Plan for psykisk helsearbeid

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Plan for psykisk helsearbeid"

Transkript

1 HEMNE KOMMUNE Plan for psykisk helsearbeid Vedtatt av Hemne Kommunestyre Rullert Hemne Kommunestyre

2 Plan for psykisk helsearbeid, Hemne kommune INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENDRAG INNLEDNING STATUS FOR PSYKISK HELSEARBEID INNLEDNING KOMMUNESTYRETS VEDTAK LOVGRUNNLAG OG SENTRALE FØRINGER STATUS FOR PSYKISK HELSEARBEID ORGANISERING STATUS HEMNE KOMMUNE ULIKE TJENESTETILBUD OG SAMARBEID VURDERING AV UDEKKEDE BEHOV FOR TJENESTER, RISIKOFAKTORER OG UTFORDRINGER BRUKERMEDVIRKNING OG INFORMASJON KOMPETANSEBEHOV KOMMUNENS BIDRAG I TILLEGG TIL ØREMERKA TILSKUDD HANDLINGSPLAN TILTAK FOR BARN OG UNGE TILTAK FOR VOKSNE KOMMENTAR TIL ØKONOMISK HANDLINGSPLAN...10 VEDLEGG 1. Økonomisk handlingsplan 2. Lover og dokumenter som er styrende for psykisk helsearbeid i kommunene

3 Plan for psykisk helsearbeid, Hemne kommune Side 1 1. Sammendrag 2 Innledning Overordnet mål: Å bidra til å gi mennesker med psykiske problemer muligheter til å leve et mest mulig normalt liv, preget av deltagelse, uavhengighet og evne til å mestre eget liv. Planen bygger på gjeldende lover og forskrifter, samt sentrale krav og føringer. Se vedlegg 2 Tiltak særlig for barn og unge I regjeringens strategiplan for barn og unges psykiske helse -..sammen om psykisk helse - er det 3 hovedmål - Å mestre sitt eget liv, Å komme barn og unge i møte, Kunnskap og kompetanse i tråd med barn og unges behov. Generelle tiltak I veileder for psykisk helsearbeid for voksne -IS-1332 står følgende hovedutfordringer: Tilgjengelige tjenester sikre at mennesker får hjelp når de trenger det, enten i behandling, tjenester i bolig eller meningsfylte aktiviteter Samarbeid og kontinuitet i tjenestene. Mennesker med psykiske problemer har behov for sammensatte tjenester. Det er derfor viktig at kommunen samarbeider med spesialisthelsetjenesten og andre offentlig etater. Brukermedvirkning Brukerne er eksperter på eget liv. Tjenestene må tilpasses brukernes behov. Trygge og virkningsfulle tjenester. Det skal være et trygt møte mellom bruker/behandler. Kommunen skal ha et godt fagmiljø med kompetanse på psykisk helse, psykiske lidelser og hva det vil si å arbeide med mennesker med slike lidelser. God ressursutnyttelse sikre god organisering og budsjettering. Planarbeid Planen bygger på Plan for psykisk helsearbeid vedtatt av Hemne kommunestyre og rullert til å vare i 4år Etter krav fra Helse og sosialdirektoratet rulleres Plan før 15.februar Dette for å kunne få øremerkede midler ut Målsetting for planen: Planen skal være et arbeidsdokument i forhold til brukertiltak, også forebyggende psykososiale tiltak for barn/unge og være en handlingsplan, økonomisk og utøvende. Planen skal være informativ og retningsgivende for politikere, ansatte i Hemne kommune og brukere. 3. Status for psykisk helsearbeid Dette kapittelet tar for seg hvordan tjenesten er organisert. Ulike tjenestetilbud og samarbeid. Det er også en vurdering av udekkede behov for tjeneste og risikofaktorer. Brukermedvirkning og informasjon. Kompetansebehov Kommunens bidrag i tillegg til øremerka tilskudd. 4. Handlingsplan Tiltak for barn og unge og voksne. Handlingsplan er et utøvende arbeidsdokument for perioden Handlingsplanen er basert på de føringer staten har gitt om tilskudd av midler. Kommentar til økonomisk handlingsplan og økonomisk handlingsplan er vedlegg

4 Plan for psykisk helsearbeid, Hemne kommune Side 2 2. Innledning 2.1. Kommunestyrets vedtak Psykiatriplan for Hemne kommune ble vedtatt i K-sak 69/98 og rullert i 2004 til å være gyldig til Sosial og helsedepartementet krever i rundskriv til landets kommuner datert at før øremerkede tilskudd kan mottas i 2007, skal plan for psykisk helsearbeid med økonomisk handlingsplan til 2010 være politisk vedtatt. Etter dette krav rulleres plan for psykisk helsearbeid og integreres i kommunens økonomiplan og kommuneplan Lovgrunnlag og sentrale føringer Planen bygger på gjeldende lover og forskrifter, samt sentrale krav og føringer. Se vedlegg 2 Overordnet mål: Å bidra til å gi mennesker med psykiske problemer muligheter til å leve et mest mulig normalt liv, preget av deltagelse, uavhengighet og evne til å mestre eget liv. Innhold i planen: Planen omfatter tjenester og tiltak for barn, unge og voksne. Tjenestene omfatter forebyggende tiltak, utredning, behandling, rehabilitering, oppfølging og støttetjenester. Planen omfatter også samarbeid og samhandling i kommunen og på fylkeskommunalt og statlig nivå, samt brukerne. Målsetting for plan: Planen skal være et arbeidsdokument i forhold til brukertiltak, også forebyggende psykososiale tiltak for barn og unge. Planen skal være en handlingsplan, økonomisk og utøvende. Planen skal være informativ og retningsgivende for politikere, ansatte i Hemne kommune og brukere. 3. Status for psykisk helsearbeid 3.1. Organisering Tjeneste for psykisk helsearbeid er organisert i Pleie- og omsorg i Hemne kommune. De ansatte er to sykepleiere og en sosionom, alle med videreutdanning i tverrfaglig psykisk helsearbeid. I tillegg er det ansatt en miljøarbeider som er hjelpepleier med videreutdanning i psykisk helsearbeid. Psykiatrisk sosionom skal i hovedsak arbeide med barn/ungdom og den forebyggende delen i nært samarbeid med aktuelle tjenesteutøvere i kommunen. Psykiatriske sykepleiere skal i hovedsak arbeide i forhold til unge, voksne. Miljøarbeider har hovedområde miljøarbeid i heimen og gruppeaktiviteter. En sykepleier er gruppeleder og har det faglige ansvaret. Hun er også delegert myndighet ift planarbeid Status Hemne kommune Psykisk helsearbeid drives på mange plan i Hemne kommune. Det å føle at en bor på et trygt og inkluderende sted, har et godt nettverk, arbeid og fritidsaktiviteter, fysiske så vel som kulturelle faktorer er viktige for å få og opprettholde en god psykisk helse. Hemne kommune har 4295 innbyggere. I oktober 2006 er det 62 som mottar sosialstønad, av disse er det 15 mellom år, 30 mellom Fra NAV får vi opplyst at det er 40

5 Plan for psykisk helsearbeid, Hemne kommune Side 3 arbeidsledige, 24 på tidsbegrensa uførhet, 79 på attføring og 40 på rehabiliteringspenger. Rapport fra Sosial- og helsedirektoratet (Kostra) sier at Hemne ligger midt på tabellen når det gjelder levekår i fht inntekt. Indeks for levekårsproblemer ligger på 4,9 i Sør-Trøndelag i Hemne på 5,7. Også på barnevernstiltak ligger vi over gjennomsnittet for Sør-Trøndelag. Det er 7 barnehager, 3 barneskoler i bygda, den ene har også ungdomstrinnet og er en av de største skolene i Sør-Trøndelag. Kommunen har videregående skole. Det er etablert et privat asylmottak, Jarlen Mottak, med ca.150 beboere. Jarlen Mottak har mange familier som alle bor i leiligheter. Statistikk fra Orkdal DPS viser at fra 2005 lå Hemne over gjennomsnittet når det gjelder polikliniske tiltak pr. innbygger. Også i antall liggedøgn i døgnavd. ligger vi 4.høyest av kommunene i nedslagsfeltet. Målet for opptrappingsplanen er at 5 % av barna skal få spesialisthelsetilbud i BUP klinikker. I Hemne er dekningsgraden 2,5%. Tjeneste for psykisk helsearbeid hadde i 2005 totalt 350 brukere innskrevet. Det inkluderer både langtidssyke og de som er innskrevet i korte perioder Å ha en psykisk lidelse vil alltid innebære en viss funksjonssvikt i forhold til å mestre sitt daglige liv. En opplevelse av å være mindreverdig vil ofte være til stede. Den enkeltes livssituasjon vil prege både opplevelsen av sykdommen og hvordan den best kan behandles eller forebygges. Vi vil alltid arbeide med tiltak etter brukerens situasjon og tilstand, og ikke etter diagnoser. Overbyggende: Plan for psykisk helsearbeid med økonomisk handlingsplan godkjennes av kommunestyret.den er en del av rehabiliteringsplanen og må ses i sammenheng med den. Planen implementeres i kommunens økonomiske plan og kommuneplanen når den er ferdig utarbeid. Det er utarbeidet felles kvalitetssikringssystem og avviksbehandling i kommunen, i tillegg til felles intranett/internettsider for alle enheter. Alle brukere som er under tvungent psykisk helsevern skal ha en individuell plan. Alle brukere med behov for sammensatte tjenester har krav på å få utarbeidd individuell plan Alle informeres om rettigheter og kan søke. Søknad sendes til rehabiliteringsansvarlig og en koordinator utnevnes i samråd med brukeren. Tjenesteutøvere rundt bruker møtes sammen med bruker og planen utformes etter en mal. 21 har søkt og fått utarbeidet IP i Hemne kommune Ulike tjenestetilbud og samarbeid. Voksne Henvendelser til tjeneste for psykisk helsearbeid mottaes mest fra leger, helsestasjon, Orkdal DPS og fra andre samarbeidspartnere. Privatpersoner kan ta kontakte direkte. I flg Prosedyrer i kvalitetssikringsarbeidet skal alle henvisninger bli vurdert innen 3 dager av minst 2 ansatte i Tjeneste for psykisk helsearbeid. Det utarbeides et individuelt tilbud. Beskjed om tilbud skal gies innen 3 uker. Samtaler på kontor. Bruker kan tilbys samtaleterapi, støttesamtaler, bearbeiding, motivasjonsarbeid, råd og veiledning. Oftest individuelt, men kan gies til familier/grupper. Hjemmebesøk. Arbeider etter miljøterapeutiske retningslinjer, ofte i samarbeid med ansatte på sykehjem, åpen omsorg og sosialkontor. Omsorgsboliger tildeles på lik linje med andre søkere, likeså kommunal bolig. Individuelt samarbeid i fbm individuell plan, evnt ansvarsgruppemøter der koordinator, bruker, fastlege samt evnt. involverte fra NAV, sosialkontor, åpen omsorg, tjeneste for psykisk helsearbeid og 2.linjetjenesten møter.

