Bygdastølen. On your way you ll see memorial tablets commemorating the air drops for the resistance movement during World War II. From the parking you can walk 3-4 km on gravel road; used for skiing in the winter. You can also choose hikes to Heihillerhornet, Holdhusstølen or Botnavatnet. Postvegen/The mail road: - easy hike (1,5 h) Parking by the main road Rv 552 at or in the centre of Strandvik. From : Follow the road up to the farm Øpstad and continue along the forest road. This was part of the old mail road. Postbox with hikingbook at the crossing of the footpaths by Ludden. Going down to Strandvik you cross the shooting range. Any activity there will be notified by a flag. 32 kommune God sommar og god tur!

INFORMASJONSGUIDEN 2012/2013

INFORMASJONSGUIDEN 2012/2013 1 Informasjonguiden Stord Kommune 2012-2013 INFORMASJONSGUIDEN 2012/2013 STORD MUNICIPALITY 2 Informasjonsguiden Stord Kommune 2012-2013 Foto: Nina Sørli Innhald Content Innhald Velkomen til Stord Kart

Detaljer

Austevoll - friske opplevingar

Austevoll - friske opplevingar Austevoll guide 14/15 visitaustevoll.no 2 Austevoll - friske opplevingar Austevoll er eit særs vakkert øyrike sørvest for Bergen. Staden er kjend for den flotte naturen og eit rikt kulturliv. Friske opplevingar

Detaljer

INFORMASJONSGUIDEN 2014/2015

INFORMASJONSGUIDEN 2014/2015 1 Informasjonguiden Stord Kommune 2012-2013 INFORMASJONSGUIDEN 2014/2015 STORD MUNICIPALITY Information Guide Stord municipality 2014-2015 1 2 Informasjonsguiden Stord kommune 2014-2015 Foto: Åse Nøttveit

Detaljer

Øygarden. - vilt og ekte. øygarden. SOS Svartskjær. - Kinosuksess frå Øygarden. Øygarden eit lite «flyndrekast» frå Bergen. Inspirasjonsmagasinet

Øygarden. - vilt og ekte. øygarden. SOS Svartskjær. - Kinosuksess frå Øygarden. Øygarden eit lite «flyndrekast» frå Bergen. Inspirasjonsmagasinet Øygarden Inspirasjonsmagasinet - vilt og ekte SOS Svartskjær - Kinosuksess frå Øygarden Historisk sus på Kystmuseet Sommarutstilling med Katrine Risløw Ekstremsport i sommarvarmen Øygarden eit lite «flyndrekast»

Detaljer

guide 15/16 visitaustevoll.no

guide 15/16 visitaustevoll.no Austevoll guide 15/16 visitaustevoll.no 2 Austevoll - friske opplevingar Austevoll er eit særs vakkert øyrike sørvest for Bergen. Staden er kjend for den flotte naturen og eit rikt kulturliv. Friske opplevingar

Detaljer

Opplev Sykkylven - midt i hjartet av Sunnmøre

Opplev Sykkylven - midt i hjartet av Sunnmøre Opplev Sykkylven - midt i hjartet av Sunnmøre Activities in Sykkylven Summer/Autumn 2007 V e n l e g, v i l l o g v a k k e r Utgjevar sykkylven reiselivsforum Velkomen til Sykkylven 2007 V e n l e g,

Detaljer

Turistinformasjon. Bremanger. www.facebook.com/bremangerturistinformasjon. Twitter: @BremangerTurist

Turistinformasjon. Bremanger. www.facebook.com/bremangerturistinformasjon. Twitter: @BremangerTurist Turistinformasjon Bremanger 2015 www.facebook.com/bremangerturistinformasjon Twitter: @BremangerTurist Instagram: @bremangerturistinfo #bremangerturistinformasjon 1 Innhold Opplysningar... 3 Bremanger

Detaljer

Motivator og eventyrar. s.10-11. 26. - 27. april 2014. Utgåve 2-2014 Årgang 2 villmarketne.no facebook/villmarksmessa- Etne

Motivator og eventyrar. s.10-11. 26. - 27. april 2014. Utgåve 2-2014 Årgang 2 villmarketne.no facebook/villmarksmessa- Etne 26. - 27. april 2014 Utgåve 2-2014 Årgang 2 villmarketne.no facebook/villmarksmessa- Etne Motivator og eventyrar s.10-11 Ole-Johnny Myhrvold Mat i friluft Sjå s. 13-15 Eventyrlyst, humor og sjølvironi

