LITURGIER Metodistkirken

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LITURGIER Metodistkirken"

Transkript

1 LITURGIER Metodistkirken

2 2009 Metodistkirken i Norge Akersbakken OSLO Liturgikomiteen Roar G. Fotland Knut Refsdal Anne Berthling Svein J. Veland Forkortelser L: Liturg M: Menighet A: Alle T: Tekstleser B: Biskop 2

3 Innhold Grunnmønster for Gudstjenesten... 5 Eksempel: Gudstjeneste med nattverd Eksempel: Gudstjeneste uten nattverd Dåp, konfirmasjon, medlemsopptakelse Dåp Eksempel: Dåp av små barn og andre som ikke kan svare for seg selv.. 40 Eksempel: Dåp av personer som svarer for seg selv Fornyelse av dåpspakten Konfirmasjon Medlemsopptakelse Vigsel Forbønn for borgerlig inngått ekteskap Begravelse/Bisettelse Båreandakt Urnenedsettelse Ordinasjon, innvielse, forbønn Ordinasjonsgudstjeneste Kallsgudstjeneste Den historiske prøving Innvielse av prøvemedlemmer Fullmakt som lokalpastor Innvielse av misjonærer Forbønn for ny tilsynsmann Ordning når prest/diakon tiltrer Ordning når prest/diakon avslutter Forbønn for lokalpredikanter Forbønn for medarbeidere i en menighet Kirkebygget Første spadetak for ny kirke Grunnsteinsnedleggelse Kirkeinnvielse Avvigsling av kirke Tidebønner Morgenbønn Middagsbønn Kveldsbønn

4 Andre liturgier Paktsgudstjeneste Kjærlighetsmåltid Forbønn for og salving av syke Skriftemål

5 Grunnmønster for Gudstjenesten "Du skal få et tegn på at det er jeg som har sendt deg. Når du har ført folket ut av Egypt, skal dere holde gudstjeneste på dette fjellet" (2 Mos 3:12). Det var den beskjeden Moses fikk i en av de mest spennende periodene i Guds folks historie. Helt siden den gang har gudstjenestelivet på en spesiell måte vært hjertepulsen for Guds folk. Gudstjenesten er en LIVETS FEST og selve livsnerven i kirkens virke. Det å feire gudstjeneste er ikke bare én tjeneste blant andre tjenester, men det er selve grunnlaget for kirkens eksistens, og det er i gudstjenesten vi erfarer det fulle innholdet i trosbekjennelsens ord om de helliges samfunn. Det grunnmønsteret for gudstjenesten som her presenteres har røtter i Bibelen, i kirkens økumeniske arv og i vår arv som metodister. De viktigste kildene for denne norske presentasjonen av grunnmønsteret er Metodistkirkens offisielle liturgibøker, The United Methodist Book of Worship og The United Methodist Hymnal, samt nattverddokumentet This Holy Mystery, som ble vedtatt av Generalkonferansen i Grunnmønsteret er verken en gudstjenesteordning eller et -program som menigheten skal bruke når den feirer gudstjeneste. Grunnmønsteret er ment som en veiledning og hjelp for de som skal skape, planlegge og gjennomføre gudstjenester. Det legger derfor opp til stor frihet, samtidig som det utfordrer til kreativitet og fleksibilitet. Basert på Grunnmønsteret kan hver enkelt menighet utarbeide sin egen standardordning som tjener som en mal for dens gudstjenester. Parallelt med Grunnmønsteret presenteres også Liturgibanken på www. metodistkirken.no. Her kan man finne forslag til hilsningsord, inngangsbønner, trosbekjennelser/trosuttrykk, syndserkjennelser/syndsbekjennelser, velsignelser og utsendelsesord. Heller ikke dette er et lukket materiale. Forhåpentligvis vil det stimulere menighetenes kreativitet til å stadig produsere nytt liturgisk materiell til bruk i gudstjenestefeiringen. Kjennetegnet på en god metodistisk gudstjeneste er kombinasjonen av form/ordning og inderlighet/spontanitet/frihet. Hensikten med formen er å skape rom for trygghet og gjenkjennelse gjennom et kjerneinnhold/ mønster som har vist seg bærekraftig gjennom generasjoner. Grunnmønsteret er utformet slik at det skal tåle å gjentas søndag etter søndag. Inderligheten sørger for spontaniteten og gjør gudstjenesten ekte og livsnær, tiltalende og nærværende her og nå. 5

6 Grunnmønsteret består av fire deler: Inngang Forkynnelse og respons Ordets gudstjeneste Takksigelse og nattverd Bordets gudstjeneste Utsendelse For å skape en naturlig rytme i gudstjensten, plasseres alle tilkommende ordninger på et fast sted i gudstjenesten. Dåp, konfirmasjon og medlemsopptakelse er, ifølge The United Methodist Book of Worship, best plassert som Respons på Ordet. Menigheten kan ledes gjennom gudstjenesten av et trykt gudstjenesteprogram, ved informasjon via projektor eller ved at liturg/ gudstjenesteleder veileder muntlig gjennom gudstjenestens gang. Barn og unge har en naturlig plass i gudstjenesten og må tas hensyn til i forbindelse med planlegging og gjennomføring av gudstjenesten. Om ønskelig kan det forekomme et eget innslag for barna, en barnepreken, for eksempel som innledning til Forkynnelse og respons eller etter tekstlesningene. Eventuelt kan barna begynne for seg og komme inn i gudstjenesten under Respons på Ordet. Korsang og/eller andre musikkinnslag plasseres der sangen/musikken passer til plasseringen i gudstjenesten, for eksempel mellom Inngang og Forkynnelse og respons, mellom tekstlesningene, under offeret, som musikk i Inngang eller musikk i Utsendelse. 6

