Styresak nr Medisinsk teknisk verksted

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styresak nr 60 2013 Medisinsk teknisk verksted"

Transkript

1 Besøksadresse: Torvgata 2, 8006 Bodø Postadresse: Luftambulansetjenesten ANS, Postboks 235, 8001 Bodø Tlf: Styresak nr Medisinsk teknisk verksted Saksbehandler: Mariann M. Hunstad, tlf Vår dato: Møtedato: Bakgrunn/fakta Medisinsk teknisk verksted (Medtek) rekker ikke over alle pålagte og forventede oppgaver og det er stilt spørsmål ved praktisering av arbeidstidsbestemmelsene. Sommeren 2013 ble det etablert en prosjektgruppe med Raimo Martinsen, Anders Aa, Per Magne Tveitane og Mariann M. Hunstad (leder). Gruppen ble gitt oppgaven å vurdere drift av og betingelser for Medtek, samt foreslå eventuelle nødvendige forbedringer. Prosjektgruppen har brukt kundetilfredshetsundersøkelsen fra sommeren Likeså har prosjektgruppen gjennomført en spørreundersøkelse knyttet til vaktordningen og utarbeidet en SWOT analyse. I arbeidet med rapporten har prosjektgruppen gjennomført fem møter. 2. Vurdering Prosjektgruppen har vurdert at organisasjonen er sårbar i og med at det er kun to tilsatte ved Medtek. Kapasiteten ved verkstedet er ikke god nok sett i forhold til omfanget av oppgaver. Prosjektgruppen har vurdert ulike scenarier for løsning, se vedlagte rapport. Daglig leder støtter prosjektgruppen i at organisasjonen ved Medtek er sårbar. De fleste forslagene til løsning faller under daglig leders ansvar for forvaltning av tjenesten og personellet, og blir tatt med videre i arbeidet med å redusere sårbarheten. 3. Anbefaling Prosjektgruppen har avdekket en rekke forbedringsområder ved Medtek. Prosjektgruppen foreslår tiltakene listet under. Daglig leders kommentarer følger etter hvert punkt i kursiv: På kort sikt, for å komme ajour med driftsoppgaver, forsinkede anskaffelser, legge til rette for en passende arbeidstidsbelastning ifm. beredskapsvakt, samt sikre en mindre sårbar tjeneste ved Medtek: Utvide antall ansatte med ett årsverk med tilsvarende kompetanse som dagens tilsatte, innen Daglig leder mener det er et helt nødvendig å ansette en person med rett kompetanse snarest mulig. Kompetanseprofilen besluttes i nært samarbeid med de ansatte ved Medtek. Videreføre eksisterende innleie av verkstedkapasitet inntil Medtek er ajour med forsinkede anskaffelser Dette vil bli videreført inntil ny medarbeider har

2 gjennomgått nødvendig opplæring og fungerer selvstendig. I budsjett for 2014 er det avsatt midler til dette. Endre vaktordning til å gjelde hverdager kl og kl , samt helgog høytid fra kl med virkning fra Forslaget er et tiltak som inngår i daglig leders ansvar for daglig drift av selskapet, og vil bli vurdert sammen med andre forslag. Blant annet er forankring hos og informasjon til det medisinske miljøet i tjenesten helt nødvendig. Legge til rette for en arbeidstidsordning som inkluderer beredskapsvakten og ivaretar total arbeidsbelastning. En endret arbeidsordning er nødvendig både ut fra en personelladministrativ vinkling, og at personellet ved basene selv sier omfanget av vaktordningen kan reduseres (spesielt på natt). Dette støttes av beskrivelsen av antall hendelser gjennom året som stort sett er på dag og kveldstid. Se ellers kommentar til forrige kulepunkt. Flytte prosjektlederansvar for anskaffelser ut fra Medtek. Dette er også en administrativ sak daglig leder vil vurdere i sammenheng med andre tiltak. Prosjektgruppen skriver videre: De foreslåtte tiltakene vil sørge for at Medtek kommer ajour med eksisterende oppgaver. I kundeundersøkelsen scoret Medtek dårligere på informasjon, utvikling/innovasjon og brukeropplæring. Dette blir ikke løst tilstrekkelig med tiltakene som foreslås på kort sikt. På lang sikt anbefales det å tilsette ytterligere ett årsverk. Dette årsverket bør ha medisinsk faglig erfaring og vil være den som spesielt er ansvarlig for brukeropplæringen og informasjon. Dette bør gjennomføres i løpet av Daglig leder mener en ytterligere styrking av Medtek bør besluttes etter å ha fått erfaring med tre medarbeidere i avdelingen. Daglig leder vil vurdere dette nærmere i 2015 som anbefalt av prosjektgruppen. Øvrige tiltak foreslått av prosjektgruppen vil bli vurdert og implementert sammen med vurderinger som for eksempel organisering av hele selskapet, behov for stedlig ledelse ved Medtek, og behovet for endring av gjeldende arbeidsavtaler. Styret for Luftambulansetjenesten ANS inviteres til å fatte følgende vedtak: Styret mener tjenesten ved Medtek er viktig for tjenesten generelt, og pasientsikkerheten spesielt, og må derfor være robust og være av høy kvalitet også i fremtiden. Styret støtter vurderingen til daglig leder om behovet for å øke kapasiteten ved Medtek på kort sikt. Styret ber daglig leder vurdere en videre styrking av kapasiteten i Øyvind Juell daglig leder

3 Gjennomgang Medtek Saksbehandler: Mariann M. Hunstad Vår dato: Bakgrunn/fakta 1.1. Oppdragsdokumentet Luftambulansetjenesten ANS utfører oppgaver med bakgrunn i lov og forskrift samt spesifikasjon fra de regionale helseforetakene gjennom Oppdragsdokumentet. I Oppdragsdokumentet uttrykkes en av forventningene som «Luftambulansetjenesten ANS skal videre på utvalgte områder være et faglig kompetansesenter for alle helseforetakene i Norge». Videre skal Luftambulansetjenesten ANS «bidra til sikkerhet i tjenesten, stimulere til risikoreduserende tiltak». Dette er generelle forventninger som står fast over år. I styringsbudskap for 2013 er det spesielt nevnt at «Luftambulansetjenesten ANS skal utvikle tjenesten koordinert med øvrige helsetjenester». Eierne forventer at selskapet skal ha «god internkontroll og systemer «for risikostyring for å forebygge, forhindre og avdekke avvik». Likeså er det et uttrykt krav til at selskapet «skal etablere gode rutiner for å unngå mulige brudd på arbeidsmiljøloven generelt og arbeidstidsbestemmelsene spesielt». Som et ledd i å oppfylle forventningene i Oppdragsdokumentet har selskapet vurdert organisasjonen og iverksatt en sertifiseringsprosess av kvalitets og miljøstyringssystemet. I denne prosessen er det etablert en egen driftshåndbok for medisinsk teknisk verksted (Medtek). Det er avdekket at det over en lengre tid ikke er samsvar mellom oppgaver og tilgjengelige ressurser på Medtek. Likeså har man ønsket å vurdere arbeidstidsordningen for å se om denne er forenlig med gjeldende arbeidstidsbestemmelser. Det ble etablert en prosjektgruppe, som består av Raimo Martinsen, Anders Aa, Per Magne Tveitane og Mariann M. Hunstad (leder). Prosjektgruppens mandat har vært å vurdere drift av og betingelser for Medtek, for deretter å foreslå eventuelle nødvendige forbedringer Virksomhetsoverdragelse I styresak ble det vedtatt å utrede hvordan vedlikeholdet av det medisinsk tekniske utstyret skulle organiseres når kontrakten med AeroMedTech AS løp ut. I styresak ble virksomhetsoverdragelse fra AeroMedTech AS vedtatt. Med virkning fra 1. mars 2010 ble de ansatte i AeroMedTech AS tilsatt i Luftambulansetjenesten ANS. Arbeidsavtalene ble satt 1

4 opp i tråd med betingelsene hos tidligere arbeidsgiver, med noen få unntak. Driften ved verkstedet ble videreført i sin helhet, med rutiner og oppgaver som i AeroMedTech AS Arbeidstidsbestemmelser I forbindelse med virksomhetsoverdragelsen ble arbeidstidsordningen videreført, inkludert beredskapsvakt med tilleggsbeskrivelsen «etter nærmere avtale». I arbeidsavtalene ble arbeidstakerne unntatt fra Arbeidsmiljølovens kapittel 10 Arbeidstid. I henhold til Arbeidstilsynet kan slike avtaler inngås når det er snakk om «særlig uavhengig stilling 1». Arbeidsavtalen inneholder ingen bestemmelser i forhold til hvordan tiden på beredskap/hjemmevakt skal omregnes til arbeidstid. Ifølge Arbeidstilsynet brukes normalt faktoren 1:5 dersom ikke noe annet er avtalt gjennom tariffavtale Kundeundersøkelser Undersøkelse av kundetilfredshet Medtek gjennomførte på forsommeren 2013 en kundetilfredshetsundersøkelse. Denne ble gjennomført gjennom et spørreskjema sendt ut til 230 respondenter som har sitt virke i luftambulansetjenesten (leger, redningsmenn og sykepleiere), se vedlegg besvarte undersøkelsen. Oppsummert får Medtek god tilbakemelding på faglig kvalitet, tilgjengelighet, leveringspresisjon og service, samtidig som den bekrefter vår antakelse på forbedringspunkter. Informasjon til brukerne (det medisinske personellet i tjenesten), opplæring og utvikling/innovasjon oppfattes som noe som kan forbedres. I de frie kommentarene avdekkes ikke forhold hvor bruker er direkte misfornøyd, men det er enkelte områder som må forbedres. Tilbakemelding på de konkrete spørsmålene, sett sammen de frie kommentarene, antyder at brukerne er tilfredse med både måten Medtek har organisert arbeidet med det medisinske utstyret på, samt kvaliteten på det som leveres, men at forventningene omfatter mere fokus på nytt utstyr, undervisning og informasjon. 1 Arbeidstilsynet definerer særlig uavhengig stilling som arbeidstakere som ikke har direkte lederfunksjoner, men som likevel har overordnede og ansvarsfulle stillinger. Dette dreier seg om arbeidstaker som selv prioriterer sine oppgaver, de bestemmer selv hva de skal gjøre, hva som skal delegeres til andre, når arbeidet skal gjøres og hvordan arbeidet skal utføres. 2

5 1.4.2 Vaktordning I dag bemanner medisinsk tekniske rådgiverne i Trondheim en døgnkontinuerlig hjemmevaktordning. Vaktordningen ble videreført etter virksomhetsoverdragelsen fra AeroMedTech AS. Dette er en to delt beredskapsvakt hvor en av de to rådgiverne er tilgjengelig på telefon utenfor ordinær kontortid gjennom hele året. Vaktordningen krever en tilstedeværelse i verkstedets nærområde slik at utrykning kan foretas i de tilfeller hvor problemer praktisk kan løses umiddelbart eller før neste virkedag. For å kartlegge det reelle behovet for dagens vaktordning, og om det kan anses tilstrekkelig med en reduksjon i tilgjengelighet, har det blitt gjennomført en spørreundersøkelse. Denne er sendt ut til alle medisinske ledere, avd. flysykepleiere og utvalgte redningsmenn i hele luftambulansetjenesten i form av et spørreskjema. Totalt ble 23 besvarelser mottatt, og disse representerer nesten alle landets luftambulansebaser, se vedlegg 2. Oppsummert fremgår det tydelig at brukerne av tjenesten forventer å kunne komme i kontakt med Medtek utenfor normal arbeidstid. Antall henvendelser utgjør i gjennomsnitt ca. 3 pr. år pr. base, totalt omkring 75. Av disse vil omtrent ¼ medføre utrykning før normal arbeidstid neste virkedag SWOT analyse Prosjektgruppen har gjennomført en SWOT analyse av det medisinsk tekniske verkstedet, se vedlegg 3. Hensikten med denne analysen var å skaffe en vurdering av hvilke styrker og svakheter organisasjonen internt opplever samt hvilke muligheter og ev. trusler organisasjonen står ovenfor eksternt. Analysen avdekket at blant styrkene er et erfarent og faglig kompetent personell, et standardisert utstyrsoppsett og en nasjonal forvaltning av anskaffelse, vedlikehold og oppfølging. Brukerne forholder seg til ett punkt. Likeså oppleves godt samarbeid med operatører, et godt kvalitetssystem og et positivt omdømme som styrker. Svakheter omfatter manglende robusthet i forhold til bl.a. sykdom/frafall personell og faglig utvikling. Eksisterende vaktordning er sårbar i og med at den bemannes av to personer. Ressurssituasjonen sett i forhold til mengden oppgaver gir en opplevelse av ikke å komme ajour. I noen tilfeller oppleves saks og beslutningsprosess som tidkrevende og trekker for langt ut i tid. 3

