Reguleringsbestemmelser for: Gnr 35 m.fl., Søreide sentrum. Områderegulering. (jf. plan- og bygningsloven 2008 (pbl) 12-2 og 12-7)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Reguleringsbestemmelser for: Gnr 35 m.fl., Søreide sentrum. Områderegulering. (jf. plan- og bygningsloven 2008 (pbl) 12-2 og 12-7)"

Transkript

1 BERGEN KOMMUNE Reguleringsbestemmelser for: Gnr 35 m.fl., Søreide sentrum. Områderegulering. (jf. plan- og bygningsloven 2008 (pbl) 12-2 og 12-7) Bydel: Ytrebygda PlanID: Saksnummer: /475 Datert: og supplert med vilkår knyttet til frigiving av kulturminner (jf. doknr. 468) Dato bystyrets vedtak: og Innhold: Planens formål og innhold 1 Felles bestemmelser (kvalitet, risiko og sårbarhet, energi, renovasjon, universell utforming, parkering, uteoppholdsareal, verneverdige bygninger og anlegg, byggehøyder, urbant jordskifte, offentlig formål og fellesareal) 2 Utfyllende planer og rekkefølgebestemmelser 3 Bebyggelse og anlegg 4 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 5 Grønnstruktur 6 Bruk og vern av sjø og vassdrag 7 Hensynssoner PLANENS FORMÅL OG INNHOLD Formålet med reguleringsplanen er å avklare tomt for ny barneskole og å legge til rette for at Søreide kan utvikles som et attraktivt og urbant lokalsenter etter åpning av Knappetunnelen. Planen prioriterer også barnehager, boligfortetting, idrett, grønnstruktur med tilgang til sjø, urnelund og bevaring av viktige kulturminner. Reguleringsplanen inneholder følgende formål og hensynssoner: Bebyggelse og anlegg (pbl 12-5 nr 1): Boligbebyggelse: Frittliggende småhusbebyggelse BF Konsentrert småhusbebyggelse BK Blokkbebyggelse BB Sentrumsformål Tjenesteyting: Tjenesteyting Barnehage Undervisning Næringsvirksomhet Idrett - Nærmiljøanlegg Andre typer bebyggelse (trafo og telekommunikasjonsanlegg) Grav- og urnelund Kombinert bebyggelse: Bolig/forretning Bolig/kontor/annen næring Forretning/kontor/industri Bolig/tjenesteyting Bolig/næring Bolig/næring/tjenesteyting 1

2 Lager/kai Kirke/urnelund Uthus/naust/badehus (naust) Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (pbl 12-5 nr 2): Veg: Kjøreveg Fortau Gangveg og sykkelveg Annen veggrunn - tekniske anlegg Annen veggrunn - grøntareal Kai Parkeringsplass Grønnstruktur (pbl 12-5 nr 3): Grønnstruktur Naturområde Turveg Friområde Hensynssoner (pbl 12-6, jf. 11-8): Sikringssone Frisiktsone Støysone Rød iht. T-1442 Faresone Rasfare Annen fare - grunnforurensning Infrastruktur Krav vedrørende infrastruktur Rekkefølgekrav infrastruktur Særlige hensyn Friluftsliv Bevaring naturmiljø Bevaring kulturmiljø Båndlegging Etter lov om kulturminner Gjennomføring Krav om felles planlegging 1 FELLES BESTEMMELSER 1.1 Kvalitet Alle bygg og offentlige arealer skal ha høy kvalitet på arkitektur og materialbruk. Det skal redegjøres for plassering og utforming slik at det kan oppnås god helhetsvirkning i forhold til omgivelsene. Terrenginngrep skal begrenses i omfang og skal skje mest mulig skånsomt. Trær og vegetasjon skal i størst mulig grad bevares. Ubebygde områder skal gis en estetisk tiltalende form og behandling. Vassdrag og bekker skal holdes åpne og kantvegetasjon bevares. 1.2 ROS Støy Grenseverdiene i retningslinje T-1442 om støy i arealplanlegging legges til grunn for omfanget av tiltak mot luftoverført støy, strukturlyd og vibrasjoner. Det er ikke tillatt å oppføre nye bygninger med støyfølsomt bruksformål med fasadestøy over nedre grense for rød støysone (Lden = 65 db), jf. bestemmelsenes Støyutsatte boliger skal være gjennomgående og ha en stille side. I støyutsatte områder uten krav til detaljregulering skal det utarbeides støyrapport med forslag til tiltak som sikrer tilstrekkelig kvalitet inne og på utendørs oppholdsareal i samsvar med T-1442 og bestemmelser til kommuneplanens arealdel. Støyrapport skal ligge til grunn for utomhusplan Radon Ved søknad om tiltak skal det gjøres rede for eventuelle tiltak mot inntrenging av radongass i bygninger. 2

3 1.2.3 Tilpasning til havnivåstigning. Nye bygninger med unntak av naust og andre små, enkle bygninger skal ikke oppføres lavere enn kote +2,5 uten egen ROS-analyse med forslag til avbøtende tiltak. 1.3 Energi Det skal tas hensyn til energibruk ved utforming av bebyggelsen. Det skal redegjøres for vurderinger som er gjort for bruk av alternative fornybare energikilder i forbindelse med byggesøknad. 1.4 Renovasjon Nye områder for konsentrert boligbygging skal tilrettelegges for bossug eller annen tilsvarende og arealeffektiv installasjon for håndtering av avfall. Uteoppholdsarealer i henhold til 1.7 skal ikke benyttes til avfallshåndtering. 1.5 Universell utforming Det skal legges særlig vekt på universell utforming i områdene S1 - S4, T1 - T4, nye publikums- og arbeidsbygg, gangarealer og delstrekning av V1 for miljøprioritert gjennomkjøring. Offentlige utearealer, gangarealer og turveger skal ha maksimal stigning 1:15 (unntaksvis 1:12 over korte strekninger), lys, kontrastmarkering, håndlist(er), egnet møblering og egnet dekke. Denne bestemmelsen suppleres av gjeldende kommuneplans bestemmelser om universell utforming. 1.6 Parkering Parkering for bil Parkeringsdekning skal oppfylles i samsvar med gjeldende parkeringsnorm. For kombinerte formål som ikke detaljreguleres skal endelig parkeringsdekning fastsettes i byggesaksbehandlingen basert på fordeling mellom underformål av bebyggelse. Alle virksomheter skal ha tilstrekkelig plass for varelevering. For T2 skal parkering ivaretas ved felles bruk av ny parkeringsplass på T4. Det kan også gjøres avtaler om bruk av P3 og parkeringsplass for T1. Andre løsninger krever godkjenning av rette vegmyndighet, jf I følgende områder skal parkering skje i innendørs anlegg uten fasade mot offentlig areal: S1 - S4, B/N/T1, B/N1, B/K/NA1, BB1 og BB2. Dette gjelder ikke for utendørs parkeringsareal vist i illustrasjonsplan etter I detaljregulering eller utomhusplan kan det åpnes for en mindre andel parkeringsplasser utendørs dersom dette framstår som en god helhetsløsning, jf Unntak fra parkeringsnorm: For konsentrert boligbebyggelse (merket BK, BB og bolig i kombinert formål) skal det etableres mellom 1,2 og 1,4 plasser pr 100 m2 BRA, og minst 1 plass pr. boenhet. For aldersboliger og sosialboliger der beboere ikke disponerer egen bil er besøksparkering tilstrekkelig. For T3 er kravet til parkeringsdekning ivaretatt gjennom P2 og P3. Det kan i tillegg legges til rette for parkering innenfor byggegrensen i område T3 for å ivareta spesielle behov (som universell tilgjengelighet og store arrangement) Parkering for sykkel Parkeringsdekning skal oppfylles i samsvar med gjeldende parkeringsnorm. Alle bygninger for konsentrert boligbebyggelse, forretning, tjenesteyting, idrett og næringsvirksomhet skal ha gode tilbud for sykkelparkering. I boliger og på arbeidsplasser skal sykkel kunne parkeres innendørs med enkel adkomst, og arbeidsplasser med mer enn 10 ansatte skal ha garderobetilbud. 1.7 Uteoppholdsareal for bolig Kravene til uteoppholdsareal går foran tillatt utnyttelsesgrad og boligtype. I felt BF1 - BF7 skal det være minst 50 m 2 privat uteoppholdsareal pr boenhet. I felt BK1 - BK2 skal det være minst 6 m 2 privat og 50 m 2 felles uteoppholdsareal pr boenhet. I BB1, BB2, sentrumsområder og områder med kombinert formål skal hver boenhet ha minst 6 m 2 privat og 25 m 2 felles uteoppholdsareal pr boenhet. Inntil 50 % av fellesarealet kan legges til felles takhage og/eller til direkte tilstøtende gatetun eller friområde/grønnstruktur. Uteoppholdsarealer som inngår i arealkravet skal ha følgende kvaliteter: Skjermet mot forurensning, strålefare, trafikkfare og støy. Hensiktsmessig utforming og god og sikker tilgjengelighet fra bolig (mindre enn 50 m fra inngang). Gode solforhold og klimatisk skjermet (sol på 50 % av arealet kl vårjevndøgn). Ingen steder brattere enn 1:3. Universell utforming på minimum 50 % av arealet. Felles uteareal på tak skal nås med heis. 3

4 Skjermet for sjenerende innsyn. Opparbeides med god og varig kvalitet. 1.8 Verneverdige bygninger og anlegg Bygninger og anlegg markert med eget linjesymbol er registrert med verneverdi (jf. kulturminnegrunnlag dok.nr. 148). Det er ikke tillatt å endre bygningers eksteriør uten tillatelse fra byantikvaren. 1.9 Byggehøyder Byggehøyde som ikke er definert ved kotehøyde måles i forhold til planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen. Avvik på +/- 0,5 meter kan tillates som justering i byggesaken. Nødvendige tekniske takoppbygg med inntil 10 % av takflate tillates over maksimal byggehøyde. Sikring og møblering av felles uteoppholdsareal på tak skal holdes innenfor maksimal byggehøyde. I S1 - S3, BK1 og i områder for kombinert formål skal byggehøydene varieres Fordeling av arealverdier og kostnader Jordskifteloven 2 bokstav h skal benyttes for fordeling av arealverdier og kostnader innenfor nytt boligområde avgrenset av feltene BK1 og BF6. Dette gjelder ikke dersom alle berørte grunneiere ønsker andre omforente løsninger Offentlig formål og fellesareal Offentlig formål Følgende arealer reguleres til offentlig formål: Tjenesteyting T3, T4, T5 Grav- og urnelund. Nærmiljøanlegg 1 og 2. Grønnstruktur G7, G8, G9. Del av G7 som inngår i regulert boligtomt tilknyttet BF4 er privat. Friområder FR1, FR2, FR3. Følgende veger reguleres til offentlig formål: V1, V2, V5, V8, V11, V13, GV2, GV3, gangveger i H530 3, fortau og sykkelveg langs offentlig veg. TV1, TV Fellesareal Følgende veger reguleres til felles formål: V3, V12, V17, V18, V19 er felles for eiendommer som har kjøreadkomst via vegen. V16 er felles for BF4 (kjøreadkomst) og BB1 (gangadkomst). GV1 er felles for eiendommer som har kjøreadkomst via V17. GV4 er felles for eiendommer som har kjøreadkomst via V12 og V19. GV5 er felles for eiendommer som har adkomst via vegen. Reguleringsplanen tar ikke stilling til eierform for øvrige arealer og veger. 2 UTFYLLENDE PLANER OG REKKEFØLGEBESTEMMELSER 2.1 Utfyllende planer Detaljregulering For følgende felt skal det utarbeides detaljreguleringsplan supplert med illustrasjonsplan: Felt som omfattes av krav om felles planlegging (S1, S3, B/K/NA1, U/N/B2, FR2) B/N1 F/K/I1 BK1* BF6* *Dersom feltene BK1 og BF6 utvikles som et samlet prosjekt basert på en felles utomhusplan kreves ikke detaljregulering (jf , og 1.10) Utomhusplan og teknisk plan For følgende felt skal det utarbeides utomhusplan i målestokk 1:500: S2 og S4 B/N/T1 L/K1 T2 og T3 BF1 - BF5 og BF7 4

