innhald Leiar 3 god helse på regionalt nivå 4-8 kosthald 9 Tobakk 10

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "innhald Leiar 3 god helse på regionalt nivå 4-8 kosthald 9 Tobakk 10"

Transkript

1

2 innhald Leiar 3 god helse på regionalt nivå 4-8 kosthald 9 Tobakk 10 Rus 11 Fysisk aktivitet 12 nyutvikling og nettverksarbeid Kristiansund kommune Surnadal kommune Sunndal kommune eide kommune Gjemnes kommune Rauma kommune Molde kommune Fræna kommune Aukra kommune Sandøy kommune Ørskog kommune skodje kommune Stordal kommune Nordal kommune Haram kommune Ålesund kommune sula kommune Volda kommune Ulstein, Herøy, Sande og Hareid Vanylven kommune sykkylven kommune rindal kommune smøla kommune ørsta kommune nesset kommune vestnes kommune giske kommune folkehelseprofil kronikk 75 2

3 Folkehelse i alle kanalar Ein treng ikkje ein gong åpne avisa for å lese om folkehelse; det står på framsida. Då Møre og Romsdal fylkeskommune inviterte kommunane til God Helse partnarskapet i 2004 var folkehelse eit ord som var lite nytta. Vi måtte forklare kvifor ei slik satsing var viktig. I denne statusrapporten kan vi lese om korleis folkehelsearbeidet har utvikla seg i 32 av Møre og Romsdal sine 36 kommunar. Frå 2012 er også Averøy kommune kome med, og vi håper at kommunane Stranda, Halsa og Aure også vil melde seg inn i løpet av året. Då vil alle 36 kommunar i Møre og Romsdal vere med i God Helse partnarskapet. Etter valet til fylkesting hausten 2011 vart Folkehelseutvalet lagt ned, og ansvaret overført til Kultur- og folkehelseutvalet. Vi vil nytte høve til å takke dei som gjennom folkehelseutvalet sitt arbeid gjennom 8 år har bygd opp eit folkehelsearbeid som mange andre fylke misunner oss. Det er særleg vektlegging av folkehelsekoordnatorrolla og kommunane sitt ansvar som har ført til den kvaliteten vi har i dag. Ein viktig milepel i 2011 var etablering av 2 nye studietilbod i fylket med folkehelsetema. Saman med Høgskulen i Molde vart det utvikla studier med fokus på ernæring og folkehelseleiing, og påmeldinga var overveldande. Vi merker allereie effekten av at fleire tilsette i kommunane har fått styrka kompetanse, og vi tror at kompetanseauke blir eit viktig stikkord dei neste åra. Dersom vi skal gjere samhandlingsreforma til meir enn spørsmål om pasientforløp og avtalar mellom sjukehus og kommunar, må kommunane satse på kompetanseheving av sine tilsette i heilskapeleg folkehelsearbeid. Den nye folkehelselova frå 1. januar 2012 legg vekt på at folkehelsearbeidet i kommunane skal gjelde alle sektorar. Derfor har vi også bedt kommunane i denne rapporten å fortelje om kva som har skjedd i heile kommuneorganisasjonen. Folkehelsearbeidet har lett for å bli identifisert med folkehelsekoordinatoren si verksemd. Eit anna nytt moment i den nye lova er kravet om oversikt over helsetilstanden i befolkninga og dei positive og negative faktorane som kan virke inn på denne. Dette gjeld både på kommune og fylkesnivå. Vi er i gang med dette arbeidet og viktige avgjersler blir tatt i disse dagar om korleis denne oversikta skal bli. Uansett må fokuset vere at oversikta skal føre til handling, og temaområda vil difor bli valt ut i frå eit forebyggingspotensial. Vi skal lage ei oversikt over innbyggjarane si helse som fører til god planleggjing og iverksetting av tiltak som skal bidra til betra helse for alle befolkningsgrupper. Arvid Blindheim Fylkeskultursjef 3

4 god helse på regionalt nivå partnarskap for god folkehelse I Møre og Romsdal samanfattar vi partnarskap om folkehelse i det vi kallar God Helse- programmet. Heile fylkesadministrasjonen inklusive fylkesmannen står saman i dette arbeidet. Det har vore høg aktivitet i 2011, med mange involverte partar. Den viktigaste effekten av God Helseprogrammet skjer på kommunenivå. I 2011 er det gjennomført svært mange prosjekt i kommunane med mange deltakarar. Om nokre av tiltaka i kvar enkelt kommune kan du lese i denne rapporten. tverrfaglege prosjekt På fylkesnivå: Studietilbod i folkehelse Utvikling av kurs i samarbeid med Høgskolen i Molde DUGNAD Eit rusførebyggjande kompetansehevingsprogram i 16 kommunar FRI Tobakkførebyggingsprogram FISKESPRELL Kurstilbod i barnehagane for å nytte meir fisk i måltida frisklivsentralar Førebuing for å starte opp frisklivsentralar i 9 kommunar Kompetansebygging av folkehelsekoordinatorane i kommunane Bra mat Utdanning av kursleiarar Nettstad med over 300 registrerte turar 4

5 Status kommunar Det er no 33 kommunar som er med i God Helse partnarskapet og har teikna partnaravtale med fylket. Fleire av kommunane har tilsett koordinator i heil stilling. God Helse-staben har regelmessig kontakt med folkehelsekoordinatorane. Mellom anna har vi møte med nye koordinatorar som ein introduksjon til arbeidet. For 2011 har vi hatt slik kontakt med koordinatorane: To dagssamlingar med tema ny folkehelselov og fylkeskommunen sitt arbeid med oversikt over helsetilstanden Ein to-dagars konferanse i Loen i samarbeid med Sogn og Fjordane fylkeskommune. Det var nyttig å sjå korleis dei arbeider i nabofylket, og tema var sett opp med utgangspunkt i å lære av kvarandre. Elles arrangerte vi ein erfaringskonferanse med om lag 90 deltakarar. Intensjonen var å nytte erfaringar m. a. som ein ballast ved innføring av samhandlingsreforma og folkehelselova. Det er nyttig å sjå seg tilbake for å bygge på dei erfaringar vi har gjort i det vidare arbeidet med utvikling av god folkehelseinnsats i kommunane. Partnarskapsforum, som er ei samling for ordførarar og rådmenn i partnarkommunane, vart lagt til Kristiansund kommune i april 2011, Tema var folkehelselova og folkehelsa sin plass i kommunal planlegging. Frå ny valperiode, som tok til hausten 2011, vart folkehelseutvalet lagt ned og Kultur- og folkehelseutvalet har no ansvar for folkehelse-arbeidet i fylket. Nye folkehelsekoordinatorer på samling i Loen Folkehelsekoordinatorer på samling i Loen 5

6 A tribute. Foto Knut BRY Forankring/ Kultur- og folkehelseutvalet Etter valet i 2011, vart Folkehelseutvalet lagt ned, og folkehelseansvaret overfør til eit hovedutval med namn Kultur- og folkehelseutvalet. Folkehelseutvalet har vært eit rådgjevande organ som gjennom 8 år har gjort eit stort arbeid med å bygge opp folkehelsearbeidet og God helsepartnarskapet i Møre og Romsdal. Ein gevinst ved denne endringa er at eit hovedutval har større økonomisk ansvar og innflytelse. Medlemer i kultur- og folkehelseutvalet Kristin Sørheim (SP) - leiar Torleiv Rogne (SmL) - nestleiar Frøydis Austigard (V) Bjørn Jacobsen (SV) Rolf Kårvand (AP) Marit N. Krogsæter (SP) Per Magne Waagen (H) Ewa Hildre (H) Margareth Berg (FrP) Hans Olav Myklebust (FrP) Torgunn Johanne Nerland (KrF) 6

7 regionale partnarar God Helse partnarskapet har samarbeid med mange regionale aktørar gjennom ulike nettverk og arbeidsgrupper. Dei mest sentrale regionale partnarane i 2011 har vært: Fylkesmannen i Møre og Romsdal Høgskulen i Volda Høgskulen i Molde Møre og Romsdal idrettskrets KORUS Kompetansesenter for rus, Midt-Norge Friluftsråda Dei 3 regionråda for Sunnmøre, Romsdal og Nordmøre 7