6 Plan for psykisk helsearbeid, Hemne kommune Side 4 Veiledning/rådgivning. Individuelt og par. Familierådgivning gies på sosialkontorer. Familierådgivningskontoret har faste reisedager til Hemne. Gir også veiledning til tjenesteapparatet Sorggrupper for etterlatte. Formålet er hjelp til bearbeiding av sorg. Samtalegruppen består av gruppeledere fra tjeneste for psykisk helsearbeid sammen med aktuelle samarbeidspartnere og har 5-10 deltagere. Psykososial støttegruppe ved alvorlige ulykker og krisesituasjoner. Enhetsleder i P/O er leder. Psykiatrisk sosionom skal delta sammen med prest, helsesøster, lege, enhetsleder for sosial- og barnevern og enhetsleder for pleie- og omsorg. Aktiveres etter vurdering av lege eller skadestedsleder. Psykososial støttegruppe har egne rutiner for oppfølging. Aktivitetssenter. Åpent for alle mandag, onsdag og torsdag. Malegruppe på tirsdager og div. gruppeterapi på fredag. Kulturkalender. Utgis fra kulturkontoret. Grønn resept.kalender utgitt av Fysak over div. fysiske aktivitetstilbud.samarbeid mellom fysioterapeut og miljøarbeider om bassengtrening. Arbeidstiltak på Svanem A/S. Får tilskudd av øremerkede midler. Kommunen har arbeidstiltak/sysselsetting for uføre. Samarbeid mellom enhetsleder sosial, kultur, rehabiliteringsansvarlig og ergoterapeut. Tildeles etter kartlegging i IP. Basismøter i forbindelse med trygdespørsmål. Økonomisk veiledning kan gis av sosialkontor og bank. Viktig å følge opp og gi råd om rettigheter. Søknad om trygd. Arbeidsgruppe for Verdensdagen for psykisk helse. Fast gruppe som arbeider hele året for å planlegge og gjennomføre markering. Består av representanter fra Mental Helse, tjeneste for psykisk helsearbeid, bibliotekar, ungdomssekretær, Svanem A/S, Arbeid med bistand, Hemne Videregående skole og PP-tjenesten. Psykososial gruppe for asylsøkere. Ledes av tjeneste for psykisk helsearbeid, sykepleier for flyktninger og ansatt poliklinikk ved Orkdal DPS. Tema er normalreaksjoner i unormale situasjoner. Faste avtalte samarbeidsmøter mellom leger og tjeneste for psykisk helsearbeid. Også som formøter før reisedag for Orkdal DPS Reisedag Orkdal DPS. Samarbeidsmøter med brukere, ansatte poliklinikk og døgnavdeling DPS, tjeneste for psykisk helsearbeid, leger og sosialkontor. Orkdal DPS gir veiledning på sak. To ganger i året deltar Jarlen Mottak og sykepleier for flyktninger på samarbeidsmøtet. Samarbeidmøter mellom tjeneste for psykisk helsearbeid og Mental Helse 2 ganger i året og samarbeid om trimtur hver onsdag. Pleie og omsorgsteam. Tildeling av tjenester,omsorgsbolig, trygghetsalarmer og opphold sykehjem. Deltagere er ansatte på sykehjem, åpen omsorg, tjeneste for psykisk helsearbeid, ergoterapeut, fysioterapeut, lege og enhetsledere P/O. Psykiatrisk sykepleier har møte hver annen uke med sykepleier for flyktninger. Rusomsorg for voksne ligger hos sosialkontoret. Tjeneste for psykisk helsearbeid følger opp de med dobbeltdiagnose i forhold til samtaler, hjemmebesøk, miljøarbeid og aktiviteter. Barn og unge Definisjon på utsatte barn og unge er utarbeidet av representanter fra alle enheter i Hemne kommune. Bekymringer for et barn skal tas opp med nærmeste overordnede og eventuelt drøftes i kjerneteam. Kjerneteam består av barnevern, helsestasjon, pleie og omsorg og PP- tjenesten samt involverte i saken f.eks skole, politi, ansatte fritidsklubben. Foreldre blir kontaktet og skriver under på samtykkeskjema. Saker kan også anonymiseres. Tiltak og videre oppfølging avklares. Prosedyre på rutiner for tverrfaglig samarbeid der definisjon Utsatt barn og unge står, er utarbeid og vedtatt. Hemne kommune er en MOT- kommune og der er skolert 2 MOT- informatører. Videregående skole ble MOT- skole i 2006 og har 2 egne informatører.

7 Plan for psykisk helsearbeid, Hemne kommune Side 5 Det er oppnevnt ei arbeidsgruppe under SLT ( samordning om lokale kriminalitetsforebyggende tiltak ) som består av tjeneste for psykisk helsearbeid, politi, ungdomssekretær, PPT, Hemne Videregående skole, helsestasjon og barnevern. Målet for arbeidet er redusert barne- og ungdomskriminalitet, samt videreutvikling av trygge og gode oppvekstmiljø for barn og unge. Ruspolitisk handlingsplan er vedtatt og etterfølges. Deltagelse Psykisk helse i skolen. Tjeneste for psykisk helsearbeid i samarbeid med lærer/ PPT i ungdomsskolen. Helsestasjon i samarbeid med lærere i videregående skole. Psykiatrisk sosionom er sammen med lærer i skoleklasser på Sodin skole. Både helsesøster og psykiatrisk sosionom har kontordager på ungdomstrinnet og helsesøster på videregående skole. Mobbeplan og Steg for steg brukes i barnehager og skolen. Helsestasjon for ungdom. Formøte BUP. Aktuelle case drøftes mellom tjeneste for psykisk helsearbeid, leger, PP-tjeneste, helsestasjon og barnevern. Oppgaver fordeles og saken blir eventuelt henvist BUP Orkdal. BUP Orkdal har faste reisedager. Representanter derifra samt de samme aktører som i formøtet deltar. Det gis konsultasjon på sak. Prosjekt på familier i mottak i samarbeid Psykososialt team for flyktninger, BUP, helsestasjon og tjeneste for psykisk helsearbeid. Samtaler i foreldregrupper, bruk av drama til barna. Felles prosedyre er utarbeidet for å registrere og følge opp når noen melder ei bekymring angående rus. Foreldre/barn gruppe på helsestasjon. Psykiatrisk sosionom har gruppe for alle barn som er 18 mnd. der tema er samspill mellom forelder/barn. Generelle problemstillinger tas opp. Helsestasjonstjeneste og skolehelsetjeneste følger Veileder fra helsetilsynet. Tjenesten omfatter gravide, barn og unge og skal være et lavterskeltilbud der barn, unge og foreldre kan komme med sin bekymring eller sine problemer.de er ofte på skolene og barnehagene rundt om i kommunen, også etter henvendelse fra lærere angående tema eller enkeltsaker. Fastlegen /legen er en viktig del av det samlede psykiske helsearbeidet. Legen selv kan hjelpe barn og unge og evnt utrede, henvise videre, følge opp medikamentell behandling og delta i tverrfaglig samarbeid. Barnevernet, PPT, sosialkontor og åpen omsorg er ofte involvert og har en sentral rolle. Deltar i tverrfaglig samarbeid. Fritidsklubben og andre kulturelle aktiviteter sammen med fysisk aktivitet er viktig for barns vekst og utvikling. Tiltak som aktiv sommer gir mulighet til positiv bruk av fritid i sosialt samvær. Det er godt utbygd idrettsmiljø i bygda der også fremmedkullturelle barn og unge blir inkludert Vurdering av udekkede behov for tjenester, risikofaktorer og utfordringer Når psykiatritjenesten i 2. linjen bygges ned og liggetiden på sykehus blir kortere, blir presset på de kommunale tjenester større. For å kunne gi brukerne den tjenesten som vi og bruker vurderer de har behov for, trenges det flere ansatte i tjeneste for psykisk helsearbeid og et bedre samarbeid i kommunen og med 2.linjen. Samarbeidsrutiner må utvikles og formaliseres. Brukeren skal ha en sammenhengende og samordnet tjeneste. For å sikre god tjeneste fra alle involverte parter, er IP et godt og nødvendig redskap. Dette inkluderer også brukeren i utforming av tjenestene han skal motta. Vi må gi flere brukere tilbud om IP og utvikle mulighetene som IP gir, bl.a tverrfaglige arbeidsgrupper.

