MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Kjøp av eiendommen Solheim - 102/5 og 101/50

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Kjøp av eiendommen Solheim - 102/5 og 101/50"

Transkript

1 LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Formannskapet Lunner rådhus, formannskapssal SAKER TIL BEHANDLING: Sak 20/06 Sak 21/06 Sak 22/06 Sak 23/06 Sak 24/06 Sak 25/06 Sak 26/06 Sak 27/06 Sak 28/06 Sak 29/06 Referater formannskap Kjøp av eiendommen Solheim - 102/5 og 101/50 Lunner barneskole - Tilleggsbevilgning Årsmelding og regnskap for 2005 Psykiatriplan Rullering av Kap.9 Handlingsprogram Oppnevning av politisk arbeidsgruppe - NAV-reformen Sammenslåing av Gran og Lunner lensmannskontorer Skoleeier - skolepolitisk plattform Søknad om ny styrer for salgsbevilling ved Kiwi 023/NGKiwi Innland AS Søknad om serverings- og skjenkebevilling Braastad gård Adresse Telefon Telefax E-post Bankkonto Bankkonto Skatt Sandsvegen ROA Nettadresse:

2 LUNNER KOMMUNE Arkivsaksnr.: 06/86-8 MØTEBOK Ark.: MPROT Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 20/06 Formannskapet Saksbehandler: Randi Kvamme, Utvalgssekretær REFERATER FORMANNSKAP FORMANNSKAPETS VEDTAK: Følgende tilleggsreferat: 16/06 Sak 05/1088-7, Brev fra fylkesmannen i Oppland - Fordeling av skjønnsmidler 2006 til omstilling og fornyelse i kommunene. Referatene ble tatt til orientering uten protokollerte merknader. Adresse Telefon Telefax E-post Bankkonto Bankkonto Skatt Sandsvegen ROA Nettadresse:

3 Ref.nr.: 10/06 Dok.nr. 05/ fra Innlandet Revisjon IKS: Revisjonsberetning for Vedlagt. 11/06 Dok.nr. 06/415-2: Avtale om innkjøpssamarbeid på Hadeland. Vedlagt. 12/06 Protokoll fra eldrerådsmøte med uttalelse om kommunalt foretak for eiendomsforvaltning som følger: Eldrerådet går inn for at kommunale boliger overføres til et kommunalt foretak Vedlikehold av boligene må prioriteres Om det blir vedtak om kommunalt foretak eller overføring til Lunner boligstiftelse, må det settes en klausul om at det ikke skal være innskudd på boligene Bergosenteret med fellesareal må vurderes spesielt Det må være utleiepriser som ikke er prisdrivende i markedet Eldrerådet bør representeres i styret i foretaket eller stiftelsen 13/06 Oversikt over delegerte vedtak formannskap Vedlagt. Vedr. sivilt beredskap se 14/06 KS nr. 2 Styrevedtak. Vedlagt. 15/06 Dok.nr. 06/800-1 fra Verdens barn: Rapport med bilde vedr. kommunens fadderbarn Yashoda Krishna Salunkhe. Særutskrift av saken med saksframlegg sendes til: Rett utskrift av møtebok. Roa, Utvalgssekretær Side 3

4 LUNNER KOMMUNE Arkivsaksnr.: 03/ MØTEBOK Ark.: 614 A Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: / Kommunestyret 21/06 Formannskapet /03 Kommunestyret /03 Formannskapet /03 Kommunestyret /03 Utviklingsutvalget /03 Utviklingsutvalget Saksbehandler: Knut Nordstoga, Rådgiver KJØP AV EIENDOMMEN SOLHEIM - 102/5 OG 101/50 FORMANNSKAPETS INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 1. Rådmannen bes om å ta opp med Statsbygg følgende endringer/tillegg i kontraktsforslaget: Ny bestemmelse om rett til å reforhandle kontrakten etter 10 år Inngått avtale om makeskifte med eiendommen 101/52 aksepteres. Avklare kommunens risiko for egne investeringer, jfr. brev fra MOD til Statsbygg av Rådmannen gis fullmakt til å signere kontrakten etter at ovennevnte punkt(er) er avklart. Behandling og avstemming: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til kommunestyret. Rådmannens innstilling: 1. Rådmannen bes om å ta opp med Statsbygg følgende endringer/tillegg i kontraktsforslaget: Ny bestemmelse om rett til å reforhandle kontrakten etter 10 år Inngått avtale om makeskifte med eiendommen 101/52 aksepteres. Avklare kommunens risiko for egne investeringer, jfr. brev fra MOD til Statsbygg av Rådmannen gis fullmakt til å signere kontrakten etter at ovennevnte punkt(er) er avklart. Adresse Telefon Telefax E-post Bankkonto Bankkonto Skatt Sandsvegen ROA Nettadresse:

5 Saksutredning: FAKTA: I brev av 26. januar 2005 aksepterte daværende statsråd Meyer at eiendommen Solheim ble benyttet til grunnskoleformål, ved at kommunen tegnet en leiekontrakt med Stiftelsen Solheim. Dette ble fulgt opp ved at leiekontrakt ble inngått I februar slo imidlertid finansdepartementet fast at stiftelse ikke var lovlig opprettet. Dermed kan staten v/statsbygg være rette eier. Kommunen overtok i praksis anlegg fra sommeren 05, og har etter dette ikke betalt leie. Lunner kommunen, etter avtale med de andre hadelandskommunene, fremmet i mai samme år et bud på eiendommen på 3,0 mill kroner, som ble akseptert av moderniseringsdepartementet 18. juli. Avtalen innebar at Lunner kommune betalte de andre hadelandskommunene 5,0 mill kroner hver ved kontraktsinngåelsen med MOD. I aksepten ble det forutsatt at Stortinget aksepterte salget i forbindelse med statsbudsjettet. Dette ble gjort under forutsetning om at statens sikret seg tilbakefallsrett ved ev bruksendring, jf vedlegg 2. Kommunen mottok et første kontraktsforslag fra Statsbygg 24. november Dette forslaget var ikke rådmannen enig i, da det inneholdt svært mange forutsetninger som etter rådmannens vurderinger gikk ut over Stortingets forutsetninger. I svarbrev noen dager etter ba vi derfor om et forhandlingsmøte, med henvisning til at departementet tidligere hadde bedt Statsbygg om å forhandle med kommunen. Dette ble telefonisk avslått, og kommunen utformet i samråd med jurist et motforslag, som ble oversendt 28. desember. Her ble også invitasjonen til et forhandlingsmøte gjentatt. Reaksjonen fra Statsbygg kom i mars. En kunne ikke akseptere noen av kommunens endringsforslag. Noe møte var fortsatt ikke aktuelt. Tidligere kontraktsforslag med noen ubetydelige endringer ble mottatt på nytt, jf vedlegg 1. I siste brev fra Statsbygg uttrykkes det at eiendommen vil kunne bli overdratt til markedspris derom ikke kommunen aksepterer kontrakten innen meget kort tid. Kommunen har i samråd med stiftelsen inngått en avtale (april 05) med eieren av naboeiendommen 101/52 om å gjennomføre et makeskifte av grunn til snuplass for busser/parkeringsplass nede ved fylkesvegen mot ca 15 daa beitemark utenfor muren oppe ved skolen. VURDERING/DRØFTING: Det er overraskende at Statsbygg ikke er villig til å møte kommunen til forhandlinger om kontrakten. I brev av fra moderniseringsdepartementet til Statsbygg siteres: MOD ber Statsbygg ta kontakt med Lunner kommune for å starte forhandlinger om inngåelse av salgsavtale mellom staten og Lunner kommune, og videre Det må også vurderes om kommunen helt eller delvis selv skal bære risikoen for egne investeringer, hvis det inntreffer tilbakefallsrett for staten. Side 5

6 Rådmannen er, som nevnt, ikke enig i kontraktforslaget som er oversendt. Det inneholder for mange bindinger som kan få betydning på lang sikt, bl.a.: Kommunen vil ikke få kompensert for sine store investeringer dersom skolen skulle bli nedlagt en gang i fremtiden. Kommunen skal avgi årlig rapport vedr. bruken av eiendommen Forutsetning om at kommunen følger krav og pålegg fra antikvariske myndigheter Ingen deler av eiendommen kan selges uten spesiell tillatelse. På den annen side får forbeholdene neppe særlig praktisk betydning på kortere sikt. Dersom kommunen nekter å skrive under, og departementet står på sitt, kan alternativet være en rettssak eller videreføre leieavtalen med hjemmelshaver av eiendommen. Derfor vil rådmannen foreslå at kontrakten tross alt godkjennes. Det oppleves politisk ønskelig å få saken ut av verden. Imidlertid bør vi om mulig få inn en klausul om reforhandling etter 10 år. Nevnte makeskifte bør gjennomføres i forbindelse med eiendomsoverdragelsen. DOKUMENT I SAKEN: Vedlagt i ad-hefte: 1. Forslag til kjøpekontrakt fra Statsbygg 2. Utdrag av statsbudsjettproposisjonen nr 1( ) Øvrige dokument: 1. Brev fra statsråd Meyer datert 26. januar Leiekontrakt med Stiftelsen Solheim 3. Avtale om makeskifte 2.mai Bud på eiendommen datert 10. juni Aksept av budet datert 21. juli Kopi av brev fra departementet til Statsbygg datert 1. september Brev fra Statsbygg datert Svarbrev datert Brev til Statsbygg med kontraktsforslag datert 28. november Nytt brev fra Statsbygg Svar av Særutskrift av saken med saksframlegg sendes til: Rådmannen Revisjonen Rett utskrift av møtebok. Roa, Utvalgssekretær Side 6

