Å R S M E L D I N G

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Å R S M E L D I N G 2 0 1 3"

Transkript

1 Å R S M E L D I N G

2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 ORGANISERING Virksomhetens organisering Styret Styrets aktivitet i Brukermedvirkning Ansatte gjennom Lokaler Åpningstider og tilgjengelighet MÅLSETTING OG MÅLGRUPPE Målsetting Brukernes erfaringer etter overgrep Generelt Senter mot incest og seksuelle overgrep FAGLIG OG METODISK TILNÆRMING Selvhjelp Motiverende Samtale MI Veiledning på fag og individnivå TILBUDET VED SENTERET Generelt tilbud Enesamtaler Bistand i kontakt med hjelpeapparatet Innomstikk Felles brukeraktiviteter Tilbudet til menn, pers under 18 år og personer m minoritetsbakgrunn Personer med minoritetsbakgrunn Personer under 18 år Menn Oppsummering av nye eller endrede tilbud i FOREBYGGENDE ARBEID Undervisning Samarbeids og informasjonsmøter Påvirkningsarbeid FASTE SAMARBEIDSPARTNERE OG SEMINARER Faste samarbeidspartnere Seminarer NØKKELTALL STATISTIKK ØKONOMI Lønn, Honorarer og Husleie Balanse og regnskap med noter Revisors beretning Styrets årsberetning

3 TIL LESEREN 2013 har vært et svært positivt år for SMISO Elverum. Vi har flyttet inn i nye flotte lokaler som også er tilrettelagt for personer med funksjonsnedsettelser. Vi har også opplevd en kraftig vekst i nye brukere og antall brukere som benytter seg av tilbudet vårt. Det vitner om at finnes mange med behov for hjelp i vårt område, det er selvfølgelig ikke positivt, men gledelig er det at vi klarer å nå ut til og gi hjelp til flere. Året har ellers vært preget av et sterkt fokus på kompetanseutvikling og kvalitetssikring av tilbudet samt utstrakt utadrettet virksomhet for å opprette bedre samarbeid med for eksempel psykisk helseteam, barneverntjeneste, helsesøstertjenesten og fastleger i våre samarbeidskommuner. Fokus på samarbeid mellom hjelpere er viktig for oss, og noe vi vil opprettholde et sterkt fokus på. Vi vil få rette en stor takk til alle samarbeidspartnere vi har vært i kontakt med i løpet av året, enten om det er ute i undervisning, samarbeid om saker, ansvarsgruppemøter, besøk, kurs eller på andre måter. Vi vil gjerne også få takke alle elever, studenter og ansatte vi har vært i kontakt med gjennom det forebyggende arbeidet vårt, vi blir alltid tatt godt imot og opplever disse møtene som svært givende. I tilegg vil vi rette en takk for godt samarbeid til Elverum Kommune som er vår vertskommune, representert ved Lars Kiplesund og Inger Johanne Sorkmoen. En stor takk rettes til et svært engasjert og aktivt styre som strekker seg lagt for å bidra til utviklingen av senteret. Vi vil også gi en takk til de instansene som vi trofast har mottatt gaver fra, særlig må her trekkes frem NKS sitt lokallag i Elverum. En takk rettes også til Hedmark Fylkeskommune, Helse Sør Øst og Barne- Ungdoms og familiedirektoratet for midler for driftsåret Til sist men ikke minst vil vi takke for alle møter og samtaler vi har hatt med de ulike menneskene som benytter seg av tjenestetilbudet vårt. Vi håper at de som kommer inn døra vår skal oppleve verdighet i kontakt med oss og få den hjelpen og støtten de trenger for å komme seg videre i livene sine. Elverum 2014 Lars Kristian Dalen 3

4 1 ORGANISERING 1.1 VIRKSOMHETENS ORGANISERING SMISO Elverum er registrert som lag/forening, drives etter stiftelsesloven og vi er et lokallag av Nasjonalforeningen for Folkehelsen. Styret er senterets øverste organ og har arbeidsgiveransvaret for de ansatte. Det skal være minst en representant fra brukerne og en representant fra de ansatte i styret samt at en plass er forbeholdt en representant oppnevnt blant kommunestyret i vertskommunen. Elverum kommune er senterets vertskommune, representert ved leder for fagavdeling Familie og Helse; Lars Kiplesund. Styremedlemmer velges for en valgperiode på 2 år av gangen, men kan stille til gjenvalg for påfølgende periode. Styreleder velges for 1 år av gangen. Det er ikke knyttet vararepresentant til styreleder eller styremedlemmer, men kommunerepresentant har oppnevnt personlig vara. Daglig leder er styrets sekretær. Daglig leder og medarbeidere utgjør valgkomiteen. Senteret holder åpent alle hverdager fra , onsdager er det kveldsåpent til kl Senteret holder til sentralt i Storgata i Elverum. Samarbeidspartnere i den daglige administrative driften er Elverum Regnskapsservice, Sandberg Revisjon, Daldata og ISS Renhold. 1.2 STYRET 2013 Styreleder Marit Aralt Skaug Elverum Fra 2012 Brukerrepresentant Eva S.S. Kraft Elverum Fra 2010 Styremedlem Isak Eikefjord Syverhuset Hamar Fra 2012 Styremedlem/nestleder Per Erik Skaugrud Elverum Fra 2012 Styremedlem Eili Knudsen Ingnes Elverum Fra 2012 Ansattrepresentant Tove Jansrud Elverum Fra 2012 Geir Stigen er vararepresentant for kommunerepresentant Per Erik Skaugrud 4

5 1.3 STYRETS AKTIVITET I 2013 Det har vært avholdt 7 styremøter i 2013 inkludert årsmøte. Styret har gjennom hele året blitt oppdatert i forhold til den generelle driften på senteret, og gjennom det fått kunnskap om senterets aktiviteter. 1.4 BRUKERMEDVIRKNING Aktiv brukermedvirkning er viktig for senteret, og et område som prioriteres. Brukerrepresentant på senteret og i styret i 2013 har vært Eva Stokke Sparre Kraft. Eva har faste trefftider for andre brukere ved senteret en dag i måneden. I tillegg er hun oftest tilstede ukentlig når det lages felles middag. Vi har egen oppslagstavle i gangen med info fra brukerrepresentant. Daglig leder og brukerrepresentant har fast samarbeidsmøte en gang i måneden. Her drøftes tilbakemeldinger fra brukerne og andre aktuelle saker. Referater og sakslister fra styremøter gjennomgås i fellesskap. Det er avsatt egne midler til brukeraktiviteter som brukerrepresentant og daglig leder fordeler til aktiviteter i samarbeid. Samarbeidet har fungert svært godt i 2013, og det har vært en løpende og tett dialog mellom brukerrepresentant og daglig leder. Endringer i tilbudet ved senteret skal drøftes med brukerrepresentant. Brukerrepresentanten er ved anledning også med oss ut når vi driver informasjons rettet arbeid til skoler og andre samarbeidspartnere. Brukerrepresentant lønnes etter samme regulativ som øvrige ansatte ved oppdrag for senteret. 1.5 ANSATTE GJENNOM 2013 Daglig leder: Marte Kartomten: Marte er utdannet psykiatrisk sykepleier med flere videreutdanninger innen veiledning, psykososialt arbeid med barn og unge samt administrasjon og ledelse. Har lang fartstid fra psykisk helsearbeid i Elverum kommune og arbeidet sist i Helsestasjonens Familieteam. Marte sluttet som daglig leder Lars Kristian Dalen. E-post: Lars Kristian ble tilsatt som ny daglig leder fra Han er utdannet sykepleier med videreutdanning i ledelse av kunnskapsintensive virksomheter og strategisk kompetanseplanlegging. Ved siden av jobben studerer han for tiden til en master i ledelse med fokus på strategisk utvikling av kunnskapsvirksomheter. Lars Kristian har arbeidserfaring blant annet som prosjektleder i Rådet for Psykisk Helse og som leder for pleie, rehabilitering og omsorg i kommunal sektor. Undervisningsansvarlig: Heidi Dalby. E-post: Heidi har grunnutdanning som sosionom og har videreutdanning som helse/sosialfaglærer og Motiverende Samtale (MI) metoden. Heidi arbeider fast i 80 % stilling. Hun har undervisning og det forebyggende arbeidet som sitt hovedfelt men er også primærkontakt for en del brukere. 5

6 Faglig veileder: Julie Broch Fiskaa. E-post: Julie er utdannet gestaltterapeut og har videreutdanning i Motiverende Samtale (MI) metoden. Hun arbeider fast i 80 % stilling. Julie jobber først og fremst som primærkontakt for brukerne og med miljøterapeutisk arbeid ved senteret Faglig veileder: Tove Jansrud. E-post: Tove har en mastergrad i kriminologi og har videreutdanning i Motiverende Samtale (MI) metoden. Hun arbeider fast i 100 % stilling. Tove jobber først og fremst som primærkontakt for brukerne og med miljøterapeutisk arbeid ved senteret Faglig veileder: Anne Rigmor Lillebo Jordet E-post: Anne er utdannet psykiatrisk sykepleier med videreutdanning som helsesøster. I tillegg til å ha jobbet på Modum Bad har også hun lang fartstid innen psykisk helsearbeid i Elverum kommune. Anne er ansatt i 60 % stilling, dette var opprinnelig et svangerskapsvikariat, men stillingen ble videreført som ny stilling etter endt vikariat grunnet stor økning i antallet brukere. Tove jobber først og fremst som primærkontakt for brukerne og med miljøterapeutisk arbeid ved senteret. Ved starten av året hadde senteret 3,6 årsverk, mens man ved utgangen av året hadde 4, LOKALER Senteret flyttet inn i nye lokaler den 05 april Dette har vært et stort løft for både for brukere og ansatte ved senteret. Lokalene er godt tilrettelagt for personer med funksjonsnedsettelser, og har egen kjøkkenkrok med god plass til å lage mat sammen med brukere. Lokalene består av 2 samtale rom, 2 kontorer, 1 møterom, stue med kjøkkenkrok, samt gang, toalett og lager. Beliggenheten er svært sentral i sentrum av Elverum, med kort vei til offentlig kommunikasjon. 1.7 ÅPNINGSTIDER OG TILGJENGELIGHET Senteret holder åpent for brukere fra mandag, tirsdag, torsdag og fredag. Onsdager er åpningstiden fra Lokalene våre ligger i 3 etasje, men det er romslig heis og de er tilrettelagt for personer med bevegelseshemning. Senteret tilbyr også at ansatte kan møte brukerne til samtale utenfor senteret dersom dette av ulike grunner passer bedre for brukeren. Flere benytter seg av dette tilbudet, og v møter bruker blant annet hos utekontakten og på helsestasjonen. 6

