Program for etterutdanning av helsesøstre i psykisk helsearbeid for barn og ung

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Program for etterutdanning av helsesøstre i psykisk helsearbeid for barn og ung"

Transkript

1 Sosial og helsedirektoratet 5. juni 2007 Program for etterutdanning av helsesøstre i psykisk helsearbeid for barn og ung 1.0 BAKGRUNN 1.1. Innledning Sosial- og helsedirektoratet ønsker et kompetansehevingsprogram for helsesøstre på nasjonalt nivå, som en oppfølging av Opptrappingsplanen for psykisk helse. Helsesøstre skal gjennom programmet få økt handlingskompetanse i praksis når det gjelder å forebygge, identifisere og intervenere ved psykiske og psykososiale vansker hos barn og ungdom. Programmet skal også gi økt handlingskompetanse vedrørende tverrfaglig samarbeid. Sosial- og helsedirektoratet har gitt Høyskolen Diakonova i oppdrag å utarbeide et etterutdanningsprogram i psykisk helsearbeid for helsesøstre ansatt i helsestasjons- og skolehelsetjenesten. På bakgrunn av forslaget, og i samråd med Diakonova, har Direktoratet valgt ut emner til et program for etterutdanning som det er ønskelig blir tilbudt ved alle landets høgskoler med helsesøsterutdanning. Helsestasjons- og skolehelsetjenesten er et lavterskeltilbud for barn og unge og deres foresatte. Tjenestene har renommé som lett tilgjengelige og ikke stigmatiserende å oppsøke. Helsesøstrene er en sentral yrkesgruppe i arbeidet med å forebygge, kartlegge og følge opp psykososiale problemer. De møter nær 100 % av alle barn og unge og deres familier. Tjenestene er også viktige samarbeidspartnere for andre tjenester i oppfølging av barn og unges psykiske og fysiske helse. For å kunne gi et effektivt og kvalitetsmessig godt tilbud, er det bl.a. viktig at yrkesgruppen har relevant og oppdatert kompetanse. Regjeringen ønsker gjennom Opptrappingsplanen for psykisk helse en sterk satsing på forebyggende psykososialt arbeid for barn og unge. Tidlig hjelp og behandling står sentralt og helsestasjons- og skolehelsetjenesten skal fortsatt være en sentral aktør i dette arbeidet. Styrking av tilbudet til barn og ungdom med vekt på tidlig intervensjon, behandling og oppfølging skal derfor gis økt vekt. (1) Det har i de siste årene vært større fokus og åpenhet i samfunnet om psykisk helse. Samtidig er det også registrert en økning i psykiske lidelser. Psykiske problemer og lidelser er et stort folkehelseproblem med kraftig innvirkning på situasjonen til enkeltpersoner, familier og lokalmiljø. En rapport fra Statens helsetilsyn viser at helsetjenester til barn og unge med psykiske lidelser mange steder langt fra er slik de burde være. (2) Støtte til barnefamilier er viktig for å forebygge skjevutvikling, problemer og psykiske lidelser hos barn. Helsestasjonene er en viktig instans for å fange opp begynnende problemutvikling, rådgi foreldrene og eventuelt henvise til mer spesialisert oppfølging. Skolehelsetjenesten har tilsvarende funksjon for barn i skolealder. (3) En statusrapport for Opptrappingsplanen fastslår at barn med tegn på psykiske problemer i helsestasjon eller skolehelsetjenesten ikke alltid får tilbud om legeundersøkelse. Rapporten finner også at det ofte er et dårlig samarbeid mellom

2 fastlegen og helsestasjonstjenestene. Det forebyggende arbeidet synes fragmentert, og det finnes udekkede hjelpebehov blant brukerne. (4). Samtidig er det et overordnet mål for regjeringens barne- og ungdomspolitikk å gi alle barn og unge likeverdige tilbud og utviklingsmuligheter, uavhengig av sosial bakgrunn og av hvor i landet de bor. Regjeringen ønsker derfor økt rekruttering til og styrking av psykososial kompetanse i helsestasjons- og skolehelsetjenesten. (5) 1.2. Helsefremmende og forebyggende arbeid Helsefremmende og forebyggende arbeid bygger på to hovedstrategier. Den helsefremmende strategien tar sikte på å utvikle tiltak som kan bedre livskvalitet, trivsel og muligheter til å mestre de utfordringer og belastninger en utsettes for i dagliglivet. Den forebyggende strategien tar sikte på å utvikle tiltak som kan føre til en reduksjon i sykdommer, skader, sosiale problemer og dødelighet og på å redusere risikofaktorer. Som helsesøster må en forholde seg til begge strategiene. Dette krever at en både har gode faglige og praktiske kunnskaper og stiller krav til tverrfaglig samarbeid. Forebygging er et av satsingsområdene i Opptrappingsplanen. De forebyggende helsetjenestene til barn og unge gir en unik mulighet til å fange opp utsatte barn og ungdom på et tidlig tidspunkt. Med bakgrunn i utviklingsstrekk i barne- og ungdomsbefolkningen, mangler ved tjenestetilbudet og det store potensialet som ligger i de forebyggende tjenestene, ønsker Regjeringen å styrke de forebyggende helsetjenestene til barn, unge og gravide. (6) 1.3 Psykisk helse Psykisk helse er et mangfoldig begrep med forgreninger både til fysisk helse og til samfunnet rundt oss. Biologiske, psykologiske og sosiale faktorer er med på å forme det nyfødte barnet. Ikke minst har barnas familier stor innflytelse. Likevel kan barn med tilnærmet identisk bakgrunn utvikle seg helt forskjellig. En del psykiske lidelser er arvelig betinget, men vi vet også at det som skjer i barnas første leveår har stor innvirkning på den psykiske helsen. Faktorer som en trygg tilknytning, godt samspill, mestringsopplevelser og en stabil voksenperson som ser barnet er bare noen av forutsetningene for en god psykisk helse. Det samme er ytre faktorer som venner, skole og bosituasjon. Psykisk helse oppfattes gjerne som sykdom; angst, mani, spiseforstyrrelser, manglende mestring med mer. Men det har også en annen dimensjon; sunn angst, slitenhet, glede, sinne og frustrasjon. Her ligger et bredt spekter av følelser. Å sette sykdomstegn på normale svingninger i et liv gjør arbeid innen psykisk helse vanskeligere enn nødvendig. Det er et stort potensiale for det helsefremmende arbeidet når man kan bidra til å endre menneskers holdninger til hvordan man bør oppfatte og håndtere livssmerte. (7) Det er viktig å understreke at barn, ungdom og familier alltid har egne ressurser, som er avgjørende for hvilken betydning et psykisk problem kan få i en praktisk hverdag. (5) Psykiske vansker hos barn viser seg ofte på andre måter enn hos voksne. Ofte kommer de til uttrykk gjennom ulike former for problematferd. Slik atferd kan vanligvis beskrives som eksternaliserende eller internaliserende problemer. Eksternaliserende problemer forekommer oftest blant gutter. Problemene vendes utover. Internaliserende problemer er mest vanlig hos jenter. Dette er problemer som vendes innover, som depresjon, angst og psykosomatiske lidelser. (8) Det er en høyere andel av gutter innen de fleste lidelser som debuterer tidlig og som er relatert til ulike former for nevrologiske utviklingsforstyrrelser. Jenter dominerer blant lidelser som ofte debuterer i puberteten, spesielt spiseforstyrrelser og depresjon. (9)

