Nordisk historikermøte 2011 i Tromsø. Et kritisk blikk på barndomshistorien. Den tredje vending i barndomshistorien Struktur kultur - materialitet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nordisk historikermøte 2011 i Tromsø. Et kritisk blikk på barndomshistorien. Den tredje vending i barndomshistorien Struktur kultur - materialitet"

Transkript

1 1 Nordisk historikermøte 2011 i Tromsø Innledning på halvdagssesjonen Et kritisk blikk på barndomshistorien Den tredje vending i barndomshistorien Struktur kultur - materialitet Ellen Schrumpf Professor dr. philos Institutt for kultur og humanistiske fag Høgskolen i Telemark Norge

2 2 Innledning 2010 markerte et viktig jubileum i barndomshistoriens historiografi. Da var det 50 år siden boka L Enfant et la vie familiale sous l Ancien Regime, skrevet av den franske mentalitets- og idéhistorikeren Philippe Ariès, ble gitt ut i Frankrike. Boka ble gitt ut på norsk i 1980 med tittelen Barndommens historie, på dansk i 1982 og på svensk i 1983 og førte til en ny oppmerksomhet og interesse for barn og barndom i historien. Man kan si at den markerte starten på det som utviklet seg til å bli en barndomshistorisk studie- og forskningsdisiplin innenfor historiefaget. For målet med denne artikkelen er tredelt. For det første skal spørsmålet belyses om hva årene etter bokutgivelsen har gitt av ny kunnskap og nye innsikter i nordisk barndomshistorie. For det andre skal jeg med utgangspunkt i den historiografiske gjennomgangen, stille spørsmålet om tiden er inne for å utvide perspektivet og innlemme materialiteten som fortolkningskategori i barndomshistorien. For det tredje skal jeg i artikkelens siste del anvende det utvidete perspektivet på et empirisk materiale. Materialet består av seksten arbeiderminner som ble samlet inn på 1950-tallet. I minnene husker gamle arbeidere av begge kjønn tilbake på barndom, arbeid og oppvekst i Kristiania (Oslo). De seksten arbeidet alle i tobakksindustrien som barn, flest på Tiedemanns Tobakksfabrikk, og de vokste opp i arbeiderstrøkene rundt Kampen, Rodeløkka, Vålerenga og Tøyen. 1 Minnene leses og forstås som en kombinasjon av det som var og måten det er blitt fortolket og fortalt på i ettertid, 2 og her skal de brukes til å belyse spørsmålet om hvordan gutter og jenter på Kristianias østkant på slutten av 1800-tallet erfarte materialiteten slik den manifesterte seg i boligen, i forhold til klær og mat og sykdom og død. Hvordan erfarte barna tilværelsens materialitet og hvordan ble erfaringene husket og gjenskapt i minner senere i livet? Hvilke lærestykker påført de materielle omgivelsene barna og hvordan formet barnet selv disse? Men først skal barndomshistoriens historiografi fra 1970-tallet da barndomshistorie ble etablert som en disiplin i historiefaget i Norden og fram til i dag gis en kort presentasjon. Etableringsfasen Historiografisk kan nordisk barndomshistorie deles i to perioder. Etableringsfasen fant sted på og 1980-tallet. Bakgrunnen var 1970-tallets økende interesse for sosialhistorie og for å trekke usynlige grupper og mennesker uten makt inn i historiens lys. Arbeidere og kvinner ble hentet fram fra glemselen, men også barn ble definert som en glemt og usynlig gruppe 1 Arbeiderminnesamlingen, Historisk institutt, NTNU. Minnene ble samlet inn av Edvard Bull i 1950-årene. 2 I. Kaldal, Historisk forståing og forteljing, Oslo 2003: 96 ff.

3 3 som ble gjenstand for sosialhistorisk interesse. Sosialhistoriens perspektiver og tilnærmingsmåter kom til å prege barndomshistorien i denne perioden. 3 Gjennombruddet for nordisk barndomshistorie kom likevel først på 1980-tallet. 4 En viktig bakgrunn og i seg selv en følge av den økte interessen - var utgivelsen av boka til Philippe Ariès på norsk, dansk og svensk. Tiden var preget av pionerånd og et ønske om å utvikle barndomshistorie til en egen forsknings- og studiedisiplin. I Norden ble det gitt ut bøker som hadde som mål å kartlegge den barndomshistoriske kunnskapsstatusen og initiere ny forskning. Et eksempel er den danske boka Barndommens historie (1981) med bidrag fra fag som idéhistorie, filosofi, historie og kunsthistorie, pedagogikk, psykologi og litteratur. Boka ble presentert som et forsøk på at råde lidt bod på den historieløshed, der indtil fornylig har kendetegnet barndommen. 5 Et annet eksempel er den norske boka Barn av sin tid. Fra norske barns historie (1984). Her slår redaktørene Bjarne Hodne og Sølvi Sogner fast at en av bokas viktigste oppgaver var å skape grunnlag for nye innfallsvinkler og ideer til norske barns historie: Vi vet ennå for lite om barns historie. Mer grunnleggende forskning trengs. To begrunnelser ble gitt for ønsket om å fremme barndomshistorisk forskning. Den ene var sosialhistorisk og demokratisk i tråd med ideen om at alle grupper har retten til en fortid. Den andre var historiefaglig og hevdet at kunnskap om barndom ville føre til utvidet innsikt og forståelse av selve den historiske utviklingen. Allerede i 1970 poengterte sosialhistorikeren, Edvard Bull, barndomshistoriens sentrale betydning for å forstå historisk utvikling, endring og stabilitet: For forholdet mellom generasjoner er et at de aller mest sentrale historiske fenomener. Samfunnsutvikling selve den historiske utvikling kunne jo ikke foregå uten en stadig overføring av erfaringer og hele samlivsmønstre fra slektsledd til slektsledd. Mekanismene for denne overføring må da ha historisk interesse, altså oppdragelsesformene og hele samlivet mellom voksne og barn, gamle og unge. 6 3 Publikasjonene fra denne tiden vitner om sosialhistoriens innflytelse på barndomshistorien. Eksempler er R. Ambjörnsson: Barnets födelse en skiss över barnet i historien, Ord och Bild, 1976, 1, E. L. Bjurman, Barnen som produktivkraft. Barnarbetet i Sverige: lagstiftning och verklighet, Ord och Bild, 1970, 6, R. Liljeström, Uppväkstvilkor. Samspelet mellan vuxna och barn i et föränderligt samhälle. Stockholm 1973, P. Schybergsson, Barn- och kvinnoarbete i Finlands fabriksindustri vid mitten av 1800-talet, Historisk tidskrift för Finland, 1974, 1, S. K. Høvik: Den offentlige debatt om barnearbeidet i norsk industri og stasmyndighetenes forsøk på å regulere dette arbeidet i tidsrommet , Hovedoppgave i historie, Bergen 1976, A. L. Gjesdal Christensen, Barn som deltakere. Oppvekst i bysamfunn for to generasjoner siden, Forskningsnytt, 1976, 1, L. E. Thorsen, Asyler, håndgjerningsskoler og barnekrybber i Norge i forrige århundre, Dugnad, 1977, 1, Å være barn i gamle dager, Forskningsnytt, 1979, 4. 4 Et enkelt søk i den norske bibliotekbasen BIBSYS bekrefter dette. Oppslagsordene barndommen historie og barndomshistorie gir seks treff ved søk på 1970-tallet, mens 1980-tallet kommer opp med 24 bokutgivelser. På 1990-tallet var det 51 bokutgivelser, og på 2000-tallet synker tallet til C.Clausen (red.), Forord, Barndommens historie, København E. Bull, Historisk vitenskap foran 1970-årene, i E. Bull, Retten til en fortid, Oslo 1981.

