Betjeningsveiledning Corival V2 Norsk

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Betjeningsveiledning Corival V2 Norsk"

Transkript

1 V2 Norsk Lode BV Groningen, Nederland 0336

2 FORHOLDSREGLER Forsiktig: Dette utstyret ma bare selges av - eller etter anmodning fra autoriserte personer. Forsiktig: Ikke egnet for bruk i nø rheten av antennelige bed velsesmidler. Service pa dette utstyret ma bare utfæres av fabrikksoppl rte personer. Merk: Nettspenningsvelgeren (115/230 V AC) er inne i ergometeret. Hovedpanelet ma vø re skrudd av. Innstilling av nettspenning ma overlates til en tekniker! LISTE OVER BENYTTEDE SYMBOLER Pa /Av bryter Ekstern inngang Ekstern utgang Type B elektrisk sikkerhet Opphavsrett Lode BV, juli 2004, Det tas forbehold om alle rettigheter. Dette er en kortfattet betjeningsveiledning for Lode Ergometer, og den beskriver de grunnleggende tiltak for oppstart av ergometeret. For en fullstendig beskrivelse henvises til va r hovedutgave av betjeningsveiledningen (produkt nummer UE).

3 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 BESKRIVELSE AV CORIVAL ERGOMETERET MANUELL KONTROLL HURTIG START ANALOG EKSTERN KONTROLL TERMINAL ØDIGITAL EKSTERN KONTROLL VIA RS HOVEDMENY 8 3 SYSTEM PARAMETER SETT DISPLAY Nett RPM Hjerterytme Torsjon Stoppklokke Distanse SETT P-HELLING SETT METODE Hyperbolsk HR kontrollert Line r Fast torsjon INNSTILLINGER Standard startmeny Tastatur Pa /Av Testfunksjoner P Inn/Ut Analog EKG Trigger TC Byte RS232 Protokoll Spra k Enhet nr 11 4 SPESIFIKASJONER TEKNISKE SPESIFIKASJONER SIKRINGER 12 5 KOMMUNIKASJONSPORTER RS SLäYFEFORBINDELSE RS-232 SPESIFIKASJONER ANALOG INN/UT 13 A Vedlikehold 14 A.1 Rengj ring 14 A.2 Bytte av sikringer 14 A.3 Tilpasning til spenningen 14 B Programmerbar displayenhet B.1 Montering av den programmerbare displayenheten (opsjon B.2 Kontrollpanel med programmerbar displayenhet (opsjon ) 15 B.3 Bruk av programmerbar displayenhet 15 B.3.1 Menystruktur i programmerbar kontrollenhet 16 B.3.2 Manuell meny 17 B.3.3 Analog meny 17 B.3.4 Terminal meny 18 B.3.5 System parametre meny 18 B.3.6 Betjening fra basis kontrollpanelet 19 B.3.7 Protokoll 19 C Hjerterytme opsjon

4 C.1 Tilkobling av hjerterytmesystemet (opsjon ) 26 C.2 Betjening av hjerterytme opsjon 26 C.3 Montering av BP mansjetten 26 D Blodtryckssystem D.1 Anv nda blodtryckssystemet 27 D.2 Ansluta en testperson 28 D.2.1 S tta pa manschetten 28 D.2.2 Placera manschetten 29 D.2.3 Analog EKG-utlo sare 30 D.3 Radera koder blodtryckssystem 30 D.4 Rengo ring och desinfektion. 31 D.5 Rengo ra manschetten: 31 D.6 Montering av BP mansjetten 33

5 1 Beskrivelse av ergometeret Kontrollpanelet besta r av f lgende elementer: 1. LED signallampe for rpm 2. Display A vendt mot testpersonen. 3. Ned knapp. 4. Opp knapp. 5. Bekreftelsesknapp. 6. Ergometer typeskilt. Fig 1`: Control Panel standard Bakpanelet for besta r av f lgende elementer: 1. Pa /Av nettbryter 2. Nettkontakt 3. Sikring 4. Sikring 5. Henvisning til forhandler (der det er aktuelt) 6. RS232 inngang 7. RS232 utgang 8. Analog i/o 9. Beskyttelsesjord tilkobling Fig 2: Bakpanel tilkoblinger 5

6 Justeringsmuligheter Ergometeret kan justeres til alle testpersoner uansett alder og vekt. Salens h yde kan justeres ved a vippe ha ndtaket pa baksiden under salen. Styrets h yde kan justeres ved a l sne skruen foran pa ergometeret. Flytting av ergometeret Ergometeret kan flyttes ved a vippe det over mot h yre (ca. 30 ) sett fra fronten av styret. Et hjul i midten av ergometeret faller ut. Na kan ergometeret flyttes til sin posisjon. Vipp det over mot venstre (ca. 30 ) og hjulet i midten av ergometeret faller inn. Na er ergometeret klart til bruk. Instruksjoner for montering av ergometeret 1. Sett ergometeret pa den plassen der det skal benyttes. 2. Sjekk (med leverand ren) om nettspenningen er korrekt innstilt. 3. Sett f rst nettkabelens kontakt i ergometerets st psel og sett den deretter i nettst pselet. 4. Sla pa nettbryteren. Signallampen i bryteren vil lyse. Na r f lgende initierings skjermbilde med programvarens versjonsnummer vises i noen fa sekunder, er ergometeret klart til bruk. 1.1 Manuell kontroll hurtig start Na r sla s pa, blir det standard oppstartmenyen som gir adgang til HOVEDMENY. Trykk pa bekreftelsesknappen ( ) for a ga til hovedmenyen. Velg MANUELL METODE ved hjelp av piltastene Æ. Trykk pa ( ), og f lgende skjermbilde vises: P= 0W 0 rpm MANUAL Ved hjelp av piltastene Æ kan arbeidsbelastningen kes eller reduseres. Arbeidsbelastningen vil ke med 25 Watt/sek na r rpm er over 30. Na r ( ) holdes inne i noen fa sekunder, er det mulig a ga opp ett eller flere menyniva er. Under sykling vil displayet vise f lgende opplysninger: äverste linje viser en eller flere ergometriske parametre. I nederste h yre hj rne vises den aktuelle kontrollmetoden. I nederste venstre hj rne vises den valgte, justerbare parameter. 6