7 MØTEBOK Arkivsaksnr.: 05/ Ark.: 614 A20 &47 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: / Kommunestyret 22/06 Formannskapet /05 Kommunestyret Saksbehandler: Frode Holst, Kommunalsjef LUNNER BARNESKOLE - TILLEGGSBEVILGNING FORMANNSKAPETS INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 1. Ombyggingen av eiendommen Solheim til Lunner barneskole gis en tilleggsbevilging på kr. 4,5 mill. finansiert ved låneopptak. Tilleggsbevilgningen finansieres ved at prosjekt 537 Utbygging av kjøkken Los, med en bevilgning på kr 5,0 mill, utgår. 2. Rådmannen bes skriftlig redegjøre for avvik, både årsak og konsekvens i neste formannskapsmøte, samt redegjøre for tiltak til at slike avvik unngås i fremtiden. Behandling og avstemming: Repr. Torbjørg Raastad og Anders Larmerud fremmet følgende tilleggsforslag: Pkt. 2: Rådmannen bes skriftlig redegjøre for avvik, både årsak og konsekvens i neste formannskapsmøte, samt redegjøre for tiltak til at slike avvik unngås i fremtiden. Repr. Raastad og Larmeruds tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. Rådmannens innstilling med vedtatt tillegg ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til kommunestyret. Rådmannens innstilling: 1. Ombyggingen av eiendommen Solheim til Lunner barneskole gis en tilleggsbevilging på kr. 4,5 mill. finansiert ved låneopptak. Tilleggsbevilgningen finansieres ved at prosjekt 537 Utbygging av kjøkken Los, med en bevilgning på kr 5,0 mill, utgår. Side 7

8 Saksutredning: FAKTA: Hovedårsaken til sprekken i marginene i prosjektet er for lite beskrevne mengder. I utgangspunktet stemte de innkomne tilbud på de ulike entrepriser godt med budsjett etter forprosjekt. I tillegg til for lite beskrevne mengder så har det vært mye feilprosjektering, slike feil oppdages i de fleste tilfeller først etter hvert som de faktiske arbeider iverksettes. Marginene er ment å skulle dekke slike forhold, det er ikke unormalt med for lite beskrevne mengder og prosjekteringsfeil, men i dette prosjektet har det vist seg at marginen som opprinnelig var på 12,1 % av huskostnad har økt til 19,4 %. Prosjektet har hatt fokus på å avklare hvorfor marginbehovet har blitt såpass stort, dette med hensyn til å vurdere hvor ansvaret skal ligge og med hensyn til erfaringen dette gir med hensyn til forbedring i fremtidige budsjetter. Hovedårsaken ligger for det meste utenfor den interne kompetanse, det meste av årsaken ligger i mangelfulle eller for dårlige beskrivelser og grunnlag fra innleide konsulenter. VURDERING/DRØFTING: Det vises til vedlagte detaljerte budsjett/prognose, oversikt. Av denne fremgår detaljert årsakene til at marginen i prosjektet ikke holder og at det trengs en tilleggsbevilgning. Saken har også blitt gjennomgått i formannskapet den 23. mars 2006, samt en grundigere gjennomgang med kommunestyret den 6. april Forslaget om at finansieringen gjøres ved at prosjekt 537 utbygging av kjøkken Los utgår - er gjort ut fra det faktum av at Gran har fattet vedtak om å legge leveranse av mat ut på anbud. Dette medfører at om Lunner skulle vinne en anbudskonkurranse, så vil prosessen rundt dette være så tidkrevende at en evt. utbygging ikke vil komme før i Det er dessuten avklart at det skal behandles politisk hvorvidt Lunner skal gi anbud til Gran på produksjon av mat. Økonomi Kapitalkostnadene vedr. investeringen i kjøkkenet på Los var ment å bli finansiert via salg av mat til Gran. Ved at låneopptaket i stedet gjøres på Lub, vil ikke investeringen være selvfinansiert. Følgen av dette blir en utfordring i kommunens helhetlige drift, og tas inn i det fremtidige økonomiplanarbeidet. Total økonomisk ramme fordeling Etter tilleggsbevilgningen er fordelingen av rammen følgende: Side 8

9 Kommunal finansiering kr. 86,5 mill. Kommunal finansiering (forprosjekt fra 2004) kr. 0,7 mill. Spillemidler og støtte Enova kr. 6,0 mill. Tilskudd kultur kr. 2,0 mill. Total kr. 95,2 mill. Den opprinnelige kommunale andel er økt med kr. 4,5 mill. tilsvarende tilleggsbevilgningen. Spillemidler er økt med kr. 1 mill. som følge av større totalkostnad for flerbrukshallen. Tilskudd kultur i flg. budsjettvedtak. DOKUMENT I SAKEN: Vedlagt i ad-hefte: Detaljert budsjett/prognose, oversikt Øvrige dokument: Kommunestyresak nr. 0047/05 Kommunestyresak nr. 0092/05 Særutskrift av saken med saksframlegg sendes til: Ordfører Rådmann Kommunalsjefer Fellestjenesten Revisjonen Rett utskrift av møtebok. Roa, Utvalgssekretær Side 9

10 LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Arkivsaksnr.: 05/ Ark.: 210 &14 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: / Arbeidsmiljøutvalget / Kommunestyret 23/06 Formannskapet /06 Eldrerådet Saksbehandler: Torill Bjøntegård, Plan-/informasjonskoordinator ÅRSMELDING OG REGNSKAP FOR 2005 FORMANNSKAPETS INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 1. Årsmelding for 2005, i samsvar med Årsmelding 2005 kap. 2 9, tas til orientering. 2. Årsberetning for 2005 fra Gavestyret ved Lunner omsorgssenter tas til orientering. 3. Eldrerådets åremelding for 2005 tas til orientering. 4. Regnskapsmessig overskudd, kr ,-, avsettes disposisjonsfond drift og disponeres slik: a. Kr ,- til dekning av investeringsregnskapet b. Kr ,- øremerkes disposisjonsfond flyktningtjenesten c. Kr ,- til disposisjonsfond investering 5. Regnskap for 2005 vedtas i samsvar med Årsmelding for 2005, kap. 4, 5, 9.2 og 9.3. Behandling og avstemming: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til kommunestyret. Rådmannens innstilling: 1. Årsmelding for 2005, i samsvar med Årsmelding 2005 kap. 2 9, tas til orientering. 2. Årsberetning for 2005 fra Gavestyret ved Lunner omsorgssenter tas til orientering. 3. Eldrerådets åremelding for 2005 tas til orientering. 4. Regnskapsmessig overskudd, kr ,-, avsettes disposisjonsfond drift og disponeres slik: a. Kr ,- til dekning av investeringsregnskapet b. Kr ,- øremerkes disposisjonsfond flyktningtjenesten c. Kr ,- til disposisjonsfond investering 5. Regnskap for 2005 vedtas i samsvar med Årsmelding for 2005, kap. 4, 5, 9.2 og 9.3. Adresse Telefon Telefax E-post Bankkonto Bankkonto Skatt Sandsvegen ROA Nettadresse:

11 Saksutredning: FAKTA: Kommuneloven: 48. Årsregnskap og årsberetningen 1. Kommuner og fylkeskommuner skal for hvert kalenderår utarbeide årsregnskap og årsberetning. 2. Årsregnskapet skal omfatte alle økonomiske midler som disponeres for året, og anvendelsen av midlene. Alle kjente utgifter og inntekter i året skal tas med i årsregnskapet for vedkommende år, enten de er betalt eller ikke når årsregnskapet avsluttes. Årsregnskapet skal føres i overensstemmelse med god kommunal regnskapsskikk. 3. Kommunestyret og fylkestinget vedtar selv årsregnskapet. Vedtaket treffes på grunnlag av innstilling fra formannskapet eller fylkesutvalget. Ved parlamentarisk styreform skal rådet avgi innstilling som nevnt. Vedtaket må angi disponering av regnskapsmessig overskudd eller dekning av regnskapsmessig underskudd. 4. Underskudd på årsregnskapet som ikke kan dekkes på budsjettet i det år regnskapet legges fram, skal føres opp til dekning i det følgende års budsjett. Under særlige forhold kan kommunestyret og fylkestinget, etter å ha foretatt de nødvendige endringer i økonomiplanen, vedta at underskuddet skal dekkes over inntil ytterligere to år. 5. I årsberetningen skal det gis opplysninger om forhold som er viktige for å bedømme kommunens eller fylkeskommunens økonomiske stilling og resultatet av virksomheten, som ikke fremgår av årsregnskapet, samt om andre forhold av vesentlig betydning for kommunen eller fylkeskommunen. Det skal redegjøres for den faktiske tilstanden når det gjelder likestilling i fylkeskommunen eller kommunen. Det skal også redegjøres for tiltak som er iverksatt og tiltak som planlegges iverksatt for å fremme likestilling og for å forhindre forskjellsbehandling i strid med lov om likestilling mellom kjønnene. 6. Departementet kan gi forskrift med nærmere regler om årsregnskapet, årsberetningen og regnskapsføringen (Til formannskapets behandling var det her tatt inn feil paragraf fra kommuneloven. Dette er derfor fjernet.) Forskrift om årsregnskap og årsberetning (for kommuner og fylkeskommuner) 3 Årsregnskapet Årsregnskapet skal bestå av et driftsregnskap, investeringsregnskap, balanseregnskap, økonomiske oversikter og noteopplysninger. Driftsregnskapet skal omfatte: 1.Alle løpende inntekter og innbetalinger i året. 2.Løpende inntekter og innbetalinger avsatt i tidligere regnskapsår som er anvendt i regnskapsåret. 3.Anvendelsen av midler som nevnt i nr. 1 og 2 i driftsregnskapet, herunder avsetninger av slike midler for anvendelse i senere regnskapsår og til finansiering av investeringer i årets investeringsregnskap. Investeringsregnskapet skal omfatte: Side 11

