Handlingsplan mot vold i nære relasjoner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Handlingsplan mot vold i nære relasjoner"

Transkript

1 Handlingsplan mot vold i nære relasjoner

2 2

3 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning Initiering og begrunnelse Mål Organisering av planarbeidet Planens virkeperiode Hvordan gjøre planen kjent? Definisjoner Avgrensing Juridiske rammer Situasjonsbeskrivelse Nasjonal situasjon Lokal situasjon Beskrivelse av eksisterende instanser Eidsberg Ungdomsskole Åpen Dør teamet Barneskolene Barnehagene Familiesenteret Familieveiledningstjenesten Familiesentert Helsesøstertjenesten Familiesenteret Barnevernstjeneste Familiesenteret Rus- og psykisk helseteam NAV Krisesenteret Eksisterende tiltak Forebygging av vold i nære relasjoner Oppfølging ved vold i nære relasjoner Forlslag på nye tiltak Langsiktige tiltak Tiltak i samarbeid med krisesenteret Avslutning Utfordringer Evaluering Vedlegg Rutiner ved mistanke om vold og seksuelle overgrep Ressursbank

4 Innledning Initiering og begrunnelser Bakgrunnen for oppstarten av planen er vedtak fattet i kommunestyret i Eidsberg Kommune juni Ansvaret for oppstarten av planarbeidet ble gitt til Familiesenteret. Eidsberg kommunes SLT (Samordning av Lokale rus- og kriminalitetsforebyggende Tiltak) arbeidsgruppe fikk våren 2011 i oppgave å utarbeide handlingsplanen. Regjeringen la i 2008 frem Vendepunkt handlingsplan mot vold i nære relasjoner ) Der beskriver regjeringen 50 tiltak i arbeidet mot vold i nære relasjoner. Et bedre samkjørt lokalt hjelpeapparat er et av tiltakene som beskrives. Regionale ressurssentre om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS) har utarbeidet en veileder for utarbeiding av kommunale handlingsplaner mot vold i nære relasjoner. Dette er grunnlaget for kommunenes videre arbeid med handlingsplanen. Denne planens første del inneholder en situasjonsbeskrivelse hvor vi beskriver omfanget av vold i nære relasjoner nasjonalt og lokalt. Vi beskriver også hva som menes med vold i nære relasjoner. Arbeidsprosessen og hvordan arbeidet er organisert blir også beskrevet. I planens andre del beskriver vi nødvendige tiltak for å styrke arbeidet mot vold i nære relasjoner. De nye tiltakene vi beskriver er forebyggingstiltak, tiltak for å bedre samarbeid og tiltak for å styrke oppfølging av de som er utsatt for vold i nære relasjoner. Vi beskriver og de tjenester og tiltak vi allerede har i arbeidet mot vold i nære relasjoner. Planen er en handlingsplan for arbeidet mot vold i nære relasjoner i Eidsberg Kommune. Vi velger i tillegg å ha med andre eksterne men sentrale instanser som politiet og krisesenteret i arbeidsprosessen og i det videre arbeidet for å gi et best mulig tilbud til de voldsutsatte. 4

5 Mål Eidsberg Kommune vil synliggjøre og forebygge fysisk, psykisk og seksualisert vold i nære relasjoner. Det kommunale hjelpeapparat skal styrkes med en egen handlingsplan. 5

6 Organisering av planarbeidet Arbeidet har blitt ledet av SLT koordinator Sven Erik Windt. Deltagere i ressursgruppen har vært Rita Sletner (teamleder NAV), Kari-Mette Fjell (leder Indre Østfold Krisesenter), Inger Lande Haugen (helsesøster Mysen vgs), Gunn-Marit Stenstrøm (barnevern) og Brita Fladberg (familieveileder). I tillegg har Marianne Onshus Berntsen, familievoldskoordinator ved Follo Politidistrikt, og Marianne Børseth- Hansen, Politiinspektør ved Follo Politidistrikt, deltatt med innspill. Arbeidet ble startet opp i juni Hele ressursgruppen var samlet første gang i september Det har etter det vært avholdt seks møter. Utkast til planen har vært diskutert i virksomhetsledermøte i Kultur- og oppvekstetaten, Politirådet og Ungdomsrådet. Slik har vi sikret en bred og tverrfaglig tilnærming på utarbeidelse av planen. Gruppen har høy kompetanse på området. Vi har i tillegg hentet relevant kompetanse fra eksterne instanser. Planens virkeperiode Planens virkeperiode er Det foreslås at planen gjennomgås hvert år på høsthalvåret og at arbeidet med ny plan startes opp våren Dette er viktig for å sikre kontinuitet og at man hele tiden har et fokus på problematikken. Hvordan gjøre planen kjent? I planens tiltaksdel har vi beskrevet flere tiltak hvor målet er å gjøre planen og temaet vold i nære relasjoner kjent. Vi ønsker å lage en brosjyre som kan gis til personer som trenger å orientere seg i hjelpeapparatet. Brosjyren vil også være en hjelp til de som jobber direkte med voldsutsatte. Vi ønsker å arrangere en fagdag med eksterne foredragsholdere hvor vi presenterer planen samt øker ansattes kompetanse om vold i nære relasjoner. Dette mener vi er viktig for å få økt bevisstgjøring og kunnskap om temaet. Målet er at dette gjennomføres i løpet av første halvår Planen må i tillegg distribueres til samtlige ansatte i Eidsberg kommune som er i befatning eller kan komme i befatning med vold i nære relasjoner. De enkelte ledere bør gjøre planen kjent på de enkelte arbeidsplasser gjennom temadager, fagmøter, personalsamlinger og lignende. Planens arbeidsgruppe ønsker å jobbe videre med å gjøre planen kjent. Definisjoner En mye brukt definisjon på vold, finner vi i boka Meningen med volden av Per Isdal 1. Vold er enhver handling rettet mot en annen person, som gjennom denne handlingen skader, smerter, skremmer eller krenker, får denne personen til å gjøre noe mot sin vilje eller slutte å gjøre noe den vil. Volden kan omfatte alt fra fysisk vold, seksuelle overgrep og kjønnslemlestelse, til psykisk vold, inkludert trusler om vold, til sosial vold med isolasjon eller begrensning av kontakter og vold i form av kontroll med økonomiske ressurser 1 Isdal, P. (2000) Meningen med volden, Kommuneforlaget. 6

7 Vold i nære relasjoner har ofte blitt betegnet som vold i hjemmet, vold i familien og vold i parforhold. De siste årene har oppmerksomheten i økende grad rettet seg mot barn som er vitne til vold, tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og menneskehandel. Dette omtales ofte som den private volden, i motsetning til vold som skjer i det offentlige rom. Til forskjell fra tilfeldig vold fra en fremmed så har en voldsutøver med nær relasjon til voldsofferet, pågående kontakt med offeret. Denne kontakten gjør at voldsutøver før, under og etter et brudd kan utøve kontroll over voldsofferets daglige gjøremål samt påvirke fysisk og emosjonell fungering. En nær relasjon innebærer at de involverte partene har eller har hatt et nært forhold til hverandre, hvor det ofte foreligger følelsesmessig involvering, gjensidige forpliktelser og/eller avhengighet. Avgrensing Som nevnt i definisjonen er begrepet vold et vidt begrep med mange nyanser og med mange former for vold. I denne planen har vi valgt å ha et fokus på fysisk og psykisk vold i nære relasjoner. Vi fokuserer og på seksualisert vold og seksuelle overgrep. Kjønnslemlestelse og tvangsekteskap er også en form for vold. Dette beskriver vi ikke spesifikt i denne planen. Ved en senere rullering av planen vil vi vurdere å fokusere nærmere på den problematikken. Juridiske rammer Flere lovverk er relevante for denne handlingsplanen. Vi har her tatt med formålsparagrafene i de mest relevante lovverkene. Vi har og nevnt opplysningsplikten til barnevernet spesielt. Lovverkene kan i sin helhet leses på Lov om kommunale krisesentertilbud Loven tredde i kraft Bakgrunnen for loven er å tydeliggjøre at det er et offentlig ansvar å sørge for at personer som er utsatt for vold i nære relasjoner får vern, hjelp og oppfølging. Loven har som intensjon å bedre samarbeidet mellom de nødvendige akuttiltakene og den mer langsiktige oppfølgingen som svært mange av de voldsutsatte trenger. Loven bygger i stor grad på det tilbudet som i dag blir gitt av krisesentrene, og som har vist seg å være et godt tilbud for kvinner utsatt for vold i nære relasjoner. Lov om sosiale tjenester i NAV Formålet med loven er å bedre levekårene for vanskeligstilte, bidra til sosial og økonomisk trygghet, herunder at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig, og fremme overgang til arbeid, sosial inkludering og aktiv deltakelse i samfunnet. Loven skal bidra til at utsatte barn og unge og deres familier får et helhetlig og samordnet tjenestetilbud. Loven skal bidra til likeverd og likestilling og forebygge sosiale problemer. 7

