Presentasjon av hospiteringsstedene i Ullensaker kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Presentasjon av hospiteringsstedene i Ullensaker kommune"

Transkript

1 Det henvises også til kommunens nettsider: 1) Presentasjon av Avdeling psykisk helsevern, Ullensaker kommune Avdeling psykisk helsevern, Nordbyveien 32 A, 2050 Jessheim. Avdelingsleder: Kjell Arne Hansen Telefon: / E-post: 1 ½ dag i Ullensaker sitt 5 dagers hospiteringsprogram i uke 13 og 14. Som hospitant hos oss vil du kunne få et innblikk i avdelingens tjenestetilbud. Vi har pr. i dag: mestringssenter, boveiledertjeneste, 10 psykiske helsearbeidere i team for voksne. De psykiske helsearbeiderne jobber i hovedsak med støttesamtaler. Informasjon om type faggrupper, kompetanse etc. Avd.leder, teamkoordinator, 10 psykisk helsearbeidere / psykiatrisk helsearbeidere, fordelt på sykepleiere, ergoterapeut, sosionom, ergoterapeut, aktivitør med videreutdanning i psykisk helsearbeid, 5 hjelpepleier / omsorgsarbeider med videreutdanning i psykisk helsearbeid. Informasjon om behandlings- og tjenestetilbud Støttesamtaler, dagsenter, hjemmebesøk, boveiledning, diverse grupper, koordinering av Individuell Plan, nettverksmøter, KID kurs, kurs i mindfullness, trening, råd og veiledning. Alle kommunale tjenester, PRO, barnevern, NAV, forebyggende barn og unge, helsesøster etc. A-hus, Døgnenhetene inne på A-hus og ved Jessheim distrikt psykiatriske senter (JDPS), Psykoseteamet, ambulant team og poliklinikken ved JDPS, Jessheim rusavdeling, fastleger, frivillige organisasjoner som Ullensaker frivillighetssentral. Mental helse Ullensaker og Akershus, Landsforeningen for pårørende til psykisk syke, ORBIT arena, Fretex og Røde kors. Produsert: Side: 1

2 2) Presentasjon av Avdeling rus og avhengighet, Ullensaker kommune Rådhuset, Ullensaker Kommune, Furusethgaten 12, 2050 Jessheim. 7 ern Rådhusveien /, 2050 Jessheim. Avdelingsleder: Hilde Fristad Rudolph Telefon: E-post: 2 dager i Ullensaker sitt 5 dagers hospiteringsprogram i uke 13 og14. Våre forventninger til deg som hospitant Vi ønsker oss mest mulig konkrete tilbakemeldinger og innspill fra deg som hospitant, og er også glade for spørsmål underveis. Vi vil svært gjerne ha dine synspunkter i forhold til selve hospiteringsopplegget, og hva vi konkret kan gjøre for å utvikle samarbeidet til beste for våre felles pasienter/brukere. Hva vi trenger å vite om deg som hospitant Vi trenger å vite hvilken yrkesbakgrunn og utdanning du har. I tillegg vil vi gjerne vite hvorfor du ønsker å hospitere hos oss. Som hospitant i rusavdelingen, vil du kunne: Være med i ambulant team. Dette er et tverrfaglig sammensatt team som retter seg mot mennesker med rus og psykiske lidelser. I hovedsak er det oppfølging i bolig og å bistå med å knytte og opprettholde kontakter med øvrige tjenester som er rundt brukeren. I ambulant team vil du kunne være med på morgenmøter/teammøter hvor saker blir fordelt og drøftet. Du vil kunne være med på hjemmebesøk til ulike brukere. Rusavdelingen har to koordinerende tillitspersoner (KTP). Som hospitant vil du kunne få et innblikk i hvordan disse jobber. KTP går inn i saker som i stor grad omhandler de yngste rusavhengige. En person er ansatt som LAR konsulent i rusavdelingen. LAR konsulenten skal følge opp brukere innen legemiddelassistert rehabilitering i kommunen. Hospitantene vil få en innføring i dette behandlingstilbudet og få innblikk i hvordan en LAR konsulent jobber. 7ern er et lavterskeltilbud for mennesker med rus og psykiske lidelser. De holde åpent for brukerne hver dag, bortsett fra onsdager. Dette er et værested, som tilbyr varm mat, enkelt sårstell og helsesjekk, muligheter for vasking av klær og dusj, samt samtaler og praktisk bistand til å komme i kontakt med andre Produsert: Side: 2