7 2 MÅLSETTING OG MÅLGRUPPE 2.1 MÅLSETTING Målsettingen med vårt arbeid er todelt: 1) Vi skal hjelpe og støtte overgrepsutsatte ungdommer, kvinner, menn og pårørende i deres arbeid mot et bedre liv. 2) Vi skal bekjempe overgrep ved å synliggjøre og motarbeide ethvert forhold som legitimerer, underbygger og opprettholder overgrep. 2.2 BRUKERNES ERFARINGER ETTER OVERGREP Vi skal være der når brukerne tar fram sine opplevelser for å bearbeide dem. Vi vil bidra til at brukerne skal føle det trygt og ta fatt på arbeidet med å lete frem egne ressurser og bearbeide sine erfaringer. Vi har god kunnskap og forståelse for senskader og virkninger knyttet til seksuelle overgrep. Vi understreker her at vi i vårt arbeid har fokus på det friske i mennesket, jf selvhjelpsideologien som vi arbeider etter. Vi etterstreber kontinuerlig å tilegne oss mer kunnskap om konsekvensene overgrep kan gi og jobber for å forstå mer av hva det å være overgrepsutsatt vil si i hverdagen til de som er utsatt. Vi søker å holde oss oppdatert på forskning og undersøkelser som handler om overgrepsproblematikken, og vi følger med på utviklingen innen selvhjelpsarbeidet. 2.3 GENERELT Vi jobber aktivt for et tettere samarbeid med det offentlige hjelpeapparatet, og for at det offentlige støtteapparatet skal samarbeide bedre. Vi deltar aktivt i tverrfaglige ansvars- og samarbeidsgrupper for mange av våre brukere. Det er ikke uvanlig at brukerne ved senteret har benyttet/benytter en eller flere tjenester i tillegg til senteret, uten at det finnes noen form for samordning i brukerens totale behov for hjelp, derfor vi ser nødvendigheten av ansvarsgrupper og er gjerne med å opprette slik for de brukerne som ønsker det. Det er nødvendig å jobbe med tilrettelegging for et bedre samarbeid hvor man i større grad kan få dekket et gjensidig behov for kompetanse- og erfaringsutveksling. Vi har et samfunnsansvar i forhold til å forebygge overgrep, og det tar vi på alvor. Vi forsøker å være ute hos aktuelle målgrupper med informativ og forebyggende aktivitet. Vi ønsker å bidra til større fokus på temaet i samfunnet generelt for å skape en bedre bevissthet rundt konsekvensene av å være utsatt for overgrep. 7

8 Vi opplever at mange føler seg utrygge på dette, og at informasjon er etterlengtet. Vi skal ha den nødvendige kunnskapen til å formidle dette, og skal bidra til å skape trygghet på hvordan man kan forholde seg til temaet på en forsvarlig måte i tillegg til å vite hva man kan gjøre når man mistenker eller avdekker overgrep. Vi tenker at økt kunnskap gir økt handlingskraft og er opptatt av å synliggjøre de mulighetene man faktisk har til å bekjempe overgrep og hvordan man kan ivareta de utsatte på best mulig måte. 2.4 SENTER MOT INCEST OG SEKSUELLE OVERGREP,- SMISO ELVERUM Senteret har eksistert siden 1996 og ble i utgangspunktet opprettet som et lokallag under Nasjonalforeningen for folkehelsen. Det gikk da under navnet Evas Støttesenter frem til mai Vi ønsker å være et tilbud som stimulerer til vekst og utvikling i forhold til det å takle overgrep. Vi forsøker å bevisstgjøre brukerne på hvilke muligheter som ligger foran dem og som vil bli tilgjengelige ved å bearbeide opplevelsene de har hatt. SMISO Elverum er et tilbud i tillegg til det offentlige, og senteret er et lavterskeltilbud. Det betyr at det er kostnadsfritt å benytte seg av tilbudet vårt, og man trenger ingen henvisning for å komme til oss. Senteret er som tidligere nevnt ikke godt tilrettelagt for brukere med nedsatt funksjonsevne da vi har lokaler i 2. etasje uten heis. I disse tilfellene tilbyr vi reise hjem til brukeren om dette er ønskelig eller om de vil treffes andre steder. Vi vil forsøke å inngå et samarbeid med aktuelle instanser med riktig tilgjengelighet i Elverum og vi vurderer som tidligere nevnt å skifte lokaler for å bedre kunne imøtekomme dette behovet. Senteret er et tilbud til unge og voksne som har opplevd overgrep, uavhengig av etnisk opprinnelse eller seksuell orientering. I tillegg har vi også tilbud for pårørende som familie, partner, samboer, ektefelle, søsken, venner eller andre så lenge dette ikke er overgriper. Vi har utarbeidet en informasjonsbrosjyre som er oversatt til flere språk. Vårt tilbud til mannlige brukere er det samme som til kvinnelige, men det er ingen tvil om at det er flest kvinner som tar i bruk senterets tilbud. Dette er et område vi til stadighet har fokus på, og vi ser at det går opp og ned i forhold til hvor mange menn som benytter vårt tilbud. Alle ansatte har taushetsplikt. Man kan henvende seg anonymt om man ønsker det. Man kan ta kontakt med senteret via e-post, telefon, SMS eller personlig oppmøte og alle tjenester er gratis. Der det er behov for kontakt med det øvrige hjelpeapparatet vil vi forsøke å bistå brukerne så godt vi kan. Ofte er vi med brukere på ansvarsgruppemøter, følger til samarbeidsmøter, legeavtaler, møter på NAV eller andre offentlige instanser. 8

9 3 FAGLIG OG METODISK TILNÆRMING 3.1 SELVHJELP SMISO Elverum driver etter prinsippet om hjelp til selvhjelp. "Selvhjelp er å ta tak i egne muligheter, finne fram til egne ressurser, ta ansvar for livet sitt og selv styre det i den retning en ønsker. Selvhjelp er å sette i gang en prosess fra passiv mottaker til aktiv deltaker i eget liv."(angstringen 1992) Selvhjelpsprosessen fra passiv mottaker til aktiv deltaker innebærer følgende: 1) Erkjennelse av eget problem. Å ta eierskap til eget problem medfører ansvarsmobilisering for egen forandring. 2) Motivasjon for aktivt endringsarbeid. 3) Bearbeiding av eget problem. For å gjøre det mulig å bearbeide et problem er det sentralt å bli kjent med smerten. 4) Forandring. Målsettingen for selvhjelpsarbeid er forandring, ikke løsning. Selvhjelp er den bevisste forandringen av sitt eget indre, egne handlinger og dermed livssituasjon. Dette innebærer en holdningsendring; selvhjelp er å endre seg selv. Et viktig prinsipp i selvhjelpsarbeidet er bevisstgjøring på opplevelsen av hvem vi er. Å være bevisst på og bruke de ulike opplevelsene som erfares er kunnskap. Kunnskap som kan brukes til å skape en endring, mestring og aktivere iboende ressurser. Å bruke denne typen kunnskap forutsetter at man anerkjenner den. Å ta ansvar for opplevelsen av eget problem er etter erfaring fra selvhjelpsarbeidet det første skrittet for å skape endring og mestring. Det innebærer både en erkjennelse av eget problem og et aktivt valg for å gjøre noe med egen situasjon. Dette er med på å åpne for egne ressurser og endringsprosesser. Selvhjelp er en måte å forstå og handle på, hvor hver og en tar tilbake en aktiv deltakerrolle i egen hverdag. Selvhjelpsgrupper er et egnet verksted for å få i gang gode prosesser knyttet til forandring i eget liv. Et trygt fellesskap med andre gjør det mulig å våge seg ut i det utrygge, hente fram egen styrke og selv kunne dra nytte av andres erfaringer. Gjensidighet er plattformen i selvhjelpsgruppens arbeid. Fra myndighetenes side er det Sosial- og helsedirektoratet som har ansvar for Nasjonal plan for selvhjelp (IS-rapport 1212). Planen ble første gang gjort kjent gjennom den såkalte Folkehelsemeldingen. Resept for et sunnere Norge, St. meld. Nr. 16, 2002/

