LEIRFJORD KOMMUNE. Årsmelding 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LEIRFJORD KOMMUNE. Årsmelding 2014"

Transkript

1 LEIRFJORD KOMMUNE Årsmelding 2014

2 INNHOLDSFORTEGNELSE ADMINISTRASJONSSJEFENS KOMMENTAR....3 INNLEDNING. 4 POLITISKE ORGAN...4 INTERKOMMUNALT SAMARBEID..5 SENTRALADMINISTRASJONEN...6 ØKONOMI...8 OPPVEKST OG KULTUR...10 HELSE- OG SOSIAL...16 RESSURS- OG UTVIKLINGSETATEN

3 Administrasjonssjefens kommentarer Årsmeldingen er administrasjonens rapport til kommunestyret om ressursbruk og resultater i året som gikk. Kommuneloven og regnskapsforskrift framhever årsmeldingen som en av kommunens viktigste dokument. Årsmeldingen gir en oversikt over Leirfjord kommunes virksomhet og skal gi opplysninger om forhold som er viktige for å bedømme kommunens økonomiske stilling og resultater for Særlig viktig er de forhold som ikke direkte kan leses ut av årsregnskapet. Kommunen har ansvar for et mangfold av oppgaver, og innbyggerne vil møte den kommunale virksomhet under alle stadier i livsløpet. Av den årsak vil hovedfokuset alltid være rettet mot at kvaliteten og omfanget på de tjenestene som gis innbyggere skal være best mulig har vært preget av stram økonomi, men kommunens mange dyktige ansatte har vært i stand til å gi våre innbyggere gode tjenester innenfor de rammene de har kunnet disponere. Til tross for økonomiske utfordrende tider, så kan vi fortsatt ha et rimelig positivt syn på fremtiden for Leirfjord kommune. Vi har vært gjennom et år med god stabil befolkningsutvikling. Det ble født like mange barn i 2014 som i 2013, et forholdsvis høyt tall og mange unge familier har slått seg ned i kommunen. For at denne positive utviklingen skal fortsette er det av avgjørende betydning at administrasjonen har de ressurser som kreves for å ligge i forkant med planer og strategier slik at vi står godt rustet til å ta del i den i den positive trenden som regionen er inne i. I tillegg har det vært fokus på fremtidig kommunestruktur gjennom et prosjekt i regi av regionrådet. Telemarksforskning har vurdert evt økonomiske eller kvalitetsmessige effekter på tjenestene, ved evt endringer av kommunegrenser. 5 av kommunene - HALD + Vefsn, har gjennom utredninger, politiske og administrative møter, arbeidet frem en intensjonsplan om å slå seg sammen til en kommune fom Denne skal nå til politisk behandling og dette vil bli et av de store fokusområdene også i Leland Britt Jonassen Administrasjonssjef 3

4 Innledning Innbyggertallet i Leirfjord var ved utgangen av året 2188 innbyggere, og er med det på samme nivå som ved forrige årsskiftet. I løpet av året var nivået oppe på 2200, men pga netto utflytting, så ble sluttresultatet Det må likevel kunne sies at den positivt trenden ser ut til å fortsette. Likevel noen år med positiv vekst/stabilitet i befolkningstallet, er for lite til å hevde at den negative befolkningsutviklingen kommunen hadde i mange år,har snudd helt. Fødselstallet har lagt stabilt, og forholdsvis høyt, de siste årene, noe som er særs positivt. Den kommunale organisasjon har i 2014 vært preget av flere,til dels tunge prosesser : - Økonomiprosess for nedskjæring/effektivisering - Endring av organisasjonsstruktur - Tilsetting i nye lederroller i ny organisasjonsstruktur - Kompetanseplan for de neste 5 år Dette er prosesser som kan føre til uro og usikkerhet i organisasjonen underveis i prosessene,, noe som også var tilfelle hos oss. De første 3 prosesser er avsluttet, ny organisering er gjennomført, og det er ro i organisasjonen. Politiske organ:: Magnar Johnsen (Sp) ordfører og Kay Rune Nersund (FrP) varaordfører. Sigvald Meisfjord (Sv) leder av Nærings- og forvaltningsutvalget., helse og sosialutvalget med leder Unni Michalsen,(SV) og oppvekst og kulturutvalget med leder Trine Fagervik(SP) Administrasjonsutvalget består av syv representanter herav fem fra formannskapet mens de ansatte har to representanter. Ordfører er leder av administrasjonsutvalget. Politisk aktivitet Utvalg: Antall møter: Antall saker: Kommunestyret 6 64 Formannskapet Administrasjonsutvalg 3 6 Arbeidsmiljøutvalg 4 8 Plan og Næringsutvalg Helse og sosialutvalg 5 14 Oppvekst og kulturutvalg

5 Eldrerådet 4 21 Råd for funksjonshemmede 1 2 Skattetakstnemnda 1 1 Overskattenemnda 1 7 Kontrollutvalget 2 3 Særskilt klagenemnd 2 2 Kommunen har i 2014 gjennom regionrådet vært deltaker i «Kommunestrukturprosjektet» sammen med Alstahaug, Dønna, Herøy og Vefsn kommuner. Prosjektet har som formål å se på evt økonomiske eller kvalitative endringer på tjenestenivå, ved fire nye alternative kommunegrenser. Telemarksforskning har levert en rapport som - sammen med ekspertutvalgets 2 delrapporter om kriterier for god kommunestruktur - har vært grunnlag for drøftingene. Interkommunalt samarbeid Leirfjord kommune er involvert i en lang rekke former for interkommunalt samarbeid: - Arkiv i Nordland interkommunalt arkiv - Brannvaktsamarbeid Sentralen i Rana - Brannvern Alstahaug vertskommune - Fakturaskanning felles for HALD - GIS samarbeid (Geografisk Informasjons Systemer) i HALD - HALD IKS - HALD Ikt-samarbeid - HALD felles kreftsykepleier - HALD felles systemansvarlig innføring av e-meldinger - Helgeland forsøksring - Helgeland Museum - Helgeland Regionråd og Helgeland Regionråd IKS - Helgelandskysten reiseliv - reiselivssamarbeid i HALD-kommunene - HEVA (Helgeland vann og avløp) - HIUA - Helgeland Interkommunalt Utvalg for Akutt forurensning - Innkjøpsordning m. 18 Nordlandskommuner og fylkeskommunen - Jordmortjeneste (kjøp av tjeneste fra Alstahaug) - Karrieresenteret for Ytre Helgeland - Krisesenter (vertskommune Vefsn) - Kulturskolen for AlLe - Kystriksveiforeningen. Reislivssamarbeid for kystriksveien strekningen Steinkjær-Bodø - Legevaktsamarbeid med Alstahaug kommune - Norskopplæring flyktninger (kjøp fra Alstahaug) - Opplæringskontor - Personvernombud sammen med øvrige HALd kommuner 5

