Bespisning kl 16:30 på Haugestad. Vennligst gi beskjed dersom du ikke skal spise. Før møtet settes gis publikum anledning til å stille spørsmål.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bespisning kl 16:30 på Haugestad. Vennligst gi beskjed dersom du ikke skal spise. Før møtet settes gis publikum anledning til å stille spørsmål."

Transkript

1 Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Tjenesteutvalget Kl 18:00 på Glitra Bespisning kl 16:30 på Haugestad. Vennligst gi beskjed dersom du ikke skal spise. Gruppemøter fra kl 17:00. Eventuelt forfall meldes til Servicetorget, telefon eller Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. For rådmannen møter: kommunalsjef Bente Gravdal Før møtet settes gis publikum anledning til å stille spørsmål. Orientering: Det vil i møtet gis en orientering vedrørende fremdrift Hegg skole. Side1

2 SAKSLISTE: Saksnr 5/2014 Godkjenning av protokoll 6/2014 Meldinger 11/2014 Innleggelser ved sykehuset Vestre Viken - Desember /2014 Brukerundersøkelse, høst /2014 Lierbyen helsestasjon - Utført tilsyn med helsestasjonstjenesten 0-6 år 14/2014 Innovasjonsprogram 15/2014 Dialogmøter 16/2014 Leksehjelp i Lier kommune. 17/2014 Brukermedvirkning i Lier kommune 18/2014 Oppfølging av vedtak i tjenesteutvalget 2.halvår /2014 Protokoll fra møte i Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne 7/2014 Idefaserapport for Vestre Viken - høringsuttalelse 8/2014 Omsorgsplan planprogram Side2

3 5/2014Godkjenningavprotokoll Side3

4 6/2014Meldinger Side4

5 Lier kommune MELDING Saksmappe nr: 2012/1202 Saksbehandler: Torill E. Groth Innleggelser ved sykehuset Vestre Viken - Desember 2013 I perioden januar - desember 2013 har det i gjennomsnitt vært utskrevet ca. 60 personer pr. mnd.: År Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des Snitt , ,2 I 2013 har Lier kommune betalt for 10 døgn der det ved tidspunktet for utskrivning ikke var etablert et kommunalt tilbud. I 2012 var det totale antall døgn 22. I perioden august - november er alle utskrivningsklare pasienter med behov for kommunale helse- og omsorgstjenester, gitt et tilbud innen de fastsatte frister. I desember er det en utskrivningsklar pasient vi ikke har klart å etablere tjeneste til før etter 1 døgn etter fristen. Gjennomsnittlig har det vært skrevet ut 6 pasienter flere pr måned i 2013 enn i Vi har hatt 13 færre betalingsdøgn, noe som viser at vi har forbedret oss med hensyn på å ta imot fra sykehuset. Målet med færre innleggelser fra våre virksomheter er ikke nådd, da det er økt med gjennomsnittlig ca 5,5 innleggelser pr mnd. Nedenfor vises oversikt over innleggelser i sykehus, fra kommunale omsorgstjenester, sammenlignet med gjennomsnittet i 2011 og Innleggelse i sykehus fra omsorg Snitt Snitt Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Sep okt nov des Snitt Fra langtidsplass i sykehjem 3,8 2, ,50 Fra korttidspl i sykehj, inkl. rehab 3,8 4, ,58 Fra bofellesskap 5,4 4, ,92 Fra hjemmetjenesten 15,5 12, ,17 Fra psykisk helse 4, ,42 Totalt 24,1 27, ,58 Side5

6 Årsakene til innleggelsene har vært: (Det kan være flere årsaker til en innleggelse) Årsak til innleggelsene Jan Feb Mars Apr Mai Juni juli Aug Sept okt nov des Bevissthetstap 2,5 2, Fall m.smerte 5,3 4, Kjent brudd 1,9 0, Mistanke om lungebet. 3,1 3, Mistanke om urinv.i 1,9 1, Tungpusten 5,5 5, Mistanke om dehyd 2,3 0, Surkling 2,1 1, Hjerte/brystsm 2,4 2, Feber 1,5 2, Kvalm/svimmel 3,5 2, Pareser 1,9 0, Rusprobl /psyk lidelse 3,1 3, Planlagt innl. 3,3 2, Annet blødn m.m 2, Sum 42,8 42, Snitt 13 1,92 4,17 1,25 3,33 1,83 6,08 1,83 1,83 2,50 2,33 2,08 1,25 3,33 4,67 11,83 50,25 Side6

7 Lier kommune MELDING Saksmappe nr: 2014/597 Saksbehandler: Elisabeth Lyshaug 12/2014 Tjenesteutvalget Brukerundersøkelse, høst 2013 Undersøkelsen ble gjennomført i oktober/november Hensikt Lier kommune benytter standardiserte brukerundersøkelser utviklet av KS. De fleste av landets kommuner benytter samme type undersøkelse, noe som gir viktig grunnlag for relevant sammenligning med andre, samt egen kommunes resultater over tid. Brukerundersøkelser er en del av Lier kommunes brukerdialog og er et korrektiv i kvalitetsarbeid med å videreutvikle de enkelte tjenester. Målet med oppfølgning av brukerundersøkelse er å bidra til: God styringsinformasjon til virksomheten, rådmannsnivå og folkevalgte i kommunen. Forbedring av kommunens tjenester og mer fornøyde brukere gjennom systematisk kvalitetsarbeid. Økt kunnskap om egen tjeneste og brukertilfredshet gjennom sammenligning med andre og seg selv over tid. Økt brukerdialog gjennom systematisk brukermedvirkning. Målgruppe: I brukerundersøkelsen for barneverntjenester er det to målgrupper med to forskjellige spørreskjemaer. Målgruppene er avgrenset som følger: Foreldre/ foresatte til barn (0-18 år) med frivillige tiltak ( 4-4) i barnevernet. Svarprosent 24 %, 67 respondenter og 16 svar. ( I 2011 var svarprosenten 21 %). Siden svarprosenten er lav er det knyttet noe usikkerhet rundt hvor representativ undersøkelsen er. Barn og ungdom fra 9 år som har frivillige tiltak ( 4-4) i barnevernet. Svarprosent 79 %, 34 respondenter av 43 mulige. (I 2011 var svarprosenten 80 %). Svarprosenten er høy og tallene er representative i fht brukergruppen. Svarskalaen for foreldre/foresatte går fra 1 6, hvor 1 er laveste verdi (meget misfornøyd) og 6 er høyeste verdi (meget fornøyd). Side7

8 Svarskalaen for barn og ungdom går fra 1 4, hvor 1 er laveste verdi (meget misfornøyd) og 4 er høyeste verdi (meget fornøyd). Metode: Saksbehandler tok kontakt med foreldre i forkant av undersøkelsen. Dette i et forsøk på å motivere til deltagelse. Deretter ble det sent ut et informasjonsbrev om undersøkelsen med vedlagt spørreskjema for utfylling, samt poststemplet svarkonvolutt. Foreldrene hadde også mulighet til å besvare undersøkelsen på nettet. Det ble benyttet personlig intervju for barn og ungdom. Foreldrene ble kontaktet for samtykke for barn under 15 år. Deretter ble det sendt ut et informasjonsbrev. Ungdom over 15 år fikk tilsendt eget informasjonsbrev. Brevet kom etter at saksbehandler først hadde hatt direkte kontakt og informert om undersøkelsen. De impliserte ble kjent med at det ikke var ansatte i barneverntjenesten som skulle foreta intervjuene, men andre ansatte i kommunen (med erfaring i fht barnesamtaler). 6 barn ble tatt ut av undersøkelsen pga manglende samtykke, tre ungdom ønsket ikke å delta. SAMMENDRAG FOR FORELDRE/FORESATTE: I alt var 22 kommuner med i snittet for landet (I 2011 var tallet 19 kommuner og i 2007 var det 24 kommuner.) Sammenlignet med 2007 er noen av påstandene endret. Skalering er fra 1-6. Følgende temaer var i fokus: Tilgjengelighet Informasjon Respektfull behandling Pålitelighet Brukermedvirkning Samarbeid Resultat for brukere Tilgjengelighet Barnevern, Lier 2013 Barnevern, Lier 2011 Barnevern, Lier 2007 Snitt i landet (2013) Snitt: Tema tilgjengelighet har tre påstander: «Det er lett å komme i kontakt med barnevernet», «Det er lett å få timeavtale med saksbehandler» og «Fysisk tilgjengelighet». Sammenligning med snittet for landet: Barnevernet skårer over snittet når det gjelder fysisk tilgjengelighet, men 0.2 under snittet på de to første påstandene. Sammenligning Lier barnevern 2011 vs 2013: Snittet er likt i 2011 og Kommentar: Barnevernet vil i tiden fremover ha fokus på tilgjengelighet. Dette vil være en kontinuerlig prosess, i dialog med brukerne. Side8

