Person/etat Dato Innspill Kommentarer Reindriftsforvaltning en i Nordland

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Person/etat Dato Innspill Kommentarer Reindriftsforvaltning en i Nordland"

Transkript

1 Sjøhaugen Oppsummering av innspill fra offentlig høring. Person/etat Dato Innspill Kommentarer Reindriftsforvaltning en i Nordland Bodø kommune v/byteknikk Reindriftsforvaltningen ber i sitt brev om at plansaken også sendes på høring til reinbeitedistriktet Reguleringsbestemmelsene fastsetter at utslippstillatelse skal avklares i detaljeringsfasen, samt at det skal opprettes sameieavtale for drift og vedlikehold av fellesanlegg. Reguleringsområdet er stort, og omfatter mange tomter. Prinsipp for løsning av vann og avløp burde vært vist i eget vedlegg til planen. Bodø kommune har sendt denne saken på høring til Duokta reinbeitedistrikt i brev datert Reinbeitedistriktet ble gitt forlenget høringsfrist til den Prinsippskisse for VA-anlegget er utarbeidet og fulgte høringsforslaget som vedlegg 12. Det er ikke offentlig vann eller avløp i området. Det ligger kommunal vannledning til Godøynes. Reguleringsområdet har adkomst fra kommunal vei, og det er innregulert frisiktsoner og fastsatt byggegrense mot veien. Interne veier i reguleringsområdet har felles eierform. Det er innregulert felles parkeringsplass som skal dekke parkeringsbehovet i forhold til småbåthavna. I samsvar med parkeringsvedtektene bør det opprettes minimum 0,5 parkeringsplass pr. båtplass. Krav til parkeringsdekning er ivaretatt i planforslaget. Ivaretatt i planbestemmelsene. Det må medtas rekkefølgebestemmelse om at kommunaltekniske planer skal være godkjent av kommunalteknisk kontor før byggetillatelse gis. Videre at avtale som sikrer drift og vedlikehold av fellesanlegg er opprettet før brukstillatelse gis. Ivaretatt i planbestemmelsene.

2 Bodø kommune v/miljøvernsjefen Det skal sendes inn kommunal-tekniske planer til godkjenning til kommunalteknisk kontor, i hht. Bodø kommunes Norm for kommunaltekniske anlegg og parkanlegg rev.utgave og Reglement for sanitæranlegg og stikkledninger rev.utg Planene skal inneholde tegninger og beskrivelser for alle kommunal-tekniske anlegg og uteoppholds-arealer innenfor planens begrensning. Kommunaltekniske planer skal være godkjent før byggetillatelse gis Planforslaget for Sjøhaugen har i flere omganger vært vurdert med hensyn til miljøverdier. Forslaget har blitt endret etter at konsekvens-vurdering er gjennomført og det ligger en grundig naturkartlegging til grunn for planforslaget. Følgende databaser er lagt til grunn i tillegg til kartleggingen: Naturbasen, Direktoratet for naturforvaltning: Naturtypelokaliteter som ligger innenfor planorådet Naturtypekartleggin g, Bodø kommune, (I. Gabrielsen 2004) Kartlegging og utredning vedrørende Tverrlandet naturreservat Naturbasen (DN): Viltkartlegging Artsdatabanken Det er funnet viktige naturtyper og to rødlistearter i planområdet. Når det finnes rødlistearter i et område krever dette spesiell hensyntagen. Denne type rødlistearter er svært sårbare for fysiske inngrep og kan gå tapt. Dette gjelder Innspillet tas til etterretning.

3 spesielt inngrep i de strandnære engene og på kalkbergene. Hele området er kalkrikt og må sies å samlet ha stor verdi for biologisk mangfold. Grunnen til at området er spesielt er de klimatiske forhold, sterkt påvirket av fremhevende vindeksponering fra havet, kombinert med kulturlandskapets karakter. Det har gjennom generasjoner vært beitet i området. Trusler vil være større menneskelig aktivitet i tillegg til selve utbyggingen samtidig som beitebruken reduseres. Dersom det framtidig blir etablert småbåthavn i området vil dette kreve massive bølgedempende tiltak. Dette vil være et betydelig inngrep i strandsonen. Med de endringene som er foretatt i revidert planforslag og de foreslåtte avbøtende tiltak rettet mot bevaring av rødlisteartene og naturtypene, mener jeg konsekvensene vil bli små. Bodø kommune, Geodata Bodø kommune, Eiendomskontoret Ingen merknader Ingen merknader. - Sametinget Ingen merknader utover krav om ivaretakelse av den generelle aktsomhetsplikten, jfr. lov om kulturminner 8 annet ledd. Kystverket Ingen merknader. - Fiskeridirektoratet Ingen merknader. - Nordland Fylkeskommune Ingen kommentarer. Kommenterer at de mener planforslaget er godt utredet. Statens vegvesen Ingen merknader. - Ivaretatt i planbestemmelsene. -

