Kommunemodernisering råd fra virksomhetene i Nord-Aurdal kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kommunemodernisering råd fra virksomhetene i Nord-Aurdal kommune"

Transkript

1 Kommunemodernisering råd fra virksomhetene i Nord-Aurdal kommune JournalID: 15/6193 Tittel: Kommunemodernisering - grunnlag for diskusjon i verksemdene og avdelingane Kommunemodernisering - prosjektplan for Nord-Aurdal kommune Saksopplysninger: Etter Nord-Aurdal kommunes plan for kommunemoderniseringsprosjektet har virksomhetene i perioden medio april-medio juni diskutert en Valdreskommune. Disse diskusjonene har resultert i råd fra virksomhetene til kommunestyret, som legges fram i denne saken. Nord-Aurdal kommune er den eneste kommunen i Valdres som har tatt standpunkt for en Valdreskommune. I samfunnsdelen av kommuneplanen legger vi avgjørende vekt på at - tjenesteproduksjonen og særlig administrasjonen kan effektiviseres i en større kommune, noe som frigjør ressurser til bedre tjenester - en større kommune gir større fagmiljø og kan tilby tjenester som vi ikke gjør i dag - en større kommune blir en sterkere aktør i lokalsamfunnsutviklinga Diskusjonen har vært tatt i personalmøter, avdelingsmøter, kontormøter o.l. Virksomhetsleder/avdelingsleder har innlede basert på kommunens prosjektplan. Nedenfor følger virksomhetenes råd. Barnehagene 1. Er det noen oppgaver en Valdreskommune kunne ta, som ikke Nord-Aurdal kommune greier alene? Valdresidentitet en større fellesskapsfølelse, stolthet! Felles visjoner Felles anlegg(sport++) = mer ressurser til vedlikehold. Mindre administrasjon = ressurser til brukere. En frisklivsentral = større fagmiljø Felles mål-felles kvalitet. Rød tråd,korps, hotell er gode rollemodeller. Større fagmiljø-bedre utstyr = tiltrekker fagfolk. Større fagmiljø kan øke diskusjoner i forhold til kvalitet Bedre og utvida tjenestetilbud psykiatri, tannhelse, traume,pårørendeomsorg, helsesøster. Felles kurs = sparer ressurser Fordele virksomheter utover i distriktet i storkommunen-mindre trafikk press/parkerings plasser. Felles rullebuss Felles mammografibuss Arbeidsplasser nyutdannede kommer tilbake til heimbygda Viktig med levende bygder med egne institusjoner/nærmiljøtilbud

2 Utdanning skal lønne seg uansett hvor i Valdres man bor likheter Heving og spesialisering av kompetanse Større mulighet for høyskoleutdanning og videreutdanning. Mer attraktivt å jobbe og flytte til større kommuner. Utvikle eksisterende arbeidsplasser Større valgfrihet for både arbeidstaker og arbeidsgiver Større interesse for jobber ved utlysninger Større mulighet for tverrfaglig jobbing Større tilbud til ungdom Enklere å utvikle et bedre kollektivtransport-tilbud Effektivisering av infrastrukturen Større gjennomslagskraft på nasjonalt nivå En administrasjon som forenkler/effektiviserer kommunale tjenester Få bort «trynefaktoren» Driftsbesparelser ved færre kommunale bygg Oppgradering av institusjonsbygg Enhetlighet/felles regler Kunstige grenser i dag Holdalsfoss/Røn Robusthet Bedre økonomi Større nøytralitet i saksbehandling Kvalitetssikring av uteområde i barnehagene en stilling med dette ansvaret Forbedret kollektivtransport flere utflukter Færre toppledere 2. Ser du muligheter på ditt fagområde for å få bedre tjenester ut av ressursene innenfor en Valdreskommune enn med eksisterende kommuner? a. Er det kompetanse som større fagmiljø kan ha som ikke de mindre miljøene har? Felles kurs, likt ståsted, felles visjon, Flere valgmuligheter med tanke på barnehageplass og nærhet til arbeidsplass Større mulighet for samarbeid og effektivisering Større mulighet til å velge arbeidssted, eks. barnehage, sfo, skole. Barnehageplass i nærhet til arbeidssted sentrumsplassert Felles vikartjeneste Hospitering i barnehage Enklere å tilpasse stillingsstørrelser etter behov. Opprettholde ansiennitet selv om man bytter arbeidssted Bedre økonomi vikarer/fagutvikling Valgfrihet på skole/barnehage Pålagt årlig helsesjekk i bedriftshelsetjenesten? Arbeidsklær Deling av positive erfaringer/rutiner i virksomheten b. Blir virksomheten/avdelingen mer robust i en større kommune? Større avdeling flere fagfolk c. Gir gjeldene kommunegrensene kunstige skiller i Valdres?

3 Ja, der kretsgrenser/kommunegrenser gir unaturlige skiller med tanke på barnehage og skole. 3. Spørsmål som dere i virksomhetene ser, og har innspill til svar på! Vil en storkommune gi foresatte mulighet for åpne valg til barnehage og skole? Større valgfrihet for foresatte-økt kvalitet Åpne opp for nye ideer og nye tanker, nye perspektiver En storkommune vil kreve en god og helhetlig oversikt for å unngå store logistikkutfordringer. Nærhet er viktig! Større reiseavstand til tjenester kan føre til at enhetene blir mindre besøkt Utfordring flytting av arbeidsplass i forhold til bosted, kan være negativt Utfordring - Nærhet mellom administrativ ledelse og medarbeidere/avdelinger Definering av kriterier for valg av f.eks skole, bhg eller helsetjenester, slik at ikke alle velger sentrumsalternativene. Folkeavstemning så alle blir hørt Viktig med gode og tydelige ledere Må noen barn bytte skole? Kartlegging før sammenslåing Nord-Aurdal barneskole Har vore innom temaet i fleire runder frå februar og bede teama kome med innspel: - Vekker vonde minner om skulestrukturprosessen (nokre få uttrykte dette) - Skulekrinsar kan verte meir hensiktsmessige (td strekninga Holdalsfoss-Plassane, der nokre no høyrer til i VSK medan det er kort til Rogne eller NABS, grensa mellom NAK og Etnedal, Svingane opp frå Røn til Vaset der annankvar sving ligg inak og VSK) - Likare rutiner og ressursar (inkl fag og timefordeling) i grunnskulen for dei elevane som skal til same vg. skule. (Likare praksis for karaktersetting standpunkt vs eksamen) - Eit sterkt skulekontor med meir spesialkompetanse (IKT, skuleutvikling, jus, spesped...) - Enklare arbeidsforhold for PPT som skal lage sakkunnige rapportar ut frå eit likeverdig tilbod i kommunen/ skulen tilrådinga kjem. Nord-Aurdal ungdomsskole Generelt vil det være en fordel med et større fagmiljø med tanke på at enkelte fagområde er utsatt/ har få lærere. Det vil være en fordel med et sammenslått skolekontor for hele Valdres. Hvis det hadde vært en overordnet administrasjon for flere skoler kunne de tatt noe av arbeidet for rektor. Eks. spesialundervisning kunne vært organisert og administrert fra et sammenslått kontor. Det vil være lettere for PPT å forholde seg til en kommuneadministrasjon. De vil kunne bruke mer tid til veiledning/kartlegging og mindre tid til administrasjon. Etablere en forsterka skole for elever med svært spesielle behov i tilknytning til en av skolene

4 Et «skolekontor» som blir mer robust. Mulig å samle kompetanse som kan spesialisere seg på fagområder som alle skoler har nytte av. Pedagogisk utviklingsarbeid kan ha en fordel av et større miljø. Eks. SOL. Kan lære av andre skoler. Arbeidsbyrden kan fordeles på flere hvis det er større skoler. Mange rektorer gjør det samme arbeidet på mange små skoler. Administrative oppgaver kunne vært flyttet fra rektor til en ledelse over der igjen, så kunne rektor tatt mer pedagogisk ansvar og fått tid til å følge opp det pedagogiske arbeidet på den enkelte skolen. Dette tror vi kan gjøre skolen mer robust. Interkommunal helsesøstertjeneste. Med flere helsesøstre vil ikke tjenesten bli så sårbar ved sykdom eller andre permisjoner. Samle skolesjefer og rådgivere til skole og barnehage. Hver konsulent sitt spesialområde. Da vil administrasjon lettere se den enkelte skoles utfordring/behov. Samarbeid på innkjøpssiden kan føre til reduserte utgifter. Familiens hus 1. Er det noen oppgaver en Valdreskommune kunne ta, som ikke Nord-Aurdal kommune greier alene? BVT: Har sammenstilt sine besvarelser under spm. 2 PHA: Bemannet omsorgsbolig i unge psykisk syke som trenger tett oppfølgning, høyere omsorgsnivå. Bemannet bolig for unge ( gutter) med rus/ psykisk lidelse problematikk. Oppfølgningsteam som kan gi tjenester dom boveiledning, dag, kveld og helg. Felles kriseteam for Valdres. HST: En kommentar ang. tannhelsetjenesten. Denne etaten har vi etablert skriftlig samarbeide med. Dette samarbeidet fungerer helt fint som det er nå. Vi kjenner ikke til rutinene til tannhelsetjenesten godt nok til å uttale oss om det blir bedre med en kommune. PPT: Vi har drøftet punktene, og mener at punkt 2 er mest relevant for oss siden vi er en interkommunal tjeneste. Vi har drøftet fordeler og ulemper for PPT ved en Valdreskommune sammenlignet med en interkommunal organisering. Noe opplevde spørsmålene som ledende spørsmål. Vi tenker at det vil være en fordel å bare forholde seg til ett skolesystem, en skole -og

