Utdanningspolitiske satsingsområder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utdanningspolitiske satsingsområder"

Transkript

1 2015 Utdanningspolitiske satsingsområder

2 Utdanningsforbundet Alta har utformet spørsmål som omhandler de viktige sidene av utdanningspolitikken i Alta kommune. Prosessen med å utforme kravene har gått gjennom arbeidsplassene og via styret i Utdanningsforbundet hvor man har prioritert hvilke områder og mål som er de viktigste. ørsmålene er sendt til alle de politiske partiene slik at vi får et godt innblikk i deres utdanningspolitikk fram mot kommunevalget. i har ikke mottatt svar fra KrF. God lesning! Anette Berger Leder Utdanningsforbundet Alta

3 il ditt parti arbeide for å løfte kvaliteten i barnehagen gjennom å satse på systematisk etter- og videreutdanningen av pedagoger? PARTI JA NEI KOMMENTAR Sv S synes det er svært viktig at antallet og prosenten utdannede pedagoger øker i alle landets barnehager har programfestet for å styrke det pedagogiske tilbudet i barnehagene. De konkrete tiltak er per i dag ikke avklart. Skal vi ha god kvalitet i barnehagen, er det viktig at de ansatte har anledning til kompetanseheving. Alta kommune skal være en god arbeidsgiver som gir mulighet til personlig utvikling i jobben. øyre er positiv til og ønsker en styrking av kvaliteten i barnehagene. øyres politikk nasjonalt er basert på at den ansatte er den viktigste ressursen og vi ønsker å ha fokus på pedagogtetthet samt etter og videreutdanning av disse. Dette er også et prioritert område for Alta høyre. Kystpartiet vil arbeide for å løfte kvaliteten gjennom systematisk etter og videreutdanning av pedagoger, men vil ikke låse oss til en prosentvis økning, da dette både må sees i en økonomisk sammenheng og ut i fra rekrutteringspotensial. il ditt parti arbeide for å løfte kvaliteten i barnehagen gjennom økning til 50 % pedagoger? Sv i vil selvsagt jobbe for at prosentandelen økes av kvalifisert personale. har programfestet for å styrke det pedagogiske tilbudet i barnehagene, en økning til 50% pedagog er ikke tatt stilling til. enstre vil arbeide for å løfte kvaliteten i barnehagene med ma lsetting om at 50 prosent av de ansatte skal ha relevant utdanning. Økte rammeoverskudd kan gi økning av pedagogtetthet opp til 50%. Dette jobber vi lokalt med ovenfor vår regjering, men dette er dessverre ikke noe Alta Kommune kan innføre uten økte overføringer fra sentrale myndigheter. I valgperioden vil det ikke være aktuelt å øke til 50% pedagoger på hver avdeling. i vil prioritere etter og videreutdanning i valgperioden. Samtidig oppfordre ufaglærte om å ta fagopplæring som fører til fagbrev il ditt parti arbeide for en prøveordning med 50 % kjøkkenassistent i barnehagen? Sv God og riktig ernæring er viktig i skoler som i barnehager. S er velvillige til dette forsøket i henhold til barnas beste. Ikke tatt stilling til. er positive til å utrede kostnaden med en prøveordning. enstre har ikke tatt stilling til dette, og vil komme tilbake til det i programarbeidet. Kosthold og ernæring er viktig og helseforebyggende for barn og voksne. i kjenner private barnehager som har kokk der det er blitt løst innenfor ordinært budsjett. er ønsker vi også en kreativ tenkning i andre barnehager hvordan man kan ha fokus på ernæring samtidig som man involverer barna i prosessene med dette. (Økt involvering og medbestemmelse gir også bedre forståelse for viktigheten blant barna) Kystpartiet er positiv til en prøveordning med kjøkkenassistent i barnehagen og vil se på muligheter for omprioriteringer, eventuelt tilførsel av friske midler for realisere en prøveordning. For oss er etter og videreutdanning i barnehagene viktigst å satse på de neste 4 år. I et folkehelseperspektiv ønsker fokus på god ernæring både i skole og barnehage gjennom gratis måltider. vordan dette løses praktisk ved hver skole/barnehage må hver virksomhet utarbeide ut i fra størrelse på virksomheten. Stilling som kjøkkenassistent kan være løsning på store enheter.

4 il ditt parti sørge for å få flere ressurspedagoger i barnehagene? Sv S er selvsagt ikke imot enhver faglig styrking av kvaliteten på de ansatte. har programfestet for å styrke det pedagogiske tilbudet i barnehagene.må vurderes opp mot de barn som har ulike behov. anskelig å si at vi skal sørge for det, men det er en klar målsetting jamfør sp.2. er er et tett samarbeid mellom administrasjon, Utdanningsforbund, politikere og foreldre et viktig stikkord. i i Alta øyre tror man kan endre noe på dagens ressursinnsats og organisering av spesialpedagoger slik at man kan gi et bedre og mer helhetlig tilbud til de som har behov for dette. i vil i tiden fremover jobbe inn mot partene for å få en dialog rundt dette. Kystpartiet vil lytte til faglige råd når det gjelder behovet for flere ressurspedagoger i barnehagene, men også dette byr på utfordringer i forhold til stramme økonomiske rammer.også her må potensial for rekruttering sees på. Det er enkelte barnehager som har større utfordringer enn andre i forhold til minoritetsspråklige barn og disse barnehagene må styrkes. Går ditt parti inn for økt administrasjonsressurs i 5 avdelings barnehagene slik at ledere i større grad gis mulighet til å være pedagogiske ledere? Sv S vil støtte ideen om at ledere både i skoler og barnehager, skal primært være pedagogiske ledere, ikke bare administrative styrere. har programfestet for å styrke det pedagogiske tilbudet i barnehagene. Forskjeller i tiltak mellom avdelings- barnehager har vi per nå ikke tatt stilling til. enstre har ikke tatt stilling til dette, og vil komme tilbake til det i programarbeidet. Dette er i større grad en diskusjon mellom administrasjon og arbeidstaker som har tariffmessige og organisatoriske spørsmål som hovedtema, slik vi forstår spørsmålet. Det vil ikke være heldig om politiske partier legger direkte føringer for tariffspørsmål. Kystpartiet ønsker at ledere i 5 avd. barnehager i større grad gis mulighet til å være pedagogiske ledere, men innrømmer at det kan bli tøft innenfor stramme rammer å finne midler til økte administrasjonsressurser. Senterpartiet ønsker at ledere først å fremst skal være ledere og pedagoger være pedagoger. Derfor ønsker vi at administrasjon ikke nødvendigvis trenger å være pedagogisk utdannet ut over lovens krav il ditt parti arbeide for økt ressurstildeling til minoritetsspråklige barn? Sv S vil bidra til at språkstimulering og utvikling av minoritetsbarn ivaretas på en god måte. er er det muligheter allerede til finansiering/søking i integreringstilskudd ved behov. Økning av disse er også noe som tilligger sentrale myndigheter, og vi har ikke fått tilbakemelding på at disse er for små. Kystpartiet har ikke tatt stilling i forhold for økt ressurstildeling til minoritetsspråklige barn, men er åpen for faglige innspill i forhold til behov.