7 1.2 Analog ekstern kontroll Gjennomf r f lgende steg for a kontrollere eksternt med analog inn-/utgang: 1. Tilkoble den eksterne kontrollenheten (f.eks. EKG system) med en korrekt kabel til den analoge i/o porten. 2. Start ergometeret og ga til hovedmenyens ANALOG. 3. Na kan ergometeret kontrolleres av en ekstern enhet med et analogt signal. 1.3 Terminal ø digital ekstern kontroll via RS232 For digital ekstern kontroll ved hjelp av den serielle porten, RS232, gjennomf res f lgende steg for basis : 1. tilkobles den eksterne kontrollenheten (f.eks. EKG system, PC) med en korrekt RS232 kabel. 2. Sla pa ergometeret og velg menyen TERMINAL pa displayet. 3. S rg for a innstille korrekt protokoll i menyen SYSTEM PARAMETRE / INNSTILLINGER / RS232 PROTOKOLL En liste over tilgjengelige protokoller og EKG systemer finnes i betjeningsveiledningen eller kan skaffes av den lokale forhandleren. Dersom ergometeret vanligvis kontrolleres fra et EKG system i TERMINAL METODE, kan denne metoden velges som standard oppsettmeny. er na klar for digital ekstern kontroll. En annen valgmulighet for kontroll av ergometeret fra en PC, er a bruke programvaren Lode Ergometry Manager (LEM, artikkel 92890X). Denne bruker protokollen Lode 38k4. 7

8 2 Hovedmeny Na r ergometeret er startet trykkes pa bekreftelsesknappen ( ) for a ga til HOVEDMENYEN. Fra hovedmenyen kan f lgende undermenyer velges: TERMINAL MANUELL ANALOG SYSTEM PARAMETER Bruk piltastene Æ til a bla igjennom menyene. Trykk pa knappen ( ) for a velge en meny. Hold knappen ( ) inne i noen fa sekunder for a ga opp ett eller flere niva er fra den aktuelle menyposisjonen. Nedenfor vises hele menystrukturen. Foran hver av menyene er niva et angitt. 0. HOVEDMENY 1. ANALOG 1. MANUELL 1. TERMINAL 1. SYSTEM PARAMETER 2. SETT DISPLAY 3. NETT 3. RPM 3. HJERTERYTME 3. TORSJON 3. STOPPKLOKKE 3. DISTANSE 2. SETT P-HELLING 2. SETT METODE 3. HYPERBOLSK 3. HR KONTROLLERT 3. LINEÅ R 3. FAST TORSJON 2. INNSTILLINGER 3. STANDARD STARTMENY 3. TASTATUR PA /AV 3. TESTFUNKSJONER 3. P INN/UT ANALOG 3. EKG TRIGGER 3. TC_BYTE 3. RS232 PROTOKOLL 3. SPRA K 3. ENHET NR 8

9 3 System parameter Under System parameter kan det utf res ulike spesifikke innstillinger av ergometeret. 3.1 Sett display Med denne funksjonen kan de parametrene justeres som kan avleses pa displayet under mosjons kten. Dersom flere enn 2 er satt PA, blir de presentert gruppevis ved a bla i 2 grupper. Na r det velges standard vil fabrikksinnstillingene bestemme displayets parametre. Trykk pa knappen ( ) for a ga til neste parameter og sla den aktuelle parameteren PA /AV med piltastene Æ Nett Nettforsyningen vises i watt og kan sla s PA og AV med piltastene Æ. Den viste effekten gjelder bremsens aktuelle effekt. Dette betyr at regulering av hastighet er regnet med. Na r hastigheten faller under 25 rpm, blir lasten straks fjernet, fordi pedaltorsjonen blir meget h y. Bremsen blir belastet na r hastigheten overstiger eller er lik 30 rpm RPM Sla r visning av omdreiningstallet i rpm PA eller AV. Hastigheten i rpm kan alltid avleses med LED s ylen verst pa displayet, uavhengig av denne justeringen Hjerterytme Sla r visningen av hjerterytme i slag per minutt PA eller AV. Symbolet α benyttes i displayet Torsjon Torsjonsavlesningen sla s PA eller AV. Torsjonen avleses i Newton meter Stoppklokke Sla r avlesning av stoppklokken PA eller AV. Stoppklokken presenteres pa displayet som: = mm:ss. Stoppklokken startes na r det ga s til manuell, terminal eller analog metode og rpm overstiger 30. Stoppklokken nullstilles na r en av disse metodene avsluttes Distanse Sla r distansevisningen PA eller AV. Distansen presenteres pa displayet som: æ = 99,9 km og uttrykker distansen i km. Det benyttes en fiktiv formel (se hovedutgaven av betjeningsveiledningen) som bare gjelder for gjennomsnittlige sykleforhold, og denne b r ikke benyttes til a stille diagnose, 3.2 Sett P-helling Steilheten for regulering av belastningen innstilles med denne parameter til en standardverdi pa 25 watt/sek eller til maksimum. Under testen Wingate sprint ma P-hellingen ikke begrenses. 9

