Ruspolitisk handlingsplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ruspolitisk handlingsplan 2013-2015"

Transkript

1 Ruspolitisk handlingsplan Vedtatt i Skaun kommunestyre: Arkivsaknr. Skaun kommune - Ruspolitisk handlingsplan Side 1

2 Innhold 1. Forord Innledning Mandat Arbeidsmetode Oppfølging av handlingsplanen Rullering av planen Innspill fra Helsedirektoratet Nåsituasjonen Generell situasjon i Skaun Narkotiske stoffer Doping/Hormoner/Andre stoffer Hvordan kan vi arbeide med forebygging? Politisk SLT-koordinator Ruskonsulent Skoler Interkommunalt samarbeid Natteravner Foreldre og foreldreutvalg MOT Frivillige organisasjoner Andre aktører Målsetting Forebyggende tiltak Behandlende og oppfølgende tiltak Regulerende tiltak Handlingsplan for forebyggende tiltak Handlingsplan for behandlende og oppfølgende tiltak (videreført fra forrige plan) Handlingsplan for regulerende tiltak Skaun kommune - Ruspolitisk handlingsplan Side 2

3 1. Forord Skaun er en aktiv og attraktiv kommune. Slik ønsker vi det skal fortsette å være. Vi vil ha et lokalsamfunn som legger til rette for aktiv deltagelse, positive helsevalg og en sunn livsstil. Vi vil aktivt hindre frafall fra skole og arbeid, med vektlegging av helsefremmende og forebyggende arbeid. Det skal være enkelt å ta helsefremmende valg i Skaun. Kommunen har gjennomgått store endringer de siste årene. Ikke minst er folketallet økt markant, og E39 har lagt nye føringer for utviklingen i kommunen. Samtidig har også samfunnet generelt utviklet seg i perioden, og vi ser helt nye utviklingstendenser. Vi er bl.a. vitne til at stadig flere får problemer med ulike typer avhengighet, slik som Internettavhengighet, pengespill og pornografi. Dette er områder som samfunnet i framtida vil måtte håndtere på lignende måter som rusavhengighet. Det er økt fokus på rusproblematikk i dagens samfunn. Det skyldes ikke minst økende press på det offentlige hjelpeapparatet. Stortinget har vedtatt en opptrappingsplan for rusfeltet i perioden. I tillegg vil samhandlingsreformen bety endringer i tjenestetilbudet for denne gruppen. Tema som rus og trafikk, rus og tilfeldig vold, samt familievold har fått mer oppmerksomhet i media. Dette vil vi merke også i Skaun. Denne planen er laget for å være et politisk og administrativt verktøy til å møte de utfordringene vi står overfor. 2. Innledning 2.1 Mandat Ruspolitisk handlingsplan ble vedtatt av Skaun kommunestyre i sak 16/12, med følgende merknad: HOKU får i oppdrag å revidere planen innen ett år, med sikte på å utvide planen til også å gjelde andre rusmidler enn alkohol. Rusmiddelpolitisk handlingsplan revideres hvert 4. år. 2.2 Arbeidsmetode Revisjon av planen er gjort av ei arbeidsgruppe bestående politikere fra alle politiske partier i Skaun kommunestyre. Utgangspunkt har vært HOKU samt representanter for de politiske partiene som ikke er representert i HOKU. Arbeidsgruppa har hatt 9 møter. I tillegg til representantene har politiet og rektor ved Skaun ungdomsskole vært invitert til hvert sitt møte. For øvrig er møtene brukt til politiske drøftinger med sikte på å legge fram en omforenet plan. Hovedfokus har denne gang vært på forebyggende tiltak. Behandlende tiltak har ikke vært drøftet, og regulerende tiltak bare i forbindelse med innspill fra Helsedirektoratet. 2.3 Oppfølging av handlingsplanen Kommunestyret er ansvarlig for planen, og delegerer til HOKU å følge opp planens mål. Dette gjøres ved en årlig gjennomgang av planens tiltak. Leder i HOKU vil ha en sentral rolle som bindeledd mellom HOKU, rådmann og frivillig sektor Enhetsledere er ansvarlig for oppfølging av planen innenfor sin sektor. Skaun kommune - Ruspolitisk handlingsplan Side 3

4 Ruskonsulenten vil bruke handlingsplanen som et verktøy i sitt daglige arbeid. 2.4 Rullering av planen Planen rulleres hver 4 år. Kommunestyret oppnevner ei arbeidsgruppe. Forslag til sammensetning: B&F (Helsesøster, kommunelege, ruskonsulent), politiet, NAV, representant for FAU i Skaun, Idretten, Ungdomsråd, Andre organisasjoner. 2.5 Innspill fra Helsedirektoratet Helsedirektoratet har sendt ut et brev med innspill til arbeidet med Ruspolitisk handlingsplan. Brevet inneholdt bl.a. en liste med punkter som bør vurderes. Lista i kortform ser slik ut: Tak på skjenkebevillinger? Begrensning på beliggenhet av skjenkested, idrettsplasser, skoler? Bestemte typer skjenkested uønsket? Begrensninger på type virksomheter, frisørsalonger, blomsterhandlere? Egne regler for uteservering? Ulike rettigheter til ulike typer skjenkesteder? Skal det stilles vilkår, vakter, bordservering etc? Spesielle kontrollhensyn? Bestemte næringspolitiske hensyn relevante? Begrensninger i typer arrangementer som gis bevilling? Bestemte typer arrangementer? Delegering av enkeltstående arrangementer? Maksimalt antall ambulerende bevillinger samtidig? Andre lokale hensyn? Gruppa har arbeidet seg gjennom denne lista, og har innbakt resultatet av de politiske drøftingene i planen. Skaun kommune - Ruspolitisk handlingsplan Side 4

5 3. Nåsituasjonen Gruppa har ikke innhentet statistiske opplysninger om rusmidler i forbindelse med planarbeidet. Men i samtaler med politi og skole har det dannet seg et bilde av situasjonen i Skaun. 3.1 Generell situasjon i Skaun Følgende observasjonen kan beskrive nåsituasjonen: Unge debuterer på private fester i 15-årsalderen. Ikke mange ungdommer svirrer rundt i kommunen, festing skjer for det meste i heimen. Det er i vår kommune registrert stygge voldtekter av overstadig berusede mindreårige Ungdom kan debuter på med narkotiske stoffer uten å gå veien om alkohol Det er mye narkotika i omløp. Det blir "pushet" av eldre ungdom/voksne som dukker opp der hvor ungdom samles. Det er registrert 10 tilfeller av narkotikabeslag i Skaun. Beslag i Børsa, Buvika, Viggja, Eggkleiva i Narkotiske stoffer Aktuelle narkotiske stoffer er hasj, marihuana, amfetamin, metamfetamin, ecstacy, syntetisk narkotika og andre narkotiske stoffer. Syntetisk narkotika er vanskelig å oppdage. Den kan ikke luktes av narkotikahunder, og gir heller ikke utslag på urinprøver. Det kommer stadig nye syntetiske stoffer på markedet og etter rekorden på 41 nye stoffer innrapportert til EMCDDA og Europol i 2010 (mot 24 i 2009), er det per november i 2011 meldt 36 nye via Det europeiske system for tidlig varsling (EWS). Mange av disse er syntetiske cannabinoider, med virkning mange ganger sterkere enn organisk cannabis. Disse selges både som pulver og påstrøket plantemateriale. Narkotikaforskriften (Ny ) definerer hva som er narkotika på en mer presis måte enn tidligere. Dette vil gjøre det enklere for politi, tollvesenet og rettsapparatet å avgjøre om et stoff regnes som narkotika i Norge. Den nye forskriften gir adgang til å listeføre grupper av stoff. Muligheten til å føre opp stoffgrupper gjør at myndighetene i mye større grad kan være i forkant av utviklingen og på forhånd definere nyutviklede narkotiske stoffer som narkotika. I narkotikalisten som er vedtatt som en del av forskriften, er det listeført 10 stoffgrupper. Disse gruppene dekker det aller fleste av de nyutviklede psykoaktive stoffene som fagmyndighetene har avdekket siden Konsekvensene med narkotikabruk må inn som tema i ungdomsskolen. Skadevirkningene ved narkotikabruk (Rusmiddelrelatert sykdom, uførhet, psykiske problemer, avhengighet osv. Hvilke begrensninger narkotika på rullebladet har iforhold til utdannelse, jobb og reise. Det er viktig med et godt behandlingstilbud for personer som har rusproblemer. 3.3 Doping/Hormoner/Andre stoffer Aktuelle «stoffer» er Melanotan, Xenical, anabole steroider, veksthormoner, nikotin(snus og røyk) og andre stoffer. Informasjon om bivirkninger og skadevirkningene ved bruk av de ulike stoffene er viktig. «FRI» - undervisningsprogram for ungdomsskolen. FRI er det største tobakksforebyggende programmet for ungdom som er satt i gang i Norge noen sinne. Skaun kommune - Ruspolitisk handlingsplan Side 5

