Tittel: Rapport med analyse av lokal mat, festivaler, mattilbud, produsenter og utsalgssteder i Dalane regionen i Rogaland

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tittel: Rapport med analyse av lokal mat, festivaler, mattilbud, produsenter og utsalgssteder i Dalane regionen i Rogaland"

Transkript

1 Tittel: Rapport med analyse av lokal mat, festivaler, mattilbud, produsenter og utsalgssteder i Dalane regionen i Rogaland Dato: 18.mai 2012 Kai Victor Hansen Norsk Hotellhøgskole Universitetet i Stavanger For Bygdeutvikleren Visit Dalane Magma Geopark 1

2 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE 2 FIGURLISTE 3 INTRODUKSJON 4 ANALYSE 5 RESULTAT 5 UNDERKATEGORIER B- NIVÅ 6 1. PRODUKTER 6 2. KUNDER 6 3. BEDRIFTER 6 4. PRODUKSJON AV ULIKE VARER 7 5. MØTEPLASSER 7 6. UTSALGSSTEDER 7 7. FRAMTIDIGE UTSALGSSTEDER 8 8. PARADOKS 8 9. SKAPE SEG EGNE NETTVERK OPPGITTHET MATTILSYNET LOKALMATBEGREPET ØNSKER FOR FRAMTIDEN ØNSKET DIALOG FISK KUNNSKAPSINNHENTING REVITALISERING MOTIVASJON NATUR NETTSIDE KVALITET PRIS 11 HOVEDKATEGORIER PÅ A- NIVÅ 13 BASIS ELEMENTER SALGSPUNKTER NETTVERKSKOBLINGER MULIGHETSOMRÅDER I FRAMTIDEN UTFORDRINGER KUNNSKAPSUTVIKLING

3 KONKLUDERENDE MERKNADER 14 Figurliste FIGUR 1 ILLUSTRASJONSMODELL AV DE ULIKE NIVÅ OG KODING MELLOM DEM. 5 FIGUR 2 KONSEPTUEL MODELL OVER RESPONDENTENE SINE OPPFATNINGER AV LOKAL MAT M.M. I DALANE REGIONEN. 12 3

4 Introduksjon Dette prosjektet kom i stand som en del av Magma Geopark, Visit Dalane og Bygdeutvikleren sin forskningssøknad med forprosjekt. Hensikten med undersøkelsen i denne rapporten er å avdekke ulike sider av lokal mat, festivaler, mattilbud, produsenter og utsalgssteder i Dalane regionen i Rogaland. Med økt kunnskap og forståelse omkring ulike sider av lokal mat kan lokale aktører, både private og offentlige, få bedre oversikt om hva som finnes, hva som er og hva som kan komme til å bli i regionen. I denne analysen blir resultater fra fire ulike kilder innhentet på samme tid med utgangspunkt i raske fokuserte gruppeintervjuer heretter benevnt CurroCus. Curro kommer fra latin og har sin betydning fra rask eller hurtighet, og Cus kommer fra Focus på engelsk. Metoden som er benyttet er helt ny, derfor navnet, men baserer seg på en eksplorativ tilnærming med basis og kunnskap i velkjente kvalitative metoder. Innhentingen av data kan skje med f.eks. fokusgrupper, dybdeintervju eller telefonintervju. I CurroCus grupper er målet raskere innhenting og behandling av data, med lavere kostnader enn tradisjonelle fokusgrupper. Datainnsamlingen ble gjennomført i løpet av 6 timer med 6 CurroCus grupper. Hver gruppe besto av 5-9 personer. Alle deltagerne i hver gruppe ble ønsket velkommen og besvarte først 4 spørsmål skriftlig. Til sammen deltok 37 personer i ulike aldersgrupper. De ble bedt om å diskutere ulike forhold ved lokal mat, festivaler, mattilbud, produsenter og utsalgssteder i Dalane regionen i Rogaland. Hver CurroCus gruppe tok minutter. Innsamlingen av data baserer seg på notater gjort av 2 observatører i de 6 gruppene, moderator sine notater og betraktninger, og innsamlede svar på 4 spørsmål som alle respondentene fikk utdelt. I tillegg kommer lydopptak av alle CurroCus gruppene. Med rett organisering kan inntil 6 grupper á inntil 9 personer blir prosessert i løpet av et tidsvindu på minutter, avhengig om det blir benyttet grupper av 15 eller 20 minutter. Dette krever at neste gruppe er klar når den foregående er avsluttet. Dette betyr at i stedet for en gruppe á 9 personer, så klarer enn å gjennomføre 6 ganger så mange i samme tidsvindu og innehar både skriftlige og muntlige utsagn. De betyr at man kan få meningene til 54 personer i stedet, for 9 personer i samme tidsvindu. Dette skulle tilsi et større rom for ulike meninger, slik at en vil kunne oppnå metning mye raskere på de tema som diskuteres sett i forhold til mer tradisjonelle fokusgrupper. En kan også tenke seg at respondentene kan bli intervjuet om det samme eller et annet tema samme dag for å komme enda dypere i temaet. Fordeler ved denne type fokusgrupper er flere. I de tilfeller hvor en ønsker å få en større mengde respondenter igjennom for å øke antallet meninger fra flest mulig individer så blir tidsbruken redusert, og en oppnår en raskere behandlingstid. En tradisjonell fokusgruppe på inntil 2 timer kan gi svar på mange ulike områder. Det vil være mulig å få respondentene til raskt å komme inn i det aktuelle temaet og få sitt første inntrykk uttrykt. CurroCus grupper gir mindre tid for å dvele ved temaet og "presser" respondentene til å gi raskere svar. Ved en raskere gjennomføring, er risikoen for at respondentene mister konsentrasjon mindre. Det gir fordeler for oppdragsgiver at kvalifiserte svar og meninger raskere kan bli prosessert og tilgjengeliggjort for publikum. Færre spørsmål kan gi 4

