Fosnes kommune Informasjonsskriv september 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fosnes kommune Informasjonsskriv september 2013"

Transkript

1 Fosnes kommune Informasjonsskriv september 2013 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 26. september kl i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 55/13 Unntatt offentlighet- behandles for lukkede dører: Tilstandsrapport for grunnskolen i Fosnes 2013 PS 56/13 Melding om vedtak etter kommunelovens 13 vedrørende kjøp av aksjer i Salsnes Industribygg as PS 57/13 Høringsuttalelse vedrørende NOU 2013:9 Ett politi - rustet til å møte fremtidens utfordring PS 58/13 Oppfølging av vedtak i kommunestyret 1. halvår 2013 PS 59/13 Evaluering av samkommuneprosjektet i Midtre Namdal - Fosnes kommunes behandling PS 60/13 Referatsaker Stoff til det kommunale informasjonsskrivet Hensikten med skrivet er i utgangspunktet å få sendt informasjon fra kommunale etater til kommunens innbyggere. Vi får ofte forespørsel fra private lag og foreninger om å få med innslag i informasjonsskrivet og såfremt vi har plass, så tar vi med dette. Vi må ha stoffet tilsendt elektronisk og det kan være lurt å kontakte oss (gjerne pr. e-post) for å avtale om vi har plass og tid til å ta med stoffet. Alle innslagene må ha en underskrift (lag/navn). Vi forbeholder oss retten til å redigere det innkomne stoffet. Skrivet blir sendt til alle husstander ca. 10 ganger i året i forkant av møtene i Fosnes kommunestyre. Frist for stoff til neste skriv er 14. oktober Vi nås på følgende adresse mvh Ella Skjærvik

2 Møte i Fosnes kommunestyre 26. juni 2013 Møtet ble startet med en presentasjon av Visit Namdal ved spesialrådgiver Bente Snildal fra Midtre Namdal samkommune utvikling. Vedtak : Sak 35/13 Fosnes kommunestyre vedtok oppnevnelse av trafikksikkerhetsutvalg i kommunen, dette skal bestå av: En politisk valgt representant En fra administrasjon/teknisk En fra elevrådet på Jøa barne og ungdomsskole En ansatt fra Salsnes oppvekstsenter En ansatt fra Jøa barne og ungdomsskole En politisk valgt representant for barn og unge (velges særskilt ved valg av råd og utvalg) og skal velges for hver kommunestyreperiode. I inneværende periode foreslås politisk valgt representant for barn og unge også å representere Jøa barne og ungdomsskole og ordfører som politisk valgt representant. Administrasjonen organiserer oppnevnelsen av representanter for inneværende periode, og kaller inn til første møte innen 1. september Sak 36/13 Revidert/fornyet leiekontrakt mellom Kurt Even Lindseth som eier av eiendommen Bergum gnr 52, bnr 2, fnr 10 i Fosnes kommune og Fosnes bygdemuseum som leietaker av området Torvmusset Skjærvikkorsen ble godkjent. Leiekontakten gjelder fra og med 2013 og i 10 år framover, årlig leiesum er på kroner. Sak 37/13 Fosnes kommunestyre tok forvaltningsrevisjonsrapport om byggesaksbehandling til orientering og ber rådmannen om tilbakemelding innen på tiltak for å følge opp anbefalingene i rapporten. Sak 38/13 Kompetanseplan for helse og omsorgspersonell ble vedtatt. Sak 39/13 Fosnes kommunestyre tok regnskaps og virksomhetsrapport for 1. tertial 2013 til orientering. Sak 40/13 Fosnes kommunestyre vedtok ved budsjettjustering å samle overføringene til Midtre Namdal samkommune under et fagområde i Sak 41/13 Det ble vedtatt at etablering av turveg fra fylkesveg 482 ved Svarvan på Jøa, til gapahukområdet på eiendom Nedre Dun, gjennomføres av kommunen i samarbeid med grunneier på gnr 45 bnr 1 Nedre Dun og Jøa Idrettslag. I tillegg ble avtale om finansiering, leie og bruk av området godkjent.

3 Sak 42/13 Det ble vedtatt gjennomføring av følgende investeringstiltak inneværende år: Tiltak Kostnad Truck Utskiftning av radiatorer i ungdomsskolen Tankbil til Jøa brannstasjon Materialer til vedlikehold av bygninger på Jøa barne- og ungdomsskole Sum Tiltakene finansieres alle ved bruk av lån. Sak 43/13 Fosnes kommunestyre godkjente årsregnskapet for 2012 og låneopptak på tilsammen kroner i 2013 for Midtre Namdal samkommune. Sak 44/13 Fosnes kommunestyre tok Midtre Namdal samkommune sin årsberetning for 2012 til orientering. Sak 45/13 Det framlagte årsregnskap for 2012 ble fastsatt som Fosnes kommunes regnskap for 2012 og godkjent med et regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) på kroner , overskuddet avsettes til disposisjonsfond. Sak 46/13 Fosnes kommunestyre vedtok årsmelding 2012 for Fosnes kommune. Årsmelding 2012 er lagt ut på Fosnes kommune sin hjemmeside under Politikk/sentrale planer Sak 47/13 Etteranmeldt sak: Søknad om støtte til Tranåsmartnan Fosnes kommunestyre vedtok å gi Tranåsmartnan 2013 underskuddsgaranti på inntil kroner, samt at kommunen vil samarbeide med Tranåsmartnan 2013 for å sikre best mulig sikkerhet i forhold til brann og hygiene på festivalområdet, ved vanntilførsel til området. Dokumentasjon på underskudd må legges fram før garantien kan innfris. Sak 48/13 Referatsaker ble tatt til orientering.

