Studieplan for mastergradsstudium i samfunnsarbeid MA-SAA3

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Studieplan for mastergradsstudium i samfunnsarbeid MA-SAA3"

Transkript

1 Studieplan for mastergradsstudium i samfunnsarbeid Curriculum Plan Master s Degree in Community Work (English version separate document) MA-SAA3 AVDELING FOR HELSE- OG SOSIALFAG AVDELING FOR LÆRERUTDANNING HØGSKOLEN I BERGEN NOVEMBER 2004 REVIDERT MARS 2008 SISTE ENDRING 17. OKTOBER 2008 Studieplan MA-SAA docx Side 1 av 39

2 INNHOLDSFORTEGNELSE MASTERGRADSSTUDIUM I SAMFUNNSARBEID... 3 BAKGRUNN FOR STUDIET... 3 FORMÅLET MED STUDIET... 5 KVALIFISERINGSMÅL... 6 MÅLGRUPPE... 6 OPPTAKSKRAV OG RANGERINGSREGLER... 7 Minimumskrav for opptak... 7 Søkergrupper... 7 Rangeringsregler... 8 STUDIETS ORGANISERING OG PEDAGOGISKE PLATTFORM... 9 STUDIEORGANISERING... 9 Arbeidsformer Infrastruktur PEDAGOGISK PLATTFORM OG STUDENTMEDVIRKNING Kunnskapskilder KVALITETSSIKRING EKSAMEN OG VURDERINGSFORMER: FAGLIG PROFIL MASTERGRADSSTUDIUM I SAMFUNNSARBEID HOVEDPERSPEKTIVER OG PROBLEMOMRÅDER SENTRALE KUNNSKAPSOMRÅDER, UNDERVISNINGSTEMA OG FORSKNINGSFELT Funksjonshemmende samfunn Barn og unges oppvekst Arbeidsledighet - fattigdom EMNEBESKRIVELSER RISIKO OG GRENSER FORSTÅELSE OG HANDLING VITENSKAPSTEORI OG SAMFUNNSVITENSKAPELIG FORSKNINGSMETODE FUNKSJONSHEMMENDE SAMFUNN Ulike perspektiver på kropp, samfunn og hindringer Samfunnsarbeid og funksjonshemmende barrierer BARN OG UNGES OPPVEKST Ulike perspektiver på barn og unges oppvekst Samfunnsarbeid og barn/unges oppvekst ARBEIDSLEDIGHET - FATTIGDOM Ulike perspektiver på arbeidsledighet og fattigdom Samfunnsarbeid rettet mot arbeidsledighet og fattigdom MASTERGRADSOPPGAVEN Studieplan MA-SAA docx Side 2 av 39

3 Mastergradsstudium i samfunnsarbeid Hovedmålsettingen med mastergradsstudiet i samfunnsarbeid (engelsk: community work) er å kvalifisere studentene til å utforme og igangsette prosesser og tiltak i samarbeid og samspill med dem det gjelder, myndigheter, næringsliv eller frivillig sektor. Gjennom studiet tilegner studentene seg både teoretisk og praktisk forståelse for samfunnsarbeid og sosial marginalisering som dynamiske prosesser. Denne forståelsen skal brukes i arbeid med samfunnsproblemer, sosiale endringer og politiske prioriteringer knyttet til funksjonshemmende samfunnsbarrierer, barn og unges oppvekst, arbeidsledighet og fattigdom. For å kunne motvirke sosiale marginaliseringsprosesser skal studentene kunne forstå og anvende prinsipper om inkluderende velferd slik disse er forankret i velferds- og sosialpolitiske mandater. Studentene kvalifiserer seg til forsknings- og utviklingsarbeid gjennom studiets undervisningsformer, arbeidskrav og vurderingsordninger. Mastergradsstudiet møter behovet for økt kompetanse hos mange av velferdsstatens yrkesgrupper, slik det er uttrykt både fra bachelorkandidater, yrkesutøvere og myndigheter. Mastergradsstudiet i samfunnsarbeid er tilpasset profesjonsstudiene i helseog sosialfag, politi- og kriminalomsorgsutdanningene 1, og pedagogiske fag. Mastergradsstudiet i samfunnsarbeid er et nytt bidrag til videre utvikling av teoretisk og praktisk kunnskap om sosiale marginaliseringsprosesser og lokalt forankrete arbeidsmåter, og en videre satsing på dette forskningsfeltet ved Høgskolen i Bergen. Bakgrunn for studiet Velferdssamfunnets yrkesgrupper møter gjennom sitt arbeid mennesker som erfarer sosiale eller samfunnsskapte hindringer for å kunne delta i det alminnelige samfunnslivet. De kan føle seg stemplet som annerledes, eller oppleve begrenset innflytelse og kontroll over egne liv. Felles for disse møtene på individ eller gruppenivå, er at utveksling av kunnskap, erfaringer og bistand, bygger på premisser i profesjonsgruppenes metoder og kunnskapsgrunnlag, organisering av samfunnet og i de sosiale og kulturelle koder for mellommenneskelig atferd. De som er i utsatte livssituasjoner, kommer i berøring med mange av velferdsstatens tjenester, og utfordrer ofte etablerte tankemodeller og praksisformer. Sosiale marginaliseringsprosesser er resultat av samspill mellom ideologi, sosiale institusjoner og handling, og utgjør en risiko for at enkeltmennesker eller grupper kan utestenges fra viktige sosiale arenaer, eller få minsket styring over eget liv. Utsatthet for 1 Fengselsbetjentutdanningen er under endring. Etatsopplæring skal konverteres til utdanning i kriminalomsorg på høgskolenivå. Mastergradsstudiet vil være godt egnet for kandidater med bachelorgrad i kriminalomsorg. Studieplan MA-SAA docx Side 3 av 39

