SØKNAD OM PROSJEKTSTØTTE FOR ETABLERING AV RUSTEAM I ALSTAHAUG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SØKNAD OM PROSJEKTSTØTTE FOR ETABLERING AV RUSTEAM I ALSTAHAUG"

Transkript

1 SØKNAD OM PROSJEKTSTØTTE FOR ETABLERING AV RUSTEAM I ALSTAHAUG KOMMUNE Generelt om dagens rusarbeid i Alstahaug Rusarbeid generelt deles inn i tre innsatsområder: Forebyggende arbeid, behandling og rehabilitering. Alstahaug har i lengre tid hatt et ønske om å satse målrettet på tiltak innen det rusforebyggende arbeidet, og da med særlig fokus på tilbud til ungdom. Dette har vært gjort ved opprettelse av ulike stillinger i flere sektorer, som har medført flere parallelle tilbud. Imidlertid har flere aktører (RKK, overlege, helsestasjonen, barnevernet) den senere tid stilt spørsmål med helheten og samhandlingen mellom tilbudene, da det oppleves som om flere ungdommer faller mellom flere stoler og blir stående igjen uten tilfredsstillende tilbud eller oppfølging. Dette til tross for at den samlede kommunale innsats og resursbruk er betydelig. På grunnlag av dette, og i lys av den forestående samhandlingsreformen, har administrasjonen ved administrasjonssjef, med vedtak i styret bestemt at organiseringen av rustilbudet i Alstahaug i sin helhet skal gjennomgås og optimaliseres. Dette medfører vurderinger om mulig å utnytte de menneskelige ressursene på en bedre måte. Hensikten er å skape nye arenaer for samhandling innen egen organisasjon, med intensjon om å bedre og effektivisere tilbudet for pasientene, både når det gjelder forebygging, behandling og rehabilitering. Kommunen ønsker konkret å opprette et rusteam, og dette søkes det om midler til ved denne søknaden. Teamet forankres i ns plan for rus-og psykisk helse, som for tiden er under revisjon. Intensjon, bakgrunn og konkretisering av planene utdypes i det følgende: BAKGRUNN FOR PROSJEKTET: Forebyggende rusarbeid: Det forebyggende arbeidet er et stort område som griper inn i flere sektorer og samfunnsområder. Det er derfor viktig å definere hva n legger i begrepet for å sikre at begrepsforståelsen er sammenfallende. Dersom man lykkes med å nå definerte målgrupper med forebyggende rusarbeid, kan fremtidig skadeomfang av rusmisbruk reduseres betraktelig. Vissheten om at alt henger sammen med alt gjør det forebyggende arbeidet ekstra krevende. I det følgende vises det til eksempler på ulike aktører med betydning for det forebyggende arbeidet for barn og ungdom i n. Dette synliggjør også noe av diversiteten i arbeidet: - Barnevernet. Et av de viktigste tiltakene for å styrke det forebyggende rusarbeidet i n vil være å styrke det kommunale barnevernet. Tidlig intervensjon og tiltak i forhold til familier i risikosonen er avgjørende for å bryte onde sirkler, og få familier preget av omsorgssvikt og rusmisbruk tilbake på rett spor. Dette krever kunnskap å på mange plan, barnevernsfaglig kompetanse og resurser nok til å endre fokus fra krisehåndtering og akutte hendelser, til forebyggende og støttende tiltak. Arbeidet er krevende både faglig og ressurs- tidsmessig. Et hovedproblem er at

2 en slik endring krever en økonomisk investering i nåtid som n ikke nødvendigvis har mulighet til å følge opp, selv om det sannsynligvis vil lønne seg for n på sikt. Det er viktig å huske på at barnevernet er en viktig instans i ns forebyggende- og behandlende arbeid i det videre. Alstahaug gikk far 1.januar 2010 inn i et interkommunalt samarbeid med nabone Leirfjord, Herøy og Dønna om barnevernstjenesten, slik at HALDregionen nå har en felles barnevernstjeneste. Det er viktig at man skaper gode intra- og interkommunale arenaer for tjenesten, slik at man kan finne gode løsningsmodeller for de utfordringer sammenslåingen medfører i forhold til nærhet og tilgjengelighet, og at man utnytter de fordelene en slik sammenslåing sannsynligvis medfører. Et rusteam må samhandle naturlig med barnevernstjenesten, og det må skapes rom og arenaer for dette. - Hjelpetjenesten. Hjelpetjenesten er et mellomledd mellom undervisning og barnevern, der intensjonen er samhandling på tvers i n om felles utfordringer knyttet til bekymringer knyttet til enkelte barn eller familier. Skolen eller barnehagen har hovedansvaret for gjennomføringen av tjenestetilbudet. Dette er et lavterskeltiltak, for å forsøke å imøtekomme problemstillinger før det blir bekymring som må meldes til barnevernet. - Ungdomsklubben: Kommunen har 1.2 stillinger tilknyttet ungdomsklubben med lokaler i den lokale idrettshallen/ungdomsskolen i Stamneshallen. Denne har åpent 4 kvelder i uken. Til nå har dette tilbudet ikke vært koblet opp mot andre kommunale instanser. Det er ubenyttet potensial i å knytte ungdomsklubben opp mot de øvrige tjenestene som arbeider med forebyggende tiltak, og leder for ungdomsklubben vil være en naturlig del av et rusteam. - Utekontakten: n har 1.5 stilling til den såkalte utekontakten Dette har vært tiltak knyttet opp til sosialetaten, med primærfokus på rusforebyggende arbeid. Per i dag står denne enheten alene, og har behov for tilknytning til en annen sektor, etter at sosialetaten er trukket inn i NAV og lokalisert i nye lokaler uten kontakt med det øvrige kommunale miljøet Metoden som utekontakten benytter i arbeidet er å møte ungdom på ungdommenes premisser i ungdommens miljø. Det arbeides hovedsakelig med holdningsskapende og miljøskapende tiltak, der aktivitet er et viktig element. - Folkehelsearbeid: Alstahaug har inngått avtale med Nordland fylkes om partnerskap om folkehelse. Et av de viktigste områdene innen folkehelsearbeidet er reduksjon av de sosiale forskjellene som fører til en stor gradient i helse både lokalt, nasjonalt og globalt. Man viser ofte til at det er 12 års forskjell i gjennomsnittlig forventet levealder fra Oslo Vest til Oslo Øst, men tilsvarende tall finnes i alle deler av landet og i verden for øvrig. Dette er blant annet et stort satsningsområde innen EU, og også den norske regjeringen har satt fokus på dette gjennom lengre tid. En av de største utfordringene for Alstahaug i så måte er den relativt store frafallsprosenten n har blant sine ungdommer på videregående utdanning. Manglende utdanning er en av markørene for sosial ulikhet og helse. Folkehelsearbeidets oppgaver innebærer å finne årsaker til- og sette i verk tiltak mot