6 Når det gjelder mulighetene for organisasjonen så nevnes bl.a. funksjonen som bindeledd mellom luft og bakketjeneste, mellom operativt og medisinsk miljø og mellom luftart og medisinsk teknikk. Likeså presiseres påvirkningsrollen gjennom deltakelse i arbeidet med utvikling av standarder internasjonalt. Som mulige trusler regnes oppløsning av nasjonal tjeneste, regelverket endres slik at operatørene må stå som eier av det medisinsk tekniske utstyret samt flere fartøytyper og derigjennom kan innholdet i vår standardiserte utstyrsløsning utfordres. 2. Utfordringer ved dagens situasjon Bakgrunnen for dette notatet er en opplevelse av at dagens oppgaver og utfordringer ved Medtek ikke løses godt nok. Bemanningen er ikke justert etter virksomhetsoverdragelsen i 2010 selv om utstyrsporteføljen og kompleksiteten er utvidet. Dette kombinert med en vaktordning og tilførsel av nye oppgaver har presset kapasiteten ved Medtek. Medisinsk virksomhet prehospitalt er i stadig utvikling, og det fordrer flere typer avansert utstyr. Brukerne og operatørene forventer at Medtek er ajour med utviklingen, vurdering av egnethet og innfasing av nytt utstyr. I tillegg oppleves robustheten sårbar med kun to ansatte. Fagområdet i krysningen mellom medisinsk teknikk og luftfart er spesialisert. Behov for å erstatte én eller begge ansatte vil medføre vesentlige utfordringer i dagens arbeidsmarked Kapasitet Medtek er, med sitt ansvar i forhold til medisinsk teknisk utstyr, en sentral del av luftambulansetjenesten. Medtek har fått en større portefølje med medisinsk teknisk utstyr som skal forvaltes. Medisinsk teknisk utstyr er mere avansert i dag enn for få år siden og kan medføre lengre tid til vedlikehold. Likeså har Medtek fått et noe utvidet ansvarsfelt i form av større ansvar for anskaffelser samt rådgivning internt og eksternt. Selskapet har etablert et miljø og kvalitetsstyringssystem, herunder egen driftshåndbok for Medtek. Dette arbeidet har vært ressurskrevende, og vil også kreve nødvendige ressurser i den videre driftsfasen. I sum utgjør dette en mengde oppgaver og ansvar som skal fordeles på to årsverk. Kapasitet for å ivareta alle oppgavene og ansvaret oppleves ikke tilstrekkelig i dag. Av den grunn prioriteres løpende vedlikehold og brukerstøtte til fordel for eksempelvis anskaffelser, utviklingsprosjekter, informasjon og brukeropplæring. Dette bildet bekreftes gjennom kundetilfredshetsundersøkelsen som gir lavere score på nettopp informasjon, brukeropplæring og utvikling. En slik utvikling kan, over tid, medføre tap av omdømme og et svekket medisinsk tilbud. 4

7 For tjenesten er dagens kapasitet sårbar og lite robust. Et frafall av arbeidsevne i form av eksempelvis en langtidssykemelding vil raskt påvirke tjenesten negativt Beredskapsvakt hjemmevakt Beredskapsvakten utenfor ordinær kontortid dekkes opp av to medisinsktekniske rådgivere i en hjemmevaktordning. I praksis medfører dette at halvparten av fritiden for de ansatte båndlegges til vakt. Arbeidsavtalene inneholder ingen avtale om hvorledes belastningen ved hjemmevakt skal omregnes til arbeidstid og derigjennom avspasering. Praksis har imidlertid vært at det ikke tas ut avspasering. I Arbeidstilsynets retningslinjer brukes faktoren 1:5 når det ikke foreligger tariffavtale. Med en slik omregningsfaktor vil hver uke belaste vakthavende rådgiver med 25,6 timer ut over ordinær arbeidstid på kontoret (16 t hverdager x t helg = 128). Uten å ta hensyn til faste og bevegelige helligdager utgjør dette i løpet av ett år 665 timer pr. rådgiver og timer totalt for verkstedet. Det er ikke avtalt konkret hvordan beredskapsvakten skal kompenseres mht. arbeidstid. Generelt fungerer imidlertid slike ordninger ved at hjemmevakt kompenseres med avspasering. Dagens vaktordning er problematisk i forhold til total årlig arbeidsbelastning Nasjonalt fokus standardisering utvikling Ved etablering av Luftambulansetjenesten ANS ble det vektlagt en nasjonal tenking jf. NOU , kap Overordnede helsepolitiske mål hvor det presiseres at helsetjenestetilbudet skal være likeverdig uavhengig av bosted. Som en følge av dette har tjenesten hatt fokus på standardisering av rutiner og materiell. Denne grunntanken utfordres i og med at Medtek ikke har kapasitet til å initiere eller i tilstrekkelig grad bidra til å vurdere nytt utstyr eller nye rutiner. Dermed oppstår det en kapasitets og ressursutfordring. Det medisinske miljøet opplever ikke å bli hørt eller få den responsen de forventer. Dermed risikerer vi at de ulike basene velger egne løsninger. Det kan være løsninger som tjenesten som helhet ikke nødvendigvis er tjent med, og det vil bidra til å skape forskjeller og gjøre at det medisinske tilbudet kan bli ulikt fra base til base. En slik utvikling kan utfordre og øke kostnadene i forhold til operatørenes ansvar for aksept og innfesting av utstyr. Over tid oppleves en situasjon med økt kompleksitet i utstyrsoppsett. Det medisinsk tekniske utstyret blir mer avansert og det blir flere enheter som skal samspille. Det stiller større krav 5

8 til brukerne og derigjennom fordres det god support til og opplæring av brukerne fra Medteks side. I stiftelsesdokumentet for Luftambulansetjenesten ANS står det at selskapet «på utvalgte områder skal være et faglig kompetansesenter for alle helseforetakene i Norge». Dette gjentas i selskapsavtalen, men er ikke spesifisert nærmere. Hittil har helseforetakene fått bistand når de har bedt om det. NS EN 1789 Norsk standard for ambulanser og ambulanseutstyr, veiambulanser er under revidering. Luftambulansetjenesten ANS antar det kommer en forespørsel om Medtek kan bidra i forhold til elektromedisinsk utstyr. NS EN Rescue systems Transportation of incubators Part 1: Interface conditions og EN Rescue systems Transportation of incubators Part 2: System requirements vil bli påbegynt revisjon av i løpet av 2014 og Medtek har mottatt forespørsel om og fortsatt bidra i arbeidet med disse to standardene. Under henholdsvis revisjon og utarbeidelse er nå også standardene NS EN Ambulanser og ambulanseutstyr Luftambulanser Del 1: Krav til medisinsk utstyr i luftambulanser, NS EN Ambulanse og ambulanseutstyr Luftambulanser Del 2: Operasjonelle og tekniske krav til luftambulanser og IEC/DIS General requirements for basic safety and essential performance Collateral standard: Requirements for medical electrical equipment and medical electrical systems used in the emergency medical services environment. I alle disse bidrar Medtek aktivt. Arbeide med nasjonale og internasjonale standarder for medisinskteknisk utstyr i akuttmedisin ansees svært viktig for å sikre et marked med egnet utstyr til bruk i luftambulansetjenesten. 3. Drøfting av ulike scenarier 3.1 Er det oppgaver som kan tas ut av Medteks portefølje? Medtek har en oppgaveportefølje som spenner fra vedlikehold og reparasjoner til prosjektlederansvar, opplæring, informasjon og utvikling. I dette kapitlet drøfter vi mulige konsekvenser av en endring i innholdet på oppgaveporteføljen Outsource oppgaver Medtek utfører vedlikeholds og reparasjonsoppgaver knyttet til utstyr som medbringes i luftfartøy. Dette utstyret kan ha innvirkning på luftdyktigheten av det enkelte fartøy. Det er operatøren som er hovedansvarlig for at dette utstyret ikke påvirker luftdyktigheten 2. Når Medtek utfører vedlikehold på utstyr om bord i luftfartøy må derfor dette vedlikeholdet være akseptabelt for operatørene. Det betyr at det må foreligge et godt kvalitetssystem med 2 AIC N 4207 Kvalitetssystemer PART M, PART 145 6

9 tilhørende prosedyrer og beskrivelser. Dette inkluderer også at kommunikasjonsveier mellom Medtek og operatør må være etablert både med hensyn til tekniske endringer som kan ha innvirkning på utstyret og til rapportering av avvik/hendelser. En outsourcing forutsetter at underleverandør har nødvendig autorisasjon, sertifikater, internkontrollsystem og et konkret prosedyreverk som må aksepteres av Medtek og operatøren. Det forutsetter også at underleverandør ikke har binding til utstyrsleverandører. Medtek sørger i dag for følgende oppgaver knyttet til verkstedet: Planlegger og gjennomfører vedlikehold og reparasjoner av medisinsk teknisk utstyr. Dokumenterer (utstyrshistorikk) vedlikehold for hver enhet, sørger for statusoversikt på samtlige enheter. Administrerer bytteapparater og gjennomfører utstyrsbytte i forbindelse med vedlikehold og reparasjoner. Lagerfører, registrerer og distribuerer Gruppe 1 utstyr. Planlegger og ajourfører reservedelslager. Luftambulansetjenesten ANS er sertifisert etter NS EN ISO 9001:2008 og NS EN ISO Det gjør at en slik overføring til underleverandør gir sterke føringer i forhold til underleverandørs miljø og kvalitetsstyringssystem. Rent praktisk medfører det at underleverandør selskap må revideres av både Luftambulansetjenesten ANS og operatørene. Markedet for denne typen leverandører er begrenset. Det er få aktører og det eksisterer i stor grad bindinger mellom utstyr og tjenesteleverandør. De to tre mest kjente serviceaktørene på markedet har i dag serviceavtaler med viktige leverandører. Dette kan få betydning for habiliteten til en eventuell underleverandør, og kan bli problematisk i f.eks. anbudsprosesser. Det er ikke kjent om aktørene har kapasitet til den beredskapen vi etterspør. Outsourcing kan gjøres i ulike varianter; a. Service og vedlikehold for enkelte utstyrsmodeller. Innebærer at det fortsatt vil være utstyrsmodeller hvor service og vedlikehold foregår på eget verksted. b. Konkrete oppgaver, f.eks. reparasjoner. c. Hele verkstedfunksjonen (vedlikeholdsdelen), inklusive lagerføring og dokumentasjon. Velges alternativ a. kan noe kapasitet frigjøres ved Medtek i form av redusert vedlikeholdsarbeid. Som en følge av kvalitetskontroll må det forventes at det går med noe mer tid på revisjoner og oppfølging av leverandør. Dersom beredskapslager for disse 7