Detaljer

Den løynde smilekulpen GRATISAVIS

Den løynde smilekulpen GRATISAVIS GRATISAVIS Den løynde smilekulpen Ned eit juv, over eit gjerde og bakom ein stein finn Julia Herault og Siri Tronerud Andersen ei skjult badeperle. Badeguide side 18 & 19 FOTO: VIDAR HERRE 2 Det våte element

Detaljer

GUIDE 2012. www.visitvoss.no

GUIDE 2012. www.visitvoss.no GUIDE 2012 www.visitvoss.no 2 Korleis koma seg til Voss Velkomen til Voss 3 Voss Guide 2012: Informasjon og inspirasjon for at du skal oppleva Voss på sitt beste! Bergen Voss Oslo Logolink Ordførar Hans-Erik

Detaljer

Sunnhordland guide 2009

Sunnhordland guide 2009 NORSK UTGÅVE www.visitsunnhordland.no Sunnhordland guide 2009 Austevoll Bømlo Etne Fitjar Kvinnherad Stord Sveio Tysnes Velkommen til Sunnhordland I Sunnhordland møtest vilt hav og stille fjellvidder,

Detaljer

i Grenseland REISELIVSINFORMASJON KOMMUNE REISELIVSINFORMASJON

i Grenseland REISELIVSINFORMASJON KOMMUNE REISELIVSINFORMASJON AREMARK KOMMUNE K KOMMUNE i Grenseland REISELIVSINFORMASJON REISELIVSINFORMASJON Møllerens Hus VELKOMMEN TIL MØLLERENS HUS Et kultursenter i Aremark - med butikk, kafé og møteplass! Og et vareutvalg som

Detaljer

www.visitvoss.no GAID

www.visitvoss.no GAID 2013 www.visitvoss.no GAID MYRKDALEN - Midt i opplevinga! MYRKDALEN HOTEL - DET PERFEKTE STARTPUNKTET Myrkdalen Hotel er eit perfekt startpunkt for deg som vil oppleva norsk natur på sitt aller beste.

Detaljer

for underdøler og venene deira heime og ute 20. årgang * desember 2013 * kr 70, Geitostfestivalen Fjord, fjell og fest i fire dagar

for underdøler og venene deira heime og ute 20. årgang * desember 2013 * kr 70, Geitostfestivalen Fjord, fjell og fest i fire dagar BLADET FOR BYGDA MED NESTEN 80 INNBYGGJARAR nderdølen for underdøler og venene deira heime og ute 20. årgang * desember 2013 * kr 70, Geitostfestivalen Fjord, fjell og fest i fire dagar * Brann i Gudvangatunnelen

Detaljer

Gratis informasjonsavis til turistar og fastbuande

Gratis informasjonsavis til turistar og fastbuande Sommar i Sauda Gratis informasjonsavis til turistar og fastbuande Utgitt av: 2 - Sommar i Sauda 2012 RYFYLKE Velkommen til Sauda i sommer! Våren er passert og sommeren står for tur. Flere har testet bademulighetene

Detaljer

VIK I SOGN 2014. God sommar!

VIK I SOGN 2014. God sommar! VIK I SOGN 2014 God sommar! 2 SOMMERAVIS 2014 Høyr Einar Bolstad i Vikjahalli! Einar Bolstad (20) syng i Vikjahalli fredagskvelden under Gamalostfestivalen. Foto: O.W. Einar Bolstad syng i Vikjahalli fredag

Detaljer

Dei tiande Eikefjorddagane!

Dei tiande Eikefjorddagane! 17. 19. august 2012 Dei tiande Eikefjorddagane! «Jippi! Eg skal på Eikefjorddagane for 10. året på rad!» www.eikefjorden.no Foto: Odd Asle Endestad ole jonny eikefjord «Veltepetter» «Gråtass» Jo nesbø

Detaljer

Lisa Tønne «Artist for hall» Drive-in-kino Musikkspel for barn Splint

Lisa Tønne «Artist for hall» Drive-in-kino Musikkspel for barn Splint 14. 16. august 2015 Lisa Tønne «Artist for hall» Drive-in-kino Musikkspel for barn Splint Barneaktivitetar Kunstutstilling Hengekøyesøndag generalsponsor...der hjartet er Hald kontakt heimplassen gjennom

Detaljer

GUIDE 2011. www.visitvoss.no

GUIDE 2011. www.visitvoss.no GUIDE 2011 www.visitvoss.no 2 Korleis koma seg til Voss Velkomen til Voss 3 Ordførar Gunn Berit Lunde Aarvik Voss Guide 2011: Informasjon og inspirasjon for at du skal oppleva Voss på sitt beste! Bergen

