Helsestasjonstjenesten legger herved fram sin resultatvurdering for 2007 for endelig behandling i utvalg for helse- og sosialtjenester.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Helsestasjonstjenesten legger herved fram sin resultatvurdering for 2007 for endelig behandling i utvalg for helse- og sosialtjenester."

Transkript

1 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak : Arkivkode : E: 210 &14 Saksbeh. : Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for helse- og sosialtjenester /08 RESULTATVURDERING FOR HELSESTASJONSTJENESTEN 2007 Helsestasjonstjenesten legger herved fram sin resultatvurdering for 2007 for endelig behandling i utvalg for helse- og sosialtjenester. Forslag til VEDTAK: Utvalg for helse- og sosialtjenester tar resultatvurderingen for 2007 for Helsestasjonstjenesten til orientering. RÅDMANNEN I SANDNES, Torill J.Kind Kommunaldirektør Irene Asheim Ivesdal Leder for helsestasjonstjenesten. Side 1 av 11

2 INNLEDNING Hovedmål: Helsestasjons tjenester skal: fremme god helse fremme gode sosiale og miljømessige forhold forebygge sykdom og skade blant barn og unge i Sandnes i alder 0-20 år Helsestasjonstjenester bygger på kvalitet og tilgjengelighet Visjonen: Helsestasjonstjenester - I sentrum for fremtiden. Romslig,modig og sunn MEDARBEIDER Helsestasjonstjenester har ved utgangen av 2007 til sammen 45,10 årsverk (39,40 i 2006). Til sammen 64 ansatte. Disse er fordelt på jordmødre, tiltak flyktninger, helsestasjonstjenester ved Dale mottakssenter, Sandnes ressurshelsestasjon, helsestasjon for ungdom, reisevaksinering, helsestasjon og skolehelsetjenesten. I tallet er også inkludert ledelse og administrasjon, sekretær og barnas representant. Tjenesten har blitt styrket på følgende områder: 0,5 årsverk jordmor, 2 årsverk skolehelse, 1 årsverk helsestasjon,1 årsverk psykolog og 1 årsverk psykisk helsearbeider Ved flyktningkontoret har det midlertidig vært ansatt helsesøster i 20% til å ta innføringsklasser ved Aspervika, Giske og Lundehaugen vg. For å gjennomføre språk 4 kartlegging har det vært nødvendig å styrke helsestasjonstjenester med 1.2 årsverk. Tjenesten har også brukt personalressurser i samarbeid med PPT i forbindelse med ressurshelsetasjonen. Prosjektsamarbeidet med PPT fortsetter frem til juni 2008 Vakanser i stillinger : Tjenesten har i perioder hatt betydelig vakans i stillinger. Vakanser i stilling skyldes sykdom, rekrutteringsproblemer,men også kontorforhold flytting til nye lokaler. Helsestasjonstjenester har følgende virkeområder Helsestasjoner alder 0-6 år Sandnes, Sentrum, Riska, Porsholen, Ganddal, Figgjo, Sviland, Rovik og Høle. Alle barne- og ungdomskoler i kommune + private skoler, alder 6-16 år Helsestasjon for ungdom alder år Ressurshelsestasjonen område 1.alder 0-8 år + nytt område 2 alder 9-16 år Helsetjenesten ved Dale asylmottak Jordmortjenesten. Reisevaksinering og tuberkulose arbeid for søknad om oppholds og arbeids tillatelser. Helsetjeneste til flyktninger og innvandrere BRUKER MEDARBEIDER -SAMFUNN Antall nyfødte barn i 2007 Det er i løpet av året født 949 (955)barn i Sandnes. Det er en nedgang på 5 barn Side 2 av 11

3 Sykefraværet har vært 5,45 % (4,41 i 2006) i gjennomsnitt for hele året. Sykefraværet har vært en økning på ca 1 %. Det kan skyldes flere langtids- og korttids sykemeldinger. Virksomheten har stor fokus på nærvær og trivsel. Og det gjøres oppfølgingssamtaler ved 6 uker fravær. Bruker undersøkelser Det ble i februar gjennomført brukerundersøkelse ved alle helsestasjoner i Sandnes Hensikten med undersøkelsen var å øke kunnskapen om brukerne sine synspunkter på hva helsestasjonen bør tilby eller være. Svar prosenten var 98,4. Spørreskjema utfylt 429 ( utdelt 439) Vi spurte om service,tilfredshet,tilgjengelighet og innholdet i tjenestetilbudet. Det var i alt 20 spørsmål,18 med faste svaralternativ, 2 åpne. 11av svara er rangert fra 1-6 (best 6) Svarene lå mellom 5,1 til5,7. Lavest på tilgengelighet på telefon og høyest på service. Det foreldre i undersøkelsen først og fremst ønsker er råd,veiledning, informasjon, hjelp og støtte, helsekontroll o.l. Det oppfattes som et ønske om en ekspertrolle fra helsesøster heller det enn samarbeidspartnere. Seniortiltak Det har vært 3 ansatte over 62 år i virksomheten. De har alle fått tilrettelagt arbeidet og det er inngått senioravtale med alle. Kompetanseutvikling. Kompetanseplanen for 2007 er fulgt og gjennomført med små variasjoner. Noe er også overført til år Medarbeider undersøkelse 2007 Resultatet er bra men lavere svarprosent enn i 2006 og noe lavere svar skor jevnt over. Svarprosent 2007 Gjennomsnitt 2007 Svarprosent 2006 Gjennonsnitt Det at vi har lavere tall i år kan skyldes en del uro i forbindelse med dårlige lokaler og flytting til nye. Det er inngått seniorsavtale med 3 stk av 3 stk over 62 år. Det har heller ikke blitt gjennomført medarbeidersamtale til alle pga 2 mellomledere har gått på videreutdanning. Godt samlivskurs Det ble startet opp med samlivkurs til 1 gangs foreldre våren I 2007 har vi avholdt 3 kurs :Det ble gjennomført 1 kurs våren 2007 og 2 kurs høsten 2007 Totalt antall deltakere var 24 stk, det vil si 16 par 20 par har deltatt. Kursa har blitt finansieres av Bufetat. Fra 2008 blitt økonomiske midler overført fra staten som et rammetilskudd til kommunen. For å få til allerede planlagte kurs (2 stk vår og 3stk høst) er vi avhengige av å få overført en økonomisk ramme til rådighet på minimum kr Språk 4. Sommeren 2006 fikk vi tildelt økonomiske midler fra IMDI til språk kartlegging av alle 4 åringen i kommune derav også flerspråklige. Det ble etablert tverrfaglig samarbeid med fagstaben for oppvekst barn og unge,ppt, Sandnes læringssenteret morsmålslærere, styrket barnehage og alle barnehager Side 3 av 11

4 I 2007 har det blitt språkkartlagt 872 barn av totalt åringer. Av disse er 132 flerspråklige, 36 stk er det brukt tolk på. 742 av de kartlagte barna har barnehageplass. 44 barn er henvist til annen instans derav 32 flerspråklig, 135 barn er meldt videre til barnehage og av disse er 55 flerspråklige, 21 flerspråklig får støtte til morsmål og 22 flerspråklige får støtte til norsk opplæring Av 956 barn f 2003 er 143 barn flerspråklige. Det vil si ca 15,1 % Språk 4 har bidratt til et økt tverrfaglig samarbeid med nevnte samarbeidsaktører. Det har vært avholdt et møte pr halvår i styringsgruppe og 3 møter pr halvår i arbeidsgruppe. Det ble søkt om økonomisk støtte fra IMDI til videreføring i 2008 og vi har fått tilsagn om økonomisk støtte på kr Midlene brukes til kompetanseheving og styrking av helsestasjonstilbudet til 4 åringer. Konsultasjonstiden er utvidet fra 15 min til 1 time. Fra 2009 er vi avhengig av økonomisk støtte fra kommune for å kunne videreføre prosjektet Viktige hendelser 2007 Forsknings samarbeid mellom Sandnes kommune, helsestasjonen og Universitetet i Stavanger Masterstudenter. (Egen artikkel i bladet Helsesøstre feb 2008 ) Brukerundersøkelse på helsestasjonen februar 2007 Sentrum helsestasjon flyttet fra St Olavs gaten til Holbergsgaten 16 høsten 2007 Ressurshelsestasjonen flyttet fra gamle jernbanestasjon til St Olavs gaten høsten 2007 Ressurshelsestasjonen utvidet til med nytt område 2 alder 9-16 år. Oppstart av 3 Faggrupper. Helsestasjon, Barneskole. Ungdomskole Psykolog tilsatt ved ressurshelsestasjon og helsestasjon for ungdom. Fortsettelse av Språk 4 kartlegging av alle fireåringar i helsestsjonen. Fortsettelse av Godt Samlivskurs til 1 gangs foreldre. Økning i antall utfylte 4 fotskjema i barneskolen. Fortsettelse av samarbeidprosjekt med barnevern Kvello Antall konsultasjoner på helsestasjon og barneskoler har økt betraktelig Antall fødsler har flatet ut Varierende aktivitet i Oppvekstgruppene - SLT arbeid Skolehelsetjenesten styrket med 2 årsverk. Jordmortjenesten styrket med 0,5 årsverk Ressurshelsestasjonen styrket med 2 årsverk psykisk helsearbeider + 2 årsverk psykolog Jordmor har vært på opplæring ved universitetsykehuset for blodprøvetaking Føllingprøve på grunn av tidlig hjemreise av nyfødte fra sykehuset.. Sykehuset sin innføring av tidlig hjemreise av barselkvinner sommer 2007 krever større oppfølging fra helsestasjonen blant annet ammeveiledning. Dale helsetjeneste fikk uventet 100 transitt asylsøkere i desember mnd. Helsesekretærer har fått et betraktelig merarbeid i utvidelse av ressurshelsestasjon og språk kartlegging. Ingen økning av ressurser siden 2000 (har totalt 4,8 årsverk). Vaksinekontoret har fått merarbeid på grunn av økt arbeid/oppholds innvandring og tuberkulosekontroll. Helsestasjonen Ordinær program utgjør (14602) kontakter til helsestasjonen som utgjør en stadig større del av konsultasjoner. Avvikling av 8 mnd konsultasjonen var et ledd i å redusere den totale arbeidsmengden på helsestasjonen. Mange opplevde at folk tok kontakt utenom programmet da det var lang tid mellom 6 og 10 mnd. Vi har derfor fra høsten 2007 innført 9 mnd konsultasjon i stedet for 10 mnd. Helsestasjonsprogrammet vil bli revidert i 2008 og det vil bli gjort diverse justeringer ut i fra brukerundersøkelse og nasjonale føringer. Side 4 av 11

