FRIVILLIGSENTRALEN SKI KOMMUNE ÅRSMELDING 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FRIVILLIGSENTRALEN SKI KOMMUNE ÅRSMELDING 2012"

Transkript

1 FRIVILLIGSENTRALEN SKI KOMMUNE ÅRSMELDING 2012 Frivilligsentralens styre MEDLEMMER Jens Døvik (Kirken, leder) Tove Pedersen(Aktivitør K3, nestleder) Ola Øygard (Politiker) Roar Bjørn Larsen (Kiwanis, Ski) Berit Storborg(Røde kors) John Holmstrand (Frivillige/Jernbaneveteraner) Kirsten Grøstad (Daglig leder) sekretær VARAMEDLEMMER Unni MW Langen (Kirken) Aina Wold Mørk (Bestillerktr.) Georg Stub (Politiker) Helge Aas (Kiwanis, Ski)) Kari Kolstad (Røde kors) Odd Borgenholt (60+ Langhus) Frivilligsentralen var i år 2012 underlagt virksomhet Administrasjon/IKT frem til Fra denne dato ble sentralen en del av virksomhet Kultur. Ved siden av styret var nærmeste leder for daglig leder (ansatt i 70% stilling) virksomhetsleder Adminstrasjon/IKT, fra virksomhetsleder Kultur. Frivilligsentralen driftes med midler fra Kulturdepartementet og Ski kommune, i en gitt fordeling 60/40 - et budsjett som drives i balanse. Budsjettramme 2012 fra departementet var kr (for 70% stilling). Årsmøte ble holdt 7.mars Utvalg for Kultur og Oppvekst var Årsmøtet. Styret hadde 4 møter, Årsmøte og 1 sammenkomt for de frivillige (hvor styret var vertskap) i Daglig leder orienterte i år 2012 om Frivilligsentralen og dennes tjenester for ; - Vikar Frisklivskonsulent. - Ansatte Nav Ski. - Ca 80 Konfirmanter 2012 fra Ski menighet ved treff i kirken og 24 av disse senere på 3 timers kursopplegg for de som ønsket å utføre 10 timer frivillig arbeid i tiden før konfirmasjonen. - Follo Kvalifiseringssenters elever som følger introduksjonsprogrammet. - Elever IKT-/Servicefag (30 p), Helse- og omsorgsarbeiderfag (13p) og Barn- og Ungdomsarbeiderfag (18p), alle v/drømtorp vgs Ski. - 4 Ergoterapi studenter m/praksisplass i Ski kommune. - Hobbyklubben Ski. Tilhold i Servicesenteret 1g/uke. - Seniordeltakere Datakurs Drømtorp vgs og Fotokurs Langhuset. - Kateket og diakon Ski menighet. - Innerweel Follo (verdensomspennende kvinneorganisasjon, Ås). - Frivilligsentralen i Oppegård. - Ansatte Horsens kommune (ved besøk der) m/frivillighet som arbeidsfelt.

