Reguleringsbestemmelser for: Gnr 35 m.fl., Søreide sentrum. Områderegulering. (jf. plan- og bygningsloven 2008 (pbl) 12-2 og 12-7)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Reguleringsbestemmelser for: Gnr 35 m.fl., Søreide sentrum. Områderegulering. (jf. plan- og bygningsloven 2008 (pbl) 12-2 og 12-7)"

Transkript

1 BERGEN KOMMUNE Reguleringsbestemmelser for: Gnr 35 m.fl., Søreide sentrum. Områderegulering. (jf. plan- og bygningsloven 2008 (pbl) 12-2 og 12-7) Bydel: Ytrebygda PlanID: Saksnummer: /475 Datert: og supplert med vilkår knyttet til frigiving av kulturminner (jf. doknr. 468) Dato bystyrets vedtak: og Innhold: Planens formål og innhold 1 Felles bestemmelser (kvalitet, risiko og sårbarhet, energi, renovasjon, universell utforming, parkering, uteoppholdsareal, verneverdige bygninger og anlegg, byggehøyder, urbant jordskifte, offentlig formål og fellesareal) 2 Utfyllende planer og rekkefølgebestemmelser 3 Bebyggelse og anlegg 4 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 5 Grønnstruktur 6 Bruk og vern av sjø og vassdrag 7 Hensynssoner PLANENS FORMÅL OG INNHOLD Formålet med reguleringsplanen er å avklare tomt for ny barneskole og å legge til rette for at Søreide kan utvikles som et attraktivt og urbant lokalsenter etter åpning av Knappetunnelen. Planen prioriterer også barnehager, boligfortetting, idrett, grønnstruktur med tilgang til sjø, urnelund og bevaring av viktige kulturminner. Reguleringsplanen inneholder følgende formål og hensynssoner: Bebyggelse og anlegg (pbl 12-5 nr 1): Boligbebyggelse: Frittliggende småhusbebyggelse BF Konsentrert småhusbebyggelse BK Blokkbebyggelse BB Sentrumsformål Tjenesteyting: Tjenesteyting Barnehage Undervisning Næringsvirksomhet Idrett - Nærmiljøanlegg Andre typer bebyggelse (trafo og telekommunikasjonsanlegg) Grav- og urnelund Kombinert bebyggelse: Bolig/forretning Bolig/kontor/annen næring Forretning/kontor/industri Bolig/tjenesteyting Bolig/næring Bolig/næring/tjenesteyting 1

2 Lager/kai Kirke/urnelund Uthus/naust/badehus (naust) Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (pbl 12-5 nr 2): Veg: Kjøreveg Fortau Gangveg og sykkelveg Annen veggrunn - tekniske anlegg Annen veggrunn - grøntareal Kai Parkeringsplass Grønnstruktur (pbl 12-5 nr 3): Grønnstruktur Naturområde Turveg Friområde Hensynssoner (pbl 12-6, jf. 11-8): Sikringssone Frisiktsone Støysone Rød iht. T-1442 Faresone Rasfare Annen fare - grunnforurensning Infrastruktur Krav vedrørende infrastruktur Rekkefølgekrav infrastruktur Særlige hensyn Friluftsliv Bevaring naturmiljø Bevaring kulturmiljø Båndlegging Etter lov om kulturminner Gjennomføring Krav om felles planlegging 1 FELLES BESTEMMELSER 1.1 Kvalitet Alle bygg og offentlige arealer skal ha høy kvalitet på arkitektur og materialbruk. Det skal redegjøres for plassering og utforming slik at det kan oppnås god helhetsvirkning i forhold til omgivelsene. Terrenginngrep skal begrenses i omfang og skal skje mest mulig skånsomt. Trær og vegetasjon skal i størst mulig grad bevares. Ubebygde områder skal gis en estetisk tiltalende form og behandling. Vassdrag og bekker skal holdes åpne og kantvegetasjon bevares. 1.2 ROS Støy Grenseverdiene i retningslinje T-1442 om støy i arealplanlegging legges til grunn for omfanget av tiltak mot luftoverført støy, strukturlyd og vibrasjoner. Det er ikke tillatt å oppføre nye bygninger med støyfølsomt bruksformål med fasadestøy over nedre grense for rød støysone (Lden = 65 db), jf. bestemmelsenes Støyutsatte boliger skal være gjennomgående og ha en stille side. I støyutsatte områder uten krav til detaljregulering skal det utarbeides støyrapport med forslag til tiltak som sikrer tilstrekkelig kvalitet inne og på utendørs oppholdsareal i samsvar med T-1442 og bestemmelser til kommuneplanens arealdel. Støyrapport skal ligge til grunn for utomhusplan Radon Ved søknad om tiltak skal det gjøres rede for eventuelle tiltak mot inntrenging av radongass i bygninger. 2

3 1.2.3 Tilpasning til havnivåstigning. Nye bygninger med unntak av naust og andre små, enkle bygninger skal ikke oppføres lavere enn kote +2,5 uten egen ROS-analyse med forslag til avbøtende tiltak. 1.3 Energi Det skal tas hensyn til energibruk ved utforming av bebyggelsen. Det skal redegjøres for vurderinger som er gjort for bruk av alternative fornybare energikilder i forbindelse med byggesøknad. 1.4 Renovasjon Nye områder for konsentrert boligbygging skal tilrettelegges for bossug eller annen tilsvarende og arealeffektiv installasjon for håndtering av avfall. Uteoppholdsarealer i henhold til 1.7 skal ikke benyttes til avfallshåndtering. 1.5 Universell utforming Det skal legges særlig vekt på universell utforming i områdene S1 - S4, T1 - T4, nye publikums- og arbeidsbygg, gangarealer og delstrekning av V1 for miljøprioritert gjennomkjøring. Offentlige utearealer, gangarealer og turveger skal ha maksimal stigning 1:15 (unntaksvis 1:12 over korte strekninger), lys, kontrastmarkering, håndlist(er), egnet møblering og egnet dekke. Denne bestemmelsen suppleres av gjeldende kommuneplans bestemmelser om universell utforming. 1.6 Parkering Parkering for bil Parkeringsdekning skal oppfylles i samsvar med gjeldende parkeringsnorm. For kombinerte formål som ikke detaljreguleres skal endelig parkeringsdekning fastsettes i byggesaksbehandlingen basert på fordeling mellom underformål av bebyggelse. Alle virksomheter skal ha tilstrekkelig plass for varelevering. For T2 skal parkering ivaretas ved felles bruk av ny parkeringsplass på T4. Det kan også gjøres avtaler om bruk av P3 og parkeringsplass for T1. Andre løsninger krever godkjenning av rette vegmyndighet, jf I følgende områder skal parkering skje i innendørs anlegg uten fasade mot offentlig areal: S1 - S4, B/N/T1, B/N1, B/K/NA1, BB1 og BB2. Dette gjelder ikke for utendørs parkeringsareal vist i illustrasjonsplan etter I detaljregulering eller utomhusplan kan det åpnes for en mindre andel parkeringsplasser utendørs dersom dette framstår som en god helhetsløsning, jf Unntak fra parkeringsnorm: For konsentrert boligbebyggelse (merket BK, BB og bolig i kombinert formål) skal det etableres mellom 1,2 og 1,4 plasser pr 100 m2 BRA, og minst 1 plass pr. boenhet. For aldersboliger og sosialboliger der beboere ikke disponerer egen bil er besøksparkering tilstrekkelig. For T3 er kravet til parkeringsdekning ivaretatt gjennom P2 og P3. Det kan i tillegg legges til rette for parkering innenfor byggegrensen i område T3 for å ivareta spesielle behov (som universell tilgjengelighet og store arrangement) Parkering for sykkel Parkeringsdekning skal oppfylles i samsvar med gjeldende parkeringsnorm. Alle bygninger for konsentrert boligbebyggelse, forretning, tjenesteyting, idrett og næringsvirksomhet skal ha gode tilbud for sykkelparkering. I boliger og på arbeidsplasser skal sykkel kunne parkeres innendørs med enkel adkomst, og arbeidsplasser med mer enn 10 ansatte skal ha garderobetilbud. 1.7 Uteoppholdsareal for bolig Kravene til uteoppholdsareal går foran tillatt utnyttelsesgrad og boligtype. I felt BF1 - BF7 skal det være minst 50 m 2 privat uteoppholdsareal pr boenhet. I felt BK1 - BK2 skal det være minst 6 m 2 privat og 50 m 2 felles uteoppholdsareal pr boenhet. I BB1, BB2, sentrumsområder og områder med kombinert formål skal hver boenhet ha minst 6 m 2 privat og 25 m 2 felles uteoppholdsareal pr boenhet. Inntil 50 % av fellesarealet kan legges til felles takhage og/eller til direkte tilstøtende gatetun eller friområde/grønnstruktur. Uteoppholdsarealer som inngår i arealkravet skal ha følgende kvaliteter: Skjermet mot forurensning, strålefare, trafikkfare og støy. Hensiktsmessig utforming og god og sikker tilgjengelighet fra bolig (mindre enn 50 m fra inngang). Gode solforhold og klimatisk skjermet (sol på 50 % av arealet kl vårjevndøgn). Ingen steder brattere enn 1:3. Universell utforming på minimum 50 % av arealet. Felles uteareal på tak skal nås med heis. 3

4 Skjermet for sjenerende innsyn. Opparbeides med god og varig kvalitet. 1.8 Verneverdige bygninger og anlegg Bygninger og anlegg markert med eget linjesymbol er registrert med verneverdi (jf. kulturminnegrunnlag dok.nr. 148). Det er ikke tillatt å endre bygningers eksteriør uten tillatelse fra byantikvaren. 1.9 Byggehøyder Byggehøyde som ikke er definert ved kotehøyde måles i forhold til planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen. Avvik på +/- 0,5 meter kan tillates som justering i byggesaken. Nødvendige tekniske takoppbygg med inntil 10 % av takflate tillates over maksimal byggehøyde. Sikring og møblering av felles uteoppholdsareal på tak skal holdes innenfor maksimal byggehøyde. I S1 - S3, BK1 og i områder for kombinert formål skal byggehøydene varieres Fordeling av arealverdier og kostnader Jordskifteloven 2 bokstav h skal benyttes for fordeling av arealverdier og kostnader innenfor nytt boligområde avgrenset av feltene BK1 og BF6. Dette gjelder ikke dersom alle berørte grunneiere ønsker andre omforente løsninger Offentlig formål og fellesareal Offentlig formål Følgende arealer reguleres til offentlig formål: Tjenesteyting T3, T4, T5 Grav- og urnelund. Nærmiljøanlegg 1 og 2. Grønnstruktur G7, G8, G9. Del av G7 som inngår i regulert boligtomt tilknyttet BF4 er privat. Friområder FR1, FR2, FR3. Følgende veger reguleres til offentlig formål: V1, V2, V5, V8, V11, V13, GV2, GV3, gangveger i H530 3, fortau og sykkelveg langs offentlig veg. TV1, TV Fellesareal Følgende veger reguleres til felles formål: V3, V12, V17, V18, V19 er felles for eiendommer som har kjøreadkomst via vegen. V16 er felles for BF4 (kjøreadkomst) og BB1 (gangadkomst). GV1 er felles for eiendommer som har kjøreadkomst via V17. GV4 er felles for eiendommer som har kjøreadkomst via V12 og V19. GV5 er felles for eiendommer som har adkomst via vegen. Reguleringsplanen tar ikke stilling til eierform for øvrige arealer og veger. 2 UTFYLLENDE PLANER OG REKKEFØLGEBESTEMMELSER 2.1 Utfyllende planer Detaljregulering For følgende felt skal det utarbeides detaljreguleringsplan supplert med illustrasjonsplan: Felt som omfattes av krav om felles planlegging (S1, S3, B/K/NA1, U/N/B2, FR2) B/N1 F/K/I1 BK1* BF6* *Dersom feltene BK1 og BF6 utvikles som et samlet prosjekt basert på en felles utomhusplan kreves ikke detaljregulering (jf , og 1.10) Utomhusplan og teknisk plan For følgende felt skal det utarbeides utomhusplan i målestokk 1:500: S2 og S4 B/N/T1 L/K1 T2 og T3 BF1 - BF5 og BF7 4