6 - Politiråd felles med Alstahaug, Herøy og Dønna kommuner - PPT Pedagogisk Psykologisk Tjeneste - RKK Regionalt Kontor for Kompetanseutvikling i Ytre Helgeland - Sekretariatskontoret for kontrollutvalg - SHMIL Søndre Helgeland Miljøverk - Skjærgårdsbiblioteket - Utviklingssenter for sykehjem i Nordland - Vaktordning for veterinærer - Ytre Helgeland barnevern - Ytre Helgeland kommunerevisjon - Økonomisamarbeid HALD SENTRALADMINISTRASJONEN: Personalressurser: Stillinger og årsverk fordeler seg slik: Årsve rk Stilling er Administrasjonssjef 100% 1 Næringssjef 100% 1 Servicekontoret/lønn 570% 7 skatt 30% 1 Renhold 50% 1 HTV 20% 1 Til sammen 870% 12 Saker Adm saker behandlet i ESA 270 Administrasjonssjefens kontor Består av administrasjonssjef. Administrasjonssjefens ledergruppe besto i 2014 av Næringssjef Helse og sosialsjef Oppvekst og kultursjef Ressurs og utviklingssjef Leder for servicekontoret Næringskontor 6

7 Består av næringssjef som gjennom eget næringskontor og i samspill med lokalt næringsliv og andre næringsaktører, holder dialog og stimulerer til en effektiv og slagkraftig næringsutvikling. Viktigste virkemidler kommunen har er rådgivning, tilskudd fra kommunalt næringsfond, og å være tilstede og være en god dialogpartner på de rette arenaer for utvikling. Næringssjefen er prosjektleder for næringsforum Midt Helgeland. Forumet består av næringsmedarbeidere i de fem kommuner som har vedtatt felles strategisk næringsplan. I forumet jobbes det med tiltak i den felles strategiske planen. Felles strategisk næringsplan er godt mottatt av næringslivet i regionen. Den har også gjort seg bemerket andre steder i fylket. Som ønsker å kjøre en lignende prosess. Planen blir et viktig styringsdokument og en ny måte for tenkning rundt næringsutvikling. De regionale muligheter som ligger i fremtiden må også løses med regionale løsninger. Felles strategisk næringsplan for Hald +Vefsn vil være et viktig verktøy for dette. Næringssjef har også vært leder for prosjektgruppa som arbeider med Strategisk kompetanseplan Hovedarbeidsområder Iverksette og følge opp næringspolitiske tiltak som besluttes av kommunens politiske organ Kommunes hovedkontakt overfor næringslivet Kontakt med næringslivet i forbindelse med etablering, lokalisering, virkemiddelapparat, og næringspolitisk planlegging Arbeid med strategisk næringsplan Prosjektansvarlig for næringspolitiske utviklingsprosjekter. Kommunens utviklingspotensial i forhold til nye næringer ligger i å utvikle næringsareal langs vår kyststripe. Det gjelder både innenfor reiseliv, marin sektor og næringer knyttet mot olje og gass. Kommunes slagord «Muligheter på land og på vann», synliggjør dette potensialet næringsplan. Det kan være grunn til bekymring, at det også i 2014 har vært forholdsvis få søknader til næringsfondet. Servicekontoret Servicekontoret har ved utgangen av 2014 sju ansatte, fordelt på 5,7 årsverk. Dette inkluderer også ½ årsverk som renholder. Servicekontoret har som sitt fremste mål å yte god service til øvrige ansatte og publikum. Det betyr at de ansatte skal ivareta alle henvendelser effektivt, imøtekommende og høflig, slik at alle får hjelp, og at servicekontoret framstår som en dyktig, informativ og oppdatert enhet. Tjenesten er i stadig utvikling og de ansatte gjør en stor innsats for å utføre de arbeidsoppgaver som er tillagt kontoret. Hovedarbeidsområder å betjene sentralbordet, behandle inn- og utgående post, kundebehandling, arkivering, lønns- og personalarbeid, ajourhold oppdatering av hjemmesiden, generell saksbehandling, 7

8 fakturering sekretariat for politiske utvalg, koordinering av kommunens internkontroll/hms-arbeid for- og etterarbeid i forbindelse med valg. salgs-, skjenke- og serveringsbevillinger. Superbruker EDB sak og arkiv, inklusiv veiledning til øvrige ansatte Av øvrige oppgaver har ansatte deltatt på opplæring innenfor sine oppgavefelt. Arbeidet med å få et fullelektronisk arkiv er godt i gang, sammen med øvrige HALD kommuner. Tjenester innenfor økonomi, kjøpes i hht avtale fra Alstahaug kommune. Personal Ved årsskiftet hadde kommunen totalt. 229 personer ansatt, noe som utgjør 181,84 årsverk Tabellen nedenfor viser utviklingen i antall årsverk fordelt på antall personer (kvinner og menn) de 3 siste årene. I kommunes administrative ledergruppe består av 2 kvinner og 4 menn. Kommunen registrerer ingen konflikter i forbindelse med manglende likestilling i organisasjonen K M K M K M Antall personer Antall årsverk 148, ,,5 37,5 145,29 36,55 Gj.snitt % 72,54 91,67 76,47 93,72 Sum årsverk 187, ,84 Tiltak som er iverksatt og tiltak som planlegges iverksatt for å sikre en høy etisk standard i virksomheten. Administrasjonen la i 2014 frem forslag til etiske retningslinjer for kommunestyret gjeldende for ansatte og politikere. Disse er nå vedtatt. Disse har også vært diskutert på ledersamlinger, og skal settes på dagsorden i de enkelte virksomheters personalmøter. Tiltak for å fremme formålet i diskrimineringsloven og i diskriminerings- og tilgjengelighetsloven. Administrasjonen la i 2014 lagt forslag til reviderte personalpolitiske retningslinjer. Disse er vedtatt av kommunestyret.. Disse har også vært diskutert på ledersamlinger, og skal settes på dagsorden i de enkelte virksomheters personalmøter. 8

