Tittel: Rapport med analyse av lokal mat, festivaler, mattilbud, produsenter og utsalgssteder i Dalane regionen i Rogaland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tittel: Rapport med analyse av lokal mat, festivaler, mattilbud, produsenter og utsalgssteder i Dalane regionen i Rogaland"

Transkript

1 Tittel: Rapport med analyse av lokal mat, festivaler, mattilbud, produsenter og utsalgssteder i Dalane regionen i Rogaland Dato: 18.mai 2012 Kai Victor Hansen Norsk Hotellhøgskole Universitetet i Stavanger For Bygdeutvikleren Visit Dalane Magma Geopark 1

2 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE 2 FIGURLISTE 3 INTRODUKSJON 4 ANALYSE 5 RESULTAT 5 UNDERKATEGORIER B- NIVÅ 6 1. PRODUKTER 6 2. KUNDER 6 3. BEDRIFTER 6 4. PRODUKSJON AV ULIKE VARER 7 5. MØTEPLASSER 7 6. UTSALGSSTEDER 7 7. FRAMTIDIGE UTSALGSSTEDER 8 8. PARADOKS 8 9. SKAPE SEG EGNE NETTVERK OPPGITTHET MATTILSYNET LOKALMATBEGREPET ØNSKER FOR FRAMTIDEN ØNSKET DIALOG FISK KUNNSKAPSINNHENTING REVITALISERING MOTIVASJON NATUR NETTSIDE KVALITET PRIS 11 HOVEDKATEGORIER PÅ A- NIVÅ 13 BASIS ELEMENTER SALGSPUNKTER NETTVERKSKOBLINGER MULIGHETSOMRÅDER I FRAMTIDEN UTFORDRINGER KUNNSKAPSUTVIKLING

3 KONKLUDERENDE MERKNADER 14 Figurliste FIGUR 1 ILLUSTRASJONSMODELL AV DE ULIKE NIVÅ OG KODING MELLOM DEM. 5 FIGUR 2 KONSEPTUEL MODELL OVER RESPONDENTENE SINE OPPFATNINGER AV LOKAL MAT M.M. I DALANE REGIONEN. 12 3

4 Introduksjon Dette prosjektet kom i stand som en del av Magma Geopark, Visit Dalane og Bygdeutvikleren sin forskningssøknad med forprosjekt. Hensikten med undersøkelsen i denne rapporten er å avdekke ulike sider av lokal mat, festivaler, mattilbud, produsenter og utsalgssteder i Dalane regionen i Rogaland. Med økt kunnskap og forståelse omkring ulike sider av lokal mat kan lokale aktører, både private og offentlige, få bedre oversikt om hva som finnes, hva som er og hva som kan komme til å bli i regionen. I denne analysen blir resultater fra fire ulike kilder innhentet på samme tid med utgangspunkt i raske fokuserte gruppeintervjuer heretter benevnt CurroCus. Curro kommer fra latin og har sin betydning fra rask eller hurtighet, og Cus kommer fra Focus på engelsk. Metoden som er benyttet er helt ny, derfor navnet, men baserer seg på en eksplorativ tilnærming med basis og kunnskap i velkjente kvalitative metoder. Innhentingen av data kan skje med f.eks. fokusgrupper, dybdeintervju eller telefonintervju. I CurroCus grupper er målet raskere innhenting og behandling av data, med lavere kostnader enn tradisjonelle fokusgrupper. Datainnsamlingen ble gjennomført i løpet av 6 timer med 6 CurroCus grupper. Hver gruppe besto av 5-9 personer. Alle deltagerne i hver gruppe ble ønsket velkommen og besvarte først 4 spørsmål skriftlig. Til sammen deltok 37 personer i ulike aldersgrupper. De ble bedt om å diskutere ulike forhold ved lokal mat, festivaler, mattilbud, produsenter og utsalgssteder i Dalane regionen i Rogaland. Hver CurroCus gruppe tok minutter. Innsamlingen av data baserer seg på notater gjort av 2 observatører i de 6 gruppene, moderator sine notater og betraktninger, og innsamlede svar på 4 spørsmål som alle respondentene fikk utdelt. I tillegg kommer lydopptak av alle CurroCus gruppene. Med rett organisering kan inntil 6 grupper á inntil 9 personer blir prosessert i løpet av et tidsvindu på minutter, avhengig om det blir benyttet grupper av 15 eller 20 minutter. Dette krever at neste gruppe er klar når den foregående er avsluttet. Dette betyr at i stedet for en gruppe á 9 personer, så klarer enn å gjennomføre 6 ganger så mange i samme tidsvindu og innehar både skriftlige og muntlige utsagn. De betyr at man kan få meningene til 54 personer i stedet, for 9 personer i samme tidsvindu. Dette skulle tilsi et større rom for ulike meninger, slik at en vil kunne oppnå metning mye raskere på de tema som diskuteres sett i forhold til mer tradisjonelle fokusgrupper. En kan også tenke seg at respondentene kan bli intervjuet om det samme eller et annet tema samme dag for å komme enda dypere i temaet. Fordeler ved denne type fokusgrupper er flere. I de tilfeller hvor en ønsker å få en større mengde respondenter igjennom for å øke antallet meninger fra flest mulig individer så blir tidsbruken redusert, og en oppnår en raskere behandlingstid. En tradisjonell fokusgruppe på inntil 2 timer kan gi svar på mange ulike områder. Det vil være mulig å få respondentene til raskt å komme inn i det aktuelle temaet og få sitt første inntrykk uttrykt. CurroCus grupper gir mindre tid for å dvele ved temaet og "presser" respondentene til å gi raskere svar. Ved en raskere gjennomføring, er risikoen for at respondentene mister konsentrasjon mindre. Det gir fordeler for oppdragsgiver at kvalifiserte svar og meninger raskere kan bli prosessert og tilgjengeliggjort for publikum. Færre spørsmål kan gi 4

5 et sterkere fokus og skape økt engasjement blant respondentene. Et høyere antall respondenter vil kunne få fram på metning raskere på spørsmål som blir stilt. Nye egenskaper ved f.eks. en forpakning eller meninger om produkter kan belyses fra flere sider, enten av de samme gruppene eller av andre grupper. Siden dette gjøres på kort tid er det viktig at trente moderatorer er til stede, både for å kunne lede det effektivt og oppmerksomt, men også stille kvalifiserte oppfølgningsspørsmål som gir ny kunnskap om temaet som diskuteres. CurroCus kan være med på å gi raskere tilgang på forskningsresultater og tidligere indikasjoner på hvilke resultater de gir, om de er samsvarende eller avvikende i fra funn med andre kvalitative og/eller kvantitative metoder. Analyse Analysedelen er gjennomført ved hjelp av «Grounded Theory» eller forankret teori (FT) på norsk. FT består av 3 ulike nivåer koding av kategorier. Resultatene vil bli delt i et antall med kategorier på de ulike A- B- C nivå med A- nivå som de øverste kategoriene. Dette er en modifisert utgave av den tradisjonelle FT metoden. Metodemessig oppbygning av FT i figur 1. Teori omkring FT blir ikke utdypet ytterligere. Koding Koding Koding A-nivå B-nivå C-nivå Samling av rådata Figur 1 Illustrasjonsmodell av de ulike nivå og koding mellom dem. Resultat Dette resultatet er basert på FT og inneholder kategorier som framtrer på bakgrunn av ulike kilder for datainnsamling på samme tid. Resultatene kommer fram igjennom analyse delen og har ikke 5

6 gjennomgått en full vitenskapelig gjennomgang, men klare trekk er rapportert om respondentenes oppfatning angående lokal mat, festivaler, mattilbud, produsenter og utsalgssteder i Dalane regionen i Rogaland. Underkategorier B- nivå Det er 22 områder som framstår på B- nivå etter analysen. Disse er fortløpende nummeret fra De vil bli diskutert fortløpende og er ikke rangert så langt. Der det er nødvendig vil de 22 områdene bli understøttet av C- nivå. 1. Produkter Det er en rekke lokale produkter som produseres i området. Samlet sett er det et tjuetalls ulike produktområder som produseres. Spennvidden er stor og omfatter produkter som for eksempel saft, bær, kjøtt, matskriving, matblogging, og fiskekort. Fisk og skalldyr finnes i området til dels stor produksjon, men tilgjengeligheten oppfattes som lite tilfredsstillende. Kjennskapen samlet til lokale produkter er god, men fra de ulike CurroCus gruppene varierer denne kunnskapen og er ulikt fordelt mellom de forskjellige gruppene. 2. Kunder Kundegrunnlaget er spredt, og kundene kommer fra,nærområdet, omkring liggende regioner og utlandet. De fleste forholder seg til lokal og regional kunder, men en del har kunder fra andre land og andre deler av Norge. En del bedrifter selger til andre deler av landet innen bl.a. kurs og konferanse segmentet. I noen tilfeller setter produksjonen eller regler begrensninger i salg for eksempel ved salg av livdyr eller honning som begrenser antall kunder. Det er spesielt franskmenn, tyskere og sveitsere som blir beskrevet som utenlandske kunder. Noen kunder beskrives som campingturister, laksefiskere eller de som handler lokale matprodukter. Dette er ikke bare turister som overnatter, men en del arbeidere som befinner seg i regionen i jobbsammenheng. En av bedriftene eksporter 95 % av sin produksjon til utlandet. NORTURA er både en viktig kunde og samarbeidspartner for bøndene som driver med kjøttproduksjon, og som de fleste har nær kontakt med. I denne sammenhengen er også NORTURA en viktig kunde og samarbeidspartnere som flere kjøttprodusenter har nær kontakt med, og de som videreforedler kjøtt fra NORTURA. 3. Bedrifter Det er inntil 25 bedrifter som er beskrevet med navn. Disse bedriftene er gjengitt en eller flere ganger av respondentene i CurroCus gruppe intervjuene. De flest er små bedrifter med få ansatte og noen bedrifter er store sett i forhold til antall ansatte og omsetning. De som driver bedriftene arbeider med camping, overnatting, bespisning, bønder og videreforedling av råstoffer som for eksempel julesylte, honning, pinnesteik, saft, fisk, etc. 6

