Handlingsprogram Vedtatt på Ungdommens fylkesting 23. januar 2011.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Handlingsprogram 2011. Vedtatt på Ungdommens fylkesting 23. januar 2011."

Transkript

1 Handlingsprogram 0 Vedtatt på Ungdommens fylkesting. januar 0. Fraværsreglement: Opplæring og Helse: UFT går inn for at alle elever og lærere ved de videregående skolene i Hordaland skal bli opplyst om, og å følge gjeldende fraværsreglement vedtatt av fylket. UFT vil sikre lik håndtering for alle skoler og elever. UFT vil sikre lik behandling for alle skoler og elever ved å be fagopplæringssjefen offentliggjøre en absolutt tolkning av fraværsreglementet. UFT vil sikre lik håndtering for alle skoler og elever, og bedre behandlingen av fraværsdokumentasjon. Videre vil UFT arbeide for like rettigheter angående fraværsdager og fratrekksdager for foreldre som er lærlinger eller elever i den videregående skolen. Elever som besøker helsesøster eller lege ved helsestasjon i skoletiden, skal få strøket fraværet ved fremvisning av dokumentasjon på visitt. Rådgivingstjenesten: UFT går inn for en samkjørt studieveiledningstjeneste i alle videregående skoler i Hordaland. UFT mener at antallet rådgivere, samt deres stillingsprosent og tilgjengelighet, skal reflektere antallet elever ved skolen de er rådgiver på. Uavhengig av elevtallet skal skolene ha en rådgiver med minimum 0 % stilling. Rådgiveren skal ha utdanning i samsvar med stillingen utover eventuell lærerutdanning, slik at det ikke blir ansatt personer i rådgiverstillingen som ikke har tilfredsstillende kompetanse. Elever som oppsøker rådgivingstjenesten skal under enhver omstendighet få oppfølgning. Rådgiverne skal ikke være ansatt som lærer på den skolen de er rådgiver på.

2 Alle elever skal ha lik rett til rådgiving i henhold til opplæringsloven. Det må utarbeides et system som gjør at rådgiverne blir lettere tilgjengelige og at alle får lik rett til rådgiving. UFT mener det er viktig at Hordaland fylkeskommune håndhever lovpålegget om etterutdanning av rådgivere og at rådgiverne skal fortsette med å oppdatere seg kontinuerlig. UFT går inn for at det skal bli satt ned en fylkeskommunal utredningskomitè som skal definere hvilke oppgaver rådgivingstjenesten innebærer. UFT går inn for en rådgivingstjeneste hvor alle elevene kalles inn til rådgiving for videre studievalg. UFT ønsker at på skoler hvor elever bor på hybel skal det tilbys informasjon om dette. Helsetjeneste for ungdom: UFT mener det skal utarbeides bedre rammevilkår for antall timer helsepersonell skal være tilgjengelig på skolen. UFT mener at tilgang til psykisk hjelp skal prioriteres i høy grad. UFT mener at når barn og unge henvises til psykiatrisk spesialhjelpetjeneste, skal vedkommende få øyeblikkelig hjelp. UFU vil arbeide for at alle videregående skoler i fylket pålegges å utarbeide en plan mot mobbing, i samarbeid med skolens elever. Helsesøster og skolelege skal ha sitt eget kontor og ha faste kontortider. UFT vil også jobbe for at de helsestasjonene som allerede er, skal utvide åpningstidene sine etter skoletid. UFT går også inn for å bedre informasjon om skolehelsetjenesten. UFT mener tannhelsetjenesten skal være gratis for elever og lærlinger under videregående opplæring. Helsesøstre og skoleleger sin stillingsprosent skal reflektere antallet elever ved skolen.

