LITURGIER Metodistkirken

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LITURGIER Metodistkirken"

Transkript

1 LITURGIER Metodistkirken

2 2009 Metodistkirken i Norge Akersbakken OSLO Liturgikomiteen Roar G. Fotland Knut Refsdal Anne Berthling Svein J. Veland Forkortelser L: Liturg M: Menighet A: Alle T: Tekstleser B: Biskop 2

3 Innhold Grunnmønster for Gudstjenesten... 5 Eksempel: Gudstjeneste med nattverd Eksempel: Gudstjeneste uten nattverd Dåp, konfirmasjon, medlemsopptakelse Dåp Eksempel: Dåp av små barn og andre som ikke kan svare for seg selv.. 40 Eksempel: Dåp av personer som svarer for seg selv Fornyelse av dåpspakten Konfirmasjon Medlemsopptakelse Vigsel Forbønn for borgerlig inngått ekteskap Begravelse/Bisettelse Båreandakt Urnenedsettelse Ordinasjon, innvielse, forbønn Ordinasjonsgudstjeneste Kallsgudstjeneste Den historiske prøving Innvielse av prøvemedlemmer Fullmakt som lokalpastor Innvielse av misjonærer Forbønn for ny tilsynsmann Ordning når prest/diakon tiltrer Ordning når prest/diakon avslutter Forbønn for lokalpredikanter Forbønn for medarbeidere i en menighet Kirkebygget Første spadetak for ny kirke Grunnsteinsnedleggelse Kirkeinnvielse Avvigsling av kirke Tidebønner Morgenbønn Middagsbønn Kveldsbønn

4 Andre liturgier Paktsgudstjeneste Kjærlighetsmåltid Forbønn for og salving av syke Skriftemål

5 Grunnmønster for Gudstjenesten "Du skal få et tegn på at det er jeg som har sendt deg. Når du har ført folket ut av Egypt, skal dere holde gudstjeneste på dette fjellet" (2 Mos 3:12). Det var den beskjeden Moses fikk i en av de mest spennende periodene i Guds folks historie. Helt siden den gang har gudstjenestelivet på en spesiell måte vært hjertepulsen for Guds folk. Gudstjenesten er en LIVETS FEST og selve livsnerven i kirkens virke. Det å feire gudstjeneste er ikke bare én tjeneste blant andre tjenester, men det er selve grunnlaget for kirkens eksistens, og det er i gudstjenesten vi erfarer det fulle innholdet i trosbekjennelsens ord om de helliges samfunn. Det grunnmønsteret for gudstjenesten som her presenteres har røtter i Bibelen, i kirkens økumeniske arv og i vår arv som metodister. De viktigste kildene for denne norske presentasjonen av grunnmønsteret er Metodistkirkens offisielle liturgibøker, The United Methodist Book of Worship og The United Methodist Hymnal, samt nattverddokumentet This Holy Mystery, som ble vedtatt av Generalkonferansen i Grunnmønsteret er verken en gudstjenesteordning eller et -program som menigheten skal bruke når den feirer gudstjeneste. Grunnmønsteret er ment som en veiledning og hjelp for de som skal skape, planlegge og gjennomføre gudstjenester. Det legger derfor opp til stor frihet, samtidig som det utfordrer til kreativitet og fleksibilitet. Basert på Grunnmønsteret kan hver enkelt menighet utarbeide sin egen standardordning som tjener som en mal for dens gudstjenester. Parallelt med Grunnmønsteret presenteres også Liturgibanken på www. metodistkirken.no. Her kan man finne forslag til hilsningsord, inngangsbønner, trosbekjennelser/trosuttrykk, syndserkjennelser/syndsbekjennelser, velsignelser og utsendelsesord. Heller ikke dette er et lukket materiale. Forhåpentligvis vil det stimulere menighetenes kreativitet til å stadig produsere nytt liturgisk materiell til bruk i gudstjenestefeiringen. Kjennetegnet på en god metodistisk gudstjeneste er kombinasjonen av form/ordning og inderlighet/spontanitet/frihet. Hensikten med formen er å skape rom for trygghet og gjenkjennelse gjennom et kjerneinnhold/ mønster som har vist seg bærekraftig gjennom generasjoner. Grunnmønsteret er utformet slik at det skal tåle å gjentas søndag etter søndag. Inderligheten sørger for spontaniteten og gjør gudstjenesten ekte og livsnær, tiltalende og nærværende her og nå. 5

6 Grunnmønsteret består av fire deler: Inngang Forkynnelse og respons Ordets gudstjeneste Takksigelse og nattverd Bordets gudstjeneste Utsendelse For å skape en naturlig rytme i gudstjensten, plasseres alle tilkommende ordninger på et fast sted i gudstjenesten. Dåp, konfirmasjon og medlemsopptakelse er, ifølge The United Methodist Book of Worship, best plassert som Respons på Ordet. Menigheten kan ledes gjennom gudstjenesten av et trykt gudstjenesteprogram, ved informasjon via projektor eller ved at liturg/ gudstjenesteleder veileder muntlig gjennom gudstjenestens gang. Barn og unge har en naturlig plass i gudstjenesten og må tas hensyn til i forbindelse med planlegging og gjennomføring av gudstjenesten. Om ønskelig kan det forekomme et eget innslag for barna, en barnepreken, for eksempel som innledning til Forkynnelse og respons eller etter tekstlesningene. Eventuelt kan barna begynne for seg og komme inn i gudstjenesten under Respons på Ordet. Korsang og/eller andre musikkinnslag plasseres der sangen/musikken passer til plasseringen i gudstjenesten, for eksempel mellom Inngang og Forkynnelse og respons, mellom tekstlesningene, under offeret, som musikk i Inngang eller musikk i Utsendelse. 6

7 INNGANG Folket samles i Faderens, Sønnens og Den hellige ånds navn og hilser Gud og hverandre. Samling Gudstjenesten begynner allerede når folk begynner å samles til gudstjeneste. Det som skjer under samlingen inkluderer både hva folk gjør når de kommer til kirken og det som hender etter at de har satt seg i kirkerommet. Dette skal gi uttrykk for at samlingen skjer i Herrens navn. Denne perioden er både en ytre og synlig samling av folket og en indre og åndelig samling. Derfor er det viktig at rommet er gjort i stand i god tid før gudstjenesten begynner og at det er lagt til rette for individuell forberedelse. Under samlingen kan uformelle hilsninger, samtaler, opplysninger, øvelse på nye sanger/salmer, musikk, bønn, stillhet, lovprisning og/eller enkel servering forekomme. Musikk Liturg/gudstjenesteleder og andre medvirkende i gudstjenesten kan enten under musikken eller tidligere gå inn i kirkerommet og knele og be ved alterringen. Bønnen markerer at den pastorale funksjonen begynner og at man trenger Guds nåde og kraft for den gjerningen man skal gjøre. Under musikken kan også alterlysene tennes. Ved dåp kan dåpsfølget gå inn i kirken i prosesjon sammen med gudstjenestemedvirkende ved begynnelsen av gudstjenesten. Hilsningsord Vendt mot menigheten hilser liturg/gudstjenesteleder menigheten i Herrens navn. Hilsningen skal tydelig være kristen og tilkjennegi at Gud er nærværende, noe som gjør det mulig for oss å feire gudstjeneste. Hilsningsordet kan sies av liturg/gudstjenesteleder alene eller ha form som en veksellesning. Se LITURGIBANKEN for eksempler på hilsningsord. Etter hilsningsordet ønsker liturg/gudstjenesteleder velkommen til gudstjeneste. Det er også naturlig her å si noe om dagens og/eller gudstjenestens karakter og innslag. Inngangssang/Inngangssalme Menigheten som har blitt hilst i Herrens navn svarer Gud med en lovsang. Denne sangen/salmen er i første rekke en felles lovprisning av Gud, med vekt på Guds vesen og handlinger som leder til takknemlighet og lovprisning. Menigheten står for virkelig å kunne synge ut sin glede. 7

8 Inngangsbønn Inngangsbønnen, som er en samlende vi-bønn, bør være kort og inkluderende og kan formuleres på en av følgende måter: En skrevet eller fri bønn som fanger opp dagens tema og henvender seg til Gud i lys av dette, slik som de klassiske kollektbønnene En skrevet eller fri bønn knyttet til menighetens og/eller lokalsamfunnets situasjon En skrevet eller fri bønn som generelt uttrykker Guds tilstedeværelse Et litani/kirkebønn eller en veksellesning mellom liturg/ gudstjenesteleder og menighet, der menigheten gjentar et gjennomgående menighetssvar Inngangsbønnen kan avsluttes med det følgende eller liknende: L: Herre, hør vår bønn. M: Vi ber i Jesu navn. Amen. Se LITURGIBANKEN for eksempler på inngangsbønner. Lovprisning Her kan noe av det følgende skje: Lovsangsavdeling med (flere korte sanger) Synging av et Gloria eller annen lovprisning. Korsang 8