6 Målet er å forebygge bruk av snus og røyk. Metodene elevene lærer seg handler om hvordan de kan ta selvstendige valg og sette egne grenser og kan brukes på mange livsstilsområder. For eksempel ved å sette grenser i forhold til alkohol, mobbing og seksuell debut. «FRI-kontrakter» - kontrakt som signeres av elevene sammen med deres foresatte om å holde seg røyk- og snusfri for ett skoleår av gangen. Kontrakten som skrives er mellom foresatte og elev, og elevene bestemmer selv om de vil ta kontrakten hjem til sine foresatte for underskriving. Elevene står helt fritt til å skrive under eller ikke skrive under på kontrakt. Om eleven skriver under, så forplikter han/hun seg til å være røyk- og snusfrie det kommende skoleåret. Eleven må si fra selv til lærer og foresatte om kontrakten brytes. Om de holder kontrakten det gjeldende skoleåret er de med i trekningen om en fin premie i juni. Dette er obligatorisk for alle klassetrinn ved Skaun Ungdomsskole. «Rent Senter» - et nytt og oppdatert antidopingprogram for treningssentre av Antidoping Norge. Antidoping Norge tilbyr derfor treningssentrene et forebyggende antidopingprogram som tar dopingproblemet på alvor. Som en del av programmet skal treningssenterets medlemmer signere en standardavtale der senterets antidopingpolicy fremkommer. Medlemmene skal gjøres oppmerksom på treningssenterets holdning til doping, og de skal bli gjort kjent med at senteret har inngått avtale med Antidoping Norge. «Ren Skole» - et undervisningsopplegg spesielt tilpasset videregående skole. Ren Skole tar for seg mange sider ved dopingproblematikken. Her belyses blant annet dopingregler, helsekonsekvenser ved bruk av doping, dopingens historie og det å være en rollemodell og verdiformidler. «Rent Idrettslag» - en enkel måte for idrettslaget å sette fokus på verdiarbeid og antidoping. doping en utfordring i ungdoms- og treningsmiljøer i Norge, og ikke bare i internasjonal toppidrett. Skal idretten opprettholde sin rene verdiprofil for fremtiden, er det viktig at idrettslaget er en tydelig verdiformidler for en ren idrett. Kunnskap bidrar til holdninger. En av de viktigste begrunnelsene for antidopingarbeid er de mange og alvorlige helsekonsekvensene som følger med dopingbruk. Det er en reell mulighet for at ungdommer også i idretten kan bli tilbudt dopingmidler. Selgere nedtoner farer og framhever de ønskede virkningene for dopingbruk. Kunnskap og holdninger vil være en betydelig motvekt til brukermiljøets rekrutteringsknep og setter unge i stand til å ta gode valg. 4. Hvordan kan vi arbeide med forebygging? Det er stor politisk enighet om at det er på tide å ta rusproblemene på alvor, spesielt for å forebygge vold, skader og psykiske langtidsvirkninger for barn og unge. Problemet øker med økt innblanding av narkotika som rusmiddel. Konsekvensne av tungt rusmisbruk er ikke bare av helsemessig art. Et lovbrudd kan gi store begrensninger i den unges framtidige karrieremuligheter i en lang rekke yrker. 4.1 Politisk Lokalpolitikere i Skaun må aktivt ta i bruk de virkemidler som er til rådighet for å redusere forbruk av rusmidler: Regulere tilgjengelighet ved slags- og skjenkeløyver og -tider Bevilge midler til hjelpeapparatet (ruskonsulent, koordinator) Skaun kommune - Ruspolitisk handlingsplan Side 6

7 Bevilge midler til skole Støtte lag og foreninger som driver rusfrie aktiviteter Drive rusfri ungdomsklubb For øvrig må lokalpolitikere i Skaun arbeide målrettet ved budsjettarbeid og prioriteringer for å bygge og styrke et godt oppvekst- og bomiljø. 4.2 SLT-koordinator SLT-koordinatoren er en viktig brikke i å samle og utveksle informasjon mellom de ulike aktører og etater. Denne funksjonen har ligget nede en stund, men det bør prioriteres å få starte den igjen. 4.3 Ruskonsulent Dette er en nyopprettet stilling som har til oppgave å: Rusoppfølging Forebygging Ettervern Prosjektarbeid I tillegg skal ruskonsulenten være in integrator mellom de ulike aktørene, frivilligheten og natteravner. 4.4 Skoler Skolen har en svært sentral rolle, både på barnetrinnet og ungdomstrinnet. Læreren er på mange måter en førstelinjekontakt, og må få trening i å fange opp tidlige signaler om rusmisbruk og kunne ta riktig aksjon. De må også være bevisst sin rolle som holdningsbærer. Skolen skal ha tilgang på gode og relevante undervisningsopplegg, og samarbeide tett med politi og helsetjeneste. 4.5 Interkommunalt samarbeid Det er godt kjent at ungdom i dag er mye mer mobile enn før, og at rusrelaterte problemer ofte har et regionalt omfang. Skaun kommune har i dag allerede et godt samarbeid med nabokommunene innen behandling og rusomsorg, men har foreløpig lite samarbeid innen forebygging. Her er det mye å hente på utnyttelse av ressurser, erfaringer og samordning av tiltak. Det må tas kontakt med Orkdal og Melhus kommuner for å se på hvilke muligheter som finnes for å koordinere arbeidet. 4.6 Natteravner Mange er interessert i å gå natteravn i Skaun, men tjenesten har av ulike årsaker ligget nede de siste årene. Natteravnene har en svært viktig rolle å spille ved rett og slett å være til stede som voksenpersoner der unge ferdes uten på nattetid. De vil uten tvil bidra til å redusere uønskede situasjoner, og regnes som et av Norges største og viktigste voldsforebyggende prosjekt. 4.7 Foreldre og foreldreutvalg Alle involverte organer, som f.eks. politi, helsesøster og skole, er samstemt om at foreldrene er den viktigste kilden til holdningsskaping blant barn og unge. Foreldrene preger sine barn, både i positiv og negativ retning. Barn har svært lett for å kopiere sine foreldres holdninger, Skaun kommune - Ruspolitisk handlingsplan Side 7

8 allerede fra barnsben av. Det er derfor viktig at foreldrene opptrer som gode forbilde, at de er konsekvente og tør å sette grenser. Her er foreldremøtene en viktig arena. Det er vanskelig å si "nei" til en tenåring dersom det ikke har blitt gjort tidligere. Det er derfor viktig at grensesetting fåes inn med morsmelka og holdes i hevd gjennom hele barndommen. Alt fra barnehagealder kan foreldregrupper med fordel enes om felles grenser, det vil gjøre jobben vesentlig enklere. Foreldreutvalg (FAU) bør tenke gjennom hvordan de kan bidra til dette arbeidet. 4.8 MOT Mot er en holdningsskapende organisasjon som jobber for og med ungdom. MOTs mål er å bidra til robuste ungdommer og trygge ungdomsmiljø. Arbeidet følger en sentralt oppsatt plan, og er et viktig ledd i skolen arbeid mot rus. 4.9 Frivillige organisasjoner Idrettslag, ungdomslag, kristelige og humanitære organisasjoner bør oppfordres til å arrangere rusfrie samlingssteder for ungdom. Derved kan en del av ruskulturen ledes inn i positive retninger. Slike organisasjoner oppfordres til å søke kommunal støtte til drift. Det oppfordres til å arrangeres alternative tilstelninger på de tradisjonelle festdagene (natt til 1. mai, 16. mai etc.) 4.10 Andre aktører Den norske kirke og Human-etisk forbund har opplegg for ungdom i forbindelse med konfirmasjon. Det ville vært naturlig å ta opp rusproblematikk i denne sammenheng. 5. Målsetting Overordna målsetting Ruspolitisk handlingsplan skal være et verktøy for den kommunale administrasjon, etater og politikere for å kunne føre en ruspolitikk i samsvar med de nasjonale mål. Det overordnede mål er å redusere samfunnsmessige og individuelle skadevirkninger ved å redusere forbruket av alkohol og narkotika. Den overordna målsetting kan videre inndeles i tre delmålsettinger: 5.1 Forebyggende tiltak Mål: Barn og unge skal ha trygghet, tilhørighet og trivsel. De skal tørre å ta de riktige valgene, og stå for de valgene de tar. Risikoutsatte barn og unge skal identifiseres i en tidlig fase, slik at riktige og koordinerte tiltak iverksettes til riktig tid. Foreldre skal være trygge og tydelige i foreldrerollen. Forebyggende tiltak er spesielt rettet mot barn og unge. Det er nødvendig å skape holdninger og bevissthet omkring bruk av alkohol og hvilke skadevirkninger det kan medføre. Visjon: Skaun kommune - Ruspolitisk handlingsplan Side 8

9 Vi ønsker at befolkningen i Skaun skal ta avstand fra: Bilkjøring i alkoholpåvirket tilstand Alkohol under graviditet Å gi alkohol til mindreårige Å blande alkohol og idrett Alle former for narkotiske stoffer Foreldre må være bevisst sin rolle som forbilde, og at holdninger til rus skapes i hjemmet Voksne må si ifra, ha ansvar også for andre barn. Ungdom skal ha mot til å ta egne valg Vi ønsker at foreldre og andre voksenpersoner i Skaun skal: La være å sende med barna alkohol på fest La være å kjøpe alkohol til barn under 18 år La være å misbruke alkohol i nærvær av barn og ungdom Vi ønsker at fagpersonell og ansatt i kommunen skal: Ha tilstrekkelig kunnskap til å fange opp rusmiddelmisbruk Ha et hjelpeapparat som samarbeider tett i forhold til rusmiddelmisbruk Strategi: Iverksette tiltak for å endre holdninger til alkohol Innføre rusmiddelfrie soner i Skaun kommune Etablere et forebyggende program for barn og unge Styrke og tydeliggjøre samhandling mellom ulike faggrupper 5.2 Behandlende og oppfølgende tiltak Mål: Rusmiddelmisbrukere skal få individuelt tilpassede og koordinerte tjenester for å oppnå best mulig livskvalitet, og bistand for å komme ut av rusmiddelmisbruket. Behandling gjelder personer som har fått skader, eller står i fare for å få skade på grunn av sitt rusmiddelmisbruk. Dette er en gruppe som har behov for bistand fra flere instanser. Visjon: Vi ønsker at fagpersonell ansatt i kommunen skal: Ha tilstrekkelig kompetanse til å bistå rusmiddelmisbrukere Ha en god oversikt over de tiltak som finnes i kommunen, nabokommuner og ellers i landet Ha virkemidler på kommunalt plan/lavterskeltilbud i forhold til aktivitet og et bedre innhold i den enkeltes liv Strategi: Etablere lavterskeltilbud. Fokus på samhandling mellom kommunale enheter og øvrige samarbeidspartnere fra offentlig og privat virksomhet, frivillige etc. Fokus på individuell plan (IP) og kompetanseutvikling. Boligbehov tas inn i rulleringen av Boligsosial handlingsplan. Skaun kommune - Ruspolitisk handlingsplan Side 9