4 Bodin Bondelag v/steinar Nordvik Har følgende merknader: -Ny reguleringsplan vil redusere den dyrka marka med 8 daa. 2 daa av disse anser de som akseptert tapt pga at gjeldene reguleringsplan åpner for omdisponeringen. - - De henviser til at det sentralt er bestemt at det skal kreves nydyrking på utbyggers regning av 2 dekar dersom ett dekar med jord skal omdisponeres. -Planlegger/tiltakshaver er ikke kjent med denne bestemmelsen. - Henviser til grunneiernes felles beiterett i utmark. Krever at utbygger for egen regning setter opp gjerder mellom fritidsbebyggelsen og beitelandet og er ansvarlig for vedlikeholdet av gjerdet. -Innenfor planområdet er det regulert inn store områder til naturvern og friluftsområder hvor beite fortsatt kan foregå. I utredningen av tema for naturmiljø er det poengtert at rødlistefunnene/ naturtypene er avhengig av at områdene beites slik at ikke andre arter overtar. I bestemmelsene til kommuneplanens arealdel er det fastsatt at inngjerding av fritidseiendommer ikke tillates. Det er videreført i bestemmelsene til planforslaget. Det betyr at beite også til en vis grad kan skje inne på den enkelte tomt. Bodø kommune v/landbrukskontoret Ber om at vegen inn i området reguleres slik at den ikke berører dyrka mark i området. Samtidig er det også ønskelig at fritidsboligene som er planlagt på dyrka mark i område FF1 fjernes. Kryssløsningen inn i området vil berøre jordet nærmest tidligere RV17. For øvrig følger den innregulerte vegen ned til sjøen i hovedsak eksisterende veger i området og berører ikke jordene i nevneverdig grad. Jordet som berøres av kryssløsningen erstattes ved at et større område i området reguleres til jordbruk en hva tilfellet er i gjeldene reguleringsplan (ca. 2 daa større). Det vises for øvrig til temautredning for skog og jordbruk som konkluderer med at konsekvensene for jordbruket er vurdert til svak til middels, og for skogbruket ubetydelig.

5 NVE Har følgende kommentarer: -Viser til innspillet sitt til planoppstarten der de ba om at det måtte tas hensyn til bekkene innenfor planområdet. De mener planforslaget ivaretar dette, men mener at bekkelukninger bør unngås. Målet er at det meste av bekker skal følge eksiterende traseer eller omlegges i nye traseer som åpen grøft/kanal. Det er ved kryssing av veger at det kan bli aktuelt å legge bekken i rør. - -Tilfreds med de geotekniske undersøkelsene til Rambøll. Dersom tiltakene følges har de ingen ytterligere kommentarer. Rigmor Lillian Eidem - Kommenterer at området er et særdeles viktig friluftsområde. Det et biologisk mangfold av blomster, fauna, dyr og fugler. Godøynes er definert som et landbruksområde. Det vises til temautredningene for friluftsliv, naturmiljø og skog og landbruk. Ingen av disse utredningene har konkludert med at planforslaget ikke tilrådes godkjent. Avbøtende tiltak er innarbeidet i planforslaget. Grunneierne til skogog utmark på Godøynes Kommenterer følgende: -Området er i kommuneplanens arealdel avsatt til LNF-område. Planforslaget er derfor i strid med den. Det eksisterer en gjeldene plan for området som tillater bolig, fritidsbebyggelse og naustområde. Det er avviket i denne i forhold til kommuneplanens arealdel som har utløst krav om konsekvensutredning. -De mener også planen er i strid med de statlige retningslinjene for forvaltning av strandsonen mot sjøen. Området utgjør et viktig friluftsområde med stort biologisk mangfold. Er den siste ikke båndlagte strandsonen som er igjen på Godøynes. I gjeldene plan er det tillatt med naust/sjøhus innredet for opphold samt kaianlegg. Reguleringsplan er videreført ved at den er tatt inn i kommuneplanens arealdel. I forslag til ny plan tas muligheten for naust/sjøhus, felles servicebygg med møterom, dusj, toaletter, etc og servicebygg for vedlikehold av båter ut. Som nevnt er det en gjeldene plan for området som åpner for utbygging i området. I bestemmelsene til ny plan er det sagt at allmennheten skal ha tilgang til alle områder i planen foruten hyttetomtene.

