Kompetanseplan helse og omsorg

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kompetanseplan helse og omsorg 2012-2016"

Transkript

1 Lund kommune Helse og omsorg Kompetansenivå Trening Kompetanseplan helse og omsorg Innhold 1 Kompetanseplanens forankring og ambisjoner Etatens visjon Kommunens arbeidsgiverstrategi mål for kompetanseplanen Målene for kompetansebygging Dagens situasjon i helse og omsorg Rekruttere ansatte med rett kompetanse Oppdatere kunnskap og kompetanse Stillingsbygging Midler avsatt i budsjett til opplæring og kurs Hva inngår i begrepet kompetanse? Vet/kan Vet hvordan fagspesifikk kompetanse Holdninger og verdier Kompetansebehov og satsingsområder Ansvar for, og inndekning av, kompetansebygging Heimetjenesten - Sjukeheimen - Bo og avlasting Prosjekt Rett person på rett plass ved Bo og avlasting Overordna kompetanse i pleie og omsorg Kompetanse i hverdagen NAV Basiskompetanse Spesialkompetanse Helsestasjonen Helseavdelingen Kjøkken og renhold Strategier og tiltak for å anskaffe og utvikle kompetanse Forvaltning av kompetanseplanarbeidet Kompetanseforum Utlysing av midler Strategi for felles kompetanseheving Evaluering av kompetansetiltakene Handlingsplan (under arbeid) Stipend til etter- og videreutdanning - utbetalingsrutine... 9 Godkjent av helse- og omsorgsutvalget

2 1 Kompetanseplanens forankring og ambisjoner 1.1 Etatens visjon Helse og omsorgsetaten har vedtatt slik visjon: Sammen for et godt liv Hva betyr det konkret å jobbe sammen? "Sammen" - styrke brukermedvirkning. "Sammen" - styrke samarbeidet med samarbeidspartnere. "Sammen" - styrke samholdet innen enheten. Hva er et godt liv, og hvordan oppnår vi det? "Godt liv" - et meningsfylt liv for brukerne. "Godt liv" - å bli sett som samarbeidspartnere. "Godt liv" sikre en helsefremmende arbeidsplass. 1.2 Kommunens arbeidsgiverstrategi mål for kompetanseplanen Følgende mål er lagt til grunn for Arbeidsgiverstrategi: 1. Kommunen møter de økende behov ved å utnytte tilgjengelige ressursene best mulig, og er åpne for omstilling i tråd med endringer hos brukerne og samfunnet for øvrig. 2. Kommunen må beholde, og bli bedre til å utvikle, de ansatte. Videre må Lund kommune ha god konkurranseevne på arbeidsmarkedet. Målene for Arbeidsgiverstrategien som gir føringer for kompetanseplanen kan oppsummeres slik: Vi skal rekruttere, utvikle og beholde og ansatte slik at vi oppnår rett kompetanse. Ansatte med rett kompetanse er med på å sikre at kommunen leverer gode tjenester. 1.3 Målene for kompetansebygging Lund kommune skal sikre gode og tilgjengelige helse- og omsorgstjenester til alle som har behov for dem, helst i brukerens lokalmiljø. Vi ønsker å jobbe systematisk og strategisk med kompetanse for å beholde, utvikle, rekruttere og benytte rett kompetanse. Tjenestene skal tilpasses flere og mer komplekse behov enn tidligere, samtidig som kvalitetsnivået er definert og standardisert. Det siste er blant annet knyttet til at velferdspolitikken blir stadig mer rettighetsorientert. Kommunene skal overta flere av sjukehusenes oppgaver og kunne videreføre behandling og pleie etter, og mellom, sjukehusopphold. Dette krever god beredskap og tilstrekkelig kompetanse. Gjennom bruk av kompetanseplanen skal helse og omsorg i Lund kommune være i stand til å møte alle disse nye utfordringene. En strategisk og systematisk satsing på kompetanse er derfor nødvendig for at kommunen skal kunne lykkes både som samfunnsutvikler og som velferdsprodusent. På denne måten er strategisk kompetanseutvikling sentralt i arbeidet med å oppfylle etatens visjon. 2

3 2 Dagens situasjon i helse og omsorg 2.1 Rekruttere ansatte med rett kompetanse En utfordring er knyttet til mangel på personell med fagkompetanse innen de tre store tjenesteområdene i helse og omsorg, da spesielt de med høgskoleutdanning. Det har vist seg vanskelig å rekruttere ansatte med fagkompetanse til alle stillinger der det er relevant, spesielt knyttet til vikarer ved fravær, natt og helger. På helg er det generelt utstrakt bruk av ufaglærte vikarer. 2.2 Oppdatere kunnskap og kompetanse Endringer i brukergrupper ønsker, behov og krav stiller igjen krav til omstilling og oppdatering av ansattes kunnskap og kompetanse, og til tjenestenes samarbeidsmønstre. Samhandlingsreformen innebærer en betydelig overføring av oppgaver fra spesialisthelsetjenesten til helse og omsorg i kommunen. Kompetansebygging skal delvis skje med deltakelse i kurs og seminar avholdt i regi av nettverk i SUSområdet, i regi av BUF-etat, av fylkesmannen, av helsedirektoratet osv. Samtidig er det viktig å utvikle lokalt basert kursing og nettverksbygging i Dalane og i Lund på prioriterte felt. 2.3 Stillingsbygging Et mål i kommunens Arbeidsgiverstrategi mot 2014, pkt 6, er å imøtekomme deltidsansatte som ønsker større stilling. Kompetanseplanen bør, når det er relevant, legge til rette for at ansatte med liten stillingsbrøk tilegner seg kompetanse som muliggjør større stilling. 2.4 Midler avsatt i budsjett til opplæring og kurs I budsjett 2012 er avsatt kr til opplæring og kurs fordelt på alle enheter. Dette innebærer nær dobling av budsjettposten fra 2008 da kr var avsatt til formålet. I tillegg søkes eksterne midler forvaltet av fylkesmannen, fylkeskommunen, Helsedirektoratet m.fl. 3 Hva inngår i begrepet kompetanse? 3.1 Holdninger og verdier Grunnleggende for våre valg er de holdninger og verdier vi står for. Holdninger bygger på verdier. Holdninger har å gjøre med hvordan vi oppfører oss mot hverandre. 3.2 Vet/kan Kunnskap deles inn i teoretisk, praktisk og erfaringskunnskap. Teoretisk kunnskap dreier seg om å vite at, vite om og vite hvorfor. Praktisk kunnskap dreier seg om å vite hvordan å kunne gjøre det. 3.3 Vet hvordan fagspesifikk kompetanse Krav til ferdigheter vil variere ut fra hvilken stilling og ansvarsområde den ansatte har, men vi har tatt utgangspunkt i sentrale ferdighetsområder innenfor helse og omsorg: 3