7 4. Produksjon av ulike varer Produksjon av varer eller produkter kan deles inn i to ulike deler. Det som produseres i dag og det som respondentene har planer om eller kjenner til skal produseres. Her finnes det saft og bær produksjon, salg av overnatting og servering, salg av fiskekort, komler, brød og bakervarer, fisk, iskrem, såpe, honning etc. 5. Møteplasser Møteplasser for eksisterende bedrifter og personer som ønsker å starte bedrifter varierer, men generelt sett er det mange møte steder for ulike grupper. Det arbeidet som bygdeutvikleren gjør blir framhevet som svært viktig for mange og blir omtalt spesielt positivt. Et annet sted hvor mange bønder samles er på Felleskjøpet hvor de kan møtes over en kopp kaffe. Der kan de diskutere utfordringer de har i hverdagen, formidle og motta informasjon. De opplever seg selv som enkeltstående direktører med liten tid til å møte andre likesinnede og finner derfor møteplassen på Felleskjøpet nyttig. Det finnes mange møteplasser for de som arbeider med eller innen lokal mat og festivaler. Blant møteplasser for enkelte respondenter er det bl.a. Felleskjøpet, Næringsforeningen, Slakterlaug i kjøttbransjen og Forsøksringen. Av festivaler så blir Julebyen trukket fram, Bondens marked, Kulturfestivalen, Jadejarlensmarked, og Bjerkreimsmarknaden. Esso og COOP blir trukket fram som møteplasser på lik linje med Felleskjøpet, fordi man der har anledning til å møte likesinnede fra sitt lokalmiljø og utveksle erfaringer om forhold som opptar de i hverdagen for eksempel søknadskriving. 6. Utsalgssteder Utsalgssteder av lokal mat ble beskrevet av respondentene både skriftlig og muntlig. Utsalgssteder inkluderer spisesteder, produksjonssteder herunder er det både hoteller, kafeer og gårdsutsalg. Der er flere kjeder som selger lokal mat blant annet COOP, Kiwi, Rema 1000 og Helgø Matsenter. Sistnevnte får en god omtale for sin velvilje til å ta inn lokale produkter også fra små produsenter. Flere utsalgssteder som blir omtalt av alle CurroCus gruppene. Andre utsalgssteder som ofte blir omtalt er Grand Hotell Egersund, Sogndalstrand Kulturhotell, Grøsfjeld Kjøtt, Fon Egersund, Byrkjedalstunet, Moi kjøtt, Gjermestad gård, Flatande spekemat, Berentsen gårdsutsalg, Moi Hotell, Egersund sjokoladefabrikk, Oliveto (nedlagt restaurant), Dybing gård, Fjermestad gård, Veen gårdscamping, Veen gårdscamping, Røysland gård og Coop Vikeså. Oppramsingen er ikke fullstendig, men et resultat av de som er nevnt i undersøkelsen. Respondentene gir en variert oversikt over ulike typer utsalgssteder. Utvalget av lokal mat varierer i de ulike utsalgsstedene og ingen har et komplett utvalg. Det er imidlertid ønskelig med utsalgssteder som selger de aller fleste av lokale matprodukter. 7

8 7. Framtidige utsalgssteder Respondentene ser flere muligheter for framtidige utsalgssteder som aktuelle. Flere respondenter er inne på at utsalgssted bør ha nærhet til E39 og lett tilgjengelighet. Andre foreslår minst 2 bygdebutikker som kan selge det meste av lokal produserte matvarer. I dette ligger et ønske om større synlighet i de vanlige dagligvarebutikkene enten med eget område eller egne hyller som er dedikert til lokal mat. Helgø Matsenter blir igjen nevnt som et utsalgssted som har vært positiv til å ta inn lokal matvareprodukter og som sees på som et naturlig sted for å tilby lokal mat i framtiden. 8. Paradoks Det er flere paradoks som blir belyst av respondentene, slik det kommer fram i denne undersøkelsen. Det er tre hovedparadokser. Det første er at Egersund, som største fiskerihavn ikke har et godt tilbud av fersk fisk og sjømat. Det andre er beboerne i regionen sin holdning til pris. Det siste paradokset omhandler det faktum at en del utsalgssteder er stengt om sommeren. Dette er butikker som befolkningen i området er stolt av og ønsker å vise fram til gjester og tilreisende. Det første paradokset består i at respondenten har problemer med å få tak i fersk fisk og sjømat selv om det kommer til Egersund. Det blir oppgitt at den er minimum 2 dager gammel når det ankommer forbruker i Egersund, og Dalane regionen. Flere restauranter og kafeer server fisk, men skulle gjerne hatt enda ferskere fisk. Både vanlige forbrukere og bedrifter vil ha mulighet til å kunne kjøpe fersk fisk fra fiskebutikk og/eller fisk og sjømat direkte på kaia fra båter. Respondentene rapporterer at det oppleves paradoksalt at innbyggere i regionen anser det som dyrt å betale for lokalt produserte varer og mat lokalt, mens det oppleves helt i orden når man kommer til Stavanger. Det blir oppfattet blant flere av respondentene at mat ikke skal koste, men betalingsvilligheten er en annen når man kommer til andre områder. Det siste paradokset er at en del lokal mat bedrifter er stengt på sommeren og dermed på en tid av året hvor mange har gjester og besøkende som de ønsker å vise fram regionen sin til. Der i blant butikker som formidler lokal mat. 9. Skape seg egne nettverk Det er flere nettverk som er tilgjengelig. Flere beskriver ulike måter for å skape seg egne nettverk. Bondelaget er en viktig møteplass for bønder som beskriver seg som ganske alene direktører for egen virksomhet. En annen måte er å delta på kurs for faglig oppdatering, men like viktig å skape seg nettverk med andre som har lik eller tilsvarende erfaringer. I tillegg blir forsøksringer nevnt og deltagelse på andre steder som for eksempel Visit Dalane. En viktig del av nettverksbyggingen er bygdeutvikleren sin rolle. Respondentene opplever denne rollen som en svært viktig del og som en trygghet for allerede etablerte bedrifter samt andre som har sine planer i støpeskjeen. 8

9 10. Oppgitthet Det er en del oppgitthet å spore hos en del respondenter, fordi det har vært et uttall møter som skal bringe lokal mat og lignende på fote og i følge respondentene har det ikke blitt noe av. Derfor kan det spores både en viss skepsis til og for hva utkomme av denne undersøkelsen skal føre fram til. Respondentene bidrar tross dette veldig bra, og er ser fram i spenning til hva som kommer ut av disse intervjuene. 11. Mattilsynet Mattilsynet får både positiv og negative omtale basert på respondentene sine ulike opphevelser med dem. Antall lover, regler og forskrifter som bedrifter må forholde seg til om de er små eller store er like. Respondentene opplyser om at små produsenter av lokal mat har de samme krav til for eksempel produksjonslokale som store produksjonsbedrifter med mange ansatte til å håndtere ulike krav og påbud. I følge respondentene har det ført til nedleggelse av produksjon, eller de som følger alle påbud må ta store investeringskostnader selv når de bare har en liten produksjon. På den positive siden så svarer respondentene at dersom mattilsynet kommer tidlig inn i oppstart eller ombygging av lokaler så er det behjelpelig med råd og forslag. 12. Lokalmatbegrepet Det er ikke enighet om hvordan lokalmatsbegrepet skal beskrives eller defineres mellom de ulike respondentene. Det går både på hvor langt unna det kan være produsert før det er lokalmat fra Dalane regionen og hva som kan produseres, for at det skal regnes som lokal produsert mat. Her varierer det fra det noe som kan ales opp eller gror naturlig i området, til de som blir plantet fra andre områder og spesielt land og som ikke har naturlig bakgrunn fra regionen. 13. Ønsker for framtiden Respondentene fra de ulike CurroCus gruppene ytrer flere ønsker for framtiden. Et ønske er en fiskebutikk i Egersund som er helårs åpen og gjerne en fiskebåt slikt at fersk fisk og sjømat kan kjøpes direkte fra dem. Det er flere av respondenter som ønsker å videreforedle ulike produkter og noen av dette vil bli gjennomført, men her oppleves Mattilsynet som en hindring. Ferskvannsfisk er en ressurs som enkelte ser en mulighet for å utnytte bedre, enn i det skjer per i dag. 14. Ønsket dialog Ønsket dialog omhandler respondentene sine tilbakemeldinger som omfatter et ønske om mer kontakt mellom leverandører, produsenter og utsalgssteder for lokal mat. I dag blir ikke 9