3 Hvis en slår sammen de ulike typer psykiske lidelser eller vansker hos barn og ungdom, kommer en til at % av alle barn og unge i Norge har slike vansker. Når det gjelder de aller yngste, (0-3 år), finnes det imidlertid lite sikker kunnskap. Nye tall fra Folkehelseinstituttet tyder på at ca 8 % av barnebefolkningen har så alvorlige plager at de er behandlingstrengende. (8). Mellom 0,4 og 5,7 prosent av barna har opplevd en alvorlig depressiv episode. Det viser seg også å være en høy grad av individuell stabilitet i psykiske vansker. WHO forventer en økning i psykiske problemer og lidelser i årene fremover. (6) Regjeringens strategiplan sammen om psykisk helse viser til at selv om det er mulig å identifisere mange risikoutsatte småbarn, klarer vi bare å finne frem til tredjeparten av 2-3 åringene som vil ha utviklet alvorlige vansker som 4-5 åringer. (5) De fleste barna vokser imidlertid av seg plagene dersom de er av mild eller moderat art, mens de alvorlige vanskene kan være av mer vedvarende karakter. (9) 1.4 Behov for kompetanseheving Den første helsesøsterutdanningen i Norge startet opp i Nesten 60 år senere tilbys utdanningen på 8 forskjellige høyskoler og bindes sammen av en felles rammeplan. Innenfor rammeplanen står utdannelsesinstitusjonene fritt til å sette sammen innholdet for utdanningen. Opp i gjennom årene har det i de forskjellige fagplanene blitt lagt ulik vekt på psykisk helsearbeid. Samtidig utvikler samfunnet seg og nye problemstillinger og utfordringer kommer til. Ved utarbeidelsen av forslaget er det lagt vekt på at etterutdanningen skal være relevant både for helsesøstre med mange års erfaring og for nyutdannede helsesøstre. Dette er en stor utfordring. Grunnkunnskapen om disse temaene ligger i helsesøsterutdanningen. Etterutdanningen er viktig som en oppgradering ettersom det kommer til ny forskning og erfaringer på de forskjellige temaene. Innholdet i etterutdanningen vil også gå mer i dybden enn ved helsesøsterutdanningen, og på den måten gi ytterligere handlingskompetanse i praksis. Ut fra Rammeplan for helsesøsterutdanning skal helsesøster blant annet vurdere og påvirke ulike faktorer som virker inn på befolkningens helse. Videre skal hun vurdere barn og unges fysiske og psykososiale utvikling i et økologisk perspektiv og iverksette helsefremmende og forebyggende tiltak. (10) Sintefrapporten STF78 konkluderer med at brukere i stor grad er tilfredse med tilbud og tjenester ved helsestasjons- og skolehelsetjenesten og ved PP-tjenesten. Men foresattes erfaringer og selvrapportering fra ungdommer viser at brukere som har psykiske vansker er mindre tilfredse med tilbudet de mottar enn andre brukere. De kommunale instansene har forbedringspotensiale både i forhold til å bli mer tilgjengelige, øke egen kompetanse om psykososial problematikk, gi mer og bedre informasjon om hjelpetilbud, øke brukermedvirkningen, samt bedre samordningen og samarbeidet med andre tjenesteytere og instanser. (11) Nasjonalt råd for prioriteringer i helsevesenet peker på at samarbeid mellom instanser som har med barn å gjøre må utvikles og styrkes i betydelig grad. (12) Regjeringen ønsker også å styrke hjelpeapparatets, inkludert helsestasjons- og skolehelsetjenestens, kompetanse på vold i nære relasjoner Det er behov for å øke kunnskapen om arbeidsmetoder og tiltak som kan settes inn for å forebygge skader og hjelpe barnet Kartlegging av helsesøstres kompetanse innenfor psykisk helse Norsk Sykepleieforbund, Landsgruppa av helsesøstre initierte i 2003 en spørreundersøkelse blant sine medlemmer. Undersøkelsen tok blant annet for seg hvilke