2 Daglig leder har deltatt ved - 2 heldags Nettverksgruppe-møter. Fora for ledere av Frivilligsentralene i Follo, Asker og Bærum oppnevnt/satt sammen fra Kulturdepartementet. Møteansvar/-sted for gruppen går på omgang. Felles styreseminar m/styremedlemmer og daglige ledere i Asker, mai Kompetansehjulet Follo Seminar Kultur for helse, UMB februar Og for nytt opplegg 2013 fra høst Norsk Kulturforums seminar Trondheim, 2 dg. - Besøkt frivilligheten i Horsens, Danmark, 3 dg. - Heldagsseminar om intergrering v/nav. - Nansenprosjekt Ski kommune/nansenskolen kommunikasjonslæring/mestring i samarbeid med innvandrere. 5 kvelder. - Interimstyremøter for opprettelse av Folkeakademi Finstadtunet. - Møter med lærere IKT-fag og HO-fag Drømtorp vgs for opplegg/samarbeid skoleåret 2012/2013. Daglig leder Frivilligsentralen var i år 2012 deltagende i opplegg og gjennomføring av møter/tiltak ved: - 2 Nettverksgruppemøter for ledere av sentralene i Follo, Asker og Bærum + styreseminar. - Arbeidsgruppen for forebyggende arbeid eldre hjemmeboende i Ski kommune m/sikkerhetsukeopplegg Tema i lag- og foreninger: Hvordan holde hjernen i trim, samt turopplegg i Hebekkskogen m/brukere og elever v/helse- og omsorgsfag som medhjelpere, 2xBilførerkurs 65+, Info/Stand alle Fredag den 13.de 2012 og Brannvarslerdagen Prosjektgruppe Friskliv for utvalgte grupper. - Livsglede for alle -opplegg med ; Helse- og omsorgsfag elevers helaften 8.mai for 25 hjemmeboende, sted Waldemarhøy. Follo seniororkesters formiddagskonsert i Rådhusteateret (hvor ca 100 personer kom!). - Koordinator lokaler for Sorg- og omsorg Follo, grupper/kursdeltakere fra hele Follo. - Prosjektgruppe-medlem Frisklivssentral i Ski. - Seniorsurf-Dag-arrangement i samarbeid med Drømtorp vgs og Ski Bibliotek. - Presentasjon frivillige, til beboere i eget hjem og i institusjoner, som besøks-/turvenner. - Opplegg for personer med samfunnsstraff til institusjoner som medhjelpere for beboere og som sansehagearbeidere. - Videreformidling pengegaver fra privatpersoner til familier i gitte situasjoner (ved konfirmasjon og reisepenger til familie v/dødsfall). En person ga også pengegave før jul som ble fordelt på 5 personer. - Videreformidling pengegave fra Kvinnelosje til aleneforsørger med 1 barn, fast 2 g i året. - Beboer i institusjon m/veileder har arbeidet i hagen på Waldemarhøy høsten Koordinere utkjøring ved til brukere. - Koordinere utkjøring sandbøtter/kiwanis. Daglig leder hadde ansvar for opplegg for gjennomføring slik at 10 p/gj.sn. ukentlig har fått dagligvarer brakt hjem. Til sammen brukte 26p tjenesten. 6 p/gj.sn. ukentlig har deltatt i data-/internettopplæring Kirkeveien 3, 1-1. Til sammen 17p. (Her ble våre opplæringslokaler overtatt av virksomhet Helse fra juni 2012!) 5 p/gj.sn. ukentlig har deltatt i fast tur-(stavgangs)gruppe. Tils. har ca. 10p brukt tjenesten.