8 Lov om barnevernstjenester Formålet med denne loven er å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid og å bidra til at barn og unge får trygge oppvekstvilkår. Opplysningsplikten for offentlige myndigheter Hvis offentlige myndigheter har grunn til å tro at et barn blir utsatt for alvorlig omsorgssvikt eller mishandling, har de plikt til å melde saken videre til barnevernet. Offentlig ansatte kan ikke kreve anonymitet. Dette reguleres av opplæringsloven 15-3, helsepersonelloven 33 og lov om sosiale tjenester 8-8a. Situasjonsbeskrivelse Nasjonal situasjon Eidsberg kommune har ikke tilstrekkelig statistisk grunnlag for hvor stort problemet med vold mot kvinner, menn og barn er, men det finnes statistikker hos politiet og krisesenteret, samt at det finnes landsomfattende undersøkelser. En landsomfattende undersøkelse fra 2005 viste at om lag ni prosent av kvinner over 15 år har vært utsatt for grov vold (bruk av farlig redskap, trusler med våpen, brenning, spark etc) av sin nåværende eller tidligere kjæreste, en eller annen gang i livet. En stor undersøkelse gjennomført av NOVA i viser at en fjerdedel av ungdommene opplever minst ett tilfelle av vold fra en forelder i løpet av oppveksten. Den samme undersøkelsen viser at ni prosent har opplevd partnervold mot mor og fire prosent har opplevd partnervold mot far. 5,5 prosent har opplevd grov partnervold mot mor. Det antas at det er store mørketall når det gjelder vold i nære relasjoner. Amnesty anslår at minst kvinner hvert år utsettes for vold eller trusler fra nåværende eller tidligere partner. Dette er ca 1 % av alle kvinner i Norge. I ytterste konsekvens fører volden til tap av menneskeliv, og vi vet at mellom 20 og 30 % av alle drap de siste ti årene er begått av nåværende eller tidligere kjæreste, ektefelle eller samboer. 3 Dette har også skjedd i Indre Østfold. 2 Vold og overgrep mot barn og unge Nova, Kripos 8

9 Undersøkelsen Hvem bryr seg? En rapport om menns holdninger til vold mot kvinner 4 ble gjennomført i februar Metoden var en webbasert undersøkelse med et landsrepresentativt utvalg hvor 500 menn i alderen år har deltatt. Resultatene viser at: Fire av ti menn oppfatter vold mot kvinner som et samfunnsproblem i Norge Fire av ti menn kjenner til en mann i sin omgangskrets eller sitt nærmiljø som har utøvd vold mot en kvinne Tre av fire menn mener at menns vold mot en kvinnelig partner aldri kan rettferdiggjøres. Likevel legger mange menn hele eller deler av ansvaret for å bli utsatt for overgrep på kvinner. Yngre menn opplever vold mot kvinner i mindre grad som et samfunnsproblem, og snakker mindre om det Menn gir uttrykk for at de gjerne vil gripe inn for å stoppe volden. Likevel forholder hver fjerde mann seg passiv når han får vite om en kvinne som utsettes for vold. Lokal situasjon Faktatall fra Indre Østfold og Eidsberg 2010: 65 kvinner og 57 barn bodde på Indre Østfold Krisesenter, 20 av disse fra Eidsberg Politiet mottok 93 anmeldelser om vold i nære relasjoner i Indre Østfold. Av disse var 21 fra Eidsberg. For 2011 pr. 1.sept er det levert 14 anmeldelser Overgrepsmottaket i Fredrikstad hadde 4 saker fra Eidsberg. Av totalt 274 barnevernsmeldinger i Eidsberg Kommune mottatt i perioden er det 57 meldinger med innhold om vold i nære relasjoner. Beskrivelse av eksisterende instanser Eidsberg ungdomsskole - Åpen Dør teamet Åpen dør har ved Eidsberg ungdomsskole blitt et innarbeidet tilbud. Dette er et samarbeid mellom Eidsberg ungdomsskole og Familiesenteret. I praksis betyr det, som navnet sier, at i første omgang skolens elever alltid møter en åpen dør. Åpen dør - teamet består av assisterende rektor, rådgiver, sosiallærer og spes.ped.koordinator ved skolen, samt helsesøster, ungdomskontakt, barnevernstjenesten og veileder fra Familiesenteret. I tillegg møter politiet ved behov. Teamet møtes en gang i uken. Tilbudet er et lavterskeltilbud. Man kan komme for samtaler uten timeavtale. Tilbudet er også åpent for lærere og foresatte. Det er samlet bred og tverrfaglig kompetanse i teamet, og det er fokus på å sette inn tiltak raskest mulig og på laveste nivå. Ungdommer oppsøker Åpen dør med svært forskjellige 4 Hvem bryr seg? Rapport. Amnesty international 9

10 behov. Vanlige henvendelser er konflikter innad i familien, kjærlighetssorg, prevensjon, generell informasjon, kosthold, spørsmål om rus, kjønnssykdommer, vold og seksuelle overgrep. Fokus for teamet er å bidra til at ungdommene mestrer sitt eget liv, og at de blir sett og tatt på alvor. Arenaen er ikke tilfeldig. Skolen er i en særstilling i forhold til å møte alle ungdommer daglig i tre år. Barneskolene Barneskolene har ingen konkrete tiltak når det gjelder forebygging og avdekking av vold i nære relasjoner. Flere tiltak på skolene er rettet mot elevenes psykososiale fungering og trivsel på skolen. Eksempler på dette er SNAP og PALS. Etter behov opprettes det diverse samtalegrupper for elevene i samarbeid med Familiesenteret. Alle barneskolene har en helsesøster med fast kontortid. I tillegg har barneskolene nær kontakt med Familiesenteret som de kan ta kontakt med ved behov. Barnehagene Barnehagene er i kontakt med en stor andel av barna i kommunen. De kan få informasjon om at et barn kan være utsatt for vold i familien ved at barnet, barnets omsorgspersoner eller andre kommer med opplysninger. Gjennom sin daglige omgang med barn kan personalet også på grunnlag av egne observasjoner få informasjon om barnas liv og omsorgssituasjon. Familiesenteret - Familieveiledningstjenesten På Familiesenteret er det i denne faggruppen ansatt familieveileder, kollegaveileder, veileder i psykisk helsearbeid for barn og unge, konsulent for funksjonshemmede og ungdomskontakt. Teamet har møte en gang per uke. Tilbudet er et lavterskeltilbud og det har fokus på forebyggende arbeid. Det er ønskelig å komme inn tidlig med tiltak. Man trenger ingen henvisning. Tilbudet er åpent for alle. Mennesker i alle aldere oppsøker teamet med forskjellige behov. Vanlige henvendelser er utfordringer med familierollen, konflikter innad i familien, samlivsbrudd, samvær med barna, kjærlighetssorg, prevensjon, generell informasjon, kosthold, spørsmål om rus, utfordringer i forhold til fysisk og psykisk helse, kjønnssykdommer, grensesetting, konsekvenser, vold og seksuelle overgrep mm. Faggruppen har tett samarbeid med barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk i Askim, tverrfaglige team på Familiesenteret og Åpen dør - team. Familiesenteret - Helsesøstertjenesten Helsesøstertjenesten i Eidsberg kommune er i kontakt med alle innbyggere fra de er født til de er ferdig på skolen. De møter barna i spedbarnskontroller, før skolestart undersøkelser, på barneskolene, på 10

11 ungdomsskolen og på videregående skole. De tilbyr samtaler med barn og unge, foreldreveiledning og gruppetilbud. Ved å være en aktør i det offentlige hjelpeapparatet som de fleste barn og unge er i kontakt med har de en meget sentral og viktig rolle i å avdekke vold i nære relasjoner. Helsesøstrene samarbeider tett med skolene og barnevernstjenesten. Ved mistanke om vold og overgrep kobles vanligvis helsesøstrene inn og tilbyr samtale og bistand i den videre prosessen. Helsesøstrene samarbeider og med politiet i forbindelse med eventuell avdekking og den videre prosessen. Familiesenteret - Barneverntjenesten Barnevernets ansvar og arbeidsoppgaver finner vi i "Lov om barneverntjenester. Lovens formål er " å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid, samt å bidra til at barn og unge får trygge oppvekstvilkår". Barnevernvakta har ansvar for akutte barnevernssaker utenom ordinær kontortid. Hovedoppgava er bistand til barn, unge og familier i krise. Bistand gis i form av samtaler, konfliktløsning, veiledning og korttidsoppfølging av barn og unge fortrinnsvis i samarbeid med foreldre. Barnevernvakta foretar kriseplassering i institusjon og beredskapshjem i akuttsituasjoner. Familiesenteret Rus og psykisk helseteam Rus- og psykisk helseteam i Eidsberg kommune gir hjelp til personer fra 18 år og oppover som har psykiske helseproblemer, rusavhengighetsproblematikk eller er i en psykisk vanskelig livssituasjon. Dette kan være hjelp til mestring av dagliglivet, samtale/ terapi, råd og veiledning, både til den syke og til pårørende, og bistand i forhold til kontakt med andre kommunale tjenester. NAV NAV Eidsberg er en sammenslåing av den tidligere kommunale sosialtjeneste, aetat og trygdekontoret. De yter råd og veiledning og økonomis bistand,. NAV er i kontakt med en stor andel av befolkningen. De får ofte en innblikk i personer og familiers sosiale utfordringer. Ved mistanke om vold i nære relasjoner har de en klar rutine på å kontakte nærmeste leder. Det blir da umiddelbart foretatt en kartleggingssamtale. NAV samarbeider tett med andre kommunale instanser og krisesenteret. Brukerne formidles videre til disse instansene ved behov. Krisesenteret Indre Østfold krisesenter er et interkommunalt selskap som gir bistand til voldsutsatte kvinner og barn. De har et døgnåpent botilbud, i tillegg til at de gir råd, veiledning og samtaler. De har egne ansatte som ivaretar barnas interesser spesielt. Krisesenter samarbeider med NAV og de kommunale tjenester i de voldsutsattes hjemkommuner. Der ytes og gratis advokathjelp via krisesenteret. 11

