Bespisning kl 16:30 på Haugestad. Vennligst gi beskjed dersom du ikke skal spise. Før møtet settes gis publikum anledning til å stille spørsmål.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bespisning kl 16:30 på Haugestad. Vennligst gi beskjed dersom du ikke skal spise. Før møtet settes gis publikum anledning til å stille spørsmål."

Transkript

1 Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Tjenesteutvalget Kl 18:00 på Glitra Bespisning kl 16:30 på Haugestad. Vennligst gi beskjed dersom du ikke skal spise. Gruppemøter fra kl 17:00. Eventuelt forfall meldes til Servicetorget, telefon eller Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. For rådmannen møter: kommunalsjef Bente Gravdal Før møtet settes gis publikum anledning til å stille spørsmål. Orientering: Det vil i møtet gis en orientering vedrørende fremdrift Hegg skole. Side1

2 SAKSLISTE: Saksnr 5/2014 Godkjenning av protokoll 6/2014 Meldinger 11/2014 Innleggelser ved sykehuset Vestre Viken - Desember /2014 Brukerundersøkelse, høst /2014 Lierbyen helsestasjon - Utført tilsyn med helsestasjonstjenesten 0-6 år 14/2014 Innovasjonsprogram 15/2014 Dialogmøter 16/2014 Leksehjelp i Lier kommune. 17/2014 Brukermedvirkning i Lier kommune 18/2014 Oppfølging av vedtak i tjenesteutvalget 2.halvår /2014 Protokoll fra møte i Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne 7/2014 Idefaserapport for Vestre Viken - høringsuttalelse 8/2014 Omsorgsplan planprogram Side2

3 5/2014Godkjenningavprotokoll Side3

4 6/2014Meldinger Side4

5 Lier kommune MELDING Saksmappe nr: 2012/1202 Saksbehandler: Torill E. Groth Innleggelser ved sykehuset Vestre Viken - Desember 2013 I perioden januar - desember 2013 har det i gjennomsnitt vært utskrevet ca. 60 personer pr. mnd.: År Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des Snitt , ,2 I 2013 har Lier kommune betalt for 10 døgn der det ved tidspunktet for utskrivning ikke var etablert et kommunalt tilbud. I 2012 var det totale antall døgn 22. I perioden august - november er alle utskrivningsklare pasienter med behov for kommunale helse- og omsorgstjenester, gitt et tilbud innen de fastsatte frister. I desember er det en utskrivningsklar pasient vi ikke har klart å etablere tjeneste til før etter 1 døgn etter fristen. Gjennomsnittlig har det vært skrevet ut 6 pasienter flere pr måned i 2013 enn i Vi har hatt 13 færre betalingsdøgn, noe som viser at vi har forbedret oss med hensyn på å ta imot fra sykehuset. Målet med færre innleggelser fra våre virksomheter er ikke nådd, da det er økt med gjennomsnittlig ca 5,5 innleggelser pr mnd. Nedenfor vises oversikt over innleggelser i sykehus, fra kommunale omsorgstjenester, sammenlignet med gjennomsnittet i 2011 og Innleggelse i sykehus fra omsorg Snitt Snitt Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Sep okt nov des Snitt Fra langtidsplass i sykehjem 3,8 2, ,50 Fra korttidspl i sykehj, inkl. rehab 3,8 4, ,58 Fra bofellesskap 5,4 4, ,92 Fra hjemmetjenesten 15,5 12, ,17 Fra psykisk helse 4, ,42 Totalt 24,1 27, ,58 Side5

6 Årsakene til innleggelsene har vært: (Det kan være flere årsaker til en innleggelse) Årsak til innleggelsene Jan Feb Mars Apr Mai Juni juli Aug Sept okt nov des Bevissthetstap 2,5 2, Fall m.smerte 5,3 4, Kjent brudd 1,9 0, Mistanke om lungebet. 3,1 3, Mistanke om urinv.i 1,9 1, Tungpusten 5,5 5, Mistanke om dehyd 2,3 0, Surkling 2,1 1, Hjerte/brystsm 2,4 2, Feber 1,5 2, Kvalm/svimmel 3,5 2, Pareser 1,9 0, Rusprobl /psyk lidelse 3,1 3, Planlagt innl. 3,3 2, Annet blødn m.m 2, Sum 42,8 42, Snitt 13 1,92 4,17 1,25 3,33 1,83 6,08 1,83 1,83 2,50 2,33 2,08 1,25 3,33 4,67 11,83 50,25 Side6

7 Lier kommune MELDING Saksmappe nr: 2014/597 Saksbehandler: Elisabeth Lyshaug 12/2014 Tjenesteutvalget Brukerundersøkelse, høst 2013 Undersøkelsen ble gjennomført i oktober/november Hensikt Lier kommune benytter standardiserte brukerundersøkelser utviklet av KS. De fleste av landets kommuner benytter samme type undersøkelse, noe som gir viktig grunnlag for relevant sammenligning med andre, samt egen kommunes resultater over tid. Brukerundersøkelser er en del av Lier kommunes brukerdialog og er et korrektiv i kvalitetsarbeid med å videreutvikle de enkelte tjenester. Målet med oppfølgning av brukerundersøkelse er å bidra til: God styringsinformasjon til virksomheten, rådmannsnivå og folkevalgte i kommunen. Forbedring av kommunens tjenester og mer fornøyde brukere gjennom systematisk kvalitetsarbeid. Økt kunnskap om egen tjeneste og brukertilfredshet gjennom sammenligning med andre og seg selv over tid. Økt brukerdialog gjennom systematisk brukermedvirkning. Målgruppe: I brukerundersøkelsen for barneverntjenester er det to målgrupper med to forskjellige spørreskjemaer. Målgruppene er avgrenset som følger: Foreldre/ foresatte til barn (0-18 år) med frivillige tiltak ( 4-4) i barnevernet. Svarprosent 24 %, 67 respondenter og 16 svar. ( I 2011 var svarprosenten 21 %). Siden svarprosenten er lav er det knyttet noe usikkerhet rundt hvor representativ undersøkelsen er. Barn og ungdom fra 9 år som har frivillige tiltak ( 4-4) i barnevernet. Svarprosent 79 %, 34 respondenter av 43 mulige. (I 2011 var svarprosenten 80 %). Svarprosenten er høy og tallene er representative i fht brukergruppen. Svarskalaen for foreldre/foresatte går fra 1 6, hvor 1 er laveste verdi (meget misfornøyd) og 6 er høyeste verdi (meget fornøyd). Side7