12 1.Bruk av lånemidler. 2.Inntekter og innbetalinger knyttet til investeringsprosjekter. 3.Øvrige inntekter og innbetalinger som ikke er løpende. 4.Inntekter og innbetalinger som nevnt under nr. 1-3 avsatt i tidligere regnskapsår som er anvendt i regnskapsåret. 5.Inntekter i driftsregnskapet anvendt for investeringer i årets investeringsregnskap. 6.Utlån, forskutteringer og tiltak av investeringsmessig karakter dekket inn ved inntekter og innbetalinger som nevnt under nr. 1-5, herunder avsetninger. 7.Øvrige finansieringstransaksjoner knyttet til utlån og forskutteringer. Driftsregnskapet og investeringsregnskapet skal stilles opp i henhold til vedlegg 1 og 2 til denne forskriften og vise regnskapstall på samme detaljeringsnivå som kommunestyret og fylkestinget har brukt i årsbudsjettet. Oppstillingene skal minst vise beløp for vedkommende års regnskap, opprinnelig vedtatt årsbudsjett, regulert årsbudsjett og for sist avlagte årsregnskap. Balanseregnskapet skal vise status for kommunens og fylkeskommunens eiendeler, gjeld og egenkapital ved utgangen av regnskapsåret. Balanseregnskapet skal stilles opp i henhold til vedlegg 3 til denne forskriften. Balanseregnskapet skal minst vise beløp for sist avlagte årsregnskap i tillegg til for årets regnskap. Revisjonsberetning og kontrollutvalgets uttalelse: Revisjonsberetningen følger vedlagt. Kontrollutvalget vil behandle Årsmelding 2005 i sitt møte og deres uttalelse vil bli lagt frem i formannskapets møte. Eldreråd og arbeidsmiljøutvalg: Uttalelser fra Eldreråd og Arbeidsmiljøutvalg vil bli lagt frem ved behandling i kommunestyrets møte VURDERING/DRØFTING: Disponering av regnskapsmessig overskudd: Det vises til Årsmeldingens kap. 3.1 Årsberetning. Av det regnskapsmessige overskuddet på kr ,- er det først og fremst nødvendig å dekke opp investeringer som ikke er finansiert. I hovedsak dreier dette seg om ikke budsjettert egenkapitalinnskudd i KLP på kr ,-. Dette dekkes delvis opp ved at det er overført noe mindre til kapitalregnskapet vedr. videreutlån. Totalt medfører dette en underdekning i investeringsregnskapet på kr ,-. Dernest ansees det riktig å tilbakeføre det som er benyttet fra flyktningtjenestens driftsfond i og med at tjenesten totalt sett har gått med overskudd i 2005, jfr. note 4. Det er inntektsført kr. 2.1 mill. i investeringsmoms mer enn det rammetilskuddet er redusert i tilknytning til denne kompensasjonsordningen. For ikke å indirekte lånefinansiere drift burde tilsvarende beløp vært avsatt til framtidige investeringer. På denne bakgrunn foreslås at det resterende av regnskapets overskudd, kr ,-, føres til disposisjonsfond investeringer. Konklusjon Rådmannen fremmer følgende innstilling for formannskapet: Side 12

13 1. Årsmelding for 2005, i samsvar med Årsmelding 2005 kap. 2 9, tas til orientering. 2. Årsberetning for 2005 fra Gavestyret ved Lunner omsorgssenter tas til orientering. 3. Eldrerådets åremelding for 2005 tas til orientering. 4. Regnskapsmessig overskudd, kr ,-, avsettes disposisjonsfond drift og disponeres slik: Kr ,- til dekning av investeringsregnskapet Kr ,- øremerkes disposisjonsfond flyktningtjenesten Kr ,- til disposisjonsfond investering 5. Regnskap for 2005 vedtas i samsvar med Årsmelding for 2005, kap. 4, 5, 9.2 og 9.3. DOKUMENT I SAKEN: Vedlagt: Årsmelding Revisjonsberetning for Kontrollutvalgets uttalelse, sak 17/2006. Eldrerådets uttalelse, sak 8/06. Arbeidsmiljøutvalgets uttalelse i møte Øvrige dokument: Fullstendighetserklæring Lunner kommunes regnskap for 2005 Særutskrift av saken med saksframlegg sendes til: Innlandet Revisjon IKS Økonomikonsulent og Rett utskrift av møtebok. Roa, Utvalgssekretær Side 13

14 LUNNER KOMMUNE Arkivsaksnr.: 06/ MØTEBOK Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 24/06 Formannskapet Ark.: Saksbehandler: Angelika Westby, Tjenesteleder PSYKIATRIPLAN RULLERING AV KAP.9 HANDLINGSPROGRAM FORMANNSKAPETS VEDTAK: Tildelte øremerkede midler etter Opptrappingsplanen for psykisk helse fordelt på foreslått budsjett 2006 vedtas. Behandling og avstemming: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Rådmannens innstilling: Tildelte øremerkede midler etter Opptrappingsplanen for psykisk helse fordelt på foreslått budsjett 2006 vedtas. Adresse Telefon Telefax E-post Bankkonto Bankkonto Skatt Sandsvegen ROA Nettadresse:

15 Sammendrag: Lunner kommune er orientert fra Direktoratet om tildeling av øremerkede midler over Opptrappingsplanen for psykisk helse i størrelsesorden kr ,- for Dette tilsvarer en økning av tilskuddet på kr ,- i forhold til året Et av kriteriene for utbetaling av øremerket tilskudd er et politisk godkjent budsjett for Lunner kommune har utarbeidet forslag til budsjett for 2006 som innholder føringene fra Helse- og omsorgsdepartementet og som oppfyller forventet krav til Fylkesmannen om aktivitetsøkning tilsvarende tilskuddet. Saksutredning: FAKTA: Kommunehelsetjenestelovens bestemmelser om helsefremmende og forebyggende arbeid, diagnostikk og behandling, medisinsk habilitering og rehabilitering samt pleie og omsorg skal omfatte personer med psykiske lidelser. Bestemmelsene skal gjelde retten til nødvendig helsehjelp. Gjennom Opptrappingsplanen skal kommunene få økt kompetanse og kapasitet på feltet der risiko- og sårbarhetsanalyser tilsier at en styrking bør finne sted. Lunner kommune er orientert fra Direktoratet om tildeling av tilskudd på kr ,- for 2006 som utbetales i to terminer. Det knyttes vilkår i form av rapportering til utbetaling av tilskuddet. For 2006 er følgende vilkår gjeldende: Vilkår for utbetaling av 1. termin den (40 pst. av tilskuddet): 1. Vilkårene for 2005 er oppfylt (jf. Rundskriv IS-1/2005) 2. Rapportering for bruk av øremerket tilskudd for 2005 er mottatt av fylkesmannen, jf rundskriv IS-24/2005. Fylkesmannen gjennomgår rapporteringen for den enkelte kommune fram til Frist for innsending av rapporteringen var Vilkår for utbetaling av 2. termin den (60 pst. av tilskuddet): 3. Vilkårene for utbetaling 1. termin er oppfylt. 4. Resultatrapportering for 2005 er tilfredsstillende 5. Det foreligger et politisk vedtatt oversikt over bruken av eventuelle overførte midler fra 2005 til Det foreligger politisk vedtak for disponeringen av tilskuddet for 2006 som dokumenterer at økning fra 2005 til 2006 minst svarende til økning i tilskuddet. 7. Kravene som er satt til brukermedvirkning er oppfylt. Frist for innsending av politisk vedtatt budsjett for 2006 er Det er en forutsetning at midlene nyttes til kommunens psykiske helsearbeid, herunder psykososialt arbeid blant barn og unge. Side 15

