Å R S M E L D I N G

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Å R S M E L D I N G 2 0 1 3"

Transkript

1 Å R S M E L D I N G

2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 ORGANISERING Virksomhetens organisering Styret Styrets aktivitet i Brukermedvirkning Ansatte gjennom Lokaler Åpningstider og tilgjengelighet MÅLSETTING OG MÅLGRUPPE Målsetting Brukernes erfaringer etter overgrep Generelt Senter mot incest og seksuelle overgrep FAGLIG OG METODISK TILNÆRMING Selvhjelp Motiverende Samtale MI Veiledning på fag og individnivå TILBUDET VED SENTERET Generelt tilbud Enesamtaler Bistand i kontakt med hjelpeapparatet Innomstikk Felles brukeraktiviteter Tilbudet til menn, pers under 18 år og personer m minoritetsbakgrunn Personer med minoritetsbakgrunn Personer under 18 år Menn Oppsummering av nye eller endrede tilbud i FOREBYGGENDE ARBEID Undervisning Samarbeids og informasjonsmøter Påvirkningsarbeid FASTE SAMARBEIDSPARTNERE OG SEMINARER Faste samarbeidspartnere Seminarer NØKKELTALL STATISTIKK ØKONOMI Lønn, Honorarer og Husleie Balanse og regnskap med noter Revisors beretning Styrets årsberetning

3 TIL LESEREN 2013 har vært et svært positivt år for SMISO Elverum. Vi har flyttet inn i nye flotte lokaler som også er tilrettelagt for personer med funksjonsnedsettelser. Vi har også opplevd en kraftig vekst i nye brukere og antall brukere som benytter seg av tilbudet vårt. Det vitner om at finnes mange med behov for hjelp i vårt område, det er selvfølgelig ikke positivt, men gledelig er det at vi klarer å nå ut til og gi hjelp til flere. Året har ellers vært preget av et sterkt fokus på kompetanseutvikling og kvalitetssikring av tilbudet samt utstrakt utadrettet virksomhet for å opprette bedre samarbeid med for eksempel psykisk helseteam, barneverntjeneste, helsesøstertjenesten og fastleger i våre samarbeidskommuner. Fokus på samarbeid mellom hjelpere er viktig for oss, og noe vi vil opprettholde et sterkt fokus på. Vi vil få rette en stor takk til alle samarbeidspartnere vi har vært i kontakt med i løpet av året, enten om det er ute i undervisning, samarbeid om saker, ansvarsgruppemøter, besøk, kurs eller på andre måter. Vi vil gjerne også få takke alle elever, studenter og ansatte vi har vært i kontakt med gjennom det forebyggende arbeidet vårt, vi blir alltid tatt godt imot og opplever disse møtene som svært givende. I tilegg vil vi rette en takk for godt samarbeid til Elverum Kommune som er vår vertskommune, representert ved Lars Kiplesund og Inger Johanne Sorkmoen. En stor takk rettes til et svært engasjert og aktivt styre som strekker seg lagt for å bidra til utviklingen av senteret. Vi vil også gi en takk til de instansene som vi trofast har mottatt gaver fra, særlig må her trekkes frem NKS sitt lokallag i Elverum. En takk rettes også til Hedmark Fylkeskommune, Helse Sør Øst og Barne- Ungdoms og familiedirektoratet for midler for driftsåret Til sist men ikke minst vil vi takke for alle møter og samtaler vi har hatt med de ulike menneskene som benytter seg av tjenestetilbudet vårt. Vi håper at de som kommer inn døra vår skal oppleve verdighet i kontakt med oss og få den hjelpen og støtten de trenger for å komme seg videre i livene sine. Elverum 2014 Lars Kristian Dalen 3

4 1 ORGANISERING 1.1 VIRKSOMHETENS ORGANISERING SMISO Elverum er registrert som lag/forening, drives etter stiftelsesloven og vi er et lokallag av Nasjonalforeningen for Folkehelsen. Styret er senterets øverste organ og har arbeidsgiveransvaret for de ansatte. Det skal være minst en representant fra brukerne og en representant fra de ansatte i styret samt at en plass er forbeholdt en representant oppnevnt blant kommunestyret i vertskommunen. Elverum kommune er senterets vertskommune, representert ved leder for fagavdeling Familie og Helse; Lars Kiplesund. Styremedlemmer velges for en valgperiode på 2 år av gangen, men kan stille til gjenvalg for påfølgende periode. Styreleder velges for 1 år av gangen. Det er ikke knyttet vararepresentant til styreleder eller styremedlemmer, men kommunerepresentant har oppnevnt personlig vara. Daglig leder er styrets sekretær. Daglig leder og medarbeidere utgjør valgkomiteen. Senteret holder åpent alle hverdager fra , onsdager er det kveldsåpent til kl Senteret holder til sentralt i Storgata i Elverum. Samarbeidspartnere i den daglige administrative driften er Elverum Regnskapsservice, Sandberg Revisjon, Daldata og ISS Renhold. 1.2 STYRET 2013 Styreleder Marit Aralt Skaug Elverum Fra 2012 Brukerrepresentant Eva S.S. Kraft Elverum Fra 2010 Styremedlem Isak Eikefjord Syverhuset Hamar Fra 2012 Styremedlem/nestleder Per Erik Skaugrud Elverum Fra 2012 Styremedlem Eili Knudsen Ingnes Elverum Fra 2012 Ansattrepresentant Tove Jansrud Elverum Fra 2012 Geir Stigen er vararepresentant for kommunerepresentant Per Erik Skaugrud 4