10 5.3 Regulerende tiltak Mål: Skaun kommune skal ha en restriktiv holdning ved tildeling av salgs- og skjenkebevillinger, og utføre kontroll i henhold til regelverket. Denne delen av planen omhandler politikernes mulighet til å styre utviklingen i kommunen. Visjon: Skaun kommune skal: Ha en åpningstid for skjenking av alkohol som er lik for alle næringsdrivende i kommunen. Tildeling av skjenke- og salgsbevillinger etter prinsippet Lett å få lett å miste Føre en streng kontroll med skjenke- og salgsbevillinger. Strategi: Etablere retningslinjer for tildeling av bevillinger Ha tydelige sanksjoner for brudd på retningslinjene Innføre rusmiddelfrie soner i Skaun kommune: 6. Handlingsplan for forebyggende tiltak Tiltak 1. Informasjon til nye foreldre Ansvarlig: Helsesøster Bevisstgjøring av foreldre som rollemodeller. Helsesøster vurderer om det er mulig å utvikle et kursopplegg for småbarnsforeldre ("Foreldresertifikat") med fokus på grensesetting, holdningsformidling etc. Informasjon om Familiesenteret Budsjett: Innenfor gjeldene budsjett Tiltak 2. Foreldremøte i barnehage Ansvarlig: Styrer/Fagnettverk i samarbeid med FAU Temamøte. Eksempel på tema kan være: o Grensesetting o Bruk av alkohol i barns nærvær o Medievett Budsjett: I utgangspunktet innenfor gjeldene budsjett. Det kan søkes om støtte til eksterne foredragsholdere. Tiltak 3. Foreldremøte barnetrinnet Ansvarlig: Rektor/Skoleledergruppa i samarbeid med FAU Opplegget bør inneholde en plan for hvert enkelt trinn. Eksempel på tema for foreldremøter kan være: Innetid - Leggetid; Betydningen av et godt klassemiljø Tid foran PC Respekt for mitt og ditt Skaun kommune - Ruspolitisk handlingsplan Side 10

11 Respekt for voksne, skolen, læreren; Nettvett Lommepenger, pengebruk, Ansvar for hverandre, Antimobbing; Sex, Pornografi Ungdomsfester, Rus; "Bry Deg si nei til narkotika"; Budsjett: I utgangspunktet innenfor gjeldene budsjett. Det kan søkes om støtte til eksterne foredragsholdere. Tiltak 4. Opplegg for skolens barnetrinn Ansvar: Rektor, Helsesøster Opplegg i enkelttrinn: Klassemiljø "Mitt valg" "Kjærlighet og grenser" Budsjett: Innenfor gjeldene budsjett Tiltak 5. Foreldremøte ungdomstrinn Ansvarlig: Rektor Rektor får i oppgave å organisere foreldremøter med tema grensesetting for hvert trinn i begynnelsen av hvert skoleår. Hensikten er å skape en felles forståelse for de holdningene vi gir våre tenåringer. Foreldre har ansvar overfor hverandre for å følge opp det fellesskapet blir enig om. "Bry Deg si nei til narkotika» konseptet er viktig. Opplegget bør inneholde en plan for hvert enkelt trinn. Eksempel på tema for foreldremøter: 8. Trinn: Ungdomsfester, Rus; Narkotika; Pornografi 9. Trinn: Virkning av narkotika og andre nye rusmidler 10. Trinn: Konsekvens av lovbrudd Budsjett: Innenfor gjeldene budsjett Tiltak 6. Opplegg for skolens ungdomstrinn Ansvar: Rektor, Helsesøster Opplegg i enkelttrinn: Tema rusmidler tas opp i fagene Utdanningsvalg, RLE, Samfunnsfag og Naturfag Skolen bruker programmet FRI på alle trinn Forebyggende og holdningsskapende foredrag på 9. trinn Nettvett MOT "Mitt valg" Aktivt bruk av politiet Antidoping Norge «Ren skole» Tema om bivirkninger og skadevirkningene ved bruk av de ulike narkotiske, anabole/hormonelle og andre stoffer. Skaun kommune - Ruspolitisk handlingsplan Side 11

12 Budsjett: Innenfor gjeldene budsjett Tiltak 7. Definere rusmiddelfrie soner i kommunen: Ansvar: Oppvekst, kultur og fritid De under nevnte områder defineres som rusmiddelfrie soner gjeldende hver dag hele året. Området skal skiltes. Det kan gis fritak ved søknad om skjenkebevilling til enkeltarrangement. I slike tilfeller skal skiltet tildekkes. Det stilles strenge krav til opprydding. Aktuelle områder: Venn oppvekstsenter Jåren/Råbyda oppvekstsenter Viggja oppvekstsenter Børsa Skole. Buvik skole Skaun ungdomsskole Barnehager Grønneset Grønnlandsskjæret (i samarbeid med Orkdal kommune) Ølsholmen Budsjett: , innefor gjeldende budsjett. Beløpet er tenkt brukt til skilting. Det skal også settes av kr til andre lag og organisasjoner kan søke om støtte til skilting av egne soner. Tiltak 8. Samarbeid med frivillige organisasjoner og lokalt næringsliv Ansvar: Rusmiddelkonsulent Innenfor gjeldende budsjett 1. Avtale med Antidoping Norge «Rent senter» og «Rent idrettslag» Alle treningssenter og idrettslag i Skaun kommune burde være med i dette programmet, og jobbe aktivt med å forebygging av doping, ved hjelp av fokus på rett trening og rett kosthold. 2. Samarbeid med idrettslagene om et seminar med tema "Idrett - Rus" Tiltak 9. Natteravnene Ansvar: Skaun frivilligsentral Innenfor gjeldende budsjett Skaun frivilligsentral må ta initiativ til å få igangsatt tjenesten. Tiltak 10. Opprette samarbeidsorganet SLT Ansvar: Oppvekst, kultur og fritid Innenfor gjeldende budsjett Skaun kommune - Ruspolitisk handlingsplan Side 12

13 7. Handlingsplan for behandlende og oppfølgende tiltak (videreført fra forrige plan) Opprette et lavterskeltilbud-etablere arbeidsgruppe Videreutdanning i innen rusfaget Ruskonsulent i 100 % stilling Ansvar Innenfor Rådmannen gjeldende budsjett Nav og BFH Innenfor gjeldende budsjett Nav og BHF Søknad om lønnsmidler fra fylkesmannen for å starte et treårig prosjekt samt vurdere omdisponering av interne ressurser fra kvalifiseringsprogramme t /psykisk helse og vurdere søknad om APS-plasser i Nav via Skaun Produkter Er innarbeidet i budsjett for 2013 Opprette rusteam Kartlegging av det eksisterende rusarbeidet som gjøres i kommunen pr. i dag NAV, BFH og Hjemmetjen esten NAV, BFH og Hjemmetjen esten Innenfor gjeldende budsjett Innenfor gjeldende budsjett Skal være tilgjengelig med sin kompetanse for alle virksomheter i kommunen. Opprette en koordinatorrolle Kontinuerlig kartlegging av boligbehov med sikte på prosjektmidler som kan søkes via Husbanken, samkjøring med boligsosial handlingsplan. Ivareta barn av rusmisbrukere NAV, BFH og Hjemmetjen esten NAV, BFH og Hjemmetjen esten, Boligkontore t BFH I Innenfor gjeldende budsjett Innenfor gjeldende budsjett Ansvarlig for å ivareta og planlegge det framtidige fokuset i rusarbeidet (forebyggende og oppfølgende) i kommunen på administrativt nivå. Skaun kommune deltar i perioden i DelTa, som er tverrfaglig samarbeid om rusforebygging og tidlig innsats i regi av Kompetansesenter Rus Midt-Norge (KoRus). DelTa er en forsterket innsats i kommunene som kombinerer kompetanseheving og iverksetting av tiltak, basert på lokale utfordringer knyttet til rusforebygging. Skaun kommune - Ruspolitisk handlingsplan Side 13

