Helsestasjonstjenesten legger herved fram sin resultatvurdering for 2007 for endelig behandling i utvalg for helse- og sosialtjenester.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Helsestasjonstjenesten legger herved fram sin resultatvurdering for 2007 for endelig behandling i utvalg for helse- og sosialtjenester."

Transkript

1 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak : Arkivkode : E: 210 &14 Saksbeh. : Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for helse- og sosialtjenester /08 RESULTATVURDERING FOR HELSESTASJONSTJENESTEN 2007 Helsestasjonstjenesten legger herved fram sin resultatvurdering for 2007 for endelig behandling i utvalg for helse- og sosialtjenester. Forslag til VEDTAK: Utvalg for helse- og sosialtjenester tar resultatvurderingen for 2007 for Helsestasjonstjenesten til orientering. RÅDMANNEN I SANDNES, Torill J.Kind Kommunaldirektør Irene Asheim Ivesdal Leder for helsestasjonstjenesten. Side 1 av 11

2 INNLEDNING Hovedmål: Helsestasjons tjenester skal: fremme god helse fremme gode sosiale og miljømessige forhold forebygge sykdom og skade blant barn og unge i Sandnes i alder 0-20 år Helsestasjonstjenester bygger på kvalitet og tilgjengelighet Visjonen: Helsestasjonstjenester - I sentrum for fremtiden. Romslig,modig og sunn MEDARBEIDER Helsestasjonstjenester har ved utgangen av 2007 til sammen 45,10 årsverk (39,40 i 2006). Til sammen 64 ansatte. Disse er fordelt på jordmødre, tiltak flyktninger, helsestasjonstjenester ved Dale mottakssenter, Sandnes ressurshelsestasjon, helsestasjon for ungdom, reisevaksinering, helsestasjon og skolehelsetjenesten. I tallet er også inkludert ledelse og administrasjon, sekretær og barnas representant. Tjenesten har blitt styrket på følgende områder: 0,5 årsverk jordmor, 2 årsverk skolehelse, 1 årsverk helsestasjon,1 årsverk psykolog og 1 årsverk psykisk helsearbeider Ved flyktningkontoret har det midlertidig vært ansatt helsesøster i 20% til å ta innføringsklasser ved Aspervika, Giske og Lundehaugen vg. For å gjennomføre språk 4 kartlegging har det vært nødvendig å styrke helsestasjonstjenester med 1.2 årsverk. Tjenesten har også brukt personalressurser i samarbeid med PPT i forbindelse med ressurshelsetasjonen. Prosjektsamarbeidet med PPT fortsetter frem til juni 2008 Vakanser i stillinger : Tjenesten har i perioder hatt betydelig vakans i stillinger. Vakanser i stilling skyldes sykdom, rekrutteringsproblemer,men også kontorforhold flytting til nye lokaler. Helsestasjonstjenester har følgende virkeområder Helsestasjoner alder 0-6 år Sandnes, Sentrum, Riska, Porsholen, Ganddal, Figgjo, Sviland, Rovik og Høle. Alle barne- og ungdomskoler i kommune + private skoler, alder 6-16 år Helsestasjon for ungdom alder år Ressurshelsestasjonen område 1.alder 0-8 år + nytt område 2 alder 9-16 år Helsetjenesten ved Dale asylmottak Jordmortjenesten. Reisevaksinering og tuberkulose arbeid for søknad om oppholds og arbeids tillatelser. Helsetjeneste til flyktninger og innvandrere BRUKER MEDARBEIDER -SAMFUNN Antall nyfødte barn i 2007 Det er i løpet av året født 949 (955)barn i Sandnes. Det er en nedgang på 5 barn Side 2 av 11

3 Sykefraværet har vært 5,45 % (4,41 i 2006) i gjennomsnitt for hele året. Sykefraværet har vært en økning på ca 1 %. Det kan skyldes flere langtids- og korttids sykemeldinger. Virksomheten har stor fokus på nærvær og trivsel. Og det gjøres oppfølgingssamtaler ved 6 uker fravær. Bruker undersøkelser Det ble i februar gjennomført brukerundersøkelse ved alle helsestasjoner i Sandnes Hensikten med undersøkelsen var å øke kunnskapen om brukerne sine synspunkter på hva helsestasjonen bør tilby eller være. Svar prosenten var 98,4. Spørreskjema utfylt 429 ( utdelt 439) Vi spurte om service,tilfredshet,tilgjengelighet og innholdet i tjenestetilbudet. Det var i alt 20 spørsmål,18 med faste svaralternativ, 2 åpne. 11av svara er rangert fra 1-6 (best 6) Svarene lå mellom 5,1 til5,7. Lavest på tilgengelighet på telefon og høyest på service. Det foreldre i undersøkelsen først og fremst ønsker er råd,veiledning, informasjon, hjelp og støtte, helsekontroll o.l. Det oppfattes som et ønske om en ekspertrolle fra helsesøster heller det enn samarbeidspartnere. Seniortiltak Det har vært 3 ansatte over 62 år i virksomheten. De har alle fått tilrettelagt arbeidet og det er inngått senioravtale med alle. Kompetanseutvikling. Kompetanseplanen for 2007 er fulgt og gjennomført med små variasjoner. Noe er også overført til år Medarbeider undersøkelse 2007 Resultatet er bra men lavere svarprosent enn i 2006 og noe lavere svar skor jevnt over. Svarprosent 2007 Gjennomsnitt 2007 Svarprosent 2006 Gjennonsnitt Det at vi har lavere tall i år kan skyldes en del uro i forbindelse med dårlige lokaler og flytting til nye. Det er inngått seniorsavtale med 3 stk av 3 stk over 62 år. Det har heller ikke blitt gjennomført medarbeidersamtale til alle pga 2 mellomledere har gått på videreutdanning. Godt samlivskurs Det ble startet opp med samlivkurs til 1 gangs foreldre våren I 2007 har vi avholdt 3 kurs :Det ble gjennomført 1 kurs våren 2007 og 2 kurs høsten 2007 Totalt antall deltakere var 24 stk, det vil si 16 par 20 par har deltatt. Kursa har blitt finansieres av Bufetat. Fra 2008 blitt økonomiske midler overført fra staten som et rammetilskudd til kommunen. For å få til allerede planlagte kurs (2 stk vår og 3stk høst) er vi avhengige av å få overført en økonomisk ramme til rådighet på minimum kr Språk 4. Sommeren 2006 fikk vi tildelt økonomiske midler fra IMDI til språk kartlegging av alle 4 åringen i kommune derav også flerspråklige. Det ble etablert tverrfaglig samarbeid med fagstaben for oppvekst barn og unge,ppt, Sandnes læringssenteret morsmålslærere, styrket barnehage og alle barnehager Side 3 av 11

4 I 2007 har det blitt språkkartlagt 872 barn av totalt åringer. Av disse er 132 flerspråklige, 36 stk er det brukt tolk på. 742 av de kartlagte barna har barnehageplass. 44 barn er henvist til annen instans derav 32 flerspråklig, 135 barn er meldt videre til barnehage og av disse er 55 flerspråklige, 21 flerspråklig får støtte til morsmål og 22 flerspråklige får støtte til norsk opplæring Av 956 barn f 2003 er 143 barn flerspråklige. Det vil si ca 15,1 % Språk 4 har bidratt til et økt tverrfaglig samarbeid med nevnte samarbeidsaktører. Det har vært avholdt et møte pr halvår i styringsgruppe og 3 møter pr halvår i arbeidsgruppe. Det ble søkt om økonomisk støtte fra IMDI til videreføring i 2008 og vi har fått tilsagn om økonomisk støtte på kr Midlene brukes til kompetanseheving og styrking av helsestasjonstilbudet til 4 åringer. Konsultasjonstiden er utvidet fra 15 min til 1 time. Fra 2009 er vi avhengig av økonomisk støtte fra kommune for å kunne videreføre prosjektet Viktige hendelser 2007 Forsknings samarbeid mellom Sandnes kommune, helsestasjonen og Universitetet i Stavanger Masterstudenter. (Egen artikkel i bladet Helsesøstre feb 2008 ) Brukerundersøkelse på helsestasjonen februar 2007 Sentrum helsestasjon flyttet fra St Olavs gaten til Holbergsgaten 16 høsten 2007 Ressurshelsestasjonen flyttet fra gamle jernbanestasjon til St Olavs gaten høsten 2007 Ressurshelsestasjonen utvidet til med nytt område 2 alder 9-16 år. Oppstart av 3 Faggrupper. Helsestasjon, Barneskole. Ungdomskole Psykolog tilsatt ved ressurshelsestasjon og helsestasjon for ungdom. Fortsettelse av Språk 4 kartlegging av alle fireåringar i helsestsjonen. Fortsettelse av Godt Samlivskurs til 1 gangs foreldre. Økning i antall utfylte 4 fotskjema i barneskolen. Fortsettelse av samarbeidprosjekt med barnevern Kvello Antall konsultasjoner på helsestasjon og barneskoler har økt betraktelig Antall fødsler har flatet ut Varierende aktivitet i Oppvekstgruppene - SLT arbeid Skolehelsetjenesten styrket med 2 årsverk. Jordmortjenesten styrket med 0,5 årsverk Ressurshelsestasjonen styrket med 2 årsverk psykisk helsearbeider + 2 årsverk psykolog Jordmor har vært på opplæring ved universitetsykehuset for blodprøvetaking Føllingprøve på grunn av tidlig hjemreise av nyfødte fra sykehuset.. Sykehuset sin innføring av tidlig hjemreise av barselkvinner sommer 2007 krever større oppfølging fra helsestasjonen blant annet ammeveiledning. Dale helsetjeneste fikk uventet 100 transitt asylsøkere i desember mnd. Helsesekretærer har fått et betraktelig merarbeid i utvidelse av ressurshelsestasjon og språk kartlegging. Ingen økning av ressurser siden 2000 (har totalt 4,8 årsverk). Vaksinekontoret har fått merarbeid på grunn av økt arbeid/oppholds innvandring og tuberkulosekontroll. Helsestasjonen Ordinær program utgjør (14602) kontakter til helsestasjonen som utgjør en stadig større del av konsultasjoner. Avvikling av 8 mnd konsultasjonen var et ledd i å redusere den totale arbeidsmengden på helsestasjonen. Mange opplevde at folk tok kontakt utenom programmet da det var lang tid mellom 6 og 10 mnd. Vi har derfor fra høsten 2007 innført 9 mnd konsultasjon i stedet for 10 mnd. Helsestasjonsprogrammet vil bli revidert i 2008 og det vil bli gjort diverse justeringer ut i fra brukerundersøkelse og nasjonale føringer. Side 4 av 11