5 barnehageansvarlig. Vi håper og tror dette kan bidra til en tettere samarbeid og dialog, og ønsker at PPT i mye større grad blir tatt med i prosjekter som foregår i skole og barnehage. Med den organiseringen vi har i dag, faller PPT utenfor ulike satsninger i skole og barnehage som eksempelvis «Ungdomstrinn i utvikling», «Vurdering for læring» osv. Vi håper at skoleeier tar et større ansvar for å innlemme PPT i dette, noe vi mener vil bli lettere med en skoleeier sammenlignet med seks. Vi opplever at ansvaret pulveriseres med nåværende organisering, og at hver enkelt kommune har et mindre eierforhold til PP - tjenesten. Implementerringsarbeid og informasjonsflyt ville kunne bli lettere. Det vil være enklere å foreta endringer/ drive utviklingsarbeid i ett system sammenlignet med seks ulike. Slik det er i dag er det ulike fokus og satsinger i hver enkelt kommune, noe som gjør det mer utfordrende å være tett på i skolens utviklingsarbeid slik St. melding 18 beskriver forventninger til PP tjenesten. Det kom frem synspunkter på at man er prisgitt at skole -og barnehageansvarlig er villig til å samarbeid med PPT. Det var ulike meninger om dette gjør det mer sårbart. 2. Ser du muligheter på ditt fagområde for å få bedre tjenester ut av ressursene innenfor en Valdreskommune enn med eksisterende kommuner? a. Er det kompetanse som større fagmiljø kan ha som ikke de mindre miljøene har? b. Blir virksomheten/avdelingen mer robust i en større kommune? c. Gir gjeldene kommunegrensene kunstige skiller i Valdres? BVT: Fordeler - Større kollegiale/fagmiljø felles faglig plattform - Større tjeneste betyr mindre sårbarhet - Lengre fysisk avstand øker habiliteten jf. drøfting på gangen etc - 1 tjeneste betyr større likeverdig behandling av innbyggerne/tjenestemottakerne - 1 tjeneste i Valdres betyr flere ansatte og større mulighet til spesialisering som igjen øker kvaliteten på tjenestene - Større tjeneste kan bidra til en større bredde i tjenestetilbudet - Fysisk avstand krever og bidrar til større grad av formalisering som igjen øker rettssikkerheten Ulemper - Stort geografisk område medfører lange avstander og mye arbeidstid går bort i

6 kjøring - Tjenester i samarbeidskommunene opplever barneverntjenesten som mer PHA: perifer, kan være positivt pga habilitet samtidig kan dette også være negativt for en tjeneste som dette Implementering av ODIN håndboka. Lede / gjennomføre nettverksmøter på tvers av kommune grensene vil gjøre mulighetene større med tanke på tilgang på nettverksmøteledere. Det vil også gjøre det mulig å ha et større fokus på denne arbeidsmetoden. Det gir et større fagmiljø,.. Muligheter for å styrke kveld og helg Gi tjenester utover de kommune grensene vi har i dag, da vi har spørsmål om å gi tjenester til andre kommune fordi det er små forhold og søker ikke vil /klarer å ta i mot tjenester, grunnet det kan være kollegaer, bekjente. HST: a. Hver enkelt Valdreskommune har helsesøsterkompetanse. I kommunene er det forskjell på andre typer kompetanse. Ved en sammenslåing kan det være muligheter for å fordele denne kompetansen. For helsestasjonen i NAK kan det være snakk om kompetanse innen familieveiledning, f.eks. COS P, kompetanse innen psykisk helse, kompetansesamarbeid innen tverrfaglig team. Muligheter for at ansatte kan ta barnevernsaker i en «annen kommune» enn der man bor. På lik linje med prosedyrer BVT har. b. Med tanke på å fordele ressurser i en Valdreskommune, mener vi at avdelingen kan bli mer robust. Også når det gjelder ferieavvikling og sykdom, ressursfordeling til Helsestasjon for ungdom. Muligheter for å øke åpningstiden. Det kan bli muligheter for å spesialisere seg på området smittevern og tema rundt HFU. Det gjør avd. mer robust. Nå er vår avd. ganske sårbar i forhold til ressurser og muligheter for spesialisering. c. Det kom frem at en Valdreskommune kan føre til enda større tilhørighet til Valdres. De fleste innbyggerne i kommunene her sier de er fra Valdres, ikke f.eks. Nord- Aurdal. Ellers hadde medarbeiderne for liten kjennskap til alle kommunene, til å kommentere utover det. PPT: Blir virksomheten/avdelingen mer robust i en større kommune? PPT ser absolutt en fordel med å være samla i en interkommunal tjeneste når det gjelder å være i et større fagmiljø. Vi er mye bedre rusta til å møte de ulike problemstillingene vi står ovenfor. Vi kan bruke ulik kompetanse på tvers av kommunene. Eksempel på dette er kompetanse på kognitive utredninger, ulike språkkartlegginger og logoped. Dette bidrar til bedre kvalitet på vårt arbeid. Etter at PP- tjenesten ble interkommunal har PPT fått reduksjon i antall årsverk. Dette har gjort tjenesten mindre robust. Vi har vansker med å rekruttere fagpersoner med relevant bakgrunn, men antar at det likevel er en fordel å være et større fagmiljø ved rekruttering.

7 Lettere å bruke kompetanse på tvers bedre tilbud til elever med nedsatt funkjsonsevne/store sammensatte vansker. Hvilken kompetanse kommunene innehar vil variere ut fra hvilke kompetanse en har bygget opp gjennom erfaringer med ulike sammensatte vansker. Det vil være lettere å bruke denne kompetansen på tvers med en Valdreskommune. 3. Spørsmål som dere i virksomhetene ser og har innspill til svar på! BVT: PHA: HST: Det kom frem spørsmål om det er klarhet i hvor mye ressurser i penger, fra sentralt hold, det vil bli tildelt en stor kommune ift. en liten kommune? Hvor mange toppledere i kommunene vil fortsatt bli lønnet som toppledere? PPT: Omsorg og rehabilitering: Bra med tjenestene som de er i dag: -Ledelse med forankring i fag. -Det innsatsstyrt strategisk på kompetanse -Godt tverrfaglig og interkommunalt samarbeid (bl.a på helse, men også andre fagområder) PPT, barnevern etc. -Vi er for små til å til enhver tid sikre at vi har spesialistkompetanse som er ferskvare, men kan mye om mye, og må stadig evaluere egen kompetansebeholdning ift dagens krav. Hva kan bli bedre med tjenestene i Valdres kommune: -Vi kan sikre mer spesialiserte fagfelt, og kanskje en større kontinuitet i kompetansebeholdningen. Eks på helse: Kan en ha ressursenhet ift alderspsykiatri og demens lokalisert på et sted? Det samme med ressursenhet ift lunge og hjertesyke? Og for slagrammede? -Noe kan samlokaliseres, ift å bygge større robuste fagmiljøer? Jfr de to foregående punktene. Litt slik en har tenkt/tenker ift blant annet skole. -Enhetlig ledelse og tjeneste over hele linja (også ift politisk nivå) -Raskere prosesser og saksbehandling/vedtak ift det som i dag tar mye tid (opp i 6 kommunestyrer) -Regionsatsning med enda større forankring kommunalt (mange områder kan nevnes..) Helse

8 På personalmøte med leger og medarbeidere på Fagernes legesenter kom disse umiddelbare tilbakemeldingene: Mulighet for å ha en ( 100 % ) kommuneoverlege med spesialistutdannelse i samfunnsmedisin. Dette er ikke aktuelt så lenge det er seks kommuner og like mange administrasjoner å forholde seg til. Færre legekontorer, anslagsvis tre. Større fagmiljøer. Kan ikke bare ha ett i hele Valdres. Mulighet for å ha en lege med hovedansvar for smittevern. Noen laboratorietjenester kan med fordel samordnes - tjenester som krever spesialutstyr og mer kompetanse. (Da selvfølgelig ved vårt nye laboratorium) Virksomhetsleder framhever at det hadde vært en fordel om alle legekontorene var organisert på samme måte/like avtaler med kommunen det letter også arbeidet mot felles legevakt. Valdres lokalmedisinske senter Medarbeidere synes det er utfordrende å svare på dette nå. Mange nye som ikke kjenner til kommunen og regionen som synes at spørsmålet er nærmest umulig å svare på Ved å sentralisere mere så kan det få konsekvenser for kommunene og mange opplever at de ikke har nok kunnskap og kjennskap til disse forhold Oppfatning om at vi er en ren interkommunal tjeneste og at vi ikke blir like mye påvirket som tjenester som ikke er det Valdres er kjent for interkommunalt samarbeid og at vi må være forberedt på at det kan bli mer Hvilke flere oppgaver kan virksomheten ta på seg? o Vanskelig å si på nåværende tidspunkt Hvordan stiller vi oss til kommunesammenslåing? o Utfordrende at det er så mange elementer som blir påvirket Hva vil det bety for virksomhet VLMS om Valdres blir en kommune? Samle mere kompetanse Ett journalsystem Ett tildelingskontor Mindre byråkrati Teknisk og Næring - Generelt: En samlet Valdreskommune blir en tyngre aktør når det gjelder styring av samfunnsutviklingen (bedre kapasitet på utredning, planlegging, gjennomføring etc).

