Ruspolitisk handlingsplan

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ruspolitisk handlingsplan 2013-2015"

Transkript

1 Ruspolitisk handlingsplan Vedtatt i Skaun kommunestyre: Arkivsaknr. Skaun kommune - Ruspolitisk handlingsplan Side 1

2 Innhold 1. Forord Innledning Mandat Arbeidsmetode Oppfølging av handlingsplanen Rullering av planen Innspill fra Helsedirektoratet Nåsituasjonen Generell situasjon i Skaun Narkotiske stoffer Doping/Hormoner/Andre stoffer Hvordan kan vi arbeide med forebygging? Politisk SLT-koordinator Ruskonsulent Skoler Interkommunalt samarbeid Natteravner Foreldre og foreldreutvalg MOT Frivillige organisasjoner Andre aktører Målsetting Forebyggende tiltak Behandlende og oppfølgende tiltak Regulerende tiltak Handlingsplan for forebyggende tiltak Handlingsplan for behandlende og oppfølgende tiltak (videreført fra forrige plan) Handlingsplan for regulerende tiltak Skaun kommune - Ruspolitisk handlingsplan Side 2

3 1. Forord Skaun er en aktiv og attraktiv kommune. Slik ønsker vi det skal fortsette å være. Vi vil ha et lokalsamfunn som legger til rette for aktiv deltagelse, positive helsevalg og en sunn livsstil. Vi vil aktivt hindre frafall fra skole og arbeid, med vektlegging av helsefremmende og forebyggende arbeid. Det skal være enkelt å ta helsefremmende valg i Skaun. Kommunen har gjennomgått store endringer de siste årene. Ikke minst er folketallet økt markant, og E39 har lagt nye føringer for utviklingen i kommunen. Samtidig har også samfunnet generelt utviklet seg i perioden, og vi ser helt nye utviklingstendenser. Vi er bl.a. vitne til at stadig flere får problemer med ulike typer avhengighet, slik som Internettavhengighet, pengespill og pornografi. Dette er områder som samfunnet i framtida vil måtte håndtere på lignende måter som rusavhengighet. Det er økt fokus på rusproblematikk i dagens samfunn. Det skyldes ikke minst økende press på det offentlige hjelpeapparatet. Stortinget har vedtatt en opptrappingsplan for rusfeltet i perioden. I tillegg vil samhandlingsreformen bety endringer i tjenestetilbudet for denne gruppen. Tema som rus og trafikk, rus og tilfeldig vold, samt familievold har fått mer oppmerksomhet i media. Dette vil vi merke også i Skaun. Denne planen er laget for å være et politisk og administrativt verktøy til å møte de utfordringene vi står overfor. 2. Innledning 2.1 Mandat Ruspolitisk handlingsplan ble vedtatt av Skaun kommunestyre i sak 16/12, med følgende merknad: HOKU får i oppdrag å revidere planen innen ett år, med sikte på å utvide planen til også å gjelde andre rusmidler enn alkohol. Rusmiddelpolitisk handlingsplan revideres hvert 4. år. 2.2 Arbeidsmetode Revisjon av planen er gjort av ei arbeidsgruppe bestående politikere fra alle politiske partier i Skaun kommunestyre. Utgangspunkt har vært HOKU samt representanter for de politiske partiene som ikke er representert i HOKU. Arbeidsgruppa har hatt 9 møter. I tillegg til representantene har politiet og rektor ved Skaun ungdomsskole vært invitert til hvert sitt møte. For øvrig er møtene brukt til politiske drøftinger med sikte på å legge fram en omforenet plan. Hovedfokus har denne gang vært på forebyggende tiltak. Behandlende tiltak har ikke vært drøftet, og regulerende tiltak bare i forbindelse med innspill fra Helsedirektoratet. 2.3 Oppfølging av handlingsplanen Kommunestyret er ansvarlig for planen, og delegerer til HOKU å følge opp planens mål. Dette gjøres ved en årlig gjennomgang av planens tiltak. Leder i HOKU vil ha en sentral rolle som bindeledd mellom HOKU, rådmann og frivillig sektor Enhetsledere er ansvarlig for oppfølging av planen innenfor sin sektor. Skaun kommune - Ruspolitisk handlingsplan Side 3

4 Ruskonsulenten vil bruke handlingsplanen som et verktøy i sitt daglige arbeid. 2.4 Rullering av planen Planen rulleres hver 4 år. Kommunestyret oppnevner ei arbeidsgruppe. Forslag til sammensetning: B&F (Helsesøster, kommunelege, ruskonsulent), politiet, NAV, representant for FAU i Skaun, Idretten, Ungdomsråd, Andre organisasjoner. 2.5 Innspill fra Helsedirektoratet Helsedirektoratet har sendt ut et brev med innspill til arbeidet med Ruspolitisk handlingsplan. Brevet inneholdt bl.a. en liste med punkter som bør vurderes. Lista i kortform ser slik ut: Tak på skjenkebevillinger? Begrensning på beliggenhet av skjenkested, idrettsplasser, skoler? Bestemte typer skjenkested uønsket? Begrensninger på type virksomheter, frisørsalonger, blomsterhandlere? Egne regler for uteservering? Ulike rettigheter til ulike typer skjenkesteder? Skal det stilles vilkår, vakter, bordservering etc? Spesielle kontrollhensyn? Bestemte næringspolitiske hensyn relevante? Begrensninger i typer arrangementer som gis bevilling? Bestemte typer arrangementer? Delegering av enkeltstående arrangementer? Maksimalt antall ambulerende bevillinger samtidig? Andre lokale hensyn? Gruppa har arbeidet seg gjennom denne lista, og har innbakt resultatet av de politiske drøftingene i planen. Skaun kommune - Ruspolitisk handlingsplan Side 4