5 il ditt parti arbeide for en økning av planleggingstida til pedagogiske ledere i barnehagen? PARTI JA NEI KOMMENTAR Sv Planlegging er viktig og det må avsettes reelt forsvarlig tid slik at god planlegging kan gjennomføres. enstre har ikke tatt stilling til dette, og vil komme tilbake til det i programarbeidet. Dette er også et tariffmessig spørsmål som lokalpolitikere ikke bør lage egne ordninger på. il ditt parti øke ressurser til TI i barnehagene? Planleggingstiden er en fastsatt statlig norm og vil til enhver tid følge denne. Sv S er enig i at TI er helt nødvendig. har programfestet for at det er viktig med tett dialog mellom barnehagen og skolen slik at barna kan få en best mulig opplæring fra starten av skoleløpet. Tiltak er det ikke tatt stilling til per i dag. TI er en viktig og riktig måte å jobbe på innen avklaring av ressursbehov inn barnehagene og tildeling av ressurser i skolene så tidlig som mulig. Alta øyre vil jobbe for at denne ordningen skal videreføres og videreutvikles fremover. il ditt parti arbeide for å øke lærertettheten i ordinær undervisning på alle trinn? Sv Det er mye som taler for at lærertettheten bør økes, uten av vi kan love hvor meget pr. i dag. har fremmet forslag på økt lærertetthet for 1-4 trinn, det ble vedtatt. Økt lærertetthet utover dette må vurderes i kommende budsjettbehandlinger. Alta enstre vil øke lærertettheten på 1-4.trinn. Alta kommune ligger for øvrig over landssnittet for lærertetthet. i ønsker å bruke frigjorte midler til etter- og videreutdanning, materiell i skolen og styrking av spesialundervisnsing/ti. Ja, det vil vi jobbe for Kystpartiet vil arbeide for økt lærertetthet i ordinær undervisning, og viser i denne sammenheng til felles budsjettforslag sammen med og Frp framlagt desember 2014 hvor forslaget innebar en økning til innhold i skolen på om lag 9 mill- il ditt parti arbeide for å få på plass en lokal norm for gruppestørrelse? Under 20 elever klasse. Ma 25 elever trinn Sv S vil arbeide for bedre forhold for alle, både elever og ansatte, men vi har i dag ikke fastsatt noen fremtidig endelig norm. Per i dag er det lokalt vedtatt gjennomsnitt på 25 for barneskolen, 28 for ungdomsskolen. kunnskapsutvalg (sentralt) foreslår at det ansettes flere lærere i skolen og at det innføres nasjonale normer for lærertetthet, skal behandles på vårt landsmøte i april. Alta enstre vil følge Alta kommunes norm som er 25 elever for 1-7.klasse, og 28 elever for 8-10.klasse, men viktig: med styrking av lærertetthet for 1.4 klasse og styrking av annen fagkompetanse rundt klassene gjennom PPT, helsesøstertjenesten og barn og unge tjenesten. i vil ikke jobbe for absolutte normer på dette området, men gi føringer som er veiledende for det samarbeidet som skoleeier har med hver enkelt skole.

6 Når det gjelder skolene i sentral Alta er det ønskelig med en norm på gruppestørrelser som utgjør om lag 20 elever i 1-4 klasse og om lag 25 elever i 5-10 trinn. For de minste distriktsskolene og noen av nærområde skole (les øvre Alta, Tv dalen, Kåfjord og Rafsbotn) vil en slik norm nødvendigvis ikke være gjennomførbar. I første omgang vil vi jobbe for å få på plass en norm for 1-4 trinn, da tidlig innsats er viktig. Deretter vil vi jobbe for en norm på 5-10 trinn. Ja men her vil det måtte være en viss fleksibilitet begge veier for å få dette med rombehov etc til å gå opp uten at man skal være nødt til å flytte enkeltelever til andre skoler på grunn av kapasitetshensyn il ditt parti jobbe for å opprettholde vedtatt skolestruktur? Sv Alta S ønsker primært å videreutvikle nærskoleprinsippet med satsing på lærerne foran en sentralisering og kostbar utbygging av ny storskole i sentral-alta. edtatt skolestruktur er den som gir best mulighet for nødvendig styrking av skolen fremover, og er i tråd med foreldrenes entydige ønske om nærskole til sine barn Nei. Alta øyre ser at det ikke er en god skolestruktur som er vedtatt. Dette gjelder både for nær/distrikts- og sentral Alta. Alta øyre vil jobbe for at vi må ha noe færre bygg slik at innholdet og lærertettheten kan opprettholdes. Kystpartiet la i budsjettmøtet desember 2014 fram et forslag i lag med og Frp som også innebar den skolestrukturen vi mente var riktig. i har ingen tro på at vedtatt skolestruktur fra juni møtet i fjor vil stå seg særlig lenge etter valget til høsten, heller ikke hos de partier som sto bak vedtaket. Behovet for økonomieffektivisering vil melde seg og dermed også behovet for å gjøre strukturelle grep. For oss er etter og videreutdanning, læreren og elevene viktigst og ikke skolebygget i seg selv. ønsker en desentralisert skolestruktur Går ditt parti inn for økt administrasjonsressurs i skolene slik at ledere i større grad gis mulighet til å være pedagogiske ledere? Sv S ser dette som en klar fordel. kunnskapsutvalg ønsker at skolelederne gis større anledning til å være synlige skoleledere som kan være tett på skolesamfunnet hun/han skal lede. Tiltak som foreslås er bla mentor ordninger til rektorer og pedagoger, aktiv hospitering og veiledning. Forslaget skal behandling på vårt landsmøte i april. enstre har ikke tatt stilling til dette, og vil komme tilbake til det i programarbeidet. Med dagens vedtatte skolestruktur er det ikke økonomi til dette. i ønsker å få til en omprioritering av midler slik at administrasjonsressursene gjør at ledere i større grad gis mulighet til å være pedagogiske ledere. Det bør tas en gjennomgang innen skoleverket generelt i forhold til alle administrative oppgaver (tidstyver) som har kommet de siste årene. i ønsker å gi ekstra midler til hver enkelt skole i forhold til elevtall, så er det opp til rektor sammen med lærerne å vurdere hvordan pengene kan brukes på en best mulig måte. Ja samme som i barnehage så ønsker vi at lærene skal være lærere mens andre kan ta seg av alt det administrative i skolen

7 il ditt parti gå inn for å sikre økonomi til Altaskolen slik at elevene får det utstyret og de nødvendige ressursene de trenger for å få den opplæringen de har krav på? PARTI JA NEI KOMMENTAR Sv S ønsker og har stemt for og jobber mot å få flertall for økt eiendomsskatt på verker og bruk (næring) og vil bruke vel 8 mill. til å styrke Altaskolen. har programfestet for å styrke tilgangen på materiell og utstyr i skolene. Skolene i Alta skal ha tilgjengelig tidsriktig utstyr, og individuell tilpasset opplæring både til de som trenger ekstra utfordring og de som trenger ekstra oppfølging. Altaskolene trenger et løft når det gjelder modernisering av klasserom og utstyr til elevene. Elevene må sikres tilpasset opplæring og en skoledag som gir de opplevelse av mestring og glede. ed en omstrukturering vi frigjorte midler brukes til blant annet materiell som IKT. Frigjorte ressurser vil også brukes til å øke lærertetthet. Kystpartiet vil søke å finne midler til både utstyr og nødvendige ressurser i Alta skolen for at elevene skal få den opplæring de har krav på. Dette henger sammen med skolestruktur og derfor vil vi ikke jobbe for å opprettholde vedtatte skolestruktur. Ja ved siden av den pedagogiske samt skolebygget er utstyret det viktigste for bedre læring. il ditt parti arbeide for å løfte kvaliteten i skolene gjennom å øke finansieringen av etter- og videreutdanningen i regi av RSK? Sv S mener RSK er en fornuftig og rasjonell modell for å bygge opp kompetansen/kvaliteten i skolen. iktig regionalt samarbeid. RSK har et veldig bra program for etter- og videreutdanning og har vært en suksess for de involverte kommuner. ed økning i sentrale midler til etter- og videreutd. er det naturlig å se på RSK som en av de aktuelle leverandørene her i hadde også i vårt budsjettforslag avsatt midler til etter og videreutdanning og vil legge det forslaget til grunn i vårt videre arbeid. vem som skal ha regien for etter/videreutdanning (statlig ordning eller RSK) er nok fagetatene bedre skikket for å mene noe om enn oss politikere. For Kystpartiets del så vil vi i denne sammenheng lytte til faglige råd. i ønske å få satt av penger i en egen pott som skal brukes til etter og videreutdanning. Etter og videreutdanning er det viktigste for at skolens pedagogiske personell skal bli bedre rustet til å gi elevene nødvendig og god opplæring Går ditt parti inn for at Alta kommune i større grad benytter seg av den statlige ordningen for videreutdanning: Kompetanse for kvalitet? Sv S har ikke noe imot at flere benytter tilbudene, men mener andre modeller kan være vel så bra. enstre ønsker også å jobbe for at mer av etter- og videreutdanning skal kunne tas ved UIT her i Alta. Dette er opp til administrasjonen og skolene og vurdere hvilken ordning som man skal kjøpe denne tjenesten av. RSK kan i mange tilfeller levere dette tilbudet like godt og gjerne bedre enn sentral leverandører Det hjelper ikke om Staten dekker 75% av utgiftene, hvis ikke kommunen har råd/prioritere sin egenandel. Derfor vil vi sette av en slik pott, som blant annet kan brukes til å dekke vikarer mens noen tar etter og videreutdanning.