7 INNGANG Folket samles i Faderens, Sønnens og Den hellige ånds navn og hilser Gud og hverandre. Samling Gudstjenesten begynner allerede når folk begynner å samles til gudstjeneste. Det som skjer under samlingen inkluderer både hva folk gjør når de kommer til kirken og det som hender etter at de har satt seg i kirkerommet. Dette skal gi uttrykk for at samlingen skjer i Herrens navn. Denne perioden er både en ytre og synlig samling av folket og en indre og åndelig samling. Derfor er det viktig at rommet er gjort i stand i god tid før gudstjenesten begynner og at det er lagt til rette for individuell forberedelse. Under samlingen kan uformelle hilsninger, samtaler, opplysninger, øvelse på nye sanger/salmer, musikk, bønn, stillhet, lovprisning og/eller enkel servering forekomme. Musikk Liturg/gudstjenesteleder og andre medvirkende i gudstjenesten kan enten under musikken eller tidligere gå inn i kirkerommet og knele og be ved alterringen. Bønnen markerer at den pastorale funksjonen begynner og at man trenger Guds nåde og kraft for den gjerningen man skal gjøre. Under musikken kan også alterlysene tennes. Ved dåp kan dåpsfølget gå inn i kirken i prosesjon sammen med gudstjenestemedvirkende ved begynnelsen av gudstjenesten. Hilsningsord Vendt mot menigheten hilser liturg/gudstjenesteleder menigheten i Herrens navn. Hilsningen skal tydelig være kristen og tilkjennegi at Gud er nærværende, noe som gjør det mulig for oss å feire gudstjeneste. Hilsningsordet kan sies av liturg/gudstjenesteleder alene eller ha form som en veksellesning. Se LITURGIBANKEN for eksempler på hilsningsord. Etter hilsningsordet ønsker liturg/gudstjenesteleder velkommen til gudstjeneste. Det er også naturlig her å si noe om dagens og/eller gudstjenestens karakter og innslag. Inngangssang/Inngangssalme Menigheten som har blitt hilst i Herrens navn svarer Gud med en lovsang. Denne sangen/salmen er i første rekke en felles lovprisning av Gud, med vekt på Guds vesen og handlinger som leder til takknemlighet og lovprisning. Menigheten står for virkelig å kunne synge ut sin glede. 7

8 Inngangsbønn Inngangsbønnen, som er en samlende vi-bønn, bør være kort og inkluderende og kan formuleres på en av følgende måter: En skrevet eller fri bønn som fanger opp dagens tema og henvender seg til Gud i lys av dette, slik som de klassiske kollektbønnene En skrevet eller fri bønn knyttet til menighetens og/eller lokalsamfunnets situasjon En skrevet eller fri bønn som generelt uttrykker Guds tilstedeværelse Et litani/kirkebønn eller en veksellesning mellom liturg/ gudstjenesteleder og menighet, der menigheten gjentar et gjennomgående menighetssvar Inngangsbønnen kan avsluttes med det følgende eller liknende: L: Herre, hør vår bønn. M: Vi ber i Jesu navn. Amen. Se LITURGIBANKEN for eksempler på inngangsbønner. Lovprisning Her kan noe av det følgende skje: Lovsangsavdeling med (flere korte sanger) Synging av et Gloria eller annen lovprisning. Korsang 8

9 FORKYNNELSE OG RESPONS ORDETS GUDSTJENESTE Skriften åpnes for menigheten gjennom bibellesning, preken, vitnesbyrd, musikk, drama og eventuelle andre uttrykksformer. Dette kombineres med bibelske salmer, korsanger og/eller allsanger. Et gjensvar på Guds ord innebærer også overgivelse og bekjennelse, bønn og forbønn, offer og innvielse til tjeneste i kirken og/eller verden. Bønn om lys over Ordet Dette er en bønn om Den hellige ånds velsignelse over hele denne delen av gudstjenesten. Den følgende eller en liknende bønn kan benyttes: T: Gud, åpne våre hjerter og sinn slik at vi med glede kan høre hva du vil si oss i dag når ditt Ord blir lest og forkynt. M: Gud, vi ber. Alternativt kan man benytte en sang/salme eller en korsang som en bønn med lys over Ordet. Tekstlesning fra Det gamle testamentet/epistlene To bibeltekster leses hver søndag. Den første er enten en tekst fra Det gamle testamentet eller fra epistlene. Over tid bør det tas hensyn til at menigheten får lytte til tekster fra begge disse kategoriene. Den andre er en tekst fra et av evangeliene. Det anbefales at menigheten enten sitter under begge lesningene, eller følger en tidlig kristen tradisjon med å stå under lesningen fra evangeliene. Sang/Salme/Bibelsk salme Brukes det her en sang/salme skal denne passe til bibeltekstenes budskap og utgjør således gudstjenestens hovedtemasang/hovedtemasalme. Brukes det her en bibelsk salme bør den fortrinnsvis synges, av hele menigheten eller av et kor eller en sanggruppe, eventuelt vekselleses. Tekstlesning fra evangeliene Tekstlesningen avsluttes med: T: Dette er Guds ord til oss i dag. M: Gud være lovet! Preken Sang/Salme En sang/salme som er i tråd med prekenens budskap og som derfor gir menigheten anledning til å gi sin tilslutning til det som har blitt forkynt, og/eller en sang/salme som forbereder neste ledd i gudstjenesten. 9

10 Respons på Ordet Her kan ulike elementer finne sted: Dåp, konfirmasjon, medlemsopptakelse, fornyelse av dåpspakten Forbønn for ulike tjenester i kirken Ordinasjon Innvielse/alterkall Stillhet Vitnesbyrd Trosbekjennelse/trosuttrykk. Denne kan, om ønskelig, være før salmen, umiddelbart etter prekenen. Se LITURGIBANKEN for eksempler på trosbekjennelser/trosuttrykk. Siden trosbekjennelsen har karakter av å være forkynnelse, rettet mot mennesker og ikke mot Gud, er det passende at liturgen/gudstjenestelederen står vendt mot menigheten når troen bekjennes. Forbønn Dette er hele menighetens forbønn og bør fortrinnsvis ledes av lekfolk og utformes lokalt. Bønnesvar er viktige som uttrykk for hele menighetens deltakelse i forbønnen. Følgende temaområder bør inkluderes i forbønnen: Guds skaperverk/verden: forvalterskap, ledere, aktuelle saker Mennesker i nød: ensomme, syke, forfulgte etc, mennesker rammet av aktuelle saker Kirken: menigheten, Metodistkirken, andre kirkesamfunn, diakoni, misjon Enkeltmennesker: mennesker som har bedt om forbønn Disse temaområdene kan forenkles og utvides, og ikke alle trenger å være med i hver gudstjeneste. Under hvert område kan både fjerne og nære perspektiver inkluderes. Samtidig som dette er fellesskapets bønn er det en utfordring å gi plass til den personlige bønn og ettertanke. Forbønnen kan for eksempel ha en av følgende former: Korte bønner som avsluttes med at menigheten svarer for eksempel Herre, hør vår bønn, Gud, hør vår bønn, Å Gud, hør vår bønn, Kyrie eleison eller Gud, vi ber deg. Et litani som inneholder forbønn for de fire temaområdene Særskilte bønner, knyttet til den aktuelle dagen i året/kirkeåret Bønnevandring til ulike bønnestasjoner som for eksempel nattverd, stille bønn ved alterringen, personlig forbønn, velsignelse, dåpspåminnelse ved døpefonten, bønnekrukke, lystenning, salving av syke, skriftemål og/eller kunstverk som sted for bønn og ettertanke. 10