10 produksjonen tilpasset etterspørselen og sesongvariasjoner er vanskeligere å fange opp for mottakerne av ulik type lokal produsert mat. En tettere dialog og planlegging vil skape mer stabil produksjon og på den andre siden et bedre mottaksapparat. Denne dialogen er ønsket fra alle parter og bør organiseres. 15. Fisk Fersk fisk blir poengtert er som en mangelvare. Respondentene etterspør og er til dels forundret over at det ikke er mulig å få tak i fersk fisk i Norges største fiskerihavn. Det er en fiskebil som har tilholdssted på torget i Egersund, men tidligere har en annen fiskebil kjørt rundt i regionen. Fon fiskerimottak eksporterer nesten hele produksjonen, men bidrar også med fisk til regionen sine bedrifter og forbrukere. Imidlertid så er ønskemålet at det kommer fisk og sjømatutsalg i Egersund. 16. Kunnskapsinnhenting Kunnskapsinnhenting er viktig for økt forståelse omkring lokal mat og produksjon. Flere av respondentene ønsker økt kunnskap omkring disse forholdene. Det blir satt stor pris på lokal mat og produksjon. Ulike nettverk bistår i kunnskapsformidling som for eksempel bygdeutvikleren, kurs gjennom Høgskolen Landbruk og Bygdenæringer på Nærbø, og Innovasjon Norge. Disse og flere andre bidrar med kunnskapsøkning i regionen. 17. Revitalisering En innhenting og revitalisering av gamle oppskrifter blir vurdert av respondentene som viktig for å bevare kunnskap før det forsvinner med de eldste som besitter denne kunnskapen. Det varier for eksempel hvordan lefser blir laget fra ulike steder i Dalane regionen. 18. Motivasjon Flere respondenter nevner at befolkningen i regionen må ha tro på seg selv og sine produkter. I tillegg så må enda flere i området bli stolt over lokale produkter både mat og andre varer som produseres. For produksjon av lokal mat så er noe som går igjen at de som skal drive med det, også må brenne for oppgaven. Motivasjon handler også om at det er vilje til å ta i bruk kortreist mat fra regionen, både i butikker og spisesteder. 10

11 19. Natur Natur er det mye av i regionen dette kan utnyttes bedre enn i dag. Ferskvannsfiske har det vært drevet med tidligligere, laksefiske med salg av fiskekort, overnatting og servering pågår. Et annet område som blir foreslått av respondentene for eksempel er sliping av stein. 20. Nettside Nettside på internett etterlyses av alle respondenter. En slik nettside kan gi en oversikt over lokal mat, festivaler og lignende. En slik nettside må inneholde alt av opplysninger og også gi mulighet til å bestille varer. Respondentene opplever at det er for tungvindt å finne lokal mat og hva som produseres hvor og når. (Dalane Hvem, Hva, Hvor er ønskelig). Markedsføringen har heller ikke vært god så også på denne måten ville en nettside kunne gi økt oppmerksomhet og kunnskapsoverføring mellom bedrifter og forbruker. 21. Kvalitet Kvalitet er noe som respondentene oppfatter at de leverer. De er stolte av de ulike produktene de produserer, men kanskje ikke like flink å si det og beskrive det som verdens beste for eksempel poteter eller jopler på dialekt. Kvalitet må også oppfattes av de som er kjøpere av produktene ved merking og markedsføring. Ved informasjon og kunnskapsformidling av hvordan produktene kan anvendes vil forbrukerne få økt kunnskap for hvorfor produktene fra Dalane regionen er så bra eller verdens beste. 22. Pris Oppfattelse av pris blant respondentene. Det er et flertall som mener at de ikke får den prisen for varen som de skulle ønske, og at betalingsvilligheten er høyere når de er ute på reise. Det oppleves som spesielt at regionalt så blir oppfattelsen av pris annerledes enn når de samme forbrukerne reiser til Stavanger. Det er derfor en viktig oppgave å formidle budskapet om den lokale maten og forankringen til regionen som gir økt merverdi på produktene som selges lokalt og regionalt. 11

12 Figur 2 Konseptuel modell over respondentene sine oppfatninger av lokal mat m.m. i Dalane regionen. 12

13 Hovedkategorier på A- nivå Disse 22 B- nivå kategoriene kan deles inn i 6 hovedkategorier på A- nivå som utgjør respondentene sine opplevelser av Dalane regionen i forhold til lokal mat, utsalgssteder og festivaler. Basis elementer Hovedkategorien Basis elementer inneholder følgende underkategorier på B- nivå: 1. Produkter, 2. Kunder, 3. Bedrifter og 4. Produksjon av ulike varer. Produksjonen av lokale produkter er til dels mangfoldig med få store aktører. Produksjonen av ulike produkter fordeler seg på både deltid, og helårs produksjon hvor noen bare driver på hobbybasis. Kundene kommer i stor grad fra regionen, men også tilstøtende områder i nord og sør. I tillegg så er det kundegrunnlag i andre deler av landet og land. Salgspunkter Hovedkategorien Salgspunkter inneholder følgende underpunkter på B- nivå: 6. Utsalgssteder, 7. Framtidige utsalgssteder, 21 Kvalitet og 22. Pris. Det finnes ulike salgspunkter både direkte fra produsenter og fra dagligvarebutikker. Det er ikke noe felles utsalgssted for lokal mat, men det foreslås at det bør være 2 utsalgssteder av lokal mat i regionen. Det er god fokus på kvalitet, men ikke like gode til å markedsføre at de har de beste lokal matproduktene i Norge. Prisnivået blir nok oppfattet som akseptabelt av produsenter, men i det øvre sjikt av mottakerne. Nettverkskoblinger Hovedkategorien Nettverkskoblinger inneholder følgende underpunkter på B- nivå: 5.Møteplasser, 9. Skape seg egne nettverk, og 18. Motivasjon. Det er flere møteplasser for ulike produsenter, og i det å skape seg egne nettverk og finne fram til ulike nettverk så for Bygdeutviklerne gode anbefalinger i måten vedkommende er tilgjengelig og behjelpelig. Noen skaper seg egne nettverk ved kursdeltagelse noe som betyr mye for motivasjonen. Det er gjerne noe de brenner for å gjennomføre av produktutvikling, oppstart eller videreføring av ideer. Mulighetsområder i framtiden Hovedkategorien Mulighetsområder i framtiden består av følgende underkategorier på B- nivå: 13. Ønsker for framtiden, 14. ønsket dialog, 19. Natur, og 20. Nettside. Det siste først, en nettside som dekker alt i regionen er noe som mange ser for seg som noe med et stort potensial, men hvem, hvor, hva, hvordan og når er fortsatt de spørsmål som alle stiller seg. Fiskeutsalg som representerer området er et mulighetsområde for regionen, og en tettere dialog mellom produsenter og kjøper av lokal mat er viktig for at stabile leveranser og topp kvalitet kan sikres over lengre perioder. Naturen i området gir også mange muligheter for rekreasjon, kunnskapsoverføring og utnytting av naturressurser som innlandsfiske eller jakt. 13

14 Utfordringer Hovedkategorien Utfordringer består av følgende underkategorier på B- nivå: 8. Paradokser, 10. Oppgitthet, 11. Mattilsynet, og 15. Fisk. Det er flere paradokser som går fram. Et av er de er knyttet til tilgangen på fersk fisk og sjømat i en av de største fiskerihavnene i Norge. Det blir derfor en utfordring å få dette til for regionen. En annen utfordring er oppfattelsen av hva mat skal koste i forhold til nærliggende regioner. Det er en utfordring å få synliggjort resultater fra møter og konferanser slik at deltager og regionen oppfatter og gjør seg nytte av resultater og anbefalinger som framkommer. Mattilsynet er satt til forvaltning av lover og regler, men har ifølge respondentene et stort potensial i å tilnærme seg spesielt de små brukerne av deres tjenester. Kunnskapsutvikling Hovedkategorien Kunnskapsutvikling inneholder følgende underkategorier på B- nivå: 12. Lokalmatbegrepet, 16. Kunnskapsinnhenting, og 17. Revitalisering. Lokalmatbegrepet har mange ulike vinklinger og har et behov for en begrepsavklaring for regionen med hva som omfattes lokalmatsbegrepet. Kunnskapsinnhenting fra ulike kilder for å styrke kompetanse innen ulike fagfelt som lokalmat produsenter er opptatt av eller har behov for. Slik kompetanseutvikling leveres av ulike organisasjoner, høgskoler eller universitet. Revitalinsering og innsamling av eldre oppskrifter for eksempel på lefser kan være et tiltak for å hente fram gamle matskatter fra glemselen. Konkluderende merknader Det er en del viktige poenger som kommer fram i gjennomgangen av CurroCus gruppene. De konkluderende merknadene kommer som en følge av at de har oppnådd metning gjennom flere ulike datakilder. Det er viktig å understreke at denne undersøkelsen baserer seg på respondentene som har deltatt sine svar og ikke dekker hele populasjonen, men gir et klarere bilde av Dalane regionen på en del områder. Deltakerne i undersøkelsen er svært positive til lokal mat og da spesielt det som er produsert i regionen som er undersøkt. Et annet område som de gjerne vil ha mer av er festivaler, marked, eller lignende som er med på å få fram alle spesialiteter og produserte produkter i området. Det blir nevnt Bondens marked som et eksempel på noe som burde vært for eksempel hver uke på en fast dag i Egersund. Det kan være et tiltak for å få økt oppmerksomhet omkring lokal mat og lignende. Det er mange muligheter og utfordringer på samme tid i regionen. Et punkt som alle var innom er for eksempel en felles nettside på Internet som samler alle lokale og lokalt produserte produkter innen lokal mat, eller andre lokale produkter. En slik nettside vil gjøre det enkelt for kunder og leverandører å finne fram i hva som til enhver tid finnes på markedet, og vil lette bestillingen for kunder. Det som veldig mange respondenter uttrykker er at de ikke har oversikt over det som finnes, og når det er tilgjengelig. Et annet område som flere påpeker er at tilgangen på fersk fisk ikke er god nok slik som situasjonen er i dag. Det må være et grunnlag for en slik butikk eller utsalg mener respondentene. Det fremheves at Egersund er en av de største fiskerihavnene i Norge og mange både forbrukere og bedrifter forventer at tilgangen på fersk fisk og sjømat bør være mye bedre enn i dag hele året. Mattilsynet er en viktig brikke i produksjon og omsetning av lokal mat. Det oppleves av mange som at regelverket som mattilsynet er satt til å forvalte ikke alltid er like tilpasset små produsenter som de 14

