Preikestolen. Nr. 1, FEBRUAR årg.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Preikestolen. Nr. 1, FEBRUAR 2014 75 årg."

Transkript

1 Preikestolen Nr. 1, FEBRUAR årg. KYRKJEblad for HJELMELAND STRand forsand

2 Adresse: Postboks 188, 4126 Jørpeland Neste nummer av Preikestolen kjem ut ca. 2. april Frist for innlevering av stoff er 10. mars. Redaksjon: Redaktør Annbjørg Strøm Haukalid Tlf Anbjørg Røyneberg Hia Magne Nag Elise Norland Sørheim Liv Åse Gaard Anita Grødem Olav Frantzen Siv Fossan Yvonne Langeland Meltveit Geir Øy Kyrkja sin kontaktperson: Liv Åse Gaard Om det er nokon som ikkje får PREIKESTOLEN i postkassa, kan ein kontakte posten eller kyrkjekontora. Frivilleg abonnementpris pr. år kr. 200,- Nr.1 / 2014 Fasteaksjonen...3 Ein latinamerikanar frå Helgøy...4 Min song...6 Då Jesus møtte dei frivillige medarbeidarane...7 Har du plass til en til i familien din?...8 Møte med ein gravar...10 Ferie med mening...12 Grunnlovsjubileet...14 Færre døyper borna sine...16 Norsk gospel...18 Endeleg trusopplæringsmidlar...19 Diakon til Strand?...19 Kortversjon av Alpha.kurset...20 Misjonsprosjekta i Forsand kyrkjelyd...20 Eit steg nærare bygging...21 Andakt...21 Slekters gang...22 Oppslagstavla...23 Side 4 Side 10 Side 18 Bankgiro: Grafisk formgjeving: Anita Grødem Trykk: Gunnarshaug Trykkeri Opplag: 6300 Framsidefoto: Konfirmanter 2013 Godt nytt år til alle lesarane av Preikestolen! Andakten i dette nummeret har overskrifta Min nåde er nok for deg! Det er det Gud som seier til meg og deg i vårt strev etter å leva som me skulle kvar dag eller ha det slik me skulle ynskja. Les og sjå om du finn noko som er til deg på sidene utover! Noko som kan gleda, gje engasjement eller gjera deg oppdatert på noko du ikkje kjende til frå før. Lukke til med livet! Annbjørg Strøm Haukalid 2

3 Blir du med på fasteaksjonen, bidreg du til at folk kan reise seg og få eit betre liv På same måten som Kirkens Nødhjelp treng Wejdan som jobbar med traumatiserte born frå Syria, treng organisasjonen at du gjev tid og pengar og brukar stemma di for å skape forandring. Står saman Kirkens Nødhjelp jobbar for at så mange som råd er, skal få sjansen til å overleve katastrofar. Krigsflyktningar frå Syria er ein del av dei du støttar ved å delta i fasteaksjonen. Då står du saman med Wejdan Jarrah i arbeidet hennar med å gje syriske flyktningar håp i ein desperat situasjon. Wejdan er spesialist på å møte folk som har opplevd gruelege ting: Her i Zataari har alt for mange opplevd å sjå søsken og foreldre bli drepne på bestialsk vis framfor augo deira. Men viss eg kan bidra til at dei i det minste ser håp om ei betre framtid, har eg den mest meiningsfulle jobben i verda, seier 32-åringen som er frå byen Ibrid i Jordan, og har master i psykososialt arbeid. Innan fagfeltet mitt kallar vi arbeidet vi utfører for psykososial førstehjelp. Det er akkurat det det er; mange treng naudhjelp også psykisk. Mange hadde hatt bruk for individuell hjelp vidare, men vi har ikkje meir kapasitet enn det vi har, seier Wejdan. Sjølv om ho har den rette utdanninga og erfaringa, er det verkeleg hardt arbeid: Det er klart det går inn på meg. Eg møter så mange lagnader at eg ofte må jobbe med eigne tankar etter lange arbeidsdagar, og arbeide med dei for å ruste meg opp til ein ny dag i leiren, seier ho. Godt å gjere noko Fasteaksjonen er eit høve for oss i Noreg til å gjere noko konkret med alt det vonde vi høyrer om i nyhenda. Vi kan bidra. Det vi gjer, tel for at hjelpa skal nå flest mogleg. Pengane vi samlar inn til årets aksjon, går som vanleg til heile Kirkens Nødhjelps arbeid. Syria Akkurat no pågår eit stort arbeid for syriske flyktningar. Dei får reint vatn og trygge sanitære forhold, i tillegg til at anna naudhjelpsarbeid blir utført i samarbeid med kyrkjelege partnarar som blant anna Det Lutherske Verdsforbundet. Filippinene Men Kirkens Nødhjelp arbeider også med gjenoppbygging og klimaførebyggjande tiltak på Filippinene. Pengane som kjem inn i fasteaksjonen, gjer det mogleg å handle raskt i katastrofar, som etter tyfonen på Filippinene. Generalsekretær i Kirkens Nødhjelp, Anne-Marie Helland, ønskjer å rette ei stor takk til alle kyrkjelydane landet rundt som deltek, alle frivillige som går med bøsse og alle som gjev pengar: De utgjer ein skilnad, og eg er stolt og imponert over at så mange blir med på denne dugnaden for rettferd. Innsatsen dykkar gjer det mogleg for oss å vera tilstades i katastrofen, seier Helland. 3

4 Ein latin-amerikanar frå Helgøy Berit Helgøy Kloster er ein sjeldan blomst frå Ryfylke-naturen. Ho har gjennom mange år hatt eit svært breidt arbeidsfelt. Tekst: Geir Øy No har ho fylt 67 år. Ho ser tilbake på lærargjerning på Kongsgård vidaregåande skole i Stavanger, år som misjonær i Sør-Amerika, år i politikken, som leiar i bispedømmerådet i Stavanger bispedømme, talar på kristne møte i Norge og i utlandet, og eit stort engasjement for det ho kallar for teltmakar-misjon. Nokre engasjement er avslutta. Andre held ho framleis varme. Preikestolen har besøkt henne i heimen hennar i Kvernevik i Stavanger, og det er framleis ein svært engasjert pensjonist me møter. Arven frå Ryfylke Kan du nemna ei god ballast du fekk med deg frå Ryfylke? Å ro over Helgøysundet, seier Berit etter å ha tenkt seg om nokre sekund. Dette er ein av dei få gongene ho treng å tenke seg om i løpet av samtalen vår. Sidan eg vaks opp på Helgøy, måtte me ro til skulen. Eg lærte då at me ikkje kan gje oss før me kjem over, uansett kor mykje vinden står på. Det har eg fått bruk for mange gonger. Eg vil ikkje gi opp. Eg vaks opp i eit kvardagsmiljø der kristendom og misjon stod sentralt. Og eg lærte meg då at har du ein visjon, så står du på. Berit har gode minne frå barndomsheimen sin på Helgøy. Ho minnest også at det var eit fint fellesskap mellom folka på øya. Sjølv om ikkje alle hadde like mykje med kvarandre å gjere, blei alle inviterte til særskilte dagar. Gjennom mange aktive år, har Berit besøkt meir enn 60 land og statar. Heimenaturen fylgjer henne som bakgrunnsteppe. Har du opplevd folkemylderet i Asia, lovprisar du Ryfylkefjordane, seier ho. Misjonær-gjerning Etter lærarutdanning og Misjonsskulen på Fjellhaug, fekk den unge læraren spørsmål om å bli rektor på ein skule i Etiopia. Slik skulle det ikkje gå. Eg hadde kjend ei dragning mot Sør- Amerika. Eg kontakta Santalmisjonen som sende meg til Equador i Eg trudde eg skulle arbeide blant studentar der, men enda opp med å arbeide i slummen. Først etter eitt år fekk ho kontakt med ein student. Byen Guayaquil var ein veldig utrygg by. Det var 10 mord i byen kvar natt! Og der gjekk ho åleine som ung blond kvinne. Ho fortel at det gjekk bra. Men eg hadde aldri late mine eigne barn dra dit, når eg no tenker tilbake, seier ho. I Equador var ho med og bygde opp ein kyrkjelyd i slummen, samt starte det nasjonale kristne studentlaget. Mange av dagane gjekk med til å gå på husbesøk rundt i dei enkle husa der. Sidan vart det nokre få år for henne og familien i nybrotsarbeidet for Misjonsalliansen i La Paz, Bolivia. -På besøk hos ein fattig familie i jungelen i Equador. 4