11 I forbønnen vil det være naturlig å legge inn en enkel syndserkjennelse/ syndsbekjennelse når det ikke feires nattverd. Se LITURGIBANKEN for eksempler på syndserkjennelser/syndsbekjennelser. Under forbønnen kan menigheten inviteres til å knele ved alterringen, tenne lys i en lysglobe eller på andre måter og/eller skrive bønnelapper. Der det anvendes bønnekrukke er det naturlig at denne bæres fram til alteret under forbønnen. Det anbefales også å sette av tid til stillhet i løpet av forbønnen. Dette kan bl.a. gjøres ved at liturgen/gudstjenestelederen introduserer et bønneområde ved for eksempel å si: La oss be for og deretter lar det være stillhet slik at den enkelte kan be. Etter en tids stillhet kan liturgen/gudstjenestelederen så si: Gud, vi ber deg eller liknende. Ved lystenning kan den følgende eller liknende bønn benyttes: L: Gud, vend deg til oss når vi nærmer oss deg. Se det synlige og det usynlige som vi bærer fram. Ta imot våre lys og våre bønner. Amen. Invitasjon Invitasjon, syndserkjennelse/syndsbekjennelse og fredshilsen benyttes når det skal feires nattverd. Hvis ikke går man rett til offer. L: Gud selv, livets, kjærlighetens og gledens Gud, som i Jesus Kristus ble menneske og tok bolig iblant oss og som ved Den hellige ånd lever midt iblant oss, innbyr oss til fellesskap og måltid. Denne invitasjonen kan også benyttes som gudstjenestens hilsningsord. Syndserkjennelse/Syndsbekjennelse Dette leddet i gudstjenesten kan enten ha karakter av å være et uttrykk for fellesskapets felles innsikt i syndens realitet (syndserkjennelse), eller det kan være en mer konkret bekjennelse av den enkeltes synder (syndsbekjennelse). Se LITURGIBANKEN for eksempler på syndserkjennelser/syndsbekjennelser. Syndserkjennelsen/syndsbekjennelsen kan følges av en av følgende alternativer: Stille bønn Kyrie Etter stille bønn eller Kyrie fortsetter gudstjenesten med det følgende eller liknende når det har vært brukt en syndsbekjennelse: 11

12 L: Hør det glade budskap om tilgivelsen: "Dersom vi bekjenner våre synder, er Gud trofast og rettferdig, så han tilgir oss syndene og renser oss for all urett." I Jesu navn, dere er tilgitt! M: Gud være lovet. Amen. ELLER L: Kristus led døden for oss, og den allmektige Gud tilgir oss for Jesu skyld alle våre synder. Som en kalt og ordinert kirkens tjener, og med fullmakt fra Jesus Kristus, tilsier jeg dere derfor den fulle tilgivelse for alle deres synder, i Faderens, Sønnens og Den hellige ånds navn. M: Amen. Fredshilsen Det er ønskelig at fredshilsenen inkluderes i gudstjenesten, særlig når nattverd feires. Plasseringen rett foran offeret knytter an til Matt 5: Denne kan introduseres med følgende eller liknende ord: L: Vår Herre Jesus innbyr til sitt bord alle som elsker ham og som ønsker å leve i fred med sin neste. La oss derfor reise oss, gi hverandre hånden som tegn på forsoning og kjærlighet, og hilse hverandre med den kristne fredshilsenen! ELLER L: Gud er kjærlighet, og de som lever i kjærlighet lever i Gud og Gud lever i dem. Guds fred være med dere alle. M: Guds fred være med deg. L: La oss reise oss og hilse hverandre med et tegn på fred. Menigheten hilser hverandre med for eksempel: Guds fred Fred være med deg Kristi fred Offer Offerets plassering i Forkynnelse og respons, rett før eventuell nattverdfeiring, synliggjør at offeret ikke primært er en pengeinnsamling, men nettopp et offer. Offeret kan introduseres med følgende: L: Som tilgitte (og forsonte) mennesker, la oss ofre oss selv og våre gaver til Gud. ELLER 12

13 La oss ofre oss selv og våre gaver til Gud. Hvis det skal feires nattverd, kan nattverdelementene tas fra et anretningsbord ved inngangen og bæres fram sammen med offeret og settes på nattverdbordet. Under offeret kan menigheten synge og/eller lytte til musikk. 13