15 er større produsenter. Hensynet til matsikkerhet er viktig, men det bør tilpasses hva som er praksis i andre land for småprodusenter. Dersom det er store forskjeller bør det vurderes hvilke tiltak som må være tilsted og hvilke som kan unnværes. Dialog mellom kunder og produsenter har et stort forbedringspotensial. Da vil det være lettere å planlegge produksjon i forhold til etterspørselen samt bedre markedsføring vil kunne gi grunnlag for økning av kundegrunnlaget til mange bedrifter. Et enkelt tiltak vil være hjemmesider på Internet med mulighet for bestilling og dermed økt tilgjengelighet til flere potensielle kunder. Utsalgssteder for lokale mat er et behov i regionen. Den eller de bør være lokalisert slik at flest mulig har tilgang til dem. Flere forslag har kommet opp, men det som har gått igjen er en lokalisering i tilknytting til E39 for også å fange opp gjennomgangstrafikken. Møteplasser er viktig for alle som driver med lokal mat, festivaler, mattilbud og utsalgssteder. Det finnes flere møteplasser, men ingen som har som et formål å samle alle som driver med lokal mat. De som driver med lokal mat og lignende deltar ofte på flere møteplasser etter behov som de har. Bygdeutvikleren blir holdt fram som en viktig samarbeidspartner og noen ganger den første som blir kontaktet, fordi vedkommende innehar en kompetanse som både er praktisk og teoretisk nyttig for de som søker hjelp. 15

Markedsstrategier og forretningskrav. Nettverkssamling Logimat 6.11.2013 Trine Magnus Norsk senter for bygdeforskning

Markedsstrategier og forretningskrav. Nettverkssamling Logimat 6.11.2013 Trine Magnus Norsk senter for bygdeforskning Markedsstrategier og forretningskrav Nettverkssamling Logimat 6.11.2013 Trine Magnus Norsk senter for bygdeforskning Bakgrunn for Logimat (2012-2014) Tverrfaglig prosjektsamarbeid mellom Sintef, NTNU,

Detaljer

Turoperatørenes oppfatning av Innlandet hvordan øke turistrømmen? (pågående studie, foreløpig resultat pr. 19. august 2013)

Turoperatørenes oppfatning av Innlandet hvordan øke turistrømmen? (pågående studie, foreløpig resultat pr. 19. august 2013) Turoperatørenes oppfatning av Innlandet hvordan øke turistrømmen? (pågående studie, foreløpig resultat pr. 19. august 2013) Kartlegging av TO - hvem, hva, hvor Trender basert på produktene/pakkene Norske

Detaljer

AKTIVITETER PÅ MATORMÅDET OG TANKER OM MATFYLKET HORDALAND - SETT UTENIFRA

AKTIVITETER PÅ MATORMÅDET OG TANKER OM MATFYLKET HORDALAND - SETT UTENIFRA AKTIVITETER PÅ MATORMÅDET OG TANKER OM MATFYLKET HORDALAND - SETT UTENIFRA matmerk.no Ullensvang 15.februar 2017 adm.dir Nina Sundqvist Ambisjonsnivå? Matmerk: Vi får folk til å velge norsk mat Definisjonen

Detaljer

Kan vi styrke preferanser for norsk brød? Torunn Nordbø, Opplysningskontoret for brød og korn Kornkonferansen 2013

Kan vi styrke preferanser for norsk brød? Torunn Nordbø, Opplysningskontoret for brød og korn Kornkonferansen 2013 Kan vi styrke preferanser for norsk brød? Torunn Nordbø, Opplysningskontoret for brød og korn Kornkonferansen 2013 Visjon: Opplysningskontoret for brød og korn skal skape matglede, matlyst og formidle

Detaljer

Erfaringer fra prosjektet Vekststrategier for lokale og regionale matspesialiteter

Erfaringer fra prosjektet Vekststrategier for lokale og regionale matspesialiteter Erfaringer fra prosjektet Vekststrategier for lokale og regionale matspesialiteter Trine Magnus Norsk senter for bygdeforskning Kick-off Logimat 12.juni 2012 Nasjonal ambisjon om 20 prosent matspesialiteter

Detaljer

Smak av kysten inspirerer for å løfte frem nye råvarer

Smak av kysten inspirerer for å løfte frem nye råvarer Smak av kysten inspirerer for å løfte frem nye råvarer Norsk Sjømatsenter - kunnskapsutvikling for sjømatnæringen Vår rolle: Vi utvikler og formidler kunnskap om sjømat nasjonalt Vår visjon: Vi skal gjøre

Detaljer

Strategi. Fiskeri- og kystdepartementets strategi for kystbasert reiseliv

Strategi. Fiskeri- og kystdepartementets strategi for kystbasert reiseliv Strategi Fiskeri- og kystdepartementets strategi for kystbasert reiseliv 2008-2011 Bakgrunn... 4 Hovedmål: Bedre samarbeid mellom fiskeri- og havbruksnæringen og reiselivsnæringen... 4 Handlinger... 4

Detaljer

Først skal vi se på deltakelsen i frivilligheten: hvor mange deltar og hvor ofte.

Først skal vi se på deltakelsen i frivilligheten: hvor mange deltar og hvor ofte. 1 Frivillighet Norge har utført to undersøkelser for å få vite mere om den frivillige innsatsen, motivasjonen for å gjøre frivillig innsats og hvilke forventninger organisasjonene selv og publikum har

Detaljer

Brukertilfredshet blant beboere ved sykehjem i Ringerike Kommune. Rapport Ringerike Kommune 2015:

Brukertilfredshet blant beboere ved sykehjem i Ringerike Kommune. Rapport Ringerike Kommune 2015: VI BRYR OSS Rapport Ringerike Kommune 2015: Brukertilfredshet blant beboere ved sykehjem i Ringerike Kommune Denne rapporten beskriver resultatet fra en spørreundersøkelse gjort blant beboere ved kommunens

Detaljer

Telemark kommunikasjonsstrategi

Telemark kommunikasjonsstrategi Telemark kommunikasjonsstrategi 1 2 Kontraster som strategi Den overordnede ideen for den den visuelle identiteten til Telemark er kontraster som utfyller hverandre. I fargelæren heter det komplementære

Detaljer

Saksframlegg FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT "SELSKAPSKONTROLL EIDSIVA - OM ROLLER, HABILITET OG SPONSING"

Saksframlegg FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT SELSKAPSKONTROLL EIDSIVA - OM ROLLER, HABILITET OG SPONSING Saksframlegg Ark.: 210 Lnr.: 32/15 Arkivsaksnr.: 15/8-1 Saksbehandler: Kari Louise Hovland FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT "SELSKAPSKONTROLL EIDSIVA - OM ROLLER, HABILITET OG SPONSING" Vedlegg: Rapport fra

Detaljer

Matriket Innlandet. styreleder Kirsten Gracey T 95 86 66 82 kg@bybonden.com

Matriket Innlandet. styreleder Kirsten Gracey T 95 86 66 82 kg@bybonden.com Matriket Innlandet Hvem er jeg? Kirsten Gracey litt bakgrunn Bedrift: BYBONDEN geléer, syltetøy og mos, limonade 20 % stilling i 7 mndr (mars-september 2015) - forprosjekt Oppgaver: - Kartlegge produsenter

Detaljer

Evaluering Hva mener kommunene?

Evaluering Hva mener kommunene? Evaluering Hva mener kommunene? Intervjuundersøkelse: Deltakelse i nettverk klima og energi Bioenergiprosjektet Oppdragsgiver ønsket at undersøkelsen skulle belyse: HYPOTESER: Samarbeidet mellom Fylkeskommunen,

Detaljer

Fra undersøkelsen: Kjennskap og holdninger til norsk landbruk 18-20.mars 2013 Utarabeidet for Norges Bondelag av Erik Dalen, Ipsos MMI

Fra undersøkelsen: Kjennskap og holdninger til norsk landbruk 18-20.mars 2013 Utarabeidet for Norges Bondelag av Erik Dalen, Ipsos MMI Fra undersøkelsen: Kjennskap og holdninger til norsk landbruk 18-.mars 13 Utarabeidet for Norges Bondelag av Erik Dalen, Ipsos MMI Undersøkelsen er utarbeidet av Ipsos MMI på oppdrag for Norges Bondelag

Detaljer

Klage på avslag om støtte til prosjektet Smaken av Finnskogen fra Svullrya Aktivitet og Utvikling

Klage på avslag om støtte til prosjektet Smaken av Finnskogen fra Svullrya Aktivitet og Utvikling Saknr. 15/8269-1 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Klage på avslag om støtte til prosjektet Smaken av Finnskogen fra Svullrya Aktivitet og Utvikling Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram

Detaljer

MARKEDSFØRING AV NORSK SJØMAT

MARKEDSFØRING AV NORSK SJØMAT BigBlue&Company We make successful business cases MARKEDSFØRING AV NORSK SJØMAT BIGBLUE & COMPANY Jan Hillesland Vise-president i Carlsberg med globalt ansvar for Marketing, Salg og Innovasjon Kommersielt

Detaljer

Kunnskapsutvikling i nettverk

Kunnskapsutvikling i nettverk Kunnskapsutvikling i nettverk Noen betraktninger NAPHA Erfaringsseminaret 18.01.2012 Trine Moe og Tor Ødegaard Hvem er vi? Tor Ødegaard: Utdannet som politi (1989) Jobbet i politiet og siden 2007 som seniorinspektør

Detaljer

Emballasje er en samlebetegnelse på innpakningsmateriale du kan bruke til å pakke produktet ditt i.

