Å R S M E L D I N G

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Å R S M E L D I N G 2 0 1 3"

Transkript

1 Å R S M E L D I N G

2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 ORGANISERING Virksomhetens organisering Styret Styrets aktivitet i Brukermedvirkning Ansatte gjennom Lokaler Åpningstider og tilgjengelighet MÅLSETTING OG MÅLGRUPPE Målsetting Brukernes erfaringer etter overgrep Generelt Senter mot incest og seksuelle overgrep FAGLIG OG METODISK TILNÆRMING Selvhjelp Motiverende Samtale MI Veiledning på fag og individnivå TILBUDET VED SENTERET Generelt tilbud Enesamtaler Bistand i kontakt med hjelpeapparatet Innomstikk Felles brukeraktiviteter Tilbudet til menn, pers under 18 år og personer m minoritetsbakgrunn Personer med minoritetsbakgrunn Personer under 18 år Menn Oppsummering av nye eller endrede tilbud i FOREBYGGENDE ARBEID Undervisning Samarbeids og informasjonsmøter Påvirkningsarbeid FASTE SAMARBEIDSPARTNERE OG SEMINARER Faste samarbeidspartnere Seminarer NØKKELTALL STATISTIKK ØKONOMI Lønn, Honorarer og Husleie Balanse og regnskap med noter Revisors beretning Styrets årsberetning

3 TIL LESEREN 2013 har vært et svært positivt år for SMISO Elverum. Vi har flyttet inn i nye flotte lokaler som også er tilrettelagt for personer med funksjonsnedsettelser. Vi har også opplevd en kraftig vekst i nye brukere og antall brukere som benytter seg av tilbudet vårt. Det vitner om at finnes mange med behov for hjelp i vårt område, det er selvfølgelig ikke positivt, men gledelig er det at vi klarer å nå ut til og gi hjelp til flere. Året har ellers vært preget av et sterkt fokus på kompetanseutvikling og kvalitetssikring av tilbudet samt utstrakt utadrettet virksomhet for å opprette bedre samarbeid med for eksempel psykisk helseteam, barneverntjeneste, helsesøstertjenesten og fastleger i våre samarbeidskommuner. Fokus på samarbeid mellom hjelpere er viktig for oss, og noe vi vil opprettholde et sterkt fokus på. Vi vil få rette en stor takk til alle samarbeidspartnere vi har vært i kontakt med i løpet av året, enten om det er ute i undervisning, samarbeid om saker, ansvarsgruppemøter, besøk, kurs eller på andre måter. Vi vil gjerne også få takke alle elever, studenter og ansatte vi har vært i kontakt med gjennom det forebyggende arbeidet vårt, vi blir alltid tatt godt imot og opplever disse møtene som svært givende. I tilegg vil vi rette en takk for godt samarbeid til Elverum Kommune som er vår vertskommune, representert ved Lars Kiplesund og Inger Johanne Sorkmoen. En stor takk rettes til et svært engasjert og aktivt styre som strekker seg lagt for å bidra til utviklingen av senteret. Vi vil også gi en takk til de instansene som vi trofast har mottatt gaver fra, særlig må her trekkes frem NKS sitt lokallag i Elverum. En takk rettes også til Hedmark Fylkeskommune, Helse Sør Øst og Barne- Ungdoms og familiedirektoratet for midler for driftsåret Til sist men ikke minst vil vi takke for alle møter og samtaler vi har hatt med de ulike menneskene som benytter seg av tjenestetilbudet vårt. Vi håper at de som kommer inn døra vår skal oppleve verdighet i kontakt med oss og få den hjelpen og støtten de trenger for å komme seg videre i livene sine. Elverum 2014 Lars Kristian Dalen 3

4 1 ORGANISERING 1.1 VIRKSOMHETENS ORGANISERING SMISO Elverum er registrert som lag/forening, drives etter stiftelsesloven og vi er et lokallag av Nasjonalforeningen for Folkehelsen. Styret er senterets øverste organ og har arbeidsgiveransvaret for de ansatte. Det skal være minst en representant fra brukerne og en representant fra de ansatte i styret samt at en plass er forbeholdt en representant oppnevnt blant kommunestyret i vertskommunen. Elverum kommune er senterets vertskommune, representert ved leder for fagavdeling Familie og Helse; Lars Kiplesund. Styremedlemmer velges for en valgperiode på 2 år av gangen, men kan stille til gjenvalg for påfølgende periode. Styreleder velges for 1 år av gangen. Det er ikke knyttet vararepresentant til styreleder eller styremedlemmer, men kommunerepresentant har oppnevnt personlig vara. Daglig leder er styrets sekretær. Daglig leder og medarbeidere utgjør valgkomiteen. Senteret holder åpent alle hverdager fra , onsdager er det kveldsåpent til kl Senteret holder til sentralt i Storgata i Elverum. Samarbeidspartnere i den daglige administrative driften er Elverum Regnskapsservice, Sandberg Revisjon, Daldata og ISS Renhold. 1.2 STYRET 2013 Styreleder Marit Aralt Skaug Elverum Fra 2012 Brukerrepresentant Eva S.S. Kraft Elverum Fra 2010 Styremedlem Isak Eikefjord Syverhuset Hamar Fra 2012 Styremedlem/nestleder Per Erik Skaugrud Elverum Fra 2012 Styremedlem Eili Knudsen Ingnes Elverum Fra 2012 Ansattrepresentant Tove Jansrud Elverum Fra 2012 Geir Stigen er vararepresentant for kommunerepresentant Per Erik Skaugrud 4

5 1.3 STYRETS AKTIVITET I 2013 Det har vært avholdt 7 styremøter i 2013 inkludert årsmøte. Styret har gjennom hele året blitt oppdatert i forhold til den generelle driften på senteret, og gjennom det fått kunnskap om senterets aktiviteter. 1.4 BRUKERMEDVIRKNING Aktiv brukermedvirkning er viktig for senteret, og et område som prioriteres. Brukerrepresentant på senteret og i styret i 2013 har vært Eva Stokke Sparre Kraft. Eva har faste trefftider for andre brukere ved senteret en dag i måneden. I tillegg er hun oftest tilstede ukentlig når det lages felles middag. Vi har egen oppslagstavle i gangen med info fra brukerrepresentant. Daglig leder og brukerrepresentant har fast samarbeidsmøte en gang i måneden. Her drøftes tilbakemeldinger fra brukerne og andre aktuelle saker. Referater og sakslister fra styremøter gjennomgås i fellesskap. Det er avsatt egne midler til brukeraktiviteter som brukerrepresentant og daglig leder fordeler til aktiviteter i samarbeid. Samarbeidet har fungert svært godt i 2013, og det har vært en løpende og tett dialog mellom brukerrepresentant og daglig leder. Endringer i tilbudet ved senteret skal drøftes med brukerrepresentant. Brukerrepresentanten er ved anledning også med oss ut når vi driver informasjons rettet arbeid til skoler og andre samarbeidspartnere. Brukerrepresentant lønnes etter samme regulativ som øvrige ansatte ved oppdrag for senteret. 1.5 ANSATTE GJENNOM 2013 Daglig leder: Marte Kartomten: Marte er utdannet psykiatrisk sykepleier med flere videreutdanninger innen veiledning, psykososialt arbeid med barn og unge samt administrasjon og ledelse. Har lang fartstid fra psykisk helsearbeid i Elverum kommune og arbeidet sist i Helsestasjonens Familieteam. Marte sluttet som daglig leder Lars Kristian Dalen. E-post: Lars Kristian ble tilsatt som ny daglig leder fra Han er utdannet sykepleier med videreutdanning i ledelse av kunnskapsintensive virksomheter og strategisk kompetanseplanlegging. Ved siden av jobben studerer han for tiden til en master i ledelse med fokus på strategisk utvikling av kunnskapsvirksomheter. Lars Kristian har arbeidserfaring blant annet som prosjektleder i Rådet for Psykisk Helse og som leder for pleie, rehabilitering og omsorg i kommunal sektor. Undervisningsansvarlig: Heidi Dalby. E-post: Heidi har grunnutdanning som sosionom og har videreutdanning som helse/sosialfaglærer og Motiverende Samtale (MI) metoden. Heidi arbeider fast i 80 % stilling. Hun har undervisning og det forebyggende arbeidet som sitt hovedfelt men er også primærkontakt for en del brukere. 5

6 Faglig veileder: Julie Broch Fiskaa. E-post: Julie er utdannet gestaltterapeut og har videreutdanning i Motiverende Samtale (MI) metoden. Hun arbeider fast i 80 % stilling. Julie jobber først og fremst som primærkontakt for brukerne og med miljøterapeutisk arbeid ved senteret Faglig veileder: Tove Jansrud. E-post: Tove har en mastergrad i kriminologi og har videreutdanning i Motiverende Samtale (MI) metoden. Hun arbeider fast i 100 % stilling. Tove jobber først og fremst som primærkontakt for brukerne og med miljøterapeutisk arbeid ved senteret Faglig veileder: Anne Rigmor Lillebo Jordet E-post: Anne er utdannet psykiatrisk sykepleier med videreutdanning som helsesøster. I tillegg til å ha jobbet på Modum Bad har også hun lang fartstid innen psykisk helsearbeid i Elverum kommune. Anne er ansatt i 60 % stilling, dette var opprinnelig et svangerskapsvikariat, men stillingen ble videreført som ny stilling etter endt vikariat grunnet stor økning i antallet brukere. Tove jobber først og fremst som primærkontakt for brukerne og med miljøterapeutisk arbeid ved senteret. Ved starten av året hadde senteret 3,6 årsverk, mens man ved utgangen av året hadde 4, LOKALER Senteret flyttet inn i nye lokaler den 05 april Dette har vært et stort løft for både for brukere og ansatte ved senteret. Lokalene er godt tilrettelagt for personer med funksjonsnedsettelser, og har egen kjøkkenkrok med god plass til å lage mat sammen med brukere. Lokalene består av 2 samtale rom, 2 kontorer, 1 møterom, stue med kjøkkenkrok, samt gang, toalett og lager. Beliggenheten er svært sentral i sentrum av Elverum, med kort vei til offentlig kommunikasjon. 1.7 ÅPNINGSTIDER OG TILGJENGELIGHET Senteret holder åpent for brukere fra mandag, tirsdag, torsdag og fredag. Onsdager er åpningstiden fra Lokalene våre ligger i 3 etasje, men det er romslig heis og de er tilrettelagt for personer med bevegelseshemning. Senteret tilbyr også at ansatte kan møte brukerne til samtale utenfor senteret dersom dette av ulike grunner passer bedre for brukeren. Flere benytter seg av dette tilbudet, og v møter bruker blant annet hos utekontakten og på helsestasjonen. 6

