Helsestasjonstjenesten legger herved fram sin resultatvurdering for 2007 for endelig behandling i utvalg for helse- og sosialtjenester.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Helsestasjonstjenesten legger herved fram sin resultatvurdering for 2007 for endelig behandling i utvalg for helse- og sosialtjenester."

Transkript

1 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak : Arkivkode : E: 210 &14 Saksbeh. : Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for helse- og sosialtjenester /08 RESULTATVURDERING FOR HELSESTASJONSTJENESTEN 2007 Helsestasjonstjenesten legger herved fram sin resultatvurdering for 2007 for endelig behandling i utvalg for helse- og sosialtjenester. Forslag til VEDTAK: Utvalg for helse- og sosialtjenester tar resultatvurderingen for 2007 for Helsestasjonstjenesten til orientering. RÅDMANNEN I SANDNES, Torill J.Kind Kommunaldirektør Irene Asheim Ivesdal Leder for helsestasjonstjenesten. Side 1 av 11

2 INNLEDNING Hovedmål: Helsestasjons tjenester skal: fremme god helse fremme gode sosiale og miljømessige forhold forebygge sykdom og skade blant barn og unge i Sandnes i alder 0-20 år Helsestasjonstjenester bygger på kvalitet og tilgjengelighet Visjonen: Helsestasjonstjenester - I sentrum for fremtiden. Romslig,modig og sunn MEDARBEIDER Helsestasjonstjenester har ved utgangen av 2007 til sammen 45,10 årsverk (39,40 i 2006). Til sammen 64 ansatte. Disse er fordelt på jordmødre, tiltak flyktninger, helsestasjonstjenester ved Dale mottakssenter, Sandnes ressurshelsestasjon, helsestasjon for ungdom, reisevaksinering, helsestasjon og skolehelsetjenesten. I tallet er også inkludert ledelse og administrasjon, sekretær og barnas representant. Tjenesten har blitt styrket på følgende områder: 0,5 årsverk jordmor, 2 årsverk skolehelse, 1 årsverk helsestasjon,1 årsverk psykolog og 1 årsverk psykisk helsearbeider Ved flyktningkontoret har det midlertidig vært ansatt helsesøster i 20% til å ta innføringsklasser ved Aspervika, Giske og Lundehaugen vg. For å gjennomføre språk 4 kartlegging har det vært nødvendig å styrke helsestasjonstjenester med 1.2 årsverk. Tjenesten har også brukt personalressurser i samarbeid med PPT i forbindelse med ressurshelsetasjonen. Prosjektsamarbeidet med PPT fortsetter frem til juni 2008 Vakanser i stillinger : Tjenesten har i perioder hatt betydelig vakans i stillinger. Vakanser i stilling skyldes sykdom, rekrutteringsproblemer,men også kontorforhold flytting til nye lokaler. Helsestasjonstjenester har følgende virkeområder Helsestasjoner alder 0-6 år Sandnes, Sentrum, Riska, Porsholen, Ganddal, Figgjo, Sviland, Rovik og Høle. Alle barne- og ungdomskoler i kommune + private skoler, alder 6-16 år Helsestasjon for ungdom alder år Ressurshelsestasjonen område 1.alder 0-8 år + nytt område 2 alder 9-16 år Helsetjenesten ved Dale asylmottak Jordmortjenesten. Reisevaksinering og tuberkulose arbeid for søknad om oppholds og arbeids tillatelser. Helsetjeneste til flyktninger og innvandrere BRUKER MEDARBEIDER -SAMFUNN Antall nyfødte barn i 2007 Det er i løpet av året født 949 (955)barn i Sandnes. Det er en nedgang på 5 barn Side 2 av 11

3 Sykefraværet har vært 5,45 % (4,41 i 2006) i gjennomsnitt for hele året. Sykefraværet har vært en økning på ca 1 %. Det kan skyldes flere langtids- og korttids sykemeldinger. Virksomheten har stor fokus på nærvær og trivsel. Og det gjøres oppfølgingssamtaler ved 6 uker fravær. Bruker undersøkelser Det ble i februar gjennomført brukerundersøkelse ved alle helsestasjoner i Sandnes Hensikten med undersøkelsen var å øke kunnskapen om brukerne sine synspunkter på hva helsestasjonen bør tilby eller være. Svar prosenten var 98,4. Spørreskjema utfylt 429 ( utdelt 439) Vi spurte om service,tilfredshet,tilgjengelighet og innholdet i tjenestetilbudet. Det var i alt 20 spørsmål,18 med faste svaralternativ, 2 åpne. 11av svara er rangert fra 1-6 (best 6) Svarene lå mellom 5,1 til5,7. Lavest på tilgengelighet på telefon og høyest på service. Det foreldre i undersøkelsen først og fremst ønsker er råd,veiledning, informasjon, hjelp og støtte, helsekontroll o.l. Det oppfattes som et ønske om en ekspertrolle fra helsesøster heller det enn samarbeidspartnere. Seniortiltak Det har vært 3 ansatte over 62 år i virksomheten. De har alle fått tilrettelagt arbeidet og det er inngått senioravtale med alle. Kompetanseutvikling. Kompetanseplanen for 2007 er fulgt og gjennomført med små variasjoner. Noe er også overført til år Medarbeider undersøkelse 2007 Resultatet er bra men lavere svarprosent enn i 2006 og noe lavere svar skor jevnt over. Svarprosent 2007 Gjennomsnitt 2007 Svarprosent 2006 Gjennonsnitt Det at vi har lavere tall i år kan skyldes en del uro i forbindelse med dårlige lokaler og flytting til nye. Det er inngått seniorsavtale med 3 stk av 3 stk over 62 år. Det har heller ikke blitt gjennomført medarbeidersamtale til alle pga 2 mellomledere har gått på videreutdanning. Godt samlivskurs Det ble startet opp med samlivkurs til 1 gangs foreldre våren I 2007 har vi avholdt 3 kurs :Det ble gjennomført 1 kurs våren 2007 og 2 kurs høsten 2007 Totalt antall deltakere var 24 stk, det vil si 16 par 20 par har deltatt. Kursa har blitt finansieres av Bufetat. Fra 2008 blitt økonomiske midler overført fra staten som et rammetilskudd til kommunen. For å få til allerede planlagte kurs (2 stk vår og 3stk høst) er vi avhengige av å få overført en økonomisk ramme til rådighet på minimum kr Språk 4. Sommeren 2006 fikk vi tildelt økonomiske midler fra IMDI til språk kartlegging av alle 4 åringen i kommune derav også flerspråklige. Det ble etablert tverrfaglig samarbeid med fagstaben for oppvekst barn og unge,ppt, Sandnes læringssenteret morsmålslærere, styrket barnehage og alle barnehager Side 3 av 11

