Fosnes kommune Informasjonsskriv september 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fosnes kommune Informasjonsskriv september 2013"

Transkript

1 Fosnes kommune Informasjonsskriv september 2013 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 26. september kl i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 55/13 Unntatt offentlighet- behandles for lukkede dører: Tilstandsrapport for grunnskolen i Fosnes 2013 PS 56/13 Melding om vedtak etter kommunelovens 13 vedrørende kjøp av aksjer i Salsnes Industribygg as PS 57/13 Høringsuttalelse vedrørende NOU 2013:9 Ett politi - rustet til å møte fremtidens utfordring PS 58/13 Oppfølging av vedtak i kommunestyret 1. halvår 2013 PS 59/13 Evaluering av samkommuneprosjektet i Midtre Namdal - Fosnes kommunes behandling PS 60/13 Referatsaker Stoff til det kommunale informasjonsskrivet Hensikten med skrivet er i utgangspunktet å få sendt informasjon fra kommunale etater til kommunens innbyggere. Vi får ofte forespørsel fra private lag og foreninger om å få med innslag i informasjonsskrivet og såfremt vi har plass, så tar vi med dette. Vi må ha stoffet tilsendt elektronisk og det kan være lurt å kontakte oss (gjerne pr. e-post) for å avtale om vi har plass og tid til å ta med stoffet. Alle innslagene må ha en underskrift (lag/navn). Vi forbeholder oss retten til å redigere det innkomne stoffet. Skrivet blir sendt til alle husstander ca. 10 ganger i året i forkant av møtene i Fosnes kommunestyre. Frist for stoff til neste skriv er 14. oktober Vi nås på følgende adresse mvh Ella Skjærvik

2 Møte i Fosnes kommunestyre 26. juni 2013 Møtet ble startet med en presentasjon av Visit Namdal ved spesialrådgiver Bente Snildal fra Midtre Namdal samkommune utvikling. Vedtak : Sak 35/13 Fosnes kommunestyre vedtok oppnevnelse av trafikksikkerhetsutvalg i kommunen, dette skal bestå av: En politisk valgt representant En fra administrasjon/teknisk En fra elevrådet på Jøa barne og ungdomsskole En ansatt fra Salsnes oppvekstsenter En ansatt fra Jøa barne og ungdomsskole En politisk valgt representant for barn og unge (velges særskilt ved valg av råd og utvalg) og skal velges for hver kommunestyreperiode. I inneværende periode foreslås politisk valgt representant for barn og unge også å representere Jøa barne og ungdomsskole og ordfører som politisk valgt representant. Administrasjonen organiserer oppnevnelsen av representanter for inneværende periode, og kaller inn til første møte innen 1. september Sak 36/13 Revidert/fornyet leiekontrakt mellom Kurt Even Lindseth som eier av eiendommen Bergum gnr 52, bnr 2, fnr 10 i Fosnes kommune og Fosnes bygdemuseum som leietaker av området Torvmusset Skjærvikkorsen ble godkjent. Leiekontakten gjelder fra og med 2013 og i 10 år framover, årlig leiesum er på kroner. Sak 37/13 Fosnes kommunestyre tok forvaltningsrevisjonsrapport om byggesaksbehandling til orientering og ber rådmannen om tilbakemelding innen på tiltak for å følge opp anbefalingene i rapporten. Sak 38/13 Kompetanseplan for helse og omsorgspersonell ble vedtatt. Sak 39/13 Fosnes kommunestyre tok regnskaps og virksomhetsrapport for 1. tertial 2013 til orientering. Sak 40/13 Fosnes kommunestyre vedtok ved budsjettjustering å samle overføringene til Midtre Namdal samkommune under et fagområde i Sak 41/13 Det ble vedtatt at etablering av turveg fra fylkesveg 482 ved Svarvan på Jøa, til gapahukområdet på eiendom Nedre Dun, gjennomføres av kommunen i samarbeid med grunneier på gnr 45 bnr 1 Nedre Dun og Jøa Idrettslag. I tillegg ble avtale om finansiering, leie og bruk av området godkjent.

3 Sak 42/13 Det ble vedtatt gjennomføring av følgende investeringstiltak inneværende år: Tiltak Kostnad Truck Utskiftning av radiatorer i ungdomsskolen Tankbil til Jøa brannstasjon Materialer til vedlikehold av bygninger på Jøa barne- og ungdomsskole Sum Tiltakene finansieres alle ved bruk av lån. Sak 43/13 Fosnes kommunestyre godkjente årsregnskapet for 2012 og låneopptak på tilsammen kroner i 2013 for Midtre Namdal samkommune. Sak 44/13 Fosnes kommunestyre tok Midtre Namdal samkommune sin årsberetning for 2012 til orientering. Sak 45/13 Det framlagte årsregnskap for 2012 ble fastsatt som Fosnes kommunes regnskap for 2012 og godkjent med et regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) på kroner , overskuddet avsettes til disposisjonsfond. Sak 46/13 Fosnes kommunestyre vedtok årsmelding 2012 for Fosnes kommune. Årsmelding 2012 er lagt ut på Fosnes kommune sin hjemmeside under Politikk/sentrale planer Sak 47/13 Etteranmeldt sak: Søknad om støtte til Tranåsmartnan Fosnes kommunestyre vedtok å gi Tranåsmartnan 2013 underskuddsgaranti på inntil kroner, samt at kommunen vil samarbeide med Tranåsmartnan 2013 for å sikre best mulig sikkerhet i forhold til brann og hygiene på festivalområdet, ved vanntilførsel til området. Dokumentasjon på underskudd må legges fram før garantien kan innfris. Sak 48/13 Referatsaker ble tatt til orientering.

4 Møte i Fosnes kommunestyre 15. august 2013 Vedtak : Sak 49/13 Forskrift om interkommunal skolekrets Salsnes Lund for Fosnes og Nærøy kommune med virkning fra 19. august 2013 ble vedtatt. Sak 50/13 Forslag til samarbeidsavtale mellom Fosnes og Nærøy kommuner om skolegang ved Salsnes oppvekstsenter for elever fra Lund skolekrets fra høsten 2013 ble vedtatt. Sak 51/13 Selskapsavtale for Nord-Trøndelag Krisesenter IKS ble vedtatt. Sak 52/13 Fosnes kommunestyre vedtok å opprette et tverrfaglig team for utarbeidelse av beslutningsgrunnlag vedrørende eventuell bygging av svømmehall/flerbrukshall på Jøa. Teamet skal bestå av: Politisk valgt representant: Ingri M. Langaas Mausner Politisk valgt representant: Joar Kolbjørn Reppen Representant fra kulturlivet og skolen: Anlaug Skjærvik Representant fra idretten: Torgeir Strøm Representant fra forprosjektet: Johann Johannsson Representant fra teknisk avdeling: Jan Arne Løvås Representant fra administrasjonen: Rønnaug Aaring Rønnaug Aaring velges til leder og Jan Arne Løvås velges til sekretær fra teamet. Mandat: Teamet skal forberede og kvalitetssikre beslutningsgrunnlaget, samt planlegge anskaffelsesprosessen for kommunestyret for eventuelt innkjøp av svømmehall/flerbrukshall. Beslutningsgrunnlaget skal utformes gjennom dialog med markedet og i samarbeid med Nasjonalt program for leverandørutvikling (PLU). Sak 53/13 Gammel tankbil, Scania 80S -74 modell, lokalisert på Jøa brannstasjon, ble vedtatt solgt. Rådmannen delegeres fullmakt til å gjennomføre salget til best mulig pris. Sak 54/13 Referatsaker ble tatt til orientering. Med hilsen Rønnaug Aaring rådmann i Fosnes kommune