5 3. Nåsituasjonen Gruppa har ikke innhentet statistiske opplysninger om rusmidler i forbindelse med planarbeidet. Men i samtaler med politi og skole har det dannet seg et bilde av situasjonen i Skaun. 3.1 Generell situasjon i Skaun Følgende observasjonen kan beskrive nåsituasjonen: Unge debuterer på private fester i 15-årsalderen. Ikke mange ungdommer svirrer rundt i kommunen, festing skjer for det meste i heimen. Det er i vår kommune registrert stygge voldtekter av overstadig berusede mindreårige Ungdom kan debuter på med narkotiske stoffer uten å gå veien om alkohol Det er mye narkotika i omløp. Det blir "pushet" av eldre ungdom/voksne som dukker opp der hvor ungdom samles. Det er registrert 10 tilfeller av narkotikabeslag i Skaun. Beslag i Børsa, Buvika, Viggja, Eggkleiva i Narkotiske stoffer Aktuelle narkotiske stoffer er hasj, marihuana, amfetamin, metamfetamin, ecstacy, syntetisk narkotika og andre narkotiske stoffer. Syntetisk narkotika er vanskelig å oppdage. Den kan ikke luktes av narkotikahunder, og gir heller ikke utslag på urinprøver. Det kommer stadig nye syntetiske stoffer på markedet og etter rekorden på 41 nye stoffer innrapportert til EMCDDA og Europol i 2010 (mot 24 i 2009), er det per november i 2011 meldt 36 nye via Det europeiske system for tidlig varsling (EWS). Mange av disse er syntetiske cannabinoider, med virkning mange ganger sterkere enn organisk cannabis. Disse selges både som pulver og påstrøket plantemateriale. Narkotikaforskriften (Ny ) definerer hva som er narkotika på en mer presis måte enn tidligere. Dette vil gjøre det enklere for politi, tollvesenet og rettsapparatet å avgjøre om et stoff regnes som narkotika i Norge. Den nye forskriften gir adgang til å listeføre grupper av stoff. Muligheten til å føre opp stoffgrupper gjør at myndighetene i mye større grad kan være i forkant av utviklingen og på forhånd definere nyutviklede narkotiske stoffer som narkotika. I narkotikalisten som er vedtatt som en del av forskriften, er det listeført 10 stoffgrupper. Disse gruppene dekker det aller fleste av de nyutviklede psykoaktive stoffene som fagmyndighetene har avdekket siden Konsekvensene med narkotikabruk må inn som tema i ungdomsskolen. Skadevirkningene ved narkotikabruk (Rusmiddelrelatert sykdom, uførhet, psykiske problemer, avhengighet osv. Hvilke begrensninger narkotika på rullebladet har iforhold til utdannelse, jobb og reise. Det er viktig med et godt behandlingstilbud for personer som har rusproblemer. 3.3 Doping/Hormoner/Andre stoffer Aktuelle «stoffer» er Melanotan, Xenical, anabole steroider, veksthormoner, nikotin(snus og røyk) og andre stoffer. Informasjon om bivirkninger og skadevirkningene ved bruk av de ulike stoffene er viktig. «FRI» - undervisningsprogram for ungdomsskolen. FRI er det største tobakksforebyggende programmet for ungdom som er satt i gang i Norge noen sinne. Skaun kommune - Ruspolitisk handlingsplan Side 5

6 Målet er å forebygge bruk av snus og røyk. Metodene elevene lærer seg handler om hvordan de kan ta selvstendige valg og sette egne grenser og kan brukes på mange livsstilsområder. For eksempel ved å sette grenser i forhold til alkohol, mobbing og seksuell debut. «FRI-kontrakter» - kontrakt som signeres av elevene sammen med deres foresatte om å holde seg røyk- og snusfri for ett skoleår av gangen. Kontrakten som skrives er mellom foresatte og elev, og elevene bestemmer selv om de vil ta kontrakten hjem til sine foresatte for underskriving. Elevene står helt fritt til å skrive under eller ikke skrive under på kontrakt. Om eleven skriver under, så forplikter han/hun seg til å være røyk- og snusfrie det kommende skoleåret. Eleven må si fra selv til lærer og foresatte om kontrakten brytes. Om de holder kontrakten det gjeldende skoleåret er de med i trekningen om en fin premie i juni. Dette er obligatorisk for alle klassetrinn ved Skaun Ungdomsskole. «Rent Senter» - et nytt og oppdatert antidopingprogram for treningssentre av Antidoping Norge. Antidoping Norge tilbyr derfor treningssentrene et forebyggende antidopingprogram som tar dopingproblemet på alvor. Som en del av programmet skal treningssenterets medlemmer signere en standardavtale der senterets antidopingpolicy fremkommer. Medlemmene skal gjøres oppmerksom på treningssenterets holdning til doping, og de skal bli gjort kjent med at senteret har inngått avtale med Antidoping Norge. «Ren Skole» - et undervisningsopplegg spesielt tilpasset videregående skole. Ren Skole tar for seg mange sider ved dopingproblematikken. Her belyses blant annet dopingregler, helsekonsekvenser ved bruk av doping, dopingens historie og det å være en rollemodell og verdiformidler. «Rent Idrettslag» - en enkel måte for idrettslaget å sette fokus på verdiarbeid og antidoping. doping en utfordring i ungdoms- og treningsmiljøer i Norge, og ikke bare i internasjonal toppidrett. Skal idretten opprettholde sin rene verdiprofil for fremtiden, er det viktig at idrettslaget er en tydelig verdiformidler for en ren idrett. Kunnskap bidrar til holdninger. En av de viktigste begrunnelsene for antidopingarbeid er de mange og alvorlige helsekonsekvensene som følger med dopingbruk. Det er en reell mulighet for at ungdommer også i idretten kan bli tilbudt dopingmidler. Selgere nedtoner farer og framhever de ønskede virkningene for dopingbruk. Kunnskap og holdninger vil være en betydelig motvekt til brukermiljøets rekrutteringsknep og setter unge i stand til å ta gode valg. 4. Hvordan kan vi arbeide med forebygging? Det er stor politisk enighet om at det er på tide å ta rusproblemene på alvor, spesielt for å forebygge vold, skader og psykiske langtidsvirkninger for barn og unge. Problemet øker med økt innblanding av narkotika som rusmiddel. Konsekvensne av tungt rusmisbruk er ikke bare av helsemessig art. Et lovbrudd kan gi store begrensninger i den unges framtidige karrieremuligheter i en lang rekke yrker. 4.1 Politisk Lokalpolitikere i Skaun må aktivt ta i bruk de virkemidler som er til rådighet for å redusere forbruk av rusmidler: Regulere tilgjengelighet ved slags- og skjenkeløyver og -tider Bevilge midler til hjelpeapparatet (ruskonsulent, koordinator) Skaun kommune - Ruspolitisk handlingsplan Side 6