4 Kommunikasjon og samhandling Ferdigheter som er nødvendig for å ivareta pasientens/brukerens grunnleggende behov under sykdom, behandling og rehabilitering, samt bidra til at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig ut fra sine muligheter. Samarbeidsferdigheter Problemløsnings- og fagutviklingsferdigheter Ferdigheter som er nødvendige for å ivareta etisk ansvarlighet Ferdigheter som er nødvendige for å ivareta samfunnsengasjement Undervisningsferdigheter Ledelsesferdigheter. 4 Kompetansebehov og satsingsområder 4.1 Ansvar for, og inndekning av, kompetansebygging I helse og omsorg skal sikres at leder er oppdatert angående den enkeltes kompetanse og utfordringer med å ha medarbeidersamtale, avdelings- og kontormøter, fagmøter og aktiv bruk av statistikk. Ut fra et konkret behov for kompetanseløft iverksettes tiltak i samarbeid med medarbeider. Der ikke annet nevnes spesifikt dekkes kostnadene til kompetansebygging og kursing innen enhetens budsjett. I den grad det finnes statlige eller andre kilder til inndekning av denne type kostnader nyttes disse så langt mulig. 4.2 Heimetjenesten - Sjukeheimen - Bo og avlasting Prosjekt Rett person på rett plass ved Bo og avlasting Bo og avlasting ledes av gruppeleder, og de siste år bygget opp gjennom tilførsel av assistentstillinger dekket inn med midler fra barnevern og heimetjenesten. Konsekvensen av denne noe tilfeldige oppbygging har bl.a. gitt behov for å øke bredden i fagmiljøet, å styrke kompetanse generelt, og behov for spisskompetanse knyttet til brukernes særskilte utfordringer og situasjon. Helse- og omsorgsutvalget har nedsatt en politisk/administrativ gruppe som i 2012/13 skal utrede Bo og avlasting ut fra en Rett person på rett plass -tilnærming. Hensikten er å utvikle og iversette en modell for hensiktmessig og framtidsretta organisering av tjenesten. Målene er å: sikre funksjonelle tjenester og tilpasset turnus - på avlastingsdelen, inkl barnebolig - retta mot beboerne i bofellesskapet øke bruker- og pårørendetilfredshet kvalitetssikre og heve kompetansen øke trivselen blant arbeidstakerne utrede styring og ledelse av Bo og avlasting Overordna kompetanse i pleie og omsorg Utdanning/videreutdanning, dvs. legge forholdene til rette for utdanning innen helsefag, sykepleie og vernepleie. Lederutvikling/utdanning/økonomi og jus. 4

5 Forebyggende strategier Palliasjon Rehabilitering/ Habilitering/ Boveiledning Geriatri Demens Kost og ernæring i helseperspektiv KOLS INNDEKNING Egenandel: Reis/Opphold/Litteratur. Arbeidsgiver: Semesteravgift/Eksamensavgift. Beholder grunnlønna de dagene en har utdanning i turnusen, mens resten er egeninnsats. Fylkesmannen: dekker primært lønn, men kan i noen tilfeller delvis dekke reis, opphold og litteratur. Bindingstid: Lengden på utdanningen er lik bindingstid Kompetanse i hverdagen Fagdag /Temadag for alle ansatte. o Tema: Iplos, Holdninger / Etikk / Verdier, Helhetlig pleie. For å få dette til må en ha minst to dager med samme tema. ABC Demens Inspirasjonsforedragsholder som kan gi ansatte en inspirasjon i det arbeidet en står i. Dette bør avholdes på Moi Hotel INNDEKNING Ønske om å nytte midler fra samhandlingsreformen Søke om eksterne midler Noe gjennom kursmidler avsatt i budsjettet. 4.3 NAV Basiskompetanse NAV Lund setter følgende mål for 2012 i utvikling av basiskompetansen, og ønsker å gjennomføre disse lokale tiltakene for å nå målene: a. Brukermedvirkning inkl. relasjonskompetanse Utvikle evne til å utnytte brukerens erfaringer og kompetanse i egen situasjon i et arbeidsrettet løp. b. Veilederrollen og metodeforståelse Veileder publikumsmottak (VP): Utvikle gode kommunikasjonsferdighet og lytteferdigheter. Kunnskap om muligheter og et helhetlig virkemiddelspekter. Kunnskap om alle eksisterende offentlige ytelser og tjenester/ rettigheter og plikter. Veilederoppfølging (VO): Utvikle evne til å bistå og motivere til arbeidsrettet aktivitet, samt utvikling og oppfølging av individuelle planer. Viktig med kompetanse om å bygge tillit, og det å holde en fast og målrettet retning gjennom lengre prosesser. Må evne og dra veksler på tverrfaglig kompetanse og å gi karriereveiledning Spesialkompetanse Den enkelte medarbeider har behov for en utdypende kompetanse innen sitt fagområde. Det brukes bl.a. medarbeidersamtale for å avdekke behov for kompetansehevende tiltak. Disse legges deretter i den enkeltes utviklingsplan. 5

6 4.4 Helsestasjonen Helsestasjonen har en nøkkelfunksjon gjennom oppfølging av alle nyfødte, barn og unge i kommunen, herunder tett samarbeid med barnehagene og skolene, samt NAV, barnevern, politi, fastlegene, psykisk helse mv. Helsestasjonen følger opp barn og unge med særskilte behov gjennom direkte kontakt med barnet og familien, samt med spesialisthelsetjenesten og andre offentlige og private instanser. Videre er folkehelseperspektivet grunnleggende for hele tjenestens virke. For å utføre de oppgaver helsestasjonen står overfor er det nødvendig å sikre tilstrekkelig og oppdatert kunnskap om de viktigste fagfelt tjenesten arbeider med, med spesiell vekt på kompetansebygging knyttet til rus og psykiatri. 4.5 Helseavdelingen Innarbeides ved første revisjon. 4.6 Kjøkken og renhold Kjøkkenpersonalet skal ha kunnskap om rutiner for mat og måltider som er i tråd med gjeldende anbefalinger. Det er viktig å bygge kunnskap om kostanbefalinger til eldre, mat ved demens, beregning av behov, tiltak når beboeren spiser lite. Lederen skal sørge for at maten tilfredsstiller ernæringsmessige kvalitetskrav, og at det tilbys attraktive måltider. Leder har også ansvar for god kommunikasjon til avdeling og andre mottakere. Kokkene har i samarbeid med leder ansvar for produksjon og distribusjon av maten. Følgende satsingspunkt er sentrale framover: Ernæringsstatus Energibehov Matinntak. 5 Strategier og tiltak for å anskaffe og utvikle kompetanse Alle med personal- og lederansvar skal drive planmessig informasjon og motiveringsarbeid ovenfor ansatte og legge til rette for at ansatte kan utnytte kvalifiserende kurs- og opplæringsmuligheter innenfor de rammer kompetanseplanen gir. 5.1 Forvaltning av kompetanseplanarbeidet Ledermøtet i helse og omsorg har overordnet ansvar for kompetanseplanen. Overordnet ansvar innebærer å holde kompetanseplanen oppdatert og påse at tiltakene i handlingsplanene gjennomføres. Forvaltning av kompetanseplanen skjer gjennom Kompetanseforum. 5.2 Kompetanseforum Kompetanseforum skal bestå av ledermøtet i helse og omsorg og to representanter fra tillitsmannsapparatet. Kompetanseforumet skal avholde møter minimum 3 ganger i året: Januar: Forberede søknad til fylkesmannen; Kompetanseløftet 2015 mv Juni: Fordele midlene fra fylkesmannen 6

7 Oktober: Gjøre opp status for kompetanseplanarbeidet. Evaluere kompetanseplan og handlingsplan, korrigering av planen og evt. tiltak. Utføre en analyse av framtidig kompetansebehov. Mål og tiltak må prioriteres. 5.3 Utlysing av midler Gjennom medarbeidersamtaler og annen kartlegging skal lederne holde oversikt på aktuelt kompetansebehov som skal dekkes med tilgjengelige midler. Ettersom det gjerne er slik at det tar måneder fra utlysing av statlige midler til svar foreligger, innebærer kompetanseoppbyggingsløpene store usikkerhetsmoment. Ansatte under videre- eller etterutdanning har også tidvis hatt behov for permisjon og dermed avbrudd i utdanningsløpet. 5.4 Strategi for felles kompetanseheving Innenfor alle kompetanseområder hvor to eller flere tjenesteområder har behov for samme type opplæring, skal tiltaket utarbeides i fellesskap. Kravet til felles kompetansetiltak er satt med bakgrunn i organisasjonens og de ansattes behov for å lære andre områder å kjenne, kunnskap om hverandre, utveksling av kompetanse og bedre ressursbruk. Mulige felles kompetansetiltak må drøftes i Kompetanseforum og videreføres gjennom felles handlingsplan. 6 Evaluering av kompetansetiltakene Når et tiltak er gjennomført må det evalueres i forhold til måloppnåelse. For opplæringstiltak vil det bli utarbeidet eget spørreskjema som de ansatte skal fylle ut. Fellespunktene i handlingsplanen skal være til gjenstand for ajourhold ved hvert kompetanseforumsmøte. 7