5 et sterkere fokus og skape økt engasjement blant respondentene. Et høyere antall respondenter vil kunne få fram på metning raskere på spørsmål som blir stilt. Nye egenskaper ved f.eks. en forpakning eller meninger om produkter kan belyses fra flere sider, enten av de samme gruppene eller av andre grupper. Siden dette gjøres på kort tid er det viktig at trente moderatorer er til stede, både for å kunne lede det effektivt og oppmerksomt, men også stille kvalifiserte oppfølgningsspørsmål som gir ny kunnskap om temaet som diskuteres. CurroCus kan være med på å gi raskere tilgang på forskningsresultater og tidligere indikasjoner på hvilke resultater de gir, om de er samsvarende eller avvikende i fra funn med andre kvalitative og/eller kvantitative metoder. Analyse Analysedelen er gjennomført ved hjelp av «Grounded Theory» eller forankret teori (FT) på norsk. FT består av 3 ulike nivåer koding av kategorier. Resultatene vil bli delt i et antall med kategorier på de ulike A- B- C nivå med A- nivå som de øverste kategoriene. Dette er en modifisert utgave av den tradisjonelle FT metoden. Metodemessig oppbygning av FT i figur 1. Teori omkring FT blir ikke utdypet ytterligere. Koding Koding Koding A-nivå B-nivå C-nivå Samling av rådata Figur 1 Illustrasjonsmodell av de ulike nivå og koding mellom dem. Resultat Dette resultatet er basert på FT og inneholder kategorier som framtrer på bakgrunn av ulike kilder for datainnsamling på samme tid. Resultatene kommer fram igjennom analyse delen og har ikke 5

6 gjennomgått en full vitenskapelig gjennomgang, men klare trekk er rapportert om respondentenes oppfatning angående lokal mat, festivaler, mattilbud, produsenter og utsalgssteder i Dalane regionen i Rogaland. Underkategorier B- nivå Det er 22 områder som framstår på B- nivå etter analysen. Disse er fortløpende nummeret fra De vil bli diskutert fortløpende og er ikke rangert så langt. Der det er nødvendig vil de 22 områdene bli understøttet av C- nivå. 1. Produkter Det er en rekke lokale produkter som produseres i området. Samlet sett er det et tjuetalls ulike produktområder som produseres. Spennvidden er stor og omfatter produkter som for eksempel saft, bær, kjøtt, matskriving, matblogging, og fiskekort. Fisk og skalldyr finnes i området til dels stor produksjon, men tilgjengeligheten oppfattes som lite tilfredsstillende. Kjennskapen samlet til lokale produkter er god, men fra de ulike CurroCus gruppene varierer denne kunnskapen og er ulikt fordelt mellom de forskjellige gruppene. 2. Kunder Kundegrunnlaget er spredt, og kundene kommer fra,nærområdet, omkring liggende regioner og utlandet. De fleste forholder seg til lokal og regional kunder, men en del har kunder fra andre land og andre deler av Norge. En del bedrifter selger til andre deler av landet innen bl.a. kurs og konferanse segmentet. I noen tilfeller setter produksjonen eller regler begrensninger i salg for eksempel ved salg av livdyr eller honning som begrenser antall kunder. Det er spesielt franskmenn, tyskere og sveitsere som blir beskrevet som utenlandske kunder. Noen kunder beskrives som campingturister, laksefiskere eller de som handler lokale matprodukter. Dette er ikke bare turister som overnatter, men en del arbeidere som befinner seg i regionen i jobbsammenheng. En av bedriftene eksporter 95 % av sin produksjon til utlandet. NORTURA er både en viktig kunde og samarbeidspartner for bøndene som driver med kjøttproduksjon, og som de fleste har nær kontakt med. I denne sammenhengen er også NORTURA en viktig kunde og samarbeidspartnere som flere kjøttprodusenter har nær kontakt med, og de som videreforedler kjøtt fra NORTURA. 3. Bedrifter Det er inntil 25 bedrifter som er beskrevet med navn. Disse bedriftene er gjengitt en eller flere ganger av respondentene i CurroCus gruppe intervjuene. De flest er små bedrifter med få ansatte og noen bedrifter er store sett i forhold til antall ansatte og omsetning. De som driver bedriftene arbeider med camping, overnatting, bespisning, bønder og videreforedling av råstoffer som for eksempel julesylte, honning, pinnesteik, saft, fisk, etc. 6

