MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Kjøp av eiendommen Solheim - 102/5 og 101/50

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Kjøp av eiendommen Solheim - 102/5 og 101/50"

Transkript

1 LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Formannskapet Lunner rådhus, formannskapssal SAKER TIL BEHANDLING: Sak 20/06 Sak 21/06 Sak 22/06 Sak 23/06 Sak 24/06 Sak 25/06 Sak 26/06 Sak 27/06 Sak 28/06 Sak 29/06 Referater formannskap Kjøp av eiendommen Solheim - 102/5 og 101/50 Lunner barneskole - Tilleggsbevilgning Årsmelding og regnskap for 2005 Psykiatriplan Rullering av Kap.9 Handlingsprogram Oppnevning av politisk arbeidsgruppe - NAV-reformen Sammenslåing av Gran og Lunner lensmannskontorer Skoleeier - skolepolitisk plattform Søknad om ny styrer for salgsbevilling ved Kiwi 023/NGKiwi Innland AS Søknad om serverings- og skjenkebevilling Braastad gård Adresse Telefon Telefax E-post Bankkonto Bankkonto Skatt Sandsvegen ROA Nettadresse:

2 LUNNER KOMMUNE Arkivsaksnr.: 06/86-8 MØTEBOK Ark.: MPROT Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 20/06 Formannskapet Saksbehandler: Randi Kvamme, Utvalgssekretær REFERATER FORMANNSKAP FORMANNSKAPETS VEDTAK: Følgende tilleggsreferat: 16/06 Sak 05/1088-7, Brev fra fylkesmannen i Oppland - Fordeling av skjønnsmidler 2006 til omstilling og fornyelse i kommunene. Referatene ble tatt til orientering uten protokollerte merknader. Adresse Telefon Telefax E-post Bankkonto Bankkonto Skatt Sandsvegen ROA Nettadresse:

3 Ref.nr.: 10/06 Dok.nr. 05/ fra Innlandet Revisjon IKS: Revisjonsberetning for Vedlagt. 11/06 Dok.nr. 06/415-2: Avtale om innkjøpssamarbeid på Hadeland. Vedlagt. 12/06 Protokoll fra eldrerådsmøte med uttalelse om kommunalt foretak for eiendomsforvaltning som følger: Eldrerådet går inn for at kommunale boliger overføres til et kommunalt foretak Vedlikehold av boligene må prioriteres Om det blir vedtak om kommunalt foretak eller overføring til Lunner boligstiftelse, må det settes en klausul om at det ikke skal være innskudd på boligene Bergosenteret med fellesareal må vurderes spesielt Det må være utleiepriser som ikke er prisdrivende i markedet Eldrerådet bør representeres i styret i foretaket eller stiftelsen 13/06 Oversikt over delegerte vedtak formannskap Vedlagt. Vedr. sivilt beredskap se 14/06 KS nr. 2 Styrevedtak. Vedlagt. 15/06 Dok.nr. 06/800-1 fra Verdens barn: Rapport med bilde vedr. kommunens fadderbarn Yashoda Krishna Salunkhe. Særutskrift av saken med saksframlegg sendes til: Rett utskrift av møtebok. Roa, Utvalgssekretær Side 3

4 LUNNER KOMMUNE Arkivsaksnr.: 03/ MØTEBOK Ark.: 614 A Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: / Kommunestyret 21/06 Formannskapet /03 Kommunestyret /03 Formannskapet /03 Kommunestyret /03 Utviklingsutvalget /03 Utviklingsutvalget Saksbehandler: Knut Nordstoga, Rådgiver KJØP AV EIENDOMMEN SOLHEIM - 102/5 OG 101/50 FORMANNSKAPETS INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 1. Rådmannen bes om å ta opp med Statsbygg følgende endringer/tillegg i kontraktsforslaget: Ny bestemmelse om rett til å reforhandle kontrakten etter 10 år Inngått avtale om makeskifte med eiendommen 101/52 aksepteres. Avklare kommunens risiko for egne investeringer, jfr. brev fra MOD til Statsbygg av Rådmannen gis fullmakt til å signere kontrakten etter at ovennevnte punkt(er) er avklart. Behandling og avstemming: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til kommunestyret. Rådmannens innstilling: 1. Rådmannen bes om å ta opp med Statsbygg følgende endringer/tillegg i kontraktsforslaget: Ny bestemmelse om rett til å reforhandle kontrakten etter 10 år Inngått avtale om makeskifte med eiendommen 101/52 aksepteres. Avklare kommunens risiko for egne investeringer, jfr. brev fra MOD til Statsbygg av Rådmannen gis fullmakt til å signere kontrakten etter at ovennevnte punkt(er) er avklart. Adresse Telefon Telefax E-post Bankkonto Bankkonto Skatt Sandsvegen ROA Nettadresse:

5 Saksutredning: FAKTA: I brev av 26. januar 2005 aksepterte daværende statsråd Meyer at eiendommen Solheim ble benyttet til grunnskoleformål, ved at kommunen tegnet en leiekontrakt med Stiftelsen Solheim. Dette ble fulgt opp ved at leiekontrakt ble inngått I februar slo imidlertid finansdepartementet fast at stiftelse ikke var lovlig opprettet. Dermed kan staten v/statsbygg være rette eier. Kommunen overtok i praksis anlegg fra sommeren 05, og har etter dette ikke betalt leie. Lunner kommunen, etter avtale med de andre hadelandskommunene, fremmet i mai samme år et bud på eiendommen på 3,0 mill kroner, som ble akseptert av moderniseringsdepartementet 18. juli. Avtalen innebar at Lunner kommune betalte de andre hadelandskommunene 5,0 mill kroner hver ved kontraktsinngåelsen med MOD. I aksepten ble det forutsatt at Stortinget aksepterte salget i forbindelse med statsbudsjettet. Dette ble gjort under forutsetning om at statens sikret seg tilbakefallsrett ved ev bruksendring, jf vedlegg 2. Kommunen mottok et første kontraktsforslag fra Statsbygg 24. november Dette forslaget var ikke rådmannen enig i, da det inneholdt svært mange forutsetninger som etter rådmannens vurderinger gikk ut over Stortingets forutsetninger. I svarbrev noen dager etter ba vi derfor om et forhandlingsmøte, med henvisning til at departementet tidligere hadde bedt Statsbygg om å forhandle med kommunen. Dette ble telefonisk avslått, og kommunen utformet i samråd med jurist et motforslag, som ble oversendt 28. desember. Her ble også invitasjonen til et forhandlingsmøte gjentatt. Reaksjonen fra Statsbygg kom i mars. En kunne ikke akseptere noen av kommunens endringsforslag. Noe møte var fortsatt ikke aktuelt. Tidligere kontraktsforslag med noen ubetydelige endringer ble mottatt på nytt, jf vedlegg 1. I siste brev fra Statsbygg uttrykkes det at eiendommen vil kunne bli overdratt til markedspris derom ikke kommunen aksepterer kontrakten innen meget kort tid. Kommunen har i samråd med stiftelsen inngått en avtale (april 05) med eieren av naboeiendommen 101/52 om å gjennomføre et makeskifte av grunn til snuplass for busser/parkeringsplass nede ved fylkesvegen mot ca 15 daa beitemark utenfor muren oppe ved skolen. VURDERING/DRØFTING: Det er overraskende at Statsbygg ikke er villig til å møte kommunen til forhandlinger om kontrakten. I brev av fra moderniseringsdepartementet til Statsbygg siteres: MOD ber Statsbygg ta kontakt med Lunner kommune for å starte forhandlinger om inngåelse av salgsavtale mellom staten og Lunner kommune, og videre Det må også vurderes om kommunen helt eller delvis selv skal bære risikoen for egne investeringer, hvis det inntreffer tilbakefallsrett for staten. Side 5

6 Rådmannen er, som nevnt, ikke enig i kontraktforslaget som er oversendt. Det inneholder for mange bindinger som kan få betydning på lang sikt, bl.a.: Kommunen vil ikke få kompensert for sine store investeringer dersom skolen skulle bli nedlagt en gang i fremtiden. Kommunen skal avgi årlig rapport vedr. bruken av eiendommen Forutsetning om at kommunen følger krav og pålegg fra antikvariske myndigheter Ingen deler av eiendommen kan selges uten spesiell tillatelse. På den annen side får forbeholdene neppe særlig praktisk betydning på kortere sikt. Dersom kommunen nekter å skrive under, og departementet står på sitt, kan alternativet være en rettssak eller videreføre leieavtalen med hjemmelshaver av eiendommen. Derfor vil rådmannen foreslå at kontrakten tross alt godkjennes. Det oppleves politisk ønskelig å få saken ut av verden. Imidlertid bør vi om mulig få inn en klausul om reforhandling etter 10 år. Nevnte makeskifte bør gjennomføres i forbindelse med eiendomsoverdragelsen. DOKUMENT I SAKEN: Vedlagt i ad-hefte: 1. Forslag til kjøpekontrakt fra Statsbygg 2. Utdrag av statsbudsjettproposisjonen nr 1( ) Øvrige dokument: 1. Brev fra statsråd Meyer datert 26. januar Leiekontrakt med Stiftelsen Solheim 3. Avtale om makeskifte 2.mai Bud på eiendommen datert 10. juni Aksept av budet datert 21. juli Kopi av brev fra departementet til Statsbygg datert 1. september Brev fra Statsbygg datert Svarbrev datert Brev til Statsbygg med kontraktsforslag datert 28. november Nytt brev fra Statsbygg Svar av Særutskrift av saken med saksframlegg sendes til: Rådmannen Revisjonen Rett utskrift av møtebok. Roa, Utvalgssekretær Side 6

7 MØTEBOK Arkivsaksnr.: 05/ Ark.: 614 A20 &47 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: / Kommunestyret 22/06 Formannskapet /05 Kommunestyret Saksbehandler: Frode Holst, Kommunalsjef LUNNER BARNESKOLE - TILLEGGSBEVILGNING FORMANNSKAPETS INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 1. Ombyggingen av eiendommen Solheim til Lunner barneskole gis en tilleggsbevilging på kr. 4,5 mill. finansiert ved låneopptak. Tilleggsbevilgningen finansieres ved at prosjekt 537 Utbygging av kjøkken Los, med en bevilgning på kr 5,0 mill, utgår. 2. Rådmannen bes skriftlig redegjøre for avvik, både årsak og konsekvens i neste formannskapsmøte, samt redegjøre for tiltak til at slike avvik unngås i fremtiden. Behandling og avstemming: Repr. Torbjørg Raastad og Anders Larmerud fremmet følgende tilleggsforslag: Pkt. 2: Rådmannen bes skriftlig redegjøre for avvik, både årsak og konsekvens i neste formannskapsmøte, samt redegjøre for tiltak til at slike avvik unngås i fremtiden. Repr. Raastad og Larmeruds tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. Rådmannens innstilling med vedtatt tillegg ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til kommunestyret. Rådmannens innstilling: 1. Ombyggingen av eiendommen Solheim til Lunner barneskole gis en tilleggsbevilging på kr. 4,5 mill. finansiert ved låneopptak. Tilleggsbevilgningen finansieres ved at prosjekt 537 Utbygging av kjøkken Los, med en bevilgning på kr 5,0 mill, utgår. Side 7