8 Plan for psykisk helsearbeid, Hemne kommune Side 6 Tilbudet til brukere med behov for tettere oppfølging i bolig, er for dårlig. For denne brukergruppen er arbeidstilbud/aktiviteter redusert. I denne gruppen er også de med dobbeltdiagnoseproblematikk (rus/psykiatri). Forebyggende arbeid er en stor utfordring på alle plan og spesielt barn/unge. Tverrfaglig samarbeid er viktig. Forebyggende arbeid er lite målbart.det ligger også en fare i å sortere bort det arbeidet i travle tider. Travle tider gir også lite rom for nytenkning og evaluering. Vi skal ha et godt faglig innhold i tjenestene som skal gi brukerne et kvalitativt godt tilbud. Bedre samarbeidet med sosialkontoret ang. bosatte flyktninger og personer med rusproblematikk. Bedre det holdningsskapende arbeidet, følge opp ruspolitisk handlingsplan, utvikle arbeidet til SLT. Brukermedvirkning kan bli bedre på alle plan. Utvikle informasjonen i bedre intranett/internett sider. Risikofaktorer. I prosedyren for Utsatte barn og unge er det sagt hvilke risikofaktorer vi skal være oppmerksomme på og melde fra ved bekymring. Dermed kan problemene gripes fatt i på et tidlig tidspunkt. Det å leve uten sosialt nettverk og ikke ha tilhørighet, ikke være inkludert i skole/arbeidsliv er faktorer som spiller inn. Flere risikofaktorer sammen med høy sårbarhet kan gi sykdom, samt gjengdannelser og rusmiljø, dårlige boforhold og lav sosioøkonomisk status. Asylmottaket har et flerkulturelt miljø og mange er i en vanskelig livsfase Brukermedvirkning og informasjon. Det er opprettet lag for Mental helse i Hemne. Laget har 30 medlemmer og har tilhold i leide lokaler. Det er årlig satt av øremerkede midler til tilskudd til drift. Tjeneste for psykisk helsearbeid har faste møter 2 ganger om året der tjenestetilbudet jfr Plan for psykisk helsearbeid blir tatt opp. I tillegg er det uformelle møter på møtekvelder. Tjeneste for psykisk helsearbeid bistår med fagtema. En brukerundersøkelse har vært utsatt i påvente av effektiviseringsnettverket KS - Bedre kommune. I påvente av den gjennomfører Tjeneste for psykisk helsearbeid en enkel tilfredshetsmåling. Mental helse har vært brukt som høringsorgan i tidligere planprosesser. Det gies tilskudd til Senter for incest og Krisesenter for kvinner. Mental Helse har 2 medlemmer i arbeidsgruppa for Verdensdagen. Det arbeides hele året for at det skal bli en fin, informativ markering av verdensdagen der vi har som mål å gi informasjon til flest mulig i kommunen. Barn har rett til å si sin mening, bli hørt og respektert. Dette er et grunnleggende prinsipp i FNs barnekonvensjon. Tjenestetilbudet tilpasses barnets alder og situasjon i for eksempel samtaler der en kan være aktiv med noe mens en prater. Ungdomsskolen og videregående er, sammen med helsearbeidere fra 1.linjen, med i Psykisk helse i skolen For asylsøkere er det gjennomført årlig undervisning om psykisk helse, fokus har vært psykisk helse generelt og normalreaksjoner i stressituasjoner. Psykososiale grupper har samme tema. Kommunen har hjemmeside på intranett og internett der nyheter legges ut, samt hver enhet har egen presentasjonsside. Tjenestetilbud presenteres der. I tillegg brukes Kommunal info i lokalavisa Sø-vesten 3.6. Kompetanse. Fortsette tverrfaglig deltagelse i Psykisk helse i skolen

9 Plan for psykisk helsearbeid, Hemne kommune Side 7 Psykiatriske sykepleiere deltar i videreutdanning i Kognitiv terapi for å kunne gi bedre samtaleterapi individuelt og i grupper. Gruppeleder deltar i enhetens kompetanseheving på ledere. For å kunne gi et bedre tilbud til brukerne i bolig og aktiviteter, ser vi behov for aktivitør og miljøterapeut. Kurs i kunstterapi for å gi økt kompetanse og inspirasjon til å drive malegruppe. Deltagelse på seminar/kurs/møter i regi av fylkesmann. Kompetanseheving på fagrelaterte kurs. Kompetanseheving i pleie og omsorg på enkeltbrukere og senil demente. Løpende opplæring på Gerica, IPLOS-registrering og databruk generelt. Kommunens opplæringsplaner følges. Arbeidsgruppa i SLT øker sin kompetanse/samarbeid gjennom kurs Styrke kompetanse til psykiatrisk sosionom på barns psykiske helse ved evnt. hospitering/følge en sak i BUP 3.7. Kommunens bidrag i tillegg til øremerka tilskudd. Arbeid med psykisk helse foregår i alle enheter i Hemne kommune. Spesielt på helsestasjon, PPT, legekontor, pleie og omsorg og sosialkontor. Noen av de mest ressurskrevende brukerne har plass på sykehjem og det leies inn ekstra personale hele døgnet. Dette utgjør alene 3,5 årsverk. Av 4 stillinger i Tjeneste for psykisk helsearbeid finansierer kommunen 1 stilling. Noen brukere i egen bolig har tilsyn flere ganger daglig, f.eks bistand til medisinering og matombringing. Ansatte i Tjeneste for psykisk helsearbeid arbeider dagtid, og brukerne kan i tillegg få bistand fra hjemmesykepleien. Brukere med psykiske problemer får som alle andre brukere i Hemne kommune hjemmehjelp, støttekontakt, omsorgsbolig etter behov. I tillegg brukes mye ressurser i skole/barnehage i forhold til utsatte barn og unge.helsestasjon bruker mer tid på psykisk helsearbeid enn den 50 % stilling som finansieres gjennom øremerkede midler, og sosialkontor, leger og PPT bruker mye ressurser på Psykisk helsearbeid. Forebyggende psykisk helsearbeid foregår overalt og kulturetaten er viktig. Spesielt ungdomssekretær har en nøkkelrolle. 4. Handlingsplan 4.1. Tiltak for barn og unge I regjeringens strategiplan for barn og unges psykiske helse -..sammen om psykisk helse - er det 3 hovedmål : Å mestre sitt eget liv Å komme barn og unge i møte Kunnskap og kompetanse i tråd med barn og unges behov Definisjon fra WHO: Med psykososiale problem menes bl.a. ensomhet- og isolasjonsproblemer, mobbing, omsorgsvikt og mishandling, rusproblemer, spiseforstyrrelser, selvmord og selvmordsforsøk. Stress og belastning i skole og arbeidsliv har stor betydning for de sosiale helseproblem. Hemne kommune har satsa mye på det forebyggende arbeidet for barn/unge og samarbeidet er godt etablert i f.eks SLT, MOT, Utsatte barn/unge med kjerneteam, Aktiv sommer, Fritidsklubb og UKM. Ruspolitisk handlingsplan er vedtatt og SLT skal fungere som overbyggende paraply over tverrfaglig samarbeid om rusforebygging. Godt psykisk helsearbeid på alle plan i kommunen skal styrke foreldrerollen ved å tilby foreldre råd og veiledning når det gjelder barnas psykiske helse, avdekke behov og utvikle målrettede tiltak og tilby behandling og direkte hjelp.

10 Plan for psykisk helsearbeid, Hemne kommune Side 8 Handlingsplan til 2010 Utvikle og forbedre det gode arbeidet som utføres i heimen, på helsestasjon, barnehager, skoler, firtidsklubb, kulturskole og i idrettslag. Bidra til å skape gode oppvekstvilkår og gode rammer rundt det enkelte barns oppvekst og utvikling Utvikle arbeidet i MOT og SLT Fortsette arbeidet arbeidsgruppa SLT har starta opp i forhold til tiltak som kan gi positive opplevelser, og å trygge sosiale ferdigheter. Samarbeid mellom kulturetaten og Tjeneste for psykisk helsearbeid er viktig. Tidligere og planlagte tiltak: Hjem for en 50-lapp, Jentegruppe, Pizzaservering på LAN, Kulturverksted i forkant av UKM, dans, blomsterdekorasjon, strikking, fluebinding o.l. SLT er i gang med å kartlegge hva som finnes av foreldrearbeid i Hemne kommune. Følge opp vedtak i ruspolitisk handlingsplan Samtaleterapi til barn/foreldre til de som blir henvist til Tjeneste for psykisk helsearbeid. Sorggruppe for barn etter ønske/behov. Samarbeid med helsestasjon om klassemiljø utarbeide en mal for samarbeid i grunnskole, ungdomskole og videregående skole både i aktiv deltagelse i klasser, tilgjengelighet for elever på kontor og i prosjektet Psykisk helse i skolen. Delta i prosjektet Gruppe foreldre/barn av asylsøkere. Bruk av drama for barn og samtalegrupper for foreldre. Psykososialt team for flyktninger, BUP, helseastasjon og tjeneste for psykisk helsearbeid deltar. Videreutvikle avtaler og samarbeid/konsultasjon med BUP for at barn/unge skal få tilstrekkelig utredning og tidlig hjelp for å hindre at problemer utvikler seg ytterlige. Utvikle helsestasjon for ungdom Utvikle ei hjemmeside for ungdom på kommunens hjemmesider. Brukermedvirkning - få barn /unge med i avgjørelsene gjennom opprettelse av f.eks ungdomsråd. Alle ansatte i Hemne kommune fortsetter å melde bekymringsmeldinger til nærmeste overordnede i forhold til definisjon av Utsatte barn/unge. Alle i Hemne kommune fortsetter å melde bekymringsmeldinger i forhold til rus og alle ansatte i Hemne kommune melder fra på vedtatt skjema. Aktivt bruk av samtykkeskjema for å øke samarbeidet etatene i mellom og dermed øke kvaliteten på tjenesten som gis til den enkelte. Videreutvikle kulturelle tiltak som UKM og arbeid i frivillige lag og organisasjoner samt idrettsmiljøet Tiltak for voksne I veileder for psykisk helsearbeid for voksne IS-1332 står følgende hovedutfordringer: Tilgjengelige tjenester sikre at mennesker får hjelp når de trenger det, enten i behandling, tjenester i bolig eller meningsfylte aktiviteter. Samarbeid og kontinuitet i tjenestene Mennesker med psykiske problemer har behov for sammensatte tjenester. Det er derfor viktig at kommunen samarbeider med spesialisthelsetjenesten og andre offentlig etater. Brukermedvirkning Brukerne er eksperter på eget liv. Tjenestene må tilpasses brukernes behov. Trygge og virkningsfulle tjenester Det skal være et trygt møte mellom bruker/behandler. Kommunen skal ha et godt fagmiljø med kompetanse på psykisk helse, psykiske lidelser og hva det vil si å arbeide med mennesker med slike lidelser. God ressursutnyttelse sikre god organisering og budsjettering. Opptrappingsmidlene er lagt inn i kommunenes økonomiplan til 2010 og i kommuneplanen. Ruspolitisk handlingsplan er vedtatt. Kvalitetssystemet i kommunen sikrer brukerne en kvalitativ, god tjeneste. Avviksmelding er et virkemiddel for å oppnå den ønskede kvalitet på tjenestene.