3 Støtte til videregående opplæring: UFT mener at det ikke skal legges opp til ekskursjoner som fører til økonomisk utlegg for den enkelte elev. UFT mener videre at det skal etableres en støtteordning som finansierer ekskursjoner som er pedagogisk nødvendig. UFT går inn for at Hordaland fylkeskommune skal innføre skolefruktordningen i den videregående skolen. UFT mener at skolemateriell skal være gratis. Utstyrsstipendet skal reflektere utgiftene som følger med den utdannelsen en tar, og at elevene skal få tilbud om å kjøpe bøkene de har hatt for en bruktpris. Skolemiljø og læring: UFT går inn for avvikling av nettbaserte bøker og bruk av IKT der det ikke er hensiktsmessig. UFT mener at alle elever skal ha tilgang til lærebøker i alle fag og mener videre at nettbaserte bøker og læringsplattformer kan være et godt supplement, men aldri en erstatning for trykte læremidler. UFT mener at samarbeidet mellom videregående skoler og næringslivet er viktig i de studieretningene der det er hensiktsmessig. UFT mener at alle skoler skal tilby et sunt mat- og drikketilbud. UFT går inn for flere lesedager i forbindelse med eksamen, ved behov. UFT mener at alle elever i den videregående skolen i Hordaland, skal ha mulighet til å få opplæring i tegnspråk. Skolen i samfunnet: UFT mener at skolen ikke skal kreve kopi- og utskriftsavgift fra elevene. UFT mener at det bør sikres bedre økonomiske vilkår for elevrådene. UFT mener at Hordaland fylkeskommune skal bevilge et minimumsbeløp til elevrådene, i tillegg til et beløp basert på antall elever på skolen. UFT mener at Hordaland fylkeskommune skal øremerke midler til elevrådene, man mener også at elevrådene skal styre sin egen økonomi med veiledning av elevinspektør som også hjelper til som kontrollperson. UFT mener det skal opprettes et elev- og lærlingombud i Hordaland. Dette må ikke gå ut over elevinspektørenes stillingsprosent på skolene.

4 Friskoler: UFT er positiv til friskoler som har en supplerende effekt til den offentlige skolen. Offentliggjøring av karakterer: UFT går i mot offentliggjøring av karakterer i den videregående skolen. Sammenslåinger av skoler: UFT mener at dersom skoler skal slås sammen, må dette gjøres på et pedagogisk grunnlag. Tilbakemeldinger fra elever: UFT ser det som svært viktig at det er god kommunikasjon mellom administrasjon og elever ved de videregående skolene. En skal dermed ha samtaler med elever midt i terminen om hvordan en ligger an i fagene. Dette gjelder både klasseforstander og faglærer. UFT vil videreføre en ordning hvor de fremmer anonyme prøver. UFT vil videreføre anonyme lærerevaluering i den videregående skolen. Elevene må selv få gi uttrykk for hva de mener om de som underviser og læringsmetoder. UFT mener det bør åpnes for større muligheter for etter- og videreutdanning for lærere med vekt på IKT-kunnskap. UFU vil jobbe for at elevinspektørene sin stillingsprosent skal reflektere antallet elever ved skolen. UFT går inn for at elevrådet og administrasjonen skal samarbeide om utarbeidelse av både lærerevalueringer og påfølgende tilbakemeldingsundersøkelser. Dersom lærerne ikke har tilpasset seg, skal dette få konsekvenser. UFT vil jobbe for å innføre klagerett ved muntlig eksamen. UFT mener det burde være klagerett på vurdering av førstetermin.