4 Møte i Fosnes kommunestyre 15. august 2013 Vedtak : Sak 49/13 Forskrift om interkommunal skolekrets Salsnes Lund for Fosnes og Nærøy kommune med virkning fra 19. august 2013 ble vedtatt. Sak 50/13 Forslag til samarbeidsavtale mellom Fosnes og Nærøy kommuner om skolegang ved Salsnes oppvekstsenter for elever fra Lund skolekrets fra høsten 2013 ble vedtatt. Sak 51/13 Selskapsavtale for Nord-Trøndelag Krisesenter IKS ble vedtatt. Sak 52/13 Fosnes kommunestyre vedtok å opprette et tverrfaglig team for utarbeidelse av beslutningsgrunnlag vedrørende eventuell bygging av svømmehall/flerbrukshall på Jøa. Teamet skal bestå av: Politisk valgt representant: Ingri M. Langaas Mausner Politisk valgt representant: Joar Kolbjørn Reppen Representant fra kulturlivet og skolen: Anlaug Skjærvik Representant fra idretten: Torgeir Strøm Representant fra forprosjektet: Johann Johannsson Representant fra teknisk avdeling: Jan Arne Løvås Representant fra administrasjonen: Rønnaug Aaring Rønnaug Aaring velges til leder og Jan Arne Løvås velges til sekretær fra teamet. Mandat: Teamet skal forberede og kvalitetssikre beslutningsgrunnlaget, samt planlegge anskaffelsesprosessen for kommunestyret for eventuelt innkjøp av svømmehall/flerbrukshall. Beslutningsgrunnlaget skal utformes gjennom dialog med markedet og i samarbeid med Nasjonalt program for leverandørutvikling (PLU). Sak 53/13 Gammel tankbil, Scania 80S -74 modell, lokalisert på Jøa brannstasjon, ble vedtatt solgt. Rådmannen delegeres fullmakt til å gjennomføre salget til best mulig pris. Sak 54/13 Referatsaker ble tatt til orientering. Med hilsen Rønnaug Aaring rådmann i Fosnes kommune

5 % % % % % % % % % % % Fosnes kommunestyre har vedtatt innføring av tobakksfrie tjenester og arbeidsplasser i Fosnes kommune. Dette ble iverksatt fra 1. september Det er laget plakater, disse er blitt hengt opp på arbeidsplassene, slik at både vi som arbeider i Fosnes kommune og dere som besøker oss kan se at vi velger god helse. Det er også blitt utarbeidet forslag til tiltakspakke og retningslinjer for praktisering av vedtaket. Alle ansatte som arbeider i Fosnes kommune har fått tilsendt informasjonsfolder om tobakkfri kommune. Med hilsen Rønnaug Aaring Rådmann i Fosnes kommune ###############################

6 Ordførerens hjørne, september 2013 Etter valget Bildet: Kulturlandskap i Skjærvika Fotograf: Bjørg Tingstad I min tid som ordfører har det vært rødgrønn regjering i Norge. Ministre har riktignok kommet og gått, men Jens Stoltenberg har vært statsministeren og Senterpartiet (SP) har styrt viktige departement i hele perioden. Så sjølsagt er jeg i likhet de fleste svært spent på hva et regjeringsskifte får å si for landet, for landsdelen vår, regionen og ikke minst for kommunen og lokalsamfunnene våre. Vi har det generelt svært godt i Norge. Vi kan sammenligne oss med de fleste land i verden og oppsummere at vi har trukket det materielle gulloddet. Det betyr ikke at alt er perfekt. Det er stadig forhold som kan rettes på, gjøres smartere og bedre. Folk har ulike syn på hva som er de beste løsningene, og ikke minst hvordan en skal komme dit. Det er dette som er politikk. Og det blir vi aldri ferdige med heldigvis. Den dagen vi tror at alt er ferdig utvikla, er vi ikke utvikla, men ferdige Det er ingen hemmelighet at jeg håpa på fortsatt rødgrønt styre i landet, der et sterkt SP kunne være i posisjon til å arbeide videre for økt satsing på landbruket og norsk matproduksjon, og ha distriktsbrillene på i alle politikkområder. Det er viktig at stortingspolitikere generelt og regjeringa spesielt - tar innover seg at det ressursrike landet vårt er mangfoldig, grisgrendt og har en utfordrende geografi og store avstander. Næringspolitiske virkemidler (f.eks. differensiert arbeidsgiveravgift) og samferdselspolitikk er nøkkelområder for at vi for vi fortsatt skal kunne utvikle HELE landet. Og ikke minst må det føres en politikk som forvalter naturressursene på en måte som gjør at våre etterkommere både kan nyte naturen og høste av naturen. Som sagt; jeg er spent på hva nye koster i regjeringskvartalet vil bety i praksis. Samtidig både håper og tror jeg vår nye statsminister og Høyre vil se til at det føres en ansvarlig politikk og at det ikke vil tas overilte grep, slik de mest endringsvillige politikerne tar til orde for. Jeg ønsker den nye regjeringa når den er etablert lykke til med arbeidet for HELE landets og HELE befolkningens beste! Norge er heller ingen isolert øy i verden vi påvirkes av omverdenen, og vi påvirker våre omgivelser. Det er også et perspektiv vi ikke må glemme i hverdagspolitikken. Bjørg Tingstad

