Betjeningsveiledning Corival V2 Norsk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Betjeningsveiledning Corival V2 Norsk"

Transkript

1 V2 Norsk Lode BV Groningen, Nederland 0336

2 FORHOLDSREGLER Forsiktig: Dette utstyret ma bare selges av - eller etter anmodning fra autoriserte personer. Forsiktig: Ikke egnet for bruk i nø rheten av antennelige bed velsesmidler. Service pa dette utstyret ma bare utfæres av fabrikksoppl rte personer. Merk: Nettspenningsvelgeren (115/230 V AC) er inne i ergometeret. Hovedpanelet ma vø re skrudd av. Innstilling av nettspenning ma overlates til en tekniker! LISTE OVER BENYTTEDE SYMBOLER Pa /Av bryter Ekstern inngang Ekstern utgang Type B elektrisk sikkerhet Opphavsrett Lode BV, juli 2004, Det tas forbehold om alle rettigheter. Dette er en kortfattet betjeningsveiledning for Lode Ergometer, og den beskriver de grunnleggende tiltak for oppstart av ergometeret. For en fullstendig beskrivelse henvises til va r hovedutgave av betjeningsveiledningen (produkt nummer UE).

3 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 BESKRIVELSE AV CORIVAL ERGOMETERET MANUELL KONTROLL HURTIG START ANALOG EKSTERN KONTROLL TERMINAL ØDIGITAL EKSTERN KONTROLL VIA RS HOVEDMENY 8 3 SYSTEM PARAMETER SETT DISPLAY Nett RPM Hjerterytme Torsjon Stoppklokke Distanse SETT P-HELLING SETT METODE Hyperbolsk HR kontrollert Line r Fast torsjon INNSTILLINGER Standard startmeny Tastatur Pa /Av Testfunksjoner P Inn/Ut Analog EKG Trigger TC Byte RS232 Protokoll Spra k Enhet nr 11 4 SPESIFIKASJONER TEKNISKE SPESIFIKASJONER SIKRINGER 12 5 KOMMUNIKASJONSPORTER RS SLäYFEFORBINDELSE RS-232 SPESIFIKASJONER ANALOG INN/UT 13 A Vedlikehold 14 A.1 Rengj ring 14 A.2 Bytte av sikringer 14 A.3 Tilpasning til spenningen 14 B Programmerbar displayenhet B.1 Montering av den programmerbare displayenheten (opsjon B.2 Kontrollpanel med programmerbar displayenhet (opsjon ) 15 B.3 Bruk av programmerbar displayenhet 15 B.3.1 Menystruktur i programmerbar kontrollenhet 16 B.3.2 Manuell meny 17 B.3.3 Analog meny 17 B.3.4 Terminal meny 18 B.3.5 System parametre meny 18 B.3.6 Betjening fra basis kontrollpanelet 19 B.3.7 Protokoll 19 C Hjerterytme opsjon

4 C.1 Tilkobling av hjerterytmesystemet (opsjon ) 26 C.2 Betjening av hjerterytme opsjon 26 C.3 Montering av BP mansjetten 26 D Blodtryckssystem D.1 Anv nda blodtryckssystemet 27 D.2 Ansluta en testperson 28 D.2.1 S tta pa manschetten 28 D.2.2 Placera manschetten 29 D.2.3 Analog EKG-utlo sare 30 D.3 Radera koder blodtryckssystem 30 D.4 Rengo ring och desinfektion. 31 D.5 Rengo ra manschetten: 31 D.6 Montering av BP mansjetten 33

5 1 Beskrivelse av ergometeret Kontrollpanelet besta r av f lgende elementer: 1. LED signallampe for rpm 2. Display A vendt mot testpersonen. 3. Ned knapp. 4. Opp knapp. 5. Bekreftelsesknapp. 6. Ergometer typeskilt. Fig 1`: Control Panel standard Bakpanelet for besta r av f lgende elementer: 1. Pa /Av nettbryter 2. Nettkontakt 3. Sikring 4. Sikring 5. Henvisning til forhandler (der det er aktuelt) 6. RS232 inngang 7. RS232 utgang 8. Analog i/o 9. Beskyttelsesjord tilkobling Fig 2: Bakpanel tilkoblinger 5

6 Justeringsmuligheter Ergometeret kan justeres til alle testpersoner uansett alder og vekt. Salens h yde kan justeres ved a vippe ha ndtaket pa baksiden under salen. Styrets h yde kan justeres ved a l sne skruen foran pa ergometeret. Flytting av ergometeret Ergometeret kan flyttes ved a vippe det over mot h yre (ca. 30 ) sett fra fronten av styret. Et hjul i midten av ergometeret faller ut. Na kan ergometeret flyttes til sin posisjon. Vipp det over mot venstre (ca. 30 ) og hjulet i midten av ergometeret faller inn. Na er ergometeret klart til bruk. Instruksjoner for montering av ergometeret 1. Sett ergometeret pa den plassen der det skal benyttes. 2. Sjekk (med leverand ren) om nettspenningen er korrekt innstilt. 3. Sett f rst nettkabelens kontakt i ergometerets st psel og sett den deretter i nettst pselet. 4. Sla pa nettbryteren. Signallampen i bryteren vil lyse. Na r f lgende initierings skjermbilde med programvarens versjonsnummer vises i noen fa sekunder, er ergometeret klart til bruk. 1.1 Manuell kontroll hurtig start Na r sla s pa, blir det standard oppstartmenyen som gir adgang til HOVEDMENY. Trykk pa bekreftelsesknappen ( ) for a ga til hovedmenyen. Velg MANUELL METODE ved hjelp av piltastene Æ. Trykk pa ( ), og f lgende skjermbilde vises: P= 0W 0 rpm MANUAL Ved hjelp av piltastene Æ kan arbeidsbelastningen kes eller reduseres. Arbeidsbelastningen vil ke med 25 Watt/sek na r rpm er over 30. Na r ( ) holdes inne i noen fa sekunder, er det mulig a ga opp ett eller flere menyniva er. Under sykling vil displayet vise f lgende opplysninger: äverste linje viser en eller flere ergometriske parametre. I nederste h yre hj rne vises den aktuelle kontrollmetoden. I nederste venstre hj rne vises den valgte, justerbare parameter. 6

7 1.2 Analog ekstern kontroll Gjennomf r f lgende steg for a kontrollere eksternt med analog inn-/utgang: 1. Tilkoble den eksterne kontrollenheten (f.eks. EKG system) med en korrekt kabel til den analoge i/o porten. 2. Start ergometeret og ga til hovedmenyens ANALOG. 3. Na kan ergometeret kontrolleres av en ekstern enhet med et analogt signal. 1.3 Terminal ø digital ekstern kontroll via RS232 For digital ekstern kontroll ved hjelp av den serielle porten, RS232, gjennomf res f lgende steg for basis : 1. tilkobles den eksterne kontrollenheten (f.eks. EKG system, PC) med en korrekt RS232 kabel. 2. Sla pa ergometeret og velg menyen TERMINAL pa displayet. 3. S rg for a innstille korrekt protokoll i menyen SYSTEM PARAMETRE / INNSTILLINGER / RS232 PROTOKOLL En liste over tilgjengelige protokoller og EKG systemer finnes i betjeningsveiledningen eller kan skaffes av den lokale forhandleren. Dersom ergometeret vanligvis kontrolleres fra et EKG system i TERMINAL METODE, kan denne metoden velges som standard oppsettmeny. er na klar for digital ekstern kontroll. En annen valgmulighet for kontroll av ergometeret fra en PC, er a bruke programvaren Lode Ergometry Manager (LEM, artikkel 92890X). Denne bruker protokollen Lode 38k4. 7

8 2 Hovedmeny Na r ergometeret er startet trykkes pa bekreftelsesknappen ( ) for a ga til HOVEDMENYEN. Fra hovedmenyen kan f lgende undermenyer velges: TERMINAL MANUELL ANALOG SYSTEM PARAMETER Bruk piltastene Æ til a bla igjennom menyene. Trykk pa knappen ( ) for a velge en meny. Hold knappen ( ) inne i noen fa sekunder for a ga opp ett eller flere niva er fra den aktuelle menyposisjonen. Nedenfor vises hele menystrukturen. Foran hver av menyene er niva et angitt. 0. HOVEDMENY 1. ANALOG 1. MANUELL 1. TERMINAL 1. SYSTEM PARAMETER 2. SETT DISPLAY 3. NETT 3. RPM 3. HJERTERYTME 3. TORSJON 3. STOPPKLOKKE 3. DISTANSE 2. SETT P-HELLING 2. SETT METODE 3. HYPERBOLSK 3. HR KONTROLLERT 3. LINEÅ R 3. FAST TORSJON 2. INNSTILLINGER 3. STANDARD STARTMENY 3. TASTATUR PA /AV 3. TESTFUNKSJONER 3. P INN/UT ANALOG 3. EKG TRIGGER 3. TC_BYTE 3. RS232 PROTOKOLL 3. SPRA K 3. ENHET NR 8

