Kommunemodernisering råd fra virksomhetene i Nord-Aurdal kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kommunemodernisering råd fra virksomhetene i Nord-Aurdal kommune"

Transkript

1 Kommunemodernisering råd fra virksomhetene i Nord-Aurdal kommune JournalID: 15/6193 Tittel: Kommunemodernisering - grunnlag for diskusjon i verksemdene og avdelingane Kommunemodernisering - prosjektplan for Nord-Aurdal kommune Saksopplysninger: Etter Nord-Aurdal kommunes plan for kommunemoderniseringsprosjektet har virksomhetene i perioden medio april-medio juni diskutert en Valdreskommune. Disse diskusjonene har resultert i råd fra virksomhetene til kommunestyret, som legges fram i denne saken. Nord-Aurdal kommune er den eneste kommunen i Valdres som har tatt standpunkt for en Valdreskommune. I samfunnsdelen av kommuneplanen legger vi avgjørende vekt på at - tjenesteproduksjonen og særlig administrasjonen kan effektiviseres i en større kommune, noe som frigjør ressurser til bedre tjenester - en større kommune gir større fagmiljø og kan tilby tjenester som vi ikke gjør i dag - en større kommune blir en sterkere aktør i lokalsamfunnsutviklinga Diskusjonen har vært tatt i personalmøter, avdelingsmøter, kontormøter o.l. Virksomhetsleder/avdelingsleder har innlede basert på kommunens prosjektplan. Nedenfor følger virksomhetenes råd. Barnehagene 1. Er det noen oppgaver en Valdreskommune kunne ta, som ikke Nord-Aurdal kommune greier alene? Valdresidentitet en større fellesskapsfølelse, stolthet! Felles visjoner Felles anlegg(sport++) = mer ressurser til vedlikehold. Mindre administrasjon = ressurser til brukere. En frisklivsentral = større fagmiljø Felles mål-felles kvalitet. Rød tråd,korps, hotell er gode rollemodeller. Større fagmiljø-bedre utstyr = tiltrekker fagfolk. Større fagmiljø kan øke diskusjoner i forhold til kvalitet Bedre og utvida tjenestetilbud psykiatri, tannhelse, traume,pårørendeomsorg, helsesøster. Felles kurs = sparer ressurser Fordele virksomheter utover i distriktet i storkommunen-mindre trafikk press/parkerings plasser. Felles rullebuss Felles mammografibuss Arbeidsplasser nyutdannede kommer tilbake til heimbygda Viktig med levende bygder med egne institusjoner/nærmiljøtilbud

2 Utdanning skal lønne seg uansett hvor i Valdres man bor likheter Heving og spesialisering av kompetanse Større mulighet for høyskoleutdanning og videreutdanning. Mer attraktivt å jobbe og flytte til større kommuner. Utvikle eksisterende arbeidsplasser Større valgfrihet for både arbeidstaker og arbeidsgiver Større interesse for jobber ved utlysninger Større mulighet for tverrfaglig jobbing Større tilbud til ungdom Enklere å utvikle et bedre kollektivtransport-tilbud Effektivisering av infrastrukturen Større gjennomslagskraft på nasjonalt nivå En administrasjon som forenkler/effektiviserer kommunale tjenester Få bort «trynefaktoren» Driftsbesparelser ved færre kommunale bygg Oppgradering av institusjonsbygg Enhetlighet/felles regler Kunstige grenser i dag Holdalsfoss/Røn Robusthet Bedre økonomi Større nøytralitet i saksbehandling Kvalitetssikring av uteområde i barnehagene en stilling med dette ansvaret Forbedret kollektivtransport flere utflukter Færre toppledere 2. Ser du muligheter på ditt fagområde for å få bedre tjenester ut av ressursene innenfor en Valdreskommune enn med eksisterende kommuner? a. Er det kompetanse som større fagmiljø kan ha som ikke de mindre miljøene har? Felles kurs, likt ståsted, felles visjon, Flere valgmuligheter med tanke på barnehageplass og nærhet til arbeidsplass Større mulighet for samarbeid og effektivisering Større mulighet til å velge arbeidssted, eks. barnehage, sfo, skole. Barnehageplass i nærhet til arbeidssted sentrumsplassert Felles vikartjeneste Hospitering i barnehage Enklere å tilpasse stillingsstørrelser etter behov. Opprettholde ansiennitet selv om man bytter arbeidssted Bedre økonomi vikarer/fagutvikling Valgfrihet på skole/barnehage Pålagt årlig helsesjekk i bedriftshelsetjenesten? Arbeidsklær Deling av positive erfaringer/rutiner i virksomheten b. Blir virksomheten/avdelingen mer robust i en større kommune? Større avdeling flere fagfolk c. Gir gjeldene kommunegrensene kunstige skiller i Valdres?