5 % % % % % % % % % % % Fosnes kommunestyre har vedtatt innføring av tobakksfrie tjenester og arbeidsplasser i Fosnes kommune. Dette ble iverksatt fra 1. september Det er laget plakater, disse er blitt hengt opp på arbeidsplassene, slik at både vi som arbeider i Fosnes kommune og dere som besøker oss kan se at vi velger god helse. Det er også blitt utarbeidet forslag til tiltakspakke og retningslinjer for praktisering av vedtaket. Alle ansatte som arbeider i Fosnes kommune har fått tilsendt informasjonsfolder om tobakkfri kommune. Med hilsen Rønnaug Aaring Rådmann i Fosnes kommune ###############################

6 Ordførerens hjørne, september 2013 Etter valget Bildet: Kulturlandskap i Skjærvika Fotograf: Bjørg Tingstad I min tid som ordfører har det vært rødgrønn regjering i Norge. Ministre har riktignok kommet og gått, men Jens Stoltenberg har vært statsministeren og Senterpartiet (SP) har styrt viktige departement i hele perioden. Så sjølsagt er jeg i likhet de fleste svært spent på hva et regjeringsskifte får å si for landet, for landsdelen vår, regionen og ikke minst for kommunen og lokalsamfunnene våre. Vi har det generelt svært godt i Norge. Vi kan sammenligne oss med de fleste land i verden og oppsummere at vi har trukket det materielle gulloddet. Det betyr ikke at alt er perfekt. Det er stadig forhold som kan rettes på, gjøres smartere og bedre. Folk har ulike syn på hva som er de beste løsningene, og ikke minst hvordan en skal komme dit. Det er dette som er politikk. Og det blir vi aldri ferdige med heldigvis. Den dagen vi tror at alt er ferdig utvikla, er vi ikke utvikla, men ferdige Det er ingen hemmelighet at jeg håpa på fortsatt rødgrønt styre i landet, der et sterkt SP kunne være i posisjon til å arbeide videre for økt satsing på landbruket og norsk matproduksjon, og ha distriktsbrillene på i alle politikkområder. Det er viktig at stortingspolitikere generelt og regjeringa spesielt - tar innover seg at det ressursrike landet vårt er mangfoldig, grisgrendt og har en utfordrende geografi og store avstander. Næringspolitiske virkemidler (f.eks. differensiert arbeidsgiveravgift) og samferdselspolitikk er nøkkelområder for at vi for vi fortsatt skal kunne utvikle HELE landet. Og ikke minst må det føres en politikk som forvalter naturressursene på en måte som gjør at våre etterkommere både kan nyte naturen og høste av naturen. Som sagt; jeg er spent på hva nye koster i regjeringskvartalet vil bety i praksis. Samtidig både håper og tror jeg vår nye statsminister og Høyre vil se til at det føres en ansvarlig politikk og at det ikke vil tas overilte grep, slik de mest endringsvillige politikerne tar til orde for. Jeg ønsker den nye regjeringa når den er etablert lykke til med arbeidet for HELE landets og HELE befolkningens beste! Norge er heller ingen isolert øy i verden vi påvirkes av omverdenen, og vi påvirker våre omgivelser. Det er også et perspektiv vi ikke må glemme i hverdagspolitikken. Bjørg Tingstad

7 e HVA SKJER I FOSNES? Faste aktiviteter og endringer i disse bes meldt inn pr e-post Vi tar forbehold om endringer, for eksempel hvis det er andre arrangement i Jøa samfunnshus som fører til at faste treninger flyttes, avlysning pga. skoleferier etc. Vi oppfordrer alle til å melde fra om arrangement via aktivitetskalenderen på slik at vi får en innholdsrik aktivitetskalender. Arrangører har ansvar for å melde inn aktiviteter og melde endringer i innmeldte aktiviteter. Bruk aktivitetskalenderen når dere planlegger aktiviteter, så unngås unødvendige kollisjoner. Faste aktiviteter MANDAG Drilløvelse samf.huset Skytetrening barn og unge skytterbanen Jøa Fotballtrening J12 og > Dugnad ombord i MK Straumingen ONSDAG Frisklivstimen på helsestasjon i oddetallsuker Allaktivitet unger født kl Allaktivitet kl Jøa samf.hus Øvelse gospelkoret Branok Dun kirke Friidrettstrening klasse FREDAG Øvelse skolemusikk Jøa samfunnshus Øvelse Ekko samf.huset TIRSDAG Fotballtrening J og G Fotballtrening G Sangøvelse Jøa blandakor Fellesrommet Jøa skole TORSDAG Drilløvelse samf.huset Fotballtrening G Åpent bibliotek Salsnes > Miniatyrskyting Salsnes Forsamlingshus Styrketrening for voksne Treningsrom helsesenteret Dame / herretrim Jøa samfunnshuset LØRDAG SØNDAG

8 Aktivitetskalender September Fredag 20. Blainna revy me fransk åpning kl Lørdag 21. Blainna revy me fransk åpning kl Søndag 22. Jøamarsjen kl oppstart fra idrettsbua ved Jøa skole Torsdag 26. Menighetsbasar kl Dun bedehus Kommunestyremøte kl Fredag 27. Årsmøte Jøa skolemusikkorps kl på Jøa skole Mandag 30. Seniordans kl Jøa skole Oktober Mandag 14. Seniordans kl Jøa skole Fredag 25. Høstbasar skolemusikken kl Jøa samfunnshus Søndag 27. Høstfest i 4H kl Åsly Mandag 28. Seniordans kl Jøa skole Tirsdag 29. Kulturfestival Vrimmel Jøa samfunnshus November Fredag 8. Kulturfestival Vrimmel Jøa samfunnshus Mandag 11. Seniordans kl Jøa skole Lørdag 16. Medlemsfest på Plassen forsamlingshus kl Mandag 25. Seniordans kl Jøa skole Desember Søndag 8. Nissetog på Elvalandet kl oppmøte lysløypa Mandag 9. Seniordans kl Jøa skole

9 TV-aksjonen 2013 TV-aksjonen 2013 går til Nasjonalforeningen for folkehelse og deres arbeid med demens. Pengene som samles inn skal gå til forskning og aktivitetstiltak (80 %), og resten til informasjon. Du kan lese mer om årets TV-aksjon på bla. eller og ved å følge med i aviser og på TV fram mot aksjonsdagen 20. oktober. Bli bøssebærer! I Fosnes kommune er ordføreren aksjonsleder, og jeg har vanligvis skaffet bøssebærere ved å kontakte folk de ulike grendene. Det vil jeg gjøre i år også. Men har DU lyst til å bli bøssebærer, kan du enten kontakte meg direkte på tlf eller på e-post eller ringe Bjørg Tingstad Ordfører/aksjonsleder