9 Informasjon Barnevern, Barnevern, Barnevern, Snitt landet Lier 2013 Lier 2011 Lier 2007 (2013) Snitt: Tema informasjon har to påstander: «De ansatte gir meg tilstrekkelig informasjon» og «Den skriftlige informasjonen fra barnevernet er lett å forstå». Sammenligning med snittet for landet: Når det gjelder begge påstander skårer barnevernet likt som snittet i landet. Sammenligning Lier barnevern 2011 vs 2013: Barneverntjenesten skårer 0.2 lavere i 2013, sammenlignet med Kommentar: Barneverntjenesten vil se igjennom maler og rutiner når det gjelder skriftlige tilbakemeldinger til bruker. Prosessen er i gang. Respektfull Barnevern, Barnevern, Barnevern, Snitt landet behandling Lier 2013 Lier 2011 Lier 2007 (2013) Snitt: Temaet respektfull behandling har tre påstander: «De ansatte i barnevernet behandler meg med respekt», «De ansatte i barnevernet møter meg med vennlighet» og «De ansatte i barnevernet tar meg på alvor». Sammenligning med snittet for landet: Barneverntjenesten skårer over snittet i landet på alle påstander (0.1, 0.2 og 0.2) Sammenligning Lier barnevern 2011 vs 2013: Barnevernet skårer 0.1 over snitt i 2013, sammenlignet med Kommentar: Barneverntjenesten har målsetning om at brukere skal oppleve seg respektfullt og vennlig behandlet. I dialog med brukerne vil dette fortsatt være et tema. Pålitelighet Barnevern, Barnevern, Barnevern, Snitt landet Lier 2013 Lier 2011 Lier 2007 (2013) Snitt: Temaet pålitelighet har er det to påstander: «De ansatte overholder taushetsplikt» og «De ansatte følger opp det som er avtalt». Sammenligning med snittet for landet: Barneverntjenesten skårer over snittet på første påstand (0.1), men under snittet på andre påstand (0.2) Sammenligning Lier barnevern 2011 vs 2013: Barneverntjenesten skårer 0.1 over i snitt i 2013, sammenlignet med Kommentar: Temaet har en positiv utvikling fra 2007 frem til i dag. Det vil fortsatt jobbes kontinuerlig med ytterligere forbedring. Brukermedvirkning Barnevern, Lier 2013 Barnevern, Lier 2011 Barnevern, Lier 2007 Snitt landet (2013) Snitt: Temaet brukermedvirkning har fire påstander: «Barneverntjenesten tar hensyn til mine ønsker og behov», «Barneverntjenesten lar meg være med å bestemme», «Jeg får muligheten til å påvirke hvilke tiltak jeg/vi skal ha fra barnevernet» og «Jeg får være med å bestemme innholdet i planen». Sammenligning med snittet for landet: Barneverntjenesten skårer under på første påstand (0.2), deretter over på påstand nummer to (0.1) og tre (0.3). Påstand nummer fire skårer under snitt (0.1) Sammenligning Lier barnevern 2011 vs 2013: Snittet er likt i 2011 og Side9

10 Kommentar: Brukermedvirkning har og skal ha et stort fokus i tjenesten. Samarbeid Barnevern, Barnevern, Barnevern, Lier Snitt landet Lier 2013 Lier (2013) Snitt: Tema i 2007: 4.6 samordning: 3.9 Temaet samarbeid har to påstander: «Jeg er avhengig av at barnevernet samarbeider med andre» og «Barnevernet samarbeider godt med andre i forhold til meg og barnet mitt». Sammenligning med snittet for landet: Barneverntjenesten skårer under på begge påstander (0.3 og 0.9). Sammenligning Lier barnevern 2011 vs 2013: Barneverntjenesten skårer under i snitt i 2013 (0.3), sammenlignet med i Kommentar: Barneverntjenesten skårer under snittet sammenlignet med landet og under snittet med tall fra Vedr påstand: «Barnevernet samarbeider godt med andre i forhold til meg og barnet mitt»: 4 av de totalt 16 respondentene har skåret barneverntjenesten svært lavt, de øvrige middels og høyt. Et godt barnevern inkluderer et godt tverrfaglig samarbeid. Tema skal det jobbes kontinuerlig med og virksomhetene er i gang, jf. «Liermodellen». Resultat for Barnevern, Barnevern, Barnevern, Lier Snitt landet brukere Lier 2013 Lier (2013) Snitt: (ikke aktuelt 4.3 tema) Temaet resultat for brukere har fem påstander: «Barneverntjenesten forstår min situasjon», «Jeg er fornøyd med de tiltakene jeg får», «Hjelpen fra barnevernet gjør det lettere for meg å gi god omsorg», «Hjelpen fra barnevernet bidrar til at mitt barn utvikler seg på en god måte» og «Barneverntjenesten følger opp meg som foreldre på en god måte». Sammenligning med snittet for landet: Første og siste påstand skårer barnevernet over snittet i landet (0.2 og 0.1). Påstand nummer to, tre og fire ligger under snittet i landet (0.6, 0.3 og 0.6) Sammenligning Lier barnevern 2011 vs 2013: Barneverntjenesten skårer under i snitt i 2013 (0.3), sammenlignet med i Kommentar: Barneverntjenesten skårer under i snittet sammenlignet med landet og under snittet med tall fra Unntaket er påstandene: «Barneverntjenesten forstår min situasjon» og «Barneverntjenesten følger opp meg som foreldre på en god måte», hvor barneverntjenesten skårer over snitt. Tema har et forbedringspotensial. Det er likevel verdt å merke seg at de samme foreldrene skårer påstandene «Barnevernet lar meg være med å bestemme» og «Jeg får mulighet til å påvirke hvilke tiltak jeg/vi skal ha i barnevernet» (Tema Brukermedvirkning) høyt, høyere enn snitt i landet og tall fra Helhetsvurdering: Helhetlig sett er jeg fornøyd med barnevernet: Barnevern, Lier 2013 Barnevern, Lier 2011 Barnevern, Lier 2007 Snitt landet (2013) Snitt: Snitt totalt: Snitt i landet (2011) Under punktet Helhetsvurdering ligger Lier barnevern 2013 under snittet i landet (0.3), samt under snittet fra 2011(0.6). Snittet totalt ligger under med 0.2 for Side10

11 Kommentarer fra foreldre: I kommentarene fra foreldrene som har svart, har flere fokus på økonomiske tiltak. Det uttrykkes misnøye ved at barnevernet ikke naturlig dekker barnehageplass eller ulike aktiviteter. Terapeutisk oppfølging blir fremhevet som bra. Oppsummering: Oppsummert ser vi at Lier kommune skårer likt som landet på tre av fokusområdene: Tilgjengelighet, informasjon og brukermedvirkning. Lier kommune skårer over snittet på ett av fokusområdene: Respektfull behandling. På tre av fokusområdene skårer Lier kommune under: Pålitelighet, samarbeid og resultat for brukere. Tema pålitelighet har likevel en positiv utvikling sammenlignet med tall for Når vi sammenligner tallene for 2013 med tall fra 2011 ser vi følgende: Tallene for de 2011 og 2013 er like når det gjelder påstandene: Tilgjengelighet og brukermedvirkning. Tallet for 2013 ligger over tallet for 2011 når det gjelder påstandene: Respektfull behandling og pålitelighet. Tallene for 2013 ligger under tallene i 2011 når det gjelder påstandene: Informasjon, samarbeid og resultat for brukere. Konklusjon: Det er en realitet at svarprosenten er svært lav og det er derfor knyttet en usikkerhet rundt hvor representativ undersøkelsen er. Uansett er det spesielt to temaer som peker seg ut som forbedringspunkt: Samarbeid, påstander: «Barnevernet samarbeider godt med andre i forhold til meg og barnet mitt». Lier kommune skårer 3.5 (2011: 4.4), snitt i landet 4.4. Mål: snitt i landet 4.4 Resultat for brukere, påstand: «Jeg er fornøyd med de tiltakene jeg får». Lier kommune skårer 3.9 (2011: 4.5), snitt i landet 4.5. Mål: snitt i landet 4.5 «Hjelpen fra barnevernet gjør det lettere for meg å gi god omsorg». Lier kommune skårer 3.9 (2011: 4.2), snitt i landet 4.2. Mål: snitt i landet 4.2 «Hjelpen fra barnevernet bidrar til at mitt barn utvikler seg på en god måte». Lier kommune skårer 3.6 (2011: 4.7), snitt i landet 4.2. Mål: snitt i landet 4.2 Viktige moment til neste brukerundersøkelse: Svarprosenten er for lav. Foreldre/foresatte bør gis mulighet til å svare på undersøkelsen/tilgang til data i forbindelse med naturlige treffpunkt med saksbehandler. SAMMENDRAG FOR BARN OG UNGE: I alt 10 kommuner er med i snitt for I 2011 var tallet 6 kommuner og i 2007 var til sammen 13 kommuner deltagende i undersøkelsen. I 2007 var skaleringen 1 6, i 2011 og 2013 var skaleringen 1 4. I 2011 var svaralternativene fordelt på «smilefjes/sure fjes». I 2013 var svarresultatene fordelt mellom «helt enig», «litt uenig», «litt enig», «helt enig» og «vet ikke». Endringen vil kunne ha påvirkning på hvordan barna nyanserer svarene sine. Ca 50 % av deltagerne er i alderen 9-12 år. Nedenfor vil det bli presentert tall for 2013, 2011 og snitt i landet Side11

12 Følgende temaer var i fokus: Tilgjengelighet Informasjon/ansatte Respektfull behandling Brukermedvirkning Tiltaksplan Resultat for brukere Tilgjengelighet Barnevern, Lier 2013 Barnevern, Lier 2011 Snitt landet (2013) Snitt: Tema tilgjengelighet har to påstander «Det er lett å komme i kontakt med barnevernet» og «Barnevernet har tid til å snakke med meg». Sammenligning med snittet for landet: Første påstand er tallet likt som snittet i landet. Andre påstand skårer Lier barnevern over snittet i landet (0.2). Sammenligning Lier barnevern 2011 vs 2013: Tall for 2013 ligger 0.1 under tall for 2011 Kommentar: I Lier barnevern er fokuset stort når det gjelder barnesamtaler og kontakten med barnet generelt. Dette fokuset vil fortsette. Informasjon/ansatte Barnevern, Lier 2013 Barnevern, Lier 2011 Snitt landet (2013) Snitt: Tema informasjon/ansatt har fire påstander: «Barneverntjenesten har fortalt hvorfor de er i kontakt med meg», «Barneverntjenesten har fortalt hva de kan hjelpe med», «Jeg vet hvem min saksbehandler er» og «Jeg får vite hva som står i planer som skrives om meg». Sammenligning med snittet for landet: Første og andre påstand skårer 0.1 under snitt, påstand tre skårer likt som snittet og siste påstand skårer under 0.4. Sammenligning Lier barnevern 2011 vs 2013: Tall for 2013 skårer under med 0.3 sammenlignet med tall for Kommentar: Tiltaksplan eller «planen» som begrep blir sjelden benyttet til de yngste barna. (Underkant av 50 % av barna i undersøkelsen er under 12 år). Fokuset i virksomheten har blant annet vært at barna skal være kjent med hvorfor barneverntjenesten er i kontakt med familien og hva barneverntjenesten kan hjelpe med. Her skårer barneverntjenesten 0.1 under snitt i landet på begge påstander. Et tredje fokusområde har vært medvirkning. Under tema Brukermedvirkning skårer påstanden «Jeg får være med å bestemme hva jeg skal få hjelp til» likt som snittet i landet. Respektfull Barnevern, Lier 2013 Barnevern, Lier 2011 Snitt landet (2013) behandling Snitt: Tema respektfull behandling har en påstand: «De som jobber i barnevernet tar meg på alvor». Sammenligning med snittet for landet: Lier kommune skårer 0.1 over i snitt. Sammenligning Lier barnevern 2011 vs 2013: Tall for 2013 skårer 0.3 under sammenlignet med Kommentar: Lier barnevern har respekt som en viktig verdi i sitt daglige arbeid. Dette fokuset vil fortsette, og vil være en kontinuerlig prosess i barnevernjobbingen. Side12