5 BB1 og BB2 Nærmiljøanlegg1 og 2 Grav og urnelund For BK1 og BF6 skal det utarbeides felles utomhusplan dersom det ikke kreves detaljregulering (jf 2.1.1). Planen skal blant annet vise plassering av bygg, offentlige uterom, interne veger, avkjørsler, stigningsforhold, parkering for bil og sykkel, nettstasjon, lekeplasser, uteoppholdsareal. Planen skal beskrive system, areal og tiltak for støyskjerming, avfallshåndtering, energibruk og universell utforming. Kommunen kan kreve snitt, synlighetsanalyse og illustrasjon av fjernvirkning. Plan for T2, T3 og Nærmiljøanlegg 1 skal også forelegges Grønn etat. Teknisk plan for offentlige veger, sykkelveger, gangveger, turveger og fortau skal baseres på gjeldende vegnormaler og skal utarbeides i samarbeid med og godkjennes av vegholder. Det samme gjelder for avkjørsel fra offentlig veg i utomhusplan Illustrasjonsplaner Illustrasjonsplaner for felt B/N/T1 (dok.nr. 332 og 334), BB1 (dok.nr 448 og 452) og BB2 (dok.nr. 404) er retningsgivende for områdenes disponering og bebyggelsens karakter innenfor rammen av reguleringsplanens øvrige bestemmelser. Endringer som er klart til ulempe for naboer eller allmenne interesser krever detaljregulering. Mindre avvik fra illustrasjonsplan kan godkjennes i utomhusplan VA-rammeplan VA-rammeplan (dok.nr 180) skal legges til grunn for etterfølgende planlegging og bygesaksbehandling. 2.2 Rekkefølgebestemmelser Krav til igangsettingstillatelse Frigiving av fredete kulturminner Før iverksetting av tiltak i henhold til angjeldende reguleringsplan skal det foretas arkeologiske utgravninger av de berørte automatisk fredete kulturminner i planområdet (Id 94532, , : dyrkingslag og kokegroper samt id og : dyrkingslag). Det skal tas kontakt med Hordaland fylkeskommune i god tid før tiltaket skal gjennomføres slik at omfanget av den arkeologiske undersøkelsen kan fastsettes. Følgende planer og analyser skal være godkjent av rette myndighet før det gis igangsettingstillatelse: Utomhusplan ( 2.1.2). Teknisk plan for offentlige veger ( 2.1.2). VA-rammeplan ( 2.1.4) Eventuelle ROS-analyser ( 1.2 og 7.1). Følgende tiltak skal være gjennomført eller sikret gjennomført (se siste ledd) før det gis igangsettingstillatelse (ferdigattest for T2 og T3): T2: Etablering av turveg TV1 og parkeringsdekning i samsvar med 1.6. T3: Tilrettelegging av ny atkomstveg V2 med fortau, nye avkjørsler og parkeringsplasser/-anlegg P2-3. Etablering av gangveg GV2 og 3. Stenging og omlegging av Nordeidstraumen V17. Sikring og opparbeiding av G7 (offentlig del) og G8. Opparbeide ny adkomst til B/F1. S1: Oppgradering av veg V1 Ytrebygdsvegen mellom V6 og V10 med MPG-standard, fortau og sykkelfelt. Omlegging av og etablering av fortau langs veg V8 Steinsvikvegen. Sikring og opparbeiding av FR1, FR2, FR3, G7 (offentlig del), G8, G9 og nærmiljøanlegg 1 og 2. Etablere GV4 med tilhørende tiltak i V11, V12 og V19. Opparbeide fortau langs V15. Eksisterende ballbane i S1 skal opprettholdes til nærmiljøanlegg 2 er etablert (jf ). S2 - S4: Oppgradering av veg V1Ytrebygdsvegen mellom V6 og V10 med MPG-standard, fortau og sykkelfelt. Omlegging av og etablering av fortau langs veg V8 Steinsvikvegen. Etablere GV4 med tilhørende tiltak i V11, V12 og V19. Opparbeide fortau langs V15. For boliger: Sikring og opparbeiding av FR1, FR2, G7 (offentlig del), G8, G9 og nærmiljøanlegg 1 og 2. F/K/I1: Utbedring av atkomstveg V5 til tilstrekkelig teknisk standard inkludert fortau. L/K1: B/N1: Utbedring av atkomstveg V5 til tilstrekkelig teknisk standard inkludert fortau. Utbedring av atkomstveg V5 til tilstrekkelig teknisk standard inkludert fortau. Opparbeide fortau langs V4. 5

6 For boliger: Sikring og opparbeiding av FR1, FR2, G7 (offentlig del), G8, G9 og nærmiljøanlegg 1 og 2. B/N/T1: Opparbeide fortau langs V4. For boliger: Sikring og opparbeiding av FR1, FR2, G7 (offentlig del), G8, G9 og nærmiljøanlegg 1 og 2. B/K/NA1: For boliger: Sikring og opparbeiding av FR1, FR2, G7 (offentlig del), G8, G9 og nærmiljøanlegg 1 og 2. BK1: Sikring og opparbeiding av FR1, FR2, G7 (offentlig del), G8, G9 og nærmiljøanlegg 1 og 2. Opparbeide fortau langs V8 Steinsvikvegen. BB1: Sikring og opparbeiding av FR1, FR2, G7 (offentlig del), G8, G9 og nærmiljøanlegg 1 og 2. Opparbeide fortau langs Ytrebygdsvegen V1 mellom V6 og V16. BB2: Sikring og opparbeiding av FR1, FR2, G7 (offentlig del), G8, G9 og nærmiljøanlegg 1 og 2. Opparbeide fortau langs Nordeidevegen V6. Grav- og urnelund: Ved etablering av urnelund skal turveg TV2 utbedres/legges om med sikte på universell utforming. Samtidig bør adkomsten til kirkebygget utbedres tilsvarende. For tiltak anses rekkefølgekravet som oppfylt (tiltak sikret gjennomført) dersom utbygger/grunneier har inngått forpliktende utbyggingsavtale med Bergen kommune og/eller forpliktende avtale med Statens Vegvesen/Hordaland fylkekommune om gjennomføring av tiltaket Krav til ferdigattest Følgende tiltak skal være ferdigstilt før det gis ferdigattest: Egne fellesarealer, miljøstasjon, støytiltak, tiltak for universell utforming, vegtilkomst, parkering for bil og sykkel, vann- og avløpsnett. 3 BEBYGGELSE OG ANLEGG 3.1 Boligbebyggelse Frittliggende småhusbebyggelse BF1 - BF3 og BF5 - BF7 Det tillates oppført frittliggende småhusbebyggelse med maksimal byggehøyde 9 m. Høyeste tillatte tomteutnyttelse er satt til %-BRA=50 % med unntak for BF5 med BRA = 200 m2. Der byggegrense mot offentlig veg ikke framgår av plankartet settes denne til 4 m. Garasje kan plasseres 1 m fra tomtegrense. BF4 med tilhørende boligtomt (privat del av G7) Bygninger markert med symbol for registrert verneverdi skal bevares. Del av eksisterende uthus uten verneverdi kan tas i bruk som garasje. Alle tiltak som kan ha negative konsekvenser for kulturminne H skal godkjennes av rette kulturminnemyndighet. Regler om dette tinglyses på fradelt tomt. Tillegg for BF6 Det tillates oppført rekkehus, og området kan ha adkomst både via BK1/V8 Steinsvikvegen og via V6 Nordeidevegen. Gjennom området skal det etableres offentlig tilgjengelig gangforbindelse mellom Nordeidedalen og Steinsvikvegen. Felles gjesteparkering for BF6 og BK1 kan legges til området, og tomteutnyttelsen kan i så fall økes til %-BRA=60 % Konsentrert boligbebyggelse BK1 I området tillates oppført rekkehus og leilighetsbygg med maksimal byggehøyde 12,5 m. Høyeste tillatte tomteutnyttelse er satt til %-BRA=100 %. Det skal etableres offentlig tilgjengelig gangforbindelse gjennom området mellom Nordeidevegen og Steinsvikvegen. Felles uteoppholdsarealer ( 1.7) skal framgå av utomhusplan ( 2.1.2) og skal være felles for alle eiendommer innenfor BK1. Adkomst fra V8 Steinsvikvegen kan endres i utomhusplan. BK2 Området reguleres med eksisterende utnyttelse, beregnet til %-BRA=100 % og maksimal byggehøyde 9 m Blokkbebyggelse BB1 I området tillates oppført blokkbebyggelse med maksimal byggehøyde kote +32. Høyeste tillatte tomteutnyttelse er satt til 3850 m2 BRA. Byggegrense mot Ytrebygdsvegen følger formålsgrense. Bygg som får direkte gangadkomst fra fortau kan også inneholde næring, tjenesteyting og forretning. Areal til forretning skal ikke overstige 150 m2. BB2 I området tillates oppført blokkbebyggelse med maksimal byggehøyde kote +26 for bygg A og B og +27 for bygg C. Høyeste tillatte tomteutnyttelse er satt til 4900 m2 BRA. 6