5 Varemerket for helsestasjonen har i mange år vært lav terskel, alle som henvender seg skal få hjelp umiddelbart eller innen kort tid. Det er totalt 13 årsverk helsesøster til alle barn i alder 0-5år (minus da administrasjonstid). Det utgjør ca 1 time helsesøster ressurser pr 100 barn i alder 0-5år Helsestasjonen volum beskrivelse : Antall barn alder 0-5 år 4734 Total antall kontakter på helsestasjonen er økende. ( se tabell) Det har også vært en økning på konsultasjoner utenom programmet ( se tabell) Det er flere som ikke møter til første innkalling til konsultasjon noe som medfører mye ekstra arbeid. Av barn som trenger ekstra oppfølging ( se tabell ), så er det 79 barn som får flere helsetjenester fra kommunen og trenger en individuell plan. Helsesøster er koordinator til veldig mange individuelle planer ( se tabell) som er veldig ressurskrevende Utfordringar: Implementering av revidert helsestasjonsprogram Bli godkjente ammekyndig helsestasjoner. Utprøving av EPDS,bedre hjelp til deprimerte mødre Språk 4 kartlegging av minoriteter Oppfølging av rusmisbrukende foreldre. Kort liggetid barsel medfører nye utfordringar for helsestasjonen. Barneskoler inkludert private skoler Det ordinære programmet i barneskolen utgjør vaksinasjon,helseopplysning om temaene : kosthold og ernæring, fysisk aktivitet,rus,røyk og alkohol, pubertetsutvikling vekt og lengde måling 3 og 7 kl. og førskolekontroll. Førskolekontroll blir utføre på enten skolen eller helsestasjonen avhengig avlokaler Det brukes ca 3 timer helsesøster ressurs pr 100 elev i barnskolen mot 2,5 timer i 2006 Det vil si totalt 5,2 årsverk helsesøster til alle barneskoler i Sandnes. Det er en økning på nesten 0,80 årsverk fra 2006 Barneskoler volum endringer Samla elevtall 6511 økning på 287 fra 2006 Etter at vi fikk egen psykolog tilknyttet enheten (mars )har han blitt mye brukt i skolen både som veileder for foreldre,skolepersonell og helsesøster. Han har også samtaler med enkelt elever som sliter med psykiske problemer som angst, depresjon, spise forstørrelser. Det er ulikt hvordan skolelegene arbeider på de ulike skolene og hvor mye de blir brukt. Flere leger blir brukt tilrådgiving Mange helsesøstre henvendte seg direkte til fastlegen angående barn som trengte henvisning, da skoleleger ikke henviser lenger. Utfordringar : Skolelegens oppgaver. Videreutvikle faggruppen for barneskolen. Iverksette flere grupper for barn med 2 adresser Fortsatt fokus på fysisk aktivitet og kosthold i skolen Ungdomsskoler inkludert privat skoler Det ordinære programmet i ungdomskolen ut gjør 5784(4107) konsultasjoner. Det er gjevn økning for hvert år.det som inngår i det ordinære programmet er : vaksinasjon, helseopplysning om ernæring, fysisk aktivitet,, prevensjon og seksualitet. Helsesøstere deltar jevnlig i tverrfaglige oppvekstgrupper og tverrfaglige møter. Side 5 av 11

6 Skolehelsetjenesten sitt forebyggende alkohol-, narkotika- og tobakkarbeid ble lagt ned i 2005 på grunn av innsparinger. Det vil bli tatt inn igjen i 2008 på grunn av økning i ressurser.. Det blir brukt ca 4 timer helsesøster ressurs pr 100 elev i ungdomsskolen mot 2,5 timer i 2006 Det vil si total 2,75 årsverk til alle ungdomskoler. Det er en styrking på ca 1 årsverk fra 2006 Ungdomskoler volumendringar Samlet elevtallet Nedgang på 106 elever Utfordringar : Skolelegens oppgaver Bruk av 4 fot skjema Videre utvikle faggruppen for ungdomsskolen Fagutvikling på tvers Ta inn i programmet igjen samarbeid med skolen om tema :rus, røyk og alkohol. Samarbeide med skolen om tema : samlivsundervisning. Videregående skoler og helsestasjon for ungdom (HFU) Målgruppe: Elever ved Sandnes, Lundehaugen, Forus, Gand, Akademiet videregående skoler og elever ved Vibemyr skoleverksted( ca elever). Ungdom i Oppfølgingstejenesten ( 700 ungdommer) Ungdom bosatt i Sandnes kommune i alderen år. Mål: HFU skal være et lavterskel tilbud for ungdom mellom år som bor eller går på skole i Sandnes. HFU skal bidra til at ungdom blir mer bevisste og tar ansvar for egen helse gjennom informasjon og rådgivning. HFU skal støtte ungdom i å mestre livets utfordringer. Rammer : Helsesøstre 1, 9 årsverk.(4 helsesøstre Lege 10% stilling Psykolog stilling 50%. En økning på30%fra okt Etter plan for skolehelsestjenesten er malen for helsesøster ved videregående skole 1.0 time pr 100 elever. Tidsbruken ved skolene har vært regulert ut fra elevenes behov og etterspørsel og ikke ut fra elevtallet. HFU har sammen med Ungdomsskolegruppa fått veiledning av psykolog i 1,5 t ca. hver 5 uke. HFU har fortsatt samarbeidet med Stavanger Aftenblad om nettstedet; Helsestasjon for ungdom svarer på dine spørsmål. Det er bestilt ny kinoreklame for HFU fra januar 08. Den skal kjøres annen hver uke ut Antall konsultasjoner i 2007 var I 2006 var antallet konsultasjoner er gutter, det utgjør ca.12% av alle konsultasjonene. Av de 3156 konsultasjoner var 871 ved de videregående skolene resten på HFU. Side 6 av 11

7 Oppsøkingsgrunner: Prevensjon 47% 49% Mistanke om seksuelt overførbare sykdommer 30% 25% Psykisk helse 7% 9% Mistanke om graviditet 6% 6% Fysisk helse 6% Annet 2% 9% Rus 1% 1% Klamydia positive svar 109 stk 64stk Utfordringer Fortsette samarbeidet med ppt angående 20% psykolog kompetanse Utviklet psykolog tilbudet til ungdom, tilby Mestringsgrupper for ungdom i alder år Ved samlokalisering ved ressurshelsestasjonen ønsker en tetter samarbeid. Øke innsatsen i helsefremmende og miljøskapende arbeid ved skolene Systemarbeid: utvikle flere prosedyrer for å kvalitetsikre arbeidet Fortsette samarbeidet med Stavanger Aftenblad Helsetjenesten Dale Mottak Det er ansatt 2,15 årsverk ved Dale asylmottak og helsestasjon Beboerne ved Dale Mottakssenter har egen fastlege på mottaket. Det har vært noe færre barn på mottaket i år enn andre år, men problemstillingene er ofte veldig bekymringsfulle. Det har vært mer samarbeid med barnvern. De brukes veldig mye tolk. Over 470 telefontolking og 49 fremmøte tolking Utfordringer :Helsetilbudet til barn behov for grupper Grupper for kvinner. Samarbeid med Forsterka mottaket- styrke helsetjenesten samlet Jordmortjenesten Det er ansatt 2 årsverk (1, 5)kommunal jordmor i Sandnes kommune Nye gravide Deltatt på svangerskap kurs * Konsultasjon Ekstra Konsultasj Ikke møtt *Nedgang i svangerskapskurs skyldes mindre markedsføring på grunn av manglende ressurser Dagens barselkvinner reiser tidlig hjem. Det har derfor vært arbeidet med et tilbud til de kvinnene som ellers må reise tilbake til sykehuset for blodprøve av barnet. De kvinnene som ønsker det kan fra 2008 komme til jordmor på Sentrum helsestasjon for å ta Føllingsprøve av barnet, nettoveie barnet, få ammeveiledning og ta opp spørsmål angående seg selv. Jordmortjenesten fikk tilført 0,5 årsverk i Dette har gjort tilgangen til jordmoroppfølging bedre. Kostrstallene viser allikevel at Sandnes fortsatt er nederst på listen sammenlignet med tilsvarende byer. Rusproblematikk 4 kvinner gikk til oppfølging for rus hele.henvist fra sosialtjenesten rusvern. antall konsultasjoner rus i statistikken er for lavt da frammøte registreres ut fra hva som gjøes under konsultasjonen jordmor har deltatt på 4 ansvarsgruppemøter og vært på et hjemmebesøk 1 gravid var med i LAR-prosjektet Side 7 av 11