5 Varemerket for helsestasjonen har i mange år vært lav terskel, alle som henvender seg skal få hjelp umiddelbart eller innen kort tid. Det er totalt 13 årsverk helsesøster til alle barn i alder 0-5år (minus da administrasjonstid). Det utgjør ca 1 time helsesøster ressurser pr 100 barn i alder 0-5år Helsestasjonen volum beskrivelse : Antall barn alder 0-5 år 4734 Total antall kontakter på helsestasjonen er økende. ( se tabell) Det har også vært en økning på konsultasjoner utenom programmet ( se tabell) Det er flere som ikke møter til første innkalling til konsultasjon noe som medfører mye ekstra arbeid. Av barn som trenger ekstra oppfølging ( se tabell ), så er det 79 barn som får flere helsetjenester fra kommunen og trenger en individuell plan. Helsesøster er koordinator til veldig mange individuelle planer ( se tabell) som er veldig ressurskrevende Utfordringar: Implementering av revidert helsestasjonsprogram Bli godkjente ammekyndig helsestasjoner. Utprøving av EPDS,bedre hjelp til deprimerte mødre Språk 4 kartlegging av minoriteter Oppfølging av rusmisbrukende foreldre. Kort liggetid barsel medfører nye utfordringar for helsestasjonen. Barneskoler inkludert private skoler Det ordinære programmet i barneskolen utgjør vaksinasjon,helseopplysning om temaene : kosthold og ernæring, fysisk aktivitet,rus,røyk og alkohol, pubertetsutvikling vekt og lengde måling 3 og 7 kl. og førskolekontroll. Førskolekontroll blir utføre på enten skolen eller helsestasjonen avhengig avlokaler Det brukes ca 3 timer helsesøster ressurs pr 100 elev i barnskolen mot 2,5 timer i 2006 Det vil si totalt 5,2 årsverk helsesøster til alle barneskoler i Sandnes. Det er en økning på nesten 0,80 årsverk fra 2006 Barneskoler volum endringer Samla elevtall 6511 økning på 287 fra 2006 Etter at vi fikk egen psykolog tilknyttet enheten (mars )har han blitt mye brukt i skolen både som veileder for foreldre,skolepersonell og helsesøster. Han har også samtaler med enkelt elever som sliter med psykiske problemer som angst, depresjon, spise forstørrelser. Det er ulikt hvordan skolelegene arbeider på de ulike skolene og hvor mye de blir brukt. Flere leger blir brukt tilrådgiving Mange helsesøstre henvendte seg direkte til fastlegen angående barn som trengte henvisning, da skoleleger ikke henviser lenger. Utfordringar : Skolelegens oppgaver. Videreutvikle faggruppen for barneskolen. Iverksette flere grupper for barn med 2 adresser Fortsatt fokus på fysisk aktivitet og kosthold i skolen Ungdomsskoler inkludert privat skoler Det ordinære programmet i ungdomskolen ut gjør 5784(4107) konsultasjoner. Det er gjevn økning for hvert år.det som inngår i det ordinære programmet er : vaksinasjon, helseopplysning om ernæring, fysisk aktivitet,, prevensjon og seksualitet. Helsesøstere deltar jevnlig i tverrfaglige oppvekstgrupper og tverrfaglige møter. Side 5 av 11

6 Skolehelsetjenesten sitt forebyggende alkohol-, narkotika- og tobakkarbeid ble lagt ned i 2005 på grunn av innsparinger. Det vil bli tatt inn igjen i 2008 på grunn av økning i ressurser.. Det blir brukt ca 4 timer helsesøster ressurs pr 100 elev i ungdomsskolen mot 2,5 timer i 2006 Det vil si total 2,75 årsverk til alle ungdomskoler. Det er en styrking på ca 1 årsverk fra 2006 Ungdomskoler volumendringar Samlet elevtallet Nedgang på 106 elever Utfordringar : Skolelegens oppgaver Bruk av 4 fot skjema Videre utvikle faggruppen for ungdomsskolen Fagutvikling på tvers Ta inn i programmet igjen samarbeid med skolen om tema :rus, røyk og alkohol. Samarbeide med skolen om tema : samlivsundervisning. Videregående skoler og helsestasjon for ungdom (HFU) Målgruppe: Elever ved Sandnes, Lundehaugen, Forus, Gand, Akademiet videregående skoler og elever ved Vibemyr skoleverksted( ca elever). Ungdom i Oppfølgingstejenesten ( 700 ungdommer) Ungdom bosatt i Sandnes kommune i alderen år. Mål: HFU skal være et lavterskel tilbud for ungdom mellom år som bor eller går på skole i Sandnes. HFU skal bidra til at ungdom blir mer bevisste og tar ansvar for egen helse gjennom informasjon og rådgivning. HFU skal støtte ungdom i å mestre livets utfordringer. Rammer : Helsesøstre 1, 9 årsverk.(4 helsesøstre Lege 10% stilling Psykolog stilling 50%. En økning på30%fra okt Etter plan for skolehelsestjenesten er malen for helsesøster ved videregående skole 1.0 time pr 100 elever. Tidsbruken ved skolene har vært regulert ut fra elevenes behov og etterspørsel og ikke ut fra elevtallet. HFU har sammen med Ungdomsskolegruppa fått veiledning av psykolog i 1,5 t ca. hver 5 uke. HFU har fortsatt samarbeidet med Stavanger Aftenblad om nettstedet; Helsestasjon for ungdom svarer på dine spørsmål. Det er bestilt ny kinoreklame for HFU fra januar 08. Den skal kjøres annen hver uke ut Antall konsultasjoner i 2007 var I 2006 var antallet konsultasjoner er gutter, det utgjør ca.12% av alle konsultasjonene. Av de 3156 konsultasjoner var 871 ved de videregående skolene resten på HFU. Side 6 av 11

7 Oppsøkingsgrunner: Prevensjon 47% 49% Mistanke om seksuelt overførbare sykdommer 30% 25% Psykisk helse 7% 9% Mistanke om graviditet 6% 6% Fysisk helse 6% Annet 2% 9% Rus 1% 1% Klamydia positive svar 109 stk 64stk Utfordringer Fortsette samarbeidet med ppt angående 20% psykolog kompetanse Utviklet psykolog tilbudet til ungdom, tilby Mestringsgrupper for ungdom i alder år Ved samlokalisering ved ressurshelsestasjonen ønsker en tetter samarbeid. Øke innsatsen i helsefremmende og miljøskapende arbeid ved skolene Systemarbeid: utvikle flere prosedyrer for å kvalitetsikre arbeidet Fortsette samarbeidet med Stavanger Aftenblad Helsetjenesten Dale Mottak Det er ansatt 2,15 årsverk ved Dale asylmottak og helsestasjon Beboerne ved Dale Mottakssenter har egen fastlege på mottaket. Det har vært noe færre barn på mottaket i år enn andre år, men problemstillingene er ofte veldig bekymringsfulle. Det har vært mer samarbeid med barnvern. De brukes veldig mye tolk. Over 470 telefontolking og 49 fremmøte tolking Utfordringer :Helsetilbudet til barn behov for grupper Grupper for kvinner. Samarbeid med Forsterka mottaket- styrke helsetjenesten samlet Jordmortjenesten Det er ansatt 2 årsverk (1, 5)kommunal jordmor i Sandnes kommune Nye gravide Deltatt på svangerskap kurs * Konsultasjon Ekstra Konsultasj Ikke møtt *Nedgang i svangerskapskurs skyldes mindre markedsføring på grunn av manglende ressurser Dagens barselkvinner reiser tidlig hjem. Det har derfor vært arbeidet med et tilbud til de kvinnene som ellers må reise tilbake til sykehuset for blodprøve av barnet. De kvinnene som ønsker det kan fra 2008 komme til jordmor på Sentrum helsestasjon for å ta Føllingsprøve av barnet, nettoveie barnet, få ammeveiledning og ta opp spørsmål angående seg selv. Jordmortjenesten fikk tilført 0,5 årsverk i Dette har gjort tilgangen til jordmoroppfølging bedre. Kostrstallene viser allikevel at Sandnes fortsatt er nederst på listen sammenlignet med tilsvarende byer. Rusproblematikk 4 kvinner gikk til oppfølging for rus hele.henvist fra sosialtjenesten rusvern. antall konsultasjoner rus i statistikken er for lavt da frammøte registreres ut fra hva som gjøes under konsultasjonen jordmor har deltatt på 4 ansvarsgruppemøter og vært på et hjemmebesøk 1 gravid var med i LAR-prosjektet Side 7 av 11

