SUnD TUrlaG noko For DEG? naturopplevingar for livet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SUnD TUrlaG noko For DEG? naturopplevingar for livet"

Transkript

1 SUnD TUrlaG noko For DEG? naturopplevingar for livet

2 Sund Turlag Etter stor interesse og engasjement på allmøte 30. januar 2012 vart Sund Turlag stifta 14. mars Vi ynskjer å vere ein samlande organisasjon som held i hevd turstiar og engasjerer til god folkehelse. Dette inneber merking og tilrettelegging av stiane, spreiing og utforming av informasjon til eit allsidig friluftsliv. Vi ynskjer å engasjera heile kommunen i dette arbeidet. Vi ynskjer vidare å skapa turglede og hjelpa sundsokningar ut i nærområda ved å ha turleiarar som viser veg. Kystpasset er ei satsing mot skular, barnefamiliar og andre som ynskjer mål å strekkja seg mot og oppleva det varierande turterrenget kommunen har. Kart og anvising i heftet er med på å gjera turmåla oppnåelege og kjende. Vi opplever at vi allereie har starta eit arbeid i den retninga. Vi innser at vi trenger fleire folk med som kan tenkje nytt om natur og helse. Kystpasset har vore ein inspirasjon og motivasjon til å langa ut på tur dag etter dag. Tusen takk til ildsjelene i Sund Turlag. Karin Sangolt Kontakt oss E-post Internett Leiar Fredrik Mortensen ( ) Adresse 5381 Glesvær Bli ven med oss på: BLI MEDLEM! Ynskjer du å bli medlem i Sund Turlag går du inn på nettsida til DNT og melder deg inn: - eller ta kontakt med oss.

3 Appelsinmuffins blir laga i bålpanne. Kom deg ut dagen september 2012 på Trellevik

4 Seniorgruppa i Sund på tur på Risøy

5 Søndag 27. januar 2013 kl vart det arrangert stiftingsfest på Stranda skule der Sund Turlag vart tatt opp som lokallag av Bergen Turlag og blei ein del av Den norske Turistforening, DnT. Det var eit variert program med ordførar, foredrag, song, kongen og mykje meir. Fungerande dagleg leiar for Bergen Turlag, assisterande generalsekretær for DnT samt ca 90 personar deltok på stiftingsfesten. SUnD TUrlaG Blir Til SEnIorgrUppA I SUnd Vi har ei aktiv seniorgruppe i Sund Turlag. Dei arrangerar tirsdagsturar anna kvar veke i tidsperioden tidleg på våren til seint på hausten. Turane går i nærområda våre. Her er dei på Tofterøy, Selsklatten, og seniorgruppeleiar Sidsel viser fram tanga som er plassert ut i samband med Kyspasset. Ynskjer du å vera med på tur finn du turoversikt på internett, eller følg med på facebook.

6 Vestlandsprosjektet Fylkesdelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv har visjon om å skape ein aktiv kvardag for folk i Hordaland. Friluftslivet, med sin enkle form, er ein felles arena på tvers av generasjonane. Arbeidet med gradering og merking av turstiar vert sett i samanheng med det lovpålagte folkehelsearbeidet, og har ei viktig rolle i høve til fokuset på førebygging i samhandlingsreforma. Målet er ein felles standard for å sikre gode og trygge naturopplevingar for alle brukargrupper. Gjennom Vestlandsprosjekt som er eit samarbeid mellom dei fire Vestlandsfylka med støtte frå Gjensidigestiftelsen. Bergen og Hordaland Turlag har ein prosjektstilling for koordinering og oppfylgjing av prosjekta i alle fylka. Nordsjøløypegruppa Ut Mot Havet har skilta turstiar i ytre Sund. No har Sund Turlag fått midlar til merking av turstiar i indre Sund. Dette arbeidet er vi i gang med, men det står enda ein heil del igjen. Vi treng hjelp! Folke biblioteket Saman med Fylkesbiblioteket, Sund folkebibliotek og andre frivillige organisasjonar i kommunen har biblioteket send søknad til Nasjonalbiblioteket om å få delta i eit pilotprosjekt, der vi ynskjer å gjera biblioteket synleg ute løypene. Vi vil ta med litteraturen og kulturen ut i naturen. Å lesa eller lytta til tekstar når ein er ute på nye turar, vil føra til enda rikare opplevingar. Kystpasset visar veg i kystlandskapet. Etter kvart håper vi at prosjektet skal resultera i ein fin app som skildrar turmåla.