3 nødvendige innstanser. Som hospitant vil du kunne følge en hverdag på 7ern sammen med brukere og personalet. Arbeidslederen er tømrer og har vært arbeidsleder for yngre mennesker med rus og psykiske lidelser. Prosjektet er nå i en endring der arbeidslederen konsentrerer seg om diverse aktivitetstilbud på dagtid som bl a golf og klatring. Som hospitant vil du kunne få nærmere innblikk i hvordan tilbudet er og kanskje være med på en aktivitet. Informasjon om type faggrupper, kompetanse etc. Sosionomer med videreutdanning i psykisk helsearbeid, lærere, sosiolog, vernepleier og sykepleiere. NAV, hjemmesykepleie, Ruspoliklinikk, DPS, A-hus ved akuttpsykiatrisk avdeling, fastleger. 3) Presentasjon av Fengselshelsetjenesten, Ullensaker kommune Ullensaker kommune, Fengselhelsetjenesten, Ullersmo fengsel, 2040 Kløfta. Avdelingsleder: Randi Falch Bergedal Telefon: E-post: 1/2 dag i Ullensaker sitt 5 dagers hospiteringsprogram i uke 13 og 14. Hva vi trenger å vite om deg som hospitant Utdanning og praksis. Hvor hospitanten kommer fra. Om det er spesielle ting hospitanten ønsker å sette seg inn i. NB! Hospitanten kan ikke være tidligere straffet. Alle som ønsker å hospitere hos oss, vil bli sjekket mht. sikkerhet og tidligere straffbare forhold. Få kunnskap om fangepopulasjonen ved Ullersmo fengsel. Få innsikt i hvilke hjelpebehov de har og hvilke begrensninger som er knyttet til dette. Dere vil få innblikk i hvordan de jobber ved Rusmestringsenheten i fengslet. Produsert: Side: 3

4 Informasjon om type faggrupper, kompetanse etc. Avdelingen har 10 årsverk fordelt på følgende stillinger: 1 avdelingsleder, 2 leger, 4,8 sykepleiere / spes.sykepleiere, 1 årsverk fysioterapeuter fordelt på 2 personer, 0,6 legesekretær (laboratorie) og 0,6 sekretær. Helseavdelingen er åpen fra kl mandag til torsdag og kl på fredag. Sykepleier har bakvakt og kan kontaktes på fredag fram til 21 og lørdag/søndag mellom Informasjon om behandlings og tjenestetilbud Fengselshelsetjenesten oppgave er å gi nødvendig helsehjelp til innsatte i Ullersmo fengsel, inkl. avdeling Kroksrud i henhold til Helse- og omsorgstjenestelovens 3-9. Pasient/brukere Innsatte i fengsler har gjennomsnittelig dårligere helsetilstand, samt flere og sammensatte helseproblemer enn befolkningen for øvrig. Det er en stor andel av de innsatte som har psykiske lidelser og rusproblemer. I tillegg har mange livsstil - sykdommer som hjerte / kar lidelser og diabetes. Pasienter som har behov for behandling på spesialisthelsetjenesten henvises av lege i helseavdelingen. Helseavdelingens viktigste samarbeidspartner er Ullersmo fengsel inkludert avd. Kroksrud. Som kommune har vi et ansvar for å yte tjenester etter gjeldende lovverk under soningen. Da Kriminalomsorgen er premissleverandører for hvilke rammebetingelser behandlingen kan gjennomføres under er det sikkerhetsmessig en del begrensninger i hvilke behandling som kan gis. Spesielt ved innleggelse i spesialisthelsetjeneste eller overføring til soning i rus- og eller annen helseinstitusjon kommer særskilte regler inn. Avdeling for spesialpsykiatri v/psykiatrisk fengselsteam er også en viktig samarbeidspartner. Legene i Helseavdelingen henviser pasienter videre til spesialisthelsetjenesten ved behov. Vi har ukentlige samarbeidsmøter og er lokalisert i samme bygning og har derfor uformell kontakt daglig. Psykiatriske akuttavdelinger, spesielt A -hus som skal ivareta ø-hjelpsfunksjonen. Ullensaker og Lillestrøm legevakt. Hjelpeapparatet i alle kommuner som innsatte løslates til, herunder ansvarsgruppemøter og utarbeidelse av individuell plan. Produsert: Side: 4