3 Andre oppgaver;; - Daglig drift/rekruttering av frivillige. - Veilede frivillige det er etter hvert stor forskjell på hjelpetrengende i vår brukergruppe (innvandrere, sykere brukere, mer krevende brukere, engstlige brukere). - Hjembesøk brukere og presentasjon av frivillig/bruker i hjem eller institusjon - personer m/samfunnstjeneste har bl.a. vært besøksvenner i institusjon med stort hell!. - Sammenkomst for de frivillige, (ca 80 personer deltok 2012). - Turgruppen Den gyldne spaserstokk - 24.de-sesong, markering på Siggerud gård. Skaffe merker/diplomer/kort. Spaserstokken er nå tilbakeført pensjonistforeningene! - Barnevakt-/besøksvenn-kurs hvor 24 konfirmanter deltok, februar Alle fikk godkjent oppdrag m/10 timers sosiale oppgaver (barnevakt/hagearbeid). - Tilrettelegge for vedprosjekt m/13 hjelpere. Ga ca.600 sekker ved x 2 i 2012 ca. 600 ble gitt bort/kjørt ut til 40 personer med vanskelig økonomi (ca.15 sk pr. husstand) 2012 høst, aleneforsørgere prioritert. Frivilligsentralen fikk så tilbud om en ny runde med aktuell ved høsten 2012 og karene startet opp på ny runde! Denne ligger til høsten 2013 og teller 596 sekker! - Koordinering av dagligvarehandel-opplegg (1 frivillig ringer brukere for handleliste, 2-3 frivillige pakker varene, den 4. frivillige og hjelper kjører varene hjem til brukere. - Koordinering kurs videregående skole (Drømtorp) for deltakere data-/internettundervisning hvor ca 90 seniorer (55+) deltok vår/høst Elevene fra IKT- og tilrettelagt fag Drømtorp vgs var ansvarlige v/seniorsurfdagen 2012 m/24 fremmøtte seniorer. - Koordinert /gjennomført opplegg med 16/13 elever HO-fag Drømtorp vgs til Ås for hjelp ved Seminaret Kultur for helse og som hjelpere til brukere fra institusjoner og dagsentere til; Tur i Hebekkskogen m/bål, pølser og kaffe i Sikkerhetsuka Koordinering gratis økonomisk rådgivningstjeneste for enkelt-personer (4 p). - Lesegruppe m/5-6 deltakere. - Koordinert Foto-kurs Langhuset med frivillig lærer. - Laget ny brosjyre i samarbeid med Drømtorp IKT-fag elever. Koordinering av 1-1 oppdrag/følgeoppdrag er en stor tjenesteandel for sentralen, det er nesten daglige forespørsler rundt dette. Det var en flott oppgave å rekruttere en ung frivillig med hund som besøksvenn i en av våre institusjoner våren 2012! Ca 400 personer brukte Frivilligsentralens tjenester i løpet av 2012.

4 Frivilligsentralen har i 2011 hatt et godt samarbeid med: Veteranlauget Jernbanens idrettslag - uvurderlig hjelp til årlig ved-prosjekt! GrøntMiljøAS viderformidler stadig ved så det blir varmt hos sentralens brukere. Driftsavdelingen Ski kommune som kjørte tømmer/ved til lagringsplass og som også bekostet strøsingel som ble kjørt ut til eldre og uføre. Lagret/utkjørt v/ Kiwanis Ski. Kiwanis Ski - for utkjøring av bøtter m/strøsingel, som svømmehjelpere til bruker FVS og for transport av handicapet ungdom til sjakk-møte hver uke. Dagsentrene i kommunen for samarbeid om tur- og enkeltoppdrag. Hjemmetjenestene for følge-/besøksvenn-/vaktmester - og handleoppdrag. Helsesøster - for deltagelse i kurs for konfirmanter og for samarbeid om familier som trenger barnepass/nettverk. Bestillerkontor og avd. helse (rehab) for oppdrag som besøksvenn/følgehjelper og div.småreparasjoner, samt oppsetting av hjelpemidler til hjemmeboende brukere. Kvinneloge for tildeling av midler til aleneforsørger i varig vanskelig livssituasjon. Sanitetsforeningen Ski for enkeltoppdrag og pengestøtte til vanskeligstilte. Reise- og hyggeklubben Ski for trygge turopplegg og forebygging av ensomhet. Pensjonistforeningene i Ski/Siggerud/Langhus 60+for turgrupper- og møtedeltakelser. Røde Kors for deltakelse i kurs- og besøksvennssamarbeid. Menighetens Hobbyklubb for samarbeid/ivaretakelse av brukere til sosialt samvær og deres bruk av elever fra Drømtorp-elever til praktisk oppdrag/ filmfremvisning. Ski bibliotek for deltakelse Seniorsurf-dag og samarbeid om materiell lesegruppe. Kriminalomsorgen Akershus for formidling av personer i samfunnstjeneste til besøksvennstjeneste, snømåking, hagehjelp og vedutkjøring i Norsk Maskinservice AS som bidrar med gratis sekker og paller, hjelp til utstyr/reparasjon under sentralens årlige vedprosjekt-opplegg. Follo skog- og hage, Kråkstad for vedkasse. Menighetspedagog og Ungdomsarbeidere Ski menighet for samarbeidet rundt årets konfirmanter. Follo Seniororkester for flott Konsert i Rådhusteateret. God publikumsoppslutning! ØB lokalavis med god og stadig profilering av sentralen. Rema 1000 Ski for god støtte v/ handling til hjemmeboende hver uke. Flyktningkonsulentene m/ønske for mer opplegg/samarbeid for sine brukere. Sentralen hadde XXX ENKELTPERSONER som faste frivillige i løpet av året. I tillegg kommer; 24 konfirmanter, 30/30 elever ved IKT- og Servicefag og 16/13 elever ved Helse- og omsorgsfag, Drømtorp videregående skole som alle 113 unge var med i gitte oppgaver/oppdrag t elever/konfirmanter Den frivillige innsatsen fra sentralen utgjorde XXX årsverk i Konfirmanter og elevers innsats kommer i tillegg med vel 1 årsverk alene, 2055 timer!

