Utdanningspolitiske satsingsområder

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utdanningspolitiske satsingsområder"

Transkript

1 2015 Utdanningspolitiske satsingsområder

2 Utdanningsforbundet Alta har utformet spørsmål som omhandler de viktige sidene av utdanningspolitikken i Alta kommune. Prosessen med å utforme kravene har gått gjennom arbeidsplassene og via styret i Utdanningsforbundet hvor man har prioritert hvilke områder og mål som er de viktigste. ørsmålene er sendt til alle de politiske partiene slik at vi får et godt innblikk i deres utdanningspolitikk fram mot kommunevalget. i har ikke mottatt svar fra KrF. God lesning! Anette Berger Leder Utdanningsforbundet Alta

3 il ditt parti arbeide for å løfte kvaliteten i barnehagen gjennom å satse på systematisk etter- og videreutdanningen av pedagoger? PARTI JA NEI KOMMENTAR Sv S synes det er svært viktig at antallet og prosenten utdannede pedagoger øker i alle landets barnehager har programfestet for å styrke det pedagogiske tilbudet i barnehagene. De konkrete tiltak er per i dag ikke avklart. Skal vi ha god kvalitet i barnehagen, er det viktig at de ansatte har anledning til kompetanseheving. Alta kommune skal være en god arbeidsgiver som gir mulighet til personlig utvikling i jobben. øyre er positiv til og ønsker en styrking av kvaliteten i barnehagene. øyres politikk nasjonalt er basert på at den ansatte er den viktigste ressursen og vi ønsker å ha fokus på pedagogtetthet samt etter og videreutdanning av disse. Dette er også et prioritert område for Alta høyre. Kystpartiet vil arbeide for å løfte kvaliteten gjennom systematisk etter og videreutdanning av pedagoger, men vil ikke låse oss til en prosentvis økning, da dette både må sees i en økonomisk sammenheng og ut i fra rekrutteringspotensial. il ditt parti arbeide for å løfte kvaliteten i barnehagen gjennom økning til 50 % pedagoger? Sv i vil selvsagt jobbe for at prosentandelen økes av kvalifisert personale. har programfestet for å styrke det pedagogiske tilbudet i barnehagene, en økning til 50% pedagog er ikke tatt stilling til. enstre vil arbeide for å løfte kvaliteten i barnehagene med ma lsetting om at 50 prosent av de ansatte skal ha relevant utdanning. Økte rammeoverskudd kan gi økning av pedagogtetthet opp til 50%. Dette jobber vi lokalt med ovenfor vår regjering, men dette er dessverre ikke noe Alta Kommune kan innføre uten økte overføringer fra sentrale myndigheter. I valgperioden vil det ikke være aktuelt å øke til 50% pedagoger på hver avdeling. i vil prioritere etter og videreutdanning i valgperioden. Samtidig oppfordre ufaglærte om å ta fagopplæring som fører til fagbrev il ditt parti arbeide for en prøveordning med 50 % kjøkkenassistent i barnehagen? Sv God og riktig ernæring er viktig i skoler som i barnehager. S er velvillige til dette forsøket i henhold til barnas beste. Ikke tatt stilling til. er positive til å utrede kostnaden med en prøveordning. enstre har ikke tatt stilling til dette, og vil komme tilbake til det i programarbeidet. Kosthold og ernæring er viktig og helseforebyggende for barn og voksne. i kjenner private barnehager som har kokk der det er blitt løst innenfor ordinært budsjett. er ønsker vi også en kreativ tenkning i andre barnehager hvordan man kan ha fokus på ernæring samtidig som man involverer barna i prosessene med dette. (Økt involvering og medbestemmelse gir også bedre forståelse for viktigheten blant barna) Kystpartiet er positiv til en prøveordning med kjøkkenassistent i barnehagen og vil se på muligheter for omprioriteringer, eventuelt tilførsel av friske midler for realisere en prøveordning. For oss er etter og videreutdanning i barnehagene viktigst å satse på de neste 4 år. I et folkehelseperspektiv ønsker fokus på god ernæring både i skole og barnehage gjennom gratis måltider. vordan dette løses praktisk ved hver skole/barnehage må hver virksomhet utarbeide ut i fra størrelse på virksomheten. Stilling som kjøkkenassistent kan være løsning på store enheter.