4 sosial marginalisering følger ikke systematisk alder, kjønn, klasse, etnisitet, bosted eller andre gruppekjennetegn. På den annen side er det samvariasjon mellom bl.a. boområder og beboernes utdanningsnivå, tilgang til arbeidsmarkedet og psykisk og fysisk helse. Diskriminering, undertrykking eller utestenging blir ofte konsekvensene for dem som blir kategorisert som annerledes, for eksempel fordi de har en funksjonsnedsettelse, har annen hudfarge, annen atferd eller annen tilknytning til skole/arbeid enn det som regnes som normalt. Dette bildet ses i de fleste vestlige land. Praktisk samfunnsarbeid er å forebygge eller snu negative sosiale prosesser, på lokalt nivå, i samspill med medlemmer i det fellesskapet eller nærmiljø (eng.: community 2 ) det gjelder. Velferdssamfunnets tjenester produseres på ulike nivåer fra sentrale politiske føringer på systemnivå, til sosial praksis på individnivå, i samspill mellom offentlig, privat og frivillig sektor. Opprettelse av et mastergradsstudiet i samfunnsarbeid er Høgskolen i Bergens bidrag til å møte noen av de utfordringer, kunnskapsmangler og forskningsbehov som skisseres i følgende sentrale offentlige dokumenter: St.meld. nr. 17 ( ) Alkohol og folkehelse, St.meld. nr.16 ( ) Narkotikapolitikken, St.meld. nr. 25 ( ) Åpenhet og helhet, St.meld. nr. 27 ( ) Om kriminalomsorgen, St.meld. nr 21 ( ) Ansvar og meistring. Mot ein heilskapeleg rehabiliteringspolitikk, St.meld. nr 50 ( ) Utjamningsmeldinga, St.meld. nr. 39 ( ) Oppvekst og levekår for barn og ungdom i Norge, St.meld. nr. 40 ( ) Om barne- og ungdomsvernet, St.meld. nr. 6 ( ) Tiltaksplan mot fattigdom, St.meld. nr 16 ( ) Resept for et sunnere Norge, St.meld. nr. 40 ( ) Nedbygging av funksjonshemmende barrierer, St.meld. nr. 19 ( ) Et velfungerende arbeidsmarked, St.meld. nr. 23 ( ) Om boligpolitikken, NOU 1998:18 Det er bruk for alle, NOU 2001:22 Fra bruker til borger, NOU 2002:2 Boligmarkedene og boligpolitikken, Handlingsplan mot rasisme og diskriminering ( ). Mange av velferdssamfunnets tjenestefelt erfarer kompetanseproblemer i møte med store og sammensatte problemstillinger som ofte krever innsats fra flere tjenester på ulike nivåer, og mange brukere faller mellom flere stoler. Velferdstjenestene har tradisjonelt fokusert på individet, og rettet innsatsen mot å rehabilitere eller normalisere individet. Mange av velferdssamfunnets utfordringer skapes imidlertid i samspillet mellom individ, struktur og det sosiale livet. Få av de tradisjonelle yrkesgruppene har god nok kompetansebase i grunnutdanningene til å ivareta hele spekteret av oppgaver, utfordringer og funksjoner som tjenestene har. Flere av de offentlige dokumentene som nevnes over viser til mangel på helhet og systematikk, mangel på koordinering og samarbeid mellom ulike tjenester og nivåer, mangel på oppdatert kunnskap og manglende systematisk evaluering av tiltakenes effekt. Både Stortingsmeldinger og NOU-er som er nevnt over understreker behovet for kritisk gransking av forståelsesmodeller og handlingsstrategier innen de ulike delene av tjenestene, at profesjonsmotsetninger og 2 Det engelske begrepet community peker mot både konkrete avgrensete områder eller institusjoner, og mot sosiale fellesskap. Community kan være både en institusjon som et fengsel eller en skole, et interessefellesskap på tvers av geografiske eller institusjonelle grenser, eller et storsamfunn, et nærmiljø, bydel eller lokalsamfunn. I denne studieplanen vil alle disse betydninger være relevante betydninger for prefikset samfunn- i samfunnsarbeid (community work). Studieplan MA-SAA docx Side 4 av 39

5 motstridende kunnskapstradisjoner ikke bidrar til å utvide kunnskapsbasen, handlingsrepertoaret, eller forbedrer tjenestenes kvalitet. Dokumentene viser til at kompetanse- og samordningsproblemene får store konsekvenser for brukerne av tjenestene. Det kan oppstå en paradoksal situasjon, der de som trenger det mest, får minst tilgang til tjenester og ytelser. Samfunnsarbeid som arbeidsmåte har sitt politiske mandat forankret i offentlige dokumenter, lover og forskrifter eller kommunale vedtak som i stadig sterkere grad vektlegger forebyggende arbeid, nærmiljøarbeid, nettverksarbeid, støtte til selvhjelpsvirksomhet og brukermedvirkning. Samfunnsarbeid er en arbeidsmetode som kan kombineres med andre arbeidsformer, slik at det blir en veksling mellom fokus på individene, og arbeid med kollektiv endring på samfunnsnivå. Forsknings- og kunnskapsutfordringene som er relevante for mastergradsstudiet i samfunnsarbeid ved Høgskolen i Bergen kan grupperes omkring funksjonshemmende samfunn, barn og unges oppvekst, og arbeidsledighet og fattigdom. Mange av utfordringer og problemstillinger som er knyttet til rus, psykisk helse eller kriminalitet går på tvers av disse grupperingene. Mastergradsstudiet i samfunnsarbeid er et nytt bidrag til kompetanseøkning for velferdsstatens yrkesgrupper, til oppbyggingen av en tverrfaglig kunnskapsplattform, og styrking av forskning omkring sosiale marginaliseringsprosesser. Lokalmiljøets betydning for beboerne, prioriteringen av områdebaserte tiltak, og frivillig sektors samfunnsbidrag er grunnelementer i samfunnsarbeid. Høgskolen i Bergen tar gjennom satsingen på samfunnsarbeid i mot den politiske oppfordringen om å anerkjenne frivillig sektors betydning, og bidra til økt kunnskap og forbedrete tjenester på lokalt nivå. Samfunnsarbeid bygger på likeverdig deltakelse mellom de involverte ofte både befolkning, myndigheter, næringsliv og frivillige. Mastergradsstudiet i samfunnsarbeid er et ledd i en langsiktig kunnskapsutvikling ved Høgskolen i Bergen, der empirisk forskning på velferdsstatens ytelser og tjenester i møte med brukerne, og tilbakeføring av ny kunnskap til både studenter og praktikerne i feltet, bidrar til styrking av fagfeltet og forskningskompetansen, og til rekruttering av nye master- og doktorgradsstudenter, Formålet med studiet Mastergradsstudiet i samfunnsarbeid ivaretar følgende målsettinger: Tilbyr et utdanningstilbud på mastergradsnivå som er spesielt tilpasset studenter med bachelor grad i pedagogiske fag, helse- og sosialfag, politifag eller kriminalomsorg. 3 3 Se note 1. Studieplan MA-SAA docx Side 5 av 39