8 Går ditt parti inn for å opprette støttefunksjoner (i form av helsesøstre, spesialpedagoger) som kan avlaste lærere slik at disse kan konsentrere seg om sine kjerneoppgaver? Sv Ja, helt avgjort, noe vi også har bidratt til flere helsesøstre i budsjett 2015 har programfestet for å sikre skolehelsetjenesten med flere helsesøster- tjenester, med spesiell vekt på ungdomstrinnet i grunnskolen og videregående skole. Samt videreføre og forsterke ungdommens helsestasjon. Svært viktig. enstre har ved hvert budsjettmøte stemt for en økning i ressurs til disse formålene. enstre ønsker også å fjerne tidstyver og byråkrati i skoledagen til lærerne. Det er allerede vedtatt at antall helsesøstre skal utvides i i vil evaluere dette før ytterligere utvidelse vil vurderes. i ønsker at lærerne skal kunne konsentrere seg om sine kjerneoppgaver og har gjennom vedtatt budsjett allerede styrket støttefunksjon som helsesøstre, men ser at det enda er en vei å gå for å komme opp på nasjonalt nivå. I tillegg foreslo vi i vårt budsjettforslag opprettelse av et tiltaksteam som skulle kunne gå inn med tidlig innsats i.f.m f.eks mobbing og uroligheter i skolen. I tillegg ønsker vi et tiltaksteam som skal jobbe med mobbing og uro, slik at lærerne kan bruke sin tid på undervisning. Dette er en av mange ting som er viktig for at lærerne skal få gjøre det som er deres jobb il ditt parti jobbe for å styrke bemanningen i Barn- og ungetjenesten for dermed å gjøre den bedre rustet til å jobbe utadrettet og tverrfaglig med tidlig innsats i barnehage og skole? Sv Ressursene bør slik S ser det plasseres så nært skolene som mulig og samarbeide bør bli tettere. har også programfestet for å stimulere til et kommunalt barnevern som samarbeider godt med helsestasjon, barnehage, skole, og andre som jobber med barn og unge. Barn og ungetjenesten har en nøkkelrolle skal vi nå målet om en god skolehverdag der alle elever gis mulighet til å lykkes. Det må være en klar målsetting å styrke samarbeidet og koordinering av tilbud og tjenester mellom BU- tjenesten og skolene. Større rammer til helsesøster er som nevnt i forrige punkt allerede igangsatt. esialteam er noe av det vi vurderer ift innsats på skoler og i klasser som har dette behovet. Alta øyre ser også på andre løsninger som kan gi en bedre skolehverdag for se som har spesielle behov, og vil ha en dialog med partene i tiden fremover. i vil jobbe for å styrke bemanningen i Barn- og ungetjenesten. Et eksempel i den sammenheng er forslaget om opprettelse av tiltaksteam. i vil omorganisere og frigjøre ressurser slik at dette blir en prioritert oppgave innenfor BU il ditt parti arbeide for å øke antall elevplasser ved Alta videregående skole? Sv Det er en helt nødvendig sak for Alta. S vil fortsette jobben med dette. har programfestet for å fortsette jobben med å få etablert flere elevplasser ved Alta vgs, og for at det etableres flere utdanningsveier med vekt på praksis og læring i arbeidslivet for ungdom. Alta ideregående skole må ha kapasitet til at alle elever i Alta kan få plass. enstre foreslo derfor å avslutte dagens praksis med fritt skolevalg til kapasiteten er ferdig utbygd. Ja, vi vil at den skal utvides. Kystpartiet har i fylkestingssammenheng, og vil fortsatt arbeide for å øke antallet elevplasser ved Alta vgs. Ja helt klart all den tid Alta GS ikke kan tilby plasser til alle søkere

Utdanningspolitiske satsingsområder. Utdanningsforbundet Alta

Utdanningspolitiske satsingsområder. Utdanningsforbundet Alta 2015 Utdanningspolitiske satsingsområder Utdanningsforbundet Alta Vil ditt parti arbeide for å løfte kvaliteten i barnehagen Vil ditt parti arbeide for å løfte kvaliteten i gjennom å satse på systematisk

Detaljer

Trondheimsmanifestet 2015 Krav: Skole

Trondheimsmanifestet 2015 Krav: Skole Trondheimsmanifestet 2015 Krav: Skole Dette har partiene gått til valg på. Nå skal Utdanningsforbundet jobbe for at løftene blir omsatt til praktisk politikk. Vil ditt parti gå inn for at Trondheim kommune

Detaljer

SAK 2 MELDING FRA SITTENDE STYRE, ÅRSMØTET 2015 TRONDHEIMSMANIFESTET 2015 BRUK STEMMERETTEN KOMMUNEVALG

SAK 2 MELDING FRA SITTENDE STYRE, ÅRSMØTET 2015 TRONDHEIMSMANIFESTET 2015 BRUK STEMMERETTEN KOMMUNEVALG Vedlegg til SAK 2 MELDING FRA SITTENDE STYRE, ÅRSMØTET 2015 TRONDEIMSMANIFESTET 2015 BRUK STEMMERETTEN KOMMUNEVALG 2015 Krav nr. 16 fra fagbevegelsen: Tema: Oppvekst - skole Vil ditt parti gå inn for at

Detaljer

SVAR FRA PARTIENE PÅ UTDANNINGSPOLITISKE KRAV TRONDHEIMSMANIFESTET 2015

SVAR FRA PARTIENE PÅ UTDANNINGSPOLITISKE KRAV TRONDHEIMSMANIFESTET 2015 SVAR FRA PARTIENE PÅ UTDANNINGOLITISKE KRAV TRONDHEIMSMANIFESTET 2015 Prosessen med Trondheimsmanifestet 2015 Utdanningsforbundet Trondheim har siden 2003 vært med på et tett politisk arbeid sammen med

Detaljer

Oppvekstmanifest. Trondheim SV

Oppvekstmanifest. Trondheim SV Oppvekstmanifest Trondheim SV Læring for livet Trondheim kommune ble i 2010 kåra til årets barne- og ungdomskommune. For å leve opp til denne tittelen mener sv at det må satses videre på gode tiltak for

Detaljer

Spørsmål fra Utdanningsforbundet Orkdal til de politiske partier. Barnehagesektoren i Orkdal har vært, og er i stadig vekst

Spørsmål fra Utdanningsforbundet Orkdal til de politiske partier. Barnehagesektoren i Orkdal har vært, og er i stadig vekst Spørsmål fra Utdanningsforbundet Orkdal til de politiske partier I forbindelse med det forestående kommunevalget ønsker Utdanningsforbundet Orkdal å få belyst viktige sider ved utdanningspolitikken i kommunen.

