Epilepsi og ansettelse

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Epilepsi og ansettelse"

Transkript

1 R

2 HAR DU SPØRSMÅL OM EPILEPSI? RING EpiFon1: Mail: BETJENT Mandag og Tirsdag ( ) Torsdag ( ) FORFATTERE Seniorrådgiver Eva H. Johnsen ISBN REVIDERT November 2011 Mange spørsmål dukker opp når man får epilepsi tett innpå livet. Kontakt EpiFon1 for å få noen å prate med. Her finner du trenede likemenn som selv har diagnosen eller er pårørende til noen med epilepsi. Alle likemenn har tausehetsplikt. Ansettelse ved epilepsi De fleste personer med epilepsi trenger ingen spesiell hjelp for å kunne være yrkesaktive. I noen tilfeller medfører imidlertid epilepsi problemer med å få eller beholde jobben. Verken diagnosen epilepsi eller den faktiske tilstedeværelse av anfall bør diskvalifisere noen personer fra ordinært arbeid. Mennesker med epilepsi skal ha de samme rettigheter som andre ved jobbsøking, utvelgelse og ansettelse. Sykefravær og arbeidsulykker er ikke større eller hyppigere hos personer med epilepsi enn hos andre ansatte. Evner, anlegg og dyktighet i arbeidet, samt en positiv innstilling til epilepsien, er nøkkelfaktorer når man skal vurdere en persons anvendelighet i en jobb. I et mindretall av tilfeller er det nødvendig med begrensninger i forhold til spesielle typer arbeid. Beslutningen må tas på grunnlag av individuelle vurderinger både av de krav det enkelte type arbeid medfører, og av den berørte person med epilepsi. I motsatt fall vil slike begrensinger være diskriminerende. Forbud mot diskriminering Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven fastslår at direkte og indirekte diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne er forbudt. Denne bestemmelsen har to viktige sider. For det første presiseres det at både handlinger (og unnlatelser) og holdninger som gjør at personer med nedsatt funksjonsevne blir dårligere stilt enn andre(på grunn av funksjonsnedsettelsen), er forbudt. Den andre siden av diskrimineringsforbudet er at regelen er forankrer de nye tilgjengelighetsbestemmelsene. Brudd på pliktene til universell og individuell tilrettelegging er nå etter loven diskriminering, og dermed forbudt. Jobbens egenhet De aller fleste jobber er egnet for personer med epilepsi. Når en person med epilepsi har de rette kvalifikasjoner og den rette erfaring, vil han normalt være egnet for jobben og jobben for ham. Når man søker medisinsk rådgiving for å få avklart om spesielle jobber passer for personer med epilepsi, må veiledningen basere seg på de krav jobben stiller. I jobber som utsetter den ansatte eller andre for høy grad av risiko for fysiske skader, bør man undersøke organisering av arbeidet, slik at den mulige risiko kan reduseres til et akseptabelt nivå. Kun i de tilfeller hvor dette ikke kan oppnås, må man godta at jobbens innhold kan begrenses eller at personer med epilepsi ikke kan ansettes. Rekruttering og utvelgelse Det er fort gjort at man ubevisst diskriminerer personer med epilepsi, dette kan man unngå ved å følge retningslinjene nedenfor: Stillingsintervjuer bør fokusere på evnene og dyktigheten til personen med epilepsi, og ikke på hans eller hennes reelle eller antatte begrensninger. Arbeidsgiveren bør først bestemme seg for om en jobbsøker er egnet for den aktuelle jobben før han vurderer hvilke eventuelle følger søkerens epilepsi kan ha for jobben. 1