7 4. Produksjon av ulike varer Produksjon av varer eller produkter kan deles inn i to ulike deler. Det som produseres i dag og det som respondentene har planer om eller kjenner til skal produseres. Her finnes det saft og bær produksjon, salg av overnatting og servering, salg av fiskekort, komler, brød og bakervarer, fisk, iskrem, såpe, honning etc. 5. Møteplasser Møteplasser for eksisterende bedrifter og personer som ønsker å starte bedrifter varierer, men generelt sett er det mange møte steder for ulike grupper. Det arbeidet som bygdeutvikleren gjør blir framhevet som svært viktig for mange og blir omtalt spesielt positivt. Et annet sted hvor mange bønder samles er på Felleskjøpet hvor de kan møtes over en kopp kaffe. Der kan de diskutere utfordringer de har i hverdagen, formidle og motta informasjon. De opplever seg selv som enkeltstående direktører med liten tid til å møte andre likesinnede og finner derfor møteplassen på Felleskjøpet nyttig. Det finnes mange møteplasser for de som arbeider med eller innen lokal mat og festivaler. Blant møteplasser for enkelte respondenter er det bl.a. Felleskjøpet, Næringsforeningen, Slakterlaug i kjøttbransjen og Forsøksringen. Av festivaler så blir Julebyen trukket fram, Bondens marked, Kulturfestivalen, Jadejarlensmarked, og Bjerkreimsmarknaden. Esso og COOP blir trukket fram som møteplasser på lik linje med Felleskjøpet, fordi man der har anledning til å møte likesinnede fra sitt lokalmiljø og utveksle erfaringer om forhold som opptar de i hverdagen for eksempel søknadskriving. 6. Utsalgssteder Utsalgssteder av lokal mat ble beskrevet av respondentene både skriftlig og muntlig. Utsalgssteder inkluderer spisesteder, produksjonssteder herunder er det både hoteller, kafeer og gårdsutsalg. Der er flere kjeder som selger lokal mat blant annet COOP, Kiwi, Rema 1000 og Helgø Matsenter. Sistnevnte får en god omtale for sin velvilje til å ta inn lokale produkter også fra små produsenter. Flere utsalgssteder som blir omtalt av alle CurroCus gruppene. Andre utsalgssteder som ofte blir omtalt er Grand Hotell Egersund, Sogndalstrand Kulturhotell, Grøsfjeld Kjøtt, Fon Egersund, Byrkjedalstunet, Moi kjøtt, Gjermestad gård, Flatande spekemat, Berentsen gårdsutsalg, Moi Hotell, Egersund sjokoladefabrikk, Oliveto (nedlagt restaurant), Dybing gård, Fjermestad gård, Veen gårdscamping, Veen gårdscamping, Røysland gård og Coop Vikeså. Oppramsingen er ikke fullstendig, men et resultat av de som er nevnt i undersøkelsen. Respondentene gir en variert oversikt over ulike typer utsalgssteder. Utvalget av lokal mat varierer i de ulike utsalgsstedene og ingen har et komplett utvalg. Det er imidlertid ønskelig med utsalgssteder som selger de aller fleste av lokale matprodukter. 7

8 7. Framtidige utsalgssteder Respondentene ser flere muligheter for framtidige utsalgssteder som aktuelle. Flere respondenter er inne på at utsalgssted bør ha nærhet til E39 og lett tilgjengelighet. Andre foreslår minst 2 bygdebutikker som kan selge det meste av lokal produserte matvarer. I dette ligger et ønske om større synlighet i de vanlige dagligvarebutikkene enten med eget område eller egne hyller som er dedikert til lokal mat. Helgø Matsenter blir igjen nevnt som et utsalgssted som har vært positiv til å ta inn lokal matvareprodukter og som sees på som et naturlig sted for å tilby lokal mat i framtiden. 8. Paradoks Det er flere paradoks som blir belyst av respondentene, slik det kommer fram i denne undersøkelsen. Det er tre hovedparadokser. Det første er at Egersund, som største fiskerihavn ikke har et godt tilbud av fersk fisk og sjømat. Det andre er beboerne i regionen sin holdning til pris. Det siste paradokset omhandler det faktum at en del utsalgssteder er stengt om sommeren. Dette er butikker som befolkningen i området er stolt av og ønsker å vise fram til gjester og tilreisende. Det første paradokset består i at respondenten har problemer med å få tak i fersk fisk og sjømat selv om det kommer til Egersund. Det blir oppgitt at den er minimum 2 dager gammel når det ankommer forbruker i Egersund, og Dalane regionen. Flere restauranter og kafeer server fisk, men skulle gjerne hatt enda ferskere fisk. Både vanlige forbrukere og bedrifter vil ha mulighet til å kunne kjøpe fersk fisk fra fiskebutikk og/eller fisk og sjømat direkte på kaia fra båter. Respondentene rapporterer at det oppleves paradoksalt at innbyggere i regionen anser det som dyrt å betale for lokalt produserte varer og mat lokalt, mens det oppleves helt i orden når man kommer til Stavanger. Det blir oppfattet blant flere av respondentene at mat ikke skal koste, men betalingsvilligheten er en annen når man kommer til andre områder. Det siste paradokset er at en del lokal mat bedrifter er stengt på sommeren og dermed på en tid av året hvor mange har gjester og besøkende som de ønsker å vise fram regionen sin til. Der i blant butikker som formidler lokal mat. 9. Skape seg egne nettverk Det er flere nettverk som er tilgjengelig. Flere beskriver ulike måter for å skape seg egne nettverk. Bondelaget er en viktig møteplass for bønder som beskriver seg som ganske alene direktører for egen virksomhet. En annen måte er å delta på kurs for faglig oppdatering, men like viktig å skape seg nettverk med andre som har lik eller tilsvarende erfaringer. I tillegg blir forsøksringer nevnt og deltagelse på andre steder som for eksempel Visit Dalane. En viktig del av nettverksbyggingen er bygdeutvikleren sin rolle. Respondentene opplever denne rollen som en svært viktig del og som en trygghet for allerede etablerte bedrifter samt andre som har sine planer i støpeskjeen. 8