10 utstyrsmodellene fortsatt skal være ved eget verksted gir det ekstra transport (mellom Medtek og leverandør) ved bytte, forutsatt at dagens rutine for utstyrsbytter skal fortsette. Velges alternativ b. kan fortsatt noe kapasitet frigjøres i form av redusert vedlikeholdsarbeid for Medtek. På samme måte som under alternativ a vil det gå med noe mer tid på revisjoner og oppfølging av leverandør. Velges alternativ c innebærer det at oppgavene ved Medtek får et klarere preg av forvaltning. Det vil frigjøre kapasitet. På samme måte som for alternativene a og b vil noe av denne frigjorte kapasiteten bli brukt til revisjoner og oppfølging av leverandør. Fordelene ved outsourcing av hele eller deler av verkstedtjenesten er knyttet til at de medisinsk tekniske rådgiverne frigjøres fra verkstedoppgavene. Frikjøpet kan ikke sees som time for time i og med at det må innføres kvalitetskontroller med leverandør i form av bl.a. revisjoner og annen oppfølging, anbud og forvaltning av ansvar. Det til tross vil det bli noe mer kapasitet til f.eks. informasjon/opplæring samt utvikling og innovasjon. I SWOT analysen (kapittel 2.5) beskrives dagens organisering som lite robust i forhold til sykdom eller ved frafall av arbeidsevne. Outsourcing av verkstedtjenesten vil gjøre organisasjonen noe mer robust ved at jobben som outsources kan utføres selv om vi får langtidsfravær ved Medtek. Ulempene avhenger i noen grad av hvilket alternativ som velges. Dersom beredskapslager fortsatt skal tas hånd om av Medtek innebærer det fortsatt administrasjon samt ekstra transportvei for utstyret i og med at det må innom Medtek før utsendelse. Særlig dersom alternativ c velges, men også delvis om alternativ a eller b velges, medfører det at detaljkunnskapen som Medtek i dag har i forhold til det medisinsk tekniske utstyret gradvis vil bli redusert. Slik det fungerer i dag går samtlige enheter av medisinsk teknisk utstyr gjennom hendene til de ansatte ved Medtek. Det gir dem en kontinuerlig trening og god kjennskap til utstyret, typiske feil og problemer, samt hva brukerne normalt spør om. Ved å outsource deler av oppgavene vil kunnskap og kompetanse over tid forvitres. Vi blir etterhvert avhengig av kompetansen hos en eller flere leverandører. Medteks grunnlag for veiledning og brukeropplæring vil etter hvert også svekkes. Likeså kan vi miste samdriftsfordelene det gir å ha alt utstyr samt reservedeler på ett sted. Medtek vil ikke ha forutsetninger (kompetanse og utstyr) for å bemanne beredskapsvakt, og denne tjenesten må også settes ut. Dagens organisering hvor de samme ansatte håndterer hele arbeidsprosessen med planlegging, standardisering, anskaffelse, idriftsettelse, opplæring, vedlikehold, reparasjon, rådgivning, lager samt vakt er sannsynligvis en effektiv bruk av ressursene. Det krever minimalt av personell, utstyr, kontor og verkstedsressurser sammenlignet med å spre oppgavene på flere organisasjoner. 8

11 All form for outsourcing kan spare arbeidsbelastning på Medtek men samtidig kan den redusere de styrkene som SWOT analysen viser Lager for medisinsk teknisk utstyr. I dag er det Luftambulansetjenesten ANS som bekoster medisinsk teknisk utstyr på vegne av tjenesten. Medtek administrerer lageret. Denne funksjonen kan endres slik at Medtek fortsatt står ansvarlig for anskaffelsen, men da i form av å forhandle rammeavtaler. Deretter må basene selv sørge for å bestille utstyr samt holde eget lager. En slik ordning vil frigjøre Medtek fra administrering av lager. Ulempen er at Luftambulansetjenesten ANS risikerer å miste oversikten, både økonomisk og i forhold til total lagerbeholdning. Luftambulansetjenesten har over tid sørget for standardisering i valg av utstyr. Det gjør at man finner samme utstyrsmodeller ved samtlige baser. For å opprettholde en slik tenking er det viktig at Luftambulansetjenesten ANS fortsatt er innkjøper, eier og betaler. En løsning som flytter ansvaret for bestilling og lagerhold ut til basene fordrer at basens personell i større grad må holde seg informert i forhold til antall leverandører og i forhold til tilbehør til det enkelte produkt. Ved at basene opparbeider seg lokale lagre fremfor tilgang til et nasjonalt lager risikerer vi økte kostnader til anskaffelser. Når hver base må holde eget lager risikerer vi at lagerstyring og uttak av enheter ikke blir optimal. En slik ordning frigjør noe kapasitet ved Medtek, men øker belastningen på brukerne. Ordningen vil dessuten føre til redusert kontakt mellom Medtek og brukerne. Over tid kan dette svekke oversikten og kompetansen hos Medtek. En annen mulighet er å flytte ut lagerfunksjonen til en ekstern aktør. Logistikktjenester kan kjøpes av samme aktør eller av tredjepart. Dette stiller store krav til kompetanse hos lagerholder. Rent praktisk medfører det mindre tid til administrering samt et noe redusert arealbehov hos Medtek. Igjen er det ikke snakk om time for time i og med at Medtek fortsatt må forvalte avtalen og gjennomføre revisjoner/kvalitetskontroll av lagerholder/transportør. Løsningen kan resultere i at det kreves mer av brukerne ved uttak fra lager. I dag vil kompetansen hos Medtek være til hjelp når bruker er usikker Anskaffelser I dag har de medisinsk tekniske rådgiverne ofte prosjektlederrollen ved anskaffelser av medisinsk teknisk utstyr. Prosjektlederrollen kan overføres til annen rådgiver i stab. Det frigjør noe kapasitet hos Medtek, men fortsatt må Medtek være en sentral deltaker og gi faglige råd i anskaffelsene. 9

12 Luftambulansetjenesten ANS kan redusere omfanget av anskaffelser ved å prioritere tøffere. Dette vil i så fall gå på tvers av forventninger i tjenesten og vil ikke understøtte utvikling av tjenesten. I ytterste konsekvens vil det kunne forringe det medisinske tilbudet. I praksis vil det heller ikke frigjøre noe kapasitet i og med at dagens situasjon gjør at gjennomføring av anskaffelser blir forskjøvet i tid eller nedprioritert på grunn av manglende kapasitet. Som nevnt under punkt 2.3 Nasjonalt fokus standardisering er det en fare for at prinsippet om standardisert utstyrspark vil bli utfordret dersom Medtek ikke klarer å holde tritt med utviklingen i tjenesten Utvikling/innovasjon I dag bruker de medisinsk tekniske rådgiverne en del tid internasjonalt på arbeid med utarbeidelse og revidering av internasjonale standarder som gjelder for medisinsk teknisk utstyr til prehospitalt bruksområde. Denne oppgaven kan fjernes ved at Medtek takker nei til videre deltakelse. Det vil frigjøre kapasitet. Ulempen er at vi dermed mister muligheten til å påvirke fremtidig utvikling innen fagområdet, samt en styring mot bedre kvalitet og et større tilbud av utstyr egnet til vår tjeneste. I ytterste konsekvens kan det medføre mere arbeid med oppfylling av kravspesifikasjoner etter hvert som standardene i mindre grad tar hensyn til våre behov Informasjon brukeropplæring Som eier av medisinsk teknisk utstyr er Luftambulansetjenesten ANS underlagt Forskrift om bruk og vedlikehold av elektromedisinsk utstyr (nr 955), 13. I dag har Medtek ansvaret for å yte første gangs opplæring av brukerne ved innfasing av nytt utstyr. I de fleste tilfeller ivaretas dette ansvaret gjennom å engasjere leverandør til å forestå den praktiske gjennomgangen av utstyret. Medteks oppgave består i planlegging og koordinering. I noen tilfeller ytes opplæringen av Medtek selv. Deretter ytes det support ved henvendelse. Denne oppgaven kan i praksis løses av andre og vil i så fall frigjøre noe kapasitet hos Medtek. 3.2 Forventede nye oppgaver? Etablering av nye baser medfører flere enheter som skal ivaretas av Medtek. Helse Nord RHF har vedtatt etablering av ny helikopterbase i Midtre Hålogaland. Denne skal etter planen etableres ved årsskiftet Likeså vil etablering av ny base medføre at Medtek må bistå i arbeidet med utvikling av bl.a. kravspesifikasjon. Neste større anskaffelses prosjekt for Luftambulansetjenesten ANS er ny utlysing av kontraktene både for helikopter og flytjenester. Dette blir arbeidskrevende oppgaver som også Medtek blir sterkt berørt av. 10

13 Ny kontrakt med ny operatør av Sysselmannens helikopter på Svalbard starter opp i Nytt i denne sammenhengen er at det blir to likeverdige helikoptre og begge skal ha samme utstyrsoppsett. Det øker mengden enheter som Medtek skal være ansvarlig for. I dag har samtlige luftambulanse og redningshelikopterbaser tilgang til en legebil. Denne er finansiert av Stiftelsen Norsk Luftambulanse. Det medisinsk tekniske utstyret som hører til legebilen eies og vedlikeholdes av Stiftelsen Norsk Luftambulanse. Dersom det blir aktuelt å fase inn legebilen som en del av den neste helikopterkontrakten vil utstyrsmengden som skal ivaretas av Medtek øke med anslagsvis %. I tillegg til oppgaver og ansvar beskrevet i punkt 2. er det tydelige signaler om at regelverk samt krav til sikkerhet og kvalitet, knyttet til bruk av elektromedisinsk utstyr i luftfartøy, vil bli ytterligere skjerpet i fremtiden. En slik skjerping vil kunne genere hyppigere kontrollregimer og komplekse anskaffelsesprosesser. Det igjen kan fordre større ressurser og utvidet kompetanse hos Medtek. Internasjonalt pågår det en debatt i forhold til utstyr som skal sertifiseres og monteres i fartøyene. Et scenario som diskuteres er hvorvidt utstyret må defineres som del av fartøyet. Skulle det skje vil dagens ordning med rotasjon av utstyr i forbindelse med reparasjoner og vedlikehold ikke kunne videreføres. Det vil dessuten begrense hvem som kan utføre reparasjon og vedlikehold på utstyret til organisasjoner med EASA Part 145 godkjenning. Utover ovennevnte er det oppgaver som Medtek i noen grad har deltatt i, men som vi antar vil få et større omfang. Medtek deltar med sin kompetanse i større anskaffelser i regi av HINAS jf. anskaffelsen av defibrillator som pågår nå. Medtek har dessuten blitt rådspurt i forhold til medisinsk teknisk utstyr for øvrig ambulansetjeneste. Medtek har allerede et ansvar for brukeropplæring og informasjon, denne oppgaven har blitt nedprioritert til en minimums løsning. Behovet er større og vil øke etter hvert som det skjer utvidelser i utstyrspakken. 3.3 Vurdere vaktordningen og dermed grunnlaget for beregning arbeidstid Vakt eller ikke vakt? Spørsmålet om dagens vaktordning skal justeres eller fjernes må diskuteres med bakgrunn i behov i luftambulansetjenesten, se spørreundersøkelsen Vedlegg 2. Ved å ta bort vaktordningen fjerner vi belastning på medisinsktekniske rådgivere ved at kveld og helg ikke lengre skal være låst til vakt og i stedet blir reell fritid. Men det vil ikke 11