8 Utfordringer Tilgjenglighet, vi skal informere breiere om tilbudet vi har Samarbeid med fastlegene, kvinneklinikken, sosialkontor, barnevern og andre. Videreutvikle tverrfaglig rusomsorg Gjennomgang av egen praksis for å kunne gi et helhetlig og faglig godt tilbud. Revidering/oppdatering av foreldre forberedende kurs. Lage brosjyre og markedsføre kurset. Videreutvikle tilbud om tidlig oppfølging av mor og barn etter fødsel. Tilbud om å ta Føllingsprøve i kommunen. Tilbud om tidlig oppfølging etter fødsel Tilbud til alle som går til jordmor om ettersamtale Reisevaksiner Antall årsverk 0,90 derav 20% til tuberkulosearbeid for arbeidsinnvandring, familie gjenforening og søkere om oppholdstillatelse Antall konsultasjoner : 1427 (1806 i 2006),derav543( 550 i 2006) tuberkulosearbeid. Nedgangen skyldes vakanser i stillinger på grunn av langvarig sykdom Vaksinekontoret vil bli styrket fra 2008 med 25% - totalt 1, 15 årsverk. Sandnes Ressurshelsestasjon. Ressurshelsestasjonen er en forlenget arm til ordinær helsestasjonsarbeid. Mål er : Forebygge og avhjelpe sosiale og emosjonelle vansker hos barn/unge 0 16 år ved å gi tidlig hjelp til familiene. Ressurshelsestasjonen skal være et lavterskeltilbud med høy tverrfaglig kompetanse. Vi har delt tilbudet inn i 2 områder Område 1 alder 0-8 år, Område 2 alder 9-16år ble startet opp i mars 2007 Flyttet inn i nye lokaler nov St Olavsgaten etg. Ansatte ved utgangen av 2007: Det er ansatt fag koordinator, helsesøstre, pedagoger, psykisk helsearbeider og psykolog Til sammen 8,10 åreverk.en styrking fra 4,4 årsverk i av psykisk helsemidler Arbeider innen: Foreldreveiledningssamtaler, samtaler med barn, familiesamtaler og nettverkssamtaler Tverrfaglig konsultasjon til foreldre og/eller fagpersoner Kafe for unge mødre med barn 0 3 år Webster Stratton foreldrekurs for foreldre med barn i alderen 3 8 år Pådriverfunksjon for å starte flere grupper for barn med 2 adresser i Sandnes kommune Være individuell-plan-koordinator i inntil 20 saker. Driver et tverrfaglig nettverk på tvers av tjenester Nye individuelle saker Antall konsultasjoner Hjemmebesøk Telefoner Tverrfaglige møter Hovedhenvendelsesgrunner enkeltsaker: Dagvæting/ nattevæting/ encoprese Hvordan lede barna? Foreldre opplever at barna er vanskelig å styre og vil ha verktøy Isolert / utslitt / deprimert mor. Ønsker veiledning på totalsituasjonen /samspillsveiledning / Hjelp til utvidelse av nettverket m.m. Hvordan følge opp barna ved alvorlig sykdom i familien/skilsmisse Barn/unge med diagnoser (asberger, ADHD, autisme, psykose, selvskading, spisevansker, fobi-angsttilstander Søvnvansker,søskensjalusi og mobbing Side 8 av 11

9 Henvendelser / henvisere: De fleste henvendelser kommer fra foreldre eller andre pårørende, men adre henvisere er helsestasjon/ skolehelsetjensten, barnehager, skolen, lege, BUP, Altona og sosialtjensten Webster Stratton foreldrekurs, De utrolige årene Det ble holdt et foreldrekurs våren 2007 der det deltok 12 foreldre. Disse gikk på kurs 12 torsdager fra kl Flere av foreldrene hadde barn som gikk i Dinosaurusgruppe og barn der lærerne deltok i barnehage-lærerprogrammet. Dette ble vurdert svært nyttig. Planlagt foreldrekurs høsten 2007 ble avlyst pga for få deltagere. Dinosaurusskole,De utrolige årene Gjennomførte 18 samlinger på to timers varighet våren 2007 for 6 barn. Samarbeidet med foreldrene og skolene der disse barna går. Barnehage- og lærerprogrammet, De utrolige årene Gjennomførte en gruppe på Smeaheia skole våren Startet ny gruppe på Smeaheia skole og en ny gruppe på Figgjo skole høsten Grupper for barn med to adresser ( skilssmissegrupper) Det ble avholdt et kurs for barn med to adresser i Riska i vår. Her var det helsesøster i samarbeid med diakon i Riska som var gruppeleder. Det var planlagt kurs også i høst men det måtte avlyses fordi en av gruppelederne var sykmeldt. 2 andre helsesøstre startet sin første gruppe for elever ved Smeaheia og Stangeland skoler. Dette tilbudet er for barn i 2-7 klasse Kafe for unge mødre Et tilbud til alle mødre mellom 16 og 25 år med barn under 3 år.. Oppstart 6 september og stor pågang fra dag en.sted :Langgaten 54 ungdomskafe. Tema i gruppen har vært : kost, måltider, sykdommer, soving, amming, sosialt samspill, og lek mellom barn, barnehagetilbud/opptak, hvordan støtte/lede barnet i ulike situasjoner.. Frammøte har variert fra 6 mødre og 6 barn til 17 mødre og 17 barn. Mødrene gir uttrykk for at kafeen er et nyttig tilbud til dem og en viktig sosial arena Utfordringer - Samhandling og samordning med tilliggende tjenester:altona, fagteam styrket barnehage, PPT, barnevern og BUP. - Videreutvikle samhandling med helsestasjon og skolehelsetjenesten - Videreutvikle område 2 alder 9-16 år - Vurdere i alle saker om det er nødvendig å samarbeide med barnehage og skole - Avklare framtiden til det tverrfaglige nettverket. - Avklare konsultasjon teamet sin funksjon - Hvordan skal den videre satsingen på De utrolige årene være i kommunen? - Øke tilgjengelighet på telefon. Tanker om ressurshelsestasjon rolle i kommunen - Skal ressurshelsestasjonens tverrfaglige nettverk ha en rolle i utvikling av en arbeidsform som gir familien tilgang til den kompetanse som fins i kommunen og derved sikre helhetlig hjelp til familier? - Skal ressurshelsestasjonen ha en rolle som brobygger mellom tjenester? - Skal ressurshelsestasjonen ha en rolle i felles faglig utvikling på tvers av tjenester? - Skal konsultasjonsteam ved resurshelsestasjonen ses i sammenheng med andre konsultasjonstilbud ellers i kommunen? Side 9 av 11

10 Utvalgte tall fra virksomhetene i Helsestasjonstjenester Antall Fødsler Hjemmebesøk til nyfødte Oppfølgings Barn helsestasjon Telefonkonsultasjone r Konsultasjoner helsestasjon Konsultasjoner skole (6-16 år) Antall barn til 682* 152 skolelege Oppfølgingsbarn 2299** 2317 barne/ungdomskole Konsultasjoner HFU/VGS Anbefalt barnehageplass Bruk av tolk Totalt Tlf 572 Møte 65 Konsultasjoner Reisevaksine Ressurshelsest Individuelle individuelle 167 individuelle Ressurshelsest Antall konsultasjoner Barnevern Meldinger 21 Rapporter 113 Meldinger: 14 Meldinger: 15 Rapporter: 95 Rapporter :118 4 fot skjema Ansvar:50 Deltaker :51 Ansvar: 46 Deltaker; 54 Ansvar: 43 Deltaker :48 Individuelle Planer 60 deltaker 55 koordinat 54 deltaker 38 koordinat 85 deltaker 58 koordinat stk Kommentar tabell *Økning barn til lege skyldes noe bedre registrering i 2007 **barn med sammensatt problematikk som blir fulgt opp over tid Regnskapstall Helsestasjonstjenester Regnskap 06 Regnskap 07 Bud 07 Avvik 2311 Barnerepresentant Helsestasjon for ungdom ( ) 2321 Skole og helsestasjonstjenesten ( ) 2322 Jordmor Ressurshelsestasjon Helsestasjonstjenester for asylsøkere ( ) 2333 Vaksinasjonskontoret ( ) ( ) (62 000) ( ) Sum ( ) Side 10 av 11