9 Sykefravær Leirfjord kommune har vært IA bedrift siden 2002 og avtalen ble fornyet i Til tross for stadig fokus på å få ned sykefraværet så synes det over år og ligge stabilt fra 91 93%. De siste 2 år svakt synkende.. Kommunen har en svært høy gjennomsnittsalder på sitt personale, noe som kan være med å forklare noe av fraværet. Den viktigste enkeltfaktoren for å redusere fravær er at de ansatte trives på jobb og at forholdene blir lagt til rette for å kunne gå på jobb selv når man ikke føler seg helt frisk. Dette vil være hovedfokus for virksomhetslederne i kommende år. Kommunen har avtale om levering av bedriftshelsetjeneste fra Stamina, Alstahaug, og benytter NAV arbeidslivsenter på Mo som faglig støtte i sykefraværsarbeid Nærvær 91, 9 91, 2 92, 9 90, 9 91,5 92, 4 91,8 90,9 Økonomi: Leirfjord kommunes driftsregnskap for 2014 er gjort opp i 0. Netto driftsresultat var i 2014 på kr ,- Kommunen avsatte netto til disposisjonsfond kr ,- I eiendomsskatt fikk vi inn kr ,- som er tilnærmet det vi hadde budsjettert ( kr ,-. ) Dette fordelte seg på på verker og bruk og på eiendommer. I rammetilskudd fikk vi ca ,- mindre enn budsjettert, og skatt på inntekt og formue fikk vi mindre enn budsjettert et resultat som var lignende for hele landet. I momskompensasjon fikk vi mill i drift og ,- mill i investering. hele beløpet er brukt for å dekke utgifter i investering, slik budsjettforutsetningene var. Investeringsregnskapet er gjort opp med 0,00 i resultat. Sum driftsinntekter økte med a 10,4 mill, dvs en økning på ca 4,7% i forhold til regnskap Skatter og rammetilskudd utgjorde ca 57 % av driftsinntektene, samme som året før. Sum driftsutgifter økte med 13,9 mill dvs en økning på vel 6% i forhold til året før. Lønn inkl sos utgifter utgjør 140,9 mill. noe som er en økning på 5,2 % i forhold til året før. Av totale driftsutgifter på ca 233 mill utgjør lønn inkl sos utgifter ca 60%. Langsiktig gjeld ble redusert fra kr ,- til kr ,- ved utgangen av Fond Ved utgangen av 2014 er størrelsen på kommunens totale avsatt fond kr ,22, en økning av fond total på kr ,92 fra

10 ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT REVIDER T OPPRINNELI G REGNSKA P BUDSJET T BUDSJETT SUM DRIFTSINNTEKTER SUM DRIFTSUTGIFTER BRUTTO DRIFTSRESULTAT RESULTAT EKSTERNE FINANSTRANSAKSJONER AVSKRIVNINGER NETTO DRIFTSRESULTAT BRUK AV AVSETNINGER AVSETNINGER REGNSKAPSMESSIG RESULTAT Netto driftsresultat er et sentralt resultatbegrep som fremkommer før ev. bruk av tidligere års overskudd, bruk av fond, overføring til investeringsregnskapet eller avsetninger til fond er tatt med. Det viser hvor stor del av driftsinntektene som kan benyttes til å finansiere investeringer eller til fondsavsetninger. Brutto driftsresultat forteller om det økonomiske resultat av kommunens ordinære driftsvirksomhet, inklusiv avskrivninger på kommunens varige driftsmidler. Nedenfor vises en oversikt over utviklingen i netto driftsresultat og regnskapsmessig mer/mindreforbruk siste fireårsperiode Netto driftsresultat Mer/mindreforbruk ØKONOMISK OVERSIKT INVESTERING REGNSK AP REV.BUD OPPR.BUD SUM INNTEKTER SUM UTGIFTER FINANSIERINGSTRANSAKSJONER FINANSIERINGSBEHOV UDEKKET

11 Spesielle forhold særskilt nevnt i kommuneloven: Kommuneloven 48 (om årsregnskapet og årsberetningen) nr. 5 pålegger kommunen å redegjøre for den faktiske tilstanden når det gjelder likestilling i kommunen. Det skal redegjøres for tiltak som er iverksatt og som planlegges iverksatt for å sikre en høy etisk standard i virksomheten. Videre skal det gis opplysninger om forhold som er viktige for å bedømme kommunens økonomiske stilling og som ikke fremgår av årsregnskapet. Ved valg til politiske utvalg er likestillingslovens krav om % kjønnsfordeling til utvalg med mer enn 3 personer, ivaretatt. Ved utgangen av 2014 besto den administrative toppledelsen av 2 kvinne og 4 menn, dvs % 33,33% kvinner og 66,66 % menn. Kommunens mellomledersjikt - (avdelingsledere, rektorer og styrere i barnehagen) har en fordeling med 10 kvinner og 5 menn. I retningslinjene for gjeldende lønnspolitisk plan heter det at " lønn skal fremme likestilling og likelønn" Planen ble vedtatt i 2011, og har vært retningsgivende ved lønnsforhandlinger og tilsettinger. Det ble i 2014 vedtatt «Etiske retningslinjer» - gjeldende for ansatte og politikere. OPPVEKST OG KULTURETATEN Oversikt ansatte. Renholde Assistente re r Ped.ledere Lærere Adm. fagarbeid ere Andre Grunnskolen 3,5 2,5 0 28,5 2,25 1,0 SFO 1,2 0,24 Barnehager 2,0 13,0 10,2 2,8 8,75 Kulturskole* Voksenoppl. 1,3 0,25 Kultur 0,4 Bibliotek 1,0 Spes. tiltak 1,5 1,0 Kulturhus 0,30 Sum 5,8 18,2 10,2 29,8 7,94 8,75 2,0 Antall elever i skolen pr :237 Antall barn i barnehage: 117 Antall barn i SFO: 55 Antall under opplæring i Voksenopplæring:: Leirfjord: 11