7 e HVA SKJER I FOSNES? Faste aktiviteter og endringer i disse bes meldt inn pr e-post Vi tar forbehold om endringer, for eksempel hvis det er andre arrangement i Jøa samfunnshus som fører til at faste treninger flyttes, avlysning pga. skoleferier etc. Vi oppfordrer alle til å melde fra om arrangement via aktivitetskalenderen på slik at vi får en innholdsrik aktivitetskalender. Arrangører har ansvar for å melde inn aktiviteter og melde endringer i innmeldte aktiviteter. Bruk aktivitetskalenderen når dere planlegger aktiviteter, så unngås unødvendige kollisjoner. Faste aktiviteter MANDAG Drilløvelse samf.huset Skytetrening barn og unge skytterbanen Jøa Fotballtrening J12 og > Dugnad ombord i MK Straumingen ONSDAG Frisklivstimen på helsestasjon i oddetallsuker Allaktivitet unger født kl Allaktivitet kl Jøa samf.hus Øvelse gospelkoret Branok Dun kirke Friidrettstrening klasse FREDAG Øvelse skolemusikk Jøa samfunnshus Øvelse Ekko samf.huset TIRSDAG Fotballtrening J og G Fotballtrening G Sangøvelse Jøa blandakor Fellesrommet Jøa skole TORSDAG Drilløvelse samf.huset Fotballtrening G Åpent bibliotek Salsnes > Miniatyrskyting Salsnes Forsamlingshus Styrketrening for voksne Treningsrom helsesenteret Dame / herretrim Jøa samfunnshuset LØRDAG SØNDAG

8 Aktivitetskalender September Fredag 20. Blainna revy me fransk åpning kl Lørdag 21. Blainna revy me fransk åpning kl Søndag 22. Jøamarsjen kl oppstart fra idrettsbua ved Jøa skole Torsdag 26. Menighetsbasar kl Dun bedehus Kommunestyremøte kl Fredag 27. Årsmøte Jøa skolemusikkorps kl på Jøa skole Mandag 30. Seniordans kl Jøa skole Oktober Mandag 14. Seniordans kl Jøa skole Fredag 25. Høstbasar skolemusikken kl Jøa samfunnshus Søndag 27. Høstfest i 4H kl Åsly Mandag 28. Seniordans kl Jøa skole Tirsdag 29. Kulturfestival Vrimmel Jøa samfunnshus November Fredag 8. Kulturfestival Vrimmel Jøa samfunnshus Mandag 11. Seniordans kl Jøa skole Lørdag 16. Medlemsfest på Plassen forsamlingshus kl Mandag 25. Seniordans kl Jøa skole Desember Søndag 8. Nissetog på Elvalandet kl oppmøte lysløypa Mandag 9. Seniordans kl Jøa skole

9 TV-aksjonen 2013 TV-aksjonen 2013 går til Nasjonalforeningen for folkehelse og deres arbeid med demens. Pengene som samles inn skal gå til forskning og aktivitetstiltak (80 %), og resten til informasjon. Du kan lese mer om årets TV-aksjon på bla. eller og ved å følge med i aviser og på TV fram mot aksjonsdagen 20. oktober. Bli bøssebærer! I Fosnes kommune er ordføreren aksjonsleder, og jeg har vanligvis skaffet bøssebærere ved å kontakte folk de ulike grendene. Det vil jeg gjøre i år også. Men har DU lyst til å bli bøssebærer, kan du enten kontakte meg direkte på tlf eller på e-post eller ringe Bjørg Tingstad Ordfører/aksjonsleder

10 Kunngjøring! Forskrift av 19. august 2013 om interkommunal skolekrets Salsnes Lund for Fosnes og Nærøy kommune Vedtatt i Nærøy kommunestyre den sak 72/13 samt Fosnes kommunestyre den sak 49/13, jf. opplæringsloven 8-1 med endring av 17. juni 2013 og opplæringsloven Det vises også til Rundskriv Udir Formål og virkeområde Nærøy kommune og Fosnes kommune etablerer felles interkommunal skolekrets for tidligere skolekretser Salsnes og Lund; for ettertiden benevnt Salsnes-Lund skolekrets. 2 Plikter og rettigheter Elever fra tidligere Lund skolekrets i Nærøy og Salsnes skolekrets i Fosnes tilhører fra den nye skolekretsen og får tilbud om skolegang ved Salsnes oppvekstsenter i Fosnes kommune. Salsnes oppvekstsenter blir dermed disse elevenes nærskole, jf oppl.l. 8-1 første ledd første og annet punktum. Elever fra Salsnes og Lund skolekrets får fra samme dato oppfylt sin rett til grunnskoleopplæring etter oppl.l. 2-1 ved Salsnes oppvekstsenter. Søknad om skoleplass ved annen skole i kommunen behandles av den enkelte kommune i tråd med kommunale retningslinjer for dette. 3 Ikraftsetting Forskriften trer i kraft 19. august Fra samme dato oppheves tidligere kommunestyrevedtak om skolekretser for hhv Salsnes og Lund skolekrets. 4 Samarbeidsavtale Det må inngås en samarbeidsavtale mellom Nærøy og Fosnes kommune om organisatoriske og økonomiske forhold inkludert bestemmelser om varighet og konsekvenser ved opphør. Avtalen må regulere praktiske løsninger knyttet til skoleskyss, SFO, kulturskole, leksehjelp, saksbehandling, spesialundervisning samt økonomisk kompensasjon til Fosnes kommune for å gi Nærøy kommune sine elever et faglig godt og forsvarlig tilbud i samsvar med opplæringsloven med tilhørende forskrifter og bestemmelser. Den enkelte kommunes plikt etter opplæringsloven til å tilby grunnskoleopplæring til sine innbyggere, vil imidlertid fortsatt påhvile bostedskommunen også etter vedtagelse av denne forskriften.