4 I 2007 har det blitt språkkartlagt 872 barn av totalt åringer. Av disse er 132 flerspråklige, 36 stk er det brukt tolk på. 742 av de kartlagte barna har barnehageplass. 44 barn er henvist til annen instans derav 32 flerspråklig, 135 barn er meldt videre til barnehage og av disse er 55 flerspråklige, 21 flerspråklig får støtte til morsmål og 22 flerspråklige får støtte til norsk opplæring Av 956 barn f 2003 er 143 barn flerspråklige. Det vil si ca 15,1 % Språk 4 har bidratt til et økt tverrfaglig samarbeid med nevnte samarbeidsaktører. Det har vært avholdt et møte pr halvår i styringsgruppe og 3 møter pr halvår i arbeidsgruppe. Det ble søkt om økonomisk støtte fra IMDI til videreføring i 2008 og vi har fått tilsagn om økonomisk støtte på kr Midlene brukes til kompetanseheving og styrking av helsestasjonstilbudet til 4 åringer. Konsultasjonstiden er utvidet fra 15 min til 1 time. Fra 2009 er vi avhengig av økonomisk støtte fra kommune for å kunne videreføre prosjektet Viktige hendelser 2007 Forsknings samarbeid mellom Sandnes kommune, helsestasjonen og Universitetet i Stavanger Masterstudenter. (Egen artikkel i bladet Helsesøstre feb 2008 ) Brukerundersøkelse på helsestasjonen februar 2007 Sentrum helsestasjon flyttet fra St Olavs gaten til Holbergsgaten 16 høsten 2007 Ressurshelsestasjonen flyttet fra gamle jernbanestasjon til St Olavs gaten høsten 2007 Ressurshelsestasjonen utvidet til med nytt område 2 alder 9-16 år. Oppstart av 3 Faggrupper. Helsestasjon, Barneskole. Ungdomskole Psykolog tilsatt ved ressurshelsestasjon og helsestasjon for ungdom. Fortsettelse av Språk 4 kartlegging av alle fireåringar i helsestsjonen. Fortsettelse av Godt Samlivskurs til 1 gangs foreldre. Økning i antall utfylte 4 fotskjema i barneskolen. Fortsettelse av samarbeidprosjekt med barnevern Kvello Antall konsultasjoner på helsestasjon og barneskoler har økt betraktelig Antall fødsler har flatet ut Varierende aktivitet i Oppvekstgruppene - SLT arbeid Skolehelsetjenesten styrket med 2 årsverk. Jordmortjenesten styrket med 0,5 årsverk Ressurshelsestasjonen styrket med 2 årsverk psykisk helsearbeider + 2 årsverk psykolog Jordmor har vært på opplæring ved universitetsykehuset for blodprøvetaking Føllingprøve på grunn av tidlig hjemreise av nyfødte fra sykehuset.. Sykehuset sin innføring av tidlig hjemreise av barselkvinner sommer 2007 krever større oppfølging fra helsestasjonen blant annet ammeveiledning. Dale helsetjeneste fikk uventet 100 transitt asylsøkere i desember mnd. Helsesekretærer har fått et betraktelig merarbeid i utvidelse av ressurshelsestasjon og språk kartlegging. Ingen økning av ressurser siden 2000 (har totalt 4,8 årsverk). Vaksinekontoret har fått merarbeid på grunn av økt arbeid/oppholds innvandring og tuberkulosekontroll. Helsestasjonen Ordinær program utgjør (14602) kontakter til helsestasjonen som utgjør en stadig større del av konsultasjoner. Avvikling av 8 mnd konsultasjonen var et ledd i å redusere den totale arbeidsmengden på helsestasjonen. Mange opplevde at folk tok kontakt utenom programmet da det var lang tid mellom 6 og 10 mnd. Vi har derfor fra høsten 2007 innført 9 mnd konsultasjon i stedet for 10 mnd. Helsestasjonsprogrammet vil bli revidert i 2008 og det vil bli gjort diverse justeringer ut i fra brukerundersøkelse og nasjonale føringer. Side 4 av 11