8 Saksutredning: FAKTA: Hovedårsaken til sprekken i marginene i prosjektet er for lite beskrevne mengder. I utgangspunktet stemte de innkomne tilbud på de ulike entrepriser godt med budsjett etter forprosjekt. I tillegg til for lite beskrevne mengder så har det vært mye feilprosjektering, slike feil oppdages i de fleste tilfeller først etter hvert som de faktiske arbeider iverksettes. Marginene er ment å skulle dekke slike forhold, det er ikke unormalt med for lite beskrevne mengder og prosjekteringsfeil, men i dette prosjektet har det vist seg at marginen som opprinnelig var på 12,1 % av huskostnad har økt til 19,4 %. Prosjektet har hatt fokus på å avklare hvorfor marginbehovet har blitt såpass stort, dette med hensyn til å vurdere hvor ansvaret skal ligge og med hensyn til erfaringen dette gir med hensyn til forbedring i fremtidige budsjetter. Hovedårsaken ligger for det meste utenfor den interne kompetanse, det meste av årsaken ligger i mangelfulle eller for dårlige beskrivelser og grunnlag fra innleide konsulenter. VURDERING/DRØFTING: Det vises til vedlagte detaljerte budsjett/prognose, oversikt. Av denne fremgår detaljert årsakene til at marginen i prosjektet ikke holder og at det trengs en tilleggsbevilgning. Saken har også blitt gjennomgått i formannskapet den 23. mars 2006, samt en grundigere gjennomgang med kommunestyret den 6. april Forslaget om at finansieringen gjøres ved at prosjekt 537 utbygging av kjøkken Los utgår - er gjort ut fra det faktum av at Gran har fattet vedtak om å legge leveranse av mat ut på anbud. Dette medfører at om Lunner skulle vinne en anbudskonkurranse, så vil prosessen rundt dette være så tidkrevende at en evt. utbygging ikke vil komme før i Det er dessuten avklart at det skal behandles politisk hvorvidt Lunner skal gi anbud til Gran på produksjon av mat. Økonomi Kapitalkostnadene vedr. investeringen i kjøkkenet på Los var ment å bli finansiert via salg av mat til Gran. Ved at låneopptaket i stedet gjøres på Lub, vil ikke investeringen være selvfinansiert. Følgen av dette blir en utfordring i kommunens helhetlige drift, og tas inn i det fremtidige økonomiplanarbeidet. Total økonomisk ramme fordeling Etter tilleggsbevilgningen er fordelingen av rammen følgende: Side 8

9 Kommunal finansiering kr. 86,5 mill. Kommunal finansiering (forprosjekt fra 2004) kr. 0,7 mill. Spillemidler og støtte Enova kr. 6,0 mill. Tilskudd kultur kr. 2,0 mill. Total kr. 95,2 mill. Den opprinnelige kommunale andel er økt med kr. 4,5 mill. tilsvarende tilleggsbevilgningen. Spillemidler er økt med kr. 1 mill. som følge av større totalkostnad for flerbrukshallen. Tilskudd kultur i flg. budsjettvedtak. DOKUMENT I SAKEN: Vedlagt i ad-hefte: Detaljert budsjett/prognose, oversikt Øvrige dokument: Kommunestyresak nr. 0047/05 Kommunestyresak nr. 0092/05 Særutskrift av saken med saksframlegg sendes til: Ordfører Rådmann Kommunalsjefer Fellestjenesten Revisjonen Rett utskrift av møtebok. Roa, Utvalgssekretær Side 9

10 LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Arkivsaksnr.: 05/ Ark.: 210 &14 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: / Arbeidsmiljøutvalget / Kommunestyret 23/06 Formannskapet /06 Eldrerådet Saksbehandler: Torill Bjøntegård, Plan-/informasjonskoordinator ÅRSMELDING OG REGNSKAP FOR 2005 FORMANNSKAPETS INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 1. Årsmelding for 2005, i samsvar med Årsmelding 2005 kap. 2 9, tas til orientering. 2. Årsberetning for 2005 fra Gavestyret ved Lunner omsorgssenter tas til orientering. 3. Eldrerådets åremelding for 2005 tas til orientering. 4. Regnskapsmessig overskudd, kr ,-, avsettes disposisjonsfond drift og disponeres slik: a. Kr ,- til dekning av investeringsregnskapet b. Kr ,- øremerkes disposisjonsfond flyktningtjenesten c. Kr ,- til disposisjonsfond investering 5. Regnskap for 2005 vedtas i samsvar med Årsmelding for 2005, kap. 4, 5, 9.2 og 9.3. Behandling og avstemming: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til kommunestyret. Rådmannens innstilling: 1. Årsmelding for 2005, i samsvar med Årsmelding 2005 kap. 2 9, tas til orientering. 2. Årsberetning for 2005 fra Gavestyret ved Lunner omsorgssenter tas til orientering. 3. Eldrerådets åremelding for 2005 tas til orientering. 4. Regnskapsmessig overskudd, kr ,-, avsettes disposisjonsfond drift og disponeres slik: a. Kr ,- til dekning av investeringsregnskapet b. Kr ,- øremerkes disposisjonsfond flyktningtjenesten c. Kr ,- til disposisjonsfond investering 5. Regnskap for 2005 vedtas i samsvar med Årsmelding for 2005, kap. 4, 5, 9.2 og 9.3. Adresse Telefon Telefax E-post Bankkonto Bankkonto Skatt Sandsvegen ROA Nettadresse:

11 Saksutredning: FAKTA: Kommuneloven: 48. Årsregnskap og årsberetningen 1. Kommuner og fylkeskommuner skal for hvert kalenderår utarbeide årsregnskap og årsberetning. 2. Årsregnskapet skal omfatte alle økonomiske midler som disponeres for året, og anvendelsen av midlene. Alle kjente utgifter og inntekter i året skal tas med i årsregnskapet for vedkommende år, enten de er betalt eller ikke når årsregnskapet avsluttes. Årsregnskapet skal føres i overensstemmelse med god kommunal regnskapsskikk. 3. Kommunestyret og fylkestinget vedtar selv årsregnskapet. Vedtaket treffes på grunnlag av innstilling fra formannskapet eller fylkesutvalget. Ved parlamentarisk styreform skal rådet avgi innstilling som nevnt. Vedtaket må angi disponering av regnskapsmessig overskudd eller dekning av regnskapsmessig underskudd. 4. Underskudd på årsregnskapet som ikke kan dekkes på budsjettet i det år regnskapet legges fram, skal føres opp til dekning i det følgende års budsjett. Under særlige forhold kan kommunestyret og fylkestinget, etter å ha foretatt de nødvendige endringer i økonomiplanen, vedta at underskuddet skal dekkes over inntil ytterligere to år. 5. I årsberetningen skal det gis opplysninger om forhold som er viktige for å bedømme kommunens eller fylkeskommunens økonomiske stilling og resultatet av virksomheten, som ikke fremgår av årsregnskapet, samt om andre forhold av vesentlig betydning for kommunen eller fylkeskommunen. Det skal redegjøres for den faktiske tilstanden når det gjelder likestilling i fylkeskommunen eller kommunen. Det skal også redegjøres for tiltak som er iverksatt og tiltak som planlegges iverksatt for å fremme likestilling og for å forhindre forskjellsbehandling i strid med lov om likestilling mellom kjønnene. 6. Departementet kan gi forskrift med nærmere regler om årsregnskapet, årsberetningen og regnskapsføringen (Til formannskapets behandling var det her tatt inn feil paragraf fra kommuneloven. Dette er derfor fjernet.) Forskrift om årsregnskap og årsberetning (for kommuner og fylkeskommuner) 3 Årsregnskapet Årsregnskapet skal bestå av et driftsregnskap, investeringsregnskap, balanseregnskap, økonomiske oversikter og noteopplysninger. Driftsregnskapet skal omfatte: 1.Alle løpende inntekter og innbetalinger i året. 2.Løpende inntekter og innbetalinger avsatt i tidligere regnskapsår som er anvendt i regnskapsåret. 3.Anvendelsen av midler som nevnt i nr. 1 og 2 i driftsregnskapet, herunder avsetninger av slike midler for anvendelse i senere regnskapsår og til finansiering av investeringer i årets investeringsregnskap. Investeringsregnskapet skal omfatte: Side 11

12 1.Bruk av lånemidler. 2.Inntekter og innbetalinger knyttet til investeringsprosjekter. 3.Øvrige inntekter og innbetalinger som ikke er løpende. 4.Inntekter og innbetalinger som nevnt under nr. 1-3 avsatt i tidligere regnskapsår som er anvendt i regnskapsåret. 5.Inntekter i driftsregnskapet anvendt for investeringer i årets investeringsregnskap. 6.Utlån, forskutteringer og tiltak av investeringsmessig karakter dekket inn ved inntekter og innbetalinger som nevnt under nr. 1-5, herunder avsetninger. 7.Øvrige finansieringstransaksjoner knyttet til utlån og forskutteringer. Driftsregnskapet og investeringsregnskapet skal stilles opp i henhold til vedlegg 1 og 2 til denne forskriften og vise regnskapstall på samme detaljeringsnivå som kommunestyret og fylkestinget har brukt i årsbudsjettet. Oppstillingene skal minst vise beløp for vedkommende års regnskap, opprinnelig vedtatt årsbudsjett, regulert årsbudsjett og for sist avlagte årsregnskap. Balanseregnskapet skal vise status for kommunens og fylkeskommunens eiendeler, gjeld og egenkapital ved utgangen av regnskapsåret. Balanseregnskapet skal stilles opp i henhold til vedlegg 3 til denne forskriften. Balanseregnskapet skal minst vise beløp for sist avlagte årsregnskap i tillegg til for årets regnskap. Revisjonsberetning og kontrollutvalgets uttalelse: Revisjonsberetningen følger vedlagt. Kontrollutvalget vil behandle Årsmelding 2005 i sitt møte og deres uttalelse vil bli lagt frem i formannskapets møte. Eldreråd og arbeidsmiljøutvalg: Uttalelser fra Eldreråd og Arbeidsmiljøutvalg vil bli lagt frem ved behandling i kommunestyrets møte VURDERING/DRØFTING: Disponering av regnskapsmessig overskudd: Det vises til Årsmeldingens kap. 3.1 Årsberetning. Av det regnskapsmessige overskuddet på kr ,- er det først og fremst nødvendig å dekke opp investeringer som ikke er finansiert. I hovedsak dreier dette seg om ikke budsjettert egenkapitalinnskudd i KLP på kr ,-. Dette dekkes delvis opp ved at det er overført noe mindre til kapitalregnskapet vedr. videreutlån. Totalt medfører dette en underdekning i investeringsregnskapet på kr ,-. Dernest ansees det riktig å tilbakeføre det som er benyttet fra flyktningtjenestens driftsfond i og med at tjenesten totalt sett har gått med overskudd i 2005, jfr. note 4. Det er inntektsført kr. 2.1 mill. i investeringsmoms mer enn det rammetilskuddet er redusert i tilknytning til denne kompensasjonsordningen. For ikke å indirekte lånefinansiere drift burde tilsvarende beløp vært avsatt til framtidige investeringer. På denne bakgrunn foreslås at det resterende av regnskapets overskudd, kr ,-, føres til disposisjonsfond investeringer. Konklusjon Rådmannen fremmer følgende innstilling for formannskapet: Side 12