10 3.3 Sett metode Sett metode brukes til a definere hvilken parameter (f.eks. last, torsjon, hjerterytme og lineø r konstant alfa) som ma justeres med piltastene Æ under mosjon i MANUELL metode Hyperbolsk Hyperbolsk metode betyr at lasten, P, kan justeres i watt. Lasten holdes konstant uavhengig av rpm HR kontrollert Hjerterytme kan justeres og lasten blir regulert inntil den justerte hjerterytmen er oppna dd. Dette betyr at na r hjerterytmen kes over det justerte niva et, vil lasten reduseres og vice versa Lineør Med lineø r metode bestemmes forholdet mellom lasten P og turtallet rpm med f lgende formel: P [W] = π* (n [min -1 ] ) 2 Den lineø re koblingskonstanten, π, er den justerbare parameteren i dette tilfellet Fast torsjon I metoden Fast torsjon blir lasten regulert slik at torsjonen holdes pa en innstilt, fast verdi if lge formelen: T [Nm] = (P*60) / ( 2 * Ω * n [min -1 ]) Merk: Vø r oppmerksom pa det faktum at denne faste torsjonsmetoden ikke er den samme som metoden med konstant torsjon som benyttes i programmodulen Wingate (flere opplysninger finnes i betjeningsveiledningen for Wingate). 3.4 Innstillinger Under innstillinger kan alle spesifikke justeringer for utstyr og interface utf res. Dette ber rer alle de postene som ikke er direkte relatert til ergometri Standard startmeny Vanligvis starter ergometeret i hovedmenyen. Men denne menyen kan modifiseres i samsvar med individuelle krav til innstillinger. Dette er en bekvem l sning na r ergometeret ofte brukes med samme innstilling. F lgende menyer kan velges som startmeny: HOVEDMENY; MANUELL; TERMINAL; ANALOG. Ved neste oppstart av ergometeret blir den valgte menyen a pnet Tastatur Pa /Av Dersom en ikke vil avbryte en test, eller hvis testpersonen ikke ma kunne avbryte kten ved et utilsiktet trykk pa knappen, er det mulighet for a sette tastaturet ut av drift. Sa er sp rsma let: hvordan aktiveres tastaturet igjen? Det gj res slik: Sla av ergometeret. Sla det pa igjen mens knappen ( ) holdes inne. Da blir kontrollen normal. Ga til SYSTEM PARAMETRE / TASTATUR PA /AV og sla det PA. Neste gang ergometeret startes opp, vil tastaturet igjen virke. 10

11 3.4.3 Testfunksjoner Ved service og kalibrering pa utstyret kan en benytte en rekke diagnostiske hjelpemidler i programmet. Disse er skjult under Test funksjoner. Det kreves en sikkerhetskode for a a pne TESTFUNKSJONER P Inn/Ut Analog Ergometeret kan kontrolleres av en ekstern enhet som bare har et analogt utgangssignal. Dette skjer ved hjelp av metoden ANALOG. Med P Inn/ut Analog kan den analoge skalaen justers: 1 V analog inn kan svare til en arbeidsbelastning pa 100 W / 200 W / 500 W EKG Trigger Na r opsjonen blodtrykk benyttes er det n dvendig med et triggersignal for hjerterytme TC Byte Testkoden (TC) Byte vil i tilfelle av feilaktig funksjon eller vanskeligheter med opsjonen BP, , gi mulighet for a avlese feilkoder. Den lokale forhandleren kan hjelpe med a diagnostisere problemet ved hjelp av feilkoden RS232 Protokoll Na r ergometeret kontrolleres eksternt via RS232, ma en protokoll velges her Spra k Det kan velges ulike spra k for ergometeret Enhet nr Na r det benyttes kommunikasjon via RS232 med ergometeret, blir dette identifisert ved hjelp av et sa kalt enhetsnummer. Dette gir mulighet for a veksle mellom ergometrene. 11

12 4 Spesifikasjoner 4.1 Tekniske spesifikasjoner Prinsipp : Virvelstr msbrems liten skive Nettspenning : V AC (justerbar) Frekvens : 50 Hz, 60 Hz Effektforbruk : 120 VA Arbeidsbelastning : W HYP, W LIN Enhetskontroll : manuell, ekstern analog, ekstern digital N yaktighet : < 3W for P<=100W, < 3% for 100W< P<500W, <5% for P>500W Avlesning av arbeidsbelastning : digital, oppl sning 1 W Avlesning av pedalhastighet : analog RPM eller digital Utgang arbeidsbelastning : 100, 200 eller 500 W 1 V (maks. 999 W) Utgang pedalhastighet : 100 min -1 1 V Inngangsspenning for ekstern kontroll : 100, 200 eller 500 W 1 V (maks. 999 W) Sikkerhetsklasse + P Opsjon : I type B, IEC kapittel 18, 19 og 20 Sikkerhetsklasse + B Opsjon : IIa type B, IEC kapittel 18, 19 og 20 Lekkstr m : < 0.4 ma Isolasjonsmotstand : > 4 Mé Jordingsmotstand : < 0.2 é Nullast : < 8 W ved 60 RPM St yniva : +/- 60 db ved arbeidsbelastning 200 W/60 RPM +/-80 cm fra krank 4.2 Sikringer 115 V : 2 x 1,25 A treg. 230 V : 2 x 0,63 A treg. 12

13 5 Kommunikasjonsporter I dette kapitlet beskrives kommunikasjonsportene i hovedenhetens panel pa : RS232 (to porter for RS232-inn og sl yfeforbindelse RS232-ut) Analog inn/ut 5.1 RS232 har to RS232 tilkoblinger for sl yfeforbindelse av flere og for kommunikasjon med en PC eller et EKG utstyr. Na r ergometeret kontrolleres eksternt ma RS232-inn porten alltid benyttes. Et ergometer kan overva kes og innstillingene kan settes med en PC via RS232. Se hovedutgaven av betjeningsveiledningen for App E for protokoller og kabling av kontrollutstyret og kontaktpinnenes konfigurasjon i RS232 tilkoblingen. 5.2 Släyfeforbindelse Det er mulig a kontrollere flere ergometere med en ekstern enhet via RS232. RS232- inn tilkobles den eksterne enheten. RS232-ut kobles til RS232-inn tilkoblingen pa det f lgende ergometeret, og sa videre. Det maksimale antallet ergometere som kan sammenkobles pa denne ma ten, er 8. Bruk opsjonen enhetsnummer i SYSTEM PARAMETRE for a tildele hver Excalibur Sport sitt eget nummer. Pa denne ma ten kan hver kontrolleres separat ved bruk av programvaren LEM. 5.3 RS-232 spesifikasjoner Se hovedutgaven av betjeningsveiledningen for ytterligere opplysninger. 5.4 Analog inn/ut Denne tilkoblingen benyttes til a forbinde med andre analoge kontrollinstrumenter. Se hovedutgaven av betjeningsveiledningen for ytterligere opplysninger. 13