5 Berit saman med ei student-bibelgruppe på Den Dominikanske Republikk. Lektor på Kongsgård Vel heime var det nok nokon som tenkte at Berit ville arbeide som lærar på bibelskule eller liknande. Eg ville ha elska det, seier ho. Men eg ville heller arbeide på ein vanleg arbeidsplass, og søkte meg difor som lærar på Kongsgård vidaregåande skole i Stavanger. Ei erfaring for meg var at det me overgir til Gud, det brukar han, og det gjeld både arbeidsplass, eigedom, tid og krefter. Sidan eg hadde fått visjonen om å vera kristen på ein vanleg arbeidsplass, var dette ideelt. Berit har hatt, og har, eit varmt hjarte for elevane sine. Me har vore i kontakt med ei mor til ein av elevane hennar. Sonen hennar kom heim ein dag og sa at no forstod han kva som var forskjellen på kristendommen og dei andre religionane. Berit tok også spansk-klassane sine med på turar til Sør-Amerika, og det gjorde sterkt inntrykk på elevane. Teltmakarmisjon Det laga seg ikkje med ei lang misjonærteneste i Sør-Amerika. Etter at ho vart gift, ordna det seg ikkje med godkjent arbeidsløyve for mannen hennar, som var utdanna lege. Men vel heime i Norge la ho ikkje bort misjons-engasjementet. Generalsekretær Gunnleik Seierstad i Santalmisjonen inviterte henne tidleg på 80-talet inn i ei arbeidsgruppe for såkalla teltmakarmisjon. Visjonen frå dette arbeidet har vore ei drivkraft i henne sidan. Då apostelen Paulus reiste til Europa, livnærte han seg med å sauma telt. Når han drog på misjonsreisene sine, hadde han også eit kvardagsyrke, der han tente til livets opphald. I tillegg kom han i samtale om evangeliet med kollegaer og kundar. Han var også klar over at han var eit forbilde andre kunne fylgja. Når Berit snakkar om teltmakarmisjon, blir ho fort varm i trøya. Ingenting har opptatt henne så sterkt, fortel ho. I mange land får ikkje teologar lov til å arbeide. Kristne med eit anna yrke kan derimot reise dit og utføre sitt arbeid, vinne respekt, få venner og snakke naturleg om si tru. Dette gjer at teltmakarmisjon er veldig strategisk, også her heime. I vår globale tid kan vi nå alle unådde folkeslag der ein praktiserer sitt kvardagsyrke. Dette må forkynnast i kyrkjer og bedehus, seier ho. Der sit det mange potensielle teltmakarar i dag. Berit er oppgitt over at biskopane i Den norske kyrkja og misjonsleiarar har vore lite engasjerte i å spreia teltmakarvisjonen. Sjølv har Berit tatt stort ansvar i dette arbeidet. Her heime var ho med og bygde opp eit nasjonalt nettverk, kalla TENT. Sidan har ho reist til alle verdsdelar for å delta på konferansar og store møte. I tillegg har ho vore verdsleiar i den internasjonale organisasjonen for teltmakar-misjon. Eg har brukt mykje tid og pengar på dette, og eg angrar ikkje, seier ho. Bønesvar Berit har mange gonger opplevd at Gud har vore tydeleg tilstades i livet hennar. Ho har opplevd klare bønesvar. Me ber henne trekke fram ei av desse opplevingane, og for andre gong i intervjuet må ho vere stille og tenke seg litt om. Eg vil gå tilbake til den første gongen eg opplevde dette. Faren min var kreftsjuk, og me visste ikkje kor lenge han ville leve. Eg kjente på eit misjonærkall, og grua meg for å fortelje om planane mine til han. Ved sjukesenga fortalde då far meg om den gongen han var på veg heim frå eit møte i Årdal. På vegen over fjellet kom det sterkt for han at han skulle knele ved ein stor stein og be om at dei barna han og mor så sterkt ynskte å få, ville dei stilla til Guds disposisjon. Nokre veker tidlegare hadde bestemor meddelt meg at også ho hadde fått misjonskallet, men sidan ho ikkje kunne reisa, hadde ho då bedt til Gud om at nokre av barnebarna hennar måtte bli misjonærar. Der, ved sjukesenga, stadfesta Gud både for far og meg at han stod bak kallet! Det var fyrste opplevinga av at det vi overleverer til Gud, det brukar han. Om denne opplevinga og mange andre, seier Berit: Han har vore raus med meg. Gud har vore spesiell og spandert mykje på meg. Samstundes fortel ho om motgang og harde slag i livet også for henne. Men ho har opplevd at Gud har vore med i alt. Held fram på neste side... 5

6 Latin-amerikanar Jorun Eiane Brunstad, som er oppvaksen ved Jøsenfjorden, skreiv bok om Berit for nokre år tilbake. Ho var nyleg med Berit til Sør-Amerika, og vart slått av kor Berit var i sitt ess når ho kom dit. Dei ho møtte, sette stor pris på henne. Når ho talte på gudsteneste og møte, eller underviste, sat tilhøyrarane som fengsla. Etter fleire år med skuleturar til Equador og Bolivia, meinte skulen at ho måtte lage billegare reiser. Valet fall då på Den dominikanske republikk i Det karibiske hav. Berit hadde ein kontakt der frå før, og det blei starten på eit nytt kapittel. Eg kjende frå før ein kristen studentarbeidar på Den Dominikanske Republikk. Gjennom kontakten med henne har det sidan blitt til at eg har hatt kurs og kristen undervisning for andre student-arbeidarar der. No har eg og mannen min bestemt oss for å bruke krefter der i pensjonist-alderen. Sidan me begge kan spansk, er det enkelt. Dessutan kan mannen min, som nettopp har blitt pensjonist, arbeide som lege for dei mange frå nabolandet Haiti som framleis er uregistrerte arbeidarar. Desse får ikkje tilgang til helsetenester, og Svein Erik er invitert med i eit hjelpe- Berit talar ofte på gudstenester og møter. På Machu Pichu saman med ein spansk-klasse frå Stavanger. arbeid blant desse. Me har fått kjøpt oss eit hus der, og der bur no kristne universitetsstudentar. Me har no kjøpt billettar til ny tur dit nå ganske snart. Me skal ha teltmakarkurs i huset vårt med deltakarar frå fleire land, fortel ho engasjert. Berit held fram i tilværet som pensjonist, som ho har gjort gjennom åra som yrkesaktiv. Ho har stort engasjement. Eg kan strikka, og gjer det av og til. Men det passar liksom ikkje heilt for meg. Eg har ikkje greidd å ro teltmakarvisjone heilt over sundet enno. Det vonar eg å gjera før enn årane vert lagt inn, seier ho. MIN SONG Av siv fossan Kom inn til meg Tekst: Lennart Jakobsson. Omsetjing til norsk: Vidar Kristensen Kom inn til meg du menneske, kom inn til meg. Du finner hvile i min favn, kom inn til meg. Jeg skapte himmel, hav og jord, nå dekker jeg for deg mitt bord. Kom inn med all din hunger, jeg vil mette deg. Kom inn til meg med tvilen din, kom inn til meg. Når ingen utvei viser seg, kom inn til meg. Et evig liv er gaven min, jeg selv er himmelveien din. Kom inn med all din uro, jeg gir fred til deg. Kom inn til meg med sorgen din, kom inn til meg. Når tunge byrder er din lodd, kom inn til meg. Jeg bar engang et kors for deg, så dyrebar er du for meg. Kom inn til meg min kjære, jeg skal bære deg. Kom inn med dine nederlag, kom inn til meg. Når synden har forledet deg, kom inn til meg. Jeg vet nøyaktig hvem du er, jeg kjenner deg og har deg kjær. Kom inn til meg, min venn og jeg skal lege deg. Er himlen målet for din gang, kom inn til meg. Vil du ta del i Lammets sang, kom inn til meg. Til bryllupsfesten får du gå med min forsoningskledning på. Da skal du i all evighet ha plass hos meg. Dette er ein song eg er glad i og som ofte tonar i mitt hovud. Eg tykkjer den seier så mykje om kven Jesus vil vera i livet mitt. Han kjenner meg, og veit akkurat korleis eg har det. Songen utfordrar meg til å ikkje gløyma kven som er kraftkjelda i trua mi. I uro, i sorg, i glede, i tvil, i nederlag, ja gjennom alt det som møter ein. Det var Han som sa: Kom til meg, alle de som slit og har tungt å bera; eg vil gje dykk kvile! (Matteus 11.28) Det gjeld framleis! 6

7 Då Jesus møtte dei frivillige medarbeidarane Av Ingebjørg Vik Laugaland Ei av forteljingane om då Jesus metta 5000, finn me i kap.6 i Markus-evangeliet. Det er også ei forteljing om Jesus som leiar, og særleg i møte med dei frivillige medarbeidarane sine. Det heile tek til med at apostlane; medarbeidarane, samla seg igjen hjå Jesus og fortalde han om alt dei hadde gjort og alt dei hadde lært folket. Eg legg merke til at det kan virke som det er regelen og ikkje unntaket å møtast for å dele erfaringar. Det står ingenting om at Jesus bad dei om berre å nemne det viktigaste, tre punkt, eller at dei hadde dårlig tid. Alt dei hadde gjort, alt dei hadde lært folket, fortalde dei Jesus. Hadde Jesus verkeleg tid til å høyre på det? Tydelegvis. Responsen medarbeidarane får er denne: «Kom med meg til ein aud stad der vi kan vera åleine og kvil dykk litt! For det var så mange som kom og gjekk at dei fekk ikkje tid til å eta eingong.» Kor mange har ikkje opplevd liknande? For travelt for mykje som står på! Som sagt, så gjort. Planen om å dra på retreat vert sett ut i livet, og snart er dei i same båt på veg til «ein aud stad for å vera åleine». Ikkje ulikt kvardagane våre, dukkar endringar opp like snart som planar vert sett ut i livet. I dette høvet var det snakk om folk som også ville ha tak i Jesus, og fann den aude staden på Eg kan ikkje sjå føre meg at medarbeidarane såg lyst på korleis situasjonen utvikla seg! Kva gjer Jesus leiaren då? Han gjer seg til å undervisa dei frammøtte om mange ting, for han hadde inderleg medkjensle med dei. Han la merke til at dei var hjelpelause som husdyr utan tilsyn. Eg skulle likt å vite kva tema Jesus tok opp då han lærte dei «om mange ting». Handla han spontant? Analyserte han situasjonen? Tok val? Og kva tenkte medarbeidarane om vendinga retreaten tok? Kva var fokus? Kanskje var dei i ferd med å gi opp heile håpet om litt tid med Jesus i fred og ro. Eller dei prøver å redde kvelden, i det minste. For langt på dag minner dei Jesus på at folk må ha mat, og det er langt til butikken. Då er Jesus klokkeklar: «De skal gje dei mat». Ingen skal seia at denne leiaren tvilte på medarbeidarane sine! Medarbeidarane stiller klargjerande spørsmål: Skal me kjøpa brød så dei kan får seg mat? Her tykkjer eg Jesus er genial: I staden for å «ta dei» for å vere tvilande og egoistiske, held Jesus fokus og avgrensar oppgåva han gir dei: «Kor mange brød har de? Gå og sjå etter». Det er ikkje for vanskeleg, og dei kjem tilbake med informasjonen Jesus bad om; «5 brød og 2 fiskar». Neste oppgåve er liknande: «Set folk i matlag». Nok ei grei oppgåve. Medarbeidarane får ei kjensle av å vere ein sentral og praktisk del av noko stort, og tenkjer kanskje: «Me gjer som leiaren vår seier. Det verkar som han har ein plan og løyser denne utfordringa også». Og slik vart det. Jesus velsigna det dei hadde av mat, og medarbeidarane fekk nettopp vere ein sentral og praktisk del av noko stort då dei delte ut mat til alle. Kva trur du den enkelte, frivillige medarbeidaren tenkte om det han hadde vore med på då han la seg den kvelden? 7