8 Administrasjon Seksjon for Folkehelse og Fysisk aktivitet har 7 faste tilsette. I tillegg samarbeider seksjonen fast med fleire eksterne aktørar. God Helse staben består av: Svein Neerland seksjonsleiar folkehelse og fysisk aktivitet, kulturavdelinga Sigri Spjelkavik rådgivar folkehelse Ann Helene Skare rådgivar folkehelse Marie Eide fylkessjukepleiar/folkehelserådgivar, helse- og sosialavdelinga, fylkesmann i MR Kjetil Håve rådgivar fysisk aktivitet Siri Ask Fredriksen rådgivar fysisk aktivitet Petter Jenstad rådgivar friluftsliv Paula Næss Skår rådgivar likestilling, eldre og funksjonshemma Ellen Hammer FYSAK koordinator, tilsett i Møre og Romsdal idrettskrets Inger Holmeset folkehelsekoordinator i tannhelsetenesta Svein Neerland Seksjonsleiar folkehelse og fysisk aktivitet aktivitet. Tlf: E-post: Sigri Spjelkavik Rådgivar folkehelse Tlf: Epost: Ann Helene Skare Marie Eide Kjetil Håve Siri Ask Fredriksen Rådgivar folkehelse Tlf: E-post: Fylkessjukepleiar/folkehelserådgivar fylkesmann Tlf: E-post: Rådgivar fysisk aktivitet tlf: E-post: Rådgivar fysisk aktivitet Tlf: E-post: siri.ask. Petter Jenset Paula Næss Skår Ellen Hammer Inger Holmeset Prosjektleiar friluftsliv Tlf: E-post: petter.ervik. Rådgivar likestilling, eldre og funksjonshemma tlf: Epost: FYSAK koordinator, tilsett i Møre og Romsdal idrettskrets Tlf: E-post: Folkehelsekoordinator i tannhelsetenesta Tlf: E-post: mrfylke.no 8

9 kosthaldsgruppe for God Helse Gruppa var slik samansett i 2011 Marie Eide, fylkesmannen i MR, helse og sosialavdelinga, leiar Heidi Brunstad, Høgskolen i Volda Tone Anita Åbelvold, Høgskolen i Molde Lillian Bjerkeli Grøvdal, Høgskolen i Molde Per Johan Alnes, Stranda vidaregåande skole Kari Ristesund, Nasjonalforeningen for folkehelsen Kathrin Kobbevik, folkehelsekoordinator i Ålesund kommune Kristi Linge Stakkestad, folkehelsekoordinator i Norddal kommune Inger Holmeset, MR fylkeskommune, folkehelsekoordinator tannhelsetenesta Ann Helene Skare, MR fylkeskommune, kulturavdelinga I 2011 overtok fylkeskommunen administrasjon av gruppa mens fylkesmannen tok ansvar for å leie gruppa. Gruppa har hatt 3 møter i 2011 der det eine møtet vart deltaking på konferanse for frisklivsentralar i Ålesund. Gruppa skal vere ein pådrivar for å utvikle godt kosthaldi fylket, formidle nasjonale råd, vere eit forum for samordning og fagleg utvikling, bidra til å auke kunnskapen og engasjement for ernæring og gjennomføre tiltak. Gruppa er ein del av nasjonalt nettverk som helsedirektoratet har etablert. Vi ser at fleire fylker har lagt ned gruppa, men i vårt fylke har vi har valgt å oppretthalde gruppa som eit forum for å drøfte utvikling av tiltak og satsingsområder innanfor ernæring og kosthald. Dette er eit tema som fleire partnarkommunar er opptatt av og gruppa har fått ein rolle som formidling og drøfting av ulike problemstillingar omkring ernæring. Fiskesprell: Fiskesprell er eit kurstiltak retta mot barnehagar for å få til betre og meir bruk av fisk som ernæring i barnehagar. Sidan vårt fylke deltok i prosjektet har ca 200 barnehagar frå 22 kommunar delteke på kurs. I 2011 fekk vi ekstra tilskott for å halde slike kurs og arrangerte i alt 14 fiskesprellkurs. Vi har to godt kvalifiserte kursleiarar som fylkeskommunen leiger for å gjennomføre kursa og har utvikla gode rutinar for å gjennomføre kurset. Norges Sjømatråd er prosjektleiar for fiskesprell. Bra Mat kurs Som ein del at tilbodet i frisklivsentralar skal kommunane ha tilbod om Bra Mat kurs. Fylkeskommunen skal leggje til rette for opplæring av kursleiarar for Bra-Mat-kurs. Dette har vi gjort gjennom vidareutdanning innanfor kosthald og helse ved Høgskolen i Molde. Vidareutdanning innanfor ernæring. Høgskolen i Molde og fylkeskommunen har samarbeidd om å få til eit vidareutdanningstilbod i kosthald og helse ernæring med 7,5 studiepoeng. Dette vart gjennomført våren 2011 med omlag 50 deltakarar. Målsettinga er å få til tilsvarande kurs i 2012 og arbeide for å utvikle trinn 2 seinare. Fylkeskommunen har gitt eit tilskott på kr for utvikling av nemnte kurs, kursleiarkurs Bra Mat og tema organisering og leiing av folkehelsearbeidet (7,5 studiepoeng), som vart gjennomført hausten 2011 med 30 deltakarar. Intensjonen er å vidareutvikle samarbeidet med Høgskolane. Vidaregåande opplæring I samarbeid med tannhelsetenesta og vidaregåande opplæring er det planlagt å gjennomføre ein undersøking i vidaregåande opplæring omkring kosthald i skolane og elevane sitt kosthald generelt. Dette vil bli gjennomført som ein quest-back i Ernæring for eldre Gruppa har drøfta tema for ernæring for eldre på fleire møter. Vi vil gjennom samarbeid med eldrerådet sette dette tema på dagsorden og utvikle konkrete tiltak/prosjekt. Kantine-arbeid Gruppa har gitt kr i tilskot til Sandøy kommune for å utvikle kantine ved ein skole. Kommunen skal informere andre kommunar om dei erfaringar dei har gjort. Vidare har vi gitt tilskott til Tone Åbelvold for deltaking på kurs om kantinedrift. Vi har arbeidd for å gjennomføre kantinekurs i

10 Tobakkførebygging ressursgruppe for God Helse Gruppa var slik samansett i 2011 Marie Eide, Fylkesmannen i MR, helse og sosialavdelinga Bente Elshaug, folkehelsekoordinator i Kristiansund Linda Hoff Johansen, folkehelsekoordinator i Ørskog Jorunn Aandal, bedriftshelsetenesta i Helse Sunnmøre Aagot Alnes Orvik, Nasjonalforeningen for folkehelsen Lilly Anne Blindheim Rødal, spesialsjukepleiar Karin Petra Antonsen Enger, MR fylkeskommune, tannhelsetenesta Ann Helene Skare, MR fylkeskommune, kulturavdelinga I 2011 overtok fylkeskommunen administrasjon av gruppa mens fylkesmannen tok ansvar for å leie gruppa. Det er gjennomført 3 møter derav eit av møta var deltaking på frisklivskonferansen i Ålesund. Strategiar for gruppas sitt arbeid: Førebygge bruk av tobakk som ein del av det lokale folkehelsearbeidet Røykjeslutt Redusere bruk av snus Kreftforeininga. I 2011 har vi innleia eit samarbeid med Kreftforeininga som blir ein del av ressursgruppa. Tobakkførebyggjande ressursgruppe skal styrkje den lokale innsatsen innanfor det tobakksførebyggjande arbeidet. Gruppa er ein del av eit nasjonalt nettverk som helsedirektoratet har etablert. Vi ser at fleire fylker har lagt ned ressursgruppa, men i vårt fylke har vi valgt å oppretthalde gruppa som eit forum for å drøfte utvikling av tiltak og satsingsområder innanfor det tobakksførebyggjande arbeidet. FRI Fri er et undervisningsprogram for ungdomskolen med fokus på tobakk. Målet med undervisninga er å medverke til at færre elevar i ungdomsskolen begynner å røykje eller snuse. FRI er eit steg på vegen mot ein tobakksfri generasjon. Gruppa har vore aktiv med å informere om FRI-programmet og oppfordre skolane til å delta. Deltakinga i vårt fylke ligg over landsgjennomsnittet. Verdens tobakksfrie dag Gruppa administrerer markering av verdens tobakksfrie dag 31. mai. Fleire kommunar og helseføretaket markerer denne dagen med stand og informasjon. I tillegg markerar nasjonalforeningen for folkehelsen dagen. Røykesluttkurs Gruppa har oversikt over kursleiar for røkjeslutt. Vi ser at deltaking på slike kurs har gått ned dei siste åra. Etter kvart vil røkjesluttkurs bli ein del av frisklivssentralane sitt ansvar. 10 Tiltak i skolen Kristiansund og Volda kommunar har fått tilskott frå fylkesmannen for å arbeide med FRI. Kristiansund har gjennomført ein spørjeundersøking i skolen omkring bruk av tobakk. Begge kommunane skal utarbeide ein rapport som m.a. skal sendast foreldre til elevane og andre partnarkommunar. Gruppa har utarbeidd eit skriv som er sendt utdanningsavdelinga med oppfordring til fylkeskommunen som skoleeigar å arbeide for at vidaregåande skolar skal bli tobakksfri i skoletida.