14 endre belastningen i ordinær arbeidstid ved Medtek i og med at opptjent avspasering ikke tas ut i dag. Ved å fjerne vaktordningen reduserer vi både tilgjengeligheten til support for brukerne og anledningen til å sende ut utstyr utenom ordinær arbeidstid. Med bakgrunn i spørreundersøkelsen (se pkt ) vil dette for brukerne oppleves som en reduksjon i tilbudet fra Medtek. Trygghet for å kunne komme i kontakt med kvalifisert personell for support synes viktig i tillegg til å kunne få tilsendt nytt utstyr. Vi risikerer at baser må gå av beredskap på enkelte typer oppdrag i en lengre periode enn i dag. Dette kan lede til omdømmetap, og i ytterste konsekvens få medisinske følger. Vi har opplevd tilfeller der brukerne selv velger å utføre akutt reparasjoner, og ender opp med utstyr som operatør potensielt ikke kan akseptere på oppdrag. Dette er heller ikke forsvarlig for utstyr som skal brukes i pasientbehandling Redusert åpningstid vakt Som nevnt i punkt ble det gjennomført en spørreundersøkelse knyttet til vaktordningen. Etter å ha analysert og tolket svarene fremgår det tydelig at brukerne av Medteks tjenester forventer å kunne komme i kontakt med Medtek utenfor normal arbeidstid. Kun 17 % mener det er veldig viktig med døgnkontinuerlig assistanse. En stor majoritet, 91 % av de spurte, har imidlertid svart at det er middels viktig eller veldig viktig å kunne komme i kontakt med Medtek mellom kl og alle dager (dette tidsrommet var definert i ett av spørsmålene). De frie kommentarene i undersøkelsen underbygger også inntrykket av at omfanget av vaktordningen kan reduseres, men ikke fjernes, og fortsatt imøtekomme brukernes behov. Det er viktig å legge til at de frie kommentarene tydelig viser at brukernes behov inkluderer den trygghet det gir å kunne komme i kontakt med kvalifisert personell utenom ordinær kontortid, i tillegg til å få tilsendt nytt utstyr ved behov. Basert på ovenstående, samt erfaringene fra de medisinsk tekniske rådgiverne, mener vi at åpningstid vakt kan reduseres til kl uten at tjenesten vil oppleve det som for mye redusert beredskap. Dette medfører at vaktbelastning blir redusert fra 168 til 65 timer beredskap pr uke, omregnet til arbeidstid med faktor 1:5 gir dette 13 timer. Uten å ta hensyn til hellig og høytidsdager vil dette gi en samlet beregnet merarbeidstid pr år på 676 timer. Fordelt på to medarbeidere gir dette et snitt på 6,5 time pr uke i tillegg til ordinær arbeidstid. I praksis endrer imidlertid ikke dette den opplevde belastningen for medarbeiderne. Fortsatt vil annenhver helg være «låst» til å være i nærheten av kontoret. Likeså tas ikke dagens avspasering ut, det faktum at det blir færre timer å avspasere vil ikke endre at det fortsatt 12

15 ikke er rom for å avspasere. For å få avspasert opptjent arbeidstid må medarbeiderne ta ut tilnærmet en avspaseringsdag hver uke. En slik ordning gjør at ett 100 % årsverk ikke kan yte mer enn 80 % i arbeidstid på kontoret. Samlet gir dette reelt 1,6 årsverk ved verkstedet. Dersom Medtek tilføres ett årsverk blir det totalt tre årsverk ved verkstedet og tre personer som kan dele vaktbelastningen. Gitt redusert åpningstid vakt som beskrevet ovenfor vil belastningen pr medarbeider bli 4,5 timer pr uke i tillegg til ordinær arbeidstid, med andre ord omtrent en halv arbeidsdag opptjent avspasering pr uke. Oppsummert vil ett 100 % årsverk nå yte ca 90 % i arbeidstid på kontoret. Samlet gir dette reelt 2,7 årsverk ved verkstedet. Det vil dessuten redusere opplevd belastning på helg/høytid ved at det er flere personer å dele på Etablere skift/turnus ordning En alternativ løsning til beredskapsvakt virkedager kan være å etablere en to delt skiftordning der medarbeiderne jobber annenhver uke formiddag og annenhver uke ettermiddag. Dette kan løse den tekniske beregningen av beredskapsvakten, ved at det er en person på jobb frem til f.eks. kl For medarbeiderne oppleves dette som en vesentlig ulempe. Det løser ikke situasjonen med beredskapsvakt for helger og høytider. Og det reduserer fellesskapet ved at de ansatte jobber til forskjellige tider. Med få ansatte og et lite arbeidsmiljø er god og kontinuerlig kommunikasjon meget viktig. Å ha ulik arbeidstid kan vanskeliggjøre god kommunikasjonen internt. Det kan i tillegg forsinke prosesser ved at man har lite tid sammen for diskusjoner og drøftinger. Også kommunikasjon mot hovedkontoret i Bodø kan bli skadelidende. En slik arbeidstidsordning kan dessuten hemme arbeidsflyten noe. I henhold til driftshåndboken er det enkelte arbeidsoppgaver som av sikkerhetsmessige hensyn fordrer at en medarbeider ikke bør arbeide alene, eksempelvis arbeid med defibrillator. De fleste henvendelsene til verkstedet skjer innenfor eksisterende åpningstid kl En skiftordning kan gjøre åpningstiden ved verkstedet noe mere ustabil i de tilfeller der medarbeideren som har formiddagsvakt er på reise. Dersom Medtek tilføres ett årsverk blir det tre årsverk som kan dele på skiftordningen. I praksis kan dette gi to på formiddagsvakt og en på ettermiddagsvakt. Hver medarbeider må dermed gå ettermiddagsvakt hver tredje uke. Dette sikrer en mer stabil åpningstid på dagtid. En to skift ordning kan ta bort behovet for beredskapsvakt på hverdager, men den løser ikke beredskapsvakt i helg og høytid. Med fortsatt beredskapsvakt i helg og høytid vil det 13

16 opptjenes ukentlig avspasering på 3 timer pr medarbeider ved to medarbeidere, og 2 timer pr medarbeider ved tre medarbeidere tilsatt Redusert åpningstid vakt og reservelager plassert på base Erfaringene med vaktordningen viser at det er få henvendelser i helger og høytider. Disse resulterer sjelden i behov for utrykning. Det til tross, så ser vi av spørreundersøkelsen at det å holde en beredskap oppleves som trygghet for brukerne. Ved å redusere vaktbelastningen på medarbeiderne kan vakt i helg og høytid enten fjernes eller reduseres til færre timer. Opplevd belastning i dag knyttes til at medarbeider må være nært kontoret i tilfelle utrykning. En vaktordning med redusert åpningstid i helg og høytider vil, til en viss grad, tilfredsstille behovet hos brukerne, men for medarbeiderne vil det fortsatt oppleves som at helgen er «brukt opp», all den tid de må være nært kontoret. Dette er vurdert løst ved å etablere et beredskapslager ved en flybase. I praksis ville en slik ordning medført at brukerne kunne få tilsendt nytt utstyr fra lageret, uten noen form for brukerstøtte tilsvarende det Medtek leverer i dag. For flybasen medfører det noe praktisk arbeid med å lagerføre samt å sende ut utstyret dersom situasjonen oppstår. For medarbeiderne ved verkstedet medfører det at de ikke lengre er «låst» til å være nær kontoret. Dette vil medføre at antall enheter utvides for å holde lageret oppdatert. For at en slik ordning skulle kunne fungere forutsetter det at operatøren lager et opplegg som sikrer at henvendelser blir besvart og fulgt opp selv om basen skulle være på luftambulanseoppdrag. Alternativt kan beredskapsvakt i helg og høytid fjernes helt samtidig som det etableres et beredskapslager ved eksempelvis en flybase. For brukerne medfører det at de må kjenne til beredskapslageret og henvende seg dit for å få nytt utstyr tilsendt umiddelbart. For ansvarlig flybase vil det medføre ekstra arbeid for de som er på arbeid, alternativt at det må settes inn ekstra mannskap. For medarbeiderne ved verkstedet frigis helgene, men antall enheter utvides og omløpshastigheten ved beredskapslageret kan øke. Fraktkostnadene for selskapet vil øke. Tesen er at det enkleste blir å erstatte utstyr som brukerne plages med uten å teste mulige feilkilder først. Erfaringene i dag er at det sjelden er behov for å sende ut utstyr, mye kan løses pr telefon. Behovet for brukersupport er større enn behovet for beredskapslager. Ingen av disse alternativene er fullgode erstatninger for eksisterende vaktordning. Medtek scorer godt i kundetilfredshetsundersøkelsen på tilgjengelighet og support. Dette må balanseres mot den kapasiteten som brukes. 3.4 Tilførsel av ressurser Med kun to årsverk tilknyttet verkstedet er selskapet sårbart i tilfelle sykdom eller frafall av personell. Sykefraværet er lavt, men dagens ressurssituasjon oppleves som presset. En langtidssykemelding vil gjøre situasjonen uholdbar. 14

17 Det finnes ulike alternativ for å gjøre Medtek mer robust. Ved å utvide bemanningen gjør vi organisasjonen noe mer robust og bedre i stand til å takle et langtidsfravær. Likeså økes kapasiteten noe slik at oppgaver som i dag må nedprioriteres kan bli utført. Det vil gi rom for å komme ajour, samt gi bedre mulighet for nødvendig faglig oppdatering. Hvor mye kapasiteten bør utvides avhenger dessuten av hvilken løsning som velges for beredskapsvakt, se punktene og Ved en utvidelse av bemanningen må det vurderes hva slags kompetanse vi ønsker å forsterke Medtek med. Er vi mest tjent med å tilsette tilsvarende kompetanse som vi allerede har, eller har vi behov for en annen type kompetanse som dermed endrer oppgavefordelingen ved Medtek? I dag fungerer det slik at begge rådgiverne kan gjøre de samme arbeidsoppgavene. En mulig løsning er å tilføre ressurser som primært ivaretar eksempelvis anskaffelser, opplæring og informasjon mens eksisterende personell ivaretar verkstedfunksjonen. Det kan gi eksisterende personell rom til å komme ajour med sine oppgaver. Én ulempe er at verkstedfunksjonen fortsatt vil være sårbar med kun to som kan utføre oppgavene. Alternativt kan vi tilsette personell med tilsvarende kompetanse som det vi allerede har. I så tilfelle kan eksisterende oppgaver fordeles på tre personer. Det vil gjøre verkstedfunksjonen mer robust, men krever at den som tilsettes er i stand til å fylle mange forskjellige funksjoner. En slik tilsetting vil derimot gjøre at vi fortsatt beholder styrkene som SWOT analysen viser. Et tredje alternativ for å gjøre Medtek mer robust er å knyttes tettere kontakt med andre fagmiljø som arbeider med medisinsk teknisk utstyr, slik beskrevet i punkt Som nevnt kan deler av oppgaveporteføljen outsources, men et slikt samarbeid kan også skje i form av å leie inn personell. I disse dager er det inngått en avtale med St.Olavs Hospital HF ved medisinsk teknisk avdeling. Avtalen innebærer at en ansatt derfra jobber på Medtek inntil to dager i uken for en begrenset periode. En slik løsning kan gi rom for å komme ajour. Én ulempe er at med mindre vedkommende har erfaring med det utstyret Medtek er ansvarlig for så vil det kreves opplæring og kvalitetssikring av utført arbeide. En slik løsning kan dessuten få karakter av å være midlertidig. Dersom utleier ønsker å bruke flere personer i en form for rotasjon krever det en stadig opplæring fra vår side. Alternativet anses som en midlertidig løsning. En samarbeidsavtale med annet firma som driver med medisinsk teknisk utstyr kan inkludere at firmaet får ansvaret for noen typer av utstyret, mens vi får tilgang på et større fagmiljø med muligheter for hospitering etc. Det kan gi våre tilsatte en større kompetansepool å spille på, men som nevnt tidligere vil ikke en time spart på verkstedfunksjon automatisk frigi en time til bruk på faglig utvikling. 15