8 Svarskalaen for barn og ungdom går fra 1 4, hvor 1 er laveste verdi (meget misfornøyd) og 4 er høyeste verdi (meget fornøyd). Metode: Saksbehandler tok kontakt med foreldre i forkant av undersøkelsen. Dette i et forsøk på å motivere til deltagelse. Deretter ble det sent ut et informasjonsbrev om undersøkelsen med vedlagt spørreskjema for utfylling, samt poststemplet svarkonvolutt. Foreldrene hadde også mulighet til å besvare undersøkelsen på nettet. Det ble benyttet personlig intervju for barn og ungdom. Foreldrene ble kontaktet for samtykke for barn under 15 år. Deretter ble det sendt ut et informasjonsbrev. Ungdom over 15 år fikk tilsendt eget informasjonsbrev. Brevet kom etter at saksbehandler først hadde hatt direkte kontakt og informert om undersøkelsen. De impliserte ble kjent med at det ikke var ansatte i barneverntjenesten som skulle foreta intervjuene, men andre ansatte i kommunen (med erfaring i fht barnesamtaler). 6 barn ble tatt ut av undersøkelsen pga manglende samtykke, tre ungdom ønsket ikke å delta. SAMMENDRAG FOR FORELDRE/FORESATTE: I alt var 22 kommuner med i snittet for landet (I 2011 var tallet 19 kommuner og i 2007 var det 24 kommuner.) Sammenlignet med 2007 er noen av påstandene endret. Skalering er fra 1-6. Følgende temaer var i fokus: Tilgjengelighet Informasjon Respektfull behandling Pålitelighet Brukermedvirkning Samarbeid Resultat for brukere Tilgjengelighet Barnevern, Lier 2013 Barnevern, Lier 2011 Barnevern, Lier 2007 Snitt i landet (2013) Snitt: Tema tilgjengelighet har tre påstander: «Det er lett å komme i kontakt med barnevernet», «Det er lett å få timeavtale med saksbehandler» og «Fysisk tilgjengelighet». Sammenligning med snittet for landet: Barnevernet skårer over snittet når det gjelder fysisk tilgjengelighet, men 0.2 under snittet på de to første påstandene. Sammenligning Lier barnevern 2011 vs 2013: Snittet er likt i 2011 og Kommentar: Barnevernet vil i tiden fremover ha fokus på tilgjengelighet. Dette vil være en kontinuerlig prosess, i dialog med brukerne. Side8

9 Informasjon Barnevern, Barnevern, Barnevern, Snitt landet Lier 2013 Lier 2011 Lier 2007 (2013) Snitt: Tema informasjon har to påstander: «De ansatte gir meg tilstrekkelig informasjon» og «Den skriftlige informasjonen fra barnevernet er lett å forstå». Sammenligning med snittet for landet: Når det gjelder begge påstander skårer barnevernet likt som snittet i landet. Sammenligning Lier barnevern 2011 vs 2013: Barneverntjenesten skårer 0.2 lavere i 2013, sammenlignet med Kommentar: Barneverntjenesten vil se igjennom maler og rutiner når det gjelder skriftlige tilbakemeldinger til bruker. Prosessen er i gang. Respektfull Barnevern, Barnevern, Barnevern, Snitt landet behandling Lier 2013 Lier 2011 Lier 2007 (2013) Snitt: Temaet respektfull behandling har tre påstander: «De ansatte i barnevernet behandler meg med respekt», «De ansatte i barnevernet møter meg med vennlighet» og «De ansatte i barnevernet tar meg på alvor». Sammenligning med snittet for landet: Barneverntjenesten skårer over snittet i landet på alle påstander (0.1, 0.2 og 0.2) Sammenligning Lier barnevern 2011 vs 2013: Barnevernet skårer 0.1 over snitt i 2013, sammenlignet med Kommentar: Barneverntjenesten har målsetning om at brukere skal oppleve seg respektfullt og vennlig behandlet. I dialog med brukerne vil dette fortsatt være et tema. Pålitelighet Barnevern, Barnevern, Barnevern, Snitt landet Lier 2013 Lier 2011 Lier 2007 (2013) Snitt: Temaet pålitelighet har er det to påstander: «De ansatte overholder taushetsplikt» og «De ansatte følger opp det som er avtalt». Sammenligning med snittet for landet: Barneverntjenesten skårer over snittet på første påstand (0.1), men under snittet på andre påstand (0.2) Sammenligning Lier barnevern 2011 vs 2013: Barneverntjenesten skårer 0.1 over i snitt i 2013, sammenlignet med Kommentar: Temaet har en positiv utvikling fra 2007 frem til i dag. Det vil fortsatt jobbes kontinuerlig med ytterligere forbedring. Brukermedvirkning Barnevern, Lier 2013 Barnevern, Lier 2011 Barnevern, Lier 2007 Snitt landet (2013) Snitt: Temaet brukermedvirkning har fire påstander: «Barneverntjenesten tar hensyn til mine ønsker og behov», «Barneverntjenesten lar meg være med å bestemme», «Jeg får muligheten til å påvirke hvilke tiltak jeg/vi skal ha fra barnevernet» og «Jeg får være med å bestemme innholdet i planen». Sammenligning med snittet for landet: Barneverntjenesten skårer under på første påstand (0.2), deretter over på påstand nummer to (0.1) og tre (0.3). Påstand nummer fire skårer under snitt (0.1) Sammenligning Lier barnevern 2011 vs 2013: Snittet er likt i 2011 og Side9