8 Utfordringer Tilgjenglighet, vi skal informere breiere om tilbudet vi har Samarbeid med fastlegene, kvinneklinikken, sosialkontor, barnevern og andre. Videreutvikle tverrfaglig rusomsorg Gjennomgang av egen praksis for å kunne gi et helhetlig og faglig godt tilbud. Revidering/oppdatering av foreldre forberedende kurs. Lage brosjyre og markedsføre kurset. Videreutvikle tilbud om tidlig oppfølging av mor og barn etter fødsel. Tilbud om å ta Føllingsprøve i kommunen. Tilbud om tidlig oppfølging etter fødsel Tilbud til alle som går til jordmor om ettersamtale Reisevaksiner Antall årsverk 0,90 derav 20% til tuberkulosearbeid for arbeidsinnvandring, familie gjenforening og søkere om oppholdstillatelse Antall konsultasjoner : 1427 (1806 i 2006),derav543( 550 i 2006) tuberkulosearbeid. Nedgangen skyldes vakanser i stillinger på grunn av langvarig sykdom Vaksinekontoret vil bli styrket fra 2008 med 25% - totalt 1, 15 årsverk. Sandnes Ressurshelsestasjon. Ressurshelsestasjonen er en forlenget arm til ordinær helsestasjonsarbeid. Mål er : Forebygge og avhjelpe sosiale og emosjonelle vansker hos barn/unge 0 16 år ved å gi tidlig hjelp til familiene. Ressurshelsestasjonen skal være et lavterskeltilbud med høy tverrfaglig kompetanse. Vi har delt tilbudet inn i 2 områder Område 1 alder 0-8 år, Område 2 alder 9-16år ble startet opp i mars 2007 Flyttet inn i nye lokaler nov St Olavsgaten etg. Ansatte ved utgangen av 2007: Det er ansatt fag koordinator, helsesøstre, pedagoger, psykisk helsearbeider og psykolog Til sammen 8,10 åreverk.en styrking fra 4,4 årsverk i av psykisk helsemidler Arbeider innen: Foreldreveiledningssamtaler, samtaler med barn, familiesamtaler og nettverkssamtaler Tverrfaglig konsultasjon til foreldre og/eller fagpersoner Kafe for unge mødre med barn 0 3 år Webster Stratton foreldrekurs for foreldre med barn i alderen 3 8 år Pådriverfunksjon for å starte flere grupper for barn med 2 adresser i Sandnes kommune Være individuell-plan-koordinator i inntil 20 saker. Driver et tverrfaglig nettverk på tvers av tjenester Nye individuelle saker Antall konsultasjoner Hjemmebesøk Telefoner Tverrfaglige møter Hovedhenvendelsesgrunner enkeltsaker: Dagvæting/ nattevæting/ encoprese Hvordan lede barna? Foreldre opplever at barna er vanskelig å styre og vil ha verktøy Isolert / utslitt / deprimert mor. Ønsker veiledning på totalsituasjonen /samspillsveiledning / Hjelp til utvidelse av nettverket m.m. Hvordan følge opp barna ved alvorlig sykdom i familien/skilsmisse Barn/unge med diagnoser (asberger, ADHD, autisme, psykose, selvskading, spisevansker, fobi-angsttilstander Søvnvansker,søskensjalusi og mobbing Side 8 av 11

9 Henvendelser / henvisere: De fleste henvendelser kommer fra foreldre eller andre pårørende, men adre henvisere er helsestasjon/ skolehelsetjensten, barnehager, skolen, lege, BUP, Altona og sosialtjensten Webster Stratton foreldrekurs, De utrolige årene Det ble holdt et foreldrekurs våren 2007 der det deltok 12 foreldre. Disse gikk på kurs 12 torsdager fra kl Flere av foreldrene hadde barn som gikk i Dinosaurusgruppe og barn der lærerne deltok i barnehage-lærerprogrammet. Dette ble vurdert svært nyttig. Planlagt foreldrekurs høsten 2007 ble avlyst pga for få deltagere. Dinosaurusskole,De utrolige årene Gjennomførte 18 samlinger på to timers varighet våren 2007 for 6 barn. Samarbeidet med foreldrene og skolene der disse barna går. Barnehage- og lærerprogrammet, De utrolige årene Gjennomførte en gruppe på Smeaheia skole våren Startet ny gruppe på Smeaheia skole og en ny gruppe på Figgjo skole høsten Grupper for barn med to adresser ( skilssmissegrupper) Det ble avholdt et kurs for barn med to adresser i Riska i vår. Her var det helsesøster i samarbeid med diakon i Riska som var gruppeleder. Det var planlagt kurs også i høst men det måtte avlyses fordi en av gruppelederne var sykmeldt. 2 andre helsesøstre startet sin første gruppe for elever ved Smeaheia og Stangeland skoler. Dette tilbudet er for barn i 2-7 klasse Kafe for unge mødre Et tilbud til alle mødre mellom 16 og 25 år med barn under 3 år.. Oppstart 6 september og stor pågang fra dag en.sted :Langgaten 54 ungdomskafe. Tema i gruppen har vært : kost, måltider, sykdommer, soving, amming, sosialt samspill, og lek mellom barn, barnehagetilbud/opptak, hvordan støtte/lede barnet i ulike situasjoner.. Frammøte har variert fra 6 mødre og 6 barn til 17 mødre og 17 barn. Mødrene gir uttrykk for at kafeen er et nyttig tilbud til dem og en viktig sosial arena Utfordringer - Samhandling og samordning med tilliggende tjenester:altona, fagteam styrket barnehage, PPT, barnevern og BUP. - Videreutvikle samhandling med helsestasjon og skolehelsetjenesten - Videreutvikle område 2 alder 9-16 år - Vurdere i alle saker om det er nødvendig å samarbeide med barnehage og skole - Avklare framtiden til det tverrfaglige nettverket. - Avklare konsultasjon teamet sin funksjon - Hvordan skal den videre satsingen på De utrolige årene være i kommunen? - Øke tilgjengelighet på telefon. Tanker om ressurshelsestasjon rolle i kommunen - Skal ressurshelsestasjonens tverrfaglige nettverk ha en rolle i utvikling av en arbeidsform som gir familien tilgang til den kompetanse som fins i kommunen og derved sikre helhetlig hjelp til familier? - Skal ressurshelsestasjonen ha en rolle som brobygger mellom tjenester? - Skal ressurshelsestasjonen ha en rolle i felles faglig utvikling på tvers av tjenester? - Skal konsultasjonsteam ved resurshelsestasjonen ses i sammenheng med andre konsultasjonstilbud ellers i kommunen? Side 9 av 11

10 Utvalgte tall fra virksomhetene i Helsestasjonstjenester Antall Fødsler Hjemmebesøk til nyfødte Oppfølgings Barn helsestasjon Telefonkonsultasjone r Konsultasjoner helsestasjon Konsultasjoner skole (6-16 år) Antall barn til 682* 152 skolelege Oppfølgingsbarn 2299** 2317 barne/ungdomskole Konsultasjoner HFU/VGS Anbefalt barnehageplass Bruk av tolk Totalt Tlf 572 Møte 65 Konsultasjoner Reisevaksine Ressurshelsest Individuelle individuelle 167 individuelle Ressurshelsest Antall konsultasjoner Barnevern Meldinger 21 Rapporter 113 Meldinger: 14 Meldinger: 15 Rapporter: 95 Rapporter :118 4 fot skjema Ansvar:50 Deltaker :51 Ansvar: 46 Deltaker; 54 Ansvar: 43 Deltaker :48 Individuelle Planer 60 deltaker 55 koordinat 54 deltaker 38 koordinat 85 deltaker 58 koordinat stk Kommentar tabell *Økning barn til lege skyldes noe bedre registrering i 2007 **barn med sammensatt problematikk som blir fulgt opp over tid Regnskapstall Helsestasjonstjenester Regnskap 06 Regnskap 07 Bud 07 Avvik 2311 Barnerepresentant Helsestasjon for ungdom ( ) 2321 Skole og helsestasjonstjenesten ( ) 2322 Jordmor Ressurshelsestasjon Helsestasjonstjenester for asylsøkere ( ) 2333 Vaksinasjonskontoret ( ) ( ) (62 000) ( ) Sum ( ) Side 10 av 11