7 2 MÅLSETTING OG MÅLGRUPPE 2.1 MÅLSETTING Målsettingen med vårt arbeid er todelt: 1) Vi skal hjelpe og støtte overgrepsutsatte ungdommer, kvinner, menn og pårørende i deres arbeid mot et bedre liv. 2) Vi skal bekjempe overgrep ved å synliggjøre og motarbeide ethvert forhold som legitimerer, underbygger og opprettholder overgrep. 2.2 BRUKERNES ERFARINGER ETTER OVERGREP Vi skal være der når brukerne tar fram sine opplevelser for å bearbeide dem. Vi vil bidra til at brukerne skal føle det trygt og ta fatt på arbeidet med å lete frem egne ressurser og bearbeide sine erfaringer. Vi har god kunnskap og forståelse for senskader og virkninger knyttet til seksuelle overgrep. Vi understreker her at vi i vårt arbeid har fokus på det friske i mennesket, jf selvhjelpsideologien som vi arbeider etter. Vi etterstreber kontinuerlig å tilegne oss mer kunnskap om konsekvensene overgrep kan gi og jobber for å forstå mer av hva det å være overgrepsutsatt vil si i hverdagen til de som er utsatt. Vi søker å holde oss oppdatert på forskning og undersøkelser som handler om overgrepsproblematikken, og vi følger med på utviklingen innen selvhjelpsarbeidet. 2.3 GENERELT Vi jobber aktivt for et tettere samarbeid med det offentlige hjelpeapparatet, og for at det offentlige støtteapparatet skal samarbeide bedre. Vi deltar aktivt i tverrfaglige ansvars- og samarbeidsgrupper for mange av våre brukere. Det er ikke uvanlig at brukerne ved senteret har benyttet/benytter en eller flere tjenester i tillegg til senteret, uten at det finnes noen form for samordning i brukerens totale behov for hjelp, derfor vi ser nødvendigheten av ansvarsgrupper og er gjerne med å opprette slik for de brukerne som ønsker det. Det er nødvendig å jobbe med tilrettelegging for et bedre samarbeid hvor man i større grad kan få dekket et gjensidig behov for kompetanse- og erfaringsutveksling. Vi har et samfunnsansvar i forhold til å forebygge overgrep, og det tar vi på alvor. Vi forsøker å være ute hos aktuelle målgrupper med informativ og forebyggende aktivitet. Vi ønsker å bidra til større fokus på temaet i samfunnet generelt for å skape en bedre bevissthet rundt konsekvensene av å være utsatt for overgrep. 7

8 Vi opplever at mange føler seg utrygge på dette, og at informasjon er etterlengtet. Vi skal ha den nødvendige kunnskapen til å formidle dette, og skal bidra til å skape trygghet på hvordan man kan forholde seg til temaet på en forsvarlig måte i tillegg til å vite hva man kan gjøre når man mistenker eller avdekker overgrep. Vi tenker at økt kunnskap gir økt handlingskraft og er opptatt av å synliggjøre de mulighetene man faktisk har til å bekjempe overgrep og hvordan man kan ivareta de utsatte på best mulig måte. 2.4 SENTER MOT INCEST OG SEKSUELLE OVERGREP,- SMISO ELVERUM Senteret har eksistert siden 1996 og ble i utgangspunktet opprettet som et lokallag under Nasjonalforeningen for folkehelsen. Det gikk da under navnet Evas Støttesenter frem til mai Vi ønsker å være et tilbud som stimulerer til vekst og utvikling i forhold til det å takle overgrep. Vi forsøker å bevisstgjøre brukerne på hvilke muligheter som ligger foran dem og som vil bli tilgjengelige ved å bearbeide opplevelsene de har hatt. SMISO Elverum er et tilbud i tillegg til det offentlige, og senteret er et lavterskeltilbud. Det betyr at det er kostnadsfritt å benytte seg av tilbudet vårt, og man trenger ingen henvisning for å komme til oss. Senteret er som tidligere nevnt ikke godt tilrettelagt for brukere med nedsatt funksjonsevne da vi har lokaler i 2. etasje uten heis. I disse tilfellene tilbyr vi reise hjem til brukeren om dette er ønskelig eller om de vil treffes andre steder. Vi vil forsøke å inngå et samarbeid med aktuelle instanser med riktig tilgjengelighet i Elverum og vi vurderer som tidligere nevnt å skifte lokaler for å bedre kunne imøtekomme dette behovet. Senteret er et tilbud til unge og voksne som har opplevd overgrep, uavhengig av etnisk opprinnelse eller seksuell orientering. I tillegg har vi også tilbud for pårørende som familie, partner, samboer, ektefelle, søsken, venner eller andre så lenge dette ikke er overgriper. Vi har utarbeidet en informasjonsbrosjyre som er oversatt til flere språk. Vårt tilbud til mannlige brukere er det samme som til kvinnelige, men det er ingen tvil om at det er flest kvinner som tar i bruk senterets tilbud. Dette er et område vi til stadighet har fokus på, og vi ser at det går opp og ned i forhold til hvor mange menn som benytter vårt tilbud. Alle ansatte har taushetsplikt. Man kan henvende seg anonymt om man ønsker det. Man kan ta kontakt med senteret via e-post, telefon, SMS eller personlig oppmøte og alle tjenester er gratis. Der det er behov for kontakt med det øvrige hjelpeapparatet vil vi forsøke å bistå brukerne så godt vi kan. Ofte er vi med brukere på ansvarsgruppemøter, følger til samarbeidsmøter, legeavtaler, møter på NAV eller andre offentlige instanser. 8

9 3 FAGLIG OG METODISK TILNÆRMING 3.1 SELVHJELP SMISO Elverum driver etter prinsippet om hjelp til selvhjelp. "Selvhjelp er å ta tak i egne muligheter, finne fram til egne ressurser, ta ansvar for livet sitt og selv styre det i den retning en ønsker. Selvhjelp er å sette i gang en prosess fra passiv mottaker til aktiv deltaker i eget liv."(angstringen 1992) Selvhjelpsprosessen fra passiv mottaker til aktiv deltaker innebærer følgende: 1) Erkjennelse av eget problem. Å ta eierskap til eget problem medfører ansvarsmobilisering for egen forandring. 2) Motivasjon for aktivt endringsarbeid. 3) Bearbeiding av eget problem. For å gjøre det mulig å bearbeide et problem er det sentralt å bli kjent med smerten. 4) Forandring. Målsettingen for selvhjelpsarbeid er forandring, ikke løsning. Selvhjelp er den bevisste forandringen av sitt eget indre, egne handlinger og dermed livssituasjon. Dette innebærer en holdningsendring; selvhjelp er å endre seg selv. Et viktig prinsipp i selvhjelpsarbeidet er bevisstgjøring på opplevelsen av hvem vi er. Å være bevisst på og bruke de ulike opplevelsene som erfares er kunnskap. Kunnskap som kan brukes til å skape en endring, mestring og aktivere iboende ressurser. Å bruke denne typen kunnskap forutsetter at man anerkjenner den. Å ta ansvar for opplevelsen av eget problem er etter erfaring fra selvhjelpsarbeidet det første skrittet for å skape endring og mestring. Det innebærer både en erkjennelse av eget problem og et aktivt valg for å gjøre noe med egen situasjon. Dette er med på å åpne for egne ressurser og endringsprosesser. Selvhjelp er en måte å forstå og handle på, hvor hver og en tar tilbake en aktiv deltakerrolle i egen hverdag. Selvhjelpsgrupper er et egnet verksted for å få i gang gode prosesser knyttet til forandring i eget liv. Et trygt fellesskap med andre gjør det mulig å våge seg ut i det utrygge, hente fram egen styrke og selv kunne dra nytte av andres erfaringer. Gjensidighet er plattformen i selvhjelpsgruppens arbeid. Fra myndighetenes side er det Sosial- og helsedirektoratet som har ansvar for Nasjonal plan for selvhjelp (IS-rapport 1212). Planen ble første gang gjort kjent gjennom den såkalte Folkehelsemeldingen. Resept for et sunnere Norge, St. meld. Nr. 16, 2002/