10 3.2 Motiverende samtale/motivational Interviewing (MI) Motiverende samtale forkortes ofte MI etter det engelske navnet for metoden. Dette er en målrettet og brukerorientert samtalemetode for å bygge opp brukerens motivasjon og engasjement for endring. Dette er en metodikk som passer godt inn med vårt prinsipp om hjelp til selvhjelp. Tre av de ansatte har tatt videreutdanning i MI ved Høgskolen i Hedmark i 2013 noe som har bidratt til å styrke og kvalitetssikre samtaletilbudet ved senteret. 3.3 VEILEDNING BÅDE PÅ FAG OG INDIVIDNIVÅ Psykiater Eili Knudsen Ingnes, som også sitter i styret ved senteret, har i 2013 blitt tilknyttet senteret som veileder både på fag og individnivå. Dette har vært viktig for å sikre at det faglige tilbudet er av forsvarlig og god faglig standard. På individnivå har det vært en god hjelp for oss særlig i de brukersaker hvor brukeren har større og sammensatte problemer. En del av våre bruker har alvorlige psykiske lidelser og er i liten grad fanget opp av det øvrige hjelpeapparatet. Ingnes sin kompetanse har da vært viktig for oss for å kunne sikre brukerne rask hjelp på riktig nivå i det offentlig hjelpeapparatet. 4 TILBUDET VED SENTERET 4.1 GENERELT TILBUD ENESAMTALER Enesamtaler er det tilbudet som er mest etterspurt på senteret og det ser ut som det er det de fleste nye brukerne først og fremst ønsker. Mange av brukerne er i en tidlig fase av sin bearbeiding av traumet de har vært utsatt for, for dem er fokuset i møtene stabilisering og det å gi dem en plattform for en tryggere hverdag. Med andre brukere har vi individuelle samtaler hvor vi jobber med bearbeiding av følelser knyttet til overgrepene og utfordringene dette gir i hverdagen i tillegg til å fokusere på framtiden BISTAND I KONTAKT MED HJELPEAPPARATET En del av våre brukere har lite eller ingen hjelp fra det øvrige hjelpeapparatet. For en del av de som har hjelp er den preget av lite samordning og manglende ansvarsgrupper og individuelle planer Mange av våre brukere har derfor behov for hjelp med å skaffe eller sikre bedre samhandling i hjelpen de mottar. Vi er derfor ofte med brukerne i kontakten med det øvrige hjelpeapparatet og tar initiativ til at ansvarsgrupper, samarbeidsgrupper og individuelle planer lages. Ved behov bistår også brukere i kontakten med NAV, med politiet og ved søknader om eventuell Voldsoffererstatning. 10

11 4.1.3 INNOMSTIKK Ved innomstikk regner man alle besøk til senteret som ikke har noen avtalt tid for enesamtale eller andre planlagte aktiviteter. Ved innomstikk kommer man for å ta en kopp kaffe, prate løst med de ansatte, treffe andre brukere, se film, høre musikk, spille gitar, lese avisen, bruke massasjestolen, hjelpe til med praktiske oppgaver og forefallende arbeid ved senteret eller rett og slett bare koble ut. Vi har også malings og hobbyartikler stående fremme slik at man utfolde seg kreativt dersom man ønsker det. Vi ser at mange liker å sitte og pusle med ulike hobbysaker FELLES BRUKERAKTIVITETER Responsen fra brukerrepresentant, allmøter og tidligere brukerundersøkelser viser at brukerne våre primært ønsker enesamtaler og ikke gruppeaktiviteter. Noe av årsaken til dette kan være basert på at området vi favner er stort geografisk og mange reiser langt for å komme til senteret. De føler da størst utbytte av tid alene med en veileder, og det kan være vanskelig å få faste gruppeaktiviteter til å passe. I 2013 har vi arrangert felles middag på onsdager da vi har kveldsåpent denne dagen. Her lager vi maten sammen med brukerne, snakker om kost og ernæring og spiser så sammen rundt et langbord. Vi har også hatt fast lunsj for alle brukerne i sammenheng med brukerrepresentantens trefftid den første mandagen i hver måned. 4.2 TILBUDET TIL MENN, PERSONER UNDER 18 ÅR OG PERSONER MED MINORITETSBAKGRUNN PERSONER MED MINORITETSBAKGRUNN SMISO Elverum har laget og distribuert informasjonsmateriell om oss og tilbudet vårt på 10 ulike språk. Vi har også inngått avtale med HERO tolk om tolketjenester når vi har brukere det språket er en utfordring. To av de ansatte hos oss har trening i å gjennomføre samtaler med tolk tilstede og disse prioriteres i saker hvor brukeren har minoritetsbakgrunn. Ved måltider som serveres ved senteret kan vi tilby halal mat og ta andre hensyn der hvor brukeren ønsker dette PERSONER UNDER 18 ÅR Fra 2013 av tar vi også imot personer under 18 år. Personer som er over 16 kan bruke senteret alene, mens dersom personen er under 16 så kan vi kun gi et tilbud i samarbeid med barnevernet eller foresatte. Personer under 16 år hvor de ikke er samarbeid med disse, henvises til Statens Barnehus på Hamar. Tilbudet til denne gruppen gis hovedsakelig av ansatt med bakgrunn som helsesøster og psykiatrisk sykepleier. 11

12 4.2.3 MENN Vi har ikke utviklet et tilbud spesielt for menn, men disse kan benytte det øvrige tilbudet som alle andre. Alle brukerne hos oss får anledning til å velge primærkontakt selv, og de kan også velge å få samtaler med mannlig ansatt dersom dette er ønskelig. 4.3 OPPSUMMERING AV NYE ELLER ENDREDE TILBUD I 2013 Tilbud også til personer med funksjonsnedsettelser. Flytting til nyte lokaler gjør at vi nå også har et tilrettelagt tilbud for personer med funksjonsnedsettelser. Innføring av MI (Motiverende samtale) som metode. Tilbud til personer under 18 år da senteret gjennom nyansettelse har styret sin kompetanse på oppfølging av ungdom. Tilrettelegging av informasjonsmateriell om senteret på 10 språk. Opprettet avtale med tolketjeneste. 5 FOREBYGGENDE ARBEID Det utadrettede og forebyggende arbeid ved senteret er en viktig del av den generelle driften ved SMISO Elverum. Dette foregår i hovedsak på 3 måter, ved at vi holder undervisning, avholder samarbeids/informasjonsmøter og utøver påvirkningsarbeid rettet mot publikum om lokale politikere. 5.1 Undervisning Heidi Dalby er undervisningsansvarlig og har hovedansvaret for undervisningsoppdragene. Vi deltar alltid 2 stykker fra senteret når vi underviser. Heidi har pedagogisk videreutdanning som helse/sosiallærer og har laget differensierte de undervisningspakkene etter hvilken aldersgruppe eller målgruppe senteret skal undervise for. Det faglige innholdet i undervisningsoppleggene kvalitetssikres av Psykiater Eili Knudsen Inges. Når vi holder undervisning i skoler krever vi alltid at lærere eller helsesøstre som elevene kjenne skal være tilstede både i undervisningen og i etterkant i tilfelle noen skulle ha behov for oppfølging. I etterkant av undervisningen deles det alltid ut evalueringsskjemaer. Tilbakemeldingene fra 2013 er udelt positive, og etterspørselen er klaret økende. I 2013 har vi undervist for: Samtlige 9 klasseelever i Elverum kommune fordelt over 4 dager. Her har vi utarbeidet et undervisningsopplegg i samarbeid med helsestasjonen, og undervisningen holdes med senterets og helsestasjonens personale i fellesskap Elverum Videregående Skole. Her har vi holdt undervisning både for 3 enkelt klasser, for elvene i «Finn din Vei» prosjektet samt at vi holdt 5 undervisningstimer i forbindelse med VIP-prosjektet som Hedmark Fylkeskommune arrangerer. Høgskolen i Hedmark. På Høgskolen holder vi årlig fast undervisning for studenter på studieretningene: faglærer kroppsøving, tannpleie og videreutdanning i psykisk 12

13 helsearbeid. I tillegg til dette har vi tatt imot 6 grupper med sykepleiestudenter til undervisning i senterets lokaler. 9 klasseelever ved Engerdal Ungdomsskole Nord-Odal og Sør-Odal barnevernstjeneste Veien studentbarnehage Undervisning for samtlige ansatte ved Tunet AS. (Attføringsbedrift.) 5.2 SAMARBEIDS OG INFORMASJONSMØTER Vi har avholdt mange av disse møtene i I en del tilfelle har initiativet til møtene kommet fra eksterne, mens det i de fleste tilfellene har vært oss som har tatt initiativet til møtene. En del av vært kjente samarbeidspartnere, mens mange har vært nye. Vi opplever at møtene har vært svært nyttige både for å fange opp flere brukere men også for å samordne og gi mer helhetlig hjelp til eksisterende brukere. I 2013 har vi avholdt samarbeidsmøter med: Psykisk helseteam i alle samarbeidskommuner Bo og Miljøarbeidertjenesten i Elverum kommune Alle fastlegekontorer i Elverum Overgrepsmottaket ved Sykehuset Innlandet Elverum/Hamar DPS Hamar Politiet ved sedelighetskoordinator i Hedmark og lokale stasjoner SLT Team og utvidet SLT team i Elverum kommune Helsestasjonen i Elverum og flere samarbeidskommuner Helsesøstertjenesten ved Elverum Videregående Skole Utekontakten i Elverum Kulturkontoret i Elverum Elverum Frivillighetssentral Tunet AS Terningen Nettverk I tillegg til dette har vært samarbeidet med et stort antall eksterne aktører over telefon og e-post. 5.3 PÅVIRKNINGSARBEID Vi mener det er viktig at både vårt og andres tilbud til målgruppen er godt kjent både blant publikum og lokale politikere. Vi jobber derfor mye med å være synlige både i lokale medier og på nett via hjemmeside og Facebooksiden til senteret. Facebooksiden vår oppdateres daglig med informasjon om senteret samt linker til fagartikler og oppslag i media om tematikken vi jobber med. I 2013 har det vært 4 større nyhetssaker om senteret i regionavisa for vårt område(østlendingen), vi har hatt 2 kronikker på trykk samt at vi har vært intervjuet på radio og nett av NRK Hedmark og Oppland. For å påvirke politisk ledelse i kommunene har vi sendt ut fyldig informasjon om senteret og tematikken til ordførere og rådmenn i hele regionen. Vi har også vært i møte og snakket om tilbudet vårt til Ordføreren i 3 av våre bidragskommuner. 13