9 FORKYNNELSE OG RESPONS ORDETS GUDSTJENESTE Skriften åpnes for menigheten gjennom bibellesning, preken, vitnesbyrd, musikk, drama og eventuelle andre uttrykksformer. Dette kombineres med bibelske salmer, korsanger og/eller allsanger. Et gjensvar på Guds ord innebærer også overgivelse og bekjennelse, bønn og forbønn, offer og innvielse til tjeneste i kirken og/eller verden. Bønn om lys over Ordet Dette er en bønn om Den hellige ånds velsignelse over hele denne delen av gudstjenesten. Den følgende eller en liknende bønn kan benyttes: T: Gud, åpne våre hjerter og sinn slik at vi med glede kan høre hva du vil si oss i dag når ditt Ord blir lest og forkynt. M: Gud, vi ber. Alternativt kan man benytte en sang/salme eller en korsang som en bønn med lys over Ordet. Tekstlesning fra Det gamle testamentet/epistlene To bibeltekster leses hver søndag. Den første er enten en tekst fra Det gamle testamentet eller fra epistlene. Over tid bør det tas hensyn til at menigheten får lytte til tekster fra begge disse kategoriene. Den andre er en tekst fra et av evangeliene. Det anbefales at menigheten enten sitter under begge lesningene, eller følger en tidlig kristen tradisjon med å stå under lesningen fra evangeliene. Sang/Salme/Bibelsk salme Brukes det her en sang/salme skal denne passe til bibeltekstenes budskap og utgjør således gudstjenestens hovedtemasang/hovedtemasalme. Brukes det her en bibelsk salme bør den fortrinnsvis synges, av hele menigheten eller av et kor eller en sanggruppe, eventuelt vekselleses. Tekstlesning fra evangeliene Tekstlesningen avsluttes med: T: Dette er Guds ord til oss i dag. M: Gud være lovet! Preken Sang/Salme En sang/salme som er i tråd med prekenens budskap og som derfor gir menigheten anledning til å gi sin tilslutning til det som har blitt forkynt, og/eller en sang/salme som forbereder neste ledd i gudstjenesten. 9

10 Respons på Ordet Her kan ulike elementer finne sted: Dåp, konfirmasjon, medlemsopptakelse, fornyelse av dåpspakten Forbønn for ulike tjenester i kirken Ordinasjon Innvielse/alterkall Stillhet Vitnesbyrd Trosbekjennelse/trosuttrykk. Denne kan, om ønskelig, være før salmen, umiddelbart etter prekenen. Se LITURGIBANKEN for eksempler på trosbekjennelser/trosuttrykk. Siden trosbekjennelsen har karakter av å være forkynnelse, rettet mot mennesker og ikke mot Gud, er det passende at liturgen/gudstjenestelederen står vendt mot menigheten når troen bekjennes. Forbønn Dette er hele menighetens forbønn og bør fortrinnsvis ledes av lekfolk og utformes lokalt. Bønnesvar er viktige som uttrykk for hele menighetens deltakelse i forbønnen. Følgende temaområder bør inkluderes i forbønnen: Guds skaperverk/verden: forvalterskap, ledere, aktuelle saker Mennesker i nød: ensomme, syke, forfulgte etc, mennesker rammet av aktuelle saker Kirken: menigheten, Metodistkirken, andre kirkesamfunn, diakoni, misjon Enkeltmennesker: mennesker som har bedt om forbønn Disse temaområdene kan forenkles og utvides, og ikke alle trenger å være med i hver gudstjeneste. Under hvert område kan både fjerne og nære perspektiver inkluderes. Samtidig som dette er fellesskapets bønn er det en utfordring å gi plass til den personlige bønn og ettertanke. Forbønnen kan for eksempel ha en av følgende former: Korte bønner som avsluttes med at menigheten svarer for eksempel Herre, hør vår bønn, Gud, hør vår bønn, Å Gud, hør vår bønn, Kyrie eleison eller Gud, vi ber deg. Et litani som inneholder forbønn for de fire temaområdene Særskilte bønner, knyttet til den aktuelle dagen i året/kirkeåret Bønnevandring til ulike bønnestasjoner som for eksempel nattverd, stille bønn ved alterringen, personlig forbønn, velsignelse, dåpspåminnelse ved døpefonten, bønnekrukke, lystenning, salving av syke, skriftemål og/eller kunstverk som sted for bønn og ettertanke. 10

11 I forbønnen vil det være naturlig å legge inn en enkel syndserkjennelse/ syndsbekjennelse når det ikke feires nattverd. Se LITURGIBANKEN for eksempler på syndserkjennelser/syndsbekjennelser. Under forbønnen kan menigheten inviteres til å knele ved alterringen, tenne lys i en lysglobe eller på andre måter og/eller skrive bønnelapper. Der det anvendes bønnekrukke er det naturlig at denne bæres fram til alteret under forbønnen. Det anbefales også å sette av tid til stillhet i løpet av forbønnen. Dette kan bl.a. gjøres ved at liturgen/gudstjenestelederen introduserer et bønneområde ved for eksempel å si: La oss be for og deretter lar det være stillhet slik at den enkelte kan be. Etter en tids stillhet kan liturgen/gudstjenestelederen så si: Gud, vi ber deg eller liknende. Ved lystenning kan den følgende eller liknende bønn benyttes: L: Gud, vend deg til oss når vi nærmer oss deg. Se det synlige og det usynlige som vi bærer fram. Ta imot våre lys og våre bønner. Amen. Invitasjon Invitasjon, syndserkjennelse/syndsbekjennelse og fredshilsen benyttes når det skal feires nattverd. Hvis ikke går man rett til offer. L: Gud selv, livets, kjærlighetens og gledens Gud, som i Jesus Kristus ble menneske og tok bolig iblant oss og som ved Den hellige ånd lever midt iblant oss, innbyr oss til fellesskap og måltid. Denne invitasjonen kan også benyttes som gudstjenestens hilsningsord. Syndserkjennelse/Syndsbekjennelse Dette leddet i gudstjenesten kan enten ha karakter av å være et uttrykk for fellesskapets felles innsikt i syndens realitet (syndserkjennelse), eller det kan være en mer konkret bekjennelse av den enkeltes synder (syndsbekjennelse). Se LITURGIBANKEN for eksempler på syndserkjennelser/syndsbekjennelser. Syndserkjennelsen/syndsbekjennelsen kan følges av en av følgende alternativer: Stille bønn Kyrie Etter stille bønn eller Kyrie fortsetter gudstjenesten med det følgende eller liknende når det har vært brukt en syndsbekjennelse: 11

12 L: Hør det glade budskap om tilgivelsen: "Dersom vi bekjenner våre synder, er Gud trofast og rettferdig, så han tilgir oss syndene og renser oss for all urett." I Jesu navn, dere er tilgitt! M: Gud være lovet. Amen. ELLER L: Kristus led døden for oss, og den allmektige Gud tilgir oss for Jesu skyld alle våre synder. Som en kalt og ordinert kirkens tjener, og med fullmakt fra Jesus Kristus, tilsier jeg dere derfor den fulle tilgivelse for alle deres synder, i Faderens, Sønnens og Den hellige ånds navn. M: Amen. Fredshilsen Det er ønskelig at fredshilsenen inkluderes i gudstjenesten, særlig når nattverd feires. Plasseringen rett foran offeret knytter an til Matt 5: Denne kan introduseres med følgende eller liknende ord: L: Vår Herre Jesus innbyr til sitt bord alle som elsker ham og som ønsker å leve i fred med sin neste. La oss derfor reise oss, gi hverandre hånden som tegn på forsoning og kjærlighet, og hilse hverandre med den kristne fredshilsenen! ELLER L: Gud er kjærlighet, og de som lever i kjærlighet lever i Gud og Gud lever i dem. Guds fred være med dere alle. M: Guds fred være med deg. L: La oss reise oss og hilse hverandre med et tegn på fred. Menigheten hilser hverandre med for eksempel: Guds fred Fred være med deg Kristi fred Offer Offerets plassering i Forkynnelse og respons, rett før eventuell nattverdfeiring, synliggjør at offeret ikke primært er en pengeinnsamling, men nettopp et offer. Offeret kan introduseres med følgende: L: Som tilgitte (og forsonte) mennesker, la oss ofre oss selv og våre gaver til Gud. ELLER 12

13 La oss ofre oss selv og våre gaver til Gud. Hvis det skal feires nattverd, kan nattverdelementene tas fra et anretningsbord ved inngangen og bæres fram sammen med offeret og settes på nattverdbordet. Under offeret kan menigheten synge og/eller lytte til musikk. 13

