LEIRFJORD KOMMUNE. Årsmelding 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LEIRFJORD KOMMUNE. Årsmelding 2014"

Transkript

1 LEIRFJORD KOMMUNE Årsmelding 2014

2 INNHOLDSFORTEGNELSE ADMINISTRASJONSSJEFENS KOMMENTAR....3 INNLEDNING. 4 POLITISKE ORGAN...4 INTERKOMMUNALT SAMARBEID..5 SENTRALADMINISTRASJONEN...6 ØKONOMI...8 OPPVEKST OG KULTUR...10 HELSE- OG SOSIAL...16 RESSURS- OG UTVIKLINGSETATEN

3 Administrasjonssjefens kommentarer Årsmeldingen er administrasjonens rapport til kommunestyret om ressursbruk og resultater i året som gikk. Kommuneloven og regnskapsforskrift framhever årsmeldingen som en av kommunens viktigste dokument. Årsmeldingen gir en oversikt over Leirfjord kommunes virksomhet og skal gi opplysninger om forhold som er viktige for å bedømme kommunens økonomiske stilling og resultater for Særlig viktig er de forhold som ikke direkte kan leses ut av årsregnskapet. Kommunen har ansvar for et mangfold av oppgaver, og innbyggerne vil møte den kommunale virksomhet under alle stadier i livsløpet. Av den årsak vil hovedfokuset alltid være rettet mot at kvaliteten og omfanget på de tjenestene som gis innbyggere skal være best mulig har vært preget av stram økonomi, men kommunens mange dyktige ansatte har vært i stand til å gi våre innbyggere gode tjenester innenfor de rammene de har kunnet disponere. Til tross for økonomiske utfordrende tider, så kan vi fortsatt ha et rimelig positivt syn på fremtiden for Leirfjord kommune. Vi har vært gjennom et år med god stabil befolkningsutvikling. Det ble født like mange barn i 2014 som i 2013, et forholdsvis høyt tall og mange unge familier har slått seg ned i kommunen. For at denne positive utviklingen skal fortsette er det av avgjørende betydning at administrasjonen har de ressurser som kreves for å ligge i forkant med planer og strategier slik at vi står godt rustet til å ta del i den i den positive trenden som regionen er inne i. I tillegg har det vært fokus på fremtidig kommunestruktur gjennom et prosjekt i regi av regionrådet. Telemarksforskning har vurdert evt økonomiske eller kvalitetsmessige effekter på tjenestene, ved evt endringer av kommunegrenser. 5 av kommunene - HALD + Vefsn, har gjennom utredninger, politiske og administrative møter, arbeidet frem en intensjonsplan om å slå seg sammen til en kommune fom Denne skal nå til politisk behandling og dette vil bli et av de store fokusområdene også i Leland Britt Jonassen Administrasjonssjef 3

4 Innledning Innbyggertallet i Leirfjord var ved utgangen av året 2188 innbyggere, og er med det på samme nivå som ved forrige årsskiftet. I løpet av året var nivået oppe på 2200, men pga netto utflytting, så ble sluttresultatet Det må likevel kunne sies at den positivt trenden ser ut til å fortsette. Likevel noen år med positiv vekst/stabilitet i befolkningstallet, er for lite til å hevde at den negative befolkningsutviklingen kommunen hadde i mange år,har snudd helt. Fødselstallet har lagt stabilt, og forholdsvis høyt, de siste årene, noe som er særs positivt. Den kommunale organisasjon har i 2014 vært preget av flere,til dels tunge prosesser : - Økonomiprosess for nedskjæring/effektivisering - Endring av organisasjonsstruktur - Tilsetting i nye lederroller i ny organisasjonsstruktur - Kompetanseplan for de neste 5 år Dette er prosesser som kan føre til uro og usikkerhet i organisasjonen underveis i prosessene,, noe som også var tilfelle hos oss. De første 3 prosesser er avsluttet, ny organisering er gjennomført, og det er ro i organisasjonen. Politiske organ:: Magnar Johnsen (Sp) ordfører og Kay Rune Nersund (FrP) varaordfører. Sigvald Meisfjord (Sv) leder av Nærings- og forvaltningsutvalget., helse og sosialutvalget med leder Unni Michalsen,(SV) og oppvekst og kulturutvalget med leder Trine Fagervik(SP) Administrasjonsutvalget består av syv representanter herav fem fra formannskapet mens de ansatte har to representanter. Ordfører er leder av administrasjonsutvalget. Politisk aktivitet Utvalg: Antall møter: Antall saker: Kommunestyret 6 64 Formannskapet Administrasjonsutvalg 3 6 Arbeidsmiljøutvalg 4 8 Plan og Næringsutvalg Helse og sosialutvalg 5 14 Oppvekst og kulturutvalg

5 Eldrerådet 4 21 Råd for funksjonshemmede 1 2 Skattetakstnemnda 1 1 Overskattenemnda 1 7 Kontrollutvalget 2 3 Særskilt klagenemnd 2 2 Kommunen har i 2014 gjennom regionrådet vært deltaker i «Kommunestrukturprosjektet» sammen med Alstahaug, Dønna, Herøy og Vefsn kommuner. Prosjektet har som formål å se på evt økonomiske eller kvalitative endringer på tjenestenivå, ved fire nye alternative kommunegrenser. Telemarksforskning har levert en rapport som - sammen med ekspertutvalgets 2 delrapporter om kriterier for god kommunestruktur - har vært grunnlag for drøftingene. Interkommunalt samarbeid Leirfjord kommune er involvert i en lang rekke former for interkommunalt samarbeid: - Arkiv i Nordland interkommunalt arkiv - Brannvaktsamarbeid Sentralen i Rana - Brannvern Alstahaug vertskommune - Fakturaskanning felles for HALD - GIS samarbeid (Geografisk Informasjons Systemer) i HALD - HALD IKS - HALD Ikt-samarbeid - HALD felles kreftsykepleier - HALD felles systemansvarlig innføring av e-meldinger - Helgeland forsøksring - Helgeland Museum - Helgeland Regionråd og Helgeland Regionråd IKS - Helgelandskysten reiseliv - reiselivssamarbeid i HALD-kommunene - HEVA (Helgeland vann og avløp) - HIUA - Helgeland Interkommunalt Utvalg for Akutt forurensning - Innkjøpsordning m. 18 Nordlandskommuner og fylkeskommunen - Jordmortjeneste (kjøp av tjeneste fra Alstahaug) - Karrieresenteret for Ytre Helgeland - Krisesenter (vertskommune Vefsn) - Kulturskolen for AlLe - Kystriksveiforeningen. Reislivssamarbeid for kystriksveien strekningen Steinkjær-Bodø - Legevaktsamarbeid med Alstahaug kommune - Norskopplæring flyktninger (kjøp fra Alstahaug) - Opplæringskontor - Personvernombud sammen med øvrige HALd kommuner 5

6 - Politiråd felles med Alstahaug, Herøy og Dønna kommuner - PPT Pedagogisk Psykologisk Tjeneste - RKK Regionalt Kontor for Kompetanseutvikling i Ytre Helgeland - Sekretariatskontoret for kontrollutvalg - SHMIL Søndre Helgeland Miljøverk - Skjærgårdsbiblioteket - Utviklingssenter for sykehjem i Nordland - Vaktordning for veterinærer - Ytre Helgeland barnevern - Ytre Helgeland kommunerevisjon - Økonomisamarbeid HALD SENTRALADMINISTRASJONEN: Personalressurser: Stillinger og årsverk fordeler seg slik: Årsve rk Stilling er Administrasjonssjef 100% 1 Næringssjef 100% 1 Servicekontoret/lønn 570% 7 skatt 30% 1 Renhold 50% 1 HTV 20% 1 Til sammen 870% 12 Saker Adm saker behandlet i ESA 270 Administrasjonssjefens kontor Består av administrasjonssjef. Administrasjonssjefens ledergruppe besto i 2014 av Næringssjef Helse og sosialsjef Oppvekst og kultursjef Ressurs og utviklingssjef Leder for servicekontoret Næringskontor 6