11 Arbeidsgruppa rusførebygging God Helse Gruppa var slik samansett i 2011 Asbjørn Rutgerson, fylkespolitikar, leiar Veslemøy Hungnes, fylkespolitikar Ole Lorvik, Rusbehandling Midt-Norge Rita Valkvæ, Kompetansesenter Rus Midt Norge Eivind Hasle, ACTIS Jan Kåre Aurdal, KS Anne Mette Nerbøberg, fylkesmannen i MR, helse og sosialavdelinga Anne Berit Svenkerud Halle, MR fylkeskommune, ungdomspanelet Ann Helene Skare, MR fylkeskommune, kulturavdelinga Det er gjennomført 3 møter i Tema har vore: Gjennomføring av programmet DUGNAD Arbeid med felles mandat Innsats i vidaregåande skole Dugnad Korus har utvikla ei kompetansehevingspakke dei kallar DUGNAD med 11 arbeidsseminar om ulike tema innanfor rusførebygging. Kommunane får tilbod om å samarbeide omkring 2 seminar ut frå kommunens behov. Korus tilbyr rettleiing, kompetanseheving og stimuleringsmidlar, mens kommunane sitt ansvar er mobilisering, utvikling av tiltak og samarbeidsrutinar. Korus og kommunen inngår ein forpliktande avtale omkring arbeidet. 16 kommunar har er med i programmet. Korus brukar 1 2 år i samarbeid med kvar kommune omkring DUGNAD. Arbeid med felles mandat. Korus, fylkesmannen ACTIS og fylkeskommunen har utarbeidd eit mandat som skal vere grunnlaget for den innsats som blir gjort i kommunane omkring rusførebygging. På den måten stå desse instansane saman omkring satsinga retta mot kommunane. Innsats i vidaregåande skole Gruppa har samarbeidd om eit spørjeskjema om korleis skolen møter problem omkring rusmisbruk og kva dei ønskjer av kompetanse omkring tema. Undersøkinga er gjennomført i vidaregåande skole og skal vere grunnlaget for den innsats og dei tiltak vi ønskjer å sette inn. Generelt Arbeidsgruppa har hatt ein viktig funksjon for at nemnde aktivitetar har kome i gang. Vi har fått ein betre samarbeid og betre kunnskap om den einskilde instans sitt arbeid. Vi har samarbeid om seminar, t.d. idrett rus og snus, og ser at vi får meir ut av dei ressursar vi har med felles innsats. Fylkeskommunen har saman med Korus vore med på eit internasjonalt prosjekt i Russisk Karelen med gjennomføring av DUGNAD etter same mønster som i vårt fylke. Prosjektet er finansiert gjennom eksternt tilskott. Gruppa har vore opptatt av at dette arbeidet skal halde fram etter ny valperiode. 11

12 Fysisk aktivitet RESSURSGRUPPA for fysisk aktivitet var slik sammensatt i 2011 Ellen Hammer, Møre og Romsdal Idrettskrets Therese Stokke Viken, Aukra kommune Kjell Marius Herskedal, Høgskolen i Molde Gunn Berit Gjerde, politisk representant Møre og Romsdal fylkesting Lillian Fjørtoft, Rauma kommune (erstatta av Mari Husan, Nesset kommune, når ho slutta i jobben) Tone Kipperberg, BHT Helse Møre og Romsdal Petter Ervik Jenset, MR fylkeskommune, kulturavdelinga Siri Ask Fredriksen, MR fylkeskommune, kulturavdelinga Nasjonalforeningen for folkehelsen representert v/styremedlem Møre og Romsdal fylkeskommune øyremerkar 20 % av årleg tilskot til Idrettskretsen, til arbeid med Lågterskel fysisk aktivitet. Plana vidareførast i partnarskapsavtalen mellom Møre og Romsdal fylke og Møre og Romsdal Idrettskrets (MRIK), også i Visjon: Flest mogleg skal ha lyst til, og høve til auka fysisk aktivitet. Målsetting: Fysak - Møre og Romsdal skal arbeide for å styrke tilbod til innbyggjarane kring tilrettelagde lågterskel aktivitetar innanfor God Helse programmet i Møre og Romsdal. Inaktive unge og vaksne vert prioritert i satsinga. Møre og Romsdal idrettskrins har sidan 2009 fått Folkehelsemidlar frå Noregs idrettsforbund. Midlane er sett av i statsbudsjettet og er øyremerka folkehelsetiltak i regi av idretten. Midlane i vårt fylke er øyremerka Aktiv på Dagtid og skolering av Treningskontaktar. 15 OPERATIVE MÅL MED STATUS Plana for lågterskel fysisk aktivitet inneheld 15. operative mål. Det vart i 2011 gjort tiltak mot alle måla. Her følgjer eit utdrag frå nokre av dei. Aktiv på Dagtid 14 kommunar har ved utgangen av året tilbod om Aktiv på Dagtid og omlag 1000 personar har nytta dei ulike ApD aktivitetane i Kommunar som har tilbod er; Volda, Ålesund Haram, Molde, Kristiansund, Fræna, Gjemnes, Nesset, Surnadal, Midsund, Rauma, Giske, Sunndal og Aukra. Gjennom det siste året har fleire idrettslag i fylket levert aktivitet inn i tiltaket. MRIK har fått midlar frå Noregs idrettsforbund, knytt til Folkehelse. Midlane er blant anna øyremerka Aktiv på Dagtid og har i 2011 vore nytta som stimuleringsmidlar til idrettslag som bidreg inn i tiltaket. Følgjande idrettslag har søkt og moteke midlar: Eidsøra IL og Vistdal IL i Nesset kommune, IL Valder i Giske kommune, Molde Turnforeining og Molde Golfklubb i Molde kommune, Midsund IL i Midsund kommune og Brattvåg IL i Haram kommune. Våren 2011 blei det sett i gang eit Aktiv på Dagtid prosjekt i samarbeid med NAV fylket og Molde kommune. Prosjektet, Aktiv på dagtid ung, rettar seg mot ungdom mellom 18 og 30 år, som finn seg i trygdesituasjon. Tiltaket har fått støtte frå NAV fylket, og MRIK har støtta Molde Turnforeining med stimuleringsmidlar. Molde Turnforeining skal stå for den eine av to aktivitetar. Aktivitetane kom i gong i byrjinga av januar. Treningskontaktordninga Ein del av MRIK sine midlar knytt til folkehelse skal, i tillegg til Aktiv på Dagtid, nyttast til utdanning og skolering av treningskontaktar. Ein treningskontakt fungerar på same måte som ein støttekontakt, men hovudfokus er fysisk aktivitet. Det har vore arrangert eit treningskontaktkurs i fylket i 2011, og det var i Molde kommune. Dette kurset var eit samarbeid mellom MRIK, Fylkeskommunen og Molde kommune. To kurs har vore avlyst/utsett pga for få påmelde deltakara. Desse kursa vert forsøkt sette opp att i Aktivitetstilbod for menneske med nedsett funksjonsnivå i Møre og Romsdal MRIK har et godt samarbeid med integreringskonsulenten i Noregs idrettsforbund, når det gjeld tiltak for funksjonshemma. I 2011 blei det sett i gang ein kampanje i regi av NIF for å rekruttere fleire funksjonshemma med i idrett. Kampanjen gjekk ut på at to funksjonshemma idrettsutøvarar, håndsykla frå Lindesnes til Nordkapp. Undervegs vart det arrangert fleire lokale arrangement og MRIK var ein aktiv medhjelpar og støttespelar under det lokale arrangementet i Møre og Romsdal, som fann stad i Sunndal kommune i mai. SFO og Skole Det har vore gjennomført to temadagar for SFO tilsette i 2011, i Volda og Haram kommune. Tema har vore fysisk aktivitet og ernæring, og tiltaket har vore gjennomført saman med folkehelsekoordinator i Volda, folkehelsekoordinator i Haram og folkehelsekoordinator i Ålesund kommune. Ressursgruppa for fysisk aktivitet og ressursgruppa for ernæring i fylkeskommunen har stått bak tiltaket. Over 42 mill fordelt i Spelemidlar Arbeidet med spelemidlar skjer i unikt samarbeid med Møre og Romsdal Idrettskrets. Idrettslaga og andre søkjarar får felles informasjon gjennom 8 regionsvise møter. I år var dette og starten på ein prosess mot nytt handlingsprogram for fysisk aktivitet. Idrettskretsen speler og ei viktig rolle ved å drifte Anleggsrådet og halde prosessmøter i kommunane fram mot kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet. I 2011 kom det inn søknader frå alle 36 kommunane og totalt vart 164 søknader godkjent. Det vart søkt om kr og tilrådd sum for tilskot var på kr av søknadane var i kategorien nærmiljøanlegg og 114 var i kategorien ordinære anlegg. I tillegg er det gjeve tilsegn på kr gjennom ordninga Nærmiljøanlegg forenkla ordning, og det vart fordelt rett over ,- til føremål lågterskel fysisk aktivitet. Prosentvis tilsegn til dei særskilte kategoriane Godkjent søkn. sum. Fordelt 2011 Dekning i prosent Fotballanlegg ,3 % Fleirbrukshallar ,2 % Aktivitetsanlegg ,6 % Skianlegg ,9 % Friidrettsanlegg ,7 % Skytteranlegg ,6 % Friluftslivsanlegg ,6 % 12