12 Eksisterende tiltak I dette avsnittet beskriver vi en rekke eksisterende tiltak, samt forslag på nye tiltak. Vi har fokusert på hva vi mener er hensiktsmessig å iverksette for å gjøre en best mulig jobb mot vold i nære relasjoner. Arbeidsgruppa har stipulert kostnadene til de nye tiltakene. De fleste nye tiltakene vi har beskrevet er ikke tilknyttet store kostnader eller mye bruk av ressurser og vil være enkle å iverksette. Kostnadsberegningene for tiltak på IØ Krisesenter gjelder Eidsberg Kommunes andel. Gjennomføring av tiltakene forutsetter at de andre eierkommunene og er med på å dekke utgiftene. Vi har så beskrevet hvem vi anbefaler å ha ansvaret for tiltakene og anbefalte frister for gjennomføring av de nye tiltakene. Forebygging av vold i nære relasjoner Vold i nære relasjoner kan forebygges i arbeidet med barn og unge. I Eidsberg kommune har vi en rekke forebyggende tiltak på ulike nivåer. Forebygging skjer i relasjon direkte med barn og unge eller ved informasjon og holdningsendrende arbeid. Slik forebygging vil kunne avdekke vold. Forebyggende gutte- og jentegrupper i skolene. Grupper som etableres ved behov. Ledes av helsesøster, ungdomskontakt, andre ansatte på Familiesenteret eller skolepersonale som har kompetanse og erfaring på å lede grupper. Ansvarlig: Familiesenteret Ungdommens helsestasjon Åpent hver mandag fra kl Her er lege og helsesøster til stede for samtaler og helsetjenester for ungdom. Ansvar: Familiesenteret ART grupper Eidsberg ungdomsskole har ART (Agressive Replacement Training) grupper hvor utvalgte elever jobber med og trener på sinnemestring, moralsk tenking og sosial kompetanse. Ansvar: Åpen Dør teamet på Eidsberg Ungdomsskole. 12

13 Oppfølging ved vold i nære relasjoner Når det er avdekket vold i nære relasjoner er det viktig å sette i gang tiltak mot de voldsutsatte. Ved å bli utsatt for vold av personer i nær relasjon vil man få påført store emosjonelle vansker og lidelser. Dette kan på lengre sikt gi varige skader som er vanskelige å bearbeide. Det er derfor meget viktig at man så raskt som mulig gir de voldsutsatte den hjelpen som trengs. Samtalegrupper og individuelle samtaler for barn og unge som er utsatt for vold Ved behov kan det etableres grupper for barn og ungdom som er utsatt for vold i nære relasjoner. Gruppens sammensetning og driften av gruppa avhenger av omfanget og alderssammensetningen til de voldsutsatte. Ansvarlig: Familiesenteret og Krisesenteret Samtale for pårørende Oppfølgingsteamet ved virksomhet for rus og psykisk helse kan gi støttesamtaler og videre oppfølging av personer over 18 år som er utsatt for vold i nære relasjoner. Ansvarlig: psykisk helseteam Oppfølging av de kommunale tjenestene. Ved oppdaget vold i nære relasjoner har Eidsberg Kommune en rekke tilbud gjennom sine ordinære tjenester. Det er samtaler, gruppetilbud og tverrfaglig oppfølging med aktuelle instanser. Tilbudene gis av barnevern, barnevernvakta, kriseteam, oppfølgingsteamet ved virksomhet for rus og psykisk helse, familieveiledere og ungdomskontakt. Ansvar: Familiesenteret Oppfølging av andre tjenester utenfor kommunen. Det finnes også oppfølgingstilbud av tjenester utenfor Eidsberg Kommune. Krisesenteret og Familievernkontoret er aktuelle instanser. I tillegg gis det tilbud av private og ideelle organisasjoner som. f. eks Alternativ til Vold. Ansvar: Ikke definert. Avhengig av samarbeidspartnere Forslag på nye tiltak For å kunne avdekke vold i nære relasjoner er det nødvendig med god kunnskap om vold i nære relasjoner. Både hvordan man avdekker det, hvordan snakke om det og hva det gjør med de som er utsatt for det. Alle som er i kontakt med barn, ungdommer og deres familier trenger grunnleggende kunnskap på området.. Vi ser at det er nødvendig å fokusere mer på å øke bevisstheten og kompetanse på vold i nære relasjoner. Her har vi skissert noen tiltak rettet mot dette. Informasjonsbrosjyre Det bør lages en felles brosjyre om hjelptiltakene i Eidsberg kommune. Her kan innholdet i de kommunale tilbudene beskrives nærmere, samt informasjon om Krisesenterets tilbud. Ansvar: SLT-koordinator Gjennomføres innen sommeren 2012 Kostnad: ca 3000 kr 13

14 Perm om samtaler med barn som er utsatt for vold i nære relasjoner. Barnevernet bruker en perm laget av Alternativ til Vold som samtaleverktøy med barn som er utsatt eller mistenkes for å være utsatt for vold i nære relasjoner. Denne permen bør gjøres til gjengelig for alle ansatte som jobber med barn og unge. Det bør gjennomføres kurs med opplæring i bruk av permen. Ansvar: Barnevernet Gjennomføres i løpet av 2012 Kostnad: 4000 kr Krisesenterets kurs. Indre Østfold Krisesenter arrangerer kurs som er åpne for kommunalt ansatte. Ansvar: Krisesenteret Kursoppstart i løpet av Ingen kostnad Arrangere fagdag Det bør arrangeres en fagdag for aktuelle kommunale instanser og krisesenteret. Her vil vi kunne få en felles forståelse og kunnskap om å arbeide mot vold i nære relasjoner. Fagdagen bør være for alle som jobber tett med barn og unge. Alle barnehager og skoler bør og være representert. Planen bør være sentral på en slik fagdag i tillegg til foredrag fra ekstern ekspertise på temaet. Ansvar: SLT arbeidsgruppe Gjennomføres i løpet av våren 2012 Kostnad: Ca kr Videreutdanning i vold i nære relasjoner. Høgskolen i Østfold har en videreutdanning i vold i nære relasjoner. Det er en deltids videreutdanning over et år som gir 30 studiepoeng. Eidsberg kommune bør gjøre tilbudet kjent blant de ansatte samt stimulere og legge til rette for at man kan ta denne videreutdanningen. Hvem som skal få mulighet til å delta på denne videreutdanningen avgjøres av virksomhetslederne. Ansvar: Virksomhetsleder Familiesenteret. Gjennomføres forutsatt oppstart høsten 2012 Kostnad: eventuell dekning av studieavgift, bøker og reiseutgifter. Mulig statlige midler. Langsiktige tiltak Familievoldskoordinator På lengre sikt bør det opprettes en koordinerende funksjon med ansvar for familievold. Denne funksjonen kan legges til en allerede eksisterende stilling. Størrelsen på funksjonen anbefales å være ca 20 %. Denne funksjonen bør inneholde ansvar for å koordinere saker med familievold, være en ressursperson på temaet og være en kontaktperson for politiet. Målet med å opprette en slik funksjon vil være å sikre en forsvarlig oppfølging av brukere som er utsatt for vold i nære relasjoner. Det foreslås at den funksjonen legges til Familiesenteret. 14

15 Tiltak i samarbeid med krisesenteret Indre Østfold Krisesenter vil være en naturlig samarbeidspartner med Eidsberg Kommune i arbeidet mot vold i nære relasjoner. De innehar mye erfaring og kompetanse på temaet som Eidsberg Kommune kan dra nytte av. I dette avsnittet har vi beskrevet noen samarbeidsmuligheter mellom krisesenter og kommune. Det er et ønske fra krisesenteret om å etablere mer formelle samarbeidsfora med tjenesteutøvere i Eidsberg Kommune. Dette gjelder for mer strukturelle samarbeidsformer og rundt reetablering av beboere på krisesenteret tilhørende Eidsberg Kommune. Andre samarbeidsmuligheter er rundt råd og veiledning av voldsutsatte, samarbeid om kurs og kompetanseheving og konkrete tiltak mot spesifikke målgrupper som for eksempel på Delta voksenopplæring. Da Indre Østfold krisesenter er et interkommunalt selskap med 9 eierkommuner forutsetter kostnadskrevende tiltak en forankring og godkjenning av selskapets styre. Avslutning Temaet vold i nære relasjoner er et viktig og et alltid tilstedeværende tema. Det er derfor meget viktig at denne planen blir et verktøy i den jobben som gjøres rundt om i virksomhetene. Denne planen må gjøres godt kjent blant alle som jobber med barn og unge og de som er i kontakt med voldsutsatte. Ved å gjøre seg godt kjent med planen og ved å bruke den aktivt er vårt mål at man skal kunne forebygge og redusere skadevirkninger ved vold i nære relasjoner. Utfordringer I arbeidet med denne planen har vi identifisert og diskutert noen utfordringer i arbeidet mot vold i nære relasjoner. Vi ser at en stor utfordring er kunnskapen om hvordan man identifiserer vold i nære relasjoner. Det å ta opp et slikt vanskelig tema er utfordrende og krever faglig trygghet og kunnskap. I tillegg til at man er avhengig av klare rutiner for hvordan man håndterer saken videre. Det er viktig at alle ansatte vet at man har et klart ansvar for å melde saker. Som offentlig ansatt har man en lovpålagt meldeplikt til barnevernet ved mistanke om at barn og unge er utsatt for vold i nære relasjoner. Det finnes for tiden ikke noen krisesentertilbud til voldsutsatte med rus- og/eller psykiatriproblematikk. Denne gruppen har ikke noe akuttilbud da IØ krisesenter ikke har plasser til denne gruppen. Dette er en gruppe som er ekstra utsatt for vold i nære relasjoner og som trenger et bredere oppfølgingstilbud enn det som finnes i dag. Det er og et stort problem med bolig. Dette er beskrevet i planens tiltaksdel. Når voldsutsatte kvinner og familier flytter ut av Krisesenteret forsinkes prosessen betraktelig siden det ofte er svært vanskelig å finne egnet bolig. Dette gjør igjen at man ikke får hjulpet andre voldsutsatte. 15

16 Evaluering Vi anbefaler at denne planen gjennomgås i desember hvert år. Ved utgangen av 2014 bør det settes ned en arbeidsgruppe for å videreføre planen for neste periode. Vi anbefaler at ansvaret for dette legges hos SLT koordinatoren i samarbeid med resten av denne planens arbeidsgruppe. 16