5 4) Presentasjon av Hjemmetjenesten PRO distrikt ØST, Ullensaker kommune Pro Jessheim Øst. Gystadmyr Bo - og Aktivitetssenter, Myrvegen 73, 2050 Jessheim. Avdelingsleder: Anne-Karine Risan Telefon: E-post: anne-karine.risan æt ullensaker.kommune.no ½ dag i Ullensaker sitt 5 dagers hospiteringsprogram i uke 13 og 14. Besøke de hjemmeboende brukerne og se hvilke hjelpebehov de har, og hvilke begrensninger vi har. Spesielt vil vi legge vekt på å forstå nødvendigheten av et samarbeid mellom akuttpsykiatrisk avdeling og hjemmetjenesten. Informasjon om type faggrupper, kompetanse etc. Sykepleiere og hjelpepleiere. Informasjon om behandlings og tjenestetilbud Vår oppgave er å gi nødvendig helsehjelp i overensstemmelse med Kommunehelsetjenestelovens 3. Dette innebærer: Allmenn - legetjenester, samtaler, nødvendig medisinering, oppfølging av pasienter med kroniske lidelser, oppfølging av pasienter med psykiske lidelser, jobbe forebyggende. Pasient/brukere Variert aldersgruppe, depresjon / angst, suicidale pasienter og diverse somatiske lidelser. Jessheim DPS, avdeling Psykisk helsevern i kommunen, ARA, Psykiatriske akuttavdelinger, spesielt A-hus som skal ivareta ø-hjelpsfunksjonen. Ullensaker og Lillestrøm legevakt. Produsert: Side: 5

6 5) Presentasjon av Tildelingsavdelingen, Ullensaker kommune Rehabilitering, utredning og forebygging (RUF) ved Tildelingsavdelingen Døliveien 3, 2050 Jessheim. Avdelingsleder: Mette Knai Telefon: / E-post: ullensaker.kommune.no ½ dag i Ullensaker sitt 5 dagers hospiteringsprogram i uke 13 og 14. Type faggrupper, kompetanse etc. Sosionomer, ergoterapeuter, sykepleiere, vernepleier og merkantile konsulenter. Informasjon om tjenestetilbud og brukergrupper Dette er et forvaltingskontor som vurderer og fatter vedtak på tjenester som brukerne søker om. Vurderingsteamet har alle brukergrupper. Psykiatri, Rus, Sykehus, Fastlege, Skole, Barnehage, Helsestasjon, samt øvrige kommunale enheter/avdelinger innen HHS området. Annen relevant informasjon Hospiteringsprogram for Ullensaker kommune Kommunehelsetjenesteloven, Veileder IS-1332 Psykisk helsearbeid for voksne i kommunen Grut Lisbet (2007)Tverrfaglig samhandling i psykisk helsearbeid. (SINTEF rapport A1207) Erklæring om Taushetsplikt - underskrives 1. hospiteringsdag. Hospiteringsansvarlig i Ullensaker Kommune: Heidi K. P. Martinussen Tlf: / Mobil: Produsert: Side: 6

Reform i Lunner Rapport Prosjektgruppe Lunner Psykiatritjeneste. Høsten 2012

Reform i Lunner Rapport Prosjektgruppe Lunner Psykiatritjeneste. Høsten 2012 Lunner kommune Reform i Lunner Rapport Prosjektgruppe Lunner Psykiatritjeneste. Høsten 2012 1 1 Innledning... 3 1.1 Mandat... 3 1.2 Avgrensning og definisjoner... 3 1.3 Arbeidsform... 4 1.4 Disposisjon...