7 kom deg UT dagen Kom deg ut-dagen er Den norske Turistforenings nasjonale turdag. Barn og vaksne, ungdom og eldre, hyperaktive friluftslivs entusiastar og blide sofagriser, ekspertar og nybyrjarar - vi har tilbod for alle på Kom deg ut- dagen! Denne dagen ynskjer vi å gi deg ein smakebit av friluftslivet, forhåpentleg ein smakebit som gir meirsmak! Tilboda er gratis. DnTs hovud samarbeidspartnar gir alle en deltakarpremie. Kom deg ut-dagen arrangeras av DnTs medlemsforeningar to gongar i året - i februar og september. Bilete: Kom deg ut dagen februar 2013 ved lavvoen i Eidesjøen

8 BLI MEDLEM Føremål Den Norske Turistforening (DNT ) skal arbeida for eit enkelt, aktivt, allsidig og naturvenleg friluftsliv og forsikring av friluftslivets natur- og kulturgrunnlag. Visjon DNTs visjon Naturopplevingar for livet! er styrande for all verksemd i organisasjonen. Verdigrunnlag: S T I E N Spanande, Truverde, Inkluderande, Enkelt/nøkternt og Naturleg Våre verdiar er: S panande: DNT skal by på utfordrande og spanande opplevingar for alle. T ruverde: Trygghet og kvalitet skal stå i fokus i heile organisasjonen. I nkluderande: DNT skal ha eit turtilbod der alle føler seg velkomne, også dei som ikkje kjenner oss frå før. E nkelt/nøkternt: Vi vil bidra til å la folk oppleva gleda ved det enkle friluftslivet. N aturleg: DNTs virksomhet med aktiviteter, hytter og ruter skal være naturvenleg. Medlemsfordelar Rabatt på en rekkje private fjellstover og turisthytter over heile Noreg Din eigen hyttenøkkel (mot depositum) Rabatt på fjellhyttene til turistforeningene Sverige, Finnland og på Island 6 utgåver av Fjell og Vidde 4 utgåver av Sti og Varde 2 utgåver av ungdomsmagasinet UT ( 13 og 26 år) 2 utgåver av Turboposten ( 0-12 år) DNTs årbok Du får 15% rabatt hjå Løplabbet i Bergen Rabarterte priser på turutstyr, bøker og kart hjå Bergen og Hordaland Turlag sine lokaler i Marken, Bergen sentrum. Barnemedlemer (0-12 år) overnatter gratis på alle DNT-hytter. Kva gjer Sund Turlag Aktiv seniorgruppe som har fellestur kvar tysdag formiddag. Fellestur ein søndag i månaden. Aktivitetsdagar og turar for barn og barnefamiliar. Tilrettelegg for eit endå betre friluftsliv i nærmiljøet gjennom aktivitet og turløyper. Friluftsopplevingar i samarbeid med andre organisasjoner. Er med i eit pilotprosjekt i samarbeid med biblioteket; LittraTur. Merking, skilting og vedlikehald av turstiar i nærmiljøet. Planlegging av oppgradering av stiar med steinsetting, kloppar, bruer m.m. Kystpasset skildrar turar og turløyper i nærmiljøet vårt.