10 Kunngjøring! Forskrift av 19. august 2013 om interkommunal skolekrets Salsnes Lund for Fosnes og Nærøy kommune Vedtatt i Nærøy kommunestyre den sak 72/13 samt Fosnes kommunestyre den sak 49/13, jf. opplæringsloven 8-1 med endring av 17. juni 2013 og opplæringsloven Det vises også til Rundskriv Udir Formål og virkeområde Nærøy kommune og Fosnes kommune etablerer felles interkommunal skolekrets for tidligere skolekretser Salsnes og Lund; for ettertiden benevnt Salsnes-Lund skolekrets. 2 Plikter og rettigheter Elever fra tidligere Lund skolekrets i Nærøy og Salsnes skolekrets i Fosnes tilhører fra den nye skolekretsen og får tilbud om skolegang ved Salsnes oppvekstsenter i Fosnes kommune. Salsnes oppvekstsenter blir dermed disse elevenes nærskole, jf oppl.l. 8-1 første ledd første og annet punktum. Elever fra Salsnes og Lund skolekrets får fra samme dato oppfylt sin rett til grunnskoleopplæring etter oppl.l. 2-1 ved Salsnes oppvekstsenter. Søknad om skoleplass ved annen skole i kommunen behandles av den enkelte kommune i tråd med kommunale retningslinjer for dette. 3 Ikraftsetting Forskriften trer i kraft 19. august Fra samme dato oppheves tidligere kommunestyrevedtak om skolekretser for hhv Salsnes og Lund skolekrets. 4 Samarbeidsavtale Det må inngås en samarbeidsavtale mellom Nærøy og Fosnes kommune om organisatoriske og økonomiske forhold inkludert bestemmelser om varighet og konsekvenser ved opphør. Avtalen må regulere praktiske løsninger knyttet til skoleskyss, SFO, kulturskole, leksehjelp, saksbehandling, spesialundervisning samt økonomisk kompensasjon til Fosnes kommune for å gi Nærøy kommune sine elever et faglig godt og forsvarlig tilbud i samsvar med opplæringsloven med tilhørende forskrifter og bestemmelser. Den enkelte kommunes plikt etter opplæringsloven til å tilby grunnskoleopplæring til sine innbyggere, vil imidlertid fortsatt påhvile bostedskommunen også etter vedtagelse av denne forskriften.

11 Nye åpningstider på bibliotekene i Fosnes Åpningstiden ved bibliotekene følger skoleåret. Nina Brøndbo er nå tilsatt som bibliotekassistent på Jøa mens Unni Reppen fortsatt er biblioteksjef og betjener filialen på Salsnes. De nye åpningstidene er: Jøa: Mandager kl. 11:00-14:30 Torsdager kl. 18:30-21:00 Salsnes: Mandager kl. 10:00-13:30 Torsdager kl. 18:30-21:00 Vi håper at riktig mange benytter seg av tilbudet! Velkommen til biblioteket!

12 Tilkallingsvikarer i pleie- og omsorg Er du en ansvarsfull, fleksibel og positiv person som liker å jobbe med mennesker? Da har vi bruk for deg i pleie- og omsorg Vi trenger vikarer på ulike tjenestesteder som kan jobbe både hverdager og i helger når det oppstår fravær. Har du erfaring med omsorgsarbeide er det selvsagt en fordel, men ikke et krav. Opplæring vil bli gitt. Vi trenger også tilkallingsvikarer til institusjonsrenhold og hjemmehjelpsoppgaver. Det stilles krav om gode norskkunnskaper for alle vikaroppdrag. Ta kontakt med Anne Johanne Lajord ( ) eller Jane Tingstad ( ) dersom du synes dette høres interessant ut. INFORMASJON FRA HELSEAVDELINGEN Vi har ansatt ny helsesøster, Linda Aglen. (se presentasjon under) Hun begynner i jobben den og vil ha følgende dager her i Fosnes: Partallsuker: Torsdag og fredag Oddetallsuker: Mandag, torsdag og fredag. På kontordagene i Fosnes treffes Linda på tlf: mellom kl 9 og 15 Vi har også fått ny fysioterapeut, Anne Inger Mørtvedt (presentasjon under). Hun skal vikariere for Therese som har permisjon. Anne Inger blir å treffe i fysioterapilokalene hver onsdag. Vi ønsker Linda og Anne Inger velkommen til Fosnes

13 Helsesøster Linda Aglen Jeg er 35 år. Bor på Otterøya med samboer og 3 barn på 1 år, 7år og 11 år. Har jobbet som sykepleier siden 2000, med erfaring fra Barn Akutt ved St. Olavs hospital, hjemmesykepleie og sykeheim i Namsos kommune. Har siden 2008 jobbet i helsesøsterstilling i Namsos kommune, ferdig med videreutdanning som helsesøster i I tillegg til min 50 % stilling i Fosnes kommune, vil jeg jobbe i 30 % stilling som helsesøster i Namsos kommune. Jeg gleder meg veldig til å bli kjent med alle barn, unge og foreldre i Fosnes kommune, og håper på et godt samarbeid framover! Fysioterapeut Anne Inger Mørtvedt Jeg heter Anne Inger Mørtvedt, er 23 år og kommer fra Gran på Hadeland. Studerte fysioterapi ved Høgskolen i Oslo. Flyttet til Namsos i august i 2012 for å gjennomføre turnustjeneste på sykehuset Namsos og i Overhalla kommune. Vikarierer nå for Therese Hoås. Jeg er 1 dag i uken i Fosnes kommune og 4 dager i uker ved Robrygga Helse.

14 Vedrørende tannbehandling Fra september 2013 vil tannlegekontoret på Jøa være bemannet 3. torsdag i hver måned. Telefonnummer dit er Fra 1. juli i år trådte et nytt tilbud vedrørende tannbehandling i kraft for innbyggere over 75 år. Etter denne alderen tilbys alle gratis undersøkelse hos distriktstannklinikken annet hvert år. Man må selv ta kontakt med tannlegekontoret for bestilling av time. Det tilstås ingen reiserefusjon på denne type undersøkelse. Dersom du har spørsmål vedrørende dette, ta kontakt med Anne Johanne, mob: Helse- og omsorg

15 I uke vil det vrimle av kulturaktiviteter både i Fosnes og i nabokommunene i Midtre Namdal! I perioden 28.oktober til 10.november vil barn og unge i Midtre Namdal møte det som normalt er et halvt års DKSprogram ( Den kulturelle skolesekken ) samtidig som det blir mange spennende åpne kulturarrangementer på kveldstid. Blant annet vil den årlige kulturkvelden også inngå i Vrimmel samt arbeidsplasskonserter! Nærmere informasjon om Vrimmel kommer etter hvert, men merk dere allerede nå tidspunktet! Kulturkontoret i Fosnes

16 Tilskudd til tilpasning av egen bolig Du kan søke om tilskudd til tilpasning av bolig dersom noen i husstanden har nedsatt funksjonsevne. Å tilpasse en bolig innebærer å gjøre den bedre egnet til å ivareta spesielle behov for personer med nedsatt funksjonsevne. Hvem kan få tilskudd til tilpasning? Tilskudd til tilpasning tildeles fra den enkelte kommune til enkeltpersoner som har behov for tilrettelagt bolig. Ved behandling av søknader skal det legges spesielt vekt på at noen i husstanden har behov for spesialtilpasning for å kunne bli boende i boligen over tid. Tilskuddet kan brukes til enkle tiltak som å fjerne terskler for å bedre tilkomsten til boligen men også til større ombygginger for å tilrettelegge boligen i forhold til søkers funksjonsnedsettelse. Familier med funksjonshemmede barn skal være høyt prioritert ved tildeling av tilskudd.. Tilskuddet gis etter en økonomisk behovsprøving og helhetsvurdering. Hvordan søke? Tilskudd til tilpasning søkes i den kommunen du bor i. Kommunen kan hjelpe deg å fylle ut søknaden. Søknadsskjema finner du på Husbanken.no eller ved å kontakte Nav Fosnes/Servicekontoret!