3 Ja, der kretsgrenser/kommunegrenser gir unaturlige skiller med tanke på barnehage og skole. 3. Spørsmål som dere i virksomhetene ser, og har innspill til svar på! Vil en storkommune gi foresatte mulighet for åpne valg til barnehage og skole? Større valgfrihet for foresatte-økt kvalitet Åpne opp for nye ideer og nye tanker, nye perspektiver En storkommune vil kreve en god og helhetlig oversikt for å unngå store logistikkutfordringer. Nærhet er viktig! Større reiseavstand til tjenester kan føre til at enhetene blir mindre besøkt Utfordring flytting av arbeidsplass i forhold til bosted, kan være negativt Utfordring - Nærhet mellom administrativ ledelse og medarbeidere/avdelinger Definering av kriterier for valg av f.eks skole, bhg eller helsetjenester, slik at ikke alle velger sentrumsalternativene. Folkeavstemning så alle blir hørt Viktig med gode og tydelige ledere Må noen barn bytte skole? Kartlegging før sammenslåing Nord-Aurdal barneskole Har vore innom temaet i fleire runder frå februar og bede teama kome med innspel: - Vekker vonde minner om skulestrukturprosessen (nokre få uttrykte dette) - Skulekrinsar kan verte meir hensiktsmessige (td strekninga Holdalsfoss-Plassane, der nokre no høyrer til i VSK medan det er kort til Rogne eller NABS, grensa mellom NAK og Etnedal, Svingane opp frå Røn til Vaset der annankvar sving ligg inak og VSK) - Likare rutiner og ressursar (inkl fag og timefordeling) i grunnskulen for dei elevane som skal til same vg. skule. (Likare praksis for karaktersetting standpunkt vs eksamen) - Eit sterkt skulekontor med meir spesialkompetanse (IKT, skuleutvikling, jus, spesped...) - Enklare arbeidsforhold for PPT som skal lage sakkunnige rapportar ut frå eit likeverdig tilbod i kommunen/ skulen tilrådinga kjem. Nord-Aurdal ungdomsskole Generelt vil det være en fordel med et større fagmiljø med tanke på at enkelte fagområde er utsatt/ har få lærere. Det vil være en fordel med et sammenslått skolekontor for hele Valdres. Hvis det hadde vært en overordnet administrasjon for flere skoler kunne de tatt noe av arbeidet for rektor. Eks. spesialundervisning kunne vært organisert og administrert fra et sammenslått kontor. Det vil være lettere for PPT å forholde seg til en kommuneadministrasjon. De vil kunne bruke mer tid til veiledning/kartlegging og mindre tid til administrasjon. Etablere en forsterka skole for elever med svært spesielle behov i tilknytning til en av skolene

4 Et «skolekontor» som blir mer robust. Mulig å samle kompetanse som kan spesialisere seg på fagområder som alle skoler har nytte av. Pedagogisk utviklingsarbeid kan ha en fordel av et større miljø. Eks. SOL. Kan lære av andre skoler. Arbeidsbyrden kan fordeles på flere hvis det er større skoler. Mange rektorer gjør det samme arbeidet på mange små skoler. Administrative oppgaver kunne vært flyttet fra rektor til en ledelse over der igjen, så kunne rektor tatt mer pedagogisk ansvar og fått tid til å følge opp det pedagogiske arbeidet på den enkelte skolen. Dette tror vi kan gjøre skolen mer robust. Interkommunal helsesøstertjeneste. Med flere helsesøstre vil ikke tjenesten bli så sårbar ved sykdom eller andre permisjoner. Samle skolesjefer og rådgivere til skole og barnehage. Hver konsulent sitt spesialområde. Da vil administrasjon lettere se den enkelte skoles utfordring/behov. Samarbeid på innkjøpssiden kan føre til reduserte utgifter. Familiens hus 1. Er det noen oppgaver en Valdreskommune kunne ta, som ikke Nord-Aurdal kommune greier alene? BVT: Har sammenstilt sine besvarelser under spm. 2 PHA: Bemannet omsorgsbolig i unge psykisk syke som trenger tett oppfølgning, høyere omsorgsnivå. Bemannet bolig for unge ( gutter) med rus/ psykisk lidelse problematikk. Oppfølgningsteam som kan gi tjenester dom boveiledning, dag, kveld og helg. Felles kriseteam for Valdres. HST: En kommentar ang. tannhelsetjenesten. Denne etaten har vi etablert skriftlig samarbeide med. Dette samarbeidet fungerer helt fint som det er nå. Vi kjenner ikke til rutinene til tannhelsetjenesten godt nok til å uttale oss om det blir bedre med en kommune. PPT: Vi har drøftet punktene, og mener at punkt 2 er mest relevant for oss siden vi er en interkommunal tjeneste. Vi har drøftet fordeler og ulemper for PPT ved en Valdreskommune sammenlignet med en interkommunal organisering. Noe opplevde spørsmålene som ledende spørsmål. Vi tenker at det vil være en fordel å bare forholde seg til ett skolesystem, en skole -og