13 nyutvikling og nettverksarbeid Felles Opplevelseskort for Møre og Romsdal Opplevelseskortet er eit kort som skal gi born i familiar med låg inntekt anledning til å ta del i aktivitetar saman med andre born i lokalsamfunnet. Kortet er personleg og gjeld i eitt år og gir tilgang til 30 aktivitetar innen 6 ulike kategoriar saman med ein venn, eit familiemedlem eller andre.seksjon folkehelse og fysisk aktivitet har leia ei arbeidsgruppe som har hatt I oppdrag å lage ei ordning som kan fungere for heile fylket. Den 23 november arangerte kulturavdelinga lanseringskonferanse om felles opplevelseskort i Møre og Romsdal der også Kulturministeren deltok. Ordninga vil utviklast vidare til ei fylkesdekkjande ordning i Ungdomskortet vil også inngå i ordninga. Oversikt over helsetilstand og helsefaktorar Det er tilsett ny rådgivar for å møte krava i den nye folkehelselova frå Arbeidet med å utarbeide oversikt over helsetilstanden og påvirkningsfaktorer er starta opp, og fleire samarbeidsaktørar er kontakta. Det er orientert om Fylkeskommunen si rolle i samband med ny folkehelselov i mange fora og på fleire konferansar. Nettsida om folkehelsestatistikk er oppretta i samarbeid med plan- og analyseavdelinga. sigri spjelkavik rådgivar folkehelse Prosjekt friluftsliv Over 300 turar er registrert på turportalen Kartløysing med dei inntegna rutene er no på plass og gjer det mogleg å skrive ut lokale kart for områda ein skal ferdast i. Det er innleia samarbeid med og for å spreie turinformasjonen mest mogleg til merking og skilting av turstiar i Møre og Romsdal i 2011 Ein tilsvarande sum er satt av til Det er og lagt ned eit arbeid for å prøve å utvide samarbeidet utover Helseløyper og konkurranse for best universelt utforma turmål i Møre og Romsdal. Elvastien i Ørskog kommune vart vald som vinnar, og fekk tildelt kr i premie. I tillegg vart det tildelt kr til Kammen friluftsområde i Rauma og til Lillevatnet i Ålesund kommune. Dagseminar om Den Trondhjemske Postvei. Ei samling for kommunar og aktuelle aktørar vart halde på Ørskogfjellet i vår. Snøskredvarsel. Samarbeidet med held fram. Varsel for Romsdalen er etablert og første sessong er gjen nomført med varsel to ganger i veka gjennom heile vinteren og tre gonger i veka i høgsessongen. Ein har og starta arbeidet med å utvide varselet til å gjelde fleire skiområde i fylket. Ut i sekken, friluftstilbod for elevar i grunnskulen har endra litt på tilbudet ved at ein no kan søke om aktivitetar heile skuleåret og ikkje berre på vår og haust. Det er gjennomført kursing av lærarar og SFO-tilsette med tema uteundervisning/ute aktivitetar. turportalen 13

14 nye studietilbod i folkehelse I 2011 tok 82 studentar eksamen i studietilboda om folkehelse, som var nyutvikla i eit samarbeid mellom Møre og Romsdal fylkeskommune og Høgskolen i Molde. Ein stor del av folkehelsekoordinatorane og tilsette i kommunane deltok på begge kursa. Organisering og leiing av folkehelsearbeid Videreutdanning 7.5 studiepoeng 3. samlingar over 2 dagar Tema: Organisasjon, leiing og prosjektarbeid Planlegging av helseforebyggjande arbeid Samarbeid grundleggjande teoriar og begrep, erfaringar og forskningsresultat Prosjektoppgåve Team, kulturelle skillnader konflikter og leiarskap i samarbeid Kosthold og Helse 1 Videreutdanning 7.5 studiepoeng Studiet Kosthold og Helse kom i stand på initiativ frå God Helse partnarskapet i Møre og Romsdal. Utviklinga av studiet har difor skjedd i eit samarbeid mellom Høgskulen i Molde og Møre og Romsdal fylkeskommune. Målet med studiet er å styrke kunnskap og ferdigheiter for å utøve eit betre folkehelsearbeid i kommunane med fokus på ernæring. Det nasjonale kurset Bra mat for bedre helse er innlemma som ein del av kurset. Dette kurset skal motivere, hjelpe og støtte deltakarane til å gjøre positive forandringar i kostahaldet basert på prinsippa for Motiverande intervju (MI). Mottoet er små skritt store forbedringer Opptakskrav og målgruppe Forkunnskap: Bacheleorgrad i helsefag, pedagogiske fag, samfunnsfag, økonomi og administrasjon eller tilsvarande. Kosthold og Helse 1 Videreutdanning 7.5 studiepoeng Studiet vil spesielt rette seg inn mot følgjande målgrupper : Folkehelsekoordinatorar, helse- og sosialpersonell, pedagogisk personell (barnehage og skole), representantar frå frivillege lag og organisasjonar, idrett, frisklivsentralar, treningssentra og liknande. VOPSS100 7,5 studiepoeng Kosthold og Helse 1 1. Innledning Studiet i kosthold og helse kom i gang med bakgrunn i initiativ fra God Helse partnerskapet i Møre og Romsdal. Utdannelsen vil således være et samarbeid mellom Høgskolen i Molde og Møre og Romsdal Fylkekommune. Målet med studiet er å styrke kunnskap og ferdigheter i folkehelsearbeidet i kommunene, med fokus inn mot ernæringsarbeidet. Studiet bygger på Helsedirektoratets anbefalinger for et bedre kosthold i befolkningen. Bra Mat for bedre helse er innlemmet som en del av studiet. Dette kurset skal motivere, hjelpe og støtte deltakerne til å gjøre positive forandringer i kostholdet basert på prinsippene for motiverende intervju (MI). Mottoet er små skritt store forbedringer. 2 Opptakskrav og målgruppe Forkunnskap: Bachelorgrad i helsefag, pedagogiske fag, samfunnsfag, økonomi og administrasjon eller tilsvarende. Studiet vil spesielt rette seg inn mot følgende målgrupper: 14