5 1.3 STYRETS AKTIVITET I 2013 Det har vært avholdt 7 styremøter i 2013 inkludert årsmøte. Styret har gjennom hele året blitt oppdatert i forhold til den generelle driften på senteret, og gjennom det fått kunnskap om senterets aktiviteter. 1.4 BRUKERMEDVIRKNING Aktiv brukermedvirkning er viktig for senteret, og et område som prioriteres. Brukerrepresentant på senteret og i styret i 2013 har vært Eva Stokke Sparre Kraft. Eva har faste trefftider for andre brukere ved senteret en dag i måneden. I tillegg er hun oftest tilstede ukentlig når det lages felles middag. Vi har egen oppslagstavle i gangen med info fra brukerrepresentant. Daglig leder og brukerrepresentant har fast samarbeidsmøte en gang i måneden. Her drøftes tilbakemeldinger fra brukerne og andre aktuelle saker. Referater og sakslister fra styremøter gjennomgås i fellesskap. Det er avsatt egne midler til brukeraktiviteter som brukerrepresentant og daglig leder fordeler til aktiviteter i samarbeid. Samarbeidet har fungert svært godt i 2013, og det har vært en løpende og tett dialog mellom brukerrepresentant og daglig leder. Endringer i tilbudet ved senteret skal drøftes med brukerrepresentant. Brukerrepresentanten er ved anledning også med oss ut når vi driver informasjons rettet arbeid til skoler og andre samarbeidspartnere. Brukerrepresentant lønnes etter samme regulativ som øvrige ansatte ved oppdrag for senteret. 1.5 ANSATTE GJENNOM 2013 Daglig leder: Marte Kartomten: Marte er utdannet psykiatrisk sykepleier med flere videreutdanninger innen veiledning, psykososialt arbeid med barn og unge samt administrasjon og ledelse. Har lang fartstid fra psykisk helsearbeid i Elverum kommune og arbeidet sist i Helsestasjonens Familieteam. Marte sluttet som daglig leder Lars Kristian Dalen. E-post: Lars Kristian ble tilsatt som ny daglig leder fra Han er utdannet sykepleier med videreutdanning i ledelse av kunnskapsintensive virksomheter og strategisk kompetanseplanlegging. Ved siden av jobben studerer han for tiden til en master i ledelse med fokus på strategisk utvikling av kunnskapsvirksomheter. Lars Kristian har arbeidserfaring blant annet som prosjektleder i Rådet for Psykisk Helse og som leder for pleie, rehabilitering og omsorg i kommunal sektor. Undervisningsansvarlig: Heidi Dalby. E-post: Heidi har grunnutdanning som sosionom og har videreutdanning som helse/sosialfaglærer og Motiverende Samtale (MI) metoden. Heidi arbeider fast i 80 % stilling. Hun har undervisning og det forebyggende arbeidet som sitt hovedfelt men er også primærkontakt for en del brukere. 5

6 Faglig veileder: Julie Broch Fiskaa. E-post: Julie er utdannet gestaltterapeut og har videreutdanning i Motiverende Samtale (MI) metoden. Hun arbeider fast i 80 % stilling. Julie jobber først og fremst som primærkontakt for brukerne og med miljøterapeutisk arbeid ved senteret Faglig veileder: Tove Jansrud. E-post: Tove har en mastergrad i kriminologi og har videreutdanning i Motiverende Samtale (MI) metoden. Hun arbeider fast i 100 % stilling. Tove jobber først og fremst som primærkontakt for brukerne og med miljøterapeutisk arbeid ved senteret Faglig veileder: Anne Rigmor Lillebo Jordet E-post: Anne er utdannet psykiatrisk sykepleier med videreutdanning som helsesøster. I tillegg til å ha jobbet på Modum Bad har også hun lang fartstid innen psykisk helsearbeid i Elverum kommune. Anne er ansatt i 60 % stilling, dette var opprinnelig et svangerskapsvikariat, men stillingen ble videreført som ny stilling etter endt vikariat grunnet stor økning i antallet brukere. Tove jobber først og fremst som primærkontakt for brukerne og med miljøterapeutisk arbeid ved senteret. Ved starten av året hadde senteret 3,6 årsverk, mens man ved utgangen av året hadde 4, LOKALER Senteret flyttet inn i nye lokaler den 05 april Dette har vært et stort løft for både for brukere og ansatte ved senteret. Lokalene er godt tilrettelagt for personer med funksjonsnedsettelser, og har egen kjøkkenkrok med god plass til å lage mat sammen med brukere. Lokalene består av 2 samtale rom, 2 kontorer, 1 møterom, stue med kjøkkenkrok, samt gang, toalett og lager. Beliggenheten er svært sentral i sentrum av Elverum, med kort vei til offentlig kommunikasjon. 1.7 ÅPNINGSTIDER OG TILGJENGELIGHET Senteret holder åpent for brukere fra mandag, tirsdag, torsdag og fredag. Onsdager er åpningstiden fra Lokalene våre ligger i 3 etasje, men det er romslig heis og de er tilrettelagt for personer med bevegelseshemning. Senteret tilbyr også at ansatte kan møte brukerne til samtale utenfor senteret dersom dette av ulike grunner passer bedre for brukeren. Flere benytter seg av dette tilbudet, og v møter bruker blant annet hos utekontakten og på helsestasjonen. 6