9 10. Oppgitthet Det er en del oppgitthet å spore hos en del respondenter, fordi det har vært et uttall møter som skal bringe lokal mat og lignende på fote og i følge respondentene har det ikke blitt noe av. Derfor kan det spores både en viss skepsis til og for hva utkomme av denne undersøkelsen skal føre fram til. Respondentene bidrar tross dette veldig bra, og er ser fram i spenning til hva som kommer ut av disse intervjuene. 11. Mattilsynet Mattilsynet får både positiv og negative omtale basert på respondentene sine ulike opphevelser med dem. Antall lover, regler og forskrifter som bedrifter må forholde seg til om de er små eller store er like. Respondentene opplyser om at små produsenter av lokal mat har de samme krav til for eksempel produksjonslokale som store produksjonsbedrifter med mange ansatte til å håndtere ulike krav og påbud. I følge respondentene har det ført til nedleggelse av produksjon, eller de som følger alle påbud må ta store investeringskostnader selv når de bare har en liten produksjon. På den positive siden så svarer respondentene at dersom mattilsynet kommer tidlig inn i oppstart eller ombygging av lokaler så er det behjelpelig med råd og forslag. 12. Lokalmatbegrepet Det er ikke enighet om hvordan lokalmatsbegrepet skal beskrives eller defineres mellom de ulike respondentene. Det går både på hvor langt unna det kan være produsert før det er lokalmat fra Dalane regionen og hva som kan produseres, for at det skal regnes som lokal produsert mat. Her varierer det fra det noe som kan ales opp eller gror naturlig i området, til de som blir plantet fra andre områder og spesielt land og som ikke har naturlig bakgrunn fra regionen. 13. Ønsker for framtiden Respondentene fra de ulike CurroCus gruppene ytrer flere ønsker for framtiden. Et ønske er en fiskebutikk i Egersund som er helårs åpen og gjerne en fiskebåt slikt at fersk fisk og sjømat kan kjøpes direkte fra dem. Det er flere av respondenter som ønsker å videreforedle ulike produkter og noen av dette vil bli gjennomført, men her oppleves Mattilsynet som en hindring. Ferskvannsfisk er en ressurs som enkelte ser en mulighet for å utnytte bedre, enn i det skjer per i dag. 14. Ønsket dialog Ønsket dialog omhandler respondentene sine tilbakemeldinger som omfatter et ønske om mer kontakt mellom leverandører, produsenter og utsalgssteder for lokal mat. I dag blir ikke 9

10 produksjonen tilpasset etterspørselen og sesongvariasjoner er vanskeligere å fange opp for mottakerne av ulik type lokal produsert mat. En tettere dialog og planlegging vil skape mer stabil produksjon og på den andre siden et bedre mottaksapparat. Denne dialogen er ønsket fra alle parter og bør organiseres. 15. Fisk Fersk fisk blir poengtert er som en mangelvare. Respondentene etterspør og er til dels forundret over at det ikke er mulig å få tak i fersk fisk i Norges største fiskerihavn. Det er en fiskebil som har tilholdssted på torget i Egersund, men tidligere har en annen fiskebil kjørt rundt i regionen. Fon fiskerimottak eksporterer nesten hele produksjonen, men bidrar også med fisk til regionen sine bedrifter og forbrukere. Imidlertid så er ønskemålet at det kommer fisk og sjømatutsalg i Egersund. 16. Kunnskapsinnhenting Kunnskapsinnhenting er viktig for økt forståelse omkring lokal mat og produksjon. Flere av respondentene ønsker økt kunnskap omkring disse forholdene. Det blir satt stor pris på lokal mat og produksjon. Ulike nettverk bistår i kunnskapsformidling som for eksempel bygdeutvikleren, kurs gjennom Høgskolen Landbruk og Bygdenæringer på Nærbø, og Innovasjon Norge. Disse og flere andre bidrar med kunnskapsøkning i regionen. 17. Revitalisering En innhenting og revitalisering av gamle oppskrifter blir vurdert av respondentene som viktig for å bevare kunnskap før det forsvinner med de eldste som besitter denne kunnskapen. Det varier for eksempel hvordan lefser blir laget fra ulike steder i Dalane regionen. 18. Motivasjon Flere respondenter nevner at befolkningen i regionen må ha tro på seg selv og sine produkter. I tillegg så må enda flere i området bli stolt over lokale produkter både mat og andre varer som produseres. For produksjon av lokal mat så er noe som går igjen at de som skal drive med det, også må brenne for oppgaven. Motivasjon handler også om at det er vilje til å ta i bruk kortreist mat fra regionen, både i butikker og spisesteder. 10

