INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INNLEDNING OVERSIKT OVER SELBU KOMMUNES SAMLEDE PSYKISKE HELSEARBEID OVERGRIPENDE TILTAK...

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INNLEDNING... 3 2.0 OVERSIKT OVER SELBU KOMMUNES SAMLEDE PSYKISKE HELSEARBEID... 4 3.0 OVERGRIPENDE TILTAK..."

Transkript

1 Oppdatert psykiatriplan for Selbu Kommune

2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INNLEDNING FORHOLDET TIL VEDTATTE PLANER LOVGRUNNLAG: OVERSIKT OVER SELBU KOMMUNES SAMLEDE PSYKISKE HELSEARBEID ORGANISERING AV STILLINGER SOM ER FINANSIERT AV PSYKIATRIMIDLER SAMHANDLING I KOMMUNEN SAMARBEID MED SPESIALISTHELSETJENESTEN (BUP OG DPS), NAV OG BRUKERORGANISASJONEN MENTAL HELSE VURDERING AV UDEKKEDE BEHOV FOR TJENESTEN, RISIKOFAKTORER OG UTFORDRINGER OVERGRIPENDE TILTAK INFORMASJONSTILTAK OVERFOR BEFOLKNINGEN KOMPETANSEHEVING TILTAK FOR VOKSNE BOLIG BISTAND I BOLIG ARBEIDSMARKED/SYSSELSETTING AKTIVITETSTILBUD(AKTIVITETS-/DAGTILBUD, KULTUR -/FRITIDSTILBUD SELBU KOMMUNALE DAG OG AKTIVITETSSENTER.(DAGSENTERET) INN PÅ TUNET STØTTEKONTAKT FOR VOKSNE TILRETTELAGTE BEHANDLINGSTILBUD FOR VOKSNE, FAGLIG VEILEDNING OG KOORDINERING TILTAK FOR BARN OG UNGE HELSESTASJON OG SKOLEHELSETJENESTE FOREBYGGENDE ARBEID I BARNEHAGE OG SKOLE ANDRE FOREBYGGENDE ARBEID FOR BARN OG UNGE FRITIDSAKTIVITETER FOR BARN OG UNGE BEHANDLINGSTILBUD FOR BARN OG UNGE HANDLINGSPLAN

3 1.0 INNLEDNING Helse- og omsorgsdepartementet varslet i St.prp. nr 1 ( ) at det ble stilt som vilkår for utbetaling av øremerket tilskudd 1. termin 2007 at den enkelte kommune har en oppdatert og politisk vedtatt plan for sitt samlede psykiske helsearbeid. Planen skal i utgangspunktet dekke planperioden og dermed dekke overgangen til virksomheten etter at opptrappingsplanen er avsluttet og kommunen går over til permanent drift av det psykiske helsearbeid (jfr. IS-1332). De øremerkede tilskuddene som bevilges i 2008 skal videreføres gjennom å bli lagt inn i rammetilskuddene f.o.m Forholdet til vedtatte planer De nasjonale målene er viktige forutsetninger for helse- og sosialpolitikken lokalt. I alt plan og budsjettarbeid vurderer vi hele tiden hvilke signaler som er spesielt relevante, og tar disse med i grunnlaget for plan og budsjettarbeidet. Den oppdaterte psykiatriplanen bygger på Selbu Kommunes psykiatriplan for perioden , og de senere årlige rulleringer av denne. I 2006 har vi hatt en helhetlig prosess i rulleringsarbeidet. Alle kommunens tjenester og brukerorganisasjonen Mental Helse er gitt anledning til å uttale seg og komme med innspill til rulleringen. Det er på dette grunnlaget utarbeidet en oppdatert psykiatriplan som skal gjelde for perioden Det er vedtatt at det skal gjennomføres en brukerundersøkelse i 2007 og planen vil kunne revideres ut i fra opplysninger som kommer frem i en slik undersøkelse. 1.2 Lovgrunnlag: Lovene som hjelmer tjenester til mennesker med psykiske lidelser i kommunene er først og fremst: ٠Lov om helsetjenesten i kommunene ( kommunehelsetjenesteloven) av 19.november 1982 nr. 66 med relevante forskrifter og rundskriv. ٠Lov om sosiale tjenester mv. (sosialtjenesteloven) av 13. desember 1991 nr. 81 med relevante forskrifter og rundskriv. Andre generelle lover av særlig betydning er : ٠Lov om pasientrettigheter (pasientrettighetsloven) av 2. juli 1999 nr. 63 med relevante forskrifter og rundskriv ٠Lov om helsepersonell mv ( helsepersonelloven ) av 2. juli 1999 nr. 64 med relevante forskrifter ٠Lov om statlig tilsyn med helsetjenesten (tilsynsloven) av 30. mars 1985 nr. 15 ( 3 om plikten til å opprette intern-kontrollsystem) ٠Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) av 10. februar 1967 med relevante forskrifter. Andre lover som inneholder bestemmelser som får konsekvenser for kommunens psykiske helsearbeidet for voksne er spesialisthelsetjenesteloven, psykiske helsevernloven, folketrygdloven, barnevernsloven, sysselsettingsloven og opplæringsloven. 3

4 2.0 OVERSIKT OVER SELBU KOMMUNES SAMLEDE PSYKISKE HELSEARBEID Først en oversikt over befolkningsgrunnlaget i Selbu Kommune pr : (Kilde: Statistisk sentralbyrå) I Selbu Kommune bor det til sammen 3940 innbyggere hvorav: 260 barn under skolealder 351 i barneskolealder 155 i ungdomskolealder 2460 i alderen fra 16 år til 66 år 714 fra 67 år Befolkningen bor i 8 grender fordelt på 3 skolekretser. I følge Sosial og helsedirektoratet kommunehelseprofiler (KOSTRA-tall)hadde Selbu Kommune i år ,6 årsverk pr innbyggere av personell med videreutdanning i psykisk helsearbeid. Det vil si at Selbu ligger på gjennomsnittet for Sør-Trøndelag fylke. Opptrappingsplan for psykisk helse har gitt kommunen en aktivitetsøkning i psykisk helsearbeid og det er kommet på plass en rekke tiltak i forhold til barn og unge, og voksne. Psykisk helsearbeid i Selbu Kommune er ingen egen enhet og tjenestetilbudet til mennesker med psykiske lidelser ytes fra flere deltjenester. Dette er med på å styrke det tverrfaglige og fordeler fagkunnskapen innen psykiatri utover flere områder i kommunen. En stabstilling som koordinator på 0,5 årsverk under Sektorsjef for helse og sosial har som oppgave å koordinering det psykiske helsearbeid i kommunen og er kommunens kontaktperson opp imot fylkesmannen i Sør-Trøndelag. Koordinator organiserer samarbeidsmøter med Mental Helses lokallag for Selbu og Tydal, arrangerer møter i Faglig forum for psykisk helse og samordningsteam. Er også pådriver i forhold til å arrangerer interne og eksterne kurs med temaer innen psykisk helse 4