7 2 MÅLSETTING OG MÅLGRUPPE 2.1 MÅLSETTING Målsettingen med vårt arbeid er todelt: 1) Vi skal hjelpe og støtte overgrepsutsatte ungdommer, kvinner, menn og pårørende i deres arbeid mot et bedre liv. 2) Vi skal bekjempe overgrep ved å synliggjøre og motarbeide ethvert forhold som legitimerer, underbygger og opprettholder overgrep. 2.2 BRUKERNES ERFARINGER ETTER OVERGREP Vi skal være der når brukerne tar fram sine opplevelser for å bearbeide dem. Vi vil bidra til at brukerne skal føle det trygt og ta fatt på arbeidet med å lete frem egne ressurser og bearbeide sine erfaringer. Vi har god kunnskap og forståelse for senskader og virkninger knyttet til seksuelle overgrep. Vi understreker her at vi i vårt arbeid har fokus på det friske i mennesket, jf selvhjelpsideologien som vi arbeider etter. Vi etterstreber kontinuerlig å tilegne oss mer kunnskap om konsekvensene overgrep kan gi og jobber for å forstå mer av hva det å være overgrepsutsatt vil si i hverdagen til de som er utsatt. Vi søker å holde oss oppdatert på forskning og undersøkelser som handler om overgrepsproblematikken, og vi følger med på utviklingen innen selvhjelpsarbeidet. 2.3 GENERELT Vi jobber aktivt for et tettere samarbeid med det offentlige hjelpeapparatet, og for at det offentlige støtteapparatet skal samarbeide bedre. Vi deltar aktivt i tverrfaglige ansvars- og samarbeidsgrupper for mange av våre brukere. Det er ikke uvanlig at brukerne ved senteret har benyttet/benytter en eller flere tjenester i tillegg til senteret, uten at det finnes noen form for samordning i brukerens totale behov for hjelp, derfor vi ser nødvendigheten av ansvarsgrupper og er gjerne med å opprette slik for de brukerne som ønsker det. Det er nødvendig å jobbe med tilrettelegging for et bedre samarbeid hvor man i større grad kan få dekket et gjensidig behov for kompetanse- og erfaringsutveksling. Vi har et samfunnsansvar i forhold til å forebygge overgrep, og det tar vi på alvor. Vi forsøker å være ute hos aktuelle målgrupper med informativ og forebyggende aktivitet. Vi ønsker å bidra til større fokus på temaet i samfunnet generelt for å skape en bedre bevissthet rundt konsekvensene av å være utsatt for overgrep. 7

8 Vi opplever at mange føler seg utrygge på dette, og at informasjon er etterlengtet. Vi skal ha den nødvendige kunnskapen til å formidle dette, og skal bidra til å skape trygghet på hvordan man kan forholde seg til temaet på en forsvarlig måte i tillegg til å vite hva man kan gjøre når man mistenker eller avdekker overgrep. Vi tenker at økt kunnskap gir økt handlingskraft og er opptatt av å synliggjøre de mulighetene man faktisk har til å bekjempe overgrep og hvordan man kan ivareta de utsatte på best mulig måte. 2.4 SENTER MOT INCEST OG SEKSUELLE OVERGREP,- SMISO ELVERUM Senteret har eksistert siden 1996 og ble i utgangspunktet opprettet som et lokallag under Nasjonalforeningen for folkehelsen. Det gikk da under navnet Evas Støttesenter frem til mai Vi ønsker å være et tilbud som stimulerer til vekst og utvikling i forhold til det å takle overgrep. Vi forsøker å bevisstgjøre brukerne på hvilke muligheter som ligger foran dem og som vil bli tilgjengelige ved å bearbeide opplevelsene de har hatt. SMISO Elverum er et tilbud i tillegg til det offentlige, og senteret er et lavterskeltilbud. Det betyr at det er kostnadsfritt å benytte seg av tilbudet vårt, og man trenger ingen henvisning for å komme til oss. Senteret er som tidligere nevnt ikke godt tilrettelagt for brukere med nedsatt funksjonsevne da vi har lokaler i 2. etasje uten heis. I disse tilfellene tilbyr vi reise hjem til brukeren om dette er ønskelig eller om de vil treffes andre steder. Vi vil forsøke å inngå et samarbeid med aktuelle instanser med riktig tilgjengelighet i Elverum og vi vurderer som tidligere nevnt å skifte lokaler for å bedre kunne imøtekomme dette behovet. Senteret er et tilbud til unge og voksne som har opplevd overgrep, uavhengig av etnisk opprinnelse eller seksuell orientering. I tillegg har vi også tilbud for pårørende som familie, partner, samboer, ektefelle, søsken, venner eller andre så lenge dette ikke er overgriper. Vi har utarbeidet en informasjonsbrosjyre som er oversatt til flere språk. Vårt tilbud til mannlige brukere er det samme som til kvinnelige, men det er ingen tvil om at det er flest kvinner som tar i bruk senterets tilbud. Dette er et område vi til stadighet har fokus på, og vi ser at det går opp og ned i forhold til hvor mange menn som benytter vårt tilbud. Alle ansatte har taushetsplikt. Man kan henvende seg anonymt om man ønsker det. Man kan ta kontakt med senteret via e-post, telefon, SMS eller personlig oppmøte og alle tjenester er gratis. Der det er behov for kontakt med det øvrige hjelpeapparatet vil vi forsøke å bistå brukerne så godt vi kan. Ofte er vi med brukere på ansvarsgruppemøter, følger til samarbeidsmøter, legeavtaler, møter på NAV eller andre offentlige instanser. 8