6 Utdanner kompetente og reflekterte yrkesutøvere med innsikt og kompetanse i å tilrettelegge for samarbeid, samordning, kunnskapsutvikling og -deling mellom befolkning, myndigheter, næringsliv eller frivillig sektor. Utdanner kompetente og reflekterte yrkesutøvere til samfunnsarbeid med særlig fokus på sosiale marginaliseringsprosesser i lokalsamfunn Utvikler de tverrfaglige kunnskapsfeltene samfunnsarbeid og sosial marginalisering både akademisk og anvendt, via samspill og avgrensing fra andre fag og kunnskapsområder. Styrker forskning og kunnskapsutvikling i samfunnsarbeid Styrker forskning og kunnskapsutvikling omkring sosiale marginaliseringsprosesser og velferdssamfunnets tjenester og ytelser Øker rekrutteringen til forskerutdanning innen kunnskapsfeltene samfunnsarbeid og sosial marginalisering Utvikler kontakt og samarbeid mellom forskningsmiljøer og utdanningsinstitusjoner både nasjonalt og internasjonalt Kvalifiseringsmål Mastergradsstudiet kvalifiserer til: Utforme og igangsette prosesser, prosjekter og tiltak i samarbeid med de berørte Å arbeide i offentlig, privat eller frivillig sektor på lokalt eller sentralt nivå Å arbeide på tvers av profesjons- og etatsgrensene Veiledning og fagutviklingsoppgaver innen offentlig eller privat velferdstjeneste Undersvisnings- og veiledningsoppgaver i profesjonsutdanningenes grunn-, etter og videreutdanninger Opptak på samfunnsvitenskapelige doktorgradsprogrammer Målgruppe Mastergradsstudiet henvender seg til nyutdannete bachelorstudenter fra kriminalomsorgen 4, helse-, sosial-, politi 5 - og pedagogiske fag, til yrkesutøvere som ønsker videre utdanning, og til studenter fra utlandet som ønsker å ta hele eller deler av en mastergrad i Norge. Rekrutteringsgrunnlag: 4 Se note 1 5 Se note 1. Studieplan MA-SAA docx Side 6 av 39

7 1. Høgskolen erfarer at mange av våre studenter fortsetter med masterstudier på universitetene rett etter endt grunnutdanning, gjerne som deltidsstudenter kombinert med arbeid innen helse- og sosialsektoren eller skolesektoren. Vi regner med at av årskullene på bachelorkandidater går flere titall direkte videre på masterstudier. 2. Høgskolen har et bredt tilbud om lengre videreutdanninger for erfarne pedagoger og helse- og sosialarbeidere. Etter omleggingen av gradsstrukturen ser vi at studentene ønsker videreutdanning som fører fram til en mastergrad. Høgskolen regner med at mange av de potensielle søkerne til de etablerte videreutdanningene vil være søkere til mastergradsstudiet i samfunnsarbeid. 3. Kandidatene fra politihøgskolen har eget mastergradsløp i Oslo, og etterlyser relevante og varierte mastergradsutdanninger flere steder i landet. Politiets Fellesforbund Hordaland ønsker i tillegg muligheter for videreutdanning for erfarne politifolk i Bergen og omland 4. Studenter med bachelorgrad eller cand. mag. grad fra andre fagfelt kan være aktuelle søkere. Kriminalomsorgen og sosialsektoren har sysselsatt mange med uspesifiserte cand. mag. grader, tilsvarende har helse- og sosialforvaltningen på kommunalt og fylkeskommunalt nivå. Behovet for kompetanseøkning er stort. Opptakskrav og rangeringsregler Minimumskrav for opptak Mastergradsstudiet bygger på 3-årig høyere utdanning (bachelorgrad eller tilsvarende) som inkluderer minimum 80 studiepoeng innen helse-, sosial-, politi- eller pedagogiske fag. Bachelorgrad / treårig utdanning 6 i de aktuelle profesjonsutdanningene fyller kravet. Alle som tar i mot studieplass avlegger en forprøve i samfunnsvitenskapelig forskningsmetode i løpet av første studieår. Kunnskapskravet til forprøven tilsvarer 15 studiepoeng samfunnsvitenskapelig forskningsmetode på bachelor nivå. Søkergrupper Søkerne blir inndelt i søkergrupper i henhold til fagfelt. Studieplassene fordeles i forhold til antall søkere i hver gruppe på en slik måte at tverrfaglighet sikres. Søkere i samme søkergruppe konkurrerer innbyrdes. Dersom en søkergruppe ikke blir fylt opp, kan styret bestemme at antallet i en annen søkergruppe skal økes tilsvarende. Søkerne får ventelisteplass i henhold til sin egen søkergruppe. Styret kan bestemme at noen studieplasser skal forbeholdes søkere utenfra Norge. 6 Søkere med treårig profesjonsutdanning påbegynt før 1986 og som får redusert uttelling i studiepoeng, må påbygge med høyere utdanning slik at utdanningene til sammen utgjør 180 studiepoeng. Høgskolen kan gjøre unntak fra dette gjennom vurdering av realkompetanse. Realkompetansen aldri erstatte mer enn 60 studiepoeng. Studieplan MA-SAA docx Side 7 av 39