13 1. Årsmelding for 2005, i samsvar med Årsmelding 2005 kap. 2 9, tas til orientering. 2. Årsberetning for 2005 fra Gavestyret ved Lunner omsorgssenter tas til orientering. 3. Eldrerådets åremelding for 2005 tas til orientering. 4. Regnskapsmessig overskudd, kr ,-, avsettes disposisjonsfond drift og disponeres slik: Kr ,- til dekning av investeringsregnskapet Kr ,- øremerkes disposisjonsfond flyktningtjenesten Kr ,- til disposisjonsfond investering 5. Regnskap for 2005 vedtas i samsvar med Årsmelding for 2005, kap. 4, 5, 9.2 og 9.3. DOKUMENT I SAKEN: Vedlagt: Årsmelding Revisjonsberetning for Kontrollutvalgets uttalelse, sak 17/2006. Eldrerådets uttalelse, sak 8/06. Arbeidsmiljøutvalgets uttalelse i møte Øvrige dokument: Fullstendighetserklæring Lunner kommunes regnskap for 2005 Særutskrift av saken med saksframlegg sendes til: Innlandet Revisjon IKS Økonomikonsulent og Rett utskrift av møtebok. Roa, Utvalgssekretær Side 13

14 LUNNER KOMMUNE Arkivsaksnr.: 06/ MØTEBOK Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 24/06 Formannskapet Ark.: Saksbehandler: Angelika Westby, Tjenesteleder PSYKIATRIPLAN RULLERING AV KAP.9 HANDLINGSPROGRAM FORMANNSKAPETS VEDTAK: Tildelte øremerkede midler etter Opptrappingsplanen for psykisk helse fordelt på foreslått budsjett 2006 vedtas. Behandling og avstemming: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Rådmannens innstilling: Tildelte øremerkede midler etter Opptrappingsplanen for psykisk helse fordelt på foreslått budsjett 2006 vedtas. Adresse Telefon Telefax E-post Bankkonto Bankkonto Skatt Sandsvegen ROA Nettadresse:

15 Sammendrag: Lunner kommune er orientert fra Direktoratet om tildeling av øremerkede midler over Opptrappingsplanen for psykisk helse i størrelsesorden kr ,- for Dette tilsvarer en økning av tilskuddet på kr ,- i forhold til året Et av kriteriene for utbetaling av øremerket tilskudd er et politisk godkjent budsjett for Lunner kommune har utarbeidet forslag til budsjett for 2006 som innholder føringene fra Helse- og omsorgsdepartementet og som oppfyller forventet krav til Fylkesmannen om aktivitetsøkning tilsvarende tilskuddet. Saksutredning: FAKTA: Kommunehelsetjenestelovens bestemmelser om helsefremmende og forebyggende arbeid, diagnostikk og behandling, medisinsk habilitering og rehabilitering samt pleie og omsorg skal omfatte personer med psykiske lidelser. Bestemmelsene skal gjelde retten til nødvendig helsehjelp. Gjennom Opptrappingsplanen skal kommunene få økt kompetanse og kapasitet på feltet der risiko- og sårbarhetsanalyser tilsier at en styrking bør finne sted. Lunner kommune er orientert fra Direktoratet om tildeling av tilskudd på kr ,- for 2006 som utbetales i to terminer. Det knyttes vilkår i form av rapportering til utbetaling av tilskuddet. For 2006 er følgende vilkår gjeldende: Vilkår for utbetaling av 1. termin den (40 pst. av tilskuddet): 1. Vilkårene for 2005 er oppfylt (jf. Rundskriv IS-1/2005) 2. Rapportering for bruk av øremerket tilskudd for 2005 er mottatt av fylkesmannen, jf rundskriv IS-24/2005. Fylkesmannen gjennomgår rapporteringen for den enkelte kommune fram til Frist for innsending av rapporteringen var Vilkår for utbetaling av 2. termin den (60 pst. av tilskuddet): 3. Vilkårene for utbetaling 1. termin er oppfylt. 4. Resultatrapportering for 2005 er tilfredsstillende 5. Det foreligger et politisk vedtatt oversikt over bruken av eventuelle overførte midler fra 2005 til Det foreligger politisk vedtak for disponeringen av tilskuddet for 2006 som dokumenterer at økning fra 2005 til 2006 minst svarende til økning i tilskuddet. 7. Kravene som er satt til brukermedvirkning er oppfylt. Frist for innsending av politisk vedtatt budsjett for 2006 er Det er en forutsetning at midlene nyttes til kommunens psykiske helsearbeid, herunder psykososialt arbeid blant barn og unge. Side 15