8 Har du plass til en til i familien din? Nesten alle barn har foreldre som tar seg av dem. Men det fins foreldre som av ulike årsaker ikke klarer å gi barna sine tilstrekkelig omsorg. Disse barna kan trenge et fosterhjem, og din familie kan være til hjelp! Samtale med Mallin Østerhus og klipp fra Bufetat sine nettsider: Anita Grødem Mallin Østerhus fra Tau er leder av fosterhjemsrekrutteringen i region vest. Hun forteller at det er mange fosterforeldre i Rogaland som gjør en flott innsats. Behovet for fosterhjem er imidlertid økende. I Rogaland er det nå mellom 30 og 40 barn som venter på en ny familie. I tillegg er det det mange saker som er under behandling. 8 Det er nettopp kommet en ny fosterhjemsundersøkelse som viser at fosterforeldre opplever oppgaven som meningsfullt, forteller Mallin. 8 av 10 fosterforeldre sier at de vil anbefale andre å gjøre det samme. De tre viktigste grunnene for det er: 1. Gleden ved å se positive endringer hos barnet. 2. Berikende å hjelpe et barn 3. Tilstrekkelig oppfølging og veiledning. Hvorfor vil de ta imot et nytt barn? - Det gir meg mye glede å kunne hjelpe/gjøre hverdagen enklere for de som trenger det. - Spennende, kjekt å følge utviklingen, våre barn takler det på en super måte, glad i barn og glad i å hjelpe. - Dette er en utrolig spennende og givende jobb! - Fantastisk å sjå utviklinga til barnet! - Å jobbe med barn gir meining med livet... Fosterbarn er som alle andre barn. Forskjellige. Felles for alle er behovet for voksne som kan gi trygghet, omsorg og kjærlighet. For barna handler det ofte om det mange tar for gitt. Å ha noen som hjelper med leksene, som følger på fotballtrening og heier fra sidelinja. Noen som sier god natt og som gjør at du sover godt, hver natt. Det handler om å være trygg, å vite at noen bryr seg. En god oppvekst varer livet ut. Har du rom for et fosterbarn, skal du vite at det er behov for deg. Ulike barn trenger ulike fosterhjem Det alle fosterhjem har til felles, er at de består av voksne med god omsorgsevne og overskudd til barna. Flere fosterhjem består av en enslig fostermor eller fosterfar. Du som er enslig, kan ha ressurser som gjør nettopp deg godt egnet. Dersom du er den eneste voksne i familien, bør du ha et godt nettverk av støttespillere rundt deg.

9 Flerkulturelle familier som ønsker å bli fosterhjem er viktige ressurser. Det er i mange tilfeller ønskelig å plassere barn i et fosterhjem med samme religiøse eller kulturelle bakgrunn. Det er også behov for fosterhjem for enslige mindreårige som i dag bor i asylmottak eller på institusjon. Disse barna/ ungdommene er ofte ressurssterke og har vokst opp med trygge voksne i tidlig alder. Familiemedlemmer og slektninger som tanter, onkler og besteforeldre er ofte også godt egnet som fosterforeldre. Veiledning og hjelp Barneverntjenesten i kommunen har ansvaret for å gi fosterhjemmet nødvendig råd og veiledning i forbindelse med plasseringen av det enkelte barn - så lenge plasseringen varer. De har også ansvaret for å hjelpe og støtte det enkelte barn og for å iverksette tiltak eller foreta nødvendige endringer. Generelle krav til fosterhjem Fosterforeldre må tilfredsstille noen krav. Du må ha: God vandel og legge frem politiattest. Interesse og overskudd til å gi barn et trygt og godt hjem. Stabil livssituasjon. Alminnelig god helse. Gode samarbeidsevner. Økonomi, bolig og sosialt nettverk som gir barn rom for livsutfoldelse.. PRIDE-kurs Alle som skal bli fosterforeldre må gjennomføre PRIDE-kurs. PRIDE (Parent Resources for Information, Development, and Education) er et opplæringsprogram som gir deg mulighet til å vurdere om det å være fosterhjem er noe for deg. Det finnes ulike typer PRIDE-kurs PRIDE grunnkurs: Opplæring for fosterforeldre PRIDE grunnkurs for slekt og nettverk PRIDE grunnkurs for plassering av ungdom Kan dette være noe for deg? Fosterhjemstjenesten har rådgivere du kan snakke med. De informerer blant annet om hva det innebærer å være fosterhjem, hvordan det påvirker hverdagen din, økonomiske godtgjørelser og eventuelle konsekvenser for din arbeidssituasjon. Det er flere måter å få informasjonen på: Du kan kontakte din lokale fosterhjemstjeneste via kontaktskjema eller e-post. Du kan ringe oss. Du kan møte oss på kontoret vårt. Du kan være med på et informasjonsmøte hos oss. Vi kan komme hjem til deg for en samtale. Ta kontakt med fosterhjemstjenesten i Stavanger for mer innformasjon: Telefon: Dette er noen av de som venter på en ny familie: «Lukas 11 år» Kan dere passe for meg? «Shala 16 ÅR» Kan jeg få komme og bo hos deg/dere «Terje 11 år» Trenger fosterfamilie «Emil 11 år» Er du klar for et spennende omsorgsoppdrag? «Jens 14 år» Jeg trenger dere! «Truls 4 1/2 år og Didrik 6 år» To forsiktige brødre som trenger å få bo i samme hjem «Arja 15 år» «Miriam 9 1/2 år» Kan jeg få bo hos dere? «Gunn 8 år» «Lise 15 år» Trenger nytt hjem «Linda 16 ½ år» Trenger fosterhjem «Trine 17 år» Trenger nytt hjem Enslig mindreårig flyktning - ønsker nytt hjem Positiv, faglig flink og trenger struktur «Kåre er 11 år og har Downs syndrom» Kåre er en spesiell gutt som er lett å bli glad i «Petter 17 år» Kjekk gutt som ønsker fosterhjem «Ruben 2 år» En herlig gutt «David 13 ½ år» Trenger en «ekstra familie» og nytt hjem Mallin Østerhus forteller om et stort behov for nye fosterhjem i Rogaland. Du kan lese mer på: 9

10 MØTE MED EIN GRAVAR Åsmund Thomsen har vore gravar og kyrkjetenar sidan 1965, og held han ut til neste år, så vert det 50 år i jobben. Han er ein institusjon, ein kjent skikkelse i Hjelmeland, ja, kanskje i heile Ryfylke. Bonde, eller kårkall no, med gard sentralt på Fister, kyrkjetenar i Fister kyrkje og gravar i Hjelmeland. Han har ein finger med i mykje av det som skjer «på land og sjø», og er alltid i aktivitet. Tekst: Leif Ole Terøy Eg møter Åsmund til ein samtale på Fister bedehus. Det er måndag og «Mekke-klubb». Mekkeklubben er ein møtestad for ungdom i Hjelmeland som er interessert i «å skru». Der har Åsmund sin naturlege plass, både fordi han er ein alt-mulig-mann, og fordi han har godt lag med ungdommen. I tillegg er han leiar i bedehusstyret, og godt i gong med renovering av kjellaren. Det skal bli ein god plass å møtast, for ungdom og andre. 17 år og nytilsett gravar Det var i 1965 at Johannes Skår, dåverande leiar i soknerådet, tok kontakt med Åsmund og bad han ta jobben som kyrkjetenar og gravar i Fister sokn. Åsmund var 17 år, og hadde lite lyst på jobben som gravar, men Johannes overtydde han. «Det er om lag ei grav årleg, så det greier du godt!» Det året, det første, var det 10 graver å grave opp, frå mai til desember. Det er truleg rekord for Fister. I 1965 måtte det gravast med handmakt, traktorgravar hadde dei ikkje. Det kunne ta to dagar å grave ei grav. Enkelte stader på kyrkjegarden er det svært hard jord og tungt å komme ned. Andre stader er det fin sand, og lettare. I ei av dei første gravene han grov, fekk Åsmund problem. Han var komen ned, 1,80 meter den gong, og skulle støtte av veggene, men var uheldig og fekk alt over seg. Grava raste saman. Han vart 10 ståande bom fast med berre hovudet over grusen, og kunne ikkje røre seg. Der vart han ståande i om lag to timar, til faren Einar sakna han og kom for å sjå kor det blei av han. Kyrkja låg meir isolert den gong, før bustadfeltet kom, og det nytta lite å rope etter hjelp. Det var ingen i nærleiken som høyrde det. Dei første åra fekk han 100 kroner for kvar grav, og måtte sjølv krevje dei inn. Fast løn fekk han først då han vart tilsett som gravar i heile kommunen i Åsmund har ikkje nøyaktig tal på kor mange graver han har laga, men trur det er om lag Mobilt gravarverkstad med plass til papegøye Noko av det første han gjorde etter at han vart tilsett i kommunal stilling, var å dra av garde og kjøpe ein lastebil med overbygg. I den har han traktor og alt utstyr som trengs for å gjere jobben, ein mobil «gravarverkstad». I mange år hadde familien Thomsen ein papegøye, Manollo. Den kom til gards etter ein diskusjon om familien skulle kjøpe fjernsyn eller papegøye. Det vart papegøye! Fjernsyn kunne dei jo sjå i «kårstova» like ved, hos farmor. Manollo sat ofte i eit tre, rett ved vegen ned til kaia. Mange var det som stoppa for å «slå av ein prat», i alle fall prøve å få han til å seie noko. For snakke kunne han, men helst til damene! Ein gong det skulle vere gravferd på Sandanger gravplass, og Åsmund samstundes skulle rette opp ein gravstein, tok han med seg Manollo i lastebilen. På Randøy var det ein gut som hadde bede Åsmund om få sjå papegøyen, og han vart difor med. Manollo var sett på gjerdet ved kyrkjegarden, og der vart han sitjande medan Åsmund ordna med steinen som skulle rettast opp, og gjorde klar grava. Arbeidet med steinen tok noko lenger tid enn Åsmund hadde rekna med, og brått kom gravfølgjet opp bakkane. Åsmund fekk det travelt med å skifte klede; han brukar alltid mørk dress slike gonger, og gløymde Manollo som framleis satt på gjerdet. Akkurat då Åsmund gjekk fram for å senka kista, høyrde dei tydeleg frå gjerdet: «Ha det, ha det, ha det». Manollo var jo vane med at når det gjekk folk forbi så ville dei ha han til å seie noko, til dømes «Ha det». Utsikt Sandanger gravplass på Randøy ligg fint til, og eg meiner det var her biskop Sigurd Lunde ein gong uttalte: «Her vil eg ligge, her var det fin utsikt!» Og det er ikkje ei ukjent utsegn for Åsmund. Han møter dei pårørande ofte både før og etter ei gravferd. Mange er opptekne av nettopp dette; at ein kan sjå sjøen, eller at ein t.d. kan sjå heim. Det skal vere fint der eins