14 6 FASTE SAMARBEIDSPARTNERE OG SEMINARER 6.1 FASTE SAMARBEIDSPARTNERE Terningen Nettverk. Terningen Nettverk er en regional kompetanseklynge av offentlige og private virksomheter. Målet med Terningen Nettverk er å stimulere til fagutvikling og innovasjon, gjennom felles ressursutnyttelse og kunnskapsdeling, i en kompetanseklynge med folkehelse som felles overbyggende profil. SMISO Elverum er deltager i prosjektgruppen for et av hovedprosjektene til nettverket som har som hovedmål å sikre at helhetlige oppfølgingen etter kriser blir bedre. Vi opplever vår deltagelse her er svært verdifull for oss både for den faglige oppfølgingen ved senteret, men ikke minst gir det oss muligheten til å sikre at brukerne våre får en mer helhetlig og koordinert hjel. SMISO Elverum søker å bli fullverdig medlem av Terningen Nettverk fra Elverum kommune. SMISO Elverum er svært tilfredse med at vi har et godt og tett samarbeid med vår vertskommune Elverum. Som tidligere nevnt har vi fast samarbeid med helsestasjonen om et felles undervisningsopplegg for alle 9 klasseelever. Vi har også faste møter med psykisk helsetjeneste og utekontakten i kommunen. Utover dette har vi løpende kontakt i ulike brukersaker. Psykisk helseteam i alle samarbeidskommuner. Etter å ha besøkt psykisk helseteam i samtlige samarbeidskommuner i 2013 har vi besluttet å gjennomføre disse samarbeidsmøtene fast, minimum 1 gang i året. Nytten av disse møtene oppleves stor for begge parter. Utover disse aktørene som vi har faste møter med deltar vi i utstrakt grad i møter i ansvarsgrupper, hos barnevernet, politiet og på NAV i alle kommunene vi har brukere fra. 6.2 SEMINARER Vi arrangerte 2 faglige seminarer i I juni arrangerte vi et fagseminar med temaet: «Helsefølger av tidlig krenkelseserfaring-behovet for helhetlig tenkning og oppfølging.» Forelesere var blant annet Professor Anna Luise Kirkengen fra NTNU, Overlege Hilde Nitteberg Teige fra Hernes Institutt og Forskningsansvarlig Elisabeth Swärd fra Nasjonalforeningen for Folkehelsen. Seminaret var svært vellykket med over 150 deltagere på Terningen Arena i Elverum Høsten 2013 arrangerte vi et mindre seminar for personell i lokalområdet som jobber med personer med dissosiative lidelser. Dette seminaret kom i stand på bakgrunn av felles utfordringer i saker vi har samarbeidet om. Foreleser og møteleder for resten av dagen var Inger Eggen som selv har en slik lidelse og har skrevet boken «Bare jeg» om temaet. Dette var en svært lærerik og nyttig dag. Deltagerne fra seminaret kom både fra SMISO, kommunehelsetjenesten og Sykehuset Innlandet. 14

15 7 NØKKELTALL STATISTIKK 600 Brukertall Brukerbesøk Enesamtaler Henvendelser fra brukere pr telefon og e-post Samarbeid med andre aktører Henvendelser fra eksterne Undervisning til eksterne Samarbeidsmøter eksternt

16 8 ØKONOMI 8.1 LØNN, HONORARER OG HUSLEIE SMISO Elverum har ligget noe under kommunalsektor lønnsmessig i Ansatte har vært plassert på 3 ulike nivåer: Faglig veileder u tilleggsutdanning Faglig veideler m særlig tilleggsutdanning Leder Styret har vedtatt at fra skal lønn og permisjonsreglement tilpasses vertskommunens. Dette vil si at ansatte likebehandles med ansatte i Elverum kommune når det gjelder lønn, permisjoner og lignende. Styret mener dette er et riktig valg både for å gi forutsigbarhet for de ansatte samtidig som det gir et klart bilde av virksomheten for øvrige som ønsker innsyn. Styrets honorarer er: Styreleder pr møte: 1000 Styremedlemmer pr møte 500 I tillegg dekkes reisekostnader til møtene etter statens satser. Husleien i den nye lokalene er årlig på

17 8.2 BALANSE OG REGNSKAP MED NOTER 17

18 18

19 19

20 20

1 ORGANISASJONSSTRUKTUR...

1 ORGANISASJONSSTRUKTUR... ÅRSMELDING 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 ORGANISASJONSSTRUKTUR... 4 1.1 Organisering og drift... 4 1.2 Styret 2011-2012... 4 1.3 Styrets aktivitet i 2012... 5 1.4 Ansatte gjennom 2012... 5 1.5 Lokaler...

Detaljer

SENTRENE MOT INCEST OG SEKSUELLE OVERGREP -Fellesskap Mot Seksuelle Overgrep- Norge

SENTRENE MOT INCEST OG SEKSUELLE OVERGREP -Fellesskap Mot Seksuelle Overgrep- Norge SENTRENE MOT INCEST OG SEKSUELLE OVERGREP -Fellesskap Mot Seksuelle Overgrep- Norge Grønland 29.05.15 v/ Linda Bakke Daglig leder i FMSO- Fellesskap mot seksuelle overgrep Presentasjon av Norges sentre

Detaljer

TROMSØ KOMMUNE Rus- og Psykiatritjenesten avd for Arbeid og Aktivitet

TROMSØ KOMMUNE Rus- og Psykiatritjenesten avd for Arbeid og Aktivitet TROMSØ KOMMUNE Rus- og Psykiatritjenesten avd for Arbeid og Aktivitet Adresse: Skippergata,1 C 9008 Tromsø Tlf.: 77791090, Mobil: 91347492 Åpningstider: Vintertid fra 15 sept. til 14 mai. - Mandag tirsdag

Detaljer

Samhandlingsteam for unge Tverrfaglig samarbeid «Fra ord til handling» Kristin Nilsen Kommunalsjef Helse og sosial Bærum kommune

Samhandlingsteam for unge Tverrfaglig samarbeid «Fra ord til handling» Kristin Nilsen Kommunalsjef Helse og sosial Bærum kommune Samhandlingsteam for unge Tverrfaglig samarbeid «Fra ord til handling» Kristin Nilsen Kommunalsjef Helse og sosial Bærum kommune Kommunalt utgangspunkt Vi erkjenner at dagens velferdstjenester til barn

Detaljer

Rus- og Psykiatritjenesten

Rus- og Psykiatritjenesten Rus- og Psykiatritjenesten Adresse: Skippergata,1 C 9008 Tromsø Tlf.: 77791090, Mobil: 91347492 Åpningstider: Vintertid fra 15 sept. til 14 mai. - Mandag tirsdag og onsdag fra kl. 09:00-15:30. - er senteret

Detaljer

KRISE- OG INCESTSENTERET I FREDRIKSTAD en virksomhet i Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad

KRISE- OG INCESTSENTERET I FREDRIKSTAD en virksomhet i Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad KRISE- OG INCESTSENTERET I FREDRIKSTAD en virksomhet i Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad Er du utrygg i hjemmet ditt? Får du høre at du ikke er noe verdt? Blir du truet eller slått? Er du blitt seksuelt

Detaljer

Krisesenteret i Hønefoss

Krisesenteret i Hønefoss Krisesenteret i Hønefoss Kart Kontaktinformasjon Hov Allè 32, 3515 Hønefoss Postboks 1193, 3503 Hønefoss Telefon: 32 17 06 90 Fax: 32 17 06 98 Hjemmeside: www.krisesenteret.info Mail: post@krisesenteret.info

Detaljer

Tanker og refleksjoner siden i går?

Tanker og refleksjoner siden i går? Dag 2 1? Tanker og refleksjoner siden i går? 2 Selvhjelp er verktøyet, selvhjelpsgruppa er verkstedet. 3 1 Hva lar jeg noe gjøre med meg? 4 Samhandling - speiling Hva aktiverer dette i meg? Speiling Hva

Detaljer

Selvhjelp og igangsetting av grupper. Trondheim 9 og 10 januar 2008

Selvhjelp og igangsetting av grupper. Trondheim 9 og 10 januar 2008 Selvhjelp og igangsetting av grupper Trondheim 9 og 10 januar 2008 1 Hva er Nasjonalt knutepunkt for selvhjelp? Nasjonal plan for selvhjelp Oppdrag, oppdragsgiver og oppgaver 2 Mål for kurset Å sette seg

Detaljer

KRISE- OG INCESTSENTERET I FREDRIKSTAD en virksomhet i Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad For kvinner, menn og deres barn. også for.

KRISE- OG INCESTSENTERET I FREDRIKSTAD en virksomhet i Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad For kvinner, menn og deres barn. også for. KRISE- OG INCESTSENTERET I FREDRIKSTAD en virksomhet i Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad For kvinner, menn og deres barn også for menn Er du utrygg i ditt eget hjem? Får du høre at du ikke er noe verdt?

Detaljer

SMISO ELVERUM: Hvem er vi? Hva gjør vi? Hva kan vi tilby overgrepsutsatte gutter og menn?

SMISO ELVERUM: Hvem er vi? Hva gjør vi? Hva kan vi tilby overgrepsutsatte gutter og menn? SMISO ELVERUM: Hvem er vi? Hva gjør vi? Hva kan vi tilby overgrepsutsatte gutter og menn? Innlegg på fagkonferansen: «Men hva med gutta?» 16 november 2017 v/heidi Dalby Moe Daglig leder SMISO Elverum -

Detaljer

ANGST. - veien fra sykt til sunt. Opplysning om angst og selvhjelp i et helsefremmende perspektiv

ANGST. - veien fra sykt til sunt. Opplysning om angst og selvhjelp i et helsefremmende perspektiv ANGST - veien fra sykt til sunt Opplysning om angst og selvhjelp i et helsefremmende perspektiv Hva gjør vi? Angstringen Norge driver landsdekkende opplysningsarbeid og kunnskapsformidling om angst og

Detaljer

Vårsemesteret har gått fort og det er allerede blitt mai. Det har vært en aktiv vår og det er mye som har skjedd. Her kommer noen smakebiter.

Vårsemesteret har gått fort og det er allerede blitt mai. Det har vært en aktiv vår og det er mye som har skjedd. Her kommer noen smakebiter. SMSO-NYTT Mai 2009 Blad1/09 E-mail: kontakt@smso-agder.no www.smso-agder.no VÅREN 2009 Vårsemesteret har gått fort og det er allerede blitt mai. Det har vært en aktiv vår og det er mye som har skjedd.