11 Utfordringar for hele virksomheten i Kommunens visjon og verdier. 2. Helsefremmende og forbyggende perspektiv. En virksomhetsplan for hele tjeneste området. Revidering av planer og program (nytt helsestasjonsprogram) 3. Kompetanse heving og forbedring av praksis på kjerne områdene: Søvn,mat, motorikk og psykisk helse barn 0-20 år 4. Samarbeide med universitetet masterstudenter 5. Nettside Stavanger Aftenblad og helsestasjon for ungdom 6. Brukerundersøkelse ressurshelsestasjonen 7. Tuberkulosearbeid 8. Reisevaksinering tilbudet. 9. Dale asylmottak helsetilbudet 10. Innføringsklasser for flyktninger i skolen helsetilbudet 11. Jordmortjenesten tidlig utskriving fra sykehuset / Føllingtest. 12. Helsestasjon tidlig utskriving / tidlig hjemmebesøk. 13. Ressurshelsestasjonen videreutvikle område 9-16 år. 14. SLT arbeid og oppvekstgrupper 15. Delta i tverrfaglig og forpliktende samarbeid med andre resultat enheter innen oppvekstområdet. 16. Folkehelsearbeid -partnerskapsavtalen 17. Prosjekter: Godt samliv, språk 4, ammekyndig helsestasjon, modell kommuneprosjekt, tidlig intervensjon -kvelloprosjekt, vold og overgrep, fødselsdepresjon, barn med to adresser -skillsmissegrupper, sorggrupper Side 11 av 11

Visjonen: Helsestasjonstjenester - I sentrum for fremtiden. Romslig,modig og sunn

Visjonen: Helsestasjonstjenester - I sentrum for fremtiden. Romslig,modig og sunn SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200902357 : E: 210 &14 : Mai Elin Tveit Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for helse- og sosialtjenester 10.06.2009 12/09 RESULTATVURDERING

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for helse- og sosialtjenester 04.05.2011 13/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for helse- og sosialtjenester 04.05.2011 13/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201101403 : E: 210 &34 : B Holm Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for helse- og sosialtjenester 04.05.2011 13/11 RESULTATVURDERING,

Detaljer

Helsestasjonen. Hva gjør vi egentlig????

Helsestasjonen. Hva gjør vi egentlig???? Helsestasjonen Hva gjør vi egentlig???? Risør helsestasjon Ansatte på helsestasjonen 5 helsesøstre (2,93 stilling + 0,5 stilling tilknyttet asylmottaket) 1 jordmor (0,5 stilling) 1 sekretær (0,8 stilling)

Detaljer

Brukerundersøkelse helsestasjonstjenesten

Brukerundersøkelse helsestasjonstjenesten RENNESØY KOMMUNE Brukerundersøkelse helsestasjonstjenesten Om undersøkelsen Ett av kommunens virkemidler for brukermedvirkning er brukerundersøkelser. Det er første gang det er gjennomføre en brukerundersøkelse

Detaljer

HELSESTASJONER I BERGEN

HELSESTASJONER I BERGEN PROGRAM FOR SVANGERSKAPSOMSORGEN VED HELSESTASJONER I BERGEN 15. 09.11 3 av 10 Innhold 1. Lover, forskrifter og planer... 6 2. Mål for tjenesten... 7 3. Organisering... 8 4. Standardprogram... 8 5. Utvidet

Detaljer

PROGRAM FOR SVANGERSKAPSOMSORGEN VED HELSESTASJONER I BERGEN 03.06.15

PROGRAM FOR SVANGERSKAPSOMSORGEN VED HELSESTASJONER I BERGEN 03.06.15 PROGRAM FOR SVANGERSKAPSOMSORGEN VED HELSESTASJONER I BERGEN 03.06.15 1 Innhold 1. Lover, forskrifter og planer... 3 2. Mål for tjenesten... 4 3. Organisering... 4 4. Standardprogram... 5 5. Utvidet tilbud...

Detaljer

Erfaringer med tverrfaglig arbeid rundt barn som pårørende og deres familier

Erfaringer med tverrfaglig arbeid rundt barn som pårørende og deres familier Erfaringer med tverrfaglig arbeid rundt barn som pårørende og deres familier Husk barnet - Bodø, 18. mars 2014 Solveig Vilhelmsen, koordinator og foreldreveileder Mørkved Familiesenter Solveig.vilhelmsen@bodo.kommune.no

Detaljer

Notat Til: Utvalget for oppvekst, omsorg og kultur Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 26.03.2012 Sak: 13/895 Arkivnr : 033

Notat Til: Utvalget for oppvekst, omsorg og kultur Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 26.03.2012 Sak: 13/895 Arkivnr : 033 Notat Til: Utvalget for oppvekst, omsorg og kultur Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 26.03.2012 Sak: 13/895 Arkivnr : 033 Orienteringsnotat Orienteringsnotat statusrapport for enhet for barn, unge

Detaljer

Presentasjon av prosjektet:

Presentasjon av prosjektet: Presentasjon av prosjektet: «Forebygging av uønsket svangerskap og abort-strategier for bedre seksuell helse» - hvordan har vi brukt prosjektmidlene vi fikk i Fræna Presentasjonen i dag bakgrunn målsetting

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 201000379-11 Arkivkode: 212.0 Saksbeh: Vigdis Malt Marøy Saksgang Møtedato Oppvekstkomite 11.06.2012 Bydelsutvalget 18.06.2012

Detaljer

Kap 4.4.3. (tiltak nr 30) Gruppetilbud og Mestringskurs... 1. kap 4.5.1 tiltak nr 32) og 33) Skolevegring... 2

Kap 4.4.3. (tiltak nr 30) Gruppetilbud og Mestringskurs... 1. kap 4.5.1 tiltak nr 32) og 33) Skolevegring... 2 Utvalg for helse- og sosialtjenester 04.05.11 sak 10/11 vedlegg 6 Plan for psykisk helsearbeid 2011-2019. Sandnes kommune. Vedlegg 6 Kap 4.4.3. (tiltak nr 30) Gruppetilbud og Mestringskurs... 1 kap 4.5.1

Detaljer

Saksfremlegg. Utredning helsesøstertjenesten i Alta, desember 2008.

Saksfremlegg. Utredning helsesøstertjenesten i Alta, desember 2008. Saksfremlegg Saksnr.: 09/1408-1 Arkiv: 410 G13 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: ØKT RESSURS TIL HELSESØSTERTJENESTEN Planlagt behandling: Hovedutvalg for barn og unge Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen

Detaljer

Presentasjon av Familiesenter i Oppdal

Presentasjon av Familiesenter i Oppdal Presentasjon av Familiesenter i Oppdal Versjon 15.03.2012 Innhold Innledning side 3 Bakgrunn - hvorfor Familiesenter i Oppdal side 4 Mål for Familiesenter i Oppdal side 5 Nye tverrfaglige tilbud i Familiesenteret

Detaljer

Søndre Land kommune. Byggende og forebyggende tiltak

Søndre Land kommune. Byggende og forebyggende tiltak Søndre Land kommune Byggende og forebyggende tiltak Helsesøstertjenesten Skolehelsetjenesten Helsestasjon for ungdom Helsestasjon og jordmortjenesten Skolehelsetjenesten Mål: fremme god helse blant barn

Detaljer

«Jeg er gravid» Svangerskap og rus

«Jeg er gravid» Svangerskap og rus «Jeg er gravid» Svangerskap og rus Oppfølging og rutiner TWEEK-verktøyet FRIDA-prosjektet Rusvernkonsulent Lise Vold Jordmor Solfrid Halsne FRIDA tidlig samtale med gravide om alkohol og levevaner Prosjekter

Detaljer

Helsestasjonens og fastlegens rolle ved ADHD

Helsestasjonens og fastlegens rolle ved ADHD Helsestasjonens og fastlegens rolle ved ADHD ADHD Norges fagkonferense 2009 Oslo 2.03.09 Helsestasjonens rolle Helsestasjonen er et lavterskeltilbud En trenger ikke henvisning for å få samtale med helsesøster

Detaljer

Migrasjonshelse i Barne- og Ungdomspsykiatrien

Migrasjonshelse i Barne- og Ungdomspsykiatrien Migrasjonshelse i Barne- og Ungdomspsykiatrien Psykolog Anders Løvdahl BUP - en del av Barne- og Familieklinikken BUP, Habiliteringstjenesten, Pediatri og Gyn/føde/barsel Dekker Nord-Trøndelag, Sykehuset

Detaljer

Marit Gjølme Fastlege/helsestasjonslege Porsgrunn Larvik 090512

Marit Gjølme Fastlege/helsestasjonslege Porsgrunn Larvik 090512 Marit Gjølme Fastlege/helsestasjonslege Porsgrunn Larvik 090512 Lovpålagt lavterskeltilbud Helsestasjons- og skolehelsetjenesten er et lovpålagt lavterskeltilbud til alle barn, unge og deres foresatte