14 TAKKSIGELSE OG NATTVERD BORDETS GUDSTJENESTE Det samme grunnmønsteret for gudstjenesten brukes hver søndag. GUDSTJENESTE UTEN NATTVERD Takkebønn Når det ikke er nattverd bes det når offeret er båret fram en takkebønn. Denne kan for eksempel utformes slik: L: Alt kommer fra deg, Gud, og med lovsang og takk gir vi tilbake det som er ditt. Du, Gud, har skapt alt, og med kjærlighet formet du oss i ditt bilde. Når vår kjærlighet feiler, forblir du trofast. Du gav din Sønn, Jesus Kristus, som vår Frelser, for at vi skulle få evig liv. Alt vi er og har, tilhører deg, og i takknemlighet for alt du har gitt, ofrer vi oss selv og alt vi har. Ved Den hellige ånd, gjør oss ett med Kristus, ett med hverandre og ett i tjeneste for verden, vi ber i Jesu navn, L/A: Amen. ELLER L: Velsignet er du, Gud. Din er jorden og alt som fyller den. L/A: Ta imot oss og våre gaver i Jesu navn. Amen. Deretter bes Herrens bønn, gjerne syngende. Stillhet/alterkall kan følge. Gudstjenesten avsluttes deretter med Utsendelse. GUDSTJENESTE MED NATTVERD Bordets gudstjeneste har røtter tilbake til jødiske familiemåltider. Jesus og hans disipler tok opp denne tradisjonen. Jesu siste måltid med sine disipler kvelden før han døde var både den siste av disse måltidene og samtidig begynnelsen på et fordypet måltid som kristne har tatt del i siden den gang. Måltidsfellesskap har alltid vært en integrert del av kirkens liturgi. Etter pinsedag tok de første kristne del i synagogens gudstjeneste, men hadde også egne samlinger der de brøt brødet. Etter hvert som skillet til jødedommen ble tydeligere oppstod de egne, kristne gudstjenestene der Ordets og Bordets gudstjeneste smeltet sammen (Apg 14

15 20:7-12). I This Holy Mystery poengteres det at en fullstendig kristen gudstjeneste består av både Ordets og Bordets gudstjeneste, evangeliet forkynt både i ord og sakrament. Nattverden er den nye pakts tegn, som vi på Jesu egen oppfordring feirer til minne om ham og alt hva han har gjort for oss. Men nattverden er også et sakrament. Om dette sier Metodistkirkens lære og kirkeordning: "Herrens nattverd er ikke bare et tegn på den kjærlighet som de kristne bør ha til hverandre innbyrdes, men snarere en forsikring om vår forløsning gjennom Kristi død. Brødet som vi bryter blir en delaktiggjørelse i Kristi legeme for dem som rett, verdig og i tro tar imot det, og likeledes blir velsignelsens beger en delaktiggjørelse i Kristi blod" ( 68. Religionsartikkel XVIII) Til nattverden innbys ikke bare kirkens egne medlemmer, men alle som tror på Jesus Kristus eller som søker å finne veien til tro på ham, uavhengig av om de tilhører et kristent kirkesamfunn eller ikke. I tråd med metodistisk tradisjon bør liturgen/gudstjenestelederen minne om at nattverden både er et styrkemåltid for troende, men også et middel som kan formidle tro til ikke-troende. Foreldre bør oppfordres til å ta med sine mindreårige barn til nattverden slik at hele familien kan feire nattverd sammen. The United Methodist Book of Worship og This Holy Mystery anbefaler følgende nattverdpraksis som bør følges så sant det er mulig: Liturgen/gudstjenestelederen bør stå bak alterbordet (eller hvis dette ikke er mulig: ved siden av), med ansiktet vendt mot menigheten (versus populum). Alternativt kan et frittstående nattverdbord benyttes. Når liturg/gudstjenesteleder og menighet plasserer seg omkring alteret, framheves Guds nærvær i den gudstjenestefeirende menigheten. Dessuten markeres det at nattverdfeiringen er et felles anliggende for alle. Det bør brukes ett stort brød som kan brytes. I tillegg bør det være muligheter for glutenfritt brød. Det bør brukes et felles beger som man enten heller fra eller benytter til intinksjon. This Holy Mystery anbefaler bruk av druejuice. Nattverd bør feires hver søndag. Nattverden gjentar Jesu handlinger fra den øvre sal der han: tok brødet og vinen (forberedelse) takket for og velsignet brødet og vinen (nattverdbønn) brøt brødet (brødsbrytelse) gav brødet og vinen (utdeling av brød og vin) 15

16 Forberedelse Dette er den første av nattverdens fire handlinger. Liturgen/gudstjenestelederen tar brødet og vinen og forbereder elementene for nattverden. Brødet kan være enten syret eller usyret. Bruk av ett stort brød som senere brytes, følger Paulus praksis i 1 Kor 10:16-17 og symboliserer at kirken er én kropp i Kristus. Et stort beger, er også et symbol på enheten i Kristus. Hvis begeret ikke er fylt med vin, kan dette skje på dette tidspunktet. L: Lovet være du, vår Gud, verdens Herre, som gir oss brød av jordens frukt og menneskers arbeid. M: Lovet være Gud i evighet. (Brødet avdekkes) L: Lovet være du, vår Gud, verdens Herre, som gir oss vin av vinstokkens frukt og menneskers arbeid. M: Lovet være Gud i evighet. (Vinen avdekkes) L: Som kornet, engang spredt utover markene; og druene, engang spredt utover bergene, nå er forenet på dette bord i brød og vin, la slik, Herre, hele ditt folk bli samlet fra alle verdenshjørner i ditt rike. M: Herre, hør vår bønn. Nattverdbønn Som Jesus takket for og velsignet brødet og vinen gjør vi det samme. Nattverdbønnen er feiringens bærende tekst, hvor de mest vesentlige momenter i kristen tro blir sammenfattet. ALTERNATIV 1 Denne bønnen legger vekt på en feiring av bredden i Guds mektige gjerninger, og følger et trinitarisk mønster med menighetssvar etter hvert enkelt ledd. L: Herren være med dere. M: Og Herren være med deg. L: Løft deres hjerter. Menigheten reiser seg. M: Vi løfter våre hjerter til Herren. L: La oss takke og love Herren vår Gud! M: Det er verdig og rett. L: Det er sannelig verdig og rett, at vi alltid og overalt takker og lover deg, Hellige Far, allmektige og evige Gud, du som formet oss i ditt bilde og blåste livspusten inn i oss. Her følger eventuelt en kirkeårsrelatert bønn: 16

17 Advent og jul: Da tiden var inne, lot du din enbårne Sønn komme til verden for vår skyld. Han ga avkall på sitt eget og tok på seg en tjeners skikkelse og ble som en av oss for å frelse oss fra mørket til sitt underfulle lys. Nyttår: Ved Jesus Kristus, som er den samme i går, i dag og til evig tid, har du gitt oss den nye pakt og stadfestet den med dine mektige løfter. Ved ham, som er Alfa og Omega, begynnelsen og enden, er du vår Far og vi ditt folk. Åpenbaringstiden: Ditt rike er nærværende ved Jesus Kristus. Han er det levende brød, som er kommet ned fra himmelen for å gi verden liv. Fastetiden: Du ga din enbårne Sønn for våre synders skyld. Han var ydmyk og lydig til døden på et kors, så vi kunne få liv og fred. Påsketiden: Ved å reise opp Jesus Kristus som den første, har du tilintetgjort døden og ført liv og udødelighet fram i lyset. Pinse: Etter Kristi løfte ga du Den hellige ånd på pinsedag for at vitnesbyrdet om Kristi oppstandelse og din kjærlighet til verden kan forkynnes gjennom din kirke. Treenighetstiden: Ditt rike er nærværende ved Jesus Kristus. Han er det levende brød, som er kommet ned fra himmelen for å gi verden liv. Deretter fortsetter liturgen/gudstjenestelederen: L: Derfor vil vi med engler og overengler og med alle himmelens hærskarer love og opphøye ditt hellige navn: M: Hellig, hellig, hellig er Herren, Sebaot. All jorden er full av din herlighet! Hosianna i det høyeste. Velsignet være han som kommer i Herrens navn. Hosianna i det høyeste. Sanctus kan alternativt synges. L: Hellig er du, Gud, og velsignet er din Sønn, Jesus Kristus. Din Ånd salvet ham til å forkynne godt budskap for fattige, for å rope ut at fanger skal få frihet og blinde få synet igjen, for å sette undertrykte fri og rope ut at du var kommet for å frelse ditt folk. Han helbredet syke, mettet sultne og spiste med utstøtte. Gjennom hans lidelse, død og oppstandelse, fødte du kirken, frigjorde oss fra slaveriet og opprettet en ny pakt med oss ved vann og Ånd. 17