9 3 FAGLIG OG METODISK TILNÆRMING 3.1 SELVHJELP SMISO Elverum driver etter prinsippet om hjelp til selvhjelp. "Selvhjelp er å ta tak i egne muligheter, finne fram til egne ressurser, ta ansvar for livet sitt og selv styre det i den retning en ønsker. Selvhjelp er å sette i gang en prosess fra passiv mottaker til aktiv deltaker i eget liv."(angstringen 1992) Selvhjelpsprosessen fra passiv mottaker til aktiv deltaker innebærer følgende: 1) Erkjennelse av eget problem. Å ta eierskap til eget problem medfører ansvarsmobilisering for egen forandring. 2) Motivasjon for aktivt endringsarbeid. 3) Bearbeiding av eget problem. For å gjøre det mulig å bearbeide et problem er det sentralt å bli kjent med smerten. 4) Forandring. Målsettingen for selvhjelpsarbeid er forandring, ikke løsning. Selvhjelp er den bevisste forandringen av sitt eget indre, egne handlinger og dermed livssituasjon. Dette innebærer en holdningsendring; selvhjelp er å endre seg selv. Et viktig prinsipp i selvhjelpsarbeidet er bevisstgjøring på opplevelsen av hvem vi er. Å være bevisst på og bruke de ulike opplevelsene som erfares er kunnskap. Kunnskap som kan brukes til å skape en endring, mestring og aktivere iboende ressurser. Å bruke denne typen kunnskap forutsetter at man anerkjenner den. Å ta ansvar for opplevelsen av eget problem er etter erfaring fra selvhjelpsarbeidet det første skrittet for å skape endring og mestring. Det innebærer både en erkjennelse av eget problem og et aktivt valg for å gjøre noe med egen situasjon. Dette er med på å åpne for egne ressurser og endringsprosesser. Selvhjelp er en måte å forstå og handle på, hvor hver og en tar tilbake en aktiv deltakerrolle i egen hverdag. Selvhjelpsgrupper er et egnet verksted for å få i gang gode prosesser knyttet til forandring i eget liv. Et trygt fellesskap med andre gjør det mulig å våge seg ut i det utrygge, hente fram egen styrke og selv kunne dra nytte av andres erfaringer. Gjensidighet er plattformen i selvhjelpsgruppens arbeid. Fra myndighetenes side er det Sosial- og helsedirektoratet som har ansvar for Nasjonal plan for selvhjelp (IS-rapport 1212). Planen ble første gang gjort kjent gjennom den såkalte Folkehelsemeldingen. Resept for et sunnere Norge, St. meld. Nr. 16, 2002/

10 3.2 Motiverende samtale/motivational Interviewing (MI) Motiverende samtale forkortes ofte MI etter det engelske navnet for metoden. Dette er en målrettet og brukerorientert samtalemetode for å bygge opp brukerens motivasjon og engasjement for endring. Dette er en metodikk som passer godt inn med vårt prinsipp om hjelp til selvhjelp. Tre av de ansatte har tatt videreutdanning i MI ved Høgskolen i Hedmark i 2013 noe som har bidratt til å styrke og kvalitetssikre samtaletilbudet ved senteret. 3.3 VEILEDNING BÅDE PÅ FAG OG INDIVIDNIVÅ Psykiater Eili Knudsen Ingnes, som også sitter i styret ved senteret, har i 2013 blitt tilknyttet senteret som veileder både på fag og individnivå. Dette har vært viktig for å sikre at det faglige tilbudet er av forsvarlig og god faglig standard. På individnivå har det vært en god hjelp for oss særlig i de brukersaker hvor brukeren har større og sammensatte problemer. En del av våre bruker har alvorlige psykiske lidelser og er i liten grad fanget opp av det øvrige hjelpeapparatet. Ingnes sin kompetanse har da vært viktig for oss for å kunne sikre brukerne rask hjelp på riktig nivå i det offentlig hjelpeapparatet. 4 TILBUDET VED SENTERET 4.1 GENERELT TILBUD ENESAMTALER Enesamtaler er det tilbudet som er mest etterspurt på senteret og det ser ut som det er det de fleste nye brukerne først og fremst ønsker. Mange av brukerne er i en tidlig fase av sin bearbeiding av traumet de har vært utsatt for, for dem er fokuset i møtene stabilisering og det å gi dem en plattform for en tryggere hverdag. Med andre brukere har vi individuelle samtaler hvor vi jobber med bearbeiding av følelser knyttet til overgrepene og utfordringene dette gir i hverdagen i tillegg til å fokusere på framtiden BISTAND I KONTAKT MED HJELPEAPPARATET En del av våre brukere har lite eller ingen hjelp fra det øvrige hjelpeapparatet. For en del av de som har hjelp er den preget av lite samordning og manglende ansvarsgrupper og individuelle planer Mange av våre brukere har derfor behov for hjelp med å skaffe eller sikre bedre samhandling i hjelpen de mottar. Vi er derfor ofte med brukerne i kontakten med det øvrige hjelpeapparatet og tar initiativ til at ansvarsgrupper, samarbeidsgrupper og individuelle planer lages. Ved behov bistår også brukere i kontakten med NAV, med politiet og ved søknader om eventuell Voldsoffererstatning. 10

11 4.1.3 INNOMSTIKK Ved innomstikk regner man alle besøk til senteret som ikke har noen avtalt tid for enesamtale eller andre planlagte aktiviteter. Ved innomstikk kommer man for å ta en kopp kaffe, prate løst med de ansatte, treffe andre brukere, se film, høre musikk, spille gitar, lese avisen, bruke massasjestolen, hjelpe til med praktiske oppgaver og forefallende arbeid ved senteret eller rett og slett bare koble ut. Vi har også malings og hobbyartikler stående fremme slik at man utfolde seg kreativt dersom man ønsker det. Vi ser at mange liker å sitte og pusle med ulike hobbysaker FELLES BRUKERAKTIVITETER Responsen fra brukerrepresentant, allmøter og tidligere brukerundersøkelser viser at brukerne våre primært ønsker enesamtaler og ikke gruppeaktiviteter. Noe av årsaken til dette kan være basert på at området vi favner er stort geografisk og mange reiser langt for å komme til senteret. De føler da størst utbytte av tid alene med en veileder, og det kan være vanskelig å få faste gruppeaktiviteter til å passe. I 2013 har vi arrangert felles middag på onsdager da vi har kveldsåpent denne dagen. Her lager vi maten sammen med brukerne, snakker om kost og ernæring og spiser så sammen rundt et langbord. Vi har også hatt fast lunsj for alle brukerne i sammenheng med brukerrepresentantens trefftid den første mandagen i hver måned. 4.2 TILBUDET TIL MENN, PERSONER UNDER 18 ÅR OG PERSONER MED MINORITETSBAKGRUNN PERSONER MED MINORITETSBAKGRUNN SMISO Elverum har laget og distribuert informasjonsmateriell om oss og tilbudet vårt på 10 ulike språk. Vi har også inngått avtale med HERO tolk om tolketjenester når vi har brukere det språket er en utfordring. To av de ansatte hos oss har trening i å gjennomføre samtaler med tolk tilstede og disse prioriteres i saker hvor brukeren har minoritetsbakgrunn. Ved måltider som serveres ved senteret kan vi tilby halal mat og ta andre hensyn der hvor brukeren ønsker dette PERSONER UNDER 18 ÅR Fra 2013 av tar vi også imot personer under 18 år. Personer som er over 16 kan bruke senteret alene, mens dersom personen er under 16 så kan vi kun gi et tilbud i samarbeid med barnevernet eller foresatte. Personer under 16 år hvor de ikke er samarbeid med disse, henvises til Statens Barnehus på Hamar. Tilbudet til denne gruppen gis hovedsakelig av ansatt med bakgrunn som helsesøster og psykiatrisk sykepleier. 11