Emballasje er en samlebetegnelse på innpakningsmateriale du kan bruke til å pakke produktet ditt i. Emballasje fra Foodgarage. Foto/design: Scandinavian Design Group. Valg av emballasje kan være avgjørende for om salget av nettopp ditt produkt blir en suksess eller ikke. Det er emballasjen som kommuniserer

Detaljer

Jeg er: Willy Roger Jacobsen daglig leder og medeier i Brynildsen AS.

Jeg er: Willy Roger Jacobsen daglig leder og medeier i Brynildsen AS. Brynildsen AS Jeg er: Willy Roger Jacobsen daglig leder og medeier i Brynildsen AS. Han har også hatt ansvaret for etablering og utvikling av det nye selskapet, til en nøkkelferdig bedrift med oppstart

Detaljer

Ulike metoder for bruketesting

Ulike metoder for bruketesting Ulike metoder for bruketesting Brukertesting: Kvalitative og kvantitative metoder Difi-seminar 10. desember 2015 Henrik Høidahl hh@opinion.no Ulike metoder for bruketesting 30 minutter om brukertesting

Detaljer

Forvaltningsrevisjonsrapporten "Selskapskontroll Eidsiva - om roller, habilitet og sponsing"

Forvaltningsrevisjonsrapporten Selskapskontroll Eidsiva - om roller, habilitet og sponsing Saknr. 14/11674-1 Saksbehandler: Kari Louise Hovland Forvaltningsrevisjonsrapporten "Selskapskontroll Eidsiva - om roller, habilitet og sponsing" Kontrollutvalgets innstilling til vedtak: Kontrollutvalget

Detaljer

Invitasjon. Bli med på tidenes satsing på innlandsfiske

Invitasjon. Bli med på tidenes satsing på innlandsfiske Invitasjon Bli med på tidenes satsing på innlandsfiske Hvorfor? Reiselivet er en viktig næring i innlandet, men potensialet innen naturbaserte opplevelser er mye større enn dagens nivå. Gjennom forskning,

Detaljer

Ferskmat = Logistikkens Formel 1

Ferskmat = Logistikkens Formel 1 LogiMat; et forprosjekt om logistikk for midtnorske matspesialiteter 1 Mat i Norge Mål om i stor grad å være selvforsynt Noe import av frukt og grønnsaker Mange småskala matprodusenter Stort mangfold av

Detaljer

Matomsorg og lokalmat i kommunale kjøkken. Befolkningsundersøkelse gjennomført av Norstat for Forbrukerrådet Januar 2017

Matomsorg og lokalmat i kommunale kjøkken. Befolkningsundersøkelse gjennomført av Norstat for Forbrukerrådet Januar 2017 Matomsorg og lokalmat i kommunale kjøkken Befolkningsundersøkelse gjennomført av Norstat for Forbrukerrådet Januar 2017 Problemstilling Respondentene ble bedt om å angi viktigheten av matomsorg generelt

Detaljer

Innspill til melding om jordbrukspolitikken

Innspill til melding om jordbrukspolitikken Landbruks- og matdepartementet 1.februar 2016 Innspill til melding om jordbrukspolitikken Norges Bygdekvinnelag viser til Landbruks- og matdepartementet sin invitasjon til å komme med innspill til Regjeringens

Detaljer

Vekst gjennom samspill

Vekst gjennom samspill Vekst gjennom samspill Konsernsjef Sverre Leiro 16. februar 2006 norge NorgesGruppens virksomhetsområder NorgesGruppen Detaljvirksomheten Engrosvirksomheten Egeneide butikker Profilhus dagligvare- og servicehandel

Detaljer

Oppstart av Bondens marked i Drammen

Oppstart av Bondens marked i Drammen Oppstart av Bondens marked i Drammen Drammen, 13.10.2006 Bente Aksnes Kort om Bondens marked Bak Bondens marked i Norge står Norsk Bygdeturisme og Gardsmat, OIKOS, Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Detaljer

BRUKERSTUDIE: NORDKAPP - THIS WAY UP. Utarbeidet av design researcher og sosiolog Mette Mossige

BRUKERSTUDIE: NORDKAPP - THIS WAY UP. Utarbeidet av design researcher og sosiolog Mette Mossige BRUKERSTUDIE: NORDKAPP - THIS WAY UP Utarbeidet av design researcher og sosiolog Mette Mossige OM BRUKERSTUDIET Brukerstudiet ble gjennomført i februar 2013. Opplegget for disse dagene var følgende: Fokusgruppeintervju

Detaljer

Saksbehandler: Kari Solberg Økland Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 11/1822-5 Dato: *

Saksbehandler: Kari Solberg Økland Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 11/1822-5 Dato: * SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kari Solberg Økland Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 11/1822-5 Dato: * ORIENTERING OM BYDELSKONFERANSENE 2011 INNSTILLING TIL: BYSTYRET Administrasjonens innstilling: 1. Oppsummering

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Kari Louise Hovland Arkiv: / Dato:

Saksframlegg. Saksb: Kari Louise Hovland Arkiv: / Dato: Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Kari Louise Hovland Arkiv: 255 13/3440-8 Dato: 14.11.2014 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN «SELSKAPSKONTROLL EIDSIVA OM ROLLER, HABILITET OG SPONSING» Vedlegg Rapport

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSE 2016

BRUKERUNDERSØKELSE 2016 BRUKERUNDERSØKELSE 2016 Innhold 1 Oppsummering... 3 2 Innledning... 3 1 Opplegg og metode... 3 2 Utvalg... 4 3 Svarprosent/respondentene... 4 Kommentarer til resultatene... 5 1 Kjennskap og erfaring om

Detaljer

Kriterier for Fairtrade-byer

Kriterier for Fairtrade-byer Kriterier for Fairtrade-byer Stiftelsen Max Havelaar Norge Storgata 11 0155 OSLO Tlf: 23 01 03 30 Faks: 23 01 03 31 E-post: maxhavelaar@maxhavelaar.no Hjemmeside: www.maxhavelaar.no Guide for Fairtrade-byer

Detaljer

Økologiske Norgården. Hvorfor hva hvordan hvor mye? Kommunikasjonsdirektør Nina Sundqvist

Økologiske Norgården. Hvorfor hva hvordan hvor mye? Kommunikasjonsdirektør Nina Sundqvist Økologiske Norgården Hvorfor hva hvordan hvor mye? Kommunikasjonsdirektør Nina Sundqvist 2008 2 01.11.2010 2 Hvordan kan vi bli bedre???? Hvorfor ikke Hvem 01.11.2010 4 01.11.2010 5 2009 01.11.2010 6 En

Detaljer

Dato: 24.05.2013 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2013/442 Susan Guerra 180.0. Kultur- og nærmiljøkomiteen 05.06.2013 Bydelsutvalget 13.06.

Dato: 24.05.2013 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2013/442 Susan Guerra 180.0. Kultur- og nærmiljøkomiteen 05.06.2013 Bydelsutvalget 13.06. Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 24.05.2013 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2013/442 Susan Guerra 180.0 Saksgang Utvalg Møtedato Kultur- og nærmiljøkomiteen 05.06.2013 Bydelsutvalget 13.06.2013

Detaljer

Invitasjon til. kjedesamarbeid. Basisfot Norge AS

Invitasjon til. kjedesamarbeid. Basisfot Norge AS Invitasjon til kjedesamarbeid Basisfot Norge AS Basisfot Norge - 2 Hvorfor samarbeide? I dag ser vi stadig sammenslåinger i alle bransjer, flere og flere går sammen og danner kjeder både nasjonalt og internasjonalt.

Detaljer

Bondens butikk. Ny salgskanal for Bondens marked?

Bondens butikk. Ny salgskanal for Bondens marked? Bondens butikk Ny salgskanal for Bondens marked? Trondheim 28/2-2013 Bondens marked er unikt - og kan ikke kopieres i butikk Ansikt til ansikt betyr åpenhet og tillit, og historien bak maten kommer fram

Detaljer

Utmarksforvaltning. Forenkling av utmarksforvaltningen i Åfjord kommune. Prosjektbeskrivelse. For Åfjord kommune,.