11 kjære skal liggje. Og dette er Åsmund særleg opptatt av, å gjere det fint både før og etter gravferda. Det har eg fått høyre av fleire: «Vi er heldige som har Åsmund, han steller det så fint til». Eg konfronterer han med ei utsegn han skal ha kome med då han hadde vore gravar i 25 år: «Eg likar å grave ned folk eg kjenner!». Det er ei utsegn han ikkje heilt kjenner seg igjen i, men innhaldet gjeld framleis: Han likar å stelle det skikkeleg til etter at kista er sett ned. Han droppar gjerne minnemøtet etter gravferda, sjølv for nære kjente eller slektningar, for sjølv å legge igjen grava og ordne til etterpå. Det skal gjerast med respekt, for den avdøde, for dei etterlatne og for gravplassen. I mørk dress Det er med denne haldninga, å opptre med respekt for den jobben som skal gjerast og dei den skal gjerast for, at han alltid har med mørk dress i bilen. Så når han ein gong i mellom må av garde for å kjøpe ny dress, må han alltid høyre om den kan krøllast og tåler hard medfart! Det kan jo vere at når han ein siste gong før gravferda sjekkar grava for å sjå om alt er i orden, så har det falle ned ein stein, eller andre ting som gjer at han må ned i grava for å reinske opp. Då er det greitt å ha ein dress som tåler litt. «Du er ikkje verdig å ha ein mørk dress,» sa ein seljar ein gong når han forklarte korleis han ofte måtte arbeide i dressen. I møte med pårørande Arbeidet som gravar omfattar og anna førefallande arbeid på gravplassane. Det er 8 av dei i Hjelmeland, og det hender og at han må ta eit tak t.d. i Strand. Då er det ikkje sjeldan at han møter folk som går rundt og leiter etter graver. Det kan vere ein fjern eller nær slektning, eller dei av andre grunner er interessert i å finne ei bestemt grav. Då er det godt å kunne ha ein å spørje. Når ein har mista nokon, kan det vere godt å få gå til grava, kanskje pusle litt med nokre blomar, eller berre vere der ei stund. Nokre vil vere åleine med sorga, andre vil ha nokon å snakke med. Då vert oppgåva for gravaren ikkje berre å stelle med anlegget, men og å kunne slå av ein prat med dei som ønskjer det. Sjølv har Åsmund for vane alltid å gå på gravplassen der han kjem på si ferd, for å sjå og for å lære. Dei eldre gravsteinane er og interessante. «Det er ein viktig del av kulturen, noko som vil gå tapt om vi sletter alle graver etter kvart som festetida går ut, og ingen lenger vil betale for dei,» seier han. Dette med sletting er eit ømtåleg tema for dei pårørande; det er viktig å kunne gå og finne grava til oldefar, eller enno eldre slektningar. «Kulturhistorie,» seier Åsmund. Elles ser han og eit og anna litt morosamt på sine turar rundt på kyrkjegardane. Ein stad fann han to store steinar. På den eine stod i tillegg til namnet, tittelen «Kyrkjesongar», og på den andre steinen «Kyrkjesongarkone». Ein livsstil Når ein har grove graver, meir eller mindre, og ein god del av desse er graver som har vore nytta før, så har han sjølvsagt sett eit og anna som kanskje ville sett ein støkk i nokon kvar av oss. Det har blitt ein vane, på same måte som ein i andre yrke ser og arbeider med saker som oppleves spesielt for andre. «Det har blitt ein livsstil,» seier Åsmund, og har i tankane heile situasjonen, ikkje berre det å lage graver, men alt arbeidet på gravplassane og møte med menneske i ulike livssituasjonar. Ein livsstil, ja, det må det vel etter kvart kunne seiast å ha blitt når ein har vore i jobben i snart 50 år! I 2015 vil det vere 50 år sidan han grov si første grav, på Fister, 17 år gamal. Åsmund Thomsen er opptatt av å gjera det fint både før og etter gravferda 11

12 Ferie med mening Folk reiser mer enn før og mange drar også på ferie til utlandet. Ferie er å slappe av, men også å oppleve noe annet enn det man gjør hjemme i hverdagen. Mange ønsker også å få være med på noe meningsfullt. Av Anita Grødem Jeffrey Huseby forteller at NMS starter et tilbud som kalles «Ferie med mening». Her kan enkeltpersoner eller familier fra norske menigheter reise til et misjonsland og kombinere ferie og frivillig arbeid i en virkelighet som er annerledes enn her hjemme. - Dette er helt nytt og vi starter med et tilbud om å reise til Kamerun eller Kina sommeren Senere vil vi legge til rette for at folk kan reise til andre misjonsland, sier Jeffrey. - Hva kan en slik tur inneholde? - En familie eller enkeltpersoner kan dra til misjonsstasjonen vår Ngaoundéré i Kamerun og være med i arbeidet der i 1-3 uker. Oppholdet kan kombineres med en ferieuke ved kysten, safariturer eller noe annet. Arbeidet en deltar i kan være veldig mye forskjellig. Det kan være innen helse, radioarbeid, arbeid blant barn i barnehage eller skole, eller forefallende praktisk arbeid. - Hvorfor vil NMS gi dette tilbudet? - Vi ønsker å legge til rette for dette fordi vi ønsker å gi folk en opplevelse av hva arbeidet på misjonsfeltene går ut på. Vi håper samtidig at dette skal motivere og inspirere og gi et større misjonsengasjement når folk kommer hjem. Vi tror at egne Jeffrey Huseby er generalsekretær i Det Norske Misjonsselskapet Kanskje du har lyst å bidra i søndagsskolearbeidet for de aller minste barna i Ngaoundéré? Har du teknisk erfaring, og kan tenke deg å bidra på radioen Sawtu Linjiila i Kamerun? 12

13 erfaringer vil få ringvirkninger inn i menighetene som folk kommer fra. - De som reiser betaler tur og opphold selv. I Ngaoundéré får man en plass å bo der man kan ordne seg med mat selv, eller gå ut på byen og spise. På misjonsstasjonen er det svømmebasseng som man kan kose seg i. NMS har et reiseselskap, Ravinala,som kan legge opp turen og komme med forslag til ferieopphold i tilknytning til turen. Høres dette spennende ut så kan du ringe NMS sitt informasjonssenter på Da kan du få mer informasjon og se om dette kan være noe for deg. NMS har også et tilbud om kortidsmisjon for deg som er i alderen år. Nå har du mulighet til å få være med på noe stort, internasjonalt og voksende. En av NMS sine samarbeidspartnere i Hongkong, Cell Church Mission Network (CCMN), har drevet med korttidsmisjon til Asias nasjoner siden Nå ønsker vi å benytte oss av samarbeidet for å få unge voksne ut på misjonsfeltet - jobbe sammen med andre nasjoner og andre kulturer og vokse i sin kristne tro med Gud. Sommeren 2013 ble 302 unge voksne sendt ut fra Hongkong - fordelt på 25 team til 15 land. Dette er et arbeid og konsept som vokser. Her var det kristne fra Hongkong, Japan, USA, Taiwan, Canada, Brasil, India og Norge. Sommeren 2014 ønsker vi at Norge skal være godt representert på teamene. Her får du muligheten til å tjene en lokal menighet i et annet land, og få internasjonal erfaring og nye venner. Opplegget går ut på å reise til Hongkong, få opplæring, bli inspirert, bli kjent med de andre på teamet og utsendt i løpet av 3 dager. Etter 7-8 dager, returnerer teamet til Hongkong for erfaringsutveksling og debriefing. Du reiser inspirert hjem til Norge - mange opplevelser rikere til fordel for deg og din lokale menighet. Registreringen begynner 3. mars Bli med på en misjonsopplevelse 25. juli - 6. august 2014! Å bidra med ferieaktiviteter for barn kan også være aktuelt i Ngaoundéré. Mer informasjon? Besøk nettsiden til NMS: 13