18 I den natt da Jesus gav seg selv for oss, tok han et brød, takket og brøt det, ga disiplene og sa: "Dette er min kropp, som gis for dere. Gjør dette til minne om meg!" Etter måltidet tok han begeret, takket, ga disiplene og sa: "Drikk alle av det! For dette er mitt blod, paktens blod, som blir utøst for mange så syndene blir tilgitt. Gjør dette, så ofte som dere drikker det, til minne om meg!" Og så, til minne om dine mektige gjerninger i Jesus Kristus, overgir vi oss selv til deg med lovprisning og takk, som et hellig og levende offer, i det vi forkynner troens mysterium: M: Kristus døde. Kristus sto opp. Kristus skal komme igjen. L: Send din Hellige Ånd over oss og disse dine gaver. La oss gjennom nattverdens brød og vin ta imot Jesu Kristi kropp og blod, og gjør oss til hele mennesker slik at vi kan være Kristi kropp i verden, forløst ved hans blod. Ved din Ånd, gjør oss ett med Kristus, ett med hverandre og ett i tjenesten for verden, inntil Kristus kommer igjen. M: Amen. ALTERNATIV 2 Dette er en kortere versjon av nattverdbønnen. Her kan den innledende prefasjonen inkluderes eller utelates. Likeledes kan brødsbrytelsen alternativt gjøres i forbindelse med innstiftelsesordene, ikke som en egen handling etter Herrens bønn. Menigheten reiser seg. L: Det er sannelig verdig og rett, at vi alltid og overalt takker og lover deg, Hellige Far, allmektige og evige Gud, du som formet oss i ditt bilde og blåste livspusten inn i oss. Derfor vil vi med engler og overengler og med alle himmelens hærskarer love og opphøye ditt hellige navn: M: Hellig, hellig, hellig er Herren, Sebaot. All jorden er full av din herlighet! Hosianna i det høyeste. Velsignet være han som kommer i Herrens navn. Hosianna i det høyeste. Sanctus kan alternativt synges. L: I den natt da Jesus gav seg selv for oss, tok han et brød, takket og brøt det, ga disiplene og sa: "Dette er min kropp, som gis for dere. Gjør dette til minne om meg!" Etter måltidet tok han begeret, 18

19 takket, ga disiplene og sa: "Drikk alle av det! For dette er mitt blod, paktens blod, som blir utøst for mange så syndene blir tilgitt. Gjør dette, så ofte som dere drikker det, til minne om meg!" M: Kristus døde. Kristus sto opp. Kristus skal komme igjen. L: Send din Hellige Ånd over oss og disse dine gaver. La oss gjennom nattverdens brød og vin ta imot Jesu Kristi kropp og blod, og gjør oss til hele mennesker slik at vi kan være Kristi kropp i verden, forløst ved hans blod. Ved din Ånd, gjør oss ett med Kristus, ett med hverandre og ett i tjenesten for verden, inntil Kristus kommer igjen. A: Amen. ALTERNATIV 3 Dette er en enda kortere versjon av nattverdbønnen som kan tjene som mal og utgangspunkt for frie utforminger av nattverdbønnen. Også her kan den innledende prefasjonen inkluderes eller utelates. Likeledes kan brødsbrytelsen alternativt gjøres i forbindelse med innstiftelsesordene, ikke som en egen handling etter Herrens bønn. Menigheten reiser seg. L: Vi takker og lover deg, himmelens og jordens Gud, som omslutter alt du har skapt med din kjærlighet. Takk for frelsen du har gitt oss gjennom Jesus Kristus. Send din Ånd over oss og disse dine gaver, og gjør oss til ett med Kristus og ett med hverandre. Amen. Deretter bes Herrens bønn, gjerne syngende. Brødsbrytelse Den tredje delen av nattverdfeiringen er lik den første, kort, og er en forberedelse til den følgende. Liturgen/gudstjenestelederen løfter opp brødet slik at alle kan se det og bryter det, enten i stillhet eller med følgende ord: L: Brødet som vi bryter, gir oss del i Kristi kropp. Fordi det er ett brød, er vi alle én kropp. For vi har alle del i det ene brød. Deretter løfter liturgen/gudstjenestelederen opp begeret, enten i stillhet eller med følgende ord: L: Begeret som vi velsigner, gir oss del i Kristi liv. 19

20 Deretter fortsetter liturgen/gudstjenestelederen: L: Velkommen til Herrens bord. Alt er ferdig. Utdeling av brød og vin Her gis brødet og vinen til menigheten på samme måte som Jesus gav det til disiplene. Lekfolk, andre prester og diakoner kan assistere ved nattverdutdelingen. Det er vanlig at liturgen/gudstjenestelederen først selv mottar brødet og vinen og deretter betjener de som assisterer ved utdelingen. Nattverden kan deles ut ved kneling ved alterringen eller ved intinksjon. I kirker som har alterring, men som ikke benytter denne til nattverdutdelingen, kan alterringen tas i bruk som bønne- og meditasjonssted under nattverden. Man betjener hver enkelt med følgende ord: L: Jesu kropp, gitt for deg/jesu blod, gitt for deg ELLER ELLER ELLER Jesus Kristus, brødet fra himmelen/jesu blod, frelsens beger Dette er Jesu kropp/dette er Jesu blod Jesu Kristi legeme som ble gitt for deg/ Jesu Kristi blod som ble utøst for deg Hvis menigheten kneler ved alterringen kan hvert knefall avsluttes med: L: Stå opp og gå i Herrens fred. ELLER Stå opp i fred. Guds fred være med deg. Under nattverdutdelingen kan menigheten synge, lytte til musikk og/eller være i stillhet. 20

21 Takkebønn L/A: Evige Gud, vi takker deg for dette hellige mysterium, at du har gitt deg selv for oss. Vi overgir oss helt til deg, og ber om at du må fylle oss med Den hellige ånds kraft, så vi kan være dine vitner i verden, og frimodig gå ut i tjenesten for kjærlighet, rettferdighet og fred. Amen. ELLER L: Herre, du har gitt deg selv for oss. M: Nå gir vi oss selv til deg og til tjeneste for andre L: Din kjærlighet har gjort oss til et nytt folk. M: Som et kjærlighetens folk vil vi tjene deg med glede. L: Din herlighet har fylt våre hjerter. M: Hjelp oss å ære deg i alle ting. Amen. Takkebønnen kan avsluttes med denne eller liknende lovprisning: L: Ære være Gud i det høyeste, og fred på jorden blant mennesker som Gud har glede i! A: Vi takker deg for din store herlighet. Herre vår Gud, himmelske Konge, allmektige Far. Amen. 21

22 UTSENDELSE Folket sendes ut for tjeneste i verden med Herrens velsignelse. Opplysninger Hvis opplysningene ikke har vært gitt under samlingen kan de gis her. Opplysningene bør være så korte som mulig. Hvis mulig bør de stå på gudstjenestearket som menigheten får utdelt. De kan også vises på skjerm. Opplysninger om selve gudstjenesten kan gis under samlingen eller i forbindelse med hilsningsordet. Opplysningene av praktisk art har en utpreget pragmatisk verdi. Men det er verdt å merke seg at opplysningene også er med på å understreke menighetens karakter av å være et fellesskap som møtes regelmessig i ulike sammenhenger for å tilbe Gud og for å dele fellesskap, gleder og sorger. I tillegg er opplysningene en oppfordring til menigheten om å be for dens aktiviteter i tiden som ligger foran. Avslutningssang/Avslutningssalme Gudstjenestens siste sang/salme kan oppsummere det vi har vært samlet om i gudstjenesten, den kan peke utover mot den tjenesten som venter oss i hverdagen eller den kan peke framover mot målet, det fullendte Guds rike. Denne sangen/salmen kan være: En lovprisningssang/lovprisningssalme En sang/salme som betoner innvielse til tjeneste i verden En takkesang/takkesalme etter nattverdfeiringen Menigheten står. Velsignelsen Velsignelsen uttales av liturg/gudstjenesteleder som er vendt mot menigheten med øynene åpne, og som kan gjøre korsets tegn. Se LITURGIBANKEN for eksempler på velsignelser. Amen Menigheten synger. Musikk Her kan alterlysene slukkes og bæres ut, for å symbolisere at Kristi lys leder oss ut i verden. Dette kan alternativt skje under avslutningssangen/avslutningssalmen. Hvis nattverd har blitt feiret kan nattverdelementene bæres ut på dette tidspunktet. Utsendelsesord Menigheten sendes ut. Se LITURGIBANKEN for eksempler på utsendelsesord. 22

Reform av kirkens gudstjenesteliv Forslag til ny dåpsliturgi

Reform av kirkens gudstjenesteliv Forslag til ny dåpsliturgi Forslag til ny dåpsliturgi MOTTAKELSE L Vi skal feire dåp i Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn. Med takk og glede kommer vi med NN/disse barna til Gud, som har skapt oss i sitt bilde. Ved vann

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012.

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. Fra Gudstjenesteboken 2011 Ordning for Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2011. Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. I. mottakelse til dåp En dåpssalme synges

Detaljer

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten Vedlegg til KR-sak 41/15 Revisjon av dåpsliturgien KR 41.1/15 NFGs forslag til revidert Ordning for dåp i hovedgudstjenesten, vedtatt i møtet 18. juni 2015. Ordning for dåp i hovedgudstjenesten 1 Mottakelse

Detaljer

i den hellige dåp. I dåpen tar Gud imot oss og forener oss med den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus.

i den hellige dåp. I dåpen tar Gud imot oss og forener oss med den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus. Ordning for Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2017 1 Mottakelse til dåp L I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. ELLER L I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn: Vår skaper,

Detaljer

I. MOTTAKELSE TIL DÅP

I. MOTTAKELSE TIL DÅP Forslag til dåpsliturgi i hovedgudstjenesten til KR sept 2010 etter BM-vedtak I. MOTTAKELSE TIL DÅP Dåpssalmen kan synges her, før skriftlesningen, før forsakelsen og troen som avslutning på dåpshandlingen.