13 Brukermedvirkning Barnevern, Lier 2013 Barnevern, Lier 2011 Snitt landet (2013) Snitt: Tema brukermedvirkning har en påstand: «Jeg får være med å bestemme hva jeg skal få hjelp til». Sammenligning med snittet for landet: Lier kommune skårer likt som snitt i landet. Sammenligning Lier barnevern 2011 vs 2013: Tall for 2013 skårer 0.2 under sammenlignet med Kommentar: Barneverntjenesten vil fortsette å lytte til, snakke med og utforske det barnet formidler. Tiltaksplan Barnevern, Lier 2013 Barnevern, Lier 2011 Snitt landet (2013) Snitt: Tema tiltaksplan har en påstand: «Jeg får være med å bestemme hva som skal stå i planen min Sammenligning med snittet for landet: Lier kommune skårer 0.5 under snitt Sammenligning Lier barnevern 2011 vs 2013: Tall for 2013 skårer 1.4 under sammenlignet med Kommentar: Tiltaksplanen er viktig verktøy i den daglige jobbingen. Begrepet «tiltaksplan» blir for øvrig sjelden benyttet. Totalt var det 18 av barna som krysset av på «vet ikke» på denne påstanden. Dette kan være en indikasjon på at spørsmålet var uklart, og at dersom de hadde fått en forklaring på hva «planen» faktisk var, hadde svaret vært annerledes. Viser igjen til påstanden under brukermedvirkning: «Jeg får være med å bestemme hva jeg skal få hjelp til». Lier barnevern skåren her er likt som landet. Resultat for Barnevern, Lier 2013 Barnevern, Lier 2011 Snitt landet (2013) brukere Snitt: Tema resultat for brukere har tre påstander: «Saksbehandler gjør en god jobb for meg»,» «Jeg har fått det bedre etter at jeg kom i kontakt med barnevernet» og «Gi barnevernet et smilefjes» Sammenligning med snittet for landet: Lier kommune skårer 0.1 over snitt på alle tre påstander. Sammenligning Lier barnevern 2011 vs 2013: Tall for 2013 skårer 0.3 under, sammenlignet med Kommentar: Det er positivt at vi ligger over snittet i landet. Sammenligningen med egne tall fra 2011 viser en nedgang. Dette utfordrer oss til og skulle bli enda bedre i kontakten med barna. Snitt totalt Barnevern, Lier Barnevern, Lier Snitt landet Snitt i landet (2013) (2011) Snitt: Kommentarer fra barn og ungdom: Tilbakemeldingene fra flere av barna er at barnevernet må lytte til dem, og ikke si ting videre (les: fortelle videre til foreldrene). Flere av barna nevner viktigheten med å snakke via lek. Da blir vanskelige temaer lettere å snakke om. Noen formidler at de ønsker at barnevernet skal kjøpe PC til dem. At det skal stå i planen. To av kommentarene gir tilbakemelding på at barnevernet flytter feil barn- og at foreldre i den forbindelse blir for lite tatt hensyn til. Tilbakemeldingene er også at barnevernet gjør en god jobb. Side13

14 Oppsummering: Oppsummert ser vi at Lier kommune skårer likt som landet på to av fokusområdene: Tilgjengelighet og brukermedvirkning. Lier kommune skårer over snittet på to av fokusområdene: Respektfull behandling og Resultat for brukere. To av fokusområdene skårer Lier kommune under: Informasjon og Tiltaksplan. Alle tallene i 2013 er noe lavere sammenlignet med tall fra Konklusjon: Svarprosent 79 %, 34 respondenter av 43 mulige. (I 2011 var svarprosenten 80 %). Svarprosenten er høy og tallene er representative i fht brukergruppen. Følgende fokusområder utmerker seg for videre jobbing: Brukermedvirkning, påstander: «Jeg får være med å bestemme hva jeg skal få hjelp til». Lier kommune skårer 2.8 (2011: 3.0), snitt i landet 2.8. Vi vil fortsatt ha fokus på dette punktet. Den enkeltes opplevelse om reell påvirkning er viktig, viktigere enn forståelse av begrepet «tiltaksplan». Begrepsforståelsen vil kommet etter hvert som barnet blir eldre. Informasjon, påstand: «Jeg får vite hva som står i planer som skrives om meg». Lier kommune skårer 2.0 (2011: 2.6), snitt i landet 2.4. Mål: snitt i landet 2.4 I undersøkelsen kommer det frem at barna skårer ca likt som landet for øvrig under påstand «Barneverntjenesten har fortalt hvorfor de har kontakt med meg» og Barnevernet har fortalt hva de kan hjelpe meg med». Fokuset i tiden fremover vil være å forsikre oss om at barna også ser dette i sammenheng med planer som skrives. Viktige moment til neste brukerundersøkelse: Personene som gjennomfører intervjuene skal i forkant ha gjennomgått spørsmålene med barneverntjenestens representant. Dette vil gi de som intervjuer en større mulighet til å stille oppfølgingsspørsmål, dersom noe er uklart for barna/ungdommen. Tiltak videre for begge målgruppene: Barneverntjenesten vil ha dialog med barna og deres foreldre når det gjelder temaer i undersøkelsen. For å kunne opprettholde og videreutvikle et kvalitativt barnevern, samt ha en kunnskapsbasert praksis, vil følgende punkter være beskrivende: Generelt: Virksomhetens ansatte skal ha forskningsbasert kunnskap om effekt av tiltak og forståelse av sammenhenger De ansattes klinisk erfaring og skjønn skal utnyttes optimalt Kunnskap om klientens egne preferanser og individuelle forhold skal tydeliggjøres via kommunikasjon og observasjon Virksomheten har et spesielt fokus på ønskede verdier, bevisstgjøring i fht bruksverdier og tydelig ledelse. Side14

15 Spesielt i fht forbedringspunkt: Jobbe forebyggende med aktuelle samarbeidspartnere, jf Lier modellen. Spisse og tydeliggjøre tiltakene barneverntjenesten tilbyr gjennom dialog og praksis. Innføring av mobilt utstyr: tiltaksplaner og andre nødvendige dokumenter vil til en hver tid være tilgjengelig, også når møte gjennomføres utenfor barneverntjenestens lokaler. Hva er gjort så langt: 1. Virksomheten har gjennomgått undersøkelsen på personalmøte. Forbedringspunkt er satt opp, tiltak for gjennomføring av arbeidet er kjent i gruppa. Lav svarprosent hindrer dialogkonferanse med brukere. 2. Mange av de ansatte i virksomheten er i et videreutdanningsløp. Dette vil bli prioritert fremover også- både fordi virksomheten får oppdatert seg teoretisk på ny forskning og nye metoder, men også som et ledd i å beholde dyktige medarbeidere. Kontinuitet og stabilitet i personalgruppa er vesentlig for godt barnevernfaglig arbeid. 3. Holdningsarbeid og etiske problemstillinger jobbes systematisk med. Dette arbeidet vil stimulere til godt arbeidsmiljø og engasjement, samt bidra til å høyne fokus på brukermedvirkning i form av aktiv deltakelse. Side15

16 Lier kommune MELDING Saksmappe nr: 2013/3639 Saksbehandler: Helle Gustavsen 13/2014 Tjenesteutvalget Lierbyen helsestasjon - Utført tilsyn med helsestasjonstjenesten 0-6 år Fylkesmannen, representert ved fylkeslegen, gjennomførte 7. og 8. oktober 2013 tilsyn ved helsestasjonstjenesten 0-6 år i Lier kommune. Befaringen ble gjennomført ved Lierbyen helsestasjon. Tilsynet omfattet og var avgrenset til følgende områder: om kommunen sikrer barn i aldersgruppen 0 til 6 år forsvarlige helsekontroller i samsvar med nasjonale retningslinjer om kommunen sikrer at helsestasjonstjenesten bidrar til at barn/familier med spesielle behov mottar et helhetlig tjenestetilbud om kommunen sikrer at helsestasjonen tilbyr tjenestetilbud til barn og foreldre tilpasset egen språkbakgrunn om kommune sikrer at helsestasjonstjenesten arbeider gjennom kostholdsveiledning for å forebygge feilernæring Endelig rapport fra Fylkesmann i Buskerud fra tilsyn helsestasjonstjenesten 0-6 år i Lier kommune, Lierbyen helsestasjon av viste følgende funn: Avvik: Det ble gjort funn som ga grunnlag for å konstatere ett avvik. I tillegg ble det gitt en merknad. Lier kommune verken sikrer eller gjennomfører helsekontroller på en slik måte at alle barn i aldersgruppen 0-6 får forsvarlige helsekontroller i samsvar med de nasjonale retningslinjene. Merknad: Lierbyen helsestasjon har en utfordring med å sikre at helsestasjonslege og helsesøster er løpende oppdatert hva gjelder utredning og oppfølging hos fysioterapeut som er tilknyttet helsestasjonen. Lier kommune ble bedt å gjøre en redegjørelse for hvordan avviket vil bli fulgt opp og rettet, samt med en framdriftsplan for dette innen den Side16