5 Frivillige organisasjonar: Kultur og Ressurs: UFU vil i samarbeid med Hbur informere om kvar ein kan finne oversikt over forskjellege støtteordningar. UFU vil også arbeide for at offentlege bygg skal verta lettare tilgjengeleg for utlån til organisasjonar og liknande, til ein rimeleg pris. Førebyggjande tiltak mot rusmisbruk: UFU vil i samarbeid med andre organisasjonar få til førebyggjande tiltak som gjeld både for elevar i grunnskulen og den vidaregåande skulen. UFT vil jobba med at det skal verta fleire rusfrie tilbod for ungdom i fylket og samstundes oppretthalde eksisterande alkoholfrie samlingsstader for ungdom. UFT går inn for at det skal praktiserast nulltoleranse mot narkotika. UFT går inn for rusfrie arrangement for ungdom. UFT går inn for at alle ungdomar som ynskjer det eller som har behov for det skal få behandling for rusproblem uavhengig av kor langt problemet har utvikla seg. Kulturkort: UFT går inn for å oppretthalde kulturkortet i alle kommunane i fylket, og at dette skal omfatte fleire tilbod. UFT går inn for at det skal opprettast ei fokusgruppe av ungdom som vidareutviklar ordninga med kulturkortet. UFT meiner at kulturkortet skal gjelde heile døgnet og i helgane. UFT meiner informasjon når det gjeld kulturkort må forbetrast, og at internettsida skal oppdaterast jamleg. Ungdomsråd: UFT går inn for at kvar kommune og bydel i Hordaland skal ha eit ungdomsråd, som skal ha medverknad på saker som angår ungdom og deira

6 lokalmiljø. UFT går inn for lovfesta rett til ungdomsråd i alle kommunar og bydelar. UFU vil formidla ein brosjyre som kan vera til hjelp for arbeide i eit ungdomsråd, eller som kan fungera som ei rettleiing under oppstartsfasen av eit ungdomsråd. UFU skal arbeide med oppretting og oppfølging av nettverk mellom ungdomsråda i Hordaland. UFT ynskjer at midlane til ungdomsråda skal øyremerkast slik at dei ikkje til dømes tek midlane til administrasjon. UFT meinar at ungdomsråda ikkje skal drivast med økonomisk profitt, og tillitsvalde skal ikkje motta løn, men reisegodtgjersle og tap av arbeidsinntekt. UFU vil arbeida for at ungdomsråda skal haldast informert av dei politiske systema i den einskildes heimkommune. Ung Info: UFU vil arbeida for oppretting av unginfo-sentre i Hordaland. Internasjonalt arbeid: UFU vil arbeide med å fremja internasjonalt arbeid. Museum: UFU skal jobbe for å styrkje, modernisera og gjere musea meir attraktive for ungdom. Klima, energi og miljø: UFU skal være ein aktiv pådrivar innanfor klima-, energi- og miljøpolitikk i Hordaland fylkeskommune. UFU skal ha ansvaret for/å medverke i Ungdommens klimapanel i Hordaland, og jobbe aktivt for å gje panelet ei sterk rolle i Hordaland fylkeskommune.

7 Ungdomskortet: Samferdsel: UFT går inn for at ungdomskortet skal gi halv pris på all kollektiv transport i landet. UFT mener at Ungdomskortet skal også gjelde på regionstog, nattbuss og kollektiv båttrafikk i fylket. UFT oppfordrer fylkeskommunen til å bedre informere ungdom om rammene rundt ungdomskortet. UFT går inn for å forbedre busstilbudet i hele fylket. UFT mener at alle under videregående opplæring skal ha tilgang til ungdomskort, uavhengig av alder. UFT mener at prisen på ungdomskort ikke bør overskride kr. 0,-. UFT mener at det er ønskelig at samme vilkår skal gjelde for studentkortet som for ungdomskortet, både i omfang og pris. Trygg heim for ein 0-lapp : UFT går inn for å videreutvikle tiltaket Trygg heim for ein 0-lapp. UFT mener at ungdom over 1 år som går på den videregående skole, skal ha plassgaranti ved fremvisning av gyldig skolebevis. UFT mener at det skal være plassgaranti for ungdom i alderen 1-1 år. Ungdommene mellom 1-0 år betaler halv takst, andre kan følge med hvis det er ledig plass, men må betale full takst. UFT går inn for at ordningen skal utvides til å gjelde til kl om natten. HANDLINGSPROGRAMMET FOR 0 ENSTEMMIG VEDTATT

Elevorganisasjonen i Finnmarks POLITISKE PLATTFORM 2012/13

Elevorganisasjonen i Finnmarks POLITISKE PLATTFORM 2012/13 Elevorganisasjonen i Finnmarks POLITISKE PLATTFORM 2012/13 Politisk plattform for Elevorganisasjonen i Finnmark 2012/13 Politise prioriteringer for - Skole- og tilbudsstrukturen må være desentralisert