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

dåpen tar Gud imot oss og forener oss med den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus.

dåpen tar Gud imot oss og forener oss med den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus. Ordning for Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2017 Liturgien tas i bruk i menighetene senest innen 1. september 2017 Liturgien vil foreligge trykt i mai. Det kan da bli noen mindre endringer

Detaljer

New York. Nådehilsen Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far og Herren, Jesus Kristus.

New York. Nådehilsen Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far og Herren, Jesus Kristus. Gudstjeneste i Sjømannskirken New York SAMLING Informasjon om gudstjenesten og tre bønneslag Preludium Salme Nådehilsen Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far og Herren, Jesus Kristus. Amen! Samlingsbønn

Detaljer

Dåp Skaunmenighetene

Dåp Skaunmenighetene Dåp Skaunmenighetene Revidert dåpsliturgi 2015 Revidert dåpsliturgi 2015 1 1 Mottakelse til dåp I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. I dag skal NN/(antall) barn bli døpt. I tillit og glede bringer

Detaljer

Forslag til revidert dåpsliturgi i hovedgudstjenesten. (Vedlegg til sak KR 24/10 Dåpsliturgi Kirkerådets møte mai 2010)

Forslag til revidert dåpsliturgi i hovedgudstjenesten. (Vedlegg til sak KR 24/10 Dåpsliturgi Kirkerådets møte mai 2010) Forslag til revidert dåpsliturgi i hovedgudstjenesten (Vedlegg til sak KR 24/10 Dåpsliturgi Kirkerådets møte 27.-29. mai 2010) I. MOTTAKELSE L I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. Ved dåp av

Detaljer

Gudstjeneste med dåp og nattverd

Gudstjeneste med dåp og nattverd Gudstjeneste med dåp og nattverd Gudstjenesten er menighetens hoved- samling om Guds ord og sakramentene (dåp og nattverd). I gudstjenesten gir vi uttrykk for vår tro, tilbedelse, takk og bønn. I gudstjenesten

Detaljer

Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter. L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle

Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter. L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle I. SAMLING 1 Forberedelse Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle Klokkeringing Informasjon om dagens

Detaljer

FYLLINGSDALEN MENIGHET

FYLLINGSDALEN MENIGHET FYLLINGSDALEN MENIGHET ORDNING FOR DÅP Dåpsbarna med foreldre og søsken går inn i prosesjon når gudstjenesten starter, til sitteplasser på første rekke. Dåpen kommer etter GLORIA-leddet i gudstjenesten,

Detaljer

I SAMLING 5 SYNDSBEKJENNELSE 1 FORBEREDELSE

I SAMLING 5 SYNDSBEKJENNELSE 1 FORBEREDELSE I SAMLING 1 FORBEREDELSE Klokkeringing til kl 11.00 ML: Informasjon om dagens gudstjeneste og: La oss være stille for Gud Kort stillhet Tre klokkeslag 2 PRELUDIUM og INNGANGSSALME, prosesjon 3 INNGANGSORD

Detaljer

FYLLINGSDALEN MENIGHET

FYLLINGSDALEN MENIGHET FYLLINGSDALEN MENIGHET ORDNING FOR DÅP Dåpsbarna med foreldre og søsken går inn i prosesjon når gudstjenesten starter, til sitteplasser på første rekke. Dåpen kommer etter GLORIA-leddet i gudstjenesten,

Detaljer

Høringsforslag Forslag fra komité A Komitéens kommentarer Et lite flertall ønsker. dåp. og Den hellige ånds navn. Alternativt kan benyttes:

Høringsforslag Forslag fra komité A Komitéens kommentarer Et lite flertall ønsker. dåp. og Den hellige ånds navn. Alternativt kan benyttes: Høringsforslag Forslag fra komité A Komitéens kommentarer Et lite flertall ønsker 1 Mottakelse til 1 Mottakelse til den utvidede hilsen inn som en kan- mulighet, dåp dåp men ønsker ikke å gi anledning

Detaljer

2. Utøvelsen av fadder- og forbederansvaret utføres i tråd med veiledningsbrosjyren: Fadder- og forbederansvar i Frikirken.

2. Utøvelsen av fadder- og forbederansvaret utføres i tråd med veiledningsbrosjyren: Fadder- og forbederansvar i Frikirken. ORDNING FOR Dåp Den Evangelisk Lutherske Frikirke Dåp 1. Dåpssamtale og dåp foretas i henhold til Forfatning for Den Evangelisk Lutherske Frikirke og Reglement for dåp og menighetens kristendomsopplæring,

Detaljer

Elverhøy kirke Høymesse med nattverd Søndag 2. okt kl

Elverhøy kirke Høymesse med nattverd Søndag 2. okt kl Elverhøy kirke Høymesse med nattverd Søndag 2. okt. 2016 kl. 11.00 20. søndag i treenighetstiden NRK Radio Velkommen til gudstjeneste i Elverhøy kirke! Bokstaven M - står for menighet A - for alle (liturg

Detaljer

Hovedgudstjeneste i Holla og Helgen sokn

Hovedgudstjeneste i Holla og Helgen sokn Hovedgudstjeneste i Holla og Helgen sokn Forslag til ordning for hovedgudstjenesten for Holla og Helgen menighet Utarbeidet av liturgiutvalget 28. august 2012.; Revidert ettes gudstjeneste 25. september

Detaljer

Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet

Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet I. Samling 1 Forberedelse Der det er praktisk mulig ønsker vi at: Kirkerommet kan være åpent en stund før gudstjenesten, med anledning til å tenne lys og sitte

Detaljer

I. SAMLING. 1. FORBEREDELSE Klokkeringing - uten de avsluttende tre slag. 2. INNGANGSSALME

I. SAMLING. 1. FORBEREDELSE Klokkeringing - uten de avsluttende tre slag. 2. INNGANGSSALME Et eksempel på mal for en ganske kort gudstjeneste etter forslag til ny gudstjeneste for Den norske kirke ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. DÅP 1. Forberedelse L I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. Med takk og glede tar menigheten imot barnet/barna som i dag skal bli døpt i Guds hus. Gud har gitt oss livet og skapt oss til fellesskap

Detaljer

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten. Ordning for dåp i hovedgudstjenesten. 1 Mottakelse til dåp. 1 Mottakelse til dåp

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten. Ordning for dåp i hovedgudstjenesten. 1 Mottakelse til dåp. 1 Mottakelse til dåp Høringsforslaget til Revidert dåpsliturgi (KR sak 41/15) Ordning for dåp i hovedgudstjenesten 1 Mottakelse til dåp L I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. L I dag skal NN/(antall) barn bli døpt.

Detaljer

Ordning for hovedgudstjeneste i Tveit kirke

Ordning for hovedgudstjeneste i Tveit kirke Ordning for hovedgudstjeneste i Tveit kirke I. samling 1 Forberedelse Kirkerommet kan være åpent en stund før gudstjenesten, med anledning til å tenne lys og sitte i stillhet, i ettertanke og bønn. Klokkeringing

Detaljer

Ved starten av konfirmasjonstiden fremstilles konfirmantene for menigheten i en gudstjeneste.

Ved starten av konfirmasjonstiden fremstilles konfirmantene for menigheten i en gudstjeneste. Bønner til konfirmasjonstidens gudstjenester Kirkerådet har i februar 2002 i samsvar med reglene for liturgisaker vedtatt nye bønner for gudstjenestene i konfirmasjonstiden som liturgisk forsøkssak. 1.

Detaljer

Dåp i egen gudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2011. Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012.

Dåp i egen gudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2011. Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. Fra Gudstjenesteboken 2011 Ordning for Dåp i egen gudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2011. Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. 1 Før gudstjenesten begynner, tar dåpsfølget

Detaljer

ORDNING FOR HOVEDGUDSTJENESTE

ORDNING FOR HOVEDGUDSTJENESTE ORDNING FOR HOVEDGUDSTJENESTE I SAMLING 1 Forberedelse Klokkeringing Informasjon om dagens gudstjeneste La oss være stille for Gud Kort stillhet. Tre klokkeslag 2 Preludium / Inngangssalme 3 Inngangsord

Detaljer

3 Inngangsord. 4 Samlingsbønn

3 Inngangsord. 4 Samlingsbønn Hellemyr menighet. Lokal grunnordning for gudstjeneste. I. samling 1 Forberedelse Kirkerommet er åpent en stund før gudstjenesten, med anledning til å tenne lys og sitte i stillhet, i ettertanke og bønn.

Detaljer

Høymesse i Oslo domkirke. MAL. Liturgens versjon.

Høymesse i Oslo domkirke. MAL. Liturgens versjon. 1 Høymesse i Oslo domkirke. MAL. Liturgens versjon. Preludium og prosesjon Menigheten reiser seg og blir stående til «amen» etter inngangsordene. Innngangssalme Innledningsord og intimasjon L: I Faderens

Detaljer

G2 Høsten 2007. 1. Preludium Det synges lovsanger fra kl.16.40 Liturg tar plass bak alteret mot slutten av preludiet. 2.