16 Fylkesmannen har bare fullmakt til å utbetale tilskuddet når vilkårene er oppfylt. Kommunen må selv sørge for dokumentasjon over hvordan den oppfyller hvert enkelt vilkår. Statlige myndigheter, herunder Riksrevisjonen, skal kunne kontrollere bruken av tilskuddene. 1. Vilkår for utbetaling av øremerket tilskudd Vilkår 1 i omfattet etablering av skriftlige rutiner mellom helseforetak og kommunen for utarbeiding av individuell plan: Lunner kommune har i samarbeid med Jevnaker og Gran kommune utarbeidet skriftlige rutiner som dokumenterer utarbeiding av individuell plan. Dokumentet er sendt Fylkesmannen innen frist i Vilkår 2 - rapportering for bruk av øremerket tilskudd: Lunner kommune har rapportert elektronisk på skjema i rundskriv IS-24/2005 innen fristen til Fylkesmannen. Vilkår 5 det foreligger politisk vedtak om eventuelle overførte midler fra 2005 til 2006: Lunner kommune har ikke overført midler fra 2005 til Vilkår 6 politisk vedtak for disponering av tilskuddet for 2006: Lunner kommune har utarbeidet et forslag til budsjett som har innarbeidet føringene fra Helse- og omsorgsdepartementet. Vilkår 7 Brukermedvirkning: I 2006 må Lunner kommune dokumentere bruken av systematisk tilbakemeldinger fra brukere og deres pårørende (Brukerundersøkelse). Det skal i tillegg ytes støtte til brukerorganisasjoner og brukertiltak. 2. Personalmessige forhold Forebyggende arbeid i kommunen skal prioriteres gjennom midler fra Opptrappingsplanen. Styrkning gjelder både barn og unge og voksne som står i fare for å bli støtt ut av arbeidslivet. Forebyggende arbeid i forhold til barn og unge er viktig for å unngå at barn og ungdom utvikler alvorlige lidelser, og/eller at barn og ungdom som har utviklet psykiske lidelser fanges opp tidligst mulig, slik at effektiv behandling kan settes i verk. Helsestasjonen skal gjennom Opptrappingsplanen bli styrket med stillinger og det må parallelt bygges opp kompetanse på barn og unges psykisk helse på helsestasjonene og i skolehelsetjenesten. Kommunene må i 2006 prioritere å ha oversikt over risikofaktorer, samt metoder for å fange opp barn i risikogrupper. Kommunen har ansvar gjennom henvisning å bidra til at barna dette gjelder kommer til behandling så raskt som mulig. Helsesøstertjenesten: Budsjettet for 2006 inneholder derfor en styrking av helsesøster med 0,5 årsverk. Dermed vil helsesøstertjenesten har i 2006 en bemanning som ser slik ut: 100% fagleder/helsesøster familieterapeut finansiert av øremerket tilskudd 50% helsesøster finansiert av øremerket tilskudd 160% helsesøster Side 16

17 50% Hjelpeleier med videreutdanning i psykisk helsearbeid finansiert av øremerket tilskudd 60% Hjemmekonsulent finansiert av øremerket tilskudd 50% Jordmor Kontor for psykisk helse Kontor for psykisk helse er styrket med en 100% fagstilling som kun er øremeket barn og unge fra Fagpersonen skal ha tett samarbeid med helsesøstertjenesten og skolene. Kontor for psykisk helse har i dag slik bemanning og kompetanse (inkl. forslag i budsjettet): 100% fagleder sosionom med videreutdanning i psyk. helsearbeid og rus 100% - sosionom med videreutdanning i psyk. helsearbeid spesialisert på barn/unge (avslutter v.utd. i 2006) 100% - barn og ungdomsarbeider med videreutdanning i psyk. helsearbeid (avslutter v.utd. i 2006) 80% - psyk. sykepleier 90% - hjelpepleier med videreutdanning i psyk. helsearbeid (fordelt på 2 personer) Arbeidsområdet innen Kontor for psykisk helse strekker seg fra drift av dagsenter, rådgivning, koordinering, behandlingmessige tiltak samt tilrettelagt oppfølging av personer med psyk. lidelser til faglig veiledning av annet personell. 3. Forslag til budsjett iht. Opptrappingsplan for psykisk helse 2006 Fylkesmannen forventer en aktivitetsøkning tilsvarende økning av tilskuddet. Handlingsplan (Kap. 9 Psykiatriplan for Lunner Kommune) Tildeling av midler i perioden (1000 kr.) År Midler overført fra forrige år Øremerket tilskudd dette år Sum disponert dette år Sum brukt dette år Sum overført til neste år Bruk av midler fordelt på tiltak (1000 kr.) Informasjon Bruker-/pårørendeorganisasjoner Kompetanseheving, rekrutteringstiltak Komm.tilrettelagt boligtilbud (ikke omsorgsbolig) Bistand i boliger, boeiledning, hj.baserte tjenester Aktivitetstilbud (dagsenter, kultur/fritidstilbud) Støttekontakt for voksne Komm. Tilrettelagte arbeids-/sysselset.plasser Tilrettelagt behandlingstilb., fagl.veiledniing, ledelse Helsestasjons- og skolehelsetjeneste Annet forebyggende/psykosos. arbeid barn/unge Støttekontakt for barn/unge Sum disponert Side 17

18 Bruk av midler fordelt på tiltak (årsverk) Bistand i boliger,boveilening,hj.baserte tjenestef 2,0 2,0 2,0 Aktivitetstilbud (dagsenter, kultur/fritid) 0,8 0,8 0,8 Støttekontakt for voksne 1,3 1,5 1,6 Komm. tilrettelagte arbeidspl./sysselset.tiltak 0,0 0,0 0,0 Tilrettelagt behandl.tilbud,fagl.veiledning,ledelse 2,5 2,7 3,1 Helsestasjons- og skolehelsetjenesten 1,1 2,1 2,6 Annet forebyggende/psykosos.arbeid barn/unge 0,8 0,8 1,8 Støttekontakt for barn/unge 1,0 1,5 1,6 Sum disponert 9,5 11,4 13,5 Personell fordelt etter utdanning (årsverk) Helse/sos.fagl.utd.med videreutdanning i psyk. (spl/sos.) 3,9 4,1 4,0 Helse/sos.fagl.utd.uten videreutdanning i psyk. 1,0 1,0 0,5 Psykologer 0,0 0,0 0,0 Andre med fagl.relevant høgsk./universit.utdanning 0,0 1,0 0,5 Personell med fagl. Relevant videregående oppl. (hj.pl.ol.) 1,5 1,5 4,5 Andre 3,1 3,8 4,0 Sum antall årsverk 9,5 11,4 13,5 Resultater oppnåd for øremerkede midler (antall) i Komm.boliger-ikke omsorgsbolig for pers.m.psyk.lidelse Omsorgsbolig for pers. med psyk. Lidelse Personer med tilbud om sysselsetting komm.regi Antall voksne som har støttekontakt Antall barn/unge som har støttekontakt Brukermedvirkning Samarbeid med brukere/pårørende, og deres organisasjoner, både på individnivå og systemnivå er viktig for å få til gode tjenester innenfor psykisk helsearbeid. For 2006 stilles det krav for utbetaling av øremerket tilskudd, 2. termin, at kommunene kan dokumentere systematisk brukertilbakemelding. Direktoratet minner kommunene om viktigheten av å støtte og samarbeide med brukerorganisasjoner. Lunner kommune har i dag gode samarbeidsrutiner med brukerorganisasjoner. Det ytes støtte til disse og det er planlagt en økning av tilskudd til organisasjoner i foreslått budsjett. Brukerne har i dag en egen brukerråd i forhold til drift og gjennomføring av aktiviteter ved dagsenteret. Arbeidet med å lage en brukerundersøkelse har startet og det er planlagt gjennomført høsten DOKUMENT I SAKEN: Vedlagt i ad-hefte: Øvrige dokument: Side 18

19 Særutskrift av saken med saksframlegg sendes til: Revisjon Rett utskrift av møtebok. Roa, Utvalgssekretær Side 19

20 LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Arkivsaksnr.: 06/ Ark.: 445 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 25/06 Formannskapet Saksbehandler: Anne Grønvold, Økonomisjef OPPNEVNING AV POLITISK ARBEIDSGRUPPE - NAV-REFORMEN FORMANNSKAPETS VEDTAK: Følgende oppnevnes som medlemmer i arbeidsgruppa: Elin Håkonsløkken Torill Jensvold Rune Asprusten Arbeidsgruppa konstituerer seg selv. Rådmannen oppnevner sekretær for arbeidsgruppa. Arbeidsgruppa gis følgende mandat: Det skal utredes fordeler og ulemper ved ulike måter å organisere NAV-kontoret på. I dette skal ligge alternativ med lokalt kontor i Lunner kommune eller et regionalt kontor på Hadeland. Det skal også vurderes hvilket grensesnitt av oppgaver som skal legges til NAVkontoret evt. til sosialkontoret. Frist for arbeidet: 1. oktober 2006 Behandling og avstemming: Repr. Roy Arne Mathisen foreslo Elin Håkonsløkken som medlem i arbeidsgruppa. Repr. Per Høiby foreslo Torill Jensvold som medlem i arbeidsgruppa. Repr. Anders Larmerud foreslo Rune Asprusten som medlem i arbeidsgruppa. Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Foreslåtte medlemmer ble enstemmig valgt. Rådmannens innstilling: Følgende oppnevnes som medlemmer i arbeidsgruppa: Arbeidsgruppa konstituerer seg selv. Adresse Telefon Telefax E-post Bankkonto Bankkonto Skatt Sandsvegen ROA Nettadresse:

ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2011 - HELSE OG OMSORGSKOMITEENS UTTALELSE

ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2011 - HELSE OG OMSORGSKOMITEENS UTTALELSE Arkivsaksnr.: 12/325-12 Arkivnr.: 210 &14 Saksbehandler: Fagleder, Jenny Eide Hemstad ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2011 - HELSE OG OMSORGSKOMITEENS UTTALELSE Hjemmel: Kommuneloven Rådmannens innstilling: :::

Detaljer

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 09/2207-4 Arkivnr.: 210 &14 Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2009 Hjemmel: Kommuneloven 48 Forskrift om årsregnskap og årsberetning

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Årsmelding og regnskap 2010 - Eldrerådets uttalelse

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Årsmelding og regnskap 2010 - Eldrerådets uttalelse LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Eldrerådet Kommunestyresalen 12.04.2011 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 7/11 Sak 8/11 Referater - eldreråd 2011 Årsmelding og regnskap 2010 - Eldrerådets

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kopi til: Varamedlemmer og alle som mottar saksdokumenter

MØTEINNKALLING. Kopi til: Varamedlemmer og alle som mottar saksdokumenter LUNNER KOMMUNE Til medlemmer av Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus F 2 (3.etg.) Tirsdag 20.04.2010 kl. 12.00 Se vedlagte saksliste

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET LUNNER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET MØTEDATO: 05.03.2009 MØTESTED: Lunner rådhus MØTELEDER: Ordfører Anders Larmerud BEH. SAKER f.o.m. - t.o.m.: 7 13/09 DOKUMENT UTDELT I MØTET: Vedlegg til

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET LUNNER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET MØTEDATO: 21.10.2004 MØTESTED: Lunner rådhus MØTELEDER: Ordfører Harald Nessjøen BEH. SAKER f.o.m. - t.o.m.: 77/04-84/04 DOKUMENT UTDELT I MØTET: Sak 84/04

Detaljer

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget SAK 010/06 LEVANGER KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2005 Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 Det ble lagt

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET LUNNER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET MØTEDATO: 22.04.2010 MØTESTED: Lunner rådhus MØTELEDER: Ordfører Anders Larmerud BEH. SAKER f.o.m. - t.o.m.: 4 11/10 DOKUMENT UTDELT I MØTET: Til sak 5/10:

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Skjenkebevilling 2008-2011 Le's Restauranthus

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Skjenkebevilling 2008-2011 Le's Restauranthus LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Formannskapet Lunner rådhus 10.04.2008 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 16/08 Sak 17/08 Sak 18/08 Sak 19/08 Sak 20/08 Sak 21/08 Sak 22/08 Sak 23/08

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET LUNNER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET MØTEDATO: 16.08.2007 MØTESTED: Lunner rådhus MØTELEDER: Ordfører Harald N. Nessjøen BEH. SAKER f.o.m. - t.o.m.: 42 46/07 DOKUMENT UTDELT I MØTET: Ordførerens

Detaljer

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Eldrerådet. Med dette innkalles til møte på

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Eldrerådet. Med dette innkalles til møte på LUNNER KOMMUNE Til medlemmer av Eldrerådet MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, formannskapssal Tirsdag 19.09.2006 kl. 10.00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan for

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET LUNNER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET MØTEDATO: 21.04.2005 MØTESTED: Lunner rådhus MØTELEDER: Ordfører Harald N. Nessjøen BEH. SAKER f.o.m. - t.o.m.: 18/05-27/05 DOKUMENT UTDELT I MØTET: Tilleggsreferat

Detaljer

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personalavd., Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personalavd., Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 10/1634-17 Arkivnr.: 212 &14 Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personalavd., Kirsti Nesbakken ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2010 Hjemmel: Kommuneloven 48 Forskrift om årsregnskap og årsberetning

Detaljer

Hjemmel: Kommuneloven 48 Forskrift om årsregnskap og årsberetning

Hjemmel: Kommuneloven 48 Forskrift om årsregnskap og årsberetning Arkivsaksnr.: 13/1628-5 Arkivnr.: 210 &14 Saksbehandler: økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2013 Hjemmel: Kommuneloven 48 Forskrift om årsregnskap og årsberetning Rådmannens

Detaljer

MØTEINNKALLING. Til medlemmer av Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Med dette innkalles til møte på. Lunner rådhus, Kommunestyresalen

MØTEINNKALLING. Til medlemmer av Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Med dette innkalles til møte på. Lunner rådhus, Kommunestyresalen Til medlemmer av Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Onsdag 14.05.2014 kl. 09.00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter.

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

Saksbehandler: Tjenesteleder, Janicke Brechan SATSING PÅ KOMMUNALT BARNEVERN. Hjemmel:

Saksbehandler: Tjenesteleder, Janicke Brechan SATSING PÅ KOMMUNALT BARNEVERN. Hjemmel: Arkivsaksnr.: 11/135-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Tjenesteleder, Janicke Brechan SATSING PÅ KOMMUNALT BARNEVERN Hjemmel: Rådmannens innstilling: Kommunestyret godkjenner og stiller seg bak søknad sendt av

Detaljer

Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014.

Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014. Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.04.2015 28624/2015 2015/2322 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/42 Bystyret 07.05.2015 Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014. Forslag

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAP Møtested: Formannskapssalen på rådhuset Møtedato: 19.10.2010 Tid: 18.00 HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Eventuelt lovlig forfall meldes snarest til tlf. 75068000 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

Valgnemnd Kommunestyresalen 29.03.2012 SAKER TIL BEHANDLING: Hadeland og Ringerike avfallsselskap AS - valg av kandidater til styret 2012-2014

Valgnemnd Kommunestyresalen 29.03.2012 SAKER TIL BEHANDLING: Hadeland og Ringerike avfallsselskap AS - valg av kandidater til styret 2012-2014 LUNNER KOMMUNE Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Valgnemnd Kommunestyresalen 29.03.2012 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 1/12 Sak 2/12 Hadeland og Ringerike avfallsselskap AS - valg av kandidater til styret

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tidsplan for dagen: Kl.10.00 Møtet settes Orienteringer ved ordfører Anders Larmerud bl.a. vedrørende bruk av eldremilliarden.

MØTEINNKALLING. Tidsplan for dagen: Kl.10.00 Møtet settes Orienteringer ved ordfører Anders Larmerud bl.a. vedrørende bruk av eldremilliarden. Til medlemmer av Eldrerådet MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte i Kommunestyresalen Tirsdag 01.02.2011 kl. 10.00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan for dagen: Kl.10.00 Møtet settes

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Årsmelding for Lunner eldreråd 2010

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Årsmelding for Lunner eldreråd 2010 LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Eldrerådet Kommunestyresalen 01.02.2011 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 1/11 Sak 2/11 Sak 3/11 Sak 4/11 Referater - eldreråd 01.02.11 Årsmelding for

Detaljer

MØTEINNKALLING. NB! Kantinen er stengt, så ta med matpakke. Det serveres kaffe.

MØTEINNKALLING. NB! Kantinen er stengt, så ta med matpakke. Det serveres kaffe. Til medlemmer av Eldrerådet MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Tirsdag 04.02.2014 kl. 10.00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan for dagen: Kl.

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Årsmelding for Lunner eldreråd 2006

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Årsmelding for Lunner eldreråd 2006 LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Eldrerådet Lunner rådhus, formannskapssal 06.02.2007 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 1/07 Sak 2/07 Sak 3/07 Sak 4/07 Sak 5/07 Sak 6/07 Referater eldreråd

Detaljer

Gunnhild Berg Kontrollsekretær Tlf: 74 31 21 44 mobil: 99 39 36 88 e-post: gunnhild.berg@komsek.no

Gunnhild Berg Kontrollsekretær Tlf: 74 31 21 44 mobil: 99 39 36 88 e-post: gunnhild.berg@komsek.no FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 9. juni 2009 Møtetid: Kl. 19.15 Møtested: Fosnes kommune, kommunehuset Dun De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf Espenes Ordfører AP Ronny Nordahl Varaordfører AP Vigdis Sæbbe Medlem SV

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf Espenes Ordfører AP Ronny Nordahl Varaordfører AP Vigdis Sæbbe Medlem SV Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 10.06.2009 Tidspunkt: 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Møtedato: 08.05.2012 Tid: 15.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet: Medlemmer: Svein Olav Agnalt, Dag Søby, Cecilie Agnalt, Harald Aase, Marit Tangen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for kultur, oppvekst og omsorg

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for kultur, oppvekst og omsorg SKIPTVET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for kultur, oppvekst og omsorg Møtested: Herredshuset Møtedato: 06.05.2008 Tid: 18.30 Til stede på møtet: Medlemmer: Harald Frorud, Torgunn S Sollid, Cecile Agnalt,

Detaljer

SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Onsdag 5.mai 2010 TID: Kl. 18.30 STED: Møterom Herredshuset

SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Onsdag 5.mai 2010 TID: Kl. 18.30 STED: Møterom Herredshuset SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling DATO: Onsdag 5.mai 2010 TID: Kl. 18.30 STED: Møterom Herredshuset Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I LUNNER KOMMUNE. Tirsdag 22. april 2008 holdt kontrollutvalget møte i Lunner rådhus fra kl. 0900 til kl. 1445.