18 4. Veien videre anbefalt løsning Prosjektgruppens mandat var å vurdere drift av og betingelser for medisinsk teknisk virksomhet samt foreslå nødvendige endringer. Drøftingene i kapittel 3 viser at kvaliteten på Medteks leveranse kan forringes dersom selskapet velger feil løsning. I både kundeundersøkelse og SWOT analyse fremkommer det at dagens organisasjon fungerer godt, men at den har for liten kapasitet. Det er vanskelig å gjennomføre etablerte oppgaver, hvorav informasjon og opplæring ikke gjennomføres som det forventes av brukerne eller oss selv. Innovasjon og utvikling er det ingen ledig kapasitet til. Basert på tilbakemeldingene i kundetilfredshetsundersøkelsen oppfattes dagens etablerte system knyttet til reparasjoner, vedlikehold og support til å fungere svært tilfredsstillende fra brukernes ståsted. Endringer som medfører store forandringer i dagens tjenestetilbud kan gi et redusert tilbud til brukerne. Medteks viktigste oppgave er å yte service og støttetjenester overfor den medisinske delen av luftambulansetjenesten. En viktig kvalitetsindikator er mottakers grad av tilfredshet med den leverte tjenesten. Det er vurdert flere alternativer for å outsource oppgaver fra Medtek. Outsourcing kan spare ressurser lokalt men vil sannsynligvis koste mere ressurser totalt sett for luftambulansetjenesten. Det er derfor sannsynligvis ressurstilførsel mer enn outsourcing som er den mest kostnadseffektive løsning for luftambulansetjenesten totalt sett. Prosjektgruppen har avdekket en rekke forbedringsområder knyttet til robusthet ved Medtek og kapasiteten til å utføre alle pålagte og forventede oppgaver. Med bakgrunn i dette foreslår prosjektgruppen følgende: På kort sikt, for å komme ajour med driftsoppgaver, forsinkede anskaffelser, legge til rette for en passende arbeidstidsbelastning ifm. beredskapsvakt, samt sikre en mindre sårbar tjeneste ved Medtek: Utvide antall ansatte med ett årsverk med tilsvarende kompetanse som dagens tilsatte, innen Videreføre eksisterende innleie av verkstedkapasitet inntil Medtek er ajour med forsinkede anskaffelser Endre vaktordning til å gjelde hverdager kl og kl , samt helgog høytid fra kl med virkning fra Legge til rette for en arbeidstidsordning som inkluderer beredskapsvakten og ivaretar total arbeidsbelastning. Flytte prosjektlederansvar for anskaffelser ut fra Medtek. 16

19 De foreslåtte tiltakene vil sørge for at Medtek kommer ajour med eksisterende oppgaver. I kundeundersøkelsen scoret Medtek dårligere på informasjon, utvikling/innovasjon og brukeropplæring. Dette blir ikke løst med tiltakene som foreslås på kort sikt. På lang sikt anbefales det å tilsette ytterligere ett årsverk. Dette årsverket bør ha medisinsk faglig erfaring og vil være den som spesielt er ansvarlig for brukeropplæringen og informasjon. Dette bør gjennomføres i løpet av

20 Vedlegg 1 Kundetilfredshetsundersøkelse Luftambulansetjenesten ANS har medio 2013 gjennomført en kundetilfredshetsundersøkelse med utgangspunkt i tjenester levert av Medtek. Undersøkelsen er gjort som del av arbeidet med ISO 9001 sertifiseringen etter oppfordring fra NEMKO AS, som styringsverktøy for å kjenne kundenes tilfredshetsnivå. Undersøkelsen gikk ut til tre yrkesgrupper blant våre kunder; leger, flysykepleiere og redningsmenn, og spør spesifikt om grad av tilfredsstillelse på 9 forskjellige tema. Det ble mottatt 174 besvarelser på undersøkelsen. Det ble gitt 62 frie kommentarer utover svar på spørsmålene. Resultatene fra undersøkelsen gir svar med karakter 4,8 i snitt av karakter 1 6 samlet Leger Rednings menn Sykepleiere Antall svar Generelt servicenivå 5,2 4,9 5,3 5,2 2 Innovasjon og utvikling 3,9 3,9 3,5 4,5 3 Kvalitet på tjenester 5 4,8 5 5,2 4 Leveringskvalitet 5,2 5 5,3 5,2 5 Opplæring på utstyr 4 4,1 3,6 4,4 6 Tilgjengelighet Medtek 5,1 4,7 5,2 5,3 7 Produktkunnskap 5,3 5,1 5,5 5,4 8 Informasjon 4 3,7 3,9 4,4 9 Forståelse for behov 4,8 4,6 4,9 4,9 10 Tidsfrister og oppfølging 5 4,7 5,3 5,1 11 Helhetsinntrykk 5 4,7 5,1 5,2 Gj. Snitt 4,8 4,6 4,8 5,0 Her er noen tendenser som er verdt å merke seg: Alle yrkesgrupper gir høyere karakter på «generelt servicenivå» (5,2) og «helhetsinntrykk» (5,0), enn snitt av karakterer i spørsmål 1 11 (4,8). Det betyr kanskje at det vi eventuelt ikke har spurt om i undersøkelsen, trekker opp i snitt. Leger gir dårligere snitt (4,6) enn redningsmenn (4,8) og sykepleiere (5,0). Dette illustrerer sannsynligvis ikke forskjell i servicegrad men forskjell i forventningsgrad. Nivå på tilfredshet pr område er noen lunde likt i alle yrkesgruppene. Det betyr at tendensene er ganske sikre. Kommentar til besvarelsene: Det er gitt karakter (3,9) klart under besvart gj. snittpå spørsmål 2: Hvordan oppfatter du Medtek er innen innovasjon og som aktiv bidragsyter til utvikling av tjenesten? 18

Brukerundersøkelse - skolefritidsordningen 2011. Sarpsborg kommune

Brukerundersøkelse - skolefritidsordningen 2011. Sarpsborg kommune Brukerundersøkelse - skolefritidsordningen 2011 Sarpsborg Innhold 1.0 Om undersøkelsene... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Forarbeider, metode og utvalg... 3 1.3 Målgruppe... 3 1.4 Datainnsamling og gjennomføring....

Detaljer

2009 2010 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013

2009 2010 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 1. Fakta 2.1. Forutsetning finansiering Finansiering av Luftambulansetjenesten ANS skjer i form av tilskudd fra de fire eierne, de regionale helseforetakene. Tilskudd beregnes ved å summere direkte kostnader

Detaljer

Ambulansehelikoptertjenesten. Roy Inge Jenssen Operativ rådgiver - helikopter

Ambulansehelikoptertjenesten. Roy Inge Jenssen Operativ rådgiver - helikopter Ambulansehelikoptertjenesten Roy Inge Jenssen Operativ rådgiver - helikopter Innhold Tilgjengelighet 2015 Ny base Evenes IFR prosjekt Landingsplass prosjekt Ambulansehelikopter 2018 - anskaffelsesprosjekt

Detaljer

Avvik arbeidstidsbestemmelsene - status og videre arbeid Vedlegg til statusrapport per 31.10.13

Avvik arbeidstidsbestemmelsene - status og videre arbeid Vedlegg til statusrapport per 31.10.13 Avvik arbeidstidsbestemmelsene - status og videre arbeid Vedlegg til statusrapport per 31.10.13 Bech, Hilde Kristin 29.11.2013 Innhold: 1. Bakgrunn... 2 2. Utvikling... 2 2.1. Generelt... 2 2.2. Typene

Detaljer

Arbeidstidsbestemmelsene

Arbeidstidsbestemmelsene Arbeidstidsbestemmelsene Partner Johan Hveding e-post: johv@grette.no, mob: 90 20 49 95 Fast advokat Hege G. Abrahamsen e-post: heab@grette.no, mob: 97 08 43 12 Arbeidstid - generelt Arbeidsmiljøloven

Detaljer

Særavtalen er inngått med hjemmel i arbeidsmiljøloven 10-12(4) og Hovedavtalen del A 4-3.

Særavtalen er inngått med hjemmel i arbeidsmiljøloven 10-12(4) og Hovedavtalen del A 4-3. SFS 2404 BRANN- OG REDNINGSTJENESTE 1 Del I - Innledning 1.1 Hjemmelsgrunnlag mv. Særavtalen er inngått med hjemmel i arbeidsmiljøloven 10-12(4) og Hovedavtalen del A 4-3. HTAs bestemmelser og aktuelle

Detaljer

MTF Landsmøte 2011 MTU Vedlikehold vs Flyvedlikehold

MTF Landsmøte 2011 MTU Vedlikehold vs Flyvedlikehold MTF Landsmøte 2011 MTU Vedlikehold vs Flyvedlikehold Mats Torbiornsson 13. Mai 2011 Krav, etablering og gjennomføring av vedlikehold på helikopter Side 2 Norsk Luftambulanse AS Påbegynt 9.924 oppdrag hvorav

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Etterlevelse av arbeidstidsbestemmelsene - status og videre arbeid

SAKSFREMLEGG. Etterlevelse av arbeidstidsbestemmelsene - status og videre arbeid Sentral stab Organisasjonsavdelingen SAKSFREMLEGG Sak 29/14 Etterlevelse av arbeidstidsbestemmelsene - status og videre arbeid Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital HF Dato: 30.10.2014 Saksansvarlig: Heidi

Detaljer

FORRETNINGSPLAN 2011 2012 FOR LUFTAMBULANSETJENESTEN ANS

FORRETNINGSPLAN 2011 2012 FOR LUFTAMBULANSETJENESTEN ANS FORRETNINGSPLAN 2011 2012 FOR LUFTAMBULANSETJENESTEN ANS (HELSEFORETAKENES NASJONALE LUFTAMBULANSETJENESTE ANS) INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 3 2. STYRESAMMENSETNING... 3 3. MÅL... 3 4. FORRETNINGSIDE...

Detaljer

Strategiplan 2010 2015

Strategiplan 2010 2015 Strategiplan 2010 2015 Selskapets formål Tilby befolkningen luftambulansetjenester og medisinske tjenester hele døgnet Visjon Luftambulansetjenesten skal bidra til høy beredskap og rask og effektiv hjelp

Detaljer

Forbedret økonomistyring ved sykehuset

Forbedret økonomistyring ved sykehuset Saksframstilling Saksbehandler økonomidirektør Dato 21.04.2010 Forbedret økonomistyring ved sykehuset Sak nr. Styre Møtedato 2010/xx Styret for sykehuset 27.05.2010 Ingress Så vel Helse Sørøst RHF sin

Detaljer

De sentrale særavtalene reforhandlet pr 01.01.2009.

De sentrale særavtalene reforhandlet pr 01.01.2009. De sentrale særavtalene reforhandlet pr 01.01.2009. De sentrale partene avsluttet 9. januar forhandlingene om nye særavtaler. Dette rundskrivet gjennomgår de endringene som er gjort. Alle avtalene er gjort

Detaljer

Forord 3. Fritid i forbindelse med helg og høytid 4. Søndagsarbeid, Aml 10-10 5. Daglig og ukentlig arbeidsfri, Aml 10-8 5

Forord 3. Fritid i forbindelse med helg og høytid 4. Søndagsarbeid, Aml 10-10 5. Daglig og ukentlig arbeidsfri, Aml 10-8 5 1 Innholdsfortegnelse side Forord 3 Fritid i forbindelse med helg og høytid 4 Søndagsarbeid, Aml 10-10 5 Daglig og ukentlig arbeidsfri, Aml 10-8 5 F1, F2, F3, F4 og F5 markering 7 Ulike måter å utarbeide

Detaljer

Saksframlegg styret i DA

Saksframlegg styret i DA Saksframlegg styret i DA Saksbehandler: Reidar Bruli Arkiv: Unntatt offentlighet Arkivsaksnr.: 14/1231-3 Styrke IKT-området i DA Direktørens sakssammendrag: Det er to grunner for å styrke IKT-området i

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE 3. SEPTEMBER 2015. Styret for Luftambulansetjenesten ANS avholdt styremøte 3. september 2015 på Evenes

PROTOKOLL STYREMØTE 3. SEPTEMBER 2015. Styret for Luftambulansetjenesten ANS avholdt styremøte 3. september 2015 på Evenes Luftambulansetjenesten ANS Postboks 235 8001 Bodø Tlf. 75 54 9950 PROTOKOLL Vår dato: 7. september 2015 Arkivnr.: 012 STYREMØTE 3. SEPTEMBER 2015 Styret for Luftambulansetjenesten ANS avholdt styremøte

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 18.12.07

Styret Helse Sør-Øst RHF 18.12.07 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 18.12.07 SAK NR 074-2007 REVISJONSRAPPORT: OPPSUMMERING INNKJØPSREVISJONER Forslag til vedtak: 1. Styret tar revisjonsrapport Oppsummering

Detaljer

Helse Vest har som mål å yte trygge og nære helsetjenester til befolkningen i regionen.

