Rapport fra Parkeringsutvalget 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapport fra Parkeringsutvalget 2014"

Transkript

1 Rapport fra Parkeringsutvalget Innledning Generalforsamlingen vedtok mai 2014 å opprette et parkeringsutvalg for å se på parkeringsproblematikken i borettslaget (som består av 206 andeler). 2 personer ble valgt inn av generalforsamlingen, disse er: Christian Wathne Alf Isaksen I tillegg har styret valgt sin representant: Yngve Wikøren Nilsen Av styret har parkeringsutvalget fått følgende mandat: Mandatet til gruppen er å utrede parkeringsforholdene i borettslaget, og se på alternative løsninger for å bedre parkerings muligheter for beboerne. Et viktig aspekt i dette arbeidet er å se på parkeringsforholdene etter at sykkelstamvegen er etablert, undersøke hvilke alternative parkeringsmuligheter kommunen legger frem. Yngve W. Nilsen leder gruppen, og rapporterer til styret på styremøtene. Forslag til vedtak fremmes for styret på styremøte i desember Målsettingen for parkeringsutvalget er av styret satt til: Hver andel skal ha tilgang til en (merket) parkeringsplass. 2. Parkeringsutvalgets arbeid Utvalget har jobbet med følgende punkter: Kartlegge eksisterende parkeringsmuligheter og problemområder Kartlegge mulige nye parkeringsområder Opprettet kontakt med Kommune / Vegvesen Utarbeide forslag til en parkeringsplan for Borettslaget Solsletta Fellesstyret. Utvalget har i sitt arbeid vurdert følgende punkter som særdeles viktig for denne rapporten: Sykkelstamvei og dens påvirkning av parkeringsmuligheter i borettslaget Standardisering av parkeringsmuligheter for andelseiere Langsiktig parkeringsplan for borettslaget «Grønn borettslags politikk» muligheter for eksisterende/fremtidige el bil eiere. Borettslagets vedtekter En merket parkeringsplass pr. andel 2.1. Eksisterende parkeringsmuligheter i borettslaget og problemområder Borettslaget har ved opptelling utført av utvalget tilgjengelig 235 parkeringsplasser fordelt på: 196 parkeringsplasser 22 Garasjeplasser som Styret i borettslaget leier ut 17 Private garasjeplasser I år 2014 har flere andelseiere både 2 og 3 biler hver til disposisjon i motsetning til tidligere, dette er ikke i tråd med vedtektene. Til orientering er det observert flere firmabiler parkert i området.