17 Vedlegg 1 RUTINER VED MISTANKE OM VOLD OG SEKSUELLE OVERGREP Ved mistanke om at barnet/ungdommen er utsatt for vold eller seksuelle overgrep - Informer nærmeste leder om mistanken - Observer skriv ned observasjoner - Anonym drøfting av mistanke (barnevern, Statens Barnehus, krisesenter, politi) - Etter drøfting, vurder å snakke med barnet/ungdommen. Still åpne spørsmål. - Dokumenter grundig hva som hva som er blitt sagt/gjort, både av deg og barnet/ungdommen. Husk også tid og sted. Bekymringsmelding - Kontakt nærmeste leder - Skriv og send en bekymringsmelding til barnevernet. Ring evt. for å drøfte dersom saken er akutt. Husk at alle offentlig ansatte har meldeplikt! - Barnevernet kontakter politiet. Bekymringsmeldingen bør inneholde følgende punkter: - Fullstendig opplysninger om de involverte (navn, fødselsnummer, adresse) - Årsak til bekymring - Hvem har førstehåndskunnskap/informasjon - Hva har melder foretatt seg - Kontaktperson - Dokumentasjon I etterkant - Kontakt kommunens familievoldskoordinator for videre tverrfaglig oppfølging av barnet/ungdommen. - Følg opp barnet/ungdommen i barnehage eller skole. 17

18 Vedlegg 2 Ressursbank ved mistanke om eller oppfølging av vold eller seksuelle overgrep Interne tilbud: Barnevernsvakt Døgnbemannet krisetelefon for barnevernssaker i Indre Østfold Tlf: Familiesenteret i Eidsberg Kommune Fellestelefon for barnevernstjenesten, ungdomskontakten, familieveiledere, helsestasjonen og rus- og psykisk helseteam. Tlf: E-post: Web: Krisesenteret i Indre Østfold Døgnåpent akuttilbud for mishandlede kvinner og deres barn. Tilbyr råd og veiledning. Tlf: E-post: Web: Kriseteamet Døgnåpen krisetelefon for Eidsberg Kommune Telefonnummer fås ved henvendelse til Politiet, AMK eller legevakt. NAV Eidsberg Tlf: E-post: Web: Skoler og barnehager Kontakt Eidsberg kommunes servicekontor. Tlf: E-post: Web:www.eidsberg.kommune.no Eksterne tilbud: Alarmtelefonen for barn og unge Døgnåpen, landsdekkende alarmtelefon for barn og unge i kriser. Formidler hjelp av det kommunale hjelpeapparatet. Tlf: E-post: Web: Alternativ til vold ATV er et behandlings- og kompetansesenter på vold, med særlig vekt på vold i nære relasjoner. Tilbyr behandling til voldsutøvere. Foreløpig kun for de bosatt i Oslo. Tlf: E-post: Web: 18

19 Barnehuset Barnehuset i Oslo er et regionalt tilbud til barn og unge som har vært utsatt for seksuelle overgrep eller vold i nære relasjoner. Barnehuset er utstyrt for dommeravhør, medisinsk undersøkelse og det er egne rom for samtale og terapi. Også pårørende til ofre tilbys hjelp, bistand og veiledning. Tlf: e-post: Web: Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat, statlig barnevern) Bufetat tar i mot henvendelser fra den kommunale barneverntjenesten der det blir etterspurt tiltak utover kommunens ansvarsområde, eksempelvis fosterhjem, institusjonsplass m.m. Tlf: E-post: Web: BUPP Askim Barne og Ungdomspsykiatrisk Poliklinikk. 2. linjetjeneste innenfor psykisk helsevern for barn og unge. Fastlege henviser. BUPP og Familiesenteret i Eidsberg har månedlige samarbeidsmøter. Tlf: E-post: Familievernkontoret i Moss - Askim Familievernkontoret Moss - Askim tilbyr parterapi, familieterapi og mekling ved samlivsbrudd. Tilbudene er gratis, og du trenger ikke henvisning. Tlf: E-post: Web: Krisesenter for menn i Fredrikstad Krisesenteret i Fredrikstad har et tilbud for kriseutsatte menn i Østfold. Dette er et døgnåpent krisetilbud som også tilbyr råd og veileding. Tlf: E-post: Web: Krisesentersekreteriatet Krisesentersekreteriatet er en organisasjon som har som mål å styrke krisesentres arbeid utad. Sekretariatets virkeområde er å utarbeide statistikk, informasjonsarbeid, påvirke lovgivningsarbeid og rettspraksis, seminarer/kurs/ konferanser, nettverksbygging og å være en kompetansesentral. Tlf: Web: Politiet Ved Follo politidistrikt er det en familievoldskoordinator som har ansvar for å koordinere etterforskning og forebyggende arbeid i familievoldssaker. Politiet kan bistå for å hindre at overgrep gjentar seg ved å ilegge besøksforbud eller ved at voldsutsatte får voldsalarm. Her leveres og anmeldelser. Tlf Follo politidistrikt: Tlf: Indre Østfold politistasjon: Akutt: 112 E-post: Web: Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS-Øst) Ressurssenteret i Oslo skal bidra til kompetanseheving i regionen gjennom undervisning, veiledning, konsultasjon og nettverksarbeid på tvers av sektorer, etater og forvaltningsnivåer. Hovedmålet er å fremme helse og livskvalitet hos brukerne. Tlf: E-post: Web: 19

20 Støttesenter mot incest Bistår incestutsatte fra 13 år og oppover. Bistår og fagfolk og pårørende. Har et eget tilbud til incestutsatte menn. Tilbudet er gratis. Tlf: E-post: Web: Vern for eldre Nasjonal kontakttelefon Åpen mandag fredag De gir tilbud om støtte, råd og veiledning for voldsutsatte, hjelpeapparatet og andre som har mistanke om at eldre personer er utsatt for overgrep Tlf: Web: 20

Vold i nære relasjoner

Vold i nære relasjoner Vold i nære relasjoner Line Nersnæs 29. oktober 2013 Innhold Satsing sentralt Hvor omfattende er volden? Meld. St. 15 (2012-2013) Forebygging og bekjempelse av vold i nære relasjoner «Det handler om å

Detaljer

Vold i nære relasjoner koordinering av innsatsen. Line Nersnæs og Anne Brita Normann Politiavdelingen 17. oktober 2012

Vold i nære relasjoner koordinering av innsatsen. Line Nersnæs og Anne Brita Normann Politiavdelingen 17. oktober 2012 Vold i nære relasjoner koordinering av innsatsen Line Nersnæs og Anne Brita Normann Politiavdelingen 17. oktober 2012 En stadig bredere, sentral satsing mot vold i nære relasjoner Regjeringens handlingsplaner:

Detaljer

SAMARBEIDSRUTINE MELLOM KRISESENTERET I MOSS IKS, BARNEVERNTJENESTER OG BARNEVERNVAKTA I MOSSEREGIONEN

SAMARBEIDSRUTINE MELLOM KRISESENTERET I MOSS IKS, BARNEVERNTJENESTER OG BARNEVERNVAKTA I MOSSEREGIONEN SAMARBEIDSRUTINE MELLOM KRISESENTERET I MOSS IKS, BARNEVERNTJENESTER OG BARNEVERNVAKTA I MOSSEREGIONEN Forankring Å etablere gode samarbeidsrutiner mellom virksomheter i hjelpeapparatet er ett av tiltakene

Detaljer

OM BARNEVERNVAKTEN. Barnevernvakten Asker og Bærum

OM BARNEVERNVAKTEN. Barnevernvakten Asker og Bærum Barnevernvakten Asker og Bærum OM BARNEVERNVAKTEN Barnevernvakten ble opprettet som prosjekt i Asker og Bærum i 1991. Fra 1994 er Barnevernvakten en interkommunal tjeneste som dekker kommunene Asker og

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT VOLD I NÆRE RELASJONER FOR ARENDAL KOMMUNE

HANDLINGSPLAN MOT VOLD I NÆRE RELASJONER FOR ARENDAL KOMMUNE HANDLINGSPLAN MOT VOLD I NÆRE RELASJONER FOR ARENDAL KOMMUNE HVA ER VOLD? Som vold regnes fysisk vold, psykisk vold, seksuell vold, materiell vold, latent vold og kontrollerende adferd. Vold i nære relasjoner

Detaljer

KRISE- OG INCESTSENTERET I FREDRIKSTAD en virksomhet i Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad For kvinner, menn og deres barn. også for.

KRISE- OG INCESTSENTERET I FREDRIKSTAD en virksomhet i Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad For kvinner, menn og deres barn. også for. KRISE- OG INCESTSENTERET I FREDRIKSTAD en virksomhet i Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad For kvinner, menn og deres barn også for menn Er du utrygg i ditt eget hjem? Får du høre at du ikke er noe verdt?