5 2.1 Organisering av stillinger som er finansiert av psykiatrimidler. Rådmann Sentraladm. Sektor oppvekst Sektor helse- og sosial Sektor bygdautvikling 0,5 årsverk PPT 0,2 årsverk sosiallærer Sektorsjef for helse og sosial 0,5 årsverk Koordinator Tjenesteleder for sosial og helse Sosialtjenesten Tjenesteleder for pleie og omsorg 1,0 årsverk daglig leder Dagsenteret 1,0 årsverk Psykisk helsearbeider v/dagsenteret 0,2 årsverk Sosionom Sykehjemmet Helsestasjon Legekontor Medisinsk rehabilitering 0,7 årsverk Helsesøster 1,0 årsverk Psykiatrisk sykepleier 0,5 årsverk Psykiske helsearbeider 0,2 driftstilskudd Psykomotorisk fysioterapeut Hjemmebasert omsorg Hjemmehjelptjenesten Kommunens boliger I tillegg finansieres disse stillingene av psykiatrimidler: 0,50 årsverk Barnevernskonsulent. Interkommunalt samarbeid med 4 andre kommuner og ledes fra Stjørdal Kommune. 5

6 2.2 Samhandling i kommunen I dette kapitlet beskrives samhandlingsmetoder som brukes for å kunne ivareta den tverrfaglige og flerfaglige biten i det psykiske helsearbeidet. Kommunen har et Faglig forum for psykisk helsearbeid hvor kommunelege І, psykiatrisk sykepleier, daglig leder for Selbu Kommunale Dag- og Aktivitetsenter, koordinator, sektorsjef for helse og sosial, sosionom er faste deltakere. Dette forum tar opp administrative saker som omhandler psykiatritjenesten. Feks rullering av psykiatriplan, budsjett og samarbeid med DPS om kurs og veiledning. Det blir innhentet kompetanse fra andre faggrupper ved spesielle saker. For enkelte brukere av psykiatritjenesten blir det opprettet ansvarsgrupper. I en ansvarsgruppe blir medlemmene valgt ut fra sak og brukers behov/problemstillinga. Det kan være psykiatrisk sykepleier el. Psykisk helsearbeider, fysioterapeut, fastlege, sosialkurator, NAV Trygd og arbeid. Kommunen har et Samordningsteam som bl.a. arbeider med barn og unge med psykososiale/sosio-emosjonelle vansker. Det er kommunens øverste tverrfaglige og tverretatlige team for barn og unge. I teamet deltar lege, helsesøster, fysioterapeut, barnevernskonsulent, PPT og koordinator. Bredt sammensatte faggrupper sikrer helheten i tilbudet og gir en bedre utnyttelse av kommunens ressurser ved et systematisk arbeid. Samordningsteamet skal være tilgjengelig for skoler, barnehager og helse- og sosialtjenestene straks de har en kompleks sak. Psykiatrisk sykepleier kan tiltre teamet ved behov og barnas familier er en viktig del av dette arbeidet. Det er faste møter hver tredje uke. Ved ekstraordinære situasjoner, sammenkalles medlemmene også utenom dette. Legetjenesten er for mange det første møtet med hjelpeapparatet. Selbu legekontor har fire fastleger og en turnuslege. Det er ut i fra kommunehelseprofilen god legedekning i Selbu i forhold til folketallet. I 2005 hadde vi 30% bedre legedekning enn landsgjennomsnittet. Det er stort sett kort ventetid for å få time og det er som regel øyeblikkelig-hjelptimer på dagen ved behov. Sjelden bli pasienter henvist til legevakt på kveldstid. Det har det siste året vært to ledige stillinger, noe som har virket uheldig, kanskje spesielt for mennesker med psykiske lidelser som gjerne har nytte av en stabil behandlerrelasjon. Det er svært få undersøkelser /innleggelser ved hjelp av tvungent psykisk helsevern i Selbu de senere årene. I 2005 var det kun en tvungen innleggelse. Psykiatrisk sykepleier og psykisk helsearbeider i det tilrettelagte behandlingstilbudet (jmf kap. 4.6) er organisert under legekontoret og har ukentlige avdelingsmøter sammen med legene. Det forkorter tjenesteveien mellom instanser som driver med behandling til mennesker med psykiske lidelser og medfører en tettere dialog mellom behandlerne. Henvisninger fra lege til psykisk helsearbeider/psykiatrisk sykepleier skjer skriftlig eller muntlig, eller pasienten tar kontakt selv med behandler. Helse- og sosialetaten har kommet i gang med arbeidet med å utarbeide en eventuell felles mal for individuell plan. Det er avholdt et møte der lege, sosionom, PPT, hjemmebasert 6