2 Noen andelseiere har ved tidligere anledninger fått lov til å sette opp private garasjer og dermed disponerer 17 andelseiere 1 parkeringsplass hver. Utvalget finner dette underlig at disse 17 andelseiere har fått denne muligheten. Det er ikke en selvfølge at de resterende 189 andelseiere kan få dette. De resterende andelseiere må finne parkeringsplasser der det er ledig, noe som fra tid til annen kan være en utfordring ettersom antall biler i borettslaget vokser. Styret leier ut 22 garasjeplasser, det finnes ingen «kontroll muligheter for at disse 22 andelseiere ikke også disponerer annen parkeringsplass slik at i prinsippet har alle garasje eiere/leiere 2 parkeringsmuligheter hver. Vedtektene i paragraf 16.4 henviser til at borettslaget har plass til en parkeringsplass for hver andel Parkeringsutfordringer i borettslaget Den nye sykkelstamvegen som er vedtatt, men fortsatt under planlegging, for så vidt gjelder Borettslaget Solsletta vil få store konsekvenser for parkeringsmuligheter og tilkomst til Polarveien. Sykkelstamvegen vil bli om lag 8meter bred og er tiltenkt langs motorveien. Dette er et allerede svært presset område med tanke på parkeringsplasser. Utvalgets forslag til parkeringsplan må revideres i takt med fremdriften av sykkelstamvegen. Utvalget mener det er svært viktig at Styret i Borettslaget har en langsiktig plan for parkeringen, og eventuelt med hjelp fra BATE innleder forhandlinger/samarbeid med kommune/vegvesen. Foruten sykkelstamvegen har utvalget tatt i betraktning at «andelseiere ikke vil gå lenger enn nødvendig til parkeringsplass» og at borettslaget bør tilrettelegge for en «grønn politikk». Derav vil utvalget jobbe ut fra at hver andelseier bør få en merket parkeringsplass i umiddelbar nærhet til sin egen bolig med mulighet for å kunne legge opp el. tilkobling til dennes parkeringsplass. Spesielt med tanke på el. tilkobling bør alle andelseiere få merket oppstillingsplass i umiddelbar nærhet til bolig. Ut fra dette har utvalget notert seg følgende områder med manglende parkeringsmuligheter: Polarveien (gruppe 11) Sverre Hasselsvei (gruppe 8) Solsletteveien (gruppe 4) Solsletteveien (gruppe 2) Hele Polarveien (grunnet sykkelstamveg) +andre mindre problemområder mest knyttet til avstand bolig. For en del grupper vil det være nødvendig å opprette nye parkeringsplasser for å få til parkering i nærhet til bolig. Med tanke på sykkelstamvegen er det mulighet for at alle parkeringsplasser langs motorvei kan gå tapt. Dette vil medføre en stor mangel på parkeringsplasser i Polarveien. Med tanke på private garasjer, i gruppe 6 (12 garasjer), gruppe 10 (3 garasjer) og gruppe 9 (1 garasje), vil det kunne frigjøre uteområder og parkeringsplasser om disse får beholde sine private garasjer. I gruppe 4 er det 1 garasje som ikke lenger kan brukes som garasje og blir i dag brukt som bod. Hvis ikke andelseiere får beholde private garasjer vil det i gruppe 6, spesielt, måtte planlegges nye/flere områder enn det utvalget har foreslått. Det er muligheter i nærområde (gr 6) for opprettelse av flere parkeringsplasser. 3. Konklusjon / henstilling til Styret Parkeringsutvalget foreslår følgende parkeringsplan for Borettslaget Solsletta: Styret i Borettslaget Solsletta legger til rette for standardisering for alle andelseiere. Med dette mener utvalget at: Hver andelseier skal ha en oppmerket parkeringsplass (nummerte plasser for eksempel utfra adresse «s27a») i umiddelbar nærhet av sin bolig med mulighet for el. tilkobling for bil. Parkeringsfelt merkes med skilt (for eksempel «privat parkering» og «gjesteparkering») Hver andelseier står selv for opprettelse av el. punkter. Der hvor gate/vei må krysses for slikt opplegg, må første andelseier som legger opp slikt punkt sørge for mulighet for de andre som må krysse gate/veg til å

3

4 Parkeringsområder Id Navn Beskrivelse Privat? Antall m pr.bil m 1 P1 Parkeringsplass 5 15,0 3,0 2 P2 Parkeringsplass 1 2,0 2,0 3 P3 Parkeringsplass 12 31,0 2,6 4 P4 Parkeringsplass 3 6,8 2,3 5 P5 Parkeringsplass 2 5,5 2,8 6 P6 Parkeringsplass 10 25,7 2,6 7 P7 Parkeringsplass 5 17,5 3,5 8 P8 Parkeringsplass 6 16,0 2,7 9 P9 Parkeringsplass 6 16,0 2,7 10 P10 Parkeringsplass 8 21,0 2,6 11 P11 Parkeringsplass 6 14,5 2,4 12 P12 Parkeringsplass 20 51,0 2,6 13 S1 Parkeringsplass 18 58,0 3,2 14 S2 Parkeringsplass 4 9,0 2,3 15 S3 Parkeringsplass 4 9,5 2,4 16 S4 Parkeringsplass 28 71,0 2,5 17 S5 Parkeringsplass 29 75,0 2,6 18 S6 Parkeringsplass 3 6,0 2,0 19 S7 Parkeringsplass 4 10,0 2,5 20 S8 Parkeringsplass 6 14,3 2,4 21 S9 Parkeringsplass 3 8,8 2,9 22 S10 Parkeringsplass 5 12,0 2,4 23 S11 Parkeringsplass 7 18,5 2,6 24 S12 Parkeringsplass 1 2,9 2,9 25 G1 Garasje 3 26 G2 Garasje Privat 3 27 G3 Garasje Privat 1 28 G4 Garasje Privat 1 29 G5 Garasje Privat G6 Garasje Privat 1 31 G7 Garasje 3 32 G8 Garasje 8 33 G9 Garasje 8 Totalt ,9 2,60 Garasjer Styret 22 Private 17 Parkeringsplasser 196