16 Fylkesmannen har bare fullmakt til å utbetale tilskuddet når vilkårene er oppfylt. Kommunen må selv sørge for dokumentasjon over hvordan den oppfyller hvert enkelt vilkår. Statlige myndigheter, herunder Riksrevisjonen, skal kunne kontrollere bruken av tilskuddene. 1. Vilkår for utbetaling av øremerket tilskudd Vilkår 1 i omfattet etablering av skriftlige rutiner mellom helseforetak og kommunen for utarbeiding av individuell plan: Lunner kommune har i samarbeid med Jevnaker og Gran kommune utarbeidet skriftlige rutiner som dokumenterer utarbeiding av individuell plan. Dokumentet er sendt Fylkesmannen innen frist i Vilkår 2 - rapportering for bruk av øremerket tilskudd: Lunner kommune har rapportert elektronisk på skjema i rundskriv IS-24/2005 innen fristen til Fylkesmannen. Vilkår 5 det foreligger politisk vedtak om eventuelle overførte midler fra 2005 til 2006: Lunner kommune har ikke overført midler fra 2005 til Vilkår 6 politisk vedtak for disponering av tilskuddet for 2006: Lunner kommune har utarbeidet et forslag til budsjett som har innarbeidet føringene fra Helse- og omsorgsdepartementet. Vilkår 7 Brukermedvirkning: I 2006 må Lunner kommune dokumentere bruken av systematisk tilbakemeldinger fra brukere og deres pårørende (Brukerundersøkelse). Det skal i tillegg ytes støtte til brukerorganisasjoner og brukertiltak. 2. Personalmessige forhold Forebyggende arbeid i kommunen skal prioriteres gjennom midler fra Opptrappingsplanen. Styrkning gjelder både barn og unge og voksne som står i fare for å bli støtt ut av arbeidslivet. Forebyggende arbeid i forhold til barn og unge er viktig for å unngå at barn og ungdom utvikler alvorlige lidelser, og/eller at barn og ungdom som har utviklet psykiske lidelser fanges opp tidligst mulig, slik at effektiv behandling kan settes i verk. Helsestasjonen skal gjennom Opptrappingsplanen bli styrket med stillinger og det må parallelt bygges opp kompetanse på barn og unges psykisk helse på helsestasjonene og i skolehelsetjenesten. Kommunene må i 2006 prioritere å ha oversikt over risikofaktorer, samt metoder for å fange opp barn i risikogrupper. Kommunen har ansvar gjennom henvisning å bidra til at barna dette gjelder kommer til behandling så raskt som mulig. Helsesøstertjenesten: Budsjettet for 2006 inneholder derfor en styrking av helsesøster med 0,5 årsverk. Dermed vil helsesøstertjenesten har i 2006 en bemanning som ser slik ut: 100% fagleder/helsesøster familieterapeut finansiert av øremerket tilskudd 50% helsesøster finansiert av øremerket tilskudd 160% helsesøster Side 16

17 50% Hjelpeleier med videreutdanning i psykisk helsearbeid finansiert av øremerket tilskudd 60% Hjemmekonsulent finansiert av øremerket tilskudd 50% Jordmor Kontor for psykisk helse Kontor for psykisk helse er styrket med en 100% fagstilling som kun er øremeket barn og unge fra Fagpersonen skal ha tett samarbeid med helsesøstertjenesten og skolene. Kontor for psykisk helse har i dag slik bemanning og kompetanse (inkl. forslag i budsjettet): 100% fagleder sosionom med videreutdanning i psyk. helsearbeid og rus 100% - sosionom med videreutdanning i psyk. helsearbeid spesialisert på barn/unge (avslutter v.utd. i 2006) 100% - barn og ungdomsarbeider med videreutdanning i psyk. helsearbeid (avslutter v.utd. i 2006) 80% - psyk. sykepleier 90% - hjelpepleier med videreutdanning i psyk. helsearbeid (fordelt på 2 personer) Arbeidsområdet innen Kontor for psykisk helse strekker seg fra drift av dagsenter, rådgivning, koordinering, behandlingmessige tiltak samt tilrettelagt oppfølging av personer med psyk. lidelser til faglig veiledning av annet personell. 3. Forslag til budsjett iht. Opptrappingsplan for psykisk helse 2006 Fylkesmannen forventer en aktivitetsøkning tilsvarende økning av tilskuddet. Handlingsplan (Kap. 9 Psykiatriplan for Lunner Kommune) Tildeling av midler i perioden (1000 kr.) År Midler overført fra forrige år Øremerket tilskudd dette år Sum disponert dette år Sum brukt dette år Sum overført til neste år Bruk av midler fordelt på tiltak (1000 kr.) Informasjon Bruker-/pårørendeorganisasjoner Kompetanseheving, rekrutteringstiltak Komm.tilrettelagt boligtilbud (ikke omsorgsbolig) Bistand i boliger, boeiledning, hj.baserte tjenester Aktivitetstilbud (dagsenter, kultur/fritidstilbud) Støttekontakt for voksne Komm. Tilrettelagte arbeids-/sysselset.plasser Tilrettelagt behandlingstilb., fagl.veiledniing, ledelse Helsestasjons- og skolehelsetjeneste Annet forebyggende/psykosos. arbeid barn/unge Støttekontakt for barn/unge Sum disponert Side 17