5 De frivillige hedres hvert år med en sammenkomst på Servicesenteret i Kirkeveien 3. Under sammenkomsten i februar 2012 var det Per Anders Nordengen som underholdt med skjemt og alvor! Ordføreren var innom oss denne kvelden og takket de frivillige! Vi hadde et spesielt ønske for Frivilligsentralens fremtid ved sammenkomsten i 2011; Et eget hus, helst Waldemarhøy!. Etter ny organisering i kommunen 2011/2012 blir dette VIRKELIGET på papiret! Fra ble Frivilligsentralen innlemmet i virksomhet Kultur og vi trodde at sentralen ville ha flyttet inn på Waldemarhøy i første halvår! Så tok det nok litt lengre tid en forventet å få flytte-kabalen til å gå opp Planer for Waldemarhøy ble jobbet frem gjennom året 2012 og Program for Møteplass Waldemarhøy ble lagt er Frivilligsentralen på plass i Ski sin nye base! Februar 2013/kg

6

Årsrapport Mandal Frivilligsentral 2011

Årsrapport Mandal Frivilligsentral 2011 Årsrapport Mandal Frivilligsentral 2011 Eiere: Mandal kommune, Lions Mandal, Mandal Røde Kors, Mandal Menighet og Mandal Sanitetsforening Styret: Styret har i 2011 bestått av: Mandal Kommune: Lions Mandal:

Detaljer

I april gjennomførte 10 frivillige en brukerundersøkelse for Hjemmesykepleien i kommunen.

I april gjennomførte 10 frivillige en brukerundersøkelse for Hjemmesykepleien i kommunen. Årsrapport Mandal Frivilligsentral 2010 Eiere: Mandal kommune, Lions Mandal, Mandal Røde Kors, Mandal Menighet og Mandal Sanitetsforening Styret: Styret har i 2010 bestått av: Mandal Kommune: Lions Mandal:

Detaljer

INNHOLD. 3. STYRET s. 3,4. 4. FRIVILLIGE /BRUKERE/DELTAKERE s. 4. 5. PENSJONISTHJELPEN HAMAR s. 4,5. 7. AKTIVITETER s.

INNHOLD. 3. STYRET s. 3,4. 4. FRIVILLIGE /BRUKERE/DELTAKERE s. 4. 5. PENSJONISTHJELPEN HAMAR s. 4,5. 7. AKTIVITETER s. ÅRSRAPPORT FOR 2 INNHOLD 1. KORT OM HAMAR FRIVILLIGSENTRAL s. 3 2. ÅRSPLAN 2014 s. 3 3. STYRET s. 3,4 4. FRIVILLIGE /BRUKERE/DELTAKERE s. 4 5. PENSJONISTHJELPEN HAMAR s. 4,5 6. ANTALL ÅRSVERK s. 5 7. AKTIVITETER