G2 Høsten 2007. 1. Preludium Det synges lovsanger fra kl.16.40 Liturg tar plass bak alteret mot slutten av preludiet. 2. G2 Høsten 2007 Bønnemøte i Lillesalen fra kl:16:30 1. Preludium Det synges lovsanger fra kl.16.40 Liturg tar plass bak alteret mot slutten av preludiet 2. Nådehilsen Kjære menighet. Nåde være med dere

Detaljer

gjennom livet ORDNING FOR HØYMESSEN Menighetene i Folldal 2012 DEN NORSKE KIRKE

gjennom livet ORDNING FOR HØYMESSEN Menighetene i Folldal 2012 DEN NORSKE KIRKE gjennom livet ORDNING FOR HØYMESSEN Menighetene i Folldal 2012 DEN NORSKE KIRKE I SAMLING Klokkeringing Informasjon om dagens gudstjeneste 3 klokkeslag Preludium Inngangssalme (se nummertavle) Inngangsord

Detaljer

Ny Hovedgudstjeneste i Lambertseter menighet

Ny Hovedgudstjeneste i Lambertseter menighet Ny Hovedgudstjeneste i Lambertseter menighet (L = Liturg, ML = Medliturg, A= Alle) I SAMLING 1. Forberedelse Det bør være stille i kirkerommet ca. 10 min. før gudstjenesten begynner, med mulighet for stille

Detaljer

Hovedgudstjeneste I Høymesse - Hakadal kirke 2012

Hovedgudstjeneste I Høymesse - Hakadal kirke 2012 Hovedgudstjeneste I Høymesse - Hakadal kirke 2012 Samling Preludium med prosesjon ( ) Bare prosesjon ved dåp, konfirmasjon, på høytidsdager og spesielle gudstjenester. Nattverdselementene bæres inn og

Detaljer

Ordning for nattverd... 2. Hva nattverden er... 2. Nattverden i Luthers lille katekisme... 2. Noen praktiske råd... 3. Nattverdhandlingen...

Ordning for nattverd... 2. Hva nattverden er... 2. Nattverden i Luthers lille katekisme... 2. Noen praktiske råd... 3. Nattverdhandlingen... ORDNING FOR NATTVERD BOKMÅ INNHOD Ordning for nattverd... 2 Hva nattverden er... 2 Nattverden i uthers lille katekisme... 2 Noen praktiske råd... 3 Nattverdhandlingen... 5 1. Innbydelse... 5 2. Innstiftelsesordene...

Detaljer

i. Samling 1 Preludium 2 Inngangssalme Ordning for Dåp i egen gudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2017

i. Samling 1 Preludium 2 Inngangssalme Ordning for Dåp i egen gudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2017 Ordning for Dåp i egen gudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2017 1 Før gudstjenesten begynner, tar dåpsfølget plass i kirken. 2 Under ledd 1 Preludium kan det ordnes en prosesjon. Hvis en bruker prosesjonskors,

Detaljer

GUDSTJENESTE I FROGNER KIRKE

GUDSTJENESTE I FROGNER KIRKE GUDSTJENESTE I FROGNER KIRKE (Forslag til foreløpig høymesseliturgi) Den norske kirke er inne i en gudstjenestereform, der deler av gudstjenesteordningen (liturgien) er under forandring. Rammene er bestemt

Detaljer

Gudstjenesteordning 2012

Gudstjenesteordning 2012 DEN NORSKE KIRKE I LINDESNES Gudstjenesteordning 2012 www.lindesnes.kirken.no Hjertelig velkommen til gudstjeneste! I snart 2000 år har den kristne kirke feiret gudstjenester. Formen på denne har variert

Detaljer

NY GUDSTJENESTEORDNING I ØSTENSTAD KIRKE

NY GUDSTJENESTEORDNING I ØSTENSTAD KIRKE 1 NY GUDSTJENESTEORDNING I ØSTENSTAD KIRKE I SAMLING 1. Forberedelse Informasjon om dagens gudstjeneste v/ klokker. Inneholder: - Fullt navn på dåpsbarna - Om dagens offer og hvordan det samles inn - Om

Detaljer

Ordning for hovedgudstjeneste

Ordning for hovedgudstjeneste Ordning for hovedgudstjeneste I. samling 1 Forberedelse Kirkerommet kan være åpent en stund før gudstjenesten, med anledning til å tenne lys og sitte i stillhet, i ettertanke og bønn. Klokkeringing Før

Detaljer

FYLLINGSDALEN MENIGHET

FYLLINGSDALEN MENIGHET FYLLINGSDLEN MENIGHET ORDNING FOR LTERNTIV HOVEDGUDSTJENESTE (G2) Ca. 4-6 gudstjenester i året skal følge denne ordninga. L = liturg ML = medliturg = alle Sist revidert 19.11.2015 Side 1 I. SMLING Klokkeringing

Detaljer

Prosesjon ved dåp. og sammen med hele ditt folk fornyes hver dag i et sant og hellig liv. Vardø kirke -

Prosesjon ved dåp. og sammen med hele ditt folk fornyes hver dag i et sant og hellig liv. Vardø kirke - Vardø kirke - Klokkeslett: 11:00 Dag i kirkeåret: Liturgisk farge: Prest: Organist: Kirketjener: Klokker: og sammen med hele ditt folk fornyes hver dag i et sant og hellig liv. La oss være stille for Gud

Detaljer

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3.

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3. Gudstjeneste for alle i Skoklefall kirke. Lørdag 19. oktober klokka 1300 til 1500 ARBEIDSPROGRAM INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: 1. Kom, la oss samles ved Guds bord : og gjøre det i stand,

Detaljer

Melodi til Gloria kan variere. Gloria utgår i advents- og fastetiden.

Melodi til Gloria kan variere. Gloria utgår i advents- og fastetiden. EUKARISTIEN DEN HELLIGE MESSE Menighetsagende for SKG-Region Vest. Se Hymnarium for musikk til messeleddene. Menighetssvar med fet skrift. MESSENS INNLEDNING INNTOG MED SALME INNGANGSORD +I Faderens og

Detaljer

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013 Samtale Det er andre møtet i barselgruppa. Ellen har akkurat fortalt hvor fantastisk flott det var i kirka på søndag da Cornelius ble døpt. Anne(38, førstegangsmor) sier: Petter og jeg hadde en skikkelig

Detaljer

Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet

Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet I. Samling 1 Forberedelse Der det er praktisk mulig ønsker vi at: Kirkerommet kan være åpent en stund før gudstjenesten, med anledning til å tenne lys og sitte

Detaljer

Om ordning for dåp... 2. Om dåpen... 4. Dåp av barn... 6. Dåp ved neddykking... 9. Dåp uten forsamlingens nærvær... 10. Dåp av voksne...

Om ordning for dåp... 2. Om dåpen... 4. Dåp av barn... 6. Dåp ved neddykking... 9. Dåp uten forsamlingens nærvær... 10. Dåp av voksne... ORDNING FOR DÅP BOKMÅ INNHOD Om ordning for dåp... 2 Om dåpen... 4 Dåp av barn... 6 Dåp ved neddykking... 9 Dåp uten forsamlingens nærvær... 10 Dåp av voksne... 11 Dåp ved neddykking... 14 Dåp uten forsamlingens

Detaljer

Dåp ImF-Bryne Mars 2007

Dåp ImF-Bryne Mars 2007 Dåp ImF-Bryne Mars 2007 Bakgrunn a) Utgangspunkt i skapelsen: o Ved Ånden og Ordet skaper Faderen mennesket i Guds bilde. 1.Mos.1-2 o Adam og Eva blir skapt til fellesskap med Gud og hverandre. o Mennesket

Detaljer

FYLLINGSDALEN MENIGHET

FYLLINGSDALEN MENIGHET FYLLINGSDALEN MENIGHET ORDNING FOR FAMILIEGUDSTJENESTE (G3) Familiegudstjenestene kan ha dåp eller nattverd, men ikke begge deler. Gudstjenestene bør være korte, ikke over 1 time. L = liturg ML = medliturg

Detaljer

Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011

Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011 Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011 Inngang Preludium (alle står) Inngangssalme: salme 268 - melodi fra Rana Herre Gud, ditt dyre navn og ære over verden høyt i akt skal være, og alle sjele, de trette træle,

Detaljer

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn.

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og elske Gud over alle ting og lite fullt og fast på ham. Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Det

Detaljer

Forbønn for borgerlig inngått ekteskap 2017

Forbønn for borgerlig inngått ekteskap 2017 KM 06/17 Ordning for Forbønn for borgerlig inngått ekteskap 2017 Forbønn for borgerlig inngått ekteskap 2017 I løpet av handlingen kan det gis rom for medvirkning av ulike slag. Det kan være medvirkning

Detaljer

Lokal grunnordning for Familiegudstjenester uten nattverd (både «Sprell levende» og «Gubba»):

Lokal grunnordning for Familiegudstjenester uten nattverd (både «Sprell levende» og «Gubba»): Lista sokn FORSLAG sept 2012 Lokal grunnordning for Familiegudstjenester uten nattverd (både «Sprell levende» og «Gubba»): SAMLING Forberedelse Klokkeringing Informasjon/Kunngjøring (evt. på storskjerm)

Detaljer

DÅPEN - ett barn INNLEDNING ORDETS GUDSTJENESTE EVANGELIUM. Presten mottar dåpsbarnet og familien.