14 Aktiviteter DelTa Ansvar Informasjonsmøte om mulig deltakelse KoRus Beslutning om deltakelse Rådmann Kartlegge helsetilstanden innen rus på ungdomsnivå Ungdata på SUS Rådgiver Helse og rådgiver Gr.skole Kartlegge helsetilstanden innen rus blant Leder Psykisk helse brukere - gjennomføring av BrukerPlan Oppstartssamling arbeids- og styringsgruppe KoRus Politisk vedtak i HOKU om deltakelse i DelTa Rådgiver helse Politisk vedtak i Kommunestyret om Rådgiver helse deltakelse Oppfølging av oppstartssamling Arbeidsgruppe (AG) Heldag BrukerPlan KoRus Analysebistand etter Ungdataundersøkelsen KoRus/AG Dialogmøte Skaun ungdomsskole Ungdata Rådgiver Gr.skole Ca og rektor SUS Samling med utgangspunkt i gjennomførte undersøkelser KoRus/AG Valg av kompetansehevende tiltak Arbeidsgruppe Oktober Handlingsplan sendes KoRus Koordinator Kompetansehevende tiltak og gjennomføring av tiltak lokalt Arbeidsgruppe Avklare ansvar og roller i rusarbeidet lokalt Arbeidsgruppe Ansvarsplassering og rolleavklaring i fht rus Arbeidsgruppe Innarbeide innhold i ruspolitisk handlingsplan Arbeidsgruppe Handlingsplan for regulerende tiltak Tiltak 11. Forskrift for skjenkepolitikk Ansvar: Servicekontoret Salgs- og skjenketider for alkohol er regulert i FORSKRIFT OM SALGS- OG SKJENKETIDER FOR ALKOHOLHOLDIGE DRIKKER, SKAUN KOMMUNE. Denne er tilgjengelig på kommunenes nettsider og regulerer: Salgstider for øl Åpningstider for serveringssteder, innendørs og utendørs Skjenketider for alkohol, innedørs og utendørs Sanksjoner ved brudd på forskriften Forskriften revideres ved behov eller i henhold til Alkohollovens bestemmelser Tiltak 12. Delegering til rådmann Ansvarlig: Servicekontoret Godkjenning av styrer/stedfortreder i bevillingsperioden samt tildeling av ambulerende bevilling og ved enkelt anledning. Rådmannen kan, når særlige grunner foreligger, gjøre unntak fra gjeldende åpningstidsbestemmelser for det enkelte serveringssted Tiltak 13. Retningslinjer for tildeling av salgsbevilling Ansvarlig: Kommunestyret Skaun kommune - Ruspolitisk handlingsplan Side 14

15 Nyetablerte salgssteder der det selges alkoholholdig drikk bør ikke ligge for nær skoler, ungdomsklubber, idrettshaller og lignende der barn og ungdom oppholder seg. Salgsbevillinger i gruppe 1 kan tildeles dagligvareforretninger. Eventuelt spesialforretninger etter søknad. (Ølutsalg) Tiltak 14. Retningslinjer for tildeling av fast skjenkebevilling Ansvarlig:Kommunestyret Kommunen vil ikke gi bevilling til skjenking av øl, vin og brennevin til følgende konsepter eller på følgende steder: Oppvekstmiljø/boligområder Gatekjøkken og storkiosker I butikksentra gis det kun skjenkebevilling til serveringssteder hvor hele skjenkeområdet er avgrenset av faste vegger Forretninger der konseptet normalt ikke omfatter skjenking av alkohol Tiltak 15. Retningslinjer for tildeling av alminnelig og ambulerende skjenkebevilling Ansvarlig: Kommunestyret Dersom det i Skaun kommune skal arrangeres et privat eller offentlig lag i et offentlig hus og det skal skjenkes alkohol, må det søkes til kommunen om skjenkebevilling for hver enkelt anledning. Dersom det er et åpent arrangement, må søknad om alminnelig skjenkebevilling foreligge. Dersom det er søknad om skjenkebevilling til et sluttet lag, må ambulerende bevilling søkes. Ansvarshavende er ansvarlig for at skjenkingen foregår i overensstemmelse med Alkoholloven og bestemmelser gitt med hjemmel i den. Ansvarshavende har også plikt til å sette seg inn i gjeldende lokale bestemmelser når det gjelder skjenking av alkohol Søknad om skjenkebevilling skal sendes til Skaun kommune, Rådhuset, 7353 Børsa, og må leveres minst 7 dager før arrangementet. Før alminnelig skjenkebevilling kan behandles, skal Skaun lensmannsdistrikt og Nav Skaun komme med uttalelse til søknaden. Bevillingen kan gjelde en, flere eller alle typer alkoholholdige drikker (øl, vin og brennevin). Alle lag og foreninger som har barn og unge som målgruppe, og som mottar økonomisk støtte fra Skaun kommune skal forplikte seg til å ha rusfrie arrangementer eller aktivitetstilbud. Arrangementer som retter seg mot ungdom under 18 år skal være rusmiddelfrie. Bevillingshaveren skal organisere vakthold. Antall vakter bestemmes av politiet. Bevillingshaver skal føre navneliste som leveres til politiet. Politiet kan pålegge bevillingshaver å sørge for utegående vakter i tillegg. En kommunal avgift på kr er fastsatt for hver innvilget skjenkebevilling og må innbetales før arrangementet. Skaun kommune - Ruspolitisk handlingsplan Side 15

Ruspolitisk handlingsplan 2013-2015

Ruspolitisk handlingsplan 2013-2015 Ruspolitisk handlingsplan 2013-2015 Vedtatt i Skaun kommunestyre: Arkivsaknr. Skaun kommune - Ruspolitisk handlingsplan 2013-2015 Side 1 Innhold 1. Forord... 3 2. Innledning... 3 2.1 Mandat... 3 2.2 Arbeidsmetode...

Detaljer

Innkalling til møte i Helse, oppvekst og kulturutvalget 01.10.2013. Etter den første orienteringen flyttes møtet over til F-sal på Rådhuset.

Innkalling til møte i Helse, oppvekst og kulturutvalget 01.10.2013. Etter den første orienteringen flyttes møtet over til F-sal på Rådhuset. Innkalling til møte i Helse, oppvekst og kulturutvalget 01.10.2013 Oppmøte Skaun ungdomsskole kl. 12.00 Etter den første orienteringen flyttes møtet over til F-sal på Rådhuset. Tema: Orientering Skaun

Detaljer

Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2012-2016. Vedtatt i Skaun kommunestyre 1. mars 2012 ESA 10/2122

Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2012-2016. Vedtatt i Skaun kommunestyre 1. mars 2012 ESA 10/2122 Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2012-2016 Vedtatt i Skaun kommunestyre 1. mars 2012 ESA 10/2122 Innhold Forord... 3 Arbeidsmetode for plangruppa... 4 Nåsituasjonen... 5 Nåsituasjonen i Norge... 5 Nåsituasjonen

Detaljer

Alkoholpolitisk handlingsplan Vedtatt av kommunestyret den , sak 080/12.

Alkoholpolitisk handlingsplan Vedtatt av kommunestyret den , sak 080/12. Alkoholpolitisk handlingsplan 2012-2015 Vedtatt av kommunestyret den 23.05.12, sak 080/12. Innhold FORSKRIFT... 3 1. Salgssteder... 3 2. Serveringssteder... 3 2.1 Skjenketider... 3 2.2. Åpnings/lukningstider...

Detaljer

ALKOHOLPOLITISK HANDLINGPLAN

ALKOHOLPOLITISK HANDLINGPLAN ALKOHOLPOLITISK HANDLINGPLAN 2012 2016 Vedtatt av Leka kommunestyre 7994 Leka Telefon 74 38 70 00 Telefaks 74 38 70 10 1 Innledning: Alle kommuner er pålagt å utarbeide en alkoholpolitisk handlingsplan

Detaljer

ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN

ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN 2014-2015 Osen kommune Innhold Formål Innholdsfortegnelse 1. Alkoholpolitiske målsetninger 2. Definisjon av alkoholholdig drikk 3. Avgjørelsesmyndighet 4. Behandlingstid 5.

Detaljer

Problemer som ofte viser seg å ha tilknytning til rusmisbruk, og som handlingsplanen tar sikte på å redusere omfanget av:

Problemer som ofte viser seg å ha tilknytning til rusmisbruk, og som handlingsplanen tar sikte på å redusere omfanget av: Vedtatt i kommunestyret den 25.05.2004 1. MÅL Handlingsplanen skal være retningsgivende for rusmiddelpolitikken i Gjemnes. Planen skal være et virkemiddel til å forebygge rusmiddelskader og å redusere

Detaljer

Alkoholpolitisk handlingsplan for Larvik kommune 2008-2011

Alkoholpolitisk handlingsplan for Larvik kommune 2008-2011 Alkoholpolitisk handlingsplan for Larvik kommune 2008-2011 Behandlet i kommunestyret 18.06.08 med tillegg vedtatt i kommunestyret 17.09.08. Revidert i kommunestyret den 27.10.10. FORSKRIFT SALGS- OG SKJENKETIDER

Detaljer

Alkoholpolitisk handlingsplan 2012-2015. Vedtatt av kommunestyret den 23.05.12, sak 080/12.

Alkoholpolitisk handlingsplan 2012-2015. Vedtatt av kommunestyret den 23.05.12, sak 080/12. Alkoholpolitisk handlingsplan 2012-2015 Vedtatt av kommunestyret den 23.05.12, sak 080/12. Innhold FORSKRIFT... 3 1. Salgssteder... 3 2. Serveringssteder... 3 2.1 Skjenketider... 3 2.2. Åpnings/lukningstider...