Detaljer

Skolen må styrkes som integreringsarena

Skolen må styrkes som integreringsarena Skolen må styrkes som integreringsarena www.venstre.no Skolen er vår viktigste integreringsarena, og i et stadig mer flerkulturelt samfunn er det helt avgjørende med en skole som skaper en felles forankring

Detaljer

Krav fra oppvekstsektoren. Trondheimsmanifestet 2011

Krav fra oppvekstsektoren. Trondheimsmanifestet 2011 Krav fra oppvekstsektoren Trondheimsmanifestet 2011 Vil ditt parti arbeide for å øke lærertettheten i ordinær undervisning slik at intensjonen i Soria Moria 2- erklæringen oppfylles? Soria-Moria II anslår

Detaljer

Utdanningsforbundet Bergen spør:

Utdanningsforbundet Bergen spør: Bergen kommune satser på kvalitetsutvikling og har utviklet eller kjøpt inn ulike programmer innen flere fagområder. Det har også vært satset tungt på IKT de siste årene. Det finnes mange gode elementer

Detaljer

Valg 2011 Spørsmål til de politiske partiene i Bærum, og deres svar.

Valg 2011 Spørsmål til de politiske partiene i Bærum, og deres svar. Valg 2011 Spørsmål til de politiske partiene i Bærum, og deres svar. BARNEHAGE 1. Barnehageloven angir maksimalt antall barn pr. pedagogisk leder i barnehagen. Den sier 7-9 barn under 3 år og 14-18 barn

Detaljer

Lærernes Yrkesorganisasjon. Politikkdokument om skole

Lærernes Yrkesorganisasjon. Politikkdokument om skole Lærernes Yrkesorganisasjon Politikkdokument om skole Vedtatt av Lærernes Yrkesorganisasjons sentralstyre 16 juli 2016 Lærernes Yrkesorganisasjon `s politikkdokument om skole Lærernes Yrkesorganisasjon

Detaljer

God opplæring for alle

God opplæring for alle God opplæring for alle Feil ressursbruk Økt kompetanse i system Vi er på vei! Mange elever går ut av grunnskolen uten å realisert sitt potensial for læring. Alle elever lærer og oppnår gode resultater

Detaljer

Spesialundervisning Prinsippnotat vedtatt januar 2015

Spesialundervisning Prinsippnotat vedtatt januar 2015 Vedtatt av FUG-utvalget 2012 2015 Spesialundervisning Prinsippnotat vedtatt januar 2015 Det har vært et politisk mål at færre elever får spesialundervisning og at flere elever med behov for og rett til

Detaljer

En god barndom varer hele livet

En god barndom varer hele livet En god barndom varer hele livet Foto: Alinute Silzeviciute/Colourbox.com Oppvekst for videre vekst Menneskene er Finnmarks viktigste ressurs. Barna og de unge er vår framtid. Vi vil at Finnmark skal være

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Saksbehandler: Connie H. Pettersen SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN. Vedtatt av kommunestyret i Gran sak 114/16

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN. Vedtatt av kommunestyret i Gran sak 114/16 KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2017 2020 Vedtatt av kommunestyret i Gran 13.10.16 sak 114/16 INNHOLD INNLEDNING... 3 KVALITETSPLANEN: ET DOKUMENT FOR KOMMUNENS AMBISJONER OG MÅLSETTINGER FOR ELEVENES LÆRING

Detaljer

Innspill og kommentarer til rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan 2015-2018

Innspill og kommentarer til rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan 2015-2018 25.11.2014 Trondheim Innspill og kommentarer til rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan 2015-2018 Utdanningsforbundet Trondheim vil påpeke følgende hovedmomenter ved rådmannens forslag til budsjett

Detaljer

Analyseverktøy for status for språk, lesing og/eller skriving i kommunen

Analyseverktøy for status for språk, lesing og/eller skriving i kommunen Analyseverktøy for status for språk, lesing og/eller skriving i kommunen Navn på kommune: Ørland kommune Innledning Språkkommuner er en del av Språkløyper, den nye nasjonale strategien språk, lesing og

Detaljer

TIDSBRUKUTVALGETS RAPPORT Dokument til lærere, tillitsvalgte og skoleledere

TIDSBRUKUTVALGETS RAPPORT Dokument til lærere, tillitsvalgte og skoleledere TIDSBRUKUTVALGETS RAPPORT Dokument til lærere, tillitsvalgte og skoleledere Innledning: Tidsbrukutvalgets rapport er et konkret og godt dokument. Her er det forslag til tiltak som alle kan ta tak i. Nå

Detaljer

Virksomhetsplan 2015

Virksomhetsplan 2015 Virksomhetsplan 2015 Innholdsfortegnelse 1 Overordnede kommunale mål...2 2 Oppfølging av overordnede kommunale mål...2 3 Kommunalt vedtatte utviklingsmål...3 4 Oppfølging av kommunalt vedtatte utviklingsmål...5

Detaljer

Kompetanseplan for undervisningspersonalet i grunnskolen i Røyken Tiltak 2009-2010

Kompetanseplan for undervisningspersonalet i grunnskolen i Røyken Tiltak 2009-2010 Kompetanseplan for undervisningspersonalet i grunnskolen i Røyken Tiltak 2009-2010 Kompetanseplan for lærere og skoleledere i grunnskolen skal ivareta nasjonale og kommunale satsingsområder i den hensikt

Detaljer

Arkivsak: 14/12152 Tittel: SAKSPROTOKOLL - VERSJON 2.0 AV NORGES BESTE BARNEHAGE OG NORGES BESTE SKOLE

Arkivsak: 14/12152 Tittel: SAKSPROTOKOLL - VERSJON 2.0 AV NORGES BESTE BARNEHAGE OG NORGES BESTE SKOLE DRAMMEN KOMMUNE Saksprotokoll Utvalg: Bystyrekomite oppvekst og utdanning Møtedato: 02.06.2015 Sak: 22/15 Arkivsak: 14/12152 Tittel: SAKSPROTOKOLL - VERSJON 2.0 AV NORGES BESTE BARNEHAGE OG NORGES BESTE

Detaljer

7 Økonomiske og administrative konsekvenser

7 Økonomiske og administrative konsekvenser Innhold 7 ØKONOMISKE OG ADMINISTRATIVE KONSEKVENSER 1 7.1 Generelt om samfunnsøkonomiske konsekvenser av utdanning 2 7.2 Revisjon av læreplaner for fag 2 7.2.1 Videreutvikling og endringer i læreplaner

Detaljer

Krav om relevant kompetanse for å undervise i fag mv.