8 7 Handlingsplan (under arbeid) Nr Omfatter Resultatmål Tiltaksbeskrivelse Målgruppe Start Stopp Økonomi 1 Alle enheter Øke kompetansen i ledelsen Kompetansehevingsprogram innen Lederne i helse og omsorg ledelse 2 Alle enheter Felles og tilpassa nyansattopplæring Revidere opplæringsprogram p&o. Nyansatte alle enheter Utarbeide felles for øvrige enheter. 3 Alle enheter Bli bevisst på oppgavene i Konkretisere enhetenes ansvar, og krav Ledere, ansatte og tv samhandlingsreformen til kompetanse. GAP-analyse 4 Alle enheter Bygge faglig utvikling og inspirasjon på tvers av enhetene Gjennomføre fagdager 4 ganger årlig. Alle ansatte Haust Alle enheter Forventninger til ansatte tydeliggjøres Oppdatere oppgaveforventninger og stillingsbeskrivelser Lederne Årlig sjekk 6 P&o og NAV Brukertilfredshetsnivå måles Gjennomføre brukerundersøkelser i p&o Brukere og pårørende og NAV 7 P&o Bli bevisst på frivilliges bidrag og potensial Samarbeidsmøter med frivilligsentralen, Frivilligsentralen, ledere p&o 2012 felles frivillighetsplan 8 Bo og avlasting Gjennomgå tjenesten, avdekke Gjennomføre prosjektet Rett person på Ansatte Bo og avlasting kompetansebehov rett plass 9 P&o Øke kompetanse hos prioriterte ansatte Kompetanseløftet 2015 Utdanning innen helsefag, sykepleie og vernepleie Ansatte med behov for kompetanseoppgradering 2012 F.mann 2012: kr (helsefagarb) Kr (videreutd) 10 P&o/fysergo Øke kompetanse innen Rehabilitering/ Habilitering Etter- og videreutdanning innen fagfeltene Arbeidsplasser med kompetansebehov 11 P&o Øke kompetanse innen geriatri og demens Etter- og videreutdanning innen fagfeltene Ansatte i sjukeheimen og heimetjenesten 12 P&o/Kjøkken Øke kompetanse kost og ernæring Etter- og videreutdanning innen fagfeltene Ansatte i kjøkken, heimetjenesten og sjukeheimen. 13 P&o Iplos, Holdninger / Etikk / Verdier, Helhetlig Temasamlinger Ansatte i Bo og avlasting, 2012 pleie. sjukeheimen og heimetjenesten 14 P&o Øke kompetanse demens Gjennomføre ABC Demens Ansatte i sjukeheimen og 2011 F.mann 2012: kr Kompetanseløftet 2015 heimetjenesten 15 NAV Bli bevisst effekt av brukermedvirkning Kurs, interne og eksterne Ansatte NAV, Publikumsmottak NAV Bistå og motivere til arbeidsrettet aktivitet Kurs, interne og eksterne Ansatte NAV, Oppfølging 17 Helsestasjon Fra sjukepleier til helsesøster Videreutdanning barns psykiske helse Ansatt helsestasjonen 2011 F.mann 2012: kr gjennom er første trinn i løpet 18 Helsestasjon Bygge kompetanse innen rusvern Videreutdanning som familieterapeut Ansatt helsestasjonen F.mann 2012: kr

9 8 Stipend til etter- og videreutdanning - utbetalingsrutine

Kompetanse 2015-18. Rådmannens innstilling 26. februar 2015

Kompetanse 2015-18. Rådmannens innstilling 26. februar 2015 Kompetanse 2015-18 Rådmannens innstilling 26. februar 2015 Du kan ikke lære et menneske noe, du kan bare hjelpe det l å oppdage det i seg selv. Galileo Galilei (1564 1642) 1. Innledning... 2 2. Kompetanse...

Detaljer

Strategisk kompetanseutvikling. Strategisk kompetanseplan for helse og omsorg Bærum kommune 2012-2015

Strategisk kompetanseutvikling. Strategisk kompetanseplan for helse og omsorg Bærum kommune 2012-2015 Strategisk kompetanseutvikling Strategisk kompetanseplan for helse og omsorg Bærum kommune 2012-2015 Berit Skjerve, utviklingssenter for hjemmetjenester i Akershus, Bærum kommune 26.11.2012 Innhold Strategisk

Detaljer

Kompetanseplan for Forvaltningsetaten i Bergen kommune 2014

Kompetanseplan for Forvaltningsetaten i Bergen kommune 2014 1 Kompetanseplan for Forvaltningsetaten i Bergen kommune 2014 2 1. Sammendrag... 3 2. Hvem er vi og hva skal vi drive med?... 3 3. Kompetansebehov... 3 3.1. Hva trenger vi av kompetanse i 2014?... 4 3.2.

Detaljer

Informasjon om kompetanseog innovasjonstilskudd 2020. Hamar 19.1.2016

Informasjon om kompetanseog innovasjonstilskudd 2020. Hamar 19.1.2016 Informasjon om kompetanseog innovasjonstilskudd 2020 Hamar 19.1.2016 Kompetanseløftet 2015 Målgruppe: Ansatte i helse- og omsorgstjenestene Satsingsområder: Ansatte i pleie- og omsorgstjenesten uten formell

Detaljer

Kompetansestrategi for NAV

Kompetansestrategi for NAV Kompetansestrategi for NAV Ingar Heum Strategiseksjonen Arbeids- og velferdsdirektoratet Kompetansestrategien understøtter virksomhetsstrategien og skal bidra til at virksomhetsstrategiens målbilde realiseres.

Detaljer

1. Oppsummering 2. 2. Kompetansehjulet i Follo (KHF) 2. 3. Utfordringer innen helse- og omsorgstjenestene i kommunene 3. 4. Forankring og samarbeid 4

1. Oppsummering 2. 2. Kompetansehjulet i Follo (KHF) 2. 3. Utfordringer innen helse- og omsorgstjenestene i kommunene 3. 4. Forankring og samarbeid 4 Innhold 1. Oppsummering 2 2. Kompetansehjulet i Follo (KHF) 2 3. Utfordringer innen helse- og omsorgstjenestene i kommunene 3 4. Forankring og samarbeid 4 5. STRATEGI FOR KOMPETANSEHJULET 2012-2016 4 5.1

Detaljer

Oversikt over mål, strategier og mulige tiltak i AGP 2020

Oversikt over mål, strategier og mulige tiltak i AGP 2020 Oversikt over mål, strategier og mulige tiltak i AGP 2020 Hovedmål for Arbeidsgiverpolitisk plattform 2020 1. Asker kommune er en attraktiv og foretrukket arbeidsgiver 2. Asker kommune er en innovativ,

Detaljer

STRATEGISK KOMPETANSEPLAN Helse og omsorg 2015-2019

STRATEGISK KOMPETANSEPLAN Helse og omsorg 2015-2019 STRATEGISK KOMPETANSEPLAN Helse og omsorg 2015-2019 Lindesnes kommune Innholdsfortegnelse: 1. Sammendrag 2.Videreføring av visjonene 2.1 Strategisk kompetansestyring i tråd med visjonene 2.2 Hovedmål 2.3

Detaljer

Kommunalt kompetanse og innovasjonstilskudd. Dagsmøte Ester Hassel Fylkesmannen i Aust-Agder

Kommunalt kompetanse og innovasjonstilskudd. Dagsmøte Ester Hassel Fylkesmannen i Aust-Agder Kommunalt kompetanse og innovasjonstilskudd Dagsmøte 18.3.2015 Ester Hassel Fylkesmannen i Aust-Agder 1 Politiske føringer i statsbudsjettet 2015 for nytt kompetanse- og innovasjonstilskudd Mål: styrke

Detaljer

Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen, og enhetsleder Anne Grethe Tørressen, høsten 2014.

Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen, og enhetsleder Anne Grethe Tørressen, høsten 2014. Vedlegg 7 d til Kommunedelplan for helse og omsorg 2015 2026, i Lindesnes kommune FORVALTNING Bakgrunnsdokument Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen,

Detaljer

1 Innledning:... 3 1.1 Presentasjon av Eidebarnehagene... 4 1.2 Bakgrunnen for kompetanseplanen... 4

1 Innledning:... 3 1.1 Presentasjon av Eidebarnehagene... 4 1.2 Bakgrunnen for kompetanseplanen... 4 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning:... 3 1.1 Presentasjon av Eidebarnehagene... 4 1.2 Bakgrunnen for kompetanseplanen... 4 1.3 Fra Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver... 4 1.4 Utdanningsdirektoratets

Detaljer

Erfaringer med kompetanseutvikling. Jubileumskonferanse Narvik. Ved rådgiver Merete Saxrud Nordsveen

Erfaringer med kompetanseutvikling. Jubileumskonferanse Narvik. Ved rådgiver Merete Saxrud Nordsveen Erfaringer med kompetanseutvikling Jubileumskonferanse Narvik Ved rådgiver Merete Saxrud Nordsveen Stange kommunes arbeidsgiverpolitikk Mål for arbeidsgiverpolitikken At Stange kommunes tjenester ytes

Detaljer

STRATEGISK KOMPETANSEPLAN

STRATEGISK KOMPETANSEPLAN STRATEGISK KOMPETANSEPLAN 2016-2020 for Helse og sosialetaten 08.01.16 Innhold 1. SAMMENDRAG... 3 2. MODUM KOMMUNES VISJON... 4 2.1 Strategisk kompetansestyring i tråd med visjonen... 4 2.2 Hovedmål...

Detaljer

ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Lebesby kommune

ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Lebesby kommune ARBEIDSGIVERPOLITIKK Lebesby kommune Vedtatt i Lebesby kommunestyre den 12.juni 2007 i sak 07/484 PSSAK 22/07 Ansvarlig: Kontorleder Arbeidsgiverpolitikk. 1. Innledning... 3 3 Våre grunnverdier... 5 4

Detaljer

Kommunestørrelse Antall Prosent Færre enn 3000 202 7 3001-10 000 641 24 10 001-20 000 406 15 20001-50 000 620 23 50 001 eller flere 826 31 Hjemmetjenesten Sykehjem Alle Tjenesten jeg jobber i er tilstrekkelig

Detaljer

Utvikling og virkninger ARR Åpen arena 2009-2011

Utvikling og virkninger ARR Åpen arena 2009-2011 Utvikling og virkninger ARR Åpen arena 2009-2011 Etter å ha gjennomført den tredje ARR Åpen Arena er det et ønske i Kompetansesenteret om å se på sammenhenger og utvikling fra ARR Åpen Arena 2009 2011.

Detaljer

Plan for kompetanseutvikling Trivsel i hverdagen Medvirkning Helse Miljø

Plan for kompetanseutvikling Trivsel i hverdagen Medvirkning Helse Miljø Plan for kompetanseutvikling 2009-2012 Trivsel i hverdagen Medvirkning Helse Miljø Vedtatt av administrasjonsutvalget 17.02.2009 Innhold 1.0 Begrepsavklaringer og avgrensninger 3 2.0 Roller og ansvarsfordeling

Detaljer

KOMPETANSEPLAN FOR BALSFJORD KOMMUNE

KOMPETANSEPLAN FOR BALSFJORD KOMMUNE KOMPETANSEPLAN FOR BALSFJORD KOMMUNE Vedtatt: Formannskapet november 2010 Innledning Balsfjord kommune anser kompetanseutvikling som et av de viktigste områder innenfor personalplanlegging. Målrettet kompetanseutvikling

Detaljer

Handlingsplan HR-strategi 2015

Handlingsplan HR-strategi 2015 Handlingsplan HR-strategi 2015 Kvalitet i møte mellom pasient og ansatt Mål Enhetlig arbeidsgiverpolitikk Helhetlig lederskap Aktivt medarbeiderskap Målrettet ressursstyring Fokusområder Kvalitet, Trygghet,

Detaljer

Fremtidens primærhelsetjeneste. Helse- og omsorgsdepartementet

Fremtidens primærhelsetjeneste. Helse- og omsorgsdepartementet Hva sier(og foreslår)pasienter og brukere? "Silotenkningen kan ikke fortsette, det er behov for mer tverrfaglig tilnærming" "Samarbeid må være et krav" "Tjenestene må organiseres slik at den som registrerer

Detaljer

Rissa. Tlf.: Søknadssum fra Helsedirektoratet ,- Andre statlige tilskudd (spesifiser)

Rissa. Tlf.: Søknadssum fra Helsedirektoratet ,- Andre statlige tilskudd (spesifiser) SØKNAD OM TILSKUDD 2015 Kommunalt rusarbeid Kap 0765 post 62 1. INFORMASJON OM SØKER Kommune: Rissa Postadresse: Rådhusvegen 13 Organisasjonsnummer: 944305483 Postnr/sted: 7100 Kontonummer: 42130510021

Detaljer

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK LandsByLivet mangfold og muligheter Vedtatt i Kommunestyret 11. mars 2008 1 INNLEDNING OG HOVEDPRINSIPPER Vi lever i en verden preget av raske endringer, med stadig

Detaljer

Plan for utvikling av kompetanse og tjenester Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid administrasjonsutvalg

Plan for utvikling av kompetanse og tjenester Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid administrasjonsutvalg Namdalseid kommune Saksmappe: 2016/1887-1 Saksbehandler: Torgeir Skevik Saksframlegg Plan for utvikling av kompetanse og tjenester 2016-2019 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid administrasjonsutvalg

Detaljer

VURDERING AV KOMPETANSEMÅLENE SKJEMA B. Helsearbeiderfaget

VURDERING AV KOMPETANSEMÅLENE SKJEMA B. Helsearbeiderfaget Dette skjemaet benyttes til halvårsvurderingen og underveis i veiledningstimene når et kompetansemål er gjenstand for Skjemaet skal arkiveres i opplæringsboka (skal ikke sendes). Lærling: Lærested: Vurderingsperiode:

Detaljer

Saksbehandler: Marit Roxrud Leinhardt Saksnr.: 15/

Saksbehandler: Marit Roxrud Leinhardt Saksnr.: 15/ Ås kommune Hverdagsrehabilitering i Ås kommune Saksbehandler: Marit Roxrud Leinhardt Saksnr.: 15/00556-2 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for helse og sosial Rådmannens innstilling: 1. Prosjektrapporten:

Detaljer

Nye kompetansebehov. Hvilken kompetanse må utvikles i sykehjem under samhandlingsreformen?