17 Konstituerende virksomhetsleder for helsetjenesten, Helle Gustavsen har utført dette, se vedlegg. Helsetjenesten ønsker å informere om at noe av tillegget som helsesøstertjenesten fikk ved behandling av «Handlingsprogrammet for » vil bli brukt til å styrke helsesøsterbemanningen ved Lierbyen helsestasjon. De resterende midlene benyttes til å styrke skolehelsetjenesten. Helsetjenesten ønsker også å informere om at kommunen har gjennomført brukerundersøkelse ved helsestasjonene i Lier i oktober/november 2013 med gode tilbakemeldinger. Nærmere informasjon om dette gis om det er ønskelig. Side17

18 LL Lier kommune Helsetjenesten Fylkesmannen i Buskerud v/ Ellisif Hegna Postboks Drammen Vår ref: HGU/2013/3639/G11 Deres ref: Lier Redegjørelse etter tilsyn med helsestasjonstjenesten 0-6 år i Lier kommune, Lierbyen helsestasjon. Etter tilsyn den 7.og ble det ved Lierbyen helsestasjonen gjort funn som gav grunnlag for ett avvik og en merknad. Helsetjenesten ønsker følgende å gi en redegjørelse for videre tiltak i henhold til dette. 1. Manglede legeundersøkelse v/ skolestart: Helsetjenesten har foreslått for LSU (legenes samarbeidsutvalg) den at fastlegene skal invitere alle 5 åringene til medisinsk undersøkelse. Med dette vil fastlegene gis mulighet for både å bli «kjent» med barna/familien, kartlegge/få oversikt over barnets helsetilstand i tillegg til å gjøre en somatisk undersøkelse av barnet i henhold til gjeldene veileder/forskrift. Helsesøstrene og fastlegene vil også med dette få et grunnlag for et bedre faglig samarbeid videre noe helsetjenesten vil påpeke som viktig i oppfølging av psykososiale vansker hos barn/unge. Som nevnt under tilsynsbesøket har kommuneoverlegen utarbeidet et henvisningsskjema til bruk av helsesøstrene ved ønske om samarbeid med fastlegene. Hensikten med dette er at helsesøster og lege skal kunne avklare roller og blir mer målrettet i oppfølgingen av barna som trenger dette. Legene i LSU var positive til forslaget om å tildele fastlegene ansvar for å utføre den medisinske undersøkelsen av 5 åringene. De ønsket videre behandling av dette på neste ALU (almennlegemøte) som planlegges til februar-14. De ønsket også at helsestasjonen kommer med forslag til den evnt. praktiske gjennomføringen av tiltaket. Helsetjenestens forslag er at fastlegene inviterer 5 åringene til deres kontor på vinteren/våren før skolestart, og at helsesøster følger opp med den resterende delen av helseundersøkelsen høsten etter skolestart. De barna som i løpet av våren og sommeren kommer flyttende til kommunen, ikke har møtt til time hos fastlegen Rådhuset Postboks 205, 3401 Lier / Tlf: / Fax: Org nr: / Bankgiro: Side18

19 Dato Vår ref. 2013/3639-/G11 2 av 4 vil da få en påminnelse/ hjelp av helsesøster når hun etter skolestart inviterer barna med foreldre til samtale hos henne. I rapporten påpekes det at det ikke er kjent om det er gjort en risiko- og sårbarhetsanalyse eller hvorvidt det var innhentet medisinskfaglige råd/uttalelser før beslutningen om å fjerne den medisinskfaglige kompetansen ble fjernet fra skolehelsetjenesten. Tidligere virksomhetsleder har uttrykt at det ble tatt muntlig/skriftlig kontakt med andre kommuner for råd/erfaringer i forkant av at den medisinsk faglige kompetansen ble fjernet. Da det ikke er utført noen evaluering av denne endringen så ønsker nå helsetjenesten å invitere til et samarbeid med kommuneoverlegen for å finne løsning på hvordan man bør gjøre dette. 2. Lite legeressurs ved helsestasjon. Under tilsynet framkom det at stillingsandel for lege ved helsestasjonen er noe under Helsedirektoratets minstenorm som gjør at det kan være vanskelig å gi legetimer og ha nok tid for oppfølging av enkeltbarn innen gjeldene standard/anbefalinger. Helsetjenestens tiltak videre er å sette inn noe vikar ved ferie og effektivisere bruken av turnuskandidat. Har høst-13 planlagt turnuslegen tidligere og mer inn i helsestasjonslegens arbeid for både kunne gi bedre veiledning og muligheten til å arbeide selvstendig. Nåværende turnuskandidats medisinskfaglige dyktighet har vist at turnuskandidaten er en viktig ekstraressurs for helsestasjonsdriften, som gjør at helsestasjonslegen siste tiden har noe mer tid til oppfølging av enkeltbarn, lese epikriser og samarbeide med helsesøstre og fysioterapeut. I Lier kommer ny turnuslege hver. 1.sept og 1.mars. De har 6 måneders praksistid i kommunen etter å ha fullført praksis ved sykehuset. Undertegnede ønsker juni-13 å evaluere effektiviseringstiltak vedrørende legeressurs. 3. Lite helsesøsterressurs. På grunn av at stillingsandelen for helsesøstre også er under den anbefalte bemanningsnormen, så har det til d.d ikke vært mulig å tilby alle 4 måneder og 18 måneders barn til tid på helsestasjonen. Helsetjenesten vil inntil videre fortsette å tilby kun til de som vurderes av helsesøster/lege har behov for denne oppfølgingen, men skal ha fagdag i helsesøsterkollegiet den hvor mulige endringsforslag vil bli drøftet. Det er her ønskelig at det nedfelles en gruppe som kan over en avgrenset tidsperiode kan utarbeide løsninger for endring. De aller fleste foreldre med barn i 2-4 ukers alder kommer til helsestasjonen slik tilbudet er i dag, men helsestasjonen vil fra 2014 kvalitetssikre at alle tilbys dette. Flertallet av helsesøstrene i kollegiet opplever at det er faglig forsvarlig at den individuelle 4 og 18 måneders oppfølgingen er målrettet, men ønsker å se nærmere på grupperettede tiltak. Til informasjon så har helsestasjonen i flere år og ønsker å fortsatt å gi jevnlig tilbud om Godt samlivskurs. Dette er et parkurs som arrangeres over 2 kvelder, er gratis og tilbys alle som har fått barn. I tillegg har helsetjenesten også et Side19

20 Dato Vår ref. 2013/3639-/G11 3 av 4 tilbud til alle om TFF kurs. Det er et foreldreveiledningskurs som også er gratis, går over 8-9 kvelder og er i samarbeid med barnevernet. Både Godt samliv- og TFF kurset holdes på Lierbyen helsestasjon. Som kjent tilbyr helsestasjonen barselgrupper og erfaring tilsier at fremmedspråklige med begrensede norskkunnskaper kan utebli fra dette tilbudet. Selv om en helsesøster hver måned besøker og gir helseopplysning til Voksenopplæringen i kommunen, så vurderer helsesøsterkollegiet å starte egne barselgruppe for polske kvinner i Lite samarbeid med barnefysioterapeutene og andre samarbeidspartnere i kommunen. I henhold til både avvik og merknad i rapporten så har mangel på lege og helsesøsterressurs ved helsestasjonen i Lierbyen gjort at det ikke har vært avholdt basismøter i tråd i med standard/ anbefalinger. Undertegnede har hatt møte med fysioterapeutene den og med deres leder den og planlegger fra 2014 igjen gjennomføre basismøter 2 ganger hvert semester. Helsetjenesten skal ha nytt møte med fysioterapeutene den hvor det vil bli drøftet mulige løsningsforslag på hvordan man kan gi noe mer fortløpende og systematisk rapportering av barn som følges opp av fysioterapeutene. Vedrørende andre samarbeidspartnere så har virksomhetslederne i PPT, Barnevern, Habilitering og Helsetjenesten møter hver måned for å forbedre/sikre systematisk samarbeid. Til disse møtene blir også Psykisk helse, Nav og Pleie og omsorg jevnlig invitert. Videre deltar virksomhetsleder på koordineringsmøter 2 ganger pr måned med virksomhet for Habilitering, Rehabilitering og Pleie- og omsorg, samt på møter 1 gang i måneden for behandling av søkere om Individuell plan. Helsetjenesten har også møter med Spebarnsteamet ved BUPA hver 6. uke og med tannhelsetjenesten 1 gang pr. år.til informasjon så har Lier kommune vært med i Opplæringsprogrammet og Barn i rusfamilier i regi av Borgestadklinikken. Dette har medført at Helsetjenesten har investert mye tid til tverrfaglig samarbeid og utvikling av det forebyggende arbeidet innen rus, vold og psykisk helse i 2012 og Kompetansehevende og kvalitetssikrede tiltak Det fremgår av rapporten at medarbeidere har uttrykt at de har begrenset tid til både kvalitetssikring av eget arbeid og kompetansehevende tiltak. I tillegg til «knapphet» på ressurser så kan dette begrunnes i at helsesøsterkollegiet høst-13 også har hatt jevnlig veiledning av ekstern psykolog. Dette var ment å være et faglig veiledningstilbud for å styrke helsesøsterkollegiet og ble avsluttet i desember-13. Dette medfører at vi fra 2014 vil få noe mer til tid til å arbeide med kvalitetssikring av eget arbeid. Vedrørende kompetansehevende tiltak så prøver avdelingen å legge til rette for både kurs og fellesopplæringsdager for alle i jordmor/helsesøsterkollegiet. Helsetjenesten ønsker også å legge til rette for videreutdanning og har høsten-13 bistått til at en helsesøster startet på en toårig videreutdanning innen Psykososialt arbeid med familier med barn 0-4 år. Undertegnede ønsker i 2014 å legge spesielt til rette for at helsestasjonslege skal få mulighet til noe kompetansehevende tiltak. Side20

Rehabiliteringsvirksomheten, Psykisk helse og Helsetjenesten - Brukerundersøkelser 2011

Rehabiliteringsvirksomheten, Psykisk helse og Helsetjenesten - Brukerundersøkelser 2011 Lier kommune MELDING Saksmappe nr: 2011/738 Saksbehandler: Unni Thingberg Rehabiliteringsvirksomheten, Psykisk helse og Helsetjenesten - Brukerundersøkelser 2011 Bakgrunn Kommunestyret vedtok ved behandling