7 Bevilge midler til skole Støtte lag og foreninger som driver rusfrie aktiviteter Drive rusfri ungdomsklubb For øvrig må lokalpolitikere i Skaun arbeide målrettet ved budsjettarbeid og prioriteringer for å bygge og styrke et godt oppvekst- og bomiljø. 4.2 SLT-koordinator SLT-koordinatoren er en viktig brikke i å samle og utveksle informasjon mellom de ulike aktører og etater. Denne funksjonen har ligget nede en stund, men det bør prioriteres å få starte den igjen. 4.3 Ruskonsulent Dette er en nyopprettet stilling som har til oppgave å: Rusoppfølging Forebygging Ettervern Prosjektarbeid I tillegg skal ruskonsulenten være in integrator mellom de ulike aktørene, frivilligheten og natteravner. 4.4 Skoler Skolen har en svært sentral rolle, både på barnetrinnet og ungdomstrinnet. Læreren er på mange måter en førstelinjekontakt, og må få trening i å fange opp tidlige signaler om rusmisbruk og kunne ta riktig aksjon. De må også være bevisst sin rolle som holdningsbærer. Skolen skal ha tilgang på gode og relevante undervisningsopplegg, og samarbeide tett med politi og helsetjeneste. 4.5 Interkommunalt samarbeid Det er godt kjent at ungdom i dag er mye mer mobile enn før, og at rusrelaterte problemer ofte har et regionalt omfang. Skaun kommune har i dag allerede et godt samarbeid med nabokommunene innen behandling og rusomsorg, men har foreløpig lite samarbeid innen forebygging. Her er det mye å hente på utnyttelse av ressurser, erfaringer og samordning av tiltak. Det må tas kontakt med Orkdal og Melhus kommuner for å se på hvilke muligheter som finnes for å koordinere arbeidet. 4.6 Natteravner Mange er interessert i å gå natteravn i Skaun, men tjenesten har av ulike årsaker ligget nede de siste årene. Natteravnene har en svært viktig rolle å spille ved rett og slett å være til stede som voksenpersoner der unge ferdes uten på nattetid. De vil uten tvil bidra til å redusere uønskede situasjoner, og regnes som et av Norges største og viktigste voldsforebyggende prosjekt. 4.7 Foreldre og foreldreutvalg Alle involverte organer, som f.eks. politi, helsesøster og skole, er samstemt om at foreldrene er den viktigste kilden til holdningsskaping blant barn og unge. Foreldrene preger sine barn, både i positiv og negativ retning. Barn har svært lett for å kopiere sine foreldres holdninger, Skaun kommune - Ruspolitisk handlingsplan Side 7

8 allerede fra barnsben av. Det er derfor viktig at foreldrene opptrer som gode forbilde, at de er konsekvente og tør å sette grenser. Her er foreldremøtene en viktig arena. Det er vanskelig å si "nei" til en tenåring dersom det ikke har blitt gjort tidligere. Det er derfor viktig at grensesetting fåes inn med morsmelka og holdes i hevd gjennom hele barndommen. Alt fra barnehagealder kan foreldregrupper med fordel enes om felles grenser, det vil gjøre jobben vesentlig enklere. Foreldreutvalg (FAU) bør tenke gjennom hvordan de kan bidra til dette arbeidet. 4.8 MOT Mot er en holdningsskapende organisasjon som jobber for og med ungdom. MOTs mål er å bidra til robuste ungdommer og trygge ungdomsmiljø. Arbeidet følger en sentralt oppsatt plan, og er et viktig ledd i skolen arbeid mot rus. 4.9 Frivillige organisasjoner Idrettslag, ungdomslag, kristelige og humanitære organisasjoner bør oppfordres til å arrangere rusfrie samlingssteder for ungdom. Derved kan en del av ruskulturen ledes inn i positive retninger. Slike organisasjoner oppfordres til å søke kommunal støtte til drift. Det oppfordres til å arrangeres alternative tilstelninger på de tradisjonelle festdagene (natt til 1. mai, 16. mai etc.) 4.10 Andre aktører Den norske kirke og Human-etisk forbund har opplegg for ungdom i forbindelse med konfirmasjon. Det ville vært naturlig å ta opp rusproblematikk i denne sammenheng. 5. Målsetting Overordna målsetting Ruspolitisk handlingsplan skal være et verktøy for den kommunale administrasjon, etater og politikere for å kunne føre en ruspolitikk i samsvar med de nasjonale mål. Det overordnede mål er å redusere samfunnsmessige og individuelle skadevirkninger ved å redusere forbruket av alkohol og narkotika. Den overordna målsetting kan videre inndeles i tre delmålsettinger: 5.1 Forebyggende tiltak Mål: Barn og unge skal ha trygghet, tilhørighet og trivsel. De skal tørre å ta de riktige valgene, og stå for de valgene de tar. Risikoutsatte barn og unge skal identifiseres i en tidlig fase, slik at riktige og koordinerte tiltak iverksettes til riktig tid. Foreldre skal være trygge og tydelige i foreldrerollen. Forebyggende tiltak er spesielt rettet mot barn og unge. Det er nødvendig å skape holdninger og bevissthet omkring bruk av alkohol og hvilke skadevirkninger det kan medføre. Visjon: Skaun kommune - Ruspolitisk handlingsplan Side 8