14 TAKKSIGELSE OG NATTVERD BORDETS GUDSTJENESTE Det samme grunnmønsteret for gudstjenesten brukes hver søndag. GUDSTJENESTE UTEN NATTVERD Takkebønn Når det ikke er nattverd bes det når offeret er båret fram en takkebønn. Denne kan for eksempel utformes slik: L: Alt kommer fra deg, Gud, og med lovsang og takk gir vi tilbake det som er ditt. Du, Gud, har skapt alt, og med kjærlighet formet du oss i ditt bilde. Når vår kjærlighet feiler, forblir du trofast. Du gav din Sønn, Jesus Kristus, som vår Frelser, for at vi skulle få evig liv. Alt vi er og har, tilhører deg, og i takknemlighet for alt du har gitt, ofrer vi oss selv og alt vi har. Ved Den hellige ånd, gjør oss ett med Kristus, ett med hverandre og ett i tjeneste for verden, vi ber i Jesu navn, L/A: Amen. ELLER L: Velsignet er du, Gud. Din er jorden og alt som fyller den. L/A: Ta imot oss og våre gaver i Jesu navn. Amen. Deretter bes Herrens bønn, gjerne syngende. Stillhet/alterkall kan følge. Gudstjenesten avsluttes deretter med Utsendelse. GUDSTJENESTE MED NATTVERD Bordets gudstjeneste har røtter tilbake til jødiske familiemåltider. Jesus og hans disipler tok opp denne tradisjonen. Jesu siste måltid med sine disipler kvelden før han døde var både den siste av disse måltidene og samtidig begynnelsen på et fordypet måltid som kristne har tatt del i siden den gang. Måltidsfellesskap har alltid vært en integrert del av kirkens liturgi. Etter pinsedag tok de første kristne del i synagogens gudstjeneste, men hadde også egne samlinger der de brøt brødet. Etter hvert som skillet til jødedommen ble tydeligere oppstod de egne, kristne gudstjenestene der Ordets og Bordets gudstjeneste smeltet sammen (Apg 14

15 20:7-12). I This Holy Mystery poengteres det at en fullstendig kristen gudstjeneste består av både Ordets og Bordets gudstjeneste, evangeliet forkynt både i ord og sakrament. Nattverden er den nye pakts tegn, som vi på Jesu egen oppfordring feirer til minne om ham og alt hva han har gjort for oss. Men nattverden er også et sakrament. Om dette sier Metodistkirkens lære og kirkeordning: "Herrens nattverd er ikke bare et tegn på den kjærlighet som de kristne bør ha til hverandre innbyrdes, men snarere en forsikring om vår forløsning gjennom Kristi død. Brødet som vi bryter blir en delaktiggjørelse i Kristi legeme for dem som rett, verdig og i tro tar imot det, og likeledes blir velsignelsens beger en delaktiggjørelse i Kristi blod" ( 68. Religionsartikkel XVIII) Til nattverden innbys ikke bare kirkens egne medlemmer, men alle som tror på Jesus Kristus eller som søker å finne veien til tro på ham, uavhengig av om de tilhører et kristent kirkesamfunn eller ikke. I tråd med metodistisk tradisjon bør liturgen/gudstjenestelederen minne om at nattverden både er et styrkemåltid for troende, men også et middel som kan formidle tro til ikke-troende. Foreldre bør oppfordres til å ta med sine mindreårige barn til nattverden slik at hele familien kan feire nattverd sammen. The United Methodist Book of Worship og This Holy Mystery anbefaler følgende nattverdpraksis som bør følges så sant det er mulig: Liturgen/gudstjenestelederen bør stå bak alterbordet (eller hvis dette ikke er mulig: ved siden av), med ansiktet vendt mot menigheten (versus populum). Alternativt kan et frittstående nattverdbord benyttes. Når liturg/gudstjenesteleder og menighet plasserer seg omkring alteret, framheves Guds nærvær i den gudstjenestefeirende menigheten. Dessuten markeres det at nattverdfeiringen er et felles anliggende for alle. Det bør brukes ett stort brød som kan brytes. I tillegg bør det være muligheter for glutenfritt brød. Det bør brukes et felles beger som man enten heller fra eller benytter til intinksjon. This Holy Mystery anbefaler bruk av druejuice. Nattverd bør feires hver søndag. Nattverden gjentar Jesu handlinger fra den øvre sal der han: tok brødet og vinen (forberedelse) takket for og velsignet brødet og vinen (nattverdbønn) brøt brødet (brødsbrytelse) gav brødet og vinen (utdeling av brød og vin) 15

16 Forberedelse Dette er den første av nattverdens fire handlinger. Liturgen/gudstjenestelederen tar brødet og vinen og forbereder elementene for nattverden. Brødet kan være enten syret eller usyret. Bruk av ett stort brød som senere brytes, følger Paulus praksis i 1 Kor 10:16-17 og symboliserer at kirken er én kropp i Kristus. Et stort beger, er også et symbol på enheten i Kristus. Hvis begeret ikke er fylt med vin, kan dette skje på dette tidspunktet. L: Lovet være du, vår Gud, verdens Herre, som gir oss brød av jordens frukt og menneskers arbeid. M: Lovet være Gud i evighet. (Brødet avdekkes) L: Lovet være du, vår Gud, verdens Herre, som gir oss vin av vinstokkens frukt og menneskers arbeid. M: Lovet være Gud i evighet. (Vinen avdekkes) L: Som kornet, engang spredt utover markene; og druene, engang spredt utover bergene, nå er forenet på dette bord i brød og vin, la slik, Herre, hele ditt folk bli samlet fra alle verdenshjørner i ditt rike. M: Herre, hør vår bønn. Nattverdbønn Som Jesus takket for og velsignet brødet og vinen gjør vi det samme. Nattverdbønnen er feiringens bærende tekst, hvor de mest vesentlige momenter i kristen tro blir sammenfattet. ALTERNATIV 1 Denne bønnen legger vekt på en feiring av bredden i Guds mektige gjerninger, og følger et trinitarisk mønster med menighetssvar etter hvert enkelt ledd. L: Herren være med dere. M: Og Herren være med deg. L: Løft deres hjerter. Menigheten reiser seg. M: Vi løfter våre hjerter til Herren. L: La oss takke og love Herren vår Gud! M: Det er verdig og rett. L: Det er sannelig verdig og rett, at vi alltid og overalt takker og lover deg, Hellige Far, allmektige og evige Gud, du som formet oss i ditt bilde og blåste livspusten inn i oss. Her følger eventuelt en kirkeårsrelatert bønn: 16