5 Varemerket for helsestasjonen har i mange år vært lav terskel, alle som henvender seg skal få hjelp umiddelbart eller innen kort tid. Det er totalt 13 årsverk helsesøster til alle barn i alder 0-5år (minus da administrasjonstid). Det utgjør ca 1 time helsesøster ressurser pr 100 barn i alder 0-5år Helsestasjonen volum beskrivelse : Antall barn alder 0-5 år 4734 Total antall kontakter på helsestasjonen er økende. ( se tabell) Det har også vært en økning på konsultasjoner utenom programmet ( se tabell) Det er flere som ikke møter til første innkalling til konsultasjon noe som medfører mye ekstra arbeid. Av barn som trenger ekstra oppfølging ( se tabell ), så er det 79 barn som får flere helsetjenester fra kommunen og trenger en individuell plan. Helsesøster er koordinator til veldig mange individuelle planer ( se tabell) som er veldig ressurskrevende Utfordringar: Implementering av revidert helsestasjonsprogram Bli godkjente ammekyndig helsestasjoner. Utprøving av EPDS,bedre hjelp til deprimerte mødre Språk 4 kartlegging av minoriteter Oppfølging av rusmisbrukende foreldre. Kort liggetid barsel medfører nye utfordringar for helsestasjonen. Barneskoler inkludert private skoler Det ordinære programmet i barneskolen utgjør vaksinasjon,helseopplysning om temaene : kosthold og ernæring, fysisk aktivitet,rus,røyk og alkohol, pubertetsutvikling vekt og lengde måling 3 og 7 kl. og førskolekontroll. Førskolekontroll blir utføre på enten skolen eller helsestasjonen avhengig avlokaler Det brukes ca 3 timer helsesøster ressurs pr 100 elev i barnskolen mot 2,5 timer i 2006 Det vil si totalt 5,2 årsverk helsesøster til alle barneskoler i Sandnes. Det er en økning på nesten 0,80 årsverk fra 2006 Barneskoler volum endringer Samla elevtall 6511 økning på 287 fra 2006 Etter at vi fikk egen psykolog tilknyttet enheten (mars )har han blitt mye brukt i skolen både som veileder for foreldre,skolepersonell og helsesøster. Han har også samtaler med enkelt elever som sliter med psykiske problemer som angst, depresjon, spise forstørrelser. Det er ulikt hvordan skolelegene arbeider på de ulike skolene og hvor mye de blir brukt. Flere leger blir brukt tilrådgiving Mange helsesøstre henvendte seg direkte til fastlegen angående barn som trengte henvisning, da skoleleger ikke henviser lenger. Utfordringar : Skolelegens oppgaver. Videreutvikle faggruppen for barneskolen. Iverksette flere grupper for barn med 2 adresser Fortsatt fokus på fysisk aktivitet og kosthold i skolen Ungdomsskoler inkludert privat skoler Det ordinære programmet i ungdomskolen ut gjør 5784(4107) konsultasjoner. Det er gjevn økning for hvert år.det som inngår i det ordinære programmet er : vaksinasjon, helseopplysning om ernæring, fysisk aktivitet,, prevensjon og seksualitet. Helsesøstere deltar jevnlig i tverrfaglige oppvekstgrupper og tverrfaglige møter. Side 5 av 11

6 Skolehelsetjenesten sitt forebyggende alkohol-, narkotika- og tobakkarbeid ble lagt ned i 2005 på grunn av innsparinger. Det vil bli tatt inn igjen i 2008 på grunn av økning i ressurser.. Det blir brukt ca 4 timer helsesøster ressurs pr 100 elev i ungdomsskolen mot 2,5 timer i 2006 Det vil si total 2,75 årsverk til alle ungdomskoler. Det er en styrking på ca 1 årsverk fra 2006 Ungdomskoler volumendringar Samlet elevtallet Nedgang på 106 elever Utfordringar : Skolelegens oppgaver Bruk av 4 fot skjema Videre utvikle faggruppen for ungdomsskolen Fagutvikling på tvers Ta inn i programmet igjen samarbeid med skolen om tema :rus, røyk og alkohol. Samarbeide med skolen om tema : samlivsundervisning. Videregående skoler og helsestasjon for ungdom (HFU) Målgruppe: Elever ved Sandnes, Lundehaugen, Forus, Gand, Akademiet videregående skoler og elever ved Vibemyr skoleverksted( ca elever). Ungdom i Oppfølgingstejenesten ( 700 ungdommer) Ungdom bosatt i Sandnes kommune i alderen år. Mål: HFU skal være et lavterskel tilbud for ungdom mellom år som bor eller går på skole i Sandnes. HFU skal bidra til at ungdom blir mer bevisste og tar ansvar for egen helse gjennom informasjon og rådgivning. HFU skal støtte ungdom i å mestre livets utfordringer. Rammer : Helsesøstre 1, 9 årsverk.(4 helsesøstre Lege 10% stilling Psykolog stilling 50%. En økning på30%fra okt Etter plan for skolehelsestjenesten er malen for helsesøster ved videregående skole 1.0 time pr 100 elever. Tidsbruken ved skolene har vært regulert ut fra elevenes behov og etterspørsel og ikke ut fra elevtallet. HFU har sammen med Ungdomsskolegruppa fått veiledning av psykolog i 1,5 t ca. hver 5 uke. HFU har fortsatt samarbeidet med Stavanger Aftenblad om nettstedet; Helsestasjon for ungdom svarer på dine spørsmål. Det er bestilt ny kinoreklame for HFU fra januar 08. Den skal kjøres annen hver uke ut Antall konsultasjoner i 2007 var I 2006 var antallet konsultasjoner er gutter, det utgjør ca.12% av alle konsultasjonene. Av de 3156 konsultasjoner var 871 ved de videregående skolene resten på HFU. Side 6 av 11