14 Av Olav Frantzen Førstkommande søndag, den 23. februar, vil mange kyrkjelydar feira festgudsteneste. Også i Hjelmeland kyrkje vert det markert at det er 200 år sidan den danske statthaldaren prins Christian Fredrik meddelte biskopane i Norge at alle kyrkjelydane skulle samlast i kyrkjene til ein ekstraordinær bededag den 25. februar På denne gudstenesta for nokså nøyaktig 200 år sidan fekk kyrkjelydane høyra at prinsen hadde overteke styret av landet, og at folket kunne berga sin fridom ved å avleggja eid på at dei ville slutta opp om han. Etter eidsavlegginga var det val av valgmenn som deretter skulle velja utsendingar til riksforsamlinga som skulle koma saman på Eidsvoll den 10. april. Dei som vart valde, fekk med seg fullmakter signert mellom anna av presten vert gjerne kalla mirakelåret i norsk historie. Kort fortalt er historia slik: Heilt frå 1380 hadde Norge vore ein del av det eineveldige kongeriket Danmark-Norge, men i 1814 skjedde det store ting som la grunnlaget for utviklinga av det norske demokratiet. I løpet av dette året var alt endra. Danmark-Norge vart trekt inn i Napoleonskrigane på den tapande sida. Med Kiel-traktaten av 14. januar 1814 måtte danskekongen Fredrik den 6. avstå Norge til den svenske kongen. Den danske prins Christian Fredrik var sterkt imot dette, og saman med stormennene bestemte dei at fredsavtalen i Kiel ikkje skulle godtakast, og erklærte i staden Norge som sjølvstendig stat. Stormennene ønskte at Christian Fredrik ikkje skulle hevda sin rett til å bli norsk konge, men heller at det skulle utarbeidast ei norsk grunnlov, og at kongen skulle veljast av folket. På eit møte på Eidsvoll 16. februar vart det bestemt at slik skulle det bli. Etter at valmennene hadde valt dei 112 representantane til Riksforsamlinga, starta arbeidet med Grunnlova den 10. april, og den 20. mai reiste «Eidsvollmennene» heim igjen etter fullført arbeid. Bededagsgudstenesta fredag 25. februar handla først og fremst om val av desse valmennene. Etter gudstenesta skulle ein av- 14 leggja eid og skriva under på ei fullmakt som skulle leverast på Eidsvoll. Kyrkjene og prestane var heilt sentrale og nødvendige for å få gjennomført dette i Det var sokneprestane som utforma fullmaktene som hadde form av høgtidelege brev stila til prins og regent Christian Fredrik personleg. Det var totalt 430 slike fullmakter, og omlag 350 av desse stamma frå val i kyrkjene. Blant dei 112 valde representantane på Eidsvoll finn me 14 prestar og 7 andre geistlege. Bededagsgudstenesta 25. februar var for så vidt ikkje noko spesielt i Etter Kirkeritualet av 1685, vart det ofte halde slike gudstenester på onsdagar og fredagar gjennom året. Det spesielle bønepreget som desse gudstenestene hadde, kan ha vore ei medverkande årsak til at nettopp denne dagen vart valt. Biskop Julius Beck i Oslo, som var ein av Eidsvollmennene, omtalte gudstenesta slik i eit brev til prestane sine: «en almindelig festlig Bededags Helligholdelse i Anledning af Fædrelandets nuværende viktige stilling». Då kyrkjegjengarane denne dagen skulle avleggja eid til regenten, så skulle det skje ved at presten frå preikestolen stemte i, og kyrkjelyden samla sa fram desse orda: «. at vove Liv og Blod for det elskede Fædreneland. Det sverge vi, saa sandt hjelpe os Gud, og hans hellige Ord». Deretter skulle presten preike over Davids salme nr. 62, vers 8 og 9. «Hos Gud er min frelse og min ære.» Den føreskrevne epistelteksten var henta frå Romarbrevet kap. 13 der det m.a. står i vers 4: «For styresmakta er Guds tenar, til beste for deg». For styresmakta var det sjølvsagt heilt naturleg at kyrkja spelte ei så sentral rolle i det som skjedde vinteren og våren Guds Ord var rettesnora, og når ei så viktig hending for folk og land skulle gjennomførast, så var det ikkje andre måtar å nå ut til folket på enn å samla dei i kyrkjene. Resultatet av prosessen som starta den 25. februar 1814 vart Europas friaste grunnlov. Sjølv om dei fleste nordmenn ikkje hadde stemmerett, så gav grunnlova oss trykkefridom og talefridom, forsamlingsfridom og tankefridom.

15 Edvard Hoem har i samband med 200-års jubileet skrive ein prolog som er vel verdt å lesa: Dette er landet vårt. Her er vi heime. Her mellom fjell og fjord lyser Guds kjærleik. Her skal vi tryggja vår fridom og rett. Her skal vi takke og ære vår Gud, vi som er borgarar av ei større verd, og deler framtid med alle menneske. To hundre år er gått sidan Napoleonskrigane endte. Kong Frederik den sjette av Danmark avstod landet vårt, som ingen fiende før hadde teke, til Sveriges tronarving. Forlatne og svikne kjende vi oss. Så snudde alt. Den danske kronprins Christian Frederik skreiv eit brev som vart lese frå preikestolen i alle Noregs kyrkjer. Han bad folket sverja fedrelandet truskap. Og folket svarte: Det sværge vi, saa sandt hjælpe os Gud, og hans hellige Ord! Ein myndig ordre følgde brevet. Alle distrikt skulle velja talsmenn som skulle møte på Eidsvoll den 10. april for å gjeva landet ei grunnlov. Bodet kom på bededagen 25. februar. Grunnlova vart vedteken 17. mai Slik fekk dette landet Europas friaste grunnlov. Men enno var verket uferdig. Mykje stod att. Berre eit fåtal av alle norske menn deltok i valet. Kvinner, husmenn, eigedomslause og arbeidsfolk var ikkje med. Jødar og jesuittar var utestengde frå riket. Men trykkefridom og talefridom, forsamlingsfridom og tankefridom opna ein veg mot eit samfunn med større rettferd. Framtidslandet kunne vi skimte, morgondagens land, der fleire og fleire fekk hand om sin kvardag og fann ord for å krevja sin rett. Stortinget valde regjering, ein ny rettsorden vart skapt. Røysterett vart innført, steg for steg. I 1905 vart Noreg eit uavhengig rike blant Europas frie nasjonar. Mykje er enno uferdig. Mykje er enno ugjort. Verda er komen til oss, og vi er heime i verda. Alt som hender av krig og ulykke kjem oss ved. Alt som tenner håp og ber bod om framgang, kjem oss ved. Saman med alle menneske av god vilje skal vi forvalte rikdomen på jorda. Dette er landet vårt. Her er vi heime. Her mellom fjell og fjord lyser Guds kjærleik. Her skal vi takke og ære vår Gud, han som har gitt oss landet i gåve, vi som er borgarar av ei større verd, og deler framtid med alle menneske. 15

16 Færre døyper borna sine i kyrkja Strand og Jørpeland sokn opplever ein nedgang i dåpstala på ca.10 prosent frå 2002 til Dette er urovekkande, men i samsvar med utviklinga i bispedømet og landet elles, seier Asbjørn Salthe, som har skrive ei masteroppgåve om medlemsutviklinga i Den norske kyrkje. Tekst: Trond Hjorteland Asbjørn Salthe er til dagleg sokneprest i Kampen menighet i Stavanger. Nokon i Strand kjenner han kanskje frå ein kort periode som prestevikar på Jørpeland i 1999, men dei siste par åra er han nok mest kjent rundt om for masteroppgåva han har skrive om medlemsutviklinga i Den norske kyrkja (Dnk). I oppgåva, som var ferdig i 2012, tar han utgangspunkt i dåps- og konfirmasjonstala i tre kyrkjelydar i Stavanger. Her påviser han at ein stor del av kyrkjemedlemmene ikkje døyper borna sine, og at dåpsstatistikken viser ein klar knekk rundt år Det er med andre ord ikkje utmeldingar som gjer at andelen medlemmer i Dnk går ned, men lekkasje av medlemmer som ikkje døyper borna sine. 10 % nedgang i Strand og Jørpeland sokn På bakgrunn av funna i masteroppgåva, har Preikestolen bede Salthe om å sjå på dåpstala for Strand og Jørpeland sokn i tidsrommet , og å samanlikna desse med tal som ligg føre på landsog bispedømmenivå. Og hovudkonklusjonen hans er klar: Det kan sjå ut som om både Strand og Jørpeland sidan tusenårsskiftet har hatt eit fall i dåps-oppslutning på om lag 10 prosent. Dette må seiast å vera samsvarande med den utviklinga som samstundes har skjedd både på landsplan og i Stavanger bispedøme, seier Salthe, som også påpeiker at det er ein viss skilnad i utvikling for Strand sokn og Jørpeland sokn. 16 Ill.foto: Anita Grødem Det er ikkje anna enn ein kan forventa at dåpsoppslutninga på Jørpeland over tid har vore noko lågare enn i Strand. Som eit industrielt bysamfunn med sterkare frikyrkjelege innslag, er nok dette ei naturleg utvikling. Jørpelandssamfunnet vart dessutan etablert som eit kyrkjelaust, industrielt lokalsamfunn tidleg på 1900-talet. Denne tettstaden sin kyrkjelege identitet vart dermed svakare enn i Strand, som har svært lang tradisjon som kyrkjestad. Kommentarar til sokna: Strand: Fram til år 2000 var dåpsoppslutninga blant kyrkjemedlemmene rundt 100 %. Høgare enn dette kan den aldri ha vore! Ti år seinare er dåpsopplutninga ti prosent lågare (rundt 90 %) og tilsynelatande fortsatt fallande. Jørpeland: Mot slutten av 90-talet kan det sjå ut som om dåpsoppslutninga blant kyrkjemedlemmene var rundt 95 % (og på veg ned mot 90 %). Dette er faktorar som forklarer at dåpsoppslutninga på Jørpe- land nok alltid har vore noko lågare enn i Strand Ti år seinare er dåpsoppslutninga på veg ned mot 80 % og fallande. Utviklinga på landsplan Dei beste tala Salthe har tilgjengeleg gjeld for alle barn som har blitt fødde i landet (då er både Dnk-medlemer, katolikkar, muslimar og human-etikarar o.a. tekne med). Då er utviklinga slik: Frå 1960 til 1990 fall dåpsoppslutninga med 14 prosentpoeng (frå 96 % til 82 %) På 90-talet var dåpsoppslutninga stabil (fall frå 82 % til 81 %; det er å rekna for ingenting.) Frå 2000 til 2012 fall dåpsoppslutninga med 18 prosentpoeng (frå 81 % til 63 %) Dette meiner Salthe er dramatisk. Det betyr at etter tusenårsskiftet har dåpsprosenten falle meir enn i heile tidsrommet ! Utviklinga i Stavanger bispedøme Når det gjeld dåpsoppslutning blant barn av kyrkjemedlemmer, har Salthe