Detaljer

Oslo, Innspill til Bergens barn byens fremtid.

Oslo, Innspill til Bergens barn byens fremtid. Oslo, 23.09.16 Innspill til Bergens barn byens fremtid. Vi takker for muligheten til å komme med innspill til Bergens barn byens fremtid. Felles plan for helsestasjons- og skolehelsetjenesten, psykisk

Detaljer

KOMMUNEANALYSEN 2012. Steg 1 medbestemmelse (art. 12)

KOMMUNEANALYSEN 2012. Steg 1 medbestemmelse (art. 12) KOMMUNEANALYSEN 2012 Steg 1 medbestemmelse (art. 12) 1. Hvilke organer og systemer har kommunen etablert der barn kan utøve medbestemmelse Hvem foreslår saker og hvilke saker behandles der? Årsplaner for

Detaljer

PRESENTASJON AV PSYKISK HELSETJENESTE I KLÆBU KOMMUNE

PRESENTASJON AV PSYKISK HELSETJENESTE I KLÆBU KOMMUNE PRESENTASJON AV PSYKISK HELSETJENESTE I KLÆBU KOMMUNE 1 HVA ER PSYKISK HELSETJENESTE? Psykisk helsetjeneste er et tilbud for mennesker med psykiske problemer, psykiske lidelser, eller som står i fare for

Detaljer

Årsrapport 2014 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt

Årsrapport 2014 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt Årsrapport 2014 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt Innholdsfortegnelse 1. Beskrivelse av tilbudet s. 3 2. Statistikk s. 4 o Tabell 1 - Antall pasienter s. 4 o Tabell 2 - Aldersfordeling s. 5 o Tabell 3

Detaljer

Årsrapport 2016 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt

Årsrapport 2016 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt Årsrapport 2016 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt Innholdsfortegnelse 1. Beskrivelse av tilbudet s. 3 2. Statistikk s. 4 o Tabell 1 - Antall pasienter s. 4 o Tabell 2 - Aldersfordeling s. 5 o Tabell 3

Detaljer

Årsrapport 2011 Livskrisehjelpen Bergen Legevakt

Årsrapport 2011 Livskrisehjelpen Bergen Legevakt Årsrapport 2011 Livskrisehjelpen Bergen Legevakt Innholdsfortegnelse 1. Funksjonsbeskrivelse s. 3 2. Personale s. 4 3. Aktivitet s. 4 4. Kompetanseutvikling s. 7 5. Informasjon, undervisning og veiledning

Detaljer

Selvhjelp og igangsetting av grupper. Oslo, mai 2009

Selvhjelp og igangsetting av grupper. Oslo, mai 2009 Selvhjelp og igangsetting av grupper Oslo, mai 2009 2 Selvhjelp Norge Nasjonal plan for selvhjelp Hovedmål: å styrke selvhjelpsarbeid generelt. 3 Nasjonal plan for selvhjelp Det overordnede målet med den

Detaljer

Selvhjelp og igangsetting av grupper

Selvhjelp og igangsetting av grupper Selvhjelp og igangsetting av grupper Oslo, februar 2009 1 Selvhjelp Norge Nasjonal plan for selvhjelp Hovedmål: å styrke selvhjelpsarbeid generelt. Utviklingsprosjekt august 2006 desember 2008 2 Nasjonal

Detaljer

Tanker og refleksjoner siden i går?

Tanker og refleksjoner siden i går? ?! Tanker og refleksjoner siden i går? Dag 2 Hva tenker du om selvhjelp i dag? Er det forskjellig fra i går? 2 1! berøre berøre -- la la seg seg berøre berøre Selvhjelp erfaring! erfaring! er å ta utgangspunkt

Detaljer

Resultat fra brukerundersøkelsen for Stange kommune

Resultat fra brukerundersøkelsen for Stange kommune Brukerundersøkelser 2008 Stange kommune gjennomførte en brukerundersøkelse på psykisk helsefeltet høsten 2008, med en påfølgende dialogkonferanse for brukere og ansatte den 14.11.08. Bakgrunn for saken

Detaljer

Rus- og Psykiatritjenesten. Adresse: Skippergata 1 C, 9008 Tromsø Mobil: Tlf:

Rus- og Psykiatritjenesten. Adresse: Skippergata 1 C, 9008 Tromsø Mobil: Tlf: Rus- og Psykiatritjenesten Adresse: Mobil: 91347492 Tlf: 77791090 Åpningstider: Vintertid fra 15. september til 14. mai. - Mandag og tirsdag: kl. 09.00 15.30. - Onsdag: Kun åpent for personer i aldersgruppen

Detaljer

selvhjelp.no Hva er selvorganisert selvhjelp? Hva kan selvhjelp bidra med til pårørende?

selvhjelp.no Hva er selvorganisert selvhjelp? Hva kan selvhjelp bidra med til pårørende? Hva er selvorganisert selvhjelp? Hva kan selvhjelp bidra med til pårørende? Selvhjelp Norge Nasjonalt kompetansesenter for selvorganisert selvhjelp Disposisjon Hva og for hvem er Selvhjelp Norge? Selvhjelpsforståelse

Detaljer

84 Studenter, fadderuke og alkoholens betydning

84 Studenter, fadderuke og alkoholens betydning 84 Studenter, fadderuke og alkoholens betydning Studenter, fadderuke og alkoholens betydning 85 Rusfag nr. 1 2013 Av: Rita Valkvæ og Rita Rødseth, KoRus Midt-Norge Kjenner de videregående skolene til veilederen

Detaljer

Velkommen til psykiatritjenesten i Vefsn kommune

Velkommen til psykiatritjenesten i Vefsn kommune Velkommen til psykiatritjenesten i Vefsn kommune Psykiatritjenesten i Vefsn kommune Psykiatritjenesten i Vefsn Kommune har som oppgave å gi hjelp til mennesker med psykiske lidelser og problemer, mennesker

Detaljer

Skole & skolehelsetjeneste Tlf. 64 96 22 40.

Skole & skolehelsetjeneste Tlf. 64 96 22 40. Skole & skolehelsetjeneste Det er viktig at skolen blir klar over situasjonen for å få til et samarbeid så tidlig som mulig. Alle grunnskoler og videregående skoler er tilknyttet skolehelsetjenesten. Helsesøster

Detaljer

ÅRSMELDING 2011. Årsmelding 2011. NKS Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt- Norge

ÅRSMELDING 2011. Årsmelding 2011. NKS Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt- Norge Årsmelding 2011 NKS Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt- Norge I. Virksomhetens organisering NKS Veiledningssenter for pårørende i Midt- Norge er lokalisert i Stjørdal kommune.

Detaljer

Et informasjonsskriv til ansatte i barneverninstitusjoner om BUP poliklinikkene i Hedmark og Oppland

Et informasjonsskriv til ansatte i barneverninstitusjoner om BUP poliklinikkene i Hedmark og Oppland Et informasjonsskriv til ansatte i barneverninstitusjoner om BUP poliklinikkene i Hedmark og Oppland Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) gir behandlingstilbud til barn og unge og deres familier.

Detaljer

En varm takk til hver og en av jentene som har vært med og delt av sine erfaringer og tanker i Chat med meg, snakk med meg gruppen!

En varm takk til hver og en av jentene som har vært med og delt av sine erfaringer og tanker i Chat med meg, snakk med meg gruppen! Rapport; Prosjekt Chat med meg, Snakk med meg Søkerorganisasjon; Redd Barna Virksomhetsområde; Rehabilitering Prosjektnummer; XHDEZE Forord For de fleste ungdommer er internett en positiv og viktig arena

Detaljer

Nasjonalt knutepunkt for selvhjelp?

Nasjonalt knutepunkt for selvhjelp? Selvhjelp og igangsetting av grupper Nasjonalt knutepunkt for selvhjelp? Nasjonal plan for selvhjelp Oppdrag Oppdragsgiver Oppgaver Mål for kurset Å sette seg i stand til å sette igang selvhjelpsgrupper

Detaljer

Hol kommune. Informasjonsbrosjyre til foreldre

Hol kommune. Informasjonsbrosjyre til foreldre Hol kommune Informasjonsbrosjyre til foreldre Barnehagen: Lek og læring hånd i hånd Barnehagene i Hol kommune tar imot barn i alderen 0-5 år. Noen av barnehagene har egne småbarns-avdelinger (0-3 år).

Detaljer

SYMFONI - NETTVERKSBYGGING FOR ELDRE. VURDERING OG ANBEFALING.

SYMFONI - NETTVERKSBYGGING FOR ELDRE. VURDERING OG ANBEFALING. Notat Til : Bystyrekomité helse og omsorg Fra : Rådmannen Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 06/22-38 033 C83 DRAMMEN 02.10.2006 SYMFONI - NETTVERKSBYGGING FOR ELDRE. VURDERING OG ANBEFALING. 1.

Detaljer

Innspill elevråd/ungdomsråd http://barneombudet.no/dine-rettigheter/barnekonvensjonen/artikkel-12-barnets-rett-til-a-giuttrykk-for-sin-mening/

Innspill elevråd/ungdomsråd http://barneombudet.no/dine-rettigheter/barnekonvensjonen/artikkel-12-barnets-rett-til-a-giuttrykk-for-sin-mening/ Artikkel 12: Medbestemmelse 1) Hvilke systemer har kommunen etablert der barn og unge kan utøve medbestemmelse og hvilke saker behandles der? 2) Hvordan sikres reell medbestemmelse for barn og unge? 3)

Detaljer

10 / 2015. Retningslinjer for statlig tilskudd til sentre mot incest og seksuelle overgrep og ressurssentre mot voldtekt (kap.