11 Nye åpningstider på bibliotekene i Fosnes Åpningstiden ved bibliotekene følger skoleåret. Nina Brøndbo er nå tilsatt som bibliotekassistent på Jøa mens Unni Reppen fortsatt er biblioteksjef og betjener filialen på Salsnes. De nye åpningstidene er: Jøa: Mandager kl. 11:00-14:30 Torsdager kl. 18:30-21:00 Salsnes: Mandager kl. 10:00-13:30 Torsdager kl. 18:30-21:00 Vi håper at riktig mange benytter seg av tilbudet! Velkommen til biblioteket!

12 Tilkallingsvikarer i pleie- og omsorg Er du en ansvarsfull, fleksibel og positiv person som liker å jobbe med mennesker? Da har vi bruk for deg i pleie- og omsorg Vi trenger vikarer på ulike tjenestesteder som kan jobbe både hverdager og i helger når det oppstår fravær. Har du erfaring med omsorgsarbeide er det selvsagt en fordel, men ikke et krav. Opplæring vil bli gitt. Vi trenger også tilkallingsvikarer til institusjonsrenhold og hjemmehjelpsoppgaver. Det stilles krav om gode norskkunnskaper for alle vikaroppdrag. Ta kontakt med Anne Johanne Lajord ( ) eller Jane Tingstad ( ) dersom du synes dette høres interessant ut. INFORMASJON FRA HELSEAVDELINGEN Vi har ansatt ny helsesøster, Linda Aglen. (se presentasjon under) Hun begynner i jobben den og vil ha følgende dager her i Fosnes: Partallsuker: Torsdag og fredag Oddetallsuker: Mandag, torsdag og fredag. På kontordagene i Fosnes treffes Linda på tlf: mellom kl 9 og 15 Vi har også fått ny fysioterapeut, Anne Inger Mørtvedt (presentasjon under). Hun skal vikariere for Therese som har permisjon. Anne Inger blir å treffe i fysioterapilokalene hver onsdag. Vi ønsker Linda og Anne Inger velkommen til Fosnes

13 Helsesøster Linda Aglen Jeg er 35 år. Bor på Otterøya med samboer og 3 barn på 1 år, 7år og 11 år. Har jobbet som sykepleier siden 2000, med erfaring fra Barn Akutt ved St. Olavs hospital, hjemmesykepleie og sykeheim i Namsos kommune. Har siden 2008 jobbet i helsesøsterstilling i Namsos kommune, ferdig med videreutdanning som helsesøster i I tillegg til min 50 % stilling i Fosnes kommune, vil jeg jobbe i 30 % stilling som helsesøster i Namsos kommune. Jeg gleder meg veldig til å bli kjent med alle barn, unge og foreldre i Fosnes kommune, og håper på et godt samarbeid framover! Fysioterapeut Anne Inger Mørtvedt Jeg heter Anne Inger Mørtvedt, er 23 år og kommer fra Gran på Hadeland. Studerte fysioterapi ved Høgskolen i Oslo. Flyttet til Namsos i august i 2012 for å gjennomføre turnustjeneste på sykehuset Namsos og i Overhalla kommune. Vikarierer nå for Therese Hoås. Jeg er 1 dag i uken i Fosnes kommune og 4 dager i uker ved Robrygga Helse.

14 Vedrørende tannbehandling Fra september 2013 vil tannlegekontoret på Jøa være bemannet 3. torsdag i hver måned. Telefonnummer dit er Fra 1. juli i år trådte et nytt tilbud vedrørende tannbehandling i kraft for innbyggere over 75 år. Etter denne alderen tilbys alle gratis undersøkelse hos distriktstannklinikken annet hvert år. Man må selv ta kontakt med tannlegekontoret for bestilling av time. Det tilstås ingen reiserefusjon på denne type undersøkelse. Dersom du har spørsmål vedrørende dette, ta kontakt med Anne Johanne, mob: Helse- og omsorg

15 I uke vil det vrimle av kulturaktiviteter både i Fosnes og i nabokommunene i Midtre Namdal! I perioden 28.oktober til 10.november vil barn og unge i Midtre Namdal møte det som normalt er et halvt års DKSprogram ( Den kulturelle skolesekken ) samtidig som det blir mange spennende åpne kulturarrangementer på kveldstid. Blant annet vil den årlige kulturkvelden også inngå i Vrimmel samt arbeidsplasskonserter! Nærmere informasjon om Vrimmel kommer etter hvert, men merk dere allerede nå tidspunktet! Kulturkontoret i Fosnes

16 Tilskudd til tilpasning av egen bolig Du kan søke om tilskudd til tilpasning av bolig dersom noen i husstanden har nedsatt funksjonsevne. Å tilpasse en bolig innebærer å gjøre den bedre egnet til å ivareta spesielle behov for personer med nedsatt funksjonsevne. Hvem kan få tilskudd til tilpasning? Tilskudd til tilpasning tildeles fra den enkelte kommune til enkeltpersoner som har behov for tilrettelagt bolig. Ved behandling av søknader skal det legges spesielt vekt på at noen i husstanden har behov for spesialtilpasning for å kunne bli boende i boligen over tid. Tilskuddet kan brukes til enkle tiltak som å fjerne terskler for å bedre tilkomsten til boligen men også til større ombygginger for å tilrettelegge boligen i forhold til søkers funksjonsnedsettelse. Familier med funksjonshemmede barn skal være høyt prioritert ved tildeling av tilskudd.. Tilskuddet gis etter en økonomisk behovsprøving og helhetsvurdering. Hvordan søke? Tilskudd til tilpasning søkes i den kommunen du bor i. Kommunen kan hjelpe deg å fylle ut søknaden. Søknadsskjema finner du på Husbanken.no eller ved å kontakte Nav Fosnes/Servicekontoret!