7 3.2 Sentrumsformål Sentrumsformål kan benyttes til bolig, forretning, tjenesteyting, kontor, hotell/overnatting og bevertning. Publikumsrettede funksjoner og fasader skal prioriteres på gateplan. S1 skal ha en betydelig boligandel. Det skal avsettes nødvendig areal til kollektivreisende. S1 og S3 er underlagt krav om felles planlegging, jf S1 Maksimal byggehøyde er kote +29. Høyeste tillatte tomteutnyttelse er satt til %-BRA=250 %. S2 Maksimal byggehøyde er 11 m, og det skal tas spesielt hensyn til barnehage T1 (areal med sol kan reduseres med maksimalt 20 % kl 13 vårjevndøgn). Høyeste tillatte tomteutnyttelse er satt til %-BRA=250 %. S3 og S4 Maksimal byggehøyde er 11 m, og det skal tas spesielt hensyn til eksisterende bebyggelse i B/T1 og BK2. Høyeste tillatte tomteutnyttelse er satt til %-BRA=150 % for S3 og 200 % for S4. Se også om V Tjenesteyting T1 og T2 I område T1 og T2 kan det etableres barnehager (eksisterende barnehage + erstatningstomt for eksisterende barnehage i T4). Det tillates oppført bebyggelse med 2 etasjer og maksimal byggehøyde 9 m. Høyeste tillatte tomteutnyttelse er satt til %-BRA=30 %. Adkomst til T2 fra V8 forbeholdes varelevering. Annen bruk av adkomsten skal godkjennes av rette vegmyndighet. T3 I område for undervisning T3 skal det oppføres offentlig grunnskole og idrettshall med nødvendige tilknyttede anlegg. Det tillates oppført bebyggelse med maksimal byggehøyde 16 m. Høyeste tillatte tomteutnyttelse er satt til %-BRA=35 %. Offentlig gangforbindelse gjennom området skal ivaretas i henhold til hensynssone H Mindre justeringer og utvidelse av parkeringsplass P2 er tillatt. T4 I område for kirke og urnelund T4 er det oppført kirke og barnehage. Barnehagen kan flyttes/erstattes for å åpne for utvidelse av tilgrensende urnelund. Maksimal byggehøyde er 9 m (for kirkebygget 15 m + spir). Høyeste tillatte tomteutnyttelse er satt til %-BRA=25 %. Det kan i tillegg anlegges parkeringsplass med adkomst fra V8 for inntil 20 personbiler. T5 Verneverdig bygg kan benyttes til ulike former for tjenesteyting som ikke forutsetter jevnlig behov for kjørbar adkomst. 3.4 Næringsvirksomhet Næringsvirksomhet N1 Området er landareal for småbåthavn, og det kan oppføres kai eller andre bygninger og anlegg for drift av småbåthavn. Høyeste tillatte tomteutnyttelse er satt til %-BRA=15 %, og maksimal byggehøyde er 7 m. Næringsvirksomhet N2 Annen virksomhet i bygningsmassen enn Telenors egen aktivitet skal ikke være direkte til sjenanse for bruk av friområde FR1. Området reguleres med nåværende tomteutnyttelse og byggehøyde. Bygningen er registrert som kulturminne, jf Idrettsanlegg Nærmiljøanlegg 1 Anlegget skal reserveres for uorganisert aktivitet for barn og unge med primærfunksjon som akebakke. Anlegget kan ikke utformes eller utstyres slik at akebakkens bruksverdi reduseres. Eksisterende gårdsveg skal tas vare på som et supplement til GV3. Nærmiljøanlegg 2 Anlegget skal opparbeides til fotballbane med spilleflate på inntil 40 x 60 m. Sikkerhetssone inngår i reguleringsformålet og skal oppfylle gjeldende krav fra fotballforbundet. Anlegget skal utstyres med nødvendig 7

8 skjerming mot omgivelsene, skal sikres sykkelparkering med god kapasitet og standard og kan tilrettelegges med lys. 3.6 Andre typer bebyggelse og anlegg Det er ikke tillatt med andre tiltak enn det som er nødvendig for å sikre anleggenes funksjon for energiforsyning og telekommunikasjon. Områdene skal ha adkomst for kjøretøy. 3.7 Grav- og urnelund Område for grav- og urnelund skal benyttes til offentlig urnelund, eventuelt i sammenheng med deler av felt T4. Ved utbygging skal turveg TV2 utbedres med sikte på bedre universell standard, og traseen kan legges om. 3.8 Kombinert bebyggelse: Bolig/Forretning B/F1 Høyeste tillatte tomteutnyttelse er satt til BRA=400 m2 og maksimal byggehøyde kote +24. Byggegrensen settes i fasaden på eksisterende bygg. Det skal tas særlige hensyn til tilgrensende kulturmiljø. Det reguleres ny adkomst, jf. rekkefølgebestemmelse til felt T3, Bolig/kontor/annen næring B/K/NA1 Maksimal byggehøyde er satt til 8 m over korresponderende nivå i Ytrebygdsvegen. Høyeste tillatte tomteutnyttelse er satt til %-BRA=250 %. Byggehøyde og arealutnyttelse skal være høyest mot V1 og reduseres mot sjøen. Krav i 1.7 om andel av felles uteareal på bakkeplan kan fravikes i detaljregulering. Forretning/Kontor/industri F/K/I 1 Maksimal byggehøyde er satt til kote +16. Høyeste tillatte tomteutnyttelse er satt til %-BRA=250 %. Dersom plankravet i henhold til utløses skal det innarbeides en offentlig tilgjengelig gangforbindelse over området mellom G6 og FR2. Bolig/tjenesteyting B/T1 Søreide alderspensjonat reguleres med gjeldende utnyttelse beregnet til %-BRA=120 % og maksimal byggehøyde 10 m. Bolig/næring B/N1 Det tillates oppført bebyggelse med næringsvirksomhet nede og boliger over. Næringsarealene kan ha en maksimal høyde som korresponderer med tilgrensende terreng langs V1 og Søreidneset. Maksimal byggehøyde er satt til kote +28 og skal avtrappes mot sør. Bebyggelsen kan ha en fasadelengde på inntil 50m over kote +19. Høyeste tillatte tomteutnyttelse er satt til %-BRA=250 %. Krav i 1.7 om andel av felles uteareal på bakkeplan kan fravikes i detaljregulering. Virksomhet som er til sjenanse for omkringliggende områder er ikke tillatt. Bolig/næring/tjenesteyting B/N/T1 Utbygging skal baseres på illustrasjonsplan dok nr. 332 og 334, jf Høyeste tillatte tomteutnyttelse er satt til BRA=19100 m2. Maksimal byggehøyde er kote +39,5 m, og byggehøyden skal varieres. Virksomhet som er til sjenanse for omkringliggende områder er ikke tillatt. Fasader på gateplan mot V1 skal ha høy arkitektonisk og estetisk kvalitet, og være åpne mot allmennheten. Forretning i plan med og med inngang fra Ytrebygdsvegen V1 kan tillates med inntil 300 m2 BRA. Kjørbar adkomst kan anlegges både fra V4 og V14. Endelig plassering skal godkjennes av rette vegmyndighet. Kjørbar adkomst til gnr 35 bnr 168 og 171 skal ivaretas over B/N/T1. Dersom dagens adkomst fra Søreidneset avvikles og erstattes kan bebyggelsen i B/N/T1 trekkes lenger mot sør enn begrensningen i plankartets byggegrense. Eiendomsgrensen mellom gnr 35 bnr 6 og 233 markerer i så fall den absolutte byggegrensen mot sør. Bebyggelse under terreng kan plasseres inntil 2 m fra formålsgrense mot naboeiendom. Balkonger/altaner kan plasseres inntil 4 m fra naboeiendom mot vest. Lager/kai L/K1 Det tillates oppført lagerbygg med maksimal byggehøyde 8 m. Høyeste tillatte tomteutnyttelse er satt til %-BRA=100 % og skal i form, volum og plassering tilpasses verneverdig bygg N2. Bygninger og tilhørende aktivitet skal ikke være til hinder for allmenn ferdsel forbi området. 3.9 Uthus/naust/badehus U/N/B1 - U/N/B3 Naust er uthus for oppbevaring av båt, båtutstyr og fiskeredskap, og skal ikke innredes for andre formål. 8

9 Naust skal ha 1 etasje, bruksareal inntil 50 m2 BRA og eventuelt loftsrom skal ikke ha måleverdig areal. Maksimal mønehøyde er 5 m over terrengnivå under bygning. Altan/utkraging er ikke tillatt, og takutstikk skal ikke overstige 0,5 m. Det er ikke tillatt med gjerde, levegg eller andre stengsler. 4 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR 4.1 Veg Kjøreveg V1 Ytrebygdsvegen skal opparbeides med 2 kjørefelt og 2-veis sykkelfelt på vestsiden av vegen. Tverrsnitt fastlegges i teknisk plan etter 2.1.2, og formålsgrenser innenfor samferdselsanlegg kan justeres. Mellom kryss ved V6 og V10 skal V1 opparbeides etter prinsipper for miljøprioritert gjennomkjøring. Veg- og sidearealer skal gis høy standard, og det skal tilrettelegges for fotgjengerkryssing på gateplan. V2 Ny veg med 2 felt og fortau til område T3 undervisning, overlapper delvis den private vegen Nordeidåsen. V3 Eksisterende adkomst til S2 og T1. V4 Søreidneset reguleres med nåværende vegbredde + fortau. V5 Eksisterende adkomstveg til Telenors kai og fremtidig friområde reguleres med fortau. V6 Nordeidevegen reguleres med nåværende vegbredde + fortau. V7 Eksisterende avkjørsel til S1 opprettholdes. V8 Steinsviksvegen reguleres med nåværende vegbredde og fortau, og uten bussholdeplasser. Kryss ved V1, Ytrebygdsvegen omlegges. V9 Søreidåsen reguleres med 2 felt og fortau. Kryss mot Ytrebygdsvegen kan legges om i samsvar med plankartet, men kan også opprettholdes som i dag (grenser mot S3/S4 endres i så fall tilsvarende). V10 Avkjørsel til B/K/NA1 opprettholdes. V11 og V12 Søreidtræet reguleres med nåværende vegbredde fra Steinsviksvegen til stenging ved GV4. V13 Karlsmarka forlenges til V19, privat del av Søreidtræet V14 Ruskeneshaugen avkjørsel fra Ytrebygdsvegen opprettholdes med nåværende dimensjonering. V15 Veg mellom Steinsviksvegen og Karlsmarka reguleres med nåværende vegbredde + fortau. V16 Adkomstveg til BF4 og gangveg til BB1 (jf. 1.11). V17 Del av Nordeidåsen reguleres med nåværende vegbredde. Avkjørsel fra Nordeidstraumen til Ytrebygdsvegen stenges og trafikken legges om via Nordeidåsen til ny veg V2. V18 Del av Nordeidåsen reguleres med nåværende vegbredde og tilpasses V2. V19 Øvre del av Søreidtræet forlenges til V13. Vegen stenges for kjørende mot Steinsvikvegen ved GV Fortau Fortau langs offentlig veg reguleres som vist på plankart og skal ha asfaltert bredde på minimum 2,5 m Gangveg GV1 Nordeidstraumen stenges mot Ytrebygdsvegen og reguleres til gangveg. GV2 Eksisterende veg reguleres til gangveg. GV3 Gangveg fra Nordeidevegen til T3 skal opparbeides med universell utforming. Den skal ligge lett i terrenget og minimalisere inngrep i område H730 fornminne og langs akebakken. GV4 Del av Søreidtræet reguleres til gangveg. GV5 Atkomst til friområde FR3 og naust reguleres til gangveg. Kjøring til naustområde er tillatt Annen veggrunn teknisk anlegg Område for annen veggrunn skal kun nyttes til tiltak knyttet til vedlikehold eller drift av tilstøtende veger Annen veggrunn - grøntareal Området skal gis en parkmessig opparbeiding der det ligger til rette for det. Kravet til frisikt skal ivaretas. 4.2 Kai Kai1 Kaiarealet kan benyttes til sjørelatert virksomhet og som utendørsareal for virksomhet i N2 - verneverdig næringsbygg. Arealet skal ikke benyttes til langtidslagring og skal ikke stenges fysisk med unntak av kortvarige perioder ved lasting/lossing av skip dersom dette vurderes som nødvendig av sikkerhetsmessige hensyn (jf om hensynssone H530 11). 4.3 Parkeringsplasser P2 Parkeringsplassen er tilknyttet område T3 undervisning og skal tilrettelegges for korttidsparkering og avog påstigning. P3 Parkeringsplassen er tilknyttet område T3 undervisning og nærmiljøanlegg1. Plassen skal også gi adkomst til B/F1, og kan betjene Søreide sentrum generelt. 9