Detaljer

Saksframlegg LØTEN KOMMUNE

Saksframlegg LØTEN KOMMUNE Løpenummer: 11420/14 Saksnummer: 14/1840 Arkivkoder: Saksframlegg LØTEN KOMMUNE Saksbehandler: Elin Kleppe Ellingsen INNFØRING AV MOT I LØTEN KOMMUNE Rådmannens forslag til vedtak ::: &&& Sett inn innstillingen

Detaljer

Ruspolitisk handlingsplan. Et kort sammendrag av innhold

Ruspolitisk handlingsplan. Et kort sammendrag av innhold Ruspolitisk handlingsplan Et kort sammendrag av innhold Hvorfor ruspolitisk handlingsplan Kommunen er pålagd å utarbeide en alkoholpolitisk handlingsplan jf. alkoholloven 1-7d. Alkohollovens formålsparagraf,

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer for Rissa kommune 2013-2016

Alkoholpolitiske retningslinjer for Rissa kommune 2013-2016 Alkoholpolitiske retningslinjer for Rissa kommune 2013-2016 Alle innbyggere i Rissa kommune skal få tilbud tilpasset egne forutsetninger og behov. Kommuneplanen 2007 2019 MÅL for kommunens rusmiddelpolitiske

Detaljer

ALKOHOLFORSKRIFTEN RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN Vedtatt av Kommunestyret Sak 16/894. Rådmann med stab

ALKOHOLFORSKRIFTEN RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN Vedtatt av Kommunestyret Sak 16/894. Rådmann med stab Rådmann med stab RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN 2016-2020 ALKOHOLFORSKRIFTEN Vedtatt av Kommunestyret 21.6.16 Sak 16/894 Gjeldende i Røros og Holtålen kommuner. Saksnr. L.nr. Arkivkode Dato 16/894-12

Detaljer

HAUGESUND KOMMUNE Postboks 2160, 5504 HAUGESUND Telefon: E-post:

HAUGESUND KOMMUNE Postboks 2160, 5504 HAUGESUND Telefon: E-post: HAUGESUND KOMMUNE Postboks 2160, 5504 HAUGESUND Telefon: 52 74 30 00 E-post: postmottak@haugesund.kommune.no ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER 2016-2020 ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR BEVILLINGSPERIODEN

Detaljer

Rusmiddelforebygging blant unge i Eide kommune - et eksempel på hvordan jobbe i et folkehelseperspektiv

Rusmiddelforebygging blant unge i Eide kommune - et eksempel på hvordan jobbe i et folkehelseperspektiv Rusmiddelforebygging blant unge i Eide kommune - et eksempel på hvordan jobbe i et folkehelseperspektiv Ellen Marie Krakeli Folkehelsekoordinator i Eide kommune Eide kommune: Midt i mellom Molde og Kristiansund

Detaljer

ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR SIRDAL KOMMUNE

ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR SIRDAL KOMMUNE ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR SIRDAL KOMMUNE 2012 2016 1 Pkt. 1 Formål Alkoholpolitiske retningslinjer for Sirdal kommune bygger på alkohollovens målformulering i 1-1: 1-1. Lovens formål. Reguleringen

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer for Songdalen kommune. Vedtatt av kommunestyret 21.03.12 sak 19/12

Alkoholpolitiske retningslinjer for Songdalen kommune. Vedtatt av kommunestyret 21.03.12 sak 19/12 Alkoholpolitiske retningslinjer for Songdalen kommune Vedtatt av kommunestyret 21.03.12 sak 19/12 1. Innledning ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR SONGDALEN KOMMUNE 2012-2016 Planen skal være retningsgivende

Detaljer

LARDAL KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR SALGS- OG SKJENKEBEVILLINGER

LARDAL KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR SALGS- OG SKJENKEBEVILLINGER LARDAL KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR SALGS- OG SKJENKEBEVILLINGER 1. FORMÅL 1. Lardal kommune vil begrense de samfunnsmessige og individuelle skader som alkoholbruk kan medføre. I samarbeid med bevillingshavere

Detaljer

SLT HANDLINGSPLAN 2015-2016 Vedtatt av styringsgruppa 16.06.15.

SLT HANDLINGSPLAN 2015-2016 Vedtatt av styringsgruppa 16.06.15. SLT HANDLINGSPLAN Vedtatt av styringsgruppa 16.06.15. 1. BAKGRUNN Visjon: Det er godt å vokse opp i Gjesdal. Barn og unge er satsingsområde i kommuneplanperioden 2011 2021. Den helhetlige oppvekstplanen

Detaljer

La Fundación de la Escuela Noruega de Gran Canaria Calle Bjorn Lyng 4 35120 Arguineguin Gran Canaria www.colegio.no

La Fundación de la Escuela Noruega de Gran Canaria Calle Bjorn Lyng 4 35120 Arguineguin Gran Canaria www.colegio.no Utarbeidet av Heidi Nilsen 2011-10-19 Godkjent av Ledelsen 2011-11-07 Handlingsplan mot rus Det rusforebyggende arbeidet er forankret i ledelsen Handlingsplanen har to deler: Del 1: Hovedmål og arbeidsmål

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer for Songdalen kommune. Vedtatt av kommunestyret sak 20/16

Alkoholpolitiske retningslinjer for Songdalen kommune. Vedtatt av kommunestyret sak 20/16 Alkoholpolitiske retningslinjer for Songdalen kommune Vedtatt av kommunestyret 27.04.2016 sak 20/16 1. Innledning ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR SONGDALEN KOMMUNE 2016-2020 Planen skal være retningsgivende

Detaljer

Ruspolitisk plan - med alkoholpolitisk handlingsplan

Ruspolitisk plan - med alkoholpolitisk handlingsplan 2017 2020 Ruspolitisk plan - med alkoholpolitisk handlingsplan Sist revidert 04.10.16 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 1.1. Bakgrunn... 2 1.2. Rullering av planen... 2 2. Ruspolitiske mål og strategier...

Detaljer

RUSPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR VEGÅRSHEI KOMMUNE

RUSPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR VEGÅRSHEI KOMMUNE RUSPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR VEGÅRSHEI KOMMUNE 2012-2016 Innhold 1. OPPNEVNING OG MANDAT 2. INNLEDNING 3. LOVGRUNNLAG OG DEFINISJONER 4. SITUASJONSBESKRIVELSE Salgs- og skjenkebevillinger Bruk/misbruk

Detaljer

Vedlegg 1. ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR PERIODEN 2012 2015 LISTER REGIONEN Farsund, Flekkefjord, Lyngdal, Kvinesdal, Sirdal og Hægebostad

Vedlegg 1. ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR PERIODEN 2012 2015 LISTER REGIONEN Farsund, Flekkefjord, Lyngdal, Kvinesdal, Sirdal og Hægebostad Vedlegg 1 ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR PERIODEN 2012 2015 LISTER REGIONEN Farsund, Flekkefjord, Lyngdal, Kvinesdal, Sirdal og Hægebostad Pkt 1. Formål Alkoholpolitiske retningslinjer for Lister

Detaljer

Nord-Aurdal kommune. Alkoholpolitisk handlingsplan Retningslinjer for tildeling/utøvelse av salgs- og skjenkebevilling

Nord-Aurdal kommune. Alkoholpolitisk handlingsplan Retningslinjer for tildeling/utøvelse av salgs- og skjenkebevilling Nord-Aurdal kommune Alkoholpolitisk handlingsplan 2016-2020 Retningslinjer for tildeling/utøvelse av salgs- og skjenkebevilling 1 Alkoholpolitisk handlingsplan for Nord-Aurdal kommune Formål I henhold

Detaljer

SAMFOR - Samarbeidsforum for foreldrefokusert forebygging i Oslo

SAMFOR - Samarbeidsforum for foreldrefokusert forebygging i Oslo SAMFOR - Samarbeidsforum for foreldrefokusert forebygging i Oslo Handlingsplan 2014 SAMFOR hva og hvorfor? SAMFOR står for Samarbeidsforum for foreldrefokusert forebygging i Oslo. SAMFOR fungerer som et

Detaljer

En ansvarlig rusmiddelpolitikk som forebyggende verktøy

En ansvarlig rusmiddelpolitikk som forebyggende verktøy En ansvarlig rusmiddelpolitikk som forebyggende verktøy Del 1- folkehelsearbeid og rusmiddelpolitikk Legane -Delta i planarbeid - Samtaler om rusmiddelbruk med pasienter Politiet - Ansvarlig for å overholde

Detaljer

Møteinnkalling. Sakliste MARKER KOMMUNE. Utvalg: Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested: Grimsby barnehage Dato: Tid: Kl.

Møteinnkalling. Sakliste MARKER KOMMUNE. Utvalg: Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested: Grimsby barnehage Dato: Tid: Kl. MARKER KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested: Grimsby barnehage Dato: 06.12.2016 Tid: Kl. 18:30 Forfall meldes på tlf 69810500 eller epost til post@marker.kommune.no, som

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer for Kongsvinger kommune perioden

Alkoholpolitiske retningslinjer for Kongsvinger kommune perioden Alkoholpolitiske retningslinjer for Kongsvinger kommune perioden 01.03.08 30.06.12. Kap. 1 Alminnelige bestemmelser. 1. 1. Alkoholpolitiske retningslinjer inngår som en del av Kongsvinger kommunens rusmiddelpolitiske

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer for Gol kommune 2016-2020

Alkoholpolitiske retningslinjer for Gol kommune 2016-2020 Alkoholpolitiske retningslinjer for Gol kommune 2016-2020 Innhold 1. Generelt... 2 2. Skjenkebevilling... 3 3. Tidsbegrensning for skjenking av alkohol... 3 4. Salgsbevilling... 4 5. Ansvar og myndighet...