17 Frisklivstilbudet i Fosnes inviterer i høst til kurset Bra Mat for bedre helse under mottoet: små skritt store forbedringer! Kurset er for deg som ønsker å endre kostholdsvaner på varig sikt. Innholdet i kurset baseres på helsedirektoratet sine anbefalinger for ernæring og aktivitet. Kurset vil gå over 5 kvelder kl , sted: Jøa 10. okt: Bra mat for bedre helse! Velkommen til kurs 24. okt: Må det søte liv smake søtt? 7. nov: Fettkvalitet og varedeklarasjon 21.nov: 12.des: Maten er servert Veien videre Max antall deltakere: 8 stk. Pris kr. 300,- pr pers, inkl. kokebok og studiemateriell. Påmelding innen 1. oktober til Cathrine på tlf jobb eller priv., eller Jane tlf , mail: VELKOMMEN PÅ KURS

18 Søknad om spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2014 Kommuner, idrettslag og andre kan søke om spillemidler til bygging / rehabilitering av idrettsanlegg og nærmiljøanlegg, og til nye aktiviteter. Tiltaket må være prioritert i kommunens handlingsplan for tiltak, som behandles i forbindelse med budsjettprosessen hvert år. Søknadsfrist for å søke spillemidler for 2014 er satt til 15. oktober Søknaden leveres elektronisk - søknadsskjema finnes på De som har fått avslag på søknad, eller har fått tilskudd over flere år må også søke på nytt, med fornyet søknad innen 15. oktober. Alle planer (både nybygg, rehabilitering og ombygging) det skal søkes om spillemidler på MÅ FORHÅNDSGODKJENNES av kommunen. Dersom arbeidene er igangsatt eller fullført før forhåndsgodkjenning foreligger, er det avslagsgrunn. Forhåndsgodkjenning har gyldighet i to år fra godkjenningsdato, innen dette tidspunkt må byggearbeidene være igangsatt. Det kan og søkes om midler til mindre kostnadskrevende nærmiljøtiltak. Her er det ingen søknadsfrist, og søknader behandles fortløpende. Søknad sendes også her elektronisk. Mer informasjon Ønsker du mer informasjon, eller har spørsmål til ordningene kan disse rettes til saksbehandler Sonja Høkholm, mob eller Dere finner også mer informasjon, og linker til bestemmelser på kommunens hjemmeside.

19 Takk for oss - konsert 10. klasse ved Jøa skole arrangerer Takk for oss -konsert 29.september kl På Jøa Samfunnshus. Salg av mat Inngang: Voksne kr. 80,- Barn kr. 40,- ALLE ER HJERTLIG VELKOMMEN

20 MARKERING AV ELDRES DAG på Åsly forsamlingshus torsdag 7. november fra kl 17:00 Vi har tradisjon for å markere Eldres dag i Fosnes den første torsdagen i oktober. I år har vi valgt å utsette dette en måned, da vi fikk mulighet for besøk av musikkteateret Varieté denne torsdagen. Fullstendig program for dagen kommer i neste informasjonsavis, men sett av dagen og bli med på en variert og fargerik kongelig gallaforestilling med søsknene Magnhild, Oddbjørn og Conrad Hagen! Et humørfylt program i den gamle varieté-tradisjonen med sang og musikk, dans og komikk, trylleri, gjøgleri og dramatikk!!! "En forestilling full av liv og energi som varmer og gleder publikum gjennom kunst og artisteri." Arr: Fosnes eldreråd

21 BLANDA REVY MED FRANSK ÅPNING Jøa Blandakor og revygruppa Blainna Jøbyggi inviterer til revyforestilling i Jøa Samfunnshus. Familieforestilling fredag 20.september kl. 19:30 Matsalg Inngang: Voksne kr. 150,- Barn kr. 80,- Festforestilling lørdag 21.september kl. 20:30 Matsalg Inngang : Kr. 250,- Dans til Rubbel & Beat VELKOMMEN TIL KORTREIST REVY

22 Hei til nye og gamle kunder Her kommer en oversikt over dager jeg vil være på fotklinikken min på Jøa. 9 oktober 4 november 17 desember Jeg hjelper deg med Neglproblematikk, tykke, inngrodde, soppnegler, tynne og sprøe negler Beskjærer hard hud torner Kremer for profesjonell egenpleie Sko til arbeid og fritid Såler Kompresjonsstrømper Ta kontakt på mail eller telefon mobil: Autorisert fotterapeut Monica Leithe

23 Norske Kvinners Sanitetsforening: «Ny giv» N.K.S. har satt i gang et ettårig prosjekt «Ny giv» som startet i februar i år. Det er tilsatt ei ung og inspirerende dame fra Levanger, Anja H. Helland, i en prosjektstilling for ett år. Hun reiser landet rundt og har satt i gang nye yngresforeninger, bl.a i Levanger og Steinkjer, som arbeider med liv og lyst, men kanskje på andre måter enn vi er vant til. «N.K.S.er en fantastisk organisasjon som har så mange muligheter for unge kvinner i dag. Det ønsker jeg å formidle,» sier hun. Det er ingen øvre aldersgrense for å være med, og vi vet at flere på Jøa også kunne tenke seg å jobbe for Saniteten, men kanskje ikke slik våre arbeidslag driver i dag. Kanskje kan vi få ei egen gruppe i Fosnes Sanitetsforening som gjør litt andre ting? Det skal være plass for dem som ønsker å jobbe for Saniteten på andre måter enn våre gamle foreninger gjør. Det betyr ikke at vi nedvurderer arbeidet de gjør, for de har gitt mye godt som mange i Fosnes har hatt glede av, og vi regner med at vi fortsetter vårt arbeid som vi har gjort! N.K.S. har mange gode saker å jobbe for, og arbeidet kan forgå på flere måter. Vi har vært så heldige at vi får besøk av Anja på høstmøtet vårt 14. oktober, selv om hun har et travelt program. Da håper vi at mange, både gamle og unge, møter opp. Flere i styret har hørt henne, og vi kan underskrive på at hun er inspirerende å høre på, også for oss som har deltatt en stund. NB. Det er selvsagt helt uforpliktende å komme på møtet. Men vi håper på godt oppmøte, både av gamle medlemmer og nye som gjerne vil høre mer om saniteten og «Ny Giv». Velkommen til HØSTMØTE på Fellesrommet Jøa skole mandag 14. oktober kl Foredrag av «Ny Giv» inspirator Anja H. Helland Kveldsmat. Utlodning

24 KIKKERT TIL RAKKAVIKA? Det har vært mye besøk i Rakkavika i sommer, og mange skryter både av stedet og tilbudet om kaffesalg på søndagene. Flere har kommet med ønske om en kikkert på utkiksplassen, og har også sagt at de gjerne kunne tenke seg å bidra med et beløp. Skal vi ha en kikkert som tåler å stå ute i all slags vær og være sikret, koster den ganske mye ( ). Det vil være et for stort løft for Saniteten alene, men vi tenker at ei krone-rulling kunne være med å gi et godt bidrag. Eva W. Tranås har sagt seg villig til å organisere dette, og hun har opprettet en egen bankkonto til dette formålet. Kontonr er og kontoen heter Fosnes sanitetsforenings kikkertkonto v/ Eva W Tranås Vi i styret starter kronerullinga med å betale 100 kr til denne kontoen, og vi utfordrer 3 nye. Vi gir selv beskjed til de vi utfordrer med kontonr og at vi gjerne ser at de igjen utfordrer 3 nye. NB Det er selvfølgelig mulig å betale inn et beløp uten å være utfordret, la være å utfordre, å betale et større beløp, eller la være å betale hvis en ikke synes det er en god ide.. Hvis en blir utfordret flere ganger, må en selvfølgelig ikke betale på nytt (men det er ikke forbudt..) Vi håper at det kommer inn så mye penger i løpet av høsten og vinteren at vi kan få en kikkert på plass til våren. Guri Langaas bet. 100 kr og utfordrer: Lorentz Åge Langaas, Ingri Langaas Mausner, Harald Chr. Langaas Aase H. Aglen bet. 100 kr, og utfordrer: Kjellrun Skjærvik, Jarle Bragstad, Bjørg Monrad Åse Jorun T. Gjeset bet 100 kr, og utfordrer: Ole Martin Gjeset, Sigrid Gjeset, Turid Stene Marianne Bakken bet. 100 kr, og utfordrer: Ingebjørg Leirvik, Oddbjørg Tranås, Ingebjørg Sandberg Randi Forås bet. 100 kr, og utfordrer: Liv Sandvik, Ella-Marit Lassemo, Turid Duun Styret i Fosnes sanitetsforening, v/ Guri L