17 statistikk for heile Stavanger bispedøme for tidsrommet : Her har oppslutninga falle med om lag 10 prosentpoeng på ti år og ser ikkje ut for å ha stabilisert seg (er fortsatt fallande). Årsaker Det er grunn til å tru at ein aukande andel av dei barna som vert fødde, har berre éin forelder som er kyrkjemedlem. Den andre av foreldra kan t.d. vera frikyrkjemedlem, eller kanskje vel så sannsynleg innvandrar med ikkjekristen bakgrunn. Me veit at ved slike blandingsforeldreskap vil dåpsoppslutninga vera lågare enn der kor begge foreldra er kyrkjemedlemmer, seier Salthe. Me må nok rekna med at dåpsoppslutninga er fallande òg der kor begge foreldra er kyrkjemedlemmer. Me veit t.d. at dåpsoppslutninga er lågare blant sambuarar enn blant gifte, og det er kanskje grunn til å tru at andelen av ugifte foreldre har auka både i Strand og Jørpeland i denne perioden. Eg trur også det er ein samanheng mellom konfirmasjon og dåp. Dei som ikkje er kyrkjeleg konfirmerte, vil med mindre grad av sannsynligheit velja å døypa eigne barn. Det går gjerne 5 15 år frå konfirmasjonsalder til ein tek til å verta foreldre. Det er derfor grunn til å tru at ein knekk i oppslutning om kyrkjeleg konfirmasjon vil dukka opp igjen som ein knekk i dåpsoppslutning 5 15 år seinare, meiner han. I tillegg reknar Salthe med at nedgang i dåpsoppslutning òg har sin grunn i mindre religiøs interesse blant folk, svakare kyrkje-identitet etc. Dette har nok òg å gjera med post-modernisme, fragmentering, globalisering, mobilitet og individualisering. Vegen vidare Salthe trur at lågare dåpsoppslutning over tid vil føra til minkande oppslutning om kyrkja si trusopplæring og Asbjørn Salthe seier det er grunn til å vera uroleg over dåpsutviklinga, både lokalt og på landsbasis. Foto: Beate Eckhoff Dagestad kristent barne- og ungdomsarbeid, minkande oppslutning om kyrkjeleg konfirmasjon og minkande oppslutning om dåp i neste generasjon. Minkande dåpsoppslutning kan altså visa seg å vera ein negativ spiral som får akselererande effekt. Kanskje er det noko slikt me opplever over heile landet no etter tusenårsskiftet, undrar Salthe. Han meiner at varsellampane bør blinka for alvor i Den norske kyrkja over denne utviklinga. Salthe etterlyser derfor eit større fokus og engasjement frå sentralkyrkjeleg hald for å finna mottrekk til medlems-svinnet. Eg meiner me bør gjennomføra ein stor dugnad i heile kyrkja vår for å finna ut kva me skal gjera. Og det hastar, for den negative utviklinga ser ut til å forsterka seg. Når det gjeld Strand og Jørpeland, trur eg det vil vera avgjerande å sikra god konfirmantoppslutning i åra framover. Det vil ganske sikkert visa igjen på dåpsstatistikken om år. Og så er det viktig å få god oppslutning om trusopplæringstiltaka. Eg trur ikkje me skal vera nøgde med trusopplæringa vår før me har minst 50 % oppslutning på kvar aktivitet. Det kan kanskje vera eit konkret mål å strekkja seg mot, nå som ein har fått trusopplæringsmidlar, avsluttar Salthe. Dåpsstatistikk Hjelmeland, Årdal, Fister Total- Døypte Prosent antal* døypte % % % % % Dåpsstatistikk Forsand % % % % % Dåpsstatistikk Strand % % % % % % Dåpsstatistikk Jørpeland % % % % % % * Døypte + tilhøyrige (døypte foreldre). Dåpstala i Strand og Jørpeland sokn for 2013 er ennå ikkje klare. Tala for åra 1996 og 2000 er tatt med for Strand og Jørpeland for å synleggjera den utviklinga Salthe peikar på. 17

18 Norsk gospel med divisi og Anders Berglund Kordirigent Anders Berglund. Av Therese Steinskog Lørdag 29.mars er det klart for gospelkonsert i Jørpeland Kirke! I flere år har Anders Berglund vært en musikalsk bidragsyter i Ryfylke, både som organist i Jørpeland kirke og det siste året som rektor i kulturskolen på Forsand. Mange har kanskje også friskt i minne en flott julekonsert med prosjektkor fra Jørpeland under ledelse av Anders. Nå ønsker han å presentere norsk gospel sammen med sitt eget kor, divisi. De siste ti årene har mange norske kor vist at de er dyktige innenfor gospelsjangeren. Men det meste som har blitt utgitt i denne perioden, har vært på engelsk. Høsten 2011 satte divisi og Anders i gang et prosjekt som skulle ende med en cd som inneholdt helt nye gospelsanger skrevet på norsk. CD-en, som har fått navnet Du Er, inneholder sanger skrevet av blant annet Anders Berglund selv, tidligere dirigent Halvard Aase og Ingelin Reigstad Norheim. - Med tre musikere fra Norge satte vi kursen mot Chicago i USA for å spille inn musikken til cd-en sammen med to amerikanske musikere. CD-en ble utgitt sommeren 2013 på ImF sin generalforsamling i Lyngdal, og ble svært godt mottatt. Formidlingen av Guds budskap har alltid stått sentralt i divisi sitt virke, og derfor er også mange av tekstene hentet fra Bibelen. Når koret stort sett har sitt publikum i Norge, var det veldig viktig for oss å synge på norsk, selv om vi ønsket å komme så nært et ekte gospeluttrykk som mulig, forteller Anders. divisi er tilknyttet Bildøy Bibelskole og Indremisjonsforbundet. Koret består av 30 erfarne sangere fra hele Sør-Norge. I år har koret 30-årsjubileum, og gjennom disse årene har koret spilt inn over 10 CD-er og turnert landet på kryss og tvers. Anders Berglund har vært dirigent og musikalsk ansvarlig i koret siden Med seg har divisi de dyktige musikerne Frode Mangen (tangenter), Halvard Aase (bass) og Thomas Gallatin (trommer), og det blir lovet både varsomme ballader og skikkelig gospeltrøkk. divisi er på turne i Rogaland hele helgen mars, med konserter i Salem i Stavanger fredag kl. 20, Jørpeland Kirke lørdag kl. 20 og i Riska Kirke på Hommersåk søndag kl. 18 sammen med ungdomskoret KraftFôr. Koret divisi kommer til Jørpeland kirke 29.mars 18

19 Endeleg trusopplæringsmidlar til Strand, Hjelmeland og Forsand Diakon til Strand? Strand og Jørpeland kyrkjelydar har nå håp om endeleg å få på plass ein diakon i arbeidet sitt. Ill.foto: Anita Grødem Meir enn ti år etter at trusopplæringsreformen blei vedtatt, har endeleg Strand, Hjelmeland og Forsand nå blitt tildelt statlege trusopplæringsmidlar. Tekst: Trond Hjorteland Saman med Karmøy prosti, Vindafjord og Ryfylke prosti (som også inkluderer Sauda og Suldal) har kommunane i Søre Ryfylke nå fått tildelt trusopplæringsmidlar. Dette er statlege, øyremerkte pengar som skal gå til trusopplæringstiltak for alle døypte mellom 0 og 18 år. I løpet av våren blir det avklart kor stor sum kvart sokn får til dette. I alle tilfelle vil midlane komma særs godt med til å utvida og utvikla barne- og ungdomsarbeidet rundt omkring i kyrkjelydane. Trusopplæringsreformen blei vedatt av Stortinget i 2003, og den var ein direkte konsekvens av at kristendomsundervisninga var blitt redusert i skulen, og innføringa av det nye livssynsfaget KRL (nå RLE). Poenget med reformen var at kyrkja sjølv skulle bli sett i stand til å ta seg av trusopplæringa, og gjennom eit forlik i Stortinget blei dei folkevalde samde om at dette skulle finansierast frå statleg hald. I 2014 er reformen endeleg fullfinansiert. Det vil seia at alle dei sokna i Norge som fram til nå ikkje har fått midlar, vil få det i løpet av første halvår i år. Sjølv om sokna i Søre Ryfylke er blant dei siste i landet som får nyta godt av denne reformen, er det også ein fordel å vera sistemann ut. Nå kan me trekkja lærdom av andre stader i fylket og landet der ein alt har fått midlar, og meisla ut gode tiltak og planar på bakgrunn av det. I heile Ryfylke prosti vil tildelinga bli på ca. 1,7 millionar kroner årleg. Fram mot sommaren vil både fordelinga av midlane og kva dei skal brukast til bli avklara i tett samarbeid med sokneråda, fellesråda, samt frivillige og tilsette i kyrkjelydane. Tekst: Trond Hjorteland Strand er nå, etter det me forstår, den største kommunen i fylket (etter folketal) som ikkje har diakon. Nå har begge kyrkjelydane i kommunen vedtatt å gå inn på eit spleiselag for å finansiera ei 100 % stilling. Kyrkjelydane går inn med til saman 25 %. Diakonistiftelsen Rogaland bidrar i tillegg med 25 % (over tre år), og ein håpar på ja frå Stavanger bispedømmeråd som har lyst ut midlar til 50 % diakonstilling. Dette er nye, statlege diakonmidlar som er løyvde over statsbudsjettet for Til saman blei det sett av midlar til 10 nye diakonstillingar i heile landet, og nå håpar me altså at Strand kan vera blant dei 10 som denne gongen får midlar. Det har vore eit stort ønske i mange år å få ein person som kunne ha ei fagleg, utadretta og koordinerande hand over det diakonale arbeidet i kyrkja. Mange ivrige, frivillige krefter bidrar alt godt med ulike diakonale oppgåver, men ein trur at ein diakon kan utløysa ein endå større frivillig ressurs til teneste. I kontakten med Diakonistiftelsen Rogaland, som har bidratt til finansiering av fleire diakonstillingar i Rogaland, blir det opplyst at ei diakonstilling utløyser i snitt ca. 20 årsverk i frivillig innsats. Noko som syner kor sentral ein diakon er i kyrkjelydane sitt arbeid, og er ein spore til innsats for å få ei diakonstilling på plass. Dersom bispedømmerådet på møtet sitt i mars seier ja til å finansiera 50 % av stillinga, er det sannsynleg at ein diakon kan vera på plass like over sommaren. Nokre av hovudoppgåvene til diakonen i Strand vil vera arbeid blant psykisk utviklingshemma, rusomsorg og integrering av flyktningar og asylsøkjarar. 19