10 Kommentar: Brukermedvirkning har og skal ha et stort fokus i tjenesten. Samarbeid Barnevern, Barnevern, Barnevern, Lier Snitt landet Lier 2013 Lier (2013) Snitt: Tema i 2007: 4.6 samordning: 3.9 Temaet samarbeid har to påstander: «Jeg er avhengig av at barnevernet samarbeider med andre» og «Barnevernet samarbeider godt med andre i forhold til meg og barnet mitt». Sammenligning med snittet for landet: Barneverntjenesten skårer under på begge påstander (0.3 og 0.9). Sammenligning Lier barnevern 2011 vs 2013: Barneverntjenesten skårer under i snitt i 2013 (0.3), sammenlignet med i Kommentar: Barneverntjenesten skårer under snittet sammenlignet med landet og under snittet med tall fra Vedr påstand: «Barnevernet samarbeider godt med andre i forhold til meg og barnet mitt»: 4 av de totalt 16 respondentene har skåret barneverntjenesten svært lavt, de øvrige middels og høyt. Et godt barnevern inkluderer et godt tverrfaglig samarbeid. Tema skal det jobbes kontinuerlig med og virksomhetene er i gang, jf. «Liermodellen». Resultat for Barnevern, Barnevern, Barnevern, Lier Snitt landet brukere Lier 2013 Lier (2013) Snitt: (ikke aktuelt 4.3 tema) Temaet resultat for brukere har fem påstander: «Barneverntjenesten forstår min situasjon», «Jeg er fornøyd med de tiltakene jeg får», «Hjelpen fra barnevernet gjør det lettere for meg å gi god omsorg», «Hjelpen fra barnevernet bidrar til at mitt barn utvikler seg på en god måte» og «Barneverntjenesten følger opp meg som foreldre på en god måte». Sammenligning med snittet for landet: Første og siste påstand skårer barnevernet over snittet i landet (0.2 og 0.1). Påstand nummer to, tre og fire ligger under snittet i landet (0.6, 0.3 og 0.6) Sammenligning Lier barnevern 2011 vs 2013: Barneverntjenesten skårer under i snitt i 2013 (0.3), sammenlignet med i Kommentar: Barneverntjenesten skårer under i snittet sammenlignet med landet og under snittet med tall fra Unntaket er påstandene: «Barneverntjenesten forstår min situasjon» og «Barneverntjenesten følger opp meg som foreldre på en god måte», hvor barneverntjenesten skårer over snitt. Tema har et forbedringspotensial. Det er likevel verdt å merke seg at de samme foreldrene skårer påstandene «Barnevernet lar meg være med å bestemme» og «Jeg får mulighet til å påvirke hvilke tiltak jeg/vi skal ha i barnevernet» (Tema Brukermedvirkning) høyt, høyere enn snitt i landet og tall fra Helhetsvurdering: Helhetlig sett er jeg fornøyd med barnevernet: Barnevern, Lier 2013 Barnevern, Lier 2011 Barnevern, Lier 2007 Snitt landet (2013) Snitt: Snitt totalt: Snitt i landet (2011) Under punktet Helhetsvurdering ligger Lier barnevern 2013 under snittet i landet (0.3), samt under snittet fra 2011(0.6). Snittet totalt ligger under med 0.2 for Side10

11 Kommentarer fra foreldre: I kommentarene fra foreldrene som har svart, har flere fokus på økonomiske tiltak. Det uttrykkes misnøye ved at barnevernet ikke naturlig dekker barnehageplass eller ulike aktiviteter. Terapeutisk oppfølging blir fremhevet som bra. Oppsummering: Oppsummert ser vi at Lier kommune skårer likt som landet på tre av fokusområdene: Tilgjengelighet, informasjon og brukermedvirkning. Lier kommune skårer over snittet på ett av fokusområdene: Respektfull behandling. På tre av fokusområdene skårer Lier kommune under: Pålitelighet, samarbeid og resultat for brukere. Tema pålitelighet har likevel en positiv utvikling sammenlignet med tall for Når vi sammenligner tallene for 2013 med tall fra 2011 ser vi følgende: Tallene for de 2011 og 2013 er like når det gjelder påstandene: Tilgjengelighet og brukermedvirkning. Tallet for 2013 ligger over tallet for 2011 når det gjelder påstandene: Respektfull behandling og pålitelighet. Tallene for 2013 ligger under tallene i 2011 når det gjelder påstandene: Informasjon, samarbeid og resultat for brukere. Konklusjon: Det er en realitet at svarprosenten er svært lav og det er derfor knyttet en usikkerhet rundt hvor representativ undersøkelsen er. Uansett er det spesielt to temaer som peker seg ut som forbedringspunkt: Samarbeid, påstander: «Barnevernet samarbeider godt med andre i forhold til meg og barnet mitt». Lier kommune skårer 3.5 (2011: 4.4), snitt i landet 4.4. Mål: snitt i landet 4.4 Resultat for brukere, påstand: «Jeg er fornøyd med de tiltakene jeg får». Lier kommune skårer 3.9 (2011: 4.5), snitt i landet 4.5. Mål: snitt i landet 4.5 «Hjelpen fra barnevernet gjør det lettere for meg å gi god omsorg». Lier kommune skårer 3.9 (2011: 4.2), snitt i landet 4.2. Mål: snitt i landet 4.2 «Hjelpen fra barnevernet bidrar til at mitt barn utvikler seg på en god måte». Lier kommune skårer 3.6 (2011: 4.7), snitt i landet 4.2. Mål: snitt i landet 4.2 Viktige moment til neste brukerundersøkelse: Svarprosenten er for lav. Foreldre/foresatte bør gis mulighet til å svare på undersøkelsen/tilgang til data i forbindelse med naturlige treffpunkt med saksbehandler. SAMMENDRAG FOR BARN OG UNGE: I alt 10 kommuner er med i snitt for I 2011 var tallet 6 kommuner og i 2007 var til sammen 13 kommuner deltagende i undersøkelsen. I 2007 var skaleringen 1 6, i 2011 og 2013 var skaleringen 1 4. I 2011 var svaralternativene fordelt på «smilefjes/sure fjes». I 2013 var svarresultatene fordelt mellom «helt enig», «litt uenig», «litt enig», «helt enig» og «vet ikke». Endringen vil kunne ha påvirkning på hvordan barna nyanserer svarene sine. Ca 50 % av deltagerne er i alderen 9-12 år. Nedenfor vil det bli presentert tall for 2013, 2011 og snitt i landet Side11