5 BB1 og BB2 Nærmiljøanlegg1 og 2 Grav og urnelund For BK1 og BF6 skal det utarbeides felles utomhusplan dersom det ikke kreves detaljregulering (jf 2.1.1). Planen skal blant annet vise plassering av bygg, offentlige uterom, interne veger, avkjørsler, stigningsforhold, parkering for bil og sykkel, nettstasjon, lekeplasser, uteoppholdsareal. Planen skal beskrive system, areal og tiltak for støyskjerming, avfallshåndtering, energibruk og universell utforming. Kommunen kan kreve snitt, synlighetsanalyse og illustrasjon av fjernvirkning. Plan for T2, T3 og Nærmiljøanlegg 1 skal også forelegges Grønn etat. Teknisk plan for offentlige veger, sykkelveger, gangveger, turveger og fortau skal baseres på gjeldende vegnormaler og skal utarbeides i samarbeid med og godkjennes av vegholder. Det samme gjelder for avkjørsel fra offentlig veg i utomhusplan Illustrasjonsplaner Illustrasjonsplaner for felt B/N/T1 (dok.nr. 332 og 334), BB1 (dok.nr 448 og 452) og BB2 (dok.nr. 404) er retningsgivende for områdenes disponering og bebyggelsens karakter innenfor rammen av reguleringsplanens øvrige bestemmelser. Endringer som er klart til ulempe for naboer eller allmenne interesser krever detaljregulering. Mindre avvik fra illustrasjonsplan kan godkjennes i utomhusplan VA-rammeplan VA-rammeplan (dok.nr 180) skal legges til grunn for etterfølgende planlegging og bygesaksbehandling. 2.2 Rekkefølgebestemmelser Krav til igangsettingstillatelse Frigiving av fredete kulturminner Før iverksetting av tiltak i henhold til angjeldende reguleringsplan skal det foretas arkeologiske utgravninger av de berørte automatisk fredete kulturminner i planområdet (Id 94532, , : dyrkingslag og kokegroper samt id og : dyrkingslag). Det skal tas kontakt med Hordaland fylkeskommune i god tid før tiltaket skal gjennomføres slik at omfanget av den arkeologiske undersøkelsen kan fastsettes. Følgende planer og analyser skal være godkjent av rette myndighet før det gis igangsettingstillatelse: Utomhusplan ( 2.1.2). Teknisk plan for offentlige veger ( 2.1.2). VA-rammeplan ( 2.1.4) Eventuelle ROS-analyser ( 1.2 og 7.1). Følgende tiltak skal være gjennomført eller sikret gjennomført (se siste ledd) før det gis igangsettingstillatelse (ferdigattest for T2 og T3): T2: Etablering av turveg TV1 og parkeringsdekning i samsvar med 1.6. T3: Tilrettelegging av ny atkomstveg V2 med fortau, nye avkjørsler og parkeringsplasser/-anlegg P2-3. Etablering av gangveg GV2 og 3. Stenging og omlegging av Nordeidstraumen V17. Sikring og opparbeiding av G7 (offentlig del) og G8. Opparbeide ny adkomst til B/F1. S1: Oppgradering av veg V1 Ytrebygdsvegen mellom V6 og V10 med MPG-standard, fortau og sykkelfelt. Omlegging av og etablering av fortau langs veg V8 Steinsvikvegen. Sikring og opparbeiding av FR1, FR2, FR3, G7 (offentlig del), G8, G9 og nærmiljøanlegg 1 og 2. Etablere GV4 med tilhørende tiltak i V11, V12 og V19. Opparbeide fortau langs V15. Eksisterende ballbane i S1 skal opprettholdes til nærmiljøanlegg 2 er etablert (jf ). S2 - S4: Oppgradering av veg V1Ytrebygdsvegen mellom V6 og V10 med MPG-standard, fortau og sykkelfelt. Omlegging av og etablering av fortau langs veg V8 Steinsvikvegen. Etablere GV4 med tilhørende tiltak i V11, V12 og V19. Opparbeide fortau langs V15. For boliger: Sikring og opparbeiding av FR1, FR2, G7 (offentlig del), G8, G9 og nærmiljøanlegg 1 og 2. F/K/I1: Utbedring av atkomstveg V5 til tilstrekkelig teknisk standard inkludert fortau. L/K1: B/N1: Utbedring av atkomstveg V5 til tilstrekkelig teknisk standard inkludert fortau. Utbedring av atkomstveg V5 til tilstrekkelig teknisk standard inkludert fortau. Opparbeide fortau langs V4. 5

6 For boliger: Sikring og opparbeiding av FR1, FR2, G7 (offentlig del), G8, G9 og nærmiljøanlegg 1 og 2. B/N/T1: Opparbeide fortau langs V4. For boliger: Sikring og opparbeiding av FR1, FR2, G7 (offentlig del), G8, G9 og nærmiljøanlegg 1 og 2. B/K/NA1: For boliger: Sikring og opparbeiding av FR1, FR2, G7 (offentlig del), G8, G9 og nærmiljøanlegg 1 og 2. BK1: Sikring og opparbeiding av FR1, FR2, G7 (offentlig del), G8, G9 og nærmiljøanlegg 1 og 2. Opparbeide fortau langs V8 Steinsvikvegen. BB1: Sikring og opparbeiding av FR1, FR2, G7 (offentlig del), G8, G9 og nærmiljøanlegg 1 og 2. Opparbeide fortau langs Ytrebygdsvegen V1 mellom V6 og V16. BB2: Sikring og opparbeiding av FR1, FR2, G7 (offentlig del), G8, G9 og nærmiljøanlegg 1 og 2. Opparbeide fortau langs Nordeidevegen V6. Grav- og urnelund: Ved etablering av urnelund skal turveg TV2 utbedres/legges om med sikte på universell utforming. Samtidig bør adkomsten til kirkebygget utbedres tilsvarende. For tiltak anses rekkefølgekravet som oppfylt (tiltak sikret gjennomført) dersom utbygger/grunneier har inngått forpliktende utbyggingsavtale med Bergen kommune og/eller forpliktende avtale med Statens Vegvesen/Hordaland fylkekommune om gjennomføring av tiltaket Krav til ferdigattest Følgende tiltak skal være ferdigstilt før det gis ferdigattest: Egne fellesarealer, miljøstasjon, støytiltak, tiltak for universell utforming, vegtilkomst, parkering for bil og sykkel, vann- og avløpsnett. 3 BEBYGGELSE OG ANLEGG 3.1 Boligbebyggelse Frittliggende småhusbebyggelse BF1 - BF3 og BF5 - BF7 Det tillates oppført frittliggende småhusbebyggelse med maksimal byggehøyde 9 m. Høyeste tillatte tomteutnyttelse er satt til %-BRA=50 % med unntak for BF5 med BRA = 200 m2. Der byggegrense mot offentlig veg ikke framgår av plankartet settes denne til 4 m. Garasje kan plasseres 1 m fra tomtegrense. BF4 med tilhørende boligtomt (privat del av G7) Bygninger markert med symbol for registrert verneverdi skal bevares. Del av eksisterende uthus uten verneverdi kan tas i bruk som garasje. Alle tiltak som kan ha negative konsekvenser for kulturminne H skal godkjennes av rette kulturminnemyndighet. Regler om dette tinglyses på fradelt tomt. Tillegg for BF6 Det tillates oppført rekkehus, og området kan ha adkomst både via BK1/V8 Steinsvikvegen og via V6 Nordeidevegen. Gjennom området skal det etableres offentlig tilgjengelig gangforbindelse mellom Nordeidedalen og Steinsvikvegen. Felles gjesteparkering for BF6 og BK1 kan legges til området, og tomteutnyttelsen kan i så fall økes til %-BRA=60 % Konsentrert boligbebyggelse BK1 I området tillates oppført rekkehus og leilighetsbygg med maksimal byggehøyde 12,5 m. Høyeste tillatte tomteutnyttelse er satt til %-BRA=100 %. Det skal etableres offentlig tilgjengelig gangforbindelse gjennom området mellom Nordeidevegen og Steinsvikvegen. Felles uteoppholdsarealer ( 1.7) skal framgå av utomhusplan ( 2.1.2) og skal være felles for alle eiendommer innenfor BK1. Adkomst fra V8 Steinsvikvegen kan endres i utomhusplan. BK2 Området reguleres med eksisterende utnyttelse, beregnet til %-BRA=100 % og maksimal byggehøyde 9 m Blokkbebyggelse BB1 I området tillates oppført blokkbebyggelse med maksimal byggehøyde kote +32. Høyeste tillatte tomteutnyttelse er satt til 3850 m2 BRA. Byggegrense mot Ytrebygdsvegen følger formålsgrense. Bygg som får direkte gangadkomst fra fortau kan også inneholde næring, tjenesteyting og forretning. Areal til forretning skal ikke overstige 150 m2. BB2 I området tillates oppført blokkbebyggelse med maksimal byggehøyde kote +26 for bygg A og B og +27 for bygg C. Høyeste tillatte tomteutnyttelse er satt til 4900 m2 BRA. 6