Helse Vest har som mål å yte trygge og nære helsetjenester til befolkningen i regionen. 1 1. Innledning Helse Vest RHF (Helse Vest) har i henhold til spesialisthelsetjenesteloven 2-1a ansvar for å yte spesialisthelsetjenester til befolkningen i Helseregionen Vest. Dette ansvaret ivaretas

Detaljer

RETNINGSLINJER. for reduksjon av uønsket deltid

RETNINGSLINJER. for reduksjon av uønsket deltid RETNINGSLINJER for reduksjon av uønsket deltid INNHOLDSFORTEGNELSE 01. Innledning 03 Fakta om deltidsstillinger i Holtålen kommune 02. Lov- og avtaleverk 05 03. Retningslinjer for Holtålen kommune 07 01.

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: Formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Ane Nordskar Dato: 18.12.2014 Endre turnus / tilsettinger for å redusere fraværet på sykehjemmene Dagens situasjon Institusjoner

Detaljer

Den nedsatte arbeidsgruppen som skulle redegjøre for de gjeldene vaktavtalene og har hatt følgende medlemmer:

Den nedsatte arbeidsgruppen som skulle redegjøre for de gjeldene vaktavtalene og har hatt følgende medlemmer: Notat Vaktordningen: Saken er delt i følgende avsnitt: Mandat og deltagere Bakgrunn Vaktordningen Godtgjøringen Krav til deltakelse Kompetansekrav Avtaletekst Oppsummering Mandat og deltakere Den nedsatte

Detaljer

IMPLEMENTERING AV ADM2003 - INNPLASSERING I STILLINGER

IMPLEMENTERING AV ADM2003 - INNPLASSERING I STILLINGER Vår dato: 18.11.03 Vår referanse: Vår saksbehandler: Pål Hovde Deres dato: Deres referanse: Til: Alle fast tilsatte i administrative stillinger ved HiST. IMPLEMENTERING AV ADM2003 - INNPLASSERING I STILLINGER

Detaljer

VEDTAK NR 35/12 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Ved behandlingen av saken var tvisteløsningsnemnda sammensatt slik:

VEDTAK NR 35/12 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Ved behandlingen av saken var tvisteløsningsnemnda sammensatt slik: Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 02.07.2012 Ref. nr.: 12/2559 Saksbehandler: Mads Backer-Owe VEDTAK NR 35/12 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte tirsdag 22.

Detaljer

Norkorns fagdag 29.03.12. Arbeidstid og sesong V/ advokat Anne Løken

Norkorns fagdag 29.03.12. Arbeidstid og sesong V/ advokat Anne Løken Norkorns fagdag 29.03.12. Arbeidstid og sesong V/ advokat Anne Løken De viktigste spørsmålene rundt arbeidstid i høysesong Norkorns styremøte 27.10.2011: ".. arbeidsmiljølovens regler i tilknytning til

Detaljer

Styret for Luftambulansetjenesten ANS avholdt styremøte 24. februar 2011 kl 0930-1445 på Gardermoen

Styret for Luftambulansetjenesten ANS avholdt styremøte 24. februar 2011 kl 0930-1445 på Gardermoen Adresse: Luftambulansetjenesten ANS Tlf. 75 54 9950 Fax. 75 54 99 51 PROTOKOLL Vår dato: 1. mars 2011 Arkivnr.: STYREMØTE 24. FEBRUAR 2011 Styret for Luftambulansetjenesten ANS avholdt styremøte 24. februar

Detaljer

SÆRAVTALE OM GJENNOMFØRING AV VAKTORDNING VED VIRKSOMHETEN SIVILT BEREDSKAPS SKOLER, SIVILFORSVARSLEIRER OG SIVILFORSVARSKRETSER

SÆRAVTALE OM GJENNOMFØRING AV VAKTORDNING VED VIRKSOMHETEN SIVILT BEREDSKAPS SKOLER, SIVILFORSVARSLEIRER OG SIVILFORSVARSKRETSER SÆRAVTALE OM GJENNOMFØRING AV VAKTORDNING VED VIRKSOMHETEN SIVILT BEREDSKAPS SKOLER, SIVILFORSVARSLEIRER OG SIVILFORSVARSKRETSER 1. Definisjoner og avtaleparter 1.1. Hjemmel Avtalen er inngått som en forsøksordning

Detaljer

Styresak 137-2014/5 Felleseide selskap - organisering og utvikling

Styresak 137-2014/5 Felleseide selskap - organisering og utvikling Møtedato: 26. november 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: T. Pålsrud (HSØ)/H. Rolandsen (HN) Bodø, 14.11.2014 Styresak 137-2014/5 Felleseide selskap - organisering og utvikling Nasjonale fellestjenester

Detaljer

Bilag A4: Anskaffelse, akseptering og implementering av medisinskteknisk utstyr. Kjøp av ambulansehelikoptertjenester.

Bilag A4: Anskaffelse, akseptering og implementering av medisinskteknisk utstyr. Kjøp av ambulansehelikoptertjenester. Bilag A4: Anskaffelse, akseptering og implementering av medisinskteknisk utstyr Kjøp av ambulansehelikoptertjenester for perioden 1.juni 2018-31.mai 2024 med mulighet for forlengelse 2 + 2 år Bodø 17.12.2015

Detaljer

KONGSVINGER KOMMUNE Presentasjon 17. september Optimale stabs- og støttetjenester

KONGSVINGER KOMMUNE Presentasjon 17. september Optimale stabs- og støttetjenester KONGSVINGER KOMMUNE Presentasjon 17. september Optimale stabs- og støttetjenester Veiledning til PPT en Denne PPT en er ment som et hjelpemiddel / verktøy i forbindelse med presentasjon den 17. september.

Detaljer

RETNINGSLINJER VED UTARBEIDING AV TURNUSPLANER (arbeidsplan) Gjelder fra 01.06.2015

RETNINGSLINJER VED UTARBEIDING AV TURNUSPLANER (arbeidsplan) Gjelder fra 01.06.2015 RETNINGSLINJER VED UTARBEIDING AV TURNUSPLANER (arbeidsplan) Gjelder fra 01.06.2015 Turnusavtale for hver virksomhet gjelder som hoveddokument. Retningslinjene danner grunnlag for utarbeiding av Turnusavtale

Detaljer

Vedrørende forslag til ny akuttmedisinforskrift

Vedrørende forslag til ny akuttmedisinforskrift Helse- og omsorgsdepartementet, postmottak@hod.dep.no Saksbehandler Pål Madsen E-post: pm@luftambulansetjenesten.no Tlf. 906 56 336 Vår ref: 2014/2 Deres ref: 10/2675 Bodø, 15.09.2014 Vedrørende forslag

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FOR SYKEHUSAPOTEK NORD HF

BEREDSKAPSPLAN FOR SYKEHUSAPOTEK NORD HF BEREDSKAPSPLAN FOR SYKEHUSAPOTEK NORD HF HENSIKT Å gi retningslinjer for hvordan en skal sikre drift av enhetene i Sykehusapotek Nord HF i situasjoner hvor bemanningen er for lav pga. uforutsett fravær,

Detaljer

Fritid i forbindelse med helg og høytid

Fritid i forbindelse med helg og høytid Fritid i forbindelse med helg og høytid Innholdsfortegnelse Forord... 5 Fritid i forbindelse med helg og høytid... 6 Søndagsarbeid, Aml 10-10... 7 Daglig og ukentlig arbeidsfri, Aml 10-8... 7 F1, F2,

Detaljer

Instruks (utkast) for Internrevisjonen Helse Sør-Øst

Instruks (utkast) for Internrevisjonen Helse Sør-Øst Instruks (utkast) for Internrevisjonen Helse Sør-Øst Fastsatt av Kontrollkomiteen Helse Sør-Øst RHF xx.xx.2007 Innhold 1 Innledning... 3 2 Formål og omfang... 3 3 Organisering, ansvar og myndighet...3

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Arbeidstidsbestemmelser rapportering og oppfølging

SAKSFREMLEGG. Arbeidstidsbestemmelser rapportering og oppfølging SAKSFREMLEGG Sak 26/12 Arbeidstidsbestemmelser rapportering og oppfølging Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital HF Dato: 27.9.2012 Saksbehandler: Heidi Magnussen Arkivsak: 11/2797-30 Arkiv: 251 Innstilling

Detaljer

Luftambulansetjenesten

Luftambulansetjenesten Luftambulansetjenesten Prehospital plan 2010 Revisjon Dialogmøte Arbeidsgruppe Oddvar Uleberg Arbeidsgruppens sammensetning Oddvar Uleberg, Seksjonsoverlege Luftambulanse, St. Olavs Hospital (leder) Kristen

Detaljer

Samarbeids avtale om levering av Legevaktformidling

Samarbeids avtale om levering av Legevaktformidling HELGELANDSSYKEHUSET HF Samarbeids avtale om levering av Legevaktformidling Mellom Helgelandssykehuset og følgende kommuner på Helgeland: Hattfjelldal-, Grane-, Vefsn-, Leirfjord-, Alstahaug-, Dønna-, Herøy-,

Detaljer

Langsiktige mål for luftambulansetjenesten. Nye tider fra 2018?

Langsiktige mål for luftambulansetjenesten. Nye tider fra 2018? Langsiktige mål for luftambulansetjenesten Nye tider fra 2018? 1 Agenda 1. Luftambulansetjenesten ANS hvor står vi hvor går vi 2. Luftambulansetjenesten strategiske målsettinger framover 3. Ambulansehelikoptertjenesten

Detaljer

Ny tariffbestemmelse om ukentlig arbeidstid for tredelt skiftog turnusarbeid med virkning fra 01.01.2011

Ny tariffbestemmelse om ukentlig arbeidstid for tredelt skiftog turnusarbeid med virkning fra 01.01.2011 B-rundskriv nr: 12/2010 Saksnr: 10/02059-1 Arkivkode: Dato: 16.11.2010 Saksbehandler: Forhandling Til Kommunen/fylkeskommunen/virksomheten Ny tariffbestemmelse om ukentlig arbeidstid for tredelt skiftog

Detaljer

Styret for Luftambulansen ANS avholdt styremøte i Tromsø 17. Juni 2010 kl 1230-1530

Styret for Luftambulansen ANS avholdt styremøte i Tromsø 17. Juni 2010 kl 1230-1530 Adresse: Luftambulansetjenesten ANS Tlf. 75 54 9950 Fax. 75 54 99 51 PROTOKOLL Vår dato: 18. juni 2010 STYREMØTE 17. JUNI 2010 Arkivnr.: 012 Styret for Luftambulansen ANS avholdt styremøte i Tromsø 17.

Detaljer

HELGELANDSSYKEHUSET HF

HELGELANDSSYKEHUSET HF HELGELANDSSYKEHUSET HF Avtale om levering av Legevaktformidling Mellom Helgelandssykehuset og følgende kommuner på Helgeland: Hattfjelldal-, Grane-, Vefsn-, Leirfjord-, Alstahaug-, Dønna-, Herøy-, Vevelstad,-

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014

Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014 SAK NR 069-2014 ORIENTERINGSSAK: STRATEGI FOR UTVIKLING AV SAMARBEIDET MELLOM PRIVATE OG OFFENTLIGE YTERE AV HELSETJENESTER

Detaljer

INNLEIE. en veileder for tillitsvalgte. Utfordringer Håndtering Regler Løsninger. - fellesskap i hverdagen

INNLEIE. en veileder for tillitsvalgte. Utfordringer Håndtering Regler Løsninger. - fellesskap i hverdagen Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund INNLEIE en veileder for tillitsvalgte Utfordringer Håndtering Regler Løsninger - fellesskap i hverdagen H Om heftet Fra 1. januar 2013 blir innleide fra

Detaljer

Gjennomføringsplan for aktivitetene knyttet til flight following. Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS

Gjennomføringsplan for aktivitetene knyttet til flight following. Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS Gjennomføringsplan for aktivitetene knyttet til flight following Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS Innhold Side: 2 av 11 0. Dokumentinformasjon... 3 0.1 Distribusjon... 3 0.2 Referanser...