DÅPEN - ett barn INNLEDNING ORDETS GUDSTJENESTE EVANGELIUM. Presten mottar dåpsbarnet og familien. INNLEDNING DÅPEN - ett barn Presten mottar dåpsbarnet og familien. Presten: Vi er samlet her for å feire det store under at et nytt menneske er født. Denne begivenheten får oss til å stanse opp, den stiller

Detaljer

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste 1 ORDNING FOR Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste Den Evangelisk Lutherske Frikirke Orientering 1. Til tjenesten med Ord og sakrament (hyrdetjenesten) kalles og

Detaljer

Vigsling av tilsynsmann

Vigsling av tilsynsmann 1 ORDNING FOR Vigsling av tilsynsmann Den Evangelisk Lutherske Frikirke Orientering 1. Når en synode eller et presbyterium velger nye tilsynsmenn vigsles disse til tjeneste for menighetene og fellesvirket

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM Liturgien for Velsignelse av hus og hjem er vedtatt av Kirkemøtet 16. april 2013 med hjemmel i Lov om Den norske kirke 24, annet ledd. 1 Denne liturgien kan brukes når noen ber

Detaljer

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder.

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Den hellige messe I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Vi vil be om nåde og velsignelse fra Jesu korsoffer for oss selv og for

Detaljer

ANNEN MESSE. Trinnbønn.

ANNEN MESSE. Trinnbønn. ANNEN MESSE Du kan i den hellige messe oppnå Guds store nåde og hjelp for deg og andre. Din bønn er forenet med prestens bønn. Enda mer: du ber sammen med Jesus. Derfor er din bønn sterk. Hva vil du be

Detaljer

Kirkerommet er åpent en stund før gudstjenesten, med anledning til å tenne lys, sitte i stillhet, i ettertanke og bønn.

Kirkerommet er åpent en stund før gudstjenesten, med anledning til å tenne lys, sitte i stillhet, i ettertanke og bønn. LOKAL ORDNING FOR GUDSTJENESTE I EIDE KIRKE I SAMLING 1 FORBEREDELSE Kirkerommet er åpent en stund før gudstjenesten, med anledning til å tenne lys, sitte i stillhet, i ettertanke og bønn. Klokkeringing

Detaljer

HØYMESSEN I PAULUS OG SOFIENBERG MENIGHET

HØYMESSEN I PAULUS OG SOFIENBERG MENIGHET 1 HØYMESSEN I PAULUS OG SOFIENBERG MENIGHET I SAMLING Forberedelse Klokkeringing, avsluttes med 3 slag. Inngangssalme med prosesjon Nådehilsen og Inngangsord Samlingsbønn Enten: A: Hellige Gud, vi er kommet

Detaljer

Vigsel i Den norske kirke Forenklet liturgihefte for prest og andre medvirkende.

Vigsel i Den norske kirke Forenklet liturgihefte for prest og andre medvirkende. VIGSEL Vigsel i Den norske kirke Forenklet liturgihefte for prest og andre medvirkende. 1 VIGSEL I løpet av handlingen kan det gis rom for medvirkning av ulike slag. Det kan være medvirkning fra bryllupsfølget

Detaljer

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP BOKMÅL INNHOLD FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP... 2 1. MUSIKK MED EVENTUELL INNGANG... 2 2. SANG/SALME... 2 3. NÅDEHILSEN/ÅPNINGSORD... 2 4. SKRIFTLESNING...

Detaljer

HVA INNEHOLDER EN MESSE (OG HVORFOR GJØR VI DET VI GJØR)?

HVA INNEHOLDER EN MESSE (OG HVORFOR GJØR VI DET VI GJØR)? HVA INNEHOLDER EN MESSE (OG HVORFOR GJØR VI DET VI GJØR)? p. Oddvar Moi Først litt generelt om SYMBOLER OG OPPFØRSEL I KIRKEN Når vi går inn og ut av kirken Når vi går inn i kirken, sørger vi for at vi

Detaljer

1 FORBEREDELSE Kirkerommet er åpent en stund før gudstjenesten, med anledning til å tenne lys, sitte i stillhet, i ettertanke og bønn.

1 FORBEREDELSE Kirkerommet er åpent en stund før gudstjenesten, med anledning til å tenne lys, sitte i stillhet, i ettertanke og bønn. ORDNING FOR HOVEDGUDSTJENESTE FLEKKEFJORD MENIGHET I. SAMLING 1 FORBEREDELSE Kirkerommet er åpent en stund før gudstjenesten, med anledning til å tenne lys, sitte i stillhet, i ettertanke og bønn. Klokkeringing

Detaljer

LUTHERS LILLE KATEKISME. Første parten: Budene

LUTHERS LILLE KATEKISME. Første parten: Budene LUTHERS LILLE KATEKISME Første parten: Budene Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og elske Gud over alle ting og lite fullt og fast på ham. Andre budet Du skal ikke

Detaljer

1.5 Luthers lille katekisme.

1.5 Luthers lille katekisme. Organisasjons- og personalhåndbok / Bekjennelsesskrifter / Luthers lille katekisme 1.5 Luthers lille katekisme. 1. DE TI BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og

Detaljer

Søknad 2: Ny ordning for hovedgudstjeneste

Søknad 2: Ny ordning for hovedgudstjeneste Eventuelt: Søknad 2: Ny ordning for hovedgudstjeneste Vedtatt av menighetsråd dato / / Tidsrom søknaden gjelder for: Søknaden gjelder for 4 år fra 1.s.i advent 2016 Hovedgudstjeneste nr 1_, navn: Høymesse

Detaljer

Trosbekjennelsen, 1.artikkel: «Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper».

Trosbekjennelsen, 1.artikkel: «Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper». GUD Trosbekjennelsen, 1.artikkel: «Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper». Den lille Bibel Johannes 3.16 «For så høyt har Gud elsket verden at han gav sin Sønn den enbårne,

Detaljer

Kyrie eleison, Gud Fader, miskunne deg. Kriste eleison, Herre Krist, miskunne deg. Kyrie eleison, Hellig Ånd, miskunne deg.

Kyrie eleison, Gud Fader, miskunne deg. Kriste eleison, Herre Krist, miskunne deg. Kyrie eleison, Hellig Ånd, miskunne deg. Kom, tilbe med fryd vår Konge og Gud, som kler seg i høgd og herlegdoms skrud, vårt skjold og vår verje, med æveleg makt, med miskunn til ære og kjærleik til prakt. Pris Herren med song, fortel om hans

Detaljer

Alterets hellige Sakrament.

Alterets hellige Sakrament. Alterets hellige Sakrament. Den hellige kommunion. Helt siden den hellige pave Pius X har latt de små barna få lov å motta Jesus i den hellige kommunion, er Herrens eget store ønske blitt oppfylt, det

Detaljer

HVERDAGSMESSE I PÅSKETIDEN. Ikke vær redde. Kristus er oppstått!

HVERDAGSMESSE I PÅSKETIDEN. Ikke vær redde. Kristus er oppstått! HVERDAGSMESSE I PÅSKETIDEN Ikke vær redde. Kristus er oppstått! KOMPONISTER OG TEKSTFORFATTERE Innledningsord, kyrie og utsendelse: Carl Petter Opsahl Øvrige liturgiske ledd M: Andreas Utnem Nattverdsbønn

Detaljer

Hverdagsmesse med musikk

Hverdagsmesse med musikk Hverdagsmesse med musikk Kapellet, Domus Theologica - 1 - Hverdagsmesse Kapellet, Domus Theologica L: Liturg eller leder, ML: Medliturg, M: Menighet, A: Alle Samling Inngangssalme Alle står Inngangsord

Detaljer

VIGSEL. 3. Handlingen finner sted i kirken eller et annet gudstjenestested som etter biskopens avgjørelse kan brukes til vigsel.