11 Utfordringar for hele virksomheten i Kommunens visjon og verdier. 2. Helsefremmende og forbyggende perspektiv. En virksomhetsplan for hele tjeneste området. Revidering av planer og program (nytt helsestasjonsprogram) 3. Kompetanse heving og forbedring av praksis på kjerne områdene: Søvn,mat, motorikk og psykisk helse barn 0-20 år 4. Samarbeide med universitetet masterstudenter 5. Nettside Stavanger Aftenblad og helsestasjon for ungdom 6. Brukerundersøkelse ressurshelsestasjonen 7. Tuberkulosearbeid 8. Reisevaksinering tilbudet. 9. Dale asylmottak helsetilbudet 10. Innføringsklasser for flyktninger i skolen helsetilbudet 11. Jordmortjenesten tidlig utskriving fra sykehuset / Føllingtest. 12. Helsestasjon tidlig utskriving / tidlig hjemmebesøk. 13. Ressurshelsestasjonen videreutvikle område 9-16 år. 14. SLT arbeid og oppvekstgrupper 15. Delta i tverrfaglig og forpliktende samarbeid med andre resultat enheter innen oppvekstområdet. 16. Folkehelsearbeid -partnerskapsavtalen 17. Prosjekter: Godt samliv, språk 4, ammekyndig helsestasjon, modell kommuneprosjekt, tidlig intervensjon -kvelloprosjekt, vold og overgrep, fødselsdepresjon, barn med to adresser -skillsmissegrupper, sorggrupper Side 11 av 11

Visjonen: Helsestasjonstjenester - I sentrum for fremtiden. Romslig,modig og sunn

Visjonen: Helsestasjonstjenester - I sentrum for fremtiden. Romslig,modig og sunn SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200902357 : E: 210 &14 : Mai Elin Tveit Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for helse- og sosialtjenester 10.06.2009 12/09 RESULTATVURDERING

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for helse- og sosialtjenester /10

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for helse- og sosialtjenester /10 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201002203 : E: 210 &14 : Mai Elin Tveit Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for helse- og sosialtjenester 05.05.2010 10/10 RESULTATVURDERING

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for helse- og sosialtjenester 04.05.2011 13/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for helse- og sosialtjenester 04.05.2011 13/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201101403 : E: 210 &34 : B Holm Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for helse- og sosialtjenester 04.05.2011 13/11 RESULTATVURDERING,

Detaljer

HELSESTASJONER I BERGEN

HELSESTASJONER I BERGEN PROGRAM FOR SVANGERSKAPSOMSORGEN VED HELSESTASJONER I BERGEN 15. 09.11 3 av 10 Innhold 1. Lover, forskrifter og planer... 6 2. Mål for tjenesten... 7 3. Organisering... 8 4. Standardprogram... 8 5. Utvidet

Detaljer

Helsestasjonen. Hva gjør vi egentlig????

Helsestasjonen. Hva gjør vi egentlig???? Helsestasjonen Hva gjør vi egentlig???? Risør helsestasjon Ansatte på helsestasjonen 5 helsesøstre (2,93 stilling + 0,5 stilling tilknyttet asylmottaket) 1 jordmor (0,5 stilling) 1 sekretær (0,8 stilling)

Detaljer

Brukerundersøkelse helsestasjonstjenesten

Brukerundersøkelse helsestasjonstjenesten RENNESØY KOMMUNE Brukerundersøkelse helsestasjonstjenesten Om undersøkelsen Ett av kommunens virkemidler for brukermedvirkning er brukerundersøkelser. Det er første gang det er gjennomføre en brukerundersøkelse

Detaljer

PROGRAM FOR SVANGERSKAPSOMSORGEN VED HELSESTASJONER I BERGEN 03.06.15

PROGRAM FOR SVANGERSKAPSOMSORGEN VED HELSESTASJONER I BERGEN 03.06.15 PROGRAM FOR SVANGERSKAPSOMSORGEN VED HELSESTASJONER I BERGEN 03.06.15 1 Innhold 1. Lover, forskrifter og planer... 3 2. Mål for tjenesten... 4 3. Organisering... 4 4. Standardprogram... 5 5. Utvidet tilbud...

Detaljer

Notat Til: Utvalget for oppvekst, omsorg og kultur Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 26.03.2012 Sak: 13/895 Arkivnr : 033

Notat Til: Utvalget for oppvekst, omsorg og kultur Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 26.03.2012 Sak: 13/895 Arkivnr : 033 Notat Til: Utvalget for oppvekst, omsorg og kultur Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 26.03.2012 Sak: 13/895 Arkivnr : 033 Orienteringsnotat Orienteringsnotat statusrapport for enhet for barn, unge

Detaljer

Erfaringer med tverrfaglig arbeid rundt barn som pårørende og deres familier

Erfaringer med tverrfaglig arbeid rundt barn som pårørende og deres familier Erfaringer med tverrfaglig arbeid rundt barn som pårørende og deres familier Husk barnet - Bodø, 18. mars 2014 Solveig Vilhelmsen, koordinator og foreldreveileder Mørkved Familiesenter Solveig.vilhelmsen@bodo.kommune.no

Detaljer

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 04/ DRAMMEN FOREBYGGENDE HELSEARBEID BLANT BARN OG UNGE SPØRSMÅL FRA ASTRID WAHL

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 04/ DRAMMEN FOREBYGGENDE HELSEARBEID BLANT BARN OG UNGE SPØRSMÅL FRA ASTRID WAHL Notat Til : Bystyrekomite helse og omsorg Fra : Rådmannen Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 04/00559-032 DRAMMEN 04.01.2005 FOREBYGGENDE HELSEARBEID BLANT BARN OG UNGE SPØRSMÅL FRA ASTRID WAHL 1.0

Detaljer

Presentasjon av Familiesenter i Oppdal

Presentasjon av Familiesenter i Oppdal Presentasjon av Familiesenter i Oppdal Versjon 15.03.2012 Innhold Innledning side 3 Bakgrunn - hvorfor Familiesenter i Oppdal side 4 Mål for Familiesenter i Oppdal side 5 Nye tverrfaglige tilbud i Familiesenteret

Detaljer

Personale: Helsesøster. Lege og psykolog på Helsestasjon for Ungdom brukes for individuell oppfølging av elever.

Personale: Helsesøster. Lege og psykolog på Helsestasjon for Ungdom brukes for individuell oppfølging av elever. [Skriv inn tekst] [Skriv inn tekst] [Skriv inn tekst] Sandnes - i sentrum for fremtiden SANDNES KOMMUNE HELSETJENESTER I VIDEREGÅENDE SKOLE 2015-2020 HELSESTASJONSTJENESTER 1 VIDEREGÅENDE SKOLE Personale:

Detaljer

Tilbakemeldingsskjema. Vennligst gi tilbakemeldinger i skjemaet nedenfor Frist fredag den 15. april 2016 Send på e-post til

Tilbakemeldingsskjema. Vennligst gi tilbakemeldinger i skjemaet nedenfor Frist fredag den 15. april 2016 Send på e-post til Tilbakemeldingsskjema Ekstern høring 16/3440 Nasjonal faglig retningslinje for helsestasjon 0-5 år og fellesdel for helsestasjon, skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom Vennligst gi tilbakemeldinger

Detaljer

Saksbehandler: Aslaug Irene Skjold Arkiv: G11 Arkivsaksnr.: 12/1725. Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg

Saksbehandler: Aslaug Irene Skjold Arkiv: G11 Arkivsaksnr.: 12/1725. Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Aslaug Irene Skjold Arkiv: G11 Arkivsaksnr.: 12/1725 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg 07.06.2017 HELSESTASJON FOR UNGDOM Helse og omsorgssjefens forslag til vedtak:

Detaljer

ROAN KOMMUNE SKOLEHELSETJENESTEN I BARNESKOLEN. Informasjon til elever og foreldre / foresatte

ROAN KOMMUNE SKOLEHELSETJENESTEN I BARNESKOLEN. Informasjon til elever og foreldre / foresatte ROAN KOMMUNE SKOLEHELSETJENESTEN I BARNESKOLEN Informasjon til elever og foreldre / foresatte Koordinerende enhet for barn og unge Februar 2015 SKOLEHELSETJENESTEN I BARNESKOLEN ROAN KOMMUNE Side 2 Skolehelsetjenesten

Detaljer

Presentasjon av prosjektet:

Presentasjon av prosjektet: Presentasjon av prosjektet: «Forebygging av uønsket svangerskap og abort-strategier for bedre seksuell helse» - hvordan har vi brukt prosjektmidlene vi fikk i Fræna Presentasjonen i dag bakgrunn målsetting

Detaljer

Saksfremlegg. Utredning helsesøstertjenesten i Alta, desember 2008.