10 (P1 utgår av planen). 5 GRØNNSTRUKTUR 5.1 Grønnstruktur Det er ikke tillatt å oppføre bygninger eller anlegg innenfor områder G grønnstruktur. G1 - G4 Områdene kan gis parkmessig opparbeiding. G6 Eksisterende terreng og vegetasjon skal bevares. G7 - G8 Fredete og nyere tids kulturminner og det tilhørende åpne jordbrukslandskapet skal bevares. Enkel tilrettelegging for barns lek utenfor hensynssoner H 730 (fredede kulturminner) kan tillates. G9 Store trær skal bevares. Området kan tilrettelegges for lek. (G5 utgår av planen). 5.2 Naturområde N1 og N2 Det er ikke tillatt å gjøre tiltak innenfor naturområdet annet enn for å sikre området som naturområde. 5.3 Turvei TV1 og TV2 TV1 Ny veg anlegges mellom barnehagene. Eksisterende trase opp fra V6 skal tas vare på, og om nødvendig kan stigningskrav i henhold til 1.5 fravikes. TV2 Eksisterende veg fra Steinsviksvegen til Karlsmarka legges om og utbedres ved utbygging av urnelund (jf. 3.7). 5.4 Friområde FR1 Området skal tilrettelegges for opphold på land og bading og andre friluftsaktiviteter i sjø. Slippen skal opprettholdes, og kan benyttes til næringsformål innenfor rammen av friområdeformålet. Det er tillatt å oppføre mindre bygninger i tilknytning til områdets bruk som friområde. FR2 Området skal tilrettelegges for ferdsel og opphold langs strandsonen og kan gis parkmessig opparbeidelse. Verneverdig kai skal bevares som kulturminne (jf. 1.8). FR3 Området skal tilrettelegges for bading og opphold. 6 BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG 6.1 Uthus/naust/badehus Utgår - se HENSYNSSONER 7.1 Sikrings-, støy- og faresoner Frisiktsone H140 I området mellom frisiktslinjen og veiformål (frisiktsoner) skal det ved kryss og avkjørsler være fri sikt i en høyde av 0,5 m over tilstøtende veger Rød støysone H210 Det er ikke tillatt å oppføre støyømfintlige bygninger innenfor støysonen uten tiltak som reduserer støynivået på fasade til under grenseverdi for rød sone Faresone ras H310 Det er ikke tillatt å gjennomføre tiltak innenfor faresonen før det er gjort geotekniske undersøkelser som kan avdekke om det er behov for rassikring. Eventuelle sikringstiltak skal ferdigstilles før området tas i bruk Annen faresone - forurenset grunn H390 Det er ikke tillatt å gjennomføre tiltak innenfor faresonen før det er gjort undersøkelser knyttet til fare for forurenset masse i grunnen (jf. forskrift om begrensning av forurensning). 7.2 Infrastruktursone Krav vedrørende infrastruktur H410 Adkomstveg til gnr 35, bnr 269 over T4 skal opprettholdes Rekkefølgekrav infrastruktur H430 Eksisterende ballbane i S1 skal opprettholdes til nærmiljøanlegg 2 er etablert. 7.3 Sone med angitte særlige hensyn Hensyn friluftsliv H530 Eksisterende gangveg over T3 skal opprettholdes. Det er anledning til å gjøre mindre tilpasninger av traseen i forbindelse med utbygging av området. Vegen skal være åpen for allmenn ferdsel, men kan stenges i skolens byggefase dersom det er nødvendig av sikkerhetshensyn. 10

11 Allmenn gangadkomst til friområdet FR1 skal ivaretas. Adkomsten kan stenges i kortvarige perioder dersom aktivitet i tilknytning til Kai1 skaper sikkerhetsmessige utfordringer. Allmenn gangadkomst til offentlig, verneverdig kai i FR2 skal ivaretas Hensyn bevaring av naturmiljø H560 Eksisterende vegetasjon skal bevares. I H560 2 og 18 kan det legges til rette for lek og uteopphold. I H er skjøtselstiltak som favoriserer ramsløk tillatt Hensyn bevaring av kulturmiljø H570 H570 7 er del av et sammenhengende kulturmiljø med vekt på landskap, kulturminner og verdifull vegetasjon. Ved skjøtsel av området skal det tas hensyn til bygninger og anlegg. Innenfor felt T3 er tiltak som motvirker slitasje og bedrer vilkårene for utelek tillatt, herunder forsterking av bunndekke, anlegg av enkle stier og andre tiltak som ikke endrer landskapets karakter vesentlig. Ved behov for tiltak må det innhentes uttalelse fra byantikvaren. Ved utbygging i område H skal det tas særlige hensyn til sammenhengen mellom kulturminner, inkludert atkomstveg til kai i FR Sone for båndlegging Båndlegging etter lov om kulturminner H730 Innenfor områdene er det automatisk fredete kulturminner. Det ikke tillatt å gjøre inngrep i terrenget annet enn for alminnelig skjøtsel av områdene. Andre tiltak krever tillatelse fra antikvariske myndigheter. 7.5 Gjennomføringssone Krav om felles planlegging H810 Det skal utarbeides felles detaljregulering for feltene S1, S3, B/K/NA1, U/N/B2 og FR2. Planen skal bl.a.: Inneholde et offentlig torg med tilknytning til kryssområdet V1/V8, Søreidtunet B/T1 og verneverdig bygg gnr 35/378. Torget skal ha tilstrekkelig standard, størrelse, avgrensning og innhold til å kunne framstå som et naturlig og velfungerende sentrumspunkt på Søreide. Inneholde en offentlig, gjennomgående gangveg fra miljøgaten via torg og FR2 til FR3. Gangvegen skal ha høy standard, god visuell kontakt mot sjøen og være universelt utformet (for stigning kan kravet til universell standard avgrenses til delstrekning mellom miljøgate/torg og kai i FR2). Inneholde flere gjennomgående siktakser mellom Ytrebygdsvegen og sjøen. Legge vekt på å ivareta opplevelsen av kulturmiljøet på Oddamarka fra sentrum. Bevare ungdomshuset på gnr 35 bnr 11 og lærerboligen på gnr 35 bnr 378 som historiefortellende kulturminner med skånsom integrering i ny bygningsstruktur (jf. også 1.8). Vektlegge høy arkitektonisk og estetisk kvalitet og åpenhet for fasader mot offentlig tilgjengelige arealer. Detaljreguleringen kan angi andre adkomster til området. 11

Reguleringsbestemmelser for: Gnr 35 m.fl., Søreide sentrum. Områderegulering. (jf. plan- og bygningsloven 2008 (pbl) 12-2 og 12-7) FORSLAG

Reguleringsbestemmelser for: Gnr 35 m.fl., Søreide sentrum. Områderegulering. (jf. plan- og bygningsloven 2008 (pbl) 12-2 og 12-7) FORSLAG BERGEN KOMMUNE Reguleringsbestemmelser for: Gnr 35 m.fl., Søreide sentrum. Områderegulering. (jf. plan- og bygningsloven 2008 (pbl) 12-2 og 12-7) Bydel: Ytrebygda Plannummer: 60030000 Saksnummer: 200801685

Detaljer

Det bekreftes at bestemmelsene er i samsvar med bystyrets vedtak seksjonsleder PLANBESTEMMELSER. (pbl 12-7) PLANENS INTENSJON

Det bekreftes at bestemmelsene er i samsvar med bystyrets vedtak seksjonsleder PLANBESTEMMELSER. (pbl 12-7) PLANENS INTENSJON Reguleringsplan, detaljregulering for: jf. plan- og bygningslovens (pbl) kap.12 Bergen kommune. Ytrebygda bydel, gnr. 120 bnr. 10 mfl. Folldalen Nasjonal arealplan-id 1201_63600000 Saksnummer 201323752/11

Detaljer

MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE REGULERINGSBESTEMMELSER

MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE REGULERINGSBESTEMMELSER MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE REGULERINGSBESTEMMELSER Plankartet er datert: 26.08.2011 Bestemmelsene er datert: 26.08.2011, rev. 24.11.2011 1 REGULERINGSFORMÅL Området reguleres

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES ØVRE

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES ØVRE FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES ØVRE Dato for siste revisjon av plankart: 14.05.14 Dato for kommunestyrets vedtak om egengodkjenning 1 AVGRENSNING Det regulerte

Detaljer

DETALJREGULERING FOR STADIONVEGEN ØST PLANBESTEMMELSER KVINESDAL KOMMUNE. Plankart datert Plan ID

DETALJREGULERING FOR STADIONVEGEN ØST PLANBESTEMMELSER KVINESDAL KOMMUNE. Plankart datert Plan ID DETALJREGULERING FOR STADIONVEGEN ØST PLANBESTEMMELSER KVINESDAL KOMMUNE Plankart datert 07.06.2013 Plan ID 10372012004 GENERELT 1 Det planlagte området er vist på planen med angitt plangrense. Innenfor

Detaljer

Detaljregulering for Rønningstrand

Detaljregulering for Rønningstrand Detaljregulering for Rønningstrand Gnr./bnr. 75/29 m.fl., Leksvik kommune Kommunens planid 2014-001 Planforslag er datert 11.04.2014 Dato for siste revisjon av plankartet 11.04.2014 Dato for siste revisjon

Detaljer

LINGELEMVEIEN 17 (gbnr. 46/9). PlanID Rettet i henhold til vedtak i Plan- og utbyggingsutvalget (sak 24/14).