11 Plan for psykisk helsearbeid, Hemne kommune Side 9 Arbeid/aktivitet: Fortsatt tilskudd til Svanem A/S. Viktig å få utnytta arbeidsevnen, komme tidlig inn med tiltak for å hindre at psykiske lidelser utvikler seg. Arbeidstiltak gir sosial trening og økt selvfølelse. Økte midler til arbeidstiltak gjennom kulturetaten, sosialkontor og pleie- og omsorgtjenesten i samarbeid med yrkeslivet for arbeidstiltak til uføre. Utvikle samarbeid med NAV og sosialkontoret med tiltak, spesielt med tanke på å få unge mennesker på sosialstønad ut i arbeid. Lønnstilskudd til aktivitør. Tilskudd til drift aktivitetsenter. Økt tilskudd til støttekontakt og rekruttering av nye støttekontakter/tilrettelagt fritid. Dette kan for mange gi mulighet til å delta i kulturell sammenheng. Leasing av bil kan lette brukernes tilgang til sosialt fellesskap og aktiviteter. Utvikle samarbeidet med bl.a fysioterapeut, aktivitør og Mental helse for å gi aktivitetstilbud i grupper som treskotrim, bassenggruppe, stavganggruppe og malegruppe. Leie av Hemne treningssenter hver uke for spinning og sirkeltrening. Gjennomføre gruppeaktiviteter som Psykososial gruppe for asylsøkere, normalreaksjoner i unormale situasjoner og På vei til et bedre liv der det er fokus på økt selvhevdelse, sosial trening og kunne velge bort rus. Det er også planlagt ei kostgruppe der det er fokus på å lage sunn, alminnelig mat. Utvikle aktivitetstilbudet på aktivitetsenteret tirsdag og fredag (Planlagte gruppeaktiviteter, se pkt ovenfor)og samarbeide med Mental helse på Åpen Onsdag i lokalet deres.. Miljøarbeid/ oppfølging Miljøterapeut ansettes for å kunne gi et bedre tilbud i bolig. Etablere dagbase i leilighet i hybelhus på Skeiet for å kunne gi nødvendig bistand. Dette også tenkt forebyggende ved å gi sosialt fellesskap og bedre struktur i hverdagen. Samarbeid med institusjon under og etter innleggelser. Individuell tilpasset bistand og oppfølging, bruk av IP. Omsorgsboliger og sykehjemsplass etter søknad. Boliger med bistand til 6 personer planlegges i Tiendbursveien i tilknytning til eksisterende omsorgsboliger. Bygging i Gruppeterapi Brukermedvirkning Fortsatt økonomisk støtte til Mental Helse Hemne Utvikle de faste samarbeidsmøtene med Mental Helse Hemne og uformelt samvær på åpne møtekvelder. Samarbeid om temamøter. Gjennomføre brukerundersøkelsen gjennom KS og tilfredshetsmåling, slik at tjenesten blir tilpasset brukernes behov. Videreføre arbeidsgruppen for Verdensdagen for psykisk helse. Videreutvikle bruk av IP. Mål skal reflektere brukerens ønsker og behov. Utgangspunkt er den enkeltes ressurser og mestring i hverdagen. Deltagelse av alle tjenesteytere sammen med bruker. Fortsette med selvhjelpsgrupper, f.eks samtalegruppe for etterlatte Opprette arbeidsgruppe på Mental Helse Hemne sine møter som skal arbeide med innholdet i Plan for psykisk helsearbeid. Samarbeid og samhandling For fortsatt å kunne gi et godt tilbud, kreves samhandling mellom tjenestene i kommunen og spesialisthelsetjenesten. Være med å utvikle samarbeidsavtaler mellom kommunen, DPS og helsforetaket. Bruke veiledning fra DPS, familierådgivningskontor og andre.

12 Plan for psykisk helsearbeid, Hemne kommune Side 10 Samarbeid med asylmottaket i form av 2 faste møter pr. år sammen med tjeneste for psykisk helsearbeid, leger og DPS. Kompetanse og ressursutnyttelse Opprette stilling som miljøterapeut. Kurs og kompetanseheving til ansatte i skjermet enhet. Videreutdanning i kognitiv terapi. Gir bedre tilbud til individuell behandling og i grupper. Kurs og kompetanseheving i fagrelaterte tema. Seminarer hos Fylkesmannen for informasjon om nye satsningsområder og utveksling av kunnskap/gjensidig informasjon fra andre kommuner. Følge kommunens opplæringsplan Kommentar til økonomisk handlingsplan. Økning i aktivitet fra og som også videreføres til er relasjonsbygging, individuell oppfølging, miljøarbeid, arbeidstiltak, forebyggende psykososialt arbeid for barn og unge og tilrettelagt fritid. Boliger planlegges bygd i Generelle tiltak er beskrevet i Økonomisk handlingsplan Vedlegg 1. Vi har i desember 2006 etter forespørsel fra SINTEF foretatt en gjennomgang av det totale psykisk helsearbeid i kommunen. Oppdraget var fra Sosial- og helsedirektoratet. Gjengir her resultatet da gjennomgangen gir svar på dagens situasjon totalt i kommunen og hvilket behov det forespeiles framover. Forebyggende arbeid regnes ikke med her. Vi regner her både brukere med psykiske vansker og psykiske lidelser. Psykiske vansker: Symptombelastning som for eksempel grad av angst, depresjon, søvnvansker osv. Vil i ulik grad påvirke daglig fungering i forhold til mestring, trivsel og relasjon til andre mennesker. Psykiske vansker kan være normale reaksjoner forbundet med en vanskelig livssituasjon. Psykiske lidelser: Psykiske vansker av en slik grad at kvalifiserer til en diagnose. Voksne brukere som mottar kommunale tjenester på grunn av sin psykiske lidelse: 209 Derav problemer med rusmisbruk: 10 Barn og unge som mottar kommunale tjenester på grunn av sin psykiske lidelse: 73 Antall årsverk som arbeider med voksne: 10 Antall årsverk som arbeider med barn og unge: 7,5 Vurdert behov for flere årsverk i ulike faggrupper: Tjeneste for psykisk helsearbeid: Miljøterapeut 1 Aktivitør 0,5 Sykepleier på sykehjem 0,3 Hjelpepleier på sykehjem 0,3 Ergoterapeut i pleie-og omsorg 0,5 PPT og helsestasjon oppgir at de har behov for flere stillinger for å kunne møte det økende behovet. Av 10 årsverk er det 3,5 som er finansiert av psykiatrimidler, 1,5 er lagt inn i økonomiplan for 2007.

13 Plan for psykisk helsearbeid, Hemne kommune Side 11 ØKONOMISK HANDLINGSPLAN år Tiltak/ År Arbeidstiltak: Tilskudd til Svanem A/S og andre arbeidstiltak/sysselsetting Tilskudd Krisesenter i Orkdal Tilskudd Senter for incest Tilskudd Helsestasjon for ungdom Lønnstilskudd: ansatte tjeneste for psykisk helsearbeid Tilskudd: Mental Helse Hemne Utgifer til kontormatriell Utgifter til skyss/kost/klær ansatte Opplæring/kursutgifter Kveldstillegg ansatte Informasjon Lønnstilskudd: ansatte helsestasjon Lønnstilskudd ferievikarer Tilskudd til drift aktiviteter Lønnstilskudd aktivitør 50 % stilling Tilskudd til kjøkken Leasing av bil Tilskudd til støttekontakt Inventar/utstyr Husleie leilighet på Skeiet Psykiatrimidler

Handlingsplan for psykisk helse GJEMNES KOMMUNE

Handlingsplan for psykisk helse GJEMNES KOMMUNE Handlingsplan for psykisk helse 2007 2010 GJEMNES KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning 3 2. Planprosessen 3 3. Nasjonale føringer for plana 3 4. Kommunens hovedmål 3 5. Kommunens organisering av det

Detaljer

EVALUERING 2002 OPPTRAPPING 2003

EVALUERING 2002 OPPTRAPPING 2003 OPPTRAPPINGSPLANEN FOR PSYKISK HELSE NASJONAL SATSING (1998-2006) EVALUERING 2002 OPPTRAPPING 2003 Levanger Kommune mars 2003 1 1. Bakgrunn St.prop nr 63 Opptrappingsplanen for psykisk helse 1999-2006

Detaljer

PRESENTASJON AV PSYKISK HELSETJENESTE I KLÆBU KOMMUNE

PRESENTASJON AV PSYKISK HELSETJENESTE I KLÆBU KOMMUNE PRESENTASJON AV PSYKISK HELSETJENESTE I KLÆBU KOMMUNE 1 HVA ER PSYKISK HELSETJENESTE? Psykisk helsetjeneste er et tilbud for mennesker med psykiske problemer, psykiske lidelser, eller som står i fare for

Detaljer

MELDAL KOMMUNE. Psykiatriplan Revidert:

MELDAL KOMMUNE. Psykiatriplan Revidert: MELDAL KOMMUNE Psykiatriplan 2013-2016 Revidert: 18.10.12 Psykiatriplan for Meldal Kommune. Tidsfrist for rullering: Evalueres hvert år innen 15. oktober. Visjon overordna mål Visjon for Meldal kommune

Detaljer

KOMMUNEANALYSEN 2012. Steg 1 medbestemmelse (art. 12)

KOMMUNEANALYSEN 2012. Steg 1 medbestemmelse (art. 12) KOMMUNEANALYSEN 2012 Steg 1 medbestemmelse (art. 12) 1. Hvilke organer og systemer har kommunen etablert der barn kan utøve medbestemmelse Hvem foreslår saker og hvilke saker behandles der? Årsplaner for

Detaljer

Barn som pårørende i Kvinesdal. Seminardag på Utsikten 18.10.13 v/jan S.Grøtteland

Barn som pårørende i Kvinesdal. Seminardag på Utsikten 18.10.13 v/jan S.Grøtteland Barn som pårørende i Kvinesdal Seminardag på Utsikten 18.10.13 v/jan S.Grøtteland Bakgrunn Landsomfattende tilsyn i 2008 De barna som har behov for tjenester fra både barnevern, helsetjenesten og sosialtjenesten

Detaljer

KRØDSHERAD KOMMUNES PSYKIATRIPLAN FOR TIDSROMMET 2007 2010

KRØDSHERAD KOMMUNES PSYKIATRIPLAN FOR TIDSROMMET 2007 2010 KRØDSHERAD KOMMUNES PSYKIATRIPLAN FOR TIDSROMMET 2007 2010 Vedtatt av Krødsherad kommunestyre 14.12.06 Grunnlaget for årlige tiltak er psykiatriplanen som ble utarbeidet i 1998. Tiltaksplanen er justert

Detaljer

2 Målsettinger for psykisk helsearbeid i Oppdal kommune. 3.2 Tilgjengelighet til egen bolig 3.2.1 Bjørktunet bofellesskap 3.2.