9 Vi ønsker at befolkningen i Skaun skal ta avstand fra: Bilkjøring i alkoholpåvirket tilstand Alkohol under graviditet Å gi alkohol til mindreårige Å blande alkohol og idrett Alle former for narkotiske stoffer Foreldre må være bevisst sin rolle som forbilde, og at holdninger til rus skapes i hjemmet Voksne må si ifra, ha ansvar også for andre barn. Ungdom skal ha mot til å ta egne valg Vi ønsker at foreldre og andre voksenpersoner i Skaun skal: La være å sende med barna alkohol på fest La være å kjøpe alkohol til barn under 18 år La være å misbruke alkohol i nærvær av barn og ungdom Vi ønsker at fagpersonell og ansatt i kommunen skal: Ha tilstrekkelig kunnskap til å fange opp rusmiddelmisbruk Ha et hjelpeapparat som samarbeider tett i forhold til rusmiddelmisbruk Strategi: Iverksette tiltak for å endre holdninger til alkohol Innføre rusmiddelfrie soner i Skaun kommune Etablere et forebyggende program for barn og unge Styrke og tydeliggjøre samhandling mellom ulike faggrupper 5.2 Behandlende og oppfølgende tiltak Mål: Rusmiddelmisbrukere skal få individuelt tilpassede og koordinerte tjenester for å oppnå best mulig livskvalitet, og bistand for å komme ut av rusmiddelmisbruket. Behandling gjelder personer som har fått skader, eller står i fare for å få skade på grunn av sitt rusmiddelmisbruk. Dette er en gruppe som har behov for bistand fra flere instanser. Visjon: Vi ønsker at fagpersonell ansatt i kommunen skal: Ha tilstrekkelig kompetanse til å bistå rusmiddelmisbrukere Ha en god oversikt over de tiltak som finnes i kommunen, nabokommuner og ellers i landet Ha virkemidler på kommunalt plan/lavterskeltilbud i forhold til aktivitet og et bedre innhold i den enkeltes liv Strategi: Etablere lavterskeltilbud. Fokus på samhandling mellom kommunale enheter og øvrige samarbeidspartnere fra offentlig og privat virksomhet, frivillige etc. Fokus på individuell plan (IP) og kompetanseutvikling. Boligbehov tas inn i rulleringen av Boligsosial handlingsplan. Skaun kommune - Ruspolitisk handlingsplan Side 9

10 5.3 Regulerende tiltak Mål: Skaun kommune skal ha en restriktiv holdning ved tildeling av salgs- og skjenkebevillinger, og utføre kontroll i henhold til regelverket. Denne delen av planen omhandler politikernes mulighet til å styre utviklingen i kommunen. Visjon: Skaun kommune skal: Ha en åpningstid for skjenking av alkohol som er lik for alle næringsdrivende i kommunen. Tildeling av skjenke- og salgsbevillinger etter prinsippet Lett å få lett å miste Føre en streng kontroll med skjenke- og salgsbevillinger. Strategi: Etablere retningslinjer for tildeling av bevillinger Ha tydelige sanksjoner for brudd på retningslinjene Innføre rusmiddelfrie soner i Skaun kommune: 6. Handlingsplan for forebyggende tiltak Tiltak 1. Informasjon til nye foreldre Ansvarlig: Helsesøster Bevisstgjøring av foreldre som rollemodeller. Helsesøster vurderer om det er mulig å utvikle et kursopplegg for småbarnsforeldre ("Foreldresertifikat") med fokus på grensesetting, holdningsformidling etc. Informasjon om Familiesenteret Budsjett: Innenfor gjeldene budsjett Tiltak 2. Foreldremøte i barnehage Ansvarlig: Styrer/Fagnettverk i samarbeid med FAU Temamøte. Eksempel på tema kan være: o Grensesetting o Bruk av alkohol i barns nærvær o Medievett Budsjett: I utgangspunktet innenfor gjeldene budsjett. Det kan søkes om støtte til eksterne foredragsholdere. Tiltak 3. Foreldremøte barnetrinnet Ansvarlig: Rektor/Skoleledergruppa i samarbeid med FAU Opplegget bør inneholde en plan for hvert enkelt trinn. Eksempel på tema for foreldremøter kan være: Innetid - Leggetid; Betydningen av et godt klassemiljø Tid foran PC Respekt for mitt og ditt Skaun kommune - Ruspolitisk handlingsplan Side 10

11 Respekt for voksne, skolen, læreren; Nettvett Lommepenger, pengebruk, Ansvar for hverandre, Antimobbing; Sex, Pornografi Ungdomsfester, Rus; "Bry Deg si nei til narkotika"; Budsjett: I utgangspunktet innenfor gjeldene budsjett. Det kan søkes om støtte til eksterne foredragsholdere. Tiltak 4. Opplegg for skolens barnetrinn Ansvar: Rektor, Helsesøster Opplegg i enkelttrinn: Klassemiljø "Mitt valg" "Kjærlighet og grenser" Budsjett: Innenfor gjeldene budsjett Tiltak 5. Foreldremøte ungdomstrinn Ansvarlig: Rektor Rektor får i oppgave å organisere foreldremøter med tema grensesetting for hvert trinn i begynnelsen av hvert skoleår. Hensikten er å skape en felles forståelse for de holdningene vi gir våre tenåringer. Foreldre har ansvar overfor hverandre for å følge opp det fellesskapet blir enig om. "Bry Deg si nei til narkotika» konseptet er viktig. Opplegget bør inneholde en plan for hvert enkelt trinn. Eksempel på tema for foreldremøter: 8. Trinn: Ungdomsfester, Rus; Narkotika; Pornografi 9. Trinn: Virkning av narkotika og andre nye rusmidler 10. Trinn: Konsekvens av lovbrudd Budsjett: Innenfor gjeldene budsjett Tiltak 6. Opplegg for skolens ungdomstrinn Ansvar: Rektor, Helsesøster Opplegg i enkelttrinn: Tema rusmidler tas opp i fagene Utdanningsvalg, RLE, Samfunnsfag og Naturfag Skolen bruker programmet FRI på alle trinn Forebyggende og holdningsskapende foredrag på 9. trinn Nettvett MOT "Mitt valg" Aktivt bruk av politiet Antidoping Norge «Ren skole» Tema om bivirkninger og skadevirkningene ved bruk av de ulike narkotiske, anabole/hormonelle og andre stoffer. Skaun kommune - Ruspolitisk handlingsplan Side 11

