Plan for psykisk helsearbeid

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Plan for psykisk helsearbeid"

Transkript

1 HEMNE KOMMUNE Plan for psykisk helsearbeid Vedtatt av Hemne Kommunestyre Rullert Hemne Kommunestyre

2 Plan for psykisk helsearbeid, Hemne kommune INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENDRAG INNLEDNING STATUS FOR PSYKISK HELSEARBEID INNLEDNING KOMMUNESTYRETS VEDTAK LOVGRUNNLAG OG SENTRALE FØRINGER STATUS FOR PSYKISK HELSEARBEID ORGANISERING STATUS HEMNE KOMMUNE ULIKE TJENESTETILBUD OG SAMARBEID VURDERING AV UDEKKEDE BEHOV FOR TJENESTER, RISIKOFAKTORER OG UTFORDRINGER BRUKERMEDVIRKNING OG INFORMASJON KOMPETANSEBEHOV KOMMUNENS BIDRAG I TILLEGG TIL ØREMERKA TILSKUDD HANDLINGSPLAN TILTAK FOR BARN OG UNGE TILTAK FOR VOKSNE KOMMENTAR TIL ØKONOMISK HANDLINGSPLAN...10 VEDLEGG 1. Økonomisk handlingsplan 2. Lover og dokumenter som er styrende for psykisk helsearbeid i kommunene

3 Plan for psykisk helsearbeid, Hemne kommune Side 1 1. Sammendrag 2 Innledning Overordnet mål: Å bidra til å gi mennesker med psykiske problemer muligheter til å leve et mest mulig normalt liv, preget av deltagelse, uavhengighet og evne til å mestre eget liv. Planen bygger på gjeldende lover og forskrifter, samt sentrale krav og føringer. Se vedlegg 2 Tiltak særlig for barn og unge I regjeringens strategiplan for barn og unges psykiske helse -..sammen om psykisk helse - er det 3 hovedmål - Å mestre sitt eget liv, Å komme barn og unge i møte, Kunnskap og kompetanse i tråd med barn og unges behov. Generelle tiltak I veileder for psykisk helsearbeid for voksne -IS-1332 står følgende hovedutfordringer: Tilgjengelige tjenester sikre at mennesker får hjelp når de trenger det, enten i behandling, tjenester i bolig eller meningsfylte aktiviteter Samarbeid og kontinuitet i tjenestene. Mennesker med psykiske problemer har behov for sammensatte tjenester. Det er derfor viktig at kommunen samarbeider med spesialisthelsetjenesten og andre offentlig etater. Brukermedvirkning Brukerne er eksperter på eget liv. Tjenestene må tilpasses brukernes behov. Trygge og virkningsfulle tjenester. Det skal være et trygt møte mellom bruker/behandler. Kommunen skal ha et godt fagmiljø med kompetanse på psykisk helse, psykiske lidelser og hva det vil si å arbeide med mennesker med slike lidelser. God ressursutnyttelse sikre god organisering og budsjettering. Planarbeid Planen bygger på Plan for psykisk helsearbeid vedtatt av Hemne kommunestyre og rullert til å vare i 4år Etter krav fra Helse og sosialdirektoratet rulleres Plan før 15.februar Dette for å kunne få øremerkede midler ut Målsetting for planen: Planen skal være et arbeidsdokument i forhold til brukertiltak, også forebyggende psykososiale tiltak for barn/unge og være en handlingsplan, økonomisk og utøvende. Planen skal være informativ og retningsgivende for politikere, ansatte i Hemne kommune og brukere. 3. Status for psykisk helsearbeid Dette kapittelet tar for seg hvordan tjenesten er organisert. Ulike tjenestetilbud og samarbeid. Det er også en vurdering av udekkede behov for tjeneste og risikofaktorer. Brukermedvirkning og informasjon. Kompetansebehov Kommunens bidrag i tillegg til øremerka tilskudd. 4. Handlingsplan Tiltak for barn og unge og voksne. Handlingsplan er et utøvende arbeidsdokument for perioden Handlingsplanen er basert på de føringer staten har gitt om tilskudd av midler. Kommentar til økonomisk handlingsplan og økonomisk handlingsplan er vedlegg

4 Plan for psykisk helsearbeid, Hemne kommune Side 2 2. Innledning 2.1. Kommunestyrets vedtak Psykiatriplan for Hemne kommune ble vedtatt i K-sak 69/98 og rullert i 2004 til å være gyldig til Sosial og helsedepartementet krever i rundskriv til landets kommuner datert at før øremerkede tilskudd kan mottas i 2007, skal plan for psykisk helsearbeid med økonomisk handlingsplan til 2010 være politisk vedtatt. Etter dette krav rulleres plan for psykisk helsearbeid og integreres i kommunens økonomiplan og kommuneplan Lovgrunnlag og sentrale føringer Planen bygger på gjeldende lover og forskrifter, samt sentrale krav og føringer. Se vedlegg 2 Overordnet mål: Å bidra til å gi mennesker med psykiske problemer muligheter til å leve et mest mulig normalt liv, preget av deltagelse, uavhengighet og evne til å mestre eget liv. Innhold i planen: Planen omfatter tjenester og tiltak for barn, unge og voksne. Tjenestene omfatter forebyggende tiltak, utredning, behandling, rehabilitering, oppfølging og støttetjenester. Planen omfatter også samarbeid og samhandling i kommunen og på fylkeskommunalt og statlig nivå, samt brukerne. Målsetting for plan: Planen skal være et arbeidsdokument i forhold til brukertiltak, også forebyggende psykososiale tiltak for barn og unge. Planen skal være en handlingsplan, økonomisk og utøvende. Planen skal være informativ og retningsgivende for politikere, ansatte i Hemne kommune og brukere. 3. Status for psykisk helsearbeid 3.1. Organisering Tjeneste for psykisk helsearbeid er organisert i Pleie- og omsorg i Hemne kommune. De ansatte er to sykepleiere og en sosionom, alle med videreutdanning i tverrfaglig psykisk helsearbeid. I tillegg er det ansatt en miljøarbeider som er hjelpepleier med videreutdanning i psykisk helsearbeid. Psykiatrisk sosionom skal i hovedsak arbeide med barn/ungdom og den forebyggende delen i nært samarbeid med aktuelle tjenesteutøvere i kommunen. Psykiatriske sykepleiere skal i hovedsak arbeide i forhold til unge, voksne. Miljøarbeider har hovedområde miljøarbeid i heimen og gruppeaktiviteter. En sykepleier er gruppeleder og har det faglige ansvaret. Hun er også delegert myndighet ift planarbeid Status Hemne kommune Psykisk helsearbeid drives på mange plan i Hemne kommune. Det å føle at en bor på et trygt og inkluderende sted, har et godt nettverk, arbeid og fritidsaktiviteter, fysiske så vel som kulturelle faktorer er viktige for å få og opprettholde en god psykisk helse. Hemne kommune har 4295 innbyggere. I oktober 2006 er det 62 som mottar sosialstønad, av disse er det 15 mellom år, 30 mellom Fra NAV får vi opplyst at det er 40