3 Dersom opplysninger om personlig helsetilstand er nødvendig, bør disse behandles atskilt fra selve jobbsøknaden, og vurderes av en fagperson. For å vurdere om en søkers epilepsi vil ha innvirkning på arbeidet som skal utføres, oppfordres arbeidsgivere til å stille følgende spørsmål: Hva slags anfall har du, og hvor ofte forekommer de? Kan du beskrive hva som skjer under et anfall? Forekommer dine anfall uregelmessig, eller finnes det et mønster? Hvor lenge varer det før du kan fortsette med arbeidet etter et anfall? Hva bør gjøres hvis du har et anfall på arbeidsplassen? Arbeidsytelse og sykefravær Det er naturlig for en arbeidsgiver å være opptatt av arbeidsytelse og sykefravær når en arbeidssøker opplyser om sin epilepsi. Undersøkelser viser at det i gjennomsnitt er færre arbeidsulykker og mindre sykefravær blant arbeidstakere med epilepsi enn blant andre. Vanlig forkjølelse eller influensa medfører antageligvis høyere sykefravær enn fravær forårsaket av epileptiske anfall. Folk med epilepsi er ofte svært forsiktige med seg selv, og er ikke mer utsatt for ulykker enn andre arbeidstakere. Undersøkelser viser at arbeidstakere med epilepsi er mer oppmerksomme på mulige faremomenter, og dermed mindre utsatt for ulykker på arbeidsplassen. Epilepsien nødvendiggjør som regel ikke ekstra sikkerhetstiltak på arbeidsplassen. Personer med epilepsi er ofte opptatt av å bevise at de er produktive, pålitelige og verdifulle medarbeidere. Forsikring og pensjon Det antas ofte at ansettelse av personer med epilepsi til syvende og sist vil munne ut i høyere forsikringspremier. Dette er ikke tilfelle. Så snart den ansatte opplyser om sin epilepsi, er han dekket av bedriftens obligatoriske forsikringsordninger. Angående pensjon, skal alle som ikke allerede er omfattet av en tjenestepensjonsordning nå dekkes av den nye Obligatorisk Tjenestepensjon (OTP) fra 1. juli Tilrettelegging på arbeidsplassen Etter arbeidsmiljøloven (AML) har både arbeidsgiver og arbeidstaker plikter når det gjelder å skape helsefremmede og meningsfylte arbeidsplasser, men det er arbeidsgiver som har hovedansvaret for arbeidsmiljøet. Arbeidsmiljøet skal ivareta hensynet til alle arbeidstakeres sikkerhet, og til fysisk og psykisk helse. Noen mennesker med epilepsi har ulike behov for tilrettelegging, og forholdene må legges til rette ut fra den enkeltes evner og behov. Enkelte kan ha redusert funksjonsevne, for eksempel når det gjelder hukommelse og konsentrasjon, orienteringsvansker, redusert tempo og utholdenhet. For arbeidstakere som antas å ha mye sykefravær på grunn av kronisk sykdom kan det gjøres unntak for arbeidsgivers betaling av sykedager. Andre kan trenge ulike typer hjelpemidler som transportordninger, datahjelpemidler etc. Dersom bedriften er en IAbedrift vil det ikke avkreves egenandel av bedriften for disse 3

4 hjelpemidlene. For noen arbeidstakere vil det være aktuelt med et tilretteleggingstilskudd til bedriften og andre med lavere ytelsesevne kan innvilges lønnstilskudd, slik at bedriften kompenseres dersom arbeidstakeren har lavere ytelsesevne. Noen arbeidstakere kan også bli innvilget arbeid med bistand. Tilrettelagt transport til arbeid, eller Arbeids- og utdanningsreiser for funksjonshemmede, er for de som ikke kan reise med offentlig transport. Behovet for transport skal være varig, men man kan også søke om man får anfall og mister førerkortet for en begrenset tid. Det er med andre ord mange forskjellige ordninger som har blitt opprettet for å skape innpass for mennesker med epilepsi og andre funksjonshemmede i arbeidslivet. Ta kontakt med det lokale NAV for å få vite mer. Hvis en ansatt får anfall på arbeidsplassen, må man ikke umiddelbart treffe beslutninger om personen er egnet for jobben. Dersom det er sannsynlig at det vil opptre anfall i arbeidstiden, bør arbeidsgiveren oppmuntre den ansatte med epilepsi med å fortelle arbeidskameratene om epilepsien. De som kan bli involvert dersom et anfall skulle opptre, bør tilbys en viss førstehjelpstrening og annen informasjon. FØRSTEHJELP VED GTK-ANFALL (KRAMPEANFALL) 1. Vær rolig. Anfallet gir ikke smerter og går som oftest over av seg selv i løpet av 2 3 minutter. 2. Sørg for at vedkommende ligger mest mulig bekvemt, samtidig som du beskytter hodet mot støt. 3. Stikk ikke noe mellom tennene det kan gi tannskader. Gi heller ikke drikke. 4. Forsøk ikke å stanse krampene eller gjenopplive vedkommende. La vedkommende være i fred til anfallet er gått over av seg selv. Når krampene har gitt seg, er det viktig å sørge for frie luftveier. 5. Legehjelp eller sykehusinnleggelse er bare nødvendig hvis vedkommende er skadet eller anfallet er langvarig eller hvis det kommer flere anfall i serie uten oppvåkning mellom anfallene. FØRSTEHJELP VED FOKALE ANFALL vær rolig, sørg for at personen ikke skader seg selv. Bli ved personen til han har gjenvunnet full bevissthet og klarer seg selv. Dersom det viser seg nødvendig med overflytting til en annen jobb, må yrkesveiledning og attføringstjenester gjøres tilgjengelig på et tidlig stadium. Er bedriften en IA bedrift påhviler et særskilt ansvar. (Se: 4