11 19. Natur Natur er det mye av i regionen dette kan utnyttes bedre enn i dag. Ferskvannsfiske har det vært drevet med tidligligere, laksefiske med salg av fiskekort, overnatting og servering pågår. Et annet område som blir foreslått av respondentene for eksempel er sliping av stein. 20. Nettside Nettside på internett etterlyses av alle respondenter. En slik nettside kan gi en oversikt over lokal mat, festivaler og lignende. En slik nettside må inneholde alt av opplysninger og også gi mulighet til å bestille varer. Respondentene opplever at det er for tungvindt å finne lokal mat og hva som produseres hvor og når. (Dalane Hvem, Hva, Hvor er ønskelig). Markedsføringen har heller ikke vært god så også på denne måten ville en nettside kunne gi økt oppmerksomhet og kunnskapsoverføring mellom bedrifter og forbruker. 21. Kvalitet Kvalitet er noe som respondentene oppfatter at de leverer. De er stolte av de ulike produktene de produserer, men kanskje ikke like flink å si det og beskrive det som verdens beste for eksempel poteter eller jopler på dialekt. Kvalitet må også oppfattes av de som er kjøpere av produktene ved merking og markedsføring. Ved informasjon og kunnskapsformidling av hvordan produktene kan anvendes vil forbrukerne få økt kunnskap for hvorfor produktene fra Dalane regionen er så bra eller verdens beste. 22. Pris Oppfattelse av pris blant respondentene. Det er et flertall som mener at de ikke får den prisen for varen som de skulle ønske, og at betalingsvilligheten er høyere når de er ute på reise. Det oppleves som spesielt at regionalt så blir oppfattelsen av pris annerledes enn når de samme forbrukerne reiser til Stavanger. Det er derfor en viktig oppgave å formidle budskapet om den lokale maten og forankringen til regionen som gir økt merverdi på produktene som selges lokalt og regionalt. 11

12 Figur 2 Konseptuel modell over respondentene sine oppfatninger av lokal mat m.m. i Dalane regionen. 12

13 Hovedkategorier på A- nivå Disse 22 B- nivå kategoriene kan deles inn i 6 hovedkategorier på A- nivå som utgjør respondentene sine opplevelser av Dalane regionen i forhold til lokal mat, utsalgssteder og festivaler. Basis elementer Hovedkategorien Basis elementer inneholder følgende underkategorier på B- nivå: 1. Produkter, 2. Kunder, 3. Bedrifter og 4. Produksjon av ulike varer. Produksjonen av lokale produkter er til dels mangfoldig med få store aktører. Produksjonen av ulike produkter fordeler seg på både deltid, og helårs produksjon hvor noen bare driver på hobbybasis. Kundene kommer i stor grad fra regionen, men også tilstøtende områder i nord og sør. I tillegg så er det kundegrunnlag i andre deler av landet og land. Salgspunkter Hovedkategorien Salgspunkter inneholder følgende underpunkter på B- nivå: 6. Utsalgssteder, 7. Framtidige utsalgssteder, 21 Kvalitet og 22. Pris. Det finnes ulike salgspunkter både direkte fra produsenter og fra dagligvarebutikker. Det er ikke noe felles utsalgssted for lokal mat, men det foreslås at det bør være 2 utsalgssteder av lokal mat i regionen. Det er god fokus på kvalitet, men ikke like gode til å markedsføre at de har de beste lokal matproduktene i Norge. Prisnivået blir nok oppfattet som akseptabelt av produsenter, men i det øvre sjikt av mottakerne. Nettverkskoblinger Hovedkategorien Nettverkskoblinger inneholder følgende underpunkter på B- nivå: 5.Møteplasser, 9. Skape seg egne nettverk, og 18. Motivasjon. Det er flere møteplasser for ulike produsenter, og i det å skape seg egne nettverk og finne fram til ulike nettverk så for Bygdeutviklerne gode anbefalinger i måten vedkommende er tilgjengelig og behjelpelig. Noen skaper seg egne nettverk ved kursdeltagelse noe som betyr mye for motivasjonen. Det er gjerne noe de brenner for å gjennomføre av produktutvikling, oppstart eller videreføring av ideer. Mulighetsområder i framtiden Hovedkategorien Mulighetsområder i framtiden består av følgende underkategorier på B- nivå: 13. Ønsker for framtiden, 14. ønsket dialog, 19. Natur, og 20. Nettside. Det siste først, en nettside som dekker alt i regionen er noe som mange ser for seg som noe med et stort potensial, men hvem, hvor, hva, hvordan og når er fortsatt de spørsmål som alle stiller seg. Fiskeutsalg som representerer området er et mulighetsområde for regionen, og en tettere dialog mellom produsenter og kjøper av lokal mat er viktig for at stabile leveranser og topp kvalitet kan sikres over lengre perioder. Naturen i området gir også mange muligheter for rekreasjon, kunnskapsoverføring og utnytting av naturressurser som innlandsfiske eller jakt. 13