5 Plan for psykisk helsearbeid, Hemne kommune Side 3 arbeidsledige, 24 på tidsbegrensa uførhet, 79 på attføring og 40 på rehabiliteringspenger. Rapport fra Sosial- og helsedirektoratet (Kostra) sier at Hemne ligger midt på tabellen når det gjelder levekår i fht inntekt. Indeks for levekårsproblemer ligger på 4,9 i Sør-Trøndelag i Hemne på 5,7. Også på barnevernstiltak ligger vi over gjennomsnittet for Sør-Trøndelag. Det er 7 barnehager, 3 barneskoler i bygda, den ene har også ungdomstrinnet og er en av de største skolene i Sør-Trøndelag. Kommunen har videregående skole. Det er etablert et privat asylmottak, Jarlen Mottak, med ca.150 beboere. Jarlen Mottak har mange familier som alle bor i leiligheter. Statistikk fra Orkdal DPS viser at fra 2005 lå Hemne over gjennomsnittet når det gjelder polikliniske tiltak pr. innbygger. Også i antall liggedøgn i døgnavd. ligger vi 4.høyest av kommunene i nedslagsfeltet. Målet for opptrappingsplanen er at 5 % av barna skal få spesialisthelsetilbud i BUP klinikker. I Hemne er dekningsgraden 2,5%. Tjeneste for psykisk helsearbeid hadde i 2005 totalt 350 brukere innskrevet. Det inkluderer både langtidssyke og de som er innskrevet i korte perioder Å ha en psykisk lidelse vil alltid innebære en viss funksjonssvikt i forhold til å mestre sitt daglige liv. En opplevelse av å være mindreverdig vil ofte være til stede. Den enkeltes livssituasjon vil prege både opplevelsen av sykdommen og hvordan den best kan behandles eller forebygges. Vi vil alltid arbeide med tiltak etter brukerens situasjon og tilstand, og ikke etter diagnoser. Overbyggende: Plan for psykisk helsearbeid med økonomisk handlingsplan godkjennes av kommunestyret.den er en del av rehabiliteringsplanen og må ses i sammenheng med den. Planen implementeres i kommunens økonomiske plan og kommuneplanen når den er ferdig utarbeid. Det er utarbeidet felles kvalitetssikringssystem og avviksbehandling i kommunen, i tillegg til felles intranett/internettsider for alle enheter. Alle brukere som er under tvungent psykisk helsevern skal ha en individuell plan. Alle brukere med behov for sammensatte tjenester har krav på å få utarbeidd individuell plan Alle informeres om rettigheter og kan søke. Søknad sendes til rehabiliteringsansvarlig og en koordinator utnevnes i samråd med brukeren. Tjenesteutøvere rundt bruker møtes sammen med bruker og planen utformes etter en mal. 21 har søkt og fått utarbeidet IP i Hemne kommune Ulike tjenestetilbud og samarbeid. Voksne Henvendelser til tjeneste for psykisk helsearbeid mottaes mest fra leger, helsestasjon, Orkdal DPS og fra andre samarbeidspartnere. Privatpersoner kan ta kontakte direkte. I flg Prosedyrer i kvalitetssikringsarbeidet skal alle henvisninger bli vurdert innen 3 dager av minst 2 ansatte i Tjeneste for psykisk helsearbeid. Det utarbeides et individuelt tilbud. Beskjed om tilbud skal gies innen 3 uker. Samtaler på kontor. Bruker kan tilbys samtaleterapi, støttesamtaler, bearbeiding, motivasjonsarbeid, råd og veiledning. Oftest individuelt, men kan gies til familier/grupper. Hjemmebesøk. Arbeider etter miljøterapeutiske retningslinjer, ofte i samarbeid med ansatte på sykehjem, åpen omsorg og sosialkontor. Omsorgsboliger tildeles på lik linje med andre søkere, likeså kommunal bolig. Individuelt samarbeid i fbm individuell plan, evnt ansvarsgruppemøter der koordinator, bruker, fastlege samt evnt. involverte fra NAV, sosialkontor, åpen omsorg, tjeneste for psykisk helsearbeid og 2.linjetjenesten møter.