17 Frisklivstilbudet i Fosnes inviterer i høst til kurset Bra Mat for bedre helse under mottoet: små skritt store forbedringer! Kurset er for deg som ønsker å endre kostholdsvaner på varig sikt. Innholdet i kurset baseres på helsedirektoratet sine anbefalinger for ernæring og aktivitet. Kurset vil gå over 5 kvelder kl , sted: Jøa 10. okt: Bra mat for bedre helse! Velkommen til kurs 24. okt: Må det søte liv smake søtt? 7. nov: Fettkvalitet og varedeklarasjon 21.nov: 12.des: Maten er servert Veien videre Max antall deltakere: 8 stk. Pris kr. 300,- pr pers, inkl. kokebok og studiemateriell. Påmelding innen 1. oktober til Cathrine på tlf jobb eller priv., eller Jane tlf , mail: VELKOMMEN PÅ KURS

18 Søknad om spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2014 Kommuner, idrettslag og andre kan søke om spillemidler til bygging / rehabilitering av idrettsanlegg og nærmiljøanlegg, og til nye aktiviteter. Tiltaket må være prioritert i kommunens handlingsplan for tiltak, som behandles i forbindelse med budsjettprosessen hvert år. Søknadsfrist for å søke spillemidler for 2014 er satt til 15. oktober Søknaden leveres elektronisk - søknadsskjema finnes på De som har fått avslag på søknad, eller har fått tilskudd over flere år må også søke på nytt, med fornyet søknad innen 15. oktober. Alle planer (både nybygg, rehabilitering og ombygging) det skal søkes om spillemidler på MÅ FORHÅNDSGODKJENNES av kommunen. Dersom arbeidene er igangsatt eller fullført før forhåndsgodkjenning foreligger, er det avslagsgrunn. Forhåndsgodkjenning har gyldighet i to år fra godkjenningsdato, innen dette tidspunkt må byggearbeidene være igangsatt. Det kan og søkes om midler til mindre kostnadskrevende nærmiljøtiltak. Her er det ingen søknadsfrist, og søknader behandles fortløpende. Søknad sendes også her elektronisk. Mer informasjon Ønsker du mer informasjon, eller har spørsmål til ordningene kan disse rettes til saksbehandler Sonja Høkholm, mob eller Dere finner også mer informasjon, og linker til bestemmelser på kommunens hjemmeside.

19 Takk for oss - konsert 10. klasse ved Jøa skole arrangerer Takk for oss -konsert 29.september kl På Jøa Samfunnshus. Salg av mat Inngang: Voksne kr. 80,- Barn kr. 40,- ALLE ER HJERTLIG VELKOMMEN

20 MARKERING AV ELDRES DAG på Åsly forsamlingshus torsdag 7. november fra kl 17:00 Vi har tradisjon for å markere Eldres dag i Fosnes den første torsdagen i oktober. I år har vi valgt å utsette dette en måned, da vi fikk mulighet for besøk av musikkteateret Varieté denne torsdagen. Fullstendig program for dagen kommer i neste informasjonsavis, men sett av dagen og bli med på en variert og fargerik kongelig gallaforestilling med søsknene Magnhild, Oddbjørn og Conrad Hagen! Et humørfylt program i den gamle varieté-tradisjonen med sang og musikk, dans og komikk, trylleri, gjøgleri og dramatikk!!! "En forestilling full av liv og energi som varmer og gleder publikum gjennom kunst og artisteri." Arr: Fosnes eldreråd

21 BLANDA REVY MED FRANSK ÅPNING Jøa Blandakor og revygruppa Blainna Jøbyggi inviterer til revyforestilling i Jøa Samfunnshus. Familieforestilling fredag 20.september kl. 19:30 Matsalg Inngang: Voksne kr. 150,- Barn kr. 80,- Festforestilling lørdag 21.september kl. 20:30 Matsalg Inngang : Kr. 250,- Dans til Rubbel & Beat VELKOMMEN TIL KORTREIST REVY

22 Hei til nye og gamle kunder Her kommer en oversikt over dager jeg vil være på fotklinikken min på Jøa. 9 oktober 4 november 17 desember Jeg hjelper deg med Neglproblematikk, tykke, inngrodde, soppnegler, tynne og sprøe negler Beskjærer hard hud torner Kremer for profesjonell egenpleie Sko til arbeid og fritid Såler Kompresjonsstrømper Ta kontakt på mail eller telefon mobil: Autorisert fotterapeut Monica Leithe