8 Rangeringsregler Gjennomsnittskarakteren på vitnemålet for opptaksgrunnlaget 7. Det gis 3 tilleggspoeng for fullført høyere utdanning på minimum ett år, utover minstekravet for opptak. Det gis ett tilleggspoeng pr år inntil fem år for relevant yrkespraksis etter fullført minimumskrav for opptak. Dersom en må velge mellom søkere som har samme poengsum, blir disse søkerne rangert etter loddtrekning. 7 Omregning av bokstavkarakterer: A=5, B=4,C=3,D=2,E=1. Omregning av tallkarakterer: 1,00-1,49= 4,0 poeng, 1,50-1,99= 3,5 poeng, 2,00-2,49= 3,0 poeng, 2,50-2,99=2,5 poeng, 3,00-3,49=2,0 poeng, 3,50-4,00=1,0 poeng. Da det ikke er full overensstemmelse mellom de to karaktersystemene, vil søkerne bli vurdert i separate grupper. Søkere som ikke har karakterer på vitnemålene blir skjønnsmessig vurdert til gjennomsnitt C eller bedre, avhengig av øvrig søknadsdokumentasjon. Studieplan MA-SAA docx Side 8 av 39

9 Studiets organisering og pedagogiske plattform Studiet er bygget opp med en obligatorisk fellesdel på 60 studiepoeng ( st) og selvvalgte fordypningsemner og mastergradsoppgave på 60 studiepoeng ( st). Første semester Risiko og grenser. 20 studiepoeng. Kunnskapsgrunnlag for å analysere og forstå sosiale marginaliseringsprosesser Andre semester Forståelse og handling. 20 studiepoeng. Teoretisk og praktisk verktøy for samfunnsarbeid Tredje semester Vitenskapsteori og samfunnsvitenskapelig forskningsmetode. 20 studiepoeng. Metodologiske forutsetninger for fagutvikling, forskning og formidling Fjerde semester Studentene velger ett av tre følgende fordypningsområder: Funksjonshemmende samfunn, studiepoeng Ulike perspektiver på kropp, samfunn og hindringer Samfunnsarbeid og funksjonshemmende barrierer Barn og unges oppvekst, studiepoeng Ulike perspektiver på barn/unge i lokalsamfunn Samfunnsarbeid og barn/unges oppvekst Arbeidsledighet og fattigdom, studiepoeng Ulike perspektiver på samfunn, individ og arbeid Samfunnsarbeid, arbeidsledighet og fattigdom Femte og sjette semester Mastergradsoppgave, 40 studiepoeng Studieorganisering Studiet er organisert som deltidsstudium over 3 år, med opptak av studenter hvert høstsemester. a. Timeplanlagt fellesundervisning organiseres i bolker/samlinger. Hovedregelen er en ukesamling pr måned, dvs. 5-6 uker pr semester. b. Deler av undervisningen, veiledningen, arbeidsoppgaver og eksamen vil være IKTbasert gjennom studiestøttessystemet It s learning. Studieplan MA-SAA docx Side 9 av 39

10 c. Fellesemnene Risiko og grenser, Forståelse og handling og Vitenskapsteori og samfunnsvitenskapelig forskningsmetode bør tas i denne rekkefølgen. Alle eksamener må være bestått før mastergradsoppgaven kan leveres til vurdering. d.. Studentene tildeles veileder til mastergradsoppgaven når de velger fordypningsemne i tredje semester. e. Det er ikke mulig å gjennomføre mastergradsutdanningen som rent nettstudium. Arbeidsformer Arbeidsformene i studiet varierer mellom timeplanfestet undervisningssamlinger, lærerstyrt seminar, lærerdeltakende seminar, studentstyrt seminar, individuelle og gruppebaserte presentasjoner av studiearbeid for medstudenter, studentstyrt gruppearbeid gjennom samlinger eller på nett, og veiledning av skriftlig arbeid ut fra ulike former for lærer-student kontakt (interaktiv, personlig, skriftlig, It s learning), feltstudier, rollespill og/eller andre former for iscenesettelse. Representanter for aktivistorganisasjoner, politiske interessegrupper, frivillige organisasjoner og gjesteforelesere blir trukket inn etter behov, studentenes ønsker, eller for å følge opp dagsaktuelle problemstillinger. Studiediskusjoner, fagkritisk virksomhet, utarbeiding av målsettinger, læringskontrakter, vurderingsformer og vurderingskriterier i samarbeid mellom studenter og lærere er grunnpilarene for videreutvikling av arbeidsformene. Fleksible læringsformer, der studentene i noen grad kan bestemme tid og sted for sitt studiearbeid ligger til grunn for organiseringen av studiet. Høgskolen i Bergen bruker studiestøttesystemet It's Learning. Systemet gir mulighet for både synkron og asynkron kommunikasjon mellom studenter, og mellom studenter og lærere. Studentene samler og dokumentere egen studieprogresjon i elektroniske mapper, levere oppgaver, besvarer oppgaver osv gjennom studiestøttesystemet. Studentene får også tilbakemeldinger og veiledning gjennom It s learning. Det er ikke mulig å gjennomføre studiet utelukkende som nett-student. Infrastruktur Høgskolen har et godt fagbibliotek, tilstrekkelig IKT-ressurser og annen infrastruktur på studiestedet Nordnes. Studentene bør i tillegg disponere egen PC med tilgang til internett. Pedagogisk plattform og studentmedvirkning Mastergradsstudiets pedagogiske plattform henter inspirasjon i tradisjoner som framhever sammenhengen mellom egen aktivitet, nysgjerrighet, motivasjon, selvrefleksjon og læring. Undervisning og læring tar utgangspunkt i at alle studenter bringer med seg relevante erfaringer fra eget liv erfaringer fra egen oppvekst, tidligere studier eller arbeidsliv, fra sitt privatliv som danner utgangspunkt for videre læring, refleksjon og kunnskapsdeling. Ideen om problembasert undervisning danner en referanseramme for organisering av studiet, og samarbeidet mellom studenter og faglig tilsatte. Studentenes praktiske læringsarbeid i grupper og individuelt, ligger tett opp til de praktiske Studieplan MA-SAA docx Side 10 av 39