4 problemstillinger helsesøstrene møtte i sitt daglige arbeid, og om de hadde tilstrekkelig kompetanse til å løse disse problemene. Ett av funnene var at en stor andel av problemområdene helsesøstrene hevdet var ganske eller meget vanlige, var en type problematikk som kan karakteriseres som psykososiale problem. (13) I 2006 har Norsk sykepleierforbunds Landsgruppe av helsesøstre og Sosial- og helsedirektoratet gått sammen om en ny spørreundersøkelse. Den omhandler helsesøstres egenrapporterte kompetanse og kompetansebehov i forhold til psykisk helse. Foreløpige data fra fokusgrupper i denne undersøkelsen viser at helsesøstre bl.a. ønsker: økt kunnskap i gruppeledelse økt kunnskap om og tilgang til bruk av praktiske verktøy, inkl. screening instrument metodestandarder økt kompetanse i tidlig identifikasjon økt henvisningskompetanse dvs bedre kjennskap til de ulike instansers fagfelt og kompetanse gjennom bedre tverrfaglig samarbeid. (14) Spørreundersøkelsen mottok svar fra 1064 helsesøstre. Hovedfunn derfra viser at 20 % av helsesøstre opplever at de i liten grad eller ikke i det hele tatt har kompetanse i forhold til å håndtere barn og unge med psykiske problemer. 36 % opplever at de i liten grad eller ikke i det hele tatt har kompetanse til å håndtere barn av psykisk syke foreldre. Tabellen nedenfor viser hvor stor prosentandel helsesøstre som i stor grad har behov for økt kompetanse innen områdene: Prosentandel: Tema: 46 % Konsultasjonsteknikk psykisk syke foreldre 40 % Tidlig identifikasjon av psykiske problemer 35 % Utredning av psykiske problemer hos barn 35 % Utredning av psykiske problemer hos ungdom 34 % Familieterapi 33 % Seksuelle overgrep 33 % Selvskading 32 % Konsultasjonsteknikk ungdom 31 % Atferdsproblematikk 30 % Tristhet/depresjon 29 % Selvmordstanker 28 % Konsultasjonsteknikk barn 27 % Familieproblemer 26 % Bruk av individuell plan som samarbeidsverktøy 26 % Foreldreveiledning/Foreldrearbeid Flere tema ble nevnt, felles for de ovennevnte er at mer enn hver fjerde helsesøster som deltok i undersøkelsen i stor grad trenger økt kompetanse på området. (14) Med denne bakgrunnen har Høyskolen Diakonova utarbeidet et forslag til fagplan for etterutdanningskurs i psykisk helsearbeid for helsesøstre ansatt i helsestasjons- og skolehelsetjenesten.

5 1.5 Formål Stortingsmelding 41 ( ) stadfester at etterutdanning i helse- og sosialfag eksplisitt har følgende målsettinger: Å sikre den enkelte students kunnskaper. Å tilføre helse og sosialarbeidere kunnskaper i tråd med nye behov og målsettinger Det pekes på at etterutdanningstilbudene bør vektlegge tverrfaglighet, brukerperspektivet og brukermedvirkning. (15) Etterutdanningen i psykisk helse for helsesøstre har følgende formål: Formålet med kompetansehevingsprogrammet er at helsesøstrene gjennomfører etterutdanningen og får tilstrekkelig kompetanse i å forebygge, identifisere og intervenere når det gjelder psykiske og psykososiale vansker hos barn og ungdom, og å samhandle med lege- og psykologtjenesten i kommunehelsetjenesten og det psykiske helsevern for barn og unge. (Kravspesifikasjon til oppdraget, Sosial- og helsedirektoratet.) 1.6 Undervisningsopplegg Etterutdanningstilbudet består av 3 emner. Hver enkelt modul har en varighet av 4 dager. De kan tas uavhengig av hverandre. Teori og empiri konkretiseres med bruk av case og summe- og diskusjonsgrupper. Studentene blir derved aktivt involvert i kurset, og egne erfaringer blir drøftet opp mot kursinnholdet. Det vil på sikt være relevant å vurdere å innpasse etterutdanningskurset i et mastergradsprogram. 1.7 Studiekrav Det anbefales at hver modul har krav om litteraturstudier på ca. 500 sider. Høyskolen Diakonova anbefaler at høyskolene søker opp relevante artikler fra fagtidsskrifter og andre publikasjoner, men det bør også være rom for bøker. Pensumlitteraturen bør være på engelsk og skandinavisk. Det forventes at studenten leverer et refleksjonsnotat på maks ord fra hver modul. I refleksjonsnotatet skal det henvises til forelesninger og pensumlitteratur. Det vil ikke bli noen tilbakemelding på refleksjonsnotatet til studenten. Det skal ikke avholdes noen eksamen i modulene. Modulene regnes som bestått og gir studiepoeng når helsesøster har vært til stede hver dag, lest pensumlitteraturen og innlevert refleksjonsnotatet med henvisninger med de før nevnte spesifikasjoner. De fleste helsefaglige tidsskrift anvender Vancouver-systemet som referansesystem. Det foreslås derfor at studentene i etterutdanningen også følger dette systemet. 1.8 Oversikt over modulene Basismoduler 1. Spedbarn, små barn og psykisk helse 2. Skolebarn og psykisk helse 3. Barn med risiko for utvikling av atferdsvansker

6 Opplæring i bruk av ulike kartleggingsverktøy og arbeidsmetoder, samhandling rundt tidlig intervensjon, og rutiner og verktøy som støtte ved identifisering og intervenering, vil bli lagt under den enkelte modul relatert til det tema som er fokus. 1.9 Opptakskriterier Det kreves bestått videreutdanning som helsesøster for å bli tatt opp i etterutdanningen. Det gis anledning til å søke om fritak fra enkelte moduler dersom helsesøster har gjennomført samme/tilsvarende modul tidligere. Vurdering av tidligere kurs og evt. fritak gis av den enkelte høyskole. 2.0 FAGLIG INNHOLD Det presiseres at dette er et forslag til etterutdanning. Etterutdanningen bør være dynamisk. Nye problemstillinger bør vurderes innlemmes i modulene ved behov. Likeledes er ikke litteraturlisten fastsatt. Høyskolen Diakonova har ført opp anbefalt litteratur. Den enkelte høyskole må i samarbeid med forelesere supplere litteraturlisten på et tilsvarende faglig nivå som på dette forslaget. Overlapping av temaer er også en utfordring som hver høyskole må ta stiling til ved valg av moduler. Det er forsøkt å unngå for mye overlapping i planen. Noen tema er likevel relevante i flere sammenhenger. Innholdet i modulene er basert på tidligere nevnte spørreundersøkelse, ønsker fra Sosialog helsedirektoratet, erfaringer fra Høyskolen Diakonova og anbefalinger fra referansegruppen med tilhørende fagmiljøer. 2.1 Mål for etterutdanningen Etterutdanningen skal være en faglig videreføring i helsesøsterdanningen. Etter gjennomført kurs skal helsesøster ha kjennskap til nye verktøy til bruk i helsestasjonsog skolehelsetjenestens arbeid. Utdanningen skal gi helsesøster økt handlingskompetanse. Helsesøster skal ha kjennskap til oppdatert forskning på de aktuelle fagfeltene. Motivasjon til å arbeide med fagfeltet og tillit til seg selv som fagperson skal styrkes. 2.2 Modulene i programmet Modul 1 Spedbarn, små barn og psykisk helse Store samfunnsmessige forandringer har ført til endrede forutsetninger for barns oppvekst. Både barnet, familien og familiens støtteapparat må i dag forholde seg til en mer kompleks virkelighet enn for bare noen få år tilbake. I følge kartleggingsundersøkelsen fra Sintef (14) er helsesøstergruppen selv opptatt av at mange psykososiale problemer i stor grad er et resultat av samfunnsmessige forhold. I et primærforebyggende perspektiv er det viktig å