6 - Tiltakene vil medføre begrensninger i bruk for allmennheten. Veiene er ikke sagt å være åpen for allmenn ferdsel. Det er heller ikke lagt til rette for offentlig parkering i området for turfolk. -Områdets attraktivitet som jordbruksområde vil bli redusert om Sjøhaugen brukes til fritidsboliger. Se tidligere kommentar. Områdene vil fortsatt være åpne for allmenheten, jmf. tidligere kommentar. -Henviser til at skog- og utmark på Godøynes ble utskiftet i Av utskiftingsdokumentene fremgår at rettighetene til uttak av og bruk at strandsonen på gnr. 73 er felles for gårdeierne på Godøynes. -Planen for Sjøhaugen grenser i nord mot de gamle naust- og sjøhustomtene til gnr. 73. Avgrensningen er i konflikt med gjeldene eiendomsgrense for fellesarealet. Bodø kommune har krevd at ny plan skal dekke gjeldene plan- de ønsker ikke at det skal stå «rester» igjen av gammel plan. Gjeldene plan går ut over fastsatt eiendomsgrense mot det private naustområdet (sameiet), men dette området forslås ikke regulert til utbyggingsformål. Det reguleres til LNFRN. - Atkomst til Skutvik og til naustområdet har sin trase gjennom det som nå foreslås regulert til fritidsboliger. Atkomst til Skutvik vil ved realisering av planen bli bedre enn før. Vegen ned til området vil bli bredere og i bedre stand enn hva tilfellet er i dag. Det tilrettelegges med parkeringsområde og stier til det private naustområdet på gnr.73. Videre vil eksisterende atkomst fra øst bestå. Godøynes og omegn velforening v/bjørnar Skjemstad Kommenterer følgende: -Området har stor verdi som friluftsområde. Utbyggingen vil true allmenhetens tilgang til dette området. Jmf. tidligere kommentar. -Stiller seg kritisk til at utredningen for friluftsliv baserer seg på intervju av utbygger Per Ola Jentoft. Det har også vært gjennomført møter med OK-avdelingen i Bodø kommune.

7 -Dersom utbyggingen gjennomføres må tilgjengeligheten til allmenheten sikres i større grad enn i planforslaget. Mener det er ivaretatt, jmf. tidligere kommentar. - Dersom utbyggingen skal gjennomføres er det et krav fra velforeningen at det settes som en rekkefølgebestemmelse at infrastrukturen utbedres før anleggsstart. Et minstekrav er at tilførselsveien fra RV17 og ned til utbyggingsområdet asfalteres. Det bør også vurderes gangveier/fortau og behov for fartsdumper. Rekkefølgekrav vedrørende infrastrukturen kan imøteses. Standarden på vegene er i utgangspunktet at de skal opparbeides som grusete veger. Fylkesmannen i Nordland Kommentere følgende: -Deler av planforslaget er i tråd med gjeldende arealdisponering. Molo, etablering av fritidsboliger innenfor byggeområde for bolig, fritidsparsellene nr. 1-5 og 14-18, parkeringsarealet og den østlige landdelen av småbåthavneområdet ansees å være i strid med kommuneplanens arealdel. Det er dette avviket som har utløst krav om konsekvensutredning. -Kartlegging av naturtyper i kommune ble gjennomført i etterkant av stadfestelsen av reguleringsplanen for Sjøhaugen og før revideringen av kommuneplanen. I forbindelse med revidering av kommuneplanens arealdel burde det på bakgrunn av kunnskapen om naturmangfoldet, i større grad være vurdert og tatt stilling til om reguleringsplanen for Sjøhaugen fortsatt skulle Bodø kommune har nylig revidert kommuneplanens arealdel. Fokus for dette revisjonsarbeidet har vært byutviklingsområdet og kommunen har derfor ikke gjennomført en vurdering av status for eksisterende reguleringsplaner utenfor byutviklingssonen.