23 Norske Kvinners Sanitetsforening: «Ny giv» N.K.S. har satt i gang et ettårig prosjekt «Ny giv» som startet i februar i år. Det er tilsatt ei ung og inspirerende dame fra Levanger, Anja H. Helland, i en prosjektstilling for ett år. Hun reiser landet rundt og har satt i gang nye yngresforeninger, bl.a i Levanger og Steinkjer, som arbeider med liv og lyst, men kanskje på andre måter enn vi er vant til. «N.K.S.er en fantastisk organisasjon som har så mange muligheter for unge kvinner i dag. Det ønsker jeg å formidle,» sier hun. Det er ingen øvre aldersgrense for å være med, og vi vet at flere på Jøa også kunne tenke seg å jobbe for Saniteten, men kanskje ikke slik våre arbeidslag driver i dag. Kanskje kan vi få ei egen gruppe i Fosnes Sanitetsforening som gjør litt andre ting? Det skal være plass for dem som ønsker å jobbe for Saniteten på andre måter enn våre gamle foreninger gjør. Det betyr ikke at vi nedvurderer arbeidet de gjør, for de har gitt mye godt som mange i Fosnes har hatt glede av, og vi regner med at vi fortsetter vårt arbeid som vi har gjort! N.K.S. har mange gode saker å jobbe for, og arbeidet kan forgå på flere måter. Vi har vært så heldige at vi får besøk av Anja på høstmøtet vårt 14. oktober, selv om hun har et travelt program. Da håper vi at mange, både gamle og unge, møter opp. Flere i styret har hørt henne, og vi kan underskrive på at hun er inspirerende å høre på, også for oss som har deltatt en stund. NB. Det er selvsagt helt uforpliktende å komme på møtet. Men vi håper på godt oppmøte, både av gamle medlemmer og nye som gjerne vil høre mer om saniteten og «Ny Giv». Velkommen til HØSTMØTE på Fellesrommet Jøa skole mandag 14. oktober kl Foredrag av «Ny Giv» inspirator Anja H. Helland Kveldsmat. Utlodning

24 KIKKERT TIL RAKKAVIKA? Det har vært mye besøk i Rakkavika i sommer, og mange skryter både av stedet og tilbudet om kaffesalg på søndagene. Flere har kommet med ønske om en kikkert på utkiksplassen, og har også sagt at de gjerne kunne tenke seg å bidra med et beløp. Skal vi ha en kikkert som tåler å stå ute i all slags vær og være sikret, koster den ganske mye ( ). Det vil være et for stort løft for Saniteten alene, men vi tenker at ei krone-rulling kunne være med å gi et godt bidrag. Eva W. Tranås har sagt seg villig til å organisere dette, og hun har opprettet en egen bankkonto til dette formålet. Kontonr er og kontoen heter Fosnes sanitetsforenings kikkertkonto v/ Eva W Tranås Vi i styret starter kronerullinga med å betale 100 kr til denne kontoen, og vi utfordrer 3 nye. Vi gir selv beskjed til de vi utfordrer med kontonr og at vi gjerne ser at de igjen utfordrer 3 nye. NB Det er selvfølgelig mulig å betale inn et beløp uten å være utfordret, la være å utfordre, å betale et større beløp, eller la være å betale hvis en ikke synes det er en god ide.. Hvis en blir utfordret flere ganger, må en selvfølgelig ikke betale på nytt (men det er ikke forbudt..) Vi håper at det kommer inn så mye penger i løpet av høsten og vinteren at vi kan få en kikkert på plass til våren. Guri Langaas bet. 100 kr og utfordrer: Lorentz Åge Langaas, Ingri Langaas Mausner, Harald Chr. Langaas Aase H. Aglen bet. 100 kr, og utfordrer: Kjellrun Skjærvik, Jarle Bragstad, Bjørg Monrad Åse Jorun T. Gjeset bet 100 kr, og utfordrer: Ole Martin Gjeset, Sigrid Gjeset, Turid Stene Marianne Bakken bet. 100 kr, og utfordrer: Ingebjørg Leirvik, Oddbjørg Tranås, Ingebjørg Sandberg Randi Forås bet. 100 kr, og utfordrer: Liv Sandvik, Ella-Marit Lassemo, Turid Duun Styret i Fosnes sanitetsforening, v/ Guri L

25 Den Norske Kirke Fosnes Kirkekontor 7856 Jøa Tlf.: E-post: GUDSTJENESTER I FOSNES Søn. 22. sept. kl i Salen kapell. Familiegudstjeneste v/organist Fredrik Skreddernes, kateket Gunn Ågot Leite og sokneprest Hilde Lundquist. 4-, 5- og 6- åringene er spesielt invitert. Søn. 29. sept kl i Dun kirke. Familiegudstjeneste v/kantor Toe Moe, kateket Gunn Ågot Leite og sokneprest Hilde Lundquist. 4-, 5- og 6-åringene er spesielt invitert. Søn. 13. okt. kl i Dun kirke. Musikkmesse sterkt preget av gospelkoret BraNok. Organist Fredrik Skreddernes og sokneprest Mark Akali. Søn. 3. nov. kl i Dun kirke. Allehelgensgudstjeneste v/organist Fredrik Skreddernes og sokneprest Hilde Lundquist. Vi minnes dem som har gått bort siste året. Søn. 3. nov. kl i Salen kapell. Allehelgensgudstjeneste v/organist Fredrik Skreddernes og sokneprest Hilde Lundquist. Søn. 17. nov. kl i Dun kirke. Gudstjeneste v/ organist Fredrik Skreddernes og sokneprest Hilde Lundquist. Søn. 1. des. kl i Dun kirke. Adventsgudstjeneste med presentasjon av årets konfirmanter v/organist Fredrik Skreddernes, kateket Gunn Ågot Leite og sokneprest Hilde Lundquist. Søndag 22. des. kl på Fosnes sykeheim. Julegudstjeneste v/organist Fredrik Skreddernes og sokneprest Hilde Lundquist. Julaften kl i Dun kirke. Familiegudstjeneste forberedt på gudstjenesteverksted 22. des. Andre juledag kl i Dun kirke. Høytidsgudstjeneste v/organist Fredrik Skreddernes og sokneprest Hilde Lundquist. Andre juledag kl i Salen kapell. Julegudstjeneste v/organist Fredrik Skreddernes og sokneprest Hilde Lundquist. ETTERMIDDAGSTREFF PÅ FOSNES SYKEHEIM Onsdag 16. oktober kl Onsdag 13. november kl Et samarbeid mellom menigheta og Saniteten.