5 barnehageansvarlig. Vi håper og tror dette kan bidra til en tettere samarbeid og dialog, og ønsker at PPT i mye større grad blir tatt med i prosjekter som foregår i skole og barnehage. Med den organiseringen vi har i dag, faller PPT utenfor ulike satsninger i skole og barnehage som eksempelvis «Ungdomstrinn i utvikling», «Vurdering for læring» osv. Vi håper at skoleeier tar et større ansvar for å innlemme PPT i dette, noe vi mener vil bli lettere med en skoleeier sammenlignet med seks. Vi opplever at ansvaret pulveriseres med nåværende organisering, og at hver enkelt kommune har et mindre eierforhold til PP - tjenesten. Implementerringsarbeid og informasjonsflyt ville kunne bli lettere. Det vil være enklere å foreta endringer/ drive utviklingsarbeid i ett system sammenlignet med seks ulike. Slik det er i dag er det ulike fokus og satsinger i hver enkelt kommune, noe som gjør det mer utfordrende å være tett på i skolens utviklingsarbeid slik St. melding 18 beskriver forventninger til PP tjenesten. Det kom frem synspunkter på at man er prisgitt at skole -og barnehageansvarlig er villig til å samarbeid med PPT. Det var ulike meninger om dette gjør det mer sårbart. 2. Ser du muligheter på ditt fagområde for å få bedre tjenester ut av ressursene innenfor en Valdreskommune enn med eksisterende kommuner? a. Er det kompetanse som større fagmiljø kan ha som ikke de mindre miljøene har? b. Blir virksomheten/avdelingen mer robust i en større kommune? c. Gir gjeldene kommunegrensene kunstige skiller i Valdres? BVT: Fordeler - Større kollegiale/fagmiljø felles faglig plattform - Større tjeneste betyr mindre sårbarhet - Lengre fysisk avstand øker habiliteten jf. drøfting på gangen etc - 1 tjeneste betyr større likeverdig behandling av innbyggerne/tjenestemottakerne - 1 tjeneste i Valdres betyr flere ansatte og større mulighet til spesialisering som igjen øker kvaliteten på tjenestene - Større tjeneste kan bidra til en større bredde i tjenestetilbudet - Fysisk avstand krever og bidrar til større grad av formalisering som igjen øker rettssikkerheten Ulemper - Stort geografisk område medfører lange avstander og mye arbeidstid går bort i

6 kjøring - Tjenester i samarbeidskommunene opplever barneverntjenesten som mer PHA: perifer, kan være positivt pga habilitet samtidig kan dette også være negativt for en tjeneste som dette Implementering av ODIN håndboka. Lede / gjennomføre nettverksmøter på tvers av kommune grensene vil gjøre mulighetene større med tanke på tilgang på nettverksmøteledere. Det vil også gjøre det mulig å ha et større fokus på denne arbeidsmetoden. Det gir et større fagmiljø,.. Muligheter for å styrke kveld og helg Gi tjenester utover de kommune grensene vi har i dag, da vi har spørsmål om å gi tjenester til andre kommune fordi det er små forhold og søker ikke vil /klarer å ta i mot tjenester, grunnet det kan være kollegaer, bekjente. HST: a. Hver enkelt Valdreskommune har helsesøsterkompetanse. I kommunene er det forskjell på andre typer kompetanse. Ved en sammenslåing kan det være muligheter for å fordele denne kompetansen. For helsestasjonen i NAK kan det være snakk om kompetanse innen familieveiledning, f.eks. COS P, kompetanse innen psykisk helse, kompetansesamarbeid innen tverrfaglig team. Muligheter for at ansatte kan ta barnevernsaker i en «annen kommune» enn der man bor. På lik linje med prosedyrer BVT har. b. Med tanke på å fordele ressurser i en Valdreskommune, mener vi at avdelingen kan bli mer robust. Også når det gjelder ferieavvikling og sykdom, ressursfordeling til Helsestasjon for ungdom. Muligheter for å øke åpningstiden. Det kan bli muligheter for å spesialisere seg på området smittevern og tema rundt HFU. Det gjør avd. mer robust. Nå er vår avd. ganske sårbar i forhold til ressurser og muligheter for spesialisering. c. Det kom frem at en Valdreskommune kan føre til enda større tilhørighet til Valdres. De fleste innbyggerne i kommunene her sier de er fra Valdres, ikke f.eks. Nord- Aurdal. Ellers hadde medarbeiderne for liten kjennskap til alle kommunene, til å kommentere utover det. PPT: Blir virksomheten/avdelingen mer robust i en større kommune? PPT ser absolutt en fordel med å være samla i en interkommunal tjeneste når det gjelder å være i et større fagmiljø. Vi er mye bedre rusta til å møte de ulike problemstillingene vi står ovenfor. Vi kan bruke ulik kompetanse på tvers av kommunene. Eksempel på dette er kompetanse på kognitive utredninger, ulike språkkartlegginger og logoped. Dette bidrar til bedre kvalitet på vårt arbeid. Etter at PP- tjenesten ble interkommunal har PPT fått reduksjon i antall årsverk. Dette har gjort tjenesten mindre robust. Vi har vansker med å rekruttere fagpersoner med relevant bakgrunn, men antar at det likevel er en fordel å være et større fagmiljø ved rekruttering.