11 arbeidsmetoder i samfunnsarbeid og annet profesjonelt arbeid i velferdsstaten. Eksempelvis er ulike former for iscenesettelser brukt både som undervisning, og som et praktisk redskap studentene skal tilegne seg. Studentaktive læringsformer forutsetter variasjon i tilretteleggingen for læring, bruk av ulike didaktiske virkemidler, prosjektarbeid, seminarer, veiledning i grupper, og individuell oppfølging av den enkelte student. Pedagogisk utviklingsarbeid skal skje i samarbeid med studentene, og er en viktig forutsetning for at metalæring gjennom den skjulte læreplanen (for eksempel vurderingsordninger og vurderingskriterier, reell studentmedvirkning, innsyn i administrative rutiner og avgjørelser) ikke skal stå i motstrid til de eksplisitte læringsmålene, og studiets ideologiske og pedagogiske plattform. Studiets formål og kvalifiseringsmål gjennomsyrer organiseringen av studiet. Mastergradsstudiet i samfunnsarbeid kvalifiserer studentene til praktisk samfunnsarbeid; der de det angår er med på å definere og analysere prosesser som hemmer eller fremmer sosial deltakelse på viktige arenaer for individer eller grupper, og selv deltar i utforming av endringsstrategier på kollektivt nivå. Dette kan også leses som en beskrivelse av forholdet mellom stab (samfunnsarbeidere) og studenter (sosialt fellesskap, engelsk community) ved mastergradsstudiet. Høgskolen legger til rette for utprøving av nye lærings- og vurderingsformer i samarbeid med studentene; kunnskaps-, holdnings- og ferdighetsmål kan utarbeides i fellesskap, formative og summative vurderingsformer og vurderingskriterier kan diskuteres og utarbeides i fellesskap, innenfor de rammene som studieplanen gir. Det skal legges til rette for jevnlige studiediskusjoner, evaluering og planlegging i samarbeid mellom studenter, fagansvarlige og lærerkontakter. Studiemodellen avsetter tid for studentene til fagkritisk virksomhet både med og uten at de fagansvarlige er til stede. Studentmedvirkning er på denne måten et viktig element i kvalitetssikringsarbeidet, og i innføring og utprøving av praktisk samfunnsarbeid. Kunnskapskilder Prinsippet om problembasert undervisning baserer seg på at studenten tilegner seg ferdigheter i å oppspore og kritisk vurdere ulike kunnskapskilder. Dette står ikke i motstrid til at studentene presenteres for kunnskapskilder vi har valgt ut på forhånd. Studentene har ulike profesjonsbakgrunner, og vi introduserer derfor ett felles samfunnsvitenskapelig teori- og begrepssett som brukes i faglige diskusjoner og skriftlige arbeider. Noen tekster/bøker defineres som kjernepensum, og vi forventer at studentene setter seg særlig godt inn dette. Disse tekstene danner en felles teoretisk referanseramme for mastergradsstudiet. Kunnskapskilder fra de ulike profesjonsfeltene kommer i tillegg. Her er studentenes kunnskapssøkende egenaktiviteter sentrale. Forelesere er oppfordret til å presentere både klassiske, kontroversielle og aktuelle tekster fra eget felt, slik at studentenes får et bredt kunnskapstilfang. Gjennom arbeidsformene og vurderingsordningene får studentene rikelig anledning til å finne, vurdere og bruke ulike kunnskapskilder. Interesseorganisasjoner og aktivistgrupper blir invitert til å holde forelesninger, gi presentasjoner eller delta i diskusjoner med studentene. Studieplan MA-SAA docx Side 11 av 39

12 Studentene møter ulike kunnskapskilder som skjønnlitteratur, sakprosa fra andre felt, teater, film, scenekunst, billedkunst eller andre kunstformer, interaktive digitale medier eller få egenerfaring gjennom rollespill, feltarbeid, minnearbeid eller annet metodisk arbeid. Bymuséene i Bergen og andre faste utstillinger benyttes. Denne type kunnskapskilder velges ut av studenter og/eller faglig ansvarlige, og knyttes til læringsmålene til for de aktuelle emner og studenter. Kvalitetssikring Mastergradsstudiet i samfunnsarbeid vil kvalitetssikres i samsvar med den standard Høgskolen i Bergen har lagt opp til for alle sine utdanningstilbud. Studieplan MA-SAA docx Side 12 av 39

13 Eksamen og vurderingsformer: Eksamen og vurderingsformer er valgt slik at studentene kan dokumentere egen læring og progresjon i studiet, og samtidig erfare hvordan konkrete redskaper og metoder i samfunnsarbeid kan brukes. Mastergradsoppgaven bygges gradvis opp fra første semester. Både studenter, faglig ansvarlige og stipendiater/forskerrekrutter trekkes aktivt inn i valg av undervisnings- og vurderingsformer. Emne Vurderingsordning Vurderingssuttrykk Risiko og grenser MASA studiepoeng Handling og forståelse MASA studiepoeng Vitenskapsteori og samfunnsvitenskapelig forskningsmetode. MASA302, 303, studiepoeng Fordypningstema Ulike perspektiver på MASA studiepoeng Fordypningstema Samfunnsarbeid og MASA studiepoeng Mastergradsoppgave MASA studiepoeng Et individuelt essay over oppgitt tema og et gruppebasert arbeid. Et individuelt essay over oppgitt tema og et gruppebasert prosjektarbeid. MASA302 Forprøve MASA303 Første utkast til prosjektplan MASA304 Gruppeeksamen, Essay ut fra oppgitt tema. Individuelt arbeid Arbeid ut fra selvvalgt tema Prosjektbeskrivelse masteroppgave Avhandling over selvvalg tema og problemstilling i tilknytning til valgt fordypning. Eksamensmappe Bokstavkarakter Eksamensmappe Bokstavkarakter Bestått /Ikke bestått Bestått/Ikke bestått Bokstavkarakterer Bokstavkarakter Bestått / Ikke bestått Bokstavkarakter Studieplan MA-SAA docx Side 13 av 39