7 Består av næringssjef som gjennom eget næringskontor og i samspill med lokalt næringsliv og andre næringsaktører, holder dialog og stimulerer til en effektiv og slagkraftig næringsutvikling. Viktigste virkemidler kommunen har er rådgivning, tilskudd fra kommunalt næringsfond, og å være tilstede og være en god dialogpartner på de rette arenaer for utvikling. Næringssjefen er prosjektleder for næringsforum Midt Helgeland. Forumet består av næringsmedarbeidere i de fem kommuner som har vedtatt felles strategisk næringsplan. I forumet jobbes det med tiltak i den felles strategiske planen. Felles strategisk næringsplan er godt mottatt av næringslivet i regionen. Den har også gjort seg bemerket andre steder i fylket. Som ønsker å kjøre en lignende prosess. Planen blir et viktig styringsdokument og en ny måte for tenkning rundt næringsutvikling. De regionale muligheter som ligger i fremtiden må også løses med regionale løsninger. Felles strategisk næringsplan for Hald +Vefsn vil være et viktig verktøy for dette. Næringssjef har også vært leder for prosjektgruppa som arbeider med Strategisk kompetanseplan Hovedarbeidsområder Iverksette og følge opp næringspolitiske tiltak som besluttes av kommunens politiske organ Kommunes hovedkontakt overfor næringslivet Kontakt med næringslivet i forbindelse med etablering, lokalisering, virkemiddelapparat, og næringspolitisk planlegging Arbeid med strategisk næringsplan Prosjektansvarlig for næringspolitiske utviklingsprosjekter. Kommunens utviklingspotensial i forhold til nye næringer ligger i å utvikle næringsareal langs vår kyststripe. Det gjelder både innenfor reiseliv, marin sektor og næringer knyttet mot olje og gass. Kommunes slagord «Muligheter på land og på vann», synliggjør dette potensialet næringsplan. Det kan være grunn til bekymring, at det også i 2014 har vært forholdsvis få søknader til næringsfondet. Servicekontoret Servicekontoret har ved utgangen av 2014 sju ansatte, fordelt på 5,7 årsverk. Dette inkluderer også ½ årsverk som renholder. Servicekontoret har som sitt fremste mål å yte god service til øvrige ansatte og publikum. Det betyr at de ansatte skal ivareta alle henvendelser effektivt, imøtekommende og høflig, slik at alle får hjelp, og at servicekontoret framstår som en dyktig, informativ og oppdatert enhet. Tjenesten er i stadig utvikling og de ansatte gjør en stor innsats for å utføre de arbeidsoppgaver som er tillagt kontoret. Hovedarbeidsområder å betjene sentralbordet, behandle inn- og utgående post, kundebehandling, arkivering, lønns- og personalarbeid, ajourhold oppdatering av hjemmesiden, generell saksbehandling, 7

8 fakturering sekretariat for politiske utvalg, koordinering av kommunens internkontroll/hms-arbeid for- og etterarbeid i forbindelse med valg. salgs-, skjenke- og serveringsbevillinger. Superbruker EDB sak og arkiv, inklusiv veiledning til øvrige ansatte Av øvrige oppgaver har ansatte deltatt på opplæring innenfor sine oppgavefelt. Arbeidet med å få et fullelektronisk arkiv er godt i gang, sammen med øvrige HALD kommuner. Tjenester innenfor økonomi, kjøpes i hht avtale fra Alstahaug kommune. Personal Ved årsskiftet hadde kommunen totalt. 229 personer ansatt, noe som utgjør 181,84 årsverk Tabellen nedenfor viser utviklingen i antall årsverk fordelt på antall personer (kvinner og menn) de 3 siste årene. I kommunes administrative ledergruppe består av 2 kvinner og 4 menn. Kommunen registrerer ingen konflikter i forbindelse med manglende likestilling i organisasjonen K M K M K M Antall personer Antall årsverk 148, ,,5 37,5 145,29 36,55 Gj.snitt % 72,54 91,67 76,47 93,72 Sum årsverk 187, ,84 Tiltak som er iverksatt og tiltak som planlegges iverksatt for å sikre en høy etisk standard i virksomheten. Administrasjonen la i 2014 frem forslag til etiske retningslinjer for kommunestyret gjeldende for ansatte og politikere. Disse er nå vedtatt. Disse har også vært diskutert på ledersamlinger, og skal settes på dagsorden i de enkelte virksomheters personalmøter. Tiltak for å fremme formålet i diskrimineringsloven og i diskriminerings- og tilgjengelighetsloven. Administrasjonen la i 2014 lagt forslag til reviderte personalpolitiske retningslinjer. Disse er vedtatt av kommunestyret.. Disse har også vært diskutert på ledersamlinger, og skal settes på dagsorden i de enkelte virksomheters personalmøter. 8

9 Sykefravær Leirfjord kommune har vært IA bedrift siden 2002 og avtalen ble fornyet i Til tross for stadig fokus på å få ned sykefraværet så synes det over år og ligge stabilt fra 91 93%. De siste 2 år svakt synkende.. Kommunen har en svært høy gjennomsnittsalder på sitt personale, noe som kan være med å forklare noe av fraværet. Den viktigste enkeltfaktoren for å redusere fravær er at de ansatte trives på jobb og at forholdene blir lagt til rette for å kunne gå på jobb selv når man ikke føler seg helt frisk. Dette vil være hovedfokus for virksomhetslederne i kommende år. Kommunen har avtale om levering av bedriftshelsetjeneste fra Stamina, Alstahaug, og benytter NAV arbeidslivsenter på Mo som faglig støtte i sykefraværsarbeid Nærvær 91, 9 91, 2 92, 9 90, 9 91,5 92, 4 91,8 90,9 Økonomi: Leirfjord kommunes driftsregnskap for 2014 er gjort opp i 0. Netto driftsresultat var i 2014 på kr ,- Kommunen avsatte netto til disposisjonsfond kr ,- I eiendomsskatt fikk vi inn kr ,- som er tilnærmet det vi hadde budsjettert ( kr ,-. ) Dette fordelte seg på på verker og bruk og på eiendommer. I rammetilskudd fikk vi ca ,- mindre enn budsjettert, og skatt på inntekt og formue fikk vi mindre enn budsjettert et resultat som var lignende for hele landet. I momskompensasjon fikk vi mill i drift og ,- mill i investering. hele beløpet er brukt for å dekke utgifter i investering, slik budsjettforutsetningene var. Investeringsregnskapet er gjort opp med 0,00 i resultat. Sum driftsinntekter økte med a 10,4 mill, dvs en økning på ca 4,7% i forhold til regnskap Skatter og rammetilskudd utgjorde ca 57 % av driftsinntektene, samme som året før. Sum driftsutgifter økte med 13,9 mill dvs en økning på vel 6% i forhold til året før. Lønn inkl sos utgifter utgjør 140,9 mill. noe som er en økning på 5,2 % i forhold til året før. Av totale driftsutgifter på ca 233 mill utgjør lønn inkl sos utgifter ca 60%. Langsiktig gjeld ble redusert fra kr ,- til kr ,- ved utgangen av Fond Ved utgangen av 2014 er størrelsen på kommunens totale avsatt fond kr ,22, en økning av fond total på kr ,92 fra

10 ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT REVIDER T OPPRINNELI G REGNSKA P BUDSJET T BUDSJETT SUM DRIFTSINNTEKTER SUM DRIFTSUTGIFTER BRUTTO DRIFTSRESULTAT RESULTAT EKSTERNE FINANSTRANSAKSJONER AVSKRIVNINGER NETTO DRIFTSRESULTAT BRUK AV AVSETNINGER AVSETNINGER REGNSKAPSMESSIG RESULTAT Netto driftsresultat er et sentralt resultatbegrep som fremkommer før ev. bruk av tidligere års overskudd, bruk av fond, overføring til investeringsregnskapet eller avsetninger til fond er tatt med. Det viser hvor stor del av driftsinntektene som kan benyttes til å finansiere investeringer eller til fondsavsetninger. Brutto driftsresultat forteller om det økonomiske resultat av kommunens ordinære driftsvirksomhet, inklusiv avskrivninger på kommunens varige driftsmidler. Nedenfor vises en oversikt over utviklingen i netto driftsresultat og regnskapsmessig mer/mindreforbruk siste fireårsperiode Netto driftsresultat Mer/mindreforbruk ØKONOMISK OVERSIKT INVESTERING REGNSK AP REV.BUD OPPR.BUD SUM INNTEKTER SUM UTGIFTER FINANSIERINGSTRANSAKSJONER FINANSIERINGSBEHOV UDEKKET

11 Spesielle forhold særskilt nevnt i kommuneloven: Kommuneloven 48 (om årsregnskapet og årsberetningen) nr. 5 pålegger kommunen å redegjøre for den faktiske tilstanden når det gjelder likestilling i kommunen. Det skal redegjøres for tiltak som er iverksatt og som planlegges iverksatt for å sikre en høy etisk standard i virksomheten. Videre skal det gis opplysninger om forhold som er viktige for å bedømme kommunens økonomiske stilling og som ikke fremgår av årsregnskapet. Ved valg til politiske utvalg er likestillingslovens krav om % kjønnsfordeling til utvalg med mer enn 3 personer, ivaretatt. Ved utgangen av 2014 besto den administrative toppledelsen av 2 kvinne og 4 menn, dvs % 33,33% kvinner og 66,66 % menn. Kommunens mellomledersjikt - (avdelingsledere, rektorer og styrere i barnehagen) har en fordeling med 10 kvinner og 5 menn. I retningslinjene for gjeldende lønnspolitisk plan heter det at " lønn skal fremme likestilling og likelønn" Planen ble vedtatt i 2011, og har vært retningsgivende ved lønnsforhandlinger og tilsettinger. Det ble i 2014 vedtatt «Etiske retningslinjer» - gjeldende for ansatte og politikere. OPPVEKST OG KULTURETATEN Oversikt ansatte. Renholde Assistente re r Ped.ledere Lærere Adm. fagarbeid ere Andre Grunnskolen 3,5 2,5 0 28,5 2,25 1,0 SFO 1,2 0,24 Barnehager 2,0 13,0 10,2 2,8 8,75 Kulturskole* Voksenoppl. 1,3 0,25 Kultur 0,4 Bibliotek 1,0 Spes. tiltak 1,5 1,0 Kulturhus 0,30 Sum 5,8 18,2 10,2 29,8 7,94 8,75 2,0 Antall elever i skolen pr :237 Antall barn i barnehage: 117 Antall barn i SFO: 55 Antall under opplæring i Voksenopplæring:: Leirfjord: 11