Detaljer

Barneombudets innspill til arbeid med stortingsmelding om primærhelsetjenesten, Helse- og omsorgsdepartementet 10. juni 2014

Barneombudets innspill til arbeid med stortingsmelding om primærhelsetjenesten, Helse- og omsorgsdepartementet 10. juni 2014 Barneombudets innspill til arbeid med stortingsmelding om primærhelsetjenesten, Helse- og omsorgsdepartementet 10. juni 2014 Juni 2014 Norge har forpliktelser etter Barnekonvensjonen og denne gjelder som

Detaljer

Oversikt over tverrfaglige samarbeidsfora i Modum kommune pr. januar 2014

Oversikt over tverrfaglige samarbeidsfora i Modum kommune pr. januar 2014 Oversikt over tverrfaglige samarbeidsfora i Modum kommune pr. januar 2014 TITTEL: MÅLGRUPPE: MØTEHYPPIGHET: DELTAKERE: MÅL/ ANNET: Tverretatlig tiltaksteam for barn og unge (TTT) Tverretatlig medarbeider

Detaljer

Samordningsprosjektet

Samordningsprosjektet Samordningsprosjektet Arbeidsgruppe - tverrfaglig Samarbeid jordmor/lege/helsesøster Åpen helsestasjon felles, tverrfaglig veiledningstjeneste for gravide og foreldre Felles kartleggingsopplæring for barnevern/helsestasjon

Detaljer

Hva har helsesøster i hodet når hun møter en familie fra et annet land?

Hva har helsesøster i hodet når hun møter en familie fra et annet land? Hva har helsesøster i hodet når hun møter en familie fra et annet land? Familie fra Eritrea som har vært i Norge i tre år, bosatte flyktninger. De har en jente på 5 mnd. og en gutt på 3 år. Far snakker

Detaljer

Helsesøster. - mer enn et sprøytestikk. En informasjonsbrosjyre om helsesøstertjenesten

Helsesøster. - mer enn et sprøytestikk. En informasjonsbrosjyre om helsesøstertjenesten Helsesøster - mer enn et sprøytestikk En informasjonsbrosjyre om helsesøstertjenesten Hva gjør helsesøster? Helsesøstertjenesten er del av kommunenes lovbestemte helsetjeneste som dekker behovet for sykepleietjenester

Detaljer

KOMMUNEANALYSEN 2012. Steg 1 medbestemmelse (art. 12)

KOMMUNEANALYSEN 2012. Steg 1 medbestemmelse (art. 12) KOMMUNEANALYSEN 2012 Steg 1 medbestemmelse (art. 12) 1. Hvilke organer og systemer har kommunen etablert der barn kan utøve medbestemmelse Hvem foreslår saker og hvilke saker behandles der? Årsplaner for

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/1408-3 Arkiv: 410 G13 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: RESSURS TIL HELSESØSTERTJENESTEN

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/1408-3 Arkiv: 410 G13 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: RESSURS TIL HELSESØSTERTJENESTEN Saksfremlegg Saksnr.: 09/1408-3 Arkiv: 410 G13 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: RESSURS TIL HELSESØSTERTJENESTEN Planlagt behandling: Hovedutvalg for barn og unge Hovedutvalg for barn og unge Innstilling:

Detaljer

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2009/8518-12 Arkiv: C10 Saksbehandler: Gerd Steinnes Nilsen Dato: 24.09.2012 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato Kåfjord Kommunestyre Sjumilssteget

Detaljer

PRESENTASJON AV PSYKISK HELSETJENESTE I KLÆBU KOMMUNE

PRESENTASJON AV PSYKISK HELSETJENESTE I KLÆBU KOMMUNE PRESENTASJON AV PSYKISK HELSETJENESTE I KLÆBU KOMMUNE 1 HVA ER PSYKISK HELSETJENESTE? Psykisk helsetjeneste er et tilbud for mennesker med psykiske problemer, psykiske lidelser, eller som står i fare for

Detaljer

Hvordan kan helsesøstre bidra i forbedringsarbeidet?

Hvordan kan helsesøstre bidra i forbedringsarbeidet? Hvordan kan helsesøstre bidra i forbedringsarbeidet? Greta Jentoft, helsesøster MpH Stikkedamen Helsesøstre opplever fortsatt at nære samarbeidspartnere ikke kjenner til faggruppen og hva den står for

Detaljer

PPT. Visjon. Presentasjon. Hvem er vi?

PPT. Visjon. Presentasjon. Hvem er vi? PPT Visjon PPT skal medvirke til at alle får mulighet til å utvikle sitt læringspotensiale gjennom et tilrettelagt barnehage- og skoletilbud. PPT jobber for mangfold og for å sikre likeverdige tjenester

Detaljer

Bedre for barn. Bedre tverrfaglig innsats for barn som lever i familier med rusproblemer. Tysvær kommune, Rogaland. www.tysver.kommune/helse.

Bedre for barn. Bedre tverrfaglig innsats for barn som lever i familier med rusproblemer. Tysvær kommune, Rogaland. www.tysver.kommune/helse. Bedre for barn Bedre tverrfaglig innsats for barn som lever i familier med rusproblemer. Tysvær kommune, Rogaland www.tysver.kommune/helse.no bedre oppvekst for barn For å skape bedre forhold for barn

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 3/06

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 3/06 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 3/06 Møte: Ungdomsrådet Møtested: Kafé X Møtetid: mandag 08. mai 2006 kl. 18.00 Sekretariat: SAKSKART I Åpen halvtime Eventuelt Saker til

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: 2014/2437 - Marit Forseth Berg G11 13.01.2015

Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: 2014/2437 - Marit Forseth Berg G11 13.01.2015 ENHET FOR HELSETJENESTER Fylkesmannen i Vest-Agder - Helse- og omsorgsavdelingen Postboks 513 Lundsiden 4605 Kristiansand S Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: 2014/2437 - Marit Forseth

Detaljer

Familieambulatoriet i Nord-Trøndelag

Familieambulatoriet i Nord-Trøndelag Familieambulatoriet i Nord-Trøndelag Målgruppe Gravide og/eller blivende fedre med psykososiale og rusrelaterte problemer Gravide som bruker legemidler og er bekymret for fosteret. Gravide og/eller blivende

Detaljer

Innhold: Helsestasjonen s. 2. Familiehuset s. 2. PPT s.3. Barnevernet s.4. BUPA s. 6

Innhold: Helsestasjonen s. 2. Familiehuset s. 2. PPT s.3. Barnevernet s.4. BUPA s. 6 Start studentbarnehage og de ulike instanser vi samarbeider med Innhold: Helsestasjonen s. 2 Familiehuset s. 2 PPT s.3 Barnevernet s.4 BUPA s. 6 1 Helsestasjonen Helsestasjonstjenesten er en lovpålagt

Detaljer

Prosedyrebeskrivelse Mestringsenheten. Sandnes kommune. Barn som pårørende. Intern-kontrollbeskrivelse

Prosedyrebeskrivelse Mestringsenheten. Sandnes kommune. Barn som pårørende. Intern-kontrollbeskrivelse Prosedyrebeskrivelse Mestringsenheten. Sandnes kommune Barn som pårørende Intern-kontrollbeskrivelse Utarbeidet av: Camilla Bauge, prosjektleder Side: 1/1 Vedlegg: 0 Godkjent av: Trude Lønning. Dato: 12.12.2012

Detaljer

Helsestasjonen i Norge 100år

Helsestasjonen i Norge 100år Helsestasjonen i Norge 100år Sanitetsdeltagelse 1918 tuberkulosehjem (500kr) 1918-2011 1932 lønnet legeundersøkelser i skole 1946 skoletannpleie 1947 spedbarnskontrollstasjon ½ lønning spedbarnsskyss Bygning

Detaljer

Delavtale om jordmortjenester

Delavtale om jordmortjenester Delavtale4.3.9 Delavtale om jordmortjenester (Lov om helse- og omsorgstjenester 6.2- pkt 8) Sykehuset Telemark Helseforetak og kommunene i Telemark Vinje kommune 1. Avtaleparter...3 2. Bakgrunn og lovgrunnlag...3

Detaljer

Helhetlig arbeid med barn, unge og voksne. Fokus på barn, unge og voksne med minoritetsbakgrunn.

Helhetlig arbeid med barn, unge og voksne. Fokus på barn, unge og voksne med minoritetsbakgrunn. Helhetlig arbeid med barn, unge og voksne. Fokus på barn, unge og voksne med minoritetsbakgrunn. 1 Verdal kommune Kort presentasjon: Industri og landbrukskommune med litt over 14 000 innbyggere 11 private

Detaljer

Orientering vedrørende midlertidig stenging av Begnadalen helsestasjon.