14 A Vedlikehold er mekanisk og elektronisk konstruert som et robust og n yaktig instrument, men det anbefales a foreta en regelmessig kalibrering av innstillingen for belastning. Hvor ofte kalibreringen b r foretas avhenger av bruken. Kalibreringen utf res ved hjelp av et dynamisk kalibreringsutstyr som er spesielt utviklet av produsenten. A.1 Rengjäring Kabinettet til ergometeret og alle andre utvendige flater kan rengj res med en klut fuktet med en ikke aggressiv vø ske. A.2 Bytte av sikringer Det er ikke n dvendig a tilkalle servicetekniker for a bytte sikringene i. Nettkabelen ma alltid f rst dras ut! Dra ut nettst pselet. Sikringene sitter i hovedenheten (Fig. 3 Main unit panel connections, pos 8) og er plassert i bunnen av hovedenheten. ma l ftes og plasseres i loddrett stilling (90 ) for a komme til sikringene. Skru ut sikringsholderne med en skrutrekker, bytt ut den defekte sikringen og sett holderne pa plass igjen. Merk: S rg for at nettspenningen for svarer til innstilt spenning (115 V: 2 x 1,25 A treg; 230 V: 2 x 0,63 A treg). A.3 Tilpasning til spenningen Det er tillatt a tilpasse innstilt spenning for i samsvar med stedets behov. Gjennomf r f lgende steg for a gj re dette. Det anbefales a la en tekniker innstille spenningen. Nettkabelen ma alltid f rst dras ut! Nettspenningsvelgeren er inne i enheten. Skru av hovedpanelet med en skrutrekker. Skyv hovedenheten cirka 10 cm ut. Spenningsvelgeren er plassert bak sikringene i nø rheten av transformatoren. Spenningen innstilles med en skrutrekker i samsvar med den aktuelle nettspenningen. Skyv hovedenheten tilbake og skru den fast. Pass pa at ikke ledninger eller slanger blokkeres. Ta kontakt med forhandleren eller Lode for a fa tilbud pa en vedlikeholdskontrakt. LODE BV Tlf Serviceavdeling Faks Zernikepark 16 E-post: 9747 AN Groningen Internett: Nederland 14

15 B Programmerbar displayenhet B.1 Montering av den programmerbare displayenheten (opsjon Na r opsjonen bestilles pa et senere tidspunkt, b r den erstatte standard kontollenheten. Utskiftning ma bare overlates til serviceteknikere. En beskrivelse finnes i den betjeningsveiledningen som f lger med ergometeret. B.2 Kontrollpanel med programmerbar displayenhet (opsjon ) 1. Display B (4 x 20 tegn) i betjeningens retning 2. Infrar dt vindu (bare aktivt for opsjon ) 3. Knapp for ett steg tilbake 4. Ned knapp 5. Opp knapp 6. Bekreftelsesknapp Fig 3: Kontrollpanel med programmerbar displayenhet B.3 Bruk av programmerbar displayenhet Sjekk at ergometeret er riktig montert. I basis kontrollpanelets display vises f lgende i noen fa sekunder: Og etterf lges etter noen fa sekunder av: LODE CORIVAL VER X.YZ P= 0W 0 rpm Samtidig viser det programmerbare kontrollpanelet i noen fa sekunder: 15

16 LODE P-display ver X.YZ Med en montert opsjon for blodtrykk vil det i cirka 1 sekund etterf lges av (viser korrekt betjening av BP enheten): LODE BPM Initialized Deretter vises hovedmenyen: system parameter TERMINAL manual Term Na r menyen vises med store bokstaver, kan den velges. Som en ekstra pa minnelse blir de f rste 4 bokstavene til valgbar metode vist over bekreftelsesknappen. Med piltastene Æ er det mulighet for a bla igjennom andre menyer og velge SYSTEM PARAMETRE, MANUELL, ANALOG eller PROTOKOLL. Med den h yre ( ) bekreftelsesknappen kan menyen med store bokstaver velges. Den venstre ( ) avbruddsknappen brukes til a ga tilbake ett niva i menystrukturen. Na er ergometeret klart til bruk. Dersom det ikke skjer noe med display(ene), ma det sjekkes om nettkabelen og kontrollenheten er riktig tilkoblet, ellers ma forhandleren kontaktes. B.3.1 Menystruktur i programmerbar kontrollenhet 0. HOVEDMENY 1. ANALOG 1. MANUELL 1. TERMINAL 1. SYSTEM PARAMETER 2. SETT DISPLAY 3. NETT 3. RPM 3. HJERTERYTME 3. TORSJON 16

17 3. STOPPKLOKKE 3. DISTANSE 3. änsket HR* 3. ENERGI* 2. SETT P-HELLING 2. SETT METODE 3. HYPERBOLSK 3. HR KONTROLLERT 3. LINEÅ R 3. FAST TORSJON 2. INNSTILLINGER 3. STANDARD STARTMENY 3. P INN/UT ANALOG 3. KONTRAST 3. EKG TRIGGER 3. TC_BYTE 3. RS232 PROTOKOLL 3. SPRA K 3. ENHET NR 1. PROTOKOLL * 2. PROTOKOLL REDIGER * 2. PROTOKOLL KJäR * 2. PROTOKOLL SLETT * I forhold til standardversjonen er *-menyene tilf yd. B.3.2 Manuell meny Valg av manuell metode vil presentere (standard) f lgende display pa det programmerbare kontrollpanelet: * BPM vises na r denne opsjonen forefinnes, ellers er et annet MENY alternativ aktivt. Med piltastene Æ er det mulighet for a ke eller redusere parametrene for valgt metode. I midten av den justerbare parameteren vises f.eks. belastningen P (som settes med SYSTEM PARAMETRE> SETT METODE). B.3.3 Analog meny MANUAL P = 0W 0 rpm θ = 0/m* esc P BPM* Valg av ANALOG meny vil presentere f lgende skjermbilde pa det programmerbare panelet: ANALOG P = 0W θ = 0/m* esc 0 rpm esc Merk: θ = 0/m* Vises bare dersom opsjonen BPM er montert! 17

