innhald Leiar 3 god helse på regionalt nivå 4-8 kosthald 9 Tobakk 10

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "innhald Leiar 3 god helse på regionalt nivå 4-8 kosthald 9 Tobakk 10"

Transkript

1

2 innhald Leiar 3 god helse på regionalt nivå 4-8 kosthald 9 Tobakk 10 Rus 11 Fysisk aktivitet 12 nyutvikling og nettverksarbeid Kristiansund kommune Surnadal kommune Sunndal kommune eide kommune Gjemnes kommune Rauma kommune Molde kommune Fræna kommune Aukra kommune Sandøy kommune Ørskog kommune skodje kommune Stordal kommune Nordal kommune Haram kommune Ålesund kommune sula kommune Volda kommune Ulstein, Herøy, Sande og Hareid Vanylven kommune sykkylven kommune rindal kommune smøla kommune ørsta kommune nesset kommune vestnes kommune giske kommune folkehelseprofil kronikk 75 2

3 Folkehelse i alle kanalar Ein treng ikkje ein gong åpne avisa for å lese om folkehelse; det står på framsida. Då Møre og Romsdal fylkeskommune inviterte kommunane til God Helse partnarskapet i 2004 var folkehelse eit ord som var lite nytta. Vi måtte forklare kvifor ei slik satsing var viktig. I denne statusrapporten kan vi lese om korleis folkehelsearbeidet har utvikla seg i 32 av Møre og Romsdal sine 36 kommunar. Frå 2012 er også Averøy kommune kome med, og vi håper at kommunane Stranda, Halsa og Aure også vil melde seg inn i løpet av året. Då vil alle 36 kommunar i Møre og Romsdal vere med i God Helse partnarskapet. Etter valet til fylkesting hausten 2011 vart Folkehelseutvalet lagt ned, og ansvaret overført til Kultur- og folkehelseutvalet. Vi vil nytte høve til å takke dei som gjennom folkehelseutvalet sitt arbeid gjennom 8 år har bygd opp eit folkehelsearbeid som mange andre fylke misunner oss. Det er særleg vektlegging av folkehelsekoordnatorrolla og kommunane sitt ansvar som har ført til den kvaliteten vi har i dag. Ein viktig milepel i 2011 var etablering av 2 nye studietilbod i fylket med folkehelsetema. Saman med Høgskulen i Molde vart det utvikla studier med fokus på ernæring og folkehelseleiing, og påmeldinga var overveldande. Vi merker allereie effekten av at fleire tilsette i kommunane har fått styrka kompetanse, og vi tror at kompetanseauke blir eit viktig stikkord dei neste åra. Dersom vi skal gjere samhandlingsreforma til meir enn spørsmål om pasientforløp og avtalar mellom sjukehus og kommunar, må kommunane satse på kompetanseheving av sine tilsette i heilskapeleg folkehelsearbeid. Den nye folkehelselova frå 1. januar 2012 legg vekt på at folkehelsearbeidet i kommunane skal gjelde alle sektorar. Derfor har vi også bedt kommunane i denne rapporten å fortelje om kva som har skjedd i heile kommuneorganisasjonen. Folkehelsearbeidet har lett for å bli identifisert med folkehelsekoordinatoren si verksemd. Eit anna nytt moment i den nye lova er kravet om oversikt over helsetilstanden i befolkninga og dei positive og negative faktorane som kan virke inn på denne. Dette gjeld både på kommune og fylkesnivå. Vi er i gang med dette arbeidet og viktige avgjersler blir tatt i disse dagar om korleis denne oversikta skal bli. Uansett må fokuset vere at oversikta skal føre til handling, og temaområda vil difor bli valt ut i frå eit forebyggingspotensial. Vi skal lage ei oversikt over innbyggjarane si helse som fører til god planleggjing og iverksetting av tiltak som skal bidra til betra helse for alle befolkningsgrupper. Arvid Blindheim Fylkeskultursjef 3

4 god helse på regionalt nivå partnarskap for god folkehelse I Møre og Romsdal samanfattar vi partnarskap om folkehelse i det vi kallar God Helse- programmet. Heile fylkesadministrasjonen inklusive fylkesmannen står saman i dette arbeidet. Det har vore høg aktivitet i 2011, med mange involverte partar. Den viktigaste effekten av God Helseprogrammet skjer på kommunenivå. I 2011 er det gjennomført svært mange prosjekt i kommunane med mange deltakarar. Om nokre av tiltaka i kvar enkelt kommune kan du lese i denne rapporten. tverrfaglege prosjekt På fylkesnivå: Studietilbod i folkehelse Utvikling av kurs i samarbeid med Høgskolen i Molde DUGNAD Eit rusførebyggjande kompetansehevingsprogram i 16 kommunar FRI Tobakkførebyggingsprogram FISKESPRELL Kurstilbod i barnehagane for å nytte meir fisk i måltida frisklivsentralar Førebuing for å starte opp frisklivsentralar i 9 kommunar Kompetansebygging av folkehelsekoordinatorane i kommunane Bra mat Utdanning av kursleiarar Nettstad med over 300 registrerte turar 4

5 Status kommunar Det er no 33 kommunar som er med i God Helse partnarskapet og har teikna partnaravtale med fylket. Fleire av kommunane har tilsett koordinator i heil stilling. God Helse-staben har regelmessig kontakt med folkehelsekoordinatorane. Mellom anna har vi møte med nye koordinatorar som ein introduksjon til arbeidet. For 2011 har vi hatt slik kontakt med koordinatorane: To dagssamlingar med tema ny folkehelselov og fylkeskommunen sitt arbeid med oversikt over helsetilstanden Ein to-dagars konferanse i Loen i samarbeid med Sogn og Fjordane fylkeskommune. Det var nyttig å sjå korleis dei arbeider i nabofylket, og tema var sett opp med utgangspunkt i å lære av kvarandre. Elles arrangerte vi ein erfaringskonferanse med om lag 90 deltakarar. Intensjonen var å nytte erfaringar m. a. som ein ballast ved innføring av samhandlingsreforma og folkehelselova. Det er nyttig å sjå seg tilbake for å bygge på dei erfaringar vi har gjort i det vidare arbeidet med utvikling av god folkehelseinnsats i kommunane. Partnarskapsforum, som er ei samling for ordførarar og rådmenn i partnarkommunane, vart lagt til Kristiansund kommune i april 2011, Tema var folkehelselova og folkehelsa sin plass i kommunal planlegging. Frå ny valperiode, som tok til hausten 2011, vart folkehelseutvalet lagt ned og Kultur- og folkehelseutvalet har no ansvar for folkehelse-arbeidet i fylket. Nye folkehelsekoordinatorer på samling i Loen Folkehelsekoordinatorer på samling i Loen 5

6 A tribute. Foto Knut BRY Forankring/ Kultur- og folkehelseutvalet Etter valet i 2011, vart Folkehelseutvalet lagt ned, og folkehelseansvaret overfør til eit hovedutval med namn Kultur- og folkehelseutvalet. Folkehelseutvalet har vært eit rådgjevande organ som gjennom 8 år har gjort eit stort arbeid med å bygge opp folkehelsearbeidet og God helsepartnarskapet i Møre og Romsdal. Ein gevinst ved denne endringa er at eit hovedutval har større økonomisk ansvar og innflytelse. Medlemer i kultur- og folkehelseutvalet Kristin Sørheim (SP) - leiar Torleiv Rogne (SmL) - nestleiar Frøydis Austigard (V) Bjørn Jacobsen (SV) Rolf Kårvand (AP) Marit N. Krogsæter (SP) Per Magne Waagen (H) Ewa Hildre (H) Margareth Berg (FrP) Hans Olav Myklebust (FrP) Torgunn Johanne Nerland (KrF) 6

7 regionale partnarar God Helse partnarskapet har samarbeid med mange regionale aktørar gjennom ulike nettverk og arbeidsgrupper. Dei mest sentrale regionale partnarane i 2011 har vært: Fylkesmannen i Møre og Romsdal Høgskulen i Volda Høgskulen i Molde Møre og Romsdal idrettskrets KORUS Kompetansesenter for rus, Midt-Norge Friluftsråda Dei 3 regionråda for Sunnmøre, Romsdal og Nordmøre 7

8 Administrasjon Seksjon for Folkehelse og Fysisk aktivitet har 7 faste tilsette. I tillegg samarbeider seksjonen fast med fleire eksterne aktørar. God Helse staben består av: Svein Neerland seksjonsleiar folkehelse og fysisk aktivitet, kulturavdelinga Sigri Spjelkavik rådgivar folkehelse Ann Helene Skare rådgivar folkehelse Marie Eide fylkessjukepleiar/folkehelserådgivar, helse- og sosialavdelinga, fylkesmann i MR Kjetil Håve rådgivar fysisk aktivitet Siri Ask Fredriksen rådgivar fysisk aktivitet Petter Jenstad rådgivar friluftsliv Paula Næss Skår rådgivar likestilling, eldre og funksjonshemma Ellen Hammer FYSAK koordinator, tilsett i Møre og Romsdal idrettskrets Inger Holmeset folkehelsekoordinator i tannhelsetenesta Svein Neerland Seksjonsleiar folkehelse og fysisk aktivitet aktivitet. Tlf: E-post: Sigri Spjelkavik Rådgivar folkehelse Tlf: Epost: Ann Helene Skare Marie Eide Kjetil Håve Siri Ask Fredriksen Rådgivar folkehelse Tlf: E-post: Fylkessjukepleiar/folkehelserådgivar fylkesmann Tlf: E-post: Rådgivar fysisk aktivitet tlf: E-post: Rådgivar fysisk aktivitet Tlf: E-post: siri.ask. Petter Jenset Paula Næss Skår Ellen Hammer Inger Holmeset Prosjektleiar friluftsliv Tlf: E-post: petter.ervik. Rådgivar likestilling, eldre og funksjonshemma tlf: Epost: FYSAK koordinator, tilsett i Møre og Romsdal idrettskrets Tlf: E-post: Folkehelsekoordinator i tannhelsetenesta Tlf: E-post: mrfylke.no 8