2 Målsettinger for psykisk helsearbeid i Oppdal kommune. 3.2 Tilgjengelighet til egen bolig 3.2.1 Bjørktunet bofellesskap 3.2. Disposisjon 1 Innledning 2 Målsettinger for psykisk helsearbeid i Oppdal kommune 3 Psykisk helsearbeid i kommunen 3.1 Definisjoner og organisering 3.2 Tilgjengelighet til egen bolig 3.2.1 Bjørktunet bofellesskap

Detaljer

PRESENTASJON AV PSYKISK HELSETJENESTE I KLÆBU KOMMUNE

PRESENTASJON AV PSYKISK HELSETJENESTE I KLÆBU KOMMUNE PRESENTASJON AV PSYKISK HELSETJENESTE I KLÆBU KOMMUNE 1 HVA ER PSYKISK HELSETJENESTE? Psykisk helsetjeneste skal gi tilbud til mennesker med psykisk problemer, psykiske lidelser, eller som står i fare

Detaljer

SEKTORPLAN FOR HELSE, SOSIAL OG OMSORG

SEKTORPLAN FOR HELSE, SOSIAL OG OMSORG SEKTORPLAN FOR HELSE, SOSIAL OG OMSORG Visjon: Gode tjenester og fornøyde brukere felles ansvar Hovedmål: Sektorens hovedmål er å gi innbyggerne gode tjenester og legge til rette for at menneskers egne

Detaljer

Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen, og enhetsleder Anne Grethe Tørressen, høsten 2014.

Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen, og enhetsleder Anne Grethe Tørressen, høsten 2014. Vedlegg 7 d til Kommunedelplan for helse og omsorg 2015 2026, i Lindesnes kommune FORVALTNING Bakgrunnsdokument Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen,

Detaljer

Møteplass psykisk helse: Dette mener Norsk Ergoterapeutforbund om: Psykisk helse

Møteplass psykisk helse: Dette mener Norsk Ergoterapeutforbund om: Psykisk helse Møteplass psykisk helse: Dette mener Norsk Ergoterapeutforbund om: Psykisk helse Definisjon Psykisk helse er evne til å mestre tanker, følelser, sosiale relasjoner for å kunne fungere i hverdagen. Alle

Detaljer

Et informasjonsskriv til ansatte i barneverninstitusjoner om BUP poliklinikkene i Hedmark og Oppland

Et informasjonsskriv til ansatte i barneverninstitusjoner om BUP poliklinikkene i Hedmark og Oppland Et informasjonsskriv til ansatte i barneverninstitusjoner om BUP poliklinikkene i Hedmark og Oppland Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) gir behandlingstilbud til barn og unge og deres familier.

Detaljer

Notat Til: Utvalget for oppvekst, omsorg og kultur Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 26.03.2012 Sak: 13/895 Arkivnr : 033

Notat Til: Utvalget for oppvekst, omsorg og kultur Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 26.03.2012 Sak: 13/895 Arkivnr : 033 Notat Til: Utvalget for oppvekst, omsorg og kultur Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 26.03.2012 Sak: 13/895 Arkivnr : 033 Orienteringsnotat Orienteringsnotat statusrapport for enhet for barn, unge

Detaljer

INFORMASJON OM TILBUDET VED PSYKISK HELSETJENESTE I SANDE KOMMUNE

INFORMASJON OM TILBUDET VED PSYKISK HELSETJENESTE I SANDE KOMMUNE INFORMASJON OM TILBUDET VED PSYKISK HELSETJENESTE I SANDE KOMMUNE Generell informasjon til alle som retter henvendelse om tjenester til Psykisk helsetjeneste: Tjenesten yter hjelp til hjemmeboende voksne

Detaljer

Deres ref TILBAKEMELDING PÅ SJUMILSSTEGET FOR BARN OG UNGE

Deres ref TILBAKEMELDING PÅ SJUMILSSTEGET FOR BARN OG UNGE TRANØY KOMMUNE L MANNEN I TROMS S.nr.oCa1 Dok.nr. 2 i OKT 2009 Fylkesmannen i Troms postboks 6105 9291 TROMSØ aisbek j,m P abr Saksnrisaksbeh. Arkivkode 09/1010/AR F40 &80 Deres ref Dato 20.10.2009 TILBAKEMELDING

Detaljer

Ambulant Akuttenhet DPS Gjøvik

Ambulant Akuttenhet DPS Gjøvik Ambulant Akuttenhet DPS Gjøvik En enhet i utvikling Hvordan er vi bygd opp, hvordan jobber vi og hvilke utfordringer har vi? Koordinator Knut Anders Brevig Akuttnettverket, Holmen 07.04.14 Avdelingssjef

Detaljer

1. Tydeliggjøre kommunens ansvar innenfor psykisk helse- og rusarbeid

1. Tydeliggjøre kommunens ansvar innenfor psykisk helse- og rusarbeid Vedlegg 1 Hovedinnsatsområder tiltaksplan med ansvarsfordeling 1. Tydeliggjøre kommunens ansvar innenfor psykisk helse- og rusarbeid 2. Utvikle tjenestene slik at de oppleves som fleksible, tilgjengelige

Detaljer

Hol kommune. Informasjonsbrosjyre til foreldre

Hol kommune. Informasjonsbrosjyre til foreldre Hol kommune Informasjonsbrosjyre til foreldre Barnehagen: Lek og læring hånd i hånd Barnehagene i Hol kommune tar imot barn i alderen 0-5 år. Noen av barnehagene har egne småbarns-avdelinger (0-3 år).

Detaljer

Skole & skolehelsetjeneste Tlf. 64 96 22 40.

Skole & skolehelsetjeneste Tlf. 64 96 22 40. Skole & skolehelsetjeneste Det er viktig at skolen blir klar over situasjonen for å få til et samarbeid så tidlig som mulig. Alle grunnskoler og videregående skoler er tilknyttet skolehelsetjenesten. Helsesøster

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR MODELLKOMMUNEFORSØKET

STRATEGIPLAN FOR MODELLKOMMUNEFORSØKET STRATEGIPLAN FOR MODELLKOMMUNEFORSØKET v/ Hilde Pedersen Modellkommuneforsøket er et landsomfattende prosjekt i regi av Barne- ungdoms- og familiedirektoratet. Det er 26 kommuner som deltar. Satsingen

Detaljer

ET LØFT FOR PSYKISK HELSE

ET LØFT FOR PSYKISK HELSE ET LØFT FOR PSYKISK HELSE Bedre tjenester til mennesker med psykiske lidelser Brukernes behov og medvirkning skal stå i sentrum Mer kunnskap og økt åpenhet om psykisk helse Større vekt på forebyggende

Detaljer

Kommunale tiltak innen psykisk helsearbeid, rapportering 2009

Kommunale tiltak innen psykisk helsearbeid, rapportering 2009 Kommunale tiltak innen psykisk helsearbeid, rapportering 2009 Opplysninger om kommunen og ansvarlig for rapporteringen Kommunenr 301 Bydelsnr 13 Ansvarlig for innholdet i skjemaet Tommy Grotterød E postadresse

Detaljer

Kommunale tiltak innen psykisk helsearbeid, rapportering 2010

Kommunale tiltak innen psykisk helsearbeid, rapportering 2010 Kommunale tiltak innen psykisk helsearbeid, rapportering 21 Opplysninger om kommunen og ansvarlig for rapporteringen Kommunenr Kommunens navn 21 Alta Bydelsnr Bydelsnavn Ansvarlig for innholdet i skjemaet

Detaljer

Familieambulatoriet i Nord-Trøndelag

Familieambulatoriet i Nord-Trøndelag Familieambulatoriet i Nord-Trøndelag Målgruppe Gravide og/eller blivende fedre med psykososiale og rusrelaterte problemer Gravide som bruker legemidler og er bekymret for fosteret. Gravide og/eller blivende

Detaljer

HANDLINGSPLAN PSYKISK HELSEARBEID

HANDLINGSPLAN PSYKISK HELSEARBEID Bydel Grünerløkka Bydelsadministrasjonen Oslo kommune Bydel Grünerløkka Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 200900389 Arkivkode: 219 Saksbeh: Anders Norman Saksgang Møtedato Oppvekst- og kulturkomiteen

Detaljer

Røros kommune. o t, RUSBEHANDLING MIDT-NORGE. Holtålen kommune. Samarbeidsavtale. Mellom. Røros og Holtålen Kommuner. Rusbehandling Midt-Norge HF

Røros kommune. o t, RUSBEHANDLING MIDT-NORGE. Holtålen kommune. Samarbeidsavtale. Mellom. Røros og Holtålen Kommuner. Rusbehandling Midt-Norge HF Røros kommune o t, RUSBEHANDLING MIDT-NORGE Holtålen kommune Samarbeidsavtale Mellom Røros og Holtålen Kommuner og Rusbehandling Midt-Norge HF SAMARBEIDSAVTALE VEDRØRENDE PROSJEKT RUSTEAM PÅ RØROS 1. Innledning

Detaljer

SJUMILSSTEGET FOR BARN OG UNGE

SJUMILSSTEGET FOR BARN OG UNGE Fra: Sylvi Sande[sylvi.sande@ibestad.kommune.no] Mottatt: 03.11.2009 16:52:49 Til: Postmottak Fylkesmannen Tittel: VS: Sjumilssteget Fra: Sylvi Sande Sendt: 3. november 2009 16:49 Til: 'gha@fmtr.no' Emne:

Detaljer

AMBULANT AKUTT TEAM. «Du er kommet til rett sted»

AMBULANT AKUTT TEAM. «Du er kommet til rett sted» AMBULANT AKUTT TEAM «Du er kommet til rett sted» «Du er kommet til rett sted» Å finne hjelp kan ofte være utfordrende. Mange spesialiserte tjenester med behov for henvisning, begrenset åpningstid. Vi skal

Detaljer

Med FNs barnekonvensjon som ledestjerne

Med FNs barnekonvensjon som ledestjerne Kommunekonferanse i Loen 29.-30.mai 2012 Med FNs barnekonvensjon som ledestjerne Systematisk arbeid med oppvekstmiljøet FNs barnekonvensjon og DE SJU STEGENE Steg 1 Medbestemmelse Art. 12 Steg 2 God omsorg

Detaljer

Handlingsplan for psykososialt oppvekstmiljø Regional strategi for folkehelse i Telemark, 2012-16.

Handlingsplan for psykososialt oppvekstmiljø Regional strategi for folkehelse i Telemark, 2012-16. Handlingsplan for psykososialt oppvekstmiljø Regional strategi for folkehelse i Telemark, 2012-16. Ressursgruppen har bestått av 15 personer fra regionalt og kommunalt nivå i Telemark, Høgskolen i Telemark

Detaljer

SAMMENSATTE LIDELSER KREVER GOD SAMHANDLING

SAMMENSATTE LIDELSER KREVER GOD SAMHANDLING Lokale helsetjenester Psykiatri, rus og somatikk i Bindal og Ytre Namdal SAMMENSATTE LIDELSER KREVER GOD SAMHANDLING Samhandlingskoordinator Reidun Gutvik Korssjøen Temadag Tilskudd og innovasjon innen

Detaljer

Sammen om mestring. Veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne. v/ Helsedirektoratet, avd. psykisk helse og rus

Sammen om mestring. Veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne. v/ Helsedirektoratet, avd. psykisk helse og rus Sammen om mestring Veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne v/ Helsedirektoratet, avd. psykisk helse og rus Mål og formål Synliggjøre brukergruppens behov og understøtte det lokale

Detaljer

Helsestasjonen. Hva gjør vi egentlig????