Detaljer

Brukerundersøkelse helsestasjonstjenesten

Brukerundersøkelse helsestasjonstjenesten RENNESØY KOMMUNE Brukerundersøkelse helsestasjonstjenesten Om undersøkelsen Ett av kommunens virkemidler for brukermedvirkning er brukerundersøkelser. Det er første gang det er gjennomføre en brukerundersøkelse

Detaljer

Midt-Buskerud Barneverntjeneste - Brukerundersøkelse 2015

Midt-Buskerud Barneverntjeneste - Brukerundersøkelse 2015 Midt-Buskerud Barneverntjeneste - Brukerundersøkelse 2015 Denne rapporten er utarbeidet på bakgrunn av tjenestens styringssystem, og et ledd i internkontrollen. Den sammenfatter resultatene av brukerundersøkelse

Detaljer

Brukerundersøkelse hjemmebaserte tjenester

Brukerundersøkelse hjemmebaserte tjenester Brukerundersøkelse hjemmebaserte tjenester Om undersøkelsen Ett av kommunens virkemidler for brukermedvirkning er brukerundersøkelser. Det er første gang det er gjennomføre en egen brukerundersøkelse for

Detaljer

Brukerundersøkelse - skolefritidsordningen 2011. Sarpsborg kommune

Brukerundersøkelse - skolefritidsordningen 2011. Sarpsborg kommune Brukerundersøkelse - skolefritidsordningen 2011 Sarpsborg Innhold 1.0 Om undersøkelsene... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Forarbeider, metode og utvalg... 3 1.3 Målgruppe... 3 1.4 Datainnsamling og gjennomføring....

Detaljer

Omsorgstjenestene - Bruker-/pårørendeundersøkelse 2010

Omsorgstjenestene - Bruker-/pårørendeundersøkelse 2010 Lier kommune MELDING Saksmappe nr: 2010/4232 Saksbehandler: Hege Askestad Tjenesteutvalget 19.01.2011 Omsorgstjenestene - Bruker-/pårørendeundersøkelse 2010 Bakgrunn Kommunestyret vedtok ved behandlingen

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Glitra Dato: Tidspunkt: 18:00 20:20

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Glitra Dato: Tidspunkt: 18:00 20:20 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Glitra Dato: 19.02.2014 Tidspunkt: 18:00 20:20 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Karl Bellen Leder H Bjørg Myran Nestleder FRP

Detaljer

Omsorgstjenestene - Bruker og pårørendeundersøkelsen 2011

Omsorgstjenestene - Bruker og pårørendeundersøkelsen 2011 Lier kommune MELDING Saksmappe nr: 2012/208 Saksbehandler: Hege Askestad Omsorgstjenestene - Bruker og pårørendeundersøkelsen Bakgrunn Kommunestyret vedtok ved behandlingen av Omsorgsplan 2018, (sak 3/2009)

Detaljer

Dialogprosessen 2015-2019

Dialogprosessen 2015-2019 Dialogprosessen 2015-2019 - brukermedvirkning i Gausdal kommune - en del av styringssystemet I Gausdal kommune ønsker vi å ha en god dialog med innbyggerne og mottakere av kommunens tjenester. Begrepet

Detaljer

INDIVIDUELLE PLANER SYSTEMATISK ANSVARSGRUPPEARBEID

INDIVIDUELLE PLANER SYSTEMATISK ANSVARSGRUPPEARBEID INDIVIDUELLE PLANER OG SYSTEMATISK ANSVARSGRUPPEARBEID - F BARN/UNGE MED FUNKSJONSNEDSETTELSE Lier kommune DEL 1: INDIVIDUELLE PLANER FOR BARN/UNGE MED FUNKSJONSNEDSETTELSE 2 Hvem har rett på en individuell

Detaljer

Brukerundersøkelser helse og omsorg 2017

Brukerundersøkelser helse og omsorg 2017 Brukerundersøkelser helse og omsorg 2017 Antall respondenter og svarprosent pr. undersøkelse 2017: Brukerundersøkelse Respondenter Svar Svarprosent Ergo- og fysioterapitjenesten - brukere 68 15 22 Helsestasjon

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst /11 RESULTATER FRA BRUKERUNDERSØKELSE I SFO VÅREN 2011

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst /11 RESULTATER FRA BRUKERUNDERSØKELSE I SFO VÅREN 2011 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201001108 : E: 030 A20 &34 : Harald Nedrelid Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 05.09.2011 70/11 RESULTATER

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Glitra Dato: Tidspunkt: 18:00 19:50

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Glitra Dato: Tidspunkt: 18:00 19:50 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Glitra Dato: 21.08.2013 Tidspunkt: 18:00 19:50 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Karl Bellen Leder H Bjørg Myran Nestleder FRP

Detaljer

Skolehelsetjenesten 3. klasse

Skolehelsetjenesten 3. klasse Arbeidslag for brukerundersøkelser Skolehelsetjenesten 3. klasse Brukerundersøkelse 2015 Side 1 08.02.2016 Brukerundersøkelse skolehelsetjenesten 2015 Brukerundersøkelser er ett viktig element som inngår

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Glitra Dato: 07.05.2014 Tidspunkt: 18:00 20:15

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Glitra Dato: 07.05.2014 Tidspunkt: 18:00 20:15 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Glitra Dato: 07.05.2014 Tidspunkt: 18:00 20:15 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Karl Bellen Leder H Bjørg Myran Nestleder FRP

Detaljer

Sisa Årsverk fordelt på ulike tjenester til personer med psykiske vansker/lidelser

Sisa Årsverk fordelt på ulike tjenester til personer med psykiske vansker/lidelser Midler til brukermedvirkning 1. Hvilket beløp bevilget kommunen til brukermedvirkning i organisert form i 2011? Vennligst oppgi svaret i 1000 kr Omfatter bevilgninger til organisasjoner for mennesker med

Detaljer

Innledning Prosessen Det praktiske arbeidet Mal - individuell plan (eget dokument) Samtykke erklæring Oversikt kontaktpersoner Sjekkliste Skjema for

Innledning Prosessen Det praktiske arbeidet Mal - individuell plan (eget dokument) Samtykke erklæring Oversikt kontaktpersoner Sjekkliste Skjema for Individuell plan -En veileder i utarbeidelse av individuell plan Forebyggende og kurative helsetjenester 2008 Innledning Prosessen Det praktiske arbeidet Mal - individuell plan (eget dokument) Samtykke

Detaljer

Virksomhet: Familierelaterte tjenester Leder: Hilde Dybedahl

Virksomhet: Familierelaterte tjenester Leder: Hilde Dybedahl LOKALT MÅLEKART 2011 Virksomhet: Familierelaterte tjenester Leder: Hilde Dybedahl Kort beskrivelse av virksomhetens tjenesteområde: Virksomheten består av følgende avdelinger: Pedagogisk psykologisk tjeneste

Detaljer

Institusjonstjenesten består av beboere på sykehjem og i korttids/ rehabiliteringsavdelingen

Institusjonstjenesten består av beboere på sykehjem og i korttids/ rehabiliteringsavdelingen Hva saken gjelder Rådmannen legger i denne saken fram resultatene fra en kartlegging av pårørendes tilfredshet med institusjonstjenesten i Rennesøy kommune. Det gis en kort oppsummering av undersøkelsesopplegg,

Detaljer

Lier kommune. INNKALLING TIL MØTE I Eldrerådet Kl 13:00 på Fosshagen. Politisk sekretariat

Lier kommune. INNKALLING TIL MØTE I Eldrerådet Kl 13:00 på Fosshagen. Politisk sekretariat Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Eldrerådet 08.05.2017 Kl 13:00 på Fosshagen Bespisning kl 12:30. Vennligst gi beskjed dersom du ikke skal spise. Eventuelt forfall meldes til Servicetorget,

Detaljer

VEILEDER. Foreldresamarbeid

VEILEDER. Foreldresamarbeid VEILEDER Foreldresamarbeid Frampå 2013 2016 I Barnehagelovens 1 Formål er det samarbeidet med hjemmet som innleder lovteksten: «Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov

Detaljer

Opplæringsplan for Åmli kommune 2014-2018 Vedtatt av kommunestyret 23.09.2014, K-sak 14/127

Opplæringsplan for Åmli kommune 2014-2018 Vedtatt av kommunestyret 23.09.2014, K-sak 14/127 (Her skal det settast inn eit bilete ihht. grafisk profilmal) Opplæringsplan for Åmli kommune 2014-2018 Vedtatt av kommunestyret 23.09.2014, K-sak 14/127 INNHOLD: 1 Overordnet mål... 3 2 Faglig utvikling...

Detaljer

Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen, og enhetsleder Anne Grethe Tørressen, høsten 2014.

Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen, og enhetsleder Anne Grethe Tørressen, høsten 2014. Vedlegg 7 d til Kommunedelplan for helse og omsorg 2015 2026, i Lindesnes kommune FORVALTNING Bakgrunnsdokument Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen,

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Glitra Dato: Tidspunkt: 18:00 20:10

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Glitra Dato: Tidspunkt: 18:00 20:10 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Glitra Dato: 18.02.2015 Tidspunkt: 18:00 20:10 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Karl Bellen Leder H Bjørg Myran Nestleder FRP

Detaljer

7. Barn og foreldres medvirkning i kontakten med barnevernet Barns medvirkning

7. Barn og foreldres medvirkning i kontakten med barnevernet Barns medvirkning 7. Barn og foreldres medvirkning i kontakten med barnevernet Både barn og foreldre skal medvirke i kontakten med barnevernet. Barn og foreldre kalles ofte for brukere, selv om en ikke alltid opplever seg

Detaljer

Kommunale tiltak innen psykisk helsearbeid, rapportering 2010

Kommunale tiltak innen psykisk helsearbeid, rapportering 2010 Kommunale tiltak innen psykisk helsearbeid, rapportering 21 Opplysninger om kommunen og ansvarlig for rapporteringen Kommunenr Kommunens navn 21 Alta Bydelsnr Bydelsnavn Ansvarlig for innholdet i skjemaet

Detaljer

Saksframlegg HELSE- OG VELFERDSSENTRA - BRUKER OG ANSATTEUNDERSØKELSE

Saksframlegg HELSE- OG VELFERDSSENTRA - BRUKER OG ANSATTEUNDERSØKELSE Saksframlegg HELSE- OG VELFERDSSENTRA - BRUKER OG ANSATTEUNDERSØKELSE Arkivsaksnr.: 11/10315 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Formannskapet tar saken til orientering. :::

Detaljer

Kommunale tiltak innen psykisk helsearbeid, rapportering 2009

Kommunale tiltak innen psykisk helsearbeid, rapportering 2009 Kommunale tiltak innen psykisk helsearbeid, rapportering 2009 Opplysninger om kommunen og ansvarlig for rapporteringen Kommunenr 301 Bydelsnr 13 Ansvarlig for innholdet i skjemaet Tommy Grotterød E postadresse

Detaljer

Bruker- og pårørendesamarbeid innen helse og velferd

Bruker- og pårørendesamarbeid innen helse og velferd Arkiv: Arkivsaksnr: 2017/2992-1 Saksbehandler: Eli Trøan Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse- og velferd Formannskapet Kommunestyret Bruker- og pårørendesamarbeid innen helse og velferd

Detaljer

Saksframlegg. Sammenstilling av resultatene fra brukerundersøkelsen 2015

Saksframlegg. Sammenstilling av resultatene fra brukerundersøkelsen 2015 STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 030 Arkivsaksnr: 2015/2411-7 Saksbehandler: Per Martin Øfsti Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsmiljøutvalget 18/15 12.10.2015 Administrasjonsutvalget Komite Levekår

Detaljer

DIALOGBYGGER. Retningslinjer for medvirkning og brukerretting i Horten kommune

DIALOGBYGGER. Retningslinjer for medvirkning og brukerretting i Horten kommune DIALOGBYGGER Retningslinjer for medvirkning og brukerretting i Horten kommune Horten kommune skal styrke dialogen med innbyggerne våre. Vi skal skape større åpenhet og nærhet og engasjere innbyggerne til

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Mandag 17.02.2014 Kl 16:30 på Frivilligsentralen

INNKALLING TIL MØTE I Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Mandag 17.02.2014 Kl 16:30 på Frivilligsentralen Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Mandag 17.02.2014 Kl 16:30 på Frivilligsentralen Bespisning kl 16:00. Vennligst gi beskjed dersom

Detaljer

Elizabeth Reiss-Andersen Skien kommune

Elizabeth Reiss-Andersen Skien kommune Elizabeth Reiss-Andersen Skien kommune Vil si at de som berøres av en beslutning, eller er bruker av tjenester, får innflytelse på beslutningsprosesser og utformingen av tjeneste tilbudet. Stortingsmelding

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Dato: 2008/321-9 234 Lena Hansson 06.10.2009

Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Dato: 2008/321-9 234 Lena Hansson 06.10.2009 Torsken kommune Rådmannens stab Fylkesmannen i Troms v/ Geir Håvard Hansen postboks 6600 9296 TROMSØ Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Dato: 2008/321-9 234 Lena Hansson 06.10.2009 Sjumilsteget - egenrapportering

Detaljer

Statlig tilsyn Fylkesmannens erfaringer og funn. Januarmøtet 2013

Statlig tilsyn Fylkesmannens erfaringer og funn. Januarmøtet 2013 Statlig tilsyn Fylkesmannens erfaringer og funn Januarmøtet 2013 Ordninger som skal sikre at kommunene oppfyller sine lovpålagte plikter Klageordninger Statlig lovlighetskontroll og andre virkemiddel hos

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Glitra Dato: Tidspunkt: 18:00 20:05

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Glitra Dato: Tidspunkt: 18:00 20:05 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Glitra Dato: 24.04.2013 Tidspunkt: 18:00 20:05 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Bjørg Myran Nestleder FRP Gina Elisabeth Ekeberg

Detaljer

Brukerundersøkelse SFO. Rapport april Nord-Aurdal barneskole. Nord-Aurdal kommune

Brukerundersøkelse SFO. Rapport april Nord-Aurdal barneskole. Nord-Aurdal kommune Brukerundersøkelse SFO Rapport april 2017 Nord-Aurdal barneskole h Nord-Aurdal kommune I Innhold Rapport brukerundersøkelse SFO 2017 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning... 1 1.1 Hvorfor Nord-Aurdal kommune

Detaljer

Tjenesteerklæring for hjemmesykepleie

Tjenesteerklæring for hjemmesykepleie Tjenesteerklæring for hjemmesykepleie Sammen om Porsgrunn (revidert juni 2011) Tjenesteerklæring for hjemmesykepleie (revidert 2011) Virksomheter i Porsgrunn kommune som er omfattet av denne tjenesteerklæringen

Detaljer

KOMMUNEANALYSEN 2012. Steg 1 medbestemmelse (art. 12)

KOMMUNEANALYSEN 2012. Steg 1 medbestemmelse (art. 12) KOMMUNEANALYSEN 2012 Steg 1 medbestemmelse (art. 12) 1. Hvilke organer og systemer har kommunen etablert der barn kan utøve medbestemmelse Hvem foreslår saker og hvilke saker behandles der? Årsplaner for

Detaljer

Verran kommune: Sjekkliste opplæringsloven, del 1 SKOLE

Verran kommune: Sjekkliste opplæringsloven, del 1 SKOLE Verran kommune: Sjekkliste opplæringsloven, del 1 SKOLE Tema Kontrollområde God praksis/ dokumentasjon Lover og forskrifter Vurdering Oppfølging/tiltak Rett og plikt til opplæring Innholdet i opplæringen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG INNBYGGER- OG BRUKERMEDVIRKNING FOR BRUK I FORBEDRING OG UTVIKLING AV TJENESTEYTING I KONGSBERG KOMMUNE

SAKSFRAMLEGG INNBYGGER- OG BRUKERMEDVIRKNING FOR BRUK I FORBEDRING OG UTVIKLING AV TJENESTEYTING I KONGSBERG KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Aud Sperle Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 09/5772 Saken behandles i følgende utvalg: Utvalg: Dato: Formannskapet Kommunestyret 02.12. 2009 INNBYGGER- OG BRUKERMEDVIRKNING FOR BRUK

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Kl 16:00 på Frivilligsentralen

INNKALLING TIL MØTE I Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Kl 16:00 på Frivilligsentralen Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 12.06.2017 Kl 16:00 på Frivilligsentralen Ved åpning av møtet blir det orientering om virksomheten

Detaljer

Brukerundersøkelser barnevern 2011. 1.0 Om undersøkelsene... 3. 1.1 Innledning... 3. 1.3 Målgruppe... 3. 1.4 Utvalg... 3. 2.0 Rapportering...

Brukerundersøkelser barnevern 2011. 1.0 Om undersøkelsene... 3. 1.1 Innledning... 3. 1.3 Målgruppe... 3. 1.4 Utvalg... 3. 2.0 Rapportering... BRUKERUNDERSØKELSE BARNEVERN 2011 1 Brukerundersøkelser barnevern 2011 Innhold 1.0 Om undersøkelsene... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Forarbeider, metode og utvalg... 3 1.3 Målgruppe... 3 1.4 Utvalg... 3 2.0

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Mandag 20.01.2014 Kl 16:30 på Frivilligsentralen

INNKALLING TIL MØTE I Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Mandag 20.01.2014 Kl 16:30 på Frivilligsentralen Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Mandag 20.01.2014 Kl 16:30 på Frivilligsentralen Bespisning kl 16:00. Vennligst gi beskjed dersom

Detaljer

RESULTAT AV BRUKERUNDERSØKELSEN FOR FROGN-BARNEHAGENE 2012 ORIENTERINGSNOTAT 44% 37% 73% 61%

RESULTAT AV BRUKERUNDERSØKELSEN FOR FROGN-BARNEHAGENE 2012 ORIENTERINGSNOTAT 44% 37% 73% 61% Notat Til: Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur Kommunestyret Fra: Rådmann Harald K.Hermansen Kopi: Dato: 12.03. Sak: 13/545 Arkivnr : A10 RESULTAT AV BRUKERUNDERSØKELSEN FOR FROGN-BARNEHAGENE

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Haugestad Dato: Tidspunkt: 18:00 18:45

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Haugestad Dato: Tidspunkt: 18:00 18:45 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Haugestad Dato: 11.12.2013 Tidspunkt: 18:00 18:45 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Karl Bellen Leder H Bjørg Myran Nestleder

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Glitra Dato: 04.06.2014 Tidspunkt: 18:00 20:55

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Glitra Dato: 04.06.2014 Tidspunkt: 18:00 20:55 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Glitra Dato: 04.06.2014 Tidspunkt: 18:00 20:55 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Karl Bellen Leder H Bjørg Myran Nestleder FRP

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT OPPFØLGINGSTILSYN

ENDELIG TILSYNSRAPPORT OPPFØLGINGSTILSYN ENDELIG TILSYNSRAPPORT OPPFØLGINGSTILSYN SKOLENS ARBEID MED ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ Verdal kommune Leksdal skole 1 Innhold 1. Tema for tilsynet: Skolens arbeid med elevenes psykososiale miljø... 3

Detaljer

Brukerdialog et viktig element i kvalitetsutvikling

Brukerdialog et viktig element i kvalitetsutvikling Alle er opptatt av brukermedvirkning og brukerdialog Brukerdialog et viktig element i kvalitetsutvikling Gudrun Haabeth Grindaker, direktør KS 12.-13. feb 2007 Statsminister Jens Stoltenberg Psykisk helse

Detaljer

Tjeneste erklæring institusjonstjenesten

Tjeneste erklæring institusjonstjenesten Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.11.2009 61621/2009 2009/7100 Saksnummer Utvalg Møtedato Råd for funksjonshemmede 16.11.2009 09/20 Eldrerådet 17.11.2009 09/23 Komite

Detaljer

Kvalitet i barnehagen

Kvalitet i barnehagen 1 FUBs kvalitetsdokument Kvalitet i barnehagen Innledning Barna er det viktigste vi har. Foreldrene er barnas viktigste ressurs og den viktigste samarbeidspartneren for barnehagen. Foreldrenes innflytelse