15 15

16 KRISTIANSUND kommmune Innbyggertall: God helse-koordinator: Bente Elshaug E-post: Tlf: Mobil: Stillingsprosent God Helse: 100% stilling Ålesund Molde Kristiansund Åndalsnes Organisering av folkehelsearbeidet: Folkehelsekoordinator er organisert i Rådmannens stab. Kommunalsjef pleie og omsorg har økonomi- og personalansvar for folkehelsekoordinator. Det er ikke opprettet egen styringsgruppe for God Helse programmet i kommunen. Folkehelsearbeidets satsingsområder sees i sammenheng med kommunens levekårsprosjekt. De viktigste satsingsområdene i 2011 Levekårsprosjektet Prosjektgruppen har arbeidet med avslutning av forprosjektet mot et hovedprosjekt. Den overordnede målsettingen med hovedprosjektet er å gjennomføre et langsiktig arbeid som kan bryte de mekanismene som produserer og reproduserer helsemessige og sosiale belastninger, samt andre utfordringer hos utsatte barn, unge og deres familier. Fysisk aktivitet i skolen Den årlige hoppetaukonkurranse for barneskolene (4.-7. trinn) ble arrangert i samarbeid med fysioterapi barn og unge og Nasjonalforeningen for folkehelsen april barneskoler var påmeldt til vår egen by konkurranse. MOT I juni 2011 ble Kristiansund Lokalsamfunn med MOT. MOT skal styrke samarbeidet for holdningsskapende arbeid og bevisstgjøring av ungdom. Det var 8 aktive MOT informatører i MOT programmet våren Politiet i Kristiansund trakk seg fra samarbeidet med MOT etter inngåelsen av ny kontrakt, noe som førte til at innsatsen mot ungdomsskoletrinnene måtte reduseres. Russens informasjonsdag Informasjonsdagen til russen ble gjennomført 13. april 2011 for fjerde år på rad. Ca. 300 russ var tilstede i Braatthallen. Dette er et samarbeid mellom de videregående skolene, russestyrene, politi, ambulansen og mottagelsen, Statens vegvesen og kommunen. Aktiv på dagtid. Et lavterskeltilbud for tilrettelagt fysisk aktivitet med saltrening og vannaktivitet. Tiltaket er et samarbeid mellom folkehelsekoordinator og Brasen opptreningsenhet. Arbeid med et tilbud rettet mot ungdom Aktiv ungdom - ble startet opp i slutten av Dette er et samarbeid med folkehelsekoordinator, NAV, enhet psykisk helse, flyktningetjenesten og Atlanten turnforening. Stikk ut! Dette er en populær turaktivitet med 10 ulike turmål. Frivillige, velforeninger og kommunen samarbeider om aktiviteten var første gang Kristiansund var en del av konkurransen og etter opptelling i bøkene og registreringen har det vært stor deltagelse. Opptelling i bøkene viste registreringer i tiden som konkurransen varte. 7. trinnet ved Dale barneskole har brukt turaktiviteten som en del av gymtimene i skolen, og alle turpostene ble besøkt i registreringsperioden. Frisklivssentral Kristiansund kommune fikk kr til planlegging og utredning av Frisklivssentral i Kristiansund. En tverrfaglig prosjektgruppe ble opprettet, og både ekskusjon til Trondheim og utarbeidelse av en prosjektrapport ble gjennomført i Lyst på livet Lyst på livet er en studiesirkel (livscafèr) rettet mot personer over 65 år. I lyst på livet arbeider pensjonister med å fremme egen helse og livskvalitet gjennom å påvirke vaner og mønstre i hverdagen. I oktober 2011 ble sirkelledere skolert med tanke på oppstart i januar Lyst på livet i Kristiansund er et samarbeid mellom Pensjonistforbundet, Frivilligsentralen, ildsjeler og kommunen. Utarbeidelse av Frivillighetsmelding i samarbeid med kultur, frivillige og folkehelsekoordinator. Barnerepresentant i plan og bygningsrådet Satsingsområder i 2012: Levekårsprosjektet i Kristiansund kommune en breddesatsing for utsatte barn, unge og deres familier Videre arbeid med turaktiviteten StikkUt! og samarbeid med Nordmøre og Romsdal Friluftsråd Lokalsamfunn med MOT Videre fremdrift og utvikling av Kristiansund frisklivssentral Sette folkehelse på dagsorden og arbeide for at folkehelseperspektivet blir synlig i all kommunalt planarbeid. Økonomi: Tilskudd fra Møre og Romsdal fylkeskommune på kr til finansiering av stillinga som folkehelsekoordinator Livsstilsendringskurs-MAT Mat, aktivitet og trivsel er tre sentrale temaer i kurset. Deltagerne har vært med i nesten fire år. Det har vært fem samlinger for kursdeltagerne, og det meldes tilbake om vektnedgang, bedre trivsel og bedre fysisk helse. Dette er et samarbeid mellom kommunen og Lærings- og mestringssenteret (Helse Møre og Romsdal). Nye kurs er ikke startet opp i

17 Bedre samarbeid barnehage, barnevern og helsestasjon Kristiansund kommune har over flere år hatt et tett samarbeid med Kompetansesenter - rus Midt-Norge angående rusforebyggende utviklingsarbeid. Et av satsingsområdene har vært samarbeid barnehage, barnevern og helsestasjon. Flere arbeidsseminar for ansatte i barnehagene har vært gjennomført de siste årene, hvor tidlig innsats for barn som lever sammen med omsorgspersoner som misbruker rusmidler har vært temaet. Det er arbeidsseminarene DUGNAD lokalt tilpasset vår kommune som har vært utgangspunktet. I 2011 var fokuset satt på assistenter i barnehagene. En risiko- og sårbarhetsanalyse har vært gjennomført, og rutiner knyttet til situasjoner der barnehagen er bekymret for barn er blitt laget. Målet har vært å bedre samarbeidet mellom barnehage og barnevern, og utvikle kompetanse og gode rutiner i barnehagene for å fange opp bekymringsbarn. Samarbeidet mellom barnehage, barnevern og helsestasjon videreføres gjennom SamBa. SamBa - sammen om barna - både småbarns team og skoleteam er tverrfaglige team som arbeider for å hjelpe barn/ unge og deres familier på et tidlig tidspunkt, og før problemene vokser seg større. I regi av SamBa småbarnsteam ble en egen fagkafé startet opp høsten Fagkafeen er et møtested for assistenter i barnehagene og andre fagpersoner. Den skal bidra til fagutvikling, erfaringsutveksling og informasjon om aktuelle tema. At samarbeid og handlingsrettet tiltak gir gode resultater er dette arbeidet et godt eksempel på, både i og utenfor vår kommune. En ansvarlig i barnehagenettverket har hatt ansvaret for å bringe temaet rus og tidlig innsats inn i styrernettverket, hvor både case og rutiner har vært arbeidet med. Stikk ut 7.trinn. Dale 17