VIGSEL. 3. Handlingen finner sted i kirken eller et annet gudstjenestested som etter biskopens avgjørelse kan brukes til vigsel. VIGSEL Alminnelige bestemmelser 1. Ekteskap inngås ved at kvinne og mann offentlig, i vitners nærvær og for godkjent (borgerlig eller kirkelig) myndighet avgir løfte til hverandre om at de vil leve sammen

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM KR 15.3/12 VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når folk ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres nye hjem. 2 Dersom presten blir bedt om å komme til hus

Detaljer

Gudstjeneste uten dåp. Gudstjenester på med eller uten nattverd. med nattverd (Kneling rundt. alterringen) «Forenklet gudstjeneste. Høymesse nattverd»

Gudstjeneste uten dåp. Gudstjenester på med eller uten nattverd. med nattverd (Kneling rundt. alterringen) «Forenklet gudstjeneste. Høymesse nattverd» A Hovedgudstjeneste Menighetsrådet foreslår i alt fire ordninger: Gudstjeneste med dåp og Temagudstjeneste med med eller uten med (Kneling rundt eller uten dåp og med 1 eller uten (Inkl. gudstjenester

Detaljer

Struktur. Høymesse. Tjølling kirke. Pr

Struktur. Høymesse. Tjølling kirke. Pr 1 Struktur. Høymesse. Tjølling kirke. Pr. 21.08.2012 SAMLING Forberedelse Inngangssalme Inngangsord Samlingsbønn Bønnerop Kyrie Lovsang Gloria Dåp ORDET Første lesning Andre lesning Evangelium innledes

Detaljer

Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer)

Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer) Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer) Fastsatt av Kirkemøtet 1991 som Tillegg til Gudstjenestebok for Den norske kirke I/II 1 Ordningen skal primært være til bruk ved katastrofer

Detaljer

Søknad 2: Ny ordning for hovedgudstjeneste

Søknad 2: Ny ordning for hovedgudstjeneste Eventuelt: Søknad 2: Ny ordning for hovedgudstjeneste Vedtatt av menighetsråd dato / / Tidsrom søknaden gjelder for: Søknaden gjelder for 4 år fra 1.s.i advent 2016 Hovedgudstjeneste nr 2_, navn: _Familiegudstjenesten

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: Preken i Fjellhamar kirke 10. januar 2010 1. s. e. Kristi Åpenbaringsdag Kapellan Elisabeth Lund Noe nytt er på gang! Nå er jula over, og vi er i gang med et nytt år. Jesusbarnet har blitt hjertelig mottatt

Detaljer

Falkbergetmesse. I Inngang. Røros kapell 13. september 2009 15. søndag etter pinse. Inngangssalme S97 041 Himlen blåner for vårt øye Inngangsord Kyrie

Falkbergetmesse. I Inngang. Røros kapell 13. september 2009 15. søndag etter pinse. Inngangssalme S97 041 Himlen blåner for vårt øye Inngangsord Kyrie Falkbergetmesse Røros kapell 13. september 2009 15. søndag etter pinse I Inngang Inngangssalme S97 041 Himlen blåner for vårt øye Inngangsord Kyrie Gloria med Bergmannssalme Her følger Bergmannssalme T:

Detaljer

Velfjord og Tosen menighetsråd - vedtak om lokal grunnordning

Velfjord og Tosen menighetsråd - vedtak om lokal grunnordning Velfjord og Tosen menighetsråd - vedtak om lokal grunnordning Velfjord og Tosen sokn Ordning for hovedgudstjeneste lokal grunnordning Vedtatt i Velfjord og Tosen_ menighetsråd 02.09 2015 A Hovedgudstjeneste

Detaljer

BØNN FOR SYKE MED SALVING

BØNN FOR SYKE MED SALVING BØNN FOR SYKE MED SALVING BOKMÅL VEILEDNING INNHOLD I Bibelen... 2 Teologisk forståelse... 2 I kirkehistorien... 2 I sjelesorgen... 3 Praktisering av ordningen... 4 Forbønnshandlingen... 5 Før handlingen...

Detaljer

La Kristi ord få rikelig rom hos dere!

La Kristi ord få rikelig rom hos dere! La Kristi ord få rikelig rom hos dere! Ditt ord er en lykt for min fot og et lys for min sti. Salme 119,105 For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på

Detaljer

Innslag som kommer som tillegg til liturgien, kan for eksempel plasseres etter ledd 8 Forbønn.

Innslag som kommer som tillegg til liturgien, kan for eksempel plasseres etter ledd 8 Forbønn. ORDNING FOR Forbønn for borgerlig inngått ekteskap Den Evangelisk Lutherske Frikirke I løpet av handlingen kan det gis rom for medvirkning av ulike slag. Det kan være medvirkning fra festfølget ved enkelte

Detaljer

Konfirmantene setter fra seg rosene i vasene. Gi tegn!

Konfirmantene setter fra seg rosene i vasene. Gi tegn! Konfirmasjonsgudstjenester September 2009 Gudstjenesten er et tverrfaglig samarbeid i staben og med ungdomsledere der konfirmantene er hovedpersoner og medvirker også med sang. Ungdomsledere (20-25stk)

Detaljer

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

Vedtak om lokal grunnordning i Østenstad menighet

Vedtak om lokal grunnordning i Østenstad menighet Vedtak om lokal grunnordning i Østenstad menighet Se forklaringen til de enkelte elementene i avsnittene A K nedenfor i kapitlet «Hvilke avgjørelser skal menighetsrådet ta?», side 27 35. Ordning for hovedgudstjeneste

Detaljer

Ordinasjon. Fremstilling. Bønn

Ordinasjon. Fremstilling. Bønn Fremstilling Leddet ledes fra prekestolen. Ordinasjon Prost En ny arbeider i vår kirke fremstilles for oss i dag: Kandidat i teologien, Hanne Kristin Sørlid er kalt til tjeneste som kapellan i Oslo bispedømme.

Detaljer

Høytidsgudstjeneste Juledag 2009

Høytidsgudstjeneste Juledag 2009 Høytidsgudstjeneste Juledag 2009 Gledelig Kristmesse! Juledagen var fra gammelt av den største festdagen i julehøytiden. Dette speiles fortsatt i flere språk, deriblant engelsk hvor denne dagen kalles

Detaljer

Nøddåp Hva er nøddåp? 1.

Nøddåp Hva er nøddåp? 1. Nøddåp Hva er nøddåp? 1. «Nøddåp» vil si dåp som forrettes på en annen måte enn normalt, særlig fordi et barns sykdom eller andre omstendigheter står i veien for at dåpen kan eller bør foregå på vanlig

Detaljer

ordning for hovedgudstjeneste

ordning for hovedgudstjeneste ordning for hovedgudstjeneste (uten dåp) I. samling 1 Forberedelse og sitte i stillhet, i ettertanke og bønn. 2 Inngangssalme Før inngangssalmen kan det spilles et preludium, normalt som forspill til salmen,

Detaljer

KM 05/17 Revisjon av dåpsliturgi

KM 05/17 Revisjon av dåpsliturgi KM 05/17 Revisjon av dåpsliturgi Kommentarer fra kirkemøtekomité A Komitéen takker for det solide forarbeid som har vært nedlagt i denne prosessen, da dåpsliturgien er et helt sentralt element i luthersk

Detaljer

EKTEVIGSELSRITUALET. Lesning, mellomvers og Evangelium (velges på forhånd av brudeparet i samråd med forrettende prest).

EKTEVIGSELSRITUALET. Lesning, mellomvers og Evangelium (velges på forhånd av brudeparet i samråd med forrettende prest). EKTEVIGSELSRITUALET I Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn. Amen. Vår Herres Jesu Kristi nåde, Guds kjærlighet og den Hellige Ånds samfunn være med dere alle. Og med din ånd. Bønn Gud, du har opphøyet

Detaljer

Hinna sokn, revidert lokal grunnordning 2015

Hinna sokn, revidert lokal grunnordning 2015 Hinna sokn, revidert lokal grunnordning 2015 Vedtatt i Hinna menighetsråd 03.06.2015. Godkjent av Stavanger biskop 24.10.2015 A Hovedgudstjeneste Vi har én grunnstruktur for hovedgudstjenestene, se vedlegg.

Detaljer

Hverdagsmesse med musikk

Hverdagsmesse med musikk Hverdagsmesse med musikk Kapellet, Domus Theologica - 1 - Hverdagsmesse Kapellet, Domus Theologica L: Liturg eller leder, ML: Medliturg, M: Menighet, A: Alle Samling Inngangssalme (kan utgå) Alle står

Detaljer

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes 1 Bibelversene er fra: Bibelen Guds Ord. Bibelforlaget AS. Copyright av

Detaljer

Gravferd ALMINNELIGE BESTEMMELSER. Den Evangelisk Lutherske Frikirke

Gravferd ALMINNELIGE BESTEMMELSER. Den Evangelisk Lutherske Frikirke Gravferd Den Evangelisk Lutherske Frikirke ALMINNELIGE BESTEMMELSER 1 Når en person er død, sørger de som stod vedkommende nær, vanligvis familien, for at den dødes legeme behandles på verdig vis og får

Detaljer

Inngangsord L Vår Herre Jesu Kristi nåde, Guds kjærlighet og Den hellige ånds samfunn være med dere alle.

Inngangsord L Vår Herre Jesu Kristi nåde, Guds kjærlighet og Den hellige ånds samfunn være med dere alle. I. SAMLING Forberedelse Klokkeringing Tre klokkeslag Salme - NoS 268 Herre Gud, ditt dyre navn og ære Herre Gud, ditt dyre navn og ære over verden høyt i akt skal være, og alle sjele, de trette træle,

Detaljer

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø?

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Introduksjonsaktivitet (20 minutter) Alternativer Beskrivelse Hva jeg sier Hva jeg trenger Synd og Godhet Husker dere sist gang? Vi stilte spørsmålet om hvorfor det

Detaljer