12 - Norskopplæring 22 Alstahaug - Norskopplæring 15 - Grunnskole 9 Grunnskole statistikk: Elevtallet i grunnskolen har gått jevnt ned de siste årene. Det som spesielt er å merke seg, er at det er blitt større variasjon mellom årskullene. Noen årskull er helt nede på 15 elever, mens andre kull er over 30. Barnehager - statistikk: Leirfjord kommune har ved utgangen av 2014, full barnehagedekning. Det vil si at vi kan tilby plass til søkere som har rettighet til plass, men ikke alltid i den barnehagen de helst ønsker. Ved løpende opptak til ledige plasser, kan vi også tilby plass til barn uten rett. En del barn med rettighet som har fått tildelt plass, har valgt å si fra seg plassen på grunn av at de på grunn av avstand og transport ikke kan ta i mot plassen. Regnskap drift: Regnskapet for rammeområdet er gjort opp med et mindreforbruk på kr ,-. For øvrig vises det til oversikt med nærmere forklaringer til de enkelte kapitlene.. Tallene i oppsettet er avrundet til hele hundre tusen. 12

13 13

14 Ansvar Tekst Budsjett Regnskap. Avvik Kommentarer Avviksforklaring Administrasjon Lønnsøkning i 2014 var ikke innarbeidet i budsjett Ungdomstiltak Mindreforbruk på husleie fra 2013 ble betalt i Felleskostnader barnehager Refusjon sykepenger og mindre forbruk på lønn Leland barnehage Svikt i foreldrebetaling på grunn av endringer i sammensetning av barnegruppa Leines barnehage Svikt i foreldrebetaling på grunn av endringer i barnegruppa Tverlandet barnehage Mer foreldrebetaling på grunn av endring i barnegruppa Ulvang barnehage Vikarbruk medfører stor økning i KLP-premie 2500 Voksenopplæring Budsjettert overføring mellom flyktningefond og Vo til dekning av grunnskoleopplæring er ikke effektuert. Utgjør I praksis har norskopplæringa et overskudd på kr Fellesutgifter grunnskole 2610 Leirfjord barne og ungdomsskole Færre fosterhjemsplasserte barn enn antatt. Manglende fakturering fra enkeltskoler som har våre elever i andre kommuner. Vil gi merforbruk i Skolen har engasjert assistenter til elever fra barnevernsinstitusjon uten budsjettdekning våren Leland SFO Behov for å styrke bemanning midlertidig på grunn av mange brukere og flere grupper. Økt foreldrebetaling dekker ikke lønnsutgiftene Tverlandet skole Refusjon av sykepenger er mindre enn utgiftene til 14

15 Resultatvurdering: Som i foregående år krever stramme budsjetter en meget nøktern bruk av økonomiske midler.. Våre mellomledere har gjort en god jobb med å holde seg innenfor vedtatte budsjettrammer, og har i stor grad klart det. Pga mindreforbruk på øvrige poster, så førte lønnsoppgjøret heller ikke til merforbuk på rammen. Viktigste tiltak gjennomført i 2014: Barnehage/grunnskole: Avviklet månedlige nettverk/ styrermøter i barnehage og grunnskole (deler av møtene er felles.) Deltakelse i lokale/regionale nettverk for styrer og pedagogiske ledere. Deltatt i prosjekt helsefremmende barnehager/skoler Deltatt i prosjekt «Folkeskikk og uskikk. Deltakelse i tverretatlig /tverrfaglig samarbeid omkring barn med spesielle behov i Leirfjord. Deltakelse på kurs/etterutdanning i regi av RKK- kvalitetsutvikling i grunnskole og barnehage. Alle ansatte innen opplæring har deltatt på kurs/etterutdanning i Aktiv deltakelse i arbeidet med å videreutvikle det interkommunale samarbeidet i RKK. Regionalt samarbeid om PPT organisert etter vertskommunemodell med Alstahaug som vertskommune.. Fortsatt samarbeid om IKT-tjenester med de andre HALD-kommunene (Feide, It.s learning, Visma skole) Oppfølging av sykefravær og HMS- arbeid i skole og barnehage. Videreført arbeid med virksomhetsplanlegging i skole og barnehage.. Organisert og gitt norskopplæring for minoritetsspråklige elever i grunnskole og voksenopplæring. Leid ut svømmebasseng til skoler Alstahaug. Videreført politisk utvalg for Oppvekst og kultur Kommunen har deltatt i prosjektet «gode skoleeiere for Nord-Norge». Lagt fram Tilstandsrapport for 2013 for K-styret som egen sak.. OK-utvalg har deltatt aktivt i utarbeidelsen. Sluttført arbeid med ny barnehageplan. Inngått lederavtaler med alle ledere i skole og barnehage. Videreført partnerskapsavtale med HiNe. Oppstart prosjekt «Vurdering for læring» høsten Satsingsområder/utviklingsarbeid, grunnskole: I henhold til gjeldende skolepolitisk plattform har skolene hatt fokus på disse områdene: Skole/hjem Alle skolene i Leirfjord har hatt Skole-hjemsamarbeid som utviklingsarbeid i 2014 med utgangspunkt i tidligere prosjekt. Prosjektet ble avsluttet våren Det har vært avholdt flere kurs/samlinger regionalt og lokalt med og uten eksterne forelesere. Alle skolene har utarbeidet egne planer for prosjektgjennomføringa. Prosjektet avsluttes våren Gode skoleeiere for Nord-Norge 15

16 I fortsettelsen av veilederkorps har Leirfjord kommune deltatt i et utviklingsprosjekt som heter «Gode skoleeiere for Nord-Norge» Her deltar to politikere og ok-sjef. Prosjektet skal gå fram til våren 2015, og har fokus på kommunen som skoleeier. Vurdering for læring. Direktoratet har bestem at alle kommuner i Norge skal delta i prosjektet «Vurdering for læring». Det er tidligere kjørt 4 puljer med kommuner i hver pulje. Leirfjord kom med i nest siste pulje (pulje 5). Siste pulje starter høst Det er vedtatt egen kommunal prosjektplan som gjelder fram til Utviklingsarbeid: Fortsatt fokus på lesing i alle fag. Vurdering for læring Forskrift for vurdering for læring har sterkt fokus i undervisningen. I denne sammenheng har relasjonskompetanse blitt framhevet som viktig. I forbindelse med arbeidet med relasjonskompetanse ble det holdt felles kurs for alle ansatte i skole og barnehage i Leirfjord. De enkelte enhetene: Skolene Leirfjord barne- og ungdomsskole: Uteområde- bygging av ball-binge, baner og forskjønnelse av uteområdet. Ledelse på alle nivå Lesing i alle fag Elevvurdering- Vurdering for læring Skole-hjemsamarbeid Relasjonskompetanse Tverlandet skole: Entreprenørskap ( nysgjerrigper, elevbedrift, gården som pedagogisk ressurs). Lesing i alle fag Elevvurdering: Vurdering for læring Skole-hjemsamarbeid Praktisk matematikk Relasjons-kompetanse Ulvang skole: Skole-heimsamarbeid Samarbeid skole-barnehage Lesing i alle fag Elevvurdering: Vurdering for læring Entreprenørskap Relasjons-kompetanse Barnehagene: Fokusområder som er felles : 16