9 3 System parameter Under System parameter kan det utf res ulike spesifikke innstillinger av ergometeret. 3.1 Sett display Med denne funksjonen kan de parametrene justeres som kan avleses pa displayet under mosjons kten. Dersom flere enn 2 er satt PA, blir de presentert gruppevis ved a bla i 2 grupper. Na r det velges standard vil fabrikksinnstillingene bestemme displayets parametre. Trykk pa knappen ( ) for a ga til neste parameter og sla den aktuelle parameteren PA /AV med piltastene Æ Nett Nettforsyningen vises i watt og kan sla s PA og AV med piltastene Æ. Den viste effekten gjelder bremsens aktuelle effekt. Dette betyr at regulering av hastighet er regnet med. Na r hastigheten faller under 25 rpm, blir lasten straks fjernet, fordi pedaltorsjonen blir meget h y. Bremsen blir belastet na r hastigheten overstiger eller er lik 30 rpm RPM Sla r visning av omdreiningstallet i rpm PA eller AV. Hastigheten i rpm kan alltid avleses med LED s ylen verst pa displayet, uavhengig av denne justeringen Hjerterytme Sla r visningen av hjerterytme i slag per minutt PA eller AV. Symbolet α benyttes i displayet Torsjon Torsjonsavlesningen sla s PA eller AV. Torsjonen avleses i Newton meter Stoppklokke Sla r avlesning av stoppklokken PA eller AV. Stoppklokken presenteres pa displayet som: = mm:ss. Stoppklokken startes na r det ga s til manuell, terminal eller analog metode og rpm overstiger 30. Stoppklokken nullstilles na r en av disse metodene avsluttes Distanse Sla r distansevisningen PA eller AV. Distansen presenteres pa displayet som: æ = 99,9 km og uttrykker distansen i km. Det benyttes en fiktiv formel (se hovedutgaven av betjeningsveiledningen) som bare gjelder for gjennomsnittlige sykleforhold, og denne b r ikke benyttes til a stille diagnose, 3.2 Sett P-helling Steilheten for regulering av belastningen innstilles med denne parameter til en standardverdi pa 25 watt/sek eller til maksimum. Under testen Wingate sprint ma P-hellingen ikke begrenses. 9

10 3.3 Sett metode Sett metode brukes til a definere hvilken parameter (f.eks. last, torsjon, hjerterytme og lineø r konstant alfa) som ma justeres med piltastene Æ under mosjon i MANUELL metode Hyperbolsk Hyperbolsk metode betyr at lasten, P, kan justeres i watt. Lasten holdes konstant uavhengig av rpm HR kontrollert Hjerterytme kan justeres og lasten blir regulert inntil den justerte hjerterytmen er oppna dd. Dette betyr at na r hjerterytmen kes over det justerte niva et, vil lasten reduseres og vice versa Lineør Med lineø r metode bestemmes forholdet mellom lasten P og turtallet rpm med f lgende formel: P [W] = π* (n [min -1 ] ) 2 Den lineø re koblingskonstanten, π, er den justerbare parameteren i dette tilfellet Fast torsjon I metoden Fast torsjon blir lasten regulert slik at torsjonen holdes pa en innstilt, fast verdi if lge formelen: T [Nm] = (P*60) / ( 2 * Ω * n [min -1 ]) Merk: Vø r oppmerksom pa det faktum at denne faste torsjonsmetoden ikke er den samme som metoden med konstant torsjon som benyttes i programmodulen Wingate (flere opplysninger finnes i betjeningsveiledningen for Wingate). 3.4 Innstillinger Under innstillinger kan alle spesifikke justeringer for utstyr og interface utf res. Dette ber rer alle de postene som ikke er direkte relatert til ergometri Standard startmeny Vanligvis starter ergometeret i hovedmenyen. Men denne menyen kan modifiseres i samsvar med individuelle krav til innstillinger. Dette er en bekvem l sning na r ergometeret ofte brukes med samme innstilling. F lgende menyer kan velges som startmeny: HOVEDMENY; MANUELL; TERMINAL; ANALOG. Ved neste oppstart av ergometeret blir den valgte menyen a pnet Tastatur Pa /Av Dersom en ikke vil avbryte en test, eller hvis testpersonen ikke ma kunne avbryte kten ved et utilsiktet trykk pa knappen, er det mulighet for a sette tastaturet ut av drift. Sa er sp rsma let: hvordan aktiveres tastaturet igjen? Det gj res slik: Sla av ergometeret. Sla det pa igjen mens knappen ( ) holdes inne. Da blir kontrollen normal. Ga til SYSTEM PARAMETRE / TASTATUR PA /AV og sla det PA. Neste gang ergometeret startes opp, vil tastaturet igjen virke. 10

11 3.4.3 Testfunksjoner Ved service og kalibrering pa utstyret kan en benytte en rekke diagnostiske hjelpemidler i programmet. Disse er skjult under Test funksjoner. Det kreves en sikkerhetskode for a a pne TESTFUNKSJONER P Inn/Ut Analog Ergometeret kan kontrolleres av en ekstern enhet som bare har et analogt utgangssignal. Dette skjer ved hjelp av metoden ANALOG. Med P Inn/ut Analog kan den analoge skalaen justers: 1 V analog inn kan svare til en arbeidsbelastning pa 100 W / 200 W / 500 W EKG Trigger Na r opsjonen blodtrykk benyttes er det n dvendig med et triggersignal for hjerterytme TC Byte Testkoden (TC) Byte vil i tilfelle av feilaktig funksjon eller vanskeligheter med opsjonen BP, , gi mulighet for a avlese feilkoder. Den lokale forhandleren kan hjelpe med a diagnostisere problemet ved hjelp av feilkoden RS232 Protokoll Na r ergometeret kontrolleres eksternt via RS232, ma en protokoll velges her Spra k Det kan velges ulike spra k for ergometeret Enhet nr Na r det benyttes kommunikasjon via RS232 med ergometeret, blir dette identifisert ved hjelp av et sa kalt enhetsnummer. Dette gir mulighet for a veksle mellom ergometrene. 11

12 4 Spesifikasjoner 4.1 Tekniske spesifikasjoner Prinsipp : Virvelstr msbrems liten skive Nettspenning : V AC (justerbar) Frekvens : 50 Hz, 60 Hz Effektforbruk : 120 VA Arbeidsbelastning : W HYP, W LIN Enhetskontroll : manuell, ekstern analog, ekstern digital N yaktighet : < 3W for P<=100W, < 3% for 100W< P<500W, <5% for P>500W Avlesning av arbeidsbelastning : digital, oppl sning 1 W Avlesning av pedalhastighet : analog RPM eller digital Utgang arbeidsbelastning : 100, 200 eller 500 W 1 V (maks. 999 W) Utgang pedalhastighet : 100 min -1 1 V Inngangsspenning for ekstern kontroll : 100, 200 eller 500 W 1 V (maks. 999 W) Sikkerhetsklasse + P Opsjon : I type B, IEC kapittel 18, 19 og 20 Sikkerhetsklasse + B Opsjon : IIa type B, IEC kapittel 18, 19 og 20 Lekkstr m : < 0.4 ma Isolasjonsmotstand : > 4 Mé Jordingsmotstand : < 0.2 é Nullast : < 8 W ved 60 RPM St yniva : +/- 60 db ved arbeidsbelastning 200 W/60 RPM +/-80 cm fra krank 4.2 Sikringer 115 V : 2 x 1,25 A treg. 230 V : 2 x 0,63 A treg. 12

13 5 Kommunikasjonsporter I dette kapitlet beskrives kommunikasjonsportene i hovedenhetens panel pa : RS232 (to porter for RS232-inn og sl yfeforbindelse RS232-ut) Analog inn/ut 5.1 RS232 har to RS232 tilkoblinger for sl yfeforbindelse av flere og for kommunikasjon med en PC eller et EKG utstyr. Na r ergometeret kontrolleres eksternt ma RS232-inn porten alltid benyttes. Et ergometer kan overva kes og innstillingene kan settes med en PC via RS232. Se hovedutgaven av betjeningsveiledningen for App E for protokoller og kabling av kontrollutstyret og kontaktpinnenes konfigurasjon i RS232 tilkoblingen. 5.2 Släyfeforbindelse Det er mulig a kontrollere flere ergometere med en ekstern enhet via RS232. RS232- inn tilkobles den eksterne enheten. RS232-ut kobles til RS232-inn tilkoblingen pa det f lgende ergometeret, og sa videre. Det maksimale antallet ergometere som kan sammenkobles pa denne ma ten, er 8. Bruk opsjonen enhetsnummer i SYSTEM PARAMETRE for a tildele hver Excalibur Sport sitt eget nummer. Pa denne ma ten kan hver kontrolleres separat ved bruk av programvaren LEM. 5.3 RS-232 spesifikasjoner Se hovedutgaven av betjeningsveiledningen for ytterligere opplysninger. 5.4 Analog inn/ut Denne tilkoblingen benyttes til a forbinde med andre analoge kontrollinstrumenter. Se hovedutgaven av betjeningsveiledningen for ytterligere opplysninger. 13

14 A Vedlikehold er mekanisk og elektronisk konstruert som et robust og n yaktig instrument, men det anbefales a foreta en regelmessig kalibrering av innstillingen for belastning. Hvor ofte kalibreringen b r foretas avhenger av bruken. Kalibreringen utf res ved hjelp av et dynamisk kalibreringsutstyr som er spesielt utviklet av produsenten. A.1 Rengjäring Kabinettet til ergometeret og alle andre utvendige flater kan rengj res med en klut fuktet med en ikke aggressiv vø ske. A.2 Bytte av sikringer Det er ikke n dvendig a tilkalle servicetekniker for a bytte sikringene i. Nettkabelen ma alltid f rst dras ut! Dra ut nettst pselet. Sikringene sitter i hovedenheten (Fig. 3 Main unit panel connections, pos 8) og er plassert i bunnen av hovedenheten. ma l ftes og plasseres i loddrett stilling (90 ) for a komme til sikringene. Skru ut sikringsholderne med en skrutrekker, bytt ut den defekte sikringen og sett holderne pa plass igjen. Merk: S rg for at nettspenningen for svarer til innstilt spenning (115 V: 2 x 1,25 A treg; 230 V: 2 x 0,63 A treg). A.3 Tilpasning til spenningen Det er tillatt a tilpasse innstilt spenning for i samsvar med stedets behov. Gjennomf r f lgende steg for a gj re dette. Det anbefales a la en tekniker innstille spenningen. Nettkabelen ma alltid f rst dras ut! Nettspenningsvelgeren er inne i enheten. Skru av hovedpanelet med en skrutrekker. Skyv hovedenheten cirka 10 cm ut. Spenningsvelgeren er plassert bak sikringene i nø rheten av transformatoren. Spenningen innstilles med en skrutrekker i samsvar med den aktuelle nettspenningen. Skyv hovedenheten tilbake og skru den fast. Pass pa at ikke ledninger eller slanger blokkeres. Ta kontakt med forhandleren eller Lode for a fa tilbud pa en vedlikeholdskontrakt. LODE BV Tlf Serviceavdeling Faks Zernikepark 16 E-post: 9747 AN Groningen Internett: Nederland 14