Saksfremlegg. Utredning helsesøstertjenesten i Alta, desember 2008. Saksfremlegg Saksnr.: 09/1408-1 Arkiv: 410 G13 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: ØKT RESSURS TIL HELSESØSTERTJENESTEN Planlagt behandling: Hovedutvalg for barn og unge Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen

Detaljer

Levanger kommune, Barne- og familietjenesten november Barne-og familietjenesten

Levanger kommune, Barne- og familietjenesten november Barne-og familietjenesten Levanger kommune, Barne- og familietjenesten november 2007 Barne-og familietjenesten 14.11.07 1 BaFa 2007 Budsjett 2007: 38 230 832 Antall årsverk: 42 Antall ansatte: 55 Adm. BaFa Marit E. Aksnes Enhetsleder

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 201000379-11 Arkivkode: 212.0 Saksbeh: Vigdis Malt Marøy Saksgang Møtedato Oppvekstkomite 11.06.2012 Bydelsutvalget 18.06.2012

Detaljer

FORSTERKET HELSESTASJON KRISTIANSAND

FORSTERKET HELSESTASJON KRISTIANSAND FORSTERKET HELSESTASJON KRISTIANSAND Når ble forsterket helsestasjon etablert? 1993 et prosjekt Bjørg Hjerkinn - lege Sosionom, Jordmor og helsesøster Organisering Kommunalt tilbud Oppvekstsektor Familiens

Detaljer

Søndre Land kommune. Byggende og forebyggende tiltak

Søndre Land kommune. Byggende og forebyggende tiltak Søndre Land kommune Byggende og forebyggende tiltak Helsesøstertjenesten Skolehelsetjenesten Helsestasjon for ungdom Helsestasjon og jordmortjenesten Skolehelsetjenesten Mål: fremme god helse blant barn

Detaljer

Kap 4.4.3. (tiltak nr 30) Gruppetilbud og Mestringskurs... 1. kap 4.5.1 tiltak nr 32) og 33) Skolevegring... 2

Kap 4.4.3. (tiltak nr 30) Gruppetilbud og Mestringskurs... 1. kap 4.5.1 tiltak nr 32) og 33) Skolevegring... 2 Utvalg for helse- og sosialtjenester 04.05.11 sak 10/11 vedlegg 6 Plan for psykisk helsearbeid 2011-2019. Sandnes kommune. Vedlegg 6 Kap 4.4.3. (tiltak nr 30) Gruppetilbud og Mestringskurs... 1 kap 4.5.1

Detaljer

Helsestasjonens og fastlegens rolle ved ADHD

Helsestasjonens og fastlegens rolle ved ADHD Helsestasjonens og fastlegens rolle ved ADHD ADHD Norges fagkonferense 2009 Oslo 2.03.09 Helsestasjonens rolle Helsestasjonen er et lavterskeltilbud En trenger ikke henvisning for å få samtale med helsesøster

Detaljer

Marit Gjølme Fastlege/helsestasjonslege Porsgrunn Larvik 090512

Marit Gjølme Fastlege/helsestasjonslege Porsgrunn Larvik 090512 Marit Gjølme Fastlege/helsestasjonslege Porsgrunn Larvik 090512 Lovpålagt lavterskeltilbud Helsestasjons- og skolehelsetjenesten er et lovpålagt lavterskeltilbud til alle barn, unge og deres foresatte

Detaljer

Vedlegg til delutredning Helsesøstertjenesten

Vedlegg til delutredning Helsesøstertjenesten Vedlegg til delutredning Helsesøstertjenesten Antall vedlegg: 3 1. Lovpålagte oppgaver i helsesøstertjenesten: Viser til «Nasjonal faglig retningslinje for det helsefremmende og forebyggende arbeidet i

Detaljer

«Jeg er gravid» Svangerskap og rus

«Jeg er gravid» Svangerskap og rus «Jeg er gravid» Svangerskap og rus Oppfølging og rutiner TWEEK-verktøyet FRIDA-prosjektet Rusvernkonsulent Lise Vold Jordmor Solfrid Halsne FRIDA tidlig samtale med gravide om alkohol og levevaner Prosjekter

Detaljer

HELSESTASJON FOR UNGDOM HELSETJENESTEN FOR ELEVER I VIDEREGÅENDE SKOLER 19 DESEMBER 2017 HELSEFREMMENDE ARBEID MED UNGDOM

HELSESTASJON FOR UNGDOM HELSETJENESTEN FOR ELEVER I VIDEREGÅENDE SKOLER 19 DESEMBER 2017 HELSEFREMMENDE ARBEID MED UNGDOM HELSESTASJON FOR UNGDOM HELSETJENESTEN FOR ELEVER I VIDEREGÅENDE SKOLER 19 DESEMBER 2017 HELSEFREMMENDE ARBEID MED UNGDOM Hva er helse og helsefremmende tiltak? WHO; HELSE ER EN TILSTAND AV FULLSTENDIG

Detaljer

Migrasjonshelse i Barne- og Ungdomspsykiatrien

Migrasjonshelse i Barne- og Ungdomspsykiatrien Migrasjonshelse i Barne- og Ungdomspsykiatrien Psykolog Anders Løvdahl BUP - en del av Barne- og Familieklinikken BUP, Habiliteringstjenesten, Pediatri og Gyn/føde/barsel Dekker Nord-Trøndelag, Sykehuset

Detaljer

Prosjektbeskrivelse søknad tilskudd helsedirektoratet

Prosjektbeskrivelse søknad tilskudd helsedirektoratet Prosjektbeskrivelse søknad tilskudd helsedirektoratet Referanse: Kap 762, Post 60 Helse og Omsorgsdepartementet Søknadsfrist: 19.03.17 Kort Oppsummering: Kvinnherad kommune er i en omorganiseringsprosess,

Detaljer

Hva har helsesøster i hodet når hun møter en familie fra et annet land?

Hva har helsesøster i hodet når hun møter en familie fra et annet land? Hva har helsesøster i hodet når hun møter en familie fra et annet land? Familie fra Eritrea som har vært i Norge i tre år, bosatte flyktninger. De har en jente på 5 mnd. og en gutt på 3 år. Far snakker

Detaljer

Årsplan Barn og unge. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2017.

Årsplan Barn og unge. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2017. Årsplan 2017 Barn og unge Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2017. Årsplanen

Detaljer

Oversikt over tverrfaglige samarbeidsfora i Modum kommune pr. januar 2014

Oversikt over tverrfaglige samarbeidsfora i Modum kommune pr. januar 2014 Oversikt over tverrfaglige samarbeidsfora i Modum kommune pr. januar 2014 TITTEL: MÅLGRUPPE: MØTEHYPPIGHET: DELTAKERE: MÅL/ ANNET: Tverretatlig tiltaksteam for barn og unge (TTT) Tverretatlig medarbeider

Detaljer

Ressurshelsestasjoner for premature barn i Bærum kommune

Ressurshelsestasjoner for premature barn i Bærum kommune Ressurshelsestasjoner for premature barn i Bærum kommune - en modell basert på samhandling mellom sykehus og helsestasjon - Bakgrunn for opprettelse av ressurshelsestasjoner Innhold Samarbeid mellom kommune

Detaljer

Avtalen er inngått mellom Midtre Gauldal kommune og St. Olavs Hospital HF. Vedtatt samarbeidsavtale mellom partene, er styrende for denne avtalen.

Avtalen er inngått mellom Midtre Gauldal kommune og St. Olavs Hospital HF. Vedtatt samarbeidsavtale mellom partene, er styrende for denne avtalen. Revidert 10.12. RETNINGSLINJE MELLOM MIDTRE GAULDAL KOMMUNE, ST. OLAVS HOSPITAL OM TJENESTER INNEN SVANGERSKAPSOMSORG, FØDSELSHJELP OG BARSELSOMSORG. RETNINGSLINJEN OMFATTER SAMARBEIDET MELLOM PARTENE

Detaljer

Spørreskjema 1. Ledere for Helsestasjons- og Skolehelsetjenesten.

Spørreskjema 1. Ledere for Helsestasjons- og Skolehelsetjenesten. Spørreskjema 1. Ledere for Helsestasjons- og Skolehelsetjenesten. Fylkesmannen ønsker med denne kartleggingen spesielt å følge med at kommunen ivaretar sitt ansvar for å lede og etterspørre det helsefremmende-

Detaljer

Barneombudets innspill til arbeid med stortingsmelding om primærhelsetjenesten, Helse- og omsorgsdepartementet 10. juni 2014

Barneombudets innspill til arbeid med stortingsmelding om primærhelsetjenesten, Helse- og omsorgsdepartementet 10. juni 2014 Barneombudets innspill til arbeid med stortingsmelding om primærhelsetjenesten, Helse- og omsorgsdepartementet 10. juni 2014 Juni 2014 Norge har forpliktelser etter Barnekonvensjonen og denne gjelder som

Detaljer

Bedre for barn. Bedre tverrfaglig innsats for barn som lever i familier med rusproblemer. Tysvær kommune, Rogaland. www.tysver.kommune/helse.