18 SURNADAL kommmune Innbyggertall: 5950 God helse-koordinator: Annett Ranes E-post: Tlf: Mobil: Stillingsprosent God Helse: 50% stilling Ålesund Molde Kristiansund Åndalsnes Styringsgruppe God Helse: Styringsgruppa har møter 3-4 gonger i året. Mons Otnes, ordførar Lars Polden, kommunepolitikar Astrid Mogstad Høivik, Kommunalsjef, oppvekst Gunn Bredesen, Einingsleiar. Familie og Helse Lilli Husby, Einingsleiar, Kultur Råg Ranes, Samfunnsplanleggar Annett Ranes, Folkehelsekoordinator Folkehelsekoordinatoren er organisatorisk lagt under eininga Helse og familie. Folkehelsetiltak i 2011: Skole: Fokus på mobbing, underskrift av mobbemanifestet. Markering av verdensdagen for psykisk helse: Seminardag for heile ungdomsskulen på kulturhuset. Foredrag av Eli Rygg med tema: Korleis er vi med og mot kvarandre Kantinetilbod på ungdomsskolen. Barnehage: Tilbod om mat til alle måltid på barnehagen. Fokus på mindre sukker, eks det blir ikkje servert kake på bursdagane, men jubilanten får ei lita gåve. Teknisk/transport: Utarbeiding av Sentrumsplan med vekt på universell utforming og folkehelse. Trygge skolevei, opparbeiding av gang- og sykkelbaner. Helse: Planlegging og oppstart av Frisklivssentral. Sjå reportasje. SiO Dugnad Samarbeid med kompetansesenteret for rus, MidtNorge. Frivillige organisasjonar: Vi har fleire aktive lag og organisasjonar som arrangerer faste treff og aktivitetar, til dømes stavganggruppa til pensjonistforeninga, tirsdagssamling gjennom Mental Helse og Fredagskaffe gjennom Eldre hjelper eldre. Arbeidsliv: Surnadal for grenser. Oppstarta gruppe med røtter i næringslivet som sett fokus på å halde aldersgrensa på alkohol kjøp og bruk. Satsingsområder i 2012: Vidare utvikling og forankre Frisklivssentralen som eit tilbod i kommunen vil væra eit viktig satsingsområde også i Det er under vurdering å legga ned styringsgruppa for god helse, sidan vi har fleire gode, tverrfaglege møter allereie etablert i kommunen, til dømes tverrfagleg samarbeidsgruppe for barn og unge og lokal arbeidsgruppe for SiO (Samhandlingsreformen i Orkangerregionen). Folkehelsekoordinatoren er medlem i fleire av desse. Innafor arealplanlegging/planverk manglar vi ei slik gruppe. Under prosjektet Helse i plan var ei tverrfagleg gruppe med dette fagområdet aktiv, men har no ikkje møttes. Det er ønskje om å formalisere ei slik gruppe igjen og få den til å fungere på nytt i løpet av Folkehelsekoordinatoren vil då bli organisert under leiing av einingsleiar for Helse og rehabilitering og bruka henne og einingsleiargruppa som styringsgivarar. Sjå på vidare samarbeid med kompetansesentert Rus, om samarbeid rundt Dugnad. SiO. Folkehelseloven, etablere rapportering, felles forståing. Opplyse om folkehelselova, betydning for alle etater. Bevisstgjæring. Bruke einingsleiarmøte og budsjettrapportar/årsmeldingar. Kultur: Merking av turstier er under planlegging. Pleie/omsorg: HPH ( Helhetlig pasientforløp i eget hjem ) Prosjekt/drift i heimetenesta som legg vekt på eigenmestring og førebygging hos deira pasientar. Det har under dette arbeidet blant anna vorte utarbeid ein aktivitetskalender for eldre. Torsdagsdans og fredagstrim på sjukeheimen kvar veke. 18

19 Først i fylket Helsedirektoratet anbefaler etablering av frisklivssentralar i alle landets kommunar. Dette som eit helsefremmande og førebyggjande tiltak mot livsstilssjukdommar. Næringsavdelinga saman med helsesektoren i kommunen søkte mai 2010 om midlar til ei frisklivssatsing gjennom Inn på tunet-løftet. Dette vart godkjent og ein fikk prosjektmidlar for 3 år. Seinare vart det og søkt fylket om etableringstilskott. Helsedirektoratet har gjeve ut ein Veileder for kommunale frisklivssentraler som gir tips til korleis ein etablerar og organiserar frisklivssentralar. Denne vart flittig bruka og 15.august 2011 opna Surnadal kommune sin Frisklivssentral som den første kommunen i Møre og Romsdal. Frisklivssentralen i Surnadal hjelper og støtter personar som ønskjer å endre levevanar knytt til fysisk aktivitet og kosthald. Dette skjer gjennom individuelle helsesamtalar og gruppebaserte tilbod. Ein frisklivsperiode varar i 12 veker. Ein får ei tilvisning(frisklivsresept) frå helsepersonell. Blir deretter kalla inn til ein helsesamtale som skal munne ut i ei plan for kva som skal skje dei neste 12 vekene. Vi har fysisk test før og etter perioden slik at ein kan vurdere form og framgang. Målet med deltaking i frisklivstilbod er å førebyggje livsstilssjukdommar som til dømes diabetes, hjerte-/karsjukdommar og høgt blodtrykk og redusere eventuelle vektproblem. Vi har tilbod om trening ute med base på Inn på tunet garden og trening inne med base Fysioterapisalen. For dei som er interesserte i kosthaldsendring held vi Bra Mat-kurs to gonger i året. Dette er eit inspirasjonskurs der fokuset er å auke motivasjonen for å oppnå eit varig sunnare kosthald. Kven har så delteke? Eit tilbod er vel og bra, men vert det bruka? Så langt har vi hatt over 50 deltakarar. Det er mest damer 40+, men og ein del herrar. Den yngste deltakaren har vore 19 og eldste 76. Tilbodet gjeld frå 16 år. Fleire er no ferdige med første periode og ønskjer ofte ein ny periode. Dette kan dei få, men vi prøver å fase dei ut til lokale tilbod eller eigenaktivitet etter kvart. Dei som har delteke i gruppetreningane viser framgang i fysisk form og i eigenopplevd helse. Meir fysisk aktivitet og eit sunnare kosthald skapar meir energi og trivsel i kvardagen. Målet med deltaking i frisklivstilboda er varig endring av levevanar og at deltakarane fortsett med aktuelle tilbod i nærmiljøet eller driv eigenaktivitet. 19

20 SUNNDAL kommmune Innbyggertall: 7323 God helse-koordinator: Espen Ervik E-post: tlf: mobil: Stillingsprosent God Helse: 50% stilling Ålesund Kristiansund Molde Åndalsnes Organisert i kommunen: Helse- og barneverntjenesten Styringsgruppe: Espen Ervik (folkehelsekoordinator) Kari Thesen Korsnes (helsesjef) Jostein Tredal (avd.leder idrett) Atle Hammer (ergoterapeut) Målfrid Rakstang Rød (leder fysioterapi) Anne Berit Vullum (leder DMS). Møte ca. 1. gang pr mnd. Skole: Det er i 2011 startet arbeid et arbeid rettet mot psykisk helse i skolen. Dette arbeidet er i startfasen og har møtt motstand pga. av bemanningssituasjonen blant helsesøstre. Det vil likevel bli videreført da bemanningssituasjonen vil bedre seg til sommeren. Barnehage: Det ble i løpet av høsten 2011 arrangert fiskesprellkurs blant barnehageansatte og SFO. Det arbeides videre med kosthold i barnehagene og det er etablert god kontakt med tjenesten. Det kan nevnes at det kan se ut som om at det er en god løsning at folkehelsekoordinator har en kontaktperson å forholde seg til i avdelingen, slik som i barnehagetjenesten. Teknisk/transport/plan: Info om folkehelsearbeid i avdelingen. Avslutning prosjektet gang-/ sykkelveg Brandeinan Sandbrekka. Helse: Folkehelsekoordinator har informert om folkehelsearbeid og videre samarbeid. Foreldremøter med tema rus i barne- og ungdomsskolen ved familieveileder. Det er etablert faste møter mellom avdelingen og folkehelsekoordinator, 1. gang pr. mnd. Startet prosjekt om psykisk helse i skolen. Kultur: Folkehelsekoordinator har informert om folkehelse og videre samarbeid. Elever fra grunnskolen har fått undervisningstilbud fra kulturskolen, gjennomføring av Sunndal kulturfestival og Ung Festival, kultursamarbeid med Nesset, ungdommens kommunestyre presenterte mobbemanifest. Seniorkino/dagkino annenhver torsdag. Ungdomskafe, diskotek. Cup-torg under Hydro cup: danseshow, standup og diskotek. Forfatter- og bokpresentasjoner. Mottaket: Infomøte med avdelingen om folkehelse. Aktiviteter for alle på mottaket som barnehage, grunnskole, grunnskole for voksne, utdanning og / eller arbeid. Alle deltar i ulike fritidsaktiviteter som fotball, trening på treningssenter og kurs ved kulturskolen. Informasjon om rus, med hovedfokus på tobakk og alkohol, kurs i konfliktforebygging, vedlikeholdsarbeid ute og inne, utlån av utstyr. Introduksjonsprogrammet: veileder og motiverer flest mulig av deltakerne til å benytte seg av retten til videregående utdanning. SMISO (Støttesenter mot incest og seksuelle overgrep): informasjonsmøte forbeholdt kvinner ved Introduksjonsprogrammet og Sunndal Asylsøkermottak. Kinoarrangement, svømmekurs for barn, unge og damer, gjennomføring av førstehjelp, aktiviteter i Villmarksleiren, omvisning og informasjon om norske verdier og levesett, flerkulturelt forum, tett samarbeid med frivilligsentralen, klatrekurs for barn og unge, omvisning ved kommunens bedrifter, samarbeid med Trollheimen Vekst. 5-åringene på Bikuben har hatt treff med Tredal barnehage hver 14 dag. 1-3 åringen deltok på kulturtilbud. Pleie- og omsorg: Infomøte om folkehelse ved avdelingen. Røykfri arbeidsplass blant pleie- og omsorg, dette er en prosess som har pågått en stund og som er iverksatt Det skal videre tilbys røykesluttkurs. Nytt aktivitetshus tatt i bruk av habiliteringsavdelingen og psykisk helsearbeid, sansestimuleringsrommene benyttes også av andre tjenester. Kulturarrangement for eldre som bor på institusjon og eldre som bor hjemme. Matglede til institusjonsbeboere. Frisklivssentral: Folkehelsekoordinator har jobbet mye med frisklivssentral i 2011, høy prioritet i Sunndal. Folkehelsekoordinator legger fram rapport om forslag til organisering, våren Aktiv på dagtid skal inngå her, det begynner å komme på plass aktiviteter til sistnevnte. Frivillige organisasjoner: Sendt ut infomateriell om folkehelse, kontakt med noen om videre samarbeid. Det kan nevnes at det er veldig mange lag- og organisasjoner i Sunndal. Næringsliv: Etablert kontakt og utvekslet info med Sunndal næringshage, samarbeidsmøter med Hydro og Trollheimen vekst. NAV: Det har vært samarbeidsmøter med Nav. Startet forebyggende russamarbeid med folkehelsekoordinator og rus midt Norge. Samarbeid rundt «aktiv hverdag», aktiviteter for rusmisbrukere. Annet: Sendt ut kursinvitasjoner til aktuelle deltakere i kommunen. Videreformidlet materiell/kurs etc. fra fylke. Synligjort folkehelse i media (to avisoppslag). Forbedret nettsider. Folkehelsekoordinator har informert politikere om folkehelse. Satsingsområder i 2012: Bakgrunnen for satsningene er erfaringene fra avdelingene sett i lys av folkehelseprofil for Sunndal: psykisk helse i skolen, tilbud om røykeavvenningskurs til kommuneansatte og frisklivssentral Sunndal (høy prioritet). 20