Utmarksforvaltning. Forenkling av utmarksforvaltningen i Åfjord kommune. Prosjektbeskrivelse. For Åfjord kommune,. Søknad Utmarksforvaltning Forenkling av utmarksforvaltningen i Åfjord kommune Prosjektbeskrivelse For Åfjord kommune,. Åfjord, 15.10.2016 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 3 Bakgrunn 3 Ønsket situasjon

Detaljer

et aktivitets- og kommunikasjonskonsept på senteret

et aktivitets- og kommunikasjonskonsept på senteret et aktivitets- og kommunikasjonskonsept på senteret GODT VALG-KONSEPTET - en posisjonering for fremtiden Mål: Visjon: Budskap: Å vri kjøpsatferd i en mer miljøriktig og rettferdig retning Bli en ledende

Detaljer

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015 Innovativ Ungdom Fremtidscamp2015 TjerandAgaSilde MatsFiolLien AnnaGjersøeBuran KarolineJohannessenLitland SiljeKristineLarsen AnetteCelius 15.mars2015 1 Sammendrag Innovasjon Norge har utfordret deltagere

Detaljer

Konsumentenes krav til produksjonen og hvilke konsekvenser dette får for produsentene. NØK kongress 2008 av Henrik Solbu KSL Matmerk, KSL ansvarlig

Konsumentenes krav til produksjonen og hvilke konsekvenser dette får for produsentene. NØK kongress 2008 av Henrik Solbu KSL Matmerk, KSL ansvarlig Konsumentenes krav til produksjonen og hvilke konsekvenser dette får for produsentene NØK kongress 2008 av Henrik Solbu KSL Matmerk, KSL ansvarlig Konsumentene Hvem er konsumentene? Oss alle? Har vi alle

Detaljer

Produktutvikling i norsk fiskeindustri resultater fra en nasjonal survey 1)

Produktutvikling i norsk fiskeindustri resultater fra en nasjonal survey 1) Produktutvikling i norsk fiskeindustri resultater fra en nasjonal survey 1) Kåre Hansen Økt satsing på markedsbasert produktutvikling vil være en viktig fremtidig strategi for økt verdiskaping i norsk

Detaljer

Setersatsing på Snåsa i 2008

Setersatsing på Snåsa i 2008 Setersatsing på Snåsa i 2008 Rapport februar 2009 Anders Mona Heidi Rohde Trøndelag Forsøksring Setring i 2008. I alt 18 setrer har vært i drift i 2008 på Snåsa, dette er to mer enn i 2007. Bygda er blitt

Detaljer

Kriterier for Fairtrade-kommuner Sammen skaper vi gode historier

Kriterier for Fairtrade-kommuner Sammen skaper vi gode historier Kriterier for Fairtrade-kommuner Sammen skaper vi gode historier Stiftelsen Fairtrade Max Havelaar Norge Storgata 11 0155 OSLO Tlf: 23 01 03 30 Faks: 23 01 03 31 E-post: info@fairtrade.no Hjemmeside: www.fairtrade.no

Detaljer

Referat fra Fiskens dag under Matfestivalen i Ålesund 26. august 2004

Referat fra Fiskens dag under Matfestivalen i Ålesund 26. august 2004 Referat fra Fiskens dag under Matfestivalen i Ålesund 26. august 2004 Tilstede fra AMMT: Marianne Østerlie Deltakerliste er vedlagt Til alle som produserer, distribuerer og selger sjømat I Norge NSL Norske

Detaljer

Norsk Elgfestival 2014 Søknad om støtte

Norsk Elgfestival 2014 Søknad om støtte Saknr. 14/5014-3 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Norsk Elgfestival 2014 Søknad om støtte Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner prosjektet Norsk Elgfestival 2014 forenlig med Regional plan for

Detaljer

(Tittel fra LMI: min hverdag i møtet med forbruker som handler på apotek)

(Tittel fra LMI: min hverdag i møtet med forbruker som handler på apotek) Innlegg på OTC-konferanse februar 2013 «DEN OPPLYSTE OG KUNNSKAPSRIKE FORBRUKER» (Tittel fra LMI: min hverdag i møtet med forbruker som handler på apotek) Jeg har lyst til å åpne med et spørsmål, nemlig

Detaljer

Prosjektrapport fra Informasjonsprosjektet i prosjekt bostedsløse i Helse- og velferdsetaten, Oslo kommune.

Prosjektrapport fra Informasjonsprosjektet i prosjekt bostedsløse i Helse- og velferdsetaten, Oslo kommune. 1 Sammendrag Bakgrunn Informasjonsprosjektet knyttet til Prosjekt bostedsløse startet i oktober 2002 og avsluttet 31.12.2004. Formålet med Informasjonsprosjektet var å ha et overordnet ansvar i Oslo for

Detaljer

Mat som en del av ferieopplevelsen Forbrukerundersøkelse i Tyskland omnibus Desember 2006

Mat som en del av ferieopplevelsen Forbrukerundersøkelse i Tyskland omnibus Desember 2006 Mat som en del av ferieopplevelsen Forbrukerundersøkelse i Tyskland omnibus Desember 2 Gjennomført for Innovasjon Norge og knyttet til arbeidet med den norske deltakelsen på Grüne Woche 27 i Berlin. Ytterligere

Detaljer

Kriterier for Fairtrade-kommuner Sammen skaper vi gode historier

Kriterier for Fairtrade-kommuner Sammen skaper vi gode historier Kriterier for Fairtrade-kommuner Sammen skaper vi gode historier Stiftelsen Fairtrade Max Havelaar Norge Storgata 11 0155 OSLO Tlf: 23 01 03 30 Faks: 23 01 03 31 E-post: info@fairtrade.no Hjemmeside: www.fairtrade.no

Detaljer

SLUTTRAPPORT Lokal Mat på menyen 2011 / 2012

SLUTTRAPPORT Lokal Mat på menyen 2011 / 2012 SLUTTRAPPORT Lokal Mat på menyen 2011 / 2012 Maj 2012 Vern og verdiskaping - naturskyddsområder som ressurs i hållbar økonomisk utvikling SLUTTRAPPORT Lokal Mat på menyen 2011 / 2012 Periode for forprosjektet:

Detaljer

Regional handlingsplan for økologisk landbruk. Strategi, tiltak, status og utfordringer. Trond Ballestad

Regional handlingsplan for økologisk landbruk. Strategi, tiltak, status og utfordringer. Trond Ballestad Regional handlingsplan for økologisk landbruk Strategi, tiltak, status og utfordringer. Trond Ballestad 16.10.2012 Handlingsplan for utvikling av økologisk produksjon og forbruk 2011 2013 Bakgrunn: Fylkesmannens

Detaljer

Kriterier for Fairtrade-kommuner

Kriterier for Fairtrade-kommuner Kriterier for Fairtrade-kommuner Hvert eneste kjøp bidrar Revidert februar 2013. Stiftelsen Fairtrade Norge Storgata 11 0155 OSLO Tlf: 23 01 03 30 E-post: info@fairtrade.no Hjemmeside: www.fairtrade.no

Detaljer

1 Vedlegg 3: Evaluering av Entreprenørskapsprogrammet

1 Vedlegg 3: Evaluering av Entreprenørskapsprogrammet 1 Vedlegg 3: Evaluering av Entreprenørskapsprogrammet Evaluering av Entreprenørskapsprogrammet Norges Eksportråd Utarbeidet av Marianne Rød og Kathleen Myklatun Oslo, Desember 2003 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Lokalmat i butikkane. Nasjonal Stølskonferanse Fagernes, 11. - 12. Mai 2012. Eivind Haalien Produktgruppesjef Lokalmat og spesialiteter

Lokalmat i butikkane. Nasjonal Stølskonferanse Fagernes, 11. - 12. Mai 2012. Eivind Haalien Produktgruppesjef Lokalmat og spesialiteter Lokalmat i butikkane Nasjonal Stølskonferanse Fagernes, 11. - 12. Mai 2012 Eivind Haalien Produktgruppesjef Lokalmat og spesialiteter www.norgesgruppen.no AGENDA Om NorgesGruppen Nordisk mat Lokalmatsatsingen

Detaljer

Sosiale medier. Et verktøy for oppfølgning av frivillige?

Sosiale medier. Et verktøy for oppfølgning av frivillige? Sosiale medier. Et verktøy for oppfølgning av frivillige? Sosiale medier er en voksende kommunikasjonsform på internett hvor grunnlaget for kommunikasjon hviler på brukerne av de ulike nettsamfunnene.

Detaljer

Kortreist mat: Hva med småskalaprodusenten?

Kortreist mat: Hva med småskalaprodusenten? Kortreist mat: Hva med småskalaprodusenten? Den 39. Røros konferansen 8. 9. februar 2013 Heidi C. Dreyer, professor 1 2 3 Håndverksproduksjon Industriell produksjon 4 Industrialisert produksjon og logistikk

Detaljer

Markedsanalyse Haldenkanalen Regionalpark

Markedsanalyse Haldenkanalen Regionalpark Markedsanalyse Haldenkanalen Regionalpark Børre Berglund, BBR AS 19.11.14 Hva selger 3 Noe som er verdt å stoppe for 2 Noe som er verdt å ta en omvei for 1 Noe som er verdt å komme for Side 2 Oppdraget

Detaljer

The Tall Ships Races Kristiansand 2015 - Ringvirkningsanalyse

The Tall Ships Races Kristiansand 2015 - Ringvirkningsanalyse Advisory The Tall Ships Races Kristiansand 2015 - Ringvirkningsanalyse The Tall Ships Races Kristiansand 2015 Hege Gabrielsen Isabelle J. Golf Agenda 1 Introduksjon 1 2 Publikumsundersøkelse 5 3 Regional

Detaljer

Varsel om sak for Markedsrådet med påstand om vedtak om tvangsmulkt markedsføringsloven 39 jf. 42

Varsel om sak for Markedsrådet med påstand om vedtak om tvangsmulkt markedsføringsloven 39 jf. 42 Tesla Motors Norway AS Bekkenstenveien 15 0976 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato: Paal G. Simonsen Sak nr: 15/1199-30 24.06.2016 Saksbehandler: Gustav Norman Dir.tlf: 93 08 10 40 Varsel om sak for Markedsrådet

Detaljer

Markedsføring av kreftbehandling i utlandet

Markedsføring av kreftbehandling i utlandet OncoloMed AS Luramyrveien 40 4313 SANDNES Sendt per e-post til: info@oncolomed.no Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 17/1324-2 06.06.2017 Saksbehandler: Nina Elise Dietzel Dir.tlf: 45 49 00 31 Markedsføring

Detaljer

«Hva er hovedutfordringen når helsearbeidere skal implementere kunnskapsbasert praksis til egen arbeidsplass?»