Bedre for barn. Bedre tverrfaglig innsats for barn som lever i familier med rusproblemer. Tysvær kommune, Rogaland. www.tysver.kommune/helse. Bedre for barn Bedre tverrfaglig innsats for barn som lever i familier med rusproblemer. Tysvær kommune, Rogaland www.tysver.kommune/helse.no bedre oppvekst for barn For å skape bedre forhold for barn

Detaljer

Helsesøster. - mer enn et sprøytestikk. En informasjonsbrosjyre om helsesøstertjenesten

Helsesøster. - mer enn et sprøytestikk. En informasjonsbrosjyre om helsesøstertjenesten Helsesøster - mer enn et sprøytestikk En informasjonsbrosjyre om helsesøstertjenesten Hva gjør helsesøster? Helsesøstertjenesten er del av kommunenes lovbestemte helsetjeneste som dekker behovet for sykepleietjenester

Detaljer

KOMMUNEANALYSEN 2012. Steg 1 medbestemmelse (art. 12)

KOMMUNEANALYSEN 2012. Steg 1 medbestemmelse (art. 12) KOMMUNEANALYSEN 2012 Steg 1 medbestemmelse (art. 12) 1. Hvilke organer og systemer har kommunen etablert der barn kan utøve medbestemmelse Hvem foreslår saker og hvilke saker behandles der? Årsplaner for

Detaljer

Familieambulatoriet i Nord-Trøndelag

Familieambulatoriet i Nord-Trøndelag Familieambulatoriet i Nord-Trøndelag Målgruppe Gravide og/eller blivende fedre med psykososiale og rusrelaterte problemer Gravide som bruker legemidler og er bekymret for fosteret. Gravide og/eller blivende

Detaljer

Samordningsprosjektet

Samordningsprosjektet Samordningsprosjektet Arbeidsgruppe - tverrfaglig Samarbeid jordmor/lege/helsesøster Åpen helsestasjon felles, tverrfaglig veiledningstjeneste for gravide og foreldre Felles kartleggingsopplæring for barnevern/helsestasjon

Detaljer

1 PARTENE, FORMÅL, MÅLGRUPPE. 1.1 Parter. 1.2 Formål

1 PARTENE, FORMÅL, MÅLGRUPPE. 1.1 Parter. 1.2 Formål Tjenesteavtale mellom kommune og St. Olavs Hospital om tjenester innen svangerskapsomsorg, fødselshjelp og barselsomsorg. Tjenesteavtalen omfatter samarbeidet mellom St. Olav Hospital og kommunen i hele

Detaljer

Videreutvikling av Lavterskel- og forebyggende tjenester i Senter for oppvekst. Oppvekst- og utdanningskomiteen 14.november 2017

Videreutvikling av Lavterskel- og forebyggende tjenester i Senter for oppvekst. Oppvekst- og utdanningskomiteen 14.november 2017 Videreutvikling av Lavterskel- og forebyggende tjenester i Senter for oppvekst Oppvekst- og utdanningskomiteen 14.november 2017 Status Skolehelsetjenesten Høy etterspørsel etter våre tjenester Vekst i

Detaljer

PRESENTASJON AV PSYKISK HELSETJENESTE I KLÆBU KOMMUNE

PRESENTASJON AV PSYKISK HELSETJENESTE I KLÆBU KOMMUNE PRESENTASJON AV PSYKISK HELSETJENESTE I KLÆBU KOMMUNE 1 HVA ER PSYKISK HELSETJENESTE? Psykisk helsetjeneste er et tilbud for mennesker med psykiske problemer, psykiske lidelser, eller som står i fare for

Detaljer

Barn og familie. Budsjettseminar Barne- og familiesjef Anne Grethe Hole-Stenerud

Barn og familie. Budsjettseminar Barne- og familiesjef Anne Grethe Hole-Stenerud Barn og familie Budsjettseminar 29.9.16 Barne- og familiesjef Anne Grethe Hole-Stenerud 1 Organisering Barne- og familiesjef Sosialtjenesten i NAV Hadeland Barnevern Pedagogisk psykologisk tjeneste Jordmor

Detaljer

Barneblikk-satsingen Ålesund

Barneblikk-satsingen Ålesund Barneblikk-satsingen Ålesund Utvikling av lavterskeltilbud i Ålesund for gravide og småbarnsfamilier med rus eller psykiske vansker Koordinator Mette Grytten, Psykisk helsevern for barn og unge, HMR Oppdrag

Detaljer

Innhold: Helsestasjonen s. 2. Familiehuset s. 2. PPT s.3. Barnevernet s.4. BUPA s. 6

Innhold: Helsestasjonen s. 2. Familiehuset s. 2. PPT s.3. Barnevernet s.4. BUPA s. 6 Start studentbarnehage og de ulike instanser vi samarbeider med Innhold: Helsestasjonen s. 2 Familiehuset s. 2 PPT s.3 Barnevernet s.4 BUPA s. 6 1 Helsestasjonen Helsestasjonstjenesten er en lovpålagt

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 7/13

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 7/13 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 7/13 Møte: Ungdomsrådet Møtested: Kafé X, Oppsal samfunnshus Møtetid: Mandag 11. november 2013 kl. 18.30 Sekretariat: 41479455 SAKSKART

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/1408-3 Arkiv: 410 G13 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: RESSURS TIL HELSESØSTERTJENESTEN

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/1408-3 Arkiv: 410 G13 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: RESSURS TIL HELSESØSTERTJENESTEN Saksfremlegg Saksnr.: 09/1408-3 Arkiv: 410 G13 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: RESSURS TIL HELSESØSTERTJENESTEN Planlagt behandling: Hovedutvalg for barn og unge Hovedutvalg for barn og unge Innstilling:

Detaljer

Prosedyrebeskrivelse Mestringsenheten. Sandnes kommune. Barn som pårørende. Intern-kontrollbeskrivelse

Prosedyrebeskrivelse Mestringsenheten. Sandnes kommune. Barn som pårørende. Intern-kontrollbeskrivelse Prosedyrebeskrivelse Mestringsenheten. Sandnes kommune Barn som pårørende Intern-kontrollbeskrivelse Utarbeidet av: Camilla Bauge, prosjektleder Side: 1/1 Vedlegg: 0 Godkjent av: Trude Lønning. Dato: 12.12.2012

Detaljer

Signaler i Prop.1 S ( ), pågående arbeid og satsninger

Signaler i Prop.1 S ( ), pågående arbeid og satsninger Signaler i Prop.1 S (2012-2013), pågående arbeid og satsninger Anette Mjelde avdelingsdirektør avdeling psykisk helse og rus 17.12.2012 Fra St. Olavsplass til Alta 1 Disposisjon Samhandlingsreformen i

Detaljer

De viktigste resultatene for tilbud til barn og unge

De viktigste resultatene for tilbud til barn og unge De viktigste resultatene for tilbud til barn og unge Forsker Sonja Heyerdahl Medlem, Styringsgruppen for evaluering av Opptrappingsplanen 17.06.09 1 Tjenestene til barn og unge var sterkt fokusert i Opptrappingsplanen

Detaljer

FOKUSOMRÅDER, EKSISTERENDE TILTAK

FOKUSOMRÅDER, EKSISTERENDE TILTAK 1 Temaplan RUSPOLITISK PLAN 2010-2013 Uttalelse fra n, Levanger kommune 1. Planens struktur, språk layout Planen er meget oversiktlig godt strukturert.(kollonner for ansvar kostnad bør utvides litt) Planen

Detaljer

Handlingsplan for psykososialt oppvekstmiljø Regional strategi for folkehelse i Telemark, 2012-16.

Handlingsplan for psykososialt oppvekstmiljø Regional strategi for folkehelse i Telemark, 2012-16. Handlingsplan for psykososialt oppvekstmiljø Regional strategi for folkehelse i Telemark, 2012-16. Ressursgruppen har bestått av 15 personer fra regionalt og kommunalt nivå i Telemark, Høgskolen i Telemark

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR MODELLKOMMUNEFORSØKET

STRATEGIPLAN FOR MODELLKOMMUNEFORSØKET STRATEGIPLAN FOR MODELLKOMMUNEFORSØKET v/ Hilde Pedersen Modellkommuneforsøket er et landsomfattende prosjekt i regi av Barne- ungdoms- og familiedirektoratet. Det er 26 kommuner som deltar. Satsingen

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 3/06

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 3/06 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 3/06 Møte: Ungdomsrådet Møtested: Kafé X Møtetid: mandag 08. mai 2006 kl. 18.00 Sekretariat: SAKSKART I Åpen halvtime Eventuelt Saker til

Detaljer

Om å holde hodet kaldt og hjertet varmt

Om å holde hodet kaldt og hjertet varmt -Forutsetninger for å lykkes i et barnehageperspektiv Om å holde hodet kaldt og hjertet varmt Kristine Moen, styrer i Volla barnehage Idun Marie Ljønes, prosjektleder Tidlig intervensjon Innhold: Kort

Detaljer

Fylkesmannens i Aust-Agders rapport om de forebyggende helsetjenester for barn og unge i kommunene i Aust-Agder 2015

Fylkesmannens i Aust-Agders rapport om de forebyggende helsetjenester for barn og unge i kommunene i Aust-Agder 2015 Sosial- og helseavdelingen Kommunene i Aust-Agder Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2015/1882 (nytt nr. i 2016) 28.12.2015 Fylkesmannens i Aust-Agders rapport om de forebyggende helsetjenester

Detaljer

Hvordan kan helsesøstre bidra i forbedringsarbeidet?