Detaljer

Årsmelding Nittedal Frivilligsentral

Årsmelding Nittedal Frivilligsentral 2014 Årsmelding Nittedal Frivilligsentral WWW.NITTEDALFRIVILLIGSENTRAL.NO POSTKASSE@NITTEDALFRIVILLIGSENTRAL.NO Org nr. 980 382 613 Mobil 400 16 675 Gamle Glittrevei 11 1484 Hakadal 1 Nittedal Frivilligsentrals

Detaljer

Tilleggsliste MARKER KOMMUNE. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Ytterbøltangen Møtedato: 21.06.2011 Tidspunkt: 17.00. Innhold

Tilleggsliste MARKER KOMMUNE. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Ytterbøltangen Møtedato: 21.06.2011 Tidspunkt: 17.00. Innhold MARKER KOMMUNE Tilleggsliste Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Ytterbøltangen Møtedato: 21.06.2011 Tidspunkt: 17.00 Saksnr. Arkivsaksnr. Innhold PS 40/11 11/410 Frivilligsentralen - Årsrapport 2010 PS 41/11

Detaljer

ÅRSMELDING 2008 FRIVILLIGHETSSENTRALEN LILLEHAMMER. Adr: Jernbanegt. 9 2609 Lillehammer Tlf. 612 69600

ÅRSMELDING 2008 FRIVILLIGHETSSENTRALEN LILLEHAMMER. Adr: Jernbanegt. 9 2609 Lillehammer Tlf. 612 69600 ÅRSMELDING 2008 FRIVILLIGHETSSENTRALEN LILLEHAMMER Adr: Jernbanegt. 9 2609 Lillehammer Tlf. 612 69600 E-post: lillehammer@frivillighet.no Hjemmeside: http://lillehammer.frivillighet.no ÅRSMELDING 2008

Detaljer

Årsrapport 2010 Frivilligsentralen Eiganes Tasta

Årsrapport 2010 Frivilligsentralen Eiganes Tasta Årsrapport 2010 Frivilligsentralen Eiganes Tasta Formål: Frivilligsentralen skal være en lokalt forankret møteplass, åpen for alle som har lyst til å delta innen frivillig virksomhet. Sentralen skal utvikles

Detaljer

Moelv Frivilligsentral

Moelv Frivilligsentral Moelv Frivilligsentral Årsberetning 2012 Buketten lagde sin egen Kokebok KULpåTUR sine Stempelkort Moelv Frivilligsentral og Buketten hadde 15 års jubileum i år! Jubileumsfest på Tingnes Spiseri Hobbytreffens

Detaljer

Å R S B E R E T N I N G

Å R S B E R E T N I N G Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 9 Visjonen Det moderne samfunn legger an et tempo og et forventningspress som gjør at mange kommer på etterskudd, føler lite harmoni, og får mestringsproblemer. Tidvis er

Detaljer

ÅRSMELDING 2006 for Frivillighetssentralen i Lillehammer

ÅRSMELDING 2006 for Frivillighetssentralen i Lillehammer FS06I.fri(07) ÅRSMELDING 2006 for Frivillighetssentralen i Lillehammer INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Overordnet hovedmålsetning for Frivillighetssentralen... 1 2. Hovedmål for året 2006... 1 3. Virksomheten

Detaljer

Moss Frivilligsentral

Moss Frivilligsentral Årsmelding 2013 Moss Frivilligsentral Møteplasser Mangfold Muligheter Moss Frivilligsentral Skoggata 24 1530 Moss Tlf. 922 98 551 post@moss.frivilligsentral.no http://moss.frivilligsentral.no Lik Moss

Detaljer

Årsmelding 2012 - Drammen Frivilligsentral

Årsmelding 2012 - Drammen Frivilligsentral Innledning Årsmelding 2012 - Drammen Frivilligsentral Årsmeldingen 2012 for Drammen Frivilligsentral viser at aktiviteten ved sentralen er høy og at det blir utført mye flott og allsidig frivillig arbeid.