10 3.2 Motiverende samtale/motivational Interviewing (MI) Motiverende samtale forkortes ofte MI etter det engelske navnet for metoden. Dette er en målrettet og brukerorientert samtalemetode for å bygge opp brukerens motivasjon og engasjement for endring. Dette er en metodikk som passer godt inn med vårt prinsipp om hjelp til selvhjelp. Tre av de ansatte har tatt videreutdanning i MI ved Høgskolen i Hedmark i 2013 noe som har bidratt til å styrke og kvalitetssikre samtaletilbudet ved senteret. 3.3 VEILEDNING BÅDE PÅ FAG OG INDIVIDNIVÅ Psykiater Eili Knudsen Ingnes, som også sitter i styret ved senteret, har i 2013 blitt tilknyttet senteret som veileder både på fag og individnivå. Dette har vært viktig for å sikre at det faglige tilbudet er av forsvarlig og god faglig standard. På individnivå har det vært en god hjelp for oss særlig i de brukersaker hvor brukeren har større og sammensatte problemer. En del av våre bruker har alvorlige psykiske lidelser og er i liten grad fanget opp av det øvrige hjelpeapparatet. Ingnes sin kompetanse har da vært viktig for oss for å kunne sikre brukerne rask hjelp på riktig nivå i det offentlig hjelpeapparatet. 4 TILBUDET VED SENTERET 4.1 GENERELT TILBUD ENESAMTALER Enesamtaler er det tilbudet som er mest etterspurt på senteret og det ser ut som det er det de fleste nye brukerne først og fremst ønsker. Mange av brukerne er i en tidlig fase av sin bearbeiding av traumet de har vært utsatt for, for dem er fokuset i møtene stabilisering og det å gi dem en plattform for en tryggere hverdag. Med andre brukere har vi individuelle samtaler hvor vi jobber med bearbeiding av følelser knyttet til overgrepene og utfordringene dette gir i hverdagen i tillegg til å fokusere på framtiden BISTAND I KONTAKT MED HJELPEAPPARATET En del av våre brukere har lite eller ingen hjelp fra det øvrige hjelpeapparatet. For en del av de som har hjelp er den preget av lite samordning og manglende ansvarsgrupper og individuelle planer Mange av våre brukere har derfor behov for hjelp med å skaffe eller sikre bedre samhandling i hjelpen de mottar. Vi er derfor ofte med brukerne i kontakten med det øvrige hjelpeapparatet og tar initiativ til at ansvarsgrupper, samarbeidsgrupper og individuelle planer lages. Ved behov bistår også brukere i kontakten med NAV, med politiet og ved søknader om eventuell Voldsoffererstatning. 10

11 4.1.3 INNOMSTIKK Ved innomstikk regner man alle besøk til senteret som ikke har noen avtalt tid for enesamtale eller andre planlagte aktiviteter. Ved innomstikk kommer man for å ta en kopp kaffe, prate løst med de ansatte, treffe andre brukere, se film, høre musikk, spille gitar, lese avisen, bruke massasjestolen, hjelpe til med praktiske oppgaver og forefallende arbeid ved senteret eller rett og slett bare koble ut. Vi har også malings og hobbyartikler stående fremme slik at man utfolde seg kreativt dersom man ønsker det. Vi ser at mange liker å sitte og pusle med ulike hobbysaker FELLES BRUKERAKTIVITETER Responsen fra brukerrepresentant, allmøter og tidligere brukerundersøkelser viser at brukerne våre primært ønsker enesamtaler og ikke gruppeaktiviteter. Noe av årsaken til dette kan være basert på at området vi favner er stort geografisk og mange reiser langt for å komme til senteret. De føler da størst utbytte av tid alene med en veileder, og det kan være vanskelig å få faste gruppeaktiviteter til å passe. I 2013 har vi arrangert felles middag på onsdager da vi har kveldsåpent denne dagen. Her lager vi maten sammen med brukerne, snakker om kost og ernæring og spiser så sammen rundt et langbord. Vi har også hatt fast lunsj for alle brukerne i sammenheng med brukerrepresentantens trefftid den første mandagen i hver måned. 4.2 TILBUDET TIL MENN, PERSONER UNDER 18 ÅR OG PERSONER MED MINORITETSBAKGRUNN PERSONER MED MINORITETSBAKGRUNN SMISO Elverum har laget og distribuert informasjonsmateriell om oss og tilbudet vårt på 10 ulike språk. Vi har også inngått avtale med HERO tolk om tolketjenester når vi har brukere det språket er en utfordring. To av de ansatte hos oss har trening i å gjennomføre samtaler med tolk tilstede og disse prioriteres i saker hvor brukeren har minoritetsbakgrunn. Ved måltider som serveres ved senteret kan vi tilby halal mat og ta andre hensyn der hvor brukeren ønsker dette PERSONER UNDER 18 ÅR Fra 2013 av tar vi også imot personer under 18 år. Personer som er over 16 kan bruke senteret alene, mens dersom personen er under 16 så kan vi kun gi et tilbud i samarbeid med barnevernet eller foresatte. Personer under 16 år hvor de ikke er samarbeid med disse, henvises til Statens Barnehus på Hamar. Tilbudet til denne gruppen gis hovedsakelig av ansatt med bakgrunn som helsesøster og psykiatrisk sykepleier. 11

12 4.2.3 MENN Vi har ikke utviklet et tilbud spesielt for menn, men disse kan benytte det øvrige tilbudet som alle andre. Alle brukerne hos oss får anledning til å velge primærkontakt selv, og de kan også velge å få samtaler med mannlig ansatt dersom dette er ønskelig. 4.3 OPPSUMMERING AV NYE ELLER ENDREDE TILBUD I 2013 Tilbud også til personer med funksjonsnedsettelser. Flytting til nyte lokaler gjør at vi nå også har et tilrettelagt tilbud for personer med funksjonsnedsettelser. Innføring av MI (Motiverende samtale) som metode. Tilbud til personer under 18 år da senteret gjennom nyansettelse har styret sin kompetanse på oppfølging av ungdom. Tilrettelegging av informasjonsmateriell om senteret på 10 språk. Opprettet avtale med tolketjeneste. 5 FOREBYGGENDE ARBEID Det utadrettede og forebyggende arbeid ved senteret er en viktig del av den generelle driften ved SMISO Elverum. Dette foregår i hovedsak på 3 måter, ved at vi holder undervisning, avholder samarbeids/informasjonsmøter og utøver påvirkningsarbeid rettet mot publikum om lokale politikere. 5.1 Undervisning Heidi Dalby er undervisningsansvarlig og har hovedansvaret for undervisningsoppdragene. Vi deltar alltid 2 stykker fra senteret når vi underviser. Heidi har pedagogisk videreutdanning som helse/sosiallærer og har laget differensierte de undervisningspakkene etter hvilken aldersgruppe eller målgruppe senteret skal undervise for. Det faglige innholdet i undervisningsoppleggene kvalitetssikres av Psykiater Eili Knudsen Inges. Når vi holder undervisning i skoler krever vi alltid at lærere eller helsesøstre som elevene kjenne skal være tilstede både i undervisningen og i etterkant i tilfelle noen skulle ha behov for oppfølging. I etterkant av undervisningen deles det alltid ut evalueringsskjemaer. Tilbakemeldingene fra 2013 er udelt positive, og etterspørselen er klaret økende. I 2013 har vi undervist for: Samtlige 9 klasseelever i Elverum kommune fordelt over 4 dager. Her har vi utarbeidet et undervisningsopplegg i samarbeid med helsestasjonen, og undervisningen holdes med senterets og helsestasjonens personale i fellesskap Elverum Videregående Skole. Her har vi holdt undervisning både for 3 enkelt klasser, for elvene i «Finn din Vei» prosjektet samt at vi holdt 5 undervisningstimer i forbindelse med VIP-prosjektet som Hedmark Fylkeskommune arrangerer. Høgskolen i Hedmark. På Høgskolen holder vi årlig fast undervisning for studenter på studieretningene: faglærer kroppsøving, tannpleie og videreutdanning i psykisk 12

13 helsearbeid. I tillegg til dette har vi tatt imot 6 grupper med sykepleiestudenter til undervisning i senterets lokaler. 9 klasseelever ved Engerdal Ungdomsskole Nord-Odal og Sør-Odal barnevernstjeneste Veien studentbarnehage Undervisning for samtlige ansatte ved Tunet AS. (Attføringsbedrift.) 5.2 SAMARBEIDS OG INFORMASJONSMØTER Vi har avholdt mange av disse møtene i I en del tilfelle har initiativet til møtene kommet fra eksterne, mens det i de fleste tilfellene har vært oss som har tatt initiativet til møtene. En del av vært kjente samarbeidspartnere, mens mange har vært nye. Vi opplever at møtene har vært svært nyttige både for å fange opp flere brukere men også for å samordne og gi mer helhetlig hjelp til eksisterende brukere. I 2013 har vi avholdt samarbeidsmøter med: Psykisk helseteam i alle samarbeidskommuner Bo og Miljøarbeidertjenesten i Elverum kommune Alle fastlegekontorer i Elverum Overgrepsmottaket ved Sykehuset Innlandet Elverum/Hamar DPS Hamar Politiet ved sedelighetskoordinator i Hedmark og lokale stasjoner SLT Team og utvidet SLT team i Elverum kommune Helsestasjonen i Elverum og flere samarbeidskommuner Helsesøstertjenesten ved Elverum Videregående Skole Utekontakten i Elverum Kulturkontoret i Elverum Elverum Frivillighetssentral Tunet AS Terningen Nettverk I tillegg til dette har vært samarbeidet med et stort antall eksterne aktører over telefon og e-post. 5.3 PÅVIRKNINGSARBEID Vi mener det er viktig at både vårt og andres tilbud til målgruppen er godt kjent både blant publikum og lokale politikere. Vi jobber derfor mye med å være synlige både i lokale medier og på nett via hjemmeside og Facebooksiden til senteret. Facebooksiden vår oppdateres daglig med informasjon om senteret samt linker til fagartikler og oppslag i media om tematikken vi jobber med. I 2013 har det vært 4 større nyhetssaker om senteret i regionavisa for vårt område(østlendingen), vi har hatt 2 kronikker på trykk samt at vi har vært intervjuet på radio og nett av NRK Hedmark og Oppland. For å påvirke politisk ledelse i kommunene har vi sendt ut fyldig informasjon om senteret og tematikken til ordførere og rådmenn i hele regionen. Vi har også vært i møte og snakket om tilbudet vårt til Ordføreren i 3 av våre bidragskommuner. 13