18 Ergometeret er na klart for ekstern kontroll med et analogt signal som tidligere forklart. Ytterligere opplysninger om analog kontroll finnes i betjeningsveiledningen (bare utgitt pa engelsk) som leveres sammen med ergometeret. B.3.4 Terminal meny Valg av TERMINAL meny vil presentere f lgende skjermbilde pa det programmerbare panelet: TERMINAL P = 0W θ = 0/m* esc 0 rpm esc Merk: θ = 0/m* Vises bare dersom opsjonen BPM er montert! Ergometeret er na klar for digital ekstern kontroll. Flere opplysninger om digital ekstern kontroll via den serielle porten RS 232 finnes i den betjeningsveiledningen som f lger med ergometeret. B.3.5 System parametre meny Under SYSTEM PARAMETRE kan ulike ergometrisk spesifikke innstillinger settes som tidligere forklart i standard betjeningsveiledningen. I det programmerbare kontrollpanelet velges den aktuelle menyen: set p slope SET DISPLAY settings syst set Den menyen som vises med store bokstaver og gjentas med en forkortelse under bekreftelsesknappen ( ), kan aktiveres. Valg av en av disse menyene vil hente et mer detaljert skjermbilde som tidligere forklart i denne betjeningsveiledningen. Dette forklares i eksemplet med SETT DISPLAY: POWER On esc off on next Na r funksjonen NETT er den samme som tidligere forklart i denne betjeningsveiledningen (nettindikasjon pa eller av) vil knappen ESC ga tilbake til menyen med systemparametre. Med 18

19 pilknappene Æ kan nettindikatoren settes PA eller AV, og NESTE vil ga til neste posisjon i menyen SETT DISPLAY. I tillegg til parametrene RPM, HJERTERYTME, TORSJON, STOPPKLOKKE og DISTANSE blir to ytterligere parametre tilf yd: änsket HJERTERYTME og ENERGI Valg av nskede parametre for HR vil vise nsket hjerterytme programmert i den hjerterytmekontrollerte protokollen ved siden av den aktuelle hjerterytmen. For eksempel: Valg av energiparameteren vil presentere den totale mengden av mekanisk energi som testpersonen har ytet i ergometeret i form av mekanisk bevegelse under mosjons kten. I stedet for 2 posisjoner kan det presenteres 4 posisjoner samtidig blant de som kan velges, de vil da bli vist i grupper pa 2. Ved valg av 4 parametre vil ikke systemet bla igjennom dem, men fiksere presentasjonen pa disse parametrene. Det er mulig a programmere parametrene (ogsa opp til 4 uten a bla igjennom), likeledes i basis kontrollpanelet, men kontrollen ma settes over til den grunnleggende siden f rst som forklart i neste avsnitt. Menyen INNSTILLINGER gir mulighet for a velge PROTOKOLL som en standard startmeny i tillegg til de tidligere forklarte menyene ANALOG, MANUELL, TERMINAL og SYSTEM. En ekstra opsjon for den programmerbare kontrollenheten i menyen INNSTILLINGER er justering av KONTRAST for P-displayet. Effekten av kontrastens justering vises umiddelbart pa displayet. Det er f rst etter en bekreftelse med LAGRE at en ny kontrast beholdes! B.3.6 Betjening fra basis kontrollpanelet Det basis kontrollpanelet som tidligere er beskrevet i denne betjeningsveiledningen, gir mulighet for a sla TASTATUR PA eller AV. Med det programmerbare kontrollpanelet er enhetens basis-side (testperson) sla tt AV som standard. Det er mulig a kontrollere ergometeret med knappene pa basis kontrollpanelet i stedet for det programmerbare kontrollpanelet. Denne opsjonen kan benyttes for service eller til a programmere displayet i basis kontrollpanelet. Under oppstart av ergometeret vil et trykk pa en av basis sidens knapper sla over betjeningen til dette basis kontrollpanelet, og deretter bortfaller kontrollfunksjonen til den programmerbare siden. For a ga tilbake til et standard kontrolloppsett ma ergometeret startes pa nytt uten at det trykkes pa noen knapp. TESTFUNKSJONER er bare tilgjengelige i basis kontrollpanelet. De er bare beregnet for serviceteknikere. Ta kontakt med leverand ren i tilfelle av behov for service pa enheten. Dersom TESTFUNKSJONER a pnes ved en feiltakelse, kan dette f re til skader pa ergometerets drift og gj re garantien ugyldig! B.3.7 Protokoll 2 t=00:48 =01:12 P= 23 W 61 rpm θ= 91/min tθ=100/min rec rec 19

20 protocol run PROTOCOL EDIT protocol delete prot edit I dette avsnittet blir programmeringsmulighetene under menyen PROTOKOLL forklart: Det er mulig a velge menyene PROTOKOLL REDIGER, PROTOKOLL KJäR og PROTOKOLL SLETT. B Protokoll rediger Menyen PROTOKOLL REDIGER tillater programmering av nye mosjonsprotokoller eller redigering av en eksisterende protokoll. Minnekapasiteten er tilstrekkelig for lagring av 50 protokoller, alle besta ende av maksimalt 15 steg hver. Na r det trykkes pa denne menyen vises en liste over protokoller som allerede er opprettet pluss menyen NY. New name1 name2 esc ok Med piltastene Æ kan nsket protokoll velges (i det viste eksemplet navn1) for redigering. Velg NY for a programmere en ny mosjonsprotokoll og gi protokollen et passende navn pa maksimalt 10 tegn med piltastene Æ. F lgende tegn er tillatt i navnet: 0.. 9, a.. z, og. Flytt mark ren med bekreftelsesknappen ( ) OK til den 10. posisjonen, og da vises programskjermbildet. Name 1 Step P= 0W t=00:00 1S dp=+050w dt=060s esc next äverst vises protokollens navn. Annen linje inneholder opplysninger om status for den programmerte, yeblikkelige arbeidsbelastningen (P) og tid (t). Tredje linje er den egentlige programlinjen. Steg nummer med typen av steg oppgis etterfulgt av de programmerbare parametrene (arbeidsbelastning i eksemplet ovenfor) og tid. Disse parametrene presenteres som effekt (dp) og tid (dt). P er endringen i effekt uttrykt i Watt. t er endringen i tid uttrykt i sekunder. Tegn som er understreket angir at den aktuelle posisjonen kan endres, i eksemplet ovenfor: S. Ved hjelp av piltastene Æ kan det veksles mellom mulighetene for programmering av et steg i en protokoll: S, T, L, H, P og Restituere. 20