Orientering vedrørende midlertidig stenging av Begnadalen helsestasjon. Orientering vedrørende midlertidig stenging av Begnadalen helsestasjon. På bakgrunn av ulike henvendelser vedr midlertidig stenging av Begnadalen helsestasjon har vi under redegjort for våre vurderinger

Detaljer

FOKUSOMRÅDER, EKSISTERENDE TILTAK

FOKUSOMRÅDER, EKSISTERENDE TILTAK 1 Temaplan RUSPOLITISK PLAN 2010-2013 Uttalelse fra n, Levanger kommune 1. Planens struktur, språk layout Planen er meget oversiktlig godt strukturert.(kollonner for ansvar kostnad bør utvides litt) Planen

Detaljer

SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN. Arkivsak Arkivkode : 200802229 : E: 210 &14

SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN. Arkivsak Arkivkode : 200802229 : E: 210 &14 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200802229 : E: 210 &14 : Trygve Apeland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 19.05.2008 37/08 RESULTATVURDERING

Detaljer

Ergoterapi- og fysioterapitjenesten

Ergoterapi- og fysioterapitjenesten Ergoterapi- og fysioterapitjenesten Oppsøkende kommunedekkende tjeneste Lokaliteter i Gamle Riksvei 18 Ergoterapeuter 3 årsverk Fysioterapeuter 8 årsverk (inkl fagleder) Fokusområder Tilrettelegging og

Detaljer

Ressurshelsestasjoner for premature barn i Bærum kommune

Ressurshelsestasjoner for premature barn i Bærum kommune Ressurshelsestasjoner for premature barn i Bærum kommune - en modell basert på samhandling mellom sykehus og helsestasjon - Bakgrunn for opprettelse av ressurshelsestasjoner Innhold Samarbeid mellom kommune

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. FOREBYGGING AV UØNSKEDE SVANGERSKAP Arkivsaksnr.: 05/03078. Forslag til innstilling:

Saksframlegg. Trondheim kommune. FOREBYGGING AV UØNSKEDE SVANGERSKAP Arkivsaksnr.: 05/03078. Forslag til innstilling: Saksframlegg FOREBYGGING AV UØNSKEDE SVANGERSKAP Arkivsaksnr.: 05/03078 Forslag til innstilling: 1. Arbeidet med forebygging av uønskede svangerskap videreutvikles som framstilt i saken og tydeliggjøres

Detaljer

Forsidefoto: Stock Exchng

Forsidefoto: Stock Exchng Forsidefoto: Stock Exchng Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige og utførende fagfolk i administrasjonen. Rapporten er et offentlig dokument og skal være

Detaljer

Navn Aldersgruppe Arena Varighet Antall deltakere. Pris pr uke Ferieklubb 3.-7. trinn Lura

Navn Aldersgruppe Arena Varighet Antall deltakere. Pris pr uke Ferieklubb 3.-7. trinn Lura Melding til utvalg for kultur og oppvekst 06.12.10 143/10 Til : Utvalg for kultur og oppvekst Saksbehandler: Roald Brekke Dato : 22.11.10 RAPPORT KONGESOMMER 2010 Bakgrunn Kongesommer er navnet på de tilbud

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 7/13

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 7/13 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 7/13 Møte: Ungdomsrådet Møtested: Kafé X, Oppsal samfunnshus Møtetid: Mandag 11. november 2013 kl. 18.30 Sekretariat: 41479455 SAKSKART

Detaljer

Barneombudets innspill til arbeid med stortingsmelding om primærhelsetjenesten, En utdyping av innlegg holdt i Helse- og omsorgsdepartementet 10.

Barneombudets innspill til arbeid med stortingsmelding om primærhelsetjenesten, En utdyping av innlegg holdt i Helse- og omsorgsdepartementet 10. Barneombudets innspill til arbeid med stortingsmelding om primærhelsetjenesten, En utdyping av innlegg holdt i Helse- og omsorgsdepartementet 10. juni 2014 Juni/september 2014 Norge har forpliktelser etter

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for helse- og sosialtjenester 08.06.2011 17/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for helse- og sosialtjenester 08.06.2011 17/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201100584 : E: 034 G11 & 21 : B Holm Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for helse- og sosialtjenester 08.06.2011 17/11 NY HELSESTASJONSTRUKTUR

Detaljer

Helhetlig arbeid med barn, unge og voksne. Orientering til driftskomiteen 14.01.09

Helhetlig arbeid med barn, unge og voksne. Orientering til driftskomiteen 14.01.09 Helhetlig arbeid med barn, unge og voksne. Orientering til driftskomiteen 14.01.09 1 Verdal kommune Kommunens over ordnede mål og visjon er: Livskvalitet og vekst. I vår kommunale strategiplan for oppvekst

Detaljer

PSYKISK HELSE HOS ASYLSØKERFAMILIER OG FLYKTNINGFAMILIER? -ET KORT INNBLIKK TIL PSYKIATRISK SYKEPLEIRE I SANDNES KOMMUNE.

PSYKISK HELSE HOS ASYLSØKERFAMILIER OG FLYKTNINGFAMILIER? -ET KORT INNBLIKK TIL PSYKIATRISK SYKEPLEIRE I SANDNES KOMMUNE. PSYKISK HELSE HOS ASYLSØKERFAMILIER OG FLYKTNINGFAMILIER? -ET KORT INNBLIKK TIL PSYKIATRISK SYKEPLEIRE I SANDNES KOMMUNE. MORGENUNDERVISNING ONSDAG 25 april 2012 Ragnhild Viste, Helsetjasjonstjenester,Dale

Detaljer

Om å holde hodet kaldt og hjertet varmt

Om å holde hodet kaldt og hjertet varmt -Forutsetninger for å lykkes i et barnehageperspektiv Om å holde hodet kaldt og hjertet varmt Kristine Moen, styrer i Volla barnehage Idun Marie Ljønes, prosjektleder Tidlig intervensjon Innhold: Kort

Detaljer

HELSESØSTERTJENESTEN

HELSESØSTERTJENESTEN HELSESØSTERTJENESTEN Helsesøstertjenesten skal gi et generelt helsetilbud til alle i aldersgruppa 0-20 år og ekstra oppfølging til barn, unge og familier spesielle behov Handlingsmål: Barn, ungdom og deres

Detaljer

Handlingsplan for psykososialt oppvekstmiljø Regional strategi for folkehelse i Telemark, 2012-16.

Handlingsplan for psykososialt oppvekstmiljø Regional strategi for folkehelse i Telemark, 2012-16. Handlingsplan for psykososialt oppvekstmiljø Regional strategi for folkehelse i Telemark, 2012-16. Ressursgruppen har bestått av 15 personer fra regionalt og kommunalt nivå i Telemark, Høgskolen i Telemark

Detaljer

Steinkjer kommune Tjenesteenhet Barn og familie

Steinkjer kommune Tjenesteenhet Barn og familie Steinkjer kommune Tjenesteenhet Barn og familie - Svangerskapsomsorgen - Helsestasjon og skolehelsetjenesten - Forebyggende familieteam - Fysio og ergoterapitjenesten for barn - Åpen barnehage Helsestasjon

Detaljer

Arbeidet med strategi barn og unges psykiske helse. Anette Mjelde, avdelingsdirektør psykisk helse og rus

Arbeidet med strategi barn og unges psykiske helse. Anette Mjelde, avdelingsdirektør psykisk helse og rus Arbeidet med strategi barn og unges psykiske helse Anette Mjelde, avdelingsdirektør psykisk helse og rus Regjeringens Strategiplan for barn og unges psykiske helse... sammen om psykisk helse (2003-2008)

Detaljer

PPT - status. Saksframlegg. Sammendrag. Saksopplysninger. Saksnummer Utvalg Møtedato 12/10 Komitè for levekår 08.03.2012 12/34 Bystyret 29.03.

PPT - status. Saksframlegg. Sammendrag. Saksopplysninger. Saksnummer Utvalg Møtedato 12/10 Komitè for levekår 08.03.2012 12/34 Bystyret 29.03. Pedagogisk-Psykologisk Tjeneste Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 15.02.2012 10331/2012 2012/1329 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/10 Komitè for levekår 08.03.2012 12/34 Bystyret 29.03.2012 PPT -

Detaljer

Ekstern høring revisjon av gjeldende nasjonal faglig retningslinje for svangerskapsomsorgen på temaet Vold og seksuelle overgrep mot gravide

Ekstern høring revisjon av gjeldende nasjonal faglig retningslinje for svangerskapsomsorgen på temaet Vold og seksuelle overgrep mot gravide 1 Helsedirektoratet v/rådgiver Kjersti Kellner Dato 4. februar 2014 Deres ref.: 13/10865-1 Kjersti Kellner Vår ref.: MPH Ekstern høring revisjon av gjeldende nasjonal faglig retningslinje for svangerskapsomsorgen

Detaljer

Utvalg for helse- og sosialtjenester 04.05.11 sak 10/11 vedlegg 3 Plan for psykisk helsearbeid 2011-2019. Sandnes kommune.