15 B Programmerbar displayenhet B.1 Montering av den programmerbare displayenheten (opsjon Na r opsjonen bestilles pa et senere tidspunkt, b r den erstatte standard kontollenheten. Utskiftning ma bare overlates til serviceteknikere. En beskrivelse finnes i den betjeningsveiledningen som f lger med ergometeret. B.2 Kontrollpanel med programmerbar displayenhet (opsjon ) 1. Display B (4 x 20 tegn) i betjeningens retning 2. Infrar dt vindu (bare aktivt for opsjon ) 3. Knapp for ett steg tilbake 4. Ned knapp 5. Opp knapp 6. Bekreftelsesknapp Fig 3: Kontrollpanel med programmerbar displayenhet B.3 Bruk av programmerbar displayenhet Sjekk at ergometeret er riktig montert. I basis kontrollpanelets display vises f lgende i noen fa sekunder: Og etterf lges etter noen fa sekunder av: LODE CORIVAL VER X.YZ P= 0W 0 rpm Samtidig viser det programmerbare kontrollpanelet i noen fa sekunder: 15

16 LODE P-display ver X.YZ Med en montert opsjon for blodtrykk vil det i cirka 1 sekund etterf lges av (viser korrekt betjening av BP enheten): LODE BPM Initialized Deretter vises hovedmenyen: system parameter TERMINAL manual Term Na r menyen vises med store bokstaver, kan den velges. Som en ekstra pa minnelse blir de f rste 4 bokstavene til valgbar metode vist over bekreftelsesknappen. Med piltastene Æ er det mulighet for a bla igjennom andre menyer og velge SYSTEM PARAMETRE, MANUELL, ANALOG eller PROTOKOLL. Med den h yre ( ) bekreftelsesknappen kan menyen med store bokstaver velges. Den venstre ( ) avbruddsknappen brukes til a ga tilbake ett niva i menystrukturen. Na er ergometeret klart til bruk. Dersom det ikke skjer noe med display(ene), ma det sjekkes om nettkabelen og kontrollenheten er riktig tilkoblet, ellers ma forhandleren kontaktes. B.3.1 Menystruktur i programmerbar kontrollenhet 0. HOVEDMENY 1. ANALOG 1. MANUELL 1. TERMINAL 1. SYSTEM PARAMETER 2. SETT DISPLAY 3. NETT 3. RPM 3. HJERTERYTME 3. TORSJON 16

17 3. STOPPKLOKKE 3. DISTANSE 3. änsket HR* 3. ENERGI* 2. SETT P-HELLING 2. SETT METODE 3. HYPERBOLSK 3. HR KONTROLLERT 3. LINEÅ R 3. FAST TORSJON 2. INNSTILLINGER 3. STANDARD STARTMENY 3. P INN/UT ANALOG 3. KONTRAST 3. EKG TRIGGER 3. TC_BYTE 3. RS232 PROTOKOLL 3. SPRA K 3. ENHET NR 1. PROTOKOLL * 2. PROTOKOLL REDIGER * 2. PROTOKOLL KJäR * 2. PROTOKOLL SLETT * I forhold til standardversjonen er *-menyene tilf yd. B.3.2 Manuell meny Valg av manuell metode vil presentere (standard) f lgende display pa det programmerbare kontrollpanelet: * BPM vises na r denne opsjonen forefinnes, ellers er et annet MENY alternativ aktivt. Med piltastene Æ er det mulighet for a ke eller redusere parametrene for valgt metode. I midten av den justerbare parameteren vises f.eks. belastningen P (som settes med SYSTEM PARAMETRE> SETT METODE). B.3.3 Analog meny MANUAL P = 0W 0 rpm θ = 0/m* esc P BPM* Valg av ANALOG meny vil presentere f lgende skjermbilde pa det programmerbare panelet: ANALOG P = 0W θ = 0/m* esc 0 rpm esc Merk: θ = 0/m* Vises bare dersom opsjonen BPM er montert! 17

18 Ergometeret er na klart for ekstern kontroll med et analogt signal som tidligere forklart. Ytterligere opplysninger om analog kontroll finnes i betjeningsveiledningen (bare utgitt pa engelsk) som leveres sammen med ergometeret. B.3.4 Terminal meny Valg av TERMINAL meny vil presentere f lgende skjermbilde pa det programmerbare panelet: TERMINAL P = 0W θ = 0/m* esc 0 rpm esc Merk: θ = 0/m* Vises bare dersom opsjonen BPM er montert! Ergometeret er na klar for digital ekstern kontroll. Flere opplysninger om digital ekstern kontroll via den serielle porten RS 232 finnes i den betjeningsveiledningen som f lger med ergometeret. B.3.5 System parametre meny Under SYSTEM PARAMETRE kan ulike ergometrisk spesifikke innstillinger settes som tidligere forklart i standard betjeningsveiledningen. I det programmerbare kontrollpanelet velges den aktuelle menyen: set p slope SET DISPLAY settings syst set Den menyen som vises med store bokstaver og gjentas med en forkortelse under bekreftelsesknappen ( ), kan aktiveres. Valg av en av disse menyene vil hente et mer detaljert skjermbilde som tidligere forklart i denne betjeningsveiledningen. Dette forklares i eksemplet med SETT DISPLAY: POWER On esc off on next Na r funksjonen NETT er den samme som tidligere forklart i denne betjeningsveiledningen (nettindikasjon pa eller av) vil knappen ESC ga tilbake til menyen med systemparametre. Med 18

19 pilknappene Æ kan nettindikatoren settes PA eller AV, og NESTE vil ga til neste posisjon i menyen SETT DISPLAY. I tillegg til parametrene RPM, HJERTERYTME, TORSJON, STOPPKLOKKE og DISTANSE blir to ytterligere parametre tilf yd: änsket HJERTERYTME og ENERGI Valg av nskede parametre for HR vil vise nsket hjerterytme programmert i den hjerterytmekontrollerte protokollen ved siden av den aktuelle hjerterytmen. For eksempel: Valg av energiparameteren vil presentere den totale mengden av mekanisk energi som testpersonen har ytet i ergometeret i form av mekanisk bevegelse under mosjons kten. I stedet for 2 posisjoner kan det presenteres 4 posisjoner samtidig blant de som kan velges, de vil da bli vist i grupper pa 2. Ved valg av 4 parametre vil ikke systemet bla igjennom dem, men fiksere presentasjonen pa disse parametrene. Det er mulig a programmere parametrene (ogsa opp til 4 uten a bla igjennom), likeledes i basis kontrollpanelet, men kontrollen ma settes over til den grunnleggende siden f rst som forklart i neste avsnitt. Menyen INNSTILLINGER gir mulighet for a velge PROTOKOLL som en standard startmeny i tillegg til de tidligere forklarte menyene ANALOG, MANUELL, TERMINAL og SYSTEM. En ekstra opsjon for den programmerbare kontrollenheten i menyen INNSTILLINGER er justering av KONTRAST for P-displayet. Effekten av kontrastens justering vises umiddelbart pa displayet. Det er f rst etter en bekreftelse med LAGRE at en ny kontrast beholdes! B.3.6 Betjening fra basis kontrollpanelet Det basis kontrollpanelet som tidligere er beskrevet i denne betjeningsveiledningen, gir mulighet for a sla TASTATUR PA eller AV. Med det programmerbare kontrollpanelet er enhetens basis-side (testperson) sla tt AV som standard. Det er mulig a kontrollere ergometeret med knappene pa basis kontrollpanelet i stedet for det programmerbare kontrollpanelet. Denne opsjonen kan benyttes for service eller til a programmere displayet i basis kontrollpanelet. Under oppstart av ergometeret vil et trykk pa en av basis sidens knapper sla over betjeningen til dette basis kontrollpanelet, og deretter bortfaller kontrollfunksjonen til den programmerbare siden. For a ga tilbake til et standard kontrolloppsett ma ergometeret startes pa nytt uten at det trykkes pa noen knapp. TESTFUNKSJONER er bare tilgjengelige i basis kontrollpanelet. De er bare beregnet for serviceteknikere. Ta kontakt med leverand ren i tilfelle av behov for service pa enheten. Dersom TESTFUNKSJONER a pnes ved en feiltakelse, kan dette f re til skader pa ergometerets drift og gj re garantien ugyldig! B.3.7 Protokoll 2 t=00:48 =01:12 P= 23 W 61 rpm θ= 91/min tθ=100/min rec rec 19