7 Lettere å bruke kompetanse på tvers bedre tilbud til elever med nedsatt funkjsonsevne/store sammensatte vansker. Hvilken kompetanse kommunene innehar vil variere ut fra hvilke kompetanse en har bygget opp gjennom erfaringer med ulike sammensatte vansker. Det vil være lettere å bruke denne kompetansen på tvers med en Valdreskommune. 3. Spørsmål som dere i virksomhetene ser og har innspill til svar på! BVT: PHA: HST: Det kom frem spørsmål om det er klarhet i hvor mye ressurser i penger, fra sentralt hold, det vil bli tildelt en stor kommune ift. en liten kommune? Hvor mange toppledere i kommunene vil fortsatt bli lønnet som toppledere? PPT: Omsorg og rehabilitering: Bra med tjenestene som de er i dag: -Ledelse med forankring i fag. -Det innsatsstyrt strategisk på kompetanse -Godt tverrfaglig og interkommunalt samarbeid (bl.a på helse, men også andre fagområder) PPT, barnevern etc. -Vi er for små til å til enhver tid sikre at vi har spesialistkompetanse som er ferskvare, men kan mye om mye, og må stadig evaluere egen kompetansebeholdning ift dagens krav. Hva kan bli bedre med tjenestene i Valdres kommune: -Vi kan sikre mer spesialiserte fagfelt, og kanskje en større kontinuitet i kompetansebeholdningen. Eks på helse: Kan en ha ressursenhet ift alderspsykiatri og demens lokalisert på et sted? Det samme med ressursenhet ift lunge og hjertesyke? Og for slagrammede? -Noe kan samlokaliseres, ift å bygge større robuste fagmiljøer? Jfr de to foregående punktene. Litt slik en har tenkt/tenker ift blant annet skole. -Enhetlig ledelse og tjeneste over hele linja (også ift politisk nivå) -Raskere prosesser og saksbehandling/vedtak ift det som i dag tar mye tid (opp i 6 kommunestyrer) -Regionsatsning med enda større forankring kommunalt (mange områder kan nevnes..) Helse

8 På personalmøte med leger og medarbeidere på Fagernes legesenter kom disse umiddelbare tilbakemeldingene: Mulighet for å ha en ( 100 % ) kommuneoverlege med spesialistutdannelse i samfunnsmedisin. Dette er ikke aktuelt så lenge det er seks kommuner og like mange administrasjoner å forholde seg til. Færre legekontorer, anslagsvis tre. Større fagmiljøer. Kan ikke bare ha ett i hele Valdres. Mulighet for å ha en lege med hovedansvar for smittevern. Noen laboratorietjenester kan med fordel samordnes - tjenester som krever spesialutstyr og mer kompetanse. (Da selvfølgelig ved vårt nye laboratorium) Virksomhetsleder framhever at det hadde vært en fordel om alle legekontorene var organisert på samme måte/like avtaler med kommunen det letter også arbeidet mot felles legevakt. Valdres lokalmedisinske senter Medarbeidere synes det er utfordrende å svare på dette nå. Mange nye som ikke kjenner til kommunen og regionen som synes at spørsmålet er nærmest umulig å svare på Ved å sentralisere mere så kan det få konsekvenser for kommunene og mange opplever at de ikke har nok kunnskap og kjennskap til disse forhold Oppfatning om at vi er en ren interkommunal tjeneste og at vi ikke blir like mye påvirket som tjenester som ikke er det Valdres er kjent for interkommunalt samarbeid og at vi må være forberedt på at det kan bli mer Hvilke flere oppgaver kan virksomheten ta på seg? o Vanskelig å si på nåværende tidspunkt Hvordan stiller vi oss til kommunesammenslåing? o Utfordrende at det er så mange elementer som blir påvirket Hva vil det bety for virksomhet VLMS om Valdres blir en kommune? Samle mere kompetanse Ett journalsystem Ett tildelingskontor Mindre byråkrati Teknisk og Næring - Generelt: En samlet Valdreskommune blir en tyngre aktør når det gjelder styring av samfunnsutviklingen (bedre kapasitet på utredning, planlegging, gjennomføring etc).

9 - Næringsutvikling: Fordel med direkte styring fra en kommune i stedet for at dagens kommunestyrer enkeltvis skal behandle det som skjer i VNK og andre regionale organer. - Fagmiljøer: Flere personer samlet i et miljø gir muligheter for spesialisering og mer effektiv og faglig riktig gjennomføring av oppgavene. Et større fagmiljø gjør det lettere å skaffe gode fagfolk. - Eksempler: o Flere byggesaksbehandlere gir større sikkerhet for både kommune og søkere - rettidig behandling. o GIS-kompetanse blir lett mangelvare i en liten kommune o Behandlingen blir mer ensartet for hele Valdres med et samlet kontor (eks. behandling av fradelingssaker) - Lokalkunnskap: En samlet adm. enhet for Valdres vil kunne medføre redusert lokalkunnskap på en del områder. - Samlet avdeling: Ved etablering av en kommune i Valdres er det viktig at avdelinger som teknisk/næring fortsatt blir samlet. Det er uheldig hvis de enkelte fagområdene ble lokalisert på forskjellige plasser i Valdres. Helheten gir en betydelig styrke. Saker er svært ofte sammensatt, og det er viktig at hele spekteret av kompetanse er tilgjengelig robusthet. - Privatisering: Kan bli en trussel for offentlig utøvelse og kompetanse (eks. oppmåling) - Dagens kommunegrenser: Enighet om at disse på mange måter er kunstige - Politikerne vil måtte konsentrere seg mer om saker som er strategisk viktige for Valdres. Viktig med tydelig - Reiseveg for ansatte: Viktig å få frem at ikke alt skal samles på Fagernes. - Viktig at vi i NAK viser respekt for de rundt oss som er skeptiske til sammenslåing. Regnskapsavdelingen Spørsmål: Ser du muligheter på ditt fagområde for å få bedre tjenester ut av ressursene innenfor en Valdreskommune enn med eksisterende kommuner? a. Er det kompetanse som større fagmiljø kan ha som ikke de mindre miljøene har? b. Blir virksomheten/avdelingen mer robust i en større kommune? c. Gir gjeldene kommunegrensene kunstige skiller i Valdres? Svar/kommentarer: a. Ja, det blir et bredere/større fagmiljø ved å samle alle. Gir større mulighet for spesialisering. Kan gjøre det lettere å rekruttere folk til et større miljø, blir mer interessant å jobbe i et større fagmiljø enn om man blir sittende alene med oppgavene.