9 Seniortur til Mannen

10 Frå stiftingsfesten til Sund Turlag. Det er mange born i kommunen som ynskjer å vera med i Barnas Turla. Blir du med? DUGnaDSinTErESSE ingen GrEnSEr For DUGnaD Ut på tur, aldri sur? Er det fordi all aggresjon kjem ut når ein vandrar rundt i fantastisk vestlandsnatur, og prøver å stå imot freistinga til å spenna ben på turkameraten som er frekk nok til å koma med oppmuntringar og lett gjennomskuelege usanningar om at vi snart er framme? Det underlege er at etter nokre timar i gjørme, våt til skinnet, så føler man seg faktisk ein smule oppløfta. Innlegg på Facebook Sund Turlag ynskjer å gjere naturen i Sund tilgjengeleg og sikre gode turopplevingar. Til dette treng vi di hjelp. Saman med Folkeakademiet, Kystlaget, Trelleviknausta, nordsjøløypegruppa Ut mot Havet har vi hatt fleire ulike arrangement, dette ynskjer vi å fortsette med. eit generelt skjema for dugnadsinteresse, slik at Sund Turlags kan ta kontakt etterkvart som det kjem uilke behov. Har du idear til aktivitet eller veit om arrangement som vi kan bidra inn i, så må du ikkje nøla med å ta kontakt. Dersom du kan tenkje deg å vera med å ta i eit tak, kan du fylle ut skjemaet på neste side. på denne måten blir det lettare å organisere og kalla inn til dugnad. Dette er registeret blir ikkje vidareformidla til andre Turlag eller organisasjonar utan ditt samtykke. Det kan ta noko tid før du blir kontakta, det avhenger av kva type oppgåver du ynskjer å bidra med og når de ulike aktivitetane planleggjast.

11 Kva for dugnadsarbeid kan du tenkje deg? (Ved innlevering av skjemaet har du ikkje automatisk forplikta deg til dugnad, men er open for at vi kan spørja deg) Kan du tenkje deg oppgaver tilknytta skilt, tavler og trykksaker? Fleire typer oppgåver idè og utkast Ta bilder etc. Lage turbeskriving og/eller finne fakta om turstiar og turmål. Språkleg oversetjingar og/eller språkvask Nei Kan du tenkje deg praktiske oppgåver tilknytta ruter og løyper i terreng? Hjelp til gangvegar, klopper, settje opp skilt og tavler (trearbeid) Steinsetjing av stiar (steinarbeid) Varding, merkjing og stirydding Løypefadder for ei turløype (sjå til at stien er OK) Nei Kan du tenkje deg oppgaver tilknytta aktivitetar og turar? Turleiar eller instruktør (kursing vil bli gitt) Hjelpe til ved arrangement Hjelpe til med Barnas turlag Hjelpe til med Ungdom og/eller fjellsport Hjelpe til med Seniorgruppa Nei Kvar kan du tenkje deg å gjera dugnadsarbeid? I heile kommunen I ditt eige nærmiljø alle stadar (også hjelpe til i andre kommuner) Når på året kan du tenkje deg å gjøre dugnadsarbeid? Sommerhalvåret Vinterhalvåret I feriar Heile året Kva tidspunkt kan du tenkje deg å gjere dugnadsarbeid? Det er berre mogeleg nokre helger Kveldar. Kan på dagtid. Andre opplysningar, her kan du spesifisera spesielle ynskjer eller evner: Kan du tenkje deg anna type dugnadsarbeid? Bidrag innenfor natur- og miljøvern Bidra med tekst og foto til internett og facebook Nei Skriv navn og adresse på baksida. Klipp ut og lever til biblioteket på Sund Senter eller send til Sund Turlag.

12 Det bles, men eg skal no ha meg ein ramsalt tur i sola med kystpasset mitt likevel! Ove Trellevik KontaktopplysningAr Vennligst fyll ut dine kontaktopplysningar Etternamn: Førenamn: Telefon: Mobil: e-post: Bustad: Fødselsåret ditt: *Skriv inn fødeselsår ditt (fire siffer, f.eks 1967) Grafisk Design: Heidi Fjell Trykk: Bodoni Takk for at du er interessert i dugnad! Sjå gjennom skjemaet at du har registrert riktig informasjon. Korrekt informasjon gjer organiseringen av dugnad mykje lettare! Det kna ta noko tid før du blir kontakta, då dette avhenger av kva for oppgåver du har vist interesse for og når desse organiserast.

Lyngmo-Glytten 23. årgang - September 2014 Medlemsblad GLYTTEN STATUS NYBYGG. - sjå side 3!! TID FOR HAUSTLEIRAR. - sjå baksida for informasjon!!