Detaljer

Nasjonalpark magasinet

Nasjonalpark magasinet Nasjonalpark magasinet Årgang 3 Mars 2013 Frisk luft... Selected articles are summarised in Engslish inside the magazine. Min favorittur... side 9, 18, 29 og 36 På jakt etter kulturarven vår... side 26-27

Detaljer

Onsdag 16. juli 2003 Nr. 28 Årgang 24 Laussal kr 15,-

Onsdag 16. juli 2003 Nr. 28 Årgang 24 Laussal kr 15,- Onsdag 16. juli 2003 Nr. 28 Årgang 24 Laussal kr 15,- Onsdag 16. juli 2003 Side 2 Postboks 134 6210 Valldal Telefon: 70 25 78 50, Telefaks: 70 25 77 71 ISDN: 70 25 70 72 E-post-adresse: post@storfjordnytt.no

Detaljer

12. 14. august 2011. Rita Eriksen Trio «Gråtass» «Elias» Dyreutstilling

12. 14. august 2011. Rita Eriksen Trio «Gråtass» «Elias» Dyreutstilling 12. 14. august 2011 Rita Eriksen Trio «Gråtass» «Elias» Dyreutstilling Nybø Band Plasthoppbakke K8 2 3 sørlandssommer på idylliske strand Hotel Fevik 25 minutter fra Dyreparken finner du Sørlandets eneste

Detaljer

Varm kaffe ved nytent bål. Fiskestonga svaiar lett når nysgjerrig fisk testar agnet. Kvelden er lys og vidda er varm og vid.

Varm kaffe ved nytent bål. Fiskestonga svaiar lett når nysgjerrig fisk testar agnet. Kvelden er lys og vidda er varm og vid. NOREG 2011 VELKOMMEN introduksjon Velkommen til Telemark Naturell Varm kaffe ved nytent bål. Fiskestonga svaiar lett når nysgjerrig fisk testar agnet. Kvelden er lys og vidda er varm og vid. Morgon ved

Detaljer

Opplev perlene i øyriket vårt

Opplev perlene i øyriket vårt Utg. 2 - Finnøy Næringshage, mars 2010 Opplev perlene i øyriket vårt Foto: Tove Irene P. K. Midtbø Restauration Eit regionalt og nasjonalt monument over eit stykke norsk historie vil snart vere klar til

Detaljer

Utsikt frå Geitnetten, Fyresdal

Utsikt frå Geitnetten, Fyresdal NOREG 2013 VELKOMMEN introduksjon Utsikt frå Geitnetten, Fyresdal Velkommen til Telemark Naturell Varm kaffi i vasskanten. Fiskestonga svaiar lett når nysgjerrig fisk testar agnet. Kvelden er lys og vidda

Detaljer

Konsert Eikefjord kyrkje 15. aug. kl 20.00

Konsert Eikefjord kyrkje 15. aug. kl 20.00 Bergens Munnspillorkester Foto: Brecht foto Heimalanne Offisiell opning av Norsk Slipsmuseum fredag 15. august. Open gard Konsert Eikefjord kyrkje 15. aug. kl 20.00 Koriander m/solistar «musikalsk Øyhopping»

Detaljer

RØLDAL11. årgang Sjå vatnet ut mot Ekkjeskar det speglar himlen av so rein og klar. Sjå «Såtas» topp, nett som ein kopp. Frå snøen opp hu skoar vidt.

RØLDAL11. årgang Sjå vatnet ut mot Ekkjeskar det speglar himlen av so rein og klar. Sjå «Såtas» topp, nett som ein kopp. Frå snøen opp hu skoar vidt. Velkomen til RØLDAL11. årgang Sjå vatnet ut mot Ekkjeskar det speglar himlen av so rein og klar. Sjå «Såtas» topp, nett som ein kopp. Frå snøen opp hu skoar vidt. Foto: V.R. Hagen Røldalsmarknaden pågår

Detaljer

BRIKSDALSBREEN Oldedalen - The valley of glaciers

BRIKSDALSBREEN Oldedalen - The valley of glaciers BRIKSDALSBREEN Oldedalen - The valley of glaciers Oldedalen Guide Stryn/Oslo Loen Alexandra Hotel Loenfjord Hotel 723 Bergen RV60 Olden Fjordhotel Olden 724 Ca 24 km til Briksdal Ca 24 km to Briksdal Loenvatnet

Detaljer