20 protocol run PROTOCOL EDIT protocol delete prot edit I dette avsnittet blir programmeringsmulighetene under menyen PROTOKOLL forklart: Det er mulig a velge menyene PROTOKOLL REDIGER, PROTOKOLL KJäR og PROTOKOLL SLETT. B Protokoll rediger Menyen PROTOKOLL REDIGER tillater programmering av nye mosjonsprotokoller eller redigering av en eksisterende protokoll. Minnekapasiteten er tilstrekkelig for lagring av 50 protokoller, alle besta ende av maksimalt 15 steg hver. Na r det trykkes pa denne menyen vises en liste over protokoller som allerede er opprettet pluss menyen NY. New name1 name2 esc ok Med piltastene Æ kan nsket protokoll velges (i det viste eksemplet navn1) for redigering. Velg NY for a programmere en ny mosjonsprotokoll og gi protokollen et passende navn pa maksimalt 10 tegn med piltastene Æ. F lgende tegn er tillatt i navnet: 0.. 9, a.. z, og. Flytt mark ren med bekreftelsesknappen ( ) OK til den 10. posisjonen, og da vises programskjermbildet. Name 1 Step P= 0W t=00:00 1S dp=+050w dt=060s esc next äverst vises protokollens navn. Annen linje inneholder opplysninger om status for den programmerte, yeblikkelige arbeidsbelastningen (P) og tid (t). Tredje linje er den egentlige programlinjen. Steg nummer med typen av steg oppgis etterfulgt av de programmerbare parametrene (arbeidsbelastning i eksemplet ovenfor) og tid. Disse parametrene presenteres som effekt (dp) og tid (dt). P er endringen i effekt uttrykt i Watt. t er endringen i tid uttrykt i sekunder. Tegn som er understreket angir at den aktuelle posisjonen kan endres, i eksemplet ovenfor: S. Ved hjelp av piltastene Æ kan det veksles mellom mulighetene for programmering av et steg i en protokoll: S, T, L, H, P og Restituere. 20

21 S = steg T = torsjon L = line r Arbeidsbelastningen kan justeres + eller Øog varigheten av dette hyperbolske steget kan fastsettes; belastningen er uavhengig av turtallet RPM. fast torsjon: torsjonen, uttrykt i Nm, kan justeres med en viss varighet. arbeidsbelastningen er knyttet til RPM med konstanten π som justerbar parameter for nsket varighet; belastning P = π * N 2 [W] ker med kvadratet pa takten. H = hjerterytme arbeidsbelastningen reguleres som en funksjon av den justerbare hjerterytmen for en viss varighet i dette hjerterytme-kontrollerte steget. P = proporsjonal arbeidsbelastningen kes lineø rt som funksjon av tiden (helling protokoll). Det vil ta hele tidsrommet a na den programmerte arbeidsbelastningen; R = Repeter Restituere repeterer steg (inntil maksimal arbeidsbelastning): arbeidsbelastningens steg og stegets varighet ma bare legges inn en gang. restituerings-steget er siste steg i en protokoll med fast arbeidsbelastning og ubegrenset varighet (bare 1 restituerings-steg i 1 protokoll) Etter bekreftelse av arbeidsbelastningen i l pet av restituerings-steget a pnes menyen PROGRAM BPM. Bruk piltastene Æ til a veksle mellom ma lealternativene: Ingen BPM Repeter SS ingen BPM modul tilgjengelig, velg denne opsjonen na r det ikke er montert BPM, eller na r det ikke er noen automatisk blodtrykkma ling i denne protokollen; tillater a programmere repetisjonstid i minutter under mosjons-stegene: Steg Slutt; automatisk ma ling ved hver avslutning av mosjons-steget med mulighet for programmering av ma letiden f r stegets avslutning. Restitueringstid Dersom det er programmert automatisk blodtrykkma ling i protokollen, kan repetisjonstiden for blodtrykkma ling programmeres i l pet av restituerings-steget: Etter programmering av BPM blir menyen PROTOKOLL vist igjen. Na er det mulighet for KJäR, REDIGER eller SLETTE en av protokollene. B Eksempel pa Programmering Protokoll For tydelighetens skyld skal vi programmere en demonstrasjonsprotokoll med alle muligheter. Gjennomf r f lgende steg for a ga til programmeringsmetoden. 1. Velg PROTOKOLL i HOVEDMENY, bekreft med ( ) 2. Velg PROTOKOLL rediger, bekreft med ( ) 3. Velg Ny, bekreft med ( ) 4. Gi protokollen et navn: test 5. Bruk piltastene Æ til a bla igjennom alfabetet og bekreft, bruk neste ( ) for a ga til neste posisjon. 6. Programskjermbildet a pnes, understreking viser programmeringsparameteren: test Step P= 0W t=00:00 1S dp=+050w dt=060s esc next 21

22 7. Bekreft S med ( ), bruk piltasten for a redusere arbeidsbelastningen til 10 watt. 8. Trykk pa bekreftelsesknappen NESTE inntil f lgende skjermbilde vises. Sett tiden dt til 60 sekunder ved hjelp av piltastene Æ. 9. Velg T med piltastene Æ og juster torsjonen til 10 Nm og varigheten til 30 sekunder med de samme tastene. Trykk pa bekreftelsesknappen. 10. Velg L med piltastene Æ og bekreft konstanten π = 0,041, endre varigheten til 10 sekunder. Trykk pa bekreftelsesknappen. 11. Velg H med piltastene Æ og endre hjerterytmen til 120/m for en periode pa 180 sekunder, trykk pa bekreftelsesknappen. 12. Velg P med piltastene Æ og endre arbeidsbelastningen til 150 for en periode pa 300 sekunder, trykk pa bekreftelsesknappen. 13. Velg P med piltastene Æ og endre arbeidsbelastningen til minus 60 for en periode pa 60 sekunder, trykk pa bekreftelsesknappen. 14. Velg Restituere med piltastene Æ og endre arbeidsbelastningen til 35 og trykk pa bekreftelsesknappen. 15. Etter bekreftelsen vil menyen BPM automatisk bli a pnet. 16. Velg Ingen BPM dersom modulen BPM ikke er montert eller velg Restituere med piltastene Æ og velg 2 minutters repetisjonstid, bekreft med ( ) og velg 2 minutters repetisjonstid i restituerings-steget. Protokollen TEST (med BPM) er na klar, og den kan etterpr ves med protokoll KJäR (ikke for normal bruk). For at en eksisterende protokoll skal kunne redigeres, ma den aktuelle protokollen f rst velges. Det er mulig a endre navnet eller a bekrefte navnet med OK ( ) ti ganger. Bla igjennom stegene med bekreftelsesknappen inntil det steget som skal redigeres, kommer opp. Na ma hele protokollen blas igjennom og restituerings-steget defineres f r menyen avsluttes, ellers vil ikke endringene bli lagret. B test Torq P= 10W t=01:00 2T T= 10Nm dt=030s back next test Ramp P=160W t=09:40 6P dp=-060w dt=060s back next Protokoll Kj r Menyen PROTOKOLL KJäR brukes til a velge aktuell protokoll for mosjonstesten. Velg Protokoll Kj r og det blir vist tre tidligere programmerte protokoller pa skjermen. Bruk piltastene til a bla igjennom hele listen, for eksempel 22

ENC - 100. ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER

ENC - 100. ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER ENC - 100 ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER 1. GENERELLE SPESIFIKASJONER Membran tastatur med lang levetid. Klart og lett lesbart display. Viser hver av de 6 sifrene for aktuell og

Detaljer

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3.

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3. ASU-4 Kode Beskrivelse Fabrikk Bruker innst. innstillinger ASU-4 1.00 Alarmsentral id.: (21 = ASU-4) 21 21 1.01 Software versjon nummer 2.08 2.08 1.13 Tidsforsinkelse på sirene ved alarm kontakt 10 sekund...

Detaljer

SL4. Monteringsveiledning. Monteringsanvisning. Rotorkassett / Rotorrem og børstelist. Rotorkassett / Rotorrem och borstlist 94278-07 2014-09

SL4. Monteringsveiledning. Monteringsanvisning. Rotorkassett / Rotorrem og børstelist. Rotorkassett / Rotorrem och borstlist 94278-07 2014-09 94278-07 2014-09 SL4 Monteringsveiledning Rotorkassett / Rotorrem og børstelist Monteringsanvisning Rotorkassett / Rotorrem och borstlist ART.NR.: 98737 98739 ! Før man foretar service eller vedlikehold,

Detaljer

INSTALLASJON OG TILKOBLING AV SENTRALEN 03-0101-NO (ENO-CEN12G)

INSTALLASJON OG TILKOBLING AV SENTRALEN 03-0101-NO (ENO-CEN12G) INSTALLASJON OG TILKOBLING AV SENTRALEN 03-0101-NO (ENO-CEN12G) GENERELT Denne sentralen (ref.: 03-0101-NO (ENO-CEN12G)) tillater styring av alle Intratoneprodukter, som Audio- og Visio-paneler, nærhetssensorer,

Detaljer

Expert - Kort anvisning

Expert - Kort anvisning 1 Expert - Kort anvisning Kople displayenheten på følgende måte idet du bruker forbindelseskablene: Kople til de 37-pols konnektorene med hverandre ved å trykke ned og dreie på låseringen. Kople konnektoren

Detaljer

EC-Styring med "Magelis" berøringsskjerm. 1. Oppstart og initialisering av maskin... 2

EC-Styring med Magelis berøringsskjerm. 1. Oppstart og initialisering av maskin... 2 Innhold 1. Oppstart og initialisering av maskin... 2 2. Drift av maskinen... 3 2.1 Beskrivelse av hovedmeny...3 2.2 Endre program...4 2.3 Opprette et program - eksempel på programmering av en profil...5

Detaljer

Xcam våpenkamera manual

Xcam våpenkamera manual 2010 Xcam våpenkamera manual Trond Bartnes Big 5 AS, Steinkjer 06.05.2010 Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelse av kameraet... 3 Kapitel 2 - Klargjøring av kameraet for bruk... 6 2.1 - Installering

Detaljer

Monteringsanvisning For RT-9909 og RT-9911

Monteringsanvisning For RT-9909 og RT-9911 Monteringsanvisning For RT-9909 og RT-9911-1 - Kjære bruker: Takk for at dere kjøpte dusjkabinett hos oss. For din sikkerhet, vær vennlig og les manualen nøye før montering og bruk av dusjkabinettet Innholdsfortegnelse:

Detaljer

Omgivelseskontroll. Dokumentasjon for Nemo Opplærbar talestyrt IR-sender

Omgivelseskontroll. Dokumentasjon for Nemo Opplærbar talestyrt IR-sender Omgivelseskontroll Dokumentasjon for Nemo Opplærbar talestyrt IR-sender Brokelandsheia, 4993 Sundebru, Tlf +47 3711 9950 Fax +47 3711 9951 E-mail: firmapost@picomed.no Foretaksnr 962 211 631 MVA Revisjonsoversikt

Detaljer

TERMINA TR 611 top2. TR 622 top2. Monterings-och bruksanvisning 1 Kopplingsur. Asennus- ja käyttöohje 15 Kellokytkin

TERMINA TR 611 top2. TR 622 top2. Monterings-och bruksanvisning 1 Kopplingsur. Asennus- ja käyttöohje 15 Kellokytkin 2 2 309 258 03 TERMINA TR 611 top2 TR 622 top2 Ext 0,5mm - 2,5mm 2 8mm 230-240V~ 50-60Hz R 10a - 30T Ext 1 4 5 6 C2 Ext 2 N 611 0 101 622 0 101 0 6 12 18 24 top2 0 6 12 18 24 top2 Monterings-och bruksanvisning

Detaljer

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller 1 Innstilling av PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket. Sjekk at for at toppen av spilleren er opp evt fra deg hvis du holder den vannrett.

Detaljer

Force Feedback Race Master

Force Feedback Race Master Force Feedback Race Master Brukermanual Versjon 1.0 Opphavsrettinformasjon Det er ikke tillatt å mangfoldiggjøre eller overføre noen del av denne håndboken, i noen form eller på noen måte, elektronisk

Detaljer

Instrument för målning av komprimeringen i grunnen. CompactoBar ALFA-040-050N/0827

Instrument för målning av komprimeringen i grunnen. CompactoBar ALFA-040-050N/0827 Instrument för målning av komprimeringen i grunnen CompactoBar ALFA-040-050N/0827 Innhold Innhold...1 1 Innledning...2 2 Slå på...2 3 Innstilling...2 3.1 Start CMV...2 3.2 Displayets lysstyrke...2 4 Start/stopp

Detaljer

BRUKER MANUAL SWING GATE OPENER

BRUKER MANUAL SWING GATE OPENER BRUKER MANUAL SWING GATE OPENER Viktig med hensyn til sikkerhet: 1. Kjennskap til relevante elektro-tekniske bestemmelser er påkrevd. 2. Tilførsel av 220V skal utføres av godkjent elektriker. 3. Systemet

Detaljer

NOVA trådløs regulering

NOVA trådløs regulering Monterings- og brukerveiledning NOVA trådløs regulering Roth Scandinavia AS Rudsletta 35, Postboks 20 N- 1306 Bærum Postterminal Tel. +47 67 15 44 90 Fax +47 67 15 44 99 Innhold: Beskrivelse av komponenter

Detaljer

ST-920. Berøringsfri kortleser Betjeningsveiledning og Installasjonsmanual. 2009 November

ST-920. Berøringsfri kortleser Betjeningsveiledning og Installasjonsmanual. 2009 November ST-920 Berøringsfri kortleser Betjeningsveiledning og Installasjonsmanual 2009 November INNHOLD Spesielle egenskaper Installasjons prosedyrer Front panel og typer kort Programmeringsmenyer og funksjoner

Detaljer

HMS art.nr. 189162 FlexiBlink. Bruksanvisning. Mottaker med display, lys, lyd og tale AURORA VARENR.: 1370. Dok. nr.: 0593A 2013.01.

HMS art.nr. 189162 FlexiBlink. Bruksanvisning. Mottaker med display, lys, lyd og tale AURORA VARENR.: 1370. Dok. nr.: 0593A 2013.01. Bruksanvisning Mottaker med display, lys, lyd og tale AURORA VARENR.: 1370 Dok. nr.: 0593A 2013.01.07 Vestfold Audio Sandefjord 1 Innholdsfortegnelse Teknisk informasjon... 2 Innledning... 3 Aurora-pakken

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK TWINKLE BRIGHT

BRUKERHÅNDBOK TWINKLE BRIGHT BRUKERHÅNDBOK TWINKLE BRIGHT Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 1101 2 INNHOLDSFORTEGNELSE! VIKTIG INFORMASJON

Detaljer

Sentry. Brukerhåndbok. Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge ! 23 32 75 00! 23 32 75 01

Sentry. Brukerhåndbok. Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge ! 23 32 75 00! 23 32 75 01 Sentry Brukerhåndbok Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 0503 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1 Generelt

Detaljer

FINGERAVTRYKKSLESER PROGRAMMERING OG INSTALLASJONS MANUAL

FINGERAVTRYKKSLESER PROGRAMMERING OG INSTALLASJONS MANUAL FINGERAVTRYKKSLESER PROGRAMMERING OG INSTALLASJONS MANUAL 2009 November INNHOLD Spesifikasjoner Leserens frontpanel Lys- og lydsignaler Leserens bakre panel SF-2000P Display Leser installasjonsprosedyre

Detaljer

Vekkerklokke DS-1/RF, digital

Vekkerklokke DS-1/RF, digital Vekkerklokke DS-1/RF, digital Bruker- og vedlikeholdsveiledning Vekkerklokke DS-1/RF, digital Vekkerklokke DS-1/RF med mottaker HMS art. nr.: 148483 Best. nr.: 1104816 INNHOLD Vekkerklokke DS-1/RF, digital...

Detaljer

Alpha 2. GSM- SMS alarm. alpha-2 SYSTEM OK INGEN ALARMER. Høgliveien 30, 1850 Mysen Tlf: 69890660 E-post: post@aspn.no

Alpha 2. GSM- SMS alarm. alpha-2 SYSTEM OK INGEN ALARMER. Høgliveien 30, 1850 Mysen Tlf: 69890660 E-post: post@aspn.no Alpha 2 GSM- SMS alarm alpha-2 GSM /SMS SYSTEM OK INGEN ALARMER 1 Innhold INTRODUKSJON... 4 HOVEDMENY... 5 Statusfelt... 5 Visning av alarm... 5 Lesing av temperatur... 5 Reset alarm... 5 Betjening...

Detaljer

Installasjonsveiledning. Datek Lysstyring AX9

Installasjonsveiledning. Datek Lysstyring AX9 Installasjonsveiledning Datek Lysstyring AX9 1 Systembeskrivelse... 3 2 Installasjonsmiljø... 3 3 Installasjon av Simkort... 4 4 Montering av enheten.... 4 5 Tilkoblinger... 5 5.1 220V og kontaktorer for

Detaljer

KERN KFE-TM. Brukermanual for vekter tilkoblet KFE-TM display enhet GRINIVEIEN 159, 1359 EIKSMARKA. TLF. 67 16 68 10 POST@VEKT1.NO

KERN KFE-TM. Brukermanual for vekter tilkoblet KFE-TM display enhet GRINIVEIEN 159, 1359 EIKSMARKA. TLF. 67 16 68 10 POST@VEKT1.NO GRINIVEIEN 159, 1359 EIKSMARKA. TLF. 67 16 68 10 POST@VEKT1.NO KERN KFE-TM Brukermanual for vekter tilkoblet KFE-TM display enhet Dette er en forenklet oversettelse av engelsk brukermanual levert av Kern.

Detaljer

BRUKSANVISNING SORTLANDSMASKINEN TYPE PROFF.

BRUKSANVISNING SORTLANDSMASKINEN TYPE PROFF. BRUKSANVISNING SORTLANDSMASKINEN TYPE PROFF. Maskinen består av ett hus i støpt, lakkert aluminium, med børsteløs DC motor, elektronikkstyring og snelle for nylon. Den går på både 12V og 24V, og har innkapslet

Detaljer

JA-82K OASiS Enkel oppstart

JA-82K OASiS Enkel oppstart JA-82K OASiS Enkel oppstart Installering av dette systemet skal bare gjøres av autorisert montør. Produsent / importør kan ikke gjøres ansvarlig for noen skade eller konsekvens relatert til feilaktig montering

Detaljer

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Pocket» online spiller

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Pocket» online spiller Hurtigveiledning for «PLEXTALK Pocket» online spiller 1 Innstilling av PLEXTALK Pocket 1. Vend PLEXTALK Pocket. Sjekk at for at toppen av spilleren er opp evt fra deg hvis du holder den vannrett. Trykk

Detaljer

INSTALLASJON Monter innfellingsboksen i den høyden som er vist i følgende figur. Fest braketten til innfellingsboksen.