Lyngmo-Glytten 23. årgang - September 2014 Medlemsblad GLYTTEN STATUS NYBYGG. - sjå side 3!! TID FOR HAUSTLEIRAR. - sjå baksida for informasjon!! Lyngmo-Glytten 23. årgang - September 2014 Medlemsblad GLYTTEN STATUS NYBYGG - sjå side 3!! TID FOR HAUSTLEIRAR - sjå baksida for informasjon!! Lyngmo - Glytten 23. årgang September 2014 Helsing frå Lyngmo

Detaljer

Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. Kontor: 901 61 334 Måne: 480 31 132 Sol/ Stjerne: 480 64 858 E-post: karin.uglum@sisof.

Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. Kontor: 901 61 334 Måne: 480 31 132 Sol/ Stjerne: 480 64 858 E-post: karin.uglum@sisof. Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. Kontor: 901 61 334 Måne: 480 31 132 Sol/ Stjerne: 480 64 858 E-post: karin.uglum@sisof.no Då er vi i gang igjen med eit nytt barnehage år og vi tilsette

Detaljer

Tørvikbygd Bladet 1.

Tørvikbygd Bladet 1. Tørvikbygd Bladet 1. utgåve: April 2011 NYTT BLAD FOR TØRVIKBYGD! No er 1.utgåva av Tørvikbygd bladet klar! Størst plass denne fyrste gongen har årsmelding og grendamøtet fått. I årsmeldinga får de innblikk

Detaljer

Idear og råd til foreldre med barn på 5. Og 7. trinn. Framleis rom for lesing heime

Idear og råd til foreldre med barn på 5. Og 7. trinn. Framleis rom for lesing heime Idear og råd til foreldre med barn på 5. Og 7. trinn Framleis rom for lesing heime Leseutviklinga held fram Dei første skuleåra lærte barnet ditt å lese. Men lesedugleik er ikkje noko som blir utvikla

Detaljer

Sluttrapport. Rehabilitering /forebygging. BIKUBA. Prosjektnummer 2005/3/0379. Prosjektleiar Berit Kvalvik. Lhl Radøy.

Sluttrapport. Rehabilitering /forebygging. BIKUBA. Prosjektnummer 2005/3/0379. Prosjektleiar Berit Kvalvik. Lhl Radøy. Sluttrapport. Rehabilitering /forebygging. BIKUBA Prosjektnummer 2005/3/0379 Prosjektleiar Berit Kvalvik. Lhl Radøy. Landsforeningen for Hjerte og lungesyke 1 Innhald : side Forord 3 Samandrag 4 Kapittel

Detaljer

Plan for idrett og friluftsliv 2013-2023 Fitjar kommune

Plan for idrett og friluftsliv 2013-2023 Fitjar kommune Plan for idrett og friluftsliv 2013-2023 Fitjar kommune Bente Bjelland Fitjar Kommune [Velg dato] INNHALD (lista vert meir utfyllande med underpunkt etter høyring) FØREORD SAMANDRAG INNLEIING BAKGRUNN

Detaljer

VURDERINGSINNLEVERING

VURDERINGSINNLEVERING VURDERINGSINNLEVERING Emnekode: FN-BACH15 Emnenamn: Bacheloroppgåve i natur og friluft Vurderingsform: Bacheloroppgave: skriftleg rapport, individ. eller i smågrupper Kandidatnr: 810 Liv Anne Bortne Leveringsfrist:

Detaljer

Ungdom med særlege behov

Ungdom med særlege behov Ungdom med særlege behov Rapport frå pedagogisk utviklingsprosjekt 2006 ved Nordfjord folkehøgskule Prosjektledar: Odd Harald Halse Tema: Ungdom med særlege behov Prosjektperiode: Frå januar til september

Detaljer

Spirenytt. visjonar - vekst - tankar - idéar - samarbeid - mot - kunnskap - skaparglede

Spirenytt. visjonar - vekst - tankar - idéar - samarbeid - mot - kunnskap - skaparglede visjonar - vekst - tankar - idéar - samarbeid - mot - kunnskap - skaparglede Visjon: Finnøy Næringshage skal vere regionens mest skapande næringshage. Finnøy Næringshage skal vere Norges leiande blågrøne

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Etablering Interkommunalt Friluftsråd

Etablering Interkommunalt Friluftsråd Etablering Interkommunalt Friluftsråd Aurland Balestrand Leikanger Luster Lærdal Sogndal Vik Sogn Næring as Side 1 Innhald 1. Innleiing 2. Bakgrunn 3. Om friluftsråd 4. Status og utfordringar i kommunane