12 4.2.3 MENN Vi har ikke utviklet et tilbud spesielt for menn, men disse kan benytte det øvrige tilbudet som alle andre. Alle brukerne hos oss får anledning til å velge primærkontakt selv, og de kan også velge å få samtaler med mannlig ansatt dersom dette er ønskelig. 4.3 OPPSUMMERING AV NYE ELLER ENDREDE TILBUD I 2013 Tilbud også til personer med funksjonsnedsettelser. Flytting til nyte lokaler gjør at vi nå også har et tilrettelagt tilbud for personer med funksjonsnedsettelser. Innføring av MI (Motiverende samtale) som metode. Tilbud til personer under 18 år da senteret gjennom nyansettelse har styret sin kompetanse på oppfølging av ungdom. Tilrettelegging av informasjonsmateriell om senteret på 10 språk. Opprettet avtale med tolketjeneste. 5 FOREBYGGENDE ARBEID Det utadrettede og forebyggende arbeid ved senteret er en viktig del av den generelle driften ved SMISO Elverum. Dette foregår i hovedsak på 3 måter, ved at vi holder undervisning, avholder samarbeids/informasjonsmøter og utøver påvirkningsarbeid rettet mot publikum om lokale politikere. 5.1 Undervisning Heidi Dalby er undervisningsansvarlig og har hovedansvaret for undervisningsoppdragene. Vi deltar alltid 2 stykker fra senteret når vi underviser. Heidi har pedagogisk videreutdanning som helse/sosiallærer og har laget differensierte de undervisningspakkene etter hvilken aldersgruppe eller målgruppe senteret skal undervise for. Det faglige innholdet i undervisningsoppleggene kvalitetssikres av Psykiater Eili Knudsen Inges. Når vi holder undervisning i skoler krever vi alltid at lærere eller helsesøstre som elevene kjenne skal være tilstede både i undervisningen og i etterkant i tilfelle noen skulle ha behov for oppfølging. I etterkant av undervisningen deles det alltid ut evalueringsskjemaer. Tilbakemeldingene fra 2013 er udelt positive, og etterspørselen er klaret økende. I 2013 har vi undervist for: Samtlige 9 klasseelever i Elverum kommune fordelt over 4 dager. Her har vi utarbeidet et undervisningsopplegg i samarbeid med helsestasjonen, og undervisningen holdes med senterets og helsestasjonens personale i fellesskap Elverum Videregående Skole. Her har vi holdt undervisning både for 3 enkelt klasser, for elvene i «Finn din Vei» prosjektet samt at vi holdt 5 undervisningstimer i forbindelse med VIP-prosjektet som Hedmark Fylkeskommune arrangerer. Høgskolen i Hedmark. På Høgskolen holder vi årlig fast undervisning for studenter på studieretningene: faglærer kroppsøving, tannpleie og videreutdanning i psykisk 12

13 helsearbeid. I tillegg til dette har vi tatt imot 6 grupper med sykepleiestudenter til undervisning i senterets lokaler. 9 klasseelever ved Engerdal Ungdomsskole Nord-Odal og Sør-Odal barnevernstjeneste Veien studentbarnehage Undervisning for samtlige ansatte ved Tunet AS. (Attføringsbedrift.) 5.2 SAMARBEIDS OG INFORMASJONSMØTER Vi har avholdt mange av disse møtene i I en del tilfelle har initiativet til møtene kommet fra eksterne, mens det i de fleste tilfellene har vært oss som har tatt initiativet til møtene. En del av vært kjente samarbeidspartnere, mens mange har vært nye. Vi opplever at møtene har vært svært nyttige både for å fange opp flere brukere men også for å samordne og gi mer helhetlig hjelp til eksisterende brukere. I 2013 har vi avholdt samarbeidsmøter med: Psykisk helseteam i alle samarbeidskommuner Bo og Miljøarbeidertjenesten i Elverum kommune Alle fastlegekontorer i Elverum Overgrepsmottaket ved Sykehuset Innlandet Elverum/Hamar DPS Hamar Politiet ved sedelighetskoordinator i Hedmark og lokale stasjoner SLT Team og utvidet SLT team i Elverum kommune Helsestasjonen i Elverum og flere samarbeidskommuner Helsesøstertjenesten ved Elverum Videregående Skole Utekontakten i Elverum Kulturkontoret i Elverum Elverum Frivillighetssentral Tunet AS Terningen Nettverk I tillegg til dette har vært samarbeidet med et stort antall eksterne aktører over telefon og e-post. 5.3 PÅVIRKNINGSARBEID Vi mener det er viktig at både vårt og andres tilbud til målgruppen er godt kjent både blant publikum og lokale politikere. Vi jobber derfor mye med å være synlige både i lokale medier og på nett via hjemmeside og Facebooksiden til senteret. Facebooksiden vår oppdateres daglig med informasjon om senteret samt linker til fagartikler og oppslag i media om tematikken vi jobber med. I 2013 har det vært 4 større nyhetssaker om senteret i regionavisa for vårt område(østlendingen), vi har hatt 2 kronikker på trykk samt at vi har vært intervjuet på radio og nett av NRK Hedmark og Oppland. For å påvirke politisk ledelse i kommunene har vi sendt ut fyldig informasjon om senteret og tematikken til ordførere og rådmenn i hele regionen. Vi har også vært i møte og snakket om tilbudet vårt til Ordføreren i 3 av våre bidragskommuner. 13