Detaljer

Ringerike Frivilligsentral kan gi innhold og mening i hverdagen din

Ringerike Frivilligsentral kan gi innhold og mening i hverdagen din Ringerike Frivilligsentral kan gi innhold og mening i hverdagen din Å være frivillig betyr å bry seg om sine medmennesker og å ta ansvar i nærmiljøet Det kan være mange positive opplevelser i møte med

Detaljer

ÅRSMELDING 2012 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL

ÅRSMELDING 2012 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL ÅRSMELDING 2012 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL Adr: Kirkegt. 53 2609 Lillehammer Tlf. 612 69600 E-post: lillehammer@frivillighet.no Hjemmeside: http://lillehammer.frivillighet.no ÅRSMELDING 2012 For Lillehammer

Detaljer

Årsmelding. Rakkestad Frivilligsentral

Årsmelding. Rakkestad Frivilligsentral Årsmelding Rakkestad Frivilligsentral 2014 www.rakkestad.frivilligsentral.no Rakkestad kommune Rakkestad Frivilligsentral, Skogveien 9 1890 Rakkestad Innholdsfortegnelse: Innledning Hovedmålsetting Samarbeid

Detaljer

ULLERN FRIVILLIGSENTRAL

ULLERN FRIVILLIGSENTRAL OSLO ULLERN FRIVILLIGSENTRAL 1 ÅRSMELDING 2012 Årsmelding 2012 Ullern Frivilligsentral Innhold Oppdraget... 4 Innledning... 4 Visjon og motto... 4 Ullern Frivilligsentral og Kirkens Bymisjons strategier...

Detaljer

Årsmelding Danvik Fjell frivilligsentral 2010

Årsmelding Danvik Fjell frivilligsentral 2010 Årsmelding Danvik Fjell frivilligsentral 2010 1. RAMMER OG MÅLSETTINGER Rammer: Det finnes to frivilligsentraler i Drammen kommune, Danvik Fjell Frivilligsentral og Drammen Frivilligsentral. Begge eies

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 Asker Frivilligsentral Hasselbakken

ÅRSRAPPORT 2014 Asker Frivilligsentral Hasselbakken 1. MÅLSETTINGER OG DRIFT ÅRSRAPPORT 2014 Asker Frivilligsentral Hasselbakken Hovedmål 1. Hasselbakken skal være en lokal åpen og inkluderende møteplass 2. Tilrettelegge for at alle som ønsker å arbeide

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014 HÆGELAND OG ØVREBØ

ÅRSBERETNING 2014 HÆGELAND OG ØVREBØ ÅRSBERETNING 2014 HÆGELAND OG ØVREBØ INNHOLD OPPGAVER/FORMÅL 1 MEDLEMSORGANISASJONER 2 STYRET 2 ANSATTE 3 KOMPETANSEUTVIKLING 3 AKTIVITETER 4 PROSJEKTER 9 ENGANG 11 FRIVILLIGETIMENE 13 ÅRET 2014 SOM HELHET

Detaljer

Årsberetning Vennesla Frivilligsentral:

Årsberetning Vennesla Frivilligsentral: Årsberetning Vennesla Frivilligsentral: En person er slik han er sammen med meg på grunn av meg. Han forandrer seg alt etter som hvem han er sammen med. Medlemsorganisasjoner 2012: Røde Kors, Civitan,

Detaljer

Årsrapport. Alle trenger noen, og noen trenger deg

Årsrapport. Alle trenger noen, og noen trenger deg Årsrapport 2009 Alle trenger noen, og noen trenger deg Innhold 1.0 Innledning.. side 3 1.1 Retningslinjer fra Kulturdepartementet... side 3 1.2 Finansiering. side 3 1.3 Hovedmål og strategier.... side