Detaljer

Motivator og eventyrar. s.10-11. 26. - 27. april 2014. Utgåve 2-2014 Årgang 2 villmarketne.no facebook/villmarksmessa- Etne

Motivator og eventyrar. s.10-11. 26. - 27. april 2014. Utgåve 2-2014 Årgang 2 villmarketne.no facebook/villmarksmessa- Etne 26. - 27. april 2014 Utgåve 2-2014 Årgang 2 villmarketne.no facebook/villmarksmessa- Etne Motivator og eventyrar s.10-11 Ole-Johnny Myhrvold Mat i friluft Sjå s. 13-15 Eventyrlyst, humor og sjølvironi

Detaljer

Stiftsnytt. Miljø. www.kyrkja.no/bjorgvin INFORMASJONSBLAD FOR BJØRGVIN BISPEDØME NR 1 - JUNI 2007

Stiftsnytt. Miljø. www.kyrkja.no/bjorgvin INFORMASJONSBLAD FOR BJØRGVIN BISPEDØME NR 1 - JUNI 2007 Stiftsnytt www.kyrkja.no/bjorgvin INFORMASJONSBLAD FOR BJØRGVIN BISPEDØME NR 1 - JUNI 2007 Miljø Stiftsnytt nr 1 - juni 2007 Eit informasjonsblad frå Bjørgvin bispedøme Innhald Fem heile dagar... side

Detaljer

Plassebakken Barnehage BA

Plassebakken Barnehage BA Plassebakken Post AUSTIGARD Januar 2012 www.plassebakken.no Godt nyttår No har vi starta på eit nytt år, tenk dei er ferdige med det første halve året i barnehagen allereie! I desember har vi gjort fole

Detaljer

Lyngmo 50 år i 2015! * Jubileumshelg 13. - 14. juni

Lyngmo 50 år i 2015! * Jubileumshelg 13. - 14. juni Lyngmo-Glytten 24. årgang - Januar 2015 Medlemsblad GLYTTEN Lyngmo 50 år i 2015 Lyngmo 50 år i 2015! * Jubileumshelg 13. - 14. juni STATUS NYBYGG - sjå side 3!! TID FOR VINTERLEIRAR - sjå baksida for informasjon!!

Detaljer

Hemsedal kommunehus - opningstider:

Hemsedal kommunehus - opningstider: Informasjonsavis for Hemsedal kommune Juni 2013 Stølsdag m/helga, Sina, Gunnlaug og Martin Myhr Bli med til Ulsåkstølen torsdag 11. juli kl. 11.30 Servering av stølsmat Underhaldning med familien Myhr

Detaljer

Prosjektansvarleg FØREORD

Prosjektansvarleg FØREORD FØREORD Forprosjektet Berekraftig utvikling i lokalsamfunna på Folgefonnhalvøya er gjennomført med både utviding og forlenging av arbeidet frå opphaveleg plan. Eit forprosjekt er likevel eit mellomstadium

Detaljer

Til deg som er ny i GAMLESTOVA BARNEHAGE 2014-2015. LUSTER KOMMUNE www.oppvekst.luster.no/gamlestova

Til deg som er ny i GAMLESTOVA BARNEHAGE 2014-2015. LUSTER KOMMUNE www.oppvekst.luster.no/gamlestova Til deg som er ny i GAMLESTOVA BARNEHAGE 2014-2015 LUSTER KOMMUNE www.oppvekst.luster.no/gamlestova 1 VEL MØTT SOM FORELDRE I GAMLESTOVA BARNEHAGE! Fredag 15. august byrjar eit nytt barnehageår, og det

Detaljer

Søk først Guds Rike! viktigheita av å prioritere den andelege biten av lagssamlingane/ ungdomskveldane

Søk først Guds Rike! viktigheita av å prioritere den andelege biten av lagssamlingane/ ungdomskveldane Søk først Guds Rike! viktigheita av å prioritere den andelege biten av lagssamlingane/ ungdomskveldane Innleiing Overskrifta for samlinga kjem frå Jesus si utfordring i Matteus 6,33: Søk fyrst Guds rike