«Hva er hovedutfordringen når helsearbeidere skal implementere kunnskapsbasert praksis til egen arbeidsplass?» «Hva er hovedutfordringen når helsearbeidere skal implementere kunnskapsbasert praksis til egen arbeidsplass?» Katrine Aasekjær 11.06.2013 Senter for kunnskapsbasert praksis, HIB Høgskolen i Bergen Videreutdanningen

Detaljer

NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015

NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015 NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015 1 Metode: Datainnsamling: Telefon Utvalg: Det ble gjennomført totalt 501 intervju med personer 18 år eller eldre bosatt i Malvik kommune. Datamaterialet er

Detaljer

Nøkkelhull i serveringsmarkedet? - hva skjer i Sverige, Danmark og Norge? 18.11.2010 Anniken Owren Aarum, Helsedirektoratet

Nøkkelhull i serveringsmarkedet? - hva skjer i Sverige, Danmark og Norge? 18.11.2010 Anniken Owren Aarum, Helsedirektoratet Nøkkelhull i serveringsmarkedet? - hva skjer i Sverige, Danmark og Norge? 18.11.2010 Anniken Owren Aarum, Helsedirektoratet Nøkkelhullet 2011 Ny nøkkelhullskampanje uke 10 og 11 Øke kunnskap om merket

Detaljer

Rapport for Difi: Krav til lønns- og arbeidsvilkår i offentlige anskaffelser kunngjort i Doffin i 2015

Rapport for Difi: Krav til lønns- og arbeidsvilkår i offentlige anskaffelser kunngjort i Doffin i 2015 Rapport for Difi: Krav til lønns- og arbeidsvilkår i offentlige anskaffelser kunngjort i Doffin i 2015 MAI 2015 Bergen: Spelhaugen 22, 5147 Fyllingsdalen Oslo: Karl Johans gate 12J, 0154 Oslo Stavanger:

Detaljer

Regionale matspesialiteter - fremtidsrettet logistikk og distribusjon - søknad om regional medfinansiering

Regionale matspesialiteter - fremtidsrettet logistikk og distribusjon - søknad om regional medfinansiering Saknr. 16/11716-2 Saksbehandler: Kjell Børresen Regionale matspesialiteter - fremtidsrettet logistikk og distribusjon - søknad om regional medfinansiering Innstilling til vedtak: Fylkesrådet ser at det

Detaljer

Frivilligheten + kommunen = sant. Kartlegging av frivillige lag og foreninger i Karmøy kommune 2016: Ressurser, muligheter, utfordringer og samarbeid

Frivilligheten + kommunen = sant. Kartlegging av frivillige lag og foreninger i Karmøy kommune 2016: Ressurser, muligheter, utfordringer og samarbeid Frivilligheten + kommunen = sant Kartlegging av frivillige lag og foreninger i Karmøy kommune 2016: Ressurser, muligheter, utfordringer og samarbeid Oppsummering av viktige funn Hovedfunn 172 frivillige

Detaljer

Utenlandske turisters forbruk i Norge 2007

Utenlandske turisters forbruk i Norge 2007 Forfattere: Eivind Farstad og Arne Rideng Oslo 2008, 53 sider Sammendrag: Utenlandske turisters forbruk i Norge 2007 Denne studien dokumenterer forbruksutgiftene til utenlandske gjester i Norge i vinter-

Detaljer

Gårdsturisme i Nordland

Gårdsturisme i Nordland NF-rapport nr. 14/2011 Einar Lier Madsen, Evgueni Vinogradov, Magnus Kjeldsberg, Tommy Clausen Gårdsturisme i Nordland Bakgrunn: Prosjekt Grønt reiseliv i Nordland i avslutningsfasen (3 år) Behov for å

Detaljer

Norge i ny drakt. Sigrid Oterholm Hoem, Avdelingsleder Innovasjon Norge Narvik 14. november

Norge i ny drakt. Sigrid Oterholm Hoem, Avdelingsleder Innovasjon Norge Narvik 14. november Norge i ny drakt Sigrid Oterholm Hoem, Avdelingsleder Innovasjon Norge Narvik 14. november Norge i ny drakt 1) Innledning og bakgrunn. Trenger vi ny drakt? 2) Hvordan oppfattes Norge som reisemål i dag

Detaljer

IT-TRENDER 2014 UNDERSØKELSE OM KJØP AV KONSULENTTJENESTER

IT-TRENDER 2014 UNDERSØKELSE OM KJØP AV KONSULENTTJENESTER IT-TRENDER 2014 UNDERSØKELSE OM KJØP AV KONSULENTTJENESTER 2 K ONSULENTGUIDEN INNHOLD I SAMMENDRAG 04 II OM IT-RAPPORTEN 2014 05 1. KJENNSKAP 06 1.1 OVERSIKT - TOPP 10 06 2. INFORMASJON 07 2.1 OVERSIKT

Detaljer

Bruk og vern. Kursplan. Januar Næringsutvikling i og ved verneområder. Skogbrukets Kursinstitutt

Bruk og vern. Kursplan. Januar Næringsutvikling i og ved verneområder. Skogbrukets Kursinstitutt Kursplan bruk og vern november 2012 Bruk og vern Næringsutvikling i og ved verneområder Kursplan Januar 2013 Skogbrukets Kursinstitutt 1 Dette kurset er ment som en starthjelp for personer som ønsker å

Detaljer

Omstillingsprogrammet for Båtsfjord kommune 2007-2010 HANDLINGSPLAN 2010

Omstillingsprogrammet for Båtsfjord kommune 2007-2010 HANDLINGSPLAN 2010 HANDLINGSPLAN 2010 1 Innledning Denne handlingsplanen er basert på de satsingsområder som er beskrevet i Strategisk næringsplan (SNP) 2008 2011. Denne delen av planverket skal evalueres og revideres hvert

Detaljer

Oppsummering arbeidsgrupper: Etisk handel i offentlig sektor

Oppsummering arbeidsgrupper: Etisk handel i offentlig sektor Oppsummering arbeidsgrupper: Etisk handel i offentlig sektor Initiativ for etisk handel (IEH) hadde ansvaret for gjennomføringen av to av fire arbeidsgrupper under konferansen: 1) Forankring av etisk handel:

Detaljer

Mulig flytting av Norturas produksjonen fra Bodø til Sarpsborg

Mulig flytting av Norturas produksjonen fra Bodø til Sarpsborg Team Bodø KF Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 13.03.2012 16504/2012 2012/1965 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/40 Bystyret 29.03.2012 12/52 Formannskapet 28.03.2012 Mulig flytting av Norturas produksjonen

Detaljer

Kundetilfredshet. Eiendom Norge April 2015

Kundetilfredshet. Eiendom Norge April 2015 Kundetilfredshet Eiendom Norge April 2015 Prosjektbeskrivelse MÅLGRUPPE METODE INTERVJUTID Samtlige vi har intervjuet har solgt, eller forsøkt solgt, et objekt i løpet av det siste året og er over 18 år

Detaljer

Merkejungelen hvor er Tarzan?

Merkejungelen hvor er Tarzan? Merkejungelen hvor er Tarzan? Hvordan skal industrien merke maten og hvordan i all verden skal forbrukeren skjønne det? Steinar Høie Forbrukeren: Påstand: De fleste forbrukere vil i overskuelig fremtid

Detaljer

Finnmarksloven FeFo er ikke en vanlig grunneier som alene innehar retten til å høste av de fornybare ressurser.

Finnmarksloven FeFo er ikke en vanlig grunneier som alene innehar retten til å høste av de fornybare ressurser. Vedlegg Bakgrunnsnotat Grunneiers myndighet Innlandsfisket i Finnmark reguleres av ulike lover gitt av offentlig myndighet, blant annet lakse- og innlandsfiskeloven, naturmangfoldsloven, innlandsfiskeforskriften

Detaljer

Matstrategi Troms

Matstrategi Troms Matstrategi Troms 2013-2016 Velkommen til et felles løft for mat fra Troms! Matstrategigruppa har sammen med matbedriftene i Troms meislet ut en retning for utviklingen de neste årene, og vi håper DU

Detaljer

Fylkesmannens utarbeidelse av Regionalt bygdeutviklingsprogram for Hedmark Høringsinnspill

Fylkesmannens utarbeidelse av Regionalt bygdeutviklingsprogram for Hedmark Høringsinnspill Saknr. 12/4069-16 Saksbehandler: Per Ove Væråmoen Fylkesmannens utarbeidelse av Regionalt bygdeutviklingsprogram for Hedmark Høringsinnspill Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

Høringssvar Endringer i alkoholforskriften- Endringer i

Høringssvar Endringer i alkoholforskriften- Endringer i Høringssvar Endringer i alkoholforskriften- Endringer i reklamebestemmelsene Oslo 7.10.14 ANFO er positive til at forbudet mot alkoholreklame skal ligge fast og at endringer ikke skal innebære noen særlig

Detaljer

SPØRREUNDERSØKELSE OM NORSK MOTE- OG KLESINDUSTRI

SPØRREUNDERSØKELSE OM NORSK MOTE- OG KLESINDUSTRI SPØRREUNDERSØKELSE OM NORSK MOTE- OG KLESINDUSTRI Norsk klessindustri fremstår i dag svært variert, ikke minst m.h.t. størrelsesorden på bedrifter og produktutvalg. Vårt ønske er nettopp å få frem dette

Detaljer

Retten til å være anonym Ønsker vi anonyme alternativ, og når er det viktigst for oss?