7 omsorg, psykiatri, og psykisk utviklingshemmede var representert. Arbeidet er planlagt å forsette for å se om det er hensiktsmessig å ha en felles mal for Individuell Plan for alle mennesker med sammensatte behov. Pr. i dag benyttes Sintefs plan til mennesker med psykiske lidelser. Sosial og helsedirektoratet har vedtatt at fra 1.mars 2006 skal Iplos være obligatorisk i alle landets kommuner. Målet med Iplos er å få kunnskap om tjenestene og de som bruker dem, for å kunne yte bedre tjenester og planlegge den videre utvikling. Iplos skal bidra til god ressursutnyttelse samt likeverdige og virkningsfulle tjenester. Iplos er et verktøy som skal bidra til at tjenestemottakeren skal få godt tilpassede tjenester, et verktøy for saksbehandling, dokumentasjon, rapportering og statistikk for kommunene og sentrale myndigheter. ( veileder fra Sh.Dir). Iplos skal anvendes overfor personer som søker/mottar en eller flere av sosial- og helsetjenester i Selbu Kommune. Tjenester der det ikke er aktuelt å anvende Iplos er: barnevernetjenesten, helsestasjon -/skolehelsetjenester, legetjenester og økonomisk veiledning. Mennesker med psykiske lidelser i Selbu Kommune skal nå få fattet vedtak på tjenesten de mottar. Iplos registrering er godt i gang, og de som skal registrere Iplos og fatte vedtak skal nå ta i bruk dataprogrammet Profil. Om kort tid vil dette være på plass og lette arbeidet med Iplos. Selbu kommune har utarbeidet en egen samtykkeerklæring for tverrfaglig samarbeid. Avtalen sikrer at det tverrfaglige arbeidet kan skje uten nødvendig opphold. Det er ønske om at denne samtykkeerklæringen kan brukes på en bedre måte og oftere for å lette samarbeidet mellom de ulike tjenesteområdene. 2.3 Samarbeid med spesialisthelsetjenesten (BUP og DPS), NAV og brukerorganisasjonen Mental Helse. DPS Stjørdal ble opprettet i februar 2006, og Selbu kommune har et samarbeid med enheten. For ytterligere å styrke samarbeidet utarbeides det nå en skriftlig avtale om veiledning, innog utskrivningsmøter samt felles skriftlige rutiner for bruk av individuelle planer. Akuttinnlegelser skjer som før på St.Olavs Hospital avd for psykiatri. Østmarka Selbu Kommune har Konsultasjonsavtale med BUP-klinikk, 5 konsultasjoner og veiledninger per år. BUP kommer til Selbu med klinisk pedagog og/eller sosionom (avhengig av deres bemanning). Fra kommunen deltar lege, helsesøster, barnevernsleder, PPT og koordinator. Selbu Kommune har deltatt i et Pilotprosjekt sammen med fire andre kommuner i Sør- Trøndelag og BUP, Habiliteringstjenesten og Trøndelag kompetansesenter fra 2.linjen. Målet er å kvalitetssikre utredningen av barn i 1.linjetjenesten med tanke på ADHD. Prosjektet er nå avsluttet, men arbeidsmetodene vil bli fulgt i fremtiden da vi hadde gode erfaringer fra prosjektet. Selbu har siden våren 06 deltatt i et interkommunalt veiledningssamarbeid, der helsesøstere og jordmødre fra Malvik, Tydal og Selbu veiledes av psykolog hver måned. 7

8 Fra nå og frem til 2010 vil det bli etablert NAV-kontorer i alle kommuner i Norge. I Selbu Kommune skal NAV arbeid og trygd samlokaliseres med sosialtjenesten om kort tid. Det arbeides med å finne et passende lokale. Sosialtjenesten vil fortsatt være i kommunal regi og skal bistå den som ikke klarer seg selv på grunn av økonomiske eller sosiale problemer, eller som har et særlig hjelpebehov på grunn av sykdom, funksjonshemming, alder eller andre forhold. Til mennesker med psykiske lidelser har det vært et samarbeid med trygdekontor, aetat og sosialtjenesten i form av ansvarsgrupper og det vil lette samarbeidet når disse instansene blir lokalisert på samme sted. Samarbeid med brukerorganisasjon Mental Helse`s lokallag Selbu og Tydal Det ble i 1999 tatt et initiativ fra kommunens side for å etablere et lokallag av Mental Helse i Selbu og Tydal. Dette kom i gang i Det har vært systematisk samarbeid mellom lokallaget og kommunen de tre siste årene. Kommunen støtter økonomisk i form av frie lokaler og en del kontorutgifter, i tillegg noe personellressurs. Samarbeidet forøvrig er formalisert til 3 faste møter per år. Der deltar Mental Helse med styret og kommunen deltar med koordinator og psykiatrisk sykepleier. Det skrives referat. I tillegg er det uformell kontakt ved behov. Saker som drøftes i de faste møtene har vært rullering av planen, budsjett, felles markering av Verdensdagen, drift og innhold på Dagsenteret, og kurs og kompetanseheving der medlemmer av lokallaget og kommunalt ansatte kan delta. Samarbeidet er i stadig utvikling. Det er svært nyttig for kommunen å bruke lokallaget av Mental Helse som samarbeids- og drøftingspartner fordi styret klarer å ta et brukerperspektiv. Tiltak: For at ledelsen i kommunen skal få forståelse av hva psykisk helsearbeid er og kunne videreføre et varig godt tilbud til mennesker med psykiske lidelser bør samarbeidsmøtene forankres i den kommunale ledelsen. Informere om Mental Helse`s lokallag for Selbu og Tydal. Rekruttere nye medlemmer. 2.4 Vurdering av udekkede behov for tjenesten, risikofaktorer og utfordringer. Eldres psykiske helse: Antall eldre øker og psykiske problemer øker hos eldre.det er den befolkningsgruppen som øker mest. Prevalensen av depresjoner hos eldre innlagt i sykehus eller sykehjem er vist å være høy, opptil 40%(Tidsskift Norsk Lægeforening 2003; 122: u). Eldre menn (over 70 år) har på landsbasis svært høy selvmordsfrekvens, hovedsaklig pga depresjoner. Det er flere risikofaktorer hos eldre for utvikling av depresjon; som tap av nære pårørende, tap av helse, funksjonsevne og selvstendighet. Alvorlige depresjoner forekommer hos 2-4% av de eldre og lettere depresjoner hos %. Depresjoner hos eldre har endens til å kronifiseres, og fører til tap av livskvalitet og øket dødelighet. (St.meld. nr 25 ( ) Åpenhet og helhet Om psykiske lidelser og tjenestetilbudene). Selbu Kommune har ikke satt spesielt fokus på psykisk sykdom hos eldre og her kan vi nok se forbedringspotensialet. 8