Detaljer

Prosjektmandat for SAK-innkjøp

Prosjektmandat for SAK-innkjøp Prosjektmandat for SAK-innkjøp Skrevet av: Kjetil Skog og Olav Holden Filnavn: Prosjektbeskrivelse SAK innkjøp Versjon: 1 Opprettet: 12.01.2011 Sist endret: 11.04.2011 18:46:35 Sider: 8 Filnavn: 11843_1_P_O

Detaljer

Sentral Forbundsvis Særavtale nr. 2404 Brann- og redningstjeneste. inngått mellom

Sentral Forbundsvis Særavtale nr. 2404 Brann- og redningstjeneste. inngått mellom REVISJON AV SFS 2404 BRANN- OG REDNINGSTJENESTE Sentral Forbundsvis Særavtale nr. 2404 Brann- og redningstjeneste inngått mellom KS og Fagforbundet Delta Norges Ingeniørorganisasjon Tekna Det norske Maskinistforbund

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Etablering av Sentral bestillerenhet for vikartjenester ved Ahus.

Utviklingsprosjekt: Etablering av Sentral bestillerenhet for vikartjenester ved Ahus. Frode Eidset Utviklingsprosjekt: Etablering av Sentral bestillerenhet for vikartjenester ved Ahus. Nasjonalt topplederprogram 31.10.13 Bakgrunn for prosjektet. HR-avdelingen ved Ahus har i dag systemansvar

Detaljer

SAK NR 028 2011 BRUDD PÅ ARBEIDSTIDSBESTEMMELSENE I ARBEIDSMILJØLOVEN VEDTAK:

SAK NR 028 2011 BRUDD PÅ ARBEIDSTIDSBESTEMMELSENE I ARBEIDSMILJØLOVEN VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 01.04.11 SAK NR 028 2011 BRUDD PÅ ARBEIDSTIDSBESTEMMELSENE I ARBEIDSMILJØLOVEN Forslag til VEDTAK: 1. Styret ser alvorlig på bruddene på Arbeidsmiljølovens arbeidstidsbestemmelser

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT 2 TIL HELSE OG OMSORGSTYRET

REGNSKAPSRAPPORT 2 TIL HELSE OG OMSORGSTYRET Utvalg: HELSE- OG OMSORGSTYRE Møtested: Møtedato: 26.06.2013 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985300 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

ORGANISERING AV MEDISINSK NØDMELDETJENESTE,HERUNDER 113-STRUKTUR OG RESSURSKOORDINERING AV AMBULANSENE

ORGANISERING AV MEDISINSK NØDMELDETJENESTE,HERUNDER 113-STRUKTUR OG RESSURSKOORDINERING AV AMBULANSENE Styresaknr. 26/04 REF: 2003/000184 ORGANISERING AV MEDISINSK NØDMELDETJENESTE,HERUNDER 113-STRUKTUR OG RESSURSKOORDINERING AV AMBULANSENE Saksbehandler: Jens F Irgens og Jørn Stemland Dokumenter i saken:

Detaljer

Registrering av arbeidstid

Registrering av arbeidstid Registrering av arbeidstid Spørreundersøkelse i november 2013 Legegruppen sendt til 1 009 leger. Svar fra 493 leger som gir en svarprosent på 49. Ledergruppen sendt til 435 ledere på nivå 2, 3 og 4. Svar

Detaljer

Lederavtale. inngått mellom: (navn) (navn) Dato. Denne avtalen erstatter tidligere inngått avtale og gjelder inntil ny inngås.

Lederavtale. inngått mellom: (navn) (navn) Dato. Denne avtalen erstatter tidligere inngått avtale og gjelder inntil ny inngås. Lederavtale inngått mellom: (navn) (navn) Dato Enhetsleder (enhetsnavn) Overordnet leder Denne avtalen erstatter tidligere inngått avtale og gjelder inntil ny inngås. LEDERE SOM LYKKES HAR EVNE TIL: å

Detaljer

þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte

þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte Versjon: April 2013 Om heftet Innhold Fra 1. januar 2013 blir innleide fra vikarbyrå eller Som tillitsvalgt på arbeidsplassen

Detaljer

Brosjyren inneholder hovedpunkter fra dokumentet Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge. Du kan laste ned hele dokumentet fra www.helse-midt.

Brosjyren inneholder hovedpunkter fra dokumentet Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge. Du kan laste ned hele dokumentet fra www.helse-midt. K V A L I T E T S S T R A T E G I F O R H E L S E M I D T - N O R G E 2 0 0 4 2 0 0 7 Brosjyren inneholder hovedpunkter fra dokumentet Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge. Du kan laste ned hele dokumentet

Detaljer

Grønt sykehus grønn standard

Grønt sykehus grønn standard Miljøledelse miljøsertifisering Grønt sykehus grønn standard Norsk forening for Sterilforsyning 05.06.2015 Mette Myhrhaug, spesialrådgiver kvalitet Vestre Viken HF Miljøstyring Grønt sykehus Bakgrunn Miljøstandarden

Detaljer

FORRETNINGSPLAN 2010 2011 FOR LUFTAMBULANSETJENESTEN ANS

FORRETNINGSPLAN 2010 2011 FOR LUFTAMBULANSETJENESTEN ANS FORRETNINGSPLAN 2010 2011 FOR LUFTAMBULANSETJENESTEN ANS (HELSEFORETAKENES NASJONALE LUFTAMBULANSETJENESTE ANS) INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 3 2. STYRESAMMENSETNING... 3 3. MÅL... 4 4. FORRETNINGSIDE...

Detaljer

Endringer i arbeidsmiljøloven. Advokat Andrea Wisløff Andrea.wisloff@eurojuris.no /32255546/47465247

Endringer i arbeidsmiljøloven. Advokat Andrea Wisløff Andrea.wisloff@eurojuris.no /32255546/47465247 Endringer i arbeidsmiljøloven Advokat Andrea Wisløff Andrea.wisloff@eurojuris.no /32255546/47465247 Endringer i arbeidsmiljøloven Viktige endringer som trådte i kraft 1. juli 2015: Heving av aldersgrensen

Detaljer

Møtedato 26.01.12 Sak nr: 10/2012

Møtedato 26.01.12 Sak nr: 10/2012 Saksframlegg til styret Møtedato 26.01.12 Sak nr: 10/2012 Sakstype: Orienteringssak Sakstittel: Trykte vedlegg: Medarbeiderundersøkelse 2011 orientering om hovedresultater og plan for oppfølging. Ingen

Detaljer

Fritid i forbindelse med helg og høytid

Fritid i forbindelse med helg og høytid Fritid i forbindelse med helg og høytid Innholdsfortegnelse side Forord 3 Fritid i forbindelse med helg og høytid 4 Søndagsarbeid, Aml 10-10 5 Daglig og ukentlig arbeidsfri. Aml 10-8 5 F1, F2, F3, F4 og

Detaljer

Spørreundersøkelse om pasientsikkerhet i prehospitale tjenester

Spørreundersøkelse om pasientsikkerhet i prehospitale tjenester Veiledning UNIVERSITETET I BERGEN Spørreundersøkelse om pasientsikkerhet i prehospitale tjenester Undersøkelsen kartlegger ditt syn på pasientsikkerhet, uønskede hendelser og hendelsesrapportering i den

Detaljer

STYRESAK 44 2012 TERTIALRAPPORT PR 31.08.2012

STYRESAK 44 2012 TERTIALRAPPORT PR 31.08.2012 Saksbehandlere: Bård Mortensen, Mariann M. Hunstad Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 26. september 2012 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 44 2012 TERTIALRAPPORT

Detaljer

Retningslinjer for praktisering av bestemmelsen om beregning av arbeidstid på grunnlag av tidskompensasjon ved tredelt turnusarbeid

Retningslinjer for praktisering av bestemmelsen om beregning av arbeidstid på grunnlag av tidskompensasjon ved tredelt turnusarbeid Retningslinjer for praktisering av bestemmelsen om beregning av arbeidstid på grunnlag av tidskompensasjon ved tredelt turnusarbeid 1. Bestemmelsens ordlyd: Pkt. 2.5) Ordinær arbeidstid for tredelt turnusarbeid

Detaljer

SAKSTIHEL: Omorganisering av HMS og etablering av BHT-funksjon ved UiO

SAKSTIHEL: Omorganisering av HMS og etablering av BHT-funksjon ved UiO UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETSDIREKTØREN Til Universitetsstyret Fra Universitetsdirektøren Sakstype: Vedtakssak Møtesaksnr.: V-sak 5 Møtenr. 2/2011 Møtedato: 01.03.11 Notatdato: 22.02.11 Arkivsaksnr.:

Detaljer

Kvalitetsikring i BHT, Erfaringer fra et internasjonalt oppkjøp og veien videre. Jarand Hindenes, Medical Director Haugaland HMS

Kvalitetsikring i BHT, Erfaringer fra et internasjonalt oppkjøp og veien videre. Jarand Hindenes, Medical Director Haugaland HMS Kvalitetsikring i BHT, Erfaringer fra et internasjonalt oppkjøp og veien videre Jarand Hindenes, Medical Director Haugaland HMS Kvalitet og Kvalitetsikring Kvalitet i BHT er ikke så veldig forskjellig

Detaljer

SPØRSMÅL OG SVAR I FORBINDELSE MED EN ANSETTELSESPROSESS

SPØRSMÅL OG SVAR I FORBINDELSE MED EN ANSETTELSESPROSESS SPØRSMÅL OG SVAR I FORBINDELSE MED EN ANSETTELSESPROSESS En ansettelsesprosess starter gjerne med et behov; virksomheten trenger ny kompetanse, oppdragsmengden øker, man må erstatte en som skal slutte/går

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune. Delavtale 11 Akuttmedisinsk kjede og omforente beredskapsplaner

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune. Delavtale 11 Akuttmedisinsk kjede og omforente beredskapsplaner Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune Delavtale 11 Akuttmedisinsk kjede og omforente beredskapsplaner Godkjent av kommunestyret 27.9.2012 1 1.0 Parter Partene i denne delavtalen er Sørlandet

Detaljer

Anskaffelse av nytt Biblioteksystem

Anskaffelse av nytt Biblioteksystem Oppdatert: 2009-10-27 Til: Styremøte 2009-11-02 Saksdokument S-2009/57 Anskaffelse av nytt Biblioteksystem Det vises til vedlagte notat om anskaffelsen. Notatet ble brukt da KD ble orientert på etatsstyringsmøtet

Detaljer

Styresak 36 2013 Økonomisk status pr 31.07.13

Styresak 36 2013 Økonomisk status pr 31.07.13 Besøksadresse: Torvgata 2, 8006 Bodø Postadresse: Luftambulansetjenesten ANS, Postboks 235, 8001 Bodø Tlf: +47 75 54 99 50 Styresak 36 Økonomisk status pr 31.07.13 Saksbehandler: Bård Mortensen, Mariann

Detaljer

Styresak Personalpolicy ansattes supplerende arbeidsforhold/engasjementer/bistillinger Bakgrunn

Styresak Personalpolicy ansattes supplerende arbeidsforhold/engasjementer/bistillinger Bakgrunn Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Styremøte: 26. mai 2003 Styresak nr: 044/03 B Dato skrevet: 16/05-03 Saksbehandler: Hilde Christiansen Vedrørende: Personalpolicy ansattes supplerende

Detaljer

AVTALE. om virksomhetsoverdragelse. mellom OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF (OUS) AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS (AHUS)

AVTALE. om virksomhetsoverdragelse. mellom OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF (OUS) AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS (AHUS) AVTALE om virksomhetsoverdragelse mellom OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF (OUS) og AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS (AHUS) Overdragelse av personell ved Post 4 ved Seksjon psykosebehandling Gaustad Dato:. Dato:....

Detaljer

MalemaL Liv: UTK. Rapport 4/2015. Revisjon av Sykehusapotekene HF

MalemaL Liv: UTK. Rapport 4/2015. Revisjon av Sykehusapotekene HF MalemaL Liv: UTK Rapport 4/2015 Revisjon av Sykehusapotekene HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 27.03.2015 Rapport nr. 4/2015 Revisjonsperiode Desember 2014 til mars 2015 Virksomhet Sykehusapotekene HF

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012

Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 SAK NR 028-2012 REGIONAL ANSKAFFELSE AV ØKONOMI- OG LOGISTIKKSYSTEM Forslag til vedtak: 1. Styret slutter seg til at det gjennomføres

Detaljer

Innkjøp i Nord-Aurdal kommune

Innkjøp i Nord-Aurdal kommune Forvaltningsrevisjon Utført av Innkjøp i Nord-Aurdal kommune Formål: - Gjennomgå kommunes praktisering av Lov om offentlige anskaffelser - Anbefale eventuelle forbedringer Innhold 1. Innledning... 2 2.