Detaljer

Alkoholpolitisk handlingsplan Vedtatt 27.febr 2017 K. sak 9/17

Alkoholpolitisk handlingsplan Vedtatt 27.febr 2017 K. sak 9/17 Alkoholpolitisk handlingsplan 2016 2024 Vedtatt 27.febr 2017 K. sak 9/17 - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet 1 INNLEDNING... 2 2 MÅLSETTING... 2 3 RETNINGSLINJER FOR BEVILLINGSPOLITIKKEN I FET

Detaljer

Rusmiddelpolitisk handlingsplan. Status for arbeidet - fremdriftsplaner

Rusmiddelpolitisk handlingsplan. Status for arbeidet - fremdriftsplaner Rusmiddelpolitisk handlingsplan Status for arbeidet - fremdriftsplaner Hva er oppdraget Handlingsplanen skal gi grunnlag for beslutning om strategiske mål for kommunens forebyggende rusarbeid og for kommunens

Detaljer

Lokal handlingsplan for PREMIS. -Rusforebyggende samhandling- Snillfjord kommune

Lokal handlingsplan for PREMIS. -Rusforebyggende samhandling- Snillfjord kommune Snillfjord kommune Lokal handlingsplan for PREMIS -Rusforebyggende samhandling- Snillfjord kommune 2010-2012 BAKGRUNN Deltakelse i Premis Kommunene har ansvar for å utforme en lokal rusmiddelpolitikk som

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer

Alkoholpolitiske retningslinjer ROAN KOMMUNE Alkoholpolitiske retningslinjer Roan kommune 2015-2016 Behandlet i HSOK 07.05.2015, sak 10/15 Vedtatt i Roan kommunestyre 28.05.2015, sak 37/15 1. Innledning Retningslinjene bygger på rusmiddelpolitisk

Detaljer

NORE OG UVDAL KOMMUNE. Alkoholpolitiske retningslinjer. Vedtatt i kommunestyret 15.12.2014. 1. Generelt

NORE OG UVDAL KOMMUNE. Alkoholpolitiske retningslinjer. Vedtatt i kommunestyret 15.12.2014. 1. Generelt NORE OG UVDAL KOMMUNE Alkoholpolitiske retningslinjer Vedtatt i kommunestyret 15.12.2014. 1. Generelt Retningslinjene bygger på rusmiddelpolitisk handlingsplan for 2014 2018. De enkelte søknader om salgs-

Detaljer

Høring Alkoholpolitisk handlingsplan for Sør-Fron kommune.

Høring Alkoholpolitisk handlingsplan for Sør-Fron kommune. Høring Alkoholpolitisk handlingsplan for Sør-Fron kommune. Bakgrunn. Etter Alkohollovens 1-7d skal kommunen utarbeide en alkoholpolitisk handlingsplan. Planen angir de alkoholpolitiske hovedmål og delmål

Detaljer

SLT HANDLINGSPLAN

SLT HANDLINGSPLAN SLT HANDLINGSPLAN 2017-2018 1. INNLEDNING SLT er en Samordningsmodell for Lokale, forebyggende Tiltak mot rus og kriminalitet. Kriminalitetsforebygging handler om å satse systematisk for å unngå kriminalitet

Detaljer

Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Midtre Namdal samkommune

Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Midtre Namdal samkommune Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Midtre Namdal samkommune Hva har vi gjort og hva har vi kommet fram til Presentasjon Stjørdal 14.10.10 Folkehelsekoordinator Sissel Pettersen Kommuneoverlegen i Midtre

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNALE SALGS OG SKJENKEBEVILLINGER I MELHUS KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNALE SALGS OG SKJENKEBEVILLINGER I MELHUS KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNALE SALGS OG SKJENKEBEVILLINGER I MELHUS KOMMUNE (Etter lov om omsetning av alkoholholdig drikk (alkoholloven) av 2. Juni 1989 nr. 27.) Vedtatt i Kommunestyrets møte

Detaljer

Sosiale medier - ungdom og seksualitet

Sosiale medier - ungdom og seksualitet Sosiale medier - ungdom og seksualitet Sex og nett Tall fra medietilsynet viser at seks av ti unge i alderen 13 til 16 år jevnlig er inne på porno og sex-sider. 55% foreldre sier barna ikke oppsøker nettporno,

Detaljer

Status rusmiddelpolitisk handlingsplan

Status rusmiddelpolitisk handlingsplan Status rusmiddelpolitisk handlingsplan Senter for rusforebygging - primærtjeneste for kommunens rusarbeid Ny stortingsmelding ( juni 2012) Stortingsmelding 30 ( 2011-2012) SE MEG! En helhetlig rusmiddelpolitikk

Detaljer

Alkoholpolitisk handlingsplan for Arendal kommune. Vedtatt av Arendal bystyre i møte..sak..

Alkoholpolitisk handlingsplan for Arendal kommune. Vedtatt av Arendal bystyre i møte..sak.. Alkoholpolitisk handlingsplan for Arendal kommune Vedtatt av Arendal bystyre i møte..sak.. 1 Del 1 - Målsetting generelle og spesielle bestemmelser. Innledning. Alkohollovens 1-7d pålegger kommunen å utarbeide

Detaljer

Alkoholpolitisk handlingsplan

Alkoholpolitisk handlingsplan Alkoholpolitisk handlingsplan 2016-2020 Kommunestyrets vedtak (Ksak 031/17) 25.04.2017 Innholdsfortegnelse... 1 MÅLSETTINGER:... 3 GENERELLE RETNINGSLINJER:... 4 Delegasjon:... 4 Bevillingsgebyr:... 5

Detaljer

dugnad Tverrfaglig samarbeid på rusområdet i kommunene i Møre og Romsdal

dugnad Tverrfaglig samarbeid på rusområdet i kommunene i Møre og Romsdal Tverrfaglig samarbeid på rusområdet i kommunene i Møre og Romsdal dugnad Vi tilbyr veiledning, kompetanse og stimulerings-midler. Kommunen mobiliserer og utvikler tiltak og samarbeid. Kompetansesenter

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Alkoholpolitiske retningslinjer. Vedtatt i K-sak 21/

Nore og Uvdal kommune. Alkoholpolitiske retningslinjer. Vedtatt i K-sak 21/ Nore og Uvdal kommune Alkoholpolitiske retningslinjer Vedtatt i K-sak 21/16 2016-2020 Innhold 1. Generelt... 2 2. Skjenkebevilling... 2 2.8 Tidsbegrensning for skjenking av alkohol... 3 3. Salgsbevilling...

Detaljer

Hvordan finne ut hvor skoen trykker - gjennomgang av ulike måter å kartlegge på

Hvordan finne ut hvor skoen trykker - gjennomgang av ulike måter å kartlegge på Hvordan finne ut hvor skoen trykker - gjennomgang av ulike måter å kartlegge på 12-09.2013 Dina von Heimburg, Innherred samkommune Roar Bakken, Kompetansesenter rus Midt-Norge DelTa tverrfaglig samarbeid

Detaljer

Ungdom & rus er det så farlig da? Informasjon om ungdomstiden og foreldrerollen

Ungdom & rus er det så farlig da? Informasjon om ungdomstiden og foreldrerollen Ungdom & rus er det så farlig da? Informasjon om ungdomstiden og foreldrerollen Foreldre er de viktigste forebyggerne Tips til deg som har ungdommer i huset Foreldre har stor innflytelse på ungdommens

Detaljer

RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR GJEMENS KOMMUNE

RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR GJEMENS KOMMUNE RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR GJEMENS KOMMUNE 2012-2016 Vedtatt i kommunestyret 22.05.12, sak 38 Innholdsfortegnelse: 1.MÅL 3 2. ANSVAR. 4 3.PROBLEMER KNYTTET TIL RUSMISBRUK. 4 4. RØYK OG SNUS 5

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/593-11 Arkiv: U63 &18 Sakbeh.: Britt Hågensen Sakstittel: ALTA BOWLING SENTER AS - SØKNAD OM UTVIDET SKJENKEOMRÅDE

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/593-11 Arkiv: U63 &18 Sakbeh.: Britt Hågensen Sakstittel: ALTA BOWLING SENTER AS - SØKNAD OM UTVIDET SKJENKEOMRÅDE SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/593-11 Arkiv: U63 &18 Sakbeh.: Britt Hågensen Sakstittel: ALTA BOWLING SENTER AS - SØKNAD OM UTVIDET SKJENKEOMRÅDE Planlagt behandling: Hovedutvalg for helse- og sosial Formannskapet

Detaljer

Alkoholpolitisk handlingsplan

Alkoholpolitisk handlingsplan Alkoholpolitisk handlingsplan 2016 2020 2 Innledning Kommunen er gjennom alkoholloven 1-7d pålagt å utarbeide en alkoholpolitisk handlingsplan. Planen vedtas av kommunestyret i begynnelsen av hver valgperiode

Detaljer

Balsfjord kommune for framtida

Balsfjord kommune for framtida Balsfjord kommune for framtida Alkoholpolitiske retningslinjer for 2012-2016 INNHOLD 1. Mål for Balsfjord kommunes alkoholpolitikk 2. Alminnelige bestemmelser 2.1 Definisjon av alkoholholdige drikker 2.2

Detaljer

Alkoholpolitisk handlingsplan for Rygge kommune. Vedtatt i Kommunestyret 20. april 2016.