4 4 Bull definerer her barn og unge som sentrale historiske aktører og peker ut relasjonen mellom barn og voksen som selve omdreiingsleddet i den historiske utviklingen. Bull var selv en pioner innen barndomshistorisk forskning med artikkelen Barnearbeid i norsk industri som ble holdt som foredrag allerede i Erkjennelsen av barnets betydning i historien må også forstås i en større samfunnsmessig kontekst. Barn og barndom hadde vært et viktig satsingsfelt i oppbyggingen av den nordiske velfredsstaten i tiden etter 2. verdenskrig, og sentrale velferdstiltak som utdanning og helse var nettopp rettet mot barnet. Man kan si at barnet var et middel i statens hender for å nå målet om en demokratisk stat, rettferdig fordeling av velferden og økonomisk vekst ettersom barnet som gruppe defineres av alder og omfatter alle uavhengig av sosial og geografisk bakgrunn. 8 Barnet tilfredsstilte prinsippet om universalitet og var viktig i den sosialdemokratiske samfunnsmodellen. Dette førte til en profesjonalisering og en institusjonalisering av velferdsstatens barn. 9 Etter hvert ble imidlertid barnets beste et viktig mål i seg selv, og med FNs barnekonvensjon av 1989 ble det slått fast som et universelt prinsipp at det individuelle barnet besitter bestemte rettigheter. Ifølge barnerettighetene hadde ikke barnet bare rett til liv, helse og omsorg, til skolegang og utvikling, men også til individuell deltakelse. 10 Barnet ble definert som en aktør med rett til å delta og forhandle i saker som angikk dem. Det var altså både fageksterne og faginterne grunner til at barndomshistorie ble institusjonalisert med egne sentra for undervisning og forskning i 1980-årene, som Norsk senter for barneforskning (NOSEB) i Trondheim i 1982 og Tema Barn ved Universitetet i Linköping i Ved Tema Barn i Linköping ble Nordens første professorat i barndomshistorie opprettet i Hvilke perspektiver og hvilke temaer var sentrale i barndomshistorien i denne etableringsfasen? For det første var barndomshistorie preget av tverrfaglighet i denne etableringsfasen. De tidlige publikasjonene (se over s. 2) hadde bidrag fra historikere, etnologer, idéhistorikere, kunsthistorikere, pedagoger og sosiologer, og Tema Barn og Norsk senter for barneforskning var også tverrfaglige. For det andre var barndomshistorien i denne fasen som nevnt inspirert av sosialhistoriens perspektiv og tilnærmingsmåter. Barndomshistoriske fenomen ble forklart ut fra teorier om økonomi, 7 Foredraget ble holdt i Selskapet for Norsk kulturgransking. 8 Se E. Schrumpf, Det hygieniske barnet, i E. Benum, P. Haave, H. Ibsen, A. Schiøtz og E. Schrumpf, Den mangfoldige velferden. Oslo T. Korsvold, Profesjonalisert barndom. Statlige intensjoner og kvinnelig praksis på barnehagens arena Trondheim E. Schrumpf, Barndommen historie, Oslo 2007: 76.