Detaljer

UTREDNING AV ET SAMORDNET TILBUD INNEN PSYKISK HELSE OG RUS FOR VOKSNE I LUNNER

UTREDNING AV ET SAMORDNET TILBUD INNEN PSYKISK HELSE OG RUS FOR VOKSNE I LUNNER Lunner kommune UTREDNING AV ET SAMORDNET TILBUD INNEN PSYKISK HELSE OG RUS FOR VOKSNE I LUNNER Desember 2010 mars 2012 Arkivsaksnr. 12/965-7 1 Innholdsfortegnelse: 1 Innledning... 3 1.1 Mandat... 4 1.2

Detaljer

Tabell for beskrivelse av dagens tjenester

Tabell for beskrivelse av dagens tjenester Tabell for beskrivelse av dagens tjenester Barneverntjenesten Beskriv kort hvilken/ hvilke brukergruppe dere har ansvar for. Antall brukere pr år, konkret eller som et gjennomsnitt Beskriv kort hvilket/hvilke

Detaljer

2 Målsettinger for psykisk helsearbeid i Oppdal kommune. 3.2 Tilgjengelighet til egen bolig 3.2.1 Bjørktunet bofellesskap 3.2.

2 Målsettinger for psykisk helsearbeid i Oppdal kommune. 3.2 Tilgjengelighet til egen bolig 3.2.1 Bjørktunet bofellesskap 3.2. Disposisjon 1 Innledning 2 Målsettinger for psykisk helsearbeid i Oppdal kommune 3 Psykisk helsearbeid i kommunen 3.1 Definisjoner og organisering 3.2 Tilgjengelighet til egen bolig 3.2.1 Bjørktunet bofellesskap

Detaljer

PSYKIATRIPLAN FOR LEIRFJORD KOMMUNE

PSYKIATRIPLAN FOR LEIRFJORD KOMMUNE PSYKIATRIPLAN FOR LEIRFJORD KOMMUNE 2006-2010 Forord: Psykiatri er et stort arbeidsfelt, noe som gir mange nedslagsfelt. Dette får betydning ved at etater som ikke har psykiatri som uttalt arbeidsfelt

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON

FORVALTNINGSREVISJON FORVALTNINGSREVISJON GJENNOMGANG AV ARBEIDET MED PSYKISK HELSE I SANDEFJORD KOMMUNE OSLO, 1. DESEMBER 2014 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All

Detaljer

Håndbok. om helse- og sosialtjenesten i kommunen

Håndbok. om helse- og sosialtjenesten i kommunen Helsedirektoratet Pb 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo Tlf.: 810 20 050 Faks: 24 16 30 01 Bestillingsnummer: IS-1579 www.helsedirektoratet.no Håndbok om helse- og sosialtjenesten i kommunen 72 1 Tittel:

Detaljer

Håndbok. om helse- og omsorgstjenester i kommunen

Håndbok. om helse- og omsorgstjenester i kommunen Helsedirektoratet Pb 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo Tlf.: 810 20 050 Faks: 24 16 30 01 Bestillingsnummer: IS-1579 www.helsedirektoratet.no Håndbok om helse- og omsorgstjenester i kommunen 72 1 Tittel:

Detaljer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyu iopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcv bnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyu iopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcv bnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyu iopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcv bnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw Plan for psykisk helse og rus ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

Detaljer

JEG FYLLER 18 ÅR - HVA SKJER NÅ?

JEG FYLLER 18 ÅR - HVA SKJER NÅ? Tjenestekontoret JEG FYLLER 18 ÅR - HVA SKJER NÅ? Informasjon til familier til barn med bistandsbehov, som mottar tjenester fra Skedsmo kommune Innledning Når man blir 18 år skjer det flere endringer i

Detaljer

Psykisk helse. En veiviser

Psykisk helse. En veiviser Psykisk helse En veiviser PSYKISK HELSE EN VEIVISER I BÆRUM KOMMUNE FORORD Denne brosjyren er tenkt som en veiviser for hjelpetrengende, pårørende og fagfolk for å finne frem i de ulike tilbud og muligheter

Detaljer

Vurdering av foreslåtte modeller for kommunal medfinansiering (KMF) av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Vurdering av foreslåtte modeller for kommunal medfinansiering (KMF) av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling SINTEF Teknologi og samfunn, avd. Helse Vurdering av foreslåtte modeller for kommunal medfinansiering (KMF) av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling Diskusjonsrapport Forskere: Jorid