Utvalg for helse- og sosialtjenester 04.05.11 sak 10/11 vedlegg 3 Plan for psykisk helsearbeid 2011-2019. Sandnes kommune. Utvalg for helse- og sosialtjenester 04.05.11 sak 10/11 vedlegg 3 Plan for psykisk helsearbeid 2011-2019. Sandnes kommune. Vedlegg nr 3 DETALJERING AV RESULTATENHETERS OPPGAVER INNEN PSYKISK HELSEARBEID

Detaljer

Berg kommune Oppvekst

Berg kommune Oppvekst Berg kommune Oppvekst Fylkesmannen i Troms v/ Geir Håvard Hansen 9291 TROMSØ Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. Vår dato: 09/894 233 ADM/OPV/SA Skaland, 28.10.2009 SJUMILSSTEGET - SATSING PÅ BARN

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR MODELLKOMMUNEFORSØKET

STRATEGIPLAN FOR MODELLKOMMUNEFORSØKET STRATEGIPLAN FOR MODELLKOMMUNEFORSØKET v/ Hilde Pedersen Modellkommuneforsøket er et landsomfattende prosjekt i regi av Barne- ungdoms- og familiedirektoratet. Det er 26 kommuner som deltar. Satsingen

Detaljer

Skole & skolehelsetjeneste Tlf. 64 96 22 40.

Skole & skolehelsetjeneste Tlf. 64 96 22 40. Skole & skolehelsetjeneste Det er viktig at skolen blir klar over situasjonen for å få til et samarbeid så tidlig som mulig. Alle grunnskoler og videregående skoler er tilknyttet skolehelsetjenesten. Helsesøster

Detaljer

Registrering og bruk av data fra helsestasjons- og skolehelsetjenesten i kommunens kvalitets- og folkehelsearbeid

Registrering og bruk av data fra helsestasjons- og skolehelsetjenesten i kommunens kvalitets- og folkehelsearbeid Registrering og bruk av data fra helsestasjons- og skolehelsetjenesten i kommunens kvalitets- og folkehelsearbeid Grethe Almenning Margaret Torbjørnsen Bergen kommune Historie og utfordring Historie: Skolehelsetjenesten

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Ungdomsrådet Møtested: Kommunehuset Møtedato: 16.10.2014 Tid: 18:30 Det innkalles med dette til møte i Ungdomsrådet Saker til behandling: Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Helseavdelingen. Endelig rapport fra tilsyn med helsestasjonstjenesten for barn 0 til 6 år i Ås kommune

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Helseavdelingen. Endelig rapport fra tilsyn med helsestasjonstjenesten for barn 0 til 6 år i Ås kommune FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Helseavdelingen Endelig rapport fra tilsyn med helsestasjonstjenesten for barn 0 til 6 år i Ås kommune Virksomhetens adresse: Emily Kirkerudsvei 16 1430 Ås Tidsrom for tilsynet:

Detaljer

SLT HANDLINGSPLAN 2015-2016 Vedtatt av styringsgruppa 16.06.15.

SLT HANDLINGSPLAN 2015-2016 Vedtatt av styringsgruppa 16.06.15. SLT HANDLINGSPLAN Vedtatt av styringsgruppa 16.06.15. 1. BAKGRUNN Visjon: Det er godt å vokse opp i Gjesdal. Barn og unge er satsingsområde i kommuneplanperioden 2011 2021. Den helhetlige oppvekstplanen

Detaljer

Plan for svangerskaps- og barselomsorg i Tydal kommune 2013-2016

Plan for svangerskaps- og barselomsorg i Tydal kommune 2013-2016 Plan for svangerskaps- og barselomsorg i Tydal kommune 2013-2016 Vedtatt i utvalg for helse, oppvekst og kultur 13.06.13. Innhold Innhold... 2 1.0 Innledning :... 3 2.0 Svangerskapsomsorgen i Tydal:...

Detaljer

MED BARNET I SENTRUM Perspektiver på helsefremming i det 21. århundre

MED BARNET I SENTRUM Perspektiver på helsefremming i det 21. århundre MED BARNET I SENTRUM Perspektiver på helsefremming i det 21. århundre Driftskomiteen, 09.04.14 Innhold Med barnet i sentrum: Perspektiver på helsefremming i det 21. århundre. Hvordan skal vi innrette det

Detaljer

Virksomhet: Familierelaterte tjenester Leder: Hilde Dybedahl

Virksomhet: Familierelaterte tjenester Leder: Hilde Dybedahl LOKALT MÅLEKART 2011 Virksomhet: Familierelaterte tjenester Leder: Hilde Dybedahl Kort beskrivelse av virksomhetens tjenesteområde: Virksomheten består av følgende avdelinger: Pedagogisk psykologisk tjeneste

Detaljer

«SIKRING AV GOD TVERRFAGLIG OPPFØLGING FRA GRAVIDITET OPPDAGES, OG I SPED- OG SMÅBARNSALDER»

«SIKRING AV GOD TVERRFAGLIG OPPFØLGING FRA GRAVIDITET OPPDAGES, OG I SPED- OG SMÅBARNSALDER» «SIKRING AV GOD TVERRFAGLIG OPPFØLGING FRA GRAVIDITET OPPDAGES, OG I SPED- OG SMÅBARNSALDER» Benedicte Frøystad Jonassen (barnevernspedagog) Bente Lovise Løvdal (spesialsykepleier barn) BAKGRUNN FOR TILTAKSKJEDEN

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 31.05.2010 35/10

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 31.05.2010 35/10 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200904855 : E: B00 : Mai Elin Tveit Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 31.05.2010 35/10 KVALITETSPLAN FOR

Detaljer

Dato: 08.04.2013 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2010/251 Toril Larsen 240786 30481

Dato: 08.04.2013 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2010/251 Toril Larsen 240786 30481 Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 08.04.2013 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2010/251 Toril Larsen 240786 30481 Saksgang Utvalg Møtedato Bydelsutvalget 02.05.2013 Barne - og ungekomiteen 24.04.2013

Detaljer

SPYDEBERG KOMMUNE SKOLEHELSEPLAN FOR SPYDEBERG 2007/2008

SPYDEBERG KOMMUNE SKOLEHELSEPLAN FOR SPYDEBERG 2007/2008 SPYDEBERG KOMMUNE SKOLEELSEPLAN FOR SPYDEBERG 2007/2008 1 OVERORDNEDE MÅL Skolehelsetjenesten skal i et tverrfaglig samarbeide bidra til å Fremme psykisk og fysisk helse Fremme gode sosiale og miljømessige

Detaljer

Delavtale om jordmortjenester

Delavtale om jordmortjenester Delavtale 4.3.9 Delavtale om jordmortjenester - sammenhengende svangerskap-, fødsel- og barselomsorg (Lov om helse- og omsorgstjenester 6.2- pkt 8) Opprinnelig dokument gjelder fra: Vedtatt i styret for

Detaljer

PLAN FOR TVERRFAGLIG FOREBYGGENDE ARBEID BLANT BARN OG UNGE I RENNESØY KOMMUNE

PLAN FOR TVERRFAGLIG FOREBYGGENDE ARBEID BLANT BARN OG UNGE I RENNESØY KOMMUNE PLAN FOR TVERRFAGLIG FOREBYGGENDE ARBEID BLANT BARN OG UNGE I RENNESØY KOMMUNE Godkjent og revidert i tverrfaglig plenumsmøte 11.06.03 Innhold: Bakgrunn s. 3 Kompetanseteam s. 3 Arbeidsoppgaver for kompetanseteamet

Detaljer

Årsrapportering 2009. I. Status; med bakgrunn i planer for 2009:

Årsrapportering 2009. I. Status; med bakgrunn i planer for 2009: Årsrapportering 2009. I. Status; med bakgrunn i planer for 2009: 1. Status med bakgrunn i framdriftsplan: Informasjonsrunde til kommunale enheter, politisk komité og brukerorganisasjoner: Modellkommuneforsøket

Detaljer

Deres ref TILBAKEMELDING PÅ SJUMILSSTEGET FOR BARN OG UNGE

Deres ref TILBAKEMELDING PÅ SJUMILSSTEGET FOR BARN OG UNGE TRANØY KOMMUNE L MANNEN I TROMS S.nr.oCa1 Dok.nr. 2 i OKT 2009 Fylkesmannen i Troms postboks 6105 9291 TROMSØ aisbek j,m P abr Saksnrisaksbeh. Arkivkode 09/1010/AR F40 &80 Deres ref Dato 20.10.2009 TILBAKEMELDING

Detaljer

Evaluering av prosjektet: Nytt grensesnitt i Lindesnesregionen

Evaluering av prosjektet: Nytt grensesnitt i Lindesnesregionen Evaluering av prosjektet: Nytt grensesnitt i Lindesnesregionen Bakgrunn Styringsgruppen Forprosjekt våren 2011 Behov for endring Henvisningspraksis Ventetid Avslag Samhandling mellom første og andrelinjetjenesten

Detaljer

EVALUERING 2002 OPPTRAPPING 2003

EVALUERING 2002 OPPTRAPPING 2003 OPPTRAPPINGSPLANEN FOR PSYKISK HELSE NASJONAL SATSING (1998-2006) EVALUERING 2002 OPPTRAPPING 2003 Levanger Kommune mars 2003 1 1. Bakgrunn St.prop nr 63 Opptrappingsplanen for psykisk helse 1999-2006