9 kosthaldsgruppe for God Helse Gruppa var slik samansett i 2011 Marie Eide, fylkesmannen i MR, helse og sosialavdelinga, leiar Heidi Brunstad, Høgskolen i Volda Tone Anita Åbelvold, Høgskolen i Molde Lillian Bjerkeli Grøvdal, Høgskolen i Molde Per Johan Alnes, Stranda vidaregåande skole Kari Ristesund, Nasjonalforeningen for folkehelsen Kathrin Kobbevik, folkehelsekoordinator i Ålesund kommune Kristi Linge Stakkestad, folkehelsekoordinator i Norddal kommune Inger Holmeset, MR fylkeskommune, folkehelsekoordinator tannhelsetenesta Ann Helene Skare, MR fylkeskommune, kulturavdelinga I 2011 overtok fylkeskommunen administrasjon av gruppa mens fylkesmannen tok ansvar for å leie gruppa. Gruppa har hatt 3 møter i 2011 der det eine møtet vart deltaking på konferanse for frisklivsentralar i Ålesund. Gruppa skal vere ein pådrivar for å utvikle godt kosthaldi fylket, formidle nasjonale råd, vere eit forum for samordning og fagleg utvikling, bidra til å auke kunnskapen og engasjement for ernæring og gjennomføre tiltak. Gruppa er ein del av nasjonalt nettverk som helsedirektoratet har etablert. Vi ser at fleire fylker har lagt ned gruppa, men i vårt fylke har vi har valgt å oppretthalde gruppa som eit forum for å drøfte utvikling av tiltak og satsingsområder innanfor ernæring og kosthald. Dette er eit tema som fleire partnarkommunar er opptatt av og gruppa har fått ein rolle som formidling og drøfting av ulike problemstillingar omkring ernæring. Fiskesprell: Fiskesprell er eit kurstiltak retta mot barnehagar for å få til betre og meir bruk av fisk som ernæring i barnehagar. Sidan vårt fylke deltok i prosjektet har ca 200 barnehagar frå 22 kommunar delteke på kurs. I 2011 fekk vi ekstra tilskott for å halde slike kurs og arrangerte i alt 14 fiskesprellkurs. Vi har to godt kvalifiserte kursleiarar som fylkeskommunen leiger for å gjennomføre kursa og har utvikla gode rutinar for å gjennomføre kurset. Norges Sjømatråd er prosjektleiar for fiskesprell. Bra Mat kurs Som ein del at tilbodet i frisklivsentralar skal kommunane ha tilbod om Bra Mat kurs. Fylkeskommunen skal leggje til rette for opplæring av kursleiarar for Bra-Mat-kurs. Dette har vi gjort gjennom vidareutdanning innanfor kosthald og helse ved Høgskolen i Molde. Vidareutdanning innanfor ernæring. Høgskolen i Molde og fylkeskommunen har samarbeidd om å få til eit vidareutdanningstilbod i kosthald og helse ernæring med 7,5 studiepoeng. Dette vart gjennomført våren 2011 med omlag 50 deltakarar. Målsettinga er å få til tilsvarande kurs i 2012 og arbeide for å utvikle trinn 2 seinare. Fylkeskommunen har gitt eit tilskott på kr for utvikling av nemnte kurs, kursleiarkurs Bra Mat og tema organisering og leiing av folkehelsearbeidet (7,5 studiepoeng), som vart gjennomført hausten 2011 med 30 deltakarar. Intensjonen er å vidareutvikle samarbeidet med Høgskolane. Vidaregåande opplæring I samarbeid med tannhelsetenesta og vidaregåande opplæring er det planlagt å gjennomføre ein undersøking i vidaregåande opplæring omkring kosthald i skolane og elevane sitt kosthald generelt. Dette vil bli gjennomført som ein quest-back i Ernæring for eldre Gruppa har drøfta tema for ernæring for eldre på fleire møter. Vi vil gjennom samarbeid med eldrerådet sette dette tema på dagsorden og utvikle konkrete tiltak/prosjekt. Kantine-arbeid Gruppa har gitt kr i tilskot til Sandøy kommune for å utvikle kantine ved ein skole. Kommunen skal informere andre kommunar om dei erfaringar dei har gjort. Vidare har vi gitt tilskott til Tone Åbelvold for deltaking på kurs om kantinedrift. Vi har arbeidd for å gjennomføre kantinekurs i

10 Tobakkførebygging ressursgruppe for God Helse Gruppa var slik samansett i 2011 Marie Eide, Fylkesmannen i MR, helse og sosialavdelinga Bente Elshaug, folkehelsekoordinator i Kristiansund Linda Hoff Johansen, folkehelsekoordinator i Ørskog Jorunn Aandal, bedriftshelsetenesta i Helse Sunnmøre Aagot Alnes Orvik, Nasjonalforeningen for folkehelsen Lilly Anne Blindheim Rødal, spesialsjukepleiar Karin Petra Antonsen Enger, MR fylkeskommune, tannhelsetenesta Ann Helene Skare, MR fylkeskommune, kulturavdelinga I 2011 overtok fylkeskommunen administrasjon av gruppa mens fylkesmannen tok ansvar for å leie gruppa. Det er gjennomført 3 møter derav eit av møta var deltaking på frisklivskonferansen i Ålesund. Strategiar for gruppas sitt arbeid: Førebygge bruk av tobakk som ein del av det lokale folkehelsearbeidet Røykjeslutt Redusere bruk av snus Kreftforeininga. I 2011 har vi innleia eit samarbeid med Kreftforeininga som blir ein del av ressursgruppa. Tobakkførebyggjande ressursgruppe skal styrkje den lokale innsatsen innanfor det tobakksførebyggjande arbeidet. Gruppa er ein del av eit nasjonalt nettverk som helsedirektoratet har etablert. Vi ser at fleire fylker har lagt ned ressursgruppa, men i vårt fylke har vi valgt å oppretthalde gruppa som eit forum for å drøfte utvikling av tiltak og satsingsområder innanfor det tobakksførebyggjande arbeidet. FRI Fri er et undervisningsprogram for ungdomskolen med fokus på tobakk. Målet med undervisninga er å medverke til at færre elevar i ungdomsskolen begynner å røykje eller snuse. FRI er eit steg på vegen mot ein tobakksfri generasjon. Gruppa har vore aktiv med å informere om FRI-programmet og oppfordre skolane til å delta. Deltakinga i vårt fylke ligg over landsgjennomsnittet. Verdens tobakksfrie dag Gruppa administrerer markering av verdens tobakksfrie dag 31. mai. Fleire kommunar og helseføretaket markerer denne dagen med stand og informasjon. I tillegg markerar nasjonalforeningen for folkehelsen dagen. Røykesluttkurs Gruppa har oversikt over kursleiar for røkjeslutt. Vi ser at deltaking på slike kurs har gått ned dei siste åra. Etter kvart vil røkjesluttkurs bli ein del av frisklivssentralane sitt ansvar. 10 Tiltak i skolen Kristiansund og Volda kommunar har fått tilskott frå fylkesmannen for å arbeide med FRI. Kristiansund har gjennomført ein spørjeundersøking i skolen omkring bruk av tobakk. Begge kommunane skal utarbeide ein rapport som m.a. skal sendast foreldre til elevane og andre partnarkommunar. Gruppa har utarbeidd eit skriv som er sendt utdanningsavdelinga med oppfordring til fylkeskommunen som skoleeigar å arbeide for at vidaregåande skolar skal bli tobakksfri i skoletida.

11 Arbeidsgruppa rusførebygging God Helse Gruppa var slik samansett i 2011 Asbjørn Rutgerson, fylkespolitikar, leiar Veslemøy Hungnes, fylkespolitikar Ole Lorvik, Rusbehandling Midt-Norge Rita Valkvæ, Kompetansesenter Rus Midt Norge Eivind Hasle, ACTIS Jan Kåre Aurdal, KS Anne Mette Nerbøberg, fylkesmannen i MR, helse og sosialavdelinga Anne Berit Svenkerud Halle, MR fylkeskommune, ungdomspanelet Ann Helene Skare, MR fylkeskommune, kulturavdelinga Det er gjennomført 3 møter i Tema har vore: Gjennomføring av programmet DUGNAD Arbeid med felles mandat Innsats i vidaregåande skole Dugnad Korus har utvikla ei kompetansehevingspakke dei kallar DUGNAD med 11 arbeidsseminar om ulike tema innanfor rusførebygging. Kommunane får tilbod om å samarbeide omkring 2 seminar ut frå kommunens behov. Korus tilbyr rettleiing, kompetanseheving og stimuleringsmidlar, mens kommunane sitt ansvar er mobilisering, utvikling av tiltak og samarbeidsrutinar. Korus og kommunen inngår ein forpliktande avtale omkring arbeidet. 16 kommunar har er med i programmet. Korus brukar 1 2 år i samarbeid med kvar kommune omkring DUGNAD. Arbeid med felles mandat. Korus, fylkesmannen ACTIS og fylkeskommunen har utarbeidd eit mandat som skal vere grunnlaget for den innsats som blir gjort i kommunane omkring rusførebygging. På den måten stå desse instansane saman omkring satsinga retta mot kommunane. Innsats i vidaregåande skole Gruppa har samarbeidd om eit spørjeskjema om korleis skolen møter problem omkring rusmisbruk og kva dei ønskjer av kompetanse omkring tema. Undersøkinga er gjennomført i vidaregåande skole og skal vere grunnlaget for den innsats og dei tiltak vi ønskjer å sette inn. Generelt Arbeidsgruppa har hatt ein viktig funksjon for at nemnde aktivitetar har kome i gang. Vi har fått ein betre samarbeid og betre kunnskap om den einskilde instans sitt arbeid. Vi har samarbeid om seminar, t.d. idrett rus og snus, og ser at vi får meir ut av dei ressursar vi har med felles innsats. Fylkeskommunen har saman med Korus vore med på eit internasjonalt prosjekt i Russisk Karelen med gjennomføring av DUGNAD etter same mønster som i vårt fylke. Prosjektet er finansiert gjennom eksternt tilskott. Gruppa har vore opptatt av at dette arbeidet skal halde fram etter ny valperiode. 11

12 Fysisk aktivitet RESSURSGRUPPA for fysisk aktivitet var slik sammensatt i 2011 Ellen Hammer, Møre og Romsdal Idrettskrets Therese Stokke Viken, Aukra kommune Kjell Marius Herskedal, Høgskolen i Molde Gunn Berit Gjerde, politisk representant Møre og Romsdal fylkesting Lillian Fjørtoft, Rauma kommune (erstatta av Mari Husan, Nesset kommune, når ho slutta i jobben) Tone Kipperberg, BHT Helse Møre og Romsdal Petter Ervik Jenset, MR fylkeskommune, kulturavdelinga Siri Ask Fredriksen, MR fylkeskommune, kulturavdelinga Nasjonalforeningen for folkehelsen representert v/styremedlem Møre og Romsdal fylkeskommune øyremerkar 20 % av årleg tilskot til Idrettskretsen, til arbeid med Lågterskel fysisk aktivitet. Plana vidareførast i partnarskapsavtalen mellom Møre og Romsdal fylke og Møre og Romsdal Idrettskrets (MRIK), også i Visjon: Flest mogleg skal ha lyst til, og høve til auka fysisk aktivitet. Målsetting: Fysak - Møre og Romsdal skal arbeide for å styrke tilbod til innbyggjarane kring tilrettelagde lågterskel aktivitetar innanfor God Helse programmet i Møre og Romsdal. Inaktive unge og vaksne vert prioritert i satsinga. Møre og Romsdal idrettskrins har sidan 2009 fått Folkehelsemidlar frå Noregs idrettsforbund. Midlane er sett av i statsbudsjettet og er øyremerka folkehelsetiltak i regi av idretten. Midlane i vårt fylke er øyremerka Aktiv på Dagtid og skolering av Treningskontaktar. 15 OPERATIVE MÅL MED STATUS Plana for lågterskel fysisk aktivitet inneheld 15. operative mål. Det vart i 2011 gjort tiltak mot alle måla. Her følgjer eit utdrag frå nokre av dei. Aktiv på Dagtid 14 kommunar har ved utgangen av året tilbod om Aktiv på Dagtid og omlag 1000 personar har nytta dei ulike ApD aktivitetane i Kommunar som har tilbod er; Volda, Ålesund Haram, Molde, Kristiansund, Fræna, Gjemnes, Nesset, Surnadal, Midsund, Rauma, Giske, Sunndal og Aukra. Gjennom det siste året har fleire idrettslag i fylket levert aktivitet inn i tiltaket. MRIK har fått midlar frå Noregs idrettsforbund, knytt til Folkehelse. Midlane er blant anna øyremerka Aktiv på Dagtid og har i 2011 vore nytta som stimuleringsmidlar til idrettslag som bidreg inn i tiltaket. Følgjande idrettslag har søkt og moteke midlar: Eidsøra IL og Vistdal IL i Nesset kommune, IL Valder i Giske kommune, Molde Turnforeining og Molde Golfklubb i Molde kommune, Midsund IL i Midsund kommune og Brattvåg IL i Haram kommune. Våren 2011 blei det sett i gang eit Aktiv på Dagtid prosjekt i samarbeid med NAV fylket og Molde kommune. Prosjektet, Aktiv på dagtid ung, rettar seg mot ungdom mellom 18 og 30 år, som finn seg i trygdesituasjon. Tiltaket har fått støtte frå NAV fylket, og MRIK har støtta Molde Turnforeining med stimuleringsmidlar. Molde Turnforeining skal stå for den eine av to aktivitetar. Aktivitetane kom i gong i byrjinga av januar. Treningskontaktordninga Ein del av MRIK sine midlar knytt til folkehelse skal, i tillegg til Aktiv på Dagtid, nyttast til utdanning og skolering av treningskontaktar. Ein treningskontakt fungerar på same måte som ein støttekontakt, men hovudfokus er fysisk aktivitet. Det har vore arrangert eit treningskontaktkurs i fylket i 2011, og det var i Molde kommune. Dette kurset var eit samarbeid mellom MRIK, Fylkeskommunen og Molde kommune. To kurs har vore avlyst/utsett pga for få påmelde deltakara. Desse kursa vert forsøkt sette opp att i Aktivitetstilbod for menneske med nedsett funksjonsnivå i Møre og Romsdal MRIK har et godt samarbeid med integreringskonsulenten i Noregs idrettsforbund, når det gjeld tiltak for funksjonshemma. I 2011 blei det sett i gang ein kampanje i regi av NIF for å rekruttere fleire funksjonshemma med i idrett. Kampanjen gjekk ut på at to funksjonshemma idrettsutøvarar, håndsykla frå Lindesnes til Nordkapp. Undervegs vart det arrangert fleire lokale arrangement og MRIK var ein aktiv medhjelpar og støttespelar under det lokale arrangementet i Møre og Romsdal, som fann stad i Sunndal kommune i mai. SFO og Skole Det har vore gjennomført to temadagar for SFO tilsette i 2011, i Volda og Haram kommune. Tema har vore fysisk aktivitet og ernæring, og tiltaket har vore gjennomført saman med folkehelsekoordinator i Volda, folkehelsekoordinator i Haram og folkehelsekoordinator i Ålesund kommune. Ressursgruppa for fysisk aktivitet og ressursgruppa for ernæring i fylkeskommunen har stått bak tiltaket. Over 42 mill fordelt i Spelemidlar Arbeidet med spelemidlar skjer i unikt samarbeid med Møre og Romsdal Idrettskrets. Idrettslaga og andre søkjarar får felles informasjon gjennom 8 regionsvise møter. I år var dette og starten på ein prosess mot nytt handlingsprogram for fysisk aktivitet. Idrettskretsen speler og ei viktig rolle ved å drifte Anleggsrådet og halde prosessmøter i kommunane fram mot kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet. I 2011 kom det inn søknader frå alle 36 kommunane og totalt vart 164 søknader godkjent. Det vart søkt om kr og tilrådd sum for tilskot var på kr av søknadane var i kategorien nærmiljøanlegg og 114 var i kategorien ordinære anlegg. I tillegg er det gjeve tilsegn på kr gjennom ordninga Nærmiljøanlegg forenkla ordning, og det vart fordelt rett over ,- til føremål lågterskel fysisk aktivitet. Prosentvis tilsegn til dei særskilte kategoriane Godkjent søkn. sum. Fordelt 2011 Dekning i prosent Fotballanlegg ,3 % Fleirbrukshallar ,2 % Aktivitetsanlegg ,6 % Skianlegg ,9 % Friidrettsanlegg ,7 % Skytteranlegg ,6 % Friluftslivsanlegg ,6 % 12