10 2. Ja, avdelingene blir mer robuste i en større kommune. Blir ikke så sårbart ved fravær som sjukdom, ferie, permisjoner mv. Kan ta på seg større oppgaver pga. flere å spille på. 3. Ja. Vi har ulike regelverk/forskrifter, f.eks. skolestruktur, jaktrettigheter, løypenett, hundehold mv. Andre momenter/stikkord: - Lokalkunnskap her kan det være både pluss og minus. Innen de fleste områder kan det være bra med mer avstand enn i dag, slik at du ikke saksbehandler innbyggere du har en relasjon til. Lettere å unngå korrupsjon/inhabilitet, får lik standard, lettere å få en god internkontroll. Likebehandling, lik praksis i saksbehandling. Minus kan være at ansatte sitter sentralt og da kan miste litt oversikt over hva som skjer ute i bygdene/stedene lengst unna. - Effektivisering i og med at mengden av oppgaver øker, så kan man investere i bedre systemer og maskiner/utstyr (f.eks. ved utfakturering, pakking av fakturaer mv). Blir mer spesialisering og økt fagkunnskap. Lettere med overlapping/stedfortredere pga. flere som kan oppgavene. Stordriftsfordeler. Kan gjøre oppgaven en gang i stedet for seks, da vi har mange like oppgaver. - Interkommunale samarbeid tidkrevende på mange nivå, i flere avdelinger, i alle kommuner. Veldig mange ansatte som bruker mye tid på dette, mange møter mv. Mer effektivt å forholde seg til en kommune. - Kan avvikle administrative utvalg og fora, veldig besparende. - Fagernes/Leira bør være administrativt senter for Valdres. - Minus vil bl.a. være at reisetiden øker for mange ansatte. Kan være kulturkollisjoner mellom kommunene/virksomheter/avdelinger. Stabsavdelingen Det burde uansett vært en enhet for administrative fellestjenester («stabsavdeling») i Valdres, uavhengig av en mulig kommunesammenslåing. Dette vil redusere sårbarheten som finnes i dag (eks. at personer i dag er helt elene om oppgaver og kompetanse, fravær ved sykdom, ferier etc.), forutsatt at en ny organisasjon er obs på dette og tar høyde for det når man bygger noe nytt. Det vil også gi økte muligheter for større og mer spesialisert kompetanse, eks. 1 HMS- ansvarlig, 1 spesialist på arbeidsrett (må være jurist), 1 som følger opp refusjonskrav etc. Det er veldig mye å tjene på felles rutiner, regelverk, skjemaer m.v. F.eks. er arbeidet med skjenkesaker komplisert og omfattende og krav/forventninger fra kundene blir ikke mindre (eks om å holde kurs for bedriftene). Ett lønnsregnskap for alle kommunene vil gi betydelige fordeler. Ved en eventuell kommunesammenslåing bør det sees på om «stabsavdelingen» kan ta over oppgaver innenfor sitt naturlige kompetanseområde, men som andre virksomheter har ansvaret for i dag. Mulige innsparinger i administrasjonen(e) må komme tjenestetilbudet overfor innbyggerne til gode. Generelt var folk ellers opptatt av «vanlige» spørsmål som kommer fram: Å beholde jobben, arbeidssted og arbeidsoppgaver. Spørsmål av overordnet art, som f.eks hvor