5 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W VÅRE BROSJYRER: Norsk Epilepsiforbund Kort om epilepsi Epileptiske anfall og epilepsisyndromer Epilepsi hos barnehage og skolebarn Epilepsi og utdanning Epilepsi og sosiale rettigheter Epilepsi og fysisk aktivitet Epilepsi og autisme Epilepsi og utviklingshemming Epilepsi og førerkort Epilepsi og alkohol Epilepsi og graviditet Plutselig uventet død ved epilepsi Epilepsi hos eldre Epilepsi hos menn Epilepsi hos kvinner Psykogene, ikke-epileptiske anfall (PNES) Epilepsi og tannhelse For deg som er taxi- eller buss-sjåfør Epilepsi og samliv Epilepsi og svømming Barn med epilepsi R Avsender: Norsk Epilepsiforbund Karl Johans gate 7, 0154 Oslo

For deg som er taxi- eller buss-sjåfør

For deg som er taxi- eller buss-sjåfør T HAR DU SPØRSMÅL OM EPILEPSI? RING EpiFon1: 22 00 88 00 Mail: epifon1@epilepsi.no BETJENT Mandag og Tirsdag (1000-1400) Torsdag (1700-2100) FORFATTERE Stine Jakobsson Strømsø, generalsekretær, Norsk Epilepsiforbund

Detaljer

Plutselig uventet død ved epilepsi

Plutselig uventet død ved epilepsi M HAR DU SPØRSMÅL OM EPILEPSI? RING EpiFon1: 22 00 88 00 Mail: epifon1@epilepsi.no BETJENT Mandag og Tirsdag (1000-1400) Torsdag (1700-2100) FORFATTERE Dag Aurlien, overlege, Stavanger universitetssykehus,

Detaljer

Epilepsi og fysisk aktivitet

Epilepsi og fysisk aktivitet G HAR DU SPØRSMÅL OM EPILEPSI? RING EpiFon1: 22 00 88 00 Mail: epifon1@epilepsi.no BETJENT Mandag og Tirsdag (1000-1400) Torsdag (1700-2100) Mange spørsmål dukker opp når man får epilepsi tett innpå livet.

Detaljer

Forebygging og oppfølging To sider av samme sak

Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Om forebygging av helseproblemer og oppfølging av sykefravær på arbeidsplassen Arbeidstilsynet, NAV og Petroleumstilsynet 2. utgave 2011 2 Forord både plikter

Detaljer

Publisert april 2014 Likestillings- og diskrimineringsombudet

Publisert april 2014 Likestillings- og diskrimineringsombudet Forbudet mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne *** Rett til individuell tilrettelegging for arbeidstakere og arbeidssøkere med nedsatt funksjonsevne en oppsummering Publisert april 2014

Detaljer

Virkemidler. for et mer inkluderende arbeidsliv

Virkemidler. for et mer inkluderende arbeidsliv Virkemidler for et mer inkluderende arbeidsliv Innhold 2 Forord 2 NAV-kontoret én dør inn 3 NAV Arbeidslivssenter en støtte til IA-virksomheter 3 NAV Hjelpemiddelsentral kompetanse om arbeidsplasstilrettelegging

Detaljer

Alle har noe, ingen har alt. Ansettelse av funksjonshemmede - en veileder

Alle har noe, ingen har alt. Ansettelse av funksjonshemmede - en veileder Alle har noe, ingen har alt Ansettelse av funksjonshemmede - en veileder Alle har noe, ingen har alt Ansettelse av funksjonshemmede - en veileder INNHOLD side Innledning..5 Myter om funksjonshemmede arbeidstakere.6

Detaljer

Når du er sykmeldt. - eller står i fare for å bli det. Kvalitet Trygghet Respekt Omsorg

Når du er sykmeldt. - eller står i fare for å bli det. Kvalitet Trygghet Respekt Omsorg Når du er sykmeldt - eller står i fare for å bli det Kvalitet Trygghet Respekt Omsorg Når du er sykmeldt - eller står i fare for å bli det Informasjon, tips og gode råd UNN HF Raskere tilbake Ortopedi

Detaljer

Veileder for IA-arbeid i staten

Veileder for IA-arbeid i staten Veileder for IA-arbeid i staten Kjære ledere med personalansvar, ansatte, tillitsvalgte og verneombud! 2 Innhold Forord s 3 Kapittel 1: Om IA-avtalen og veilederen s 4 Kapittel 2: IA-metodikk. Ansvar.