5 Liste med beskrivelser for hver boligmasse Adresse Andeler P plass Plasser Manko Beskrivelse Polarveien 11 6 P1(5) 5 1 P1 bør utvides med 1 plass Polarveien 9 8 P2(1)+P3(12) 8 0 Polarveien 7 8 P3(12)+P4(3) 8 0 Polarveien 5 8 P5(2)+P6(10) 8 0 Polarveien 3 8 P6(10)+P7(5) ekstra plass på P6 eller P7 Polarveien 13 6 P8(6) 6 0 Polarveien 15 6 P9(6) 6 0 Polarveien 17 4 P10(8) 4 0 Polarveien 19 4 P10(8) 4 0 Polarveien 21 6 G3(1) 0 6 F1 etableres med minst 6 plasser +x ant gjesteplasser Polarveien 23 6 P11(6) 6 0 F2 bør etableres til gjesteparkering 2plasser Polarveien F3 bør etableres hvor det også blir plass til gjesteparkering Polarveien 27 6 P Gjesteparkeringer Solsletteveien 29 4 G4(1)+G5(11) 0 4 Har 4 garasjeplasser Solsletteveien 31 4 G5(11) 0 4 Har 4 garasjeplasser Solsletteveien 33 4 G5(11) 0 4 Har 4 garasjeplasser Solsletteveien 27 6 S1(18) 6 0 Solsletteveien 25 6 S2(4) 4 2 S2 bør utvides med F4 og F5 for min 2 ekstra plasser Solsletteveien 23 6 S3(4) 4 2 S3 bør utvides med F6 evt G6 bør rives for plass til 2 plasser Auglendsveien F7 bør etableres for minst 6 plasser til a.54 Solslettevien 19 6 S4(28) øverste plasser på S4 Solsletteveien 35 6 S4(28) 6 0 Solsletteveien 37 6 S4(28) 6 0 Solsletteveien 17 4 S5(29) 4 0 Solsletteveien 15 4 S5(29) 4 0 Auglendsveien 50 4 S6(3) 3 1 F8 bør etableres med minst 1 plass + x antall gjesteplasser Solsletteveien 11 4 S5(29) 4 0 Evt lettere å legge opp strøm til F8 nyetablert felt Solsletteveien 9 6 S5(29) 6 0 De nærmeste 6 plassene Solsletteveien F9 og f10 bør etableres som plasser med minst 4 plasser Solsletteveien 2 4 S7(4) 4 0 Solsletteveien 4 6 S8(6)+S9(3) 6 0 Solsletteveien 6 4 S10(5) 4 0 Solsletteveien 8 6 S11(7)+S12(1) 6 0 Sverre Hasselsvei F11 bør etableres med minst 8 plasser Sverre Hasselsvei F12 bør etableres med minst 8 plasser Sverre Hasselsvei F13 bør etableres med minst 8 plasser Totalt Private garasjer er ikke tatt med pga standardisering for alle andelseiere.