12 Følgende temaer var i fokus: Tilgjengelighet Informasjon/ansatte Respektfull behandling Brukermedvirkning Tiltaksplan Resultat for brukere Tilgjengelighet Barnevern, Lier 2013 Barnevern, Lier 2011 Snitt landet (2013) Snitt: Tema tilgjengelighet har to påstander «Det er lett å komme i kontakt med barnevernet» og «Barnevernet har tid til å snakke med meg». Sammenligning med snittet for landet: Første påstand er tallet likt som snittet i landet. Andre påstand skårer Lier barnevern over snittet i landet (0.2). Sammenligning Lier barnevern 2011 vs 2013: Tall for 2013 ligger 0.1 under tall for 2011 Kommentar: I Lier barnevern er fokuset stort når det gjelder barnesamtaler og kontakten med barnet generelt. Dette fokuset vil fortsette. Informasjon/ansatte Barnevern, Lier 2013 Barnevern, Lier 2011 Snitt landet (2013) Snitt: Tema informasjon/ansatt har fire påstander: «Barneverntjenesten har fortalt hvorfor de er i kontakt med meg», «Barneverntjenesten har fortalt hva de kan hjelpe med», «Jeg vet hvem min saksbehandler er» og «Jeg får vite hva som står i planer som skrives om meg». Sammenligning med snittet for landet: Første og andre påstand skårer 0.1 under snitt, påstand tre skårer likt som snittet og siste påstand skårer under 0.4. Sammenligning Lier barnevern 2011 vs 2013: Tall for 2013 skårer under med 0.3 sammenlignet med tall for Kommentar: Tiltaksplan eller «planen» som begrep blir sjelden benyttet til de yngste barna. (Underkant av 50 % av barna i undersøkelsen er under 12 år). Fokuset i virksomheten har blant annet vært at barna skal være kjent med hvorfor barneverntjenesten er i kontakt med familien og hva barneverntjenesten kan hjelpe med. Her skårer barneverntjenesten 0.1 under snitt i landet på begge påstander. Et tredje fokusområde har vært medvirkning. Under tema Brukermedvirkning skårer påstanden «Jeg får være med å bestemme hva jeg skal få hjelp til» likt som snittet i landet. Respektfull Barnevern, Lier 2013 Barnevern, Lier 2011 Snitt landet (2013) behandling Snitt: Tema respektfull behandling har en påstand: «De som jobber i barnevernet tar meg på alvor». Sammenligning med snittet for landet: Lier kommune skårer 0.1 over i snitt. Sammenligning Lier barnevern 2011 vs 2013: Tall for 2013 skårer 0.3 under sammenlignet med Kommentar: Lier barnevern har respekt som en viktig verdi i sitt daglige arbeid. Dette fokuset vil fortsette, og vil være en kontinuerlig prosess i barnevernjobbingen. Side12

13 Brukermedvirkning Barnevern, Lier 2013 Barnevern, Lier 2011 Snitt landet (2013) Snitt: Tema brukermedvirkning har en påstand: «Jeg får være med å bestemme hva jeg skal få hjelp til». Sammenligning med snittet for landet: Lier kommune skårer likt som snitt i landet. Sammenligning Lier barnevern 2011 vs 2013: Tall for 2013 skårer 0.2 under sammenlignet med Kommentar: Barneverntjenesten vil fortsette å lytte til, snakke med og utforske det barnet formidler. Tiltaksplan Barnevern, Lier 2013 Barnevern, Lier 2011 Snitt landet (2013) Snitt: Tema tiltaksplan har en påstand: «Jeg får være med å bestemme hva som skal stå i planen min Sammenligning med snittet for landet: Lier kommune skårer 0.5 under snitt Sammenligning Lier barnevern 2011 vs 2013: Tall for 2013 skårer 1.4 under sammenlignet med Kommentar: Tiltaksplanen er viktig verktøy i den daglige jobbingen. Begrepet «tiltaksplan» blir for øvrig sjelden benyttet. Totalt var det 18 av barna som krysset av på «vet ikke» på denne påstanden. Dette kan være en indikasjon på at spørsmålet var uklart, og at dersom de hadde fått en forklaring på hva «planen» faktisk var, hadde svaret vært annerledes. Viser igjen til påstanden under brukermedvirkning: «Jeg får være med å bestemme hva jeg skal få hjelp til». Lier barnevern skåren her er likt som landet. Resultat for Barnevern, Lier 2013 Barnevern, Lier 2011 Snitt landet (2013) brukere Snitt: Tema resultat for brukere har tre påstander: «Saksbehandler gjør en god jobb for meg»,» «Jeg har fått det bedre etter at jeg kom i kontakt med barnevernet» og «Gi barnevernet et smilefjes» Sammenligning med snittet for landet: Lier kommune skårer 0.1 over snitt på alle tre påstander. Sammenligning Lier barnevern 2011 vs 2013: Tall for 2013 skårer 0.3 under, sammenlignet med Kommentar: Det er positivt at vi ligger over snittet i landet. Sammenligningen med egne tall fra 2011 viser en nedgang. Dette utfordrer oss til og skulle bli enda bedre i kontakten med barna. Snitt totalt Barnevern, Lier Barnevern, Lier Snitt landet Snitt i landet (2013) (2011) Snitt: Kommentarer fra barn og ungdom: Tilbakemeldingene fra flere av barna er at barnevernet må lytte til dem, og ikke si ting videre (les: fortelle videre til foreldrene). Flere av barna nevner viktigheten med å snakke via lek. Da blir vanskelige temaer lettere å snakke om. Noen formidler at de ønsker at barnevernet skal kjøpe PC til dem. At det skal stå i planen. To av kommentarene gir tilbakemelding på at barnevernet flytter feil barn- og at foreldre i den forbindelse blir for lite tatt hensyn til. Tilbakemeldingene er også at barnevernet gjør en god jobb. Side13

14 Oppsummering: Oppsummert ser vi at Lier kommune skårer likt som landet på to av fokusområdene: Tilgjengelighet og brukermedvirkning. Lier kommune skårer over snittet på to av fokusområdene: Respektfull behandling og Resultat for brukere. To av fokusområdene skårer Lier kommune under: Informasjon og Tiltaksplan. Alle tallene i 2013 er noe lavere sammenlignet med tall fra Konklusjon: Svarprosent 79 %, 34 respondenter av 43 mulige. (I 2011 var svarprosenten 80 %). Svarprosenten er høy og tallene er representative i fht brukergruppen. Følgende fokusområder utmerker seg for videre jobbing: Brukermedvirkning, påstander: «Jeg får være med å bestemme hva jeg skal få hjelp til». Lier kommune skårer 2.8 (2011: 3.0), snitt i landet 2.8. Vi vil fortsatt ha fokus på dette punktet. Den enkeltes opplevelse om reell påvirkning er viktig, viktigere enn forståelse av begrepet «tiltaksplan». Begrepsforståelsen vil kommet etter hvert som barnet blir eldre. Informasjon, påstand: «Jeg får vite hva som står i planer som skrives om meg». Lier kommune skårer 2.0 (2011: 2.6), snitt i landet 2.4. Mål: snitt i landet 2.4 I undersøkelsen kommer det frem at barna skårer ca likt som landet for øvrig under påstand «Barneverntjenesten har fortalt hvorfor de har kontakt med meg» og Barnevernet har fortalt hva de kan hjelpe meg med». Fokuset i tiden fremover vil være å forsikre oss om at barna også ser dette i sammenheng med planer som skrives. Viktige moment til neste brukerundersøkelse: Personene som gjennomfører intervjuene skal i forkant ha gjennomgått spørsmålene med barneverntjenestens representant. Dette vil gi de som intervjuer en større mulighet til å stille oppfølgingsspørsmål, dersom noe er uklart for barna/ungdommen. Tiltak videre for begge målgruppene: Barneverntjenesten vil ha dialog med barna og deres foreldre når det gjelder temaer i undersøkelsen. For å kunne opprettholde og videreutvikle et kvalitativt barnevern, samt ha en kunnskapsbasert praksis, vil følgende punkter være beskrivende: Generelt: Virksomhetens ansatte skal ha forskningsbasert kunnskap om effekt av tiltak og forståelse av sammenhenger De ansattes klinisk erfaring og skjønn skal utnyttes optimalt Kunnskap om klientens egne preferanser og individuelle forhold skal tydeliggjøres via kommunikasjon og observasjon Virksomheten har et spesielt fokus på ønskede verdier, bevisstgjøring i fht bruksverdier og tydelig ledelse. Side14