14 Utfordringer Hovedkategorien Utfordringer består av følgende underkategorier på B- nivå: 8. Paradokser, 10. Oppgitthet, 11. Mattilsynet, og 15. Fisk. Det er flere paradokser som går fram. Et av er de er knyttet til tilgangen på fersk fisk og sjømat i en av de største fiskerihavnene i Norge. Det blir derfor en utfordring å få dette til for regionen. En annen utfordring er oppfattelsen av hva mat skal koste i forhold til nærliggende regioner. Det er en utfordring å få synliggjort resultater fra møter og konferanser slik at deltager og regionen oppfatter og gjør seg nytte av resultater og anbefalinger som framkommer. Mattilsynet er satt til forvaltning av lover og regler, men har ifølge respondentene et stort potensial i å tilnærme seg spesielt de små brukerne av deres tjenester. Kunnskapsutvikling Hovedkategorien Kunnskapsutvikling inneholder følgende underkategorier på B- nivå: 12. Lokalmatbegrepet, 16. Kunnskapsinnhenting, og 17. Revitalisering. Lokalmatbegrepet har mange ulike vinklinger og har et behov for en begrepsavklaring for regionen med hva som omfattes lokalmatsbegrepet. Kunnskapsinnhenting fra ulike kilder for å styrke kompetanse innen ulike fagfelt som lokalmat produsenter er opptatt av eller har behov for. Slik kompetanseutvikling leveres av ulike organisasjoner, høgskoler eller universitet. Revitalinsering og innsamling av eldre oppskrifter for eksempel på lefser kan være et tiltak for å hente fram gamle matskatter fra glemselen. Konkluderende merknader Det er en del viktige poenger som kommer fram i gjennomgangen av CurroCus gruppene. De konkluderende merknadene kommer som en følge av at de har oppnådd metning gjennom flere ulike datakilder. Det er viktig å understreke at denne undersøkelsen baserer seg på respondentene som har deltatt sine svar og ikke dekker hele populasjonen, men gir et klarere bilde av Dalane regionen på en del områder. Deltakerne i undersøkelsen er svært positive til lokal mat og da spesielt det som er produsert i regionen som er undersøkt. Et annet område som de gjerne vil ha mer av er festivaler, marked, eller lignende som er med på å få fram alle spesialiteter og produserte produkter i området. Det blir nevnt Bondens marked som et eksempel på noe som burde vært for eksempel hver uke på en fast dag i Egersund. Det kan være et tiltak for å få økt oppmerksomhet omkring lokal mat og lignende. Det er mange muligheter og utfordringer på samme tid i regionen. Et punkt som alle var innom er for eksempel en felles nettside på Internet som samler alle lokale og lokalt produserte produkter innen lokal mat, eller andre lokale produkter. En slik nettside vil gjøre det enkelt for kunder og leverandører å finne fram i hva som til enhver tid finnes på markedet, og vil lette bestillingen for kunder. Det som veldig mange respondenter uttrykker er at de ikke har oversikt over det som finnes, og når det er tilgjengelig. Et annet område som flere påpeker er at tilgangen på fersk fisk ikke er god nok slik som situasjonen er i dag. Det må være et grunnlag for en slik butikk eller utsalg mener respondentene. Det fremheves at Egersund er en av de største fiskerihavnene i Norge og mange både forbrukere og bedrifter forventer at tilgangen på fersk fisk og sjømat bør være mye bedre enn i dag hele året. Mattilsynet er en viktig brikke i produksjon og omsetning av lokal mat. Det oppleves av mange som at regelverket som mattilsynet er satt til å forvalte ikke alltid er like tilpasset små produsenter som de 14

15 er større produsenter. Hensynet til matsikkerhet er viktig, men det bør tilpasses hva som er praksis i andre land for småprodusenter. Dersom det er store forskjeller bør det vurderes hvilke tiltak som må være tilsted og hvilke som kan unnværes. Dialog mellom kunder og produsenter har et stort forbedringspotensial. Da vil det være lettere å planlegge produksjon i forhold til etterspørselen samt bedre markedsføring vil kunne gi grunnlag for økning av kundegrunnlaget til mange bedrifter. Et enkelt tiltak vil være hjemmesider på Internet med mulighet for bestilling og dermed økt tilgjengelighet til flere potensielle kunder. Utsalgssteder for lokale mat er et behov i regionen. Den eller de bør være lokalisert slik at flest mulig har tilgang til dem. Flere forslag har kommet opp, men det som har gått igjen er en lokalisering i tilknytting til E39 for også å fange opp gjennomgangstrafikken. Møteplasser er viktig for alle som driver med lokal mat, festivaler, mattilbud og utsalgssteder. Det finnes flere møteplasser, men ingen som har som et formål å samle alle som driver med lokal mat. De som driver med lokal mat og lignende deltar ofte på flere møteplasser etter behov som de har. Bygdeutvikleren blir holdt fram som en viktig samarbeidspartner og noen ganger den første som blir kontaktet, fordi vedkommende innehar en kompetanse som både er praktisk og teoretisk nyttig for de som søker hjelp. 15

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon RAPPORT OKTOBER 2010 Senter for IKT i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Senter for ikt i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Rambøll

Detaljer

Erfaringer med Krafttak for norskopplæring

Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Anne Britt Djuve Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Krafttak for norskopplæring sluttrapport Anne Britt Djuve Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Krafttak for norskopplæring sluttrapport

Detaljer

Lærlinger svarer. Lærlinger svarer. En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen. Utarbeidet av Oxford Research AS.