5 5 eiendoms- og produksjonsforhold og sosiale klasser. I denne fasen var barndomshistorien også inspirert av fransk mentalitetshistorie og teorier om sosial kontroll. Temamessig sto skolehistorie og sosial- og arbeidslivshistorie sentralt i denne fasen. Barnet i barndomshistoriens tidlige fase var følgelig et arbeiderbarn og/eller et skolebarn. 11 I tillegg til arbeidslivs- og skolehistorie fikk historisk demografi en viktig posisjon innen det barndomshistoriske feltet. 12 I likhet med sosialhistorien hadde også demografien en demokratisk ambisjon om å trekke de talløse anonyme inn i historiens lys. I demografien så vel som i økonomisk, sosial, mentalitets- og idéhistorie ble barnet sett som et historisk objekt som ble formet av økonomiske, sosiale, idémessige og epidemiologiske strukturer. I etableringsfasen ble nordisk barndomshistorie inspirert av oversatt litteratur og internasjonal forskning, men etablerte seg etter hvert som en selvstendig disiplin med utgangspunkt i moderdisiplinene sosial- og arbeidslivshistorie, skolehistorie og demografi. Innenfor dette bildet tegner det seg imidlertid noen nasjonale særtrekk. I Sverige og Finland hadde barndomshistorien en tettere forbindelse med sosialhistorien og arbeidslivshistorien tematisk og teoretisk. I Danmark ser man et tettere forbindelse til skole- og utdanningshistorie, mens i Norge hentet man inspirasjon fra felt som arbeidslivshistorie, sosialpolitikk, familiehistorie og demografi. På Island var utdanningshistorie og demografi et viktig utgangspunkt for utviklingen av en barndomshistorisk disiplin. Ny barndomshistorie vendingen mot språk og kultur Barndomshistorien er et møte mellom nåtid og fortid og påvirkes av den tiden den skrives i. Da barndomshistorien vokste fram på 1970-tallet, var universitetene i Norden preget av studentopprør, politisk engasjement og radikalisering. Innenfor dette kulturelle klimaet ble kvinner og barn i historien sett på som ofre og objekter for statens, profesjonenes og 11 Foruten titler som er nevnt over, kan flere eksempler med utgangspunkt i arbeidslivshistorien nevnes, L. Olsson, Då barn var lönsama. Stockholm 1980, L. Edgren, Lärling, gesäll, mästare. Hantverk och hantverkare i Malmö Malmö 1987, P. Bolin-Hort, Work, Family and the State. Child Labour and the Organization of Production in the British Cotton Industry, , Lund Følgende utgivelser viser innflytelse fra skolehistorien, B. Sandin, Hemmet, gatan, fabriken eller skolan. Folkundervising og barnnuppfostran i svenska städer , Lund 1986, N. de Coninck-Smith, Haderslevgadesagen. En historie om forholdet mellem hjem og skole i København 1870-ca. 1920, i Årbog for Arbejderbevegelsens Historie, 1987, K. Jordheim, Skolens rolle, i B. Hodne og S. Sogner (red.): Barn av sin tid, Oslo Se S. Dyrvik, Den demografiske overgangen, Oslo Eksempler er S. Dyrvik, Barnet i familien og slektskrinsen, Forskningsnytt 1979, 1, D. Gaunt, Familjeliv i Norden, Malmø 1983, S. Sogner m.fl., Fra stua full til tobarnskull, Oslo 1984 og G. Á. Gunnlaugsson, Family and Household in Iceland Studies in the relationship between demographic and socio-economic development, social legislation and family and household structures, Uppsala 1988.

6 6 kapitalismens undertrykking. Elendighetshistorie preget på mange måter barndomshistoriske framstillinger på denne tiden. 13 På 1990-tallet fant det imidlertid sted en kulturell vending innenfor barndomshistorien. Oppmerksomheten ble rettet mot aktørene, mot kulturen og språket og mot barndomshistoriske fenomens mening. 14 Barndom ble etter hvert forstått som en sosial og kulturell konstruksjon gitt av tid og av sted, og aktørperspektivet åpnet for det subjektive og for å se barnet som skapende i egne liv. Forskyvningen mot individet og dets rolle som historisk aktør synes å ligge i forlengelsen av en oppfatning på 1990-tallet om at identiteten er den enkeltes verk, og at det handlet om å skape seg selv. På denne tiden fikk dessuten barnet, som nevnt over, sosiale og familiemessige rettigheter, og barndommen ble ikke betraktet som et entydig autoritetsforhold. Barndom var daglig gjenstand for forhandling mellom barn og voksne. 15 Den kulturelle vendingen førte disiplinen i retning av det man kan kalle ny barndomshistorie, 16 og den nye barndomshistorien representerer et oppbrudd og en kritikk av sosialhistoriens trange rammer. Kritikken gjaldt særlig bruken av kausale forklaringer med utgangspunkt i samfunnsmessige (materielle) strukturer. Videre gjaldt det sosialhistoriens bruk av store teorier. Sosialhistorien var preget av en ambisjon om å innlemme studieobjektet i større teoretiske sammenhenger og forklare det en studerte som ledd i for eksempel klassekamp, industrialisering, urbanisering eller modernisering. Sosialhistorien tenderte også i retning av å bruke begrep og modeller fra allmenne samfunnsteorier, som sammenfattet historiske endringer som lineære løp fra en situasjon til en annen. 17 En viktig bakgrunn for den nye barndomshistorien var det som kalles den språklige eller kulturelle vendingen i historiefaget på 1990-tallet. Et utgangspunkt for vendingen er artikkelen til Lynn Hunt, History, Culture and Text (1989). Artikkelen målbar et oppgjør med og en kritikk av den strukturorienterte sosialhistorien som Hunt oppfattet som deterministisk 13 E. Schrumpf, Synet på industrielt barnearbeid et oppgjør med elendighetshistorien, Historisk tisskrift, 1993, E. Schrumpf, Den nye kulturhistorien. Teoretiske og metodiske implikasjoner for barnehistorien, Heimen, 1999, N. de Coninsk-Smith, Barndommens historikere, Dansk Historisk tidsskrift, 1995, Ny barndomshistorie har en parallell i det som samfunnsvitenskapen kalles ny barndomssosiologi. Den bygger på sosialkonstruktivismen som hevder at vår viten om barnet og barnets livsverden avhenger av predisposisjoner i en bevissthet som er formet av våre sosiale, politiske, historiske og moralske kontekster. Denne tilgangen til barndommen er hermeneutisk. Se A. James, Chr. Jenks & A. Prout, Den teoretiske barndommen, København 1999: I. Kaldal, Frå sosialhistorie til nyare kulturhistsorie, Oslo 2002: 12.