8 gjelde. -Fylkesmannen mener planforslaget dersom det gjennomføres vil være uheldig for naturmangfoldet. Fylkesmannen mener det er uheldig at utbyggingsområder som er avsatt i kommuneplanen ikke kan nyttes til dette, men senere kunnskap om naturverdiene i området gjør at Fylkesmannen fremmer innsigelse mot småbåthavna, samt fritidsboligparsellene nr. 26, 33 og Foreslåtte avbøtende tiltak vurderes av Fylkesmannen som lite gjennomførbare. I forhold til friluftsliv er Fylkesmannen ikke enig i Norconsult rapport om at planforslaget vil gi ubetydelig til liten negativ konsekvens for friluftslivet. Utbyggingen vil være uheldig ut fra hensynet til allmennhetens friluftsliv og tilgjengelighet i strandsonen. Hensynet til friluftsliv er særlig knyttet opp mot fylkesmannens innsigelse til område for småbåthavn og fritidsboligparsellene nr. 1, 2, 14, 15 og 16. Fylkesmannen ber også kommune vurdere parsellene nr. 3, 4, 17 og 18 mht. friluftshensyn. Fylkesmannen har innsigelse til fritidsparsellene 5-8 og til planbestemmelsene 5.1 begrunnet ut fra jordvernhensyn. Det vises til de ulike temautredningene. Tiltakshaver/planlegger har forsøkt å tilpasse seg disse og har innarbeidet de avbøtende tiltakene som er foreslått. I etterkant av det offentlige ettersynet har tiltakshaver utført en rekke utredninger samt revidert planforslaget for å imøtekomme innsigelsene fra Fylkesmannen. Arbeidet/utredningene som er utført og de endringer som er gjort er beskrevet nedenfor: Med bakgrunn i registrerte naturtyper og rødlistefunn er antall fritidseiendommer med tilhørende veger redusert fra 54 stk til 43 stk. Dette er gjort i de områder der tettheten av rødlistefunnene var størst. Områdene som er tatt ut er regulert til naturvern sammen med de øvrige arealene med krav til skjøtsel, dvs i tråd med anbefalingen/ avbøtende tiltak i temautredning for naturmiljø. I tillegg til å skåne rødlistefunnene/ naturtypene vil dette også bidra til å skape en større «buffersonen» mot boligbebyggelsen på Godøynes, samt å redusere de terrengmessige inngrepene. Planendringene vil altså bidra til å redusere de negative landskapsinngrepene i åsryggen mot nordøst, samt bidra til å fjerne negativ silhuettvirkning mot boligbebyggelsen på Godøynes. Med bakgrunn i dette har Fylkesmannen i brev datert frafalt sin innsigelse vedrørende

9 naturtypeforekomster for områdene avsatt til fritidsboliger. Innsigelse vedrørende naturtypeforekomster i området avsatt til småbåthavn står fortsatt, konf. for øvrig beskrivelse av dette lenger ned. I forhold til friluftsliv har planforslaget hele tiden vært utformet slik at allmennheten skal ha tilgang/kunne bruke vegen ned til sjøen, samt benytte de sjønære områdene av planområdet. Dette er nedfelt i bestemmelsene. Langs vegene er det videre lagt inn «grønne» korridorer mellom fritidsparsellene med jevne mellomrom, i den hensikt at folk som går tur kan ta seg ut mot tilliggende LNF- og naturvernområder uten og måtte krysse fritidseiendommene. Småbåthavna var opprinnelig planlagt i begge buktene med kaifronter og naust langs hele sjølinjen. I planforslaget som var fremmet til offentlig ettersyn var alt av naust og kaifronter tatt ut. I revidert planforslag foreslår enn nå kun å bygge ut den sørligste bukta til småbåthavn. Den nordlige bukta planlegges «urørt». I bukta som reguleres til småbåthavn tillates det kun etablert båtutriggere, samt båtutsett. Det betyr at det ikke vil bli etablert noen hinder mot sjøen og at folk enkelt kan ta seg ned til sjøkanten. På landdelen av småbåthavna fjernes nå muligheten for bygging av servicebygg. Området