Retten til å være anonym Ønsker vi anonyme alternativ, og når er det viktigst for oss? Retten til å være anonym Ønsker vi anonyme alternativ, og når er det viktigst for oss? Delrapport 5 fra personvernundersøkelsen 2013/2014 Mai 2014 DATATILSYNET Side 1 av 7 Innhold Innledning og hovedkonklusjon...

Detaljer

Konkurranseloven: Det relevante marked

Konkurranseloven: Det relevante marked Konkurranseloven: Det relevante marked Oppdatert 24. mai 2011 Når Konkurransetilsynet skal vurdere hvilke konkurransemessige virkninger en bestemt atferd har eller en foretakssammenslutning kan få, tar

Detaljer

Publikumsundersøkelsen 2008 Av Siri I. Vinje

Publikumsundersøkelsen 2008 Av Siri I. Vinje NORSK OLJEMUSEUM ÅRBOK 2008 Publikumsundersøkelsen 2008 Av Siri I. Vinje ROV-stolen i bruk i utstillingen «Teknologi i dypet en utstilling om Ormen Lange». Foto: NOM/Jan A. Tjemsland Fra og med driftsåret

Detaljer

HVORDAN SKAL NES-SAMFUNNET UTVIKLE SEG?

HVORDAN SKAL NES-SAMFUNNET UTVIKLE SEG? NES KOMMUNE Samfunnsutvikling og kultur HVORDAN SKAL NES-SAMFUNNET UTVIKLE SEG? INFORMASJON OM ÅPENT DIALOGMØTE Mandag 4. februar kl. 19.00-22.00 på rådhuset I forbindelse med revisjon av kommuneplanens

Detaljer

Holdninger til landbrukspolitikk og landbrukssamvirket hos medlemmer av Nortura

Holdninger til landbrukspolitikk og landbrukssamvirket hos medlemmer av Nortura Holdninger til landbrukspolitikk og landbrukssamvirket hos medlemmer av Nortura Data fra undersøkelsen Trender i norsk landbruk 2004-2008 Egil Petter Stræte og Arild Kroken Notat nr 1/09, ISSN 1503-2027

Detaljer

Ny motivsegmentering av individuell turisme og tilrettelegging for ulike ferietyper

Ny motivsegmentering av individuell turisme og tilrettelegging for ulike ferietyper Ny motivsegmentering av individuell turisme og tilrettelegging for ulike ferietyper Prosjektleder: Jens Kr. Steen Jacobsen Norsk hotellhøgskole Bakgrunn for forprosjektet Til tross for at det finnes klassiske

Detaljer

Landbrukets hjemmesider på Internett

Landbrukets hjemmesider på Internett Landbrukets hjemmesider på Internett Notat av Hanne Eldby, Landbrukets Utredningskontor. november 0. Landbrukets Utredningskontor har siden 000 gjennomført jevnlige undersøkelser som dreier seg om gårdbrukeres

Detaljer

6.500 innbyggere 6 bygdesamfunn, - 40 bor % utenfor tettbygde strøk De fleste bor i enebolig, - 0,7 % bor i blokk eller bygård 5,2 % er 80 år eller

6.500 innbyggere 6 bygdesamfunn, - 40 bor % utenfor tettbygde strøk De fleste bor i enebolig, - 0,7 % bor i blokk eller bygård 5,2 % er 80 år eller 6.500 innbyggere 6 bygdesamfunn, - 40 bor % utenfor tettbygde strøk De fleste bor i enebolig, - 0,7 % bor i blokk eller bygård 5,2 % er 80 år eller mer, og 2/3 av disse er kvinner Phd- prosjektet gjelder

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg teknisk, miljø og naturforvaltning Formannskapet Kommunestyre

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg teknisk, miljø og naturforvaltning Formannskapet Kommunestyre SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg teknisk, miljø og naturforvaltning Formannskapet Kommunestyre Arkivsaksnr: 2010/2025 Klassering: 143/V00 Saksbehandler: Gunnar Vorum/Linn Aasnes

Detaljer

Lokalmatnettverk i regionen vår

Lokalmatnettverk i regionen vår Lokalmatnettverk i regionen vår Her kommer vi! Navnløse men ivrige 82 kirsten@visiter.no Hvem er jeg? Kirsten Gracey litt bakgrunn Bedrift: BYBONDEN geléer, syltetøy og mos, limonade 20 % stilling som

Detaljer

Høringsnotat. Forslag om endring av lov 19. juni 2009 nr. 97 om dyrevelferd (dyrevelferdsloven)

Høringsnotat. Forslag om endring av lov 19. juni 2009 nr. 97 om dyrevelferd (dyrevelferdsloven) Høringsnotat Forslag om endring av lov 19. juni 2009 nr. 97 om dyrevelferd (dyrevelferdsloven) Høringsfrist: 15. mai 2017 1 Innhold Høringsnotat... 1 1. OVERSIKT OVER HØRINGSNOTATETS FORSLAG... 3 2. GJELDENDE

Detaljer

Lotteri- og stiftelsestilsynet. Brukerundersøkelse 2012 Oppsummeringsrapport. Lotteri- og stiftelsestilsynet

Lotteri- og stiftelsestilsynet. Brukerundersøkelse 2012 Oppsummeringsrapport. Lotteri- og stiftelsestilsynet Brukerundersøkelse 2012 Oppsummeringsrapport Bakgrunn og formål skal gi relevant informasjon og veiledning til aktører, publikum og myndigheter på lotteri- og pengespillområdet og på stiftelsesområdet.

Detaljer

FRA: Prosjekt Fishspot (regionalt prosjekt for utvikling av fisketurisme)

FRA: Prosjekt Fishspot (regionalt prosjekt for utvikling av fisketurisme) HØRINGSUTTALELSE TOLGA KRAFTVERK FRA: Prosjekt Fishspot (regionalt prosjekt for utvikling av fisketurisme) TIL: NVE Prosjekt Fishspot har arbeidet med tilrettelegging og utvikling av sportsfiske i Østerdalen

Detaljer

NÆRINGSUTVIKLING PÅ GÅRDEN

NÆRINGSUTVIKLING PÅ GÅRDEN NÆRINGSUTVIKLING PÅ GÅRDEN NUG er et opplæringsprogram i entreprenørskap rettet mot bønder. Det er utviklet i samarbeid mellom Det Kongelige Selskap for Norges Vel og Norsk Landbruksrådgiving og eies av

Detaljer

www.hint.no din kunnskapspartner Migrasjonspedagogikk kulturforståelse og undervisning av fremmedkulturelle

www.hint.no din kunnskapspartner Migrasjonspedagogikk kulturforståelse og undervisning av fremmedkulturelle Sal D Migrasjonspedagogikk kulturforståelse og undervisning av fremmedkulturelle Silje Sitter, Høgskolen i Nord Trøndelag (HiNT) Forum for trafikkpedagogikk Migrasjons pedagogikk og kulturforståelse Innvandrere

Detaljer

Design som strategisk virkemiddel. Lina Aker Designrådgiver 06. Februar 2009

Design som strategisk virkemiddel. Lina Aker Designrådgiver 06. Februar 2009 Design som strategisk virkemiddel Lina Aker Designrådgiver 06. Februar 2009 2 Innovasjon Norges designsatsing NHDs visjon: Design en naturlig del av innovasjonsprosessen i norsk næringsliv og en drivkraft

Detaljer

Anskaffelsesprosess. Planlegge Avklare behov, organisere. Leveranse Kontraktsoppfølging. Konkurransegjennomføring

Anskaffelsesprosess. Planlegge Avklare behov, organisere. Leveranse Kontraktsoppfølging. Konkurransegjennomføring Anskaffelsesprosess Planlegge Avklare behov, organisere Konkurransegjennomføring Leveranse Kontraktsoppfølging 1 I en smart, innovativ anskaffelse fokuserer vi på mulighetsrommet i forkant av konkurransen

Detaljer

Mange forhold spiller sammen - resultater fra dybdeintervju med tidligere økobønder

Mange forhold spiller sammen - resultater fra dybdeintervju med tidligere økobønder Mange forhold spiller sammen - resultater fra dybdeintervju med tidligere økobønder Matthias Koesling Sluttseminar for prosjektet Frafallet blant norske økobønder - hva er årsakene? Statens landbruksforvaltning

Detaljer

Arbeidsgiveres erfaringer med døve ansatte

Arbeidsgiveres erfaringer med døve ansatte Arbeidsgiveres erfaringer med døve ansatte Sluttrapport En undersøkelse av arbeidsgiveres erfaringer med døve ansatte sammenlignet med de døve arbeidstakernes oppfatninger, som grunnlag for tiltak for

Detaljer