Alkoholpolitisk handlingsplan for Rygge kommune. Vedtatt i Kommunestyret 20. april 2016. Alkoholpolitisk handlingsplan for Rygge kommune Vedtatt i Kommunestyret 20. april 2016. 1 Innhold Kommunens kontroll og bevillingspolitikk... 3 Generelt om salgs- og skjenkebevillinger... 3 Definisjon

Detaljer

Handlingsplan for SLT/Politiråd

Handlingsplan for SLT/Politiråd SLT Handlingsplan 2014-2016 Handlingsplan for SLT/Politiråd i Søndre Land kommune 2014 2016 1 1. BAKGRUNN Den 4. juni 2003 besluttet Søndre Land kommune å inngå et forpliktende samarbeidsprosjekt med Søndre

Detaljer

Alkoholpolitisk handlingsplan

Alkoholpolitisk handlingsplan Alkoholpolitisk handlingsplan 2016-2020 Kommunestyrets vedtak (Ksak 002/16) 02.02.2016 Innholdsfortegnelse... 1 MÅLSETTINGER:... 3 GENERELLE RETNINGSLINJER:... 4 Delegasjon:... 5 Bevillingsgebyr:... 5

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Helse- og omsorgsutvalget Møtested: Rådhussalen, Tana Rådhus Dato: 06.03.2013 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200,

Detaljer

Siljan kommune. Alkoholpolitikk 2006-08

Siljan kommune. Alkoholpolitikk 2006-08 Siljan kommune Alkoholpolitikk 2006-08 Alkoholpolitisk handlingsplan 2006 2008 0. Innledning Nåværende alkoholpolitiske handlingsplan ble vedtatt i jun 1999 og er senere ikke revurdert. Planen revideres

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer for Nes kommune

Alkoholpolitiske retningslinjer for Nes kommune Alkoholpolitiske retningslinjer for Nes kommune 2016-2020 Innhold: 1. Generelt 2. Skjenkebevilling 3. Tidsbegrensning for skjenking av alkohol 4. Salgsbevilling 5. Ansvar og myndighet 6. Andre forhold

Detaljer

Alkoholpolitisk handlingsplan. for. Hamarøy kommune

Alkoholpolitisk handlingsplan. for. Hamarøy kommune Alkoholpolitisk handlingsplan for Hamarøy kommune 2008 2012 Vedtatt av Hamarøy kommunestyre 29.04.2008 Side 2 av 8 Innhold: 1. Lovgivning 3 2. Målsettinger.. 3 2.1. Nasjonale mål 3 2.2. Kommunale mål 3

Detaljer

fordi nærmiljøet betyr mest En innføring og veiledning for foreldregrupper på ungdomstrinnet

fordi nærmiljøet betyr mest En innføring og veiledning for foreldregrupper på ungdomstrinnet fordi nærmiljøet betyr mest En innføring og veiledning for foreldregrupper på strinnet Hva er foreldrenettverksgrupper? En arena hvor man blir kjent med andre foreldre og foreldre til ungenes skolevenner.

Detaljer

1. JULI 2012-30. JUNI 2016

1. JULI 2012-30. JUNI 2016 ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN 1. JULI 2012-30. JUNI 2016 Vedtatt av kommunestyret i møte 6. mars 2012 sak 15/12 Endret av kommunestyret i møte 18. juni 2013 sak 51/13 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELLE BESTEMMELSER.....

Detaljer

Saksnr Løpenr Arkivkode Avd/Sek/Saksh Dykkar ref 12/80-1 81/12 U63 &00 HSO/HSO/FK RETNINGSLINJER - OMSETNING AV ALKOHOLHOLDIG DRIKK 2012-2016

Saksnr Løpenr Arkivkode Avd/Sek/Saksh Dykkar ref 12/80-1 81/12 U63 &00 HSO/HSO/FK RETNINGSLINJER - OMSETNING AV ALKOHOLHOLDIG DRIKK 2012-2016 Klepp kommune HELSE, SOSIAL OG OMSORG Postboks 25 4358 Kleppe Tlf 51429800 Org.nr.: 00864969682 Saksnr Løpenr Arkivkode Avd/Sek/Saksh Dykkar ref 12/80-1 81/12 U63 &00 HSO/HSO/FK RETNINGSLINJER - OMSETNING

Detaljer

Mål og tiltaksplan for perioden 2013-2015. til Notodden kommunes ruspolitisk handlingsplan

Mål og tiltaksplan for perioden 2013-2015. til Notodden kommunes ruspolitisk handlingsplan Mål og tiltaksplan for perioden 2013-2015 til Notodden kommunes ruspolitisk handlingsplan 1 2 Innhold 1 Bakgrunn... 4 2 Nye tiltak iverksatt i perioden 2011-13... 4 3 Nye nasjonale føringer og veiledere

Detaljer

Alkohol og folkehelse: Hvorfor er alkohol et viktig tema i kommunalt folkehelsearbeid?

Alkohol og folkehelse: Hvorfor er alkohol et viktig tema i kommunalt folkehelsearbeid? Alkohol og folkehelse: Hvorfor er alkohol et viktig tema i kommunalt folkehelsearbeid? 04.11.2015 Kobling av alkohol og folkehelse 1. Alkohol og alkoholbruk 2. Folkehelse og politiske føringer 3. Hvorfor

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE ALKOHOLPOLITISK BEVILLINGSPLAN 2004 2008. Vedtatt av Kristiansund bystyre 25.05.04, sak 44/04.

KRISTIANSUND KOMMUNE ALKOHOLPOLITISK BEVILLINGSPLAN 2004 2008. Vedtatt av Kristiansund bystyre 25.05.04, sak 44/04. KRISTIANSUND KOMMUNE ALKOHOLPOLITISK BEVILLINGSPLAN 2004 2008 Vedtatt av Kristiansund bystyre 25.05.04, sak 44/04. INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING 1.1 Lovens bestemmelse 1.2 Tidligere planarbeid 1.3 Planens

Detaljer

DEL B. BEVILLINGSREGLEMENT FOR ALKOHOLSAKER Vedtatt av kommunestyret

DEL B. BEVILLINGSREGLEMENT FOR ALKOHOLSAKER Vedtatt av kommunestyret DEL B. BEVILLINGSREGLEMENT FOR ALKOHOLSAKER Vedtatt av kommunestyret 08.12.16 Kap 1. Generelle bestemmelser 1 Bevillingsreglementet til Bø kommune skal bidra til å oppfylle alkohollovens formål om å begrense

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer

Alkoholpolitiske retningslinjer Alkoholpolitiske retningslinjer Kongsvinger kommune perioden 18.06.15 30.06.16. Redigerte retningslinjer vedtatt i kommunestyret 18.06.15 sak 051/15 1 Innholdsfortegnelse Kap. 1 Alminnelige bestemmelser...

Detaljer

Alkoholpolitisk handlingsplan gjelder for hver kommunestyreperiode. Rullering/fornyelse av planen følger kommunestyreperioden.

Alkoholpolitisk handlingsplan gjelder for hver kommunestyreperiode. Rullering/fornyelse av planen følger kommunestyreperioden. Alkoholpolitisk handlingsplan Fauske kommune 2008 2012 Alkoholpolitisk handlingsplan gjelder for hver kommunestyreperiode. Rullering/fornyelse av planen følger kommunestyreperioden. Innhold 1. Bakgrunn,

Detaljer

TILDELING AV SALGS- OG SKJENKEBEVILLINGER

TILDELING AV SALGS- OG SKJENKEBEVILLINGER RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV SALGS- OG SKJENKEBEVILLINGER HØRINGSVERSJON MED FORSLAG TIL ENDRINGER, MARS 2016 Vedtatt av Risør bystyre 25. februar 2010 med endringer av 24. mars 2011, 31. mai 2012 og

Detaljer

Alkoholpolitisk handlingsplan

Alkoholpolitisk handlingsplan Alkoholpolitisk handlingsplan 2016-2020 Med retningslinjer for Meløy kommunes bevillingspolitikk Vedtatt av kommunestyret 31. mars 2016 i sak 19/16 Innhold 1. Planområde... 3 2. Målsetting... 3 3. Bevillingsperiode...

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer

Alkoholpolitiske retningslinjer Alkoholpolitiske retningslinjer Lunner kommune 2012 2016 Side 2 Innhold Innhold... 2 1 Retningslinjenes formål... 3 2 Bevillinger... 3 2.1 Bevilling for salg av øl... 4 2.2 Bevilling for skjenking av øl,

Detaljer

Retningslinjer og prinsipper for Namsos kommunes bevillingspolitikk, 2008-2012

Retningslinjer og prinsipper for Namsos kommunes bevillingspolitikk, 2008-2012 Retningslinjer og prinsipper for Namsos kommunes bevillingspolitikk, 2008-2012 Vedtatt av Namsos kommunestyre 29.5.2008 1. Innledning Det påligger så vel bevillingsinnehavere og det offentlige et stort

Detaljer

Referatsaker HOU 13.06.2012

Referatsaker HOU 13.06.2012 Referatsaker HOU 13.06.2012 111 Helsedirektoratet Landets kommunestyrer ; MOT«TA FEB Deres ref.: Saksbehandler: JON Vår ref.: 11/8137 Dato: 24.01.2012 Kommunestyrets behandling av søknader om fornying

Detaljer

4.0. Gjennomgang av gjeldende målsetning og retningslinjer og forslag til ny målsetning og retningslinjer.

4.0. Gjennomgang av gjeldende målsetning og retningslinjer og forslag til ny målsetning og retningslinjer. 4.0. Gjennomgang av gjeldende målsetning og retningslinjer og forslag til ny målsetning og retningslinjer. 4.0.a. Målsetting for perioden 2012 2016 og forslag til ny målsetting for 2016 2020. Endringene

Detaljer

Forskrift om salgs- og skjenkebevillinger for alkohol, Storfjord kommune, Troms.

Forskrift om salgs- og skjenkebevillinger for alkohol, Storfjord kommune, Troms. Forskrift om salgs- og skjenkebevillinger for alkohol, Storfjord kommune, Troms Innhold: Forskrift om salgs- og skjenkebevillinger for alkohol, Storfjord kommune, Troms. 1. Forskriften regulerer 2. Åpningstider

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Alkoholpolitisk handlingsplan 2016-2020. Vedtatt: Bystyret 27.04.16. BS-sak 048/16

LILLESAND KOMMUNE Alkoholpolitisk handlingsplan 2016-2020. Vedtatt: Bystyret 27.04.16. BS-sak 048/16 LILLESAND KOMMUNE Alkoholpolitisk handlingsplan 2016-2020 Vedtatt: Bystyret 27.04.16. BS-sak 048/16 Alkoholpolitisk handlingsplan Innhold 1.0 Hovedmål... 3 2.0 Innledning/bakgrunn... 3 3.0 Salgs- og skjenkebevillinger...