Detaljer

Innledning. Dommeravhør

Innledning. Dommeravhør Årsrapport 213 1 2 Innledning Statens barnehuset Hamar dekker fylkene Hedmark, Oppland og de deler av Akershus som omfatter Romerike politidistrikt. I det geografiske området er det 61 kommuner med til

Detaljer

HVEM SKAL SE MEG? Vold og seksuelle overgrep mot barn og unge. Sjumilsstegkonferansen 2015. Psykolog Dagfinn Sørensen

HVEM SKAL SE MEG? Vold og seksuelle overgrep mot barn og unge. Sjumilsstegkonferansen 2015. Psykolog Dagfinn Sørensen HVEM SKAL SE MEG? Vold og seksuelle overgrep mot barn og unge Sjumilsstegkonferansen 2015 Psykolog Dagfinn Sørensen Regionalt ressurssenter om vold og traumatisk stress - Nord Rus- og psykisk helseklinikk

Detaljer

Årsrapport 2016 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt

Årsrapport 2016 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt Årsrapport 2016 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt Innholdsfortegnelse 1. Beskrivelse av tilbudet s. 3 2. Statistikk s. 4 o Tabell 1 - Antall pasienter s. 4 o Tabell 2 - Aldersfordeling s. 5 o Tabell 3

Detaljer

Barne- og Familietjenesten, Heimdal

Barne- og Familietjenesten, Heimdal Barne- og Familietjenesten, Heimdal Foto: Helén Geir Hageskal Eliassen Organisering av Barne- og Familietjenesten i Trondheim kommune Barne- og Familietjenesten Ulike faggrupper som jobber i Barne- og

Detaljer

Årsrapport 2014 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt

Årsrapport 2014 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt Årsrapport 2014 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt Innholdsfortegnelse 1. Beskrivelse av tilbudet s. 3 2. Statistikk s. 4 o Tabell 1 - Antall pasienter s. 4 o Tabell 2 - Aldersfordeling s. 5 o Tabell 3

Detaljer

STFIR 31.08.2011 Holdninger og tiltak mot vold i nære relasjoner. spesialfelt relasjonsvold

STFIR 31.08.2011 Holdninger og tiltak mot vold i nære relasjoner. spesialfelt relasjonsvold STFIR 31.08.2011 Holdninger og tiltak mot vold i nære relasjoner gerd-ingrid.olsen@trondheim.kommune.no samfunnsviter, voldskoordinator hanne.haugen@politiet.no klinisk sosionom, master familieterapi spesialfelt

Detaljer

Alle som lever med vold skal sikres nødvendig hjelp og beskyttelse

Alle som lever med vold skal sikres nødvendig hjelp og beskyttelse 2017-2019 Alle som lever med vold skal sikres nødvendig hjelp og beskyttelse 1 Innhold 1 INNHOLD 1 2 INNLEDNING 2 2.1 Målet og arbeidet med handlingsplanen 2 2.2 Hensikten med handlingsplanen 2 2.3 Begrepet

Detaljer

Skole & skolehelsetjeneste Tlf. 64 96 22 40.

Skole & skolehelsetjeneste Tlf. 64 96 22 40. Skole & skolehelsetjeneste Det er viktig at skolen blir klar over situasjonen for å få til et samarbeid så tidlig som mulig. Alle grunnskoler og videregående skoler er tilknyttet skolehelsetjenesten. Helsesøster

Detaljer

Porsanger kommune Porsáŋggu gielda Porsangin komuuni. Barneverntjenesten. Tidlig inn

Porsanger kommune Porsáŋggu gielda Porsangin komuuni. Barneverntjenesten. Tidlig inn Porsanger kommune Porsáŋggu gielda Porsangin komuuni Barneverntjenesten Tidlig inn 05.04.2017 1-1.Lovens formål. Formålet med denne loven er - å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade

Detaljer

KRISE- OG INCESTSENTERET I FREDRIKSTAD en virksomhet i Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad

KRISE- OG INCESTSENTERET I FREDRIKSTAD en virksomhet i Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad KRISE- OG INCESTSENTERET I FREDRIKSTAD en virksomhet i Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad Er du utrygg i hjemmet ditt? Får du høre at du ikke er noe verdt? Blir du truet eller slått? Er du blitt seksuelt

Detaljer

Brukere KVINNER. gå i retning av mer alvorlige saker når det gjelder trusselbildet til kvinnene.

Brukere KVINNER. gå i retning av mer alvorlige saker når det gjelder trusselbildet til kvinnene. Krisesenteret i Stavanger Årsmelding 2013 Årsmelding 2013 De siste årene har Krisesenteret i Stavanger opplevd en betydelig økning i pågangen. Den største økningen kom i 2012, og da antallet beboere har

Detaljer

INTERPELLASJON OG SPØRSMÅL. Fylkestinget 2011-2015

INTERPELLASJON OG SPØRSMÅL. Fylkestinget 2011-2015 INTERPELLASJON OG SPØRSMÅL Fylkestinget 2011-2015 Dato: 23.04.2014 kl. 13:00 24.04.2014 Kl 09:00 Sted: Fylkestingssalen Arkivsak: 201400052 Saksliste 43/14 Interpellasjon fra Henrik Kierulf (H) - Fylkeskommunen

Detaljer

Vold i nære relasjoner Hva gjør vi?

Vold i nære relasjoner Hva gjør vi? Skjervøy kommune Vedlegg til plan mot vold i nære relasjoner Revidert april 2013 Vold i nære relasjoner Hva gjør vi? Veiledende rutiner for samarbeid mellom aktuelle instanser ved mistanke om og ved avdekking

Detaljer

Innhold: Helsestasjonen s. 2. Familiehuset s. 2. PPT s.3. Barnevernet s.4. BUPA s. 6

Innhold: Helsestasjonen s. 2. Familiehuset s. 2. PPT s.3. Barnevernet s.4. BUPA s. 6 Start studentbarnehage og de ulike instanser vi samarbeider med Innhold: Helsestasjonen s. 2 Familiehuset s. 2 PPT s.3 Barnevernet s.4 BUPA s. 6 1 Helsestasjonen Helsestasjonstjenesten er en lovpålagt

Detaljer

Utsatt for kriminalitet? En veiviser til hjelp

Utsatt for kriminalitet? En veiviser til hjelp Utsatt for kriminalitet? En veiviser til hjelp Ansvarlig utgiver: Juridisk rådgivning for kvinner (JURK) og Rådgivningskontorene for kriminalitetsofre (RKK). Denne brosjyren kan bestilles kostnadsfritt

Detaljer

Handlingsplan barnefattigdom 2012

Handlingsplan barnefattigdom 2012 Handlingsplan barnefattigdom 2012 HANDLINGSPLAN BARNEFATTIGDOM 2012 Bakgrunn Eidsberg kommune er en kommune med stor andel av barn som vokser opp i familier med lav inntekt. Dette gjør at barna har en

Detaljer

NORD-TRØNDELAG KRISESENTER IKS. Et ressurssenter for arbeid med mennesker utsatt for vold i nære relasjoner

NORD-TRØNDELAG KRISESENTER IKS. Et ressurssenter for arbeid med mennesker utsatt for vold i nære relasjoner NORD-TRØNDELAG KRISESENTER IKS Et ressurssenter for arbeid med mennesker utsatt for vold i nære relasjoner Det gule huset Krisesenteret på Verdal - siden 1981 Krisesenterloven av 1.1.2010 Etablering av

Detaljer

Regionalt ressurssenter om vold og traumatisk stress og selvmordsforebygging

Regionalt ressurssenter om vold og traumatisk stress og selvmordsforebygging Regionalt ressurssenter om vold og traumatisk stress og selvmordsforebygging Etablert i 2006 Rogaland, Hordaland og Sogn & Fjordane Utfører oppgaver på oppdrag fra Helsedirektoratet Et av fem sentre i

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE HANDLINGSPLAN VOLD I NÆRE RELASJONER

LEIRFJORD KOMMUNE HANDLINGSPLAN VOLD I NÆRE RELASJONER LEIRFJORD KOMMUNE HANDLINGSPLAN VOLD I NÆRE RELASJONER 2011-2014 1.0 Innledning s 3-1.1 Bakgrunn for handlingsplanen - 1.2 Formålet med handlingsplanen - 1.3 Avgrensing - 1.4 Lovgivning - Nasjonale føringer

Detaljer

Vold i nære relasjoner Hva gjør vi?

Vold i nære relasjoner Hva gjør vi? Skjervøy kommune Vedlegg til plan mot vold i nære relasjoner Vold i nære relasjoner Hva gjør vi? Foto: Inger Bolstad Innholdsfortegnelse Veiledende rutiner for samarbeid mellom aktuelle instanser ved mistanke

Detaljer

KOMMUNEANALYSEN 2012. Steg 1 medbestemmelse (art. 12)

KOMMUNEANALYSEN 2012. Steg 1 medbestemmelse (art. 12) KOMMUNEANALYSEN 2012 Steg 1 medbestemmelse (art. 12) 1. Hvilke organer og systemer har kommunen etablert der barn kan utøve medbestemmelse Hvem foreslår saker og hvilke saker behandles der? Årsplaner for

Detaljer

BARNEVERNVAKTEN. KOMITE FOR HELSE OG SOSIALKOMITE 16.10.2013. 16 oktober 2013

BARNEVERNVAKTEN. KOMITE FOR HELSE OG SOSIALKOMITE 16.10.2013. 16 oktober 2013 BARNEVERNVAKTEN. KOMITE FOR HELSE OG SOSIALKOMITE 16.10.2013 1 16 oktober 2013 ÅPNINGSTIDER Hverdager: 08.00 02.00 Helg: 17.00 02.00 Helligdager: 17.00 02.00 Kveldsvakter har bakvakt når kontoret er ubetjent.

Detaljer

Handlingsplan mot vold i nære relasjoner

Handlingsplan mot vold i nære relasjoner Handlingsplan mot vold i nære relasjoner Status på arbeidet Orientering for Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 1.2.2018 01.02.2018 Relevante statlig og kommunale styringsdokumenter I økonomiplan

Detaljer

SAMMENSATTE LIDELSER KREVER GOD SAMHANDLING

SAMMENSATTE LIDELSER KREVER GOD SAMHANDLING Lokale helsetjenester Psykiatri, rus og somatikk i Bindal og Ytre Namdal SAMMENSATTE LIDELSER KREVER GOD SAMHANDLING Samhandlingskoordinator Reidun Gutvik Korssjøen Temadag Tilskudd og innovasjon innen

Detaljer

Høstkonferanse 1. og 2. oktober 2013

Høstkonferanse 1. og 2. oktober 2013 Høstkonferanse 1. og 2. oktober 2013 TIL BARN OG UNGES BESTE Tema: God oppvekst god folkehelse Røros Hotell Handlingsplan mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og alvorlige begrensninger av unges frihet

Detaljer

HVOR KAN JEG FÅ HJELP???

HVOR KAN JEG FÅ HJELP??? HVOR KAN JEG FÅ HJELP???? En oversikt over instanser - for enklere å finne den hjelpen man trenger når livet oppleves som vanskelig BÆRUM KOMMUNE Helsestasjonen, Bærum kommune Kontakt egen helsestasjon

Detaljer

Ny modell for SLT-arbeid i Sørum kommune. Vedtatt i politiråd

Ny modell for SLT-arbeid i Sørum kommune. Vedtatt i politiråd Ny modell for SLT-arbeid i Sørum kommune Vedtatt i politiråd 12.03.15 Vedtatt i politirådsmøte 12. mars 2015 Mål Gjennom et forpliktende tverrfaglig forebyggende samarbeid skal SLT-arbeidet bidra til å

Detaljer

Vold i nære relasjoner Hva gjør vi?