9 I følge Selbu Kommunes SLT plan som er under utarbeiding sier Selbu og Tydal lensmannskontor litt om kriminalitetsbildet her i Selbu. Antall forbrytelser og forseelser øker i antall. Mange av de registrerte forholdene er relatert til rus og det er en betydelig oppgang i narkotikasaker. For Selbu sin del er det innen dette området store mørketall. Det er eldre ungdommer som misbruker narkotiske stoffer og rekrutterer svært unge inn i miljøet. Det ble ved tilsynsbesøket av fylkesmannen i Sør-Trøndelag den bemerket at Selbu Kommune ikke hadde etablert nødvendige formelle strukturer for å sikre at alle voksne med psykiske lidelser får et samordnet tjenestetilbud. Dette er en utfordring psykiatritjenesten i Selbu Kommune må gjøre noe med. Individuelle planer er et av tiltakene og dette er kommet godt i gang, selv om det er mange mennesker med psykiske lidelser som takker nei til en slik plan. Det ble også bemerket at det ikke registreres avvikshendelser og at det ikke er etablert et system for fange opp uønskede hendelser. 3.0 OVERGRIPENDE TILTAK 3.1 Informasjonstiltak overfor befolkningen Kommunen har en viktig oppgave med informasjonsspredning om hva det innebærer å ha en psykisk helse. Det er viktig for å alminneliggjøre og øke kunnskapen i befolkningen. Informasjonsspredning er også viktig for å forebygge psykiske lidelser og gjøre sykdommen mindre tabubelagt. Det er viktig at innbyggerne får informasjon om deres rettigheter og behandlingsmuligheter, treffsteder og brukerorganisasjoner. I forbindelse med Verdensdagen for psykisk helse som arrangeres i oktober hvert år, samarbeider kommunen med Lokallaget for Mental Helse om å arrangere stand i Selbu sentrum. Dette kombineres med innlegg i lokalmedia. Psykisk helse i skolen er en nasjonal skolesatsing som et resultat av samarbeid mellom Utdanningsdirektoratet og Sosial- og helsedirektoratet. Alle landets skoler vil i løpet av perioden få tilbud om undervisningsprogrammer i psykisk helse. I Selbu Kommune er dette kommet i gang i ungdomskolen og i videregående. Det er også planlagt et opplegg i barneskolen(se mer under tiltak for barn og unge) Tiltak: Videreføre og videreutvikle Verdensdagen for psykisk helse for å nå flere av Selbus befolkning. Komme i gang med psykisk helse i barneskolen. 3.2 Kompetanseheving Det ordinære kommunale tjenesteapparatet skal kunne yte tjenester til mennesker med psykiske lidelser. Mennesker med psykiske lidelser på lik linje med andre med ulike sykdommer skal bli møtt med forståelse når de etterspør tjenester. 9

10 På noen områder vil det være behov for å øke spesialkompetanse. Det er pr. i dag flere ansatte i Selbu Kommune med spesialutdanning innen psykiske helse og det er noen som er under utdanning. Tiltak: Øke kompetansen hos flere ansatte i kommunen som er i kontakt med mennesker med psykiske lidelser. Det er kommet konkrete forslag som å arrangere en Fagdag for alle ansatte i kommunen som har kontakt med mennesker med psykiske lidelser. Her kan en innhente ekstern(e) foreleser(e). DPS Stjørdal har et veiledningsansvar overfor vår kommune, og det er muligheter for at vi kan bruke ressurser derifra eventuelt andre eksterne forelesere. Øke kompetansen hos personell som jobber innen den psykiatriske tjenesten i form av eksterne og interne kurs, og videreutdanning. Det er kommet ønske om kurs i forhold til kommunikasjon med barn og unge. Helsestasjon ønsker å øke sin kompetanse omkring utsatte familier og enkeltmennesker. Det er viktig å styrke denne kompetansen i kommunehelsetjenesten da det er lang ventetid i spesialisthelsetjenesten. Psykiatrisk sykepleier og en helsesøster starter nå videreutdanning innen spiseforstyrrelser over 3 semester gjennom kompetanseprogrammet Kropp og selvfølelse. Midler: se handlingsplan (kap. 6.0) 4.0 TILTAK FOR VOKSNE I opptrappingsplanen for psykisk helse blir kommunene, lokalsamfunnet, arbeidsmarkedsetaten og de psykiatriske behandlingstilbudene utfordret til å få mennesker med psykiske lidelser innlemmet i samfunnet og kulturlivet og gi de et mest mulig normalt liv. 4.1 Bolig Etter lov av sosiale tjenester 3-4 skal sosialtjenesten i kommunen medvirke til å skaffe boliger til personer som ikke kan ivareta sine interesser på boligmarkedet, herunder boliger med særlig tilpassing og med hjelp og vernetiltak for dem som trenger det på grunn av alder, funksjonshemming eller av andre årsaker. I St.prp. 1( ) understrekes det at kommunen må iverksette tiltak for å sikre personer med alvorlige psykiske lidelser en tilrettelagt bolig. Selbu Kommune har ulike boligtyper som tjenesteboliger, omsorgsboliger, eldreboliger, boliger for flyktninger. Det finnes ikke særskilte boliger for mennesker med psykiske lidelser. Søknader fra mennesker med psykiske lidelser om omsorgsbolig blir vurdert etter faglige prioriteringer på lik linje med mennesker med andre typer diagnoser, funksjonshemminger osv. Dette skjer på tildelingsmøter der flere representanter fra helse og omsorg deltar. Det er heller ikke vært så stor etterspørsel etter boliger for mennesker med psykiske lidelser. 10