7 identifisere risikofaktorer for barns oppvekstmiljø. (5) Her i ligger også foreldrenes egen sykdom. Barn som vokser opp med en psykisk syk mor eller far har høy risiko for selv å utvikle psykiske problemer. (16) Nasjonalt råd for prioriteringer i helsetjenesten anbefaler at tidlig intervensjon innen psykisk helsevern for barn prioriteres. Dette innebærer både å identifisere de barna som står i fare for å utvikle psykiske problemer og atferdsvansker og å tilrettelegge egnete tilbud. (17) Relasjonen mellom barn og nære omsorgspersoner er av avgjørende betydning for barnets fysiske, emosjonelle, intellektuelle og sosiale utvikling. Tidlig kommunikasjon og interaksjon er grunnleggende for en trygg tilknytning som igjen er en grunnpilar i godt samspill. Samspillet barnet erfarer i sitt første leveår legger også grunnlaget for dets forventninger til andre. (18) Det tidlige samspillet har betydning for hvordan barnet senere vil oppleve og forstå verden rundt seg. For mange negative følelser i spedbarnstiden kan påvirke forholdet barnet har til sine omsorgspersoner og følge relasjonen opp gjennom årene. Mål: Helsesøster skal etter gjennomført kurs ha tilegnet seg økt kompetanse på samspill mellom barnet og dets omsorgspersoner. Hun skal ha kjennskap til betydningen av et godt samspill og utviklingen av samspillet i familien. Hun skal ha kunnskap om observasjon, kartlegging og intervensjon ved samspillsvansker. Helsesøster skal også ha tilegnet seg ytterligere kunnskap om risikogrupper, beskyttelsesfaktorer, resiliens og utviklingsforløp. Innhold: Dag 1 og 2 Det første leveårs betydning for den videre utvikling og psykisk helse hos mor og far Samspillet mellom primære omsorgspersoner og barn Omsorgssvikt og mishandling Risikogrupper inkl. Funksjonshemmede barn Rusmisbruk i familien/gravide rusmisbrukere Svangerskapsdepresjoner Dag 3 Konsekvenser av mangelfullt samspill Premature barns spesielle behov Beskyttelsesfaktorer, resiliens og utviklingsforløp Dag 4 Kartleggingsteknikk (brukerhistorie) Observasjonsteknikk Intervensjon Forslag til litteratur Modul 1: Brataas, H.V. & Steen-Olsen, T.H. (2003) Kvalitet i samspill. Kristiansand: Høyskoleforlaget. Ihler, A. I. (2005) Tilknytning, kommunikasjon og formidlet læring: en analyse av helsesøsters arbeid med barn og foreldresamspill. Masteroppgave i spesialpedagogikk Indredavik, M.S., Vik, T., Heyerdahl, S., Kulseng, S. & Brubakk, A.M. (2005). Psychiatric symptoms in low birth weight adolescents, assessed by screening questionnaires. European Child and Adolescent Psychiatry, 14 (4) Halvorsen Inger et.al (2006) Foreldre og fagfolk i samspill. Hertervig forlag

8 Hundeide Karsten (2001) Ledet samspill fra spedbarn til skolealder. Vett og Viten 2001 Jørgensen, B. (2002). Familier med store psykososiale belastninger. Livsbelastninger, sosialt nettverk og psykisk helse hos enslige mødre. Nordisk Sosialt Arbeid, 22 (4). Killén Kari, Klette Trine og Arnevik Espen (2006) Art. Tidlig mor-barn-samspill i norske familier. Tidsskrift for norsk psykologforening 43 Killén, Kari (2000) Utdrag fra Barndommen varer i generasjoner. Kommuneforlaget Moe, V. & Slinning, K. (2001). Children prenatally exposed to substances: Gender-related differences in outcome from infancy to 3 years of age. Infant Mental Health Journal, 3, Moe, Vibeke. (2002) Foster-placed and adopted children exposed in utero to opiates and other substances: Prediction and outcome at four and a half years. Journal of Developmental and Behavioral Pediatrics;23(5) Nærde, Ane (2005) Mental health among mothers of young children. University of Oslo Waaktar, T. & Christie, H. J. (2000) Styrk sterke sider. Kommuneforlaget Modul 2 Skolebarn og psykisk helse Tall fra Samdata viser at 3.6 % av barn og unge under 18 år mottok et tilbud innen psykisk helsevern i (19) En norsk undersøkelse viser at 6.5 % av barna i alderen 7-9 år har behov for spesialisert psykiatrisk/psykologisk hjelp. (8) Skolehelsetjenesten har vært i kontakt med mange av disse barna. Psykiske problemer kan ha alvorlige følger for barn og unges trivsel og utvikling. Problemene kan forringe deres forhold til foreldre og jevnaldrende og få avgjørende betydning for deres tilpasning til skolen. Resultater fra større barneundersøkelser med et langt tidsperspektiv tyder på at alvorlige vansker i førskolealderen har høy stabilitet; mellom 40 og 60 prosent av barna med omfattende plager som tre-fireåringer hadde fremdeles slike plager ved tiårsalderen. (20) Helsesøster møter mange utfordringer i møtet med barn. Ikke alle barn og unge har ord eller forståelse for de ekstra utfordringene de opplever. Et viktig verktøy i skolehelsetjenesten er å kunne samtale med barn og ungdom. Helsesøster må også ha kunnskap om hvordan hun finner frem til viktige samarbeidspartnere for tjenesten. Som en del av primærhelsetjenesten er det helsestasjons og skolehelsetjenestens oppgave å forebygge psykiske og fysiske problemer hos barn og unge og modulen vil vektlegge dette Mål: Helsesøster skal bli oppdatert på psykiske lidelser blant barn. Hun skal også ha blitt presentert for nyere forskning innen samfunnsskapte problemer som mobbing. I et samfunn med økende innslag av barn som har opplevd kriser og traumer skal helsesøster ha fått økt