HELSE I PLAN I MØRE OG ROMSDAL 2006 2010

HELSE I PLAN I MØRE OG ROMSDAL 2006 2010 Fylkesmannen i Møre og Romsdal HELSE I PLAN I MØRE OG ROMSDAL 2006 2010 Erfaringsrapport og sjekkliste Innhald Innhald 2 Om rapporten 2 God Helse i Møre og Romsdal 3 Om Helse i plan 4 Helse i plan i Møre

Detaljer

Fleire og betre nyetableringar. Ein tydeleg medspelar

Fleire og betre nyetableringar. Ein tydeleg medspelar Fleire og betre nyetableringar Ein tydeleg medspelar Programmet er eit samarbeid mellom: 2 Fire år med heilskapleg satsing på entreprenørskap har vi lykkast? Bergljot Landstad er regional- og næringssjef

Detaljer

LEVEKÅRSPLAN 2010 2011 (Vedteke av kommunestyret 10.12.2009, sak 09/55)

LEVEKÅRSPLAN 2010 2011 (Vedteke av kommunestyret 10.12.2009, sak 09/55) ÅSERAL KOMMUNE. LEVEKÅRSPLAN 2010 2011 (Vedteke av kommunestyret 10.12.2009, sak 09/55) 1. Innleiing... 4 2. Plangruppe og planprosess... 4 3. Levekår og livskvalitet... 5 4. Visjon / hovudmålsetting for

Detaljer

Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan verte kalla inn, jr. 8, 3. ledd i forvaltningslova.

Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan verte kalla inn, jr. 8, 3. ledd i forvaltningslova. HAREID KOMMUNE Utvalsleiar MØTEINNKALLING Levekårsutvalet Møtestad: Hareid rådhus, kommunestyresalen Dato: Tysdag, 25.11.2014 Tid:14:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik

Detaljer

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013 Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo Oslo, 5. september 2013 INNHOLD INNHOLD... 2 INNLEDNING... 3 BAKGRUNN... 3 MÅL... 4 PROBLEMSTILLINGER...

Detaljer

ÅRSMELDING 2014. Årsmelding 2014 1

ÅRSMELDING 2014. Årsmelding 2014 1 ÅRSMELDING 2014 Årsmelding 2014 1 Innhold: Side 1. Regionrådslederen har ordet...3 2. Regionsjefen har ordet...5 3. Kommunereformen...7 4. Ledere i Ungdommens Regionråd har ordet...8 5. Satsingsområder

Detaljer

IDRETT, FRILUFTSLIV, FYSISK AKTIVITET OG FOLKEHELSE

IDRETT, FRILUFTSLIV, FYSISK AKTIVITET OG FOLKEHELSE Sogndal kommune KOMMUNAL PLAN FOR IDRETT, FRILUFTSLIV, FYSISK AKTIVITET OG FOLKEHELSE 2009-2012 Høyringsframlegg september 2008 Framsidefoto: Tor Yttri 2 Overordna mål Sogndal kommune vil leggje til rette

Detaljer

Møtestad: Hareid Rådhus KST sal Dato: Tysdag, 25.25.08.2015 Tid:14:00

Møtestad: Hareid Rådhus KST sal Dato: Tysdag, 25.25.08.2015 Tid:14:00 HAREID KOMMUNE Utvalsleiar MØTEINNKALLING Levekårsutvalet Møtestad: Hareid Rådhus KST sal Dato: Tysdag, 25.25.08.2015 Tid:14:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus Dato: Tysdag, 21.01.2014 Tid:14:00

Møtestad: Hareid rådhus Dato: Tysdag, 21.01.2014 Tid:14:00 HAREID KOMMUNE Utvalsleiar MØTEINNKALLING Levekårsutvalet Møtestad: Hareid rådhus Dato: Tysdag, 21.01.2014 Tid:14:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan

Detaljer

Registrerte skader for fylket i 1993: REGISTRERTE LEGEBEHANDLA SKADER I SOGN OG FJORDANE 1993. ALDER KVINNE MANN UOPPGITT Total 0-9 301 477 7 785

Registrerte skader for fylket i 1993: REGISTRERTE LEGEBEHANDLA SKADER I SOGN OG FJORDANE 1993. ALDER KVINNE MANN UOPPGITT Total 0-9 301 477 7 785 1. BAKGRUNN Det skadeførebyggande arbeidet i Sogn og Fjordane starta i 1990 med Sogn og Fjordane prosjektet. Dåverande fylkesordførar Julius Fure fekk eit samla fylkesting med seg i ei fylkesomfattande

Detaljer

Vedlegg 1: Årsberetning fra Styret Vedlegg 2: Revisjonsberetning Vedlegg 3: Årsoppgjør/resultatregnskap 2010 Vedlegg 4: Krisesenterlova

Vedlegg 1: Årsberetning fra Styret Vedlegg 2: Revisjonsberetning Vedlegg 3: Årsoppgjør/resultatregnskap 2010 Vedlegg 4: Krisesenterlova 1 Innholdsfortegnelse: 1. Innledning...3 1.1 Formål...3 1.2 Grunnverdier for Nordmøre Krisesenter...3 1.3 Historikk...3 2. Organisasjon...4 2.1 Vertskommune og samarbeidskommuner...4 2.2 Interkommunal

Detaljer

Den gode skolehelsetjenesten

Den gode skolehelsetjenesten Prosjektrapport, juni 2014 Den gode skolehelsetjenesten Fra prosjekt til drift 2012-2013 www.telemark.no/folkehelse Prosjektrapport: «Den gode skolehelsetjeneste i Telemark 2012-2013» Fra prosjekt til