13 nyutvikling og nettverksarbeid Felles Opplevelseskort for Møre og Romsdal Opplevelseskortet er eit kort som skal gi born i familiar med låg inntekt anledning til å ta del i aktivitetar saman med andre born i lokalsamfunnet. Kortet er personleg og gjeld i eitt år og gir tilgang til 30 aktivitetar innen 6 ulike kategoriar saman med ein venn, eit familiemedlem eller andre.seksjon folkehelse og fysisk aktivitet har leia ei arbeidsgruppe som har hatt I oppdrag å lage ei ordning som kan fungere for heile fylket. Den 23 november arangerte kulturavdelinga lanseringskonferanse om felles opplevelseskort i Møre og Romsdal der også Kulturministeren deltok. Ordninga vil utviklast vidare til ei fylkesdekkjande ordning i Ungdomskortet vil også inngå i ordninga. Oversikt over helsetilstand og helsefaktorar Det er tilsett ny rådgivar for å møte krava i den nye folkehelselova frå Arbeidet med å utarbeide oversikt over helsetilstanden og påvirkningsfaktorer er starta opp, og fleire samarbeidsaktørar er kontakta. Det er orientert om Fylkeskommunen si rolle i samband med ny folkehelselov i mange fora og på fleire konferansar. Nettsida om folkehelsestatistikk er oppretta i samarbeid med plan- og analyseavdelinga. sigri spjelkavik rådgivar folkehelse Prosjekt friluftsliv Over 300 turar er registrert på turportalen Kartløysing med dei inntegna rutene er no på plass og gjer det mogleg å skrive ut lokale kart for områda ein skal ferdast i. Det er innleia samarbeid med og for å spreie turinformasjonen mest mogleg til merking og skilting av turstiar i Møre og Romsdal i 2011 Ein tilsvarande sum er satt av til Det er og lagt ned eit arbeid for å prøve å utvide samarbeidet utover Helseløyper og konkurranse for best universelt utforma turmål i Møre og Romsdal. Elvastien i Ørskog kommune vart vald som vinnar, og fekk tildelt kr i premie. I tillegg vart det tildelt kr til Kammen friluftsområde i Rauma og til Lillevatnet i Ålesund kommune. Dagseminar om Den Trondhjemske Postvei. Ei samling for kommunar og aktuelle aktørar vart halde på Ørskogfjellet i vår. Snøskredvarsel. Samarbeidet med held fram. Varsel for Romsdalen er etablert og første sessong er gjen nomført med varsel to ganger i veka gjennom heile vinteren og tre gonger i veka i høgsessongen. Ein har og starta arbeidet med å utvide varselet til å gjelde fleire skiområde i fylket. Ut i sekken, friluftstilbod for elevar i grunnskulen har endra litt på tilbudet ved at ein no kan søke om aktivitetar heile skuleåret og ikkje berre på vår og haust. Det er gjennomført kursing av lærarar og SFO-tilsette med tema uteundervisning/ute aktivitetar. turportalen 13

14 nye studietilbod i folkehelse I 2011 tok 82 studentar eksamen i studietilboda om folkehelse, som var nyutvikla i eit samarbeid mellom Møre og Romsdal fylkeskommune og Høgskolen i Molde. Ein stor del av folkehelsekoordinatorane og tilsette i kommunane deltok på begge kursa. Organisering og leiing av folkehelsearbeid Videreutdanning 7.5 studiepoeng 3. samlingar over 2 dagar Tema: Organisasjon, leiing og prosjektarbeid Planlegging av helseforebyggjande arbeid Samarbeid grundleggjande teoriar og begrep, erfaringar og forskningsresultat Prosjektoppgåve Team, kulturelle skillnader konflikter og leiarskap i samarbeid Kosthold og Helse 1 Videreutdanning 7.5 studiepoeng Studiet Kosthold og Helse kom i stand på initiativ frå God Helse partnarskapet i Møre og Romsdal. Utviklinga av studiet har difor skjedd i eit samarbeid mellom Høgskulen i Molde og Møre og Romsdal fylkeskommune. Målet med studiet er å styrke kunnskap og ferdigheiter for å utøve eit betre folkehelsearbeid i kommunane med fokus på ernæring. Det nasjonale kurset Bra mat for bedre helse er innlemma som ein del av kurset. Dette kurset skal motivere, hjelpe og støtte deltakarane til å gjøre positive forandringar i kostahaldet basert på prinsippa for Motiverande intervju (MI). Mottoet er små skritt store forbedringer Opptakskrav og målgruppe Forkunnskap: Bacheleorgrad i helsefag, pedagogiske fag, samfunnsfag, økonomi og administrasjon eller tilsvarande. Kosthold og Helse 1 Videreutdanning 7.5 studiepoeng Studiet vil spesielt rette seg inn mot følgjande målgrupper : Folkehelsekoordinatorar, helse- og sosialpersonell, pedagogisk personell (barnehage og skole), representantar frå frivillege lag og organisasjonar, idrett, frisklivsentralar, treningssentra og liknande. VOPSS100 7,5 studiepoeng Kosthold og Helse 1 1. Innledning Studiet i kosthold og helse kom i gang med bakgrunn i initiativ fra God Helse partnerskapet i Møre og Romsdal. Utdannelsen vil således være et samarbeid mellom Høgskolen i Molde og Møre og Romsdal Fylkekommune. Målet med studiet er å styrke kunnskap og ferdigheter i folkehelsearbeidet i kommunene, med fokus inn mot ernæringsarbeidet. Studiet bygger på Helsedirektoratets anbefalinger for et bedre kosthold i befolkningen. Bra Mat for bedre helse er innlemmet som en del av studiet. Dette kurset skal motivere, hjelpe og støtte deltakerne til å gjøre positive forandringer i kostholdet basert på prinsippene for motiverende intervju (MI). Mottoet er små skritt store forbedringer. 2 Opptakskrav og målgruppe Forkunnskap: Bachelorgrad i helsefag, pedagogiske fag, samfunnsfag, økonomi og administrasjon eller tilsvarende. Studiet vil spesielt rette seg inn mot følgende målgrupper: 14

15 15

16 KRISTIANSUND kommmune Innbyggertall: God helse-koordinator: Bente Elshaug E-post: Tlf: Mobil: Stillingsprosent God Helse: 100% stilling Ålesund Molde Kristiansund Åndalsnes Organisering av folkehelsearbeidet: Folkehelsekoordinator er organisert i Rådmannens stab. Kommunalsjef pleie og omsorg har økonomi- og personalansvar for folkehelsekoordinator. Det er ikke opprettet egen styringsgruppe for God Helse programmet i kommunen. Folkehelsearbeidets satsingsområder sees i sammenheng med kommunens levekårsprosjekt. De viktigste satsingsområdene i 2011 Levekårsprosjektet Prosjektgruppen har arbeidet med avslutning av forprosjektet mot et hovedprosjekt. Den overordnede målsettingen med hovedprosjektet er å gjennomføre et langsiktig arbeid som kan bryte de mekanismene som produserer og reproduserer helsemessige og sosiale belastninger, samt andre utfordringer hos utsatte barn, unge og deres familier. Fysisk aktivitet i skolen Den årlige hoppetaukonkurranse for barneskolene (4.-7. trinn) ble arrangert i samarbeid med fysioterapi barn og unge og Nasjonalforeningen for folkehelsen april barneskoler var påmeldt til vår egen by konkurranse. MOT I juni 2011 ble Kristiansund Lokalsamfunn med MOT. MOT skal styrke samarbeidet for holdningsskapende arbeid og bevisstgjøring av ungdom. Det var 8 aktive MOT informatører i MOT programmet våren Politiet i Kristiansund trakk seg fra samarbeidet med MOT etter inngåelsen av ny kontrakt, noe som førte til at innsatsen mot ungdomsskoletrinnene måtte reduseres. Russens informasjonsdag Informasjonsdagen til russen ble gjennomført 13. april 2011 for fjerde år på rad. Ca. 300 russ var tilstede i Braatthallen. Dette er et samarbeid mellom de videregående skolene, russestyrene, politi, ambulansen og mottagelsen, Statens vegvesen og kommunen. Aktiv på dagtid. Et lavterskeltilbud for tilrettelagt fysisk aktivitet med saltrening og vannaktivitet. Tiltaket er et samarbeid mellom folkehelsekoordinator og Brasen opptreningsenhet. Arbeid med et tilbud rettet mot ungdom Aktiv ungdom - ble startet opp i slutten av Dette er et samarbeid med folkehelsekoordinator, NAV, enhet psykisk helse, flyktningetjenesten og Atlanten turnforening. Stikk ut! Dette er en populær turaktivitet med 10 ulike turmål. Frivillige, velforeninger og kommunen samarbeider om aktiviteten var første gang Kristiansund var en del av konkurransen og etter opptelling i bøkene og registreringen har det vært stor deltagelse. Opptelling i bøkene viste registreringer i tiden som konkurransen varte. 7. trinnet ved Dale barneskole har brukt turaktiviteten som en del av gymtimene i skolen, og alle turpostene ble besøkt i registreringsperioden. Frisklivssentral Kristiansund kommune fikk kr til planlegging og utredning av Frisklivssentral i Kristiansund. En tverrfaglig prosjektgruppe ble opprettet, og både ekskusjon til Trondheim og utarbeidelse av en prosjektrapport ble gjennomført i Lyst på livet Lyst på livet er en studiesirkel (livscafèr) rettet mot personer over 65 år. I lyst på livet arbeider pensjonister med å fremme egen helse og livskvalitet gjennom å påvirke vaner og mønstre i hverdagen. I oktober 2011 ble sirkelledere skolert med tanke på oppstart i januar Lyst på livet i Kristiansund er et samarbeid mellom Pensjonistforbundet, Frivilligsentralen, ildsjeler og kommunen. Utarbeidelse av Frivillighetsmelding i samarbeid med kultur, frivillige og folkehelsekoordinator. Barnerepresentant i plan og bygningsrådet Satsingsområder i 2012: Levekårsprosjektet i Kristiansund kommune en breddesatsing for utsatte barn, unge og deres familier Videre arbeid med turaktiviteten StikkUt! og samarbeid med Nordmøre og Romsdal Friluftsråd Lokalsamfunn med MOT Videre fremdrift og utvikling av Kristiansund frisklivssentral Sette folkehelse på dagsorden og arbeide for at folkehelseperspektivet blir synlig i all kommunalt planarbeid. Økonomi: Tilskudd fra Møre og Romsdal fylkeskommune på kr til finansiering av stillinga som folkehelsekoordinator Livsstilsendringskurs-MAT Mat, aktivitet og trivsel er tre sentrale temaer i kurset. Deltagerne har vært med i nesten fire år. Det har vært fem samlinger for kursdeltagerne, og det meldes tilbake om vektnedgang, bedre trivsel og bedre fysisk helse. Dette er et samarbeid mellom kommunen og Lærings- og mestringssenteret (Helse Møre og Romsdal). Nye kurs er ikke startet opp i