11 Ved at mennesker med psykiske lidelser kan ha muligheter til bolig på lik linje med andre er med på å unngå en stigmatisering som et event. bofelleskap kanskje ville ha hatt i et lite samfunn og gjennomsiktig samfunn som Selbu er. 4.2 Bistand i bolig Etter lov av sosiale tjenester 4-2, a-d og 4-3 har bruker rett på nødvendig praktisk bistand og opplæring for å kunne bo. Mennesker med psykiske lidelser trenger ofte bistand til å utføre dagliglivets gjøremål. I Selbu Kommune er hjemmebasert omsorg viktig bidragsyter for å sørge for at brukere med psykiske lidelser mestrer dagliglivets utfordringer. Det er ulike daglige gjøremål i et hjem og det er viktig for alle brukere å takle disse på en best mulig måte. Det kan være planlegging av innkjøp og besøk av ulike service institusjoner og offentlige instanser. Psykisk helsearbeider tilknyttet Dagsenteret har jobbet opp i mot flere unge brukere i forhold til å skaffe de en bolig og støttet dem i ulike hverdagslige gjøremål som hører med til å lære seg å bo. Tiltak: Det planlegges nå å utarbeide en Boligsosial handlingsplan i Selbu Kommune. Tiltak i forhold til bistand i bolig som feks. boveileder bør inngå i denne planen. 4.3 Arbeidsmarked/sysselsetting Selbu Trykk AS er en bedrift som eies av Selbu Kommune. Mennesker med psykiske lidelser og andre ulike funksjonshemminger har tilbud om arbeidspraksis (APS) og Varig tilrettelagt arbeid(vta) i denne bedriften. APS er underlagt NAV arbeid og her skjer utprøving i forhold til restarbeid ved søknas om uføretrygd. VTA er et tilbud om fast arbeid for folk som har eller i nær fremtid vil få uføretrygd. Her er målgruppen personer som ikke kan få arbeid på det ordinære arbeidsmarkedet. Arbeidsoppgavene tilpasses den enkelte. Ved Selbu Trykk kan oppgavene være jobb på trykkeriet, vedproduksjon på Tømra, transport og budkjøring. De har også brukere på arbeidsplasser rundt om i Selbu som Kjeldstad, Selbuhus osv. Begge disse typer har ulike brukergrupper som psykisk og fysisk funksjonshemming, og mennesker med psykiske lidelser. Psykisk helsearbeider som er tilknyttet Selbu kommunale Dag og Aktivitetstilbud jobber for å aktivisere ungdom og voksne med psykiske lidelser ut i arbeid eller ulike arbeidstiltak. Støtter de med å søke arbeid, hjelper de med å ta kontakt og forhøre seg om arbeid på ulike arbeidsplasser. 11

12 De fleste voksne med psykiske lidelser søker NAV arbeid om hjelp. Det dannes ofte ansvarsgruppe rundt brukeren for å avhjelpe vedkommende til å søke arbeid eller komme ut i arbeidstrening. 4.4 Aktivitetstilbud(aktivitets-/dagtilbud, kultur -/fritidstilbud Meningsfylte aktivitetstilbud for mennesker med psykiske lidelser er et satsningsområde i Opptrappingsplan for psykisk helse Aktivitetstilbud for barn og voksne med psykiske lidelser er veldig viktig og i Selbu Kommune har vi et rikt kultur- og idrettsliv. Det finnes ca 70 lag og organisasjoner. Disse representerer et mangfold av tilbud til barn, ungdom, voksne og eldre og gir et godt oppvekstmiljø og levemiljø for alle aldersgrupper Selbu kommunale dag og aktivitetssenter.(dagsenteret) Dagsenteret er et lavterskeltilbud for mennesker med psykiske lidelser. Her kan de uforpliktende komme å møte medmennesker og delta i et sosialt fellesskap. Beliggenheten i sentrum gjør at det er greit å tilrettelegge for deltagelser i kommunens ordinære tilbud. De ulike aktiviteter dagsenteret har er: snekkerverksted, turdager, hobbyaktiviteter, formingsaktiviteter. Det er muligheter for bordtennis og dartspill. På dagsenteret er det et sanserom hvor det innbys til velvære og stimulering gjennom en kombinasjon av lyd, lys og vibrasjoner. Hjørnerommet er et treffsted hvor man kan komme for å møte andre og slå av en prat over en kopp kaffe og te. Hjørnerommet er åpent alle hverdager I tilknytting til hjørnerommet er det et rom med en datamaskin med internettoppkobling som brukerne kan bruke. Uansett aktivitetstilbud er det for mange fortsatt det sosiale aspektet med dagtilbudet som er det viktigste, her er det mulig å komme for å ta en kopp kaffe og slå av en prat uten at det blir stilt krav til å produsere noe ut over det. For mange mennesker med psykiske lidelser er ordinært arbeid ikke oppnåelig og meningsfull aktivitet kan være et alternativ når det gjelder arbeidets sosiale aspekt. Dagsenteret er også et dagtilbud for mennesker med ulike funksjonshemminger og disse har aktiviteter etter individuelt opplagte planer. Det er svært varierende behov for tilrettelegging, alt fra håndleding, hjelp med tilrettelegging for enhåndsbrukere, til at den enkelte selv planlegger og gjennomfører aktiviteten. Dagtilbudet setter fokus på den enkeltes mulighet for mestring og hva som gir den enkelte mening i hverdagen. Dagsenteret har i de siste årene mistet mange av sine faste brukere med psykiske lidelser og det har vært vanskelig å rekruttere nye. De som er uteblitt de siste årene forteller at det blir for mange brukere å forholde seg til og det blir for mye støy. Dette gjelder også nye pasienter som blir introdusert for dagsenteret. Tiltak: Det jobbes nå med å finne en løsning på dette slik at mennesker med psykiske lidelser, vil benytte seg av dagsenteret igjen. Det har vært snakk om utvidede åpningstider og finne en ny plass for brukere med psykiske lidelser. Samtidig er det viktig å drive rekrutteringsarbeid, førstegangsbesøk, informasjon om tilbudet til mennesker med psykiske lidelser. 12