7 3.2 Sentrumsformål Sentrumsformål kan benyttes til bolig, forretning, tjenesteyting, kontor, hotell/overnatting og bevertning. Publikumsrettede funksjoner og fasader skal prioriteres på gateplan. S1 skal ha en betydelig boligandel. Det skal avsettes nødvendig areal til kollektivreisende. S1 og S3 er underlagt krav om felles planlegging, jf S1 Maksimal byggehøyde er kote +29. Høyeste tillatte tomteutnyttelse er satt til %-BRA=250 %. S2 Maksimal byggehøyde er 11 m, og det skal tas spesielt hensyn til barnehage T1 (areal med sol kan reduseres med maksimalt 20 % kl 13 vårjevndøgn). Høyeste tillatte tomteutnyttelse er satt til %-BRA=250 %. S3 og S4 Maksimal byggehøyde er 11 m, og det skal tas spesielt hensyn til eksisterende bebyggelse i B/T1 og BK2. Høyeste tillatte tomteutnyttelse er satt til %-BRA=150 % for S3 og 200 % for S4. Se også om V Tjenesteyting T1 og T2 I område T1 og T2 kan det etableres barnehager (eksisterende barnehage + erstatningstomt for eksisterende barnehage i T4). Det tillates oppført bebyggelse med 2 etasjer og maksimal byggehøyde 9 m. Høyeste tillatte tomteutnyttelse er satt til %-BRA=30 %. Adkomst til T2 fra V8 forbeholdes varelevering. Annen bruk av adkomsten skal godkjennes av rette vegmyndighet. T3 I område for undervisning T3 skal det oppføres offentlig grunnskole og idrettshall med nødvendige tilknyttede anlegg. Det tillates oppført bebyggelse med maksimal byggehøyde 16 m. Høyeste tillatte tomteutnyttelse er satt til %-BRA=35 %. Offentlig gangforbindelse gjennom området skal ivaretas i henhold til hensynssone H Mindre justeringer og utvidelse av parkeringsplass P2 er tillatt. T4 I område for kirke og urnelund T4 er det oppført kirke og barnehage. Barnehagen kan flyttes/erstattes for å åpne for utvidelse av tilgrensende urnelund. Maksimal byggehøyde er 9 m (for kirkebygget 15 m + spir). Høyeste tillatte tomteutnyttelse er satt til %-BRA=25 %. Det kan i tillegg anlegges parkeringsplass med adkomst fra V8 for inntil 20 personbiler. T5 Verneverdig bygg kan benyttes til ulike former for tjenesteyting som ikke forutsetter jevnlig behov for kjørbar adkomst. 3.4 Næringsvirksomhet Næringsvirksomhet N1 Området er landareal for småbåthavn, og det kan oppføres kai eller andre bygninger og anlegg for drift av småbåthavn. Høyeste tillatte tomteutnyttelse er satt til %-BRA=15 %, og maksimal byggehøyde er 7 m. Næringsvirksomhet N2 Annen virksomhet i bygningsmassen enn Telenors egen aktivitet skal ikke være direkte til sjenanse for bruk av friområde FR1. Området reguleres med nåværende tomteutnyttelse og byggehøyde. Bygningen er registrert som kulturminne, jf Idrettsanlegg Nærmiljøanlegg 1 Anlegget skal reserveres for uorganisert aktivitet for barn og unge med primærfunksjon som akebakke. Anlegget kan ikke utformes eller utstyres slik at akebakkens bruksverdi reduseres. Eksisterende gårdsveg skal tas vare på som et supplement til GV3. Nærmiljøanlegg 2 Anlegget skal opparbeides til fotballbane med spilleflate på inntil 40 x 60 m. Sikkerhetssone inngår i reguleringsformålet og skal oppfylle gjeldende krav fra fotballforbundet. Anlegget skal utstyres med nødvendig 7

8 skjerming mot omgivelsene, skal sikres sykkelparkering med god kapasitet og standard og kan tilrettelegges med lys. 3.6 Andre typer bebyggelse og anlegg Det er ikke tillatt med andre tiltak enn det som er nødvendig for å sikre anleggenes funksjon for energiforsyning og telekommunikasjon. Områdene skal ha adkomst for kjøretøy. 3.7 Grav- og urnelund Område for grav- og urnelund skal benyttes til offentlig urnelund, eventuelt i sammenheng med deler av felt T4. Ved utbygging skal turveg TV2 utbedres med sikte på bedre universell standard, og traseen kan legges om. 3.8 Kombinert bebyggelse: Bolig/Forretning B/F1 Høyeste tillatte tomteutnyttelse er satt til BRA=400 m2 og maksimal byggehøyde kote +24. Byggegrensen settes i fasaden på eksisterende bygg. Det skal tas særlige hensyn til tilgrensende kulturmiljø. Det reguleres ny adkomst, jf. rekkefølgebestemmelse til felt T3, Bolig/kontor/annen næring B/K/NA1 Maksimal byggehøyde er satt til 8 m over korresponderende nivå i Ytrebygdsvegen. Høyeste tillatte tomteutnyttelse er satt til %-BRA=250 %. Byggehøyde og arealutnyttelse skal være høyest mot V1 og reduseres mot sjøen. Krav i 1.7 om andel av felles uteareal på bakkeplan kan fravikes i detaljregulering. Forretning/Kontor/industri F/K/I 1 Maksimal byggehøyde er satt til kote +16. Høyeste tillatte tomteutnyttelse er satt til %-BRA=250 %. Dersom plankravet i henhold til utløses skal det innarbeides en offentlig tilgjengelig gangforbindelse over området mellom G6 og FR2. Bolig/tjenesteyting B/T1 Søreide alderspensjonat reguleres med gjeldende utnyttelse beregnet til %-BRA=120 % og maksimal byggehøyde 10 m. Bolig/næring B/N1 Det tillates oppført bebyggelse med næringsvirksomhet nede og boliger over. Næringsarealene kan ha en maksimal høyde som korresponderer med tilgrensende terreng langs V1 og Søreidneset. Maksimal byggehøyde er satt til kote +28 og skal avtrappes mot sør. Bebyggelsen kan ha en fasadelengde på inntil 50m over kote +19. Høyeste tillatte tomteutnyttelse er satt til %-BRA=250 %. Krav i 1.7 om andel av felles uteareal på bakkeplan kan fravikes i detaljregulering. Virksomhet som er til sjenanse for omkringliggende områder er ikke tillatt. Bolig/næring/tjenesteyting B/N/T1 Utbygging skal baseres på illustrasjonsplan dok nr. 332 og 334, jf Høyeste tillatte tomteutnyttelse er satt til BRA=19100 m2. Maksimal byggehøyde er kote +39,5 m, og byggehøyden skal varieres. Virksomhet som er til sjenanse for omkringliggende områder er ikke tillatt. Fasader på gateplan mot V1 skal ha høy arkitektonisk og estetisk kvalitet, og være åpne mot allmennheten. Forretning i plan med og med inngang fra Ytrebygdsvegen V1 kan tillates med inntil 300 m2 BRA. Kjørbar adkomst kan anlegges både fra V4 og V14. Endelig plassering skal godkjennes av rette vegmyndighet. Kjørbar adkomst til gnr 35 bnr 168 og 171 skal ivaretas over B/N/T1. Dersom dagens adkomst fra Søreidneset avvikles og erstattes kan bebyggelsen i B/N/T1 trekkes lenger mot sør enn begrensningen i plankartets byggegrense. Eiendomsgrensen mellom gnr 35 bnr 6 og 233 markerer i så fall den absolutte byggegrensen mot sør. Bebyggelse under terreng kan plasseres inntil 2 m fra formålsgrense mot naboeiendom. Balkonger/altaner kan plasseres inntil 4 m fra naboeiendom mot vest. Lager/kai L/K1 Det tillates oppført lagerbygg med maksimal byggehøyde 8 m. Høyeste tillatte tomteutnyttelse er satt til %-BRA=100 % og skal i form, volum og plassering tilpasses verneverdig bygg N2. Bygninger og tilhørende aktivitet skal ikke være til hinder for allmenn ferdsel forbi området. 3.9 Uthus/naust/badehus U/N/B1 - U/N/B3 Naust er uthus for oppbevaring av båt, båtutstyr og fiskeredskap, og skal ikke innredes for andre formål. 8

9 Naust skal ha 1 etasje, bruksareal inntil 50 m2 BRA og eventuelt loftsrom skal ikke ha måleverdig areal. Maksimal mønehøyde er 5 m over terrengnivå under bygning. Altan/utkraging er ikke tillatt, og takutstikk skal ikke overstige 0,5 m. Det er ikke tillatt med gjerde, levegg eller andre stengsler. 4 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR 4.1 Veg Kjøreveg V1 Ytrebygdsvegen skal opparbeides med 2 kjørefelt og 2-veis sykkelfelt på vestsiden av vegen. Tverrsnitt fastlegges i teknisk plan etter 2.1.2, og formålsgrenser innenfor samferdselsanlegg kan justeres. Mellom kryss ved V6 og V10 skal V1 opparbeides etter prinsipper for miljøprioritert gjennomkjøring. Veg- og sidearealer skal gis høy standard, og det skal tilrettelegges for fotgjengerkryssing på gateplan. V2 Ny veg med 2 felt og fortau til område T3 undervisning, overlapper delvis den private vegen Nordeidåsen. V3 Eksisterende adkomst til S2 og T1. V4 Søreidneset reguleres med nåværende vegbredde + fortau. V5 Eksisterende adkomstveg til Telenors kai og fremtidig friområde reguleres med fortau. V6 Nordeidevegen reguleres med nåværende vegbredde + fortau. V7 Eksisterende avkjørsel til S1 opprettholdes. V8 Steinsviksvegen reguleres med nåværende vegbredde og fortau, og uten bussholdeplasser. Kryss ved V1, Ytrebygdsvegen omlegges. V9 Søreidåsen reguleres med 2 felt og fortau. Kryss mot Ytrebygdsvegen kan legges om i samsvar med plankartet, men kan også opprettholdes som i dag (grenser mot S3/S4 endres i så fall tilsvarende). V10 Avkjørsel til B/K/NA1 opprettholdes. V11 og V12 Søreidtræet reguleres med nåværende vegbredde fra Steinsviksvegen til stenging ved GV4. V13 Karlsmarka forlenges til V19, privat del av Søreidtræet V14 Ruskeneshaugen avkjørsel fra Ytrebygdsvegen opprettholdes med nåværende dimensjonering. V15 Veg mellom Steinsviksvegen og Karlsmarka reguleres med nåværende vegbredde + fortau. V16 Adkomstveg til BF4 og gangveg til BB1 (jf. 1.11). V17 Del av Nordeidåsen reguleres med nåværende vegbredde. Avkjørsel fra Nordeidstraumen til Ytrebygdsvegen stenges og trafikken legges om via Nordeidåsen til ny veg V2. V18 Del av Nordeidåsen reguleres med nåværende vegbredde og tilpasses V2. V19 Øvre del av Søreidtræet forlenges til V13. Vegen stenges for kjørende mot Steinsvikvegen ved GV Fortau Fortau langs offentlig veg reguleres som vist på plankart og skal ha asfaltert bredde på minimum 2,5 m Gangveg GV1 Nordeidstraumen stenges mot Ytrebygdsvegen og reguleres til gangveg. GV2 Eksisterende veg reguleres til gangveg. GV3 Gangveg fra Nordeidevegen til T3 skal opparbeides med universell utforming. Den skal ligge lett i terrenget og minimalisere inngrep i område H730 fornminne og langs akebakken. GV4 Del av Søreidtræet reguleres til gangveg. GV5 Atkomst til friområde FR3 og naust reguleres til gangveg. Kjøring til naustområde er tillatt Annen veggrunn teknisk anlegg Område for annen veggrunn skal kun nyttes til tiltak knyttet til vedlikehold eller drift av tilstøtende veger Annen veggrunn - grøntareal Området skal gis en parkmessig opparbeiding der det ligger til rette for det. Kravet til frisikt skal ivaretas. 4.2 Kai Kai1 Kaiarealet kan benyttes til sjørelatert virksomhet og som utendørsareal for virksomhet i N2 - verneverdig næringsbygg. Arealet skal ikke benyttes til langtidslagring og skal ikke stenges fysisk med unntak av kortvarige perioder ved lasting/lossing av skip dersom dette vurderes som nødvendig av sikkerhetsmessige hensyn (jf om hensynssone H530 11). 4.3 Parkeringsplasser P2 Parkeringsplassen er tilknyttet område T3 undervisning og skal tilrettelegges for korttidsparkering og avog påstigning. P3 Parkeringsplassen er tilknyttet område T3 undervisning og nærmiljøanlegg1. Plassen skal også gi adkomst til B/F1, og kan betjene Søreide sentrum generelt. 9