Detaljer

ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR TØNSBERG KOMMUNE VEDTATT AV BYSTYRET I BY-070/16

ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR TØNSBERG KOMMUNE VEDTATT AV BYSTYRET I BY-070/16 ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR TØNSBERG KOMMUNE 2016-2020 VEDTATT AV BYSTYRET I BY-070/16 25. mai 2016 INNHOLD Innledning... 3 1. Kommunens alkoholpolitikk... 4 1.1. Generelle bestemmelser... 4 1.2.

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer

Alkoholpolitiske retningslinjer RANDABERG KOMMUNE ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER 2016-2020 VEDTATT AV KOMMUNESTYRET 22.06.2016 RETNINGSLINJER Alkoholpolitiske retningslinjer 2016-2020 Randaberg kommune Alkoholpolitiske retningslinjer

Detaljer

Forskrift salgs- og skjenkebevilling for alkohol

Forskrift salgs- og skjenkebevilling for alkohol Nordreisa kommune utkast Forskrift salgs- og skjenkebevilling for alkohol INNHOLD 1 Forskriften regulerer 2 Åpnings- og skjenketider for serveringssteder 3 Salgstider for salg av øl 4 Åpningstider for

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer. Kongsvinger kommune. perioden 01.07.12 30.06.16.

Alkoholpolitiske retningslinjer. Kongsvinger kommune. perioden 01.07.12 30.06.16. Alkoholpolitiske retningslinjer Kongsvinger kommune perioden 01.07.12 30.06.16. 1 Innholdsfortegnelse Kap. 1 Alminnelige bestemmelser... Feil! Bokmerke er ikke definert. Kap. 2 Salgs- og skjenkebevillinger...

Detaljer

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. GRUE KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Komité for næring og oppvekst Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 12.10.2009 Tidspunkt: Kl. 17.00 Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget,

Detaljer

Hvordan bruke Ungdata i planlegging av kommunens forebyggende arbeid?

Hvordan bruke Ungdata i planlegging av kommunens forebyggende arbeid? Hvordan bruke Ungdata i planlegging av kommunens forebyggende arbeid? Identifisering av problemområder Det er nødvendig å skaffe oversikt over problemområdene i kommunen, og over hvem som besitter hvilken

Detaljer

MELØY KOMMUNE ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR MED RETNINGSLINJER FOR MELØY KOMMUNENS BEVILLINGSPOLITIKK

MELØY KOMMUNE ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR MED RETNINGSLINJER FOR MELØY KOMMUNENS BEVILLINGSPOLITIKK Vår ref. 08/651-6682/08 MELØY KOMMUNE ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR 2012 2016 MED RETNINGSLINJER FOR MELØY KOMMUNENS BEVILLINGSPOLITIKK Vedtatt av kommunestyret 21.juni 2012 under sak nr. 62/12 Postadresse

Detaljer

Utskrift av møtebok. Dato: Arkivsak: 2012/ Saksbehandler: Steinar Løsnesløkken

Utskrift av møtebok. Dato: Arkivsak: 2012/ Saksbehandler: Steinar Løsnesløkken Utskrift av møtebok Dato: 02.05.2016 Arkivsak: 2012/1245-28 Saksbehandler: Steinar Løsnesløkken 61700745 Utv.saksnr. Utvalg Møtedato 51/16 Formannskapet 10.05.2016 32/16 Kommunestyret 30.05.2016 Alkoholpolitiske

Detaljer

Gjelder for perioden 2012-2016

Gjelder for perioden 2012-2016 Gjelder for perioden 2012-2016 Vedtatt av kommunestyret den xxxxx (arkivsak 12/435) 1 Om planen Alkoholpolitisk handlingsplan gir retningslinjer for Dønna kommunes alkoholpolitikk i tidsrommet 2012 til

Detaljer

Gjelder for perioden

Gjelder for perioden Gjelder for perioden 2016-2020 Vedtatt av kommunestyret den.. (arkivsak.) 1 Om planen Alkoholpolitisk handlingsplan gir retningslinjer for Dønna kommunes alkoholpolitikk i tidsrommet 2016 til 2020. De

Detaljer

ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR GJERSTAD KOMMUNE

ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR GJERSTAD KOMMUNE ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR GJERSTAD KOMMUNE 2016 2020 Vedtatt av kommunestyret den 26.5.16 i sak 16/53. 1. Formål Gjerstad kommune sitt overordnede mål med alkoholpolitiske retningslinjer er at

Detaljer

Prosjektbeskrivelse: Et friskere Nordland

Prosjektbeskrivelse: Et friskere Nordland Prosjektbeskrivelse: Et friskere Nordland Bakgrunn Nordland fylkeskommunes visjon for folkehelsearbeidet er "Et friskere Nordland". Nordland skal være et foregangsfylke i folkehelsearbeid, og ett av hovedmålene

Detaljer

ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR RINGEBU KOMMUNE FOR PERIODEN 1. JULI 2012 TIL 30. JUNI 2016.

ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR RINGEBU KOMMUNE FOR PERIODEN 1. JULI 2012 TIL 30. JUNI 2016. ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR RINGEBU KOMMUNE FOR PERIODEN 1. JULI 2012 TIL 30. JUNI 2016. MÅLSETTINGER: 1. Planen gir retningslinjer for Ringebu kommunes salgs- og skjenkepolitikk for tidsrommet 1.

Detaljer

Ungdata i Vestfold 2013. 17.februar 2015 Anne Slåtten, Vestfold fylkeskommune annesla@vfk.no

Ungdata i Vestfold 2013. 17.februar 2015 Anne Slåtten, Vestfold fylkeskommune annesla@vfk.no Ungdata i Vestfold 2013 17.februar 2015 Anne Slåtten, Vestfold fylkeskommune annesla@vfk.no Innhold Om Ungdata i Vestfold Konferansen Ung i Vestfold 2013 Eksempler på oppfølgingstiltak Vestfold fylke Landets

Detaljer

Den kommunale skjenkepolitikken - Overordnet strategi for lokal folkehelse. 28.01.2014 Pål Iden Fylkeslege

Den kommunale skjenkepolitikken - Overordnet strategi for lokal folkehelse. 28.01.2014 Pål Iden Fylkeslege Den kommunale skjenkepolitikken - Overordnet strategi for lokal folkehelse 28.01.2014 Pål Iden Fylkeslege 1 En helhetlig rusmiddelpolitikk- Se meg - Stortingsmelding 30! Fortsatt restriktiv alkoholpolitikk.

Detaljer

Alkoholpolitiske retnings- linjer 2012-2016

Alkoholpolitiske retnings- linjer 2012-2016 RANDABERG KOMMUNE GYLDIGE FRA 1.4.2012 OG VEDTATT I KOMMUNESTYRET 16.02.2012 ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER Alkoholpolitiske retnings- linjer 2012-2016 Randaberg kommune Alkoholpolitiske retningslinjer

Detaljer

Nordreisa kommune HØRINGSUTKAST. Forskrift salgs- og skjenkebevilling for alkohol

Nordreisa kommune HØRINGSUTKAST. Forskrift salgs- og skjenkebevilling for alkohol Nordreisa kommune HØRINGSUTKAST Forskrift salgs- og skjenkebevilling for alkohol INNHOLD 1 Forskriften regulerer 2 Åpnings- og skjenketider for serveringssteder 3 Salgstider for salg av øl 4 Åpningstider

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 7/11

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 7/11 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 7/11 Sakstittel: FOREBYGGENDE PLAN - BARN OG UNGE Arkivsaknr: 09/5252 Saksbehandler: BAV/BAV/SBUGG Stine Bugge K-kode: B13 &76 Saksnummer

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Arkivsaksnr: 2016/2160 Klassering: U63/&18 Saksbehandler: Hilde Rones Jensen ETABLERING AV NYTT SERVERINGSTED - TRØNDELAG BARDRIFT AS Trykte

Detaljer

Rusplan i videregående opplæring i Møre og Romsdal

Rusplan i videregående opplæring i Møre og Romsdal Rusplan i videregående opplæring i Møre og Romsdal Et samarbeid mellom Kompetansesenter - Rus Midt-Norge og Møre og Romsdal fylkeskommune ved utdanningsavdelinga. Registrering av rusproblem 11 skoler har

Detaljer

ALKOHOLPOLITISK OG RUSFOREBYGGENDE HANDLINGSPLAN FOR ENGERDAL KOMMUNE

ALKOHOLPOLITISK OG RUSFOREBYGGENDE HANDLINGSPLAN FOR ENGERDAL KOMMUNE ALKOHOLPOLITISK OG RUSFOREBYGGENDE HANDLINGSPLAN FOR ENGERDAL KOMMUNE 2016 2020 Forslag til ny plan ikke behandlet i kommunestyret Handlingsplan -alkoholpolitisk del 1. Innledning Handlingsplanen bygger

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Ungdomsrådet Møtested: Kommunehuset Møtedato: 16.10.2014 Tid: 18:30 Det innkalles med dette til møte i Ungdomsrådet Saker til behandling: Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 11.10.2016 Referanse: 22589/2016 Arkiv: U62 Vår saksbehandler: Line Menes Trysilmatleveranse.no v/ Storsnes - salgsbevilling Saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for forvaltning

Detaljer

Retningslinjer for bevilling etter alkoholloven. Skiptvet kommune

Retningslinjer for bevilling etter alkoholloven. Skiptvet kommune Retningslinjer for bevilling etter alkoholloven Skiptvet kommune 2016 2019 Vedtatt av kommunestyret xxxxx i sak xxx kjell/rådmann/alkoholloven/retningslinjer for bevillinger 1 Vedtatt av kommunestyret

Detaljer