4 il ditt parti sørge for å få flere ressurspedagoger i barnehagene? Sv S er selvsagt ikke imot enhver faglig styrking av kvaliteten på de ansatte. har programfestet for å styrke det pedagogiske tilbudet i barnehagene.må vurderes opp mot de barn som har ulike behov. anskelig å si at vi skal sørge for det, men det er en klar målsetting jamfør sp.2. er er et tett samarbeid mellom administrasjon, Utdanningsforbund, politikere og foreldre et viktig stikkord. i i Alta øyre tror man kan endre noe på dagens ressursinnsats og organisering av spesialpedagoger slik at man kan gi et bedre og mer helhetlig tilbud til de som har behov for dette. i vil i tiden fremover jobbe inn mot partene for å få en dialog rundt dette. Kystpartiet vil lytte til faglige råd når det gjelder behovet for flere ressurspedagoger i barnehagene, men også dette byr på utfordringer i forhold til stramme økonomiske rammer.også her må potensial for rekruttering sees på. Det er enkelte barnehager som har større utfordringer enn andre i forhold til minoritetsspråklige barn og disse barnehagene må styrkes. Går ditt parti inn for økt administrasjonsressurs i 5 avdelings barnehagene slik at ledere i større grad gis mulighet til å være pedagogiske ledere? Sv S vil støtte ideen om at ledere både i skoler og barnehager, skal primært være pedagogiske ledere, ikke bare administrative styrere. har programfestet for å styrke det pedagogiske tilbudet i barnehagene. Forskjeller i tiltak mellom avdelings- barnehager har vi per nå ikke tatt stilling til. enstre har ikke tatt stilling til dette, og vil komme tilbake til det i programarbeidet. Dette er i større grad en diskusjon mellom administrasjon og arbeidstaker som har tariffmessige og organisatoriske spørsmål som hovedtema, slik vi forstår spørsmålet. Det vil ikke være heldig om politiske partier legger direkte føringer for tariffspørsmål. Kystpartiet ønsker at ledere i 5 avd. barnehager i større grad gis mulighet til å være pedagogiske ledere, men innrømmer at det kan bli tøft innenfor stramme rammer å finne midler til økte administrasjonsressurser. Senterpartiet ønsker at ledere først å fremst skal være ledere og pedagoger være pedagoger. Derfor ønsker vi at administrasjon ikke nødvendigvis trenger å være pedagogisk utdannet ut over lovens krav il ditt parti arbeide for økt ressurstildeling til minoritetsspråklige barn? Sv S vil bidra til at språkstimulering og utvikling av minoritetsbarn ivaretas på en god måte. er er det muligheter allerede til finansiering/søking i integreringstilskudd ved behov. Økning av disse er også noe som tilligger sentrale myndigheter, og vi har ikke fått tilbakemelding på at disse er for små. Kystpartiet har ikke tatt stilling i forhold for økt ressurstildeling til minoritetsspråklige barn, men er åpen for faglige innspill i forhold til behov.