12 - Norskopplæring 22 Alstahaug - Norskopplæring 15 - Grunnskole 9 Grunnskole statistikk: Elevtallet i grunnskolen har gått jevnt ned de siste årene. Det som spesielt er å merke seg, er at det er blitt større variasjon mellom årskullene. Noen årskull er helt nede på 15 elever, mens andre kull er over 30. Barnehager - statistikk: Leirfjord kommune har ved utgangen av 2014, full barnehagedekning. Det vil si at vi kan tilby plass til søkere som har rettighet til plass, men ikke alltid i den barnehagen de helst ønsker. Ved løpende opptak til ledige plasser, kan vi også tilby plass til barn uten rett. En del barn med rettighet som har fått tildelt plass, har valgt å si fra seg plassen på grunn av at de på grunn av avstand og transport ikke kan ta i mot plassen. Regnskap drift: Regnskapet for rammeområdet er gjort opp med et mindreforbruk på kr ,-. For øvrig vises det til oversikt med nærmere forklaringer til de enkelte kapitlene.. Tallene i oppsettet er avrundet til hele hundre tusen. 12

13 13

14 Ansvar Tekst Budsjett Regnskap. Avvik Kommentarer Avviksforklaring Administrasjon Lønnsøkning i 2014 var ikke innarbeidet i budsjett Ungdomstiltak Mindreforbruk på husleie fra 2013 ble betalt i Felleskostnader barnehager Refusjon sykepenger og mindre forbruk på lønn Leland barnehage Svikt i foreldrebetaling på grunn av endringer i sammensetning av barnegruppa Leines barnehage Svikt i foreldrebetaling på grunn av endringer i barnegruppa Tverlandet barnehage Mer foreldrebetaling på grunn av endring i barnegruppa Ulvang barnehage Vikarbruk medfører stor økning i KLP-premie 2500 Voksenopplæring Budsjettert overføring mellom flyktningefond og Vo til dekning av grunnskoleopplæring er ikke effektuert. Utgjør I praksis har norskopplæringa et overskudd på kr Fellesutgifter grunnskole 2610 Leirfjord barne og ungdomsskole Færre fosterhjemsplasserte barn enn antatt. Manglende fakturering fra enkeltskoler som har våre elever i andre kommuner. Vil gi merforbruk i Skolen har engasjert assistenter til elever fra barnevernsinstitusjon uten budsjettdekning våren Leland SFO Behov for å styrke bemanning midlertidig på grunn av mange brukere og flere grupper. Økt foreldrebetaling dekker ikke lønnsutgiftene Tverlandet skole Refusjon av sykepenger er mindre enn utgiftene til 14

15 Resultatvurdering: Som i foregående år krever stramme budsjetter en meget nøktern bruk av økonomiske midler.. Våre mellomledere har gjort en god jobb med å holde seg innenfor vedtatte budsjettrammer, og har i stor grad klart det. Pga mindreforbruk på øvrige poster, så førte lønnsoppgjøret heller ikke til merforbuk på rammen. Viktigste tiltak gjennomført i 2014: Barnehage/grunnskole: Avviklet månedlige nettverk/ styrermøter i barnehage og grunnskole (deler av møtene er felles.) Deltakelse i lokale/regionale nettverk for styrer og pedagogiske ledere. Deltatt i prosjekt helsefremmende barnehager/skoler Deltatt i prosjekt «Folkeskikk og uskikk. Deltakelse i tverretatlig /tverrfaglig samarbeid omkring barn med spesielle behov i Leirfjord. Deltakelse på kurs/etterutdanning i regi av RKK- kvalitetsutvikling i grunnskole og barnehage. Alle ansatte innen opplæring har deltatt på kurs/etterutdanning i Aktiv deltakelse i arbeidet med å videreutvikle det interkommunale samarbeidet i RKK. Regionalt samarbeid om PPT organisert etter vertskommunemodell med Alstahaug som vertskommune.. Fortsatt samarbeid om IKT-tjenester med de andre HALD-kommunene (Feide, It.s learning, Visma skole) Oppfølging av sykefravær og HMS- arbeid i skole og barnehage. Videreført arbeid med virksomhetsplanlegging i skole og barnehage.. Organisert og gitt norskopplæring for minoritetsspråklige elever i grunnskole og voksenopplæring. Leid ut svømmebasseng til skoler Alstahaug. Videreført politisk utvalg for Oppvekst og kultur Kommunen har deltatt i prosjektet «gode skoleeiere for Nord-Norge». Lagt fram Tilstandsrapport for 2013 for K-styret som egen sak.. OK-utvalg har deltatt aktivt i utarbeidelsen. Sluttført arbeid med ny barnehageplan. Inngått lederavtaler med alle ledere i skole og barnehage. Videreført partnerskapsavtale med HiNe. Oppstart prosjekt «Vurdering for læring» høsten Satsingsområder/utviklingsarbeid, grunnskole: I henhold til gjeldende skolepolitisk plattform har skolene hatt fokus på disse områdene: Skole/hjem Alle skolene i Leirfjord har hatt Skole-hjemsamarbeid som utviklingsarbeid i 2014 med utgangspunkt i tidligere prosjekt. Prosjektet ble avsluttet våren Det har vært avholdt flere kurs/samlinger regionalt og lokalt med og uten eksterne forelesere. Alle skolene har utarbeidet egne planer for prosjektgjennomføringa. Prosjektet avsluttes våren Gode skoleeiere for Nord-Norge 15