15 Spesielt i fht forbedringspunkt: Jobbe forebyggende med aktuelle samarbeidspartnere, jf Lier modellen. Spisse og tydeliggjøre tiltakene barneverntjenesten tilbyr gjennom dialog og praksis. Innføring av mobilt utstyr: tiltaksplaner og andre nødvendige dokumenter vil til en hver tid være tilgjengelig, også når møte gjennomføres utenfor barneverntjenestens lokaler. Hva er gjort så langt: 1. Virksomheten har gjennomgått undersøkelsen på personalmøte. Forbedringspunkt er satt opp, tiltak for gjennomføring av arbeidet er kjent i gruppa. Lav svarprosent hindrer dialogkonferanse med brukere. 2. Mange av de ansatte i virksomheten er i et videreutdanningsløp. Dette vil bli prioritert fremover også- både fordi virksomheten får oppdatert seg teoretisk på ny forskning og nye metoder, men også som et ledd i å beholde dyktige medarbeidere. Kontinuitet og stabilitet i personalgruppa er vesentlig for godt barnevernfaglig arbeid. 3. Holdningsarbeid og etiske problemstillinger jobbes systematisk med. Dette arbeidet vil stimulere til godt arbeidsmiljø og engasjement, samt bidra til å høyne fokus på brukermedvirkning i form av aktiv deltakelse. Side15

16 Lier kommune MELDING Saksmappe nr: 2013/3639 Saksbehandler: Helle Gustavsen 13/2014 Tjenesteutvalget Lierbyen helsestasjon - Utført tilsyn med helsestasjonstjenesten 0-6 år Fylkesmannen, representert ved fylkeslegen, gjennomførte 7. og 8. oktober 2013 tilsyn ved helsestasjonstjenesten 0-6 år i Lier kommune. Befaringen ble gjennomført ved Lierbyen helsestasjon. Tilsynet omfattet og var avgrenset til følgende områder: om kommunen sikrer barn i aldersgruppen 0 til 6 år forsvarlige helsekontroller i samsvar med nasjonale retningslinjer om kommunen sikrer at helsestasjonstjenesten bidrar til at barn/familier med spesielle behov mottar et helhetlig tjenestetilbud om kommunen sikrer at helsestasjonen tilbyr tjenestetilbud til barn og foreldre tilpasset egen språkbakgrunn om kommune sikrer at helsestasjonstjenesten arbeider gjennom kostholdsveiledning for å forebygge feilernæring Endelig rapport fra Fylkesmann i Buskerud fra tilsyn helsestasjonstjenesten 0-6 år i Lier kommune, Lierbyen helsestasjon av viste følgende funn: Avvik: Det ble gjort funn som ga grunnlag for å konstatere ett avvik. I tillegg ble det gitt en merknad. Lier kommune verken sikrer eller gjennomfører helsekontroller på en slik måte at alle barn i aldersgruppen 0-6 får forsvarlige helsekontroller i samsvar med de nasjonale retningslinjene. Merknad: Lierbyen helsestasjon har en utfordring med å sikre at helsestasjonslege og helsesøster er løpende oppdatert hva gjelder utredning og oppfølging hos fysioterapeut som er tilknyttet helsestasjonen. Lier kommune ble bedt å gjøre en redegjørelse for hvordan avviket vil bli fulgt opp og rettet, samt med en framdriftsplan for dette innen den Side16

17 Konstituerende virksomhetsleder for helsetjenesten, Helle Gustavsen har utført dette, se vedlegg. Helsetjenesten ønsker å informere om at noe av tillegget som helsesøstertjenesten fikk ved behandling av «Handlingsprogrammet for » vil bli brukt til å styrke helsesøsterbemanningen ved Lierbyen helsestasjon. De resterende midlene benyttes til å styrke skolehelsetjenesten. Helsetjenesten ønsker også å informere om at kommunen har gjennomført brukerundersøkelse ved helsestasjonene i Lier i oktober/november 2013 med gode tilbakemeldinger. Nærmere informasjon om dette gis om det er ønskelig. Side17