5 il ditt parti arbeide for en økning av planleggingstida til pedagogiske ledere i barnehagen? PARTI JA NEI KOMMENTAR Sv Planlegging er viktig og det må avsettes reelt forsvarlig tid slik at god planlegging kan gjennomføres. enstre har ikke tatt stilling til dette, og vil komme tilbake til det i programarbeidet. Dette er også et tariffmessig spørsmål som lokalpolitikere ikke bør lage egne ordninger på. il ditt parti øke ressurser til TI i barnehagene? Planleggingstiden er en fastsatt statlig norm og vil til enhver tid følge denne. Sv S er enig i at TI er helt nødvendig. har programfestet for at det er viktig med tett dialog mellom barnehagen og skolen slik at barna kan få en best mulig opplæring fra starten av skoleløpet. Tiltak er det ikke tatt stilling til per i dag. TI er en viktig og riktig måte å jobbe på innen avklaring av ressursbehov inn barnehagene og tildeling av ressurser i skolene så tidlig som mulig. Alta øyre vil jobbe for at denne ordningen skal videreføres og videreutvikles fremover. il ditt parti arbeide for å øke lærertettheten i ordinær undervisning på alle trinn? Sv Det er mye som taler for at lærertettheten bør økes, uten av vi kan love hvor meget pr. i dag. har fremmet forslag på økt lærertetthet for 1-4 trinn, det ble vedtatt. Økt lærertetthet utover dette må vurderes i kommende budsjettbehandlinger. Alta enstre vil øke lærertettheten på 1-4.trinn. Alta kommune ligger for øvrig over landssnittet for lærertetthet. i ønsker å bruke frigjorte midler til etter- og videreutdanning, materiell i skolen og styrking av spesialundervisnsing/ti. Ja, det vil vi jobbe for Kystpartiet vil arbeide for økt lærertetthet i ordinær undervisning, og viser i denne sammenheng til felles budsjettforslag sammen med og Frp framlagt desember 2014 hvor forslaget innebar en økning til innhold i skolen på om lag 9 mill- il ditt parti arbeide for å få på plass en lokal norm for gruppestørrelse? Under 20 elever klasse. Ma 25 elever trinn Sv S vil arbeide for bedre forhold for alle, både elever og ansatte, men vi har i dag ikke fastsatt noen fremtidig endelig norm. Per i dag er det lokalt vedtatt gjennomsnitt på 25 for barneskolen, 28 for ungdomsskolen. kunnskapsutvalg (sentralt) foreslår at det ansettes flere lærere i skolen og at det innføres nasjonale normer for lærertetthet, skal behandles på vårt landsmøte i april. Alta enstre vil følge Alta kommunes norm som er 25 elever for 1-7.klasse, og 28 elever for 8-10.klasse, men viktig: med styrking av lærertetthet for 1.4 klasse og styrking av annen fagkompetanse rundt klassene gjennom PPT, helsesøstertjenesten og barn og unge tjenesten. i vil ikke jobbe for absolutte normer på dette området, men gi føringer som er veiledende for det samarbeidet som skoleeier har med hver enkelt skole.