9 handlingskompetanse på dette feltet. Hun skal få nye metoder i å samtale med barn og skal raskt kunne trekke inn samarbeidspartnere ved behov. Innhold Dag 1 Psykiske lidelser Rusproblematikk Dag 2 Kriser og traumer Mobbing (inkl. mobbing over SMS og MSM) Dag 3 og 4 Kommunikasjon Samarbeid, samhandling og samtale med barn, ungdom og foresatte Metodiske samtaler med barn Hva kan voksne si og gjøre for at barn skal få tillit Kliniske eksempler fra samtaler med barn og unge Samarbeidspartnere Forslag til litteratur modul 2: Borthne Roald (2003) Screening for psykiske plager i skolehelsetjenesten et forsøk verdt? Tidsskrift for Den norske Lægeforening nr.15 Breidablik, Hans J. og Eivind Meland. (1999). Familieoppløsning i barndom - helse og helseadferd i ungdommen. Tidsskriftet, Den Norske Lægeforening nr. 16, 1999 Bugge, Eriksen og Sandvik (red). (2003). Sorg. Bergen: Fagbokforlaget. Kap 1-5. Diseth,T., Christie, H.J. (2005). Trauma-related dissociative (conversion) disorders in children and adolescents - an overview of assessment tools and treatment principles. Nordic Journal of Psychiatry, 59 (4) Gulbrandsen, Liv Mette (1998) I barns dagligliv. Gyldendal Akademisk Helseth Sølvi og Lund Thorleif. (2006) Assessing health-related quality of life in adolescents: some psychometric properties of the first Norwegian version of KINDL. Sca. Journal of caring science. Ivarsson, T. Broberg, A.G., Arvidsson, T. & Gillberg, C. (2005). Bullying in adolescence: Psychiatric problems in victims and bullies as measured by the Youth Self Report (YSR) and the Depression Self-Rating Scale (DSRS). Nordic Journal of Psychiatry. 59 Langaard, K. (2002). Psykososial hjelp til unge jenter i et flerkulturelt miljø: et samarbeidsprosjekt mellom helsetjenesten ved Sogn videregående skole og Nic Waals Institutt. Oslo: Nic Waals Institutt Langaard Kari og Olaisen Kristin (2005) På veien mot voksenlivet. Samtaler mellom ungdom og hjelpere som bidrar til økt livsmestring. Rapporten Barn i Norge 2005 Se meg! Voksne for barn Lien, Lars; Tambs, Kristian; Oppedal, Brit; Heyerdahl, Sonja; Bjertness, Espen. (2005) Is relatively young age within a school year a risk factor for mental health problems and poor

10 school performance? A population-based cross-sectional study of adolescents in Oslo, Norway. BMC Public Health 2005;5 Nærde, A. & Neumer, S. (2003). Psykiske lidelser blant barn 0-12 år. (Rapport) Oslo: Nasjonalt Folkehelseinstitutt SAFT (Safety, Awareness, Facts and Tools. (2006) Barneundersøkelsen Sundar, Turid: (2003) Ingen drikk sprit for at det e godt. En studie av festkultur blant ungdom i Alta. Hovedfagsoppgave i sosialantropologi, Universitetet i Tromsø Strand Gerd, Arnesen Peter ( red). (2004) AD/HD, Tourettes syndrom og narkolepsi: en grunnbok. Bergen: Fagbokforlaget. Kap 1, 2 Øvreeide Haldor (2000) Samtaler med barn. Metodiske samtaler med barn i vanskelige livssituasjoner. Høyskoleforlaget Modul 3 Barn med risiko for utvikling av atferdsvansker En kartleggingsrapport over metoder og instrumenter for å oppdage barn med høy risiko for utviklingsavvik i alderen 0-6 år viser at kunnskapsgrunnlaget om metodene er mangelfulle. Kartlegging av norske forhold tyder på at det brukes flere ulike metoder. Den regionale variasjonen er stor, kompetansen ved helsestasjonene er ulikt fordelt og mye tyder på at tilfeldigheter avgjør valg av metode. Det er internasjonal enighet om at eksisterende metoder ikke tilfredsstiller gjeldende kriterier til kartleggingsverktøy for populasjonsscreening. Rapporten etterspør mer forskning på området. (21) Nasjonalt råd for prioriteringer i helsetjenesten mener at barn og unges psykiske helse må prioriteres tydeligere i praksis fordi lidelsene er alvorlige, rammer mange og kan få langvarige følger. Helsetjenesten må ha sterkere fokus på psykososiale faktorer i sitt møte med barn og deres foresatte. (22) En norsk undersøkelse støtter antagelsen om at det er mulig å identifisere problematferd hos små barn. Resultatene tyder også på at vi allerede ved 18 måneders alder kan begynne å identifisere risikofaktorer i oppvekstmiljøet som kan bidra til vedvarende vansker. Identifisering av utviklings- og atferdsforstyrrelser i tidlig barnealder er generelt ansett å ha betydning i forebygging av senere vansker. (21) Mål: Helsesøster skal kunne gruppere vanskebilder i forhold til lette, moderate og alvorlige atferdsvansker, opposisjonell trasslidelse og atferdslidelse. Videre skal hun ha oppnådd økt kunnskap om hvordan man kartlegger og utreder atferdsvansker. Helsesøster skal ha kjennskap til atferdsvanskers ulike utviklingsveier og tiltak i denne forbindelse. Innhold: Dag 1 og 2 Gjennomgang av ulike former for atferdsvansker, årsaker og forekomst. Dag 3 Hvordan kartlegger/utreder man som helsesøster atferdsvansker?