Detaljer

Politisk måldokument for Elevorganisasjonen 2015/2016 Vedtatt på Elevorganisasjonens 16. ordinære landsmøte, 2-6. mars 2015

Politisk måldokument for Elevorganisasjonen 2015/2016 Vedtatt på Elevorganisasjonens 16. ordinære landsmøte, 2-6. mars 2015 Politisk måldokument 2015/2016 Politisk måldokument for Elevorganisasjonen 2015/2016 Vedtatt på Elevorganisasjonens 16. ordinære landsmøte, 2-6. mars 2015 Elevorganisasjonen er en paripolitisk uavhengig

Detaljer

Felles ansvar for elevenes læring

Felles ansvar for elevenes læring Felles ansvar for elevenes læring 2014-2015 Informasjon og veiledning for foresatte til elever ved Jessheim videregående skole Innhold Innhold... 2 Velkommen som foresatt ved Jessheim videregående skole...

Detaljer

HØRIUNGhSUTSKASTHØRINGSUTKAST IKKE KVALITETSSIKRET. N r. 1 7 4 2-1 / 2 0 0 8

HØRIUNGhSUTSKASTHØRINGSUTKAST IKKE KVALITETSSIKRET. N r. 1 7 4 2-1 / 2 0 0 8 HØRIUNGhSUTSKASTHØRINGSUTKAST IKKE KVALITETSSIKRET Spesialundervisning i grunnskolen Grong kommune N r. 1 7 4 2-1 / 2 0 0 8 Forvaltningsrevisjon FORORD Forvaltningsrevisjon av spesialundervisning i grunnskolen

Detaljer

den romslige kommunen

den romslige kommunen Aurskog-Høland kommune den romslige kommunen 2009 2014 Foto: Ellen S. Karset/www.sxc.hu Innhold: 1. Visjoner og mål side 3 2. Innledning og mandat side 3 3. Lovgrunnlag og forskrifter side 4 Opplæringsloven

Detaljer

SKOLE OG UTDANNING - investere i kunnskap

SKOLE OG UTDANNING - investere i kunnskap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 SKOLE OG UTDANNING - investere i kunnskap 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

Detaljer

Best for barna. Venstres skole- og barnehagepolitikk

Best for barna. Venstres skole- og barnehagepolitikk Best for barna. Venstres skole- og barnehagepolitikk 1 Dette er Venstres tiltak for å forbedre barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring. Her foreslår vi tiltak for hver enkelt del av utdanningsløpet,

Detaljer

Velkommen til Røros videregående skole skoleåret 2014-2015

Velkommen til Røros videregående skole skoleåret 2014-2015 Sør-Trøndelag Fylkeskommune Røros videregående skole Velkommen til Røros videregående skole skoleåret 2014-2015 På disse sidene finner du viktig informasjon som du må lese i god tid før skolestart. Bakerst

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR KOMMUNALE BARNEHAGER SKOLER ÅS KOMMUNE

TILSTANDSRAPPORT FOR KOMMUNALE BARNEHAGER SKOLER ÅS KOMMUNE TILSTANDSRAPPORT FOR KOMMUNALE BARNEHAGER OG SKOLER I ÅS KOMMUNE 2012 Innholdsfortegnelse 1 Tilstandsrapport 2012 for Ås kommune, kvalitet i barnehage og skole... 4 1.1 Innledning barnehage... 4 1.2 Innledning

Detaljer

Velkommen til Strinda vgs Skoleåret 2015/2016

Velkommen til Strinda vgs Skoleåret 2015/2016 Sør-Trøndelag Fylkeskommune Velkommen til Strinda vgs Skoleåret 2015/2016 Velkommen som elev ved skolen vår. Strinda videregående skole (SVS) består av utdanningsprogrammene; Elektrofag (EL), Helse og