6 Når det gjelder skolene i sentral Alta er det ønskelig med en norm på gruppestørrelser som utgjør om lag 20 elever i 1-4 klasse og om lag 25 elever i 5-10 trinn. For de minste distriktsskolene og noen av nærområde skole (les øvre Alta, Tv dalen, Kåfjord og Rafsbotn) vil en slik norm nødvendigvis ikke være gjennomførbar. I første omgang vil vi jobbe for å få på plass en norm for 1-4 trinn, da tidlig innsats er viktig. Deretter vil vi jobbe for en norm på 5-10 trinn. Ja men her vil det måtte være en viss fleksibilitet begge veier for å få dette med rombehov etc til å gå opp uten at man skal være nødt til å flytte enkeltelever til andre skoler på grunn av kapasitetshensyn il ditt parti jobbe for å opprettholde vedtatt skolestruktur? Sv Alta S ønsker primært å videreutvikle nærskoleprinsippet med satsing på lærerne foran en sentralisering og kostbar utbygging av ny storskole i sentral-alta. edtatt skolestruktur er den som gir best mulighet for nødvendig styrking av skolen fremover, og er i tråd med foreldrenes entydige ønske om nærskole til sine barn Nei. Alta øyre ser at det ikke er en god skolestruktur som er vedtatt. Dette gjelder både for nær/distrikts- og sentral Alta. Alta øyre vil jobbe for at vi må ha noe færre bygg slik at innholdet og lærertettheten kan opprettholdes. Kystpartiet la i budsjettmøtet desember 2014 fram et forslag i lag med og Frp som også innebar den skolestrukturen vi mente var riktig. i har ingen tro på at vedtatt skolestruktur fra juni møtet i fjor vil stå seg særlig lenge etter valget til høsten, heller ikke hos de partier som sto bak vedtaket. Behovet for økonomieffektivisering vil melde seg og dermed også behovet for å gjøre strukturelle grep. For oss er etter og videreutdanning, læreren og elevene viktigst og ikke skolebygget i seg selv. ønsker en desentralisert skolestruktur Går ditt parti inn for økt administrasjonsressurs i skolene slik at ledere i større grad gis mulighet til å være pedagogiske ledere? Sv S ser dette som en klar fordel. kunnskapsutvalg ønsker at skolelederne gis større anledning til å være synlige skoleledere som kan være tett på skolesamfunnet hun/han skal lede. Tiltak som foreslås er bla mentor ordninger til rektorer og pedagoger, aktiv hospitering og veiledning. Forslaget skal behandling på vårt landsmøte i april. enstre har ikke tatt stilling til dette, og vil komme tilbake til det i programarbeidet. Med dagens vedtatte skolestruktur er det ikke økonomi til dette. i ønsker å få til en omprioritering av midler slik at administrasjonsressursene gjør at ledere i større grad gis mulighet til å være pedagogiske ledere. Det bør tas en gjennomgang innen skoleverket generelt i forhold til alle administrative oppgaver (tidstyver) som har kommet de siste årene. i ønsker å gi ekstra midler til hver enkelt skole i forhold til elevtall, så er det opp til rektor sammen med lærerne å vurdere hvordan pengene kan brukes på en best mulig måte. Ja samme som i barnehage så ønsker vi at lærene skal være lærere mens andre kan ta seg av alt det administrative i skolen

7 il ditt parti gå inn for å sikre økonomi til Altaskolen slik at elevene får det utstyret og de nødvendige ressursene de trenger for å få den opplæringen de har krav på? PARTI JA NEI KOMMENTAR Sv S ønsker og har stemt for og jobber mot å få flertall for økt eiendomsskatt på verker og bruk (næring) og vil bruke vel 8 mill. til å styrke Altaskolen. har programfestet for å styrke tilgangen på materiell og utstyr i skolene. Skolene i Alta skal ha tilgjengelig tidsriktig utstyr, og individuell tilpasset opplæring både til de som trenger ekstra utfordring og de som trenger ekstra oppfølging. Altaskolene trenger et løft når det gjelder modernisering av klasserom og utstyr til elevene. Elevene må sikres tilpasset opplæring og en skoledag som gir de opplevelse av mestring og glede. ed en omstrukturering vi frigjorte midler brukes til blant annet materiell som IKT. Frigjorte ressurser vil også brukes til å øke lærertetthet. Kystpartiet vil søke å finne midler til både utstyr og nødvendige ressurser i Alta skolen for at elevene skal få den opplæring de har krav på. Dette henger sammen med skolestruktur og derfor vil vi ikke jobbe for å opprettholde vedtatte skolestruktur. Ja ved siden av den pedagogiske samt skolebygget er utstyret det viktigste for bedre læring. il ditt parti arbeide for å løfte kvaliteten i skolene gjennom å øke finansieringen av etter- og videreutdanningen i regi av RSK? Sv S mener RSK er en fornuftig og rasjonell modell for å bygge opp kompetansen/kvaliteten i skolen. iktig regionalt samarbeid. RSK har et veldig bra program for etter- og videreutdanning og har vært en suksess for de involverte kommuner. ed økning i sentrale midler til etter- og videreutd. er det naturlig å se på RSK som en av de aktuelle leverandørene her i hadde også i vårt budsjettforslag avsatt midler til etter og videreutdanning og vil legge det forslaget til grunn i vårt videre arbeid. vem som skal ha regien for etter/videreutdanning (statlig ordning eller RSK) er nok fagetatene bedre skikket for å mene noe om enn oss politikere. For Kystpartiets del så vil vi i denne sammenheng lytte til faglige råd. i ønske å få satt av penger i en egen pott som skal brukes til etter og videreutdanning. Etter og videreutdanning er det viktigste for at skolens pedagogiske personell skal bli bedre rustet til å gi elevene nødvendig og god opplæring Går ditt parti inn for at Alta kommune i større grad benytter seg av den statlige ordningen for videreutdanning: Kompetanse for kvalitet? Sv S har ikke noe imot at flere benytter tilbudene, men mener andre modeller kan være vel så bra. enstre ønsker også å jobbe for at mer av etter- og videreutdanning skal kunne tas ved UIT her i Alta. Dette er opp til administrasjonen og skolene og vurdere hvilken ordning som man skal kjøpe denne tjenesten av. RSK kan i mange tilfeller levere dette tilbudet like godt og gjerne bedre enn sentral leverandører Det hjelper ikke om Staten dekker 75% av utgiftene, hvis ikke kommunen har råd/prioritere sin egenandel. Derfor vil vi sette av en slik pott, som blant annet kan brukes til å dekke vikarer mens noen tar etter og videreutdanning.