18 LL Lier kommune Helsetjenesten Fylkesmannen i Buskerud v/ Ellisif Hegna Postboks Drammen Vår ref: HGU/2013/3639/G11 Deres ref: Lier Redegjørelse etter tilsyn med helsestasjonstjenesten 0-6 år i Lier kommune, Lierbyen helsestasjon. Etter tilsyn den 7.og ble det ved Lierbyen helsestasjonen gjort funn som gav grunnlag for ett avvik og en merknad. Helsetjenesten ønsker følgende å gi en redegjørelse for videre tiltak i henhold til dette. 1. Manglede legeundersøkelse v/ skolestart: Helsetjenesten har foreslått for LSU (legenes samarbeidsutvalg) den at fastlegene skal invitere alle 5 åringene til medisinsk undersøkelse. Med dette vil fastlegene gis mulighet for både å bli «kjent» med barna/familien, kartlegge/få oversikt over barnets helsetilstand i tillegg til å gjøre en somatisk undersøkelse av barnet i henhold til gjeldene veileder/forskrift. Helsesøstrene og fastlegene vil også med dette få et grunnlag for et bedre faglig samarbeid videre noe helsetjenesten vil påpeke som viktig i oppfølging av psykososiale vansker hos barn/unge. Som nevnt under tilsynsbesøket har kommuneoverlegen utarbeidet et henvisningsskjema til bruk av helsesøstrene ved ønske om samarbeid med fastlegene. Hensikten med dette er at helsesøster og lege skal kunne avklare roller og blir mer målrettet i oppfølgingen av barna som trenger dette. Legene i LSU var positive til forslaget om å tildele fastlegene ansvar for å utføre den medisinske undersøkelsen av 5 åringene. De ønsket videre behandling av dette på neste ALU (almennlegemøte) som planlegges til februar-14. De ønsket også at helsestasjonen kommer med forslag til den evnt. praktiske gjennomføringen av tiltaket. Helsetjenestens forslag er at fastlegene inviterer 5 åringene til deres kontor på vinteren/våren før skolestart, og at helsesøster følger opp med den resterende delen av helseundersøkelsen høsten etter skolestart. De barna som i løpet av våren og sommeren kommer flyttende til kommunen, ikke har møtt til time hos fastlegen Rådhuset Postboks 205, 3401 Lier / Tlf: / Fax: Org nr: / Bankgiro: Side18

19 Dato Vår ref. 2013/3639-/G11 2 av 4 vil da få en påminnelse/ hjelp av helsesøster når hun etter skolestart inviterer barna med foreldre til samtale hos henne. I rapporten påpekes det at det ikke er kjent om det er gjort en risiko- og sårbarhetsanalyse eller hvorvidt det var innhentet medisinskfaglige råd/uttalelser før beslutningen om å fjerne den medisinskfaglige kompetansen ble fjernet fra skolehelsetjenesten. Tidligere virksomhetsleder har uttrykt at det ble tatt muntlig/skriftlig kontakt med andre kommuner for råd/erfaringer i forkant av at den medisinsk faglige kompetansen ble fjernet. Da det ikke er utført noen evaluering av denne endringen så ønsker nå helsetjenesten å invitere til et samarbeid med kommuneoverlegen for å finne løsning på hvordan man bør gjøre dette. 2. Lite legeressurs ved helsestasjon. Under tilsynet framkom det at stillingsandel for lege ved helsestasjonen er noe under Helsedirektoratets minstenorm som gjør at det kan være vanskelig å gi legetimer og ha nok tid for oppfølging av enkeltbarn innen gjeldene standard/anbefalinger. Helsetjenestens tiltak videre er å sette inn noe vikar ved ferie og effektivisere bruken av turnuskandidat. Har høst-13 planlagt turnuslegen tidligere og mer inn i helsestasjonslegens arbeid for både kunne gi bedre veiledning og muligheten til å arbeide selvstendig. Nåværende turnuskandidats medisinskfaglige dyktighet har vist at turnuskandidaten er en viktig ekstraressurs for helsestasjonsdriften, som gjør at helsestasjonslegen siste tiden har noe mer tid til oppfølging av enkeltbarn, lese epikriser og samarbeide med helsesøstre og fysioterapeut. I Lier kommer ny turnuslege hver. 1.sept og 1.mars. De har 6 måneders praksistid i kommunen etter å ha fullført praksis ved sykehuset. Undertegnede ønsker juni-13 å evaluere effektiviseringstiltak vedrørende legeressurs. 3. Lite helsesøsterressurs. På grunn av at stillingsandelen for helsesøstre også er under den anbefalte bemanningsnormen, så har det til d.d ikke vært mulig å tilby alle 4 måneder og 18 måneders barn til tid på helsestasjonen. Helsetjenesten vil inntil videre fortsette å tilby kun til de som vurderes av helsesøster/lege har behov for denne oppfølgingen, men skal ha fagdag i helsesøsterkollegiet den hvor mulige endringsforslag vil bli drøftet. Det er her ønskelig at det nedfelles en gruppe som kan over en avgrenset tidsperiode kan utarbeide løsninger for endring. De aller fleste foreldre med barn i 2-4 ukers alder kommer til helsestasjonen slik tilbudet er i dag, men helsestasjonen vil fra 2014 kvalitetssikre at alle tilbys dette. Flertallet av helsesøstrene i kollegiet opplever at det er faglig forsvarlig at den individuelle 4 og 18 måneders oppfølgingen er målrettet, men ønsker å se nærmere på grupperettede tiltak. Til informasjon så har helsestasjonen i flere år og ønsker å fortsatt å gi jevnlig tilbud om Godt samlivskurs. Dette er et parkurs som arrangeres over 2 kvelder, er gratis og tilbys alle som har fått barn. I tillegg har helsetjenesten også et Side19

20 Dato Vår ref. 2013/3639-/G11 3 av 4 tilbud til alle om TFF kurs. Det er et foreldreveiledningskurs som også er gratis, går over 8-9 kvelder og er i samarbeid med barnevernet. Både Godt samliv- og TFF kurset holdes på Lierbyen helsestasjon. Som kjent tilbyr helsestasjonen barselgrupper og erfaring tilsier at fremmedspråklige med begrensede norskkunnskaper kan utebli fra dette tilbudet. Selv om en helsesøster hver måned besøker og gir helseopplysning til Voksenopplæringen i kommunen, så vurderer helsesøsterkollegiet å starte egne barselgruppe for polske kvinner i Lite samarbeid med barnefysioterapeutene og andre samarbeidspartnere i kommunen. I henhold til både avvik og merknad i rapporten så har mangel på lege og helsesøsterressurs ved helsestasjonen i Lierbyen gjort at det ikke har vært avholdt basismøter i tråd i med standard/ anbefalinger. Undertegnede har hatt møte med fysioterapeutene den og med deres leder den og planlegger fra 2014 igjen gjennomføre basismøter 2 ganger hvert semester. Helsetjenesten skal ha nytt møte med fysioterapeutene den hvor det vil bli drøftet mulige løsningsforslag på hvordan man kan gi noe mer fortløpende og systematisk rapportering av barn som følges opp av fysioterapeutene. Vedrørende andre samarbeidspartnere så har virksomhetslederne i PPT, Barnevern, Habilitering og Helsetjenesten møter hver måned for å forbedre/sikre systematisk samarbeid. Til disse møtene blir også Psykisk helse, Nav og Pleie og omsorg jevnlig invitert. Videre deltar virksomhetsleder på koordineringsmøter 2 ganger pr måned med virksomhet for Habilitering, Rehabilitering og Pleie- og omsorg, samt på møter 1 gang i måneden for behandling av søkere om Individuell plan. Helsetjenesten har også møter med Spebarnsteamet ved BUPA hver 6. uke og med tannhelsetjenesten 1 gang pr. år.til informasjon så har Lier kommune vært med i Opplæringsprogrammet og Barn i rusfamilier i regi av Borgestadklinikken. Dette har medført at Helsetjenesten har investert mye tid til tverrfaglig samarbeid og utvikling av det forebyggende arbeidet innen rus, vold og psykisk helse i 2012 og Kompetansehevende og kvalitetssikrede tiltak Det fremgår av rapporten at medarbeidere har uttrykt at de har begrenset tid til både kvalitetssikring av eget arbeid og kompetansehevende tiltak. I tillegg til «knapphet» på ressurser så kan dette begrunnes i at helsesøsterkollegiet høst-13 også har hatt jevnlig veiledning av ekstern psykolog. Dette var ment å være et faglig veiledningstilbud for å styrke helsesøsterkollegiet og ble avsluttet i desember-13. Dette medfører at vi fra 2014 vil få noe mer til tid til å arbeide med kvalitetssikring av eget arbeid. Vedrørende kompetansehevende tiltak så prøver avdelingen å legge til rette for både kurs og fellesopplæringsdager for alle i jordmor/helsesøsterkollegiet. Helsetjenesten ønsker også å legge til rette for videreutdanning og har høsten-13 bistått til at en helsesøster startet på en toårig videreutdanning innen Psykososialt arbeid med familier med barn 0-4 år. Undertegnede ønsker i 2014 å legge spesielt til rette for at helsestasjonslege skal få mulighet til noe kompetansehevende tiltak. Side20