9 - Næringsutvikling: Fordel med direkte styring fra en kommune i stedet for at dagens kommunestyrer enkeltvis skal behandle det som skjer i VNK og andre regionale organer. - Fagmiljøer: Flere personer samlet i et miljø gir muligheter for spesialisering og mer effektiv og faglig riktig gjennomføring av oppgavene. Et større fagmiljø gjør det lettere å skaffe gode fagfolk. - Eksempler: o Flere byggesaksbehandlere gir større sikkerhet for både kommune og søkere - rettidig behandling. o GIS-kompetanse blir lett mangelvare i en liten kommune o Behandlingen blir mer ensartet for hele Valdres med et samlet kontor (eks. behandling av fradelingssaker) - Lokalkunnskap: En samlet adm. enhet for Valdres vil kunne medføre redusert lokalkunnskap på en del områder. - Samlet avdeling: Ved etablering av en kommune i Valdres er det viktig at avdelinger som teknisk/næring fortsatt blir samlet. Det er uheldig hvis de enkelte fagområdene ble lokalisert på forskjellige plasser i Valdres. Helheten gir en betydelig styrke. Saker er svært ofte sammensatt, og det er viktig at hele spekteret av kompetanse er tilgjengelig robusthet. - Privatisering: Kan bli en trussel for offentlig utøvelse og kompetanse (eks. oppmåling) - Dagens kommunegrenser: Enighet om at disse på mange måter er kunstige - Politikerne vil måtte konsentrere seg mer om saker som er strategisk viktige for Valdres. Viktig med tydelig - Reiseveg for ansatte: Viktig å få frem at ikke alt skal samles på Fagernes. - Viktig at vi i NAK viser respekt for de rundt oss som er skeptiske til sammenslåing. Regnskapsavdelingen Spørsmål: Ser du muligheter på ditt fagområde for å få bedre tjenester ut av ressursene innenfor en Valdreskommune enn med eksisterende kommuner? a. Er det kompetanse som større fagmiljø kan ha som ikke de mindre miljøene har? b. Blir virksomheten/avdelingen mer robust i en større kommune? c. Gir gjeldene kommunegrensene kunstige skiller i Valdres? Svar/kommentarer: a. Ja, det blir et bredere/større fagmiljø ved å samle alle. Gir større mulighet for spesialisering. Kan gjøre det lettere å rekruttere folk til et større miljø, blir mer interessant å jobbe i et større fagmiljø enn om man blir sittende alene med oppgavene.

10 2. Ja, avdelingene blir mer robuste i en større kommune. Blir ikke så sårbart ved fravær som sjukdom, ferie, permisjoner mv. Kan ta på seg større oppgaver pga. flere å spille på. 3. Ja. Vi har ulike regelverk/forskrifter, f.eks. skolestruktur, jaktrettigheter, løypenett, hundehold mv. Andre momenter/stikkord: - Lokalkunnskap her kan det være både pluss og minus. Innen de fleste områder kan det være bra med mer avstand enn i dag, slik at du ikke saksbehandler innbyggere du har en relasjon til. Lettere å unngå korrupsjon/inhabilitet, får lik standard, lettere å få en god internkontroll. Likebehandling, lik praksis i saksbehandling. Minus kan være at ansatte sitter sentralt og da kan miste litt oversikt over hva som skjer ute i bygdene/stedene lengst unna. - Effektivisering i og med at mengden av oppgaver øker, så kan man investere i bedre systemer og maskiner/utstyr (f.eks. ved utfakturering, pakking av fakturaer mv). Blir mer spesialisering og økt fagkunnskap. Lettere med overlapping/stedfortredere pga. flere som kan oppgavene. Stordriftsfordeler. Kan gjøre oppgaven en gang i stedet for seks, da vi har mange like oppgaver. - Interkommunale samarbeid tidkrevende på mange nivå, i flere avdelinger, i alle kommuner. Veldig mange ansatte som bruker mye tid på dette, mange møter mv. Mer effektivt å forholde seg til en kommune. - Kan avvikle administrative utvalg og fora, veldig besparende. - Fagernes/Leira bør være administrativt senter for Valdres. - Minus vil bl.a. være at reisetiden øker for mange ansatte. Kan være kulturkollisjoner mellom kommunene/virksomheter/avdelinger. Stabsavdelingen Det burde uansett vært en enhet for administrative fellestjenester («stabsavdeling») i Valdres, uavhengig av en mulig kommunesammenslåing. Dette vil redusere sårbarheten som finnes i dag (eks. at personer i dag er helt elene om oppgaver og kompetanse, fravær ved sykdom, ferier etc.), forutsatt at en ny organisasjon er obs på dette og tar høyde for det når man bygger noe nytt. Det vil også gi økte muligheter for større og mer spesialisert kompetanse, eks. 1 HMS- ansvarlig, 1 spesialist på arbeidsrett (må være jurist), 1 som følger opp refusjonskrav etc. Det er veldig mye å tjene på felles rutiner, regelverk, skjemaer m.v. F.eks. er arbeidet med skjenkesaker komplisert og omfattende og krav/forventninger fra kundene blir ikke mindre (eks om å holde kurs for bedriftene). Ett lønnsregnskap for alle kommunene vil gi betydelige fordeler. Ved en eventuell kommunesammenslåing bør det sees på om «stabsavdelingen» kan ta over oppgaver innenfor sitt naturlige kompetanseområde, men som andre virksomheter har ansvaret for i dag. Mulige innsparinger i administrasjonen(e) må komme tjenestetilbudet overfor innbyggerne til gode. Generelt var folk ellers opptatt av «vanlige» spørsmål som kommer fram: Å beholde jobben, arbeidssted og arbeidsoppgaver. Spørsmål av overordnet art, som f.eks hvor

11 kommuneadministrasjonen skal ligge, antall skoler/barnehager og plassering, antall helseinstisjoner og plassering, øvrig helsetilbud/eldreomsorg etc. Vurdering: Rådmannen vil først presisere at virksomhetenes råd representerer ett av flere trinn i Nord- Aurdal kommunes prosjektplan for kommunemodernisering. Gjennom andre strukturer innhentes andre råd: - innbyggermedvirkning gjennom folkemøter og spørreundersøkelse - medarbeidermedvirking gjennom partssammensatt utvalg, dialogmøte og arbeidsmiljøutvalg - medvirkning fra ungdom, idrettsliv, personer med nedsatt funksjonsevne og eldre gjennom ungdomsråd, idrettsråd, rådet for personer med nedsatt funksjonsevne og eldreråd Rådmannen ser det slik at virksomhetenes råd bærer preg av engasjement og faglighet. Rådene er viktige å ha med seg i det videre arbeidet med kommunemoderniseringsprosjektet, både i kommune og regionalt. Bakteppet for rådene er samfunnsdelen til kommuneplanen, der Nord-Aurdal kommune går inn for en Valdreskommune. Likevel er rådene balanserte og respektfulle overfor andre ståsteder. Rådmannen vil framheve noen gjennomgående synspunkter om en Valdreskommune i rådene fra virksomhetene: - Bygger på en Valdresidentitet - Gir større, mer interessante og mindre sårbare fagmiljø - Gir muligheter for spesialiserte tjenester som de mindre kommunene ikke har - Tar bort kunstige grenser Rådmannen tilrår at kommunestyret tar med seg virksomhetenes råd i det videre arbeidet, og at kommunestyret ber kommunens representanter i arbeidsgruppene i det regionale kommunemoderniseringsprosjektet ta rådene med seg inn i sine arbeidsgrupper. Forslag til vedtak: Kommunestyret tar med seg virksomhetenes råd i det videre arbeidet med kommunemodernisering. Kommunestyret ber kommunens representanter i arbeidsgruppene i det regionale kommunemoderniseringsprosjektet ta med seg rådene inn i sine arbeidsgrupper Kommunestyret Rådmannen redegjorde for saken.