14 6 FASTE SAMARBEIDSPARTNERE OG SEMINARER 6.1 FASTE SAMARBEIDSPARTNERE Terningen Nettverk. Terningen Nettverk er en regional kompetanseklynge av offentlige og private virksomheter. Målet med Terningen Nettverk er å stimulere til fagutvikling og innovasjon, gjennom felles ressursutnyttelse og kunnskapsdeling, i en kompetanseklynge med folkehelse som felles overbyggende profil. SMISO Elverum er deltager i prosjektgruppen for et av hovedprosjektene til nettverket som har som hovedmål å sikre at helhetlige oppfølgingen etter kriser blir bedre. Vi opplever vår deltagelse her er svært verdifull for oss både for den faglige oppfølgingen ved senteret, men ikke minst gir det oss muligheten til å sikre at brukerne våre får en mer helhetlig og koordinert hjel. SMISO Elverum søker å bli fullverdig medlem av Terningen Nettverk fra Elverum kommune. SMISO Elverum er svært tilfredse med at vi har et godt og tett samarbeid med vår vertskommune Elverum. Som tidligere nevnt har vi fast samarbeid med helsestasjonen om et felles undervisningsopplegg for alle 9 klasseelever. Vi har også faste møter med psykisk helsetjeneste og utekontakten i kommunen. Utover dette har vi løpende kontakt i ulike brukersaker. Psykisk helseteam i alle samarbeidskommuner. Etter å ha besøkt psykisk helseteam i samtlige samarbeidskommuner i 2013 har vi besluttet å gjennomføre disse samarbeidsmøtene fast, minimum 1 gang i året. Nytten av disse møtene oppleves stor for begge parter. Utover disse aktørene som vi har faste møter med deltar vi i utstrakt grad i møter i ansvarsgrupper, hos barnevernet, politiet og på NAV i alle kommunene vi har brukere fra. 6.2 SEMINARER Vi arrangerte 2 faglige seminarer i I juni arrangerte vi et fagseminar med temaet: «Helsefølger av tidlig krenkelseserfaring-behovet for helhetlig tenkning og oppfølging.» Forelesere var blant annet Professor Anna Luise Kirkengen fra NTNU, Overlege Hilde Nitteberg Teige fra Hernes Institutt og Forskningsansvarlig Elisabeth Swärd fra Nasjonalforeningen for Folkehelsen. Seminaret var svært vellykket med over 150 deltagere på Terningen Arena i Elverum Høsten 2013 arrangerte vi et mindre seminar for personell i lokalområdet som jobber med personer med dissosiative lidelser. Dette seminaret kom i stand på bakgrunn av felles utfordringer i saker vi har samarbeidet om. Foreleser og møteleder for resten av dagen var Inger Eggen som selv har en slik lidelse og har skrevet boken «Bare jeg» om temaet. Dette var en svært lærerik og nyttig dag. Deltagerne fra seminaret kom både fra SMISO, kommunehelsetjenesten og Sykehuset Innlandet. 14

15 7 NØKKELTALL STATISTIKK 600 Brukertall Brukerbesøk Enesamtaler Henvendelser fra brukere pr telefon og e-post Samarbeid med andre aktører Henvendelser fra eksterne Undervisning til eksterne Samarbeidsmøter eksternt

16 8 ØKONOMI 8.1 LØNN, HONORARER OG HUSLEIE SMISO Elverum har ligget noe under kommunalsektor lønnsmessig i Ansatte har vært plassert på 3 ulike nivåer: Faglig veileder u tilleggsutdanning Faglig veideler m særlig tilleggsutdanning Leder Styret har vedtatt at fra skal lønn og permisjonsreglement tilpasses vertskommunens. Dette vil si at ansatte likebehandles med ansatte i Elverum kommune når det gjelder lønn, permisjoner og lignende. Styret mener dette er et riktig valg både for å gi forutsigbarhet for de ansatte samtidig som det gir et klart bilde av virksomheten for øvrige som ønsker innsyn. Styrets honorarer er: Styreleder pr møte: 1000 Styremedlemmer pr møte 500 I tillegg dekkes reisekostnader til møtene etter statens satser. Husleien i den nye lokalene er årlig på

17 8.2 BALANSE OG REGNSKAP MED NOTER 17

18 18

19 19

20 20

1 ORGANISASJONSSTRUKTUR...

1 ORGANISASJONSSTRUKTUR... ÅRSMELDING 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 ORGANISASJONSSTRUKTUR... 4 1.1 Organisering og drift... 4 1.2 Styret 2011-2012... 4 1.3 Styrets aktivitet i 2012... 5 1.4 Ansatte gjennom 2012... 5 1.5 Lokaler...

Detaljer

SENTRENE MOT INCEST OG SEKSUELLE OVERGREP -Fellesskap Mot Seksuelle Overgrep- Norge

SENTRENE MOT INCEST OG SEKSUELLE OVERGREP -Fellesskap Mot Seksuelle Overgrep- Norge SENTRENE MOT INCEST OG SEKSUELLE OVERGREP -Fellesskap Mot Seksuelle Overgrep- Norge Grønland 29.05.15 v/ Linda Bakke Daglig leder i FMSO- Fellesskap mot seksuelle overgrep Presentasjon av Norges sentre

Detaljer

Rus- og Psykiatritjenesten

Rus- og Psykiatritjenesten Rus- og Psykiatritjenesten Adresse: Skippergata,1 C 9008 Tromsø Tlf.: 77791090, Mobil: 91347492 Åpningstider: Vintertid fra 15 sept. til 14 mai. - Mandag tirsdag og onsdag fra kl. 09:00-15:30. - er senteret

Detaljer

Samhandlingsteam for unge Tverrfaglig samarbeid «Fra ord til handling» Kristin Nilsen Kommunalsjef Helse og sosial Bærum kommune

Samhandlingsteam for unge Tverrfaglig samarbeid «Fra ord til handling» Kristin Nilsen Kommunalsjef Helse og sosial Bærum kommune Samhandlingsteam for unge Tverrfaglig samarbeid «Fra ord til handling» Kristin Nilsen Kommunalsjef Helse og sosial Bærum kommune Kommunalt utgangspunkt Vi erkjenner at dagens velferdstjenester til barn

Detaljer

Krisesenteret i Hønefoss

Krisesenteret i Hønefoss Krisesenteret i Hønefoss Kart Kontaktinformasjon Hov Allè 32, 3515 Hønefoss Postboks 1193, 3503 Hønefoss Telefon: 32 17 06 90 Fax: 32 17 06 98 Hjemmeside: www.krisesenteret.info Mail: post@krisesenteret.info

Detaljer

KOMMUNEANALYSEN 2012. Steg 1 medbestemmelse (art. 12)

KOMMUNEANALYSEN 2012. Steg 1 medbestemmelse (art. 12) KOMMUNEANALYSEN 2012 Steg 1 medbestemmelse (art. 12) 1. Hvilke organer og systemer har kommunen etablert der barn kan utøve medbestemmelse Hvem foreslår saker og hvilke saker behandles der? Årsplaner for

Detaljer

ANGST. - veien fra sykt til sunt. Opplysning om angst og selvhjelp i et helsefremmende perspektiv

ANGST. - veien fra sykt til sunt. Opplysning om angst og selvhjelp i et helsefremmende perspektiv ANGST - veien fra sykt til sunt Opplysning om angst og selvhjelp i et helsefremmende perspektiv Hva gjør vi? Angstringen Norge driver landsdekkende opplysningsarbeid og kunnskapsformidling om angst og

Detaljer

PRESENTASJON AV PSYKISK HELSETJENESTE I KLÆBU KOMMUNE

PRESENTASJON AV PSYKISK HELSETJENESTE I KLÆBU KOMMUNE PRESENTASJON AV PSYKISK HELSETJENESTE I KLÆBU KOMMUNE 1 HVA ER PSYKISK HELSETJENESTE? Psykisk helsetjeneste er et tilbud for mennesker med psykiske problemer, psykiske lidelser, eller som står i fare for

Detaljer

Årsrapport 2011 Livskrisehjelpen Bergen Legevakt

Årsrapport 2011 Livskrisehjelpen Bergen Legevakt Årsrapport 2011 Livskrisehjelpen Bergen Legevakt Innholdsfortegnelse 1. Funksjonsbeskrivelse s. 3 2. Personale s. 4 3. Aktivitet s. 4 4. Kompetanseutvikling s. 7 5. Informasjon, undervisning og veiledning

Detaljer

Tanker og refleksjoner siden i går?

Tanker og refleksjoner siden i går? Dag 2 1? Tanker og refleksjoner siden i går? 2 Selvhjelp er verktøyet, selvhjelpsgruppa er verkstedet. 3 1 Hva lar jeg noe gjøre med meg? 4 Samhandling - speiling Hva aktiverer dette i meg? Speiling Hva

Detaljer

Resultat fra brukerundersøkelsen for Stange kommune

Resultat fra brukerundersøkelsen for Stange kommune Brukerundersøkelser 2008 Stange kommune gjennomførte en brukerundersøkelse på psykisk helsefeltet høsten 2008, med en påfølgende dialogkonferanse for brukere og ansatte den 14.11.08. Bakgrunn for saken

Detaljer

Selvhjelp og igangsetting av grupper. Trondheim 9 og 10 januar 2008

Selvhjelp og igangsetting av grupper. Trondheim 9 og 10 januar 2008 Selvhjelp og igangsetting av grupper Trondheim 9 og 10 januar 2008 1 Hva er Nasjonalt knutepunkt for selvhjelp? Nasjonal plan for selvhjelp Oppdrag, oppdragsgiver og oppgaver 2 Mål for kurset Å sette seg

Detaljer

Vårsemesteret har gått fort og det er allerede blitt mai. Det har vært en aktiv vår og det er mye som har skjedd. Her kommer noen smakebiter.