11 Dag 4 Utviklingsveier for de ulike grader av atferdsvansker Gjennomgang av tiltak mot atferdsvansker i forhold til dokumentert effekt (evidensbaserte tiltak). Forslag til litteratur modul 3: Gundersen, K. K., & Moynahan, l. (2003). Trening av sosial kompetanse. I S. Eikseth & F. Svardal (red.), Anvendt atferdsanalyse: Teori og Praksis Oslo: Gyldendal Akademisk. Kvello, Ø. (2006). Utredning av atferdsvansker, omsorgssvikt og mishandling. Oslo: Universitetsforlaget. Mørch, W.-T. (2003). Behandling av barn med atferdsforstyrrelse. I S. Eikseth & F. Svardal (red.), Anvendt atferdsanalyse: Oslo: Gyldendal Akademisk. Rostad Anne Margrethe et al. (2001) Tidlig Intervensjon (TI-metoden): Metodebok for undersøkelse ved 0-7, 1 år, 2 år. Levanger: Sykehuset Levanger Innledningskapitlene Referanseliste 1. Stortingsproposisjon 63 ( ) om Opptrappingsplan for psykisk helse Statens helsetilsyn 2002 Oppsummeringen av landsomfattende tilsyn med helsetjenester til barn og unge med psykiske problemer 3. Sosial- og helsedepartementet. Stortingsmelding nr. 25 ( ) Åpenhet og helhet. Om psykiske lidelser og tjenestetilbudene 4. Sosial- og helsedirektoratet 2003 Opptrappingsplanen for psykisk helse. Status Sosial- og helsedirektoratets vurderinger 5. Helsedepartementet 2003 Regjeringens strategiplan om barn og unges psykiske helse sammen om psykisk helse 6. Helsedepartementet 2003 Stortingsmelding nr. 16 ( ): Resept for et sunnere Norge. 7. Oslo kommune Skoleetaten Pedagogisk psykologisk tjeneste: Vereide, Karin og Kringen, Else Marie: (2002) Veilednings- og idèhefte i forbindelse med tiltak for barn og unge med psykiske vansker Oslo 8. Folkehelseinstituttet 2006 Rapport 2006:3 Kunnskapsoppsummering om barns helse og miljø 9. Sosial- og helsedirektoratet 2003 Opptrappingsplanen for psykisk helse. Sosial- og helsedirektoratets forslag til tiltak Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 1998: Rammeplan for helsesøsterutdanning 11. Sintef Helse 2005: STF78 A55005 Brukerbasert evaluering av det kommunale tjenestetilbudet for barn og unge med psykiske vansker

12 12. Nasjonalt råd for prioriteringer i helsevesenet Protokoll Prioriteringsrådsmøte (www.shdir.no) 13. Glavin, Kari og Helseth, Sølvi: Fag i utvikling: Kunnskap i tråd med samfunnets behov. Sykepleien nr. 5/ Andersson, Helle W. Prosjektleder i Sintef Helse Personlig samtale 15. Stortingsmelding 41 ( ) Helsepolitikken mot år Nasjonal Helseplan 16. Sosial- og helsedirektoratet 2006 Tiltaksplan for pårørende til mennesker med psykiske lidelser 17. Nasjonalt råd for prioriteringer i helsevesenet. Pressemelding 2. juni (www.shdir.no) 18. Killén, Kari (2000): Barndommen varer i generasjoner, Kommuneforlaget Sintef: STF78 A Samdata Psykisk helsevern Sektorrapport Sosial- og helsedepartementet Faktarapport om årsaker til psykiske plager og lidelser 21. Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten 2005 Rapport nr Kartleggingsverktøy og instrumenter for tidlig avdekking av utviklings-, atferds- og psykososiale vansker hos barn 0-6 år 22. Nasjonalt råd for prioriteringer i helsevesenet. Prioriteringsmøte Protokoll 2003 (www.shdir.no) 23. Sintef Helse 2005 STF78 A55002 Tilgjengelighet av tjenester til barn og unge: Opptrappingsplanens effekt på psykisk helsearbeid i kommunene. 24. Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten 2005 Rapport IS-1315 Brukermedvirkning psykisk helsefeltet. Mål, anbefalinger og tiltak i Opptrappingsplan for psykisk helse. 25. Helse- og omsorgsdepartementet 2006 Rapport Tidligere hjelp til barn og unge med psykiske lidelser og/eller rusproblemer 26. Sosial- og helsedirektoratet IS Brukermedvirkning psykisk helsefeltet. Mål, anbefalinger og tiltak i Opptrappingsplanen for psykisk helse 27. Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten 2005 Rapport nr Svangerskap og psykisk helse 28. Kommunal- og arbeidsdepartementet Stortingsmelding 17 ( ) Om innvandring og det flerkulturelle Norge 29. Sosial- og helsedirektoratet. IS-1022 Veileder - Helsetjenestetilbud til asylsøkere og flyktninger 30. Sosial- og helsedirektoratet. IS22/2004 Helsetjenestetilbud til asylsøkere og flyktninger faglige råd og en påminning om gjeldende lov- og regelverk med særlig vekt på psykisk helse

13 31. Glavin, Kari og Kvarme Lisbeth Gravdal (2003) Helsesøstertjenesten. Fra menighetssykepleie til folkehelsevitenskap Akribe forlag 32. Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten. Foredrag Kunnskapsbasert praksis og kvalitetsforbedring går hånd i hånd Vedlegg 1: Medlemmer av referansegruppa Høyskolen i Oslo ved førsteamanuensis Sølvi Helseth Regionsenter for barne- og ungdomspsykiatri ved prosjektleder Edel M. Bratlie NSF Landsgruppa av helsesøstre ved styremedlem og helsesøster Reidun Fagervik Folkehelseinstituttet ved forsker Kristin Schjelderup Mathiesen Høyskolen Diakonova ved prorektor og prosjektleder Mardon Breimoen Høyskolen Diakonova ved førstelektor Kari Glavin Høyskolen Diakonova ved høyskolelektor Monica Larsen Donovan Vedlegg 2 Forslag til utregning av studiepoeng for etterutdanningen Lov om universiteter og høyskoler av (1) fastslår: Studieåret er normalt 10 måneder. Et fullt studieår er normert til 60 studiepoeng. Dette gir : 40 uker=60 studiepoeng 1 uke=1.5 sp. Etter denne utregningsmodellen tilsvarer 5 studiepoeng ca. 133 arbeidstimer. Høyskolen Diakonova anslår at deltakelse på ett kurs (3 moduler/emner) vil tilsvare 17 studiedager, eller 136 studietimer. Aktivitet Timer Studiepoeng Kursdeltakelse 4 dager 32 1,20 Lesing og fremskaffelse av 64 2, sider litteratur, 8 arbeidsdager Skriving av refleksjonsnotat/ 40 1,50 oppgave 1500 ord 5 arbeidsdager Til sammen: 136 5,10 Vedlegg 3 Krav til refleksjonsnotat

14 A. Velg en situasjon fra praksis som har gjort inntrykk på deg. Beskriv kort denne situasjonen Hva gjorde jeg? Hva opplevde jeg? Hva lærte jeg? B. Reflekter over din holdning, din handling (hva du tenkte, gjorde) og din kunnskap. C. Hva ville du eventuelt ha gjort annerledes, vurdert og sett i forhold til den kunnskapen du har fått gjennom modulen? Hvis du ikke ville ha gjort noe annerledes så beskriv dette. Begrunn med litteratur og kunnskap fra forelesningene. Refleksjonsnotatet skal være på 1500 ord.