3 denne tendensen. Rusmisbruk er en stor risikofaktor for frafall fra utdanning og fravær av helse, og rustiltak vil være godt folkehelsearbeid. En folkehelsekoordinator vil være en natyurlig samarbeidspartner for et rusteam. - FYSAK: FYSAK driver målrettede og dokumenterte tiltak av behandlingsmessig karakter. Her arbeides det med både kropp og sjel for å skape helsefremmende aktivitetsmønstre, motvirke årsakene til sykdom, forebygge og rehabilitere rusadferd og psykiske plager. - Kulturskolen. Et variert kulturtilbud til barn og unge i ulike aldre er et viktig og godt forebyggende tiltak. - Helsestasjonen. Helsestasjonen i Alstahaug har flere tilbud direkte knyttet til forebyggende helsearbeid og også rusforebyggende arbeid for barn og unge. Skolehelsetjeneste: Alle skolene i Alstahaug har tilbud om helsesøstertjeneste en dag i uken. Dette er primært en forebyggende tjeneste, med fokus på den psykososiale helsen til ns barn og unge. Skolemiljø og mobbing er blant de prioriterte temaene. Helsesøstertjenesten er en lavterskeltjeneste, som alle elevene er informert om, og der alle elever har anledning til å komme og snakke med helsesøster om det de har på hjertet. Det er stor variasjon mellom ulike temaer som blir tatt opp på disse konsultasjonene, men en gjentakende problemstilling er problematikk knyttet til hjemmemiljø, skillsmisse, seksualitet og rus. Fra regjeringen er det kommet signaler om at ne skal styrke nettopp skolehelsetjenesten med tanken på å komme tidlig inn i forhold til forebygging og styrking av barns psykiske helse, og n er her i forkant av disse anbefalingene. Helsestasjon for ungdom: Hver torsdag har helsestasjonen satt av tid spesielt øremerket ungdom. Majoriteten av henvendelsene dreier seg om prevensjon og kjønnssykdommer, men en del kommer også hit med andre bekymringer og problemer, eksempelvis knyttet til rusproblematikk. Sykepleier med videreutdanning i psykisk helse, øremerket forebyggende arbeid med ungdom: Under opptrappingsplanen for psykisk helse (avsluttet 2008) ble det opprettet en 100 % stilling på Helsestasjonen øremerket forebyggende arbeid for psykisk helse for ungdom. Denne stillingen er ivaretatt av en egnet sykepleier, som nå er under videreutdanning i psykisk helse tilsvarende 50 % frikjøpt studietid, subsidiert med lønnsmidler fra n og fylkesmannen.. Denne stillingen arbeider spesielt opp mot Videregående skole. Videregående skole er en spesiell utfordring i Alstahaug, for ungdom fra omkringliggende r kommer til Sandnessjøen for å gå på skole. På grunn av lang reisevei til hjemmet må mange åringer bo på hybel for å ha muligheten til å gjennomføre videregående skole. Disse ungdommene er spesielt sårbare for å falle utenom det kommunale tilbudet. Det gjennomføres derfor førstegangssamtaler med alle elevene på grunnkursnivå ved psykisk helsearbeider, der man forsøker å avdekke problemer og risikofaktorer både for rus, psykiske problemer og asosial atferd. Behandling av pasienter med etablert rusmisbruk

4 - Psykiatritjenesten: Tjenesten har per i dag ansvar for rusoppfølgingen av pasienter med etablert rusmisbruk i n. Det er per i dag ansatt en ruskonsulent som er under videreutdanning i rusbehandling, der lønnstilskuddet er subsidiert av fylkesmannen. Ruskonsulenten har ikke et etablert fagmiljø eller systematisk veiledning fra spesialisthelsetjenesten. - Fastlegene: Fastlegene har det medisinfaglige ansvaret for pasientene på sine lister, og følger opp etablerte ruspasienter for behandling. Individuelle planer er viktige verktøy i dette arbeidet, og fastlegene deltar ofte i dette arbeidet. Imidlertid har Alstahaug ingen ledige plasser tilgjengelig på fastlegelistene. Dette, i tillegg til egenandelen ved konsultasjon hos lege, gjør at etablerte rusmisbrukere kan oppleve en høy terskel for å opprette kontakt med lege. Rehabilitering av tidligere rusmisbrukere Kommunen har flere tilbud som kan benyttes av tidligere etablerte rusmisbrukere i rehabiliteringsfasen av misbruket. Dette handler ofte om tilrettelegging for aktivitet og hjelp til å sosialisere seg inn i samfunnet igjen. - VTA bedriften HIAS har lang og god erfaring med tilrettelegging for arbeid for mennesker med ulike former for problemstillinger som gjør arbeid på tradisjonelle vilkår vanskelig. Denne bedriften benyttes mye av de kommunale instansene i rehabiliteringsøyemed. - Dagsenteret Solsiden er nyrenovert har et etablert tilbud 5 dager i uken. Senteret tilrettelegger for sosialisering på flere plan for pasienter som sliter med rus og psykiske problemer. - Miljøtiltak av ulik art. Kommunen har flere enkeltstående miljøprosjekter med hensikt av å rehabilitere rusmisbrukere tilbake til samfunnet. Som overnevnte viser, foregår rusarbeidet på flere ulike arenaer i Alstahaug. Imidlertid er rusarbeidet per i dag preget av lite samhandling på tvers av sektorer og tiltak. Grunnen til dette er i det store og hele den organisatoriske oppbyggingen, der n har vedtatt innføringen av en streng en 2-nivåmodell. Dette medfører få treffpunkter for sektorledere og den strategiske ledelsen, og det er innført få kvalitetsmål med rapporteringsplikt når det gjelder tjenesteinnhold og omfang. Fagutvikling og tjenestetilbud kommer ofte i skyggen av eksempelvis økonomirapportering fra ledelsens side. I ns rusarbeid er det i dag minst 5 sektorer involvert. Erfaringsmessig blir sektorgrenser innad i n ofte til hinder for enkel og god samhandling, og det foregår mye godt arbeid parallelt. Ofte kjenner ikke den ene sektoren til hva den andre gjør, og dermed drar men lite veksel på kompetanse, erfaring og nyskapning. Kommunen ønsker å gjøre noe med dagens situasjon. Det er et behov for, og et ønske om, å skape en forankret fellesarena mellom fagområdene innen rusfeltet; et rusteam. Dette har ført til følgende organisatoriske endringer, som er gjennomført eller er under etablering:

5 - Avdelingen for rus- og psykisk helse endrer sektortilhørighet fra pleie og omsorg til helse. Dette for å få økt medisinfaglig tenkning inn i tjenesten, og endre fokus fra pleie til forebygging, behandling og rehabilitering. Kommuneoverlegen får det medisinfaglige systemansvaret for tjenesten. Det har tidligere vært uklare ansvarsforhold på dette feltet, og tjenesten lider under fravær av struktur og internkontroll. Det er ikke utarbeidet et system som skal sikrer pasientenes rett til likeverdig behandling. Det finnes heller ikke etablerte prosedyrer for avvikshåndtering. Prosedyrer for journalføring og utarbeidelse av vedtak er kritikkverdige. - Utekontakten: Denne nå sektorløse enheten knyttes opp til Helsesektoren, og samlokaliseres med psykiatritjenesten. - Frivillighetssentral: I forbindelse med pågående etablering av frivillighetssentral vil det være naturig å se på prosjekter innefor skjæringspunktene helse, utekontakt, ungdomsklubb, psykisk helse og rus. Etablering av Natteravner kan være et eksempel. - Legge til rette for en intrakommunal møtearena for de ulike aktørene inne ungdomsarbeid, for faglig diskusjon og utvikling. Politi og NAV vil være naturlige samarbeidspartnere, samt spesialisthelsetjenesten. Det tilstrebes en etablering av et aktivt rusteam. - Økt formalisert bruk av frivillige organisasjoner. - Øke innsatsen for å utnytte mulighetene til organisasjonen ungt entreprenørskap. Prosjektbeskrivelse for rusteamet: Generell bakgrunn: Kommunen ønsker med etableringen av et kommunalt rusteam å bygge opp et robust fagmiljø innen rusfeltet. Teamet skal bestå av ulike helsearbeidere med ulike oppgaver, som skal jobbe tverrfagig i team. Hensikten skal i tillegg til klinisk pasientrettet virksomhet være å etablere et fagmiljø som skal avle kompetanseheving, fagutvikling og forskning. Naturlige medlemmer av teamet vil være utekontakt, forebyggende helsesøster, utekontakten, leder av frivillighetssentral, leder av ungdomsklubben samt en fastlege i sin kommunale bistilling. En slik base av fagfolk vil gi et godt utgangspunkt for ulike angrepspunkt i rusarbeidet. Det er også gode muligheter for å spille på hverandres erfaring og kompetanse. Av ikke-kommunale aktører vil politiet og spesialisthalsetjenesten være naturlig å knytte til teamet. Et problemområde for Alstahaug er den totale mangelen på spesialister i den lokale spesialisthelsetjenesten innen dette feltet. Det vil derfor være ønskelig å knytte til seg ekstern veiledning fra faktiske spesialister utenfor lokalsykehusområdet. Her kan veiledning via telemedisin være hensiktsmessig, men krever investering i telemedisinsk datateknisk utstyr. Rusteamet vil ha forankring i helsesektoren. Kommuneoverlegen er sektorleder for helse, og vil ha ansvaret for den medisinfaglige kvalitetssikringen av rusteamet. Arbeidsmåte: Rusteamet skal ha en basefunksjon. Det betyr at den enkelte helsearbeider arbeider ut fra sitt fagfelt uavhengig av aktivitet fra rusteamet. Imidlertid skal det etableres en fast