17 Relasjons-kompetanse Tekst språk, kommunikasjon- Antall rom form Helsefremmende barnehager Folkeskikk Leland barnehage: Barnehagen ble utvidet med en avdeling fra 1.august. Presteboligen på Leland ble ominnredet og tatt i bruk som barnehage fra 1.august. Inntil videre har kommunen en tilfredsstillende løsning for avdeling 4. Øvrige arbeidsområder: Fra jord til jord. Om plantenes syklus fra frø til jord. Kommunikasjon, språk og tekst Førskoleklubb for 5-åringene Kristen høytider Relasjons-kompetanse Leines barnehage: Barnehagen har 3 avdelinger, hvorav en er for 3-6 år og to er for barn 0-3 år. Andre fokusområder: Helsefremmende arbeid - Psykososialt arbeidsmiljø Nærmiljø matkultur- barns identitet Gode verktøy for barns språkutvikling Relasjons-kompetanse Tverlandet barnehage: * Kommunikasjon, språk, tekst. * Måltider-kosthold * Refleksjon og bevissthet (relasjons-kompetanse) * Forebyggende arbeid Ulvang barnehage: Relasjons-kompetanse Samarbeid skole-barnehage Språk og kommunikasjon Måltider/kosthold DKS : (Den kulturelle skolesekken). Gjennomført år 1 av ny plan for DKS (Den kulturelle skolesekken) i Leirfjord. Gjennomført felles prosjekter med kulturskolen. Alle skolene har gjennomført DKS-tiltak i 2014, knyttet opp mot indianerfestivalen. Fokus på Grunnlovsjubileet. 17

18 SFO: Videreført samarbeidet mellom barnehage og SFO ved oppvekstsentrene. Bruken av SFO har økt i hele kommunen. Kultur: Fordelt kulturmidler/ungdomsmidler.. Utarbeidet søknader om spillemidler til fylket Delrullering av plan for fysisk aktivitet og naturopplevelser. Overordnet ansvar for DKS Tildeling av treningstid/utleie hall Tilrettelagt for cross-bane Arrangert Indianerfestival inkludert Pow-Wow Tilrettelagt for generell for kulturaktivitet Bibliotek:. Deltakelse i lesesatsinga i skolen. Samarbeidsavtaler inngått med skolene.. Stabile besøks- av utlånstall i 2014 i forhold til sammenlignbare perioder. Deltakelse i regionale møter ang. bibliotek. Året har vært preget av varierende stabilitet på Kulturskolen: Videreført samarbeidet om kulturskole med Alstahaug kommune. Kulturskolen har gitt opplæring innenfor et mangfold av musikk- og kulturaktiviteter. Voksenopplæring: Videreført norskopplæring med samfunnsfag for bosatte flyktninger. Hoveddelen av denne opplæringa kjøpes av Alstahaug kommune Gitt opplæring på grunnskolenivå til voksne. Denne tjenesten kjøpes i Alstahaug kommune. Gruppa har i 2014 kun hatt deltakere med innvandrerbakgrunn. Ungdomstiltak: Videreført ungdomsklubben i lokalene på «Norlands-sentret». Arbeidet i ungdomsrådet er videreført. Deltakelse på ungdommens kulturmønstring. Div. kurs regionalt. Arrangement under Indianerfestivalen ledet av BUR. Helse- og sosialetaten Etaten består av: Helsetjenester (lege, fysioterapi, helsestasjon, psykisk helsevern) Pleie og omsorgstjenester (hjemmesykepleie,praktisk bistand, sykehjem) Barnevern Sosiale tjenester (NAV og flyktning) Folkehelse 18

19 Regnskap drift: Regnskap 2014 Budsjett 2014 Avvik Avvik i % Adm./folkehelse/samhandl , ,- 5, ,-. Helse , , ,- -1,18 Hjemmebasert , , ,- 1,55 Sykehjem , , ,- 18,66 Sentralkjøkken , , ,- 34,27 Sosial , , ,- 16,77 Flyktning , , ,- -99,04 Barnevern , , ,- 13,96 Sum Helse og sosial , , ,- 4,2 Avviksforklaring: Adm./folkehelse/samhandling: Avviket skyldes større innbetaling til kommunal medfinansiering enn budsjettert. Hjemmebasert omsorg: Avviket skyldes i hovedsak merforbruk på drift av eldresenteret. Sykehjem: Avviket forklares med forbruk av vikarer/ekstrahjelp/overtid/innleie fra vikarbyrå tilsvarende ca. 1,9 mill. Postene for medisiner og medisinsk forbruksmateriell er overskredet med ca ,-. Begge disse kan relateres til pasientbehandling. Øvrige overskridelser er knyttet til mange ulike driftsposter i budsjettet. Sentralkjøkken: I all hovedsak skyldes overskridelsene høyere forbruk til innkjøp av mat enn budsjettert. Sosial: Overforbruket skyldes hovedsakelig utbetaling av økonomisk sosialhjelp. Flyktning: Avviket skyldes at man i 2014 fikk ca. 1,5 mill. mer i inntekt enn budsjettert. I tillegg hadde man mindre utgifter enn budsjettert, også dette vel. 1,5 mill. Barnevern: Overforbruket fordeler seg på merutgifter til fosterhjem og forebyggende arbeid. NAV Flyktningetjenesten: Ved flyktningetjenester er bemanningen 2,5 årsverk. I 2014 ble det bosatt 20 flyktninger i kommunen. I tillegg kom det 9 personer på familiegjenforening. Ved årets slutt har vi 121 flyktninger i kommunen. I aldersgruppen 0 17 år har vi 57 personer. 23 av disse er under skolepliktig alder. 94 flyktninger er bosatt i perioden og som vi mottar integreringstilskudd for. 11 flyktninger flyttet fra kommunen i Disse er aktivisert/sysselsatt slik: Antall personer Område Fast stilling hel/deltid 11 Vikarer 9 19

20 Videregående skole 11 Kvalifiseringsprogram 1 Introduksjonsprogram 27 (pr des) Helt arbeidsledige 8 Ikke rett til introduksjonsprogram/arbeidsledige 2 Sosialtjenesten: Antall personer mottatt sosialhjelp 98 Mottatt sosialhjelp under Mottatt sosialhjelp Mottatt sosialhjelp over Årsverk knyttet til saksbehandling og oppfølging sosialhjelp 1,5 Det har vært en stor økning i antall sosialhjelpstilfeller fra 2013 til årsaken til dette er sammensatt. Noe av årsaken er knyttet til et sviktende arbeidsmarked både i kommunen og i området. Flere store arbeidsplasser er nedlagt. Det har også blitt betydelig mindre bruk av vikarer. Noen har ikke opparbeidet seg rett til dagpenger og familier trenger supplerende sosialhjelp for å ha nok til livsopphold. I tillegg er det noen med rus/psykiatri problematikk som ikke har kvalifisert til statlige ytelser og tiltak, som har mottatt sosialhjelp. Etter hvert som kommunen bosetter flere flyktninger vil det også utløse mer bruk av sosialhjelp. Først og fremst i påvente av oppstart på introduksjonsprogrammet. Dette må jo sees opp mot tilskudd kommunen får. I 2015 planlegges det i større grad arbeid/aktivitet som vilkår for sosialhjelp. Dette forutsetter at alle avdelinger i kommunen er positiv til å ta imot personer på tiltak. BARNEVERNSTJENESTEN Bemanning Samlet sett er det 15,5 stillinger som jobber som saksbehandler, % stilling som barnevernleder, og 1 merkantil (ca. 20 % i hver kommune). Barneverntjenesten ytre Helgeland har nå 3 tiltakskonsulenter som jobber tett inn i biologiske familier og fosterfamilier med foreldreveiledning etter ulike metoder. Avd. Leirfjord Barneverntjenestens oppgave er først og fremst å bidra til at barn og unge får trygge oppvekstsvilkår. Ressursinnsats: Hva ble ressursene benyttet til. Meldinger Meldinger videre til undersøkelser Undersøkelser videre til vedtak om Henlagte meldinger Henvist videre til fylkesnem 20

LEIRFJORD KOMMUNE. Årsmelding 2013

LEIRFJORD KOMMUNE. Årsmelding 2013 LEIRFJORD KOMMUNE Årsmelding 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE ADMINISTRASJONSSJEFENS KOMMENTAR....3 INNLEDNING. 4 SENTRALADMINISTRASJONEN...6 ØKONOMI...9 OPPVEKST OG KULTUR...11 HELSE- OG SOSIAL...17 RESSURS-

Detaljer

Budsjett 2016 Helse og velferd

Budsjett 2016 Helse og velferd Budsjett 2016 Helse og velferd Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8800 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Kommunalsjef fellestjenester: Tildelingskontor, koordinerende enhet, cosdocansvarlig

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

Handlingsplan for psykisk helse GJEMNES KOMMUNE

Handlingsplan for psykisk helse GJEMNES KOMMUNE Handlingsplan for psykisk helse 2007 2010 GJEMNES KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning 3 2. Planprosessen 3 3. Nasjonale føringer for plana 3 4. Kommunens hovedmål 3 5. Kommunens organisering av det

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

Uprioritert liste over alle drifts- og investeringstiltak økonomiplan 2013-16

Uprioritert liste over alle drifts- og investeringstiltak økonomiplan 2013-16 2013 Leirfjord kommune Uprioritert liste over alle drifts og investeringstiltak økonomiplan 201316 Alle tiltak investering 2014 2015 2016 Sum investeringer fra nye tiltak 39 142 000 4 212 000 9 040 000

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Leirfjord kommune. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Wangbrygga i Bardal Møtedato: 16.12.