8 Går ditt parti inn for å opprette støttefunksjoner (i form av helsesøstre, spesialpedagoger) som kan avlaste lærere slik at disse kan konsentrere seg om sine kjerneoppgaver? Sv Ja, helt avgjort, noe vi også har bidratt til flere helsesøstre i budsjett 2015 har programfestet for å sikre skolehelsetjenesten med flere helsesøster- tjenester, med spesiell vekt på ungdomstrinnet i grunnskolen og videregående skole. Samt videreføre og forsterke ungdommens helsestasjon. Svært viktig. enstre har ved hvert budsjettmøte stemt for en økning i ressurs til disse formålene. enstre ønsker også å fjerne tidstyver og byråkrati i skoledagen til lærerne. Det er allerede vedtatt at antall helsesøstre skal utvides i i vil evaluere dette før ytterligere utvidelse vil vurderes. i ønsker at lærerne skal kunne konsentrere seg om sine kjerneoppgaver og har gjennom vedtatt budsjett allerede styrket støttefunksjon som helsesøstre, men ser at det enda er en vei å gå for å komme opp på nasjonalt nivå. I tillegg foreslo vi i vårt budsjettforslag opprettelse av et tiltaksteam som skulle kunne gå inn med tidlig innsats i.f.m f.eks mobbing og uroligheter i skolen. I tillegg ønsker vi et tiltaksteam som skal jobbe med mobbing og uro, slik at lærerne kan bruke sin tid på undervisning. Dette er en av mange ting som er viktig for at lærerne skal få gjøre det som er deres jobb il ditt parti jobbe for å styrke bemanningen i Barn- og ungetjenesten for dermed å gjøre den bedre rustet til å jobbe utadrettet og tverrfaglig med tidlig innsats i barnehage og skole? Sv Ressursene bør slik S ser det plasseres så nært skolene som mulig og samarbeide bør bli tettere. har også programfestet for å stimulere til et kommunalt barnevern som samarbeider godt med helsestasjon, barnehage, skole, og andre som jobber med barn og unge. Barn og ungetjenesten har en nøkkelrolle skal vi nå målet om en god skolehverdag der alle elever gis mulighet til å lykkes. Det må være en klar målsetting å styrke samarbeidet og koordinering av tilbud og tjenester mellom BU- tjenesten og skolene. Større rammer til helsesøster er som nevnt i forrige punkt allerede igangsatt. esialteam er noe av det vi vurderer ift innsats på skoler og i klasser som har dette behovet. Alta øyre ser også på andre løsninger som kan gi en bedre skolehverdag for se som har spesielle behov, og vil ha en dialog med partene i tiden fremover. i vil jobbe for å styrke bemanningen i Barn- og ungetjenesten. Et eksempel i den sammenheng er forslaget om opprettelse av tiltaksteam. i vil omorganisere og frigjøre ressurser slik at dette blir en prioritert oppgave innenfor BU il ditt parti arbeide for å øke antall elevplasser ved Alta videregående skole? Sv Det er en helt nødvendig sak for Alta. S vil fortsette jobben med dette. har programfestet for å fortsette jobben med å få etablert flere elevplasser ved Alta vgs, og for at det etableres flere utdanningsveier med vekt på praksis og læring i arbeidslivet for ungdom. Alta ideregående skole må ha kapasitet til at alle elever i Alta kan få plass. enstre foreslo derfor å avslutte dagens praksis med fritt skolevalg til kapasiteten er ferdig utbygd. Ja, vi vil at den skal utvides. Kystpartiet har i fylkestingssammenheng, og vil fortsatt arbeide for å øke antallet elevplasser ved Alta vgs. Ja helt klart all den tid Alta GS ikke kan tilby plasser til alle søkere