12 Budsjett: Innenfor gjeldene budsjett Tiltak 7. Definere rusmiddelfrie soner i kommunen: Ansvar: Oppvekst, kultur og fritid De under nevnte områder defineres som rusmiddelfrie soner gjeldende hver dag hele året. Området skal skiltes. Det kan gis fritak ved søknad om skjenkebevilling til enkeltarrangement. I slike tilfeller skal skiltet tildekkes. Det stilles strenge krav til opprydding. Aktuelle områder: Venn oppvekstsenter Jåren/Råbyda oppvekstsenter Viggja oppvekstsenter Børsa Skole. Buvik skole Skaun ungdomsskole Barnehager Grønneset Grønnlandsskjæret (i samarbeid med Orkdal kommune) Ølsholmen Budsjett: , innefor gjeldende budsjett. Beløpet er tenkt brukt til skilting. Det skal også settes av kr til andre lag og organisasjoner kan søke om støtte til skilting av egne soner. Tiltak 8. Samarbeid med frivillige organisasjoner og lokalt næringsliv Ansvar: Rusmiddelkonsulent Innenfor gjeldende budsjett 1. Avtale med Antidoping Norge «Rent senter» og «Rent idrettslag» Alle treningssenter og idrettslag i Skaun kommune burde være med i dette programmet, og jobbe aktivt med å forebygging av doping, ved hjelp av fokus på rett trening og rett kosthold. 2. Samarbeid med idrettslagene om et seminar med tema "Idrett - Rus" Tiltak 9. Natteravnene Ansvar: Skaun frivilligsentral Innenfor gjeldende budsjett Skaun frivilligsentral må ta initiativ til å få igangsatt tjenesten. Tiltak 10. Opprette samarbeidsorganet SLT Ansvar: Oppvekst, kultur og fritid Innenfor gjeldende budsjett Skaun kommune - Ruspolitisk handlingsplan Side 12

13 7. Handlingsplan for behandlende og oppfølgende tiltak (videreført fra forrige plan) Opprette et lavterskeltilbud-etablere arbeidsgruppe Videreutdanning i innen rusfaget Ruskonsulent i 100 % stilling Ansvar Innenfor Rådmannen gjeldende budsjett Nav og BFH Innenfor gjeldende budsjett Nav og BHF Søknad om lønnsmidler fra fylkesmannen for å starte et treårig prosjekt samt vurdere omdisponering av interne ressurser fra kvalifiseringsprogramme t /psykisk helse og vurdere søknad om APS-plasser i Nav via Skaun Produkter Er innarbeidet i budsjett for 2013 Opprette rusteam Kartlegging av det eksisterende rusarbeidet som gjøres i kommunen pr. i dag NAV, BFH og Hjemmetjen esten NAV, BFH og Hjemmetjen esten Innenfor gjeldende budsjett Innenfor gjeldende budsjett Skal være tilgjengelig med sin kompetanse for alle virksomheter i kommunen. Opprette en koordinatorrolle Kontinuerlig kartlegging av boligbehov med sikte på prosjektmidler som kan søkes via Husbanken, samkjøring med boligsosial handlingsplan. Ivareta barn av rusmisbrukere NAV, BFH og Hjemmetjen esten NAV, BFH og Hjemmetjen esten, Boligkontore t BFH I Innenfor gjeldende budsjett Innenfor gjeldende budsjett Ansvarlig for å ivareta og planlegge det framtidige fokuset i rusarbeidet (forebyggende og oppfølgende) i kommunen på administrativt nivå. Skaun kommune deltar i perioden i DelTa, som er tverrfaglig samarbeid om rusforebygging og tidlig innsats i regi av Kompetansesenter Rus Midt-Norge (KoRus). DelTa er en forsterket innsats i kommunene som kombinerer kompetanseheving og iverksetting av tiltak, basert på lokale utfordringer knyttet til rusforebygging. Skaun kommune - Ruspolitisk handlingsplan Side 13