12 Votering: Rådmannens forslag vedtatt enstemmig. KS-041/15 Vedtak, enstemmig (22 stemmer): Kommunestyret tar med seg virksomhetenes råd i det videre arbeidet med kommunemodernisering. Kommunestyret ber kommunens representanter i arbeidsgruppene i det regionale kommunemoderniseringsprosjektet ta med seg rådene inn i sine arbeidsgrupper

Det forutsettes at Fet kommune også i framtida er egen kommune. Hvilke sterke og svake sider har kommunen som tjenesteutøver i framtida?

Det forutsettes at Fet kommune også i framtida er egen kommune. Hvilke sterke og svake sider har kommunen som tjenesteutøver i framtida? Spørsmål 1: Det forutsettes at Fet kommune også i framtida er egen kommune. Hvilke sterke og svake sider har kommunen som tjenesteutøver i framtida? Sterkt lokaldemokrati Bestemme selv Sterkere involvering

Detaljer

VIDEREFØRING ELLER SAMMENSLÅING AV KOMMUNENE I GRENLAND. Konsekvenser og muligheter.

VIDEREFØRING ELLER SAMMENSLÅING AV KOMMUNENE I GRENLAND. Konsekvenser og muligheter. VIDEREFØRING ELLER SAMMENSLÅING AV KOMMUNENE I GRENLAND. Konsekvenser og muligheter. Utredning datert 14.12. 2015 fra Agenda Kaupang. Bakgrunn for høringen. Stortingets mål for reformen. Gode og likeverdige

Detaljer

Alle snakker om kommunesammenslåing. men hva skjer med kommunens egne ansatte?

Alle snakker om kommunesammenslåing. men hva skjer med kommunens egne ansatte? Alle snakker om kommunesammenslåing men hva skjer med kommunens egne ansatte? Alle snakker om kommunesammenslåing men hva skjer med kommunens egne ansatte?? Det er et spørsmål som sikkert mange medarbeidere

Detaljer

FOLKEMØTE LISTER KOMMUNE

FOLKEMØTE LISTER KOMMUNE FOLKEMØTE LISTER KOMMUNE HVEM ER VI og HVA KAN VI BLI? Innbyggere areal kystlinje Flekkefjord 9096 482 km2 77 km Kvinesdal 5981 887 km2 37 km Farsund 9705 263 km2 237 km LISTER kommune 24782 1632 km2 351

Detaljer

Skal vi slå oss sammen?

Skal vi slå oss sammen? Skal vi slå oss sammen? UTREDNING AV KOMMUNEREFORM INDRE NAMDAL Sammenslåing - et stort spørsmål med mange svar Uansett hva vi vurderer å slå sammen, det være seg gårdsbruk, bedrifter eller skoler, så

Detaljer

Utredning «Mulig sammenslutning av Larvik og Lardal»

Utredning «Mulig sammenslutning av Larvik og Lardal» Utredning «Mulig sammenslutning av Larvik og Lardal» Status pr.24. februar 2015 fra prosjektgruppa Rådmann Mette Hvål- leder Rådmann Inger Anne Speilberg Kurt Orre -utreder Levert tidligere til styringsgruppa

Detaljer

Østre Agder Verktøykasse

Østre Agder Verktøykasse Østre Agder Verktøykasse Sentrale mål og føringer Stortinget har sluttet seg til følgende overordnede mål for reformen som vil være førende for kommunens arbeid: Gode og likeverdig tjenester til innbyggerne

Detaljer

Lokalt arbeid knyttet til kommunestruktur

Lokalt arbeid knyttet til kommunestruktur Lokalt arbeid knyttet til kommunestruktur Nasjonale målsettinger med reformen Gode og likeverdig tjenester Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling Bærekraftige og økonomisk robuste kommuner Styrket lokaldemokrati

Detaljer

Sjumilsstegserfaringer

Sjumilsstegserfaringer ØSTFOLD 5.-6.juni 2014 Sjumilsstegserfaringer Hva har vi fått til? FNs barnekonvensjon og DE SJU STEGENE Steg 1 Medbestemmelse Art. 12 Steg 2 God omsorg Art. 18, 26 og 27 Steg 3 Særskilt vern og støtte

Detaljer

Grunnlag for å fortsette som egen kommune. (0-alternativet)

Grunnlag for å fortsette som egen kommune. (0-alternativet) Grunnlag for å fortsette som egen kommune (0-alternativet) Innledning Denne utredningen skal forsøke å gi et bilde av hvordan Ørland kommune vil utvikle seg i fremtiden, hvis kommunen består som i dag.

Detaljer

FORDELDER OG ULEMPER VED Å DANNE EN NY KOMMUNE. Samlet oppsummering fra fellesmøter om kommunereform:

FORDELDER OG ULEMPER VED Å DANNE EN NY KOMMUNE. Samlet oppsummering fra fellesmøter om kommunereform: FORDELDER OG ULEMPER VED Å DANNE EN NY KOMMUNE (Ringebu, Sør-Fron og Nord-Fron) Samlet oppsummering fra fellesmøter om kommunereform: 1. Kommunestyresamling, Rudi Gard, 19.11.2015 (Folkevalgte, tillitsvalgte

Detaljer

Oppsummering interkommunalt samarbeid. Oppsummering av spørreundersøkinga i Vest-Telemark

Oppsummering interkommunalt samarbeid. Oppsummering av spørreundersøkinga i Vest-Telemark Oppsummering interkommunalt samarbeid Oppsummering av spørreundersøkinga i Vest-Telemark 1 Kort om undersøkelsen Ved hjelp av det internettbaserte spørre- og rapporteringssystemet SurveyXact er det gjennomført

Detaljer

Foreløpige funn og erfaringer fra tidl. kommunesammenslåinger Felles KST-møte 11. august 2015

Foreløpige funn og erfaringer fra tidl. kommunesammenslåinger Felles KST-møte 11. august 2015 Advisory Foreløpige funn og erfaringer fra tidl. kommunesammenslåinger Felles KST-møte 1 Nye oppgaver til kommunene 1 2 Erfaringer fra andre kommunesammenslåinger og 4 foreløpige funn 3 Hva nå? Veien videre..

Detaljer

Hvilke reelle valg har vi?

Hvilke reelle valg har vi? Midtre-Agder Hvilke reelle valg har vi? Utgangspunkt Det er flertall i Stortinget for å gjennomføre en kommunereform, jfr. kommuneøk.prp for 2015 Alle landets kommuner skal delta i prosesser med sikte

Detaljer

Kommunereformen. Drammen kommune

Kommunereformen. Drammen kommune Kommunereformen Drammen kommune Ganske historisk! nasjonal gjennomgang er vedtatt Drammen - Skoger 1964 Budsjett under 900 mill. i 1965 Mange nye oppgaver. Mange kommuner har en rekke utfordringer i dag:

Detaljer

Fokus: Tjenesteyting. Hovedalternativ 1: Rennesøy fortsetter som egen selvstendig kommune

Fokus: Tjenesteyting. Hovedalternativ 1: Rennesøy fortsetter som egen selvstendig kommune Hovedalternativ 1: Rennesøy fortsetter som egen selvstendig kommune Fokus: Tjenesteyting Nærhet til tjenestene Oversiktlighet Lett å tilpasse seg til behovene, eks. rekruttering God kompetanse i basistjenestene

Detaljer

Agenda møte 26.03.2015

Agenda møte 26.03.2015 Agenda møte 26.03.2015 Bakgrunn for kommunereformen Presentasjon av kommunereform prosjektene som kommunen deltar i p.t. Likheter mellom prosjektene Ulikheter mellom prosjektene Evt. presentasjon av www.nykommune.no

Detaljer

FELLES BARNEVERNTJENESTE FOR BÅTSFJORD OG BERLEVÅG NOTAT SOM GRUNNLAG FOR VURDERING AV EN FELLES BARNEVERNTJENESTE FOR BÅTSFJORD OG BERLEVÅG.