Lærlinger svarer. Lærlinger svarer. En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen. Utarbeidet av Oxford Research AS. Lærlinger svarer, Lærlinger svarer En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen Utarbeidet av Oxford Research AS Oktober 2008 Forfatter: Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap

Detaljer

En kvalitativ studie av utvalgte bedrifters forhold til sosiale medier

En kvalitativ studie av utvalgte bedrifters forhold til sosiale medier Carin Pettersson Kristin Svendsen Prosjektoppgave ved Handelshøyskolen BI En kvalitativ studie av utvalgte bedrifters forhold til sosiale medier Eksamenskode og navn: MAN 29281 Flermedial ledelse Utleveringsdato:

Detaljer

KARTLEGGING AV SKOLENES FORHOLD TIL «BRING YOUR OWN DEVICE»

KARTLEGGING AV SKOLENES FORHOLD TIL «BRING YOUR OWN DEVICE» KARTLEGGING AV SKOLENES FORHOLD TIL «BRING YOUR OWN DEVICE» Beregnet til Senter for IKT i utdanningen Dokumenttype Rapport, versjon 1.1 Dato 1. mars 2013 SENTER FOR IKT I UTDANNINGEN KARTLEGGING AV SKOLENES

Detaljer

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport fra RO mars 2015 RO Værnesgata 17, 7503 Stjørdal

Detaljer

RAPPORT. Organisasjonsgjennomgang. Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN!

RAPPORT. Organisasjonsgjennomgang. Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN! RAPPORT Organisasjonsgjennomgang Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN! Eigersund kommune 24.09.12 1 INNLEDNING OG BAKGRUNN 4 1.1 MANDAT 4

Detaljer

Hvordan lærer bønder i Oppland?

Hvordan lærer bønder i Oppland? ØF-notat 2/2015 Hvordan lærer bønder i Oppland? Rapport fra et forprosjekt av Bjørnar Sæther ØF-notat 2/2015 Hvordan lærer bønder i Oppland? Rapport fra et forprosjekt av Bjørnar Sæther Tittel: Forfatter:

Detaljer

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer

Brukermedvirkning i TSB en myte?

Brukermedvirkning i TSB en myte? Erik Torjussen, Hilde Lytomt Harwiss og Ingrid Amalia Havnes Brukermedvirkning i TSB en myte? en nasjonal kartlegging av brukermedvirkning i Tverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser (TSB) 1 Nasjonal

Detaljer

VEILEDER I UTARBEIDING OG BRUK AV SPØRRESKJEMA I FORVALTNINGSREVISJON I RIKSREVISJONEN

VEILEDER I UTARBEIDING OG BRUK AV SPØRRESKJEMA I FORVALTNINGSREVISJON I RIKSREVISJONEN VEILEDER I UTARBEIDING OG BRUK AV SPØRRESKJEMA I FORVALTNINGSREVISJON I RIKSREVISJONEN Innholdsfortegnelse: 1. Innledning s.2 2. Når skal vi bruke spørreskjema? s.2 3. Hvem skal spørreskjemaet rettes til?

Detaljer

Destinasjon Norge. - sett fra fjellbygda Rauland. Stein Birger Johnsen. Rauland 04.12.12

Destinasjon Norge. - sett fra fjellbygda Rauland. Stein Birger Johnsen. Rauland 04.12.12 Destinasjon Norge - sett fra fjellbygda Rauland Stein Birger Johnsen Rauland 04.12.12 1. Oppsummering Regjeringen la frem sin reiselivsstrategi "Destinasjon Norge" 10. april 2012. Strategien legger i kapittel

Detaljer

Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring

Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring Håkon Høst, Asgeir Skålholt, Rune Borgan Reiling og Cay Gjerustad

Detaljer

Fremveksten av nye og mindre matleverandører

Fremveksten av nye og mindre matleverandører Diskusjonsnotat Nr. 2012 3 Fremveksten av nye og mindre matleverandører med spesielt fokus på markeds og salgskanaler Julie Nåvik Hval Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning Postboks 8024 Dep

Detaljer

Hvordan anvender ledere i ulike organisasjoner ulik ledelsesatferd på bakgrunn av organisasjonens kontekst?

Hvordan anvender ledere i ulike organisasjoner ulik ledelsesatferd på bakgrunn av organisasjonens kontekst? Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Hvordan anvender ledere i ulike organisasjoner ulik ledelsesatferd på bakgrunn

Detaljer

Behov for kraftsamling Evaluering av næringsutviklingsarbeidet i Nore og Uvdal kommune

Behov for kraftsamling Evaluering av næringsutviklingsarbeidet i Nore og Uvdal kommune Behov for kraftsamling Evaluering av næringsutviklingsarbeidet i Nore og Uvdal kommune Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap som dokumenterer og utvikler kunnskap i analyser, evalueringer og

Detaljer

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål?