Detaljer

LO-forbundene i Spekterhelse

LO-forbundene i Spekterhelse Side 1 av 6 LO-forbundene i Spekterhelse Veiledning for ny modell for beregning av lørdags- og søndagstillegg. 1. Bakgrunn og formål I overenskomstrevisjonen i 2012 ble Spekter og LO-forbundene enige om

Detaljer

Kompenserende tiltak i pleie- og omsorgssektoren frem til oppstart av Sølvsuper Helse- og velferdssenter

Kompenserende tiltak i pleie- og omsorgssektoren frem til oppstart av Sølvsuper Helse- og velferdssenter Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.11.2012 67869/2012 2012/8127 Saksnummer Utvalg Møtedato Eldrerådet Råd for funksjonshemmede Komitè for levekår 12/194 Bystyret 13.12.2012

Detaljer

Styresaknr. 4/06 REF: 2003/000424

Styresaknr. 4/06 REF: 2003/000424 Styresaknr. 4/06 REF: 2003/000424 VEDTEKTSENDRINGER Saksbehandler: Rolf Jensen Dokumenter i saken: Ikke trykt vedlegg : Helse Nords styresaker 84-2005, 112-2005 Tryktvedlegg: Oppdaterte vedtekter for Nordlandssykehuset

Detaljer

Særavtale om kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp mellom Klepp kommune og Helse Stavanger HF

Særavtale om kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp mellom Klepp kommune og Helse Stavanger HF Prosjekt samhandling - trygge helsetenester der folk tur OTT/`-\T 27FEB 2013 Helse Stavanger HF Særavtale til delavtale nr. 4 Særavtale om kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp mellom

Detaljer

Omorganisering av driften ved MR seksjonen Stavanger Universitetssjukehus. Nasjonalt topplederprogram. Terje Bakkelund

Omorganisering av driften ved MR seksjonen Stavanger Universitetssjukehus. Nasjonalt topplederprogram. Terje Bakkelund Omorganisering av driften ved MR seksjonen Stavanger Universitetssjukehus. Nasjonalt topplederprogram Terje Bakkelund Utviklingsprosjekt, NTP Prosjektopplysninger Prosjektnavn Oppdragsgiver/Prosjekteier

Detaljer

Arbeidstid. Styrkeløftet 2015

Arbeidstid. Styrkeløftet 2015 Arbeidstid Styrkeløftet 2015 Problemer Hvor lenge skal vi arbeide Beredskap Gjennomsnittsberegning Pauser Søndager Overtid Når begynner arbeidet? Tyco-dommen Teknikere som installerte sikkerhetssystemer

Detaljer

AKUTTUTVALGETS DELRAPPORT HØRINGSUTTALELSE FRA NORSK LEGEVAKTFORUM

AKUTTUTVALGETS DELRAPPORT HØRINGSUTTALELSE FRA NORSK LEGEVAKTFORUM Til Helse- og omsorgs departementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Dato: 16.12.2014 AKUTTUTVALGETS DELRAPPORT HØRINGSUTTALELSE FRA NORSK LEGEVAKTFORUM Det vises til høringsbrev datert 4.11.2014 vedrørende

Detaljer

Kundeundersøkelse Aktiv Helse Bedriftshelsetjeneste. Pulsana Indeks BHT 2013 Versjon pr 18.sept

Kundeundersøkelse Aktiv Helse Bedriftshelsetjeneste. Pulsana Indeks BHT 2013 Versjon pr 18.sept Kundeundersøkelse Aktiv Helse Bedriftshelsetjeneste Pulsana Indeks BHT 2013 Versjon pr 18.sept Pulsana Indeks BHT 2013 Gjennomføring: Nettbasert kundeundersøkelse Distribuert via e-post til kunder av deltakende

Detaljer

Styresak. Studier viser også at samlet forekomst av død, reinfarkt og slag i akuttfasen blir halvert ved primær PCI.

Styresak. Studier viser også at samlet forekomst av død, reinfarkt og slag i akuttfasen blir halvert ved primær PCI. Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Styremøte: 5. november 2003 Styresak nr: 102/03 B Dato skrevet: 29.10.2003 Saksbehandler: Gjertrud Jacobsen Vedrørende: PCI-behandling i Helse Vest

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 6. mai 2010

Styret Helse Sør-Øst RHF 6. mai 2010 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 6. mai 2010 SAK NR 029-2010 ETABLERING AV FELLESTJENESTER FOR ØKONOMI/REGNSKAP I SYKEHUSPARTNER Forslag til vedtak: 1. Styret viser til vedtatt

Detaljer

Kapittel 10. Arbeidstid

Kapittel 10. Arbeidstid Kapittel 1. Arbeidstid 1-1.Definisjoner (1) Med arbeidstid menes den tid arbeidstaker står til disposisjon for arbeidsgiver. (2) Med arbeidsfri menes den tid arbeidstaker ikke står til disposisjon for

Detaljer

Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja

Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja Arkivsaksnr.: 14/2207-28 Arkivnr.: 034 Saksbehandler: kommunalsjef, Idun Eid ORGANISATORISK INNPLASSERING AV VOKSENOPPLÆRINGEN Hjemmel: Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under

Detaljer

Endringer i arbeidsmiljøloven og betydningen for innarbeidingsordningene

Endringer i arbeidsmiljøloven og betydningen for innarbeidingsordningene 1 Endringer i arbeidsmiljøloven og betydningen for innarbeidingsordningene 2 Endringer i arbeidsmiljøloven (aml) og betydningen for godkjenning av innarbeidingsordninger Forbundene og LO har i mange år

Detaljer

NEVROKIRURGISK VIRKSOMHET I HELSE VEST - NÆRMERE OM DE FORETAKSRETTSLIGE- OG FORVALTNINGSRETTSLIGE SIDER VED STYREVEDTAK I HELSE VEST RHF 23.

NEVROKIRURGISK VIRKSOMHET I HELSE VEST - NÆRMERE OM DE FORETAKSRETTSLIGE- OG FORVALTNINGSRETTSLIGE SIDER VED STYREVEDTAK I HELSE VEST RHF 23. NOTAT Til Helse Vest RHF Fra Dato 29. mai 2007 Ansvarlig advokat NEVROKIRURGISK VIRKSOMHET I HELSE VEST - NÆRMERE OM DE FORETAKSRETTSLIGE- OG FORVALTNINGSRETTSLIGE SIDER VED STYREVEDTAK I HELSE VEST RHF

Detaljer

Endringer i Arbeidsmiljøloven og betydningen for innarbeidingsordningene

Endringer i Arbeidsmiljøloven og betydningen for innarbeidingsordningene 1 Endringer i Arbeidsmiljøloven og betydningen for innarbeidingsordningene 2 Endringer i arbeidsmiljøloven (AML) og betydningen for godkjenning av innarbeidingsordninger Forbundene og LO har i mange år

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 19. desember 2013 Saksbehandler: Direktør Oslo sykehusservice Vedlegg: Utkast til avtale om virksomhetsoverdragelse Vedtak av rektor ved Universitetet i

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 17. mars 2010 Dato møte: 24. mars 2010 Saksbehandler: Direktør for kvalitet, pasientsikkerhet og kontinuerlig forbedring SAK 34/2010 INTERNREVISJONSPLAN

Detaljer

Hvordan sikre landingsplass for prosjektene

Hvordan sikre landingsplass for prosjektene Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Hvordan sikre landingsplass for prosjektene

Detaljer

Saksframlegg. Høring - Akuttutvalgets rapport. Trondheim kommune. ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Høring - Akuttutvalgets rapport. Trondheim kommune. ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Saksframlegg Høring - Akuttutvalgets rapport Arkivsak.: 14/54636 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Formannskapet avgir på vegne av Trondheim kommune følgende høringsuttalelse

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Gjennomgå arbeidsplanene i Nordlandssykehuset HF og iverksette nye planer i samsvar med planlagt aktivitet igjennom året

Utviklingsprosjekt: Gjennomgå arbeidsplanene i Nordlandssykehuset HF og iverksette nye planer i samsvar med planlagt aktivitet igjennom året Utviklingsprosjekt: Gjennomgå arbeidsplanene i Nordlandssykehuset HF og iverksette nye planer i samsvar med planlagt aktivitet igjennom året Nasjonalt topplederprogram Kerstin Thoresen Bodø, november 2011

Detaljer

Reservasjonsrett m.m. ved overføring av lokal vergemålsmyndighet til Fylkesmannen

Reservasjonsrett m.m. ved overføring av lokal vergemålsmyndighet til Fylkesmannen Deres ref Vår ref Dato Reservasjonsrett m.m. ved overføring av lokal vergemålsmyndighet til Fylkesmannen Virksomhetsoverdragelse Vi viser til tidligere informasjon, og informasjonsmøte dd.mm.åååå. Fra

Detaljer

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 06.02.2007 Ref. nr.: 06/14781 Saksbehandler: Arvid Sunde VEDTAK I TVISTELØSNINGSNEMNDA For behandling av sak nr. 27/2006 i tvisteløsningsnemnda,

Detaljer

Arbeidstilsynets vurderinger nedenfor bygger på en gjennomgang av følgende mottatt dokumentasjon:

Arbeidstilsynets vurderinger nedenfor bygger på en gjennomgang av følgende mottatt dokumentasjon: VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 25.10.2011 2011/6558 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Pål Johansen tlf 90654835 Stein Indsetviken tlf 94865561 SYKEHUSET INNLANDET BRUMUNDDAL Postboks 104 2381 BRUMUNDDAL

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2015 Rapport for Akershus universitetssykehus HF

Medarbeiderundersøkelsen 2015 Rapport for Akershus universitetssykehus HF FORSIDE 1/13 Medarbeiderundersøkelsen 2015 Rapport for Akershus universitetssykehus HF Denne rapporten representerer en mulighet til å arbeide for å styrke godt leder og medarbeiderskap. Et godt arbeidsmiljø

Detaljer

Saksnr.: 09/2516 Lovanvendelse: Likestillingsloven 4 annet ledd, jf. 3 tredje ledd Dato: 13.09.10

Saksnr.: 09/2516 Lovanvendelse: Likestillingsloven 4 annet ledd, jf. 3 tredje ledd Dato: 13.09.10 SAMMENDRAG 11/1687 En kvinne mener [instituttet hun arbeidet på] la vekt på hennes uttak av foreldrepermisjon da de skulle ansette en prosjektmedarbeider for en forlenget prosjektperiode. Ombudet kom frem

Detaljer

Vurdering av behov for økte IKT-ressurser ved Bystyrets kontor

Vurdering av behov for økte IKT-ressurser ved Bystyrets kontor Dato: 31. mai 2011 FORUTV /11 Vurdering av behov for økte IKT-ressurser ved Bystyrets kontor MAHO BYST-1210-200804170-37 Forretningsutvalget vedtok 01.02.11 følgende som punkt 6 i sak 33-11 Papirløse møter

Detaljer

Særavtale mellom Bergen Kommune, Helse Bergen HF og Haraldsplass Diakonale Sykehus vedrørende kommunalt tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold

Særavtale mellom Bergen Kommune, Helse Bergen HF og Haraldsplass Diakonale Sykehus vedrørende kommunalt tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold Særavtale mellom Bergen Kommune, Helse Bergen HF og Haraldsplass Diakonale Sykehus vedrørende kommunalt tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold 1 1. PARTER Bergen Kommune (BK) - organisasjonsnummer 974773880

Detaljer

Lederavtale for 2014

Lederavtale for 2014 Lederavtale for 2014 mellom divisjonsdirektør og avd. sjef 1 Sykehuset Innlandet - Visjon og verdigrunnlag Visjon Sykehuset Innlandet skal gi gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det,

Detaljer