17 Advent og jul: Da tiden var inne, lot du din enbårne Sønn komme til verden for vår skyld. Han ga avkall på sitt eget og tok på seg en tjeners skikkelse og ble som en av oss for å frelse oss fra mørket til sitt underfulle lys. Nyttår: Ved Jesus Kristus, som er den samme i går, i dag og til evig tid, har du gitt oss den nye pakt og stadfestet den med dine mektige løfter. Ved ham, som er Alfa og Omega, begynnelsen og enden, er du vår Far og vi ditt folk. Åpenbaringstiden: Ditt rike er nærværende ved Jesus Kristus. Han er det levende brød, som er kommet ned fra himmelen for å gi verden liv. Fastetiden: Du ga din enbårne Sønn for våre synders skyld. Han var ydmyk og lydig til døden på et kors, så vi kunne få liv og fred. Påsketiden: Ved å reise opp Jesus Kristus som den første, har du tilintetgjort døden og ført liv og udødelighet fram i lyset. Pinse: Etter Kristi løfte ga du Den hellige ånd på pinsedag for at vitnesbyrdet om Kristi oppstandelse og din kjærlighet til verden kan forkynnes gjennom din kirke. Treenighetstiden: Ditt rike er nærværende ved Jesus Kristus. Han er det levende brød, som er kommet ned fra himmelen for å gi verden liv. Deretter fortsetter liturgen/gudstjenestelederen: L: Derfor vil vi med engler og overengler og med alle himmelens hærskarer love og opphøye ditt hellige navn: M: Hellig, hellig, hellig er Herren, Sebaot. All jorden er full av din herlighet! Hosianna i det høyeste. Velsignet være han som kommer i Herrens navn. Hosianna i det høyeste. Sanctus kan alternativt synges. L: Hellig er du, Gud, og velsignet er din Sønn, Jesus Kristus. Din Ånd salvet ham til å forkynne godt budskap for fattige, for å rope ut at fanger skal få frihet og blinde få synet igjen, for å sette undertrykte fri og rope ut at du var kommet for å frelse ditt folk. Han helbredet syke, mettet sultne og spiste med utstøtte. Gjennom hans lidelse, død og oppstandelse, fødte du kirken, frigjorde oss fra slaveriet og opprettet en ny pakt med oss ved vann og Ånd. 17

18 I den natt da Jesus gav seg selv for oss, tok han et brød, takket og brøt det, ga disiplene og sa: "Dette er min kropp, som gis for dere. Gjør dette til minne om meg!" Etter måltidet tok han begeret, takket, ga disiplene og sa: "Drikk alle av det! For dette er mitt blod, paktens blod, som blir utøst for mange så syndene blir tilgitt. Gjør dette, så ofte som dere drikker det, til minne om meg!" Og så, til minne om dine mektige gjerninger i Jesus Kristus, overgir vi oss selv til deg med lovprisning og takk, som et hellig og levende offer, i det vi forkynner troens mysterium: M: Kristus døde. Kristus sto opp. Kristus skal komme igjen. L: Send din Hellige Ånd over oss og disse dine gaver. La oss gjennom nattverdens brød og vin ta imot Jesu Kristi kropp og blod, og gjør oss til hele mennesker slik at vi kan være Kristi kropp i verden, forløst ved hans blod. Ved din Ånd, gjør oss ett med Kristus, ett med hverandre og ett i tjenesten for verden, inntil Kristus kommer igjen. M: Amen. ALTERNATIV 2 Dette er en kortere versjon av nattverdbønnen. Her kan den innledende prefasjonen inkluderes eller utelates. Likeledes kan brødsbrytelsen alternativt gjøres i forbindelse med innstiftelsesordene, ikke som en egen handling etter Herrens bønn. Menigheten reiser seg. L: Det er sannelig verdig og rett, at vi alltid og overalt takker og lover deg, Hellige Far, allmektige og evige Gud, du som formet oss i ditt bilde og blåste livspusten inn i oss. Derfor vil vi med engler og overengler og med alle himmelens hærskarer love og opphøye ditt hellige navn: M: Hellig, hellig, hellig er Herren, Sebaot. All jorden er full av din herlighet! Hosianna i det høyeste. Velsignet være han som kommer i Herrens navn. Hosianna i det høyeste. Sanctus kan alternativt synges. L: I den natt da Jesus gav seg selv for oss, tok han et brød, takket og brøt det, ga disiplene og sa: "Dette er min kropp, som gis for dere. Gjør dette til minne om meg!" Etter måltidet tok han begeret, 18

19 takket, ga disiplene og sa: "Drikk alle av det! For dette er mitt blod, paktens blod, som blir utøst for mange så syndene blir tilgitt. Gjør dette, så ofte som dere drikker det, til minne om meg!" M: Kristus døde. Kristus sto opp. Kristus skal komme igjen. L: Send din Hellige Ånd over oss og disse dine gaver. La oss gjennom nattverdens brød og vin ta imot Jesu Kristi kropp og blod, og gjør oss til hele mennesker slik at vi kan være Kristi kropp i verden, forløst ved hans blod. Ved din Ånd, gjør oss ett med Kristus, ett med hverandre og ett i tjenesten for verden, inntil Kristus kommer igjen. A: Amen. ALTERNATIV 3 Dette er en enda kortere versjon av nattverdbønnen som kan tjene som mal og utgangspunkt for frie utforminger av nattverdbønnen. Også her kan den innledende prefasjonen inkluderes eller utelates. Likeledes kan brødsbrytelsen alternativt gjøres i forbindelse med innstiftelsesordene, ikke som en egen handling etter Herrens bønn. Menigheten reiser seg. L: Vi takker og lover deg, himmelens og jordens Gud, som omslutter alt du har skapt med din kjærlighet. Takk for frelsen du har gitt oss gjennom Jesus Kristus. Send din Ånd over oss og disse dine gaver, og gjør oss til ett med Kristus og ett med hverandre. Amen. Deretter bes Herrens bønn, gjerne syngende. Brødsbrytelse Den tredje delen av nattverdfeiringen er lik den første, kort, og er en forberedelse til den følgende. Liturgen/gudstjenestelederen løfter opp brødet slik at alle kan se det og bryter det, enten i stillhet eller med følgende ord: L: Brødet som vi bryter, gir oss del i Kristi kropp. Fordi det er ett brød, er vi alle én kropp. For vi har alle del i det ene brød. Deretter løfter liturgen/gudstjenestelederen opp begeret, enten i stillhet eller med følgende ord: L: Begeret som vi velsigner, gir oss del i Kristi liv. 19