11 kommuneadministrasjonen skal ligge, antall skoler/barnehager og plassering, antall helseinstisjoner og plassering, øvrig helsetilbud/eldreomsorg etc. Vurdering: Rådmannen vil først presisere at virksomhetenes råd representerer ett av flere trinn i Nord- Aurdal kommunes prosjektplan for kommunemodernisering. Gjennom andre strukturer innhentes andre råd: - innbyggermedvirkning gjennom folkemøter og spørreundersøkelse - medarbeidermedvirking gjennom partssammensatt utvalg, dialogmøte og arbeidsmiljøutvalg - medvirkning fra ungdom, idrettsliv, personer med nedsatt funksjonsevne og eldre gjennom ungdomsråd, idrettsråd, rådet for personer med nedsatt funksjonsevne og eldreråd Rådmannen ser det slik at virksomhetenes råd bærer preg av engasjement og faglighet. Rådene er viktige å ha med seg i det videre arbeidet med kommunemoderniseringsprosjektet, både i kommune og regionalt. Bakteppet for rådene er samfunnsdelen til kommuneplanen, der Nord-Aurdal kommune går inn for en Valdreskommune. Likevel er rådene balanserte og respektfulle overfor andre ståsteder. Rådmannen vil framheve noen gjennomgående synspunkter om en Valdreskommune i rådene fra virksomhetene: - Bygger på en Valdresidentitet - Gir større, mer interessante og mindre sårbare fagmiljø - Gir muligheter for spesialiserte tjenester som de mindre kommunene ikke har - Tar bort kunstige grenser Rådmannen tilrår at kommunestyret tar med seg virksomhetenes råd i det videre arbeidet, og at kommunestyret ber kommunens representanter i arbeidsgruppene i det regionale kommunemoderniseringsprosjektet ta rådene med seg inn i sine arbeidsgrupper. Forslag til vedtak: Kommunestyret tar med seg virksomhetenes råd i det videre arbeidet med kommunemodernisering. Kommunestyret ber kommunens representanter i arbeidsgruppene i det regionale kommunemoderniseringsprosjektet ta med seg rådene inn i sine arbeidsgrupper Kommunestyret Rådmannen redegjorde for saken.

12 Votering: Rådmannens forslag vedtatt enstemmig. KS-041/15 Vedtak, enstemmig (22 stemmer): Kommunestyret tar med seg virksomhetenes råd i det videre arbeidet med kommunemodernisering. Kommunestyret ber kommunens representanter i arbeidsgruppene i det regionale kommunemoderniseringsprosjektet ta med seg rådene inn i sine arbeidsgrupper

VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE. Kommunestyret. Dato: 24.09.2014 kl. 18:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 14/00035 Arkivkode: 033 SAKSKART

VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE. Kommunestyret. Dato: 24.09.2014 kl. 18:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 14/00035 Arkivkode: 033 SAKSKART VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE Kommunestyret Dato: 24.09.2014 kl. 18:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 14/00035 Arkivkode: 033 SAKSKART 48/14 13/02937-23 Interkommunalt samarbeid mellom kommunene Evje

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Veien mot en ny kommune. Veileder for utredning og prosess

Veien mot en ny kommune. Veileder for utredning og prosess Veien mot en ny kommune Veileder for utredning og prosess Innhold Forord... 2 Innledning... 3 Sentrale mål og føringer... 4 Status... 6 Et felles framtidig mulighetsbilde... 11 Tilråding, informasjon og

Detaljer

Forstudie KORTVERSJON. Kommunesammenslåing DALANE. Bjerkreim, Eigersund, Lund og Sokndal kommune. Rapport til Dalanerådet 1O.

Forstudie KORTVERSJON. Kommunesammenslåing DALANE. Bjerkreim, Eigersund, Lund og Sokndal kommune. Rapport til Dalanerådet 1O. I, 5 Forstudie Kommunesammenslåing Bjerkreim, Eigersund, Lund og Sokndal kommune DALANE KORTVERSJON Rapport til Dalanerådet 1O.desember 2009 i ) Bakgrunn: Dalanerådet behandlet i sitt møte 25.mai 2009

Detaljer

Evaluering av ordningen med felles tjenestesentra for lønn/regnskap og skatteoppkrever i Værnesregionen. Rapport fra RO.

Evaluering av ordningen med felles tjenestesentra for lønn/regnskap og skatteoppkrever i Værnesregionen. Rapport fra RO. Evaluering av ordningen med felles tjenestesentra for lønn/regnskap og skatteoppkrever i Værnesregionen Rapport fra RO Oktober 2010 1 Innholdsfortegnelse 1 OPPDRAGET... 3 1.1Utgangspunkt/oppdragsforståelse...

Detaljer

MÅLSELV KOMMUNE. Foto: Alfio Bonanno

MÅLSELV KOMMUNE. Foto: Alfio Bonanno MÅLSELV KOMMUNE Foto: Alfio Bonanno ÅRSMELDING 2011 INNHOLD RÅDMANNENS FORORD... 2 MEDARBEIDERE OG ORGANISASJON... 3 UTVIKLING I ANTALL ÅRSVERK... 3 SYKEFRAVÆR I 2011... 3 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS)...

Detaljer

Meld. St. 14. Kommunereformen nye oppgaver til større kommuner. (2014 2015) Melding til Stortinget. Bestilling av publikasjoner

Meld. St. 14. Kommunereformen nye oppgaver til større kommuner. (2014 2015) Melding til Stortinget. Bestilling av publikasjoner Bestilling av publikasjoner Offentlige institusjoner: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 22 24 20

Detaljer

Bilde: google bilder. Organisering av tilbudet til barn med spesielle behov. Rapport fra partssammensatt utvalg 01.10.11

Bilde: google bilder. Organisering av tilbudet til barn med spesielle behov. Rapport fra partssammensatt utvalg 01.10.11 Bilde: google bilder Organisering av tilbudet til barn med spesielle behov Rapport fra partssammensatt utvalg 01.10.11 Revidert 21. oktober 2011 Innhold 1.0 INNLEDNING... 4 1.1 Bakgrunn for utredningen...