10 (P1 utgår av planen). 5 GRØNNSTRUKTUR 5.1 Grønnstruktur Det er ikke tillatt å oppføre bygninger eller anlegg innenfor områder G grønnstruktur. G1 - G4 Områdene kan gis parkmessig opparbeiding. G6 Eksisterende terreng og vegetasjon skal bevares. G7 - G8 Fredete og nyere tids kulturminner og det tilhørende åpne jordbrukslandskapet skal bevares. Enkel tilrettelegging for barns lek utenfor hensynssoner H 730 (fredede kulturminner) kan tillates. G9 Store trær skal bevares. Området kan tilrettelegges for lek. (G5 utgår av planen). 5.2 Naturområde N1 og N2 Det er ikke tillatt å gjøre tiltak innenfor naturområdet annet enn for å sikre området som naturområde. 5.3 Turvei TV1 og TV2 TV1 Ny veg anlegges mellom barnehagene. Eksisterende trase opp fra V6 skal tas vare på, og om nødvendig kan stigningskrav i henhold til 1.5 fravikes. TV2 Eksisterende veg fra Steinsviksvegen til Karlsmarka legges om og utbedres ved utbygging av urnelund (jf. 3.7). 5.4 Friområde FR1 Området skal tilrettelegges for opphold på land og bading og andre friluftsaktiviteter i sjø. Slippen skal opprettholdes, og kan benyttes til næringsformål innenfor rammen av friområdeformålet. Det er tillatt å oppføre mindre bygninger i tilknytning til områdets bruk som friområde. FR2 Området skal tilrettelegges for ferdsel og opphold langs strandsonen og kan gis parkmessig opparbeidelse. Verneverdig kai skal bevares som kulturminne (jf. 1.8). FR3 Området skal tilrettelegges for bading og opphold. 6 BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG 6.1 Uthus/naust/badehus Utgår - se HENSYNSSONER 7.1 Sikrings-, støy- og faresoner Frisiktsone H140 I området mellom frisiktslinjen og veiformål (frisiktsoner) skal det ved kryss og avkjørsler være fri sikt i en høyde av 0,5 m over tilstøtende veger Rød støysone H210 Det er ikke tillatt å oppføre støyømfintlige bygninger innenfor støysonen uten tiltak som reduserer støynivået på fasade til under grenseverdi for rød sone Faresone ras H310 Det er ikke tillatt å gjennomføre tiltak innenfor faresonen før det er gjort geotekniske undersøkelser som kan avdekke om det er behov for rassikring. Eventuelle sikringstiltak skal ferdigstilles før området tas i bruk Annen faresone - forurenset grunn H390 Det er ikke tillatt å gjennomføre tiltak innenfor faresonen før det er gjort undersøkelser knyttet til fare for forurenset masse i grunnen (jf. forskrift om begrensning av forurensning). 7.2 Infrastruktursone Krav vedrørende infrastruktur H410 Adkomstveg til gnr 35, bnr 269 over T4 skal opprettholdes Rekkefølgekrav infrastruktur H430 Eksisterende ballbane i S1 skal opprettholdes til nærmiljøanlegg 2 er etablert. 7.3 Sone med angitte særlige hensyn Hensyn friluftsliv H530 Eksisterende gangveg over T3 skal opprettholdes. Det er anledning til å gjøre mindre tilpasninger av traseen i forbindelse med utbygging av området. Vegen skal være åpen for allmenn ferdsel, men kan stenges i skolens byggefase dersom det er nødvendig av sikkerhetshensyn. 10

11 Allmenn gangadkomst til friområdet FR1 skal ivaretas. Adkomsten kan stenges i kortvarige perioder dersom aktivitet i tilknytning til Kai1 skaper sikkerhetsmessige utfordringer. Allmenn gangadkomst til offentlig, verneverdig kai i FR2 skal ivaretas Hensyn bevaring av naturmiljø H560 Eksisterende vegetasjon skal bevares. I H560 2 og 18 kan det legges til rette for lek og uteopphold. I H er skjøtselstiltak som favoriserer ramsløk tillatt Hensyn bevaring av kulturmiljø H570 H570 7 er del av et sammenhengende kulturmiljø med vekt på landskap, kulturminner og verdifull vegetasjon. Ved skjøtsel av området skal det tas hensyn til bygninger og anlegg. Innenfor felt T3 er tiltak som motvirker slitasje og bedrer vilkårene for utelek tillatt, herunder forsterking av bunndekke, anlegg av enkle stier og andre tiltak som ikke endrer landskapets karakter vesentlig. Ved behov for tiltak må det innhentes uttalelse fra byantikvaren. Ved utbygging i område H skal det tas særlige hensyn til sammenhengen mellom kulturminner, inkludert atkomstveg til kai i FR Sone for båndlegging Båndlegging etter lov om kulturminner H730 Innenfor områdene er det automatisk fredete kulturminner. Det ikke tillatt å gjøre inngrep i terrenget annet enn for alminnelig skjøtsel av områdene. Andre tiltak krever tillatelse fra antikvariske myndigheter. 7.5 Gjennomføringssone Krav om felles planlegging H810 Det skal utarbeides felles detaljregulering for feltene S1, S3, B/K/NA1, U/N/B2 og FR2. Planen skal bl.a.: Inneholde et offentlig torg med tilknytning til kryssområdet V1/V8, Søreidtunet B/T1 og verneverdig bygg gnr 35/378. Torget skal ha tilstrekkelig standard, størrelse, avgrensning og innhold til å kunne framstå som et naturlig og velfungerende sentrumspunkt på Søreide. Inneholde en offentlig, gjennomgående gangveg fra miljøgaten via torg og FR2 til FR3. Gangvegen skal ha høy standard, god visuell kontakt mot sjøen og være universelt utformet (for stigning kan kravet til universell standard avgrenses til delstrekning mellom miljøgate/torg og kai i FR2). Inneholde flere gjennomgående siktakser mellom Ytrebygdsvegen og sjøen. Legge vekt på å ivareta opplevelsen av kulturmiljøet på Oddamarka fra sentrum. Bevare ungdomshuset på gnr 35 bnr 11 og lærerboligen på gnr 35 bnr 378 som historiefortellende kulturminner med skånsom integrering i ny bygningsstruktur (jf. også 1.8). Vektlegge høy arkitektonisk og estetisk kvalitet og åpenhet for fasader mot offentlig tilgjengelige arealer. Detaljreguleringen kan angi andre adkomster til området. 11

Reguleringsbestemmelser for: Gnr 35 m.fl., Søreide sentrum. Områderegulering. (jf. plan- og bygningsloven 2008 (pbl) 12-2 og 12-7) FORSLAG

Reguleringsbestemmelser for: Gnr 35 m.fl., Søreide sentrum. Områderegulering. (jf. plan- og bygningsloven 2008 (pbl) 12-2 og 12-7) FORSLAG BERGEN KOMMUNE Reguleringsbestemmelser for: Gnr 35 m.fl., Søreide sentrum. Områderegulering. (jf. plan- og bygningsloven 2008 (pbl) 12-2 og 12-7) Bydel: Ytrebygda Plannummer: 60030000 Saksnummer: 200801685

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES ØVRE

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES ØVRE FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES ØVRE Dato for siste revisjon av plankart: 14.05.14 Dato for kommunestyrets vedtak om egengodkjenning 1 AVGRENSNING Det regulerte

Detaljer

OMRÅDEREGULERING FOR ANDEBU SENTRUM. Andebu kommune. Reguleringsbestemmelser

OMRÅDEREGULERING FOR ANDEBU SENTRUM. Andebu kommune. Reguleringsbestemmelser OMRÅDEREGULERING FOR ANDEBU SENTRUM Andebu kommune Reguleringsbestemmelser Planid: 20150003 Revidert dato: 19.05.2015 REGULERINGSFORMÅL Avgrensning av området er vist på plankartet med reguleringsgrense.

Detaljer

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den Ordfører Områdeplan er datert 28.09.2011 Reguleringsbestemmelsene

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for Toksåsen Froland kommune Plan nr. NNN

Reguleringsbestemmelser for Toksåsen Froland kommune Plan nr. NNN Reguleringsbestemmelser for Toksåsen Froland kommune Plan nr. NNN 1 Generelt 1.1.1 Disse bestemmelser gjelder for det regulerte området som er vist med reguleringsgrensen på plankartet. 2 Reguleringsformål

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR HAMREMSÅSEN - SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER.