25 Den Norske Kirke Fosnes Kirkekontor 7856 Jøa Tlf.: E-post: GUDSTJENESTER I FOSNES Søn. 22. sept. kl i Salen kapell. Familiegudstjeneste v/organist Fredrik Skreddernes, kateket Gunn Ågot Leite og sokneprest Hilde Lundquist. 4-, 5- og 6- åringene er spesielt invitert. Søn. 29. sept kl i Dun kirke. Familiegudstjeneste v/kantor Toe Moe, kateket Gunn Ågot Leite og sokneprest Hilde Lundquist. 4-, 5- og 6-åringene er spesielt invitert. Søn. 13. okt. kl i Dun kirke. Musikkmesse sterkt preget av gospelkoret BraNok. Organist Fredrik Skreddernes og sokneprest Mark Akali. Søn. 3. nov. kl i Dun kirke. Allehelgensgudstjeneste v/organist Fredrik Skreddernes og sokneprest Hilde Lundquist. Vi minnes dem som har gått bort siste året. Søn. 3. nov. kl i Salen kapell. Allehelgensgudstjeneste v/organist Fredrik Skreddernes og sokneprest Hilde Lundquist. Søn. 17. nov. kl i Dun kirke. Gudstjeneste v/ organist Fredrik Skreddernes og sokneprest Hilde Lundquist. Søn. 1. des. kl i Dun kirke. Adventsgudstjeneste med presentasjon av årets konfirmanter v/organist Fredrik Skreddernes, kateket Gunn Ågot Leite og sokneprest Hilde Lundquist. Søndag 22. des. kl på Fosnes sykeheim. Julegudstjeneste v/organist Fredrik Skreddernes og sokneprest Hilde Lundquist. Julaften kl i Dun kirke. Familiegudstjeneste forberedt på gudstjenesteverksted 22. des. Andre juledag kl i Dun kirke. Høytidsgudstjeneste v/organist Fredrik Skreddernes og sokneprest Hilde Lundquist. Andre juledag kl i Salen kapell. Julegudstjeneste v/organist Fredrik Skreddernes og sokneprest Hilde Lundquist. ETTERMIDDAGSTREFF PÅ FOSNES SYKEHEIM Onsdag 16. oktober kl Onsdag 13. november kl Et samarbeid mellom menigheta og Saniteten.

26 Til inntekt for bårevogn på kirkegårdene På Dun bedehus Tors. 26. sept. kl Åresalg Trekning av bok Andakt Servering Fosnes menighetsråd

27 JØAMARSJEN Søndag 22.september Går til GAPAHUKEN i Steinsmarka. Oppstart fra idrettsbua på skolen mellom kl og Fritt valg av løype. Trekking av premier for turorientering og trimbøker kl Salg av drikke, pølser og sjokolade. Frivillig startkontingent!

28 Stortingsvalget 2013 Telling av stemmer Foto: Bjørg Tingstad

Fosnes kommune Informasjonsskriv juni 2008

Fosnes kommune Informasjonsskriv juni 2008 Fosnes kommune Informasjonsskriv juni 2008 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 26. juni kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Følgende saksliste foreligger: Saksnr Innhold PS 30/08 Årsregnskap 2007 for

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2014

Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2014 Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2014 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 30. januar kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 1/14 Brøyting til Rakkavika

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv oktober 2009

Fosnes kommune Informasjonsskriv oktober 2009 Fosnes kommune Informasjonsskriv oktober 2009 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 28.10.2010 kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 56/10 Søknad om fritak

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv oktober 2012

Fosnes kommune Informasjonsskriv oktober 2012 Fosnes kommune Informasjonsskriv oktober 2012 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 25. oktober kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 65/12 Handlingsplan

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv februar 2015

Fosnes kommune Informasjonsskriv februar 2015 Fosnes kommune Informasjonsskriv februar 2015 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 19. februar kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Sakliste Saksnr PS 7/15 PS 8/15 PS

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2014

Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2014 Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2014 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 27. november kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Sakliste Saksnr Innhold PS 72/14

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv oktober 2013

Fosnes kommune Informasjonsskriv oktober 2013 Fosnes kommune Informasjonsskriv oktober 2013 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 24. oktober kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 61/13 Mo Gård - klage

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv mars 2013

Fosnes kommune Informasjonsskriv mars 2013 Fosnes kommune Informasjonsskriv mars 2013 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 21. mars kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 10/13 Retningslinjer for

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv september 2008

Fosnes kommune Informasjonsskriv september 2008 Fosnes kommune Informasjonsskriv september 2008 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 18. september kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Etter at møtet er åpnet vil en representant fra fylkesmannen i Nord-Trøndelag

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2012

Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2012 Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2012 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 29. november kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 69/12 Grunnerverv

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2015

Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2015 Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2015 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 26. november kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 83/15 Melding om

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv oktober 2009

Fosnes kommune Informasjonsskriv oktober 2009 Fosnes kommune Informasjonsskriv oktober 2009 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 22. oktober kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Møtet starter med at kommunestyrerepresentantene får omvisning på Fosnes

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv Desember 2009

Fosnes kommune Informasjonsskriv Desember 2009 Fosnes kommune Informasjonsskriv Desember 2009 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 17. desember kl. 10:30 på Salsnes Kro Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 57/09 Regulering av kommunale

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2007

Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2007 Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2007 Fosnes kommunestyre holder møte torsdag den 28. juni kl. 19.15 i kommunehuset på Dun, Jøa. Følgende saksliste foreligger: Saksnr Innhold PS 25/07 St.nr. 117/07

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv desember 2014

Fosnes kommune Informasjonsskriv desember 2014 Fosnes kommune Informasjonsskriv desember 2014 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 18. desember kl. 10.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 81/14 Høring -

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2011

Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2011 Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2011 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 24.11.2011 kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 77/11 Strandstua AS -

Detaljer

HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER OKTOBER 2014 UTGIVELSE 227

HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER OKTOBER 2014 UTGIVELSE 227 A K T I V T HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER OKTOBER 2014 UTGIVELSE 227 O G Å P E N T www.flatanger.kommune.no Flatanger Kommune KOMMUNALE MØTER Oppvekst og omsorg: 20.Oktober kl. 16.00 Næring,

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2008

Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2008 Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2008 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 29. mai kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Følgende saksliste foreligger: Saksnr Innhold PS 23/08 Avhjemling av institusjonsplasser

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv desember 2011

Fosnes kommune Informasjonsskriv desember 2011 Fosnes kommune Informasjonsskriv desember 2011 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 15. desember kl. 10.15 i Åsly forsamlingshus. Følgende sakliste foreligger: Sakliste Saksnr Innhold PS 87/11 Retningslinjer

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv Oktober 2008

Fosnes kommune Informasjonsskriv Oktober 2008 Fosnes kommune Informasjonsskriv Oktober 2008 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 16. oktober kl. 19.15 på kantina i kommunehuset på Dun Følgende saksliste foreligger: Saksnr Innhold PS 43/08 Godtgjøring

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv mars 2012

Fosnes kommune Informasjonsskriv mars 2012 Fosnes kommune Informasjonsskriv mars 2012 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 29. mars kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 11/12 Tilskudd til etablering

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv Januar 2016

Fosnes kommune Informasjonsskriv Januar 2016 Fosnes kommune Informasjonsskriv Januar 2016 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 28. januar kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 1/16 Høring - Eierskapsutredning

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2009

Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2009 Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2009 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 26.november kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 51/09 Godtgjøring til

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2013

Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2013 Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2013 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 30. mai kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 27/13 Felles sykeheimsleger