20 Bli med gjennom ein kortversjon av Alpha-kurset Misjonsprosjekta i Forsand kyrkjelyd Det er totalt 14 leksjonar i kurset. Dei gjer innblikk i dei viktigaste sidene av den kristne trua. I Preikestolen vil me skriva om nokre emne i kvart nummer. ALPHA-kurset er for: - dei som ynskjer å undersøkja kva den kristne trua er. - dei som har ei tru dei ynskjer å børsta støvet av. - nye kristne. - nye i kyrkjelyden. No er me komne til den femte leksjonen: Kvifor og korleis lesa Bibelen? Likar du å lesa (og det gjer eg), er Bibelen ei interessant og levande bok når du fyrst kjem inn i ho. Det som forstyrra meg før, var alle tala som står der. For omlag kvar fjerde line dukka eit tal fram for å markera verset. Boka minna meg mest om ei matematikkbok! Men no har eg fått hjelp: Av den nye omsetjinga (frå 2011) er det ei utgåve UTAN inndelinga i vers. Den nye omsetjinga er dessutan ikkje på eit gamaldags og tungt språk. Den unnskyldninga held ikkje lenger. Eit heilt team av nolevande forfattarar (m.a. Karl Ove Knausgård han med Min kamp) har vore med i arbeidet og vaska språket. Men likevel: Bibelen er eit verk på nokre tusen sider, og dei forskjellige delane er skrivne av svært forskjellige forfattarar og over mange hundre år. Det kan vera ein god idé å få ei bruksrettleiing, anten du er på jakt etter Guds stemme eller vil lesa eit spanande epos. Og det får du på eit Alpha-kurs. Sjette leksjon: Korleis leier Gud oss? Før eg gjekk på det fyrste Alpha-kurset mitt, var eg svært skeptisk til dette emnet. Eg såg for meg Gud som dirigerte meg trekte i trådane som på ein sprellemann og eg måtte sprella med. Men på kurset møtte eg andre som hadde ei heilt anna haldning: Du er ikkje sprellemann, sa dei, men Gud gjer deg tips undervegs i livet. Tipsa handlar ikkje om neste Lottorekkja, men om kva du kan gjera for andre, eller kva du sjølv kan gjera for å leva eit rikt liv. Men når me seier «rikt», er det ikkje pengar me snakkar om. Leksjonen kunne kanskje like godt heite: Lær å lytte til Guds stemme. Synest du det kunne vera interessant å læra om det, så fylg med i Preikestolen kva tid eit Alpha-kurs startar. Jon V. Engeland Gi evangeliet vidare! Av Siv Fossan Frå 2014 er det litt endring i misjonsprosjekta i Forsand kyrkjelyd. I staden for to prosjekt i Etiopia, som me har hatt ein del år, har me no fått eit prosjekt i Etiopia knytta opp til NMS og eit prosjekt i Bangladesh knytta opp til Normisjon. Prosjektet me støttar i Etiopia, heiter «Gi evangeliet videre i Blånildalen». Kyrkjelyden vår har i mange år støtta evangelieformidling i dette området. I dette området bur ulike folkeslag og religionsgrupper som det ofte er spenning mellom. Det er stor mangel på prestar og evangelistar, og dei få som er, har mykje å gjera. Prosjektet satsar derfor på å utrusta fleire gjennom utdanning. Det blir gitt stipend til teologisk utdanning og til kursopplegg for søndagsskuleleiarar, ungdomsarbeidarar og frivillige. Prosjektet støttar også kyrkjebygging og eit ungdomssenter. Du kan lesa meir om dette på Prosjektet me støttar i Bangladesh er «Martin Luther college». Dette er ein nesten ny vidaregåande skule som blei etablert hausten Det starta opp som eit samarbeidsprosjekt mellom Normisjon og Kristelig Gymnasium, KG, i Oslo. Her får ungdom frå diskriminerte minoritetsgrupper betre moglegheit til å ta utdanning. Skulen tilbyr internatplass og tilrettelagde stipendordningar. KG samlar inn pengar til drift av skulen, medan Normisjon har ansvar for stipend og internatdrift. Denne delen er det me skal få vera med å støtta. Ønskjer du å lesa meir om skulen kan du gå inn på 20

KYRKJEBLAD. 1889. Dette var den fyrste kristne songen som fekk gjennomslag på nynorsk. Songen er litt omarbeidd av Bernt Støylen i 1906.

KYRKJEBLAD. 1889. Dette var den fyrste kristne songen som fekk gjennomslag på nynorsk. Songen er litt omarbeidd av Bernt Støylen i 1906. 16 SALME Tekst: Engelskmannen Edward P. Hammond, skreiv denne songen under ei vitjing i Getsemane-hagen i 1866. Songen vart omsett til bokmål (Hin time i Getsemane) i 1880-åra og til nynorsk av Johannes

Detaljer

fokus tidende misjon nr 4-2011/166 årgang Elleve år er over Nytt studietilbud på MHS Religiøse trender i Japan

fokus tidende misjon nr 4-2011/166 årgang Elleve år er over Nytt studietilbud på MHS Religiøse trender i Japan fokus misjon s tidende nr 4-2011/166 årgang Elleve år er over Nytt studietilbud på MHS Religiøse trender i Japan 4 8 10 Utgitt av Det Norske Misjonsselskap (NMS) Adresse: Boks 226 Sentrum, 4001 Stavanger

Detaljer

10. 12. april. Trusopplæring. Meistermøte. Kirkens Nødhjelp sin fasteaksjon. Kyrkjeblad for Hornindal, Innvik og Stryn prestegjeld

10. 12. april. Trusopplæring. Meistermøte. Kirkens Nødhjelp sin fasteaksjon. Kyrkjeblad for Hornindal, Innvik og Stryn prestegjeld Sider februar 2011_Layout 1 04.02.11 14.22 Side 1 Nr. 1-2011 Kyrkjeblad for Hornindal, Innvik og Stryn prestegjeld 75. årgang Tekstilkunstnaren i Blakset På midt-sidene kan du lese om Eli Johanne Berg,

Detaljer

november 2010 165. årgang aktuelt om misjon og kirke Rådsmøte 4 Oppsagt etter 35 år 10 GF-komiteene er i full gang 12

november 2010 165. årgang aktuelt om misjon og kirke Rådsmøte 4 Oppsagt etter 35 år 10 GF-komiteene er i full gang 12 november 2010 11 165. årgang aktuelt om misjon og kirke Rådsmøte 4 Oppsagt etter 35 år 10 GF-komiteene er i full gang 12 Utgitt av Det Norske Misjonsselskap (NMS) innhold Adresse: Boks 226 Sentrum, 4001

Detaljer

Trygg Havn. Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 6/2014 126. årgang. Tema: Landsmøte 2014 Borgund Folkehøgskole, Ålesund Side 6 17

Trygg Havn. Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 6/2014 126. årgang. Tema: Landsmøte 2014 Borgund Folkehøgskole, Ålesund Side 6 17 Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 6/2014 126. årgang Tema: Landsmøte 2014 Borgund Folkehøgskole, Ålesund Side 6 17 Les også: Om ny generalsekretær Reportasjer Fritt ord Andakt Innhold Den indre

Detaljer

fokus tidende misjon nr 5-2011/166 årgang Med hjartet i Kamerun Moïse våger mer! Kunstlotteri

fokus tidende misjon nr 5-2011/166 årgang Med hjartet i Kamerun Moïse våger mer! Kunstlotteri fokus misjon s tidende nr 5-2011/166 årgang Med hjartet i Kamerun Moïse våger mer! Kunstlotteri 4 10 12 Utgitt av Det Norske Misjonsselskap (NMS) Adresse: Boks 226 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse:

Detaljer

Nr 1-2014 Kyrkjeblad for Hornindal, Innvik og Stryn prestegjeld 78. årgang

Nr 1-2014 Kyrkjeblad for Hornindal, Innvik og Stryn prestegjeld 78. årgang Nr 1-2014 Kyrkjeblad for Hornindal, Innvik og Stryn prestegjeld 78. årgang Ung Messe før påske og Medarbeidarfest i regi av Trusopplæringa Torsdag 3. april i Nordsida kyrkje og fredag 4. april i Olden

Detaljer

tidende Norge Retning, mening og mål Norges første basar 150 år Tema nr. 8-2013 168. årgang misjonstidende 8-2013 1

tidende Norge Retning, mening og mål Norges første basar 150 år Tema nr. 8-2013 168. årgang misjonstidende 8-2013 1 norge misjon s tidende nr. 8-2013 168. årgang Tema Norge Retning, mening og mål Norges første basar 150 år 4 8 misjonstidende 8-2013 1 Kjære leser Japanerne er mange om plassen, og de må utnytte den godt.

Detaljer

Preikestolen. Nr. 2, APRIL 2014 75. årg.

Preikestolen. Nr. 2, APRIL 2014 75. årg. Preikestolen Nr. 2, APRIL 2014 75. årg. KYRKJEblad for HJELMELAND STRand forsand Adresse: Postboks 188, 4126 Jørpeland Neste nummer av Preikestolen kjem ut ca. 11. juni Frist for innlevering av stoff er

Detaljer

Ungdom. nr.5 Kyrkjeblad for Gloppen september 2014 Årgang 44. FOR TANKEN Møt fellesrådstoppar med høge tankar om tildelt ansvar

Ungdom. nr.5 Kyrkjeblad for Gloppen september 2014 Årgang 44. FOR TANKEN Møt fellesrådstoppar med høge tankar om tildelt ansvar nr.5 Kyrkjeblad for Gloppen september 2014 Årgang 44 TEMA: Ungdom FOR TANKEN Møt fellesrådstoppar med høge tankar om tildelt ansvar TEMA Nordfjord folkehøgskule med i eit spennande prosjekt DETTE VAR VI

Detaljer

Merkeåret Grunnloven fyller 200 år i år, og i 1814 var Kirken en svært viktig brikke i det storpolitiske spillet om et uavhengig Norge.