Detaljer

RANA KOMMUNE INDIVIDUELL PLAN/ KOORDINATOR

RANA KOMMUNE INDIVIDUELL PLAN/ KOORDINATOR RANA KOMMUNE INDIVIDUELL PLAN/ KOORDINATOR Koordinerende enhet 2013 Veileder Koordinatorrollen og individuell plan Innledning Denne veilederen er laget for å gjøre din rolle som koordinator litt enklere,

Detaljer

Psykiatriplan. Hasvik Kommune 2007-2010

Psykiatriplan. Hasvik Kommune 2007-2010 Psykiatriplan Hasvik Kommune 2007-2010 Rullering 2008, vedtatt i Hasvik kommunestyre 22. september 2008 1. INNLEDNING...2 2. MÅLSETNING...3 3. MÅLGRUPPE...4 3.1 Behovet for tilbud fra psykisk helsevern...4

Detaljer

Plan for psykisk helse og rus 2013-2023

Plan for psykisk helse og rus 2013-2023 Plan for psykisk helse og rus 2013-2023 0 Innhold 1 Innledning... 4 1.1 Avgrensning... 5 2 Prosessbeskrivelse... 6 2.1 2.2 2.3 Bakgrunn... 6 Appreciative Inquiry... 6 Arbeidsgruppa:... 7 3 Definisjoner...

Detaljer

FORORD. Antall henvendelser økte fra 1040 i 2008 til 1127 i 2009.

FORORD. Antall henvendelser økte fra 1040 i 2008 til 1127 i 2009. FORORD Fra 01.09.09 ble pasientombudsordningen utvidet til også å omfatte kommunale helse- og sosialtjenester, med noen unntak. Samtidig ble navnet endret fra pasientombud til pasient- og brukerombud.

Detaljer

PSYKISK HELSE HOS ASYLSØKERFAMILIER OG FLYKTNINGFAMILIER? -ET KORT INNBLIKK TIL PSYKIATRISK SYKEPLEIRE I SANDNES KOMMUNE.

PSYKISK HELSE HOS ASYLSØKERFAMILIER OG FLYKTNINGFAMILIER? -ET KORT INNBLIKK TIL PSYKIATRISK SYKEPLEIRE I SANDNES KOMMUNE. PSYKISK HELSE HOS ASYLSØKERFAMILIER OG FLYKTNINGFAMILIER? -ET KORT INNBLIKK TIL PSYKIATRISK SYKEPLEIRE I SANDNES KOMMUNE. MORGENUNDERVISNING ONSDAG 25 april 2012 Ragnhild Viste, Helsetjasjonstjenester,Dale

Detaljer

Ambulant akutteam. Rammer og målsetting

Ambulant akutteam. Rammer og målsetting Ambulant akutteam Rammer og målsetting Organisering og praksis i ambulante akutteam ved distriktspsykiatriske sentre (DPS) (2014) Anbefalinger for distriktspsykiatriske sentre (DPS) Det er en helsepolitisk

Detaljer

Epilepsi og rehabilitering

Epilepsi og rehabilitering Epilepsi og rehabilitering - en håndbok for leger og helsepersonell «Epilepsiomsorg er mer enn jakten på anfallsfrihet» Innledning - hvorfor denne håndboken? Innledning - hvorfor denne håndboken? I forskriften

Detaljer

Psykisk helse- og rusomsorg i Eidskog kommune

Psykisk helse- og rusomsorg i Eidskog kommune Forvaltningsrevisjon Utarbeidet av Hedmark Revisjon IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Eidskog kommune Psykisk helse- og rusomsorg i Eidskog kommune Postboks 84, 2341 Løten Telefon: 62 43 58 00 www.hedmark-revisjon.no

Detaljer

RE-/HABILITERINGSPLAN

RE-/HABILITERINGSPLAN RE-/HABILITERINGSPLAN FOR SØNDRE LAND KOMMUNE 2015-2018 Innhold 0 Sammendrag... 2 1 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn for arbeidet... 3 1.2 Målsetting... 3 1.3 Arbeidsgruppe... 3 1.4 Videre behandling av planen...