21 S = steg T = torsjon L = line r Arbeidsbelastningen kan justeres + eller Øog varigheten av dette hyperbolske steget kan fastsettes; belastningen er uavhengig av turtallet RPM. fast torsjon: torsjonen, uttrykt i Nm, kan justeres med en viss varighet. arbeidsbelastningen er knyttet til RPM med konstanten π som justerbar parameter for nsket varighet; belastning P = π * N 2 [W] ker med kvadratet pa takten. H = hjerterytme arbeidsbelastningen reguleres som en funksjon av den justerbare hjerterytmen for en viss varighet i dette hjerterytme-kontrollerte steget. P = proporsjonal arbeidsbelastningen kes lineø rt som funksjon av tiden (helling protokoll). Det vil ta hele tidsrommet a na den programmerte arbeidsbelastningen; R = Repeter Restituere repeterer steg (inntil maksimal arbeidsbelastning): arbeidsbelastningens steg og stegets varighet ma bare legges inn en gang. restituerings-steget er siste steg i en protokoll med fast arbeidsbelastning og ubegrenset varighet (bare 1 restituerings-steg i 1 protokoll) Etter bekreftelse av arbeidsbelastningen i l pet av restituerings-steget a pnes menyen PROGRAM BPM. Bruk piltastene Æ til a veksle mellom ma lealternativene: Ingen BPM Repeter SS ingen BPM modul tilgjengelig, velg denne opsjonen na r det ikke er montert BPM, eller na r det ikke er noen automatisk blodtrykkma ling i denne protokollen; tillater a programmere repetisjonstid i minutter under mosjons-stegene: Steg Slutt; automatisk ma ling ved hver avslutning av mosjons-steget med mulighet for programmering av ma letiden f r stegets avslutning. Restitueringstid Dersom det er programmert automatisk blodtrykkma ling i protokollen, kan repetisjonstiden for blodtrykkma ling programmeres i l pet av restituerings-steget: Etter programmering av BPM blir menyen PROTOKOLL vist igjen. Na er det mulighet for KJäR, REDIGER eller SLETTE en av protokollene. B Eksempel pa Programmering Protokoll For tydelighetens skyld skal vi programmere en demonstrasjonsprotokoll med alle muligheter. Gjennomf r f lgende steg for a ga til programmeringsmetoden. 1. Velg PROTOKOLL i HOVEDMENY, bekreft med ( ) 2. Velg PROTOKOLL rediger, bekreft med ( ) 3. Velg Ny, bekreft med ( ) 4. Gi protokollen et navn: test 5. Bruk piltastene Æ til a bla igjennom alfabetet og bekreft, bruk neste ( ) for a ga til neste posisjon. 6. Programskjermbildet a pnes, understreking viser programmeringsparameteren: test Step P= 0W t=00:00 1S dp=+050w dt=060s esc next 21

22 7. Bekreft S med ( ), bruk piltasten for a redusere arbeidsbelastningen til 10 watt. 8. Trykk pa bekreftelsesknappen NESTE inntil f lgende skjermbilde vises. Sett tiden dt til 60 sekunder ved hjelp av piltastene Æ. 9. Velg T med piltastene Æ og juster torsjonen til 10 Nm og varigheten til 30 sekunder med de samme tastene. Trykk pa bekreftelsesknappen. 10. Velg L med piltastene Æ og bekreft konstanten π = 0,041, endre varigheten til 10 sekunder. Trykk pa bekreftelsesknappen. 11. Velg H med piltastene Æ og endre hjerterytmen til 120/m for en periode pa 180 sekunder, trykk pa bekreftelsesknappen. 12. Velg P med piltastene Æ og endre arbeidsbelastningen til 150 for en periode pa 300 sekunder, trykk pa bekreftelsesknappen. 13. Velg P med piltastene Æ og endre arbeidsbelastningen til minus 60 for en periode pa 60 sekunder, trykk pa bekreftelsesknappen. 14. Velg Restituere med piltastene Æ og endre arbeidsbelastningen til 35 og trykk pa bekreftelsesknappen. 15. Etter bekreftelsen vil menyen BPM automatisk bli a pnet. 16. Velg Ingen BPM dersom modulen BPM ikke er montert eller velg Restituere med piltastene Æ og velg 2 minutters repetisjonstid, bekreft med ( ) og velg 2 minutters repetisjonstid i restituerings-steget. Protokollen TEST (med BPM) er na klar, og den kan etterpr ves med protokoll KJäR (ikke for normal bruk). For at en eksisterende protokoll skal kunne redigeres, ma den aktuelle protokollen f rst velges. Det er mulig a endre navnet eller a bekrefte navnet med OK ( ) ti ganger. Bla igjennom stegene med bekreftelsesknappen inntil det steget som skal redigeres, kommer opp. Na ma hele protokollen blas igjennom og restituerings-steget defineres f r menyen avsluttes, ellers vil ikke endringene bli lagret. B test Torq P= 10W t=01:00 2T T= 10Nm dt=030s back next test Ramp P=160W t=09:40 6P dp=-060w dt=060s back next Protokoll Kj r Menyen PROTOKOLL KJäR brukes til a velge aktuell protokoll for mosjonstesten. Velg Protokoll Kj r og det blir vist tre tidligere programmerte protokoller pa skjermen. Bruk piltastene til a bla igjennom hele listen, for eksempel 22

Erklæring om samsvar Canada Offentlige godkjenninger Varemerker FCC Advarsel

Erklæring om samsvar Canada Offentlige godkjenninger Varemerker FCC Advarsel Erklæring om samsvar Produsent: InFocus Corporation, 27700B SW Parkway Ave. Wilsonville, Oregon 97070 USA Europeisk kontor: Strawinskylaan 585, 1077 XX Amsterdam, Nederland Vi erklærer helt på eget ansvar