Vårsemesteret har gått fort og det er allerede blitt mai. Det har vært en aktiv vår og det er mye som har skjedd. Her kommer noen smakebiter. SMSO-NYTT Mai 2009 Blad1/09 E-mail: kontakt@smso-agder.no www.smso-agder.no VÅREN 2009 Vårsemesteret har gått fort og det er allerede blitt mai. Det har vært en aktiv vår og det er mye som har skjedd.

Detaljer

ÅRSMELDING 2011. Årsmelding 2011. NKS Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt- Norge

ÅRSMELDING 2011. Årsmelding 2011. NKS Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt- Norge Årsmelding 2011 NKS Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt- Norge I. Virksomhetens organisering NKS Veiledningssenter for pårørende i Midt- Norge er lokalisert i Stjørdal kommune.

Detaljer

10 / 2015. Retningslinjer for statlig tilskudd til sentre mot incest og seksuelle overgrep og ressurssentre mot voldtekt (kap.

10 / 2015. Retningslinjer for statlig tilskudd til sentre mot incest og seksuelle overgrep og ressurssentre mot voldtekt (kap. 10 / 2015 Retningslinjer for statlig tilskudd til sentre mot incest og seksuelle overgrep og ressurssentre mot voldtekt (kap. 840 post 61) Innhold Innledning... 3 1. Formål... 3 2. Søknad... 3 3. Krav

Detaljer

Årsrapport 2014 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt

Årsrapport 2014 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt Årsrapport 2014 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt Innholdsfortegnelse 1. Beskrivelse av tilbudet s. 3 2. Statistikk s. 4 o Tabell 1 - Antall pasienter s. 4 o Tabell 2 - Aldersfordeling s. 5 o Tabell 3

Detaljer

Skole & skolehelsetjeneste Tlf. 64 96 22 40.

Skole & skolehelsetjeneste Tlf. 64 96 22 40. Skole & skolehelsetjeneste Det er viktig at skolen blir klar over situasjonen for å få til et samarbeid så tidlig som mulig. Alle grunnskoler og videregående skoler er tilknyttet skolehelsetjenesten. Helsesøster

Detaljer

Nasjonalt knutepunkt for selvhjelp?

Nasjonalt knutepunkt for selvhjelp? Selvhjelp og igangsetting av grupper Nasjonalt knutepunkt for selvhjelp? Nasjonal plan for selvhjelp Oppdrag Oppdragsgiver Oppgaver Mål for kurset Å sette seg i stand til å sette igang selvhjelpsgrupper

Detaljer

84 Studenter, fadderuke og alkoholens betydning

84 Studenter, fadderuke og alkoholens betydning 84 Studenter, fadderuke og alkoholens betydning Studenter, fadderuke og alkoholens betydning 85 Rusfag nr. 1 2013 Av: Rita Valkvæ og Rita Rødseth, KoRus Midt-Norge Kjenner de videregående skolene til veilederen

Detaljer

Innhold: Helsestasjonen s. 2. Familiehuset s. 2. PPT s.3. Barnevernet s.4. BUPA s. 6

Innhold: Helsestasjonen s. 2. Familiehuset s. 2. PPT s.3. Barnevernet s.4. BUPA s. 6 Start studentbarnehage og de ulike instanser vi samarbeider med Innhold: Helsestasjonen s. 2 Familiehuset s. 2 PPT s.3 Barnevernet s.4 BUPA s. 6 1 Helsestasjonen Helsestasjonstjenesten er en lovpålagt

Detaljer

Årsmelding... 1 Organisasjonsform:... 3 SMISO sitt formål og virkefelt:... 3 FMSO Fellesstiftelsen mot seksuelle overgrep :... 3 Styret har i 2009

Årsmelding... 1 Organisasjonsform:... 3 SMISO sitt formål og virkefelt:... 3 FMSO Fellesstiftelsen mot seksuelle overgrep :... 3 Styret har i 2009 Årsmelding 2009 2 Årsmelding... 1 Organisasjonsform:... 3 SMISO sitt formål og virkefelt:... 3 FMSO Fellesstiftelsen mot seksuelle overgrep :... 3 Styret har i 2009 bestått av:... 3 Fagkompetanse hos ansatte

Detaljer

Deres ref TILBAKEMELDING PÅ SJUMILSSTEGET FOR BARN OG UNGE

Deres ref TILBAKEMELDING PÅ SJUMILSSTEGET FOR BARN OG UNGE TRANØY KOMMUNE L MANNEN I TROMS S.nr.oCa1 Dok.nr. 2 i OKT 2009 Fylkesmannen i Troms postboks 6105 9291 TROMSØ aisbek j,m P abr Saksnrisaksbeh. Arkivkode 09/1010/AR F40 &80 Deres ref Dato 20.10.2009 TILBAKEMELDING

Detaljer

Innspill elevråd/ungdomsråd http://barneombudet.no/dine-rettigheter/barnekonvensjonen/artikkel-12-barnets-rett-til-a-giuttrykk-for-sin-mening/

Innspill elevråd/ungdomsråd http://barneombudet.no/dine-rettigheter/barnekonvensjonen/artikkel-12-barnets-rett-til-a-giuttrykk-for-sin-mening/ Artikkel 12: Medbestemmelse 1) Hvilke systemer har kommunen etablert der barn og unge kan utøve medbestemmelse og hvilke saker behandles der? 2) Hvordan sikres reell medbestemmelse for barn og unge? 3)

Detaljer

Hol kommune. Informasjonsbrosjyre til foreldre

Hol kommune. Informasjonsbrosjyre til foreldre Hol kommune Informasjonsbrosjyre til foreldre Barnehagen: Lek og læring hånd i hånd Barnehagene i Hol kommune tar imot barn i alderen 0-5 år. Noen av barnehagene har egne småbarns-avdelinger (0-3 år).

Detaljer

Velkommen til psykiatritjenesten i Vefsn kommune

Velkommen til psykiatritjenesten i Vefsn kommune Velkommen til psykiatritjenesten i Vefsn kommune Psykiatritjenesten i Vefsn kommune Psykiatritjenesten i Vefsn Kommune har som oppgave å gi hjelp til mennesker med psykiske lidelser og problemer, mennesker

Detaljer

Miljøterapeutisk tilnærming i andre sitt hjem, med utgangspunkt i egen erfaring fra arbeid med alvorlig psykisk syke og rusavhengige i Rana kommune

Miljøterapeutisk tilnærming i andre sitt hjem, med utgangspunkt i egen erfaring fra arbeid med alvorlig psykisk syke og rusavhengige i Rana kommune Miljøterapeutisk tilnærming i andre sitt hjem, med utgangspunkt i egen erfaring fra arbeid med alvorlig psykisk syke og rusavhengige i Rana kommune Av Petter Martin Nilsen Og Eiliv Kristoffersen-Sund Miljøterapibegrepet

Detaljer

Tanker og refleksjoner siden i går?

Tanker og refleksjoner siden i går? ?! Tanker og refleksjoner siden i går? Dag 2 Hva tenker du om selvhjelp i dag? Er det forskjellig fra i går? 2 1! berøre berøre -- la la seg seg berøre berøre Selvhjelp erfaring! erfaring! er å ta utgangspunkt

Detaljer

PRESENTASJON AV PSYKISK HELSETJENESTE I KLÆBU KOMMUNE

PRESENTASJON AV PSYKISK HELSETJENESTE I KLÆBU KOMMUNE PRESENTASJON AV PSYKISK HELSETJENESTE I KLÆBU KOMMUNE 1 HVA ER PSYKISK HELSETJENESTE? Psykisk helsetjeneste skal gi tilbud til mennesker med psykisk problemer, psykiske lidelser, eller som står i fare

Detaljer

Ansatt i stilling som pedagogisk leder for åpen barnehage ved Forbregd-Lein barnehage i 2005 Utdannet allmennlærer(adjunkt) med videreutdanning i

Ansatt i stilling som pedagogisk leder for åpen barnehage ved Forbregd-Lein barnehage i 2005 Utdannet allmennlærer(adjunkt) med videreutdanning i Ansatt i stilling som pedagogisk leder for åpen barnehage ved Forbregd-Lein barnehage i 2005 Utdannet allmennlærer(adjunkt) med videreutdanning i pedagogikk Bor på gården Husan sammen med mann og 4 barn

Detaljer

Modum Bads Samlivssenter HVA MED OSS? Et prosjekt om foreldrenes samliv i familier med barn med nedsatt funksjonsevne

Modum Bads Samlivssenter HVA MED OSS? Et prosjekt om foreldrenes samliv i familier med barn med nedsatt funksjonsevne Modum Bads Samlivssenter HVA MED OSS? Et prosjekt om foreldrenes samliv i familier med barn med nedsatt funksjonsevne Bakgrunn for prosjektet: Modum Bad, Samlivssenteret, satte våren 2002 etter oppdrag

Detaljer

INFORMASJON OM TILBUDET VED PSYKISK HELSETJENESTE I SANDE KOMMUNE

INFORMASJON OM TILBUDET VED PSYKISK HELSETJENESTE I SANDE KOMMUNE INFORMASJON OM TILBUDET VED PSYKISK HELSETJENESTE I SANDE KOMMUNE Generell informasjon til alle som retter henvendelse om tjenester til Psykisk helsetjeneste: Tjenesten yter hjelp til hjemmeboende voksne

Detaljer

SJUMILSSTEGET FOR BARN OG UNGE

SJUMILSSTEGET FOR BARN OG UNGE Fra: Sylvi Sande[sylvi.sande@ibestad.kommune.no] Mottatt: 03.11.2009 16:52:49 Til: Postmottak Fylkesmannen Tittel: VS: Sjumilssteget Fra: Sylvi Sande Sendt: 3. november 2009 16:49 Til: 'gha@fmtr.no' Emne:

Detaljer

Leveransebeskrivelse vedrørende anskaffelse av krisesentertilbud for Bergen og omland