7 Oppsøkingsgrunner: Prevensjon 47% 49% Mistanke om seksuelt overførbare sykdommer 30% 25% Psykisk helse 7% 9% Mistanke om graviditet 6% 6% Fysisk helse 6% Annet 2% 9% Rus 1% 1% Klamydia positive svar 109 stk 64stk Utfordringer Fortsette samarbeidet med ppt angående 20% psykolog kompetanse Utviklet psykolog tilbudet til ungdom, tilby Mestringsgrupper for ungdom i alder år Ved samlokalisering ved ressurshelsestasjonen ønsker en tetter samarbeid. Øke innsatsen i helsefremmende og miljøskapende arbeid ved skolene Systemarbeid: utvikle flere prosedyrer for å kvalitetsikre arbeidet Fortsette samarbeidet med Stavanger Aftenblad Helsetjenesten Dale Mottak Det er ansatt 2,15 årsverk ved Dale asylmottak og helsestasjon Beboerne ved Dale Mottakssenter har egen fastlege på mottaket. Det har vært noe færre barn på mottaket i år enn andre år, men problemstillingene er ofte veldig bekymringsfulle. Det har vært mer samarbeid med barnvern. De brukes veldig mye tolk. Over 470 telefontolking og 49 fremmøte tolking Utfordringer :Helsetilbudet til barn behov for grupper Grupper for kvinner. Samarbeid med Forsterka mottaket- styrke helsetjenesten samlet Jordmortjenesten Det er ansatt 2 årsverk (1, 5)kommunal jordmor i Sandnes kommune Nye gravide Deltatt på svangerskap kurs * Konsultasjon Ekstra Konsultasj Ikke møtt *Nedgang i svangerskapskurs skyldes mindre markedsføring på grunn av manglende ressurser Dagens barselkvinner reiser tidlig hjem. Det har derfor vært arbeidet med et tilbud til de kvinnene som ellers må reise tilbake til sykehuset for blodprøve av barnet. De kvinnene som ønsker det kan fra 2008 komme til jordmor på Sentrum helsestasjon for å ta Føllingsprøve av barnet, nettoveie barnet, få ammeveiledning og ta opp spørsmål angående seg selv. Jordmortjenesten fikk tilført 0,5 årsverk i Dette har gjort tilgangen til jordmoroppfølging bedre. Kostrstallene viser allikevel at Sandnes fortsatt er nederst på listen sammenlignet med tilsvarende byer. Rusproblematikk 4 kvinner gikk til oppfølging for rus hele.henvist fra sosialtjenesten rusvern. antall konsultasjoner rus i statistikken er for lavt da frammøte registreres ut fra hva som gjøes under konsultasjonen jordmor har deltatt på 4 ansvarsgruppemøter og vært på et hjemmebesøk 1 gravid var med i LAR-prosjektet Side 7 av 11

8 Utfordringer Tilgjenglighet, vi skal informere breiere om tilbudet vi har Samarbeid med fastlegene, kvinneklinikken, sosialkontor, barnevern og andre. Videreutvikle tverrfaglig rusomsorg Gjennomgang av egen praksis for å kunne gi et helhetlig og faglig godt tilbud. Revidering/oppdatering av foreldre forberedende kurs. Lage brosjyre og markedsføre kurset. Videreutvikle tilbud om tidlig oppfølging av mor og barn etter fødsel. Tilbud om å ta Føllingsprøve i kommunen. Tilbud om tidlig oppfølging etter fødsel Tilbud til alle som går til jordmor om ettersamtale Reisevaksiner Antall årsverk 0,90 derav 20% til tuberkulosearbeid for arbeidsinnvandring, familie gjenforening og søkere om oppholdstillatelse Antall konsultasjoner : 1427 (1806 i 2006),derav543( 550 i 2006) tuberkulosearbeid. Nedgangen skyldes vakanser i stillinger på grunn av langvarig sykdom Vaksinekontoret vil bli styrket fra 2008 med 25% - totalt 1, 15 årsverk. Sandnes Ressurshelsestasjon. Ressurshelsestasjonen er en forlenget arm til ordinær helsestasjonsarbeid. Mål er : Forebygge og avhjelpe sosiale og emosjonelle vansker hos barn/unge 0 16 år ved å gi tidlig hjelp til familiene. Ressurshelsestasjonen skal være et lavterskeltilbud med høy tverrfaglig kompetanse. Vi har delt tilbudet inn i 2 områder Område 1 alder 0-8 år, Område 2 alder 9-16år ble startet opp i mars 2007 Flyttet inn i nye lokaler nov St Olavsgaten etg. Ansatte ved utgangen av 2007: Det er ansatt fag koordinator, helsesøstre, pedagoger, psykisk helsearbeider og psykolog Til sammen 8,10 åreverk.en styrking fra 4,4 årsverk i av psykisk helsemidler Arbeider innen: Foreldreveiledningssamtaler, samtaler med barn, familiesamtaler og nettverkssamtaler Tverrfaglig konsultasjon til foreldre og/eller fagpersoner Kafe for unge mødre med barn 0 3 år Webster Stratton foreldrekurs for foreldre med barn i alderen 3 8 år Pådriverfunksjon for å starte flere grupper for barn med 2 adresser i Sandnes kommune Være individuell-plan-koordinator i inntil 20 saker. Driver et tverrfaglig nettverk på tvers av tjenester Nye individuelle saker Antall konsultasjoner Hjemmebesøk Telefoner Tverrfaglige møter Hovedhenvendelsesgrunner enkeltsaker: Dagvæting/ nattevæting/ encoprese Hvordan lede barna? Foreldre opplever at barna er vanskelig å styre og vil ha verktøy Isolert / utslitt / deprimert mor. Ønsker veiledning på totalsituasjonen /samspillsveiledning / Hjelp til utvidelse av nettverket m.m. Hvordan følge opp barna ved alvorlig sykdom i familien/skilsmisse Barn/unge med diagnoser (asberger, ADHD, autisme, psykose, selvskading, spisevansker, fobi-angsttilstander Søvnvansker,søskensjalusi og mobbing Side 8 av 11