6 møtestruktur der det utarbeides en saksliste og føres referat fra en generell del. Denne skal eksempelvis kunne omhandle utikling av tjenesten, ROS-analyser, helhetlige pasientforløp med mer. I tillegg skal det være mulighet for å ta opp relevante pasientrettede anonymiserte problemstillinger internt i teamet. Det er viktig at teamet har et felles ansvar for pasientene, men at det utarbeides individuelle planer med tydelig koordinatorfunksjon. Rusteamet skal knyttes opp mot rehabiliteringsteamet, slik at teamet til en hver tid har oversikt over pasienter med rusrelaterte problemer som har anmodet om individuell plan. Teamet bør ha delegert myndighet fra rehabiliteringsteamet til fordeling av koordinatorer vedrørende denne problemstillingen. Dette vil også ansvarliggjøre teamet i forhold til arbeidet med individuelle planer. Teamet skal eksempelvis anbefale tiltak, sette sammen utradisjonelle arbeidsgrupper omkring enkeltpasienter og foreta kartleggingsbesøk til pasienter. Overordnede målsetninger for tiltaket: - Etablere et rusteam - Forbedre intern og ekstern samhandling omkring brukere som faller inn under rusmiddeltiltak - Målrette kommunal innsats og resursbruk - Evaluere igangsatte tiltak - Kvalitetssikre tiltak - Øke fokus og kompetanse på fagutvikling og internkontroll Oppgaver Rusteamet skal ha fokus på både forebygging, behandling og rehabilitering. Innsatsområdet vil variere fra pasient til pasient. Kartlegging av russituasjonen i n er ikke gjort. Dette vil være en av hovedoppgavene til rusteamet i tidlig fase. Før en kartlegging er iverksatt, er det vanskelig å målrette tiltak mot spesifikke brukergrupper. Rusteamet vil få i oppgave å gjennomføre et tidligere planlagt samarbeidsprosjekt mellom Helsestasjon og videregående skole. Dette innebærer opprettelse av et kveldstilbud til skoleelevene på videregående skole en kveld i uken, med mulighet for middag og sosialt samvær. Dette er ment som et forebyggende tiltak i forhold hybelboende skoleelever i n, men tiltaket vil gå til alle elevene slik at det oppleves positivt også fr dem som fortsatt bor hjemme. Tiltaket er planlagt gjennomført på Solsiden dagsenter. Gjennomføringen har til nå strandet på ns manglende lønnsmidler. Rusteamet vil også måtte ha fokus på ungdom i flyt. Ved det nå interkommunale samarbeid innen barnevern i HALD-regionen, får man god mulighet til å snappe opp familier og ungdommer som flyter mellom nivåene i systemene, mellom de ulike ne. Rusteamet vil ha en målsetning om å utvide arbeidet til å gjelde hele HALD-regionen, da dette er hensiktsmessig fordi rusmiljøene i ne flyter inn i hverandre. Et økt fokus på

7 disse ungdommene i fellesskap vil kunne iverksette tiltak tidligere og eventuelt få bistand fra et felles barnevern som dekker hele regionen. Rusteamet skal også ha i oppgave å kvalitetssikre behandling og miljøtiltak som tilbys etablerte rusmisbrukere. Tiltak skal evalueres etter vedtatte evalueringskriterier og dokumenteres. Konkretisering av behov for å gjennomføre etablering av rusteam Årsverk: For å ha fokus på etablering av teamet, få prosedyrer og internkontroll tilfredsstillende og etablere gode samhandlingsarenaer, vil det være avgjørende å ha en prosjektleder i full prosjektstilling i et år. Etter etablering vil denne stillingen inngå i behandlingsteamet innen rusfeltet. Prosjektlederen skal derfor ansettes i fast stilling. Dette utgjør et årsverk i 100% stilling. 1 fastlege. 20 % kommunal stilling opprettes i forbindelse med etablering av rusteam. 1 ruskonsulent forankret til teamet med 50 % stilling. 1 helsesøster forankret til teamet i 20 % stilling. Utekontakten forankret til teamet med henholdsvis 50 % og 20 % stilling, til sammen 70 %. Leder ungdomsklubb 10 % stilling Medisinfaglig ansvarlig overlege 5 % stilling Merkantile hjelpefunksjoner 10 % stilling (telefontilgjengelighet, skanning, innkalling til IPmøter, distribuering av post med mer). Investering i telemedisinsk utstyr. For å kunne kommunisere med institusjoner i Helse Nord, bør det sikres at utstyret kommuniserer med Tandberg-utstyr. Kjøp av veiledning fra ekstern spesialisthelsetjeneste, eksempelvis Nordlandsklinikken eller Nordlandssykehuset. Leasing av 1 bil for oppsøkende virksomhet Datateknisk utstyr til prosjektleder Innredning av kontor til prosjektleder og møterom. Kommunen har lokaliteter tilgjengelig for bruk, men disse er tommer og trenger å innredes før de kan taes i bruk avteamet.

Signaler for rus og psykisk helse i Prop 1S og Meld. St. 30 Se meg!

Signaler for rus og psykisk helse i Prop 1S og Meld. St. 30 Se meg! Signaler for rus og psykisk helse i Prop 1S og Meld. St. 30 Se meg! Ketil Nordstrand Seniorrådgiver Avdeling for psykisk helse og rus 07.12.2012 Signaler for rus og psykisk helse i Prop 1S og Meld. St.

Detaljer

KONGSVINGER KOMMUNE. Presentasjon 17. september Helse/omsorg Gruppe 5 Rushåndtering

KONGSVINGER KOMMUNE. Presentasjon 17. september Helse/omsorg Gruppe 5 Rushåndtering KONGSVINGER KOMMUNE Presentasjon 17. september Helse/omsorg Gruppe 5 Rushåndtering Problemstillinger? Hvilke problemstillinger har gruppen hovedsakelig fokusert på / jobbet med? Samhandling mellom enheter/instanser.

Detaljer

Handlingsplan for psykisk helse GJEMNES KOMMUNE

Handlingsplan for psykisk helse GJEMNES KOMMUNE Handlingsplan for psykisk helse 2007 2010 GJEMNES KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning 3 2. Planprosessen 3 3. Nasjonale føringer for plana 3 4. Kommunens hovedmål 3 5. Kommunens organisering av det

Detaljer

Helse- og omsorgspolitikk & Tilskuddsordninger rus- og psykisk helsefeltet & Opptrappingsplan for rusfeltet

Helse- og omsorgspolitikk & Tilskuddsordninger rus- og psykisk helsefeltet & Opptrappingsplan for rusfeltet Helse- og omsorgspolitikk & Tilskuddsordninger rus- og psykisk helsefeltet & Opptrappingsplan for rusfeltet 2016-2020 1 Sentrale mål for helse- og omsorgspolitikken Redusere unødvendig og ikke- medisinsk

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet 31.05.12

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet 31.05.12 Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet 31.05.12 Delavtale nr. 10 Samarbeid om forebygging Side 1 1.0 Parter Partene i denne delavtalen er Sørlandet sykehus HF

Detaljer

Rissa. Tlf.: Søknadssum fra Helsedirektoratet ,- Andre statlige tilskudd (spesifiser)

Rissa. Tlf.: Søknadssum fra Helsedirektoratet ,- Andre statlige tilskudd (spesifiser) SØKNAD OM TILSKUDD 2015 Kommunalt rusarbeid Kap 0765 post 62 1. INFORMASJON OM SØKER Kommune: Rissa Postadresse: Rådhusvegen 13 Organisasjonsnummer: 944305483 Postnr/sted: 7100 Kontonummer: 42130510021

Detaljer

Pasientens helsetjeneste

Pasientens helsetjeneste Pasientens helsetjeneste Helse- og omsorgsminister Bent Høie Urbanisering 2015 2030 Befolkning 2015: 5 167 475 2030 5 948 156 Demografi Eldre 2015: 503 051 2030 794 873 Mangfold 2030 Hva lever vi med og

Detaljer

Folkehelse, forebygging i helsetjenesten og Frisklivssentraler. Omsorgskonferansen i Nord-Trøndelag. Stiklestad, 15.oktober 2015

Folkehelse, forebygging i helsetjenesten og Frisklivssentraler. Omsorgskonferansen i Nord-Trøndelag. Stiklestad, 15.oktober 2015 Folkehelse, forebygging i helsetjenesten og Frisklivssentraler Omsorgskonferansen i Nord-Trøndelag. Stiklestad, 15.oktober 2015 1. Folkehelse og helsetjenestens rolle i folkehelsearbeidet 2. Frisklivssentraler

Detaljer

Nasjonal faglig retningslinje for det helsefremmende og forebyggende arbeid

Nasjonal faglig retningslinje for det helsefremmende og forebyggende arbeid Nasjonal faglig retningslinje for det helsefremmende og forebyggende arbeid Helsestasjons- og skolehelsetjenesten Landsgruppen av helsesøstre NSF Akershus Seniorrådgiver Astrid H. Kvalnes Kommunene har

Detaljer

Handlingsplan for psykososialt oppvekstmiljø Regional strategi for folkehelse i Telemark, 2012-16.