Helsestasjonen. Hva gjør vi egentlig???? Helsestasjonen Hva gjør vi egentlig???? Risør helsestasjon Ansatte på helsestasjonen 5 helsesøstre (2,93 stilling + 0,5 stilling tilknyttet asylmottaket) 1 jordmor (0,5 stilling) 1 sekretær (0,8 stilling)

Detaljer

FOKUSOMRÅDER, EKSISTERENDE TILTAK

FOKUSOMRÅDER, EKSISTERENDE TILTAK 1 Temaplan RUSPOLITISK PLAN 2010-2013 Uttalelse fra n, Levanger kommune 1. Planens struktur, språk layout Planen er meget oversiktlig godt strukturert.(kollonner for ansvar kostnad bør utvides litt) Planen

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Livsløpsutvalget 22/ Averøy formannskap 153/ Averøy kommunestyre 95/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Livsløpsutvalget 22/ Averøy formannskap 153/ Averøy kommunestyre 95/ Averøy kommune Arkiv: 144 Arkivsaksnr: 2011/238-5 Saksbehandler: Knut Mostad Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Livsløpsutvalget 22/2013 11.11.2013 Averøy formannskap 153/2013 26.11.2013 Averøy kommunestyre

Detaljer

Fra brudd til sammenheng Individuell Plan

Fra brudd til sammenheng Individuell Plan Fra brudd til sammenheng Individuell Plan Erfaring fra brukerorganisasjonen Kirsten H Paasche, Mental Helse Norge 1 Innhold Litt om Mental Helse Brukermedvirkning avgjørende Individuell Plan hva er viktig

Detaljer

Individuell plan. Ta med individuell plan når du skal til lege / sykehuset. Gi beskjed til lege / sykepleier om at du har individuell plan.

Individuell plan. Ta med individuell plan når du skal til lege / sykehuset. Gi beskjed til lege / sykepleier om at du har individuell plan. Individuell plan Ta med individuell plan når du skal til lege / sykehuset. Gi beskjed til lege / sykepleier om at du har individuell plan. Informasjon til pasienter, pårørende og helsepersonell om Individuell

Detaljer

Årsrapport 2011 Livskrisehjelpen Bergen Legevakt

Årsrapport 2011 Livskrisehjelpen Bergen Legevakt Årsrapport 2011 Livskrisehjelpen Bergen Legevakt Innholdsfortegnelse 1. Funksjonsbeskrivelse s. 3 2. Personale s. 4 3. Aktivitet s. 4 4. Kompetanseutvikling s. 7 5. Informasjon, undervisning og veiledning

Detaljer

Arbeidet med strategi barn og unges psykiske helse. Anette Mjelde, avdelingsdirektør psykisk helse og rus

Arbeidet med strategi barn og unges psykiske helse. Anette Mjelde, avdelingsdirektør psykisk helse og rus Arbeidet med strategi barn og unges psykiske helse Anette Mjelde, avdelingsdirektør psykisk helse og rus Regjeringens Strategiplan for barn og unges psykiske helse... sammen om psykisk helse (2003-2008)

Detaljer

Prosjekt 24SJU AGENDA 24SJU 24SJU 24SJU. Lav terskel og høyt under taket 8.mai 2014. Lars Linderoth. Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo www.24sju.

Prosjekt 24SJU AGENDA 24SJU 24SJU 24SJU. Lav terskel og høyt under taket 8.mai 2014. Lars Linderoth. Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo www.24sju. AGENDA Lav terskel og høyt under taket 8.mai 2014 ü Prosjekt ü Samhandlingsteamet i Bærum ü ROP Tøyen Lars Linderoth Overlege, Rehabiliteringspoliklinikken og Samhandlingsteamet Bærum DPS, Vestre Viken

Detaljer

PSYKOSOSIAL OPPFØLGING AV FLYKTNINGER OG ASYLSØKERE 17.02.16

PSYKOSOSIAL OPPFØLGING AV FLYKTNINGER OG ASYLSØKERE 17.02.16 PSYKOSOSIAL OPPFØLGING AV FLYKTNINGER OG ASYLSØKERE 17.02.16 HELSEUTFORDRINGER I ET KOMMUNEPERSPEKTIV ERFARINGER OG UTFORDRINGER MED OPPBYGGING AV TILBUD TIL FLYKTNINGER OG ASYLANTER I STEINKJER Steinkjer

Detaljer

Listermodellen Samhandling mellom Sørlandet sykehus Flekkefjord og Lister kommunene

Listermodellen Samhandling mellom Sørlandet sykehus Flekkefjord og Lister kommunene Listermodellen Samhandling mellom Sørlandet sykehus Flekkefjord og Lister kommunene Flekkefjord 30.01.13. Kari Olsen Håheim Geriatrisk Team SSF Geriatri ved Sørlandet sykehus Flekkefjord To geriatriske

Detaljer

Barne- og Familietjenesten, Heimdal

Barne- og Familietjenesten, Heimdal Barne- og Familietjenesten, Heimdal Foto: Helén Geir Hageskal Eliassen Organisering av Barne- og Familietjenesten i Trondheim kommune Barne- og Familietjenesten Ulike faggrupper som jobber i Barne- og

Detaljer

Berg kommune Oppvekst

Berg kommune Oppvekst Berg kommune Oppvekst Fylkesmannen i Troms v/ Geir Håvard Hansen 9291 TROMSØ Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. Vår dato: 09/894 233 ADM/OPV/SA Skaland, 28.10.2009 SJUMILSSTEGET - SATSING PÅ BARN

Detaljer

Henvendelse til Enhet barn og ungdom

Henvendelse til Enhet barn og ungdom Journalstempel: Postadresse: Stjørdal kommune, PB 133, 7501 Stjørdal Besøksadresse: Kjøpmannsgata 9, STJØRDAL Tlf: 74 83 35 00 Henvendelse til Enhet barn og ungdom Informasjon om barnet/ungdommen Fødselsdato

Detaljer

Presentasjon av hospiteringsstedene i Ullensaker kommune

Presentasjon av hospiteringsstedene i Ullensaker kommune Det henvises også til kommunens nettsider: www.ullensaker.kommune.no 1) Presentasjon av Avdeling psykisk helsevern, Ullensaker kommune Avdeling psykisk helsevern, Nordbyveien 32 A, 2050 Jessheim. Avdelingsleder:

Detaljer

Velkommen til psykiatritjenesten i Vefsn kommune

Velkommen til psykiatritjenesten i Vefsn kommune Velkommen til psykiatritjenesten i Vefsn kommune Psykiatritjenesten i Vefsn kommune Psykiatritjenesten i Vefsn Kommune har som oppgave å gi hjelp til mennesker med psykiske lidelser og problemer, mennesker

Detaljer

Oversikt over tverrfaglige samarbeidsfora i Modum kommune pr. januar 2014

Oversikt over tverrfaglige samarbeidsfora i Modum kommune pr. januar 2014 Oversikt over tverrfaglige samarbeidsfora i Modum kommune pr. januar 2014 TITTEL: MÅLGRUPPE: MØTEHYPPIGHET: DELTAKERE: MÅL/ ANNET: Tverretatlig tiltaksteam for barn og unge (TTT) Tverretatlig medarbeider

Detaljer

HELSESTASJON FOR UNGDOM HELSETJENESTEN FOR ELEVER I VIDEREGÅENDE SKOLER 19 DESEMBER 2017 HELSEFREMMENDE ARBEID MED UNGDOM

HELSESTASJON FOR UNGDOM HELSETJENESTEN FOR ELEVER I VIDEREGÅENDE SKOLER 19 DESEMBER 2017 HELSEFREMMENDE ARBEID MED UNGDOM HELSESTASJON FOR UNGDOM HELSETJENESTEN FOR ELEVER I VIDEREGÅENDE SKOLER 19 DESEMBER 2017 HELSEFREMMENDE ARBEID MED UNGDOM Hva er helse og helsefremmende tiltak? WHO; HELSE ER EN TILSTAND AV FULLSTENDIG

Detaljer

Rissa. Tlf.: Søknadssum fra Helsedirektoratet ,- Andre statlige tilskudd (spesifiser)

Rissa. Tlf.: Søknadssum fra Helsedirektoratet ,- Andre statlige tilskudd (spesifiser) SØKNAD OM TILSKUDD 2015 Kommunalt rusarbeid Kap 0765 post 62 1. INFORMASJON OM SØKER Kommune: Rissa Postadresse: Rådhusvegen 13 Organisasjonsnummer: 944305483 Postnr/sted: 7100 Kontonummer: 42130510021

Detaljer

Sør-Varanger kommune Kommunedelplan habilitering og rehabilitering 2008-2011. Virksomhetenes oppfølging TILTAKSPLAN

Sør-Varanger kommune Kommunedelplan habilitering og rehabilitering 2008-2011. Virksomhetenes oppfølging TILTAKSPLAN TILTAKSPLAN Rulleres hvert år i sammenheng med økonomiplanen SMIL BAK HVER SKRANKE HOVEDMÅL 1 KOMMUNENS BEFOLKNING SKAL MØTE ET HELHETLIG OG SAMORDNET TJENESTETILBUD DELMÅL 1.1 BRUKERNE SKAL VITE HVOR

Detaljer

Helse i alt vi gjør!