FELLES BARNEVERNTJENESTE FOR BÅTSFJORD OG BERLEVÅG NOTAT SOM GRUNNLAG FOR VURDERING AV EN FELLES BARNEVERNTJENESTE FOR BÅTSFJORD OG BERLEVÅG. FELLES BARNEVERNTJENESTE FOR BÅTSFJORD OG BERLEVÅG NOTAT SOM GRUNNLAG FOR VURDERING AV EN FELLES BARNEVERNTJENESTE FOR BÅTSFJORD OG BERLEVÅG. Bakgrunn: Gjennom det interkommunale samarbeidet som er oppretta

Detaljer

Oppsummering fra folkemøte om kommunereform i Tolga kommune

Oppsummering fra folkemøte om kommunereform i Tolga kommune Oppsummering fra folkemøte om kommunereform i Tolga kommune Tid: 30. mars kl. 19.00-21.00 Sted: Malmplassen Gjestegård Tema: DEMOKRATI: Hva er viktig? Nærhet til utøvende myndighet er viktigst. - Viktig

Detaljer

Gruppeoppgave 5 dag 2

Gruppeoppgave 5 dag 2 Gruppeoppgave 5 dag 2 Fra forhandlingsutvalget 4. des ble følgende setninger notert ( ikke bearbeidet): Betre nærings- og samfunnsutvikling. Betre soliditet/større øk handlingsrom. Betre og likeverdige

Detaljer

KOMMUNEREFORMEN - kortversjon. Karlsøy som egen kommune i framtida. Rådmannens utredning av Karlsøy-alternativet

KOMMUNEREFORMEN - kortversjon. Karlsøy som egen kommune i framtida. Rådmannens utredning av Karlsøy-alternativet KOMMUNEREFORMEN - kortversjon Karlsøy som egen kommune i framtida Rådmannens utredning av Karlsøy-alternativet April 2016 vvv Et levende øyrike Til deg som bor i Karlsøy kommune Den 22. juni skal kommunestyret

Detaljer

KONGSVINGER KOMMUNE Presentasjon 17. september Optimale stabs- og støttetjenester

KONGSVINGER KOMMUNE Presentasjon 17. september Optimale stabs- og støttetjenester KONGSVINGER KOMMUNE Presentasjon 17. september Optimale stabs- og støttetjenester Veiledning til PPT en Denne PPT en er ment som et hjelpemiddel / verktøy i forbindelse med presentasjon den 17. september.

Detaljer

Kommunereform i Drammensregionen. Hva mener du om kommunereformen?

Kommunereform i Drammensregionen. Hva mener du om kommunereformen? Kommunereform i Drammensregionen Hva mener du om kommunereformen? Bystyret i Drammen har vedtatt å snakke med kommuner i Drammensregionen om muligheter for å danne en ny kommune sammen. Svelvik og Drammen

Detaljer

OVERORDNET STYRINGSKORT 2017 PS 75/16 - vedtatt i kommunestyret

OVERORDNET STYRINGSKORT 2017 PS 75/16 - vedtatt i kommunestyret OVERORDNET STYRINGSKORT 2017 PS 75/16 - vedtatt i kommunestyret 06.09.16 PRIORITERTE HOVEDMÅL FRA KOMMUNEPLANEN: OPPDRAG FOR 2017 Samfunn: 1. Legge til rette for trivsel og god folkehelse i kommunen 2.

Detaljer

Kommunereformen. Ordfører Marianne Grimstad Hansen

Kommunereformen. Ordfører Marianne Grimstad Hansen Kommunereformen Ordfører Marianne Grimstad Hansen Agenda Status kommunereformen I Sørum Hva er viktig for lag og foreninger? Oppfølging og etterarbeid etter møtet Oppdraget 1.Sørum kommune utreder følgende

Detaljer

Velkommen. til samtale om kommunereformen. 9. og 10 klasse,

Velkommen. til samtale om kommunereformen.  9. og 10 klasse, Velkommen til samtale om kommunereformen http://www.evenes.kommune.no/startsiden-kommunereformen 9. og 10 klasse, 15.3.2016 Kommunereformen er Debatt om framtiden for lokalsamfunnet, viktig debatt for

Detaljer

Fylkesmannens rolle og råd til arbeidet videre

Fylkesmannens rolle og råd til arbeidet videre Fylkesmannens rolle og råd til arbeidet videre Fylkesmannens rolle i reformen Oppdragsbrev av 3. juli 2014 fra KMD: «Alle kommuner har fått et utredningsansvar» «Det er et mål å sørge for gode og lokalt

Detaljer

Fra retningsvalg til vedtak om kommunesammenslåing i Sandefjord Andebu - Stokke

Fra retningsvalg til vedtak om kommunesammenslåing i Sandefjord Andebu - Stokke Fra retningsvalg til vedtak om kommunesammenslåing i Sandefjord Andebu - Stokke Rådmennenes rolle i prosessen Ole Sverre Lund Telemarkforsking Forsker, Telemarkforsking Rådmann, Andebu kommune (12 år)

Detaljer

0-alternativet. Basert på rapporten fra Trøndelag forskning og utvikling. Februar 2016

0-alternativet. Basert på rapporten fra Trøndelag forskning og utvikling. Februar 2016 0-alternativet Basert på rapporten fra Trøndelag forskning og utvikling. Februar 2016 Formålet med utredningen er å belyse fordeler og ulemper ved fortsatt selvstendighet med interkommunalt samarbeid for

Detaljer

Politisk plattform for ny kommune. Enstemmig vedtatt i bystyremøte 21. juni, 2016

Politisk plattform for ny kommune. Enstemmig vedtatt i bystyremøte 21. juni, 2016 Politisk plattform for ny kommune Enstemmig vedtatt i bystyremøte 21. juni, 2016 Del A - Kommunereformen Del B - Politisk plattform for en ny kommune 1 Visjon for ny kommune 2 Sterkere lokaldemokrati 3

Detaljer

Rennesøy 2020 Fortsatt liten selvstendig kommune eller Grønn bydel i ny storkommune på Nord Jæren eller????

Rennesøy 2020 Fortsatt liten selvstendig kommune eller Grønn bydel i ny storkommune på Nord Jæren eller???? Rennesøy 2020 Fortsatt liten selvstendig kommune eller Grønn bydel i ny storkommune på Nord Jæren eller???? OPPDRAGET LOKAL PROSESS Behandling i to kommunestyremøter høst 2014 Lokal styringsgruppe ledet

Detaljer

PLAN FOR TVERRFAGLIG FOREBYGGENDE ARBEID BLANT BARN OG UNGE I RENNESØY KOMMUNE

PLAN FOR TVERRFAGLIG FOREBYGGENDE ARBEID BLANT BARN OG UNGE I RENNESØY KOMMUNE PLAN FOR TVERRFAGLIG FOREBYGGENDE ARBEID BLANT BARN OG UNGE I RENNESØY KOMMUNE Godkjent og revidert i tverrfaglig plenumsmøte 11.06.03 Innhold: Bakgrunn s. 3 Kompetanseteam s. 3 Arbeidsoppgaver for kompetanseteamet

Detaljer

KOMMUNEREFORMEN - MODUM KOMMUNES SVAR TIL FYLKESMANNEN

KOMMUNEREFORMEN - MODUM KOMMUNES SVAR TIL FYLKESMANNEN Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3854 140 SADM/ORDF/SV 30.03.2016 KOMMUNEREFORMEN - MODUM KOMMUNES SVAR TIL FYLKESMANNEN Hvordan sikret kommunen

Detaljer

UTREDNING AV VERRAN KOMMUNE SELVSTENDIGHETSALTERNATIVET. Kommunereformen

UTREDNING AV VERRAN KOMMUNE SELVSTENDIGHETSALTERNATIVET. Kommunereformen UTREDNING AV SELVSTENDIGHETSALTERNATIVET VERRAN KOMMUNE Kommunereformen PROSESS Kommunestyret sitt vedtak av mars 2014 Statsråd Sanner sin invitasjon til alle kommunene Vedtatt mandat, mars 2015 (4K, 4K+)

Detaljer

Tromsø kommune støtter Vågeng-utvalgets synspunkter om at arbeidsgivere må prioriteres langt høyere av NAV.

Tromsø kommune støtter Vågeng-utvalgets synspunkter om at arbeidsgivere må prioriteres langt høyere av NAV. NAVs kontakt med arbeidsmarkedet og arbeidsgiver Tromsø kommune støtter Vågeng-utvalgets synspunkter om at arbeidsgivere må prioriteres langt høyere av NAV. NAV er helt avhengig av et godt samarbeid med

Detaljer

Kommunereform Gran og Lunner. Felles kommunestyremøte 18. juni 2015

Kommunereform Gran og Lunner. Felles kommunestyremøte 18. juni 2015 Kommunereform Gran og Lunner Felles kommunestyremøte 18. juni 2015 Slik startet det Kommunestyrene vedtok i juni 2014 at Gran og Lunner skal utrede om de sammen skal etablere en ny kommune på Hadeland

Detaljer

Nesset og Sunndal. Hovedpunkt fra Telemarksforskning sine rapporter

Nesset og Sunndal. Hovedpunkt fra Telemarksforskning sine rapporter Nesset og Sunndal Hovedpunkt fra Telemarksforskning sine rapporter 3/18/2016 Delrapport 1: Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling Befolkningsgrunnlag- og utvikling Alle kommunene* Nesset Sunndal Nesset/

Detaljer

Spørsmål fra Utdanningsforbundet Orkdal til de politiske partier. Barnehagesektoren i Orkdal har vært, og er i stadig vekst

Spørsmål fra Utdanningsforbundet Orkdal til de politiske partier. Barnehagesektoren i Orkdal har vært, og er i stadig vekst Spørsmål fra Utdanningsforbundet Orkdal til de politiske partier I forbindelse med det forestående kommunevalget ønsker Utdanningsforbundet Orkdal å få belyst viktige sider ved utdanningspolitikken i kommunen.