7 7 og teleologisk. Hunt tok også et oppgjør med positivismen i historiefaget og anbefalte tverrfaglige tilnærmingsmåter for å forstå historiske fenomens kompleksitet og mening. 18 Nordiske barndomshistorikere lot seg inspirere av den nye kulturhistorien. Blikket ble justert og i større grad rettet mot barnet selv, mot familien, hverdagslivet og lokalsamfunnet. 19 I et desentrert og lokalt perspektiv framsto barnet selv og familiene som historiske aktører som ikke bare var underlagt myndighetenes makt, men som foretok valg og var aktive deltakere i egne liv. Når aktørperspektivet ble anlagt på historien om barn og familier som kom i myndighetenes søkelys fordi foreldre eller foresatte sviktet eller fordi de var utsatt for sykdom og død, ble dette fortolket som en historie om aktørenes handlekraft og om folk som tok hånd om egne liv på den beste av mulige måter. 20 I dette perspektivet ble barndom, som et sett av tanker og ideer som omgir barnet, fortolket på nye måter. Barndomshistoriens entydige fortellinger om fortidens elendighet og om framskrittet fram mot vår tid, ble utfordret. Den nye barndomshistorien utfordret også etablerte myter og entydige fortellinger om barndom, og et eksempel er den mytiske fortellingen om industrielt barnearbeid. 21 Ifølge denne fortellingen var fortidssamfunnet der barn arbeidet i industrien, uutviklet og usivilisert og uviklingen fram mot vår egen tid uten barnearbeid en entydig framskrittsfortelling. 22 Framskrittsfortellingen fikk mytisk karakter fordi den leverte et bilde av den historiske virkelighet som naturgitt og som en avpolitisert ytring tømt for mening. 23 I et nytt kulturhistorisk perspektiv ble imidlertid barnearbeidet fortolket som meningsfull aktivitet som ble forstått innenfor den lokale kulturen det var en del av. Det å arbeide ble forstått og forklart som rasjonelle valg foretatt av barna selv og av familienes deres. Arbeidets mening var gitt av det faktum at barna ytte viktige bidrag til familienes levebrød, at barna erfarte at de var nyttige og nødvendige og at barna ved å arbeide fikk betydning i familie og lokalsamfunn. 24 Myten om at den typiske barnearbeideren befant seg i industrien ble også utfordret. I et desentrert kulturhistorisk perspektiv ble arbeidslivets perifere, trivielle og uformelle deler 18 Se Schrumpf For eksempel ble skolehistorien fortolket i et lokalhistorisk og hverdagshistorisk perspektiv, se N. de Coninck- Smith, For barnets skyld. Byen, skolen og barndommen København Eksempler er avhandlingene til M. Sundkvist, De vanartade barnen. Mötet mellan barn, föräldrar och Norrköpings barnavårdsnämnd , Linköping 1994 og A. Løkke, Døden i barndommen. Spædbørnsdødelighed og moderniseringsprocesser i Danmark 1800 til København Myter brukes her i antropologisk forstand som rutinemessige og moraliserende fortellinger eller språklige uttrykk som forvandler historien til natur. R. Barth, Mytologier, Oslo 1999: Schrumpf Barthes 1999: E. Schrumpf, Barnearbeid plikt eller privilegium? Kristiansand 1997.

8 8 fanget inn og arbeidet til ufaglærte, kvinner og barn sentrert. 25 På den måten ble det avdekket at industriarbeid ikke var det typiske barnearbeidet. Det ble slått fast at gjennom historien har barn arbeidet, og arbeidet har vært fleksibelt og sammensatt av forskjellig lønnet og ulønnet arbeid i og utenfor husholdet. 26 Naturmyten ble også utfordret i den nye barndomshistorien. Naturen har dannet en norm i barndommens historie og skapt moraliserende forestillinger om gode og dårlige barndommer. I et romantisk syn på barnet og barndommen har naturen fått en opphøyet rolle som styrkende og moralsk oppbyggelig. Motsatt framstår unatur gjerne representert ved urbanitet og industri - som ufri, usunn og farlig for barnet. Det naturromantiske perspektivet har preget barndomshistorien ved at for eksempel arbeid i primærnæringene er sett på som naturlig og sunt for barnet. 27 I det sammen perspektivet er 1950-årene uthevet som det 20. århundrets lykkelige øyeblikk. Da var mødrene hjemme, og barna vokste opp i trygge og naturlige omgivelser. Mytiske og moraliserende fortellinger ble imidlertid utfordret, og historien om barns oppvekst i storbyen ble nyansert og frakoplet de entydige fortellinger om fortidens lykkelige øyeblikk og om et forfall som satte inn i takt med urbaniseringen og med at mødrene gikk ut i lønnet arbeid på og 1980-tallet. 28 I tiden etter 2000 har synteser og internasjonalisering preget barndomshistoriens historiografi i Norden. I større internasjonale oppslagsverk som Encyclopedia of Children and Childhood in History and Society (2004) og The World of Child Labor (2008) er nordisk barndomshistorie representert med et betydelig antall artikler og formidlet til et stort internasjonalt publikum. 29 En tredje vending i barndomshistorien? Etter nærmere 20 år med ny barndomshistorie skal spørsmålet stilles om vi ikke nå står overfor en tredje vending i barndomshistorien. Jeg har tidligere utfordret det jeg beskriver som en mikrohistorisk og partikularistisk tilnærming i den nye barndomshistorien idet jeg tar til orde for å utvide perspektivet og studere barns arbeid i et lokalt og globalt eller glokalt 25 Kaldal 2002: N. De Coninck-Smith, B. Sandin og E. Schrumpf, Industrious Children. Work and Childhood in the Nordic Countries , Odense 1997, M.Sjöberg, Att sãcra framtidens skördar. Bar ndom, skole och arbete i agrar miljö: Bolstad pastorat Linköping I Sverige ble barnearbeid i jordbruket regulert ved lov i slutten av 1940-årene, mens barnearbeid i primærnæringene aldri ble regulert ved lov i Norge. E. Schrumpf 2007: J. E. Myhre, Barndom i storbyen. Oppvekst i Oslo i velferdsstatens epoke, Oslo P. S. Fass (ed.), Encyclopedia of Children and Childhood in History and Society, H. D. Hindman (ed.), The World of Child Labor. An Historical and Regional Survey. New York 2004.