Hvordan kan helsesøstre bidra i forbedringsarbeidet? Hvordan kan helsesøstre bidra i forbedringsarbeidet? Greta Jentoft, helsesøster MpH Stikkedamen Helsesøstre opplever fortsatt at nære samarbeidspartnere ikke kjenner til faggruppen og hva den står for

Detaljer

Barne- og Familietjenesten, Heimdal

Barne- og Familietjenesten, Heimdal Barne- og Familietjenesten, Heimdal Foto: Helén Geir Hageskal Eliassen Organisering av Barne- og Familietjenesten i Trondheim kommune Barne- og Familietjenesten Ulike faggrupper som jobber i Barne- og

Detaljer

Bosetting av flyktninger i 2017 og rapportering 3. kvartal Saksordfører: Anne Hov Hilleren

Bosetting av flyktninger i 2017 og rapportering 3. kvartal Saksordfører: Anne Hov Hilleren ØVRE EIKER KOMMUNE Saksbeh.: Liva Aronsen Saksmappe: 2015/6975-35176/ Arkiv: F31 Bosetting av flyktninger i 2017 og rapportering 3. kvartal. Saksordfører: Anne Hov Hilleren Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: 2014/2437 - Marit Forseth Berg G11 13.01.2015

Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: 2014/2437 - Marit Forseth Berg G11 13.01.2015 ENHET FOR HELSETJENESTER Fylkesmannen i Vest-Agder - Helse- og omsorgsavdelingen Postboks 513 Lundsiden 4605 Kristiansand S Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: 2014/2437 - Marit Forseth

Detaljer

PPT - status. Saksframlegg. Sammendrag. Saksopplysninger. Saksnummer Utvalg Møtedato 12/10 Komitè for levekår 08.03.2012 12/34 Bystyret 29.03.

PPT - status. Saksframlegg. Sammendrag. Saksopplysninger. Saksnummer Utvalg Møtedato 12/10 Komitè for levekår 08.03.2012 12/34 Bystyret 29.03. Pedagogisk-Psykologisk Tjeneste Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 15.02.2012 10331/2012 2012/1329 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/10 Komitè for levekår 08.03.2012 12/34 Bystyret 29.03.2012 PPT -

Detaljer

Skole & skolehelsetjeneste Tlf. 64 96 22 40.

Skole & skolehelsetjeneste Tlf. 64 96 22 40. Skole & skolehelsetjeneste Det er viktig at skolen blir klar over situasjonen for å få til et samarbeid så tidlig som mulig. Alle grunnskoler og videregående skoler er tilknyttet skolehelsetjenesten. Helsesøster

Detaljer

PPT. Visjon. Presentasjon. Hvem er vi?

PPT. Visjon. Presentasjon. Hvem er vi? PPT Visjon PPT skal medvirke til at alle får mulighet til å utvikle sitt læringspotensiale gjennom et tilrettelagt barnehage- og skoletilbud. PPT jobber for mangfold og for å sikre likeverdige tjenester

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for tannhelsetjenester til barn og unge 0-20 år.

Nasjonale retningslinjer for tannhelsetjenester til barn og unge 0-20 år. Nasjonale retningslinjer for tannhelsetjenester til barn og unge 0-20 år. Prosessen Kunnskapsgrunnlaget Vurderinger av konsekvenser Anbefaling Tiltak-alternativt tiltak Prioriterte områder - problemstilling

Detaljer

Helsestasjon for barn og unge. for barn fra 0 til 5 år

Helsestasjon for barn og unge. for barn fra 0 til 5 år Helsestasjon for barn og unge for barn fra 0 til 5 år 1 Hvem er vi Helsestasjon for barn og unge er et gratis og frivillig lavterskel tilbud. Vi som jobber her er, lege, fysioterapeut, familieterapeut,

Detaljer

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 08/887-4 H20 DRAMMEN BARN AV PSYKISK PSYKE OG ELLER RUSMISBRUKENDE FORELDRE

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 08/887-4 H20 DRAMMEN BARN AV PSYKISK PSYKE OG ELLER RUSMISBRUKENDE FORELDRE Notat Til : Bystyrekomite for oppvekst og utdanning Fra : Rådmannen Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 08/887-4 H20 DRAMMEN 13.01.2009 BARN AV PSYKISK PSYKE OG ELLER RUSMISBRUKENDE FORELDRE Bakgrunn

Detaljer

Psykologer i Vestfoldkommunene. Muligheter fremover

Psykologer i Vestfoldkommunene. Muligheter fremover Psykologer i Vestfoldkommunene Muligheter fremover Antall Kommune Voksne Barn og unge Svelvik 1 2 Holmestrand/Re 1 Re 1 0,5 Horten 2 2 Tønsberg 2 2 Nøtterøy 1 Sandefjord 2 2 Larvik 2 1 Sum 11 10,5 Oppgaven

Detaljer

Tidlig samtale med gravide. Livet i mors liv

Tidlig samtale med gravide. Livet i mors liv Tidlig samtale med gravide Livet i mors liv MODELLKOMMUNEFORSØKET Regjeringens satsning på barn 0-6 år av psykisk syke og rusmisbrukende foreldre, samt vold i nære relasjoner. 2007-2014 Ser du mæ? http://bekymretforbarn.bodo.kommune.no/

Detaljer

BARNEBLIKK - lavterskelsatsing for gravide og småbarnsfamilier som omfattes av rus eller psykiske vansker

BARNEBLIKK - lavterskelsatsing for gravide og småbarnsfamilier som omfattes av rus eller psykiske vansker BARNEBLIKK - lavterskelsatsing for gravide og småbarnsfamilier som omfattes av rus eller psykiske vansker Mai 2017, koordinator Mette Grytten, Psykisk helsevern for barn og unge H-dir. sin definisjon av

Detaljer

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2009/8518-12 Arkiv: C10 Saksbehandler: Gerd Steinnes Nilsen Dato: 24.09.2012 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato Kåfjord Kommunestyre Sjumilssteget

Detaljer

Metodebok: Helsestasjonen. Kapittel: Svangerskapsomsorga og barselomsorga. Dato: 2015 Iverksatt:

Metodebok: Helsestasjonen. Kapittel: Svangerskapsomsorga og barselomsorga. Dato: 2015 Iverksatt: Metodebok: Helsestasjonen Kapittel: Svangerskapsomsorga og barselomsorga. Dato: 2015 Iverksatt: Prosedyre: Oppfølging av risikoutsatte barn Neste revisjon: Ansvarlig for neste revisjon: Leiande helsesøster.

Detaljer

Helsestasjonen i Norge 100år

Helsestasjonen i Norge 100år Helsestasjonen i Norge 100år Sanitetsdeltagelse 1918 tuberkulosehjem (500kr) 1918-2011 1932 lønnet legeundersøkelser i skole 1946 skoletannpleie 1947 spedbarnskontrollstasjon ½ lønning spedbarnsskyss Bygning

Detaljer

Arbeidet med strategi barn og unges psykiske helse. Anette Mjelde, avdelingsdirektør psykisk helse og rus

Arbeidet med strategi barn og unges psykiske helse. Anette Mjelde, avdelingsdirektør psykisk helse og rus Arbeidet med strategi barn og unges psykiske helse Anette Mjelde, avdelingsdirektør psykisk helse og rus Regjeringens Strategiplan for barn og unges psykiske helse... sammen om psykisk helse (2003-2008)

Detaljer

HELSESØSTERTJENESTEN

HELSESØSTERTJENESTEN HELSESØSTERTJENESTEN Helsesøstertjenesten skal gi et generelt helsetilbud til alle i aldersgruppa 0-20 år og ekstra oppfølging til barn, unge og familier spesielle behov Handlingsmål: Barn, ungdom og deres

Detaljer

Hvor er barnet født? Evt når kom barnet til Norge?

Hvor er barnet født? Evt når kom barnet til Norge? Oppvekst og levekår Jåttå barnehage Oppstartsamtalen Barnets navn: Tilstede på samtalen: Foresatte sitt navn: Fødselsdato: Dato for samtalen: Foresatte sitt navn: Barnets språk: Nasjonalitet og språk far:

Detaljer

Den gode skolehelsetjenesten og veien videre

Den gode skolehelsetjenesten og veien videre TELEMARK FYLKESKOMMUNE Den gode skolehelsetjenesten og veien videre Oversikt «Bedre måling av kvalitet i kommunene» Fase 1 «Den gode skolehelsetjenesten» Effektiviseringsnettverk (KS) Utforming av kvalitetsindikatorer

Detaljer

Berg kommune Oppvekst

Berg kommune Oppvekst Berg kommune Oppvekst Fylkesmannen i Troms v/ Geir Håvard Hansen 9291 TROMSØ Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. Vår dato: 09/894 233 ADM/OPV/SA Skaland, 28.10.2009 SJUMILSSTEGET - SATSING PÅ BARN

Detaljer

Kopi til: Torger Aarvaag Svein Johny Forren Fellesbruker Revisjon Gunn Hege Kjørsvik

Kopi til: Torger Aarvaag Svein Johny Forren Fellesbruker Revisjon Gunn Hege Kjørsvik Til: Oddlaug Børseth Brekken Kopi til: Torger Aarvaag Svein Johny Forren Fellesbruker Revisjon Gunn Hege Kjørsvik 13/804-64 145 HK/RÅD/IST 14.01.2014 ÅRSBUDSJETT 2014 - MÅL OG RAMMER - HELSESTASJON Kommunestyret

Detaljer

Nasjonale faglige retningslinjer for helsestasjons- og skolehelsetjenesten, herunder helsestasjon for ungdom

Nasjonale faglige retningslinjer for helsestasjons- og skolehelsetjenesten, herunder helsestasjon for ungdom Nasjonale faglige retningslinjer for helsestasjons- og skolehelsetjenesten, herunder helsestasjon for ungdom Helsesøsterkongressen Stavanger den 23.-24. april 2014 Seniorrådgiver/helsesøster Astrid H.