6 Plan for psykisk helsearbeid, Hemne kommune Side 4 Veiledning/rådgivning. Individuelt og par. Familierådgivning gies på sosialkontorer. Familierådgivningskontoret har faste reisedager til Hemne. Gir også veiledning til tjenesteapparatet Sorggrupper for etterlatte. Formålet er hjelp til bearbeiding av sorg. Samtalegruppen består av gruppeledere fra tjeneste for psykisk helsearbeid sammen med aktuelle samarbeidspartnere og har 5-10 deltagere. Psykososial støttegruppe ved alvorlige ulykker og krisesituasjoner. Enhetsleder i P/O er leder. Psykiatrisk sosionom skal delta sammen med prest, helsesøster, lege, enhetsleder for sosial- og barnevern og enhetsleder for pleie- og omsorg. Aktiveres etter vurdering av lege eller skadestedsleder. Psykososial støttegruppe har egne rutiner for oppfølging. Aktivitetssenter. Åpent for alle mandag, onsdag og torsdag. Malegruppe på tirsdager og div. gruppeterapi på fredag. Kulturkalender. Utgis fra kulturkontoret. Grønn resept.kalender utgitt av Fysak over div. fysiske aktivitetstilbud.samarbeid mellom fysioterapeut og miljøarbeider om bassengtrening. Arbeidstiltak på Svanem A/S. Får tilskudd av øremerkede midler. Kommunen har arbeidstiltak/sysselsetting for uføre. Samarbeid mellom enhetsleder sosial, kultur, rehabiliteringsansvarlig og ergoterapeut. Tildeles etter kartlegging i IP. Basismøter i forbindelse med trygdespørsmål. Økonomisk veiledning kan gis av sosialkontor og bank. Viktig å følge opp og gi råd om rettigheter. Søknad om trygd. Arbeidsgruppe for Verdensdagen for psykisk helse. Fast gruppe som arbeider hele året for å planlegge og gjennomføre markering. Består av representanter fra Mental Helse, tjeneste for psykisk helsearbeid, bibliotekar, ungdomssekretær, Svanem A/S, Arbeid med bistand, Hemne Videregående skole og PP-tjenesten. Psykososial gruppe for asylsøkere. Ledes av tjeneste for psykisk helsearbeid, sykepleier for flyktninger og ansatt poliklinikk ved Orkdal DPS. Tema er normalreaksjoner i unormale situasjoner. Faste avtalte samarbeidsmøter mellom leger og tjeneste for psykisk helsearbeid. Også som formøter før reisedag for Orkdal DPS Reisedag Orkdal DPS. Samarbeidsmøter med brukere, ansatte poliklinikk og døgnavdeling DPS, tjeneste for psykisk helsearbeid, leger og sosialkontor. Orkdal DPS gir veiledning på sak. To ganger i året deltar Jarlen Mottak og sykepleier for flyktninger på samarbeidsmøtet. Samarbeidmøter mellom tjeneste for psykisk helsearbeid og Mental Helse 2 ganger i året og samarbeid om trimtur hver onsdag. Pleie og omsorgsteam. Tildeling av tjenester,omsorgsbolig, trygghetsalarmer og opphold sykehjem. Deltagere er ansatte på sykehjem, åpen omsorg, tjeneste for psykisk helsearbeid, ergoterapeut, fysioterapeut, lege og enhetsledere P/O. Psykiatrisk sykepleier har møte hver annen uke med sykepleier for flyktninger. Rusomsorg for voksne ligger hos sosialkontoret. Tjeneste for psykisk helsearbeid følger opp de med dobbeltdiagnose i forhold til samtaler, hjemmebesøk, miljøarbeid og aktiviteter. Barn og unge Definisjon på utsatte barn og unge er utarbeidet av representanter fra alle enheter i Hemne kommune. Bekymringer for et barn skal tas opp med nærmeste overordnede og eventuelt drøftes i kjerneteam. Kjerneteam består av barnevern, helsestasjon, pleie og omsorg og PP- tjenesten samt involverte i saken f.eks skole, politi, ansatte fritidsklubben. Foreldre blir kontaktet og skriver under på samtykkeskjema. Saker kan også anonymiseres. Tiltak og videre oppfølging avklares. Prosedyre på rutiner for tverrfaglig samarbeid der definisjon Utsatt barn og unge står, er utarbeid og vedtatt. Hemne kommune er en MOT- kommune og der er skolert 2 MOT- informatører. Videregående skole ble MOT- skole i 2006 og har 2 egne informatører.

7 Plan for psykisk helsearbeid, Hemne kommune Side 5 Det er oppnevnt ei arbeidsgruppe under SLT ( samordning om lokale kriminalitetsforebyggende tiltak ) som består av tjeneste for psykisk helsearbeid, politi, ungdomssekretær, PPT, Hemne Videregående skole, helsestasjon og barnevern. Målet for arbeidet er redusert barne- og ungdomskriminalitet, samt videreutvikling av trygge og gode oppvekstmiljø for barn og unge. Ruspolitisk handlingsplan er vedtatt og etterfølges. Deltagelse Psykisk helse i skolen. Tjeneste for psykisk helsearbeid i samarbeid med lærer/ PPT i ungdomsskolen. Helsestasjon i samarbeid med lærere i videregående skole. Psykiatrisk sosionom er sammen med lærer i skoleklasser på Sodin skole. Både helsesøster og psykiatrisk sosionom har kontordager på ungdomstrinnet og helsesøster på videregående skole. Mobbeplan og Steg for steg brukes i barnehager og skolen. Helsestasjon for ungdom. Formøte BUP. Aktuelle case drøftes mellom tjeneste for psykisk helsearbeid, leger, PP-tjeneste, helsestasjon og barnevern. Oppgaver fordeles og saken blir eventuelt henvist BUP Orkdal. BUP Orkdal har faste reisedager. Representanter derifra samt de samme aktører som i formøtet deltar. Det gis konsultasjon på sak. Prosjekt på familier i mottak i samarbeid Psykososialt team for flyktninger, BUP, helsestasjon og tjeneste for psykisk helsearbeid. Samtaler i foreldregrupper, bruk av drama til barna. Felles prosedyre er utarbeidet for å registrere og følge opp når noen melder ei bekymring angående rus. Foreldre/barn gruppe på helsestasjon. Psykiatrisk sosionom har gruppe for alle barn som er 18 mnd. der tema er samspill mellom forelder/barn. Generelle problemstillinger tas opp. Helsestasjonstjeneste og skolehelsetjeneste følger Veileder fra helsetilsynet. Tjenesten omfatter gravide, barn og unge og skal være et lavterskeltilbud der barn, unge og foreldre kan komme med sin bekymring eller sine problemer.de er ofte på skolene og barnehagene rundt om i kommunen, også etter henvendelse fra lærere angående tema eller enkeltsaker. Fastlegen /legen er en viktig del av det samlede psykiske helsearbeidet. Legen selv kan hjelpe barn og unge og evnt utrede, henvise videre, følge opp medikamentell behandling og delta i tverrfaglig samarbeid. Barnevernet, PPT, sosialkontor og åpen omsorg er ofte involvert og har en sentral rolle. Deltar i tverrfaglig samarbeid. Fritidsklubben og andre kulturelle aktiviteter sammen med fysisk aktivitet er viktig for barns vekst og utvikling. Tiltak som aktiv sommer gir mulighet til positiv bruk av fritid i sosialt samvær. Det er godt utbygd idrettsmiljø i bygda der også fremmedkullturelle barn og unge blir inkludert Vurdering av udekkede behov for tjenester, risikofaktorer og utfordringer Når psykiatritjenesten i 2. linjen bygges ned og liggetiden på sykehus blir kortere, blir presset på de kommunale tjenester større. For å kunne gi brukerne den tjenesten som vi og bruker vurderer de har behov for, trenges det flere ansatte i tjeneste for psykisk helsearbeid og et bedre samarbeid i kommunen og med 2.linjen. Samarbeidsrutiner må utvikles og formaliseres. Brukeren skal ha en sammenhengende og samordnet tjeneste. For å sikre god tjeneste fra alle involverte parter, er IP et godt og nødvendig redskap. Dette inkluderer også brukeren i utforming av tjenestene han skal motta. Vi må gi flere brukere tilbud om IP og utvikle mulighetene som IP gir, bl.a tverrfaglige arbeidsgrupper.