17 Bedre samarbeid barnehage, barnevern og helsestasjon Kristiansund kommune har over flere år hatt et tett samarbeid med Kompetansesenter - rus Midt-Norge angående rusforebyggende utviklingsarbeid. Et av satsingsområdene har vært samarbeid barnehage, barnevern og helsestasjon. Flere arbeidsseminar for ansatte i barnehagene har vært gjennomført de siste årene, hvor tidlig innsats for barn som lever sammen med omsorgspersoner som misbruker rusmidler har vært temaet. Det er arbeidsseminarene DUGNAD lokalt tilpasset vår kommune som har vært utgangspunktet. I 2011 var fokuset satt på assistenter i barnehagene. En risiko- og sårbarhetsanalyse har vært gjennomført, og rutiner knyttet til situasjoner der barnehagen er bekymret for barn er blitt laget. Målet har vært å bedre samarbeidet mellom barnehage og barnevern, og utvikle kompetanse og gode rutiner i barnehagene for å fange opp bekymringsbarn. Samarbeidet mellom barnehage, barnevern og helsestasjon videreføres gjennom SamBa. SamBa - sammen om barna - både småbarns team og skoleteam er tverrfaglige team som arbeider for å hjelpe barn/ unge og deres familier på et tidlig tidspunkt, og før problemene vokser seg større. I regi av SamBa småbarnsteam ble en egen fagkafé startet opp høsten Fagkafeen er et møtested for assistenter i barnehagene og andre fagpersoner. Den skal bidra til fagutvikling, erfaringsutveksling og informasjon om aktuelle tema. At samarbeid og handlingsrettet tiltak gir gode resultater er dette arbeidet et godt eksempel på, både i og utenfor vår kommune. En ansvarlig i barnehagenettverket har hatt ansvaret for å bringe temaet rus og tidlig innsats inn i styrernettverket, hvor både case og rutiner har vært arbeidet med. Stikk ut 7.trinn. Dale 17

18 SURNADAL kommmune Innbyggertall: 5950 God helse-koordinator: Annett Ranes E-post: Tlf: Mobil: Stillingsprosent God Helse: 50% stilling Ålesund Molde Kristiansund Åndalsnes Styringsgruppe God Helse: Styringsgruppa har møter 3-4 gonger i året. Mons Otnes, ordførar Lars Polden, kommunepolitikar Astrid Mogstad Høivik, Kommunalsjef, oppvekst Gunn Bredesen, Einingsleiar. Familie og Helse Lilli Husby, Einingsleiar, Kultur Råg Ranes, Samfunnsplanleggar Annett Ranes, Folkehelsekoordinator Folkehelsekoordinatoren er organisatorisk lagt under eininga Helse og familie. Folkehelsetiltak i 2011: Skole: Fokus på mobbing, underskrift av mobbemanifestet. Markering av verdensdagen for psykisk helse: Seminardag for heile ungdomsskulen på kulturhuset. Foredrag av Eli Rygg med tema: Korleis er vi med og mot kvarandre Kantinetilbod på ungdomsskolen. Barnehage: Tilbod om mat til alle måltid på barnehagen. Fokus på mindre sukker, eks det blir ikkje servert kake på bursdagane, men jubilanten får ei lita gåve. Teknisk/transport: Utarbeiding av Sentrumsplan med vekt på universell utforming og folkehelse. Trygge skolevei, opparbeiding av gang- og sykkelbaner. Helse: Planlegging og oppstart av Frisklivssentral. Sjå reportasje. SiO Dugnad Samarbeid med kompetansesenteret for rus, MidtNorge. Frivillige organisasjonar: Vi har fleire aktive lag og organisasjonar som arrangerer faste treff og aktivitetar, til dømes stavganggruppa til pensjonistforeninga, tirsdagssamling gjennom Mental Helse og Fredagskaffe gjennom Eldre hjelper eldre. Arbeidsliv: Surnadal for grenser. Oppstarta gruppe med røtter i næringslivet som sett fokus på å halde aldersgrensa på alkohol kjøp og bruk. Satsingsområder i 2012: Vidare utvikling og forankre Frisklivssentralen som eit tilbod i kommunen vil væra eit viktig satsingsområde også i Det er under vurdering å legga ned styringsgruppa for god helse, sidan vi har fleire gode, tverrfaglege møter allereie etablert i kommunen, til dømes tverrfagleg samarbeidsgruppe for barn og unge og lokal arbeidsgruppe for SiO (Samhandlingsreformen i Orkangerregionen). Folkehelsekoordinatoren er medlem i fleire av desse. Innafor arealplanlegging/planverk manglar vi ei slik gruppe. Under prosjektet Helse i plan var ei tverrfagleg gruppe med dette fagområdet aktiv, men har no ikkje møttes. Det er ønskje om å formalisere ei slik gruppe igjen og få den til å fungere på nytt i løpet av Folkehelsekoordinatoren vil då bli organisert under leiing av einingsleiar for Helse og rehabilitering og bruka henne og einingsleiargruppa som styringsgivarar. Sjå på vidare samarbeid med kompetansesentert Rus, om samarbeid rundt Dugnad. SiO. Folkehelseloven, etablere rapportering, felles forståing. Opplyse om folkehelselova, betydning for alle etater. Bevisstgjæring. Bruke einingsleiarmøte og budsjettrapportar/årsmeldingar. Kultur: Merking av turstier er under planlegging. Pleie/omsorg: HPH ( Helhetlig pasientforløp i eget hjem ) Prosjekt/drift i heimetenesta som legg vekt på eigenmestring og førebygging hos deira pasientar. Det har under dette arbeidet blant anna vorte utarbeid ein aktivitetskalender for eldre. Torsdagsdans og fredagstrim på sjukeheimen kvar veke. 18

19 Først i fylket Helsedirektoratet anbefaler etablering av frisklivssentralar i alle landets kommunar. Dette som eit helsefremmande og førebyggjande tiltak mot livsstilssjukdommar. Næringsavdelinga saman med helsesektoren i kommunen søkte mai 2010 om midlar til ei frisklivssatsing gjennom Inn på tunet-løftet. Dette vart godkjent og ein fikk prosjektmidlar for 3 år. Seinare vart det og søkt fylket om etableringstilskott. Helsedirektoratet har gjeve ut ein Veileder for kommunale frisklivssentraler som gir tips til korleis ein etablerar og organiserar frisklivssentralar. Denne vart flittig bruka og 15.august 2011 opna Surnadal kommune sin Frisklivssentral som den første kommunen i Møre og Romsdal. Frisklivssentralen i Surnadal hjelper og støtter personar som ønskjer å endre levevanar knytt til fysisk aktivitet og kosthald. Dette skjer gjennom individuelle helsesamtalar og gruppebaserte tilbod. Ein frisklivsperiode varar i 12 veker. Ein får ei tilvisning(frisklivsresept) frå helsepersonell. Blir deretter kalla inn til ein helsesamtale som skal munne ut i ei plan for kva som skal skje dei neste 12 vekene. Vi har fysisk test før og etter perioden slik at ein kan vurdere form og framgang. Målet med deltaking i frisklivstilbod er å førebyggje livsstilssjukdommar som til dømes diabetes, hjerte-/karsjukdommar og høgt blodtrykk og redusere eventuelle vektproblem. Vi har tilbod om trening ute med base på Inn på tunet garden og trening inne med base Fysioterapisalen. For dei som er interesserte i kosthaldsendring held vi Bra Mat-kurs to gonger i året. Dette er eit inspirasjonskurs der fokuset er å auke motivasjonen for å oppnå eit varig sunnare kosthald. Kven har så delteke? Eit tilbod er vel og bra, men vert det bruka? Så langt har vi hatt over 50 deltakarar. Det er mest damer 40+, men og ein del herrar. Den yngste deltakaren har vore 19 og eldste 76. Tilbodet gjeld frå 16 år. Fleire er no ferdige med første periode og ønskjer ofte ein ny periode. Dette kan dei få, men vi prøver å fase dei ut til lokale tilbod eller eigenaktivitet etter kvart. Dei som har delteke i gruppetreningane viser framgang i fysisk form og i eigenopplevd helse. Meir fysisk aktivitet og eit sunnare kosthald skapar meir energi og trivsel i kvardagen. Målet med deltaking i frisklivstilboda er varig endring av levevanar og at deltakarane fortsett med aktuelle tilbod i nærmiljøet eller driv eigenaktivitet. 19