Krav om relevant kompetanse for å undervise i fag mv. Krav om relevant kompetanse for å undervise i fag mv. Endring i opplæringsloven - 10-2 Bestemmelsen ble vedtatt av Stortinget i 2012, og trådte i kraft 1. januar 2014. Endringer i forskrift til opplæringsloven

Detaljer

Byrådssak 462/10. Dato: 6. september Byrådet. Høringsuttalelse NOU 2010:7 Mangfold og mestring SARK Hva saken gjelder:

Byrådssak 462/10. Dato: 6. september Byrådet. Høringsuttalelse NOU 2010:7 Mangfold og mestring SARK Hva saken gjelder: Dato: 6. september 2010 Byrådssak 462/10 Byrådet Høringsuttalelse NOU 2010:7 Mangfold og mestring LIGA SARK-03-201001730-37 Hva saken gjelder: Utvalget for gjennomgang av opplæringstilbudet til minoritetsspråklige

Detaljer

FOU PROSJEKT BRUK AV ASSISTENTER OG LÆRERE UTEN GODKJENT UTDANNING I GRUNNSKOLEN

FOU PROSJEKT BRUK AV ASSISTENTER OG LÆRERE UTEN GODKJENT UTDANNING I GRUNNSKOLEN FOU PROSJEKT BRUK AV ASSISTENTER OG LÆRERE UTEN GODKJENT UTDANNING I GRUNNSKOLEN FORMÅL OG METODE Undersøke bruken av assistenter og lærere uten godkjent pedagogisk kompetanse i grunnopplæringen Kartlegge

Detaljer

Siden 2005 har det blitt ansatt 5600 flere lærere i norsk skole. Det vil være viktig å bevare disse i yrket.

Siden 2005 har det blitt ansatt 5600 flere lærere i norsk skole. Det vil være viktig å bevare disse i yrket. Spørsmål: Arbeiderpartiet: Siden 2005 har det blitt ansatt 5600 flere lærere i norsk skole. Det vil være viktig å bevare disse i yrket. For å støtte opp om skolen som en attraktiv arbeidsplass er flere

Detaljer

Kompetanseutviklingsplan 2014-2017 for grunnskolen i Numedal

Kompetanseutviklingsplan 2014-2017 for grunnskolen i Numedal Flesberg Rollag Nore og Uvdal Kompetanseutviklingsplan 2014-2017 for grunnskolen i Numedal Innhold 1 Innledning... 3 2 Utviklingsområder... 4 2.1 Videreutdanning... 4 2.1.1 Flesberg kommune... 4 2.1.2

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2010

Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2010 1 Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2010 Opplæringsloven: Skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. Tilstandsrapporten skal omhandle læringsresultater,

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR LILLEHAMMERSKOLEN 2012 2016

STRATEGIPLAN FOR LILLEHAMMERSKOLEN 2012 2016 STRATEGIPLAN FOR LILLEHAMMERSKOLEN 2012 2016 DEL A: SKOLEEIERS STRATEGIPLAN INNLEDNING Bakgrunn Kommunestyret er Jfr. Opplæringsloven 13-10 den formelle skoleeieren og ansvarlig for at kravene i opplæringsloven

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for kultur og næring har møte den 08.02.2011 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tillegg - Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for kultur og næring har møte den 08.02.2011 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tillegg - Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for kultur og næring har møte den 08.02.2011 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf.. 7845 5223 Epost: POSTPS@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

UTDANNINGSFORBUNDET FREDRIKSTAD STYRETS HANDLINGSPLAN

UTDANNINGSFORBUNDET FREDRIKSTAD STYRETS HANDLINGSPLAN UTDANNINGSFORBUNDET FREDRIKSTAD 2017-2019 STYRETS HANDLINGSPLAN Handlingsplan 2017-2019 Utdanningsforbundet Fredrikstad En handlingsplan skal være skriftlig og inneholde hva som skal gjøres i løpet av

Detaljer

"Felles forståelse av læring og utvikling i skole og skolefritidsordning"

Felles forståelse av læring og utvikling i skole og skolefritidsordning Kilde, Fossen og Skarpsno skoler "Felles forståelse av læring og utvikling i skole og skolefritidsordning" ARTIKKEL SIST ENDRET: 26.10.2015 Kilde, Fossen og Skarpsno skoler Kilde, Fossen og Skarpsno er

Detaljer

- Strategi for ungdomstrinnet

- Strategi for ungdomstrinnet - Strategi for ungdomstrinnet Aktuelle tiltak/milepæler i strategien NY GIV 6. skoleringsdag 26. november 2012 v/prosjektleder i GNIST Kirsti E. Grinaker tlf:61266233 GNIST ble etablert i 2009 som et partnerskap

Detaljer

Byrådets målsetting:

Byrådets målsetting: Byrådets målsetting: gi kvalifisert kunnskap om innsats, praksis og resultater. stimulere til vurdering og analyse. gi grunnlag for dialog om mål, resultater og tiltak. legge til rette for erfaringsutveksling.

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Melhus kommune 1 SAMLET SAKSFRAMSTILLING HØRING- ENDRING I OPPLÆRINGSLOVEN OG PRIVATSKOLELOV LÆRERTETTHET PS sak: Utvalg Møtedato 62/11 Komite for liv og lære 07.12.2011 Arkivsak: 11/5070 Saksbehandler:

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Vetland skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Vetland skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2017 Vetland skole Innhold Oppsummering Strategisk plan... 3 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig i skoleløpet...5 Elevenes

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Connie H. Pettersen

SAKSFRAMLEGG. IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Connie H. Pettersen IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Connie H. Pettersen SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l

Detaljer

INNSPILL TIL BUDSJETT 2012

INNSPILL TIL BUDSJETT 2012 Vår dato 08.11.11 Deres dato Vår referanse U075/aa Vår saksbehandler AU Trondheim Avdeling Deres referanse Arkivkode Direkte telefon INNSPILL TIL BUDSJETT 2012 INNLEDNING At Trondheim er en vekstkommune

Detaljer

Høringsuttalelse - forslag til endringer i opplæringsloven og privatskoleloven

Høringsuttalelse - forslag til endringer i opplæringsloven og privatskoleloven Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep. N-0032 Oslo Deres ref. Deres brev av: Vår ref. Emnekode Dato 200502195-166 SARK-2000 10. desember 2007 LIGA Høringsuttalelse - forslag til endringer i opplæringsloven

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 12/607 Tilstandsrapport for Marker skole 2011-2012 ksbehandler: Ragnar Olsen Arkiv: A00 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 54/12 Oppvekst og omsorgsutvalget 13.11.2012 PS

Detaljer

Barnehage, skole, oppvekst og integrering 13.10.2015

Barnehage, skole, oppvekst og integrering 13.10.2015 Barnehage, skole, oppvekst og integrering 13.10.2015 Utdanningsdirektør Jan Sivert Jøsendal, 13. oktober 2015 Utdanningsdirektørens ansvarsområde Utdanningsdirektør 24 (+1) virksomhetsledere Budsjett 2015:

Detaljer

Ny desentralisert ordning for kompetanseutvikling i skolen

Ny desentralisert ordning for kompetanseutvikling i skolen Ny desentralisert ordning for kompetanseutvikling i skolen Møte i kompetansenettverket i Vestfold 18. mai 2017 18.05.2017 1 Lærelyst- tidlig innsats og kvalitet i skolen Lærelyst Meld. St. 21 2016-20177

Detaljer

Styrk rådgivningstjenesten i skolen! Rådgiveren en nøkkelperson. www.utdanningsforbundet.no

Styrk rådgivningstjenesten i skolen! Rådgiveren en nøkkelperson. www.utdanningsforbundet.no Styrk rådgivningstjenesten i skolen! Rådgiveren en nøkkelperson www.utdanningsforbundet.no Rådgiveren en nøkkelperson En god rådgivning i skolen bidrar til at elevene får: bedre muligheter til å realisere

Detaljer

2003-2006 Helse- og omsorgsdepartementet og Kunnskapsdepartementet

2003-2006 Helse- og omsorgsdepartementet og Kunnskapsdepartementet Prosjekt Fysisk aktivitet og måltider i skolen 2003-2006 Helse- og omsorgsdepartementet og Kunnskapsdepartementet Sosial- og helsedirektoratet og Utdanningsdirektoratet(leder) Grete Haug Utviklingsavdelingen