Handlingsplan for psykososialt oppvekstmiljø Regional strategi for folkehelse i Telemark, 2012-16. Handlingsplan for psykososialt oppvekstmiljø Regional strategi for folkehelse i Telemark, 2012-16. Ressursgruppen har bestått av 15 personer fra regionalt og kommunalt nivå i Telemark, Høgskolen i Telemark

Detaljer

Meld. St. 26 ( ) Melding til Stortinget. Pasientens helsetjeneste

Meld. St. 26 ( ) Melding til Stortinget. Pasientens helsetjeneste Meld. St. 26 (2014-2015) Melding til Stortinget Pasientens helsetjeneste Utfordringsbildet Pasienten ble spurt Generelle Spesielle Flere sykdommer mer kompleks Tjenestene fragmentert Lite koordinert Mangelfull

Detaljer

Folkehelsearbeid for barn og unge. v/ folkehelserådgiver Solveig Pettersen Hervik, Fylkesmannen i Aust- Agder

Folkehelsearbeid for barn og unge. v/ folkehelserådgiver Solveig Pettersen Hervik, Fylkesmannen i Aust- Agder Folkehelsearbeid for barn og unge v/ folkehelserådgiver Solveig Pettersen Hervik, Fylkesmannen i Aust- Agder Presentasjonens innhold: Hva er folkehelsearbeid? Folkehelseloven Oversiktsarbeid Folkehelse

Detaljer

KOMMUNEANALYSEN 2012. Steg 1 medbestemmelse (art. 12)

KOMMUNEANALYSEN 2012. Steg 1 medbestemmelse (art. 12) KOMMUNEANALYSEN 2012 Steg 1 medbestemmelse (art. 12) 1. Hvilke organer og systemer har kommunen etablert der barn kan utøve medbestemmelse Hvem foreslår saker og hvilke saker behandles der? Årsplaner for

Detaljer

Signaler i Prop.1 S ( ), pågående arbeid og satsninger

Signaler i Prop.1 S ( ), pågående arbeid og satsninger Signaler i Prop.1 S (2012-2013), pågående arbeid og satsninger Anette Mjelde avdelingsdirektør avdeling psykisk helse og rus 17.12.2012 Fra St. Olavsplass til Alta 1 Disposisjon Samhandlingsreformen i

Detaljer

Innspill fra Forebyggende virksomhet i Moss kommune til adm. organisering i Nye Moss.

Innspill fra Forebyggende virksomhet i Moss kommune til adm. organisering i Nye Moss. Innspill fra Forebyggende virksomhet i Moss kommune til adm. organisering i Nye Moss. Forebyggende virksomhet består i dag av 3 avdelinger : Helsestasjonen m / åpen barnehage. Avdeling psykisk helse (2

Detaljer

PRESENTASJON AV PSYKISK HELSETJENESTE I KLÆBU KOMMUNE

PRESENTASJON AV PSYKISK HELSETJENESTE I KLÆBU KOMMUNE PRESENTASJON AV PSYKISK HELSETJENESTE I KLÆBU KOMMUNE 1 HVA ER PSYKISK HELSETJENESTE? Psykisk helsetjeneste er et tilbud for mennesker med psykiske problemer, psykiske lidelser, eller som står i fare for

Detaljer

Tilskuddsordninger rus- og psykiske tjenester

Tilskuddsordninger rus- og psykiske tjenester Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Tilskuddsordninger rus- og psykiske tjenester Seniorrådgiver Lars Wikdahl Fylkesmannens møte med NAV-ledere og rådmenn 4.mars 2016 Sentrale mål for helse- og omsorgspolitikken

Detaljer

Handlingsplan for SLT/Politiråd

Handlingsplan for SLT/Politiråd SLT Handlingsplan 2014-2016 Handlingsplan for SLT/Politiråd i Søndre Land kommune 2014 2016 1 1. BAKGRUNN Den 4. juni 2003 besluttet Søndre Land kommune å inngå et forpliktende samarbeidsprosjekt med Søndre

Detaljer

Nasjonal nettverkssamling for psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene

Nasjonal nettverkssamling for psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene Nasjonal nettverkssamling for psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene Trondheim 26.-27. november 2014 Forankring av arbeidet i helse- og omsorgstjenesten Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester

Detaljer

Opptrappingsplanen for rusfeltet ( ) Helse- og omsorgsdepartementet

Opptrappingsplanen for rusfeltet ( ) Helse- og omsorgsdepartementet Helse- og omsorgsdepartementet Opptrappingsplanen for rusfeltet (2016 2020) Rus og psykisk helse satsingsområde for regjeringen Utpekt som satsingsområde før valget i 2013 Inngår i regjeringserklæringen

Detaljer

dugnad Tverrfaglig samarbeid på rusområdet i kommunene i Møre og Romsdal

dugnad Tverrfaglig samarbeid på rusområdet i kommunene i Møre og Romsdal Tverrfaglig samarbeid på rusområdet i kommunene i Møre og Romsdal dugnad Vi tilbyr veiledning, kompetanse og stimulerings-midler. Kommunen mobiliserer og utvikler tiltak og samarbeid. Kompetansesenter

Detaljer

Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering

Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering 2017-2019 Bente E. Moe, avdelingsdirektør Helse og omsorgskonferansen I Hordaland 11.mai 2017 Regjeringen vil skape pasientens helsetjeneste «Habilitering

Detaljer

1. Tydeliggjøre kommunens ansvar innenfor psykisk helse- og rusarbeid

1. Tydeliggjøre kommunens ansvar innenfor psykisk helse- og rusarbeid Vedlegg 1 Hovedinnsatsområder tiltaksplan med ansvarsfordeling 1. Tydeliggjøre kommunens ansvar innenfor psykisk helse- og rusarbeid 2. Utvikle tjenestene slik at de oppleves som fleksible, tilgjengelige

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Steigen kommunestyre Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 07.03.2012 Tid: Kl. 09:00

MØTEINNKALLING. Utvalg: Steigen kommunestyre Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 07.03.2012 Tid: Kl. 09:00 STEIGEN KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Steigen kommunestyre Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 07.03.2012 Tid: Kl. 09:00 Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet,

Detaljer

Notat Til: Utvalget for oppvekst, omsorg og kultur Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 26.03.2012 Sak: 13/895 Arkivnr : 033

Notat Til: Utvalget for oppvekst, omsorg og kultur Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 26.03.2012 Sak: 13/895 Arkivnr : 033 Notat Til: Utvalget for oppvekst, omsorg og kultur Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 26.03.2012 Sak: 13/895 Arkivnr : 033 Orienteringsnotat Orienteringsnotat statusrapport for enhet for barn, unge

Detaljer

Fra bekymring til handling -En veileder om tidlig intervensjon på rusfeltet

Fra bekymring til handling -En veileder om tidlig intervensjon på rusfeltet Fra bekymring til handling -En veileder om tidlig intervensjon på rusfeltet Silje C. Wangberg, Cand Psychol, PhD, Regional koordinator for implementering av ovenfornevnte veileder Kompetansesenter for

Detaljer

Samhandling/samarbeid sett ut fra pårørende og brukerperspektivet

Samhandling/samarbeid sett ut fra pårørende og brukerperspektivet Samhandling/samarbeid sett ut fra pårørende og brukerperspektivet Rusforum 2012 Alta, 6. november 2012 NKS Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS Norske kvinners sanitetsforening avd. Nordland,

Detaljer

Utfordringer på psykisk helsefeltet. Øystein Mæland, assisterende helsedirektør

Utfordringer på psykisk helsefeltet. Øystein Mæland, assisterende helsedirektør Utfordringer på psykisk helsefeltet Øystein Mæland, assisterende helsedirektør NSH 14.10.2013 Mål møte pasienter og pårørende Pasienter/brukere vet hvor de kan fåhjelp når de trenger det Tilgang pånødvendig

Detaljer

0-24 fra visjon til virkelighet

0-24 fra visjon til virkelighet Foto: Grethe Lindseth 0-24 fra visjon til virkelighet Nettverkssamling i skole- og barnehagenettverkene i Trøndelag Stjørdal 27. september 2017 Margrethe Taule fmstmta@fylkesmannen.no Hva er 0-24-samarbeidet?