9 9 - perspektiv. 30 Spørsmålet i det følgende er om også andre perspektiver kan gi nye innsikter i barndomshistorien. Som nevnt i innledningen skal det her argumenteres for å utvide perspektivet i retning av materialiteten. Barnet ses da og forstås som kropp som er formet av og som selv erfarer og former sine fysiske omgivelser. Barnets fysiske konstitusjon og omgivelser ses som viktig for hvordan barnet erfarer og forstår verden fordi barnets kjønn og kropp er og har vært barnets redskap i dets interaksjon med omgivelsene - i arbeid, skole og lek. Man kan snakke om barnets fysiske kapital og at barnets kropp selv er, eller er i ferd med å bli, en mer eller mindre velutviklet entitet. 31 Men hva legger vi i begrepet materialitet og hva forstår vi med kroppslige erfaringer? Barn er materialister, hevder filosofen Dag Østerberg og legger i det at barns kropp har behov for å være mer i umiddelbart samsvar med omgivelsene. I barnets verden er faktisiteten påtrengende, og livsverden er lokal og lenge begrenset til barnets nærområder. Utenfor denne lokale verden er verden ukjent, fremmed og mørk. 32 Livsverden forstås da som den verden man (barnet) umiddelbart er hjemme i, som utgjør en gitt forståelseshorisont og danner grunnlaget for all menneskelig praksis. For å forstå barnets atferd, hvordan de tenker, føler og handler, må det tas utgangspunkt i deres livsverden, i deres perspektiv, og forsøke å forstå den innenfra. 33 Det er et faktum at barnets kropp er en fysisk størrelse som definerer, avgrenser eller gir tilgang til barnets deltakelse i verden. En tilnærming med materialitet og kropp som fortolkningskategorier vil da se barns hverdagsliv i historien som noe som preges av materielle rammer som omgir barnet og som også barnet selv former. Perspektivet i denne artikkelen har altså som ambisjon å åpne for å se at barnets liv også er en materiell tilværelse i materielle omgivelser og at barn deltar i materielle virksomheter som setter spor etter seg i og forandrer omgivelsene. 34 Stilt overfor det som her får betegnelsen den tredje vending i barndomshistorien, er det viktig å holde fast ved at det var riktig å historisere barnet og barndommen og løfte det ut av en snever naturalistisk og deterministisk ramme. Det var også riktig å se barndom som 30 E. Schrumpf, Det var en fest at fare! Fra lokalt til globalt perspektiv på barnearbeidets historie. Heimen 2009, 46. I artikkelen argumenterer jeg for at barns arbeid ikke bare kan ses og forstås innenfor en lokal kontekst der familie, lokalsamfunn og barnet selv definerer barnets arbeidsoppgaver, men at barnearbeid i dette tilfelle innenfor skipsfarten kan og må også ses i et større perspektiv der strukturer innen skipsfart og handel på den globale arena påvirket barns arbeid lokalt. Barns arbeid inngår i transnasjonale kjeder der barna påvirkes av og påvirker selv disse kjedene. 31 James, Jenks & Prout 1999: D. Østerberg, Arkitektur og sosiologi i Oslo: En sosio-materiell fortolkning. Oslo 1998: A. Scott Sørensen, O. M. Høystad, E. Bjurstrøm, H. Vike, Nye kulturstudier, Oslo 2008: Østerberg 1998:

10 10 sosialt konstruert innenfor en bestemt historisk og kulturell kontekst, og å se barnet som subjekt og aktør som påvirker og former egne liv. Men det er også viktig å være oppmerksom på som den engelske barndomssosiologen Chris Jenks hevder - at det sosialt konstruerte barnet tenderer til å bli ekstremt partikularistisk. 35 Spørsmålet er om synet på barnet som aktør og subjekt kan ha ført til at barnet forstås som et fritt individ som skaper sitt liv uavhengig av materialiteten og av strukturene. Jeg vil hevde at i frykten for en universalisering og naturalisering av barnet har vi underslått biologiens og materialitetens betydning og at her ligger et viktig grunnlag for hvordan barnet erfarer verden og for dets interaksjon med denne. Jeg vil videre hevde at det kan være liten tvil om at omgivelsenes materialitet innvirker på barnets situasjon i verden og at kroppens størrelse, styrke, modning og kjønn er viktig i oppveksten og sentralt for å forstå barnets sosiale posisjon, identitet og selvbilde. Vi vet også at forestillinger om normalitet og avvik når det gjelder høyde, vekt, utseende og fysisk utrusting har lagt grunnlaget for så vel håp som bekymringer blant foreldre og barn, og at disse forestillingene har åpnet muligheter og lagt begrensninger på barnas liv. 36 Perspektivet skal ikke stenge for andre perspektiv eller alternative fortolkninger i barndomshistorien, men supplere disse. Her utgjør seksten arbeiderminner det empiriske grunnlaget for å se hvordan materialiteten er nedfelt i barnets nærområder. Det gjelder boligen, klær og mat og sykdom og død. I denne forbindelse må det understrekes at det som det fortelles om av erfaring og opplevelse av barnets nærområder i arbeiderminnene, vil være historisk og kulturelt bestemt. Til en viss grad erfares materialiteten riktignok som et biologisk faktum uavhengig av tid og sted. For eksempel vil mennesket fryse når temperaturen synker under et visst nivå, og sult, trangboddhet, støy og forurensning påfører kroppen en konkret fysisk belastning. Over en viss terskel er opplevelse av materialitet likevel avhengig av tid og sted. For eksempel er trangboddhet ikke det samme i Oslo på 1890-tallet som på 2010-tallet. Avhengig av tid og sted innstiller kroppen seg på en viss standard som er nedfelt i den som en forventning, og under denne standarden kjenner den seg kuet eller hemmet. 37 Materialitetens absolutte og relative side må medtenkes i fortolkningen av hvordan møtet mellom barnets kropp og de fysiske omgivelsene ble opplevd og erfart og omskapt til mening og kultur i minnene. Minner om barndom 35 A. James, C. Jenks, & A. Prout, Theorizing Childhood, Cambridge 1998: James, Jenks & Prout 1999: Østerberg 1998:

11 11 Hva kan arbeiderminner fortelle om materialitetens betydning for barns oppvekst på Kristianias østkant på slutten av 1800-tallet? Ved bruk av minnemateriale må vi være klar over at det omhandler erfaringer som ligger langt tilbake i tid, og at minnene er silt gjennom flere lag av tid og kultur som ligger mellom den som forteller og det som det fortelles om. Arbeiderminnene ble samlet inn på 1950-tallet, de omhandler tiden rundt 1900, og de tas i bruk og fortolkes i Et minne blir følgelig det som kommer ut av tolkningsprosesser i ettertid der noe trekkes fram og huskes og noe blir glemt. Det er viktig å være seg bevisst de kulturelle eller mentale filtre som har vært virksomme på ulike tidspunkt i fortolkningen av fortiden. Minnematerialet kan ses som en arkivboks der opplevelser i barndommen er blitt oppbevart for ettertiden. Noen erfaringer er bedre festet til minnet enn andre, avhengig av hvor betydningsfulle hendelsene var for informanten. Hva ble opplevd som betydningsfullt i oppveksten i følge seksten informanter som vokste opp på Kristianias østkant på slutten av 1800-tallet? For det første kan man lese at hverdagens rutiniserte praksis innenfor barndommens faktiske nærområder og det som dreide seg om erfaringer knyttet til bolig, klær, mat og søvn ble opplevd som betydningsfullt. For det andre går det fram at dramatiske hendelser knyttet til sykdom og død ble lagret i kroppen og festet til minnet. I denne artikkelen skal arbeiderminnene ordnes og analyseres med utgangspunkt i disse temaene, nemlig bolig, kost og klær og sykdom og død. Det skal dreie seg om hvordan informantene husket de materielle omgivelsenes krav, eller om kravmaterialitet, som er Dag Østerbergs begrep. Det legges til grunn at erfaringen av faktisitet kunne være så vel tyngende som befriende. 38 Kroppen kan sies å være det primære medium for erfaring og opplevelse, 39 og i tråd med fenomenologien kan man si at forståelsen av verden er grunnet på kroppens forståelse av omgivelsene eller av dens situasjon. 40 Opplevelsene kan igjen sies å være bestemt av kroppens fysiske konstitusjon og størrelse og av biologisk kjønn. Videre kan man si at all menneskelig handling og samhandling gjør bruk av materielle ting og foregår i et rom, og at et fysisk miljø danner de omgivelsene man vokser opp i. 41 Samhandlingen mellom barnets kropp og fysisk nærmiljø er et sentralt perspektiv i denne artikkelen. Bolig 38 Østerberg 1998: 73, J. Solheim, Forord, M. Douglas, Rent og urent, Oslo 1997: D. Østerberg, Forord, M. Merleau-Ponty, Kroppens fenomenologi, Oslo P. Augetad, Skolering av kroppen, Bø 2003: 37.

Kunnskapsbilder og forskningsbehov

Kunnskapsbilder og forskningsbehov Barn og unges levekår og velferd Kunnskapsbilder og forskningsbehov MONA SANDBÆK Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring NOVA Rapport 1/02 Norsk institutt for forskning om oppvekst,

Detaljer

Christine Eike, folkeminneviter, ble tilsatt i stipendiatstillingen i august 1989 med arbeidssted ved Eiktunet kulturhistorisk museum på Gjøvik.

Christine Eike, folkeminneviter, ble tilsatt i stipendiatstillingen i august 1989 med arbeidssted ved Eiktunet kulturhistorisk museum på Gjøvik. BARNDOM OG OPPVEKST I OPPLAND. ENDRINGSPROSESSER 1920-1990 AV CHRISTINE EIKE PUBLISERT I OPPLAND DISTRIKTSHØGSKOLE SKRIFTSERIEN NR. 72-1991 ISBN 82-7184-131-9 ISSN 0803-0197 Styringsgruppens forord. Høsten

Detaljer

Å FÅ EN 6-ÅRING I FAMILIEN

Å FÅ EN 6-ÅRING I FAMILIEN Å FÅ EN 6-ÅRING I FAMILIEN Tema Adopsjon - 1 - - OM ADOPSJON AV ELDRE BARN INNHOLD Innledning En annerledes måte å være foreldre på Hvordan kan man forberede seg? Barnets forberedelser I familien Å sette