Detaljer

6.2.7 Helse og omsorg... 48 6.2.4 Plan og samfunn... 49 6.2.5 Ansvar 170 overordnet økonomi... 50 6.3 Finans... 50 6.3.1 Nøkkeltall for finansiell

6.2.7 Helse og omsorg... 48 6.2.4 Plan og samfunn... 49 6.2.5 Ansvar 170 overordnet økonomi... 50 6.3 Finans... 50 6.3.1 Nøkkeltall for finansiell ÅRSMELDING 2013 Innhold 1 Rådmannens innledning... 4 2 Mål og resultater... 7 2.1 Kommentar til måloppnåelsen... 14 3 Kommunen som organisasjon... 18 4 Områdene... 22 4.1 Sentral stab... 22 4.2 Oppvekst

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Orkdal kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Orkdal kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Orkdal kommune Arkivsak: Møtedato/tid: Møtested: Deltagere: Forfall: Kopi: Sakliste Godkjenning av protokoll fra møte 1.6.2011 Saken behandles i Saksbehandler: Arkivkode:

Detaljer

Vurdering av interkommunalt samarbeid

Vurdering av interkommunalt samarbeid Vurdering av interkommunalt samarbeid Malvik kommune Mars 2011 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av kontrollutvalget i Malvik kommune i perioden september-februar 2011. Undersøkelsen

Detaljer

Kunnskap og erfaringer fra prosesser med kommunesammenslåing

Kunnskap og erfaringer fra prosesser med kommunesammenslåing Kunnskap og erfaringer fra prosesser med kommunesammenslåing Kunnskap og erfaringer fra 14 prosesser, hvorav 7 endte i sammenslåing og 7 ikke endte i sammenslåing Kunnskap og erfaringer fra prosesser med

Detaljer

Evaluering av interkommunalt samarbeid om felles økonomikontor mellom kommunene Nesseby og Tana

Evaluering av interkommunalt samarbeid om felles økonomikontor mellom kommunene Nesseby og Tana Evaluering av interkommunalt samarbeid om felles økonomikontor mellom kommunene Nesseby og Tana Rapport fra Organisasjonsutvikling, Bjørnar Magne Sørensen August 2006/Mars 2007 Innholdsfortegnelse 1.0

Detaljer

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013 Helse på barns premisser Takk til alle barn og unge som har bidratt i arbeidet med rapporten! Design: Provinsen Foto: Sidsel Hommersand Trykk: Møklegaards Trykkeri AS Opplag:

Detaljer

FORELØPIG RAPPORT: Fra stagnasjon. Utredning av kommunestruktur i Setesdal Oxford Research i samarbeid med BDO

FORELØPIG RAPPORT: Fra stagnasjon. Utredning av kommunestruktur i Setesdal Oxford Research i samarbeid med BDO FORELØPIG RAPPORT: Fra stagnasjon til vekst? Utredning av kommunestruktur i Setesdal Oxford Research i samarbeid med BDO Oxford Research er et nordisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap

Detaljer

Analyse av barneverntjenesten i Kongsberg kommune INGVILD VARDHEIM & TRINE RIIS GROVEN (E&Y) TF-rapport nr. 345

Analyse av barneverntjenesten i Kongsberg kommune INGVILD VARDHEIM & TRINE RIIS GROVEN (E&Y) TF-rapport nr. 345 Analyse av barneverntjenesten i Kongsberg kommune INGVILD VARDHEIM & TRINE RIIS GROVEN (E&Y) TF-rapport nr. 345 2014 Tittel: Analyse av barneverntjenesten i Kongsberg kommune TF-rapport nr: 345 Forfatter(e):

Detaljer

Omdømmearbeid i Frogn kommune

Omdømmearbeid i Frogn kommune Omdømmearbeid i Frogn kommune Omdømme - omgivelsenes oppfatning av en organisasjon over tid En virksomhet kan ha en identitet, den kan muligvis konstruere et image, men omdømme er noe en gjør seg fortjent

Detaljer

UNDERSØKELSE AV SANDNES LÆRINGSSENTER

UNDERSØKELSE AV SANDNES LÆRINGSSENTER UNDERSØKELSE AV SANDNES LÆRINGSSENTER SANDNES KOMMUNE JUNI 2011 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

Mosvik og Inderøy. Utredning av kommunesammenslåing BENT ASLAK BRANDTZÆG, AILIN AASTVEDT, AUDUN THORSTENSEN OG KNUT VAREIDE

Mosvik og Inderøy. Utredning av kommunesammenslåing BENT ASLAK BRANDTZÆG, AILIN AASTVEDT, AUDUN THORSTENSEN OG KNUT VAREIDE Mosvik og Inderøy Utredning av kommunesammenslåing BENT ASLAK BRANDTZÆG, AILIN AASTVEDT, AUDUN THORSTENSEN OG KNUT VAREIDE TF-rapport nr. 264 2010 TF-rapport Tittel: Mosvik og Inderøy Utredning av kommunesammenslåing