LINGELEMVEIEN 17 (gbnr. 46/9). PlanID Rettet i henhold til vedtak i Plan- og utbyggingsutvalget (sak 24/14). LINGELEMVEIEN 17 (gbnr. 46/9). PlanID 20100010. Rettet i henhold til vedtak i Plan- og utbyggingsutvalget 19.03.14 (sak 24/14). Reguleringsbestemmelser Bestemmelsene gjelder for regulert område vist med

Detaljer

Plan ID: Dato: Reguleringsplan vedtatt: dd.mm.16 Mindre endring vedtatt : dd.mm.åå

Plan ID: Dato: Reguleringsplan vedtatt: dd.mm.16 Mindre endring vedtatt : dd.mm.åå NEDRE EIKER KOMMUNE Saksnr.: 13/542 Løpenr.: 33739/2015 Planbestemmelser til detaljregulering for: Strandveien 7-11, Mjøndalen Plan ID: 20130002 Dato: 18.02.16 Reguleringsplan vedtatt: dd.mm.16 Mindre

Detaljer

OMRÅDEREGULERING FOR ANDEBU SENTRUM. Andebu kommune. Reguleringsbestemmelser

OMRÅDEREGULERING FOR ANDEBU SENTRUM. Andebu kommune. Reguleringsbestemmelser OMRÅDEREGULERING FOR ANDEBU SENTRUM Andebu kommune Reguleringsbestemmelser Planid: 20150003 Revidert dato: 19.05.2015 REGULERINGSFORMÅL Avgrensning av området er vist på plankartet med reguleringsgrense.

Detaljer

BESTEMMELSER (pbl 12-7)

BESTEMMELSER (pbl 12-7) (Kommunevåpen legges inn her etter planvedtak) Reguleringsplan, detaljregulering for: jf. plan- og bygningslovens (pbl) kap.12 Bergen kommune, Fyllingsdalen, gnr. 25 bnr. 197 mfl. Øvre Fyllingsveien Nasjonal

Detaljer

PLANBESTEMMELSER (pbl 12-7)

PLANBESTEMMELSER (pbl 12-7) Reguleringsplan, detaljregulering for: jf. plan- og bygningslovens (pbl) kap.12 Laksevåg, gnr. 143 bnr. 71, 254 mfl. Marina Kjøkkelvik Nasjonal arealplan-id 1201_60640000 Saksnummer 200810778 Siste revisjonsdato

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for Toksåsen Froland kommune Plan nr. NNN

Reguleringsbestemmelser for Toksåsen Froland kommune Plan nr. NNN Reguleringsbestemmelser for Toksåsen Froland kommune Plan nr. NNN 1 Generelt 1.1.1 Disse bestemmelser gjelder for det regulerte området som er vist med reguleringsgrensen på plankartet. 2 Reguleringsformål

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR IDRETTSPARKEN, datert

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR IDRETTSPARKEN, datert REGULERINGSBESTEMMELSER FOR IDRETTSPARKEN, datert 28.09.2015. 1. AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart datert 22.09.2015 2. FORMÅLET MED REGULERINGSPLAN Formålet med

Detaljer

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den Ordfører Områdeplan er datert 28.09.2011 Reguleringsbestemmelsene

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR HAMREMSÅSEN - SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER.

REGULERINGSPLAN FOR HAMREMSÅSEN - SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER. Dato: 12.08.2010 Saksnr/Løpenr: 2010/572-20291/2010 Klassering: L12 REGULERINGSPLAN FOR HAMREMSÅSEN - SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER. Planen er datert 17.12.09. Saksbehandling: 1.gang i Formannskapet

Detaljer

Plannr Saksnr Bestemmelser datert , vedtatt , revidert

Plannr Saksnr Bestemmelser datert , vedtatt , revidert REGULERING- REULERINGSBESTEMMELSER FOR: jf. plan- og bygningslovens (pbl) 12-7) Ytrebygda bydel, Gnr. 120, bnr. 44, 67, 77 mfl. Folldalsheia boligområde Plan.nr. P. 1654.00.00 Saksnummer: 200003324 Bestemmelser

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B1 gnr/bnr del av 101/106, del av 101/2, 101/126 og del av 103/283 m. fl.

Detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B1 gnr/bnr del av 101/106, del av 101/2, 101/126 og del av 103/283 m. fl. 1 Detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B1 gnr/bnr del av 101/106, del av 101/2, 101/126 og del av 103/283 m. fl. Øvre Eiker kommune Egengodkjente planbestemmelser Dato: 10.05.2017 Revisjon

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Reguleringsbestemmelser for: Ny-Paradis/Paradis, felt KB4 jf plan- og bygningslovens (pbl) 12.5

BERGEN KOMMUNE Reguleringsbestemmelser for: Ny-Paradis/Paradis, felt KB4 jf plan- og bygningslovens (pbl) 12.5 BERGEN KOMMUNE Reguleringsbestemmelser for: Ny-Paradis/Paradis, felt KB4 jf plan- og bygningslovens (pbl) 12.5 Fana, Gnr. 13, Bnr. 54, 68 m.fl., Ny- Paradis/Paradis, felt KB4, Detaljplan. Nasjonal arealplanid:

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR ET OMRÅDE MELLOM KLOSTERSKOGEN TRAVBANE OG SOLUMGATA. Reguleringsplanen sist datert:

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR ET OMRÅDE MELLOM KLOSTERSKOGEN TRAVBANE OG SOLUMGATA. Reguleringsplanen sist datert: REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR ET OMRÅDE MELLOM KLOSTERSKOGEN TRAVBANE OG SOLUMGATA Reguleringsplanen sist datert: 13.09.12 1 Generelt 1.1 Avgrensing av planområdet Planområdet er vist

Detaljer

Bergen kommune Reguleringsbestemmelser for plannr. 600900000 (pbl 12-7) Planens intensjon. 1 FELLESBESTEMMELSER (pbl 12-7 )

Bergen kommune Reguleringsbestemmelser for plannr. 600900000 (pbl 12-7) Planens intensjon. 1 FELLESBESTEMMELSER (pbl 12-7 ) Bergen kommune Reguleringsbestemmelser for plannr. 600900000 (pbl 12-7) Åsane, Gnr. 202, bnr 6 m.fl. Åsane nærings- og motorsportområde Hovedformål: Næring og idrett (pbl 12.5 nr. 1) Saksnr 200609491 Datert/revidert:

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljreguleringsplan for Langbakken 54-60 med adkomstveg Endring for del av reguleringsplanene for: Åretta Messenlivegen (057) og Høstmælingen Aagaardvegen (081) REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsbestemmelser

Detaljer

BESTEMMELSER (pbl 12-7)

BESTEMMELSER (pbl 12-7) Reguleringsplan, detaljregulering for: jf. plan- og bygningslovens (pbl) kap.12 Bergen kommune, Ytrebygda, gnr. 107 bnr. 141 m.fl. Espehaugen næringspark Nasjonal arealplan-id 1201_63190000 Saksnummer

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIG NORD FOR BRUARVEGEN LANGS HÅELVA, UNDHEIM

DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIG NORD FOR BRUARVEGEN LANGS HÅELVA, UNDHEIM Bestemmelser til: Plan nr. Time kommune DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIG NORD FOR BRUARVEGEN LANGS HÅELVA, UNDHEIM 0457.00 Vedtatt av Time kommunestyre den i sak / Arkivnr: Revidert: 28.04.2016, rev 070716

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for detaljregulering av skoletomt på Vollan

Reguleringsbestemmelser for detaljregulering av skoletomt på Vollan Reguleringsbestemmelser for detaljregulering av skoletomt på Vollan Sist revidert: 19.11.2015 1. BEBYGGELSE OG ANLEGG (pbl 12-5 nr 1) 1.1 Høyder Bygningenes maksimale mønehøyde fremgår av plankartet. Angitt

Detaljer

STAVANGER KOMMUNE Bestemmelser for Plan 2511P, Detaljreguleringplan for Sølyst, Hundvåg bydel

STAVANGER KOMMUNE Bestemmelser for Plan 2511P, Detaljreguleringplan for Sølyst, Hundvåg bydel STAVANGER KOMMUNE Bestemmelser for Plan 2511P, Detaljreguleringplan for Sølyst, Hundvåg bydel Datert: 20.05.2016 Sist revidert: Virkning av privat detaljplan Bygge- og anleggstiltak for byggeområdene må

Detaljer

1.1 Plankart Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart sist revidert 22.6.2012.

1.1 Plankart Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart sist revidert 22.6.2012. Bestemmelser Områderegulering Kyrkjebygd Åseral kommune Revidert i tråd med vedtak i kommunestyret 31.5.2012, sak nr. 12/37 1 Fellesbestemmelser 1.1 Plankart Det regulerte området er vist med reguleringsgrense

Detaljer

Kommunedelplan Fossby sentrum 2014-2026 Bestemmelser til arealdelen

Kommunedelplan Fossby sentrum 2014-2026 Bestemmelser til arealdelen Kommunedelplan Fossby sentrum 2014-2026 Bestemmelser til arealdelen Revidert: 23.10.2013 1 Fellesbestemmelser 1.1 Gyldighet Plankart og bestemmelser er juridisk bindende. Vedtatte reguleringsplaner i kommunedelplanområdet

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERINGSPLAN FOR VINGÅRD GNR. 48 BNR. 66 MFL. Eigersund kommune PLANID Datert: 29.04.13 Sist revidert: etter vedtak i PTU den 14.05.2013 sak 110/13 Kommunestyrets vedtak: dato/saksnr. REGULERINGSBESTEMMELSER

Detaljer

Plan: Reguleringsplan for Langmyrvegen 19b - næringseiendom

Plan: Reguleringsplan for Langmyrvegen 19b - næringseiendom Plan ID 201401 Plan: Reguleringsplan for Langmyrvegen 19b - næringseiendom PLANBESTEMMELSER Plan dato 16.10.2014 Dato sist rev.: 20.03.2015 Dato vedtak: 21.05.2015 I henhold til 12-5 og 12-6 i Plan- og

Detaljer

Endring av reguleringsplan for Ranemsletta Område A og E

Endring av reguleringsplan for Ranemsletta Område A og E REGULERINGSBESTEMMELSER Endring av reguleringsplan for Ranemsletta Område A og E Dokumenter: Datert: Sist revidert: Plankart 21.2.2011 I hht k.styrevedtak 20.6.11 Bestemmelser 21.2.2011 I hht k.styrevedtak