8 Plan for psykisk helsearbeid, Hemne kommune Side 6 Tilbudet til brukere med behov for tettere oppfølging i bolig, er for dårlig. For denne brukergruppen er arbeidstilbud/aktiviteter redusert. I denne gruppen er også de med dobbeltdiagnoseproblematikk (rus/psykiatri). Forebyggende arbeid er en stor utfordring på alle plan og spesielt barn/unge. Tverrfaglig samarbeid er viktig. Forebyggende arbeid er lite målbart.det ligger også en fare i å sortere bort det arbeidet i travle tider. Travle tider gir også lite rom for nytenkning og evaluering. Vi skal ha et godt faglig innhold i tjenestene som skal gi brukerne et kvalitativt godt tilbud. Bedre samarbeidet med sosialkontoret ang. bosatte flyktninger og personer med rusproblematikk. Bedre det holdningsskapende arbeidet, følge opp ruspolitisk handlingsplan, utvikle arbeidet til SLT. Brukermedvirkning kan bli bedre på alle plan. Utvikle informasjonen i bedre intranett/internett sider. Risikofaktorer. I prosedyren for Utsatte barn og unge er det sagt hvilke risikofaktorer vi skal være oppmerksomme på og melde fra ved bekymring. Dermed kan problemene gripes fatt i på et tidlig tidspunkt. Det å leve uten sosialt nettverk og ikke ha tilhørighet, ikke være inkludert i skole/arbeidsliv er faktorer som spiller inn. Flere risikofaktorer sammen med høy sårbarhet kan gi sykdom, samt gjengdannelser og rusmiljø, dårlige boforhold og lav sosioøkonomisk status. Asylmottaket har et flerkulturelt miljø og mange er i en vanskelig livsfase Brukermedvirkning og informasjon. Det er opprettet lag for Mental helse i Hemne. Laget har 30 medlemmer og har tilhold i leide lokaler. Det er årlig satt av øremerkede midler til tilskudd til drift. Tjeneste for psykisk helsearbeid har faste møter 2 ganger om året der tjenestetilbudet jfr Plan for psykisk helsearbeid blir tatt opp. I tillegg er det uformelle møter på møtekvelder. Tjeneste for psykisk helsearbeid bistår med fagtema. En brukerundersøkelse har vært utsatt i påvente av effektiviseringsnettverket KS - Bedre kommune. I påvente av den gjennomfører Tjeneste for psykisk helsearbeid en enkel tilfredshetsmåling. Mental helse har vært brukt som høringsorgan i tidligere planprosesser. Det gies tilskudd til Senter for incest og Krisesenter for kvinner. Mental Helse har 2 medlemmer i arbeidsgruppa for Verdensdagen. Det arbeides hele året for at det skal bli en fin, informativ markering av verdensdagen der vi har som mål å gi informasjon til flest mulig i kommunen. Barn har rett til å si sin mening, bli hørt og respektert. Dette er et grunnleggende prinsipp i FNs barnekonvensjon. Tjenestetilbudet tilpasses barnets alder og situasjon i for eksempel samtaler der en kan være aktiv med noe mens en prater. Ungdomsskolen og videregående er, sammen med helsearbeidere fra 1.linjen, med i Psykisk helse i skolen For asylsøkere er det gjennomført årlig undervisning om psykisk helse, fokus har vært psykisk helse generelt og normalreaksjoner i stressituasjoner. Psykososiale grupper har samme tema. Kommunen har hjemmeside på intranett og internett der nyheter legges ut, samt hver enhet har egen presentasjonsside. Tjenestetilbud presenteres der. I tillegg brukes Kommunal info i lokalavisa Sø-vesten 3.6. Kompetanse. Fortsette tverrfaglig deltagelse i Psykisk helse i skolen

9 Plan for psykisk helsearbeid, Hemne kommune Side 7 Psykiatriske sykepleiere deltar i videreutdanning i Kognitiv terapi for å kunne gi bedre samtaleterapi individuelt og i grupper. Gruppeleder deltar i enhetens kompetanseheving på ledere. For å kunne gi et bedre tilbud til brukerne i bolig og aktiviteter, ser vi behov for aktivitør og miljøterapeut. Kurs i kunstterapi for å gi økt kompetanse og inspirasjon til å drive malegruppe. Deltagelse på seminar/kurs/møter i regi av fylkesmann. Kompetanseheving på fagrelaterte kurs. Kompetanseheving i pleie og omsorg på enkeltbrukere og senil demente. Løpende opplæring på Gerica, IPLOS-registrering og databruk generelt. Kommunens opplæringsplaner følges. Arbeidsgruppa i SLT øker sin kompetanse/samarbeid gjennom kurs Styrke kompetanse til psykiatrisk sosionom på barns psykiske helse ved evnt. hospitering/følge en sak i BUP 3.7. Kommunens bidrag i tillegg til øremerka tilskudd. Arbeid med psykisk helse foregår i alle enheter i Hemne kommune. Spesielt på helsestasjon, PPT, legekontor, pleie og omsorg og sosialkontor. Noen av de mest ressurskrevende brukerne har plass på sykehjem og det leies inn ekstra personale hele døgnet. Dette utgjør alene 3,5 årsverk. Av 4 stillinger i Tjeneste for psykisk helsearbeid finansierer kommunen 1 stilling. Noen brukere i egen bolig har tilsyn flere ganger daglig, f.eks bistand til medisinering og matombringing. Ansatte i Tjeneste for psykisk helsearbeid arbeider dagtid, og brukerne kan i tillegg få bistand fra hjemmesykepleien. Brukere med psykiske problemer får som alle andre brukere i Hemne kommune hjemmehjelp, støttekontakt, omsorgsbolig etter behov. I tillegg brukes mye ressurser i skole/barnehage i forhold til utsatte barn og unge.helsestasjon bruker mer tid på psykisk helsearbeid enn den 50 % stilling som finansieres gjennom øremerkede midler, og sosialkontor, leger og PPT bruker mye ressurser på Psykisk helsearbeid. Forebyggende psykisk helsearbeid foregår overalt og kulturetaten er viktig. Spesielt ungdomssekretær har en nøkkelrolle. 4. Handlingsplan 4.1. Tiltak for barn og unge I regjeringens strategiplan for barn og unges psykiske helse -..sammen om psykisk helse - er det 3 hovedmål : Å mestre sitt eget liv Å komme barn og unge i møte Kunnskap og kompetanse i tråd med barn og unges behov Definisjon fra WHO: Med psykososiale problem menes bl.a. ensomhet- og isolasjonsproblemer, mobbing, omsorgsvikt og mishandling, rusproblemer, spiseforstyrrelser, selvmord og selvmordsforsøk. Stress og belastning i skole og arbeidsliv har stor betydning for de sosiale helseproblem. Hemne kommune har satsa mye på det forebyggende arbeidet for barn/unge og samarbeidet er godt etablert i f.eks SLT, MOT, Utsatte barn/unge med kjerneteam, Aktiv sommer, Fritidsklubb og UKM. Ruspolitisk handlingsplan er vedtatt og SLT skal fungere som overbyggende paraply over tverrfaglig samarbeid om rusforebygging. Godt psykisk helsearbeid på alle plan i kommunen skal styrke foreldrerollen ved å tilby foreldre råd og veiledning når det gjelder barnas psykiske helse, avdekke behov og utvikle målrettede tiltak og tilby behandling og direkte hjelp.