Detaljer

5 Utredninger. 5.1 Framtidsbildet.

5 Utredninger. 5.1 Framtidsbildet. 5 Utredninger Det vesentlige av utredningsarbeidet vil bli gjort av arbeidsgrupper bemannet med representanter fra de to kommunene. Verktøyet NY KOMMUNE, som er utarbeidet av KMD vil bli benyttet. Gjennom

Detaljer

FELLES SAMLING FOR KOMMUNESTYRENE I MIDT-GUDBRANDSDALEN

FELLES SAMLING FOR KOMMUNESTYRENE I MIDT-GUDBRANDSDALEN FELLES SAMLING FOR KOMMUNESTYRENE I MIDT-GUDBRANDSDALEN OPPSUMMERING AV GRUPPEARBEID Rudi Gard 19.11.15 Gruppe 1: Sammen skape et realistisk fremtidsbilde. Større fagmiljø. Høyere kompetanse. Attraktiv

Detaljer

Kommunereformprosessen Innherred

Kommunereformprosessen Innherred Kommunereformprosessen Innherred Kunnskapsinnhenting /kartlegging Interne drøftinger «Sonderinger» med andre Vedtak i hver kommune om ønsket retningsvalg Avklaring av utredningsalternativene fellesutr.

Detaljer

Møte med statsråd Sanner tirsdag 2. februar 2016

Møte med statsråd Sanner tirsdag 2. februar 2016 Møte med statsråd Sanner tirsdag 2. februar 2016 Fakta om Hole, Jevnaker og Ringerike Felles verdier for utredningen Gjensidig respekt for hverandres synspunkter og for de ulike boområdene i kommunene

Detaljer

Muligheter og utfordringer

Muligheter og utfordringer Fortsatt egen kommune (0-alt.) Muligheter og utfordringer 1 : Agenda Hvorfor kommunesammenslåinger? Demografisk utvikling Økonomi Ekspertutvalgets kriterier Nye oppgaver for kommunene Interkommunale løsninger

Detaljer

Berg kommune Oppvekst

Berg kommune Oppvekst Berg kommune Oppvekst Fylkesmannen i Troms v/ Geir Håvard Hansen 9291 TROMSØ Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. Vår dato: 09/894 233 ADM/OPV/SA Skaland, 28.10.2009 SJUMILSSTEGET - SATSING PÅ BARN

Detaljer

Kommunestrukturer på Helgeland

Kommunestrukturer på Helgeland Kommunestrukturer på Helgeland Hald, Vefsn,Grane, Hattfjelldal, (28 877 innb.) HALD +Vefsn (25 947 innb.) HALD (12 695 innb.) Vefsn +Grane +Hattfjelldal (16 128 innb.) 102 Befolkningsutvikling per kommune

Detaljer

Saksframlegg. Grunnlagsdokumenter: - HOL sak 42/2012. Interkommunalt barnevernsamarbeid - Utredning fra arbeidsgruppen av

Saksframlegg. Grunnlagsdokumenter: - HOL sak 42/2012. Interkommunalt barnevernsamarbeid - Utredning fra arbeidsgruppen av Saksframlegg Arkivsak: 12/1461-3 Sakstittel: INTERKOMMUNALT BARNEVERNSAMARBEID K-kode: 026 F47 &10 Saken skal behandles av: Hovedutvalg for oppvekst og levekår Kommunestyret Rådmannens tilråding til vedtak:

Detaljer

Spørreskjema 1. Ledere for Helsestasjons- og Skolehelsetjenesten.

Spørreskjema 1. Ledere for Helsestasjons- og Skolehelsetjenesten. Spørreskjema 1. Ledere for Helsestasjons- og Skolehelsetjenesten. Fylkesmannen ønsker med denne kartleggingen spesielt å følge med at kommunen ivaretar sitt ansvar for å lede og etterspørre det helsefremmende-

Detaljer

Velkommen. til seminar. 1. mars 2016

Velkommen. til seminar.  1. mars 2016 Velkommen til seminar http://www.evenes.kommune.no/startsiden-kommunereformen 1. mars 2016 Målsetting Bredere innsikt i kommunereformen og de alternativene vi inngår i: For det videre arbeidet med prosessen

Detaljer

Trøgstad kommune VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I TRØGSTAD

Trøgstad kommune VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I TRØGSTAD VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I TRØGSTAD VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I TRØGSTAD 1 EIERFORHOLD Barnehagene eies av Trøgstad kommune, og drives i samsvar med Lov om barnehager og de til enhver

Detaljer

Høringsuttalelser på nett kommunereformen Resultater. 44 besvarelser

Høringsuttalelser på nett kommunereformen Resultater. 44 besvarelser Høringsuttalelser på nett kommunereformen Resultater 44 besvarelser Oppgi andre kommuner Hemne (3) Rennebu (1) Halve Skaun (fra Børsa og vestover) (1) Surnadal (2) Hva er viktigst for deg/dere når

Detaljer

Kommunikasjonsplan for kommunereformen i Ski kommune

Kommunikasjonsplan for kommunereformen i Ski kommune Kommunikasjonsplan for kommunereformen i Ski kommune 1. Innledning Regjeringen har startet opp et arbeid med en kommunereform. Reformens mål er større kommuner som får flere oppgaver og mer selvstyre.

Detaljer

Namdalseid ungdomsråd

Namdalseid ungdomsråd Møteinnkalling Utvalg: Namdalseid ungdomsråd Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: 27.01.2015 Tidspunkt: 18:15 De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har gyldig forfall, eller ønsker

Detaljer

Kommunedelplan for helse og omsorg - handlingsdel. Rådmannens forslag FS FS KS

Kommunedelplan for helse og omsorg - handlingsdel. Rådmannens forslag FS FS KS 2018-2021 Forord Overordna mål for denne planen: Fra passiv mottaker til aktiv deltaker Handlingsdelen til kommunedelplanen beskriver strategier og tiltak som skal gjennomføres de 4 påfølgende årene. Kommunedelplan

Detaljer

Vi skal bygge en ny kommune sammen! innbyggere medarbeidere MNOK

Vi skal bygge en ny kommune sammen! innbyggere medarbeidere MNOK Vi skal bygge en ny kommune sammen! 24.000 innbyggere 2.400 medarbeidere 1.700 MNOK Bygge en ny kommune Samfunnsutvikling Tjenesteleverandør Myndighetsutøver 1.1.2018 1.1.2020 Lokaldemokrati Hvor skal

Detaljer

Hovedutvalg for oppvekst og kultur (H3) i Nedre Eiker v/ Lena Albrigtsen

Hovedutvalg for oppvekst og kultur (H3) i Nedre Eiker v/ Lena Albrigtsen Hovedutvalg for oppvekst og kultur (H3) i Nedre Eiker v/ Lena Albrigtsen Headlines Politisk styringsform og ansvarsfordeling mellom politikk og administrasjon Organisering og ledelse Tjenestebredde Økonomi

Detaljer

MØTEBOK. Arkivsaksnr.: 14/503-1. Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 39/14 Kommunestyret 27.03.2014

MØTEBOK. Arkivsaksnr.: 14/503-1. Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 39/14 Kommunestyret 27.03.2014 MØTEBOK Arkivsaksnr.: 14/503-1 Ark.: Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 39/14 Kommunestyret 27.03.2014 Saksbehandler: Bente Rudrud, kommunalsjef STATUS NYTT HELSE OG OMSORGSSENTER: VURDERING OM MANDATET

Detaljer

RENDALEN KOMMUNE MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET. Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: Tid: Kl

RENDALEN KOMMUNE MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET. Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: Tid: Kl RENDALEN KOMMUNE MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: 20.09.2012 Tid: Kl. 09.00 Tilleggssaksliste: Saksnr. Tittel 102/12 ORGANISERINGEN AV BARNEVERNET RENDALEN,

Detaljer

Bakgrunnen. «Det gjennomføres en kommunereform, hvor det sørges for at nødvendige vedtak. blir fattet i perioden. Samarbeidsavtalen H, Frp, KrF, V

Bakgrunnen. «Det gjennomføres en kommunereform, hvor det sørges for at nødvendige vedtak. blir fattet i perioden. Samarbeidsavtalen H, Frp, KrF, V Bakgrunnen «Det gjennomføres en kommunereform, hvor det sørges for at nødvendige vedtak blir fattet i perioden. Samarbeidsavtalen H, Frp, KrF, V Bedre tjenester Mer makt og myndighet til større og sterkere

Detaljer

Enhet for Støttefunksjoner

Enhet for Støttefunksjoner VIRKSOMHETSPLAN 2012 Enhet for Støttefunksjoner Sist revidert: 8. feb. 2012 RISØR KOMMUNE INNHOLD 1 Risør kommunes hovedmålsetting... 3 2 Risør kommunes verdier... 4 3 Ansvarsområde og organisering...