Detaljer

Leica ST5020. Multistainer. Instruksjonshefte. Leica ST 5020

Leica ST5020. Multistainer. Instruksjonshefte. Leica ST 5020 Leica ST 5020 Multistainer Instruksjonshefte Leica ST5020 V1.7 Norsk 08/2009 Denne brukerhåndboken skal oppbevares sammen med apparatet. Les brukerhåndboken nøye før du tar i bruk apparatet. VIKTIG MERKNAD

Detaljer

Brukerveiledning MEDIAMASTER 9800 S

Brukerveiledning MEDIAMASTER 9800 S Brukerveiledning MEDIAMASTER 9800 S NO 1 MEDIAMASTER 9800 S Innehåll GENERELT OM BRUK AV MEDIAMASTER 9800 S 4 SIKKERHETSTILTAK 4 FJERNKONTROLL 6 Bakpanel 6 Frontpanel 6 OM SMARTKORTET OG CA-MODULEN 7 Betal-TV-tjenester

Detaljer

DARDO PLUS SENTRALENHET BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING

DARDO PLUS SENTRALENHET BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING DARDO PLUS SENTRALENHET BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING Innholdsfortegnelse Forord...2 Angående denne instruksjonsmanual... 2 Benyttede symboler... 2 Hvem henvender manualen seg til?... 2 Manualens viktighet...

Detaljer

Leica ASP300 S. Automatisk, vakuumbasert. Advanced Smart Prosessor

Leica ASP300 S. Automatisk, vakuumbasert. Advanced Smart Prosessor Leica ASP300 S Advanced Smart Prosessor Automatisk, vakuumbasert vevsprosessor Brukerhåndbok Leica ASP300 S V1.2 Norsk - 01/2008 Denne brukerhåndboken skal oppbevares sammen med maskinen. Les nøye gjennom

Detaljer

Brukerveiledning: Versjon 2.4

Brukerveiledning: Versjon 2.4 Brukerveiledning: Versjon 2.4 Innhold 1 Introduksjon 4 1.1 Om MyTobii 4 1.2 Support 4 1.3 Garanti 4 2 Oppstart av MyTobii 5 2.1 Montering og installasjon av MyTobii P10 5 2.2 Installering av programvare

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON R250S PRO http://no.yourpdfguides.com/dref/819875

Din bruksanvisning SONY ERICSSON R250S PRO http://no.yourpdfguides.com/dref/819875 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

2 25.02.14 Fôringsautomat inkludert EBL JS 1 19.11.13 Første revisjon EBL JS Rev Date Issued Issued by Approved

2 25.02.14 Fôringsautomat inkludert EBL JS 1 19.11.13 Første revisjon EBL JS Rev Date Issued Issued by Approved INSTALLASJONS- OG BRUKERMANUAL AKVAconnect Feeding 2 25.02.14 Fôringsautomat inkludert EBL JS 1 19.11.13 Første revisjon EBL JS Rev Date Issued Issued by Approved Document no.: DC10000644 Project no.:

Detaljer

2. Kvalitets- og ytelsesgaranti...8. 3. Transport og størrelse skjema...9

2. Kvalitets- og ytelsesgaranti...8. 3. Transport og størrelse skjema...9 Innholdsfortegnelse. 1. Viktige informasjon....3 1.1 Viktige instruksjoner for hydraulisk kantpresse.... 3 1.2 Sikkerhets instruksjoner.... 4 1.3 Samsvars erklæring (Declaration of Conformity)... 5 1.4

Detaljer

GSM Alarm Controller III

GSM Alarm Controller III GSM Alarm Controller III Bruks- og monteringsanvisning Kapittel: Innhold: Side: Innleding: Hva som MÅ gjøres + Ord/uttrykk Monteringsanvisning: Kapittel 1: Oppkobling og tilkoblinger 1.1 Abonnement og

Detaljer

49 50 51 52-57 53-54 55 56 57 58-66 58 59 60-61 62-64 65 65 66 67-73 67 69-70 71 72 73-81 73 74 75 76

49 50 51 52-57 53-54 55 56 57 58-66 58 59 60-61 62-64 65 65 66 67-73 67 69-70 71 72 73-81 73 74 75 76 Innhold Introduksjon Før du tar i bruk produktet Kontroller og tilkobling Kontroller for navigering Konfigurasjon av nettverk Tilkobling av din radio i ditt nettverk Alternativer for fjernstyring via nettverk

Detaljer

GSM Alarm Controller III

GSM Alarm Controller III GSM Alarm Controller III Bruks- og monteringsanvisning Kapittel: Innhold: Side: Innleding: Hva som MÅ gjøres + Ord/uttrykk Monteringsanvisning: Kapittel 1: Oppkobling og tilkoblinger 1.1 Abonnement og

Detaljer

ED 100LE DORMA ED 100LE. LowEnergy 1.3. Monteringsanvisning

ED 100LE DORMA ED 100LE. LowEnergy 1.3. Monteringsanvisning LowEnergy 1.3 Monteringsanvisning Innhold Page 1. Sikkerhetsinformasjon 3 2. Planlegging før installasjon 4 3. Tekniske spesifikasjoner 4-5 4. Oppbygging 6 5. Tilbehør 7 6. Montering med glideskinne, kort

Detaljer

Thermo Scientific Excelsior AS Brukermanual A82310100 Utgave 6

Thermo Scientific Excelsior AS Brukermanual A82310100 Utgave 6 Thermo Scientific Excelsior AS Brukermanual A82310100 Utgave 6 Informasjon om selskapet Copyright 2013. Thermo Fisher Scientific. Ettertrykk forbudt. Thermo Fisher Scientific Inc. (Thermo Fisher Scientific)

Detaljer

Brukerveiledning. Zense HomeControl PC software (PC 2.4.4906) & Zensehome enheter. Versjon 2.4.4906.01

Brukerveiledning. Zense HomeControl PC software (PC 2.4.4906) & Zensehome enheter. Versjon 2.4.4906.01 Brukerveiledning Zense HomeControl PC software (PC 2.4.4906) & Zensehome enheter Versjon 2.4.4906.01 Zense Homecontrol Brugervejledning, versjon 2.4.4906.01 i av v Dette dokumentet er beskyttet av opphavsrett