18 Bruk av midler fordelt på tiltak (årsverk) Bistand i boliger,boveilening,hj.baserte tjenestef 2,0 2,0 2,0 Aktivitetstilbud (dagsenter, kultur/fritid) 0,8 0,8 0,8 Støttekontakt for voksne 1,3 1,5 1,6 Komm. tilrettelagte arbeidspl./sysselset.tiltak 0,0 0,0 0,0 Tilrettelagt behandl.tilbud,fagl.veiledning,ledelse 2,5 2,7 3,1 Helsestasjons- og skolehelsetjenesten 1,1 2,1 2,6 Annet forebyggende/psykosos.arbeid barn/unge 0,8 0,8 1,8 Støttekontakt for barn/unge 1,0 1,5 1,6 Sum disponert 9,5 11,4 13,5 Personell fordelt etter utdanning (årsverk) Helse/sos.fagl.utd.med videreutdanning i psyk. (spl/sos.) 3,9 4,1 4,0 Helse/sos.fagl.utd.uten videreutdanning i psyk. 1,0 1,0 0,5 Psykologer 0,0 0,0 0,0 Andre med fagl.relevant høgsk./universit.utdanning 0,0 1,0 0,5 Personell med fagl. Relevant videregående oppl. (hj.pl.ol.) 1,5 1,5 4,5 Andre 3,1 3,8 4,0 Sum antall årsverk 9,5 11,4 13,5 Resultater oppnåd for øremerkede midler (antall) i Komm.boliger-ikke omsorgsbolig for pers.m.psyk.lidelse Omsorgsbolig for pers. med psyk. Lidelse Personer med tilbud om sysselsetting komm.regi Antall voksne som har støttekontakt Antall barn/unge som har støttekontakt Brukermedvirkning Samarbeid med brukere/pårørende, og deres organisasjoner, både på individnivå og systemnivå er viktig for å få til gode tjenester innenfor psykisk helsearbeid. For 2006 stilles det krav for utbetaling av øremerket tilskudd, 2. termin, at kommunene kan dokumentere systematisk brukertilbakemelding. Direktoratet minner kommunene om viktigheten av å støtte og samarbeide med brukerorganisasjoner. Lunner kommune har i dag gode samarbeidsrutiner med brukerorganisasjoner. Det ytes støtte til disse og det er planlagt en økning av tilskudd til organisasjoner i foreslått budsjett. Brukerne har i dag en egen brukerråd i forhold til drift og gjennomføring av aktiviteter ved dagsenteret. Arbeidet med å lage en brukerundersøkelse har startet og det er planlagt gjennomført høsten DOKUMENT I SAKEN: Vedlagt i ad-hefte: Øvrige dokument: Side 18

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Økonomisk rapportering pr 2. tertial 2006

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Økonomisk rapportering pr 2. tertial 2006 LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Formannskapet Lunner rådhus, formannskapssal 21.09.2006 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 56/06 Sak 57/06 Sak 58/06 Sak 59/06 Sak 60/06 Sak 61/06 Sak

Detaljer

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Kommunestyret. Med dette innkalles til møte på

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Kommunestyret. Med dette innkalles til møte på LUNNER KOMMUNE Til medlemmer av Kommunestyret MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Torsdag 19.05.2011 kl. 16.00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan

Detaljer

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Formannskapet. Med dette innkalles til møte på

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Formannskapet. Med dette innkalles til møte på LUNNER KOMMUNE Til medlemmer av Formannskapet MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Torsdag 05.05.2011 kl. 09.00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Formannskapet Lunner rådhus, formannskapssalen 05.03.2009 SAKER TIL BEHANDLING:

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Formannskapet Lunner rådhus, formannskapssalen 05.03.2009 SAKER TIL BEHANDLING: LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Formannskapet Lunner rådhus, formannskapssalen 05.03.2009 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 7/09 Sak 8/09 Sak 9/09 Sak 10/09 Sak 11/09 Sak 12/09 Sak

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Godkjenning av protokoll fra møte 09.04.2008 (sendt pr. E-post 15.04.2008)

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Godkjenning av protokoll fra møte 09.04.2008 (sendt pr. E-post 15.04.2008) Ordføreren MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 22.05.2008 Klokkeslett: 1000 Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Salg av tidligere Furumo barnehage

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Salg av tidligere Furumo barnehage LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Formannskapet Lunner rådhus, formannskapssalen 03.06.2010 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 12/10 Sak 14/10 Sak 13/10 Sak 15/10 Sak 16/10 Sak 17/10

Detaljer

NAV HADELAND. Felles prosjekt for Gran kommune og Lunner kommune. Innlandet Revisjon IKS. Rapport 15-2013 2014-083/KL

NAV HADELAND. Felles prosjekt for Gran kommune og Lunner kommune. Innlandet Revisjon IKS. Rapport 15-2013 2014-083/KL Felles prosjekt for Gran kommune og Lunner kommune. Innlandet Revisjon IKS Rapport 15-2013 2014-083/KL Innlandet Revisjon IKS Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG...5 1. INNLEDNING...8 1.1 KONTROLLUTVALGETS