10 reguleres til friluftsområde og naturvern. Med bakgrunn i ovenstående har Fylkesmannen i brev datert frafalt sin innsigelse til planen vedrørende friluftsliv. Muligheten for kjøkkenhager er tatt ut av planen. Med bakgrunn i det har Fylkesmannen i brev datert frafalt sin innsigelse til plan vedrørende jordvern. Fylkesmannen har i brev datert opprettholdt sin innsigelse vedrørende småbåthavna med bakgrunn i naturtypeforekomsten "Sandstrand" og "Sanddyne". Det ble opplyst om at det kun er registrert ca. 50 slike lokaliteter i Nordland og kun syv lokaliteter i Bodø kommune. Utbyggingen vurderes derfor av Fylkesmannen å redusere utbredelsen av naturtypene i kommunen og fylket for øvrig. Med bakgrunn i denne tilbakemeldingen ble Miljøfaglig utredning engasjert til å gjennomføre en ortofotostudie. Studiens hensikt var å kartlegge om det finnes andre lokaliteter med tilsvarende naturtyper som ikke er kartlagt fra før og som derigjennom kan forsvare nedbygging av forekomstene på Sjøhaugen. Arbeidet ble sammenstilt i en rapport der det ble avdekket/påvist 24 lokaliteter, hvorav 15 ble

11 anset å ha middels eller stort potensiale. I rapporten ble det konkludert med verdifastsetting av disse må gjøres med bakgrunn i feltundersøkelser. Rapporten ble oversendt Fylkesmannen i brev datert I brev datert svarer Fylkesmannen at de opprettholder innsigelsen, da de mener at det ikke foreligger noen nye opplysninger om at de påviste forekomstene er vurdert som svært viktige eller viktige lokaliteter av naturtypene. De åpner imidlertid for å trekke innsigelsen dersom en eller flere av de påviste lokalitetene vurderes som svært viktig eller vikitg. Med bakgrunn i svaret ble Miljøfaglig utredning ytterliggere engasjert til å gjennomføre feltundersøkelser på et utvalg av de lokaliteter som er påvist i ortofotostudiet. Befaringen resulterte i at flere nye, tidligere ikke kartlagte lokaliteter ble påvist, særlig på Straumøya sørvest for Tverrlandet, men også nord for Bodø by ble det funnet sammenlignbare lokaliteter som var mangelfullt kjent tidligere. Verdi og tilstand ble vurdert som til dels minst like god som for Lille Sandvika. Hva angår småbåthavnen er tiltakshaver av den oppfatning at for at fritidsfeltet skal være salgbart/attraktivt så må det være en småbåthavn. Fylkesmannen har åpnet for å trekke innsigelsen dersom det kan dokumenteres andre lokaliteter av

12 naturforekomstene (tillegg til de som allerede er registrert). Det er som tidligere nevnt avdekket at det finnes flere slike lokaliteter og småbåthavnen ønskes derfor opprettholdt med de endringer som er forslått tidligere under denne merknadsbehandlingen.

Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø

Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø KU for Kommunedelplan for kystsonen i Røyken 2015-2030 Side 1 1 INNLEDNING 3 1.1 KONSEKVENSUTREDNING 3 1.2 KONKLUSJON 3 1.3 TEMA I KU 3 1.4 BYGGEFORBUD I STRANDSONEN

Detaljer

Vedlegg til Planbeskrivelse. KONSEKVENSVURDERING nye og endrede tiltak KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOSNES KOMMUNE

Vedlegg til Planbeskrivelse. KONSEKVENSVURDERING nye og endrede tiltak KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOSNES KOMMUNE Vedlegg til Planbeskrivelse KONSEKVENSVURDERING nye og endrede tiltak KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOSNES KOMMUNE Konsekvenser av forslag om endret arealbruk tar utgangspunkt i relevante nasjonale, regionale

Detaljer

BESKRIVELSE FOR DEL AV UTTIAN GNR. 26, BNR. 2

BESKRIVELSE FOR DEL AV UTTIAN GNR. 26, BNR. 2 BESKRIVELSE FOR DEL AV UTTIAN GNR. 26, BNR. 2 TILTAKSHAVER: FURBERG HOLDING AS PLANID: 1620201409 28. NOVEMBER 2014 Mediehuset, 7240 Hitra Innhold BAKGRUNN, FORMÅL OG FORUTSETNINGER... 2 Oppdragsgiver...