Vold i nære relasjoner Hva gjør vi? Skjervøy kommune Vedlegg til plan mot vold i nære relasjoner Revidert mars 2012 Vold i nære relasjoner Hva gjør vi? Veiledende rutiner for samarbeid mellom aktuelle instanser ved mistanke om og ved avdekking

Detaljer

Helse og omsorgskomitèen Risør kommune 14.sept.2016.

Helse og omsorgskomitèen Risør kommune 14.sept.2016. Helse og omsorgskomitèen Risør kommune 14.sept.2016. Arendal kommune er vertskommune i samarbeidet Vertskommunens ansvar: Arendal kommune er arbeidsgiverkommune med budsjettog arbeidsgiveransvar Styret

Detaljer

Årsrapport 2012 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt

Årsrapport 2012 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt Årsrapport 2012 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt Innholdsfortegnelse 1. Beskrivelse av tilbudet s. 3 2. Statistikk s. 4 o Tabell 1 - Antall pasienter s. 4 o Tabell 2 - Aldersfordeling s. 5 o Tabell 3

Detaljer

Helhetlig bo- og støttetilbud for unge over 18 år som har vært utsatt for tvangsekteskap eller trusler om tvangsgifte

Helhetlig bo- og støttetilbud for unge over 18 år som har vært utsatt for tvangsekteskap eller trusler om tvangsgifte Helhetlig bo- og støttetilbud for unge over 18 år som har vært utsatt for tvangsekteskap eller trusler om tvangsgifte Årsrapport 2009 og erfaringer 2010 ved prosjektleder Anne Bøhm 13.04.2010 Bo- og støttetilbud

Detaljer

SaLTo-rutiner. oppfølging av personer som kan bli rekruttert til, eller som har deltatt i, konflikter eller kamphandlinger i privat regi i utlandet

SaLTo-rutiner. oppfølging av personer som kan bli rekruttert til, eller som har deltatt i, konflikter eller kamphandlinger i privat regi i utlandet Oslo kommune SaLTo-rutiner oppfølging av personer som kan bli rekruttert til, eller som har deltatt i, konflikter eller kamphandlinger i privat regi i utlandet SaLTo kontaktforum for forebygging av voldelig

Detaljer

Barnehuset Oslo. Erfaringer fra arbeidet med barn utsatt for vold og seksuelle overgrep. Hønefoss 16.03.11. Marit Bergh seniorrådgiver

Barnehuset Oslo. Erfaringer fra arbeidet med barn utsatt for vold og seksuelle overgrep. Hønefoss 16.03.11. Marit Bergh seniorrådgiver Barnehuset Oslo Erfaringer fra arbeidet med barn utsatt for vold og seksuelle overgrep Hønefoss 16.03.11 Marit Bergh seniorrådgiver Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2008 2011 Vendepunkt Tiltak

Detaljer

1. Nome kommune følger opp punktene i Tiltaksplanen for «Vold i nære relasjoner». Planen ble vedtatt i Midt-Telemark rådet i sak 044/12.

1. Nome kommune følger opp punktene i Tiltaksplanen for «Vold i nære relasjoner». Planen ble vedtatt i Midt-Telemark rådet i sak 044/12. Handlingsplan for vold i nære relasjoner i Nome kommune Arkivsaknr: 13/1946 Nome Jnr.: Arkiv Saksbehandler kommune 15/3969 K1-026, K2-F03 Ellen Moen Forvaltningsorgan: Dato Sak nr. Eldrerådet 01.06.2015

Detaljer

Et informasjonsskriv til ansatte i barneverninstitusjoner om BUP poliklinikkene i Hedmark og Oppland

Et informasjonsskriv til ansatte i barneverninstitusjoner om BUP poliklinikkene i Hedmark og Oppland Et informasjonsskriv til ansatte i barneverninstitusjoner om BUP poliklinikkene i Hedmark og Oppland Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) gir behandlingstilbud til barn og unge og deres familier.

Detaljer

Informasjon til ungdom om tvangsekteskap Hva kan du bestemme selv?

Informasjon til ungdom om tvangsekteskap Hva kan du bestemme selv? Informasjon til ungdom om tvangsekteskap Hva kan du bestemme selv? Om du kan ha kjæreste? Om du skal gifte deg? Når du skal gifte deg? Hvem du skal gifte deg med? Sara, 18 år Sara har en kjæreste som foreldrene

Detaljer

Bedre for barn. Bedre tverrfaglig innsats for barn som lever i familier med rusproblemer. Tysvær kommune, Rogaland. www.tysver.kommune/helse.

Bedre for barn. Bedre tverrfaglig innsats for barn som lever i familier med rusproblemer. Tysvær kommune, Rogaland. www.tysver.kommune/helse. Bedre for barn Bedre tverrfaglig innsats for barn som lever i familier med rusproblemer. Tysvær kommune, Rogaland www.tysver.kommune/helse.no bedre oppvekst for barn For å skape bedre forhold for barn

Detaljer

Leveransebeskrivelse vedrørende anskaffelse av krisesentertilbud for Bergen og omland

Leveransebeskrivelse vedrørende anskaffelse av krisesentertilbud for Bergen og omland Leveransebeskrivelse vedrørende anskaffelse av krisesentertilbud for Bergen og omland Anskaffelsen skal oppfylle Bergen kommunes forpliktelse jfr krisesenterlovens 1 og 2 å sikre et godt og helhetlig krisesentertilbud

Detaljer

Anne Brodalen, fagleder Marianne Ihle, miljøterapeut Ungdomskontakten i Ringsaker

Anne Brodalen, fagleder Marianne Ihle, miljøterapeut Ungdomskontakten i Ringsaker Anne Brodalen, fagleder Marianne Ihle, miljøterapeut Ungdomskontakten i Ringsaker Ringsaker kommune Ungdomskontakten TIUR-prosjektperioden Erfaringer inn i fast drift Stor innlandskommune Ca. 33 500 innbyggere

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN. Forebygging og avdekking av seksuelle overgrep, vold og seksuell trakassering mot barn og unge

BEREDSKAPSPLAN. Forebygging og avdekking av seksuelle overgrep, vold og seksuell trakassering mot barn og unge BEREDSKAPSPLAN Forebygging og avdekking av seksuelle overgrep, vold og seksuell trakassering mot barn og unge Målet med denne beredskapsplanen er å forebygge seksuelle overgrep, vold og trakassering mot

Detaljer

Arbeid på Krisesenteret

Arbeid på Krisesenteret Arbeid på Krisesenteret Krisesenteret Er et lavterskel tilbud, åpent 24 timer i døgnet hele året Holder til på hemmelig adresse Skal gi et midlertidig botilbud til personer utsatt for vold i nære relasjoner

Detaljer

Handlingsplan mot vold i nære relasjoner

Handlingsplan mot vold i nære relasjoner Handlingsplan mot vold i nære relasjoner Status på arbeidet Orientering for Bystyrekomitè for - Helse- sosial og omsorg, og - Oppvekst 6.2.2018 07.02.2018 Relevante statlig og kommunale styringsdokumenter

Detaljer

Helse- og omsorgssjef i Namsos. Ny lov om krisesenter (krisesenterloven) - tilpasning til lovens krav

Helse- og omsorgssjef i Namsos. Ny lov om krisesenter (krisesenterloven) - tilpasning til lovens krav Namsos kommune Helse- og omsorgssjef i Namsos Saksmappe: 2010/2734-4 Saksbehandler: Anne Margrethe Gansmo Saksframlegg Ny lov om krisesenter (krisesenterloven) - tilpasning til lovens krav Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Virksomhetsplan SMSO Rogaland 2012

Virksomhetsplan SMSO Rogaland 2012 Virksomhetsplan SMSO Rogaland 2012 Virksomhetsplanen er forankret i vedtekter for SMSO Rogaland 2: 2 Formål Senterets formål er å gi hjelp til selvhjelp til menn og kvinner som har vært incestutsatt/utsatt

Detaljer

En voldsfri barndom. «Ser du meg ikke?» 5.11.14 Barneombud Anne Lindboe

En voldsfri barndom. «Ser du meg ikke?» 5.11.14 Barneombud Anne Lindboe En voldsfri barndom «Ser du meg ikke?» 5.11.14 Barneombud Anne Lindboe BK artikkel 19 Barn har rett til å bli beskyttet mot vold og overgrep Omfang: norske tall (NOVA-rapport 2007) 20 % av jentene og 14

Detaljer

84 Studenter, fadderuke og alkoholens betydning

84 Studenter, fadderuke og alkoholens betydning 84 Studenter, fadderuke og alkoholens betydning Studenter, fadderuke og alkoholens betydning 85 Rusfag nr. 1 2013 Av: Rita Valkvæ og Rita Rødseth, KoRus Midt-Norge Kjenner de videregående skolene til veilederen

Detaljer

LEGEVAKTKONFERANSEN 13. SEPTEMBER 2008

LEGEVAKTKONFERANSEN 13. SEPTEMBER 2008 LEGEVAKTKONFERANSEN 13. SEPTEMBER 2008 BARN I KRISE LEGEVAKTAS ROLLE OG SAMSPILL MED BARNEVERNET V/Torill Vibeke Ertsaas BARNEVERNET I NORGE OPPGAVEFORDELING 1) DET KOMMUNALE BARNEVERNET UNDERSØKE BEKYMRINGSMELDINGER

Detaljer

Lever du med vold? eller kjenner du noen som gjør det?