Detaljer

Aktiv kvar dag i barnehagen

Aktiv kvar dag i barnehagen Aktiv kvar dag i barnehagen Mål Hordaland fylkeskommune har ansvar for å legge til rette for fysisk aktivitet i kvardagen. I Fylkesdelplan fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2008-2012 Aktiv kvar dag,

Detaljer

HANDLINGSPLAN FAIR PLAY FOTBALLSESONGEN 2015

HANDLINGSPLAN FAIR PLAY FOTBALLSESONGEN 2015 Det handlar om RESPEKT, ikkje sant? HANDLINGSPLAN FAIR PLAY FOTBALLSESONGEN 2015 Utarbeida av Fair Play-utvalet i Austevoll Kommune eit samarbeid mellom Austevoll IK, Hundvåkøy IL og Selbjørn IL. I sesongen

Detaljer

Evaluering av etablerarverkemiddelet

Evaluering av etablerarverkemiddelet Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF-notat 5/2004 Evaluering av etablerarverkemiddelet Alkymisten Dokumentasjonsrapport til VF-Notat 4/2004 Thor André

Detaljer

IDRETT, FRILUFTSLIV, FYSISK AKTIVITET OG FOLKEHELSE

IDRETT, FRILUFTSLIV, FYSISK AKTIVITET OG FOLKEHELSE Sogndal kommune KOMMUNAL PLAN FOR IDRETT, FRILUFTSLIV, FYSISK AKTIVITET OG FOLKEHELSE 2009-2012 Høyringsframlegg september 2008 Framsidefoto: Tor Yttri 2 Overordna mål Sogndal kommune vil leggje til rette

Detaljer

Korfor går skulegrensene på Radøy der dei går?

Korfor går skulegrensene på Radøy der dei går? Korfor går skulegrensene på Radøy der dei går? Innlevert av 5.trinn ved Austebygd skule (Radøy, Hordaland) Årets nysgjerrigper 2014 Eg har verdens beste jobb. Eg er nemlig kontaktlærar for ein superinspirerande

Detaljer

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv.

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv. Særemne 3-100 år med stemmerett I 2013 er det hundre år sidan alle fekk stemmerett i Noreg. På Norsk Folkemuseum arbeider vi i desse dagar med ei utstilling som skal opne i høve jubileet. I 2010 sendte

Detaljer

vossabanken.no - Skapar verdiar for deg og lokalsamfunnet Våren 2013 Kundemagasin for Voss Sparebank

vossabanken.no - Skapar verdiar for deg og lokalsamfunnet Våren 2013 Kundemagasin for Voss Sparebank Kundemagasin for Voss Sparebank vossabanken.no Våren 2013 - Skapar verdiar for deg og lokalsamfunnet vossabanken.no Våren 2013 - Skapar verdiar for deg og lokalsamfunnet Rådgjeving med utgangspunkt i dine

Detaljer

ambisjonar Kultur Forsking Tenesteyting Høgteknologi Yrkesfag Industri Idrett Energi Skal du ha action, må du vere der det skjer

ambisjonar Kultur Forsking Tenesteyting Høgteknologi Yrkesfag Industri Idrett Energi Skal du ha action, må du vere der det skjer Skal du ha action, må du vere der det skjer Forsking Kultur Høgteknologi Tenesteyting utdanning jobb rekruttering Yrkesfag karriere Industri Idrett Energi Jobb og moglegheiter i SOGN OG FJORDANE INNLEIING

Detaljer

Meldingsblad for Masfjorden kommune og Frøyset, Sandnes og Solheim sokn. Julesalme

Meldingsblad for Masfjorden kommune og Frøyset, Sandnes og Solheim sokn. Julesalme Masfjordingen Masfjordingen Nr.3-2014 Desember Meldingsblad for Masfjorden kommune og Frøyset, Sandnes og Solheim sokn Julesalme av Eyvind Skeie Til jul for eit år sidan, kunne vi fortelje at vi var i

Detaljer

Politikarane tok over

Politikarane tok over Vi hadde lyst til å gjera noko artig med ordførarkandidatane, samstundes som dette er eit høve til å synleggjera korleis vi tenkjer og prioriterer ONSDAG 19. AUGUST 2015 NR. 90 43. årgang Laussal kr 25,-

Detaljer