Nye kompetansebehov. Hvilken kompetanse må utvikles i sykehjem under samhandlingsreformen? Oslo kommune Sykehjemsetaten Nye kompetansebehov Hvilken kompetanse må utvikles i sykehjem under samhandlingsreformen? Per Johannessen, direktør Sykehjemsetaten 1 Sykehjemsetaten (SYE) 2012 29 sykehjem

Detaljer

Hva gjør Helsedirektoratet for å sikre utsatte barns rett til helsehjelp?

Hva gjør Helsedirektoratet for å sikre utsatte barns rett til helsehjelp? Hva gjør Helsedirektoratet for å sikre utsatte barns rett til helsehjelp? Asyl- og flyktingbarn, barnevernsbarn og funksjonshemmede barn Avd. direktør Jon-Torgeir Lunke avd. allmennhelsetjenester Forum

Detaljer

Personalpolitiske retningslinjer

Personalpolitiske retningslinjer Personalpolitiske retningslinjer Vedtatt av fylkestinget juni 2004 Personalpolitiske retningslinjer. Nord-Trøndelag fylkeskommunes verdigrunnlag: Nord-Trøndelag fylkeskommune er styrt av en folkevalgt

Detaljer

STRATEGIPLAN RHABU. en regional kompetansetjeneste innen barnehabilitering

STRATEGIPLAN RHABU. en regional kompetansetjeneste innen barnehabilitering STRATEGIPLAN RHABU en regional kompetansetjeneste innen barnehabilitering 2015 2017 1 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn for opprettelsen av RHABU... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Målgruppe... 3 1.4 Organisering...

Detaljer

Handlingsplan HR-strategi 2014

Handlingsplan HR-strategi 2014 Handlingsplan HR-strategi 2014 Mål Kvalitet i møte mellom pasient og ansatt Enhetlig arbeidsgiverpolitikk Helhetlig lederskap Aktivt medarbeiderskap Målrettet ressursstyring Kvalitet, Trygghet, Respekt

Detaljer

Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator inkludert læring og mestring

Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator inkludert læring og mestring Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator inkludert læring og mestring Sigrunn Gjønnes, seniorrådgiver Nettverk for læring og mestring, Helse Vest, 10. nov 2016 Helhet,

Detaljer

Folkehelse, forebygging i helsetjenesten og Frisklivssentraler. Omsorgskonferansen i Nord-Trøndelag. Stiklestad, 15.oktober 2015

Folkehelse, forebygging i helsetjenesten og Frisklivssentraler. Omsorgskonferansen i Nord-Trøndelag. Stiklestad, 15.oktober 2015 Folkehelse, forebygging i helsetjenesten og Frisklivssentraler Omsorgskonferansen i Nord-Trøndelag. Stiklestad, 15.oktober 2015 1. Folkehelse og helsetjenestens rolle i folkehelsearbeidet 2. Frisklivssentraler

Detaljer

Kommunale årsverk i psykisk helse- og rusarbeid 1. Definisjon Antall årsverk, totalt og gruppert på utdanningsnivå, i psykisk helse- og

Kommunale årsverk i psykisk helse- og rusarbeid 1. Definisjon Antall årsverk, totalt og gruppert på utdanningsnivå, i psykisk helse- og Nasjonalt kvalitetsindikatorsystem: Kvalitetsindikatorbeskrivelse [ID-nr] Kommunale årsverk i psykisk helse- og rusarbeid 1. Definisjon Antall årsverk, totalt og gruppert på utdanningsnivå, i psykisk helse-

Detaljer

Kompetanse i barnehagen

Kompetanse i barnehagen Kompetanse i barnehagen Strategisk plan for kompetanseutvikling i barnehagesektoren for Lyngen kommune 2014-2017 INNHOLD INNHOLD... 2 Forord... 3 Innledning... 4 Visjon for barnehagene i Lyngen kommune...

Detaljer

Rådmannen har tiltro til, og en klar forventning om, at alle ansatte i Verran kommune bidrar til at vi når våre mål.

Rådmannen har tiltro til, og en klar forventning om, at alle ansatte i Verran kommune bidrar til at vi når våre mål. Til ansatte i Verran kommune Rådmannen ønsker å tydeliggjøre sine forventninger til det arbeidet som skal gjøres i 2012. Dette blant annet gjennom et forventningsbrev. Forventningsbrevet er innrettet slik

Detaljer

Kompetanseløftet Søkerverksted

Kompetanseløftet Søkerverksted Kompetanseløftet 2020 Søkerverksted 6.1.2017 Kompetanseløftet 2020 Består av seks strategier: Sikre god rekruttering og stabil bemanning av helse- og sosialfaglig personell Sikre at grunn og videreutdanning

Detaljer

NITO-lederdagene 2016

NITO-lederdagene 2016 NITO-lederdagene 2016 Velkommen til Rogaland Helse Stavanger HF Visjon Vi skal fremme helse og livskvalitet 1 Helse Stavanger HF Verdier Respekt i møte med pasient, pårørende og medarbeidere Kvalitet i

Detaljer

Medisinsk kompetanse på sykehjem

Medisinsk kompetanse på sykehjem Fra: KS Dato: 04.03.2015 Til: Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helse- og omsorgstjenesten Klikk her for å skrive inn tekst. Kopi til: Medisinsk kompetanse på sykehjem Nasjonalt råd for kvalitet

Detaljer

Handlingsplan HR-strategi 2013

Handlingsplan HR-strategi 2013 Handlingsplan HR-strategi 2013 Mål Kvalitet i møte mellom pasient og ansatt Enhetlig arbeidsgiverpolitikk Helhetlig lederskap Aktivt medarbeiderskap Målrettet ressursstyring Kvalitet, Trygghet, Respekt

Detaljer

Kompetanseløft 2020 ny satsing nye muligheter

Kompetanseløft 2020 ny satsing nye muligheter Kompetanseløft 2020 ny satsing nye muligheter Seniorrådgiver Karina Kolflaath 3.11.16 Kompetanseløft 2020 Kort historikk fra forrige satsing Kompetanseløft 2015 hva er utfordringsbildet? Ny satsing Kompetanseløft

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR MEDARBEIDERSAMTALER EIGERSUND KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR MEDARBEIDERSAMTALER EIGERSUND KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR MEDARBEIDERSAMTALER I EIGERSUND KOMMUNE Vedtatt av administrasjonsutvalget 8. mars 2006 Ansvarlig for ajourhold: Seksjon personalutvikling Eigersund kommune Postboks 580 4379 EGERSUND

Detaljer

Signaler for rus og psykisk helse i Prop 1S og Meld. St. 30 Se meg!

Signaler for rus og psykisk helse i Prop 1S og Meld. St. 30 Se meg! Signaler for rus og psykisk helse i Prop 1S og Meld. St. 30 Se meg! Ketil Nordstrand Seniorrådgiver Avdeling for psykisk helse og rus 07.12.2012 Signaler for rus og psykisk helse i Prop 1S og Meld. St.

Detaljer

Innspill til Husbanken- Boligsosialt utviklingsprogram

Innspill til Husbanken- Boligsosialt utviklingsprogram Innspill til Husbanken- Boligsosialt utviklingsprogram 14.6.12 Navn: Gina Anette Brekke, - rådgiver på helsefaglige spørsmål for kommunalsjef og rådmann i Halden kommune. Medlem i arbeidsgruppen i boligsosialt

Detaljer

Rapport pilot fagteam/interkommunalt kompetansesenter 28.februar 2012

Rapport pilot fagteam/interkommunalt kompetansesenter 28.februar 2012 Rapport pilot fagteam/interkommunalt kompetansesenter 28.februar 2012 Rapport pilot fagteam/kompetansesenter side 1 1. OPPSUMMERING OG ANBEFALINGER... 3 2. BAKGRUNN... 3 3. MÅL, MANDAT OG DEFINISJONER...