16 I fortsettelsen av veilederkorps har Leirfjord kommune deltatt i et utviklingsprosjekt som heter «Gode skoleeiere for Nord-Norge» Her deltar to politikere og ok-sjef. Prosjektet skal gå fram til våren 2015, og har fokus på kommunen som skoleeier. Vurdering for læring. Direktoratet har bestem at alle kommuner i Norge skal delta i prosjektet «Vurdering for læring». Det er tidligere kjørt 4 puljer med kommuner i hver pulje. Leirfjord kom med i nest siste pulje (pulje 5). Siste pulje starter høst Det er vedtatt egen kommunal prosjektplan som gjelder fram til Utviklingsarbeid: Fortsatt fokus på lesing i alle fag. Vurdering for læring Forskrift for vurdering for læring har sterkt fokus i undervisningen. I denne sammenheng har relasjonskompetanse blitt framhevet som viktig. I forbindelse med arbeidet med relasjonskompetanse ble det holdt felles kurs for alle ansatte i skole og barnehage i Leirfjord. De enkelte enhetene: Skolene Leirfjord barne- og ungdomsskole: Uteområde- bygging av ball-binge, baner og forskjønnelse av uteområdet. Ledelse på alle nivå Lesing i alle fag Elevvurdering- Vurdering for læring Skole-hjemsamarbeid Relasjonskompetanse Tverlandet skole: Entreprenørskap ( nysgjerrigper, elevbedrift, gården som pedagogisk ressurs). Lesing i alle fag Elevvurdering: Vurdering for læring Skole-hjemsamarbeid Praktisk matematikk Relasjons-kompetanse Ulvang skole: Skole-heimsamarbeid Samarbeid skole-barnehage Lesing i alle fag Elevvurdering: Vurdering for læring Entreprenørskap Relasjons-kompetanse Barnehagene: Fokusområder som er felles : 16

17 Relasjons-kompetanse Tekst språk, kommunikasjon- Antall rom form Helsefremmende barnehager Folkeskikk Leland barnehage: Barnehagen ble utvidet med en avdeling fra 1.august. Presteboligen på Leland ble ominnredet og tatt i bruk som barnehage fra 1.august. Inntil videre har kommunen en tilfredsstillende løsning for avdeling 4. Øvrige arbeidsområder: Fra jord til jord. Om plantenes syklus fra frø til jord. Kommunikasjon, språk og tekst Førskoleklubb for 5-åringene Kristen høytider Relasjons-kompetanse Leines barnehage: Barnehagen har 3 avdelinger, hvorav en er for 3-6 år og to er for barn 0-3 år. Andre fokusområder: Helsefremmende arbeid - Psykososialt arbeidsmiljø Nærmiljø matkultur- barns identitet Gode verktøy for barns språkutvikling Relasjons-kompetanse Tverlandet barnehage: * Kommunikasjon, språk, tekst. * Måltider-kosthold * Refleksjon og bevissthet (relasjons-kompetanse) * Forebyggende arbeid Ulvang barnehage: Relasjons-kompetanse Samarbeid skole-barnehage Språk og kommunikasjon Måltider/kosthold DKS : (Den kulturelle skolesekken). Gjennomført år 1 av ny plan for DKS (Den kulturelle skolesekken) i Leirfjord. Gjennomført felles prosjekter med kulturskolen. Alle skolene har gjennomført DKS-tiltak i 2014, knyttet opp mot indianerfestivalen. Fokus på Grunnlovsjubileet. 17

18 SFO: Videreført samarbeidet mellom barnehage og SFO ved oppvekstsentrene. Bruken av SFO har økt i hele kommunen. Kultur: Fordelt kulturmidler/ungdomsmidler.. Utarbeidet søknader om spillemidler til fylket Delrullering av plan for fysisk aktivitet og naturopplevelser. Overordnet ansvar for DKS Tildeling av treningstid/utleie hall Tilrettelagt for cross-bane Arrangert Indianerfestival inkludert Pow-Wow Tilrettelagt for generell for kulturaktivitet Bibliotek:. Deltakelse i lesesatsinga i skolen. Samarbeidsavtaler inngått med skolene.. Stabile besøks- av utlånstall i 2014 i forhold til sammenlignbare perioder. Deltakelse i regionale møter ang. bibliotek. Året har vært preget av varierende stabilitet på Kulturskolen: Videreført samarbeidet om kulturskole med Alstahaug kommune. Kulturskolen har gitt opplæring innenfor et mangfold av musikk- og kulturaktiviteter. Voksenopplæring: Videreført norskopplæring med samfunnsfag for bosatte flyktninger. Hoveddelen av denne opplæringa kjøpes av Alstahaug kommune Gitt opplæring på grunnskolenivå til voksne. Denne tjenesten kjøpes i Alstahaug kommune. Gruppa har i 2014 kun hatt deltakere med innvandrerbakgrunn. Ungdomstiltak: Videreført ungdomsklubben i lokalene på «Norlands-sentret». Arbeidet i ungdomsrådet er videreført. Deltakelse på ungdommens kulturmønstring. Div. kurs regionalt. Arrangement under Indianerfestivalen ledet av BUR. Helse- og sosialetaten Etaten består av: Helsetjenester (lege, fysioterapi, helsestasjon, psykisk helsevern) Pleie og omsorgstjenester (hjemmesykepleie,praktisk bistand, sykehjem) Barnevern Sosiale tjenester (NAV og flyktning) Folkehelse 18