Detaljer

Sluttrapport Inn på tunet-løftet i Sande

Sluttrapport Inn på tunet-løftet i Sande Sluttrapport Inn på tunet-løftet i Sande Kunnskap gir nye muligheter, Inn på tunet som alternativ tjeneste i kommunen Prosjekteier Sande kommune Prosjektet ble gjennomført fra oktober 2012 til desember

Detaljer

AVSPENNINGSØVELSER m/ LETT STYRKETRENING Mandag (annen hver) kl.10.00 11.00 ( 12.jan, 26.jan, 9.feb osv )

AVSPENNINGSØVELSER m/ LETT STYRKETRENING Mandag (annen hver) kl.10.00 11.00 ( 12.jan, 26.jan, 9.feb osv ) AKTIVITETSPLAN VÅREN 2015: Påmelding til kurs og aktiviteter skjer til Frivilligsentralen tlf: 948 02 966 fra 12.januar. AKTIVITETER/ / MØTEPLASSER: Mandager: AVSPENNINGSØVELSER m/ LETT STYRKETRENING Mandag

Detaljer

Entre: Gratis overalt!

Entre: Gratis overalt! Entre: Gratis overalt! Arr.: Ski kulturforum i samarbeid med Ski musikkråd og Ski kommune, Kultur og fritid ÅRETS FESTIVALKOMITEE HAR VÆRT:- Aksel G. Roksti, Ski kulturforum Turid Persen, Ski musikkråd

Detaljer

FRIVILLIGHET AKTIV OMSORG

FRIVILLIGHET AKTIV OMSORG FRIVILLIGHET AKTIV OMSORG Kartleggingsprosjekt på oppdrag fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus Høsten 2011 Anne Romsaas www.oslo.kommune.no/uht www.utviklingssenter.no SAMMENDRAG Høsten 2011 fikk i oppdrag

Detaljer

IOGT i Norge årsmelding 2013 og 2014

IOGT i Norge årsmelding 2013 og 2014 IOGT i Norge årsmelding 2013 og 2014 Innledning Samfunnsoppdraget vi vedtok for to år siden var ambisiøst. I perioden har vi jobbet for å gjøre ambisjonene til virkelighet. På noen områder har vi kommet

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2013

Årsberetning og regnskap 2013 Årsberetning og regnskap 2013 Vestre Aker Frivillighetssentral Ris Skolevei 14 0373 Oslo Postboks 109 Vinderen 0319 Oslo Telefon 23 22 05 80 Mobil 48 13 71 80 Epost vestreakerfrivillig@gmail.com www.vinderenfrivillig.no

Detaljer

Kongsberg Frivilligsentral

Kongsberg Frivilligsentral Kongsberg Frivilligsentral Årsrapport 2012 Godkjent av av Årsmøtet 18.03.13 VISJON OG VERDIER Frivilligsentralen er en møteplass og et bindeledd mellom mennesker, frivillige organisasjoner og det offentlige

Detaljer

Årsmelding 2014 Mo i Rana. Organisasjonsnummer: 987 368 241

Årsmelding 2014 Mo i Rana. Organisasjonsnummer: 987 368 241 Årsmelding 2014 Mo i Rana Organisasjonsnummer: 987 368 241 Forord Termik Rana 10 år Termik har 10 års-jubileum og arrangerer jubileumskonferanse: «Gyldne Øyeblikk». Siste del av prosjekt «Unge i de eldres

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2001 SENTER FOR FRIVILLIGE TJENESTER I HALDEN

ÅRSRAPPORT 2001 SENTER FOR FRIVILLIGE TJENESTER I HALDEN Fayegården, Svenskegt. 6, 1776 Halden Tlf: 69 17 64 82 E-post: frivillig@halden.net ÅRSRAPPORT 2001 Drivkreftene i frivillig arbeid baserer seg på et engasjement om at noe er viktig og verdifullt nok til

Detaljer