Lever du med vold? eller kjenner du noen som gjør det? Lever du med vold? eller kjenner du noen som gjør det? Det finnes ulike former for vold: Fysisk vold Psykisk vold Seksuell vold Materiell vold Latent vold Vold mot eldre Kjønnslemlestelse/omskjæring Tvangsekteskap

Detaljer

Barn som pårørende i Kvinesdal. Seminardag på Utsikten 18.10.13 v/jan S.Grøtteland

Barn som pårørende i Kvinesdal. Seminardag på Utsikten 18.10.13 v/jan S.Grøtteland Barn som pårørende i Kvinesdal Seminardag på Utsikten 18.10.13 v/jan S.Grøtteland Bakgrunn Landsomfattende tilsyn i 2008 De barna som har behov for tjenester fra både barnevern, helsetjenesten og sosialtjenesten

Detaljer

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 08/887-4 H20 DRAMMEN BARN AV PSYKISK PSYKE OG ELLER RUSMISBRUKENDE FORELDRE

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 08/887-4 H20 DRAMMEN BARN AV PSYKISK PSYKE OG ELLER RUSMISBRUKENDE FORELDRE Notat Til : Bystyrekomite for oppvekst og utdanning Fra : Rådmannen Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 08/887-4 H20 DRAMMEN 13.01.2009 BARN AV PSYKISK PSYKE OG ELLER RUSMISBRUKENDE FORELDRE Bakgrunn

Detaljer

Handlingsplan mot «Vald i nære relasjonar»

Handlingsplan mot «Vald i nære relasjonar» Hå kommune Handlingsplan mot «Vald i nære relasjonar» Hå kommune (Mars 2014) 1. Bakgrunn og formål med planen. Vald i nære relasjonar har mange uttrykk og omfattar fysiske, psykiske, seksuelle og materielle

Detaljer

Sammen skaper vi fremtiden

Sammen skaper vi fremtiden Tidlig innsats Tverrfaglighet Bruker medvirkning Samhandling Mestring Tilgjengelighet Tiltaksplan sammen for barn og unge 2015-2019 Sammen skaper vi fremtiden Syv satsingsområder Forebygging av press/stress

Detaljer

Årsrapport 2007 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt

Årsrapport 2007 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt Årsrapport 2007 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt Voldtektsmottak Bergen Legevakt Årsrapport 2007 Innholdsfortegnelse 1. Beskrivelse av tilbudet s.3 2. Statistikk s.4 o Tabell 1 - Antall pasienter s.4

Detaljer

ROAN KOMMUNE SKOLEHELSETJENESTEN I BARNESKOLEN. Informasjon til elever og foreldre / foresatte

ROAN KOMMUNE SKOLEHELSETJENESTEN I BARNESKOLEN. Informasjon til elever og foreldre / foresatte ROAN KOMMUNE SKOLEHELSETJENESTEN I BARNESKOLEN Informasjon til elever og foreldre / foresatte Koordinerende enhet for barn og unge Februar 2015 SKOLEHELSETJENESTEN I BARNESKOLEN ROAN KOMMUNE Side 2 Skolehelsetjenesten

Detaljer

HAMAR KOMMUNE: Handlingsplan mot vold i nære relasjoner

HAMAR KOMMUNE: Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 1 HAMAR KOMMUNE: Handlingsplan mot vold i nære relasjoner HAMAR KOMMUNE: 2015 Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 23. januar 2015 2 Innholdsfortegnelse 1 Innledning og bakgrunn... 3 1.1 Hvorfor en

Detaljer

Årsrapport 2011 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt

Årsrapport 2011 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt Årsrapport 2011 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt Innholdsfortegnelse 1. Beskrivelse av tilbudet s. 3 2. Statistikk s. 4 o Tabell 1 - Antall pasienter s. 4 o Tabell 2 - Aldersfordeling s. 5 o Tabell 3

Detaljer

Hovedutfordringer/-satsingsområder

Hovedutfordringer/-satsingsområder Tema Hovedutfordringer / satsingsområder folkehelse Bakgrunnsdata - utvalg av utfordringene Eksempler på regionalt samarbeid - kunnskap Oversikt over regionale fora - kunnskap Hovedutfordringer/-satsingsområder

Detaljer

10 / 2015. Retningslinjer for statlig tilskudd til sentre mot incest og seksuelle overgrep og ressurssentre mot voldtekt (kap.

10 / 2015. Retningslinjer for statlig tilskudd til sentre mot incest og seksuelle overgrep og ressurssentre mot voldtekt (kap. 10 / 2015 Retningslinjer for statlig tilskudd til sentre mot incest og seksuelle overgrep og ressurssentre mot voldtekt (kap. 840 post 61) Innhold Innledning... 3 1. Formål... 3 2. Søknad... 3 3. Krav

Detaljer

Skolepersonalets opplysningsplikt til barneverntjenesten Udir

Skolepersonalets opplysningsplikt til barneverntjenesten Udir Skolepersonalets opplysningsplikt til barneverntjenesten Udir-0-0. Opplysningsplikt på eget initiativ, meldeplikten Skolepersonalet skal, på eget initiativ og uten hinder av taushetsplikten, gi opplysninger

Detaljer

Innledning. Dommeravhør

Innledning. Dommeravhør Årsmelding 2012 2 Innledning Statens barnehuset Hamar dekker fylkene Hedmark, Oppland og de deler av Akershus som omfatter Romerike politidistrikt. I det geografiske området er det 61 kommuner med til

Detaljer

MELDING TIL BARNEVERNTJENESTEN

MELDING TIL BARNEVERNTJENESTEN Tjenesteenhet barnevern Tlf 74 16 90 00 Unntatt offentlighet Offl. 13 jf. Fvl. 13 MELDING TIL BARNEVERNTJENESTEN 1. HVEM GJELDER BEKYMRINGEN BARNETS navn (etternavn, fornavn): Fødselsnummer Kjønn Gutt

Detaljer

Følgende saker skal behandles:

Følgende saker skal behandles: Det innkalles til Representantskapsmøte for Krise- og incestsenteret i Follo IKS Fredag 18.september 2015. tidspunkt og sted er ikke avklart. Følgende saker skal behandles: Sak 04/15 Sak 05/15 Økonomiplan

Detaljer

Samspill med barnevernet på tvers - utfordringer bl.a i forhold til taushetsplikten. Barnevernets rolle i samhandlingsreformen

Samspill med barnevernet på tvers - utfordringer bl.a i forhold til taushetsplikten. Barnevernets rolle i samhandlingsreformen Samspill med barnevernet på tvers - utfordringer bl.a i forhold til taushetsplikten. Barnevernets rolle i samhandlingsreformen Barnevernstjenesten i Bodø ved Bjørg Hansen Barnevernstjenesten i Nordland

Detaljer

Nasjonal konferanse om forebygging av vold i nære relasjoner

Nasjonal konferanse om forebygging av vold i nære relasjoner Justis- og beredskapsdepartementet Nasjonal konferanse om forebygging av vold i nære relasjoner Statssekretær Anette Carnarius Elseth Oslo 24. oktober 2017 Omfang Alvorlig partnervold: (NKVTS 2014) 8,2

Detaljer

Betre saman for barna

Betre saman for barna Betre saman for barna Torgeir Sæter prosjektleder 1 Betre saman for barna Bakgrunn for prosjektet Økende antall barnevernsaker og utgifter Kritikk mot barnevernstjenestene stat + kommune Vi kommer for

Detaljer

Presentasjon Risør Kommune 08.05.14. Inger Brit Line og Britta Tranholm Hansen

Presentasjon Risør Kommune 08.05.14. Inger Brit Line og Britta Tranholm Hansen Presentasjon Risør Kommune 08.05.14 Inger Brit Line og Britta Tranholm Hansen ALTERNATIV TIL VOLD - ARENDAL Statlig ønske om Alternativ til Vold kontor i alle fylker (2005) - 11 kontorer i 2014. ATV-Arendal

Detaljer

Evaluering av Handlingsplan - Vold i nære relasjoner

Evaluering av Handlingsplan - Vold i nære relasjoner Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 13.08.2013 32262/2013 2010/13990 144 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/27 Komitè for levekår 29.08.2013 13/121 Bystyret 12.09.2013 Evaluering

Detaljer

Avhør av barn barnehusets perspektiv og modell for samarbeid ved leder Statens Barnehus, Kristin Konglevoll Fjell

Avhør av barn barnehusets perspektiv og modell for samarbeid ved leder Statens Barnehus, Kristin Konglevoll Fjell Avhør av barn barnehusets perspektiv og modell for samarbeid ved leder Statens Barnehus, Kristin Konglevoll Fjell Familievold og strafferettsystemet funksjonalitetkriminalbekjempelse i grensesnittet mellom

Detaljer

Kommunale handlingsplaner mot vold i Nære relasjoner

Kommunale handlingsplaner mot vold i Nære relasjoner Kommunale handlingsplaner mot vold i Nære relasjoner 2 kommuner og 2 interkommunale samarbeid på Agder 2 Samarbeid mellom IMDi: Direktorat under BLD Bosetting av flyktninger Introduksjonsprogrammet Kompetansesenter

Detaljer

Årsrapport 2011 Livskrisehjelpen Bergen Legevakt

Årsrapport 2011 Livskrisehjelpen Bergen Legevakt Årsrapport 2011 Livskrisehjelpen Bergen Legevakt Innholdsfortegnelse 1. Funksjonsbeskrivelse s. 3 2. Personale s. 4 3. Aktivitet s. 4 4. Kompetanseutvikling s. 7 5. Informasjon, undervisning og veiledning

Detaljer

Vold mot demente. Hva kan vi gjøre for å stoppe volden?

Vold mot demente. Hva kan vi gjøre for å stoppe volden? Vold mot demente Hva kan vi gjøre for å stoppe volden? Hvem er jeg? Frode Thorsås 48 år So-/familievoldskoordinator i Telemark politidistrikt Tlfnr. 35 90 64 66 eller e-post: frode.thorsas@politiet.no

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom Midt-Telemark barneverntjeneste og barnehagene, skolene, PP-tjenesten og helsestasjonene i Nome kommune

Samarbeidsavtale mellom Midt-Telemark barneverntjeneste og barnehagene, skolene, PP-tjenesten og helsestasjonene i Nome kommune Samarbeidsavtale mellom Midt-Telemark barneverntjeneste og barnehagene, skolene, PP-tjenesten og helsestasjonene i Nome kommune Innhold Formålet med samarbeidsavtalen... 3 Forpliktende samarbeidsmøter...