13 I tilknytting til dagsenteret jobber en psykisk helsearbeider med aktivisering av mennesker med psykiske lidelser. I hovedtrekk skal denne stillingen aktivisere brukere ut fra hjemmet og til aktiviteter på dagsenteret eller andre tilrettelagte aktiviteter ut i kommunen. Jobber tett sammen med daglig leder på dagsenteret og tilpasser arbeidsdagene etter ulike aktiviteter og ulike brukergrupper. Har en brukergruppe med aldersspenn på år. Her av 10 gutter i alderen år. Har også ett tett samarbeid med sosialtjenesten da stillingen er organisert under denne tjenesten. Hovedmålsettingen er at alle brukere skal få økt mestring. For ungdommer er målet at de skal utføre skolegang og /eller at de skal få seg en jobb og et selvstendig liv, og at uføretrygde skal få en bedre psykisk helse. Midler og årsverk:se handlingsplan (kap.6.0) Inn på tunet Grønn omsorg Inn på tunet er et nyoppstartet tilbud i Selbu. Kommunen kjøper tjenester fra Sletnan Gård i Innbygda til ulike brukergrupper. Gården tilbyr individuelt tilrettelagte aktiviteter til brukere innen skole, psykiatri, psykisk utviklingshemmede, aldersdemente, barnevern og aetat. Her kan brukere delta på ulike aktiviteter/arbeidsoppgaver. Gården er tilrettelagt slik at det er muligheter for å delta i dyre- og plantestell, skogsarbeid og annet gårdsarbeid. Andre aktiviteter kan være: turer i skog og mark, grilling, vedlikehold av utstyr og maskiner. Dette kan gi brukere med psykiske lidelser et tilbud og en sjanse til å komme seg ut at eget hjem og delta i meningsfull aktivitet og arbeidsoppgaver. Her kan brukere treffe folk i grupper med få personer å forholde seg til. Dette aktivitetstilbudet kan bidra til at mennesker som har vanskelig for å søke annet arbeid kan komme seg ut i en aktivitet som gir økt selvfølelse og selvtillit slik at de kan få lyst til å komme seg videre i arbeidslivet. For mennesker som er uføretrygdet eller pensjonert kan et slikt tilbud gi en meningsfylt hverdag. Det kan gi en progresjon til videre arbeid for ungdom i startgropa til arbeidsmarkedet. Tiltak: Kommunen har inngått en avtale med Sletnan gård om et prøveprosjekt på 2 år og det er på handlingsplanen avsatt psykiatrimidler til dette slik at mennesker med psykiske lidelser kan ha muligheter for å delta på dette aktivitetstilbudet. Midler: Se handlingsplan(kap. 6.0) 4.5 Støttekontakt for voksne Denne tjenesten er lovfestet i lov om sosiale tjenester 4-2. bokstav c jmf. 3-4 En støttekontakt vil være et godt tilbud for å bryte/hindre isolasjon og hjelpe mennesker med psykiske lidelser til et mer aktivt og sosialt liv. Målsettingen med støttekontakt er: 1. å gjøre brukeren mest mulig selvhjulpen 2. gjøre brukeren i stand til å nyttegjøre seg lokalsamfunnets tilbud 3. å øke brukerens livskvalitet og forhindre isolasjon 13

14 Støttekontakt tildeles ved at tilbudet tilpasses den enkelte ut fra en helhetsvurdering av søkerens lokale tjenestetilbud og søkerens livssituasjon. Tiltak : Opplæring og veiledning av støttekontakter ved kurs. Dette kan også være med på å rekruttere nye støttekontakter. 4.6 Tilrettelagte behandlingstilbud for voksne, faglig veiledning og koordinering Som tidligere nevnt har ikke Selbu Kommune egen psykiatritjeneste, men er organisert under flere deltjenester. Det tilrettelagte behandlingstilbudet for voksne er organisert under legekontoret og yter følgende tjenester: Støttesamtaler (råd og veiledning) Mestring og angsttrening Aktivitet og sysselsetting Konsultasjoner Kurs i mestring i Depresjon (KID) Behandlingstilbudet er et lavterskeltilbud. Det vil si at det er mulig å ta kontakt direkte med psykiatrisk sykepleier og psykisk helsearbeider. Henvisninger til tjenesten kommer fra pasientens fastlege, helsesøster, bedrifthelsetjenesten i Selbu, helsestasjon for ungdom, sosialtjenesten osv. Tilbudet er i hovedsak rettet mot voksne(over 18 år), men ungdom ned til ca 15 år kan komme til behandling når de har behov for samtaler. Det at behandlingstilbudet ligger under legekontoret gir et godt samarbeid med fastlegene og medfører en tett dialog mellom pasientens behandlere. Samarbeider med DPS Stjørdal om veiledning, inn- og utskrivingsmøter og kurs. BUP, NAV arbeid og trygd, Selbu kommunale Dag og aktivitetssenter, Sosialtjenesten, psykomotorisk fysioterapeut osv er instanser psykiatrisk sykepleier og psykisk helsearbeider samarbeider mye med. Familievernkontoret i Sør-Trøndelag har fra jan startet opp med en dag annenhver uke i Selbu. Arbeidsoppgavene til familievernkontoret er parsamtaler, mekling og familiesamarbeidssaker. Dette vil bli en samarbeidspartner som er etterlengtet fra flere tjenester som psykiatri, barnevern, helsestasjon osv. Psykomotorisk fysioterapeut som driver egen praksis i Selbu får et kommunalt driftstilskudd på 20% som er dekket av psykiatrimidler. Det er mange mennesker med psykiske lidelser som har generelle spenningstilstander og respirasjonsplager, og da blir de anbefalt å ta kontakt med psykomotorisk fysioterapeut som har videreutdanning innen psykisk helsearbeid. 14

Plan for psykisk helsearbeid for Stavanger 2011-2015

Plan for psykisk helsearbeid for Stavanger 2011-2015 Plan for psykisk helsearbeid for Stavanger 2011-2015 STAVANGER KOMMUNE Innhold Del I 5 1. Visjon og mål 5 2. Hovedinnretningen på planen 5 3. Rullering av Plan for psykisk helsearbeid 5 3.1 Hva er oppnådd

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: F64 Arkivsaksnr: 2013/2385-7 Saksbehandler: Jakob Lanto

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: F64 Arkivsaksnr: 2013/2385-7 Saksbehandler: Jakob Lanto Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: F64 Arkivsaksnr: 2013/2385-7 Saksbehandler: Jakob Lanto Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Helse- og omsorgsutvalget 02.12.2013 Kommunestyret 18.12.2013 Rullering

Detaljer

Plan for psykisk helse og rus 2013-2023

Plan for psykisk helse og rus 2013-2023 Plan for psykisk helse og rus 2013-2023 0 Innhold 1 Innledning... 4 1.1 Avgrensning... 5 2 Prosessbeskrivelse... 6 2.1 2.2 2.3 Bakgrunn... 6 Appreciative Inquiry... 6 Arbeidsgruppa:... 7 3 Definisjoner...