Detaljer

Tema 1 - Nes sykehjem blir et helsesenter; Hva betyr dette?

Tema 1 - Nes sykehjem blir et helsesenter; Hva betyr dette? Tema 1 - Nes sykehjem blir et helsesenter; Hva betyr dette? Hva er nytt beskrivende navn på Nes sykehjem? Nes helsesenter, Nes helsetun, Nes bo- og aktivitetssenter, Nes velferdssenter, Nes helse og miljøsenter

Detaljer

Oslo kommune Helse- og velferdsetaten. Handlingsplan for psykisk helsearbeid i Oslo kommune 2004 2008 En kortversjon

Oslo kommune Helse- og velferdsetaten. Handlingsplan for psykisk helsearbeid i Oslo kommune 2004 2008 En kortversjon Oslo kommune Helse- og velferdsetaten Handlingsplan for psykisk helsearbeid i Oslo kommune 2004 2008 En kortversjon Handlingsplan for psykisk helsearbeid i Oslo kommune 2004 2008 I denne kortversjonen

Detaljer

Innhold 1. Innledning... 4 1.1 Tildelingsenhetens funksjon... 4. 2. Lovgrunnlag som regulerer forholdet mellom tjenestemottaker og tjenesteyter...

Innhold 1. Innledning... 4 1.1 Tildelingsenhetens funksjon... 4. 2. Lovgrunnlag som regulerer forholdet mellom tjenestemottaker og tjenesteyter... Tjenestenivå i helse- og omsorgstjenesten i Gran kommune gjeldende fra 1.mars 2012 Innhold 1. Innledning... 4 1.1 Tildelingsenhetens funksjon... 4 2. Lovgrunnlag som regulerer forholdet mellom tjenestemottaker

Detaljer

1.1 Gruppens medlemmer. Dovre: Helse- og rehab.leder Mai Lis Fremstad. Gruppens leder Ergoterapeut Eva Nyløkken Halgunset

1.1 Gruppens medlemmer. Dovre: Helse- og rehab.leder Mai Lis Fremstad. Gruppens leder Ergoterapeut Eva Nyløkken Halgunset 1. INNLEDNING Ad hoc-gruppen for Rehabilitering ble etablert i januar 2010 etter initiativ fra arbeidsgruppe 2, som utvikler det kliniske innholdet i DMSNG. Gruppen har vært sammensatt av helsefagpersoner

Detaljer

Handlingsplan 2010-2014

Handlingsplan 2010-2014 Handlingsplan 2010-2014 Psykisk helse, rus, og vold i nære relasjoner Handlingsplan, Psykisk helse, rus og vold i nære relasjoner Øvre Eiker kommune 2010-2014 Lay-out: Eiker Trykkeri AS Øvre Eiker kommune

Detaljer

handlingsplan for eldre

handlingsplan for eldre ispigger pensjon bingo gamle venner TT-k o`stol sydentur fritid kamferdrops vafler tannglass kryssord barnebarn busstur bridge gullbryllup alt var bedre før Aurskog-Høland kommune den romslige kommunen

Detaljer

Høringsutkast. Regionplan. for helsesamarbeid i Nord-Gudbrandsdal. En forskjell for framtida! Juni 2012. Side 1

Høringsutkast. Regionplan. for helsesamarbeid i Nord-Gudbrandsdal. En forskjell for framtida! Juni 2012. Side 1 Høringsutkast Regionplan for helsesamarbeid i Nord-Gudbrandsdal En forskjell for framtida! Juni 2012 Side 1 Innhold Del 1: Plandokument Side 1 Innledning 4 1.1 Mandat 4 1.2 Styringsgruppe og prosjektgruppe

Detaljer

Informasjon til familier med barn med nedsatt funksjonsevne

Informasjon til familier med barn med nedsatt funksjonsevne Informasjon til familier med barn med nedsatt funksjonsevne Nes Kommune 1 Forord Innholdsfortegnelse Nes kommune ønsker i denne brosjyren å gi en samlet oversikt over instanser som har tilbud og tjenester

Detaljer

Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2012 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon

Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2012 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2012 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon Solveig Osborg Ose og Rune T. Slettebak SINTEF Teknologi og samfunn Postadresse: Postboks 4760 Sluppen

Detaljer