10 / 2015. Retningslinjer for statlig tilskudd til sentre mot incest og seksuelle overgrep og ressurssentre mot voldtekt (kap. 10 / 2015 Retningslinjer for statlig tilskudd til sentre mot incest og seksuelle overgrep og ressurssentre mot voldtekt (kap. 840 post 61) Innhold Innledning... 3 1. Formål... 3 2. Søknad... 3 3. Krav

Detaljer

Innhold: Helsestasjonen s. 2. Familiehuset s. 2. PPT s.3. Barnevernet s.4. BUPA s. 6

Innhold: Helsestasjonen s. 2. Familiehuset s. 2. PPT s.3. Barnevernet s.4. BUPA s. 6 Start studentbarnehage og de ulike instanser vi samarbeider med Innhold: Helsestasjonen s. 2 Familiehuset s. 2 PPT s.3 Barnevernet s.4 BUPA s. 6 1 Helsestasjonen Helsestasjonstjenesten er en lovpålagt

Detaljer

Planprogram. Oppvekstplan

Planprogram. Oppvekstplan Planprogram Oppvekstplan 2017-2029 Innhold 1. Bakgrunn for planarbeidet 2. Formål 3. Føringer for planarbeidet 4. Organisering av planarbeidet 5. Planprosess og medvirkning 6. Framdrift 7. Visjon 8. Fokusområder

Detaljer

Styrets årsberetning for 2016

Styrets årsberetning for 2016 Styrets årsberetning for 2016 Virksomhetens art og hvordan den drives Formål: SMISO er et tilbud til ungdom over 16 år, til kvinner og menn som har vært utsatt for seksuelle overgrep, til støttepersoner

Detaljer

SJUMILSSTEGET FOR BARN OG UNGE

SJUMILSSTEGET FOR BARN OG UNGE Fra: Sylvi Sande[sylvi.sande@ibestad.kommune.no] Mottatt: 03.11.2009 16:52:49 Til: Postmottak Fylkesmannen Tittel: VS: Sjumilssteget Fra: Sylvi Sande Sendt: 3. november 2009 16:49 Til: 'gha@fmtr.no' Emne:

Detaljer

Ansatt i stilling som pedagogisk leder for åpen barnehage ved Forbregd-Lein barnehage i 2005 Utdannet allmennlærer(adjunkt) med videreutdanning i

Ansatt i stilling som pedagogisk leder for åpen barnehage ved Forbregd-Lein barnehage i 2005 Utdannet allmennlærer(adjunkt) med videreutdanning i Ansatt i stilling som pedagogisk leder for åpen barnehage ved Forbregd-Lein barnehage i 2005 Utdannet allmennlærer(adjunkt) med videreutdanning i pedagogikk Bor på gården Husan sammen med mann og 4 barn

Detaljer

Årsmelding... 1 Organisasjonsform:... 3 SMISO sitt formål og virkefelt:... 3 FMSO Fellesstiftelsen mot seksuelle overgrep :... 3 Styret har i 2009

Årsmelding... 1 Organisasjonsform:... 3 SMISO sitt formål og virkefelt:... 3 FMSO Fellesstiftelsen mot seksuelle overgrep :... 3 Styret har i 2009 Årsmelding 2009 2 Årsmelding... 1 Organisasjonsform:... 3 SMISO sitt formål og virkefelt:... 3 FMSO Fellesstiftelsen mot seksuelle overgrep :... 3 Styret har i 2009 bestått av:... 3 Fagkompetanse hos ansatte

Detaljer

Miljøterapeutisk tilnærming i andre sitt hjem, med utgangspunkt i egen erfaring fra arbeid med alvorlig psykisk syke og rusavhengige i Rana kommune

Miljøterapeutisk tilnærming i andre sitt hjem, med utgangspunkt i egen erfaring fra arbeid med alvorlig psykisk syke og rusavhengige i Rana kommune Miljøterapeutisk tilnærming i andre sitt hjem, med utgangspunkt i egen erfaring fra arbeid med alvorlig psykisk syke og rusavhengige i Rana kommune Av Petter Martin Nilsen Og Eiliv Kristoffersen-Sund Miljøterapibegrepet

Detaljer

Modum Bads Samlivssenter HVA MED OSS? Et prosjekt om foreldrenes samliv i familier med barn med nedsatt funksjonsevne

Modum Bads Samlivssenter HVA MED OSS? Et prosjekt om foreldrenes samliv i familier med barn med nedsatt funksjonsevne Modum Bads Samlivssenter HVA MED OSS? Et prosjekt om foreldrenes samliv i familier med barn med nedsatt funksjonsevne Bakgrunn for prosjektet: Modum Bad, Samlivssenteret, satte våren 2002 etter oppdrag

Detaljer

Årsrapport 2007 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt

Årsrapport 2007 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt Årsrapport 2007 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt Voldtektsmottak Bergen Legevakt Årsrapport 2007 Innholdsfortegnelse 1. Beskrivelse av tilbudet s.3 2. Statistikk s.4 o Tabell 1 - Antall pasienter s.4

Detaljer

PRESENTASJON AV PSYKISK HELSETJENESTE I KLÆBU KOMMUNE

PRESENTASJON AV PSYKISK HELSETJENESTE I KLÆBU KOMMUNE PRESENTASJON AV PSYKISK HELSETJENESTE I KLÆBU KOMMUNE 1 HVA ER PSYKISK HELSETJENESTE? Psykisk helsetjeneste skal gi tilbud til mennesker med psykisk problemer, psykiske lidelser, eller som står i fare

Detaljer

HYBELSTUA PÅ VILLA VEKST

HYBELSTUA PÅ VILLA VEKST HYBELSTUA PÅ VILLA VEKST Hybelboere har færre voksne omsorgspersoner i nærheten, og mange av dem har flyttet fra sine etablerte nettverk og fritidstilbud. De er i en ny og fremmed situasjon med store og

Detaljer

INFORMASJON OM TILBUDET VED PSYKISK HELSETJENESTE I SANDE KOMMUNE

INFORMASJON OM TILBUDET VED PSYKISK HELSETJENESTE I SANDE KOMMUNE INFORMASJON OM TILBUDET VED PSYKISK HELSETJENESTE I SANDE KOMMUNE Generell informasjon til alle som retter henvendelse om tjenester til Psykisk helsetjeneste: Tjenesten yter hjelp til hjemmeboende voksne

Detaljer

Du kan hjelpe deg selv.

Du kan hjelpe deg selv. Du kan hjelpe deg selv. Hvordan sette i gang en selvorganisert selvhjelpsgruppe? Hvordan sette i gang en selvorganisert selvhjelpsgruppe? Disse retningslinjene er skrevet for deg som vil starte en selvorganisert

Detaljer

SELVHJELP NORGE Introduksjon til selvorganisert selvhjelp

SELVHJELP NORGE Introduksjon til selvorganisert selvhjelp SELVHJELP NORGE Introduksjon til selvorganisert selvhjelp Knut Laasbye, distriktskontoret Oppland/Hedmark Eli Vogt Godager, rådgiver, Selvhjelp Norge GJØVIK, torsdag 3. juni, Thon Quality Hotel Strand

Detaljer

Nasjonal satsning selvorganisert selvhjelp

Nasjonal satsning selvorganisert selvhjelp Nasjonal satsning selvorganisert selvhjelp En brikke i folkehelsearbeidet Kautokeino 28.08.12 1 Hvorfor en satsning på selvorganisert selvhjelp? 2 Selvorganisert selvhjelp er for ALLE. Folkehelse 3 Helseforståelse

Detaljer

Selvhjelp og igangsetting av grupper. Selvhjelp Norge

Selvhjelp og igangsetting av grupper. Selvhjelp Norge Selvhjelp og igangsetting av grupper Selvhjelp Norge - et nasjonalt knutepunkt for selvhjelp 1 Hva er Nasjonalt knutepunkt for selvhjelp? - Nasjonal plan for selvhjelp - Oppdrag, oppdragsgiver og oppgaver

Detaljer

Hurum kommune Prosjekt om samarbeid med Asker DPS rus / psykisk helse. Kommunehelsesamarbeidet i Drammensområdet 25. mai 2016

Hurum kommune Prosjekt om samarbeid med Asker DPS rus / psykisk helse. Kommunehelsesamarbeidet i Drammensområdet 25. mai 2016 Hurum kommune Prosjekt om samarbeid med Asker DPS rus / psykisk helse Kommunehelsesamarbeidet i Drammensområdet 25. mai 2016 Samarbeid med Asker DPS Prosjekt psykisk helse og rus (utvikling av en modell

Detaljer

NYHETSBREV JANUAR 2015 (* = se omtale i Nyhetsbrevet, # = lukket tilbud, % = oppslag om tilbudet kommer på SMI eller på hjemmesiden/facebook)

NYHETSBREV JANUAR 2015 (* = se omtale i Nyhetsbrevet, # = lukket tilbud, % = oppslag om tilbudet kommer på SMI eller på hjemmesiden/facebook) NYHETSBREV JANUAR 2015 (* = se omtale i Nyhetsbrevet, # = lukket tilbud, % = oppslag om tilbudet kommer på SMI eller på hjemmesiden/facebook) Brukertilbud Uke 01 Dato: Tid: Tema: Torsdag 01. januar Hele

Detaljer

Berg kommune Oppvekst

Berg kommune Oppvekst Berg kommune Oppvekst Fylkesmannen i Troms v/ Geir Håvard Hansen 9291 TROMSØ Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. Vår dato: 09/894 233 ADM/OPV/SA Skaland, 28.10.2009 SJUMILSSTEGET - SATSING PÅ BARN

Detaljer

HVA ER BUP? TIL FORELDRE OG SAMARBEIDSPARTNERE HVEM ARBEIDER PÅ BUP?

HVA ER BUP? TIL FORELDRE OG SAMARBEIDSPARTNERE HVEM ARBEIDER PÅ BUP? TIL FORELDRE OG SAMARBEIDSPARTNERE Det er viktig at barn og ungdom vet litt om BUP før de kommer til oss. Brosjyrene Hva med meg da? og Kan BUP hjelpe meg? gir informasjon om BUP som er tilpasset barn

Detaljer

Rapport fra prosjektet Blålys i sommersamling

Rapport fra prosjektet Blålys i sommersamling ExtraStiftelsen Karl Johans gate 23 B, 0159 Oslo Trondheim 5. april 2013 Rapport fra prosjektet Blålys i sommersamling Rapporten er utarbeidet på bakgrunn av prosjektsøknad, prosjektregnskap, styrevedtak

Detaljer

Hvem er du? Hvorfor er du her?