14 6 FASTE SAMARBEIDSPARTNERE OG SEMINARER 6.1 FASTE SAMARBEIDSPARTNERE Terningen Nettverk. Terningen Nettverk er en regional kompetanseklynge av offentlige og private virksomheter. Målet med Terningen Nettverk er å stimulere til fagutvikling og innovasjon, gjennom felles ressursutnyttelse og kunnskapsdeling, i en kompetanseklynge med folkehelse som felles overbyggende profil. SMISO Elverum er deltager i prosjektgruppen for et av hovedprosjektene til nettverket som har som hovedmål å sikre at helhetlige oppfølgingen etter kriser blir bedre. Vi opplever vår deltagelse her er svært verdifull for oss både for den faglige oppfølgingen ved senteret, men ikke minst gir det oss muligheten til å sikre at brukerne våre får en mer helhetlig og koordinert hjel. SMISO Elverum søker å bli fullverdig medlem av Terningen Nettverk fra Elverum kommune. SMISO Elverum er svært tilfredse med at vi har et godt og tett samarbeid med vår vertskommune Elverum. Som tidligere nevnt har vi fast samarbeid med helsestasjonen om et felles undervisningsopplegg for alle 9 klasseelever. Vi har også faste møter med psykisk helsetjeneste og utekontakten i kommunen. Utover dette har vi løpende kontakt i ulike brukersaker. Psykisk helseteam i alle samarbeidskommuner. Etter å ha besøkt psykisk helseteam i samtlige samarbeidskommuner i 2013 har vi besluttet å gjennomføre disse samarbeidsmøtene fast, minimum 1 gang i året. Nytten av disse møtene oppleves stor for begge parter. Utover disse aktørene som vi har faste møter med deltar vi i utstrakt grad i møter i ansvarsgrupper, hos barnevernet, politiet og på NAV i alle kommunene vi har brukere fra. 6.2 SEMINARER Vi arrangerte 2 faglige seminarer i I juni arrangerte vi et fagseminar med temaet: «Helsefølger av tidlig krenkelseserfaring-behovet for helhetlig tenkning og oppfølging.» Forelesere var blant annet Professor Anna Luise Kirkengen fra NTNU, Overlege Hilde Nitteberg Teige fra Hernes Institutt og Forskningsansvarlig Elisabeth Swärd fra Nasjonalforeningen for Folkehelsen. Seminaret var svært vellykket med over 150 deltagere på Terningen Arena i Elverum Høsten 2013 arrangerte vi et mindre seminar for personell i lokalområdet som jobber med personer med dissosiative lidelser. Dette seminaret kom i stand på bakgrunn av felles utfordringer i saker vi har samarbeidet om. Foreleser og møteleder for resten av dagen var Inger Eggen som selv har en slik lidelse og har skrevet boken «Bare jeg» om temaet. Dette var en svært lærerik og nyttig dag. Deltagerne fra seminaret kom både fra SMISO, kommunehelsetjenesten og Sykehuset Innlandet. 14

15 7 NØKKELTALL STATISTIKK 600 Brukertall Brukerbesøk Enesamtaler Henvendelser fra brukere pr telefon og e-post Samarbeid med andre aktører Henvendelser fra eksterne Undervisning til eksterne Samarbeidsmøter eksternt

16 8 ØKONOMI 8.1 LØNN, HONORARER OG HUSLEIE SMISO Elverum har ligget noe under kommunalsektor lønnsmessig i Ansatte har vært plassert på 3 ulike nivåer: Faglig veileder u tilleggsutdanning Faglig veideler m særlig tilleggsutdanning Leder Styret har vedtatt at fra skal lønn og permisjonsreglement tilpasses vertskommunens. Dette vil si at ansatte likebehandles med ansatte i Elverum kommune når det gjelder lønn, permisjoner og lignende. Styret mener dette er et riktig valg både for å gi forutsigbarhet for de ansatte samtidig som det gir et klart bilde av virksomheten for øvrige som ønsker innsyn. Styrets honorarer er: Styreleder pr møte: 1000 Styremedlemmer pr møte 500 I tillegg dekkes reisekostnader til møtene etter statens satser. Husleien i den nye lokalene er årlig på

1 ORGANISASJONSSTRUKTUR...

1 ORGANISASJONSSTRUKTUR... ÅRSMELDING 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 ORGANISASJONSSTRUKTUR... 4 1.1 Organisering og drift... 4 1.2 Styret 2011-2012... 4 1.3 Styrets aktivitet i 2012... 5 1.4 Ansatte gjennom 2012... 5 1.5 Lokaler...

Detaljer

Senter mot incest og seksuelle overgrep i Hordaland

Senter mot incest og seksuelle overgrep i Hordaland Senter mot incest og seksuelle overgrep i Hordaland Årsmelding 2012 Senter mot incest og seksuelle overgrep i Hordaland For å komme i kontakt med senteret kan en: Ringe til senteret på tlf: 55 90 49 90

Detaljer

Møteinnkalling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 02.02.2015 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 02.02.2015 Tidspunkt: 10:00 GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteinnkalling Formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 02.02.2015 Tidspunkt: 10:00 Eventuell gyldig forfall må meldes snarest på tlf. 777 19 000

Detaljer

Forsidefoto: Istock.com. Foto: Istock

Forsidefoto: Istock.com. Foto: Istock Årsrapport 2012 12 Forsidefoto: Istock.com Foto: Istock ÅRSRAPPORT 2012, Innhold: 04 08 10 12 18 Innledning Ansatte Verdidokument Tilbud til brukere over 18 år Tilbud til barn og unge under 18 år 22 26