Bespisning kl 16:30 på Haugestad. Vennligst gi beskjed dersom du ikke skal spise. Før møtet settes gis publikum anledning til å stille spørsmål.

Bespisning kl 16:30 på Haugestad. Vennligst gi beskjed dersom du ikke skal spise. Før møtet settes gis publikum anledning til å stille spørsmål. Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Tjenesteutvalget 04.06.2014 Kl 18:00 på Glitra Bespisning kl 16:30 på Haugestad. Vennligst gi beskjed dersom du ikke skal spise. Gruppemøter fra

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Rus, fattigdom og bolig

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Rus, fattigdom og bolig FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Rus, fattigdom og bolig Sarpsborg kommune 24.1.2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE OG GJENNOMFØRING...6 4 REVISJONSKRITERIER...7

Detaljer

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Januar 2013. NAV Oppegård Styring og samarbeid

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Januar 2013. NAV Oppegård Styring og samarbeid Forvaltningsrevisjonsrapport Januar 2013 NAV Oppegård Styring og samarbeid Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for Oppegård kommune etter Kommuneloven av 25. september 1992 med endringer

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

MÅLOPPNÅELSE I BARNEVERNET

MÅLOPPNÅELSE I BARNEVERNET MÅLOPPNÅELSE I BARNEVERNET FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2007 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Målsetting og problemstillinger... 1 1.2 Avgrensinger... 2 1.3 Datainnsamling... 2 2. NÅS MÅLET OM TIDLIG INNGRIPEN?...

Detaljer

Veileder. Veileder for individuell plan 2001

Veileder. Veileder for individuell plan 2001 Veileder Veileder for individuell plan 2001 Veileder Veileder for individuell plan 2001 FORORD Alle som har behov for langvarige og koordinerte tjenester, har fra 1. juli 2001 rett til å få utarbeidet

Detaljer

Omdømmearbeid i Frogn kommune

Omdømmearbeid i Frogn kommune Omdømmearbeid i Frogn kommune Omdømme - omgivelsenes oppfatning av en organisasjon over tid En virksomhet kan ha en identitet, den kan muligvis konstruere et image, men omdømme er noe en gjør seg fortjent

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON. Barnevern. Longyearbyen lokalstyre

FORVALTNINGSREVISJON. Barnevern. Longyearbyen lokalstyre FORVALTNINGSREVISJON Longyearbyen lokalstyre Rapport 2014 Forord På grunnlag av bestilling fra kontrollutvalget i Longyearbyen lokalstyre har KomRev NORD gjennomført forvaltningsrevisjon av lokalstyrets

Detaljer

Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid

Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2008 med kommunale helse-, sosialog Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid tilsyn med sosial og helse Rapport fra Helsetilsynet 5/2009 Mars 2009 Rapport

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Lunner kommune

Forvaltningsrevisjon Lunner kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Lunner kommune Rapportering og håndtering av avvik ved Lunner omsorgssenter Rapport 2011-18 2012-074/RG FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet

Detaljer

6.2.7 Helse og omsorg... 48 6.2.4 Plan og samfunn... 49 6.2.5 Ansvar 170 overordnet økonomi... 50 6.3 Finans... 50 6.3.1 Nøkkeltall for finansiell

6.2.7 Helse og omsorg... 48 6.2.4 Plan og samfunn... 49 6.2.5 Ansvar 170 overordnet økonomi... 50 6.3 Finans... 50 6.3.1 Nøkkeltall for finansiell ÅRSMELDING 2013 Innhold 1 Rådmannens innledning... 4 2 Mål og resultater... 7 2.1 Kommentar til måloppnåelsen... 14 3 Kommunen som organisasjon... 18 4 Områdene... 22 4.1 Sentral stab... 22 4.2 Oppvekst

Detaljer

Kommunenes helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten.