Detaljer

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 09/2207-4 Arkivnr.: 210 &14 Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2009 Hjemmel: Kommuneloven 48 Forskrift om årsregnskap og årsberetning

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Handlingsprogram/økonomiplan 2009-2012 Årsbudsjett 2009

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Handlingsprogram/økonomiplan 2009-2012 Årsbudsjett 2009 LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Formannskapet Lunner rådhus, formannskapsalen 04.12.2008 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 71/08 Sak 72/08 Sak 73/08 Sak 74/08 Sak 75/08 Sak 76/08 Sak

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: RESULTATRAPPORTERING 2 TERTIAL 2008. Budsjettjusteringer per 2 tertial 2008

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: RESULTATRAPPORTERING 2 TERTIAL 2008. Budsjettjusteringer per 2 tertial 2008 LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Formannskapet Lunner rådhus, formannskapsalen 16.10.2008 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 59/08 Sak 60/08 Sak 61/08 Sak 62/08 Sak 63/08 Sak 64/08 Sak

Detaljer

ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2011 - HELSE OG OMSORGSKOMITEENS UTTALELSE

ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2011 - HELSE OG OMSORGSKOMITEENS UTTALELSE Arkivsaksnr.: 12/325-12 Arkivnr.: 210 &14 Saksbehandler: Fagleder, Jenny Eide Hemstad ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2011 - HELSE OG OMSORGSKOMITEENS UTTALELSE Hjemmel: Kommuneloven Rådmannens innstilling: :::

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Handlingsprogram/økonomiplan 2011-2014 og årsbudsjett 2011

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Handlingsprogram/økonomiplan 2011-2014 og årsbudsjett 2011 LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne - Rådhuset 23.11.2010 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 9/10 Sak 10/10 Samhandlingsreformen - Igangsetting

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Kommunestyret Lunner rådhus, Kommunestyresalen 28.09.2012 SAKER TIL BEHANDLING:

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Kommunestyret Lunner rådhus, Kommunestyresalen 28.09.2012 SAKER TIL BEHANDLING: LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Kommunestyret Lunner rådhus, Kommunestyresalen 28.09.2012 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 76/12 Sak 77/12 Sak 78/12 Sak 79/12 Sak 80/12 Sak 81/12

Detaljer

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 22.05.2008 kl. 10:00 Møtested: Andre opplysninger: SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Saker til behandling SAKLISTE 24/2008 Godkjenning av møtebok 2 25/2008 Referatsaker

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kopi til: Varamedlemmer og alle som mottar saksdokumenter

MØTEINNKALLING. Kopi til: Varamedlemmer og alle som mottar saksdokumenter LUNNER KOMMUNE Til medlemmer av Formannskapet MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, formannskapssalen Torsdag 03.06.2010 kl. 15.00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Roa,

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 09.06.2011 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING TYSFJORD KOMMUNE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Musken skole Møtedato: 06.05.2009 Tid: 09.30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes snarest til tlf.: 75 77 55 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen Rollag kommunehus Dato: 02.05.2013 Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen Rollag kommunehus Dato: 02.05.2013 Tidspunkt: 18:00 Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen Rollag kommunehus Dato: 02.05.2013 Tidspunkt: 18:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 23.05.2007 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAP Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.06.2014 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Saksnr. 68/14 14/43

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested:, Rådhuset Dato: 27.11.2007 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en sak, må

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Gjøvik kommune

Forvaltningsrevisjon Gjøvik kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Gjøvik kommune NAV Gjøvik organisering og styring Rapport 2010-7 FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet NAV Gjøvik organisering

Detaljer

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Kommunestyret. Med dette innkalles til møte i. Kommunestyresalen 28.10.2010 kl. 08.

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Kommunestyret. Med dette innkalles til møte i. Kommunestyresalen 28.10.2010 kl. 08. LUNNER KOMMUNE Til medlemmer av Kommunestyret MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte i Kommunestyresalen 28.10.2010 kl. 08.00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan for dagen: (08:00 Formannskapsmøte)

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 17/15 15/1261 GODKJENNING AV PROTOKOLL - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG 15.04.2015

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 17/15 15/1261 GODKJENNING AV PROTOKOLL - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG 15.04.2015 Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 20.05.2015 Tid: 18:00 MØTEINNKALLING Forfall med kortfattet begrunnelse og eventuelle habilitetsspørsmål meldes snarest

Detaljer

1. varamedlem møter fast. Øvrige varamedlemmer møter etter nærmere avtale / i tråd med tidligere praksis.

1. varamedlem møter fast. Øvrige varamedlemmer møter etter nærmere avtale / i tråd med tidligere praksis. LIERNE KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling TID: Tirsdag 17.04.07 kl. 10.00 STED: Liss-salen Nordli Samfunnshus Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Forsvarlig utredning av saker til politisk behandling budsjettrammer for barnehagene 2011. Rapport 2011-8 FORORD Denne rapporten er et resultat

Detaljer

Forvaltning av kommunens bygg

Forvaltning av kommunens bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Forvaltning av kommunens bygg Oppegård kommune Desember 2014 Rapport 3/14 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 OPPEGÅRD KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Nordkapp kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: Tirsdag 26.04.2005 Tidspunkt: Kl.10:00 Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling

Detaljer