Detaljer

UTREDNING AV ET SAMORDNET TILBUD INNEN PSYKISK HELSE OG RUS FOR VOKSNE I LUNNER

UTREDNING AV ET SAMORDNET TILBUD INNEN PSYKISK HELSE OG RUS FOR VOKSNE I LUNNER Lunner kommune UTREDNING AV ET SAMORDNET TILBUD INNEN PSYKISK HELSE OG RUS FOR VOKSNE I LUNNER Desember 2010 mars 2012 Arkivsaksnr. 12/965-7 1 Innholdsfortegnelse: 1 Innledning... 3 1.1 Mandat... 4 1.2

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Rus, fattigdom og bolig

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Rus, fattigdom og bolig FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Rus, fattigdom og bolig Sarpsborg kommune 24.1.2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE OG GJENNOMFØRING...6 4 REVISJONSKRITERIER...7

Detaljer

2 Målsettinger for psykisk helsearbeid i Oppdal kommune. 3.2 Tilgjengelighet til egen bolig 3.2.1 Bjørktunet bofellesskap 3.2.

2 Målsettinger for psykisk helsearbeid i Oppdal kommune. 3.2 Tilgjengelighet til egen bolig 3.2.1 Bjørktunet bofellesskap 3.2. Disposisjon 1 Innledning 2 Målsettinger for psykisk helsearbeid i Oppdal kommune 3 Psykisk helsearbeid i kommunen 3.1 Definisjoner og organisering 3.2 Tilgjengelighet til egen bolig 3.2.1 Bjørktunet bofellesskap

Detaljer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyu iopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcv bnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyu iopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcv bnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyu iopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcv bnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw Plan for psykisk helse og rus ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

Detaljer

Strategiplan. Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse

Strategiplan. Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse Strategiplan Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse 2007 2012 Strategiplan Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse 2007 2012 Innhold Forord... 5 Innledning... 6 Del 1: Strategi for

Detaljer

RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN 2011-2015

RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN 2011-2015 Løten kommune RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN 2011-2015 Vedtatt i Løten kommunestyre den 31.08.2011, K-sak 41/11 INNHOLDSFORTEGNELSE KAP. 1 INNLEDNING 2 1.1 Planprosessen 2 1.2 Lovgivning på området 3

Detaljer

IS-1554. Mennesker med alvorlige psykiske lidelser og behov for særlig tilrettelagte tilbud Vurdering av omfang og behov, samt forslag til tiltak

IS-1554. Mennesker med alvorlige psykiske lidelser og behov for særlig tilrettelagte tilbud Vurdering av omfang og behov, samt forslag til tiltak IS-1554 Mennesker med alvorlige psykiske lidelser og behov for særlig tilrettelagte tilbud Vurdering av omfang og behov, samt forslag til tiltak Heftets tittel: Mennesker med alvorlige psykiske lidelser

Detaljer

Kommunedelplan Helse og sosial 2008-2012

Kommunedelplan Helse og sosial 2008-2012 Nedre Eiker kommune - trygghet og samhold Del 2 Kommunedelplan Helse og sosial 2008-2012 Livskvalitet og egen mestring Dette er kommunedelplanens del 2 som inneholder overordnede føringer og en statusbeskrivelse

Detaljer

Handlingsplan rusomsorg. Vestby kommune 2013-2016

Handlingsplan rusomsorg. Vestby kommune 2013-2016 Handlingsplan rusomsorg Vestby kommune 2013-2016 Vedtatt av Kommunestyret 13/12-2013 0 Innhold 1. Innledning.... 3 2. Beskrivelse og vurdering av rusmiddelsituasjonen i Vestby.... 3 Vold i familien relatert

Detaljer

MÅLSELV KOMMUNE. Foto: Alfio Bonanno

MÅLSELV KOMMUNE. Foto: Alfio Bonanno MÅLSELV KOMMUNE Foto: Alfio Bonanno ÅRSMELDING 2011 INNHOLD RÅDMANNENS FORORD... 2 MEDARBEIDERE OG ORGANISASJON... 3 UTVIKLING I ANTALL ÅRSVERK... 3 SYKEFRAVÆR I 2011... 3 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS)...

Detaljer

Saksnr.: 03-200815256-39 Saksbehandler: HKKA Delarkiv. SARK-03 PLANDOKUMENT FOR ERGO- OG FYSIOTERAPI TJENESTEN I BERGEN KOMMUNE 2010-2014

Saksnr.: 03-200815256-39 Saksbehandler: HKKA Delarkiv. SARK-03 PLANDOKUMENT FOR ERGO- OG FYSIOTERAPI TJENESTEN I BERGEN KOMMUNE 2010-2014 Saksnr.: 03-200815256-39 Saksbehandler: HKKA Delarkiv. SARK-03 PLANDOKUMENT FOR ERGO- OG FYSIOTERAPI TJENESTEN I BERGEN KOMMUNE 2010-2014 Mars 2010 1 INNHOLD Forord 4 Sammendrag 4 DEL I INNLEDENDE DEL

Detaljer

Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2012 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon

Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2012 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2012 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon Solveig Osborg Ose og Rune T. Slettebak SINTEF Teknologi og samfunn Postadresse: Postboks 4760 Sluppen

Detaljer

Arkivsak: 12/00449 Arkivkode: 147 &76 Sakstittel: PLAN FOR TVERRFAGLIG SAMARBEID I FLÅ KOMMUNE

Arkivsak: 12/00449 Arkivkode: 147 &76 Sakstittel: PLAN FOR TVERRFAGLIG SAMARBEID I FLÅ KOMMUNE Arkivsak: 12/00449 Arkivkode: 147 &76 Sakstittel: PLAN FOR TVERRFAGLIG SAMARBEID I FLÅ KOMMUNE Innhold 1.0 INNLEDNING OG BAKGRUNN... 3 1.1 ARBEIDSGRUPPENS SAMMENSETNING OG MANDAT... 3 1.2 FORMÅLET MED