Detaljer

Budsjett og økonomiplan Ordførerens forslag

Budsjett og økonomiplan Ordførerens forslag Budsjett og økonomiplan 2017 2020 Ordførerens forslag Presentert i formannskapets møte 03.11.2016 Et stramt budsjett i trangere tider Bakgrunn Dette forslaget til budsjett og økonomiplan er utarbeidet

Detaljer

Strategisk plan 2015 18. I morgen begynner nå

Strategisk plan 2015 18. I morgen begynner nå Strategisk plan 2015 18 I morgen begynner nå Oslo kommune Utdanningsetaten Bogstad skole BOGSTAD SKOLE STRATEGISKE MÅL Strategisk plan 2015-18 er utviklet på grunnlag av resultater og undersøkelser i 2014

Detaljer

Strategiplan for utvikling av Mosseskolen 2014-2018

Strategiplan for utvikling av Mosseskolen 2014-2018 Strategiplan for utvikling av Mosseskolen 2014-2018 1 1.0 Innledning Strategiplan er en plan som beskriver hva kommunen vil utvikle for å realisere kommunens visjon og hvordan. Strategier er litt forenklet

Detaljer

MIDTVEISVURDERING I VEILEDERKORPSETS VK16 SKOLEEIER: ØRLAND KOMMUNE. Mal for skoleeier

MIDTVEISVURDERING I VEILEDERKORPSETS VK16 SKOLEEIER: ØRLAND KOMMUNE. Mal for skoleeier MIDTVEISVURDERING I VEILEDERKORPSETS VK16 SKOLEEIER: ØRLAND KOMMUNE Rapporten fra kommunene skal omfatte følgende: Vurdering av fremdrift og måloppnåelse i utviklingsarbeidet hittil. Kort beskrivelse av

Detaljer

Dato. Sigdal kommune. Den gode skole. Utviklingsmål for grunnskolen i Sigdal. Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal

Dato. Sigdal kommune. Den gode skole. Utviklingsmål for grunnskolen i Sigdal. Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal Sigdal kommune Dato Den gode skole Utviklingsmål for grunnskolen i Sigdal 2012 2016 Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal 22.03.2012 Sigdal kommune har som skoleeier gjennomført en prosess for å fastsette

Detaljer

Høring om Østberg-utvalgets innstilling

Høring om Østberg-utvalgets innstilling Høringsuttalelse NOU 2010:7 Høring om Østberg-utvalgets innstilling NOU 2010:7 Mangfold og mestring Randaberg kommune Følgende kapitler blir kommentert: Kap 1 Generelle kommentarer Kap 4 Minoritetsspråklige

Detaljer

Hva gjør vi i Nord-Trøndelag?

Hva gjør vi i Nord-Trøndelag? Hva gjør vi i Nord-Trøndelag? 9.9.2015 Nord-Trøndelag 135 000 innbyggere. 23 kommuner (480 23 000). 17 000 elever i grunnskole. 105 grunnskoler. Dårlige resultater over tid. Store forskjeller. Lavt utdanningsnivå.

Detaljer

Forslag til økonomiplan for Gjøvik kommune

Forslag til økonomiplan for Gjøvik kommune Forslag til økonomiplan for Gjøvik kommune 2018-2021 Ny kurs med tydelige mål Gjøvik trenger et kursskifte og en ny politikk. Venstre, KrF og Høyre vil gjennom denne økonomiplanen føre en politikk som

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN. Vedtatt av kommunestyret i Gran 15.11.12 sak 117/12

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN. Vedtatt av kommunestyret i Gran 15.11.12 sak 117/12 KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2013 2016 Vedtatt av kommunestyret i Gran 15.11.12 sak 117/12 GRAN KOMMUNE 2 KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2013 2016 INNLEDNING BAKGRUNN Grunnskolen i Gran har siden 2001

Detaljer

1. SKOLE La læreren være lærer

1. SKOLE La læreren være lærer 1. SKOLE La læreren være lærer Å sikre mange nok gode lærere og at læreren får tid til sine kjerneoppgaver er helt avgjørende for at vi skal kunne gi hver enkelt elev en tilpasset og god opplæring. Venstre

Detaljer

Oppfølging av elever vi bekymrer oss for (Lese-skriveregneløftet)

Oppfølging av elever vi bekymrer oss for (Lese-skriveregneløftet) Grunnskolekontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.02.2017 10736/2017 2017/1032 Saksnummer Utvalg Møtedato Komite for Oppvekst og kultur 08.03.2017 Bystyret 30.03.2017 Oppfølging av elever

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR DIGITAL KOMPETANSE

HANDLINGSPLAN FOR DIGITAL KOMPETANSE HANDLINGSPLAN FOR DIGITAL KOMPETANSE FOR SKOLENE I RØYKEN KOMMUNE 2006-2008 1 HANDLINGSPLAN FOR DIGITAL KOMPETANSE 2006-2008 FOR SKOLENE I RØYKEN KOMMUNE Innledning De nye læreplanene, som trer i kraft

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen Heidi Holmen

Tilstandsrapport for grunnskolen Heidi Holmen Tilstandsrapport for grunnskolen 2011 Heidi Holmen Om tilstandsrapporten Fastsatt i opplæringsloven St.meld. Nr. 31 (2007 2008): Viktig at styringsorganene i kommunen har et bevisst og kunnskapsbasert

Detaljer

Virksomhetsplan 2015 Hovinhøgda skole

Virksomhetsplan 2015 Hovinhøgda skole Virksomhetsplan 015 Hovinhøgda skole Innholdsfortegnelse 1 Overordnede kommunale mål... Oppfølging av overordnede kommunale mål... 3 Kommunalt vedtatte utviklingsmål...4 4 Oppfølging av kommunalt vedtatte

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Ila skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Ila skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2017 Ila skole Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig i skoleløpet...5

Detaljer

PRESENTASJON NAFO- SKOLEEIERNETTVERK UTFORDRINGER OG SUKSESSKRITERIER FOR INNFØRINGSTILBUD

PRESENTASJON NAFO- SKOLEEIERNETTVERK UTFORDRINGER OG SUKSESSKRITERIER FOR INNFØRINGSTILBUD PRESENTASJON NAFO- SKOLEEIERNETTVERK UTFORDRINGER OG SUKSESSKRITERIER FOR INNFØRINGSTILBUD 10. NOVEMBER 2015 MARIANNE HOLMESLAND, SENIORKONSULENT RAMBØLL MANAGEMENT CONSULTING FORMÅLET MED EVALUERINGEN

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Høyenhall skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Høyenhall skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan Høyenhall skole Strategisk Plan - Høyenhall skole - Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Alle elever skal ha grunnleggende lese-,

Detaljer

Byrådets forslag til budsjett 2018 HVA ER NYTT, HVA ER LIKT SOM FØR OG HVA BETYR DET FOR DEG OG DIN SKOLE?

Byrådets forslag til budsjett 2018 HVA ER NYTT, HVA ER LIKT SOM FØR OG HVA BETYR DET FOR DEG OG DIN SKOLE? Byrådets forslag til budsjett 2018 HVA ER NYTT, HVA ER LIKT SOM FØR OG HVA BETYR DET FOR DEG OG DIN SKOLE? Dette skal vi gjennom Hovedtrekk politisk Hovedtrekk økonomisk Økonomi for skolesektoren Utdanningsforbundet

Detaljer

Kompetanse for kvalitet

Kompetanse for kvalitet Kompetanse for kvalitet Strategi for etter- og videreutdanning av lærere og skoleledere i Tromsø kommune 2012 2015 Byrådsleder Innhold Felles visjon for skolene i Tromsø:... 2 De tre utviklingsmålene for

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Jeriko skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Jeriko skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2017 Jeriko skole Innhold Skolens profil... 3 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig i skoleløpet...4 Elevenes grunnleggende

Detaljer

Kvalitet i skolen: Hvilken rolle spiller IKT?