Detaljer

Rapport 2010. Folkehelsa i Selbu. Kommunediagnose og forslag til folkehelsestrategi

Rapport 2010. Folkehelsa i Selbu. Kommunediagnose og forslag til folkehelsestrategi Rapport 2010 Folkehelsa i Selbu Kommunediagnose og forslag til folkehelsestrategi Innhold Forord... 3 Sammendrag... 4 Innledning... 4 Metode... 7 Resultater for Selbu... 8 Statistikk... 8 Kommunebarometeret

Detaljer

"God helse i Steinkjer"

God helse i Steinkjer "God helse i Steinkjer" STRATEGI for FOLKEHELSE Steinkjer kommune 2013-2017 1 Innhold 1. INNLEDNING... 4 2. LOVVERK OG FØRINGER... 5 2.1 NASJONALE FØRINGER... 5 2.2 LOVVERK... 6 2.3 REGIONALE FØRINGER

Detaljer

"God helse i Steinkjer"

God helse i Steinkjer "God helse i Steinkjer" STRATEGI for FOLKEHELSE Steinkjer kommune 2013-2017 Vedtatt av kommunestyret 20.03.13 1 Innhold 1. INNLEDNING... 4 2. LOVVERK OG FØRINGER... 5 2.1 NASJONALE FØRINGER... 5 2.2 LOVVERK...

Detaljer

MÅLSELV KOMMUNE. Foto: Alfio Bonanno

MÅLSELV KOMMUNE. Foto: Alfio Bonanno MÅLSELV KOMMUNE Foto: Alfio Bonanno ÅRSMELDING 2011 INNHOLD RÅDMANNENS FORORD... 2 MEDARBEIDERE OG ORGANISASJON... 3 UTVIKLING I ANTALL ÅRSVERK... 3 SYKEFRAVÆR I 2011... 3 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS)...

Detaljer

Prosjektrapport - Framtidig organisering av tenestenivået på oppvekstområdet i Luster kommune

Prosjektrapport - Framtidig organisering av tenestenivået på oppvekstområdet i Luster kommune 2008 Prosjektrapport - Framtidig organisering av tenestenivået på oppvekstområdet i Luster kommune Prosjektgruppa 04.12.2008 2 Innhald 1. Samandrag... 4 2. Bakgrunn... 6 3. Definisjon av sentrale omgrep...

Detaljer

Handlingsplan for folkehelsearbeid i Hattfjelldal kommune 2014-2017

Handlingsplan for folkehelsearbeid i Hattfjelldal kommune 2014-2017 Handlingsplan for folkehelsearbeid i Hattfjelldal kommune 2014-2017 Målsettingen med planen er å sikre god helse for alle gjennom aktivitet og sunne levevaner Plangjennomføringen skal gi som resultat sunnere

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: F64 Arkivsaksnr: 2013/2385-7 Saksbehandler: Jakob Lanto

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: F64 Arkivsaksnr: 2013/2385-7 Saksbehandler: Jakob Lanto Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: F64 Arkivsaksnr: 2013/2385-7 Saksbehandler: Jakob Lanto Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Helse- og omsorgsutvalget 02.12.2013 Kommunestyret 18.12.2013 Rullering

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus Dato: Tysdag, 03.09.2013 Tid:14:00

Møtestad: Hareid rådhus Dato: Tysdag, 03.09.2013 Tid:14:00 HAREID KOMMUNE Utvalsleiar MØTEINNKALLING Levekårsutvalet Møtestad: Hareid rådhus Dato: Tysdag, 03.09.2013 Tid:14:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan

Detaljer

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling.

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling. Fitjar kommune Møteinnkalling Utval: Utval for Oppvekst og omsorg Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 14.04.2015 Tid: 13:00 Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt

Detaljer

Årsrapport 2012. Er vold en del av ditt liv?

Årsrapport 2012. Er vold en del av ditt liv? Årsrapport 2012 Er vold en del av ditt liv? Innhold 1 ORGANISASJONEN 1.1 Organisasjonsform... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Samarbeidskommuner... 3 1.4 Representantskapets sammensetning... 4 1.5 Styrets sammensetning...

Detaljer

Overordna programplan for System for styrka læring

Overordna programplan for System for styrka læring Sogn regionråd Overordna programplan for System for styrka læring Utkast til kommunane i Sogn 10.03.2014 Innhald 1 Mål, bakgrunn og rammer. 3 1.1 Innleiing og programmål.. 3 1.2 Bakgrunn 4 1.2.1 Frå regionalt

Detaljer

UNGDOMMENS FYLKESTING 2010

UNGDOMMENS FYLKESTING 2010 Møre og Romsdat fylkeskomrnune UNGDOMMENS FYLKESTING 2010 Kristiansund 5. - 7. november Quality Hotel Grand Velkomstbrev med praktisk informasjon Program Sakspapir Møteprotokoll frå Ungdommens fylkesting

Detaljer

Ha `kje kvidd me. Helhetlig satsing på entreprenørskap som utviklingsstrategi. www.mrfylke.no. Halsa kommune. Tingvoll kommune.

Ha `kje kvidd me. Helhetlig satsing på entreprenørskap som utviklingsstrategi. www.mrfylke.no. Halsa kommune. Tingvoll kommune. Ha `kje kvidd me Helhetlig satsing på entreprenørskap som utviklingsstrategi Halsa kommune Tingvoll kommune Surnadal kommune www.mrfylke.no Ha kje kvidd me! Å spille hverandre gode er veldig viktig. Skal

Detaljer

EN ULYKKE NESTENULYKKE. Trygge eldre ER NESTEN

EN ULYKKE NESTENULYKKE. Trygge eldre ER NESTEN Skadeforebyggende forum Postboks 2473 Solli 0202 Oslo Trygge eldre Telefon 23 28 42 00 post@skafor.org www.skafor.org Forebygging av fallulykker hos eldre - Iverksetting og utprøving av tverrsektorielle

Detaljer

Eplekjekt i Valldal. LA OSS GI NESTE GENERASJON EN TRyGG ENERGIFREMTID. LET S GO. shell.no/ormenlange INFORMASJON

Eplekjekt i Valldal. LA OSS GI NESTE GENERASJON EN TRyGG ENERGIFREMTID. LET S GO. shell.no/ormenlange INFORMASJON Partnere: INFORMASJON FYLKESMAGASINET for MØRE OG ROMSDAL Nr. 4 2010 LA OSS GI NESTE GENERASJON EN TRyGG ENERGIFREMTID. LET S GO. A/S Norske Shell er operatør for Ormen Lange, et gassfelt som vil vare

Detaljer

Rollag kommune. Fotokonkurransen 2012, bildet fikk publikumprisen. Rådmannens årsrapport 2014

Rollag kommune. Fotokonkurransen 2012, bildet fikk publikumprisen. Rådmannens årsrapport 2014 Rollag kommune Fotokonkurransen 2012, bildet fikk publikumprisen Foto: Solfrid Holtan Rådmannens årsrapport 2014 Mars 2015 Innhold Rådmannens innledning... 2 Det kommunale styringssystem... 4 Utviklingstrender

Detaljer

Skolelederen. God ledelse gjør en forskjell på elevenes læring s 8. Professor Viviane Robinson: Nr. 8 oktober 2013 Fagblad for skoleledelse

Skolelederen. God ledelse gjør en forskjell på elevenes læring s 8. Professor Viviane Robinson: Nr. 8 oktober 2013 Fagblad for skoleledelse Skolelederen Nr. 8 oktober 2013 Fagblad for skoleledelse Professor Viviane Robinson: God ledelse gjør en forskjell på elevenes læring s 8 s. 14 s. 16 s.22 s 14: - Gjennom Respekt har vi jobba fram strukturar

Detaljer

Kreftkoordinatorsatsingen

Kreftkoordinatorsatsingen Kreftforeningen Kreftkoordinatorsatsingen Hovedrapport 2014 Espen Ottesen Vattekar 18.3.2015 Innhold 1. Innledning... 2 2. Bakgrunn... 2 2.1 Hvorfor kreftkoordinatorsatsingen?... 2 2.2 Om kreftkoordinatorsatsningen...

Detaljer