Detaljer

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer Til arbeidsgivere: Hvordan hjelpe den sykmeldte? Hvordan redusere sykefraværet? Til arbeidstakere: Hva gjør du hvis du blir syk? Hvordan

Detaljer

t Når og for hvem gjelder pasientrettighetene? t Rett til nødvendig helsehjelp t Rett til fritt sykehusvalg t Rett til refusjon av reiseutgifter t

t Når og for hvem gjelder pasientrettighetene? t Rett til nødvendig helsehjelp t Rett til fritt sykehusvalg t Rett til refusjon av reiseutgifter t Pasientrettigheter t Når og for hvem gjelder pasientrettighetene? t Rett til nødvendig helsehjelp t Rett til fritt sykehusvalg t Rett til refusjon av reiseutgifter t Rett til pasientansvarlig lege t Samtykke

Detaljer

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten 1.Innledning Veilederen finnes på departementenes

Detaljer

Ditt ansvar som ansatt i Archer dersom du blir syk. Forventninger og retningslinjer for ansatte i Norge

Ditt ansvar som ansatt i Archer dersom du blir syk. Forventninger og retningslinjer for ansatte i Norge Ditt ansvar som ansatt i Archer dersom du blir syk Forventninger og retningslinjer for ansatte i Norge Innhold Forord Dette er forventet av deg dersom du blir syk Hovedprosess oppfølging av sykemeldte

Detaljer

OFTE STILTE SPØRSMÅL HMS FOR VIRKSOMHETENS ØVERSTE LEDER

OFTE STILTE SPØRSMÅL HMS FOR VIRKSOMHETENS ØVERSTE LEDER Opplæring for virksomhetens øverste leder i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet ofte stilte spørsmål (mars 2012) Mange av medlemsvirksomhetene i Virke har spørsmål til arbeidsmiljølovens krav til at virksomhetens

Detaljer

Unge og arbeid PENSJON OG FORSIKRING. Informasjonshefte for ansatte i finansnæringen, foreldre og lærere om pensjon og forsikring.

Unge og arbeid PENSJON OG FORSIKRING. Informasjonshefte for ansatte i finansnæringen, foreldre og lærere om pensjon og forsikring. Unge og arbeid PENSJON OG FORSIKRING Informasjonshefte for ansatte i finansnæringen, foreldre og lærere om pensjon og forsikring. Din første jobb? Side 01 Innledning 3 02 Kort om skatt og folketrygd 4

Detaljer

SPØRSMÅL OG SVAR I FORBINDELSE MED EN ANSETTELSESPROSESS

SPØRSMÅL OG SVAR I FORBINDELSE MED EN ANSETTELSESPROSESS SPØRSMÅL OG SVAR I FORBINDELSE MED EN ANSETTELSESPROSESS En ansettelsesprosess starter gjerne med et behov; virksomheten trenger ny kompetanse, oppdragsmengden øker, man må erstatte en som skal slutte/går

Detaljer

Bedre når du er. hver dag

Bedre når du er. hver dag Bedre når du er TILSTEDE hver dag Å BRY SEG BEDRE NÅR DU ER TILSTEDE HVER DAG Brosjyren er utviklet i samarbeid mellom Fellesforbundet, Norsk Arbeidsmandsforbund og Byggenæringens Landsforening. Hensikten

Detaljer

I arbeid under og etter kreft. Informasjon til deg som er arbeidsgiver, arbeidstaker og kollega

I arbeid under og etter kreft. Informasjon til deg som er arbeidsgiver, arbeidstaker og kollega I arbeid under og etter kreft Informasjon til deg som er arbeidsgiver, arbeidstaker og kollega Mange som rammes av kreft er i arbeidsdyktig alder og ønsker å bli værende i jobb. Da kan det være nødvendig

Detaljer

Om brosjyren. Håper brosjyren gir deg de svarene du søker og at det vedlagte hefte er et nyttig redskap for deg. Magne Wang Fredriksen Generalsekretær

Om brosjyren. Håper brosjyren gir deg de svarene du søker og at det vedlagte hefte er et nyttig redskap for deg. Magne Wang Fredriksen Generalsekretær Om brosjyren Denne brosjyren er et hjelpemiddel for nære omsorgspersoner som vurder om partneren trenger sykehjemsplass eller som har en partner på sykehjem. Brosjyren er delt inn i fire hovedkapitler.