Detaljer

Østre Agder krisesenter : Nytt bygg - nye muligheter

Østre Agder krisesenter : Nytt bygg - nye muligheter Østre Agder krisesenter : Nytt bygg - nye muligheter Vår flotte stue: Bilder fra hagen : Vertskommunemodell: Samarbeid mellom 8 kommuner: Risør, Gjerstad, Vegårshei, Åmli, Tvedestrand, Grimstad, Froland

Detaljer

Pleie og omsorg ressursbruk og kvalitet

Pleie og omsorg ressursbruk og kvalitet Pleie og omsorg ressursbruk og kvalitet Forvaltningsrevisjon av Nordreisa kommune Vi skaper trygghet for fellesskapets verdier Problemstillinger og konklusjoner i revisjonens undersøkelser Problemstillinger

Detaljer

Samhandlingsreformen Roger Rasmussen Planlegger helse og omsorg Harstad kommune. Samhandlingsreformen! Sammen for et friskere Norge

Samhandlingsreformen Roger Rasmussen Planlegger helse og omsorg Harstad kommune. Samhandlingsreformen! Sammen for et friskere Norge Samhandlingsreformen Roger Rasmussen Planlegger helse og omsorg Harstad kommune Samhandlingsreformen! Sammen for et friskere Norge 1 Samhandlingsreformen Samfunnsreform Ikke bare en helsereform Alle sektorer

Detaljer

Fremtidens primærhelsetjeneste

Fremtidens primærhelsetjeneste Statssekretær Lisbeth Normann 9.2. 2016 For å begynne med det viktigste, hva sier (og foreslår)pasienter og brukere? "Silotenkningen kan ikke fortsette, det er behov for mer tverrfaglig tilnærming" "Samarbeid

Detaljer

Veileder for kommunale frisklivssentraler og veileder for habilitering, rehabilitering, individuell plan og koordinator.

Veileder for kommunale frisklivssentraler og veileder for habilitering, rehabilitering, individuell plan og koordinator. Veileder for kommunale frisklivssentraler og veileder for habilitering, rehabilitering, individuell plan og koordinator. Inger Merete Skarpaas og Sigrunn Gjønnes, Helsedirektoratet Trondheim, 25.april

Detaljer

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune 2012 Utarbeidet av Tove-Merethe Birkelund Dato Godkjent av Dato 2 Forord Notodden kommune hadde et nærvær på 88,9 % i 2009, det vil si en fraværsprosent på

Detaljer

Røros kommune. o t, RUSBEHANDLING MIDT-NORGE. Holtålen kommune. Samarbeidsavtale. Mellom. Røros og Holtålen Kommuner. Rusbehandling Midt-Norge HF

Røros kommune. o t, RUSBEHANDLING MIDT-NORGE. Holtålen kommune. Samarbeidsavtale. Mellom. Røros og Holtålen Kommuner. Rusbehandling Midt-Norge HF Røros kommune o t, RUSBEHANDLING MIDT-NORGE Holtålen kommune Samarbeidsavtale Mellom Røros og Holtålen Kommuner og Rusbehandling Midt-Norge HF SAMARBEIDSAVTALE VEDRØRENDE PROSJEKT RUSTEAM PÅ RØROS 1. Innledning

Detaljer

KONGSVINGER KOMMUNE. Presentasjon 17. september Helse/omsorg Gruppe 5 Rushåndtering

KONGSVINGER KOMMUNE. Presentasjon 17. september Helse/omsorg Gruppe 5 Rushåndtering KONGSVINGER KOMMUNE Presentasjon 17. september Helse/omsorg Gruppe 5 Rushåndtering Problemstillinger? Hvilke problemstillinger har gruppen hovedsakelig fokusert på / jobbet med? Samhandling mellom enheter/instanser.

Detaljer

Veileder for rehabilitering og habilitering, individuell plan og koordinator inkludert læring og mestring. Oktober 2015

Veileder for rehabilitering og habilitering, individuell plan og koordinator inkludert læring og mestring. Oktober 2015 Veileder for rehabilitering og habilitering, individuell plan og koordinator inkludert læring og mestring Oktober 2015 Arbeidsprosessen 2012-2015 Prosjektleder og sekretariat, PHMR og SPRF Intern referansegruppe

Detaljer

Regional kompetanseplan 2012

Regional kompetanseplan 2012 Regional kompetanseplan 2012 Kompetanse- utviklingsarbeid på området i Raland., region vest ved Raland A-senter i Raland skal iverksette ulike kompetansehevende tiltak gitt i oppdrag fra Helsedirektoratet.

Detaljer

Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator

Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator Sigrunn Gjønnes, seniorrådgiver Nasjonal konferanse om rehabilitering og habilitering, Lillestrøm, 19.mai 2016 Overordnede prinsipper

Detaljer

Læreplan i helsearbeiderfaget Vg3 / opplæring i bedrift

Læreplan i helsearbeiderfaget Vg3 / opplæring i bedrift Læreplan i helsearbeiderfaget Vg3 / opplæring i bedrift Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 24. mai 2007 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Det gode liv i ei attraktiv fjellbygd er Oppdal kommune sin visjon.

Det gode liv i ei attraktiv fjellbygd er Oppdal kommune sin visjon. Det gode liv i ei attraktiv fjellbygd er Oppdal kommune sin visjon. En attraktiv kommune som arbeidsgiver betyr at Oppdal kommune tar i bruk mulighetene, møter utfordringene og utnytter potensialet. Oppdal

Detaljer

Kompetanseplan 2011-2014

Kompetanseplan 2011-2014 Kompetanseplan 2011-2014 Strategi for kompetanseheving med tiltak 2011 Barnehageseksjonen 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0. Innledning. 1.1. Plangrunnlag 1.2. Læringsarenaer i Sørum kommune og barnehageseksjonen

Detaljer

Slik er planen bygget opp: (Modell utarbeidet av den enkelte kommune )

Slik er planen bygget opp: (Modell utarbeidet av den enkelte kommune ) Kompetanseutvalget for RKK 2011 Del 1. INNLEDNING: En god og gjennomtenkt kompetansestyring vil bli stadig viktigere i forhold til å øke kommunens fortrinn som tjenestetilbyder og i forhold til å kunne

Detaljer

OMSORG 2020 KOMMUNALT KOMPETANSE OG INNOVASJONSTILSKUDD Anne Barkve Andersen

OMSORG 2020 KOMMUNALT KOMPETANSE OG INNOVASJONSTILSKUDD Anne Barkve Andersen OMSORG 2020 KOMMUNALT KOMPETANSE OG INNOVASJONSTILSKUDD 2015 Anne Barkve Andersen 19.01.2016 1 Omsorg 2020 Omsorg 2020 er regjeringens plan for omsorgsfeltet 2015-2020. Den omfatter prioriterte områder

Detaljer

Satsingsområdene synliggjør samtidig verdier og holdninger som alle medarbeidere i direktoratet har ansvar for å stå for i sitt arbeid.