10 Plan for psykisk helsearbeid, Hemne kommune Side 8 Handlingsplan til 2010 Utvikle og forbedre det gode arbeidet som utføres i heimen, på helsestasjon, barnehager, skoler, firtidsklubb, kulturskole og i idrettslag. Bidra til å skape gode oppvekstvilkår og gode rammer rundt det enkelte barns oppvekst og utvikling Utvikle arbeidet i MOT og SLT Fortsette arbeidet arbeidsgruppa SLT har starta opp i forhold til tiltak som kan gi positive opplevelser, og å trygge sosiale ferdigheter. Samarbeid mellom kulturetaten og Tjeneste for psykisk helsearbeid er viktig. Tidligere og planlagte tiltak: Hjem for en 50-lapp, Jentegruppe, Pizzaservering på LAN, Kulturverksted i forkant av UKM, dans, blomsterdekorasjon, strikking, fluebinding o.l. SLT er i gang med å kartlegge hva som finnes av foreldrearbeid i Hemne kommune. Følge opp vedtak i ruspolitisk handlingsplan Samtaleterapi til barn/foreldre til de som blir henvist til Tjeneste for psykisk helsearbeid. Sorggruppe for barn etter ønske/behov. Samarbeid med helsestasjon om klassemiljø utarbeide en mal for samarbeid i grunnskole, ungdomskole og videregående skole både i aktiv deltagelse i klasser, tilgjengelighet for elever på kontor og i prosjektet Psykisk helse i skolen. Delta i prosjektet Gruppe foreldre/barn av asylsøkere. Bruk av drama for barn og samtalegrupper for foreldre. Psykososialt team for flyktninger, BUP, helseastasjon og tjeneste for psykisk helsearbeid deltar. Videreutvikle avtaler og samarbeid/konsultasjon med BUP for at barn/unge skal få tilstrekkelig utredning og tidlig hjelp for å hindre at problemer utvikler seg ytterlige. Utvikle helsestasjon for ungdom Utvikle ei hjemmeside for ungdom på kommunens hjemmesider. Brukermedvirkning - få barn /unge med i avgjørelsene gjennom opprettelse av f.eks ungdomsråd. Alle ansatte i Hemne kommune fortsetter å melde bekymringsmeldinger til nærmeste overordnede i forhold til definisjon av Utsatte barn/unge. Alle i Hemne kommune fortsetter å melde bekymringsmeldinger i forhold til rus og alle ansatte i Hemne kommune melder fra på vedtatt skjema. Aktivt bruk av samtykkeskjema for å øke samarbeidet etatene i mellom og dermed øke kvaliteten på tjenesten som gis til den enkelte. Videreutvikle kulturelle tiltak som UKM og arbeid i frivillige lag og organisasjoner samt idrettsmiljøet Tiltak for voksne I veileder for psykisk helsearbeid for voksne IS-1332 står følgende hovedutfordringer: Tilgjengelige tjenester sikre at mennesker får hjelp når de trenger det, enten i behandling, tjenester i bolig eller meningsfylte aktiviteter. Samarbeid og kontinuitet i tjenestene Mennesker med psykiske problemer har behov for sammensatte tjenester. Det er derfor viktig at kommunen samarbeider med spesialisthelsetjenesten og andre offentlig etater. Brukermedvirkning Brukerne er eksperter på eget liv. Tjenestene må tilpasses brukernes behov. Trygge og virkningsfulle tjenester Det skal være et trygt møte mellom bruker/behandler. Kommunen skal ha et godt fagmiljø med kompetanse på psykisk helse, psykiske lidelser og hva det vil si å arbeide med mennesker med slike lidelser. God ressursutnyttelse sikre god organisering og budsjettering. Opptrappingsmidlene er lagt inn i kommunenes økonomiplan til 2010 og i kommuneplanen. Ruspolitisk handlingsplan er vedtatt. Kvalitetssystemet i kommunen sikrer brukerne en kvalitativ, god tjeneste. Avviksmelding er et virkemiddel for å oppnå den ønskede kvalitet på tjenestene.