Detaljer

Kriterierfor god kommunestruktur

Kriterierfor god kommunestruktur Kriterierfor god kommunestruktur 1. Tilstrekkelig kapasitet 2. Relevant kompetanse 3. Tilstrekkelig kompetanse 4. Effektiv tjenesteproduksjon 5. Økonomisk soliditet 6. Valgfrihet 7. Funksjonelle samfunnsutviklingsområder

Detaljer

Sjumilsstegserfaringer

Sjumilsstegserfaringer MØRE og ROMSDAL 2014 Sjumilsstegserfaringer Hva har vi fått til? FNs barnekonvensjon og DE SJU STEGENE Steg 1 Medbestemmelse Art. 12 Steg 2 God omsorg Art. 18, 26 og 27 Steg 3 Særskilt vern og støtte Art.

Detaljer

Etter nå å ha lært om utredningen, er det tydelig at Lardal er foran Larvik med det å yte bedre tjenester til innbyggerne sine.

Etter nå å ha lært om utredningen, er det tydelig at Lardal er foran Larvik med det å yte bedre tjenester til innbyggerne sine. A) (Plansje 1a: Logo: Lardal Tverrpolitiske Liste) Som majoriteten av innbyggerne i Lardal, mener vi i Tverrpolitisk Liste at Lardal fortsatt må bestå egen kommune! Som egen kommune har vi: (Plansje 1b

Detaljer

Saksgang: Gjennomgang av Powerpoint kommunereformen, ordfører og rådmann Gruppearbeid med oppsummering. Innlevering av gruppeoppgave.

Saksgang: Gjennomgang av Powerpoint kommunereformen, ordfører og rådmann Gruppearbeid med oppsummering. Innlevering av gruppeoppgave. Referat fra Folkemøte 19.01.15 Haltdalen samfunnshus Kl. 19.00 21.15 Antall til stede: ca. 100 stk. inkl. andre politikere. Administrasjon representasjon: rådmann, ass.rådmann Politisk representasjon:

Detaljer

Leikanger 23. April 2015. Ole Sverre Lund

Leikanger 23. April 2015. Ole Sverre Lund Leikanger 23. April 2015 Ole Sverre Lund Utdannelse: Siviløkonom, Handelshøyskolen BI, 1978 Erfaring: Daglig leder O.S. Lund Konsulenttjenester, 2015 Rådmann, Andebu kommune, 2002-2014 Stabssjef, Stokke

Detaljer

Planlegging som et verktøy for et sterkere lokaldemokrati

Planlegging som et verktøy for et sterkere lokaldemokrati Planlegging som et verktøy for et sterkere lokaldemokrati Fremtidens lokaldemokrati i nye kommuner Lillestrøm 13.juni 2017 Hvor i verden er vi? Re, Hof og med felles planstrategi og felles prosess mot

Detaljer

Evaluering av interkommunale barneverntjenester i Sør-Trøndelag

Evaluering av interkommunale barneverntjenester i Sør-Trøndelag Evaluering av interkommunale barneverntjenester i Sør-Trøndelag Presentasjon på Vårkonferansen 2016, 19. mai. 2016 Bent Aslak Brandtzæg 1 Om utviklingen av interkommunale barnevern Stor økning pga. stadig

Detaljer

Psykologer i Vestfoldkommunene. Muligheter fremover

Psykologer i Vestfoldkommunene. Muligheter fremover Psykologer i Vestfoldkommunene Muligheter fremover Antall Kommune Voksne Barn og unge Svelvik 1 2 Holmestrand/Re 1 Re 1 0,5 Horten 2 2 Tønsberg 2 2 Nøtterøy 1 Sandefjord 2 2 Larvik 2 1 Sum 11 10,5 Oppgaven

Detaljer

informasjonsopplegg og skisse til organisasjonsmodell. En forankring i kommunestyrene, ville legitimert opplegget på en helt annen måte, og ville trol

informasjonsopplegg og skisse til organisasjonsmodell. En forankring i kommunestyrene, ville legitimert opplegget på en helt annen måte, og ville trol SAMMENDRAG Bakgrunn Høsten 2004 ble det gjennomført en rådgivende folkeavstemming om sammenslutning av kommunene Sør-Aurdal, Nord-Aurdal, Vestre Slidre og Øystre Slidre til en kommune. Til tross for at

Detaljer

Framtidig utfordringsbilde i Nord-Østerdal - sett fra Fylkesmannen

Framtidig utfordringsbilde i Nord-Østerdal - sett fra Fylkesmannen Kommunestyrene i Nord-Østerdal Vår dato Vår referanse 02.05.2016 2014/4675 Saksbehandler, innvalgstelefon Arkivnr. Deres referanse Marit Gilleberg, 62 55 10 44 331.9 --- Framtidig utfordringsbilde i Nord-Østerdal

Detaljer

STRATEGIDOKUMENT. Kommunereformarbeid, Forhandlingsutvalget. Verran kommune, januar 2016

STRATEGIDOKUMENT. Kommunereformarbeid, Forhandlingsutvalget. Verran kommune, januar 2016 Kommunereformarbeid, Forhandlingsutvalget. Verran kommune, januar 2016 Utarbeidelse av intensjonsplan / avtale Verran kommune er over i neste fase av kommunereformarbeidet, som innebærer direkte dialog

Detaljer

FELLES POLITISK TEMAMØTE OM BARNEHAGE SKOLE - OPPVEKST for Drammen, Nedre Eiker og Svelvik kommuner. Oppvekst- og utdanningsutvalget Svelvik

FELLES POLITISK TEMAMØTE OM BARNEHAGE SKOLE - OPPVEKST for Drammen, Nedre Eiker og Svelvik kommuner. Oppvekst- og utdanningsutvalget Svelvik FELLES POLITISK TEMAMØTE OM BARNEHAGE SKOLE - OPPVEKST for Drammen, Nedre Eiker og Svelvik kommuner Oppvekst- og utdanningsutvalget Svelvik 15.05.17 VELKOMMEN TIL SVELVIK 2 INNHOLD 1. Politisk styringsform

Detaljer

Kommunereform i Frogn? Status for Frogn kommune Generelle konsekvenser ved en kommunereform

Kommunereform i Frogn? Status for Frogn kommune Generelle konsekvenser ved en kommunereform Kommunereform i Frogn? Status for Frogn kommune Generelle konsekvenser ved en kommunereform 4 mål 1. Gode og likeverdige tjenester til innbyggerne 2. Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling 3. Bærekraftige

Detaljer

Bærekraftig utvikling 2014-2017

Bærekraftig utvikling 2014-2017 Bærekraftig utvikling 2014-2017 Innledning rådmannen Engasjement, vilje og innsats fra enhetene Felles dugnadsprosjekt Kvalitet, samspill og nytenkning Innledning rådmannen Plan for dagen Stab Helse og

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtedato: 12.10.2015 Møtested:

Detaljer

KOMMUNESAMMENSLÅING FÆRRE KOMMUNER PÅ AGDER?

KOMMUNESAMMENSLÅING FÆRRE KOMMUNER PÅ AGDER? KOMMUNESAMMENSLÅING FÆRRE KOMMUNER PÅ AGDER? ET NYTT KOMMUNEKART? FRA 428 TIL 100-150 KOMMUNER? FRA 30 TIL 5-8 KOMMUNER? MINIMUMSSTØRRELSE 15-20000 INNBYGGERE FIRE ULIKE BEGRUNNELSER: STORDRIFTSFORDELER

Detaljer

Å bygge en kommune Erfaringer fra Re

Å bygge en kommune Erfaringer fra Re Å bygge en kommune Erfaringer fra Re Arkivlederseminar IKA Kongsberg 22.04.15 ordfører Thorvald Hillestad 1 Disposisjon Bakgrunn Sentrale prinsipper Evaluering - effekter Ny sammenslåing hvorfor tidsplan

Detaljer

Kommunereform 6K eller 4K eller Marker?

Kommunereform 6K eller 4K eller Marker? Kommunereform 6K eller 4K eller Marker? Hvorfor vil Stortinget og regjeringen ha større kommuner? Kommunene har i de siste femti årene fått flere oppgaver og et mye større ansvar. I hovedtrekk er kommunestrukturen

Detaljer

Kartlegging av tjenesteområder i Hemnes kommune - fase 1

Kartlegging av tjenesteområder i Hemnes kommune - fase 1 TJENESTEOMRÅDE: Enhet skole Tjenesteyter Spørsmålene besvares av leder for hvert tjenesteområde og ledergruppa sammenstiller materialet i et notat ref. de 10 kriteriene i vedlegg 1. Hva er utfordringene

Detaljer

Hva skal vi velge? KOMMUNE - REFORM. Folkemøte i Lindesnes kommune

Hva skal vi velge? KOMMUNE - REFORM. Folkemøte i Lindesnes kommune Hva skal vi velge? KOMMUNE - REFORM Folkemøte i Lindesnes kommune 1964 Sør-Audnedal kommune Vigmostad kommune Spangereid kommune Lindesnes kommune Vi har fått et oppdrag av Stortingets flertall KS og

Detaljer

Hva tenker innbyggeren? Erfaringer fra sammenslåinger og ny veileder for lokaldemokrati

Hva tenker innbyggeren? Erfaringer fra sammenslåinger og ny veileder for lokaldemokrati Hva tenker innbyggeren? Erfaringer fra sammenslåinger og ny veileder for lokaldemokrati Møte i prosjektlederforum kommunereform Ørland 9. januar 2015 Seniorrådgiver Torbjørn Wekre www.distriktssenteret.no

Detaljer

Nullalternativet Hva skjer om vi fortsetter som egen kommune?