Merkeåret Grunnloven fyller 200 år i år, og i 1814 var Kirken en svært viktig brikke i det storpolitiske spillet om et uavhengig Norge. + refleks Menighetsblad for Søreide kirke -1. Årgang 4 Med artikler og reportasjer fra hele Fana prosti Vel blåst, Søreide 40 år er ikke det aller rundeste jubileet, men for Søreide menighet var det vel

Detaljer

Men tradisjon er ikkje Guds einaste metode. Gud kan òg bruke nye idear, nye songar og nye måtar å vere i lag på.

Men tradisjon er ikkje Guds einaste metode. Gud kan òg bruke nye idear, nye songar og nye måtar å vere i lag på. Nytt fra Hordaland / Sogn og Fjordane August/ september 2014 Nr. 4 14. årgang www.normisjon.no Men tradisjon er ikkje Guds einaste metode. Gud kan òg bruke nye idear, nye songar og nye måtar å vere i lag

Detaljer

LYS OVER LAND. Jorunn Guddal trufast medarbeidar i 68 år LYS OVER LAND NR. 1 FEBRUAR 2012 72. ÅRGANG

LYS OVER LAND. Jorunn Guddal trufast medarbeidar i 68 år LYS OVER LAND NR. 1 FEBRUAR 2012 72. ÅRGANG LYS OVER LAND LYS OVER LAND NR. 1 FEBRUAR 2012 72. ÅRGANG Jorunn Guddal trufast medarbeidar i 68 år Jorunn Guddal i djup konsentrasjon med arbeidet for misjonen. Foto: Sigmund Meland. Jorunn, som no er

Detaljer

mai 2009 164. årgang aktuelt om misjon og kirke Madagaskar:

mai 2009 164. årgang aktuelt om misjon og kirke Madagaskar: mai 2009 5 164. årgang aktuelt om misjon og kirke Madagaskar: Motorsykkelkræsj i bushen Utgitt av Det Norske Misjonsselskap (NMS) innhold Adresse: Boks 226 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Misjonsmarka

Detaljer

Omfattande vedlikehald av Vikebygd kyrkje må til før jubileet i 2012

Omfattande vedlikehald av Vikebygd kyrkje må til før jubileet i 2012 NR. 1 Februar 2011 ÅRGANG 53 Kyrkjeblad for Bjoa, Imsland, Sandeid, Skjold, Vats, Vikebygd, Vikedal og Ølen Orgelet i Skjold kjem på plass Side 8 Øvre Vats bedehus 50 år Side 6 Omfattande vedlikehald av

Detaljer

Nr. 2-2006 21. årgang. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Ekte liv! Hverdagsfellesskap med Gud og hverandre

Nr. 2-2006 21. årgang. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Ekte liv! Hverdagsfellesskap med Gud og hverandre Nr. 2-2006 21. årgang FOLK tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon Ekte liv! Hverdagsfellesskap med Gud og hverandre 2 Tema: Ekte liv Hverdagsfellesskap med Gud og hverandre Grasrotbevegelse

Detaljer

Kirkens nøkkelpersoner

Kirkens nøkkelpersoner Å S A N E M E N I G H E T S B L A D - N R. 1 - f e b r u a r 2 0 1 4-7 2. Å R G A N G Kirkens nøkkelpersoner Ingen tenner et lys og setter det i kjelleren eller under et kar; nei, en setter det i en stake,

Detaljer

Preikestolen. Nr. 4 august 2015 76. årg. Valnummer

Preikestolen. Nr. 4 august 2015 76. årg. Valnummer Preikestolen Nr. 4 august 2015 76. årg. KYRKJEblad for HJELMELAND STRand forsand Valnummer 1 Nr. 4 2015 Bruk stemma di! Adresse: Postboks 188, 4126 Neste nummer av Preikestolen kjem ut ca. 9. oktober Frist

Detaljer

I dag er Jesus livet. I dag kan vi leve og ånde i hans nærvær. I dag er han med oss han er livet. Ja, Jesus er livet nå og i all evighet.

I dag er Jesus livet. I dag kan vi leve og ånde i hans nærvær. I dag er han med oss han er livet. Ja, Jesus er livet nå og i all evighet. Nytt fra Hordaland/Sogn og Fjordane August/ september 2012 Nr. 4 12 årgang www.normisjon.no I dag er Jesus livet. I dag kan vi leve og ånde i hans nærvær. I dag er han med oss han er livet. Ja, Jesus er

Detaljer

Joakims troshistorie s. 6. Gospel på norsk s. 7. Fargerik julefeiring s. 8. Bildøy besøk s. 9. Godt å vera saman s.11. s. 4-5. imfrogaland.

Joakims troshistorie s. 6. Gospel på norsk s. 7. Fargerik julefeiring s. 8. Bildøy besøk s. 9. Godt å vera saman s.11. s. 4-5. imfrogaland. Organ for Indremisjonsforbundet i Rogaland, Nr 1 2014. Årgang 54 Joakims troshistorie s. 6 Gospel på norsk s. 7 Fargerik julefeiring s. 8 s. 4-5 Bildøy besøk s. 9 Godt å vera saman s.11 imfrogaland.no

Detaljer

FOLK. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Mulighetenes tid

FOLK. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Mulighetenes tid Nr. 1-2009 24. årgang FOLK tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon Mulighetenes tid LEDER Mulighetenes tid Det er gode kår for ekstreme løsninger. I noen muslimske miljøer blir Paradis

Detaljer

Stiftsnytt. Miljø. www.kyrkja.no/bjorgvin INFORMASJONSBLAD FOR BJØRGVIN BISPEDØME NR 1 - JUNI 2007

Stiftsnytt. Miljø. www.kyrkja.no/bjorgvin INFORMASJONSBLAD FOR BJØRGVIN BISPEDØME NR 1 - JUNI 2007 Stiftsnytt www.kyrkja.no/bjorgvin INFORMASJONSBLAD FOR BJØRGVIN BISPEDØME NR 1 - JUNI 2007 Miljø Stiftsnytt nr 1 - juni 2007 Eit informasjonsblad frå Bjørgvin bispedøme Innhald Fem heile dagar... side

Detaljer

God stemning på Landsmøtet i Ålesund

God stemning på Landsmøtet i Ålesund Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 8/2014 126. årgang God stemning på Landsmøtet i Ålesund Les frå Landsmøtet side 18 24 Les også: Intervju med generalsekretær André Sætre Frå lengst bak til matros

Detaljer

Kyrkjeblad for Sunnhordland - Nr. 2-2008

Kyrkjeblad for Sunnhordland - Nr. 2-2008 Kyrkjeblad for Sunnhordland - Nr. 2-2008 Visitasforedrag i Fitjar kyrkje Side 4-5 Konfirmasjon i Sveio Side 8 Biskopen sin siste visitas gjekk til Fitjar Prestar på Aker Solutions Babel i revers Alfa Heilt

Detaljer

HelgedagenKyrkjelydsblad for Time

HelgedagenKyrkjelydsblad for Time HelgedagenKyrkjelydsblad for Time Nr. 3 - juni 2014 46. årg. Joakim i Tanzania side 4 Møt Brobyggerne side 11 Fra syv til syv i Kampala side 28 Sommar i kyrkjene på Jæren side 16 3 Bryne - Time - Undheim

Detaljer

9 890 overnattingar i 2014

9 890 overnattingar i 2014 ØY Nummer 2 NYTT Kyrkjeblad for Øygarden April 2015 9 890 overnattingar i 2014 12 Heidrar Alexander 3 Liten, men god som gull avduking av minnesmerke ved Kystmuseet, 28. mai. 8 Leir som trusopplæring 5

Detaljer

Lovsong har fått større fokus og plass i våre forsamlingar og spesielt blant den yngre generasjonen. Det er eg veldig glad og takksam for.

Lovsong har fått større fokus og plass i våre forsamlingar og spesielt blant den yngre generasjonen. Det er eg veldig glad og takksam for. Nytt fra Sogn og Fjordane / Hordaland Februar/mars 2015 Nr. 1 15. årgang www.normisjon.no Lovsong har fått større fokus og plass i våre forsamlingar og spesielt blant den yngre generasjonen. Det er eg

Detaljer

Trygg Havn. Arbeidermøtet 2014. Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 2 2014 126. årgang. side 6 9

Trygg Havn. Arbeidermøtet 2014. Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 2 2014 126. årgang. side 6 9 Trygg Havn Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 2 2014 126. årgang Arbeidermøtet 2014 side 6 9 Trygg Havn Den indre Sjømannsmisjon http://dism.no/ Den indre Sjømannsmisjon ble stiftet i 1880 for å

Detaljer

MØT TINDEKVINDENE. Feminint fellesskap på toppane. s.26-27. Sterkt møte med Kari Janne Andersen s. 6. Kjoledesign med suksess s.

MØT TINDEKVINDENE. Feminint fellesskap på toppane. s.26-27. Sterkt møte med Kari Janne Andersen s. 6. Kjoledesign med suksess s. SHOPPING KULTUR REISELIV NÆRINGSLIV Nr 05 HAUST 2014 Feminint fellesskap på toppane MØT TINDEKVINDENE s.26-27 Sterkt møte med Kari Janne Andersen s. 6 Kjoledesign med suksess s. 26 Gunther var nær døden

Detaljer

Kyrkjeposten. n Tårnagentar side 4-5 n Misjonsjubileum side 7 n Om Nattverden side 8-9 n Fasteaksjonen side 10-11

Kyrkjeposten. n Tårnagentar side 4-5 n Misjonsjubileum side 7 n Om Nattverden side 8-9 n Fasteaksjonen side 10-11 Kyrkjeposten Årgang 10 Informasjonsblad for Etne og Skånevik sokn Nummer 1 mars 2011 n Tårnagentar side 4-5 n Misjonsjubileum side 7 n Om Nattverden side 8-9 n Fasteaksjonen side 10-11 1 Kyrkjeposten Hei,

Detaljer