Detaljer

MELDING OM DELEGERT VEDTAK - DETALJREGULERING - GLAHAUG HYTTEFELT. 1. GANGS BEHANDLING.

MELDING OM DELEGERT VEDTAK - DETALJREGULERING - GLAHAUG HYTTEFELT. 1. GANGS BEHANDLING. AR plan og landskap Storgata 8 3611 KONGSBERG Vår saksreferanse: Vår arkivreferanse: Deres referanse: Vår dato: Arkivsak: 08/1429 PLAN - 23.12.2014 Løpenr. 11197/14 MELDING OM DELEGERT VEDTAK - DETALJREGULERING

Detaljer

Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn

Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn Arkivsak dok. 11/03897 21 Saksbehandler Sigrid Lerud Saksgang Planutvalget Møtedato Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn Rådmannens innstilling: Planutvalget i Gran

Detaljer

PLAN-ID: 16222010004 REGULERINGSPLAN FOR SYNNAVIKA BOLIGFELT. PÅ DELER AV EIENDOMMEN GNR. 10 BNR. 3, m.fl. AGDENES KOMMUNE

PLAN-ID: 16222010004 REGULERINGSPLAN FOR SYNNAVIKA BOLIGFELT. PÅ DELER AV EIENDOMMEN GNR. 10 BNR. 3, m.fl. AGDENES KOMMUNE PLAN-ID: 16222010004 REGULERINGSPLAN FOR SYNNAVIKA BOLIGFELT PÅ DELER AV EIENDOMMEN GNR. 10 BNR. 3, m.fl. AGDENES KOMMUNE PLANFORSLAG UTARBEIDET AV : Side 1 av 8 Planbeskrivelse Planområdet Planområdet

Detaljer

Tosterødberget videregående skole

Tosterødberget videregående skole Halden kommune PLANBESKRIVELSE for Tosterødberget videregående skole detaljregulering Nasjonal PlanId: G 686 Beskrivelse er datert: 07.07.2014 Dato for siste revisjon av beskrivelse: 21.11.2014 Dato for

Detaljer

Planbeskrivelse (10.06.11)

Planbeskrivelse (10.06.11) Dato 2011-10. juni Rambøll Kongleveien 45 NO-9510 Alta T +47 78 44 92 22 F +47 78 44 92 20 www.ramboll.no vår ref. 7110329 Planbeskrivelse (10.06.11) Planens navn Detaljplan - Endring av reguleringsplan

Detaljer

Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre

Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre PLANBESKRIVELSE UTARBEIDET AV ASPLAN VIAK FOR APLAND OG HEIBØ AS 7.MAI 2015 1.BAKGRUNN Arbeidet med reguleringsplanen er gjennomført

Detaljer

PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING

PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING Offentlig høring PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING Av områdene: B8, innspill nr. 102 Raumnes & Årnes Il s idrettsanlegg. Området avsettes til «bebyggelse og anlegg - boligbebyggelse». K1, innspill

Detaljer

Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter

Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter Et veiledningshefte om planprosess, organisering, medvirkning og erstatning Forord Hvert år skjer det en rekke inngrep i grunneieres

Detaljer

Håndbok 20-2002 Juss. i strandsonen

Håndbok 20-2002 Juss. i strandsonen Håndbok 20-2002 Juss i strandsonen Juss i strandsonen Håndbok 20-2002 Utgiver: Direktoratet for naturforvaltning. April 2002 Antall sider: 80 ISSN 0802-8370 ISBN 82-7072-442-4 TE 940 Emneord: Strandsone,

Detaljer

Forslag til detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B0 g nr/bnr del. av 101/106 og del av 103/220 m.fl. Øvre Eiker kommune

Forslag til detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B0 g nr/bnr del. av 101/106 og del av 103/220 m.fl. Øvre Eiker kommune 1 Forslag til detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B0 g nr/bnr del 1.0 Sammendrag av 101/106 og del av 103/220 m.fl. Øvre Eiker Beskrivelse av planforslaget Dato: 28.4.2015 Siv. Ing. Stener