6 Skisser

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18 GJENFORTELLINGSREFERAT Fax: Referat fra: Møte med Stavanger kommune Sted: Olav Kyrresgate 23, Stavanger Tid: 2.oktober kl. 18:00-19:00 Vedlegg: Gjeldende reg.plan 2 versjoner Skrevet av: C.Wathne Nr: 1 Sak: Sykkelstamvegen Side: 1 Deltakere: Stavanger Kommune avd. Transportplan: Siri Jacobsen (SJ), Rådgiver/Saksbehandler Solsletta Borettslag: Christian Wathne (CW), Parkeringsutvalg Statens Vegvesen: Matthew Millington (MM), Prosjektleder Sykkelstamvegen Referatfordeling: Parkeringsutvalget v/ Yngve Wikøren Nilse og Alf Isaksen. Punkt Emne 01 Kort presentasjon av Solsletta borettslag område og antall boenheter. Parkeringsutvalgets hensikt forklares og arbeid utført presenteres. Situasjonskart over borettslaget og parkeringsutfordringer i sin helhet forklares. 02 Stavanger kommune refererer til Parkeringsnormen hvor bilparkeringsplass pr 100m2 BRA er max 1,2 biler. 03 Statens Vegvesen; prosjektgruppen, som består av Statens Vegvesen, Multiconsult og Stavanger kommune. Flere løsninger er sett på, men nå jobbes det med detaljplanlegging. Et detaljert oversiktskart over Sykkelstamvegen og innvirkning på dagens innkjøring til Polarveien legges frem. Sykkelstamvegen vil ha en høy standard. Sykkelstamvegen ved Polarveien sees på som en stor utfordring for prosjektet, grunnet plassmangel og fremtidig mulighet for utvidelse av motorvei. Tre hovedprinsipper følges under planleggingen: 1. Ingen eksisterende bygg skal rives, (dvs. dagens boliger 10 stk. i Polarveien beholdes), 2. Parkeringsmuligheter skal ikke forverres fra dagens situasjon, men kan bli flyttet 3. Ingen veier/gangveier skal krysses. 4. Fokus på et godt tilbud for myke trafikanter. Ingen søppelenheter er tenkt flyttet. Et planforslag skal sendes over til kommunen mot årsskifte for behandling. Hele prosjektutførelsen dokumenteres som et forprosjekt. Forprosjektet vil bli offentlig mot årsskiftet. Bygging vil starte i Sykkelstamvegen representerer en stor endring for beboere i Polarveien, og vil ha en uheldig innvirkning på den totalt parkeringsmuligheten for Solsletta Borettslag. Det er viktig å være tidlig ute med informasjon og forklare hvordan tilværelsene for den enkelte beboer i Polarveien vil være under oppstart av/-og byggeaktiviteter og byggeperioden. 05 Ref. vedlegg 2 (gjeldende reg. plan) illustrerer dagens løsning som vil jobbes videre med. Ved innkjøring via Sverre Hassels vei til Polarveien kan parkering langs randen mot boligområdet være til hinder for utrykningskjøretøy og trafikksikkerhet. Solsletta borettslaget kan søke om å få godkjent avkjørsler til parkeringslommer ut mot Sverre Hassels vei. Det kan gis tillatelse til parkering, uten eierskap. INFO/CW INFO/SJ INFO/MM INFO/CW INFO/MM

19 Tilf GJENFORTELLINGSREFERAT Side 2 av 2 Punkt Emne 06 For å få en endelig avklaring på parkeringsplasser som er satt på kommunens friområder kreves en reguleringsendring. Arbeidet med ny regulering faller på Solsletta borettslag, da Stavanger kommune ikke vil prioritere slikt arbeid. Her må et forslag til ny reguleringsplan tegnes opp, og fremme denne til kommunen, som da blir pliktig til å behandle saken. 07 Dersom det er aksept fra Stavanger kommune, er det mulighet for å legge til ekstra parkeringsplasser ved fornuftige innspill. Denne kosten vil gå inn i Sykkelstamvegen. Det oppfordres til å komme med innspill under høringsperioden. 08 Det anbefales at parkeringsplasser i Solsletta Borettslag merkes opp for og synligjør parkeringsmuligheter. Det blir også enklere for Stavanger Parkering å håndheve lov om parkering. 09 Veiledende tidspunkt: Ved årsskifte skal forprosjekt være ferdig og det vil fremgå som et selvstendig teknisk dokument som vil beskrive arbeid og arbeidsmengden. Forprosjekt og ny reguleringsplan vil sendes over til politikeren for enighet. Når underlaget godtas, så vil den offentlige høringen starte tentativt rundt påske Høringsperioden vil vare i 6 uker. Et offisielt orienteringsmøte vil bli avholdt av Stavanger Kommune og prosjekt gruppen. Under høringsperioden oppfordrer prosjektleder at Solsletta Borettslag inviterer prosjektleder mm. til Styremøter, beboermøte/informasjonsmøter. Minutes of Meeting Det er i prosjektet interesse å komme tidlig i kontakt og drøfte forslag, men det åpner ikke for endring for enkeltpersoner. 10 Det var ikke mulighet til å få utdelt arbeidsunderlag eller nyere material fra prosjektet i etterkant av møtet, da dette ikke er ferdigstilt enda. INFO/SJ INFO/MM INFO/SJ INFO/MM INFO/CW