Hvem er du? Hvorfor er du her? Selvhjelp og igangsetting av grupper Selvhjelp Norge! Nasjonal plan for selvhjelp Mork, november 2008 Hovedmål: " å styrke selvhjelpsarbeid generelt.! 1! 2 Nasjonal plan for selvhjelp Det overordnede målet

Detaljer

Erfaring med etablering av koordinerende enhet i Åfjord kommune

Erfaring med etablering av koordinerende enhet i Åfjord kommune ÅFJORD KOMMUNE Erfaring med etablering av koordinerende enhet i Åfjord kommune Laila Refsnes Åfjord kommune Innbyggere pr.2016: 3275 Fritidskommune-»hyttekommune» Kommunesenter med kommuneadministrasjon,

Detaljer

Familieprogram ved Avdeling for Psykosebehandling og rehabilitering

Familieprogram ved Avdeling for Psykosebehandling og rehabilitering Familieprogram ved Avdeling for Psykosebehandling og rehabilitering Side 2 av 11 Innledning Inndeling og innhold vurderes og revideres fortløpende. Konstruktive innspill fra poster/enheter/samarbeidspartnere

Detaljer

Innledning. Dommeravhør

Innledning. Dommeravhør Årsrapport 213 1 2 Innledning Statens barnehuset Hamar dekker fylkene Hedmark, Oppland og de deler av Akershus som omfatter Romerike politidistrikt. I det geografiske området er det 61 kommuner med til

Detaljer

Jarlegården oppfølgingssenter. Kirkens Sosialtjeneste

Jarlegården oppfølgingssenter. Kirkens Sosialtjeneste Jarlegården oppfølgingssenter Kirkens Sosialtjeneste Innhold 4 Jarlegården oppfølgingssenter Målgrupper Brukermedvirkning Vårt særpreg Her fi nner du oss 6 Drift og aktiviteter Samarbeid Kompetanse Metode

Detaljer

STAFETTLOGG. Nittedal kommune November Inger Lise Bratteteig

STAFETTLOGG. Nittedal kommune November Inger Lise Bratteteig STAFETTLOGG Nittedal kommune November 2017 Inger Lise Bratteteig 30.11.2017 informasjon fra Haugesund kommune 2 30.11.2017 informasjon fra Haugesund kommune 3 Behov for økt kompetanse Samtalemetodikk

Detaljer

Bjørnefaret 9, 3320 Vestfossen Skole: 32 25 21 20 SFO: 95 11 83 67 Barnehage: 32 75 19 06

Bjørnefaret 9, 3320 Vestfossen Skole: 32 25 21 20 SFO: 95 11 83 67 Barnehage: 32 75 19 06 1 Bjørnefaret 9, 3320 Vestfossen Skole: 32 25 21 20 SFO: 95 11 83 67 Barnehage: 32 75 19 06 2 FOKUSOMRÅDER A. Omsorg og trygghet Barna i SFO har trygge rammer og omsorgsfulle voksne Barna har grunnleggende

Detaljer

Vi ser Vi samhandler. Veilederen for ansatte der det er bekymring for gravide og familier med barn 0-6 år. Vi ser Vi samhandler 31.01.

Vi ser Vi samhandler. Veilederen for ansatte der det er bekymring for gravide og familier med barn 0-6 år. Vi ser Vi samhandler 31.01. Veilederen for ansatte der det er bekymring for gravide og familier med barn 0-6 år Revidert 31.01.15 Formål med Modellkommuneprosjektet og veilederen Økt kompetanse på målgrupper som vekker bekymring

Detaljer

Deres ref TILBAKEMELDING PÅ SJUMILSSTEGET FOR BARN OG UNGE

Deres ref TILBAKEMELDING PÅ SJUMILSSTEGET FOR BARN OG UNGE TRANØY KOMMUNE L MANNEN I TROMS S.nr.oCa1 Dok.nr. 2 i OKT 2009 Fylkesmannen i Troms postboks 6105 9291 TROMSØ aisbek j,m P abr Saksnrisaksbeh. Arkivkode 09/1010/AR F40 &80 Deres ref Dato 20.10.2009 TILBAKEMELDING

Detaljer

Årsrapport 2011 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt

Årsrapport 2011 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt Årsrapport 2011 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt Innholdsfortegnelse 1. Beskrivelse av tilbudet s. 3 2. Statistikk s. 4 o Tabell 1 - Antall pasienter s. 4 o Tabell 2 - Aldersfordeling s. 5 o Tabell 3

Detaljer

Tirsdagstilbud på Villaen

Tirsdagstilbud på Villaen HYBELSTUA PÅ VILLA VEKST BODØ KOMMUNE Til hybelboere og foresatte Hybelstua på Villa Vekst er et tilbud for deg som er mellom 15-23 år, og ikke bor i samme hjem som foreldre eller andre voksne omsorgspersoner.

Detaljer

Mamma eller pappa har epilepsi

Mamma eller pappa har epilepsi Rapport for: Mamma eller pappa har epilepsi Utvikling av informasjonskanal for barn med foreldre som har epilepsi FORORD: En stor takk rettes til ExtraStiftelsen for økonomisk støtte. Uten denne støtten

Detaljer

Fransiskushjelpen. «Hjelpe, lindre og være tilstede» Grunnlagt i 1956 Alle tjenester i Fransiskushjelpen er gratis og åpne for alle

Fransiskushjelpen. «Hjelpe, lindre og være tilstede» Grunnlagt i 1956 Alle tjenester i Fransiskushjelpen er gratis og åpne for alle Familiehjelperen Fransiskushjelpen «Hjelpe, lindre og være tilstede» Grunnlagt i 1956 Alle tjenester i Fransiskushjelpen er gratis og åpne for alle Hjemmehospice Sykepleie på hjul Frivillige tjenester:

Detaljer

Bokn Bufellesskap Vi finner løsninger sammen. Kirkens Sosialtjeneste

Bokn Bufellesskap Vi finner løsninger sammen. Kirkens Sosialtjeneste Bokn Bufellesskap Vi finner løsninger sammen Kirkens Sosialtjeneste Om Bokn Bufellesskap Målgruppe Individuell oppfølging, mestring og vekst Målsetting Metode-systematisk arbeidsmodell Vårt særpreg Faste

Detaljer

PSYKOSOSIAL OPPFØLGING AV FLYKTNINGER OG ASYLSØKERE 17.02.16

PSYKOSOSIAL OPPFØLGING AV FLYKTNINGER OG ASYLSØKERE 17.02.16 PSYKOSOSIAL OPPFØLGING AV FLYKTNINGER OG ASYLSØKERE 17.02.16 HELSEUTFORDRINGER I ET KOMMUNEPERSPEKTIV ERFARINGER OG UTFORDRINGER MED OPPBYGGING AV TILBUD TIL FLYKTNINGER OG ASYLANTER I STEINKJER Steinkjer

Detaljer

HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE. En veiledning* fra

HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE. En veiledning* fra HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE En veiledning* fra * basert på revidert utgave: Veiledning fra Angstringen Oslo dat. juni 1993 Dette er en veiledning til

Detaljer

Tanker og refleksjoner siden i går?

Tanker og refleksjoner siden i går? SELVHJELP NORGE Dag 2 1? Tanker og refleksjoner siden i går? 2 Selvhjelp er verktøyet, selvhjelpsgruppa er verkstedet. Et forpliktende arbeidsfelleskap en prosess Ikke et kurs --> kunnskap innenfra Ikke

Detaljer

Fra vegring til mestring

Fra vegring til mestring Fra vegring til mestring Pedagogisk tilrettelegging for voksne med lese- og skrivevansker i utdanning og arbeid - et høgskolekurs for alle som jobber med voksnes læring 15 studiepoeng Fra vegring til mestring

Detaljer

Virksomhetsplan SMSO Rogaland 2012

Virksomhetsplan SMSO Rogaland 2012 Virksomhetsplan SMSO Rogaland 2012 Virksomhetsplanen er forankret i vedtekter for SMSO Rogaland 2: 2 Formål Senterets formål er å gi hjelp til selvhjelp til menn og kvinner som har vært incestutsatt/utsatt

Detaljer

NYHETSBREV SEPTEMBER 2015 (* = se omtale i Nyhetsbrevet, # = lukket tilbud, % = oppslag om tilbudet kommer på SMI eller på hjemmesiden/facebook)

NYHETSBREV SEPTEMBER 2015 (* = se omtale i Nyhetsbrevet, # = lukket tilbud, % = oppslag om tilbudet kommer på SMI eller på hjemmesiden/facebook) NYHETSBREV SEPTEMBER 2015 (* = se omtale i Nyhetsbrevet, # = lukket tilbud, % = oppslag om tilbudet kommer på SMI eller på hjemmesiden/facebook) Brukertilbud Uke 36 Dato: Tid: Tema: Tirsdag 01. september

Detaljer

dugnad Tverrfaglig samarbeid på rusområdet i kommunene i Møre og Romsdal

dugnad Tverrfaglig samarbeid på rusområdet i kommunene i Møre og Romsdal Tverrfaglig samarbeid på rusområdet i kommunene i Møre og Romsdal dugnad Vi tilbyr veiledning, kompetanse og stimulerings-midler. Kommunen mobiliserer og utvikler tiltak og samarbeid. Kompetansesenter

Detaljer

H Y B E L B O E R I B O D Ø

H Y B E L B O E R I B O D Ø H Y B E L B O E R I B O D Ø Hybelboere har færre voksne omsorgspersoner i nærheten, og mange av dem har flyttet fra sine etablerte nettverk og fritidstilbud. De er i en ny og fremmed situasjon med store