Detaljer

Habilitering av barn hvordan jobber vi med IP? NSH konferanse 15. og 16. september 2005

Habilitering av barn hvordan jobber vi med IP? NSH konferanse 15. og 16. september 2005 Habilitering av barn hvordan jobber vi med IP? NSH konferanse 15. og 16. september 2005 Anne-Karin Hagen, sykepleier Cathrine Utne Sandberg, ergoterapeut Sykehuset Østfold HF Habiliteringstjenesten Seksjon

Detaljer

Høringssvar, endringer i barnehageloven- barn med særlige behov

Høringssvar, endringer i barnehageloven- barn med særlige behov ARENDAL KOMMUNE Saksfremlegg Vår saksbehandler Inger Mari Sørvig, tlf Saksgang: Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Administrasjonsutvalget Formannskapet Referanse: 2013/1371 / 5 Ordningsverdi: A21/&13

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Sylling skole Dato: Tidspunkt: 18:00 19:40

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Sylling skole Dato: Tidspunkt: 18:00 19:40 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Sylling skole Dato: 25.09.2013 Tidspunkt: 18:00 19:40 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Karl Bellen Leder H Bjørg Myran Nestleder

Detaljer

Fylkesmannen i Oppland

Fylkesmannen i Oppland Fylkesmannen i Oppland Rapport fra tilsyn med helsestasjonstjenester for barn i alderen 0-6 år i Øyer kommune Virksomhetens adresse: Kongsvn 325, 2636 Øyer Tidsrom for tilsynet: 03.07.2013 15.11.2013 Kontaktperson

Detaljer

Verdal kommune Rådmannen

Verdal kommune Rådmannen Verdal kommune Rådmannen Rådets medlemmer Deres ref: Vår ref: LIER 2011/9423 Dato: 07.08.2015 Innkalling til møte i rådet for likestilling av funksjonshemmede mandag 10. august 2015 kl. 13.00 Dere blir

Detaljer

ANTIMOBBEPLAN FOR SØRUMSAND SKOLE

ANTIMOBBEPLAN FOR SØRUMSAND SKOLE ANTIMOBBEPLAN FOR SØRUMSAND SKOLE Sørumsand skoles definisjon på mobbing: Vi snakker om mobbing når en eller flere personer, gjentatte ganger og over en viss tid, sier eller gjør vonde og ubehagelige ting

Detaljer

Handlingsplan for psykososialt oppvekstmiljø Regional strategi for folkehelse i Telemark, 2012-16.

Handlingsplan for psykososialt oppvekstmiljø Regional strategi for folkehelse i Telemark, 2012-16. Handlingsplan for psykososialt oppvekstmiljø Regional strategi for folkehelse i Telemark, 2012-16. Ressursgruppen har bestått av 15 personer fra regionalt og kommunalt nivå i Telemark, Høgskolen i Telemark

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg for omsorg og helse. Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf.

Møteinnkalling. Utvalg for omsorg og helse. Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. Møteinnkalling Utvalg for omsorg og helse Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 01.02.2012 Møtetid:

Detaljer

Sjumilssteget Hammerfest kommune. Erfaringar med kommunekartlegging og veien videre

Sjumilssteget Hammerfest kommune. Erfaringar med kommunekartlegging og veien videre Sjumilssteget Hammerfest kommune Erfaringar med kommunekartlegging og veien videre Prosjektplan Bakgrunn Mandat Mål med Sjumilssteget Målgruppe Organisering og involverte Suksessfaktorer Om Sjumilssteget

Detaljer

Kjell Dalløkken Rådgiver TATO-skolene

Kjell Dalløkken Rådgiver TATO-skolene Fra: Kjell Dalløkken [mailto:kjell.dallokken@tynset.kommune.no] Sendt: 3. januar 2013 10:52 Til: Postmottak KD Kopi: Stein Halvorsen; Erling Straalberg Emne: SVAR HØRING - FORSLAG TIL ENDRINGER I OPPLÆRINGSLOV

Detaljer

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 005/12 Orientering fra administrasjonen

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 005/12 Orientering fra administrasjonen NÆRØY KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: Tirsdag 13. mars 2012 TID: Kl 10.00 STED: Formannskapssalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil

Detaljer

Berg kommune Oppvekst

Berg kommune Oppvekst Berg kommune Oppvekst Fylkesmannen i Troms v/ Geir Håvard Hansen 9291 TROMSØ Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. Vår dato: 09/894 233 ADM/OPV/SA Skaland, 28.10.2009 SJUMILSSTEGET - SATSING PÅ BARN

Detaljer

Opplæringsplan for Åmli kommune

Opplæringsplan for Åmli kommune Opplæringsplan for Åmli kommune 2014-18 OVERORDNET MÅL: Alle barn og unge i Åmli kommune skal få utfordringer, oppleve mestring og få anerkjennelse i hverdagen. Vi skal fremme en kultur for læring der

Detaljer

Førsteklasses forberedt Overgangsplan fra barnehage til skole i Kongsberg kommune

Førsteklasses forberedt Overgangsplan fra barnehage til skole i Kongsberg kommune Førsteklasses forberedt Overgangsplan fra barnehage til skole i Kongsberg kommune 2014-2016 2 Innholdsfortegnelse Side Kap. 1 Førsteklasses forberedt 4 Kap. 2 Føringer for overgang barnehage skole 4 Kap.

Detaljer

Kommunal plan for tilsyn med barnehager Rennesøy kommune 2015-2019

Kommunal plan for tilsyn med barnehager Rennesøy kommune 2015-2019 Rennesøy kommune Notat 1 av 9 Vår dato Vår referanse Oppvekst og læring Vår saksbehandler Hege Totland, tlf. Til Ingunn Folgerø/Oppvekst og læring Kopi til Kommunal plan for tilsyn med barnehager - Rennesøy

Detaljer

Kvalitetskjennetegn for god ledelse av barnegruppe i barnehagene i Ski

Kvalitetskjennetegn for god ledelse av barnegruppe i barnehagene i Ski Kvalitetskjennetegn for god ledelse av barnegruppe i barnehagene i Ski Et refleksjonsverktøy for barnehagene Kvalitetskjennetegn for god ledelse av barnegruppe barnehagene er utarbeidet av en prosjektgruppe

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Glitra Dato: Tidspunkt: 18:00 20:40

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Glitra Dato: Tidspunkt: 18:00 20:40 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Glitra Dato: 20.11.2013 Tidspunkt: 18:00 20:40 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Karl Bellen Leder H Bjørg Myran Nestleder FRP

Detaljer

Retningslinje 1. for. kvalitetssikring av pasientforløpsavtalen. mellom. Akershus universitetssykehus HF. kommunene og bydelene i opptaksområdet

Retningslinje 1. for. kvalitetssikring av pasientforløpsavtalen. mellom. Akershus universitetssykehus HF. kommunene og bydelene i opptaksområdet Retningslinje 1 for kvalitetssikring av pasientforløpsavtalen mellom Akershus universitetssykehus HF og kommunene og bydelene i opptaksområdet Behandlet og godkjent av Dato Merknad Samarbeidsforum Ahus

Detaljer

Kvalitet i sykehjem/ helse- og omsorgstjenestene

Kvalitet i sykehjem/ helse- og omsorgstjenestene Kvalitet i sykehjem/ helse- og omsorgstjenestene Særlige utfordringer i et kommunalt perspektiv Direktør Gudrun H Grindaker Kvalitet og utfordringer Helse- og omsorgstjenester. Hva er sykehjem i 2012?

Detaljer

Lier kommune. INNKALLING TIL MØTE I Administrasjonsutvalget Kl 15:30 på Haugestad. Politisk sekretariat

Lier kommune. INNKALLING TIL MØTE I Administrasjonsutvalget Kl 15:30 på Haugestad. Politisk sekretariat Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Administrasjonsutvalget 11.05.2017 Kl 15:30 på Haugestad Eventuelt forfall meldes til Servicetorget, telefon 32220100 eller servicetorg@lier.kommune.no

Detaljer

Sør-Varanger kommune Kommunedelplan habilitering og rehabilitering 2008-2011. Virksomhetenes oppfølging TILTAKSPLAN

Sør-Varanger kommune Kommunedelplan habilitering og rehabilitering 2008-2011. Virksomhetenes oppfølging TILTAKSPLAN TILTAKSPLAN Rulleres hvert år i sammenheng med økonomiplanen SMIL BAK HVER SKRANKE HOVEDMÅL 1 KOMMUNENS BEFOLKNING SKAL MØTE ET HELHETLIG OG SAMORDNET TJENESTETILBUD DELMÅL 1.1 BRUKERNE SKAL VITE HVOR

Detaljer

Kommunstyret. 11. desember 2014 10.12.2014 1

Kommunstyret. 11. desember 2014 10.12.2014 1 Kommunstyret 11. desember 2014 10.12.2014 1 Mobbesak ved Grua skole Saken kom fram gjennom leserbrev i avisen Hadeland med påfølgende nyhetsartikkel 12. september 2014 En mor valgte å ta barnet sitt ut

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Postboks 54, 8138 Inndyr 06.06.2011 11/360 416 5.1 Medlemmer i Meløy kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Tirsdag 14. juni 2011 kl. 09.00 Møtested: Møterom Bolga, rådhuset, Ørnes

Detaljer

Lover, organisering og planer. Komite for helse og sosial

Lover, organisering og planer. Komite for helse og sosial Lover, organisering og planer Komite for helse og sosial 11.01.12 Lov om kommunale helse og omsorgstjenester Ny lov fra 1.1.2012 Sammenslåing av Kommunehelseloven og Sosialtjenesteloven Rettigheter i

Detaljer

Foresattes navn. Pedleder

Foresattes navn. Pedleder SØNDRE BARNEHAGE SAMARBEIDSAVTALE HJEM /BARNEHAGE Barnets navn.. Født Foresattes navn Tlf. privat. Tlf. jobb. Er tildelt plass på: Avdeling Fra dato Plassstørrelse Pedleder Oversikt over avtaler som inngås