20 Vedlegg nr 1 - Gjeldende reguleringsplan Solsletta borettslag Målestokk 1:1500

21 Vedlegg nr 2 - Gjeldende reguleringsplan Solsletta borettslag (m/kommentarer fra C.Wathne) Målestokk 1:1500

Parkeringsutvalgets generalforsamlingsforslag

Parkeringsutvalgets generalforsamlingsforslag Parkeringsutvalgets generalforsamlingsforslag Innledning Parkeringsutvalget har gjennomført en utredning og utarbeidet en rapport som beskriver dagens parkeringssituasjon i Solsletta borettslag. Rapporten

Detaljer

KORT HISTORIKK Området som skal graves ut, sett fra Elveveien På ØMF årsmøte i 2006 ble det besluttet å

KORT HISTORIKK Området som skal graves ut, sett fra Elveveien På ØMF årsmøte i 2006 ble det besluttet å BAKGRUNN Øyestad Motorbåt Forening (ØMF) holder for tiden på å planlegge en utbygging av havneområdet i Natvigverven. Utbyggingen omfatter opp mot 100 båtplasser og vil påvirke området fra dagens båthavn

Detaljer

1. GANGSBEHANDLING - DETALJREGULERING FOR SAGA TERRASSE

1. GANGSBEHANDLING - DETALJREGULERING FOR SAGA TERRASSE ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 87/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 04.05.2015 1. GANGSBEHANDLING - DETALJREGULERING FOR SAGA TERRASSE Vedtak Med henvisning til plan-

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Skogssletta Borettslag Dato 22.04.2013 Kl. 18.00. Møtested: Norønna Grendehus.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Skogssletta Borettslag Dato 22.04.2013 Kl. 18.00. Møtested: Norønna Grendehus. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Skogssletta Borettslag Dato 22.04.2013 Kl. 18.00. Møtested: Norønna Grendehus. Tilstede var 19 andelseiere og 2 med fullmakt til sammen 21 stemmeberettigede. Fra

Detaljer

Årsmøte 2010 Midtunhaugen Velforening

Årsmøte 2010 Midtunhaugen Velforening Årsmøte 2010 Midtunhaugen Velforening Torsdag 18. februar kl 1930 Sted: Midtun Barnehage (Midtunhaugen 179) Viser til utsendt innkallelse til årsmøtet 14. januar 2010. Saksliste: 1. Åpning av møtet med

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201104584 : E: L71 &70 : K.Rasmussen, prosjektgruppen m.fl Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11 Bystyret

Detaljer

Parkeringspolitikk i Hamar kommune Handlingsplan 2014 2017 Vedtatt forslag av formannskapet 20.august 2014

Parkeringspolitikk i Hamar kommune Handlingsplan 2014 2017 Vedtatt forslag av formannskapet 20.august 2014 Parkeringspolitikk i Hamar kommune Handlingsplan 2014 2017 Vedtatt forslag av formannskapet 20.august 2014 Handlingsplan 2014-2017 Side 1 Innhold Side Forord 4 Sammendrag 5 Del 1 Område i og utenfor sentrum

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING STENFELTBAKKEN GRENDELAG Langhus 2. oktober 2012 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling i Stenfeltbakken grendelag i nedre grendehus; Dagsorden Onsdag 17. oktober

Detaljer

04.02.2009 26.08.2009 BEHANDLING ETTER OFFENTLIG ETTERSYN: REGULERINGSPLAN 0432 TERMINALOMRÅDE - STAVANGER LUFTHAVN SOLA.