Helse i alt vi gjør! Helse og levekår i Utfordringer Mål Tiltak Helse i alt vi gjør! Presentasjon på Feiringklinikken 29.11.12 v/janita Hofseth Virksomhetsleder Helsehuset side 1 Nytt lovgrunnlag Lov om helse- og omsorgstjenester

Detaljer

Anne Brodalen, fagleder Marianne Ihle, miljøterapeut Ungdomskontakten i Ringsaker

Anne Brodalen, fagleder Marianne Ihle, miljøterapeut Ungdomskontakten i Ringsaker Anne Brodalen, fagleder Marianne Ihle, miljøterapeut Ungdomskontakten i Ringsaker Ringsaker kommune Ungdomskontakten TIUR-prosjektperioden Erfaringer inn i fast drift Stor innlandskommune Ca. 33 500 innbyggere

Detaljer

De viktigste resultatene for tilbud til barn og unge

De viktigste resultatene for tilbud til barn og unge De viktigste resultatene for tilbud til barn og unge Forsker Sonja Heyerdahl Medlem, Styringsgruppen for evaluering av Opptrappingsplanen 17.06.09 1 Tjenestene til barn og unge var sterkt fokusert i Opptrappingsplanen

Detaljer

SLT HANDLINGSPLAN

SLT HANDLINGSPLAN SLT HANDLINGSPLAN 2017-2018 1. INNLEDNING SLT er en Samordningsmodell for Lokale, forebyggende Tiltak mot rus og kriminalitet. Kriminalitetsforebygging handler om å satse systematisk for å unngå kriminalitet

Detaljer

ROAN KOMMUNE SKOLEHELSETJENESTEN I BARNESKOLEN. Informasjon til elever og foreldre / foresatte

ROAN KOMMUNE SKOLEHELSETJENESTEN I BARNESKOLEN. Informasjon til elever og foreldre / foresatte ROAN KOMMUNE SKOLEHELSETJENESTEN I BARNESKOLEN Informasjon til elever og foreldre / foresatte Koordinerende enhet for barn og unge Februar 2015 SKOLEHELSETJENESTEN I BARNESKOLEN ROAN KOMMUNE Side 2 Skolehelsetjenesten

Detaljer

Barneblikk-satsingen Ålesund

Barneblikk-satsingen Ålesund Barneblikk-satsingen Ålesund Utvikling av lavterskeltilbud i Ålesund for gravide og småbarnsfamilier med rus eller psykiske vansker Koordinator Mette Grytten, Psykisk helsevern for barn og unge, HMR Oppdrag

Detaljer

Tjenestekartlegging - Oversikt over dagens tilbud sist oppdatert pr

Tjenestekartlegging - Oversikt over dagens tilbud sist oppdatert pr Vedlegg 2 Tjenestekartlegging - Oversikt over dagens tilbud sist oppdatert pr 23.08.16 Tjenestetilbud Dagsenter/aktivitetssenter Barnevern Helsestasjon for ungdom Helsestasjon og jordmor Skolehelsetjeneste

Detaljer

Koordinatorforløpet Haugesund kommune 1

Koordinatorforløpet Haugesund kommune 1 Koordinatorforløpet 31.10.2017 Haugesund kommune 1 Individuell plan/koordinator fra lov til praksis Lovverk/forskrift/veileder koordinator Bruker Kommune 31.10.2017 Haugesund kommune 2 Lovverk og forskrifter

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Dato: 2008/321-9 234 Lena Hansson 06.10.2009

Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Dato: 2008/321-9 234 Lena Hansson 06.10.2009 Torsken kommune Rådmannens stab Fylkesmannen i Troms v/ Geir Håvard Hansen postboks 6600 9296 TROMSØ Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Dato: 2008/321-9 234 Lena Hansson 06.10.2009 Sjumilsteget - egenrapportering

Detaljer

Avdeling for psykisk helse- og rusarbeid, Bjugn kommune. MOTTAirf. eju( N ROIVINA014E. Tjenestebesk.velse

Avdeling for psykisk helse- og rusarbeid, Bjugn kommune. MOTTAirf. eju( N ROIVINA014E. Tjenestebesk.velse Avdeling for psykisk helse- og rusarbeid, Bjugn kommune MOTTAirf eju( N ROIVINA014E Tjenestebesk.velse Innledning Rusarbeideti Bjugnkommuneskalværeorganisertsammenmedpsykiskhelsearbeid. Tjenestenbøri dennesammenhengendrenavn.

Detaljer

Relasjonen er i sentrum «det dobbelte blikk» Hva kan være årsaken?

Relasjonen er i sentrum «det dobbelte blikk» Hva kan være årsaken? Læringsmiljøteamet ved PPT Rana ønsker å bistå skoler og klasser med å skape gode og inkluderende læringsmiljø der elevene har forsvarlig og tilfredsstillende læringsutbytte. I arbeidet legger vi vekt

Detaljer

1. Tydeliggjøre kommunens ansvar innenfor psykisk helse- og rusarbeid

1. Tydeliggjøre kommunens ansvar innenfor psykisk helse- og rusarbeid Vedlegg 1 Hovedinnsatsområder tiltaksplan med ansvarsfordeling 1. Tydeliggjøre kommunens ansvar innenfor 2. Utvikle tjenestene slik at de oppleves som fleksible, tilgjengelige koordinerte 3. Tidlig innsats

Detaljer

BARNEBLIKK - lavterskelsatsing for gravide og småbarnsfamilier som omfattes av rus eller psykiske vansker

BARNEBLIKK - lavterskelsatsing for gravide og småbarnsfamilier som omfattes av rus eller psykiske vansker BARNEBLIKK - lavterskelsatsing for gravide og småbarnsfamilier som omfattes av rus eller psykiske vansker Mai 2017, koordinator Mette Grytten, Psykisk helsevern for barn og unge H-dir. sin definisjon av

Detaljer

RUSFORUM BODØ 14.FEBRUAR 2007. Kjersti Thommesen Psyk.sykepleier og Mette Moe Ass.avd.leder/fagutvikler

RUSFORUM BODØ 14.FEBRUAR 2007. Kjersti Thommesen Psyk.sykepleier og Mette Moe Ass.avd.leder/fagutvikler RUSFORUM BODØ 14.FEBRUAR 2007 Kjersti Thommesen Psyk.sykepleier og Mette Moe Ass.avd.leder/fagutvikler Rus/psykiatri posten, Rehabiliteringsavdelingen, Nordlandssykehuset. Beliggenhet: Gamle Trollåsen

Detaljer

Melhus familiesenter

Melhus familiesenter Melhus familiesenter En åpen dør for gravide og småbarnsfamilier i Melhus kommune Hvorfor familiesenter? Flere sentrale føringer ifht å utvikle bedre lokal samhandling mellom hjelpetjenester for barn,

Detaljer

Nytt tilbud til ungdom med rusrelaterte problemer. Ungdomsklinikken

Nytt tilbud til ungdom med rusrelaterte problemer. Ungdomsklinikken Nytt tilbud til ungdom med rusrelaterte problemer Ungdomsklinikken Ungdomsklinkken Rusbehandling Midt-Norge HF har som eneste helseregion valgt å organisere tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk

Detaljer

Vedlegg til handlingsprogrammet 2009-2012

Vedlegg til handlingsprogrammet 2009-2012 TEMAPLAN FOR PSYKISK HELSE Vedlegg til handlingsprogrammet 2009-2012 1 INNHOLD 1 Innledning... 3 2 Opptrappingsplan og opptrappingsmidler (1999-2008)... 3 3 Forekomst av psykiske lidelser... 3 4 Kommunens

Detaljer

Organiseringen av SLT-arbeidet i Hemne

Organiseringen av SLT-arbeidet i Hemne SLT i Hemne Organiseringen av SLT-arbeidet i Hemne Den overordnete styringen av SLT-arbeidet er forankret politisk og gjennom en styringsgruppe. Den består av ordfører, lensmann, rådmann, leder NAV og

Detaljer

Rus og psykisk helsetjeneste. Namdal legeforum 16.04.15

Rus og psykisk helsetjeneste. Namdal legeforum 16.04.15 Rus og psykisk helsetjeneste Namdal legeforum 16.04.15 Organisering av tjenestene Helse og omsorgssjef Stab Hjemmetjenester Rus og psykisk helsetjeneste Familiens hus Organisering av tjenestene Rus og

Detaljer

Innhold: Helsestasjonen s. 2. Familiehuset s. 2. PPT s.3. Barnevernet s.4. BUPA s. 6

Innhold: Helsestasjonen s. 2. Familiehuset s. 2. PPT s.3. Barnevernet s.4. BUPA s. 6 Start studentbarnehage og de ulike instanser vi samarbeider med Innhold: Helsestasjonen s. 2 Familiehuset s. 2 PPT s.3 Barnevernet s.4 BUPA s. 6 1 Helsestasjonen Helsestasjonstjenesten er en lovpålagt

Detaljer

Helse- og sosialetaten

Helse- og sosialetaten Helse- og sosialetaten Informasjon om etatens ressurser, tjenester og oppgaver. Etatens tjenester: Tjenestene er delt inn i hovedområder: Kommunehelsetjenesten, pleie- og omsorgstjenesten, barneverntjenesten,

Detaljer

Erfaring med etablering av koordinerende enhet i Åfjord kommune

Erfaring med etablering av koordinerende enhet i Åfjord kommune ÅFJORD KOMMUNE Erfaring med etablering av koordinerende enhet i Åfjord kommune Laila Refsnes Åfjord kommune Innbyggere pr.2016: 3275 Fritidskommune-»hyttekommune» Kommunesenter med kommuneadministrasjon,

Detaljer

SLT HANDLINGSPLAN 2015-2016 Vedtatt av styringsgruppa 16.06.15.

SLT HANDLINGSPLAN 2015-2016 Vedtatt av styringsgruppa 16.06.15. SLT HANDLINGSPLAN Vedtatt av styringsgruppa 16.06.15. 1. BAKGRUNN Visjon: Det er godt å vokse opp i Gjesdal. Barn og unge er satsingsområde i kommuneplanperioden 2011 2021. Den helhetlige oppvekstplanen

Detaljer

Helsestasjonens og fastlegens rolle ved ADHD

Helsestasjonens og fastlegens rolle ved ADHD Helsestasjonens og fastlegens rolle ved ADHD ADHD Norges fagkonferense 2009 Oslo 2.03.09 Helsestasjonens rolle Helsestasjonen er et lavterskeltilbud En trenger ikke henvisning for å få samtale med helsesøster

Detaljer

Nasjonale tiltak for styrking av habilitering og rehabilitering. Åse Jofrid Sørby, seniorrådgiver Avdeling minoritetshelse og rehabilitering

Nasjonale tiltak for styrking av habilitering og rehabilitering. Åse Jofrid Sørby, seniorrådgiver Avdeling minoritetshelse og rehabilitering Nasjonale tiltak for styrking av habilitering og rehabilitering Åse Jofrid Sørby, seniorrådgiver Avdeling minoritetshelse og rehabilitering Lillestrøm, 22.oktober 2014 Disposisjon Hvor er vi internasjonalt

Detaljer

Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator

Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator Sigrunn Gjønnes, seniorrådgiver Nasjonal konferanse om rehabilitering og habilitering, Lillestrøm, 19.mai 2016 Overordnede prinsipper

Detaljer

Notat. Til : Bystyrekomitè kultur Fra : Rådmannen. Kopi : SVAR PÅ SPØRSMÅL VEDR. EVALUERING/-VURDERING AV STØTTEKONTAKTORDNINGEN.