REGULERINGSPLAN FOR HAMREMSÅSEN - SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER. Dato: 12.08.2010 Saksnr/Løpenr: 2010/572-20291/2010 Klassering: L12 REGULERINGSPLAN FOR HAMREMSÅSEN - SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER. Planen er datert 17.12.09. Saksbehandling: 1.gang i Formannskapet

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Reguleringsbestemmelser for: Ny-Paradis/Paradis, felt KB4 jf plan- og bygningslovens (pbl) 12.5

BERGEN KOMMUNE Reguleringsbestemmelser for: Ny-Paradis/Paradis, felt KB4 jf plan- og bygningslovens (pbl) 12.5 BERGEN KOMMUNE Reguleringsbestemmelser for: Ny-Paradis/Paradis, felt KB4 jf plan- og bygningslovens (pbl) 12.5 Fana, Gnr. 13, Bnr. 54, 68 m.fl., Ny- Paradis/Paradis, felt KB4, Detaljplan. Nasjonal arealplanid:

Detaljer

DETALJREGULERING «REINSHOLM SØR»

DETALJREGULERING «REINSHOLM SØR» DETALJREGULERING «REINSHOLM SØR» REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsplankart datert: 15.01.2015 Reguleringsbestemmelser datert: 15.01.2015 Siste revisjon av reguleringsplan: Siste revisjon av reguleringsbestemmelsene:

Detaljer

Bergen kommune Reguleringsbestemmelser for plannr. 600900000 (pbl 12-7) Planens intensjon. 1 FELLESBESTEMMELSER (pbl 12-7 )

Bergen kommune Reguleringsbestemmelser for plannr. 600900000 (pbl 12-7) Planens intensjon. 1 FELLESBESTEMMELSER (pbl 12-7 ) Bergen kommune Reguleringsbestemmelser for plannr. 600900000 (pbl 12-7) Åsane, Gnr. 202, bnr 6 m.fl. Åsane nærings- og motorsportområde Hovedformål: Næring og idrett (pbl 12.5 nr. 1) Saksnr 200609491 Datert/revidert:

Detaljer

1.1 Plankart Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart sist revidert 22.6.2012.

1.1 Plankart Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart sist revidert 22.6.2012. Bestemmelser Områderegulering Kyrkjebygd Åseral kommune Revidert i tråd med vedtak i kommunestyret 31.5.2012, sak nr. 12/37 1 Fellesbestemmelser 1.1 Plankart Det regulerte området er vist med reguleringsgrense

Detaljer

Plan: Reguleringsplan for Langmyrvegen 19b - næringseiendom

Plan: Reguleringsplan for Langmyrvegen 19b - næringseiendom Plan ID 201401 Plan: Reguleringsplan for Langmyrvegen 19b - næringseiendom PLANBESTEMMELSER Plan dato 16.10.2014 Dato sist rev.: 20.03.2015 Dato vedtak: 21.05.2015 I henhold til 12-5 og 12-6 i Plan- og

Detaljer

2 FORMÅL MED REGULERINGSPLANEN Området reguleres til følgende formål:

2 FORMÅL MED REGULERINGSPLANEN Området reguleres til følgende formål: Reguleringsbestemmelser Områderegulering for del av Sandnes Nasjonal planid: 182020130046 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 15.08.14 Dato for kommunestyrets egengodkjenning: 18.09.14 1 AVGRENSING

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KRETA, KABELVÅG

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KRETA, KABELVÅG VÅGAN KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KRETA, KABELVÅG PLAN NR. 210 Dato: 29.05.13 Dato for siste revisjon (Vågan kommune): 03.02.14/27.08.14 Dato for kommunestyrets vedtak:

Detaljer

Endring av reguleringsplan for Ranemsletta Område A og E

Endring av reguleringsplan for Ranemsletta Område A og E REGULERINGSBESTEMMELSER Endring av reguleringsplan for Ranemsletta Område A og E Dokumenter: Datert: Sist revidert: Plankart 21.2.2011 I hht k.styrevedtak 20.6.11 Bestemmelser 21.2.2011 I hht k.styrevedtak

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERINGSPLAN FOR VINGÅRD GNR. 48 BNR. 66 MFL. Eigersund kommune PLANID Datert: 29.04.13 Sist revidert: etter vedtak i PTU den 14.05.2013 sak 110/13 Kommunestyrets vedtak: dato/saksnr. REGULERINGSBESTEMMELSER

Detaljer

2011102 GAND VIDEREGÅENDE SKOLE OG PILABAKKEN 1-17.

2011102 GAND VIDEREGÅENDE SKOLE OG PILABAKKEN 1-17. Plan. REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN 2011102 GAND VIDEREGÅENDE SKOLE OG PILABAKKEN 1-17. I medhold av 12-7 og 12-12 i plan- og bygningsloven av 27.6.2008 nr. 71 har Plan. Sandnes

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE PÅ COCHEPLASSEN

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE PÅ COCHEPLASSEN REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE PÅ COCHEPLASSEN Revidert 03.01.2011 i henhold til vedtak sak 299/10, Teknisk komité den 06.12.2010. Reg.best. revidert: 11.08.2010, 18,11.2010,

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for detaljregulering av skoletomt på Vollan

Reguleringsbestemmelser for detaljregulering av skoletomt på Vollan Reguleringsbestemmelser for detaljregulering av skoletomt på Vollan Sist revidert: 19.11.2015 1. BEBYGGELSE OG ANLEGG (pbl 12-5 nr 1) 1.1 Høyder Bygningenes maksimale mønehøyde fremgår av plankartet. Angitt

Detaljer

Kommunedelplan Fossby sentrum 2014-2026 Bestemmelser til arealdelen

Kommunedelplan Fossby sentrum 2014-2026 Bestemmelser til arealdelen Kommunedelplan Fossby sentrum 2014-2026 Bestemmelser til arealdelen Revidert: 23.10.2013 1 Fellesbestemmelser 1.1 Gyldighet Plankart og bestemmelser er juridisk bindende. Vedtatte reguleringsplaner i kommunedelplanområdet

Detaljer

BESTEMMELSER 0605_328 Detaljregulering for Mosselia

BESTEMMELSER 0605_328 Detaljregulering for Mosselia RINGERIKE KOMMUNE MILJØ- OG AREALFORVALTNING, AREAL- OG BYPLANKONTORET BESTEMMELSER 0605_328 Detaljregulering for Mosselia Utarbeidet av Sivilingeniør Bjørn Leifsen As Bearbeidet av Ringerike kommune,

Detaljer

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Vedtatt av Ullensaker kommune den. Ordfører

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Vedtatt av Ullensaker kommune den. Ordfører ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Område K13 Rådhusvegen 7-9 og Ringvegen 12,14, 16 Gnr/Bnr: 135/545, 135/123, 135/503, 135/506, 135/298, 7/14, 7/23, 7/57, 135/266, 4/41, 4/63, 7/58, 7/53,

Detaljer

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR «SARABAKKEN BOLIGOMRÅDE», SILSAND I LENVIK KOMMUNE

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR «SARABAKKEN BOLIGOMRÅDE», SILSAND I LENVIK KOMMUNE BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR «SARABAKKEN BOLIGOMRÅDE», SILSAND I LENVIK KOMMUNE Dato:... 04.08.2015 Dato for siste revisjon:... - Dato for kommunestyrets vedtak:... I HENSIKT 1 Planens hensikt

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR FLUGSRUD SKOG, GALTERUD SKOG OG SØRE ÅL SKOLE ENDRING SOM ANGÅR FELT B13, B14 OG B15 I FLUGSRUD SKOG REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSPLAN FOR FLUGSRUD SKOG, GALTERUD SKOG OG SØRE ÅL SKOLE ENDRING SOM ANGÅR FELT B13, B14 OG B15 I FLUGSRUD SKOG REGULERINGSBESTEMMELSER Plan-ID 2013P152E07 REGULERINGSPLAN FOR FLUGSRUD SKOG, GALTERUD SKOG OG SØRE ÅL SKOLE ENDRING SOM ANGÅR FELT B13, B14 OG B15 I FLUGSRUD SKOG REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsbestemmelsene er sist revidert:

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE Miljø- og arealforvaltning, Areal- og byplankontoret

RINGERIKE KOMMUNE Miljø- og arealforvaltning, Areal- og byplankontoret RINGERIKE KOMMUNE Miljø- og arealforvaltning, Areal- og byplankontoret REGULERINGSBESTEMMELSER for reguleringsplan nr. 0605_355 Fegrihøgda Tyristrand 1. gangs behandling 1.gangs behandling i hovedkomiteen

Detaljer

KIWI SEMSMOEN, Semsmoveien, Røren: gnr. 73, bnr. 112, 163, 178, 275, 298, 313

KIWI SEMSMOEN, Semsmoveien, Røren: gnr. 73, bnr. 112, 163, 178, 275, 298, 313 Forslag til Bestemmelser til reguleringsplan for: KIWI SEMSMOEN, Semsmoveien, Røren: gnr. 73, bnr. 112, 163, 178, 275, 298, 313 Plankode: xxxx Sonekode: xxxxx Sist revidert 20.11.2014 Reguleringsplan vedtatt:

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR DEL AV ANDEBU SENTRUM, SENTRUMSJORDET. Andebu kommune. Reguleringsbestemmelser

REGULERINGSPLAN FOR DEL AV ANDEBU SENTRUM, SENTRUMSJORDET. Andebu kommune. Reguleringsbestemmelser REGULERINGSPLAN FOR DEL AV ANDEBU SENTRUM, SENTRUMSJORDET Andebu kommune Reguleringsbestemmelser Planid: 20150002 Revidert dato: 22.05.2015 REGULERINGSFORMÅL Avgrensning av området er vist på plankartet

Detaljer

Bestemmelser. Områderegulering Birkeland sentrum. Forslag til 1. gangs behandling (utgave 1, 17.07.2014)

Bestemmelser. Områderegulering Birkeland sentrum. Forslag til 1. gangs behandling (utgave 1, 17.07.2014) Bestemmelser Områderegulering Birkeland sentrum Forslag til 1. gangs behandling (utgave 1, 17.07.2014) 1 Avgrensning Det regulerte området er vist på plankart sist revidert 17.07.2014. 2 Arealformål og

Detaljer

1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet merket PLAN arkitekter AS og datert 28.06.2013.

1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet merket PLAN arkitekter AS og datert 28.06.2013. Byplankontoret Planident: r20130040 Arkivsak:12/45873 Detaljregulering av Gamle Oslovei 1, 3, 5, 5B og Breidablikveien 136 Offentlig ettersyn Reguleringsbestemmelser Dato for siste revisjon av bestemmelsene

Detaljer

OMRÅDEREGULERING - RANDABERG SENTRUM REGULERINGSBESTEMMELSER

OMRÅDEREGULERING - RANDABERG SENTRUM REGULERINGSBESTEMMELSER Randaberg kommune Saksnr. Arkivkode Sted Dato 08/127-20 L12 Randaberg 11.07.2011 OMRÅDEREGULERING - RANDABERG SENTRUM Vedtatt i Kommunestyret xx.xx.xxxx, sak xx/xx REGULERINGSBESTEMMELSER Utarbeidet i

Detaljer

SANDEFJORD KOMMUNE Teknisk etat Saksbehandler: Ivar Holt

SANDEFJORD KOMMUNE Teknisk etat Saksbehandler: Ivar Holt SANDEFJORD KOMMUNE Seksjon: Teknisk etat Saksbehandler: Ivar Holt Arkivsak: 10/3600 Arkivkode: Bygnings- og arealplanseksj. 611 L12 Planid: 20100010 1 av 5 REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR

Detaljer

1.1 Plankart Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart sist revidert 26.11.10.

1.1 Plankart Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart sist revidert 26.11.10. Bestemmelser Områderegulering Kyrkjebygd Åseral kommune Endret iht. 1 gangs behandling, utgave D, 26.11.2010 1 Fellesbestemmelser 1.1 Plankart Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR NESSJORDET OMRÅDE B1

REGULERINGSPLAN FOR NESSJORDET OMRÅDE B1 REGULERINGSPLAN FOR NESSJORDET OMRÅDE B1 GNR/BNR 1135/135 PlanID: 2012004 REGULERINGSBESTEMMELSER Planforslag er datert: Dato for siste revisjon av plankartet: Dato for siste revisjon av bestemmelser:

Detaljer

BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJREGULERING FOR KNIPLIA PANORAMA

BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJREGULERING FOR KNIPLIA PANORAMA BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJREGULERING FOR KNIPLIA PANORAMA Planident: 201502 Planen er datert: 13.04.2015 Bestemmelsene er datert: 27.05.2015 1 GENERELT Disse bestemmelsene gjelder for området

Detaljer

Disse bestemmelsene gjelder for regulert område vist med reguleringsgrense på plankart datert 25.9.2015.