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Leirfjord kommune. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Wangbrygga i Bardal Møtedato: 16.12. Leirfjord kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Wangbrygga i Bardal Møtedato: 16.12. Tid: 1000 MØTEINNKALLING Det innkalles med dette til møte i KOMMUNESTYRET. Innkallingen sendes alle faste representanter

Detaljer

EVALUERING 2002 OPPTRAPPING 2003

EVALUERING 2002 OPPTRAPPING 2003 OPPTRAPPINGSPLANEN FOR PSYKISK HELSE NASJONAL SATSING (1998-2006) EVALUERING 2002 OPPTRAPPING 2003 Levanger Kommune mars 2003 1 1. Bakgrunn St.prop nr 63 Opptrappingsplanen for psykisk helse 1999-2006

Detaljer

KOMMUNEANALYSEN 2012. Steg 1 medbestemmelse (art. 12)

KOMMUNEANALYSEN 2012. Steg 1 medbestemmelse (art. 12) KOMMUNEANALYSEN 2012 Steg 1 medbestemmelse (art. 12) 1. Hvilke organer og systemer har kommunen etablert der barn kan utøve medbestemmelse Hvem foreslår saker og hvilke saker behandles der? Årsplaner for

Detaljer

Årsrapport 2013. Helse, rehabilitering og barnevern

Årsrapport 2013. Helse, rehabilitering og barnevern Årsrapport 2013 Helse, rehabilitering og barnevern 1. Om resultatenheten Helse, rehabilitering og barnevern Enhetsleder* Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder* Bente Molde Helsestasjon Ann-Mari

Detaljer

2016 2017 2018 2019 Totalt. Sted Ansvar: Politisk virksomhet (110) Funksjon: Kommunestyre (1004)

2016 2017 2018 2019 Totalt. Sted Ansvar: Politisk virksomhet (110) Funksjon: Kommunestyre (1004) Kapittel : Sentraladministrasjonen 18: Ny politisk organisering hovedutvalg Dette vil kreve ressurser i form av møtegodtgjørelse m.m. til politikerne i 3 hovedutvalg og en administrativ ressurs i forbindelse

Detaljer

MØTEBOK. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyre

MØTEBOK. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyre MØTEBOK Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyre ØKT BOSETTING AV FLYKTNINGER - FORDELING AV ØKT INTEGRERINGSTILSKUDD Trykte vedlegg: Forslag til innstilling:

Detaljer

Notat Til: Utvalget for oppvekst, omsorg og kultur Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 26.03.2012 Sak: 13/895 Arkivnr : 033

Notat Til: Utvalget for oppvekst, omsorg og kultur Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 26.03.2012 Sak: 13/895 Arkivnr : 033 Notat Til: Utvalget for oppvekst, omsorg og kultur Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 26.03.2012 Sak: 13/895 Arkivnr : 033 Orienteringsnotat Orienteringsnotat statusrapport for enhet for barn, unge

Detaljer

Status «Bærekraftig utvikling» og budsjettvedtak for 2015. Helse- og omsorgstjenesten 12.05.2015

Status «Bærekraftig utvikling» og budsjettvedtak for 2015. Helse- og omsorgstjenesten 12.05.2015 Status «Bærekraftig utvikling» og budsjettvedtak for 2015 Helse- og omsorgstjenesten 12.05.2015 Helsetjenesten 12.05.2015 Midlertidig opphør av enhetslederstilling t.o.m. Enhetsleder Helse gikk av med

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

PSYKOSOSIAL OPPFØLGING AV FLYKTNINGER OG ASYLSØKERE 17.02.16

PSYKOSOSIAL OPPFØLGING AV FLYKTNINGER OG ASYLSØKERE 17.02.16 PSYKOSOSIAL OPPFØLGING AV FLYKTNINGER OG ASYLSØKERE 17.02.16 HELSEUTFORDRINGER I ET KOMMUNEPERSPEKTIV ERFARINGER OG UTFORDRINGER MED OPPBYGGING AV TILBUD TIL FLYKTNINGER OG ASYLANTER I STEINKJER Steinkjer

Detaljer

Ny kommunestruktur - faktagrunnlag Helse- og sosialsektoren Skedsmo kommune

Ny kommunestruktur - faktagrunnlag Helse- og sosialsektoren Skedsmo kommune Ny kommunestruktur - faktagrunnlag Helse- og sosialsektoren Skedsmo kommune Februar 2016 26.02.2016 Skedsmo Kommune, Helse- og sosialsektoren 1 ORGANISASJONSKART HELSE- OG SEKTOREN 26.02.2016 Skedsmo Kommune,

Detaljer

Utredning «Mulig sammenslutning av Larvik og Lardal»

Utredning «Mulig sammenslutning av Larvik og Lardal» Utredning «Mulig sammenslutning av Larvik og Lardal» Status pr.24. februar 2015 fra prosjektgruppa Rådmann Mette Hvål- leder Rådmann Inger Anne Speilberg Kurt Orre -utreder Levert tidligere til styringsgruppa

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE VARDØ KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE VARDØ KOMMUNE VARDØ KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: PLEIE OG OMSORG/HELSE OG SOSIAL Møtested: Stort møterom 2 etg helsesenteret Møtedato: 01.10.2015 Tid: 14:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 94 33 00 Varamedlemmer

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Rådhuset Møtedato: 04.12.2013 Tid: 13.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 75068000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Saksnr.

Detaljer

Vedlegg til arkivsak TERTIALRAPPORT NR: 1/2015. Tertialrapport for 1.tertial 2015 LEBESBY KOMMUNE

Vedlegg til arkivsak TERTIALRAPPORT NR: 1/2015. Tertialrapport for 1.tertial 2015 LEBESBY KOMMUNE Vedlegg til arkivsak TERTIALRAPPORT NR: 1/2015 Tertialrapport for 1.tertial 2015 LEBESBY KOMMUNE TERTIALRAPPORT 1.2015 LEBESBY KOMMUNE PROGNOSE - ALLE ANSVARSOMRÅDER 12 MÅNEDER DRIFT (2015) Beskrivelse

Detaljer

ARB3EIDSNOTAT VEDRØRENDE UTGIFTSREDUKSJONER I HELSESEKTOREN

ARB3EIDSNOTAT VEDRØRENDE UTGIFTSREDUKSJONER I HELSESEKTOREN KOMMUNELEGEN I DØNNA 8820 DØNNA Dønna 13.04.12 Rådmann Tore Westin Utskrift til: Hovedtillitsvalgt Ole Salomonsen ARB3EIDSNOTAT VEDRØRENDE UTGIFTSREDUKSJONER I HELSESEKTOREN Innledningsvis finner kommunelege

Detaljer

Virksomhet: Familierelaterte tjenester Leder: Hilde Dybedahl

Virksomhet: Familierelaterte tjenester Leder: Hilde Dybedahl LOKALT MÅLEKART 2011 Virksomhet: Familierelaterte tjenester Leder: Hilde Dybedahl Kort beskrivelse av virksomhetens tjenesteområde: Virksomheten består av følgende avdelinger: Pedagogisk psykologisk tjeneste

Detaljer

Saksfremlegg. Utredning helsesøstertjenesten i Alta, desember 2008.

Saksfremlegg. Utredning helsesøstertjenesten i Alta, desember 2008. Saksfremlegg Saksnr.: 09/1408-1 Arkiv: 410 G13 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: ØKT RESSURS TIL HELSESØSTERTJENESTEN Planlagt behandling: Hovedutvalg for barn og unge Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen

Detaljer

Bakgrunn Klæbu kommune

Bakgrunn Klæbu kommune Bakgrunn Klæbu kommune Opprettelse av FYSAK koordinator. Vedtak i kommunestyret desember 2011 50% stilling fra mai/juni 2012 Handlingsplan politisk godkjent februar Valg av strategi Fikk følgende utfordring:

Detaljer

budsjett Regnskap Avvik

budsjett Regnskap Avvik Driftsregnskapet Regnskap sammenlignet med rammebudsjett pr sektor/stab Sum inntekt/utgift inkl finansposter pr sektor/stab sammenlignet med rammebudsjett Regulert Sektor/Stab Rådmann 18018253 17925932-92321

Detaljer

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2009/8518-12 Arkiv: C10 Saksbehandler: Gerd Steinnes Nilsen Dato: 24.09.2012 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato Kåfjord Kommunestyre Sjumilssteget

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 00160 Arkivkode: 120.2 Saksbeh: Margret Sørensen Saksgang Møtedato Bydelsutvalget 15.12. 214/ RAPPORT ØKONOMI OG TJENESTEPRODUKSJON