Detaljer

Fylkesråd for utdanning Hild-Marit Olsen Orientering Elev- og miljøtjenesten 04. mars 2017, Mosjøen

Fylkesråd for utdanning Hild-Marit Olsen Orientering Elev- og miljøtjenesten 04. mars 2017, Mosjøen Fylkesråd for utdanning Hild-Marit Olsen Orientering Elev- og miljøtjenesten 04. mars 2017, Mosjøen Fylkesordfører. Vi har over tid jobbet systematisk for å øke gjennomføringen og få ned frafallet. Et

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg Kommunestyre

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg Kommunestyre SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg Kommunestyre OVERFØRING AV RUSTJENESTEN VED NAV STEINKJER TIL ARBEIDSSENTRALEN Arkivsaksnr: 2014/7659 Klassering: F63 Saksbehandlere:

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Tilskuddsordninger Kommunalt rusarbeid 2010

Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Tilskuddsordninger Kommunalt rusarbeid 2010 Tilskuddsordninger Kommunalt rusarbeid 2010 Bakteppe for tilskuddsordningene: Ulike rapporter og undersøkelser viser: Dårlig helsetilstand hos personer med rusmiddelproblemer og Mangelfullt tjenestetilbud

Detaljer

Samspill med barnevernet på tvers - utfordringer bl.a i forhold til taushetsplikten. Barnevernets rolle i samhandlingsreformen

Samspill med barnevernet på tvers - utfordringer bl.a i forhold til taushetsplikten. Barnevernets rolle i samhandlingsreformen Samspill med barnevernet på tvers - utfordringer bl.a i forhold til taushetsplikten. Barnevernets rolle i samhandlingsreformen Barnevernstjenesten i Bodø ved Bjørg Hansen Barnevernstjenesten i Nordland

Detaljer

Arbeidet med strategi barn og unges psykiske helse. Anette Mjelde, avdelingsdirektør psykisk helse og rus

Arbeidet med strategi barn og unges psykiske helse. Anette Mjelde, avdelingsdirektør psykisk helse og rus Arbeidet med strategi barn og unges psykiske helse Anette Mjelde, avdelingsdirektør psykisk helse og rus Regjeringens Strategiplan for barn og unges psykiske helse... sammen om psykisk helse (2003-2008)

Detaljer

Røros kommune. o t, RUSBEHANDLING MIDT-NORGE. Holtålen kommune. Samarbeidsavtale. Mellom. Røros og Holtålen Kommuner. Rusbehandling Midt-Norge HF

Røros kommune. o t, RUSBEHANDLING MIDT-NORGE. Holtålen kommune. Samarbeidsavtale. Mellom. Røros og Holtålen Kommuner. Rusbehandling Midt-Norge HF Røros kommune o t, RUSBEHANDLING MIDT-NORGE Holtålen kommune Samarbeidsavtale Mellom Røros og Holtålen Kommuner og Rusbehandling Midt-Norge HF SAMARBEIDSAVTALE VEDRØRENDE PROSJEKT RUSTEAM PÅ RØROS 1. Innledning

Detaljer

Opptrappingsplanen for rusfeltet ( )

Opptrappingsplanen for rusfeltet ( ) Helse- og omsorgsdepartementet Forum for rus og psykisk helse i Vestfold Opptrappingsplanen for rusfeltet (2016 2020) Sandro Moe Melgalvis Nettverkssamling rus/psykisk helse i Geiranger 25. mai Rus og

Detaljer

Samhandlingsreformen Rett behandling- på rett sted- til rett tid - St.meld.nr.47

Samhandlingsreformen Rett behandling- på rett sted- til rett tid - St.meld.nr.47 Samhandlingsreformen Rett behandling- på rett sted- til rett tid - St.meld.nr.47 Samling for fysak -og folkehelserådgiverere i kommunene Britannia hotel 7.-8.oktober v/ folkehelserådgiver Jorunn Lervik,

Detaljer

Rådet for psykisk helse har mottatt NOU Rett til læring 2009: 18. Her er våre innspill.

Rådet for psykisk helse har mottatt NOU Rett til læring 2009: 18. Her er våre innspill. Høring NOU - Rett til læring Rådet for psykisk helse har mottatt NOU Rett til læring 2009: 18. Her er våre innspill. Rådet for psykisk helse er en frittstående, humanitær organisasjon, med 26 medlemsorganisasjoner.

Detaljer

EVALUERING 2002 OPPTRAPPING 2003

EVALUERING 2002 OPPTRAPPING 2003 OPPTRAPPINGSPLANEN FOR PSYKISK HELSE NASJONAL SATSING (1998-2006) EVALUERING 2002 OPPTRAPPING 2003 Levanger Kommune mars 2003 1 1. Bakgrunn St.prop nr 63 Opptrappingsplanen for psykisk helse 1999-2006

Detaljer

Saksfremlegg. Utredning helsesøstertjenesten i Alta, desember 2008.

Saksfremlegg. Utredning helsesøstertjenesten i Alta, desember 2008. Saksfremlegg Saksnr.: 09/1408-1 Arkiv: 410 G13 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: ØKT RESSURS TIL HELSESØSTERTJENESTEN Planlagt behandling: Hovedutvalg for barn og unge Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen

Detaljer

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 08/887-4 H20 DRAMMEN BARN AV PSYKISK PSYKE OG ELLER RUSMISBRUKENDE FORELDRE

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 08/887-4 H20 DRAMMEN BARN AV PSYKISK PSYKE OG ELLER RUSMISBRUKENDE FORELDRE Notat Til : Bystyrekomite for oppvekst og utdanning Fra : Rådmannen Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 08/887-4 H20 DRAMMEN 13.01.2009 BARN AV PSYKISK PSYKE OG ELLER RUSMISBRUKENDE FORELDRE Bakgrunn

Detaljer

Helsenettverk Lister søkte om midler til 3 årsverk i Lister og fikk kr 1 500 000 i tilskudd.

Helsenettverk Lister søkte om midler til 3 årsverk i Lister og fikk kr 1 500 000 i tilskudd. Helsenettverk Lister Møtedato: 15.4.2010 Saksfremlegg Saksnr: 2/10 Stillinger innen rusomsorg i Lister Om tiltaket: 26. januar 2010 deltok ledere for rusomsorg i kommunene i Lister sammen med en representant

Detaljer

Habilitering og rehabilitering. God tilrettelegging for kultur- og fritidsdeltakelse gjør en forskjell.

Habilitering og rehabilitering. God tilrettelegging for kultur- og fritidsdeltakelse gjør en forskjell. May Cecilie Lossius Helsedirektoratet Habilitering og rehabilitering. God tilrettelegging for kultur- og fritidsdeltakelse gjør en forskjell. NORDISK KONFERANSE: Aktiv fritid for alle May Cecilie Lossius

Detaljer

MULIGHETSSTUDIE HELSESENTER RISØR KOMMUNE

MULIGHETSSTUDIE HELSESENTER RISØR KOMMUNE MULIGHETSSTUDIE HELSESENTER RISØR KOMMUNE 21. MAI 2015 MANDAT FOR MULIGHETSSTUDIEN Mulighetsstudien skal undersøke hvorvidt det er hensiktsmessig med en samlokalisering av helsetjenester i Risør kommune.