Satsingsområdene synliggjør samtidig verdier og holdninger som alle medarbeidere i direktoratet har ansvar for å stå for i sitt arbeid. STRATEGI 2015-2020 Fiskeridirektoratet skal fram til 2020 arbeide spesielt med fem områder som vil være helt sentrale for at vi skal kunne løse det oppdraget og nå de målene samfunnet har satt for vår

Detaljer

2 REHABILITERINGOGHABILITERING,LÆRINGOGMESTRING

2 REHABILITERINGOGHABILITERING,LÆRINGOGMESTRING TJENESTEAVTALE2: FOR SAMARBEIDMELLOMST. OLAVSHOSPITALHF, RUSBEHANDLINGMIDT - NORGEHF OGKOMMUNENETYDAL,SELBU, STJØRDAL,OGMERÅKER,OM TILBUD TIL PASIENTERMED BEHOVFOR KOORDINERTETJENESTER Hjemlet i lov om

Detaljer

En guide. i etter- og videreutdanning i energibransjen

En guide. i etter- og videreutdanning i energibransjen En guide i etter- og videreutdanning i energibransjen Innledning Energibransjen er en viktig del av løsningen på klimautfordringen. Det er avgjørende at de ansatte i bransjen har den nødvendige kompetansen

Detaljer

Fagskolens rolle i kompetanseheving sett i lys av Samhandlingsreformen for helse- og omsorgssektoren. Arbeidstakerperspektiv

Fagskolens rolle i kompetanseheving sett i lys av Samhandlingsreformen for helse- og omsorgssektoren. Arbeidstakerperspektiv Fagskolens rolle i kompetanseheving sett i lys av Samhandlingsreformen for helse- og omsorgssektoren Arbeidstakerperspektiv Problemet er: IDEAL = Hvordan det bør være VIRKELIGHET= Hvordan hverdagen er

Detaljer

Helse- og omsorgstjenester. (begrenset til kommunens ansvar)

Helse- og omsorgstjenester. (begrenset til kommunens ansvar) Helse- og omsorgstjenester (begrenset til kommunens ansvar) Pasient- og brukerrettighetsloven Pbrl. kapittel 2. Rett til helse- og omsorgstjenester og transport Bl.a.: 2-1 a.rett til nødvendig hjelp fra

Detaljer

Lederavtale. inngått mellom: (navn) (navn) Dato. Denne avtalen erstatter tidligere inngått avtale og gjelder inntil ny inngås.

Lederavtale. inngått mellom: (navn) (navn) Dato. Denne avtalen erstatter tidligere inngått avtale og gjelder inntil ny inngås. Lederavtale inngått mellom: (navn) (navn) Dato Enhetsleder (enhetsnavn) Overordnet leder Denne avtalen erstatter tidligere inngått avtale og gjelder inntil ny inngås. LEDERE SOM LYKKES HAR EVNE TIL: å

Detaljer

Veiledning i gjennomføring av medarbeidersamtaler

Veiledning i gjennomføring av medarbeidersamtaler 1. Hensikt En medarbeidersamtale har fire hensikter: 1. Å ha en konstruktiv dialog om arbeid og arbeidsutførelse både for medarbeider og leder 2. Å bedre kontakt og mulighet for tilbakemelding mellom medarbeider

Detaljer

Helge Garåsen, kommunaldirektør helse og velferd, Trondheim kommune. Noen av våre viktigste utfordringer fremover

Helge Garåsen, kommunaldirektør helse og velferd, Trondheim kommune. Noen av våre viktigste utfordringer fremover Helge Garåsen, kommunaldirektør helse og velferd, Trondheim kommune Noen av våre viktigste utfordringer fremover Oppsummert: Demografiutfordringen Gjennomsnittlig årlig prosentvis vekst Byen vokser 6 5

Detaljer

Nettverkssamling for USHT 11. mai Kompetanse hva er det?

Nettverkssamling for USHT 11. mai Kompetanse hva er det? Nettverkssamling for USHT 11. mai 2016 Kompetanse hva er det? Hva menes med begrepet kompetanse? Nordhaugs definisjon fra 1996: anvendte og anvendbare kunnskaper, ferdigheter og evner som har bruksverdi

Detaljer

Strategi 1: Videreutvikle samarbeid mellom tjenester og virksomheter som jobber med forhold i sentrum og nær sentrum

Strategi 1: Videreutvikle samarbeid mellom tjenester og virksomheter som jobber med forhold i sentrum og nær sentrum Hovedutfordring 1 - Bydelens særskilte ansvar for sentrum I forbindelse med bydelsreformen fikk bydelen 1. januar 2004 ansvar for Oslo sentrum. Dette innebærer forvaltningsansvar og tilsynsvirksomhet for

Detaljer

Erfaringer og muligheter for samarbeid sett fra Oslo kommune

Erfaringer og muligheter for samarbeid sett fra Oslo kommune Oslo kommune Helse etaten Erfaringer og muligheter for samarbeid sett fra Oslo kommune Kari Sletnes Avdelingsdirektør/kommuneoverlege dr.med.mhr Samarbeidsformer med Helsam innenfor utdanning Internships

Detaljer

Namdalseid administrasjonsutvalg

Namdalseid administrasjonsutvalg Møteinnkalling Utvalg: Namdalseid administrasjonsutvalg Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: 12.05.2016 Tidspunkt: 14:00 De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har gyldig forfall, eller

Detaljer

Prosjektplan. Mellom linjene. Et samhandlingsprosjekt om barn, familie og oppvekst i Flesberg kommune

Prosjektplan. Mellom linjene. Et samhandlingsprosjekt om barn, familie og oppvekst i Flesberg kommune Prosjektplan Mellom linjene Et samhandlingsprosjekt om barn, familie og oppvekst i Flesberg kommune 11.11.2013 1. MÅL OG RAMMER... 2 2. BAKGRUNN... 2 3. HENSIKT... 3 4. FORPROSJEKT... 3 5. OMFANG OG AVGRENSNINGER...

Detaljer

Utkast Handlingsplan HR-strategi 2016

Utkast Handlingsplan HR-strategi 2016 Utkast Handlingsplan HR-strategi 2016 Kvalitet i møte mellom pasient og ansatt Mål Enhetlig arbeidsgiverpolitikk Helhetlig lederskap Aktivt medarbeiderskap Målrettet ressursstyring Fokusområder Kvalitet,

Detaljer

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg2 HELSE- OG SOSIALFAG

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg2 HELSE- OG SOSIALFAG LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg2 HELSE- OG SOSIALFAG HELSEFAGARBEIDER 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN Prosjekt til fordypning skal gi elevene mulighet til å få erfaring med innhold, oppgaver og arbeidsmåter

Detaljer

Programområde for helsearbeiderfag - Læreplan i felles programfag Vg2

Programområde for helsearbeiderfag - Læreplan i felles programfag Vg2 Programområde for helsearbeiderfag - Læreplan i felles Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 5. januar 2006 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

SAMHANDLINGSAVTALANE : Kompetansebehovet i kommunane og forventningar til spesialisthelsetenesta

SAMHANDLINGSAVTALANE : Kompetansebehovet i kommunane og forventningar til spesialisthelsetenesta SIDE 1 SAMHANDLINGSAVTALANE : Kompetansebehovet i kommunane og forventningar til spesialisthelsetenesta Marit Botnen Kommunalsjef Helse og omsorg Ulstein kommune Foredrag på seminar i regi av ÅRU og Administrativt

Detaljer

Individuell lærekandidatplan

Individuell lærekandidatplan Individuell lærekandidatplan for: i Helsearbeiderfagetfaget Startdato: Sluttdato: Navn på opplæringskontor Navn på bedrift Sign. opplæringskontor Sign. lærekandidat Sign. bedrift Dato godkjent: Avdeling

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling Utfordringer og muligheter GJØVIK KOMMUNE Både folkevalgte og ansatte i Gjøvik kommune er del av et unikt oppdrag.