04.02.2009 26.08.2009 BEHANDLING ETTER OFFENTLIG ETTERSYN: REGULERINGSPLAN 0432 TERMINALOMRÅDE - STAVANGER LUFTHAVN SOLA. Sola kommune SAKSFORELEGG Styre, råd, utvalg Møtedato Eldrerådet 30.03.2009 Funksjonshemmedes råd 30.03.2009 Det faste utvalg for plansaker / bygningsrådet Det faste utvalg for plansaker / bygningsrådet

Detaljer

PLANSKISSE. Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR

PLANSKISSE. Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR MØLLENHOFVEIEN 23 Krokstadelva Gnr/Bnr 40/14 med flere. NEDRE EIKER kommune. Dato: 27.06.11 PLANSKISSE Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS Forslaget utarbeidet av: INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: PRIVAT BOLIGTILTAK FOR PERSONER MED UTVIKLINGSHEMMING - VALG AV BOLIGMODELL

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: PRIVAT BOLIGTILTAK FOR PERSONER MED UTVIKLINGSHEMMING - VALG AV BOLIGMODELL Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO LOW-14/14071-1 67731/14 16.07.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Funksjonshemmedes råd / 04.09.2014 Kommunalstyret

Detaljer

REGULERINGSPLANVEILEDEREN FORORD

REGULERINGSPLANVEILEDEREN FORORD REGULERINGSPLANVEILEDEREN FORORD Veilederen om reguleringsplaner inngår i Miljøverndepartements samlede veiledning til plan- og bygningsloven 2008. Den utdyper lovkommentaren, og vil sammen med veilederen

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling Byutvikling, klima og miljø Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 30.04.2015 Saksnr.:

Detaljer

Som tellekorps ble Bjørn Andresen og Petter Kirkhus foreslått. Vedtak: Godkjent

Som tellekorps ble Bjørn Andresen og Petter Kirkhus foreslått. Vedtak: Godkjent 1 Øvre Grorud Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Øvre Grorud Borettslag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 262/14 Hovedutvalg for overordnet planlegging 15.12.2014 SLUTTBEHANDLING AV DETALJREGULERING FOR S4 - SKOVLY, JESSHEIM Vedtak Med henvisning

Detaljer

Høring: Nytt felles parkeringsregelverk for offentlig og privat parkering

Høring: Nytt felles parkeringsregelverk for offentlig og privat parkering Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep 0030 Oslo Vår dato: 1.9.2014 Vår ref: CB Deres dato: 30.5.2014 Deres ref: 14/107- Høring: Nytt felles parkeringsregelverk for offentlig og privat parkering Norsk

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2005 SAKSLISTE

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2005 SAKSLISTE Borettslaget Rosenli INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2005 Det innkalles til ordinær generalforsamling Onsdag 20. april 2005 kl. 18.00 i Emmaus Gård (Løå) SAKSLISTE 1. Konstituering 1.1 Valg av møteleder

Detaljer

Referat nr. 2/2015 KG agility

Referat nr. 2/2015 KG agility Referat nr. 2/ KG agility Tid og sted: Referent: Møteleder: 27.04. kl 20 på Skype Stensrud Stensrud Møtedeltakere Funksjon Tilstede Stensrud Leder Ja Annette Mjøen Ja Gondola Guttormsen Nei Marianne Moe

Detaljer

Grendelaget Nordre Finstad I Org.nr 988 787 531. Årsberetning 2011 med forslag, regnskap/revisjon og budsjett

Grendelaget Nordre Finstad I Org.nr 988 787 531. Årsberetning 2011 med forslag, regnskap/revisjon og budsjett Grendelaget Nordre Finstad I Org.nr 988 787 531 Årsberetning 2011 med forslag, regnskap/revisjon og budsjett Til behandling på generalforsamling 21. mars 2012 kl. 1900 på Folkets Hus *** Hjemmeside: www.nordrefinstad.no

Detaljer

SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN

SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN Formannskapet Møtedato: 21.01.2010 Saksbehandler: Geir Magne Sund Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 5/10 Formannskapet 21.01.2010 94/09 Formannskapet 17.09.2009

Detaljer

NYTT KNUTEPUNKT LEIRVIK

NYTT KNUTEPUNKT LEIRVIK Oktober 214 NYTT KNUTEPUNKT LEIRVIK Rapporten er utarbeidet av Rambøll på oppdrag fra Skyss og samferdselsavdelinga i Hordaland fylkeskommune Foto: Tommy Næss Beregnet til Hordaland fylkeskommune, samferdselsavdelinga