Arbeiderpartiets skolepolitikk. hva, hvordan og hvorfor

Arbeiderpartiets skolepolitikk. hva, hvordan og hvorfor Arbeiderpartiets skolepolitikk hva, hvordan og hvorfor Innhold En god skole for alle 4 Arbeiderpartiets skolepolitikk på 1-2-3 7 1. Muligheter for alle 7 2. Trygghet og trivsel for bedre læring 7 3. Yrkesfag

Detaljer

Handlings- og økonomiplanen 2014-2017 Utdanningsforbundet Stavangers kommentarer til fremlagt budsjettforslag.

Handlings- og økonomiplanen 2014-2017 Utdanningsforbundet Stavangers kommentarer til fremlagt budsjettforslag. Handlings- og økonomiplanen 2014-2017 Utdanningsforbundet Stavangers kommentarer til fremlagt budsjettforslag. Lojalitet til vedtatt budsjettramme er ikke et uttrykk for tilstrekkelige ressurser! Handlings-

Detaljer

Tilstandsrapport for Randabergskolen 2014

Tilstandsrapport for Randabergskolen 2014 Tilstandsrapport for skolen 2014 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr 31 (2007-2008) fremgår

Detaljer

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Hovedområder og indikatorer... 6 2.1. Elever og undervisningspersonale... 6 2.1.1. Antall elever og

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR KOMMUNALE BARNEHAGER SKOLER ÅS KOMMUNE

TILSTANDSRAPPORT FOR KOMMUNALE BARNEHAGER SKOLER ÅS KOMMUNE TILSTANDSRAPPORT FOR KOMMUNALE BARNEHAGER OG SKOLER I ÅS KOMMUNE 2012 Innholdsfortegnelse 1 Tilstandsrapport 2012 for Ås kommune, kvalitet i barnehage og skole... 4 1.1 Innledning barnehage... 4 1.2 Innledning

Detaljer

4. Tjenesteområdene status og mål

4. Tjenesteområdene status og mål 4. 4.1 Innledning I dette kapitlet gjennomgås status og utviklingstrekk 2007-2011, samfunnsutvikling og prognoser for 2012-2015, samt målsetninger og strategier for tjenestene. Befolkningsutviklingen har

Detaljer

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget Meld. St. 22 (2010 2011) Melding til Stortinget Ungdomstrinnet Innhold 1 Ungdomstrinnet mål og forventninger... 5 1.1 Et godt utgangspunkt... 6 1.2 Hvorfor fornye ungdomstrinnet?. 6 1.3 Hvordan fornye