9 Henvendelser / henvisere: De fleste henvendelser kommer fra foreldre eller andre pårørende, men adre henvisere er helsestasjon/ skolehelsetjensten, barnehager, skolen, lege, BUP, Altona og sosialtjensten Webster Stratton foreldrekurs, De utrolige årene Det ble holdt et foreldrekurs våren 2007 der det deltok 12 foreldre. Disse gikk på kurs 12 torsdager fra kl Flere av foreldrene hadde barn som gikk i Dinosaurusgruppe og barn der lærerne deltok i barnehage-lærerprogrammet. Dette ble vurdert svært nyttig. Planlagt foreldrekurs høsten 2007 ble avlyst pga for få deltagere. Dinosaurusskole,De utrolige årene Gjennomførte 18 samlinger på to timers varighet våren 2007 for 6 barn. Samarbeidet med foreldrene og skolene der disse barna går. Barnehage- og lærerprogrammet, De utrolige årene Gjennomførte en gruppe på Smeaheia skole våren Startet ny gruppe på Smeaheia skole og en ny gruppe på Figgjo skole høsten Grupper for barn med to adresser ( skilssmissegrupper) Det ble avholdt et kurs for barn med to adresser i Riska i vår. Her var det helsesøster i samarbeid med diakon i Riska som var gruppeleder. Det var planlagt kurs også i høst men det måtte avlyses fordi en av gruppelederne var sykmeldt. 2 andre helsesøstre startet sin første gruppe for elever ved Smeaheia og Stangeland skoler. Dette tilbudet er for barn i 2-7 klasse Kafe for unge mødre Et tilbud til alle mødre mellom 16 og 25 år med barn under 3 år.. Oppstart 6 september og stor pågang fra dag en.sted :Langgaten 54 ungdomskafe. Tema i gruppen har vært : kost, måltider, sykdommer, soving, amming, sosialt samspill, og lek mellom barn, barnehagetilbud/opptak, hvordan støtte/lede barnet i ulike situasjoner.. Frammøte har variert fra 6 mødre og 6 barn til 17 mødre og 17 barn. Mødrene gir uttrykk for at kafeen er et nyttig tilbud til dem og en viktig sosial arena Utfordringer - Samhandling og samordning med tilliggende tjenester:altona, fagteam styrket barnehage, PPT, barnevern og BUP. - Videreutvikle samhandling med helsestasjon og skolehelsetjenesten - Videreutvikle område 2 alder 9-16 år - Vurdere i alle saker om det er nødvendig å samarbeide med barnehage og skole - Avklare framtiden til det tverrfaglige nettverket. - Avklare konsultasjon teamet sin funksjon - Hvordan skal den videre satsingen på De utrolige årene være i kommunen? - Øke tilgjengelighet på telefon. Tanker om ressurshelsestasjon rolle i kommunen - Skal ressurshelsestasjonens tverrfaglige nettverk ha en rolle i utvikling av en arbeidsform som gir familien tilgang til den kompetanse som fins i kommunen og derved sikre helhetlig hjelp til familier? - Skal ressurshelsestasjonen ha en rolle som brobygger mellom tjenester? - Skal ressurshelsestasjonen ha en rolle i felles faglig utvikling på tvers av tjenester? - Skal konsultasjonsteam ved resurshelsestasjonen ses i sammenheng med andre konsultasjonstilbud ellers i kommunen? Side 9 av 11