Detaljer

MELD.ST.19 2014-2015 FOLKEHELSEMELDINGEN. Innspill fra Norsk psykologforening

MELD.ST.19 2014-2015 FOLKEHELSEMELDINGEN. Innspill fra Norsk psykologforening MELD.ST.19 2014-2015 FOLKEHELSEMELDINGEN Innspill fra Norsk psykologforening Psykisk helse i folkehelsearbeidet Norsk psykologforening mener det er et stort fremskritt for befolkningens helse, at Regjeringen

Detaljer

SAMMENSATTE LIDELSER KREVER GOD SAMHANDLING

SAMMENSATTE LIDELSER KREVER GOD SAMHANDLING Lokale helsetjenester Psykiatri, rus og somatikk i Bindal og Ytre Namdal SAMMENSATTE LIDELSER KREVER GOD SAMHANDLING Samhandlingskoordinator Reidun Gutvik Korssjøen Temadag Tilskudd og innovasjon innen

Detaljer

Hva gjør Helsedirektoratet for å sikre utsatte barns rett til helsehjelp?

Hva gjør Helsedirektoratet for å sikre utsatte barns rett til helsehjelp? Hva gjør Helsedirektoratet for å sikre utsatte barns rett til helsehjelp? Asyl- og flyktingbarn, barnevernsbarn og funksjonshemmede barn Avd. direktør Jon-Torgeir Lunke avd. allmennhelsetjenester Forum

Detaljer

Helse i alt vi gjør!

Helse i alt vi gjør! Helse og levekår i Utfordringer Mål Tiltak Helse i alt vi gjør! Presentasjon på Feiringklinikken 29.11.12 v/janita Hofseth Virksomhetsleder Helsehuset side 1 Nytt lovgrunnlag Lov om helse- og omsorgstjenester

Detaljer

Høringssvar «Plan for psykisk helse »

Høringssvar «Plan for psykisk helse » Til Bergen Kommune Byrådsavdeling for Helse og Omsorg Bergen, 28.06.16 Høringssvar «Plan for psykisk helse 2016-2020» Bergen kommune har lagt frem en omfattende plan som skal dekke en stor bredde av tilbud

Detaljer

84 Studenter, fadderuke og alkoholens betydning

84 Studenter, fadderuke og alkoholens betydning 84 Studenter, fadderuke og alkoholens betydning Studenter, fadderuke og alkoholens betydning 85 Rusfag nr. 1 2013 Av: Rita Valkvæ og Rita Rødseth, KoRus Midt-Norge Kjenner de videregående skolene til veilederen

Detaljer

Utdanningsdirektoratet. Hva kan NAV-veileder hjelpe med? - et samarbeidsprosjekt mellom NAV og videregående opplæring

Utdanningsdirektoratet. Hva kan NAV-veileder hjelpe med? - et samarbeidsprosjekt mellom NAV og videregående opplæring Utdanningsdirektoratet Hva kan NAV-veileder hjelpe med? - et samarbeidsprosjekt mellom NAV og videregående opplæring Prosjekt i regi av Arbeids- og Velferdsdirektoratet. Samarbeid mellom Arbeids- og Velferdsdirektoratet

Detaljer

BARNEVERNSEMINAR HELSE- OG SOSIALKOMITEEN Marianne Kildedal Etat for barn og familie KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT

BARNEVERNSEMINAR HELSE- OG SOSIALKOMITEEN Marianne Kildedal Etat for barn og familie KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT BARNEVERNSEMINAR HELSE- OG SOSIALKOMITEEN 31.1.17 Marianne Kildedal Etat for barn og familie KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT Om struktur, ansvarsfordeling og juridisk grunnlag i den kommunale

Detaljer

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2009/8518-12 Arkiv: C10 Saksbehandler: Gerd Steinnes Nilsen Dato: 24.09.2012 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato Kåfjord Kommunestyre Sjumilssteget

Detaljer

Rusplan i videregående opplæring i Møre og Romsdal

Rusplan i videregående opplæring i Møre og Romsdal Rusplan i videregående opplæring i Møre og Romsdal Et samarbeid mellom Kompetansesenter - Rus Midt-Norge og Møre og Romsdal fylkeskommune ved utdanningsavdelinga. Registrering av rusproblem 11 skoler har

Detaljer

AV HELSESØSTERTJENESTEN PÅ ALTA VIDEREGÅENDE SKOLE

AV HELSESØSTERTJENESTEN PÅ ALTA VIDEREGÅENDE SKOLE Saksfremlegg Saksnr.: 0/896- Arkiv: 44 G3 Sakbeh.: Svein Olav Hansen Sakstittel: UTREDNING AV HELSESØSTERTJENESTEN PÅ ALTA VIDEREGÅENDE SKOLE Planlagt behandling: Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen

Detaljer

Hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabilitering Hverdagsrehabilitering HUHS 30.august 2016 Bakgrunn Økende andel eldre innbyggere For lite antall døgnbemannete omsorgsboliger Pasientene skrives tidligere ut fra sykehus etter Samhandlingsreformen, og

Detaljer

Rus og psykisk helse utfordringer for kommunene

Rus og psykisk helse utfordringer for kommunene Rus og psykisk helse utfordringer for kommunene Innledning til refleksjon og diskusjon Samling for helseledere i Trøndelag Scandic Hell 21.11.17 fylkeslege Jan Vaage Viktige dokumenter Opptrappingsplanen

Detaljer

Nedenfor følger informasjon om rammene for programmet og søknadsprosessen.

Nedenfor følger informasjon om rammene for programmet og søknadsprosessen. Utlysning Praksis- og kunnskapsutvikling i NAV-kontorene Arbeids- og velferdsdirektoratet inviterer Fylkesmannen og NAV-fylke i samarbeid med aktuelle NAV-kontor i fylket til å søke om deltakelse i utviklingsprogrammet

Detaljer

Kompetansesenter rus, Nord-Norge KoRus-Nord.

Kompetansesenter rus, Nord-Norge KoRus-Nord. Kompetansesenter rus, Nord-Norge KoRus-Nord www.korusnord.no www.forebygging.no Fra bekymring til handling En veileder om tidlig intervensjon på rusområdet Tromsø 24. november 2009 Bakgrunn Tidlig intervensjon

Detaljer

Seminar om planlegging av kommunale tjenester på rusområdet

Seminar om planlegging av kommunale tjenester på rusområdet Seminar om planlegging av kommunale tjenester på rusområdet torsdag 17. januar 2013 Innledning ved fylkeslege Elisabeth Lilleborge Markhus Helse- og omsorgstjenesteloven: Seminar 17.01.13 kommunene har

Detaljer

Handlingsplan for folkehelse 2011

Handlingsplan for folkehelse 2011 Handlingsplan for folkehelse Med utgangspunkt i de utfordringene vi ser i kommune har styringsgruppen for folkehelse kommet frem til følgende handlingsplan. Overordnede strategier: Nedprioritert område

Detaljer

Hol, Ål, Hemsedal, Gol, Nes, Flå

Hol, Ål, Hemsedal, Gol, Nes, Flå Hol, Ål, Hemsedal, Gol, Nes, Flå Bakgrunn: Ny lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven), som trådde i kraft 1.1.2012, gir kommuner, fylkeskommuner og statlige myndigheter ansvar for å fremme folkehelsen.

Detaljer

PRESENTASJON AV PSYKISK HELSETJENESTE I KLÆBU KOMMUNE

PRESENTASJON AV PSYKISK HELSETJENESTE I KLÆBU KOMMUNE PRESENTASJON AV PSYKISK HELSETJENESTE I KLÆBU KOMMUNE 1 HVA ER PSYKISK HELSETJENESTE? Psykisk helsetjeneste skal gi tilbud til mennesker med psykisk problemer, psykiske lidelser, eller som står i fare

Detaljer

Rammebetingelser for folkehelsearbeid i kommunene. Gro Sæten

Rammebetingelser for folkehelsearbeid i kommunene. Gro Sæten Rammebetingelser for folkehelsearbeid i kommunene Gro Sæten Helse et individuelt ansvar??? Folkehelsearbeid Folkehelse er befolkningens helse og hvordan helsen fordeler seg i en befolkning Folkehelsearbeid

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOLKEHELSE OG LEVEKÅR 2016

HANDLINGSPLAN FOLKEHELSE OG LEVEKÅR 2016 HANDLINGSPLAN FOLKEHELSE OG LEVEKÅR 2016 St.meld. nr 19, Folkehelsemeldingen, påpeker at folkehelsearbeid både handler om å fremme livskvalitet og trivsel gjennom deltakelse i sosialt fellesskap som gir

Detaljer

YSS BrukerPlan TI HLøftet BTI. noe for helse torget?