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv april 2014

Fosnes kommune Informasjonsskriv april 2014 Fosnes kommune Informasjonsskriv april 2014 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 24. april kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Møtet innledes ved at ordfører Bjørg Tingstad orienterer om interkommunalt

Detaljer

Fosnes kommune. Fellesfunksjoner

Fosnes kommune. Fellesfunksjoner Fosnes kommune Fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Øvre kommunehus Dato: 29.10.2014 Tidspunkt: Fra 10:45 til 11:15 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv juni 2015

Fosnes kommune Informasjonsskriv juni 2015 Fosnes kommune Informasjonsskriv juni 2015 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 26. juni kl. 20.00 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 46/15 Saken behandles for

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv desember 2010

Fosnes kommune Informasjonsskriv desember 2010 MS900054267[1].MID Fosnes kommune Informasjonsskriv desember 2010 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 16.12.2010 kl. 10:15 i Jøa samfunnshus. Følgende sakliste foreligger: Sakliste Saksnr Innhold

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2010

Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2010 Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2010 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 28. januar kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 1/10 Korrigering av betalingssatser

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv august 2009

Fosnes kommune Informasjonsskriv august 2009 Fosnes kommune Informasjonsskriv august 2009 Fosnes kommunestyre har møte mandag den 24.08.09.kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 33/09 Handlingsprogram - nye

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv juni 2010

Fosnes kommune Informasjonsskriv juni 2010 Fosnes kommune Informasjonsskriv juni 2010 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 24. juni kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 33/10 Gebyrregulativ for saksbehandling

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2007

Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2007 Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2007 Det planlagte møtet i Fosnes kommunestyre 08.februar utsettes, da det ikke foreligger saker som er ferdig saksbehandlet. I stedet vil det bli innkalt til et

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv mars 2015

Fosnes kommune Informasjonsskriv mars 2015 Fosnes kommune Informasjonsskriv mars 2015 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 26. mars kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 19/15 Kommunens arealdel

Detaljer

HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER

HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER September 2013 UTGIVELSE NR. 216 AKTIV OG ÅPEN HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I VALG 2013 KOMMUNEBLOMSTEN Østersurt Mertensia maritima KOMMUNALE MØTER Hovedutvalg for oppvekst og omsorg: 04.09.13 kl.16:00

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv Mars 2014

Fosnes kommune Informasjonsskriv Mars 2014 Fosnes kommune Informasjonsskriv Mars 2014 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 27. mars kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold 18/14 Reservasjonsrett for

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv september2012

Fosnes kommune Informasjonsskriv september2012 Fosnes kommune Informasjonsskriv september2012 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 27. september kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 48/12 PS 49/12

Detaljer

Møteprotokoll. Fosnes kommune. Fosnes formannskap Møtested: Kantina, Kommunehuset, Dun Dato: 02.11.2011 Tidspunkt: Fra 12:15 til 15:50

Møteprotokoll. Fosnes kommune. Fosnes formannskap Møtested: Kantina, Kommunehuset, Dun Dato: 02.11.2011 Tidspunkt: Fra 12:15 til 15:50 Fosnes kommune Fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes formannskap Møtested: Kantina, Kommunehuset, Dun Dato: 02.11.2011 Tidspunkt: Fra 12:15 til 15:50 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv mars 2011

Fosnes kommune Informasjonsskriv mars 2011 Fosnes kommune Informasjonsskriv mars 2011 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 31.03.2011 kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 18/1 Søknad om tilskudd -

Detaljer

TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD FOR BARN, UNGDOM OG VOKSNE MED FUNKSJONSHEMMING VÅR

TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD FOR BARN, UNGDOM OG VOKSNE MED FUNKSJONSHEMMING VÅR Harstad kulturskole TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD FOR BARN, UNGDOM OG VOKSNE MED FUNKSJONSHEMMING VÅR 2014 TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD I HARSTAD KOMMUNE I denne brosjyren vil du finne en oversikt over fritidstilbud

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv mars 2010

Fosnes kommune Informasjonsskriv mars 2010 Fosnes kommune Informasjonsskriv mars 2010 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 25. mars kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Før saksbehandlinga starter har kommunestyret to poster på programmet: - I forbindelse

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv oktober 2014

Fosnes kommune Informasjonsskriv oktober 2014 Fosnes kommune Informasjonsskriv oktober 2014 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 30. oktober kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Møtet starter med en orientering om Region Namdal sitt infrastrukturprosjekt

Detaljer

Rita Berget Lindblad Roy Sverre Hagen Kirsten Hofseth John Brynild Bakken

Rita Berget Lindblad Roy Sverre Hagen Kirsten Hofseth John Brynild Bakken MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Marker rådhus, Formannskapssalen Møtedato: 19.05.2011 Tidspunkt: 18.30 Funksjon Navn Stein Erik Lauvås Rita Berget Lindblad Roy Sverre Hagen

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2011

Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2011 Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2011 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 19.05.2011 kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 34/11 Høring - Sosialpolitisk

Detaljer

Utlysning av kulturmidler 2014

Utlysning av kulturmidler 2014 Utlysning av kulturmidler 2014 Kvalsund kommune ønsker at kulturmidler skal stimulere til økt kulturaktivitet i kommunen. Kulturkontoret opplyser om at lag og foreninger med tilhørlighet i Kvalsund kommune

Detaljer

Kunstfestival. Midtsandtangen i Malvik. 31.oktober -7.november 2015

Kunstfestival. Midtsandtangen i Malvik. 31.oktober -7.november 2015 Kunstfestival på Midtsandtangen 31.oktober -7.november 2015 Kunstfestival Midtsandtangen i Malvik 31.oktober -7.november 2015 LØRDAG 31.oktober Kl.12-19 Salgsutstilling i Verkstedbygget. Kl.12-16 Skapende

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2010

Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2010 Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2010 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 27. mai kl. 19.15 på Hende gård, Salen Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 26/10 Samkommunal organisering

Detaljer

Styret ønsker alle hjertelig velkommen til Trivselssenteret!

Styret ønsker alle hjertelig velkommen til Trivselssenteret! Trivselssenteret Middag på Trivselssenteret smaker godt og er sosialt! Program våren 2013 Trivselssenteret har fortsatt et høyt aktivitetsnivå og kan tilby et vårprogram som kan friste de fleste! Vi har

Detaljer

Spillemidler 2013. Obligatorisk seminar for alle som planlegger å søke spillemidler til bygging og rehabilitering av idrettsanlegg

Spillemidler 2013. Obligatorisk seminar for alle som planlegger å søke spillemidler til bygging og rehabilitering av idrettsanlegg Spillemidler 2013 Obligatorisk seminar for alle som planlegger å søke spillemidler til bygging og rehabilitering av idrettsanlegg Program 18:00 Velkomst, kaffe / frukt 1810 Spillemiddelprosessen v/ Idrettskonsulent

Detaljer

Velkommen til +Huset

Velkommen til +Huset Velkommen til +Huset Velkommen til +Huset Den offisielle åpningen av +Huset 3. september 2015 representerte en milepæl for mange seniorer i Fredrikstad. Med eldrerådet i spissen har et eldres hus vært

Detaljer

Vennatunet PROGRAM HØSTEN. Vennatunet tlf.: 91 33 72 30

Vennatunet PROGRAM HØSTEN. Vennatunet tlf.: 91 33 72 30 Vennatunet PROGRAM HØSTEN 2015 Vennatunet tlf.: 91 33 72 30 DAG DATO HVA SKJER I SEPTEMBER KL HVOR Onsdag 02.09 Gågruppe i nærmiljøet Allsang og trekkspill m/ John Lerånn Filmkveld Vi viser filmen Sang