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I LUNNER KOMMUNE. Tirsdag 22. april 2008 holdt kontrollutvalget møte i Lunner rådhus fra kl. 0900 til kl. 1445. MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I LUNNER KOMMUNE Tirsdag 22. april 2008 holdt kontrollutvalget møte i Lunner rådhus fra kl. 0900 til kl. 1445. Som medlemmer møtte: Trygve Brandrud, leder Lise Thurmann-Moe,

Detaljer

LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Dato: Mandag 11. mai 2009 Tid: Kl 13.30 (Annet tidspunkt enn før!) Sted: Kommunestyresalen

LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Dato: Mandag 11. mai 2009 Tid: Kl 13.30 (Annet tidspunkt enn før!) Sted: Kommunestyresalen LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Mandag 11. mai 2009 Tid: Kl 13.30 (Annet tidspunkt enn før!) Sted: Kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

STIFTELSEN FRILUFTSTEATERET BRONSEBUKKENE - SØKNAD OM TILLEGGSBEVILGNING

STIFTELSEN FRILUFTSTEATERET BRONSEBUKKENE - SØKNAD OM TILLEGGSBEVILGNING Arkivsaksnr.: 13/1424-2 Arkivnr.: 223 C30 Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold STIFTELSEN FRILUFTSTEATERET BRONSEBUKKENE - SØKNAD OM TILLEGGSBEVILGNING Hjemmel: Rådmannens innstilling:

Detaljer

Skatteanslag vedtakspunkt 4 endres til 206 868 000 (fra 211 686 000)

Skatteanslag vedtakspunkt 4 endres til 206 868 000 (fra 211 686 000) Lunner kommune 1 av 5 Utarbeidet av Møtedato Arkivsaksnummer Anne Grønvold, 61 32 40 41 12.12.2013 13/1779 ssaksnummer 13/1779-23 17436/13 RÅD/PUF/ANG 145 Handlingsprogram/økonomiplan 2014-2017 og årsbudsjett

Detaljer

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 10/1044-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken BUDSJETTJUSTERINGER PER 1 TERTIAL 2010 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer

Detaljer

Bodø Spektrum KF. Årsregnskap og årsberetning 2011.

Bodø Spektrum KF. Årsregnskap og årsberetning 2011. Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 29.03.2012 20553/2012 2012/2561 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/57 Bystyret 24.05.2012 Bodø Spektrum KF. Årsregnskap og årsberetning 2011. Sammendrag

Detaljer

REBUDSJETTERING AV INVESTERINGER I 2012 MED RESTMIDLER FRA 2011

REBUDSJETTERING AV INVESTERINGER I 2012 MED RESTMIDLER FRA 2011 Arkivsaksnr.: 12/922-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Økonomikonsulent, Mona Sørlie REBUDSJETTERING AV INVESTERINGER I 2012 MED RESTMIDLER FRA 2011 Hjemmel: Kommuneloven 45 og 46 Rådmannens innstilling: :::

Detaljer

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U63 &18 Arkivsaksnr.: 15/1154. Formannskapet 22.06.2015

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U63 &18 Arkivsaksnr.: 15/1154. Formannskapet 22.06.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U63 &18 Arkivsaksnr.: 15/1154 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 22.06.2015 SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - SSP AVD. UPPER CRUST/POINT HAUGESUND

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad Møtested: Rakkestad kommune, møterom Formannskapssalen Tidspunkt: 07.05.2015 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 908 55 384, e-post

Detaljer

Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja 1. Budsjettet for 2015 justeres i tråd med følgende tabell:

Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja 1. Budsjettet for 2015 justeres i tråd med følgende tabell: Arkivsaksnr.: 15/137-1 Arkivnr.: 153 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg BUDSJETTJUSTERINGER 2015-BUDSJETTET: INNARBEIDELSE AV STORTINGETS ENDELIGE BUDSJETTVEDTAK Hjemmel: Budsjettforskriften Rådmannens

Detaljer

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Tirsdag 20. april 2010 Tid: Kl 10:00 Sted: Herredshuset møterom 3 etg. MERK TID OG STED! De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som

Detaljer

ETABLERING AV MIDLERTIDIGE MODUL I EVENTYRSKOGEN BARNEHAGE OG FAST MODUL I KALVSJØ BARNEHAGE

ETABLERING AV MIDLERTIDIGE MODUL I EVENTYRSKOGEN BARNEHAGE OG FAST MODUL I KALVSJØ BARNEHAGE Arkivsaksnr.: 12/480-13 Arkivnr.: 614 A10 Saksbehandler: Eva Dahl. Fungerende kommunalsjef. ETABLERING AV MIDLERTIDIGE MODUL I EVENTYRSKOGEN BARNEHAGE OG FAST MODUL I KALVSJØ BARNEHAGE Rådmannens innstilling:

Detaljer

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off. Kontrollutvalget 11.02.08 Kjetil Solbrækken Nei

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off. Kontrollutvalget 11.02.08 Kjetil Solbrækken Nei Lunner kommune Sak nr.: 05/2008 NY PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Sluttbehandles i: Kontrollutvalget Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off. Kontrollutvalget 11.02.08 Kjetil Solbrækken Nei Saksdokumenter:

Detaljer

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Tirsdag 21. april 2009 Tid: Kl. 09:30 Sted: Levanger rådhus, Møterom 1056

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Tirsdag 21. april 2009 Tid: Kl. 09:30 Sted: Levanger rådhus, Møterom 1056 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Tirsdag 21. april 2009 Tid: Kl. 09:30 Sted: Levanger rådhus, Møterom 1056 NB! MERK TID OG STED Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FOR KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL FOR KOMMUNESTYRET LUNNER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FOR KOMMUNESTYRET MØTEDATO: 06.05.2004 MØTESTED: Lunner rådhus MØTELEDER: Ordfører Harald N. Nessjøen BEH. SAKER f.o.m. - t.o.m.: 0034/04 0049/04 DOKUMENT UTDELT I MØTET: Møteprotokoll

Detaljer

DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. DØNNA KOMMUNE Møtested: Møtedato: 17.03.2009 Tid: 09.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): * tilstede: (autokorr.) Behandlede saker:

Detaljer

Saksbehandler: Controller, leder økonomi- og personalavd., Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller, leder økonomi- og personalavd., Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 11/1616-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Controller, leder økonomi- og personalavd., Kirsti Nesbakken BUDSJETTJUSTERINGER PER 2 TERTIAL 2011 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tidsplan for dagen: Tema: Kommunereformen Prosess, organisering og framdriftsplan for arbeidet i Lunner og Gran

MØTEINNKALLING. Tidsplan for dagen: Tema: Kommunereformen Prosess, organisering og framdriftsplan for arbeidet i Lunner og Gran Til medlemmer av Kommunestyret MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Hadeland videregående skole, Auditoriet Torsdag 30.10.2014 kl. 18:00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan for

Detaljer

Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING:

Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Utviklingsutvalget Kommunestyresalen 07.04.2011 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 9/11 Sak 10/11 Referater utviklingsutvalget 2011 67/723 Klage på vedtak

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 22.10.2008 Tid: Kl. 09:00

MØTEINNKALLING. Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 22.10.2008 Tid: Kl. 09:00 Sak 62/08 MØTEINNKALLING Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, Leinesfjord : 22.10.2008 Tid: Kl. 09:00 Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet, tlf. 757 78800.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet SAKSLISTE 33/14 14/970 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 21.05.2014.

MØTEINNKALLING. Formannskapet SAKSLISTE 33/14 14/970 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 21.05.2014. MØTEINNKALLING Formannskapet Sted: Rakkestad Kulturhus, Formanskapssalen Dato: 11.06.2014 Tid: 10:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 33/14 14/970 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - ANKERSKÅLEN AS/TIDENS MINDE BAR, SØREGT. 13, SKUDENESHAVN

SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - ANKERSKÅLEN AS/TIDENS MINDE BAR, SØREGT. 13, SKUDENESHAVN SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - ANKERSKÅLEN AS/TIDENS MINDE BAR, SØREGT. 13, SKUDENESHAVN Hovedutvalg helse og omsorg behandlet saken den 20.05.2015, saksnr. 22/15 Behandling:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Livsløp. Til stede på møtet Medlemmer: Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 31.01.2007 Fra kl.: Kl.09.00 Til kl.: 10.