11 Plan for psykisk helsearbeid, Hemne kommune Side 9 Arbeid/aktivitet: Fortsatt tilskudd til Svanem A/S. Viktig å få utnytta arbeidsevnen, komme tidlig inn med tiltak for å hindre at psykiske lidelser utvikler seg. Arbeidstiltak gir sosial trening og økt selvfølelse. Økte midler til arbeidstiltak gjennom kulturetaten, sosialkontor og pleie- og omsorgtjenesten i samarbeid med yrkeslivet for arbeidstiltak til uføre. Utvikle samarbeid med NAV og sosialkontoret med tiltak, spesielt med tanke på å få unge mennesker på sosialstønad ut i arbeid. Lønnstilskudd til aktivitør. Tilskudd til drift aktivitetsenter. Økt tilskudd til støttekontakt og rekruttering av nye støttekontakter/tilrettelagt fritid. Dette kan for mange gi mulighet til å delta i kulturell sammenheng. Leasing av bil kan lette brukernes tilgang til sosialt fellesskap og aktiviteter. Utvikle samarbeidet med bl.a fysioterapeut, aktivitør og Mental helse for å gi aktivitetstilbud i grupper som treskotrim, bassenggruppe, stavganggruppe og malegruppe. Leie av Hemne treningssenter hver uke for spinning og sirkeltrening. Gjennomføre gruppeaktiviteter som Psykososial gruppe for asylsøkere, normalreaksjoner i unormale situasjoner og På vei til et bedre liv der det er fokus på økt selvhevdelse, sosial trening og kunne velge bort rus. Det er også planlagt ei kostgruppe der det er fokus på å lage sunn, alminnelig mat. Utvikle aktivitetstilbudet på aktivitetsenteret tirsdag og fredag (Planlagte gruppeaktiviteter, se pkt ovenfor)og samarbeide med Mental helse på Åpen Onsdag i lokalet deres.. Miljøarbeid/ oppfølging Miljøterapeut ansettes for å kunne gi et bedre tilbud i bolig. Etablere dagbase i leilighet i hybelhus på Skeiet for å kunne gi nødvendig bistand. Dette også tenkt forebyggende ved å gi sosialt fellesskap og bedre struktur i hverdagen. Samarbeid med institusjon under og etter innleggelser. Individuell tilpasset bistand og oppfølging, bruk av IP. Omsorgsboliger og sykehjemsplass etter søknad. Boliger med bistand til 6 personer planlegges i Tiendbursveien i tilknytning til eksisterende omsorgsboliger. Bygging i Gruppeterapi Brukermedvirkning Fortsatt økonomisk støtte til Mental Helse Hemne Utvikle de faste samarbeidsmøtene med Mental Helse Hemne og uformelt samvær på åpne møtekvelder. Samarbeid om temamøter. Gjennomføre brukerundersøkelsen gjennom KS og tilfredshetsmåling, slik at tjenesten blir tilpasset brukernes behov. Videreføre arbeidsgruppen for Verdensdagen for psykisk helse. Videreutvikle bruk av IP. Mål skal reflektere brukerens ønsker og behov. Utgangspunkt er den enkeltes ressurser og mestring i hverdagen. Deltagelse av alle tjenesteytere sammen med bruker. Fortsette med selvhjelpsgrupper, f.eks samtalegruppe for etterlatte Opprette arbeidsgruppe på Mental Helse Hemne sine møter som skal arbeide med innholdet i Plan for psykisk helsearbeid. Samarbeid og samhandling For fortsatt å kunne gi et godt tilbud, kreves samhandling mellom tjenestene i kommunen og spesialisthelsetjenesten. Være med å utvikle samarbeidsavtaler mellom kommunen, DPS og helsforetaket. Bruke veiledning fra DPS, familierådgivningskontor og andre.

12 Plan for psykisk helsearbeid, Hemne kommune Side 10 Samarbeid med asylmottaket i form av 2 faste møter pr. år sammen med tjeneste for psykisk helsearbeid, leger og DPS. Kompetanse og ressursutnyttelse Opprette stilling som miljøterapeut. Kurs og kompetanseheving til ansatte i skjermet enhet. Videreutdanning i kognitiv terapi. Gir bedre tilbud til individuell behandling og i grupper. Kurs og kompetanseheving i fagrelaterte tema. Seminarer hos Fylkesmannen for informasjon om nye satsningsområder og utveksling av kunnskap/gjensidig informasjon fra andre kommuner. Følge kommunens opplæringsplan Kommentar til økonomisk handlingsplan. Økning i aktivitet fra og som også videreføres til er relasjonsbygging, individuell oppfølging, miljøarbeid, arbeidstiltak, forebyggende psykososialt arbeid for barn og unge og tilrettelagt fritid. Boliger planlegges bygd i Generelle tiltak er beskrevet i Økonomisk handlingsplan Vedlegg 1. Vi har i desember 2006 etter forespørsel fra SINTEF foretatt en gjennomgang av det totale psykisk helsearbeid i kommunen. Oppdraget var fra Sosial- og helsedirektoratet. Gjengir her resultatet da gjennomgangen gir svar på dagens situasjon totalt i kommunen og hvilket behov det forespeiles framover. Forebyggende arbeid regnes ikke med her. Vi regner her både brukere med psykiske vansker og psykiske lidelser. Psykiske vansker: Symptombelastning som for eksempel grad av angst, depresjon, søvnvansker osv. Vil i ulik grad påvirke daglig fungering i forhold til mestring, trivsel og relasjon til andre mennesker. Psykiske vansker kan være normale reaksjoner forbundet med en vanskelig livssituasjon. Psykiske lidelser: Psykiske vansker av en slik grad at kvalifiserer til en diagnose. Voksne brukere som mottar kommunale tjenester på grunn av sin psykiske lidelse: 209 Derav problemer med rusmisbruk: 10 Barn og unge som mottar kommunale tjenester på grunn av sin psykiske lidelse: 73 Antall årsverk som arbeider med voksne: 10 Antall årsverk som arbeider med barn og unge: 7,5 Vurdert behov for flere årsverk i ulike faggrupper: Tjeneste for psykisk helsearbeid: Miljøterapeut 1 Aktivitør 0,5 Sykepleier på sykehjem 0,3 Hjelpepleier på sykehjem 0,3 Ergoterapeut i pleie-og omsorg 0,5 PPT og helsestasjon oppgir at de har behov for flere stillinger for å kunne møte det økende behovet. Av 10 årsverk er det 3,5 som er finansiert av psykiatrimidler, 1,5 er lagt inn i økonomiplan for 2007.

2 Målsettinger for psykisk helsearbeid i Oppdal kommune. 3.2 Tilgjengelighet til egen bolig 3.2.1 Bjørktunet bofellesskap 3.2.