20 Deretter fortsetter liturgen/gudstjenestelederen: L: Velkommen til Herrens bord. Alt er ferdig. Utdeling av brød og vin Her gis brødet og vinen til menigheten på samme måte som Jesus gav det til disiplene. Lekfolk, andre prester og diakoner kan assistere ved nattverdutdelingen. Det er vanlig at liturgen/gudstjenestelederen først selv mottar brødet og vinen og deretter betjener de som assisterer ved utdelingen. Nattverden kan deles ut ved kneling ved alterringen eller ved intinksjon. I kirker som har alterring, men som ikke benytter denne til nattverdutdelingen, kan alterringen tas i bruk som bønne- og meditasjonssted under nattverden. Man betjener hver enkelt med følgende ord: L: Jesu kropp, gitt for deg/jesu blod, gitt for deg ELLER ELLER ELLER Jesus Kristus, brødet fra himmelen/jesu blod, frelsens beger Dette er Jesu kropp/dette er Jesu blod Jesu Kristi legeme som ble gitt for deg/ Jesu Kristi blod som ble utøst for deg Hvis menigheten kneler ved alterringen kan hvert knefall avsluttes med: L: Stå opp og gå i Herrens fred. ELLER Stå opp i fred. Guds fred være med deg. Under nattverdutdelingen kan menigheten synge, lytte til musikk og/eller være i stillhet. 20

21 Takkebønn L/A: Evige Gud, vi takker deg for dette hellige mysterium, at du har gitt deg selv for oss. Vi overgir oss helt til deg, og ber om at du må fylle oss med Den hellige ånds kraft, så vi kan være dine vitner i verden, og frimodig gå ut i tjenesten for kjærlighet, rettferdighet og fred. Amen. ELLER L: Herre, du har gitt deg selv for oss. M: Nå gir vi oss selv til deg og til tjeneste for andre L: Din kjærlighet har gjort oss til et nytt folk. M: Som et kjærlighetens folk vil vi tjene deg med glede. L: Din herlighet har fylt våre hjerter. M: Hjelp oss å ære deg i alle ting. Amen. Takkebønnen kan avsluttes med denne eller liknende lovprisning: L: Ære være Gud i det høyeste, og fred på jorden blant mennesker som Gud har glede i! A: Vi takker deg for din store herlighet. Herre vår Gud, himmelske Konge, allmektige Far. Amen. 21

22 UTSENDELSE Folket sendes ut for tjeneste i verden med Herrens velsignelse. Opplysninger Hvis opplysningene ikke har vært gitt under samlingen kan de gis her. Opplysningene bør være så korte som mulig. Hvis mulig bør de stå på gudstjenestearket som menigheten får utdelt. De kan også vises på skjerm. Opplysninger om selve gudstjenesten kan gis under samlingen eller i forbindelse med hilsningsordet. Opplysningene av praktisk art har en utpreget pragmatisk verdi. Men det er verdt å merke seg at opplysningene også er med på å understreke menighetens karakter av å være et fellesskap som møtes regelmessig i ulike sammenhenger for å tilbe Gud og for å dele fellesskap, gleder og sorger. I tillegg er opplysningene en oppfordring til menigheten om å be for dens aktiviteter i tiden som ligger foran. Avslutningssang/Avslutningssalme Gudstjenestens siste sang/salme kan oppsummere det vi har vært samlet om i gudstjenesten, den kan peke utover mot den tjenesten som venter oss i hverdagen eller den kan peke framover mot målet, det fullendte Guds rike. Denne sangen/salmen kan være: En lovprisningssang/lovprisningssalme En sang/salme som betoner innvielse til tjeneste i verden En takkesang/takkesalme etter nattverdfeiringen Menigheten står. Velsignelsen Velsignelsen uttales av liturg/gudstjenesteleder som er vendt mot menigheten med øynene åpne, og som kan gjøre korsets tegn. Se LITURGIBANKEN for eksempler på velsignelser. Amen Menigheten synger. Musikk Her kan alterlysene slukkes og bæres ut, for å symbolisere at Kristi lys leder oss ut i verden. Dette kan alternativt skje under avslutningssangen/avslutningssalmen. Hvis nattverd har blitt feiret kan nattverdelementene bæres ut på dette tidspunktet. Utsendelsesord Menigheten sendes ut. Se LITURGIBANKEN for eksempler på utsendelsesord. 22

2. Utøvelsen av fadder- og forbederansvaret utføres i tråd med veiledningsbrosjyren: Fadder- og forbederansvar i Frikirken.

2. Utøvelsen av fadder- og forbederansvaret utføres i tråd med veiledningsbrosjyren: Fadder- og forbederansvar i Frikirken. ORDNING FOR Dåp Den Evangelisk Lutherske Frikirke Dåp 1. Dåpssamtale og dåp foretas i henhold til Forfatning for Den Evangelisk Lutherske Frikirke og Reglement for dåp og menighetens kristendomsopplæring,

Detaljer

Protokoll Kirkerådet (KR)

Protokoll Kirkerådet (KR) KR DEN NORSKE KIRKE N Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd Klækken, 6.-8. februar 2011 Protokoll Kirkerådet (KR) Godkjent av rådet 02.03.2011. 06.-08.02.2011 Klækken Hotell, Jevnaker Til stede:

Detaljer

Om ordning for dåp... 2. Om dåpen... 4. Dåp av barn... 6. Dåp ved neddykking... 9. Dåp uten forsamlingens nærvær... 10. Dåp av voksne...

Om ordning for dåp... 2. Om dåpen... 4. Dåp av barn... 6. Dåp ved neddykking... 9. Dåp uten forsamlingens nærvær... 10. Dåp av voksne... ORDNING FOR DÅP BOKMÅ INNHOD Om ordning for dåp... 2 Om dåpen... 4 Dåp av barn... 6 Dåp ved neddykking... 9 Dåp uten forsamlingens nærvær... 10 Dåp av voksne... 11 Dåp ved neddykking... 14 Dåp uten forsamlingens

Detaljer

Trosbekjennelsen i vår tid En økumenisk kommentar til den nikenske trosbekjennelse Utarbeidet av NTSF

Trosbekjennelsen i vår tid En økumenisk kommentar til den nikenske trosbekjennelse Utarbeidet av NTSF Trosbekjennelsen i vår tid En økumenisk kommentar til den nikenske trosbekjennelse Utarbeidet av NTSF Norges kristne råds skriftserie nr 4, OSLO 2001 ISSN 1500-547X - ISBN 82-7941-015-5 2 Å BEKJENNE EN

Detaljer

Hellig handling, hellig tid, hellig rom

Hellig handling, hellig tid, hellig rom Fra Gudstjenesteboken 2011 Hellig handling, hellig tid, hellig rom En innføring i gudstjenesteforståelse - utarbeidet av Kirkerådets sekretariat INNHOLD: Hellig handling Hver søndag er en påskedag Liv

Detaljer

Veiledning om ulike sider ved gudstjenesten Viktige hensyn i utforming av gudstjenester. Utarbeidet av Kirkerådets sekretariat.