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. PLAN FOR ELDREOMSORG I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 06/40068. Forslag til innstilling:

Saksframlegg. Trondheim kommune. PLAN FOR ELDREOMSORG I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 06/40068. Forslag til innstilling: Saksframlegg PLAN FOR ELDREOMSORG I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 06/40068 Forslag til innstilling: Bystyret vedtar følgende: A. Mål: 1) Alle 75-åringer tilbys råd og veiledning for å fremme helse og

Detaljer

Regnskapsrapport 2. tertial 2013. for. Overhalla kommune

Regnskapsrapport 2. tertial 2013. for. Overhalla kommune Regnskapsrapport 2. tertial 2013 for Overhalla kommune 0100 Styrings-/kontrollorganer Prognosen for den politiske virksomheten viser at en vil få et overforbruk i underkant av kr 100.00. Hovedårsaken knyttes

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Sak 23/08 Møte nr. 10/08 MØTEINNKALLING holder møte tirsdag 10.06.2008 kl. 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører Eli Annie Liland SP Medlem Lasse

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Leirfjord kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Wangbrygga, Bardal Møtedato: 16.12.2013 Tid: 0930

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Leirfjord kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Wangbrygga, Bardal Møtedato: 16.12.2013 Tid: 0930 Leirfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Wangbrygga, Bardal Møtedato: 16.12. Tid: 0930 MØTEINNKALLING Det innkalles med dette til møte i formannskapet. Innkallingen sendes alle faste representanter

Detaljer

ØVRE EIKER KOMMUNE Politisk organisering. Kommunestyre. Kontrollutvalg 5. Formannskap. Klagenemnd. Fagkomite 1 Plansaker, planlegging og teknisk drift

ØVRE EIKER KOMMUNE Politisk organisering. Kommunestyre. Kontrollutvalg 5. Formannskap. Klagenemnd. Fagkomite 1 Plansaker, planlegging og teknisk drift Politisk organisering Kommunestyre 41 Kontrollutvalg 5 Barne- og ungdomsråd Eldreråd Råd for funksjonshemmede Formannskap 11 Partssammensatt utvalg Klagenemnd 5 9 Fagkomite 1 Plansaker, planlegging og

Detaljer

Prosessen. Utgiftsbehov som ikke lot seg dekke innen gitte rammer Muligheter for reduksjon av utgifter og økning av inntekter Økonomiplanmål

Prosessen. Utgiftsbehov som ikke lot seg dekke innen gitte rammer Muligheter for reduksjon av utgifter og økning av inntekter Økonomiplanmål Prosessen Kommunestyrets vedtak 06.09.12 om innføring av eiendomsskatt, i kombinasjon med fortsatt reduksjon av netto utgifter Utgangspunktet i videreføring av nivået fra 2012, men øket med 3.2 %, tilsvarende

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset Møtedato: 14.10.2014 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Berglund Arkiv: A20 Arkivsaksnr.: 14/868-1 Klageadgang: Nei

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Berglund Arkiv: A20 Arkivsaksnr.: 14/868-1 Klageadgang: Nei LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jan Berglund Arkiv: A20 Arkivsaksnr.: 14/868-1 Klageadgang: Nei TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLENE I LEIRFJORD 2013-2014 Administrasjonssjefens innstilling:

Detaljer

Fredrikstad kommune Månedsrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst

Fredrikstad kommune Månedsrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Sykefravær 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% I år I fjor Mål 2,0% 0,0% Fravær hittil i år Samlet fravær Egenmeldt Legemeldt I arb.g.perioden Utdanning

Detaljer

Molde kommunestyre 19.03.15 Status, pleie- og omsorgsområdet

Molde kommunestyre 19.03.15 Status, pleie- og omsorgsområdet Molde kommunestyre 19.03.15 Status, pleie- og omsorgsområdet Rådmann Arne Sverre Dahl Helse og omsorgsplan Status Gjennomføring av tiltakene skjer i hht oppsatt framdriftsplan: September 2014: Oppstart

Detaljer

Handlingsplan for psykososialt oppvekstmiljø Regional strategi for folkehelse i Telemark, 2012-16.

Handlingsplan for psykososialt oppvekstmiljø Regional strategi for folkehelse i Telemark, 2012-16. Handlingsplan for psykososialt oppvekstmiljø Regional strategi for folkehelse i Telemark, 2012-16. Ressursgruppen har bestått av 15 personer fra regionalt og kommunalt nivå i Telemark, Høgskolen i Telemark

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet SAKSLISTE 33/14 14/970 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 21.05.2014.

MØTEINNKALLING. Formannskapet SAKSLISTE 33/14 14/970 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 21.05.2014. MØTEINNKALLING Formannskapet Sted: Rakkestad Kulturhus, Formanskapssalen Dato: 11.06.2014 Tid: 10:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 33/14 14/970 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN

Detaljer

Helse, velferd og omsorg

Helse, velferd og omsorg Helse, velferd og omsorg Kommunalsjef Helse, Velferd og Omsorg Leder møte Stab Utredning, kommunelege, kommunepsykolog, folkehelse Koordinerende enhet NAV Engveien PLO Tiltak Helse- og sosialmedisinsk

Detaljer

hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur, administrasjonsutvalget

hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur, administrasjonsutvalget NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: eldreråd, råd for personer med nedsatt funksjonsevne, hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur, administrasjonsutvalget Fra: rådmannen Saksbehandler: Aud Palm Dato: 23.4.2014

Detaljer

Oversikt over tverrfaglige samarbeidsfora i Modum kommune pr. januar 2014

Oversikt over tverrfaglige samarbeidsfora i Modum kommune pr. januar 2014 Oversikt over tverrfaglige samarbeidsfora i Modum kommune pr. januar 2014 TITTEL: MÅLGRUPPE: MØTEHYPPIGHET: DELTAKERE: MÅL/ ANNET: Tverretatlig tiltaksteam for barn og unge (TTT) Tverretatlig medarbeider

Detaljer

KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. KOMMUNE DØNNA MØTEINNKALLING Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Møterom Dønnamannen Møtedato: 25.11.2013 Tid: kl. 09.00 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22

Detaljer

Fremtidens kommunehelsetjeneste. Fylkesmannens høstmøte 8. 9. oktober 2015 Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim

Fremtidens kommunehelsetjeneste. Fylkesmannens høstmøte 8. 9. oktober 2015 Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim Fremtidens kommunehelsetjeneste Fylkesmannens høstmøte 8. 9. oktober 2015 Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim Hva vi har gjort Hva vi planla, men ikke har fått gjort Hva vi planlegger nå Lokale forhold

Detaljer

Prosjektplan Kvæfjordheimen "Sammen om en bedre arbeidsplass" 2013-2014

Prosjektplan Kvæfjordheimen Sammen om en bedre arbeidsplass 2013-2014 Kvæfjord kommune Helse- og omsorgsavdelinga Prosjektplan Kvæfjordheimen "Sammen om en bedre arbeidsplass" 2013-2014 Innhold: Prosjektplan Kvæfjordheimen...1 "Sammen om en bedre arbeidsplass"...1 1.0 Bakgrunn...1

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Britt Jonassen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 13/562-8 Klageadgang: Nei

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Britt Jonassen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 13/562-8 Klageadgang: Nei LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Britt Jonassen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 13/562-8 Klageadgang: Nei ÅRSBUDSJETT 2014 OG ØKONOMIPLAN 2014-2017 - LEIRFJORD KOMMUNE Rådmannens innstilling: :::

Detaljer

NY ORGANISERING AV VOKSENOPPLÆRINGSTILBUDET I GAUSDAL KOMMUNE. Gausdal kommune gjennomfører i dag det meste av voksenopplæringstilbudet i egen regi.