Plan for psykisk helsearbeid for Stavanger 2011-2015

Plan for psykisk helsearbeid for Stavanger 2011-2015 Plan for psykisk helsearbeid for Stavanger 2011-2015 STAVANGER KOMMUNE Innhold Del I 5 1. Visjon og mål 5 2. Hovedinnretningen på planen 5 3. Rullering av Plan for psykisk helsearbeid 5 3.1 Hva er oppnådd

Detaljer

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013 Helse på barns premisser Takk til alle barn og unge som har bidratt i arbeidet med rapporten! Design: Provinsen Foto: Sidsel Hommersand Trykk: Møklegaards Trykkeri AS Opplag:

Detaljer

Barndommen kommer ikke i reprise

Barndommen kommer ikke i reprise Strategi Barndommen kommer ikke i reprise Strategi for å bekjempe vold og seksuelle overgrep mot barn og ungdom (2014 2017) Strategi Barndommen kommer ikke i reprise Strategi for å bekjempe vold og seksuelle

Detaljer

INNHOLD TRYGG, TYDELIG OG TILGJENGELIG RAPPORT OM HELSESTASJON- OG SKOLEHELSETJENESTEN

INNHOLD TRYGG, TYDELIG OG TILGJENGELIG RAPPORT OM HELSESTASJON- OG SKOLEHELSETJENESTEN INNHOLD Forord...5 1. En framtidsrettet helsestasjon- og skolehelsetjeneste...6 2. Innledning...8 3. En vanlig dag på jobben...10 4. Helsestasjon- og skolehelsetjenesten...11 4.1 Om helsestasjon- og skolehelsetjenesten...12

Detaljer

Bachelorgradsoppgave. Rusmiddelproblemer og omsorgssvikt Substance abuse and neglect. Forfatter: Kirsten Bakken

Bachelorgradsoppgave. Rusmiddelproblemer og omsorgssvikt Substance abuse and neglect. Forfatter: Kirsten Bakken Bachelorgradsoppgave Rusmiddelproblemer og omsorgssvikt Substance abuse and neglect Forfatter: Kirsten Bakken VPL 310 Bachelorgradsoppgave i Vernepleie Høgskolen i Nord-Trøndelag-2014 Sammendrag Tittel:

Detaljer

- Et fullverdig liv. Rus og psykisk helse bedre hjelp til de sykeste

- Et fullverdig liv. Rus og psykisk helse bedre hjelp til de sykeste - Et fullverdig liv Rus og psykisk helse bedre hjelp til de sykeste Forord Den norske legeforening arbeider kontinuerlig med fagutvikling. I perioden 2013-2015 har Legeforeningen bl.a. valgt å fokusere

Detaljer

Så må vi jobbe tettere sammen

Så må vi jobbe tettere sammen Så må vi jobbe tettere sammen Samarbeid mellom helsesøstre i skolehelsetjenesten og Avdeling for barn og unges psykiske helse ved Sørlandet Sykehus sett fra helsesøstrenes perspektiv Vibeke Palucha Masteroppgaven

Detaljer

NR. 1 2010. LaH NSF fyller 55 år i 2010! Hovedtema i dette nummer: psykisk helse

NR. 1 2010. LaH NSF fyller 55 år i 2010! Hovedtema i dette nummer: psykisk helse Helsesøstre NR. 1 2010 Vinter i Norge. Foto: Pascal Dangman LaH NSF fyller 55 år i 2010! Hovedtema i dette nummer: psykisk helse Innhold side Leder 5 Prosjekt pilot helsestasjon og skolehelsetjeneste 6

Detaljer

Oppfølgingsplan for arbeid og psykisk helse

Oppfølgingsplan for arbeid og psykisk helse Særtrykk Oppfølgingsplan for arbeid og psykisk helse (2013 2016) Særtrykk Oppfølgingsplan for arbeid og psykisk helse (2013 2016) 4 Arbeidsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet Oppfølgingsplan

Detaljer

Skrevet av. Idun Marie Ljønes Prosjektleder modellkommuneforsøket. Heidi Tessand psykolog, avd. barn og familier

Skrevet av. Idun Marie Ljønes Prosjektleder modellkommuneforsøket. Heidi Tessand psykolog, avd. barn og familier Skrevet av Idun Marie Ljønes Prosjektleder modellkommuneforsøket Heidi Tessand psykolog, avd. barn og familier Innhold 1. Innledning... 2 1.1 Bakgrunn for å bli forsøkskommune...2 1.2 Organisering av prosjektarbeidet...2

Detaljer

Frafall og psykisk helse i videregående opplæring

Frafall og psykisk helse i videregående opplæring Frafall og psykisk helse i videregående opplæring Hvordan kan skolen bli mer robust til å møte frafallsproblematikken, som er en følge av redusert psykisk helse hos elevene? Masteroppgave i spesialpedagogikk

Detaljer

utredningsserie Statens helsetilsyn 4-2001 Kompetansebehov i psykisk helsevern IK 2740

utredningsserie Statens helsetilsyn 4-2001 Kompetansebehov i psykisk helsevern IK 2740 utredningsserie Statens helsetilsyn 4-2001 Kompetansebehov i psykisk helsevern IK 2740 KOMPETANSEBEHOV I PSYKISK HELSEVERN Statens helsetilsyn Calmeyers gate 1 Pb. 8128 Dep., 0032 Oslo Tlf.sentralbord:

Detaljer

En forsvarlig skolehelsetjeneste?