Kvalitet i skolen: Hvilken rolle spiller IKT? Kvalitet i skolen: Hvilken rolle spiller IKT? Lillestrøm 13.11.2008 Statssekretær Lisbet Rugtvedt Kunnskapsdepartementet Kvalitetutfordringer Negativ trend på viktige områder siden 2000 (PISA, PIRLS, TIMSS-undersøkelsene)

Detaljer

Anne-Grete Melby Grunnskolesjef 26.04.2013

Anne-Grete Melby Grunnskolesjef 26.04.2013 Dialogkonferanse Ungdomstrinn i utvikling Kompetansebasert skoleutvikling Anne-Grete Melby Grunnskolesjef 26.04.2013 Hamar kommune Ca. 30.000 innb. 1 Opplæring og oppvekst Satsing på ungdomstrinnet Vurdering

Detaljer

Fylkesråd for utdanning Hild-Marit Olsen Orientering Elev- og miljøtjenesten 04. mars 2017, Mosjøen

Fylkesråd for utdanning Hild-Marit Olsen Orientering Elev- og miljøtjenesten 04. mars 2017, Mosjøen Fylkesråd for utdanning Hild-Marit Olsen Orientering Elev- og miljøtjenesten 04. mars 2017, Mosjøen Fylkesordfører. Vi har over tid jobbet systematisk for å øke gjennomføringen og få ned frafallet. Et

Detaljer

Utdanningsdirektoratet. Hva kan NAV-veileder hjelpe med? - et samarbeidsprosjekt mellom NAV og videregående opplæring

Utdanningsdirektoratet. Hva kan NAV-veileder hjelpe med? - et samarbeidsprosjekt mellom NAV og videregående opplæring Utdanningsdirektoratet Hva kan NAV-veileder hjelpe med? - et samarbeidsprosjekt mellom NAV og videregående opplæring Prosjekt i regi av Arbeids- og Velferdsdirektoratet. Samarbeid mellom Arbeids- og Velferdsdirektoratet

Detaljer

Meld. St. 22 Motivasjon-Mestring-Muligheter. Strategiplanen for ungdomsskolen

Meld. St. 22 Motivasjon-Mestring-Muligheter. Strategiplanen for ungdomsskolen Meld. St. 22 Motivasjon-Mestring-Muligheter Strategiplanen for ungdomsskolen Hvorfor fornye ungdomstrinnet? Elevenes motivasjon i grunnskolen faller med alderen, og er lavest på 10. trinn Elever lærer

Detaljer

STRATEGIER OG TILTAK FOR UTVIKLING AV LÆRERROLLEN

STRATEGIER OG TILTAK FOR UTVIKLING AV LÆRERROLLEN Saksprotokoll Utvalg: Oppvekstkomite Møtedato: 12.03.2008 Sak: 5/08 Resultat: Behandlet Arkivsak: 08/2496 Tittel: STRATEGIER OG TILTAK FOR UTVIKLING AV LÆRERROLLEN Behandling: Aage Borrmann (Ap) fremmet

Detaljer

RISØR KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Oppvekstkomitéen Møtested: Kastellet - Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 16:00

RISØR KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Oppvekstkomitéen Møtested: Kastellet - Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 16:00 Side 1 av 1 RISØR KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Oppvekstkomitéen Møtested: Kastellet - Kommunehuset Dato: 19.04.2012 Tidspunkt: 16:00 Forfall meldes på tlf 37 14 96 38 til Eva Swane som sørger for innkalling

Detaljer

Ungdom med kort botid i Norge. Sluttrapport fra prosjektene i Telemark

Ungdom med kort botid i Norge. Sluttrapport fra prosjektene i Telemark Ungdom med kort botid i Norge. Sluttrapport fra prosjektene i Telemark Til sammen har 13 skoler i Telemark deltatt i prosjektet «Ungdom med kort botid i Norge» i regi av Nasjonalt Senter for Flerspråklig

Detaljer

Høringssvar til St melding 22. Motivasjon - Mestring - Muligheter. Ungdomstrinnet

Høringssvar til St melding 22. Motivasjon - Mestring - Muligheter. Ungdomstrinnet Medlemmene i Stortingets Kirke, utdannings- og forskningskomité Stortinget 0026 Oslo Vår ref: CAR 26. september 2011 Høringssvar til St melding 22. Motivasjon - Mestring - Muligheter. Ungdomstrinnet Tekna

Detaljer

Skoleeiers kapasitetsbygging. Ser vi resultater?

Skoleeiers kapasitetsbygging. Ser vi resultater? Skoleeiers kapasitetsbygging Ser vi resultater? Enkelt budskap: Vi tror på helhetlig satsing, sammenheng og systematisk jobbing over tid i alle ledd - med felles fokus på bedre læring for alle Helhetlig

Detaljer

Teknas politikkdokument om skole

Teknas politikkdokument om skole Teknas politikkdokument om skole Vedtatt av Teknas hovedstyre 05.02.2015 _ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 Teknas politikkdokument

Detaljer

Saksbehandler: Anne Sofie Portaas Arkivsaksnr.: 14/ Dato: INNSTILLING TIL BYSTYREKOMITÈ FOR OPPVEKST OG UTDANNING/BYSTYRET:

Saksbehandler: Anne Sofie Portaas Arkivsaksnr.: 14/ Dato: INNSTILLING TIL BYSTYREKOMITÈ FOR OPPVEKST OG UTDANNING/BYSTYRET: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anne Sofie Portaas Arkiv: Arkivsaksnr.: 14/2871-1 Dato: 25.03.2014 LEKSEHJELP - OMPRIORITERING AV TILBUDET SAKEN ER UTSATT INNSTILLING TIL BYSTYREKOMITÈ FOR OPPVEKST OG UTDANNING/BYSTYRET:

Detaljer

Saknr. 12/ Ark.nr. A40 &01 Saksbehandler: Svein Risbakken. Tilsagn Ny GIV / Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Saknr. 12/ Ark.nr. A40 &01 Saksbehandler: Svein Risbakken. Tilsagn Ny GIV / Fylkesrådets innstilling til vedtak: Saknr. 12/60-47 Ark.nr. A40 &01 Saksbehandler: Svein Risbakken Tilsagn Ny GIV - 2011 / 2012 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet gir fylkesjefen

Detaljer

En skolehverdag med læringslyst

En skolehverdag med læringslyst En skolehverdag med læringslyst Troen på enkeltmennesket Arbeidsinstituttet i Buskerud har gjennomført et treårig prosjekt med fokus på nye og mer effektive måter å forebygge frafall på, ved å skape læringsglede

Detaljer

Yrkesfaglærernes kompetanse

Yrkesfaglærernes kompetanse Yrkesfaglærernes kompetanse Trondheim, 11. mai 2017 Tove Mogstad Aspøy, Sol Skinnarland & Anna Hagen Tønder Problemstillinger Hva slags kompetanseutvikling har yrkesfaglærerne behov for? Hvordan kan kompetanseutvikling

Detaljer

Lederkonferansen Bodø 11. oktober 2016 Tormod Korpås

Lederkonferansen Bodø 11. oktober 2016 Tormod Korpås Lederkonferansen Bodø 11. oktober 2016 Tormod Korpås Ledelse av barnehager og skoler hva skjer? Lederoffensiven og Utdanningsforbundets lederpolitikk. Lærerrollerapporten Nemndskjennelse arbeidstid barnehage

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. KVALITETSMELDING - GRUNNSKOLEN I TRONDHEIM Arkivsaksnr.: 09/47161

Saksframlegg. Trondheim kommune. KVALITETSMELDING - GRUNNSKOLEN I TRONDHEIM Arkivsaksnr.: 09/47161 Saksframlegg KVALITETSMELDING - GRUNNSKOLEN I TRONDHEIM 2008-2009 Arkivsaksnr.: 09/47161 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til innstilling: Bystyret tar kvalitetsmeldingen til etterretning

Detaljer

Handlingsplan for psykososialt oppvekstmiljø Regional strategi for folkehelse i Telemark, 2012-16.