19 Regnskap drift: Regnskap 2014 Budsjett 2014 Avvik Avvik i % Adm./folkehelse/samhandl , ,- 5, ,-. Helse , , ,- -1,18 Hjemmebasert , , ,- 1,55 Sykehjem , , ,- 18,66 Sentralkjøkken , , ,- 34,27 Sosial , , ,- 16,77 Flyktning , , ,- -99,04 Barnevern , , ,- 13,96 Sum Helse og sosial , , ,- 4,2 Avviksforklaring: Adm./folkehelse/samhandling: Avviket skyldes større innbetaling til kommunal medfinansiering enn budsjettert. Hjemmebasert omsorg: Avviket skyldes i hovedsak merforbruk på drift av eldresenteret. Sykehjem: Avviket forklares med forbruk av vikarer/ekstrahjelp/overtid/innleie fra vikarbyrå tilsvarende ca. 1,9 mill. Postene for medisiner og medisinsk forbruksmateriell er overskredet med ca ,-. Begge disse kan relateres til pasientbehandling. Øvrige overskridelser er knyttet til mange ulike driftsposter i budsjettet. Sentralkjøkken: I all hovedsak skyldes overskridelsene høyere forbruk til innkjøp av mat enn budsjettert. Sosial: Overforbruket skyldes hovedsakelig utbetaling av økonomisk sosialhjelp. Flyktning: Avviket skyldes at man i 2014 fikk ca. 1,5 mill. mer i inntekt enn budsjettert. I tillegg hadde man mindre utgifter enn budsjettert, også dette vel. 1,5 mill. Barnevern: Overforbruket fordeler seg på merutgifter til fosterhjem og forebyggende arbeid. NAV Flyktningetjenesten: Ved flyktningetjenester er bemanningen 2,5 årsverk. I 2014 ble det bosatt 20 flyktninger i kommunen. I tillegg kom det 9 personer på familiegjenforening. Ved årets slutt har vi 121 flyktninger i kommunen. I aldersgruppen 0 17 år har vi 57 personer. 23 av disse er under skolepliktig alder. 94 flyktninger er bosatt i perioden og som vi mottar integreringstilskudd for. 11 flyktninger flyttet fra kommunen i Disse er aktivisert/sysselsatt slik: Antall personer Område Fast stilling hel/deltid 11 Vikarer 9 19

20 Videregående skole 11 Kvalifiseringsprogram 1 Introduksjonsprogram 27 (pr des) Helt arbeidsledige 8 Ikke rett til introduksjonsprogram/arbeidsledige 2 Sosialtjenesten: Antall personer mottatt sosialhjelp 98 Mottatt sosialhjelp under Mottatt sosialhjelp Mottatt sosialhjelp over Årsverk knyttet til saksbehandling og oppfølging sosialhjelp 1,5 Det har vært en stor økning i antall sosialhjelpstilfeller fra 2013 til årsaken til dette er sammensatt. Noe av årsaken er knyttet til et sviktende arbeidsmarked både i kommunen og i området. Flere store arbeidsplasser er nedlagt. Det har også blitt betydelig mindre bruk av vikarer. Noen har ikke opparbeidet seg rett til dagpenger og familier trenger supplerende sosialhjelp for å ha nok til livsopphold. I tillegg er det noen med rus/psykiatri problematikk som ikke har kvalifisert til statlige ytelser og tiltak, som har mottatt sosialhjelp. Etter hvert som kommunen bosetter flere flyktninger vil det også utløse mer bruk av sosialhjelp. Først og fremst i påvente av oppstart på introduksjonsprogrammet. Dette må jo sees opp mot tilskudd kommunen får. I 2015 planlegges det i større grad arbeid/aktivitet som vilkår for sosialhjelp. Dette forutsetter at alle avdelinger i kommunen er positiv til å ta imot personer på tiltak. BARNEVERNSTJENESTEN Bemanning Samlet sett er det 15,5 stillinger som jobber som saksbehandler, % stilling som barnevernleder, og 1 merkantil (ca. 20 % i hver kommune). Barneverntjenesten ytre Helgeland har nå 3 tiltakskonsulenter som jobber tett inn i biologiske familier og fosterfamilier med foreldreveiledning etter ulike metoder. Avd. Leirfjord Barneverntjenestens oppgave er først og fremst å bidra til at barn og unge får trygge oppvekstsvilkår. Ressursinnsats: Hva ble ressursene benyttet til. Meldinger Meldinger videre til undersøkelser Undersøkelser videre til vedtak om Henlagte meldinger Henvist videre til fylkesnem 20

MÅLSELV KOMMUNE. Foto: Alfio Bonanno

MÅLSELV KOMMUNE. Foto: Alfio Bonanno MÅLSELV KOMMUNE Foto: Alfio Bonanno ÅRSMELDING 2011 INNHOLD RÅDMANNENS FORORD... 2 MEDARBEIDERE OG ORGANISASJON... 3 UTVIKLING I ANTALL ÅRSVERK... 3 SYKEFRAVÆR I 2011... 3 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS)...

Detaljer

MÅLSELV KOMMUNE ÅRSMELDING 2013

MÅLSELV KOMMUNE ÅRSMELDING 2013 MÅLSELV KOMMUNE ÅRSMELDING 2013 INNHOLD RÅDMANNENS FORORD... 2 MEDARBEIDERE OG ORGANISASJON... 3 ANTALL ÅRSVERK I 2012 OG 2013... 3 SYKEFRAVÆRSUTVIKLING... 3 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) OG IA... 4

Detaljer

Måsøy kommune Årsmelding 2013

Måsøy kommune Årsmelding 2013 Måsøy kommune Årsmelding 2013 Vedtatt av kommunestyre 19.06.2014, Sak 30/14 Innhold Innledning... 4 Analyse... 5 Regnskapsmessig overskudd framkommer slik... 5 Netto driftsresultat... 5 Hovedtall fra balanseregnskapet...

Detaljer

ÅRSMELDING 2013. Årsmelding 2013 vedtatt: Holtålen kommunestyre, sak..

ÅRSMELDING 2013. Årsmelding 2013 vedtatt: Holtålen kommunestyre, sak.. ÅRSMELDING 2013 Årsmelding 2013 vedtatt: Holtålen kommunestyre, sak.. Innholdsfortegnelse Forord... 3 Skatt og rammetilskudd... 4 Renter og avdrag... 4 Investeringsregnskapet... 5 Balanseregnskapet...