Detaljer

ENDRING AV DEL AV REGULERINGSPLAN FOR GRANEROMRÅDET

ENDRING AV DEL AV REGULERINGSPLAN FOR GRANEROMRÅDET Lnr.: 8126/13 Arkivsaksnr.: 13/626 Arkivnøkkel.: GNR. 15/5... Sett inn saksopplysninger under denne linja Saksbehandler: HAA Utskrift til: Per Rognerud,2870 Dokka Land Elektriske, Pb 79, 2882 Dokka Fylkesmannen

Detaljer

Nystelie-Venehovda SA. Områderegulering Nysetlie - Planbeskrivelse. Utgave: 2 Dato: 2012-07-06

Nystelie-Venehovda SA. Områderegulering Nysetlie - Planbeskrivelse. Utgave: 2 Dato: 2012-07-06 Områderegulering Nysetlie - Planbeskrivelse Utgave: 2 Dato: 2012-07-06 Områderegulering Nysetlie - Planbeskrivelse 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Områderegulering Nysetlie - Planbeskrivelse

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Stekke - Fløytarvegen 15-23

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Stekke - Fløytarvegen 15-23 - Planforslag datert 24/9 2013 -revidert 17/12 2013 - Revidert i henhold til forslag til planendring 10/11 2014 og 05/01 2015 Planbeskrivelse. Detaljregulering for Stekke - Fløytarvegen 15-23 Revidert

Detaljer

LEVANGER UNGDOMSSKOLE MED AKTIVITETSOMRÅDE. Levanger kommune PLANBESKRIVELSE FOR REGULERINGSPLAN DETALJREGULERING FEBRUAR 2014

LEVANGER UNGDOMSSKOLE MED AKTIVITETSOMRÅDE. Levanger kommune PLANBESKRIVELSE FOR REGULERINGSPLAN DETALJREGULERING FEBRUAR 2014 / / PLANBESKRIVELSE FOR REGULERINGSPLAN DETALJREGULERING LEVANGER UNGDOMSSKOLE MED AKTIVITETSOMRÅDE Levanger kommune FEBRUAR 2014 LINK arkitektur AS / Org.nr. NO 975 999 726 / Bankkonto nr. 1602 46 58043

Detaljer

NESBAKKEN 10 & 12 GNR/BNR 186/517, 158 m.fl

NESBAKKEN 10 & 12 GNR/BNR 186/517, 158 m.fl Ard arealplan as Domkirkegaten 3 5017 Bergen FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE NESBAKKEN 10 & 12 GNR/BNR 186/517, 158 m.fl Plannr.:61320000 Saksnr.:200918295 Sist oppdatert: 26.02.13 Side 1 INNHOLD 1 Sammendrag...

Detaljer

Detaljreguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg

Detaljreguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg Detaljreguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg PLANBESKRIVELSE UTARBEIDET AV ASPLAN VIAK FOR PORSGRUNN KOMMUNE 15.SEPTEMBER 2014 1.BAKGRUNN Arbeidet med reguleringsplanen

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 14/523 10.07.2014

Deres ref Vår ref Dato 14/523 10.07.2014 Se adresseliste Deres ref Vår ref Dato 14/523 10.07.2014 Bruk av snøscooter for fornøyelseskjøring forslag til endringer i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag og forskrift for motorkjøretøyer i utmark

Detaljer

Tiltakshaver er Vangsveien Prosjekt AS. Planprogrammet er utarbeidet av Dark Arkitekter AS.

Tiltakshaver er Vangsveien Prosjekt AS. Planprogrammet er utarbeidet av Dark Arkitekter AS. Forslag til planprogram Detaljplan for Kvartal 121, Hamar Anne Diesens Torg Utarbeidet av DARK Arkitekter AS på vegne av tiltakshaver, Vangsveien Prosjekt AS Oslo/ /Hamar 23.04.2012 INNHOLD 1 INNLEDNIG...