14 Aktiviteter DelTa Ansvar Informasjonsmøte om mulig deltakelse KoRus Beslutning om deltakelse Rådmann Kartlegge helsetilstanden innen rus på ungdomsnivå Ungdata på SUS Rådgiver Helse og rådgiver Gr.skole Kartlegge helsetilstanden innen rus blant Leder Psykisk helse brukere - gjennomføring av BrukerPlan Oppstartssamling arbeids- og styringsgruppe KoRus Politisk vedtak i HOKU om deltakelse i DelTa Rådgiver helse Politisk vedtak i Kommunestyret om Rådgiver helse deltakelse Oppfølging av oppstartssamling Arbeidsgruppe (AG) Heldag BrukerPlan KoRus Analysebistand etter Ungdataundersøkelsen KoRus/AG Dialogmøte Skaun ungdomsskole Ungdata Rådgiver Gr.skole Ca og rektor SUS Samling med utgangspunkt i gjennomførte undersøkelser KoRus/AG Valg av kompetansehevende tiltak Arbeidsgruppe Oktober Handlingsplan sendes KoRus Koordinator Kompetansehevende tiltak og gjennomføring av tiltak lokalt Arbeidsgruppe Avklare ansvar og roller i rusarbeidet lokalt Arbeidsgruppe Ansvarsplassering og rolleavklaring i fht rus Arbeidsgruppe Innarbeide innhold i ruspolitisk handlingsplan Arbeidsgruppe Handlingsplan for regulerende tiltak Tiltak 11. Forskrift for skjenkepolitikk Ansvar: Servicekontoret Salgs- og skjenketider for alkohol er regulert i FORSKRIFT OM SALGS- OG SKJENKETIDER FOR ALKOHOLHOLDIGE DRIKKER, SKAUN KOMMUNE. Denne er tilgjengelig på kommunenes nettsider og regulerer: Salgstider for øl Åpningstider for serveringssteder, innendørs og utendørs Skjenketider for alkohol, innedørs og utendørs Sanksjoner ved brudd på forskriften Forskriften revideres ved behov eller i henhold til Alkohollovens bestemmelser Tiltak 12. Delegering til rådmann Ansvarlig: Servicekontoret Godkjenning av styrer/stedfortreder i bevillingsperioden samt tildeling av ambulerende bevilling og ved enkelt anledning. Rådmannen kan, når særlige grunner foreligger, gjøre unntak fra gjeldende åpningstidsbestemmelser for det enkelte serveringssted Tiltak 13. Retningslinjer for tildeling av salgsbevilling Ansvarlig: Kommunestyret Skaun kommune - Ruspolitisk handlingsplan Side 14

15 Nyetablerte salgssteder der det selges alkoholholdig drikk bør ikke ligge for nær skoler, ungdomsklubber, idrettshaller og lignende der barn og ungdom oppholder seg. Salgsbevillinger i gruppe 1 kan tildeles dagligvareforretninger. Eventuelt spesialforretninger etter søknad. (Ølutsalg) Tiltak 14. Retningslinjer for tildeling av fast skjenkebevilling Ansvarlig:Kommunestyret Kommunen vil ikke gi bevilling til skjenking av øl, vin og brennevin til følgende konsepter eller på følgende steder: Oppvekstmiljø/boligområder Gatekjøkken og storkiosker I butikksentra gis det kun skjenkebevilling til serveringssteder hvor hele skjenkeområdet er avgrenset av faste vegger Forretninger der konseptet normalt ikke omfatter skjenking av alkohol Tiltak 15. Retningslinjer for tildeling av alminnelig og ambulerende skjenkebevilling Ansvarlig: Kommunestyret Dersom det i Skaun kommune skal arrangeres et privat eller offentlig lag i et offentlig hus og det skal skjenkes alkohol, må det søkes til kommunen om skjenkebevilling for hver enkelt anledning. Dersom det er et åpent arrangement, må søknad om alminnelig skjenkebevilling foreligge. Dersom det er søknad om skjenkebevilling til et sluttet lag, må ambulerende bevilling søkes. Ansvarshavende er ansvarlig for at skjenkingen foregår i overensstemmelse med Alkoholloven og bestemmelser gitt med hjemmel i den. Ansvarshavende har også plikt til å sette seg inn i gjeldende lokale bestemmelser når det gjelder skjenking av alkohol Søknad om skjenkebevilling skal sendes til Skaun kommune, Rådhuset, 7353 Børsa, og må leveres minst 7 dager før arrangementet. Før alminnelig skjenkebevilling kan behandles, skal Skaun lensmannsdistrikt og Nav Skaun komme med uttalelse til søknaden. Bevillingen kan gjelde en, flere eller alle typer alkoholholdige drikker (øl, vin og brennevin). Alle lag og foreninger som har barn og unge som målgruppe, og som mottar økonomisk støtte fra Skaun kommune skal forplikte seg til å ha rusfrie arrangementer eller aktivitetstilbud. Arrangementer som retter seg mot ungdom under 18 år skal være rusmiddelfrie. Bevillingshaveren skal organisere vakthold. Antall vakter bestemmes av politiet. Bevillingshaver skal føre navneliste som leveres til politiet. Politiet kan pålegge bevillingshaver å sørge for utegående vakter i tillegg. En kommunal avgift på kr er fastsatt for hver innvilget skjenkebevilling og må innbetales før arrangementet. Skaun kommune - Ruspolitisk handlingsplan Side 15

RUSPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR LARDAL KOMMUNE 2011-2015

RUSPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR LARDAL KOMMUNE 2011-2015 RUSPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR LARDAL KOMMUNE 2011-2015 Visjon for det ruspolitiske arbeidet i Lardal; Levende samarbeid i samhold mot rus Innledning Regjeringens overordnede mål på det ruspolitiske området

Detaljer

RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN NES KOMMUNE

RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN NES KOMMUNE RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN NES KOMMUNE 2012-2016 Vedtatt i kommunestyret 19.06.12, sak 12/50 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 3 1.1 Rusmiddelpolitiske føringer og lovgivning... 3 1.2 Kommunens

Detaljer

Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Nore og Uvdal Kommune 2014-2018

Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Nore og Uvdal Kommune 2014-2018 Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Nore og Uvdal kommune 2014-2018 Innholdsfortegnelse: 1 Hvorfor en rusmiddelpolitisk handlingsplan? s. 3 1.1 Innledning s. 3 1.2 Arbeidet med planen s. 3 2 Rusmiddelsituasjonen

Detaljer

Handlingsplan rusomsorg. Vestby kommune 2013-2016

Handlingsplan rusomsorg. Vestby kommune 2013-2016 Handlingsplan rusomsorg Vestby kommune 2013-2016 Vedtatt av Kommunestyret 13/12-2013 0 Innhold 1. Innledning.... 3 2. Beskrivelse og vurdering av rusmiddelsituasjonen i Vestby.... 3 Vold i familien relatert