Detaljer

Ny modell for tverrfaglig innsats

Ny modell for tverrfaglig innsats Ny modell for tverrfaglig innsats Metodebok for Tidlig innsatsteam Sammen for barn og unge 2015-2019 Forord Tiltaksplan sammen for barn og unge 2015-2019 er politisk vedtatt og gir føringer for kommunens

Detaljer

Årsrapport 2010. Værnesregionen barneverntjeneste

Årsrapport 2010. Værnesregionen barneverntjeneste Årsrapport Årsrapporten gir en oversikt over aktivitet i og en status på økonomi og bemanning. Virksomhetsområde er en fellestjeneste for kommunene Selbu, Tydal, Meråker, Frosta og Stjørdal. Tjenesten

Detaljer

Statsråd Solveig Horne Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Innlegg ved Barnesykepleierforbundet NSF sitt vårseminar 2014

Statsråd Solveig Horne Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Innlegg ved Barnesykepleierforbundet NSF sitt vårseminar 2014 Statsråd Solveig Horne Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Innlegg ved Barnesykepleierforbundet NSF sitt vårseminar 2014 Tema for innlegg: Hvordan barn og unges rettigheter i helseinstitusjon

Detaljer

Innspill elevråd/ungdomsråd http://barneombudet.no/dine-rettigheter/barnekonvensjonen/artikkel-12-barnets-rett-til-a-giuttrykk-for-sin-mening/

Innspill elevråd/ungdomsråd http://barneombudet.no/dine-rettigheter/barnekonvensjonen/artikkel-12-barnets-rett-til-a-giuttrykk-for-sin-mening/ Artikkel 12: Medbestemmelse 1) Hvilke systemer har kommunen etablert der barn og unge kan utøve medbestemmelse og hvilke saker behandles der? 2) Hvordan sikres reell medbestemmelse for barn og unge? 3)

Detaljer

Bamble Kommune, STHF, og NAV 2009 2010 Satt i drift 01.01.2011. Fokus på det som virker

Bamble Kommune, STHF, og NAV 2009 2010 Satt i drift 01.01.2011. Fokus på det som virker Bamble Kommune, STHF, og NAV 2009 2010 Satt i drift 01.01.2011 Fokus på det som virker Frisk Bris Samhandlende enhet Vilje til fleksibilitet - bedre resultater for bruker: NAV Sykehuset Kommunen Forankring

Detaljer

Nytt nasjonalt senter for helsefremmende og forebyggende arbeid hos barnehagebarn og skoleelever

Nytt nasjonalt senter for helsefremmende og forebyggende arbeid hos barnehagebarn og skoleelever Nytt nasjonalt senter for helsefremmende og forebyggende arbeid hos barnehagebarn og skoleelever Folkehelsekonferansen 2014 Oslo, 14. oktober 2014 Ingrid Leversen Seniorrådgiver Nasjonalt senter for mat,

Detaljer

Virksomhetsplan for Familieteamet Nittedal kommune 2015-2017

Virksomhetsplan for Familieteamet Nittedal kommune 2015-2017 Virksomhetsplan for Familieteamet Nittedal kommune 2015-2017 Nittedal kommune har som en av strategiene i kommuneplan 2015-2027 og handlingsplan 2015-2018 styrking av det helsefremmende og forebyggende

Detaljer

Oktoberseminar 2011 Solstrand

Oktoberseminar 2011 Solstrand Klinikk psykisk helsevern for barn og unge - PBU Oktoberseminar 2011 Solstrand Avdelingssjef Poliklinikker PBU Bjørn Brunborg Avd.sjef Bjørn Brunborg BUP Øyane sitt opptaksområde: Sund kommune: 1611

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/1412-1 Arkiv: G01 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: ETABLERING AV FAMILIENS HUS

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/1412-1 Arkiv: G01 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: ETABLERING AV FAMILIENS HUS Saksfremlegg Saksnr.: 09/1412-1 Arkiv: G01 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: ETABLERING AV FAMILIENS HUS Planlagt behandling: Hovedutvalg for barn og unge Formannskapet Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen

Detaljer

Steinkjer kommune har, blant annet gjennom Modellkommuneforsøket

Steinkjer kommune har, blant annet gjennom Modellkommuneforsøket Rus Bedre hjelp til barn av mødre med rusproblemer Ofte blir rusmisbruk først oppdaget når noe er alvorlig galt. Gjennom prosjektet «Mor-barn-rus» i Steinkjer er målet å avdekke problemet mye tidligere,

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 31.05.2010 33/10

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 31.05.2010 33/10 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201002203 : E: 210 &34 : T Apeland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 31.05.2010 33/10 RESULTATVURDERING,

Detaljer

Kommunedelplan Oppvekst - mot år 2020. Høringsuttalelse fra Barne- og familietjenesten

Kommunedelplan Oppvekst - mot år 2020. Høringsuttalelse fra Barne- og familietjenesten Kommunedelplan Oppvekst - mot år 2020. Høringsuttalelse fra Barne- og familietjenesten 3.2 Formålet med kommunedelplan oppvekst Forslag til tilleggstekst: Barn og familier skal oppleve "en dør" inn til

Detaljer

Helse på barns premisser

Helse på barns premisser Helse på Lettlest versjon BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013 Helse på Helse på Hva er dette? Vi hos Barneombudet ville finne ut om barn får gode nok helsetjenester. Derfor har vi undersøkt disse fire områdene:

Detaljer

FOLKEHELSEARBEIDET - GJENNOMFØRING AV TILTAK OG AKTIVITETER I 2011

FOLKEHELSEARBEIDET - GJENNOMFØRING AV TILTAK OG AKTIVITETER I 2011 Dato: Arkivref: 23.02.2011 2009/5055-5471/2011 / G10/&30 Saksframlegg Saksbehandler: Inger Margrethe Braathu Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget FOLKEHELSEARBEIDET - GJENNOMFØRING AV TILTAK OG AKTIVITETER

Detaljer

Likeverdige helse- og omsorgstjenester for innvandrerbefolkningen. Kirsten Mostad Pedersen, seniorrådgiver avd. for minoritetshelse og rehabilitering

Likeverdige helse- og omsorgstjenester for innvandrerbefolkningen. Kirsten Mostad Pedersen, seniorrådgiver avd. for minoritetshelse og rehabilitering Likeverdige helse- og omsorgstjenester for innvandrerbefolkningen Kirsten Mostad Pedersen, seniorrådgiver avd. for minoritetshelse og rehabilitering Helsedirektoratets roller Helsedirektoratet utfører

Detaljer

Brukere KVINNER. gå i retning av mer alvorlige saker når det gjelder trusselbildet til kvinnene.

Brukere KVINNER. gå i retning av mer alvorlige saker når det gjelder trusselbildet til kvinnene. Krisesenteret i Stavanger Årsmelding 2013 Årsmelding 2013 De siste årene har Krisesenteret i Stavanger opplevd en betydelig økning i pågangen. Den største økningen kom i 2012, og da antallet beboere har

Detaljer

Fra bekymring til handling -En veileder om tidlig intervensjon på rusfeltet

Fra bekymring til handling -En veileder om tidlig intervensjon på rusfeltet Fra bekymring til handling -En veileder om tidlig intervensjon på rusfeltet Silje C. Wangberg, Cand Psychol, PhD, Regional koordinator for implementering av ovenfornevnte veileder Kompetansesenter for

Detaljer

Seminar for leger, fysioterapeuter og kiropraktorer i turnustjeneste. Info om helsestasjonstjenesten i Ringsaker

Seminar for leger, fysioterapeuter og kiropraktorer i turnustjeneste. Info om helsestasjonstjenesten i Ringsaker Seminar for leger, fysioterapeuter og kiropraktorer i turnustjeneste Info om helsestasjonstjenesten i Ringsaker Terese Syljuåsen Fysioterapeut ved Moelv helsestasjon 100% stilling som fysioterapeut Peter

Detaljer

En god barndom varer hele livet

En god barndom varer hele livet En god barndom varer hele livet Foto: Alinute Silzeviciute/Colourbox.com Oppvekst for videre vekst Menneskene er Finnmarks viktigste ressurs. Barna og de unge er vår framtid. Vi vil at Finnmark skal være

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/912-1 Arkiv: A20 &14 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: ÅRSMELDING BARN OG UNGE SEKTOREN

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/912-1 Arkiv: A20 &14 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: ÅRSMELDING BARN OG UNGE SEKTOREN Saksfremlegg Saksnr.: 09/912-1 Arkiv: A20 &14 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: ÅRSMELDING BARN OG UNGE SEKTOREN Planlagt behandling: Hovedutvalg for barn og unge Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen

Detaljer

Nettverksamling. Ungdom, samhandling og mestring. 4. + 5. april 2013. Wenche P. Dehli, klinikkleder, barn og familieklinikken

Nettverksamling. Ungdom, samhandling og mestring. 4. + 5. april 2013. Wenche P. Dehli, klinikkleder, barn og familieklinikken Nettverksamling Ungdom, samhandling og mestring 4. + 5. april 2013 Wenche P. Dehli, klinikkleder, barn og familieklinikken Helse - sosial Problemet: Økende psykososiale helseproblemer hos unge, vanskelig

Detaljer