Kommunenes helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Veileder IS-1154 Kommunenes helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Veileder til forskrift av 3.april 2003 nr. 450 Heftets tittel: Kommunenes helsefremmende og forebyggende

Detaljer

Rehabilitering ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter

Rehabilitering ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter Rehabilitering ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter Forvaltningsrevisjon 24.01.13 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Hva er rehabilitering?... 1 1.2 Vurderingskriterier... 1 1.3 Særlig om Bærum kommunes

Detaljer

Internkontroll, tjenesteutøving og samarbeid ved NAV-kontoret Fredrikstad kommune

Internkontroll, tjenesteutøving og samarbeid ved NAV-kontoret Fredrikstad kommune Unntatt off. jfr. koml. 78 nr. 7 Opph. av ØKUS 13.9 2011 Internkontroll, tjenesteutøving og samarbeid ved NAV-kontoret Fredrikstad kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 12. september 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov Kongsberg kommune Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov RAPPORT 30. april 2012 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig

Detaljer

Plan for fysioterapi- og ergoterapitilbudet i Stavanger kommune

Plan for fysioterapi- og ergoterapitilbudet i Stavanger kommune Plan for fysioterapi- og ergoterapitilbudet i Stavanger kommune Sammendrag Plan for fysioterapi og ergoterapitilbudet i Stavanger kommune handler om tiltak for å sikre at de innbyggerne som trenger det

Detaljer

BARNEVERN - SAMARBEID OG KVALITET

BARNEVERN - SAMARBEID OG KVALITET FOLLO DISTRIKTSREVISJON IKS Org.nr. 914 022 134 MVA DELTAKERKOMMUNER: ENEBAKK - FROGN NESODDEN - OPPEGÅRD - SKI - ÅS BARNEVERN - SAMARBEID OG KVALITET Forvaltningsrevisjonsrapport - Ski kommune (Illustrasjonsfoto:

Detaljer

STOKKE KOMMUNE BRUKERRÅDET FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE

STOKKE KOMMUNE BRUKERRÅDET FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE STOKKE KOMMUNE BRUKERRÅDET FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE Møteinnkalling Møtested: Rådhuset Dato: 22.05.2013 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes til møtesekretær på tlf. 33 29 50 00, eller e-post:

Detaljer

Lier kommune Politisk sekretariat

Lier kommune Politisk sekretariat Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Kommunestyret Tirsdag 15.06.2010 Kl 18:00 på Haugestad Gruppemøter fra kl 16:30. Bespisning kl 17:30. Vennligst gi beskjed dersom du ikke skal spise.

Detaljer

I samsvar med funksjonsbeskrivelsen gir Brukerombudet med dette melding om sin virksomhet i 2012.

I samsvar med funksjonsbeskrivelsen gir Brukerombudet med dette melding om sin virksomhet i 2012. Forord I samsvar med funksjonsbeskrivelsen gir Brukerombudet med dette melding om sin virksomhet i 2012. Gjennom denne meldingen ønsker vi å videreformidle noen av brukernes erfaringer i møte med tjenesteapparatet.

Detaljer

OVERHOLDELSE AV MELDEPLIKTEN TIL BARNEVERNET OG SAMARBEID MELLOM BARNEVERNET OG ANDRE. Gjøvik kommune. Innlandet Revisjon IKS

OVERHOLDELSE AV MELDEPLIKTEN TIL BARNEVERNET OG SAMARBEID MELLOM BARNEVERNET OG ANDRE. Gjøvik kommune. Innlandet Revisjon IKS OVERHOLDELSE AV MELDEPLIKTEN TIL BARNEVERNET OG SAMARBEID MELLOM BARNEVERNET OG ANDRE Gjøvik kommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 1-2014 2014-111/GSL/KR FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet

Detaljer

Brukermedvirkning psykisk helsefeltet Mål, anbefalinger og tiltak i Opptrappingsplan for psykisk helse

Brukermedvirkning psykisk helsefeltet Mål, anbefalinger og tiltak i Opptrappingsplan for psykisk helse Rapport IS-1315 Brukermedvirkning psykisk helsefeltet Mål, anbefalinger og tiltak i Opptrappingsplan for psykisk helse Rapportens tittel Plan for brukermedvirkning Mål, anbefalinger og tiltak i Opptrappingsplanen

Detaljer

OMSORGSMELDING 2008 2015. Pleie-, omsorgs- og rehabiliteringstjenester til brukere i alderen 0 67 år

OMSORGSMELDING 2008 2015. Pleie-, omsorgs- og rehabiliteringstjenester til brukere i alderen 0 67 år OMSORGSMELDING 2008 2015 Pleie-, omsorgs- og rehabiliteringstjenester til brukere i alderen 0 67 år Omsorgsmeldingen ble behandlet av sektorutvalg for bistand og omsorg 17. juni 2008 (sak 38/08) og 4.

Detaljer

Oslo kommune, Helse- og velferdsetaten. Vurdering av effekter ved innføring av private leverandører i hjemmetjenesten

Oslo kommune, Helse- og velferdsetaten. Vurdering av effekter ved innføring av private leverandører i hjemmetjenesten Oslo kommune, Helse- og velferdsetaten Vurdering av effekter ved innføring av private leverandører i hjemmetjenesten 1. juli 2011 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig konsulent: Kvalitetssikret

Detaljer

Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne

Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne Til medlemmer og varamedlemmer i Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne Sandnes, 22.09.2014 INNKALLING TIL MØTE I RÅDET FOR PERSONER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE

Detaljer

Gjerdrum kommune. Årsmelding og årsberetning 2012

Gjerdrum kommune. Årsmelding og årsberetning 2012 Gjerdrum kommune Årsmelding og årsberetning 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE: Rådmannens sammendrag:... 3 Årsmelding overordnet ledelse, stab og støtte... 8 Årsmelding overordnet skolene... 8 Årsmelding overordnet

Detaljer

Skrevet av. Idun Marie Ljønes Prosjektleder modellkommuneforsøket. Heidi Tessand psykolog, avd. barn og familier

Skrevet av. Idun Marie Ljønes Prosjektleder modellkommuneforsøket. Heidi Tessand psykolog, avd. barn og familier Skrevet av Idun Marie Ljønes Prosjektleder modellkommuneforsøket Heidi Tessand psykolog, avd. barn og familier Innhold 1. Innledning... 2 1.1 Bakgrunn for å bli forsøkskommune...2 1.2 Organisering av prosjektarbeidet...2

Detaljer

INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan

INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan IS-1253 Veileder INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan Heftets tittel: IndIvIduell plan 2010 veileder til forskrift om individuell plan utgitt: 1/2010 Bestillingsnummer: IS 1253

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON

FORVALTNINGSREVISJON FORVALTNINGSREVISJON GJENNOMGANG AV ARBEIDET MED PSYKISK HELSE I SANDEFJORD KOMMUNE OSLO, 1. DESEMBER 2014 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All

Detaljer

Kreftkoordinatorsatsingen

Kreftkoordinatorsatsingen Kreftforeningen Kreftkoordinatorsatsingen Hovedrapport 2014 Espen Ottesen Vattekar 18.3.2015 Innhold 1. Innledning... 2 2. Bakgrunn... 2 2.1 Hvorfor kreftkoordinatorsatsingen?... 2 2.2 Om kreftkoordinatorsatsningen...

Detaljer