Detaljer

IS-1565. PSYKOLOGER I KOMMUNENE - barrierer og tiltak for økt rekruttering

IS-1565. PSYKOLOGER I KOMMUNENE - barrierer og tiltak for økt rekruttering IS-1565 PSYKOLOGER I KOMMUNENE - barrierer og tiltak for økt rekruttering Heftets tittel: Psykologer i kommunene barrierer og tiltak for økt rekruttering Utgitt: Juni 2008 Bestillingsnummer: IS-1565 Utgitt

Detaljer

våg å se våg å bry deg med våg å bry deg om

våg å se våg å bry deg med våg å bry deg om Samlet mot vold i nære relasjoner - et nettverk i Sarpsborg kommune våg å se våg å bry deg med våg å bry deg om Samlet mot vold i nære relasjoner Tiltaksplan 2009-2012 ikke stykkevis og delt Vedtatt av

Detaljer

PSYKIATRIPLAN FOR LEIRFJORD KOMMUNE

PSYKIATRIPLAN FOR LEIRFJORD KOMMUNE PSYKIATRIPLAN FOR LEIRFJORD KOMMUNE 2006-2010 Forord: Psykiatri er et stort arbeidsfelt, noe som gir mange nedslagsfelt. Dette får betydning ved at etater som ikke har psykiatri som uttalt arbeidsfelt

Detaljer

PLAN FOR BARNE OG FAMILIESENTER I EIGERSUND. Versjon-190509 PLAN FOR BARNE- OG FAMILIESENTER I EIGERSUND

PLAN FOR BARNE OG FAMILIESENTER I EIGERSUND. Versjon-190509 PLAN FOR BARNE- OG FAMILIESENTER I EIGERSUND PLAN FOR BARNE- OG FAMILIESENTER I EIGERSUND Versjon-190509 Innhold 1. Innledning 2. Sammendrag 3. Beskrivelse av nå situasjonen 4. Mål og delmål 5. Beskrivelse og organisering av prosjektet. 6. Organisering

Detaljer

OMSORGSMELDING 2008 2015. Pleie-, omsorgs- og rehabiliteringstjenester til brukere i alderen 0 67 år

OMSORGSMELDING 2008 2015. Pleie-, omsorgs- og rehabiliteringstjenester til brukere i alderen 0 67 år OMSORGSMELDING 2008 2015 Pleie-, omsorgs- og rehabiliteringstjenester til brukere i alderen 0 67 år Omsorgsmeldingen ble behandlet av sektorutvalg for bistand og omsorg 17. juni 2008 (sak 38/08) og 4.

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON

FORVALTNINGSREVISJON FORVALTNINGSREVISJON GJENNOMGANG AV ARBEIDET MED PSYKISK HELSE I SANDEFJORD KOMMUNE OSLO, 1. DESEMBER 2014 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All

Detaljer

Samordnet innsats overfor ungdom i alderen 16 23 år SAMORDNET INNSATS OVERFOR UNGDOM I ALDEREN 16 23 ÅR I VERDAL KOMMUNE

Samordnet innsats overfor ungdom i alderen 16 23 år SAMORDNET INNSATS OVERFOR UNGDOM I ALDEREN 16 23 ÅR I VERDAL KOMMUNE SAMORDNET INNSATS OVERFOR UNGDOM I ALDEREN 16 23 ÅR I VERDAL KOMMUNE 1 Innholdsfortegnelse 1.0. Mål og bakgrunn for planen.4 1.1. Mål for planen for samordnet innsats overfor ungdom i alderen 16 23 år...

Detaljer

Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Nore og Uvdal Kommune 2014-2018

Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Nore og Uvdal Kommune 2014-2018 Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Nore og Uvdal kommune 2014-2018 Innholdsfortegnelse: 1 Hvorfor en rusmiddelpolitisk handlingsplan? s. 3 1.1 Innledning s. 3 1.2 Arbeidet med planen s. 3 2 Rusmiddelsituasjonen

Detaljer

Rapport 2010. Folkehelsa i Selbu. Kommunediagnose og forslag til folkehelsestrategi

Rapport 2010. Folkehelsa i Selbu. Kommunediagnose og forslag til folkehelsestrategi Rapport 2010 Folkehelsa i Selbu Kommunediagnose og forslag til folkehelsestrategi Innhold Forord... 3 Sammendrag... 4 Innledning... 4 Metode... 7 Resultater for Selbu... 8 Statistikk... 8 Kommunebarometeret

Detaljer

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013 Helse på barns premisser Takk til alle barn og unge som har bidratt i arbeidet med rapporten! Design: Provinsen Foto: Sidsel Hommersand Trykk: Møklegaards Trykkeri AS Opplag:

Detaljer

TILRETTELAGTE TJENESTER

TILRETTELAGTE TJENESTER Nordre Land kommune Ekte landsbyliv og levende grender med åpenhet, nærhet og skaperglede TILRETTELAGTE TJENESTER UTVIKLINGSPLAN 2015-2019 Versjon 1 til handlingsplanseminar 9. og 10. juni 1 [Skriv inn

Detaljer

Veileder. Vold i Nære relasjoner. www.skien.kommune.no

Veileder. Vold i Nære relasjoner. www.skien.kommune.no Veileder Vold i Nære relasjoner www.skien.kommune.no Innhold 1 BAKGRUNN OG MANDAT... 4 1.1 Bakgrunn...4 1.2 Veileder- Handlingsplan hvorfor og for hvem...5 1.3 Avgrensninger...6 2 HVA ER VOLD I NÆRE RELASJONER...7

Detaljer

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013 Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo Oslo, 5. september 2013 INNHOLD INNHOLD... 2 INNLEDNING... 3 BAKGRUNN... 3 MÅL... 4 PROBLEMSTILLINGER...

Detaljer

Skrevet av. Idun Marie Ljønes Prosjektleder modellkommuneforsøket. Heidi Tessand psykolog, avd. barn og familier

Skrevet av. Idun Marie Ljønes Prosjektleder modellkommuneforsøket. Heidi Tessand psykolog, avd. barn og familier Skrevet av Idun Marie Ljønes Prosjektleder modellkommuneforsøket Heidi Tessand psykolog, avd. barn og familier Innhold 1. Innledning... 2 1.1 Bakgrunn for å bli forsøkskommune...2 1.2 Organisering av prosjektarbeidet...2

Detaljer