NY ORGANISERING AV VOKSENOPPLÆRINGSTILBUDET I GAUSDAL KOMMUNE. Gausdal kommune gjennomfører i dag det meste av voksenopplæringstilbudet i egen regi. Ark.: Lnr.: 6903/13 Arkivsaksnr.: 13/1160-1 Saksbehandler: Brit-Olli Nordtømme NY ORGANISERING AV VOKSENOPPLÆRINGSTILBUDET I GAUSDAL KOMMUNE Vedlegg: Andre saksdokumenter (ikke utsendt): SAMMENDRAG: Gausdal

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 15.06.2015 Sak: 39/15. Annet forslag vedtatt

Saksprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 15.06.2015 Sak: 39/15. Annet forslag vedtatt Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 15.06.2015 Sak: 39/15 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 15/1792 Tittel: SAKSPROTOKOLL - INNSPARINGSTILTAK 2015 Behandling: Følgende fellesforslag fra

Detaljer

VEDTEKTER FOR STUDIESENTER RKK YTRE HELGELAND

VEDTEKTER FOR STUDIESENTER RKK YTRE HELGELAND HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Geir Berglund Arkiv: 439 Arkivsaksnr.: 13/1251 NY SAMARBEIDSAVTALE OM STUDIESENTER RKK YTRE HELGELAND Rådmannens innstilling: Følgende avtaletekst vedtas: SAMARBEIDSAVTALE

Detaljer

Notat. Øyvind Hauken. Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012

Notat. Øyvind Hauken. Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012 Notat Fra: Til: Sak: Øyvind Hauken Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012 Jeg viser til vedtak i kommunestyret 15.12.2011,

Detaljer

Bemanning 2008-11. Kommunestyrets vedtak 8. mai 2007

Bemanning 2008-11. Kommunestyrets vedtak 8. mai 2007 Bemanning 2008-11 Kommunestyrets vedtak 8. mai 2007 Forord... 1 Status pr. 1.1.2007... 1 Behov for endring av kompetanse... 3 Behov for endring i bemanningen... 5 Kommentarer... 5 1 Forord Bemanningsplan

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, kommunehuset, Leland Møtedato: 22.01.2014 Fra kl: 09.00 Til kl: 10.30 Møteleder: Ordfører Magnar Johnsen Møteinnkalling: Innkalling

Detaljer

OMSORG 2020 STRATEGISK PLAN FOR OMSORGSTJENESTENE

OMSORG 2020 STRATEGISK PLAN FOR OMSORGSTJENESTENE Ark.: 144 Lnr.: 8319/09 Arkivsaksnr.: 09/345-12 Saksbehandler: Ole Edgar Sveen OMSORG 2020 STRATEGISK PLAN FOR OMSORGSTJENESTENE Vedlegg: 1. Omsorg 2020, strategisk plan for omsorgstjenestene 2. Høringsuttalelsene

Detaljer

Hjemmebaserte tjenester og hjemmesykepleie, vurdere struktur:

Hjemmebaserte tjenester og hjemmesykepleie, vurdere struktur: NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: Eldrerådet, Råd for personer med nedsatt funksjonsevne, Hovedutvalg for oppvekst, omsorg og kultur, Formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Aud Palm Dato: 23. februar

Detaljer

Dato: 22.08.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf. 23 47 40 06 121.0

Dato: 22.08.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf. 23 47 40 06 121.0 Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 22.08.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf. 23 47 40 06 121.0 Saksgang Utvalg Møtedato Kultur- og nærmiljøkomiteen 10.09.2014

Detaljer

FORELØPIG ANALYSE PRESENTASJON. nr.166. Luster. nr.48 uten justering for inntektsnivå. Nøkkeltallene er om trentsom forventetutfra disponibel inntekt

FORELØPIG ANALYSE PRESENTASJON. nr.166. Luster. nr.48 uten justering for inntektsnivå. Nøkkeltallene er om trentsom forventetutfra disponibel inntekt FORELØPIG ANALYSE PRESENTASJON nr.166 Luster nr.48 uten justering for inntektsnivå Nøkkeltallene er om trentsom forventetutfra disponibel inntekt Plasseringer O ppdatert til2015-barom eteret (sam m enliknbar

Detaljer

Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210

Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210 Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210 RAPPORTERING AV ØKONOMI OG NØKKELTALL I henhold til vedtak i sak om rapportering, følger rapporteringsrapport

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2014 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2014 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 5,4 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var satt

Detaljer

Helse og omsorgstjenesten

Helse og omsorgstjenesten Helse og omsorgstjenesten Nøkkeltall for tjenestetildeling og helsetjenesten Utvikling og trender 2011 2014 - Hjemmebaserte tjenester - Institusjonstjenester - Samhandlingsreformen Bystyrekomitè Helse,

Detaljer

Presentasjon av tertialrapport 2/2014 for formannskapet 27.10.2014

Presentasjon av tertialrapport 2/2014 for formannskapet 27.10.2014 Presentasjon av tertialrapport 2/2014 for formannskapet 27.10.2014 Tertialrapport 2/2014 Personal Utdrag fra fokusområder Status tjenesteproduksjon i sektorer og staber Økonomi (drift, investeringer og

Detaljer

Ny kommunestruktur faktagrunnlag Helse og omsorgstjenester

Ny kommunestruktur faktagrunnlag Helse og omsorgstjenester Ny kommunestruktur faktagrunnlag Helse og omsorgstjenester Faktagrunnlag Helse og omsorgstjenester Institusjonstjenester Hjemmetjenester Helsetjenester Tjenester til mennesker med nedsatt funksjonsevne

Detaljer

RAMMER FOR NY PLANPERIODEN 2015 2018 Politisk og administrativ styring Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2014 2015 2016 2017 2018

RAMMER FOR NY PLANPERIODEN 2015 2018 Politisk og administrativ styring Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2014 2015 2016 2017 2018 RAMMER FOR NY PLANPERIODEN 2015 2018 Politisk og administrativ styring 2014 2015 2016 2017 2018 Opprinnelig budsjett 2014 44236 44236 44236 44236 44236 Adm. endring: Klar ferdig gå prosjektet - bidrar

Detaljer

Årsrapport 2010. Værnesregionen barneverntjeneste

Årsrapport 2010. Værnesregionen barneverntjeneste Årsrapport Årsrapporten gir en oversikt over aktivitet i og en status på økonomi og bemanning. Virksomhetsområde er en fellestjeneste for kommunene Selbu, Tydal, Meråker, Frosta og Stjørdal. Tjenesten

Detaljer

Prosjekt ufrivillig deltid

Prosjekt ufrivillig deltid Prosjekt ufrivillig deltid Statusrapport apport desember 2013 1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET Søgne kommune fikk i november 2011 tildelt prosjektmidler fra Arbeids- og velferdsdirektoratet og VOX, midler som

Detaljer

KONGSVINGER KOMMUNE. Presentasjon 17. september Helse/omsorg Gruppe 5 Rushåndtering

KONGSVINGER KOMMUNE. Presentasjon 17. september Helse/omsorg Gruppe 5 Rushåndtering KONGSVINGER KOMMUNE Presentasjon 17. september Helse/omsorg Gruppe 5 Rushåndtering Problemstillinger? Hvilke problemstillinger har gruppen hovedsakelig fokusert på / jobbet med? Samhandling mellom enheter/instanser.

Detaljer

Ny kommunestruktur faktagrunnlag Helse og omsorgstjenester

Ny kommunestruktur faktagrunnlag Helse og omsorgstjenester Ny kommunestruktur faktagrunnlag Helse og omsorgstjenester Institusjonstjenester Hjemmetjenester Helsetjenester Tjenester til mennesker med nedsatt funksjonsevne Tildelingskontoret Barnevern NAV sammen

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Folk 08.04.2014. Formålet med rapporten er å analysere kostnadsutviklingen i enhet bistand og omsorg.

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Folk 08.04.2014. Formålet med rapporten er å analysere kostnadsutviklingen i enhet bistand og omsorg. Arkivsak. Nr.: 2013/988-16 Saksbehandler: Per Arne Olsen Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Folk 08.04.2014 Økonomi Bistand og omsorg - orienteringssak Rådmannens forslag til vedtak Saken

Detaljer

TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010

TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010 Modum kommune MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR innkalles til møte 17.03.2010 kl. 18.00 Sted: Formannskapssalen TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010 Saksnummer

Detaljer

Listermodellen Samhandling mellom Sørlandet sykehus Flekkefjord og Lister kommunene

Listermodellen Samhandling mellom Sørlandet sykehus Flekkefjord og Lister kommunene Listermodellen Samhandling mellom Sørlandet sykehus Flekkefjord og Lister kommunene Flekkefjord 30.01.13. Kari Olsen Håheim Geriatrisk Team SSF Geriatri ved Sørlandet sykehus Flekkefjord To geriatriske

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling Namsos kommune Økonomisjefen Saksmappe: 2007/4749-1 Saksbehandler: Ronald Gåsvær Saksframlegg Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Rådmannens

Detaljer

TERTIALRAPPORT NR: 2/11

TERTIALRAPPORT NR: 2/11 Vedlegg til arkivsak 11/831 TERTIALRAPPORT NR: 2/11 Vedtatt i Lebesby kommunestyre i Arkivsak 11/831 PSSAK TERTIALRAPPORT 2.11 LEBESBY KOMMUNE PROGNOSE ALLE ANSVARSOMRÅDER 12 MÅNEDER DRIFT Beskrivelse

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 212 FOR OVERHALLA KOMMUNE Vurderinger prognose Ansvar 1 Styrings-/kontrollorganer Tjeneste 1: Underbudsjettert på ordfører lønn. Ikke tatt høyde for lønn til vara ordfører.