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR FLUGSRUD SKOG, GALTERUD SKOG OG SØRE ÅL SKOLE ENDRING SOM ANGÅR FELT B13, B14 OG B15 I FLUGSRUD SKOG REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSPLAN FOR FLUGSRUD SKOG, GALTERUD SKOG OG SØRE ÅL SKOLE ENDRING SOM ANGÅR FELT B13, B14 OG B15 I FLUGSRUD SKOG REGULERINGSBESTEMMELSER Plan-ID 2013P152E07 REGULERINGSPLAN FOR FLUGSRUD SKOG, GALTERUD SKOG OG SØRE ÅL SKOLE ENDRING SOM ANGÅR FELT B13, B14 OG B15 I FLUGSRUD SKOG REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsbestemmelsene er sist revidert:

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE PÅ COCHEPLASSEN

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE PÅ COCHEPLASSEN REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE PÅ COCHEPLASSEN Revidert 03.01.2011 i henhold til vedtak sak 299/10, Teknisk komité den 06.12.2010. Reg.best. revidert: 11.08.2010, 18,11.2010,

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSBESTEMMELSER Plannavn: DETALJREGULERINGSPLAN NORDHAMMAREN BOLIGOMRÅDE PlanID: 1620201507 Arkivsak nr: Dato: Utkast pr. 15.09.17 Regulert område er vist med reguleringsgrense på plankart med

Detaljer

Bergen kommune. LAKSEVÅG gnr 154 bnr 150 Herman Grans vei, DAMSGÅRD SKOLE. Nasjonal arealplan-id 1201_ PLANBESTEMMELSER (pbl 12-7)

Bergen kommune. LAKSEVÅG gnr 154 bnr 150 Herman Grans vei, DAMSGÅRD SKOLE. Nasjonal arealplan-id 1201_ PLANBESTEMMELSER (pbl 12-7) Reguleringsplan, detaljregulering for: jf. plan- og bygningslovens (pbl) kap.12 Bergen kommune. LAKSEVÅG gnr 154 bnr 150 Herman Grans vei, DAMSGÅRD SKOLE. Nasjonal arealplan-id 1201_63380000 Saksnummer

Detaljer

2 FORMÅL MED REGULERINGSPLANEN Området reguleres til følgende formål:

2 FORMÅL MED REGULERINGSPLANEN Området reguleres til følgende formål: Reguleringsbestemmelser Områderegulering for del av Sandnes Nasjonal planid: 182020130046 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 15.08.14 Dato for kommunestyrets egengodkjenning: 18.09.14 1 AVGRENSING

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KRETA, KABELVÅG

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KRETA, KABELVÅG VÅGAN KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KRETA, KABELVÅG PLAN NR. 210 Dato: 29.05.13 Dato for siste revisjon (Vågan kommune): 03.02.14/27.08.14 Dato for kommunestyrets vedtak:

Detaljer

DETALJREGULERING «REINSHOLM SØR»

DETALJREGULERING «REINSHOLM SØR» DETALJREGULERING «REINSHOLM SØR» REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsplankart datert: 15.01.2015 Reguleringsbestemmelser datert: 15.01.2015 Siste revisjon av reguleringsplan: Siste revisjon av reguleringsbestemmelsene:

Detaljer

Vedtatt av Levanger kommunestyre i møte den..., sak... 1 AVGRENSNING

Vedtatt av Levanger kommunestyre i møte den..., sak... 1 AVGRENSNING 1 REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING Åsvegen 15-17, gnr./bnr. 32/60, 32/57, 32/133 og 32/25, Skogn, Levanger kommune Reguleringsplankart datert : 18.03.2014 Reguleringsbestemmelser datert : 18.03.2014

Detaljer

Planident: r Arkivsak: 15/ Tomset, B3, detaljregulering Reguleringsbestemmelser

Planident: r Arkivsak: 15/ Tomset, B3, detaljregulering Reguleringsbestemmelser Byplankontoret Planident: r20160016 Arkivsak: 15/44096 Tomset, B3, detaljregulering Reguleringsbestemmelser Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 26.9.2016 Dato for godkjenning av vedtaksorgan: 1 AVGRENSNING

Detaljer

BESTEMMELSER (pbl 12-7)

BESTEMMELSER (pbl 12-7) Reguleringsplan, detaljregulering for: jf. plan- og bygningslovens (pbl) kap.12 Åsane, gnr. 187, bnr. 1. Haukedalen 40. Nasjonal arealplan-id 1201_61980000 Saksnummer 201005438 Siste revisjonsdato bestemmelser

Detaljer

Planbestemmelser ÅKRA BARNESKOLE, KULTUR- OG IDRETTSPARK

Planbestemmelser ÅKRA BARNESKOLE, KULTUR- OG IDRETTSPARK Planbestemmelser 2085 - ÅKRA BARNESKOLE, KULTUR- OG IDRETTSPARK Arkivsak: 15/1558 Arkivkode: PLANR 2085 Sakstittel: DETALJREGULERING FOR ÅKRA BARNESKOLE, KULTUR- OG IDRETTSPARK gnr. 15/2078 mfl. Godkjent

Detaljer

1 Det planlagte området er vist på planen med angitt plangrense. Innenfor plangrensen skal arealet utnyttes som vist på plankartet.

1 Det planlagte området er vist på planen med angitt plangrense. Innenfor plangrensen skal arealet utnyttes som vist på plankartet. Detaljreguleringsplan for MYLLARSVEIEN GNR. 13 BNR. 46 MFL EIGERSUND KOMMUNE PlanID Datert: 17.01.12 Sist revidert: 13.12.12 Kommunestyrets vedtak: - REGULERINGSBESTEMMELSER GENERELT 1 Det planlagte området

Detaljer

Bergen kommune, Fana, gnr. 15 bnr. 13 m.fl., Gamlehaugvegen 20, Reguleringsplan Nasjonal arealplan-id 1201_ BESTEMMELSER (pbl 12-7)

Bergen kommune, Fana, gnr. 15 bnr. 13 m.fl., Gamlehaugvegen 20, Reguleringsplan Nasjonal arealplan-id 1201_ BESTEMMELSER (pbl 12-7) Reguleringsplan, detaljregulering for: jf. plan- og bygningslovens (pbl) kap.12 Bergen kommune, Fana, gnr. 15 bnr. 13 m.fl., Gamlehaugvegen 20, Reguleringsplan Nasjonal arealplan-id 1201_64140000 Saksnummer

Detaljer

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR «SARABAKKEN BOLIGOMRÅDE», SILSAND I LENVIK KOMMUNE

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR «SARABAKKEN BOLIGOMRÅDE», SILSAND I LENVIK KOMMUNE BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR «SARABAKKEN BOLIGOMRÅDE», SILSAND I LENVIK KOMMUNE Dato:... 04.08.2015 Dato for siste revisjon:... - Dato for kommunestyrets vedtak:... I HENSIKT 1 Planens hensikt

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIG NORD FOR BRUARVEGEN LANGS HÅELVA, UNDHEIM

DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIG NORD FOR BRUARVEGEN LANGS HÅELVA, UNDHEIM Bestemmelser til: Plan nr. Time kommune DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIG NORD FOR BRUARVEGEN LANGS HÅELVA, UNDHEIM 0457.00 Vedtatt av Time kommunestyre den i sak / Arkivnr: Revidert: 28.04.2016 1 Planens

Detaljer

1.1.2 Bolig BBB1 og BBB3 I område BBB1 og BBB3 skal det føres opp blokkbebyggelse for bolig innenfor de angitte byggegrenser.

1.1.2 Bolig BBB1 og BBB3 I område BBB1 og BBB3 skal det føres opp blokkbebyggelse for bolig innenfor de angitte byggegrenser. DETALJREGULERINGSPLAN FOR NYMOEN GNR/BNR 73/67, 73/58 MFL. SØGNE KOMMUNE Planbestemmelser Plan ID 201417 Dato: 11.10.2016 Revidert: av Søgne kommune 18.10.16. Vedtatt av kommunestyret 1 BEBYGGELSE OG ANLEGG

Detaljer

KIWI SEMSMOEN, Semsmoveien, Røren: gnr. 73, bnr. 112, 163, 178, 275, 298, 313

KIWI SEMSMOEN, Semsmoveien, Røren: gnr. 73, bnr. 112, 163, 178, 275, 298, 313 Forslag til Bestemmelser til reguleringsplan for: KIWI SEMSMOEN, Semsmoveien, Røren: gnr. 73, bnr. 112, 163, 178, 275, 298, 313 Plankode: xxxx Sonekode: xxxxx Sist revidert 20.11.2014 Reguleringsplan vedtatt:

Detaljer

REGULERINGSPLAN «HØKNESLIA» i Namsos kommune

REGULERINGSPLAN «HØKNESLIA» i Namsos kommune REGULERINGSPLAN «HØKNESLIA» i Namsos kommune REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsplankart datert: 26.04.2012 Reguleringsbestemmelser datert: 26.04.2012 Siste revisjon av reguleringsplan: Siste revisjon

Detaljer

2011102 GAND VIDEREGÅENDE SKOLE OG PILABAKKEN 1-17.

2011102 GAND VIDEREGÅENDE SKOLE OG PILABAKKEN 1-17. Plan. REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN 2011102 GAND VIDEREGÅENDE SKOLE OG PILABAKKEN 1-17. I medhold av 12-7 og 12-12 i plan- og bygningsloven av 27.6.2008 nr. 71 har Plan. Sandnes

Detaljer

ENDRING / UTVIDELSE AV OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR FOLLDAL SENTRUM

ENDRING / UTVIDELSE AV OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR FOLLDAL SENTRUM ENDRING / UTVIDELSE AV OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR FOLLDAL SENTRUM Reguleringsbestemmelser Forvaltningsstyrets planforslag til høring og offentlig ettersyn, sak../.. den PlanID R01 Høringsfrist. Innholdsfortegnelse

Detaljer

1.1 Plankart Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart sist revidert 26.11.10.

1.1 Plankart Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart sist revidert 26.11.10. Bestemmelser Områderegulering Kyrkjebygd Åseral kommune Endret iht. 1 gangs behandling, utgave D, 26.11.2010 1 Fellesbestemmelser 1.1 Plankart Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart

Detaljer

Bestemmelser. Områderegulering Birkeland sentrum. Forslag til 1. gangs behandling (utgave 1, 17.07.2014)

Bestemmelser. Områderegulering Birkeland sentrum. Forslag til 1. gangs behandling (utgave 1, 17.07.2014) Bestemmelser Områderegulering Birkeland sentrum Forslag til 1. gangs behandling (utgave 1, 17.07.2014) 1 Avgrensning Det regulerte området er vist på plankart sist revidert 17.07.2014. 2 Arealformål og

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Reguleringsplan, detaljregulering for: jf. plan- og bygningslovens (pbl) kap.12