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv februar 2009

Fosnes kommune Informasjonsskriv februar 2009 Fosnes kommune Informasjonsskriv februar 2009 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 19.02.09.kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 1/09. Søknad om ekstrabevilgning

Detaljer

Møteprotokoll MARKER KOMMUNE. Utvalg: Formannskapet Møtested: Marker rådhus Møtedato: 07.06.2012 Tidspunkt: 18.30

Møteprotokoll MARKER KOMMUNE. Utvalg: Formannskapet Møtested: Marker rådhus Møtedato: 07.06.2012 Tidspunkt: 18.30 MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Marker rådhus Møtedato: 07.06.2012 Tidspunkt: 18.30 Funksjon Navn Forfall Møtt for Stein Erik Lauvås Roy Sverre Hagen Kirsten Hofseth Kjersti

Detaljer

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 FJELLVOLLPOSTEN Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 Fjellvollposten er et informasjonshefte som kommer ut fire ganger i året. Alle ansatte, beboere, pårørende eller

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv september 2014

Fosnes kommune Informasjonsskriv september 2014 Fosnes kommune Informasjonsskriv september 2014 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 25. september kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 61/14 Invitasjon

Detaljer

TORSDAGSPOSTEN 06.05.2015

TORSDAGSPOSTEN 06.05.2015 TORSDAGSPOSTEN 06.05.2015 Ukentlig informasjonsbrev fra Lillehammer Steinerskole Hjemmeside: http://www.lillehammersteinerskole.no Kalender uke 19 Tirsdag 12.05 Besøksdag for nye 1. klassinger. Tirsdag

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Flakstad menighetsråd med fellesrådsfunksjon

DEN NORSKE KIRKE Flakstad menighetsråd med fellesrådsfunksjon DEN NORSKE KIRKE Flakstad menighetsråd med fellesrådsfunksjon Medlemmer Flakstad Fellesråd: Vigdis Mørkved, leder 1.vara Aud Irene Soløy Erling Sandnes 2.vara Renate Aasli (innkaller setter avtale) Ragnhild

Detaljer

TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD FOR BARN, UNGDOM OG VOKSNE MED FUNKSJONSHEMMING VÅR

TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD FOR BARN, UNGDOM OG VOKSNE MED FUNKSJONSHEMMING VÅR Harstad kulturskole TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD FOR BARN, UNGDOM OG VOKSNE MED FUNKSJONSHEMMING VÅR 2013 TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD I HARSTAD KOMMUNE I denne brosjyren vil du finne en oversikt over fritidstilbud

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv oktober 2011

Fosnes kommune Informasjonsskriv oktober 2011 Fosnes kommune Informasjonsskriv oktober 2011 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 27. oktober kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 74/11 Valg av kontrollutvalg

Detaljer

FRIVILLIGHETSSENTRALEN

FRIVILLIGHETSSENTRALEN ÅRSMELDING 2004 Solnedgang sett fra Røyse i Hole kommune foto Odd B. Odinsen FRA FRIVILLIGHETSSENTRALEN I HOLE Frivillighetssentralen ble startet i Hole kommune i 1996 og er et svært viktig bidrag til

Detaljer

Hvordan kan kommunene planmessig arbeide med folkehelse - forebyggende helsearbeid

Hvordan kan kommunene planmessig arbeide med folkehelse - forebyggende helsearbeid Hvordan kan kommunene planmessig arbeide med folkehelse - forebyggende helsearbeid Folkehelsekoordinator Sissel Pettersen Midtre Namdal samkommune Presentasjon Steinkjer 13. oktober 2011 Midtre Namdal

Detaljer

Li-Nytt KOMMUNAL / STATLIG INFORMASJON

Li-Nytt KOMMUNAL / STATLIG INFORMASJON Li-Nytt Utgiver: Lierne kommune, 7882 Nordli E-post: postmottak@lierne.kommune.no Tlf.: 74 34 34 00 Fax: 74 34 34 90 Hjemmeside: www.lierne.kommune.no Dagens redaktør: Jorunn Margrete Granheim Ansvarlig

Detaljer

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Les om aktiviteter og arrangementer for barn og ungdom i din menighet 0 7 år Miniklubben Mandager kl 17.15 til 18.30. For gutter og jenter fra 4-8

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 10 Lødag 28. februar kl. 11.00 15:00 Søndag 1.mars kl.11.00 Kreativ lørdag i menighetssalen. Bymisjonsgudstjeneste med nattverd. (Per Christian Skauen. B.A.Sneltorp)

Detaljer

Møteprotokoll. Namdalseid formannskap Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: 13.09.2012 Tidspunkt: Fra 10:00 til 14:45. Utvalg:

Møteprotokoll. Namdalseid formannskap Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: 13.09.2012 Tidspunkt: Fra 10:00 til 14:45. Utvalg: Møteprotokoll Utvalg: Namdalseid formannskap Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: 13.09.2012 Tidspunkt: Fra 10:00 til 14:45 Faste medlemmer som møtte: Navn Steinar Lyngstad Tone Beate Fossli Nils Johan

Detaljer

TORSDAGSPOSTEN 12.11.2015

TORSDAGSPOSTEN 12.11.2015 TORSDAGSPOSTEN 12.11.2015 Ukentlig informasjonsbrev fra Lillehammer Steinerskole Hjemmeside: http://www.lillehammersteinerskole.no Kalender uke 46 Tirsdag 24.11 Månedsfest kl.11:30. Foreldre er velkomne

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 2/2010 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 20.04.2010 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 20.10 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Willy Holmgren KOBL Nestleder

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2013

Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2013 Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2013 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 31. januar kl. 19.15 i kommunestyresalen i Øvre kommunehus på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 1/13

Detaljer

Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN KULTUR 2014-2017

Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN KULTUR 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/784-17 Arkivnr.: C00 Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN KULTUR 2014-2017 Hjemmel: Plan- og bygningsloven Rådmannens innstilling: 1. Kommunedelplan

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Søndre Land kommune side 1. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 28.11.2011 Tid: Kl. 18.00 20.

MØTEPROTOKOLL. Søndre Land kommune side 1. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 28.11.2011 Tid: Kl. 18.00 20. Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 28.11.2011 Tid: Kl. 18.00 20.30 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Alle, unntatt

Detaljer

Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 06.02.2012 Tidspunkt: Kl. 17.00 21.15

Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 06.02.2012 Tidspunkt: Kl. 17.00 21.15 Møtebok Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 06.02.2012 Tidspunkt: Kl. 17.00 21.15 Følgende medlemmer møtte: Åse B. Lilleåsen Per Guttorm Haarstad Gunn Elin Krav

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv februar 2011

Fosnes kommune Informasjonsskriv februar 2011 Fosnes kommune Informasjonsskriv februar 2011 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 1. mars kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 6/12 Valg av nytt medlem

Detaljer

Formannskap: Tirsdag 4. november kl.16.00 og tirsdag 18. november

Formannskap: Tirsdag 4. november kl.16.00 og tirsdag 18. november HØR A K T I V O G Å P E N HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER 2014 November Desember 2014 UTGIVELSE 228 www.flatanger.kommune.no Bildet er tatt av Iben, 9. klasse Lauvsnes skole Flatanger Kommune KOMMUNALE

Detaljer

Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 10.09.2012 Tidspunkt: Kl. 17.00 19.45

Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 10.09.2012 Tidspunkt: Kl. 17.00 19.45 Møtebok Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 10.09.2012 Tidspunkt: Kl. 17.00 19.45 Følgende medlemmer møtte: Niels F. Rolsdorph Åse B. Lilleåsen Per Guttorm Haarstad

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv april 2015

Fosnes kommune Informasjonsskriv april 2015 Fosnes kommune Informasjonsskriv april 2015 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 23. april kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 31/15 Reguleringsplan