20 SUNNDAL kommmune Innbyggertall: 7323 God helse-koordinator: Espen Ervik E-post: tlf: mobil: Stillingsprosent God Helse: 50% stilling Ålesund Kristiansund Molde Åndalsnes Organisert i kommunen: Helse- og barneverntjenesten Styringsgruppe: Espen Ervik (folkehelsekoordinator) Kari Thesen Korsnes (helsesjef) Jostein Tredal (avd.leder idrett) Atle Hammer (ergoterapeut) Målfrid Rakstang Rød (leder fysioterapi) Anne Berit Vullum (leder DMS). Møte ca. 1. gang pr mnd. Skole: Det er i 2011 startet arbeid et arbeid rettet mot psykisk helse i skolen. Dette arbeidet er i startfasen og har møtt motstand pga. av bemanningssituasjonen blant helsesøstre. Det vil likevel bli videreført da bemanningssituasjonen vil bedre seg til sommeren. Barnehage: Det ble i løpet av høsten 2011 arrangert fiskesprellkurs blant barnehageansatte og SFO. Det arbeides videre med kosthold i barnehagene og det er etablert god kontakt med tjenesten. Det kan nevnes at det kan se ut som om at det er en god løsning at folkehelsekoordinator har en kontaktperson å forholde seg til i avdelingen, slik som i barnehagetjenesten. Teknisk/transport/plan: Info om folkehelsearbeid i avdelingen. Avslutning prosjektet gang-/ sykkelveg Brandeinan Sandbrekka. Helse: Folkehelsekoordinator har informert om folkehelsearbeid og videre samarbeid. Foreldremøter med tema rus i barne- og ungdomsskolen ved familieveileder. Det er etablert faste møter mellom avdelingen og folkehelsekoordinator, 1. gang pr. mnd. Startet prosjekt om psykisk helse i skolen. Kultur: Folkehelsekoordinator har informert om folkehelse og videre samarbeid. Elever fra grunnskolen har fått undervisningstilbud fra kulturskolen, gjennomføring av Sunndal kulturfestival og Ung Festival, kultursamarbeid med Nesset, ungdommens kommunestyre presenterte mobbemanifest. Seniorkino/dagkino annenhver torsdag. Ungdomskafe, diskotek. Cup-torg under Hydro cup: danseshow, standup og diskotek. Forfatter- og bokpresentasjoner. Mottaket: Infomøte med avdelingen om folkehelse. Aktiviteter for alle på mottaket som barnehage, grunnskole, grunnskole for voksne, utdanning og / eller arbeid. Alle deltar i ulike fritidsaktiviteter som fotball, trening på treningssenter og kurs ved kulturskolen. Informasjon om rus, med hovedfokus på tobakk og alkohol, kurs i konfliktforebygging, vedlikeholdsarbeid ute og inne, utlån av utstyr. Introduksjonsprogrammet: veileder og motiverer flest mulig av deltakerne til å benytte seg av retten til videregående utdanning. SMISO (Støttesenter mot incest og seksuelle overgrep): informasjonsmøte forbeholdt kvinner ved Introduksjonsprogrammet og Sunndal Asylsøkermottak. Kinoarrangement, svømmekurs for barn, unge og damer, gjennomføring av førstehjelp, aktiviteter i Villmarksleiren, omvisning og informasjon om norske verdier og levesett, flerkulturelt forum, tett samarbeid med frivilligsentralen, klatrekurs for barn og unge, omvisning ved kommunens bedrifter, samarbeid med Trollheimen Vekst. 5-åringene på Bikuben har hatt treff med Tredal barnehage hver 14 dag. 1-3 åringen deltok på kulturtilbud. Pleie- og omsorg: Infomøte om folkehelse ved avdelingen. Røykfri arbeidsplass blant pleie- og omsorg, dette er en prosess som har pågått en stund og som er iverksatt Det skal videre tilbys røykesluttkurs. Nytt aktivitetshus tatt i bruk av habiliteringsavdelingen og psykisk helsearbeid, sansestimuleringsrommene benyttes også av andre tjenester. Kulturarrangement for eldre som bor på institusjon og eldre som bor hjemme. Matglede til institusjonsbeboere. Frisklivssentral: Folkehelsekoordinator har jobbet mye med frisklivssentral i 2011, høy prioritet i Sunndal. Folkehelsekoordinator legger fram rapport om forslag til organisering, våren Aktiv på dagtid skal inngå her, det begynner å komme på plass aktiviteter til sistnevnte. Frivillige organisasjoner: Sendt ut infomateriell om folkehelse, kontakt med noen om videre samarbeid. Det kan nevnes at det er veldig mange lag- og organisasjoner i Sunndal. Næringsliv: Etablert kontakt og utvekslet info med Sunndal næringshage, samarbeidsmøter med Hydro og Trollheimen vekst. NAV: Det har vært samarbeidsmøter med Nav. Startet forebyggende russamarbeid med folkehelsekoordinator og rus midt Norge. Samarbeid rundt «aktiv hverdag», aktiviteter for rusmisbrukere. Annet: Sendt ut kursinvitasjoner til aktuelle deltakere i kommunen. Videreformidlet materiell/kurs etc. fra fylke. Synligjort folkehelse i media (to avisoppslag). Forbedret nettsider. Folkehelsekoordinator har informert politikere om folkehelse. Satsingsområder i 2012: Bakgrunnen for satsningene er erfaringene fra avdelingene sett i lys av folkehelseprofil for Sunndal: psykisk helse i skolen, tilbud om røykeavvenningskurs til kommuneansatte og frisklivssentral Sunndal (høy prioritet). 20

Organisering av folehelsearbeidet

Organisering av folehelsearbeidet Organisering av folehelsearbeidet Svein Neerland Seksjonsleder folkehelse og fysisk aktivitet, Møre og Romsdal fylkeskommune 1 Organisering av folkehelsearbeidet i Møre og Romsdal Politisk: 1.Fylkestinget

Detaljer

God Helse partnerskapet 2004-2011. fredag 11. november 11

God Helse partnerskapet 2004-2011. fredag 11. november 11 partnerskapet 2004-2011 Historiske milepæler Historiske milepæler Folkehelsemeldinga: Resept for et sunnere Norge, (st.m 16, 2002-2003) Historiske milepæler Folkehelsemeldinga: Resept for et sunnere Norge,

Detaljer

Folkehelse i alle kanalar

Folkehelse i alle kanalar Folkehelse i alle kanalar innhald Leiar 3 god helse på regionalt nivå 4-8 kosthald 9 Tobakk 10 Rus 11 Fysisk aktivitet 12 nyutvikling og nettverksarbeid 13-15 kommune 16-17 Surnadal kommune 18-19 Sunndal

Detaljer

God Helse programmet i Møre og Romsdal. Sammen om sunne, trygge og levende lokalsamfunn

God Helse programmet i Møre og Romsdal. Sammen om sunne, trygge og levende lokalsamfunn God Helse programmet i Møre og Romsdal Sammen om sunne, trygge og levende lokalsamfunn Forankring: Vedtak i Fylkestinget juni 2003: Bygge opp et langsiktig og helhetlig folkehelsearbeid Folkehelsemeldinga:

Detaljer

Arbeidsnotat til bymøtet 7. mai 2007, tiltaket Tilflytting 2017 Av Heidi-Iren Wedlog Olsen og Severin Aarsnes

Arbeidsnotat til bymøtet 7. mai 2007, tiltaket Tilflytting 2017 Av Heidi-Iren Wedlog Olsen og Severin Aarsnes Arbeidsnotat til bymøtet 7. mai 2007, tiltaket Tilflytting 2017 Av Heidi-Iren Wedlog Olsen og Severin Aarsnes Anne og Thomas på flyttefot Flyttemønster blant ungdom/unge vaksne i Møre og Romsdal, 1980

Detaljer

Giske kommune. Nettverksamling for Frisklivsentraler Ulsteinvik 4. og 5.sept.

Giske kommune. Nettverksamling for Frisklivsentraler Ulsteinvik 4. og 5.sept. Giske kommune Nettverksamling for Frisklivsentraler Ulsteinvik 4. og 5.sept. Frisklivssentralen i Giske vart åpna 01.10.2012 Organisering/ Lokalisering: Vi held til i Fysioterapi avdelinga ved Giske omsorgssenter,

Detaljer

Marit Hovde Syltebø Rådgivar Møre og Romsdal fylke Om kompetanseutvikling i lys av St.meld.nr. 25

Marit Hovde Syltebø Rådgivar Møre og Romsdal fylke Om kompetanseutvikling i lys av St.meld.nr. 25 Marit Hovde Syltebø Rådgivar Møre og Romsdal fylke Om kompetanseutvikling i lys av St.meld.nr. 25 Foredrag frå seminaret Kompetansebehov og rekruttering Samhandling kommunar, høgskular og fylke Aasenauditoriet

Detaljer

Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09.

Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09. Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09.2010, Sarpsborg - 1. Kom fram til nokre overordna felles mål for partnarskapet

Detaljer

Dato: Fredag 25. februar 2011 08:52 Emne: Sak til OD-møtet 9.mars 2011. Notat til organisasjonane. Sak til OD-møtet 9.mars 2011

Dato: Fredag 25. februar 2011 08:52 Emne: Sak til OD-møtet 9.mars 2011. Notat til organisasjonane. Sak til OD-møtet 9.mars 2011 Fra: Iver Kåre Mjelve/MRFYLKE Til: Arne.Yksnoy@fials.no, Einar Skjegstad/MRFYLKE@MRFYLKE, Ole Bjørn Helberg/MRFYLKE@MRFYLKE, ole.bjorn.helberg@utdanningsforbundet.no, Harriet Martinsen/MRFYLKE@MRFYLKE,

Detaljer

Gjeldsbøra i kommunane Møre og Romsdal

Gjeldsbøra i kommunane Møre og Romsdal Gjeldsbøra i kommunane Møre og Romsdal Høg gjeld = færre teneste? For å yte gode tenester til innbyggarane treng kommunane gode barnehage- og skulebygg, vegar, gode infrastrukturar for vassforsyning,

Detaljer

RUSFAGLEG FORUM FORUM FOR RUS OG PSYKISK HELSE

RUSFAGLEG FORUM FORUM FOR RUS OG PSYKISK HELSE RUSFAGLEG FORUM FORUM FOR RUS OG PSYKISK HELSE Bakgrunn for oppretting av forumet Fylkestinget reviderte sektorplan for tenester for rusmisbrukarar i Sogn og Fjordane, våren 1995. Der vart Fylkesmannen

Detaljer

UTGIVELSESDAGAR AVIS. Motta korrektur på mail, godkjenn for trykk eller korriger evt. feil.

UTGIVELSESDAGAR AVIS. Motta korrektur på mail, godkjenn for trykk eller korriger evt. feil. UTGIVELSESDAGAR AVIS 1 2 3 Fyll ut bestillingsskjema www.mrfylke.no/annonse minst 3 virkedagar før innrykk. Motta korrektur på mail, godkjenn for trykk eller korriger evt. feil. Annonsekostnadar fakturerast

Detaljer

Møteinnkalling. Utval: Ungdomspanelet Møtestad: Rica Seilet i Molde Dato: 06.- 07.12.2010 Tid: Kl.12.00

Møteinnkalling. Utval: Ungdomspanelet Møtestad: Rica Seilet i Molde Dato: 06.- 07.12.2010 Tid: Kl.12.00 Møteinnkalling Utval: Ungdomspanelet Møtestad: Rica Seilet i Molde Dato: 06.- 07.12.2010 Tid: Kl.12.00 Forfall skal meldast til koordinator, Anne Berit Svenkerud Halle, 98 41 30 03, som kallar inn varamedlem.

Detaljer

Samhandlingskonferansen 2015 Regional plan for folkehelse. Regional plan for folkehelse 2015-2019

Samhandlingskonferansen 2015 Regional plan for folkehelse. Regional plan for folkehelse 2015-2019 Samhandlingskonferansen 2015 Regional plan for folkehelse Fylkesdirektør Svein Arne Skuggen Hoff Sogn og Fjordane fylkeskommune Regional plan for folkehelse 2015-2019 Fylkesdirektør Svein Arne Skuggen

Detaljer

Trondheim. Møre og Romsdal. Bergen. Oslo

Trondheim. Møre og Romsdal. Bergen. Oslo Trondheim Møre og Romsdal Bergen Oslo Innholdsfortegnelse 1. Tiltak K1 Nasjonalt utviklingsprosjekt i fylkeskommunar og kommunar... 3 2. Organisering og forankring... 3 3. Oppnådde resultat... 3 Hovudmål

Detaljer

ARBEIDSINNVANDRING EIN RESSURS FOR VESTLANDET KVA KJENNETEIKNAR KOMMUNANE I MØRE OG ROMSDAL?