Detaljer

Strategisk handlingsplan 2012-2014

Strategisk handlingsplan 2012-2014 Strategisk handlingsplan 2012-2014 Best i demensomsorg! Vi skaper gode dager! ISO 9001:2008 Godkjent 1.0 INNLEDNING 2.0 KOMPETANSEHEVENDE TILTAK 2.1 Demens kompetanse og nettverk i Stavanger kommune 2.2

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet 31.05.12

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet 31.05.12 Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet 31.05.12 Delavtale nr. 10 Samarbeid om forebygging Side 1 1.0 Parter Partene i denne delavtalen er Sørlandet sykehus HF

Detaljer

Nasjonal ledelsesutvikling fokus på ledelse i helseforetakene nasjonale, regionale og lokale tiltak for å sikre god ledelse

Nasjonal ledelsesutvikling fokus på ledelse i helseforetakene nasjonale, regionale og lokale tiltak for å sikre god ledelse Nasjonal ledelsesutvikling fokus på ledelse i helseforetakene nasjonale, regionale og lokale tiltak for å sikre god ledelse Trond Rangnes Leder Nasjonal Ledelsesutvikling for helseforetakene Programleder

Detaljer

SLT HANDLINGSPLAN 2015-2016 Vedtatt av styringsgruppa 16.06.15.

SLT HANDLINGSPLAN 2015-2016 Vedtatt av styringsgruppa 16.06.15. SLT HANDLINGSPLAN Vedtatt av styringsgruppa 16.06.15. 1. BAKGRUNN Visjon: Det er godt å vokse opp i Gjesdal. Barn og unge er satsingsområde i kommuneplanperioden 2011 2021. Den helhetlige oppvekstplanen

Detaljer

Læreplan i helsearbeiderfaget Vg3 / opplæring i bedrift

Læreplan i helsearbeiderfaget Vg3 / opplæring i bedrift Læreplan i helsearbeiderfaget Vg3 / opplæring i bedrift Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 21. april 2016 etter delegasjon i brev av 13. september 2013 fra Kunnskapsdepartementet med hjemmel

Detaljer

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 13/ DRAMMEN

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 13/ DRAMMEN Notat Til : Partssammensatt samarbeidsutvalg Fra : Rådmannen Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 13/5471-1 DRAMMEN 02.04.2013 REVIDERT ARBEIDSGIVERPOLITIKK HENSIKT MED NOTATET Hensikten med notatet

Detaljer

Kommunedelplan helse og omsorg, «Mestring for alle». Høringsforslag. Driftskomiteen 20.08.14

Kommunedelplan helse og omsorg, «Mestring for alle». Høringsforslag. Driftskomiteen 20.08.14 Kommunedelplan helse og omsorg, «Mestring for alle». Høringsforslag. Driftskomiteen 20.08.14 Bakgrunn OU-prosess i kommunen i 2012 Prosjektplan vedtatt i Driftskomiteen 2.10.13: Det foreslåtte mandatet

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020

BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020 Vedtatt i Kommunestyret 02.11.2011 BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020 Som en av Norges største kommuner, har Bærum høye forventninger til innsats. Vi vil ha folk med ambisjoner både på egne

Detaljer

Hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabilitering Hverdagsrehabilitering HUHS 30.august 2016 Bakgrunn Økende andel eldre innbyggere For lite antall døgnbemannete omsorgsboliger Pasientene skrives tidligere ut fra sykehus etter Samhandlingsreformen, og

Detaljer

Kompetanseutvikling og rekruttering

Kompetanseutvikling og rekruttering Kompetanseutvikling og rekruttering Informere, motivere til deltakelse og rekruttere Innhente planer og fordele midler Tilrettelegge for erfaringsspredning Initiere, koordinere og delta i nettverk i fylket

Detaljer

Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune. Juni 2009

Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune. Juni 2009 Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune Juni 2009 Vedtatt: Arbeidsmiljøutvalget, mai 2009 Partssammensatt utvalg, juni 2009 Kommunestyret, juni 2009 1.0 Innledning... 3 1.1. Utfordringer... 4 1.2. Medarbeideransvar,

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel. for Eidskog 2014-2027

Kommuneplanens samfunnsdel. for Eidskog 2014-2027 Kommuneplanens samfunnsdel for Eidskog 2014-2027 Innholdsfortegnelse Hilsen fra ordføreren...5 Innledning...6 Levekår...9 Barn og ungdom...13 Folkehelse... 17 Samfunnssikkerhet og beredskap...21 Arbeidsliv

Detaljer

Arbeidsgiverstrategi Moss kommune

Arbeidsgiverstrategi Moss kommune «Omsorg» Kunstner Lise Amundsen Arbeidsgiverstrategi Moss kommune 2015-2020 Rådmannen har ordet... 3 Innledning... 4 Kommunens utfordringer... 4 Strategi... 4 Kap. 1 Visjon, verdier, mål og etikk... 5

Detaljer

Januar 2016. Handlingsprogram og strategisk program

Januar 2016. Handlingsprogram og strategisk program Januar 2016 Handlingsprogram og strategisk program 1 2 Innhold Innledning... 4 Visjon... 4 Forbundets virksomhet... 5 PF som organisasjon... 6 Langsiktig plan for perioden 2016-2018... 6 Hovedsatsningsområde:

Detaljer

Strategi 2012-2015. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder

Strategi 2012-2015. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder Strategi 2012-2015 Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder 1 Innholdsfortegnelse Historikk... 3 Mandat og målsetting... 3 Organisering... 4 Fag- og samarbeidsrådet... 4 Referansegruppen...

Detaljer

Arbeids- og velferdsetatens personalpolitiske føringer for perioden 2010 2012

Arbeids- og velferdsetatens personalpolitiske føringer for perioden 2010 2012 Arbeids- og velferdsetatens personalpolitiske føringer for perioden 2010 2012 PERSONALPOLITISKE FØRINGER FORMÅL Etatens oppgave er å realisere arbeids- og velferdspolitikken. Personalpolitiske føringer

Detaljer

Tverrfaglig team for forebyggende og koordinerende arbeid med barn, unge og deres familier

Tverrfaglig team for forebyggende og koordinerende arbeid med barn, unge og deres familier Tverrfaglig team for forebyggende og koordinerende arbeid med barn, unge og deres familier Mandat Tverrfaglig og forebyggende team skal være kommunens koordinerende enhet på overordnet nivå. Teamet skal

Detaljer

Ny nasjonal faglig retningslinje for helsestasjons- og skolehelsetjenesten

Ny nasjonal faglig retningslinje for helsestasjons- og skolehelsetjenesten Ny nasjonal faglig retningslinje for helsestasjons- og skolehelsetjenesten Hovedinnhold Jorunn Lervik, seniorrådgiver Fylkesmannen i Sør- Trøndelag 23.November 2017 1 Helsestasjon og skolehelsetjeneste

Detaljer

Arbeidsgiverstrategi 2013 2020

Arbeidsgiverstrategi 2013 2020 Arbeidsgiverstrategi 2013 2020 1. Innledning Rogaland fylkeskommune Rogaland fylkeskommune er en av fylkets største arbeidsgivere med rundt 3800 ansatte (pr 2013). Fylkeskommunen har et unikt samfunnsoppdrag.

Detaljer

Tilskuddsordninger Omsorg 2020

Tilskuddsordninger Omsorg 2020 Tilskuddsordninger Omsorg 2020 Flere statlige aktører gjennom Omsorgsplan 2015: Husbanken Fylkesmannen Helsedirektoratet Anbudsaktører (NKAH, KS, RO,HØGSKOLER, KOMMUNER,NKI, andre kompetansesentre,+++

Detaljer

Å bo hjemme lengst mulig: Hvilke behov, planer og strategier har man i kommunene? Hvor er kommunene om fem år?

Å bo hjemme lengst mulig: Hvilke behov, planer og strategier har man i kommunene? Hvor er kommunene om fem år? Å bo hjemme lengst mulig: Hvilke behov, planer og strategier har man i kommunene? Hvor er kommunene om fem år? Å møte fremtida med velferdsteknologi 28.10.2010 Ingvild Røe, pleie- og omsorgsrådgiver Inger

Detaljer