BERGEN KOMMUNE Reguleringsplan, detaljregulering for: jf. plan- og bygningslovens (pbl) kap.12 BERGEN KOMMUNE Reguleringsplan, detaljregulering for: jf. plan- og bygningslovens (pbl) kap.12 Fana, Gnr. 13, Bnr. 54, 68 m.fl., Ny-Paradis/Paradis, felt KB4, Detaljplan. Nasjonal arealplanid: 1201_62570000

Detaljer

OMRÅDEREGULERING - RANDABERG SENTRUM REGULERINGSBESTEMMELSER

OMRÅDEREGULERING - RANDABERG SENTRUM REGULERINGSBESTEMMELSER Randaberg kommune Saksnr. Arkivkode Sted Dato 08/127-20 L12 Randaberg 11.07.2011 OMRÅDEREGULERING - RANDABERG SENTRUM Vedtatt i Kommunestyret xx.xx.xxxx, sak xx/xx REGULERINGSBESTEMMELSER Utarbeidet i

Detaljer

PLANBESTEMMELSER(pbl 12-7)

PLANBESTEMMELSER(pbl 12-7) Reguleringsplan, detaljregulering for: jf. plan- og bygningslovens (pbl) kap.12 Bergen kommune. Årstad, gnr. 160, bnr. 180 mfl., SLETTEN. BARNEHAGE. Nasjonal arealplan-id 1201_63690000 Saksnummer 201221950

Detaljer

BESTEMMELSER 0605_328 Detaljregulering for Mosselia

BESTEMMELSER 0605_328 Detaljregulering for Mosselia RINGERIKE KOMMUNE MILJØ- OG AREALFORVALTNING, AREAL- OG BYPLANKONTORET BESTEMMELSER 0605_328 Detaljregulering for Mosselia Utarbeidet av Sivilingeniør Bjørn Leifsen As Bearbeidet av Ringerike kommune,

Detaljer

Reguleringsbestemmelser

Reguleringsbestemmelser Plan-ID: 2015p081e08 Detaljreguleringsplan for Langbakken 60 med gang- og sykkelveg i Langbakkens øvre del Endring for del av reguleringsplanene for områdene: Åretta Messenlivegen (057) og Høstmælingen

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR DEL AV ANDEBU SENTRUM, SENTRUMSJORDET. Andebu kommune. Reguleringsbestemmelser

REGULERINGSPLAN FOR DEL AV ANDEBU SENTRUM, SENTRUMSJORDET. Andebu kommune. Reguleringsbestemmelser REGULERINGSPLAN FOR DEL AV ANDEBU SENTRUM, SENTRUMSJORDET Andebu kommune Reguleringsbestemmelser Planid: 20150002 Revidert dato: 22.05.2015 REGULERINGSFORMÅL Avgrensning av området er vist på plankartet

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR KLEPLANDSVEIEN 1-9, SØGNE KOMMUNE

DETALJREGULERINGSPLAN FOR KLEPLANDSVEIEN 1-9, SØGNE KOMMUNE DETALJREGULERINGSPLAN FOR KLEPLANDSVEIEN 1-9, SØGNE KOMMUNE Planbestemmelser Plan ID Dato: 09.08.17 Revidert: 04.10.17 (etter 1.gangsbehandling 20.09.17) Vedtatt av kommunestyret 1 BEBYGGELSE OG ANLEGG

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE Miljø- og arealforvaltning, Areal- og byplankontoret

RINGERIKE KOMMUNE Miljø- og arealforvaltning, Areal- og byplankontoret RINGERIKE KOMMUNE Miljø- og arealforvaltning, Areal- og byplankontoret REGULERINGSBESTEMMELSER for reguleringsplan nr. 0605_355 Fegrihøgda Tyristrand 1. gangs behandling 1.gangs behandling i hovedkomiteen

Detaljer

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Vedtatt av Ullensaker kommune den. Ordfører

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Vedtatt av Ullensaker kommune den. Ordfører ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Område K13 Rådhusvegen 7-9 og Ringvegen 12,14, 16 Gnr/Bnr: 135/545, 135/123, 135/503, 135/506, 135/298, 7/14, 7/23, 7/57, 135/266, 4/41, 4/63, 7/58, 7/53,

Detaljer

PLANBESTEMMELSER (pbl 12-7)

PLANBESTEMMELSER (pbl 12-7) (Kommunelogoen legges inn her etter planvedtak) Reguleringsplan, detaljregulering for: jf. plan- og bygningslovens (pbl) kap.12 Bergen kommune. Bergenhus, gnr. 166 bnr. 188 mfl. Bellevue Nasjonal arealplan-id

Detaljer

Detaljregulering for Kjørestad, Farsund kommune

Detaljregulering for Kjørestad, Farsund kommune Detaljregulering for Kjørestad, Farsund kommune Plan nr: 1003 Planbestemmelser Datert: 20.11.2015 Sist revidert: 17.3.2017 1 Bebyggelse og anlegg (pbl 12-5 nr. 1) 1.1 Fellesbestemmelser Situasjonsplan

Detaljer

Disse bestemmelsene gjelder for regulert område vist med reguleringsgrense på plankart datert 25.9.2015.

Disse bestemmelsene gjelder for regulert område vist med reguleringsgrense på plankart datert 25.9.2015. FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN (DETALJPLAN) FOR KVARTALET STORGATA, RÅDHUSGATA, MUSEUMSGATA, PETER GRØNS GATE GNR 173, BNR 115, 116, 117, 119, 120, 122, 123, 126, 127, 128, 129,

Detaljer

Reguleringsbestemmelser

Reguleringsbestemmelser Reguleringsbestemmelser Detaljregulering for Vatnestrøm, Iveland kommune Arealplan-ID 20130319 Dato: 12.08.13 Revidert: 05.08.14 FORMÅL Planområdet er inndelt i følgende formål jfr Pbl 12: Bebyggelse og

Detaljer

Områderegulering for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del

Områderegulering for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del Områderegulering for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del Plannummer: 201506 PLANBESTEMMELSER Vedtatt i Molde kommunestyre sak 49/16, 19.5.2016 1 FORMÅL Disse bestemmelsene gjelder for området

Detaljer

1.1.2 Bolig BBB1 og BBB3 I område BBB1 og BBB3 skal det føres opp blokkbebyggelse for bolig innenfor de angitte byggegrenser.

1.1.2 Bolig BBB1 og BBB3 I område BBB1 og BBB3 skal det føres opp blokkbebyggelse for bolig innenfor de angitte byggegrenser. DETALJREGULERINGSPLAN FOR NYMOEN GNR/BNR 73/67, 73/58 MFL. SØGNE KOMMUNE Planbestemmelser Plan ID 201417 Dato: 11.10.2016 Revidert: av Søgne kommune 18.10.16. og 20.02.17. Revidert av SPISS: 10.02.2017

Detaljer

1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet merket PLAN arkitekter AS og datert 28.06.2013.

1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet merket PLAN arkitekter AS og datert 28.06.2013. Byplankontoret Planident: r20130040 Arkivsak:12/45873 Detaljregulering av Gamle Oslovei 1, 3, 5, 5B og Breidablikveien 136 Offentlig ettersyn Reguleringsbestemmelser Dato for siste revisjon av bestemmelsene

Detaljer

Plan: Detaljplan for Solbakken gartneri, Fuglset

Plan: Detaljplan for Solbakken gartneri, Fuglset PLANBESTEMMELSER Plan dato 24.9.2014 Dato sist rev.: 7.10.2014 Dato vedtak: 13.11.2014 1 Planens begrensning Disse reguleringsbestemmelser gjelder innenfor det området som er vist i planen med reguleringsgrense

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN «HØKNESLIA» i Namsos kommune REGULERINGSBESTEMMELSER

DETALJREGULERINGSPLAN «HØKNESLIA» i Namsos kommune REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERINGSPLAN «HØKNESLIA» i Namsos kommune REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsplankart datert: 26.04.2012 Reguleringsbestemmelser datert: 26.04.2012 Siste revisjon av reguleringsplan: 05.10.2012

Detaljer

Planbestemmelser 398 STANGELANDSGT. - GNR. 58/222

Planbestemmelser 398 STANGELANDSGT. - GNR. 58/222 Planbestemmelser 398 STANGELANDSGT. - GNR. 58/222 Arkivsak: 09/2943 Arkivkode: PLANR 398 Sakstittel: DETALJREGULERING FOR SEVERIN LARSENS VEG 2-58/222 Godkjent i Karmøy kommunestyre 17.09.2013. Disse reguleringsbestemmelsene

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR STAMPESLETTA MED TILLIGGENDE OMRÅDER ALTERNATIV 1 LILLEHAMMER KOMMUNE

REGULERINGSPLAN FOR STAMPESLETTA MED TILLIGGENDE OMRÅDER ALTERNATIV 1 LILLEHAMMER KOMMUNE REGULERINGSPLAN FOR STAMPESLETTA MED TILLIGGENDE OMRÅDER ALTERNATIV 1 LILLEHAMMER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER Dato reguleringsplan: 10.2.2011 Sist revidert: 23.3.11 Dato reguleringsbestemmelser: Sist

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for Hellvik Sentrum Gnr.60, Bnr. 724 m.fl., Eigersund kommune.

Reguleringsbestemmelser for Hellvik Sentrum Gnr.60, Bnr. 724 m.fl., Eigersund kommune. EIGERSUND KOMMUNE Reguleringsbestemmelser for Hellvik Sentrum Gnr.60, Bnr. 724 m.fl., Eigersund kommune. Datert: 05.02.13 Sist revidert: (xx.xx.xxxx) Kommunestyrets vedtak: dato (xx.xx.xxxx), saksnr (xx/xxxx)

Detaljer

Disse bestemmelsene gjelder for planområdet som er vist med planens begrensning på plankartet.

Disse bestemmelsene gjelder for planområdet som er vist med planens begrensning på plankartet. Reguleringsbestemmelser Detaljreguleringsplan for Stussli boligfelt Stussli (PlanID): 201501 BYKLE KOMMUNE Reguleringsbestemmelser datert 05.10.15 Revidert: Versjon: 1.1 1. GENERELT Disse bestemmelsene

Detaljer

Planid Detaljregulering for del av Svebergmarka, felt B12 - Sveabakken

Planid Detaljregulering for del av Svebergmarka, felt B12 - Sveabakken Malvik kommune Planbestemmelser Planid 201208 Detaljregulering for del av Svebergmarka, felt B12 - Sveabakken Dato for siste revisjon: 08.01.2012 Reguleringsplan datert: 20.11.2012 Dato for kommunetyrets

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR NESSJORDET OMRÅDE B1

REGULERINGSPLAN FOR NESSJORDET OMRÅDE B1 REGULERINGSPLAN FOR NESSJORDET OMRÅDE B1 GNR/BNR 1135/135 PlanID: 2012004 REGULERINGSBESTEMMELSER Planforslag er datert: Dato for siste revisjon av plankartet: Dato for siste revisjon av bestemmelser:

Detaljer

BESTEMMELSER (pbl 12-7)

BESTEMMELSER (pbl 12-7) Reguleringsplan, detaljregulering for: jf. plan- og bygningslovens (pbl) kap.12 Åsane, gnr. 187, bnr. 1. Haukedalen 40 Nasjonal arealplan-id 1201_61980000 Saksnummer 201005438 Siste revisjonsdato bestemmelser

Detaljer

AVGRENSNING OG ANVENDELSE

AVGRENSNING OG ANVENDELSE PlanID: 1-120C Saksnr: 2013/1068-4 Planbestemmelser for Husbyåsen, etp.2. Planforslag er datert : 25.06.2013 Dato for siste revisjon av plankartet : 21.11.2013 Dato for siste revisjon av bestemmelsene

Detaljer

Planbestemmelser SNIKVEGEN 85 - gnr 123/8 mfl.