Detaljer

SJØMATKULTUR I LANGESUND FØR OG NÅ. Masteroppgave i kulturstudier H366 Høgskolen i Telemark Avd. for allmenne fag

SJØMATKULTUR I LANGESUND FØR OG NÅ. Masteroppgave i kulturstudier H366 Høgskolen i Telemark Avd. for allmenne fag SJØMATKULTUR I LANGESUND FØR OG NÅ Masteroppgave i kulturstudier H366 Høgskolen i Telemark Avd. for allmenne fag Birgitte F. Tokheim 15. mai 2007 2 INNHOLD 1 INNLEDNING... 5 1.1 BAKGRUNN... 5 1.1.1 Matens

Detaljer

Ansvar i grenseland 16-åringers forståelse av seksuell utnytting INGRID SMETTE

Ansvar i grenseland 16-åringers forståelse av seksuell utnytting INGRID SMETTE Ansvar i grenseland 16-åringers forståelse av seksuell utnytting INGRID SMETTE Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring NOVA Rapport 13/2004 Norsk institutt for forskning om oppvekst,

Detaljer

ALENE MED BARN LEVEKÅR OG MESTRING ULIKE BERETNINGER

ALENE MED BARN LEVEKÅR OG MESTRING ULIKE BERETNINGER ALENE MED BARN LEVEKÅR OG MESTRING ULIKE BERETNINGER En kvalitativ studie av seks eneforsørgerfamilier PED-3900 Mona Rist Mastergradsoppgave i pedagogikk Institutt for lærerutdanning og pedagogikk Fakultet

Detaljer

Steinar Hjerpseth. Veileder. Professor Gunnar Heiene. Masteroppgaven er gjennomført som ledd i utdanningen ved

Steinar Hjerpseth. Veileder. Professor Gunnar Heiene. Masteroppgaven er gjennomført som ledd i utdanningen ved Hvilken betydning har fokus på en åndelig dimensjon for mennesker som går inn i en prosess med AAs tolvtrinnsprogram, sett i lys av metodistisk helliggjørelseslære? Steinar Hjerpseth Veileder Professor

Detaljer

Menneske og dyr En kvalitativ studie av holdninger til kjøtt

Menneske og dyr En kvalitativ studie av holdninger til kjøtt Arbeidsrapport nr, 6-1998 Maria A. Guzmán og Unni Kjærnes En kvalitativ studie av holdninger til kjøtt SIFO 1998 Arbeidsrapport nr. 6 1998 STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING Sandakerveien 24 C, Bygg

Detaljer

BARN I 100! En utstilling om barndomshistorie for voksne og barn

BARN I 100! En utstilling om barndomshistorie for voksne og barn BARN I 100! En utstilling om barndomshistorie for voksne og barn Fra idé til utstilling Utvikling av historiebevissthet Av Hege Stormark Norsk Barnemuseum Stavanger August 2005 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning

Detaljer

TEMAHEFTE. om likestilling i det pedagogiske arbeidet i barnehagen. Nina Rossholt

TEMAHEFTE. om likestilling i det pedagogiske arbeidet i barnehagen. Nina Rossholt TEMAHEFTE om likestilling i det pedagogiske arbeidet i barnehagen Nina Rossholt Innholdsfortegnelse Forord fra forfatteren 5 Del 1: Likestilling og likeverd i politiske dokumenter og i barnehagen 6 Hva

Detaljer

INNHOLD 1 Innledning Kontekst 3 Metode

INNHOLD 1 Innledning Kontekst 3 Metode 2 INNHOLD Kåfjordingene s. 5 1 Innledning s. 7 1.1 Introduksjon s. 7 1.2 Samfunnsendring s. 7 1.3 Sosialisering s. 8 1.4 Personlig identitet s. 9 1.5 Møter på tvers av generasjoner s. 10 1.6 Assimilasjon

Detaljer

Barnefattigdom i Norge

Barnefattigdom i Norge Barnefattigdom i Norge Hvordan kan fattigdom påvirke barn sin livssituasjon. av kandidatnr: 333 og Kristine Midttun Child poverty in Norway Sosialt arbeid BSV5-300 Mai 2014 Avtale om elektronisk publisering

Detaljer

PSYKOLOGISKE FORHOLD AV BETYDNING FOR DELT BOSTED EN LITTERATURSTUDIE

PSYKOLOGISKE FORHOLD AV BETYDNING FOR DELT BOSTED EN LITTERATURSTUDIE PSYKOLOGISKE FORHOLD AV BETYDNING FOR DELT BOSTED EN LITTERATURSTUDIE av Lena Stave Hovedoppgave levert ved Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo, 2007 SAMMENDRAG Forfatter: Lena Stave Tittel: Psykologiske

Detaljer

«Det er lettere for meg»

«Det er lettere for meg» «Det er lettere for meg» Foreldreskap blant etterkommere av innvandrere Heidi Brynildsen Grande Masteroppgave ved Psykologisk institutt UNIVERSITETET I OSLO Mai 2012 II III Heidi Brynildsen Grande 2012

Detaljer

Barn og barndom i middelalderen

Barn og barndom i middelalderen Barn nr. 2 2008:63 78, ISSN 0800 1669 2008 Norsk senter for barneforskning Barn og barndom i middelalderen Sammendrag I denne artikkelen drøftes noen aspekter ved middelalderens barndomshistorie, med særlig

Detaljer

Barns rett til deltakelse i barnevernet: Samspill og meningsarbeid

Barns rett til deltakelse i barnevernet: Samspill og meningsarbeid 54 78 SOSIOLOGI I DAG, ÅRGANG 42, NR. 3-4/2012 Barns rett til deltakelse i barnevernet: Samspill og meningsarbeid Liv Mette Gulbrandsen Sissel Seim Oddbjørg Skjær Ulvik Institutt for sosialfag, Fakultet