Detaljer

Dato: 08.04.2013 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2010/251 Toril Larsen 240786 30481

Dato: 08.04.2013 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2010/251 Toril Larsen 240786 30481 Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 08.04.2013 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2010/251 Toril Larsen 240786 30481 Saksgang Utvalg Møtedato Bydelsutvalget 02.05.2013 Barne - og ungekomiteen 24.04.2013

Detaljer

Ergoterapi- og fysioterapitjenesten

Ergoterapi- og fysioterapitjenesten Ergoterapi- og fysioterapitjenesten Oppsøkende kommunedekkende tjeneste Lokaliteter i Gamle Riksvei 18 Ergoterapeuter 3 årsverk Fysioterapeuter 8 årsverk (inkl fagleder) Fokusområder Tilrettelegging og

Detaljer

«SIKRING AV GOD TVERRFAGLIG OPPFØLGING FRA GRAVIDITET OPPDAGES, OG I SPED- OG SMÅBARNSALDER»

«SIKRING AV GOD TVERRFAGLIG OPPFØLGING FRA GRAVIDITET OPPDAGES, OG I SPED- OG SMÅBARNSALDER» «SIKRING AV GOD TVERRFAGLIG OPPFØLGING FRA GRAVIDITET OPPDAGES, OG I SPED- OG SMÅBARNSALDER» Benedicte Frøystad Jonassen (barnevernspedagog) Bente Lovise Løvdal (spesialsykepleier barn) BAKGRUNN FOR TILTAKSKJEDEN

Detaljer

Helhetlig arbeid med barn, unge og voksne. Fokus på barn, unge og voksne med minoritetsbakgrunn.

Helhetlig arbeid med barn, unge og voksne. Fokus på barn, unge og voksne med minoritetsbakgrunn. Helhetlig arbeid med barn, unge og voksne. Fokus på barn, unge og voksne med minoritetsbakgrunn. 1 Verdal kommune Kort presentasjon: Industri og landbrukskommune med litt over 14 000 innbyggere 11 private

Detaljer

Ny nasjonal faglig retningslinje for helsestasjons- og skolehelsetjenesten

Ny nasjonal faglig retningslinje for helsestasjons- og skolehelsetjenesten Ny nasjonal faglig retningslinje for helsestasjons- og skolehelsetjenesten Hovedinnhold Jorunn Lervik, seniorrådgiver Fylkesmannen i Sør- Trøndelag 23.November 2017 1 Helsestasjon og skolehelsetjeneste

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for helse- og sosialtjenester 08.06.2011 17/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for helse- og sosialtjenester 08.06.2011 17/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201100584 : E: 034 G11 & 21 : B Holm Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for helse- og sosialtjenester 08.06.2011 17/11 NY HELSESTASJONSTRUKTUR

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg Arkivsaksnr: 2015/1254 Klassering: G10/&31 Saksbehandler: Marianne Vollen TJENESTEANALYSE FOR HELSESTASJON- OG SKOLEHELSETJENESTEN

Detaljer

Psykisk helsevern for barn og unge BUP

Psykisk helsevern for barn og unge BUP Psykisk helsevern for barn og unge BUP Presentasjon Styret HNT 3.okt 2017 Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter (hittil i år) Styringsmål 2017 SOM maks. 57 dager VOP maks. 45 dager BUP maks. 40

Detaljer

Helhetlig arbeid med barn, unge og voksne. Orientering til driftskomiteen 14.01.09

Helhetlig arbeid med barn, unge og voksne. Orientering til driftskomiteen 14.01.09 Helhetlig arbeid med barn, unge og voksne. Orientering til driftskomiteen 14.01.09 1 Verdal kommune Kommunens over ordnede mål og visjon er: Livskvalitet og vekst. I vår kommunale strategiplan for oppvekst

Detaljer

Oslo, Innspill til Bergens barn byens fremtid.

Oslo, Innspill til Bergens barn byens fremtid. Oslo, 23.09.16 Innspill til Bergens barn byens fremtid. Vi takker for muligheten til å komme med innspill til Bergens barn byens fremtid. Felles plan for helsestasjons- og skolehelsetjenesten, psykisk

Detaljer

Utvalg for helse- og sosialtjenester 04.05.11 sak 10/11 vedlegg 3 Plan for psykisk helsearbeid 2011-2019. Sandnes kommune.

Utvalg for helse- og sosialtjenester 04.05.11 sak 10/11 vedlegg 3 Plan for psykisk helsearbeid 2011-2019. Sandnes kommune. Utvalg for helse- og sosialtjenester 04.05.11 sak 10/11 vedlegg 3 Plan for psykisk helsearbeid 2011-2019. Sandnes kommune. Vedlegg nr 3 DETALJERING AV RESULTATENHETERS OPPGAVER INNEN PSYKISK HELSEARBEID

Detaljer

Barneombudets innspill til arbeid med stortingsmelding om primærhelsetjenesten, En utdyping av innlegg holdt i Helse- og omsorgsdepartementet 10.

Barneombudets innspill til arbeid med stortingsmelding om primærhelsetjenesten, En utdyping av innlegg holdt i Helse- og omsorgsdepartementet 10. Barneombudets innspill til arbeid med stortingsmelding om primærhelsetjenesten, En utdyping av innlegg holdt i Helse- og omsorgsdepartementet 10. juni 2014 Juni/september 2014 Norge har forpliktelser etter

Detaljer

Innspill Helse og trivsel i et bærekraftig Oslo - Folkehelseplan for Oslo

Innspill Helse og trivsel i et bærekraftig Oslo - Folkehelseplan for Oslo Oslo, 10. oktober 2016 Innspill Helse og trivsel i et bærekraftig Oslo - Folkehelseplan for Oslo 2017-2020 Sex og samfunn vil takke for muligheten til å komme med innspill til ny Folkehelseplan for Oslo

Detaljer

Lars Einar Karlsen - Ressurssenter Oppvekst 1

Lars Einar Karlsen - Ressurssenter Oppvekst 1 Lars Einar Karlsen - Ressurssenter Oppvekst 1 Lars Einar Karlsen - Ressurssenter Oppvekst 2 Lars Einar Karlsen - Ressurssenter Oppvekst 3 Gjennom tidlig, tverrfaglig og samordnet innsats vil vi sikre at

Detaljer

Innspill fra Forebyggende virksomhet i Moss kommune til adm. organisering i Nye Moss.

Innspill fra Forebyggende virksomhet i Moss kommune til adm. organisering i Nye Moss. Innspill fra Forebyggende virksomhet i Moss kommune til adm. organisering i Nye Moss. Forebyggende virksomhet består i dag av 3 avdelinger : Helsestasjonen m / åpen barnehage. Avdeling psykisk helse (2

Detaljer

Folkehelse, forebygging i helsetjenesten og Frisklivssentraler. Omsorgskonferansen i Nord-Trøndelag. Stiklestad, 15.oktober 2015

Folkehelse, forebygging i helsetjenesten og Frisklivssentraler. Omsorgskonferansen i Nord-Trøndelag. Stiklestad, 15.oktober 2015 Folkehelse, forebygging i helsetjenesten og Frisklivssentraler Omsorgskonferansen i Nord-Trøndelag. Stiklestad, 15.oktober 2015 1. Folkehelse og helsetjenestens rolle i folkehelsearbeidet 2. Frisklivssentraler

Detaljer

Forsidefoto: Stock Exchng

Forsidefoto: Stock Exchng Forsidefoto: Stock Exchng Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige og utførende fagfolk i administrasjonen. Rapporten er et offentlig dokument og skal være

Detaljer

HVA ER VIKTIG FOR DEG?

HVA ER VIKTIG FOR DEG? HVA ER VIKTIG FOR DEG? NASJONALE FØRINGER OG KUNNSKAP OM NESBUEN Unni-Berit Schjervheim 9.3 2017 Visjon: Nes kommune «Det gode liv der elevene møtes» Verdier: Nærhet Engasjement Synlighet 3 satsningsområder:

Detaljer

Departementet ønsker med denne meldingen å stimulere til at PP-tjenesten i større grad skal kunne arbeide systemrettet (s.91)

Departementet ønsker med denne meldingen å stimulere til at PP-tjenesten i større grad skal kunne arbeide systemrettet (s.91) TILPASSET OPPLÆRING FORVENTNINGER TIL PP-TJENESTEN I LYS AV MELD. ST. 18 (2010-2011) LÆRING OG FELLESSKAP Departementet ønsker med denne meldingen å stimulere til at PP-tjenesten i større grad skal kunne

Detaljer