Leveransebeskrivelse vedrørende anskaffelse av krisesentertilbud for Bergen og omland Leveransebeskrivelse vedrørende anskaffelse av krisesentertilbud for Bergen og omland Anskaffelsen skal oppfylle Bergen kommunes forpliktelse jfr krisesenterlovens 1 og 2 å sikre et godt og helhetlig krisesentertilbud

Detaljer

Innledning. Dommeravhør

Innledning. Dommeravhør Årsrapport 213 1 2 Innledning Statens barnehuset Hamar dekker fylkene Hedmark, Oppland og de deler av Akershus som omfatter Romerike politidistrikt. I det geografiske området er det 61 kommuner med til

Detaljer

Virksomhetsplan SMSO Rogaland 2012

Virksomhetsplan SMSO Rogaland 2012 Virksomhetsplan SMSO Rogaland 2012 Virksomhetsplanen er forankret i vedtekter for SMSO Rogaland 2: 2 Formål Senterets formål er å gi hjelp til selvhjelp til menn og kvinner som har vært incestutsatt/utsatt

Detaljer

SELVHJELP NORGE Introduksjon til selvorganisert selvhjelp

SELVHJELP NORGE Introduksjon til selvorganisert selvhjelp SELVHJELP NORGE Introduksjon til selvorganisert selvhjelp Knut Laasbye, distriktskontoret Oppland/Hedmark Eli Vogt Godager, rådgiver, Selvhjelp Norge GJØVIK, torsdag 3. juni, Thon Quality Hotel Strand

Detaljer

Familieprogram ved Avdeling for Psykosebehandling og rehabilitering

Familieprogram ved Avdeling for Psykosebehandling og rehabilitering Familieprogram ved Avdeling for Psykosebehandling og rehabilitering Side 2 av 11 Innledning Inndeling og innhold vurderes og revideres fortløpende. Konstruktive innspill fra poster/enheter/samarbeidspartnere

Detaljer

Hurum kommune Prosjekt om samarbeid med Asker DPS rus / psykisk helse. Kommunehelsesamarbeidet i Drammensområdet 25. mai 2016

Hurum kommune Prosjekt om samarbeid med Asker DPS rus / psykisk helse. Kommunehelsesamarbeidet i Drammensområdet 25. mai 2016 Hurum kommune Prosjekt om samarbeid med Asker DPS rus / psykisk helse Kommunehelsesamarbeidet i Drammensområdet 25. mai 2016 Samarbeid med Asker DPS Prosjekt psykisk helse og rus (utvikling av en modell

Detaljer

Berg kommune Oppvekst

Berg kommune Oppvekst Berg kommune Oppvekst Fylkesmannen i Troms v/ Geir Håvard Hansen 9291 TROMSØ Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. Vår dato: 09/894 233 ADM/OPV/SA Skaland, 28.10.2009 SJUMILSSTEGET - SATSING PÅ BARN

Detaljer

HYBELSTUA PÅ VILLA VEKST

HYBELSTUA PÅ VILLA VEKST HYBELSTUA PÅ VILLA VEKST Hybelboere har færre voksne omsorgspersoner i nærheten, og mange av dem har flyttet fra sine etablerte nettverk og fritidstilbud. De er i en ny og fremmed situasjon med store og

Detaljer

Presentasjon av prosjektet:

Presentasjon av prosjektet: Presentasjon av prosjektet: «Forebygging av uønsket svangerskap og abort-strategier for bedre seksuell helse» - hvordan har vi brukt prosjektmidlene vi fikk i Fræna Presentasjonen i dag bakgrunn målsetting

Detaljer

PSYKOSOSIAL OPPFØLGING AV FLYKTNINGER OG ASYLSØKERE 17.02.16

PSYKOSOSIAL OPPFØLGING AV FLYKTNINGER OG ASYLSØKERE 17.02.16 PSYKOSOSIAL OPPFØLGING AV FLYKTNINGER OG ASYLSØKERE 17.02.16 HELSEUTFORDRINGER I ET KOMMUNEPERSPEKTIV ERFARINGER OG UTFORDRINGER MED OPPBYGGING AV TILBUD TIL FLYKTNINGER OG ASYLANTER I STEINKJER Steinkjer

Detaljer

Årsmelding 2012. Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt-Norge

Årsmelding 2012. Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt-Norge Årsmelding 2012 Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt-Norge Virksomhetens organisering NKS Veiledningssenter for pårørende i Midt-Norge har sitt hovedkontor i Stjørdal kommune.

Detaljer

NYHETSBREV SEPTEMBER 2015 (* = se omtale i Nyhetsbrevet, # = lukket tilbud, % = oppslag om tilbudet kommer på SMI eller på hjemmesiden/facebook)

NYHETSBREV SEPTEMBER 2015 (* = se omtale i Nyhetsbrevet, # = lukket tilbud, % = oppslag om tilbudet kommer på SMI eller på hjemmesiden/facebook) NYHETSBREV SEPTEMBER 2015 (* = se omtale i Nyhetsbrevet, # = lukket tilbud, % = oppslag om tilbudet kommer på SMI eller på hjemmesiden/facebook) Brukertilbud Uke 36 Dato: Tid: Tema: Tirsdag 01. september

Detaljer

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2009/8518-12 Arkiv: C10 Saksbehandler: Gerd Steinnes Nilsen Dato: 24.09.2012 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato Kåfjord Kommunestyre Sjumilssteget

Detaljer

Kort redegjørelse for positive og evt. negative endringer siden forrige kommuneanalyse 2009:

Kort redegjørelse for positive og evt. negative endringer siden forrige kommuneanalyse 2009: Kort redegjørelse for positive og evt. negative endringer siden forrige kommuneanalyse 2009: Medbestemmelse. Positivt: Etablert BUR og har startet prosessen med å få etablert barn- og ungdommens kommunestyre.

Detaljer

Saksfremlegg. Utredning helsesøstertjenesten i Alta, desember 2008.

Saksfremlegg. Utredning helsesøstertjenesten i Alta, desember 2008. Saksfremlegg Saksnr.: 09/1408-1 Arkiv: 410 G13 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: ØKT RESSURS TIL HELSESØSTERTJENESTEN Planlagt behandling: Hovedutvalg for barn og unge Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen

Detaljer

NYHETSBREV JANUAR 2016

NYHETSBREV JANUAR 2016 NYHETSBREV JANUAR 2016 Brukertilbud Uke 01 Dato: Tid: Tema: Tirsdag 05. januar Stengt Personalet har planleggings dag Onsdag 06. januar Stengt Personalet har planleggings dag Torsdag 07. januar 18.00-19.30

Detaljer

Melhus familiesenter

Melhus familiesenter Melhus familiesenter En åpen dør for gravide og småbarnsfamilier i Melhus kommune Hvorfor familiesenter? Flere sentrale føringer ifht å utvikle bedre lokal samhandling mellom hjelpetjenester for barn,

Detaljer

Du kan hjelpe deg selv.

Du kan hjelpe deg selv. Du kan hjelpe deg selv. Hvordan sette i gang en selvorganisert selvhjelpsgruppe? Hvordan sette i gang en selvorganisert selvhjelpsgruppe? Disse retningslinjene er skrevet for deg som vil starte en selvorganisert

Detaljer

PTØ Norge Beskrivelse av delytelse N

PTØ Norge Beskrivelse av delytelse N PTØ Norge Beskrivelse av delytelse N Delytelse N1.5: Tilbud til barn, ungdom og unge voksne med vekt på tilpasset fysisk aktivitet, familie og utdanning, barn og ungdom under 18 år, gruppebasert tilbud

Detaljer

KOMPETANSEMODULER VED LMS

KOMPETANSEMODULER VED LMS KOMPETANSEMODULER VED LMS Startmodul Endringsmodul Mestringsmodul Lærings- og mestringssenteret i Bergen en felles inngang til opplæring for pasienter og pårørende www.helse-bergen.no/lms Beskrivelse av

Detaljer

Oversikt over tverrfaglige samarbeidsfora i Modum kommune pr. januar 2014

Oversikt over tverrfaglige samarbeidsfora i Modum kommune pr. januar 2014 Oversikt over tverrfaglige samarbeidsfora i Modum kommune pr. januar 2014 TITTEL: MÅLGRUPPE: MØTEHYPPIGHET: DELTAKERE: MÅL/ ANNET: Tverretatlig tiltaksteam for barn og unge (TTT) Tverretatlig medarbeider

Detaljer

Studietur Sandefjord LMS. 27. April 2011

Studietur Sandefjord LMS. 27. April 2011 Studietur Sandefjord LMS 27. April 2011 LMS - Vestfold Samarbeid mellom lærings- og mestringssentrene i Vestfold LMS Sykehuset i Vestfold LMS Psykiatrien i Vestfold LMS Sandefjord kommune Samarbeidsforum

Detaljer

Tanker og refleksjoner siden i går?

Tanker og refleksjoner siden i går? SELVHJELP NORGE Dag 2 1? Tanker og refleksjoner siden i går? 2 Selvhjelp er verktøyet, selvhjelpsgruppa er verkstedet. Et forpliktende arbeidsfelleskap en prosess Ikke et kurs --> kunnskap innenfra Ikke

Detaljer

dugnad Tverrfaglig samarbeid på rusområdet i kommunene i Møre og Romsdal

dugnad Tverrfaglig samarbeid på rusområdet i kommunene i Møre og Romsdal Tverrfaglig samarbeid på rusområdet i kommunene i Møre og Romsdal dugnad Vi tilbyr veiledning, kompetanse og stimulerings-midler. Kommunen mobiliserer og utvikler tiltak og samarbeid. Kompetansesenter

Detaljer

Vi ser Vi samhandler. Veilederen for ansatte der det er bekymring for gravide og familier med barn 0-6 år. Vi ser Vi samhandler 31.01.