Detaljer

STOKKE KOMMUNE RUSMIDDELPOLITISK PLAN. Vedtatt av Stokke kommunestyre 31.03.08

STOKKE KOMMUNE RUSMIDDELPOLITISK PLAN. Vedtatt av Stokke kommunestyre 31.03.08 STOKKE KOMMUNE RUSMIDDELPOLITISK PLAN 2008 2012 Vedtatt av Stokke kommunestyre 31.03.08 1 Sammendrag...4 1. Innledning...7 1.1. Hvorfor en rusmiddelpolitisk handlingsplan?...7 1.2. Kommunens arbeid med

Detaljer

Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2012-2016

Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2012-2016 Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2012-2016 Vedtatt i kommunestyret 30 mai 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE. Innledning... 3 DEL 1: Kartlegging... 4 Salg av lovlige rusmidler... 4 Salg av vanedannende legemidler

Detaljer

RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN 2011-2015

RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN 2011-2015 Løten kommune RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN 2011-2015 Vedtatt i Løten kommunestyre den 31.08.2011, K-sak 41/11 INNHOLDSFORTEGNELSE KAP. 1 INNLEDNING 2 1.1 Planprosessen 2 1.2 Lovgivning på området 3

Detaljer

RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN ULLENSAKER KOMMUNE

RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN ULLENSAKER KOMMUNE RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN ULLENSAKER KOMMUNE 2010-2014 Side 2 av 39 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Sammendrag... 3 2. Innledning... 4 2.1. Kommunens arbeid med planen. Organisering av planarbeidet.... 4

Detaljer

Interkommunal ruspolitisk handlingsplan 2013-2016

Interkommunal ruspolitisk handlingsplan 2013-2016 Rusprosjekt Nord-Gudbrandsdal Dovre Sel Vågå Lom Skjåk Interkommunal ruspolitisk handlingsplan 2013-2016 Sammen skal vi skape en forskjell for brukere av kommunale tjenester til beste for fremtiden, med

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: F64 Arkivsaksnr: 2013/2385-7 Saksbehandler: Jakob Lanto

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: F64 Arkivsaksnr: 2013/2385-7 Saksbehandler: Jakob Lanto Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: F64 Arkivsaksnr: 2013/2385-7 Saksbehandler: Jakob Lanto Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Helse- og omsorgsutvalget 02.12.2013 Kommunestyret 18.12.2013 Rullering

Detaljer

Rusmiddelpolitisk handlingsplan. for. Ringerike kommune

Rusmiddelpolitisk handlingsplan. for. Ringerike kommune Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Ringerike kommune 2008 2015 1. Innledning 1.2 Eksempler på risikogrupper 2. Kommunens arbeid med planen 2.1 Aktuelle dokumenter 3. Beskrivelse av rusmiddelforbruk og

Detaljer

2008-2011. Vedtak: Kommunestyret 06.02.2008, Sak 0001/08

2008-2011. Vedtak: Kommunestyret 06.02.2008, Sak 0001/08 2008-2011 Vedtak: Kommunestyret 06.02.2008, Sak 0001/08 1 INNHOLD FORORD 3 SIDE 1. HVORFOR EN RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN? 3 1.1 Innledning 1.2 Kommunens arbeid med planen 2. BESKRIVELSE OG VURDERING

Detaljer

Saksfremlegg. 3. Alkoholpolitikken i Sørum vedtas som retningsgivende for salgs- og skjenkebevillinger.

Saksfremlegg. 3. Alkoholpolitikken i Sørum vedtas som retningsgivende for salgs- og skjenkebevillinger. Saksfremlegg Arkivsak: 09/3567-24 Sakstittel: RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN K-kode: F03 Saksbehandler: Stine Bugge Innstilling: 1. Rusmiddelpolitisk handlingsplan, kommunedelplan 2011 2022 med handlingsdel

Detaljer

RUSPOLITISK HANDLINGSPLAN 2012 2016 2. Sammendrag... 4. 1 Innledning... 45

RUSPOLITISK HANDLINGSPLAN 2012 2016 2. Sammendrag... 4. 1 Innledning... 45 RUSPOLITISK HANDLINGSPLAN 2012 2016 RUSPOLITISK HANDLINGSPLAN 2012 2016 2 Sammendrag... 4 1 Innledning... 5 2 Planarbeidet... 6 2.1 Organisering av planarbeidet... 6 2.2 Ruspolitisk handlingsplan 2003-2007...

Detaljer

Rusforebyggende arbeid i Frogn kommune

Rusforebyggende arbeid i Frogn kommune Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Rusforebyggende arbeid i Frogn kommune Frogn kommune 21. DESEMBER 2007 RAPPORT 10/07 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 FROGN KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Meløy kommuneplan RUSPOLITISK HANDLINGSPLAN 2005-2008. Vedtatt av kommunestyret 23.06.2005, sak 30/05

Meløy kommuneplan RUSPOLITISK HANDLINGSPLAN 2005-2008. Vedtatt av kommunestyret 23.06.2005, sak 30/05 plan RUSPOLITISK HANDLINGSPLAN 2005-2008 Vedtatt av kommunestyret 23.06.2005, sak 30/05 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 1.1 Lovgivning... 1.2 Kommunens arbeide med planen... 2. BESKRIVELSE AV RUSMIDDELSITUASJONEN...