Detaljer

PRESENTASJON AV PSYKISK HELSETJENESTE I KLÆBU KOMMUNE

PRESENTASJON AV PSYKISK HELSETJENESTE I KLÆBU KOMMUNE PRESENTASJON AV PSYKISK HELSETJENESTE I KLÆBU KOMMUNE 1 HVA ER PSYKISK HELSETJENESTE? Psykisk helsetjeneste er et tilbud for mennesker med psykiske problemer, psykiske lidelser, eller som står i fare for

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR FOLKEHELSE

HANDLINGSPLAN FOR FOLKEHELSE HANDLINGSPLAN FOR FOLKEHELSE Prosjektperiode: 2005, 2006 og 2007 Kåfjord kommune Ved: Silje Hovdenak, FYSAK og folkehelse-koordinator - April 2007 - 1.0 Innledning FYSAK startet opp i Kåfjord i november

Detaljer

TURNUSTJENESTE I KOMMUNEHELSETJENESTEN PÅ HELGELAND

TURNUSTJENESTE I KOMMUNEHELSETJENESTEN PÅ HELGELAND TURNUSTJENESTE I KOMMUNEHELSETJENESTEN PÅ HELGELAND INFORMASJON TIL TURNUSLEGER FORDELING OG VALGORDNING Turnustjenesten består av 12 måneders tjeneste ved sykehus og 6 måneders tjeneste i kommune. Ved

Detaljer

Prosjektnotat for Skolen som arena for barn og unges psykiske helse. Oppdatert 24.06 2014

Prosjektnotat for Skolen som arena for barn og unges psykiske helse. Oppdatert 24.06 2014 for Skolen som arena for barn og unges psykiske helse Oppdatert 24.06 2014 Innhold: 1 Begrunnelse for å delta i prosjektet...3 2 Forventninger til deltakelsen...3 3 Prosjektets forankring...3 4 Samhandling

Detaljer

Sted Ansvar: IKT (1240)

Sted Ansvar: IKT (1240) Kapittel : Sentraladministrasjon 24: IKT 20 % ekstra ressurs Fom 1.mai 2015 ble IKT styrket med 20 % stilling. Det er derfor behov for tilføring av lønnsmidler, kr 55 000. Dette overføres fra opprinnelige

Detaljer

Årsmelding 2011 oppsøkende virksomhet 80 +

Årsmelding 2011 oppsøkende virksomhet 80 + Årsmelding 2011 oppsøkende virksomhet 80 + 1. Eierskap, organisering Oppsøkende virksomhet er organisert under fagavdeling Rehabilitering og Omsorg (RO). Organisatorisk ligger stillingen under eldresenter

Detaljer

Kort redegjørelse for positive og evt. negative endringer siden forrige kommuneanalyse 2009:

Kort redegjørelse for positive og evt. negative endringer siden forrige kommuneanalyse 2009: Kort redegjørelse for positive og evt. negative endringer siden forrige kommuneanalyse 2009: Medbestemmelse. Positivt: Etablert BUR og har startet prosessen med å få etablert barn- og ungdommens kommunestyre.

Detaljer

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -30 486 606-32 988 000-34 690 000. Skatt -30 486 606-32 988 000-34 690 000

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -30 486 606-32 988 000-34 690 000. Skatt -30 486 606-32 988 000-34 690 000 100 Skatt 800 Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue 30 486 606 32 988 000 34 690 000 Skatt på inntekter og formue 0 0 0 Skatt på inntekter og formue 30 486 606 32 988 000 34 690 000

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet, tlf. 757 78800.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet, tlf. 757 78800. Sak 1/10 MØTEINNKALLING Utvalg: Steigen kommunestyre Møtested: Rådhuset, Leinesfjord : 17.02.2010 NB!Tid: Kl. 16:30 Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet, tlf. 757

Detaljer

Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen, og enhetsleder Anne Grethe Tørressen, høsten 2014.

Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen, og enhetsleder Anne Grethe Tørressen, høsten 2014. Vedlegg 7 d til Kommunedelplan for helse og omsorg 2015 2026, i Lindesnes kommune FORVALTNING Bakgrunnsdokument Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen,

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Runar Kristiansen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 13/337-5 Klageadgang: Nei

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Runar Kristiansen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 13/337-5 Klageadgang: Nei LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Runar Kristiansen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 13/337-5 Klageadgang: Nei BUDSJETTREGULERING 2/2013 Rådmannens innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under

Detaljer

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2013/3763-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Håkon Jørgensen Dato: 19.05.2014 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 36/14 Kåfjord Formannskap 26.05.2014 41/14

Detaljer

108/15 Styringsdokument 2016. Handlingsprogram og økonomiplan 2016-2019 med budsjett 2016 Endelig

108/15 Styringsdokument 2016. Handlingsprogram og økonomiplan 2016-2019 med budsjett 2016 Endelig 108/15 Styringsdokument 2016. Handlingsprogram og økonomiplan 2016-2019 med budsjett 2016 Endelig Fellesforslag fra Sp, H, FrP, KrF, Pp: Punkt 1. Pleie og omsorgsenhetens strukturendring og styrking av

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune Utvalg: Hovedutvalg oppvekst og levekår Møtested: Rådhuset Møtedato: 13.10.2015 Tid: 09:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Berglund Arkiv: A20 Arkivsaksnr.: 14/948-1 Klageadgang: Nei

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Berglund Arkiv: A20 Arkivsaksnr.: 14/948-1 Klageadgang: Nei LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jan Berglund Arkiv: A20 Arkivsaksnr.: 14/948-1 Klageadgang: Nei DELTAKELSE I PROSJEKT "VURDERING FOR LÆRING" Administrasjonssjefens innstilling: ::: &&& Sett

Detaljer

Sammen om mestring. Veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne. v/ Helsedirektoratet, avd. psykisk helse og rus

Sammen om mestring. Veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne. v/ Helsedirektoratet, avd. psykisk helse og rus Sammen om mestring Veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne v/ Helsedirektoratet, avd. psykisk helse og rus Mål og formål Synliggjøre brukergruppens behov og understøtte det lokale

Detaljer

BOSETTING AV FLYKTNINGER Satsing på kvalifisering av innvandrere til helsefagarbeiderutdanningen

BOSETTING AV FLYKTNINGER Satsing på kvalifisering av innvandrere til helsefagarbeiderutdanningen BOSETTING AV FLYKTNINGER Satsing på kvalifisering av innvandrere til helsefagarbeiderutdanningen Hordaland: Bosettingskonferansen 28. mai 2013 Nina Kvalen, Spesialrådgiver KS Meld. til Stortinget 6 (2012-2013):

Detaljer

Utvidet skolehelsetjeneste. -BUP I Skolene. Jo Magne Ingul Psykologspesialist BUP Sykehuset Levanger Førsteamanuensis II RKBU, NTNU

Utvidet skolehelsetjeneste. -BUP I Skolene. Jo Magne Ingul Psykologspesialist BUP Sykehuset Levanger Førsteamanuensis II RKBU, NTNU Utvidet skolehelsetjeneste -BUP I Skolene Jo Magne Ingul Psykologspesialist BUP Sykehuset Levanger Førsteamanuensis II RKBU, NTNU Hva skal vi snakke om? Samarbeidsprosjektet Bakgrunnen Hva vi har gjort

Detaljer

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -31 195 332-32 454 000-32 988 000. Skatt -31 195 332-32 454 000-32 988 000

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -31 195 332-32 454 000-32 988 000. Skatt -31 195 332-32 454 000-32 988 000 100 Skatt 800 Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue 31 195 332 32 454 000 32 988 000 Skatt på inntekter og formue 0 0 0 Skatt på inntekter og formue 31 195 332 32 454 000 32 988 000

Detaljer

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. KOMMUNE DØNNA MØTEINNKALLING Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Møterom Dønnamann Møtedato: 02.09.2014 Tid: kl. 09.00 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00

Detaljer

Avdeling Helse. Telefonliste for avdeling Helse: Informasjon 9. november 2015. Helsesjef Øyvind Lovald. Pleie og omsorgsleder Merete Borgeraas

Avdeling Helse. Telefonliste for avdeling Helse: Informasjon 9. november 2015. Helsesjef Øyvind Lovald. Pleie og omsorgsleder Merete Borgeraas Telefonliste for avdeling Helse: Navn: Helsesjef Øyvind Lovald Pleie og omsorgsleder Merete Borgeraas Telefon: 35 94 25 71 35 94 25 73 eller 917 95 209 Kontor avd. for Helse 35 94 25 72 Siljan sykehjem

Detaljer

Eldres Råd Møteprotokoll

Eldres Råd Møteprotokoll Eldres Råd Møteprotokoll Utvalg: Eldres Råd Møtested: 1. etg. v/heisen, rom 1068, Levanger Rådhus Dato: 27.08.2007 Tid: 10:00 11.30 Følgende medlemmer var tilstede: Sven Tangen, leder Inger Sandberg, nestleder

Detaljer

DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. DØNNA KOMMUNE Møtested: Dønnamannen Møtedato: 15.09.2009 Tid: 09.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): * tilstede: (autokorr.) Behandlede

Detaljer