ARBEIDSINNVANDRING EIN RESSURS FOR VESTLANDET KVA KJENNETEIKNAR KOMMUNANE I MØRE OG ROMSDAL? ARBEIDSINNVANDRING EIN RESSURS FOR VESTLANDET KVA KJENNETEIKNAR KOMMUNANE I MØRE OG ROMSDAL? FINN OVE BÅTEVIK Dialogmøte mangfald og inkludering. Møre og Romsdal fylkeskommune, Ålesund, 13. november 2014.

Detaljer

Molde kommune Helseavdelingen Folkehelsekoordinator

Molde kommune Helseavdelingen Folkehelsekoordinator Molde kommune Helseavdelingen Folkehelsekoordinator ÅRSRAPPORT 2005 Folkehelseutvalget i Molde 2005: Henriette Schou Mari Lund Johannessen Henning Fosse Hugo Tingvoll Arne Lillevik Anne Mette Nedbøberg

Detaljer

Frilufrådets arbeidsprogram for 2012

Frilufrådets arbeidsprogram for 2012 Frilufrådets arbeidsprogram for 2012 1. Medlemspleie og nye medlemmer 10 kommuner og Møre og Romsdal JFF er medlem i FR. Kommunene Rauma og Tingvoll kommer med som nye kommuner i 2012. Det ble arbeidet

Detaljer

DEN GRØNE TRÅDEN TIDLEG INNSATS

DEN GRØNE TRÅDEN TIDLEG INNSATS DEN GRØNE TRÅDEN TIDLEG INNSATS Plan for tidlig innsats er en spore til en pro aktiv væremåte og tilnærming til arbeidsoppgavene her og nå, og til utfordringene vi vet kommer. Når mange nok gjør noe på

Detaljer

NASJONAL FOLKEHELSEKONFERANSE. Molde, 18.-19.september 2008. Kafedialog 1 Kosthald i Helse i plan, Volda kommune

NASJONAL FOLKEHELSEKONFERANSE. Molde, 18.-19.september 2008. Kafedialog 1 Kosthald i Helse i plan, Volda kommune NASJONAL FOLKEHELSEKONFERANSE Molde, 18.-19.september 2008 Kafedialog 1 Kosthald i Helse i plan, Volda kommune Berit Koen, folkehelsekoordinator Hilde Ørstavik Lundberg, helsesøster FOLKEHELSEARBEIDET

Detaljer

Sogn frisklivssentral Innovasjonskonferanse Helse&omsorg Tysdag 20.mai 2014

Sogn frisklivssentral Innovasjonskonferanse Helse&omsorg Tysdag 20.mai 2014 Sogn frisklivssentral Innovasjonskonferanse Helse&omsorg Tysdag 20.mai 2014 Kristine Mardal, Årdal Frisklivssentral Maren Oldertrøen Enget, Sogn Frisklivssentral Innhald Lovverk folkehelsearbeid Frisklivssentral

Detaljer

Resept for eit sunnare FørdeF

Resept for eit sunnare FørdeF Resept for eit sunnare FørdeF Trygg i FørdeF Del av folkehelsearbeidet i Førde F kommune April 2009 Folkehelseprosjektet Stortingsmelding nr. 16 (2002-2003) 2003) Auka satsing på p folkehelse dei neste

Detaljer

Utval Møtedato Utval Saksnr Oppvekst- og velferdsutvalet Kommunestyret

Utval Møtedato Utval Saksnr Oppvekst- og velferdsutvalet Kommunestyret Vinje kommune Vinje helse og omsorg Arkiv saknr: 2014/516 Løpenr.: 8125/2014 Arkivkode: G10 Utval Møtedato Utval Saksnr Oppvekst- og velferdsutvalet Kommunestyret Sakshandsamar: Kari Dalen Friskliv i Vinje

Detaljer

Kommunikasjonsplan. Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy

Kommunikasjonsplan. Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Kommunikasjonsplan Nordhordland ein 2020? Nordhordland Utviklingsselskap IKS Foto: NUI / Eivind Senneset Nordhordland

Detaljer

Team Surnadal- Velferdsteknologi i helhetlige pasientforløp Teamet

Team Surnadal- Velferdsteknologi i helhetlige pasientforløp Teamet Team Surnadal- Velferdsteknologi i helhetlige pasientforløp Teamet Bak: Ingunn Mikkelsen, Annett Ranes og Solveig Glærum Foran: Gunnhild Eidsli og Pål Ranes. Heidrun Solstad og Arnhild Sæter er ikke med

Detaljer

Ungdomsrådet sine tre politikarkontaktar har møtt når dei har hatt høve til det.

Ungdomsrådet sine tre politikarkontaktar har møtt når dei har hatt høve til det. Å rsmelding 2015 Å rsmelding 2015 Om rådet og rådet sitt arbeid. Molde ungdomsråd vart valde på ungdomskonferansen 6. mars 2014. Medlemmer: Leiar Nora Waagbø, nestleiar Jens Kristian Sæther, Andrea Marie

Detaljer

Til Medlemmene i Skolelederforbundet, Møre og Romsdal. Lokale forhandlingar hausten 2012

Til Medlemmene i Skolelederforbundet, Møre og Romsdal. Lokale forhandlingar hausten 2012 Til Medlemmene i Skolelederforbundet, Møre og Romsdal Lokale forhandlingar hausten 2012 Hausten er komen, og med det tida for lokale forhandlingar i kommunene. Vi i styret opplever mange spørsmål kring

Detaljer

Planprogram for Regional delplan for folkehelse - endeleg vedtak

Planprogram for Regional delplan for folkehelse - endeleg vedtak saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 14.12.2012 76302/2012 Sigri Spjelkavik Saksnr Utval Møtedato U-10/13 Fylkesutvalet 28.01.2013 Planprogram for Regional delplan for folkehelse - endeleg

Detaljer

Distriktsfylke Møre og Romsdal? Kjelde: SSB/PANDA

Distriktsfylke Møre og Romsdal? Kjelde: SSB/PANDA Distriktsfylke Møre og Romsdal? Kjelde: SSB/PANDA 2 Er slaget tapt? Fødselsoverskot, nettoflytting og folketilvekst i Møre og Romsdal 1964-2004. 2500 2000 1500 Fødselsoverskudd Nettoinnflytting Folketilvekst

Detaljer

Folkehelse inn i kommunal planlegging. Sigri Spjelkavik rådgivar folkehelse

Folkehelse inn i kommunal planlegging. Sigri Spjelkavik rådgivar folkehelse Folkehelse inn i kommunal planlegging Sigri Spjelkavik rådgivar folkehelse Lov om folkehelsearbeid - formål Lova skal bidra til ei samfunnsutvikling som fremjar folkehelse, her under jamnar ut sosiale

Detaljer

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012 PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012 HANDLINGSPLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING 2012 Premissar. Det vart gjennomført ei grundig kompetansekartlegging i heile grunnskulen i Herøy hausten 07. Kritisk

Detaljer

Team Ørsta aktiv alderdom med velferdsteknologi

Team Ørsta aktiv alderdom med velferdsteknologi Team Ørsta aktiv alderdom med velferdsteknologi Føreord Ørstafjorden forma som eit hjarte Ørsta kommune har sidan hausten 2014 hatt eit prosjekt med spelteknologi i dagtilbod/buavdeling. Spiren til dette

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato VOLDA KOMMUNE SAKSDOKUMENT Sakshandsamar: Runa Bakke Arkivsak nr.: 2011/466 Arkivkode: Utvalsaksnr Utval Møtedato ETABLERING AV FRISKLIVSSENTRAL I VOLDA KOMMUNE Administrasjonen si tilråding: Volda kommune

Detaljer

Ungdomsplan. for Balestrand kommune. Barn frå Fjordtun på Galdhøpiggen

Ungdomsplan. for Balestrand kommune. Barn frå Fjordtun på Galdhøpiggen Ungdomsplan for Balestrand kommune Barn frå Fjordtun på Galdhøpiggen Balestrand mai 2014 1 INNHALD 1. Bakgrunn for planen... side 3 1.1 Førebyggande innsats er forankra i lov og regelverk. side 4 2. Rullering

Detaljer

Fordeling av kommunale næringsfond og hoppid.no-midlar 2016

Fordeling av kommunale næringsfond og hoppid.no-midlar 2016 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 15.02.2016 9523/2016 Eivind Vartdal Ryste Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet 01.03.2016 Fordeling av kommunale næringsfond og hoppid.no-midlar

Detaljer

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd VISJON I arbeidet for og med dei medarbeidarane i Fjell sokn har vi utarbeida ein visjon: I Fjell sokn vil vi

Detaljer

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv.

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv. HANDLINGSPLAN 2014 Forord Planen byggjer på Mental Helse sine mål og visjonar, og visar kva oss som organisasjon skal jobbe med i 2014. Landstyret har vedteke at tema for heile organisasjonen i 2014 skal

Detaljer

Kompetanseutvikling - 2009/2010 (budsjettåret 2009 - vgo)

Kompetanseutvikling - 2009/2010 (budsjettåret 2009 - vgo) rundskriv nr 5/09 Frå: Utdanningsavdelinga Til: Dei vidaregåande skolane Dato: Ref: 16.03.2009 MR 9146/2009/040 Kompetanseutvikling - 2009/2010 (budsjettåret 2009 - vgo) Fylkesutdanningsdirektøren meiner

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Desse sakene vil me arbeide med frå 2014-18:

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Desse sakene vil me arbeide med frå 2014-18: KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Handlingsplan for 2014 18: Utifrå det som er utarbeidd i kommunedelplanen for Helse, omsorg og sosial er det laga følgjande handlingsplan. Handlingsplanen

Detaljer

Aktuelt i lov- og avtaleverk OU-19 Geiranger, 2.10.12

Aktuelt i lov- og avtaleverk OU-19 Geiranger, 2.10.12 Aktuelt i lov- og avtaleverk OU-19 Geiranger, 2.10.12 Tema fellesøkt utfrå deltakarane på kurset HTA ulike avtaleverk Fellesbestemmelsane Reisetid KS gen/ KS-skule/staten /PBL-A/ FUS/Spekter SGS 2010 «Leirskuleavtalen»

Detaljer

INFORMASJON HJELPEINSTANSANE

INFORMASJON HJELPEINSTANSANE INFORMASJON OM HJELPEINSTANSANE for barnehage og skule Ål kommune I dette heftet er det samla informasjon om hjelpeinstansar som samarbeider med barnehage og skule. Desember 2014 PPT FOR ÅL OG HOL Pedagogisk-psykologisk

Detaljer

Den offentlege tannhelsetenesta - folkehelsearbeid

Den offentlege tannhelsetenesta - folkehelsearbeid Den offentlege tannhelsetenesta - folkehelsearbeid Lov om tannhelsetenesta (1984) Tannhelsetenesta sitt formål: Fylkeskommunen skal fremme tannhelsen i befolkningen og ved sin tannhelsetjeneste sørge for

Detaljer

Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet.

Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet. Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet. Dette notatet skisserer innhald og kan brukast som eit utgangspunkt for drøftingar og innspel. Me ynskjer særleg

Detaljer

Forsand kommune Seksjon kultur

Forsand kommune Seksjon kultur R å d m a n n e n Forsand kommune Seksjon kultur 12/411-2/K1-146//CHEG SLT handlingsplan for perioden 2012-2013 - Samordning av Lokale rus- og kriminalitetsførebyggjande Tiltak 1.0 MANDAT Vedtak om deltaking

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30 OS KOMMUNE Personalavdelinga MØTEPROTOKOLL Personalutvalet Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30 Innkalte: Funksjon Leiar Nestleiar Medlem Tilsette repr Tilsette repr Namn

Detaljer

TT-ordninga i Møre og Romsdal endring og utvikling. Regionale møte, hausten 2013 prosjektleiar Marianne Halseth Hole

TT-ordninga i Møre og Romsdal endring og utvikling. Regionale møte, hausten 2013 prosjektleiar Marianne Halseth Hole TT-ordninga i Møre og Romsdal endring og utvikling Regionale møte, hausten 2013 prosjektleiar Marianne Halseth Hole Kva er TT- ordninga? Tilrettelagd transport for funksjonshemma (TT- ordninga) er eit

Detaljer

Velkomen til Dialogkonferansen 2009. 31. august - 1. september 2009

Velkomen til Dialogkonferansen 2009. 31. august - 1. september 2009 Velkomen til Dialogkonferansen 2009 31. august - 1. september 2009 Velkomen til Dialogkonferansen 31. august - 1. september 2009 Dialogkonferansen er ein årleg møtestad for kommunar og fylkeskommunen der

Detaljer

- status formidling innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling. - status utvekslingsmodellen innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling

- status formidling innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling. - status utvekslingsmodellen innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling Møteinnkalling Utval: Yrkesopplæringsnemnda/Utdanningsutvalet Møtestad: 101 Fylkeshuset i Molde Dato: 23.10.2014 Tid: 10:30 Forfall skal meldast til utvalssekretær Ann Torill Vaksvik tlf 71 25 88 56 eller

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26.

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Handlingsplan for 2014 18: Utifrå det som er utarbeidd i kommunedelplanen for Helse, omsorg og sosial er det laga følgjande handlingsplan. Handlingsplanen

Detaljer

Aktiv kvar dag opne idrettsanlegg

Aktiv kvar dag opne idrettsanlegg Aktiv kvar dag opne idrettsanlegg Kva? Opne idrettsanlegg er aktivitetsflater som er opne og gratis for deltakarar som ønskjer å drive eigenorganisert aktivitet. Det er ein sosial og aktiv møteplass for

Detaljer

KEV tilbod: - Kurs - kroppsøvingsfaget - Kurs fysisk aktiv skulekvardag - Kurs fysisk aktivitet og måltid - Kurs uteskule

KEV tilbod: - Kurs - kroppsøvingsfaget - Kurs fysisk aktiv skulekvardag - Kurs fysisk aktivitet og måltid - Kurs uteskule KEV tilbod: - Kurs - kroppsøvingsfaget - Kurs fysisk aktiv skulekvardag - Kurs fysisk aktivitet og måltid - Kurs uteskule Kroppsøvingsseksjonen og kunnskapsløftet Kroppsøving - Fysisk aktiv skulekvardag/fysisk

Detaljer

Prosjektplan for Inn på tunet-løftet for Hallingdal

Prosjektplan for Inn på tunet-løftet for Hallingdal Prosjektplan for Inn på tunet-løftet for Hallingdal 1. Bakgrunn for prosjektet Hallingdalskommunane er med i Inn på tunet løftet. Dette er ei nasjonal satsing for kommunane til å sjå mogelegheiter i lokale

Detaljer

Tenesteavtale 10. Mellom Suldal kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om helsefremmande og førebyggjande arbeid

Tenesteavtale 10. Mellom Suldal kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om helsefremmande og førebyggjande arbeid Tenesteavtale 10 Mellom Suldal kommune og Helse Fonna HF Samarbeid om helsefremmande og førebyggjande arbeid Innhald 1 Partar 3 2 Bakgrunn og lovgrunnlag 3 2.1 Avtalen byggjer på Feil! Bokmerke er ikke

Detaljer

på vegne av barn og unge

på vegne av barn og unge HAUGALANDSLØFTET på vegne av barn og unge HAUGALANDSLØFTET SKAL FØRE TIL AT BARN OG UNGE FÅR UTNYTTA RESSURSANE SINE OG BLI GODT INKLUDERT I DET ORDINÆRE OPPLEGGET I BARNEHAGE OG SKULE 4 hovudområde for

Detaljer

Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014

Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014 Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014 Tema: Utskriving av pasientar frå sjukehus til kommune Samhandling mellom Stord sjukehus

Detaljer

Tilrettelegging av fysisk aktivitet - Hordaland

Tilrettelegging av fysisk aktivitet - Hordaland Tilrettelegging av fysisk aktivitet - Hordaland Innhald fysisk aktivitet og psykiatri Bakgrunn Kva gjer vi? Kor vil vi? Fysisk aktivitet Kvifor bør vi leggje til rette for fysisk aktivitet for personar

Detaljer

Tilskot til rekruttering, likestilling og kompetanseheving i landbruket - 2. utlysing 2015

Tilskot til rekruttering, likestilling og kompetanseheving i landbruket - 2. utlysing 2015 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 30.09.2015 62957/2015 Eivind Vartdal Ryste Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet 20.10.2015 Tilskot til rekruttering, likestilling og kompetanseheving

Detaljer

Statusrapport for handlingsprogram for folkehelse 2007-2008

Statusrapport for handlingsprogram for folkehelse 2007-2008 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga NOTAT Til: Kultur- og ressursutvalet Dato: 06. oktober 2008 Frå: Fylkesrådmannen Arkivsak: 200603220-84/BKSP Kopi til: Arkivnr.: A. 44.00 Statusrapport

Detaljer

SLT- HANDLINGSPLAN. Mai 2012

SLT- HANDLINGSPLAN. Mai 2012 SLT- 2012 HANDLINGSPLAN Mai 2012 Strategisk mål Indikator Måltal Tiltak Ansvar Tema 1. Rus og narkotika bekjempelse Opplyse og informere om rus situasjonen i Vindafjord og Etne Ved bruk av politiets data

Detaljer

Søknad om vidareføring av prosjektet. Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland

Søknad om vidareføring av prosjektet. Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland Søknad om vidareføring av prosjektet Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland Prosjektansvarleg: Gro Jensen Gjerde, Samarbeidsrådet for Sunnhordland Prosjektleiar: Trond Haga, Kværner

Detaljer

Tannhelsesektoren. Presentasjon for fylkestingsrepresentantane. 14. november 2007. 1 www.mrfylke.no

Tannhelsesektoren. Presentasjon for fylkestingsrepresentantane. 14. november 2007. 1 www.mrfylke.no 1 Tannhelsesektoren Presentasjon for fylkestingsrepresentantane 14. november 2007 2 Fakta om sektoren Leiar: Fylkestannlege Odd Bjørdal Einingar: 37 tannklinikkar i 34 av dei 36 kommunane i fylket Om lag

Detaljer

Tiltak frå regjeringa for styrking av nynorsk

Tiltak frå regjeringa for styrking av nynorsk Tiltak frå regjeringa for styrking av nynorsk Kunnskapsdepartementet: Læremiddel i tide Kunnskapsdepartementet vil vidareføre tiltak frå 2008 og setje i verk nye tiltak for å sikre at nynorskelevar skal

Detaljer

Saksframlegg. Orientering om Kompetansesenteret og søknad om regionale utviklingsmidlar til Ny GIV-tiltak ved Kompetansesenteret

Saksframlegg. Orientering om Kompetansesenteret og søknad om regionale utviklingsmidlar til Ny GIV-tiltak ved Kompetansesenteret TELEMARK FYLKESKOMMUNE Saksframlegg Orientering om Kompetansesenteret og søknad om regionale utviklingsmidlar til Ny GIV-tiltak ved Kompetansesenteret Arkivsaksnr.:13/1766 Arkivkode:A44 Saksbehandlar:

Detaljer

Bakgrunn Klæbu kommune

Bakgrunn Klæbu kommune Bakgrunn Klæbu kommune Opprettelse av FYSAK koordinator. Vedtak i kommunestyret desember 2011 50% stilling fra mai/juni 2012 Handlingsplan politisk godkjent februar Valg av strategi Fikk følgende utfordring:

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011. Møtedato: 8. desember 2011. Saksbehandlar: HMS-rådgjevar Andreas Ertesvåg.

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011. Møtedato: 8. desember 2011. Saksbehandlar: HMS-rådgjevar Andreas Ertesvåg. Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011 Møtedato: 8. desember 2011 Saksbehandlar: HMS-rådgjevar Andreas Ertesvåg Sak nr: 70/2011 Namn på sak: Verdibasert Hverdag Adm. direktørs

Detaljer

Korleis utviklar Hordaland fylkeskommune idrett og friluftsliv?

Korleis utviklar Hordaland fylkeskommune idrett og friluftsliv? Korleis utviklar Hordaland fylkeskommune idrett og friluftsliv? Britt Karen Spjeld Hordaland 33 kommunar 484.000 innbyggjarar Modalen 370 --- Bergen 263.762 Hordaland idrettskrets 200 000 medlemsskap fordelt

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 07/204-4 Arkiv: G10 Sakbeh.: Kristin Tørum Sakstittel: FOLKEHELSEPROSJEKTET "LIV OG LYST I LYS OG MØRKE" PARTNERSKAP I FINNMARK

Saksfremlegg. Saksnr.: 07/204-4 Arkiv: G10 Sakbeh.: Kristin Tørum Sakstittel: FOLKEHELSEPROSJEKTET LIV OG LYST I LYS OG MØRKE PARTNERSKAP I FINNMARK Saksfremlegg Saksnr.: 07/204-4 Arkiv: G10 Sakbeh.: Kristin Tørum Sakstittel: FOLKEHELSEPROSJEKTET "LIV OG LYST I LYS OG MØRKE" PARTNERSKAP I FINNMARK Planlagt behandling: Hovedutvalg for helse- og sosial

Detaljer

Status samhandling på Sunnmøre. Astrid J. Eidsvik Adm.direktør

Status samhandling på Sunnmøre. Astrid J. Eidsvik Adm.direktør Status samhandling på Sunnmøre Astrid J. Eidsvik Adm.direktør Samhandlingsavtale Helse Sunnmøre har samarbeidsavtale med alle 17 kommunar på Sunnmøre. Ein overordna avtale med 3 delavtalar: Kompetanse

Detaljer

LUK- slik vi forstår intensjonane frå KRD

LUK- slik vi forstår intensjonane frå KRD LUK- slik vi forstår intensjonane frå KRD Styrkje kommunane som lokale utviklingsaktørar. LUK skal utviklast gjennom skreddarsaum mellom nasjonalt program, fylkeskommunale program og kommunane. Formålet

Detaljer

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE Vedteke av kommunestyret 2. oktober 2014, sak 67/14 1 Innhold 1. Kvifor plan for bruk av nynorsk i Nissedal kommune?... 3 1.1 Bruk av nynorsk internt i organisasjonen

Detaljer

Årsmelding 2014. Fylkesrådet for eldre i Sogn og Fjordane. www.sfj.no

Årsmelding 2014. Fylkesrådet for eldre i Sogn og Fjordane. www.sfj.no Årsmelding 2014 Fylkesrådet for eldre i Sogn og Fjordane www.sfj.no Innhold Årsmelding fylkesrådet for eldre... 2 Sekretærstøtte... 2 Handlingsprogram 2013 2015... 3 Aktivitetsåret 2014... 3 Deltaking

Detaljer

Samhandlingsreformen kurs i helsepedagogikk

Samhandlingsreformen kurs i helsepedagogikk Samhandling Innledning 2011 blir for Lærings- og mestringssenteret et nytt år i samhandlingens ånd sammen med kommuner, fagpersoner og brukerorganisasjoner. Lærings- og mestringssenteret sin erfaring tilsier

Detaljer

Regionalplan for folkehelse 2013-2017

Regionalplan for folkehelse 2013-2017 Regionalplan for folkehelse 2013-2017 Orientering Sunn by forum Fylkeskommunale og kommunale oppgaver i folkehelsearbeidet Orientering om planprosess, utfordringsbilde, hovedmål og innsatsområder Hvilke