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Masteroppgave i Endringsledelse Samfunnsvitenskapelig fakultet Universitetet i Stavanger Høsten 2014 Gunn Laila Dahlseng Hope 1 UNIVERSITETET I STAVANGER MASTERGRADSSTUDIUM

Detaljer

ET LANDBRUK UTEN KVINNER

ET LANDBRUK UTEN KVINNER Norsk Bonde- og Småbrukarlag ET LANDBRUK UTEN KVINNER En kartlegging av årsaker til at ikke flere kvinner velger landbruket som yrkesvei Kvinner, demokrati og deltakelse Mars 2015 Innholdsfortegnelse

Detaljer

«noe av det mest spennende pedagogikkfaget har å by på»*

«noe av det mest spennende pedagogikkfaget har å by på»* Side 1 av 33 «noe av det mest spennende pedagogikkfaget har å by på»* Sluttevaluering av fjerdeårsstudiet Lærerarbeid i fellesskolen mangfold og elevforutsetninger Thomas Eri, Marita Gundersen, Mette Helleve,

Detaljer

Hva er drivkraften bak bærekraftig sjømat og hvordan er norsk sjømatnæring posisjonert? Bjørg H. Nøstvold, Siril Alm, Ingelinn Pleym og Pirjo Honkanen

Hva er drivkraften bak bærekraftig sjømat og hvordan er norsk sjømatnæring posisjonert? Bjørg H. Nøstvold, Siril Alm, Ingelinn Pleym og Pirjo Honkanen Rapport 27/2010 Utgitt september 2010 Hva er drivkraften bak bærekraftig sjømat og hvordan er norsk sjømatnæring posisjonert? Bjørg H. Nøstvold, Siril Alm, Ingelinn Pleym og Pirjo Honkanen Nofima er et

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER»

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» Beregnet til Styringsgruppen i Bli helsefagarbeider Dokument Rapport Dato Februar 2015 EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER»

Detaljer

BRUKER SPØR BRUKER EVALUERING AV INN PÅ TUNET

BRUKER SPØR BRUKER EVALUERING AV INN PÅ TUNET BRUKER SPØR BRUKER EVALUERING Brukerevaluering av tilbud til mennesker med psykiske vansker i tre kommuner i Sør- Trøndelag Mental helse i Sør-Trøndelag Prosjektrapport I/2007 Bruker Spør Bruker Trondheim,

Detaljer

«En god forberedelse til å bli fosterforeldre» Evaluering av opplæringsprogrammet PRIDE

«En god forberedelse til å bli fosterforeldre» Evaluering av opplæringsprogrammet PRIDE «En god forberedelse til å bli fosterforeldre» Evaluering av opplæringsprogrammet PRIDE KARI STEFANSEN & THOMAS HANSEN Rapport nr 3/14 nova Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring

Detaljer

Evaluering av Der Mennesker Møtes (DMM) som instrument i Fredskorpsets nettverksarbeid i Norge

Evaluering av Der Mennesker Møtes (DMM) som instrument i Fredskorpsets nettverksarbeid i Norge Kulturell Dialog AS Evaluering av Der Mennesker Møtes (DMM) som instrument i Fredskorpsets nettverksarbeid i Norge Ansvarlig for rapporten er Kulturell Dialog AS ved prosjektleder Trine Olsen-Slagman og

Detaljer

Mye mer enn frisk luft! En kartlegging av kommunikasjon og omdømme i Skien kommune

Mye mer enn frisk luft! En kartlegging av kommunikasjon og omdømme i Skien kommune Mye mer enn frisk luft! En kartlegging av kommunikasjon og omdømme i Skien kommune 1 Innledning Byen vår er mye mer enn frisk luft det er bare dèt at vi ikke liker å fortelle det til noen. Vi sier det

Detaljer

Trondheimsmodellen for Inn på tunet Notat om utvikling av Inn på tunet i Trondheim

Trondheimsmodellen for Inn på tunet Notat om utvikling av Inn på tunet i Trondheim Trondheimsmodellen for Inn på tunet Notat om utvikling av Inn på tunet i Trondheim Maja Farstad og Jostein Vik Notat nr 3/09, ISSN 1503-2027 Norsk senter for bygdeforskning Universitetssenteret Dragvoll

Detaljer

Mot en mer inkluderende byggeplassproduksjon

Mot en mer inkluderende byggeplassproduksjon Sol Skinnarland og Svein Erik Moen Mot en mer inkluderende byggeplassproduksjon i Kruse Smith Innføring av ny planleggingsmetodikk i pilotprosjektet Kanalpiren Sol Skinnarland og Svein Erik Moen Mot en

Detaljer

Det krever sin bonde! en undersøkelse av motiver og økonomi i økologisk melkeproduksjon

Det krever sin bonde! en undersøkelse av motiver og økonomi i økologisk melkeproduksjon Notat 2008 2 Det krever sin bonde! en undersøkelse av motiver og økonomi i økologisk melkeproduksjon Ane Margrethe Lyng Ellen Marie Forsberg Ola Flaten Tittel Det krever sin bonde! En undersøkelse av motiver

Detaljer

Holdninger til registrering av private domenenavn under.no

Holdninger til registrering av private domenenavn under.no Norsk Gallup Institutt AS Storgata 33a Postboks 9016 Grønland 0133 OSLO Norway t +47 23 29 16 00 f +47 23 29 16 01 e info@tns-gallup.no w www.tns-gallup.no Org nr NO 890 660 002 MVA Holdninger til registrering

Detaljer

Hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabilitering Evaluering av pilotprosjekt Hverdagsrehabilitering AVDELING OPPVEKST OG LEVEKÅR AUGUST 2013 SAMMENDRAG Bakgrunn: Bruk av hele helse- og omsorgstrappen, ble høsten 2010 vedtatt som ett av ti prioriterte

Detaljer