Detaljer

FC307 / 308 GSM system med fjernkontroll og kontakter. Bruksanvisning

FC307 / 308 GSM system med fjernkontroll og kontakter. Bruksanvisning 1 FC307 / 308 GSM system med fjernkontroll og kontakter Bruksanvisning Dette er et teknisk produkt. Det er en forutsetning for effektiv bruk at du forstår innholdet i denne bruksanvisningen. Vær vennlig

Detaljer

MELDING TIL INSTALLATØR

MELDING TIL INSTALLATØR POWERMAX Trådløst Alarmsystem/Hjemmeautomasjon Installasjonsveiledning INNHOLD 1. INTRODUKSJON...2 2. SPESIFIKASJONER...2 2. 1 Generelle Data...2 2. 2 RF Seksjon...2 2. 3 Tekniske Data...2 2. 4 Kommunikasjon...3

Detaljer

EASY DIG BRUKERMANUAL

EASY DIG BRUKERMANUAL EASY DIG BRUKERMANUAL Ver. 1.00 / 18.03.2013 EASY DIG Brukermanual 1 (46) Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 4 1.1 Sikkerhetsinstruksjoner...5 1.2 Produktoversikt... 8 1.3 Håndtering av systemet... 10

Detaljer

BRUKER- VEILEDNING VERSJON TC6.1. Cisco Telepresence-system Profile Series, Codec C Series, Quick Set C20, SX20 Quick Set, MX200, MX300. www.cisco.

BRUKER- VEILEDNING VERSJON TC6.1. Cisco Telepresence-system Profile Series, Codec C Series, Quick Set C20, SX20 Quick Set, MX200, MX300. www.cisco. Cisco Telepresence-system Profile Series Codec C Series Quick Set C20 SX20 Quick Set MX200 MX300 BRUKER- VEILEDNING VERSJON TC6.1 D14582.14 Profile Series, Codec C Series, Quick Set C20, SX20 Quick Set,

Detaljer

Installasjonsmanual. Manual nr.: MIOASIS0810

Installasjonsmanual. Manual nr.: MIOASIS0810 Installasjonsmanual Det tas forbehold om mulige feil i manualen og Noby AS påberoper seg rettigheten til å gjøre endringer på produkt såvel som i manual uten forutgående varsel. Manual nr.: MIOASIS0810

Detaljer

JA-101K og JA-106K alarmsystem installasjonsmanual

JA-101K og JA-106K alarmsystem installasjonsmanual JA-101K og JA-106K alarmsystem installasjonsmanual Advarsel: JABLOTRON 100 serien alarmer bør installeres av kvalifiserte teknikere med sertifikat fra Noby AS. Det anbefales at man kun benytter JA-100

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.0

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.0 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.0 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

Side 2: Info: Hva som MÅ gjøres + Ord/uttrykk

Side 2: Info: Hva som MÅ gjøres + Ord/uttrykk Bruks- og monteringsanvisning Side: Innhold: Side 2: Info: Hva som MÅ gjøres + Ord/uttrykk Side 3: Side 9: Side 13: Side 14: Side 16: Side 17: Side 19: Side 20: Side 20: Side 21: Side 21: Kapittel 1: Oppkobling

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.3 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelser og Standard innstillinger... 4. 1.1 - Generell beskrivelse... 4. 1.2 - Advarsler... 5

Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelser og Standard innstillinger... 4. 1.1 - Generell beskrivelse... 4. 1.2 - Advarsler... 5 2011 MMS kamera SG660M manual Trond Bartnes ABC Fritid AS 18.08.2011 1 Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelser og Standard innstillinger... 4 1.1 - Generell beskrivelse... 4 1.2 - Advarsler... 5 1.3

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON T28 WORLD http://no.yourpdfguides.com/dref/819887

Din bruksanvisning SONY ERICSSON T28 WORLD http://no.yourpdfguides.com/dref/819887 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

JARES AS, Nordsetergrenda 15 A 1161 Oslo. Telefon 22 74 54 90. Telefax 22745491, Mobil 91893523, Internett: www.jares.no. e-mail: jares@jares.

JARES AS, Nordsetergrenda 15 A 1161 Oslo. Telefon 22 74 54 90. Telefax 22745491, Mobil 91893523, Internett: www.jares.no. e-mail: jares@jares. Telefon 22 74 54 90. Telefax 22745491, Mobil 91893523, Internett: www.jares.no. e-mail: jares@jares.no CaravanControl - Sikrer din caravan eller bobil Brukerveiledning Les brukerveiledningen grundig og

Detaljer

CardioPerfect Workstation Arbeids-EKG-modul - brukerhåndbok

CardioPerfect Workstation Arbeids-EKG-modul - brukerhåndbok Representant i juridiske spørsmål Welch Allyn Limited Navan Business Park Dublin Road Navan, County Meath, Republic of Ireland Welch Allyn 4341 State Street Road Skaneateles Falls, NY 13153-0220 USA www.welchallyn.com

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Viaplay (VOD)... 23. Viasat Ticket... 25 Ticket (ikke tilgjengelig i Norge)... 25

Innholdsfortegnelse. Viaplay (VOD)... 23. Viasat Ticket... 25 Ticket (ikke tilgjengelig i Norge)... 25 Innholdsfortegnelse Forholdsregler.... 2 Velkommen til digitalt satellitt-tv!.. 3 Viktig.... 3 Oppdateringer til mottakeren.... 3 Miljømessige hensyn.... 4 Merknader om opphavsrett.... 4 Fjernkontrollen....

Detaljer

vloc-5000 Brukerhåndbok (Norsk Versjon) Versjon V1.1

vloc-5000 Brukerhåndbok (Norsk Versjon) Versjon V1.1 vloc-5000 Brukerhåndbok (Norsk Versjon) Versjon V1.1 Innhold Generell Sikkerhet & Vedlikeholds Informasjon... 1 1.1 Hvem kan bruke dette utstyret... 1 1.2 Arbeidsplass Sikkerhet... 1 1.3 Utstyr Sikkerhet...

Detaljer