14 MASA100. Risiko og grenser Mappevurdering dekker alt arbeid som studentene utfører i emnet. Arbeidene som skal inngå i studentenes mapper gjøres kjent for studentene ved semesterstart. Til hvert arbeidskrav skal der følge vurderingskriterier. Studentenes arbeidsmappe innleveres på It s learning til gjennomsyn og godkjenning. Mappen skal da inneholde alle arbeider i emnet. Innlevering av eksamensmappen kan skje på It s learning. Eksamensmappen skal inneholde ett individuelt og ett gruppebasert arbeid. Det gjøres nærmere rede for begge arbeidskrav ved semesterstart. Sensur av eksamensmappen gjøres av 2 interne sensorer. Vurderingsuttrykket er gradert karakterskala A til F, der A til E er beståtte karakterer og F er ikke bestått. Karakter settes på bakgrunn av en vekting 50/50. Begge arbeidene må vurderes til bestått for at mappeeksamen skal bestås. Ved ikke bestått eksamen må det eller de arbeider som er vurdert til ikke bestått leveres inn på nytt. MASA200. Forståelse og handling Mappevurdering dekker alt arbeid som studentene utfører i emnet. Arbeidene som skal inngå i studentenes mapper gjøres kjent for studentene ved semesterstart. Til hvert arbeidskrav skal der følge vurderingskriterier. Studentenes arbeidsmappe innleveres på It s learning til gjennomsyn og godkjenning. Mappen skal da inneholde alle arbeider i emnet. Innlevering av eksamensmappen kan skje på It s learning. Eksamensmappen skal inneholde ett individuelt og ett gruppebasert arbeid. Det gjøres nærmere rede for begge arbeidskrav ved semesterstart. Sensur av eksamensmappen gjøres av 2 interne sensorer. Vurderingsuttrykket er gradert karakterskala A til F, der A til E er beståtte karakterer og F er ikke bestått. Karakter settes på bakgrunn av en vekting 50/50. Begge arbeidene må vurderes til bestått for at mappeeksamen skal bestås. Ved ikke bestått eksamen må det eller de arbeider som er vurdert til ikke bestått leveres inn på nytt. MASA302, 303, 304. Metode og vitenskapsteori Studentene skal avlegge en forprøve i metode og vitenskapsteori, MASA302. Denne vurderes til bestått/ikke bestått. Forprøven må være bestått før studentene kan framstille seg til eksamen i MASA303 og MASA304. Vurderingsformene i dette emnet omfatter ett individuelt og et gruppebasert eksamensarbeid. Det ene arbeidet er første utkast til prosjektplan for masteroppgaven. Det andre arbeidet er kunnskapsprøving i vitenskapsteori og samfunnsvitenskapelig forskningsmetode. Det gjøres nærmere rede for begge arbeidskrav ved semesterstart. Studieplan MA-SAA docx Side 14 av 39

15 Eksamensarbeidene kan leveres på It s learning. Sensur av gjøres av 2 interne sensorer. MASA303 gis vurderingsuttrykket bestått/ikke bestått. MASA304 gis vurderingsuttrykk fra en gradert karakterskala A til F, der A til E er beståtte karakterer og F er ikke bestått. Begge arbeidene må vurderes til bestått for at emnet er bestått. Ved ikke bestått eksamen må det eller de arbeider som er vurdert til ikke bestått leveres inn på nytt. MASA402 og MASA403. Fordypningsemner MASA100, MASA200, MASA302, MASA303 og MASA304 må være bestått før studentene kan framstille seg til eksamen i fordypningsemnene MASA402 og MASA403 Sensur av eksamensarbeidet i MASA402 gjøres av 1 ekstern sensor og 1 intern sensor. Eksamensarbeidet i MASA402 skal inneholde et essay basert på et oppgitt emne. Essayet gis vurderingsuttrykk fra en gradert karakterskala A til F, der A til E er beståtte karakterer og F er ikke bestått. Ved ikke bestått eksamen må arbeidet som er vurdert til ikke bestått leveres inn på nytt. Sensur av eksamensarbeidet i MASA403 gjøres av 2 interne sensor. Eksamensarbeidet i MASA403 skal inneholde prosjektplanen for mastergradsoppaven. Denne gis vurderingsuttrykk bestått/ikke bestått. Ved ikke bestått eksamen må arbeidet som er vurdert til ikke bestått leveres inn på nytt. MASA600 Mastergradsoppgaven Alle eksamener må være bestått og et sluttseminar skal være gjennomført før mastergradsoppgaven kan levers til vurdering. Det er utarbeidet egne retningslinjer for sluttseminaret, se beskrivelse av mastergradsoppgaven. Sensur gjøres av 1 ekstern sensor, 1 intern sensor og veileder. Vurderingsuttrykket er gradert karakterskala A til F, der A til E er beståtte karakterer og F er ikke bestått. Ved ikke bestått eksamen må arbeidet som er vurdert til ikke bestått leveres inn på nytt. Studieplan MA-SAA docx Side 15 av 39

Sosialfaglig kompetanse og BSV-utdanningene. Rapport fra den lokale UH-ledete arbeidsgruppen tilknyttet Høgskolen i Bergen 15.

Sosialfaglig kompetanse og BSV-utdanningene. Rapport fra den lokale UH-ledete arbeidsgruppen tilknyttet Høgskolen i Bergen 15. Sosialfaglig kompetanse og BSV-utdanningene Rapport fra den lokale UH-ledete arbeidsgruppen tilknyttet Høgskolen i Bergen 15. november 2013 Innhold Innledning 1 Tema 1 Den profesjonsfaglige essensen: sosionom

Detaljer

Husrom uten hjerterom Kan bolig motvirke marginaliseringsprosesser?

Husrom uten hjerterom Kan bolig motvirke marginaliseringsprosesser? FoU-rapport nr. 1/2012 Husrom uten hjerterom Kan bolig motvirke marginaliseringsprosesser? Kathrine Bakke, Ingunn Kvamme, Trond Stalsberg Mydland og Randi Wærdahl Tittel Husrom uten hjerterom Kan bolig

Detaljer

OPPSØKENDE SOSIALT UNGDOMSARBEID Kommunal veileder

OPPSØKENDE SOSIALT UNGDOMSARBEID Kommunal veileder OPPSØKENDE SOSIALT UNGDOMSARBEID Kommunal veileder Landsforeningen Landsforeningen for oppsøkende for oppsøkende sosialt sosialt ungdomsarbeid ungdomsarbeid Landsforeningen for oppsøkende sosialt ungdomsarbeid

Detaljer

Meld. St. 13. Samspill i praksis. (2011 2012) Melding til Stortinget. Utdanning for velferd

Meld. St. 13. Samspill i praksis. (2011 2012) Melding til Stortinget. Utdanning for velferd Meld. St. 13 (2011 2012) Melding til Stortinget Samspill i praksis Innhold 1 Bedre helse og velferd et spørsmål om kompetanse... 7 1.1 Om meldingen... 10 1.2 Sentrale begreper... 10 Del I Utfordringen...