Detaljer

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv hvordan virksomheter og myndigheter skal gå frem i arbeidet for et mer inkluderende arbeidsliv IA // Veileder til Samarbeidsavtale om et

Detaljer

Rundskriv Q-20/2015. Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven)

Rundskriv Q-20/2015. Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Rundskriv Q-20/2015 Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Innhold DEL I - Slik bruker du rundskrivet... 7 DEL II - Veiledende retningslinjer til introduksjonsloven...

Detaljer

Veiviser for et mer inkluderende arbeidsliv

Veiviser for et mer inkluderende arbeidsliv Veiviser for et mer inkluderende arbeidsliv Utgiver: Unio Første opplag: Desember 2011 10.000 eksemplarer Omslagsdesign: Lene D. Bakke, 07 Moss Layout: Line Dahle, 07 Moss Sats: 07 Moss Brødtekst: Times

Detaljer

Hørselshemmede i arbeid

Hørselshemmede i arbeid Rapport utarbeidet for Sosial- og helsedirektoratet Hørselshemmede i arbeid Terskler og forslag til tiltak Øivind Lorentsen Alf Reiar Berge Februar 2006 Hørselshemmede i arbeid Side 1 Sammendrag har gjennomført

Detaljer

KIRKENS FRIVILLIGE ARBEID FOREBYGGING OG HÅNDTERING AV SEKSUELLE KRENKELSER

KIRKENS FRIVILLIGE ARBEID FOREBYGGING OG HÅNDTERING AV SEKSUELLE KRENKELSER KIRKENS FRIVILLIGE ARBEID FOREBYGGING OG HÅNDTERING AV SEKSUELLE KRENKELSER Januar 2012 FORORD Den norske kirke har siden 1996 hatt prosedyrer og retningslinjer for behandling av overgrepssaker, der den

Detaljer

På vei ut. Hva kjennetegner arbeidstakere på vei ut av arbeidslivet? Sigtona Halrynjo. AFI notat 1/2011

På vei ut. Hva kjennetegner arbeidstakere på vei ut av arbeidslivet? Sigtona Halrynjo. AFI notat 1/2011 På vei ut Hva kjennetegner arbeidstakere på vei ut av arbeidslivet? av Sigtona Halrynjo AFI notat 1/2011 ARBEIDSFORSKNINGSINSTITUTTETS NOTATSERIE THE WORK RESEARCH INSTITUTE S OCCATIONAL PAPERS Arbeidsforskningsinstituttet

Detaljer

Når sorgen rammer en av dine ansatte. Atle Dyregrov og Kari Dyregrov

Når sorgen rammer en av dine ansatte. Atle Dyregrov og Kari Dyregrov Når sorgen rammer en av dine ansatte Atle Dyregrov og Kari Dyregrov Heftet Når sorgen rammer en av dine ansatte er utgitt av Landsforeningen uventet barnedød. Hovedforfatter er dr. philos Atle Dyregrov

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 456. Ungdom i arbeid

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 456. Ungdom i arbeid Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 456 Ungdom i arbeid Utgitt første gang i 1985 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim September 2002 Brosjyren er revidert og har fått ny layout.

Detaljer

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 Rundskriv IS-XXXX Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 Rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemning Publikasjonens tittel: Lov om kommunale

Detaljer

Hvordan bidrar NAV til at flere personer med ADHD kommer i arbeid?

Hvordan bidrar NAV til at flere personer med ADHD kommer i arbeid? ØNSKER FLERE I ARBEID: Jon Fiske i NAV Arbeidsrådgiving skriver at det er ønskelig at flest mulig med ADHD kommer ut i jobb. Han mener det er viktig ikke å behandle personer ut fra diagnose, men ut fra

Detaljer

Rutiner for varsling om kritikkverdige forhold i Sjømannskirken

Rutiner for varsling om kritikkverdige forhold i Sjømannskirken Rutiner for varsling om kritikkverdige forhold i Sjømannskirken Vedtatt i Arbeidsmiljøutvalet 07.12.2010 Bakgrunn Fra 1. januar 2007 ble det innført nye regler for varsling av kritikkverdige forhold, jf

Detaljer