Detaljer

VEDTEKTER FOR VELFORENINGEN SKADBERG SØR

VEDTEKTER FOR VELFORENINGEN SKADBERG SØR VEDTEKTER FOR VELFORENINGEN SKADBERG SØR Vedtatt på konstituerende generalforsamling 09.03.2006 med senere endringer, senest av 18. april 2013. 1 Definisjon Velforeningen Skadberg Sør er en forening hvor

Detaljer

Styresak 46/08 Nye lokaler

Styresak 46/08 Nye lokaler Organisasjonsnummer: 86 87 86 Styresak 6/8 Nye lokaler Bakgrunn: Styret vedtok i møte.8.8 at man ønsket å undersøke muligheter vedrørende nye lokaler for selskapet. Styret har understreket at fortsatt

Detaljer

Side 1. Møteinnkalling. Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 25.05.2010 Tidspunkt: 18:00

Side 1. Møteinnkalling. Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 25.05.2010 Tidspunkt: 18:00 Møteinnkalling Utvalg: Bystyret Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 25.05.2010 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 / 71 57 43 90 eller Eldbjorg.hogstad@kristiansund.kommune.no

Detaljer

RÅDGIVENDE INGENIØRER. Planbeskrivelse. Reguleringsplan for Løvold, Solåsen. Ortofoto over planområdet. Dato: 12.04.12, sist rev. 25.03.

RÅDGIVENDE INGENIØRER. Planbeskrivelse. Reguleringsplan for Løvold, Solåsen. Ortofoto over planområdet. Dato: 12.04.12, sist rev. 25.03. RÅDGIVENDE INGENIØRER Planbeskrivelse Reguleringsplan for Løvold, Solåsen Ortofoto over planområdet Dato: 12.04.12, sist rev. 25.03.14 Planbeskrivelse Reguleringsplan for Løvold, Solåsen Side 2 av 16 Innholdsfortegnelse

Detaljer

0605_397 DETALJREGULERINGPLAN HØNEN GÅRD GNR 86/521 - GNR 86/798 OPPSTART OG FORSLAG TIL PLANPROGRAM

0605_397 DETALJREGULERINGPLAN HØNEN GÅRD GNR 86/521 - GNR 86/798 OPPSTART OG FORSLAG TIL PLANPROGRAM 0605_397 DETALJREGULERINGPLAN HØNEN GÅRD GNR 86/521 - GNR 86/798 OPPSTART OG FORSLAG TIL PLANPROGRAM Arkivsaksnr.: 14/357 Arkiv: L12 Saksnr.: Utvalg Møtedato 95/14 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning

Detaljer

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. Vedtak: Vedtatt

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. Vedtak: Vedtatt 1 Manglerudvangen Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Manglerudvangen Borettslag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

MØTEINNKALLING. Statusnotat utskrivningsklare pasienter, korttidsplasser og langtidsplasser pr. februar 2013. Notat fra rådmannen, datert 23.4.2013.

MØTEINNKALLING. Statusnotat utskrivningsklare pasienter, korttidsplasser og langtidsplasser pr. februar 2013. Notat fra rådmannen, datert 23.4.2013. Frogn kommune Frogn kommunes råd for personer med nedsatt funksjonsevne Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse,

Detaljer

Grendelaget Nordre Finstad 1 Org.nr 988 787 531. Årsberetning 2012 med forslag, regnskap/revisjon og budsjett

Grendelaget Nordre Finstad 1 Org.nr 988 787 531. Årsberetning 2012 med forslag, regnskap/revisjon og budsjett Grendelaget Nordre Finstad 1 Org.nr 988 787 531 Årsberetning 2012 med forslag, regnskap/revisjon og budsjett Til behandling på generalforsamling torsdag 4. april 2013 kl. 1830 på Folkets Hus *** Hjemmeside:

Detaljer

Møtereferat fra styremøte i Utsikten Huseierforening

Møtereferat fra styremøte i Utsikten Huseierforening Møtereferat fra styremøte i Utsikten Huseierforening Dato for møte: (Møte 4) 18.11.2014 kl.18.00 20.00 (Hos Jan) Neste møte: Primo januar 15 Deltagere: Ann Evelyn Irgesund Jan Engebretsen Sylvi Frank (ref.)

Detaljer