Disse bestemmelsene gjelder for regulert område vist med reguleringsgrense på plankart datert 25.9.2015. FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN (DETALJPLAN) FOR KVARTALET STORGATA, RÅDHUSGATA, MUSEUMSGATA, PETER GRØNS GATE GNR 173, BNR 115, 116, 117, 119, 120, 122, 123, 126, 127, 128, 129,

Detaljer

AVGRENSNING OG ANVENDELSE

AVGRENSNING OG ANVENDELSE PlanID: 1-120C Saksnr: 2013/1068-4 Planbestemmelser for Husbyåsen, etp.2. Planforslag er datert : 25.06.2013 Dato for siste revisjon av plankartet : 21.11.2013 Dato for siste revisjon av bestemmelsene

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR RAVEIEN 321 Planid: 20140008

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR RAVEIEN 321 Planid: 20140008 Vedlegg 9, reguleringsbestemmelser. FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR RAVEIEN 321 Planid: 20140008 Dato: 22.04.2015 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: XXXX Bystyrets vedtak:

Detaljer

Planbestemmelser. Detaljregulering for Skytterhusfjellet, felt B2A

Planbestemmelser. Detaljregulering for Skytterhusfjellet, felt B2A Planbestemmelser Detaljregulering for Skytterhusfjellet, felt B2A Planens ID: 20302015001 ArkivsakID: 14/2770 Websaknr: 14/2770 Varsel om oppstart: 27.11.2014 1.gangs behandling: 05.06.15 saknr. 036/15

Detaljer

Detaljregulering for Lagård bolig fortetting av eiendom 45/19 m.fl. (Plan nr: 1101 19660002_01) detaljregulering

Detaljregulering for Lagård bolig fortetting av eiendom 45/19 m.fl. (Plan nr: 1101 19660002_01) detaljregulering Eigersund kommune REGULERINGSBESTEMMELSER for Detaljregulering for Lagård bolig fortetting av eiendom 45/19 m.fl. (Plan nr: 1101 19660002_01) detaljregulering Bestemmelsene er datert: 31.7.2014 Dato for

Detaljer

1.2 Reguleringsformål Området reguleres til følgende formål i henhold til Plan- og bygningslovens 12-5 og 6:

1.2 Reguleringsformål Området reguleres til følgende formål i henhold til Plan- og bygningslovens 12-5 og 6: Reguleringsbestemmelser ØVRE FREDNES Dato for siste revisjon av plankartet: 20.08.2014 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 20.08.2014 1 GENERELT 1.1 Virkeområde Bestemmelsene gjelder for det regulerte

Detaljer

DETALJPLAN FOR LANGMO GNR. 38 OG BNR. 5 m.fl REGULERINGSBESTEMMELSER

DETALJPLAN FOR LANGMO GNR. 38 OG BNR. 5 m.fl REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJPLAN FOR LANGMO GNR. 38 OG BNR. 5 m.fl REGULERINGSBESTEMMELSER Dato for 1. gangs behandling i formannskapet : 21.08.2014 Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 26.09.2014 Dato for godkjenning

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR SOLSTAD VEST

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR SOLSTAD VEST REGULERINGSBESTEMMELSER FOR SOLSTAD VEST Dato 21.01.15 Planid: Solstad Vest, gbnr. 4044/535, 4046/123 og 4044/691 Plantype: Detaljert reguleringsplan Revisjoner Dato Saksnr. Merk. Ikraft dato Saksnr Godkjent

Detaljer

Plankode: Sonekode:. xx.xx Sist revidert DD.MM.2012 Reguleringsplan vedtatt: xx.xx.12

Plankode: Sonekode:. xx.xx Sist revidert DD.MM.2012 Reguleringsplan vedtatt: xx.xx.12 SANDE KOMMUNE Bestemmelser til detaljreguleringsplan for: HANEKLEIVA NÆRINGSOMRÅDE Plankode: Sonekode:. xx.xx Sist revidert DD.MM.2012 Reguleringsplan vedtatt: xx.xx.12 I medhold av 12-12 i Plan- og bygningsloven

Detaljer

NES KOMMUNE. Reguleringskart er datert 07.05.2013 Reguleringsbestemmelser er datert 07.05.2013 PlanID : 023613013

NES KOMMUNE. Reguleringskart er datert 07.05.2013 Reguleringsbestemmelser er datert 07.05.2013 PlanID : 023613013 NES KOMMUNE Reguleringsbestemmelser i tilknytning til Detaljreguleringsplan for byggeområde BB1 i Områdereguleringsplan for Drognesjordet. (del av gnr. 269 brn.270) Reguleringskart er datert 07.05.2013

Detaljer

Reguleringsbestemmelser

Reguleringsbestemmelser Reguleringsbestemmelser Detaljregulering for Vatnestrøm, Iveland kommune Arealplan-ID 20130319 Dato: 12.08.13 Revidert: 05.08.14 FORMÅL Planområdet er inndelt i følgende formål jfr Pbl 12: Bebyggelse og

Detaljer

Vedlegg 2 : P lanbestemmelser

Vedlegg 2 : P lanbestemmelser Vedlegg 2 : P lanbestemmelser Detaljert reguleringsplan for Schulerudhagen gnr/bnr 24/1, 24/9 og 24/98 Hurum kommune Forslag 18.2.2015 Revisjon A: 29.5.2015 Revisjon B: 22.9.2015 Revisjon C: 10.11.2015

Detaljer

Hamreheia områderegulering Bestemmelser. Plan nr. 1407

Hamreheia områderegulering Bestemmelser. Plan nr. 1407 Hamreheia områderegulering Bestemmelser. Plan nr. 1407 Dato: 12.8.2014 / 02.02.2015 Denne planen erstatter reguleringsplan for Hamreheia, planid 29, stadfestet 24.10.1951, og for Hamreheia nord, planid

Detaljer

Disse bestemmelsene gjelder for planområdet som er vist med planens begrensning på plankartet.

Disse bestemmelsene gjelder for planområdet som er vist med planens begrensning på plankartet. Reguleringsbestemmelser Detaljreguleringsplan for Stussli boligfelt Stussli (PlanID): 201501 BYKLE KOMMUNE Reguleringsbestemmelser datert 05.10.15 Revidert: Versjon: 1.1 1. GENERELT Disse bestemmelsene

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE. REGULERINGSBESTEMMELSER for reguleringsplan nr 336 COOP PRIX HERADSBYGDA

RINGERIKE KOMMUNE. REGULERINGSBESTEMMELSER for reguleringsplan nr 336 COOP PRIX HERADSBYGDA RINGERIKE KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER for reguleringsplan nr 336 COOP PRIX HERADSBYGDA Utarbeidet av Plan og oppmåling ved Trond Berntsen 12.05.2008. Bearbeida av Ringerike kommune, miljø- og arealforvaltning

Detaljer

Forslag til BESTEMMELSER FOR OMRÅDEREGULERING FOR STANSEFABRIKKEN STYKKENE - TRYDAL LILLESAND KOMMUNE (02.06.2014) rev. 23.04.

Forslag til BESTEMMELSER FOR OMRÅDEREGULERING FOR STANSEFABRIKKEN STYKKENE - TRYDAL LILLESAND KOMMUNE (02.06.2014) rev. 23.04. Forslag til BESTEMMELSER FOR OMRÅDEREGULERING FOR STANSEFABRIKKEN STYKKENE - TRYDAL LILLESAND KOMMUNE (02.06.2014) rev. 23.04.2015 1 GENERELT 1.1. Disse bestemmelsene gjelder for området som er vist med

Detaljer

Vedtatt av Levanger kommunestyre i møte den,..., sak...

Vedtatt av Levanger kommunestyre i møte den,..., sak... 1 REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING LEVANGER SØR Reguleringsplankart datert : 11.05.1012 Reguleringsbestemmelser datert : 11.05.2012 Vedtatt av Levanger kommunestyre i møte den,..., sak... 1 AVGRENSNING

Detaljer

Reguleringsplan For Voldstadsletta

Reguleringsplan For Voldstadsletta Planbestemmelser Reguleringsplan For Voldstadsletta Referanse: 06/1451-28 Arkivkode: PLAN 06/1451 Sakstittel: Reguleringsplan for Voldstadsletta 1 Generelt Regulert område er vist på plankart med foreløpig

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR STAMPESLETTA MED TILLIGGENDE OMRÅDER ALTERNATIV 1 LILLEHAMMER KOMMUNE

REGULERINGSPLAN FOR STAMPESLETTA MED TILLIGGENDE OMRÅDER ALTERNATIV 1 LILLEHAMMER KOMMUNE REGULERINGSPLAN FOR STAMPESLETTA MED TILLIGGENDE OMRÅDER ALTERNATIV 1 LILLEHAMMER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER Dato reguleringsplan: 10.2.2011 Sist revidert: 23.3.11 Dato reguleringsbestemmelser: Sist

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR KROKEN

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR KROKEN REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR KROKEN Dato for siste revisjon av planbestemmelsene: 20.08.14 Dato for siste revisjon av planen: 18.07.14 Dato for kommunestyrets vedtak om egengodkjenning:

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR BOLIGOMRÅDE PÅ HOMLEGARDSHEIA, HEREFOSS, BIRKENES KOMMUNE REVIDERT PLANBESKRIVELSE OG REVIDERTE REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSPLAN FOR BOLIGOMRÅDE PÅ HOMLEGARDSHEIA, HEREFOSS, BIRKENES KOMMUNE REVIDERT PLANBESKRIVELSE OG REVIDERTE REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR BOLIGOMRÅDE PÅ HOMLEGARDSHEIA, HEREFOSS, BIRKENES KOMMUNE REVIDERT PLANBESKRIVELSE OG REVIDERTE REGULERINGSBESTEMMELSER REVIDERT FORSLAG Reguleringsplanen for boligområdet på Homlegardsheia,

Detaljer

Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet merket og datert 09.02.2015.

Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet merket <planid> og datert 09.02.2015. Detaljert reguleringsplan for Botn og Dyrdalslia REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsbestemmelsene sist revidert: 25.02.2015 Tilhørende plankart er sist revidert: Godkjent av kommunestyret: 1 AVGRENSNING

Detaljer

PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR SNEVEIEN 9-11, STILLE DAL/JENSVOLL, GNR 40, BNR 217, 143, 555, 643, 271, SAMT UMATRIKULERT GRUNN.

PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR SNEVEIEN 9-11, STILLE DAL/JENSVOLL, GNR 40, BNR 217, 143, 555, 643, 271, SAMT UMATRIKULERT GRUNN. PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR SNEVEIEN 9-11, STILLE DAL/JENSVOLL, GNR 40, BNR 217, 143, 555, 643, 271, SAMT UMATRIKULERT GRUNN. Siste behandling i PNM komiteen dato: Vedtatt av Bodø bystyre

Detaljer

Det regulerte området er vist med reguleringsgrenser på plankartet i målestokk 1:3000, og inneholder følgende formål (pbl 12-5):

Det regulerte området er vist med reguleringsgrenser på plankartet i målestokk 1:3000, og inneholder følgende formål (pbl 12-5): Reguleringsbestemmelser for Gismerøya 16.05.14 1 Generelle bestemmelser Det regulerte området er vist med reguleringsgrenser på plankartet i målestokk 1:3000, og inneholder følgende formål (pbl 12-5):

Detaljer

Gran kommune. Reguleringsplan for Søndre Morstadgutua m.m. Reguleringsbestemmelser

Gran kommune. Reguleringsplan for Søndre Morstadgutua m.m. Reguleringsbestemmelser Gran kommune Reguleringsplan for Søndre Morstadgutua m.m. Reguleringsbestemmelser Godkjent av Gran kommunestyre i møte 9. september 2010 (sak 83/10) 1 Avgrensning Det regulerte området er vist på plankart

Detaljer

Reguleringsbestemmelser. Detaljreguleringsplan, Nodeland Syd Delfelt 1 og barnehage, i Songdalen kommune

Reguleringsbestemmelser. Detaljreguleringsplan, Nodeland Syd Delfelt 1 og barnehage, i Songdalen kommune Reguleringsbestemmelser. Detaljreguleringsplan, Nodeland Syd Delfelt 1 og barnehage, i Songdalen kommune PlanID: 201404 Plankart dato: Rev A 22.08.2014 Reguleringsbestemmelser dato: Rev A 22.08.2014 1

Detaljer

Dato: 20.03.2015 Sist revidert: 24.09.2015

Dato: 20.03.2015 Sist revidert: 24.09.2015 LILLEHAMMER KOMMUNE PLAN NR DETALJREGULERINGSPLAN FOR PLASSEN 5, B9 og B10 SKOGEN SØR, GNR 92 / BNR 57 Dato: 20.03.2015 Sist revidert: 24.09.2015 Plankart er datert: 19.03.2015 Plankart sist revidert:

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Voldstadsletta

Detaljreguleringsplan for Voldstadsletta Planbestemmelser Detaljreguleringsplan for Voldstadsletta Referanse: 12/414-13 Arkivkode: PLAN 0533-2011-0001 Kommunestyret 19.05.2011, K-sak 33/11 Mindre endring 07.12.2011, DS FSKAP 39/11 Mindre endring

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22. Dato for kommunestyrets egengodkjenning:

FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22. Dato for kommunestyrets egengodkjenning: Alstahaug kommune FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22 Nasjonal planid: 20120040 Dato for kommunestyrets egengodkjenning: Revisjon: sign sign REGULERINGSBESTEMMELSER: Planområdet er

Detaljer

Detaljregulering Rauli felt C, gnr. 203 bnr. 529

Detaljregulering Rauli felt C, gnr. 203 bnr. 529 Reguleringsbestemmelser for Detaljregulering Rauli felt C, gnr. 203 bnr. 529 Reguleringsbestemmelser oppdatert 4.11.2010, 26.06.2012 Plankart datert 10.4.2010, sist revidert 4.11.2010, xx.xx.2012 1.0 GENERELT

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSBESTEMMELSER TIL LOSJEVEGEN 3 OMFATTER 92/24, 92/56, 92/27, 1742/1, 92/45 PLANID 2014007 Planen er vedtatt i Kommunestyret 16.6.15 som sak 46/15 Innenfor reguleringsgrensene er området regulert

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR TOLLNESMOEN NORD

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR TOLLNESMOEN NORD REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR TOLLNESMOEN NORD Dato for siste revisjon av plankartet: 10.05.10, 09.08.10, 30.09.2010 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 10.05.10, 09.08.10, 30.09.2010

Detaljer

PORSGRUNN KOMMUNE. Arkivsak : 12/03235 Arkivkode : PlanID 0770 Sakstittel : Reguleringsplan for Pans veg 20

PORSGRUNN KOMMUNE. Arkivsak : 12/03235 Arkivkode : PlanID 0770 Sakstittel : Reguleringsplan for Pans veg 20 Arkivsak : 12/03235 Arkivkode : PlanID 0770 Sakstittel : Reguleringsplan for Pans veg 20 REGULERINGSPLAN FOR PANS VEG 20 REGULERINGSBESTEMMELSER Datert Børve og Borchsenius as 20.06.13. Godkjent av Porsgrunn

Detaljer

Reguleringsbestemmelser til detaljregulering for Floa Galoppen Bure Fredrikstad kommune (Nasjonal plan-id: 01061042)

Reguleringsbestemmelser til detaljregulering for Floa Galoppen Bure Fredrikstad kommune (Nasjonal plan-id: 01061042) Reguleringsbestemmelser til detaljregulering for Floa Galoppen Bure Fredrikstad kommune (Nasjonal plan-id: 01061042) Dato for siste rev. av bestemmelsene: 09.04.2013 Dato for kommunestyrets godkjenning:

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR MÅKEHEIA, B1 MANDAL KOMMUNE GENERELT

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR MÅKEHEIA, B1 MANDAL KOMMUNE GENERELT REGULERINGSBESTEMMELSER FOR MÅKEHEIA, B1 MANDAL KOMMUNE 1 GENERELT 1.1. Disse bestemmelsene gjelder for området som er vist med reguleringsgrense på plankart betegnet detaljreguleringsplan for Måkeheia,

Detaljer

Reguleringsbestemmelser. Plan datert: 12.02.13 Bestemmelser datert: 12.02.13

Reguleringsbestemmelser. Plan datert: 12.02.13 Bestemmelser datert: 12.02.13 Reguleringsbestemmelser Vefsn kommune PlanID 182420131240 Bestemmelser til detaljregulering for Skjervengan omsorgsboliger Plan datert: 12.02.13 Bestemmelser datert: 12.02.13 Sist revidert: Sist revidert:

Detaljer

Planbestemmelser for detaljregulering av Finsland barnehage, bedehus og boligfelt i Songdalen kommune

Planbestemmelser for detaljregulering av Finsland barnehage, bedehus og boligfelt i Songdalen kommune Planbestemmelser for detaljregulering av Finsland barnehage, bedehus og boligfelt i Songdalen kommune Plan nr. 2011-10 Datert: 08.07.11. Sist revidert: 19.10.11. 1. Bebyggelse og anlegg (pbl. 12-5, pkt.

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER for reguleringsplan nr. 319 Soknedalsveien 10-12. Utarbeidet av Ringerike kommune, Miljø- og arealforvaltning, 08.11.

REGULERINGSBESTEMMELSER for reguleringsplan nr. 319 Soknedalsveien 10-12. Utarbeidet av Ringerike kommune, Miljø- og arealforvaltning, 08.11. RINGERIKE KOMMUNE Miljø- og arealforvaltning REGULERINGSBESTEMMELSER for reguleringsplan nr. 319 Soknedalsveien 10-12 Utarbeidet av Ringerike kommune, Miljø- og arealforvaltning, 08.11.06 Varsel om oppstart,

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR HAUGERENGA -DETALJREGULERING REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSPLAN FOR HAUGERENGA -DETALJREGULERING REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR HAUGERENGA -DETALJREGULERING REGULERINGSBESTEMMELSER Dato: 17/11-2010 Sist revidert: 20/05-2011 Vedtatt av kommunestyret: 19/06-2011 Definisjoner: - PBL Plan og bygningsloven - BYA

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER PORSGRUNN KOMMUNE Reguleringsplan for Brevikåsen REGULERINGSBESTEMMELSER Dato for siste revisjon av plankartet: 11.04.2011 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 11.04.2011 1 GENERELT 1.1 Virkeområde

Detaljer

"Berga Busterudkleiva 19"

Berga Busterudkleiva 19 Halden kommune REGULERINGSBESTEMMELSER for "Berga Busterudkleiva 19" detaljregulering Bestemmelsene er datert: 31.03.2015 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 24.09.2015, 30.10.2015 Dato for Kommunestyrets

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER (PBL. 12-7) Reguleringsplan nummer: Sak nummer: 2010/293 Dato sist revidert: 29.10.13

REGULERINGSBESTEMMELSER (PBL. 12-7) Reguleringsplan nummer: Sak nummer: 2010/293 Dato sist revidert: 29.10.13 Grimstad Kommune Bygg- og eiendomstjenesten Reguleringsplan Landviktun REGULERINGSBESTEMMELSER (PBL. 12-7) Reguleringsplan nummer: Sak nummer: 2010/293 Dato sist revidert: 29.10.13 Formålet med planen

Detaljer

Ås kommune Bestemmelser til områdereguleringsplan for Solberg øst

Ås kommune Bestemmelser til områdereguleringsplan for Solberg øst Ås kommune Bestemmelser til områdereguleringsplan for Solberg øst Planbestemmelser datert 11.12.28 Plankart er datert 11.12.28 1 FELLESBESTEMMELSER 1.1 Utomhusplan Ved søknad om rammetillatelse skal det

Detaljer

Reguleringsbestemmelser til detaljreguleringsplan for boligblokk, Agnefestveien 40-48, gnr 168, bnr 87, 90, 92, 97 og 47. Rev 0, 20.09.