INSTALLASJON Monter innfellingsboksen i den høyden som er vist i følgende figur. Fest braketten til innfellingsboksen. Aiko videodørtelefon 1716/1 og 1716/2 er laget for å benyttes i 2 Voice systemet til Urmet. KOMPONENTBESKRIVELSE OG KARAKTERISTIKKER INSTALLASJON Monter innfellingsboksen i den høyden som er vist i følgende

Detaljer

GRAM PLUS/TWIN/EURO/MIDI/BAKER

GRAM PLUS/TWIN/EURO/MIDI/BAKER GRAM LUS/TWIN/EURO/MIDI/BAKER Betjeningsvejledning DK... 6 Instructions for use GB... 15 Bedienungsanweisung D... 24 Mode d'emploi F... 32 Gebruiksanwijzing NL... 41 Bruksanvisning S... 50 Bruksanvisning

Detaljer

DIRIS A20 BRUKERMANUAL PÅ NORSK

DIRIS A20 BRUKERMANUAL PÅ NORSK DIRIS A20 BRUKERMANUAL PÅ NORSK Utstyret må installeres av fagpersonell. Produsenten kan ikke lastes for feil hvis ikke manualen er fulgt. Fare for Ulykker, død, forbrenning eller eksplosjon. - Utsytret

Detaljer

MP.com Isvannsaggregat

MP.com Isvannsaggregat MP.com Isvannsaggregat Kort brukerveiledning Mikroprosessor styringssystem for RC EASY/COLDPACK med nytt display Beskrivelse av regulatoren De forskjellige reguleringsfunksjoner er beskrevet nedenfor,

Detaljer

Rev.nr 150318. Vertikalmarkis / Vertikalmarkise

Rev.nr 150318. Vertikalmarkis / Vertikalmarkise Rev.nr 150318 Vertikalmarkis / Vertikalmarkise A2 Brytplatta inkl skruv A3 Brytrulle A4 Bandlås Båndlås A6 Bandknopp Båndklokke A8 3,5x9,5 mm A10 3,5x25 mm 4st A2 - A10 gäller enbart markiser med banduppdrag

Detaljer

Turny bladvender Brukerveiledning

Turny bladvender Brukerveiledning Turny bladvender Brukerveiledning Generelt om Turny elektronisk bladvender...2 Tilkobling av Turny...2 Installasjon...3 Montering av bok/tidsskrift...4 Bruk av Turny...4 Aktiviser vippefunksjonen...5 Mulige

Detaljer

FC307 / 308 GSM system med fjernkontroll og kontakter. Bruksanvisning

FC307 / 308 GSM system med fjernkontroll og kontakter. Bruksanvisning 1 FC307 / 308 GSM system med fjernkontroll og kontakter Bruksanvisning Dette er et teknisk produkt. Det er en forutsetning for effektiv bruk at du forstår innholdet i denne bruksanvisningen. Vær vennlig

Detaljer

ininja Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisning nøye før du tar produktet i bruk

ininja Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisning nøye før du tar produktet i bruk Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING Før du setter i gang. For montering, bruk og vedlikehold av denne motoren pakken på en sikker måte, er det flere forutsetninger som må tas. For sikkerheten

Detaljer

HMS art.nr. 189259 FlexiBlink. Bruksanvisning. Mobiltelefonsender 4G/3G/GSM B-GSM1e

HMS art.nr. 189259 FlexiBlink. Bruksanvisning. Mobiltelefonsender 4G/3G/GSM B-GSM1e Bruksanvisning Mobiltelefonsender 4G/3G/GSM B-GSM1e Mobiltelefonsenderen anvendes når brukeren ikke bærer mobiltelefonen på seg. Når telefonen ringer, vil Mobiltelefonsenderen gi telefonsignal i FlexiBlink

Detaljer

BMC HOVED-UR INSTALLASJONS OG DRIFTSVEILEDNING

BMC HOVED-UR INSTALLASJONS OG DRIFTSVEILEDNING BMC HOVED-UR INSTALLASJONS OG DRIFTSVEILEDNING INNHOLD: Kapittel A, montasje og kopling Side 2 Kapittel B, Oppstart/programmering av hovedur/biur Side 3 Kapittel C, Programmering av ringetider/reléer Side

Detaljer

MIKROPROSESSOR KONTROLL

MIKROPROSESSOR KONTROLL MIKROPROSESSOR KONTROLL mp3 INSTRUKSJONS MANUAL Les igjennom denne manualen før du bruker kontrolleren. UNIFLAIR 1 INNHOLD ADVARSLER side 3 I GANGKJØRINGS PÅMINNER side 3 STANSING AV ENHETEN side 3 KONTROLL

Detaljer

(CuroCell S.A.M,, CuroCell S.A.M. CF10, CuroCell S.A.M. CF16) Service manual 2012/05. takes the pressure off

(CuroCell S.A.M,, CuroCell S.A.M. CF10, CuroCell S.A.M. CF16) Service manual 2012/05. takes the pressure off CuroCell S.A.M. (CuroCell S.A.M,, CuroCell S.A.M. CF10, CuroCell S.A.M. CF16) Service manual 2012/05 takes the pressure off Innhold 1 Illustrasjoner 3 1.1 Frontpanel 3 1.2 Frontdekse 3 1.3 Sidebilde 3

Detaljer

Invacare IDC. Manøverboks Bruksanvisning

Invacare IDC. Manøverboks Bruksanvisning Invacare IDC no Manøverboks Bruksanvisning Denne veiledningen skal overleveres til sluttbrukeren. Les denne veiledningen FØR du bruker produktet, og behold den for fremtidig referanse. 2015 Invacare Corporation

Detaljer

SpeedSonic.dk. www.speedsonic.dk START / STOP RESET / EL NEXT / SAVE MODE / SET

SpeedSonic.dk. www.speedsonic.dk START / STOP RESET / EL NEXT / SAVE MODE / SET RAW SpeedSonic.dk RESET / EL START / STOP MODE / SET NEXT / SAVE Gratulerer med den nye Speed Sonic-sportsklokken! Speed Sonic-klokken er utviklet for å motivere deg og vise deg veien til bedre resultater.

Detaljer

BRUKSANVISNING EASYSTART TIMER MONTERINGSANVISNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING KORT VEILEDNING

BRUKSANVISNING EASYSTART TIMER MONTERINGSANVISNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING KORT VEILEDNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING EASYSTART TIMER NO BRUKSANVISNING KORT VEILEDNING MONTERINGSANVISNING BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT VARMEAPPARATER FOR KJØRETØYER

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica 8000 Art. nr. 558 000

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica 8000 Art. nr. 558 000 Bruks- og monteringsanvisning til Abilica 8000 Art. nr. 558 000 Modell MST 8000P MONTERING KOMPLETT DELETEGNING BRUKSANVISNING TIL COMPUTER KNAPPENE Engelsk Norsk Start/Stop Start/Stopp For å starte

Detaljer

BDA Proff på prosjekt!

BDA Proff på prosjekt! Brukerveiledning for Brødrene Dahls Assistent BDA Proff på prosjekt! www.dahl.no Sept 08 BDA brukerdokumentasjon Brukerveiledning for Honeywell Dolphin 7600 Innholdsfortegnelse 1 Skjermbilder Side 1 1.1

Detaljer

ABS Pumpestyring Automatikkskap CP114

ABS Pumpestyring Automatikkskap CP114 0825-0001 1 597 0825 NO 11.2012 Monterings- og bruksanvisning www.sulzer.com CP114 er et autoskap for tilkobling til enfaset strømtilførsel for 230 V/N/PE. m Strømkurs skal ha maks 16 A sikring. Hvis det

Detaljer

Installasjon IDT 120. Art. nr: 320 454

Installasjon IDT 120. Art. nr: 320 454 Installasjon IDT 120 Art. nr: 320 454 1. Installasjon 1.1 Soner IDT 128 installeres på steder der personer må passere når de forlater et rom eller en sone. IDT 128 sender ut et magnetfelt i en viss størrelse

Detaljer

www.prosecas.no Buskerud / Vestfold Telemark

www.prosecas.no Buskerud / Vestfold Telemark www.prosecas.no Betjeningsveiledning for NEPTOLUX Adresserbart Nødlyssystem Betj veiledning Neptolux ver 1 Hedmark / Oppland Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Buskerud / Vestfold Telemark Oslo / Akershus

Detaljer

2-Port transmisjons målinger for Anritsu RF og mikrobølge håndholdte instrumenter

2-Port transmisjons målinger for Anritsu RF og mikrobølge håndholdte instrumenter Anritsu brukertips : 2-Port transmisjons målinger for Anritsu RF og mikrobølge håndholdte instrumenter Opsjon 21: Dette brukertips dokumentet beskriver bruk av opsjon 21, med navn Transmission Measurement

Detaljer

BRUKS- OG MONTERINGSANVISING FOR CLIVET HID-S1 ELEKTRONISK TERMOSTAT

BRUKS- OG MONTERINGSANVISING FOR CLIVET HID-S1 ELEKTRONISK TERMOSTAT BRUKS- OG MONTERINGSANVISING FOR CLIVET HID-S1 ELEKTRONISK TERMOSTAT FØR ARBEIDET PÅBEGYNNES MÅ BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSMANUALEN, LEVERT MED UNITEN, LESES NØYE. DETTE TILLEGGSUTSTYRET OG DISSE INSTRUKSJONER,

Detaljer

Brukermanual MB styrepanel til Sabiana SkyStar

Brukermanual MB styrepanel til Sabiana SkyStar Brukermanual MB styrepanel til Sabiana SkyStar MB 25.06.2013 Innhold Sikkerhet... side 2 Oversikt MB styrepanel... Side 3 Av / På... Side 3 Justering av temperatur... Side 4 Velge driftsmodus (kjøling

Detaljer

Amplivox 116 audiometer Brukerveiledning

Amplivox 116 audiometer Brukerveiledning Amplivox 116 audiometer Brukerveiledning Gratulerer med ditt nye Amplivox audiometer. Ved riktig bruk vil dette være et audiometer du vil ha glede av lang tid framover. Denne brukerveiledningen er et supplement

Detaljer

URANLEGG MED HOVEDUR MPU

URANLEGG MED HOVEDUR MPU URANLEGG MED HOVEDUR MPU INSTALLASJON VEDLIKEHOLD OG PROGRAMMERINGSANVISNING 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: Det står info i manualen som ikke er listet opp her i innholdsfortegnelsen. Dette gjelder generell info

Detaljer

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data:

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data: ASU-4 alarmsystem Tekniske data: Strømtilførsel Strømforbruk Dimensjoner Materiale Vekt IP-klasse Omgivelsestemperatur Monteringsmiljø 230Vac 50/60Hz 15 VA H xb X D = 300 x 230 x 120 mm (inkludert montringsbrakett)