YSS BrukerPlan TI HLøftet BTI. noe for helse torget? YSS BrukerPlan TI HLøftet BTI noe for helse torget? Rus, psykisk helse, kommune, helseforetak, kjenner vi hverandre, snakker vi sammespråk, samhandling, hva kommer først høna eller Ytre Sunnhordland Samhandlingsteam

Detaljer

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunen for psykisk helse og rus fra 2017

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunen for psykisk helse og rus fra 2017 Øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunen for psykisk helse og rus fra 2017 v/ann Nordal og Kaja C. Sillerud Avd. psykisk helse og rus, Helsedirektoratet Erfaringskonferanse Scandic Oslo Airport Hotel,

Detaljer

Prosjektplan. Mellom linjene. Et samhandlingsprosjekt om barn, familie og oppvekst i Flesberg kommune

Prosjektplan. Mellom linjene. Et samhandlingsprosjekt om barn, familie og oppvekst i Flesberg kommune Prosjektplan Mellom linjene Et samhandlingsprosjekt om barn, familie og oppvekst i Flesberg kommune 11.11.2013 1. MÅL OG RAMMER... 2 2. BAKGRUNN... 2 3. HENSIKT... 3 4. FORPROSJEKT... 3 5. OMFANG OG AVGRENSNINGER...

Detaljer

Sentrale føringer og satsinger. Seniorrådgiver Karin Irene Gravbrøt

Sentrale føringer og satsinger. Seniorrådgiver Karin Irene Gravbrøt Sentrale føringer og satsinger Seniorrådgiver Karin Irene Gravbrøt ACT- og samhandlingskonferansen 28. November 2013 Sentrale føringer og satsninger 27.11.2013 2 Helsedirektoratet God helse gode liv Faglig

Detaljer

Innherred samkommune. Samhandlingsreformen Frosta, Levanger og Verdal

Innherred samkommune. Samhandlingsreformen Frosta, Levanger og Verdal Innherred samkommune Samhandlingsreformen Frosta, Levanger og Verdal 1 2 Hva preger helsetjenesten i kommunene? 1.Allerede ganske stor: En omsetning på 75 tusen millioner 2.120 000 betalte årsverk, vel

Detaljer

STAFETTLOGG. Nittedal kommune November Inger Lise Bratteteig

STAFETTLOGG. Nittedal kommune November Inger Lise Bratteteig STAFETTLOGG Nittedal kommune November 2017 Inger Lise Bratteteig 30.11.2017 informasjon fra Haugesund kommune 2 30.11.2017 informasjon fra Haugesund kommune 3 Behov for økt kompetanse Samtalemetodikk

Detaljer

Skole & skolehelsetjeneste Tlf. 64 96 22 40.

Skole & skolehelsetjeneste Tlf. 64 96 22 40. Skole & skolehelsetjeneste Det er viktig at skolen blir klar over situasjonen for å få til et samarbeid så tidlig som mulig. Alle grunnskoler og videregående skoler er tilknyttet skolehelsetjenesten. Helsesøster

Detaljer

Tilskuddsordninger på rusfeltet 2016

Tilskuddsordninger på rusfeltet 2016 Tilskuddsordninger på rusfeltet 2016 765.60 - Psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene Bevilgning for 2016: kr 145 mill. Ordningen forvaltes av Fylkesmannen: lagt ut på våre hjemmesider: https://www.fylkesmannen.no/oppland/helse-omsorg-ogsosialtjenester/nyheter---helse-og-omsorg/tilskudd-psykologer-i-dekommunale-helse--og-omsorgstjenestene-tilskudd-2016/

Detaljer

L S: S : H i H sto t ri r kk

L S: S : H i H sto t ri r kk Fagnettverk for læring og mestring: UNN og tilhørende kommuner Koordinator for læring og mestring Cathrine Kristoffersen, Ergoterapeut, Rehabiliteringstjenesten, Tromsø kommune Bodø 16 oktober 2014 Tromsø

Detaljer

Samhandlingsreformen - arbeidsdeling mellom 1. og 2 linje - synspunkter fra Legeforeningen

Samhandlingsreformen - arbeidsdeling mellom 1. og 2 linje - synspunkter fra Legeforeningen Samhandlingsreformen - arbeidsdeling mellom 1. og 2 linje - synspunkter fra Legeforeningen Kirsten Toft Kommuneoverlege i Alstahaug Sentralstyremedlem i Legeforeningen Støtter reformens hovedmålsetninger

Detaljer

Målgruppa. Oppsøkende sosialt arbeid. Uteteamet, for hvem?

Målgruppa. Oppsøkende sosialt arbeid. Uteteamet, for hvem? Innhold Uteteamet, for hvem?... 4 Oppsøkende sosialt arbeid... 5 Forebygging på alle nivåer, i ulik grad... 8 Rusforebygging handler ikke nødvendigvis om rus... 10 Kontaktinformasjon... 12 UTETEAMET.no

Detaljer

Barn som pårørende i Kvinesdal. Seminardag på Utsikten 18.10.13 v/jan S.Grøtteland

Barn som pårørende i Kvinesdal. Seminardag på Utsikten 18.10.13 v/jan S.Grøtteland Barn som pårørende i Kvinesdal Seminardag på Utsikten 18.10.13 v/jan S.Grøtteland Bakgrunn Landsomfattende tilsyn i 2008 De barna som har behov for tjenester fra både barnevern, helsetjenesten og sosialtjenesten

Detaljer

Samhandlingsreformen; Implementering psykisk helse. NSH; Nasjonal konferanse om psykisk helse Oslo 17. oktober 2011 Prosjektdirektør Tor Åm

Samhandlingsreformen; Implementering psykisk helse. NSH; Nasjonal konferanse om psykisk helse Oslo 17. oktober 2011 Prosjektdirektør Tor Åm Samhandlingsreformen; Implementering psykisk helse NSH; Nasjonal konferanse om psykisk helse Oslo 17. oktober 2011 Prosjektdirektør Tor Åm Reformer for kvalitet og bærekraft Opptrappingsplan psykisk helse

Detaljer

Plan for kontroll og tilsyn. Plan for forvaltningsrevisjon

Plan for kontroll og tilsyn. Plan for forvaltningsrevisjon Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med at den økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak, og at det blir gjennomført systematiske vurderinger av økonomi,

Detaljer

FOKUSOMRÅDER, EKSISTERENDE TILTAK

FOKUSOMRÅDER, EKSISTERENDE TILTAK 1 Temaplan RUSPOLITISK PLAN 2010-2013 Uttalelse fra n, Levanger kommune 1. Planens struktur, språk layout Planen er meget oversiktlig godt strukturert.(kollonner for ansvar kostnad bør utvides litt) Planen

Detaljer

RISØR KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Helse- og omsorgskomitéen Møtested: Perleporten - Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 18:00

RISØR KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Helse- og omsorgskomitéen Møtested: Perleporten - Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 18:00 Side 1 av 1 RISØR KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Helse- og omsorgskomitéen Møtested: Perleporten - Kommunehuset Dato: 12.08.2013 Tidspunkt: 18:00 Forfall meldes på tlf 37 14 96 38 til Eva Swane som sørger

Detaljer

Nasjonale perspektiver på og strategier for det lokale folkehelsearbeidet fremover

Nasjonale perspektiver på og strategier for det lokale folkehelsearbeidet fremover Nasjonale perspektiver på og strategier for det lokale folkehelsearbeidet fremover Gardermoen, tirsdag 6. desember 2005 Politisk rådgiver Arvid Libak Overordnede mål Flere leveår med god helse i befolkningen