Veiledning om ulike sider ved gudstjenesten Viktige hensyn i utforming av gudstjenester. Utarbeidet av Kirkerådets sekretariat. Fra Gudstjenesteboken 2011 Veiledning om ulike sider ved gudstjenesten Viktige hensyn i utforming av gudstjenester. Utarbeidet av Kirkerådets sekretariat. Innhold: Noen hovedbegreper i ordningen s. 02

Detaljer

Ett i apostlenes lære og samfunnet, brødsbrytelsen og bønnene

Ett i apostlenes lære og samfunnet, brødsbrytelsen og bønnene Materiale til BØNNEUKEN FOR KRISTEN ENHET og for resten av året 2011 Ett i apostlenes lære og samfunnet, brødsbrytelsen og bønnene Apg 2,42 Lagt til rette og publisert i fellesskap av Det pavelige råd

Detaljer

Vi vil følge Jesus. Innhold

Vi vil følge Jesus. Innhold Vi vil følge Jesus Innhold 1. Jeg en etterfølger 2. Vi en menighet 3. Sammen i gudstjenesten 4. Vekst til modenhet 5. Den hellige Ånd i mitt liv 6. En glad giver tid, evner og penger 7. Nytt liv i praksis

Detaljer

ACM. Anam Cara Medvandrer. Norsk fellesskap av Community of Aidan & Hilda, Lindisfarne. 1 utgave mars 2007

ACM. Anam Cara Medvandrer. Norsk fellesskap av Community of Aidan & Hilda, Lindisfarne. 1 utgave mars 2007 ACM Anam Cara Medvandrer Norsk fellesskap av Community of Aidan & Hilda, Lindisfarne 1 1 utgave mars 2007 Anam Cara medvandrer (ACM) Innhold: 1. Visjon og mål s.4 2. 3 ledende prinsipper: s.6 3. Veimerkene

Detaljer

Kom og se. Oversatt til norsk av major Gunn Ingeborg Andersen

Kom og se. Oversatt til norsk av major Gunn Ingeborg Andersen Kom og se Oversatt til norsk av major Gunn Ingeborg Andersen Kom og se Det er alltid spennende å kunne dele gode nyheter. Vi kan, for eksempel invitere våre venner til å komme og se...et familiemedlem

Detaljer

MER OM DÅPEN: Hvem skal være faddere? Gaven

MER OM DÅPEN: Hvem skal være faddere? Gaven MER OM DÅPEN: Hvem skal være faddere? Når et barn under 15 år skal døpes, velger foreldrene faddere. De fleste foreldre er nøye med hvem de velger. De vil gjerne ha faddere som kan bety noe positivt for

Detaljer

Plan for trosopplæring GUD GIR VI DELER

Plan for trosopplæring GUD GIR VI DELER Plan for trosopplæring GUD GIR VI DELER NORDISK MILJØMÆRKNING Gud gir vi deler Plan for trosopplæring i Den norske kirke 3. opplag ISBN: 987-82-7545-092-8 Kirkerådet, Den norske kirke 2010 Bestilles fra

Detaljer

Det Kateketiske Senter OKB Marieke Van der Berg/Torvild Oftestad. Jeg er med dere. om trosbekjennelsen og sakramentene

Det Kateketiske Senter OKB Marieke Van der Berg/Torvild Oftestad. Jeg er med dere. om trosbekjennelsen og sakramentene Det Kateketiske Senter OKB Marieke Van der Berg/Torvild Oftestad Jeg er med dere om trosbekjennelsen og sakramentene Oslo 2002 1 Imprimatur: + Gerhard Schwenzer, Oslo 2002. ISBN-82-90296-27-4 Copyright

Detaljer

INNLEDNING. Dokumentet er i denne formen myntet på ledere i lokalmenigheten og andre ledere i Frikirken.

INNLEDNING. Dokumentet er i denne formen myntet på ledere i lokalmenigheten og andre ledere i Frikirken. Organisasjons- og personalhåndbok / Erklæringer og prinsipputtalelser / Skriften og Kirken En uttalelse med utgangspunkt i Den Evangelisk Lutherske Frikirkes skrift- og kirkesynserklæring fra 1967 og 1968

Detaljer

Materiell til bønn: Praktiske tips. 17 ulike bønnetips. Utdrag fra bibelblogg. Bønnevandring. Bibelord om bønn. Å be med Fader Vår

Materiell til bønn: Praktiske tips. 17 ulike bønnetips. Utdrag fra bibelblogg. Bønnevandring. Bibelord om bønn. Å be med Fader Vår 1 Bønn bærer alt vårt arbeid. Det er knyttet sterke løfter til bønn og det er viktig at vi legger alle ting framfor Gud, slik at han kan lede oss og vise oss vei. Bønn kan åpne veien inn til menneskers

Detaljer

NYTT PÅ NYTT. En vandring gjennom Lukasevangeliet. Samtaleopplegg, innledninger, bibelleseplan, tro på hjemmebane og mannakorn

NYTT PÅ NYTT. En vandring gjennom Lukasevangeliet. Samtaleopplegg, innledninger, bibelleseplan, tro på hjemmebane og mannakorn NYTT PÅ NYTT En vandring gjennom Lukasevangeliet Samtaleopplegg, innledninger, bibelleseplan, tro på hjemmebane og mannakorn Heftet er laget av: Vidar M. Bakke Kristine Skree Kristiansen Oddbjørn Stangeland

Detaljer

12 opprop fra Frelsesarmeen

12 opprop fra Frelsesarmeen 12 opprop fra Frelsesarmeen Bearbeidet og kommentert av 1 Innholdsfortegnelse Forord s. 3 1) Kall til tilbedelse s. 4 2) Kall til Guds ord s. 8 3) Kall til botsbenken (nådestolen) s. 12 4) Kall til å feire

Detaljer

Kollektbønner. 1. søn. i advent.