MØTEPROTOKOLL. Livsløp. Til stede på møtet Medlemmer: Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 31.01.2007 Fra kl.: Kl.09.00 Til kl.: 10. MØTEPROTOKOLL Livsløp Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset : 31.01.2007 Fra kl.: Kl.09.00 Til kl.: 10.30 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Odd Jarle Svanem, Ingeborg Volden, Ole

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I LØRENSKOG KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I LØRENSKOG KOMMUNE Møtebok Tid Tirsdag 5. mai 2015, kl. 16.00 18.15 Sted Møterom 457, Lørenskog rådhus Tilstede Erik Bratlie, leder medlemmer Kari Bruun Jens Bruun Tilstede varamedlemmer Forfall Anita Vågsæter Andreas Halvorsen,

Detaljer

SAMHANDLINGSREFORMEN - IGANGSETTING AV FORPROSJEKT INTERKOMMUNALT SAMARBEID (IS)

SAMHANDLINGSREFORMEN - IGANGSETTING AV FORPROSJEKT INTERKOMMUNALT SAMARBEID (IS) Arkivsaksnr.: 10/2138-3 Arkivnr.: 100 Saksbehandler: Rådgiver Pleie,omsorg og helse, Tove Smeby Vassjø SAMHANDLINGSREFORMEN - IGANGSETTING AV FORPROSJEKT INTERKOMMUNALT SAMARBEID (IS) Hjemmel: Rådmannens

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12.

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. 1. Årsbudsjett og økonomiplan 1.1 Hjemmel Behandling av økonomiplanen og årsbudsjettet skal skje i henhold til Kommunelovens

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer for Songdalen kommune. Vedtatt av kommunestyret 21.03.12 sak 19/12

Alkoholpolitiske retningslinjer for Songdalen kommune. Vedtatt av kommunestyret 21.03.12 sak 19/12 Alkoholpolitiske retningslinjer for Songdalen kommune Vedtatt av kommunestyret 21.03.12 sak 19/12 1. Innledning ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR SONGDALEN KOMMUNE 2012-2016 Planen skal være retningsgivende

Detaljer

Lunner kommune Saksprotokoll Utvalgssaksnummer Kommunestyret PS 145/14 Utarbeidet av Møtedato Arkivsaksnummer Maria Rosenberg, 11.12.

Lunner kommune Saksprotokoll Utvalgssaksnummer Kommunestyret PS 145/14 Utarbeidet av Møtedato Arkivsaksnummer Maria Rosenberg, 11.12. 14/1520-19 20836/14 ØPS//MARO 145 Handlingsprogram/økonomiplan 2015-2018 og årsbudsjett 2015 Vedtak: 1. Handlingsprogram 2015-2018 vedtas iht. vedlagte dokument med endringer som følger av punktene nedenfor

Detaljer

Espen Larsen, Rådgiver kommuneøkonomi Fylkesmannen i Finnmark Innlegg på fagkonferansen til Norges kommunerevisorforbund i Alta 31.5.

Espen Larsen, Rådgiver kommuneøkonomi Fylkesmannen i Finnmark Innlegg på fagkonferansen til Norges kommunerevisorforbund i Alta 31.5. Fylkesmannen og kommunale budsjett og regnskap Espen Larsen, Rådgiver kommuneøkonomi Fylkesmannen i Finnmark Innlegg på fagkonferansen til Norges kommunerevisorforbund i Alta 31.5.2011 Hva er min bakgrunn?

Detaljer

Budsjettjusteringer 1. tertal 2014

Budsjettjusteringer 1. tertal 2014 Arkivsaksnr.: 14/878-1 Arkivnr.: Saksbehandler: økonomikonsulent, Mona Sørlie Budsjettjusteringer 1. tertal 2014 Hjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer per 1. tertial 2014 vedtas i tråd

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Hamningberg Møtedato: 21.06.2012 Tid: Avreise fra Båtsfjord kl. 08:00

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Hamningberg Møtedato: 21.06.2012 Tid: Avreise fra Båtsfjord kl. 08:00 MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Hamningberg : 21.06.2012 Tid: Avreise fra Båtsfjord kl. 08:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985300 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

Detaljer

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtedato: 14.11.2012 Fra kl. 08.30 Møtested: Formannskapssalen, 2. etg. Fra saknr.: 157/12 Til saknr.: 169/12 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

PÅGÅENDE UTVIKLINGSARBEID FOR KVALIFISERING AV FLYKTNINGER

PÅGÅENDE UTVIKLINGSARBEID FOR KVALIFISERING AV FLYKTNINGER Arkivsaksnr.: 15/1927 Lnr.: 15952/15 Ark.: 031 &73 Saksbehandler: tjenesteleder Ingvill Wessel Alisøy-Gjerløw PÅGÅENDE UTVIKLINGSARBEID FOR KVALIFISERING AV FLYKTNINGER Lovhjemmel: Rådmannens innstilling:

Detaljer

DELEGASJONSVEDTAK OM BUDSJETTKORRIGERING 2015. 1 div 1120 div Lavere lønnsoppgjør enn ventet 330 000,0

DELEGASJONSVEDTAK OM BUDSJETTKORRIGERING 2015. 1 div 1120 div Lavere lønnsoppgjør enn ventet 330 000,0 Arkivsaksnr.: 15/137-4 Arkivnr.: 153 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL Hjemmel: Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja 1.

Detaljer

ALKOHOLPOLITISK HANDLINGPLAN

ALKOHOLPOLITISK HANDLINGPLAN ALKOHOLPOLITISK HANDLINGPLAN 2012 2016 Vedtatt av Leka kommunestyre 7994 Leka Telefon 74 38 70 00 Telefaks 74 38 70 10 1 Innledning: Alle kommuner er pålagt å utarbeide en alkoholpolitisk handlingsplan

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Bodø kommune

Årsregnskap 2011 for Bodø kommune Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.04.2012 23839/2012 2011/9717 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/58 Formannskapet 02.05.2012 12/59 Bystyret 24.05.2012 Årsregnskap 2011 for Bodø

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rømskog

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rømskog Møteinnkalling Kontrollutvalget Rømskog Møtested: Rømskog kommune, møterom Gml Spisesal Tidspunkt: 05.05.2015 kl. 09:30 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 908 55 384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

I N N K A L L I N G til kommunestyremøte

I N N K A L L I N G til kommunestyremøte RØMSKOG KOMMUNE I N N K A L L I N G til kommunestyremøte Det innkalles til kommunestyremøte på Kommunehuset tirsdag 22.02.2011 kl. 19.00. Til behandling: K-SAK 13/11 K-SAK 14/11 K-SAK 15/11 K-SAK 16/11

Detaljer

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Formannskapet. Med dette innkalles til møte på

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Formannskapet. Med dette innkalles til møte på LUNNER KOMMUNE Til medlemmer av Formannskapet MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Torsdag 27.09.2012 kl. 16.00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan

Detaljer

Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen

Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen Dato: 14.11.2010 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 23.11.2010 115/10 Kommunestyret 14.12.2010 77/10

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kommunalt råd for funksjonshemmede har møte i Ås rådhus, Store salong. 21.03.2006 kl. 17.00

MØTEINNKALLING. Kommunalt råd for funksjonshemmede har møte i Ås rådhus, Store salong. 21.03.2006 kl. 17.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Kommunalt råd for funksjonshemmede har møte i Ås rådhus, Store salong 21.03.2006 kl. 17.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet.

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Dønna kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Møtested: Møtedato: 27.01.2009 Tid: 09.00 Formannskapet SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/09 08/924 KARRIERESENTERET YTRE HELGELAND 2/09 05/755 PROSJEKT KUNSTGRESSBANE

Detaljer

Saksbehandler: Controller og leder Økonomi og personalavd., Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller og leder Økonomi og personalavd., Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 12/1880-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Controller og leder Økonomi og personalavd., Kirsti Nesbakken BUDSJETTJUSTERINGER PER 2 TERTIAL 2012 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1.

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM SESONGSKJENKEBEVILLING - HOTELL- OG RESTAURANTDRIFT OMBORD I MS NORDSTJERNEN, FERJEKAIEN I SKUDENESHA

SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM SESONGSKJENKEBEVILLING - HOTELL- OG RESTAURANTDRIFT OMBORD I MS NORDSTJERNEN, FERJEKAIEN I SKUDENESHA SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM SESONGSKJENKEBEVILLING - HOTELL- OG RESTAURANTDRIFT OMBORD I MS NORDSTJERNEN, FERJEKAIEN I SKUDENESHA Formannskapet behandlet saken den 13.10.2014, saksnr. 95/14 Behandling: Innstillingen

Detaljer

KOORDINATOR FOR YRKES- OG UTDANNINGSVEILEDNING PÅ HADELAND. Prosjektperioden utvides til tre år. Prosjektet avsluttes 31.07. 2008.