Detaljer

Innhold KAPITTEL 1 - KONTROLL PANEL... 2

Innhold KAPITTEL 1 - KONTROLL PANEL... 2 Innhold KAPITTEL 1 - KONTROLL PANEL... 2 KAPITTEL 2 - START MASKINEN, HOVED MENY... 5 2.1 START MASKINEN...5 2.2 HOVED MENY...6 2.3 MENY "MANUELL"...7 2.4 MENY "MANUELL - FREMFØRINGS RULLER" -OPPSJON...9

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica WinTech Art. nr. 555 312

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica WinTech Art. nr. 555 312 Bruks- og monteringsanvisning til Abilica WinTech Art. nr. 555 312 Modell D12 VIKTIG INFORMASJON Bruksområdet for dette treningsapparatet er hjemmetrening. Sykkelen skal kun brukes som beskrevet i denne

Detaljer

JUPITER BASIC BRUKERVEILEDNING

JUPITER BASIC BRUKERVEILEDNING JUPITER BASIC BRUKERVEILEDNING Hjelp til brukerveiledningen Bruk Linker i Innholdsfortegnelsen til å navigere i denne brukerveiledningen TIL INNHOLDSFORTEGNELSEN 1. INNLEDNING Side 2 2. MONTERING Side

Detaljer

Brukerveiledning. SuperTalker. Varenr. 107 000

Brukerveiledning. SuperTalker. Varenr. 107 000 Brukerveiledning SuperTalker Varenr. 107 000 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 SuperTalkers funksjoner:... 3 Skisse av SuperTalker... 4 Batteri / Strømforbruk... 5 Bytt Overlegg og Fingerguide... 5 Valg

Detaljer

Din bruksanvisning PIONEER AVIC-S1 http://no.yourpdfguides.com/dref/5595877

Din bruksanvisning PIONEER AVIC-S1 http://no.yourpdfguides.com/dref/5595877 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for PIONEER AVIC-S1. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på PIONEER AVIC-S1 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

DMX12 12 Kanalers DMX Lys Mikser

DMX12 12 Kanalers DMX Lys Mikser DMX12 12 Kanalers DMX Lys Mikser Brukermanual 2009 V1 Laget i Norge av CLS www.cls.no - kontor@cls.no 1 Innholdsfortegnelse: Side 1: Bruksanvisning forside. 2: Innholdsfortegnelse 2: Spesifikasjoner 3:

Detaljer

Tele Radio T60. Manual. Rev. IM-T60-001-A4

Tele Radio T60. Manual. Rev. IM-T60-001-A4 Tele Radio T60 Manual Rev. IM-T60-001-A4 CONTENTS 3-21........... 22-40.......... 41-59.......... 60-80.......... 81-101......... 102-123........ 124-145........ 146-164........ 165-186......... 187-194.........

Detaljer

BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter)

BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter) BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter) For at bruken av JA-100 systemet skal være så enkel som mulig kan man velge blant flere typer av betjeningsenheter. Betjening (tilkobling, frakobling

Detaljer

STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE Brukermanual ISFRI 60, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide.

STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE Brukermanual ISFRI 60, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide. STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide.no) http://micromatic.no 1 Side 2/12 INNHOLD BRUKSOMRÅDE... 2 INSTALLASJON... 2 KONTROLLENHET...

Detaljer

Bruksanvisning för elmätare

Bruksanvisning för elmätare Bruksanvisning för elmätare Artikelnummer 406-102 2010-03-24 Läs bruksanvisningen noggrant innan användning SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Anslut inte elmätaren om strömmen överstiger 16 A. Se till att elmätaren

Detaljer

Lydopptak med NMHs CD-opptakere

Lydopptak med NMHs CD-opptakere Dette er en kortfattet beskrivelse av hvordan du lager et lydopptak med CD-opptakerne i AV møblene på NMH. Se siste side for oversikt over hvilke rom på NMH som er utstyrt med CD-opptaker. Signalgang Ved

Detaljer

Manual for ASU-10 alarmsentral

Manual for ASU-10 alarmsentral Manual for ASU-10 alarmsentral Tekniske data: Strømtilførsel Strømforbruk Dimensjoner Materiale Vekt IP-klasse Omgivelsestemperatur Monteringsmiljø 230Vac 50/60Hz 15 VA H xb X D = 300 x 230 x 120 mm (inkludert

Detaljer

SCHAUER LCU HOVEDUR INSTALLASJONS OG BRUKERVEILEDNING

SCHAUER LCU HOVEDUR INSTALLASJONS OG BRUKERVEILEDNING SCHAUER LCU HOVEDUR INSTALLASJONS OG BRUKERVEILEDNING 1.1: MONTASJE Hovedur LCU kan monteres enten direkte på vegg med skruer, eller festes på standard DIN skinne i tavle/sikringsskap. For å åpne boksen

Detaljer

Veria Control T45. Installation guide. Installationsanleitung. Installasjonsveiledning. Installationsguide. Asennusopas. Installationsvejledning

Veria Control T45. Installation guide. Installationsanleitung. Installasjonsveiledning. Installationsguide. Asennusopas. Installationsvejledning Veria Control T45 Installation guide Installationsanleitung Installasjonsveiledning Installationsguide Asennusopas Installationsvejledning EN DE SE FI DK Innholdsfortegnelse Introduksjon Introduksjon 33

Detaljer

Installasjonsveiledning. LCD-fargeskjerm

Installasjonsveiledning. LCD-fargeskjerm sveiledning LCD-fargeskjerm SIKKERHETSSYMBOLER I denne veiledningen brukes sikkerhetssymbolene nedenfor. De angir kritisk informasjon. Les dem grundig. ADVARSEL Dersom informasjonen i en ADVARSEL ikke

Detaljer

Comfort Digisystem Bruksanvisning

Comfort Digisystem Bruksanvisning Comfort Digisystem Bruksanvisning Comfort Digisystem Receiver DT10 & Programmer DT05 Norsk Bruksanvisning Innholdsfortegnelse Side Introduksjon Comfort Digisystem 3 Funksjoner - Receiver DT10 4 Kontroller

Detaljer

Eksempel på endring av funksjon Tast Display Forklaring. Det nåværende funksjonsnummer vises på displayet.

Eksempel på endring av funksjon Tast Display Forklaring. Det nåværende funksjonsnummer vises på displayet. 8.0 Flex Counter omdreiningsteller og balleteller 8.1 Innledning Flex Counter er et instrument med mange muligheter. Selve enheten består av en boks med et display og to betjeningstaster. Både display

Detaljer

Alcatel Easy Reflexes

Alcatel Easy Reflexes Alcatel Easy Reflexes Alcatel OmniPCX 4400 ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Hvordan bruke denne veiledningen Du har i dag en digital telefon av typen Alcatel Easy REFLEXES. Handlinger Løft av Display Legg

Detaljer

BRUKERMANUAL NORSK 2011 EMS-56/EMS-57

BRUKERMANUAL NORSK 2011 EMS-56/EMS-57 BRUKERMANUAL NORSK 2011 EMS-56/EMS-57 1 Vidhaugen 114 7550 Hommelvik Norway Tele: +47 73979017 E-mail: post@tgelectronics.no Web: www.tgelectronics.no TG Electronics/ Beckmann GmbH er ikke ansvarlig overfor

Detaljer

DRIFTSOVERVÅKNING OG DRIFTSTYRING AV PUMPESTASJONER AVLØP.

DRIFTSOVERVÅKNING OG DRIFTSTYRING AV PUMPESTASJONER AVLØP. 04 Avløps \04 Avløps\05 \Kravspesifika Side 1 av 6 DRIFTSOVERVÅKNING OG DRIFTSTYRING AV PUMPESTASJONER AVLØP. DEFINISJON/AVGRENSNING: Hvis ikke annet er beskrevet i anbudsbeskrivelsen skal følgende kravspesifikasjon

Detaljer

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.)

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.) LOSSNAY TIL HJEMMEBRUK TYPE VL-100U-E BRUKSANVISNING (Til kunden) Før denne Lossnay-ventilatoren tas i bruk, må bruksanvisningen leses. Oppbevar deretter bruksanvisningen på et sted hvor den er lett å

Detaljer

CLS DMX16. Bruker-Manual. 16 Kanals DMX Lys Mikser. 2008 V3 Laget i Norge av. www.cls.no- office@cls.no

CLS DMX16. Bruker-Manual. 16 Kanals DMX Lys Mikser. 2008 V3 Laget i Norge av. www.cls.no- office@cls.no CLS DM16 16 Kanals DM Lys Mikser Bruker-Manual 2008 V3 Laget i Norge av CLS www.cls.no- office@cls.no Innholdsfortegnelse: Side 1: Forside/Bruksanvisning Side 2: Innholdsfortegnelse, kontakt addresse og

Detaljer

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av Cozzy Fire elektrisk peis. Før du bruker produktet, bør du lese denne installasjonsveiledningen og bruksanvisningen nøye,

Detaljer

EGM-100A SERVOMOTOR. Vær oppmerksom!

EGM-100A SERVOMOTOR. Vær oppmerksom! BLÅ EGM-100A SERVOMOTOR Vær oppmerksom! Spjeldmotoren EGM-100A MÅ ALDRI ÅPNES OPP. Skjønt at det er mulig å justere grensebryterne til EGM-100A på fremsiden, er det ikke tillatt å prøve å reparere justeringsknappen

Detaljer

Tips! OMRON ELECTRONICS NORWAY AS

Tips! OMRON ELECTRONICS NORWAY AS Dette dokumentet er ment som et supplement til de originale manualene for produktene. Benytt derfor dette som en hjelp til å bli kjent med produktet, og ikke som en oppskrift for en ferdig installasjon.