Detaljer

Programplan 2010-2014. Grunnskolelærerutdanning for 5. 10. trinn. Kull 2010

Programplan 2010-2014. Grunnskolelærerutdanning for 5. 10. trinn. Kull 2010 Programplan 2010-2014 Kull 2010 HiBu Avdeling for Lærerutdanning Høgskolen i Buskerud Postboks 241 3603 Kongsberg Tlf.: 32206400 Faks.: 32206410 e-post: info.drammen@hibu.no Gjelder for studieårene 2010-2014

Detaljer

Fritidsaktivitet som utgangspunkt for personlig utvikling

Fritidsaktivitet som utgangspunkt for personlig utvikling Bacheloroppgave Av: Kari Ann Tobiassen Fritidsaktivitet som utgangspunkt for personlig utvikling Bacheloroppgaven er gjennomført som et ledd i utdanningen ved Universitetet i Agder og er godkjent som sådan.

Detaljer

Fagplan for Bachelor i fysioterapi

Fagplan for Bachelor i fysioterapi Fagplan for Bachelor i fysioterapi Institutt for fysioterapeututdanning Avdeling for helse- og sosialfag Høgskolen i Sør-Trøndelag 2005 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Innledning 1 - Samfunnsutviklingen 1

Detaljer

STUDIEPLAN. for audiografutdanning Bachelor. Program for audiografutdanning Avdeling for helse- og sosialfag Høgskolen i Sør-Trøndelag 2005

STUDIEPLAN. for audiografutdanning Bachelor. Program for audiografutdanning Avdeling for helse- og sosialfag Høgskolen i Sør-Trøndelag 2005 STUDIEPLAN for audiografutdanning Bachelor Program for audiografutdanning Avdeling for helse- og sosialfag Høgskolen i Sør-Trøndelag 2005 2 Studieplan godkjent av Høgskolestyret 22. mai 2002 Revidert 2.juni

Detaljer

klinisk helsearbeid Studieplan 2007-2011 Mastergradsstudium i klinisk helsearbeid 120 studiepoeng

klinisk helsearbeid Studieplan 2007-2011 Mastergradsstudium i klinisk helsearbeid 120 studiepoeng Side 1/41 Studieplan 120 studiepoeng HiBu - Avd for Helsefag Høgskolen i Buskerud Postboks 7053 N-3007 Drammen Tlf. +47 32 20 64 Fax.+47 32 20 64 10 postmottak@hibu.no Endringshistorikk Dato Sign Endring

Detaljer

Bachelor Barnehagelærerutdanning

Bachelor Barnehagelærerutdanning dmmh.no Studieplan Bachelor Barnehagelærerutdanning Deltid Studieplanen gjelder for studentkull 2013-2017 Godkjent av styret 18. april 2013 Gjeldende fra høst 2013 Revidert mars 2015 Planen bygger på nasjonal

Detaljer

St.meld. nr. 11 (2008 2009) Læreren Rollen og utdanningen

St.meld. nr. 11 (2008 2009) Læreren Rollen og utdanningen St.meld. nr. 11 (2008 2009) Læreren Rollen og utdanningen Innhold Del I Departementets vurderinger og forslag til tiltak............... 7 1 Lærer for framtiden........... 9 1.1 Regjeringen satser på læreren....

Detaljer

Om vernepleieryrket. 24 Om vernepleieryrket vernepleieryrket

Om vernepleieryrket. 24 Om vernepleieryrket vernepleieryrket Foto: Mike Kemp Gettyimages Layout: LO Media Trykk: Aktuell 11/2008 Utarbeidet av seksjonsrådet for vernepleiere i Fellesorganisasjonen (FO) Postboks 4693, Sofienberg, 0506 Oslo. Besøksadresse: Mariboesgate

Detaljer

Vi vil, vi vil men får vi det til? En kartlegging av tiltak mot ungdomsproblemer i Knutepunkt Sørlandet

Vi vil, vi vil men får vi det til? En kartlegging av tiltak mot ungdomsproblemer i Knutepunkt Sørlandet Prosjektrapport nr. 3/2011 Vi vil, vi vil men får vi det til? En kartlegging av tiltak mot ungdomsproblemer i Knutepunkt Sørlandet Ingunn Kvamme og Nina Jentoft Tittel Vi vil, vi vil men får vi det til?

Detaljer

BJØRKNES HØYSKOLE ANVENDT PSYKOLOGI. Gjeldende studieplan fra studieåret 2015/16. BACHELORSTUDIUM 180 STUDIEPOENG Bjørknes Høyskole

BJØRKNES HØYSKOLE ANVENDT PSYKOLOGI. Gjeldende studieplan fra studieåret 2015/16. BACHELORSTUDIUM 180 STUDIEPOENG Bjørknes Høyskole BJØRKNES HØYSKOLE ANVENDT PSYKOLOGI Gjeldende studieplan fra studieåret 2015/16 BACHELORSTUDIUM 180 STUDIEPOENG Bjørknes Høyskole 0 Innholdsfortegnelse 1.0. Bachelorstudium i anvendt psykologi... 2 1.1

Detaljer

NOU. Norges offentlige utredninger 2009: 18. Rett til læring

NOU. Norges offentlige utredninger 2009: 18. Rett til læring NOU Norges offentlige utredninger 2009: 18 Norges offentlige utredninger 2009 Seriens redaksjon: Departementenes servicesenter Informasjonsforvaltning 1. Individ og integritet. Fornyings- og administrasjonsdepartementet.