26 Til inntekt for bårevogn på kirkegårdene På Dun bedehus Tors. 26. sept. kl Åresalg Trekning av bok Andakt Servering Fosnes menighetsråd

27 JØAMARSJEN Søndag 22.september Går til GAPAHUKEN i Steinsmarka. Oppstart fra idrettsbua på skolen mellom kl og Fritt valg av løype. Trekking av premier for turorientering og trimbøker kl Salg av drikke, pølser og sjokolade. Frivillig startkontingent!

28 Stortingsvalget 2013 Telling av stemmer Foto: Bjørg Tingstad

Fosnes kommune Informasjonsskriv april 2013

Fosnes kommune Informasjonsskriv april 2013 Fosnes kommune Informasjonsskriv april 2013 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 25. april kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr PS 18/13 PS 19/13 PS 20/13 Innhold

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2014

Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2014 Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2014 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 30. januar kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 1/14 Brøyting til Rakkavika

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv april 2011

Fosnes kommune Informasjonsskriv april 2011 Fosnes kommune Informasjonsskriv april 2011 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 26. april kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 18/12 Planprogram - Kommuneplanens

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2014

Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2014 Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2014 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 22. mai kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Møtet starter med informasjon og dialog om Partnerskap Namdal ved høgskolelektor

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv februar 2009

Fosnes kommune Informasjonsskriv februar 2009 Fosnes kommune Informasjonsskriv februar 2009 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 19.02.09.kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 1/09. Søknad om ekstrabevilgning

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv mars 2009

Fosnes kommune Informasjonsskriv mars 2009 Fosnes kommune Informasjonsskriv mars 2009 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 19.03.09 kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 6/09 Opptak av Startlån i Husbanken

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2010

Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2010 Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2010 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 28. januar kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 1/10 Korrigering av betalingssatser

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv august 2009

Fosnes kommune Informasjonsskriv august 2009 Fosnes kommune Informasjonsskriv august 2009 Fosnes kommunestyre har møte mandag den 24.08.09.kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 33/09 Handlingsprogram - nye

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv april 2015

Fosnes kommune Informasjonsskriv april 2015 Fosnes kommune Informasjonsskriv april 2015 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 23. april kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 31/15 Reguleringsplan

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv juni 2014

Fosnes kommune Informasjonsskriv juni 2014 Fosnes kommune Informasjonsskriv juni 2014 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 26. juni kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 49/14 Saken behandles for

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv juni 2013

Fosnes kommune Informasjonsskriv juni 2013 Fosnes kommune Informasjonsskriv juni 2013 Fosnes kommunestyre har møte onsdag den 26.06.13 kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 35/13 Oppnevnelse av trafikksikkerhetsutvalg

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2010

Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2010 Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2010 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 25.11.2010 kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 64/10 Egenbetaling for

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2009

Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2009 Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2009 I og med at det ikke er ferdige saker til kommunestyremøtet 22.01. blir dette møtet et temamøte for kommunestyrerepresentantene Tema: Lokal næringsutvikling

Detaljer

Andebu. Stikk@ INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2010-19. årgang. I dette nummeret kan du bl. a. lese om:

Andebu. Stikk@ INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2010-19. årgang. I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2010-19. årgang I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Landbrukskontoret Andebu og Stokke Nytt barnehage- og skoleår Bredbånd i Andebu

Detaljer

Spennende stedsutvikling

Spennende stedsutvikling AVIS NR. [NUM] - [DAY] [DD]. [MONTH] [YYYY] - SNASNINGEN.NO nytt INFORMASJONSAVIS FOR GRONG KOMMUNE Grongnytt-debut i tabloidformat 2: «Som rådmann og redaktør for kommunens informasjonsavis er jeg glad

Detaljer

FULLDISTRIBUSJON. Andebu. Stikka. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2004-13. årgang. God jul

FULLDISTRIBUSJON. Andebu. Stikka. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2004-13. årgang. God jul Andebu Stikka FULLDISTRIBUSJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2004-13. årgang God jul Utgiver: Andebu kommune E-post: e.postkasse@andebu.kommune.no Andebu kommunes hjemmeside: www.andebu.kommune.no

Detaljer

Andebu. Stikk@ Prosjekt 2010 i Andebu Stortingsvalget 2009 Nytt skoleår INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2009-18.

Andebu. Stikk@ Prosjekt 2010 i Andebu Stortingsvalget 2009 Nytt skoleår INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2009-18. Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2009-18. årgang I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Prosjekt 2010 i Andebu Stortingsvalget 2009 Nytt skoleår Andebu Utgiver: Andebu

Detaljer

Andebu. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2014-23. årgang. Les også mer om:

Andebu. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2014-23. årgang. Les også mer om: Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2014-23. årgang Kongen av frivillighet på slottsbesøk Gunnbjørn Tangen var på audiens hos kong Harald og dronning Sonja i oktober sammen

Detaljer

DAGENS MIDDAG FULLDISTRIBUSJON. Informasjonsblad og Annonseorgan Nr 11/2007, 21. juni Årg. 30