Detaljer

den romslige kommunen

den romslige kommunen Aurskog-Høland kommune den romslige kommunen 2009 2014 Foto: Ellen S. Karset/www.sxc.hu Innhold: 1. Visjoner og mål side 3 2. Innledning og mandat side 3 3. Lovgrunnlag og forskrifter side 4 Opplæringsloven

Detaljer

Tilstandsrapport Meløy 2011 - barnehager og skoler

Tilstandsrapport Meløy 2011 - barnehager og skoler Mai, 2012 Tilstandsrapport Meløy 2011 - barnehager og skoler Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 04.10.2010 61/10

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 04.10.2010 61/10 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201004006 : E: A00 &13 : Hege B. Gule Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 04.10.2010 61/10 HØRING VEDRØRENDE

Detaljer

Sak 10/534. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2009/10

Sak 10/534. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2009/10 Sak 10/534 Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Innledning... 5 3. Målsettinger... 5 3.1. Kommunens visjon og hovedmål... 6 3.2. Utviklingsmål... 6 3.3. Forslag

Detaljer

Spørsmål fra LO i Oslo til de politiske partiene i Oslo ved kommunevalget 2015

Spørsmål fra LO i Oslo til de politiske partiene i Oslo ved kommunevalget 2015 Spørsmål fra LO i Oslo til de politiske partiene i Oslo ved kommunevalget 2015 Rettferdig fordeling og byutvikling Vil Oslo partiet aktivt arbeide for å utjamne levekårsforskjeller i Oslo, og i så tilfelle

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran 2013

Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran 2013 Torsdag 3. april, 2014 Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran 2013 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER

ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER 11. 7. 2014 LØTEN KOMMUNE ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER Revidering av strategiplan 2013-2015 Innholdsfortegnelse 1.1 Forord... 3 1.2 Innledning... 4 1.3 Skolenes kapasitet

Detaljer

Kvalitetsmelding 2011 Barnehage og skole

Kvalitetsmelding 2011 Barnehage og skole Kvalitetsmelding 2011 Barnehage og skole Behandlet i Mandal bystyre 26.5.2011 (j.nr.: 2010/731) Innhold Sammendrag... 3 Innledning... 4 Struktur og innhold... 4 Dokumentasjon og kilder... 5 Økonomi...

Detaljer

Høring - Kvalitetsutvalgets innstilling og andre aktuelle problemstillinger

Høring - Kvalitetsutvalgets innstilling og andre aktuelle problemstillinger Utdannings- og orskningsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Vår dato Vår referanse Deres dato Deres referanse 2003-11-15 SAY/OSØ 2003-06-17 200305514 Høring - Kvalitetsutvalgets innstilling og andre

Detaljer

Et rikere oppvekstmiljø

Et rikere oppvekstmiljø Aurskog-Høland kommune Et rikere oppvekstmiljø Plan for barn og unge Innholdsfortegnelse Forord............ 3 1. Innledning.......... 4 1.1. Et overordnet styringsdokumnet........ 4 1.2. Hensikten med

Detaljer

SKOLE OG UTDANNING - investere i kunnskap

SKOLE OG UTDANNING - investere i kunnskap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 SKOLE OG UTDANNING - investere i kunnskap 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: GODKJENNING AV FORMANNSKAPETS MØTEPROTOKOLL FRA 27.11.2014

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: GODKJENNING AV FORMANNSKAPETS MØTEPROTOKOLL FRA 27.11.2014 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO BGR-14/564-46 106592/14 02.12.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / 09.12.2014 Stavanger

Detaljer

Sak 12/90. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2011/12

Sak 12/90. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2011/12 Sak 12/90 Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Innledning... 5 3. Målsettinger... 5 3.1. Nasjonale målsettinger... 5 3.2. Kommunens visjon og hovedmål... 6 3.3.