Nullalternativet Hva skjer om vi fortsetter som egen kommune? Nullalternativet Hva skjer om vi fortsetter som egen kommune? Noen betraktninger fra rådmannen Ingen objektiv analyse Finnes ingen anerkjent metodikk for å vurdere dette Temmelig enkle analyser hos andre

Detaljer

Ungdommens kommunestyre. Innspill om fremtidens kommune og kommunereformen

Ungdommens kommunestyre. Innspill om fremtidens kommune og kommunereformen Ungdommens kommunestyre Innspill om fremtidens kommune og kommunereformen Fra møte i Ungdommens kommunestyre 18. februar 2016 Innledning Det er vi som er unge i dag som best kan si noe om hvordan virkeligheten

Detaljer

Konsekvenser av mulig sammenslåing av Bjugn og Ørland kommuner

Konsekvenser av mulig sammenslåing av Bjugn og Ørland kommuner Konsekvenser av mulig sammenslåing av Bjugn og Ørland kommuner Presentasjon på felles kommunestyremøte 12.6.2013 Bent Aslak Brandtzæg 1 Formål med utredningen Kartlegging av Status og utfordringer i kommunene

Detaljer

Behandling av innspill til modellforslag

Behandling av innspill til modellforslag Behandling av innspill til modellforslag Det ble åpnet for innspill til forslag på konkrete modeller for ny skole- og barnehagestruktur. Derfor er det modellene prosjektgruppa har hatt fokus på her. Det

Detaljer

Kommunereform i Folloregionen. Follorådet og Follomøtet 12. mai 2015

Kommunereform i Folloregionen. Follorådet og Follomøtet 12. mai 2015 Kommunereform i Folloregionen Follorådet og Follomøtet 12. mai 2015 13.05.2015 2 Agenda Mandat og organisering av prosjektet Mål med kommunereformen Hvordan fremskaffe et godt kunnskapsgrunnlag? Hvilke

Detaljer

OVERORDNET STYRINGSKORT 2015 PS 71/14 - vedtatt i kommunestyret

OVERORDNET STYRINGSKORT 2015 PS 71/14 - vedtatt i kommunestyret OVERORDNET STYRINGSKORT PS 71/14 - vedtatt i kommunestyret 09.09.14 PRIORITERTE HOVEDMÅL FRA KOMMUNEPLANEN: OPPDRAG FOR Samfunn: 1. Legge til rette for trivsel og god folkehelse i kommunen 2. Rask og sikker

Detaljer

En bedre skatte- og avgiftsforvaltning

En bedre skatte- og avgiftsforvaltning En bedre skatte- og avgiftsforvaltning Finansminister Siv Jensen 23. juni 2014 Regjeringens hovedmål «Regjeringen vil bygge sin politikk på målet om en mest mulig effektiv bruk av fellesskapets ressurser.»

Detaljer

i Rendalenkommune 5/ Gruppearbeid for 10. klasse ved Fagertun skole. Rendalen 7. juni 2016.

i Rendalenkommune 5/ Gruppearbeid for 10. klasse ved Fagertun skole. Rendalen 7. juni 2016. W i Rendalenkommune 5/ Gruppearbeid for 10. klasse ved Fagertun skole. Rendalen 7. juni 2016. (_ å Gruppearbeid for 10. klasse ved Fagertun skole tirsdag 7. juni 2016. Klassen var inndelt i 4 grupper.

Detaljer

KOMMUNENE I NORD-NORGE OG HELSE NORD RHF

KOMMUNENE I NORD-NORGE OG HELSE NORD RHF Saksbehandler: Kristian I. Fanghol, tlf. 75 51 29 36 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 9.9.2009 200900192-3 305 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 77-2009

Detaljer

Steinkjer skal markeres som et tydelig hovedsete og minst beholde sin andel av arbeidsplasser i embetet.

Steinkjer skal markeres som et tydelig hovedsete og minst beholde sin andel av arbeidsplasser i embetet. UTGANGSPUNKTET Det skal være stillinger og oppgaver både i og med hovedsete på, der fylkesmannen selv skal sitte med de funksjoner som er nødvendig for å kunne utøve rollen. skal markeres som et tydelig

Detaljer

Nes Venstres høringsuttalelse til kommuneplanens samfunnsdel.

Nes Venstres høringsuttalelse til kommuneplanens samfunnsdel. Nes Venstres høringsuttalelse til kommuneplanens samfunnsdel. Nes Venstre synes at samfunnsdelen er et godt gjennomarbeidet dokument, men generelt er verdiene Nærhet, Engasjement og Synlighet lite synlig

Detaljer

Kommunereform-seminar 12. november 2015 Utsira kommune

Kommunereform-seminar 12. november 2015 Utsira kommune Kommunereform-seminar 12. november 2015 Utsira kommune Prosessledere fra KS-Konsulent: Kari Anne Hoff og Åsbjørn Vetti Innledning Ekspertutvalget har trukket fra 10 kriterier for en god kommunestruktur.

Detaljer

KOMMUNEREFORMEN INDRE ØSTFOLD

KOMMUNEREFORMEN INDRE ØSTFOLD KOMMUNEREFORMEN INDRE ØSTFOLD ARBEIDSBOK FOR VURDERING AV STATUS OG MULIGHETER KOMMUNE: Januar 2015 TEMA 1: Demokratisk arena Reformens mål: Styrket lokaldemokrati Hva er status i egen kommune? Hva kunne

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: B12 Arkivsaksnr: 2011/1012-12 Saksbehandler: Anne-Trine Hagfors Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret Høringsuttalelser - Hegra ungdomsskole/hegra

Detaljer

Kommunestruktur i Lister

Kommunestruktur i Lister Kommunestruktur i Lister En grunnlagsutredning for videre arbeid med kommunereformen «Alle kommuner bør, uavhengig av størrelse, gjøre en særskilt vurdering av hvorvidt de utgjør et funksjonelt samfunnsutviklingsområde».

Detaljer

Utredning av eventuelle endringer i kommunestrukturen i Glåmdalsregionen

Utredning av eventuelle endringer i kommunestrukturen i Glåmdalsregionen Saknr. 14/1782-1 Saksbehandler: Gro Merete Lindgren Utredning av eventuelle endringer i kommunestrukturen i Glåmdalsregionen Innstilling til vedtak: Saken legges fram uten innstilling. Kongsvinger, 13.02.2014

Detaljer

Kommunikasjonsplan for kommunereformen i Ski kommune

Kommunikasjonsplan for kommunereformen i Ski kommune Kommunikasjonsplan for kommunereformen i Ski kommune Dato: 10.2.2016 1. Innledning Regjeringen har startet opp et arbeid med en kommunereform. Reformens mål er større kommuner som får flere oppgaver og

Detaljer

Framtidig utfordringsbilde i Sør-Østerdal sett fra Fylkesmannen.

Framtidig utfordringsbilde i Sør-Østerdal sett fra Fylkesmannen. Kommunestyrene i Sør-Østerdal Vår dato Vår referanse 01.06.2016 2014/4675 Saksbehandler, innvalgstelefon Arkivnr. Deres referanse Marit Gilleberg, 62 55 10 44 331.9 --- Framtidig utfordringsbilde i Sør-Østerdal

Detaljer

FORDELER OG ULEMPER MED KOMMUNESAMMENSLÅING OPPSUMMERT V3

FORDELER OG ULEMPER MED KOMMUNESAMMENSLÅING OPPSUMMERT V3 FORDELER OG ULEMPER MED KOMMUNESAMMENSLÅING OPPSUMMERT V3 I en utredning om fordeler og ulemper med kommunesammenslåing eller økt interkommunalt samarbeid, har vi hentet inn noen synspunkter fra lokalutvalgene.

Detaljer

FORDELER OG ULEMPER MED KOMMUNESAMMENSLÅING OPPSUMMERT V2

FORDELER OG ULEMPER MED KOMMUNESAMMENSLÅING OPPSUMMERT V2 FORDELER OG ULEMPER MED KOMMUNESAMMENSLÅING OPPSUMMERT V2 I en utredning om fordeler og ulemper med kommunesammenslåing eller økt interkommunalt samarbeid, har vi hentet inn noen synspunkter fra lokalutvalgene.

Detaljer