10 Utvalgte tall fra virksomhetene i Helsestasjonstjenester Antall Fødsler Hjemmebesøk til nyfødte Oppfølgings Barn helsestasjon Telefonkonsultasjone r Konsultasjoner helsestasjon Konsultasjoner skole (6-16 år) Antall barn til 682* 152 skolelege Oppfølgingsbarn 2299** 2317 barne/ungdomskole Konsultasjoner HFU/VGS Anbefalt barnehageplass Bruk av tolk Totalt Tlf 572 Møte 65 Konsultasjoner Reisevaksine Ressurshelsest Individuelle individuelle 167 individuelle Ressurshelsest Antall konsultasjoner Barnevern Meldinger 21 Rapporter 113 Meldinger: 14 Meldinger: 15 Rapporter: 95 Rapporter :118 4 fot skjema Ansvar:50 Deltaker :51 Ansvar: 46 Deltaker; 54 Ansvar: 43 Deltaker :48 Individuelle Planer 60 deltaker 55 koordinat 54 deltaker 38 koordinat 85 deltaker 58 koordinat stk Kommentar tabell *Økning barn til lege skyldes noe bedre registrering i 2007 **barn med sammensatt problematikk som blir fulgt opp over tid Regnskapstall Helsestasjonstjenester Regnskap 06 Regnskap 07 Bud 07 Avvik 2311 Barnerepresentant Helsestasjon for ungdom ( ) 2321 Skole og helsestasjonstjenesten ( ) 2322 Jordmor Ressurshelsestasjon Helsestasjonstjenester for asylsøkere ( ) 2333 Vaksinasjonskontoret ( ) ( ) (62 000) ( ) Sum ( ) Side 10 av 11

11 Utfordringar for hele virksomheten i Kommunens visjon og verdier. 2. Helsefremmende og forbyggende perspektiv. En virksomhetsplan for hele tjeneste området. Revidering av planer og program (nytt helsestasjonsprogram) 3. Kompetanse heving og forbedring av praksis på kjerne områdene: Søvn,mat, motorikk og psykisk helse barn 0-20 år 4. Samarbeide med universitetet masterstudenter 5. Nettside Stavanger Aftenblad og helsestasjon for ungdom 6. Brukerundersøkelse ressurshelsestasjonen 7. Tuberkulosearbeid 8. Reisevaksinering tilbudet. 9. Dale asylmottak helsetilbudet 10. Innføringsklasser for flyktninger i skolen helsetilbudet 11. Jordmortjenesten tidlig utskriving fra sykehuset / Føllingtest. 12. Helsestasjon tidlig utskriving / tidlig hjemmebesøk. 13. Ressurshelsestasjonen videreutvikle område 9-16 år. 14. SLT arbeid og oppvekstgrupper 15. Delta i tverrfaglig og forpliktende samarbeid med andre resultat enheter innen oppvekstområdet. 16. Folkehelsearbeid -partnerskapsavtalen 17. Prosjekter: Godt samliv, språk 4, ammekyndig helsestasjon, modell kommuneprosjekt, tidlig intervensjon -kvelloprosjekt, vold og overgrep, fødselsdepresjon, barn med to adresser -skillsmissegrupper, sorggrupper Side 11 av 11

Visjonen: Helsestasjonstjenester - I sentrum for fremtiden. Romslig,modig og sunn

Visjonen: Helsestasjonstjenester - I sentrum for fremtiden. Romslig,modig og sunn SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200902357 : E: 210 &14 : Mai Elin Tveit Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for helse- og sosialtjenester 10.06.2009 12/09 RESULTATVURDERING

Detaljer

MÅLSELV KOMMUNE. Foto: Alfio Bonanno

MÅLSELV KOMMUNE. Foto: Alfio Bonanno MÅLSELV KOMMUNE Foto: Alfio Bonanno ÅRSMELDING 2011 INNHOLD RÅDMANNENS FORORD... 2 MEDARBEIDERE OG ORGANISASJON... 3 UTVIKLING I ANTALL ÅRSVERK... 3 SYKEFRAVÆR I 2011... 3 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS)...

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 201000379-11 Arkivkode: 212.0 Saksbeh: Vigdis Malt Marøy Saksgang Møtedato Oppvekstkomite 11.06.2012 Bydelsutvalget 18.06.2012

Detaljer

Familiesentersatsingen - status og veien videre

Familiesentersatsingen - status og veien videre Fellesadministrasjonen, avdeling for oppvekst og kultur Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 15.05.2012 30313/2012 2012/3751 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/40 Komitè for levekår 07.06.2012 12/15 Tverlandet

Detaljer

Skrevet av. Idun Marie Ljønes Prosjektleder modellkommuneforsøket. Heidi Tessand psykolog, avd. barn og familier

Skrevet av. Idun Marie Ljønes Prosjektleder modellkommuneforsøket. Heidi Tessand psykolog, avd. barn og familier Skrevet av Idun Marie Ljønes Prosjektleder modellkommuneforsøket Heidi Tessand psykolog, avd. barn og familier Innhold 1. Innledning... 2 1.1 Bakgrunn for å bli forsøkskommune...2 1.2 Organisering av prosjektarbeidet...2

Detaljer

Plan for psykisk helsearbeid for Stavanger 2011-2015

Plan for psykisk helsearbeid for Stavanger 2011-2015 Plan for psykisk helsearbeid for Stavanger 2011-2015 STAVANGER KOMMUNE Innhold Del I 5 1. Visjon og mål 5 2. Hovedinnretningen på planen 5 3. Rullering av Plan for psykisk helsearbeid 5 3.1 Hva er oppnådd