Vi ser Vi samhandler. Veilederen for ansatte der det er bekymring for gravide og familier med barn 0-6 år. Vi ser Vi samhandler 31.01. Veilederen for ansatte der det er bekymring for gravide og familier med barn 0-6 år Revidert 31.01.15 Formål med Modellkommuneprosjektet og veilederen Økt kompetanse på målgrupper som vekker bekymring

Detaljer

Politisk plattform for Landsforeningen for barnevernsbarn

Politisk plattform for Landsforeningen for barnevernsbarn Politisk plattform for Landsforeningen for barnevernsbarn April 2013 Dette er Lfb s sin politiske plattform. Lfb arbeider kontinuerlig med den og vil kunne føye til flere punkter etter hvert og eventuelt

Detaljer

AV HELSESØSTERTJENESTEN PÅ ALTA VIDEREGÅENDE SKOLE

AV HELSESØSTERTJENESTEN PÅ ALTA VIDEREGÅENDE SKOLE Saksfremlegg Saksnr.: 0/896- Arkiv: 44 G3 Sakbeh.: Svein Olav Hansen Sakstittel: UTREDNING AV HELSESØSTERTJENESTEN PÅ ALTA VIDEREGÅENDE SKOLE Planlagt behandling: Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen

Detaljer

Jarlegården oppfølgingssenter. Kirkens Sosialtjeneste

Jarlegården oppfølgingssenter. Kirkens Sosialtjeneste Jarlegården oppfølgingssenter Kirkens Sosialtjeneste Innhold 4 Jarlegården oppfølgingssenter Målgrupper Brukermedvirkning Vårt særpreg Her fi nner du oss 6 Drift og aktiviteter Samarbeid Kompetanse Metode

Detaljer

Brukerundersøkelse helsestasjonstjenesten

Brukerundersøkelse helsestasjonstjenesten RENNESØY KOMMUNE Brukerundersøkelse helsestasjonstjenesten Om undersøkelsen Ett av kommunens virkemidler for brukermedvirkning er brukerundersøkelser. Det er første gang det er gjennomføre en brukerundersøkelse

Detaljer

Bjørnefaret 9, 3320 Vestfossen Skole: 32 25 21 20 SFO: 95 11 83 67 Barnehage: 32 75 19 06

Bjørnefaret 9, 3320 Vestfossen Skole: 32 25 21 20 SFO: 95 11 83 67 Barnehage: 32 75 19 06 1 Bjørnefaret 9, 3320 Vestfossen Skole: 32 25 21 20 SFO: 95 11 83 67 Barnehage: 32 75 19 06 2 FOKUSOMRÅDER A. Omsorg og trygghet Barna i SFO har trygge rammer og omsorgsfulle voksne Barna har grunnleggende

Detaljer

Tilbudet for barn/unge med overvekt VALNESFJORD HELSESPORTSSENTER Ragnhild Gundersen, teamsjef Ann Katrin Høve Seljeås, spesialpedagog

Tilbudet for barn/unge med overvekt VALNESFJORD HELSESPORTSSENTER Ragnhild Gundersen, teamsjef Ann Katrin Høve Seljeås, spesialpedagog Tilbudet for barn/unge med overvekt VALNESFJORD HELSESPORTSSENTER Ragnhild Gundersen, teamsjef Ann Katrin Høve Seljeås, spesialpedagog Valnesfjord Helsesportssenter En spesialistinstitusjon innen fysikalsk

Detaljer

IPS INDIVIDUELL JOBBSTØTTE. Erfaringer fra IPS-pilotene på Hadeland og Elverum

IPS INDIVIDUELL JOBBSTØTTE. Erfaringer fra IPS-pilotene på Hadeland og Elverum IPS INDIVIDUELL JOBBSTØTTE Erfaringer fra IPS-pilotene på Hadeland og Elverum Pilotprosjekter - seks utvalgte fylker NAV Hadeland i samarbeid med Sykehuset Innlandet/ Gjøvik DPS og Psykisk Helse i Gran-,

Detaljer

GOLF SOM TERAPI. Et av flere gruppebehandlingstilbud til pasienter med alvorlig og langvarige psykoselidelser på Jæren DPS

GOLF SOM TERAPI. Et av flere gruppebehandlingstilbud til pasienter med alvorlig og langvarige psykoselidelser på Jæren DPS GOLF SOM TERAPI Et av flere gruppebehandlingstilbud til pasienter med alvorlig og langvarige psykoselidelser på Jæren DPS Mål Visjon Golf skal etableres som en fritidsaktivitet også for psykisk syke Hovedmålsetting

Detaljer

Pilotprosjekt Felles Løft for tidlig innsats i Hallingdal. Språkutvikling og sosial utvikling hos førskolebarn og skolebarn

Pilotprosjekt Felles Løft for tidlig innsats i Hallingdal. Språkutvikling og sosial utvikling hos førskolebarn og skolebarn Pilotprosjekt Felles Løft for tidlig innsats i Hallingdal Språkutvikling og sosial utvikling hos førskolebarn og skolebarn OVERORDNA PROSJEKTPLAN 2010-2014 Innledning Felles Løft for tidlig innsats i Hallingdal

Detaljer

Vi gir mennesker muligheter. Hvordan kan NAV fremme brukeransettelser? Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse Brukeransatte i NAV

Vi gir mennesker muligheter. Hvordan kan NAV fremme brukeransettelser? Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse Brukeransatte i NAV Vi gir mennesker muligheter Hvordan kan NAV fremme brukeransettelser? Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse Brukeransatte i NAV Bekymring Psykiske lidelser er en viktig årsak til utstøting

Detaljer

Tilleggsliste MARKER KOMMUNE. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Ytterbøltangen Møtedato: 21.06.2011 Tidspunkt: 17.00. Innhold

Tilleggsliste MARKER KOMMUNE. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Ytterbøltangen Møtedato: 21.06.2011 Tidspunkt: 17.00. Innhold MARKER KOMMUNE Tilleggsliste Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Ytterbøltangen Møtedato: 21.06.2011 Tidspunkt: 17.00 Saksnr. Arkivsaksnr. Innhold PS 40/11 11/410 Frivilligsentralen - Årsrapport 2010 PS 41/11

Detaljer

H Y B E L B O E R I B O D Ø

H Y B E L B O E R I B O D Ø H Y B E L B O E R I B O D Ø Hybelboere har færre voksne omsorgspersoner i nærheten, og mange av dem har flyttet fra sine etablerte nettverk og fritidstilbud. De er i en ny og fremmed situasjon med store

Detaljer

KOMPETANSEMODULER VED LMS

KOMPETANSEMODULER VED LMS KOMPETANSEMODULER VED LMS Startmodul Endringsmodul Mestringsmodul Lærings- og mestringssenteret i Bergen en felles inngang til opplæring for pasienter og pårørende www.helse-bergen.no/lms Beskrivelse av

Detaljer

HVA ER BUP? TIL FORELDRE OG SAMARBEIDSPARTNERE HVEM ARBEIDER PÅ BUP?

HVA ER BUP? TIL FORELDRE OG SAMARBEIDSPARTNERE HVEM ARBEIDER PÅ BUP? TIL FORELDRE OG SAMARBEIDSPARTNERE Det er viktig at barn og ungdom vet litt om BUP før de kommer til oss. Brosjyrene Hva med meg da? og Kan BUP hjelpe meg? gir informasjon om BUP som er tilpasset barn

Detaljer

Årsrapport 2011 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt

Årsrapport 2011 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt Årsrapport 2011 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt Innholdsfortegnelse 1. Beskrivelse av tilbudet s. 3 2. Statistikk s. 4 o Tabell 1 - Antall pasienter s. 4 o Tabell 2 - Aldersfordeling s. 5 o Tabell 3

Detaljer

Årsmelding 2014. Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt-Norge

Årsmelding 2014. Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt-Norge Årsmelding 2014 Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt-Norge Virksomhetens organisering N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Midt-Norge har sitt hovedkontor i Stjørdal kommune.

Detaljer

RIO Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon. Årsrapport

RIO Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon. Årsrapport RIO Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon Årsrapport 2006 Innhold: Forord... s. 3 Kort om RIO... s. 4 Landsstyret... s. 5 Administrasjonen. s. 5 Medlemmer og avdelinger... s. 5 Viktige aktiviteter i 2006,

Detaljer

Tirsdagstilbud på Villaen

Tirsdagstilbud på Villaen HYBELSTUA PÅ VILLA VEKST BODØ KOMMUNE Til hybelboere og foresatte Hybelstua på Villa Vekst er et tilbud for deg som er mellom 15-23 år, og ikke bor i samme hjem som foreldre eller andre voksne omsorgspersoner.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: G00 Arkivsaksnr.: 15/729. Status vedrørende kreftomsorgen i Modum tas til orientering.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: G00 Arkivsaksnr.: 15/729. Status vedrørende kreftomsorgen i Modum tas til orientering. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: G00 Arkivsaksnr.: 15/729 KREFTOMSORG 2015 Rådmannens innstilling: Status vedrørende kreftomsorgen i Modum tas til orientering. Saksopplysninger: I mars

Detaljer

Utvidet skolehelsetjeneste. -BUP I Skolene. Jo Magne Ingul Psykologspesialist BUP Sykehuset Levanger Førsteamanuensis II RKBU, NTNU

Utvidet skolehelsetjeneste. -BUP I Skolene. Jo Magne Ingul Psykologspesialist BUP Sykehuset Levanger Førsteamanuensis II RKBU, NTNU Utvidet skolehelsetjeneste -BUP I Skolene Jo Magne Ingul Psykologspesialist BUP Sykehuset Levanger Førsteamanuensis II RKBU, NTNU Hva skal vi snakke om? Samarbeidsprosjektet Bakgrunnen Hva vi har gjort

Detaljer

KONGSVINGER KOMMUNE. Presentasjon 17. september Helse/omsorg Gruppe 5 Rushåndtering

KONGSVINGER KOMMUNE. Presentasjon 17. september Helse/omsorg Gruppe 5 Rushåndtering KONGSVINGER KOMMUNE Presentasjon 17. september Helse/omsorg Gruppe 5 Rushåndtering Problemstillinger? Hvilke problemstillinger har gruppen hovedsakelig fokusert på / jobbet med? Samhandling mellom enheter/instanser.