Detaljer

Lier kommune PP-tjenesten

Lier kommune PP-tjenesten LL Lier kommune PP-tjenesten Kunnskapsdepartementet Att.: Geir Fosby Vår ref: SIOS/2015/5216/A10 Deres ref: Lier 06.01.2016 Høringssvar - endringer i barnehageloven - barn med særlige behov 1. Lier kommune

Detaljer

Presentasjon av koordinerende enhet i Steinkjer kommune. Samhandlingsmøtet psykiatri 5.juni 2014

Presentasjon av koordinerende enhet i Steinkjer kommune. Samhandlingsmøtet psykiatri 5.juni 2014 Presentasjon av koordinerende enhet i Steinkjer kommune Samhandlingsmøtet psykiatri 5.juni 2014 Koordinerende enhet Servicetorget i rådhuset Lover og forskrifter Koordinerende enhets funksjon og ansvar

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset Møtedato: 14.10.2014 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no

Detaljer

TILLEGGSSAKSLISTE. Formannskapet. Tilleggssak. Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033

TILLEGGSSAKSLISTE. Formannskapet. Tilleggssak. Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033 TILLEGGSSAKSLISTE Formannskapet Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via

Detaljer

Skolefritidsordningene i Kongsberg

Skolefritidsordningene i Kongsberg AL7 Innbygger- og brukerundersøkelser. Skolefritidsordningene i Kongsberg Brukerundersøkelse 2014 Side 1 24.11.2014 Brukerundersøkelse i skolefritidsordningene 2014 Undersøkelsen skal: Gi den enkelte SFO-ordning

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Grunnskole-, barnehage- og kulturutvalget Møtested Haugestad Dato: Tidspunkt: 18:00 20:40

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Grunnskole-, barnehage- og kulturutvalget Møtested Haugestad Dato: Tidspunkt: 18:00 20:40 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Grunnskole-, barnehage- og kulturutvalget Møtested Haugestad Dato: 21.03.2017 Tidspunkt: 18:00 20:40 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Marianne Berg Leder

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - OPPRETTELSE AV PÅRØRENDEUTVALG/BRUKERRÅD FOR SYKEHJEMMENE

SAKSPROTOKOLL - OPPRETTELSE AV PÅRØRENDEUTVALG/BRUKERRÅD FOR SYKEHJEMMENE SAKSPROTOKOLL - OPPRETTELSE AV PÅRØRENDEUTVALG/BRUKERRÅD FOR SYKEHJEMMENE Eldrerådet behandlet saken den 24.06.2014, saksnr. 16/14 Behandling: Wathne orienterte om oppslag i media om opprettelse av pårørendeutvalg/brukerråd

Detaljer

Kommunedelplan for helse og omsorg - handlingsdel. Rådmannens forslag FS FS KS

Kommunedelplan for helse og omsorg - handlingsdel. Rådmannens forslag FS FS KS 2018-2021 Forord Overordna mål for denne planen: Fra passiv mottaker til aktiv deltaker Handlingsdelen til kommunedelplanen beskriver strategier og tiltak som skal gjennomføres de 4 påfølgende årene. Kommunedelplan

Detaljer

Drøftingsnotat: Brukerutvalg i Helse og omsorg, Sortland Kommune

Drøftingsnotat: Brukerutvalg i Helse og omsorg, Sortland Kommune Drøftingsnotat: i Helse og omsorg, Sortland Kommune Sortland Kommune har over lengre tid hatt planer om å etablere brukerutvalg for å styrke brukermedvirkning ift Helse- og omsorgstjenester. Dette omtales

Detaljer

Plan for foreldresamarbeid

Plan for foreldresamarbeid Plan for foreldresamarbeid Nes barnehage 2012 Barnehageloven. I barnehagelovens 1 står det; Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring

Detaljer

Dato: 13.01.2015 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2015/26 Lene Låge Sivertsen /Hilde Graff 323.0

Dato: 13.01.2015 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2015/26 Lene Låge Sivertsen /Hilde Graff 323.0 Saksframlegg Dato: 13.01.2015 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2015/26 Lene Låge Sivertsen /Hilde Graff 323.0 Saksgang Utvalg Møtedato Barne- og ungdomsrådet 26.01.2015 Barne- og ungekomiteen 27.01.2015

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten Lusetjern skole

Oslo kommune Utdanningsetaten Lusetjern skole Oslo kommune Utdanningsetaten Lusetjern skole Dato 21.04.16 Lusetjern skole og Lusetjern skoles FAU gjennomfører foreldreundersøkelsen fra og med uke 17. Foreldreundersøkelsen er en brukerundersøkelse

Detaljer

Tilsyn med Eid barnehage etter lov om barnehager 2016 Tilsynet ble gjennomført med hjemmel i Lov om barnehager 16 den 21. oktober 2016.

Tilsyn med Eid barnehage etter lov om barnehager 2016 Tilsynet ble gjennomført med hjemmel i Lov om barnehager 16 den 21. oktober 2016. Rådmannen Saksbehandler Marte Schrøder Telefon 72858025 Dato 23.11.2016 Saksnr. 16/101-5 «f1» «f13» «f3» «f4» «f5» «f6» Tilsyn med Eid barnehage etter lov om barnehager 2016 Tilsynet ble gjennomført med

Detaljer

Praktiske retningslinjer for samhandling mellom kommuner i Sør-Trøndelag og St. Olavs Hospital HF, vedr utskrivningsklare pasienter.

Praktiske retningslinjer for samhandling mellom kommuner i Sør-Trøndelag og St. Olavs Hospital HF, vedr utskrivningsklare pasienter. Praktiske retningslinjer for samhandling mellom kommuner i Sør-Trøndelag og St. Olavs Hospital HF, vedr utskrivningsklare pasienter. Vedtatt i Administrativt samarbeidsutvalg september 2008. Styrende lover/forskrifter:

Detaljer

Forventninger. Det skal etableres tverrfaglige lavterskeltilbud innen helse- og omsorgstjenestene, psykiske helse- og rustjenestene.

Forventninger. Det skal etableres tverrfaglige lavterskeltilbud innen helse- og omsorgstjenestene, psykiske helse- og rustjenestene. Forventninger Alle kommuner har utarbeidet lokale helse- og omsorgsplaner som del av det helhetlige kommuneplanarbeidet Alle kommuner har iverksatt tiltak for å bedre kvaliteten på tjenestetilbudet til

Detaljer

Brukerundersøkelse i barnehagene i Hitra kommune 2012-13 - Resultater og analyse

Brukerundersøkelse i barnehagene i Hitra kommune 2012-13 - Resultater og analyse HITRA KOMMUNE Oppvekstsektoren Arkiv: Saksmappe: 2013/143-1 Saksbehandler: Kjell Roar Sæther Dato: 17.01.2013 Brukerundersøkelse i barnehagene i Hitra kommune 2012-13 - Resultater og analyse Utvalg Møtedato

Detaljer

SØKNAD OM INDIVIDUELL PLAN

SØKNAD OM INDIVIDUELL PLAN VADSØ KOMMUNE Vadsø Familiesenter ved Samordningsteamet SØKNAD OM INDIVIDUELL PLAN -en` port inn - èn port inn - Søknadsskjema Samtykke erklæring Prosedyre for søknad Informasjon om individuell plan VADSØ

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSE I TRONDHEIMSBARNEHAGENE 2013

BRUKERUNDERSØKELSE I TRONDHEIMSBARNEHAGENE 2013 Oppvekstkontoret BRUKERUNDERSØKELSE I TRONDHEIMSBARNEHAGENE 2013 BARNEHAGERAPPORT BERGHEIM BARNEHAGE PRIVATE BARNEHAGER 20 14 TRONDHEIM KOMMUNE Innhold 1. Innledning... 5 1.1. Hvem er spurt?...5 1.2.

Detaljer

Resultat svarprosent: TILTAK FUNKSJONS HEMMEDE PLEIE OG OMSORG BARNEHAGE. Utsendte skjema Svar Svarprosent 51% 47% 47%

Resultat svarprosent: TILTAK FUNKSJONS HEMMEDE PLEIE OG OMSORG BARNEHAGE. Utsendte skjema Svar Svarprosent 51% 47% 47% Brukerundersøkelser pr. april 008 Tre målgrupper: - pårørende til beboere i institusjon - foreldre/foresatte til barn i barnehage - hjelpeverger til funksjonshemmede beboere i botjenesten Resultat svarprosent:

Detaljer

Barnevernstjenesten, Karmøy kommune Statusrapport

Barnevernstjenesten, Karmøy kommune Statusrapport 1. Utarbeide et system for internkontroll i samsvar med barnevernloven 2-1 og forskrift om internkontroll etter lov om barneverntjenester. 1.a. Se pkt. 1. Utarbeide en oversikt over/ beskrivelse av virksomhetens

Detaljer

TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE

TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE SVANEM SKOLE Data fra enhetens styringskort for 2010-2012 Fokusområde Suksessfaktor Indikator Mål 2012 2012 2011 2010 1. Andel elever med enkeltvedtak spesialundervisning

Detaljer

Plan for kontroll og tilsyn. Plan for forvaltningsrevisjon

Plan for kontroll og tilsyn. Plan for forvaltningsrevisjon Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med at den økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak, og at det blir gjennomført systematiske vurderinger av økonomi,

Detaljer

ØSTGÅRD SKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

ØSTGÅRD SKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING ØSTGÅRD SKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING ELEVENES ARBEIDSMILJØLOV: Kapittel 9a i opplæringsloven om elevenes skolemiljø slår fast at alle elever i grunnskoler og videregående skoler har rett til et godt

Detaljer

Til: Svein Johny Forren. Kopi til: 13/ &14 HK/VBHG/EBO TJENESTERAPPORT VINJE BARNEHAGE

Til: Svein Johny Forren. Kopi til: 13/ &14 HK/VBHG/EBO TJENESTERAPPORT VINJE BARNEHAGE Til: Svein Johny Forren Kopi til: 13/1716-4 053 &14 HK/VBHG/EBO 29.08.2013 TJENESTERAPPORT 2012 - VINJE BARNEHAGE TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE VINJE BARNEHAGE Data fra enhetens styringskort

Detaljer