KOORDINATOR FOR YRKES- OG UTDANNINGSVEILEDNING PÅ HADELAND. Prosjektperioden utvides til tre år. Prosjektet avsluttes 31.07. 2008. Arkivsaksnr.: 06/1181-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Regionkoordinator, Edvin Straume KOORDINATOR FOR YRKES- OG UTDANNINGSVEILEDNING PÅ HADELAND. Innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne

Detaljer

Tiltak for å oppnå varig, økonomisk balanse - del II sendes på høring

Tiltak for å oppnå varig, økonomisk balanse - del II sendes på høring Arkivsaksnr.: 14/1667-2 Arkivnr.: 153 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg Tiltak for å oppnå varig, økonomisk balanse - del II sendes på høring Hjemmel: Arbeidet med Handlingsprogram og Økonomiplan

Detaljer

Saksnr Løpenr Arkivkode Avd/Sek/Saksh Dykkar ref 12/80-1 81/12 U63 &00 HSO/HSO/FK RETNINGSLINJER - OMSETNING AV ALKOHOLHOLDIG DRIKK 2012-2016

Saksnr Løpenr Arkivkode Avd/Sek/Saksh Dykkar ref 12/80-1 81/12 U63 &00 HSO/HSO/FK RETNINGSLINJER - OMSETNING AV ALKOHOLHOLDIG DRIKK 2012-2016 Klepp kommune HELSE, SOSIAL OG OMSORG Postboks 25 4358 Kleppe Tlf 51429800 Org.nr.: 00864969682 Saksnr Løpenr Arkivkode Avd/Sek/Saksh Dykkar ref 12/80-1 81/12 U63 &00 HSO/HSO/FK RETNINGSLINJER - OMSETNING

Detaljer

Planen skal være satt opp etter oppstillinger i vedlegg 1. I tillegg kan kommunestyret vedta føringer/forutsetninger for de vedtatte rammene.

Planen skal være satt opp etter oppstillinger i vedlegg 1. I tillegg kan kommunestyret vedta føringer/forutsetninger for de vedtatte rammene. Vedtatt av kommunestyret 04.02.13 i sak 6/13. ØKONOMIREGLEMENT FOR MODUM KOMMUNE Som grunnlag for den økonomiske styringen i Modum kommune utarbeides: - økonomiplan - årsbudsjett - årsregnskap og årsmelding

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Arne Vikingstad, Trygve Hagland. Rådmann, økonomisjef, formannskapssekretær

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Arne Vikingstad, Trygve Hagland. Rådmann, økonomisjef, formannskapssekretær KARMØY KOMMUNE Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 11.12.06 Tid : Kl. 16.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: 11 Forfall: Einar Endresen, Svein Inge Austrheim Varamedlemmer: Fra

Detaljer

samtidig med at årsregnskapet skal behandles. Årsregnskapet skal vedtas av kommunestyret selv seinest seks måneder etter regnskapsårets slutt.

samtidig med at årsregnskapet skal behandles. Årsregnskapet skal vedtas av kommunestyret selv seinest seks måneder etter regnskapsårets slutt. Saksfremlegg Arkivsak: 09/769 Sakstittel: ÅRSREGNSKAPET FOR 2008 K-kode: 212 Saksbehandler: Stein Kristian Andersen Innstilling: Innstilling ved økonomi- og administrasjonsutvalgets foreløpige behandling:

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING. Tid: Kl. 12.00

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING. Tid: Kl. 12.00 GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING Kontrollutvalget innkalles med dette til møte: Møtedato: Onsdag 22.04.2009 Tid: Kl. 12.00 Møtested: Grimstad Rådhus, møterom Edvarda, 1. etg. Eventuelt

Detaljer

Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja

Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja Arkivsaksnr.: 14/1922-11 Arkivnr.: 210 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg ÅRSMELDING OG ÅRSREGNSKAP 2014 Hjemmel: Kommuneloven 48 Forskrift om årsregnskap og årsberetning Rådmannens innstilling:

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 13.10.2009 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 13.10.2009 09.00 Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 13.10.2009 09.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Karin Kvisten : Hans

Detaljer

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I HOLTÅLEN

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I HOLTÅLEN MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I HOLTÅLEN Kontrollutvalgets møter holdes for åpne dører i henhold til Kommuneloven 31. Kontrollutvalget innkalles til møte: Torsdag 7. mai 2015 kl 13:00. Møtested: Kommunehuset,

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 25.04.2013 Fra: 1800 Til: 1830 Tilstede: Forfall: Geir Knutsen, Anne Olavson, Ståle Olsen, Ørjan Vevle, Aslaug Eriksen,

Detaljer

Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN KULTUR 2014-2017

Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN KULTUR 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/784-17 Arkivnr.: C00 Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN KULTUR 2014-2017 Hjemmel: Plan- og bygningsloven Rådmannens innstilling: 1. Kommunedelplan

Detaljer

1. Lunner kommune selger g.nr. 173/496 til Lunner Boligstiftelse for kr 100 000

1. Lunner kommune selger g.nr. 173/496 til Lunner Boligstiftelse for kr 100 000 Arkivsaksnr.: 10/1028-1 Arkivnr.: 230 H40 &55 Saksbehandler: Kommunalsjef, Frode Holst SALG AV TIDLIGERE FURUMO BARNEHAGE Hjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Lunner kommune selger g.nr. 173/496 til Lunner

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Torunn Olufsen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/1107 HANDLINGSPROGRAM/ØKONOMIPLAN 2015-2018 - BUDSJETT 2015 s innstilling: 1. Kommunestyret viser til Strategidokument 2015-2018,

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Båtsfjord kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Møterom Møtedato: 25.08.2010 Tid: 0900 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 28/10 10/518 SAKSPROTOKOLL: FREMTIDIG ORGANISERING AV IKAF

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Herredshuset Møtedato: 13.05.2008 Tid: 15.30 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet: Medlemmer: Svein Olav Agnalt, Dag W. Søby, Ragnhild Søby, Harald Aase, Odd-Ingar

Detaljer

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møtet er lukket, jfr. kommunelovens 77 nr. 8.

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møtet er lukket, jfr. kommunelovens 77 nr. 8. FROSTA KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling DATO: Torsdag 26. mai 2011 TID: Kl. 09:00 STED: Frosta rådhus - Kommunestyresalen NB! MERK TID Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har

Detaljer

Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og årsberetning 2014

Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og årsberetning 2014 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og årsberetning 2014 Behandles i utvalg Kontrollutvalget i Hemne kommune Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Møtedato 13.05.2015 Saksnr 012/15 Sverre B. Midthjell

Detaljer

BIBLIOTEKSTRUKTUR I LUNNER KOMMUNE UTREDNING KNYTTET TIL KOMMUNEDELPLAN KULTUR

BIBLIOTEKSTRUKTUR I LUNNER KOMMUNE UTREDNING KNYTTET TIL KOMMUNEDELPLAN KULTUR Arkivsaksnr.: 12/841-30 Arkivnr.: C60 Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold BIBLIOTEKSTRUKTUR I LUNNER KOMMUNE UTREDNING KNYTTET TIL KOMMUNEDELPLAN KULTUR Hjemmel: Lov om folkebibliotek

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FOR ELDRERÅDET

MØTEPROTOKOLL FOR ELDRERÅDET LUNNER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FOR ELDRERÅDET MØTEDATO: 02.03.2010 MØTESTED: Lunner rådhus MØTELEDER: Eldrerådsleder Karen Hagen BEH. SAKER f.o.m. - t.o.m.: 2 5/10 DOKUMENT UTDELT I MØTET: Ref.nr. 7/10.

Detaljer

DATO: 8. april 2013 TID: kl 09.00 STED: Trøndelags Europakontor, Avenue Palmerston 3 - Brussel

DATO: 8. april 2013 TID: kl 09.00 STED: Trøndelags Europakontor, Avenue Palmerston 3 - Brussel NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 8. april 2013 TID: kl 09.00 STED: Trøndelags Europakontor, Avenue Palmerston 3 - Brussel De faste medlemmene innkalles med dette til møtet.

Detaljer

Rådmannen vil også videre holde bystyret orientert om dette arbeidet.

Rådmannen vil også videre holde bystyret orientert om dette arbeidet. SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200801628 : E: X05 : Rune Moen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for helse- og sosialtjenester 26.03.2008 6/08 Bystyret 01.04.2008

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunehuset, Skaland Møtedato: 05.06.2007 Tid: 17.00

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunehuset, Skaland Møtedato: 05.06.2007 Tid: 17.00 Berg kommune Møtested: Kommunehuset, Skaland Møtedato: 05.06.2007 Tid: 17.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Roy-Willy Hansen, Trond Abelsen, Siv Wilsgård Anne Jespersen,

Detaljer

MELDAL KOMMUNE Møteprotokoll

MELDAL KOMMUNE Møteprotokoll MELDAL KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtetid: 11.05.2016 Kl. 09:00-12:00 Innkalling med sakliste ble sendt medlemmene 04.05.2016. Møte med sakliste er kunngjort på kommunens

Detaljer

Til medlemmer av Valgnemnda MØTEINNKALLING. Med dette innkalles til møte på. Lunner rådhus, Kommunestyresalen Torsdag 04.09.2014 kl.

Til medlemmer av Valgnemnda MØTEINNKALLING. Med dette innkalles til møte på. Lunner rådhus, Kommunestyresalen Torsdag 04.09.2014 kl. Til medlemmer av Valgnemnda MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Torsdag 04.09.2014 kl. 15:30-16:15 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan for dagen:

Detaljer

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Næringskomiteen. Med dette innkalles til møte på

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Næringskomiteen. Med dette innkalles til møte på LUNNER KOMMUNE Til medlemmer av Næringskomiteen MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Torsdag 07.03.2013 kl. 16.30 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan

Detaljer