Detaljer

Faglege nettverk mellom kommunane og Helse Fonna

Faglege nettverk mellom kommunane og Helse Fonna Faglege nettverk mellom kommunane og Helse Fonna MANDAT OG ORGANISERING versjon 1, 03.2015 Barn og unge 1 Forklaring av forkortingar SU: Samhandlingsutvalet (www.fousam.no) FOUSAM: Forsking- og utviklingseining

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 21.10.2015. Faktatal Pr 1. oktober 2015 hadde vi slike tal drosjeløyve i drift i Møre og Romsdal:

Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 21.10.2015. Faktatal Pr 1. oktober 2015 hadde vi slike tal drosjeløyve i drift i Møre og Romsdal: saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 05.10.2015 62175/2015 Jan Eirik Søraas Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 21.10.2015 Drosjeløyva i Møre og Romsdal - Statusrapport Bakgrunn Faktatal

Detaljer

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 13. JUNI 2013 KL. 13.00-16.00, SCANDIC HOTEL, HAUGESUND

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 13. JUNI 2013 KL. 13.00-16.00, SCANDIC HOTEL, HAUGESUND REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 13. JUNI 2013 KL. 13.00-16.00, SCANDIC HOTEL, HAUGESUND Desse møtte: Elling Hetland Wenche Tislevoll Atle Tornes Synnøve Solbakken Trond Sætereng

Detaljer

Organiseringen av SLT-arbeidet i Hemne

Organiseringen av SLT-arbeidet i Hemne SLT i Hemne Organiseringen av SLT-arbeidet i Hemne Den overordnete styringen av SLT-arbeidet er forankret politisk og gjennom en styringsgruppe. Den består av ordfører, lensmann, rådmann, leder NAV og

Detaljer

Frivillige organisasjonar i samfunnsbygginga

Frivillige organisasjonar i samfunnsbygginga Frivillige organisasjonar i samfunnsbygginga Frivilligforum 27.05.2008 Synnøve Valle Frivillig sektor: Sentral i samfunnsbygginga? Ja! Den frivillige innsatsen utgjer 5 6 % av antal personar i kommunen

Detaljer

folk først Britt Giske Andersen andrekandidat for Venstre i Møre og Romsdal Olbjørn Kvernberg tredjekandidat for Pål Farstad førstekandidat for

folk først Britt Giske Andersen andrekandidat for Venstre i Møre og Romsdal Olbjørn Kvernberg tredjekandidat for Pål Farstad førstekandidat for folk først Britt Giske Andersen andrekandidat for Venstre i Møre og Romsdal Pål Farstad førstekandidat for Venstre i Møre og Romsdal Olbjørn Kvernberg tredjekandidat for Venstre i Møre og Romsdal Stem

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset : 27.04.2015 Tid: 10.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf.

Detaljer

Postboks 153-6851 SOGNDAL - Tlf: 57 62 96 14 www.sogn.regionraad.no MØTEPROTOKOLL

Postboks 153-6851 SOGNDAL - Tlf: 57 62 96 14 www.sogn.regionraad.no MØTEPROTOKOLL Sogn regionråd Postboks 153-6851 SOGNDAL - Tlf: 57 62 96 14 www.sogn.regionraad.no MØTEPROTOKOLL Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Gaupne, Rådhuset Møtedato: 28.03.2008 Tid: 09:30-11:40 Faste medlemmar:

Detaljer

Kantineundersøking i vidaregåande skuler

Kantineundersøking i vidaregåande skuler Kantineundersøking i vidaregåande skuler Den offentlege tannhelsetenesta v. folkehelsekoordinator Inger Holmeset. Samarbeidsprosjekt med utdanningsavdelinga og God Helse v. kulturavdelinga 2012 Elektronisk

Detaljer

Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet 2015-2019 høyringsdokument planprogram. Lærdal kommune PLANPROGRAM

Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet 2015-2019 høyringsdokument planprogram. Lærdal kommune PLANPROGRAM Lærdal kommune PLANPROGRAM Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet 2015-2019 Innhald Innhald... 1 1 Innleiing... 2 2 Overordna føringar og rammer for planarbeidet... 3 2.1 Nasjonale føringar... 3

Detaljer

Rapport Kompetansesenter Rus Midt-Norge

Rapport Kompetansesenter Rus Midt-Norge Rapport Kompetansesenter Rus Midt-Norge Prosjekt om koordinering av tjenesteytingen til mennesker med psykiske problem og ruslidelser i kommunen Av Rita Valkvæ 13.05.2013 Avdelingsleder Møre og Romsdal

Detaljer

C:\Documents and Settings\njaalb\Skrivebord\Til nettside adm\ny mappe\kvalitetsutviklingsplan 2010-11 Blhbs.DOCSide 1 av 6

C:\Documents and Settings\njaalb\Skrivebord\Til nettside adm\ny mappe\kvalitetsutviklingsplan 2010-11 Blhbs.DOCSide 1 av 6 KVALITETSUTVIKLINGSPLAN FOR BLINDHEIM BARNESKOLE Visjon: Læring og trivsel hånd i hånd Samarbeid og glede gir kreativ ånd HANDLINGSPLAN C:\Documents and Settings\njaalb\Skrivebord\Til nettside adm\ny mappe\kvalitetsutviklingsplan

Detaljer

Årsmelding 2013. Fylkesrådet for eldre i Sogn og Fjordane. www.sfj.no. Foto: Oskar Andersen

Årsmelding 2013. Fylkesrådet for eldre i Sogn og Fjordane. www.sfj.no. Foto: Oskar Andersen Årsmelding 2013 Fylkesrådet for eldre i Sogn og Fjordane www.sfj.no Foto: Oskar Andersen Innhold Årsmelding 2013 fylkesrådet for eldre... 2 Sekretærstøtte... 2 Handlingsprogram 2013-2015... 2 Aktivitetsåret

Detaljer

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva:

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva: Prosjektplan: Mål for skuleutvikling i Lærdal kommune 1. Bakgrunn og føringar Lærdal kommune har delteke i organisasjonsutviklingsprogramma SKUP 1 og 2, som Utdanningsdirektoratet inviterte kommunar med

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jorunn Nyttingnes Arkiv: G10 Arkivsaksnr.: 14/907-1

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jorunn Nyttingnes Arkiv: G10 Arkivsaksnr.: 14/907-1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jorunn Nyttingnes Arkiv: G10 Arkivsaksnr.: 14/907-1 Vidareutvikling av Sogn frisklivssentral TILRÅDING: 1. Kommunestyret sluttar seg til at Sogn frisklivssentral vert vidareutvikla

Detaljer

FOLKEHELSEARBEIDET - GJENNOMFØRING AV TILTAK OG AKTIVITETER I 2011

FOLKEHELSEARBEIDET - GJENNOMFØRING AV TILTAK OG AKTIVITETER I 2011 Dato: Arkivref: 23.02.2011 2009/5055-5471/2011 / G10/&30 Saksframlegg Saksbehandler: Inger Margrethe Braathu Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget FOLKEHELSEARBEIDET - GJENNOMFØRING AV TILTAK OG AKTIVITETER

Detaljer

Ny GIV Oppfølgingsprosjektet

Ny GIV Oppfølgingsprosjektet Ny GIV Oppfølgingsprosjektet Anne Gerd Strand, prosjektleiar Om oppfølgingstjenesten (OT) Utfordringar for OT Samarbeidsavtalen Førmålet med avtalen er å legge til rette for eit styrka og systematisert

Detaljer

Prosjektplan - Samarbeid om etisk kompetanseheving

Prosjektplan - Samarbeid om etisk kompetanseheving Prosjektplan - Samarbeid om etisk kompetanseheving Meland 03. september 2012 1. Bakgrunn Meland kommune er etter søknad teke opp i utviklingsprogrammet Saman om ein betre kommune. Prosjektgruppa i Saman

Detaljer

KVALITETSUTVIKLINGSPLAN FOR BLINDHEIM BARNESKOLE

KVALITETSUTVIKLINGSPLAN FOR BLINDHEIM BARNESKOLE KVALITETSUTVIKLINGSPLAN FOR BLINDHEIM BARNESKOLE Visjon: Læring og trivsel hånd i hånd Samarbeid og glede gir kreativ ånd HANDLINGSPLAN 2008/09 FORORD Kvalitetsutviklingsplanen for Blindheim barneskole

Detaljer

Lindås, Meland, Radøy, Austrheim, Fedje, Masfjorden, Modalen, Osterøy og Gulen. 26.september 2013

Lindås, Meland, Radøy, Austrheim, Fedje, Masfjorden, Modalen, Osterøy og Gulen. 26.september 2013 Lindås, Meland, Radøy, Austrheim, Fedje, Masfjorden, Modalen, Osterøy og Gulen 26.september 2013 Kart over Nordhordland: Kompetansekoordinator: Starta 1.august 2008. Stillinga er forankra i Nordhordland

Detaljer

Arbeidsprogram for 2015

Arbeidsprogram for 2015 Arbeidsprogram for 2015 Det 4- siders arbeidsprogram med bilder og mindre tekst som er lagd kan fungere som et sammendrag og som en presentasjon av Friluftsrådet. Her følger et mer detaljert forslag til

Detaljer

Hovudsatsingane for Odda Senterparti ved kommunevalet 2015 Senterpartiet vil arbeide for Kommuneøkonomi med rom for fondsavsetjing Satsing på auka

Hovudsatsingane for Odda Senterparti ved kommunevalet 2015 Senterpartiet vil arbeide for Kommuneøkonomi med rom for fondsavsetjing Satsing på auka Hovudsatsingane for Odda Senterparti ved kommunevalet 2015 Senterpartiet vil arbeide for Kommuneøkonomi med rom for fondsavsetjing Satsing på auka vedlikehald av kommunale vegar og bygg Gode og brukartilpassa

Detaljer

Forfall skal meldast til koordinator, Anne Berit Svenkerud Halle, mob. 98413003. Til dette møtet er både faste- og varamedlemmar innkalla.

Forfall skal meldast til koordinator, Anne Berit Svenkerud Halle, mob. 98413003. Til dette møtet er både faste- og varamedlemmar innkalla. Møteinnkalling Utval: Ungdomspanelet Møtestad: Hotel Union Geiranger Dato: 09.-11.12.2012 Tid: 16:00 på Sjøholt rutebilstasjon, Ørskog Forfall skal meldast til koordinator, Anne Berit Svenkerud Halle,

Detaljer

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 29. JANUAR 2015 KL. 14.30-17.30, KULTURSKULESENTERET HUSNES

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 29. JANUAR 2015 KL. 14.30-17.30, KULTURSKULESENTERET HUSNES REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 29. JANUAR 2015 KL. 14.30-17.30, KULTURSKULESENTERET HUSNES Desse møtte: Edvard J. Stangeland Odd Harald Hovland Sverre Olav Svarstad Elling

Detaljer

Ot/ppt sin plan for førebyggande arbeid mot fråfall i vidaregåande opplæring

Ot/ppt sin plan for førebyggande arbeid mot fråfall i vidaregåande opplæring Ot/ppt sin plan for førebyggande arbeid mot fråfall i vidaregåande opplæring 2 Ot/ppt sin plan for førebyggande arbeid mot fråfall i vidaregåande opplæring Førebygging på tre nivå OT/PPT sin førebyggjande

Detaljer

BARN I MIDT-NOREG. Ein del av studien. psykisk helse i barnehagen. Folkehelsekonferansen, Oslo 15. oktober 2014 Bodil Brautaset Fagkonsulent barnehage

BARN I MIDT-NOREG. Ein del av studien. psykisk helse i barnehagen. Folkehelsekonferansen, Oslo 15. oktober 2014 Bodil Brautaset Fagkonsulent barnehage Ein del av studien BARN I MIDT-NOREG psykisk helse i barnehagen Folkehelsekonferansen, Oslo 15. oktober 2014 Bodil Brautaset Fagkonsulent barnehage 17.10.2014 Volda kommune Studien Barn i Midt-Noreg Forsking

Detaljer