Detaljer

4. Tjenesteområdene status og mål

4. Tjenesteområdene status og mål 4. 4.1 Innledning I dette kapitlet gjennomgås status og utviklingstrekk 2007-2011, samfunnsutvikling og prognoser for 2012-2015, samt målsetninger og strategier for tjenestene. Befolkningsutviklingen har

Detaljer

INNHOLD TRYGG, TYDELIG OG TILGJENGELIG RAPPORT OM HELSESTASJON- OG SKOLEHELSETJENESTEN

INNHOLD TRYGG, TYDELIG OG TILGJENGELIG RAPPORT OM HELSESTASJON- OG SKOLEHELSETJENESTEN INNHOLD Forord...5 1. En framtidsrettet helsestasjon- og skolehelsetjeneste...6 2. Innledning...8 3. En vanlig dag på jobben...10 4. Helsestasjon- og skolehelsetjenesten...11 4.1 Om helsestasjon- og skolehelsetjenesten...12

Detaljer

Sammen for barn og unge i Stange

Sammen for barn og unge i Stange Sammen for barn og unge i Stange Foto: Vidar Hansen Slik jobber vi i Stange kommune for å sikre at utsatte barn og unge i Stange og deres familier blir sett og respektert for den de er og blir tilbudt

Detaljer

SJUMILSSTEGET SATSING PÅ BARN OG UNGE I TROMSKOMMUNENE. Tromsø kommune. Foreløpig tilstandsrapport

SJUMILSSTEGET SATSING PÅ BARN OG UNGE I TROMSKOMMUNENE. Tromsø kommune. Foreløpig tilstandsrapport SJUMILSSTEGET SATSING PÅ BARN OG UNGE I TROMSKOMMUNENE Tromsø kommune Foreløpig tilstandsrapport 1 SAMMENDRAG... 4 1 Innledning... 6 1.1 Oppdrag og mandat fra fylkesmannen... 8 1.2 Hvordan er oppdraget

Detaljer

Veileder. Vold i Nære relasjoner. www.skien.kommune.no

Veileder. Vold i Nære relasjoner. www.skien.kommune.no Veileder Vold i Nære relasjoner www.skien.kommune.no Innhold 1 BAKGRUNN OG MANDAT... 4 1.1 Bakgrunn...4 1.2 Veileder- Handlingsplan hvorfor og for hvem...5 1.3 Avgrensninger...6 2 HVA ER VOLD I NÆRE RELASJONER...7

Detaljer

Den gode skolehelsetjenesten

Den gode skolehelsetjenesten Prosjektrapport, juni 2014 Den gode skolehelsetjenesten Fra prosjekt til drift 2012-2013 www.telemark.no/folkehelse Prosjektrapport: «Den gode skolehelsetjeneste i Telemark 2012-2013» Fra prosjekt til

Detaljer

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013 Helse på barns premisser Takk til alle barn og unge som har bidratt i arbeidet med rapporten! Design: Provinsen Foto: Sidsel Hommersand Trykk: Møklegaards Trykkeri AS Opplag:

Detaljer

Enhetenes årsberetninger 2013 Arendal kommune 2014

Enhetenes årsberetninger 2013 Arendal kommune 2014 Enhetenes årsberetninger Arendal kommune 2014 INNHOLD: 01 Administrasjonsenheten... 3 02 Informasjon og service... 7 03 Kommunalteknikk og geodata... 10 04 Helse barn og unge... 16 05 Barnevern... 20 06

Detaljer

6.2.7 Helse og omsorg... 48 6.2.4 Plan og samfunn... 49 6.2.5 Ansvar 170 overordnet økonomi... 50 6.3 Finans... 50 6.3.1 Nøkkeltall for finansiell

6.2.7 Helse og omsorg... 48 6.2.4 Plan og samfunn... 49 6.2.5 Ansvar 170 overordnet økonomi... 50 6.3 Finans... 50 6.3.1 Nøkkeltall for finansiell ÅRSMELDING 2013 Innhold 1 Rådmannens innledning... 4 2 Mål og resultater... 7 2.1 Kommentar til måloppnåelsen... 14 3 Kommunen som organisasjon... 18 4 Områdene... 22 4.1 Sentral stab... 22 4.2 Oppvekst

Detaljer

01 Administrasjonsenheten... 3 02 Informasjon og service... 7 03 Infrastruktur og geodata... 11 04 Helse barn og unge... 16 05 Barnevern...

01 Administrasjonsenheten... 3 02 Informasjon og service... 7 03 Infrastruktur og geodata... 11 04 Helse barn og unge... 16 05 Barnevern... 01 Administrasjonsenheten... 3 02 Informasjon og service... 7 03 Infrastruktur og geodata... 11 04 Helse barn og unge... 16 05 Barnevern... 21 06 Kulturenheten... 25 08 Organisasjon og personal... 28 09

Detaljer

PLAN FOR BARNE OG FAMILIESENTER I EIGERSUND. Versjon-190509 PLAN FOR BARNE- OG FAMILIESENTER I EIGERSUND

PLAN FOR BARNE OG FAMILIESENTER I EIGERSUND. Versjon-190509 PLAN FOR BARNE- OG FAMILIESENTER I EIGERSUND PLAN FOR BARNE- OG FAMILIESENTER I EIGERSUND Versjon-190509 Innhold 1. Innledning 2. Sammendrag 3. Beskrivelse av nå situasjonen 4. Mål og delmål 5. Beskrivelse og organisering av prosjektet. 6. Organisering