Detaljer

Fræna Arbeiderparti Kunnskapsbaserte kunnskapssøkende - kunnskapsrike

Fræna Arbeiderparti Kunnskapsbaserte kunnskapssøkende - kunnskapsrike Fræna Arbeiderparti Kunnskapsbaserte kunnskapssøkende - kunnskapsrike Kommunevalgprogram for kommunestyreperioden 2015-2019 Kunnskapssøkende, kunnskapsrike og kunnskapsbaserte inn i framtida Fræna er en

Detaljer

Manifest om helse og omsorg

Manifest om helse og omsorg AUF I ROGALAND Manifest om helse og omsorg Årsmøtet 2011 1 2 0 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Innledning manifest om helse og omsorg AUF i Rogaland mener alle mennesker er likeverdige uansett sosial-

Detaljer

Rettigheter og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen

Rettigheter og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Rettigheter og plikter Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Her finner du som er forelder til en elev som går på grunnskolen, en oversikt over sentrale rettigheter og plikter. Rettighetene

Detaljer

MALVIK VIDEREGÅENDE SKOLE

MALVIK VIDEREGÅENDE SKOLE MALVIK VIDEREGÅENDE SKOLE E L E V H E F T E Skoleåret 2012/2013 Tlf. 73 98 70 00 Fax. 73 98 70 01 E-mail: postmottak.malvik@stfk.no Web.adr.: http://www.malvik.vgs.no Side 1 av 36 Innhold side 3 Hilsen

Detaljer

MALVIK VIDEREGÅENDE SKOLE

MALVIK VIDEREGÅENDE SKOLE MALVIK VIDEREGÅENDE SKOLE E L E V H E F T E Skoleåret 2015/2016 Tlf. 73 98 70 00 E-mail: postmottak.malvik@stfk.no Web.adr.: http://www.malvik.vgs.no Side 1 av 20 Innhold side 3 Hilsen fra rektor 4 Ordensreglement

Detaljer

GAULDAL VIDEREGÅENDE SKOLE ELEVHEFTE

GAULDAL VIDEREGÅENDE SKOLE ELEVHEFTE GAULDAL VIDEREGÅENDE SKOLE ELEVHEFTE SKOLEÅRET 2015-2016 2 ORIENTERING TIL ELEVENE Gauldal videregående skole har sine røtter fra tidligere skoler: Støren Middelskole, etablert 1934, senere Gauldal realskole

Detaljer

IT-PLAN FOR GRUNNSKOLEN I VENNESLA

IT-PLAN FOR GRUNNSKOLEN I VENNESLA IT-PLAN FOR GRUNNSKOLEN I VENNESLA 2011 2014 : Elever og ansatte i grunnskolen i Vennesla kommune skal være aktive brukere av digitale verktøy, digitale kommunikasjonsformer og digitale læringsressurser.

Detaljer

Ombudet for elever og lærlinger ÅRSMELDING 2012

Ombudet for elever og lærlinger ÅRSMELDING 2012 Ombudet for elever og lærlinger ÅRSMELDING 2012 Innhold 1. Innledning 4 2. Ombudsordningen 5 2.1 Bakgrunn 5 2.2 Ombudets plassering 5 2.3 Økonomi 5 3. Informasjonsarbeid 6 3.1 Utadrettet informasjonsarbeid

Detaljer

kongsberg.vgs.no SKOLEÅRET

kongsberg.vgs.no SKOLEÅRET kongsberg.vgs.no SKOLEÅRET 2014/2015 1 VELKOMMEN TIL KONGSBERG VIDEREGÅENDE SKOLE! Våre kjerneverdier er: trygghet og læring profesjonalitet og engasjement fellesskap og mangfold Du leser nå et informasjonshefte

Detaljer

Austmarka barne- og ungdomsskole

Austmarka barne- og ungdomsskole Austmarka barne- og ungdomsskole Telefon: 62 82 38 50 - Telefax: 62 82 38 70 E-post: Austmarka.skole@kongsvinger.kommune.no Hjemmeside: www.kongsvinger.kommune.no/enheter/austmarka-bu-skole/ Skoleåret

Detaljer

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Hovedområder og indikatorer... 6 2.1. Elever og undervisningspersonale... 6 2.1.1. Antall elever og

Detaljer

SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE

SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Ordensreglement for Gauldal videregående skole. Gjelder fra 1. august 2012. I henhold til «Forskrift om felles ordensreglement for alle videregående skoler i Sør-Trøndelag», vedtatt av Fylkestinget 07.03.2007.