Handlingsplan for psykososialt oppvekstmiljø Regional strategi for folkehelse i Telemark, 2012-16. Handlingsplan for psykososialt oppvekstmiljø Regional strategi for folkehelse i Telemark, 2012-16. Ressursgruppen har bestått av 15 personer fra regionalt og kommunalt nivå i Telemark, Høgskolen i Telemark

Detaljer

Valg 2015 - Hold løftene! Svar fra partiene på barnehage- og skolepolitiske spørsmål

Valg 2015 - Hold løftene! Svar fra partiene på barnehage- og skolepolitiske spørsmål Valg 2015 - Hold løftene! Svar fra partiene på barnehage- og skolepolitiske spørsmål Innhold Hold løftene! 3 Senterpartiet 4 Høyre 6 Venstre 8 Fremskrittspartiet 10 Rødt 12 Pensjonistpartiet 14 Arbeiderpartiet

Detaljer

Representantforslag 129 S ( )

Representantforslag 129 S ( ) Representantforslag 129 S (2015 2016) fra stortingsrepresentantene Line Henriette Hjemdal, Hans Fredrik Grøvan, Geir Sigbjørn Toskedal og Anders Tyvand Dokument 8:129 S (2015 2016) Representantforslag

Detaljer

Tilstandsrapport Oppdalsskolen - 2012

Tilstandsrapport Oppdalsskolen - 2012 Tilstandsrapport Oppdalsskolen - 2012 Opplæringsloven 13-10 INNHOLD Innledning... 3 TJENESTEOMRÅDE OPPVEKST OG KVALIFISERING... 3 Visjon for oppdalsskolen... 4 Satsingsområder i Oppdalsskolen.... 5 Oppdalsskolen...

Detaljer

Handlingsplan for kosthold Regional strategi for folkehelse i Telemark, 2012-16. pr. 18.11.14

Handlingsplan for kosthold Regional strategi for folkehelse i Telemark, 2012-16. pr. 18.11.14 Handlingsplan for kosthold Regional strategi for folkehelse i Telemark, 2012-16. pr. 18.11.14 Ressursgruppa har bestått av 14 personer fra regionalt og kommunalt nivå i Telemark, og representerer et samlet

Detaljer

Politisk plattform. Vedtatt på Elevorganisasjonen i Opplands 16. ordinære årsmøte 10.-12. april 2015. Side 1 av 6

Politisk plattform. Vedtatt på Elevorganisasjonen i Opplands 16. ordinære årsmøte 10.-12. april 2015. Side 1 av 6 Politisk plattform Vedtatt på Elevorganisasjonen i Opplands 16. ordinære årsmøte 10.-12. april 2015. Side 1 av 6 Politiske prioriteringer 2015/2016 Økt fokus på mobbing Mobbing er et gjennomgående problem

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Stasjonsfjellet skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Stasjonsfjellet skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2017 Stasjonsfjellet skole Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter

Detaljer

Opplæringsplan for Åmli kommune 2014-2018 Vedtatt av kommunestyret 23.09.2014, K-sak 14/127

Opplæringsplan for Åmli kommune 2014-2018 Vedtatt av kommunestyret 23.09.2014, K-sak 14/127 (Her skal det settast inn eit bilete ihht. grafisk profilmal) Opplæringsplan for Åmli kommune 2014-2018 Vedtatt av kommunestyret 23.09.2014, K-sak 14/127 INNHOLD: 1 Overordnet mål... 3 2 Faglig utvikling...

Detaljer

Læring for livet Nes Venstres forslag til skolestruktur

Læring for livet Nes Venstres forslag til skolestruktur Læring for livet Nes Venstres forslag til skolestruktur Venstre vil reformere dagens barneskolestruktur for å skape en mer fleksibel skole med større og sterkere fagmiljø og læringsmiljø til elevenes beste.

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Maridalen skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Maridalen skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk Plan 2017 Maridalen skole Innhold Skolens profil... 3 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig i skoleløpet...4 Elevenes grunnleggende

Detaljer

Hvordan er tilretteleggingen og oppfølgingen av opplæringstilbudet i grunnskolen?

Hvordan er tilretteleggingen og oppfølgingen av opplæringstilbudet i grunnskolen? Hvordan er tilretteleggingen og oppfølgingen av opplæringstilbudet i grunnskolen? Presentasjon av Riksrevisjonens undersøkelse av opplæringen i grunnskolen v/ekspedisjonssjef Therese Johnsen Kristiansand

Detaljer

GRØNN UNGDOMS SKOLEPOLITISKE PLATTFORM 2015

GRØNN UNGDOMS SKOLEPOLITISKE PLATTFORM 2015 1 GRØNN UNGDOMS SKOLEPOLITISKE PLATTFORM 2015 Vedtatt av landsmøtet 22.11.2015 1. Kamp mot mobbing og tiltak for psykisk og fysisk velvære i skolen Mobbing er til tross for sterkt fokus på saken stadig

Detaljer

ARBEIDSPROGRAM, UNGDOMMENS FYLKESTING 2017

ARBEIDSPROGRAM, UNGDOMMENS FYLKESTING 2017 ARBEIDSPROGRAM, UNGDOMMENS FYLKESTING 2017 INNLEDNING Dette programmet er tiltenkt å være et sett politiske retningslinjer som UFU i den kommende perioden skal forholde seg til, jamfør vedtektene 3.4).

Detaljer

Fylkeslagets valgundersøkelse

Fylkeslagets valgundersøkelse Vår dato 04.09.2013 Buskerud Fylkeslagets valgundersøkelse I forbindelse med Stortingsvalget 2013 har Utdanningsforbundet Buskerud stilt de politiske partiene i Buskerud tre spørsmål om barnehagepolitikk:

Detaljer

Fylkesdirektøren rapporterer til fylkesrådet for bruken av udisponerte midler i forkant av disponeringen.

Fylkesdirektøren rapporterer til fylkesrådet for bruken av udisponerte midler i forkant av disponeringen. Saknr. 12/60-96 Saksbehandler: Svein Risbakken Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Innenfor den nasjonale satsningen Ny GIV er det utarbeidet egne målsettinger

Detaljer

Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal Utviklingsmål for grunnskolen i Sigdal

Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal Utviklingsmål for grunnskolen i Sigdal Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal.03.01 Utviklingsmål for grunnskolen i Sigdal 01-016 gode skole i sigdal den gode skole i sigdal den gode skole i sigdal den gode skole i sigdal den gode sko Utviklingsmål

Detaljer

Tidsbrukutvalget. Utdanningsforbundet Bergen

Tidsbrukutvalget. Utdanningsforbundet Bergen Tidsbrukutvalget Utdanningsforbundet Bergen Tidsbrukutvalgets mandat: Nedsatt av Kunnskapsdepartementet desember 2008. Vurdere tidsbruken i grunnskole (1.-10.klasse) Leder: Kirsti Kolle Grøndahl Hensikten

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2013 2016 Høringsutkast INNLEDNING BAKGRUNN Grunnskolen i Gran har siden 2001 hatt sin egen kvalitetsplan for grunnskolen. Kvalitetsplanen for grunnskolen er en plan hvor

Detaljer