Detaljer

Fra vegring til mestring

Fra vegring til mestring Fra vegring til mestring Pedagogisk tilrettelegging for voksne med lese- og skrivevansker i utdanning og arbeid - et høgskolekurs for alle som jobber med voksnes læring 15 studiepoeng Fra vegring til mestring

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR MODELLKOMMUNEFORSØKET

STRATEGIPLAN FOR MODELLKOMMUNEFORSØKET STRATEGIPLAN FOR MODELLKOMMUNEFORSØKET v/ Hilde Pedersen Modellkommuneforsøket er et landsomfattende prosjekt i regi av Barne- ungdoms- og familiedirektoratet. Det er 26 kommuner som deltar. Satsingen

Detaljer

Rehabilitering del 1. Støtteark

Rehabilitering del 1. Støtteark Rehabilitering del 1 Støtteark REHABILITERING Vi snakker om rehabilitering av gamle hus, de skal fikses opp og bli som nye Bytte ut tak og vegger, råtne planker, kaste knuste vinduer, høvle vekk gammel

Detaljer

Årsrapport 2012 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt

Årsrapport 2012 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt Årsrapport 2012 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt Innholdsfortegnelse 1. Beskrivelse av tilbudet s. 3 2. Statistikk s. 4 o Tabell 1 - Antall pasienter s. 4 o Tabell 2 - Aldersfordeling s. 5 o Tabell 3

Detaljer

Prosjekt 24SJU AGENDA 24SJU 24SJU 24SJU. Lav terskel og høyt under taket 8.mai 2014. Lars Linderoth. Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo www.24sju.

Prosjekt 24SJU AGENDA 24SJU 24SJU 24SJU. Lav terskel og høyt under taket 8.mai 2014. Lars Linderoth. Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo www.24sju. AGENDA Lav terskel og høyt under taket 8.mai 2014 ü Prosjekt ü Samhandlingsteamet i Bærum ü ROP Tøyen Lars Linderoth Overlege, Rehabiliteringspoliklinikken og Samhandlingsteamet Bærum DPS, Vestre Viken

Detaljer

Innledning. Dommeravhør

Innledning. Dommeravhør Årsmelding 2012 2 Innledning Statens barnehuset Hamar dekker fylkene Hedmark, Oppland og de deler av Akershus som omfatter Romerike politidistrikt. I det geografiske området er det 61 kommuner med til

Detaljer

HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE. En veiledning* fra

HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE. En veiledning* fra HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE En veiledning* fra * basert på revidert utgave: Veiledning fra Angstringen Oslo dat. juni 1993 Dette er en veiledning til

Detaljer

Selvhjelp som prinsipp i forståelsen av psykisk helsearbeid Sterkere nettverk og nytt samvirke med erfaringsbasert kunnskap?

Selvhjelp som prinsipp i forståelsen av psykisk helsearbeid Sterkere nettverk og nytt samvirke med erfaringsbasert kunnskap? Tidsskrift for psykisk helsearbeid Nr. 1, 2004 Norsk selvhjelpsforum (NSF) - Et nasjonalt kompetanse og ressurssenter. NSF fungerer som et rådgivingsorgan inn til organisasjoner, offentlige og sivile etater,

Detaljer

SAMMENSATTE LIDELSER KREVER GOD SAMHANDLING

SAMMENSATTE LIDELSER KREVER GOD SAMHANDLING Lokale helsetjenester Psykiatri, rus og somatikk i Bindal og Ytre Namdal SAMMENSATTE LIDELSER KREVER GOD SAMHANDLING Samhandlingskoordinator Reidun Gutvik Korssjøen Temadag Tilskudd og innovasjon innen

Detaljer

Handlingsplan for Skolefritidsordningen i Sande 2013-2017

Handlingsplan for Skolefritidsordningen i Sande 2013-2017 Handlingsplan for Skolefritidsordningen i Sande 2013-2017 Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag! SFO er et fritidstilbud til alle skoleelever i Sande kommune på 1.-4.trinn og barn med spesielle

Detaljer

NYHETSBREV JANUAR 2015 (* = se omtale i Nyhetsbrevet, # = lukket tilbud, % = oppslag om tilbudet kommer på SMI eller på hjemmesiden/facebook)

NYHETSBREV JANUAR 2015 (* = se omtale i Nyhetsbrevet, # = lukket tilbud, % = oppslag om tilbudet kommer på SMI eller på hjemmesiden/facebook) NYHETSBREV JANUAR 2015 (* = se omtale i Nyhetsbrevet, # = lukket tilbud, % = oppslag om tilbudet kommer på SMI eller på hjemmesiden/facebook) Brukertilbud Uke 01 Dato: Tid: Tema: Torsdag 01. januar Hele

Detaljer

Epilepsiforeningen i Hedmark

Epilepsiforeningen i Hedmark ÅRSMELDING FOR EPILEPSIFORENINGEN I HEDMARK mars 2007 - mars 2008 Styret i Hedmark har dette arbeidsåret bestått av følgende personer: leder: kasserer: styremedlem: varamedlem: varamedlem: Odd Roar Klunderud

Detaljer

Handlingsplan barnefattigdom 2012

Handlingsplan barnefattigdom 2012 Handlingsplan barnefattigdom 2012 HANDLINGSPLAN BARNEFATTIGDOM 2012 Bakgrunn Eidsberg kommune er en kommune med stor andel av barn som vokser opp i familier med lav inntekt. Dette gjør at barna har en

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 22.05.2008 kl. 08.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN 2. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 50 47. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

PLAN FOR TVERRFAGLIG FOREBYGGENDE ARBEID BLANT BARN OG UNGE I RENNESØY KOMMUNE

PLAN FOR TVERRFAGLIG FOREBYGGENDE ARBEID BLANT BARN OG UNGE I RENNESØY KOMMUNE PLAN FOR TVERRFAGLIG FOREBYGGENDE ARBEID BLANT BARN OG UNGE I RENNESØY KOMMUNE Godkjent og revidert i tverrfaglig plenumsmøte 11.06.03 Innhold: Bakgrunn s. 3 Kompetanseteam s. 3 Arbeidsoppgaver for kompetanseteamet

Detaljer

KOMMUNENS INNSATS FOR Å ØKE GJENNOMFØRING I VIDEREGÅENDE SKOLE

KOMMUNENS INNSATS FOR Å ØKE GJENNOMFØRING I VIDEREGÅENDE SKOLE KOMMUNENS INNSATS FOR Å ØKE GJENNOMFØRING I VIDEREGÅENDE SKOLE Arkivsaksnr.: 13/3262 Arkiv: A40 Saksnr.: Utvalg Møtedato 37/13 Hovedkomiteen for oppvekst og kultur 09.10.2013 131/13 Formannskapet 15.10.2013

Detaljer

Selvhjelp - et viktig bidrag i folkehelsearbeidet. Ellen Margrethe Carlsen Avdelingsdirektør Helsedirektoratet eca@helsedir.no

Selvhjelp - et viktig bidrag i folkehelsearbeidet. Ellen Margrethe Carlsen Avdelingsdirektør Helsedirektoratet eca@helsedir.no Selvhjelp - et viktig bidrag i folkehelsearbeidet Ellen Margrethe Carlsen Avdelingsdirektør Helsedirektoratet eca@helsedir.no 1 Det finnes ingen fortid som er så belastet at ikke fremtiden kan bli ny!

Detaljer

Avdeling for folkehelsefag. Dekan Sven Inge Sunde

Avdeling for folkehelsefag. Dekan Sven Inge Sunde Avdeling for folkehelsefag Dekan Sven Inge Sunde Avdeling for folkehelsefag (FH) FH langsiktig målsetting Vi er nasjonalt ledende leverandør av utdanning og forskning innen folkehelse på våre fagområder

Detaljer

Notat Til: Utvalget for oppvekst, omsorg og kultur Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 26.03.2012 Sak: 13/895 Arkivnr : 033

Notat Til: Utvalget for oppvekst, omsorg og kultur Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 26.03.2012 Sak: 13/895 Arkivnr : 033 Notat Til: Utvalget for oppvekst, omsorg og kultur Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 26.03.2012 Sak: 13/895 Arkivnr : 033 Orienteringsnotat Orienteringsnotat statusrapport for enhet for barn, unge

Detaljer

Retningslinjer for ANGSTRINGER

Retningslinjer for ANGSTRINGER Retningslinjer for ANGSTRINGER Innledning Retningslinjene er en rettesnor og en hjelp i selvhjelpsarbeidet for den enkelte deltager, for selvhjelpsgruppene i Angstringen, og for de som holder liv i Angstringene

Detaljer

SØKNAD INDIVIDUELL PLAN

SØKNAD INDIVIDUELL PLAN SØKNAD INDIVIDUELL PLAN -en` port inn Informasjon om individuell plan Prosedyre for søknad Søknadsskjema Samtykke erklæring HVA ER EN INDIVIDUELL PLAN? er et samarbeidsdokument. Alle som har behov for

Detaljer

Barnehuset Oslo. Erfaringer fra arbeidet med barn utsatt for vold og seksuelle overgrep. Hønefoss 16.03.11. Marit Bergh seniorrådgiver

Barnehuset Oslo. Erfaringer fra arbeidet med barn utsatt for vold og seksuelle overgrep. Hønefoss 16.03.11. Marit Bergh seniorrådgiver Barnehuset Oslo Erfaringer fra arbeidet med barn utsatt for vold og seksuelle overgrep Hønefoss 16.03.11 Marit Bergh seniorrådgiver Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2008 2011 Vendepunkt Tiltak

Detaljer