Detaljer

Tilstandsrapport. for skolen. Høsten 2011. Herøy kommune et hav av muligheter

Tilstandsrapport. for skolen. Høsten 2011. Herøy kommune et hav av muligheter Tilstandsrapport for skolen Høsten 2011 kommune et hav av muligheter 2 Innhold 1. Hjemmel... 4 2. Sammendrag... 5 3. Skolens satsingsområder... 7 3.1 Mål... 7 3.2 Evaluering (Skolebasert vurdering)...

Detaljer

UTDANNINGSSEKTOREN UTDANNINGS- SEKTOREN. Side 59

UTDANNINGSSEKTOREN UTDANNINGS- SEKTOREN. Side 59 UTDANNINGS- SEKTOREN Side 59 B. UTDANNINGSSEKTOREN Sektoren omfatter: A Administrasjon B Pedagogisk - psykologisk avdeling C Grunnskolen D Spesial- og sosialpedagogiske tiltak E Barnehager F Skolefritidsordningen

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE

SØR-VARANGER KOMMUNE SØR-VARANGER KOMMUNE BARNEHAGEPLAN FOR SØR-VARANGER KOMMUNE 2008-2012 Grensesprengende barnehager i en grensesprengende kommune Vedtatt i kommunestyret 22.04.08, sak 018/08 Handlingsplanen rulleres hvert

Detaljer

Verdal kommune. Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2009

Verdal kommune. Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2009 Verdal kommune Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2009 Innhold Sammendrag... 3 1. Innledning... 5 1.1. Om tilstandsrapporten... 5 1.2. Verdal kommunes planverk... 6 2. Hovedområder og indikatorer...

Detaljer

Evaluering og vurdering. av tiltak og behov. i skoleverket i Herøy

Evaluering og vurdering. av tiltak og behov. i skoleverket i Herøy Evaluering og vurdering av tiltak og behov i skoleverket i Herøy Herøy kommune våren 2009 2 INNHOLD Innledning... 4 Avklaring av oppdraget... 4 Gjennomførte tiltak... 4 Faktiske behov... 4 Kvalitetsbegrepet...

Detaljer

Utdanningsforbundet Troms

Utdanningsforbundet Troms Utdanningsforbundet Troms Fylkesårsmøte 6.-8. mai 2015 SAK 8 LANDSMØTESAKER 8.1 Profesjonsutvikling og kvalitet 8.2 Styring, ledelse og medbestemmelse 8.3 Lønns- og arbeidsvilkår 8.4 Organisasjonen i utvikling

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT I GRUNNSKOLEN - RESULTATER FRA HØSTEN 2011

TILSTANDSRAPPORT I GRUNNSKOLEN - RESULTATER FRA HØSTEN 2011 RINGSAKER KOMMUNE TILSTANDSRAPPORT I GRUNNSKOLEN - RESULTATER FRA HØSTEN 2011 Sluttbehandles i: Kommunestyret Fordeling: * ArkivsakID.: JournalpostID.: Arkiv: Saksbehandler: 11/7969 12/2035 K2-B60 Arild

Detaljer

Kultur og oppvekstsektoren Tilstandsrapport for grunnskolen i Grimstad

Kultur og oppvekstsektoren Tilstandsrapport for grunnskolen i Grimstad Kultur og oppvekstsektoren Tilstandsrapport for grunnskolen i Grimstad 2011 Behandlet i kommunestyret 21.11.11 (K-sak 11/100) Mandag 24. oktober, 2011 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i

Detaljer

Møte onsdag den 13. januar 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

Møte onsdag den 13. januar 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 13. jan. Muntlig spørretime 1481 Møte onsdag den 13. januar 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 37): 1. Spørretime muntlig spørretime ordinær spørretime 2. Referat

Detaljer

Baksiden: Foto: Mark Ledingham

Baksiden: Foto: Mark Ledingham Innholdsfortegnelse Kapittel 1 - Byrådets forord... 3 Byrådets forslag til vedtak av årsbudsjett for 2015 og økonomiplan for 2015 2018... 5 Om budsjett og økonomiplan... 7 Netto driftsbudsjett fordelt

Detaljer