Notat. Til : Bystyrekomitè kultur Fra : Rådmannen. Kopi : SVAR PÅ SPØRSMÅL VEDR. EVALUERING/-VURDERING AV STØTTEKONTAKTORDNINGEN. Notat Til : Bystyrekomitè kultur 06/22 22 033 C83 DRAMMEN 02.05.2006 SVAR PÅ SPØRSMÅL VEDR. EVALUERING/-VURDERING AV STØTTEKONTAKTORDNINGEN. Viser for øvrig til tidligere svar til komiteen ved møte 07.02.06

Detaljer

Årsrapport 2013. Helse, rehabilitering og barnevern

Årsrapport 2013. Helse, rehabilitering og barnevern Årsrapport 2013 Helse, rehabilitering og barnevern 1. Om resultatenheten Helse, rehabilitering og barnevern Enhetsleder* Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder* Bente Molde Helsestasjon Ann-Mari

Detaljer

Helse og omsorgskomitèen Risør kommune 14.sept.2016.

Helse og omsorgskomitèen Risør kommune 14.sept.2016. Helse og omsorgskomitèen Risør kommune 14.sept.2016. Arendal kommune er vertskommune i samarbeidet Vertskommunens ansvar: Arendal kommune er arbeidsgiverkommune med budsjettog arbeidsgiveransvar Styret

Detaljer

Alle søknader vurderes ut fra en individuell vurdering.

Alle søknader vurderes ut fra en individuell vurdering. Bestillerkontoret Bestillerkontorets oppgaver Bestillerkontoret mottar og behandler søknader om helse- og omsorgstjenester i Ski kommune. Ved mottak av søknad, vil bestillerkontoret innhente nødvendige

Detaljer

Psykisk helse i BrukerPlan. Seminar etter kartlegging med BrukerPlan, Alta og Vadsø, 2. og 3. juni 2015 Faglig rådgiver Ellen Hoxmark, NAPHA

Psykisk helse i BrukerPlan. Seminar etter kartlegging med BrukerPlan, Alta og Vadsø, 2. og 3. juni 2015 Faglig rådgiver Ellen Hoxmark, NAPHA Psykisk helse i BrukerPlan Seminar etter kartlegging med BrukerPlan, Alta og Vadsø, 2. og 3. juni 2015 Faglig rådgiver Ellen Hoxmark, NAPHA BRUKERE MED SAMTIDIGE RUSLIDELSER OG PSYKISK LIDELSE, ROP-LIDELSER

Detaljer

Kap 4.4.3. (tiltak nr 30) Gruppetilbud og Mestringskurs... 1. kap 4.5.1 tiltak nr 32) og 33) Skolevegring... 2

Kap 4.4.3. (tiltak nr 30) Gruppetilbud og Mestringskurs... 1. kap 4.5.1 tiltak nr 32) og 33) Skolevegring... 2 Utvalg for helse- og sosialtjenester 04.05.11 sak 10/11 vedlegg 6 Plan for psykisk helsearbeid 2011-2019. Sandnes kommune. Vedlegg 6 Kap 4.4.3. (tiltak nr 30) Gruppetilbud og Mestringskurs... 1 kap 4.5.1

Detaljer

Spørreskjema 1. Ledere for Helsestasjons- og Skolehelsetjenesten.

Spørreskjema 1. Ledere for Helsestasjons- og Skolehelsetjenesten. Spørreskjema 1. Ledere for Helsestasjons- og Skolehelsetjenesten. Fylkesmannen ønsker med denne kartleggingen spesielt å følge med at kommunen ivaretar sitt ansvar for å lede og etterspørre det helsefremmende-

Detaljer

Sisa Årsverk fordelt på ulike tjenester til personer med psykiske vansker/lidelser

Sisa Årsverk fordelt på ulike tjenester til personer med psykiske vansker/lidelser Midler til brukermedvirkning 1. Hvilket beløp bevilget kommunen til brukermedvirkning i organisert form i 2011? Vennligst oppgi svaret i 1000 kr Omfatter bevilgninger til organisasjoner for mennesker med

Detaljer

SKOLEVEGRING, HVA ER DET? NÅR OPPSTÅR SKOLEVEGRING?

SKOLEVEGRING, HVA ER DET? NÅR OPPSTÅR SKOLEVEGRING? Skolevegring 2 SKOLEVEGRING, HVA ER DET? De fleste barn og unge går på skolen frivillig og uten problemer. Det er likevel noen som har vansker med å komme seg på skolen. Ugyldig skolefravær med total varighet

Detaljer

Plan for utvikling av psykisk helsearbeid mot 2025 i Vennesla kommune.

Plan for utvikling av psykisk helsearbeid mot 2025 i Vennesla kommune. Plan for utvikling av psykisk helsearbeid mot 2025 i Vennesla kommune. Innledning Det har i de senere år skjedd store endringer i tjenestetilbudet til mennesker med psykiske lidelser. Institusjonskapasiteten

Detaljer

Habilitering av barn hvordan jobber vi med IP? NSH konferanse 15. og 16. september 2005

Habilitering av barn hvordan jobber vi med IP? NSH konferanse 15. og 16. september 2005 Habilitering av barn hvordan jobber vi med IP? NSH konferanse 15. og 16. september 2005 Anne-Karin Hagen, sykepleier Cathrine Utne Sandberg, ergoterapeut Sykehuset Østfold HF Habiliteringstjenesten Seksjon

Detaljer

Migrasjonshelse i Barne- og Ungdomspsykiatrien

Migrasjonshelse i Barne- og Ungdomspsykiatrien Migrasjonshelse i Barne- og Ungdomspsykiatrien Psykolog Anders Løvdahl BUP - en del av Barne- og Familieklinikken BUP, Habiliteringstjenesten, Pediatri og Gyn/føde/barsel Dekker Nord-Trøndelag, Sykehuset

Detaljer

Tverrfaglig team for forebyggende og koordinerende arbeid med barn, unge og deres familier

Tverrfaglig team for forebyggende og koordinerende arbeid med barn, unge og deres familier Tverrfaglig team for forebyggende og koordinerende arbeid med barn, unge og deres familier Mandat Tverrfaglig og forebyggende team skal være kommunens koordinerende enhet på overordnet nivå. Teamet skal

Detaljer

HVA ER BUP? TIL FORELDRE OG SAMARBEIDSPARTNERE HVEM ARBEIDER PÅ BUP?

HVA ER BUP? TIL FORELDRE OG SAMARBEIDSPARTNERE HVEM ARBEIDER PÅ BUP? TIL FORELDRE OG SAMARBEIDSPARTNERE Det er viktig at barn og ungdom vet litt om BUP før de kommer til oss. Brosjyrene Hva med meg da? og Kan BUP hjelpe meg? gir informasjon om BUP som er tilpasset barn

Detaljer

Sjumilsstegserfaringer

Sjumilsstegserfaringer ØSTFOLD 5.-6.juni 2014 Sjumilsstegserfaringer Hva har vi fått til? FNs barnekonvensjon og DE SJU STEGENE Steg 1 Medbestemmelse Art. 12 Steg 2 God omsorg Art. 18, 26 og 27 Steg 3 Særskilt vern og støtte

Detaljer

Kommunale tjenester samlokalisert i 2 bygninger: Kommunehuset Sykeheimen / Familiesentralen 220 årsverk- 300 ansatte i kommunen

Kommunale tjenester samlokalisert i 2 bygninger: Kommunehuset Sykeheimen / Familiesentralen 220 årsverk- 300 ansatte i kommunen 2153 innbyggere Offensiv og prosjektvillig sterkt lånebelastet Forvaltningskommune for Sør-samisk språk og kultur Er i en omstillingssituasjon Sørvendt Natur og fjellkommune Landbruk og primærnæring Kommunale

Detaljer

Meld. St. 26 ( ) Melding til Stortinget. Pasientens helsetjeneste

Meld. St. 26 ( ) Melding til Stortinget. Pasientens helsetjeneste Meld. St. 26 (2014-2015) Melding til Stortinget Pasientens helsetjeneste Utfordringsbildet Pasienten ble spurt Generelle Spesielle Flere sykdommer mer kompleks Tjenestene fragmentert Lite koordinert Mangelfull

Detaljer

GJELDER FOR VERRAN KOMMUNE. Godkjent av: Koordinerende enhet

GJELDER FOR VERRAN KOMMUNE. Godkjent av: Koordinerende enhet GJELDER FOR VERRAN KOMMUNE Prosedyrenavn Individuell plan Godkjent av: Koordinerende enhet Godkjent dato: 1. FORMÅL Bidra til at brukeren/pasienten får et helhetlig, koordinert og individuelt tilpasset

Detaljer

dugnad Tverrfaglig samarbeid på rusområdet i kommunene i Møre og Romsdal

dugnad Tverrfaglig samarbeid på rusområdet i kommunene i Møre og Romsdal Tverrfaglig samarbeid på rusområdet i kommunene i Møre og Romsdal dugnad Vi tilbyr veiledning, kompetanse og stimulerings-midler. Kommunen mobiliserer og utvikler tiltak og samarbeid. Kompetansesenter

Detaljer

Vedlegg til handlingsprogrammet 2008-2011

Vedlegg til handlingsprogrammet 2008-2011 Vedlegg 3 Temaplan for psykisk helse 2007-2008 Forslag til TEMAPLAN FOR PSYKISK HELSE 2008-2009 Vedlegg til handlingsprogrammet 2008-2011 INNHOLD INNLEDNING...3 OPPTRAPPINGSPLAN OG OPPTRAPPINGSMIDLER (1999-2008)...3

Detaljer

Samhandlingsteam for unge Tverrfaglig samarbeid «Fra ord til handling» Kristin Nilsen Kommunalsjef Helse og sosial Bærum kommune

Samhandlingsteam for unge Tverrfaglig samarbeid «Fra ord til handling» Kristin Nilsen Kommunalsjef Helse og sosial Bærum kommune Samhandlingsteam for unge Tverrfaglig samarbeid «Fra ord til handling» Kristin Nilsen Kommunalsjef Helse og sosial Bærum kommune Kommunalt utgangspunkt Vi erkjenner at dagens velferdstjenester til barn

Detaljer

Tidlig intervensjon ved psykoser. TIPS Asker og Bærum

Tidlig intervensjon ved psykoser. TIPS Asker og Bærum Tidlig intervensjon ved psykoser. TIPS Asker og Bærum TIPS Asker og Bærum 2 store kommuner med ca 160000 innb. Opprettet i 2002 som Prosjektteam for ungdom. Skiftet navn til TIPS A&B i 2008 1 psykologspesialist

Detaljer