Detaljer

Handlingsplan 2010-2014

Handlingsplan 2010-2014 Handlingsplan 2010-2014 Psykisk helse, rus, og vold i nære relasjoner Handlingsplan, Psykisk helse, rus og vold i nære relasjoner Øvre Eiker kommune 2010-2014 Lay-out: Eiker Trykkeri AS Øvre Eiker kommune

Detaljer

Samordnet innsats overfor ungdom i alderen 16 23 år SAMORDNET INNSATS OVERFOR UNGDOM I ALDEREN 16 23 ÅR I VERDAL KOMMUNE

Samordnet innsats overfor ungdom i alderen 16 23 år SAMORDNET INNSATS OVERFOR UNGDOM I ALDEREN 16 23 ÅR I VERDAL KOMMUNE SAMORDNET INNSATS OVERFOR UNGDOM I ALDEREN 16 23 ÅR I VERDAL KOMMUNE 1 Innholdsfortegnelse 1.0. Mål og bakgrunn for planen.4 1.1. Mål for planen for samordnet innsats overfor ungdom i alderen 16 23 år...

Detaljer

MÅLOPPNÅELSE RUSFOREBYGGENDE ARBEID

MÅLOPPNÅELSE RUSFOREBYGGENDE ARBEID MÅLOPPNÅELSE RUSFOREBYGGENDE ARBEID FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT - 2006 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Målsettingen med prosjektet... 1 1.2 Problemstillinger... 1 1.3 Avgrensning... 1 1.4 Datainnsamling...

Detaljer

ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR BEVILLINGSSAKER FREDRIKSTAD KOMMUNE 2012-2016

ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR BEVILLINGSSAKER FREDRIKSTAD KOMMUNE 2012-2016 ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR BEVILLINGSSAKER FREDRIKSTAD KOMMUNE 2012-2016 VEDTATT AV BYSTYRET 21. JUNI 2012 1 Delplan 4 Alkoholpolitiske retningslinjer for bevillingssaker Fredrikstad kommune 2012-2016

Detaljer

Temaplan for rusarbeidet

Temaplan for rusarbeidet Temaplan for rusarbeidet Perioden 2015-2018 HØRING «Frihet er retten til å gjøre alt som ikke skader andre mennesker». Menneske rettighetserklæringen, 1789, 4 10 langruppa AM 02.05.2014 OM TEMAPLANER Temaplanen

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON FOREBYGGENDE ARBEID FOR BARN OG UNGE KULTUR OG FRITID MELHUS KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON FOREBYGGENDE ARBEID FOR BARN OG UNGE KULTUR OG FRITID MELHUS KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON FOREBYGGENDE ARBEID FOR BARN OG UNGE KULTUR OG FRITID MELHUS KOMMUNE DESEMBER 2011 - FOREBYGGENDE ARBEID FOR BARN OG UNGE KULTUR OG FRITID - 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Rus, fattigdom og bolig

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Rus, fattigdom og bolig FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Rus, fattigdom og bolig Sarpsborg kommune 24.1.2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE OG GJENNOMFØRING...6 4 REVISJONSKRITERIER...7

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 29/13 Tjenesteutvalget 19.06.2013 Kommunestyret

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 29/13 Tjenesteutvalget 19.06.2013 Kommunestyret Søgne kommune Arkiv: 027 Saksmappe: 2012/3714-19163/2013 Saksbehandler: Liv Landaas Dato: 04.06.2013 Saksframlegg Resultat av ungdomsundersøkelsen 2012 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 29/13 Tjenesteutvalget

Detaljer

GOD RUSFOREBYGGING FOLKEHELSEARBEIDET S 04. VEILEDER til støtte og hjelp S 08. Kommunene og alkoholpolitikken s 05

GOD RUSFOREBYGGING FOLKEHELSEARBEIDET S 04. VEILEDER til støtte og hjelp S 08. Kommunene og alkoholpolitikken s 05 GOD RUSFOREBYGGING Et temamagasin om kommuner og rusarbeid RUSFOREBYGGENDE ARBEID EN DEL AV FOLKEHELSEARBEIDET S 04 VEILEDER til støtte og hjelp S 08 Kommunene og alkoholpolitikken s 05 Tidlig intervensjon

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Moer sykehjem. 12.03.2008 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Moer sykehjem. 12.03.2008 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE Hovedutvalg for helse og sosial Sak 6/08 MØTEINNKALLING Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Moer sykehjem 12.03.2008 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken

Detaljer

Morgendagens omsorg. Hurum kommune Helse- og omsorgsplan 2015 2025

Morgendagens omsorg. Hurum kommune Helse- og omsorgsplan 2015 2025 Morgendagens omsorg Hurum kommune Helse- og omsorgsplan 2015 2025 Forord «Alle bør være opptatt av framtida. Det er der vi skal tilbringe resten av vårt liv.» Helse- og omsorgstjenestene står overfor store

Detaljer

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN NAV Tinn 2012-2016 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning. s.2 2 Generelle forhold.. s.4 3 Bomiljø i Tinn kommune..... s.4 4 Hva er en boligsosial handlingsplan?... s.5 5 Formålet

Detaljer

IS-1978. Støttemateriell Rusmiddelforebyggende arbeid i skolen forslag til læringsaktiviteter

IS-1978. Støttemateriell Rusmiddelforebyggende arbeid i skolen forslag til læringsaktiviteter IS-1978 Støttemateriell Rusmiddelforebyggende arbeid i skolen forslag til læringsaktiviteter INNHOLD FORORD... 3 1. INNLEDNING... 5 1.1. Begrepsavklaringer... 7 1.2. Skolen som arena for forebyggende arbeid...

Detaljer

SKIEN KOMMUNE SKIEN KOMMUNE. Personal og service. den gode og inkluderende møteplass. Rusplan. www.skien.kommune.no

SKIEN KOMMUNE SKIEN KOMMUNE. Personal og service. den gode og inkluderende møteplass. Rusplan. www.skien.kommune.no SKIEN KOMMUNE SKIEN KOMMUNE Personal og service den gode og inkluderende møteplass Rusplan 2011 2014 www.skien.kommune.no Innhold DEL 1 1. Forord...5 2. Innledning...9 3. Mål...9 3.1 Hovedmål...9 3.2 Målgrupper...9

Detaljer