Detaljer

DNG C-2000h. Juksamaskinen for fritidsfiskere BRUKERMANUAL

DNG C-2000h. Juksamaskinen for fritidsfiskere BRUKERMANUAL DNG C-2000h Juksamaskinen for fritidsfiskere BRUKERMANUAL Egenskaper: Tar liten plass og er lett i vekt. Lavt strømforbruk tross stor trekk kraft. Brukervennlig, robust og driftsikker. Tre funksjoner i

Detaljer

System programmering av BiBus II gen. Med kodetastatur mod. 1072/12

System programmering av BiBus II gen. Med kodetastatur mod. 1072/12 Programmering av BiBus systemer med kodetastatur mod. 1072/12, gjøres enkelt ved hjelp av PC eller tastatur 1032/65. All programmering i denne brukerveiledning er for programmeringsenhet mod. 1032/65,

Detaljer

ALARMSIGNAL Fasefeil. Sikringen gått på lastsiden. Inngangssignal under laveste grense. Inngangssignal over høyeste grense

ALARMSIGNAL Fasefeil. Sikringen gått på lastsiden. Inngangssignal under laveste grense. Inngangssignal over høyeste grense Børresen Cooltech AS Rosenholmveien 17 Postboks 130 Holmlia NO-1203 Oslo Telefon: +47 23 16 94 00 Faks: +47 23 16 94 01 http://www.borresen.no Veiledning For Lu-Ve Contardo RUS viftestyring komplett med

Detaljer

CIRCUTOR CDR-8 STRØM-RELÈSTASJON PROGRAMMERING

CIRCUTOR CDR-8 STRØM-RELÈSTASJON PROGRAMMERING CIRCUTOR CDR-8 STRØM-RELÈSTASJON PROGRAMMERING Rd Ed Scandinavian Electric AS Janaflaten 28 Postboks 80 GODVIK 5882 BERGEN Tlf.: + 47 55 50 60 70 Faks: + 47 55 50 60 99 v:mars2009 --------- Jordfeilsentral

Detaljer

HMS art.nr. 189160 FlexiBlink. Bruksanvisning. Sengevibrator med nødstrømbatteri og trådløs ladefeilvarsling. B-SVB15e VARENR.

HMS art.nr. 189160 FlexiBlink. Bruksanvisning. Sengevibrator med nødstrømbatteri og trådløs ladefeilvarsling. B-SVB15e VARENR. Bruksanvisning Sengevibrator med nødstrømbatteri og trådløs ladefeilvarsling B-SVB15e VARENR.: 1375 Dok. nr.: 0737A3 2013-04-22 Vestfold Audio Sandefjord 1 Innholdsfortegnelse Teknisk informasjon... 2

Detaljer

1 AV/PÅ Kontroll 2 Minske Utgangseffekt 3 Frekvensvalg 4 Øke Utgangseffekt 5 Informasjon (Volum, ma, volt, ohm)

1 AV/PÅ Kontroll 2 Minske Utgangseffekt 3 Frekvensvalg 4 Øke Utgangseffekt 5 Informasjon (Volum, ma, volt, ohm) Loc-10Tx TSender 6.1 Loc-10Tx Sender Oversikt Loc-10Tx Senderen er en robust bærbar sender drevet av alkaliske "D"-celler eller Ni-MH (Nickel Metal Hybride) oppladbare batterier. Følgende beskriver funksjonene

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. FunkBus FunkBus persienneaktor, DIN skinne. Art.nr. FAJ 6 REG. Bruksanvisning

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. FunkBus FunkBus persienneaktor, DIN skinne. Art.nr. FAJ 6 REG. Bruksanvisning Art.nr. FAJ 6 REG Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til

Detaljer

Elektrisk koblingsskjema for regulator T-MB og MB kort på Sabiana fancoiler.

Elektrisk koblingsskjema for regulator T-MB og MB kort på Sabiana fancoiler. Elektrisk koblingsskjema for regulator T-MB og MB kort på Sabiana fancoiler. 1 Innholdsfortegnelse Side Informasjon 2 Elektrisk tilkobling av kabler til regulator T-MB 3 Elektrisk tilkobling av kabler

Detaljer

Welch Allyn Connex Spot Monitor Hurtigreferansekort

Welch Allyn Connex Spot Monitor Hurtigreferansekort Welch Allyn Connex Spot Monitor Hurtigreferansekort Innhold På/av-knapp...2 Avslutte...2 Logge på og velge en profil...2 Batteristatus...2 Bytte profil...2 Starte/stoppe blodtrykk...2 Starte intervaller...2

Detaljer

Brukermanual TS 1000. Versjon 5.05. Oktober 2012

Brukermanual TS 1000. Versjon 5.05. Oktober 2012 Brukermanual TS 1000 Versjon 5.05 Oktober 2012 Innhold 1. Daglig bruk av programmet... 3 Logg inn i programmet... 3 Legg inn ny kortbruker... 4 Slette kortbruker... 6 Slette kortbrukergruppe... 7 Endring

Detaljer

INSTALLASJONSmanual IB4. Impulsrelé for gruppestyring av fire motorer

INSTALLASJONSmanual IB4. Impulsrelé for gruppestyring av fire motorer NO 061110 Ref: IB4_im1822039_no.pdf INSTALLASJONSmanual Art.nr: 1822039 IB4 Impulsrelé for gruppestyring av fire motorer Med IB4 gruppestyres 4 x 230 V AC motorer manuelt samtidig som motorene tar imot

Detaljer

NorskInternett Brukermanual. Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30

NorskInternett Brukermanual. Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30 NorskInternett Brukermanual Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30 Innholdsliste Hvordan kan vår tjeneste brukes...2 Hva vi leverer...2 Kontoinformasjon...3 Bruk av VPN tilkobling...3 Konfigurering av Android...4

Detaljer

350 elliptical BRUKERMANUAL

350 elliptical BRUKERMANUAL 350 elliptical BRUKERMANUAL Sikkerhetsinstruks Av sikkerhetsmessige årsaker er det viktig å sjekke regelmessig for skader og slitasje. Dersom du tillater en annen person å benytte seg av apparatet, forsikre

Detaljer

AutroBeam 100. Installasjon- og igangkjøringshåndbok. Linjedetektor. Vi verner liv, miljø og verdier...

AutroBeam 100. Installasjon- og igangkjøringshåndbok. Linjedetektor. Vi verner liv, miljø og verdier... AutroBeam 100 Linjedetektor Installasjon- og igangkjøringshåndbok Vi verner liv, miljø og verdier... P-AB100/DN - Rev. D, 020214 1 Autronica P-AB100/CN- ire and Security Rev. ASD Tx AutroBeam 100 Rx AutroBeam

Detaljer

Installasjonsveiledning. Datek Lysstyring. Versjon 1.3

Installasjonsveiledning. Datek Lysstyring. Versjon 1.3 Installasjonsveiledning Datek Lysstyring Versjon 1.3 1 Systembeskrivelse...3 2 Installasjonsmiljø...3 3 Installasjon av Simkort...4 4 Montering av enheten....4 5 Tilkoblinger...5 5.1 220V og kontaktorer

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

PULSOKSYMETER HP OVERVÅKNINGSSKJERM

PULSOKSYMETER HP OVERVÅKNINGSSKJERM MED. TEKN. UTSTYR STAVANGER UNIVERSITETSSJUKEHUS HELSE STAVANGER HF BARNEKLINIKKEN 3D KAPITTEL: PULSOKSYMETER HP OVERVÅKNINGSSKJERM SIDE:1 A V:6 REVISJON: 29 03 2006 28.11.00 ERSTATTER: 13 10 2005 FAGLIG

Detaljer

Produkt informasjon 2009

Produkt informasjon 2009 Produkt informasjon 2009 DMX kontroller DMX signal konverter DALI kontroller DSI kontroller LED dimmere konstant strøm LED dimmere konstant spenning 1..10V kontroller DSI/DALI dimmer http://nortronic.biz

Detaljer

AirLink 2200 FAQ. Side 2 Side 2 Side 3 Side 4 Side 6 Side 7 Side 8 Side 10 Side 11 Side 12 Side 13 Side 13 Side 14 Side 15 Side 16 Side 18

AirLink 2200 FAQ. Side 2 Side 2 Side 3 Side 4 Side 6 Side 7 Side 8 Side 10 Side 11 Side 12 Side 13 Side 13 Side 14 Side 15 Side 16 Side 18 AirLink 2200 FAQ Side 2 Side 2 Side Side Side 6 Side 7 Side 8 Side 10 Side 11 Side 12 Side 1 Side 1 Side 1 Side 15 Side 16 Side 18 Hva er AL2200AC? Hva er dual-band? Hva er forskjellen på AP, Repeater

Detaljer

Norsk versjon. Installasjon av hardware. Installasjon Windows XP og Vista. LW312 Sweex trådløs LAN PCI kort 300 Mbps

Norsk versjon. Installasjon av hardware. Installasjon Windows XP og Vista. LW312 Sweex trådløs LAN PCI kort 300 Mbps Norsk versjon LW312 Sweex trådløs LAN PCI kort 300 Mbps Ikke utsett trådløs LAN PCI kort 300Mbps for ekstreme temperaturer. Ikke plasser innretningen i direkte sollys eller nær varmeelementer. Ikke bruk

Detaljer

www.innovaphone.no Brukerveiledning, kortversjon IP 240 / IP241 (ver 8 & 9)

www.innovaphone.no Brukerveiledning, kortversjon IP 240 / IP241 (ver 8 & 9) Display Symbol / Beskrivelse Høyttaler aktiv Handsfree mikrofon aktiv Viderekobling aktiv Telefonen er låst Håndsett aktiv (løftet) Hodesett aktiv Ringelyd slått av Tapt anrop, antall angitt Kontakt /

Detaljer