En forsvarlig skolehelsetjeneste? En forsvarlig skolehelsetjeneste? 18 19 En forsvarlig skolehelsetjeneste? Skolehelsetjenesten, med helsesøster i spissen, skal ikke bare gi vaksiner eller gi råd om kosthold og prevensjon. Helsesøster

Detaljer

Strategiplan. Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse

Strategiplan. Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse Strategiplan Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse 2007 2012 Strategiplan Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse 2007 2012 Innhold Forord... 5 Innledning... 6 Del 1: Strategi for

Detaljer

IS-1914 Rapport. Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre

IS-1914 Rapport. Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre IS-1914 Rapport Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre Heftets tittel: Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker

Detaljer

Helsetilbudet til barn utsatt for vold og seksuelle overgrep

Helsetilbudet til barn utsatt for vold og seksuelle overgrep Helsetilbudet til barn utsatt for vold og seksuelle overgrep 76 Helsetilbudet til barn utsatt for vold og seksuelle overgrep I denne delen av prosjektet har vi tatt for oss noen sentrale deler av helsetilbudet

Detaljer

MÅLOPPNÅELSE I BARNEVERNET

MÅLOPPNÅELSE I BARNEVERNET MÅLOPPNÅELSE I BARNEVERNET FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2007 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Målsetting og problemstillinger... 1 1.2 Avgrensinger... 2 1.3 Datainnsamling... 2 2. NÅS MÅLET OM TIDLIG INNGRIPEN?...

Detaljer

Barn som pårørende - Sluttrapport og anbefalinger for videre oppfølging

Barn som pårørende - Sluttrapport og anbefalinger for videre oppfølging Barn som pårørende - Sluttrapport og anbefalinger for videre oppfølging Barn som pårørende må ses i en større sammenheng; -10 anbefalinger om tiltak for forebygging. Helse Nord (stor logo) Rapport 2012.

Detaljer

IS-1565. PSYKOLOGER I KOMMUNENE - barrierer og tiltak for økt rekruttering

IS-1565. PSYKOLOGER I KOMMUNENE - barrierer og tiltak for økt rekruttering IS-1565 PSYKOLOGER I KOMMUNENE - barrierer og tiltak for økt rekruttering Heftets tittel: Psykologer i kommunene barrierer og tiltak for økt rekruttering Utgitt: Juni 2008 Bestillingsnummer: IS-1565 Utgitt

Detaljer

Fra bekymring til handling har førskolelærere kompetansen som trengs?

Fra bekymring til handling har førskolelærere kompetansen som trengs? Fra bekymring til handling har førskolelærere kompetansen som trengs? En kvalitativ studie av samsvaret mellom utdanning og yrkesliv Ida Marie Westeng Jacobsen Masteroppgave i spesialpedagogikk Institutt

Detaljer

Fra bekymring til handling En veileder om tidlig intervensjon på rusområdet

Fra bekymring til handling En veileder om tidlig intervensjon på rusområdet Veileder IS-1742 Fra bekymring til handling En veileder om tidlig intervensjon på rusområdet FRA BEKYMRING TIL HANDLING HVA GJØR JEG? Heftets tittel: Fra bekymring til handling En veileder om tidlig intervensjon

Detaljer

Meld. St. 26 (2014 2015)

Meld. St. 26 (2014 2015) Offentlige institusjoner: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 22 24 00 00 Privat sektor: Internett:

Detaljer

SAMMENDRAG TVERRFAGLIG SAMARBEID I SKOLEN-

SAMMENDRAG TVERRFAGLIG SAMARBEID I SKOLEN- SAMMENDRAG TVERRFAGLIG SAMARBEID I SKOLEN- En case-studie om hvordan et internt tverrfaglig samarbeid i skolen kan være et redskap i arbeidet med elever med sosiale og emosjonelle vansker. Utgangspunktet

Detaljer

Hvordan oppdager og formidler helsesøstrene et godt samspill mellom foreldre og barn i alderen 0-3 år?

Hvordan oppdager og formidler helsesøstrene et godt samspill mellom foreldre og barn i alderen 0-3 år? Hvordan oppdager og formidler helsesøstrene et godt samspill mellom foreldre og barn i alderen 0-3 år? Erna Ulland Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap Master of Public Health MPH 2005:16 Hvordan

Detaljer

Forebyggende tiltak i forhold til barn og unges psykiske helse som kan benyttes av skolehelsetjenesten

Forebyggende tiltak i forhold til barn og unges psykiske helse som kan benyttes av skolehelsetjenesten Forebyggende tiltak i forhold til barn og unges psykiske helse som kan benyttes av skolehelsetjenesten - eller hvor skolehelsetjenesten er en viktig samarbeidspartner for skolene. Av Siv Skotheim, Helene

Detaljer

Vurdering av foreslåtte modeller for kommunal medfinansiering (KMF) av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Vurdering av foreslåtte modeller for kommunal medfinansiering (KMF) av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling SINTEF Teknologi og samfunn, avd. Helse Vurdering av foreslåtte modeller for kommunal medfinansiering (KMF) av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling Diskusjonsrapport Forskere: Jorid

Detaljer

Utredning, behandling og oppfølging av personer med psykoselidelser

Utredning, behandling og oppfølging av personer med psykoselidelser Nasjonale faglige retningslinjer Utredning, behandling og oppfølging av personer med psykoselidelser IS-1957 Heftets tittel: Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer

Detaljer

Forord. NIBR-rapport 2007:2

Forord. NIBR-rapport 2007:2 1 Forord Dette prosjektet er utført på oppdrag fra Norges forskningsråd. Prosjektet inngår i evalueringen av Opptrappingsplanen for psykisk helse. Det ble startet i overgangen mellom 2003/2004 og er sluttført

Detaljer

Vi ses på tirsdag! Bjørg Eva Skogøy. Masteroppgave i Sosialt arbeid HØGSKOLEN I BODØ. Avdeling for Samfunnsfag

Vi ses på tirsdag! Bjørg Eva Skogøy. Masteroppgave i Sosialt arbeid HØGSKOLEN I BODØ. Avdeling for Samfunnsfag Vi ses på tirsdag! Hvordan beskriver foreldre med psykiske vansker og deres barn sitt hverdagsliv og sine erfaringer med gruppetilbudet Tirsdagstreffet? Bjørg Eva Skogøy Masteroppgave i Sosialt arbeid

Detaljer

Skolevegring. Veileder for intervensjon Drammen kommune, Konnerud bydel

Skolevegring. Veileder for intervensjon Drammen kommune, Konnerud bydel Skolevegring Veileder for intervensjon Drammen kommune, Konnerud bydel Dokument for bruk i Konnerud bydel skoleåret 2010/2011 Innholdsfortegnelse Bakgrunn... 2 Skolevegring... 3 Forekomst og debut... 3

Detaljer