Detaljer

Senter mot incest og seksuelle overgrep i Hordaland

Senter mot incest og seksuelle overgrep i Hordaland Senter mot incest og seksuelle overgrep i Hordaland Årsmelding 2010 Senter mot incest og seksuelle overgrep i Hordaland For å komme i kontakt med senteret kan en: Ringe til senteret på tlf: 55 90 49 90

Detaljer

ÅRSMELDING 2008 SENTER MOT INCEST OG SEKSUELLE OVERGREP I HORDALAND

ÅRSMELDING 2008 SENTER MOT INCEST OG SEKSUELLE OVERGREP I HORDALAND ÅRSMELDING 2008 SENTER MOT INCEST OG SEKSUELLE OVERGREP I HORDALAND Senter mot incest og seksuelle overgrep i Hordaland Senter mot incest og seksuelle overgrep i Hordaland For å komme i kontakt med senteret

Detaljer

SENTER MOT INCEST OG SEKSUELLE OVERGREP I HORDALAND. Hjemmeside www.smih.no e-mail: smih@online.no. St. Jakobsplass 9, 5008 Bergen

SENTER MOT INCEST OG SEKSUELLE OVERGREP I HORDALAND. Hjemmeside www.smih.no e-mail: smih@online.no. St. Jakobsplass 9, 5008 Bergen 2004 SENTER MOT INCEST OG SEKSUELLE OVERGREP I HORDALAND St. Jakobsplass 9, 5008 Bergen Tlf 55 90 49 90 Fax 55 90 49 91 Hjemmeside www.smih.no e-mail: smih@online.no Åpningstider: Mandag 10:00 til 21:00

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2009. Telefon Kristiansand 38 07 11 11 Arendal 37 02 02 00. Web side: www.smso-agder.no E-post: kontakt@smso-agder.no

ÅRSRAPPORT 2009. Telefon Kristiansand 38 07 11 11 Arendal 37 02 02 00. Web side: www.smso-agder.no E-post: kontakt@smso-agder.no ÅRSRAPPORT 2009 Telefon Kristiansand 38 07 11 11 Arendal 37 02 02 00 Web side: www.smso-agder.no E-post: kontakt@smso-agder.no Landsdekkende telefon 80 05 70 00 Innholdsfortegnelse: 1. Stiftelsen senter

Detaljer

Senter mot incest og seksuelle overgrep i Hordaland

Senter mot incest og seksuelle overgrep i Hordaland 1 Senter mot incest og seksuelle overgrep i Hordaland 2 Årsmelding 2013 Senter mot incest og seksuelle overgrep i Hordaland For å komme i kontakt med senteret kan en: Ringe til senteret på tlf: 55 90 49

Detaljer

Vedlegg 1: Årsberetning fra Styret Vedlegg 2: Revisjonsberetning Vedlegg 3: Årsoppgjør/resultatregnskap 2010 Vedlegg 4: Krisesenterlova

Vedlegg 1: Årsberetning fra Styret Vedlegg 2: Revisjonsberetning Vedlegg 3: Årsoppgjør/resultatregnskap 2010 Vedlegg 4: Krisesenterlova 1 Innholdsfortegnelse: 1. Innledning...3 1.1 Formål...3 1.2 Grunnverdier for Nordmøre Krisesenter...3 1.3 Historikk...3 2. Organisasjon...4 2.1 Vertskommune og samarbeidskommuner...4 2.2 Interkommunal

Detaljer

Innholdsfortegnelse:

Innholdsfortegnelse: 1 Innholdsfortegnelse: 1. Innledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Grunnverdier for Nordmøre Krisesenter... 3 1.3 Historikk... 3 2. Organisasjon... 4 2.1 Vertskommune og samarbeidskommuner... 4 2.2 Interkommunal

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2010 ÅRSRAPPORT 2010 ÅRSRAPPORT 2010

ÅRSRAPPORT 2010 ÅRSRAPPORT 2010 ÅRSRAPPORT 2010 ÅRSRAPPORT 2010 ÅRSRAPPORT 2010 ÅRSRAPPORT 2010 Telefon Kristiansand 38 07 11 11 Arendal Telefon 37 02 02 00 Telefon Kristiansand Kristiansand 38 38 3807 07 11 11 11 11 Web side: Arendal www.smso-agder.no

Detaljer

SMSO Rogaland Senter mot seksuelle overgrep

SMSO Rogaland Senter mot seksuelle overgrep Årsrapport 2011 SMSO Rogaland Senter mot seksuelle overgrep Organisasjonsnummer 971 337 494 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: Året 2011 3 Målsetning og målgruppe 4 Organisasjonen SMSO Rogaland 5 Styret og personalet

Detaljer

SMSO Rogaland Senter mot seksuelle overgrep

SMSO Rogaland Senter mot seksuelle overgrep Årsrapport 2010 SMSO Rogaland Senter mot seksuelle overgrep Organisasjonsnummer 971 337 494 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: Året 2010 3 Målsetning og målgruppe 4 Organisasjonen SMSO Rogaland 5 Styret og personalet

Detaljer

Kreftkoordinatorsatsingen

Kreftkoordinatorsatsingen Kreftforeningen Kreftkoordinatorsatsingen Hovedrapport 2014 Espen Ottesen Vattekar 18.3.2015 Innhold 1. Innledning... 2 2. Bakgrunn... 2 2.1 Hvorfor kreftkoordinatorsatsingen?... 2 2.2 Om kreftkoordinatorsatsningen...