Kollektbønner. 1. søn. i advent. Kollektbønner. 1. søn. i advent. Herre Gud, himmelske Far! Vi lover og priser deg fordi du i din Sønn har gitt oss en saktmodig og rettferdig konge, som har fridd oss fra syndens og djevelens makt ved

Detaljer

Innholdsfortegnelse: En fremmed skal du ikke plage og ikke undertrykke; for dere har selv vært fremmede i Egypt (2. Mosebok 22:21)

Innholdsfortegnelse: En fremmed skal du ikke plage og ikke undertrykke; for dere har selv vært fremmede i Egypt (2. Mosebok 22:21) 1 Legenden forteller at Abraham en dag gjennom døråpningen fikk se en gammel mann som kom gående langs veien. Mannen virket sliten og så ut til å ha reist langt klærne var støvete og føttene fulle av sår.

Detaljer

Herre, lær oss å be!

Herre, lær oss å be! Herre, lær oss å be! Studieopplegg over "Fader Vår" 7 samlinger. Opplegget er utarbeidet av Gunnar Elstad. Les Bibelversene som er ført opp til hver samling, se hvordan Luther formulerte forklaringen til

Detaljer

Et møte med kirkeåret

Et møte med kirkeåret Et møte med kirkeåret Smågruppe E T M Ø T E M E D K I R K E Å R E T Gudstjeneste S M Å G R U P P E R G U D S T J EN E S T E B I B E L L E S E P L A N OG T RO PÅ H J E M M E B A N E Bibelleseplan Tro på

Detaljer

Hva sier Bibelen egentlig?

Hva sier Bibelen egentlig? Hva sier Bibelen egentlig? En samling bibelsitater satt sammen og kommentert av Johan Lem Innhold Innledning... 3 1 Hva sier Bibelen om Gud?... 3 2 En hinsidig, ikke-materiell verden... 4 3 Hva sier Bibelen

Detaljer

Småfellesskapsopplegg. Bibeltekster

Småfellesskapsopplegg. Bibeltekster Småfellesskapsopplegg Bibeltekster Smågruppeopplegg i Storsalen menighet våren 2015 Hvorfor Bibeltekster? Dette er et av småfellesskapsoppleggene i Storsalen våren 2015. Det er basert på bibeltekster fra

Detaljer

Du er elsket. I 2014 er vårt felles tema i Frelsesarmeens kvinneorganisasjoner over hele verden dette: «Du er elsket».

Du er elsket. I 2014 er vårt felles tema i Frelsesarmeens kvinneorganisasjoner over hele verden dette: «Du er elsket». 2 Du er elsket Sefanja 3, 17 sier: «Herren din Gud er hos deg, en helt som frelser. Han fryder og gleder seg over deg og viser deg på ny sin kjærlighet. Han jubler over deg med fryd.» Tenk så fantastisk

Detaljer

Hva er Guds vilje? Undervisning skrevet av. Tore Johannessen. - Er vi styrt av en overordnet Guds vilje? - Hvordan kan vi forstå Gud?

Hva er Guds vilje? Undervisning skrevet av. Tore Johannessen. - Er vi styrt av en overordnet Guds vilje? - Hvordan kan vi forstå Gud? Hva er Guds vilje? - Er vi styrt av en overordnet Guds vilje? - Hvordan kan vi forstå Gud? Undervisning skrevet av Tore Johannessen Hva er Guds vilje? Er dine tanker i tråd med Bibelen? Dette emne kan

Detaljer

TABERNAKLET - GUDS BOLIG. av J. Rouw

TABERNAKLET - GUDS BOLIG. av J. Rouw TABERNAKLET - GUDS BOLIG av J. Rouw Innhold Innhold...2 TABERNAKLET - GUDS BOLIG...3 ET OVERBLIKK OVER TABERNAKLET...5 PORTEN...7 BRENNOFFERALTERET...9 RENSELSESKARET...17 MODELLER...22 PLANKENE...23 SKYEN...27

Detaljer

Den treenige Gud. Av pastor Ole Sletten

Den treenige Gud. Av pastor Ole Sletten Serie: Troens fundamenter; Filadelfia, Askim 05.10.2014 Den treenige Gud Av pastor Ole Sletten 1. Innledning Når vi skal nærme oss det store spørsmålet Gud, er det viktig at vi nærmer oss Ham med riktig

Detaljer

JOHANNES, DEN ELSKEDE DISIPPEL SLIK VI FINNER HAM I JOHANNES EVANGELIET

JOHANNES, DEN ELSKEDE DISIPPEL SLIK VI FINNER HAM I JOHANNES EVANGELIET JOHANNES, DEN ELSKEDE DISIPPEL SLIK VI FINNER HAM I JOHANNES EVANGELIET Kristen Litteratur / Chapter Two 1999 ISBN 82 7931 017 7 JOHANNES, den elskede disippel slik vi finner ham i Johannes evangeliet

Detaljer

Tema: Tenn lys for barns og unges menneskerettigheter

Tema: Tenn lys for barns og unges menneskerettigheter Bokmål Tema: Tenn lys for barns og unges menneskerettigheter Freds- og menneskerettighetssøndagen 2003 2. søndag i advent Innhold: A. Innledning s. 2 B. Opplegg til lysmesse på menneskerettighetssøndagen

Detaljer

PROSESSEN TIL ADOPSJONEN. VED PASTOR BRIAN KOCOUREK. EN SAMLING AV FEM TALER.

PROSESSEN TIL ADOPSJONEN. VED PASTOR BRIAN KOCOUREK. EN SAMLING AV FEM TALER. 1 PROSESSEN TIL ADOPSJONEN. VED PASTOR BRIAN KOCOUREK. Grace Fellowship Tabernacle EN SAMLING AV FEM TALER. 1. Mesterstykket #116. 2. Det Talte Ord # 55. 3. Det Talte Ord #112. 4. Det Talte Ord #113. 5.

Detaljer