Detaljer

TILSKUDDSKONFERANSE ROGALAND

TILSKUDDSKONFERANSE ROGALAND TILSKUDDSKONFERANSE ROGALAND Innsatsområder for risikoutsatte barn og unge 11. januar 2017 Ellen Gjeruldsen Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet AKTUELT FRA BUFDIR Bufdirs mål og prioriteringer 2017

Detaljer

Barneblikk-satsingen Ålesund

Barneblikk-satsingen Ålesund Barneblikk-satsingen Ålesund Utvikling av lavterskeltilbud i Ålesund for gravide og småbarnsfamilier med rus eller psykiske vansker Koordinator Mette Grytten, Psykisk helsevern for barn og unge, HMR Oppdrag

Detaljer

Saksbehandler: Aslaug Irene Skjold Arkiv: G11 Arkivsaksnr.: 12/1725. Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg

Saksbehandler: Aslaug Irene Skjold Arkiv: G11 Arkivsaksnr.: 12/1725. Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Aslaug Irene Skjold Arkiv: G11 Arkivsaksnr.: 12/1725 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg 07.06.2017 HELSESTASJON FOR UNGDOM Helse og omsorgssjefens forslag til vedtak:

Detaljer

Rus og psykisk helse. Eidsvoll kommune

Rus og psykisk helse. Eidsvoll kommune Rus og psykisk helse Orientering i Hovedutvalget for helse og omsorg 24.04.2017 side 1 Bakgrunn Kommunen har planlagt tjenestetilbudet med bakgrunn i: Opptrappingsplan for rusfeltet 2016-2020 «Sammen om

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2015 18 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2014

STRATEGISK PLAN 2015 18 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2014 STRATEGISK PLAN 2015 18 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2014 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN SANDEFJORD KOMMMUNE 1 HANDLINGSPLAN Hovedmål: Sandefjord kommunes helse- og omsorgstilbud skal være tilpasset

Detaljer

Opptrappingsplan for rusfeltet

Opptrappingsplan for rusfeltet Stjørdal 22.05.17 Opptrappingsplan for rusfeltet 2016-2020 «Regjeringen vil ha en ny og forsterket innsats for mennesker med rus- og eller psykiske problemer, og vil derfor legge fram en ny opptrappingsplan

Detaljer

Søknad om tilskudd til videreføring av Hybelprosjektet i perioden 2012-2014. Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 26.09.2012

Søknad om tilskudd til videreføring av Hybelprosjektet i perioden 2012-2014. Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 26.09.2012 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FA-A49, TI-&40 12/174 12/6196 Anne-Margrethe Simonsen 10.09.2012 Søknad om tilskudd til videreføring av Hybelprosjektet i perioden

Detaljer

"Videreutvikling og ny organisering av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)" - 5 delprosjekter

Videreutvikling og ny organisering av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) - 5 delprosjekter Høring fra Kautokeino kommune: "Videreutvikling og ny organisering av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)" - 5 delprosjekter Innledning Det vises til høringsbrev. Kautokeino

Detaljer

Også barn og unge blir psykisk syke - da er det bra det finnes fagfolk

Også barn og unge blir psykisk syke - da er det bra det finnes fagfolk Også barn og unge blir psykisk syke - da er det bra det finnes fagfolk 1 Det medisinske fakultet Institutt for nevromedisin Hver fjerde nordmann blir psykisk syk. Noen blir det allerede som små barn, andre

Detaljer

Også barn og unge blir psykisk syke - da er det bra det finnes fagfolk

Også barn og unge blir psykisk syke - da er det bra det finnes fagfolk Også barn og unge blir psykisk syke - da er det bra det finnes fagfolk 1 Det medisinske fakultet Institutt for nevromedisin - da er det bra det finnes forskere som forsøker å finne svar på - hvorfor? -

Detaljer

Svar påp. henvendelse fra Lister brukerutvalg Inger Marethe Egeland Prosjektkoordinator Helsenettverk Lister. Helsenettverk Lister

Svar påp. henvendelse fra Lister brukerutvalg Inger Marethe Egeland Prosjektkoordinator Helsenettverk Lister. Helsenettverk Lister Svar påp henvendelse fra Lister brukerutvalg 4.4.2011 Inger Marethe Egeland Prosjektkoordinator Farsund Flekkefjord Hægebostad Kvinesdal Lyngdal Sirdal I hvilken grad har kommunen vurdert etablering av

Detaljer

BARNEBLIKK - lavterskelsatsing for gravide og småbarnsfamilier som omfattes av rus eller psykiske vansker

BARNEBLIKK - lavterskelsatsing for gravide og småbarnsfamilier som omfattes av rus eller psykiske vansker BARNEBLIKK - lavterskelsatsing for gravide og småbarnsfamilier som omfattes av rus eller psykiske vansker Mai 2017, koordinator Mette Grytten, Psykisk helsevern for barn og unge H-dir. sin definisjon av

Detaljer

REVIDERING AV RUSPOLITISK HANDLINGSPLAN. Informasjon i komite for mennesker og livskvalitet

REVIDERING AV RUSPOLITISK HANDLINGSPLAN. Informasjon i komite for mennesker og livskvalitet REVIDERING AV RUSPOLITISK HANDLINGSPLAN Informasjon i komite for mennesker og livskvalitet 19.03.14 1 PROSESSEN Kartlagt: Russituasjonen i kommunen Eksisterende tiltak på rusfeltet i kommunen Samhandling

Detaljer

Utsatte barn og unge Utfordringer og muligheter sett fra Hedmark. Trond Lutnæs, fylkeslege/leder sosial- og helseavdelingen Høsbjør 2.

Utsatte barn og unge Utfordringer og muligheter sett fra Hedmark. Trond Lutnæs, fylkeslege/leder sosial- og helseavdelingen Høsbjør 2. Utsatte barn og unge Utfordringer og muligheter sett fra Hedmark Trond Lutnæs, fylkeslege/leder sosial- og helseavdelingen Høsbjør 2. juni 2017 Hvem er de «utsatte barn og unge»? Hvorfor er det viktig

Detaljer

Prosjektbeskrivelse søknad tilskudd helsedirektoratet

Prosjektbeskrivelse søknad tilskudd helsedirektoratet Prosjektbeskrivelse søknad tilskudd helsedirektoratet Referanse: Kap 762, Post 60 Helse og Omsorgsdepartementet Søknadsfrist: 19.03.17 Kort Oppsummering: Kvinnherad kommune er i en omorganiseringsprosess,

Detaljer

PROSJEKTPLAN for folkehelseprosjekt - Liv og lyst i lys og mørke

PROSJEKTPLAN for folkehelseprosjekt - Liv og lyst i lys og mørke PROSJEKTPLAN for folkehelse - Liv og lyst i lys og mørke 1. MÅL OG RAMMER 1.1 Bakgrunn Folkehelse er summen av helse til enkeltindividene i en befolkning. Folkehelsearbeid har som mål å bedre helse og

Detaljer

Oversikt over tverrfaglige samarbeidsfora i Modum kommune pr. januar 2014

Oversikt over tverrfaglige samarbeidsfora i Modum kommune pr. januar 2014 Oversikt over tverrfaglige samarbeidsfora i Modum kommune pr. januar 2014 TITTEL: MÅLGRUPPE: MØTEHYPPIGHET: DELTAKERE: MÅL/ ANNET: Tverretatlig tiltaksteam for barn og unge (TTT) Tverretatlig medarbeider

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/ Arkiv: F03 Sakbeh.: Målfrid Kristoffersen Sakstittel: ORGANISERING AV SLT-PROSJEKTET OG FOREBYGGENDE ARBEID

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/ Arkiv: F03 Sakbeh.: Målfrid Kristoffersen Sakstittel: ORGANISERING AV SLT-PROSJEKTET OG FOREBYGGENDE ARBEID Saksfremlegg Saksnr.: 09/4424-4 Arkiv: F03 Sakbeh.: Målfrid Kristoffersen Sakstittel: ORGANISERING AV SLT-PROSJEKTET OG FOREBYGGENDE ARBEID Planlagt behandling: Administrasjonsutvalget Innstilling: :::

Detaljer