Detaljer

Støtte i hverdagen. Senter for oppvekst Barnevernstjenesten PP-tjenesten Nøsted skole Habilitering Enslige mindreårige flyktninger

Støtte i hverdagen. Senter for oppvekst Barnevernstjenesten PP-tjenesten Nøsted skole Habilitering Enslige mindreårige flyktninger Støtte i hverdagen Senter for oppvekst Barnevernstjenesten PP-tjenesten Nøsted skole Habilitering Enslige mindreårige flyktninger Senter for oppvekst Senteret består av Barnevernstjenesten, PP-tjenesten,

Detaljer

En reise i norsk selvhjelpshistorie og status i dag. Tønsberg,

En reise i norsk selvhjelpshistorie og status i dag. Tønsberg, En reise i norsk selvhjelpshistorie og status i dag Tønsberg, 15.11.12 Rapportene kom og ble arkivert Fenomen Prosjekter Tid 1980- tallet St.meld.nr. 16 1992/93, Frivilligsentralene 1993 Oppdrag med Nasjonal

Detaljer

Barne- og Familietjenesten, Heimdal

Barne- og Familietjenesten, Heimdal Barne- og Familietjenesten, Heimdal Foto: Helén Geir Hageskal Eliassen Organisering av Barne- og Familietjenesten i Trondheim kommune Barne- og Familietjenesten Ulike faggrupper som jobber i Barne- og

Detaljer

HVA ER BUP? TIL FORELDRE OG SAMARBEIDSPARTNERE

HVA ER BUP? TIL FORELDRE OG SAMARBEIDSPARTNERE Bokmål Voksen TIL FORELDRE OG SAMARBEIDSPARTNERE Det er viktig at barn og ungdom vet litt om BUP før de kommer til oss. Brosjyrene Hva med meg da? og Kan BUP hjelpe meg? gir informasjon om BUP som er tilpasset

Detaljer

Leveransebeskrivelse vedrørende anskaffelse av krisesentertilbud for Bergen og omland

Leveransebeskrivelse vedrørende anskaffelse av krisesentertilbud for Bergen og omland Leveransebeskrivelse vedrørende anskaffelse av krisesentertilbud for Bergen og omland Anskaffelsen skal oppfylle Bergen kommunes forpliktelse jfr krisesenterlovens 1 og 2 å sikre et godt og helhetlig krisesentertilbud

Detaljer

KOMPETANSEMODULER VED LMS

KOMPETANSEMODULER VED LMS KOMPETANSEMODULER VED LMS Startmodul Endringsmodul Mestringsmodul Lærings- og mestringssenteret i Bergen en felles inngang til opplæring for pasienter og pårørende www.helse-bergen.no/lms Beskrivelse av

Detaljer

Hørselsomsorg mellom kommune og frivillige

Hørselsomsorg mellom kommune og frivillige Produksjon: polinor.no Hørselsomsorg mellom kommune og frivillige En miniveileder om samarbeid mellom kommunenes hørsels kontakter og HLFs likemenn HLF Hørselshemmedes Landsforbund Din hørsel - vår sak

Detaljer

Dag 2. Tanker og refleksjoner siden i går? Åpent igangsetterkurs. Ålesund. Nasjonalt knutepunkt for selvhjelp 15. og 16.

Dag 2. Tanker og refleksjoner siden i går? Åpent igangsetterkurs. Ålesund. Nasjonalt knutepunkt for selvhjelp 15. og 16. Dag 2 Åpent igangsetterkurs Ålesund Nasjonalt knutepunkt for selvhjelp 15. og 16. oktober 2007 1 Tanker og refleksjoner siden i går? 2 1 Selvhjelp definisjon II Selvhjelp er å ta utgangspunkt i opplevelsen

Detaljer

PLAN FOR TVERRFAGLIG FOREBYGGENDE ARBEID BLANT BARN OG UNGE I RENNESØY KOMMUNE

PLAN FOR TVERRFAGLIG FOREBYGGENDE ARBEID BLANT BARN OG UNGE I RENNESØY KOMMUNE PLAN FOR TVERRFAGLIG FOREBYGGENDE ARBEID BLANT BARN OG UNGE I RENNESØY KOMMUNE Godkjent og revidert i tverrfaglig plenumsmøte 11.06.03 Innhold: Bakgrunn s. 3 Kompetanseteam s. 3 Arbeidsoppgaver for kompetanseteamet

Detaljer

Rehabilitering del 1. Støtteark

Rehabilitering del 1. Støtteark Rehabilitering del 1 Støtteark REHABILITERING Vi snakker om rehabilitering av gamle hus, de skal fikses opp og bli som nye Bytte ut tak og vegger, råtne planker, kaste knuste vinduer, høvle vekk gammel

Detaljer

STYREMØTE 18. desember 2017 Side 1 av 5. Prosjekt Helsehjelp til barn i barnevernsinstitusjoner

STYREMØTE 18. desember 2017 Side 1 av 5. Prosjekt Helsehjelp til barn i barnevernsinstitusjoner STYREMØTE 18. desember 2017 Side 1 av 5 Sakstype: Orienteringssak Saksnr. arkiv: 15/06232 Prosjekt Helsehjelp til barn i barnevernsinstitusjoner Sammendrag: I regi av Helse Sør-Øst har prosjektet «Helsehjelp

Detaljer

Årsrapport 2012 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt

Årsrapport 2012 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt Årsrapport 2012 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt Innholdsfortegnelse 1. Beskrivelse av tilbudet s. 3 2. Statistikk s. 4 o Tabell 1 - Antall pasienter s. 4 o Tabell 2 - Aldersfordeling s. 5 o Tabell 3

Detaljer

Hva har skjedd? Oppsummering av samarbeidet Fritid 123 i 2016

Hva har skjedd? Oppsummering av samarbeidet Fritid 123 i 2016 Hva har skjedd? Oppsummering av samarbeidet Fritid 123 i 2016 En viktig del av arbeidet i 2016 har vært generell synliggjøring og implementering av de ulike samarbeids- og utviklingsområdene Fritid 123

Detaljer

Årsmelding 2012. Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt-Norge

Årsmelding 2012. Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt-Norge Årsmelding 2012 Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt-Norge Virksomhetens organisering NKS Veiledningssenter for pårørende i Midt-Norge har sitt hovedkontor i Stjørdal kommune.

Detaljer

Regelverk for statlig tilskudd til sentre mot incest og seksuelle overgrep og ressurssentre mot voldtekt

Regelverk for statlig tilskudd til sentre mot incest og seksuelle overgrep og ressurssentre mot voldtekt POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg Rundskriv Sentralbord: 466 15 000 bufdir.no 10 / 2018 Regelverk for statlig tilskudd til sentre mot incest og seksuelle overgrep og ressurssentre mot voldtekt

Detaljer

Samfunnet er i stadig endring og mange flytter oftere enn før. Foreldre opplever store krav om alltid å være gode foreldre til enhver tid.

Samfunnet er i stadig endring og mange flytter oftere enn før. Foreldre opplever store krav om alltid å være gode foreldre til enhver tid. Samfunnet er i stadig endring og mange flytter oftere enn før. Foreldre opplever store krav om alltid å være gode foreldre til enhver tid. Småbarnsfamilier er utsatt når nettverk må forlates, og det kan

Detaljer

Personale: Helsesøster. Lege og psykolog på Helsestasjon for Ungdom brukes for individuell oppfølging av elever.

Personale: Helsesøster. Lege og psykolog på Helsestasjon for Ungdom brukes for individuell oppfølging av elever. [Skriv inn tekst] [Skriv inn tekst] [Skriv inn tekst] Sandnes - i sentrum for fremtiden SANDNES KOMMUNE HELSETJENESTER I VIDEREGÅENDE SKOLE 2015-2020 HELSESTASJONSTJENESTER 1 VIDEREGÅENDE SKOLE Personale:

Detaljer

OVERGREPSMOTTAKET I AGDER ERFARING ETTER 1 ÅRS DRIFT BENEDICTE SEVERINSEN SEKSJONSLEDER AKUTTMOTTAK SSHF KRISTIANSAND

OVERGREPSMOTTAKET I AGDER ERFARING ETTER 1 ÅRS DRIFT BENEDICTE SEVERINSEN SEKSJONSLEDER AKUTTMOTTAK SSHF KRISTIANSAND OVERGREPSMOTTAKET I AGDER ERFARING ETTER 1 ÅRS DRIFT BENEDICTE SEVERINSEN SEKSJONSLEDER AKUTTMOTTAK SSHF KRISTIANSAND OVERGREPSMOTTAKENE FLYTTER INN I SPESIALISTHELSETJENESTEN Overgrepsmottaket i Oslo

Detaljer

Regelverk for statlig tilskudd til sentre mot incest og seksuelle overgrep og ressurssentre mot voldtekt

Regelverk for statlig tilskudd til sentre mot incest og seksuelle overgrep og ressurssentre mot voldtekt POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg Rundskriv Sentralbord: 466 15 000 bufdir.no 10 / 2016 Regelverk for statlig tilskudd til sentre mot incest og seksuelle overgrep og ressurssentre mot voldtekt

Detaljer

Søknad om tilskudd til RIO Sør-Trøndelag for delstøtte kr ,-

Søknad om tilskudd til RIO Sør-Trøndelag for delstøtte kr ,- c-c/13 Oslo, 17/11-2009 ørland kommune Postboks 401 7129 BREKSTAD Søkerens navn: RIO - Rusmisbrukernes interesseorganisasjon Svaradresse/-poststed: Pb 6609, St. Olavs plass, 0129 Oslo Kontoradresse hovedkontor:

Detaljer

Brukerundersøkelse helsestasjonstjenesten

Brukerundersøkelse helsestasjonstjenesten RENNESØY KOMMUNE Brukerundersøkelse helsestasjonstjenesten Om undersøkelsen Ett av kommunens virkemidler for brukermedvirkning er brukerundersøkelser. Det er første gang det er gjennomføre en brukerundersøkelse

Detaljer