Planbestemmelser SNIKVEGEN 85 - gnr 123/8 mfl. Planbestemmelser 5041 - SNIKVEGEN 85 - gnr 123/8 mfl. Arkivsak: 11/2156 Arkivkode: PLANR 5041 Sakstittel: DETALJREGULERING FOR SNIKVEGEN 85 gnr. 123/8 mfl. Godkjent i Karmøy kommunestyre 11.12.2014. Disse

Detaljer

Planbestemmelser. Detaljregulering for Skytterhusfjellet, felt B2A

Planbestemmelser. Detaljregulering for Skytterhusfjellet, felt B2A Planbestemmelser Detaljregulering for Skytterhusfjellet, felt B2A Planens ID: 20302015001 ArkivsakID: 14/2770 Websaknr: 14/2770 Varsel om oppstart: 27.11.2014 1.gangs behandling: 05.06.15 saknr. 036/15

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE. REGULERINGSBESTEMMELSER for reguleringsplan nr 336 COOP PRIX HERADSBYGDA

RINGERIKE KOMMUNE. REGULERINGSBESTEMMELSER for reguleringsplan nr 336 COOP PRIX HERADSBYGDA RINGERIKE KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER for reguleringsplan nr 336 COOP PRIX HERADSBYGDA Utarbeidet av Plan og oppmåling ved Trond Berntsen 12.05.2008. Bearbeida av Ringerike kommune, miljø- og arealforvaltning

Detaljer

SANDEFJORD KOMMUNE Teknisk etat Saksbehandler: Ivar Holt

SANDEFJORD KOMMUNE Teknisk etat Saksbehandler: Ivar Holt SANDEFJORD KOMMUNE Seksjon: Teknisk etat Saksbehandler: Ivar Holt Arkivsak: 10/3600 Arkivkode: Bygnings- og arealplanseksj. 611 L12 Planid: 20100010 1 av 5 REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR

Detaljer

Reguleringsbestemmelser

Reguleringsbestemmelser Plan-ID: 2015p229 Detaljreguleringsplan for Langbakken 60 med gang- og sykkelveg i Langbakkens øvre del Endring for del av reguleringsplanene for områdene: Åretta Messenlivegen (057) og Høstmælingen Aagaardvegen

Detaljer

Plankode: Sonekode:. xx.xx Sist revidert DD.MM.2012 Reguleringsplan vedtatt: xx.xx.12

Plankode: Sonekode:. xx.xx Sist revidert DD.MM.2012 Reguleringsplan vedtatt: xx.xx.12 SANDE KOMMUNE Bestemmelser til detaljreguleringsplan for: HANEKLEIVA NÆRINGSOMRÅDE Plankode: Sonekode:. xx.xx Sist revidert DD.MM.2012 Reguleringsplan vedtatt: xx.xx.12 I medhold av 12-12 i Plan- og bygningsloven

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR RAVEIEN 321 Planid: 20140008

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR RAVEIEN 321 Planid: 20140008 Vedlegg 9, reguleringsbestemmelser. FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR RAVEIEN 321 Planid: 20140008 Dato: 22.04.2015 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: XXXX Bystyrets vedtak:

Detaljer

DETALJPLAN FOR LANGMO GNR. 38 OG BNR. 5 m.fl REGULERINGSBESTEMMELSER

DETALJPLAN FOR LANGMO GNR. 38 OG BNR. 5 m.fl REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJPLAN FOR LANGMO GNR. 38 OG BNR. 5 m.fl REGULERINGSBESTEMMELSER Dato for 1. gangs behandling i formannskapet : 21.08.2014 Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 26.09.2014 Dato for godkjenning

Detaljer

PLANBESTEMMELSER (pbl 12-7)

PLANBESTEMMELSER (pbl 12-7) Reguleringsplan, detaljregulering for: jf. plan- og bygningslovens (pbl) kap.12 Åsane, gnr. 187, bnr. 1 Haukedalen 40. Nasjonal arealplan-id 1201_61980000 Saksnummer 201005438 Vedtatt av bystyret 25.03.2015

Detaljer

Planbestemmelser 3027 DETALJREGULERING FOR VÅJEN BRYGGE - 58/64 M.FL.

Planbestemmelser 3027 DETALJREGULERING FOR VÅJEN BRYGGE - 58/64 M.FL. Planbestemmelser 3027 DETALJREGULERING FOR VÅJEN BRYGGE - 58/64 M.FL. Arkivsak: 15/709 Arkivkode: PLANR 3027 Sakstittel: PLAN 3027 - DETALJREGULERING FOR VÅJEN BRYGGE - 58/64 M.FL. ALTERNATIV B (endringene

Detaljer

PLANBESTEMMELSER (pbl 12-7)

PLANBESTEMMELSER (pbl 12-7) Reguleringsplan, detaljregulering for: jf. plan- og bygningslovens (pbl) kap.12 Bergen kommune. Årstad, gnr. 159 bnr. 419 m.fl. Leaparken Nasjonal arealplan-id 1201_64260000 Saksnummer 201421730 Siste

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR FRØYSLAND SKOLE

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR FRØYSLAND SKOLE Mandal kommune Teknisk forvaltning REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR FRØYSLAND SKOLE Plan ID: 201507 Vedtatt i bystyret: xx.xx.xx 1. GENERELLE BESTEMMELSER Planen inneholder følgende formål

Detaljer

Reguleringsplan for Storåsen ID

Reguleringsplan for Storåsen ID REGULERINGSBESTEMMELSER 2016 Reguleringsplan for Storåsen ID 201601 Oppstart av planarbeid 29.06.15 Planforslag levert: 08.03.16 1.gangs politisk behandling: 18.03.16 Offentlig høring: 29.03.16 09.05.16

Detaljer

BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJREGULERING FOR KNIPLIA PANORAMA

BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJREGULERING FOR KNIPLIA PANORAMA BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJREGULERING FOR KNIPLIA PANORAMA Planident: 201502 Planen er datert: 13.04.2015 Bestemmelsene er datert: 27.05.2015 1 GENERELT Disse bestemmelsene gjelder for området

Detaljer

DETALJREGULERING - DETALJREGULERING FOR PRESTVIKA, GNR. 80 BNR. 7, REGULERINGSBESTEMMELSER

DETALJREGULERING - DETALJREGULERING FOR PRESTVIKA, GNR. 80 BNR. 7, REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING - DETALJREGULERING FOR PRESTVIKA, GNR. 80 BNR. 7, REGULERINGSBESTEMMELSER Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 24.03.2017 Dato for godkjenning av (vedtaksorgan) : 23.03.2017 PLANENS

Detaljer

DETALJREGUELRING FOR SMÅVOLLAN PARK PLANID Planbestemmelser

DETALJREGUELRING FOR SMÅVOLLAN PARK PLANID Planbestemmelser DETALJREGUELRING FOR SMÅVOLLAN PARK PLANID 16482016004 Planbestemmelser Kunngjøring av planoppstart: 14.03.2016 Behandling 1. gang i NPM utvalg: 27.03.2017 Offentlig ettersyn og høring: 23.08.2017 06.10.2017

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER FOR NYE SANDERUD SYKEHUS Gnr/Bnr. 1/11 m.fl. Stange kommune

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER FOR NYE SANDERUD SYKEHUS Gnr/Bnr. 1/11 m.fl. Stange kommune FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER FOR NYE SANDERUD SYKEHUS Gnr/Bnr. 1/11 m.fl. Stange kommune Datert: 09.07.2010 (rev. 17.11.2010) GENERELT Avgrensning Reguleringsbestemmelsene gjelder for området som

Detaljer

NES KOMMUNE. Reguleringskart er datert 07.05.2013 Reguleringsbestemmelser er datert 07.05.2013 PlanID : 023613013

NES KOMMUNE. Reguleringskart er datert 07.05.2013 Reguleringsbestemmelser er datert 07.05.2013 PlanID : 023613013 NES KOMMUNE Reguleringsbestemmelser i tilknytning til Detaljreguleringsplan for byggeområde BB1 i Områdereguleringsplan for Drognesjordet. (del av gnr. 269 brn.270) Reguleringskart er datert 07.05.2013

Detaljer

Detaljreguleringsplan R-313 Kjærnesveien 18 m.fl. Gnr/Bnr 109/60 m.fl. Ås kommune. Bestemmelser

Detaljreguleringsplan R-313 Kjærnesveien 18 m.fl. Gnr/Bnr 109/60 m.fl. Ås kommune. Bestemmelser Detaljreguleringsplan R-313 Kjærnesveien 18 m.fl. Gnr/Bnr 109/60 m.fl. Ås kommune Bestemmelser Saksbehandling etter plan og bygningsloven Sak nr. Dato Sign. Varsel om oppstart av planarbeidet (Avisdato)

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR RØDBERG. PLAN ID: NORE OG UVDAL KOMMUNE.

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR RØDBERG. PLAN ID: NORE OG UVDAL KOMMUNE. REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR RØDBERG. PLAN ID: 0633 2004012 NORE OG UVDAL KOMMUNE. Dato: 06.04.2011 Vedtatt av kommunestyret den 28.03.2011, sak nr.: 12/11 1. Generelt. Planens grenser fremkommer

Detaljer

1.2 Reguleringsformål Området reguleres til følgende formål i henhold til Plan- og bygningslovens 12-5 og 6:

1.2 Reguleringsformål Området reguleres til følgende formål i henhold til Plan- og bygningslovens 12-5 og 6: Reguleringsbestemmelser ØVRE FREDNES Dato for siste revisjon av plankartet: 20.08.2014 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 20.08.2014 1 GENERELT 1.1 Virkeområde Bestemmelsene gjelder for det regulerte

Detaljer

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR:

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Område K13 Rådhusvegen 7-9 og Ringvegen 12,14, 16 Gnr/Bnr: 135/545, 135/123, 135/503, 135/506, 135/298, 7/14, 7/23, 7/57, 135/266, 4/41, 4/63, 7/58, 7/53,

Detaljer