2 Målsettinger for psykisk helsearbeid i Oppdal kommune. 3.2 Tilgjengelighet til egen bolig 3.2.1 Bjørktunet bofellesskap 3.2. Disposisjon 1 Innledning 2 Målsettinger for psykisk helsearbeid i Oppdal kommune 3 Psykisk helsearbeid i kommunen 3.1 Definisjoner og organisering 3.2 Tilgjengelighet til egen bolig 3.2.1 Bjørktunet bofellesskap

Detaljer

UTREDNING AV ET SAMORDNET TILBUD INNEN PSYKISK HELSE OG RUS FOR VOKSNE I LUNNER

UTREDNING AV ET SAMORDNET TILBUD INNEN PSYKISK HELSE OG RUS FOR VOKSNE I LUNNER Lunner kommune UTREDNING AV ET SAMORDNET TILBUD INNEN PSYKISK HELSE OG RUS FOR VOKSNE I LUNNER Desember 2010 mars 2012 Arkivsaksnr. 12/965-7 1 Innholdsfortegnelse: 1 Innledning... 3 1.1 Mandat... 4 1.2

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: F64 Arkivsaksnr: 2013/2385-7 Saksbehandler: Jakob Lanto

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: F64 Arkivsaksnr: 2013/2385-7 Saksbehandler: Jakob Lanto Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: F64 Arkivsaksnr: 2013/2385-7 Saksbehandler: Jakob Lanto Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Helse- og omsorgsutvalget 02.12.2013 Kommunestyret 18.12.2013 Rullering

Detaljer

Plan for psykisk helse og rus 2013-2023

Plan for psykisk helse og rus 2013-2023 Plan for psykisk helse og rus 2013-2023 0 Innhold 1 Innledning... 4 1.1 Avgrensning... 5 2 Prosessbeskrivelse... 6 2.1 2.2 2.3 Bakgrunn... 6 Appreciative Inquiry... 6 Arbeidsgruppa:... 7 3 Definisjoner...

Detaljer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyu iopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcv bnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyu iopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcv bnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyu iopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcv bnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw Plan for psykisk helse og rus ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

Detaljer

Plan for psykisk helsearbeid for Stavanger 2011-2015

Plan for psykisk helsearbeid for Stavanger 2011-2015 Plan for psykisk helsearbeid for Stavanger 2011-2015 STAVANGER KOMMUNE Innhold Del I 5 1. Visjon og mål 5 2. Hovedinnretningen på planen 5 3. Rullering av Plan for psykisk helsearbeid 5 3.1 Hva er oppnådd

Detaljer

PSYKIATRIPLAN FOR LEIRFJORD KOMMUNE

PSYKIATRIPLAN FOR LEIRFJORD KOMMUNE PSYKIATRIPLAN FOR LEIRFJORD KOMMUNE 2006-2010 Forord: Psykiatri er et stort arbeidsfelt, noe som gir mange nedslagsfelt. Dette får betydning ved at etater som ikke har psykiatri som uttalt arbeidsfelt

Detaljer

Handlingsplan rusomsorg. Vestby kommune 2013-2016

Handlingsplan rusomsorg. Vestby kommune 2013-2016 Handlingsplan rusomsorg Vestby kommune 2013-2016 Vedtatt av Kommunestyret 13/12-2013 0 Innhold 1. Innledning.... 3 2. Beskrivelse og vurdering av rusmiddelsituasjonen i Vestby.... 3 Vold i familien relatert

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON

FORVALTNINGSREVISJON FORVALTNINGSREVISJON GJENNOMGANG AV ARBEIDET MED PSYKISK HELSE I SANDEFJORD KOMMUNE OSLO, 1. DESEMBER 2014 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All

Detaljer

Holtålen Kommune OMSORGSPLAN

Holtålen Kommune OMSORGSPLAN Holtålen Kommune OMSORGSPLAN 2010-2018 1 Omsorgsplan 2010-2018 Holtålen kommune Sammendrag... 4 Samhandlingsreformen. St.mld. nr. 47.... 5 Innledning... 6 Tidligere arbeid... 6 Kvalitet... 7 Miljøhensyn...

Detaljer

RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN 2011-2015

RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN 2011-2015 Løten kommune RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN 2011-2015 Vedtatt i Løten kommunestyre den 31.08.2011, K-sak 41/11 INNHOLDSFORTEGNELSE KAP. 1 INNLEDNING 2 1.1 Planprosessen 2 1.2 Lovgivning på området 3

Detaljer

Veileder. Vold i Nære relasjoner. www.skien.kommune.no

Veileder. Vold i Nære relasjoner. www.skien.kommune.no Veileder Vold i Nære relasjoner www.skien.kommune.no Innhold 1 BAKGRUNN OG MANDAT... 4 1.1 Bakgrunn...4 1.2 Veileder- Handlingsplan hvorfor og for hvem...5 1.3 Avgrensninger...6 2 HVA ER VOLD I NÆRE RELASJONER...7

Detaljer

RE-/HABILITERINGSPLAN

RE-/HABILITERINGSPLAN RE-/HABILITERINGSPLAN FOR SØNDRE LAND KOMMUNE 2015-2018 Innhold 0 Sammendrag... 2 1 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn for arbeidet... 3 1.2 Målsetting... 3 1.3 Arbeidsgruppe... 3 1.4 Videre behandling av planen...

Detaljer

Handlingsplan 2010-2014

Handlingsplan 2010-2014 Handlingsplan 2010-2014 Psykisk helse, rus, og vold i nære relasjoner Handlingsplan, Psykisk helse, rus og vold i nære relasjoner Øvre Eiker kommune 2010-2014 Lay-out: Eiker Trykkeri AS Øvre Eiker kommune

Detaljer

Arkivsak: 12/00449 Arkivkode: 147 &76 Sakstittel: PLAN FOR TVERRFAGLIG SAMARBEID I FLÅ KOMMUNE

Arkivsak: 12/00449 Arkivkode: 147 &76 Sakstittel: PLAN FOR TVERRFAGLIG SAMARBEID I FLÅ KOMMUNE Arkivsak: 12/00449 Arkivkode: 147 &76 Sakstittel: PLAN FOR TVERRFAGLIG SAMARBEID I FLÅ KOMMUNE Innhold 1.0 INNLEDNING OG BAKGRUNN... 3 1.1 ARBEIDSGRUPPENS SAMMENSETNING OG MANDAT... 3 1.2 FORMÅLET MED

Detaljer

Reform i Lunner Rapport Prosjektgruppe Lunner Psykiatritjeneste. Høsten 2012

Reform i Lunner Rapport Prosjektgruppe Lunner Psykiatritjeneste. Høsten 2012 Lunner kommune Reform i Lunner Rapport Prosjektgruppe Lunner Psykiatritjeneste. Høsten 2012 1 1 Innledning... 3 1.1 Mandat... 3 1.2 Avgrensning og definisjoner... 3 1.3 Arbeidsform... 4 1.4 Disposisjon...