Reguleringsbestemmelser til detaljreguleringsplan for boligblokk, Agnefestveien 40-48, gnr 168, bnr 87, 90, 92, 97 og 47. Rev 0, 20.09. Reguleringsbestemmelser til detaljreguleringsplan for boligblokk, Agnefestveien 40-48, gnr 168, bnr 87, 90, 92, 97 og 47. Rev 0, 20.09.14 1.0 Generelle bestemmelser 1.1 Disse bestemmelsene utgjør sammen

Detaljer

Hovjordet - Låven Gnr. 37 bnr. 9, 396

Hovjordet - Låven Gnr. 37 bnr. 9, 396 NEDRE EIKER KOMMUNE Løpenr.: 37600/2015 Saksnr.: 2011/ 2983 Bestemmelser til reguleringsplan for: Hovjordet - Låven Gnr. 37 bnr. 9, 396 Plan ID: 20110009 Dato: 16.09.2015 Reguleringsplan vedtatt: 18.11.15

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR HARESTUA SENTRUM PLAN NUMMER 0533 LUNNER KOMMUNE

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR HARESTUA SENTRUM PLAN NUMMER 0533 LUNNER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR HARESTUA SENTRUM PLAN NUMMER 0533 LUNNER KOMMUNE Dato: 24.05.2011 Sist revidert: dd.mm.åååå Vedtatt av kommunestyret: dd.mm.åååå, sak nr. yy/zz. Roa Ordfører 1 Planens formål

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR BJØRNEVÅG FERIE, BJØRNEVÅG gnr. 227 bnr.3,4 og del av 1 PLANBESTEMMELSER FARSUND KOMMUNE

DETALJREGULERINGSPLAN FOR BJØRNEVÅG FERIE, BJØRNEVÅG gnr. 227 bnr.3,4 og del av 1 PLANBESTEMMELSER FARSUND KOMMUNE DETALJREGULERINGSPLAN FOR BJØRNEVÅG FERIE, BJØRNEVÅG gnr. 227 bnr.3,4 og del av 1 PLANBESTEMMELSER FARSUND KOMMUNE Plankart datert 06.02.2014 Plan ID 201407 GENERELT 1 Det planlagte området er vist på

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR REINBAKKAN BOLIGOMRÅDE Planen er datert: 04.10.2010 Bestemmelsene er datert: 04.10.2010 Sist revidert i hht til kommunestyrets vedtak: 30.05.2011 Vedtatt av

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN NR. 320-01 NEDRE FEGRI

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN NR. 320-01 NEDRE FEGRI RINGERIKE KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN NR. 320-01 NEDRE FEGRI Oppstart i HMA 25.08.04 1.gangs behandling i planutvalget 27.06.05, sak 94/05 Offentlig høring 02.07.05 11.08.05 2.gangs

Detaljer

Tesliåsen med tilliggende områder, detaljregulering - reguleringsbestemmelser til sluttbehandling

Tesliåsen med tilliggende områder, detaljregulering - reguleringsbestemmelser til sluttbehandling Byplankontoret Planident: r20100070 Arkivsak:10/26976 Tesliåsen med tilliggende områder, detaljregulering - reguleringsbestemmelser til sluttbehandling Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 13.09.2011

Detaljer

DETALJREGULERING AV ØRNES SENTRUM, GNR/BNR: 61/61 M. FL.

DETALJREGULERING AV ØRNES SENTRUM, GNR/BNR: 61/61 M. FL. Plan 2012002: REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING AV ØRNES SENTRUM, GNR/BNR: 61/61 M. FL. Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 15/9 2015 Dato for godkjenning av (vedtaksorgan) : 1 AVGRENSNING

Detaljer

Bestemmelser og retningslinjer

Bestemmelser og retningslinjer og retningslinjer Planens navn Detaljregulering for Thomasbakkveien 5 og 9, boligblokker/næring Arkivsak 12/3787 Planid 20120014 Vedtatt Innsending Forslag ved Offentlig ettersyn, 03.07.15 Sluttbehandling

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR OMRÅDEREGULERING BJONEROA, Datert: 2013-11-12

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR OMRÅDEREGULERING BJONEROA, Datert: 2013-11-12 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR OMRÅDEREGULERING BJONEROA, Datert: 2013-11-12 1 FORMÅL Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for videre utvikling av Bjoneroa. 2 GENERELT Området er regulert til

Detaljer

DETALJREGULERING FOR RINGSTADVEGEN 11

DETALJREGULERING FOR RINGSTADVEGEN 11 DETALJREGULERING FOR RINGSTADVEGEN 11 REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsbestemmelsene datert: 19.05.2015 Tilhørende plankart datert 19.05.2015 Vedtatt av kommunestyret: 24.09.2015 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Dato: 21.7.2011 Sist revidert: 5.3.2012 Plankart datert: 21.7.2011 Plankart sist revidert: 5.3.2012 Planen opphever del av/plan nr.

Dato: 21.7.2011 Sist revidert: 5.3.2012 Plankart datert: 21.7.2011 Plankart sist revidert: 5.3.2012 Planen opphever del av/plan nr. Stange kommune FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR 95/8 GIMLE REGULERINGSBESTEMMELSER Dato: 21.7.2011 Sist revidert: 5.3.2012 Plankart datert: 21.7.2011 Plankart sist revidert: 5.3.2012 Planen opphever del

Detaljer

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR ET OMRÅDE PÅ HJELLUM, SYD FOR BREGNEVEGEN. PLANIDENT 069600. Datert: 31.10.2011 Sist revidert: 16.01.

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR ET OMRÅDE PÅ HJELLUM, SYD FOR BREGNEVEGEN. PLANIDENT 069600. Datert: 31.10.2011 Sist revidert: 16.01. HAMAR KOMMUNE BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR ET OMRÅDE PÅ HJELLUM, SYD FOR BREGNEVEGEN. PLANIDENT 069600. Arkivopplysinger: Saksbeh.: Per Johansen Arkivsaknr.: 08/997 Opplysninger om bestemmelsene:

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER: FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR STORSKOG GRENSEOVERGANGSSTED SØR-VARANGER KOMMUNE

REGULERINGSBESTEMMELSER: FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR STORSKOG GRENSEOVERGANGSSTED SØR-VARANGER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER: FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR STORSKOG GRENSEOVERGANGSSTED SØR-VARANGER KOMMUNE PlanID: 2012007 Arkivsaksnr: 11/2211 Dato: 13.08.12 Revidert: Varsel om oppstart: 31.01.12, 28.03.12

Detaljer

REGULERINGSENDRING FOR OMRÅDE MELLOM CARL HAUGENS VEG OG GUDBRANDSDALSVEGEN PÅ FÅBERG REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSENDRING FOR OMRÅDE MELLOM CARL HAUGENS VEG OG GUDBRANDSDALSVEGEN PÅ FÅBERG REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSENDRING FOR OMRÅDE MELLOM CARL HAUGENS VEG OG GUDBRANDSDALSVEGEN PÅ FÅBERG Dato: 01/12-2010 Sist revidert: 18/05-2011 Vedtatt av kommunestyret: REGULERINGSBESTEMMELSER Planendring: Planen erstatter

Detaljer

1.1 Avgrensing av planområdet Planområdet er vist med reguleringsgrense på plankart i målestokk 1 : 1000.

1.1 Avgrensing av planområdet Planområdet er vist med reguleringsgrense på plankart i målestokk 1 : 1000. Bestemmelser for DETALJERT REGULERINGSPLAN HEIVEGEN BOLIGOMRÅDE, SILJAN KOMMUNE Dato: 03.09.2013 1 Generelt 1.1 Avgrensing av planområdet Planområdet er vist med reguleringsgrense på plankart i målestokk

Detaljer

Aremark kommune. Kommunedelplan Fosby sentrum 2014-2026. Bestemmelser til arealdelen

Aremark kommune. Kommunedelplan Fosby sentrum 2014-2026. Bestemmelser til arealdelen Aremark kommune Kommunedelplan Fosby sentrum 2014-2026 Bestemmelser til arealdelen 1 Fellesbestemmelser Utarbeidet av: Natur, Utvikling & Design Revidert: 14.07.2014 Vedtatt 11.09.2014. 1.1 Gyldighet Plankart

Detaljer

Reguleringsplan for Liåker

Reguleringsplan for Liåker Planbestemmelser Reguleringsplan for Liåker Vedtatt av kommunestyret 29.4.2010, sak 16/10 Referanse: 06/2621-157 Arkivkode: PLAN 0533-2010-0001 Sakstittel: Reguleringsplan for Liåker 1 Generelt 1.1 Disse

Detaljer

1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart merket Pir II AS datert 20.6.2013, senest endret 13.01.2014.

1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart merket Pir II AS datert 20.6.2013, senest endret 13.01.2014. Byplankontoret Planident: r20120047 Arkivsak:12/18390 Detaljregulering av Ingeborg Aas vei 1, Risvollan Senterområde, Reguleringsbestemmelser Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 14.01.2014 Dato

Detaljer

Reguleringsplan ENGSETÅSEN BOLIGFELT gnr 131 bnr 58 m.fl. Reguleringsbestemmelser

Reguleringsplan ENGSETÅSEN BOLIGFELT gnr 131 bnr 58 m.fl. Reguleringsbestemmelser Reguleringsplan ENGSETÅSEN BOLIGFELT gnr 131 bnr 58 m.fl Gunnilåra Eiendom AS Selbu kommune Planident 2014-000-5 Reguleringsbestemmelser Planforslag revidert dato 08.06.15 GeoTydal AS Telefon 474 16 945

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGPLAN FOR ET OMRÅDE VED LØVENSKIOLDSGATE. Reguleringsplanen sist datert. 15.09.2008

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGPLAN FOR ET OMRÅDE VED LØVENSKIOLDSGATE. Reguleringsplanen sist datert. 15.09.2008 REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGPLAN FOR ET OMRÅDE VED LØVENSKIOLDSGATE Reguleringsplanen sist datert. 15.09.2008 Området reguleres for følgende formål:. AREALBRUK. 1. GENERELT 1.1 Reguleringsformål

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR E39 ROGFAST

REGULERINGSPLAN FOR E39 ROGFAST Kvitsøy kommune REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR E39 ROGFAST DETALJREGULERING FOR VEG I DAGEN, PLAN 11442012002 (R601, R602 OG R603) KVITSØY KOMMUNE Vedtatt i Kvitsøy kommunestyre

Detaljer

1.1 Bebyggelse og anlegg bolig/forretning/kontor område BKB (pbl 12-5 nr 1)

1.1 Bebyggelse og anlegg bolig/forretning/kontor område BKB (pbl 12-5 nr 1) TOBIENBORG - SENTRUMSOMRÅDE. DETALJREGULERINGSPLAN Plan nr 1323 Dato: 13.05.15 Revidert: 31.08.15 (etter 1.gangsbehandling) Vedtatt av Bystyret 1 BEBYGGELSE OG ANLEGG (PBL 12-5 NR 1) 1.1 Bebyggelse og

Detaljer

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR 38/361 LILLELIEN, PLANID 20140324

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR 38/361 LILLELIEN, PLANID 20140324 Saksnr: 15/500 Plan datert: 10.08.2015 Revidert: (etter politisk behandling) BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR 38/361 LILLELIEN, PLANID 20140324 1 Hensikt 1.1 Hensikten med planen er å legge til rette

Detaljer