Detaljer

Sosiale ulikheter i oppvekst - en humanitær utfordring

Sosiale ulikheter i oppvekst - en humanitær utfordring Sosiale ulikheter i oppvekst - en humanitær utfordring Karin Gustavsen TF-rapport nr. 283 2011 TF-rapport Tittel: TF-rapport nr: 283 Forfatter(e): År: 2011 Gradering: Antall sider: 98 Sosiale ulikheter

Detaljer

Barns blikk på Løkka. - en studie av hvordan barn bruker og konseptualiserer sine nærområder på Grünerløkka. Av Anne Aaby

Barns blikk på Løkka. - en studie av hvordan barn bruker og konseptualiserer sine nærområder på Grünerløkka. Av Anne Aaby Barns blikk på Løkka - en studie av hvordan barn bruker og konseptualiserer sine nærområder på Grünerløkka. Av Anne Aaby Masteroppgave i samfunnsgeografi universitetet i oslo September 2006 Barns blikk

Detaljer

Linedansen mellom to kulturer

Linedansen mellom to kulturer Linedansen mellom to kulturer - Hvordan kan en oppvekst i to kulturer påvirke minoritetsungdommers opplevelse av egen identitet? Navnit Kaur Pahil Masteroppgave i Pedagogikk Allmenn Studieretning Det utdanningsvitenskaplige

Detaljer

ØF-rapport nr. 13/2000. Kvinner på flyttefot. Gro Marit Grimsrud

ØF-rapport nr. 13/2000. Kvinner på flyttefot. Gro Marit Grimsrud ØF-rapport nr. 13/2000 Kvinner på flyttefot av Gro Marit Grimsrud ØF-rapport nr. 13/2000 Kvinner på flyttefot av Gro Marit Grimsrud Østlandsforskning Tittel: Forfatter: Kvinner på flyttefot Gro Marit

Detaljer

Sosiale problemer. Mål for opplæringen er at eleven skal kunne. 304 DEL 1 Sosiale problemer Del 4 Velferd og ulikhet 305 DEL 4

Sosiale problemer. Mål for opplæringen er at eleven skal kunne. 304 DEL 1 Sosiale problemer Del 4 Velferd og ulikhet 305 DEL 4 304 DEL 1 Sosiale problemer Del 4 Velferd og ulikhet 305 DEL 4 Sosiale problemer Mål for opplæringen er at eleven skal kunne definere begrepet sosiale problemer og bruke samfunnsvitenskapelige teorier

Detaljer

HINDERLØyPE. Foreldre, barn og funksjonshemming. Lars Grue. NOva Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring

HINDERLØyPE. Foreldre, barn og funksjonshemming. Lars Grue. NOva Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring HINDERLØyPE Foreldre, barn og funksjonshemming Lars Grue NOva Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring HINDERLØYPE Foreldre, barn og funksjonshemming LARS GRUE Norsk institutt for

Detaljer

Hva skal du bli når du blir stor, da?

Hva skal du bli når du blir stor, da? Martin F. Svarva Hva skal du bli når du blir stor, da? En kvalitativ studie av sammenhengen mellom sosial bakgrunn, fremtidskonstruksjoner og utdannings- og yrkesvalg blant ungdom Masteroppgave i sosiologi

Detaljer

Reflekterende team som hedrende seremoni

Reflekterende team som hedrende seremoni Reflekterende team som hedrende seremoni Geir Lundby I denne artikkelen vil jeg presentere hvordan ideen om det reflekterende teamet har blitt plukket opp og utviklet innenfor narrativ praksis. Jeg vil

Detaljer

Oslo Røde Kors Besøkstjeneste

Oslo Røde Kors Besøkstjeneste Oslo Røde Kors Besøkstjeneste En kvalitativ studie av besøksvenners situasjon Eirik Hennum Masteroppgave i sosiologi NTNU, Høsten 2010 Forord Etter endelig å ha skrevet ferdig masteroppgaven er det godt

Detaljer

Den voksne er sine erfaringer. Hanne Guri Brønstad

Den voksne er sine erfaringer. Hanne Guri Brønstad Den voksne er sine erfaringer Hanne Guri Brønstad Masteroppgave i voksenpedagogikk Institutt for pedagogikk og lærerutdanning Det samfunnsvitenskaplige fakultet Universitetet i Tromsø Våren 2009 Forord

Detaljer

Barn i norge 2013. Barnefattigdom og utenforskap

Barn i norge 2013. Barnefattigdom og utenforskap Barn i norge 2013 Barnefattigdom og utenforskap barnefattigdom og utenforskap Barn i Norge 2013 Årsrapport om barn og unges psykiske helse Innhold Forord... 6 Av Generalsekretær Randi Talseth Barnefattigdom

Detaljer

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet:

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet: Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 1.1 Begrepsavklaring 1.2 Hva er fattigdom 1.3 Problemstilling 2.0 Metode 2.1 Metodetilnærming 2.2 Konkrete litteraturvalg 3.0 Teoridelen 3.1 Hva er barnefattigdom 3.2

Detaljer

Betydning av delt bosted for barns hverdagsliv

Betydning av delt bosted for barns hverdagsliv Betydning av delt bosted for barns hverdagsliv Gunhild Sandal Bastlien Veileder Solveig Sagatun Masteroppgaven er gjennomført som ledd i utdanningen ved Universitetet i Agder og er godkjent som del av

Detaljer

Menn skaper rom for foreldreskap. og familie

Menn skaper rom for foreldreskap. og familie Menn skaper rom for foreldreskap og familie Farskapets betingelser i en heteronormativ kultur Av Arnfinn J. Andersen Dr.polit.-avhandling Institutt for sosiologi og statsvitenskap Fakultet for samfunnsvitenskap

Detaljer