Detaljer

www.forus.vgs.no I denne håndboken vil du finne praktiske opplysninger og informasjon som berører din skolehverdag.

www.forus.vgs.no I denne håndboken vil du finne praktiske opplysninger og informasjon som berører din skolehverdag. I denne håndboken vil du finne praktiske opplysninger og informasjon som berører din skolehverdag. Vi håper håndboken vil være til nytte. Finner du det du lurer på i denne, før du spør noen andre, sparer

Detaljer

Felles skuleguide 2014-2015 Nord-Gudbrandsdal vidaregåande skule

Felles skuleguide 2014-2015 Nord-Gudbrandsdal vidaregåande skule Felles skuleguide 2014-2015 Nord-Gudbrandsdal vidaregåande skule Innholdsfortegnelse 1. Helsing frå rektor... 4 2. Nord-Gudbrandsdal vidaregåande skule... 5 3. Felles pedagogisk plattform - Norddalsplakaten...

Detaljer

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013 Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo Oslo, 5. september 2013 INNHOLD INNHOLD... 2 INNLEDNING... 3 BAKGRUNN... 3 MÅL... 4 PROBLEMSTILLINGER...

Detaljer

Halden Arbeiderpartis viktigste saker 2011 2015:

Halden Arbeiderpartis viktigste saker 2011 2015: HA L D EN 35 0 16 6 5 2015 ÅR Kommuneprogram 2011 2015 s viktigste saker 2011 2015: Full sykehjemsdekning i henhold til samhandlingsreformen Ny skole i sentrum Ungdomshuset i nytt lokale Vadet et sted

Detaljer

Vi får Råde opp av grøfta!

Vi får Råde opp av grøfta! Vi får Råde opp av grøfta! Lokalpolitisk program for Råde Venstre i perioden 2011-2015 Skole Oppvekstvilkår Næringsliv Sosialt ansvar Vindkraft Økonomiske omprioriteringer Kommunesammenslåing VEDTATT ÅRSMØTET

Detaljer

3. Elevdemokrati og elevmedvirkning

3. Elevdemokrati og elevmedvirkning Forskrift om felles ordensreglement for alle videregående skoler i Sør- Trøndelag, inkludert retningslinjer for skolenes utarbeidelse av egne lokale ordensregler. Vedtatt av Fylkestinget 07.03.2007. Sist

Detaljer

VELKOMMEN TIL ASKØY VIDEREGÅENDE SKOLE. Skoleinformasjon for 2010/2011

VELKOMMEN TIL ASKØY VIDEREGÅENDE SKOLE. Skoleinformasjon for 2010/2011 VELKOMMEN TIL ASKØY VIDEREGÅENDE SKOLE Skoleinformasjon for 2010/2011 All ungdom har rett til 3-årig videregående opplæring. Det er viktig å huske på at det er din egen innsats som bestemmer om du får

Detaljer

Vedtatt av Fylkestinget 07.03.2007. Sist gang revidert juni 2014 (FT sak 62/14). Gjeldende fra 1. august 2014

Vedtatt av Fylkestinget 07.03.2007. Sist gang revidert juni 2014 (FT sak 62/14). Gjeldende fra 1. august 2014 Forskrift om felles ordensreglement for alle videregående skoler i Sør- Trøndelag, inkludert retningslinjer for skolenes utarbeidelse av egne lokale ordensregler. Vedtatt av Fylkestinget 07.03.2007. Sist

Detaljer