Detaljer

Sammen for barn og unge i Stange

Sammen for barn og unge i Stange Sammen for barn og unge i Stange Foto: Vidar Hansen Slik jobber vi i Stange kommune for å sikre at utsatte barn og unge i Stange og deres familier blir sett og respektert for den de er og blir tilbudt

Detaljer

Helsedirektoratet. Rapport. Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER

Helsedirektoratet. Rapport. Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER Helsedirektoratet Rapport Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER Rambøll Besøksadr.:

Detaljer

Årsmelding 2012 Sarpsborg krisesenter et sted for positivt endringsarbeid Team krisesenter Enhet bolig og omsorg

Årsmelding 2012 Sarpsborg krisesenter et sted for positivt endringsarbeid Team krisesenter Enhet bolig og omsorg Årsmelding 2012 Sarpsborg krisesenter et sted for positivt endringsarbeid Team krisesenter Enhet bolig og omsorg Innholdsfortegnelse 1 Krisesenterets formål og målsetting... 3 2 Organisasjon... 3 2.1 Historikk...

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 DEN BRUTALE VIRKELIGHET

ÅRSRAPPORT 2014 DEN BRUTALE VIRKELIGHET ÅRSRAPPORT 2014 DEN BRUTALE VIRKELIGHET Fire av fem overgrep gjøres mot barn og ungdom. Tre av fem overgrep pågår mer enn ett år. Fire av fem overgrep begås av personer i nære relasjoner. 10 prosent av

Detaljer

våg å se våg å bry deg med våg å bry deg om

våg å se våg å bry deg med våg å bry deg om Samlet mot vold i nære relasjoner - et nettverk i Sarpsborg kommune våg å se våg å bry deg med våg å bry deg om Samlet mot vold i nære relasjoner Tiltaksplan 2009-2012 ikke stykkevis og delt Vedtatt av

Detaljer

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013 Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo Oslo, 5. september 2013 INNHOLD INNHOLD... 2 INNLEDNING... 3 BAKGRUNN... 3 MÅL... 4 PROBLEMSTILLINGER...

Detaljer

Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan verte kalla inn, jr. 8, 3. ledd i forvaltningslova.

Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan verte kalla inn, jr. 8, 3. ledd i forvaltningslova. HAREID KOMMUNE Utvalsleiar MØTEINNKALLING Levekårsutvalet Møtestad: Hareid rådhus, kommunestyresalen Dato: Tysdag, 25.11.2014 Tid:14:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Rus, fattigdom og bolig

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Rus, fattigdom og bolig FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Rus, fattigdom og bolig Sarpsborg kommune 24.1.2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE OG GJENNOMFØRING...6 4 REVISJONSKRITERIER...7

Detaljer

Årsrapport 2012. Er vold en del av ditt liv?

Årsrapport 2012. Er vold en del av ditt liv? Årsrapport 2012 Er vold en del av ditt liv? Innhold 1 ORGANISASJONEN 1.1 Organisasjonsform... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Samarbeidskommuner... 3 1.4 Representantskapets sammensetning... 4 1.5 Styrets sammensetning...

Detaljer

Buskerudregionens incestsenter. Årsberetning 2011. BRiS- et kompetanse- og støttesenter mot incest og seksuelle overgrep

Buskerudregionens incestsenter. Årsberetning 2011. BRiS- et kompetanse- og støttesenter mot incest og seksuelle overgrep Buskerudregionens incestsenter Årsberetning 2011 BRiS- et kompetanse- og støttesenter mot incest og seksuelle overgrep Ingen anger sorg glede i myke furer hjertet hennes utholdende sterkt bare hun vet

Detaljer

raseri tillit nærhet årsmelding 2011 Årsmelding 2011 SMISO Trondheim 1

raseri tillit nærhet årsmelding 2011 Årsmelding 2011 SMISO Trondheim 1 svik ensomhet redsel trygghet kjærlighet mot samarbeid smerte glede raseri tillit nærhet årsmelding 2011 Årsmelding 2011 SMISO Trondheim 1 INNHOLD Organisasjon 4 Økonomi 5 Ansatte / Lokaler 6 Kompetanse

Detaljer

Årsrapport MERCY HOUSE 2014

Årsrapport MERCY HOUSE 2014 Årsrapport MERCY HOUSE 2014 Adresse: Kirkeveien 43, 2007 Kjeller Telefon: 63 87 22 66 Telefontid: Tirs. - Tors. kl. 10-15 E-post: post@mercyhouse.no Web: www.marita.no/mercy-house Org. Nr. 971 275 898

Detaljer

Årsberetning 2010. BRiS - et kompetanse- og støttesenter mot incest og seksuelle overgrep

Årsberetning 2010. BRiS - et kompetanse- og støttesenter mot incest og seksuelle overgrep Årsberetning 2010 BRiS - et kompetanse- og støttesenter mot incest og seksuelle overgrep Slowly Healing Broken and torn apart Ten Thousands knives cut through A vulnerable Heart. Screaming, bleeding, crying

Detaljer

«Jeg gleder meg til torsdag»

«Jeg gleder meg til torsdag» ISBN 978-82-7894-303-8 ISSN 0808-5013 Møteplasser for eldre med innvandrerbakgrunn Bjørg Moen 7/2009 Rapport nr 7/09 Postadresse: pb 3223 Elisenberg, 0208 Oslo Besøksadresse: Munthesgt. 29, 0260 Oslo Tlf.

Detaljer

Samordnet innsats overfor ungdom i alderen 16 23 år SAMORDNET INNSATS OVERFOR UNGDOM I ALDEREN 16 23 ÅR I VERDAL KOMMUNE

Samordnet innsats overfor ungdom i alderen 16 23 år SAMORDNET INNSATS OVERFOR UNGDOM I ALDEREN 16 23 ÅR I VERDAL KOMMUNE SAMORDNET INNSATS OVERFOR UNGDOM I ALDEREN 16 23 ÅR I VERDAL KOMMUNE 1 Innholdsfortegnelse 1.0. Mål og bakgrunn for planen.4 1.1. Mål for planen for samordnet innsats overfor ungdom i alderen 16 23 år...

Detaljer