DAGENS MIDDAG FULLDISTRIBUSJON. Informasjonsblad og Annonseorgan Nr 11/2007, 21. juni Årg. 30 FULLDISTRIBUSJON Rennebu Nytt Informasjonsblad og Annonseorgan Nr 11/2007, 21. juni Årg. 30 Gunnar Prest takker av Det er et dristig prosjekt å bli pensjonist. Jeg har aldri prøvd det før, sa vår prest

Detaljer

Elever ved musikklinja lager egen konsert

Elever ved musikklinja lager egen konsert NYTT FRA NAMDALSEID KOMMUNE APRIL 2015 Elever ved musikklinja lager egen konsert Julie Sæther Laupstad og Einar Jòhannsson skal bruke deler av påska til å øve inn låter til konsert i Namdalseid. Du kan

Detaljer

Saker til behandling. 11/17 11/01064-1 Opptak barnehageåret 2011-2012 3. Avslutning av prosjekt Samarbeid om overgang mellom barnehage og skole

Saker til behandling. 11/17 11/01064-1 Opptak barnehageåret 2011-2012 3. Avslutning av prosjekt Samarbeid om overgang mellom barnehage og skole VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Levekårsutvalget Dato: 01.06.2011 kl. 9:00 Sted: Sal 2 Arkivsak: 11/00014 Arkivkode: 033 _ &17 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde

Detaljer

Stokke kommune. Nytt fra. Informasjon. Nr. 2 Februar 2011-12. årgang. Side 3 Orførerens hjørne. Folkehelse og den nye Samhandlingsreformen.

Stokke kommune. Nytt fra. Informasjon. Nr. 2 Februar 2011-12. årgang. Side 3 Orførerens hjørne. Folkehelse og den nye Samhandlingsreformen. Nr. 2 Februar 2011-12. årgang Informasjon Nytt fra Stokke kommune Side 3 Orførerens hjørne Folkehelse og den nye Samhandlingsreformen. Side 4-11 Kommunal Informasjon og arrangementer Side 12-13 Nytt fra

Detaljer

Utgiver: Leka kommune Dato: 30.08.13 Nr: 17/13

Utgiver: Leka kommune Dato: 30.08.13 Nr: 17/13 Utgiver: Leka kommune Dato: 30.08.13 Nr: 17/13 Forhåndsstemmegivning Alle hverdager kl.1000 til kl.1400 Lekatun Lørdag 31. august kl.1100 til kl.1330 Lekatun Onsdag 04.september kl.1600 til kl.1700 Leka

Detaljer

Andebu. Stikka. I dette nummer kan du lese om: Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2007 Andebu barnefestival NAV kontor i Andebu Søknad om spillemidler

Andebu. Stikka. I dette nummer kan du lese om: Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2007 Andebu barnefestival NAV kontor i Andebu Søknad om spillemidler INFORMASJON Andebu Stikka Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2007-16. årgang I dette nummer kan du lese om: Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2007 Andebu barnefestival NAV kontor i Andebu Søknad

Detaljer

Andebu. Stikk@ God jul! Nattevandring INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2012-21. årgang

Andebu. Stikk@ God jul! Nattevandring INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2012-21. årgang Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2012-21. årgang Nattevandring Lørdag 3. november startet vi opp med nattevandring i Andebu. Hva er en nattevandrer? En nattevandrer

Detaljer

BUDSTIKKEN. Nyttårstanker fra Senterlederen. Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen

BUDSTIKKEN. Nyttårstanker fra Senterlederen. Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen BUDSTIKKEN Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen Nr. 1 Torsdag 29. januar 2004 44. år gang Nyttårstanker fra Senterlederen Å, å, å - som tiden flyr sier de fleste jeg møter

Detaljer

God jul. God jul og Godt nyttår! INFORMASJON

God jul. God jul og Godt nyttår! INFORMASJON INFORMASJON Informasjonsblad og Annonseorgan Nr 21/2013 12. des Årg. 36 God jul Ellinor Gunnes og Alexandru Gros Grindvoll sjarmerte alle med sin duett på Kulturskolens adventskonsert. Foto: Dagfinn Vold

Detaljer

Informasjonsblad for Os kommune Nr. 5-2010

Informasjonsblad for Os kommune Nr. 5-2010 Informasjonsblad for Os kommune Nr. 5-2010 Det bygges i Os kommune Side 4 Strategisk næringsplan Side 5 Unge med betalingsproblemer Side 6 Inn på tunet Side 11 En presentasjon av TOS Arena Side 12 2 Slik

Detaljer

Stokke bibliotek. www.stokke.kommune.no. Nr. 6 oktober 2010-11. årgang INFORMASJON. Det skjer mye moro på Soletunet. Ordførerens hjørne

Stokke bibliotek. www.stokke.kommune.no. Nr. 6 oktober 2010-11. årgang INFORMASJON. Det skjer mye moro på Soletunet. Ordførerens hjørne INFORMASJON Stokke bibliotek Stokke Rådhus, Nygaards allé 1 Postboks 164, 3161 Stokke Telefon: 33 29 52 20 Telefaks: 33 29 52 21 E-post: postmottak.bibliotek@stokke.kommune.no Nr. 6 oktober 2010-11. årgang

Detaljer

Andebu. Stikk@ Grunnlovsjubiléet i Andebu INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 1/2014-23. årgang

Andebu. Stikk@ Grunnlovsjubiléet i Andebu INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 1/2014-23. årgang Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 1/2014-23. årgang Grunnlovsjubiléet i Andebu 200 år siden Andebu kirke var valgsted 4. mars 1814 ble det holdt valg i Andebu kirke. Da

Detaljer