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR LØVNESET HYTTEOMRÅDE GNR. 24 BNR.1

REGULERINGSPLAN FOR LØVNESET HYTTEOMRÅDE GNR. 24 BNR.1 PLAN-ID 162222010005 REGULERINGSPLAN FOR LØVNESET HYTTEOMRÅDE GNR. 24 BNR.1 Beskrivelse og bestemmelser til planforslag VEDTATT AV KST SAK 28/11 DEN 07.09.11 Reguleringsplan forløvneset hytteområde på

Detaljer

Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS Planbeskrivelse for detaljregulering for del av Lyngås grustak - gjenvinningsstasjon

Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS Planbeskrivelse for detaljregulering for del av Lyngås grustak - gjenvinningsstasjon Planbeskrivelse for detaljregulering for del av Lyngås grustak - gjenvinningsstasjon Utgave: 04 Dato: 2014-04-08 Planbeskrivelse for detaljregulering for del av Lyngås grustak - gjenvinningsstasjon 2 DOKUMENTINFORMASJON

Detaljer

ÅSNES KOMMUNE. Åsnes kommune. Planprogram for kommuneplanens arealdel 2013-2025. Vedtatt av kommunestyret i sak 064/13 Dato: 2013-09-30

ÅSNES KOMMUNE. Åsnes kommune. Planprogram for kommuneplanens arealdel 2013-2025. Vedtatt av kommunestyret i sak 064/13 Dato: 2013-09-30 ÅSNES KOMMUNE Planprogram for kommuneplanens arealdel 2013-2025 Vedtatt av kommunestyret i sak 064/13 Dato: 2013-09-30 Planprogram for kommuneplanens arealdel 2013-2025 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Om kommuneplanarbeidet...

Detaljer

Del av Konvalldalen DETALJREGULERING

Del av Konvalldalen DETALJREGULERING SØGNE KOMMUNE Del av Konvalldalen DETALJREGULERING PLANBESKRIVELSE UTBYGGER: Hellvik Hus Søgne Eiendomsutvikling AS UTARBEIDET AV: DATO: 11.05.2015 PLANTITTEL: TILTAKSHAVER: REGULERINGSPLAN: SKISSEPROSJEKT:

Detaljer

SAMLET SAKSFREMSTILLING KOMMUNEPLAN 2009-2020 STOKKE KOMMUNE. VEDTAK.

SAMLET SAKSFREMSTILLING KOMMUNEPLAN 2009-2020 STOKKE KOMMUNE. VEDTAK. STOKKE KOMMUNE Arkivsaksnr.: 09/540 Arkiv: 140 Saksbehandler: Steinar Lien SAMLET SAKSFREMSTILLING KOMMUNEPLAN 2009-2020 STOKKE KOMMUNE. VEDTAK. Saksgang: Saksnummer Utvalg Møtedato 3/09 Kommuneplanutvalget

Detaljer

Del av hyttefelt 2, Uvdal alpinsenter. Nore og Uvdal Kommune. Planområdet alpinbakken til høyre. Planbeskrivelse utarbeidet av Areal + AS

Del av hyttefelt 2, Uvdal alpinsenter. Nore og Uvdal Kommune. Planområdet alpinbakken til høyre. Planbeskrivelse utarbeidet av Areal + AS Del av hyttefelt 2, Uvdal alpinsenter Nore og Uvdal Kommune Planområdet alpinbakken til høyre Planbeskrivelse utarbeidet av Areal + AS den 07.11.2011, rev. 15.12.11 v/ Aksel Askeland 1. Innledning Areal

Detaljer

KONSEKVENSUTREDNING 2014-2026

KONSEKVENSUTREDNING 2014-2026 KONSEKVENSUTREDNING 2014-2026 Nye utbyggingsområder Sande kommune bevaringsverdig kulturlandskap foto: Bjørn Elnan Vedlegg 1 til Kommuneplanens arealdel 2014 2026 Vedtatt av kommunestyret 7. mai 2014 justert

Detaljer

Retningslinjer for planlegging og lokalisering av vindkraftanlegg

Retningslinjer for planlegging og lokalisering av vindkraftanlegg Det kongelige miljøverndepartement Det kongelige olje- og energidepartement Retningslinjer Retningslinjer for planlegging og lokalisering av vindkraftanlegg Det kongelige miljøverndepartement Det kongelige

Detaljer

Planprogram. Kommuneplanens langsiktige del

Planprogram. Kommuneplanens langsiktige del Dato... 26.02.2013 Vår Ref... KÅB-2167/13 Arkiv... 141 Saksnr... 13/69 Deres Ref... Planprogram. Kommuneplanens langsiktige del Høringsutkast Vedtatt av formannskapet 6. mars 2013 Innhold 1. Innledning...

Detaljer