Detaljer

PLAN FOR OMSORGSARBEID VED ULYKKER/KRISER I HERØY KOMMUNE

PLAN FOR OMSORGSARBEID VED ULYKKER/KRISER I HERØY KOMMUNE PLAN FOR OMSORGSARBEID VED ULYKKER/KRISER I HERØY KOMMUNE 0 Vedtatt i k- styre 29.04.04 Sak 0013/04 Revidert november 2013 Omsorgsgruppen skal være en ressursgruppe i det psykososiale omsorgsarbeidet ved

Detaljer

Barneblikk-satsingen Ålesund

Barneblikk-satsingen Ålesund Barneblikk-satsingen Ålesund Utvikling av lavterskeltilbud i Ålesund for gravide og småbarnsfamilier med rus eller psykiske vansker Koordinator Mette Grytten, Psykisk helsevern for barn og unge, HMR Oppdrag

Detaljer

Alvorlig og kompleks problematikk

Alvorlig og kompleks problematikk DAG Alvorlig og kompleks problematikk Dag 4 side 1 Hva er en alvorlig og kompleks problematikk? DAG Dag 4 side 2 Hvem er foreldrene og hva strever de med? Psykisk vansker og psykiske lidelser Fra foreldre

Detaljer

ER KRISESENTERTILBUD TILGJENELIG FOR ALLE? Av Tove Smaadahl Daglig leder

ER KRISESENTERTILBUD TILGJENELIG FOR ALLE? Av Tove Smaadahl Daglig leder ER KRISESENTERTILBUD TILGJENELIG FOR ALLE? Av Tove Smaadahl Daglig leder Vold mot kvinner og vold i nære relasjoner er alvorlig kriminalitet, et angrep på grunnleggende menneskerettigheter, et likestillingsproblem

Detaljer

FOKUSOMRÅDER, EKSISTERENDE TILTAK

FOKUSOMRÅDER, EKSISTERENDE TILTAK 1 Temaplan RUSPOLITISK PLAN 2010-2013 Uttalelse fra n, Levanger kommune 1. Planens struktur, språk layout Planen er meget oversiktlig godt strukturert.(kollonner for ansvar kostnad bør utvides litt) Planen

Detaljer

Krisesenteret i Hønefoss

Krisesenteret i Hønefoss Krisesenteret i Hønefoss Kart Kontaktinformasjon Hov Allè 32, 3515 Hønefoss Postboks 1193, 3503 Hønefoss Telefon: 32 17 06 90 Fax: 32 17 06 98 Hjemmeside: www.krisesenteret.info Mail: post@krisesenteret.info

Detaljer

dugnad Tverrfaglig samarbeid på rusområdet i kommunene i Møre og Romsdal

dugnad Tverrfaglig samarbeid på rusområdet i kommunene i Møre og Romsdal Tverrfaglig samarbeid på rusområdet i kommunene i Møre og Romsdal dugnad Vi tilbyr veiledning, kompetanse og stimulerings-midler. Kommunen mobiliserer og utvikler tiltak og samarbeid. Kompetansesenter

Detaljer

Handlingsplan for psykososialt oppvekstmiljø Regional strategi for folkehelse i Telemark, 2012-16.

Handlingsplan for psykososialt oppvekstmiljø Regional strategi for folkehelse i Telemark, 2012-16. Handlingsplan for psykososialt oppvekstmiljø Regional strategi for folkehelse i Telemark, 2012-16. Ressursgruppen har bestått av 15 personer fra regionalt og kommunalt nivå i Telemark, Høgskolen i Telemark

Detaljer

Vold i nære relasjoner

Vold i nære relasjoner Trygghet og trivsel Veileder Vold i nære relasjoner // Et verktøy utarbeidet av Birkenes kommune og politiet, i samarbeid med RVTS. // INNLEDNING Vold i nære relasjoner er et alvorlig samfunnsproblem,

Detaljer

- skal fagbevegelsen bry seg? Menns vold mot kvinner. Av Tove Smaadahl. Krisesentersekretariatet 2005 1

- skal fagbevegelsen bry seg? Menns vold mot kvinner. Av Tove Smaadahl. Krisesentersekretariatet 2005 1 Menns vold mot kvinner - skal fagbevegelsen bry seg? Av Tove Smaadahl Krisesentersekretariatet 2005 1 Livsmuligheter er de muligheter eller livsvilkår som det enkelte individ får til utvikling og utfoldelse.

Detaljer

HANDLINGSPLAN: FOREBYGGING OG TILTAK MOT SEKSUELL TRAKASSERING. Eidskog Montessoriskole 2010

HANDLINGSPLAN: FOREBYGGING OG TILTAK MOT SEKSUELL TRAKASSERING. Eidskog Montessoriskole 2010 HANDLINGSPLAN: FOREBYGGING OG TILTAK MOT SEKSUELL TRAKASSERING Eidskog Montessoriskole 2010 Vedtatt av styret 15.04.2010 1 1 Innledning Gjennom denne planen ønsker skolen å komme med forebyggende og problemløsende

Detaljer

Innspill til Barnevoldsutvalget fra FO til møte 12. mai

Innspill til Barnevoldsutvalget fra FO til møte 12. mai FELLESORGANISASJONEN MEDLEM AV LANDSORGANISASJONEN I NORGE Barnevoldsutvalget Deres referanse Vår referanse Vår dato 16/00179-1 09.05.2016 Innspill til Barnevoldsutvalget fra FO til møte 12. mai Fellesorganisasjonen

Detaljer

BARNEBLIKK - lavterskelsatsing for gravide og småbarnsfamilier som omfattes av rus eller psykiske vansker

BARNEBLIKK - lavterskelsatsing for gravide og småbarnsfamilier som omfattes av rus eller psykiske vansker BARNEBLIKK - lavterskelsatsing for gravide og småbarnsfamilier som omfattes av rus eller psykiske vansker Mai 2017, koordinator Mette Grytten, Psykisk helsevern for barn og unge H-dir. sin definisjon av

Detaljer

Opplysningsplikt til barnevernet og barnevernets adgang til å gi opplysninger

Opplysningsplikt til barnevernet og barnevernets adgang til å gi opplysninger Opplysningsplikt til barnevernet og barnevernets adgang til å gi opplysninger Opplysningsplikt til barnevernet og barnevernets adgang til å gi opplysninger Barnevernets oppgaver Barnevernets hovedoppgave

Detaljer

SLT HANDLINGSPLAN 2015-2016 Vedtatt av styringsgruppa 16.06.15.

SLT HANDLINGSPLAN 2015-2016 Vedtatt av styringsgruppa 16.06.15. SLT HANDLINGSPLAN Vedtatt av styringsgruppa 16.06.15. 1. BAKGRUNN Visjon: Det er godt å vokse opp i Gjesdal. Barn og unge er satsingsområde i kommuneplanperioden 2011 2021. Den helhetlige oppvekstplanen

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing Glomfjord skole. Avdekke, stoppe og forebygge mobbing.

Handlingsplan mot mobbing Glomfjord skole. Avdekke, stoppe og forebygge mobbing. Handlingsplan mot mobbing Glomfjord skole Avdekke, stoppe og forebygge mobbing. FORORD Glomfjord skole har utarbeidet en tiltaksplan mot mobbing, denne planen ivaretar bestemmelsene som er gitt i Opplæringslovens

Detaljer

Samtale med barn om vold og seksuelle overgrep

Samtale med barn om vold og seksuelle overgrep Samtale med barn om vold og seksuelle overgrep Fylkesmannen i Østfold i samarbeid med Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging Sarpsborg, 20.11.2015 Bakgrunn for dagen

Detaljer

Regional handlingsplan mot vold i nære relasjoner. for 2016-2019

Regional handlingsplan mot vold i nære relasjoner. for 2016-2019 Vang Vestre Slidre Nord-Aurdal Øystre Slidre Sør-Aurdal Etnedal Regional handlingsplan mot vold i nære relasjoner for Etnedal, Sør-Aurdal, Nord-Aurdal, Øystre Slidre, Vestre Slidre og Vang 2016-2019 Handlingsplanen

Detaljer

INGEN VET HVA SOM FOREGÅR I MITT HUS, BARE JEG KJENNER MIN SMERTE (sitat fra Mazocruzkvinne fra Puno, Peru)

INGEN VET HVA SOM FOREGÅR I MITT HUS, BARE JEG KJENNER MIN SMERTE (sitat fra Mazocruzkvinne fra Puno, Peru) Juridiske rettigheter og hjelp til deg som er blitt utsatt for kriminelle handlinger i Norge. Har du blitt utsatt for kriminelle handlinger i form av fysisk og/eller psykisk vold, seksuelle overgrep, tvangsekteskap,

Detaljer

Statens barnehus Moss

Statens barnehus Moss Statens barnehus Moss Fylkesmannen 13.06.17 Informasjon om barnehusets rolle og funksjon v/leder Cathrine Bergheim Hva er Statens barnehus? Det er et tverrfaglig og samlokalisert tiltak rettet mot barn,

Detaljer

BARNEVERNETS ARBEID I FORHOLD TIL BARN SOM UTSETTES FOR VOLD

BARNEVERNETS ARBEID I FORHOLD TIL BARN SOM UTSETTES FOR VOLD BARNEVERNETS ARBEID I FORHOLD TIL BARN SOM UTSETTES FOR VOLD STOPP VOLD MOT BARN FESTIVITETEN TORSDAG 25 SEPTEMBER 2008 Torill Moe, Barnevernleder Levanger, BaFa, 2008 Disposisjon Barnevernets arbeid med

Detaljer