Detaljer

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget Meld. St. 22 (2010 2011) Melding til Stortinget Ungdomstrinnet Innhold 1 Ungdomstrinnet mål og forventninger... 5 1.1 Et godt utgangspunkt... 6 1.2 Hvorfor fornye ungdomstrinnet?. 6 1.3 Hvordan fornye

Detaljer

Barrierefrie utdanningsvalg for elever med funksjonsnedsettelser?

Barrierefrie utdanningsvalg for elever med funksjonsnedsettelser? Barrierefrie utdanningsvalg for elever med funksjonsnedsettelser? Om hvordan elever med nedsatt funksjonsevne og rådgivere i videregående skole i Hedmark og Oppland vurderer tilrettelegging, rådgiving

Detaljer

INNHOLD 1 INNLEDNING...1 1.1 INNLEDNING TEMA FOR PROSJEKTET... 1 1.2 BAKGRUNN FOR VALG AV TEMA FOR AVHANDLINGEN... 2 1.3 AVGRENSING, PROBLEMFORMULERING OG PRESISERING AV SENTRALE BEGREP... 7 1.4 BAKGRUNNSINFORMASJON...

Detaljer

Sosialfaglig kompetanse

Sosialfaglig kompetanse Sosialfaglig kompetanse En analyse av arbeidsrapporter fra BSVutdanningene Erik Christopher Gundersen Høgskolen i Oslo og Akershus Småskrift 2014 nr 2 Opplag trykkes etter behov, aldri utsolgt HiOA, Læringssenter

Detaljer

PEDAGOGISKE KVALITETSKRITERIER FOR NETTBASERT LÆRING 2003 RESEARCH & EDUCATIONAL NETWORK

PEDAGOGISKE KVALITETSKRITERIER FOR NETTBASERT LÆRING 2003 RESEARCH & EDUCATIONAL NETWORK PEDAGOGISKE KVALITETSKRITERIER FOR NETTBASERT LÆRING 2003 RESEARCH & EDUCATIONAL NETWORK INNHOLD: 1 INNLEDNING 3 2 BAKGRUNN 4 3 PROSJEKTET 6 4 PEDAGOGISK KVALITET 7 4.1 LÆRINGSTEORIER 7 4.2 FAKTORER SOM

Detaljer

Strategi. Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020)

Strategi. Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) Strategi Bolig for velferd Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) Forsidefoto: Johnny Syversen Strategi Bolig for velferd Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) INNHOLD FORORD

Detaljer

Evaluering av videreutdanning i psykisk helsearbeid

Evaluering av videreutdanning i psykisk helsearbeid SINTEF A2954 RAPPORT Evaluering av videreutdanning i psykisk helsearbeid Marian Ådnanes og Trond Harsvik SINTEF Helse Oktober2007 Forord Sosial og helsedirektoratet ga i januar 2007 SINTEF Helse oppdraget

Detaljer

Frafall og psykisk helse i videregående opplæring

Frafall og psykisk helse i videregående opplæring Frafall og psykisk helse i videregående opplæring Hvordan kan skolen bli mer robust til å møte frafallsproblematikken, som er en følge av redusert psykisk helse hos elevene? Masteroppgave i spesialpedagogikk

Detaljer

Fagplan studieår 2014 2015. Praktisk-pedagogisk utdanning. Heltid

Fagplan studieår 2014 2015. Praktisk-pedagogisk utdanning. Heltid Fagplan studieår Heltid HBV - Fakultet for Humaniora og Utdanningsvitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold Postboks 164 Sentrum 3502 Hønefoss Tlf: 32117100 Faks: 32117110 e-post adresse: info.honefoss@hbv.no

Detaljer

Kunnskapsbilder og forskningsbehov

Kunnskapsbilder og forskningsbehov Barn og unges levekår og velferd Kunnskapsbilder og forskningsbehov MONA SANDBÆK Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring NOVA Rapport 1/02 Norsk institutt for forskning om oppvekst,

Detaljer

Rapporter fra Diakonhjemmet Høgskole

Rapporter fra Diakonhjemmet Høgskole Tor Slettebø Elisabeth Brodtkorb Vanja Dietrichson Torvald Øien RAPPORT 2011 / 10 Rapporter fra Diakonhjemmet Høgskole Avklaring, aktivitet og arbeid En studie av brukerdeltakelse i NAVs kvalifiseringsprogram

Detaljer

Folkehelsearbeid i Nordland Hvilken rolle kan fylkeskommunen ha?

Folkehelsearbeid i Nordland Hvilken rolle kan fylkeskommunen ha? Folkehelsearbeid i Nordland Hvilken rolle kan fylkeskommunen ha? Espen Carlsson Roald Lysø Christian Wendelborg NORD-TRØNDELAGSFORSKNING Steinkjer 2003 Tittel Forfattere NTF-arbeidsnotat : 2003:3 Prosjektnummer

Detaljer

Samarbeid til barnets helhetlige utbytte?

Samarbeid til barnets helhetlige utbytte? FoU-rapport nr. 3/2010 Samarbeid til barnets helhetlige utbytte? En case-basert studie av samarbeidet rundt barnehagebarn med individuell plan Ann Christin Eklund Nilsen Hanne Cecilie Jensen Tittel Forfattere

Detaljer

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet:

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet: Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 1.1 Begrepsavklaring 1.2 Hva er fattigdom 1.3 Problemstilling 2.0 Metode 2.1 Metodetilnærming 2.2 Konkrete litteraturvalg 3.0 Teoridelen 3.1 Hva er barnefattigdom 3.2

Detaljer

OMSORGSMELDING 2008 2015. Pleie-, omsorgs- og rehabiliteringstjenester til brukere i alderen 0 67 år

OMSORGSMELDING 2008 2015. Pleie-, omsorgs- og rehabiliteringstjenester til brukere i alderen 0 67 år OMSORGSMELDING 2008 2015 Pleie-, omsorgs- og rehabiliteringstjenester til brukere i alderen 0 67 år Omsorgsmeldingen ble behandlet av sektorutvalg for bistand og omsorg 17. juni 2008 (sak 38/08) og 4.

Detaljer