Detaljer

';.;1.:". I. Årsmelding 2012 Dønna kommune

';.;1.:. I. Årsmelding 2012 Dønna kommune ';.;1.:". I Årsmelding 2012 Dønna kommune INNHOLDSFORTEGNELSE. Rådmannens kommentarer Side 3. økonomiske nøkkeltall Side 4. Organisasjonskart Side 7. Folkevalgte styringsorganer Side 8. Rådmannens stab

Detaljer

Unjárgga gieldá/ Nesseby kommune. Årsberetning 2012

Unjárgga gieldá/ Nesseby kommune. Årsberetning 2012 Unjárgga gieldá/ Nesseby kommune Årsberetning 2012 1 Rådmannens kommentarer... 3 2 Forklaringer, økonomiske oversikter og sammendrag... 4 2.1 Investeringsregnskapet... 5 2.2 Driftsregnskapet... 5 2.3 Balansen...

Detaljer

6.2.7 Helse og omsorg... 48 6.2.4 Plan og samfunn... 49 6.2.5 Ansvar 170 overordnet økonomi... 50 6.3 Finans... 50 6.3.1 Nøkkeltall for finansiell

6.2.7 Helse og omsorg... 48 6.2.4 Plan og samfunn... 49 6.2.5 Ansvar 170 overordnet økonomi... 50 6.3 Finans... 50 6.3.1 Nøkkeltall for finansiell ÅRSMELDING 2013 Innhold 1 Rådmannens innledning... 4 2 Mål og resultater... 7 2.1 Kommentar til måloppnåelsen... 14 3 Kommunen som organisasjon... 18 4 Områdene... 22 4.1 Sentral stab... 22 4.2 Oppvekst

Detaljer

ÅRSMELDING 2012 DYRØY KOMMUNE

ÅRSMELDING 2012 DYRØY KOMMUNE ÅRSMELDING 2012 DYRØY KOMMUNE Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Rådmannens kommentarer m/utfordringer... 3 3. Kommunens rammebetingelser og andre felles forhold... 5 3.1 Generelt... 5 3.2 Folketallsutvikling...

Detaljer

======== AREMARK KOMMUNE ======== ÅRSBERETNING 2013. Vedtatt av kommunetyret 12.06.14, sak 18/14

======== AREMARK KOMMUNE ======== ÅRSBERETNING 2013. Vedtatt av kommunetyret 12.06.14, sak 18/14 ======== AREMARK KOMMUNE ======== ÅRSBERETNING Vedtatt av kommunetyret 12.06.14, sak 18/14 INNHOLDSFORTEGNELSE ÅRSBERETNING... 1 RAMMEOMRÅDE 1 POLITISK STYRING OG SENTRALADMINISTRASJON 11 VIRKSOMHET 22

Detaljer

Bystyret. Formannskapet. Team Bodø KF Bodø Kulturhus KF Bodø Havn KF Nordlandsbadet KF. Sentraladministrasjonen Rådmannen

Bystyret. Formannskapet. Team Bodø KF Bodø Kulturhus KF Bodø Havn KF Nordlandsbadet KF. Sentraladministrasjonen Rådmannen Bystyret Team Bodø KF Bodø Kulturhus KF Bodø Havn KF Nordlandsbadet KF Formannskapet Sentraladministrasjonen Rådmannen Eiendomskontoret Bodø Byggservice TEKNISK AVDELING OPPVEKST- OG KULTUR AVDELINGEN

Detaljer

ÅRSBERETNING 2010 SNILLFJORD KOMMUNE

ÅRSBERETNING 2010 SNILLFJORD KOMMUNE Snillfjord Rådhus ÅRSBERETNING 2010 SNILLFJORD KOMMUNE Innholdsfortegnelse Side 1. Rådmannens kommentar 2 1.1 Innledning 2 1.2 Generelt 2 1.3 Organisasjon 3 1.4 Drift 3 1.5 Planverk 3 1.6 Utviklingstrekk

Detaljer

Årsmelding 2011 Alstahaug kommune

Årsmelding 2011 Alstahaug kommune INNHOLD Administrasjonssjefens kommentarer....2 Folkemengde..4 Regnskap.. 5 Sektorregnskap.15 Sentrale styringsorganer og kultur...17 Oppvekst- og undervisning..25 Helse- og velferd... 47 Plan- og utvikling

Detaljer

ÅRSMELDING 2009. www.steinkjer.kommune.no

ÅRSMELDING 2009. www.steinkjer.kommune.no www.steinkjer.kommune.no ÅRSMELDING 2009 Rådmannen har ordet 3 Årsberetning 5 Bistand og omsorg 16 Helse og rehabilitering 19 Kommunaltekniske tjenester 24 Kultur 29 Plan og natur 34 Sosialtjenesten innenfor

Detaljer

F E L L E S F U N K S J O N E R - 2012

F E L L E S F U N K S J O N E R - 2012 VIRKSOMHETENES ÅRSMELDINGER 2012 INNHOLD FELLESFUNKSJONER - 2012... 3 STRATEGIENHETEN - 2012... 6 ASKIMBARNEHAGEN - 2012... 9 ASKIMSKOLEN - 2012... 13 FAMILIENS HUS - 2012... 17 NAV - 2012... 22 ÅPEN OMSORG

Detaljer

Driftsenhetenes tertialrapporter 1. tertial 2015

Driftsenhetenes tertialrapporter 1. tertial 2015 Driftsenhetenes tertialrapporter 1. tertial 2015 Grimstad kommune Postadresse: Postboks 123 4891 Grimstad Besøksadresse: Arendalsveien 23 Telefon 37 25 03 00 www.grimstad.kommune.no Utarbeidet av Grimstad

Detaljer

Søndre Land kommune. Årsmelding med årsregnskap

Søndre Land kommune. Årsmelding med årsregnskap Søndre Land kommune Årsmelding med årsregnskap 2011 Innholdsfortegnelse årsmelding 1. Innledning... 3 2. Ressurser, rammebetingelser og overordnede hensyn... 5 2.1 Kommunens økonomiske situasjon... 5 2.2

Detaljer

Årsmelding for Berlevåg kommune

Årsmelding for Berlevåg kommune 2013 Årsmelding for 28.03.2013 Innhold 1. Rådmannens kommentar... 3 2. Visjon og målsettinger... 4 2.1 Lokalsamfunnsutvikling... 4 2.2 Brukere og tjenester... 4 2.3 Organisasjon og medarbeidere... 5 2.4

Detaljer

Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING... 4 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 7 ANSVARSOMRÅDER MED VESENTLIGE AVVIK, STØRRE ENN 200.000 - DRIFT...

Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING... 4 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 7 ANSVARSOMRÅDER MED VESENTLIGE AVVIK, STØRRE ENN 200.000 - DRIFT... Årsmelding 2014 Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING... 4 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 7 ANSVARSOMRÅDER MED VESENTLIGE AVVIK, STØRRE ENN 200.000 - DRIFT... 16 INVESTERINGSANSVAR MED VESENTLIGE AVVIK,

Detaljer

Årsmelding Berlevåg kommune

Årsmelding Berlevåg kommune 2011 Årsmelding 27.03.12 Innhold 1. Rådmannens kommentar... 3 2. Visjon og målsettinger... 4 2.1 Lokalsamfunnsutvikling... 4 2.2 Brukere og tjenester... 4 2.3 Organisasjon og medarbeidere... 5 2.4 Økonomi...

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Sakskart: Utvalgs Saksnr: PS 53/13 PS 54/13 PS 55/13 PS 56/13 PS 57/13

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Sakskart: Utvalgs Saksnr: PS 53/13 PS 54/13 PS 55/13 PS 56/13 PS 57/13 4b Nore og Uvdal kommune N um E DAL mddelalderdalen Møteinnkalling Saksnr: 53-59 Utvalg: Formannskap Møtested: Brøstrud gård og pensjonat, Uvdal Dato: 07.10.2013 Tidspunkt: 13:30 Sakskart: Utvalgs Saksnr:

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014. Østre Toten kommune

ÅRSRAPPORT 2014. Østre Toten kommune ÅRSRAPPORT 2014 Østre Toten kommune Behandlet i kommunestyret 19 mai 2015 Innledning Gjennom et eget lederutviklingsprogram har det blitt større fokus på betydningen av god ledelse, samarbeid og utvikling

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2009 FOR FROSTA KOMMUNE

ÅRSRAPPORT 2009 FOR FROSTA KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2009 FOR FROSTA KOMMUNE RÅDMANNEN MARS 2010 Årsrapport for Frosta kommune 2009 2 Innhold FORORD... 5 1 ÅRSBERETNING - HOVEDTALLENE FRA REGNSKAPET... 7 1.1 DRIFTSINNTEKTER... 8 1.2 DRIFTSUTGIFTER...

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR FRA BYDEL SØNDRE NORDSTRAND

ÅRSBERETNING FOR FRA BYDEL SØNDRE NORDSTRAND ÅRSBERETNING FOR 2 0 1 3 FRA BYDEL SØNDRE NORDSTRAND INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 4 2 SITUASJONSBESKRIVELSE... 5 3 ORGANISASJON / BEMANNING... 5 3.1 BEFOLKNINGSGRUNNLAG... 6 3.2 OMFANG AV POLITISKE

Detaljer

Gjerdrum kommune. Årsmelding og årsberetning 2012

Gjerdrum kommune. Årsmelding og årsberetning 2012 Gjerdrum kommune Årsmelding og årsberetning 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE: Rådmannens sammendrag:... 3 Årsmelding overordnet ledelse, stab og støtte... 8 Årsmelding overordnet skolene... 8 Årsmelding overordnet

Detaljer

Årsmelding Lenvik kommune 2014

Årsmelding Lenvik kommune 2014 Årsmelding Lenvik kommune 2014 1 Lenvik kommune Behandles i: Kommunestyret 25. juni 2 Innhold 1. Rådmannens kommentar... 4 2. Overordnede økonomiske mål og resultater... 4 A. Økonomiske resultater og hovedtrekk

Detaljer

Unjárgga gieldá/ Nesseby kommune. Årsberetning 2010

Unjárgga gieldá/ Nesseby kommune. Årsberetning 2010 Unjárgga gieldá/ Nesseby kommune Årsberetning 2010 1 Rådmannens kommentarer... 3 2 Forklaringer, økonomiske oversikter og sammendrag... 4 2.1 Investeringsregnskapet... 5 2.2 Driftsregnskapet... 5 2.3 Balansen...

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2007 FOR FROSTA KOMMUNE

ÅRSRAPPORT 2007 FOR FROSTA KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2007 FOR FROSTA KOMMUNE Vintersol over Vinnatrøa RÅDMANNEN MARS 2008 Årsrapport for Frosta kommune 2007 Innhold FORORD... 3 1 ÅRSBERETNING - HOVEDTALLENE FRA REGNSKAPET... 4 1.1 DRIFTSINNTEKTER...

Detaljer

VEDLEGG - 3. KVARTALSRAPPORT 2012 DRIFTSENHETENE. Grimstad kommune

VEDLEGG - 3. KVARTALSRAPPORT 2012 DRIFTSENHETENE. Grimstad kommune VEDLEGG - 3. KVARTALSRAPPORT 2012 DRIFTSENHETENE Grimstad kommune 0 1. Innholdsfortegnelse 1. Innholdsfortegnelse... 1 2. Enhet: HR-avdelingen... 3 3. Enhet: Økonomiavdelingen... 5 4. Enhet: Adm- og kommunikasjonsavdelingen...

Detaljer

Kommuneplan for Flatanger Kommune

Kommuneplan for Flatanger Kommune Kommuneplan for Flatanger Kommune Årsmelding 2011 Avlevert rådmannen 27.3.2012 Vedtatt av Flatanger kommunestyre den Retningslinjer Visjon / mål Arealplan Økonomiplan Temaplan Budsjett / Årsplan Regnskap

Detaljer

Kvartalsrapport 3.kvartal 2014 Froland Kommune

Kvartalsrapport 3.kvartal 2014 Froland Kommune Kvartalsrapport 3.kvartal 2014 Froland Kommune - Enkelt og nært! Innhold Rådmannens kommentar... 3 Befolkningsutvikling... 4 Rammetilskudd og skatt... 4 Momskompensasjon... 5 Renter og avdrag... 5 Driftsregnskap...

Detaljer