Detaljer

Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2012 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon

Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2012 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2012 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon Solveig Osborg Ose og Rune T. Slettebak SINTEF Teknologi og samfunn Postadresse: Postboks 4760 Sluppen

Detaljer

Kommunereform i drammensregionen. Fellesutredning for retningsvalg mot en ny kommune. www.pwc.no

Kommunereform i drammensregionen. Fellesutredning for retningsvalg mot en ny kommune. www.pwc.no www.pwc.no Kommunereform i drammensregionen Drammen kommune Nedre Eiker kommune Sande kommune Lier kommune Svelvik kommune Øvre Eiker kommune Hurum kommune Røyken kommune 10. juni 2015 Fellesutredning

Detaljer

Tema 1 - Nes sykehjem blir et helsesenter; Hva betyr dette?

Tema 1 - Nes sykehjem blir et helsesenter; Hva betyr dette? Tema 1 - Nes sykehjem blir et helsesenter; Hva betyr dette? Hva er nytt beskrivende navn på Nes sykehjem? Nes helsesenter, Nes helsetun, Nes bo- og aktivitetssenter, Nes velferdssenter, Nes helse og miljøsenter

Detaljer

Hovedutvalg for helse og sosial

Hovedutvalg for helse og sosial SIGDAL KOMMUNE Hovedutvalg for helse og sosial MØTEBOK Arkivsaknr.: 13/775-4 Løpenr.: 5489/13 Arkivnr.: G40 &13 Saksbeh.: Anne Marie Lobben Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Hovedutvalg for helse og sosial

Detaljer

Interkommunalt barnevern i Kongsbergregionen. En mulighetsstudie. AILIN AASTVEDT OG BENT ASLAK BRANDTZÆG TF-rapport nr. 272 2010

Interkommunalt barnevern i Kongsbergregionen. En mulighetsstudie. AILIN AASTVEDT OG BENT ASLAK BRANDTZÆG TF-rapport nr. 272 2010 < Interkommunalt barnevern i Kongsbergregionen En mulighetsstudie AILIN AASTVEDT OG BENT ASLAK BRANDTZÆG TF-rapport nr. 272 2010 TF-rapport Tittel: Interkommunalt barnevern i Kongsbergregionen en mulighetsstudie

Detaljer

Siri Ytrehus og Bjørn Richard Nuland. Gull eller gråstein. Status for rekruttering og kompetanseutvikling. i helse- og omsorgstjenestene

Siri Ytrehus og Bjørn Richard Nuland. Gull eller gråstein. Status for rekruttering og kompetanseutvikling. i helse- og omsorgstjenestene Siri Ytrehus og Bjørn Richard Nuland Gull eller gråstein Status for rekruttering og kompetanseutvikling i helse- og omsorgstjenestene Siri Ytrehus og Bjørn Richard Nuland Gull eller gråstein Status for

Detaljer

De ansattes erfaringer, oppfatninger og vurderinger av omorganiseringen av utdanningssektoren i Larvik kommune

De ansattes erfaringer, oppfatninger og vurderinger av omorganiseringen av utdanningssektoren i Larvik kommune De ansattes erfaringer, oppfatninger og vurderinger av omorganiseringen av utdanningssektoren i Larvik kommune Sven Erik Skønberg Østfoldforskning OR 09.07 August/september 2007 www.sto.no RAPPORTFORSIDE

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Gjøvik kommune

Forvaltningsrevisjon Gjøvik kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Gjøvik kommune NAV Gjøvik organisering og styring Rapport 2010-7 FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet NAV Gjøvik organisering

Detaljer

Høringssvar til rapporten om. framtidig skolestruktur. Sør-Aurdal. fra. Hedalen bygdeutvalg

Høringssvar til rapporten om. framtidig skolestruktur. Sør-Aurdal. fra. Hedalen bygdeutvalg Høringssvar til rapporten om framtidig skolestruktur i Sør-Aurdal fra Hedalen bygdeutvalg Sendt til: Saksutreder Inger Randi Islandsmoen Kleven Kopi til: Rådmannen Ordføreren Kommunestyrets medlemmer Utvalgte

Detaljer

Interkommunalt samarbeid om barnevern i Norge

Interkommunalt samarbeid om barnevern i Norge Interkommunalt samarbeid om barnevern i Norge I denne studien som Nordlandsforskning AS har gjennomført på oppdrag for Barne-, ungdoms-, og familiedirektoratet, har rådmenn, barnevernledere, representanter

Detaljer

Sluttrapport Nye handlingsrom Gruppe 4: Arbeidskraft og innovasjon. 15.09.2011 Sarpsborg kommune

Sluttrapport Nye handlingsrom Gruppe 4: Arbeidskraft og innovasjon. 15.09.2011 Sarpsborg kommune Sluttrapport Nye handlingsrom Gruppe 4: Arbeidskraft og innovasjon 15.09.2011 Sarpsborg kommune Innhold 1. Mandat... 3 1.1 Avgrensninger... 3 2. Gruppas sammensetning og arbeid... 3 3. Arbeidsmetoder og

Detaljer