Detaljer

Strategisk helse- og omsorgsplan 2015-2025

Strategisk helse- og omsorgsplan 2015-2025 2015-2025 Sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Side 2 Strategisk helse- og omsorgsplan Forord Strategisk helse og omsorgs plan med delplaner for 2015-2025 erstatter omsorgsplan 2010-2019 og er den

Detaljer

Boligsosial handlingsplan. Steinkjer kommune 2011-2014

Boligsosial handlingsplan. Steinkjer kommune 2011-2014 Boligsosial handlingsplan Steinkjer kommune 2011-2014 Innhold Boligsosial handlingsplan...1 Steinkjer kommune 2011-2014...1 Boligsosial handlingsplan 2011 2014...4 0 Forord...4 1.0 Innledning...6 1.1Type

Detaljer

Psykiatriplan. Hasvik Kommune 2007-2010

Psykiatriplan. Hasvik Kommune 2007-2010 Psykiatriplan Hasvik Kommune 2007-2010 Rullering 2008, vedtatt i Hasvik kommunestyre 22. september 2008 1. INNLEDNING...2 2. MÅLSETNING...3 3. MÅLGRUPPE...4 3.1 Behovet for tilbud fra psykisk helsevern...4

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Rus, fattigdom og bolig

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Rus, fattigdom og bolig FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Rus, fattigdom og bolig Sarpsborg kommune 24.1.2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE OG GJENNOMFØRING...6 4 REVISJONSKRITERIER...7

Detaljer

Kommunedelplan Helse og sosial 2008-2012

Kommunedelplan Helse og sosial 2008-2012 Nedre Eiker kommune - trygghet og samhold Del 2 Kommunedelplan Helse og sosial 2008-2012 Livskvalitet og egen mestring Dette er kommunedelplanens del 2 som inneholder overordnede føringer og en statusbeskrivelse

Detaljer

Foreløpig tilstandsrapport: Sjumilssteget Satsing på Barn og unge i Harstad

Foreløpig tilstandsrapport: Sjumilssteget Satsing på Barn og unge i Harstad Foreløpig tilstandsrapport: Sjumilssteget Satsing på Barn og unge i Harstad Forord: Rapporten er en tilbakemelding til Fylkesmannen i Troms etter en gjennomgang av Sjumilsstegene. Rapporten beskriver Harstad

Detaljer

Saksnr.: 03-200815256-39 Saksbehandler: HKKA Delarkiv. SARK-03 PLANDOKUMENT FOR ERGO- OG FYSIOTERAPI TJENESTEN I BERGEN KOMMUNE 2010-2014

Saksnr.: 03-200815256-39 Saksbehandler: HKKA Delarkiv. SARK-03 PLANDOKUMENT FOR ERGO- OG FYSIOTERAPI TJENESTEN I BERGEN KOMMUNE 2010-2014 Saksnr.: 03-200815256-39 Saksbehandler: HKKA Delarkiv. SARK-03 PLANDOKUMENT FOR ERGO- OG FYSIOTERAPI TJENESTEN I BERGEN KOMMUNE 2010-2014 Mars 2010 1 INNHOLD Forord 4 Sammendrag 4 DEL I INNLEDENDE DEL

Detaljer

Herøy kommune Et hav av muligheter 2

Herøy kommune Et hav av muligheter 2 Herøy kommune Et hav av muligheter 2 Herøy kommune - Et hav av muligheter INNHOLDSFORTEGNELSE Sektorplan helse, sosial OVERSENDELSESBREV...3 DEL 1 MÅL FOR HOVEDSATSINGSOMRÅDET HELSE, SOSIAL OG OMSORG..4

Detaljer

SJUMILSSTEGET SATSING PÅ BARN OG UNGE I TROMSKOMMUNENE. Tromsø kommune. Foreløpig tilstandsrapport

SJUMILSSTEGET SATSING PÅ BARN OG UNGE I TROMSKOMMUNENE. Tromsø kommune. Foreløpig tilstandsrapport SJUMILSSTEGET SATSING PÅ BARN OG UNGE I TROMSKOMMUNENE Tromsø kommune Foreløpig tilstandsrapport 1 SAMMENDRAG... 4 1 Innledning... 6 1.1 Oppdrag og mandat fra fylkesmannen... 8 1.2 Hvordan er oppdraget

Detaljer

Kartlegging Troms 2012. - sammendrag fra kommunene

Kartlegging Troms 2012. - sammendrag fra kommunene Kartlegging Troms 2012 - sammendrag fra kommunene Steg 1 Medbestemmelse Artikkel 12 - Barnets rett til å gi uttrykk for sin mening 1. Partene skal garantere et barn som er i stand til å gjøre danne seg

Detaljer

MÅLSELV KOMMUNE. Foto: Alfio Bonanno

MÅLSELV KOMMUNE. Foto: Alfio Bonanno MÅLSELV KOMMUNE Foto: Alfio Bonanno ÅRSMELDING 2011 INNHOLD RÅDMANNENS FORORD... 2 MEDARBEIDERE OG ORGANISASJON... 3 UTVIKLING I ANTALL ÅRSVERK... 3 SYKEFRAVÆR I 2011... 3 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS)...

Detaljer

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013 Helse på barns premisser Takk til alle barn og unge som har bidratt i arbeidet med rapporten! Design: Provinsen Foto: Sidsel Hommersand Trykk: Møklegaards Trykkeri AS Opplag:

Detaljer

Strategiplan. Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse

Strategiplan. Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse Strategiplan Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse 2007 2012 Strategiplan Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse 2007 2012 Innhold Forord... 5 Innledning... 6 Del 1: Strategi for

Detaljer

Vurdering av foreslåtte modeller for kommunal medfinansiering (KMF) av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Vurdering av foreslåtte modeller for kommunal medfinansiering (KMF) av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling SINTEF Teknologi og samfunn, avd. Helse Vurdering av foreslåtte modeller for kommunal medfinansiering (KMF) av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling Diskusjonsrapport Forskere: Jorid

Detaljer