Detaljer

UTREDNING AV ET SAMORDNET TILBUD INNEN PSYKISK HELSE OG RUS FOR VOKSNE I LUNNER

UTREDNING AV ET SAMORDNET TILBUD INNEN PSYKISK HELSE OG RUS FOR VOKSNE I LUNNER Lunner kommune UTREDNING AV ET SAMORDNET TILBUD INNEN PSYKISK HELSE OG RUS FOR VOKSNE I LUNNER Desember 2010 mars 2012 Arkivsaksnr. 12/965-7 1 Innholdsfortegnelse: 1 Innledning... 3 1.1 Mandat... 4 1.2

Detaljer

Skedsmo kommunes HANDLINGSPLAN MOT VOL D I NÆRE RELASJONER

Skedsmo kommunes HANDLINGSPLAN MOT VOL D I NÆRE RELASJONER Skedsmo kommunes HANDLINGSPLAN MOT VOL D I NÆRE RELASJONER 2014-2017 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Bakgrunn 3 2. Mandat og arbeidsgruppe.3 3. Definisjoner.4 4. Omfang av vold i nære relasjoner 4 5. Konsekvenser

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV BARNEVERNET FORSAND KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON AV BARNEVERNET FORSAND KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON AV BARNEVERNET FORSAND KOMMUNE NOVEMBER 2013 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

Plan for psykisk helse og rus 2013-2023

Plan for psykisk helse og rus 2013-2023 Plan for psykisk helse og rus 2013-2023 0 Innhold 1 Innledning... 4 1.1 Avgrensning... 5 2 Prosessbeskrivelse... 6 2.1 2.2 2.3 Bakgrunn... 6 Appreciative Inquiry... 6 Arbeidsgruppa:... 7 3 Definisjoner...

Detaljer

Org.nr. 914 022 134 MVA DELTAKERKOMMUNER: ENEBAKK FROGN NESODDEN OPPEGÅRD SKI ÅS BARNEVERN. Forvaltningsrevisjonsrapport - Frogn kommune

Org.nr. 914 022 134 MVA DELTAKERKOMMUNER: ENEBAKK FROGN NESODDEN OPPEGÅRD SKI ÅS BARNEVERN. Forvaltningsrevisjonsrapport - Frogn kommune FOLLO DISTRIKTSREVISJON IKS Org.nr. 914 022 134 MVA DELTAKERKOMMUNER: ENEBAKK FROGN NESODDEN OPPEGÅRD SKI ÅS BARNEVERN Forvaltningsrevisjonsrapport - Frogn kommune Illustrasjonsfoto: www.colourbox.com.

Detaljer

Heidi Gautun. Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage

Heidi Gautun. Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage Heidi Gautun Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage Heidi Gautun Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke

Detaljer

SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode : 200902357 : E: 210 &14

SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode : 200902357 : E: 210 &14 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200902357 : E: 210 &14 : Margrethe Sele Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 22.06.2009 45/09 RESULTATVURDERING,

Detaljer

Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne

Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne Til medlemmer og varamedlemmer i Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne Sandnes, 22.09.2014 INNKALLING TIL MØTE I RÅDET FOR PERSONER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE

Detaljer

NR. 1 2010. LaH NSF fyller 55 år i 2010! Hovedtema i dette nummer: psykisk helse

NR. 1 2010. LaH NSF fyller 55 år i 2010! Hovedtema i dette nummer: psykisk helse Helsesøstre NR. 1 2010 Vinter i Norge. Foto: Pascal Dangman LaH NSF fyller 55 år i 2010! Hovedtema i dette nummer: psykisk helse Innhold side Leder 5 Prosjekt pilot helsestasjon og skolehelsetjeneste 6

Detaljer

Barndommen kommer ikke i reprise

Barndommen kommer ikke i reprise Strategi Barndommen kommer ikke i reprise Strategi for å bekjempe vold og seksuelle overgrep mot barn og ungdom (2014 2017) Strategi Barndommen kommer ikke i reprise Strategi for å bekjempe vold og seksuelle

Detaljer

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013 Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo Oslo, 5. september 2013 INNHOLD INNHOLD... 2 INNLEDNING... 3 BAKGRUNN... 3 MÅL... 4 PROBLEMSTILLINGER...

Detaljer

Møteinnkalling for Hovedutvalg for oppvekst og kultur. Forfall meldes til politisk sekretariat tlf 91877985, epost: postmottak@notteroy.kommune.

Møteinnkalling for Hovedutvalg for oppvekst og kultur. Forfall meldes til politisk sekretariat tlf 91877985, epost: postmottak@notteroy.kommune. Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Hovedutvalg for oppvekst og kultur Møtedato: 09.10.2013 Møtested: Kommunestyresalen, Tinghaugv 18 Møtetid: Kl. 18:00 Forfall meldes til politisk sekretariat tlf 91877985,

Detaljer

RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN 2011-2015

RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN 2011-2015 Løten kommune RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN 2011-2015 Vedtatt i Løten kommunestyre den 31.08.2011, K-sak 41/11 INNHOLDSFORTEGNELSE KAP. 1 INNLEDNING 2 1.1 Planprosessen 2 1.2 Lovgivning på området 3

Detaljer