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv april 2015

Fosnes kommune Informasjonsskriv april 2015 Fosnes kommune Informasjonsskriv april 2015 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 23. april kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 31/15 Reguleringsplan

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av kulturtilskudd

Retningslinjer for tildeling av kulturtilskudd Retningslinjer for tildeling av kulturtilskudd Administrativt delegeringsreglement, vedtatt av rådmannen 1. august 2009, omhandler videredelegering av rådmannens myndighet til underordnede virksomhetsledere/seksjonsledere.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset Møtedato: 02.04.2009 Tid: kl. 10.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset Møtedato: 02.04.2009 Tid: kl. 10. Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset Møtedato: 02.04.2009 Tid: kl. 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Store Oddvar Betten Hanne Iversen. Leder Nestleder Medlem

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Store Oddvar Betten Hanne Iversen. Leder Nestleder Medlem Side 1 av 9 Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Møteprotokoll Utvalg: Ovdagoddi/Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen, Nesseby rådhus Dato: 16.03.2012 Tid: 08:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER NOVEMBER 2012 UTGIVELSE 208. Å P E N www.flatanger.kommune.no

HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER NOVEMBER 2012 UTGIVELSE 208. Å P E N www.flatanger.kommune.no A K T I V O G HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER NOVEMBER 2012 UTGIVELSE 208 Å P E N www.flatanger.kommune.no Flatanger Kommune NY INNLEVERINGSFRIST Frist for innlevering av stoff til Hør Her,

Detaljer

Skolekretsgrenser i Porsanger kommune

Skolekretsgrenser i Porsanger kommune Skolekretsgrenser i Porsanger kommune Forskrift om skolekretsgrense i Porsanger kommune. Rutiner for vedtak og saksbehandling. Innholdsfortegnelse 1 Opplæringsloven 1.1 Hovedprinsipp 1.2 Andre aktuelle

Detaljer

TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD FOR BARN, UNGDOM OG VOKSNE MED FUNKSJONSHEMMING VÅR

TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD FOR BARN, UNGDOM OG VOKSNE MED FUNKSJONSHEMMING VÅR Harstad kulturskole Barn og unge fritid TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD FOR BARN, UNGDOM OG VOKSNE MED FUNKSJONSHEMMING VÅR 2015 TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD I HARSTAD KOMMUNE I denne brosjyren vil du finne

Detaljer

Trøgstad kommune MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Møterom Havnås Møtedato: 06.06.2013 Tid: 09.15

Trøgstad kommune MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Møterom Havnås Møtedato: 06.06.2013 Tid: 09.15 Møtested: Møterom Havnås Møtedato: 06.06.2013 Tid: 09.15 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Funksjon Navn Forfall Møtende varamedlem Ordfører Ole André Myhrvold Varaordfører Christian Granli

Detaljer

Tilbud bedre helse for næringslivet i Nord-Gudbrandsdalen

Tilbud bedre helse for næringslivet i Nord-Gudbrandsdalen Tilbud bedre helse for næringslivet i Nord-Gudbrandsdalen Regionrådet vil med dette invitere alle private bedrifter i Nord-Gudbrandsdalen til å sette fokus på de ansattes helse. Det skal totalt deles ut

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune Møtedato/tid: 05.03.2015 kl. 09:30 12:25 Møtested: Møtende medlemmer: Rådhuset, Formannskapssalen Guri Kosberg Høen, nestleder Ann Karin Haugen

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Leka kommune Møteprotokoll Formannskap Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 17.2.215 Tidspunkt: 11: 13:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Helge Johansen LEDER SP Trond C. Hiller

Detaljer

Hva betyr kirken for deg?

Hva betyr kirken for deg? Hva betyr kirken for deg? Kirken/menigheten på Nykirke finner du: I kirken (selvsagt!), på bedehuset og i kirkestua. Noen ganger også på skøytebanen, i akebakken eller ved bålplassen.. Vi ønsker at kirken

Detaljer

INFO om forestillinger/avslutninger

INFO om forestillinger/avslutninger INFO om forestillinger/avslutninger v D E N N E I N F O G J E L D E R A L L E E L E V E R P Å S H O W S K O L E N LØRDAG 6.DES er det klart for ELEVFORESTILLING på Byscenen Håper så mange som mulig kan

Detaljer

OLAV DUUN-STEMNET I NAMDALEN 2009

OLAV DUUN-STEMNET I NAMDALEN 2009 OLAV DUUN-STEMNET I NAMDALEN 2009 - på Jøa og Abelvær frå 30.juli til 2.august Foto: Steinar Johansen Tema: Kjærleik Torsdag 30. juli 15.30 Fjelltur i Olav Duun sine fotefar frå Øver-Dûn til Brakstad (

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE. Kulturmidlene Retningslinjer

VENNESLA KOMMUNE. Kulturmidlene Retningslinjer VENNESLA KOMMUNE Kulturmidlene Retningslinjer Disse bestemmelsene må være oppfylt før en forening kan få økonomisk støtte fra Vennesla kommune: 1. Hvem kan søke tilskudd. Det kan gis tilskudd til foreninger

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv juni 2014

Fosnes kommune Informasjonsskriv juni 2014 Fosnes kommune Informasjonsskriv juni 2014 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 26. juni kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 49/14 Saken behandles for

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Søndag 08. Februar kl. 11.00 Uke: 7 Gudstjeneste med nattverd. (Sneltorp. Johansen) Vi er kommet fram til Kristi Forklarelsesdag på søndag som kommer. Det er

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Hva - og for hvem? De som er født i 2001, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2015 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

TORSDAGSPOSTEN 20.11.2014

TORSDAGSPOSTEN 20.11.2014 Kalender uke 47 Mandag 24.11 Månedsfest kl 11:45 Lørdag 29.11 Julemarked! Kl 10:00 16:00 Torsdag 04.12 Felles foreldremøte (salen kl 18:30) TORSDAGSPOSTEN 20.11.2014 Ukentlig informasjonsbrev fra Lillehammer

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv desember 2007

Fosnes kommune Informasjonsskriv desember 2007 Fosnes kommune Informasjonsskriv desember 2007 Fosnes kommunestyre har møte mandag den 17. desember kl. 10.15 Følgende saksliste foreligger: Saksnr Innhold PS 57/07 Regnskapsrapport og budsjettsaldering

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.3, 18.august 2013 Velkommen til Narvik Misjonskirke! Det du holder i hånden er programmet for høsten 2013 i Narvik Misjonskirke. Dette halvåret skjer det mye spennende i menigheten

Detaljer

Levanger kommune Møteprotokoll

Levanger kommune Møteprotokoll Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 14.05.2008 Tid: 13:00 15:15 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert

Detaljer

Per Helge Johansen, Karen E. H. Jakobsen, Aina Hege Haug, SAKSTITTEL: Norsk og samfunnskunnskap Opptak av ny elev. Møtebok godkjent, Leka /

Per Helge Johansen, Karen E. H. Jakobsen, Aina Hege Haug, SAKSTITTEL: Norsk og samfunnskunnskap Opptak av ny elev. Møtebok godkjent, Leka / LEKA KOMMUNE MØTEBOK FORMANNSKAP Møtested: Dato: Tid: Lekatun 11.09.12 1030-1510 Til stede: Per Helge Johansen, Karen E. H. Jakobsen, Aina Hege Haug, Forfall: Trond C. Hiller, Bjørn Arne Laugen Møtende

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv april 2011

Fosnes kommune Informasjonsskriv april 2011 Fosnes kommune Informasjonsskriv april 2011 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 26. april kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 18/12 Planprogram - Kommuneplanens

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Sak 23/08 Møte nr. 10/08 MØTEINNKALLING holder møte tirsdag 10.06.2008 kl. 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører Eli Annie Liland SP Medlem Lasse

Detaljer